Consell de la Joventut de Girona

Pla de treball

Àrea Institucional i de comunicació

Comissions de treball temàtiques
‡ Traslladar les reivindicacions i inquietuds de les entitats. ‡ Participar i ser agent actiu en el disseny i execució de les accions de l·administració local en tots aquells aspectes que afectin la joventut. ‡ De quina manera? Coordinació la participació activa en les diferents comissions que es formin dins del Consell.

Difusió i contacte amb els mitjans de comunicació
‡ Augmentar la projecció social del Consell i de les seves accions en els mitjans de comunicació. ‡ Augmentar l·impacte social i la repercussió mediàtica del Consell. ‡ De quina manera? De cara a cada acció i cada posicionament del Consell es desenvoluparà una estratègia per difondre-la als mitjans de comunicació.

Interlocució amb les administracions
‡ Afavorir que el jovent de Girona faci arribar les seves inquietuds i propostes al Consell. ‡ Traslladar aquestes reivindicacions als agents socials, econòmics i administracions. ‡ De quina manera? Reunions periòdiques i contactes amb l·Ajuntament, Consell Comarcal, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, agents socials i culturals de Girona.

Participació activa en el Pla Local de Joventut i seguiment del desenvolupament del pla
‡ Traslladar el punt de vista del Consell als agents implicats en el Pla Local de Joventut. ‡ Fer un seguiment del Pla Local. ‡ Dotar d·informació puntual a les entitats del Consell del desenvolupament del Pla. ‡ Proposar iniciatives de millora del Pla. ‡ De quina manera? Assistència i trasllat de punts de vista del Consell en tots els temes que es tractin relatius a les entitats i participació en totes les reunions de les taules de seguiment i anàlisis de l·execució del Pla Local.

Participació i relació amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
‡ Coordinar esforços i activitats amb altres Consells Locals de les comarques de Girona, entitats d·àmbit local, comarcal i nacional. ‡ Difondre i gestionar campanyes difoses o realitzades pel Consell Nacional de la Joventut. ‡ De quina manera? Assistència i participació en les diferents reunions convocades pel Consell Nacional de Joventut, difusió de campanyes, implicació en els espais de treball, participació i difusió de les activitats.

Participació en jornades i trobades referents als Consells locals de joventut
‡ Crear espais comuns de relació i treball amb altres consells locals de joventut. ‡ Compartir i conèixer experiències de treball i desenvolupament de polítiques locals de joventut amb altres consells locals de joventut. ‡ De quina manera? Assistència i participació en els diferents espais que es programin per xarxes relacionades amb els consells locals de joventut per aportar el punt de vista del Consell de la Joventut de Girona i les seves entitats.

Promoció de l·activitat del Consell a tots els barris de Girona
‡ Acostar el Consell i les seves entitats als joves de Girona. ‡ Promoure les activitats i accions del Consell a tots els barris de la ciutat. ‡ De quina manera? Treballar per descentralitzar les accions que es programin des del Consell, traslladant part de la programació a diferents barris de la ciutat.

Obertura digital del Consell
‡ Adaptar la nostra forma de comunicar-nos, utilitzant les noves eines interactives que internet ens ofereix. ‡ Oferir informació i formes de comunicació 2.0. ‡ De quina manera? Obertura d·una compte al Facebook com a forma alternativa de comunicar les accions, posicionaments i assumptes d·interès que concerneixin al Consell. Si es creu oportú, s·obriran altres comptes en d·altres xarxes socials com Twitter o Flickr.

Presència del Consell en Fires, fòrums i mostres de joventuts
‡ Augmentar la presència social del Consell i les seves entitats. ‡ De quina manera? Aprofitar els espais de visualització del moviment associatiu organitzats per diferents entitats i institucions.

Realització d·una festa jove
‡ Promocionar els joves talents de la ciutat mitjançant una festa jove. ‡ Donar una alternativa d·oci i temps lliure per joves. ‡ Oferir i difondre alternatives d·oci i temps lliure per joves. ‡ Promocionar i donar suport als grups juvenils artístics de Girona. ‡ De quina manera? La festa es realitzarà en un espai que permeti les actuacions musicals i/o artístiques dels joves. L·organització serà a càrrec de la Comissió de festes del Consell i la logística serà negociada amb l·Ajuntament. Es muntarà una barra de bar per recaptar diners pel Consell.

Àrea de promoció associativa

Fem Consell
‡ Fomentar la relació entre les entitats membres del Consell. ‡ Realitzar accions i activitats que responguin a les necessitats del jovent associat i no associat de Girona. ‡ De quina manera? Trobada anual per al voluntariat de les entitats membres del Consell, on a més de disposar d·un espai formatiu i lúdic, es buscarà la interrelació de les diferents entitats.

Informació juvenil d·interès
‡ Facilitar i canalitzar informació d·interès per a la joventut i les organitzacions de joves. ‡ Utilitzar les noves tecnologies com element clau d·informació juvenil. ‡ De quina manera? A través de diferents mitjans per a traslladar la informació que sigui considerada d·interès, per missatgeria a mòbils, correu electrònic i xarxes socials, complementant la informació física que estarà disponible a la seu del Consell.

Servei d·assessoria per a entitats juvenils
‡ Potenciar la creació de noves entitats juvenils. ‡ Facilitar la sol·licitud d·instal·lacions públiques i infraestructures. ‡ Donar assessorament en matèria de secretaria i tresoreria d·associacions. ‡ Solucionar problemes concrets de la gestió administrativa del dia a dia de les entitats. ‡ De quina manera? Donar un servei d·assessorament dirigit a les entitats membres, servei que respondrà a les necessitats que plantegin de forma directe les entitats.

Campanya de difusió de recursos
‡ Donar a conèixer als membres de les entitats del Consell Local els recursos dels que poden disposar de forma gratuïta. ‡ Detectar i analitzar quines són les necessitats de material que necessites les nostres entitats. ‡ De quina manera? Realitzar una campanya dirigida a les entitats membres per informar-les dels recursos disponibles i de les formes de sol licitar aquests recursos.

Fira d·entitats juvenils
‡ Donar a conèixer al conjunt de la societat gironina les entitats de voluntariat que desenvolupen les seves tasques en o des de Girona, amb especial atenció al moviment associatiu juvenil. ‡ Realitzar accions formatives que responguin a les necessitats reals, tant de les entitats locals com del col·lectiu juvenil en general. ‡ Oferir i difondre alternatives d oci i temps lliure que vagin dirigides als joves. ‡ Promocionar i recolzar als grups juvenils artístics de la ciutat i comarca, mitjançant actuacions i la pròpia participació en l organització.

Fires de Sant Narcís
‡ Facilitar que la veu del jovent de Girona sigui escoltada a l·hora de programar les Fires de Sant Narcís (concerts, actuacions diverses, esdeveniments, etc.) ‡ De quina manera? Interlocució política amb l·Ajuntament de Girona

Àrea d·educació integral

Contacte amb entitats estudiantils
‡ Estrènyer relacions amb entitats estudiantils. ‡ Donar a conèixer el model dels Consells locals de joventut així com el propi Consell, als centres educatius i també a la Universitat de Girona. ‡ De quina manera? Establir un cercle de reunions i/o contactes amb les organitzacions de caràcter estudiantil que funcionen o es volen constituir al municipi. En funció dels contactes, establir estratègies de relació amb aquestes organitzacions per tal d·incorporar-les al Consell.

Organització de taules de debat temàtiques
‡ Crear espais de debat sobre temàtiques juvenils. ‡ Enfortir el diàleg entre associacions juvenils de la ciutat i jovent no associat. ‡ De quina manera? A través de diversos canals de comunicació del Consell (facebook, correus electrònics, altres) s·aniran fent recollides d·inquietuds. Quan es detecti prou interès en un tema, el Consell convocarà una taula de debat oberta a tothom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful