UNIVERSITATEA „AL. I.

CUZA” IAŞI CENTRUL DE STUDII EUROPENE SPECIALIZAREA Studii Europene

LUCRARE DE DISERTA IE

PROFESOR COORDONATOR,
Conf. univ. dr. Corneliu IA U

ABSOLVENT MASTER,
Tudor JEMNA

ID

Iunie 2008

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI CENTRUL DE STUDII EUROPENE SPECIALIZAREA Studii Europene

ZONELE METROPOLITANE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CONTEXTUL AMENAJĂRII TERITORIULUI

PROFESOR COORDONATOR,
Conf. univ. dr. Corneliu IA U

ABSOLVENT MASTER,
Tudor JEMNA

ID

Iunie 2008

CUPRINS

INTRODUCERE Importan a şi Actualitatea Temei

CAPITOLUL I – DEFINIREA OBIECTULUI CERCETĂRII 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Context Socio-Istoric General – Cadrul Conceptual Tipologii ale Urbanizării Conceptul Dezvoltării Durabile Locuirea Urbană – Tipologia Oraşelor Structuri Teritorial – Statistice Scopul Lucrării Contextul Dezvoltării Teritoriale 1.7.1. Amenajarea Teritoriului în Context European - Macro-Context 1.7.2. Context Na ional pentru Amenajarea Teritoriului - Micro-Context 1.8. Principalele Documente Europene la care România îşi aliniază Politicile sale în

domeniul Amenajării Teritoriului 1.9. Amenajarea Teritoriului Na ional – Cadrul Juridic 1.9.1. Atribu iile Administra iei Centrale în domeniul Amenajării Teritoriului 1.9.2. Atribu iile Administra iei Publice Jude ene în domeniul Amenajării Teritoriului 1.9.3. Atribu iile Administra iei Publice Locale în domeniul Amenajării Teritoriului 1.9.4. Structura Institu ională

CAPITOLUL II – METODOLOGIA CERCETĂRII 2.1. Orientări şi Tendin e Contemporane în Domeniul Urbanizării 2.1.1. Largi Zone Urbane în Uniunea Europeană 2.1.2. Defini ile Urbane Eurostat 2.1.3. Criteriul Metodologic de Ordonare 2.1.4. Auditul Urban 2.2. Metodologii de Determinare a Zonelor Metropolitane 2.2.1. Sistemul Informa ional Geografic (URBAN GIS) 2.3. 2.4. Experien a Metropolitană la Nivel European Guvernarea Zonelor Metropolitane

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Scurt Istoric Unită ile Administrative Teritoriale din România Amenajarea Teritoriului Na ional Tipologia Oraşelor Româneşti Cadrul Legal Românesc privind Zonele Metropolitane

CAPITOLUL IV – ANALIZA ŞI SINTEZA 4.1. 4.2. 4.3. Prin intermediul Instrumentelor – ESPON Zone Metropolitane în Europa Zone Metropolitane în România 4.3.1. Zonele Metropolitane Constituite în prezent: 4.3.2. Zone Metropolitane în Proiect 4.4. 4.5. Analiza SWOT a Zonelor Urbane ale Uniunii Europene Sinteza: Rezultatele Analizei SWOT

CONCLUZII: În căutarea Sinergiilor Perspective şi Direc ii de Urmat Parteneriat prin Programul URBACT pentru Oraşele României (16 aprilie 2008)

INCHEIERE: Avantajele Zonelor Metropolitane

Bibliografie

ANEXE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful