You are on page 1of 3

ก 25 
 ก 
W.L Gore, Volve 
General foods ก

ก 
!
" 
"#
ก$%%

"
&
 ก%
 '
'##( ก & )!
* ก %(*
+,
-../

& '* กก 


!
.!
 * 

 0 1 ก# 500  . 80 % *2


ก 
* 
!
กก#
',*
,* " 2
ก 
 & 3ก 1 ก3 ก 
!

"#
ก$%
 68 % #


ก 

&
% ก ก42 & #.0* ก '4กก3
% ก2 5

ก 
2(* 672 6$ก",&

&
.,
 3
# '4ก
ก 
" 2#'#( /
*ก",&

+72
ก#% #ก
#3#
% +
ก4**
 

 กก ก (Teams vs Groups )


ก 
ก ก/.'#%ก% ก

&
ก 
ก/ (Work group) '( ก#ก/*ก.ก#2(* ")
#ก
#
ก% &
. ก ก
ก/*. 
7
""* $
" %'

&

ก 
" ก/.!
*.%  9,* ก
ก

&
., 
ก(*: 2ก #ก
 6$
 #ก
*
'( ก 

" %'
"$ 
*ก#ก
#.ก * " (..
ก#ก3
ก 
 ( Work teams) !
ก 
#ก
  ก


 #ก $ 
#" *ก#.กก#$ 
#" %'
#ก


-../

& '4ก.
#
กก / :' ก 
:ก 

" 2ก '/'2(* ; ก72 (Potential)


ก 

ก '4ก2(*$$%*%
ก*. '# 3.
ก 
!


&
6'/ ก*'#.!
#

&
 
ก 
 '4ก +*. 7 %# %+/ '4 4 )'(
1. ก-0 (Problem - Solving Teams)
2. %
 (Self - Managed Teams)
3. * 
"
*ก
(Cross - Function Teams)
4. (
. (Virtual Teams)
:
&
1. ก-0 (Problem - Solving Teams) ก#ก/" 2
ก 

$) 9,* "#ก/#'# ' . /#ก


 * 2(*
7 #6ก  กก-0 : *#ก-0 
*2 '&
%.
.*. กกก %'

 % # " ก-0 *

ก
'( QC (Quality Circles)
2. %
 (Self - Managed Teams) +, * ก/ก'
#

 $% ก & " ก< % 


 . :!
 .ก=> 9,*
ก.< % 
: *# ก
*'# $  
 %

+*.(ก ก$)# + กก%#. 9,* ก
ก

3. * 
"
*ก
(Cross - Function Teams) !
ก 
 
"
* 
'# +
ก, 2ก/''$
#ก"#ก
.ก
*
6/ก.*%ก% ก
2(* +72

'#%ก% (Differentiation
Capabilities) :!
ก ก 
(Task Force) % & !
"
*
 *#'#9,* ก'ก 'กก (Committees) "2(*ก*
")

, 2 5
'#' 1 #(ก
ก-0 :' ก*9 9
"
*
% ก#ก2(* ก.% 
) 
*%ก% 9 9
% #
ก 
'## .  ก 
!

(* .ก %'
.ก7) *%ก% ก

4. (
. (Virtual Teams) กก 
.!
 % 72ก
 
.กก
) 
&
., % ก
ก%% (* # ก
* 672
9,* ; '#ก#
 ':
: ./ 

'# 3." 
2(* /? 
" 
#ก
%.กก*
'# 2
64
'#) ,ก '
 %*

"'## : ก 
!
!
'%
กก"-0  
(* .กก
 
!
% # 2กกก#ก 
'
# ก% # 

• % 2*ก%% (* ก",&

• % '#"  # ก

• % ก. ก/


• % ' .2*

 ก3%
 ก$:
4*.กก 
!
ก3. $%
*'/'

&
$) % ก
# 
'#'
# 
7 *% '#
#(" 

 3  !"# $% ก


 $ก!& 
1. 

&
+",&
( ก '
กก#
,* '

2. 

&
# %+/ '42(*/ก'

ก/ ( 2(*'
'

,*
3. ก(ก 7"  ก +
ก4