P. 1
Aurelia Peru Abstract

Aurelia Peru Abstract

|Views: 572|Likes:
Published by AnnaCeban

More info:

Published by: AnnaCeban on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 32.001 (043.2) PERU Aurelia

PROMOVAREA IMAGINII LIDERULUI POLITIC: METODE ŞI TEHNICI /CAZUL REPUBLICII MOLDOVA/
23.00.01 – Teoria şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

AUTOREFERAT al tezei de doctor în ştiinţe politice

Chişinău 2004

Teza a fost elaborată la Catedra Politologie a Universităţii de Stat din Moldova. Conducător ştiinţific: Roşca Ala, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

Referenţi oficiali: Solomon Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar Varzari Panteleimon, doctor în filozofie, conferenţiar universitar Susţinerea va avea loc la 29. XI.______2004, ora_15_ , în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 30 – 23.00.01 – 01 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (or. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, blocul IV, aud.222). Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. Autoreferatul a fost expediat la ________2004 Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat, Dr. hab., conf. univ. Conducător ştiinţific Dr. hab., conf. univ. Autorul

Saca Victor Roşca Ala Peru Aurelia

3

Sfârşitul anilor’70 ai secolului XX a dat startul unor tehnici şi metode individuale de creare şi promovare a imaginii liderului politic. Această dihotomie „comportament-mesaj”. care a dat start unor fenomene emergente societăţilor democratice: dispariţia monopartidismului. Retorica discursului politic se deosebeşte deja de rapoartele executate într-o „limbă de lemn”. prin urmare. 4 . În acelaşi timp. sintagma „imagine politică„ este utilizată în lexicologia câmpului politic odată cu declararea independenţei şi suveranităţii republicii. Organizarea politică a societăţii contemporane. in linii generale. fundamentate pe spiritul şi cultura naţională. invocă noi curente şi noi tehnologii de perfecţionare şi promovare a unui lider politic devenit subiect electoral. la dramatizarea comunicării politice.CONSIDERAŢII GENERALE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. producându-se o umanizare a mesajului. În Moldova. capabile să amplifice gradul de credibilitate şi de simpatie a publicului electoral în contextul unor alegeri libere şi transparente. multilaterală şi tranşantă a comportamentului şi retoricii mesajelor actorilor politici. o accentuare a dimensiunilor pragmatice şi simbolice. consolidarea pluripartidismului ca o instituţie democratică în spaţiul moldovenesc. dintre elitele politice şi votanţii acestora. Pentru această etapă de democratizare a sferei politicului moldovenesc un rol important i-a revenit apelului la sentimental. legitimarea partidelor şi formaţiunilor politice şi. Se schimbă ceremoniile. Orice campanie electorală. dintr-o dublă perspectivă – politologică şi comunicaţională – impune o abordare mai specifică. ritualurile politice ce vin să confirme tradiţional armonia dintre cei conduşi şi conducători. competiţia dintre subiecţii politici a condiţionat imperativ identificarea unor modele de imagine politică. în funcţie de geografia sa. constituie axa conceptuală a unei noi stratageme ale politicii moderne şi anume – imaginea liderului politic.

aspecte care vor fi abordate în lucrarea de faţă. cei cu influenţă constantă şi puternică. În aceiaşi ordine de idei. Privită ca un element important al comunicării politice. deschide noi terenuri pentru investigarea comportamentului liderilor politici. prezenţi într-un cadru socio-politic modern. conform căruia toţi liderii pot fi împărţiţi în două categorii mari – aventurieri. Fiedler şi E. modelul situaţional şi modelul tranzacţional – constituie un aport ştiinţific considerabil al unor asemenea nume notorii. capabili să se manifeste prin voinţă şi fapte de vitejie la moment. prezidenţiale sau locale în Moldova sensibilizează necesitatea elaborării unor modele şi tehnici specifice cererii . Referindu-ne la impactul factorilor intrinseci asupra tendinţei liderului politic de accedere la putere. ce revendică un anumit tip de imagine strategică . polietnice şi multipartinice. cât şi sociologic. interferenţele strategice cu politica promovată de marile puteri sau litigiul din estul republicii. cercetarea celor trei modele de manifestare a liderului politic – modelul trăsăturilor de personalitate. actualitatea lucrării este justificată graţie proceselor democratice ce se transformă gradual într-o normă a unei societăţi deschise. Promovarea imaginii liderului politic constituie obiectul de studiu al multor tratate şi monografii ştiinţifice. cum ar fi problema naţională. Desfăşurarea alegerilor generale. Climatul politic din Republica Moldova impregnat cu elemente specifice.ofertei electorale. psihologic şi filozofic. dinamica imaginii liderului politic. atât sub aspect politologic. şi ctitori. Un rol aparte în cercetarea comportamentului şi prestaţiei liderului îi revine lui G. un studiu relevant 5 .Prin urmare. dar şi culturii politice proprii poporului moldovean. este cercetată gradual începând cu avansarea teoriei despre „elitele politice” sau „elitele conducătoare” până la clasificarea şi definitivarea mai multor tipuri de lideri politici. cum sunt F. Le Bon. Hollander.

prin care a desemnat calitatea extraordinară a unui lider de opinie. autoritate şi comunicare politică”). eseul ştiinţific „Psihologia maselor sau maşina de fabricat zei”. Investigarea conceptului de imagine politică implică. de asemenea. Pocepţov („Теория коммуникации” ). promovând ideea că orice lider îşi proiectează o imagine pe care o cultivă ulterior în mod obligatoriu. ale căror amploare descoperă noi dimensiuni ale imaginii liderului 6 . care analizează . Legitimitatea şi autoritatea liderului politic drept fundamente propice pentru consolidarea imaginii politice constituie obiectul cercetărilor lui M.liderii politici în termeni de vedete politice. realizat de sociologul S. Lenain. Lebedeva („Arta de a seduce”).şi actual îl reprezintă lucrările lui A. căruia îi aparţine performanta distincţie între autoritatea tradiţională. reprezintă în acest context valori incontestabile. un rol aparte îi revine cercetării setului de virtuţi inerente liderului politic în dinamica lor istorică şi gradul lor de armonizare la exigenţele societăţii politice contemporane. care invocă conceptul complexului de subestimare şi penetrare a ierarhiei puterii drept model de recuperare a acestui handicap. A.în celebrul său eseu politic „L’Etat Spectacle” . Bugrimenko („ Политическая реклама”) Gh. Weber a introdus termenul de charismă în vocabularul sociologiei politice. Teodorescu („Putere. Studiul despre virtuţile unui lider politic realizat de P. Gh. în acest sens.Lasswell. Weber. J. o valoare inedită constituie lucrările analitico-ştiinţifice realizate de T. În acelaşi cadru ştiinţific. determinarea factorilor extrinseci cu impact serios asupra fenomenului în cauză. Pentru abordarea multinivelară a imaginii liderului politic. Adler şi H. Moscovici. charismatică şi raţional-legală.Blondeli oferă. O strategie modernă de abordare a fenomenului imaginii politice îi aparţine sociologului francez Roger-Gerard Schwartzenberg. o bază teoretico-ştiinţifică fundamentală.

semnate de Valeriu 7 . relevâ că gestionarea imaginii liderului politic într-o societate transparentă şi hipermediatizată este posibilă graţie acestor două importante stratageme politicomediatice. Un studiu recent al unor fenomene adiacente sferei liderismului politic. cât şi miturile care le permit să aibă influenţă şi să „ facă să li se deschidă uşile.politic în societatea contemporană.” Un suport substanţial în abordarea multinivelară a fenomenului imaginii politice în contextul comunicării politice îl constituie monografia realizată de Ala Roşca „Comunicarea politică şi democratizarea societăţii”. care se afirmă în ultimii ani în câmpul mediatic moldovenesc. care trebuie să fie identificat prin stilul discursului său politic. seria de articole ce abordează desfăşurarea campaniilor electorale în Moldova începând cu primii ani de independenţă până la etapa actuală. Sfez („Simbolistica politică”) şi R. pe care îl folosesc candidaţii în alegerile electorale. Girardet („Mituri şi mitologii politice”) vis-à-vis de fenomenul simbolisticii şi mitologiei politice. care descoperă ponderea enunţurilor-slogan în perioada dezbaterilor electorale şi impactul lor asupra imaginii subiectului electoral. cum ar fi spectacularizarea şi personalizarea politicii se conţine în monografia „Mass media vs politica”. Autorul. aceştea exprimă atât interesele lor curente. un rol de valoare îi revine lui Gabriel Thoveron. ca elemente inerente ale imaginii strategice capabile să sintetizeze raţionalul cu afectivul. Teoriile generale despre elaborarea şi funcţionarea imaginii liderului politic sunt complementate de cercetările ample realizate de L. Cercetătorul concluzionează că prin limbajul. Victor Moraru. este relevată de Murray Edelman în lucrarea sa „Politica şi utilizarea simbolurilor”. Din perspectiva analizei publicităţii politice a liderilor în campaniile electorale. Puterea cuvântului ca element inerent al imaginii politicianului de succes.

autorul şi-a propus drept scop primordial investigarea modelelor şi tehnicilor de creare şi gestionare a imaginii liderului politic modern. Varzari. • În context. Lucrarea de faţă oferă o privire în ansamblu asupra conceptului de imagine politică. într-un studiu ştiinţific. Teza conţinând efortul de evaluare a dinamicii fenomenului imaginii liderului politic autohton. adaptate la dimensiunile câmpului politic moldovenesc. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. o generalizare a componentelor imaginii politice. În efortul de realizare a acestui obiectiv au fost stabilite următoarele sarcini: .clasificarea strategiilor şi tehnicilor de gestionare a campaniilor de imagine în spectrul politic moldovenesc şi aplicarea acestora prin racordare la cererea electorală. monografia lui C. Solomon „Aspecte ale vieţii politice în Republica Moldova (1989-2002). 8 .conceptualizarea legitimităţii şi autorităţii liderului politic ca elemente vitale ale construcţiei imaginii liderului politic. .Moşneaga şi Gheorghe Rusnac. vital şi influent într-o campanie electorală. studiul „Introducere în elitologie” realizat de P. .clasificarea şi definirea diferitor modele de imagine a liderului politic în vederea gestionării unui sau altui model de imagine în funcţie de contextul situaţional. În configuraţia actualităţii studiului în cauză. Scopul şi obiectivele tezei. pentru prima dată. .interpretarea conceptului de lider politic drept fundament teoretico-ştiinţific pentru elaborarea imaginii liderului politic. . conformate la articulaţiile emergente comportamentului electoral autohton. imaginea politică este abordată ca un element de sine stătător.abordarea fenomenului simbolisticii politice ca metodă de facilitare a perceperii imaginii subiectului electoral.

9 . dar şi ca mecanisme de declanşare a campaniilor de imagine negativă a adversarilor politici • În contextul cercetării elementelor inerente ale imaginii politice. lucrarea explorează conotaţiile subtile ale limbajului politic. de definire a unor modele comportamentale compatibile actualei conjuncturi de pe piaţa politică internă şi internaţională . Schwartzenberg. care impregnează discursul şi acţiunea politică. la cercetarea aspectelor spiritual-emotive de gestionare a imaginii liderului politic cu un impact considerabil asupra comportamentului electoral.atât în sensul retoricii politice. de fapt.• Sunt formulate criteriile generale de construcţie a miturilor politice. reieşind din retorica lor politică şi din conţinutul actelor de guvernare. lansat de R. Astfel. Semnificaţia teoretică şi pragmatică a investigaţiei este determinată de actualitatea cercetării fenomenului multidimensional al imaginii liderului politic şi a tehnologiilor de creare şi gestionare a acesteia în contextul perfecţionării proceselor democratice în societatea politică moldovenească. cercetarea dată contribuie la elaborarea unor mecanisme moderne de poziţionare şi promovare a imaginii liderului politic. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. un prim-efort de sistematizare a tipurilor de imagine ale liderilor politici autohtoni conform principiului starurilor politice. • Lucrarea reprezintă. lucrarea oferă un spaţiu larg de cercetare a info-tacticilor de conservare a imaginii liderului politic în contextul competiţiilor electorale din spaţiul politic moldovenesc. în contextul lucrărilor ştiinţifice realizate în spaţiul academic autohton se recurge. astfel încât actorii principali ai politicului moldovenesc sunt distribuiţi în matriţe inconfundabile. • De asemenea. cât şi a acţiunii propriu-zise. pentru prima dată. Din această perspectivă. fără de care ar fi fost imposibilă abordarea fenomenului persuasiunii politice.

au fost aplicate principiile definitorii ale metodei comparative. 10 . care ne-au permis crearea unui tablou integru al evoluţiei imaginii liderului politic. fenomenul liderului politic şi permanenta interacţiune a acestuia cu tendinţele de modernizare a societăţii contemporane. Strategia demersului nostru ştiinţific relevă. Dincolo de partea teoretico-analitică. studenţilor de la ştiinţele politice şi jurnalism sau din alte domenii conexe. jurnaliştilor specializaţi în problematica politică. actorilor politici. utilizate analiza şi sinteza. lucrarea de faţă inserează o serie de date actuale privind desfăşurarea campaniilor de imagine în câmpul politic moldovenesc. Sunt oferite suficiente argumente şi deducţii privind reuşita elaborării unor strategii de gestionare a imaginii liderului politic. ca un tot întreg. Un suport metodologic consistent l-a constituit metoda dialectică de cercetare. în primul rând. inducţia şi deducţia. fără de care cercetările efectuate în prezenta lucrare ar fi fost ineficiente şi irelevante. lucrarea este indispensabilă analiştilor politici. rezultate ale sufragiilor în câteva campanii electorale. generalizarea unor acte. Un gen al acesteia constituindu-l şi interviurile individuale. au fost. Conform obiectivelor lucrării. aplicarea metodei sistemice. axată pe relaţii deterministe de “cauzăefect”. care ne-a permis să analizăm. Din acest punct de vedere. de asemenea. metode teoretice şi empirice de cercetare. În procesul de investigare a subiectului propus.Investigarea modelelor şi tehnicilor de construcţie a imaginii liderului politic în spectrul politicului moldovenesc a dictat necesitatea aplicării unui complex de procedee. analiză şi apreciere. Totodată. sondaje de opinie. printre care simbolizarea şi mitologizarea acţiunii politice. un prim-nivel al investigaţiei a presupus aplicarea metodei sociologice. realizate de autorul prezentei lucrări cu diferiţi actori ai scenei politice moldoveneşti. În baza acestora au fost efectuate unele cercetări şi concluzii de rigoare. cât şi a preferinţelor electorale.

Ideile fundamentale expuse în lucrare au răsunat în mai bine de 100 de emisiuni informativ . circumstanţele ce favorizează identificarea şi promovarea liderului politic în societatea politică modernă. autoritate şi charismă ca elemente inerente ale imaginii liderului politic” şi inserează sinteza principalelor repere teoretico-metodologice în abordarea conceptului de lider /liderism politic. În funcţie de contextul social şi factorul personal. precum şi în cadrul seminarului ştiinţific de profil din 26 martie 2004. Toate acestea complementându-se reciproc şi lansând noi ipoteze pentru cercetare. „Definirea noţiunilor de legitimitate. Unele aspecte ale studiului efectuat. valoarea aplicativă şi modalităţile de aprobare a temei. specificul fenomenului în spectrul politic autohton. interviuri individuale au fost inserate în cadrul emisiunilor de analiză politică. Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova din 14 noiembrie 2003. rezultatele studiului au fost aplicate la cursul de „Imagine politică” la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Introducerea stipulează consideraţiile generale vis-à-vis de actualitatea temei abordate. De asemenea.analitice la Compania de Stat „Teleradio-Moldova”. metodologia şi noutatea ştiinţifică. definire a conceptului de lider politic. realizate de autorul prezentei lucrări. în cadrul mai multor conferinţe naţionale şi una internaţională. Capitolul întâi al lucrării. Aprobarea rezultatelor. caracteristicile definitorii. Conţinutul lucrării. Din cercetările savanţilor în domeniu se degajează mai multe criterii de tipologizare şi. de asemenea în 7 publicaţii ştiinţifice. conţine două paragrafe – „Interpretarea conceptului de lider politic prin prisma construcţiei imaginii politice”. sunt definite scopul şi sarcinile. Rezultatele investigaţiei au fost expuse şi aprobate în cadrul şedinţei Catedrei Politologie a Facultăţii Relaţii Internaţionale. întitulat „Liderismul politic: aspecte teoretico-metodologice”. respectiv. ştiinţele politice ne oferă o amplă şi relevantă 11 .

Astfel. De asemenea. persoanele dotate cu voinţă tare.clasificare a modelelor de lider politic. cu influenţă constantă şi puternică. devenind pasivi în situaţiile ordinare. un ideal de personalitate. iar a doua categorie – ctitorii . un simbol al reuşitei. trăsăturile definitorii ale liderilor ideologi /doctrinari. Luc Chabot în ce priveşte actualizarea conceptului de legitimitate a liderului politic prin lansarea termenilor de legitimitate democratică. opinia publică. Prin prisma gradului de implicare în procesele de schimbare şi dezvoltare a arhitecturii unei societăţi. S-a dovedit a fi imperativă şi abordarea unor elemente vitale în procesul de formare şi promovare a liderului politic – legitimitatea şi autoritatea –având drept punct de referinţă binecunoscutele distincţii weberiene. În compartimentul întâi sunt elucidate. Burns. dimpotrivă. pornind de la opinia unor teoreticieni că politica e total dizolvată în mediatic. Graţie „efectului mediatic” actorul politic devine o imagine. romantici. pe lângă 12 . în lipsa unor virtuţi capabile să-l evidenţieze dintre ceilalţi membri ai comunităţii. Totodată. Primii reprezintă liderii capabili să se manifeste prin acte de eroism doar în situaţii excepţionale. cât şi imaginea publică a liderului politic. Le Bon împarte liderii politici în două categorii mari: aventurieri şi ctitori. Lumea media modelând atât evenimentul. populişti şi circumstanţele care favorizează promovarea unui sau altui model de lider politic. şi lideri-reformatori. pragmatici. care distinge între lideri-tranzacţionali. În efervescenţa societăţii politice moderne liderul politic ar fi un fenomen amorf. adică cei dispuşi spre compromis în raport cu alţi actori politici. cei capabili să condiţioneze transformări sociale cardinale. este remarcată contribuţia lui G.cooptează. de asemenea. Una dintre cele mai influente abordări ale liderului politic a fost realizată de G. ca factor de legitimitate a liderului politic este tratată şi mass media – legitimitatea mediatică. G. legitimitate tehnocratică şi legitimitate ideologică.

un moment semnificativ al lucrării îl constituie studiul vis-à-vis de mobilul acţiunii liderului politic. Având drept obiectiv identificarea modelelor de imagine 13 . impactul factorilor intrinseci asupra oportunităţii promovării unui sau altui model de imagine. afectaţi de complexul autosubestimării şi lideri afectaţi de complexul autosupraestimării.termen lansat pentru prima dată de sociologii americani D. însă. de a-şi asigura supravieţuirea politică graţie unor decizii istorice.charisma. percepută ca o sinteză moral-volitivă şi intelectuală a personalităţii omului politic. Strauzer – teorie adaptată la exigenţele comportamentului politic autohton. factorii obiectivi şi subiectivi ce determină cauzele şi tipul criteriului de autoevaluare a prestaţiei liderului politic. Acesta reliefează definiţia noţiunii de imagine politică. Totodată. În baza premiselor expuse în capitolul anterior. adică capacitatea de a „juca” cu sentimentele şi a sensibiliza iraţionalul emotiv. Astfel. Spaţiul preponderent. care însumează două paragrafe – „Tipologia imaginii liderului politic şi specificul promovării diferitor modele” şi „”Dimensiuni simbolico – mitologice în elaborarea imaginii liderului politic”. reperele teoretice vis-à-vis de taxonomia imaginii liderului politic şi specificul promovării diferitor modele de imagine. este predestinat examinării valorilor simbolismului şi mitologiei politice ca instrumente performante de construcţie a imaginii liderului politic. adică capacitatea de a „juca” contra timpului. prin prisma conceptului de autoevaluare. vom putea distinge între trei categorii de lideri: realişti. În acest context. arta de a-l convinge sau virtutea persuasiunii. sunt examinate modele de imagine strategică a liderului politic. Capitolul doi al lucrării este întitulat „Imaginea liderului politic: structura şi atributele definitorii”.Offer şi G. este abordată structura „Eului politic”. un lider de succes trebuie să însuşească arta de a seduce electoratul. virtutea „autoconservării”.

Un alt domeniu de investigare îl constituie complexitatea şi ambiguitatea fenomenului imaginii politice negative. astfel. „Infotactici de conservare a imaginii pozitive în spectrul politic moldovenesc” şi „Limbajul – element constitutiv al imaginii liderului politic”. chiar şi „bebeluşi bătrâni”. Capitolul al treilea. martiri. tactica „pipetei”. Roger Schwartzenbertg. minciuna postelectorală. „războiul” fatic. „spărgători de alianţe”. modelul epistolar de demoralizare a adversarului politic. Perpetuând ideea lansată de sociologul francez. ce reies într-o ordine logică unul din celălalt: „Confruntări de imagini ale liderilor politici autohtoni în campaniile electorale: performanţe şi eşecuri”. tactica 14 . oligarhi. inserat cu genericul: ”Gestionarea imaginii liderilor în câmpul politic moldovenesc: metode şi tehnici” include trei paragrafe. Ultimul capitol al tezei sintetizează. În această ordine de idei sunt identificate mecanismele care fac posibilă lansarea unei campanii negative: „furtunile” informaţionale. gospodari. non-femei politice. Sunt elucidate modalităţile de poziţionare şi promovare a principalilor concurenţi electorali în campaniile autohtone de imagine politică: identificarea aşanumitei ”frână de schimbare”. fii răzvrătiţi. Este evocată puterea info-tacticilor şi a minciunii politice ca instrumente de conservare a imaginii plauzibile: minciuna gogonată. au fost reluate argumentele autorului eseului politic „Ľ Etat spectacle”. „personalizarea” partidului. care. în capitolul rezumat sunt identificaţi actorii angrenaţi pe scena politică autohtonă în următoarele „distribuţii”: părinţi ai naţiunii. zvonistica. practic. tehnicile şi strategiile electorale şi comunicaţionale rodate după specificul şi priorităţile câmpului politic moldovenesc.politică solicitate în cadrul „statului – spectacol” moldovenesc. secondează lansarea campaniilor electorale în Moldova. tactica „suflatului înapoi”. lansarea campaniei fatice de creare a imagini liderului politic (sloganele şi afişele electorale). care analizează liderii politici în termeni de vedete politice. haiduci.

cum este limbajul politic. argumente. Luc Chabot. orice campanie de imagine include un element deosebit de sesizabil şi absolut necesar. legitimitatea elitiştilor. cum ar fi: legitimitatea „naţionaliştilor”. G. Studiul în cauză permite constatarea unui raport de interdependenţă dintre tipul de lider politic şi metodele de gestionare a unui sau altui model de imagine a liderului politic. Fapt ce surprinde deliberat fenomenul legitimităţii democratice „pentagonale” a liderilor politici de pe scena politică autohtonă. tradiţională şi legal-raţională. ideologică.„vaporoasă”. un rol important îi revine abordării conceptului dihotomic legitimitate /autoritate. legitimitatea neocomuniştilor supravieţuitori. 15 . dacă la modelele evocate mai adăugăm legitimitatea tehnocratică şi legitimitatea comuniştilor reformatori /eurocomunişti/. investigaţiile efectuate de autorul prezentei lucrări permit lansarea unor noţiuni noi. tehnicile subliminale etc. Analizând diverse aspecte ale fenomenului liderului /liderismului politic şi modelele de promovare a imaginii liderului politic în contextul autohton. Impactul limbajului politic asupra imaginii strategice a actorului politic. Referindu-ne la complexitatea fenomenului liderului politic. controverse şi deducţii ce pot sensibiliza terenuri ştiinţifice puţin practicabile în prezent. la rândul său. realităţile politicului moldovenesc generează alte câteva tipuri de legitimitate a liderului politic tentat să subscrie la un anumit model de imagine. Concluzii şi recomandări. s-a reuşit sintetizarea unor ipoteze. stabileşte trei tipuri “ideale” de autoritate a liderului politic: democratică. rolul discursului politic ca instrument al manipulării neurolingvistice sunt reflectate în ultimul paragraf al capitolului. care distinge între autoritatea charismatică. tehnocratică. Astfel. În acelaşi context. Totodată. Pornind de la influenta interpretare oferită de sociologul german Max Weber.

Lenain.la o asemenea deducţie s-a ajuns în consecinţa abordării dimensiunilor simbolico-mitologice ca elemente inerente ale imaginii politice. virtutea de “seducţie” a maselor electorale. are câteva obiective referenţiale: elaborarea imaginii strategice de comunişti creştini prin lansarea campaniei de reconstrucţie a Mănăstirii Căpriana. prin elaborarea concepţiei naţionale de aderare la structurile euroatlantice ar fi fost considerată o strategie disidentă. cererea electoratului. în contextul actualei guvernări. O eventuală lansare în cursa prezidenţială din 1996 a actualului şef de stat.Având drept punct de referinţă concepţiile lansate de francezul P. vom constata necesitatea imperativă de înzestrare a liderului politic cu anumite calităţi personale. lansarea mitului politic Ştefan cel Mare şi Sfânt de către reprezentanţii puterii comuniste de la Chişinău serveşte drept fundament pentru consolidarea ideologiei partidului puterii: cultivarea patriotismului moldovenesc şi 16 . La fel cum construcţia imaginii strategice a unui lider comunist. până la dezintegrarea URSS. Vladimir Voronin. am sintetizat următoarele: Simbolistica stângii politice. Analizând mesajele politice de ultimă oră ale principalilor subiecţi electorali în spectrul politic moldovenesc. factorul etno -psihologic. Pe de altă parte. factorul demografic. ce are drept scop detaşarea comuniştilor actuali de imaginea comuniştilor atei din perioada sovietică. care îl disting calitativ de ceilalţi membri ai grupului social: persuasiunea sau virtutea de convingere. procesul de elaborare a unei imagini plauzibile implică şi exploatarea emoţiilor electorale sau a factorului subiectiv . ar fi fost catastrofală. În acelaşi context. O altă variabilă a procesului de elaborare şi promovare a imaginii liderului politic o constituie impactul unor factori extrinseci: timpul sau contextul socio-politic. virtutea “autoconservării.

Diacov în relaţiile cu ex-preşedintele Lucinschi). după principiul „vedetelor politice” ne oferă Roger Gerard Schwartzenberg. Girardet. românismul. Simbolistica dreptei politice din Moldova se alimentează din dezideratele de integrare la comunitatea europeană şi. “gospodarul” ( S. descoperim următoarele modele de imagine politică: „părintele naţiunii” (Mircea Snegur). mitului Vârstei de aur. capabil asemeni lui Moise să scoată din deşert poporul. implicit. omul simplu. care invoca patosul mobilizator al mitului Salvatorului. liderul charismatic.” impregnate cu stelele de pe drapelul european. mitului Unităţii. cercetând oferta şi cererea electorală în câmpul politic moldovenesc. “milionarul” (Ion Sturza în campania electorală din 1998). astfel încât simbolul „inimii albastre. la valorile societăţii democratice. Totodată. nu mai puţin relevantă devine intenţia autorului prezentei lucrări de tipologizare a actorilor politici. tricolorul. 17 . campania de imagine a PPCD în alegerile din februarie 2001). “fiul răzvrătit” (D. adoptat de către PPCD . Cubreacov). vom remarca omniprezenţa acestora la izvorul mitologiei politice contemporane aflate în căutarea liderului salvator.işti. “bebeluşul bătrân” (Pavel Barbălat în confruntările pentru funcţia de preşedinte al RM din decembrie 2000). Pornind de la aceste reiterări. Astfel. devine elementul relevant al opţiunii de unitate continentală şi transparenţă a hotarelor. Referindu-ne la fenomenul constelaţiei mitologice.consolidarea statalităţii moldoveneşti printr-o deliberată distanţare de românesc /românism. “martiri” (Ilaşcu. manifestaţiile stradale însoţite de diverse rituri politice rămân a fi un complement al simbolisticii dreptei politice din Moldova. liderul -“locomotivă” (generalul Alexei. părintele naţiunii sau non-femeia politică. relevat cu multă inspiraţie de R. O clasificare originală a imaginii liderilor politici. care descoperea în liderul politic: eroul. angrenaţi în scena politică autohtonă.

„spărgător de alianţe” (Iurie Roşca).pentru construcţia sau conservarea unei imagini plauzibile cele mai uzuale instrumente sunt: poziţionarea. dar detaliul principal în mai toate cazurile se bazează pe fenomenul corupţiei şi traficului de influenţă. minciuna politică. limbajul se transformă într-o armă puternică de persuasiune şi manipulare neurolingvistică a maselor electorale. 18 . Observaţiile analitice asupra confruntărilor de imagini strategice în câmpul politic moldovenesc cristalizează următoarele tendinţe: . atunci campania anti-Urechean.Urechean în campania de imagine din martie 2003). a demonstrat în mod deliberat că autorii unei astfel de campanii pot obţine reuşite previzibile. manipularea. a marcat exact contrariul. stimulând. Făcând parte din stratagemele comunicaţionale ale unui mediu politic. Iuliana Costin în campania de imagine din 1995-1996). Dacă gestionarea de către PPCD. personificarea.işti a campaniei negative cu genericul: “O guvernare cu mâinile curate!” (1998. mitologizarea. 2001) le-a asigurat acestora rezultatul aşteptat. Mecanismele şi instrumentele de elaborare şi organizare a campaniilor de imagine negativă diferă de la caz la caz. o expresie deosebită în crearea imaginii liderului politic îi revine limbajului politic. Realitatea politică. Abordarea marketingului politic în Moldova prin prisma manipulării şi a minciunii politice relevă abundenţa campaniilor de imagine negativă pe piaţa moldovenească. lansată de mass-media favorabilă candidatului din partea PCRM în perioada concurenţei electorale pentru funcţia de primar general al Chişinăului (mai iunie 2003). “non-femeia politică” (Maricica Liviţchi. pot comite şi gafe monumentale. totodată. limbajul politic. simbolistica politică. totodată. percepţia imaginii strategice de către opinia publică. dar. Dincolo de aspectele unei campanii de imagine evocate anterior.

Campania de imagine trebuie să fie una coerentă. pot fi avansate următoarele recomandări: Angrenarea ONG – urilor în vederea sporirii gradului de imunitate al alegătorilor faţă de tehnicile de manipulare aplicate în campaniile electorale: canale de comunicare – mass media. În altă ordine de idei. investigarea raportului de interdependenţă între cultura politică a maselor electorale şi vulnerabilitatea acestora la tacticile de 19 . Respectarea „bunului simţ” în campaniile de publicitate negativă la adresa adversarului politic. Pentru gestionarea reuşită a campaniei de imagine politică. lucrarea de faţă poate fi utilizată ca bază teoretico-informativă în cadrul cursurilor de perfecţionare a cadrelor jurnalistice. ar fi oportună elaborarea unui curs de „Imagine politică” la facultăţile de Relaţii Internaţionale. reviste. televiziunea. Abuzul de incultură şi minciună politică riscă să afecteze credibilitatea electoratului faţă de campania electorală în ansamblu. graţie unei publicităţi politice de amploare. este imperativ necesar elaborarea unui planmedia. să nu derapeze prin diferite abuzuri de irelevanţă.Reieşind din concepţiile expuse mai sus. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. analize proprii asupra particularităţilor gestionării campaniilor de imagine a liderilor politici în Moldova. Teza conţine. asigurându-se implicarea diverselor canale mediatice – ziare. în special. de asemenea. Abandonarea bruscă a imaginii proiectate anterior de liderul politic şi percepută deja de mediul electoral poate aduce prejudicii grave campaniei de promovare. Inserând un bogat material factologic. Ştiinţe Politice şi Administrative. radioul.

consider a fi oportună aprofundarea cercetărilor ce-ar identifica interferenţele dintre psihologia votanţilor şi modelul elaborat de imagine a liderului politic. 20 . de asemenea interacţiunea dintre indicele de inteligenţă al actorului politic şi cel al potenţialilor votanţi.manipulare. În contextul actualităţii fenomenului abordat. aplicate în scopul cristalizării unei imagini pozitive a liderului politic.

p. Belostecinic). Chişinău. p. USM. (Coautor A. Confruntări de imagini politice în Parlamentara-2001: performanţe şi eşecuri. Comunicarea publică: concepte şi interpretări. -Chişinău. Moşneaga. . Volumul I /Coordonator C. Peru A. Moşneaga. Mass-media în societăţile în tranziţie: realităţi şi perspective.98-113. Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Moldoscopie (Probleme de analiză politică). „Furtunile informaţionale” şi vizibilitatea mediatică a liderului politic.Saca. Deontologia jurnalistică: contradicţii şi ambiguităţi. Moşneaga. 2004. USM. / Coordonator V. (Coautor A. Peru A. Peru A. Peru A. /Coordonator V. Moşneaga. Studiu colectiv. V. Partea XXIV / Coordonatori V. USM. USM.Publicaţii la tema tezei: 1. 2004. Partea XXIII / Coordonatori V. Legitimitatea. Limbajul ca element constitutiv al imaginii politice. 2001. USM. Volumul II /Coordonator C. p. 7. Moşneaga. 2002. . 3. USM. Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Studiu colectiv. Marin. . ParteaXVI /Coordonator V.Chişinău.Chişinău.9-21. 2. Peru A.176-183. .Chişinău. Dimensiuni simbolico – mitologice în conceptul elaborării imaginii politice. autoritatea şi charisma – elemente ale imaginii liderului politic (studiu comparat). V.Saca. Belostecinic). 160-168. 2001. p. p. 6.5-12. 4. Peru A. Moldoscopie (Probleme de analiză poitică). 21 . Infotactici de conservare a imaginii plauzibile: crearea imaginii prin minciună politică şi tactici de manipulare. p. Comunicarea publică: concepte şi interpretări. Materiale ale Simpozionului ştiinţific internaţional. 79-101. – Chişinău. Peru A.Chişinău. 2001. Partea XVII. USM. 5. 2003.187-189. Marin. p.

legitimitate. model situaţional. noţiunile de autoritate. câmp politic. subestimare politică. autoritate. Lucrarea inserează argumentarea oportunităţii şi a impactului exploatării dimensiunii simbolico-mitologice ca instrument de persuasiune şi manipulare a electoratului autohton în procesul de creare a imaginii liderului politic. 22 . În primul capitol al tezei sunt cercetate aspectele teoreticometodologice ale fenomenului liderismului politic. votanţi. dispoziţia şi cultura politică a corpului electoral. manipulare neurolingvistică. Ultimul capitol al tezei conţine observaţii generale vis-àvis de strategiile şi tehnicile de gestionare a imaginii liderilor politici în câmpul politic moldovenesc: eşecuri şi performanţe. Cuvinte-cheie: lider politic. Un spaţiu considerabil al tezei este destinat definirii şi cercetării tipologiei imaginii liderului politic şi specificului promovării diferitor modele de imagine în funcţie de conjunctura socială. legitimitate şi charismă ca elemente vitale ale imaginii liderului politic. autoevaluare. personalizarea politicului. manipulare. simbolistică politică. lider populist. limbaj politic. mitologie politică. Sunt definite concepţia de lider politic şi imagine politică. campanie pozitivă. lider reformator. imagine politică. marketing electoral. imagine virtuală. imagou. minciună politică. rit politic.Adnotare Lucrarea de faţă este destinată studiului metodelor şi tehnicilor de creare şi gestionare a imaginii liderului politic în câmpul politic moldovenesc. de cererea. lider realist. cerere-ofertă electorală. imagine strategică. electorat fluid. campanie negativă. supraestimare politică. charismă. lider tranzacţional. “nucleu dur”.

политическая ложь. а также разъясняются авторитет. самооценка. «крепкое ядро». 23 . реформаторский лидер. легитимность. виртуальный имидж. манипулирование. политический язык. избирательные технологии. Данная работа содержит пояснения эффективности эксплуатации политической символистики и мифологии в качестве инструмента манипуляции электората в процессе создания политического имиджа (позитивного и негативного). избиратель.РЕЗЮМЕ Данная работа предназначена изучению технологий и методов создания имиджа политического лидера на молдавском политическом поле. популистский лидер. присущие имиджу политического лидера. харизма. стратегические приоритеты управления имиджа на молдавском политическом поле: победы и крушении. политическая недооценка. избирательные спрос-предложение. Ключевые слова: политический лидер. а также с электоральным спросом и политической культуры. легитимность и харизма как основные элементы. политическое поле. авторитет. позитивная кампания. негативная кампания. стратегический имидж. реалистичный лидер. персонализация политического. политическая переоценка. Значительный объем работы предназначен определению и изучению типологии имиджа политического лидера и специфики продвижении разных моделей. В первой главе изложены теоретическометодологические аспекты политического лидерства. политическая символика. политический имидж. Дано определение концепции политического лидера и политического имиджа. политическая мифология. в соответствии с социальной конъюнктуры. избирательная кампания.

the elective demand and disposal. elective marketing. positive campaign. self-evaluation. negative campaign. Key-words: political leader. political lie. manipulation. political overestimation. authority. political mythology. virtual image. political symbology. Finally. This paper reveals the possibility and impact of the exploitation of the political symbology and mythology as an instrument of manipulating the electorate in the process of creating the political image. strategic image. legitimacy. depending on the social circumstances. transactional leader. strategies and techniques of managing the leaders’ image within the political framework of the Republic of Moldova. reformist leader. fluid electorate. the present paper conveys general remarks. voter. political language. We shall also define the notion of the political leader and political image and reveal the authority.SUMMARY The present paper is intended to study the methods and techniques of creating the image of the political leader within the political framework of the Republic of Moldova. elective demand-supply. The performances and failures registered in the administration of the campaigns with positive and negative image are also pointed out. A significant part of the paper is aimed to define and study the typology of the image of the political leader and the specific nature of the process of promoting different types. lawfulness and charisma as basic features of the image of the political leader. 24 . political framework. realist leader. political image. we shall point out the theoretical and methodological aspects of the political leadership. “hardcore”. In the first chapter of the study. populist leader. charisma. personalization of the political framework. political underestimation.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->