SHREE CHAKRA NAVAVARNA

1TRILOKA MOHANA KARA CHAKRA
1.ANIMA SIDHYAMBA 2.LIGIMA 3.MAHIMA 4.ISHVITA 5.VASHITVA 6.PRAKAMYA 7.ICCHA 8.PRAPTHI 9.SARVAKAMA

-TRIPURAMBA - PRAKATA YOGINI Am Aam Souh KSHOBHA MUDRA Topaz 24 minutes or 360 breaths
1.SHREE BHRAMHI MATRUKA 2.SHREE MAHESHWARI 3.SHREE KAUMARI 4.SHREE VISHNAVI 5.SHREE VARAHI 6.SHREE MAHENDRI 7.SHREE CHAMUNDA 8.SHREE MAHALAKSHMI 1.SARVASANKSHOBHINI DEVI 2. SARVAVIDRAVINI 3.SARVA AKARSHINI 4. SARVA VASHANKARI 5. SARVONMADINI 6. SARVAMAHAKUSHA 7. SARVAKHECHARI 8. SARVABEEJA 9. SARVAYONI 10. SARVATRIKHANDA

2 SARVA ASAPARIPOORAKA CHAKRA
TRIPURESHI
GUPTA YOGINI DHRAVINI MUDRA Aim klim souh

3 SARVASHANKSHOBANA CHAKRA
TRIPURASUNDARI GUPTATARA YOGINI AKARSHANA MUDRA Hrim klim souh 1. ANAGA KUSUMA SHAKTI 2. ANANGA MEKHALA 3. ANANGA MADANA 4. ANANGA MADANATURA 5.ANANGA REKHA 6. ANANGA VEGINI 7. ANANGAKUSHA 8. ANANGA MALINI

4SARVA SOUBAGYA DAYAKA
TRIPURA VASHINI SAMPRADAYA YOGINI VASYA MUDRA Haim Hklim Hsauh 1. SARVASMKSHOBHINI DEVI 2. SARVAVIDRAVINI 3. SARVAVASHINI 4. SARVAKARSHINI 5. SARVAAHALADINI 6. SARVASAMMOHINI 7. SARVAJRUMBHINI 8. SARVAVASHANKARI 9. SARVARANJANI 10. SARVONMADINI 11. SARVARTHA SADHIKA

CHAKRA

1. KAMAKARSHINI SHAKTI 2. BHUDYAKARSHINI 3 AHANKARAKARSHINI 4. SHABDHAKARSHINI 5. SPARSHAKARSHANI 6. RUPAKARSHINI 7. RASAKARSHINI 8.GANDAKARSHINI 9.CHITTAKARSHINI 10. DHYRYAAKARSHINI 11.SUMRUTHYAKARSHINI 12. NAMAKARSHINI 13. BHEEJAKARSHINI 14. ATMAKARSHINI 15. AMRUTAKARSHINI 16. SHARIRAKARSHINI

12. SARVASAMPATTIPURANI 13. SARVAMANTRAMAYI 14. SARVADWANDWAKSHAYANKARI

SARVAGYA DEVI 2. SARVASHAKTI 3. SARVA ANGA SUNDARI 1O. SARVA SAMPATPRADA 3. KOUSHINI 8 SARVA SIDDI PRADA CHAKRA TRIPURAMBA ATHI RAHASYA YOGINI Hsraim Hsrklim Hsrsauh 1. SARVAGYANAMAYI 5. SAREPSITA PHALA PRADA 7SARVA ROGA HARA CHAKRA TRIPURA SIDDHAMBA ATHI RAHASYA YOGINI KECHARI MUDRA Hreem Shreem Souh 1. SARVAPAPAHARA 8. SARVA DUKHAVIMOCHINI 7. SARVA VIGHNANIVARINI 9.SARVANANDAMAYI 9. KAMESWARI 3. JAYINI 7. ARUNA 6.SARVA PRIYANKARI 4. SARVADHARA SWAROOPA 7. MODINI 4. SARVA KAMAPRADA 6. SARVASWAARYAPRADAYINI 4. SARVA RAKSHA SWARUPINI 10. SARVA SOUBHAGYADAYINI 6 SARVA RAKSHAKARA CHAKRA TRIPURA MALINI NIGARBA YOGINI MAHANKSHA MUDRA Hrim Klim Blem 1.SHREE CHAKRA NAVAVARNA 5 SARVARTHA SADHAKA CHAKRA TRIPURASRI KULA YOGINI UNMADA MUDRA Hsshoum Hleesskhloum Hssouh 1. VAJRESHI 3. KAMESHVARI 2. BHAGAMALINI 9 SARVA ANANDAMAYA CHAKRA RAJARAJESHWARI YONI MUDRA Ka e I la hrim . SARVESWARI 8. VASHINI VAGDEVI 2. KAMALA 5. SARVA MANGALAKARINI 5. SARVA VYADHI NIVARINI 6. SARVA SIDDHIPRADA DEVI 2. SARVA MRITYUPASAMANI 8.