P. 1
Ammas Secret

Ammas Secret

3.0

|Views: 12,818|Likes:
Published by raja5818

More info:

Published by: raja5818 on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2015

pdf

text

original

For more stories in Tamil, visit

:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

அமாவ ரகசியக…
ரகசியக
எ ெபய சதி
எ அமா அபா மாட திகி உளவக,, எ அமா எனட தன
ஈபா உளவ.எனட
எத ஒள! மைற! இ%லாம% ேப(வா, இ)ேவ காலேபா*கி% அவளட மிக
மிக ெந,*கமாக! அவள)
அதரககைள ெத-த!ட ேம. இ/*க0ைத1 ெகா0த)

இேபா) என) வ3ைட
2
ப4றி 5றி வகிேற, நா என) அபா அமா
ம4/ தி,மணமாகி ெச/ வ3ட என) அ*கா. என) அமாைவப4றி 5றி
வகிேற. வய) 40 ந%ல சிவத ேமன 5’6” உயர 7க ந%ல அழகாக
இ,*9. ந%ல ெப-ய மா:க, ஜா*க3<49 ெவளேய ப)கிதா ெத-1,
ப*கவா3<% பா*9 ேபா) ேலசாக இற*கி க3<ய ேசைலய% ெச*க
ெசேவெற/ வய/ ெதா:= ஜா*க3,ராவ49 அைடப3 கிட*9
ெப-ய மா:க= நறாகேவ ெத-1, ெம%லிய ஜா*க3 ேபா3 இ,*9
ேபா) உேள ேபா3<,*9 ரா கல 7த% ெகா> நறாக ெத-1. என)
அமாவ 9><1 ெப-ய)தா ெமா0த0தி% அவள) அள! 40-38-42
இ,*9. என*9 வா?: கிைட*9 ேபாெத%லா அமாைவ ரசி0)
பாேப, அவ=*9 இ) ேலசாக ெத-1 .. அபாைவப4றி ெசா%ல
ேவ>மான% எேபா) வயாபாரதா மாத0தி% 15 நா3க=*9
பரயாணதா,. நா அமாவட மிக! ெச%ல ..சில ேநரகள% ெராப!
(ததிரமாக ெந,*கமானவசயைள1 ெச*ஸியாக ேப(ேவ, ஒ, சமய
ேப( ேபா) எனமா அபாவ49 உன) அ,ைம ெத-யவ%ைலேய என
5றினா% , சி-0)*ெகா>ேட என அ,ைம,, உன*9 என ெத-1 என)
அ,ைம எ/ 5/வா.
அேபா) நா இத மாதி- மைனவ என*9 கிைட0தா% எேபா) (4றி (4றி
வ) ெகா>ேட இ,ேப என ேகலி ேப(ேவ.. ச- எைனேபாலேவ ஒ,
ெப>ைண பாேபா ந2 (4றி வா இேபா) எைன வ என சி-பா .. நா
அமாைவ சில தடைவ ேசைல மா4/ ேபா) ெவ/ ஜா*க3ட
பா0தி,*கிேற,. அவ ேலா க3 ஜா*க3 வ,ப அணவா அேபா) பாதி
7ைல ப)*க0)ட ெவளேய ெத-1, என*9 Aடாகி வ அேபா)
அமாைவ நிைன0) ைகய<0)*ெகாேவ..
ஒ,சில 7ைற ெவ/ ரா!ட பா0தி,*கிேற அமாவ 7ைல அவள) 
ராவ49 எ%லா அடகா).ரா வளப% 7ைலய க, வ3ட ேலசாக
ெத-த). அேபா) ேசைலைய ைவ0) தன) 7ைலைய மைற0)*ெகாவா.
ந2 ெராப ேச3ைட ெச?ய ரப0) வ3டா? என ெச%லமாக க<) ெகாவா.
ஒேரஒ, 7ைற அமாவ 7B 7ைலகைளைய1 பா0தி,*கிேற, ஒ,

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

நா அமாவ ெப3Cமி49 திDெரென Eைழ) வ3ேட ,, அேபா)தா
9ள0)வ3 வ) ெவ/ பாவாைட1ட நி/ ெகா> உடப. தன)
ெப-ய 7ைலகள. ப!ட ேபா3*ெகா><,தா Cமி49 ெச%.
ேபாேத ப!ட மண கமகமெவென வத),. 7ைலயர> ேலசாக ம3
ச-த) ேபா% இ,த),.. இேபா)தா 7Bைமயயா க அமாவ 7ைலகைள
பா*கிேற. க, வைளய ெப-யதாக அத நவ% (3 வர% கன0தி%
அைர அ9ல ந2ள0தி4*9 அதிகமாக கா: கனமாக இ,த) அப<ேய
பரமி0) நி/ வ3ேட ,,
..திDெரென நா வத) அமாவ49 ேகாப ேலசாக வத) க3<லி% கிடத
ேசைலைய எ0) பட*ெகென தன) 7ைலகைள F<*ெகா>டா..;; நா
ெவளேய வ) வ3ேட,. சிறி) ேநர கழி0) அமா ெவளேய வதா. நா
தைலைய கவG) ெகா>ேட அேத ேலா க3 ஜா*க3 ெம%லிய ைநல*H
ேசைல க3< இ,தா இேபா) அமாைவபா0ேத ேலசான ேசைல
வழியாக ேலா க3 ஜா*க3<% கிளேவI நறாக ெத-த) ,,7ைல ப)கி
இ,த) நா அவள) 7ைலைய பாப) ெத-த!ட ேசைலய
7தாைனைய இர3ைடயாக ேபா3 மைற0)வ3டா,,.பன ெம%லிய
ேகாப0)ட ந2 ெச?வ) நறாக இ%ைல நா உன) அமா., உன) பாைவ
எ மJ ) ப இட ச- இ%ைல ந2 எக=*9 ெச%ல மக உன) வ,ப
ேபா% உன*9 எ%லா ெச?) த,கிேறா ப ஏ இத மாதி- எ%லா
ெச?கிறா? என ேகாப0)ெகா>டா,,
நாL அமா ந2 ெராப அழ9 எ ேதவைத எனேவதா சிறி) ெம? மற)
பா0) வ3ேட ,,சா- என 5றிேன ச- இனேம% இப< ெச?யாேத
ப<பைத கவன என 5றி அமா ேவைலைய கவன*க ெசறா, . நாL
அமாவட ேபM( ெகா0)*ெகா>ேட அவைள கவன0)*ெகா><,ேத...
மJ > ேசைல வலகி அமாவ இட) மா: வய, ெதா:= நறாக
ெத-த) .. ெம%லிய மNச ஜா*க3 ேபா3<,தா க,: ரா நறாக
ெத-த) நா பாபைத கவன0த அவ இேபா) உன*9 என ேவ> ..
ெவளேய ெச% எறா,,
நா”அமா என*9 ஒ, சேதக எப< இOவள! அழகான உைன அபா
கவன*காம% ெவளP (4றி*ெகா><,*கிறா எற!ட அமா
கபாகிவ3டா,, இேபா) உன*9 என ெத-ய ேவ> ,, எ :,ச
எைன நறாக ெச?கிறாரா எ/ ெத-ய ேவ> அதாேன.. உ ேவைலைய
ந2 பா அ) எக=*9 இ,*9 ரகசிய,,. நா நறாக இ,*கிேற. என*9
எ :,ச எைன ைவ0) இ,பேத ேபா) அவ ம3 ெச?1
ேவைலைய அவ ம3ேம ெச?ய3 ந2 உ ேவைலைய பா..,, இேபா)
ெவளேய ெச% எ/ 5ற! நாL ெவளேய ெச/ வ3ேட னா.
அ/ ம3 5 தடைவ ைகய<0) வ3ேட,, என) அமாைவ நிைன0)
ைகய<0தா% ம3 என*9 த>ண2 மிக அதிகமாக ெவளேய/
இப<ேய சில நா கழி0). இன அ0) ெசா%லேபாவ) அமா ரகசியமாக

ேவ/ ஒ, ஆைள ஓ0த) ம4/ இன பற வசயக.

அமாவ ரகசியக (2)

அ0) நடதைத 5/கிேற, அ/ நா ந>பக=ட (4றி வ3 இர!
12.30 ேபா% வ
2 தி,பேன,
ெத, 7ைனய% சிவ அகி தி,பயைத பா0ேத , என*9 வய: அவ
எக வ3<49
2
வ,வ) கிைடயா) , ஆனா% எக வ3ைட
2
தவர ேவ/ யா
வ3<.
2
அவ,*9 ெத-தவக கிைடயா) , சிவ அகி=*9 அபா
ஒ,வதா ந>ப அத ெத,வ%. ேம. அபா ஊ-% இ%லாத ேநர இ9
ஏ வதா என ெத-யவ%ைல.
நாL ஒ/ நிைன*காம% ஒ, ேவைள ேவ/ எகாவ) ெச/ வ3
ெச%வா என நிைன0) வ3<49
2
ெசேற வ
2 (மாதா F< இ,த). சஅமாதா நா வ) அவகைள ெதாதர! ெச?ய ேவ>டா என நிைன0)
T3டாம% வ3<,பாக என வ3<49
2
ெசேற. என) அைற*9 ெச/
ைகலிைய உ0திேன ,, ப கிMச ெச/ த>ண2 9<0) வ3 வேத.
அமாவ ெப3C ைல3 எ-) ெகா><,த),, கத! திற) இ,த) சைல3ைட அைண0) வ3 கதைவ T3டலா என நிைன0) ெப3Cைம
எ3<பா0ேத
அ?ேயா என*9ெப-ய ஷா* ,,.. அமா ம%லா*க ப0) இ,தா ேசைல கீ ேழ
கிடத) ஜா*க3<% ேம% ப3ட ம3 ேபா3 ரா! கழ4றிவ3 ேமேல
ஏறி இ,த) 7ைல இர> 7Bசாக திற) கிடத) ,, அேபா)தா
பா0ேத பாவாைட1 இ: வைர ேமேல ஏறி இ,த) ,, நா இ/தா
7த% 7தலாக அமாவ 5திைய பா*கி§ேற.. ஒ, காைல ந23<1 ஒ,
காைல 90தி3 சிறி) வ-0) ப0) இ,தா,, வாைய சிறி) திற) நறாக
Wகி*ெகா><,தா,, 9ற3ைட ச0த வ) ெகா><,த),,.
இைதபா0த) என) (>ண நறாக ந3*ெகா>ட),, ச- இத
சதப0ைத நBவவட*5டா) , அமாவ 7ைலய1 5திைய1 நறாக
பா0) வட ேவ> இைத வ3டா% ேவ/ சதப கிைட*கா) என அமா
ப*க0தி% ெசேற,, 7ைலய அ,கி% ெச/ நறாக பா0ேத அவள)
இர> ெப-ய 7ைலக= ஜா*க3ைடவ3 ெவளேய இர>
வா3டெமலா பழ0ைத ேபால பளபளெவென இ,த),,. ேலசாக ஒ, 7ைலைய
ெதா3ேட,,.
ந%ல W*க0தி% இ,ததா% அவளட ஒ, அைச! இ%ைல அமாவ
7ைல த>ண2 அைட*கப3ட பX ேபால ெம)*ெக/ இ,த) சவழி0) வவா எ/ 5திய ப*க ெசேற இேபா)தா 5திைய
7Bசாக பா*கிேற ,,. எ அமாவ :>ைட 7Bவ) மய :த கா

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

ேபால அட0தியாக F< இ,த) ஒ, காைல ந23< ஒ, காைல90தி3
வ-0) ப0) இ,ததா% :>ைட நறாக பாைவ*9 வத)...
என*9 ஒ, சேதக ஏ இப< ப0) நறாக W9கிறா எ/
வளகவ%ைல,, னா% இத சதப0ைத வ3டா% அமாவ :>ைட ைய
இOவள! அ,கி% பா*க 7<யா) என இர> கா%க=*9 இைடய%
அ,கி% அமேத ேலசாக :>ைட மயைர தடவ பா0ேத அேபா)தா ஒ,
வ0தியாச0ைத உணேத என) ைகய% ேலசாக ப(ப(ெவென ஏேதா ப3ட)
.. அமா! நறாக Wகி ெகா><,தா,
பன ேலசாக அவள) 90)காலி3ட காைல ேம. வ-0) பா0ேத ,,
இL அவள) W*க கைலயவ%ைல’’ அமாவ ெப-ய :>ைட நிைறய
மய இ,தா. 5திய ஓ3ைட இ,*9மிட0தி% ேம. மய அட0தியாக
பரவ இ,த) .. க,க,ெவன மய கா3ைட பா0த!ட என*9 (>ண 7B
ந2ள7 ந3*ெகா>ட), என) 8 அ9ல ந2ள (>ணைய இ,*கமாக
ப<0)*ெகா>ேட அமாவ :>ைடைய 5) பா0ேத 5தி ஓ3ைட
யலி,) அட0தியான மய வழிேய ெவைளயாக வ<) ெகா><,த)
என*9 சிறி) ேநர ஒ/ வளகவ%ைல .. அமா! நறாக
Wகிெகா><,ததா% அவள) ந23< இ,த இெனா, காைல1 ெம)வாக
மட*கெச?) V வ<வ0தி% வ-0) ைவ0ேத இேபா) அமாவ :>ைட
ஓ3ைடயலி,) ேம. ெவைளயாக க3<யான த>ண2 மய வழிேய
வ<) அவள) ெப-ய 9><ப*க வ<த) .. ;
அேபா)தா என*9 நறாக :-த), அமா நறாக ஓ% வாகி வ3
ப0) இ,*கிறா, அதனா%தா இOவள! நட) வழி*காம%
ப0தி,*கிறா என நிைன0) ெகா>ேட ேலசாக அவள) :>ைடைய வ-0)
தடவேன ேம. நிைறய வ) அவள) 5தியலி,) ெகா3<ய) சஅமா தாL வ,பப3 இைண) 7ர3தனமான ஓ% வாகி இ,*கிறா
எப) ெத-த), எனா. அட*க 7<யவ%ைல,,. அமாவ :>ைடைய1
7ைலைய1 5) பா0)*ெகா>ேட என) ந2ள (>ணைய ந2வ
வ3ெகா><,ேத.
இேபா) என*9 ஒ, சேதக,,. அபா ஊ-% இ%ைல ..,,அமா! எ :,ச
அவர) ேவைலைய ச-யாக0தா ெச?கிறா என*9 அ)ேவ ேபா) என
நமிட தி3<ய) ஞாபக வத) எனேவ யா அமாைவ ஓ0) இ,பாக
என 9ழபமாக இ,த). ஆனா% அமா வ,ப0தா ஓ0) இ,*கிறாக
எப) ம3 உ/தியாக ெத-த).., என*9 அட*க 7<யவ%ைல ஆன)
க3 எ/ அமாவ :>ைட ஓ3ைடய% என) ந வரைல வ3
பா0ேத ஏ4கெனேவ ஓ0) வ3ட த>ண 2, ேச) ப(ப(ெவன
ைகவரெல%லா வ) ஒ3<ய),, சிறி) ேநர அைமதியாக இ,ேத,,
அமாவடமி,) மJ > 9ற3ைட ஒலி வத) என*9 எ%லா மறத) ;’;
(மா அவள 7ைலைய1 :>ைடைய1 பா0தா% ேபா) எ/

இ,த) ேபா? அமாைவ எப<1 ஓ0) வட ேவ> எற உணேவ
அதிக ன).., எனேவ நா க3< இ,த ைகலிைய அவG0)வ3ேட இேபா)
என) (>ண 90 <கி-ய% வைட0)*ெகா> ந3டமாக நிற) ,,அப<ேய
அமாவ வ-0த கா%க=*கிைடய% உ3காேத..,என) (>ணைய அமா
:>ைடய அடத மய கா3<% ேலசாக ேத?0ேத,, இேபா) அமா
நறாக W9கிறா,, அப<ேய என) (>ணய 7ைனைய அமாவ 5தி
ஓ3ைடய% ெம)வாக Eைழ0ேத ,,
ஏ4கனேவ அமா நறாக ஓ0) இ,ததா% வB*ெகென எ சாமா உேள
Eைழத) ,, ஆனா% 7B (>ண1 உேள ெச%லவ%ைல ஏெனறா% நா
உ3கா) இ,த ெபாசிசன% (>ண 7Bவ) உேள ெச%லா) எனேவ
மJ > எB) அமாவ வ-0த கா%க=*கிைடய% நேவ 9:ற
ப0ேத ,,என) இர> ைககைள1 அவள) இர> :ற7
ஊறி*ெகா> அமாவ ேம% படாம% ெபாசிச எ0)ேகா>ேட,, சிறி)
ேநர அைசயாம% ப0) இ,ேத,,
அமா G) W9வ) உ/தியான!ட ஒ, ைகைய எ0) அமாவ ஒ,
7ைலைய ேலசாக பைண) வ3ேட இேபா) அமாவ 9ற3ைட ச0த
ேலசாக நிற) எனேவ அமாவ 7ைலைய ப<0தப< அைமதியாக சிறி)
ேநர இ,ேத.. இேபா) அமாவட மJ > அGத W*க..அப<ேய
அமாவ 7ைலய% இ,) ைகைய எ0)வ3 அத ைகயா% என)
(>ணைய எ0) அமாவ :>ைடய% ெம)வாக Eைழ0ேத,,,.
ஏ4கனேவ ஓ% வாகிய :>ைடய% என) (>ண (லபமாக Eைழத) பாதி
(>ணைய Eைழ0) வ3 சிறி) ேநர அப<ேய இ,ேத பன என) 8
அ9ல 7B (>ணைய1 ெகாNச ெகாNசமாக Eைழ0) வ3ேட
அப<ேய சிறி) ேநர இ,ேத இேபா)தா அமா ேலசாக W*க
கைல) தன) 9><ைய 3<னா, பன மJ > அசதா நா என)
ேவக0ைதெய%லா அட*கி**ெகா> ெம)வாக என) (>ணைய உ,வ
மJ > 5தி*9 ெசா,கிேன,, இப<ேய ஒ, ஆேறB தடைவ ெச?)வ3
அட*க7<யாம% எைனயறியாம% ேவகெம0ேத,, இேபா) அமாவ
W*க ேலசாக கைல) 90)காலி3<,த தன) காைல சடாெரன ந23<
வ3டா.. எனேவ என) (>ண 7Bவ) அமாவ :>ைட*9 இ,)
வ,3ெடென ெவளேய வ) வ3ட),,.இனேம% அவள) 5தி*9 (>ணைய
வ3 ஓப) எப) நட*கா) மJ றி ெச?தா% அமா வழி0) வவா
எபதா% அப<ேய அைமதியாக சிறி) ேநர அவள) உடப% படாம%
ைகைய ஊறி ப0) இ,ேத,.,.என) (>ண ம3 அமாவ
:>ைடைய உரசி*ெகா> இ,த),,.அப<ேய எB) வ-0த அவள)
கா%க=*9 நேவ 7ழகாலி3 உ3கா) ெகா>ேட,,
அமா மJ > அசத!ட :>ைட மயைர தடவ*ெகா>ேட அமாவ
7ைலைய1 :>ைடைய1 மாறி மாறி பா0)*ெகா>ேட ைகய<*க
ஆரப0ேத சிறி) ேநர ைகய<0த!ட த>ண2 73<*ெகா>

பZ?Mசிய<0த),, அமாவ 7ைல, வய/, ம4/ :>ைட 7Bவ) பரவ
க3<யாக 70) 70தாக வ) சிதறிய),, என) (>ணைய இ/*கமாக ப<0)
பைச) வ3ேடன 3 நிமிடதி49 ேமலாக த>ண2 பZ?Mசிய),, என) (>ண
அ:ற7 பாதி அள!தா (,கிய) அமாவ அ,கிேலேய சிறி) ேநர
அச) ப0) வ3ேட....
இேபா) அமாவ 7ைலக= :>ைட1 திறேததா கிடத),,. மJ >
என*9 அத சேதக யா அமாைவ இப< நறாக ஓ0) இ,பாக
ஆனா% ஒ/ ெத-த) அமா வ,பதா ஓ% வாகி இ,*கிறா உைப
5ட கழ3டாம% ஜா*க3ைட ப3ட ம3 அவG0) வ3 ராைவ ேமேல
ஏ4றி பாவாைடைய W*கி வ3 ஓ0) இ,*கிறாக., ேயாசி*9 ேபா) சிவா
அகி ஞாபக வத) எப<1 ேநர வா?*9 ேபா) அமாவடேம
ஜாலியாக ேப(வ) ேபா% ேக3 வேவா என நிைன0) எB) ைகலிைய
எ0) உ0தி*ெகா> அமாைவபா0ேத ,,. வாைய ேலசாக திற) நா
அவ 7ைலைய :>ைடைய பா00ைதேயா ஓ% வாகிய :>ைடய% என)
(>ணைய வ3 எ0த)ேவா ெத-யாம% நறாக W9கிறா நா பZ?Mசி
வ3ட த>ண2 7ைலய. , வய4றி. , :>ைடய. க3<யாக இ,த)
அப<ேய நா ெம)வாக ைல3ைட1 அைண0) வ3 கதைவ1
சா0திவ3 என) Cமி49 ெச/ வ3ேட,,.
இத49 ேம% அமாவட அவ ஓ% :ராண0ைத ப4றி அவ வாயாேலேய
ேக3க! , நா பற) வத அேத :>ைடய% ஓ*க! ஒ, ந%ல சதப
கிைட*க0தா ெச?த) அத நிகGMசிைய1 தக=ட வைரவ% பகி)
ெகாகிேற . . . . .
அமாவ ரகசியக--3
அ/ இர! ம3 அமா 7ைலைய1 நறாக ஓ% வாகிய
:>ைடைய1 அதி% கா ேபா/ இ,த மயைர1 யாேரா ஓ0) வ3ட
த>ண2 அமாவ 5திய% இ,) வ<வைத1 பா0தைத நிைன0)
ேம. இர> தடைவ ைகய<0)வ3 நறாக Wகிவ3ேட..,,. காைல 6
மணயளவ% W*க கைலத) ேயாசி0)பாததி% அமா மJ ) சிறி) ேகாப
வத) , அமா எப< ம4றவ ஓ*க சமதி0தா என ேயாசி0)*ெகா>ேட
ப*ைகைய வ3 எBேத,,.
ச- எ%ேலா- வாG*ைகய. இ) ேபாற உண!க சபதமாக ஏதாவ)
இ,*9,, ேம. அமா! நா அவைள ெவ/ ஜா*க3 ரா!டL
டாெலஸாக அவள) 7ைலைய பா0த ேபா) அதிக எ ேம%
ேகாபபடாம% இத வயதி% இப< பசக இ,பாக எ/ ெகாNச 
\யாக! அேத சமய ேலசாக க><0) ைவ0தி,*கிறா என நிைன0)
ப*ைகையவ3 எB) அமா Cைம பா0ேத,, ப*ைகய% அமா
இ%ைல. அவ கழ4றி ேபா3ட ேசைல அப<ேய கிடத) ஜா*க3 ரா!
க3<% ேம% கிடத) ,,. அமாவட காப ேக3கலா எ/5ப3ேட பதி%

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

இ%ைல ,, சைமய%க3<% அப% பா% கா?) ெகா><,த) ப%
)ல*கிவ3 வ) அப< ேமைட ேமலேய உ3கா) வ3ேட.., அமா
பா0Cமி% 9ள0)*ெகா><,தா,, ஓ0த அ.: த2ர 9ள*கிறா .,. என
நிைன0)*ெகா>ேட உ3காதி,ேத,, 7த% நா இர! பா0த அமாவ
ஓ% வாகிய :>ைட1 அதி% ம><*கிடத மய,, திற) கிடத
7ைல1 எ ம>ைட Tரா! *கிரமி0)ெகா><,த) ,. அத ேநர
பா0Cைம திற) ெகா> அமா ெவளேய வதா.

அவைள பா0தேபா) என*9 அதிMசி ஏெனறா% அமா க3வதிேலேய
என*9 ப<0த இள மNச நிற ெம%லிய ேசைல க3< இ,தா ெவைள
நிற உ பாவாைட அணதி,தா.. ஜா*க3ேடா , ராேவா
அணதி,*கவ%ைல 7தாைனைய ைவ0) 7ைலைய F< இ,தா,, நா
எ4கனேவ ெசா%லிய,*கிேற அமாவ 7ைலக மிக! ெப-ய)
ேலசாக0தா ெதாகி இ,*9 ,, . ேசைலைய 73<*ெகா> 7ைல*கா: ,
க, வைளய7 நறாக ெத-தத) .., என*ேகா (>ண ஜ3<ைய
73<*ெகா><,த)., அமா ெவளேய வதவ நா இ,பைத பா0த!ட
ைகய% இ,த )>ைட எ0) தன) 7ைலைய F<*ெகா> அப<*9
வதா, அப% பா% இ,தைத பா0) பா% ெகாதி*க! காப ேபா3டா ,,
எ)! எனட ேபசவ%ைல,. அேபா) )> சிறி) வலகி ைச<% அத
ெப-ய 7ைல ெத-த) ,. நா 5) பா0தைத ேலசாக கவன0தா.. ,,
ேசைலைய இB0) சிறி) F<னா,,ஆனா. 7Bைமயாக Fட
7ய4சி*கவ%ைல,
காபைய ேபா3டவ,ஒ, டள காபைய எனட ததா,, நா காபைய
வாகி 7க) பா0)வ3 9<0ேத , ப அமாவட காப பரமாத
Aப,, னா% எனட இL ந2 ஒ, வா0ைத 5ட ேபசவ%ைல எ/
ெச%லமாக ேகாப0)*ெகா>ேட.. அமா! காபைய 9<0)வ3 எ
அ,கி% வதா. என) அ,ேக வ) நிறா. என) 7ழகா% அமாவ
இைப 73<*ெகா><,த) .., அேபா) அமா தயகி தயகி சதி
உனட நா சிறி) ேபச ேவ> எ/ 5/ ேபா) அவ க>கள%
சிறி) க>ண2 கசித).. நாஅவள அழகான 7க0ைத இ, ைககள.
தாகிெகா> ,.’’
அமா ந2 என ேவ>மானா. எனட ேபசலா நா இ,வ,
ந>பக ேபா%தா,,. இேபா) என) ேதவைத ந2தா ,எ/ 5றி அவள)
ெந4றிய% ெச%லமாக 70தமி3ேட, ேம. அமாேவ ேபச
ஆரப0)வ3டதா% சிறி) சிறிதாக என ேவ>மானா. ேப(ேவா என
நிைன0)*ெகா> அைமதியாக இ,ேத,. ‘’சத2 இர! எேபா) வதா? நா
நறாக Wகிவ3ேட என நிைன*கிேற எ/ ெம)வாக 5றினா., செம)வாக எ%லா டாப*9 ேபசி வட ேவ><ய)தா எ/
நிைன0)*ெகா>, நா பர>3(ட (4றிவ3 பனெர>டைர மண*9
ேம%தா வேத , ந2 நறாக Wகிவ3டா? என நிைன0) அப<ேய ேபா?

ப0)வ3ேட எ/ 5றி வ3 ெம)வாக அவ 7க0ைத பா0)வ3
ெம)வாக என) பாைவைய கீ ேழ இற*கிேன, அமாவ ெப-ய 7ைலைய
ெம%லிய மNச ேசைல F< இ,த) .. )> ஒ, 7ைலைய F< இ,த)
இெனா, 7ைலய% பாதி ம3 )> F< இ,த) பாதி அப<ேய
ெத-த) , ேலசாக ஈரமான ேசைலைய 73<*ெகா> க,: வைளய7
7ைல*கா: பளMெசன ெத-த) ,,. அேபா) அமா சத2 எனட ந2
பர>3லியாக ேப(வாயா? எOவள! ரகசியமான வசமானா. எனட
ேப(வாயா என பZ<ைகேயா ேபச ஆரப0தா.., ச- அமா இறகி வ,கிறா..
நா7 சினதாக வைளயா< பாேபா என என) ெச% ேபாைன எ0) டய%
ெச?ய ஆரப0ேத .. இேபா) யா,*9 ேபா ெச?கிறா? எறா,,
அபாவட ேபசேவ> ேபா% இ,*கிற) எ/ 5றிேன,.

அத49 அமா இOவள! காைலய% என ேபச ேபாகிறா?
பற9ேபசி*ெகாளலா எறா ., இ%ைல அபாவட ேபச ேவ> ேபால
இ,*கிற) ேம. அபா இர! ஏ) வ3<49
2
வதாரா அபா ம3ேம
ெச?1 ேவைல ஏ) நடததா எ/ ேக3க ேவ> எேற .,, அமாவ49
:-) ேபான) ேலசாக பட படபாக இ,தா.,.7க7 ச4/ மாறி வ3ட) ..
இத ேநர அமா 7ைலைய F< இ,த )> நBவ கீ ேழ வB)
வ3ட) இர> ெப-ய 7ைலக= அவள ெம%லிய மNச நிற ேசைலைய
73<*ெகா> நிற),,.என) 8 அ9ல (>ண ச3<ைய வ.வாக 7><ய),
. எ%லாவ4ைற1 அமா கவன0தா, 7ைலைய மைற*க ேசைல ம3
ேபா) என நிைன0தா ேபால )>ைட எ0) 7ைலைய மைற*கவ%ைல ,
நாL இத49ேம% ெராப 9ழபேவ>டா என நிைன0) எனமா
பரMசிைன எ/ 5றி*ெகா>ேட அவ கன0ைத தாகி இB0) அமாவ
உத3<% ெம)வாக ஒ, 70த ெகா0ேத ,,. அமாவ க>க ேலசாக
கலகி இ,த) .. ேம. அB0தமாக இெனா, 70த ெகா0ேத.
அப<ேய ெம)வாக அமாவ கன0தி% இ,) ைகைய நக4றி அவள)
கB0ைத 0டவ வ3 ெம)வாக அவள) இட) 7ைலைய F< இ,த
ெம%லிய ேசைலைய நக0திேன..கா அத ெப-ய 7ைல1 பளெசன கா:
எைன கிறக ைவ0) என) (>ண1 பயகரமாக ந3*ெகா>ட),,.அமா
க>கைள F< இ,தவ இேபா) எைனபா0தா,...7ைலைய Fட
7ய4சி*கவ%ைல..,
‘’அமா நா ம4றவ உண!கைள மிக E]*கமாக ரசி0) மதி*க
நிைனபவ..எேற , அமா அதா ெத-கிறேத எேபா) எ ேசைல வலகி
7ைல ெத-1 என எேனாட 7ைலைய பா*க ந2 )<*கிற) ,, எறா.,
என*9 இப அதிMசி அமாேவ 7ைல 7ைல என அவ வாயாேலேய
5றிய), ேம. என*9 உணMசிைய W><ய) ,,.ெமௗனமாக சிறி) ேநர
இ,ேத
இேபா) அமாேவ ெமௗன0ைத கைல0தா ., நா அமாவ
7ைலகைளேய பா0)*ெகா><,ேத, அமா என) ெதாைடகள ேம%

ைகைய ைவ0)*ெகா> ேந4/ இர! ந2 எேபா) வதா? ,. என) Cமி49
வதாயா,, என ேக3டா ‘’அமா நா பா0த) எ%லவ4ைற1 பMைசயாக
ெசா%லிவேவ’’ எேற,,. ச- ெசா% அதா திற) கிட*கிற 7ைலைய
உனட கா3< வ3ேடேன’’ எ/ அமா ெசானா,.
அமா ‘’நா ேந4/ இர! ெவளேய ேபா?வ3 பனர>டைர மண*9
வ3*9
2
வேத,. வதவ ைகலி மா4றி வ3 உன) Cமி% ைல3 எ-வைத
பா0) ைல3ைட அைண0)வ3 ப*கலா என நிைன0) Cைம எ3<
பா0ேத எ/ 5றி அைமதியா? இ,ேத., ச- என பா0தா? ெசா% ,,
அமா 5ற! ,அமா! ந7ட ேப(வதைத வ,:கிறா எ/
நிைன0ேத . ச- ெசா% நா தா/மாறாக ஏ) ப0) இ,ேதனா எ/
ேக3டா,. இ%ைல,. ேசைல க3டாம% கீ ேழ கிடத) உன) ஜா*க3<% ேம%
ஊ*9 ம3 ேபா3 ம4ற ஊ*9க ேபாடம% இ,த) ,,ரா! கழ/
7ைல திற) கிடத) ,, எ/ 5றி அமாவ 7ைலைய மைற0தி,த
ேசைலைய ேம. அக4றிவ3 ேலசாக 7ைல*காபைன வ,<ேன,,
ச- அெத%லா அ:ற ெச? எ/ உளைகயா% ஒ, 7ைலய
காபைன1 7ழைகயா% இெனா, 7ைல*காபைன1 அB0தி
F<னா,,அவள) ெப-ய 7ைல இர> இேபா) தள தளெவன
ப)கிெகா> க>ைண பறிப) ேபா% மினய) ,,. ெசா% ந2 பா0தைத
எ/ 5றி,,ஆனா% நா ேப(வ) நம*9 ம3 ,,அபா ம4/ யா,*9
நா ேப(வேதா நா உனட இOவள! \யாக இ,பேதா
ெத-யெவ>டாெமறா,, ச-ெய/ 5றி 7ைலைய மைற0தி,த அமாவ
ைகைய தட!வ)ேபா% ப)கிய அவள) 7ைலைய தடவேன,, பன
ெசா%ல ஆரப0ேத,, உன) 7ைலைய ம3 பா0) வ3 F<வடலா
எ/தா நிைனேத.. னா% உக பாவாைட1 இபளவ49 ேமேல ஏறி
எ/ 5றி நி/0திேன,, உடேன அமா ஏ எேனாட :>ைடைய1
பா0)வ3டயா*9 எறா என*9 அமா இப< ேக3ட) ஷா* ச- இன
என ேவ>மானா. ேபசலா எ/ க,தி ,, மாமா பாவாைட 7Bவ)
W*கி இ,ததா% 7B :>ைட1 ந%லா பா0ேத ,, :>ைட 7Bவ)
கா மாதி- மய நிைறய இ,*கிற),,
அமா இப< நா உனட ேபசவா என*9 இப< ேபச ைசயா*க0தா
இ,*கிற), ஆனா. ெகாNச தய*கமாக இ,*கிற) அப<ேய எேற..
அத49 அமா இ/ ஒ, நா ம3 ேபசலா , என*9 உனட மன
வ3 ேபச இ/ ைசதா எறா. அ:ற என ெச?தா? என ேக3டா,,
நா ேலசாக கி>டல<*க ேவ>< “எ:ற” எேற,., .”    கா மாதிமய, இ,*கிற எ :>ைடைய பா0த!ட” எறா, அமா நா பா0)
வ3 அப<ேய ெச/ வடலா எ/தா நிைன0ேத ,,னா% நகர
7<யவ%ைல ச- ேலசாக 7ைலைய ம3 ெதா3பா0)*ெகாேவா
என உன) 7ைலைய ேலசாக தடவேன ந2 ந%ல W*க0தி% இ,தா?,,
ைகைய இற*கி உ வயைற தடவ வ3 அப<ேய :>ைட மயைர தடவ

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

வ3ேட,, என 5றி நி/0திேன,, ச- ச- ெசா%வைத 7Bசாக ெசா% எறா
இேபா) 7ைலைய மைற0தி,த அமாவ ைகைய இற*கிவ3ேட
ஒ/ 5றாம% 7ைலயலி,) ைகைய எ0தா,, 9ள0)வ3 வத
அமாவ உடைப பா*9 ேபா) என*9 ேம. ந3*ெகா> அமாவ
ெப-ய 7ைலகைளேய பா0)*ெகா><,ேத,, அப<ேய ெம)வாக
7ைலகைள தடவ*ெகா>ேட ேம. 5றிேன,, அமா உ :>ைட மயைர
தட! ேபா) ஒ, வ0தியாச ெத-த) மயெர%லா ெகாNச ப( ப(ெவன
இ,த) , என*9 ஒ/ :-யவ%ைல ச-ெயன உன) ந23< இ,த காைல1
மட*கி V ேசப% ைவ0ேத,.
உக :>ைட வ-) நறாக ெத-த) 5தி ஓ3ைட ெத-யாம% 7Bவ)
மய அட) கிடத)..,.இேபா) உக :>ைடயலி,) ெவைளயாக
த>ண2 வத).அேபா)தா என*9 ப<ப3ட) ,, க3டாய யாேரா உைன
நறாக ஓ0) இ,*கிறாக எப) ம3 என*9 ெத-த) எேற அமா
சிறி) ேநர அைமதியாக இ,தா,, நா அமாவ 7ைலகைள ெம)வாக
பைண) ெகா><,ேத ,, ‘’ச- ெசா% அ:ற ந2 என ெச?தா? ‘’ நா
சிறி) ேநர ஒ/ ேபசவ%ைல, ெசா%வைத 7Bசாக ெசா%லிவடலாெம/
ேம. 5றிேன,,,என*9 அட*க 7<யவ%ைல,, என) ைகலிைய அவG0)
வ3 வ-0த உ கா%க=*9 இைடய% உ3கா) என) (>ணைய
:>ைட மய-% ைவ0) ேத?0ேத அ:ற :>ைட*9 ேலசாக
ெசா,கிேன,. கா%வாசி (>ண 5ட :>ைட*9 ேபாக வ%ைல எ/
ெசா%. ேபா) அமா சிறி) அதிMசி அைடதா னா% அைத
ெவள*கா3டாம% எைனேய பா0)*ெகா><,தா,, ேம. நா 5றிேன
பன எB) உ ேமேலேய ப0ேத அனா% என) உட: உ ேம%
ப3டா% ந2 வழி0)*ெகாவா? எ/ உடைப W*கி ப0)*ெகா> என)
(>ணைய ம3 உக :>ைடய% ெசா,கிேன ,, ஒ, நா9 தடைவ
இB0) ெசா,கிய!ட எனா% அட*க 7<யாம% ேவக 5<ய).. னா%
எதிபாரம% உக=*9 திDெரன வழி: வ) காைல சடாெரன ந23< வ3Dக
..,.அேபா) அமா சிறி) அதிMசி1ட எைனபா0தா.
பன ேக3டா ஆக ந21 எைன ஓ0)வ3டா? என சகடமாக
5றினா..,இ%ைலயமா ச0தியமாக த>ணைர
2
:>ைட*9 வடவ%ைல,
அப<ேய ைகய<0ததி% உ 7ைல வய/ :>ைடெய%லா த>ண2 ெகா3<
வ3ட),, அப<ேய ேபா? ப0) வ3ேட,, 7Bசாக ஓ*கவ%ைல எ/
5ற! வ3டா% இேபாேத ஓ*க ேவ> எ/ 5/வா? ேபா% இ,*கிற)
எ/ 5றி என) ெதாைடைய தடவனா.,
நாL இேபா) அமா சமதி0தா% ஓ0) வட ேவ><ய)தா எ/
ெம)வாக ைகைய அமா :>ைடய,கி% ெகா> ெச/ பாவாைட1ட
ேச0) :>ைட மயைர தடவேன,, இேபா) அமா (மா இ,தா,, அமா
உ :>ைடைய நா நறாக பா*க ேவ> என 5ற! அதா நறாக
பா0) ஓ0) வ3டாேய எறா, ச-மா ஒ, 7ைற உ :>ைடைய

நறாக பா0)ெகாகிேற எ/ நா அ: ேமைடைய வ3 இறகி
அப<ேய அமா க3< இ,த பாவாைடைய ேமேல W*கிேன,., இேபா)
அமா ஒ/ ெசா%ல வ%ைல தி,ப ேமைட ேம% உ3காதா.,,
அமாைவ அப<ேய ம%லா*க ப*க ைவ0) காைல வ-*க ைவ0ேத ,,
இேபா) அமாவ :>ைட மய பளபளெவென இ,த) அப<ேய
:>ைடய% ஒ, 70த ெகா0ேத,,.அமா இேபா) 7னக ரப0தா,,
என*9 அட*க 7<யவ%ைல ,,. ைகலிைய அவG0) வ3 ஜ3<ைய1
கழ4றிேன,. என) (>ண 7B ந2ள7 வைட0)*ெகா> நிற),., அமா
இேபா) எ 7B (>ணைய1 பா0) வ3 அ?ேயா இOவள! ந2ளமாடா
ைவ0தி,*கிறா? எறா,,. நா ‘’ அமா இேபா) உைன ஓ*கவா எேற
ஆமா இOவள! Wர வதாM( இனேம என எறா,. உடேன என)
(>ணைய அமாவ :>ைட*9 அவள) சம0த)ட சேதாசமாக
ெசா,கிேன ,.,,ஒ, ப0) 90) 90)வத49 த>ண2 பZ?Mசி வ3ட)
இOவள! ேநர அமாவட ேபசி*ெகா><,ததி% ந%ல Fடாக இ,ததி%
அமாைவ ஓ*க அரப0த உடேனேய 0>ண2 அமாவ :>ைட*9ேளேய
ெகா3< வ3ேட,,. அவ=*9 சிறி) ஏமா4ற,.
எனபா இேபாேத எேனாட :>ைடைய ந%லா ஓ0) கிழி*கேபாவ) ேபா%
ேபசி வ3 இேபா) எனடாெவறா% ஒ, ப0) 90) 90)வத49,.
ெமா0த த>ணைய1 :>ைட*9 ெகா3<வ3 Tல உ,வ3<ேயடா,,
உேனாட அபL இப<0தா.. இதா ந2 ஆ0தாள ஓ0த ல3சணமா*9
எற!ட என*9 ஒேர ெவ/பாக ேபா? வ3ட),. எப<1 இ/ அமாைவ
நறாக ஓ0) வட ேவ> எ/ மனதி49 நிைன0)*ெகா> ,. எனமா
இேதா 7<) வ3ட மாதி- ேபசற2£க, வாக ெப3Cமி49 ெச%லலா,.
உகைள ேந4/ ஓ0த ஆ நா கண0த) ச-தானா? எ/ ெசா%.க ,.
நா உகளட ேக3கேபா9 தா உகைள ேந4/ ஓ0தி,*க ேவ>
நா ேபசி 7<*9 7 நா உகைள கதற கதற ஓ0)வேவ,. எ/
5ற! அைத1 பா0)வடலா எறா எத49 தயாரா? . நா
அமாைவ ஓ0ததி% சீ *கிரேம த>ண2 அமா :>ைட*9 ெகா3<வ3டதா%
அமாவ49 ஏமா4றமா? ேபானதா% மJ > உகைள ஓ*கேபாகிேற
எற!ட , ச- எ/ அமா சமதி0தா,. இேபா) அமா ேந4/ யாைர எப<
ஓ0தா எ/ ேக3*ெகா>ேட ஓ0தா% இL F உMச0தி49 ெச%.
என க,தி அ0தைத ஆரப0ேத.
இேபா) அமாவட ேக3ேட ஏமா உைன ேந4/ ஓ0த) சிவா
அகிதாேன , எ/ ேக3க! சிறி) ேநர அைமதியா? இ,தா,. ப
ேலசாக தைலைய 3<னா    அவதா ,. எறா ,. ஏமா ேவ/ ஆ
உைன ஓ0த) உன*9சகடமாக இ%ைலயா,. சிவா அகி= உைன அ*கா
அ*கா எ/தாேன 5பகிறா, அ:ற எப< எ/ ேக3ேட,. இதா ந2 நா
ெப4ற பைள ந2ேய எேனாட 7ைலைய பா*க அைலயா? அைலத)
என*9 ெத-யாதா,., இேபா) பா வா?: கிைட0த!ட எேனாட

:>ைட*9 ெசா,கி வ3டா?,.எறா ,. ச-மா அைத வ எ/ 5றி வ3
வாமா ெப3Cமி% ைவ0) ேப(ேவா எ/ 5றி 5ப3ேட,. என*9
நிைறய ேவைல இ,*கிற) <ப ெச?யேவ> எ/ 5றனா ,.
எ%லா நா வாகி வ,கிேற ‘’ ந2 வா என இB0ேத ,.பாவாைடய% உள
நாடாைவ ேலசாக இB0த!ட பட*ெகன பாவாைட கழ/ கிேழ வBத),.
இ,வ, அமணமாகேவ ெப3C ெசேறா , அமாவ 9>< இேபா)
தைடய%லாம% தள* தள* என ஆ<*ெகா><,த), 7ைல இேபா) இL
ெப-யதாக கா: வைட0)*ெகா><,த), நட*9 ேபாேத நா அமாவ
பனா% அவள) ெப-ய 9><ைய தடவேன ப அ*9 Oழிேய ைகைய
வ3 இர> 7ைலகைள1 பைச) ெகா>ேட ெசேற,. என) (>ண1
இேபா) 7*கா% வாசி வைட0) அமாவ 9>< பளவ% ெசா/கிய),.
அமா மிக! கிறகிேபாய,தா,,அப<ேய ெப3Cமி% வ) க3<லி%
உ3கா)வ3ேட,. அமா நி/ெகா><,தா,. அவைள எ ப*க தி,ப
W> ேபா¡லி,த ெதாைடகைள தடவ*ெகா>ேட அவள) காடா? மயரடத
:>ைடைய நறாக பா0ேத ,, அமாவ :>ைட இேபா) இL
ெப-யதாக ெத-த) ,.அப<ேய இர> ைககைள1 9><ப*க ெகா>
ெச/ 9><ைய ப<0) பைச)ெகா>ேட அமாைவ எனட இB0ேத ,.
ஒ/ 5றாம% வதா,. ஒ, ைகயா% 9><ைய பைச) ெகா>ேட ஒ,
ைகைய :>ைட*9 ெகா>வ) அப<ேய மசாI ெச?ேத,.,.அமா
கிறகிேபானா. ைகைய :>ைட*9 கீ ேழ ெகா> வ) ெதாைடய*கி%
தடவேன ,. நா ஓ0) வ3ட த>ண2 :>ைடயலி,) ஒBகி
ெதாைடய*கி% பரவய,ததா% எ ைகெய%லா ப(ப(ெவன கிவ3ட),.
நா ைகைய ைவ0) :>ைடய அ<ய% அட) இ,த மய-%
ெமைமயாக தடவேன. இேபா) அமா நிறப<ேய காைல
வ-0)*ெகா0தா,.க>கைள F< வாைய சிறி) பளதப<இ,தா.,
ப(ப(ெவன இ,த மயைர தடவ*ெகா>ேட வ,3ெடன :>ைட*9
நவர% 7Bவைத1 ேவகமாக வ3ேட ,.,. அமா ெவன க0திவ3டா,.  
   ,.,,..,H H HH H H ,,. ..எற 7னக% அதிகமான),. அப<ேய
அமா ெப3<% ம%லா*க ப0)வ3டா,. நா அவள,கி% ஒ,*கள0)
ப0) ஒ, ைகைய தைல*9 ெகா0) ஒ, ைகயா% அமாவ 7க0ைத
தி,ப அவள) வாய% ஒ, 70த ெகா0ேத ,. அமா ஒ/ 5றாம%
அைமதியா? இ,தா ,.
அவள) 7ைலைய ேலசாக பைண)ெகா>ேட எனமா ஒ/ ேபச
மா3டாயா? என! இ%ைல நா, ெப0த பைள ந2ேய எைன ஓ*கிற அளவ49
வ33ேடேன ,.அதா ெகாNச உ/0தலாக ெத-கிற),.எறா,. ேபசாம% இ,
ஒ, ப0) தடைவ*9ேம% வடாம% ஓ0) வ3டா% உ/0த% (கமாக
மாறிவ எ/ 5றி ைகைய கீ ேழ இற*கி :>ைடைய மயேரா ேச0)
இ/*கி ப<0) அப<ேய பைச) வ3ேட,.,.என) (>ண ம/ப<1
வ(வCப எ0த) ,.,,அமாேம% ஒ, காைல W*கிேபா3*ெகா>

(>ணைய அவ ெதாைடயேலேய அ7*கிெகா>ேட,. ச- ெசா% சிவா
அகி உைன எப< ஓபத49 மட*கினா எ/ ேக397னேர ,.,.,.வ
நாேன ெசா%கிேற ,,எைன யாராவ) ஓ0தைத ேக3டா% உன*9 உMசி*9
ேபா?வ ேபா% ெத-கிற) ,. எறா.
ஒ, நா. மாச0தி49 7னா% உ அபா இ%லாத சமய சிவா நம
வ3<49
2
வதா,. நா 9ளபத49 தயாராகிெகா><,ேத,.ேசைல ஜா*க3
எ%லா அவG0)வ3 பாவாைடைய மா,*9 க3<*ெகா> எ>ைண
ேத?*கலா எ/ ெர<யாேன./ அேபா)தா ெப% அ<0தா ஒ, )>ைட
எ0) ேமேல ேபா3*ெகா>,. கதைவ ேலசாக திற) பா0)
9ள*கேபாகிேற எேற ,. இ%ல*கா ஒ, மண ேநர இ9 இ,)வ3
ெச%லலா எ/ வேத ச- எ/ அவைன T.v. பா0)*ெகா><, நா
வ)வகிேறL ெசா%லி தி,:ேபா) ேமேல ேபா3<,த )> வB)
வ3ட) ,.
பாவாைடைய 7ைல*காைப ம3 மைற0) க3<ய,ததா%, 7B
7ைல1 அப<ேய ப)கி*ெகா><,த) .,.என நிைன0தாேனா
ெத-யவ%ைல,.,. அ*கா ந2க ெராப அழ9 எ/ 5றி எைன
க3<ப<0)*ெகா>டா , பாவாைட1 அவG) வB)வ3ட) . எனா%
ஒ/ ெச?ய 7<யவ%ைல,. எைன அப<ேய கீ ேழ தள (>ணைய
எ0) எேனாட :>ைட*9 ெசா,கிவ3டா ,. என*9 அபா ஓ0) 20
நாைள*9ேம% கி வ3டதா% 5தி கசி) இ,த) சிவாேவாட (>ண
எேனாட :>ைட*9 வ(*ெகன உேள ேபா?வ3ட) 15 நிமிட0தி49 ேம%
ஏ/ ஏ/ என ஏறிவ3டா,, எேனாட :>ைட*9 த>ணைர
2
பZ?Mசிய!டதா
ஒ, நிதானதி49 வதா,. நா கணகைள F< ப0) இ,பைதவட ஒ/
ெச?ய 7<யவ%ைல,.
அத4க:ற நாைக) தடைவ வ) ஓ0தி,*கிறா ,. நாL எேனாட
உ>ைமைய உனட 5றி வ3ேட எறா,. அ)ேபா%தா அைன*9 ந2
வ3<49
2
ேல3டாக வதேபா) பா0த) ,. அைற*9 வ) அவ எைன
ேஜாலி பா*கேவ> எ/ மறா<னா ஆனா% நா மக வ)
வவா எ/ எOவளேவா 5றி1 ,, இ%ைல நா ஓ0ேத 15 நா3க=*9
ேம% கி வ3ட) , இ/ எப<1 ஓ*க ேவ> ,, உகைள வ3டா% நா
வ,ப ஓப) யாைர1 இ%ைல அ*கா எ/ ேசைலைய உ,வவ3டா,.
ஜா*க3, ரா எ%லா கழ3ட ெசானா ,. நாதா ேவ>டா ஜா*க3
ப3டைன கழ4றிவ3 ராைவ1 ேமேல W*கிவ3 ,. பாவாைடைய ேமேல
ஏ4றி வ3 ஓ*க ெசாேன,. ஆனா% அ/ எனL ெத-யெல ெராப
7ர3தனமா ெராப ேநர ஓ0தா,.உ>ைமயேலேய 15 நா3க=*9 ேம%
கா?)தா கிடதி,பா ேபால (>ணய 7B( உேள அ7*கி த>ணய
நிரபனா,. நாL உடேன பாவாைடைய1 ஜா*க3ைட1 மா3ட நிைன0ேத
., ஆனா% அவ ஓ0) 7<0) ெராப ேநர எ ேமேலேய ப0) வ3டா
,. நாL அச)வ3ேட ,. அத பய ேபா9ேபா) திறத) திறதப< ,.

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

ேபா33 ேபா?3டா ,. ந21 அமாL பா*காம உ சாமாைன எேனாட
:>ைடய% ெசா,கி3ட,.எ/ சி-0தா,.,
என*9 இOவள! வசய7 ேக3க! (>ண ெசம வைர:*9 வத) ,.
அப<ேய ம%லா) ப0) வ3ேட ,. (>ண வைர0) சீ லிைக பா0)
நிற) ,. அமா அப<ேய எ (>ணைய இ/*கமாக ஒ, ப< ப<0தா,
ேட?! ச-யான T.டா உன) ந%ல கன,, ந%ல ந2ளடா ,, எேனாட ெப-ய
:>ைட*ேக இOவள! சி*கலாக இ,*9ேபால இ,*ேக,. யாரவ) சின
ெபா>]னா ந2 ெசா,கிய!டேன க0தி,வாடா எ/ 5றி*ெகா>ேட என)
இ, ப*க7 காைலவ-0) உ3காதா,,.
ந3டமாக நி4கிற (>ண அமா :>ைடைய உரசி*ெகா> இ,த) ,.
என*9 ேலசாக கசி) இ,த) ,. அமா அப<ேய என) (>ணைய தன) ப(
ப(0)* கிடத :>ைட ஓ3ைடய% ைவ0) உ3காதா,. ஏ4கனேவ நா
ஓ0த த>ண 2, இ,ததா% நB*ெகன (>ண :>ைட*9 7Bவ) :9)
ெகா>ட),.என) (>ண ந%ல ந2ளமாதலா%
சிறி) ேநர அப<ேய உ3காதி,தா ைகைய அப<ேய என) இ,
ப*க7 ஊறி*ெகா>டா,. இேபா) அமாவ ெப-ய 7ைல இர>
என) 7க0த,ேக ஆ<ெகா><,த) ,.அப<ேய இர> 7ைலகைல1
ப<0) பைச) வ3ேட அமா இேபா) ெராப 7னக ரப0தா,.
அமாேவ 9><ைய 3< 3< தன) :>ைடயலி,) என) (>ணைய உ,வ
உ,வ ஓ*க ஆரப0தா,,
நா ெசா*க0தி% மித) ெகா><,ேத ஒ, அைர மண ேநர இப<
ஓ0)வ3 அசதா,. ெகாNச ேநர அப<ேய எ ேம%ப0) வ3டா,.
அமாவ 7ைலயர> எ ெநNசி% பதி) ப*கவா3<% ப)கி
இ,த) ,. அ:ற நா அமாைவ எBப 9:ற ப*கMெசா%லி காைல
வ-0) ைவ0ேத அப<ேய அமாவ இர> கா%க=*9 இைடய%
அம) 9><ைய தடவவ3ேட அமா ெவறி வத)ேபா% 9><ைய
ஆ3<னா,. பன 9><பளவ% ைகைய ஓ3< அத அடத மயைர தடவ
வ3 :>ைட ஓ3ைடைய ெதா3 ந வரைல :>ைட*9 வ3ேட
,.அமா (க0தி% அலறிேய வ3டா,. ேட? எனா% தக7<யா) சீ *கிர
ஓ0) 7<டா எ/ க0தினா,. நாL அப<ேய அமாவ ேம% 9:ற
ப0) 9><ைய W*க ெசா%லி எேனாட (>ணைய அமாவ
:>ைட*9 7Bவ)மாக வ3ேட.
இேபா) அமா தLைடய 9><ைய நறாக W*கி ெகா0தா எேனாட
7B (>ண1 அமாவ :>ைட*9 ெசற!ட என*9 ெவறியாகி
ஓகி ஓகி 90தி ஓ*க ரப0ேத,,. அமா பத4றி*ெகா>ேட இ,தா. என)
ைகைய அமாவ 9><ய இ, :ற7 ெகா> ெச/ அவள) ஓ%
வாகி*ெகா><,*9 :>ைடய மயைர இ/*கி ப<0) அப<ேய மஜாI
ேபா% ெச?) வட! அமா )<0) ேபா? வ3டா. என) ைகைய கீ G இற*கி
அமாவ 5தி*9 எேனாட (>ண ேபா? வ) ெகா><,*9 இட0தி%

தடவ*ெகா>ேட ப,ைப1 தடவேன..
அமா இேபா) மிக! கிறகிேபா? எேதேதா பத4ற ரப0தா, “ ேட?
அ0தாள ஓ*கறவேன , ஈன:>ட மவேன , ஓ%றா உேனாட அமா :>ட
என ழேமா அ0தைன*9 ஓ.டா! உேனாட அப இப<%லா என
ஓ0) இ,தா, உன*ெக%லா 7தான வ-0) :>டய கா3ேவனா?> அத
சிவா ேதவ<யா மக எனய ஓ0த) உன*9 ச!க-யமா ேபானதனாேல ந21
எனய ஓ*க வ)3ேட. நி*காம ஓ0)*கிேட இ,டா :>ட மவேன எ/
எெனனேவா பத4றினா.
அமா இப< ேபச ேபச என*9 (>ண ேம. இ,: )> ேபா%
இ/*கமாகி கன0த) . த>ண வ,கிற வழிைய1 காேணா , ச- ெபாஸிஸ
மா4றலா எ/, ெம)வாக அமாவ :>ைடயலி,) என) (>ணைய
உ,வேன, அமாவ 5தி எ4கனேவ கசி) இ,த) , நா ஏ4கெனேவ
ஓ0) இ,த த>ண 2 எ%லா ேச) ந2ளமாக வள) காடா? கிடத :>ைட
மயைர ப( ப(ெவன இB0)*ெகா>ேட கன0த க: ேபா% (>ண ெவளேய
வத). அமா இத49 இர> F/ தடைவ உMச0தி49 ேபா? வ3டா ..
என*ேகா இL இ<0)*ெகா>ேட இ,*க ேவ> ேபா% இ,த).
இேபா) அமாைவ வல) :ற ஒ,*கள0) ப*கM ெசாேன , நா என
ெசானா. க3ப3டா. நா அமாவ 7)9:ற ப0)*ெகா>
இர> ைககளா. இர> 7ைலகைள1 பைச) ெகா>ேட இ,ேத.
என) (>ணேயா அவள) 9><ய% இ<0)*ெகா> நிற).. அமாவ
:>ைட1 என) (>ண1 ெகாழ ெகாழ த>ணரா% ப( ப(0) ேபா?
இ,த).,.
அமாவ இட) காைல நறாக W*கMெசா%லி :>ைடைய தடவ*ெகா>ேட
என) Tைல எ0) அமாவ 5தி*9 ந/*ெகன ெசா,கிவ3ேட.. அமா
ெவன வாைய பள) ெகா> கிடதா. அவள) ஒ, கா% என) இப%
வைள) கிடத),. நாL ஓகி ஓகி 90தி*ெகா>ேட இ,ேத,,.
இேபா)தா என*9 உMச வ) அமாவட ெசாேன அமா
ேபா)மாமா, என*9 அ!3 கேபா9) எற!ட,.,.,. ஹா -----ஹா ேபா)மடா
மற*கேவ 7<யாத ப< ஓ0) எ0தி3<ேயடா ,,. அனா த>ணைய இப<
வடேவ>டா ,.. என*9 ேமேல வா அ)தா என*9 ந%ல (க எறா.
இேபா) அமா ம%லா*க ப0)*ெகா> காைல வ-0)
ைவ0)*ெகாள! நா என) (>ணைய அவள) ெப-ய :>ைட*9
வ3 ேவகமாக ஓ*க! ,.தன) இ, கா%கைள1 என) ேதாகள%
W*கிேபா3*ெகா>டா. இப< ஓ*9 ேபா) என) (>ண 7Bவ)
அB0தமாக அமாவ :>ைட*9 ெச/ வ3ட),, ஓகி ஓகி 90)
வழ! என) (>ண த>ணைய க*கி வ3ட) ,,.. அமாவ :>ைட*9
(>ணைய அB0திைவ0)*ெகா> ஒ, ெசா3 த>ண 5ட ெவளேய
ெச%லாம% அமாவ :>ைட*9ேளேய நிைற0) வ3ேட.. அப<ேய

அமாேம% ப0) வட! ‘ அமா! அச) காைல ந23< வ3டா,,.. என)
பாதி (,கிய (>ண1 தானகேவ ெவளேய வ) வ3ட).
இத பக% 3ட ேபா3வ3 நறாக Wகி வ3ேடா.. இேபாெத%லா எத
ேநரமானா. அமா5ட ஒ, ஆ3ட ேபா3 வகிேற.. அமாவ49
அ.*கவ%ைல, என*9 சலி*கவ%ைல,.. ஒ, அ,ைமயான அமா என*9
கிைட0தவ..

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->