MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841, Bucuresti

AVIZ DE MEDIU
Nr. 1 din 03.01.2008 Ca urmare a notificarii adresate de CONSILIUL LOCAL BALOTESTI, cu sediul in judetul Ilfov, comuna Balotesti, sat Saftica, Calea Bucuresti nr. 89, inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 1852/146/03.04.2007 in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, ♦ in urma informarii si consultarii publicului in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004, astfel: - prin anunturi repetate in mass-media; - punerea la dispozitia publicului interesat spre consultare la sediul A.R.P.M. Bucuresti si la sediul Primariei Comunei Balotesti, a primei versiuni a planului, a proiectului de plan si a raportului de mediu; - dezbaterea publica din 18.12.2007, desfasurata la sediul Primariei Comunei Balotesti . ♦ in urma consultarii punctelor de vedere ale autoritatilor competente, membre ale Comitetului Special Constituit si Grupului de Lucru. ♦ in baza concluziilor Raportului de mediu, intocmit de S.C. ECO SIMPLEX NOVA S.R.L. – Evaluator principal. ♦ in urma analizarii rezultatelor consultarii publicului si a punctelor de vedere ale autoritatilor privind proiectul de plan si raportul de mediu. ♦ in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 114/2007, in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii pentru planuri si programe, se emite:

AVIZ
pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL – comuna Balotesti, judetul Ilfov • promovat de: Consiliul Local Balotesti

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

1

nord-est – comuna Snagov. stabilirii prioritatilor de interventie.prezentarea tipului de proprietate asupra terenului si a circulatiei acestuia in functie de necesitati. al volumului si structurii acestuia.in nord.66. se fac propuneri de dezvoltare a echiparii edilitare.in est – comuna Moara Vlasiei. .77 Fax: 021 430. • Planul Urbansitic General al comunei Balotesti are ca obiective principale: .in sud-est – comuna Tunari. sud-vest – comuna Corbeanca. zonificarii functionale a terenurilor nou introduse in intravilan. necesitatile si optiunile populatiei.analiza situatiei existente.analiza potentialului uman. comuna Balotesti se afla in partea de nord a judetului Ilfov.in nord. dezvoltarii extensive prin marirea suprafetei de teren cuprinsa in intravilan. . evidentierea disfunctionalitatilor si determinarea prioritatilor de interventie in teritoriu si in cadrul localitatilor componente ale comunei.in scopul: dezvoltarii localitatii. .ro E-mail: office@arpmb. corelata cu potentialul zonei. 021 430. Comuna Balotesti are urmatoarele vecinatati: . . rezervand suprafetele de teren necesare acestora.relationarea localitatilor in teritoriul administrativ.protectia mediului.organizarea transportului si a circulatiei. .G. nr. prin respectarea principiilor dezvoltarii in viitor. .in vest. iar suprafata teritoriului intravilan este de 3200 ha. Saftica si Dumbraveni.66. avand prognoza traficului si relatiilor localitatii in teritoriu.pe baza concluziilor si propunerilor studiilor de fundamentare sunt determinate principalele directii de dezvoltare a localitatilor comunei. . .72. Comuna Balotesti este compusa din urmatoarele localitati: Balotesti (resedinta de comuna).arpmb.U.zonificarea functionala a terenurilor.75 .corelat cu directiile de dezvoltare ale localitatii si capacitatile necesare. precum si metodele de interventie – unde este cazul. reglementarilor si servitutilor de urbanism ce vor fi aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din localitate. cod 060841 Bucuresti www. de o parte si de alta a Drumului National 1 Bucuresti-Ploiesti. sectorul 6.posibilitatile si conditiile de realizare a obiectivelor de utilitate publica.66. . Suprafata teritoriului administrativ al orasului este de 5122 ha. • 2 2 Aleea Lacul Morii. • localizarea geografica Din punct de vedere geografic.in sud – orasul Otopeni. . . la aproximativ 22 km de municipiul Bucuresti. nord-vest – comuna Peris. din care 1100 ha existent si 2100 ha propus pentru introducere in intravilan prin prezentul P. 1. . . . a dinamicii populatiei si a resurselor de munca.ro Tel: 021 430.

aldehide si cetone.000 locuitori dupa cum urmeaza: . oxizi de carbon. Bucuresti • cu urmatoarele conditii: Se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea urmatoarelor masuri: 1.satul Balotesti – gospodarie de apa cu: rezervor inmagazinare (2700 mc).66. .75 3 .satul Dumbraveni – gospodarie de apa cu: rezervor inmagazinare (300 mc).realizarea unui program de intretinere periodica a carosabilului si a cailor pietonale in vederea diminuarii emisiilor de pulberi in suspensie care sunt generate de traficul intens. sectorul 6.intr-o prima etapa se vor colecta prin rigole stradale.obiectivele existente a caror activitate au impact semnificativ asupra mediului vor fi evaluate din punct de vedere al emisiilor si activitatea lor va fi reglementata din punct de vedere al mediului conform legislatiei in vigoare.in ceea ce priveste apele pluviale. statie pompare.77 Fax: 021 430. nr.satul Saftica – gospodarie de apa cu: rezervor inmagazinare (400 mc). . statie de clorinare apa. .66. cod 060841 Bucuresti www.orientarea in viitor pentru implementarea si utilizarea de tehnologii moderne cu potential redus de poluare sau nepoluare. cod 060841. statie pompare. statie de clorinare apa. statie pompare.se vor infiinta mai multe gospodarii de apa pentru un numar de cca 10.72.MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii. .se vor realiza retele de distributie a apei potabile pe toate strazile existente si cele nou propuse prin PUG. 1. in fiecare sat.evacuarea apelor uzate: . .ro E-mail: office@arpmb. 1. . .extinderea zonelor verzi se va face conform prevederilor legislatiei in vigoare. 2. nr. .alimentarea cu apa potabila: . Masuri pentru protejarea factorului de mediu „APA” .se va extinde frontul de captare a apei prin realizarea unor foraje ce vor fi executate cu respectarea legislatiei in vigoare.arpmb.reabilitari de drumuri si modernizarea retelei rutiere prin asfaltare sau pietruire.se vor realiza retelele de canalizare a apei uzate menajere pe toate strazile existente si cele nou propuse prin PUG.reducerea emisiilor de aerosoli cu continut de carbon. . prin utilizarea in procesul de ardere a gazului metan . . sectorul 6. 021 430. in fiecare sat. Aleea Lacul Morii. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „AER” Pentru limitarea emisiilor de poluanti in aerul atmosferic se vor lua urmatoarele masuri generale: .ro Tel: 021 430.66. acestea vor fi colectate astfel: .drept combustibil. . statie de clorinare apa.

a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si subsol.intr-o etapa ulterioara se va realiza canalizarea pluviala. . APE SUBTERANE” . conform proiectelor.). nr. lucrarilor de gospodarirea apelor si a altor lucrari hidrotehnice. .orice lucrari de traversare a albiei cursurilor de apa se vor realiza numai cu asigurarea conditiilor normale de scurgere a apelor in situatia unor debite mari. a deseurilor in albie si pe malul cursurilor de apa. sectorul 6.66..72.se impune instituirea unor zone de protectie in lungul cursurilor de apa de Ciocovalistea. . .R. . retele de aductiune.75 .interdictia realizarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in zonele inundabile.amplasarea de lucrari si constructii in albiile majore inundabile ale cursurilor de apa. in zonele de protectie ale cursurilor de apa.ro Tel: 021 430.G.se va extinde si moderniza statia de epurare existenta.arpmb. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL. zone cu restrictii de construire. . 1. precum si extragerea balastului din albie. inclusiv a acumularilor de pe aceste rauri. 2. echipata cu desnisipatoare si separatoare de produse petroliere. 188/2002. cod 060841 Bucuresti www. 4 2 Aleea Lacul Morii.se va realiza executia ingrijita.se vor realiza 2 noi statii de epurare cu evacuarea apelor epurate in Valea Cociovalistea. respectiv Vlasia. se vor incadra in limitele impuse prin H. cu evacuarea aplor preepurate in cursurile de apa de pe teritoriul comunei. . .66.77 Fax: 021 430. nr.66. .racordarea consumatorilor individuali la retelele de alimentare cu apa se va realiza numai dupa executia si punerea in functiune a sistemelor de canalizare si epurare ape uzate. respectiv Valea Vlasia. . 021 430.realizarea pentru toate localitatile de retele de canalizare pentru evitarea infiltrarii in subsol si poluarii freaticului cu ape reziduale menajere si ape uzate din gospodariile individuale. modificata si completata cu H. . Anexa 3 – NTPA 001/2002. respectandu-se normele legale in vigoare. se va realiza numai dupa delimitarea zonelor de protectie si cu acceptul autoritatii de gospodarirea apelor.G. retele de distributie a apei potabile.dimensionarea retelelor de apa si canalizare se va face in conformitate cu planul de extindere a zonei.pentru toate lucrarile de investitii la nivel de comuna.ro E-mail: office@arpmb.pe perioada executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de constructii. . statii de epurare. se vor solicita in mod obligatoriu avize de gospodarire a apelor pe baza unor documentatii tehnice intocmite conform normativelor in vigoare. retele de canalizare.indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate ce vor fi evacuate in receptorii naturali de pe teritoriul comunei. 352/2005. ce vor avea legatura cu apele (foraje pentru alimentarea cu apa. lucrari de aparari de maluri etc. nr. SUBSOL.

.se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei in proportie de minim 5% din suprafata totala a cimitirului.serviciul de colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat. .arpmb.se va asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor (conform Legii nr.se interzice depozitarea deseurilor in locuri neautorizate. sectorul 6.se vor respecta distantele de protectie stabilite conform Ordinului nr.MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii. concomitent cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi. vor fi acoperite cu gazon si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor si se vor asigura spatii de colectare selectiva a deseurilor (materiale de plastic.75 5 .66. 78/2000 privind regimul deseurilor). circulatii pietonale.este interzisa crearea unor noi depozite necontrolate de deseuri pe teritoriul administrativ. terase. . .parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de 1.66. potrivit legii. .suprafetele libere neocupate cu platforme. .ro E-mail: office@arpmb. sectorul 6. cod 060841.suprafetele de spatiu verde prevazute vor fi amenajate si intretinute corespunzator. a amenajarilor peisagistice cu functie ecologica. 021 430. cod 060841 Bucuresti www. Bucuresti . Masuri pentru protejarea factorului de mediu „VEGETATIE SI ASEZARI UMANE” .pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. hartie. nr. circulatii si constructii. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. . compromit aspectul general al zonei. . sticla.ro Tel: 021 430. Aleea Lacul Morii. . configuratie arhitecturala sau amplasament.66.consiliul local raspunde pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate.2 m inaltime. ca urmare a studiilor de specialitate intocmite prin grija Directiei monumentelor istorice. . distrug coerenta specificului rural existent sau afecteaza valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. 27/2007 care modifica Legea nr. deseuri biodegradabile) in vederea recuperarii si valorificarii sau depozitarii definitive. . 1.72. se interzice realizarea de constructii care prin functiune. nr. optimizarea densitatii de locuire.77 Fax: 021 430.se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare.se va respecta zona de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice delimitata prin PUG. 1. 536/1997 respectiv 50 m fata de imprejmuirea cimitirelor. estetica si recreativa. 3. .

1.se vor realiza perdele plantate de protectie fata de obiectivele industriale. 7.monitorizarea conformarii cu cerintele impuse prin actele de reglementare eliberate de autoritatile competente. sport si turism.asigurarea suprafetelor de spatiu verde minim prevazut pe cap de locuitor.M. rezultatele programului de monitorizare la A. gradini.se va implementa un sistem corespunzator de gestionare a deseurilor. retele electrice si telefonice etc.66.cai de comunicatie. conform legislatiei in vigoare. retea de canalizare a apelor uzate menajere.arpmb.se va impune obligatoriu operatorilor/administratorilor serviciilor de alimentare cu apa.. . conform legislatiei in vigoare.77 Fax: 021 430. Masuri PSI si de evitare a riscurilor unor accidente asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor.nu au existat comentarii din partea publicului interesat in legatura cu obiectivele prevazute de varianta finala a PUG.retele edilitare (retea de alimentare cu apa potabila.66. Emiterea Avizului de Mediu s-a facut avandu-se in vedere ca: . Acesta este obligat sa depuna anual. . 6 2 Aleea Lacul Morii. pentru desfasurarea diferitelor activitati la nivel de comuna. 021 430. . pana la sfarsitul primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii. retea de alimentare cu gaze naturale.se propune amenajarea de spatii verzi – parcuri.72.P.R.ro Tel: 021 430.75 .ro E-mail: office@arpmb. de canalizare si a statiilor de epurare aferente. canalizare si epurare ape uzate asigurarea monitorizarii calitatii apelor de suprafata si subterane.monitorizarea colectarii si a transportului deseurilor. Indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului. montarea conductelor si a cablurilor electrice. conform normelor in vigoare. .urmarirea stadiului implementarii proiectelor privind sistemele centralizate de alimentare cu apa.extinderea intravilanului pentru comunei Balotesti se va face cu realizarea infrastructurii necesare pentru aceste zone: . . nr. Bucuresti.) . . cod 060841 Bucuresti www. dotari pentru recreere. Monitorizare . mentinerea evidentei cantitatilor de deseuri transportate si efectuarea raportarilor care se impun catre autoritatea de mediu. . conform prevederilor legale. .66. 4. sectorul 6.

L. 1.2007 emisa de Muzeul Municipiului Bucuresti. Plan de reglementari – Echipare tehnico-edilitara. 75107/20. ECO SIMPLEX NOVA S.ro E-mail: office@arpmb.2007 – emis de Administratia Nationala „Apele Romane” – Directia Apelor Arges-Vedea. IBPXX00078/03. – Statul Major General. 2496/18.Aviz de gospodarire a apelor nr.2007 emisa de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.72.12.. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General intocmite de S.C. .arpmb. Plan de reglementari – Zonificare functionala. sectorul 6. disfunctionalitati.L. 1. .77 Fax: 021 430. P.11..R.piese desenate (Plan de incadrare in teritoriul judetului Ilfov.L. .A. D6842/23.F.66. Regionala CF Bucuresti – Divizia Patrimoniu.Adresa nr.02.. .01. 13693/13. . Plan de reglementari – Cai de comunicatie. .2007 emis de Compania Nationala de Cai Ferate „C. .I.MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii. adrese si puncte de vedere eliberate de alte autoritati: . 4519/13.Aviz de principiu nr. – Directia Management Logistic.ro Tel: 021 430. .11. Plan de reglementari – Echipare tehnico-edilitara.Avizul de principiu nr.01.A. Sucursala Ilfov. .” S. 457.11.Adresa nr.10.R.N.C.Avizul favorabil nr.piese scrise: memoriu general. .66. Documentatia care a stat la baza emiterii avizului de mediu contine: .Avizul de principiu emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.R. 12506/15/c14/06/14. Plan de situatie existenta – Zonificarea functionala a teritoriului.C.2006 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.11.raport de mediu intocmit de S. MINA-M-COM S.06.Adresa nr.Aviz nr. . cod 060841 Bucuresti www. energie electrica si gaze naturale. BUTANGAS ROMANIA S.Aviz favorabil nr.Avizul nr.R.Aviz favorabil nr. 93/2645/13.2006 emisa de S. nr.75 7 . .2007 emis de M. retele apa-canal). sectorul 6. nr. Aleea Lacul Morii.2006 emis de M.2006 emis de Consiliul Judetean Ilfov – Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism.10.66. Bucuresti Stabilirea variantei optime s-a realizat in cadrul grupului de lucru cu consultarea autoritatilor publice interesate si pe baza punctelor de vedere asupra raportului de mediu. .5/40/29. si urmatoarele avize.Aviz Tehnic Consultativ nr.2006 emisa de Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Ilfov.138/08.A. 5734/30. 319 .10. 021 430. cod 060841.2006 emisa de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice – „Transelectrica” Sucursala de Transport Bucuresti.IF din 17.A.2006 emis de ELECTRICA MUNTENIA SUD S. .

DIRECTOR EXECUTIV. Geogr. Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si se pedepseste conform prevederilor legale in vigoare. Roxana Costache INTOCMIT.arpmb.66. Silvia Tarbu 8 2 Aleea Lacul Morii. sectorul 6. daca nu intervin modificari ale acestuia.ro E-mail: office@arpmb. Simona Mihaela Saceanu SEF SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARII.77 Fax: 021 430. cod 060841 Bucuresti www. 1. Chim.ro Tel: 021 430.66. Ing.Prezentul aviz este valabil de la data emiterii. pe toata perioada de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL – COMUNA BALOTESTI.75 .66.72. nr. 021 430.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful