RESULT OF FIRST MATE PHASE-I WRITTEN EXAMINATION HELD IN THE MONTH OF JULY 2010

ROT. NO.

1/3

NAME OF CANDIDATES

Pre Sea

Func. Cour.

AT

NAVIGATION
TCN (NAV 1)
PASS FAIL

CARGO OPERATION
CGO OPRN
PASS FAIL ABSENT PASS FAIL PASS FAIL FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL FAIL FAIL ABSENT FAIL

SHIP OPERATION
SHIP SFY (SOF 1)
PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS

NOIDA
PH-I/01 ABHISHEK PH-I/02 AKSHAY AGARWAL PH-I/03 AMANJOT SINGH SACHDEVA PH-I/04 AMIT KUMAR PH-I/05 ANKIT MALHOTRA PH-I/06 ANKUR RAJ SINGH PH-I/07 AVATANSH SRIVASTAV PH-I/08 BRINDER SINGH PH-I/09 CHETAN VERMA PH-I/10 GAURAV SINGH PH-I/11 GAURAV SOOD PH-I/12 GYANENDRA SINGH PH-I/13 HARSH YADAV PH-I/14 ISHANT SINGH PH-I/15 JASKIRAT SINGH MAGAT
TCMT NATCOM

MET (NAV 2)
PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS ABSENT PASS PASS PASS

NAV ARC I (SOF 2)
PASS FAIL ABSENT PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS ABSENT FAIL PASS FAIL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ABSENT PASS PASS PASS FAIL* FAIL PASS PASS PASS PASS PASS FAIL FAIL FAIL FAIL

ARI

ARI

TSR

NATCOM

TSC

ARI

ARI

NATCOM

ARI

NATCOM

TSC

ARI

ARI

ARI

TSC

NATCOM

ARI

ARI

ARI

NATCOM

IMA

NATCOM

TSR

NATCOM

TSJ

ARI

TSR

NATCOM

Capt. S. I. Abul Kalam Azad Nautical Surveyor Examiner of Master and Mates

S. Cour. AT NAVIGATION TCN (NAV 1) PASS FAIL CARGO OPERATION CGO OPRN PASS FAIL PASS PASS ABSENT FAIL PASS N. KADYAN PH-I/21 NARENDER SHARMA PH-I/22 NAVTEJ SINGH PH-I/23 NEERAJ KUMAR SAH PH-I/24 NISHANT PH-I/25 NITIN GAIROLA PH-I/26 NITIN WADHWA PH-I/27 NOUMAN AHMED PH-I/28 RAHUL MEHRA PH-I/29 RAUNAQ KHANNA PH-I/30 RAVI JAIN ARI ARI MET (NAV 2) PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS ABSENT PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS NAV ARC I (SOF 2) PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS N.RESULT OF FIRST MATE PHASE-I WRITTEN EXAMINATION HELD IN THE MONTH OF JULY 2010 ROT.B. GUPTA PH-I/20 NARENDER S.P. Abul Kalam Azad Nautical Surveyor Examiner of Master and Mates . I.B PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PASS FAIL ABSENT FAIL PASS ABSENT PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS SMC NATCOM SMA ARI TSR NATCOM IMI ARI TSR NATCOM AMET ARI NIPM NATCOM SAILOR ARI IMI NATCOM ARI NATCOM TSJ ARI ARI NATCOM TOLANI ARI TSC NATCOM Capt. PASS PASS PASS ABSENT PASS PASS ABSENT PASS PASS SHIP OPERATION SHIP SFY (SOF 1) PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS N. 2/3 NAME OF CANDIDATES Pre Sea Func. PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS NOIDA PH-I/16 KARTHIK K. NO.B.NAIR PH-I/17 MANISH KUMAR SINGH PH-I/18 MANOJ KUMAR PH-I/19 NANDAN R.

RESULT OF FIRST MATE PHASE-I WRITTEN EXAMINATION HELD IN THE MONTH OF JULY 2010 ROT. Abul Kalam Azad Nautical Surveyor Examiner of Master and Mates . I. Cour. S. NO. MATHUR PH-I/36 SUBHASH PITHISARIA PH-I/37 UMAKANT GARG PH-I/38 UMESH CHAND PANDEY PH-I/39 VIJAY DARSHAN S. AT NAVIGATION TCN (NAV 1) PASS FAIL CARGO OPERATION CGO OPRN PASS FAIL PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS FAIL SHIP OPERATION SHIP SFY (SOF 1) PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS NOIDA PH-I/31 ROBIN RASTOGI PH-I/32 ROHIT KANOJIA PH-I/33 SANJAY BUTOLA PH-I/34 SAURABH GULATI PH-I/35 SHARAD M. 3/3 NAME OF CANDIDATES Pre Sea Func. NEGI PH-I/40 VISHEK VICTOR MTI ARI MET (NAV 2) PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS NAV ARC I (SOF 2) PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL TSC ARI TCMT NATCOM TSR NATCOM ARI ARI ARI NATCOM TSC ARI IMI ARI TSR ARI TSC ARI Capt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful