You are on page 1of 231

· : ل,د . .

او

 
 
 

· : ل,د . .او

 
 
 
_ ظ- ق¨ .


ب. م. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .او , . : ل,د
- . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ¸. / .:-
::ا ¸ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ¸- zccº ء
¸. مر'ودرُا . .,۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
, ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .ا ¸ ¸
ٹ- ۔ ۔_. ٹزو .. ¸و یر. ¸ . :_ _.،;:،ز¸¸و ¸)
|||¡www.,amia|arsare:am.cemre:am
· : ل,د . .او

 
 
 
.-
نا- · .
_ s
:c
· .. ¸' : .او , ¸ د,آ م+ا
::
روا ,ا : ی¸ز ¸ ..ر: ” ار “ : .

¸ر ¸,د۔۔۔۔۔ .او ,
zc
 م-و ¸ : ل,د s
zc
¸ : , ¸ - ل,د
zc
,د.ا فر> : ل,د ¸
z:
؟_ ن- . : ل,د
z:
آ . ؟ں, ف¸ ن:_ 
ze
¸-, ¸ ما.و_ ¸ا . ن:_ ¸ ç,ا
::
¸ : ¸ر.
:z
· : ل,د . .او

 
 
 
.او , z ¸
:e
-- ¸ ¸,د : .او,
:
ں,., ¸ .او, ¸ ن:_
::
ں,., را,ا_ ¸ ¸¯،رو¸، د,آ م+ا
:
ڈاr د. .د . .او ,
·c
¸¯ِ ر,ا _ خ-ر ¿,ا ¸ ن:_ : :و .ا-
ec
¿,ا . .او , ت: . .. تر: 
e:
؟_ م+ ç ,
c
¸ : .. ¸ - ں¸,ا : ہ, ¸ا . ۃr.ا ×.
º
نا
ُ
¸
/ ¸> روا ¸¸ا .او,
·:
.او , روا ت· ی; ی,
··
را- :ار ¿,ا ر>ا : .او ,
ºz
ہو. : ں¸- _) .او,
º·
· : ل,د . .او

 
 
 
ت.ا:ا ¸ _ .او,
:c:
. روا .او , ,- _
:c
.او , روا ن¸ ید-
::c
لو· ¿,ا _ .اد ِ ترازو
::e
لو·¿,ا_ ن:_ ¸¸ر
::·
ےڈا ¿,ا ¸ ن:_
::º
¸_ ¿,ا روا ن:_
:z:
,ا ¸ ی._ _ ¸آ ¸ا ¸آ ل_ ¿
:zº
¯:, . ¸ا- و.ا'.او ,
::e
فر> : ¸, . .او, ..ز م.¸
::
· .. : .او,
::º
.. - دا,ا را_ ¸_ .:. ¸ .او,
::c
ں,· . _ا. ¸.او,
:::
· : ل,د . .او

 
 
 
تادراو¸· :.او,
::z
,= ..او , . , . ن:_ ت
:::
¸ ن. ت,= ¿,ا . ن:_
::
.: . .او, ¸ ن:_
::·
د. ¸ .او, _ ¸ ¸ر: م.ِ,
:·c
؟, ¸ : .او,
:·z
؟ں, ر- _ .او,
:·:
.. .¨ . .او , روا ج' ¿,ا
:ee
¸ قا/ ےڈا ¿,ا
:e
¸
¸ .د . ب: ¡ ç= . ں¸,ا . ے·
:eº
_ر; ¸ر- ¸ _¸, ¸ا/ ¸ ¸-
:c
ت,ا.ا _ .او, روا ¸' . ,,ا

, .- ۔۔۔۔۔ ¸ : ,
:·c
· : ل,د . .او

 
 
 
::ا ن ےڈا .او , روا ¿,ا ¸
:·:
,ر:rڈ
:·:
;. ن
:·:
¸¯
:··
{ ۂ :¯
:··
,-
:··
_ .ود
:·e
_,
:·e
تر.ا
:·e
ن.
:·e
ندرا

¸-

{ ۂ ,ا

· : ل,د . .او

 
 
 
ب/ ¸

,
:··
اڈا ¿,ا ا; . , ن:_
:··
یر.. ¸ ن:_ ¸ ¸.
:·º
 ¸د<- ¸ ¸ ما. ¸ ¸. ·اڈ _. ¸
:ºc
¸ ,,ا ¸.ارڈ ¸ ¸. ·اڈ
:ºc
. .او , . .- .او
:º:
د. .د ¸. ش> ¸ ,,ا

,. ¸ ,ا د. ¸
zcz
±.و ¸د. ¸
zc:
ہ_و ¿,ا د.
zc:
¸_ . .ا.
zc:
ہ: ,¯ ¸ ں_ا.
zce
· : ل,د . .او

 
 
 
روا ےا ¸آ¸ ں,., ¸-¯ ¸ ¸ .او ,
zcº
¸: ہ.ز ¸ د.
z::
¸ : ¸ .- ی,
z:·
¸ِ.،/ ¸ ` ۃr.ا ×. t ن,.،ہ>.ا
  :اڈ م: - ·> , ;ا . ¸آ ¸ا ¸آ روا
z:º
.. : ں×: ہ¸ ¸ ںود. .د
zz:
¸+ ¸ ند. ¸ ج' ک_ :  ق-
zz·
· : ل,د . .او
10 
 
 
 
s ¸
 ¸  ·ے2ا  _اہو۔_.,ود.  ں-.  ¸¸,.<ے.  ص.,  .ت/ا  بر  .ا
¸؟,¸.رز  ل-  ,  ,¸,۔_,ر  .  .اد,  یرود.  ں¸ی¸  _ا  .  ھ;  .  ,روا ' ¸,
  .ید--روا  .ر  ¸.ا  ف·  ¸¸ ç=  _ا  _  ںو¸z,  .×  z;  _.  ¸,,۔,¸
 ..-نا .. ر. ر.- نا < ۔_¸ ¸...ںو|نا¸ . 
ِ
ناد,ں¯ ں¯,¸ر ھڑ:ے| .
, ¸·,ا ۔., :اڈ ¸ ں\ - نا . , چ- ¸ ۔_ ,ر . مو, . ¸, _ نا . .ر ¸ ں-. .¨ 
 ç= نا . ¸ ¸ٹوا ¸.. ,¯ ہو.×ç= ¸_ ¸ ,¸ ۔_, ¸ ت,¸. ç= .ç¸-;
ارڈ ,ا  - ؤ .¸ہو,¯  ¸-¸  :..  ف>  ¸-  .ا۔.  ¸.  ¸  -.  نا.ن,  با-. .ف>-ن
 -,.ا  .¿دیر_  <  ,,ر  .  ف>  -نا۔,,ر  .  ف>  -ں¯'¸,  روا  ¸ہو..ن,¸ہو؟,,ر
  ہو۔,¸_  ..  ,  _  ¸.و.¿دیر_  ۔,¸_  ..  م+  ¸ا z:e ,د  ¸  ں¸/-  ل:  روا  ں\  -  ..
,¸_ نا د-روا ۔ z:e برا_ ا- _ ¸ںو,ز - ¿دہو۔_¸_.. ¸. ¸_ا. ¸ .»¸ .ں\
 ،ن::ا  ۔_,ر  .د¸:  ¸ہو۔±ل:  .  ¸  ہآ¸-  ,  .¸.نا  .۔,¸_..  ¿د¸ں-+
_.-  ،ن:  ،¸  ،قا/ ن-  -  ¿دی·  ی¸  ساہو  ۔,  ¸×  ¸.-
..~
  ¸¸ا  گآ¸×¸;  ¸ںr¸روا
۔_ نو · نا, . ¿د یر_ ç . _ ,_ .. ہو ۔_ ,_ ,د ¸ر .
؟_. , - ں-+ :. ¸ ںو,ز نا ç
· : ل,د . .او
11 
 
 
 
؟¸ر ,
  .×ف>  _ا  ç¸,یر. ں-او َ·  ¸_ر.  ¸-  - ن,,  ¸- 
ّ
.ا  ¸.  :-  ما._  راد
_  .¸۔ے·  مد:¸+  یر.  مد¸  <  ۔ےد.  راد,  م+  ¸ا  _  نا  ¸ں-+  نا  ,_.  روا  _د.  : ؤ ں
. م+ ¿ ¸- . ا. .ا ,_ , . × ¸ ., ےر. ¸ ,ز ¸ ۔_آ
 ہو. .ما.،-.ا- ،¸· ,ا ،.آ¸ن:_ ¸.او, ,۔,:و:_- ¸- ¸ با,
۔_ ¸ × ہد-, . ¸ ھ_ ¸: ¸ ,. ۔, ¸, ,د ل: ی,ود¸- » . ما. , , ,د ¸ا ¿ ¸-
٢٥ ,¯ا ٢٠٠٩ .  ,ا  زور  .ء ¸  ¸آ.¸.  _.  ,  ¸راز,  ودرا  ¸ند.اوç-ل
,ا  _  ن'  ¸,-±._ا  ار.:و,  ¸ s:s ·  ¸  یا±.  .ود¸.,ا¸¸ا×ل--
¯  _,ر,  aب._  .او ,  پآ.¸¸.  روا  , .ea 1a|c ¸و روا  ما.و_  ں+  _ اڈ  ¸ ؤ ن -  .  ڈ-
 ¸:.ر-  روا  ا_  ¸¸ش>  ¸,  ,,ا :و¸ا  ¸:  .,  ¸دا-_·:ب.  سا :ےر,
 ہر.:¸ر¸¸.  ل,ی,ودسا  ۔,  ¸  _  ,¸ہز¸د<-...ےزاورد¸  ,ا  .ر×:  ¸ر¸¸
¸ا  ¸,.,  × ڈ  ا ؤ ن _وا  روا  .׸¯ف·  ¸¸ر¸¸را.:ود  ¸.  .  ہز¸..  فو,¸.ڈ-
 : .. >_ںور. ¿,ا ح· ¸ں--ے,ود. ¸ ¸, ¸ ¸_.آ ¿,ا , .¸ ¸ . ر- ¸ زاوآ
نا.  ¸,  ¸ہر»  :وسا  ¸ت,ی¸  روا نا  ۔,ر³_  ٹ¸¸¸زو..  ¸ ٩ ,  .  ر_¸زو..
.  رود_  ¸¸  ¸ر  ¸  ٹ¸ xc ¸:  ±¸ےر,  سا  روا  .  ,ر  ×ب.  _  ع--  سا  ¯  ¸.  ا×.
  ¸ر¸¸  ی.  ¸,¸¸,د¸  .  .او  ,.ا×  نا,ا;  ¸¸  ت.- سا  ندود¸_,ر.,¸
روا  ¸آ_  ےرود.ر×:  ¸  ی.,  ,  ¸±با<  :ں-ا-  ے¸  .´,  ,ر¸-  _  ت, GcU ¸
· : ل,د . .او
12 
 
 
 
  ¸,سا  .او.او,  ندسُا  ¸ارد۔,ب.  .ء,  ,¸. ¸ر, ہو¸  ...سا  a,ر  .  ,
.  ¸  ¸  .  ل, را»ر  ...  ¸ر-  .ں¸ر,  ¸,ر  ·.د-_  _وا  ں¸  .  ..  ب.  .  ¸  ی
  ¸¸ر¸¸ں,¸ ١٥٠ ¸  ¸۔:¸¸  ¸-  ¸:  _,  ¸۔¸.آ/  .ں¨.تر.¸ا_  ..
¸ُا  ,¸ق-.,د¸,  ¸ں-:روا  ںور-  ¿,ا ¸  ¸ح·  ¸¸¸,  ¸ا¸ا  ¸._  ¸ےز¸
  ±  ¸¸ا  م.  ہو¸  ¸د¸,  ¸ںور.  ¿,ا  ¸çجآ_L.  ہ¸=  :¸_ا  راد. ¸ر, ر.  .
  ¸ی.¸  ¸,د¿,ا  ہد¸ز  .  -  روا  .  ¸ ¸ر, ,  ¸ب.  سا  ۔aفو,  ¸ ں¸.,¸  .او 
 .:  ¸¸¸.  ¸_  لا-ا  :ں-ز.¿,ا  ف>  .ن:_  روا  .ا.¸-¯  ¸¸نا  ¸ن:_  .-
 .ں-.  روا  ,ناو_  ¸چ-  ¸,  ¸,ا  ¸۔,.  :ل,د¸¸ا  .او,  .,¸-  ¸..
¸:.¸  ںr  ¸ م.  ¸:  ¸سا  روا  ¸ر.  ¸ںوز.,-  .نا  ,,-  ہ>¯,  ,ا:.ç  .¸:
 ¸  ¸¸ب.  سا  ۔¸ےد..:سا  ¸  ¸',:¸ل,د.روا  _zر  ,.ید-  و¸,  ·¸  دا,ا
-.:...  ,:  :سا  .,  ,  ,.: .¸-  ں¸ور  ¸  ذ.¸ç۔¸  ے_  ..  ر¸ا  _ا`  ,-  ں
 ¸¸¡-  .ں¯'¸,دنا  .ا  .ھ_  ب.  ¸¸:_  ¸و,¸-.ا  ¸  zر¸  ی,  ¸ود,¸-  ¸
  -ں-ود¸_ا  ہو¸:  ¯  ,  ~  -  ,¸:  ..  ے:.ن:_  ¸ ¸سا-¸.ا  :  ±,  ح·  سا  ¸
 ا¸  .  ں,  _  .,  ¸¸  ±¸ےر,  .ں¯'¸,دنا  ..  .  ر³_  ن,ا  _ا  ¸ہو,¯  ×,  ¸-
 ۔:, ن,ا روا , ، ن. , گ, ‘ ۔
¸. / .:-
١١ ۔ ١١ ۔ ١٤٣٠
· : ل,د . .او
13 
 
 
 
 مر. ¸· . ف· ¸ .او , , ب,د _ ,,ا . <
U¸s¸ 1:ai»i»¸ cc»|c: í:emes - íc¸is|c:.m||
· : ل,د . .او
14 
 
 
 
¸.. ¸' : .او , ¸ د,آ م+ا
 .  ت.:ا  ¸.  ,...  .ا  ,  ب;¸¸۔.  ا׸:  ¸±ُا  ..زور  ن-  ¸
۔¸ ¸ا.ا : ب. سا . <
 . .ا×ا _ , .- نا- , .او
 .آ .آ a_ - ,ر , _
 ¸د.  :¸-  ںورادا  ..  ں¸.,  کr¸نا  روا  ر;¸ں¸¸¸  ¸¸د,آم+ا
+ا  ہو.,,.  د,آم+ا  ¸¸آ¸.,ا  زور  :..  .اد ِ ترازو۔, ںو,س.رواZ.د,آم
 سا  ۔_.  _  ٹر_ر  _ا  »  .ت¸  ¸  .  .ا-سا  روا  ¸¸-  :یر:د,آ  ,دا,د¸ں-  ¸¸
׸ہ.  ¸.  ود:.  ..ا  ک¿¯  ¸¸دا»¸ں¸¸  ¸  ¸.,ٰ یrد¸  ¸:¸ارذ¸  .  .ا- ا
 .  .ا.  Z.  ں·  ,¸ں¸¸ی-.,  روا  _ا,ا  دا»ہد¸ز¸¸  .  ں-  ¸-  ¸¸¸  روا
 ,ا  ·  م.  ¸روا  ,.,  ,ادا  ¸ز._  روا  ز.اڈ  ¸ا.  :ت.:نا  .,¸,ا  ¸د۔_¸.  ¸.  ت.:
  ¸ ¸ر, ¸ا.  .  ¸ا -¸:_,  ¸  _=  .ع+ا  ,ا  _çد.._  نا.,¸,c.  ں-
.: .ر.ا  __  روا  :رو.آ¸ں¸ڑ:  ، ں¸.,  ¸ç  کr:و .تار  ,ا ۔,ر  ¸  ¸-  ¸ت
_  د,آم+ا  ¸±  سا  ,.,  ¸_  ف-¸  ..آ_زاوآ¸..¸ ¸:ت¸  ..اد ِ ترازو-¸
  ¸,ا  .,¸آ..ل,ا  ک.-روا  ,ا  ¸د,آم+اف·  ی,ود,¸دےد ¸ر, ر.:¸¸ا
· : ل,د . .او
15 
 
 
 
,ا ;د - ٦ ç،ں-ا<ڈ.;ر .او±ر ¸ . ¸¸ا¸ا .¸رآک_ ۔,¸او¸Z. س. .,
وا  ¸ ,¸.  ¸·  -  ںو,ا  ڈ.;ر  روا  زوا  ¸_ا  ،ز ۔_çد,¯  ¸  ¸_ ” ±ا “ :¸  روا  ¸¯  ¸
 ز.آ ٢ ¸ا .او .× ڈ.;ر . ج' ک_ ¸ ¸ ۔ا× . ر¸ا  .او .× ¸: ¸  ..زور ¸' ,ا ..ا
¸:  :ہا-  ¸_-  ں--  .¸¸ا ¸  ہر-...آ..  ت.:ا  ¸_  ..  ,ار  ¸±  سا  ۔.  ,  ¸د
 سا  ۔,  ہد¸ز  ,خ-ر  و¨ا  ¸ں¯¸ا  :¸  _,ر  ¸  ی¸ز  /  ¸¸ڈ.;ر  ,ا  .¸¸ا  ¸ا  د-
 نارود ” ±ا “ ڈ.;ر ,ا . ¸ ¸ا ¸ا د<- ں,و . ¸ارذ_ا: .¸.,¯<،ا×,ار.وا ¸ç .
  ۔.  ,  :¸¸ڈ  »  . ” ±ا “ .  ت¸رو·_ا  ہو.,ف:ا  .  و..  _.»  .,  ت,  ¸یڑ-.
د . و.. ۔_ çد¸.د کrت»> .¸.ا .رو , ,ر . ی.- ¸  ¸ . ¸¸_ . .ا- ب,
 :  پ.رو.-¸)  ,ا  ¸,  .:,_¯  ¸او¸تاور  .¸روا  ,  ,,  .  ¸ارذ.د,-  ت.-
  ہر-..¸  ׸اول.  تر-  ¯  ,  ¸:, ¸ر, ی¸ی-.,  ,ا  .  ,.  :¿.  ¸  ¸,ا  ¸ارد¸ا
۔, ,ر ¸ -
¸
.-
¸
,¸.
 .  ¸ا  ےا  ¸ا  ےرادا  .زو..  ¸'ی-.,  ¸  :سا  .,ا×م-¸ےر,  .-
¸
.-
¸
,¸.
 _¯_ر-¸اذروا  ت¸  ب,د.نا  ,_..  ¸  ¸.م.¸  .ف-روا ت±  ¸  <  ¸ارذ  ۔,
_=  .نا  ،_¸آ..ت.-<  »  .,د-  :, çرذ.¸اور  ¸اذ  .  ی¸ز  ¸  روا  ر¸ا  ¸  ر,ا
  ,ا,  راو¸ا – ٦ ,ا  ¸ا.  .  ہ¸و  .¸.،ن.ا  ی¸,.نا  »  .سا  ۔_L,  ¸  cا  ¸
  چر.  .¸..  ¸ارذ۔,.,  ارا..  ب.ا  ے: ٢٠٠٩ رذ.ر¸ا ,ا  .ح· سا  ¸  ¸ء ç ٠٠١ -  دا,ا
  ¸سا  _  ں-  .  ہو۔.  ,  ,  ¸· ¸ر, .  ¸نا  ںازا  »  ۔,ر  L.  ¸¸ڈ  .  ¸  مر;¸¸¸ ٤٢
· : ل,د . .او
16 
 
 
 
  ..  ,  -  دا,ا ١٠ <  ,  ,ز.آ  :,¯  .  ¸:< ٣٠ .  د,آم+ا  ,¯¸۔¸ر  یر,  .  ¸:< ١٤ رود·-
 ¸ ¸ , . · ¸ ں¸ڑ: ی; - دا,ا ہ. ¸· . ¸. . ¸ارذ ۔, ¸, ید¸ ,ا _,.ا تاور ¸او_ ڈور
,ا - ٦ ¸  پ.رو¸,--آ.ا.,ا  ر:¸¸¸ا  _,.ا  ہو۔,  ¸,  .  تاور  .  .را-¸.¸¸
¸ ید,¯ ¸ا , سا روا ے¸ ۔
 ¸  دا,ا  _  .  ¸_  .او ¸د..  ¸ا  .¸..  ,.,ا  .او ..  ¸.  ,¯
  .سا  روا  -
¸
.-
¸
,¸.
٤ راrگ-  ¸۔,.  :ç  ¸او¸د,¯  ¸  ہ»,  ¸ر,  ,ا  ,  _¸:  ¸.ی-.,
۔_ ¸× ¸ر ¸ ں,ڑاد. ں-ا روا _ ¿ ¸
٣٠ -  ¸.او..  ¸.  ,¯  .  ¸:< ٣١ ¸ا  ں¸۔,  ¸د.  .اور  »,  ,-  -  ¸:<
 .  ز.آ..ا  ¸  ¸  ا,ود,ا  ¸  _  دا,ا  ¸  zا  ¸,  ,  ۔,,  ,-  ..  ,ار  .  ,'ی-.,
  :ç  سا  ¸او¸د,¯  ۔,q.  عو¸,¯ ¸¿,ا  ¸¸:  »  ...;ر  .  ج'ی-.,  -
¸
.-
¸
,¸.
  ہا,,
¸تاور  ں-دنا  روا  ,آ:.  .×;او.  وا  ¸_ا  ,ا¸ںازا»  ۔,,ر  .  :.او,سر'د..د ,ا
,ا ¸ :.او, ¸ پا , ¸.,, :¸ارذ,,ر ¸ :,_¯ کرو,روا ¸- :ح· ¸ا ¸,· ×. 
 .. 
ِ
نارود- ں--.او.׸: ¸¸, ١٦ ¸» را_ ٤٠ ,ا۔_¸, ید ت,-.دروا ہا-را_
;ر  ...ں-  ¸ہو,.,  ¸_.  سا  نارود.¸و,ا  .¸..  و..  ¬¸,¯ ۔,..  ,  _..  روا 
 _¸,¸.  سا  ,۔:׸  ¸
ّ
در  :سا  ¯  .,ید.  :_ز.  روا  .,آ:و:ز.  نارود.¸¸ڈ  ¸سا  .ا
-.,  .....ی¸ز  ¸:و..روا ¸و,ا  .¸..  و..  ¬¸,¯  ۔,,م:... روا  ی
,ر  ,ا  ¸,  ._  ل:  -  ں-او.×  ,  ۔,  د<-  ¸  نا,ا  ¿,ا , ؤ س ,ا  ¸  »  ۔,  ¸|  ¸
· : ل,د . .او
17 
 
 
 
 ¸. . ¸ارذ۔¸ ¸, ید ¸ تز,ا ¸ :_ ز. ¸ - ¸ ں¸ ۔,¸د_ تاور ¸ا . . ¸¸ ¸× ¿د:
  . ¸ر, _ر-.ڈر: ¸  ¸· -ف¸  .  ںور,.,  ،...  .:ت.،.ر.  ¸¸  -  ں--نا  .
¸,¯  روا¸  ید,¯  ¸ل.ا  .دا-;..دروا  ..  .: .¸ارذ۔ا×:_-;  نرڈ.  ل.ا  ہد¸ز
¸  _¸.د¸¸ا¿.  ,¸ا_= .دروا¡'¸.,  .,(_  :ن:_  ،¸_آ_  ل:  ¸
 .او¸د,¯  نارودسا۔¸  ¸:  ¸`  و_¸ں¸:_  ں-,.ں-  ¸¸¸  _¸.د¡'¸ا
ےر, ,,  ,۔¸:_  ç  ×¸.,ر  L:دس.ا  :ت,,ا  ¸ ں-او..  ¸. ,¯  ۔¸ن:_
 ¸ا  ,روا  ,,ر-  _  .×ہ.¸.  ,  ¸¸:_-ں-او..¸.  ,¯  م.  _ر-¸,_=  .
_¸ا.  ¸_¯  .  ,۔-¸  ¸..ےر.  ·.  ¸ت/  .,  , ..׸  ,¯  روا ¸¸»
۔, , ¸د . .اور », ,-
  ہ..  ںازا» ” ±ا “ ں--.او..  ¸.  ,¯  ¯  ,  ہ.,.  ,  د-:م:_¯  ,  .
  .  د,آم+ا۔¸×_.¸ں¯,  ¸ ١٤ ور  ¸¸,,  ¸ر×:  رود·- ڈ .  ,¸.¸¸ا  _,.ا  تاور  _
.ا ._  ر ٤ ¯  _;_  .,:¡  .  س_  .ڈر,  سا  ۔,ا×:ڈر,  :¸,--آ.ا.  ,ا  ر:_  c..·-
 روا  .¸وق_.  .  ں,¸ہ>¯,_  ں--  ںور_.¸,تر.§و  ¸.ا.  ,ا  ر:_c.  .  ·-  .
  ¸ ¸ر, ¸  ¸  ڈر: .  :ر.  رادر.  روا  çرذ.ر.  ¸,  ف·  ںور__  ںورا¸دہو.  .سا  ۔_.
¸ر, ¸  ,  _خ,  روا  ¿  ح·  ¸ں-.  ¸_  ےزاورد.تر.¸  .  ں-ا  خ,  ۔,,  ,م.ا  :
[.¸.....  ۔,,  ¸_  -  ں-  ¸  .لاڈل_¯ _ ٦ روا  _ں--ود_,  ے· ٤ ودے·
 .او شاو ر:,ا ,ا  _[.,روا  [..,۔_,  ,,  ¸  ے·¸zا  ۔_±_  ں-
¸
.
¸
./
· : ل,د . .او
18 
 
 
 
  ¸¸¸,--آ¸۔_ت,  زڈر:  ¸.ا  ¸آ  .,.ں-ز» ¸ر, ¸¯.م.:ح·  سا  : ç 
  ہ..۔, ” ±ا “ Lر-  ہ>¯,  روا  ہدز  ¸¯  .  »  ف·.  -  ڈر:  ¯  ,  .¸  ¸تر..  م-  ,
  ہ..  _  ¸-سا  ۔¸_  .× ” ±ا “ ¸ا  ¸تر.سا  .,راد,  .  و..  ¬¸,¯  ,ا  د<-...
¸ر, ·-,ا .,,م. .  ·-,ا  روا  ,¸,  ¸·. ..و ¸¸او .×_  c.  .. 
۔, ¸, ¸ ل: ¸,- ¸ ل.ا ¸ز ¸ ے.اد
” پ.رو.ا.  ,ا  ر: “ رود  رودں¸¸.ا¸وسا  .,¸:¸...¸¸  ہ.,  ,ا  :
.¸  ،,د¸¸.د¸¸-. ۔,¸ر  ×ل.ا  ¸.م:¸  تر ¸ر, ,  ,ر,ا  :3»  .  _¸.
 ¸  تر.  و¸روا  ےr¸.  ¸  .¸,_¸-  ¸ح·  ¸ا  ¸  ¸روا  ,ک/¸ن:_.او,  .
,,¸_.ک.¸±-.,¸لا-,یر,.:ں¯ادراو .ا-سا۔,,ر,  ,.اد,  ں,
 خ-ر  و¨ا  ¿,ا  .۔,¸ر  ہدارا:ت.ا¨ا¸±  سا,±-  .¸..  çرذ,ا  ..اد ِ ترازو.
  ہر-.  نارود.  یر,  ¸  ٹر_ر  سا۔±¸.  ¸:¸  :  سا.آ  . ¸ر, .  ,ار  .  ی¸ز  ¸  روا  ¸ا
-  :  نا  . . ۔ا׸  ہد.آ_  ..  ت,  ¸  ¸-  .¸  ¸¸-  ر,  د»  ¸ç  ¸ر, ز·ن'_  .¸ا
۔¸ ¸ ,ا . ¸ ل: ¸ _
` .- ..زور ” ±ا “ _ا. ٦ .ا ٢٠٠٩ ء t
..ر: روا .ا : ی¸ز ¸ ” ار “ . .
.  ی¸ز  ¸ں¸ پو.,و,  ¸.ج'ک_¸:ف--۔ںr..  .ذ·  :¸. 
· : ل,د . .او
19 
 
 
 
` زو.. t ۔,. ١٩٨٧ ¸¸¸ی¸ز  ¸¸ء ٢٦ ہد. ç¯  ¸ج'ک__  ¸¸¸,  ..را_ Oí íes|
رد.ج'ک_  :...篠 ._  _  م:  .¿د۔.  ت,  _  ._  .¯ .ن-.  ں-ا<  و,آں-
 ¸¨  _  ¸)  :.نا  .  .  ن.آ:ر  /  _  ..و¸¸ج'¸ر,  ف·  ..  ں¸a._  .ار`
.  ¸ڈ  _و.از,  .:  د<-_._  .¯  ..  ¸-  ¸:;  .آ¸_¸-  :¸د¸  ,¸  ¸  ید.¸.
 ¸ر,  نارود¸ا  ۔,  ¸  ¸_  ¸  _  .  ڑ,  ._  روا  ,.,.  ڑو,¸_  .  ی¸ز  ¸زور  ,ا  ۔çد
  ۔,  .  ,  _  ._  روا  ,_  -  ں-ا<  .ج'ک_  د<-  ں,و..  .  .  ج' ` ط,,¸.  ق.ا  ,¸,
¸  سا  _:ی.  ,- _  a  .  ¸ر,  ¸ی¸ز  ¸  -  t .  ی¸ز  ¸۔.  _دا;  ,:.ن:_  ¸
 ._ .¯ ¸ , ¸د. غر. . ج'¯ .ا .. ¸ر. ٹر- _ ¸۔ ا×.: ..ہو¸پا, ¸¸
۔, ¸ , . ج' ¸ر, . ¸ا
` ن- .او , .... زا .... .. ¸ا قر. t

· : ل,د . .او
20 
 
 
 
.او , ... . ¸ر ل,د
م- و ¸ : ل,د s
  s  .  ظ.  .,ا._/ ” ل,د “ ب,  .<  ,¸.  ¸د
ْ

َ

َ

َ
ﺟد
ُ

ُ
ﺟ ` ,  نزو, t :
  ,..  .  .  روا  ¸د  :-د:,  ٹ-  ¸:سا  روا  ۔,ر. ۔ ,دح·  ¸ا روا  ¸:-  ہد¸ز  ,,¸:ل
۔ز, .-د ا; ,
, : , _ - ل,د
 ۔¸ :او .. ±¸ , , ¸ : ¸ s ¸ . ` ص _ا ٨٣٦ t
 سا  .¸_,  ¸.ا  :سا  :  ے.  ±¸¸¿دیر_  ا×._  -  £  _ا  ل,د.¸
و¸ت, _زا/ر  س-¯  ,..×L.  ±. ” ہو.,  _,  :سا  ¸-  ل,د ` یر_ t _ا  ¸ز
: . . ¸ _ “ ۔
` _ا س-.ا ٣٠ ٥٤٨ t
 ._ç  ہ.,  :سا 
¸
¸ .آبا  .  ں×.آ¸~  .ز,  .-دروا  .-  ¸.ل,د
¸_  ¸ں--¸  ت:  ¸,د ,  گ-,ا  ¸.  .ساروا  .  _,  _¸£  .سا  ی,,.  ہو_¸, 
· : ل,د . .او
21 
 
 
 
 ¸  رودسا  .¸¯  ¸د.  ر,ا  یو¿دç.ا  ا,  ۔.׸  ,.و_د¸-  :¸دآ.-.,  :׸:
_  ¸  ماr  روا  ں-ا,  .ç,ا  :.  ¸,د  ,,  .  , ¸,  .-دٹ-  ,د:  .ں--نا  ,¸,  ¸
 ¸ ¸¸ روا نا, ¿,ا ۔_ _ .د .- ¸ . _ _ م¨ ¸ . پ, _ا g . ل,د , ¸, ¸ تد,
¸ت,¸¸ا _ا - ¸. :.روا ,و_ ںو¸ود.ن_, ç,ا ۔,¸ _ ٹ- ¸ ¿د ¡ ف· <  , q .زآ 
_L_ ,~ ¸)- حور ہد,¸ل,د روا _z ,,¸ا ¸ا ¸ .ر.ا ٹ. .ت-- ں-.ا ہ. ¯آ  .
 ٹ-  ا;  .  ,¸د,  ¸¸¸:  .  .  ںو/  ود_  قا/  .  ç،,  ر.  نا¸:¿د.  ç  =  ی,ل,د
. ..  ر,  ¸ر_ر  ¸-  ¸-  _  ن::ا  ۔-ور  .  ..  çا  -  سا  ,.  ¸ا  قا/  cìA ..ل,دروا
 ., . ں-- ،_ çد ¸¸ ،_ Lر. ےڑ- - ں¯رr , ç. ن,. ۔¸: ما:ا :- روا ¸¸ . . .او,
¸ق¨¸.ا  روا  _z: ۔.  ہراx:¸ا  ¯  ہو .د.  ¸ن::ا  :ن,.  .:.  ، _L.  یزرو ف> 
  <,¸.ی-., ` .ڈر  ¸¸ t _ا  .  .ا  ن,.  ےر..  ن::ا  ç,ا  .ا  ¸  ×ن..  ہر  ¸نا  ند_
ا . ن,. ۔:× ن. ,د ا,د ,: ¯ ., . ں, ._ ا, ¯ ےر. ےڑ- ¸ :: ., - ¸ ید ا, ¸¸ - ¸ .
 ید,.ا.  .ا  ¸ن::ا  ...  .´,  ..  ¸¯  ¸ر_ر.ت.ç,ا  ¸  ,ل-¸-  .ں-او
  ¸  روا  ¸رr  ¸¸  »  .¸.ں£ا/  ں-:  ں-:ا  ں-:  ¸  , ¸.  ،¸:ق¨¸.ا  a¸:  ¸
 _  ¿دیر_  ¸-  ۔¸د  .  ¸اد:¸ا  -  ںr¯  .ں-.ا  .  ےد-  .,وا  ر.  م>ا  ¸-  :¿دروا  ا¸راد,  :¸ا
_:او__  ن-  ۔  .اڈ  .  د..د,_-  ¸.ç,ا  ¸  ڈرا¸ا  ،¸ç,ا¸±- :سا,ر¸<:ç,ا
 ح·  ¸.,  ۔¸×.  ¸ارآ.,¸سا¯  .,  ,-  جا'ا  ید.ا  روا  .او,  ¿,ا  .:  ل,د  ۔,  ر_  ا_
 ر_ر.ت.¸  :ول,دں¸۔.  _,آ¸,¯  گ-,:¸£  .سا  روا  ۔:ے.  ¸  ¸¿دیر_  ل,د
 ہو.,,دہر:ا ف·  ¸ت,سا  ¸  ..  篠 ےڈا  _ا ¸¿دیر_  :ç,ا  ۔_روآ._  ںr¸+ا  .
· : ل,د . .او
22 
 
 
 
  ےر,  .  _.ساروا  ,>  _¸ا  ,  _  ¿دیر_  ح·  ¸ل,د ¸ .ل,دح·  ¸¯  ;  ٹو:ر  ¸-
روا  :  ;  ٹو:ر  ¸-  ¸  یrد  ¸ا» .,  ¸د,  :د..د.ا  :  .,:اڈ  ر.  د,ہو¯  :  .:  ¸  ن,ا  _  سا
ک_  ,»۔,.,  ¸د.  د..د¸,.,  ¸در.¸¸  :او,  ٹو:ر  ¸±ار  .ç,اح·  ¸ا  ۔: ﷑
 , ¸ ” . _, _ ¸ ںوڑ¸ . رڈ . ل,د گ- “ ۔ ` ¸ t
 نا¸ دا,ا ر_,, . ں¯'¸,د¸:و ہد<-.,¸آ¸_ذ ت, ¸» .سا ¸¸
 ں¯' ¸,د» .,¯ ی·¸ں' روا ںوڑ¸ نا¸و¸ا روا _L× روآ. ¸ . ںوڑ¸ _ ں¯' ¸,د
-ا  ¸.۔_ںاودںاور  ±¯  ف>  . .  :  rç,ا  ¸.  سا  aظ.ا  ¸.¸  ر.  ¸ا  ل,د»  .ن
۔:× م:. ` ¸ ,¯ا zcc: ء t
۔¸_ ¸ ..
¸

´
_
~
 ظ.ا . ع.د ¸زو¿,ا » ل. .آ ¸
” _ ¸ . . _- ¸ ن::ا ç ،, ¸ . م' روا ج' ¿,ا “ ۔
` ع.د¸زو ¿,ا ¸:< zccº ء t
 ¸_  ¸سا  ¸ز  یر_  ,با-¸  :ç,ا  ۔:  .  ¸_  _ا  -¸ز  یر_  ل,دح·  ¸
م.ال-ر  ¸  .,آ a ۔,_ت,¸ ” ¸،¸  ,ر  ¸.  ل.  :.ع.د._:.,ا  ¸±ا  ی¸
  .  ں¸،.  _ر  ,.  _  سا  ¸¸¸د.نا  . نا  . ` _¸, t ے.  ل.  .  ل,د:.  ی.آ¸ ¸ “
۔ ` د,ا ا ؤ د t
,¯ : ,آ ¸ نآ, , ۔,.. . ں( .ا . ¡
· : ل,د . .او
23 
 
 
 
 روا  ,:.¸ں--  .او,  روا  ید.ا  .سا  ç,ا  :ول,د.,م:ار.  .:ہزا.ا  با
 گ-¸.او.:_ _¸,:  .سا ¸,.سا ¸ہو¯_L, ف· ¸¸¸ ¸,دç, ¸ _
 ٹ-  -  ¸  گ-.,¸  ¸.,ا  ¸..ز  ی.آ  .,¸  ¸م-:,»  ,ا  ۔,..  _¸-  ہ»
۔ےد ±:ا ¸ ,ر .ڈ _ _ ¸ .ا ۔. ¸ ن. ¸ - ٹ- روا
ا فر. : ل,د ¸ .د.
  ¸.,.  çو¸  .ا  ¸ل-ر  ¸,اور  ,ا,_,  .آ¸ل,د_=  .,د.ا ” ل,د
ً_ .آ ¸ سا ،: ,ر .آ ¸ ç .. : , .× ¸, :او .آ ¸ روا , ¸, .آ ¸ سا , _, “ ۔ ` را; . t
.  ل,د-  ں¯ا_ا.  ما.ء,ام. ک_  _  ¸.¸¸ا  ۔¸ارڈ  ﷑ روا  ۔¸.'.و.
/¸ات·  ۔,¸¸ےر,  .تر-و¸¸ل,د ﷜ .ا  ل-ر  .,,اور  . ﷑ ۔¸.,.
۔رrا ا× :, ¸- , , .آ ¸ سا ،:× .: . .آ ¸اد ل,د
,د .ا  ل-ر  ,¸,اور  ,ا  ,.ا;  .  ,:¿دل ﷑ .م>ا¸  مدآ۔¸.,.
 . ¸ قr ¸ .ا . ±, . . ` . ظ. . ç t ۔:× ¸ ¸- روا ا; . ل,د ` ¸ t
.ا ل-ر ﷑ ۔¸.,د:را , روا ,ا .
| -- ےا ۔¸ . ¸- ا; . £ . ل,د ¸ ¸ز , ` ¸. ¸ا t
¸» ت· ﷠ ۔, ,اور .
· : ل,د . .او
24 
 
 
 
.ا  ل-ر ﷑ پآ¯,  ,.ذ:ل,دس_. ﷑ ۔¸.,  . ” ¸  ,:  .  ل,د  .
¿۔,ہ,  ہد¸ز  :د.و..¸آےر,  ± ,ظ-  ¸اردہو  ,ر  ظ-  .  £  سا¸-<  .  ¸  ں--
۔, . ¸و ¸ £ . ل,د ہو, ا× ¸.. ا; ¸ :, ¸ ¸- ¸ ¿د . جآ روا “ ` .ا . ٥ ٣٢ t
؟_ ن- · : ل,د
¸ا  ت· ﷜ .ا  ل-ر.,,اور  . ﷑ اور. .,, ” ` ¸.نا¸ا t
را_ ,.ن,ا ` ٧٠٠٠٠ t ہ¸ ید- ` ¸¸ t . _د .. : ل,د . × :ڑوا _رد_ “ ۔ ` ¸ t
 ¸,:  .سا  ف·  ¸¸.روا  .¸  :.اڈ  .ور  ¸¸ا-  .¸.روا  ..  :ل,د
±×.¸ادہو  ں,و۔:×ے·±, د,_=  .ک_  ,»  ۔¸×:¸رr  ¯  ہد¸ز  ¸£  .سا  ۔:
۔¸ . , . ل,د ہو ¸ . . رڈ سا . ¸اڈ ھ., . ں¸ر - . _ ،¸، ں. ں¯رr _ا
` .ا . ٢ ٦٧ t
د-ہو.,  .ں×ید-  .  :ل,د.ا×م-.  ,د.ا  :,  جرد ہو.  ۔:×.  ¸¸ا
 ¸ر-  ،ن__،¸ما'ا  ¸,¸روا  ۔.  _,  ׸:  ¸.  .سا¸  ما'ا  ¸اوںو¿.-روا  ےڑ¸_زا
 ,  ¸ں-او.×رc  :£  .سا  ۔.  _,  ׸:  ¸.  .سا  ¸  ¸:و,:  گ-.ہ¸و  سور  روا
-ہد¸ز. .  .او,  ¸:  :׸:  ¸.  .سا  ,ںورد_¸وہ_  ی.  .ل,د¸-  ۔¸×  ¸ا
  ,  ¸م.  .سا  :سا  .  ہا,,  ¸¸,د ` ہ¸ t ۔.,ید.  یر_ں¿:¸  .  .  ل,د..  ,¸:
.  :  ل,د.  ,.×  م-_  ¸  ت:.ہد<- ,_  -  ç۔_ç¸.  ن.  ¸  ,q.یر,  یر_  _ا
· : ل,د . .او
25 
 
 
 
|  ہ¸  ف>  .  ں-:  نا ی,ت·  .<  .  .اوے ﷜ ¸  ت·  روا سا  ۔.  _,  ¸  .  م>ا  ¸
--  ¸.._  .  £  .  ل,د-  ں-.  ,.  ,_  -  ,ç  _.  یر,  ¸ .  ل,دروا  ے.  ہ:آ-  ں
۔_ر ر, ¸ . ,:


· : ل,د . .او
26 
 
 
 
؟ں,ف¸ ن:_ .آ
 ¯  -  .  سا  ._ن¸_  ,ن.¸و  ,روا  .درد.¡_  ت:.  _.  .ن:_
<و ہ¸>  ¸+ا  روا  م.¸+ا ,ا  _سا  ..  ,,  ,¸.  .ں¸,,  ں-: روا  ¸¸  ¸,د¸  ±آ  د
 لr  ،سرا..ں-..,¸دلاڈ  ر-  :,ا  :م+ا  ¸ں-ذ.ں--با  ¯  .  ید..د  ¿,ا
 .  ,ا  ¸·  ¸با  ._آ.  ں¸  ت,  ۔,.,  .اد.د..د  :او¸ڑاڈ  ¸  _ےڈا  .اد.  .د  ,
ا  ¯×  ¸ر  ¸ڑاڈ ,.,,:.او.  -س ,د¸
¸
_
±  .ید..د¸  . .ود,اےر.  ۔.,  ,  .
 ¯  ¸_¸و.  ,ا ,ا  ¸یدر.ُا  ہ¸و_-  ،ی;¸نا  _ں,و¯..ا-ٹر__¿ند_,.¸
 ¸.د¸ ,ا . ف· ¸±- ¸.و.¸.. ں-ا _ _- روا ی;¸¸ x ¸ . ,اسا . :ن: :L:
 »  .¸۔,·  ×..ا  ¸  :¸ڑاڈ  ¸..  سا  ¸:  ¸:و.او.آ,.  ¸.,¸.¸  .»
۔._ ., . ¸: ¸ . نو_ ¸:_ :او ¸ڑاڈ¸ ¸-
_.¸×¸;¸ن:_ ¸×ا_  ل.ر-  ¸¸·و¸  ,  ¸ت.او.ید..د
 لا-  ¸¸·.  سا  ¯  ۔_L,  ×.¯ا  ی,  ہو.  ¸¯  _L.  ل-یراد.ذ¸..د  ¸  ن,.  .  ,
  ردا-  روا  ¸  ..  _ا.  ¸.  <  .,:.  ¸ی,ود¸-.,.·ا .  ں_اور:¸  ¸×¸.
  ,  ,·ن,.  ¯  .  ع--:ب.  سا  یر.  ,¸ر  _  ن.-  ن:_  .  .×L.ا  ہ..  ¸ا روا  _ ¸.
ود. , ¸ . : ب. سا / ¸ . ںr ¸ ¸آ نا ۔_ ن:_ جا'ا روا ےرادا .او .. .. ن-¯ ی,
· : ل,د . .او
27 
 
 
 
 :.ن:_  جا'ا  ¸ç.¸  ¸  ¸دا×-  ¸¸¸آ¸ں×و.ودنا  .ار.  ۔,.او  ,  ¿,ا  ت'
 _  ,_..  _  زا<  _.  ¸-  :.ن,.  ¸:_  縠 .  _,_..  ¸.  ڈرا¸ا  ¸ل¸  ¸-.  ×ب.
.¯  ¸  ., _  نا  ۔,¸×.  .  .¸ا  (¸¸_  ¸,..  ¸  .  روا  ۔_¸  ک
ُ
ر  .  .  ں,
 ¸و  ,,ا  .  ار.  ۔_z,  .  _-  .  نا  م:¸ہو_د<-ر-ادروا  .:اء._ا  س_  .ں×و.ود
-  :,.  رواء,  ¸ن:_  .  ,  ¸ م+ا  ..,ل-  ¸._.  ¸ت:.  نا  ۔,ں,ا ` ف t
` س t سا  ¸  ¸  :.  ¸_آ._,ر  .  ±.¸±-  ہد<-,.¸ر-  .¸+ا  :.  روا
  ¸زو,ا.او±ر  ¸  .  م+اء.,_  یو¸_۔_ç  ç  ¸.  ¸). zº ¯ا ما.و_  -تار  ¸,
 ¸  .¸.ا-رد.  ±-  ¯  .  ,.¸.ا  ¸.:-.,.  ں-ا  a,ر.  ±_  ع--سا  ¸
 a  ,ر  .,ف--  ¸زو۔_篠 _ت,  سا¸با  ہوروا  ں×ر,  :.تا.ا....ن,.روا  ±-
.  ا·  -  ¸  یر.  . ,.  ¸_,¸¸-  .  ¸ماr  ¸-¸,  .سا  ¸  ,¸¸  ,ا  .  ±- 
 ,  شرا`  ¸  ¸  .  :و  جا'ا  روا  ںورادا  ¸،:و  ±-  یر.  ۔,  .,  ,  .ءا³ا  ¸  ,.,  ¸در.  ہو¯  ۔..
و ¯  ×.  ¸  .  ±.پآ.ا ،.  ¸.¸-  .ا  . ¸  ,.¸راوا,ہ , .ر_ ؤ س م.ç¸
  ¸د,آم+ا  ¸  ,ا  :تçِہار  ¸_آ  .ا  ,.¯ای,  .  سا  .اوں¸. ,.ر_ ؤ س ¸د  ا,د  ر.ا  .
ً_¯  ., ,¯  ¸.  ¸  ¸ا  ±-  .ا  ,·  ¸ارç  روا  تç.  ·>  ¸.  ن,. ¸¸  م.  م'  ,  ç
 ,.  ¸ید..دسا  روا,.  ¸ںو.اڈ  روا  را¯ا  ،¸.  ¸._,,_¸,¸-  ں-.  _.و
 :سا ,.ی, روا کو¸,ڈ¸ر ،¸ ی. ۔¸ ¸¸.¸¸: تç. نا ¸ _¸:¸را¯ا
  .ی,  ی; ۔_.آ.  پ_  ¸:  ہ.ٹر_ا  ¿,ا  ,ا  :م..-.._ا  ہو.دسا  روا  _,ر.  ےرود
  سا  ۔,,  ¸  .  ¸ز  ¨ا  :سا  ¸  ,.¸)  پ_  ¸:  ¸ : ¸ر,لار...  ںو.¸ا-.  پ_¸
· : ل,د . .او
28 
 
 
 
, سا ¸ ., ¸ ۔: ± - . ےر. ¸ , . , ۔,.آقد.
۔¸ ¸ ¸, . ç. , ¸ ¸ا
  ¸¸.×.ور  .._¯¸:¸ر.¸:_  ¸رو¸  روا  qن:_  ہرود.¸  ی_ ١٥٠
·ا  ت,.  .ا-سا  _¸  ¸_ا  ¸.ز  یر.ںو:روا  :¸.¸ید..د¸:_  ہ.  ¡م-
 ¸ .
.
¸
·

 _د¸ں¸ .ا _L. . ر,ا .<,اءا.ا ç۔_ç ہ., :, . ¸نا ,ر Lآت., یر,ا
  ¸..ما:ا  _  ç¯.,  ¸د.ا-::.زور ” ںود..د “ وز,_,  .<پو.¸,ا  ¸__.  .
و. . ¸ رoا . ۔_., .» ۔, q . ¸¯ ہد¸ز ¸ . پ
۔_ z ¸ ہ¸و ہ¸و ç: راو ± _ا ¸ قر. .ا¸ ¸. ر- . ¸,ا
” ¸ن::ا  .تر,  ۔,ثr  تر,  .ار  ہا,  ¸ید..د  ¸او.׸ن;r ٩
ید..د  ¸ن:_  ..  تر: ¸او.×  ¸ن;r  ۔_,ر  ےد,¯  -  ں--:. ٩٥ .د  .
  ن;  روا ,ثr  تر,  ¸ید. ` نا¸ا t روا  ن:_  .,_¸  ہو۔,.,:تر,¸  ¸..د.
ں× Zا ت: . نا¸ا “ ۔
  ,:ں.  .ا  ¸ç  ¸زو.ن;rن,¸ .  ں-ا< ٢٤ ¸ا  زور  ¸  lا۔.  ¸د-  ,¯ا
 سا  ۔,  ,.  .لو·  ٹ·ر  ..د:او.×  ¸,ر.  ¸رو¸  .,,  ¸زور  ¸ا  ۔,  ¸د,.  ±ار
  -  ش:  ¸¸..د.¸ر¸¸.+ا  ۔.  ,ر:ا  .  ن,.  .  ç  یراد.ذ  ¸..د را,  روآ.  ¸  د-
۔, , _ ¸ ڈر: ¸. : ¸ ¸ ¸ ç ,. . ¸ر¸¸ ہو،, ¸د
· : ل,د . .او
29 
 
 
 
 _  ,ر  .  ,  ¸  سا  با  ¸  ¸ر:  ï  ,  ¸  _  ¸  ن,.  _:د  ہد¸ز  ¸ی.  ¸  ں-.د
: م. : ے,ود ،¸ .  .ا  ¸م-, ¸.:  ¸ ,ا  .  ¸¸ ¸_  : trlac| va|c:` ¸_  ¸
tAmc:ica»` ,ر,  ,  ہ¸و ¸..  ¸.:  ¸-  ¸  , . أ ت .رڈ  .  مçا  .ں.  .ا  ¸¸:  ..  ¸
۔,
 ¸اوں-  ·¸روا  .ا  ¸,-  ں¸,ار_.  ,ا,ا  ,  .  ¸_  ¸.و۔  ×.»,  ¸
,  ں¸ڑ: ¸_  ۔ا×  ¸  جرد  ¸  .»  ¸-  روا  ,  ¸د  .,ر  _  .ا.  ¸  م:ا  ںازا»  _  ,  ¸  .ا.
 د»  ¸ر,  .-  .  نا  ۔¸د.  ر:ا  .×L.  ¸.·¸  -  د-.  ں-ا  ¸  ¸_.  ¸>  .  کور  _  ...
×.آ,¸¸دروا 
¸
_
¸  ود،¸
¸
..·
¸

ار ۔a,ر  ر.ا  ¸و.  ¸ں¯ر.س.  ¿,ا  ںور__=  .¸ا  ز¸  ۔.
 _  سا  -  .ادترازو,,.  م:  ۔_¸رھ;  .  »  ں,.,  ¸.او,  روا  ں¸¸¿,ا  .¸..  ¸_
۔: ., . .
¸;  ¸و¸.  ¸<  ،:×,.  a. ں-دq  ۔_,آ. ¸ر, .ا.¸ںورادا
 ¸  رو¸  ¿زور  ¸۔,¸د.  عو¸._çدوا  .  ,با¸¸  _  ,,  ں,.,  ¸ں--نا.  »  .
۔.çدڑ,  روا  .ے;  ,ں·  ¸د¸د,آم+ا  با  ۔.._  .×L.  ں.ا¸  -  ں¸¸ ،¸
ٰ
¸
.

ا  ¸
۔× ¸ ¸ . ثراو: ` ٢٩ ,¯ا ٢٠٠٩ ¸,اء t
 .  ,,.  ¸¸:  :.  ¸ر  .¸,ار  ی:,¸,,  ¸.  ¸,ا  ¸¸-
> ¸_ا'¸ ¸دڑ, _ شر: ¸- ں¸,ا .او.. یزرو ف> ¸_ا'¸:_ ¸دو» ¸:_ یزرو ف
 ۔, ` ٢٩ ,¯ا ٢٠٠٩ ء ¸,ا ..زور t
· : ل,د . .او
30 
 
 
 
  :د,آم+ا  ¸¸آیڈ ٣٠ _ا  .  ¸-  ں¸,ا  .  ,  _  ڈرçر  ن,  ¸  ¸  تار,ا  م.  .,¯ا
¸  ¸,·¸×¸  _  یڑ:  ¸نُا  ,  ,,,ر  _  :.  _ا  .×L.  ل.ا  تار¸ا  ی¸¸ا- ¸  ۔
۔, ¸× یرو· ¸د ت.ا, , : . ںور: تر: ¸ ¸ . ¸و ¸ ں¸ر- ¸ر:


· : ل,د . .او
31 
 
 
 
¸-,¸ ما.و_ ¸ا. ن:_¸ ç,ا
” ¸ا  ¸ا “ ..¸و  فو,  . ” کرو  ,  .¸ا¸,ا “ .×çد  .ا-:ٹر_ر  ¸
¸ا  ¸:_  .,,یrد .,ہ.  _.¸روا  _د<-¸ا-س-  :...  .:¸ا.  ¸¸ما.و_ 
 ¸:_  _=  .ٹر_ر  ۔_篠 ت¸  ی¸<  çا  ں¸  _,ر  .  ¸-,  ¸.-  م:  روا  ر:تر:¿,ا
_,ر  .  د.¸نا  µ¸-,  ¸  ·>  .  .±- ..  ن:_ا-  راد.  :.ادتارزو  ¸±  سا،
 ¸.د¿,ا  ..  ,,  .  .ادتارزو_,ر  ےدتز,ا¸ں¸.,  کr-  ں¸,ا  <  ,,,_
r  _  ¸ز,  ¸  ن:_  ,  ¸  ہ:آ  -  ں¸ا  ¸  ¸ا  ¸ز·· ک .  ں,., ں-د:`  ۔_  L
 _  ,ر  .  ¸ا.  ¸ت¸  ی¸<  ¸.-çرذ.¸:  _¯  ¸_  .,م:  ¿,ا  .¸  ¸آ..ٹر_ر
  .  ¸روا ٢٠٠٣ روا  ,را¸د  _وا  د.  .¸,篠 ¸  ¿,ا  _  ±  ے;  .¸ز  ¸.,۔,یر,  .ء
¸:_¯¸سا زڈر,  ¸.  ¸دا»ی;  د..¸  .  م:  ¿,ا  ۔¸  تز,ا  ¸±اد¸  -  .  ·  ¸
 ¸  .>  :.ا.¿,ا  م:¸:_  ·  ,دا  ,,  ¸درا,  .-  .اد:ں-  ¸¸¸  _±ر  .,
.ا / ت± . نا . _ ,ر .ا ۔_ ,ر, . زا
۔¸× ¸د¸ز .ڑ, - ں¸,ا .او .. یزرو ف> ¸ _ا' ¸:_

· : ل,د . .او
32 
 
 
 
¸ر. ¸:
 ں-¨ ک_. . نا ¯ _ zر م¨ _ ¸ز, ¸ ¸¸,و¸¸,¸.ا .,¸: ¸ر.
ِن-ں¸ر:¸  ں-ذ روا ç.¸ ,آ.ں-.  ¸ ُا  ں,  ¸ں-.،.×د ارڈ  ،ڈ[:ز_  ،.2 ؤ ن
 .:روا  ی,  یر-  ,  ¸³,  ۔_çد  ç  ¸-  تاد.ï  :  .,  .  ¸  سر-.  ،·  ی¸ڈ، ¸-;
¸اr  روا  ¸ز·  _ا  ہو۔aن.ا,نا,  ¸¸ن.و»  :وسا  ¯  .×دراوگ-.اوے.د _ر 
 م+ا  .,  ¸م..ا,آ:نا¸  ±..  ...¸م.¸ت,  ,.¸:±-م.¸+ا  ¸¸
 ¸  گ-,  ¯  ,.آ:وا,  ¸-  ,  ¸  _ےر.¸  نا,  ,  ,  ¸نا  ۔¸  ¸آ/  ¸  ¸_.
¸  ¸نا  _L,  L×.ر . أ ت .او..  ,:  .  ٹڈ  .  نا  روا  جار.و±.-  جار  ¸,روا  .
 ¸:نا  ۔,ر_ود  .  ±  -  ں-,_  ںوذ.  ¸روا  ے:  ب-.  نا  ¸  _ن.ر-_۔_  ےر.  ¸
 . ۔, م.دز ن,ز ¸ جآ ہرو. ¸ر. ” ¸ ¸.ز ¸ ند,ا ¸ _ ڑ .- ¸ , · . ¸.ز . “ ۔
 و نآ,  .,  _,×ا¸  ¸¸_  rسا نا,  ...  ¸م.  .:و ہد<-ش:
 ..  ._  ن-  ¸¸_×,ا  .  ¸۔,¸  ׸¸با-  ں-.¸.:و  .  م.¸+ا  روا,»
۔.  نا-:¸ ” ¸ا,انو. “ ¸+ا  ¸ç,ا  .  ¸1  ..:.  ¸¸·.  رود،ر:  ن-  ,.
 ¸,ح·  ¸ہ¸>  ¸ار.  ۔ا×ر-  _  ¸د  -  ںr¸+ا  م.  ¸.  ¸و  ¸خ-ر  و¨ا  روا  ط,  ¸_  ںr
.  ِ رود۔,  .×رود.  م+ا  ہو  ¸<  ,  .ڈ  ¸¸, ¸,  وید-  ،¸ر,  ہو.,¸¸ا  ا;  :ں-..·
· : ل,د . .او
33 
 
 
 
 L,  ×ر-  _  .¸ا  .ر  :نا.  ¸د_  _.یو¸:و¸  ش,ود,  ز·¸.ز  ¸ں--نا.  ¸د  ¸¸  ¸,د
r  .ں-rروا  ں×:،¸ر¸¸،¸¸¸ور  ¸ے¸>  نا<-ن.۔_ .  ں,:  ;-  ¸  ç  م.  ط
 روا  _.ا  -ں_،¸  م-ےر.  .  _  ¸ں-r  روا  ،ں×:،¸ر¸¸نا  ،_Lرا.¸.ا-ا  ..
ٰ¸۔,.,  ¸.  ..  ¸ر _  کز¸  روا ں-:  ¸ا .  ں,  ¸  ¸,¸±  ہو ,_-ں¸تر¬-.
،ں× ت.او¸.ح·  سا  ۔_L,  ¸د  :...  راد.  :¸دروا  ,ود-  ں_,  ¸  م-.,نا
 ,ا  .<  ۔,_  ..  .پآ¸  راد.  ¸  ,ا  ¸¸  _Lآ  _  ¸ں-r..
¸

او.  ç  م.¸,
 _ L. ; ن. ےر. _ ¸ ç م. ¸, . ت¸¸ ¸ لr .:. - ں¸ نا ¸ لr ¸ ¸ ۔¸آ _
 :_  ح:  :¸,  ¸  ,.,  ¸,¸ا  _  ¸ر.  ہر²  ۔_L.  .ا  ¸ں-ارڈ  ¸سا-  نا  .¸م.¿¸
.ا-_  Z.  ں-ود۔  ,.,  ¸:  ¸  ,ا  .  :¸ڑاڈ  ¸  ¸:او .  ¸ء,ا  ¸  _  ں-:  ¸  _  ،_  L,
 ل-  ,¸-¸  ¸¸آ<  _L׸  ¸  _.او.¸,¸سا  ,.×.ارڈ  ¯  ¸.,  ,¸,¸_
.:ارڈ  ہزاورد:ے,  ·.  د-,ا  روا,,.  ل--  ¸  ¸,  ¸¸-¸  ¸ا۔_ç. .,×  .¸  .آ
¸  .׸  _  _.او.نا  ¸  ¨ا  ¸-  :¸¸¸ور  سا  <  ۔¸  :.  ¸..  ن,¸:.سا .آ.  سا  ,
ُا  ,ا  篠 ¸۔_L×r.¸  _.او.ں¸نا  ¸ں¸.  ¸¸¸  . .او±ر  ¸  .  ç  ل-و
.او  ¸  :  لr م.  نا  ¸۔.  _ر  ظ-.  سا  ¸ںو·  ہو,.  _.راد.  ¸¸ں-r  ¸  <  _,ر.
 لr  ¸+ا  ¸.,  ¸ںورادا  .زوا  ¸_ا  ¸،ں-r  ¸ا  -  د:وا  _ا  ہو.,¸.  .  :  .  ں-.
پ,  ،ں.  ,زا  ,¸  ..  _او.  ¸اد¸ ¸  ,ا  ¸._ار  ±_  Zاوسا  ۔±¸  ¯  س¯:¸,  ،¸  روا
 سا _ ر-¸- ¸_ ن:_ » .ت+¸:¸ç,ا :و.ن-ا ¸..<  ¸آد¸یرا.ر: ¸ :.
..آ./  .  با  ت,  ,ا  ¸ں¸را.ر:¸نا  روا».  :. .¸۔,¸ر¸-  ¸»  ..ر.ل
· : ل,د . .او
34 
 
 
 
  .aں¸,  ظ.ا ” ے¸>  سا  .,  ۔_.,.  ل-.  طr  .ں,ون..او±ر  ,¸¿,ا
_راد_د  ¸).<  ن.  ¸¸×¸  ·¸-  ¸ں-ر  ¸ -  .ا  ۔_L.  ادا  ¸  _ز.  ¸_  روا ¸
 ۔_ 1 . ¸¯ - نا ¯ ., .. ت, ; ¸+ا ¸ ¸- س_ .نا . _1 ¸ ت, ¸سا ¯., :.
 ¸  ·  .نا  .یرا.ں,تار  روا  ند.  ¯.a__  ¸-__ا.¸و¸ن-¯  ¿,ان.¿,ا¸
  آ.ود:_  ¸ ¸  روا۔,¸,  .  ¸ے,  _ا.¡  »  ..».  _.او¸:  ¸  -  .:  سا  ¯  .,
 ....ن.¸,زا  ,¯  ےرا.تار  ¸,  .·  .ا_  یر.  ._L.  ادا  ._  ت,  سان.¿,ا
¸ ,,۔ےرا.تار _ا ...¸¸¸ہو. . ¸روا ¸ ت, ت· ¸¸- ¸,م: :س-ا .د
¸ :
ُ
ر ¸ ¸ .. . .ور رJوراز :او.. ن, - یرا. ر: سا روا ں× q ¸ ظ.ا ¸ . ں-: _ا “ ۔
.çڈر:.:ç 
ِ
م.¸,  ¸ہو.ر  م¨  ¸±سا  .  ,  .  ¸.ا ےدç
ِ
م.:
    _ظ.ا  ..çڈر:  د-۔q ” ¸دےدç 
ِ
م.  ¸ا  -  ں-.  .  ç
¸

·
¸
¸د  .  ¸,  .  ر.ا  ن.¸).
, “ ¸×ل._  ¸/  ¸ں-.،¡ا.  ن-  ¸¸¸_  .سا¯  ¸:  ید.  .د_ا_  ں-.روا۔
¸.ا <  ¸,د.  د.و¸  -ں-...  ¸.ا  ۔;  ..  ¸  ,ن,.ا  .ا:روا  :.  ،¸_::¸آ¸ن.و»
 .ا-  ں-.  ¸  ç:آ.ںr  ¸آ¸ن::ا  ¸.ا  ۔,  ¸د  _  ¸ں¸_  .:نا  -  نا  .×ف>  .  نا
-. ، ¸ر.  ¸ن.  ¸ ,  ¸.ا¸·اڈ  ¯  ۔¸آ¸ن:_  ¸.ا۔,  ا,د¸ر.¸ر.´،ما.،¸¸_،¸
 ن:_  ¸,د¸¸و_ا  ,ں¸_ھدود¸_ا  -  _.  ¸._  ¸±ا  ¸یر_  ۔,  ,¸  د¸  -  ¸
_  ç,ا  .  ں¸ر,..اڈ  .  .ُا  . ¸ن;r،¸د zcc ¸  م.  .¸_  م'-  ں-  ن.  ,  ..
 د<وک_._ا  .  ں¸.او,  نا  د,آم+ا  ص-,  د,آ¸  ¸¯  ،¸  ,ا  ز,  ،¸  ,ا  ¸۔¸د  .  ,.
· : ل,د . .او
35 
 
 
 
.ہ.  ¡م-۔ی_  ¸,کا  ¸ں-.د  ف·  ¸  ۔¸د.  د-آ  ہ¸. ×  縸,ا  ..  ¿,ا  ن
  ¸  ی.۔. ٢٨ L,  ×_  ¸_  .ید..ددا,ا  ہد¸ز  .  -  ¸رو¸  ¯  ¸آن:_  ¸<  -  ,¯ا
.  ن._  ¸-  :ںو_  نا  ¸  ×س,  ¸ز  ¸ر.  ¸۔.¸  ¸_ا  ./یر.دا,ا  ہد¸ز  .  -  ود۔_ ¸  ل
 .,  .  ۔,·:.ع.د.ن:_  .  _  ¸¿  -  سا  ,qآ..  .  ¸,,  :  ید..د  ۔.×
 روا  ےد.ہراx:¸ا-  ¿د¸+ام.  ,.سا  ¸>  .ا  ¸.  -.سا  /  ¸.اوت¯.  .  :¸
., ¸ ¸+ا :> ۔.
 .:  ود,ر  L,-  ¸
ِ
ن-  ب-....او,  ¸  ,  _ا  روا  .آ¸قا/  ¸.ا
 م.ا  ¸ز  ..او,  روا  _و.  _،¸¸·,ا  ۔__-  ,  ی¸ا.  ...  روا  یر,¿,ا  .  با  ¸ا/
١٨ -  ر-  یذ  ¸  ۔.×  د,آ  .  ں-.  ..  ¸ ¸z  .:..ر  ےر-  ¸;  .¸-  _  سا  .,_
 ۔,¸¸  .  ںو¸.ا  نا¯ا.ا  ;  L׸  روآ._  .  ¸¸¯ن._Lڑودھ¸_  ںr  ن.
ç,ا . , ¸ ں¸ _ L, .. ¬¸ م>ا ¸ا . ¿د ید. ¸ ¸, ¸ ¸آ ر. :او ±ر , م. ہ¸ _ 
 یر,_  ..  ¸¸  ¬¸م>ا  ¸-  :¸ا.س-ا  .  س-ا  ۔,¸  ¸  ¸¿دیر_  ¸  م-د¸  .او  ,  ,
  ,_.ر  .¸د.  .:  .  ںو¸.ا  ¸-  ,.-  .او..  _  -  ں¯رr  ں¸ن.روا  .او.. ¸  ×  ار-
 ں-_¸_`,و¸:ور.  ç:و,  .ا  :سا  ۔,¸اد:¸ا  ¸و:×ہد¸ز  ت¯.  .:.¸¸ ::
۔¸ ں-.اد¸× . . ن.ادیر, ¯ ± ~ . -


· : ل,د . .او
36 
 
 
 
¸
¸
ُ
: ,  .او 
, ¸  ¸  .او  ١٩٩٧ ¸ء ,ا ¿ ر  ¸ ,  . .و ¸ ¸¸ ۔¸آ ¸ ;  ¸_ل.¸ را_
- ؤ ں ,¯- د _ ا  ۔,  ¸ ¸  ںو,-  .سا کر+  روا ¸_  ک تر.  و¸ت.»  ¸نا  ۔a  ¸:  ، ہ,
  ۔,¸,  ¸¸. _  .ا.  یر: ¸ , , _گ-  .ç  ک:  و¸¡ ,ا,.  ۔ , ¸ _  ¸  .,.  ¸  <  .×ا
  -  سا  , ¸ ;  ¸  .  د-  ¸  زا.ا  سا  شرو_  ¸سا  روا  ,  ,  ¸نا  .,¸,  ¸ ¸ ·  ·  :  ¸  ¡  ٹ
· ,,.,ا·.ٹ . ¸ .گ- _L×یر..ں-ر.çم سا۔ ¸ںور-,.ں-.ا-نا:
¸  ..  کr _  ±ا.  ¸-  ¸  آ .  ¸-  ¯  .¸نا  ۔¸ ۔¸,  پ,¸  .  روا  ,¸×ں ¸ ,ا¯  ں ¿ و  ہ¸>  ,
  ..  çا,Р -  ¸:  ¸ ¸ے¸>  سا ۔, ¸-  ت:  .,..¸:  :: ¸  ا  .,  ,  م.,  ¸  .  رو
ں-; ، ¸ںوراز, ۔,ی.__  .ز  ور:  وس,  ¸ د,..  ں ید:  .  ترr  ¸ترr  ،د,. ¸-¯  ¸  -
:  ۔,  ¸.  Ð ¸ ,ا  :¸ا  ¿ ,¸ر  .  م.¸:  .  ±-  ,  . ¸  .او  _  .  ¸¸ں-او.×  ¸· 
, ¸دا»¸نا  زو,  زور  روا  ± ¸..  ے,ود..  ±×..ا .  تاد.  _ا  -  نا  :.Ð ¸.آ, 
,ل.ا ,ا۔±, ¿ _zر  کاردا  _-  :ت,  سا ¸..نا.ا. ¸.  .  ¸.:.  ¸'_ا  -ناں¸
,و×د- ¸  ل.ا.  ¸رآ  ہ>¯,  _  ں ×یرا-د¸:سا ;  -  ج'ہ>¯,  ¸نا  .ا  . ے ¸ ن.  _  .
وا  ا_  ..ا ×  _,  ر-  ر.ا.  .  ر ,  ¸  :سا  ¯  ×.»  :. ,  ل.ا  -  .او  ,,.,  _  .آ  .نا  .
 :او.ور ¸ او._ر- ¸·. سا¸ .׸ ¸- : ,ا ¿ _ z · ل.ا : سا  ¯- .. پر¸روا ç,ا ۔
ucavc» er Gays ç¸ ۔_L×.ز  -  ودنارود.±  ,ا  ¸  ¸ç,ا  روا  ,.,  ,.¸ں-_  ¸
· : ل,د . .او
37 
 
 
 
_׿,ا  ر-  روا  .او_  ہد¸ز  .  ,¸¿دیر_ 1imc .  ¸:  :_×روا  یر-  ,ا_ا  ¯  .
  ,ا  _  ¸:  .ےر¯سا  ۔¸د.  ص.  :سا :z ¸_  .. ,.  ¸¸ی¸.ا  روا  ,¸×¸¸- 1|c
c|ilc:c» uavi»¸ c|ilc:c» ..  _ا  ہوروا  ,¸.د..  ¸¸:  سا  -_سا  _zر¸  ¸  ¸  ¸
¸¸  ¸سا  ,¸ر,  :.تد:و¸¸_  ہو۔,¸ر  ا.  ..._ 1imc ¸_× ,  ,ر  .  ¸او
 ار_  ¸  _  سا¯  ×ا_  ¸  ¸  ¸ا.,_.,¸  جاور  ¸¸,,ا  .,  ,¸ر  ×  ..  .  ¸-  _ا  _  ¸.
¸·  ےر.  ۔_,  ¿,ا  .  ;  ے;  روا  ,.:¸-.ا· ra|y |e:» ,ا  ¸,  م.  ¸۔,ا× :  ¸  ç
.¸¸ ,  ۔,  ,ر .  .او  .. زس,ل- ¸ _  L.  ¸  ، _1,, ز  روا  ¸ ,¯ہد ل.ا  ن,ز  ¸ںور
L. _ ز  .  نا  ۔ ¸ ¸  ¯  ہد ,-  ¸ ¸ادراو  ¸¸. _  ¸,  ید  مçا,  ¸..  ¸  ۔ ,  ت.»  .  .او
¸ ,ا _ ں,و¯ ں× ¿ - . ±-  _ ± ,د ؤ ¸-د ¸:روا ,-¸ç ¸_ L, ¸ . ¸_ ç, ¸ ت
¸, م.ا  :  ¸,ر  ¸  نا  ، , و ¸ :-  ¸.,  .آہ ، , ¸ ¸.ر  ¸  ت:آ  ، , ¸و  ل.ا  .ادازآ:ںور ہ
_¸: ۔
-- ¸ ¸,د : .او .
¸ ی¸.ا . ن: ص- le¸e ; ¸ ¸ -- ¸ ¸ارد, ¸ , : سا ¸ ودرُا روا
 :...  -  --  _ا  ف·.  ں·  ,  .  -  ¸:-  :-  پآ۔,¸×±.  ¸ا  ¸¸روا  کرو,
<.,ن.ا:سا_  ¸.¸و¸روا  ¸دتار¸ا¸ںور,ا.¿
ُ
دیر_ --_·.  ,¸  ·ا¸ڈ
 ¸ا.ر,  ,ا  ¸  ..زآ_.  ںو·ا¸ڈ._  ں-:  ¸نا¸سا  ۔:  .,  ¸دم>ا  .اڈ  ں-:.ُا  :  ..
.ا  .',ا:¸ا  :.:-  :-  .  .¸سا۔¸¸زا.ا  ..¸
¸

..
  ¸¸--سا  .  ¿,ا  ¸ ۔,ل
· : ل,د . .او
38 
 
 
 
¸  ا×.  :ن,ز  ودرُا  ¸,:--سا  ¯  ¸_.  .ر  -  --  سا  ¸,.  .  پآ-  ¸,  :-  :-  ¸  ¸:-  :-
 . : /: : ., ._ ` ., ذ- t روا .ا , , .. ¸ ¸ا ,د: .  ٰ یر.ود-


¸,ا : ¸ :- :- ¸ ¸ ¸ا -- 

/ : . : ` ., ذ- t
· : ل,د . .او
39 
 
 
 
,,ر,._ ف.¸ ¸ ¸ُا :- :- ۔
/ت·  ن.:ا  .آ· ﷑ لوا  ,  ..  ¸  -  ¸ا,ا  ç,ا  :سا  ۔,q¸  .:نا  ¸  _¯  ¸
ِ_ .  ¸,د.او.  ¸¯_¸ا ,,_..را-ہار¸¸:.: ا  :_ا  .  ¸¸ح·  ¸۔ ,
-- ;  سا  ح·  ¸ا  ,.ر  .  ¸ ا  :_ا  ¸  .  , ¸  --  د·  ¸  --:نا  .,.ر  .  ·  و  ¸
,ر³_سا  .ا۔,.ر  ¸ _ سا  ¯  .,  ¸ ¿د_ر :: .د ¸ ,  ,روا, ¸.قو. _  .  ف¸-  ¸ ¯.,
ا  _  سا , ,  .آ  ·ا  ہ.ادل-  ¸ ¿د  ہ.اد  ل-  ا  _  سا  روا  ,:: , ,  .  ڑ:  ¸  ¸ ¸ ¸¸-  ¸  ..  ¸. 
, _ ¸ز یر_ .,¸ ا _ ے.ادسا۔,ف¸ ار.  , .¸ ن: :سا.  ,¸ ,  ,¸ارد< , :  :  ن
¿دیر_  <  , -  ¸ ¿ د  م ¸ ¿دیر_  .,¸:  :. ¸¸,د_  .  ,  .  ڑ:  ¸  ..ز  م.¸۔,¸ار.  .
, _¸-..او ¸ن-.ں×.¡ح· ی,,  ¸ر  ¸.× ح· ¸.× عو¸ .×م. , سا .او
,تر.-¸-. ، ¸قا/ _¸¸.  ت.»  ¸نا  ¸  ن<  روا  ٢٠٠٤ ¸نوز¸.ء ¸  .  çا.
¸- نا :.ب:را ¸ -  ¸  .از . .اڈ  .-ر¨ سا روا ¸ ¸ادا ´ر ¸ · ¸  . ¸ ¸او. ی ¸.¸¸نا ف
,×  _,  ر-  : -  ,  ¸  م.:نا  .  .ی.  , _ .  .  xc ,.ر ا  ۔ ¸ ڈ  ح·  سا  -  ¸ ,¸ا ,  .  سا  . 
, ..روا  ׸. l ,  : la:|| ` ز ¸ t ,¸: ,  _  .  ¸ د-زا  ¸ز  .ور  .,ر  .  ¸..  »ا
¸_ ,¸,د ¸,  .ں-.  یر.ا  ¸. ,ا , ::  l  .  ںو,ود-  ں¸  .  ں¯  ¸.,.  سا.
  .  --ص-  .نا  ۔,.ر  .¸ناو_  :. ¸ د.  .:  ¸ ¿دیر_  .  :نا  ., ¸  _  _ا  .  ڑ:  ¸ 
  .ل,د۔,..篠 ¸ا, ¸ ¿د¸اردی. ¸  ,_ا¸.و  م.  .  د  .  .  ..  ج.  ¸ا  -  ں-'  ی,و
_  ,_ ¸  ن:_  .  ں-ا  ¸  جآ  ۔ ڈ  _ا  ¸ _±ر  لاڈ  ے د,آم+ا۔ ، رو¸ ، ¸  ׸.ر  ¸نا  .  _ا.
· : ل,د . .او
40 
 
 
 
  ۔, ¸ ¸ن:_گ- ,_ا _,ر  .  ¸·-ں--¸¡ ¸  .  ¸,دروا ,ر  .  ..ا:  ںr¯¸.ُا
_ ا  _  ر-  ص.  ۔ ¸ ا  ¸ ر  .  ¸  ; _,ر  ,  .¸·  و..  ڈ. د¯  ¸د<و.نا  :و±-  ¸.ا  ۔ ¸ ¸ر  . 
 ., ¸ ± ,  . , ¸ا ,  _ا  ·  ¸:_ د, م. ¸ .او  · ,¸ ¸ رو¸ :... م:...ز
 . رو¸ . ¸ ¸ ¸ : ¸ر ؤ ن ¸ _ : . ¸. _ .ا. ت.: د»  ا . ج' ک_ ۔ , ر  ¸ ڈ.; / ¸ 
ز ¸ ,  -  ی .او  ·:.  ¸ . ,·  _  ,دا,ا  ..  ں ,  .  ر..  .  ںورادا  س.  _  ..  ,  ۔,  .او
¸ںو¸ے;  _  .  .ن:_ ڈ  ¸ ر  ہدارا  :  .اڈ  ے ,ا  :.¸,¸ ¿ ¸.  _ :  ·  ..  .  ھ. 
_  _  .  ¸  ہرود ا  .  :ےرود  سا  ۔ , .  ںrنورڈ  ..  篠 ¯.د.  _  ں¸¸  ش>  ¸,  ص-
¸ا  ز,  : ¸ ,  _ا.  روا  ..  ل.ا  -  ,  -  ¸  ¸ا  رو¸  ۔,..  ¸  :.او ¸ ,  ¸  ف>  .  .او 
ا , _  دادرا,  <  _  ن:¸±-  .¸× ں ¸  . ر 
¸
¸
¸ ,ا۔ ¿ ¸  ں'.  .  .  ن:_  _  م.,  ۔ ¸
¸_ا  -  ن:_ےر_  گ- ¸ے .  _,_  ترو·:,  ..  ¸ ¸  .  ¸.لو·  _  ن:_  گ- روا 
¸  ن:_ ¸  ل,ڑودگ, او۔ د ئ - ¸تا ¸  یر,  ,ا¸¸ ¿ ,,.:  ی.,-  ح·  ¸  .
¸  ¸  ل. ¸  ید.  عو¸.  »  .ے¸> ¸ ,ا¸ارد ¿ ¸._  ¸او:¸¸  .  :شز.  ¸ , ن
,ف:ا..یر, ,  .¸او.  _  تا-  . ,  _  ¸ ,  ِ.  -  ت:.  م.  نا۔ ,.×zر/ .  .او 
le¸e /_ _ _  ¸,  ¸ .ں--¸¡نا  .,.,  ×ر-  _  _-  غ.دروا  le¸e ¿د_ _  L  .
, ا  .ڑ:  ¸  ¸ , ,¸ارد۔,ی.  ,-  ¸  _-  ¿دیر_  یر,. ¸ا  _  _ر-ص...  لو·
_,_.-  -  ¸.و...  ¸ ,¸نا  .. ¸ ,¸.آ,  ن...ں ¿دیر_  یرادہر,ا  ¸نا  روا  ±×
¸,  :.  ¸,د۔±×篠 _ ,ا , ¸  .  سا ¸  ن:_  ۔,  ,ر  .  ف·  ¸.ا¯  یر_  _ا  ا  _  ر-  ص.  :س
_ Z. نr .: ¸¸  د.ا _ا روا د-ہو ¸ رذ.ں ç ,اور:  ں ح· ¸¸_ ن-:ن-.. , ,ر روا  ,
· : ل,د . .او
41 
 
 
 
·  .  -  »,  ,-  .  ن:_ × ,  ,,ر  .  د,,  .  ں ,ا  . , ,ر  ~  -  ن-  ¸دا;  .  ,¸ا  :و  سا 
-.:ساہو, .ا-  ,  م'  ن ¸ ¸.;,,ر-  ¸  ,ا  ,¸:سا  ۔ , ¸ن::ا.  ,. ¸
·  ¸  ¸  -  »,  ,-  ہوبا ¸ ¸  ·.  سا  ۔,  ,ر  .  ¸-  ¸..  لو·  .  ,  .ا.  .<  -  ¸رآ.او
- . ؤ ں ¸ ¸ رو¸ ,د ا,د , ر- . م. . ¸¸:. .سا۔,,ر. د,آ  ل_  ¸¸: : ¸×
¸نا ..  ,.ر.¸  اد-   :-¸-  ں¯ ۔±آ ¸ .,ر  د ل_ ¸  ¸: ¸  روا  ¸× ¸×ٹ
¸  .  ¸ا-,  ..  .  د,آ  م+ا ¸ ¸  ¸×  کر _راد.  ¸  یرادرز  ¸.آ  ,  ۔ §و-  ر:ہ.اد..او
,ا  ,  :... , ¸¸- ا:...ی._¸نا  _  ¸  ¸ھ.¯ی_  ترو·¸:.¸ < ,  ا  <
,ا  -  ¸¸×.آ¿.  , , ._ا. ,.د-ح·¸¸._ ,, ,  . اروا.او  < , ا  < ¸
ق,  ¸- ¸ ,¸  ے..نا  ۔ , _  ¸¯  çر  ¡  _L.  جار  _  _ا.  ہو.  ¸و¸¸ تر.  و¸۔
ی. ، یر-: ، _:. یر, ، ,ا با ,.× ±ر ہ.ز - :.سا پو. , ¿ ز  روا ¸ سا .  ںو.اڈ  ¸ ہد
¸ت:.ہد<-۔¸×ی._ ,ا :و±- , ¸و¸ ا  . < , ا  < ¸»,  ,-  ±-  ۔,..  . 
_آ ¸ _آ_  ¸ ا ¸¯ .ں--م- .,¸ر .  < ,  ا  < _آ ف> .  ¸ . .  ¸ _ںا نا.:ساہو
,ا-ں-- ¿ ¸دا»ی;¸ر:.ناروا,¸.,. , _,ر,,.:.او . ¸ ,, _ ±
ا  .  :  × < ,  ا  < ,  ¸:_  _  .او  ,ا۔ , ;  سا¸  ¸  -  :.  ¸.  م:ف>  .د.  ¸:_  <  ,¸ر  . 
¸  تا-  یداو۔, ¸  یر,  ,  ,..:  :سا  ¸  ¸ ¸. ر  ¸.  .آر.ا  .ن:_  .  ¸,د  ¸ 篠 .
: .. ¸ ¸,.ر ہدارا ¸ - تا- یداو ر سا .. ک_ . ں ¸ ¸. », ,- .,ہدارا :.. ¸ 
, ماr رد, . ¸ ک. - ں,- ¿,ا نا . × ¸  _ zر م/ : .»  ر ¸. .آ ۔ ¸ ¸. , ¸  . .او
_, . ç¯ ےڈا . .. . سا ۔.  د¯ . ¸ د ¸- ر_· : ., 2 ¸ - ., ¸ ¸ ¸ یو ¸ ¸ ۔, ,ر , 
· : ل,د . .او
42 
 
 
 
 .  :.  ید.ا  çا,ا  ¸±-  ¸_ا.  ۔_¸.¸¸و,ا  ,ا_ا  یز;اء.  ر:  ¸¸¸.دروا  ز.ا  ¸
.  _ا.  ۔_  ¸ر  ×  .  ¸  .او  ,  .  ں<  ¸.. ںو.اڈ  ںوڑو.  ·  ¸:..او,  ¸ں'.  ش_
 م¨_  ¸ز  ,  سا  .<  ,د.  .دب~-  ±-  ¸:_  روا  .¯  .<ا  ,  <ا  روا  __,  :  ضr  .
¸..  ¸¸  -  ں¸¸د¯  .,..  یز,  ن,  çç  ¸ن.  ۔·  .ر  ¸  ¸ یر.  .ا  ,_¸×تز,ا
 .  با¸¸ف.ا  _  ر-¸  .,.ں¸۔.  _د¸تز,ا  ¸..  _:  تد,-  نا  篸آ±-
 ن,ز  ¸:_ا  .ا  »  ..
¸
..
¸

.ا  ¸ç  ¡وڈ  ¸ںو¸.ا  _ا  س+  ¸روا  .  ¸د¸¸:_ا  ¸س+  .:
ل.ا ¸ ·. سا ۔, ,ر . ..ا ¸ ں-.ر: ہ¸ . ¸ر. ہ¸ _ا . سا ¯ , .. . ± . ¸ .آ  _ .
_ر¯ روا . س.ور . ¸> -  _ ۔. 
ر¸:__ر-¸.:..  ¸,دسا ¸¸ ¸ :.. ا , ¸ا; ¸-.,
 ¸,¸-. ,¸_ _ں-.نا . ¸,:. ¸ن- ہو۔,یرو·»زا ..ا ہد_ .زار سا ,zر
¸ ~ ¯ ل.ا ¸ ۔, ید : .,,ر آ.ا ¸ ,ا ¿ ,ا . ¸,..:, ¸ںو.اڈ  ¿ ¸آ¸ں×ا-_
_ ¸ × . ا روا : zا , ہد_ . ¸  ۔: .آ / د. ¸ - ن
· : ل,د . .او
43 
 
 
 
ں,.,¸ .او , ¸ ن:_
ر¯ ,ا  .__ھ_  ¸  ¿_ , _ا_  یزا¯  .ج'  ہ>¯,  ¸  ,  ¸  ج'  ٹ ا  د , _  ب· 
,ا ¿ ,  ,  ._  د ا  ¸ ¸ ,  ¸¯.  ¸_  ک .و ¸ ١٩٩٦ ¸ء ¸ا  روا  ¸ر  , .:  .او  د  م ¸ :  .سا  ۔ ٢٠٠٠
ا : _  _  §و /  و  ¸ ,_± ا¸ر ¸ .  _  م.  . . ,  .و.  :  ,  ¸عو¸۔, ,  م.  :سا  .او ¸
ا ¸ ا  ی ,.ر <  ٢٠٠٧ ¸ء ,  .  ل¸  [او  .رو  .او  د. ¸ ,  ۔ ١٣ یرو, ٢٠٠٩ م.:سا-ء xc ..  _  ر-  .
آ ¸ <یر:, ر.ا :ن.آ¸¸سا ۔ ا ۔,_ ں ¸ ,ا _. .  ¸_ ک ¿ ¸ کڈ ر. ,.  ، زو ¸ )ر ع.د
¸ , ¸قا/  .  ¸و¸ت:  ..  .ں--ے;  , ,:¸ر ,¸ں¸»-  ¸¸ا  ¸  ,.¸ر
,  ۔,¸.  -  ¸ا.  ¸,  ود: £ا/  ¸و,¸-:ت:.¸.او ¿ں ,  .  ح·  س . ٣١ چر. ٢٠٠٤ -ء
¸¸- ¸.سا _:  ¸نا  ..  ¸-  ںو.ر: _ید  :_  _ ا  ¸ا  ۔ , ,  .  ¸و  ¸.او ¿دم.:.او
¸· :.,., و۔ , _ر,  ¸  .  ¿./  ,.  سا ¸ ,ا ¿ .  ¸  تاد.  ا ,ا  :.¸ ¿ ±- 
, ب.ا : ¸ا . ۔. 
وا  ب;.ر-  .», ¸ .  ¸  ١٥ _  -  ن< ¸ ... ¸ ,  ف:ا ¸  . ٢٠٠٨ .ء
¸  ن:_ ١٥٠٠٠ ¸ا  ۔¸ ¸  ,  ¸¸·  ¸ںr¯  ¸.ا  را_ ٨٠٠٠ . ١٠٠٠٠ .,.  .  _ور ہا- ، ..± ،
ڈ ¸ ل ، , ¸ روا .ا  : x : ڑ: ¸ ¸  · . . . çا, ں ,  ¸ , : . یر:  ,ر ,  : . ں--ےر. zا ۔
,  ¸ ¸ادا  ¸ں×ا-  _  ںود ، _  .. رو·ی,ود روا  ¸ ا  :...  ار_  -  ت , ,  ے;  , 
· : ل,د . .او
44 
 
 
 
  ۔,ترو·¸ےرادا ¸ راد,  ¸,¸م: ¸ ,ا  ¸ہو.¸.ن,.  ¸  س,د  روا  ¸  ا  ۔·  × , , 
§وح·  سا  <  ےرادا ¸  ز  ¸  ح·  ¸ں×ر:فو,_  . ¸ دہد ¸ ¸¸:.  ¸  ہ¸  ¸-  ہو  ۔aہر 
 ف-- ںور;ا ¸ _ L. ¸. . ےد¸:  ۔
  .  ن:_ ¸ :  .¸_  ¸او.ر.:. ¸ںو .  روا ںو ¸ںو ,¸نا  ¸  ¸
.ا  :.ںور: ، ا , ¸نا  ۔:  ×.آن..ا,ودروا¸ ¸ںو .او,  . 
ِ
ن..ا,ودروا  .ا  ,;  ,: 
,  . ¸ ¸ںور: , د.  ¸ تا-  ۔,  .,  ، ~ ہر ، .:. ، د ¸ ، زو_-¸¯ ¸ ر×:  روا  د,آم+ا  با  روا  ن.
¸ ,¸او.× ¸ ¸ت.اوے;  ے;  .یر: _ ا  , ¸¸-  ¸¸.و.  ,¸×¸.:  ¸ہو.,  ¸ 
¸ ۔,
٢٠٠٢ ¸ش>  ¸  ں--ہ..ء /  .  نا  ںاد.,  ¸ _  .  بر¯او ا  , _-  ¡  ¸ 
ا س. . . ¸ د:-ں ¸ ,  _>... ساروا , ¸ . . . .  : یدازآ ¸  ,:ی; ¸ خر : _
¸  ¸  ن:_  ..  . ا ¸ دڑ-ف·¸ں ¸ ,  _ر¯  ۔,  -  ¸ .:  ×د ٩١١ ی;  ی;  »  ./  ¸,  .
' _ ں×ا- ر . ج ; ,· < ¸ ںو,ا ڈ. ,ا ں ¸ ¸ ¸ . ں ¸ نا  /  ¸ _ ¸ لا- ¯ : ., . ں-- ¸ ا
¸ ¸ڈ  ...¸  ¸با¸روا  ¸:¸ںو.اڈ  ç.۔.× ¸ش>  ¸ں-او.× ¸ا  ¸یرا-دںا_ 
  ۔¸  ×¸× _ .ا  ,..ہو ¸ /  <  a  گ-  ¸  ±-  ِ رود.ف -.: ,ا  ی;  ی;  ¸اوں ¿ ڑ:  ¸ ¸ں
ç .,ی;  .آ.آ.ںور-  ¸ ¸ںور:  ç /  ;  :.  ..ا.  .نا  روا  Lا-  :ار  :.نا 
¸  ےر,  .  ں--ہ.۔aLآ ,  <  _ _¸آ_  م./  ¸نا ا¸q.تار , ¸.:  ¸ں--¸ 
,ا  ¸ا  ¸-  دا,ا  نا.,,.  ن.  :سا  ¸  ¸  ¸ ¿ ر  ¸ےر..¸  ; ا-ا  .  د.  ¸ںو,ا  ڈ. ¸ :×
· : ل,د . .او
45 
 
 
 
¸_  ¸:  ...¸ ¸ ¸.ر. مد- . أ ت ¸ ۔¸ × _ ا  ±-.  با.,¸و , : ں--ںو
ز, ¸ ¸ ¸ _ ¸ ںr. یر:, غا, :ا ۔¸ ا. ¸ ¸  ۔: ¸ 
¸  .  د,آ م+ا , ¸¸ ل. روا ¸×  . رو¸  ل_ ¸ ¸: ¸¸× ,  ںور;ا ..او
  .,¸.  ¸.-ت,  سا¸.|¸ ¸ ¸.ےر.ہرادا ,  _ _اور:  ¸ں ۔,¸م.,  .ںو.اڈ
¸  ن:_  .  ن:.  .  ںr×  ے;  .¸ ,.نا  _:  ہ¸  ہدمارآ-  م د.  ن.آ-  م:.نا.  .  ¸ نا  ,,
,.ز  ¸ں-:  ے,ود.ںr×  .  ¸و¸ ¸  ے,  ں _  ¸  _  ۔ ¸ ¸ےر,.یرادرز  ¸.آ.,رد
  ر.  .. ہو.,ر- ¸  ¸ ¸  .  , ل_ روا  , ¸¸: ¸  .  ¸ا-,  ..  . ¸ ا  . کر , ¸¸×
_ راد . ل_ . رو¸ ۔ ¸ ¸: , _ ں-, ود ¸ ¸× ڈ _ا . .او ¸ , تر. سا روا a ±ر لاڈ ے در
ا:..>  ¸ناد. , د¸>  ط-  روا_وا ¸ ·را ¸¯  ما.و_  :..ی د ¸ ..  q,  ٩ :د.  :ن<
,  × ¸¸ ;  ¸  ¸×  ,  ¸¸×¸ا  ۔¸  ×ہ,  تر. ,  ¸  ±و,  -  .او  _ _¸.  ¸.-  ت,  سا  ہو  . 
¸  ن:_ ,  ¸  ,_ںود د.  ..  ¸  ح·  ¸.<  ,¸ر  ہدارا  :م ¸ ¸  »  .قا/  ۔,
¸ن:_  باروا  ن::ا _اور:رواںو,¸.×ثr.ہ>.اد,م. _.ں .  ±ر  یر,  ں.  ¸ 
,  : د¸.د..  :¸اد¸¸..  .سا  :.او , ¸  ن:_  ۔,  ,  .  .  ل.  :`  .او  ¸ ۔,  ¸×  ں
¸ ¸رو _.×,ء.¸.ں,و .  .ا-.ناو.  .ا,ا³ا  روا  ںو,  ¸r;د ہ>¯,  :سا  روا 
ا  .  .آرو¸  -ں-ود_ا  .  ں,-  ے,ود , _,ر  .  ¸.  ./  ا۔ , ¸ .  ف-  .  ¸  ¸
ا , -  ¡-  ¸ ¸ں,-  ے,ود  .  .  لJ ,  ¸ یر: :سا. ؤ . ¸ ,ç±×ی,¸  ¸  -  ., 
 سا  .  .,  .  .¸_  ۔,ترو·¸.ڑ.ا  .  2-  ±رد.×  _  سا  .ید..د  ۔,یرو·
· : ل,د . .او
46 
 
 
 
¸: ¸ _.×.د-د-_روا  .آ _ ۔. 
¸  ن:_  -  ±- ,  ¸.,¸  .او  _  ¸  _  ں -  ¸¸  .او±ر  ¸  .  سا  .  :ی.
;  -  ر-.¿,ا  سا  .ید.  .د.  .  .  ےدا,¸اورا, د.ç:. ¸ ,  ۔,_  .  ¸.او
¸  ن:_  .اء:ا  .  یر¸ ¸.  سا۔¸  .,  کر  ید.  .د ¸.  ¸  ¸-  .د۔¸  ×  ç  ¸¯.  ید.
¸.  ¸  _ا  :...  ¸¸: ¸.ز  ¸ماr  ہ.  ¡روا  ..  ·  ¡-  ں--ں-:  ,  .  ں ¸  . 
ا.,· , ,  ¸±  سا  ۔.,  ¸¸.  تç.  سا  ..  ز-,¸¯  _.او ¸ ,د  ¸ر: ؤ - ..  ل-
¸  ¸  ترو·  ¸ ,  ,  . ا ¸).او , ا  روا  ,  ¯  ¸  ¸  , _ا'..  ر.د- ¸ ل.¸  ¸,  ¸ا 
اہو.,¸× , ¸ ر,  :¸¸ ¸ _  ;  ۔± ¸ ا  ,  ,_.,  ×ن.آ¸  روا  :وسا  م: ¸ .  .  ¸
, ر.ا ¸ ¸ یر:  ۔., ¸_ ثr 
¸  ¸.ا  ق¨ _ _  ¸ا':ا , _  ¸.ا  ,  ..ز  م.¸  .  ,.,  ¸  .او  ¸ا  ں ¸  / 
¸ ¸آ ¸  روا  سور  ؟ , ,ا ¿ .ا-ی.__ں-  ید.¸:_  .  ہ»
ِ
ما'ا  ..  ¸,.خ-ر  و¨ا 
,  .,  ¸ ,  ی._  _  ں-_,  .سا  روا  .او  ¸  ں ,.ا  روا  ..  .ود-  ن:_  ±-  ؟Lا- . 
, . . ,ار . .. راد, ¿د .. ,_ .ا. ç - .او  ¸ _ . ¸ نr روا ¸ا  ۔± , ¸ ا· : ل,د . .او
47 
 
 
 
ں,., را,ا_ ¸ ¸¯ ،رو¸ ،د,آ م+ا
,  ..ز  م.¸ [او  .رو  .او  trlac| va|c: ve:lc vicc` ¸ xc ن:_ے.  .  یز
¸  د,آ  م+ا ±-اراد. _,ر  ,L..دم.±  رو¸  ح·  ¸ا  ۔ ، ٹ,- ، ¸¯ .¸ارذی,  ¸  روا 
,  _ا.  _= د . ¸ں'.  س.روا  ںو¸¸  ¸.,  را,ا_  روا  ¸د<-  ¸نا  ا  ت.+ا  ¸ں ,
¸ _¸رآ.  _  L.  ٰ یrد±,,¸۔ ¸ن:_. ¸ں¯ادراو  ¸  ید..د¸او.×.با
, ;  .او  ,اروا  ¿ ¸ ا  , ¸ن:_<ں _د<- :¸ارذ۔aثr  ¸  دا,ا  . ¸ م+ا  .,,  ¸
¸د,آ ,  ںور;ا  ..او :. ٢٥٠ ¸  ں'.  س.  رواçا  ¸;ا  ت.:  .از  . __,.¸. روا 
¸  ں'.  س.  نا .ا¸  ·اڈ  ں¸  ,¸:  ¸  ..  ہو  ¸ ,  ۔,¸او·  :ن.  ت.+ا  ¸¸د<-  ¸.او
¸  :` _¸ر  آ.  ہ.  ¸  زو ےر.  ¸ ¸ا ، زو ¸ ,.اد د  . ,  ¸-  ¸ا  م.  ¸ ¸دا,ا  نا نارا
¸.,  ضا;ا  ¸¯  ¸نا  روا  ¸د<- _,ر  .  ر,ا  :¸:  .  ں .  ·>  ۔ ¸ سا  ..ا.ہزور  .ہ
, > .× L. ہ· . .ا-
” زو ں-د :`_=  .ت.+ا  یر,ا ¸ ب;ن:_  ¸ا ¸ .ر  .
¸ زو._ا.  .  ¸ ¸ ¸ا , ؤ س ¸ _:  ¸,-  ا  »  .  س,ا  . , _  ¸
¸  ¸,: د . ¸ ,  ت,  _  ت»>  ¸  روا  ¸ .×L. ¸ .  ,,¸ 
, ¸ن:_¸  .او  ,.,  ¸-  ¸  ں ، ¸, ¸ر.اسڈ _ ¸  ن:_  ۔
ر- , ,,  ,:. ¿ _  ¸یدں ¸۔ ,¸ _  تد ¸ ..یراد.ذی;
· : ل,د . .او
48 
 
 
 
ر-ہو  .,¸× , ,:-  .  ب _ ر-  روا  , ,:رو· ت,  ¸ا۔¸  ×  ب
زو¸.و.×L.;  .آ- ¸ ,  و  ت.+ا  ¸ ,  ر-ا  و  ت ,ت,  ..  ¸¯و
¸د,آم+ا .ہ.:ن.:ا ¸  :و  ¸ز ما.و_  . ” :و, “ ¸ د .
¸ .×L.  .ار  ِ ر,ا  _  ت»>  ¸ ¸ ,  .,¸  ¸  .:  .او  ¸-  . 
۔, ¸ ید تز,ا ¸ .. م: .ا . روا , د<و
زو:و¸ ¸ .  ,.¸ا ¸ , دن ¸
ِ
د¸ا ,_.ں- .ا,  جر¸ا  ¸ر
,  :. _ ¸ ` ر t د- :ہ: ¸ ,..,  ,  ::  ..  .-  ر-  :اڈ  روا  .او ¯
ا  ¸آ,,  ی,ود۔:  ×ن. ¸ ل;  ہا,,  _..¸آ ` ر t ¡ .¸ 
ا , و,ا  -  :.زور  ·>  ¸ د ç ,  .×  -  ¸-.  .ا-..او .
¸  ےر,  . ,:±-  ., :  .  ¸ ,¸ر  .  م ، _  .×  ے¸> روا 
  ہو ` , .او  t .  .ںو¸>  نا ¸ _آ  ں , _,ر  .  ۔ ¸ ا  ے¸>  _ رآ
_  .  :  وا ا  .ا  ¸ ¸  ا  ¯  ,  _ ¸¸ا  ¸'-  وا  رآ ,  ¸  ں ۔.  .  . 
  .ا .ر_ ¯  ے.  ادا  راد.  ¸ا ¸ _یر. _ _¸×.رد ,ا۔ ¿ ن:_ 
¸ ¸  ک.,  ,  ¸  _,ر  ا  ےر.  ہوروا  ¸ ¸¸  .ا¸.:ا
__. ¸ ۔
,  »  .  ت.:ا  نا زو.  .ا-..او ¸ ¸ا ¸ ¸  .ر  . ,.¸ ن
  - _ .,·  ,  , ¸ ¸ا  ¯  ,  .ر  .ا .  ں¯,  نا ¸,  , ¸ ہو  ,
· : ل,د . .او
49 
 
 
 
” ..ر. ¸, “ _,ر. م:. ¸ ں¯ر- ں-ود۔ م' × ت, ¸ ¸- . 
¯  ¸.  :. ¸ ا  .,¸ر  -  : , ا  ¸ ;  ..ز  م.¸  رو¸  .  ¸ 
,د,آم+اروا ¸ںو¸çا ,.,_ا _  ¸×  ¸ر  یر,  ں ماr¸:_
,روا ;ا  ¸ر ¸`  ¸ںور ,  ¸  ں-:ر:  _,  ¸  روا  ¯  روا  ×  ¸.  ¸  ¸ر
¸ڑآ :.ن:_-  ں×ا¸:  ی;  ی;  ...ں¯ر.نا  ” ا  -- ¸ ¸ “ .
¸ےر,  .  نا  ׸ زو ےر.  ¸ زو ¸.و روا  ,.¸ا ¸ ت.+ا  ¸
_., ¸ ¸ د<و ¸- . ے, : نا .  ، ۔, ¯:, . ~
  ...ی.  ,-  ی;  ¸./  , ¸ _  ¸ارذ¸-  ت,  .  ,ر  L
_a.,ن,._د,آم+ا ¸  ± ¸ ا  ¸ ن,.  .,.×س- 
¸ ڑآ¸ , : _ د,آ م+ا روا ¸-  , q ,  “
` . .ا. ہزور . .ا- ر×: ١٠ . ١٦ ¸ ٢٠٠٩ ء t· : ل,د . .او
50 
 
 
 
ڈاrد..د. .او ,
ا , ;  د.  .د  فو,  ,±-اراد .ن:_  : دا,ا  . د . ں'.  س.  ¸ 
زو¸¯و_-روا  ت, ..  ¸¯ص-, ¸ ¸.ر ¸نا . فا·ا .ن. ¸ , ¸د<-  ,.¸ ن:_  -  _رد
¸  ت-  ¸:تا, ,  ؟,  ¸ ¸  -  ٹر  ¸-  گ-  ¸  ؟,ر  .  ١٨ ¸  تار,ا  .  ¸ ¸او.×  ¸: 
ا , ¸ ,  ,ف:ا ,  ,ا. ,  ¿ ¸ ںو¸ . . ن:_  ے;  .¸ ¸ز _ . ¸ _ ,ر  × .» , ۔
” د,آم+ا ، ڈ ¸ .  یز.  ہ ن ، رو¸ ، ,  ب:- ,ا_  ت.:  çا  ¸  ¸ ¸  ں
-ز,, .¸  ں ¸ ¸.,  را,ا_  ¸  روا  ¸  .  یرا راد.ذ  ¸_ں
..ںورادا ¸ _  .  ¸.  ت±  ¸¸ر_ر  _ا  -±-  روا  :¸سا
ç  ¸- ,¸=: ا.  رو,  روا  , ¸ .:  ہر-.  .  ,  ¸  یر.  ت · ,:
, _çا  .  .ا-.ت»>  س.  ¸  ا,  ¸ د , ,ا  .,_ ¸ ں
-ز. .¸  ں ¸ ,¸¸.یرا ، :  ..:  ¸روا  .  تز,ا  ¸¸
,عو¸ ,, . ¸ یدازآیر.  ¸  ح·  ¸¸روا  ,ا  ، ¸.دروا  یر.د-
-: ¸  .رد  .  .ا-  .  ں .  ,,  ¸ںورادا  ¸  .,ا×م-۔
_ ¸ت±  .او .,  . ¸ ,  ,  ¸  ,ا  ., ¸ .  ,,  ¸  ں
-ز .¸ں ¸ ¸¸.یرا , ¸.,  ¸ا ا  ¸  ..  .ں , س. 
· : ل,د . .او
51 
 
 
 
_,ر  ,.:¸  ت:آ ¸  تز,ا  ¸_  ر-¸¸¸  راد.ذ۔,_¸×
,ا_=.  ¸ارذ ¸ ¸ن:_  .  ,,  ¸ں -ز .¸  ں ¸ :¸.یرا
_  ےرادا  ¸ _,ر  .  ہ.,  .  ¸ ہ:آ  ¸.  سا  -  ±-  روا 
_.×  ±ر ,  _.  .جا'ا  ¸  ,,  ی,ود  ۔ ” ر ; çا  از,  ل;  ڈ.
, “ .,,. -ز .¸  ں ¸ ¸.,  را,ا_  .  ¸  .  یرا .  ں ¸
¸ےر,  .  ¸,¸ہو ار. ¸زور  ,  .  کو¸, ڈ¸ر  ¸ .×  , 
,ا ,¸.ن ز  ¸  .  ±-  ف/  ت»>  ےر.  .  . ¸ زا.ا ¸ا  ہد
¸ _,ر¸.±-سا  ¿.آ<روا  ¸-روا  ں ¸ ¸¸. ¸.
_ر ¸زا.ا  ·روا  ہو , _ر  ,  çال;  ۔¸  )  .  ¸ ,ا., ¸ .  ں
,  .: _ _,ر  ہ_..  <  ہو؟ ¸  _  :ڈ  ہو  راد.ذ¸-  .  ¸¸  ۔
¯ر.ا.  ماr  رواںورادا ¸ ¸ا  ¸-.را,ا_  .  ±-  ,  ,د<- ر
. -ںورادا  ¸-  روا  ±-,زا,.,.  ں-ا۔,¸ر ¸ د¯ , ,_
-ز. .¸  ں ¸ ¸¸.یرا ¸., _  ن- .آ  ¸  .  ,  .  ں-ا  ؟
¸  ,,ر  آ.  .  ت:»  ï  .  .ا-.یر.د-ویدازآ¸  ند:او ç 
¸آ _.×..  رو . ” تاور “ ¸ .  篠 . ¸¸.· ¸  ¸ 
  .,_., ¸ ¸ار. ,  ک.-  ےر.  سا  .  ,  .  ں-ا  ؟,  ,ر  ×  .
¸ .ر_  _  روا  ,_  ¸×ت,  ر.ا  . ¸ ” ڈ ¡ ¸  .  ں “ ..  .  م'
¸_.×  ب:¡ )  .  ں-ا  ۔ ¸ :., ، : با  روا  یر.د-  ¸  ن
· : ل,د . .او
52 
 
 
 
·--ا--,,¸/.ن: ا_ , ¸¸ےڈاï روا ¸ ¸ں
زاو_  ¸¸: _ ,  _ں ,  ,_  ¸×ت,  ¸  _  سا  ؟ ..  .  سا  . ” ¸ : 
¸ · نوز “ روا  , ¸ ¸:و .او .آ  ¸  روا  ن:_  _  ت:  . 
ا.ا¨ا ں-ا  ۔,·  ×ز .,. ¸ ,.,  را,ا_  ں ، زاو_را,ا_ _ روا 
_ا-  :.  یر.د-و  یدازآ  یر.  ےڈا را,ا_ _  ن:  .  ç.ا  جآ۔
¸ا  ¸-.  _  سا ز_¸.,  ,  縯  ¸ر.ر ¸ ¸ ¸ .  ں×  “ ۔
` :و .ا- ..زور .ا- ٨١ ¸ ٢٠٠٩ ء t
:  _=  .ت.+ا  .--  .  رو¸  روا  د,آ  م+ا ,  گ-  ںو ¸  .آ  .  ں-,  .  .او 
c ¸ _  _  .  ت ۔ ¸ ¸¸-  .±-  ¸,-  ¸»,  ت,  ¸,¸,¸:¸ ,ا ¿ ,د ؤ روا .  .ف-
رد¯  ¸اور:¸  ç  ¸ف>  .ناراد.ذ¸- ¸ں-  ¡د_  سا  ر: _Lآ  /  :.  ¸  .  ..  ج,ا 
,  ¸ا  .±-  ¸.و, ¸ ور  :ںورا ¸ ز  ¸  .  سا  ¸ ہو  .,ک:-ا  ہد ” , .او  “ ¸  ںود.  .د  .
  ر:ا  .¸د<-ن:_ ¸ . _ .  ¸  .  ..  ¸ _ںا _ا_  ۔ -یو¸ٹ ..ں ¸ں-ا.و_ ·اڈ 
_ _ یرا) ، . ل;  ` ر t ¡ ¸  ، , , ,  ¸روان.نا/ہا,,.  ف.ا ` ن t ,  . ¸ ںورا
, د . ¸çا ¸ ,  ¸-_ت,  سا  .ر  ¸ ¸ __ا.لو_¸¯¸ںورا . ” , .او  “ xc دا,ا  .
¸  ن:_ _د<- روا  دا»¸نا ٣٠٠ د,آم+ا۔,¸  ×,  .. ، ¸¯ ، ٹ,- ، ت.+ا¸  روا  رو¸
¸ر:ہ.اد:نا  .  _ا.  _=  . ¸¯  ص-,  ۔,q ¸ ·اڈ.  .ا-..×篠 :ا,.نا
_ _ ¸ ں-: د» _ا یرا)  _ ¸ . ہ.`  ۔
· : ل,د . .او
53 
 
 
 
_·اڈ _ ¸ا  .¡  _=  .یرا) ¸ ,ا_  ¿ ¸.آ¸زو..  ۔,یر,  _  ر- ¸ . 
¸_ا. ,q×عو¸¸ ، , و  ¸:_  ¸ دروا ے . _اور:  ¸-¯  ¸ا  ٰ ¸
¸
,
_

¸
.

.  ں ¸  ن:_ ¸  ±اد
  روا  ,تز,ا ¸ ¸  ¸  ہ¸ا<  -  ¸گ- _ ¸نا  روا ۔,¸ر  ھ;  زو,زور  دا» ¸ روا  س,  ص-_ا  گ-
_,ر...زا.ا _  ·اڈ  ۔ _ ,  ل-.یرا) .او ¸ ,ا ¿ ¸  ن:_  ¸  ںور;ا¸  .  ج'  ¸د<-
¸., را,ا_ ¸ نا روا د روا . ¸و_ ےر. _ ں ¸ ¸ .ودہد-زآ ” ¸ “ . ¸ - ¸ ±  _ت ¸۔ . 
_ ¸د,آم+ا. ا  , _  ¸ ¸  .  .  ,  .×  L.  ر,ا  »,  :سا  .  .  ¸,:  ہ.,ر-:ل.ر-  سا 
د.  ہ:آ¸  -  ±-  .  ت±  _ا  .  çروا  ,,ر  . ¸ زو_  ¸۔,  ¸ ,  د-  ہ:  ¸ر. ¸ ç..  ,. 
¸ ±  .  د.رودت _ .  ، ¯ ¸ ¸  ت,  ¸- ¸  ¡۔, ¸  جآ. ¸  ¸ما.و_  . ز ” . < .  “ .
,  .  ,,  .×  L.  ت, ,ا  گ-  .  .او  ¿ ¸ ن:_  .  نو>  .  .:ر:  ,·  _,ر .  ں ک_  روا 
ر  .  ج' ; ا  ڈ. ¸ ا  ¸ ¸ tssG` _  ر-  ص.  -  زو.. ,¸· ¸  .اوسا  .  ناراد.ذ¸-ç.  ۔,,ر,
د¯ ¸ ¸ ¸  ید.  ١٤ ¸ ٢٠٠٩ _ا_ ¸ -ء ¸ ٹ ” ¸ جآ ز “ . ¸ , . ید ,  · ¸:_ ¸ .او  · .  ز
  ںازا»  ۔,¸  ¸  رو¸  :...  م:.. ¸ .ج'ک_.¸  آ¸  ,  ا , ر  ; ¸  ڈ. ز  /  ¸ ¸ -  ی
, · :  . .او  . ,· _  ,دا,ا .. ں , . ر.. . ںورادا س. _  ..  . ¸ارذ۔, ¸ ¸  ع+ا 
¸ . ¸ ید ز  ¸ ی ٢٠٠ · - دا,ا .از . . , . . ¸· _  ۔, q . çا, - ¸ .او
, ۔ی¸ز 
¸
¸
_
¸ ,ا ¸:_ . .او
” ¸_ر.-  .. .  ١٩ ¸د,آم+ا¸¸;¸ ,ا ¿ د  روا  .:ر:  .
,ا ¿ , ..¯.د م,¸ر ” .ر,ا “ ز / ¸ .. . ¸ _· .ی
· : ل,د . .او
54 
 
 
 
¸دا»ی;  .  ں,و.ر.  ¸¸ ¸ .  .آ,  .ا¸ , :  .ر..دا,ا  ودروا 
,ا  .  .ا-  سا  ,  . ¿ ¸  م,سا  .  ç..  ,  :ن.¯  ..:ر: 
ç  ر.  ت.» د  .  ¸  -  ن:_  ±-  :و  ¸ _=.  ¸ارذ ۔.
” ,ا .ر “ , ا ¸ر ¸ ¸حا-.  د,آ  م+ا . _¯ .ر  .  篠 :, 
, “ ۔ ` :و .ا- ..زور .ا- ٢١ ¸ ٢٠٠٩ ء t
. , > ر,ا .× L. ہ· _ , :, ¸ر.
” ,ا , ¸ز,  یر.  ...:, ¸ __  _ا_  ¸  . سا ,,ر  ¸ ں
¸  ¸  -  ل.  ون,  ¸ __×_:تا,¸-  ¸+¸.. ,  ۔ او .
ا  ¸. ¸ /  ¸و ¸ ¸ ¸ ,.,  روا  ¸د<-  _م.و دز  ن,ز  ں .¸
¸  ےر, ¸و  , ¸±¸ ,  .  ,  ¸ر  ׸ز  .ار  ¸  ا  یر.  -  .او  ¸
¸ ,  _-  ¸:..  ہر:.-  ت ¸ا  -  د,آم+ا  .  سا  :.¸,
¸ ..  .را- ¸ ں ڈ¸ ¸ ,  ¸  ..ے ¸  .  _  .ا.  ¸  ن:ں
_:.¸. ¸.,  _ا  روا  §وہ.اد:ں ¸ںو»,  ¸:  :... 
¸·  _  ں×ا-  ¸_ ,عو¸¸.:ں با  ۔,ا× ” .ر  ,ا “
, ا¸ر ¸ ¸  .  ·  .  ..  . ¸  دا»  ¸  ¸ ت,  سا¸.آ,  ¸  .ا
_: ۔,q¸.  ·ےر.  ¸د:._.ند.یر.  .,ت- 
¸ل.ر-  سا ,ا ¸¸:.¸+یر.  -±-  ¿ ¸ر  _  ¸اور:
· : ل,د . .او
55 
 
 
 
¸  ج,ا د ..روا د,آ م+ا .,_.. . ¸ںو¸ ¸  ,ا ¿
  ںو», ,ا  روا  ,_¸.  ¸ا.  ی:¸ ¿ ¸.,  ¸  .:ر:  /  ¸  _  ں
,ا .ا ۔,_¸ر ¿ ز  /  ¸¸ارذ..:ر:  ¸ ¸¸ی ” .ر  ,ا
, ا ¸ر ¸ “ _,ر .فا;ا : ..  ¸.  ت.»  ¸ ا  سا  ¯  ¸ ¸
_اور: :  ہزا.ا  _-  .  ں ¸ ·  ,  ,ا., , _ا_نا...:  ¸ ٹ
, ا¸ر ¸ , ,ر . ل.ا - ں “ ۔
` :و .ا- ..زور .ا- ٢١ ¸ ٢٠٠٩ ء t
  تا/ ¸ ¸  د,آ  م+ا  -  ,¯ا  ,ا ¿ _  ,.  ” _ ¸  .ا ¸ “ ¸  . ¸
,ا  .,,.×L.  -. ¿ -  .:ر:  , ¸  ¸او ..  çا,¸ر
  <  ,¸¸:_  .ر ,ا  ¸ ¸ ¸:_  ہ¸>  .نا  ار.  ,ڈ·ر  ں
_ا' ¸. روا  ,_=  ¸ روا  ن:_ ±-  ۔,ہ¸>  ف:  ” ,ا
  .ر “ ,رد. ¸  ¸  ¸-  .  سا  ار.  ,.>  ¸  <  ن ,ا۔ ¿ _  . 
,ا ,اروا  .ر  ¿ , ا¸ر ¸ ,  ,رد.  .او  د¯  ¸¸  ¸ن ¸ ç.  ¸
,  -  ت,  سا.  ں-ا , ¸د,آم+ا. ,ا ¿ :  ....:ر: 
١٠٠ _ . : _ .ا. · ۔ ” ` ا ..زور .ا- , ¸ ١٢ ,¯ ٢٠٠٩ ء t
” , ١٢ ¸  ر,ا  .  ,¯ ¸  ¸ _ا_  م»:  .  ¸  ¸×  ¸:  ¸  ,  ,ٹ ¸ر
  ¸ ” .ر  ,ا “ رذ. ç ,ا , ا-  .  ¸ ,  ,  ¸ ,  .  .آ,  ¸  .ا  , 
· : ل,د . .او
56 
 
 
 
,  2  :`  ۔, ا  , - ١٦ ¸ ,ا  ¿ ,  -  .:ر:  ¸او..  çا,  ¸ر
  ¸ ” .ر  ,ا “ ¸..  . ر  ; ¸  ڈ. ¸ ز  /  ¸ .  ہ:  ¸,ر  ¸ی ١٨
, ¸ ¯  _ ¨ار  ، ¸¸.آ,  .  ںورادا  .او ..  .. ن-¯ _ 
:ì.:e ۔,.,  , ¸ ١٨ , ¸ ¯  _ ,ا  ¿ ¿ ا  ¸  ./  ,  , .  ہ¸> 
,.ر ,ا . ¸¸¸ا-:.¸¸ر .او ..  ..  ن-¯  ۔
. ںورادا ¸ ,  ¸ ¿ ¸, ¸ . .  _ ید. عو¸ ت “ ۔
` ا ..زور .ا- , ¸ ٢ ,¯ا ٢٠٠٩ ء t
ا. .ا- ¸ا , × .» , روا 
” ,ا ¿ ,ا . . سا روا .:ر:  ¸ ¸ - ں , ¸ ¸او.. çا, ¸ر
” .ر  ,ا “ ¸  ..  . ر  ; /  ¸ڈ. ز ¸ ¸_  ر.-  ..  -  ی . 
ا ¸ ¸ ¸ -/د,آ م+ا ¸ ¸ ¸  ¸:.  .  :ا>¸ یر..  زا 
 _ .×خ- , ۂ :ا> ,  . ر.. . ¸_ ۔,  ف> .م: _= .
¸د  .-د ، ,جرد.»:.ا.,.رواڈا, ,  ,  .ر  ,ا۔,  ¸  ¸ر _ 
¸  _¸ ¸  ¨ار  ¸  ی; 
¸

ت.  . 
¸
,
_  ¸  ڈ,_
-
ا  ۔ ¸ ا  ¸ وا  ” م.ا  .ار “
.. ¸ ¸  ¸  ف>  .م:  . ¸ ,ب:¡-  ¸>  ¯  م.  ., 
: “ ۔ ` ا ..زور .ا- , ¸ ٣٠ ¸ ٢٠٠٩ ء t
· : ل,د . .او
57 
 
 
 
٤ ,¯ا ٢٠٠٩ ¸او.× ¸: -ء ,ا _=. ,
” ا ¸..:.ر  , ر  ; ز  /  ¸ڈ. ¸ ¸ں-د_ہ.آی ت.:ا  çا 
.ا  ۔,,ر  ,  .. ¸ ر,ا  ی ” ¸  ید “ t1|c Na|ie»` م.¸  _=.
,  .ر  ,ا  ..ز ز  ¸..  .¸¸ر ¸ ¸ےر,.  ی ہ.آ.,ا×ç 
¸  زور  _ د|د_ہو ¸ .او .  ت.:ا _ ¿ت.:ا.¸.سا.
_  ظ-  ¸ ز  ¸_=  .ت.+ا ہو.  .سا  ۔ ¸ ¸ےر,.ی ا×ç
¸ 
ِ
نارود., ,  فا;ا.  ں-ا ز., ¸ ر  ہد . _¸و .¸ہو
, درا,ڈر:¸ر ç _ ¸ا ¸  رو¸  ,'  ,  _  ;د  . ,ت ,  , 
,.ر,  .-  س_  .ں--نا _د<-ر ¸  -  زڈر:  نا۔ ,ا_  ر- ¿
¸  روا  ,  ¸.  Ð ¸  .  نا.او..  ¸  ¸ارذ,,  ¸;ا۔a. 
_ردا;  .  ,-  م:  ¸:_  _=  . رنا  .  . .ا  ۔,q.  ¸و
  نا ¸_ذ  .¸¯  .,  ׸¸.ر  . ¸  ¸ ¸  ت,  .ا-  سا  .  , 
..¸ارذ. ¸ ز .  ¸ ,¯ .  ی ر .او ._  . ¸ ےر, . ¸و . ¸ا 
¸  ç ,.ں-ا .:× ,¯  ,ا  _=  .¸ارذ  ؟,¸¸.  ¿
  .:ر: ` ہ.ر...  ¿ t ¸ روا  ز ¸ ,  :.  ._  -  ی ر ¸ ,ر.ں
رنا  _¸  ¸ا.  سا  ۔, . ¸  -  ¸و ¸ ,  روا ا¸ر ¸ ±ر  .  _  .  ں
د . ز.آ : ت.ا¨ا : . ,¸ “ ۔ ` :و .ا- ..زور .ا- ٤ ,¯ا ٢٠٠٩ ء t
· : ل,د . .او
58 
 
 
 
¸ ,ا . ,, ¸ ں¯ ¸اr روا ں-. ¸ ¿ +ا ¸ ںور;ا  ¸د,آم ¸.,  ں . ےر,
 ¸ و روا ر.. - ں-- _ .× L. ت.ا¨ا ± ےر¨ ًار- , . ,, ¸ ±- ¸ د . ہ ¸ , :  , , 
,ا ¯ . . یر, ت.:ا . ., _ . . - ںور;ا ¸ روا , ¸ _ ¸:_  ¸ ¸ ¸>  ¸¸ ۔zا 
¸¸سا .× L. ہ·  ” . .ا. ہزور . “ ¸ ٹ- ¸رادا _ا , > 
” ¸  ¸او  _=  .ت.+ا  یر,ا ,  _  .  ¸:_  ت ” ¸ ¸>  “
.  . ا  ¸آروا  ر-ا  ¸ر.  ی. ¸ ¸¸,.  .-  ہا,,  .¸آ ,, , 
¸  ن:_  . ,ا ¸ _  -  ں ن:_  ۔.,¸¸.:  ¸ت.او.او.آ
¸ ,ا ¸ و  روا  ..  ں.ا¸  -  ں ¸ د.ہ ¸ ¸ا  :.  .  سا۔,  .×  ¨: 
, یر, ¸ ت.او. ح· ,ا ۔, ¸_ .q  ¿ -.  ا روا ں _ , - زوا ¸ 
ا  ۔,  ا×  ن.  .  ..  . , =  .  یو¸¸ ¸  ¸او  ,  _ ¸:_ 
¸ےر,  ..  سا  .  ن.¯  ..:ر: ,  ¸_  ہ·  _  سا  .  ں-ا  ¯ 
د . ر:ا . .. ¸ ¸ ,: .. ت, م. ± _ ںوزار ¸' . , روا  ۔
¸.سا ±  ¸-  .ا  ¯  , ¸ ¸  ¸;ا  ·و ¸ ¯  روا  ¸ ل.ر-  ک. 
¸¸او., _ ¸:_ د<-  ، ف·. - ںورادا س. روا çا .ن:_
,ا ¿ ,.,  د  ¸  ¸  ¸±ر  یر,  ں ¸ ¸  :  ¸آ  ¸د.  ¸زا.ا ¸
,  یر,  ¸ت.ا¨ا  .  ç  سا  .¸ا.  رو,  ¸ ,¸_.q ''....... ,سا
ا.ا  .  ,  و ¸¸او ف--.,.,  ׸  .:ہز :  .ن:_ 
· : ل,د . .او
59 
 
 
 
_,رےدمçا ت.»¸ر: ¸ ا  , ¸ ¸ ¸ی,ودروا  ¸:_  ¸
,ا ¿ ,ا  .  .  ہا-  .  .ا:¸:_روا  .  .ر  ٹر__  , ت.»  :.
دمçا ç _  .م:  ¿,ا  ت.»  ¸ح·  سا  ۔ :ز  ¿,ا  دا¨  ¸::ا  :
 - داز ¸:ز ہو.. ہ>و. سا :م: ¿,ا ., ,qےد ¸ داز ¸
  ¯.×۔ا×.  ار_  <.  _.ر.  :ن::ا  ¸¸ ¸ د,آم+ا..  ,_
¸ ,ا  د<-  ¿ _  ” ,¸ ¸ “ ¸  ¸او ,ا  ¿ -م:  ¸ ہو.¸.
د.ن:_رواد,آم+ا . ¸  ں'.  ,  یر, ,ا  _م..¸ر ¸ ¸¯¸ ں
¸.,  ضا;ا .  کرا`  :ں _ ,  ¸  ماr  ¸:_  .  سا  . . ¸ ت± 
_,ر  ھ; ¸  ا  ¸ ¸¯ ر.  ¸یر:ر:  .  ,.¸>  ,ا:  × ¸ ¸
ا , ¸.×L.  ..ا  :ب,  ï  ¸. ¸  ¸.ا  ¸  ¸و¸  _ا.  - 
د.عو¸  .ا¸ما:ا
ِ
در- ¸ ,۔ د,آم+ا  .,ç  :ت,  سا  -  ,.¸> 
¸ ,ا ¿ _,...:ر:  ” _
·
  .ا
¸
.
¸.
¸

“ ری-.,. ¸ ¸ :  .
-¸-_ا ¸ ,  فا;ا ¸ن:_., ,ا ¿ §¯  ¸ں-:ر: 
_'  روا  .:نا  »  . د  .  .ود  -  دا»  ¸  ں ¸ ¸  _ا.  ۔:  .,  د<- 
,ا ¿ ¸  ..  ¸-  ا  , _.  .رو¸  ,  ,یر,م::ç  سا  .  س, 
 ¸× ر. ” ¸ ¸: ل_ “ . ¸ ¸ .یرا , ت, . ن:. :  ۔, ¸ر × 
¸  د,آ  م+ا  ,,  ی,ود ,ا ¿ §¯  ¸.:ر:  ,-  ا;  .  ,: 
· : ل,د . .او
60 
 
 
 
, عو¸ ¸ز , : . ¸ , ,ر ,  ) روا , ¸ ¸ . ¸.  ¸ ¸:_ : . 
,  ت,  .  م: ¸±سا ۔,یر, ,ا ¿ 'دا»¸r¸ر: _ ں
, ٢٥٠ .  .;  . ٥٠٠ ,ا  ۔¸  .,  ید. ¿ _  ,.  نا .,,:
_' ¸ا  :دا»¸ں ¸  ل..  ¸  ç ¸, _ر  L,  Lآ  ہو  ,. 
,ا , ¸  ں-:ر:  ¸:_  .او  ..  م:  ا  دا»  ¸  ں , ,  .  را_  ¸
, ، ¸سا ,  ..ا  ¸  ,  ,ا  .....سا  ۔:  . ¿ _  ,.  سا  . 
د¯  ¸ت, ¸ ¸  ¸  ¸ن:_.¸ ,  .او ¸ xc ,¸. ا¸ر ¸ ¸--
, د  ¸ ,  ,¯  ¸.  دا.ا  ¸.ا  ¸او.,  ید-  ن:_  ..  ٰ یrد  :  نا  ۔,  ¸
_,ر  ,  .عو¸¡- ¸ا.¸¸ ):. ¸ ۔,  ترو·¸r 
,ا ¿ _  ,.  ,  ¸  .  ت.ا;ا نا . ¸ ¸ /  ¸و  ¸ ,¸ ¸ر
.  ¸.  .  .ا- . ¸ ۔,¸ر  × س-  ¸·ا  ل.ر-  ¸س ¸ ہو 
_  ت.ا;ا ,ا  .  ¸  , .  ہ.آ  .  .ا-  .  ن:_  ¸  ¸  ¸  ¸
, ¸ر آ .. . “ ۔ ` . .ا. ہزور . .ا- ٧ .ا ٢٣ ¸ ٢٠٠٩ ء t
¸¯ِ ر,ا_خ-ر_-ا¸ن:_:.و.ا-
 . .ا- ¸ا ” :و .ا- ..زور “ · . _ . ٹ- ¸رادا . , . .» ¸ ت.,ا  ۔
, > ر,ا
· : ل,د . .او
61 
 
 
 
” ا  :ن:_ ¸ ¸  و  ¸جآما.و_  ¸ا ¸ا,ا  وتر, ,اح·  ¸  , و ¸ پر
¸ن::ا ۔,حور
ِ
ن,-  ¸  :  . ,ا ¿ ¸:.  ¸تر,  ہو.  .ں
¸ن:_  .  ¸و¸.ا. روا  تا-  ہو.  .ن;r۔.×با.  ت:. 
¸ ں'. ¸, _ _ آ _ م. / ت- . .ا. ¸ تر,  ,ا ,  , .ا 
  ,  :¸,q×.آ,  ¸ _ ,ا., , ¸  ن:_  -  .د  ہار  ¸  ¸اور: 
ا  . , ¸  ل.د  ¸  ¯  ف·  ,  ¸ ¸  ف·  ی,ود روا  ,,ر  ,  · ¸+ا 
ر ¸ ,ر_ود.  م:ا  م>-  ن:_  . ~-  ¨.  سا  ۔,,ر  ,  , د,آم+ا
¸ ,ا ¿ §¯¸.:ر:  _م.. xc ` , .او  t ;  ..ز  م.¸  ¸. .
,  ¸  ںور;ا ا  ۔¸ , ¸  ں'.  ¸,ر  .  د,آ  م+ا  _=  .ٹر_ر 
,ا , _:  ¸,ر  -  ود  .  ف·  ¸  ت.+ا  ..  ¸  ..  ¸.  ، ¸.و
¸  ±-اراد ¸.,  ¸ںور-  ¸  کr ¸¸,¸¸.ں . 
¸_  -  ¸ ,  ¸  ر..  .  ر  ۔ ; _'ڈ. -  ں xc ¸ ,  ¸·  :.  .او 
¸ما:ا  ... ” .ر,ا “ ا  ¸. ¸ ,ار.  ¸  ¸¸  _  ;د.  سا  روا  , 
¸¸¸ یر.. ¸.. . ,ا .  ¸آ  ¿ _ .ا.¸.:ر:  . ,ر .ا
د ¸ ,  ر  ¸.:دا,ا  ود.  ر.-  ..,ا  ۔ , ,  .  . ¸¯۔, ,. ¸
ا , ا  , ,ا  <  ,q׸  ف:ا  :ےڈا  , ز  .  ¸ نورڈ  روا  ,  ل.ا
¸  ی.  ,-  ¸  ںr ,ا  ۔,  ثr  ¿ ر.  ,.  ” [,  فز< ن “ ف·  ¸
,ا. ¿ زو..  ¸  ¸  ±ر  ز-,  ¸¯  _  ن:_  - .  .  :  .  ن:_  ¸
· : ل,د . .او
62 
 
 
 
  ۔, ¸ تاد.  ¸'  .  ن:_  ، .:.  ع.دروا¸+ ¸ ن:_  ۔,  ہ, 
¸.ےد¸:  :دا.ا  - .  . 
ِ
نا ¸ ¸  ن:_  روا  ,  ,ر  , ¸د<-¸ہ>.ا 
¸و_  . رذ.ا ç ف·.  ر- ¸ _اور:  ¸  .  ں ہ.اد:  ںr نورڈ  و  ¸ا
§و _:  ¸۔,¸ر ,¸  را-ہار ¸  .. ا  .  ن:_  :ا-ا»  ¸
,ا  _ما.و_ ¿ ¸تر-¸تا,:.¸+¸ن:_روا  لو· ¸
,ا  ۔,  · , ,ا  .¸¯  ر.  ,. . ¿ زو..  ¸  ن:_  - ,اور:  ں
¸¯  ¸..  عو¸ _,رےد ¸  :ی/ہ.-  ¸ں-ا,  ےر.  ¸ ç. 
,ا ضr .دا.ا ¸- ¸یرادرز ¸.آر. ., ¿ ¸. . ح· ¸ 
_¸×¸ا_نو> ¸ن::ا۔ ,ا , ,:  ¸ :  ¯  ہار  ¸  _ ¸ ا-  ¸  ¸ .ر
,ا  روا  ±× , د  ±  -  ن,.  و  ہ>.ا  ¸ ¸ا  ¸  ¿.  .×ار_  با-:
  ح·  ¸  .,  ×ر-  _  J  .  ن::ا  ح· ١٩٨٨ ¸ء د- , ¸ _ روا 
¸  ی.  :` ¸.,  ¸  ا_  :.  ٹ_ک.  -  ,  ¸ا  .ا  ..  篠 کرو
,ا  »  . , ¸.  ےا ¸آ ، ا , ,  روا  ےا  ¸آ  .او ¸ xc رذ . ç
¸  ن:_ ,اور:  د.  عو¸  ں _ ¯  ¸ ا  , ا  ¸ ¸<  :  ×ز.آ.  :.  ¸ 
  ¸:و ” , :.ی . “ ,,¸ر.دپور: ا . , ¸¯ف· ·
ر  ¸+ا ¸ . ` ن:_ t ¸  سا  ماr  . ,  روا  .ا.  ,ر ¸  .اد,  - 
. _ ¸  ف·  ی,ود  ¯  .  .  سا  :  .  Р .  تاد.  _ا  .´,  ¸ 
¸ )-  ن:_  ±-  :سا  ۔:  ×ر-  _  .د-  ¸ ¸  ہ¸=  :  یرو;  ..
· : ل,د . .او
63 
 
 
 
,ا  .  :ہزا.ا  .رد:ت:.  ¸¯  روا  ,_ ¿ ¸  ن:_  روا  J  .  , 
ا , ¿ -  _  ر- یر' :... ç - یزا.ارد ..  ت.ا¨ا ¨
¸_ “ ۔ ` :و .ا- ..زور .ا- ٢٥ ¸ ٢٠٠٩ ء t
ت....تر:_-ا..او .
, ن:_  ¸.او ¸ د,آم+اہزا.ا  :سا,¸  ×ل..  »  ¸ ، ¸¯ ، رو¸  روا  ٹ,-
¸ ¸×¸;¸نا ں¸., . ¸: .,·  , ¸ ¸,  ¸سا  .  کور  -  ¸¸  ¸,  ¸  ¸م.,  گ-
  ¸> . .  عو¸ çد _ -ں'.  ص-..  ت.:.:_.ا.  ۔ ¸و:ر .  ں-ا..  ی·
  Z.  سا  روا  ,.ر  .  .  -  ں-ار ت:-.ہ,زور  ¸,ر  . ¸ ±  _  .ا. _  ن¸_ روا  .  ±ار  ۔
  ں--±,  .,  __  اور. ¸ سا¸  وف-ف·. ,ا_ ظ.ا  روا  ,  :¸;ا  .  ,., ¸ ¸` .  .
¸ا ¸ ± ¸ ., - ںو· _ا . ں-ار لد, , ¸, ¸ ¸ ں'. ¸ . د,آ م+ا ۔ ¸ , . .او
 ¸:_ دا,ا ¸_ _ . ¸ ب-ودز - ںو,ا _ روا ¸ ت, ¸¸ ۔, ¸ آ ¸ _
 ·اڈ __ ل- . یرا)
” ¿,ا سا  روا  ,¸ر  ےد ت.ا,¸-±-  ¸:_  :.زو..
¸  ¸  .  .ا- ¸  ے¸> _,  . _ < ¸ ,. ک.,  :.
_ “ ۔
__ ل- . یرا)
· : ل,د . .او
64 
 
 
 
” ¿,ا ,¡¸.:ر: §¯ -:  ±-یر.  _ :  روا  ,:.¸;ا  .
  ۔, ¿,ا ¸  ¿.:ر: ¸ _  ر-یرو· §و و ¸/ روا  ,篠 _  ¸ر
¸ا  با ¸) §¯ :. ١٨ :ا _=  .ت.+ا  ¸  روا  ¸ارا ٢٥
:ا ح· سا ۔,¸ ¸çا,¸ارا ¿,ا ¸ر :.. ¸' ٥٦ :ا ¸.
  روا  :  ., ¸ ں ٣٠٠٠ تر-  ¸ں-.  ,روا  ںو,  :.¸,ر  ¸دا,ا ¸
¸ تا, ¸ر  ,  ¸ _ ۔ ¿,ا .:ر: ¸ ..یرو· دا,ا ٢٠ . ٦٠
  a×. _ روا ¸ ل.ر-  ¸- ¸ ¸ دا» ١٠٠ ,¸  ,  ¸  . ¸
٣٠٠٠ ¸  _  ¸,  ¸دا,ا تا, نا  روا ¸ ¿,ا ¸زو.. ¸, ,ا
  ۔,.>  ک., ¿,ا .±-اراد.ن:_.:ر: ¸ :و ¸
ا ,¸او رو ¸ فا·ا  ں ¸ س.  ¸  ¸  ن:_ ت¸ ، .ر_ ،
ِ
نا¸ا
ر. ، ¸ا¸زو , ؤ س ، ٹر-  <¸ روا ¸¸ا ¸¯.دی:,.ںورادا
  ¸'çا  روا  ¸د<- ت, .ں×:  ¸,ر  ¸ ¸, , .او .د ,
¿,ا ں¸ا ¸ ں¸., - ¸) ہ_ _  روا .  _د ۔, ¸زو .اد
  فا;ا  .  ,..  ن.ر , ., ¿,ا ...  تر: ٢٦١ ر;ا _
  د,آم+ا .  ں· ¸ :· _ ن:_  .  ں-ا  ç. ¸ ¿,ا ·¸
 ¸¸د<-¸زو.. ¸د¯ را, :- ت.+انا .×L. ¸د ی,ود, ,
  ف· , ¸.او ں¸., ¸¸ا  ¸'ہ.篠 .  .ا-. ” ہ., ¸
ق¨ ¸.ا  .ا, “ .  . ¸ ¿,ا ¸ر, ¸ا , ¸.او ¸ ¸د<-
· : ل,د . .او
65 
 
 
 
¸روا ں¸., _ ¸¯ ہ.,  ::>  .×L.ر,ا  : ç :  .
¸و, ¸ا,,  ¸  ¸, ¸ ¸ر  ¸_ _ذ ¸ ¸ ۔,¸  ےد ٢٩ -  ¸ ¸
  س,ا . ¸ ل;  ,ا ¸_ د,آم+ا ” ¸ م.ا “ . ¸ - ¸. ¸.و  .
  ±-اراد ¸ د<- ں¸,ا ç.  ,  ¸  .  ¸  ¸ر.  ِ ترازو¯  دا»¸  ¸
,ا _=  .ےزا.ا ٤٠٠ . ٥٠٠ ¿,ا :و  سا ¿,ا .  .:ر:
  .  .. _ ¸ ¸ ¸ ¸او..م:ں ¿,ا ¸ر, ¸ا روا _ا زوا  ¸
  ¸:  ¸  ر;ا  . _ .  د,آم+ا  ¸¸آ۔ ¸. . ¿,ا س_  .  .:ر:
,;ڈ ژ,ا ¸ ٢٠ · _ ¸د,آم+ا  , ¸ .  ں-ا ٢٤٠ · .ا. 
  ±ر  .  _ _ ¸ ¸ ¿,ا .....r  ...  تر: ,ا ¿,ا
¸ر, ¸ا ¸  ر;ا  . ¸ _ ۔ ¿,ا ¸ر, ¸ا . ¸ ¸:_ر;ا
¸ر, -ںور;ا ,¯ ¸د ر-.  _ _ »,  ¸¸آ۔ ” . ¸- ں. “ .
¸ - ¸. »,  ,-  . ¸ , ¸..او ; ¸د<و  ¸-: ç. ,ا ¿,ا
¸ا ” ر-  :اڈ “ . ٢٩ ¸ روا  ¸ ٦٥ ,ر  .م: ¸:_ _ ۔ ¸ ر;ا ¸
  -ںور;ا  ¸:_ ,¯ ہو.  ...  çا, ¿,ا ' , ¸ ¸ر, ¸_
 ر-. _ “ ۔
` ور .ا- :و .ا- ..ز ٣٠ ¸ ٢٠٠٩ ء t
¸زو .  .  ن.ر  .اد ٢٦١ ¿,ا فا;ا  :¸د<-¸ںور;ا , د,آم+ا  ¸¸آ,  , ”
· : ل,د . .او
66 
 
 
 
  ¸ م.ا “ ,ر . _ . ں¸,ا دا»¸ ٤٠٠ . ٥٠٠ . ¸, ¸ا  ں-ود .׸  ,  دا»¸ا  ۔,
, ¸ .ںورا , . ç ,زا  ,. ¸ .,¸ر  ×.:  ¯  ت, ¿,ا ں¸ا د,آم+ا  گ-  . ¸ ,ا
 دا» ی; ¸ د<- _ < _ ً : . ن:_ ¸ا ¿¯ ۔, ت, ک
 ·اڈ __ . , , : یرا)
” , روا  .او ¿,ا ں'.  ¸  زو..  ¸' ¸ :  ¸,ر  _ا _ . ,ر  .  ¸
_ .نا ن,رد ےر. ¸ا س.  ¸.-:, ت¸ ·اڈ  روا ¸.ا¸
¸_  ںو·  ہ.¸.  _  .ا.  .  ں--نا  ,¸آ¸  ہ:  ¸,ر  ¸ن.
ے· ، .
¸
.
¸
.
¸

¸

ا  ..
¸

¸
.~
¸روا :.ت.- .د .,  ت:آس.  ¸
  ±ر _ ۔ ,ا -ا  .  ح· س-,  _ا  -  د,آم+ا  .  ں .ا·ا ت¸
  دز  ¸ ¸ . , م.  یر.  روا  , ں,., ·. ¸ر  ,  ¸ _ .·  _ا ۔
  فا·ا ¸ , .او ¸ا ·اڈ  _  ت.+ا  ¸.×篠 :ا,. ¸.ا¸
  .ا  .,,.  ن. , .او ¸ا ے¸ .· , ¸ ¯,¸  آ ¸ ±-
·اڈ  ۔ے.  .>  ¸ی¸¸  _ا  ہو.,.ذ  ¸ ¸¨ ..  ,  : ,,ا :
  :ن:_  ف¸  ¸ا ¸ا ار.  روا  .:ا ¸ا¸ ۔,ما.و_ ی, ¸  .- ¸
·اڈ  .  .ا-  .  .ا¸  ہد.  .. ¸¨ ¸  سا  ..  ,  : ¸ ن:_ روا ,,ا
  . ے¸ ےر, ¸ ±< , , ¸ ç.  ں×ç:  .  سا ¸ ف·¯ ,ا
ں× ہ, ، ,,ا . ن:_ ف¸ ¸ا : ¸ا .:ا _ “ ۔
· : ل,د . .او
67 
 
 
 
` :و .ا- ..زور .ا- ٢٦ ¸ ٢٠٠٩ ء t
_ا_ ¸رآٹ ” , .او xc “ ¸¸د<-د,آم+ا  ¸ _. ,  .  - ¸.  ¸ا_  ¸  یر:
  ¸  ¸ ¸ غ|ا  ¸ارذ ¸ ¸  آت.-¸,.  .ا-.¸د<-¸نا _ ¸  ں×:  ¸,ر¸نا  .¸۔
¸و. با  ¸ ,,ا _ ¸د ¸  , _ ۔ ” rlac| va|c: i» ìslama|ac “ _  چ,  ¸-  .ا  .  نا-.
  ش> , ¯  ., ¸ ¸و. ¸د ¸ , _ ہو.  . سا  ۔ , _ا  ¸ .او ..  ¸و
” |||¡sea:cc.|lac|wa|c:asa.cem “ _  ¸,د<-  ¸  .نا-.   .· :  .¸·
A¡¡lica|ie» ت,  çا  ¸مر.  سا  ۔,د<-مر. ¸ ., ¿د ن:_  ہو.  ...  د»  . ¸ ,¸, ¸او.
ودرا ، ےر,  _ا  ہو  .,¸  یدتrد¸  -  دا,ا  .او.,ن,ز  _,  روا  ی
ّ
رد ¸ ..  جرد  ت.- , .او
¸ ,- aےد.ا-رد:. _ ¸چ,  ...¸و¸¸-  _زاہو.  ۔ ” rlac| va|c: i»
ía|is|a» “ پآ.  × .ea|a|c ..  ¸و  ¸ .  ׸  z  ¸ح·  ¸  ۔_a¸د¸  ز¸¸و  د<-_
۔_ çا/ , . ید. .د ¸ ن:_ . نا روا _ L. ,¯
  _..ج'ک_  _=.¸ارذ ¸ا ¸ا ¸ tssG` ہو.  .زو.. ,ا سر' ، رڈر,
¸ر, روا  سر' .د -  دا,ا  ..  ,و, ¸· , ¸:_  د»  :.¸·  سا  روا  ,,ر  , ز·· ¸
نا¸ ¸ _آ _ روا ,ا دا»ی; ¸ نا ں¸· ¸..»_=  .¸ارذ۔,یر,  .  : , .  ,,ر  ,
  ں-د.او.آ ¸ , ¸.او ں¸., .  .  ھ;  ر:ہ.اد: _ ¸ ¸  .  ,· ., ¿,ا ,د ؤ . .
  ¸ç  ¸_  نا  ±- ں¸._ ¸..  .. ¸ز_ ¸ ¸ .ا  روا  ¸ر ¸ا .  ¯  ,.× ¸ ¸  ی,ا,ا
  ۔¸  ., , ¸.او ں¸., ںورادا  س.  روا  ج'- ¸ .¸¿ ¸¸, .  /  ¸ .د , ,,,ر ¿,ا
· : ل,د . .او
68 
 
 
 
  ناہو.,¸ر.ر--  ج'روا  ±-  ¸:_  ¸.ا ں¸., ہار  ¸ ¸ ¸و:ر ں-د:`۔ے..¸.
¿,ا _ ” _ا ¸ڈ ¸, “ ,.روا _ ” .ا_ ¸¸ “ ک.,. ت., روا ی, -  .ا¸¸¸  .-
ِ ظ- :ر  / ۔,یرو·¸ ی, .ا¸¸¸  .- ¸ ,_  ر-¸او , روا  ج'ک_  ., ¸¸ا ںورادا ¸
  .ن,.  د<- ں¸. لو·  - ¸ ¸ - ¸¸۔:  ×..  ¨ ٣ ,¯ا ٢٠٠٩ ج'ک_  -ء ¸ ے; .¸ ¸او.×  _
  ¸.ا ں¸¸ ے,ز¸ا  ¸ - ¸ .د ۔,,ر , ,,ا ن:_ ¸ .  ¸  .  »سا  - خ-ر  _ا . ,  ,_
 ن:_ . ¸ ¸ ہ. _ lا روا ., × دو» ¸ راد. : ¸ ں'. ¸, . ن:_ ¸ ¸¯ ¸او .× ,ا ی;
-.  ¸در  .  ¸اور:  ¸' ¨ ,· :  .  ±  . , .او ، ¿,ا ·¸ زو.. ، ر  وا  ےا  ¸آ¸ ,ا ¸آ_
 . - ں-ا ل.ا , ۔.,
  .ن:_ ¸ا ¸  .:ا ¿,ا ¸.ا ںو/  ¸ ¸ Y _ روا ی, .ا¸¸¸  .- ¸ سا
 ¸ . .ا- ,ا ۔,¸ ¸..ط¸ , .او .د, ¸ ¿,ا ں¸ا .ناروا ,¯ ¸ م+ا ¸زو..  ¬
  فا·ا  .  د,آ ¸ ¸, ¸نا  روا ں¸., .ن:_- ¸¸ ، ی·ہو.  .غ|ا  ¸ارذ _¸. ¸;ا  ¸
  ,ر  ےدرا,  ک., _ ¸..»  روا , .,,ر  , ¿,ا ، _ا,ا -  ¸ر,  روا .ن:_  ..ی.  ,
  ¸ا و..  ¸-  :ا-ا»  _  :, ¸ا ِ,.ن:_۔.,¸.¸-¸._ن... :  ¸  گ-¸و
  ,.  ¸.ز  ,¸  ¸ , .او xc ن:_  ¸ ¸ ¸د<- ، ¿,ا ,  ¡¸.:ر: §¯ روا ٣٠٠٠ ¿,ا
.. ن:_ زو ¸ ¸, ,ر ےدرا, ب· یر: _ یر. و یدازآ¸ ن:_ روا ف> . تاد. . م' و . -
_ ¸=  .  :و±-  روا , ¸ہو.,,ر  , ¸د¯ _ ن:_  ...  ف.ف.-ماr  .,  ¸.. ¸
, .او .د  , ¿,ا ¸ا ں ¸زو..  روا ں,., یر,  .  تز,ا  ¸¸ _ ص-, , .او ¸ا -
· : ل,د . .او
69 
 
 
 
  ¸.ا ” ٹ_ا_ ¸ر, .· “ çا  ¸.  .  . ت, |  ن:_  :  .  .>  ¸ ¸ , ےر,  سا  ¯  ,
¸ -م'¸ ¸. راد.ذ.¸+¸ن:_  .آ.., ¸ر, ہ¸=  :د.ا  م>_  ںورادا ں, , روا  ؟,,ر  ,
 _ ت, ..چ. م'ر ,·یر, :.Р. ,ا .  .· . ¸رذ ., : م' و . ¸ ں, : ¸ ,
  ؟,,ر ¸) ¸ . , .او ¸ ¿,ا ·¸ .زو.. ¸رذ .ن:_  .ا ¸ا :سا  ¯:  ._  ت..-  ں¯:ا
  ¸سا  ؟:  ×ن-  راد.ذ ¸ ¸  ن,  ..  ر,ا  :¸:_ا  .  qا  :.  ¸  راد.ذ.:و±- ا,
 ۔a ¸ ¸ . ,ا :. ¸ ¸ . ¸ ہ: ن,, ¸ تاد. ¸اذ . دا,ا _ ۔· ¸ ١٧ ید,آ ڑو. ¸ . . ¸
 - ی¸ ¸ روا ں¯آ ¸او., ¸: _ د-ہو .,¸. _ ں- . ¸. رو·. :و±- ب. : _
  ت,ا<  .ں-ا-  نا  ±-  .ا  روا ¸د ~  ,¯  ,:.. . -  زا<  :..  ±-  _  ر-¸>ا  ہو.,_
۔, ¸


· : ل,د . .او
70 
 
 
 
 , م+ ç _ ؟
تا¨. . ن. / ,¸ ر: ç: فو,
  ¿ند_ ¸ ,,:  ر×:.د,آم+ا. ۔ ے¸ ی,ود.. , _ ,ا نا<- ¸ ۔.
¸ ۔.  .×  م-.  ._  روا  ب,  روا  .  ,ر  ےد¸.دہ»,  :ت,  ..  ¸¯.  ے¿نا<- ,  .  ز¸ ,
  فآ , . ¸ .  سا  ¯  ا×را- , . .  عو¸  .=  :تار,ا  روا  ¸- ¸د , ¸ ,ا ¸اد.  قرو¸ب.
 ¸:ں-ود ç۔:.. ¸د ¸_ا _ا . ¸ ,ر فو, ¸ . . . سا ۔ا×,. . . ہو._ا ,
¸_  لا-ا  ل. ےر.  »  .  سا  روا ن,رد ,  ×  عو¸  .  :  - _  __  .سا  ,۔ ¸ .ا  . ¸. ا¸
 ہ¿ روا :¸ - _ ± یر' . سا ¯ , ¸ . :. , ی¸ :, . . ف·
” ,. , ' , , گ- ¸. ± _ ¸ L× گ- ¸د روا س. ے;
_ ۔ _ ۔: ےر. را-- , ار. “
¸ د با< . .ا. : ںr . سا . ¸ :, ہو ۔¸ · .ا. _ ے¿ . سا ۔
” L×.ا::ت.-¸. _ یر_  س_  .نا ¿د ت.-  .  .ا-  .
 ¸× _ zر / ی¸ ی; _ ¸. .ں-'ہوروا _ ا, ± ,ا .  ¸.
¸× ¸- ی; . ¸ “ ۔
· : ل,د . .او
71 
 
 
 
¸ .  ہ>¯,  :  سار,  سا. ¸ ,ادا ¸±-  ہد<--یر.  ۔ ں,_ ، ¸و ¸/ ¸>¸
ل.ر- ، ی; ç ۔¸ ¸ ف· ¸ ¸; روا یر:زور ¡ ¸د ۔,ر L. - _ ت.-- نا .
¸نا<- ¸ .ڈ-ا  :  ت ¸¸ساا,. . ¸ روا  ¸  _دی; ¸ ظ-.ں¯,¸سا
, .× ¸ . سا ._ا . ¸ یر, - یر. ۔: ہر ,ا :¸ ¸د , لا- :او ¸_ . سا ۔
” , ç ,,ا . ¸.رز م+ _ ؟ “
¸ >, _ لا- ._ا . سا , روا ¸ ' . ¸ _ ر- یر ¸ د|, ¸ , ںاور ہو۔ ¸ :,
” ¸ , ' ç.ا ,,ا ¸  م+  . _ .  ¸سا  ¯ ں, ,ر  : _ ç  ؟
¸ ¸ _ا ں¸ یر,_ ں, ,ر . _ ں-- ¸ _ا ç؟ ¸- ں, ,ر .
_ ç.ا  روا  ؟ ,,ا ¸  م+  . _ ¯ ا ¿, با<  ڑ¯  .  :ںr ں, ¸
çد “ ۔
  ہو م, ׸,, , روا ¸ ¸  ¸¯  ¸سا  .  سا .  ,ر  . ¸ ¸: .  ,_¸  .׸,,  .ا
., ہو ,ا ç. ۔. نا<- . ._ روا ر-, ¸ , ض/ . ¸ ے; .
” رد, _ا ت, ¸پآ . ، ¸ روا ر. ےر. ¸ا¸زو ر, ر, ¿,ا ںr
 _. ±.¸ _ .  ¸و¸ںrنا  ±-  ۔ ¿,ا _ ,  ¸ر.  ;د-
  یر.  ,  ,¸  .  ¸  ج,ا  .. .ر_ . ¿,ا ¸  ںr ¸. ±.
  .×L. ,ا ا  ,¸س_ ¸  دادرا,  ¸:  ہد¸ ¿ند _رو ¸ا¸زو
· : ل,د . .او
72 
 
 
 
.¸ .ر ¸¸ ظ.ا  ک-  ودروا  ¸او. ¸ ç..  , ,,ا م+  . ¸ .ر ¸
¸ , ک_ - ¸ ç روا ¸ز ¸ تز,ا ¸ ںr _ ۔aےد “
¸ ا. ہو ¯ ا× ش-. ¸ :, . ا. روا
” ¸ , ' ر. ¸ ¸ا¸زو .  ف·  ¸ ,  ¸. ن ، ¿,ا _ ج,ا  . ،
.ر_ ¸ روا  یر-  ¸دادرا, ¸ا¸زو ç. ,,ا ¸  م+  . ، ¸  ç
,ک_- ¸ز ¸  تز,ا  ¸ںr_ aےد ، , ت., ںr  ¸  »  .
۔, یر, .. . ¯ا¯ . :
¿,ا ,نورڈ '.  ¸,  ےر ,ر  .  .¸_  ں _ .ازور  ہو۔ ¸ا¸
  ,ر  غاد _ ت,  ..  ¸,روا ¸ ہر,زور  ¸ ¸ دا,ا _ ,ر  × _ ,
, ¸. ¸ ±- ۔, ¸ر . ج,ا روا ن “
_ا- . سا . ںو/ ی¸ ف· .د ۔ ¸ , ض/ ًار'.
” ¸ . پآ ل ¸ - ±- , ؟,_ .. “
 . سا ,ا ¸;ا روا :¸ - , ر, ہ_ زا.ا ¸ :,
” ں-ا,  ےر. - نا¸ا ، ر-  ¸¯ ¸ روا ,¸و·و .  .. ¸ ;
  ,_-  ں-ا,  ےر.  ۔,_ . ,,ا .ت,  _  ¸  ¸ی,ا,  . _ ہو۔ ¸
,. ç¸_ .  .  ..و_  : _ زا.اک-  ودروا¸او  ہو۔ ¸ ,,ا رو,-
· : ل,د . .او
73 
 
 
 
_ا. با<ڑ¯.:ساجا'ایر.¯¸یزروف>¸دو»یر..سا.ا
د _ . ف> . ید. .د روا ¸ ¸ .. ¸د د . ر:ا . _ ۔ “
¸ ., ہو روا : a - ¸ سا . ¸-. , ¸  ۔
” ,  .  _ا  .نا,  ےر. _ , _ر-ید ¸ یر.  روا  ےر. ,.
.  ر³پآ  ۔,.  ف>  . _ ¸ ن::ا  روا  ن:_  ف·  روا  ف·  .
¸ ز  .  ,:سا  روا  ,¸ر,  ی: ¸ ۔,,ر  ×-  ن:_  ن.ہد ,,ا
:.  ف>  .ید.  .د کز  -  ن:_  _  ر-  ص.  روا  م+ا  .  .  ., 
 نا, ےر. ,,_رد.._ ,,ا 1.¸ود. ¸ : _ روا
  ہو ¿,ا دادرا,  ف>  .  ںr _ L.  س_ _ ¸ :ںودادرا,  نا _
  , ےر.  ؟,. ر_ ,¸

¸

¸
.-
¸
,
· ، نا,  ےر. ا ¿, _ L.ج,ا.ںو
_ ¸ ¿,ا _ ¸  .  ں<  _ں-:.ںو ¸ر ¸نا,  ےر.  روا
  »  .r ,ا ,  ¸. .یر,  ن çد _ ¸ _ _.پآ؟ نا.  جآ
ں<,ا ، نا  روا  ںودادرا,  نا ت., ہا-·.  ¸-: _ .¸± ¸ےر.
,  ¸. ن ، »  یر'.دادرا,  ¸  روا  ج,ا¸ ¸ ,  ¸-,  .  ,ر' .  ںور
  ہو.  ¸یزروف>  ¸دو»  یر.  ف·. ¸ا¸ ےر.  روا  ._.  غاد
 . ں-ا, ¸) ,ا ,روا .یر,  ن ¸د ¸روا ' :سا , ؟,  ,, , ¸
,,ا ¸ ¸  ¸>¸  ¸ روا , ¸ ¸ ±.  ¸ت,سا . ,,ا ¸  ےر.
· : ل,د . .او
74 
 
 
 
ج,ا ، , ¸ ¸ ہاو_ ¸- ¸ دادا, ¸ روا ن ۔ “
 ور ¸ ت,, نا<- ¸ ¯ :ر ہو۔: , ¸ , ض/ .
” سا ¸ ¸  .  ¸- روا  ر. ¸ا¸زو ¸. ت., ، <,ا  روا  ںودادرا, ں
  ہا-·.  ¸-  : _ ¸  .  ¸ا ۔± ,,ا ¸  دو»  یر.  ...¸
  ,,ر  .  یزروف> ¸ د<و,  .  سا ¸ ¸ ± ., ¿د ¸ ز ¸ .  ¸د
..  .زاوآ  ف> ، ¿د :.ا-  ت,  _ا  روا  ..  ہ:آ.  ل.ر-  ¸ا  -
_· ¸· ,ا .  ,.×_ہوج,ا  روا  ,.×ج ¿د ¸  :.  ¸-  ¸
¸ ےرادا  ¸..  ¸  ج,ا  ۔¸ ، ¸ق¨¸.ا _ '  روا ¸ ی·  .ا
  ¸× _ روا ¸ L׸  ج,ا _ یر.د-روا  یدازآ.  ¸و  ¸¸ ¸ :ود
ں-'  ہ.ز  روا  ب,  ا,  ۔,¸ ¸ یر.  روا  ,.,  ,  _-  ج,ا
  ¸.۔,¸ر  .ج,ا¸±- ت., ,ر  روا  ,¸ر  ےد ,,ا ڑ¯.-
 با< ¸د ¯ ؟لا- : ے¸ ¸/ ¸ ¸ . سا ç ل.ا ¸ ن:_ ۔a ×
 سا ¸ز_ ¸ ¸ ہو ,,ا ¸ ± . . . :. ¸ ۔ “
 ۔¸ ڑود ¸, _ ے¿ . نا<- ¸: ¸ .ر .,_ گر ¸د ¸ سا . ¸د . × . ہو ا, .
:,
” ¸ ں, ؟ , ç ,ا ¸  م'  ر.د-  روا  دازآ ؟ , ¸  ج'  س_  ےر. ؟
  , ç ,ا ¸ا ¸  ت' روا  ؟ , ç ¸ ¸ ¸ .  روا  ت أ ت ¸ ؟ , ,,ا
· : ل,د . .او
75 
 
 
 
  ..  پ__  çروا  ,ر  ..  یر,_  ں'.  ےر. ,د ر _ ¸  ؟ , '
  ن:_ ,ا رد,م'یر.  ۔,.  دازآروا  ر.د- ، ¸ روا  .ت . أ .  ت
  :ن:_روا  , ¿د ¸ ,ا م: ، ,ا نا  -  ں-ا,  ےر.  ا,  ۔,,,
¯  .  :  ںr با<  ڑ ¸د ۔,_ ¸ , , ' نا,  ےر.  .  , ,,ا
  .×عو¸:.آ. _ ±r:  ف·  ¸¸,  ç _ ¸.۔ ن-ا .
رآڈ¸ر  »
¸
_
¸
,
¸
.
¸  ید¸د-ف/زو_  . ,,ا ¸  .ود. , ؤ ¸ ·
  رود. ¸ ,:.  ., ×ر , ؤ ۔ . .¸دسا .  ر.  ےر _ ¸
,,ا ,  ن.  ¸=  ¸  :سا  روا  ¸.  ل-¸ود¸ ف>  .ید..دç۔
  . ¸ ,,ا .  ں-.  ت.q  ç۔.¸  ید.ا  . ¸ ,ر  ,  ¸ود
_ _  ¸ودسا  çروا ٣٤ _.  ن,,  .اڈ  برا _ ا_  .آ_ا  .  ç۔ .ر
  :دور,-ں--.از ¸ڈ د. ¸ د.·¡-ں-ا..ںورا_۔ ¸ -دا,اں-:۔
د  .  ر:زور  ¡ ¸ .  ;  ی¸¸  _ا  ۔ ,,ا ںو»,  .  ç  ۔.  .ا-  .
  :.  . ں¸, ,  .  ¸د¸ا  - .  ç۔ ,,ا ر-  وڈ  . ، _  I  _  ر-وڈ
  ۔. ç ,,ا ._z.  ¸=  ¸  : ¸ .  .  .  _ا.  جآ..  ں ¸
روا  . , گآ  .  ار_  .  رو¸  .  .  . ¸ :  ¸ودساçروا  ,,ر  .
¸  , ۔._  ~ ,,ا یر-. ٢٠٠٨ ¸-  .  .  .ء ٢٠٠٨ .ء
٢٤ _  ں'.  ¸,ر, ¸ا¸ .۔±اد :ڑ ¸ ں--  .از  .  - .ن--
د.ر ¸ .  ·  ¡-ں--ںورا_  ۔ ¸د ¸ ,ر,  ¸ودç _ ۔ ¸ , , ؟,
· : ل,د . .او
76 
 
 
 
 , ¸ ت/ یر. ، ¸ روا ت , _ا-_ ¸ ن: ؟ “
 . نا<- ,ا _ا-,ر, . ںو/ ی¸ ف· .د ۔ ¸ لد¸ لد ¸ .نا<- _ ت,,
  لد¸  لدروا  .  ,ر  .  س-  ¸- ¸ ..  ,ر  ےد  ¸  داد.ا ,ا -  ¸:_  ¸و  , ¸ا ,_.׸  ¸ ¸
  ل--  - ¸د ا,  .  ,_ ¸ .  سا  .×L.  ہ¸=  :ی,د,  روا  ~  .  ,:ر,ا  :¸در  یر'.
, ض/
” سا ن:_:و ¸. ,رc  :ں-ا, ، ,ا_  ¸..ا:ار. ، ¸  یر. ،
  یر. ں¸¸ ، یر.  روا  ..ر:ےر. .¸    یراوا_ ,ر  ×. _ ، ., ¸
  _.ور  ر: _ ، .¸ _ , ، ,,.:آ ، ¸; ، .·روا  یر:زور  ¡ ¸
روا  ,q×..ا ¸ا ل.ر-  ¸ :ےر. ¸ ¸  ,: ç. ,,ا -
¸آ ¸  .د ç۔ ,,ا ,  .  نو>. ¸  ¸,  .  ل.ر-  ہد<- آ
  ۔a ,,ا ,ا ± ¸  روا, ¸ ن. . ç.,_ ,,ا ¸  .  .
 ç ۔a . ,,ا , . ¸ a¸ ۔ “
 - نا<- ا¸ ¸ . سا ۔ار. را-. . ی¸ زا.ا ش<_ ¸;ا روا ¸: ت, ¸
:,
” ب; ' ç ,,ا ,  . a¸¸ _ .ا  ۔ ¸ ,  .د.  ¸¸ ¸ ¸  ں
¿»  .ا  ۔,  · .ا  ۔,·  .  ¸¯ نا¸ا ، ر-  ¸¯ ¸ ,  روا ¸- , . .
,,ا .آ ¸ ¸ a ہر ہ.ز . لاڈ .آ _ . ےر. ¯ ¸ ¸ _ ؟, ¸¸
· : ل,د . .او
77 
 
 
 
  ل.:.  .  :ود  ¸رز  ç _ ، .-  ç ، گ-ڑو.  .-  :ڑ. _ ، س_  ےر.
,¸ ، ,ر- ، . , ، س_  ےر. , _ ، ¸ ن _ ، ت· _ ،
.. ی. ، رد ¸ ر. روا _ ، ç-ر_ہد. ..تر¨ _ ، ¿» ,او.ت
  ..ذ _ ¸  .تر¨  روا ¸,گ-ےر.  ۔,ازا-  .  :¸ح·  ¸
  ¸  روا _ نا  ۔ ¸ . ، ,¯ روا ,: , ، ےر.  .  ھ;  .  ,
  ¸و,نا<- _ çا, ,,ا ,  . .  ں-ا,نا , ں ¸ ؟a  ¸
 ç ں, ¸ ¸¯ ؟a . “
¸ , ¸ ., ہو ۔,ر . - ¸ سا . ¸-.
” ¸ںو,ود.  ,ç.آ ف· ,د ر _ رد  رد:ل-  .  ,ç؟.
ر  L, _ ؟. ,ا ند .......... .آ ,ا .ç۔,.ڑ¯  ل-.çند
ç  ۔,  :;  .آ _  _ا  .  ؤ ں ںو,ود  ç.  ,.آ۔,.×ا·_ .
ر _ م. و çر _ , . , .آ ؟. ........... ؟. , “
  نارود¸ا  .¸  یر,  -¸نا<- ¸ا ا-.¸×.زاوآ  ¸¸× ¸ تا·  و ' _ا  _ا
, . ھ., , ر×:  ç ¸ا .او.¯ا_ٹر_ _ ی,ی,.  ں-ودç۔ , . _  ز¸  ۔:.,
 ں´ ¸ ¸ا , ¯ا _ ٹر_ » ., . . . سا روا .ا نا<- ۔ ¸ :, . .آ روا
” , ' , . ں-ا, نا ,د ¸ م+ ç . ، م' ہ.ز ç _ ، م'دازآç
· : ل,د . .او
78 
 
 
 
_ ۔ “
 . سا ¸ , ¸ ¸. روا , _ , ¯ا ۔
¸ .سا  ¸ _ _ ا×, ¸ا ,  آ¸,  .  ٹر_ ۔ ¸ا ¸  ہوروا  .  م-  ..  ¡_  ٹر_
  م- ¸ ×; , ¸ :سا ,ا .  ¸ا  ہ² ے¸ غ.د ¸ ڑ¯  ل-,ç.,,ر  .  شد.ر,ر, _ ç  ؟.
_  م.  وçر  .ںو,ود  .  , ر  _ روا  ؟.  ,.آ؟,  .  ,.آ؟. ¸ نا<-  .  .¸ں×  ,ر  چ-
  با-:¸¯ ¸د ¸  ۔ں×,ر ¸ . أ ت ، ¸ .  م'  ¸  روا  ×  ¸×  ی·  .  ٹ-  ٹ-  ¸-ا  ,  روا  ت
  .ں-ا<- , ں×ہ.ز ¸ ·  ¸ں-+  نا,  .سا ۔ے.  .  ¸¯  .  د<و,  .سا ح ¸ .  ںو
¸  :.  ت,= ¸.,رد رد ہو ۔ ر ش-.  ¸  _  ںr.¸د ہو روا _ .  .سا  روا  .  سا  ¯
¸  روا  ¸¸ی;  .  سا¸ں-ا, ¸ , ؟,¸  × ¸ ےر,  .نا<-  سا  ں<  ں< ¸ ±  ں×,ر  چ-
  ں¸ ی¸¸  ..  سا  .,. . _ ت,,  ، _ روا ت..ا  _ ¸ ت: _ ز..سا ۔ ¸ گ-  ¯  ہد
,,ا L.  ت,  . _ را,  .  ف>  .ن:_  -  ںrنا  ہو۔ çد _ ¸ نا,  ےر.  .  ¸¸
 .ا ,,ا z ¸ود¸ _ ش: ۔ ' ¸ ¸ یڑ- نا, ےر. ، ¸ یڑ- ی_د ا ¸ یڑ- رو . أ ت . ہ¸= :
¸ ش:۔ ' ¸یڑ-ہو ¸,ا :. ا_ ¸. ¸_ا  .  گآ¸ا_  روا ں¸ ¸  _  - ۔ ¸ ےر.  .,.±
 .- _.- ں- ¸ں-ا, , , ¸ . ¸ا ہو ¿,ا 1 .¸ود ¸ : _ و. .ا» ےرا ۔ ' ¯ , ش×
 , - . . ¯ أ ت ا_ ۔-.
` ¸-
ِ
ب· ہزور . z: . z ¸- zccº ء t
· : ل,د . .او
79 
 
 
 
. × : ہ, ¸ا. ةr.ا
¸ : .. ¸- ں¸,ا
ما.  _ر¯ ' ن:_  ے¸  جآ .  ¸ ؤ ں ںو¸-،ں_,  .ت¸.نا  روا  ں¸،ں¸،ں-
.ڑ~  -  ں¸  روا ,ا  ۔__آ-  ت.¸د,آم+ا  ،__آ¸ںو¸¸۔__آz  .::.
 ۔_¸:¸ں¸ڑ:  ¸نا  ۔_¸:¸¸  ¸نا۔_¸ں¸ر,  ¸.آ¸)روا  _çر,  :.  .آرا_
¸نا۔,¸_  ::¸.او,  ¸م.:نا .:غ.دروا  لد.نا_ےر-  <_.:¸.ر  .ں-  ,
  م.:سا  ,·.اڈ  <  :نا  ،,::¸  ر.:نا  ۔_ ” ,:  :: “ ,  ¸_¸:  ¸  ¸.روا  ت¯.  ¸نا  ۔,
,  م..نا  ،.او  .+.._ا  ¸ا  ،.او..ر¸  .  ں¯  .:،.: ن.ا  ¸.او..  .و  _دا¸
 :,.  روا  ,,-  ،:.._  ت,:_.¸۔_,ر  آ:...  ٹ:روا  r-  _  çz.:.
 ں¯¯.  .ا,:  ،:...  راویر:_  _¸,،.ا¸.:ا  ¸ا  ۔.  _.  ید.  .د  ¸::..-¸ز
_ ::.  ¸.ا  -  ں¸..نا  ¯  .  ,د¸.  _  ¸.ا  ہ:  ,  ¸³,۔.  _.  ید..د¸:  ¸ 
 .ں¯¯.  .:.  م..¸_  ::,,ا  با ,¸  ¸ا ¸ں¸_  .:.ن,.ا  .ا:۔_د_ا,¸¸_
 ےر. د. .د . .ا. ¸. ۔, ¸آ . ¸ .
· : ل,د . .او
80 
 
 
 
ن:_  ¸ا  ےا ' -ت.:  ¸ج'.:  ت.  سا  ۔,.:  ت.ج'¸  ن:_  ،çا¸  ±
 _ا_.  ¯  ¸;  .آ:..ڑ~  ¸z  .:,  ؟_.  اداراد.  :¸ں.  _.  ¸¸  ..  ں×.  ¸
  :..ج.  :نا  -ں-ا<  و¸ ادا  راد.  ¸ا  _.  ہد¸ز  ¸  .  سا  .  را_  ت.¸  -  ت.,¸  ±؟¸
 ¸  ¸  ¸.ا  ¸نا<  .سا  ،ن:_  ار_  ,روا  ،¸  _.  ادا  راد.  ¸ا  ں¿  ،¸  _.  ادا  راد.  ¸ا  ں¸¸  ،¸  _.
  ¸  ¸  -,,ا  ¸  _:  ¸ں¯.:نا  ،. -ا,ےا  ا,،¸ ' .اڈ . ؤ روا ¯آ  _ا ؤ ں نا  .ود,  -
 و  ¸  ل-ر  ےر¸  ےر.  ¸  ,و۔.  _.  ج.  :نا  .  ت¸.ن:_  ..و  -ر  .  کور  -  ں¯  .:
¸  و  م¯ ﷑ ±,  .ر.  -  z  .:۔,ن,  .  ::  .,¸د.,. ں,¸روا  ,با¯ ' نا  .  ا¸  ,
  ¸ں<'یر.  ،ر,:ں-ا  ےر.  ،س,  :ں¯/یر.  روا  رc  :م:ا  م>ں-,. ادو,آ ؤ ¸_ .:¯×
¸ر¸¸ےا  ،¿.  .آ:وہوا,  ۔:  .,  ×ض,¸:_  _  ن..ت¸¸  .ر.  -  ں¯ ' ، -  نا ،-کور

  .¸او،-ھ., .
..
¸-  ¸ن:_  :او..  جردرآ¸آ,ا  ¸نا  ..وو.  .و.  :,ر  ..¸ا  ¸  _
۔: × . را¸.
· : ل,د . .او
81 
 
 
 
نا
ُ
¸
/¸> روا ¸;ا.او ,
  ح·  ¸ ¿,ا , ں--  ںور_..  ....او ¸ ¸ ,ر _ _ر-¸.د روا
  ,ر  .  رو;  -  ن:_ _ , ح·  ¸ا - ک.  ¸ا  ¸  ¸,  ٰ یر.ود ¸ ç _ ´ر  ید-  -  ن:_  ,  .
  _ا_ر-.ض,  çروا  ے_  ترو·¸ ں¸_ .نا _ ؤ ں ¸ ں-ر¸نا  .  ¸ ¸ شد.¸ن-.او,
¸ا.  کور  - ج- د. _ نا,¸>  -  ن:_  ۔ ¸ :...  : ¸ L.ل.ا  ¡..  گ- _
, ¸ ا_ ¸او.. ¸ _  ¸ ¸  ¸ا  ¸جآں ¸ ¸ر _ نا  .  .¡-۔ ¸ _¸ ں ,  ¸  .
  .  ں-..  ... ç ¬ر  ,روا  .¸. ں-ر  ¸سا¬ر  ¸ نا,.¯ا ا_ . ¸د ڈ-  جآ¸.  .  ¸
.[ تر-  ¸ ¸ ,ر  ×.آ, _ ,¸  ×ل.  ہ,  _  ر-¸  ی,.ا  ¸:_  .  ¸ ، ¸×¯¸ت.-
__ ¸¸  ۔ ¿ ¸آ <ا ,ا .روروا , ¸,  .  ن.آ_  ¸. . ¸. _ .  ¸و¸.׸¸  ۔
 ¸ _ ۔,¸ر , _ ¸×¸ ¸· : ماr ¸ ×·ود , ,¸¡±- ۔, ., تا¸ ¸¸ ¸ ض,
  ¸  :...  ¸. ,. -. اد ؤ _ : ¸د , .اد,  ن.:.اڈ  ں,·:وسا  ۔, , ,,ر, ل,.
 ۔,  ¸  ھد.  _  .  ں-ا,  روا  ,¸ر  |  ں-,  .  ¸;  ماr  ,..  ¸  ۔.آ_  ن,ز  .  فُا  .  ,
لو¸ ، ل¸ڈ ، م. ، ¸ ¸ل.ا  .  ہ,زور  _ _ ¸ر  ,  ¸×¸,  .  ¸  ¸ماr _ ں-.ںازرا  .:ا  ¸'۔
 _ ¸ - ں ±و, ں-, . ,ر , .  _ ۔
¸ا¸زو _. . ن:_ ں-د ¸ ¸ ¸ ¸- ¸  ماr  .  ,  ¸: ، روا  ¸_ ¸ :  .نا,.
· : ل,د . .او
82 
 
 
 
, ر  ر _ روا  ¸_  .,ہ..  ¸۔ ¸ ¿»  ¸ر¨ ت _ نا,:سا ں, ر³_ں¯,نا؟,:او.آ , ¯.,
  _  .  ,¸:> ,  ¸.  ¸ا  ۔,  ·, .  .  ¸  .  تر,  ,-  :..  ×  -  ن:_  .  ں-.  ¸ ¸ ۔,
  .ن:_  .  ¸و¸ے¸>س.  ھ. رد ¸ ؤ ں ٹ:¸_: , , تر,  ۔, <ڈ _ <ڈ ن:_روا  ,,ر  ,  ..
ڈ- .[ ,,ر  .-  با>  . ., رد ¸ .
.´¸

  _  ب¸ ¸¸
,
ر. <ڈ ¸ , ¸:_  . ± - ,ا .:.  ب·
  ¸¸_  :ب¸۔: ے_  ..  .اد,  ن. ¸ . ¸,. . ہ. ٣٥ .: :ا ×× ح·  یر_  ¸ر , ۔,
¸ ¿د ا; .¸: <ڈ رد  سا : × ¸ .ا,篠_ ¸ روا ¸رو ¸  ¸ ¸. ¸ ٢١ , ی; _ ¸ _ .آ. ¸ ¸)
١١٥٠ ,ار _ روا ,ا .. را_ _ .: _ ¸ ۔ ٧٠ .: :ا - .. با¸ L. _ , ٣٥ .: :ا ی· _ ¸ر
¸ ¸  ×ہ, _ ¸روا ٣٥ .: :ا .رو۔,ر_ود.  ¸,  ¬ر  ¬ر  ¸  ¸ر .¸-  .او  ¸ز,
¸
¸
¸
.
¸

ڈرا- ¸ا
  ±  سا  .  ی¸اڈ ¸ ¸. ,×  ی;  تر,  . ش-.  نا,  ,  ,,ر  .  ,  _  ¸.و_آ.ن:_  .  یر
  :. ¸د ,ر _ .  ں-ا  ۔ ¸) ¸. رد:وسا  تر,  . ¸ ¸  :  ب¸  . ¸ -  . ، رد ¸ ,:ç  . . ،
رد ¸ :ھ.. ٦٥ . ..او.رو۔,,ر . ل.ا ¸_
¸
¸
¸
¸
·ڈرا- . ¸. ¸_ .  ھ.  .. . :, ,تر,
,  ¸  ,  _ ر ¸ ¸ر:  ۔,,ر  .  ں <ڈ ۔,یر,  کروم×: ¸) .×  L.  ف:ا ¸. ردتر,  . ¸ _ھ.  .
  ہو.  .¸ر: ١٤ <ڈ . رد۔,,ر  ,  . ¸ ¸_  ç  . ٤٨ ے;  ., ,<ڈ ۔,,ر  . ٢٠١٤ .ء ¸ <ڈ >
  لو·  .تر, ¸ _,  _ .  ,.اوس.ا  ,  . ¸.
.´¸

  تر,  . ¸¸
,
»  .ر. ¸) سد <ڈ ,-  ¸  ..
 ¸ . ¸ , ,ر . ی. ¸ ز - :ارز ¸:_ _ × _: تا, .د, _ ۔
¸,¸:ارز ، ن:_  .  ¸و¸¸,,ر  ר:ح·ی.ن:_.  ¸و¸¸¸¸ ¸.
¸;ماr  ,ر_ود.  نا, ، _,  آ..  یر:زور  ¡ ، .  ں-ا, ن¸. ¸; ماr  روا  ±-  .  ¸
· : ل,د . .او
83 
 
 
 
_,  ×ے·..  .آ .  ۔ ¸ ¸ر.ا ا_ ض, ±- ۔.,× ç ں-,  ¸ناروا  .,×ر-  :.
  ض,  _  .ا¸¸ ç _,  ×ر-  :. .. ¸ ¸  تاد.  _ا  گ-   ¸ ¸  .  ل.ا  -  نا  :. ¸ارد۔
¿,ا   ں,ا ںr ¸ نا,¸> ا_ .. ¸ çا ¸.ادا  راد.  _ ہر,ا¸ں-.  یر.ا  _  ..  نا..
 ن:_ ۔., × ç¯ یراد ¸ نا, ¸> ¸ ,,ا _  _ , ., ,,ا نا _ ر- ¸ ن:_ . , ,_
  .   ¸ز روا  ,,ر  ×کروم×  :.¸.,  آ¨ا , ن:_  ¸.او ¸ .,  ..  .شز.  ¸ا  ¸  ¸د<-
_ نا,ہد<-۔ ں¸,ا : ا_ ,ہد. ,,ا ,,ر.  راو.  ف·  ¸  _  ن:_ ، ن:_  .  ¸...تر,
  ن:_  ..  ,¸ر  ׸-  ¸..  ×  - ¸ ,ا .¸ش-ودر-. ، ¸¸  ¸.ا¯ ا_ روا  ±× ن:_ ¿,ا
  ¸  .,. , .  ظ.  ¸  د<و:.او , .,  ¸¸  ¸  -  نا  ۔.  . ، ¸  ¸و وہ _ ¸  ..  . ç .  .
 .- .- ¸ ,L..د _ ,  __.  نا  ¸  -  ¸۔ .  ¸ أ ت _.۔±×. ·.  ¸ا¸  . ¸ ¸ر ,  ی:
_  ..  , ¸ن: ¸ر, ت»>  ¸ور.ا  ,ر' ¸ روا  .,  _  ¸×¯رو;  .رو;  .  ,ا ¿,ا ,, .
۔., × ç _ ر- ¸ . ¸ ,:
ں¸,ا ن:_  .  : ¸ ر>ا ، ¸ر.ا ، ¸ا¸ _ ..  ,..  ¸ر¨  سا  -  ے¸>  ۔,.
_.ن:_ . , ¸ç.او ,ا ,  ج-,ج' .  ¸.ا  ۔±.ی.  ..¸..  ¸+ا¸,  ..ر
¡a»a||a» swir| ب.  _ا  . Gallivc:s 1:avcls -  ں_'  ¸ ui:cc .a|ees ~.  روا  ¸  ,  ¸
  ت,  ¸  ¸;ا  گ-  ¸_z  روا  ,¸دب.:ں-.ا :  .ہا-  _ا  ¸  -  ں-.ا  ے,ود  _  _  گ-
 ,¸¸  .  م/  ..ر.  .  ن,  ·.  ¸ہا-  _ا  ح·  ¸  ں_'¸  .او,  ¸·.  ¸ا  ۔_Lر.  .  ن,
_  ۔,¸  ڑ:  ¸  ¸,  ¸ا  ¸¸ز  ¸ن:_  »  ...  ¸قا/  ،ن::ا  ¸=  ¸ رود  ہد<-ن: ¸ ¸ا
· : ل,د . .او
84 
 
 
 
¿,ا ¸¸  زور  .آ۔,  ,ر  ر..  شز. ں¯ ¸ ..ا ¸) .  ¸و  ¸¸,,ر  ڑ¯  ,  ¸ی,.ا  ¸:_
  یر:زور  ¡  روا  .  ..ر: ¸ ی.تر.  و¸۔,,ر  ,  ¸  .×..ا ، ڈ _ ، ں¯ادراو¸یرqیر¸ ¸ ¿.ا
¸  : .  ¸ ,یر:زور  ¡¸×¸; ، .  ·>  ¸ا ¿,ا ¸تاد.   ¸ رو·:م'  ¸:_  ۔,¸ر  ×
  ک. ¸ :..» ,,ا . , ,  ¸:_  -  ¸رآ  .او ¸ز ن:_  <  ,ار.ا.  ےد.:  ¸-_ ¸
  ر>ا ا_ .. ¿,ا ر:.  جا'ا ,ر.را-:ا _ .. ,,ا .آ۔±.  ,  .  ¸.آی;  _  ن:_ ،
¸ :¸  شز.¸ا نا,  : ¸ ں _ ¸ ¸ ¸) _...ا ی, -  ن:_  .  ¸  .- ¸) ¯  ¡ ¸ ,ر  ,  .
  ۔, ¸) ,  ںآ, , ر  ی-.,  .  قر.¸ا  ن.¯ ی:,.ن,. ¸ ¸ . _ .  ,.×L.  -_ن'
  روا  ر.  رو¸ ¸ ں-.د.راز, ¸ , ¸..او ¿,ا ; ۔,ثr , .  .او ¸ ں¯ادراو. ¸ ¸
 , ثr ., ۔, .. ر_ود. م:ا م> - ن:_ ¸ . : سا· : ل,د . .او
85 
 
 
 
, روا ت'ی; ی , .او
  ں'.  ¸, ¸ ل._.  یر, ¸ روا  ,¸  ׸اد , , ¸ ,¸ر  ھ;  .آ.
¸ .  ۔,¸ر  , ¸ا ، ڑ<, ¸ا ، ¸ ¸ا ، ¸, ، .:. ، ¸زو ن. ، و  تا- ¸ -  ں'.  ¸,نا¸  _  ہ
- ، ,¸,د¸ں--¸, ۔,., ¸ ر.  ں ¸ -ں'.  نا.  .  ¸ز  :ی¯,_ا  :.  ¸³.  <  .,¸.
¸:. .ا _ .. ¸ ں _ا-ر روا ں . : ,د . ج' ی-., ۔ا_  ١٩٣٦ . . .ء ١٩٤٧ .ء ¸ ¸ _ ں ا _
×L.  ¸-  ¸..,  _  .,.یر..¸¸,¸. ,  . -..ہر _ _آ ¸ , ¸ _'  ¸_ا ں
۔¸ , ¸اوم:. ج' ی-., . .ا ت,. روا ن. ¸, .
  ۔.  .,  ,  ن-.  وظ-:.ن:_  ..  ¸, ,ا ..ز ¸ ¸ .. ¸ .  .| ¸ ¸,ں
  ¸.آ-  ¸. . أ ¸  ¸×  .  ت ۔ ¸ ل-¸¯  :.ںو»,  .ں'.  نا  <  aL¸  م.¸ا  گ-.ں
,¸ن:_  -  ں'.  نا  .  ح;  ¸/۔. ڈ  ¸ .  ےدرا,  ¸:  ¸ _'ں ں ¸ ¸, ¸م'¸  ۔¸  یدا-ر
,ا ,_ا روا  ,¸×ت ں¸, ,¸ ت ¸ و., ,  _ا  ہ ¸ز ¸_ ¸ ز  - ¸ ہد ¸د ¸  .اد,  . L. ،
¸ا ¸ مار  ¯  .  ر , ,·  , ¸ رذ.:. ç ¸ا   ¸ز ¸-  ¸  ¸.. ¸ ¸آ  ¸.  .:  ¸  .ا)  ں
۔,
,,ا _ں'.  ¸,نا/  ¸ ,ا ۔,. ±/ ¸ ,ہوں¸,,ہو :و فا¸ا¸_ا
 .  ¸  ±×¸¸.ر  ¸سا.  ں¯:ا  ی¸<  .ن:_  ف·.  .  .  :,¸ا  -  ں'.  نا  ۔,·  .  ¸.
· : ل,د . .او
86 
 
 
 
¸ ¸.۔,¸  ,  ¸ر  ہ:  ی:¸  _  ن::ا  روا ن-ا »  . ,,ا - ,ا .:  ¸  ن:_  .  سا  ».,
.ٹر_ رذ ç ¸د  -  .  سا  »  ں-.ت.  ,روا  ¸:  .  _  ن::ا ن:_  . ¸ سا  ۔.آ  .
  ن:_  .  سا:..ڑودھ¸_ں'.¸,نارود ,د_ ؤ یر, و_  ر.  _..´,  .ر ¸ ±.  ف/ q
  ڑآ¸.  د,م.  ف>  .ید..د  روا ¸ Ð _  م.. ٢٠٠٤ ء ¸ ں'.  _ا ¸ ¸¸ید.¸ادج'
_. ر . ہد-آ . ید. .د ¸ _ ¸ یزا.ا¸د¸- ں¸ روا . أ ت ۔. · . .
¸ .  ¸.  ز.آ.  ہو ں¸, لد. ¸ ¸د,  ¸¸ودروا  ت,  ,  ¸,¸±-
  . ,ا ¸ , çد ¸ا  »  .¸ ,ا ¸+  و  م:ا  روا  با- , .ظ.ا ¸ ۔.ہر  .  ×ب ¸ ٢ ,¯ا ٢٠٠٤ .ء
-,  روا  ج', ں ¸ ۔¸×پ×  ہ>¯,  ¸ ¸ .اوپ× ¸ ¸¸× ¸ .ج' ¸ _روا¸_ ں,  ¸,  ہ
_.׸ ں-ر_ر  ¸  » ¸ . ,,  ے»,  ¸,  م »  .سا  ۔ ¸ ×  :ح·  ¸  ¸_ن-روا¸¸çر
, ں'.  ¸,۔ ¸ _آ.او.× ¸ ¸ ں¸ ، ا-روا  ں-ڑ, ¸ .ر  ¸  ¸ , zا  ک·  ¸,  _  ..  .
  ,روا ¸ ¸د-ن:_  ار_  روا  ¸ر.  دو»  .  ں'.  ¸,. ¸:وسا  د<و,  .سا  ۔.ا.  .ں-.د
  .  ت'  .,¸تا.ا.±- ں¸, ¸_  ف/¸.;- ¸¸_ ۔¸را ¸ ¸_ ¸ .  ¸ ,ا
 ±ار ¸ .او., ف· ¸ ن.ا و ¸ا < a L: ¸ çد _ ۔.
,. ±-¸ . .م'_ م ¸.: , ¬ر ¬ر . ں¸ ¸ .ا×.ا ف·.:.×س-
  ۔¸_  -.  ×çç-: ں¸ ¸¿¯ ,,ا زاوآ_د. ¸ ,>  .  ن,.  روا  ہ>.ا  , ¸ ر.ا  .ن:_
  a¸ _ ¸ ١٨ .ا ٢٠٠٨ ¸  ...¸ا  .ف/-ء ا ,, ,  آ...  ¸ _  .  ¸  ۔ . 
,  ¸  ¸<  .ی.ç  ¸  ...ز.آ ۔.×ں ٢ ، ٣ ، ٤ »  .¸ ٦ ، ٨ ، ١٣ ,روا ١٦ ¸ ٢٠٠٨ ¸¯  -ء
· : ل,د . .او
87 
 
 
 
¸زو _ ن. ,,ا . ¸ا¸ ںr نا . r ¸ ٥٠ ¸, .از . _ ۔.×
  کر,ا  ن.ر ¸ , ں'.  ¸ ¸ _آ ¸ ن.ا  :..ç , , .ز,  ¸ن.ا  سا  ..
  .  ¸ا ¸ .¸  ¸ ,,ا ں'.  ¸,_  ¸. ¸ ےر..ں-ا  ں-,.ں-ا  ۔¸  ×عو¸شر-,
,×ز.آہر,ود:  .  .  ., ,.  -  ¸_  _=  .ٹر_ر  یر:,  ۔ , ن ٢٧ ¸ر, .  .׸ں, ,ر'
  ٹر_ر  ¸¸_  _ ¸ , , ں-او.,  ےر.  . ¸ ;ا , ا- ¸ ڑ<,  ۔¸  ¸ ، ¸زو ن. ¸ ¸ا  ن-:او,
_  .×  .  ¸  . ¸ .. ¿,ا ر.  ن-,_  تا-  یداو_  ¸ ¸د , ۔ ں¸ ¸ہ.اد:. , .-  ..  روا
  ۔zا  ¸-  .  ں-.د¸  .- ,,ا ¸_ا-  ں-ا,  ¸:_  ...¸:  ی;  . ¸ .×L. , .او
  .  ںو¸.  ..  -  ¸رآ _ ¸د ف:ا  :د<و.¸ ¸ , ¸  ¸:ل_  .رو¸  روا  ¸× ¸× ¸
.د .او.× ں- ¸ _:¸نا تر- ¸ .× .آ, ¸ ۔ا×
  با ,ا , ں¸,¸  ,¸_ط,¸  .,¸ ¿د ¸ ¸ _.  ¸ی; ¸ ,,ا روا
ید.ا  .سا ، روا  سور ¸ ¿د  روا .ت'¸ا.¸م+ا  . ن,رد , ار.  ی.آ:  ç,ا  ۔,:او.×
 ل..آ-  .  سا  ç,ا  :سا  روا  ,¸د»¸ک.  رو·:ں¸,ا  .  ن,.  ¸ن::ا  .,,ن:_
 ¸:_  ¸¸  روا  ,,ر  ·  ¸ں¸ر,  .اڈ  ہو:.سا  ۔,q.  ¸ادن:_  .  ¸دح·¸ے,  ¸
  ¸ن::ا  .´,  -  ج' ¸  .آ¸.,  ¿,ا  .±-¸:_  .ا۔,,_..  ¸.  .:  _ا  .¸د
 ن:_  .۔:  .,  ×..ا  :±  ¸ت'¸ا  روا  ,ا  »  .±  ¸ç,ا  روا  سور  ،¸.,  ،ر.¯¸  ¸
روا : .آ ٹ- _ .ا :ا .ا : د, ¸¸/ _ا ۔¸ _, ¸ نا, ¸' _د
د- , ¸ _ »  ..,  ٹ-  . ,,ا یر.. ¿د با-:¸د:,  _ .د ۔ ,ا ¸ا م.
· : ل,د . .او
88 
 
 
 
  .  ¸ ¿د · ¸ ¿,ا ×篠 ¸د:, ¸ ¸ ±/  .ل.ہر,ف·با- ¸ ,×  ش_ش_ ح·  ¸۔
  ی.  ¸ ¸ .  . llrlNsíAU: ر-  :   _ , :سا,م'¸او  ¸را.  ,م'¸.  .  .
 یر..ا ¿د ,¸. _:¸ا, _ ¸ ٹ- ر.ا . ل. ہر, ر- ہو , ف·ق,۔. ¸ - ر-  ¸. ..
  یر.:...  ç ¿د _.  ¸ ¸¸×¸ا ,  ¸  .  ۔ ,ر ح·  سا  ا×çر-: ,,ا :¸:.¸
  <  ,ت'¸ا.¸م+ا  ç.ہو,اڑ¯  .  :.¸ر- ,ا ¸¸¯. ن:: ± .  :.سا  ۔, ٨٠
 ¸,د¸ ¸ د- , ¸ _ ;. ت' ¸ا.¸ا ۔ید± - ¸ا,ا ¯ , ر¸,با-: ۔ ;  . ت' ¸ا ¯
  ک.  ,-  :¸و¸/ ¸ » ¸ قا/  .ت'¸ا  روا ¸ ,,ا ن::ا  روا ¸ ¸ روا ,,ا .  ±  -
  .  ر_ود ¸د ,ر,  م.  ۔, çد  ھ.,  .,.ں¯', _ ا,  ۔ ¸ جآ.:×.رد, ¿د م.¸.: ,ا
:, ¸  ی ¸,q¸  ¸.  .  ,ر ¸ ¸ _. ¸: _ ۔ ,ا ,,ا ید.ا  .  سا  ..  .  ¸  ,
¸ پر ، ن_,  روا  تر, ، ,,  ی,ود ¸ سور  روا _ ، , ۔,ت'  ¸ا.¸م+ا  ç.:.  ی ¸ ¸ ی;
_. ¸ر  .  ,,م.¸. _ روا  سور  ۔ ¸ . ,¸مد ¸ ¸ _ ¸ .  ¸ن::ا¸  ہو.ا-,
¸ ¸: _ _  ں¸ ,,ا ، ¸ ,  .  ¸تر,  روا  پر ر  ¸  ا ؤ . ,  :. _.  یر _ _اتر,:.¸
_' ں ن::ا - ¸ ۔, q ر.ا
_ ت:.  ہو _ ¸  < ¸ ::.   _ ,ر  . _ ¸ ¸ ,,ا ، تر, ، ¸ پر ،
¸ا,ا ، ¸ ، ¸ا.¸+ا  روا  سور , ¸  ت'ی , ¸  × ، ن:_  .  ت'¸+ا  ¸ا۔:  ×نر  :ن. ¸
  ç  ¸ , خر  :¸,¸ر  ےد¸:ف.با  .ا,,  ¸¸, ,,ا د.ا .  سا روا ں¸ ¸  ن:_  .
 ڑ- ف· ¸د . ن::ا.±-ن:ا.- , ¸زو ¸ر ¸ر. <,راد ١٤ تر,ل. ¸ روا ,ر íAv
· : ل,د . .او
89 
 
 
 
  L.م::. _ ر-  :نا ¸ ,ف·  ¸ن:_-.  سا.. ¸د ¸آ,  _دروا  ج'¸:_  ..  .,
¸ .  _ا  ہوروا  .,  ہر  .  ,ا ¸ ,: و_  .,:سا  ف·  ¸ن:_  خر  :.  سا  ۔.×ب ¸ .ف/
,,ا .  تا-  ہو.¸  ¸ر  ےدتز,ا  ¸  - ¸زو ں'.  ¸,ےر.  .  ن;r  روا  ن. ¸ ےا  ¸آ¸ ،
,ا روا ¸آ_ ¿,ا ¸ سر' , _ا  ...یدازآ-¸رآ.او ں,., ¸ا  ار_  :..د ر ¸د , ۔ ں¸,ا
  - ¸) ¸- _ید¸ +۔ ¸¯ ¸ ,ا ¸ ےا¸آ¸ ، ,ا با  ں¸,اڈا  ا;  ,:¸آ_ , .او.او
, _م ¸ _ ں'.  .ن;rح·  ¸ا  ۔ ¸ :ےا¸آ¸ , çا  از,ڈ.,ر  ل;  ,پَا .  ف:ا  .,
¿,ا  _= ارڈ ؤ ن ¸  ¸.ں-وçےر.  ¸زیر.  ح·  سا  _L.  زاو_  .  ¸  ¸ا  ¸¸ن;r
¸ روا ۔,¸ , یدتز,ا ¸.. ل.ا -ں-
¸
.
¸

..
 نا , د,آم+ا ¸× ¸ ¸ .و· : ےا ¸آ ¸ .را-
  ¸آ.  ف/۔. ¸ا ی¸روا  ¸آ ¸¸ا روا  ,ر  رود.  ں'.  نا  .,- ں¸,ا ۔یدیدازآ¸  -
 ن:_ ¸¸ا ں,ا ر ¸. م: : _. ف· _ ں-- ¸ _ا روا ر ¸. .ا- . ں-د . ; ; - _ ۔
,,ا ں-.ر_q  . ¸ ...»,  ن:ا Z.ےر_ ¸ .  تا- ¸زو روا  ن.
,¸ا  .  ن;r ,  篠 کرو ۔ , رذ..او ç ر  ¸  ںو.اڈ  ۔..  پو.  _ا _ _ ، ¸  روا  .ا _ -  نا
راد.و۔ید ¸ .  ں ¸ _ ,:ہا-·.  ,  . , ¸  .  ں ¯ ¸ا¸ çد.  عو¸r با  ۔ ¸ .,/ ,ا , .
 - ںو», ¸ ن:_ ن::ا . ن;r . تا- ,ا . نوز¸ ¸د .. , ں¸,ا ن::ا - ¸ ۔: Ð
ں¸,ا Z.  .·  . ¸ ,ا .  اڈا  ¸'  ا;  , ¸ رد<  , ¸ ¸  سا  ۔,  ..  .  ¸:  .
  ب-..  یرو·  :..> ¸ :_ ں'.  .ن ¸ ¸ر, .نوز ¸ ،.  ص.  ِ ر-  :سا  .,
ڑ<, ، روا  تا- ¸د ں'.  نا  ۔¸  ید¸¯  _  Z.  . ¸ رواتر, ,,ا . , رذ.ار  روا  .او ç ¸ ,ا
· : ل,د . .او
90 
 
 
 
¸_  ¸ا..ں·  .¸ادپو. ں ¸  : .  عو¸  ..  م.¸  -نا  .  ل¸ ¸د .. ¸ .ں ¿,ا ¸  تاد.
 ç - ت' سا ·. , ۔., ¸ _ _ .: ¸ ۔ی_ : ¸ ¸آ م' روا ج' ¸:_
  . ¸ , ¸:.  ی;  ی ,ا ¸  دو»  .  Z. ۔, ¸ ,ا / ¸ , ، ,ا ,  چ- ،
,ا .  م.  ¸.  ں-,  .  ¸,ت'ی.وا» ,ر  ×,,ل.و» _ .  ا..  ¸  ۔ ¿د ی;  م.  ¸
_. د.ا.  نا  روا ں¸ ک.رو·: ¸ _,  ¸  ,  ۔,q¸ ¿د -  :.  سا , ,  -  .. ¸  ر ¸  ,
_ , ¸ر . ± رد ± ں-, . :. ¸ا _ م¨ , د- . , د. .د _ ¸ : _ ۔
,¯ا zcc: .,.».  ¸.,<  . 
_
ُ
¸
¸  ر.  د:وا  ¸¸,  روا  ر.  .×  L.  . 
ِ
ن.ا  -ء
  .۔.  ,¸زا.ا.ا,  ے;  .  سا  ۔¸ ” .  سا  ،:  .,  ¸:  ¸ے¸  .  ل:  .  ں×:  ¸  -  ن,.
:×م:..:r.ç,ا¸ ۔ “ ل.  _=  .ں-ر_ر  ¿,ا zccº _  ¸  ں¸ا×.:  ہدن.,.ا  :
 ¯  ,¯اروا  ±  .  ں<q  ¸،±  ¸  .  سا  ¸:<  ،:.,  ,..  .  ¸ت,.  -  ںوراد,¿,ا
  ۔ار.¸  _¯  ±  ¸.  ¸ن::ا  ...آ z· ,¯ا zccº .  ت,  ود.¸.ا  ¸:¸¿,ا  ¸-
  ¸¸.ا.ر..  ن,. :: روا  .×راد,¿,ا zº ف·.ن-.
¸

¸

_

¯  .ےر.  ¿,ا  .آ-  ,¯ا z· ،
zº q.  ¸او.ا  _  ںو,:نا  ,¸ا¸ن.ا;  .  ,»  .,ر,  ¿,ا  ...آ-  ¸ر. روا  :ذ.,
  ¸:<  فا;ا  :سا۔_,ر  ,  ,  ¸,ا  :.  ¸_ا  ¸د<و,  .سا  ¸  ،,ر»  :نا  ¸ zccº ¸ء
  .یدر.ت:  _  /.¸  ر.  ..  ¸ظ.ا  نا  .  ¸ٹ,ار  ع.د¸زو¿,ا ” ¸  .م'روا  ج'  ¿,ا
::ا ç روا , ۔a × ¸ ¸ . . _- ¸ ن “
¸ , :.  ی ,ا ± ~  .  ¸۔,ترو·¸±  .  , , ,:  ہو .  .  ¸ب
· : ل,د . .او
91 
 
 
 
  :  .,  ر,ہو, ., د¸>  ط-¸ا  _  ںو»,  یر.  .  ¸>  .اا ¸ ,را ¸.ڑ¯  .  ,ید. ¿د ¸  ¸
.  :. س_  ,: ¸ ,۔, , ؟,رڈ ” ن::ا “ , ؟,ف- ” ن:_ “ :.  ےر.  ¸_  ..ا  ¯
_ ¸.ا  ۔ _ یر..,.ر  ¿د ¸ 'ر-.  .رو,ر  篠 نزا¯  ::. ¸ روا  رو;  ,.,  . ¸· ں-'
¸× ¸ . پ_ - ۔ ,,ا : ¿د , _ ۔, q ٹ- با- : ¸ا ¸ ¸- روا .- ¸و ؟, ا× . ں-, ¸ ,
  .او..  ¸ور _ ، -ڑاد¸ ں ,¸روا ؤ ں .او ، ¸.¸ ںو ¸ ں-,روا ,_¸×¸- ¸ ,
, ر _ ¸ _.¸ا,.¸, ¸ا ¸  د..د _ .¸ا  با ¸.. ¸_  ..  تا.ا.  .  _ ۔
 ر; . د. . /»¸ نا, . ن::ا _ ۔
¸  ترو·¸.×ہد;--  م'¸:_ ,ظ-.  ں-د. ¸ .ں-ا  د-ہ,¸ا
¸ < , ¸ .:. .ں¨ ¸ ¸ا .× .ر _ .- ..  روا .- ¸ , نا ¸ .  _ - ¸رآ .او
  یر:ا  .  ¸د<-¸ _ ۔ , ¸  م'¸:_  یر_  _  ,د..د  ç-  ں-  ا»  ¸  .,ق.ا  ¸ _ ¯ہو
  نا ¿,ا ¸  .  .,  ¸-  :  ..  .:  -  ں-. ., çد :..>  ¸نا:.  ..  . د..نا
  .×..  ر. _ .آش-_.آ¸نا۔ ¸ , _ :-¸ح·  ¸  ۔ ¸د L.دی»  یر_  :. _
  :.  یز,  ¸,د,  :.ید--¸نا  روا çد _ ¸  ت,  ¸-  ¸  .  . ¸ ±.-  .  ا» ، ¡
¸ نا ¸_ . .ا ن..و, , ا  : ± . ں¯ ¿ ¸· z, _- _ ۔


· : ل,د . .او
92 
 
 
 
, را- :ار ¿,ار>ا: .او
,,ا ن:_  ح·  یر_  :و  سا ¸ .نا  روا  ,q.م¨ _ ؤ ں - .  ..  çا,  ¸-
  ¸..  تر:_ا  ہو: §¯ د,آم+ا_م.. ¸ ¸ ؤ ¸ . ۔,,ر ¸ : :وسا  ..تر :.· :ا _,ر
_ سا  ,  ,  ا× ¸ ١٨ :ا ¸  _  ,ر ؤ ¸ . ¸ ¸سا  روا  :  ×篠 ..  تر: , _ ٦ . ٧٣٦ ¸ ز.اڈ ¸ .
١١١ ¸ ز.اڈ :·c :.ں---
¸

¸

ا ,  .  ں×چ.  _  ¸
.
´
٤٠٥ ¸ ز.اڈ ١٥٦ ¸ںو,¸,ر , :. ،
١٠٨ ¸ ز.اڈ ١٥٦ ¸ ز.اڈ ¿,ا ·¸ رواںو.را-  . .د ,-ی;د :.ت ، ٦ . ٢٩ ¸ ر×:  ز.اڈ ¸
'ï , رو¸روا  :. ¸ :.¸¸ر: ١ . ٤٠ ¸ _,  .چ.  ز.اڈ لا-  ۔. ¸ ., ,,ا
٥ . ٧٣٦ ¸ ¸ز.اڈ ¸ _ ´ر ,ا ن:_  _  م.  ...  تر: , . ¸ ں, روا  ؟,  ,ر  : , .  سا
 a , ر.د- - د- ç ¸ د<و, _ ؟ , ¸ ظ- - د- ç د<و, . سا a . ل _ ,ا ک:-ا ؟ ¸ یر. . ,
ر.د-¸  .روا  ,¸ر~ -  ہ,سا  ±- :±-  .  ¸¨  _  یدازآروا  ی ¸ ,ا.,, ¸ ·¸ .آ¸ ،
¸ ؤ ¸ ¸ , یر.  .  ںr:ورڈ  روا ,. ¸  ہ,  ¸-  - ç۔ ,,ا .ودروا  ید.ا  ¸:  .,  . _ روا
ں¸,ا ¸  ک.,çا/  ےر,  ن:_  . _ ,ط-ع.دار.  ۔ ، ےر. ¸ا ظ-  .:ا _ ، ےر.
¸  شز.  ¸-  ف> .  ر.د-روا  دازآçروا  ¸ر  × _ ۔ ,ا ف· ¸ ت., _ ل.ر-  ف·  ی,ودروا
¸  ر¨  سا ..ز  م.¸.,¸  × ¿,ا ں¸ا ن:_  ر;ا  ں-رد. ¸ ¸  _ا _اور: ں ¸ فو,
_ ۔ , روا  .او ¸ ¸ ¸ ¯  ک.,  روا  س-, _   ں,ا ·  . ¸ ¸çا/  ہو._ا   ¸ ل,  :  .
_ ¸ _ روا ¸ گ-¸و _ ن::ا  روا  قا/  .  ں· ¸ .  ׸اد ¿,ا _' ں ار  ¸ _ ¸¸را- ،
· : ل,د . .او
93 
 
 
 
  روا  .  ا:زا<  :ںr _ ن:_  ¸جآگ- ¸ ,ر  ,L..د _ ¸ ¸  :او  __  ¸- ۔ ¸ روا  ¸ز.
  :`س-, ,ا ,ر  آن:_  .  ل. _ ۔ ¸ ¿گ- ¸ , ¸  ¸:  ل_  روا , ںr× ¸ , _م ¸ ,ر
¸ دز  ¸ںr¸د-.×  ¸< ¸ ¸ا  .  ں-ا  .آ ر,  ¸ .ا  ; ¸ ا  ¸,  روا  ید,آ  روا ¸ ز¸ ¸ ×  .
 ۔. ¸ د,آ م+ا:و سا گ- ، ر×: ، _ا. ، رو¸ ، ¸ ںو¸ د» . ب, _- ہو. . .- روا د,آر ¸ _ا
  ہو. ں¸., ¸ ¸ ِ فو, _ ,:نا ۔ .ض/  ول-.ن:_  کرو _ q ف·  :و  سا ۔,
  رو¸ ¸ ١٨ , د<-ر;ا  .او _ ۔ ¸ ,  .رو¸  ./  ,  ر;ا Z.  .د,آت ¸ ¸ ,ر ¸ ںازا»
  .  ف-.ںr¸د- ¸ ¸ ¸ر : ؤ ن Z.  . ¸ ,  .׸ ¸¯ ¸ ¸ ٨٠ . ¸, , ر;ا  .او
  د<- _ _  < _  روا  ¸ور.ا  ¸  ن: ,ر  .  ہ.,  :  ل.ر-  ¸و _ روا  ن:_  ۔ ¿,ا ار  :.ج' _ .را-
  ,ر _ ,  .»د-پآ  ۔ ، ٦ .  :,ا¸ن.¯  .¸ر.  ;دےر.  -  .ا ¸ ف:ا , ن:_  .. ¸
/ ¸ ,ا را_ ¿,ا ·¸ .او .آ _ ےر. , ¸زو , د- ہ: ¸ر. ¸ , سا .  ف·. ¸ن _.
  .  ں-ا  .  ¸  ¸ ¸ .  ,¸ ¸ - ¿,ا ·¸ ¸¯ _¸ _ روا ¸ .  -  ج'  ک_ . ,ر  ےد _ ۔
/ ¸ ¸ ن:_ ¸ ن:_ روا , ,ر . ç¯ ¸آ ¸ا ¸ - ¸¯ ¸ ¸ا ¸ , . ۔, q ےد¸ تز,ا ¸ م
 ح· ¸ا ,ا ¸ ;: ¸اوں-د:`ٹر_ر ¸ ف:ا. .ا-.س , .. ,,ا ن::ا روا ن:_ .
 :. ¸¸ا . ç¯ ہرادا ¸د ۔, ¸ ¸ہرادا ن:_ ن::ا ر. 
´
¸

ا

¸
.
¸

¸
.
篠. م. . , , روا , ¸ ک_
¸_  ن:ا »  .سا  روا:  ے.  ¸.  ت.-.  دا,ا  ز. ,,ا ¸  .:.ن::ا  روا  ن:_  ¸
  ¸ ےرادا  سا  ,  :  ےد ¸ ,ا . . [ا  ¸  .  ¸  <  ¸  .,  ¸  篠 ¸  ¸ ¸ ںور: ، ¸  روا  ںو,ا
  -ںور;ا ,¯ ۔¸  ےد ¸ و,.ر:ا  ¸  ,ں¸ل.ر-  یر. _ .  . ¸ ۔,¸ ,ا ,ا :و ¸
  .  , ¸ ں¸,ا دو»  ک.,z;z;  .ا.¸ ¸ ç,¸  ׸اد ¸ ,ر  :ع.د
ِ
م _ .,روا
· : ل,د . .او
94 
 
 
 
 ¸د ¸ ,ر . ےrد _ - ع.د ار. . ط ، ار. ¸ا ¸ ف. ¸- _ یر. د- ç روا , ظ- ما.و_ د .آ _
  .  ¸۔. ¸ ںورا_ ¸ ں×,ر  ,L..دس-,  ¸ ، ¯  ¸دو»  ¸.  ¸.  ¸ ¿ ×  یزروف>  ر, 
׸ر ، .  ¸ ¸ , رو.او ¸ ¸ ا  ..ز  م.¸  . , -ز.  م.,  ں ¸ .  ¸روا  ں×فو, ¸ ڈ¸ر
,  ¸  .ا,او  کو¸, ¸ا م'روا  .  ہوں×_.  ر ¸ ؟,¸  :ع.د
ِ
م , م'ہو ¸ را¨  ¸.:ع.د
ِ
م
 _ رڈر, çر- . . ¸ ؟, ¸ ¸ ¸ . ·- ¸ .× L. یزرو ف> ¸ دو» ¸. ¸:  .ا  _آ ¸ ر ،
ر  L.  زاو_  .ادازآ  .  ں·ہو _ ,  ¸ا  ¸-  :.  _  یزروف>  سا  روا ¸ ,  ¸,ا.  :,  را .یر,  ¸  ن
  ۔ے. , .  سا ¸ ¡
¸
,¸.-
·
-  .  ¸روا  ؟,¸,  یدل:  روا  ¸-  .  ھ;  .  سا  ¸¸ ,,ا .  ¸-:¸ ¸د
., ، .  ¸ ,  ¸-  _ا  ¸  ، ,ر  .  ¸,  ر¯و¸-  ¸ا , ¯  ی¸.رو¸  ؟,¸  :.|  ر.د-.  ہو
,ا _'  ..ا.  نا  .  ±/ ں _  _ا  .  ¸و¸ ¸ ¸ ں _.  ر,ا  : _ _ں×ار¸روا  ں-¸.نا  <
, ¸ ¯ _ ¯  ¸ا  روا  .ا _ :  فو_  , ڑ ں¸ ¸ Lآ/ _ قا/  ۔ ¸ ں--نا  , ..  ¸_ ، -  ں¯رr
ز ¸ ¸ . ل¸م.¸ا . ں-ا ¯ ±ت.ا:ا ..ر. .. د.- ں¸روا .. .: :¸د xc .ر , ف/ .
  م. ¸ ” یز “ , _ ۔ ¸ ; /_ا ¸ ,  ¸ ,  ·  نا.:.  د ¸ ¸ی.آ<  ,¸.  ;او.  ں×و. . 
¸ .ا  ح: _ ا ¸ .  ¸و¸¸ا-ر  و:ذ»  ...  ±  ں-,._ ¸ پر ¸ ¸  ¸او .  a.
¸ :.  .ا:,,  ی,ود¸ر.... ¸ ¸.زروا a.×د,آ., ں : ¸ .  ¸ , .. .  ç
  سا  .  ں-. ¿د ۔,..  ک_  - , .او ; ¸  : ç/  ¸ا  ¸ _ا  .  سا  روا  ,.ا  .   ¸ز ,¯ دا,ا
  ں-د  . ¸ ¸ا  روا  ,ی·  .  ٹ-  ٹ-  ت,  .  ں-. ..  ے.م.  ہو _ ں'.  ی¸  .  ¸
¸ _ دا,ا ¸  روا , a, ےڑ¯ ڑ¸ .¸ _ ںور,ا _, ر: ہ· . ,۔ ¸ z _ . < - نا . .
¸: ہو ,¸,ید ,,ا 篠:. , , ,ا فآ لr ..ز م.¸ ç ز . ز ¸ لrسا۔,د._ رواک., ہد
· : ل,د . .او
95 
 
 
 
  . ,ا ¸'  ,¯ ¸:.  ں·aL_ ,,ا _  ںr  . ، سار» ، روا  -ار: .د ...  ہو  _  ں-
,اور: ¸ں ر.  ¸.ا  . ¸ ¸ ¸  ل:  ¸سا ¸:  جآ  روا¸ ,,ا _  _ا.  ¸ا .,  ×,.  روا  ںو
  -  دا,ا  .او ¸ ,  ,.,-آ  ..  د , .  ¸  .او . -د  .نا  روا  ں ¸ ¸  .  نا  .روا  ت, ز ¸ ·  ہد
 ¸د , ۔,
_اور: ¸ نار.ا . ن:_ :و ہد<- ں ¸ ¸:_ ¸: _ L. _ ۔
  ں-د:` ¸ ,. <ا _ا /ا¸  ہ:  ےا ¸ .  ر..  - , , .  .:روا  ¸  .»  _  ¸  .
> _ .× . .: ت.ا:ا ¸ا . :ا د.,ر ¸ /ا¸ہ: » .¸,ر ۔ ¸ . ,ا _ ¸ . ,نارود.¸,:
  ر..±, , , ¯ ے¸ _.ڈ  . ے,  .:-  ے¿ ¸د , ,  ۔ ی¸ ¸  ¸-  ¿  ¸×  ¸.  .  ں-آ
 ¯ ی¸ / ے¸ ں-, ¸ _ ¸ ی_ _ ی. ¸× ی_ , _ ر- ¸او ¸ ¸ . نا ¸ ¸ا ےا ، . ¸ ¸ ًار'
  ~ , . ی¸ یر.. ¸ ؟,ثr  ن- ¸ ¸ارد , /ا¸  ہ:  ۔¸  ¸اور:  ¸  .او ¸ م-  .  .  .,  -
.  ¸  ناروا  ¸-  ¸  ._  ن,  ¸  ت,.  وء, , ۔¸  یدا,¸ , ¸....او _  ¸,ر  ¸  ں¸  ں ¸
  L× _ ور  :نا  ...ماr  ¸ں,و ¸ , , ن:_  ¸نا  ۔,.×..+  ¸ ¸ ¸ارد.  :.آ ٢٠٠١ ء ¸
  ,..  q×عو¸ ¸ ¸  گ- ,اور:  _  ر- مçا  ں çد .×,.  .ں--¸۔a ¸ ¸ا , .,  :.او
: .  ,.  -  ں--  .  .  ت.:  .  .  ںو¸  .  .  سا ۔..,ر ¸د ےر,  .¸ ¸ م.  ¸  .
¸ر,   ں,ا ر  ¸.  ر,ا  :¸: _ سا  .  ف-.ن,¸  .  ¸. ; ¸..¸.م.: . أ ت ۔¸.
  .¸با ¸¸ ں-ر_ر  .  _ ¸ سا ; .  ¸.- ¸د .,¸:¿  -  نا  ماr  .  ¸و¸¸, ¸ ن-
  گ- _ ےدç  -  ت,  ¸.  ر:ا  .  د<و.نا  ¸_  ¸  ¸-  .؟ ¸د -  .آ¸نا  ±-  .آ.,
· : ل,د . .او
96 
 
 
 
 ں, ¸ ؟, . _ ±ر

·
¸
_
-
¸

ز . ن. ¸ , را--ناہد ں¸ , - ¸ز ن:_ ¸ ؟, ¸ر ےدتز,ا ¸± . ¸
  ¸د¸زا .  ں-.< _ ن::ا  وقا/  ۔ ¸ ,  را--¸ا ¸ ں¸ ,,  . , ۔,.ر  .  م.راز,  :
,,ا : ¸ ,  ¸:_  ¸  .,. ¸ز ..,ا.  ن-_ - ¸  çا/.  ٰ یر.ود   ¸ ,_ ¸.  روا  , ¸ ¸
  ۔,,رq.¸:..ر..  ں-ا,  ن. ¸ ¸:_  گ- ں ,¸¸ا- ¸ز او.  ں-.  ±  س.ا  :¸+  _
  ,ر _ ں-د.ں--ف-:نا  .. ¸ ¸ ¸..ا  ,  ف>  .نا  ¸-  روا  .,  . أ ت ۔±.  . ¸ م.
,, ¿ ¸ں-ا  ےر.  ں _ ,  ¸ںو.اڈ  < ¸ _×:.ا _ ۔ , .او ; ¸ارد ,ا ,ا :  ںr¯ 
. ¸  _ا  .  ن-ف·روا  ف·  <  , ,نا  روا  ,.,س ں¸ ¸  ¸  _ا  ن-  :  ں-.  - ¸  روا  ںو/
آ سار . ¸و ¸ ں'د. ¸ - نا < , ,ر . çا, Ð , ¸ _ ۔
¸.·اڈ . _ ..  ا³ا  .  ن:_  ¸  -  ¸ , ,.,¸  :.او ., ¸او ¸ ¸:_
¸ ں¸ ¸.·اڈ  ت¯»:,  .  .و  . . _ .  ¸ ف:ا  çا , ±. ے¸ ں¸ , چر. zcc: -ء
آ  ی¸وار  .  _ا. ر  .×  L ¡ ¸اے ¸. ¸ ¸ ¸ا .ا  . ¸ -  نا  ۔ ¸ ¸  م- ., ¸  نا,
  ن::ا  ہو¯  ¸  .آ ¸ ¸ ¸  ¸  ۔ ¸ .ر  ± , -  ¸  ں¸  _ا±  .  ,ا,  .  سا. زاوآ  ¸ں _ ¸آ
¸ ¸ 
ِ
نارود۔ ¿,ا . نا . م: ¸ >ا ,کr¸ ۔ ¸ ¸ 
ِ
نارود. دا,ا  ش_ ب: ے¸ ے,
çدڑ¸ ن::ا ہو. . سا ۔a ¸ ¿,ا ۔¸ ¸ ¸ ... _ نا .
  .,.×.:  .  ت.اونا , ن:_  .او ¸ ن:_  .  ±/£  روا  ,ل.  ر¨  ¸
¸ ,ر  .  م: _ ¸:_  روا ,ر  .  کr  ¯¸  .  ںور-,  .  ماr  _ ¸  .  ں<  _  ن:.±-  . ¸ر
· : ل,د . .او
97 
 
 
 
  :  ¸د,ز  -  ںr¯  نا  ..ا.  _  ماr  ¸:_  ۔,¸ر.  ¸-  ¸._  د<و:نا:ا  . , ..  ,,ر  ,
;ف>  .ناروا  ±آ.¸,.;¸سا¸  وف-ماr ے .¸ ا_ _ ¸  ¸رودندہو..,×عو¸.
  , , .او ¸ ¸-  _. ; [و.¸ارد< ¸_  ی _ ,:,¸_.q.  ں-..¸:راودا  ,.<
 . :. ¸اr , ۔¸ ےد .ر . ¸ ت' ی; ی

· : ل,د . .او
98 
 
 
 
, ں¸- _. .او ہو. :
,ا ³,ہو,  ..ہوار- ¸. ” .×_ “ ا,¸;ا- ¸د ¸¸_  .:.ا  ¯  ,_ ¸د
  روا  ... ,ا ار- ¸ ہوں¸., ” ں-.¸ “ ا,¸;ا  - ¸د ¸ں,و-¸¸_.:¯,,_ د , ۔, ¸ :و
.  ےر-  ..... ¸¸ .,  _Lׯ ب,  ,ا ت.+ا  -۔,¸: ¸ _ ن:_ دادا» ± .
¸ ¸ با ۔, q × ¸اد¸_ :: çد , ؟,.×
rlac| va|c: ve:lcwicc ¸ xc sc:viccs ےر,  . ¸ .,.,, ¸ ¿د ظ.¸¸
¯ _ :c:cc»a:ics ¸ r¯  ..ا.  ,ج'¸ں ` . ¸ ,¸  -  :ےڑ, , , t ,,ا ر  ¸ ¸ .
, و . Z.  ¸¯. ¸ :ذ~و¨ا  روا  :.¸سا  ۔,;در.  :سا ¸ .,ç. ¿د _  سا.  رو_¸  ¸-ا  ¸
لا,دازآر_رد.  ساہو:¸ا  ,.  روا  ,·¯  .  ._  ,¯ -  ی:¸ ,ا <  ,¸.  ل.ا  :  .  ں-:  اور. 
  .ا.  .  ج'ہ>¯,  _ا  ہو ¸ ۔,..  س-  ر. ` ,ا ¸· ¸ t _  -  ج'  سا  ح·  سا .ر  فو,  . 
ِ
نو
  سا۔,رن-.  .¸  .  سا. 
ِ
نور.ا  ..  ,·  , ٹ_ا_ ,  ¸  ج' د ,,ا ¸ ” , .او “ .م..
١٩٩٧ ء ¸ ا ۔¸ ¸ر ¸ ¸, .سا کر+روا ¸_ ل _ ۔ ٢٠٠٧ ء ¸ ; ... ,ا سا . . ..ا : Z:
  م.: ” , [او  .رو  .او “ .ر ¸د , م. ِ ف/  ç. ¸ ¸ ¸  جآ , و  ب.¸)ر,ور::م,سا  ۔,¸|  .او
  ¸ب· ,¯ ا, ۔,..  ç ¸ ل.  ¸  .  ں ٤٠ ¸ا  غر.  دا,ا  را_ L× _ ہو.,ٰ یrد  :  ¸  ۔ ¿د ¸
_· ,¯ قا/  ۔,¸.  çا,سو,  روا ¸ _اور:  ک:¸  روا  ...  _ا ں ,  ±,  . ¸ ; ¿د ·
· : ل,د . .او
99 
 
 
 
¸
¸
-
 ے. ر. ہد<- . سا¯ ¸ ×  م.¸ ,
´¸
¸
¸ . ١٣ یرو, ٢٠٠٧ ¸ م.:سا -ء _ .. xc .ر ¸د ¸
 s : ” یز “ , , ., ¸ ¸ و ¸ ¸ سا ں,., ¸و ر-¸ _ ¸ < . ۔
  ¸. ر  .ج'¸رآیز  .,., ; ڈ. ، _çا.رواراد.¸ -  ں-- ¿د ۔,¸.¸·.·
سا  :..  سا ا  ف¸  ص.  : , ,ا  رواء ¸ . ¸· L×.. _ ۔ ¸ ¸· ںr ¸ _ا روا  زوا  ¸
-¸+وید¸ ¸ا  روا  ,¸ر  ن,,.-_  ں--  ل.ا¸.×  _۔,¸.  م:_  ر-  .ں .  نا
,  ¸  ں,ا- ¸ز ¸ ,,ا ۔,¸.  ,  :. ¸ ¸رآ ں'.  نا  ¸ .:ز  +یو. ِ ت.آ  ں¸ ¸ ¸ ب ¸
 ں-: یدا.ا . ¸ ¿ . , ں× ت:. . ç ¸.- ¸ ¸ . ۔,
¸ ,  _  ..م:ا.  :ح·  ¸¸_  ±و>  م, :.ر:ک:¸.سا قا/  ۔,¸ر  ر
  ¸ ,ا سا  ۔,  ل: ; .قا/. £ا/ ں £ا/..¸·- ں ل.اف>  .¸ , £ا/  ç. ں
  ¸¸-  +۔,¸¸±,ب-¸نا_  ت.:  ¸  . ¸ , .ج.ا  ر;ا  ,  ..او ¸ .ںورا
¸ ¸ £ا/  .  a,ر  .  م: ں ¸ا  .  ں-ا  روا  ¸  ×,  ¸نا  - ک| _:  ¸نا  .. رد ¸ تا,.
د  :  _  ےر:  . _ ¸:_  ¸جآ۔ ¸¸ ¸ سا ; د,آم+ا  روا  رو¸  ¸ ¸ ¸ر  ,  ید  ت.+ا  ¸  ¸د<-
_ ۔
روا  ر:  ç:ز: ¸ .رو¸  _=  .ن,  ل- ¸ ¸ :  ¸ر ؤ ن ¸ , ¸  :  .او سا۔,.را-
ر;ا  . Z.  ت¯وا;ا ¸ ڑ:  روا  دا,ا  .او  .,  .آ ں¸ ¸.دL.  ¸ا.  ¸ çد _ ¸  ر;ا  .  سا  ۔ ہ
¸  رواس, ¸  ہ L: _ ۔ ¸ a  ¸ ¸ .د,آ  م+ا  .,,ر  آ ¿,ا ..  تر: ¸ ¸·  ¸دا,ا , .او
¸  ۔,,-  :  ¸ . ¸. , ا ¸  .  , , ¸ ، ,ا ¸ ، ¸: ,,ا . ¸· .  ںr ,ا یر,  -  دا,ا 
· : ل,د . .او
100 
 
 
 
,¸  ¸  ,¸.  ¸·  _  ںو¸> ¸ ز  ·  :  ., ¸ ن:_  ا,  ۔,.×ہد ¸ .  م,سا  ¸ ¸ ..
  ¸  م,مر.  .¸·  ۔,ید.  عو¸ ¸و çد.  یر,  _  .. . _ ودرا  ۔ ، _, ، _,ز  ی,ود  روا  r ¸اور
  ¸و.ا  ,¸۔,¸  یدتrد¸¸.زآ_.  -ں-او.,  . ¸/ ¡,  ¸  . ¸ ,د  ت ¸  ×ب
_, ۔
,  ¸¯  م,  ¸  .او  , و ¸. ¸ب·  وب. ,¯ ¸د :  ¸۔,¸.  ±و,ت.»  ¸
rد س_  .  سا  .,ٰ ی ¿د ی;  .  ,¸ íacili|y ¸, ¸ ل.¸  ہو ٤٠ ,  -  دا,  را_ ¸  ,¸.  ر ¸
;ا , ¿,ا ¸ ¸ روا ج' ¸ ¸_ ۔,¸×¸
١٣ یرو, ٢٠٠٩ -¸-ء ,ا ¿,ر, م. xc ` یز t ¸د , .ن.¯  .¸۔ _ا .ل..
 ¸م. ¸ _ .,.× L.¸و¸ ¸ س- , م.. .,ر , ” , .او “ قا/ ¸¸ ¸ .ت.» ¸ ¸±و,
  ہر  .  ×. , روا  , ¸ م.ï  .¸. ” یز “ ¸  ¸>  ¸-  . _ ۔ ¸ .  ںو;  .¸م. ,ا ¸  ل.
¸ < » . ¸ , ۔,
یز ، ¿,ا ¸¸ر.  . ¸ ¸ر, ¸ ں-,را ¸ :¸.آ¸سا  روا  ,ی;  .  , ٩٠
. ¸- < نا  ۔,.׸..  ں ¸ ¸,  ود. ç , çد-م,سا  .¸, L, _ .  م,سا  ۔
¿,ا قا/ ¸ر. ..-روا ±- ¸.و ¸ ç , ¸  _ د ¸ر, ¸±و,ت.» _ .نا :وسا ç.
  :ں--  ¸±-¸  <  ¸قا/  س_ _ یر-.  ±-  , ٢٠٠٩ ء ¸ _آ , ¸م,:.¸:
  :¸ç.  ۔¸  ید.  د;.ا-رد ,,ا ¸  ç¸ا  ہ¸>  ...¸ر.  . ,  ا× ہ.  دا,ا  ,  .سا  ا
 ¸ قا/ . .آ . ¸ ¸ ر _ ۔.
· : ل,د . .او
101 
 
 
 
ا ¸ ¸_  ک ,ا ¸:  پ,  .:ود .رو.  سا  ۔, ¸ ,  ¸¯.  :ود¸اوa و . .
§و Z.  ¸.د tG:ca| nismal swam¡` ¸ ٢٤ ·-  ¸, _  _ ا× ,ا .  ¸ر  ¸.د ¸ _  سا  روا  ا
_ا _¯ ,  ¸  ¸  .  سا  .  ,:  ¸ا  م.¸:¸روا  ,::.ر  :¸_  .Z.  سا  ۔¸ر  د rlac|
va|c: UsA -  ںورادا  .ن-¯ 
ِ
ذ.  روا  ج'  ر,ور::¸سا  ۔.ر _¯ ۔.  ..  çا,ت.»  ٢٠٠٢ ء ¸ ¸
  . , .او ¸ر, .
¸

¸
..
¸

trsc` ہرادا  : ¸ د ¸ ۔ ¸ _د»نا ں ¸ . ,ا ت.»  ¸¸  , ,,ا
¸¸.  »  .r_  ن::ا  . روا ¸ نا ٦٠ ٹ_ا_ ¸ر, _ ں ¸ _,¸: قا/  . ¸
, ت , , ¸ا,.سا ۔. ¸ ¿,ا , ¸ روا ںورا ¿,ا ت¸ .. .> ¸ ، روا ج'¸¸قا/ ¸_
  - ,¯ ¸د ۔.  ¸:  ..  :و>  ¸جا'ا  ¸¯  روا , ت.»  ¸.او ,,ا ¸ , ¸ ¸,  ¸ن.-¸. ں .
¸¸  ¸¸.  ¸  :.± ۔ ¸ ف·.  ت.» ¿,ا ¸  م× ¸ر, ¸¸.. ,ا  . ں-:  یدا ،
¸:ا- ، , ¸و ¸رواںورادا _ ں ¸¸.  ¸  . یر:,  ¸¸۔ < .  ں ,ا ز  .  .اڈ  برا ¸ ہد
 ۔, ¸× ¸.آ ¸ , .او ٩ ڈ و ¸ روا ں- ,ا _ذ ےرادا ,
¸

و .او
´¸.
۔, ¸ _ 
¸
.
.
” یز “ ,ا ر-ا ¸اد_ا  روا  ,¸¸ ,  ¸ .. ¸ ,_.روا  ¸,  :سا  ۔,¸.
ا . - ا  ¸ ,  ¸_  ک ¸ ¸  .  سا  ۔,  ,ا  _.  : [ال ڈ  :  روا  ¸ _ ç  .  ¸: ِ رود  .  ¸  جر,  روا  ¸  ¸.
  را¯ا ¸ .,و , ؤ س ¸ ن,ا `   ¸ز ,¯ t ¸ا  .سا  روا  .:  .¸ر_  ¸یر  ہو۔,ر و :و>  ¸.  -  ںورا
  ر.  ہد<-:یز  ۔,..  çا,¸ _ ¸  ی ¸  :  ¸,ح·  ¸¸_  ¸  tscal` ہد<-  :  ¸  ۔,,ر
·  ¸او ¸ ,- , .اڈ  :  ید.  .د 
ِ
دا.ا  :,  .ےا  ¸آ  ¸ · روا  ٢٠٠٢ .ء ٢٠٠٤ ::,  ¸ا  .ء

ا
¸

¸
.
ا  ر
¸
. , ۔,  ,ر  جر: ہو»  ..ڑ,  ±ز»یر:, ,ا م,¸ ” ¸- ¸¸ا -- [ر_  ر:ا  ¸ “ :
· : ل,د . .او
102 
 
 
 
· ¸ · ¸او:یز ¸ ..روا . ¸ ڈ¸رٹ,ار ۔¸ ٢٠٠٧ _ ¸او :¸ سا .ء ¸ ¸ ہو ¸.سا۔,ر.
 ¸ ےا ¸آ ¸ ,ا وڈ  ¸ ۔. ہا,, : ن
, .او ¸ ¸ا ےا ¸-. ٢٠٠٦ ء ¸ . ؤ . , ¸.¸ا ل ¸ ٨٠ :ا ¸ز . ¸¸. ,
  م.  :  .ر.  .او ¸د , ..ید.ا  ۔ t1|c si|c` .  ±سا  .م,۔,.,  .,  ¸.  م.. ٢٠٠٧ .ء
_ا _ .  عو¸م:. ¸د ,  ن.  م,  ۔, - : ؤ ¸ . ,ا ._  ¸.  ., ¸ .  و ¸ ¸ ل¯رود ¸ ¸ ٨٤
:ا _,ر ¸ا ¸  ,ا
·
¸

¸
.
.
ç.  ,¸ر  .  ¸-  ¸..篠 ¸
¸
,
¸ ف>  .¸-  سا  ¸¸ی¸.ں
  çا) _ ¸ ¸ ¸ا .:  ¸ر¸: ¸ ,-.  ہو.  .  :  ب, -  ...روا  ¸ ¸.¸  :و>  ¸  ں
  ۔, ¸ گ- قا/ ¸ }.سا  ¸_  راد.  .¸ _ ۔ ١٦ ¸ ٢٠٠٧ ء ¸ ک¸ر-.دا» ¸ ہ.¡
£ا/ ں ¸  --روا  م.¸ا  -  ¸»  ....  ..ر  ¡_ _ .  ¸_  ۔ا_  .. ٢ چر. ٢٠٠٩ ,  .¸-ء
ا . - دےد¸ا .  ے,  . ¸ ¸  ہوç.  ۔ ·  ر-¸:ڈر,  . ¸ ¿  :  ¸  ۔, فز<  :وسا  ر.
¸ ر ¸ ۔, ¸ ¿ہ, _ ¸  ی ڈ,.س_.
¸
¸
¸
¸
_
¸
~ا ز - ¿:¸- , _آ , ا  روا  ,ا  . - ¸او
_ ¸ ¸ د). . , , ۔,
 . .¸ _ذ ےرادا _ ¸ ¸ rsc و. . ہ , .او kº ، , .او ¸ا ¸ ، ا _ ا _
¸ ، , _و  ڈ,رآ  .او ، , .او ی¸ --  ç:
¸
¸
_
· ، ر ¸ وڈ  ن . پو. ، ا ¸ ا  ی ¸ ¸او  .رو ` _ ¸ ¸ ¸
¸ا , . : ¸ا ·: ل t ، ¸ا ا ¸آ ¸ ¸ ا ی ¸ . ن- ے. روا و ¸ ¸: ہ _ ۔
٢٠٠٦ ء ¸ , .او قا/ ¸ ¿د : .> ¸ ںور;ا . .. تر: ے; . , ل.. .
, ..  ¸.  ¸ ,: ,×ب ۔ ,ا ¸ قا/  _=  .ےزا.ا  یر:, ¸ ٢٠ . ٣٠ .  را_ ¸ر,
· : ل,د . .او
103 
 
 
 
  ز·· م., _ _=  .ں- ., ¸ دا» ,ا قا/  ۔,¸ ,.  .: ¸ ,ا ¿ _ ر ¸ . و. ن
¿,ا ا ¸ -:,
ِ
نا ¸. ¸  .  ¸ر.  .  . فآور ,;ڈ ¸ر, قا/ ¸ ¸و¸ ¸ر, ,·¯  .  ±ر  .
  ا, ¸ م: ¸ .  ںورا ç ¸  ہر_  ا,ود¸-  ہو.  . نا۔, ز·· ¸ ص-,  . , ر;ا  ..او _
  L×ے.  .× _ د»  ۔ ,ا _×.ور  ت.او _ ¸ ¸ ¸ £ا/  ہ.  ¡..  ...  ہا´ا-گ- ں
  1اڈ  ر.ا  ٹ..ت-م-  .م-  . _ نا  ۔ ¸ ¸  ف>  .ں¯  . ç.  ,¸ر  × ¿,ا ¸ر.  .
ور : ¸ ¸ ل.. ۔, ¸ا +ا ¸-  ¸ع . × م- . ¸ ¸ ¸ا :..  ¸ سا ۔× ¸ ید ا, - ر;ا ¸ ثr
 ہو. . , , _. : سا روا .او ا . - · ہد<- روا  ا ¸_ ¸ و ¸_ ک ¸ ¸ ہ ¸ز ¸ _ ۔
ت.ا:ا ¸ _ .او .
rlac| va|c: . ,ا روا ے.ر:_. ,ا _. ¿,ا ¸ _ . ٣ .ا ٢٠٠٩ _رو -ء
¸ :ا>¸.و¸او ¸ ¸  ¸  _  ¸ ;¸دروا ...ت.ا:ا _ ہد<-روا  ¸,  .¸.  ں-ا
· ا ¸_ ¸ .: ت.ا:ا _ ¸_ ک _ - دا,ا نا . ں-ا . ¸ او. ¸¯ ¸د , ¸ ¸.نا ¸ ,  ¸:و>
¸  ف>  .¸< ¸ ;ر.ا  ¸.و ۔a,ر  .  :و>  ¸ ¸ ..¸  ما:ا , , ا  ., ¸ -  د-  ¸_  ک
¸ را, -  çد _ . ç . ¸ . - ں-. روا م+ا روا ¸د zر ہدارا : _ ۔
  _ا ت., ¸ ¸ ,ا  ں-ود .  دا , _  .او ¸ ..ما:ا  ¸ , ., ¸ قا/  ¸ ¸ , ر
 نا ۔,¸. ¸ ¸ ¸ . ,ا . ¸. ا ¸_ . ¸ قا/ . ک ¸ ¸ , ¸-¯ ے; .. ¸ ر .¸ _
 .. .اڈ _ ۔ ¸ ما:ا ¸ ¸: , ا. ¸ ., . - . ز ¿,ا .-د - ¸ر. . ¸د وم.ہو:. ¸¸ ز ،
· : ل,د . .او
104 
 
 
 

یا
.
¸
و.دروا
¸
. ¸ ید.  ¸.تا _ ¸  ف>  .¸-  .< ¸ب~  نارود. ن,  م..ں-ودنا  ۔
 _ . ¸ ے, . ¸ زار ¸ .±ر _ ۔
¸  نا ت., ¸ ..:ت.اا:ا¸ہو..سا _ ٰ یrدروا , , .ا  ., ¸ .::
,  :.._ا,ن:»د.ا-رد¯  × ر _ ۔ ¸ ¸ ت., سا ٧٠ ,¸. , .  : _ < , .  .او
¸ ¸ا/  ف> ں¸ ¸و  ¸ .,¸- tsasa» ra:|c` :ا>. ¸   _ ., ¸۔,¸ ,ا ٹ_ا_
و ¸ _ ¸آ  .ا,  :,روا ق¨  tcc»|:c re: ce»|i|aie»al íi¸||s` ¸.  م:... _ ۔ ٧٠
  ¸ت. ¸ و.د ¸ روا  çا.  ¸  نا ¸ ب:را  :  ¸  ,  ¸  _  çا.  ¸>ا , قا/  .  .او ¸ , .  :,  ۔
  ¸یڈ  ¸او ¸ , ل-  .  ¸_  ف>  ..او ¸ .  »,<  a±ر  .  .اد ٣ _رو  -  تار  ¸  .ا ¸
·ا .,ڈ  ن ¸ ¸¸ ¸ا ا ¸ :ا>  ¸ ¸   _ ۔.. ¸ , , ، , ,  سا  ¸.او , با<  . ¸
  _ ¸,¸  ¸ ¸ -  .  ¸ ¸ا. ر , ا  ¸_  ., ¸ قا/  .  ¸روا  ک ¸ < ¸  , , .آ  _ا  ہو
` ¿,ا ¸ر.  . t . ,ا _ء , ا  روا ¸ ہ.  ¡ں-ود  ¸روا  ک _ ¸  ا, جر. , نا  ۔., ¸ .  ¸
م. ¸. : ر;ا _. ¡e|» nec # z .ر , ¸ہو.,,:سا۔, ¸ با روا ,,ر .. ±ز»ل. ر_
ا ¸.ا¸ ¸ . ,د ¸ ¸ .ار ہا, ۔, ¸ر ےدں
, _.  .او  .ا.  ¸اد¸ 
ِ
ن ¿,ا ¸ _ ¸.  : ¡e|» nec # : .ر , .  سا  ۔,
, ن ¸د ہو., , قا/  .  .¸.او ¸ ¸.ا  نارودسا۔,,ر  ..  م: ¸ ے,ود  .او  ..  م:
. ¸ ں . ¸. ا  .  . ¸ ¸_  ک ¸ ت:.را,ا_  ¸ر:.او..  ب:را  :..:ا  زار  .¸ ¸ ._  ہد,
  L, _ ر,ا  :3»  سا  .  سا  ۔ , ,سا., ےر,  .¸ 
ِ
ن ¸ _ن.¸  .ا¯  ¸ن,.ا¸ ¸ ,
· : ل,د . .او
105 
 
 
 
۔, ·
ncal # z _  _ا  . ,  ¸.  ¸ ¸  ن ¸ ,, ” قا/  _  ر-:اد.  ¸_  , ¸ ¸
,  -  دا,ا  ¸نا  . ت , < ¿د ¸_ ¸ç.نا  ..ا-.¸د:,  ل _ ¸ا روا ا¸ , ¸ہو.¸
,د £ا/  .×  L.ا  ہ..  :¸-  ب ں .  ¸  - _ ;ا  ¸دا,ا  نا  ۔ , ` ¸و  ِ ق/ ¸ ¸¸او  .,ی:
  ںr ¸ . ç .او t ,ر  L.  ل.ا  م.¸.  ..
.
_
.
¸

  یدفآ  ¸. _ ۔ ` زا  ہو. _ t _ا  ¸_  ,
_ ں زا.اسا  - ¸ L¸ _ ¸ ¸ £ا/ ں ¸¯¸¸. ¸ا  روا  ,¸ ¸¸ا;ا.-¸.ر. ¸,
ا .نا  ۔, . - ,  م.±  _ £ا/  ,  :  .,  قا/ ں ¨.  :ح·  سا ہو۔,..  ٹ-روا  ¸- ¸د
-aL. ¸ قا/ ¸ £ا/ ں »  .  ¸_  ۔,.:  ¸ر_.ر.  - ¸ز £ا/ ں روا .د ¸  :.ں,/
ز. ¸ _ ¸_ ¸ .ا ظ.ا  L. ل _ , ےڑ- ` ¸ ¸. t ¸ -. , ` ¸ .او :., .._ ,  t ۔ “
ne#: ,. ن ¸د ».م,. ¸ز <  .اوکار-¸ں¯-  قا/ ں ¸ L.  ¸  .ا
  ,ر _ ¸  ہو:¸ ۔,  ¸:  nec#z ا  ¸_ ¸ ر;ا  .سا  روا  ک ¸ ¸ ,  روا  ¸-¯ ¸.¸_  .ا  ک.
, ےر ¸ ,رL.  ¸ _ ۔ ¸ , _  ہر ¸ ¸ ¸ ` ¸را. t ¸ا _آ.  م..·: , , .  سا۔,  .,
.  ل.  ..  .  ں-ا ¸ ۔, ne#: .  .ے¸>  _=  . ,ا .  ف·  ¸  ¸ر.  .  _  ¸  و  ¸  ¸  .ا 
۔, ی._
,ا .  ¸  .ا  ¸-  .  سور  ¸ا,.¸_  ےا  .  .ا-. ٢٠٠٨ ء ¸ ¸یدٹر_ر
,  ¸¯  . و . [¸ .لر , _ <  ے;.کار-¸ں¯یر ں ¸ ¸ ,-آ ¸  ¸ںو,

¸
..
¸

.  روا  ں-
 _ . قا/ , ¸ ف> . .او . م, ۔, ¸ر . ,ا » _. روا ¸ ع+ا سا ¸ . مز _. ۔,¸
· : ل,د . .او
106 
 
 
 
  .  دا,ا  ں-ود ¸ ..ما:ا  ¸ , قا/  ., ¸ ,ا ,  -  دا,ا  ت , ,  ¸  ¸  ,ر  .,
ڈ _ ·  .  .ر ¸  ¸  ¸ ۔¸¸,¸ nec#z . ¸. £ا/  ہ.  ¡دا,ا را.¸  .م,. ں :
¸ م.¸یرو· ¸  ±  ...¸_  :.lور , س.-  ںور-  روا  ¸:د.نا  ¸_  ç.  aL.
¸  . _.م,,۔.  .اڈ .  نا,ا  . 
ِ
نو ” ¸ ںوز- “ -  ¸  .×L.  ر:ا.  ..  ل--  دا,ا
,  ¸  ¸او ا  .  م, روا  ¸_  ç.  . - ± سا  ہر,ودز ا¸ , ¸ا  ..  . ¸قا/ ¸د ¸  ہو.aL.
  _ر-¸.  -   ¸ز .  .  ..  ر, ¸ . _ :>  سا  ۔ ¸ ..¸.د.¸, _¸. . ,ا ” ¸ ںوز-
دا,ا “ قا/  ¸ ¸ ¸, و¸  .  .ا-.   _ ¸ا.  ¸_  ¯  ¸ د.  ف·, ¸ ں-ودنا  ۔ : ¸ ,ما:ا¸
 ر. .م,.:وساروا ¸_ . _ ¸ ی نا..¸.د.  _¸. روا ¸ر, .. , . _¸.
ء>ا  .  ¸ر.  .  -  ت.ا;ا  . ¸ روا  ¸_  ۔.ر _ ےر,  سا  :ی ¸ z,  ہو..  , _ .  دا,ا  نا  .
  ., ¸ . , ¸ںوز-¸در , ¸ ز  .  :  ¸ ¸ ¸  ہد ۔,  ..  nec#: _ر-¸اذہو.,,  :
 د» ,ا ¸ , ¸: : ت.او ¸ ار. ¸و| - ںو», ¸ا/ م- ¸, ¸. ¸ز , , ¸ ± سا م, ¸ .
  :..  ¸  ¸  -  ¸ر. ¸  . , ,  ¸  .¸ساہو,  ¸. ,ا و  ¸  ت.اوم.  ¸¸
_
¸
¸
¸ ¸,  ¸. 
زاوآروا _ ر ¸ ç ¸, ¸ڈر _ م.ا.ندروا ¸ و ¸¸
_
¸
¸
¸ ,ا ¸ ¸ ¸ ¸ ¸, ¸.د ¸ سا ۔ م.:
ue| vas| ۔. ¸ ¸ ونا¸ L×ç ¸¸ او- ز . ش ¸د ۔×. ,ن:ن-:¸نا -¸¸, .م,.. . .,
¸ و ¸¸
_
¸
¸
¸ ¿,ا ,  ¸  -  ¸ر.  . ¸ _¸ .  م,۔ , ;ر.ا  ¸او..  .  .ا  .  ç  .  .
  ¸-  م,.  ل.ا , ¸.+. ز,: ¸ .م, ” ,¸ذ ¸ “ ز  -  _  ¸  ں-:  ر;ا ¸ ز  .  ہد ¸ ..;  ہد
¸¸ا/:. ں¸ رد¡:نا  _ ¸ ۔,ر  L.  ل.ا nec#z . ¸ . ¸. ¸_  . ¿,ا ¸ lc
:ass . ¸ا ç  .ن.ا  <  ,ر  ..  ¸.  ¸  دور,  ¸ ز  ¸_  ۔,,  .....د»  ..,  ¸ ¸ ہد
· : ل,د . .او
107 
 
 
 
ز  . ¸ _:  ہد ,ر,  :.._ ¸ ۔,ر  .ا.  ل.ا  دور, nec#z ¸ .  ¸_  .,..  ¸ ,ا .¸رد
ز ¸ _ ہد ں , ¸ر . . . .او _ نا ۔ ¸ ¸ . er s|a:c ڈ·ر _ ۔ ¸ _ ں , ¸. _ .ا؟ ¸
  زار ¸ .ر , ,  :  سا  ۔, ., ¸ _ ھ::çا.  روا  .-دں _ ¸_  _  ر-  .ل:  ۔ ¸ ¸  روا_  . 
  ت.'ر  ·.¸.ر.: , ن-ے.¸_ا..او tG:ay s|e»c` L.  . ¸ د.  ¸ , ¸۔,
_ _ا :ود_ا ت¯وا ں _آ . · , _  وا ,.اڈ . ا ¸اذ _ا :ودیر. ¸ ر : ؤ . ¸ ۔, .آ .
¿,ا .: ¸ ڈ¸ر. ¸ ,  ¸ی ٢٠٠٤ .ء , ¸¸ت.ا:ا_.او ,ر  . _ :نا۔
  .,, , _  روا  ¸  . 
ِ
نور.ا  .او تاذ_ا¸. 
ِ
نو ¸ د-., ,ا لا-  ۔,ن-¯ ¸ ., ` نا
ا:ا د<و,  .ت. t ,  .  ی._  ¸  ن-¯  .ا , , ¸.ا  _.-  ç  ؟,¸.  ¸ ں-_,  .  م,  سا
  .ز:  . ¸ ,¸  سا  .,_,_ ¸¸.  .  ¸  ت.»  ¸سا  روا  ؟¸ر  .  ¸  د ؟ ., .  ¸_,  ¸.و
, ¸ ç¯ د<و : سا ۔·ہر
. ا.او .- _» رو
, _ .او ,ا ¯ ما:ا ¸ . , ¸ ت.او . تر. و ¸ ¸و| ¸ , ف> . ¸ ۔, ثr
ِ
ن
  .سا .او  .ا.  ¸اد ¸ ,ا ا ¸,  .سا روا ¸  .  ,  ,  :  ر;ا _. ¸ د:  .¸_  ک , ¸ا
ں,., , ¸ر_  :  .  .او ` ¸ ں t ,  ¸ ¸ر _ ۔ ,ا ,  _  ¸سا  ہو.  .ت.ا:ا  ._  د
, ¸ ; ,  :¸¸  ¸۔,¸ما:ا  :.× ¸  م.  ا;  ,¸-  .×._  د ,  ç.  , ¸;ا_ا  ¸_  د
  ں¯ر- ¸ ض,سا۔,¸¸  ض,¸ذک., ¸ .ور  دا,ا  : .  ساروا,.ے,ود¸_  ضرا
· : ل,د . .او
108 
 
 
 
¸ ¸  .اد,  د<و  :ںور:و ۔L. , ا  ¸,  ..او ¸ ےر,  .¸_  ک ¸ ¿.  -  د-ہو.,.,  ,
[و. ر ¸ ¸ درا,<. , ۔, ¸ ¸و
ِ
نو,  ح+ا ¸ ,  روا  ں-. _ ں . ن,رد .  ںr
.نارود ۔¸آ  . , .یردا,  ¸...فآرڈرآروا  .او ن,رد .  پو.¸_  ۔,q×ف:ا  :¸اور
, _آ , ,آ
¸
¸
_
·فز<  ، :.  فآرڈرآ۔,¸رز,::.  فآرڈرآی¸
ِ
نرو.یدفآ¸. ,ا ¸ور
~ ..رآ. ¸ ور  ;در.  :سا  ¸جآروا  , م ¸ ے.اڈ  .سا  ۔, k»i¸||s ues¡i|allc: ¸.
 ; z , . _ , ¸ ¸ د ١٠٥٠ ء ¸ , س.ا ¸ ز ¸س» ¸م::¸۔¸ ¸ ¸ر ¸ .او.آ - تر
  »  ۔.  ..  ±»  ¸ں--راد. ¸ ¸ .ںr  _ ¸ .¸  -  Z.  .  ں-. , ¯ ¸ ; ,ا _
: ¸ ں,و  روا ¸×¸زڈ×رے ١٣١٠ .ء ١٥٢٣ »  ۔¸ر¸.  م:.ء ¸ ١٥٣٠ ء ¸ : ¸ ۔¸  ×  ¸  :.  ہ
  .  ں,و ١٧٩٨ ء ¸ ¸¸  .ا ,. , روا ¸ مور ¸ )۔¸  ×ن.ا, ¸ ¸ ; ¿د · ¸ _ا  روا  ,>  ج.
¸ا¸ , ~¸  :سا  ۔,فو,  .¸و¸ں- [و.  ¸جآ-  د-ن:را  .سا  ç.  ۔,.  چ¸. زر
¸.  روا k»i¸||s ¸,. z _ دا»¸ت:را  .رڈرآسا  ۔ ١٢٥٠٠ ، ر:.ر  ¸ ٨٠ ¸روا  را_
  دا»¸ںور:.ر ٢٠ [و.  ۔,  را_ ¸,  .¸.  روا زر × ¸.ر.ا .نا  ±,.. ¸ںr
¸  ل..  ¸ا-ر  ¸± ا,  ۔¸ , ا  ¸,  :.او ¸ ¸  ¸_  ک ¿د م/  :.:د<و  :ں-.روا  م+ا  .
  ¸ر  .ندرا  ۔,.ر .ر_ :تا¸./ل. ,ا ن- 1|c la|cs| ce»si¡:acy 1|ce:y .
- لا  ..زور  ._,ا  .  نا , ن ¸ ¸,_ ¸ .,,  :نا ¸ ± قا/  .,ک.ا  ¸. ¸
, .او ¸ د,م. ¸ر, <  ,¸  .:.  فآ¸.:م, ,ا ±-¸, ¸ ¿د ±-  را,ا_  ¸;ا  ¸
  ۔, ¸ ں ,ا ل.ر-  ¸د _ ا ¸درا.,¸× .ر_ را,  کrروا  را,ا_-  :.  فآ¸. çد _
  ¸او±ر  ¸  .  سا  روا , L.  ±.  ¸.او _ ¸ارذب/  روا  ::ا  ¸ن-  سا  .نا  ف·  ی,ود۔
· : ل,د . .او
109 
 
 
 
  غ|ا ¸ _.ا  .:سا ” . , رڈرآفآ,.  “ ردا,  . ,ا ر  ¸ _ ¸¸  سا.  .ا ¸د¯ .  ,.×  L.
  قا/  ::.  فآرڈرآ ¸ ن::ا ¸ -  .ےڑ,  .او..م: ؤ ں ¸¸  ¸-  .  ¸.-  ¸ ..رڈرآ۔ ,
  ¸.  ,. , :  .  .او :c:cc»a:ics ت  :راد.  .سا..  ل.اs  :¸.-¸ ¸ ¸  ا, , ,
.ç. , ,.  ¸ا ¸  -د¸اد¸ا .,  ._ ., ¸ _ر .ر_ _ا  . ,ا ¸¸ر ¸ ڈ:  ¸ ¸ - ¸ا ,ا
  ¸,¸¸:  ٹر_ر ¸ , .:.  فآرڈرآروا  .او ن,رد ¸  ¸  ت: ۔,¸  ید , ¸  ¸  _  .او
_  .  .  ب. ی L.ٰ یrد  ¸: _ ,¸م,. تد ,ا ,ا ا  , _.  ,;ا  .  ,¸ر  .م:_  ے
¸- ں ¸¯. ¸د [و. 
¸
¸
_
·  فز<  ل;  ,ا  _.:ن-;  وا  ¸:م,۔, /  ی ¸ ۔,  ¸  .,  .:ت
” ¸. ¸ ا» ¸ ¸ا, ¸ ن-¯ “ , ہ/ : سا ۔


· : ل,د . .او
110 
 
 
 
.او , روان¸ ید-
,,ا سا  . ¸ روا  ید.ا ¿,ا ف>  .ید..د.-نا,  ¸:_م+ ” د¸  س» “
¸ º :: _ ِ فو,.  جآ.  ¸.±'و. ر _ ل.ا  .ا  ¸ہ,  :ح·  ¸  ۔ , , روا , ۔,,ر,
.  ف>  .ید.  .د ç .او,  ¸دآںورا_  _ا  ·.  ¸ ، ¸  .اڈ  ں,·  ں,را  روا  .ا.  ¸_ا  ں-:

·

_
.
¸
.
د<و,  .  سا  .¸او.  ہ, 
¸
. ” ¸ر  ¸  رود  ¸د “ ¸  .سا  روا ¸ ¸, ¸  /  ¸  ن:ا  ¸-  :.آ آ
 - . ود. ید. .د ہد<- ۔,ر _ ¸ ç روا ¸ ,ر : .. - ں-ود .. . د.ا و _ ۔ ¸ : سا
۔, · ےد ¸. .. ت.ا¨ا . . ±. .ا .ا - ں-ود . , یرو·
  :ید..د ,ا ¯ - ¸ ., ,,ا ، ¸ا,ا  روا  تر, .:  .::ن:_  .  :»د.ا  .
  ¸:. ¿د ج'. .,¸¸· _· ¸_  ¸¸.ا ، ,  یدہا-را×..اڈ  ںورا_  روا  ¸.ر  _.
 ں'. ¸:_ ...پو¸ _.ç .,¸ر ¸ ,اور: .اد. .د روا . و. r¸د-۔. -ریر, ں
¸ا_ ç ر .ڈ _ ذ. . ے _ ۔.
:  ید.  .د -  ا,ود ¸ >روا  +ا  ., ¸ ¸  ¸  د¸ .,  ×  ض,  _  ن.  ¸  <  ,  .ا
, ¸نا ,, ۔, ¸ز ¸×ءارآ.¸:.نا _ قا/ روا ن::ا  ¸ ا× ، :ید..د .ا ,,ر ×
 م.¸:سا . ےدم. , ¸ا_ سا .,,ر , آ¸ے ڑ ¸ ¸ ¸  ç ¸ ۔,ر _ ید..د  _ ,,ا و
¸ ,ر, ¸ور < .ن:_ رواپر د¸ف>. , ¸,.. _ . .. د. > ¸ ، جآ روا . .اد. س» .ا
· : ل,د . .او
111 
 
 
 
¸: .-  ¸و:ںو,:  و ,ا ۔,,ر  ےد  م.:ید..د  -  د¸س»  ¸  ,-  ¸ :  سا  ید..د¸
¸  ç ¸  × ¸ ¸  ç ,¸سا  .¸  ,  ¸ ¸ ` _¸  ,. t ا  :Z.  .ن:_ , <  ,ا ,,ا .  د.¸
¸ا,ا  روا  تر, .,¸.;  : _ا,ا ¸ا¸زو ر-  ¸ ¸ و·¸د¸ا  -  ن:_  ن.:ا  ¸ن q,  ن
رذ. تر, روا , ç _ : .. ہ, - ن:_ _ ¸.ر ہز¸ ¸ سا ۔, q . _ا. ش ¸ ۔, ¸ × ¸:
 روا ,篠ن:_ . , - ,.ٰ یر.ود- ود ¸ ¸ ے. l- ,د :و سا L×
  . ¸ تا-  .زا.ا  ¸.  ¸ید..د ر×:روا .ن;r. ، ¸  ,ر  یر,  .  _ا.  .  د,آ  م+ا
., rد.Z.  .سا ¸ ¸  د-.او.:·  -  گآ¸سا  را _ ¸  .·  نو>  ور:د..¸  ۔ و  /
 » قد. _ ¸: . · ۔ _ ¯ ں× .. . ¸د یرد, ¸ .و.ا جا, روا ن.  ¸ م: , ۔¸آ
  ف·  ی,ود ¸ >.ید..د ¸ ¸  ¸  ,  ید.  .د ¸ ¸  م+ا  ¸ا  ف>  .,
  ¸.۔,¸.  çا,Р :.¸.ز  ل.-روا  نr_-نا  <  ,.  س» ¸, ¸ ¸ ز  ل: ¸ ¸¯  ¸¯  ہد
  سور  .,¸  × ¸ >  .  :.  ¸. -ف _ :ن::ا  ¸+ا  تار.ا  »  .  :  ید¸ ٩٤ ، ٩٥ . .
  ׸ا_ , . ,روا.ا۔ .  ç¸,.ن,.  ناہو.:  .  .  çنا,  ,.¸-  .  ت ¸د ¸.  ¸  ¸ا  ۔.
, ۔. . ھ; . ر
·  ¸¯¸.  ¸-  ید..د¸ز·  ¸ ·.  ¸.,  .  ف ¸ ں-¸  .ا ¸ _ .  .
  : ¿,ا وز,  د..د:ےا  ¸آ¸ , ¸'روا  ےر.  .ک-  .  ن:_  .او , و ¸ ,ےر-  .  ت
_'_.¸د.¸-ا ں .- ¸ا ¸ا ¸نا  ۔,,ر  .¸·  .  .د.¸ںو.اڈ  -  ں-او¸ ,ڈ  _ا

¸
¸
¸
._ ، ,¸:ا¸< _ ..  ,,ر  ;,.او ¸ ..  ¸-  ں-وç_ا ¸ ں¸۔×.رc:.¿  ¸
· : ل,د . .او
112 
 
 
 
 > ¸ ک.-سا.یراد.ذ¸;ا ¸ر-, روا ,,ر ×م: ¸ ں,و.×,ر .¸ م,زا .- ما¨ا ¸
  ,  نا, : , ¸¸ںو.اڈ ¯  ×,ر  -  _ ¸ ¸ا  ¸¸ں-  .,¸.×çید..د ¸  ر ¯  ¸  ے.
 روا , ؟: × , , ¸ ز ¸د ¸ر. ¯ × :و> . ر.ا . . ل-و  ¸ ۔, .. ن. ہد
,  روا  ·.د-  , .  ید.  .د  .Z.  .سا  روا  ×. : ¸ :  .,:  .  سا
_,  .ت.ا¨ا  ¸ _ م.:¸  ید..د._,  روا  ز.,-  .ںود..د ¸د ر  ,  _ _ ¯ ¸
¸  ç.  :و  سا ید..د ,د..د.ç¸.,¸× دلاڈ.ر _ ں×.  ب- ,
  ن::ا ¸ -سور ±-ن>  ¸  ,  .  ن,.»  .J  .  ن::ا  .سور  .,ہا-  ..ز  ۔ا×ب
  ¯  ¸, ,,ا و ¸ ¸ ; ن::ا .  ند.ر ¸ روا  a.  r¸د-۔¸  .  ید..د¸ç¸  ¸
  روا  ¸:ا  ¸  ۔¸  .  یرqیر¸_  ¸  ¸¸> ¸ ¸ ¸:  سا  ، ¸ا  ¸.  Р روا  نr  و¸ا ¸ ¸ ۔a  ب

¸

ا  ¸ناروا  ں-ا,
¸
¸
.
ر  ¸.ی-.,  ..  ا×ا·ر¨  سا  راد.  :
¸
.
¸
..
_
.
.
¸ ¸  ¸نا  <  . ¸ ¨:  ر¨  سا  ¸
¸  .  ¸× ,ن.  »  .._  ¸,ر  . < ۔¸  ¸ ¸ .  نا  ¸  جآراد.  ا· .,  :ن, ¸ _, ¸
۔,:. : . ¸ ید. .د
ً:او<  ید..دہد<- ,ید..د ¸ ,,ا ، ¸ا,ا .دہد.  _,¸تر,  روا
  ¸:.  ±ا,  ¸  ×çتر-  ¸ا  ف·  ید. ¸ ¸.ر  ¸±  ونآ,  ف>  .  ,...  . ¸
ا ¸  .,¸..  رو;  .  ا:  ف>  .ں-ا  -  ج'_ا  ۔¸  ے.  د¸
ِ
ن. ف>  .¸د  نا¸ د¸ ¸
 .,. ,. ¸, ۔¸ےر.ا ¯ ؤ ں ¸ - :جآ,روا : ×,سرد:±اد.ا , ¯ ¨ _ , ر ¸¸ ,
۔: ے. . ےد- .
· : ل,د . .او
113 
 
 
 
¸  .ن::ا ¸  .  قا/  .  ×  عو ¸  <  :ی.  ,-  سا  .  ز.آ¸ارد  ید..د
  ¸+ا ¸ا :. ، ر-¸+ا ¸ .ن:_ ¸ا .¸روا  ¸  ¸:.لو·  _  ں¯:ا   _ ف·.  / ¸ .
_. .نا  روا  .. رو; .ا:  ف>.ں-ا- جا'ا  ¸ , ¸¸ت ا_ .ا .. §و . §و .  ,..  ¯
 ¸ ن:_ ± ل.د ¸ ں-ا, .ا . : ب· یر: _ ¸ ,د × .» س,ا ۔, ¸ 
” ¸  ×  ¸  .  ں¸ ¸ - -  د ¸ا ںr  ¸
¸
.-
¸ا  .  ¸,..ا ¸
¸لو·_Z. .  ×. ..  سا  ہو _ ¸ ر_ود.¸,¸>
ں× ، ک.  .  ¿روا  ں×ل.¸ ¸ ,.  ےر.  ± ےرادا¸ ` _  .ا¸  _ا t
.  çا,  دا.ا _ ، ¸آنا.  ر¯¡:.دا.ا  ¸ یر.  .  ×:  _نا
گ.   ¸ز رو· ¸ ¸ت   ¸ . _ . ، .ا¨ا_ا  .نا  ہا- ¸  ,  ت ں, .
۔ں× “
tí:e|ecels z:`
  س,ا  ہر-. ,ا ھ_  ,ر, , ت:.  Lر.روا ¸ ¸¸¸سا çد . - .  د ,ا _
¸ا  زا.ا  تر¬-  ر¨  ¸  :  ..  رc  ود. ¸ ۔ ,,ا و ¸ .  .  ا·  ف>  .  ن:_  روا  قا/  و  ن::ا  -
, ¸ ¸ ± ,ہ,- ک.  .  ¿۔ ¸ ç .رو , ¸آ  روا <ا ,ا ¸ ¸  روا  ن. دا.ا  طو/  .  ,  س
çدل-  ےزاورد. .ا¸¸او.آ...ا ۔ ¸ ¸  :.  ن:_ ، ¸_ ، ¸ ، ود. ¸ ¸ی.خ.  :ہ
وا  ماr  ._  .  ¸¸;ا .ا¸¸او.,  ¸:  .  ..¯  ,.:  ...آ-±-  ر ¸ ..  ¸  _  ںrنورڈ ،
, -  .او _ ؤ ں :-¸  :... ، ,  نا,  :ن:_  .آ۔,  ¸:  ..  çا,Р ¸ , >  ¸.او
· : ل,د . .او
114 
 
 
 
  .:د<و  .سا  د<و,  .¸د<- ں, سا  ؟, ¯  ن.آ  روا ہد.: _ ¯  با< ¸ .,تو,فو, ” .
..¸  .آ  .. “ ,,ا .  ç.,. ٣ çد.اڈ  برا ۔ ¸زو ¸  .  ,  . ٩٧ د.۔:ڑو. ¸ _ا  ت'  ہ
,: : _ ,ا , ¸ . روا ¸ور ¸ . سا ۔, ¸. ن ¸ ¸ : ت:. ہد<- . ن:_ ¸ . _ ۔
” ت,  ی,ود¸زار  .¸ا,:یر. ¸ ç., ¸ - ںr.د ¸ ¸اr
,ا,  .  »  سا  -  ت,,  و  تاد. د.  _ _,  ×یر..  .ا,وç  ہو.
 .¸ _ ¸ ۔¸ × ر>ا روا ¸.اا¸ ل, ¸ نا ,ا د.ا . _ ے,ود
۔: ., .ا “
tí:e|ecels ·::`
  , ¸  ف·  ¸ل,¸ا  ,ہد<-ار. چر.  .:  ےر.  ؟, ، یو¸ےر. : ï  :  _ 
ے.ا..  زا.ا ، L, ,ا ¸  -  ل-.  ¸  ¸د ¸ ¸  فو, _ د.  ؟ ¸ ±د  جآ  ت'  ہ زا.ا  ¸ ¸
, . و ن): ¯ ” ± رود ¯ ل, “ _ ,ا ۔, ¸ر . ن.ا : ن
” ¸  :وا  :...  ¸.  :  _  ...ار ل-. ¸ ¸ ¸ ، . ¸ ¡  روا  ¸
,ا .  ¸¸ ا_ /  د.  :.¸¸  ׸. ¸ ےد  ç  -ءارآ  .ز>  روا  ت
  :  ×..  ¸  . ¸ ¸ - _ [  .  ./ ¡  ماr  ۔,_  .,  .  ×ے¸
_, 
_
¸
/ ۔. “
tí:e|ecels ·:c`
· : ل,د . .او
115 
 
 
 
” ¸ ں-.ص--  ں--..  ,:. ¸ ¸  ¸  , ...
¸ا ¸ا روا, ¸. ¸ یز, ہ/ ,. ر² ن _ ۔, .. د¸ . “
tí:e|ecels ·º`
  L.ا  ہ..  ر_·  .  ¸ِ ز·  سا  ےر. ¸ت'¸د ,ا ¸  ¯  ,¸×روآ.  _  Z,
,  ,  روا  _  ے,ود _ ¸ا  .  ا._  .. ,ا .  .ءارآ...  .¸ز  ے·  ت,  ف>  .ے,ود
  :. ¸د قا/  ۔, ¸ ¸ روا  ج'¿,ا  م: , ,._-ی;..او ¸ جآ , رذ..او ç _ ¸
  ن:_ ¸ [ دند.,,ر  ,  ¸ ¸..-راد,  .ا  .×çےڑ Lآرا-  _  _ .  ¸.و . , ...
¸.و ¸زو L.  .:  - _ .
¸
..´
¸

  §ف.روا _ د.  ۔ ¸ د.با  ت'  ہ ¸ ¸  ہ -  .  ¸ر ¯  ¨ _ د ¸ ¡  .  ¸  ت'ہ
, ¡و , ; ؤ ل. ,  .  .- ¸  .آ¸ہ»دتç¸..ا  .  ف·  ¸ن.آم'۔,¸ر  لد.-_ 
,:  .آ  ,ہ»دتç  ۔,, ¸  ؟.آ  ,  . _ ,,ترو·¸.¸  :ار  روا  ,¯¸.ا  ¸  -  م'.
; ید. .د , روا : .آ ہ»د تç ç:.  ۔¸ ., × 
· : ل,د . .او
116 
 
 
 

لو·¿,ا_.اد
ِ
ترازو
  .  ن:_  ±- ٦٠ ںو¸ ¸ ¸_ _  ._  .
´
¸

·
,: .  ڈ.ا. ¸د ¸, ¸ :  م/  و  م:
  ڈ-  ر,  یدا,ا ¸د , رذ.¸, ç ·  . ¸ ر  çا.  ¸:  م: ç ¸.  ¸.آ,  ڈر , ۔,·, ¸ ._  .
´
¸

·
_ ¸  گ:  -  çڈ.ا. ، ,ا¸.¸ر. ¸ ¸  .  کا;ا.¸ ¸  ,  .  ور ر , ¸:¸, م..آ  .را-
¸ --آن:_-çہر-.۔, .آ  ._  .
´
¸

·
¸

¸

¸
.
·
¸.
م.:ç
¸
¸
_

´
¸د , .ےر_  <  , ¸ ,ا ..
  عو¸ , , ا  ۔, : ¿.¡- س ¸ .. ٦٠ ر  -  ںو¸ · ¸.  ٹ çد  . _ :  ے,ود, م:  :
 çہر-.۔,یر, ..
¸

¸
.~
رذ.¸,. . ç · . ¸ a . ¸-ڈ-ر, ص-:م: ¸ ¸
  ش>  ¸.آ,  -  ._  .
´
¸

·
.او , »,  ۔,  ·  , ¸ - ¸ا  ر_  _  ر-¸ ..ç¯ _ ¸ ¸ ,ا ¸ا
  رو¸ ¸ ±  سا  ۔:  × ¸ وڈ  .ر. ¸ ھ.ن ¸ ٢٤ ,  ± ,ر ر _ ڑ:¸,  :.  ¸ ¸ د<-  :و  .  ں
  ¸ر _ ..  ش>  -  ._  .
´
¸

·
,~  ۔ ¸ ١٠ . ٢٤ 1  ± _ :çسا¸)۔ .    ¸ز ¸-  ت.»  ا-ا
  سا  روا  ے. ¸ _  ک:  .,.:  غا,  :ن.:  ثr ¸ر.  ¿,ا ن:_-çسا.  ¸ ¸ د<- ¿,ا
او. فر. : . ..-ڈ - ں-د ¸ .. , ¿,ا . ¸ . ں-- نا , رذ..او ç ۔±. ç- نا
,,ا ,¸  .ن:_  . ¸ , :..  çا,:--  .او ,ا .  :او .×ç.
  .ا  ۔,.ر  .  عو¸ ¸ :...  ·-  م.¸:_  ç ¸: , ¸:_  ¿.  ,,¯  , ¸_ .  ,_  -
· : ل,د . .او
117 
 
 
 
 ہو , . ._ .
´
¸

·
. ں-. نا . .او . ¸ _ :. ¸ نا _ تادراو ¸ ¸ نا .. ¸ ¸.آ ا_ ۔± ×
  . ,,ا ¸ _ سا  ¸ارد,..  çا,-  ن:_  < ¸ روا  ,.ر  /.-  تاد.  _ا  ¿
 ہو , ¸ ¸ سا . . . ص. _ . ¿,ا ¸ تاد. ¸ ¸ ہو , ¸ × ¸.آ ¸ م: ۔, .ر. .· : ل,د . .او
118 
 
 
 
لو·¿,ا_ ن:_¸¸ر
 ¸  ¸ا  _ن:_  ¸¸ر  ¸.._  .  ں'.  زاردرو
ُ
د.ن:_-ت¸,  _ا  .  ,,ا
-  .  ن:_  ¸  ن,ز  r  روا  ودرُا  ت¸,  ¸,,ا  فآ¸اوçرذ.ن:_  ¸¸ر  ,,.  لو· ¸  .-  .
 ¸  .سا  ¸ارد,,ا  :  ے.,  ¸زا.ار_·  ف>  ._¸,ہ¸ا_  ¸¸ز_ا  ,,ا  روا  ¸ےد¸:
 ¸  _¸,روا  :  ے.  ,ار  ف·  ¸..  ر¸ا  ,.¸-  ماr  ح-  ہد.¸ن:_  .:  ے.  ¸.  ہ..
__  :..  .اڈ  ض-  ی¸ .,,ا  س:اماr  ..  ,شز.,ا  ¸..  چز  -  ¸¸¸:_  ¸  ¸۔:  ے.  ر
 _ا¸:  ¸  ¸  .  .  ¸  _ا  ہو  روا  ,ر  ¸وُا  .  ں-آ  ¸  نُا ¸>  ے,دن:ہد¸ز  _  ہ¸ا_  ¸
,  .+رو-  ں-.ح-ہد.¸ا  روا  ±.  ش>  ¸.آ, _ا  ,,ا  ±.¸·  ¸ذر-  ¸;  ¸.او
 ¸ _ م: ¸ . ن:_ روا ± . ¸ ¡ ¸, - ں-ا, نا :.ا . ¸ _ L, ¸ . .اڈ روا یر: یر,
  ےرادا  ¸  .ن:_  .آ  .آ,,ا  ۔±.  ¸  ¸.:  م×._ا.ڑ:  ا| ,,ر  .  ¸,  _ا  -
.  ¸  ..ُا,  .آ.نا¸  ¸-  -  ں+¸.. أ ت .ار  ہا,  ,,ا  çرذ.ن:_  ¸¸ر  ¸¸ا±..
۔± _ ت.:ا _ا . ماr ¸:_


· : ل,د . .او
119 
 
 
 
 ن:_ ¸ ¿,ا ےڈا
¸ہد<- .  :  _  .  ±ا  .  ¸  ز.آ..  .  ¸  ç  ¸  _ا  .  ں-ا,  ¸ , روا
  ے×.ت³.  نزو ¸ ¯  ,_  _  ±,  سا  ۔,  ¸.:,  _ا  ¸  -  .اڈ ¸ -.آ  روز  .  ¸  ,  .  . ں .
.. ، د<و,  .¸..و,  ¡¯  م._ا ، ,  ¸ںا.ہ-  :±:ا .اد...ں-ا».او. د 2  :ر
  ادا  راد.  ¸ا م)م¨  _  ذ.  ..>  ¸±ا , ., ¸ ی._  ¸  ¸,  .  .
ِ
نارا>نا ، - .  ٰ یر.ود
:_ےr ، ¸...ر.ح¸یر_ ,  ید.ا  ¸:  .,:.ںو.  ، ںو.اڈ ¸ ¸
ِ
ع:¸
  ضr  . ,ا ¸ون ے ¸ : ¸ ;نآ,  ,  .׸ار  _  ¸,,  ¸¸; ¸  و ¸ ر,  ر,  -±ا ¸
¸ . , ¸ ¸او. ¸,دد

ۡ

ُ

َ

َ
ّ

ِ

َ

ِ
ﺒَ
ّ

َ


ّ

َ
ﺣ ى
ٰ

ٰ

َ
ّ
ﻨﻟ
ا
َ

َ
و
ُ
د
ۡ

ُ

َ

ۡ

ا
َ

ۡ

َ

ٰ

ۡ
ﺮَ


ۡ
ﻦَ

َ
و ﴿ ؕ ﴾ ﴿ ﺮﻘﺒﻟا ہ : 120 ﴾
” - .  ç  .  :وسا  ٰ یر.ود ` . t ¸  ¸ار × a ¸ نا ç..ں
د. _ ¸ ¸ ¸ا یو ۔- . ر “
¸ا  -  ±ار  .ںو.اڈ  .  ں-ا, ,  .×  L.  ر ¸ز ن.ا. ¸ ¸ا-  رو;  و  ¸  ¡ ،
, ں-ڑ,  ر_:  و ، ¸  .  ں¸  ہ.  ¡  و  م- ز  .  ہ:  :..اڑا  ے ¸ L.  ادا  راد.  :راد.و.ہ:  ہد
.× ” ٹر_  .: “ ¸  _  م.  . çدل-  ےزاورد  _ا:  .  جا'ا ¸+ا  ِ تر.ا  ۔ ط-  .  ن::ا
· : ل,د . .او
120 
 
 
 
¸ .  ف/  ¸و_ل; : ؤ . :  ¸ -  راد. ¸ ¸ ¸  ۔·  , ¸لادود,آ _ ¸ا
¸
¸
¸
· .  ج'  ¸,د  ¸  . 
¸, ,,ا ,  . را_  نو..  ںور زاو_  .از  . _ · _ ن::ا  روا ¸ ¸+ا ِ تر.ا ,. ¸  م.  .  م
,ا, تر-  ¸ت.,  ¸_آودور,-±ا  ..ا  ر ¸ ۔ید ¸ ,.یر. ، ¸سا  .  ں-او.:ٹر  ¸
 ں- ¸ا¸جا'ا ¸,در¯ ¸ا . ¸ءا.ا . د. ¸ . ±اروا .. ¸ویرا> ., :_ا-: ¸ ., رtا
  ۔. _ ,.,¸و ¸+ا ِ تر.ا  »  ..,  .¸  ہر
..
  ف>  .ن::ا
¸

ں-
¸
.
ض·  ¸:و>  ود.¸
  ادا  راد.  <  .  ف/¸و_  ل;  . , ¸¸-  ¸سا , ¸ ,و ;  نآ,  ,  ,¸,  .  ن ن:ا ف.  ف.
 ظ.ا ¸ د¸ , .,

َ
دﻮ
ُ

َ

ْ

ا او
ُ

ِ

َ
ّ

َ

َ
ﻻ اﻮ
ُ

َ

آ
َ


ِ

َ
ّ
ﻟا ﺎ
َ

ُ
ّ

َ
أ ﺎ
َ
ﻳ ﴿
ٰ
ى
َ
رﺎ
َ

َ
ّ
ﻨﻟا
َ
و
ٍ

ْ

َ


ُ
ءﺎ
َ

ِ

ْ
و
َ
أ
ْ

ُ

ُ

ْ

َ

َ
ءﺎ
َ

ِ

ْ
و
َ
أ

َ

ِ
ِ
ﳌﺎ
َ
ّ
ﻈﻟا
َ
م
ْ

َ

ْ

ا ي
ِ

ْ

َ

َ

َ
َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِإ
ْ

ُ

ْ

ِ

ُ
ﻪَ
ّ
ﻧِﺈ
َ

ْ

ُ

ْ

ِ

ْ

ُ
َ
ّ ﳍ
َ

َ

َ


ْ

َ

َ
و ﳌا﴿ ةﺪﺋﺎ : 51 ﴾
” ےا ,ا -اون ' - .ود¸ا  .¸-  ٰ یر.ود ` ر:د.و t ± . ؤ ¸ ¯ ,ا
  .ود.ے,ود _ ç  روا ¸ ¸ا  ہو¯  :  ے·مد:¸ود.نا  ¸-<  .
¸ : × ر¯ ، _ ا¸ ¸ - ں-. ¸> .ا , ¸ . ¸.ر و ۔.زا- “
¸:_ ,  سا  .  ں-ا, ¸ز .  ح·  یر_  - ,,ا د.ا  .  سا  روا ں¸ ں-,. ¸ ےد
  ¸د ¸ز.  ..  .ن::ا  ۔, ، نا  روا  ¸.ا  یر-  .  قا/ ¸ ¸  س-  ق,¸-  ,ا,  ¸ر .¯ا  لوا  ۔.×
  ¯-ں-ا,  ں-ود ,,ا ,,_.  ¸سا  روا  ,  : ,. ,,ا ,  ¸ن:_  . ¸ز .  .:¸,د_ا -
,  ل.ا,_  ح·  ¸  :  .  ل- تر-  ¸ن:_  ۔ ¸ .ا ¸ا   ید.ا  آ ¸ راو_  سا  ن,  ولد¸ا  مد¸  <
· : ل,د . .او
121 
 
 
 
¸د ,  و  »  :  . ۔,,ر  ر _ ,  .  سا  . زاو_  ےر _ L· _ ، ن::ا ,.¸,دازآو ¸,  و  ر
¸. . ت, ، , ¸ا , روا L., ¸ _ ں-- ± ¸ز _ا ç¯ _ ¸ا
¸
¸
¸
· L¯ا . نr و مارآ. آ _  _ ۔
  یرو,ہ. ٢٠٠٩ ء ¸ ¿,ا . ¸ ¸¸¸ا ¸  ہا,,  . ںو.  ±  .  ¸
¸
¸
¸
..  ¸اڈ 
  فا;ا , .. ں'.  ¸, ¸ ¸ا¸ ,  نورڈ  .او..  r Lڑا  .  ¸  ر.ا  .ن:_  ےر _ وروا _
  L×لو·  . _ ,اد۔ _ ، ¸ ، , _  ر-¸  ےڈا  ¸ا×.د,آ ¿,ا ¸و .جا'ا  ید.ا    ¸ز ل.ا
_ ن;r۔ ¸ ¸¸او ¸ا ¸ ,نورڈ . ںور ,لو·-ںوزاو_¸ .-  ں'.  ¸,  روا  ,.,
¸زو ن. ¸ ,  نورڈ  ¸ا».  ¸.:  ¸  فا¸ا .  ںور ¸ا¸ L,  .., _ ، _  ےز;¸¸ ، ¸  ¸
- . ¸ _ ں ، ۔_ یڑ: روا ¸ ¸ ںاود ںاور _ ک; ¸
  ل;  ¿ند_ ` ر t از, ,çا ¸  :·  ۔a.ت.:ا  .  ,. م+ا .  ,;ی
  د,آ ¸ ¸او ¿,ا .  .  ..  تر: ٢٥ :ا ¸ز ,,ا ں¸,¸.  ¸.  . ¿,ا .ج' ٣٠٠
 ¸,ر :.ںو,ا _ ؤ . , ,ر, . _ . با ۔ ٢٠٠ ¸ر. ¸,ر .از . , ¸ × _ . . سا ۔
  -  ن:_  :.ل- ٩ . ١ çد.اڈ  بر . _ ل.¸  روا ٥ . ١ çدبرا _, ۔. ¸ ,,ا ¸,  . ,,ا :
, çا ۔: × اڈا ¸-, ا; . , , د,آم+ا . .×篠.:,سا ل- . _ ں¸., ¸ :,ا; :
  ., ہو.  .سا  ۔: ¸. .,., ¿,ا ¸ ¸ا د,آم+ا  .  ےا  ¸آ¸ ¸ ٨٠ :  .  ¸.  J.از  .
_ ں¸ ¸ ذر _ ¸سا ¸ _ا : . .  ں,., ¸ریر, ۔.
 ¿ . سا ¸ _ ¸ .> ¸ _. .- . , q ¸ . ¸/ _ا. . ¸ ڈ ¸ _ور ب· ھ
 ¸ ٢١ :ا ¸ارا ,,ا ڈ ف· - ¸ _ور برا ھ ¸ ¸ ید. ±و, ¸ ,ا ب· ٤٨ برا ٥٠ ِ ر- _ور ڑو.
· : ل,د . .او
122 
 
 
 
  ر-.¯آ_ا  .   _ ۔. ¸ ¸  ×  ل.ا  :  ..:  ¸¸ارا ، ¸ ± ¡_  ./¸¸ ¸  ہ ۔
,,ا ±ا  .  ,,  ¸ ں-ز..:-  ¸ ¸:ں-ا,  .ن:_ ,¸¯.راد. ۔,ن ¸ ,.یر. ،
  ,ر  :  .  ¸  ¸  .او  .:  ہ/: _ ؟ ¸ ± ,  روا  ¸او  ح·  ¸¸ور  ِ زور  ..  ..  .  .ر.  :و ں
  ,¸ر  ,  ¸× ¸ ,, ا  .  با  <  .:ں-  نا  ., ¸  ں-.-ں-ا,  :.  .سا  روا  م.ےر.س
 . ¸ z ¸: _ ۔
·-  را_  ¸¸.  çر-.  .  .  ںr..ھ. - _ ا¸: _
..
¸

ں-
¸
.
..و:.
  ¸ر _ ن::ا  -  جا'ا  ی,نا.ں-ار  ¸ا  ۔ ¸ روا  ,¸ر¸,ا,  .ر ¸ ف·.  .ر ¸ .ن::ا  .
,,  و.ویر.  _  ں-.م~ , -  ¸ _ -  تار ¸) - _ .  ,¸  :..  ¯ ¸ ¸ :  .جا'ا 
,  ¸  ¸.ز 
ِ
ن.. ¸,  دازآند.آ  <  ,¸ر ¸ ںr  نورڈ رذ. ç ¸.  .:  -  س:ا  ماr _ .ا  ۔
¸ا  ف· .ç-ٹور ¸د ¸¯., ,جا'ا ¸ز ن.ا. ¸ _,  ہر  .  ×  ر-  ¸, ۔¸ ¸ لا- _ ا_
  .,.× ¸ ن,ذا  .ماr  ¸:_  ؟:  ے.ن-  ما¨ا ¸ ، ¯¸ں-ا,-. ¸ ، .  ,¸çح·  سا  ,
:_  .نز  ود,,را_  ..  ±ا .,.ں-ا,  نا  .×ے·.  -  ہ ، ہد¸ز  .  را_  ,ا  .ن;r
  روا  دا,ا zcc ¸.  ،¸ا-  چr  ¸,  . . _ .  .,  و ﷠ و¸:  ¸ _ ت,. ، ¸ ¸-  ¸.  و
  »  .یر..۔_,ر.  .اد, ,,ا .او.,  ..ا-. ، ںو/.¡-..ا- ¸ : .و,ںو
۔.× ¸ ں-, . ف/ ¸و_ ¸ ±ا  ِ ل,ا
¸ , ¸  د,آم+ا  ¸× ¿,ا ر:.  جا'ا ¸ ¸ سا  ۔.  ,ر  ×  ل.ا  _  ر-  ..را-
  ب.ا  :رو¸  ¸×¸_»  ...  :.:¸, , , .  سا  . ¸ ¸ :...  لو·  -  .  ¿,ا
· : ل,د . .او
123 
 
 
 
¸  .ج' ,عو¸..  ل.ا  _  ر-.ےڈا ¸×  سا  ۔ ¸ ف·  . ¸ ..ز  م.¸. ¿,ا ¸ر, ¸ا ,
  ن:_  روا  ن::ا  .  .  .ر  .  篠 ھ:ط-¸ا  .  .او ¸ ¸.  ف>  .ید..د یر, یر.
  -  ل.ر- _ ·.  . , روا  .  ., ¸ ¸× ,,ا ¸. ¸¯  ¸سا  .اء:ا  ۔.  ,ر  ×ل.ا  _  ر-.:,
  یر_  . ¿د ¸
..
  نا
¸

ں-
¸
.
,  روا ¸ ں ¸  ظ-¸  ہ:ہ¸  ¸-  ¸ ¸,روا  ¸,ر _ .  نا ¸ ر  Lا.  ¸ _
۔.
﴿
ْ

ُ
ﻫﻮ
ُ

ِ


َ

َ
و
ٰ
َ
ّ

َ

َ

َ
نﻮ
ُ

َ

ٌ

ِ

َ

َ
نﻮ
ُ

َ

ْ

َ


َ
ِ

َ
َ
ّ
ﻟا
َ
ّ
نِﺈ
َ
ﻓ ا
ْ

َ

َ

ْ

ا ِ نِﺈ
َ

ِ
َ
ّ
ِ

ُ

ُ
ّ

ُ

ُ


ِ
ّ
ﺪﻟا
َ
نﻮ
ُ

َ

َ
و ٌ ﺔ
َ

ْ

ِ
ﻓ ﴾
لﺎﻔﻧﻷا﴿ : 39 ﴾
· : ل,د . .او
124 
 
 
 
 روا ن:_ ¿,ا ¸_
  ں¸ ¯ ¿د و¸--
.
¸

:  ¸.سا  ,.,  ,
¸
_ ؤ ں -یر¸¸. ,ا , ، یر_  . ¿د ¸ ¸-  ¸
¸ ¸ ¸ ,_ , ہو ۔, ¸. _ ار_ ار_ : .. جار. و . .¸ا ی; ¸ ¸ : ¸. ۔ے. راوا, .ا ؤ ں
  ن:  ¸یر¸¸سا  . ¸ ہو  روا  ,.¸م.  ¸: ¸ا ¸  ¸.ز  ¸ں--ں-:  ا,¸¸م. ں غا¸  .
¸ ، ¸, ں ¸/  ¸ ل._ ، تر-  ¸.×تار.¸.¸ ¸ یر_  ۔,._  : ¿د ¸ ¸¸ , <ل,
  یر¸¸ ¸ ¸¸¸.  یر¸¸سا  _¸  ¸.۔ے.  .زاوآف>  .ں-.  .سا ,ا ¸  روا  ,¸ر  _ط,
  ±ر  ,ے,_ا  _  .. _ ,  م:  ہو,;  ,:  .  ¸ یر_  روا  ,,ر  ¿د سا¸  ¸  ¸.  ۔,>  م+  ¸ا-
  ¸¸ ¸ ¸اد-ہو ~  یڑ> ¸ ¸سا  .. ¸ ¸م. :¸ا,  ¸  ہر  ی,د¸  ی,د,  ¸ ؤ ں . ,ا .-
¸  ۔.×ے·¸:..سا  ن,.·  ¸. ¡  ..¸  .ح·  ح·  .  سا  :...  ç- 
¸,  .ں-.  یر.ا  ۔د- ,,ا د.ا  .  سا  روا ں¸ ¸-  د<و  . .او..  ¸ .د,ز  .  نان,.
. , ,¸  د<و,  ۔.×  .: ر ، ¸,ا ل-.ر:,  .  تد,  ,,  ل.:.  .  :ود ,,ا ¸ ¸¸  یر¸
 :و, . ¸ل_.د,ز . ن,. نا ¿,ا ,: راو ¸ .× L. çا,ت- :.× یڑ>ب - ہ: . ےد
¸  سا  ۔یدےدت. د-¸=  .ںو,¸  ے_  _  ط,  ¸ ¿,ا ں¸_ا  <  ,ر  .  ,.  _.ساراد.
,¸-. ,-  ںو,نا  ۔, , /:سا؟,..  ل.ا  ں,روا ¸ سا  ¸  _¸¸.۔,.,  ب-ر:
 ا_ _ ط, ,ا ہ:د, .çو¸ ف> .¸,¸ن:_ ہ, ,,ا _¸.¸¯_ا. . _:..زآ-
و ¸- ۔, .ر
.
¸

سا - ن,ا,, . .. ¸ . 
¸
_ , lا ہو . , .ر . ¸. _ا ر¨ روا ف· l, L- 
· : ل,د . .او
125 
 
 
 
  ف· ¿,ا ¸ا  -  ی._ ,ا ~ن ç _ ۔ ¸ ¸ںr_ا.  ¸  ..ں ,. اد¸ ؤ _ سا۔,¸ر  :
¸ ¸ ن:_ ,,ا ¸  ,.,ترو·çا  ¸ ¿,ا _ ¸د  ہ ں .:  : ۔,,ر  . ,,ا .ن:_  .
ور  :او_.  ¸و.. ¸ ..  ,,ر  .ڈ  .ا  .'  .وروا  ,.ر  ¸ا ¸ .,  ¸  .ׯ  رو;  .  رو; ., رو;
  ¸  ن:_ ¿,ا ۔,·:.Ð.تاد. ¿,ا ,کاردا  :ت,سا  _-  -ں×ا-_ . ,,ا ¸:_
  ¸ن:_  ل_¸  ¸سا  ۔,,ر,¸.:ب·یر:.یر:_  تاد. ,. ¸¸  ,.,ف>  . ¿,ا
,:-  -  ل_ ں--  ڑ¯,¸..  ب ¸ ,ر  , _ ۔ ,,ا .  زور  ¸ا  ز.آ:ل_¸  . ¸د ,  . ¿,ا
,  . .  ¿د :: ٢٠٢٠ یر,ء , ¸ ¸ .دہر_  ہر_  -  د<و.ن:_ ¸ , .  :ن::ا  -  »,  ,-  ۔ ،
ر  ¸,  .آ-  ن:: ¸ . ¸ ¸ _ ، ن;r  ,- ¸ نا¸ا .  دازآد,م...  ¸:  .,  : ، ,-
  -ھ.روا  ب, ,ا .., ¸¸ن:_ ¸   _ , , ,ر  آ¸  یر,  .آرد¸_  شز.سا¸  .  ,۔
 ¸.۔, ن-ا » . ,,ا ±.ار ہا, - ¸  ¸- :.׸اد , آ  _ ن::ا با ۔ ; :.ر ,,ا
  .ا  .  ن-.
¸

¸

_

,ی_  نآترو·¸ے,ر:¡سا  ,- _  راد.  ,._ا  .¸.¸..  ل.ا ن¸_
,,ا قا.._ں-آ,  ¸:¯آ._-  . ¿,ا ¸زو _  ¸- ؤ ل . و_  ر._.¸:_ ¸ -  ف/   ¸ز
  :  ۔,_.. ,ا و_  .او..د
ُ
:  -  م'  _  ل:  ن' ¸ -  ف/ ¸ڈ د. ¸ ¸  ۔ ,ا ¿ .  ¸  ,  ¸_  ط¸ ¿,ا
¸.:  م-._ا  روا  zا  م-  .  ¸-   ¸ و_  ر.  ۔±..  ی.  ,-  ¸ ¸ -  م'  ¸:_  .  ف/
,ا او.  س.ور  .  ے/ï ¸ ، ن.ر¨  سا  -  ..¸_  ¸ن:_  .  ے/سا  .ن:_  ¿.  ,
_ ¸ آ. ¸  ۔¸  ×.¸>¸سا  .  ج ¿,ا ×عو¸.  :ں-_ , .نَا  ن:_  .  ¸ ں- .
,×ر_ود ¸  ن:_  ۔ ¿,ا ,  ¸  ہ;.آ¸ل_ .ر  .  |  -  ن:_  .  .  ن:ا  ۔ ¸د ¨:ر¨  سا  روا , م¨  .
  :او.×ç.:ں-ا,_م¨ .. × , ۔ ¿,ا ¸+ ¸ و_ ¸ ¸  ۔¸.,  -ںو»  ¸;ا ±-  ی
· : ل,د . .او
126 
 
 
 
  ·اڈ  ن:_ ¸.ا¸ -  ن. ¿,ا ¸آ:ذ.  .  ف¸  _  ےر:ا نا.ز  .  ·  ¸  _ا  ¸.ز ¸ ر-  _  .را.
  . ¸د , ,  ¸  ن:_  ۔ ¸ز ¸  ید  .  ._  ں-.م~ ں×.  ¡  ۔ .  ;  ;  - ¿,ا ¸- ¸ :اڈ , :  ¸
و_  د-  فا;ا ¸ ب.  _ا  .  ف/ ” ..  فآ¸:  یدنا “ . ,ا ب, :c» ua»| ` رc  .ں-.ا t ¸
  .  ظ.ا  نا , ¸  :  ¸  ,¸  ..  .  ں-اوہ>.ا .  ç  . [ .نا  ۔ ٦٧٢ نا  ے;  دا,ا ¸ . ٣٦٩
ں¸,ا ضrروا  .د¸  . ¸ ¸ ¸  ._  م>ا  .اڈ ¸ ,ا ¸  ل.  <  ق/¨د ¸ ·اڈ  ¸آ  _  م.  /
¸. . _ ¸:  ¸  _ ں¸_ھدود¸. , .  _ا. .ر-  نا ؤ ں . ¸و.; ں¸,ا ¸.,.
 ¸د ۔.
¸ ترr  م~  ¸¡ نا  ل.. ¿,ا -¸ںو.رد¸و _ ¸ .اد,  ç=  .ح·  ح·
\¸نا  .. ں ¸ ¡روا  .; , ں-ا> ¸ _ ¸رر.  ,.¸¡_ا_  .  .م'¸:_  .  .ں
  ,ر_a  ¸  ..  ..×  شو,¨د-م'سا  .  ¸و¸¸, _ سا ۔ .او,.  ں-آروا  ¸¡¸
. ¸ ¸ر . لا- : .. م. _ا . م' سا -آ ب _ م'سا ¸¡. ¸ با< .ا ¸- ¸د , - ¸ ر . روا
,  -  ..  ادا  راد.  :篠 ¸  /¸-  ¸ _>  ¸ا  ,  ۔,  ر ¸¸_  ¸. ¨ا  ,  .×L.  :.¸ ت.ا
  ¯  . ¿,ا و_  _  ےر:ا ¸ _>.  ±-  ی _ ; -  ن:_روا  ید.  ر ¸) _-.ں-ا, ¸ ¸د د ¸ ۔
  ر: ,,ا ¸¸و,.ن;r,-  ¸  ... و_  -  ¸
¸

¸

·ا  با-  نا. ¸ .  او.  ¸ں-,.ف/
  ں-د  .م'چr ¸ ن:_ .ت,  ف>  . ¸ _  -  .:  م-..ن;rدازآ.×L, ¸   ¸ .
  .  عو¸.آرد¸_  شز.¸._ ¸د _.ل.و».  ¸ ¸ چr  ۔.×عو¸.׸._  ¸-  .یدازآ 
ِ
م
, ر,ا : ¸د.آ _ا _ تو, . م' .اہر ٢٠٠٩ د- _ا ند.اوء ·. ¸ ا, (_ _ا ., ¸ ن:_ یدازآ 
ِ
م
· : ل,د . .او
127 
 
 
 
  .ا  ہد¸  روا  ¸. ٢٠٠٩ -ء ¸ ¸
ِ
م :  _  ر-  .ہ ¸ ۔ ,,ا ..,  و_  ل:  .×  _  ل_¸  ل_. ﷠ _
,  ¸ت--ت,.  وء,  م-ںورا_.  او.¸.¸.  ج'¸:_ .  + ,ا ¿ .  .ل-  ذ. ¸ ç  .
  ,¸د.  ¸او.× _ _  _ا  -.  ےر_.  ¸ید ¸ :  .  . ,¸-ں×.¡ںو ¸  _سا  ۔
¿,ا ¸ ف> . ن:_ . ا× . ا.  ¸) ۔± ¸ . : ں-_
,,ا س-  ,  . , ,  »,  ن:ا  . د<و:سا¸  تر-  ¸¸ز  , .  ,¸ر  .  .
  :...م¨  .ا ,ا ¸ا ¸ز ..  ..  çا,¸ ¸ _سا  ¯  ,ںا ,,ا 7  . .ن:_۔:¸ا
  د.  _ا  روا  ف> ¸ ,ا _ل_¸ ., ,,ا ں'.¸,¸:_ ¸ -  د<- آک.ک..  ں¯ , ۔.
 ¸ سا ¸ - ن:_ ±- ,د ¸-د ؤ روا ,رد . », ن:ا ک_ _ L, ¸ . ¸: ¿ ¸, ¸ ¸ _آ ¸ _
د  .  ر- ¸ ت,  ..  ¸,  .  ن:_  ۔ ¸ ¸'  _ا .  ر.ا ن,رد ¸ د ¸ د  .  عو¸  ..  ادا  راد.  :  را ¸ و  سا  ۔ ¸
.¸,روا  ج'¸:_. ن,رد ,ا,  <¸  ,  .  ¸او.×ç. ,,ا _  ن..ن:_روا  د.  .
  ۔¸  ¸ ,,ا .  :ا  ¸  _  سا  . , ¸سا  .ن:_  .×L.  عو¸¸ا¯  ما:ا  _  ,ر'¸:_  . ¸
¸) ; ؤ ہ..  : .ا .  سا  .×  L ¸ نورڈ  _ا ; ,  :  ..زآ  ¸- , ,  روا r  نورڈ  .  ع+ا  ¸
çد  .  عو¸ ۔ ,,ا .ا  ہ..  ا¸ود  .  سا  . ¸ ۔ ,ا ,,ا ¸ ¸نورڈ  ç¯ :¸ہ¸>  ..  .ی
¸  ں-:  .  ¸سا  .  ¸.  _  ¸.زآسا  را.وراد ڈ .  ...ا ¸ ,:¸.  سا  .:  ×.  :, _ ¸
 د,آم+ا ۔¸د.ر_· ¸سا . ن:_ ¸ ¸او ¸ , ¸:او.×ل.ا:.. سا ¸× ¸ . .را-
  ل-  .  r¸د-.او.×_  ¸×سا  ل_  : ¸د ¸ ¸ ¸ ¿,ا .ار  ے.ر: : ¸ڈ ,۔.¸ ں¸,ا
¸  -  ¸  .  _ا  . _ ¸سا.×L. ¸-.را- ¸ا ¸ .  ¸ ¸د روا  ,篠 ل..  < ں¸,ا .
· : ل,د . .او
128 
 
 
 
¸ز ۔, ل.ا
 ںr نورڈ .× z; . » ¸ : ¸ . ( . ±- ¸:_ ¯ ا× _, ر- _ ں¯| ںو
, ر - ج,ا ہ. ن¸ . ¿ .× Lڑ ç او. ڈر ¸ ماr .. ¸ _ . ± × ا. . ا× :; ¿,ا , ¸ ںورا
 _ا . ت., ¸ ںrنورڈ ¸ م> ¸ ن:_ ,- د ل- ل_ : ¸ ۔


· : ل,د . .او
129 
 
 
 
ل_ ¿,ا¸ ی._ _ ¸آ ¸ا¸آ
  ف>.ن:_ ,ا ¿ ¸  م.:±  .  :ں-_ _ن:_  .  ,ر  . ,ا L:  ٹ¸  روا
  ¸آ.× ¸ا .  ¸  ن,.  _  ¸آ , سا  .×L:ما:ا  : ¸ا .  ¸=  :..  ç- ¸د ں-ا,  ¸:_  _  ¸
ور  .,ا-تر». ¸ ¸ا ¸ .  ¸۔ ,,ا . ¸ ¸, . أ ¸  ت ,  Z  ک.یر,  .¸ ¸ ¸ا د.- ، ار
  ¸  ..ز  م.¸روا   ں,ا _·یر:_  تاد.  ¸:_ ¸ر  : _ , ¸/-çہو ¸آ .  ؟ ,,ا _  م¨  م¨
¸  .  .,  ¸-:._  کز  -  تاد.  ¸:_ ±  سا  ۔,ر  ےد., ¸ ,,ا د,آم+ا  . ¸ _ا¸او
  -  ..  تر: §¯ ¸د :. ,ا ¸ا¸- ¸_¸ارال: تا, ¸  _  ¸ےد.  عو¸م:: ¸ ¸ا 
.  .ن-  .,  .  ¸,.:  .اڈ  برا , , روا  ؟,,ر  , ¿,ا ¸ _ ±دï  . , ,رآ.. _ ؟
  د- ¿,ا _ فا;ا  . , د,آم+ا  .  ں-ا  ., ¸ ±ر.  _  .ا.  ت.:-  ود _ ۔ ¸ ¸ت.:
  :.¸,ر  ¸ں-- _ نا  .,.×  ¸.ف..  ¸ ¸ .او  .آï ¿,ا ¸ _ _¸,ر  ¸ ¸ ں×
 ¸ارد ۔. ,,ا نا ·¸ . . سا - د,آم+ا : ¸ _ .آ :و .. , ,ر , ¸ ¸:_ ¸ا , _ا ر
¸ ر-  ¸اr  .  ردا,  _  :>  سا  ۔ ¸ ¸ . _ -.  _.د,آم+ا  ¸ند,  .  ¸×  دازژوا ں - ¸
  ..  تر: ¸ r. , روا ¿,ا ·¸ .  ¸ ¸ دا»ں ¸ .آ _ ¸¯ ,  ر,ا  : ۔ ¸ _ : ¸ , م+ا  .ن
  د,آ ¸ ¿,ا ¸..تر: §¯ روا ¿,ا ·¸ ¸ںو,  ¸.آ¸ _. ر-  ¸اr  ۔,  .. ¸ ¸ ¸
¸¯ .,¸×¸..  سا ¸ا¸زو .¸ .ر ¸¸ . ¸ ¸¯ ç  ¸-  : ہ>و .× , . ¸
_¸ں-ود ¸ ¸۔¸  .,  ید.¸ر  ¸ _ .,,: ¸ .:  ..¸:و¯ ¸ا¸زو ¸ن:_ ¸ ¸,د ¸
· : ل,د . .او
130 
 
 
 
, ر-  ¸اr  .,·  ,  ,ل.ا  ¸  ,¸.  ¸  ح·  ¸  -  تد ¸ ¸ روا  ,ضار..  ¸ِ ز·  .ن:_
¸ ں ,- _ر- ¸¯ ن:_  ., ,ا ے; ¿,ا ¸ا¸¸ےڈا .ر , روا, ¸ : ,ا ¸د ¸ .ود  ،
  .×  L.  فا,ا  .  ں-:  .  ¸ود  روا  :.ر ¿,ا ش³آ ¸ , ¸ :ی,ود¸±  ¸ا  ۔, ں¸ .
  . , .او ; م+ا  روا  رو¸  ر;ا  -  ت.  . ڈ  ¸  د,آ ¸ _لاڈ  ے _ باروا ¿,ا ور  :ںور;ا ¸ ¸:
 ... ں-- ¸ ¸ ں-+ . Z. .-_ ر- ۔, , ے,ود,زا ,,¸ یز م.:¸¸'..او
  ںو¸_ ¸ ڈ ¸ .او.اڈ  ے _ ل;  ۔ ` ر t ,çا ,نو_.  با.,,  : _ م:  :او , .او.او ,
. _ ¸۔. ,-  ¸ ¸ادراو¸¸. , دمçا,  .او.او _ _  ¸  ۔. ںور,ا  ¸ا':ا ¸ , ¸
¯ _ ,روا  ت:آ ڑ:  .¯  :ارآ.  ںور ں¸ -  ¸ ¸ _ ¸×¸: _ < ¸ ¸  یر.ا  _篠 ٹر__  ر-
_ ,۔ .,., ¸ ڑ:  .  ¯¸و ¸ ں _ .¸ ¸رذ قا/ ¸ ¸  ¸×.  ن-  .ں-- -  ¸-  روا  ¸  ¸ 
  تر. , , قا/  ۔. ¸ ¸ا/  ¿.  .آ¸نا ¸ا¸زو . ¸. .. ¸ ڑ:  .¯ ¸ تز,ا  ¸  قا/  ±-  ں
,  . ¸¸×دراو ,ا  _  ¸ ج , , /  با  ۔,ر  د-  ¡<  . ں¸ 篠 ٹر_  .,,ر  آ ¸ ڑ:.¯< ¸ ں
  ¸یر.ا _ ¸ا ¸  تز,ا  .  ن:_  ±-  :..ر.ا .,,ر  آ/  ف.ل.¸  ۔¸  ¸ ,,ا
¿¯ ت»>  ¸اد.ن:_  .  »  ک ¸ ¸)۔,q׸اد د,آم+ا , ±...او ¸ ,ر×  س-
  .,.×  ¸.ف..  ¸, ¸ .  ن-;  ¸  ں ¸ ل;  ۔,,ر  , ` ر t ,  çااز, ل-. , :.او ,ا
¿:را_ /. ¸ .رو¸  ۔,:او_  ن:_ ¸ - ¸ر : ؤ ن ¸ .ا.  :.  ں--  نا .¸.ن:_
  .: _ ۔ ¸ ,  ڈ.ر_  گ- رذ.ںور ç , و ¸ ن:_  ے ¸ ¸ ,ر.  _ _.۔ ں-د ¸ ن:_±-
  .رو. ¸ ,ا ¸ذ  _آ ہ , :... ,ا -  ¸¸:_  د,م. , ¸د ;  _  ر-¸  .  , ¸ : 
,¸¸- ¸  .  , ¸ ,ا ¿,ا رذ.¸,ل_ ç , ن:_  -  ¸رآ.او ¸ ¸اد , .  ¸,,ر  ,
· : ل,د . .او
131 
 
 
 
  ¸.  .,¸ر  .  ر:ا  ¸¸ر.  ِ ترازو¸ن:_ ¸ .رو¸  د<و:سا ,ا ¸  ¸:  ل_ :¸¸×
,,ا .او.×_  .  .ر  .  اد-  . r¸  د- ¸ rسا  ۔,q×.: ¸ ں-او., ¸ , ¸رآ.او
_:  ¸ںو.ر:. _×.آ,¸ ۔ , ن:_  ...یز  م.ï  با  .او ¸ ۔,¸ر  ×دراو , ¸  .او
¸ ١٩٩٧ ء ¸ ¿,ا ر ¸ ,  ¸¯  . و ¸. ¸ ¸ ا۔¸¸آ ¸ ¸_  ک ںو,-.سا  کر+لا  روا  ¸
  ۔a¸: ¸ ; ¸_ل.¸ را_ - ؤ ں - ,¯ _د :  .یر:ہ,  روا  تر.  و ¸ت.»  ¸¸  ,
  ن<  ۔,¸,  ¸¸._.ا. ٢٠٠٤ نوز  ¸  .  با  .ء ¸ :.ب:را  .çا.  ¸ , -.او ¸ -
  ¸ ¸ اڈ دا»  ۔¸  ¸ادا  ´ر  .از  .  . ¸ ¿,ا ۔¸ر  ¸,  ¸¸.  ت.»  ¸سا  :..>¸r  ¸ر:
, ¿  س,ل-  ....او _ ، 1,  , _ ، ز ¸ ,¯ہد L.ل.ان,ز¸ںور _ ۔ ¸ .  ن-;  ..
  ..  نا  : ¸ ز ¸ ¸  ہد L×.: _ ,.¸.د<و¸ا  ن-;ں¸ ترو·¸..  ç¯:.  ¸'_ا
 ۔,.. س- ,,ا ل.. , ن:_ ¸.او ¸ .,,ر. ر:ا . ¸د<- ,ا ل; ,ا _. ¸_ , :
  روا  رو¸  ¸ںr¯  .او ..  م:_.ا.  .ن-;., .د ں'.  ¸:_ ¸ روا ¸د<- ں¸., _
  -  ن:_ ¸¯ ¸سا  ۔, ¸ ا  .  _ا. ¸ ¸ ڈ ¸ ¸ ¸ , ,  -  ں-او .او ¸ , ۔, ¸ ر  گ- ; ڈ.
 ,ر . ¸· - تا· _ : ن.- ے; ¸ : . ن:_ < _ , ۔, · × .: 
,,ا _ا ں--  م.  .ن:_  :.  ¸' ¸ _ _ںوذ.  ¸اد-ج'¸ن:_روا  ,,ر
ز  :.  ¸.د  ..ا ¸ ز  .  ہد ¸ ر  ..  ,,ر  .  رو;  ہد ¸ _  ¸ر.ا  ¸ _  ¸  ں-.  ¸ا,.  ¸و ¸دہ ں ..  .
  ۔.,  ×  ¸  ¡  _  ر-  ¸ ¸ ل_ ,,ا _  ,. ن::ا  , ¸ ¸  .آ  /  ف.ف.±  _ا  -  سا
دڑ-,,  ¸ن:_  خر  :ن.-سا  .×z;  ف·  _ا  .  یر:ی;  روا ¸ ت,  .  ں'.  ¸,  .ن:_  ۔
· : ل,د . .او
132 
 
 
 
  .ن:_  -  گآسا  ¯¸  . ¸ ا ¸ ¸ داو ئ تا- . _ ¸د , ¸سا  ۔ ¸ دج'¸:_ ../  .  ل.و
_.  .,¸ر  :  . <  _  :` سا ¸.  ں ¸ ت.:وسا ا_ ,  ¸  ¸ ,,ا س-  . , .
 نا ن:_ - ؤ ں . - ف> ¸ ¸اور: ¨ ¸._ ¸او۔,ر . ,ا _= .ٹر_ر ، ¸ ¸او¸ ¸ہ.
-  -  ج'¸:_  . ےد¸:  r  _  تا ¸د ¸  _  .  . ر-  ¸ ں¸ -  .ا  _  .  ¸ .  . ¸د , :  rے;  سا  ..
  زا< ,ا_ ¸سا  ۔±, ¸ .  ±-  ¸,- ,ا ہ¸>  ¸ا  د,م. , ر  ل>  م.  . r ¸ م.: ¸د , ¸
  _ ¸ , ,,ا ضا;ا  ¸  . , -  . . ¸¸اور: ¸ ں--نا  .  ¸,د ¸- , , ۔ ¸¸ رذ. ç
  :¸ا  ب--  ت,  سا , ±  ...ںو,  ت..  ±-  . , çد _ ¸ا  . ¸ -نا ؤ ں .
ا.  ف> ؤ . , و  ¸  ۔¸  ¸ر  ,  ¸  ر ¸¸ رذ.ز ç ,  ب- ¸  ¸ ,ڈیو¸۔ ، ںو.ا. ¸ .ا رذ.ز ç
  ہوروا  .,  ׸,¸ٹ-  _  ں-آ  ¸نا  ..,  :,  ٹ-  .ا  ..  .ماr  ..  ¸  یدا×ب- ±
,د ¸ا  <  ¸  ۔,ر  .  ¸¯  . .د ¸ ¸ن.  ¸  -  سا  ., -  , . ,: ں-.  یر.ا  نا  _ ×  ¸.-
۔¸
,  یر,  _  تا-  یداو ںور ، ,  ¸ ۔¸ید.  ¸.¸...  ت:آ  .  ç¸روا  ںور ¸ گآ
_ وڈ  ےر_  .× ¸ ن ¸ ¸_  ¸.  .  ¸¸. ¸د¡¸س~  .: ، _  ., د,آ ، ید,,  و¸, ¸یداو
  ¸¸..  زارد¸ا.  ل-روا ¸ .  ل.ر-  سا  ۔¸×.آ, ,,ا .ا  ہ..  ار_  ار_  . ¸ .,  نا _ م.  .
  روا  ±.  زارد.آ.نا  ¸ا.  ل-±-  ہد<-¸ن:_  ..  ¸  ¸|  ¸,:  .وڈ  ¸...  _ ¸ گ-
  سا ¸ تا¸ دل:  ہز;:س-.¸سا  .  لاڈ  :  _. _ ۔ تا¸ ¸د م.:پو._ا  .  ں-او ” , , ز
ن:_  فآ “ ¸  ا»  ۔.ر ¸.×  L×.نا  ._  .  ں-ودد,  م.نا ¸ترو·¸ں-د نا۔
· : ل,د . .او
133 
 
 
 
¸,  .ں-.  یر.ا ,,ا ت:.  نا  . ¸ ,  م.  روا  ::  .-ڈہ..  ¸ا  ¸ ¸ا  :_ا¸. ۔¸.
تا¸ ¸ :´ر  ¸اوa , ؟ا× ¸ ¸  ت,  _  ¸ڈ  ¸- .,  نا  . _ ڑ,  _  .ذ.ر.ا  - ¸د , .  .  <
  :.نا  .  .-  .- تا¸ .  ےر_  ۔,ر  L_  .  نا  ..  ¸ا ¸ تا¸ :. ,ا ر¸ _
: . د. . ¸ . ¸ ید ۔ے_ .ا ر.ا م. . · . 
,,ا ,×  ی;  . l.ن:_  ._ا  .یر ¸ ۔.¸.  ے..  ود.×1اڈ ,ا
,ن:ا ¸ز ر:ہ.اد:.  ¸او .,  ی:  _ §و .×L. ¿د · ¸ نا - ؤ ں ,ت.- ، ,;ا ،
· , .  ےدرا,  , .¸ںود.  .د ¸ .×  L.  ا· ¿د در
¸
.  ¸ ¸ ,ں ¸ م-._ا  ا,ود۔
¸  .:   ¸ ¸ن:_  .×L.;  ر:ہ.اد:.  سا:...  ے:.ن:_روا ,. .راویر:_
  ¸د ,  ¸  ن:_  .  ¸ د _ _  ¸  . _  ر-¸ادن:_  روا ×رc  :م:ا  م> , رود  ہد<-¸..¸ ¸
  ¸¸نا,¸> ¸ ,ر  ×.آ, _ با.  zا  ت:.  ¸>  ےر.  ۔ _ .ا  . ,,ا یرا-.سا روا
تا¸ د. _ دç¯ ¸ _ا _,  × ¸  .  ی.ا.  سا  ۔ ¸  ¸¯  سا >¯,_  .  _ا  ç.اڑ, .×  .  ¸
  .او ¿,ا ,نورڈ .  ںور ¸ا¸ ¸  کور  -  ںr  ..ر,  .  .., ¯  :ور  ۔ ,ا ¸  .  فُا  ,ر  ف· .
  .  .  ¸  ..  ج,ا  ¸  .  篠 با  ۔a ¸د ,زا  ,با  ׸  ¸ا  ۔, ¿,ا ¸¸ ¸  ¯  قا.  :  ج,ا  ¸  ےر.
۔: ± اڑا
¸;¸ ہ. ¸ ¯ ¿,ا ر:تر: ¸ ¸. ¸ L×لز.. ¸ ¸,..|_وا ےر. ں-ود _ ۔
  ہ.,  :¸د.ر:..+  یر. ç : ,  ار.  ۔ ، ..  جر_¸: ، ·  ےر. ¡ ..  ¸  ¸. ، ¸ ¸+ 
ِ
بادآ
.. ، ¸ ¸) ں¸_ .روا ¸ ۔.¸  ں ٥٢ ں- ¸ ٥٢ ےرودیر:, ، ¸ا ¸ ç  ےرود  .> 
· : ل,د . .او
134 
 
 
 
  د- ,د ن-.:.  , .آ۔¸¸;_یر.  ¸  ×;ا  ؟,_  ..  ,روا  ح·  ¸  -  ¸  ؟,,ر  .   ¸ز ب.
  ¸  ن.¸:_ ں, ؟ ¿د ¸  ن.  .· ں, ؟ , ن:ا  ¸ [و._راو ¸  ,,:ی,;ا  .  :ہ/:
  ؟ا× , ¸ر, ; ¡_  و» ¸  :.  ,  ;ا ؟ , - ¸  _.  ید ں ,ر  م::با¯  .  ,ن-: _ .آ  ؟
د _ ,;ا  ¸  .او±  ,_  م+ا ں, ؟ے¸ ¸ ¸  ¯ ,ا ا.,., ل. ¸ ہ/  :  ید.  .د  .:
  ..  ..: ,,ا :  سا  ¸  -ن:_  <  .اد-  ¸:_  ض·د-.,,ر  ,  :  ,¸ا  ف>.ن:_
,,ا ¸-  ¸ ¸ ,رلاڈ _ ن:_  . ¸ ¸×¸; ¿,ا ,;ا  _.  ¸د<-¸:.  ¸' و  ¨ا  .ں- 
  ¸یر-¸:روا  ,¸  .ر  ظ--  ں-  یر,ور:.  خ-ر ¸) ¸- , ۔,¸  . ,,ا ن:_  - ¸
  با  ¸¸  ی;  ,.  ں-ا  .  ےد¸-:..م¨ ں¸,ا ¸  ..  ¸,  ل:  - ¸ ¸ا  ۔,.آ/  ¸.
.  ¸,  ل: ¸:_ںورا_:.  . ں ¸.ز  ¸ ں د¸,,  ¸ _ ن:ا  :¸¸  × ں¸ ¸  ¸ :  × ., ماr
 _ ن, _ ¸,, ¸ نا . ں ¸ا : ¸ . م-, L.اءا,اہ.. ار. . . _ ۔
¸  سا راون:ا  .  ن,.  یڑ>ے,ود  . ¸ ¸ا_ا ل.ا.  ¸  ¸_  :. ¸ .  :
 جآ ں¸,ا د.ا م. . ں¸ ¸., ¸,; ,:فا;ا :¸,,ر ا¸_ں-.- ، ¸ ,,ا ¸روا ¸ ¸
 ظ.ا نا ¸,ز ¸ ¸.,,ر  × ¸ , د¸.د; , ¸ےر.  .:  راون:ا  ., ¸ ت,  ¸ ¸ روا  ¸  ,
- _ ۔,. ¸ ن::ا  ج'  ¸ ¸ ¸  :.  ., ¸۔,¸  ¸. ¸) ¸=  :ج' , ¸¯  ,.,
,,ا د.ا ¸ ¸  .,..  ¸-  ¸..  ہد.ا.  .دبا-.,.¸-
´
ں ¸, /»  ہا,,  ن,.  _  ¸  ,
¸ ,  .  , ¸ ,¯ ¸ ¸,  ¬ _ ن::ا ¸ -ف>  .ں¯'یر.ا _ ,  :.  .:  . ر _ ¸  ¸_
çد _ .  ¸ ¿,ا .  م.  سا  ۔,¸,  ہر  ی,د¸ی,د  ¸ش- ¸ ,,ا ے,.;-  ,><  :
· : ل,د . .او
135 
 
 
 
_ ¸ یڑ> ¸ _ا ¸د ہ ں . . , ر¨ سا  _ ۔ہ¸ ¸ ا» .
_ا  ¸  د-¸اردن:_ _ ؤ ں ,_رد..ر.  یڑ,_ ., یر_ ¿د ¸ ں-.یر.ا
¸,  . ,,ا .  .  ل,د  روا ں¸ ¸.¸- , ہو¯  , ¸ ¸  - _ ہر_  ہر_  -  سا  روا  .ا..  سا  <
و.. .ا _ ¸سا  ۔ ¸ ,,ا ہار  ¸,  _  ن:_  .,.,  _- ¸ _ ٹو:ر  گ-  _ .  ہار  _ا  ہوروا
¸  .¸.,د--ےڑور  سا ¸.:  م-._ا  .  ن:_د-:سا  .ر   ¸ ·.  ,ا,.  ,,راو.
  ¸ , .س-ا.,,ر, ±
ِ
با-ç ¸ .آے_ ، ¸ ..  :-ماr  _ا,. ¸ .,¸>
,  L_ _ اور  -  نا  ۔. _ ¸ر  ..  .  ,  /  ¸  ¸آ.·  _ا  <  . ¸ ¸, ,ا · .ا ¸ آ  ی.
  .. çد _ ¸  ضار. .  ۔L× ں¸ ¸ ¸ ,  ,و آ  .  ¸ ںورو ` ¸ ¸_  ں t .  ,  . , ¸و_  ۔.
  :¸او_:  روا  ¸¯  ¡¸..  ¸+ا _ , ِہ.¸  ہو۔,ار.  جآ<  .  ç. ¸  :  م م.ا  ._  ¸,  ¸¸د۔. 
  ¸  ._  :و.¸ود,. ¸ ¸ ز.  ,¯  ±....  . ں¸ .,- آ ¸ .  _  ی;  .,.
_ س» . ,. م.ا ے; . , ¸ با< < . ,.م.ا ۔¸¸. ¡¸ا ¸ن.رِہ. ر.ا ._
  ¸د جآ۔,.آقد._  ت:.  .جآہو ,ا zا  _  ..  ¸.  ¡  >  {  ¸  ن.ر  ِہ.  روا  .ڑ¯  ہزور  .  ¸
..׸ .  پآ ¸ ¸  _  ,و ںود..درواںو.  روآ  . ¸  ا,  :,  .,.  . : ¸ ار.  جآ
¸ .  ,و ¸ [و.  روا  ,ر_ود.  تا, [و.  .  ¸  ی .  ¸ن.ا  >{  : ¸د ش-¸.,.ç..
 ¸ ¸ , . د. ¸.آ _ ۔


· : ل,د . .او
136 
 
 
 
'.او , ¯:, . ¸ا- و .ا
  ,_ا_  -  پآ_ا  .  ¸,;  _¯  م.¸¸  ¿د.او, ¸ر, فر.  _ر-  .;
  ,_ا_  ر¯¡¸·  ¿د۔,¸او. ¸ر, -  ںورادا  روا  ں--  .  <  _  ں_ ¸ر, زڈر: , ¸  ۔_  ¸. 
  م. ¸ر, _ ,_ا_  ¸ا,ا  .او,  ,  _¸×._  ¸..م:.  ہر  ر.ا  .¸ا-و.ا'ص-,  ں
¸ر, .  ں¸  _L×:  _  ں-  یر:,  <  ,¸  ¯:,  .  ¸ا-  و.ا'م. نا  -  پآ  _ا  <  ,;
  ¸  ےا  ¸آ  ¸¸ا  ¸  ¸  ,,ا  . ¸  <  _,ا  دا,ا  ص-_۔,¸×ہ¸ا<  ...دا,ا  ص-_
 -پآ  _ا  .¸.او,  ¸  ؟,  چ.  ں,روا  ¸آں,¸  ._a.  ,  با<  .  ہا,,  .ےا  ¸آ
  -  د-¸¸د ب.  :ں,  نا  ¯.  ¸سا  ,¸  .  :,,ر_ر: ¸_ا ¸  .  روا ,  ¸  ج.
 _اç.¸.,ل¸:.او,  ..ا-سا۔,¸  مز:  ¸د-ےرادا  ¸د,¸  ¸ٹر_ر  ¸  ں¸.,
  ¸¸دآ¸.  .  _  م: ¸ر, ¸  .  ت.-¸  ç  ¸  ¸  ¸.ر  ¸  ¸  ¸  ç  ا,  _L.  ¸  . .×
۔. _د
 سا  ,  ¸  ¯:,  .  ن-¯  .  ç  ¸  ¸  -  پآ_ا  .او  ,  ¯  .,  .د  .ا  .  .ا-  س  ا
 ر¯¡..ا.  ¸;  سا  ۔±.  ,  با<  .  .او,  .¸¸¯  سا  ¸¸-  ¸¿د¸ل¸.
/  ک.,_  çا.  ,  _د<-¸¯ ,  ¸  م:.  نا  _  ±و>  یر,  روا  ,_د  ہ¸  .او,  ¸  -  ں-
ں,¸۔,¸.¸_,  ¿,ا  -;  سا¸_ںr¯  ک.,.,¸ت,çا  .  , ' ¸ا-;سا
· : ل,د . .او
137 
 
 
 
;ا  ۔,_  ¸...  çید..د. ¿دیر_  <  ,¸.  ¸_,  ¸,,ا پور .ں_'¿,ا , 
 .  .او,  .  ,,ا  ¸  نارود.r_  قا/  ۔_ç  . ¸ں_اورر:ے.  .ہ.رد..او,  ¸
 ¸  ..  ¸¸زا.ا  ک:  ¸;ا  روا  د.¸  _  ں¸،¿ر  ،¸.رد¸ںور;ا  .سا  »  .سا  .  ,,
 _, ۔ا_ . ق, ص. ¸- . سا - .او, ¸) ¸ _ ¸ ¸ · ¿د
فر. : ¸, . .او . ..ز م.¸
 ¸  ¸¸روا,ن-¸,  :سا  .,¸آ¸_ذت,  ¸»  .:,¸ےر,..او,
¸ا  ..¸_  .  .ا-سا  ؟,..  :,ذ¸ç ¸¸  .  ¸,.ا  ..م.:¸_  ک ٢٨ ¸  /¸  ل.
  ¸ا  ًازا.ا  ,  ¸ر  د,  ¸  ;  سا ` ٢١ t ¸د  .  ز.آ:م:.  .  ,-  :م,.;  سا  .  سا  ¸  ¸/¸ل.
ا م+ا . ¿د . , > - ¸ ¸ا ,ا - پآ _ا ¸ ¸ ۔. ¸ ¸¸~ یراد.ذ¸.:- ں-. رو
 ¸  ن,¸  ,ا  ¸:ا>_ر-  ہ>¯,  .  .ا-سا  ۔,  .,  .,  ¸  .  م...اد-  .ت-  .ا  ۔,
¸و¸ف-..-د.,.  ن,  ¸  ,¸د.ںور;ا  _.ود¸  ..او,  ن,¸۔,,  ¸او.¸ .
.,.  ں-ا  ¸ن,سا  _ا  ۔,¸د.  ¸.  .او.  ±.  _ا  .  ں-ا “ ¸_  ک¸ا “ ,ا  -  پآ_ا
۔, ¸ _- یراد.ذ ¸ .: - م+ا روا ں-. . ¿د . , .. ر- - ¸ ¸ا “
  ¸,  :.او,  .,.ذ¸¯  ¸  ت,  ¸ں¸ ” ¸_  ک¸ا “ ¸  دز  ¸ت.»  ر¯¡:وسا
 ¸  ¸ر,.ا  -  .او,  ¸  ¸,,ا  ۔,¸آ  ±ا.  ¸;ا  ڈرçر  ,.  ¸قا/  :.او,  ;  ¸  سا ۔,
.,  ¸  ,.:×  ,  ¸¸  »  .ç  .:»  سا  ,:.  ::»  ,ا  ¸  ¸ٹر-  ک,ڈ سا 
· : ل,د . .او
138 
 
 
 
 ¸.  ,ا۔ا×عو¸.  ¸  .¸¸سا¸..او,  روا  ¸.ا  ¿,ا  <  ؟¸  ¸,×..  :ب,  ,ر.
  _× ” ¸: نآ ¸
´¸
.
_
.~
ا “ ,_:اڈ  ¸ور  _  ں¸.,  ¸¸¸سا  ¸  ¸ز»_.,  ..او,  _=  .
۔_
١٦ ¸ ٢٠٠٧ -ء ,ں¸روا  ں¯رr  ¸.او,ا  ف·.او.× ١٧ .دا»  -  دا,ا
” .اrا  ر- “ ¸..او,¸ .  .ا-سا  ۔.  :اڈ  ._.  ںr¯  .او..م: ” کو,  نز- “ ¸
  ¸,  .¸.  ,, ” ¸_  ک¸ا “ رد¸:»  سا۔,,  ,.اد.»  ف>  . .  کو,  نز-  ¸.ا-
  -  ¸_  ک¸ا ” .اد-  :ت-  :رود¸, “ ,..ما:ا  .  کو,  نز-  ¸.ا-رد¸  ید-  :ا>۔,¸درا,
 .او,  .,¸).  ں-ا  ۔,¸دغو,-  ,.ب.ا  م>روا  ,-¯:  .  ¸_  ک¸ا  ..¸_  .,
:. . ¸ ۔, ., , ل.ا یرو· ¸ روا ¸.ا : 
 .ا,  ٹر-  .,ڈ  ¿,ا  .»  ¸۔__درا,  م/  ¸  .ا  کو,  نز-  ¸ما¨ا  _ا
 ¸  ¸_ف>  .¸_  ک¸ا  ہو.,,.  کو,  نز-  ۔,.اد¸ار,.ا  _روفآ.,ڈ  ن·ا
.  ¸دن,  _¸: ,  .  ں·  _گ-ہو¸:  .,  ¸اr.  دا»  -  _¸:  ¸  نا  .¸۔¸  _اr  ¸
 ک¸ا  .,ر  د¸۔..د.  ں-آ_ا  .×L.  ¸روا  L¸  ں,-  _  ں¯رr  روا  ں¸-ںور;ا  ..او
  _کو,  نز-  ¸و¸¸او..  .اد.»  _  ¸_ ¸.  م.  ¸·  ¿د.  .ا  .>  :ں¸¸  .¸·,ا  .  ں·
۔_ ں:- ¸ . .ا-د ا, - ںورادے, ہد<- , .. _. . .او , ہو,, سا ۔.

· : ل,د . .او
139 
 
 
 
, .. : .او .
.,¤ا  لا-  ¸»  .:,  ,ا¸¸,  .ساروا  .او, ,  ¸-  ;  ,ر¨  سا
 ت¸  ,  .  .ا-سا  ۔,¸,  ید..  ,  ¸  روا.  ¸  -  ںور;ا  .سا  روا  ,,ر,  ,لو·  .  ¸
 ,ا  ¸ں_.,,ا  ،,,ر,  ,لو·  .ا  .  ¸  ں¸¸آ¸:.او,  .¸آ..ت,  ¸¯  _¸
, :,¸:.او, ,¸او_ رڈر, ..و, .ر.روا _رو.¸ر ¸,,ا , ¸,¸او _ , ¸ ٧ :ا را_
  ¸ ٢٨ .  ¸و¸تا¨ا  .ں--ےد_  ودر-..ر  ¸ے¸_ں¸  ۔,ا×_  _  ¸ر  .·-  ¸,
اروا  _,ر__  ¸ز ¸و¸¸_  ¯  ×ہد¸ز  ¸ا¸  ¸  ¸  ,.ر  :¸,¸.دç.ا  ¸_  _¸:د.در
_  ..  ار.¸.رو,¸,¸  ¸  ¸  ¸¸,  . ؤ ں ,.. _/  :ں¸ڑ,  روا  س.¸  ¸  ¸×  ی.ور  Z
  _وڈ  ¸¸_  ¸ےڑ-ےڑ-.< _ر-ص.  روا  ¸  .,.×م-¯  .,  .د¸/  ¸  سا  ۔,¸ر
 ¸  ׸.ر  ے¸  .;¸  .  ¸و¸¸د¸ز  ¸¸_  س.¸ں¸  ۔,,  _[آ,ا¸¸.ں-  ¸ر-
/  :.ر  ¸ا  ¸  ¸_  .  ¸و¸,ر  ¡وڈ  روا  .×_  ¸  ¸¸_  روا  , ::-  Z.  ےر..  ¸و  ¸¸,.آ
۔, ., , .او , ¸ ¸_
  .  ¸_  ک¸ا  ¸ز  د,آ  ¸¸¸  _  :ارا_  _ :ººc §و  سا  »  .سا  ۔¸  ی¸.  ¸ء
.ترو·روا  ¸,_ا  ¸  سا  .  ل.  ت.روا  ید  ا-ڑ,  ¸,-رادL:د.درا  .Z.  ¸/  و . 
  م.  :¸¸ر  د,  ¸;  ,ا  ں¸  .  ¸_  ک¸ا  »  ل.  ت.۔_¸ں,¸ ” .او  .رو  .او  , “ ,  .ر
۔. q × :ا را_ ت. ¸ر : سا ¸ ں-. ت. نا
· : ل,د . .او
140 
 
 
 
z· ر.ا  :ر×:  .,·,  ¸:.  ت,  سا  ہزا.ا  :,  سا¸  _  ·-  ¸, ¸,ود¸نو
  ,ا  ¸  ,¸او_  ·- :: ,¸¿دں¸  روا¸¸.  .  ¸_ک¸ا  ¸ ¸,ا  ف·,  ¸,ا,.ںو¸
  ی;  . ¸ر, çرذ...
¸

¸
.~
  .,ا;.ا  ·  ..¸۔,  ,篷..  :.او.رو.او,¸ا
_ .را ¸- . , ` w:eezN e:z t ۔, ·, .د ¸., .ا _
 ¸- ح· ¸ا ٢٠٠٦ .-: . ; سا ¸ء . ¸ ؤ . . ¸_ک¸ا ¸ ¸لو, :c ا :
۔, , , ç¯ ¸.ڈ ¸ ¸¯ : ; سا ں¸ ۔¸ ی¸. ¸ارا ¸,
 دا-ا را¸ ¸_ .:. ¸ .او . .. -
 روا ؟,; ر-. ر¨ ¸ .او, .,¤ا لا- ¸¸_ذ» .:, ل.  ِ تر- ہد<-
 ç  ¸  س_  .سا  ہو.  .سا  ,_دہا-  ¸-  نا  روا  ,¸ر  ےد..  -  دا,ا£¸_  ,ر§ور¨  سا
؟_ ت:آ ¸ .
,ا<  .  ت:ا-  نا ..  .سا  .,·,  ¸:  .  ت,  ساہزا.ا  ::.  ¸.او,  روا  ت
  -  دا,ا  را_  ¸_¸¸  ل.  ¸  ¸· ¸ر, ¸  ¸روا  ¸او.  د.  ¸¸,¸,  ید..  ¸م:سا  ¸  .
¸_نا  .,·,  ¸:ہزا.ا  ۔¸,¸  ےر_  .:  .ç _  ..¸او.,  ¸_  ط-  ¸,¸دا,ارا_ 
 ¸¸ہا-  ¸ر:¸ا  ¸  .نا_=  .ت.+ا  ¸اوa  .  ¸ارذ¸ےر,  ..او,,  ۔:×  .آ  ¸.:
  را_  ¸_,زا  ,.او,  ¸ظ.ا  ے,ود¸  ,ہد¸ز  ¸  .  ل;  ¿,ا  ڈ.;ر ¿,ا  را_  ¸_  -  دا,ا
 .  .او,  دا»ی;  ,ا  ¸  ¸ں-او..  ¸.  ..  ¿.  نا  .ز:  ,  ,_دہا-  ہد¸ز.  :;  ڈ.;ر
· : ل,د . .او
141 
 
 
 
 سا .....سا ۔, ¸×¸. ادا¸ - .او, ہا- ¸¸,¸×. ¸ر, ¸:¸_ا .¸ا روا 
۔_ ت:آ ¸ _¯ ¸,
  ..ز  م.¸¸.او, ¸ر, یدازآ¸.  ,,,ا  سا  ;  ک.,روا  ر-.  ر¨  سا  ¸
 ,  ہد¸ز  .  ,  روا  ¸  .  ںور,  ہد¸ز  .  ,  ی;  .  ,¸¿د  .  ,  ¸ر  .  م:  روا  ,د<-...
 ±ر ج' ¸او±ر ۔, ¸. زا/ا :
ں¸- . _ا. ¸ .او .
 ,:¸·  .ا  .  جا'ا¿,ا  »  ...  ,  _  قا/  ,  ا×,,,¸  ہ¸:.او,
  ,¸.,·,  ¸:.  ت,  سا  ہزا.ا  ::و  ¸çسا  ¸د z: ~  ¸.çسا.  :.اڈ  ¸ -  دا»  ,
 م....  م:¸م,¸.,ا  ں,وروا  ت¸¯  ..,  .  ,,ا  .  ¿دیر_  .  .او,  ¸  .  ..  ار_
۔, ¸· - ں-- . .ا- . ¸, :. ¸ ج' روا . ¸. _· _
٢٠٠١ ,ا¸  -ں_',.¸¸.  _ا.¸ء , ¸ر ,,¸·  _  .¸  §و¸¸ا
  ںورا_  ¸..  نو__=  .¸  a.çد¸  تر¸ا  ¸±  سا ¸ر, ¸)۔,ترو·¸  زڈر:
  ¸م.,ا  ¸.,  ,¸.¸ ¸ر, ¸..  نو__  ç.  ,¸ ¸ر, ۔,ترو·¸  زڈر: -_ر¯
  .  ¸و¸ا  ¸:  ¸¸  ¸..او,  ں,·  م.  ¸.×ت,.  ن,  ¸¸: ” ,و,  ¸ 
¸
¸
¸ا “ ¸:  ¸
۔ید . ¸¯ . ¸ _ ¸ a ,ر ور .ور : .آ ن:_ ¸ .او , . ں-. _ :. ¸ ¡ ل;
,  .,.ذ¸¯  ¸  ت,  ¸ں¸ روا  ¸×¸¸,  ¸-¸.ں<.,.¸د.او
· : ل,د . .او
142 
 
 
 
  ¸.,  çا  .  ,:.او,  ۔,¸د_-  -  .او,  .ار  ِہا,  ¸ا ” ز.- “ ¸ا  پآ_ ” ¸¯  غاد¡ “ ¸
¸ا_a, ¸.  ,ا¸.  ¸  ¸¸روا  ,.,,¸·  .  ·  ¿د .  .  ¸_  ¸ا.او,  ۔,
۔, ¸. ¸ ,ا_ . ,- çا ¸ , . د. ¸ نا روا , ¸. ¸· . .. . . ,,ا ¸: .
  .  ¸و  ¸¸.¸روا  ں¸ر-  ¸  -  .او, ٢٠٠٧ ¸  ./  ,  ,  ا_  ..  _¸  م.¸ا  ¸ء
,,,,ا.سا .  .  _¸  م.  ¸ا  “xc” ¸  ...  م:¸ن:_  _=  .¸ارذ¸  ,  ,,  .ر
  سا  د<و,  .ç.  _¸  م..,±,ا¸  ¸۔:  .,  ,¸  م:  .  .م.¸ا  روا  ¸  ±ر  م.¿,ا  ¸
¸.¸  روا  ت¸<  .  م...او,  -  ¸ .,  ,د¸¸  .  م...او,  .ا  ¸·  ¿دروا  ¸  ×.  ,ہو¸
۔,
تادراو .-: .او .
 ¸·:.او,  روا  ,,ر  .  ¸.  ہ..  ,,,ا  .  د.¸.او,  .,یرو·¸  :,  ¸
,  ¸.ل-  .با<  .لا-  سا  ؟,  ,تادراو ¸  ن:را..او,  .ا  ×م-¯  _¸ت¸
 ¸¸  .نا  .......  د.¸ج'¿,ا  ر;ا  ¸۔,¸ر.م:...ج'¿,ا  دا»  ی;  ,ا
¸¸  _:  ¸دا,ا  ¸  ¸,ا  ¸  ¸¸_آتا-  ح·  ¸ا ۔_,ر  .  ں,اورر:¸ ¸r  .¸
 .  ¸  ¸تاد.  ¿,ا  <  aگ-..او,  .,·,¸:ہزا.ا  _-  :سا  ؟aگ-ن-  ¸a.×
۔a ,ر . م: ¸
 .  رc ود.  _,اہوح·  سا,,ر _  ت'  یدا,ا  روا  ج'_ا  ,,ا..  ل.ا-.او,
· : ل,د . .او
143 
 
 
 
 , ,ر روا جا'ا ا¸ ف· ی,ود, _ ¸¯ . .ا. . .او , ., ¸ ج' ¿,ا .او ., ¯ ف· ,ا
 ۔,¸ر  :  .;.:.نا  ¸  ج'¸,,ا  ¸.  ¸ن::ا  روا  قا/  .,,ر,  ¸د¨._  ..  ے,ود
- ¸ - .. .ود_ا ,,ا ح· سا ۔, ,ر ےد.-د _
:..او, زا.ا  :..  م ` ·:سا. ¸ ,·,,  ¸  تادراو t ;  ¸.,ح·  سا
 _  م..ں-  ¸.ر  روا  زوا  ¸_ا  ں,و،ں×  ,ر  .  ¸_آ¸ں×,_  ..  ¸_آ  ¿,اں¸¸Z.  سا
و  _  _ا  ,۔,  ¸  ¯.د .  عو¸ں,.,  ¸.ر  ¸Z.  سا  <  ,¸ں,و-  ں--±:_  .  ¸¸
 _ا نا روا _L,آ¸¯ ..ا. . ¸ر- .نا ¸ڑآ ¸ںورادا ¸.ر روا زاوا¸_ا نا » .سا _çد
_ا ¸ z ¸- _ ,ر ¸ ڑآ ¸ ںورادا ¸.ر روا زوا ¸ ۔çد . ز.آ : ں_اورر:
·  سا..او, ¸ و زور  ¸  گ-.ں,و.,  __ن,  ح·  ¸ا  ماr  .قا/  -  تادرا
 ے.ر:  .  زوا  ¸  _ا  .×  ے¸.  .  نا  ں¸  ,  ¸  ¸ا  ¸¸-  ں,و  روا  _  ,ر  L×  ک|  ں-,.نا
  ¸-,¸ماr  ¸ا/  ¸.نا ں¸¸.¸-  ¯  ,  .  ر¸ا  ت.  .  ¿,ا_  ¸-  ,  .,¸و_  _.  .
 ¸  ید:ےر:  .ت,.¸رد_:  ¸نا .  ر.  -  ںورا¸نا  .او..  çا,ن..:_  ..  .
¸-  ں_'  .  .ا.  ہد_  ¸  .  ں-:  ¸.ر  رادç  ¸  ., سا  ¸.  روا  ¸-  ۔açد  :ار  :..
۔, م. د. ¸ _ ں¸ روا ¿ر , ،¸ ¸ ¸ _ ¸آ _ م. ِ/ با _.اد ¸ ç= . دا,ا . ;


· : ل,د . .او
144 
 
 
 
a ¸ . ن:_ ت,. . .او .
_ر¯ ' _¯م.¸سا¸¿د ¸ر, .  .او  ,  ¸ ¸ر  ×ل--  ¸ر_ر  ¸¸¸ےر, 
 ¸ر  .م¨  ¸ن:_  .  .¸¸روا  ص-  ¸¸با  روا  __آن:_  ¸¯  ..ا.  .سا._
 ہ_ .: . . . ص. ¸ .ا ¸ ن:_ ±- ¿,ا ۔, ¸. ¸_, ¸ ,,ا _ر- ¸-.ا ۔,
¸ر ,_  ..  ,¸ن:_  ,,ا  .  د.¸.او,  ۔,¸_..  ¸  م:¸¸  ,¸-  .  د.¸سا  روا  ,
 ¸  ن:_  -  ;  سا  .  ,,ا._ç  ہ.,  :ت,  سا  ¿.  ..  ±_  سا  ,,,-  +ا:سا  روا  ,
ا  ..  ¸اورر:  .ادازآ ¸  ت.ا¨ا  ,¸.._  ,,ا  ¸او.>,.:»روا 
¸
¸
_

¸
./
  ¸-ا¸,  رو
؟¸ ت,= , . ن:_ ±- ¸ ± سا روا
  .  ±-  ¿,ا ٢٠٠٨ .  ¸ارذ  ,a¸ت,=,  ¸¸ز.آ.  ر,  ç-  .ء
/  ¸و_  ¯  ,  .  ¸  نا  _= .  .ا-سا  ۔¸ن.  .  ں<,.نا  ,  روا  a¸.,  ¸  .  ف
۔, ¸ر, ¸ ¸. _ر- ¸ ¸ ±. ¸) ¸ , ¸ ںr نورڈ < ¸ ¸ر ¸و ¸_
¸  ت,=  <  .  ±-  ¸:_  .  ,,ا ,.ج'¿,ا  ..  ¸¸=  ¸¸نا .  شو
 .,  یدتز,ا  ¸.آن:_  ...ت.ا,¸r  ¸ر:  -  دا,ا  ¬¸,¯  ے,ودروا  ںو,ال.ںا<
 .  تز,ا  ¸ن:_  ±-  ہو  ¸  ¸×.  ی._  ¸ل-  .ے¸و_  نا  روا  ¸×¸.  ¸او±._ا  :  ¸ا
  ¸او__  ,  روا  .  ¸آ, ¸:  ¸  ¿.  ی·.  ¸  ¸  ن:را  .ز.او,  ف·¸نا  ۔.  ¸,
 ¸¸  ¸-  :نا  .  جا'ا  ¸  ¿,ا  ,¸  ×ہد¸ز  .  را_  ¸  ¸¸  دا»¸نا  ¸ن::ا  روا  ن:_  ۔_
· : ل,د . .او
145 
 
 
 
¸گ-¸۔,.×ق+ا  :ق>ا  ,.¸_  نا  ¸  .  روا .  ں×..  .سا  ¸.  ں׸,ار  .  ےا  ¸آ
۔_ گ- ن- ¸ . , ·, ¸: ہزا.ا ¸.آ, . سا
 یر,  ¸,,ا  -  دا,ا  ¸  نا  .او.آ  ,  .ے¸و..  ¸¸=  ا,ود:±-  ¿,ا
  ے,ود¸  .  ں×ل-¸¯  ¸  ¸ن:_  ¸:  ہد. .ار  ¸,  ،پ¯  ،ز¸¸  ¸ا  ,,ا  .ا  ¸ظ.ا
 ±ر  ,¸¸ا  ن:_  ±-  ¯  ,,د¸:  :.¸  روا  ±ر  .ا  ¸,  .  ¸,  :ç  ¸  ¸,,:
ں¸. ¸ مر;¸دا,ا ¸.¸ ¸ ¸¸ ,ا ¸,= ¸ا ۔¸ ±. ¸ ¸. .  ¸, ,  .ا ,_
۔, . . . ج' ¿,ا مر;¸ ¸ ¸ نا
 ن-¯:ن:__نا  _ب:را.م.  ¸¸.دا,ا  نا  ..  ¸¸=  ا,:±-  ¿,ا
·,  ,.  و
ُ
ر  ¸ت,=نا  ¸  .  ں×-:  ن-¯  ¿,ا  ف·_  نا  .  :׸  -: م.,  دا,ا  ¸  .ا  .,
 ±-  ¸:_  ¸اروا  ,¸  م.¸-  ¸¯  ,¸  .ا  ک.,¸ں-,.نا  روا  _,ر  م-  .  _  با¸
 ¸-  ¸.ا  ¸.Р .تاد.  ¿,ا  .,¸ت,  ک.,¸  .  سا  ¸  ے.  ¸  ¸.ما¨ا  سا
  ¸  م¨  ک., ¸ا  روا  .  ں׸.  ن-¯  ¸:_  گ-¸.,  :׸  ر-  م.  ¸-  ¸  ¸¯  _  L.ا
 ¸  ہو¯  ¸×ترو·¸:»  ¸.ا  روا  :  .,  .د¸  .  /¸ن-¯  ¿,ا  ہو._.  م.¸<¸ح·
۔: ± × ¸ .اد¸ :ا> ¸ ن:_
¸ا با.  .او  ,  .  .¸  ¸  ¸=,اح· ” یو “ ی,ود  ¸او  ..  د.  ¸  ساروا  ,  .,  ,
  :  .,  ,  ¸  ¸  ¸-  :ç  ¸.نا روا  ¸  ¸.  .آ,  ¸.آرد_  ¸  ¸-  _ ` ¸  ¸.,  .,رد¸
»  روا  ..م¨  ¸¸ا  _  »  وک_  ³, .·اڈ  ¸.ا  ,ا  .  :وہ:د,  ..  ا×ب,:¸..  ,  ¸
· : ل,د . .او
146 
 
 
 
 م' ¸ سا _ , . سا . × ش- ` ¸., t . ¸د ےد را, ¸ . ¸ . ç ¸ - t ۔
 .آ¸¸_,  ¸±-  ¿,ا  روا  _¸..  ¸  ¸¸=  ,ا  ¸.  سا  ¸ت,=
 ¸¸ل-و¸.ر_¸ç  ¸.  نا  ¸ن:_  روا  .  ¸  :  ر,روا  ز¸،ں¸ڑ:  .._ار;ا  .او
 اڈا  ¸.±ر¸ا  ن:_  ¯  _آ.  ں¸ڑ:  .  ¯¸ز¸¸  ر;ا  ¸  ف·.ا ¸ظ.ا  ے,ود  ¸  .,
¸سا  روا  :×._  :¸د .ں¸,ا  نا  ¸-م.  ¸¸  :׸  ز,¸  :ç  ¸¸ç  ¸.  نا  ¸
۔¸ ں× ± ¸
  گ-¸  .  .¸  ¸  ¸=,ا¸  .  _-سا¸  ت,=.  ±-¿,ا ` روا  ر;ا  ¿,ا
.او , t .ے,ود.ت:ا-روا ن'_ ¸ن:_ ل- ..: _ا ±- ¿,ا۔. ¸ . ç¯ م
 »  ¸  ¸..او.  ب,:¸.:  _ا-ں¸ا  ¸_ا  روا  ں-  ی,ود¸سا  روا  .او,¸.
-نا  .ا  .¸  ¸  ¸¸  ,ا  ¸ت,=  نا  ,·,  ¸:.  ت,سا  ہزا.ا  :سا  ¸  _  . ں- ` روا  .او,
ر;ا  ¿,ا  ,_ا_ t ن.-¸.ز  ¸دا¸,  ¸¸_  .سا  روا  ¸آ_  :د.¸-  ¸_  .ں¸.,  ¸
 نا .,·,  ¸:ہزا.ا  _-۔:  .,  ,¸  ¸  ¸=  :±و>  .ç  ¸ت,  ¸رود¯  .¸  .»  ¯  _
. ¸ ہ>¯, , ¸ a ¸ ت,= : ¸ روا . , . : ت,= '


· : ل,د . .او
147 
 
 
 
¸ ن. ت,. _-ا . ن:_
 .:ہزا.ا  :سا¸.,  ت,=  £  .¸ت,=  ,روا  ک:¸نا  .  ±-  ¿,ا
¸.ے-_نا  _=  .¸ارذ¸ ,ا  ,¸ _ت,=  ,ےر¨  .  سا  .,,  :¸  روا  ,q×
 , ت,= ¸ . » ¸ . , ., × ہزا.ا _- ¯ ¸اڈ / _ ںr نورڈ ¸ ¸ور ¸ نا .ا ¸ , , , ¸
  ¸_  .ںrناروا  _¸  ¸._  .نا،ز¸نورڈ  ۔__,  ¸ :ç  ¸_  سا  ,,ر  ׸ا×ن.<
 روا  ..  و  ¸¸ں-  ¸ح·  ¸ا  ۔¸×¸  ل--ع+ا  ¸-  ل..  ¸  ¸..  .»  ¸.,  ¸  ،.و>
۔_ _ جو/ ¸ ں,., کr
  ح·  ¸ا ٢٤ .ا ٢٠٠٩ :ا  .  یرا)__·اڈ  ر:¸¸¸ر-ا  ¸.د-ء .,ف ” .او, “
 -¸  .  ن:_  .,.×L.  ¸).  ں-ا  ۔,,.,.  ±-  ¸:_  ¸ا  روا  _Lآ_  ¸+.ر_
 ¸¯ .,,  :,,ا  .¸.¸  ¸.  ں-ا۔:  ±  ¸  ¸  ¸,  .¸¯  روا  ,یدےدتز,ا  ¸  ..  ¸آ
 ·اڈ  ۔¸  ¸آج',روا  a.آ,
¸
¸
¸
.
¸

.¿¸  ¸م.,و  ۔__آ¿,ا -  ¸¸.  ¸د,¯¸
 ¸ا  ,  ،.  ¸آں¸  .  ض·¸چ,ر  ¸)<  ل
¸
¸
_
.  ¸r¸.¿,ا.  ,  ¸  ف:اروا,ا.  یرا)__
چ,ر  ¸  ں¸  ،.  ,ر,  _  ں- ¸>  ¸_  ¸:_  ¸,,ا  ¸  ,  ¸دل:  .  ں¸  .اا,  .  ¸  م::
۔¸د ےدہ¸و : ن:_ ہر,ود.ا .
 ;در.  .¸آ,ا  ¸د,آم+ا  ¡ود¸ود¸..,ت,  ¸2  ¿.¸  ح·  ¸ا
¸ر_را-  ¸یڑ:  ,ا  ¸,  . ..او.  ±.  _ا  -ںور;ا ¸:_  .  ں·  ۔.¸کور  ¿,ا
· : ل,د . .او
148 
 
 
 
 ,ا ¸'  ود .او  ±ر ¸ . .. تر:  ¿,ا  ¸ » ¸د یڑ-۔,,ار . .. تر: ¿,ا روا ¸د. ر:ا
,ا  ¸'شو,.çرد_ہو.,¸ت,  ک:¸۔.¸  ں,و -  ں¸:_  روا  .  çد  ڑ,  ¿,ا  ۔a
  <  a.  ¸¸ز»نا  ..او ,  ¿,ا  ¸_=  .¸ارذ ۔,  ¸د ¸.. ٤٠٠ . ٥٠٠ _  .ازور  .اڈ
۔_ ,ر . م: ¸ . ں¸,ا
.: . .او . ¸ ن:_
¸ن:_¸ں-¸روا  ں¸,ا ¤ا  لا-  ¸»  ..آ_م./  ..و¸¸ç  سا 
 ,ا  ¸.,ں,.::نا  ¸ن:_  روا  __  ,  ¸  _¿,ا  ¸¸,_ا_  ی,ود¸.او,  .,
  ,  .ا×ف:ا ¯_¸ت¸.  .ا-سا  ,  .لا-  ک.,روا  ¸ م.,  ¸رو¸  ر;ا ..او
 د,آت,  Z.  .رو¸  ;د:نا  .ا×م-_  ت¸  ¸)۔_Lآ/  I-  ..ا  .ا  ک.,روا¸,
-,_ رو¸  ¸×¸_۔,.  ;د¸ا.ں-ا  ¸  _ل,¸¸روا  ی,¸¸×¸
¸

¸

¸
.
¸

:ل_  ,.  ¸ ¸  د
 ک|¸  ر;ا  ود..او,  ¸rسا  _=  .ٹر_ر  ,ا  ¸  ,  ,  ل:  .>,  .  ں,و¸ا¯ا×.
 ,ا ¸ ¸× سا . / . ¸.د , ا× , ¸. ¸× ¸ _ : رو¸ . ,,ا _= . ت.+ا ہز. ۔a .×
. , ہد¸ز ¸ ¸ سا ر.. ر- ¸ ¸, . سا  , ؤ س ۔,
  ¸¿,ا  روا  ,ا¸  ¸رو¸ ” [ر_ر:نا  ¸,ا¸ا  ¸-ا  -ا  ی. “ ,¸ر.  م:¸
 ¸  ت,  ¸¸..-ل_  :ٹ-  سا  ¸  ,¸ر  .  م:¸.ر  <  ,وا  ¸_ا  ¸م.,ا  ¸_=.¸سا
  .,¸: م.¸او¸.ا  _¸×¸¸·¸ر:  _  نا  _ں¸ڑ:  <  ¸ل.ا  .ںور;ا  روا  ¸ر:.سا
· : ل,د . .او
149 
 
 
 
 م-¸ےر, .سا؟_,ر م- ں, ¸ں¸ڑ: ¸او,·¸ر: ر;ا روا ¸ر:.سا ¯ ,وا ¸_ا ¸
¸.,¸ےا  ¸آ¸¸.,ا× ;  ¸, c:ca|ivc Ass:cia|cs ì»|c:»a|ie»al ì»c ¸ cAìì
 ¸او;  ¸.,¸آ  ..ت,  ¸_  ..  ¸  ¸)¸  ,_درا,  وا  ¸_ا  -  د-¸  _  ¸.  ¸و  _ا
·ر  ¸ساروا  ,·ر  .  ,  ¸¸[ر_  ر:ا,_ا_  ,ا¸¸یڈ ¸  .  ,  ¸وا  ¸_ا  ¸
۔,
cAìì :  ¸ر¸¸  . ؤ ن ¿,ا  -  د-گ-¸ں¸۔,.ر  _  سا¸  و ف-¸  ¸رو¸
¸ر, ¸.±.  ¸-¸ن:.  .نا  ..¸و¸نا.,¸ت,  کr.,¸نا  _çدرا,ڈر:
.¸  r  ¸¸  .¸ ¿,ا  روا  ¸ا  ¸ا¸.¸  .سا  .,.ذ¸¯  ¸ت,¸ں¸  ۔,¸ر  .  یر,  ±
 س.  .ن:_  روا  ن::ا  ،قا/  ،:rا  ،ہ·،:ی,  ¸  ,ا_  م.  .سا  ۔,¸ر  .  .اد,±-
¸:.  ¸¸جآ_¸ں'. ڑآ¸,و_  ¸  ¸¯.,ا .  سا  -  ¸,¸ر  .  م:¸  ¸ ”
¸
.
¸
.
¸
.-
.
_

¸ڈ  :.
¸,-  .ر-  ما.و_ “ :-  ¸ے·.  .زڈر:  .او,  ¸¯  ¸:سا  .,¸±,  ,¸دم.:
-¸حا-  ود..سا  روا  رو¸  ،:.  روا  , ؤ ں .  ں-ا  ,  .  .  دا,ا  کr  .د  روا _¸.  ¸و_ا
 _ا ¸ ¿د یر_ ٣٠ ۔_ ,ر, ¸د مçا ¸ ن:_ . . ¸ ¸ , , ¸. - ں-:
  .  ¸ںr¯  نا  ..ا.  _¯  ک.,..او,  _=  .¸ارذ ١٨ ,  رو¸  ن:را ٨٠
ا  راد.  ی:,:زڈاrا  ¸¯  ,ا  ۔_¸¸¯  ¸,  . ¸  ¸  ¸ن::ا  .  ف·  ¸,,ا  ہا,,  رو
 ,  .ر  ¸  دو»  .  د,آم+ا  ¸  -  ¸د<-  ¸·¸  ¿,ا  ف·  ی,ود۔,¸.  ,ل;  ر..  :او  .,
ر'.:  ¸_آ¸ا  ¸ج'یر.  ں¸,,  ہو¸,,  .د  د.درا  .¸¯  ¸  ¸ا Z.  سا  ,¸اوس
· : ل,د . .او
150 
 
 
 
  ¸  ¿¸ ٣٠٠ د,م.-¸  _د<-  ¸'¿,ا.از  . “ ز,. “ .  ¸زو¸.ونا.  _.,  ,,ر,  ,
ں-ا  ¸  ترو·  ¸-  ¸  ز,.  ¿,ا  ¸  ن:_  .  ,  ¸.  .  زا-  ..  ل; ¸د  ¸  ¸¸-  ¸ا  ¸.,.
 . .و.نا ¯ aع.دی.. ہو, .¸.¸ ¸. ں-ا ۔ا×ترو·¸.. ¸ں¸,ا¸.¸,
 ¸ر.  ی..  _.ح·  ¸ا  az  .  ¸ارا  .ہ>.ا  م..نا  .,  ¸د¸  ہ¸و¸سا  -  نا,ا  ¸'
 . , , _ ¸ : ·- ض¸ر ۔_ ,رآن:_ . ے¸و , ¿,ا
  ,ا  ,  ¸,/  ص.  ¸.او,  روا  ,,ا_  ¸،د,آم+ا  ح·  ¸ا ٦ ,ا، ٧ ,ا  روا ٨
۔, ¸ر, ¸_ ¸¯ روا با,ا ¸ ں-- . ں,و_ ں¸., را,ا_ ¸ ں- ¸ روا ں¸,ا ¸ ¸
¸,ا¸  ن:_ .  نا  _  ¸¯  ِ±,  ں,.,  ¸¸  .او  ,  ل-  ں¸ا¸  ¸  رواں
 .ر  .¸  ¸ا¸زو.,.رد¸۔,ض,:±-  ._  ,¯  _  ل.  ِ تر-  روا  :ر  ت.-¸  ¸ےر,
¸  ,¸  د<-  .او  ,  ¸  ن:_  .  ,,  ¸  ن,  ,ا_ا.  ¸¸ _¸  م.  ¸ا.او  ,  .  ,¸  ¸  ¸ 
 q  ¯ا  ¸  نا¸  ..  .م.  ï  ,ا  کرو,¸و  ¸  ,  ¸  ¸  ن:_  .او  ,  ¸او  .  ظ.  سا  ,¸  .
۔,
د» ¸ .او . _ ¸ ¸ر: م. -
ا ,,.×س-ں¸.×,د-:./ ہد<- ںور;ا ص- _ا ¸ تر- ¸ ,,
 .  سا  ¸..  سا  با  ا,  ,,_¸او..  »  .¸  ¸¸ص-¸روا  ._  ¸ن:_  -
..ا  فو_  ل'روا  ,¸¸.  د._  ¸  ¸ر:  ¸.¸د:ار  ظ--  ںور;ا  ,_ا_  رواں_'  ¸) ت
· : ل,د . .او
151 
 
 
 
۔, ,ر, ¸: ن:_ _ر- . r ¸ر: - ں-- نا با _= . ¸ارذ ۔_ ¸ . ¸
  ¸..  تر:  ¸  ¸  _  ل-  ,;ڈ ٧٥٠ ,,ا  با  .  ,  ¸×  تز,ا  ¸ف.ا  ر-  دا,ا
  .  ور  .¸,,ر  .  ..ا  :ف.ا_ر-./ ٤٠٠ ں¸  _¸  ,ا ¸  د,آم+ا  .  ,,ا  ۔.  _.م,
 ¸ ١٨ ¸.. تر:سا .,,ا روا ,¸¸. ں-اد._.وا . ےا یڈ ¸¸ز·ا ٢٥٠ ت.:¸,ر
¸  ¸'.¸  ..  تر:  ¸¸ظ.ا  ے,ود¸  _,ر,  ¸  , ؤ ¸ .  ,,ا  ہو.  .سا  ¸.,  ¸
٢٠٠ ¸ن::ا  _=  .ٹر_ر  ,ا  ,  روا  _¸.  ¸.  ¸  _  ¸ا.  · ٢٥ ¸ن:_,  را_ ٨٠ را_
۔, د<- ¸ ¿ ¸ ج' ید.ا ¿,ا
 ر;ا  .سا  ں¸,¸.  ¸.  ,  ¸,  ..-.  ,,ا  .,¸ت,  ¸¸¯  ہد¸ز
.ر¸ا¸,ر ¸:  نآ;:,ا  ف·  ی,ود._.  ¸-  ¸..¸  ¸¸ا  روا  .  _ ` ٣ .ا ٢٠٠٩ ء t
 ں,و روا , ا¸. ٹ¸ ا; ,ا ¸ ¸ ¸¯ . ,,ا _= . ٢٠ سا . , ¸ ¸ نا , q ¸ ¸ ¸ ے;
¸ ¸ ٹر_ر ¸ہو. .سا ۔: ×¸ ç : ,ا  ¸...  §¯ ¸¸د<-_ا¸د,آم+ا ,,ا.,
  .,¸,ا  .-  روا  ی:,  ¸ن¸سا,.ر  ¸  ,-  :..  چ.  .اڈ  برا ٤٠٠ روا  ·¸  .از  .
  ,,ا  ¸  ¿,  ,.  ,ا  :ن¸¸ا  ¸  ,-  :±ر  ¸_  ےا  ںو. : ٣٥٠ :د  ¸'ہ.ر-  :دا»¸
۔, د<- ¸ ن:_


· : ل,د . .او
152 
 
 
 
؟_ ¸ : .او .
ما.  _ر¯ ' ,  .,¸آ..ت,  ¸¯  .,  ,  ہ.,.  _  ,ر,  ::./  م.  سا  .ا
  __آ¸ن:_  ف·.  ر;ا  ¬¸,¯  .ں-  ¿,ا  روا  .او ¸  ز.آ:¸¸¸_ا  .  ں-ا  .
 ¸  .,,ا  ۔,...پآل.  ِ تر-  م.  ,·,  ¸:¸وہزا.ا  ¸ا  :سا  ,,¸¸¸۔,¸د.
-  ¸.ا  ¸ں¸ڑ:  ¸..  تر:  ¿,اف·.ر;ا .  .نا.  _,ر  م .او  ,  ¸  ں~ روا  .-.
  ر-  ہو_¸  ,  Z.  <  ¸.¯.د¸¸,ر  .  ں-ا  _¸:  ¸  ¸¯  ..ا. ,  ر.. ؤ س ، ¸ا¸  ج'
  ,ا  ,  .  د,آ  م+ا  ,  _  ¸او  ¸  د,آ  م+ا  روا  ·  چ,ر  .-  ،سر'  .:  ¸_آ ٦ ، ,ا ٧ ,ا  روا ٨
r¸نا¸  ¸ یا  ,  ,  ,¸  ¸ٹ-  ..و¸ک ٧ ¸_  ¸,ر  ¸ن.¸.ا¸ناد¸.¸ا¸
 و¸¸ںور;ا  ے,ودروا  .او,  نا  ¸¸ور  ¸سا  ,,ر  .ر¨  ¸-  ,,ا>:.  ¸ا:ن:_  ۔_
-  .نا.  ¸د-  ت.:  .¸,ر  روا  .. ¡  ¸+ا  :.¸ا  ف·  ی,ود۔,·  ×ہزا.ا  _-  :¡
  .,,.¸ر- ” _¸  _م....تر:  ¸د,آم+ا  ,,ا , ؤ س ہد¸ز.را_  ,اں¸,,ر  .
,ا  ¸ں¸.,¸ن:_-  .او,  ±-  ۔.  _,  ¸  ت,·¸  - ۔,  ¸ر  د-  ,  _ا  .ےد  تز
۔. ¸ .: ¿ . , : .او , نا, ہد<- ¯ ا× ضار. ,,ا . , ¸ ¸ . ں-ا
 ¸_  _:>سا  -ں-ا,  ,¸¯  ±,  ل.  ِ تر-  ہد<-روا  .آن:_¸.او,
 .. ت.ا¨ا ,: .× L. ر³ . ۔±ر ¸ ن.او : _ا - ن:_ ¸> .ا ۔__ ` ¸آ t

· : ل,د . .او
153 
 
 
 
؟ں,ر-_ .او ,
” ن:_  ¿  .  , “ .ن,_ا  ¸)با-  ن-او¸د¸رد:ہ¸  ون,ا  _ا-  ے/.
 ۔_.×ے_ .: ” .او , “ ³ور-< غ|ا ¸ارذ.ن:_. .ا-. _. ¸ روا . ¸د.ُا,_,.
 ,,ا .,. ، ¸ں-د_با, ¸ :سُا_ . سا روا,q. ¸ ں¸ر, ¸.ڑودھ¸_ ن:_ .¸ر
|  ;:آ¸ا  ,ا  -  ماr  ¸:_  çرذ.¸،¸  ,.  یر:ادا  ¸¸,  ,¸¸  ,ت, ,ر,¸ارڈ.
 .  ں-ا,  _  . _ا  -  .¸  ¯  م.  .نا  .-¸ں-..آےر.روا  .-  ¸ں-.., q  <  ,
۔, .× ¸ ¸ ,¯ çرذ
;  ¸¸آروا  _,.:.;  سا  ؟,,.او,  ..  ¸ہ .,  :ت,سا  çں¸
  .  ¸  ں<,  ¸ن:_ ` ,,ر  .  ¸.¸¸  .¸ t یر,ں,اورر:¸سا  .  زارد./  ¸,¸م.,
 ¸  .  .د  و,  ¸سا  روا  ,,آ¸,  .  ¸,  ._ا  ¸  :.او,  _ء.  ¸¸  ._ت,<و  ,ہوروا  ؟_
, ,رآ/ ں.¯و ںاز. ¸- ۔
 ¸  .Р .تاد.  ¸¸·  ¿د  <  ,ہو.¸ا  :ں-
¸
.
¸

..
  ·  _ر-ید,  .او ,
  ;  ¸۔,,ر.  ں,اورر:¸زا.ا  ...روا  ..ر, ١٩٩٦ ¸)۔¸آ  ¸د<و  ¸Z.  ×  ..و,  ¸¯  ¸ء
  _ر-¸  .:سا ¸ر, ¸ا,. »  ے/  ,ا  .م,_ا  .  ..  çا,,¯  ¸'  ¸.¸د  مçا 
‘ ل.¸.<  ,¸×  _¸  ¸ج'¸ی;  .,¸  ¿د.او,  جآ ٤٠ ں¸ا  .د  روا  ں_'  .از  .  را_
· : ل,د . .او
154 
 
 
 
.سا۔,¸.  ل.ا  ¸.ں,-  _ا  .  ےد,¯  ¸--  دا,ا  . ¸'¸ی;  .  ,¸¿د  س_
¸ ؤ ¸ ¸ ¿,ا  ,ا  ہا,,  :ج'سا۔_¸:¸,¸  ¸روا  ج'¸.  ¸  _  ںوز¸ ” ¸_  ک¸ا “ ,
 نُا  .:.  ¸_  ک¸ا  _ر-¸¸/  ۔,¸  ¸,  ._  د,  ,ا  ......×,آل¸  ¸ا  _..<
· .  ¸ا-ر  و:ذ»  ...  ±  .  _¸ا  _.ا  ح:  ¸  .  ¸ی.آ<  ,;او.  ں×و.¸, 
 روا  a.×د,آ.  ,  ¸:.  .ا:,,  ی,ود.ر...  .¸.  a.¸  ¸اوپر¸±,
  ¿دسا  ¸اروا  ¸د¸زا .  ں-. ±ز».  ل.ر_..  .;  سا  ۔.  ,  ہر  ¸:نُا ..  ç.
  .او.. ” وڈ  ن, “ ,روا¸درا,  ¸,  -  ¸_  ک¸ا  .×çدن,¸:ا>ڈرçر  یدنآ. ” ¸  ¿د  ہو
.  ;  ¸سا۔,,ر  .  م:¸...  ç-  ے¸  .نا  روا  ں-., ..ہ,  -  ں¸.ز  ¸ں£ا/
 .  م::..ç-ے¸  ¸+ا  روا  غو,.,,<,¸,¸_  ک¸ا  ۔_¸دت.>ا  _  ..  ¸  روا
۔,,ر “ -¸..  ç-  ں-.ہو,..  ·  ل,¸;:¸ر_  -آ:.اڈ  ںوڑو.  :پ,  _ا  ک¸ا ¸ا
 , ۔,آ¸ ¸ روا ,د,¸ - ی¸ . سُا » ..,.پ, _ا ۔¸. ¸ا< ی¸ . سا ا, ،.. یر_ ,
۔¸اڈد, ¸ ےا ¸ا ¸.او , . ´ر ¸ ± _ا روا :اڈ ¸ - ¸ یر,ور: . پ, _ا . سا
١٩٩٠ ,ا  .نا..سا  ¸ے/  .ء ک¸ا  روا  .  .׸ںور:,ے;  ے;  ر¯:دا
  ۔.  ¸ں¸.  ,ا  :او..  çا,:و>  ¸.  -  ں¸.  .سا  روا  ¸  ر.  _.  د-تا¸ ٢٠٠١ یر:,  .ء
¸ ¸ ترا. ہ, . ¸ جر, ¸ . ¸; : , ¸ . .اڈ ¸ ,ا س_ . .او , . . ے¸> ¸ ت. 
  ۔¸  ¸  ,¸:  ہد¸ز  ¸  .  .اڈ  _,ا  ¸¸_ر-¸.ارڈ ¸  ¸ا.ا ٢٠٠٧ ,ا  ¿,ا  ¸ء
  .  ¸.  .ر_ڈ ٩٢ .ا  ¿.  سا۔,  .  ہ¸>:.اڈ  ¸ ٢٠٠٣ .ا  ¸ء ٢١ ہو۔».·:.اڈ¸
· : ل,د . .او
155 
 
 
 
اد¸.,  .  ر.ا  ¿,ا ,¸.یر-¸:روا  یر ، ¸ا':ا  _¸او..¸_  .¸  §و:س:ا  ماr  ں,و
,  .ر.:وں<  ں<  ا,  ۔¸  ¸  ¸  ¸ں-,¸ر,  با  ی¸ ، ¸  ¸:روا  ¸ر  ¡،¸د.¸.او,
۔¸ .· _.اد
  قا/  .  ,,  ¸,,ا  :وسا ¸ت,  ¸ ¸ر, ی;  .  ,.او  ,  .  ¸  ں-,
  :¸.آ¸سا  روا  , ٩٠ .:._  ر;ا  ,ا  ..او,  ۔,.׸.  .  ں<¸-  . ٤٥٠٠٠ ، ٤ چ.  .اڈ
  ¸ل;  ¿,ا  ¸  ¸<  _L,  ¸ ٢٦ .  ہا-  ¸  ¸¸.  نارود.±ز»¸ل. :,  ہر-.  ۔_  .از  ¸
 ۔,ط-ر¨  ¸  ;  ¸_ر-¸.  روا  _ر¨  ¸  ت,  ::ا  ¸>  .;  سا  .,.׸او.ر¯ودا>ا
 ,  ¸.,د:را .  ¸>  .ا  ¸¸نآ,  ف·  ¸¸__¸ر  ¸_ذ;  ر,,ا  ¸·.ےر.سا
” .ان. ' ¸¸مçا .سُا روا ,.. ک_ ےد_ .,ا ¸,¸..ز ¸ < .,م+ف.روا ک_ ¸
۔ں× . رc : ¸¸. روا ¸د : ¸- .. , ,د , ¸ “ . ¸- روا _., ر³ _ ,آ سا ¸ ل.:ا ةر- ارذ
, _ا د- . ¸ ¸ جآ, ؟,ر . ¸ , ¸ را» ,او ،ن.. : ¸, _ا . ں-
﴿
َ
ّ
نِإ
َ


ِ

َ
ّ
ﻟا او
ُ

َ

َ

َ
ّ

ُ
ﺛ ﺎ
َ
َ
ﻮ
ُ

ِ

ْ

ُ

َ

َ


ِ
َ
ّ
ﻟا
ِ
ﻞﻴِ
َ

ْ

َ

اوُ
ّ

ُ

َ

ِ

ْ

ُ
َ ﳍا
َ

ْ

َ
أ
َ
نﻮ
ُ

ِ

ْ

ُ


َ
نﻮ
ُ

َ

ْ

ُ


َ
ّ

ُ

ً
ة
َ

ْ

َ


ْ
ﻢِ ﻬ
ْ

َ

َ

ُ
نﻮ
ُ

َ

َ


ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و او
ُ

َ

َ

َ

َ
ّ

َ

َ

ٰ
َ
ﱃِإ
َ
نو
ُ

َ

ْ
ُ


﴿ لﺎﻔﻧﻷا : ٣٦ ﴾
” -  ¸ور  .  ہار  ¸.ا..  ل.  _ا  _  L.  چ.  ہو_,:گ-  <  .¡
¸ا ` ¸ t .آ,.  _.  چ.  روا ` ..  چ.  ل.  ¸ t ت,  ±,  ¸.نُا
· : ل,د . .او
156 
 
 
 
۔. _, :, ف· ¸ ç ہو_ ,: < روا . ں× ب- .آ روا :× “

- _ . ں, _ .و- . بر _ا ç 
ت- ¸ , 
ِ
ن, ¸آ ,- ¸.
 ۔·:¸  ¸¸دآم.ہزا.ا  :ت,  سا  ،_ç.روا  ¸¡£  ¸'..ا.  ..او,
L×زو.ا  ..  ر.-  ں--ر-  ¡ہوروا  ,±,  :نr  ¸.نا  ت-¸ں-.ا ¡  ,ا  ¸  قا/  ۔_
__×ت.اور¯ ، ¸_  ں¸ڑ:  ¸او.آ_,  _اد¸_  .ں¸ڑ:  _ا  .  ں-.ہ¸..او,  ¸¸
 :  .._  ن,  دا,ا  .دçر.ا  ۔یر.  ےد¸±ردیڑ:  .  ساروا  ¸¸-  -  ر_ارڈ  ۔ید.  ...  ¸¸
., _ب¸  ¸۔.ےر.  L._  ں-_  :  ،Lا..  ں<  .  ×,:  ¸ن-ے.د»  q  ¸  ہو¯
 ,و,  یژ  ¸.او,  ¿د__:.ر:.ںr¯  ..ا.  ¸ونا¸۔_¸,  ¸دز¸¸و¸,¸ا
::ا ، قا/ < روا , ¸, . م. . ۔, ±. ¸ .د ¸ .. .د روا ن
 ،, ¸, ×یر. __ د,سُا¸¸ .¸روا ھ_ لا-ا:سا ،,¸ >¸ < ¸قا/ ; ¸
  <  روا  ×  ر-.  درد.±ا  لد:¸ ” ¯  ,¸×,  -  -,ا  ¸.سا  .ا  _..  ¸ç  ,ا  ن.
ار. , ., × : ¸ ر: ç “ _ ن., . ﷑ ۔× .» ل: ,ا ف· ¸ ± سا ۔× قا. :
  ل.روا  ¸  ¸ر..-  ¸¸ ٢٠٠٧ ء ¸ز..او ,.¯,ا :.ر_ڈ ,ا ¿,ا ،
:  ¸ن,رد۔.  ,ر,  ف·  ¸ک¸  ر-.قا/  ¸ا. ¸یڑ ¸.او,  .  aن.ا,  ,ا  ¿,ا  ·  ,ا
· : ل,د . .او
157 
 
 
 
 ¸_ ¸ا/ ۔a,ر, .یر.ر ,ی; ف·¸ا .ک; ہو۔¸.׸¸ے¸ں¸ڑ: فو_ ,
׸اد¸ک¸یڑ: ,ا ¸,ا ۔±ر.¸., .¯.. . ا×:ور ¸د,ز - ,. م.. ,ا. ¸_،¸
 .او,  ر-_.>  ¸.+¿,ا  _ا  ۔:¸.  ت,  ¸سا  ر_ارڈ  ¸ار:  ¸.lر  .ا.ر:¸ا
 ,  ¸  ¸_  ¸ا  ¸  ¸×  ¸
.
¸

.-
_
·
یڑ:  یر_  .  ...  ¸.  ۔¸دل-  ..  _  یڑ:  سا  ¸ں´.  ناراد.ذ  .
¸)_  سا گ-۔.ا  ¸-  .  ...  ک¸ر-ار_  ¸,ا  ۔¸آ¸_  ¸گآہو.  ¸._  [._
  ¸  .  روا  ¸  ہ>.ا  ¯  .  ¸یڑ:  سا  ۔±.,  .  د-  د-  .  ں¸ڑ:  ¸..__,  _ا ” د.  .د ، سا  ۔
  ،د,  ,ا¸  ¸  ¸ا/  ¸  ¸,  ,ا¸ ہو..  .ا  ف·م.  :¸سا  ۔¸  را-_,ا  :سا  روا  ی¸  ¸سا
 ں-,.ںو¸_  ں-;  ¸  _ا  روا  ¸ز,  ¸  _ا  ،.  ¸  _ا  روا  ¸آ¸  _ڈور  ._ا .  ا¸  .  ,¸,.
¸¸آ.  ¸_:  ¸¸  روا  ں.  ._L._¸:  ۔¸  یر. ¸...  .د..ا  سا  ¸.او,  ۔¸¸  2
 ¸) .آ ¸ دز ٢٨ ۔.× _ ¸ا/
  ¸.¸¸و,ا  ,ا  .  سُا  ۔¸ں,-  ر__  _  ¸Zاوسا-ر,  ¸¸و¸ا/ ” .  ¸
.  ش>  م:  ظ-.  ,ر  روا  L:.¡  .  ں¸ڑ:  -  ں¸روا  ں¯رr ..  سد,ا  .  ¸۔.د.×L
 ر-<  ں.  ¸سا  ۔¸  ¸  ¸×¸ڑ¸  -  غ.د.سا  ¸-  ,ا  ¸  .دl,  ¸ç..¸ا-¸.  ¸  ¸  -  ¸
-  .  ں--  ¸  .ا.¸  ¸,  .  ¸¸×¸¸  .  ¸د/  ¸،¸  ¸ر  .  ¸-  ¸lور  .ا  .  _ ۔,¸دن “
 ·  ,ار¸.  م.¸.ا  ¸  ¸,-  ںو.ردنا  .او..  ¸ذ-ں-.ا  م-¸.._  ن,  ¸  ¿,ا  ,ا
 ¿د  روال-:.ا  .وبر  ..ر  ,.ں-.زآروا  ,_رد-±ا<,تر-ی:¸  ¸.زآ¸؟,
ا- ¸ ± و ت/ ¸ . , .., ن, .ا· ¸ نآ, ., , ب
· : ل,د . .او
158 
 
 
 
﴿
ْ
م
َ
أ
ْ

ُ

ْ

ِ

َ

ْ
ن
َ
أ اﻮ
ُ

ُ

ْ

َ

ُ

ُ

ْ

َ
ّ

َ

ْ

ُ

ِ

ْ

َ

ْ

ِ

ا
ْ
ﻮَ

َ


َ


ِ

َ
ّ
ﻟا
ُ

َ

َ

ْ

ُ

ِ

ْ

َ
ﻳ ﺎ
َ
ّ
َ ﳌ
َ
و
َ

َ
ّ

َ
ْ ﳉا

َ

َ
ﻣ اﻮ
ُ

َ

آ
َ


ِ

َ
ّ
ﻟا
َ
و
ُ
لﻮ
ُ

َ
ّ


ا
َ
لﻮ
ُ

َ


ٰ
َ
ّ

َ
ﺣ اﻮ
ُ
ﻟ ِ
ﺰْ

ُ
ز
َ
و
ُ
ءا
َ
ّ

َ
ّ
ﻀﻟ
ا
َ
و
ُ
ءﺎ
َ

ْ

َ

ْ
ﻟا
ِ
َ
ّ
ﻟا
ُ

ْ

َ


ٰ
َ

َ

ُ
ﻪ ﴾
ةﺮﻘﺒﻟا﴿ : ٢١٤ ﴾
” _¸..,,  ~  ¸.  ç  , , ؤ . ت:.  ,ں--نا  _  ç  .:.
 ےر.  |ہوروا  _  ,  روا  ¸-  نا  .__ر.¿.ç  <  ،ےر.¸
  ..ں¸  . ` .  :و t :ن,ا_نُا<  روا  ل-ر .آ  ,  .  zار¸  .
د. ¸ .ا ¸ ، -د ا» ¸ د. ` ¸ t ¸, ` ¸ .آ ¸_ t , ۔ “
 م¿ _,آ ت, - ں-د ب+ روا ¸ ¡ ،.× ; ¸- ¸ ¸ ¡ ¸ د- ¸> .ا , روا
. , ,د
﴿
ٌ
ﺐﻳ
ِ
ﺮَ


ِ
َ
ّ
ﻟا
َ

ْ

َ


َ
ّ
نِإ
َ

َ
أ ﴾ ﴿ ةﺮﻘﺒﻟا : 214 ﴾
” .ا -ر ¸ ۔, ¸, د. ¸ “
 ¸ا|  ¸,,,  ,_,  .  زا.ا  سا  .³ور-:.آ¸.او,.  ں-_q  ¸ن:_
ت.اوو¸>  ،.او.آ¸¸¸  .  ر.ا  çں¸  _ہد¸ز  ,¯  ت¸۔,  ¸×لز._  ن:_¸ا :
  ¸»  ...  ہ.` لز.¸تر-  ¸:آ_ن:_  ¸2_.او,  ¸او,..  _.  ¸-  ¸:,
 ¸ , ¸× ” , یرادہد_ ¸ ¸ , ¯ , “ قا.. ، ۔, روا , .>
· : ل,د . .او
159 
 
 
 
¸  ن-  .
¸

¸

_

  ¸  ¸ڑآ¸§¯  ¸..  تر:  ¿,ا  ¸د,آم+ا  _=  .¸¸  ¸:_ ,ر
  ۔, ١٨ ¸د,آم+ا  ۔,ا¸.  .  ..  تر:  ¿,ا  ¸_ور  برا,ا  ¸  ¸ر:ا .  ں¸,ا ٢٠٠ .
ل-روا _¸.¸. _ ¸ا. ·.از ل; ¸ قر. “ .ا ¸ · ,ا ٦ . ٧ دا»¸¯ ں׸_¸,ر ¸دا,ا
,¸  ׸,  .را_  ھ¸ڈ ·¸  <  ¸..تر:  ہو.  .سا  ۔ , ؤ س ¸  دا,ا  £  م-.  ¸  ہو,,ر  ¸
 ¸- دا» ¸- ۔, .ر ¸, ٣ . ٤ ۔, ¸ ¸, .را_ “ ¸ ¸ا ¸ا ¸ . ¸ ¸ .: _ا .او,
,ز  _,  روا  ودرا  ·۔,¸ر.  ¸·  -  ں--  ڈ.;ر  . ۔,¸د.  عو¸..  ¸·  -  ں-ا  .او±ر  ر-  _  ں-
 ت,ں,-  نا.¸  ہ.`  ¸  ¸مر.  ¸و¸.ا  ۔,د<-مر.  _  ,.  ¸و¸.او,  ¸..  سا
:  .,  , ، ¸:_  ¸¸ڈ  ¸  ¸ن:_  -  ں-ا  .او.,  _,  روا  ودرا  ç. ,ا  _=  .ت¸  ۔,  ·, 
  ,_ا_ ¸ر, .د¸¸,,  ¸دمر.  ¸·,ا  _  م:ٹاڈ  ےا  ¸ا¸.او,  ٹاڈ¸r  ..¸و¸م,
۔, ,ر,, ¸· ¸ - ں-ا .او±ر ر- _ ں-,ز _, روا ودراہو. . ں-,ز
اد.ذ  ..او, ¸.ں¸.,  ¸_ا.  .  نار ٢٢ .  ¸¸  ,,¸·  -  دا,ا ١٦
 ناراد.ذ  ..او,  .  ہ.  ¸,,  ی,ود۔_نا,اور:¸ا  ڈ.;ر  .ںورادا  .او  ..  ..  ن-¯  دا,ا
  .ں-.  ید.ا  ¸-  ¸او±ر  ¸  .  _ا.  .او,ر  ¸,ار  . .  ہار ؤ ں ..او,  .  نو>  .
  ¸¸.  ںور:¸ا ٧ روا  ¸ڈ  J ٤ ۔_.¸.  _  .ا.  ہد¸ز  .  ¸.  .ا.  ہر²  ¸ل,ا  ¸J
-.ر:¸ا  .¸,ا  ¸ا  ¸-ا  -ا  ی.  ¸¿,ا  <  راد.ذ:.او,  ¸.س¸ڈ  ,.  ,,ی,ود _ر
 ے;  ں-,:ر_  .×ثr¸ں¸.,را,ا_  ¸رو¸  -  ,.,  ¸..و,ا:.او,  <،¸آ..
 ں,.,  _ا  روا  ,qآن:_  ہر,ودس¸ڈ,.  _=  .¸ر_ر  ¸¸  ç.  ،.  ¸دل:  .  .»  ..,
· : ل,د . .او
160 
 
 
 
۔, q . عو¸ ہر,ود
ت, ,ر  ,L..د_ں-;  ¸د,آم+ار:¸ا..او,.  ¸  دو»  .  ںو·  ف·
 ¸ےر,  .ت.او ود۔_.׸ر¸ا  ¸ور  ¸آ:ذ...ں¸¸_,ر  .  ¸.  ¸.ا  ہو _
  .او¸._ح·  سا  ,  ت¸ ٢٥ ¸آ_-  تار  ¸.ا ¸¸  :ور  -  ں¸ڑ:  کrود.  ¸_  ,  ، ٤
ں-ا  ¯  ¸  ¸.±.  .  نا  ,  ¸
¸
¸
,  ¸  ,  -آروا  .ا  ک.,¸;ا  س_.نا  ۔aرا-  ¿,ا .
¸ا  ¸_  .ر.  ..  ر..-  دا,ا  نا »  .¸،¸ا.  _ر-.زڈر:  .او,  فر>  ¸ا ں¸  ،,  ¸,  .
 :.. تر: ¿,ا ¸ر, .. ا, - دا,انا روا _دں,د-وا ¸ا¸ا . سُا۔,¸ًار'ز;ا ¸,آ
 ار.  ¸سا  ف·.  ںور:¸ا  ..او,  ¿,ا-  یر:  ¸  ی¸¸:_  ,  ۔¸آ_  ہر_بآ  .او  ا,ود۔,
۔¸ ید . ی· .آ . یڑ: ¸ نا یڑ: _ا . سا . _
 _ ¸ر_ _ا. _¸ر, ¸;ں,., ¸.او, ¸_ا. _=  .ت.+ا ٥٠٠ .از  .
  ¸-۔,  ,ر,  ,ٹر¡ا.  ¸ں-  .  .  ں×·  ¸__د<-¸- ` و¸_  ¸  ¸
¸
,.
¸
¸

¸  ¸, _
ui¸| U|ili|y :al|i¡a:¡esc Vc|iclc` ¸- ,ا ۔,¸× .آر:¸;ا  ¸.¸_آ¸ید,آی¸
  .,·,  ¸:ہزا.ا.  سا  ۔,¸_ور  .:  ہر,  ڑو.  ,ا  ¸:_  <  ,.اڈ  را_  ¸_.:,ا  ,  ¸ ٥٠٠
:_  ,,ا  <  ¸×,  ,¸¸- یر,  ں,.,  ¸.او,  ¸  ¸رو¸  ۔,,ر  :¸..:  .  ¸ن
 ¸ رو¸ . .او, ۔_ ٤٠ ۔_ ¸ . ¸. _ .ا. :. ود¸ _ ںو,
>  نُا  _Lآبا  _¸×¸¸  _  ¸¸  ¸:_  ¸جآ<  :ت¸م.  نُا  .  ر.ا  ¯  ¸ ¸  ¸
:.او,  .  ¸و  ¸¸  ف· ” زار “ ¸_ا  روا  ,  ,م,زا  . ” ,ر  ,: “ ں¸,ا  ¸  تر-  ¸  a  .
· : ل,د . .او
161 
 
 
 
۔¸ ¸ عو¸ ¸ ار- .. .
 ,ہ.,  ..  ِ·۔_.,ر:·>  .  ن-  _  .çیر.سا  .:×,د¸¯  ¿.  ,
.  سا  ¯  ., ڈ.;ر  روا  :  یو¸وتار,ا  ،ر:  ç:،ناد.¸  ¬¸,.  .¸آ¸ا  ¸آ_  .¸  ےر
۔_ د<- ¸.
¸;  ,  ہد<-  ¸ن:_ ` .¸  ،¸_  ،ں,ا  ¸وجا'ا  ،.
ِ
نازاد_ر:¸¸
_  ¸:  ¸¸  روا  ناد t ا  ..  ±ا  .  ت. ا×  یراو.  ن,  ولد¸.ںو.  ¸,  و¸،¸د¸ز
  -  ہو.سا  ۔  ,,ر, ” _ا  د, “ -  ¸  ,¸  گآ  ¸¿دس×روا  ¸  ¸ارد  ¸۔:×.  ,  ¡¯  .,  ¸دنا-:
_ :. _ا ¸ . ں-
¸
.
¸

..
 ..یرا>و:¸. ±ا., سا ¸.., گآ¸ ¸,روا¸
 ¯  م.  _ا  .,  .  ¸,  _ا ح·  ی,  -  ن,ذا  و ب-.نا  .  ¿د 
ِ
س×  ۔¸×  ,¸).,¸  ,
 ¸ د<و,  .ں¸راد.و ¯آ ¸ ؤ ں ف· ¸ ِ¸ ¸ں¸ر,.س× وص. روا , ,ر,ا :ید.ا¸_ نا .
¸ ,  ¸  .×,¸ر.  ن..: ` .ç¸.نا  ¸ :ا ؤ رو· _  zا  ک· t _ا .  ں-
¸
.
¸

..
  ,  با
 ¸  تر-¸ںو.اڈ  ¿,ا  ¸  کار-_ا  -  ،ںو.  نا  ._  روا  ¸عو¸..  ¸.-،_=¸.ت,
¸د ¸.د .× z . , . ç  ِ ر. _ا . ں-ا ¯ : ¯آ ؤ ں ۔¸.ا ن.- ار. ¸ ¸ . .. .ا,_ -
 .  ¸  .;  :دا.ا  ¸:_  :.-ڈ¸ر  ·  روا  ی,  ن,·  راو¸ا¸را.  _..,,ا
” ¸  .-  ی, “ ,  ¸دنا-: ، :_.  .¸,.  ر-.  ¸.:¿,ا ¸ں-.¸_  -  ن .· ¸.اڈ  ¸
  :.:.¸دا.ا  ۔¸  :  دا.ا :.· :¸د  .  ں×·  .  -  دا.ا  سا  ،,  ¸  ¸.  .  ,,ا  ۔¸×.اڈ  ¸
¸  ¸,  ید.  ف·  ¸,,ا  دا.ا  ¸  <  ¿۔,,ن.ا ، ,  ید-  ج'روا  ±-  ¸:_  .ارِہا,  ہو ·  ¸  ¸
· : ل,د . .او
162 
 
 
 
۔, . ¸: .> ر, ¸ با ¸ ¸ ¸ر ¸/ ¸ _ ل.ا ف: . سا
ç,ا  ر,  سا ،  زوا  ¸_ا  .,  ¸¸د-  ج'و±-  .ار  ہا,  -  دا.ا  سا  .,¸¸  .¸
ل.ا  .سا  ,روا  ،.,  ¸د -ںورادا  ¸'روا  ں¯-  ¸ ¸-¸  .  .ا-. c|cc| a»c
rala»cc .  یرادن:د_ا .  ں-ا,  نا  .او..  :¸.  ±ا  .  ¸و¸ا  ¸  ۔.,,篠 م.:
” ے. “ ۔¸د. عو¸ :اڈ ر- / _ .
,  ¸  _ا¸  ¸_  ¸_  ¸,د_  ل-  ٹور  سا.د--  :>  ¸  ¿,ا  با .¸ے;  .
  ڈ¸ر  ¸-  ¸:.,وا  ۔_¸,ار  د-¿,ا  .  ناد , ¸ڈ  _ا  _  ¿,ا  ت,  ¸د,آم+ا  ،×کو¸
 . ¸ _ . _ .× ¸ ز-, _ . ¸ ,ا ¸¯ _ا , ¸ 
¸
.
¸

یڈ ¸ا, .' ¿,ا ¸ ¸ ر×: ¸ × ¸,
 د- زا :ود و ¸د . ¿د ¸ ¸ . _ ,ر .ا ڑو, ¸ _ . را¯ا ب,را ¸ ¸ا ۔., ¸د غو, - ں-ار
 ہو.ا  با  ،ç,  ¸د-  ¸ں-
¸
.
¸

..
  .او.ڑ,ا  -ں¸  ¸ں-.روا  ,ر¸ا  :ار  :دا`را،_ن,ا  ¸.
,ر  .,  .  .,¸  :ود¸د -۔,ر_  .  ¸  ç-  ,·  ï  سا  .,:نُا  ا,  ,ہر.  .د,ز  ¸  ¯ ” :r,
ض, _ “ ۔,ر ےدç ¸ ¸ _ ¸ با - ¸/ نا
  .,¸  ¸,¸ڈ_ا_  ¿,ا  ف·  ,ا ” ،¸+ç,ا×,  یردارزر.  .  ,
ا  ¸,¯  روا  ید.ا _ر-¸-  ¸.¸دا. ٣ ¸ا - ر:¸·  ںوز-_ر-¸-¯،__. یر,  دا.ا  ¸.اڈ  برا
۔.  _.  çا,  ز.  ¸)  çرذ  .  ںورادا ¸:  روا ¸,-  ،¸'  ç  . “ .ا:¸زو ¸:_  ف·  ی,ود ¸
  .,,  :_¯  .- ” ±-  ہد<-.  ,,ا - ٣ ف·±¸د¸.اڈ  برا ٩٧ :  دا.ا¿,ا¸  .اڈ  ڑو.
  .  .¸  .-ی,  ۔,ç ٥ . ١١ ¸±-¸ن:_±-  ¿,ا  ._,_ç.  .ا-.دا.ا  ¸.اڈ
· : ل,د . .او
163 
 
 
 
۔ے. د. “
  .,,.  :,ا¸ن.¯  .¸ر.  ;د¸:_ ” :_.ا.,,ا çرذ.زاوا  ¸_ا  -ن
 ,,ایر.  _  :>  .دا.ا  :  .,  ׸._  ت,ا.ا_ا  .ںورادا  یر:,  ¸نا  .  ا;  :سا  ¯  یددا.ا
 ¸  ç۔:×.ہ..  ¸...  ں-ود<:  .,  ¸  م
¸
,
¸
·
¸

¸ا  ¸-  .,¸ا روا  ,یر,  ,  ت,  .
. ,_ ۔., × ¸. ¸ ر-ا ¸.ا . ا; : سا ےد ¸ دا.ا < ,,ا “
  ..  ,  :ب¸ا  ¸-  ¸ر.  ¸زو¸.و_. ” ,ا  çرذ.ںو._  _¸;د,ا  زوا  ¸_ا
  ¸  .  ¸  ,-  ,ا_  ے; _ ¸  ±-  ¸  ،,¸  .  <ڈ  وا  ¸_ا  ¸-  ,؟ .  سا  ¸  .  ¸  م:  ا;  ¸- 
 سا  ۔.  ¸  ׸  ل.ا  ز.¸.:  l¸_:سا  ۔¸  ں×ت.-¸.  روا  .  ں׸  ¸  ¸.و¯  س_
ا-.زوا  ¸_از  ا.  ۔¸  .,  ׸.ہو¯  ¸  ید-  زوا  ¸_اروا  ں¯-  ¸  دا.ا  ¿,ا  .ا  ح· ¸د  .  .
 ی;  ی;روا  ں¸ڑ:  ¸¸  .  ¯  ہد¸ز  :زوا¸_ا  .,  :×ل.ا  :¯ا×.ا  روا:  ׸  ل.ا  :نا  .
۔: ., × عو¸ ., ¸او¸ ہو ¯ ا× ح· سا .ا , .× _ا- “
  .  ,  :  کو¸,ڈ¸ر ” .a,  ¸  ,  ç .¸.:¸ا  ۔¸  :  ,دا.ا  ¿,ا  -  ن:_
,¸,  یر-¸¸  سا  .  ن:..  نا¸ا ` ¸آ  :ذ  ,,  _  ن:_  ¸  ¸  ¸  2  ی.آ  .  ¸  ہ.  ںازا»
,  ,.  ر-.....ا¸ t دا.ا  ں,_¸م..ں¯-  ¸..ں-ود_زا ہو. ±,:¸.¸
؟¸× چ. , روا ں, دا.ا . , ¸_ :, ¸ ¸.: ¿,ا ۔_ ¸×
 ن:_  تارں¯ار  ےرادا  ی·¿,ا  روا  .او,  .,ترو·¸±  ¸-  ماr  .ن:_
..آ:`.  ¸¯  روا  ت,  ،د.¸.ا  ¯  _¸,  ۔.آ¸ سا  روا  ¸-;  ¯  م.  ¸,,ا  .  ں- ” .:
· : ل,د . .او
164 
 
 
 
¸_ “ ¸  ¸ر  .  ل.ا  _ر-..را-  ¸¸_آ¸ر  _ا  ¸.ا  ¿,ا  .  ¸×,¸  _,ر.  - ، -
¸ا  -  رو¸  ¸_»  .¸,  ¸,¸۔¸د.  د,.و±  ..  ¸اورر:¸ا.  .  _¸, ,  ل.ا¸..:
 ¸  ¸>  .ا  ۔¸_  را,  ¸×_  مور  لو·  :.  ¸او.,ی:  ¸±»  ...  ما,ا  وم.ا  :ç  ¸  روا  ,
¸د.  د,,  وہ,  ¸  -  ےڈا  ¿,ا  سا  .  _¸,  .  ت, ` ,  ¸  ¸  .  .او  ,  ت.:  ں-ود¸,ر  د¸ ی:
.  .,  ,لو·  .  _  ¸¸.ڈ  ار_  :ساروا  azر  , t .  _¸,..  r_  ز¸.¸  ح·  ¸ا
 ¸آا,ود¸-ا  -  ..,  .  ں¸  ¸.جا'ا  ¸د<-¸ن::ا  با  .¸دم¿¸¸زا.ا  ف:او
,  ،ض/ا  ۔¸  د<- ¸  ہ.آروا  ,¸:ب·-  تاد.  .سا  روا  ,,ا  ,  ¸  ¸·  ن:_  .  _¸
ر L: _ ۔. ` .اء: نا t
﴿ ﺎ
َ

َ
و
ُ

ْ

َ
ّ
ﻨﻟ
ا
َ
ّ
ﻻِإ
ْ

ِ
ﻣ ِ
ﻢﻴ
ِ

َ
ْ ﳊا
ِ

ﻳ ِ

َ

ْ

ا
ِ
َ
ّ
ﻟا
ِ

ْ

ِ
ﻋ ﴾ لآ﴿ ناﺮﻤﻋ : 126 ﴾
” . روا .د,ز < , . ف· ¸ ¸ ¸> .ا ف· ¯ د. روا ۔, :او “
 ت, ¸¸.ا ` -  ں¸داو¸  ¸ں-.زآروا  ں-او.:  ن,ا  _  ںو>و  _ا  .  سُا  ہ>و  :  ¸
,,.  ں-او..  ر-.  ±:ا  و¸ t ,  _ا,,ا·ا ِ ت³.  ¸ن::ا  وقا/  :و¸¸¸,¸
.  .او  ,  روا,  ,ر  ر,  .  ¸ .ں-
¸
.
¸

..
  ¸.  ¸×  یر,¸ا  .,¸  ¸-  ,ا  ::>  ہد<- ” .,
ید.ا  ¸: “ .ں-,ں-  .  ¸...ل.  -  .._ا  با  روا  _,ر  ¸د-  :./  .¸  ¸
¸ںو/¸م+ا _¸,ف·,ا ¸-¸..  ل.  د.ا  ¸  ا ماr  ف·  ی,ود,  _.×±¸
 ¸ تر- ¸ r _ ن:_ - ,,ا . _ ,ر . ¸- ¸ .ا. رو, ¸ - س:ا : - ۔. _د ا¸ _ ں
· : ل,د . .او
165 
 
 
 
 :ور  .  ¸.  با  .ا  -  ب¸¿,ا  .__.  ن,ح·  ¸ا  -  ماr  ¯  ¸س:اماrت,  ¸ر
ہو¯  ,ا× د,م.،راد ٰ یrد¸ا»  -  ںوڑ¸  .ن::ا  .  ¸,ہو..:,  :_¸,_ ” :.  ¸ “ .
. _ z, ت, ¸ ,ا ¯ ے. ¸ . .ا ., , ¸د . _¸ ¸ ن.,
. : ا× ¸ لد ¸ ف : -, _ ں.ا¸ . ¸, ،,ر
< ت- - د. . , ہو ، ¸ . ںا¸. _ :-
 ،_¸,,ا  ,,ار_  ض,  :.>  ¸±ا  .  کور _  ,  _ا  -  راو¸  .ں-
¸
.
¸

..
  .  _¸,
¯  ¸.ا  ¸قا/ون::ا  ح·  ¸.  _آ/  ¸نا¸ح·  ¸ُا  ¸,  ¸..>  ¸ماr  ن. و  ¸
 .ت³.  ¸ے.¸.¸>  .ا  .,  al¸نا¸¸...  ک.  ِ.¸رو·ِ,  :¸,  .  د.
. , ._ ¸ ¸ ¸ ¯ . ں-ا ۔_ ¸ .او ± روا lر . ¸ و ف-
﴿ اﻮ
ُ

َ

ْ
َ ﲢ

َ

َ
و اﻮ
ُ

ِ
َ 

َ

َ
و
ُ

ُ

ْ

َ
أ
َ
و
َ
ن
ْ
ﻮَ

ْ
ﻋَ
ْ ﻷا
ْ
نِإ
ُ

ْ

ُ

ْ

َ

ِ

ِ

ْ

ُ

﴾ لآ﴿ ناﺮﻤﻋ : ١٣٩ ﴾
” . روا × . . روا . ; ؤ روا ۔× ¸- ç .ا . ×ر ,. ¸ ç “

· : ل,د . .او
166 
 
 
 
ےڈاروا...¨ . .او , رواج'¿,ا
 روا  _L.  م:  :.¸-,  ¸ںrن.ےڈا  ¿,ا  篠 ¸..  ¸+ا  ¸روا  ¸+ا
, ¸ا ¸ ں¸¸ ۔_ ¸ ں, ¸ .. ç . ں- ک., ¸ا روا .اڑُا . ں· - ں-. . ںوڈا ¸
 .ر  .  篠 کرو  ,¸ا  ¸¿د  یر_  .  ,,ا  ¸ارد_L.  ادا  راد.  çا  ¸._  .  ,,ا  ¸ا  روا  ¸
._ا  ¸..  ¸+ا  çا  روا  , ,د:  ...  ب/  ,.ر  .  ت,  ¸  -  ¸رآ.او,  ...ن.._
 نا  ہو.  .  سا  ۔,  ._  ر_  ر.  ت.  çرذ  .  ¸>¸  روا  _  ں-.  ںازرا  -  ¸  _  ں,و.  :..  ےڈا
نو_¸  ,  .,¸  ¸.  ¸,ا  :ںوڈا A:ma¸ccce» ک:×,ا .ذ  :  ¸  .  ¸ا':ا  _
 ¸.  .  ل,د  روا  ¸  .,  ¸  .اور  ت,  ¸  ¸  ,>  .نا  .  ں¸  ¯  ¸.,  ,  ,  ¸  ر:آ  روا  ,د.ا
 روا  .  _.  ¸.¸  _  ں-.  .  ن.  ا»  -  سُا.ےد..:  ل,د¿,ارواz¸,د.او  ,_¸  _.×
¸- .ز¸  ,,ا,  ۔¸  ے_  ¸¸¸  ¸.:  _ا  ..  .  .  ف·  ¸_  ں-._.  ¸و
  ¸¯.درواںوڈا _ا  ¸¿
ُ
د  یر_  . ç,ا  _= ¸ر, ج' ہ>¯,  _ا  ..  ۔,ید.  د¸.¸رآ.او,¸
,  §.  .ا).  ہر  ¸ں-_ 篠 ¸قا/  ل:  ¸سا  ۔_,  ¸در. 
¸
ُ
:  .:¸ر-.  _  .>  ¸نا  روا  .
م' ., L..د:.او, ¸د,آم+ا ¸ن:_ روا ز¸¸ا ,;ڈ روا ¸:ار_ ¸ن::ا روا نوز _.¿,ا
 ںوڈا نا ¸ ·. ¸ا ۔, ن: _ا- ,ا : . ۔, ¸ر , ¸ جرد ¸ · ¸

· : ل,د . .او
167 
 
 
 
ےڈا _-ا ¸قا-
 جا'ا  ید.ا  و ¿,ا  ¸قا/  :و  سا  ,¸لو·  .ç,ا  ¸  .  ار_  :و  سا  ¯  ,و
ا  :ء>ا  .قا/  :ج'¿,ا  .  ¸...±-_._ا  _¸¸  ¸۔,¸  ¸دا»¸ں-: ,
 .اڈ ¿,ا ¸¸ ۔±.,ں¸در
¸
. :.نا . ×¨:. :ارڈ ¿,ا ن.م-ےر. ¸ ¸_ر .ارڈ
 ن.روا  :  ×.,  ¸ر,رد..ا  -  پآ¸_,ر  ل,  ¯  ¸,.  ¿,ا  پآجآ¸ن,ر-اد  .او  _  _
-¸..  پآ.,  :  م' .¸قا/  .  ں¸۔,د<-اڈا  ¿,اا;  .,_  ¸¸آ.دا»  ۔:  ׸ں
  .دا»  ہو.  .سا  ۔,,ر  ,,لو·  - ¸ر, ۔_.×çد..دید.¸  ¸م.¸نوز  _.
ا  _  ر-  .ںوڈا  ¿,ا  ¸  ¸  :  ¸  ما.  روا  _و.  _ روا  ,ا×_  _  ¸  ¸,¸.<  ,,ر  ×ل.
۔_ ےڈا . .او , روا ج' ¿,ا ¸ ¸ م. ¸ قا/
۔, ¸ ., ¸ ں\ نا ،, : , ¸¸ ¸ : ں\ ¿,ا ہر.ا ¸ قا/ . با
-: ۔¸- ،¸ ¸ا.
-z ۔¸- ،¸ شود,
-: ¸ ¸ ۔¸- ،
-: ۔¸ ل¸ ¸را
-· ۔¸را ،¸ ¸ا-
· : ل,د . .او
168 
 
 
 
-e ۔¸ .¸
.
¸

.

ا
- ۔دا» ،¸ تا,¸
·

¸

-· ۔¸ ...ا
-º ۔¸ ¸· ,ا
-:c ¸ ¸· ,ا ` ¸اد t ۔_ ç¯ ¸ .. .¨ روا :, ¸ ¸ .. ¸ سا
-:: , ¸ ¸ .. ¸ ¸ ،¸ ف¸ا _ ۔, ¸ _ .. .¨ روا :
-:z ۔, ¸ _ .. .¨ روا :, ¸ ¸ .. ¸ ¸ ،¸ _و. _
-:: ۔¸ ت-ا
-:: ۔¸ ..·

ا
-:· ۔¸ ¸ا¸.ا
-:e ۔¸ء|.
-: ۔¸ .
¸·
¸
,
ا
-:· ¸ :, _ ا :, ¸ ¸ .. ¸ ¸ ،¸ , ما ۔, ¸ _ .. .¨ رو
· : ل,د . .او
169 
 
 
 
- ے . ں¸-ا . ç. ¡ . ب ¸د .
 ..ا.نا  ,¸  ¸رآ.او ,  ...ج'¿,ا  راد.ذ.¸.¸¸¸·,ا
¸و¸ں-.نا  :.¸دنr  -  حور  ن,  _ا  روا  ید.  ;ا  ¸ç=  _  ں-..  ںr¯ ¸و.  روا  ¸
 .ں¸ا  ں.ر  ,  -  ¸و.  روا  ¸¸وڈرçر  م.  ¸.  ں¯..او,  روا  ج'¿,ا  راوا_  ¸  .ز  ۔¸  ¸:
۔,ر ,د . ¸ ¸:. ں¸ نا, ن. روا.. .اڈ ب- . ¸ ں-,
  یر_  _.اد¸ç=  ¿,ا  ¸¸¸·,ا :¸.ا  ق¨.¸¸-  ¿د¯  _×م.¸¿د
 :.¸  ت.»  _  ں_'_ا  .  ,,ا  _  ر-¸.  »  .  سا  ۔,.  ہ.ردر¨  ¸  .  ر.ا  .  راد,
۔,ر Lآ ¸ غ|ا ¸ارذ ¸ م. . ں_' ç. روا _, ¸ _ ت.» ۔, ن.ا
.ر-  سا ×  .  ¸ں\  .د¸قا/  روا  ¸·,ا  ¸  :,,ا  ¸:  .ç¸گ-¸  .  ل
 یر,¿,اگ-<  ۔_.ھ;  ہد¸ز  روا  ç=  .  ا׸¸,  ¸ا  .,,¸او.ت.:ا  ہز.  ¸  ,,
 با ¸ ےر, . دا» ¸ نا : , - .ا _ا . ہو. , , . , - ت, سا ¸ . ,و ز¸ ہزور . ¿,ا '
1|c |e|al íi¸a:c a| :cc,ccc e: me:c, mes|ly r:em
ac:iacl|em-|a:cmc»|.
 ۔_¸×.  یر,¸.  تا-ا  ¯  ہد¸ز  .  ¸دا»ی;  ¸ا  ۔,ہد¸ز  ¸  .  سا  ¸.:  ,ا
روا ×ہز. د¸¸
¸

·
¸
_
-
 روا -|¯., .دہزا.ا :ç= ¿,ا ¸تا-ا نا ۔_¸×,, ¸یر,< تا-اہو
 ..ر¸.ں¸_-  .  ٹ:,  .ں--م..  ںوراr  .  ں--ھ_  نا  روا  ب,  ¸،¸ونا  ۔,¸,
· : ل,د . .او
170 
 
 
 
وا  ب,  د,  م..جآ¯  a -ں--  م..,¸.  ں--.×  _  _  جو/  .ں£¯  ¸¸-;  ±:_  ر
 _  ر-¸او.  ہزور  .۔.¸  ,  ...ر.ر  .آ  .  _وا  روا  ¸:_  ¸ز  .  ھ.,  .,.  ل:  .  ںو·
.  ¸  ں¸د,آ  ۔,ر  ¸  .و·  _  ¸  -  ,,ا  .  . .ت,  اڈ  ,. ؤ : .  ¸-  ں--م.,روا  _L,  ¸
  سا  .,.,  ¸  _¸ز  _·ر¨سا  .  ھ.,  -نا<-,ا  ۔,.,¸در.ا  ٹ..ت-. _  . ؤ ں .
r ؤ ں ۔, , × ¸ر . ن- سا ¸ ٹ, : ¸' ¿,ا ۔, ., × عو¸ :ر ن- .
 ..  _ا  ¯  ¸آ·  ¸اوہو,  ۔.  ,ر  ےد¸¸ڈ  ¸¸¸·,ا  ¸¸  ل.  <  مز»¸ا/  ,ا
 ¸, .¸_. ¸¸و. نا ۔¸یر, . ی¸ ¸مز»ہر-._ .. ¸و_¸- ¸۔¸: ¸و. ںو:
¸و.  _۔¸¸:  ¸ .غ|ا  ¸ارذ.,,ا ,ا  ¸¸-  ,ا  ۔_¸¸:  ¸ .ز¸  ...زور  .¸
  .  ں_'  ¿,ا  -  نا<- وز,  ں-ود ؤ ں ¸ر  ¸  ¸ند.¸سا  .  ,  ,¸  ¸_  _  ۔,¸د  .  مو,.
, روا,, ¸:...:_ ش,- ¸۔,,ر ¸ن-. ¸ _¸ ¸: ¸'¿,ا ¯ ,¸¨. r..ہو
  , _  _ ؤ ں .ر .  ,,..,  .زا.ا  سا  ..  .:  .  ے,ود,ا  _  .آ-  ¸  ۔,د¸¸  _¨  .
  .¸ٹ,  یر,  _ا  .ا  ¸'¿,ا¯ç...¸-  ¸  ,.ا  روا  ¸  .  .  ...  ں·  ہو ,د.¡ر
 ± ؟¸ ,ر ; م/ . , ¿د ¸ م. سا . تr . , .× ا_ ¸ لا- ۔, ش-. _ ¸ سا ¿د ۔,
؟: ,ر : . , ہد_ : ں¸ر- ؟¸ ,ر ¸ . , رد_ ¸
_ر. ¸ر-¸ _¸, ¸ا- ¸ ,-
  چر. zcc: _  قا/  .  ,,ا,  -ء ل,ا  :جا'ا¿,ا  ماr  ¸ا/..  ل¸:نا  ¯,. 
· : ل,د . .او
171 
 
 
 
 »  .,  _  قا/  ¸.,  ,,ا  روا  .  ¸.  ,  ¯آ¸ا  ¸ا.  ~  ہ.د  تç¸ا  روا  .  _.  .  ں-,
,ا  ¸  :  .,  ׸¯  .ç  ¸,  ہ>¯,  _ا  -  ±ےر..  ں¸ قا/  جآ  روا¸  آ  .,  وزرآ¸¸ں¸
 ،,,ر  ×..ازور  ¸¸ں¯|¸نا  روا  ںr_  ں¸,ا  روا  ,q,./  :ل._-,  رواr¿,ا  _
  ؟,,ر  ×ں,  روا  ,,,._·¯  .  ±  ¸¿,ا ٣١ چر. ٢٠٠٤ ,  ¸¸-  -ء -  ںو.ر:..او
 ¿  ۔¸ر;ر_·  .  :,_  ںr  _ا  .  ج'  ¸سا_  ¸-  _  ¸.¸,  ¸  ¯  ,  ار.ا  ت.  .  ت-
 ما.  ¯  ,¸د.  _  ¸ا  ,  ۔,ر  çدرا,  راد.ذ:ںr-  ¸  روا  ی>ں¸  .¸ما.  ہو  ¯  ل.
ا - ¸ .> , ۔ے¸ م/ یو¯ر:ا , ,ا , ¯ . × ر.. ¸ ہو , ¸ , ¸د را, :, : ںr ن
 جآ  روا  :.,  ¸درا,  راد.  :سا  ¸  -  _¸,.×.آ  .  ¿دب/  .-·  ¿د¯  .;  .آ  ¸  .  سا
.,:  _¸,¸ا/  ¸ نا  ¸قا/ ¸  ¸دا»ی;  .  ¸-  .  ں-ا  .,,  :ں¸,ا  ۔,  .  ہد¸ز 
 ۔,¸ر  ¸قا/  زور  ¸  دا»ی;¸_¸,نا±ار  .م: ¸  _¸.ر... ,روا_  _¸,¸ا/
  ¸_¸,نا ” , “ ے;  ,  ,  ¸·  قا/  ¿,ا  ¸..ڑ¯ روا:.  ہ¸  ¡¸¸  ۔_,ر  .  ¸_آ
  ¸_¸,¸ار..  ں¸,ا  ¿.  ,¸ہ.  ود:.۔,,ر  ,,ل.ا :¸-;  ¸  _¯  ¸, ” , “
¸با  .,ر  L.  ٰ یrد¸¿,ا  ۔ا×عو¸¸¸-  .  ¸,۔¸¸.زآروز  ¸..ڑ¯ _¸,¸او¯  ر,
  ¸ ” , “ .×  عو¸rے;  ¸ر,ا  روا  ,-،ید.ر  ،دا»  روا  ا×,  :_¸,¸  ¸-,  ¸  ,¸  یدڑ¯
±..  r.  ¸¸.ےر.¯  _¸,.  ¸-روا  .  ±,  :,  ¸¯  ¸_آ¸-  .:.,  ,¸¯
  ¸_¸,¿,ا¸جآ۔_ ” , “ .¸_  _ل-۔_فو,¸دا»  روا  ¸-¸..ڑ¯ ” .  ,.
 ,ی,ود¯  ,¸-.  ,  ,اہو.,¸ا¸  ,¸نا,¸¸  ¸¸  ¸,  .  جآ¸_¸,¯  -  ں¸,ا
· : ل,د . .او
172 
 
 
 
۔, ¸آ ¸ . “
وا  ج'¿,ا ¸  ._¨  ¸ن-وک.  -  ¸-  ¸ا  روا  ..  :,  و,-  ¸-  ,  ¸رآ.او,  ر
 ¸_ے;  ے;  .¸-  ¸ے;  ے,..  .  _¸,ند.,ا  ¸¸زور  سا  ¯  aفو,
  روا  ¸د.  .  _  ں-ا .  _¸,۔,  .  ¸,  -  ں-ا  ¸_ .  .  ¸دہ;ا  -  ¸_  ¸.  r_  ¸-
 روا  :  ¸·  ل.¸,,ا  ..  >:ن.ا  سا  ۔_.  :.  :ت-,¸_,  ×را,  ¸..__,  ہو
¸,۔¸ ×را,.  ڑ,  ں¸ڑ:  روا  ن...ا  ¸_  ¸ا/  ہد. ر,  .  چ. ..اڈ  ں,را _  ¸ےر.¸.,  .  _
:¸_روا  ¸:گآ،,ہ,  -ں-.»  ., _  .ا  _¯  ¸,  ا×اڑ, ،¸
¸

¸¸
-
  فو_  ,  ،ں¸درو¸_  ،.
 سا  ف-ا;  ¸  .  سا  ¸م:  ¿,ا  ۔..  ..ا  .  ں¸ڑ:  ....  .ت:آ¸,  ..  روا  ¸-,
,:ت, .او.×را,. ¸ر, »  .را,;ا  .  ¸نا  .,  ۔,¸  ¸.  _¸,دا»ی;  ¸,ر'
 ہ¸وء,ا  .دروا  ن..¸'.  ·  ¸¸  .  ¸[ا  ¸_  سا  .  _¸,۔.آ¸  ¸  ¸او-  ںو·  .  با
.  .:  ¸.اڈ  ںوڑو.  .  ,,ا  <  ¸¸ا _  .  r:¸[ا  سا  ۔¸  ¸ر,  ¸.,¯  ¸¸_  ¸ا/
.  ,ر,ا  :ن,ا  _  ¸د.ر:¸سا  روا  .  ,ہرود.  نا,ا  ¿,ا  روا  قا/  ¸  ¸زور .... ¿,ا  .  .اوسا
 روا ¸_ ¸ا/ ¸ م: ¸ر, .ا ¸) ¸ ¸¸_ . .ا- . ,ر' _ a × را, :و ¸ ¸ ہو. , ¸د . .
 ۔. یر, . ¿,¯ . ¸., _a¸. _¸,روا · _ ع--.قا/ ,وز¸ :¸- ” ا,¸ç “
  ¸ا/  .  _  .  _وا  _¸,¸ا/  .,>  ¸ن-  _ا  .  نا-. ¸ر, ,ر' ۔_  _  .  ,ا,  ¸
 - _¸,.,, :,ا  ¸ا/  ·  ,ا ¸ر, ¸.آر¨¸-نا  ہو.,  ,.×縠 :ت:.م.  ¸,ر'
 ,,ا  ¸ن-_ا  .  ,وز¸  ۔_¸ادح·  یر_  ¸,ر'ہو.,¸د¸سا  ,¸_L.  .:  .
· : ل,د . .او
173 
 
 
 
  . دا»  _¸,.  ¿ہ.  _.,.  ¸ےر,  .,¸دم.:نوز  _..  ر.ط-¸;ا  ہد.  篠 _ا
 ں¸  ۔_ل-:نا  rزور  ¸  _  نوز  _.¿,ا  با  ¸  aL.  ہ,  -  ں-:  __  رود¸ںو:.
r  .ار  روا  .ر.  ،...  .ازور ں¸  .:.  _.  :ل-r¸  ر:.¸ ¸ر, ¸ا  ¸  .  ,  ±  ر¨  سا
 ¸ہ¸  روا  د.¸ح·  ¸  ¸ا  ں¸  ۔_د<-ر.ا  .ماr  ¸دا»  ¯  _¸,¸  ۔·  ,  ¸  ¸  _-  :..
-  .ں,و,  2  :.¸ید.ر  .,¸و_  ۔, .  .ر-  ï  .ں,و  ¸'  ¿,ا  ,  »  .را,..ر
 ں'r+را-  _  ں-.  _¸,  ود۔a  فو,  ¸  تا.ا.  ،.  ¸د  .  ن.ا  :  .,  ±-  ¸  د-  .  ¸
,کr¸-  ¸  ¯  ں¸  ۔.×را,گ-,_  ¸.¸  ,  سا  ¸.×L.  ...  . .  ,وز¸  ۔
 ¸ ل.ر- ¸ز ¸ . ں× , r روا ¸اورر:ف> . نا . با ¸: . _ ,ر z ¸ ¿,ا.,. ¸)
  ۔,,ر  ×روا  ا×..ا  زور  ¸  ¸ںrنا  ., zz Lآ/  L.  لا-  ¸¿,ا  ¯  با  ..  .  ز/ار  -  ¸-
 ہو . _ ؟_. _ ¸ ¯ _. ر,ا ¸ قا/
 ںورا_  ¸  :و  سا  ¯  ¸عو¸یر,  ¸.  .  ¸رآ.او,  روا  ج'  ¿,ا  :و¸_  ¸-
 ¸ا  :ں¸,ا  .  _¸,نا  ے¸  ¸.,:  ں¸  _¸,-  _ف·روا  a.¸  .  ڑ,  ¸_¸,
ل+ا روا ید,_ ۔. × ر- _ :. ,- : :. ¸ نا ¸ ¿,ا . , ,: .
 ل,.¸.¸.¸رآ.او,  روا  ج'¿,ا  .او.׸ز  ں-,._¸,¸¸-
,.  م:  .ل,  ¸'ے;  .  ,¸ا  .,,ا¸,  .  .  .¸۔¸  _  .,  ¸ ¸ل,¸.
  .ازور  ں¸  ۔_.çدل¸  ¸ڈراو¸.ں¸ز  ے,  ï  .  ,روا  ,,ر  _  ..  ..ا  ¸¸, :cc
۔_ ر¸ . ں-ز ¸. ;ا . ¸ ¸ ۔_ ,ر , .: ¸ز , . .
· : ل,د . .او
174 
 
 
 
:: ¸_  ,ا  .  ں_'¿,ا  ¸ز  _¸ل,-¸- .  ¸.  .×L.  ب.  .  ¸,:
 ¸  یر,_.¸  ے;zا  .  جا'ا  یر.  .,  ._.  ,:.  ی·  ¡¸ا  _¸,..¸  ¸¸ا
.  ¸  ن:ا  :.,  §.¸ں,و.¸ .... او.:  ں,و  .¸..  ·¸¸¯  ¸'¸ز  _  ¸-سا .
 ¸  ی:  ¸ا:  _  ,  ,  روا  ·  ·  ¯  ں¸  ۔a  ,_  .:  .  ت-  ہو  روا  a  1  ¸  .او  ,  _¯  _¸,
۔a ,ر ., ¸ ف· ¸ ہوروا , ہ¸ذ :او.× ç . : ں-- .ر. روا ں-ار س_ .نا , . . ں¸
.  ہو.ہ¸/ا  ¸__ ¸روا  ںr  ¿,ا  ہ.ہ,¸  .  a.¸¸¸-  <  ے.
 .×را,.ڑ,  ,  _ا  ¿,ا¯  ¸ن:<  ¸  ..  ¸.¸¸¸ارا¸¸.  .¸_  _  ۔,,.ذ:ں¸ڑ:
۔. , . , . _¸, _ ¸ a
  ¸¸- zc .¸ا:  ہزور .  ن-.
¸

¸

_

دا»¸ن:.ک|¿,ا  نارود ·: ¸  »  <  ¸  ¸.
: .  _¸,,  ¸  ید.;  . :c ,زا  ,.  ں-ا  .,¸.¸ر¯ودا>اہد.  یر,  »  زور :cc ک|¿,ا
¸ .... ،ز¸¸  .-  ,ا  ود :: ،¸:¸ · ر,  ._  ,  س-, ،ے :: ،,  çا,ا º ,  .  ¯ :: .د
  ۔¸ہ,  ں¸ڑ:  ی- ze ,  ¿,ا :z: ..  یر,  ¸  .  غ|ا  ¸ارذب/  ز¸¸و  ¸¸  ،.ے;  ¸'  ¸ا/
 ۔, ر:ا . ۔, د- . ج' ¿,ا ¯ فا;ا : ¸, ¸ ںو¸: ¸
  .. · -  .  ,,ا  »  زور _  قا/  ¸  ¸  ن.ا  ¸:,,ا  ¸  ,ن.ا  :¸  روا  ,  ¸  _  ¸
 روا  ,یر,  .  :ں¯|روا  ںr_  ں¸,ا۔,¸¸و¸¸  ل.ر-  ¸ں¸ .,  ¸  ,. ¸.¸
,ر  ×r.  ں¯ر.ہ.ہ,  روا  تار..¸_  ں¸,ا _ .... ¸  ¸-  -  ,  ¸  ¸  _¸,  .  ,,ا
 .او.׸ز  ¸r_  ¸-  ۔,¸ر¸  .  ,  روا  تر.ہ.ہ,  ¸  ¸¸-  ہوبا  .  , ٰ یrد:  .ڑ¯
· : ل,د . .او
175 
 
 
 
¸  .,.  .  ¸¸ا  _ر¸.¸,,ا  ر.  ر,ا  ¿,ا  ¸ےر,  .دا»¸ں¸,ا ں ··c از  . .
  ¸  .  ¸  ¸  .  ,,ا  ¸.._  -ج'_ا  .:.  ۔.׸ز  ¸'¿,ا
¸

¸-,۔,ل.ا,.روا  .¸
¸

 _¸,¸  ±¸  .  ن.-  ¸'¸تر-  ¸  ¸..  ,  ,ل.ا:ںور,  .._  ,  ¸.یر,روا
,:  . از  .  را_  ,ا  .×L.ر¸ا  ¸  .¸  ب . روا  _¸.¸  ¿,ا  ۔¸د.  ¸ز  وک|-  ں¸,ا
  .  ¸,,ا  ر.  ۔_ن¸_¸_ل.ر-  سا  م: z· ¸او¸¸.  ف·.,¸.¸::ا  _ا¸¸-
  .قا/  ل..  ¸ل,¸'¿,ا ..: z: ,ا.ج'¿,اٹر_ر  ¸۔,q,,ج.:ں_'را_
  دا»¸ں_'¸ز  .قا/  .  ن-.
¸

¸

_

,  ۔,¸  .  ےد-¸  ر;ا º:cc .  ¸¸  ۔,¸. :·cc
  .:  .  روا  __׸_ا  ¸.;  روا  _¸ز  ح·  ی,  <  ._,ا ے;  zا۔,ر  ¸  ¸  ¸¯  .
 ¸و  ید,  ¸سا  .,,  :ےر-  ¸
¸

¸
.
¸

¸

ڈ  ر:  ¸¸  ¸.د  .  ن-.
¸

¸

_

¸ےر,  .ں¸ز  روا  ں¯|_  .¸
 ,ر  .¸-  ¸لو·  _سا  ç۔,.×.  .د,:نا  روا  م,_-¸.ں_'¸قا/  ±,  .¸¸ج'
_ ۔
 :_¸,.  سا._,ر  .,  ¸.  ل;  ¿,ا  د<و,  .r¸ہ,  روا  ے;zا  _  ¸-
  ۔:  ׸  .. :: راد,  -  ,,ا  .  ..  ڈ¸ر  ل;  ف.  فآ,  .,  ¸·  .جا'ا  ¸¿,ا  -¸-
.,>¸¸-.ا.,.×L. نا¸ç,ل-  ¿,ا  ¯  ,±,  :.. .,,  ید¸¸_آ¸-
 ¸ا¸  .  روا  _دیر.  ¸  .  روا  .  .  ار.¯  .  .  ¸_آ¸-  ¸سا  ۔_z,  -  ¸د  روا  _د<-¸
۔¸ ¸ا ¸- ¸ا . سا
¸ں_'¿,ا.او  .:  ¸قا/ .  ¸ذ ؤ روا ¸ارذ  ¿,ا۔_  ہد¸ز  .  ,¸.  ¸,
· : ل,د . .او
176 
 
 
 
 ¯  ¸  ¸_  ¸  روا  ,¸_  ¸¸  ¸',  ¸  :او:-.  قا/  .,¸.¸ں-ر_ر  _ا  ¸±سا  .  غ|ا
  ں_'.او  :-.  ר:  .  .  قا/  ۔,رو·¸,  ._  ¸_  ,زا  , دا»¸¸ :c ¸,  .  را_
  دا»¸ں_'رc  .ضا,ا  ¸.د.  ظ.  سا  ۔,¸ر  ,  ¸. e ;:  ¸ا  س:  ،تار,ا  ¿,ا۔,¸  را_
روا ls||c: sc|:acc: 1imcs . :: ¸ر  ·اول,¸'  .,,ا  ف·.,¸.  ¸ٹر_ر  _ا  -  ¸-
¸ا  ¸رآ .  ¸·¸  .او.آ  ¸.ج.  ¸ٹ :·.e ¸ں_'م., :.: .ضا,ا  ¸ذ.
 با.  ¸)ل.ر-  ¸._ر-  _  ..  ,  ت,  ¸ہو.,,  :_¸.  .ضا,ا  ¸ذ¸  .ج'  ۔_  رc
×رc  _  .¸  ے;  :ضا,ا  ,ا  ج'روا  ¸  × ¸ےو,  ¸'_=  .ر,ا۔¸ ezcc .  ضا,ا  ,ا  ¸'
 ی;  ,¸ں_'  ¸,  .ضا,ا  ¸ذ¸  ¸ل,¸'  .¸.  ...ں-,  ¿,ا  ۔_  .×رc
.
¸
¸

¸
.-

¸
¸
¸
¸
.¸'¿,ا  ¸ز  ,ا.  ;:  کر¸¸¿2  _.¸,ج.  ¸ز  دا» .  ...  .ا-
 ¸.-د.ور  روا  ;وہآ¸ں_'¸ز  ہر,  ا¸..  ,  :سا  ¯  .,ر  ,  ¸:  ¸..  قا/  ,  -  ¸'¸ز  سا
_׸_  <  .a¸',ار¯¡ں¸  ۔¸  /ا  ¸:ل.ر-  ¯  _  ¸.  ¸,  ۔.  ,ر  ¸-  .  ںوزاوآ
 ¸.:  ,ا  روا  ,¸  ٹ-ی¸¸ھ¸ر  ¸ی¸  ۔__×.-ے:روا  ¸_ا¸.;  .  ,  ۔_
۔ں× , _ _ ; ¸ . ; . ا-
 ۔:  ×.  ,  ¡¸  ہ.`  :¸¸ج'¿,ا  ¸.ن::ا  روا  قا/  ں¸  .....سا
..¿,ا _  ر-یر'  ¸ا  .,,  :نا  _,ر  .  ¸=  :  ج'¸).  ./  _-¸.قا/  ر ·cc را_
 با س_ .,,ا ¸ ,q×,, د» . ,, ¸¸.ا ¸ ن.ا روا یر-¸سا ,ترو·¸ں_'
:ا روا قا/ ہو.¸ر ¸ ¸ ¸, ج'¸ا ¸ ¸ ¸ - ں_' .او.آ ¸قا/ .,¸و_ ۔± ¸ن:
· : ل,د . .او
177 
 
 
 
 ¸  ما.و_  :.:  -  ں_':ڑ,  روا  ڈ.;ر  ¸.سا  ۔¸  ¸  د<-  ¸'¸.ç  ,  ¸نا  .,  ¸ر
r_  ج'¿,ا  ¸قا/  ف·,  ¸ل.ر-  ¸ا  .-۔,,ر  ,  ¸د :وا  .ازور  ¸ں :cc .  زو,  ¸  .
 .¸ر-  ¸,  تار,ا  ¿,ا  ۔,  :.  ¸.  ¸  :¸¸نا,ا  -  ج'  ¿,ا  ..  ..  .ں_'  ۔,¸
  ¸ا  با  .,,  ,.  ںو,ا  ¸'  ¸  ¸ن::ا  روا  قا/  با  _= :º ¸  .,¸¸¸ڈ  ¸ند :z
 -  نا,ا  ¸  .  ¸:r  ی¸ج'¿,ا  ..  ..  .سا  ۔,¸¸.¸نا,ا  .,  ¸  ׸د¸¸ڈ  _
 ¸ن::ا  روا  قا/  .,  ۔,  ,ر  ,  ,.-  -  ں-ا.و_  _¯  ¸  ..  روا  ,,ر  ,  ¸:  _  ذ.  .قا/  .  ل:
,ر . روا / ںو:¸ آ ۔_ ¸. ں,.
 ¸ر  .  ل.ادور,.-  ر¨  سا  ج'¸¸اورر:یر,  _.¸  ے;  ف>  ._¸,¸قا/
 .  ¸ا,ا  .  ,,ا  ¸ہ.  _.:  ×د¸-  _ر¯  ۔,,ر  ׸  :ر  یر,  ¸_  ¸.±-  ¿,ا.  ,
  ¸  ¸.ا-رد ¸.ج'¿,ا  ہو. ·c .  سا  ۔_,ر  ×ç..ذس_  .نا  .,  ے.  ,ں,-  .:
 ¸ر  ׸او¸¸.¸¸نا  .  ¸و¸.×ہ,  _  .¸  ے;  ں¸ڑ:  ¸¸ج'ں-,._¸,  ..  ..
'  ¸ا  .,,  :ںور..  ¿,ا  ¸قا/  ۔, ¸)_  ر-یر :ccc ¸  قا/  ۔,ترو·  ¸ں¸ڑ:  ¸
篠 .ج'¿,ا : ,¸  ی..م ا ؤ ن ¸ . :· -  ;:  ¸او-  ¸- :  _¸,¸.,¸¸و,ا.çد
¸¸ر.  ¸ج'¿,ا  ۔,ترو·یر'¸ں¸ڑ:  ¸  ںورا_  ¸)  ¸...  ¸: :.  .,¸-¸¸
 .  زا.اïروا ں¯ر,¸  روا  .اï  .ï _ر-¸  -ج'روا  ,,ر  ×_¸ .ی,  ¸ا زا.ا  روا  جا)
ما.  ¸دا»  .¸  .  ت,¸¸¸ل¸وبا-روا  ن.  وçو._¸.  ¸  ¿,ا  ۔,¸ر_  ترو·¸
 روا  ¸:  .,  ¸ج'¸نا  روا  :  ے_  ..  :.:¸دï  ,ا_  .¸  ے;zا  ¸ا  »  ...  .±-
· : ل,د . .او
178 
 
 
 
 .  سا  با  ¸a.آ..ی.  ,-  <  ç.,¸و_۔:  ے_;ر  ک¯  :و.  -ں-ود¸:  ,
  ¸).  ھ;  ¸ - · '،ں¸ڑ:¸ ں¸  ۔,¸ر  _  ترو·¸¸ر_ 
¸
¸
_
,ا روا  ں-  فو_  ,  ،ں-.  ¸
 ¸  م. . ±- ¿,ا - 
¸
_
¸
/. ڈرçر ل; . ہا,, . ج' ¿,ا ¸قا/ . , ¸ : ر¨ سا ¯ ل.ر-
·  .ر  ¸  یر,  ¸_آ قا/  ¸ل.ر-  ہد<-¸.,  ا_  .  . روا  ںr,  یدرو,  ¸'  ےر.  ۔
ìm¡:eviscc lx¡lesivc ccviccs tìlns` روا  _,ر  ׸ز  روا  ک|_  .¸  ے;  çرذ.ں-.د
 یر. - · ۔¸_ . ¸ .اد, ..د روا _ رو; ہو ., _ ¸ر × ہ, ں¸ڑ:
  ل;  ¸2  _.  سا ا, ؤ ن -.
¸

¸

_

. ن .  ں_.او..  ن..روا  ت:آ¸.د¸
 _ا  ل..  ج'.,.,  ¸çا,¸-;  روا  .ا  ·.  ·¸.قا/  ..  .  ,¨س,ا  :ن:.
,  ل;  ¸یرو,ہ.  .ںاور  ل.۔¸  ¸.  ت:آہد<- ا ؤ ن ¸,  .  ,  .  ¸ - · ¸ ر,  ں¸ڑ:
¸ ¸او .. A:Gc»c:al ں_ ¸او.. ¸.ڈ نو> ¸ ں¸ڑ: روا ¸
¸
.
¸

´¸¸
-
 فو_ , روا
O,Ge:a-ucss روا lisc»|a»c| ل;  »  .س,ا  سا  ۔.  ,¨س,ا  ¸.ا  ¸  : ا, ؤ ن .  ¸.  .  ¸
.  ن:.  .ں_نا  ¸س,ا.  ں-ا  . _.  ط-¸)-نا  روا  _...ا  ¸راوا_  _ا  ہو.,,
 ں-.ڈ  د:'¸ا  .  ج'ف·  ی,ود۔_,ر.ہ,  -ں¸ڑ:  یر.  ..دیدور,  ._¸,¸قا/  .,
  .نا  .,,  ,¸¸۔,ید.  ا_  ت.¸  .  ,=  . · . :c .¸ ,  م.:.>  ¸ں-.
  ¸ا  ¸قا/  .  با  روا  _.:  çروا  ن.آ.  ,:_¸,<  ., º ¸را_ tki|s` ۔_  L.  .اور
ا,  ل; ؤ ن م.اا;  .ا  :.>  ¸  ¸ں-.  _ا  ç.:  ׸  ¸  _-  .  ¸¸.  ¸ç  .,,  :¸
.. ۔ا_ .. ¸ ¸ جآ¸ : ے_
· : ل,د . .او
179 
 
 
 
 :¸..:ہزا.ا  :ت,  سا¸.یر,_.  .¸رآ.او,  روا  ج'¿,اروا  _¸,».±یر.سا
:,روا  ¸  _  روا  ,qآ..  .¿دیر.¸  ¸..¸  روا  _,c-  .¸  ،,یر,  ا× ,  _
۔,
ت,ا-ا _ .او . روا¸' . ¸-ا
:: ¸ zcc: ¸ت,ا.ا.¸رآ.  ,,ا  »  ..او.ء :cc با  ۔,..ا:.اڈ  _
 ¸  .  با  .,q.  چ.  .ا  _  ¸',ا  ف·  ¸.  ¸ن::ا  روا  قا/  ن-.
¸

¸

_

¸ں_ا:  م.  ¸.
 ل.¸  »  .راو..,.  ¸-_  نر-ب;جا'ا¸.  ,ا  .ٹ¸ا  ¸.  ۔,  ,¸  ¸.
 ,,ر  ,  ,چ.  _  ن..وز.¸'.  ا;  ,ا  :±  .,¸¸وی;  ,ا  ¸سا  ,¸آی,  ¸ت,ا.ا  ¸'
.او , ج' ¸ .ا. .. . سا ۔, ¸د .; ¸)- ت,ا.ا ¿,ا ¸ . ¸رآ 
  ¸.  ¸قا/  ¸_  ,ا  ف·  _=  .¸ارذ¸- :.: _.×  چ.  .اڈ  ,,ا  _
  ¸ن::ا  روا ·cc ¸  ·  ¸  روا  ¸  ·  ¸  ،ں¸_  ،دور,  ،.-  ،¸  ¸  م.  ¸۔_.×  چ.  .اڈ  _ ,  ,ا
۔,,ر  ×ف·¸ت:آ.او.,  .  ,  ی,ود. ce»¸:cssie»al _=  .سو,  چ,ر :ºe·
 روا :º· ۔. , ف· _ .. , - رز طا,ا ¸ ¸ .ا ¸ . م. ,و . ,,ا ¸ء
¸'_ا  .  قا/  ¸ل.ود¸,ا  ہ.آہو .,,  :¸.ا  ¸ ¸  .ا .  ¸  |¸او
 _  قا/  ,,ا  .ا׸,  :سا  ۔,¸  .لو·  -  تو,  ¸او.ا  ¸قا/  ,ر'¸ا/  .  ے.  س-
 ¸) . سا ¸ . . سا روا , ,_ :ر را,, : روا , ·:.º ۔, , _ , ¸ : .اڈ _
· : ل,د . .او
180 
 
 
 
:  ,ا  ,,ا  .  با . c نارود  ..  م.,وروا  ,q¸ن::ا  روا  قا/  ¸'را_
۔¸ ت, ¸ ,ا ¸¯ روا _- ج' ¿,ا ہد¸ز . :دآ
  ¸  ._¸.  ت,<و¸,¸..ا  ¸ت,ا.ا  ¸  .  _¸. :: ¸  ,,ا  ں,  »  .
×  ..ا¸  ت,ا.ا_  ج' ۔¸  .  ¿.¸  _رو_  روا  ,:,  ی¸ہد<-¸,,ا  _=  .نا  ۔,ا
 ¸.آ  ¸ج'¿,ا۔_L.  لو·  -._  <  _د<-
¸
,
¸

_

¸
.
¸

´¸

¬¸,¯روا  ر:¡¸¸ا  ¸ی¸:وسا
¬¸,¯  ہد¸ز  ،,·ہد¸ز  ¸,:  .  ¿ ¸  روا  a.    س_  .ج'¸  ¿<  ,¸.  ت:آ¸,  روا 
۔, , ¸.د .rر . . _ ¸, ¸ یر_ . ت,ا.ا ¸ ´ر
 ¸  ¿روا  ,,_..;  ¸)-  .  ,,ا  د<و,  .سا  ,با.  ,,ل.ر-  ¸قا/
-ا ¸ دا» ¸: ¸ . سا , ۔_ ¸× ¸او تا
·:.º .  ¸,  ..اڈ  _ :.º ،.ر_ڈ  ¸.د.اڈ  _ :z ±,  ¸  ت:آ  ¸  _
  روا  _.±ر  ¸. :.: ¿د  یر_  ت,ا.ا  ¸۔_.¸  ¸  ¸.ن..¸>  .دروا  ک.  ¸)  _
د¸ز  .  ¸  .  ت,ا.ا.او  .,  ¸  ¸ ..  چ.  ہد¸ز  _  ی¸<  ,.  ا;  ا,ودسور_=  .¸ارذ۔_ہ
 چ. ¸' .:. : ¸ , e· ۔, .اڈ _
_ : _ .... , :-
  ہزور  .:او.׸:  ہد¸ز  .  ,¸¿د ” ç: “ :ں¸د-  ۔,.׸:  .  ,,ا  ۔,
ا  ¸ل.q  ۔,_× __ا ¸_  ¸ zcc: .  نا-.ت,;-  ¸ل..  _×سا  ¸ء
· : ل,د . .او
181 
 
 
 
  __ا  ¸  ر,  ساروا  .,¸:  ہر¯¸- zcc· ۔,,¸:  -ا  ¸¸  _ت,  ;-  ¸·  ¿د¸ء
ا  روا  ,  ,¸:  ¸ت,--  یو¯رز  ,,ا  ¸ل.q ,  ,¸:  ¸ت,  ;-  ¸¿د¸ر,س
 سا  ,,<:ں¸»ا  روا  زر[  .¿د۔,,  ¸د¸رد. ظ.  .ں- .  .¸.ز  -  ت,-  نا  ۔,
,¸-  ¸¸  )ر  ع.د¸زو¿,ا_  .  ح·  ¸ا  ۔,,  ¸دم.:یو¯رز  ,  ,ا  ¸ ,  ,ا  _  .  ¸ا  ۔
 .  ,,  .  ¸ےر,  .¸  )ر  .  ,,  ,ں¸.زا-:یو¯رز  ,  ,ا  روا  ¸  )ر  ۔,¸-  ¸یو¯رز
,  ہو,  ,  ¸د  ¸:  <  -  یو¯رز  ,  ,ا  ح·  ¸ا  ۔,ا×ن):  _  ±ار  ï  ,ا  ..  ¸  )ر ¨uis
l»cmy is Amc:ica¨ ,.  ¸ےر,  .¸  )ر  ۔,,,ا  ¸د:سا s|a:¡, s|:e»¸, Always,
ra:|i»¸ س_  .,,ا  ۔,.  ¸ےر,  .یو¯رز  ,  ,ا  ۔,.-  :و  ¸  ،,ط-  ۔,,  ہو
, × ب,: ¸ ., ¸ ہو . a ¸ا- . .. ¸ - ر[ سا . ںود. .د ۔¸ قا/ ہو با روا 
uas |illcc cea»|icss Amc:ica» a»c e||c: wcs|c:» selcic:s.
۔, q . ¸ - ں_' _ر¸ ے,ود روا ¿,ا ر¯ ¡
,م::سا  >-;  .,,ر  ,-¸ )ر  <_  :.  _×ç:ہزا.ا  :سا .... .-  با
<  ؟,ن- :اوب;؟ن-  ۔,,ر  ,  ,¸  -  ں.  ¸سا.  ¸  ¸  ¸  )ر  ۔,.×.  ..:  ہو,.- ' ¸
,
¸
¸
¸,¸-  م.  :سا  ۔,,ر  ,  ہا,,  :جا'ا  ¸,,ا .... .س,  _ا  ہو.  ..  :ع.د  ¸زو< 
¸
¸
¸,  ¸-
۔, > ¸ ےر,
:ا  ¸ ں¸  ,  ;  lا  ۔,_  ن'  ±.  ¸  )ر  ۔.  ما.و_  :r_  قا/  ۔.  ¸ن:
· : ل,د . .او
182 
 
 
 
` ¸,,ا t ۔, _ سا . ¸ ۔__ .× س_ ے¸
se» er |i|c|, ì ||ea¸||, »e :cs| re: ||c waa:y.....
¸ نr ¸- ¸ . ں-او یدرو _- . ¸ ۔¸ : , ۔
 ¸و_ا  -.  سا  .  ر-¸.  ۔.  .  -  ر-¸.  ¸..,,ا  .  قا/  .  ¸',ا
 ت, ;- . ç: ہزور .ہد<-¸ - ر-¸. ,ر د¸۔,¸: ¸ ¸ب. _ا روا ,یر,¸ _ ..
ن::ا  روا  قا/  .¸سا  ۔,,¸:  ¸ ےد_  .  _  سا  .  ر-  ¸.  ۔,¸ر  ¸  .رد<  ¸,,ا  ¸
۔× .» . ,ا : . . ¸' ¿,ا م. . ر- ¸. با ۔_ ..ا
ì |clicvc ||is cea»|:y was rea»ccc |y ||lcvcs a»c :a» |y c:ee|s.
  .  سا  .  ,  ن,ا  ا¸ ` ,,ا t روا  ¸.  .  ںور¸- ,  ¸¸  ں-,.ں-/  ید.ر,  ¸با
۔,,ر
  ,ار..  _ا±۔,>  ¸)  ¸'¸ ` ¸ t سا  ¯±۔,ت,  . ا. ؤ . ت,  ¸  .
 روا  ,,ر  .  ....  ےر.  ,  <  ¸¸.,.دی¸  ۔,..  ¸¨  ¸  .  آ,ا  ر..  ¸¸¸,
 ç ± ،,_¸ لد¸ - ¸د¸+- ے| .._ا ۔ے; ¸ç¸,,ر . ...¸.ز ¸ں_'
؟: : ارç , . ں-- · روا ہد¸ نا ., . , ت, ¸ . سا
۔, > ¸' روا ,ا
· : ل,د . .او
183 
 
 
 
ì ||a| ||c a:my a»c my ,e|.
 ¸' _ا روا ج' ± ۔, ت, . .×
  .  lار  ¸اڈ  ,¸'¸  ¸قا/ z ¸:< zcc: ں-ا,  _اہو  ¸  سا۔.  .  <  -ء
۔, .. د¸ . ظ.ا نا -
” گ- ہد¸ ےر. ¸ . ` ہ¸و ¸ ¸ار ،¸ t ۔_, ¸ ç “
۔, > ت, ¸. ¸' روا ,ا
1|c selcic:s e» ||c ¸:ea»c ||i»| íammy is a ¡assy. 1|cy |a|c |im.
روا  _,¸ر  .ا.ڑ;  م.:¸  )ر  ¸'د<-¸قا/ tíassy` _  çد¸:  ¸ .... ¸'
۔_ L. ت, ¸. . ¸ )ر ¸' . ں¸ ۔, >
ےڈا .او . روا_-ا ¸ ن¤.ا
,¸ن::ا د,آ  ل,  ،ر.´  ،.
¸

.
.
¸

،تا¸  ،,¸  را)  ،¸:  ,  ںو¸  ے;  ف·  .او
 روا  ن::ا  ,  ¸ںrے,ود۔,د<-¸  ¸ںوڈا  ¿,ا  ¯.د.نا  ¸  ¸ں'.  نا  ۔_دو».
  .ا<  .او,  ¸ن:_ ¸ر, نا  _  ں¸  .,  ۔,  ل.  .  .  ç z  ..ا.  روا  ¸'¿,ا  _ںوڈا
 اڈا  ¿,ا ا;  .  ,:.-روا ہڈا  ¸ا×:.-روا  ¸د.،¸¸ا  ر.´  ،اڈا  ¸ا×:ما.۔_çد¸¸ڈ  cا
۔,¸. :,ا
· : ل,د . .او
184 
 
 
 
,ر: :ڈ
  .  دا»  ,ہ¸:ی-.,  ¸»  ہ{¸ ٣٣٤٠ ¸او_c..¸ _  _  سا  , r-z .
¸
,
¸
.
¸

ا
ےر,  ر, r·z .کر.ڈ  _¸.  ں·  ےر.  ز[:  ر¸  .¸  .<  ہ_:ںور, ٦ :  ںوز¸  ی,
  ¸نڈراrا  ,ا  _<ا  _  ,.
¸

_

¸

ز_  ر_  ی_ç:  ی¸  ¿,ا  ,د<-ں¸  ¸  ہ_ ١٧٣٠٠ -  ں_' ٣٠ ند
. çا, ¡ر . ۔, · 
 .  ..  تر.  -¸-  قا/  -  ناروا  ,د<-:-¸ç  ¸  ¸.¸رآ.او,_  ں¸
 .,  ,çا,ہ¸ون..-.او,¸  .  ں¸  ہو.  .¸ارذے,ودروا  ,  ,¸اد¸قا/  .  ±ار  ¸ا  ¸
:و  سُ ا  ¸  قا/  د<و  :  .او  ,  ,ر _  ,ار¸-  ں-:  ¸نا  ..  ¸-  ,  .  ¸نُا  .  ں£ا/  ,  ا×  ¸.
۔. ¸د:
ن¯.
 لو·  .  ¸ن::ا اڈا  ¸ا×,  _  ¸  .¸..اڈ  ںوڑو.  _  ¸  ¸ا  س:.ن;.
۔, :, çا : ..


· : ل,د . .او
185 
 
 
 
¸¯
  _  ¸  .ا  .ا,ا ٧ 'را_ د<-  ¸ ٥٠ .از  . í.:· روا í.:e ےر, í.: ی-.,  ¸ا  روا
.  سر'.ا¸ار ١٠٠١ و¸ر: Gí-' .او,  ...ےر,  را-
´¸
¸
-
  روا ¸ر, ¸.¸ر  ¸ا/  ,د<-¸
۔,ر L: ¸ ل.ا - ےڈا ¸ . . ن. : . ¸× . ن- . ں-.
:¯ ہ¸
¸د ے_ی,¿,ا  _ ` ١ t ¸و.  ¸ا  ی_  ¸ا  ¸ا  ¸ ` ٢٠ t ے_
¸
¸
.وزور  روڈ¸  ¸ا  ¸
  _ ٧٥ ےر,¸ ٧ .ں_'را_  ر_.سر'.:  ی-.,  .ا,ڈڑو. ١٦ روا  ز¸ ٤ ی¸  ¸اررا_ ::s
¸-¸و  ,_وا  ر,  ¸.r¸:¸د»  روا  ¸ار  کرآ ..او,  ے.رد ¸ر, ¸  <  د<-¸  ڈر:
۔_ ,ر ٹ.ا ¸ . ±¸ ن- : ں-. z ¸
.-
  ت,  _¸  ¸ا  .,ا  .ا  روا  ç.ا  .<  ج'¿,ا  .:  ,ا ٦٠ ل-  ز¸¸ا× í:: .
¸
,¸.
¸

ا
ںور,ر, A.:c ,  ,  روا  __ا  ،ز,  , z  ¸_  ں¸,¸  .ا  :.  ¸+ا  ,ا  ¸  ¸¸:¸ک
 _  ں-.  ,  ¸  گاڈ  .او,  ¿,ا  ¸  د<و,  .ن..وز.zا  _,ر  ر,  :و.  ¸.::  -  ں-.
  قا/  .او,¸  ¸.  .سا_,ر  د<-¸.::روا  r- ¸ر¸.ی.تر.و¸.׸اد¸
· : ل,د . .او
186 
 
 
 
 روا , ¸ر, ۔, ., , م. ¸ : ں-. _ م. .
_ .ود
٦٤٠ ,  )رآ  ¸آ  <ا ، ٤٠٠ ں¸ڑ:  ¸ ، ٣٠٠ ...  ¸ز¸¸ ٣٠٠ روا  ز·ر, ١٤٤ __ا
۔, ¸: ¸ م. ¸ا¸ ¸.د ٹ¸, روا ¸: ¸
, ¸ن.  ¸ن¸وڈ  ڈ,رآ.,ی-. ٢٦ ,¸  ¸ا,  ¸  نا  :د  :ا:  ¸  _  ں_'  را_
  ¸¸_,  ڈ,رآں¯. ١٢٠ ،ز.
¸
·
¸
,.
¸_
-
٢ ،, ١٥٠ ،ں¸ڑ:  ¸ ١٦ _,  ...ا ٨٢ روا  ¸'را_ ٣ ر..
 . ا_ ر_, ٢ ج' ¸- ل- ¸' .از . را_ ر, ¸ ۔.او, راد.ذ ¸
_-
 .را- ¸ : ے_ _¸_ . ¸, ¿,ا ¸ ¸ ل¸ ,¸
·
¸-
¸ر, ۔.او, راد.ذ ¸

تار.ا
٢ ۔ a ۔ر, ¸ جا_ ¸ا, ےر, س-,
ن.
· : ل,د . .او
187 
 
 
 
٨ ¿,ا r.:· ےر, ، . سر' .ا ی-., ٢ ےر, دو, ، :ا: ے..ڈ __ ۔ےر,
ندرا
 . ¸., ٦ و,ر: ، ٤ را-
´¸
¸
-
، ٧ ,¸ر, ۔
¸-
 . ¸, روا¸. ¿,ا ٣ ۔:د:ں¸_ ¸-را_
¸ ۂ -ا
سر'  .:  ¿,ا Uss ¸ن.  ¸ڈوو  ¸ ٣ ز¸ی,روآ  . ١٥٠٠ ج'ی, ٣٢ ¸:¸ ٦
,ا ہ{.,ر د¸۔ز·ر, ¸ _ .. نا ہو. ں¸ , / ¿,ا _ ¸,ا ¸ا, روا _.- ،ناڈ- ¸, . 
 ۔,  ,.لو·  _±  ہد¸ز  .  :دآ..  .  ;  ¸_¸,¸.ب¸
_
.ا  ¸_.-  ۔,..یر,ر.
 .× . یر, r _ا ¸_ ں,و . _ ¿ ç,ا . ب¸
_
.ا . ç,ا:±- ¸_.- ل: ی;¸سا ۔,
۔, q آ _ ¸¸ م. ن, : .. ç - _¸,
ب- ¸
 ¸  ،¸  çا,ا  ¸ا¸ا  ¸،
¸
¸
_

¸
..
¸

¸

:  ¸ا¸ا¸¸¸ے_ی,¸  _¸د.  ج'¿,ا
· : ل,د . .او
188 
 
 
 
  ،,
¸
¸
.
¸

  ¸ا  ¸ا  ¸،ک,  ¸¸ا  ¸ا ٢ .: ٢٥ ج'  ¿,ارا_  ¿,ارا_ ٩٧٠ ےر,  :ا:  ¿,ا  .از  . ١٠٠٠ م:
۔.. ¸ . .او , ¿,ا روا ¸ا¸ ک,
,
 ç¯  .را-  ¸¸ا  _  ¸.ا  ¸»ا  . 
¸
¸
¸,¸-  ل;  ہا,,  .ر..  ل¸¿,ا  ن.  ی:,
لو· . ں¸- . یر_ روا , :ڑ.روا ی-., - _¸ر:را_ ,ا .¸ ¸,¿,ا¸:,سا,
٣ ۔_ د<- ¸':ا: را_
اڈا _-ا ا; . , ن:_
 .  .,  _  ..ناروا  _±ر  لاڈ  ے¸ڈ  _ا  ¸..  ن.م.  .  ¿,ا  ح·  ¸
  <  _¸.ç¯ےڈا  _ا لو·  ¸  ¸-ن:_.  ,,ا  ح·  ¸ا  ۔_,ر  .ل.اف>  .ں-.
 ¿,ا¯ ں¸_.ذ¸¯ ¸ ¸ا ¸،¸ ¸از, ¸¸ _±ر . ç¯ ےڈا _ا_ ت.: ¸¸...
  ¸  ت.:  .  روا  ,,ر  .  rنورڈ  .  ¸¸ا  ¸ -.او,  ¸ہ¸ور×:  ،_ا.  ،رو¸  ،د,آم+ا  ،¸¯
 ل.ا¸..:  م-._ا.  .دں¸. ¸ںو.اڈ  . :¸ل.ا  - ں¸:_  ¸¡,ا  ¸روا  ,.ر  ,
.ا-..او,.  ےد,¯  ¸·  ..  .,-ں--نا_,ر  . ¸ن:_  .او,  .  ¸  ,  ,
 -  تادراوسا  ..¸-  ں--ہ.  ¡.....  _  ت.:  .  ، ..د¸  .¸,,ر  او.  ¸ادراو
  ¸ر.  زا.ا/  -  -  سا  .  ,,  ن,  ں,ا  ¸:_  _ç  _  ف.-  د-.  لاڈ  ¸L.  .ںو,ود روا  _
· : ل,د . .او
189 
 
 
 
 ر¨  سا  ¸._çا-درا,  .:ا  ی,  -  د-.  ڑ<  .  ت.اوے,ودی:¸تادراو¸..¸  ¸.¸
۔, فدا; . یرا> ¸ . . و م' . .- ¸آ _ سا . , .> س.
یر.. ¸ ن:_ ¸ ,.
 چر. ¸ zcc: ,ا :و .ا- -ء ¸ ., ¸ ¸آ _ ,ا ےرادا ¸ ¿,ا . ¸ , ¸ ¸ ر
۔, , . ¸ .ا. ¸ 
¸
_
± . ¸ . ہ>.ا - ·اڈ ور¸ ن¯. ¸:_ ¸:
 ¸.ُا  .  _ا.  .  ےرادا  ¸  ¿,ا  .ُا .,¸اوت,  ¸.  .ا-._.¸.·اڈ
¿,ا  ¸  ¸ا  ۔, írì ¸ا  ت¸  .  ں¸¸  روا  ,¸او.  .  .او,  م:¸ írì -  ت,  سا  روا  ,م::
  ¿,ا  .:×..  , ٢٠٠١ _ا  .  ں-ا  _  .آ  ن:_  .ء ¸ر, ۔,¸ر.  د¸  ..او, cìA روا
írì , ¸ ¸_آ ¸ و ی· . نا روا _ ےرادا ¸ ¯ ۔, ثr ج' ¿,ا روا .او
 ,,ا ہو۔, , ¸.ا. . ·.راد±ر .نا ¸ل,ا ¸-_. ¸.·اڈ یڈ ¸ا _
 _م:م-..  .  ¸.ا.روا  _,  ·.نا  ن:را.ےراداس.  .  ٹر_  ,ا  ۔¸¸آ¸او.
,  ¸د  .  ¸ ¸.ہ>.ا  _  ر-¸  _  نا  ۔,  ¸د.  .ا-.ںور;ا  .ےرادا  س.  روا  ¸آ  _  ,ا  ں¸ 
 ل.۔,ر,ا  :¸:  .  .ا.¸ن¯..  م:  یر:,  د<-¸_ا.  ۔,ما:ا  :..  م::.پو.
¸_.  ¸.·اڈ  ی[  .  ¸آ_  ,ا  ¸¸ _.  ¸._=.ٹر_ر۔¸  ¸یر,_..¸و_ا  ¸- 
 ¸,ر  ...ں¸¸روا  ن¯.  _ا  ¸¸×ہو۔,¸ر.ی.ڈ  ¸,·اڈ  ¸¸.¸,ور¸  .
- ,,ا < , ما:ا ¸ : ٹر_ ¸ . ی.ا ¸ ن.> ¸ ,ا _ ¸. ۔¸ ¸_ ۔,ب~
· : ل,د . .او
190 
 
 
 
 _ ما. ¸ ,. -اڈ ¸ _× ¸ ¸د<-
  .ا  ._ا zcc· ¸  ن::ا  ¸_.  ¸.·اڈ  ی¸¸:_  ر,  ¸  .  م:  ¿,ا  ¸ء
  ¸و¸¸_.  ¸,,ا  .¸..  ¸ارذ.¸_.  ۔ید  .  _.  ¸¸د<-¸_-¿,ا _ا
 ¸.·اڈ.,¸¸_.¸ت,سا ر,¸¸¸¸ت¯».,ا ,ا .¸آ_,ا .¸  .او
 ¸ _.۔_¸ز ہو.¸.¸ ¸¸ےر, .¸.·اڈ . ,ا ¸آ_ ,ا ۔_¸_-¿,ا¸ن::ا
.,,  :  ¸ارذ. ¸¸آ_  ,ا  ہوروا  ,¸  ع+ا  ¸  ن,ا  ¸-  .  ¸ارذدازآر,  ¸  ¸ےر,  .¸.  ·اڈ
 ےر,  .¸.·اڈ  ..,ار.سو,  ن·  ¸,,ا.¸  .او_ا  ¸ر:ا  ¸نا  »._..,,
:¸·  .ت¯».  نا  روا  ¸دت.-¸)  ¸ ,  ,¸  ¸.  سو,  ن·  ۔,  ,:¸رد¸ےر,  .ر
 ¸  ¸ےر,  .نا  ۔_ی¸¿,ا  <  aہا·  .نا  ¸  ¸  ¸.نا  :و.¸.¸¸.  ·اڈ  .  ,
.  ¸ق¨¸.ا  »  ._.  ¸¸آ_  ,ا  .  ¸_.  ۔_,  ¸çا,ت.-¸ _.  و  ¸¸  روا  ں-  م
 ...نا  روا  ¸,ر  یر'¸دا,ا  ./  .دروا  ¸.·اڈ  .,,¸=  روا  ,¸_ا  ¸  ¸د  ..  .  ں-.
۔_د .. : نا ف> . ¸ور ... روا ¸.ا ¸ .او., ±ر اور
¸ ¸-ا ¸.ارڈ ¸ ,. -اڈ
_ ,  ¸د_  کر¸¸  ¸.ا.¸¸آ_  ,ا .  ن::ا  -_.  ¸.·اڈ  ¸:  .  س,  ¸
 ,ایر,  .¸آ_  ,ا  روا  _  .ر  ,¸_  کر¸¸  ۔,  ,  ,  .  جرد  .»  :¸
ِ
ما¨ا  ف>  .نا  ۔,
¸ہ.  ,ا  -  ¸.  ·اڈ  .,,  ,¸ن, .  ں-ا  .,ما:ا_نا  ۔.  ,  ,ر...  ¸·,-  .ن::ا 
· : ل,د . .او
191 
 
 
 
 _ا<  روا  ید.  ....  ¸  قو.¸¸',ا_ç  ¸¸  _  ں_'¿,اروا  ¸آ_,ا-  ¸:<  ہر.ا
اڈ  _=  .ن,سا  ۔¸¸  ׸ز  ¸.·اڈ  ¸¸اورر: .  ید.  .د.  ./  ¸:-  ¸آ_  ,ا  ¸.·
 ¡ت.ا:ا  .,,.  ¸و.نا..  _.  ,دا  ۔_¸ر  ¸ہ>.ا_  ر-¸  روا  ¸ب~  ¸  ت.ا:ا
,  یدےد.ا-رد¸¸.ر  ¸ر:  .  ¸.·اڈ  -  م:  ¿,ا  .  ن:_  ف·  ی,ود۔_د, ¸.  ·اڈ
 .×  L.  ¸,:¸_  ہا·  .ر¸  ل,ا  ¸·  .
¸
¸
_

.

  ق¨  ¸.ا  ¸  _ا.  .  ¸ز'  ·اڈ  ¸  ¸  _.
 ،,  ¸د.ا-:¸  ,ا  .¸..  ¸آ_  ,ا  .  ,.  ں-ا  ۔_:ت.ا:ا  .ید..د_  ¸  ی¸  .,
¸. ¸ : ود ے,ود ۔_ر ¸ور ¸ ¸ز' ·اڈ _ ¸- سا ۔
 ; ,ا با ¯ ±.¸ .:ت.ا:ا _ ¸.. ل.¸_ م: ¿,ا.,. _.¸ز'·اڈ
 کر¸¸  .ا  با  ۔..ç=  ز-,.ا  ,,  ...¸.·اڈ  .,.  ں-ا  ؟.  _.  .:  ,ر.ا  .
 .  ·  ¿د.,.  ں-ا  ۔,ن¯.  ¸روا  ¸:_  ,ا  ہو.,¸ف·  م.  :¸  ی¸  ۔,,  ¸د.  ¸
۔_. . زاوآ : . ¸,ر , ¸ ¸ ¸. ·اڈ ±- ¸ ن:_ روا ن.
  _¸ر,  یدں,د¸_  ن'±.,.  ¸ز'·اڈ ç  ¸او.»  .اد¸د,آم+ا  روا
 ید ں,د ¸ .ر. . ,, ¸ دا,ا م- . - نا.. ےر. ےر. . , . ں-ا ۔, ,ر , , ں.ا¸ : .
  -  ¸..,.  ¸ز'·اڈ  ۔_¸ر  , zcc: ,  ,ءا³ا .  ٹر_,ا .×  L,  ی¸وار  .  _ا.  ¸ء »  ۔
 ¸ _ا . م: . ن:_ ںازا ,ا ۔¸د . .ا- . ں¸ا ¿,ا - ن¯. ی¸
 ¿,ا  ¸۔,¸  ×با.¸;ا  :.  ¸.روا  ¸ذ  ¸¸.±,  .د..,.  ں-ا
,  ید¸.ر  .  ¸.·اڈ  -  ¸وروا  ¸۔¸  ¸¯  ¸ف.ا.  :ا> ¸,ر  ¸ں¸.سا  روا  ¸.·اڈ  روا  .
· : ل,د . .او
192 
 
 
 
۔., ¸. ¸ _ ر- یر'
 ¸,ا  _  :>  سا  ۔,  ہ¸  :ٹ-  ,  جر_ف>  ._.  ¸..,.  ر¸  ل,ا
ں¸¸¸  _ا  ضr  .ںو.اڈ  _.  ں-ا,  ..  ےر.  .  ¸¸۔.,  ,篠 ¸¸. ۔,  ±و,  -
۔. _¸ ç ف> . ¸ ¿,ا _ ¸ ¸. ç . , . ں-ا
 ¸-¯  ¸¸ں¸.سا  روا  ¸.  ·اڈ  .,,¸ن,,ا  _ا  .  ¸  ¸ار  ¸¸¸ا
ا  ۔_.  ت¸  _¸ق¨¸.ا  ی,ودروا  ہ»ما'ا  ¸ےر,  ..ا. م/  ¸  ک.,  ¸  روا ,,
۔,_ ¸. . زاوآ ¸ ں-ا> ¸ _ا' . ¸ ¸ ¸.ا ¸ :ا> ¸. ف> . نا - ¿د یر_ ۔_
  -  _.  ¸.·اڈ  .,,.  ¸ا-..  ,
¸
¸
¸
.
¸

ڈرآ-  ,  .¸ار  ¸¸  فآ¸ڈ :c چر.
zcc: .  ±-  ¸:_  -ء .ا,.  ¸د.  ./  ¸·  -نا  _  ..  ج,ا  .ں-او·.نا۔.  ,ءا³ا
 ¸  ¸¡-..ا-  نارود.¸,:¸_  .آ¸ن:_¸¸.ی-.,  با  ,  ۔,  ¸د..ا-.,,ا
 ·ی¸ ¸ e·c ¯ ,ہ:آ. ت¸¸ےر, . م'یر. ¸, , ¸ ¸ا , ¸ےر, سا . ±-
 _.  ¸.۔_:_  £  ._-  ,,ا  ت¸¸م'.  ±-  ..,  ¸.-  م'۔,.>  :ت¸¸
۔. _¸ ,, ¸ د,آ م+ا ¸ , ¸ :> . ¸ .
.,,.م:¿,ا .  ¸_  ن:ا  .  ±.ا .ہ:  ¸,ر  ¸.ر-  ¸¸·-  ¸.·اڈ 
 ¸  ¸  تا¸و.د,  .  ¸ںr,  روا  ں-,,.,.  ,  ._.  ¸.-  ¸_  ن:ا  روا  .  ,ر..
۔a جرد,· . .. ¸ ¸ ¸
· : ل,د . .او
193 
 
 
 
,ر:  ¸.  ل;  ¸ر:ا  ¿,ا  ,دا .,  ,¸ن,_ا  .  : ,_  ._.  ·اڈ  -  ¸:<
 ¸ے,ز  .¸<  ,  ,.آ,  ¸  دا-¸ا  ¸  روا  _¸.آ,  ¸ا¯  ¸..  ¸  روا  تا¸و.د_  .
_,ا ۔aد<-¸L.ں¯ر.çا ¸,,ا ,کر¸¸روا ,.آ __.  ¸...¸  .  ¸آ
۔, ¸ × ا, ¸ ل. ¸ ¸ا _ .× .: م. ۔, ر.. . . جرد.» ¸ م. . ¸ 
ِ
ما¨ا
 . _ ¸ :ا> ¸ ,,ا زور :.- _. ¸. ·اڈ ¸:_ د<- ¸ .ا. ¿,اء.ا _رد
.¸آ_  ,ا  ۔,  ¸د ¸  .,ڈ  نا,  ¸کر¸¸  .  نا-._.  ¸.م.  ,,ا  ,  جر_¸,ا  ¸
  .,,  ¸:ما:ا  _  ¸,¸  ¸.اد :· ¸:< zcc· ۔,ل.ار,.  ک.,_  ر-:اد.  ¸.-ء
 ... _ ں-ا ¸ روا _د ں,: - ں¸,ا ۔_ر ¸. . ے/ . ·ا .ا ہونارودسا ۔¸
 روا  ,¸_-  ¿,ا  ¸.·اڈ  .,,.  قد./ن.¯  .¸ر.  ;د¸:_  ,,  ی,ود
۔, ¸ر . ¸- ہ_ : . ¸او ¸و .. ¸ ں¸¸ م. ¸ _- ¿,ا ±-
· : ل,د . .او
194 
 
 
 
, . .- .او . .او 
  »  .ç  .ٹر-  <¸  _  ن:ود¸  ,ب¸.  .-.او¸ن:_ ,د¸- ؤ ¸ ڈر,.  ¸و
 ..  ,  _=  .ترو·_ا  .  را.:د,:  ¸-  ¸  ,  .,ب,د.-.او..çد.  ںا¸وآ
.-.او-  ,ا  ف·  ¸با<  را.:ود¯  , <¸  .  .ر-  .,  ,.  .  ¸.ی..ر  _  ..  çا,
 ید  .  ب¸.  .  ں-
¸
.´¸
.
¸

.-.او.  ,ر.  _  ¸,,  :..  ±و,.-.او_=  .ç  .ٹر-
۔, ¸, ید¸ ¸ . ±و, _ ں-:ود. ں¸_ م. ہو, ¸ ., . ±- < با
¸ ,د  -  ¸¡  ¸ماr  ._ت,  ¸-  ¸  ن:.  ¸.-..×z,  ¸ٹر-  <
¸  .,  ¸د.  ¸¸ٹر-<¸  -  ç  .ٹر-  ¸,روا  ا×.  ç  ¸-  ں--,  .,  ¸د.,رد.  ,  .× <
×ر  -  گ-¸_  .آ,  :ٹر- نا  .¸.  ت.ا¨ا  ...  ±و,¸¸ور  ¸ç  -  .-.اوروا  .
 سا  ا×.  ےر,¸-  ¸¸  ׸¡±-  ¸:>  ساروا  ¸×ب¸..-.اود<و,  .ت.ا¨ا  م.
±و,¸ں¯.  ¸.-.او¸ں-  ;  ..  ,  ¸  ¸  :و .او,ل.  ¯  ¸۔¸×عو¸.×
  .:.- ,  .او ؤ س . ہد¸ز  .  نا,..-.او<  ¸×راد-  _  روا  ,ا  ¸.  .او,  ¸ن:_  _  ¸
..  ¸-  ¸.او,  .,·  ہر  ہ.ز  ,زا  ,¸دآ.  ..  .  ل.ا  ..-  .او¸×.:ک., »  .
 ت,  ¸تاد.  ¸  <,¸آJ  -  ن.¸:_  سُا  ¸<  ,|  ک.,ہو¸,.,  ٹ-  .  ç  ..:¸.ز
 ¸ .-.او¸:۔: ے. , .او ؤ س ¸ç .ں¸:_.. ¸ ید.ب¸._ ¸. اڈل- .- ؤ ن .,×
· : ل,د . .او
195 
 
 
 
r.  .-  گ-¸روا .آروا  ,.,  :نزا¯  ¸.:ن.ا  .  ..  ل.ا  .  ..-ح·  ¸_,  ×ر-  _ 
  ح·  ¸ا  ,,,د.  ر-  _  .׸دZ  ¸  ں-  .ا  ر: ,  .او ؤ س . çردم.  :  د<و  ¸:_  -  .او  ,
او,  ..  ,.ر  ¸¸...  ç, ¸:_  . ں ±  او.¸  ¸تاد.  _ا  ..,  -  ن-خ,  .
 .  سا  ..  ::.  ¸و¸ں¯¯.  .:_ا  -  ن-.ی¸ز  /  ¸ڈ.;ر  ¸:_  ,ا  ¸ل.  ح·  ¸
çرذ..اڈ  ,  -  و..  ڈ.;ر  .¸¸ا  ¸ا  .  .ا  ہ..  .  ں¯¯.  .: _  ¸و,¸و  ¸و,ن,ا.¸.
 .  ¸را>¸ا  ,  .  ¸·  ¸  ¸رآ.او,  ..  ر,  _  rر  .,¸ن-.ں-و縠 _ا ..  ہد.آ
-+  ¸.رز  _ا  .  .او ,  سا  çرذ ں ¸و .  ےد  ,¯  ¸·  ..  .,_  .ک.¸±-  -
.رد رز  نا  ¸  .  ظ--  د-.  او.  ¸ادراوçرذ.نا  ..  ¸دڑ,  ¸.±¸ن-:ں¸:_  .  .  ے
 ±-  روا  .آم.:ں-  ے,ودر_,,  ¸ن:_  ¯  .,  ¸  ا;  ¸-  تادراونارود.ا¸  ں-+  ¸.
¸¸اورر:±  .  ±  ف>  .نا .  سا¸  وف-¸ماr  روا  ے.ر__  :سا  çرذ.¸¸  ۔.:  ¸
 ¸  ں-او.او,  ¸:وہد<-۔±  او.  ¸  ¸تاد.  _ا  :و,ا  ¸.  .,  ×ا_  ت,  ..  ..
_, . ¸ _ د<- گ- ,ا ر.ا . . ., , ی._ م. _ا .او , , ¸ادراو آ ¸ا , · پ- ¸.
 ¸  .._  ç  :-¸  -  نا  ,,ر  ×.:  ¨-  ¸..  ¸  ¸-  ن:_  .او,  .  .ا  ہ..  .  ت:.
  ¸-د_  ¸  ¸  ,,ا ,د ؤ لاڈ .,¸.»..او,  ں¸:¸ت.او.او.׸¸ل.,,ر ںو,ود
 _  .ا.  ·  ود...·  .ن.  ¸.ا¸·اڈ.  .او,,¸ر,  ¸¸د¸ز  ±  .  م'.  پ-,  .
 ¸ ¸- ¸- . ¸ا : ¸ , ¸ ے, ن, ¸ ¸¨ ·اڈ . , ت, ¸. , , , : ¸ _ ±ر .¸.
ا  _=  ..اوے,ود۔,  , ¸,  ک.,¸سا ¯¸¸>  .  کور  ر:¸  ,ا  _  ...  ¸_  د,آم+
 ¸_  _  ¸¸او._ر-..او,  فر>  ¸ا  .  ںورا-  ر:,  ,.  _  ¸  ..تز,ا  ¸-:¸ا  ×.آ,  .ا
· : ل,د . .او
196 
 
 
 
  ..  تر:  ¿,ا  ,  ,  ¸سا  ¸  .  ..  .-  نا ں-ا  .  ں,و  ¯  ¸×  - ¸  ڈ.;ر  ¸:_  ,ا  _ا  .
 çدں,د¸¸.¸  روایدں,:  ¸ç  ¸  ,,-وا  ¸ا  ¸ا  د<-¸..  .  ¸,.اور  ..  -
_  ,ا  _=  ..اوے,,  .  .  ا,  ,.ا  -  ....او,  نا  .× یر:  ¸  ¸ی¸¸:
۔¸ ی· .آ . ر: ¸ .او , ر: _ا . سُا . , , ب- ودز ¸. ¸ سا - نا<- ,ا ¸.
 ماr  ..  سا  .آ.,  ا»  _,ر  .  _  /  ک.-¸  ,,  <  _ت.اووت:.  ہو¸
. ¯ل.  ¸ے_:,,- ,.,رڈ ¯  ¸,:او.×,.  ,,.,  .  با  ,,.  .-.او¸
 دراو¸ن:_  .  .  ¸_  ....ز  م.¸  ¸.,  ےد.  .  ,.  ¸  ر,¸ا  ےر.  ,,ا  çرذ  .  .او
._ںا¸وآڈر,  _ں-:د¸..-.او ¯  جآ_.× ک¸¸.ن:_..,×.¸ا ¸  ¸
 _  ..  çا,¸ردرا.:د_.  ,  ,ا  پآ  _ب,د  .او,  .ں  ×ںا¸وآڈر,  ¸¸±  ¸  ,ار¸
  .,  ے.  را,ا ,  .او ؤ س .  ن:_  ¸رود:.,¸ر  .  ç  ¸ت;  ¸.او,  ¸ن:_  . ,. 
  ¸ا  __دا,ا  ¸:_  .,,  ¸ںو_  ¸او.× .  ر- ؤ ں ..×,.  ¸ن:_  ¸ا  ¸د.  ,.  .
 با.  ,ر,¸ا  .ن:__را,ا_  .,.ہ¸و¸،¸_،¸_ر-.ل:  _¸,__¸¸
¸  ¸-  .  .×  ,. ¸  -  _  ¸  د<-  ¸.  ¸  ¸با  روا  ,,آ¸,  .  ¸,  ¸  :.او,  .,  ·  _
 د-_  ںو¸  _ا  <  ,¸ر  .  縠 د-±-  -  ں-او..¸,¯  -  ¸  سا  .,¸ت,  ¸  س-ا.  ,,ر
۔, فدا; . .ر. یڑ, ¸


· : ل,د . .او
197 
 
 
 
. ش>¸ ,,ا د. .د¸ر
 -_ر¯  ..  ¸×:اڈ  /  _ç=  ¸ر.  ,  .,,ا  -پآ:.±-  د,¸.او,
 .  فا¸ا  ی¸..¸¸.ہ>.ا  روا  .  ف>  .ید..د  ؟,ن-  د.  .د  ¸ا  .±×م-
  ل.ے,ود.¸را_  ï  .  ,,ا  .  . .  سا  .  ¸,  .  ±.  _ا  -  ¸ز·  ,ا  ,ا  .  ,ا
 روا  را._  :,ر-  ¸او,,ا  .,,  ׸  :¿  ¸با  ._çد.  ں¸.  zا  غاد.ے¿یر-
  ,.ا  ,ا  ¸اوم.çر  ¡ہد¸ز  ¸  .  م..,¸,.  ¸.  :ق¨¸.ا :  سا۔,ت'یدا¸ا  ¸د
¸او  جا) ccmec:a|ic ï  .سا  ¸, im¡c:ialism ¸ےر.  ف·لا-  ¸؟,¸.  ر¸ا  ¸¸
 ¸  ..  .¸  ¸¸_  ¸.  روا  ¿,ا  د-روا  _,ر.ا  لا-  ¸.  ¸ا  ر¯¡،,  ,ر  ׸  ا_  ¸_ذ
 ۔, ,ر .ا لا- ۔, ¸ .> : نا _ ,ر ¸ د, ¸ لا- سا < ت.ا¨ا ہو
٭ ¸,  .سا  ۔,.×.وید,  :ںو¸>  یر-  ¸د:,  ¸ں--ا  روا  ¸ا,  ¸ن-¯
 سا  ۔,¸×¸ں¸.  ¸د:,  ¸نا,  ¸ن-¯  :نا,  ¸±-ز·  .ا,آروا  یدا¸ا
  ف.:و ±  .ں-ا,  ,  ¸.  .ت¸/  -ور·  ¸  ¸.ا  ¿,ا  .,.آ/
.ا ¸ ح· ص. ,ا روا ں,- روا çا/ ہ. syscma|ic sclris|»css ۔, ¸. .
٭ ¸.ا  ¸.  ¸دا¸ا  و¸  ¸,  .سا  ۔,.,  ,ما¯ا  :ق¨¸.ا  ¸¸ا,  ¸ن-¯
 ±  .,.׸..  ت.ا¨ا  ..  :وسا  .¸.ا  ¿,ا ۔¸,  ¸¸  او_  ¸ق¨
· : ل,د . .او
198 
 
 
 
 یر_  ¸  ¸ق¨¸.ا  ¸çسا  ہا-,.,,  ¸ت¸¯  ¸سا  ..  ¸.  -  فا¸ا  ہ.
۔., ہر . 2ا
٭ -او±ر.ار  ف:ا ¸¸ا,  زا.ا  .¸.  ¸سور ,اور  ہو.,ا ¸و,ی¸  ¸ں
 ¸. ¸,,ا ¸: ۔,¸ر ¸_ _¯¸,ا ا³ا :¸. ¸ں,_ یز.روا .. ۔¸
 ,,ا  _  م..ید..د:وسا  ۔,,ر  یر,  ¸...  :¸د  .  ,.  ¸.;  -
  _ا¸  روا  .ار  ہا,  ¸ سا۔,ا¸¸_ں,_¸ا,.نو>.ں¯-¨ا¸ز
 ا³ا  -  دا,ا  .  :و>  ¸  ں¸ا  ¸  ںr  ص.  ¸  ¸  روا  .ار  ہا,  ¸  ں,ا  ¸  ¸
 ¸  ے.`  .دا,ا  ,ا روا  _¸ر  آ..¸  ¸:  ¸¸و,_  ر-ی¸  ،_¸ر.  ¸
¸ ۔, , ¸د . ,. - نا ¸- ۔_ ¸: . ت. < _ ,ر آ .. . ¸ ¸ . ¸
٭ ,د zccz . ._  ¸او¸ء cìA _ _=  .¸¸,ہد_ .ما.و_ ¸,ا  .
,  ¸ 
¸
_
±  ¸  روا  ¸د.  .ا-.ں¯-  .ودروا  نو>  ی,ود-  دا,ا ç  ¸:._  د
۔, ¸ ید ےد:و - ¸ . .. . ا¸ د. . دا,ا د). ¸ .
٭ ر,ا  ر- Gaa:cia» _ا  . :º چر. zcc· .  ما.و_  سا  .یدع+ا  ¸::ا  ¸ء
  ¿,ا  <  دا,ا  _  روا  م:.او±ر  ¸  .  ںr.  _= ¸ر, ¸ا ¸  _-¸ں
 .ا-.ں¯-  ¸¸ا,روا  ب/  ید-  ،ندرا  ،,،ن:_ن:زا  م:  ¸ا  _Lآ
  ا,  ¸رد»  .  نا  ¸,.,  ¸.  .:  :,ذا  ±  -  نا  ں¸,.,  ¸د. ., ؤ , سا  ۔,  .,
.  ح·  سا<_¸  ,ا¸ں-.ا  م~  .ہو. -نا.¸  م--  ¸..çد.  ,
· : ل,د . .او
199 
 
 
 
۔, , . . _ا ن.آ ¸ ¸ ¸ ¸ز
٭ ت.+ا¸  ,  ¸ی·ڈ  ¸ےر,  .ں-¸ں¸¸  »  ..  ف>  .ید..د
ی¸  ت-ح+ا  ¸  ¸¸ا  ,ا  ۔,ا×..ا  : G|es| cc|ai»ccs ¸  ¿,ا  د-  ۔,
¸قا/.,ف:ا:ںور: cìA ¸  ±.  ¸-¸¸  ,¸:.;-ں--,ا  ¸
۔, , ¸د م. : ی¸ ت- - ں¸¸ ,ا ۔¸× ¸ ¸و ¸او ¸- ¸ یر.. ¸ نا , ¸ ¸×
٭ .ں¸¸.  ¸·,ا ¸م.¸¸  قا/.,
¸
r¸-ا ل;  / _ا ¸  ےر,  .  ¸r¸ 
¸ا  ¸ٹر_ر ¸|es| cc|ai»css .  ف·  ¸¸¸.¸سا.  ¸ر  .¸.¸ےر,  .
  ¸نارود.ےو,  ,ا  .¸ :zc ¸رآ¸'¿,ا  .او±ر  ¸  .  ¸:  _<ا  _و
  ںو..  .¸سا.  ¸ر  .×L.  فا,ا.  >ا'. ¸.±رہ¡_  .  ں×:  ¸

ِ
ا -ں¸¸  ,ا ُا  .  ,د ُا  روا  ,د
ِ
ا .,د ف>  ¸  ¸ن-¯  ¸.¸۔,ر  L_  L.,د
۔, یزرو
٭ ےرادا  .  ¸ا.  ¸  ق¨  ¸.ا |ama» :i¸||s wa|c| ,¯ا  . zcc: .  دا,ا  نا  ¸ء
ن:_  <¸  ر,  ٹر_ر  ,ا  ¸ےر, .ا..  ںr,.¸  روا  ¸ا,¸  ¸.  _و.ا
 نا».  ت._-¸.×,.  .  ے,¯¸دا,اہو  .¸.ا-  .  ,,ا..¸
۔, , ¸. - .× .ا. ¸ز .
٭ .;:  کر¸¸ :: یرو, zcc· ¸  ےر¯  .ء ,a» mayc: ¸:  ٹر_ر  ,ا  ¸ سا  ۔¸×
 ش_  ب:.ں¸ا  ¿,ا  .  ¸و  ق/روا  ,ا  ¸,ا  پر¸<  ,¸آ.ذ:دا,ا  ,ا  ¸
· : ل,د . .او
200 
 
 
 
 ,  ¸,  .  ف·  ¸ں-  ¸اروا  ,,را-  ¸ںوز¸¸د,ز  ¸ا۔¸  ا³ا  ًا¸.ں-ا
۔, ¸د : ¸ د<و : نا ں¸
٭ ن¸ر¸ا ¸یر,ا ی- Ac:ia» lcvy کر+ٹ:  ¸  روا ca||y sce:| cla:| .
  زو,¸  .  را_  سددا»¸ں¸¸  ت-  ..  .  .ا-.¸ارذ¸'.¸.,  روا  ,,ا
 ے,¸,.ے;  ہو.,¸آ..  ¸,;ہز.  ¸ں¸¸  .  ,.  ¸نا  ۔,
.ا-  .  . ,ا  ¸..ا.  م.ل,ا  روا  _  م..¸  و¸  _  نا  ں¸.çد.
۔_ ن, ¸¯. < . ..ڈ ç=
٭ ¸ا-  روا  ¸د¸  ¸ا  _¸.  ¸-¯ :c»ci|ie» _ا .  س.:  ¿,ا - :ºº· ¸  س_  .ء
¸.  ور  ¸¸_çدرا,  یزروف>  ¸ن-¯  .× ..  .ا-..  ,ا  ¸-  ¸
 ا,  a¸۔×ل.ا :.,  ےرا..  ,ذا  روا  د.-  ¸سا ں¸.  ,  ¸ا¸ع-
  ¸رآ:¸- :º ¸  د,  ,ا  ¸.,,درا,  ¸.ا  ¸روا  ¸-¯  ¸ع-  -  ¸سا  ¸ا  ¸
. ں'. .- - ہو. ¸ ۔., ¸د . .ا- . . ے,ود ¸ ¸ ., ¸د ¸د ¸, . ; 
٭ د-.  ت.:  .  -  دا,ا  _  ںو:.  ¸.ا  ¿,ا  ¸._  .  ,  ن¸  ¸-¯
-  ..ا-  ¸,,.  .  ¸  _-  _ا .  ںr  ے,ود.او  .;  -نا .  .  ر.. ¡
Gaa»|a»ame |ay ¸اورر:¸-¯  ¸زا.ا  ب,  روا  ل-ح·  سا  ۔¸دلاڈ  ¸ںو/.
 ¸  ۔.׸  ¸-:  ن-¯  ¿,ا  ¸ے¸:سا  .±,  ,..  ,¸¸ل:  ہار  ¸¸..
,  .ر  مو,  .  _.¸<  ہر_¸-¯  ¸ح·  ¸-  ں--نا  ¯  .  ل.ر_ ن<  ۔ zcc: ¸ء
· : ل,د . .او
201 
 
 
 
 ی¸ م. س- ں,و ¸ ۔¸د _:ع<ر . ں-ا>¿,ا - ں¸¸ ,ا . ٹر- <¸ ¿,ا
۔_ ¸ ¸ ¸ز_ ¸ ..ا ہ.. . _ سا ±, . ں¸ر- ر¯ ¡
٭ ,¸  ل.ا¡.¸.ا¸,ا  ,ا¸.¸د,ذا  ¸ذ-ں¸¸  نا .,,ا  <  _L
rد  یر- ؤ ں یر-.  ¡-  ..ا-  ۔_  L.  .:  اد,  ¸,  - zcc· روا  .آ.  ×,ر  ¸ء
 ی,¸
.
.

ا  ·._-  .او.×  دازآ¸:و.__ا  .  ہر  ¸ں\¸.  _ا  .  ہ.  ر_¸,
  ,ا  ¸..  .¨سا  .,,  .,,  : ۔,.¸,¸۔,یر,.¸  زا.ا ï
 سا  ¯  ,.,  ¸  ¸د.ا  ۔.·  ¸  _  :ں¸¸  ,.  ¸,.,  ¸د..  ¸را»  یڑ-
۔× ., :اڈ .آ . ں¯ , , ., _ .. ح·
¸, |es|e» ا  ف>  .¸.ا  ¸  ¸ٹر-  .,ڈ  ¿,ا  ¸ ۔,  ,  ,  .اد  .»  ,
 . ز¸ .. .ا-./ار :· __ا zcc· ,, ¸ ¡- ..ا- . ,¸ جرد¸¸ سا¸::ا¸ء
 ۔, × ج- ہ¿ : سا . ¸. .: : د. ¸. ح· ی, سا . ںو.ر: . ¸ - ی¸ ,ا .او±ر ¸ .
,:  سا .  سا  ¸  :.¸:او¸د¸_  -  ¿,  ۔.,  ¸د¸  ¸,روا  .,  ¸.¸ڈ-  ..:.  ;  .  روا
۔., ¸د ل- ¸_ . ت' یر_ . ¸- ¸ .


· : ل,د . .او
202 
 
 
 
,- ¸ .ا د× ¸
_  .  ¸د-  ¸و.  ¸ں_اورر:...  روا  د._  نا  ¿د.ا ..ا-  روا  ¸·  ,ا  .  <  ¸  ن¸
 +۔¸  ےد¸در  ,.¸د-  ¸و.  نا  ¿د,¯  ۔¸ت-.r.  :ç=  .ج'¿,ا  _  ں¸¸  .¡-
¿,ا  ¸روا  ׸:...,  .سا  ¸  روا  ں×.×:.  ..  .,  .,.¸ن¯.  ی¸  ,ا ¸'
 . ن-.
¸

¸

_

¯ ,_¸ ں, - ¸و.نا ¸. ج'¿,ا., ¸.ا لا-¸, ں×,ر . د....سا
۔¸ × ¸ . ہر,ود¸ , ¯ . ¸د ¸و. ¸ ç سا گ- .ا . , .× çد با< . ,ا یر:,
-  ¸.او±ر  ,¸  ¸ .¸  ے;  _  م...  .<  __..  ہ:آ  .  ç=  نا  -  ¿د
 ¸.:¿,ا .. ں¸ ۔¸ ¸. ¸.ر .,,ا - ں--م. ¸¿د., ۔_یر, ...¸ا-_
±.¸¯  ¸اروا  ¸د  ¸و.ںو:¸ح·  ¸ا  .  ں·  گ-..  روا ¸  .سا  ¸  .  ں-ا  , 
۔, ¸ ,
 ¸و  _ا  ¸۔,ر  .  ¸  ¸¸  :,,ا  .<  _¸ر  .  م:ہو_¸.  ¸¸ا-,  ¸,,ا
.-روا  ¸ر_ر  _¯  ہز.  ¸ےر,  .¸ا-¸او.×رc  :د.¸¿دم.  .  ,,ا  ف·.  _  ¸. ت
 ¸  .دروا  ¸_  __¸ر.  çا,ت.-¸¸ےر,  .¸ا-نا  ¸ہو.  .سا  ۔_¸ر.  çا,
 ..  ر.ا_  تار¸ا  .¸.ا  ¸  ¸¸  :,,ا  .,ت,  ¸س-ا  ۔,.,  ,ں.ا¸  .  ,,¸¸ر.ا
 .. - ¸. نا ہو¸ سا , یرو· ¸ د, ں, . , .. ن¸_ - ¸ا- ¸ , . < لا- ,ا ۔.: ¸
 :سا ¯ ۔_aا- ت, _ا ¸ .×L×ن,,روا م. ہو.:. ۔_L. د._ ں¸¸ .- ں¯رr _ ر-
· : ل,د . .او
203 
 
 
 
  ·¸¸ا<  روا  _  .نا  ¸ںود,,  .,¸با< :  ہو.  ¸و¸¸¸×¸¸¸شرو_  .  ,·
۔, ..: : ¸ا ¸ ç= ¸ قا/ روا ن::ا . ج' ¿,ا ۔_ ç ¸ا - د. . ,·
..و ¸ د× ¸
.lور  -  م::¸  ¸¸قا/  ہو.¸  یدتز,ا  -  ج'¿,ا  .  ¸.ا  ¸¸ ں,و  ¸
 مçا  ,-  ¸¸.ا ¸.ç  ¸  د.،ر.  ٹ--  ں_'¿,ا  .  تز,ا سا  ۔_a.  ل.ا :ن-¯  .
 ,  ,.د.¸  _  ر-یر:,  ¸قا/  .  جآ۔,¸  ¸ا  .  ں_'  .  ,روا  ¸د  ےد¸-  >:¸د
  .آ  ..  ¸سا  ت.او ¸و  ¸  ے¸>  ,  ±ا¨  .  قا/  .ا·  .او  .×  رc  :  د.  .ں,و  .,
 ¸آ  ..<  .اوہو.روا  ,  .  ,روا  _¯  ہز.  ¸  ۔×م-¸ےر,  سا  ¸  -  روا  ¸.,_¸  ¸.
 . ں_' ¿,ا ر_ . . ¸ ہو, :: : ¸.رد- _ .. روا _.او . سا روا :اڈ ر. روا ¸. .: · ر. ¸ - ¸ ..
 .¸  .او¸روا  ¸  _  م.  ,  ¸ا  ہو..  ید:گآ-  ں-او·  .سا  روا  ¸:  ¸او.×رc  :د.,روا  ¸د
  سا  ۔¸آ_  م./  »  ..|¸ں_'  ¿,ا  ود_  ر-. :·  -  ¿د¸..  ...ں£ا/  م.  .  .او
 نا ¸ہ¸و ¸· ,ا روا ¡- ..ا- . ,ل-¸.ں_' ¿,ا ں,اورر:....دروا  د.¸ ۔¸د
..  ¸  _  ر-ہ_  -  ¸سا  .¸.ا  ¿,ا  ۔,¸,  ¸¸ا;ا  .-¸çا. _ر-  ¸ا':ا  _¸و  ,ا  ¸
 ,ا  .  ..  ¸اورر:  ¸  .  ں-ا  .  ,  ¸  ًار'م:ہو.ہو.  ں_'  ¿,ا  نا  ,,  ی,ود۔¸  ¸.¸¸نا
۔¸ ¸× ¸ر / _ ں¸., ¸ .ا· سا ¸ ;

· : ل,د . .او
204 
 
 
 
ہ,و _-ا د×
¸ . ,>س¸ڈ ار,¸.¸ ں-ا< . د.ف·. پآ.,ہد, ,:, روا,د
 çدں,:  -نا  ،_L×ے·  ¸z  روا  ¸و.  ،ڈار  ¸,  _  ں¸¸  :.  .ں\  ،_,ر  ¸د¸  .,-
  :و  ¸..  ¸ا  ی¸  ¸-  .ا  روا  _,  -  ,ر  _  ¸ز  ¸ا  روا  _ روا  _Lا._  .  ےد:د.ا¯  .
 .. . ¸ .ا . ا× :- .
¸

¸
·
¸

 : روا ,ا :: . z _ ¸, ¸ سا , _ . روز , ی¸ ,ا _ Lر. _.-
-..ا-  ۔¸,  ¸.  ¸  çرذ.ے·.  ,.  _¯  ¸¸نا  روا  ¸,  ¸_  ,  . .  ¸¸¸·,ا  روا
 ی¸¿,ا  ہو.  ,  ا;  ¸  .  .  نا¸¸__.آ/  ¸  ¸د.ف>  .ں¸¸  ¸ا/  ·:
 ç  <  _¸:  ,ا _¸ç=  .او.,  ..ڈ  _ں¸¸¸,,ا  ¸_.¸¸س,·:¸روا  _
  .:  .. .  ,,ا  <  ¸ہو_  ر-ص.  _¸  _  ¸ا-س-  ¸¸  ¸  _  ک-  روا  ں×ا'ا  ت.-یر.
 . _ ._ . سا :. ¸ ¸ ,,ا . , ¸ با< : سا ؟.آ , س_ . ں.ر غا, ت- ¸ ۔_ ¸ ¸ا
  _.  .  ¸  -  Zاو  _  ¸  ¸  ¸  د.  ہو .  ں¸¸  :.  ہد¸ز  .  »  روا  ×ف:  ¸:¸  ..  ¸.  :سا
 ,,ا روا د.۔,_¸د¸__¸, ¸_ .نا ¸¸., ا×. ہ.. ¸- :سا .×. ل.ا ف>
 چر. . م. . zcce ¸ _ ¸ ¸ ہ. ر_ . ¸ _ _ ¸ء ۔¸ , ¸: . ن:_ . ¸¸ < ¸ _ ç ¸
¸_ . .ا.
 ¸ن.و¸¸ا . ¸و¸¸¸¸. ا×:. ¸ں-'¸'¸· ¿د, ...ز ,ا
.±  روا  ¸¸.  ,س-  ;  _  ¸.اراو_  ساہو.  .,  .ر  ہ»  .  ¿د ¸ا  .  _=  .ں--ا  ہ
· : ل,د . .او
205 
 
 
 
 <  ¸,,ا  _ر-ص.  ,¸  آ_م./  ج',_ا_  جآ.¸¸.ر¸ا  ¸ور  ...ں¸¸  ¸  روا
 ہد¸ز  ,¸ں_  ,_ا_  ¸±  سا  ج'  ¿,ا  .۔,ہ,,ا ¸.یراد.وروا  :.  ¸ج'_اور
;ا  .- ¸.  <  ¸ا,,ا  ےر.,,¸ر  .  ¸  ج'  ح·  ¸سو,  ,  ¸,,ا  ,۔,¸ر  .  ¸ا
 .ا_  .  ¸,:  .  ر,ور:سا  .ں<'¸اذ  ۔_.  çد  :.ذ  .ںورادا  ,_ا_  ¸  ¸.  ¸,  ج'  ¸
  ¸  م:¸.¸  ج'¿,ا  ف·  ¸,ید ¸  ¸ں<'¿,ا ۔,·  ,  ¸د¸_  .ا.  ¸ا  .  ¸.
 ¯,¸ا  .ا  ,¸,  §´ر  ¸ں-او..  ادا  ¸  .  سا  .,ٰ یrد:  ن-.
¸

¸

_

۔¸  ×عو¸¸.;_ا_
  ,  ¸.د:,,ا :cc ¸  ¯.¸  .رد¸  .اروا  ا×,.:..اڈ  _ ں-او.:  نا  .,,م¨  ¸ر,ا
 ¸  ،¸..,و¸  ¸.نا,  _¸¸  ہ¸ا<  ¸ےر,  .ں-:_اہوروا  ,,,لو·  _
-,ا  .۔_¸ر  ×ل--ت¸c  ¸¸¸,ار  ¸ں_'  ..ا.  روا  .×  ¸  ¸·  روا  .ר- ں-
 ¸ ¸. ں-ا :سا  ._a.  ٰ یrد¸ہو¸_  .;  :¸  ¸.,  ,¸د..ج'¿,ا  .ا..,-
 ,¸  .  ¸:¸_  ¸ر.  ¸,  _,ر  ¸ا  ¸._  .  _ن¸  ¸.ر_  .ا¿,ا  روا  ی-.,  ۔.  ¸د
,¸ر .ق¨¸.ا روا  ¸ر:  ¸  ¸ا  ¸ا  __׸  .¯ا ی,  .  ں¸راد.ذیر.,¸¸ا  ¸'
 ¸·  ف·;.,¸.  .ج'_ا  .  ,,ا  ¸ں_,د¸¸  ۔,,ر  ,  ,¸·  ¸.¸  ف>
.  قا/  ,¸×_¸  ¸ں--ا  ... سا  ج'  ¿,ا  ۔,¸و_  ¸  ¸¸¸ں<'¿,ا  نارود.
 , ل.ا ¸ ¸... ,¯ - ں×و._,ا .ا ۔,¸ر . ل.ا ہد¸ز ,- ¸ر_ر:سو,,_ا_
.  ،¸¸. ،¸ر-  _,  ،_ر,  ،¸_  ،_-  ،ر_  cح·  ¸ا  ,,ر  , .  ,روا  ن_,  ،,,  ،¸ا.¸،نا_
 _.ا.  ت.»  ¸¸¸ا,  ·  .  ,¸ج'¿,ا  _,ر,  ¸  ¸·  ··  ,_ا_  ¸..  ے,ود
<  ,_د¨.  :..ا  ¸ر:  زور  ،_¸  ¸ں-ر:¸'  ...ں¸¸۔,¸.  روا  ¸رآ_¸,  ¸ .  .
· : ل,د . .او
206 
 
 
 
 :  ¸,¸_...ا  ¸,  ¸.د  ¸.و  ہو  .  ,  ¸و  _  ,.ہ..  ¸.نا,ا  ,  ¸  ں-¸ر
 ±-  .ار  ہا,  ¸  :نا  ¸_L×  مز»ی¸  ¸_  ¸·  ¿د۔,..;  :م'ر  ¸.و¸ع+ا  ,  ا,ود
¸,,ا.,.×. , ہد , ن-¯  ¸ ۔, ¿ ¸, . <  ,¸ر_ .· - ں_,_ا_ . ج'
 ںآ,  ¸)روا  ,·  ,¸د¸¸-ح·  ¸ں_'م.¸  .  ¸ا  مز»م..ج'¸  .  روا  _L׸'ہو¯.  .
,_ا_  .,¸..  م:¸.ج'ہو. _  .,.ع.د  .م'.  :¸  _L.  م:¸.ں_
  ¸ح·  سا  ۔,.×.. :· ں_ :cc .د  ¸  ں-.  ¸_  lا  .  ¸  _  راد  .ا¸  ¸  ,ر.  ¸  .اڈ  ¸
¸ا':ا  _.,,ا  ۔_¸:  ¸  .او ..  .ا  ¸نا  _ت.:ا  ..× .  ·.اڈ  .  ¸>  م.
 ں×.  ہ¸ا<  ...¸دا,ا  ,,..ڑ¯  ن-¯  ں¸,,ر  .  篠 .  دازآ¸ا  ,,ا  .,¸±.و
 ,ا  .  ¸نا  _ت.ا:ا  .یزروف>  ¸ق¨¸.ا  ¸¸¸·,ا  _  ں_,_ا_  ی;  ہو;۔.
¸ ہ¸> ¸ :cc ۔,.اڈ ¸
ہ: .¯ ¸ ں¸ا× ۔
 
¸
¸
¸
.-
¸
,
یر  ¸ڈ ” .¸¸ں_ا. “ ،,¸,ا  فآلr  .  ¸رن-:¸رآ¿,ا  _z  ¸
¸,ا  فآلr  .,  ×م:.  م.,ر  ¸'¿ی,  ،¸ا  ے._اور  ں¸ tsOA` ¸  ,..  د.
دا  لڈ.  ,ا ی¸ں_ا:  .,,  ب._¸  _  <.  ¸,,ا  ¸:ç  ,.  روا  .او.._  ¸سا  ,ہرا
-  ں_'  ¿,ا  ¸:  .۔,  ¸  _  ہ¸و  ¸_آ  ¸  روا  ا¸و_  ں-  و..  روا  ہد¸  ،,  ¸¸ا
sOA , ¸و_ - ںو»,  ¸.. _ا ¸ .  _ ؤ . ف> .ں--_ا . :نا. ., ,ر, ¸ ¸
 ںور= :.ا - ں-او.. ج,ا روا .,د- ںوزاوآ¸ں- .»¸ک.-ں,ا-.;،.. ç-¸_,.:
· : ل,د . .او
207 
 
 
 
.سا  ,.اڈ  ¸  ¸_,  .:.:¸ےا  وا  ¸ا  ۔,:¸  ¸ غر.  .ا  .,..  در  .×,  ¸-  ¸یر
  ۔¸ر-  ¸-:لr  ¸سا  ¯×ل-¸ں_اورر:¸ç  :ہو.¸-  :دا,ا  ¸ا :ºº: فز<  .ء
¸ا  _=  .ی¸,ں:-  ¸..او.  .  -  لr  سا  ہو.,ا  :ں¸,ا  ¨ا  ¸ز  .çودی¸ ےا  وا 
 ç.¸روا  ,ز.اڈ  ¸  ¸.  :سا  _ل-¸یزروف>  ¸ق¨¸.ا  ید,  ¸'روا  ,ڈ  ¸ا  غر.  .
 .  لr . ں_ا. .ا ۔.× ¸ ب,:  . ¸ا ہوç. ,,ر او. ±. یر. _ ر-.نا,,. روا
,.,,د¸¸  _  ر- .  ,:سا  ۔_ل.  :.  .  :ود¸ر¨  <  ¸_  ..  .,,ا  ¸:/  ید,  ¸سا
 .:  سد:ذ.سا  .  ہا,,  :ج'¸.  Lا-  ،¸-  <  .  .ر.  -  ں¸.او_  ¸¸  ر:د.  ور¸¡م.  ¸
  ·  ¡ےر.,.  ¸¸  ,¸.¸دا,ا ¸  ¸.ر.  -نا  ¸  :.  .ں¸ہوa¸  ¿ا  روا  ہد;-
  ¸,ا  فآلr  ۔¸¸ر  ¸  ی
¸
¸
·-اڈ  ,ا_سا  .  ¸__  ۔.  > :º:e ¿,ا  ¸نوز  ل,  .._  ¸ء
  .ا×篠 ¸.¸ز.±- :º ا_=  ..ا¸¸_.  ل,  .._  ¸ء ¸ًار'¸_ر,  .,  ¸د..  .
 ۔, ¸د. ç¯ ہر,ود.ا :º:e ¸¸ء ec,ccc روا ¸[روا ںو,ا :cc - ےا وا ¸ا۔. ¸ _ نا, ¸
,.ر,ای-.,  ۔;  ,ڈ  ,,,ا  دا,ا  .  ,¸»  .,  ,.,,¸  ,ڈفآلr .,¯-جر
_=  . sOA .,  ¸ںrے,ود  ,ا  روا  یر,،r_  کر¸¸  رc  :نا  ,_  :ںود..د
 ےاوا  ¸ا  ۔_د..د¸  روا  ,ڈ  ،¸¯  ،ç.,  ;ا  .¸ا,  ساء,  .  ,.سا  _دا,ا  .او
¸  _  ت.  ںو:.  پو.چاو ¸.  ہ,  ¸,,ا  ¸:  ں-,  .دا,ا  .  وا  ¸ا  ¸¸,¸ر,  ¸و.د 
 ¸  ل.ود.  ¸و¸ج,ا  ف>  .لr  سا  روا  ,یرد_  ,ا  .<  ,¸,  .ار  رد.  ہا,,  :سا  ,.ذ:
¸ا  روا  ,¸  .  ں¸·ےاوا  ¸ا  ,,  :نا  _ےرا.¸ .çا.  ¸  ہ_  ¸,..  ¸  ¸)-  ںو
  ۔_L,  Lآ_,_ں¸دا,ا  ,, :ºº: .  ¸,د,ا  ۔,¸_.¸ظ.ا  نا  .  ہ»ما'ا  ¸ء
· : ل,د . .او
208 
 
 
 
¸..  ¸د¸¸  :.او..  .ا  .  ±-  ۔,یر,  ج,ا_  .  ف>  .لr  سا  ا×./  ہد¸ز ہر,ود 
۔, یر. و یر, ہر,ودر,ور: روا , ¸ .. . م. ï
.  ر-,  -ن.ا  .<  ,ر  .ر,  ج'¸ا  ,ا  ¿,ا  ._:ہزا.ا  _ر¯ سا۔_z  ¯¸¸
-  ح· ¸ , ç  و  ¸  _  ں-.  ر ,تز,ا  ¸..ل.ا  ے.  ¸¸.±ر  ی ¸  ¸ں\¸م-.
۔_ یر,

· : ل,د . .او
209 
 
 
 
ں,.,¸-¯ ¸ ¸ .او , رواےا¸آ ¸
ص-,  ں¸ا  ¸  ¿,ا  ¸  ں-_,  ..او, cìA روا írì ¸:  ¸  ن:را  .
۔_ cìA :.:-  ں-.¸¸پر¸روا  ç,ا.  .او,  çرذ. :.او,»  .ن-ا  ¸.۔,¸
  -  دا,ا .  .او  ,  .ں--,  ¸روا ¡ب-م: ¸ر, ل-  ..  ¸×¸,-  ن.آ¸ç,ا  ¸:.
,¸..  ¸  ¸با  روا  _,ر  ے·»  ¸:¸..او,  _  تار.یر:,  ¸ویر:, ¯  ,¸× 
۔,.رو·_¸_  ل,¸:,  ¸سا cìA -  .او ,  ..  ل.ا ت.ا,ص._ا  ±-¿,ا  روا
 ¸.او,  ۔_ر  L,Lڑا  ¸  ¸ا×..  .¸ز  ¸.آ,  z  ..او,  ..  ,¸  ےد¸:¸ںورا_
-.ا  روا  ,¯  , -ں-.¸¸پر¸۔,¸  ¸¸  .  پر¸.ز,  ¸ز,  .:_روا  ¸¯.ں
 r-  ,  ¸¸رد¡-ج'_ا  ç,ا  .,  ۔,د¸  ..او,  م::¸,,ا,روا  .;  .  ~  کr
د¸ز ¸ .او, ¸_ . .ا. .او , · . ۔, .ر _د ہ
 ¸ا>ہ>¯,  ف>  .¸.ر  ,ذا  روا  ا³ا  .ں¸¸ن.  روا  _ر¸¸_ا  ±-  ی-.ا
 .,  .¸ر  رو_  ¸  .  ¸  ف>  .ںو.ر:..  رو;  ¸.¿دی,¸اورر:  ¸روا  ,¸ر  .  ت¸
  ¸..ز  م.¸.,,ا  ہ» ےرادا ” ےا  ¸آ¸ “ .ےا  ¸آ¸.ں-ا  ۔,ف>  . z· ف> .  ں-ا
 çد ت.,¸ < نارود.:.¸ا>م: ی-.ا روا _¸. جردت.» .یزروف> ¸ _ا' ی-.ا
_  ¸ر  آ..  ت¸¸ں¸.,  ¸-¯  ¸¸ےا  ¸آ¸¸رذ.نا  ،_ 2  :.  ¸ن¸  ¸.¸ا  ۔
 ¸: ¸تار,ا ¿,ا ت¸¸¸, ,ڈرçر ن,:¸
.
¸

¸
.
¸

rا,ن_ ل,¸ا ہا,, .¸¸ا ی¸ی-.ا
· : ل,د . .او
210 
 
 
 
۔_ ¸×
:: ¸ zcc: .  ¸
.
¸

¸
.
¸

ل,¸ا  ,  ¸ا.ےا  ¸آ  ¸¸مور  »  .±/  ¸  ,  .ء
a .  _.د.¸ےا  ¸آ¸¸.,.¸,  .  .  روا  ..  ا³ا  -  ںود..د_  ہو,.¸_روا  .
 .ن,.و,¸

¸
¸
·
_

  دوو:ل;  را¸,  روا  ,ا ۔_,_..  ا³ا  -ں--¸ہو.¸.¸¸.  ں-ا  ¸
׸.,,».  س,,ا_= .  ں-اوےا  ¸آ¸,,سا۔¸ :c م.  .م.  ¸۔¸.د.,  ¸دا,ا
  .¸.  .  و,¸

¸
¸
·
_

  ل;  ۔¸  .×±ر  /  ےا  ¸آ¸¸¸ا  روا  ¸,،¸  ،¸,آ_  ¸  aن. zccz ¸ء
._,  ¸ر  ;  .,ی-.ا ہو.¸  ¸¸  ¸.  ےا  ¸آ¸ ا³ا  ،. ا×_  ¸,,ا  _-<  - ر[,ا 
 ¸.,.  ¸,  .  ...ا³ا  -ں-._  ¸ا¸ا  ضr  .سا  روا  .  _د..ا-.¸ا  .  .
'¸ا':ا  _-  ر[  .,¯  .  ہو.,¸د.  ر:ا  .  نو>  .  م:  .¸ا  ۔ے.  نو> یزروف>  ¸_ا
 ےا  ¸آ  ¸.×L.  یزروف>  ¸_ا'_ا  د--  ں¸¸_ا  ¸  .  روا  a,_  .:  .  _ا  .×L.
۔a ,_ .. .ا- .
¸»¸ا  ،,.,  ,ا³ا-ں--¸ íc»ci|ie» ..ا-..  ے,¸çرذ.
¸۔,.,¸د ...ل._-  ق¨¸.ا  ..  ¸۔.׸ن-¯  ہ>¯  ص.  ¸-  ں¸_L×  ..  ,ا
  .  ..  _ر¸۔a._ہ¸¯  گ-¯  ہد¸ز  .  ¸نا  ۔_L×م.¸.  .ا- : <  ،.  ,  ,  ا³ا-  دا,ا
  ,  a¸¸ا  روا  ¸و»  ،ن¸- e دا,ا .×  ر..  ¸  ن:_  ¸  .  ¸  نا  ۔.,,  ا³انارود.  ,  -
۔. , نو> ¸ ± سا . ں-ا ¸ . ¸ا ¸ ی-.ا روا a
  یرو,.  .  :¸¸.اور-  .  ,:ا³ا zcc: ,  ¸.ا  .  ک;  ,ا  ¸ن¸  ¸ء
· : ل,د . .او
211 
 
 
 
¸:  ¸  سا۔. ں,و..  ,,  ¸  قا/  ¸:  ہو..  ل¸:م:  ی-.ا  _  .×  ,.  .سا  ۔.  .  ,
 ,  یر,  ¸¸¸ا  ,ا  ¸مور  .  ں-اوےا  ¸آ¸۔±.  .  ¸,,  ¸ا.ف>  .  r¿,ا
. , ,  ٰ یrد ¸ ¸ ۔. ¸د :-د . : ¸ ¸ ن¸ ہو , . ¸ ¸ ¸ » ۔, , .د ¸ ن, . - , .
 ¸-  _ا  روا  :اڈ  ¸_و  _,ا  .  .ا  .ا  .  ں-ا  .ےا  ¸آ¸¯  .  ,ر  ,  :_  ز.¸_  ,ا
¸¸.  çرذ.ےر, íams|ci» Ai: rasc ,ہ¸¯  .ا  .  ں,و،.. .  ,ٰ یrد  :  ,  ۔, 
۔¸ ¸ ¸r¸ ¸ روا . .: r . ¸ _ ر- . ل: ،¸ ¸_ ,ذا ¸. ں,و .ا
 ¸نا  _اں¸a,ر,.¸.¸.  ¸.¸.¸,آیو.
_

¸
.-

ا  ل..ود,ا  .,
  نا  ۔_  ¸  ں,وہو¸  ¸, ن.. ` ندرا t ,,,..ا³ا  .  ں,و¸ا ،.  ڈرçر  :.  _
  ¸ا  روا  ,ر  ¸  س,  ودہوں¸ zcc· -  ی,/.  ے»,¸اڈ-  ,ا  ۔,  ,,ر  ¸ء :z یر- zcc: ¸ء
سو,  ٹ.  ¸ندرا  ،a  ,ر  ,  ¸او  ·  ¸او  ¸  .¸و  .  ناڈ-  ہو  , ہو۔.  ,  .ا  .  ٹر_  ,ا  . :c س,
 ¸ ندرا . س, ¸¸ا .¸. - ں-او.. ت¸ ¸..ر_ _ر¸. ں-ا ۔a¸ ¸¸,آ.
  ,¸..:دن,ا-  نا  ۔¸  ¸,  __  ¸ےر,  .ںو,  ;ا  .  نا  ¸¸,آروا  ,  .ر ¸ا.  ,
 .ا-.تا¸و.دیر:,  .  ._  ¸او۔_a.  çا,ت.+اہو¸  ,,ر  ,  ,  ¸  د.  .د
  ¸¸ا.  ¸سو,  ¸¸'¸¸,آ  ی,.,,. :ºº· .  ¸  -  ..  تر:  ¿,ا  ¸  .¸و  ,  a.ء
.  ¸آ..,-:.اڑا ¸  ¸پر¸±-  ¿,ا  .,,  :د-  /  ¸·  .¸,آفآپو..+ا  ۔
۔, ., , ا³ا - ں-- . ç ¸ا روا , ,ر ل, . ¸ ن- ،, ,ر ل, ¸ زاوآ _وا ن- . , ¸د
:: ¸ zcc: د.  .د  ..  ,ن.ا  .  ¸  جر,  ر.  »  .ء ¸  ¸ں¸ہو,_-  ںو
· : ل,د . .او
212 
 
 
 
 ں,و¸ی¸.سا  .  .  ¸پآ.ا  _=  ._ا'¸ا':ا  _۔:  .,  ¸:  ¸ے¸  .ف.ا،ں×
 روا  .  سا  .,یرو·¸¯  _,_.¸  .»  _  سا  .  :  ¸.  _ا  -  ¸روا  ¸.او,ر_  ر-¸-¯
..  پآ _ا  روا  _:  -  ¸,~  _ا  .  ں,و_=  .سا  پآ  روا  ×ہ¸>  :¸/  _-  ن,رد.
 ¸  م.  ¸-  .  ں-ا  ،,ب~  ..  ش-.  ¸..  ç-  ں--¸  ¸  _.  ¸اورر:_=  .ن-¯¸.
 ¸ ں-ا> م. _= . ن-¯ م. ا, , , ۔· , , ¸ .: ما:ا ¸- _ نا
:: ر¯¡»  .¸ ” _ا' “ .نا  ¸  _قا....ن-¯  ر-  ¸.<  _...
 ¸-  .ا  ،,¸_..  ش-.  -  ں--±-  ¿,ا  ۔,¸  ..  .:م.  ف>  .ں--¯  ہد¸ز  ¸  .
,,رل,¸¸ ¸,  یدل:  ¿¸۔,ف>  .تاد.  ¿,ا  :,  ¸  .,  ,یرو·..  ش-..ا  ¯ 
 .  ص.  روا  ¿دی,  ,  ,م.¸ا>.>روا  ,ر-  ¸..  _ر¸روا  ,,ا  ہ».,.¸ر  .  ¸
  ف.ا روا  یرا._  ¸ق¨¸.ا  ¸¿د  ¸+ا .×  .:ت.ا:ا  ,  .  ..  _ر¸,,ا  با  ۔,¸
 ¸روا  ,.,  .  ..  ے,ود¸  ¸ندرا  ،,..:  ¸  ¸ے¸  .ف.ا  ں,_ا  ..  ا³ا  -  ں--
¸.ور  _  ر-ص.  روا  ..  .پر¸¸/.  ےا  ¸آ¸۔_ر-  ¸.¸.ر  ,ذا  .. ¸¸¸
 -_¸,و-  ¸ں-د..  د,  .,  .,  ,¸سا  ب.ا  :پر¸¸/روا  ¸.ور  ۔a..  ..
 ےا  ¸آ¸¸,و,  ¸روا  ں-اد.¸ï  ج'¸ں,و۔.  د<-کرو,:ےا¸آ¸ں,و¸..ڑ¯
_ د<- ,ار ے¸ . ۔. ں× ç ہا- ¸ . ےا ¸آ ¸ ¿ . :- . _¸ ,و- < _ گ- ہو ¸ ۔
 ..  .او±ر  ڈرçر  _¯¸:ق¨¸.ا  .  ..  یر-  ¸.¸.ر  ,ذا  -  ں-.
و۔,_¸  ..  ف.ا  .  ں-.,,ا  .,,¸  .  ¸.¡¸ ¸  ¸  ¸..ا³ا  -  ں-.ہ
· : ل,د . .او
213 
 
 
 
۔, ,د ر.ا ٹ. . ت- ¸ , .ا; ¸ ں\ . ¸. ح· ¸ ں¸. , . ..
_. ہ.ز ¸ د×
 ¸.ا  ¿,ا  .,¸د¸,  .×L.  ہ¸=  :¸-  غوردل.  .  ¸  .اوجر,ر.  ¿,ا
  ¸د,ذا  -  ں¸¸ _  aےد¸  ¸کڈ  ر.  ,.  .نا  داد¸ٹ-  _سا.نا  ۔_د¸  تز,ا  ¸
 ¸.  ت.-.  ںود..د_  .ا.¸ز  ¸ل¸.نا  .¸  ¸¸:ا  ¸-  ¸¿ند,ا  .  ں·
,  ,.,  .:دس.ا  :;وڈ  .  ےد±³¸¸_  ¸ا  ¸... ¯,  ¸_  ¸.سا  .  ¸  ر. 
 ..ا-  روا  ¸·,ا  ما..:.  ،:  ے.  ¸ا  ¸.  ,..  ل.ا  ,·  .¸.ر  ا¸ا  .  ,,ا.,  .ں-ا
  ,.¸ا/  روا  ن,.  ،ن:را  .ہ>.ا  .  ف·  ¸ںو.رد¿,ا  _  را¸د  ورد.ں-.,ذا  .¡- ںو,
۔_ ¸ × ´ر _.ادک:× ¸ ç= .¿و .او ., ..ڈ _
 ن::ا  -  ر.  ¸.ا  ,..  ,ا  ¸  _پآل:  _ا  ¸¸  تو.روا  ¸»  ¸  ¸کڈ
_  ع.د¸زو,.ید-  .نا  روا  ¸کڈ  ہار  ¸.×روآ.  ے.د»  q  _قا/  روا :-ول ` ¸.ر.ل.
, t ¸.  ر_·  ¸¸کڈ  .  ¸  ید.  ں-اوہ>.ا  ،ں¸:ا  ہ.ر..روا  ¸  ¸..  ¸  ں-.,
  ۔¸  ¸. z: _,¸ںوروا  ._zپآ.¸آ¸_  .¸کڈ  ¸¸و,ا  ¸¸ر. 
¸
¸
¸
¸
¸ٹ:-,¯ا
  .._ ¸د±³¸¸_-ی¸  ¸¸ Ne-|:al»c: کڈل»  ؟,¸یر..  شو:¸.دہد¸ز  ¸
 ۔, .  ¸:ڈ . ¸ ” ¸ ,د: ے¸ Ne-|:ai»c: ¸ ¸_ . .,., ,¸ا ¸ .¸د,  ¸.ا ۔,
¸  ,ذا  ç۔ں׸.ر  ,ذا  .ا,  ر.  ,.  ¸.¸ ¸  _L.  یرا._  ¸ںو¸>  ¸ا':ا  _ç،çد
· : ل,د . .او
214 
 
 
 
 ر:.و,  ما.و_  ¸¸ے.اد¸آ±.,  .,ذا  پآ.,¸±¸  _±ر  .  :د.  ç_
۔_ a : “
¸  ر.  _ا  ¸¸,  غورد  ¸کڈ  :¸رازآ.,  ¸روا  ¸د  م+ا ک.  ح·  ¸
  ¸نا  ۔_ ” ک:¸نا  ¸[و.  ¸او.×  عو¸»  .ن-ا  ¸...ا.یرا._¸ںو¸>  ¸ا':ا  _
-..ا-  روا  ¸·,ا  <  __آ...¿د¸¸¸ںو¸- ¡ ۔_¸ر¸آ¸,  .  ں-.  ¸»  .
.ں¸,ا  .  ں¸¸  ن. ک:¸ ., ؤ روا L.  ±.¸,.  ¸¸.ر  ,ذا  .  ف·  ¸¸کڈ
  ۔,.  ¸  :ی_  ·.اڈ  -.ا.ےا  سا¸¸,ا  ¸
¸
,
¸
.-
¸

ا  .× ” .,¯  ¸¸یر..  شو:¸.د¸
۔,,ر  .  ,.  ¸¸.ر  ,ذا  ر.  ,.  ¿,ا  د-¸روا  ¸- “ ¸¸  روا چاو¸ار ` ¸او t ¸  وو¸ا  .
  ,.×ç  ,  ¸ر.  ,..  ¸-
:
.
¸

م.·.اڈ ” .  .¸کڈ  ,¯  ¸.¸  -¿,ا  ¸م:¸نا¸ا  .ا
:  .ن,  ¸سا.¸¸ر.,ڈ  ¸¸_  ,  :¿,اسا  ہو.¸  ׸  ت,  ¸ا  ¸¸.  / ,؟_,  _.
؟, ترو· ¸ .. ل.ا ے. ,ا ¸ . ._ _, ¸ ں¸: ¸ ں¸ا¸ا ¸ا . _ z ¸ ہو “
 .  _¸ا  ےا  ۔,  ا×ف:ا¸¸  ل.  :ں¯ادراو¸  ¸د...._  ں¸¸  .ں¸,ا
ر_ر  ,ا  ¸یو  ¸,  ,ا  یڈ  ¸ز  _= ¸-  ¸  .اڈ  ہد_  _  ع+ا  ¸  ع-  سا  م:  ¸.  .  ,  ,  ,  ¸  ٹ
  ._,ر  L. zcc: ید  ,ذا  -  ی¸  ¸.  ,  ,ا  ¸..  ¸  ¸¿,ا  ,ا  ر.ا  .,,  ¸.اوا  .ء
¸_  ¸.و _=  .¸و.د یر:,  ¸  ¸ trkA` سو,  ¸¸ا نر.  روا trNn` .  ¸¸,
” .  ¸ا¸ “ ¸.  روا  ی,س_  .سا  ۔.  ,  .ر  ¸  ¸ےڈا  ¸'¿,ا  ..:¸,,  ¸/¸¯-
۔.  ,  ا;  .  د_ا,  .ا  روا aٹر__ rNn روا rkA L.ہرود:_  ,,ا  ¸.:.  م:  .
· : ل,د . .او
215 
 
 
 
  ¸ت¯».  ¸ا¸.× ۔¸ c ,روا  ¸  ¸  ¸:ب·.  ..¸ار  _  ,  .د..د_  ..
 ,,  .  ,ہ¸><  ¸ےڈا  ¿,ا  ..:.  ,ا  ¸_  ¸.  ,ا  ۔a  ے_  .:::  ¸  _  çز  .سا
۔. ¸د را, ,> . çا. ¸ . ں,, ¸
  ¸¸·,ا ` دا» t . ,وو¸ا  ¸¸رآ¸او.¸  .»  _  نا  روا  ..  ¸  .  ں_'
  ..  ¸._  ¸اوہ.  :..  ¸:  ¸.ف..  ¸ر.ç  ل; ” .  ں¸¸  .ا×م-.  ں¯د,  ¸
: ؤ . ., ؤ ¸او .  .¸۔.  .  ¸  ¸-  .  ¸  .نا:ںو¸-  ; ں~ ` ں¸,ا t ¸  ¸,  ¸  .
:ہو¸. ؤ . ۔açدمçا  ل.ا “ ٹر_ر  _ا  ،¸¸  ¸¸·,ا  .  ں·  ¸.  جر,  ل;  /¸رآروا
  ۔_z  ¸ ” aL,  . ..-  ں¸¸  <  ,د¸ںو,  ل-  ¸دآم-..  ں-ا  .¸..  زڈر:  ¸رآ روا
 ہو.¸ یزروف> ¸¸ا-  .¸-ا, ¸۔_,  ...-  ¸·¸.  .ں¸¸نا  .a,.زڈر:
 ¸ ¸ا ¸ ¸ر اور ¸ ., ¸ ۔, ¸ یدتز,ا ¸ا ¸ فا,ا . ¸ا-و ل-ا . a L. ¸. ¸ _-
ف:ا:  ں¸زرو  ف> .:  .  ب.  ¸د.¸,ا  ¸Zاو,ا  .¸  ¸ےا¸آ¸ر.ا  .¸·,ا۔ا×
۔, × ک| “
± . ,-
_

.
¸

و س- ,آ .راو , ر: ¸ ¸' ,ا tua:s|` ¸ . ن,ز ¸ ¸ ¸
  ،¸د_  ¸,.
¸
_

.~
  -  ل;  ¸ا/  ,ا  .×1:  ,  , ¸سا  ,روا  ..,  ر.  :¸  د.درا  .,
  .ا.¸_¸¸ ” .ارڈ “ ¸او¸¸ہوروا  :  .,  ,..مدہو¯¸-  .ن,ز  .سا  .ا  .¸¸-  ¸
-  ,-
_

.
¸

و.  ف·  ¸ج'  ۔¸آ_  ¸..ز  روا  ¸ہو.  .¸·,ا  .او¸۔,  ,..مد ¸.ا  .  ±
 ¸¸سا  _¸  :د_  ن-¯  ¸ï  ¸با  .  ¸  ر.  _=  .¸:  ¸.,..  ۔,  ¸ا¸م/  :¸
· : ل,د . .او
216 
 
 
 
 .  :  ׸.  ..  .:  ¸.,  :  _.»  ¸  _  ر:¸  _-  ,,.ل.ا  ¸  ,ا  ,.,  ,¸  ¸او
  ¸ ۔,.ر  ہدارا  _  ر-ص.  :¸د  ,ذا  ¸ذ¸¸.¸  ¸  ¸.¸..  د.ر: ,  >  ¸)¸:  ¸.
  ¸·  ,ا  ں-ود  ¸.:  روا  ¸.ا  .  ,  .×  ¸.  ¸  .  یز.  ن-¯  ¸  سا  .  ¸¸ ` قا/ t .  ں¸¸  ¸
,ر م:. ¸ .. ¸. ¸ . ¸r¸ . ¸ - ¸ _ ” ¸ ی; . , ¸او.× . با “ ۔. ¸د را,
 ¸  ¸..  د.ر-¸_  ں¸¸  ن.ےا  ¸آ¸روا  ں_'¿,ا  .,¸,  :سا
/¸  ..  ´.  ,.  .ہ>.ا  ..  ,.;  ے;¸¸ل.  .  ¸ر.  ,  ,¸  یدےدٹ, زار  .
 ¸ ںو.¸نا,¸ د.,¸. ف> .ید..د. نا...زآ¡. < ¸..ا-ا
” .ڈر,  .او “ ¸۔.  ,د¸ا  .  _ا  ¸·  ¸.,.  ےر,  .,ذا  ¸·  سا.  ,وز¸  ۔,¸:  ¸
.,  ¸د  :.  :.وا  -  ی¸  ¸ L,  .¸ے,.¸_  ¸ں-  .ی¸  çرذ.__,ر,  ,ا  روا  ,
۔, ,ر بوڈ ¸ ¸_ ن.ا . , .× س- ¸ ¸ ¸د یڑ- . ¸ _
  ¸±  سا ” ¸  ید “ ٹر_ر  ¸ر:  ..  ¸-. ` z· .ا zcce ء t ·ا ف:ا ¸
  ,>  ہو۔, ” ،,,ا ں:-  ¸...  دو»  ,,ار  _.  .ء+و.¸:  روا  ں¸¸  .¡-..ا-
 ید. .دروا¸ر_ر ¸¸r¸¸¸¸·,ا +،, ,çا,دا-·ا ل.ا- ں¸¸ ¸.ا ., ,
 .ا . ±- ¿,ا ،¸. یر,ا ¸.ںr. a ¸ _ :ور ï ¸¸اوٹر- zا لر[¸
 _د ےدیر- ¸ :ور ï نا :ا> .ا , ¸ر . ¸: / _ نا ¸ ± . ¸ . ں¸¸ . ¡- ..ا- <
¯¯» ¿ , ¸ × تز,ا ¸ ں¯¯» ر_ ف· . ں¸¸ - ¸:ء+و . ور ¸ نا ¯ , · ،¸ دو»: دا» ¸ ں
 ت.-کاڈ  ¸ر¸  _.  .ء+وروا  ں¸¸  روا  ¸±.  لو·-  -ت.--±  ¸ز  ¸ں¯¯»نا  ±-
· : ل,د . .او
217 
 
 
 
۔¸ ± . دو» ¸ - .د, . “
-.د¸ےر,.نا  روا  م..ں¸¸  ¸.ا  ¸  »  .
¸
í.  .ن-ا  ¸. ¸  ت.
  ¸:  .+وç.  ،¸ یر:ا  ¸  .  ¸دتز,ا¸..  ¸.ت.»  ¸ء+و¸ا  روا,¸ر  ¸ر zcc: ¸ء
  .  ¸ےڈا  ¸'.,,  ,  .×  ب,:¸..  ¸.  _:ت¯».  ں¸¸ :·c .  دا,ا  ,  .  .
. ید.ور . ٹر- <¸ ¿,ا ¸ ۔_ a . ¸ ¸ ں-ا> ¸.و - .ا. _ا ہو
· : ل,د . .او
218 
 
 
 
¸ : ¸ .- ی,
  ¸او .... تا/¸_ذ z: ¸ zccº ¸  :¸  .-ی,  .او.×س_.  ,  -ء
  ۔,,ر  ,  ,_ ,¸ ؤ س 篠 ¸,  ¸.ا  روا  ,,ر  ,  ,_  ¸و-  ¸_ر  فآ .  .,وا  ر.  ¯  ,  ×  ر-  .
۔:  .,¸  ن-¯  ¸»  .¸:  .,  ¸د¸¸.:دن-¯  س_ s.:c .ت:  ...ن:_
 .ا, .ا غو, zccº ء ` ر- . , ¸ ¸ ،ق, t zc: slc دو» ¸ . .ا-.دا.ا , ۔۔۔
a t ¸ر÷ ¸ت. دو׸.و.
  ل.¸. zc:z .ء zc:: ¸-  .  :وسا  ¸ل.¸.  -  ن:_  ،¸.ء ¸ر, ¸ت:
¸  ,_  ,ا¸  ¸.ر.  ،,ا  فآی,.  .  ,  ،¸  .,  ¸¸  çا,:و> tc` جرد¸
۔_د ےد. یر- _= . ت¸ا¸
| t ¸¸ا-¸.ا دو×
  ل.¸. zc:z .ء zc:: :±و,¸ن..¸.د ا;  .  :و سا  -ن:_  ،¸..ء
.ا  لو·  ٹر_ا  مرآیو،¸:  ¸..تز,ا tsc¸. z·:c|asczz` ،:  .,  ,  ¸  یر,  _=  .
¸  ,  ،_=  .  ,ا¸  ¸  ر.  ¿,ا  ¸ر.  ¸زو  ¿,ا  .  , tc` .  یر-_=  .ت¸رو·جرد¸
_د ےد ۔
· : ل,د . .او
219 
 
 
 
c t :_× ¸
  ,ا¸  ¸ر.  ،,ا  فآی,.  .ا  .,یرو·¸.¸_.  .¸ا  ,سا
  ._=  .,  ¸¸.:،.  _.  ر-_=  . ` : t .:  ±ر  یر,نو>  ...ن:_  ±-  ،ç,ا
:_ ¸.ںور,ی¸<  ن ,  -  کرو  ,  .  ¸  ¸  دا- .  .  سا  +،ے.  ادا  راد.  ¸..  م
 ن:_±-  ۔ےد  ¸.ر  .ار  ہا,  ¸.  ,...کرو,سا  <  :.ر  ¸'¸:_  ¸ے.  çا,  ت.-
د.ر:¸ا  ¸نارود .ل.¸.  ہد<-. ¨-ف>  .ں_و.  د..د ¸  با  روا  ,ہ¸=  :¸
۔, ¸ر . ¸-
 , · ،× ¸ ` ×. ة³.ا t ن,.، ہ×.ا
.اڈ م: - ,. . ,ا . ¸آ ¸ا ¸آ روا
  ¸ zc: .  ن:_  ±-  .  .نا  ۔,  ,  ,ن,-  .:  ¸  .دا.ا  ¸ _ذ¸ر.
  ۔_¸¸.  ں,,:.ذ¸¯  ¸ر-ا ` .ا t :ور د. .... ¸  ·>  د<-¸¸ا  ¸¸ا  ¸  ¸ج'  ¸:_
 _جا'ا  ید.ا  ¸¿,ا  ¸ن::ا.ں·  پو.ہو_  ر-¸-،ں_و.د..د¸ںو,;ا  .  ,,
¸،ں×.r ں×ثr  ¸ںr_  ں'.  ¸ں--...  ¸و_  ` ب t ,  ں_و.  .  روان,.  ،ہ>.ا
  /¸  روا  ¸.  . _  . ؤ روا کور  ¸ںr¸..  ¸و_  _  »,  ،:ور  .  ں,اورر:¸دو»  ¸:_
.  ¸ں,  د.  .د  ¸ں'.  ¸,،م. .دد<-¸.¸,  روا  .-  ل-  ں-  .  ..  ،ش
· : ل,د . .او
220 
 
 
 
  ،..  ¸اورر:»  .ت.-¸ہد.  çا,¸ےر,  .ںود..دçا  ،..  ¸  :ں-:د. ` ج t دا.ا
 ،.. ط-- ن-¯ .ر.: ¸ ¸ا روا ید. .د ` : t ¸ن:_ ¸ر, ,ر' ت»> ¸¸ و ¸ا> ¸ ن:_
  ں_ادا  ¸  ۔
¸
¸
¸.  ¸  یزا.ا  ¸د.  ,·  روا  ¸¸>¸ ` : t فا.ا¸  ¸  :نا  _  ر-م. ` z t .
  ل.¸.  ¸  :¸.  ¸ز.  نا zc:c .ء zc:: ن:_  ¸  ¸-  :.  سا  ¸,¸  .  ل.  ¸.  ..ء .
: ؤ ,ا, .ا ¸ا  ی_  و_ا  ¸  ¸
._

<  :׸  ¸..  ¸
¸
,¸..¸


.
¸

¸
-
zccº ء ` ء:, ììì-:z .
,ç¯ . t ¸  : ¸  :  × §و .  ں¸ادا  نار: ہ.اد : سا ` .ا t ¸
¸

¸
._

´
¸

ا  ,ا,آ  فآ  ¸
tAccc¡|»cc a»c Orrc: er lc||c:` ، NAí-n-ík ¸  ۔,  . .  ن:_  روا  ç,ا  _ :c ¸
zcce روا  a.:د-ء ` ب t ن,رد.  ں¯-  ¸  ç,ا روا ن:_ :c ¸ zcce فآ  ¸  ہ.  :د  -ء
¸
¸
.
¸
_
.
´
¸

ا  ,ا,آ NAí-n-ík روا ` ج t tAccc¡|»cc a»c Orrc: er lc||c:` ، NAí-n-ík _¸
  ¸ن:_±-  روا  ±-  ¿,ا .  ,, :c ¸ zcce ¸ا  ۔a.×:د-ء .... ل.¸. zc:c .ء
:: ز. < µ . ¸ر, . ل.ا : . ں¸., . روا تا, ہو_ . . ¸ : . ¸د د. ¸
±.و  ¸  ¸  _a, tAccc¡|»cc a»c Orrc: er lc||c:` فا.ا¸  . ` : t ی¸,۔,¸¸¸
  ¸و.د .... ¸  ¸´ر  ¸  .  .,ا¸  ¸ر.  ¸ر.  ¸زو tA-r` روا tn` ¸:.ل.,ا.  .
 ¸د.  .¸+  ¸'¸ç,ا  ما¨ا  ¸.:  ×ل¸¸ا,  .  _.ا  :وسا  ما¨ا  ¸¸ر.¸زو_a.
د  ی¸,  ۔, ¸-  :  ¸و. .... فا.ا¸  ر¸ا  :¸¸م'ر  _=  .,ا¸  ¸ر.  -  ¸ر.  ¸زو ` : t .
 ¸,  ر.ا.  زور  ت.  ¸±  سا-  ¸  .  ¸  ¸.:  .  ,  .  ¸  .  ¸  ل.ا.  :وسا_=
×جردت,<و¸¸¸م'ر¸¸.,¸.  ¸- .ترو·¸¸[.·
¸.~
+ن.¸[.·
¸.~
+¸-  ¸ں
 ۔: .,  , _ _= ` ف t ·¸ن:.. نا¸ا دا,. ح+ا ¸ں¸ ¸.:,: : ¸ر. .ا, ¸
· : ل,د . .او
221 
 
 
 
  .ا`و,روا  ت.:ا  ¸-  .ا,  ¸،جا'ا  ¸  .ا,  ¸،ر-ا z .  ر-ا  ¸  , ¸  ،¸  ت:  ¸ر
  ¸  ۔_¸¸ا  .ا,  ¸_روا  ¸جا'ا zc: .  :,:  ¸:_  ¸±  .  ¸  .. ` ,ا t ل.  ¸.
zc:c ` : t ل.¸.  .ا,  ۔_  ر-¸- zc:c .ا¸¸...  .¸ر  µء zccº ء ` :  _
¸
. :z -
::: t _  .  . ۔,,  ¸د.  篠 .  :,:  ¸±  .  ¸  ..  ¸ن: ` .,  .  .  ف·  .ا  »  .  سا
: t ¸  ×µ.آر·  _  ¸  ,سا <  _  ´ر  ,:۔:  ׸  _ ` ¸´ر  ,:سا  ¸  ׸  ¸:  ¸:  <
c µ.آر·  _  ,ا  ·نا-..ا ۔, ` ب t _¸  ,سا  .دتر¬  ´ر  ب,د-  ¸ر.  ¸زو
  ۔¸  ×µ.آر· ` z t .:  .. .... ¸×ب,دل.¸.  ¸  ¸µ.آر·  _  ¸,سا  ´ر  ¸ز.
  ق.ا  ¸ع.د¸زو،¸ر.  ¸زول.ا  :سا  روا :_  ¸روا  .  _.  .  ترو> .  ,:  ¸  ..  دا.ا  ¸  ن
  ل.¸.  <  ¸  ,سا  .ا-.  ۔¸  ×ف·.  ..ا¸¸ا  _  م:ا  روا  غو, zccº روا  .  ب,دµء
  ۔:  ×-:  _م'ر ` : t ¸ر.ا  ·ا. ` .... .ا t _  ر-  ¸- ن:_  µل.¸.  ¸  ¸¸ر.  ¸زو¿,ا دا.ا
  .ا  ¸¸  <  .  ¸  .. zccº ع.د  ¸زو.ا  روا  ¸  ں×  ز,¸..  ¸م'ر  -  ،,,  ,篠 .  .ء
 ¸ ¸ر. ¸زوہو ¯ a . . یر, µ ¸ ¸ ترو· ¸) µ .: نا ¸ . . ._ ± ¸ . .ار ق.ا .
_  a  .  ¸او  م'ر ۔ ` ب t ¸  ۔ل.ا  :.  ¸ zc: ¸  _ذ¸ ` د t روا ` ع t فا.ا¸  .  . ` .ا t
 ×ل.ا  :..  ¸  ..  دا.ان:_  .  ..:  روات¯وا  ¸ا  ¯  ,¸.  ¸.  .ا  ¸ر.ا  ¸  ید¸
  ۔¸ ` ج t .  .¸  ,سا۔ت:  .  ں¸ر.ا  ی,ود .د_ر-¸.ا  ¸ر.ا  ¸او..çا,:و> 
  ۔¸  ±ر  ر¸ا  :¸ا,¸دا.ا ¸  -  .. ` د t فا.ا¸  ,¸ر.  ¸زو۔¸  - ` ےا t ¸ز.  .  .
  ,زا  ,.  ¸ا, :· :آ.  ت¸¸¸  ¸ز.  _  ر-ی¸,  -  ں¸  ¸¸.:¸زور ۔¸  _.  ہ ` ر t
 یر,¸-  [,+¸¸[,+¸تر-  ¸ترو·¸¸  -  ¸.  .¸  سا  ۔¸ا,¸¸-
· : ل,د . .او
222 
 
 
 
  ۔:  .,  , ` س t دا,.  ں¸  ¸.: ز,.  .¸  سا  ۔±.و ¸ں¸  ¸.: ` : t نا¸ا
,و,.رآ  ¸  ن:.. ¸  ۔,¸ت:¸ر.  روا  .... zc· لو·  _-: دا.ا  ¸  ¸çا, ....
  ت¸رو· ` : t ل.¸. zc:c ل.  ¸.  .ء zc:: -  ن:_  ±-  نارود. ¸ر, .ار  ہا,  ¸  ¸çا,µ
., ¸ çا, - م: _- . ±- _- ¸ ن:_ دا.ا ¯ ¸ ¸ ¸ .- ی, ۔¸ zc· ص- . .
  ط¸¸لو·  _-  _  ¸یدا.ا .... ¸ ¸¸ .-ی, zc· _- µ¸ا,¸دا.ا - ن:_. .
  ۔_¸  ¸...ا¸¸لو· ` ١ t .ا¸ ` : t _  ر-¸- zc:c .ء zc:: ,ا  -  ن:_±-  .ء ¸  ,
  ¸اوa  .  ,, ¸ر, ¸
¸
.
¸

ا  ن..د¸دا.ا  ¸  ..  ت»> ` یدا.ا  ¸ t ¸  ن:_  ف·  ں_ادا
  ۔¸  .,  ید-  ¸ر.ا  _-¸±-  _- ` z t ل.¸.  ¸اورر:ی¸و.د zc:: - zc:c ¸زو¿,ا  .
و>  روا  :و>  ¸ع.د¸زو،¸ر. .,  ید-  ن:_  ±-  .  ,,  ¸,,ا  ..  _.  ¸-  ت,  سا  .  ن
یدا.ا¸  ¸او tAssis|a»cc-Ne»` -¸ر.ا  _-  ¸±-  _-  ¸ن:_  تا¸و.د¸  ¸ں¸ادا
  ۔_¸  ×  ل-و ` ب t ٹ,  ¸.ا¸ ` : t ¸ر, =  .  ¸  ،دا.ا  ¸  . ع.د¸زو،¸ر.  ¸زو¿,ا  _
¸  _ذ»  .ترو>. ta` .  . ¸ر, µ  سا  ç.  ۔_a.  ç-  .ا¸  .._  دا.ا  ¸.
  ¸.,یرو· ¸ر, ·¸  .,  ¿,ا  دا.ا :·c ` ت»>  ¸ا':ا  _ t ¿,ا  روا  ׸ر  ,  ید.
  ¸زو µ  ¸+  ¸'¸,,ا  ٹ,  ¸.ا¸._ا.  ¸,د¸  ¸,ا  سا  -  ں¸  .¸¸.:  ¸ر.
  ۔_¸د.  ¿,ا  روا  یرو· ` z t یدا.ا  ¸ tAssis|a»cc-Ne»` ¸  ¸ر.  ¸زو،ع.د¸زو¿,ا  ں_ادا
¸_ذ.  ترو> ta` ا  ¸¸ا  .  . ¸  ,<  ں_ادا  یدا. c·c ` ع.د¸' t ا  . : ؤ ¸ ¸.
 .ا. ¸,د¸ -ں¸ .¸¸.:- ع.د¸زوµٹ,سا ç. ۔_a. ç-.ا¸.._ ۔ں× ¸ر ,
  ۔,çا  µد.  ¸'.,,ا  ٹ,  ¸ں¸._.۔¸  × ` ج t ¸ ¸  _  ں¸.,  ص- ` zc· t :
· : ل,د . .او
223 
 
 
 
 ¸ _ ں¸., _ذجرد۔ق+ا zc· ۔:׸ ق+ا:± ¸. ` : t .ر_ر ¸ ¸ ¸., ¸ ¸- ¸ا
:º: .ا  ¸+  ¸'  . tsc¸c| :::·cU.s.c` ۔,یرو·  .,  ,.  . ` z t ¸ت,.ا  یر-
¸ماr¸¸یر- ،دا.ا  ¸او  .,  یدµغو,¸.¸ ` : t _.  ¸  ¸ر.  ¸زو  :  ¸  ں_ادا  ¸  دا.ا  ¸ا
 ¸ را¯ا ±- ,ر- . .. ç-ں¸ادا ¸دا.اہر-.._ا.  ¸,د¸  -  ں¸ .¸¸.:روا
  ۔,¸  آ ` : t ل.¸. zcc· ¸ڈ  :ور  ¸ء ¸  ¸.ا  ¸.ار-آ¸ڈ  ¸¸ر ` zc· ` t ہ.  ç¯ t
  ں_ادا  ¸او.×.  . ` zc·e s|a| ::·:·,-:c· law ía|lic` ، t·` ترازو  روا  ع.د.¿,ا
  ،ں_ادا  ¸او .,  ¸.  .ے¸>  .و,  سا.  _.  .ن:_  ¸ر-  ¸+ا  ع.د ` e t .¸. ل
zccº ¸  ¸.ا  ¸.ار-آ¸ڈ  ¸·  ¸ڈ  µء ` º:: t ں_ادا ¸او .,  ¸.  . ` :··
s|a| :zz::,- ::c law ía|lic` t د t ” ت.+ا “ ±.و¸ ¸  ,, zc· .×ل.ا  ¸
  ,,¸ت.+ا  ¸او ۔,ح·  سا  ±.و ` : t ” ¸  ¸.:  . ں “ ن:..  نا¸ا  دا,.
 روا ,و, .رآ،ں_ ¸ . ت,ا.ا ¸ . ں_ ¸ ز¸ا نر. روا ,و, .رآ ،ں_ ¸ .ت,ا.ا
  ۔_ں_ز¸ا  نر. ` z t ” ±-  _-  ¸  ن:_ “ .  ¸۔¸  ¸:  ±-  ¸:_¸ا  ¸ح+ا  ¸
>¯, نا-۔×,  ¸د,.  را¯ا  çرذ.:.¸¸'¸تو,  ¸'-ہا,,  ,  ہ ììì ،ب.ا  ،¸  .
  .ا¸  .د  روا  .·. .... ¸ :c: ¸ر_ر  ¸  . ` .... ےا t ¸  ¸  .¸.  دا.ا  ¸ن:_
  .  .׸ا....اسا ۔ٹر_ر :· دا.ا ¸ن:_  -ں¸  .¸¸.:¸ر.  ی..  ر.ا  .زور
 ں׸:__  _ذجرد¸ٹر_ر  ۔:  ے._  ٹر_ر  .  .ا-.¸_  روا  ¸  .¿,ا  ¸.
  ۔¸ ` : t .:  ¸-ا  .دا.ا  ¿,ا  -  ن:_ ` .... z t روا  ں,-  ،ں-ا.و_  ص- ¸ :c: .  .
  ل.  ¸.  :.ں¸.,  روا  ں-ا.و_  ،ں,-  نا  روا  ¸  ¸-¸ں¸.,  ہد.  ¸و zc:c .ء
· : ل,د . .او
224 
 
 
 
zc:: ۔ت¸¸ز.  ہد.  ¸  .ء ` : t دا.ا  ہد.  ر-روا  چ,ر  ،·_آ.·.  ¸ما.و_  .  ..ا
  ۔,-  :縠 . ` : t .  ن:_ _.  ،ل-  ،,¸،ن:را  .¸.-  ل-  ن:_  ،م:  ¸:  ،¸¯.  ،¸'
.ر¸,روا ؤ ں .  _.  نو>  ¸.آر·  _نا  روا  ¸.:¸ں,-  ،ں-ا.و_  نا  <  ت¸¸راد.  .
¸  .ہو.  .سا۔,¸ر  ,  یددا.ا  .  ..ا  سا  :.¸ .  ںو..  ,ا  :...  ¸و 
¸¸  ترو> · .... .  :  .,  ¸.  ¸¸.  ت.ا¨ا  .او.,  ..ا  روا  ...ا  .  ..ا  سا
  ۔_  .  .  ںورادا.او±ر  ق.ا  .  ں-  د..د  روا  دا,ا  دا.ا e ہد.  çا,-  ن:_.  ..اسا
ا ¸ç
¸
,
¸

.
¸

.  ,  , ,¸ں¸.
´
¸

¸

  _ذ ¸ر..ا  µ.: ¸  : ¸  ¸ دا.ا : ؤ . دا.ا
tAssis|a»cc` ٹر_ر  یر,.:..  .ا-.ر:¸·  .¸..  راو¸ا  ¸ا  :. tc:i|c:ia
íc¡e:|` ¸ر. ¸.
´
¸

¸

 ¸ ۔, , , ن, ¸ ¸ ۔_ _ذ 
.. : ں-: ہ. ¸ ںود. .د
tì` یدازآ ¸اr tìì` ق¨  ¸¸ tììì` ب.ا  روا  .ار  ر,ا  یدازآ tìV` ¸  ±-
,¨- tV` ¸د:,  ¸ن-¯ tVì` ,¯  _  ¸ا-¸ tVìì` ح¸¸ں¸ر¸ tVììì` چ.  _  ., tìx`
¸  ç  .  ی,ا_  ¸  ں,: ح¸  ¸..  tx` ,  _  ç  ی,ا_ txì` ل.ا  :  ¸.و  ¸ر¨ txìì`
Z.  .ت+  یر,ور: txììì` ¸.ر  .  نا  روا  ¸ار¸ txìV` ¸_  ¸ر, txV` ¸ا-  ی¸rر
txVì` ,¯ _ ¸; txVìì` ۔¸_¸. :¸د<-. ¿س_ .ن:_ . .ا-سا روا _¸ ¸ز¸
۔:  .,  ,¸  ¸¸روا  ت:ر:  :.¸رد¸نا  روا  ,¯ tr` ٹر_ر  ¸  ¸  ¸  .  ¸¯. ....
.ا,و  ç  ¸  ¸.: ¸  ن:_  ،ل-  ..:  .  ¸+¸'¿,ا  .,.ا,و ç  ¸¸.:¸
· : ل,د . .او
225 
 
 
 
¸ںود..د ..د¸¸,ترو·¸¡-  ¸,¯  ¸,ا:.Z.  .ں×:ہ¸  ظ-
 _¸د  ¸ن:_  ۔.,  ¸:  ¸ل.ا  :  ..  سا  -  ·>  م.  .:.  ¸'.  کا;ا  ونو>  .ں¯-
:ا  ،ن:_  .,یرو·¸  :.¸+روا  ¸.- ¸¯.  ۔ں×ت:  ط-_. .تر,  روا  ن:
¸  .  ¸¸  ¸+ روا  ±-  ¸:_  ر.  :.Z.  .ں×:  ہ¸  ظ-¸ںود.  .د¸ن:_
:ا  ک_  ۔,د  ¸¯  ¸  .¸¸+¸¯.  .  کا;ا  .ںورادا  روا  ں¯-  ¸¯.  .د ں'.ی»,  ن
 .ددا.ا  روا  .آر·  ¨-_  ¸  .¸¸+¸¯.  سا  ¸ں'..ب,  روا  ن;r،»,,-  ،:.
 ۔¸ _, ¸: ¸ ¸ ¸- ¨- : . ید. : ٹر_ر . .× -: . .ا سا _ ر- ¸- :·c . زور
  ¸¯.  ر.  ر.ا  ر.ا ت,ر..¸.  _او.  ¸-  ¸¸.:ٹر_ر  .  .ا-.¸  .¸¸+
 , :.¸_ ¸ .روا :وہد. ¸< روا ¸:فا¸ا ،_:¸ٹر_ر ¸¸ .¸¸+¸¯. ¸
  ۔,¸:  ¸  ¸ ` ب t ¸ر  ¸ٹر_ر ¸ر, .¸,¸ فا¸ا  ¸  ¸  ¸  ×  ¸:  ¸,ا  ¸  ¸ 
۔¸  ں׸:  ت¸¸,روا  :وہز´µ.آر·  _  ¸  ., tc` ,,¸¸¸.:,:
.... ۔,  : ¸¸.: ,: _=  .فا. ا¸  سا ti` .ا,  ¸  ¸  ن:..  نا¸ا
A¡¡:e¡:ia|ie»s ×  ¸¸ا  .ا,  ¸  ,  ¸  روا  ر-ا  ¸ر.  .ا,  ¸  ،جا'ا  ¸  .ا,  ¸  ر-ا
روا  : tii` .ا,¸¸. A¡¡:e¡:ia|ie»s ¸  روا  ر-ا  ¸ر..ا,  ¸،جا'ا  ¸  .ا,¸،
۔:  ׸¸ا  .ا,  ¸, tc` ¸ر, د.¸ ,-  .  .ا-  . .  .,  ..  .  ن-¯  سا
:·c .  _,  .¸  ز.  µ¸.  _.  _  ,-  ہو..  .¸¸.:,:¸ر.  ¸زور.ا  .ند
  ل.¸.  ¸روا zc:c .ء zc:: ·  ¸  ل.ا  :´ر  .  :  .,  ¸.¸  ¸¡-  سا  ،:  ×ل.¸  .ء .  ح
  ¸ zc: ¸  ۔,..  م'ر  ہر-.¸ :cz ¸ر_ر  .·. ta` ¸ :c: ` ےا t L.  ¸  _
· : ل,د . .او
226 
 
 
 
.× íc¡e:| s|:a|c¸y Assis|a»cc ía|is|a» ..,  ._ :·c ر.ا  .ند ` ¸. t »  روا
  ںازا :c ¸ zc:: .  ف·  ¸¸ر.  ی..  _  ںود,  ¸.  .ء »  .ترو>..  .ع.دی..
  ح·  سا  ¸¸¸  .,  ¸_  ٹر_ر  -  ¸¸.:,: ` :·c ¸  ں-د t د.¸  ¸çا,¸ :و>
  ۔¸  ں×  ت¸_ذ  جرد¸ٹر_ر  سا  ۔¸  ں×  ت¸¸ ` : t .±/  سا  ¸  ×ٹر_ر  ¸µ±/  ¸
.  .اسانارود .  سا  روا  :و>  ¸  ¸  çا,  çرذ  .  ¸.,  روا  ,ا_  ،ما.و_  ¸.  .,ا  ¸:
 :  ×.ذ¸  :´ر  سا  ¸سا  روا  :  ׸:  ¸ٹر_ر  سا  ,را  دو»  :سا  :  ×,  ,¸ا  ¸Z.  ¸..  ..
¸ :ٹر_ر ¸ . ں¸ ،¸ ×چ. :.سا < ل.¸. ¸سا ¯ , zccº çا, µ:و> ¸ن:_ ¸ء
  ۔:  .,  ¸.  ¸ےر,  .¸.,  روا  ,ا_  ،ما.و_  ¸  ¸  ¸سا  روا  ¸  ׸  ¸  م'ر  ¸¸ ` z t ٹر_ر
  ¸¿,ا  ,ا  .او..  عو¸,ا_  .  .,ا  ¸:  ..ا  سا  نارود.±/  . .  .  روا  ¸
  ´رہد¸ز  .  .اڈ.:  ,ا  <  ¸×¸:  ¸ٹر_ر  ¸  .,  ¸ں-  ¸ں¸¸ ¸  روا  .  _.  ¸.ز.
  ¸-.ا  ..  ,¸,  ید¸,[.·
¸.~
+¸., ¸ر, ¸  -  سا  ¸سا  روا±,_.  سا  ¯  ×.ر
¸  زا<  :  ±ر ۔:.,¸د ` : t ¸  ¸ٹر_ر :c: ` ےا t ¸_ذ  ¸ ` : t ¸ےر,  .¡-  ہر-.¸
  ¸ڈ  پا  _¯  ہز. :.ی·  ¸تا¨ا  .:و>  ¸  ید.  .,ا  ¸:  ..ا  سا  روا  :ر  _
  ۔¸  ׸:¸  ¸  ¸ت.ا¨ا ` : t ,_¸  ہ.,,ا¸ٹر_ر çا,...ا  سا  ¸¸:  .,
  ¨-.:و>¸¸ ¸  ¸سا  روا  :  ×,  ,..ا  :ی¸_¨ا :c: ` ےا t ¸  _ذ¸ : .  ..¸
  فا.ا¸  .¸  ,سا  روا :  ×,,  ہ., :¸.¸ل- ..:  ,~..ر  /.-ر:¸· : .  .
 ¸  _.׸.  ¸.,~  ¸آ.µ_,¸.<¸  .,  ¸ن,¸,ڈ  پا  ¸:ر  _  ¸او.׸سا
 ۔:  .,  ¸.¸  ./  :¸  ¸,ا_  روا  ما.و_  ¸  ¸ٹر_ر  سا،¸  ے.  çا,د,  ط,,,,ا  ¸
· : ل,د . .او
227 
 
 
 
` · t .  .  ف·  ¸ç,ا ¸ل.ا  ¨-_ز.  نا  .<  ¸و¸¸-  .  .ا-.¸.و¸.ا  ¸¸  ،¸;¸,
  ۔:  .,  ,.ذ¸ٹر_ر  سا  ¸  ¸  ےر,  .،¸  ×ٹو:ر  ¸.·. ` e t .·ا  ¸¸.·  ود  ¸ç,ا
 ¸: ¸ ٹر_ر سا ¸ .ذ : تا¨ا ¸ . :و> ت:ر: µ _¸ , ¯ ¸ × ¸- .ا . .ا- سا روا : ×
_,ید¸ ,:  _ا,ا  ¸سا  ¸  ×:و>  ¸ز.  ¸µZ.¸روا  ¸ ×  ر-.¸ٹر_ر  ¸  ¸,
  ۔¸ ` t ¸ڈا,،ع,  .ت,ا.ا.او.×..,ا  ¸:  ..اسا  ¸ٹر_ر .ا-.ل.ا  :
 ۔¸ ., ¸ ¸: ¸ ٹر_ر ¸ .او ¸- . ` · t ¸ . < ´ر ¸ ز. نا :cz روا ¸ ¸ ¸ µ ل.ا . .
  ¸  ¸ٹڈآ¸ت,ا.ا  ¸.ا  نارود.±/  .ٹر_ر  .< :c: ¸ :c: ` ¸ t ¸  _ذ¸ z ¸..  .
çرذ . تار¸ا ۔¸ ں× ¸: ¸ ٹر_ر ¸ ت¸ . ¸ ¸ ل.ا  ` º t ¸ :c: ` ¸ t ¸ _ذ ¸ · .
  篠 . .  ں×  .  .  نارود  .  ±/  سا  .  <  ت,ا.ا  .  .  .  ف·  ¸.  ¸فآ  ,  ہد.  ر²
  نا  ¸سا  .  ں׸:  ¸ٹر_ر  سا  ,¸  ¸ر,  ٹر_ر  µ¸ ¸  سا  روا  :  .,  ¸.¸  .  :ت,ا.ا
  ۔¸  ×  ¸:  ¸  .,  ¸ ن:.  ل-و  .  ت,ا.ا  .  .از  .  .اڈ  .:  ,ا  .  ف·  ¸¸فآ  , ` :c t
  ب.  ب.  ::و>  ¸  ¸çا,-ن:_  .  .,ا  ¸:  ..ا  سا ` :ا ؤ . t ¸  .< :c: ` ےا t
_ذ  ¸ ¸ e ۔¸  .,  ¸ن,¸ٹر_ر  ¸  ¸  .,¸  ¸,¸¸.
´¸

¸
.
¸

.  ¸  ید¸ ` :: t سا
  ۔:  .,  ,_¸  ہ.,  .ں--  ¸  ¸.  ف·¸ن:_±-  µ.:  _ذجرد¸ٹر_ر ` .ا t
  .د  ¸  ن,.  ،ہ>.ا  ¸  ں'.  ¸و.  ¸  :. ¸د  ±  ¸¨-¸-  نا  ،Z.  .ں_و.  د..دروا  ,  ;ا
  ۔¸-¸  ¸µ ` ب t ¸-  ¸  ¸µZ.  .ں-:ظ-  د<-¸ن:_  .ں¯'¸ا ` .... ج t
  ش.  ¸:ا,_¯  ./¸  روا  ¸. ` د t و.,  ;ا  روا  د.  .د ..  :نو>  ود.¸ç  ¸  -  ں_ ` ر t
  ¸-  µم.  کور  ¸ںr¸..  ¸. ت.ا¨ا ` س t ¸  ن,.  روا  ..ا  ¸¸ا.  ¸ب..سرا.
· : ل,د . .او
228 
 
 
 
  ۔¸-  ¸  ¸µش.  ¸سرا..او±ر  ¸  .  ں_و.,  ;ا  ¸د.  .د ` ش t ر.:  ¸  دا.ا .
 .:  ¸ا¸,.  ت.ا¨ا  ¸¸-  ¸¿.ا  ¸ی·¸ل.ا  .ز.  µدا.ا  .ید..دروا_ا'
 _  ¸-¸ا':ا  _.ہ»ما'ا  µlور  ¸ا,¸¸.و ¸.  µید..دروا  ¸رد :¸  µسر'
¸-  ¸  ¸µ.آر· ۔ ` :z t م>  ی¸<  .  ف·  ¸  ن:_ _ ؤ ` تر,  روا  دا-ی¸< t ¸  ¸µ
  ۔¸  ׸:  ¸ٹر_ر  سا  ¸  ¸  ¸,  ¸ں-- ` :: t ¸آ  ..  :  .,  ,  _  ¸  ہ.,  ,ا  ¸ٹر_ر  سا
.ا-,  ¸§¯  ¸ما.و_  ی¸<  .سا  :و>  ¸  ¸çا,-  ن:_ ¸آ  ،¸  ¸,¸×.:  ر:د..او|  ¸
¸ ¸.و . ن:_ ¸ فا,ا . :و> ¿,ا ícallec|ie» . ما.و_ ی¸< . ن:_ .د تر¬ . <
  ۔.  ں×چ._  ں¸.,  .¸ ` :: t ¸  ¸ٹر_ر zcz ` _ t ..چ.  روا  ..¸  .  .
. ۔¸ ں× ¸: ¸ ت¸ ¸, ¸ ز
ق- : ¸. ¸ ند. ¸ ج' ک_
” .جا'ا  ¸.  روا  ی,،ی,  ¸ن:_  ,¸,¸و_ل;  ¸,  ¸ا  ¸.  ¸و¸¸  سا
۔ ¸د . د; ح· ی, .ُا . نا,ا “
t:·` ¸':ن:_  ±-¸ٹر_رسا ,  ی¸ ،¸...،یر-روا¸ا.¸
 ¸'¸¸.ال-روا  ¸د¸¸-¸.¸.¸·
¸

,  ،ت¸¸¸د¸¸¸¯  ¸ںو,ا  ¸'·
۔¸  ں׸:  ¸  ت¸¸.ا. t|` ¸;دب.ا ¸- ¸ر_ر .... ٹر_ر  ¸.:  :و>  ن:_
¸ :c: ` ےا t فآ ل; .و· ر.ا .ل.,ا .., ._ ٹر_ر ¸.: :و> ن:_ . .
· : ل,د . .او
229 
 
 
 
  ۔¸ں×ر-.ت¸_ذجرد¸¸:ے.  _  ٹر_ر  ,ا  -  ¸¸.:,:  ç,ا ` .ا t ن:_
  .ار  .  .ا-سا  روا  ہ.,  :ٹر_ر  ¸.:  :و> ` ب t ¿,ا  µل-  ..:  .  ..ا  سا
  ۔.  _,  .ن,¸  ہو¯  ,>  ,:ت.ا¨ا¸.ا  ¸-  ل;  .و·  .ا  µ..  ¨--  ں-- ` پ t
  .الو·  ٹر_ا  )رآ ` zz ¸¸ا  ¸ t ¸  ¸ zz ..  ف·  ¸ن:_  _=  ..ا.¸  ید.  .
۔¸ ., ¸ _ ¸ ٹر_ر ¸ ¸ ت,ا.ا .

· : ل,د . .او
230 
 
 
 

_ ظ- ق¨ .


ب. م. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .او , . : ل,د
- . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ¸. / .:-
::ا ¸ ۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ¸- zccº ء
¸. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ مر'ودرُا . .,
, ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .ا ¸ ¸ٹ- ۔ ۔_. ٹزو .. ¸و یر. ¸ . :_ _.،;:،ز¸¸و ¸)
|||¡www.,amia|arsare:am.cemre:am
· : ل,د . .او
231