Vesna Krmpotiæ / KVINTET SOLO BIBLIOTEKA AMBROZIJA Knjiga 47.

Urednik: Zdravko Zima Vesna Krmpotiæ KVINTET SOLO Copvright © za hrvatsko izdanje: V.B.Z., d.o.o., 10010 ZAGREB, Draèevièka 12 Tel.: 01/6235-419, faks. 01/6235-418 e-mail: info@vbz.hr Za nakladnika: Bo ko Zatezalo Korektor: Zdravko Zima Grafièka priprema: V.B.Z. studio, Zagreb Tisak: Tiskarna Ljubljana d.d., Ljubljana , 2001. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuèili na knji nica - Zagreb UDK 821.163.42-32 KRMPOTIÆ, Vesna Kvintet solo / Vesna Krmpotiæ. -Zagreb : V. B. Z., 2001. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 47) ISBN 953-201-129-3 411017153 ISBN 953-201-129-3 Vesna Krmpotiæ KVINTET SOLO ZAGREB Vesna Krmpotiæ KVINTET SOLO Copyright © Vesna Krmpotiæ, 1998. Sva prava pridr ana - Ali Rights Reserved SADR AJ MODRI SMIJEH.................................7 MJESEÈEV SUNCOKRET..........................93 KRALJEVA ROMANCA...........................143 NILSKA MIRISNICA............................155 DAR AN....................................173 .**-!> ISBN 953-201-129-3 MODRI SMIJEH Kratka povijest bezvremena .. I LEONARDU... Suvi no je posvetiti dar darovatelju, potrebna je samo zahvala... to je bilo prije svega drugoga, prije èega nièega nije bilo? Bila je vrlo bezdana i n ijema modrina. Onda je iz modrine iskoèio Leonard, more. I zaorio je smijeh. Vrlo bezdana modrina umi u tri zvuka - jednim se budi, jednim ostaje budna, jedni m se uspavljuje. Taj troplet, ta pletenica svih sedam mora, mogla se èuti u imenu Leonard. Leonard je bilo ime svih riba, morskih vlasulja, krasuljaka, koralja; list meðu li æem, zrnce meðu pijeskom, èovjek meðu ljudima, izgovarali su ga i ne znajuæi, ne htijuæi; govorili su ga svima i svemu, a svi i sve uzvraæali su svemu i svima, ne htijuæi, ne znajuæi. Cijeli veliki ocean, i njegovi smjehovi, njegove jeke, odrazi, i odsjaji - nazva ni kopnom i nebom - odzvanjali su imenom Leonarda. Leonard je oblikom bio èas dupin, èas val, èas utiha, èas hrid, èas svjetlo, èas vjetar, èa bala. Unutar njega plovile su ribe, struje, laðe, oblaci, kopna, carstva, godine svi oni ugru ci modrine, od modrine naèinjeni; sudarali su se, prepletali, raspleta li, plutali, tonuli, izranjali, cijelo vrijeme ne znajuæi da su more, da su Leonar d, da su modrina. Leonard je onda po elio nekoga, tko bi to znao i prepoznao. Tako se rodila Pliskavica. Leonard uze jednu svoju peraju (ali tako daje uzeto ostalo), i po alje je moru u k rug. Peraja je razigrala kro nju struje, razlistala grane i granèice, na kojima se o nda zasrebrilo milijun kapi, ptica, klica, misli, zvijezda. Peraja na njegovim l eðima treperila je prepoznavajuæi sebe u umno -cima srebra i zvuka. Leonard je mirovao . Dahtale su i drhtale samo njegove peraje na leðima oceana.

»Ne daj se zavarati, sve sam ovo ja,« reèe Veliki Dupin svakoj novoroðenoj zvijezdi, zrn cu pijeska, div-planini, pupoljku, krijesnici, vulkanu. Reèe isto i valu, koji se, netom roðen, bio zaljubio u svoju pjenu: »Ne varaj se, pjen a sam ja.« Reèe tada svakoj ribici: »Svaku od vas volim kao cijeli ocean. A ocean sam ja.« Reèe tada i svakoj kapi: »Ne daj se, kapi, sve si ovo ti.« Reèe i svakoj suzi: »Sve ovo smo mi.« To to je Leonard svima njima rekao, neumorno je romorilo morem. To to je Leonard s vima njima rekao, bilo je neumrlo. Nijedno biæe mora nije disalo izvan toga romora . Svako biæe mora, uronjeno u taj romor, u taj neumor, postajalo je, kao i on, neu mrlo. Disali su njim, ali ga nisu èuli ni prepoznali. I tako su - zvijezde, klice, valovi, ptice - zaboravili to im je na poèetku bilo reèe no. Veliki Dupin po elio je nekoga, tko bi se sjetio, i tko bi druge podsjetio. Tako se rodila Pliskavica. Iskoèila je iz Leonardova smijeha - malo vi e iz njegova smijeha nego, recimo, koljka . Ona je, mo e se reæi, bila njegov smijeh, ba kao i pjena. Ona je bila njegov smijeh i kad je plakala. A plakala je èesto. Nije znala za to toliko plaèe. Pitala je mjesec , ali ni on nije znao. Poèela je plivati u krug oko otoka svijeta. Sedam æe ga puta oplivati. Sedam krugova bilo je zapravo sedam mora. Otok je zapravo bio skamenjeni Veliki Dupin. Sedam ophoda bili su zapravo obred vjenèanja. Ali ona to tada nije znala. Pliskavica je vjerovala u svoje hrlo, neumorno plivanje - od ovdje put tamo, sve dok »tamo« ne pos tane »ovdje«, pa onda opet, napu tanje »ovoga« i potjera za »onim«. Vjerovala je da æe jedn iæi u »tamo«, i dostiæi »ono«. A more, a otok, oni su mirovali niti plivajuæi, niti ploveæi, nigdje ne odlazeæi, more tek tu i tamo modro se mre kajuæi, smje kajuæi, katkada talasajuæi, s vremena na vrijeme grmeæi; otok ni to. Pliskavica tada jo nije znala da je ona roðena u moru, da je od m orske pjene, da je ona more. Zato je plivala sedam puta oko kopna, tra eæi odgovor z a svoje suze. U moru je ivjela ar-ptica, koja je znala zaleprsati kroz sumrak otegnutim, promukl im krikom. Od toga su se krika èaske redom zatvarale, od straha luèeæi jarki miris, a rosa se zvonko sunovraæala u ti inu. U moru je takoðer raslo jedno naranèasto stabalce. Imalo je cvjetove, koji su pjeval i. ar-ptica je najradije slijetala u njegovu kro nju, da bi ubrala pokoji cvijet. O tkinut, cvijet je pjevao ljep e no ikad, i kad je ar-ptica odlijetala s njim u klju nu, èaske su se redom otvarale, od milja se posipljuæi peludom. Ti ina je rosila s mje seca. U tajneno doba noæi, Leonard je i ao od cvijeta do cvijeta, pitajuæi svaki, bi li mu b ilo dra e pjevati ljep e no ikad, a u kljunu ar-otimaèice, ili bi mu bilo milije lijepo pjevati na grani svojega srodnoga, rodnog stabalca. Svaki mu je cvijet apnuo svo j tajni odgovor. Stoga, kad neki od njih biva noæno otet i pjevno odnesen, neka ostali ne provale u nerazuman al za njim, i neka ne pomisle da se radi o zabuni. Jedan se val ustoboèi, ukoèi, i postade brdo. Nitko to nije primijetio. Po brdu nikn u e trave i grmlje, naseli e se ptice i svakojaka sitna zujkava èeljad; a na vrhu izra ste stablo pjenastih elja. Val se smijuckao, predviðajuæi sljedeæi trenutak. No trenutak je nailazio dovoljno nehitro, da bi se moglo mirno, pokoljenjima, ivj eti po obroncima, i munjevito odlijetati s vrha. Takav je ivot u moru, koje se tu i tamo naziva kopnom. Pustinja je uzdisala, uzdisala. Za eljela se cvijeta, cvijeta, ali nijedno sjeme, u njoj pokopano, jo iz dana Atlantide, nije moglo proklijati bez ki e, barem malo, malo ki e. Bijela krda topotala su nebom, topotala, ali nijedan se topot nije zabunio nad p ustinjom. Pustinja je gledala kako bijela krda izlaze iz mora, i kako potom prol aze stazom u visini, modrom stazom. To su bila bijela krda pliskavica. Plovila s u na istok i zapad, ali ne na jug. Jug je puzao za njima, ali su se pliskavice, uskome ane, povlaèile na sjever. Pustinja je pod pazuhom nosila uspomenu na cvijet. Pamtila ga je kao veliko oko,

okru eno zaèuðenim laticama. Pamtila je svoje davne cvjetne razuzdanosti. Tada je bil a nalik na areni sag - na golemi sag gustih boja, to je blago treperio, i sam pren era en svojom pojavom. To su bila vremena, kada se poneka nebeska pliskavica znala zaletjeti na jug, svjesno se odvojiv i od stada i ugraðenoga joj smjera. To su bila takva ne-pojamna vremena. Sada je jug tonuo u samrtni muk. Sve to je elio bio je jedan cvijet, jedan onakav cvijet, kakav je spavao u njegovu pamæenju. Sipila su stoljeæa. Pustinju su polako napu tale zmije, mi evi, i èangrizavi èaglji. Trago ve u pijesku ostavljao je jedino vjetar. Sjeme s Atlantide gubilo je nadu. No sl ika cvijeta i dalje je tinjala u sjeæanju pijeska, i sporo se, neosjetno mijenjala . Najprije je poèela gubiti boju. A potom oblik. No jo uvijek je u predod bi pustinje to bila uspomena na cvijet, onakav. Od te silne, stra ne, nijeme elje za cvijetom, pijesak se stade vrpoljiti, jeèati. Po sezati za oblakom, za bilo èim nemoguæim. Pa se poèe na rubovima suhih jaruga i usjeka taliti u oblike lisnate, latièaste, stabljikaste, i neke, nikad-jo -viðene. Usred pus tinje, buknu e ru olike izrasline od pijeska. Najprije patuljaste, potom krupan, ras kreèen grm, potom stablo boje pustinje, guste kro nje, tajanstveno razigrane pod bièev ima podnevnoga ara i noæne hladnoæe. Tako pustinja objavi svoje posebne zakone cvje-t olikoga rasta i izgleda. Objavi da je cvijet pje èana pojava. Kad su primijetili ru u, putnici je stado e oprezno otkidati i donositi pred èadore lu tajuæih plemena, raspitujuæi se za njeno ime i rod. Beduini im nisu umjeli reæi ni rod ni ime pustinjske ru e. Pijesak, ni ta vi e. Nisu vidjeli ne to osobito u toj osamljenièk oj ma ti, u plesu njezinih malih-pa-sve-veæih eksplozija. Ali gradovi kriknu e za njom . Pustinjska ru a postade znamen alkemièara, zvjezdoèitaèa, i skupljaèa rijetkosti; na cijen i je u prodavaonicama kristala, poludragoga kamenja, i èarobnih tapiæa, zaboravljenih znanja. Ona je, zapravo, èe nja, koja, uvrnuv i se u sebe, iskaèe u svoje ispunjenje. P o tomu je nalik na pli-skavièin skok. Po tomu je pustinja nalik na more. Po tomu je pustinja more. Bilo je, dakle, sedam mora. Kopna su oko njih umjela, talasala se, gromadala se, katkada se uzajamno preplavljivala. Sva su mora bila modra i romorna, iako su ne ka od njih bila vinska, neka pak mlijeèna, neka, opet, vatrena. Sva su bila spojen a moreuzima, koji su stalno veslali jedni prema drugima da se mora ne bi razi la. Plivajuæi jednom kroz takav nemirni moreuz, Pliskavica je na grbavoj obali ugledal a jedno èudno stvorenje, koje joj se uèinilo poznatim. No buduæi da je zazirala od kop na, briznula je dublje u dubinu, i dalje u daljinu. Na sljedeæemu moreuzu, ista je djevojka sjedila na zubatomu rtu, sama poput galeba ; buljila je u vodu netremice. I opet je Pliskavica zaronila, nestav i u modrini. Od moreuza do moreuza protalasale su silne godine, od umjela mnoga stoljeæa. Na stotinu i osmomu moreuzu, doplivala je do obale, i doviknula: » to radi tu sama, pa jo na kopnu? Doði u more, da se igramo.« Zaèudo, èovjeèica je razumjela njezin jezik. Odgovorila joj je: »A ti, to radi ti u moru, pa jo sama? Za to malo ne izaðe , da se igramo?« One su se, obje, u isti èas jedna u drugu zagledale, jedna se drugoj nasmijale. Ka o nekada, zaorilo je modro srebro: kao da se Leonard jo jednom rodio, i nasmijao, nasmijao. Nasmijao se istoj elji za igrom i dru enjem, koja je neskriveno obuzimal a njihove dvije samoæe. »Kakvih se vi igara igrate na kopnu?« »Najèe æe skrivaèa. A vi?« »Mi jedni druge lovimo.« »Da se zamijenimo za igre? Na primjer, ja da tebe lovim, a ti da se od mene skriva ?« »To ne mo emo, sve dok ti bar malo nema rep i peraje, a ja noge i ruke.« »Da ti bude malo ja, a ja malo ti?« »Uh! Pa da ih prevarimo?« »Uh! To bi bilo zgodno!« »Uh! Nitko ne bi znao!« Kopno se blago zaljuljalo, najavljujuæi jednu novu, jo neviðenu skri-vaèicu. Obje su pl jeskale, obje zaboravljajuæi koja plje æe perajama, a koja dlanovima. »Zbilja, hoæe li itko primijetiti?« jo jednom upita dvono nica. »Neæe.«

»Misli - nitko neæe znati koja je koja?« »Pa valjda neæe.« /I opet su zapljeskale, zaboravljajuæi to su peraje, a to dlanovi. »A mi - hoæemo li mi znati?« iznenada upita dvono nica. Zastale su, zateèene i pomalo zabrinute. Dvono nica odvrati pogled od mora, i stade èe prkati po pijesku, kao da je u njemu zakopan odgovor. »Doista - hoæemo li mi tada znati tko je od nas dvije tko? Ako æemo znati - onda je to znak da su se pomije ale samo na e ko e,« reèe tiho. »A ako neæemo znati...? to onda?« I prka po pijesku. Pliskavica zabije glavu u pjenu kao da eli odatle iskopati odgov or. »I neæe biti nikoga da nas jednu od druge razazna,« nastavi obalki-nja. »I mi tada neæemo imati pojma kako smo se susrele, i kako smo se smijale, i kako smo se dogovarale da budemo malo jedna, malo druga...« I èovjeèica se rasplaèe zbog toga moguæega gubitka sebe. »Ne plaèi,« raznje eno æe Pliskavica. »Ti si ba jako, jako nalik na mene. Ali ti bar zna laèe . Nego, slu aj, dosjetila sam se: upisat æemo jedna drugoj znak na ko u. Evo, ovako.. .« I Pliskavica upi e perajom svoje ime u bedro djevojke. »Taj æe te znak podsjetiti na obje nas.« Djevojka se tada ostavi pijeska. Priðe do crte mora, sagne se, i poljubi Pliskavic u u èelo izmeðu obrva. »I ti - i ti æe se sjetiti. Kad te netko bude ovako poljubio u èelo, sjetit æe se da ja m u tebi.« »I ti - ne zaboravi da ti je moje ime na bedru,« viknu jo jednom Pliskavica. »Kad ga ne tko dotakne, to moje ime, znat æe tko si.« »I ti - ne zaboravi se u tomu èasu sjetiti mene,« sveèano se rastrubi èovjeèica. »To jest, te netko bude poljubio u èelo... A sada, kreæem da malo budem riba!« U isti su èas krenule jedna put druge. Njihov je put trajao i trajao, kao zaustavl jena kap u staklu. Nitko nije izmjerio duljinu toga trajanja. Ali se znalo da æe se dvije sjediniti u jednu bez gubitka, negdje na nekoj od spoj nica svih sedam mora. Leonard je na svojemu hrptu sagradio velik, sunèan grad. U sredini grada nalazio se prostran trg, u sredini trga okrugao zdenac, iz zdenc a je, pak, izvirao èetverodimenzionalni okolni prostor. Prostor je izvirao brzinom svjetlosti, tako te se èinilo da stoji. Svi su stanovnici znali da taj trg nekako dr i grad na okupu. Èetiri su strane trga bile zatvorene jednim hramom, jednom crkv om, jednom sinagogom, i jednom d amijom. Znalo se: popusti li trg, i na trgu zdena c, sve èetiri strane po-padat æe na leða, i èetveroprote ni prostor æe se spljo titi do plo - postati æe opet samo slika, koju netko za nekoga sanja. Stanovnici grada sunca pripadali su raznim povijesnim slojevima; po trgu se etalo areno nedjeljno mno tvo u no njama svojih povijesti i svoje rase. Tuda su se prometa li èipkasti rukavi, bar un-prsluci, krinoline, sa-ronzi, tuljanove ko e, galabeje, sar iji, kimoni, toge, traperice, leopardova krzna... Romorili jezici svih boja, mir isi svih Arabija... tornjevi i minareti svih vjera lelujali su se, i klanjali se jedni drugima. Cilj svih dolaznika u grad sunca bio je: stiæi do sredi njega zdenca, spustiti u nj vjedro, izvuæi ivu vodu, napiti se. Ovdje je nastupao tajanstveni kraj prièe, odnosno , zapoèinjao njezin neisprièljivi dio. Pa ipak, taj nijemi dio bio je onaj najzamamn iji, bio je peèat njezine èarolije - onaj, zbog kojega se vjerovalo govorljivomu dij elu, onaj, koji je bio nevidljiva nit za zrnca pripovjedaèke istine. Taje prièa prokolala jo u ono vrijeme, kada je grad bio tek podignut. Odmah po sagr adbi grada, pojavi e se njegovi buduæi otkrivatelji, u iva-telji, i uzgojitelji njegov e legende. To su bila daleka, divlja, sjevernjaèka plemena, koja su s roðenjem dobil a vidovnièki dar - ivu prikazu sunèanoga grada s njegovim arenim mno tvom, i sa zdencem ve vode. Ta im je slika bila cijepljena u zjenicu, i prije no to su otvorili oèi. O d nje se nisu mogli osloboditi. Lutali su svojim turobnim, snje nim ravnicama, sanjareæi o suncu. Morali su na jug, na jug, na jug. Tako su zapoèela putovanja u obeæani grad. No svi oni meðu divljima i dalekima, koji su uspjeli pogoditi put i smjer, koji su umjeli s njega ne skrenuti, kojima je po lo za rukom dokopati se grada, koji su s e kroz spletke ulica naposljetku probili do sredoto-ène toèke svjetlosnoga prostora,

svi ti, ili gotovo svi, naðo e se zatravljeni arenilom i sjajem blagdanskoga mno tva n a trgu - pa ostado e da mu se prikljuèe. Zaboravi e cilj - svi, ili gotovo svi. Ni hrapavost staze, ni zavoðenja stramputna, ni glad, ni bol, ni nesanica, ni umor tijela, ni nepogode vjetra i ki e, ni drumski razbojnici ne bijahu tako moæne podva le putovanju, koliko bija e to blistavo, rajsko arenilo na svega korak, dva do zden ca. Leonard je to èasak promatrao, a onda je zaronio. »Ne zavaravaj se,« reèe Veliki Dupin Pliskavici, razlomiv i sekundu na dva dijela i smje stiv i se u udubinu kao u naslonjaè, udobno. Govorio joj je otkucajima na okance izm eðu obrva. »Sve se dogaða samo izmeðu tebe i mene. Drugih nema. Bezbroji su san. Tvoj i moj san.« »Ni pred kim nisam tako mala, i ni s kim tako Bogu ravna kao s tobom,« odgovori Plis kavica Velikom Dupinu. Ona je u toj toèki unutar raz-lomljene sekunde dobro znala t o je to Bog. »Ali za to samo ja tako osjeæam? Za to sam sama? Za to plaèem? Za to ne mogu s ti nikoga tko te zna poput mene?« »Dosta je da ti zna ,« reèe Leonard. » to su drugo drugi, nego ti? Da, sve si ovo ti, a ti e ja.« Pliskavica je neko vrijeme razmi ljala ne remeteæi misao svojim usnulim tijelom; mis ao joj je bila laka i jasna, i vrlo modra. Misao se stade romorno ispisivati po ko i mora. Pliskavica je znala da je to iva, neumorna, neumrla Leonardova ko a. »Obeæaj mi,« aputao je Leonard. »Obeæaj mi da æe se usuditi...« »Hoæu,« radosno je odgovorila Pliskavica. »Usudit æu se.« Od te radosti, ona se probudi, visoko odskoèi pod sunce, i zaboravi. No i u tomu zaboravu sjetila se da je ne to obeæala Velikom Dupinu. Potpisala je nek akav zavjet na pjeni. Neko obeæanje - no nije se mogla sjetiti to mu je obeæala. On j e tra io da se ona ne to èudno usudi - ali to? Da se usudi prekr iti zapovijed svojega ro da? Da se usudi otplivati od sebe? Da se usudi iskoèiti iz sebe? Nije znala. Ali zaplivala je prema obali, hitro, neskretnièki, kao da je on alje da mu ubere neki vrlo èasovit cvijet. Na dnu mora klasala je naseobina utih plamenèiæa. Oni su smatrali da su posebiti, dru kèiji, moru nesrodni. Cesto su se hvatali u ko tac jedni s drugima, psikavo se ru eæi i udarajuæi. Pliskavica ih je radoznalo promatrala. Uoèila je dva plamenèiæa. Jedan je bio ne to krupniji od drugoga. Sjedili su na krajevim a istoga ugarka, i glavama su usrtali jedan u drugoga, nemoæni da se odve u jedan od drugoga. Siktali su, boreæi se za prevlast. To je trajalo danima, godinama. Prito m nisu primijetili da su srasla-ci - imali su zajednièko stopalo. Onaj krupniji htio je ugasiti onoga manjeg. Pliskavica stade navijati za manjega . »Ne daj se«, govorila mu je, »on je samo naoko jaèi. Poskoèi, isprsi se, ti to umije .« Po malomu su plju tili udarci, glava mu se povijala prema nogama, ramena mu kliznu e niz bokove. Izgledalo je da æe odustati, spustiti se u ugarak i utrnuti se. Plisk avica stade jo jaèe navijati. »Osovi se, maleni. Ovaj tvoj nebrat koristi tvoj strah. Kad bi ti samo malo ivnuo, on bi uzmaknuo...« Manji plamen stade treptati, trnuti, silaziti u taban. »Gledaj!« povika Pliskavica. »Pa vi ste braæa, k tomu, blizanci! Hej ti, veliki, pogleda j malo u to svoje veliko stopalo! Jedno je!« »Pa to ako je jedno?« zare i veæi plamen. »Ono pripada samo meni. A ovoga æu uljeza zgazit Ugarak je moj, i stopalo je moje!« »Za to se ne zdru i s njim?« nevino æe Pliskavica. »Onda bi i ti bio jaèi. Zagrli ga, priv a k sebi, i vidjet æe - prosukljat æe kroz krov mora!« Veæi se plamen nato tako ra estio, da je iskoèio iz vlastitoga stasa i stao vitlati kr ilima, kao kakva uta orlu ina. Manji se, zabezeknut, zagledao u nj. Veæi je plesao, t rzao se, bacakajuæi se iz sebe tako neobièno, da vi e nije bio stra an, nego smije an. Man ji razvrne pesnice, i poèe se smijati. Nasmijala se i Pliskavica. Njezin smijeh pr ivuèe jato podmorskih mjehura, pa i oni udari e u hihot. Buduæi da smijeh privlaèi smije h, ubrzo je oko dva plamenèiæa zakolutao gusti, areni grohot morske èeljadi. Jer bilo j e doista smije no. Onda veæi plamen primijeti da je oko njega smijeh. Zastade, ukoèi se. Istoga èasa, kri la mu se sklopi e, stas mu se utuli. Stade curiti k manjemu, zaprepa ten to ne umije

zaustaviti svoj pad. Kad se spustio do manjega, uhvati se preostalim kand icama za njegov struk. Zaljulja se, za-glavinja. No manji ga podr i, i onda sam, osokoljen , zasuklja uvis. Pliskavica zaplje æe perajama, srebrno. »Nemoj sada ti poèiniti istu pogre ku,« dobaci ona plamenèiæu, koji je maloèas bio slabiji. znala je da biv i mali neæe odoljeti. Uzdahnula je i otplivala da potra i drugdje svo j smijeh. Kad se uveèer vratila, ugarak je bio tih, pod pepelom. »Nisu se mogli dogovoriti tko je jaèi,« pro apæe ugarak tinjavo. »Plesali su jedan oko drug ga, jedan povrh drugoga, ali nikad jedan s drugim. To im je bila prenaporno, pa su obojica odjednom klonuli. Sada spavaju u meni.« »A bilo je jako smije no,« izvijesti morska krijesnica. Priðe im starje ina utoga bratstva, i nakrene svoju iljastu kapu na pozdrav. »Slijedeæi æe puta shvatiti da su braæa,« progunða, i baci opominjuæi pogled po naseobini. me plamenèiæa cièalo je i skakutalo, psujuæi se, sudarajuæi, i dr eæi se za rukave. Pliskavica se sjeti Leonardovih rijeèi o tomu da nijedan val ne bi smio zaboraviti da je on more. »Oni se moraju sjetiti da su vatra,« reèe Pliskavica. »Nijedan plamen-èiæ ne bi smio zabora iti da je on vatra.« I zaroni u potragu za svojim smijehom. Roneæi, nije uspijevala ugasiti misao na onu dvojicu. »Hm, doista smije no,» mrmljala je . Doista smije no - ali ne sasvim. Pliskavica je iza la iz mora, èaskom. Istoga je trena primijetila da ima dvije noge, i da one veæ naviknuto i sigurno ho daju po alu. I ne samo to - da pamte povijest svojega hoda od prvih uspravnih lju dskih koraèaja, da osjeæaju u sebi gnjatove predaka, potpisane jedne drugima, i zbro jene jedne s drugima, vrtoglavi stupac, koji zavr ava s njom, ovoga èasa, na alu, koj im jo nije pokroèila. Istoga je trena primijetila da ima dvije isto tako drevne ruke, i da one nehajno m nepogre ivo æu ple u na suhoj pozornici zraka. Istoga je trena primijetila da je jedan zaigrani rep izvirio iz mora, ali bez nj e. Leonard se pretvarao èas u goluba, èas u jastreba. Bje eæi od samoga sebe, progonio je s amoga sebe. Bio je svoj plijen, svoj lovac, svoj lov. Isku avao je svoju pristrano st. More, neumorno modro, more, neumrli ro-mor, disalo je tada ti inom i prozirom zraka. Znao je biti i leptir, naranèasti, s tamnim pjegama, izrezan od same barsunske be um nosti. Znao je biti sjena mre e nad leptirom, jo bar un-skija, jo be umnija. Naposljetku, èovjek. Svoje znanje da je Leonard, èovjek je pohranio u malenu kutijicu unutar rebara. Ni gdje se drugdje èovjek nije mogao obavijestiti o tomu tko je zbilja on. Krenula je poznatom stazom uz more, sama kao galeb. Znala je ime, kojim su je krstili, i kojemu se odazivala; znala je ulicu gdje je stanovala, grad u kojemu je obitavala, knjige koje je èitala, posao koji je obavl jala, ljude s kojima se dru ila. I ujedno je znala da je riba. Prolazeæi kasnije pokraj kafiæa »Leonard«, zagledala se kroz sjajna stakla u njegovu utr obu, prepunu malih i manjih ribica; usporila je korak, u nadi da æe ugledati neko poznato lice. No sva su lica bila veæ mrtva, i u toj mrtvosti jednako poznata. Utr oba velike ribe ih je, poput tje tilice, gnjeèila u istu masu. »Leonard« je bio zastra ujuæ izlog. U la je u svoju sobu uobièajeno nemarnim korakom. Iz kuhinje je dopirao majèin glas, k oji je ne to obja njavao telefonskoj slu alici. Zidovi sobe bijahu oblijepljeni plakat ima raznih morekaza. Na polici su se redale knjige o moru. Znala ih je napamet, svaku. Sjela je na krevet, svjesna da se pojavila u djevojaèkomu tijelu tek prije desetak minuta - toliko, koliko traje put od mora do kuæe. Obuhvatila je glavu rukama i z agledala se u djetinjasti smije ak, kojim je s plakata romorila glava modroga dupi na. to ga je dulje gledala, sve manje je znala tko koga gleda. Gubila se u tomu g ledanju, sanjareæi i jo uvijek æuteæi onaj rezak, morezovan dodir modrine, to strelovito juri niz njezin glatki trup. Tko koga sanja? pitala se. Sjedila je, sa sobom ne snaðena, u sebi nenaðena, i-riba-i-djevojka, dvodu no èeljade, koje je u jednomu primors

kom gradu studiralo oceanografiju. I koje je ujedno znalo da je pli-skavica, mor sko èeljade, koje se preselilo u nepoznat krajolik sa svim pripadajuæim uspomenama. Tako je ivjela neko vrijeme, zgranutih pluæa i uma. Onda joj jedne noæi stade ne to otk ucavati u toèki èela, izmeðu obrva. Kao da nièe cvijet, ili kuca stranac po zamagljenu o knu. Jedne noæi, Veliki je Dupin doplivao do o alo æene Pliskavice, koja je sjedila na alu u o bliku djevojke. »Doði da se igramo,« rekao je jezikom, kojim je nekad govorila. Ona smjesta kliznu u vodu i zapliva naporedo s njim, i ne nade vremena razabrati pliva li rukama ili pliskama. Cijele su noæi ronili u dubinu, i skakali u visinu: tko æe dublje, tko æe vi e? Ja! Ja! orila se njihova kljuèna rijeè, smijuæi se, sklapajuæi se, rask-lapajuæi se, stapajuæi se, gore visoko, i dolje duboko. Na rastanku, u zoru, rekla mu je: »Znam da æu ovo jutrom zaboraviti, romore moj, ali neæu zaboraviti da sam ne to va no zabo ravila. Moje æe me suze stalno sjeæati toga zaborava. I, ako ne odustanem od traganj a, sjetit æu se i nasmijati, oh, da zna kako æu se nasmijati! I naæi æu te, bio ti na kopnu, ili u moru.« Veliki je Dupin uzbacio pjenu avi vodoskok, i zaronio u nebesa. Jedno od mora bilo je mlijeèno more. Na sjevernoj strani toga mora plivao je otok. Na njemu je sve bilo naèinjeno od svjetlosti - i kamen, i ki a, i bilje, i ptice. O tokom su tekle, stalno mijenjajuæi korita i smjer, rijeke svjetlosti. Tijela stano vnika toga otoka bijahu naèinjena od pjene svjetlosti. Sila te a bila je laka. Cvijeæe je iskrilo i odisalo mirisom svjetlosti, koji je bio tako opojan da su stoljeæa n alikovala na trenutak. Zrak je bio katedrala svjetlosti; vjetar, zakon, po kojem u se lome kristali. Biæa zakr ljalih oèiju nisu se mogla probiti kroz pregusti bljesak, koji je isijavao s otoka. Pogibala su, spr ena i zarobljena, negdje u pogranièju jarkoga tkiva. Tu su se i sama, polako, tisuæama godina, rastakala u bezo-bliku svjetlost da bi poslije tvrdnula u sjaj njezinih oblika. »Tamo zacijelo stanuje Leonard,« mislila je Pliskavica oplivavajuæi izdaleka svjetlovi ti otok. »A ja mu ne mogu priæi, jer nisam biæe od svjetlosti.« Pliskavica je plivala i plakala. Za njom je u moru ostajao trag suza. Da se osvrnula, vidjela bi da su njezine suze ona ista svjetlost, za kojom su se prosipale. Da je èula to govori romor mora, znala bi da su i èudesni otok, kao i svi h sedam mora, rime Leonardova imena. Da je prislu-hnula, da se osvrnula... sazna la bi daje svjetlost roðena iz modrine kojom je plivala. Na trgu, iz zdenca, izlazilo je sunce, stalno je izlazilo, i stalno nije znalo d a izlazi, i da je ono sunce. Ogledavalo se na èetiri strane, zagledavalo se u hram, crkvu, sinagogu, i d amiju. H ram i sinagoga imali su golemu sjajnu kupolu od tirkiza s pozlaæenim iljkom, crkva i d amija imale su povisok zvonik i uzan toranj od bijeloga mramora. Sve èetvoro dr ah u se za ruke, i vodili su kolo uokolo trga - zabati i proèelja lepr ali su od siline plesa, vrpcoliko, kopre-noliko. Novoiza lo sunce gledalo je i gledalo, cijelo je postalo oko, i sve br e se okretalo u krug, da mu ne bi promakla nijedna kretnja èetiri div-plesa-èice. Od toga, sve br e ga okreta, br e bi zakolutalo kolo oko trga, i opet br e oko u nj zagledano. Samo je zdenac mirovao. Na podu trga uto se pomakne iz svojega le i ta velika, naranèasta sjena svastike. Osov ina joj bija e zdenac. Svastika stade militi smjerom satnih kazaljki. Bio je to za pravo veliki vrtuljak vremena. On se stade vrtjeti sve br e. Kad je dosegnuo brzin u nevidljivosti, kada mu se krakovi pretopi e u jednoliènu tvar vremena, nitko vi e ni je primjeæivao da se radi o sjeni. Stalno se prisustvovalo raðanju svijeta, ali se nije znalo. Sunce iz zdenca stalno je uzlazilo na nebo, ne znajuæi da to èini. Nije znalo da je ono sunce. Ali kad bi dosegnulo nebo, ono je saznalo. Leonard je stvorio veliki, zlatni sat, i objesio ga na toranj zraka. Svatko je mogao saznati koliko je sati, koji je dan, i koje stoljeæe. A svatko je mogao i zaustaviti njegov hod, privremeno ili trajno, a da to drugi

ne primijete. Svatko ga je mogao i ubrzati, trajno ili privremeno, a da to nitko ne zapazi. Jednom, gotovo nehotice, Pliskavica je iskoèila u okomit zrak, i sat je zabrzao. I kad je stigla na vrh svojega skoka, sat je stao. Stoljeæima se sunèala na iljku koplja, tamo gdje je ocean bio uhvaæen u kap, a vrijeme u trenutak. Trajalo je kao zaustavljena kap u staklu. Jednoga se dana, gotovo nehotice, strmoglavila u okomito more. Sat se vratio kuæi, u uobièajen, mjerodavni hod. Haluge su halugale, kao maloèas. Morske su zvijezde zv ijezdile, kao maloèas. Nitko nije znao to se dogodilo maloèas. Nitko nije slutio Plis kavièin tisuægodi nji izlet. Pliskavica je, uroniv i u stari san, mislila da je sanjala svoj iskok. No ona je u tomu drugomu, budnom vidokrugu obi la mnoge, i saznala mnogo. Kad su p otom zaredali dogaðaji meðu halugama i morskim zvijezdama, meðu sedmerim morima, bile su to zapravo uspomene iz svijeta na vrhu skoka. Od njih se i sastoji ova knjiga . Visoko u moru sjalo je modro sunce. »Unutra sam uplja,« reèe Pliskavica. »Unutra je neko drugo, uplje more, koje èujem kad ut em. I onda se upla im.« Visoko u moru njihalo se modro sunce. »Nekoga bih voljela voljeti,« nastavi Pliska. »Mo da bi se tako ispunilo moje uplje more. Mo da bih se rije ila ovih nerazumljivih suza.« Ona je to govorila visokomu, modrom suncu, zato stoje vjerovala da je ono ne èuje, i, ako je èuje, da ne haje. »Ali koga i to voljeti?« zamudruje mali morski zec, sav modar od trave, gdje je stano vao. »Svejedno je koga i to,« reèe Pliskavica, poku avajuæi sakriti prepast to je netko èuo nj samorazgovor. I doda: »Mo da je najednostav-nije: voljeti sve.« »I morsku lisicu?«, pitao je sumnjièavo zec. »Oh, pa da, i nju.« »A to ima lisica zajednièko s tobom i sa mnom?« »Ona... Ah, pa eto: i ona je naèinjena od modrine, ba kao ti i ja.« »Ja bih izuzeo lisicu«, primijeti zec. »Ali odakle ti zna da smo svi naèinjeni od iste mo drine? Nema je valjda toliko? Uostalom, prièa se i nagaða o toj modrini, a ja je nik ada nisam vidio.« »Isplati se voljeti samo ono to je bezgre no i savr eno«, muklo se umije a u razgovor mors a sova. »A buduæi da toga nema...« »Ja volim modrinu«, tvrdoglavo æe Pliskavica. »Ali tko je ikada vidio modrinu?«, prisna i mali morski zec. »Ona, vrlo vjerojatno, i ne postoji. No mi volimo o njoj prièati, pa nam se zato èini da volimo nju... Mi volim o svoju prièu.« »Ako je ja volim, onda ona postoji«, izjavi odluèno Pliskavica. »I ba me briga to je nika a nisam vidjela. to sam je samo sanjala. I ba me briga to je od nje naèinjena i lisic a, zmija, morska u , i morski tigar. Ba me briga to je nikada neæu ni vidjeti.« Visoko, o svodu mora, visjelo je modro sunce. Prolijetali su ispod njega oblaci, plavièasti, padala je mjestimièna ki a, saèinjena od zrnaca lazurne boje. Morske ljubice prskale su iz hridina, kao apati mora, mirisn o. Modrina je utjela oko svih njih i iskrila, poput smijeha. Isplivala je, i u oèima ljudi postala djevojka. Osvrtala se oko sebe, tra eæi mjesto g dje bi pohranila svoje dragocjeno znanje o sebi - znanje da je pliskavica. Nije na la ni ta osim malenoga mjesta unutar rebara. Tako je preru enica ivjela dvadesetak-i-ne to godina. Nikomu se nije usudila povjerit i tajnu da nije èovjek. Jako je voljela ljude, koji su je doèekali rijeèju »kæeri«. Uzvraæa im je, zahvalna, za onaj neumorno modri romor u grlu i dodiru. S njima je dobila i uspomene na djetinjstvo, koje ju je gledalo s fotografija. S jedne uokvirene fotografije promatrao ju je lik djevojèice u haljini boje ciklame. Dijete je imalo jednu tajnu, koju nije moglo povjeriti nikomu, osim njoj. Gledalo ju je molbeno , pomicalo je neèujne usne. Ali rijeèi su ostajale ispod stakla. Djevojka-pliskavica je osjeæala samoæu i bol djevojèice, i poèela joj je tepati, i prièati joj prièe o moru, obeæavajuæi da æe je povesti na al i pokazati joj modroga dupina; noæu

u je nosila u svoj krevet, ljulju kajuæi je u san. Katkada se èinilo da je djevojèici us pjelo pokrenuti svoj odrasli dio put nekoga nepoznatoga i dalekog mjesta. Ali bi se ubrzo zbunila, smala-ksala, snu dila se, i njezin je pogled postajao jo molbeni ji. Cijelo je vrijeme djevojka-pliskavica vrebala neumrlu modrost stvari. Krivudala je kroz dane, gledajuæi kri om na more, èekajuæi znak, koji æe briznuti nad puèinom, i obja iti da je do lo vrijeme skidanja djevojaèke ko e. Jednoga dana, na pijesku ala, legao je kraj nje èovjek. Poljubio ju je u èelo, izmeðu o brva. Ona se tada okrenula k njemu i zagrlila ga - odjednom se sjetila za to su jo j dane ruke. Sjetila se, i zagrlila je èovjeka. I èovjek se sjetio. Dodirnuo joj je bedro. Bio je to zagrljaj dvije vjeènosti. Prolazile su godine, u njima su kao utonule kro nje umjela stoljeæa uspomena. Opet, j ednoga dana, starica je, kao i obièno, krenula u svoju redovitu veèernju etnju putem uz al. Uvijek je etala kao galeb, sama. Znala bi se spustiti kraj mora i zagledati se u vodu, netremice, kao da èeka da netko izroni pred nju. Vid joj je bio veæ dobr ano oslabio, ali ipak, ona je znala to se zbiva ispod ko e zemlje i mora. Opipavala je zrak prstima, kosom, haljinom. Govorila je svojim unucima da ih, dodu e, ne vi di dobro, ali da zna o njima vi e nego da ih dobro vidi. Za vrijeme te jedne bezimene etnje, ugledala je Velikoga Dupina, daleko, sred puèin e. Igrao se, skaèuæi i roneæi, visoko, duboko. Po njegovoj ivoj, neumornoj ko i pjenu ala u slova nepoznatoga pisma. Na hrptu mu je jahala naga djevojèica, dr eæi u ruci grad-i graèku. Pliskavica je skoèila u more i zaplivala prema velikoj ribi. Nije imala vremena razabrati pliva li rukama ili perajama. Ali kad je gotovo doplivala do Leonarda, sve je bilo samo modro, romorno more. U moru se zavrtjelo kolo biv ih pliskavica. Pile su pjenu ac da bi proslavile to je jedna od njih, istra ujuæi u laboratoriju umor m ora, nai la na izvjesni, dosad neotkriveni, bezbojni i temeljni zvuk. On je bio ne t o kao ime mora. Kad bi se taj temeljni zvuk mogao uloviti, izdvojiti, zaustaviti , presnimiti, i potom ponoviti, onda bi se moglo stvoriti more - smatrala je jed na od njih. A ona je bila ugledna znanstvenica. U njoj su miljele povorke alkemièa ra. Zato se, eto, pio pjenu ac u vitkim kristalnim èa ama, koje su se ljuljale na namr e kanoj svili puèine. Odnekuda je doplivao Veliki Dupin. Biv e pliskavice zacièale su od uzbuðenja. »Kakvo je to slavlje bez mene?«, pitao ih je. One su ga okru ile, prstenoliko. Ali koliko su god plivale u krug oko njega, tolik o je on plivao uokrug njih. Nisu se mogle naèuditi njegovoj brzini i vje tini. Ogled avale su se hitro - èas prema nutrini kola, èas izvan njega. Ali je isti Leonard biv ao i tamo i ovdje. Onda su pomislile da je Le-onard stvorio jo jednoga Leonarda. Mo da i nekoliko njih. »U tomu grije ite,« rekao je. »Stvorio sam samo sebe, jednoga. To vam je isto kao i sa z vukom, kojega istra ujete. I on je jedan, a èini se da nije.« Kolovrt se vrtio oko kola, i opet kolo oko kolovrta, i tako do obzora. A obzor n ije bio ni ta drugo nego i opet kolo, uokru eno kolovrtom. Da se na proslavi na ao netko, nadaren sluhovito æu, mogao je èuti neumorno irenje smijeh a, sve kolobar za kolobarom. Sve to nije u toj slici smijeh, bilo bi za sluhovito ga gluho i neèujno. Biv e pliskavice cièale su od uzbuðenja, jer su se i ne znajuæi kupale u samomu bijelom zvuku Leonardova smijeha. Pile su pjenu ac i slavile poèetak svoje potrage za lozink om mora. Pjenu ac se pjenio u èa ama od bijeloga prozirca, èa e su plesale u podignutim rukama, pje na je plesala na vrhovima valova - plesala je i kad su valovi ispod nje klonuli, i biv e pliskavice otplivale. Na kraju proslave ostala je samo ta neumorna pjena, sama. Da bi se iz nje opet raðalo romorno, modro, neumrlo more. »Sanjaj za mene, hoæe li«, reèe djeèak djevojèici. Sjedili su na vrhu vala i doruèkovali. e oko njih izgledalo zauvijek njihovo. »A kako se to radi da se sanja za nekoga?« »Za mene, to se radi ovako: mora se zaboraviti gdje sam ja«, reèe djeèak. »Kao u igri skri vaèa. Ja æu se tako dobro sakriti da æe ti pomisliti da me nema. Onda æe gledati svakojak slike za mene, a bez mene.«

»Ali - naæi æu te?« »Takva æe biti moja skrivaèica da æe se ti sjetiti cijeloga svijeta, a mene æe zaboraviti ledat æe sav svijet, a mene neæe vidjeti. To se zove san - ono ne to nestvarno, kao mors ka magla.« »Ah, to ne mogu«, alostivo æe djevojèica. »Previ e tra i . To je jedino to ti ne mogu uèi »Usudi se! Pa to je samo igra!« »Ne mogu se usuditi. Ne mogu te zaboraviti. Ne mogu te ne vidjeti.« »Ali ako te molim? Jer ja bi htio malo sanjati. Gledati kako izgleda sunce, mjesec , i sve ostalo, bez vidljivoga mene.« »Ali to æe ti tako ru an san?« »Onako. Treba mi«, odgovori tajanstveno djeèak. Ko a mu se prelijevala modro, sve modrij e. Kosa mu se stala kovrèati sitno, sve sitnije, ruke mu postajale zlatne, sve zla tnije. »A poslije æu se probuditi?« »Ja æu te probuditi, poljupcem.« »Ah! Ali...« On joj stavi prst na usta, i zagleda se u njezine oèi, èas modre, èas plave. »Da«, reèe ona, i u pogledu joj zaiskri e suze buduæega sjeæanja. A pristala je, ka u, zbog ljupca. Prije nego to æe utonuti u san-skrivaèicu, ona promuca: »Ka i mi, gdje æe se sakriti? ap da znam makar samo kratak èas - prije nego to zaboravim.« On se sagne, prisloni usne na njezino srce, i pro apæe: »Ovdje.« Pliskavica otkine list morske kadulje, i stane njim pisati po tamno-modroj ploèi d ubine - tamo gdje je more neumorno mirovalo. Htjela je ne to upisati u knjigu mora , ali nije znala to. Zapravo je htjela napisati kako se rodila. Za to se rodila. No mislila je da se eli igrati. Pa je stala arati, repom se nesta iti, perajama plesat i, ritmièki sustajati. Mala morska krava promatrala ju je sporim pogledom. » to to radi ?«, pitala je. »Evo, pi em«, odgovarala je Pliska, stojeæi hitro na vrhu nosa. » to pi e ?« »Ne znam. Stihove.« »Meni izgleda kao da se igra ?« »Pa da, igram se.« Zapravo je jako eljela napisati sve ono tisuæljetno i zaboravljeno, to je vidjela s vrha skoka. arala je po morskoj ploèi, èekajuæi da ono naiðe, da se ona sjeti. To aranje, to saneno dra kanje budnih stvari, bila je poezija. Pliskavica se zaèela od Leonardove elje da s nekim podijeli radost svojega znanja i stvaranja. Za elio je da ne bude samo otac i mati svih tih bezbroja - za elio je dr uga, nekoga tko æe umjeti to i on, razumjeti kao i on. (Zato se pliskavice sasvim m alo razlikuju od dupina.) Leonard se nasmijao svojoj elji. U smijehu se rodila Pliskavica: sjajna, hitra, ljupka, zaèuðena, posve nalik na svoj ega roditelja. »Odakle ti zna da ja postojim?«, pitao je Veliki Dupin Pliskavicu izmeðu dva sna. »Tko ti je to rekao?« »Od tebe znam«, odgovorila je Pliskavica, »ti si mi rekao.« »Ne sjeæam se da sam to uèinio.« »Ali kako bih ja inaèe znala?« »Mo da slu a morska govorkanja. Sjeti se - gdje sam ti to rekao, i kada?« »Ne znam«, reèe Pliskavica. »A jednako to ne znam ni kad sam djevojka na alu. Pa ipak, mi obje znamo za tebe. Jedna drugoj prièamo o tebi - i èesto se ne sla emo u pogledu tvo jega izgleda. Ona misli da si ti èovjek - to jest, da izgleda kao èovjek. Nabraja mi tvoja kopnena imena. Imena su pohranjena u neèemu to se zove povijest, i to teèe kao m orska struja. Ja se onda smijem, i ka em joj da si ti Veliki Dupin, i da su sve st ruje u moru.« »A ona, to na to ka e ona?« »Ona - pa ona tada skoèi u more, i ja vi e ne znam koja je od nas koja.« »To«, reèe Leonard, »to neznanje je mjesto na kojemu ti o sebi govorim.« U ime svojega roðendana u svima i svemu, Leonard je pozvao na gozbu sva biæa mora i

kopna. Poimence je pozvao sve kapi, sve pahuljice, sva zrnca, svaki list. Nijedn a vlat nije bila zaboravljena; pozivnice su stizale u pustinje, pra ume, livade, r udnike, planine. Sve koljke, sve otoke, sve potoke, sve trave, sve mrave, sve vje trove, sve brodove, sve izvore, sve ponore, Leonard je pozvao u svoju modru kral jevsku dvoranu pod kupolom mora. Dvorana se ljuljala poput staklene nosiljke na leðima slona: sporo, velebno. Jahal a je na leðima golemoga vremena, no ena, naoko, njim, tim slonom-vremenom, no uistin u, vrijeme je bilo no eno njom, nosiljkom, nosiljka pak, zaljuljana vrve om, kojega je u sebi nosila. Sve pustinje, sve pra ume, svi mravi, svi ljudi, sve æudi, sve munje, sve rude... pj evali su i razdragano nazdravljali, ne znajuæi èiji uistinu roðendan slave. Sve nejedn ako, sve raznoslovno, sve neprebrojno, a doputovalo istom udnom kretnjom, upisano m u peraju, krilo, rog, ili taban. Dvorana je orguljno brujala, biseri se zrakom biserili i prosipali smjeho-liko, ne tedice. »On, ako ushtjedne, ribe æe odapeti u oblake, da se ne razlikuju od ptica«, apnu Pliska vica, èestitajuæi tim otkriæem sebi roðendan. Njezin je roðendan bio blagdan, kad je otvor enim oèima naèas ugledala Leonarda koji se krio tamo gdje se krio. U koli za rose jedna je rosica stala svjetlucati, svjetlucati. To je bio njezin n aèin da ka e to veæ rosa mo e reæi. U koli za pliskavice dogaðalo se isto. Upravo su uèil menu. Leonard je uzeo oblik sunca/oblik mora, i govorio je: »Nitko ne ivi samo sada. Netko to zna, a netko ne zna. To znanje je sva vremenska r azlika izmeðu nas.« Nastavio je: »Znao, ne znao, svatko ivi i prije i poslije sada. Desno i lijevo od s ada. Netko vi e desno, netko vi e lijevo.« Rosica je zaiskrila hlapeæim glasom: » to je desno od sada?« »Buduænost«, glasio je odgovor. »A lijevo?« »Pro lost.« »A to je u sredini?« »U sredini sada je sada.« »A to je sada?« »Sada jednako vjeènost.« Pliskavica je u tomu èasu ciknula: »Voljela bih da sam more. Onda bih znala to je vjeènost.« Rosica je slaba no, sve slaba nije svjetlucala: »Za to uèimo o vjeènosti, kad smo mi rosice? Ja bi htjela biti sunce -onda bih mogla nauèi ti to je vjeènost.« Uèitelj se na e nad rose, nad ribe, nad zvijezde, nad rijeèi, i apnu: »Slika sunca i sunce, isto je. Slika mora i more, isto je. A ja sam se u vama ogle dao. Moja je slika u vama. Ja sam u vama. I to je sav nauk o vremenu. Netko to z na, a netko ne zna, i to je sva vremenska razlika izmeðu pliskavica i mora, izmeðu r ose i sunca.« Jednom, kad je Pliskavica bila oblak, sprijateljila se s jednim vjetriæem. On je b io otpadnik od velike èvor-porodice sjevernih vjetrova. On je lamatao krilima, mal o preop irnim za svoju snagu; nalikovao je jedrilici s prevelikim jedrima. Oblak-P liskavica smijao se njegovu nespretnom mlataranju. »Kuda æe , mlateæi tako bez reda i veze?« »Svejedno mi je kuda. Moj je pravi cilj da se razve em od mojih.« »Za to, to su ti uèinili?« »Ni ta. Ne volim stado.« »Razumijem te«, za apæe oblak srebrnasto. »Kao to vidi , ni ja nisam ljubitelj stada.« I tako su krenuli zajedno. Vjetriæ je puhao èas s boka, èas s leða, èas sa èela, kako je veæ uspio razmahnuti krilima. og toga su èesto zastajali, vraæali se, ljulju kali se, mijenjali smjer. Uostalom, bil o im je svejedno kuda æe. Jednoga dana oblak reèe svojemu prijatelju: »Èuo sam kako neke ko tunjave voæke èavrljaju o svojoj jezgri. I èuo sam kotaèe kako prièaj eèemu to zovu osovinom. Osim toga, svi govore da se Zemlja okreæe oko svoje osi. Da s e Mjesec okreæe oko Zemlje. Da kamen, kad ga baci u vodu, ima svoje kolobare. to ti

misli o tomu? »Mislim da mi nemamo ni jezgru ni osovinu. I to æe nam?« »Ali za to nemamo? Zar je neki tamo pu bolji od nas? A on gradi svoju kuæu u krug, i on je unutar svoje kuæe svoja jezgra. Pa ako on ima, mora da i mi imamo jezgru, sred i te, i osovinu.« Vjetriæ je zamahnuo prevelikim jedrima, i prevrnuo se na bok. Riboliki se oblak le cnuo, i zapalucao perajama. »Nije mi do smijeha«, reèe i namr ti se. »Nije mi ni do igre. Meni treba odgovor. Gdje je i to je moja jezgra? Moje sredi te? Neka mi netko odgovori, ako zna.« Vjetriæ se i dalje nesta io, kobeljajuæi se pod pre irokim krilima. Ali u oblaku se neop azice gomilala vatra nezadovoljstva i udnje. Ote ao je. Spustio se prema zemlji. Potamnio je. Vjetriæ ga je sada mogao samo kaklja ti - vi e ga nije uspijevao pomaknuti ni za pedalj, a kamoli, kao nekad, prevrtati . Jednoga dana iz oblaka je zagrmilo i sijevnulo. Kad je prasnulo, oblaku odlane. Napipao je svoju jezgru. Prasak i sijev bili su njegova jezgra. Sila i ar bili su njegova jezgra. Pliskavica se nasmije, oblak se sebi obraduje; i stade padati kao ki a. Dugo skupljana, umna, u krupnim kapljama - ki a po imenu pljusak. Djevojèica s pliskama birala je zrnce po modro zrnce s povr ine mora, i donosila ga do obale - jedno po jedno. Svako je zrnce s donje strane bilo siæu ni dio nepoznatog a pisma. Ona je slagala zrnca na kamenoj ploèi uz more, izvræuæi ih na leða, izla uæi im zn kovnu stranu suncu. Nadala se da æe tako naæi zapis o tomu, zbog èega se rodila s pera jama - s prekratkim ruèicama. Neumorno je preslagala kapi, ne bi li sastavila bar poneku rijeè. Èinilo joj se da se netko nemilo na alio, i napisao prièu bez glave i repa , nesuvislicu, kojoj se ni milijunima premetaja neæe iznaæi smisao i tijek. Na vrhu stijene sjedila je nekakva èudna ptica, koju su primorci zvali morovran. O na je svojim kre tanjem ismijavala djevojèinu rabotu. »Ovo ti nikada neæe poæi za rukom. Sve je to nepovezano. Svako zrnce ima svoju prièu, ak o je uopæe ima; i nijedno zrnce niti zna, niti mari znati to ono drugo kazuje. To j e naprosto budala tina, htjeti silom ne to izmudrijati...« Djevojèica je i dalje donosila zrnce po zrnce. Jer stvar nije bila, kako je morovr an mislio, u suvisloj prièi; stvar je bila u slovima. I da, stvar je jo bila u strp ljenju. No jedno se morsko zrnce, jedna se maju na kap pobunila protiv ne-prikladnosti i s ljepoæe postupka. Kao buba, izvrnuta na leða, mlataralo je zrnce mokrim no icama i pso valo nepismenu djevojèicu. »Ja sam to pismo!«, vri talo je. »Ja sam cijelo pismo! Cijela poruka! Cijela slika! A ti si, da zna , slovo, ti si kamenèiæ mozaika, ti si boja na slici, pa hoæe da i ja budem t o isto! Ali ja nisam dio neèega, ja sam to ne to!« Djevojèica ga je suæutno slu ala. »Bolesno je«, mislila je. »Moram biti strpljiva. Moram po uriti i donijeti jo mnogo zrnac a, pa æe se onda i ovo, razgoropaðeno, pripitomiti, i uæi æe u sliku na mjestu koje mu p ripada.« Donosila je kap po modru kap, pa ih je slagala i preslagala na kamenoj ploèi uz mo re, nastojeæi otkriti upis ili oblik, koji se pomoæu njih objavljuje. Kapi su drhtal e i hlapile na suncu. Buntovnièka kap je i dalje mlatarala no icama, sve dok se nije umorila i umuknula. S njom je mo da potpnula u utnju i jedna nenasluæena tajna. To se dogodilo stoga to je Pliskavica i dalje mislila da je ona manja od mora. Pliskavica je nakanila oploviti svih sedam mora, ne bi li nai la na nekoga tko je bar na kratak èas susreo Leonarda. Na kraju krajeva, ako ga nitko nije sreo, to ond a pomisliti o svojim suzama za njim? Èega su one znak? Ludosti? Mudrosti? Bolesti? Zdravlja? Reko e joj da se raspita kod najstarijega stvora morskoga, a to je bila velika kor njaèa, koja je obitavala na dnu èetvrtoga mora. Prije urona, Pliskavica po alje poruku onomu koga-mo da-i-nema: »Leonarde, ako ti eli da te ja naðem, napuni mi pluæa s toliko zraka, koliko mi treba da stignem do dna.« Ona iskoèi pod sunce, udahne, i zaroni. Jurila je okomito prema dnu, u tamu, gdje

su svjetlucala èudna, slijepa, trepetljikava biæa. Negdje na dnu mora gorjela je mod ra svijeæa. Pliskavica jurnu prema tomu svjetal-cu. Sjena stare kornjaèe zaleluja po zidovima od vode. Starica je sjedila sama, vaèuæi morsku travu. Buljila je u plamen. Izgledalo je kao da spava, i ujedno pre iva svoj san. Pliskavica zastade. »Znam zbog èega si do la«, promrmori starica izmeðu dva kripaj a èeljustima. »Jesi li kada srela Leonarda?«, pro aputa udno Pliskavica. »Ti si stara koliko i more, mo a si ga jednom negdje vidjela. Ili mo da zna nekoga tko ga je vidio.« »Ja sam slijepa, djevojko«, odgovori kornjaèa. »Ja nikoga ne vidim. Pa ipak, ja znam o t ebi vi e nego da sam te oèima vidjela.« »Ah, o meni! Nisam do la zbog male stvari, nego zbog velike - ta ne radi se o meni! Reci mi, zna li ne to o Leonardu?« »Vara se«, vakutala je kornjaèa misaono. »O tebi se radi. O velikoj se stvari radi. Kad t bude shvatila, neæe vi e nikoga pitati o Leonardu.« Pliskavica je utjela, osjeæajuæi kako joj zaliha u pluæima naglo jenjava. »Leonard«, mrmorila je kornjaèa. »Leonard. Njegovo ime...« Glava prastare kornjaèe nabora s u tisuæe bora. Ljuljala se - ljuljala se i velika sjena na zidovima mora. Pro apæe: »On je u svojemu imenu.« »Zna li gdje stanuje?«, nestrpljivo prionu Pliskavica. »Slu aj, isprièat æu ti jednu prièu. Ka em, prièu, jer tako æe ti zazvu-èati. Zapravo, isti ajèudnija od svih prièa. Znaj da ja i ne pamtim koliko sam stara. Moj je ivot stra no s por, moj udah dostaje za stotinu godina. A to znaèi da se ja svakih stotinu godina di em do povr ine mora, kako bih tamo udahnula zrak za narednih stotinu. Tim dahom hranim ovu svijeæu...« »Zna li kuda se kreæe?« »Slu aj me, slu aj, jer prièam ti o njemu - onoliko koliko znam. Dakle, tamo gore, na po vr ini oceana, pluta zlatan kolut. Nitko ne zna gdje. Ti zna kako je velik na ocean sa svojih sedam mora? Eh, negdje na tomu golemom oceanu pluta on - zlatni kolut. Onoga jutra, kad budem izronila glavom kroza nj, ja, koja izranjam svake stote godine, i koja sam slijepa - onda , kad budem u milijardito-milijarditomu izronu pro la glavom kroz zlatni kolut... to, taj dogaðaj, bit æe ravan rijetkosti susreta s Leonardom.« Pliskavica je osjeæala da joj ponestaju zadnja zrnca daha. »Zbogom, bako«, reèe tu no. »Tako mi mojih suza, mislila sam da zna vi e.« I zastrijeli okomito uvis. »On je u svojemu imenu...« Pliskavica se probudila s tim otkriæem. Bila je iznurena, i drhtala je pod suncem. Nije se mogla sjetiti za to je iznurena, i za to drhti. Nije se mogla sjetiti ni ko rnjaèe ni dna mora ni modre svijeæe. Samo je ta jedna reèenica suæutno ostala s njom. »On je u svojemu imenu...« Njezin je zavjet zaborava bio najveæa rtva njezine ljubavi. Njezino neznanje bilo j e njezino odano umiranje u progonstvu. Zbog toga se jedna samilosna reèenica usudi la ostati s njom, samotnicom, po cijenu prijestupa zakona o ne-sjeæanju. I Pliskavica, cvokoæuæi, stane ponavljati ime, ime, ime, stane ga zvati, zvati, zvat i, sve dok more nije zagrmilo kao velika, modra rima njegova imena, imena, imena . Djevojèica je s djeèakom sjedila ispod tratinèice. »Kad æu te konaèno sresti?«, pitala ga je. »Kad izbroji sve ove latice«, rekao je vragoljasto. I ubrao joj jednu malu tratinèicu. »Koliko ima latica? Nemoj da ih dugo brojim. Osim toga, ja znam samo do deset«, moleæi vo æe djevojèica. »Koliko ih ima - pa naravno, bezbroj.« »To znaèi da te nikada neæu sresti?« Djeèak se smijuljio. »Ja sam ne to smislio«, objavi. »Dodao sam jo jednu na taj bezbroj. Ima ih bezbroj i jedn a. Ne mora brojiti ostale - naði tu jednu.« »Danas je veæ sutra«, pjevu ila je Pliskavica, razdragana svojim otkriæem. I ponavljala, v a no podi uæi nos u sunce: »Tko to razumije, razumije.« »Da netko mo e biti tako velik i tako glup, to ne bih nikad povjerova-lo«, grohotalo j e morsko prase. Morska mu se krtica pridru i svojim kr-gutavim hihotom. »Ima li to oèiglednije od èinjenice da je danas danas, a sutra sutra?«, upita prase, uvri

jeðeno u ime svojega zdravog razuma. A krtica pridoda: »Morski se puk zaluðuje raznim tetnim koje tarijama, koje dolaze k nama s kopna. Evo, n a primjer, tu je i ta izmi ljotina koju nazivaju suncem. Pa svi znaju da nema sunc a. Tko ga je ikada vidio? Nitko.« Pliskavica je sunèala svoj smijeh, i razdragano ponavljala: »Ja ivim danas koje je veæ sutra.« »Zna li da se knjiga o nama sla e od morskih zrnaca?«, povjerljivo æe èovjekolika Pliskavi a. Djevojèica s perajama se zadivila. »Knjiga o nama?! O tebi i meni?« »Ah, ne«, dobrodu no æe Pliskavica. »O nama, naravno«, i ona se zavrti oko sebe, povukav i avrtaj cijelu puèinu, i sav obzor. »Dakle, knjiga o nama sla e se od morskih zrnaca«, ponovila je. »Svako je zrnce svoja ci jela prièa, i nedodirnuto je prièom drugoga zrnca. Svako zrnce zna o èemu se radi. Sva ko zrnce je...« »A ona velika prièa?«, prosvjedujuæi upade djevojèica. »Ona, koja dugo traje?« »Velika prièa je more.« Djevojèica èasak posuti, a onda opet poku a objasniti svoj prosvjed. »Ona, koju prièaju sva zrnca? Ta prièa? Ja hoæu veliku prièu, koja dugo traje. Vidi li da va zrnca dolaze iz mora? A more je veliko. Hoæu takvu prièu.« »Da. Velika prièa je more.« »Taj tvoj Leonard«, tanko procvili morski crv. Stanovao je u pristani nomu mulju. More je ovdje bilo mutno i ljepljivo kao moèvara. Pliskavica je rijetko navraæala u luku toga primorskoga grada, iako je voljela promatrati etnje kopnenih stvorova stazo m uz more. »Taj tvoj Leonard... Za to bi on morao biti ba dupin? Za to, na primjer, nije crv? Ili pjeskulja ?« Pliskavica se nasmijala svim svojim srebrom. Ona nije mogla zamisliti da bi Leon ard mogao biti ne to drugo, osim dupina. Njoj se to èinilo naravnim, buduæi da je sama bila od istoga dupinskoga roda. Ali se crv stao ljutiti. Ljutnju je iskazivao g rèenjem svojega kratkoga, meku nog tijela. »To je nepravedno«, stade ga cvil. »Ako je taj tvoj Leonard... uopæe Leonard. Za to on plo vi dalekim morima, pa ga mi, ovdje u vodama pristani ta, nemamo prigodu vidjeti?« »Ni ja ga nikada nisam vidjela«, povjerljivo æe Pliskavica. »Ali to mi ne smeta da se s njim sastajem u èujnoj zoni.« »Kakvoj èujnoj zoni?«, sumnjièavo upita crv. »To je prostor izmeðu dvije sekunde«, objasni Pliskavica. »A kako se tamo ulazi?« »Prirodno. Ali ti ne umijem objasniti...« »Tko sam ja, pa da me on voli?«, iznenada zavajka crv. »Ja sam stvor od kojega svi zaz iru. tovi e, mene se svi gade. Zbog toga i ivim u mulju, da me nitko ne bi vidio, i da ja ne bih zbog toga patio. Pa ipak, ja nisam beznaèajan, ja sam potreban ovomu moru, kao i ti. No zna li to to znaèi - puzati, gmizati? To znaèi, biti smetnja oku i duhu. Ti to oèito ne razumije .« I doda zami ljeno: »Tko sam ja, pa da me Leonard voli? Tebe, to je druga stvar...« Dok je crv cvilio svoju aobu, Pliskavici navrije e suze. More se oko njih za arilo. O na umiljato reèe crvu: »Dragi moj crviæu, vjeruj mi, ja te volim. Meni nisi ni ru an ni odbojan - nisi mi muk a ni oku ni duhu. Naprotiv, ti si meni dra estan. Ja æu odsada dolaziti da te obiðem, smijem li? Dolazit æu zato to mije s tobom ugodno i zanimljivo.« Mo da je u cjelokupnoj povijesti crvstva, jedan crv prvi puta Èuo takve rijeèi. Crv ni je imao oèi, ali se toga trenutka sav pretvorio u suzu. I ta je suza onda vidjela t o je i gdje je Leonard. Grad je bio nepoznat, ali samo na tren. Put u grad bio je dug, ali samo na tren. Usred grada neprestano se irio trg, usred trga rasla je èudesna magnolija ljubièastih kale a. Sa svih su strana dolazili da se kupaju u njezinu sveèanom svjetlu. Pogled na nju bio je blagdan - svetkovina silaska magnolijskoga anðela. Pogled na nju bio je kao ti ina, kao balzam. Samo je jedna osoba vidjela da je magnolija bolesna.

Ne to ju je nevidljivo izjedalo, ne to u korijenu, ilavo, nevidljivo. Dotièna je osoba jedina znala da se u korijenju magnolije gnijezdi veliki crv. Tre nutak prije nego to æe prepast prostrujati trgom, Ta jedna je ugledala u as, koji æe se dogoditi, ako magnolija poène venuti naoèigled svih njom zadivljenih, i ako se trgo m razlije smrad i huktaj velikoga gmizavca. Onda je Ta jedna koraknula k deblu magnolije, sagnula se i zagledala u zemlju, k ao da je zemlja mutno staklo. Vidjela je da je korijen tanka pukotina, zarobljena u mutnomu staklu, vidjela je da je trag otkinut od puta, i da mezgra uspona jenjava. U dubini se ukazalo veliko oko. Èasak su se gledali. Onda se Ta jedna probudila da ne bi morala umrijeti. No njezino buðenje nije spasilo magnoliju. Pa ako æe se i ta uèiniti za bjelinu i ljubièastu ti inu, to bi trebalo uèiniti na tlu na k jemu magnolija raste. To znaèi - trebalo bi opet zaspati, vratiti se, siæi u grad, u tren-snotvorinu, i izdr ati u suoèenju s podzemnom nakazom - izdr ati samo toliko, ko liko traje tren. A radi se o trenu, iznesenu na tjemenu mnogih odraðenih stoljeæa. U svijetu budnih ne manjka na dobrovoljcima. Samo da magnolija izdr i do njihova s ilaska. Samo da ona, samo da oni... Bez ove neizvjesnosti, bez ove drhtavice, ne ma prièe. »Ona osoba u snu, ona jedna... to sam bila ja«, zada æe Pliskavica plivajuæi uz Leonarda. Odlanulo joj je to se probudila. »Oh, kako je bilo lijepo, i kako stra no! Jo uvijek n e mogu shvatiti da san mo e biti tako iv.« »Dok si u njemu«, reèe Leonard. utke su razmjenjivali misli o snu, pomalo sanene misli. »Znam, znam«, mrmorila je Pliska. »San je morska magla. San je pjena. San nije. Ali to æu s magnolijom?« »Da, zbilja, to æe s njom?« »Ne, ozbiljno. Kako da joj pomognem?« Umjesto odgovora, Leonard je upita: »Reci mi, je li ljep a ljepota ili je ru nija rugoba?« Pliskavica, Ta jedna, èula je pitanje: »Je li ljep a magnolija ili je nakaradniji crv?' S tim pitanjem iznenada je ostala sama. Vi e nije bilo uz nju Leonarda, nije bilo oko nje oceana, nije bilo u njoj modroga romor-razgovora... samo je nasred utonu la trga, istrgnuta iz zadivljenoga sjeæanja mno tva, blistala magnolija ljubièastih ka le a. Tiha i balzamna, a s neèim u sebi, to se pribojava svjetlosti dana. S ovim pitanjem svatko ostaje sam. Odgovarajuæi na nj sebi, Pliskavica je znala da æe pribrojiti svoju vlastitu snagu l jepoti ili pak rugobi. Znala je da æe sama sazvati svoj sudnji dan, svoju porotu, svoga suca, tu itelja, i branitelja; da æe sama dati svoj glas ili jednoj ili drugoj vlasti nad sobom. Bez ove neizvjesnosti, bez ove drhtavice... njezina potraga za Leonar-dom ne bi imala trepet na e nade ni dostojanstvo nezajamèenosti. Uèionica je lebdjela iznad Sinaj-planine, magnetski privuèena isija-njem tamo njih tir kiznih rudnika. Plavo ozraèena svjetlom iz dubine zemlje, na trenutak je izgledala kao golemi tirkiz. Imala je stakleno dno, pa se moglo vidjeti kako u podno ju pla nine vijugaju karavane, robovi, hodoèasnici, vojske, seobe naroda, nestajuæi u oba s mjera - put mora, i od mora. Uèionica je bila be umno, jajoliko vozilo sa Siriusa, k oje se èasovi-to zaustavilo iznad tirkiz-Sinaja, i odaslalo poziv rijetkim, spremn im uèenicima. Uèilo se kako zabiti klin izmeðu sekunde i sekunde. Trebalo je okomito postaviti dlan, prièekati kraj izdaha, i tada, prije novoga uda ha, hitro, èvrsto, zatvorenih oèiju, udariti po meði izmeðu jednoga i drugoga vala. Doli na se izmeðu dva vala tada otvarala, i procijep bi zinuo tako nezamislivo brzo, da su vid i sluh za nj bili spori i nepotrebni. To su bila tajna vrata u livadu, s onu stranu daha i vremena. Najmlaða je djevojèica zabijanje klina smatrala igrom. Ostali su bili ozbiljni. Uèitelj nije ni ta govorio. Pokazivao je. Jednom, dvaput.

Triput. Odjednom, cijela se uèionica na la Tamo. »Gledajte, slu ajte, dodirujte«, progovori sad uèitelj. »I najva nije: budite to, to gleda i slu ate. Uðite u ono, to dodirujete. Uðite, takoðer, i jedni u druge. Tako æete dodiriva i i imati sve, to dodiruju i imaju drugi.« Nastalo je odu evljeno prelijevanje srebra iz oblaka, u srebro u oblak. Uèitelj ih opomenu: »Ne zaboravite natrpati d epove dragim kamenjem. Ono æe vam biti od velike pomoæi kad se vratimo.« Ali nitko nije mogao zamisliti da postoji neki drugi svijet u koji bi se mogli v ratiti. Osim ako taj drugi svijet nije san. Po povratku, nastavilo se s uèenjem, bez sjeæanja. Svi su bili ozbiljni, svi su se s vojski trudili; uèionica je odzvanjala od britkih udaraca dlanom te je podrhtavalo tirkizno svjetlo. Samo je najmlaða djevojèica zabijanje klina smatrala igrom. Zato je i uspjela, posve prirodnom kretnjom. Oslu kivanje odgovora bilo je nalik na struganje kreèa s fresaka: pomno, bri no, s mal im otkriæima velikoga prizora. Negdje u petomu moru nalazila se visoka uru evina grada, podignutoga na raspadnutu kopnu, neznano kada. Grad je bio kraljica svih mora. Imao je sedam luka. Na jed nomu je zidu hrama sablasno blijedila freska uskovitlanoga zbivanja, kojemu se n ije mogao ni naslutiti utonuli razlog. Iz zbivanja su gledale staklene, raskolaèen e oèi divova, koje kao da su zurile u smak vlastitoga svijeta. Pliskavica je èesto lunjala utonulim hodnicima, kolutajuæi ispod golemih smrskanih k upola, zagledajuæi u uspomene i krhotine, kojih vi e nigdje nije bilo, osim ovdje, n a dnu petoga mora. Bila je radoznala. Malo prepla ena. I èudno tu na. Tko su bili ti divovi? to su oni sve znali, to imali? Jesu li poznavali Leonarda? Dodirivala im je oèi i ruke usnama, mrmoreæi: »Ka ite mi...« Sve to se èulo bio je romor mora. Taj uvijek isti, uvijek neumorno modri, romor mor a. Ali se uho u tomu èasu romoru odazvalo, i u romo-ru stalo dodirivati tragove, r azabirati odgovore, mnoge od njih i starije od pitanja. Tu je bilo upisano i saèuv ano sve to je ikada izronilo iz mora ili u nj uronilo. Kao da stru e kreè s freske, P liskavica stade oslu kivati zvuk utonuloga svijeta. Uskoro se zvuk stade rastakati na boje i oblike. Oni su najprije treperili na ne sigurnoj granici vida i sluha. Potom se malo-pomalo uèvrsti e, i smjesti e se u sliku prostranoga, sunèanoga, rasko noga kopna. Veliko je bilo njihovo kopno. Veliko je bilo njihovo znanje. Velik je bio njihov glavni grad. Velik je u glavnomu gradu bio sunèani trg. Veliko je bilo na trgu bl agdansko mno tvo. Velika je bila njihova vlast nad susjednim kopnima i morima. I v elik je bio potres, koji ih je tri puta za redom sna ao. Onda ugleda divovsku kristalnu piramidu, podignutu negdje na sredini kopna. Kri al a je kroz svoje tijelo iskre i nijeme munje. Iz nje je zujala magla visokoga nap ona, protkana svjetlosnim mecima, a ovi su se neèujno rasprskavali u svjetlima gra dova, i u tornjevima svjetionika. Ugleda usijane staze magnetskih silnica, kojim a su jurila jata srebrnih vozila, zalazeæi pod ko u mora i meðu opne oblaka. Ugleda pr izore bajki, mitova, legendi, kako se dime iz spaljenih slova, i kovrèaju se na sv ili vremena. Ugleda, duboko u podmorju, potmulo, sporo uru avanje vatrenih naslaga , iscrpljenih nara tajima neobuzdanih potro aèa. Ugleda nevidljiv uzgon podzemne plazm e put tijela kristalne piramide. Ugleda prvi potres i raspad kopna na tri velika otoka. Ugleda potom uton i vrisak sva tri. I onda se sretne s izbezumljenim pog ledom utonulih divova. I shvati da su oni ostali zarobljeni u slici svoje propas ti, i da se ne mogu od nje odve-zati. »Leonarde«, pro aputa»,zar ti nije ao? Za to im ne pomogne ?« Iz romora zaiskri odgovor: »Poma em im. to misli , za to sam te njima poslao?« Pliskavica ih stade dodirivati usnama, govoreæi: »Zar ne znate da vi e nema grada od sedam pristani ta ni velike kristalne piramide? Da nema vi e ni vas ni va ega carstva? Zar ne znate da ste mrtvi - da ste odavno mrtvi ? Idite i odmorite se, spavajte, a ja æu èuvati va u fresku. I jo æu svim pliskavicama ob javiti to sam èula i vidjela. Odsada æe vas rod pliskavica zauvijek pamtiti!«

Na oèi divova se, kako se Pliskavici uèinilo, poèe spu tati mrena sna i zaborava. Ali za to u Pliskavièinim oèima zaiskri e suze sjeæanja. Pijesak se srebrio ispod punoga mjeseca. Noæ bija e nalik na tamno-modri safir, posu t svjetlucavim trepetima oèekivanja. Djevojèica je lebdjela izmeðu srebra i modroga safira, zagledana u svoje tijelo, koj e joj je le alo do nogu. Djeèak je lebdio do nje, i on zagledan u svoje tijelo, pru en o po pijesku, tik uz tijelo djevojèice. »Hej«, reèe djeèak, »znao sam da ti to umije .« »Oh, da, ja to tako radim veæ odavno«, reèe djevojèica. »Prvo se i èupam iz stopala, pa se dugo izvlaèim iz golijeni. Stopala su kao smola. Pu taju te, pa te ne pu taju. Uh, to je ba ... Ruke i ramena, to ide lako.« »Najte e se odlijepiti od onoga to dodiruje zemlju«, promrmlja djeèak staraèki. Potom za utje e, opet zagledani u svoja nepomièna tijela. Onda djeèak nacrta prstom ljuljaèku. Na zraku. Prst je ostavio modar urez u safiru. Ljuljaèka se zaljulja ispod njih dvoje, zaleti se nad puèinu, dodirnu niski oblak. »O èemu li visi?«, pitala je nehajno djevojèica. No vi e ju je zanimalo njezino tekuæe, isk ièavo, providno tijelo. Koje se talasalo od njezinih misli. Kroz koje se prozirao a l, pijesak, mjesec, pr inski val. »Evo, neka visi o grani jorgovana«, odluèi djeèak i po alje uvis ljubièastu, rascvjetanu gr nu, otkinutu od nenacrtana stabla. »Kako bi bilo da se vi e ne vratimo u ona te ka i dosadna tijela?«, pitala je djevojèica d ok su se ljuljali. »Ovako se mo emo igrati lovice s pliskavicama, i biti br i. Ovako m o emo prolaziti kroz kamen, i kroz vatru, mo emo slu ati kako rastu biseri, i jo sva ta.. .« Dva su tijela na alu èula njezine rijeèi. Sjela su na posrebreni pijesak, zagledala s e u ljuljaèku velikim, èeznutljivim oèima, i uzdahnula. »Dobro, vratit æemo se«, reèe djevojèica, uzdahnuv i i ona. Uzdahnuo je mjesec. Samo se djeèak smije io. Katkada se znala ljutnuti na Leonarda. Njezina se ljutnja odnosila na okrutnu moguænost da njega mo da i nema. Njezina se ljutnja takoðer odnosila na nesnosnu moguænost da Leo-nardova igra skrivaèa nema kraja. »Ti-koga-mo da-i-nema«, obrati mu se ona jednoga dana, »ja nemam nikoga osim tebe, na ko ga bih se mogla ljutiti. Primi, dakle, moju ljutnju i odgovori mi po teno: je li t ebe stvorila moja vjera i nada, pa ja onda, razgovarajuæi s tobom, razgovaram sa s amom sobom i svojim potrebama? Ili...?« Leonard joj je raznorazno odgovarao: katkada glasom sti anoga huja i gromora, katk ada neèujnom slikom maæuhice. Katkada je èula svoju vlastitu hitru misao, tamnomodru, sa srebrnim bridom. A katkada, utnju dubine. »Mene nema izvan tebe«, za ubori joj srce. »Besmisleno ti je pitanje. Mi nismo dvoje, os im zbog kratkotrajne igre. Odgovorio sam na oba tvoja pitanja. Ja sam tvoje srce , voljena.« Boreæi se s dahom, ona povika: »Ako si ti moje srce, za to sam tako osamljena i srdita? I za to ne znam da si ti moje srce? Za to moram sumnjati? Strahovati? Tugovati? I za to te tra im u svih sedam mora ?« Kucaji su zamirali. »To je tajna. Dogovor. Imaj povjerenja.« »Ne elim umrijeti«, ciknu djevojka, ciknu Pliskavica. »Jedva te èujem...« »Vidi li? Ja sam tvoje srce, koje te kucajima dr i ivom. A nikada me nisi oèima vidjela. Ipak, vjeruje mi, jer me oslu kuje . Vjeruje da postojim, jer inaèe ti ne bi postojala. Ali to nije dovoljno: vjerovati da ja jesam. Mora imati povjerenja u moje razlog e, u moju ljubav. Mora mi predati svoju misao.« Kucanje se opet èulo, nje no poput topota morskoga konjiæa. Ona se ponovno naðe u sedlu svojega daha. Dah ju je negdje nosio, a ona se nije raspitivala kuda i kamo. Htj ela je razmisliti, ali nije u sebi na la ni jedne misli. »Sve su one kod mene«, smije ilo se srce. »Dobro, reci mi samo jo ovo: ako si ti moje srce, to je sve ovo oko mene?« »I to je tvoje srce.«

»Ja to ponekad znam, Leonarde. Ali danas, danas je takav dan, te ne znam.« »Vidjet æe to jednoga dana kad se prestane pla iti ljubavi. Svih sedam mora i njihovih s edam moreuza, s bilijunima njihovih stanovnika, i svih sedam kopna sa svojim trilijunskim vrve om, izvan tebe su, ako ih takvima vid i . A u srcu su ti, ako ih srcem obujmi .« »Leonarde«, kriknu Pliskavica, »ali ja tebe elim zagrliti! Tebe, a ne tvoj trilijunski svijet! Kako da zagrlim svoje srce?« »Zato sam i do ao u liku Velikoga Dupina. Da bi ti zagrlila svoje srce, voljena.« Oglasio se bijeli prasak. Djevojka na alu, sama poput galeba, ugleda visoki, vodo skoku nalik skok goleme ribe, nasmijanu pjenu svih sedam mora. Jedan od zaboravljenih razgovora, bio je i razgovor o èe nji. Ona je htjela znati èezne li on za njom, koliko ona za njim. Leonard dugo, stoljeæima, nije odgovarao. Onda ju je jednoga jutra, kad su oboje bili u ljudskomu liku, doveo na jedan vjeèn oliki al u obliku vala, i pokazao joj more, kao da ga nikada nije vidjela: obale su bile puka sanjarija puèine. Kleknuo je, zahvatio od mora èa om, zagledao se u to za robljeno, sada nemodro more, i onda ga stao izlijevati, gorki po gorki prozir u bezobalni, neprozirni ocean. I rekao: »Èe nja je èe nja, more je more. Ali tebi je ono u èa i, da, katkada u krèagu. A pogledaj m oje èe nje! Pogledaj - odatle ga i tvoja èa a zahvaæa.« Sjetila se djetinjstva, tako ga se munjevito sjetila da nije imala vremena razab rati sjeæa li ga se pliskavica, ili djevojka. Sjeæanje kao s vrha zlatnoga koplja, s a iljka skoka: trenutak u kojemu se sve javi, rasko no potanko, i neuni tivo. Najprije je izronio vrt, natkrit palmama i oleandrima, obrubljen starim zidinama , mirisima ru marina, i opet, romornim morem. Pod palmom je sjedila malena djevojèica kovrèave kose, trepereæi kratkim ruèicama. Sjedi la je nasuprot tamnoputu djeèaku, koji joj je pokazivao kako se sadi morska ciklam a: probu i se rupica u mahovini, u nju se spusti kamenèiæ s bijelim znakom, duhne se u rupicu, i ciklama iskaèe, sva od mirisa, boje, i sjaja. Djevojèica je poku avala isto to i djeèak. Buduæi da je bio pet/ est godina stariji od nje on je brzo i vje to sadio ciklame. Djevojèica je pljeskala kratkim ruèicama, duhala, cièala, ali ciklame su nicale samo pod djeèakovom rukom. Onda je tamnoputi djeèak pljesnuo dlanovima, i dvije su se sekunde same rastavile, otvoriv i prolaz poput lijevka. Djeèak je s djevojèicom kliznuo u jednu drugu sliku, koja im je upravo hrlila ususret. To je bila ulièica siroma noga sela na jugu jedne daleke, spr ene zemlje. Nije bilo oleandara, nije bilo ciklama. Bila je srebrolika , èas-rijeka, èas-rjeèica, èas-potoèiæ, èas-voden-konèiæ. Nije bilo mosta preko rijeke, ni puta do sela. Tumarala su ovuda mr ava stada, vrlo ila se smeða pra ina, vijugali trago vi naoèarke u pra ini. Bila je to izvrsna skrivaèica za ono to se svijeæom tra i preko sed m mora i sedam kopna. Ovdje se govorilo nepoznatim lelujavim jezikom. No djevojèic a je razumjela svaku rijeè. Djeèak ju je nosio na vrh brda. Za njima su se natiskivala seoska djeca. Svi su ht jeli dirati djevojèicu. Ali ona se izmicala njihovu dodiru, mr tila se, plazila im j ezik, svakojako se kreveljila, svejednako grleæi svojega nje noga prijatelja. Djeca su se smijala, opona ajuæi njezino krivljenje lica. Smje kao se i djeèak, i nosio ju je, nosio, nosio, do na vrh brda. »Kad odraste , hoæe li se udati za mene?«, pitao je djeèak. Iako tamnoput, on je bio modar modar, sve modriji. »Da«, rekla je djevojèica, ne znajuæi na to pristaje, no znajuæi to treba reæi. Ali kad s egnuli vrh, kad je sunce iz zdenca uza lo na nebo, ona je znala na to je pristala, i sunce je saznalo da je sunce. Vrh brda pretvori se uto u vrh skoka, u vrh vala, u iljak trenutka. Pliskavica je izvela svoj okomiti prevrtaj pod suncem. I sletjela. Naime, zaboravila. »Daj da ti i usnama ka em da te volim«, reèe djevojka-pliskavica, sjedeæi na alu. Dupin se smje kao, uzbacio pjenu avi vodoskok, i zaronio. Od svih stvari pod nebom i na zemlji, more je najveæma nalik na poljubac, poljubac najveæma na more. »Do ao sam da ti poka em more«, rekao joj je kasnije, na pijesku ala. »U moru si, pliva m

m, od mora si naèinjena, da, od njegove najgu æe modrine. Pa ipak, ne vidi ga. Niti ga vidi , niti mu èuje romor. Do ao sam da ti poka em to je more. To je moj naèin da ti ka e iko te volim.« »Vi e ne marim za more«, reèe molbeno Pliskavica. »Ti si ono to jedino elim. Tebe jedinog ra im.« »Ne zavaravaj se«, reèe Leonard zagonetno, kao onomad u rascjepu sekunde. »Ti i ja smo m ore. Sve ostalo je rima na ega imena. Do ao sam ti pokazati tko si, oh, ti romore, t i neumrlo more.« »Ja vi e i ne hajem znati jesam li more. Ali ako ti ka e da sam more, onda dobro, more sam. Stara kornjaèa mi je natuknula ne to slièno - gle, sada me spopadaju njezine rijeèi . Rekla je: o velikoj se stvari radi, o tebi se radi. Ali ja i dalje mislim onak o kako osjeæam. Svejedno mi je tko sam i to sam - i jesam li na kopnu, ili u vodi, samo ako sam s tobom. To je valjda ljubav, nije li?« Od svih stvari pod nebom i na zemlji, ljubav je najveæma nalik na more, more najveæm a na ljubav. Daleko, sred puèine, Leonard je carevao, sam. Njegovi su skokovi doticali sunce, n o nije bilo nikoga da se tomu divi. »Htio bih sebe darovati«, kliknuo je u pustoj neobuzdanosti svojega veselja. I, kao kad se èa a prelijeva, rodila se Pliskavica. Zapoèeo je dugotrajni, razigrani dan darivanja. »A sad bi htio sebi darovati«, reèe potom, sti ano. Od te se elje stala spu tati veèer. I, o kad se pjena zrakom prerasipa, rodila se Pliskavica. Zapoèeo je onaj isti dan, ali je zapoèeo od veèeri; dugotrajni, bla eni dan uzdarja. »Mislim da je sve jednostavno«, reèe Pliskavica morskomu medvjediæu. »Kad ti nagazi na je ja osjetim bol u peraji.« »Hm«, zamumlja medvjediæ, »ne razumijem...« »Kako ne razumije ? Mi smo svi jedno. Mi smo svi modrina. Mi smo svi Leonard.« Medvjediæ se nadu i smijati. Ali i taj smijeh bio je naèinjen od Leo-nardova smijeha. Pliskavica se razboljela. Njezino se hitro, srebroliko tijelo ohladilo. Stalo je tonuti prema dnu. Djevojèica je pala u postelju, obrasla ju je tamna vruæica. Èinilo joj se da tone u ne ko moèvarno, groznièavo more. Mali se morski pu spetljao i prestegnuo kolutima, kao omèom. Njegovi su koluti, zab unom, stanovali u br emu vremenu. Jedan je ugljen u utrobi Afrike naglo zaboravio tko je, pa je prekr io red i pravi lo svojega roda, prerano preskoèiv i u dijamant. Jedna se vatra u nebesima podigla protiv leda u nebesima. I tako redom, jedno za drugim, ali svi u istomu èasu. Jedno odstupno ne to, kad krene, prodijeva se istodobno kroz svekoliku ne tost - na razne se naèine prodijeva, nekad primjetne, kao svrab, nekad neprimjetne, kao jako razrijeðen potres. »Je li sve od Leonarda?«, upita e ju. »Jest.« »A je li sve Leonard?« Njihove su se oèi krijesile u polumraku, jedva èekajuæi da ona izgovori krivovjerje. Pliskavica ih pogleda s ljubavlju. »I jest, i nije«, reèe. »Jest, kao to je sva va a ikra jednako iz vas i od vas. A nije...« Zastala je, u utjela. »Unatoè svemu, ne znam kako i ta u ovomu moru mo e ne biti Leonard«, prozbori tiho. »Znaèi, i sve nemilosrdne grabe ljivice su Leonard? Sva tama i mrtvilo, takoðer su Leona rd?«, slavodobitno doèeka e njezinu misao istra itelji. »Ne znam mo e li ikakva tama, ikakva okrutnost... ikakva mrtvost biti tako tamna, ta ko okrutna, i tako mrtva, kao to je modra njegova mo-drina i njegov smijeh... A m odrina i smijeh su, kao i more, u svima i svemu, zar ne?« Ova rasprava pred sudom traje tisuæama godina. »Leonarde, kako si lijep«, raznje eno je cvrkutala Pliskavica. »Kad bi samo znao kako si lijep.« »Komu to govori ?«, za uborio je prenera eni morski klobuk. »Kakav Leonard? Gdje ti je Leon rd?« »Ja upravo gledam gdje oko mene ple e mali morski klobuk, upravo ga slu am kako ubori.

I divim se Leonardu.« »Kakav li je taj Leonard, kad te ovaj ljigavi i mlohavi klobuk na njega podsjeæa? Da je bar morska zvijezda.... ali klobuk?!«, podrugljivo je govorilo stabalce koralja . »Uh, huh, klobuk!«, zagrglja koljka prezrivo. »Ja gledam kako mirkaju koraljni cvjetovi, kako biseri krupnjaju u koljci... i divim se Leonardu.« »A gleda li kako ulje ura pro dire pliskavicu - divi li se i tada Leonardu?« »Da, divim mu se i kad ulje ura pro dire pliskavicu. I kad veliki, dlakavi morski pauk uhvati u svoju mre u pticu ar-pjevicu. I kad ribar dvo-no ac baci povraz...« I Pliskavica radosno poskoèi, nasmijav i se glasnom pjenom. Te noæi Leonard pokuca na koraljno drvce, na koljku, i morski klobuk, rekav i prijeko rno: »Zar vam nisam rekao da sam sve ovo ja? Da ste sve ovo vi? Da smo sve ovo mi?« U estomu moru pojavila se ulje ura - gromadna, besvjesna, opaka. Sve je pred njom bje alo, skrivalo se pod kamen, u duplju, u a , pod lopuh. Nitko vi e nije bio bezbri an, igre su presahle, etnje se skvrèile. Pa ni Pliskavica nije vi e ono liko skakutala po valovima. Ali nije odustala od nakane da otpliva u sedmo more, i tamo naðe Velikoga Dupina. Kad se pribli ila moreuzu estoga i sedmoga mora, ogromna crna sjena projuri ispod n je, i gotovo istoga trenutka ona se naðe pred razjapljenim èeljustima - gotovo uplov i u njih. Ulje ura progovori hrapavim glasom: »Zna li tko sam ja? Zna li u èije ralje ulazi ?« Pliskavica se sjeti rijeèi iz rascijepljene sekunde, zaboravljenih rijeèi, kojima se smijao medvjediæ, kojima su se rugali morski klobuk, koljka, i koraljno stabalce, i koje stalno, uporno ne èuju klice, ptice, vulkani, krijesnice... »Znam«, klikne. »Neæe me prevariti. Ti si Leonard!« Ulje ura se strese, kao od strujnoga udara. Tada se sa zarðalom kripom zaklopi e opake èe ljusti, i ona prozbori tiho, promuklo: »Ah, tako. Ti zna lozinku. Plovi s mirom, mala ribice!« »Za to ti mene voli ?«, nije odustajala. Leonard je na èasak sebi dopustio izgled zbunjenosti. »Za to - pa zato, jer ja ne mogu ne voljeti. Inaèe, to ne bih bio ja.« Gledala ga je zaljubljeno. Leonard je sebi dopustio veseli prevrtaj, kao kad se ne to va no otkrije. »A ti mene - za to ti mene voli ? Sad je Pliskavica bila iskreno zbunjena. »Kako za to? Pa tebe je nemoguæe ne voljeti. Ja te ne mogu ne voljeti. Jer ti si...« I ona ga opet zaljubljeno pogleda, dovr iv i tako svoju definiciju Le-onarda. Pogled a ga, ali je vidjela samo i jedino Velikoga Dupina. Nije vidjela ni more ni kopn o ni nebo ni sunce. »Samo je mala razlika izmeðu tebe i mene«, reèe Leonard. »Samo mala, maju na razlika. Ti si rekla: Ja te ne mogu ne voljeti. Ja sam rekao: Ja ne mogu ne voljeti.« Leonard zaokru i pogledom oko svijeta, i usput ponovi svoj prevrtaj otkriæa, a gleda o je u Pliskavicu. »Umorila si se«, reèe sa alno Veliki Dupin. »Umorila si se od potrage. Od igre. Od otkriæa. k i od radosti. Ovo je kolo do obzora, a obzor je samo novi kolovrt. Uvijek te i znova namami da iz ovoga obruèa otpliva u onaj. Zar ti nije dosta?« »Oh«, zajeca ona. »Dosta mi je! Okrutno je ivjeti bez tebe. I kad mi se uèini da si mi na domak ruke, tada shvatim da je to bila samo pusta jeka mojega dozivanja. Leonard e, ti mi jedini mo e pomoæi da te naðem!« »Dajem ti udicu, koja me neæe mimoiæi«, reèe na to Leonard. »Udicu, kojoj, jedinoj, ne znam odoljeti. Tvoje je da prepozna moju peraju meðu trilijunima drugih. I kad je prepoz na , da tada baci udicu - ne prije.« »A kako æu prepoznati tvoju peraju?«, tjeskobno upita djevojka-pli-skavica. Stavila je udicu svrh srca, te je ova podrhtavala od kucaja, èineæi se ivom. »Pla im se da æu pogrij ti, kraj tolikih drugih peraja...« »Okreni se prema vlastitomu repu, i znat æe kakva je moja peraja.« Svoju najveæu tajnu Leonard je u aptao u uho morske trske. Netko je to od morske èelja di vidio, i rastrubio je vijest. Morska je trska u tala, u tala, svi su slu ali, slu ali, i svi su èuli samo u tanje trske. No stvar se sastojala u tomu da se slu a ti ina izmeðu

a. A to je, dakako, bila posljedica izbora po gluhosti ili sluhovitosti. Morska je trska ponajmanje znala da se ne radi o njezinu u tanju. Leonard je tako ispunio svo ju elju da krikne iz sebe svoju tajnu, i da je ujedno za titi od razuzdanoga nesluh a. Uèionica se nalazila na Kaila planini. Ona je bila jedina uèenica. Sjedila je u prvoj klupi, smjerno, pobo no, mada joj je u srcu gorio oganj elje za znanjem. Uèitelj je, nevidljiv, stajao pred kolskom ploèom. Vidljiv je bio samo tap sa svjetleæim vr kom, ko jim je pokazivao razne toèke na nebeskoj i zemaljskoj mapi. »Zapamti, mi sada nismo samo na Kaila u. Tamo, iza obzora, takoðer si ti, takoðer sam ja , samo to ti ne zna da si tamo, a ja znam«, govorio je uèitelj. »Ovo, zna -ne zna , sva j azlika meðu nama. Mala, maju na. Inaèe, ti ne bi sada sjedila u klupi. Hajde, pogledaj sad put sjevera, i reci mi to vidi .« »Hej, na sjeveru pada snijeg! Nikada nisam vidjela snijeg, ali ja znam daje to sni jeg. Gledam oblake. Izgledaju kao tamni, tromi kitovi! Gle, odjednom vidim milij un pahuljica. Odjednom, jednim pogledom, cijeli milijun.« »Vidi li milijun? Kako izgleda milijun?« »Ne, ne vidim milijun, vidim pahuljice. Jer one nisu milijun puta jedna. One su je dna, vi e jedna, vi e jedna... i sve tako do milijun. I ja vidim svaku. Istoga èasa, s vaku. Je li takav i tvoj pogled, uèitelju?« »Ka i mi, kakva je svaka?« »Svaka je drukèija. I svaka je najljep a. Jasno ih vidim. Nisam znala da ima toliko ra zlièitih èipaka od snijega i leda. A koliko jo oblaka èeka na red da se zgusne i rodi n ove milijune! Tko je sve to izmislio?« »Izmi ljaè.« »Ah, taj ima ma tu! Pa dobro. Ali da toliko toga izmisli...?!« »Vidi li jo ne to?« »Da, vidim jo ne to. Svaka je pahuljica sama. Svaka èuva tu svoju samoæu. Èudno.« » to je èudno?« »To, to je sama. A ti si me uèio ne to drugo, tamo negdje, èini mi se, u ju nim morima. Uh kako je ovdje hladno!« » to misli , za to je sama?« »Pa valjda zato to nema nijedne druge poput nje - svaka je zauvijek drukèija. Svaka j e uzorak, koji se ne ponavlja. Rekla bih da svaka eli sebe saèuvati za neku izlo bu n eponovljivih. Zato je sama... Jesi li ti sam, uèitelju?« »Ja sam sam«, doðe odgovor iz daljine, iza obzora. »Jesi li sam kao snje na pahuljica?« »Ne, ti si sama kao snje na pahuljica. Ja sam sam kao snijeg.« »Kako to i za to - objasni mi, molim te!?« »Nema obja njenja. Nema kako, i nema za to. Ima tako, i ima zato. To je sve. Na jugu s i vidjela ribarske mre e, zar ne? Mre a - to su koncem povezane rupe. Svaka je rupa mjesto za sebe, i ne dodiruje drugu. O sebi bih rek ao da sam mre a. O tebi, da si rupa.« »Oh«, prousti djevojka pokunjeno. Prispodoba, iako jasna, nije joj se svidjela. Uèitel jev tap okrenu se sada uvis. »Pogledaj iznad svoje glave, i reci mi to vidi .« »Gle, gle, zar je veæ noæ?«, zabezeknu se. »Vidim zvijezde. Velike, male, plave, s repom, srebrne. Vidim èak i one tamne - crne su kao bezdan.« »A nebo?« »Nebo se ne vidi - ono je naprosto tu...« »Ti si sama poput zvijezde. Ja sam sam poput neba. Zna li sada razliku izmeðu na e dvij e samoæe?« Djevojka je poniknula. Oganj se u njenu srcu naglo ugasio. »Oh, Leonarde«, procvili. »Sad bih zaplakala, sad bih jako zaplakala, sad bih zaridala . Ne mogu podnijeti da ti bude sam. Ta svatko ipak ima nekoga, pa makar na kratko . Zar ti ja ne bih mogla bar malo ubla iti samoæu?« Uèionica je zadrhtala, orguljno zablistala, biseri su zabiserili zrakom, prosula s e muzika smjehovito, ne tedice, roðendanski. »Ne daj se zavarati«, zabrujalo je sa svih strana. »Nitko nije tako bogat dru tvom kao j a. Tajna moje samoæe je u tomu to ona sve obujmljuje. Nema nièega izvan nje. Tvoja sa

moæa je tvoj osjeæaj da nisi obujmljena. To je ta mala, to je ta maju na razlika...« Ona osjeti da se uèionica nji e, kao da je na hrptu velike ribe koja se sprema zaron iti. »Da, zbilja«, dometnu uèitelj, »ta razlika izmeðu tebe i mene... o njoj æemo sljedeæi puta. Uostalom, zar ne zna da razlike ne postoje?« Sada je dostajalo samo usiljeno htijenje da se lanac sekundi zaustavi, pa da se dvije karike spremno razdru e, i otvore put u slobodu od vremena. Djevojèica, koja j e ja ila na hrptu pliskavice, radila je to iz zabave; ali i zbog elje da susretne s vojega modroga prijatelja, koji je, po obièaju, bivao sve modriji. Pliskavici se èinilo da je to Leonard, djevojèici se èinilo da je to djeèak. Kad se razm isli, i pustinji se èinilo da je to cvijet. Upita e ga jedna i druga: »Zbog èega postoji kopno i more? Za to nije sve kopno, bez mora? Za to nije sve more, be z kopna?« »Hm«, odgovori im on. »More je za ljubav, a kopno je da o toj ljubavi slu a, i u nju se zaljubi. Isto vrijedi i za kopno. Naroèito ono pustinjsko.« »Za to si me zvao?«, upita e uglas sve pliskavice, sve djevojèice, sve djevojke, sve stari ce; upita e korovi svih putnika u sunèani grad, upita e svi koralji, sve zvijezde, svi vulkani, sve sekunde, sve pustinje, svi ljudi, sve ciklame, sve haluge, sva zrn ca morska, sav pijesak sa ala - upita e bezbrojnim glasom tu jednu stvar. Leonard se nalazio u sredini ovoga aropleta. Kolo se oko njega zavrtjelo prstenol iko, sve obzor za obzorom. »Za to si me zvao?«, romorilo je odasvud, sve modrije. More se uspravi u Leonardu, i takne tjemenom sunce. »Zvao sam te da mi bude drug u igri«, zabrujalo je u srcima. »Zvao sam te da podijelim s tobom svoj smijeh. Zvao sam te da ti prièam o sebi, i da ti tako poka em tko si ti , voljeni.« Sam je izabrao tko æe ga èuti. Poveo ju je na èas-rijeku-èas-potok-èas-voden konèiæ. U plitkoj vodi irile su svoja krila oljke, zanesene prièom o leptirima. »Da se provezemo?«, upita djeèak. Djevojèica je potvrdno kimnula. Ali ona bi potvrdno kimnula i da je djeèak rekao kak o je vrijeme vratiti se kuæi, meðu oleandre i ru marine. Djeèak je èuènuo, i nacrtao u pijesku velik, starinski brod. »Uði«, rekao je. Tako su otplovili sve do mora, i dugo ih nije bilo nigdje drugdje nego samo u da ljinama svijeta. »Eto vidi , to je san«, govorio je Leonard. »Misliti da sam ja samo djeèak. Misliti da ja nisam i djevojèica. Uopæe, misliti.« Djevojèica je potvrdno kimnula. Ali ona bi potvrdno kimnula i da joj je Leonard re kao ne to posve drugo. Jer ona je vi e vjerovala njegovoj rijeèi nego svojim oèima. »Do ao sam da ti ka em da samo more mo e dodirnuti more. Da samo more mo e uta iti svoju e morem. Da samo more èuje i razumije romor mora«, reèe Veliki Dupin, plivajuæi uz Pliskav icu izmeðu dva daha, dvije sekunde, dva vala. »Uvijek samo more, more. to æe meni more?«, progunða Pliskavica. I plaho upita: »Za to mi prièa o sebi?« »Prièam ti o sebi. O moru ti prièam.« »Ah! Do ao si da mi ka e da si ti more?« »Leonard je more.« »Ah! A to sam ja, koja istinski volim Leonarda?« »Do ao sam da ti poka em da samo more voli more. Povorke su pliskavica jurile ispod svoda ove reèenice, tko zna kolika tisuæljeæa, sve dok jedna od njih, naime, Pliskavica, ne zastade. Zaustavi se zlatni sat, uobruèi se vidik u oku. Modre Leonardove rijeèi potakose u Pliskavici visoki skok pobune. Valovi su se oko nje kovrèali, naizgled vrlo nevino, a ona je bila spremna umrijet i ili se prestvoriti u ulje uru. »Do ao sam da ti poka em... da samo more voli more.« Jo uvijek su plivali kroz tjesnac iz meðu dvije sekunde. »Ah! Ali meni i nije do mora. Meni i nije do mene. Ja istinski volim samo Leonarda

...! »Do ao sam da ti poka em da more voli samo more.« Pliskavica se skameni nasred puèine. Bila je sama. Jedan od mnogih putnika u sunèani grad, jedan od rijetkih nalaznika sredi njega trga ... i meðu nalaznicima jedan posve uobièajen skretaè u raznobojno etaèko mno tvo... taj cj lokupni jedan, jednoga je dana iznenadio samoga sebe: usred razdraganoga vrtuljk a osjetio se zdosaðenim i prevarenim, to je bila rijetkost meðu skretaèima. Ni sjajni mjesec ni presjajno sunce ni skok duge ni vrzin koloplet prostora, vre mena, i ljudskoga plemena, ne bijahu vi e dovoljno novi, da on ne bi oæutio svoju st ra nu starost. Taj jedan, tako rijedak, shvatio je da je star, beskrajno star. Mno t vo, kru ni korzo arenila, lelujalo je oko zdenca, èavrljajuæi, smije eæi se, meðusobno se dravljajuæi, susreæuæi se po veæ nebrojeni put (»o, zar opet?!«). Izmjenjivale su se opojne nargile, nutkale se iz svih ruku kutijice sa svilenim, hipnotièkim mirisima, prazn ile se èa e u èast vjeènoga ophoda oko sunca. Mno tvo je bilo slo no u tomu da se treba gus o uzajamno podr avati u svojoj krugolikosti, arolikosti, i stvarnolikosti; u tomu j e bilo neizmjerno vje to. Ali Taj jedan je poèeo sumnjati. Stao se uljati prema unutarnjemu rubu korza, odnosno, prema uboru zdenca. I dalje se smje kao, kao da je potpuno i sretno uronjen u pijanstvo planetnoga lelujanja. Pa i on je bio neizmjerno vje t, pazeæi i pomalo se pla eæi da ga mno tvo ne pronikne, i n e poduzme mjere zadr avanja. Sve vi e je osjeæao da se uhvatio u ko tac s vlastitim snom . Taj jedan jednoga je èasa, svojom junaèkom sreæom i zaslugom, uspio dotaæi rukom rub zde nca. To je bio dodir koji ga je oslobodio straha. Mno tvo je odjednom problijedilo , uvenulo, sme uralo se, skvrèilo. Podsjeæalo je na sliku na kazali nomu zastoru, sliku koja se lomi i nabire, jer se zastor pomièe u stranu. »Od èega lije naèinjeno, te mi se èinilo tako nemilosrdno stvarnim?«, pitao se Taj jedan, è kajuæi glavni prizor iza zastora. Glasovi su i zvona uto zanijemili. U muku se zaèuo zvuk, pomalo rezak, kao kad se para tkanina. S ramena mu stade kliziti ko uljica, lako, polako. Ramena zadrhta e. K ako je ko uljica klizila, tako se od pleæa poèe e sama od sebe iriti velika leptirska kri la. Bila su naranèastozlatna. Bez naroèitoga èuðenja gledao je kako se pretvara u leptir a. Po krilima zatreperi e mnoge oèi. On je svima njima gledao u isto vrijeme. Nije ni p rimijetio kad se otisnuo s tla. Lagano je zalebdio nad trgom. Na ao se na pozornic i, do maloèas zastrtoj. Bio je njezin glavni prizor. Glavni glumac. Gledao je priz or iz prizora - sam je bio svoj gledatelj. Vidio je da kru no blagdansko mno tvo, trg, putovanja, i turobni sjever, nisu bili n aèinjeni od neke odreðene tvari, pa bila ona i najpauèinski-ja. Oni su bili naèinjeni od nezrelosti i mrene njegova vida. Postojali su dok je postojala kukuljica. Naprosto su bili opna jedne (proraèunate a svrsishodne) zabrane leta. More nije bilo sasvim more ni kopno sasvim kopno. To njihovo »sasvim« mijenjalo je m iris i boju, i ovisilo je o vjetru. Jedino se tako moglo ne predvidjeti to æe se noæa s sanjati. Djevojka je u snu znala da je ona i pliskavica. Sjedila je na alu i gledala kako se visoko, u tamnoj modrini neba, pali stotinu i osam zvijezda. Bile su ive i zat reptane, nalik na morske zvijezde i na koralj-cvjetove, ali ne sasvim; jer bile su nalik i na ne to to nièemu nije bilo nalik. Tomu su neèemu nalikovale ba sasvim. Poèele su padati u more, duboko, bez glasa, i istoga su se èasa pretvarale u stotinu i osam dupina. Skoèila je u more, meðu njih. »Koji je od vas Leonard?«, cièala je. Dupini su stotinu i osam puta odgovorili: »Ja!« U tomu snu bio je jo jedan san, nalik na prvi, ali ne sasvim. Opet se rascvjetalo stotinu i osam zvijezda, visoko zatreptanih. U ti ini, poèe e padati u more. Pretvori e se u stotinu i osam dupina. Svaki je od njih pitao Pliskavicu: »Hajde, pogodi, tko je od nas Leonard?!« Ali ona je u ovomu snu znala Leonardovu tajnu. Rekla je: »Svi ste Leonard. Sasvim ste svi Leonard.«

Lk^ju.bL< .,, Jednom, kad je bila zvijezda, Pliskavica je iknula u prostor, tra eæi zvije ðe Velikoga D upina. Netko joj je rekao da ono postoji. To je bilo jo neotkriveno zvije ðe, iako je matematièki bilo izraèunato i dokazano njegovo djelovanje na sva druga zvije ða, sunca, galaksije, i planete, te na krivulje prostora i vremena. Raspraskavala se jureæi, a èe nja joj se arila u praznini, ostavljajuæi dug, svjetlosni t rag. eljela se zarinuti glavom u tijelo Velikoga Dupina, sve do kraja repa, do po sljednje iskrice i eravice; nije joj bilo do toga da ustrijeli svoj cilj, veæ da se stopi s njim. Oko nje je kolutalo vrijeme i glavinjao prostor. Velika su sijeda sunca posrtala od njezina napora, sustajala od njezine jurnjave. aputala su: »T-amo je to zvije ðe. R eko e nam na i pradjedovi. Idi tamo.« I ona je i la tamo. Raspraskavala se jureæi, ali je uvijek iznova bivala ista - jednako arka, jednako tiha. Svemir je uminuo, umoran. Onda joj je jedan djeèji glasiæ rekao: »Ne vjeruj im. Zvije ðe Velikoga Dupina je tu. Ti cijelo vrijeme leti u njemu. Ono je c ijelo vrijeme tu. Zaroni tu. Tu je tvoj roðendan.« I ona je zaronila. Vi e nije bilo p itanja. Vi e nije bilo prièe. Ali onda je, ka u, jo jednom izronila. Zbog prièe. Visoko, pod stropom sedmoga mora, rasprskavao se vatreni kolut sunca. Njegov je odsjaj plesao na vodi. Pliskavica je veselo plovila, misleæi: »Ovo je kraj svijeta. Ovdje moram naæi Leonarda. On se vi e nema gdje sakriti. Ja ga moram vidjeti oèima. Je r, za to mi je dao oèi?« Poku avala je, onako zbog igre, roniti kroz odsjajni kolut. Tako je odgaðala veliku radost ili veliko razoèaranje. »Gdje si?«, upita Pliskavica sunce. »Jesi li gore ili dolje?« »Kolut gore, kolut dolje«, odgovorilo je sunce. »Doskoèi do mene, i skoèi kroza me - ne po gaðaj se ni s vatrom ni sa zemljinom te om!« Ne èaseæi èasa, Pliskavica je skoèila u okomitu visinu, i onda uplovila u velièanstven, og njeni muk sunca, sporo, beste inski. Sekunda se od sekunde razlijepila, vjetrovi v i e nisu duhali, valovi vi e nisu umjeli, vrh brda vi e se nije penjao, Pliskavica vi e n ije tra ila Leonarda. U tomu èasu, glava kornjaèe pro la je kroz kolut na povr ini oceana. U tomu èasu pliskavica i èovjeèica stopile su se na jednoj od spojnica svih sedam mora . U tomu èasu putnik je stigao do zdenca, i Leonard, vidjev i to, nije zaronio. »Ja sam svoje rekao«, zamrmori Leonard. »Ali ja nikada, nikada, nikada, neæu izreæi ovo to govorim. Ja nikada, nikada, nikada, neæu stiæi na kraj svoje reèenice. Zato tra im nekoga komu nikada, nikada, nikada ne bi bilo dosta slu anja. Tra im nekoga poput sebe. Eto, to je prièa o tvojemu roðenju, voljena.« Noseæi djevojèicu u naruèju, djeèak se popeo na vrh brda. Odatle se irio kolobar vidokrug a, s rijekom, drveæem, brdima, stadima, oblacima. Vidokrug se irio, irio, ostajuæi vaz da ukopan na mjestu. »Gledaj«, reèe djeèak na svojemu leluj-jeziku. »Sve je ovo moje.« Ali djevojèica nije marila odvratiti pogled od djeèaka. »Ja èujem kad se mrav oznoji«, izjavi djeèak. »Mogu uèiniti da i ti èuje .« Djevojèica se smje kala. Ona je èula mrava u djeèakovu glasu. »Ja èujem kad stonogu zaboli stotinu i osma noga«, opet æe djeèak. »Bi li htjela takvo uho? Djevojèica se smje kala. Ona je èula stonoginu nogu u djeèakovu glasu. »Hajde, pogledaj«, nanovo æe djeèak. »Izaberi ne to - sve je ovo moje, ukljuèujuæi i ono t vidi. Mogu ti dati to god po eli .« Ali djevojèica nije marila izabrati, jer sve je veæ bilo u njoj popunjeno. »Reæi æu ti jednu tajnu«, zaromori djeèak. »Ali mi obeæaj da se neæe upla iti.« Djevojèica odreèno odmahne glavom. »Ovo brdo nije brdo«, reèe djeèak. »Ovo brdo je val. Mi sada ja imo na vrhu vala. On æe se titi u more, èim se sjeti da je val.« Djevojèica se smje kala. Dr ala je u ruci igraèku - grad sagraðen od kockica vulkanskoga s takla. U staklu su se prometali prizori, koji su bivali to ivlji i uvjerljiviji to ih se dulje gledalo. Djevojèica onda nestrpljivom kretnjom ispusti svoju igraèku, i

grad se otkotrlja niz padinu, negdje duboko. Osloboðenom rukom ona zaroni u djeèako vu kosu. Nije se pla ila, nije alila. »Reæi æu ti jo jednu tajnu, najveæu«, prione djeèak sveèano. »Najveæu tajnu, koja postoji. e sam ovo Ja.« Ona tad prvi puta odvoji oèi od njegova lica, i zastrijeli pogledom u dubinu slike . I ugleda svojega prijatelja, kolobarno, vidokru no, na mjestu ukopano. Ugleda st ada, oblake, rijeku, drveæe, onako i onakve kakvima se i kako oèima nisu dali vidjet i. »Pst«, reèe djeèak, »ovo to si vidjela, nikomu neæe ni moæi ni umjeti reæi. Ali æe jedno otpjevati.« U moru mjeseèine plutalo je nekoliko otoka. Jedan je od njih bila Zemlja. Mjesec j e bio otoèiæ posve blizu Zemlje. Ostali su se otoci i kopna ljulju kali daleko, niz ne doglede. Na pje èanomu alu Zemlje le alo je njih dvoje. Oblicima su se neumorno mijenjali, ali u vijek su to bili njih dvoje. Od njih dvoje, jedno je bilo koje je znalo da nisu dvoje, veæ jedno. Od njih dvoje, jedno æe biti koje æe se drugomu rasplinuti u rukama, kao rosa. Zbog toga æe ono preostalo jedno htjeti odustati od svakoga drugog oblika, osim ro snoga. Pa æe se uputiti istim putem. Jer ni cio ocean mjeseèine ni svi izvori i poto ci svih njegovih otoka, ne mogu ugasiti eð toga jednoga, kao to mo e samo jedna kap ra splinute rose. Stojeæi na alu, sama kao galeb, ona nepovratno korakne put mora, siðe u nj, u more, o sjeæajuæi da u more silazi bezbrojno prvi put, svjesna da joj je ovo posljednje sila e nje. Zalazila je moru pod koru sve dublje, kao da roni pod vlastita leða. More? Jo uvijek je tra ila Leonarda. I nije razabirala pliva li rukama, ili perajama. Nije imala vremena baviti se raz-birima. »Naæi æu te«, govorila mu je. »Zasigurno æu te naæi. Bio ti na kopnu ili u vodi. Sada znam je sve ovo jedan veliki san modrine - svih sedam kopna i sedam mora. Pa i ja sam a, bila ja pliskavica, ulje ura ili starica-djevojèica. Oh, naæi æu te. Probudit æu se zau vijek. Oèima æu te vidjeti. Vidjet æe .« I, gotovo prijeteæi: »Pripravi se za doèek, dolazi »Ja tebe imam, kao to ti sebe nema », odgovarao je neèujno Leo-nard. »To jest, hoæu reæi: njka mi. Alija tebi... to je druga stvar. To je ta mala, ta maju na razlika izmeðu na s. Stoga, naði me, doði, doði to prije. Iako si sa mnom i u meni, ja te èekam: da mi daru je tu malu, maju nu razliku.« Gledao ju je nje no, mo da èak i eljno. Bio je tako blizu, ali ona ga nije vidjela. »Eto, usudila sam se«, grcala je. »Prekr ila sam zapovijed svoje ko e, isplivala sam iz sv ojega mora, si la sa svojega kopna, zabijala sam klinove meðu sekundama, zaboravila sam gdje si uistinu, tebi sam za ljubav to uèinila. Pa to je samo igra - te tvoje rijeèi pamtim. Odigrala sam zavjet, ispunila obeæanje. I gdje si sad ti? Za to te nema ?« »Nisam to tra io«, reèe Leonard blago. »Tra io sam ne to drugo. Tra io sam da me ne tra i m mjestima. Tra io sam da me naðe u kutijici ispod prsne peraje.« »Ali to isto srce tra ilo je da te tra im!«, jauknula je. »A sad ispada da te nije trebalo tra iti!« Iz oèiju joj vrcnu e suze sjeæanja. »Trebala sam se usuditi biti s tobom!« »Usuditi se biti ja«, apnu Leonard. »Usuditi se biti neprevarena sagom o tra enju. Ne bit i putnik. Biti cilj, biti zdenac: biti ja.« »Sve je ovo naèinjeno od moje ljubavi«, reèe Leonard samomu sebi, na uho Pliskavice. Ona ga nije èula. Spavala mu je na ramenu. Pogleda je, i doda: »Sve je ovo naèinjeno od tvoje ljubavi.« Ona otvori oèi, kao da ga je èula. On je jo jednom pogleda, i reèe: »Sve je ovo naèinjeno od na e ljubavi.« Pliskavica sad zasrebri od radosti. Leonard je neko vrijeme u ivao u njezinu srebr enju, a tada apne: »Sve je ovo naèinjeno od ljubavi.« »Ne, neæu te vi e ni ta pitati«, odluèi Uèitelj. »Pitaj me, pitaj me«, romorila je djevojèica. On je pogleda. »Dobro - reci mi, gdje sam ja?« Pliskavica se raznje i nad lakoæom zagonetke. Leonard je sjedio pred njom, pitajuæi je

gdje je on! Ona stade istezati svoju prsnu peraju, sve dok nije zadobila oblik e nske ruke. Kako ju je istezala, tako se more pretvaralo u kopno, i morska tijela u kopnena. Kako ju je istezala, tako su jurile godine i stoljeæa kroz vrevu novih oblika. Na kraju ruke, na vrhu prsta, sjedili su jedno nasuprot drugomu u ljuds kim tijelima, smije eæi se. Oko njih, arilo je i palilo jedno drugo, suho doba. ena do takne mjesto gdje se nalazila njezina kutijica izmedi rebara, a ispod davne, prs ne peraje. »Ovdje si ti«, reèe. A to njezino »ovdje« bilo je najveæe more, uistinu, modrina svih oceana, more dovoljno prostrano i za najveæu ribu. »Usudi se«, aputao je Leonard. »Meni za ljubav, usudi se.« Jo uvijek su sjedili na vrhu vala, doruèkujuæi. Sve je oko njih i dalje bilo njihovo. Stablo elja umjelo je modro, neumorno. »Usudit æu se«, odgovarala je radosno Pliskavica, po bezbroj i prvi put. I onda se od te velike radosti zagrcnula, i do kraja probudila. Probudiv i se, jo jednom je skoèila u okomicu zraka, i sjetila se to se zapravo mora u suditi. Haluge tad prestado e halugati, zvijezde zvijez-diti. Sve klice, sve ptice , svi vulkani, sve krijesnice, jasno su èuli svoje ne-umrlo ime u romoru mora. A o na se jedna latica izdvoji iz bezbroja i prebroji se sama. Vidjev i to, Leonard ne odoli, nego je zagrli svom svojom modrinom. Nasmijala se. Nasmijalo se u njoj sjeæanje svih predaka i potomaka. »Mislila sam daje glavni posao: tra iti te u svih sedam mora. A glavni je posao: vol jeti te u bilo kojemu od sedam.« »Ah«, zaromori Leonard, »konaèno udica, kojoj ne mogu odoljeti. Ljubav.« »Ali da zna , nije mi ao to sam te tra ila u svih sedam, to sam te toliko dugo sanjala. splela sam ti mre u od magle, vrlo lijepu. Za Leonar-da od magle. No pravi Leonard je riba, kojoj cijelo vrijeme ja im na hrptu! Ja im Leonarda, jureæi za sjenom Leonar da koju na put baca zalazeæe sunce.« Sjena Leonarda tada se zaustavila, okrenula, zagledala se u Pliska-vicu. Stao je i Leonard. I sunce je stalo. Ona se sagne i poljubi ga u èelo, izmeðu oèiju. Bio je to poljubac dvije vjeènosti. A onda vi e nije vidjela samo Leonarda, vidjela je i more. Onda vi e nije vidjela Leonarda, vidjela je more. U moru su plutale dvije utopljenice, rijeè »prije«, i rijeè »poslije«. Potom, jo dvije uto enice: »daleko« i »blizu«. Potom, jo dvije: »ovdje« i »tamo«. I potom, jo dvije: »ti« i » Onda vi e nije vidjela more, veæ modrinu. Modrina je bila vrlo bezdana i vrlo nijema. A onda vi e nije vidjela ni modrinu. Ostalo je ne to to nije ni gledalo ni bilo gledano ni vidjelo ni bilo viðeno, jer izv an njega ne bija e nièega za vid i pogled. POJMOVNIK Kakav se oèekuje u prouèi, raspravi, i filozofsko-teolo komu ogledu, ali koji zbog svoje razuzdane opreke s bajkom mo da mo e zadati udar s neoèekivane strane razumijevanja. Modrina - brahman, bezobliki apsolut. More - eter, aka , peti element, roditelj ostala èetiri elementa; izjednaèen s prostor om. Otok, Brdo, Val - stvoreni svijet, svemir, vidljiva pojavnost. Veliki Dupin, Leonard - utjelovljenje brahmana (apsoluta), koje prelazi u oèitovan je; I vara, Bog sa svojstvima. Pliskavica, djevojka - individualna svijest, divi, du a, zakrèena zaboravom, obuzeta tra enjem, pitanjima, slutnjama, raznovrsnim èuvstvima, stanjima, i do ivljajima. Ta jedna, Taj jedan - ibid. Romor - prvotni zvuk, Rijeè, Aum, Logos. Smijeh - radost stvaranja, stvoriteljska energija. Troplet modrine - triguna, trojstvo, trojednina, sile o èijemu meðuodnosu i ravnovje sju ovisi stanje u svemiru i du i. Morska kornjaèa - patrijarh, svjetsko pamæenje, mudrac.

Djeèak, djevojèica, njihove igre - iva, akti - Bog i bo anska energija, dinamika, igra, lila, elan. Uèitelj - Sadguru, jedna od uloga Avatara (silaznika); jedna od uloga Krista (Bogo uèovjeèenja) Sedam - broj vjenèanja, ucjelinjenja, dovr enosti. Stotinu i osam - pomno ak broja sveprisutnosti (devet) s brojem svemirskoga raspor eda (dvanaest). MJESEÈEV SUNCOKRET Vodiè za mjeseèare Putopis kroz du nik i crijeva jednoga nesvjesnog sveca, istoèno od Sunca, zapadno od Mjeseca Mjeseèev suncokret Izmeðu milijun suncokreta na ao se jedan koji se zaljubio u Mjesec. Svi ostali bijah u zaljubljeni u Sunce. Taj jedan bija e nalik onomu listu izmeðu milijuna drugih listova koji, unatoè studeni , ujesen ostane s granom, pa i doèeka proljeæe - onomu listu koji izmeðu tisuæa i tisuæa u proljeæe ne izlista zeleno, veæ uto odustane, kao da je jesen. Taj jedan bio je i je st neobja njeni protupokret, valjda zabunom ugraðen u razlo it tijek, zakon, i redosli jed - odnekudni, nepredvidni i nastranu sluèaju nalik dogaðaj. Taj se, dakle, odmetnuti, premetnuti suncokret, usuprot zakonu svojega roda, zal jubio u Mjesec. Dok je suncokretno pleme noæu vje alo te ke glave, on je uzdizao lice u mjeseèinu, i nje n o, zadivljeno, pio njezin pjenu ac u ti ini. Jedne noæi, prevr ila se ti ina preko svojega ruba, i èuo se uzdah, kao kod buðenja. Suncokret je zadrhtao. »Jesi li to ti?«, pitao je aptom. »Da«, reèe Mjesec, takoðer aptom. »Koliko sam te èekao. Cijeli, jaki, jarki, Sunèev dan. Petnaest sati umorstvene grmlja vine, to se propinje iz utrobe Sunca. Oh, umirao sam. Kako moja braæa mogu obo avati takvo stra no Bo anstvo? Zbilja, samo me je tvoja slika dr ala ivim - samo nada da æu te opet vidjeti i èuti.« I suncokret je gledao Mjesec, slu ao Mjesec, cijele noæi pio Mjesec. U izlaz Sunca, prenuo ga je poznati, moæni urlik. Pobrzao je na zapad, cestom od v atre, kroz sve dulji ljetni dan; podne je bilo nalik na kacigu od rastopljena ba kra. Grabio je ususret noæi, umiruæi za pjenu avom ti inom, iveæi od njezina nesigurna tra a u sebi. Tako je to dan za danom bivalo s Mjeseèevim suncokretom. Suncokretova braæa Njegova su braæa govorila: »Pustite ga.« Govorila su jo : »Ipak, trebalo bi...« I naposljet u su govorila: »Da, nesumnjivo bi trebalo...« A on je saginjao glavu, i pokrivao se laticama, dokle su sezale. Bio je suncokret, kao i oni, ali je osjeæao stra nu zabun u zbog toga to je suncokret, æutio je oko sebe neèiju groznu alu, jer je, eto, zapao m eðu obo avatelje nebeske vatre, on, odan nebeskoj rosi. Oni koji su govorili »nesumnjivo bi trebalo...«, postado e s vremenom glasniji, i osta li suncokreti kimnu e zrelim glavama svoje »da.« (Nisu imali pojma da ih je Mjeseèev sun cokret svojim drukèijim sobom podsjeæao na njihovu vlastitu, sitnu, skrivenu nevjeru Suncu. Na njihove nevidljive, pre uæene odstupe od vlastite naravi). Mjeseèara su, dakle, okru ili ispitivaèi. »Smatra li sebe suncokretom?«, upita e najprije. »Da«, jedva èujno je odgovorio suncokret. »Zna li kako je to ugledno ime - suncokret?«, nastavi e. »Da«, pro apæe. »Zna li kakva je èast i odgovornost svih koji ga nose?«, nastavi e. »Da«, pro apæe. »Pona a se kao da to ne zna «, zakljuèi e. utio je, pognute glave. Odozgo je nemilice arilo Sunce. »Nisi li pobrkao Mjesec sa Suncem i Sunce s Mjesecom?«, nastavi e. »Jer ti mjeseèari iz no u noæ! A Suncu duguje ivot!« utio je. Nije znao to odgovoriti, pa da njima bude jasno. Jer ni njemu nije bilo. Odozgo je i dalje nemilice arilo Sunce.

»Ako netko tako ne to pobrka, taj bi trebao... trebao bi...« Tu zasta-do e, jer nisu bil i sigurni to bi taj netko doista trebao. Zastado e, zaki-ma e suhim, u tavim glavama. On podi e glavu, i sjetno ih, mjeseèinski pogleda. »Znam«, reèe tiho. »Trebao bi nestati. Trebao bi ne biti suncokret. Da ne remeti san oni h koji ne brkaju Sunce s Mjesecom...« »Tako je«, kimnu e opet. Tu se zavr i prvo ispitivanje. Odluèno. Neodreðeno. Zbilja, to bi Mjesec? Suncokret, zaljubljen u Mjesec, shvatio je da je on pogre ka, i da bi trebao ne bi ti. No nije znao kako. Kako prestati biti? Osim toga, bilo mu je ao i pomisliti d a æe Mjesec ostati bez njegovih zaljubljenih pogleda. Te noæi je, gledajuæi u blistavo okruglo zrcalo u tapa, uzdisao i vi e no obièno. Mjesec ga je umilno i rasko no oblijev ao svojim mlijekom, suæutno ga kupajuæi, ne dajuæi njegovim mislima da se nagaðaju s rij eèima. »Sve æe to proæi«, aputala je ti ina ti ini. I suncokret je ostao zagledan u Mjesec, netremice, utke, sve do jutra. Ujutro je opet krenuo uobièajenom petnaestosatnom cestom. Posvuda je èuo glomazne ko rake Sunca. Padali su oko njega kao zaglu ne, bronzane èizme sa zlatnim petama. Nad glavom mu je zvi dao Sunèev urlik, poput razjarena bièa, biè poput zmije ljutice, ljutic a poput goropadne misli. Suncokret je pomislio da se Sunce danas posebno srdnulo na nj -mo da je èulo onaj razgovor o brkanju Sunca s Mjesecom. Sagnuo je glavu, zat vorio oèi, zabrtvio u i. Umirao je, pje aèeæi prema dalekoj veèeri. Umirao je, nesiguran im li uopæe veèeri. Jer kad je Sunce ovako gromoglasno jako, nitko vi e nije siguran hoæe li svanuti noæ. Ostali su suncokreti glavinjali, pijani od Sunèeve slave. Stoga, sreæom, nisu ni pri mijetili da ona iva zabuna meðu njima takoðer glavinja - ali od estoke slabosti. Kad je zaèekiæalo podne, suncokret se posve pognuo pod jednom mi lju, vrcnutom iz najd ubljega korijena: »Kad bih sada pao, moja bi se braæa mo da poradovala. Ali to bi Mjesec?« To ga je pitanje svezalo za naredni dah. Zbilja, to bi Mjesec? Jedna tajna I tako je svakoga dana suncokret prinosio rtvu Mjesecu: pre ivljavao je dan. Hodao je po njegovu ognju punih petnaest sati. Disao je usijanu prazninu. Kad je jedne veèeri uplovio u balzamnu kupelj Mjeseca, klonuo je i na trenutak zaspao. Mjesec mu je srebrio zlatnu glavu. »Gle, zlato ostaje zlato«, aputao je Mjesec. »Moje srebro ne mo e ga presrebriti, osim èas vito.« Suncokret se prene i otvori svoje zagasito, zaèuðeno oko. Le ao je nauznak, s glavom u Mjeseèevu krilu, zagledan u njegovo lice. »Nisam te nikada pitao, nisi mi nikada rekao... Voli li ti mene?«, odva i se upitati. »Naravno«, reèe nje no Mjesec. I ponovi razuvjerljivo: »Naravno.« I nastavi sa srebrenjem tvrdoglavoga zlata. No suncokretu to noæas ne bija e dovoljno. »Ali... Voli li ti mene onako kako ja volim tebe? Vi e od svega? ivi li ti za na e susre e? to si kadar podnijeti za njih? Koliko je tebi te ko za vrijeme dana, kad se ne m o emo vidjeti ni èuti? to bi, zbilja, ti, da ja jedne noæi ne doðem? to bi ti... da ja vi nikada ne doðem? to bi ti... da mene poène ne biti?« Mjesec je oklijevao, pomalo zateèen ovim brizgom pitanja. I dalje je provlaèio srebr ni èe alj kroz zlatne latice. »Gle, kako su postojane u boji«, reèe naoko nehajno, zami ljeno. »Ja najvi e volim zlatnu b ju. Srebren sam, no najvi e volim zlato. Zna li za to najvi e volim zlato?« Odbaci èe alj u jezero, i stade srebrnim prstima mrsiti suncokretove uvojke. Pomalo groznièavo, sada. »Zlato me podsjeæa... no, sjeæa me na...« I pro apæe stidno, jedva èujno: »Na njega.« Mjesec za uti, ukoèi prste, i pogleda u zlatni cvijet svim svojim okruglim srebrom. »Ti zapravo voli drugoga?«, zaprepa teno æe suncokret. Mjesec je i dalje utio, ali je zato jaèe blistao. »Ako je tako, Mjesece, ako je tako...«, zajeca suncokret, »onda nam vi e ne trebaju moja

pitanja. Ja ti neæu vi e dolaziti, otiæi æu negdje daleko. Da ti ne bih smetao. Jer ti bi mo da radije bio s tim drugim.« Mjesec je i dalje utio, ali je zato jo jaèe blistao. Oèito se kajao to je tako neoprezn o izlanuo svoju tajnu. »Znaj da to neæe promijeniti moju ljubav prema tebi«, sveèano objavi suncokret izmeðu dva grcaja. »No volio bih da te taj drugi voli kao ja. Ne manje - a vi e se ne mo e.» Podi e glavu s Mjeseèeva krila, kao da di e najte u stvar pod nebom. Mjesec reèe vrlo blago: »Ja sam zaljubljen u Sunce.« Suncokret se ukoèi, i latice mu jurnu e na sve strane, kao iznenadne zrake. Ne prous ti ni rijeè. Ostade skamenjen likom i dahom. Latice su i dalje jurile na sve stran e. Zlatne. »Evo, sad si najvi e nalik na nj«, odu evljeno klikne Mjesec. »Sad si kao Sunce.« I on je cijele noæi gledao u sunockret, netremice, sve do jutra. Jo jedna tajna Poslije mnogo noæi, godina, stoljeæa, suncokret prekine tihovanje, i slabahno, rahlo za u ti. Pa progovori kao da polagano lomi vlastitu stabljiku: »Nisi lagao one noæi kad si rekao da me voli . Ali voli me, jer te ja podsjeæam na nj... Ja za tebe nisam suncokret, nego kretnja za Suncem.« Mjesec reèe vrlo blago: »To si lijepo rekao, suncokrete. Ti si moja kretnja za Suncem. Moja voljena kretnj a. No zna li jo ne to? Vrijeme je da ti otkrijem jednu tajnu tvoje ljubavi. Nikad je ni od koga neæe saznati, ako ti je ja ne ka em...« »Ti si od mene skrivao tajnu. Ja nemam tajne«, reèe suncokret. »Ipak, ka i.« Zagleda se u Mjesec, utke, netremice, kao nekad. »Moj sjaj nije moj«, reèe Mjesec tiho. »Moj je sjaj Sunèev.« Zastao je, mjereæi uèinak svojih rijeèi. Dolje se lako zaljulja a , a je- uri i sjenke kre u e povr inom vode. Neka ptica klikne u snu. No suncokret je i dalje mirovao, zagled an u Mjesec, utke, netremice. »Da nema Sunca, ti me ne bi vidio», nastavi Mjesec. »Ne bi pio moj pjenu ac. Ne bi se ut apao u mene pogledom bez treptaja, sve do zore. Ne bi umirao, hodajuæi po ognju. N e bi za utio od bola. Da nema Sunca, ne bi bilo ni ove tajne. Naprosto, ti me ne b i volio, da nema Sunca. Oh, ja sam samo ogledalo za njegovu svjetlost. Ogledalo za tvoju ljubav.« Suncokret je i dalje utio, ali sad je utio kao to se uti poslije velikoga praska. »Tajna je u tomu to i ti voli Sunce«, objavi Mjesec. »Ja sam ti samo skrivaèica. Mo e se da sam tvoja tajna, koju nosi na vrhu koplja. Ja sam tebi, kao i ti meni, provodn ik do Sunca. Ja sam tvoje ljubavno pismo Suncu. Ja sam mali, zastrti prozorèiæ u nje gov stra ni sjaj. Eto, sada zna za to me voli , sada zna koga doista voli . Ne zove se u an suncokret.« Suncokret se zagrcnuo od utnje. Ne zna se kolike je noæi i dane utio. Kolika stoljeæa. Ali se jednoga predzorja prenuo, poklonio se Mjesecu, i oti ao put istoka. Nikada neæe prestati voljeti Mjesec, zbog toga to mu je otkrio najva niju stvar o nje mu samomu. I zato - to jest, najvi e zato - to je, unatoè otkriæu, sve ostalo tvrdoglav o isto: mjeseèasto, tajnovito ljubièasto. Prvi san Ali prije nego to se suncokret poklonio Mjesecu, i oti ao na Istok, dogodilo se jo m nogo to ta, u snu. Odluèio je poku ati nestati. Odmah mu se uz bok zanjihala ladica na kojoj je pisalo »s an.« U ao je u san, kao u laðicu. Ponio je sa sobom samo jednu misao: da je u ao u san, i da mo e iz njega izaæi, kad mu se hoæe. Laðica je poskoèila, prekovrnula se u zraku poput dupina, i zaronila okomito u mrak, pod zemlju, tamo gdje nema ni Sunca ni Mjeseca. »Ja sada istinski umirem, jer na kraju ovoga umiranja nema vi e ni noæi ni ljubavi«, mis lio je. No i dalje je znao da je to san - i podzemlje, i smrt, i ivot, kojega pos lije smrti nema. Na pramcu je gorjela mala zlatna svjetiljka. Duhao je pje èani vjetar, nasræuæi na svjet iljku, obla uæi je tmurnim prahom, zatrpavajuæi je, no ona je poslije svakoga nasrtaja izranjala sa ivim, ilavim plamenom. Tako su plovili, dok se nisu nasukali na greb en krtica. Privezao je barku za utonuli panj, i iskoèio na tvrdo tlo. Krtice ga ok

ru i e cvileæi uzbuðeno. Odavno ih nije pohodio netko s imenom suncokret. »Ja sam bjegunac«, reèe suncokret. »Bje im od Sunca. Primite me i sakrijte me, ako Boga zn ate!« »Haj« zagraja e krtice, »opet jedan od zavedenih! Jedan koji govori o Suncu, kao o neèemu stvarnom!« »I o Bogu«, priklopi e. »Sunce je i te kako stvarno«, reèe suncokret promuklim, progorjelim glasom. »Ja sam hoda o po njegovoj eravici, a nad glavom mi je vitlao njegov urlik. Sve estoko.« »Mi ivimo pod poklopcem«, obja njavale su krtice, odvodeæi ga od obale. »Mi znamo kakva se juha kuha za one gore.« On se osvrnu za svojom laðicom: ljulju kala se, goreæi zlatnom s vjetiljèicom. »Sve je to san, i ja se mogu probuditi kad god hoæu«, reèe sebi suncokret. »Ali zasada æu i pustiti da me vode kuda im drago.« Krtice su obja njavale s odvratnom, samodopadnom uèeno æu: »Dakle, mi ivimo pod poklopcem. To je poklopac ispod kojega nad-zemnici guraju svoj e smeæe - kojekakve nestvarne strahove, èvorove, nedovr ene misli, ru ne pobude, i zablu de. Mi prouèavamo i razvrstavamo ono od èega oni bje e, i to ne ele znati. Mi stoga znam o po èemu se tamo gore gazi. Znamo to je nad zemljom stvarno, a to je stvarno pod ze mljom! Mi, primjerice, znamo da nema Sunca. I mi znamo da je strah od Sunca vrlo stvaran strah...« »Moje je ime suncokret«, reèe suncokret. »I cijelo se moje pleme tako zove. Cijela su po lja nama obuzeta. 0 nama se pjesme pjevaju. Od nas ljudi proizvode ulje koje se po nama zove. elite li sve to proglasiti obmanom?« »Nitko jo nije vidio Sunce, ali svi u njega vjeruju i o njemu govore«, reko e krtice s jednako ogavnom suæuti. »Ti si, jadni mladiæu, rtva kolektivnoga priviðenja. Potrebna ti je pomoæ. Rekle bismo da se radi o izvjesnomu opijumu, koji se tajom uzgaja gore n a zemlji, mo da ba uz rub va ih polja. Djelovanje toga opijuma nevjerojatno je tanano , i oni koji ga hotice ili nehotice ku aju, zamijene stvarno za nestvarno, smatraj uæi k tomu da su progledali - za razliku od svih drugih koji su po njihovu mi ljenju slijepi.« Suncokret je piljio u njih svojim zlatnim pogledom. »A Mjesec?«, upita nesigurno. »Onda ni Mjesec ne postoji?« »Eh, eh. Kako da postoji ne to, to potjeèe od nepostojeæega? Mjesec je pusta tlapnja zave denih umova. Sanjarija unutar sanjarije.« »Svejedno, tlapnja ili istina, ja se pla im Sunca, i htio bih ostati s vama«, izjavi s uncokret, trudeæi se da izbaci iz glave sve zlatne i visoke sumnje. Koraèao je s nji ma kao da samo to eli. Krtice su se poplavno talasale oko njegovih stopala. Onda se kroz njih probije nosiljka u obliku dvorske papuèe, koju su nosila èetiri sna na kr tca. Suncokret bje ljubazno uguran u nosiljku, gotovo svaljen na svilene jastuke . Navuko e zastore, takoðer svilene, zakraèuna e vratanca, srebrna. Ponije e ga, uz zaglu a cvil, cik i huku. Nosili su ga, reko e, u njihov glavni grad. »Strah od Sunca, to se lijeèi«, govorahu mu putem. »Ali ne boj se, mi imamo naèina da te o slobodimo straha.« Pro lo je nekoliko sati amora i sitnoga topota, i vratanca na nosiljci otvori e se sa ma. Suncokret se iskobelja iz svile i nevida, zaslijepljen, oglu en. Na ao se na sre di njemu trgu grada. Dva besprijekorno ravna reda krtica stajahu s lijeve i desne strane doèeki ta. Daleko iza bezoblikoga obzora tinjala je zlatna svjetiljèica. to se v i e udaljavao od nje, njezin je sjaj sve vi e nalikovao na sjeæanje. Èelnici besprijekornoga odreda sprovedo e ga do glavnoga krtca, koji je sjedio nasre d trga, i razmi ljao o velikim i moænim stvarima. »Veleuèeni, imamo jo jedan sluèaj zarazne sunèanice«, reko e. »Srdaèno te molimo da se pob na ega gosta. On sebe naziva - oh, neumjesno je i reæi - suncokretom! I vrlo je tvrd oglav u obrani svojega straha.« »Naravno«, reèe krtac. »Takvi su oni. Ali mi imamo rje enje za njih, kao to znate. Je li m a netko od prisutnih posumnjao da Sunce ipak postoji?« Meðu krticama zavlada mrtvi muk. Suncokret ih prelije svojim zlatnim pogledom, i uèi ni mu se da su u mraku izvjesne oèi slijepo zasvje-tlucale u odvrat. »Nitko? Naravno, to sam i oèekivao. Ali za svaki sluèaj, ako primijetite da se neka od vas, krtica, poèinje odavati izvjesnomu neumjesnom pona anju, to æe reæi, ako poèinje ispoljavati neke nama nesrodne znakove, onda ste, hm,

du ni, prijaviti sluèaj najbli emu krtcu.« One slijepe oèi br e se bolje ugasi e. Onda suncokret bude s velikim tram-tam-tamom smje ten na ljuljaèku, s posadom od dva sna na krtca. Oni su pregnuli veslati po zraku, upravno-naopakim ritmom, i ljuljaèk a se stade ljuljati. Pri vrhu svakoga ljuljaja dotaknula bi jedan nevidljivi gon g, koji bi onda metalnim glasom izgovarao: »Nema Sunca.« U poèetku je to suncokretu bilo ugodno, jer ljuljaèka ga je sjeæala na smjenu dana i n oæi, tamo gore na nestvarnoj zemlji, pod slatkim, nestvarnim Mjesecom. Ali izmeðu ov da njih desno-lijevih zamaha nije bilo nikakve razlike; svaki bi puta isti metalni glas istom strogom jednolièno æu progla avao nepostojanje Sunca. Suncokretu se ubrzo st u i ovo ljuljanje. »Pa dobro, nema Sunca«, reèe. »Nema Sunca«, ponovi metalni glas neumoljivo ravno. »U to ime si ao bih s ljuljaèke!« Ali dva krtca su znali da jo nije pro lo propisano vrijeme. Suncokret poèe ponavljati, najprije glasno, i sa arom, a potom sti ano, turobno, pepe lno: »Nema Sunca! Molim vas, pustite me! Nije me vi e strah! Nikada me nije bilo str ah! Nema Sunca! Nikada ga nije ni bilo!« Oni su ga ljuljali jednoliko ubrzano i upravno-naopako, dok nije izgubio svijest . Potom su ga prskali vodom, budili, i ljuljanje se nastavljalo. S vremena na vr ijeme prisjeæao se da bi se morao sjetiti neèega va nog, i da je to kljuè izbavljenja. A li èega se to morao sjetiti? Kolutao je unezvi' jereno u sebi, povjerovav i da je sv e oko njega pusta java. Jednoga dana, poslije sedamdeset godina, zaustavi e ljuljaèku. Spusti e ga na tle, kao uvenuli ostatak. Podigo e ga, uèvrsti e takama. Prikuca e na tap. Ostatak suncokreta se, meðutim, nastavio ljuljati i mrmljati da nema, nema, nema Sunca. »Sada to uistinu zna «, reko e krtci, poslovno spremajuæi ljuljaèku u ormar. Uokolo se skup o narod slijepih da bi prisustvovao zavr nomu èinu oslobaðanja od zablude. Suncokret, pijan od vlastite ni tavnosti, zakoraèi prema njima, protegne skvrèene latice, koje su se u meðuvremenu bile sasu ile, i opet klone na tle, zajedno s drvenim potpornjima. »Sada se slobodno mo e vratiti u nadzemlje, jer konaèno zna da nema Sunca«, reko e krtci voglasu, podi uæi ga bratski i znalaèki. Pri-dr a e ga, domahnu e dvorskoj papuèi i nosaèim rod krtica sveèano je mrmorio: »Nema Sunca, nema Sunca.« »Ja to sada znam«, pro apæe suncokret poniklo. »Ali da li to i Sunce zna?« Progovorio je zadnji, neuveli atom njegove sunèane prirode: »Da li i Sunce zna da ga nema? Jer ako ono ne zna, uzalud je nama ne znati...« Nastade zakovrtna, nemila zabuna. Krtice jurnu e u krug, saèini e kolovrzni obruè. Stade se kolovrz stezati, stezati. Iskesi e se iznenada izrasli, naglo nao treni zubi. Sv jetiljèica iza obzora oèajno ciknu i poskoèi uvis, aljuæi dogovoren posljednji znak. I su ncokret se u tomu èasu sjeti onoga, èega se tijekom svih ovih godina nije uspijevao sjetiti: da se nalazi u snu, i da je zbog toga u smrtnoj opasnosti, i da se hitn o mora probuditi. I probudi se, èas prije smaknuæa. Drugi san Suncokret se penjao na visoku planinu Tlalok. Ime te planine lapta-lo je niz nje zina pleæa i bokove. Prastaro ki no ime, a vrh, zasut bezimenom svjetlo æu, nije znao to je to ki a, slijev, um. Dok se penjao, naplavine prvoga sna podigo e poklopac, i zapluta e kroz njegovo sjeæan je. Slijepe poplave nosile su njegov èamac u obliku papuèe. Grozne ljuljaèke ukucavale su ga u ni tavilo. Bje ao je put vrha, sporo je i soptavo bje ao, sve vi e se u asavajuæi raka i podzemlja - stanja i mjesta, gdje se mo e ivjeti samo slijepo. Penjao se na vrhom obasjanu Tlalok planinu, to dalje od podzemlja, od tmine, od krtica. Putem je susreo pèelu. »Divno li je«, reèe, ogledajuæi se na sve strane, i udi uæi vidik. Ona potvrdi: »Da, divno.« I ra iri krilca. U njima je treperila nje na zlaæana mre ica »Moram iæi«, reèe. »Èujem miris.« »A ja bje im od mraka«, reèe on kao da ga je netko pitao odakle je, kuda æe i kamo i za to. »Kakvoga mraka?«, zabezeknu se pèela. »Pravoga mraka«, poku a objasniti. »On postoji. Kad vidi da nigdje nema svjetlosti.«

»Reci mi: tko je ikada vidio mrak?« »Ja sam ga vidio«, pomalo zajapureno odgovori suncokret. »Hodao sam po mraku. Nosili s u me kroz mrak. Disao sam mrak. Hranili su me mrakom. Od mraka su bile naèinjene i njihove uliène svjetiljke.« Pèela ga je gledala sa aljivo, i nujno, zlatno, zujala krilcima. »Gdje je to bilo?« »U podzemlju. Kako oni ka u, ispod poklopca. To je, dodu e, bio san... Hej, stani, to je bio san, ali u njemu sam za dlaku izbjegao smaknuæe! Hvala Bogu, u posljednji èas sjetio sam se da sanjam.« »Misli li da sada ne to drugo radi ?«, reèe pèela, i div-krilima zastre nebo. Treæi san Jo u vrijeme prvoga sna, dogodio se treæi. On se, naprosto, ukrcao u prvi. Na sedam desetogodi nju ljuljaèku se, kri om, popela jedna mala krtica. Ona kojoj su slijepe oèi ciknule u mraku. Krtci su, uronjeni u svoje upravno-naopako kretanje, bili duboko odsutni. »Reci mi«, aptom je molila krtica, »zakuni mi se... Ima li Sunca?« Ali suncokret vi e nije ni ta znao. »Proði me se«, promrmlja. »Ne znam. Svakako ga sada nema.« »Ali... jesi li ga ikada vidio oèima?«, zaklinjala ga je krtica. » to je tebi do toga?«, bolno prousti muèenik. »Meni je to va nije od podzemlja, od mraka, od mene, od cijeloga mojega roda«, groznièav o je nabrajala krtica. »Molim te, smiluj mi se, reci mi istinu, prije nego to te ub iju: jesi li ikada vidio Sunce?« »Da«, reèe suncokret, ni sam ne znajuæi kako se usudio. Od toga »da«, jedan je krtac ljuto zaka ljao. Kao da je sveti sunèev dim ispunio ljuljaèku . Ljuljaèka se naèas zaglavila u dimu. Poslije nisu ubili suncokret, veæ malu krticu. Pribili su je na kri , ali ona se cij elo vrijeme bla eno smje kala. Oko toga se digla mutna uzbuna. Prièalo se o zarazi. Na rod krtica bje ao je u krug, u krug, u krug. U sredi tu kruga veleuèeni je i u asnuti kr tac dr ao danonoæni govor. Suncokret je skinut s ljuljaèke i doveden u podno je kri a. Iz njegovih sasusenih oèiju vrcnula je samo jedna samotna, blijedo uta suza. »Ne plaèi«, pro apæe krtica. »Meni je dovoljno znati da Sunce postoji.« Svr etak treæega sna Kad su ukopali krticu, i kad se narod slijepih razi ao, do uma se nekolicina pritaje nih, otkopa je, i odvuèe daleko, vrlo daleko, do jednoga podzemnog brda. Stado e vuæi truplo prema vrhu. Bio je to te ak uspon. Krtice su dahtale, putem padale, kotrlja le se niz padinu. U podno ju su se sudarali njihovi jauci. No od toga neodustaloga , upornog penjanja, brdo je sporo raslo, i naposljetku je vrhom probilo zemljinu koru. »Krtiènjak«, reko e prolaznici, i nogom zatrpa e maleni, crni vulkan. Krtice su ponovno ra èi æavale zatrpani hodnik, i prokopavale otvor. »Sunce treba zaslu iti«, mrmljale su. Sunce je naglo briznulo u okomitu cijev hodnika, obasjalo ga do u dubinu, sve do podno noga jauka. Potom je pomilovalo malu krticu, upisalo jednom zrakom svoje im e na njezine grudi, i reklo joj: »Ustani.« I mala je krtica ustala. Od radosti su joj narasla krila, i ona se vinula u zrak , ni ne pitajuæi kako i za to zna letjeti; letjela je i pjevala pred za-blije tenim, p rogledalim oèima oskudnoga mno tva. Sunce se okrenu zadivljenima, zablije tenima, progledalima. »Ne tra im da me zaslu ite. Tra im da me trebate.« Za to i kako Probudiv i se, osjetio je da u njemu raste ne to nepoznato. »Netko se uselio u mene, dok sam spavao«, mislio je zaprepa ten. »Ne to se raða pomoæu mene e to, to sa mnom nije u rodu. Da vidim to je to.« Tako su se poèele raðati prièe o Suncu. Za to je morao koraèati k Suncu preko Mjeseèeva mosta? Za to jedan list meðu milijunima, b ilijunima, trilijunima listova...? Suncokret se nije o tomu pitao. A ni njegov M jesec. Znali su da je odgovor kod Sunca. Trebalo je samo istra ivati svoj korak.

Tako su se poèele raðati prièe o Suncu. Putovanje na Istok Htio je zaci za leða Suncu. Sastati se tamo s Mjesecom. Ali Sunce se uvijek javljalo na istoku, suncokret se uvijek nalazio zapadno od S unca. Ma koliko on hrlio na istok, Sunce je uvijek pomicalo taj istok dublje na istok. Po ao je tra iti Mjesec, koji bi bio samoobasjan, slobodan, od Sunca odvezan. Jer un atoè otkriæu, sve je ostalo neotkriveno, tajnovito, mjese-coliko - vrijedno neumorno ga traganja. »Mo da je taj Mjesec na zemlji«, nadao se. »Prehodat æu cijelu zemlju, podiæi svaki kamen, ascijepiti svako drvo.« No gdjegod je zavirivao, susretao je samo tusti mrak. Tu i tamo nailazio je na o draze, jeke, i odsjaje nebeskoga Mjeseca: u vodi jezera, u oknu prozora, u dragu lju prstena, u oku èovjeka. Jednom se nagnuo nad vodu, nepomiènu poput bru enoga safir a, i pro aputao: »Jesi li to ti?« »Jesi li to ti?«, poput jeke uzvrati Mjesec-u-vodi. »Da«, reèe suncokret, »to sam ja.« »To sam ja«, javnu se Mjesec-u-vodi. »Oh!«, uzdahnu suncokret, »kad bih samo znao jesi li to zbilja ti ili samo tvoj odraz. ..?« »Kad bih samo znao«, jeknu otegnuto iz jezera. Tu se apat rastoèi, razve e se slog od èujn ga sloga. Suncokretu se uèini da èuje lom stakla. Na vodu je pao list, i safir se si tno namre kao. Krenu e kolobari, i odnije- e odgovor u neèuj. Glas utopljenika javljao s e u krhotinama, govoreæi pomije anim, sjenovitim jezikom: »To si zbilja ti... kad bi tvoj odraz to samo znao... kad bi ti samo znao... da si to ti... a ne on...« Neka stupi jedan koji neæe Ranjenih tabana, doputovao je do izvora velike, prastare rijeke. Izvor bija e male n, obrubljen mahovinom, i skutren podno kamena. Kasnija rijeka nije imala ni ta za jednièko s ovim izvorom. Tekla je tmurna i moæna na sjever, kroz gustu, pustu tundru . »Ovdje æu odspavati barem stotinu godina«, zijevne suncokret u tijelu putnika, i spust i se kraj konèiæa od ubora. Tijelo se uèas rasapne, zemlja ga upije zajedno s ko om i kos tima. Promatrajuæi ovo nestajanje bez èuðenja i aljenja, suncokret reèe: »Hvala, to sam s tvojim nogama stigao do izvora. A sada zbogom, odoh u san da sanja m sjeme, ono koje sam bio. Da vidim jesam li veæ tada volio Mjesec?!« Sa suncokretom u sebi, putnik se spusti kraj konèiæa od ubora u stogodi nji san. Istoga se èasa na ao u tjele cu sjemena. Bio je sjeme meðu sjemenjem. Jedno od njih mili jun, bilijun, trilijun. Svi bijahu postrojeni u redove, ravne kao ravnala, s bud uæim poljima u sebi, ravnim kao ravnala, i tako u nedoglede. Sunce je i etalo pred njih, presjajno, premoæno, prenestvarno lijepo. Gledalo ih je, svakoga ponaosob, i zadovoljno klimalo lavljom glavom, u tavom grivom. A onda je z astalo, pogladilo sti anu grivu, i reklo meko, svileno: »A sada, neka istupi jedan, koji neæe, i neka neæe...« Milijun, bilijun, trilijun, ostado e ravni kao ravnala. Samo jedan istupi, i poène n e htjeti, ne htjeti, ne htjeti. Razgovor na visoravni Suncokret je putovao dalje, taljige su se pod njim raspadale, on je uskakao u no ve, nastavljajuæi dotle, dokle i nove nisu ostarile, da bi opet na ao neku voljnu dv okolicu. Istok je uzmicao na istok, zapad ga je u stopu slijedio. Putnik je èesto gledao preko ramena, iza sebe, jer je jo uvijek pamtio da je na toj strani svijet a, u pro losti, ostavio ne to to je najvi e volio. Ili - svoje jedino i najljep e voljenje? Koracajuæi, borio se da i dalje voli ono ne to to je najvi e volio. Ono je ostajalo, os tajalo, iza ramena. Tonulo, tonulo, iza obzora. Polako je gubilo sjaj. Tanjilo s e, tro ilo, nestajalo. Kad je izgubilo svoj lik, zaljubljenik se borio da ga i dal je voli, bezoblikoga. Potom se borio da i dalje voli uspomenu na ljubav. Potom s e borio da i dalje voli. Bilo je te ko putovati bez ljubavi. Te e nego bez ljubljeno ga.

Jedne tmaste noæi, naðe se na visoravni Tibeta. Umoran, od sebe neshvaæen. »Reci mi, za to si zagledan iza ramena?« Nije znao tko ga to pita, ali je odgovorio: »Zato, jer je pro lost ljep a.« » to si imao tada, a to sada nema ?« »Imao sam veliko bogatstvo. Njim sam mjerio svijet. Da, ivot je bio ne to drugo tada.« »Reci mi ne to o tomu bogatstvu, zbog kojega je pro lost ljep a?« »Ti si mi bio tako jako blizu.« »Zar si zato bio bogat? Zar zato voli pro lost?« »Da, izgleda da je tako - ivot je bio ne to drugo, jer si mi ti bio blizu.« »Ah! Ti dakle tra i mene kroz pro lost?« »Da, da - ne tra im pro lost - tra im zapravo tebe.« Glas popostane. Goleme litice priðo e za divovski korak bli e. Stado e. »Ah! A gdje sam ja?!«, upita glas. Suncokret zasine glavom, li æem, stabljikom, korijenom. Prosu-klja iz svojega umora uvis, uvis, uvis. »U meni si, gdje bi drugdje bio?!« Onda se trgne. Trgnu e se i litice, zanjiha e se. » to t rekoh? Hej, tko si ti? S kim to razgovaram?« Ali glas je uminuo pod Mjesecom, Mje sec za oblakom, san za vjeðom. Oblaci Htio je zaci za leða Suncu. Htio je zaboraviti zbog èega to hoæe. Sve htijuæi tako, na ao se na obali Tihoga oceana. Dalje se na istok moglo samo vodom, zrakom, i oblakom . »Nastanit æu se ovdje, i naæi æu ne to to æu voljeti, èime æu se odu eviti, èemu æu slu it t. »Ne to nalik na moj Mjesec. Naæi æu ne to takvo. Evo, na primjer, oblake!« I on se zagleda u ljupko stado, to je i dalje, ne obaziruæi se na nj, jedrilo na is tok, na istok, na istok. »Kako ste lijepi, oblaci, kako ste lijepi! U vama su lake kapi, milijuni kapi, mil ijuni lakoæa!«, rasklikta se suncokret. Odozgor ga po kropi odgovor: »Ne samo kapi, u nama je cvijeæe koje æe tek isklijati, milijuni cvjetova, izvora, tra va! U nama su oèi zadivljenih, rijeèi zahvalnih. Kad gleda nas, oblake, gleda u nadzem aljstvo zemlje.« »Gledam vas, oblaci«, reèe sti anim glasom suncokret. »Gledam vas, i vidim vas, oblake!« »Gledaj nas, ali ne zaboravi vidjeti u nama ono to je pomoæu nas vidljivo!« Oblaci zajedri e svrh puèine, neèujno, nehajno. Suncokret osjeti rosni dodir na sparu enomu li æu. »Zar opet?«, reèe u sebi, okreæuæi leða obali. »Ja sam htio samo oblake, ni ta vi e.« Jednom u haljini ene Jednom, u haljini ene, suncokret je prao rublje na potoku. Polovica je sela bila njegov rod. Èetvrtina seoske djece bijahu njegova djeca. Sed-mina groblja pokrival a je njezine biv e, zaboravljene mu eve. Dojahao je stranac na bijelcu. »Ulij malo vode u ake, i daj mi da pijem«, rekao je nemu tim jezikom, ali suncokret ga je razumio. Odgovorila mu je osorno: »Siði i napij se iz vlastitih aka.« »Ne smijem siæi s konja«, èula ga je. »Jer tada me neæe vidjeti ni ti ni itko. Vidi me sa k sam na konju. Stoga, daj mi da pijem.« Ona ga pogleda, i uèini joj se i poznat, i nepoznat. »Negdje sam te veæ vidjela«, reèe. »Da sanjam, rekla bih da sam te sanjala. Svejedno, ne d am ti vodu. Osim, ako me ne uzme za enu. Vremenita sam ja, ali nisam stara.« »Veæ sam o enjen«, reèe stranac. »Daj mi vode.« I doda lelujavo, poput svile, poput svirale oput veza na rukavu: »Ta molim te, molim te.« Suncokret je takoðer molio, ali eni se svidjelo da bude tvrdoglava i neuslu na stranc u. »Moli, ali ja neæu po tvomu. Nije ni meni nitko ispunjavao elje. Naprotiv, oteli su m i mnogo to ta, to sam voljela - upravo takvi kao to si ti, gospoda u sedlu. Siði s konj a, napij se, i nestani!« Kad je jahaèeva noga dotaknula zemlju, desilo se ne to bezglasno: blijesak. Neroðena s tranèeva i enina djeca zaplaka e i reko e: ne, to je na smije ak. A pèele i leptiri èuli

d peluda, kao da slitina pada. Konj bijelac stajao je tih, praznoga sedla. Sedlo li je, srebro li je? Razgovor s mravom »Ako je sve to istina«, umovao je suncokret po povratku u suncokre-tno pleme, »onda meðu nama trima nema istinske razlike. Ne samo da smo pomije ani, veæ smo i jedni drugim a pro eti. Onda ja mogu svojemu Mjesecu biti njegovo Sunce. Onda ja mogu proizvest i svoj Mjesec kad god mi je volja. Gdje god mi je volja. U èemu god mi je volja.« I on zastade kraj prvoga mravinjaka. Spusti sjenu svojega jutarnjeg lista na jed noga u urbanog ranoranitelja. » uri ?«, upita ga. » urim. Vrijeme ne èeka.« »A kamo si se uputio?« »U polje. Pabirèim. Prije nego ptice i mi evi pokupe jestivo zrnje. A to ti radi ?« »Razmi ljam kako naæi ne to to zapravo nosim u sebi.« Mrav se nasmija. »Kakvom se besposlicom bavi ! Kad bi moj eludac bio pun, ja ne bih tra io hranu. Kad bi na mravinjak bio snabdjeven, mi ne bismo odlazili u polje i pabirèili.« Suncokret se razma e li æem, poku a objasniti. »Meni je glava ponekad te ka od sjemenja. Ali ja do svojega sjemenja ne mogu doæi. Mog u ptice. Ili vi, mravi. Ili ljudi. Jednako se ni stablo voæke ne mo e najesti svojih plodova. Ni vinograd svojih grozdova. Razumije li o èemu ja govorim? Kako doæi do bo gatstva koje veæ imamo?« »Pobrkao si smjer, prijatelju«, podrugljivo æe mrav. »Smjer je: iz polja u mravinjak. A ne obratno.« »Ne, ovo nikako ne mo e biti moj Mjesec«, pomisli suncokret uvrijeðeno. »Moj Mjesec je pje snik. I kad ga ne razumije , zna da govori ne to prekrasno. A ovoga svata ja na alost d obro razumijem, no on govori obrezane i turobne stvari.« Susret s pjesnikom Suncokret je koracao niz putove, niz vrtove, niz nedogled-polja i ne-dovid-obzor e - koraèao èas biljka, èas misao. Koraèao je nogama od zemlje, èupajuæi ih iz zemlje, tu s i tamo zaustavljajuæi, naslanjajuæi se na kakav stup ili plot, da bi mi lju pozlatio svoj dan. Tako naslonjena, tako samotna, srete ga jedan starac, pjesnik. »Vidim tko si i kakav si«, reèe i skide e ir. »Toènije, èujem. Dugo sam tra io subesjednik ga kova. Nekoga tko bi, govoreæi o sebi, govorio o meni. Svi su drugi papagaji treæi h stvari.« »Jesi li ikada bio pijan od mjeseèine?«, bezglasno upita suncokret. »Nièim me drugim neæe eriti da smo ista du a...« »Ba ista du a? Du a, to istodobno stanuje u tijelu èovjeka i u tijelu biljke?« Starac skine e ir i ceremonijalno se pokloni svojoj sjeni. Upita je: »Pjesnièe, reci, jesi li ikada bio pijan od mjeseèine?« Saslu a odgovor, malo posuti, i reèe: »Hm. Bio sam pijan od raznih stvari. Uistinu, njegovao sam svoje pijanstvo. Bdio s am nad njim, kao to drugi bdiju nad trijezno æu. Jo uvijek oko toga nastojim, ali boji m se da... da se vrlo podmuklo i neminovno trijeznim. Slu aj, rado bih do kraja sa slu ao tvoju prièu, ali upravo sada urim na ples. Poslije æu - ako pre ivim - sjesti i na pisati knjigu o tebi. Ta æe knjiga biti moj najpotpuniji ivotopis.« »Kako æu znati jesi lije napisao?«, za u ti iza plota suncokret. »Jer ja ne znam ljudski je ik, niti znam slova. Osim toga, stalno putujem.« »To æe biti knjiga ravna mjeseèini!«, klicao je starac odlazeæi i ma uæi zgu vanim e irom. mjeseèini!« »Ali po èemu æu je prepoznati?«, kriknu suncokret, poku avajuæi da preskoèi plot. »Tvoj æe lik biti na proèelju, eto po èemu«, èulo se iz daljine. Potom se vidio samo zgu vani e ir, bez glave. Plesao je, omamljen, niz ulice podnevno ga zraka. Starac je veæ si ao niz padinu. Kao da èita iz buduæe knjige, govorio je sebi i travama: »Od te æe se knjige ljudi opijati. Kad vidi prolaznike, kuæe i stabla, zagrljene bijelo m mjeseèinskom vatrom, znaj da je knjiga napisana, i da pjesnik ple e iznad oblaka, oblaka, oblaka. Vreme an, ali ne star.« Razgovor s vjetriæem

»Vjetriæu«, zaleluja umiljato suncokret, »bi li ti htio biti moj Mjesec?« Vjetriæ zastade u svojemu nasumiènom vragoljanju, pa otpovrnu: »Prvo i prvo, ja sam zakleto nièiji.« »Nièiji? Zaista? A za to?« »Takva mije pustopa na narav. A drugo, hm... Nije li Mjesec ona kr-hotinica Sunca, k oja svake noæi zahvaljuje mraku zato to je mraèan?« »Kako to misli , oj ti ludorijo?« »Kako mislim, mislim ozbiljno. Da, zahvaljuje mu. Inaèe ga nitko ne bi vidio. Eto, p itaj mrak ne duguje li mu Mjesec dobar dio svoje slave? I kakva je to stvar kojo j treba pomoæ mraka, ha? Posljedièno tomu, razmisli koliko i ti duguje mraènoj strani, i stoje okvir i podloga tvojemu zanosu!« »Zar opet? Zar opet? A izgledao je tako ljubak«, pomisli suncokret, i uputi se samot an niz pogru eno polje. utnja s dijamantom Stigao je do napu tena rudokopa. Spu talo se podne, rastopljena kaciga od bakra. Van i, na brda cu ugljena, na samomu njegovu vrhu, blistao je velik grumen - dijamant. Mo da se rodio toga trena, a protiv zakona svoga nastajanja - poput onoga jednoga od milijun, od bilijun, od trilijun. Od svakoga drugoga i svega drugoga neprimj eæen - osim od Sunca i sunèeva vojnika. »Ovaj bi doista mogao biti rod mojemu Mjesecu«, reèe suncokret. »Ima sjaj. I hladan je. I prekrasan je.« Suncokret se pokloni vrhu brda ca. »Lijep si kao Mjesec«, reèe. »A to znaèi, najljep i.« Dijamant je mrzovoljno utio. utnja je glasila: »Valjda sam lijep kao Sunce.« I zablista jo jaèe, jo hladnije. »Moj cilj je kraljeva kruna, a ne kruna kraljeva ministra. Dajem ti jedan besplata n savjet: ne slijedi one koji slijede.« Susret s pticom »Èuo sam tvoj razgovor s mravom«, javnu se drozd, i sleti na suncokretovu glavu. »Jednom me jedna riba uvjeravala da ja ne letim, jer da peraje ne slu e za let, nego za p livanje. Ona nije mogla pojmiti da postoje krila koja nisu peraje.« »Istina je«, reèe suncokret snu deno. »Glupo je tra iti Mjesec, a poèeti potragu od mrava. sam bar poèeo od tebe.« »Ja se, kao to vidi , hranim tvojim sjemenjem«, reèe drozd. »Reæi æu ti jedini naèin kako iti samim sobom. Taj jedini naèin jest da bude ptica, to jest, ja. Jednako tako, je dini naèin da zadobije Mjeseèevu ljubav, jest da bude on, to jest, Sunce.« »Evo, sad æu, sad æu«, hitro æe suncokret. »Najprije æu postati ptica, potom Sunce. Tako æu o svojega voljenog Mjeseca.« U tren oka na suncokretovu je glavu sletjela jo jedna ptica, kos. »To nije bilo potrebno«, reèe drozd. » to æe ti kos? Mogao si naprosto postati drozd, to je t, ja.« »Evo, sad æu«, hitro æe suncokret. I druge ptice nestane. Ali prvoj vi e nije bilo do sjemenja. Zaboravljajuæi ga, cijelo je jutro pjevala. Ka ravane oblaka su zastajale i slu ale. Gonièi, svrati tari, drumski razbojnici. Bezazle ni potoèiæi, stada, koraci, oblaci. Cvijeæe je rasko -nije mirisalo, voæe se zalijetalo u zrelost prije vremena. A suncokret se ljuljao na suncu, zaboravljajuæi da Sunce nije Mjesec. Susret s leptirom Leptir koji je, ne zna se za to, tuda prolepr ao, pospe ih svojim let-nim prahom. U prahu bija e zamotan kljuèiæ jedne poruke. Kad odmota e kljuèiæ, kad otkljuèa e slovo, izvi odatle ne to poput mirisa, i zaèuje se leptirov gromoglas: »Èemu sve to - te kos, te drozd, pa èak i Sunce? Budi ono to jesi -suncokret. Tako æe bit i sve drugo.« Drozd, pokunjen, uèas odleti, suncokret obori glavu pod Suncem, sjetiv i se osvetolj ubivo da Sunce nije Mjesec. »Neka stupi jedan koji neæe, i neka neæe...« Jo jedna tajna Mjesec, sav u prozir-svili, nevjestinski smjeran, na e se nad pusto lice stepe, tr

a eæi svoga druga i dragoga. Zaviri u umorno lice pje aka koji je kroèio ravnicom pognut e, vremenite glave. Ka e se: kroèio je ravnicom -no uistinu, ravnica je sa svim to je nosila na sebi, kroèila ispod njega, po ritmu dana i noæi, ne preskaèuæi ni èasa, ni kora ka. »Zar si to ti?«, upita aptom. »Ne znam«, reèe pje ak. »Bio to ja ili ne bio, proði me se.« »Nisam ti rekao cijelu tajnu«, zasvili Mjesec zavodljivo. Suncokret podi e glavu, otvori oèi, i reèe tek: »Ne razgovaram s tobom.« »Zar? A rekao si da me najvi e voli .« »Nije stvar u tomu. Nego ti ne postoji . Zato smatram da se ovaj razgovor uopæe ne vod i.« »Uzmimo da je ovaj razgovor san«, blago æe Mjesec. »Iz njega mo e svakoga èasa iskoèiti, a No dopusti sebi i meni da èuje ostatak tajne.« Stabla i grmlje bacali su duge, sve dulje, nestvarne, sve nestvarnije sjene, pod sjeæajuæi pje aka da bi se uistinu moglo raditi o snu. Ravnica je bivala sve ravnija, sve beskrajnija, pusto sve pustolikija. Suncokret zastane, ogleda se, strese glav om. »Ja nemam tajne«, reèe tiho, i zagleda se netremice u okruglo nebesko srebro - kao nek ad. »Rekao sam ti da sam ja tvoje ljubavno pismo Suncu, zar ne?«, za apæe glas s neba. Suncokret je utio. Najradije ne bi èuo ono to se spremalo otkriti. »Rekao sam ti da ja za tebe nisam Mjesec, nego ogledalce Sunca, zar ne?« Suncokret je utio. Sve manje je elio èuti ono to se spremalo otkriti. »Ali i ti si, buduæi zlatan i suncokretan, Sunèevo ljubavno pismo meni! Tvoje zlato je njegov potpis. I ti si ogledalce Sunca, meni. I ti si Sunèev prsten, meni. Sunèev l jubavni peèat, meni. To si ba zato, jer nikako ne mo e sam dokuèiti da si to. Jer si tak o obuzet i preuzet svojom ljubavlju za mene, Mjesec, da se Sunce mo e èisto i nesmet ano u tebi zrcaliti. Eto, to je ta tajna!« »Uh!«, ciknu suncokret, kao daje stao na eravicu. »To ne mo e biti! Ja se ne potpisujem t uðom rukom, veæ vlastitom! Moje zlato je moje zlato! Moja ljubav je samo moja - nitk o je, pa ni Bog glavom, ne mo e svojatati!« Mjesec se blago smije io. »Jednako kao ni moju, dragi, zlaæani. Ali mi smo svi On. Sad æu te ne to va no upitati: mi sli li ti da me od svoje volje voli ?« Suncokret to vi e nije mogao podnijeti. Probudio se. Nepoznati jezik U zoru je neki putnik doteturao pred vrata svrati ta, gdje su prenoæ-nici upravo spr emali svoje deve za put preko pustinje. Pao je na prag i pro aputao: »Probudite me...« Unijeli su ga pod krov, smjestili na le aj. Nitko nije poznavao toga èovjeka. Izgled ao je kao potpuni stranac. Prevrnu e mu d epove, naðo e tuðinski sitni . Ali pod jezikom mu je bio zlatnik, to oni nisu znali. Kad je putnik do ao k sebi, progovorio je na nekomu nepoznatom jeziku. Mo da je to b io davno zaboravljeni aramejski. Ili maitilski. No on je na tomu nepoznatom jezi ku govorio tako lijepo, da su svi zastajali i slu ali ga, osjeæajuæi da se kazuje ne to va no i zanosno - ne to od èega cvijeæe rasko nije raste, a izvori probijaju iz suhe stije ne da bi ga èuli. Jezik se lelujao, melodija mu bija e valovita - èas nujna, èas poletna , èas je budila, èas uspavljivala. Od njega su laðe na dalekim morima br e plovile, a voæe se zalijetalo u zrelost prije vremena. Razglasilo se da u svrati tu na rubu pustinje ima stranac, koji lijeèi i razgaljuje srca èarolijom zvuka. Svrati tar mu je ustupio sobu, i nije ga pitao odakle je i kam o æe. Hranio ga je i odijevao. Èistio mu je cipele. Stranac nikada nije uspio nauèiti ni rijeè svrati tareva jezika. Njegova usta i jezik naprosto nisu bili od takve graðe da bi mogli proizvesti tra eni glas. Dolazili su mnogi da ga èuju. Sve vi e i vi e njih. A on je govorio kao da pjeva. Pone kad èuvstveno, ponekad jarko, ponekad otajstveno ljubièasto. Kao da pjeva izrièito nji ma, a opet, znalo se da ga je pustinja najbolje razumjela. To, to je govorio, bila je poezija. Ali nitko nije nauèio jezik, taj jezik, na kojemu je izgovarana. Da bi je, mo da, pr

eveo na jezik slu atelja. Tako je poezija ostala tajnom. No zapravo, ona je bila taj jezik. Nije se imalo to prevesti. Jahaè na bijelcu Jednoga je dana u svratiste navratio samotan jahaè na bijelcu. Stao se raspitivati o pjesniku. »Prijatelj sam mu«, rekao je. Svrati tar ga je promatrao. »Na pjesnik ne izgleda kao da ima prijatelja«, reèe sumnjièavo. »Ima samo mene«, reèe jahaè, i sja i. Imao je naranèaste ostruge. Oklijevajuæi, svrati tar je po ao po svojega tiæenika. No njega nije bilo u sobi. Nije ga bilo ni oko kuæe. Ni na izvoru ispod stijene. Naprosto ga vi e nije bilo. Kad je to èuo do ljak, sjeo je na ogradu iza koje su vezali konje i deve, izvadio je frulu, i poèeo svirati kao da tanak vez veze. Svirao je i svirao. Svirao je danim a. Karavane su zastajale. ivotinje, putnici i gonièi, stajali su i slu ali. Svirka im je bila nepoznata, ali nepoznata na poznat naèin: kao pustinja, kao buduænost, kao oni sami. Razlijevala se pje èa-rom, i svako je zrnce bilo prebrojeno, uoèeno, razabra no. Onda je dolaznik zadjenuo frulu za pojas, i oti ao svojim putem, pje ice. Konja bije lca ostavio je pred svrati tem. Bijelca stado e teto iti kao uspomenu na njegova jahaèa - teto iti najprije umjereno, a potom sve e æe i pobo nije. Muzika je ostala lebdjeti nad mjestom na kojemu je stranac sjedio. Tko bi sjeo n a to mjesto, mogao ju je èuti. Inaèe je bila neuhvatljiva i ne-doslu na. Oni koji su je èuli, reko e da je ta glazba najtoèniji (najpjesnièkiji) moguæi prijevod ne poznatoga jezika. Kako je nastao Nil Nasred pustinje sjedio je starac sa zelenim turbanom. Pred njim bija e prostrt mal en, kitnjast stoliæ sa sporim ibrikom za kahvu, i sa alicom od porculana. alicom je tekao pozlaæen, iskrièav obod. Taj tanki obod bija e dostatan Suncu da odapne s njega zapaljenu strijelu. Putnik, jedva iv, dotetura do starca, i stropo ta mu se pred no ge. »Vode«, zahripa. Starac mu otvori usta i ulije u njih pregr t pijeska. »Ah«, pro apæe putnik s olak anjem. »Jo , molim te, jo !« Starac mu je i dalje sipao pijesak u usta, putnik ga je i dalje edno gutao, vièuæi »jo , jo .« Uskoro oko njih stade ponestajati pijeska. Naposljetku vi e nije bilo ni zrna. No putnik je i dalje eðao. Neumorno je pio pustinju. Kako je pustinja nestajala, tako se ispod pijeska poèela pomaljati trava boje svitanja. Boje tanke, tanke frule. Ka d je ednik svu obli nju pje èaru popio, starac mu reèe: »Stani malo, izvor je presu io. Nego, spustimo se dublje u ju ni bunar, tamo ima vode.« Krenuli su. Gdje god su pro li, tu vi e nije bilo pijeska. Putnik je pio, pio, nije imao vremena za i ta drugo. I kad je zadnje zrnce popio, on zadovoljno, odahnuto i zjavi: »Konaèno sam uta io eð.« Okrenu se starcu da mu zahvali. Ali starca vi e nije bilo. »Pustinjsko priviðenje«, zakljuèi putnik. »A bio je tako uvjerljiv. Tako susretljiv. Uosta lom, njemu dugujem ivot.« Onda mu pogled padne na zemlju. Tamo je le ao zeleni turban, odmotan, zmijoliko pr u en preko ravnice, sve tamo do mora, razrezan u sedam razreza, delta bez premca. A pijesak boje svitanja, boje tanke, tanke frule, stade se vraæati, stade se mno iti , mno iti, edno mno iti. Putnik i putnik Putnik je bje ao svrh pijeska - svrh pijeska, da ne ostavi trag. Ali putnik ga je svejednako slijedio, upiruæi oèi u netaknut pijesak. Èin istine »Tko bi ovu golemu rijeku mogao nagnati da poteèe uzvodno?«, pitao je car suncokret, s tojeæi na terasi svoje palaèe, obrubljen priglavnici-ma. Bilo je to u Pataliputri, p rije dvije, tri, èetiri tisuæe godina. »Tko? Tko? Tko?«, stade ih apat. Zrak je u tao od njihova apta. »Nitko, nitko, nitko«, skakutala je rjeèna pjena. »Nitko, nitko«, mre- kalo je, talasalo je mjehuralo je tijelo rijeke. »Nitko«, ponovi e trske, rogoz, i a .

»Zar uistinu nitko«, povika car razdra eno, razoèarano. »Dao bih pola svoga carstva, kad b i se na ao netko...« Toga je èasa na trg izbio umoran stranac, s turbanom od bijeloga pijeska. Vremenit , ali ne i star. Podigao je ruku prema carskoj terasi. »Velièanstvo, èuo sam tvoje pitanje, i evo, ja bih mogao poku ati. Rijeka ne razumije tv oj jezik. Ali ja æu joj se obratiti na njezinu jeziku, i zamoliti je da poteèe natra g samo na kratak èas.« »Kakav je to jezik«, htjede znati car, podboden svom svojom ednom suncokretno æu. »Velièanstvo, to je jezik istine«, reèe putnik. »Mi nemamo u i za nj. Ali rijeka, ona teèe stini. Jer pisano je: »U istini teku rijeke, u istini Sunce sja...« Car se na e preko ograde. »Prijatelju«, reèe uzbuðeno, »moja se ko a je i, a dlake se na njoj ro-gu e. To je znak daj ika vijest u blizini. Jaje moram saslu ati na dolièan naèin. Zato se popni k meni da m i ka e kakav je to jezik!« Kad se putnik popeo na blistavu terasu, car mahnu priglavnicima da se udalje. Po tom æe poluglasom: »Mogu li ga i ja nauèiti?« Potom æe aptom: » to bih s njim sve mogao?« Potom æe bezglasno: »Bih li mogao ono to inaèe ne mogu?« Stranac reèe: »Velièanstvo, ne bih rekao da ga mo e nauèiti. Jezik istine nije jezik kao to je na . Nje se ne mo e uèiti. Njim se naprosto mora progovoriti.« Carska se kosa nakostrije ila. »Ali kako, kako? Nisam se alio, pola æe carstva biti tvoje, ako mi otk-rije tajnu... Z nam da te je Bog poslao, nitko manji.« »Velièanstvo, taj jezik je èin. Ali to je èin kojim ne ravna ti, veæ prije, on ravna tobom Osim toga, taj èin usklaðuje sa sobom sve drugo, to se zateèe u blizini.« Car ustuknu. Zamisli se. A onda domahnu svojim priglavnicima da mu opet priðu. »Èuli ste, zar ne?« »Èuli smo.« » to nam savjetujete?« Priglavnici zirnu e jedan u drugoga, kradom pogleda e cara, obori e oèi, i reko e s istins kom zebnjom: »Oh, Velièanstvo! Na je savjet: nipo to, nipo to, nipo to se u to upu tati. Mi ne znamo t se sve moglo dogoditi - kakve bi pohare taj navodni èin istine mogao izazvati...« »Zar ne vrijedi staviti na kocku ono to æemo ionako izgubiti?«, reèe vladar trpko. Oni su utjeli, a oèi su im rasle i rasle u strahu od sloma i potresa, koji su se na zirali iza èina istine. »Zbogom, prijatelju«, reèe car suncokret utrnulim glasom. Potom æe aptom, malo pogru en po krunom: »Da nisam car, po ao bih s tobom...« Okrenu se, i vrati se u dvor sa svojom odahnulom pratnjom. Samo je malo manjkalo, pa da vidi èudo rijeke koja teèe natrag. Leptir, nalik smije ku bez razloga, strese sa sebe letni prah. Putnik odvije pje èani turban i spusti ga na kameni ploènik. Pataliputra se naðe zasuta, bijelo zatrpana. L eptir odlepr a za nekim krilatim cvijetom. Putnik siðe na obalu Gange, sjedne, utihn e. »Nitko od ovoga carstva neæe upoznati poeziju«, uputi uzdah rijeci. Ona poskoèi, i samo za njegove oèi èasomice jurnu natrag Kolovrati Suncokret, u tijelu putnika, trgne se o inut jednim prizorom svoga sna koji nije u zmicao pred javom. Prizor prenestvarno nalik na zbilju, ostao je ukucan u nju i poslije buðenja, probiv i se iznad poklopca. Putnik suncokret naðe se okru en kolovrzom od slijepih krtièjih oèiju. Kolovrz se polako stezao, stezao, stezao. Toga èasa, nièega se zbiljskijega nije na lo u krajoliku pustinje. Putnik protrlja oèi i zavapi u nebo. Nièega se glasnijega u pustinji nije èulo, izim t oga krika. Nad glavom mu zasinu Sunce. I odmah se unutar slijepoga kolovrza uobruèi drugi, ko lovrz od zraka vidovnica. Pa se i on poèe stezati, stezati, stezati. »Oslobodit æu te iz kruga, ako pogodi koji su od mene«, reèe Sunce.

»Zrake su od tebe«, viknu putnik suncokret, kao da alje okomitu strijelu u oblake. Al i Sunce odreèno mahnu glavom. »Svi su od mene. Shvati to, i oslobodi se sam.« Jo jedna tajna Taj je razgovor bio eterna magma, tekao je ispod tvrde kore sjeæanja, i pripadao j e svima koji su ga mogli èuti. Suncokret je gacao poko enim poljem jave koje je titr alo na hrptu goleme, usnule krtice, iako se èinilo da miruje. »Nema razloga da se ljuti «, nastavljao je mazni, srebrni Mjeseèev glas. »Ti si sunèeva fru a, a ja sam frulina frula. Najprije je Sunce meni poslalo ljubavnu poruku putem tebe. Kako sam joj mogao odoljeti, kad je sva zlatna, i kad joj se glava zrakast o razlijeæe na sve strane? Oh, kakva neizrecivo prekrasna poruka, kad bi ti samo z nao!« Suncokret je gazio poljem, gazio, i nije èuo. »Pripazi«, nastavi Mjesec, »Sunce je gospodar, i ono prvo zapoèinje igru po iljanja. Posli je se i mi toga dosjetimo, ali se ne dosjetimo ba svi. A dosjetimo se onda kad Su nce tako po eli.« Suncokret je gacao - poljem, poljem, naoko èvrstim tlom. »Dosjetimo se bez obzira jesmo li poslanice, ili oni kojima je poslanica upuæena. Sh vatimo da i mi mo emo biti po iljatelji ljubavi. Ti si, suncokrete, poslanica Sunca meni, srebrolikomu zlatoljupcu. Oh, kako sam se ludo u tebe zaljubio, kad bi ti samo znao!« Suncokret je i dalje gacao, gacao tlom naoko èvrstim, èvrstim. Mjesec se do mile volje i sladokusaèki sporo ba kario u ovim postupnim otkriæima. Prij alo mu je to ga suncokret ne èuje. »Sunce, dakle, nije tebi poslalo, nije ni po tebi poslalo, veæ je tobom poslalo. Nem a se to drugo slati i poruèivati, kad ti veæ postoji . A komu je poslalo? Poslalo je me ni! Razumije li? Menije poslalo tebe!« Suncokret je i dalje... itd. »A onda si ti i ne znajuæi morao opona ati Sunce. Otposlao si mu poruku - mene! Jesam li jasan? Ja sam tvoja poruka! Nisam tvoj glasnik, tvoj sam glas!« Suncokret je gacao, gacao, nije èuo, èuo. »I èemu onda ljutnja?«, nevino æe Mjesec. Zeleni prsten U zelenomu smaragdu prstena koraèale su dvije tanke sjenèice. Dr ale su se za ruke, i neprekidno odlazile u dubinu slike. Jedna je drugoj govorila: »Gdje si?« Rub smaragda bija e obrastao injem svjetlosti - treperavim, svjetlucavim paperjem; u paperju se nesta io i kobeljao vjetar, kroz vjetar se prosijavao vidik na udalj eni vinograd, èiji su se èokoti penjali, penjali do navrh brda, i odatle se spu tali, spu tali do podno ja. Tanane su sjenèice prolazile kroz taj krajolik, dr eæi se za zaljubljene ruke; koraci su im bili be umni, otmjeni, pjenu avi. Jedna je sjenèica govorila drugoj: »Sanjam o tomu da ti poklonim prsten sa zelenim smaragdom. Ali gdje da ga naðem?« I opet je sjenèica uzvraæala sjenèici: »Rado bih i ja tebi poklonila takav prsten. Ali ni ja ne znam gdje ga naæi.« Neprestano su odlazile u dubinu slike, upuæujuæi jedna drugoj tu prozirnu, dvosmjern u rijeè »gdje«, »gdje.« Rijeè i muzika Putnik je jo uvijek... i putnik je jo uvijek... od putnika bje ao, i putnika progoni o. Pijesak je, netaknut, gorio. No nepoznati jezik i frulina glazba vi e nisu primjeæivali meðusobnu razliku. Neprimij eæena, razlika je uvrijeðeno nestala. Jo jedna tajna »A ja? Zar da ja ostanem izvan cijele te po iljateljske igre?«, zapjenu- i Mjesec poslij e nekoga vremena. »Da zna , ni ja nisam htio ostati pusta frula. I ja sam uputio Sun cu ljubavnu poslanicu. Pogodi koju!« Bli io se praskozor. »Dragi moj, zavr nica je u ovoj igri moja, i ona zatvara krug! Pogodi koja je to zav r nica!« Suncokret je u polju zastao, zastao. Osjeæao je otkidanje Sunca u vlastitoj utrobi

. Onoga neèega s èim je mislio da je u ne-rodu. Svim je prièama i snovima sada do ao kra j. Nije mogao ni laticom pomaknuti. Ni misliti. Samo je znao da umire. Raðalo se Sunce, grmljavinski, s kopljima, maèevima, topotima, vojskama vriskova; ve lika se orguljna lepeza irom spremala za otvaranje nad obzorom. »Suncokret je moja poslanica! Ljubeæi suncokret, tebe, uzvraæao sam Suncu«,slavodobitno je klicao Mjesec kroz tutnjavu. »Tvrdim da nema ljep e ni vje tije otposlane poslanice , niti likom i imenom naliènije onomu komu je namijenjena!« Gore, nad poko eno polje, nagnula se zora. U dubini je jo jednom, posljednji puta, zagrmilo. Otkinulo se onozemno Sunce. Ispalilo se iz ne-vida i neèuja. Pohita e pred njim iz podzemlja zadnji vriskovi i praskovi, vrulje vrelih plinova, mlazevi i sukljaji, usijane najave konaènoga Adventa, i stado e se slagati nebom i zemljom u g olemu, orguljnu lepezu nagloga irenja. Suncokret otpusti svoj dah, i pade nauznak. Iz zemlje stado e mjehurati oblici i znaci, znamenja i slova, i poèe e se tra iti poljem . Dodirivali su se, prepoznavali, i slagali se u nacrte, gdjegdje rosno èasovite, tu i tamo dijamantno trajnije. Polja ita i suncokreta ponije e na svojim vr cima taja nstvena slova, prizore neèijega sna, najna-liènije matematièkoj jednad bi. Kad su te pojave slikali iz zraka, uèenjaci svijeta protrlja e oèi, zaki-ma e glavama su ncokretno, i za utje e. Istoèno od Sunca, zapadno od Mjeseca Istra ivaèi svijeta i èovjeka znaju da u svakoj njihovoj oblasti èuèi jedno jo neistra eno jelo polje. Oni dobro znaju daje u tomu polju zakopan kljuè za cijelu oblast. Na m api Vodièa to je polje oznaèeno kao mjesto »istoèno od Sunca, zapadno od Mjeseca.« Put njega su se tijekom posljednjega stoljeæa zalijetale ekspedicije, zablije tene l eptiriæe. I nestajale, ostavljajuæi pomalo nesiguran trag kojim se bavila osobita so rta znanstvenika i pjesnika. Stanovnici bijele mrlje glasno se smiju u svojoj neotkrivenosti. Ponekad, noæu, èuja n je njihov smijeh. Oni znaju da se bijela mrlja nalazi u oku istra ivaèa, i da je o datle si la na mapu. Jo jedna tajna Kao ljubièasta galija, jedrila je, jedrila je, jedrila je noæ. Na vrhu jarbola Mjesec, u svemu svojemu okruglom srebru i sedefu. Duboko dolje n jiva, s pjenom zlatnih suncokreta. »Dragi moj, zlaæani, ti jedan jedini od milijun, od bilijun, od trilijun... nisi me valjda zaboravio? Ta kako bi - muèio sam te sve u esnaest - od prve do zadnje èetvrti . No i sebe sam namuèio. ao mi je, nisam mogao drukèije. Veèeras te tra im da ti ka em jo dnu tajnu.« »Proði me se«,zajeèi jedan od milijun. »Bio sam daleko sretniji kad sam u tebi samo tebe v idio i èuo. A sad me ti uèi da u tebi gledam nekoga drugog. Ja nisam za takve raspore de. Pomozi i sebi i meni - proði me se!« »Ne mogu. Moramo dovr iti igru. Inaèe æemo ostati zauvijek pribo-deni na kri dana i noæi, jeta i zime, Mjeseca i Sunca. Ovo to æu ti reæi, veliko je i potresno. Jesi li sprema n, zlaæani moj, moj milijun puta voljeni cvijete suncokretni?« »Avaj«,tiho reèe suncokret i sklopi oèi, u nadi da æe se probuditi. »Ovo to æu ti reæi... No dobro, slu aj. Nema Sunca. Nema Mjeseca. Nema suncokreta koji se zaljubio u Mjesec i Sunce.« Onaj dolje trgne se od preèuda. »Kako - nema?« »Tako. Nema.« »Nego - koga ima?« »Ima ljubav. Ljubav je sve to izmislila.« »Ljubav?« »Da. Ljubav je izmislila tebe, mene, i njega. A niti sam ja Mjesec, niti si ti sun cokret, niti je on Sunce. Mi smo ljubav koja se igra svoje igre: da daje i da pr ima. Da bude ti i da bude ja. A zapravo niti je ti, niti je ja, niti daje, niti prima.« »Niti daje, niti prima? Ljubav?« »Tako je. Niti daje, niti prima. Ljubav jest.« »Hm«,zaglavinja suncokret, i odjednom se nasmije. »Dovoljno je ludo da bude istina. Neæu ti protusloviti. Ali reci mi, odakle ti to zna ?«

Vi e nije bilo prijevoda s mjesecarskoga na suncokretni jezik, ni obratno. Na vrho vima klasja ljuljali su se neodgonetnuti znakovi, i znaèili, znaèili, znaèili do kraja . Jedne noæi, Sunce Jedne noæi, Sunce siðe u dremovni èun na jezeru. On se posve blago zanji e, otprilike on oliko koliko se zanji e cvijet, kad pèela sleti na nj, koliko se zanji e miris, kad ru u dodirne vjetar. Sve je bilo isto, isto, samo to su neki znali da se ovo ne mo e sa njati, iako se dogaða u snu. »Je li mak bli i livadi od ivanèice«,pitalo je Sunce svakoga, ne gledajuæi nikoga, ali tak o kao da gleda samo nekoga. »Nije«, reko e. »A more, po zakonu svoje plavosti, daje li se vi e kitovima ili sleði-cama?« »Ne daje se vi e ni jednima, ni drugima«, reko e. »A zrak, pripada li vi e niskoletnim ili visokoletnim krilima?« »Ne pripada vi e ni jednima ni drugima, nego svima jednako«, reko e. Èun se ljuljao, ljuljao, ali voda je stakleno mirovala. Onda se Sunce okrene suncokretu, onomu jednom meðu milijunima, bilijunima, triliju nima njegove braæe. To stoje reklo, èuo je samo taj jedan. »Toliko sam volio svoje suncokret-polje da sam mu samoga sebe dao.« Sva su suncokretna braæa oborila glave u duboku snu, samo je onaj jedan dizao lice uvis, uvis. »Suncokret sam meðu suncokretima, tajna meðu tajnama«, nastavi Sunce, aptom. »Ja sam svoje remek-djelo. Ali ne elim da remek-djelo to zna. Osim na kratak èas.« »Pijan sam od tvojih rijeèi, Mjesece«, za ari se suncokret. Za ari se oko njega mrak. Za ar se bijeli lopoè na jezeru. Za ari se ljubièasti muk. Za ari e se èak i glave, oborene snom »Nisam odolio svojoj elji za sobom«, sanjarski æe Sunce, zagledano na sve strane, kao d a je zagledano samo u lice onoga jednoga od milijun. »Povjeravam se tebi, jer tebi ne ostaje vi e od dva, tri daha izvan mene, pa æe moja tajna ostati tajnom, iako æu j e spustiti u tvoj sluh. Ne, nisam htio odoljeti svojoj elji...« I naglasi rijeè »htio.« »Tvoje su rijeèi remek-djelo«, pro apæe suncokret, i naglasi rijeè »rijeèi.« »Opijaju me, i razumijem.« »Srcem ih razumije , kao to ih ja srcem govorim.« »Jednom sam èuo putnika u pustinji - slu ao sam poeziju njegova govora, iako nisam zna o ni jedne rijeèi toga jezika. Takva je bila i muzika njegova prijatelja. Takve su i ove tvoje rijeèi...« »Srcem ih razumije , kao to ti ja srcem govorim. A ona dvojica... gle, zar nas nisi p repoznao?!« »Ah«, zadivi se suncokret, i prepusti rijeè ti ini, èunu, lopoèu. Ti ina se baci u jezero, poput djevice, koja sebe rtvuje vatri. Èun se zaiskri, kao d aje i on od staklene vode. Lopoè vi e ni ta nije èinio, naprosto je bio lopoè. »A tvoja elja za tobom - to je to«, plaho i eljno upita suncokret. »Je li to kao moja e za Mjesecom? Kao Mjeseèeva elja za Suncem?« »Moja elja za mnom je kao moja elja za mnom. Moja elja za mnom uistinu je moja igra. Moj ples preda mnom. Moja prièa meni. Mogao bih to i ovako reæi: po elio sam na trenut ak ne znati tko sam, saznati kako je to kad ne zna ... Sakriti se sebi, i na krata k èas zaboraviti gdje sam se sakrio - tako sam na trenutak po elio. Zbog igre; zbog plesa; zbog prièe.« »Mo da si se u meni sakrio«, usudi se suncokret, nasmije i se da ne bi zaplakao, i zamuk ne. Povjetarac iznenada uzleti i promine, neznano kuda. To je bio uzvratni Sunèev smij e ak, koji je obasjao prostor - sve to je u njemu za areno, oboreno, tamno, neuta eno. »Ima jedno drugo neznanje kojemu bih te volio nauèiti«, progovori Sunce, kao da tanku frulu veze. Naslonilo se na krivulju èuna, na svoju ljulj-postelju. »Kad ne zna tko j e od nas dvoje ono drugo. To. Jo si bio sjeme kad sam ti po elio pru iti takvo neznan je. udio sam za tim da ti ga pru im. Jer to je najdragocjenije to ti mogu dati: da n e zna dvoje, da ne zna troje, da ne zna milijun, bilijun, trilijun, koje nije jedno . Takvo neznanje. to misli , jesi li spreman za nj?« »Meni je dovoljno da te volim. Vi e od toga ne znam«, reèe suncokret bar un-glasom, èujnim srcu, izgovorenim srcem. I opet je Sunèev smije ak bljesnuo u prostor, kao da u prostoru prepoznaje dugo oèekiv

ani vlastiti zavièaj. Suncokret, zapravo, nije bio siguran tko je od njih dvoje izgovorio rijeèi èujne src em. On sune uvis, istegne stabljiku i mezgru, i nagne se nad jezero. Zagleda se u prozirni èun, u sporu melodiju, zaljuljanu staklenom, nepomiènom ti inom vode. Trepn e svojim zaèuðenim oèima, jer ga je oblik èuna podsjetio na ne to davno viðeno u snu: na ki njastu dvorsku papuèu. »Jesi li to ti?« »To sam ja.« »Ti...« »Ja... A tko me to pita?« »Ja.« »Ah! A gdje sam ja?« »U meni si, gdje bi drugdje bio?« Lopoè i dalje ni ta nije èinio, bio je naprosto lopoè. Povjetarac je zastao u zraku, nez nano za to. Daleko negdje, velika rijeka upita sebe: »A da poteèem natrag?« Daleko negdj e bjegunac svrh pijeska po eli da ga progonitelj stigne. Daleko negdje vrijeme je prolazilo hodom sati, dana, i godina, obilazeæi sredi te, u kojemu nije, nije, nije prolazio trenutak. »Da zna «, oglasi se opet suncokret, »vazda bih te slu ao, i ne bih slu ao ni ta drugo, i n da mi ne bi bilo dosta slu anja tebe, i neslu anja drugoga. Pritom ti moram reæi da zb ilja ne znam tko si, iako mi se èini da osjeæam gdje si. Ka em ti »Mjesece«, ali te ozbilj no pitam: s kim razgovaram?« »Ja sam ljubav, a to je isto kao i kad bih rekao: ja jesam. Ti si to sada jasno èuo i razumio, zar ne?« »Èuo sam, ljubavi, i razumio sam, ali se pitam da li mo da ne sanjam? Jesi li ti san?« »Ti sanja , da. Ali mene ne mo e sanjati. Ja jesam.« Utihnu e. Muk se zastakli oko lopoèa, bez mre ke, bez jeke. Èun uzleti i zalepr a pod sunc okretovim Mjesecom, be umno, poput noænoga paunèeta. Samo su neki znali da sve ono to n ije san, izgleda sanoslovno, i sve to je stvarno da izgleda utvarno. »Na svijetu nema nikoga, osim mene«, prousti Sunce sneno, sveèano, kao da prosi tratinèi cu. »Ali onda, na kratak èas, ima nekoga da to vidi i spozna. Na kratak èas, moje reme k-djelo sazna daje remek-djelo. I mi onda, eto, na kratak èas razgovaramo.« »Kada je taj kratak èas? Je li sada?« »Uvijek kada si spreman. Tada razgovaramo, kao da oduvijek razgovaramo - kao da ni kada nismo prekidali razgovor. Nièemu drugomu tu nema mjesta. Izmeðu nas smo samo mi : ti i ja.« »A moja braæa? A krtice? A dijamanti? A oblaci«, buknu suncokret iznenada, i razbije s taklo mjeseèine. »Rekoh, ne rekoh li, na svijetu nema nikoga osim mene? Osim mene koji sam povremen o ti, razgovore moj? Carevi, mravi, leptiri, cio svijet... to su na e etnje meðu sobo m, od podzemlja do vrha planine, od pustinje do obale oceana.« »Reci mi jo , kako se zove ? Smijem li te zvati svojim omiljelim imenom - Mjesec?« »Smije .« »A jesi li ti zaista Mjesec?« »Mjesec je san. Ja sam istina.« »Oh! Da ti mo da nisi Sunce, Mjesece?« »Sunce je san. Ja sam istina.« Ako je tako »Ako je tako... onda ja ne moram ni ta htjeti«, reèe suncokret, govoreæi sebi, govoreæi zvi ezdama, govoreæi praznini izmeðu zvijezda, govoreæi kao da èita iz knjige staroga pjesni ka - govoreæi ne to ivotopisno, zapisano po suncu, a ravno mjeseèini. »Ne moram htjeti ni Mjesec, ni Sunce. Mogao bih, napokon, htjeti sebe. Mogao bih s e, konaèno, zaljubiti u sebe.« Podigne lice u nebo. Takva je oduvijek bila njegova ljubavna izjava visinama. »Dragi moj ti«, oslovi se. »Pomoæu tebe ja di em, hodam, i sebe u tebi gledam.« Nasmije i se, ponikne, pogne glavu - to je oduvijek bio njegov pok-lonstveni pozdr av dubinama. Uzvrati sebi: »Dragi moj ja...« I upita zaigrano, nikoga: »Sto ja to radim pomoæu sebe?« Odgovori jo zaigranije, nikomu: »Pomoæu sebe, ja sebe èinim sobom.«

U èasu kad je izgovorio »ja«, rijeka je potekla uzvodno. Putnik je dostigao putnika. O gledala ostado e bez lica. Vidoviti i slijepi krugovi raspli-nu e se jedni u drugima , kolovratno, nepovratno. Neprimijeæena, razlika je uvrijeðeno nestala. Istoga èasa, Sunce na nebu preobrazi se u Mjesec. Unutar Mjeseca, kao u medaljonu, nazirao se lik suncokreta. Istoga èasa, lik se suncokreta prestvori u Sunce. Isto ga èasa... itd. »Kako si prekrasan«, reko e sve troje istoga èasa, ne mareæi saznati koje je od tri koje. Pojmovnik kojega treba u(ne)ozbiljiti, koliko veæ prièa zahtijeva. A ono to se neæe ni poku ati prevesti, neprevodivo jest. Pro prima, mnogi je taj pojam, prizor, i lice, lepeza nekoliko pojmova, prizora, i lica, koji se javljaju kad je potrebno, po eljno, i zakonito; svako je raspolo enje i stanje jednako tako zrcalo svojih vidika, ploha, i boja, u plesu samosagledavanja. Sunce - vidljivi vrhovni Bog. Mjesec - ikona. Suncokret - ikonopisatelj i bogopoklonik. Sunce - vidljivi, vrhovni, sebesvjesni Bog. Mjesec - takoðer, samo polusvjestan. S uncokret - takoðer, samo nesvjestan. Putnik, car, ena, starac u pustinji, mala krtica, itd. - red i logika cognito. Povjetarac, leptir, smije ak - logika i red incognito. Ja - sve to, i jo vi e. KRALJEVA ROMANCA Kada se ljubav oslobodi ljubavnika, kao strelica luka... (Rilkeov stih po sjeæanju) Bilo je, i jest, da je jedan jedini kralj prosio jednu, isto tako jedinu kraljevnu. Vladala je posvema nja oskudica kraljeva i kraljevni, ali je bilo nebrojeno obilje mu kih i enskih velmo a, vojskovoða, prosjaka, plemiæa, trgovaca, poljodjelaca, poklisar a, slugu, sveæenika, pastira, drvosjeèa, i pjevaèa. Jedan jedini kralj, dakle, prosio je jednu jedinu kraljevnu. Jedna jedina prista la je udati se za nj. Nije ni pitala kakva je kralj lika i izgleda, kakvih je nazora i kakve æudi, kakva ophoðenja, kojih je godina, koliko je bogat i moæan. Jer bio je jedini - naprosto nije bilo drugoga. Kralj je onda poslao po kraljevnu veliku i rasko nu koèiju, spoiz-borpratiteljem, i s darovima bez broja i cijene. On to nije morao - ta nije se trebalo suparnièki na dmetati u skupocjenu obilju i rijetkim osobnim umijeæima - kralj nije imao takmaca . Ali on je htio razdragati srce svoje buduæe nevjeste znakovima svoje ljubavi. Kad je kraljevna ugledala kraljeva poslanika, posve mlada viteza, pomislila je d aje ljep i od ikoga na koga su joj oèi ikada pale. Stade joj dah. Kad je mladiæ kleknuo pred nju i otvorio krinju s darovima, za-suzi ejoj oèi, te nije n i vidjela darove. Kad je progovorio, nije èula to joj govori, slu ala je samo njegov glas. Kad je podigao pogled k njenu licu, oslijepila je za sve drugo. Pomisliti je daje na pomolu nevolja - no, zapravo, nije. Svejedno, dogodilo se: kraljevna nije razabrala tko ju zapravo prosi. Zaljubila se u poslanika. Njemu je rekla »da«, misleæi da je on kralj. Njemu je pru ila ruku, misl eæi da je prstenuje sam kralj, tek slatko preru en u vlastitoga glasnika. Te noæi nije mogla zaspati od sreæe, strepeæi da jutro ne izbri e èaroliju, na koju su naj ljep i snovi nalik. Du a joj nije udila za odmorom odjave. Sljedeæega jutra, kraljevnu su otpratili do koèije s osmeroropre-gom riðih konja. Koèija bija e naèinjena od sjajnoga bakra; arila se kao zalazno sunce. Otac i majka, dvorja ni i prijatelji ljubili su ispro- enicu na rastanku, malo sjetni, vrlo presretni. Dugo su i odu evljeno mahali za koèijom. Koèija je ubrzo nestala s vidika, ostao je sa mo bijeli oblak i ti ina, koja se spu tala na carstvo.

Mladi je vitez rekao kraljevni da æe je on otpratiti do prvoga odmori ta na dugu kra ljevskom drumu. Tamo æe je, rekao je, doèekati drugi poslanik, èinom stariji, koji æe je drugom rasko -koèijom i odmornim, vilovitim konjima sprovesti do narednoga konaèi ta. N aposljetku, treæi æe je odvesti ravno do kraljeva dvorca. Kraljevna ga je slu ala s ne vjericom. »Zar ti nisi kralj«, pitala gaje. I èula je, i preèula njegovo »ne.« »Kako si onda tako lijep«, pitala je dalje. »Lijep sam, jer sam kraljev poslanik«, odgovorio je smije eæi se. »I bogat?« »Od kralja sam bogat«, rekao je. »Nisam od sebe bogat. Niti sam od sebe lijep.« »A sretan«, upita ona lukavo, umiljato. »Jesi li i sretan?« Poslanik ju prvi puta pogleda nagim, neskretnim pogledom. Pro apæe: »Sreæa je slu iti kralja. A jo je veæa sreæa slu iti kraljevu vjerenicu.« Koèija je tutnjala kroz prostor i vrijeme. »On je kralj, ali preru en«, govora e sebi kraljevna. »Stavlja na ku nju moje srce i moju v dovitost. Mo da me eli iznenaditi. Ali uzalud se krije iza krinke poslanika. Neæe me prevariti.« Njih dvoje su se tako vozili danima, godinama. U koèiji su se raðala i odrastala nji hova djeca, i djeca njihove djece. U koèiji su klasa-la njihova ita, mno ila se stada , krupnile voæke, stenjali mlinovi, prièale se starodrevne prièe o kraljevima i kralje vnama. Ognjevi su putovali s obje strane - i noæni i danji, sunce su i mjesec kolu tali èas slijeva, èas zdesna; talasali su se obzori i vidokruzi, jurila brda i oluje , promicali sprovodi i svatovi, a poslanik i kraljevna jo uvijek su putovali, mla di i blistavi, jedno drugoga gladni, i gladni svakoga zrna svojih polja. No on n ikada nije izgovorio ono to je kraljevna najvi e eljela - daje uistinu kralj. Iako gaje uvjeravala da jest. Iako se nije umarala o d svoje ludosti. Iako je plakala zbog njegova odbijanja da bude jedan jedini. Ne , nikada se nije zabunio da to ka e, pa ni njoj za ljubav. Èak je i u snu govorio da je on poslanik, pratnja, i glasnik, i da gaje zapala èudna i luda sreæa slu iti kralje vu vjerenicu. Jednoga predveèerja, poslije mnogih vrletnih i pitomih godina, prene ih udarac muk a i nepokreta. Cesta je stala, drvoredi se ukoèili, tutnjava naglo utihnula. Pred njima se na ljubièastu nebu dizao dvorac od nestvarno bijela mramora. Zavladala je blagdanska ti ina. »Stigli smo«, rekao je vitez, odjednom sijed. »Ja sam te dopratio, i sada ti, evo, ka em »zbogom.« A on æe te preuzeti na daljnjemu putu.« Glas mu je samo malo staraèki zadrhtao, prije no stoje zamuknuo. Dveri su se dvorca uto raskrilile. Na njima se ocrtala sjajna i visoka spodoba èov jeka u skupocjenoj odjeæi. Sjaj njegovih odlièja nad-blistaoje svjetiljke i baklje n a dovratnicima. Kraljevni je na pogled toga èovjeka zastao dah. Velièajni se èovjek stade pribli avati. Koracao je kao daje svjestan zemljine poniznos ti i divljenja nevidljivih biæa. Kako se pribli avao, tako se dosada nji pratitelj uda ljavao, gubeæi svoj obris u sutonu ljubica. Koèiju i konje prekrila je noæ poput odozg o baèena pokrova. Kraljevna je stajala nalik na porculansku èaroliju - nepomièna i ljupka. Neuredna jo j kosa zastade u lepr anju. Koprena, pra na od puta, takoðer se ukoèila. Vrpce i èipke na rukavima prekinu e svoju neumornu igru. Gospodar dvorca stade pred kraljevnu i duboko joj se pokloni. »Izabranica moga kralja i moja je izabranica.« Kad je prozborio, oglu ila je za sve drugo. Onda je kraljevski èovjek iz rukava izvadio skupocjenu kutiju. Na dlanu mu se sama otvorila. Ispru io je dlan, pru io ruku. Kad je pogledala u nju, u oèi joj je jurnuo velik, presjajni biser. Njoj je od toga zastalo srce. »Ja æu te sutra zorom povesti prema zemlji moga kralja«, rekao je velika . »Noæas se odmori pod mojim krovom. Sluge i slu kinje po-slu at æe svaki tvoj mig. Dovoljno je pomisliti na njih, i oni æe se stvoriti kraj tebe. Nevidljivi su, ali hitri i pouzdani. to i m vi e bude zapovijedala, to vi e æe te slu ati.« Bija e smje tena u lo nicu, gdje je krevet bio svilen kao glazba, i zanjihan kao galij a. Bojala se usnuti, da joj java nekud ne pobjegne,

i da se poslije ne probudi u tko-zna-kakvu drugom svijetu. Probdjela je noæ, strep eæi i moleæi se da je jutro ne iznevjeri. »Ni ta ne elim, i ni ta mi ne treba«, aputalaje, »samo da kralj ovoga dvorca i sutra bude .« Posluga od nevidljive magle stajala je uokolo, nezvana i razoèarana. Jutro ju nije iznevjerilo. Na srebrnu pladnju nevidljivi joj donije e okrepu -piæe n alik na draguljno mlijeko, na rastopljen biser, na mjeseèinu; svjetlucavo i moæno piæe ljepote. Potom je odjenu e u nove haljine isprovedo e niz stube i hodnike u sredi nju dvoranu. Tamo je stajao onaj divni èovjek. Pod pazuhom je dr ao srebrni kalpak, a p la t je oko njega treperio zvjezdano. Poklonio joj se i ponovio daje on drugi kral jev poslanik, i da æe je pratiti na putu prema kralju, sve do narednoga odmori ta. »Zar ti nisi kralj ovoga dvorca«, upitala je. »Ja sam namjesnik u dvorcu. Dvorac, i sve u njemu, pripada kralju.« No kraljevna bija e uvjerena da razgovara s preru enim vladarom. On je èitao njezine misli. Ubere iz zraka pupoljak, i pru i joj ga, pokloniv i se. Pupoljak se u njezinoj ruci rascvjeta punim sjajem. »Moj ti kralj eli sretan put«, objasni veledostojnik. Uputi e se prema koèiji - osmeropregu s krilatim konjima bijelcima. Konjima grive bi jahu odsrme, a kopita od tamnoga kositra. Koèija, srebrna, nestrpljivo je dah tala i bljeskala, ugledajuæi se na strelovitu i neumjerenu kap jutarnje rose. Nogu u srebrnoj cipelici kraljevna polo i na stepenicu koèije, sveèano, kao da tim pok retom izgovara zavjet i zakletvu. Na trenutak utihnu e i ptice. Onda se ona ogleda . Zapravo, njoj se nije i lo nikuda i nikamo dalje. Dvorac i njegov namjesnik bija hu ono najljep e to je vidjela, i najdalje, dokle je segnula. Htjela je dozvati nev idljive sluge da sprijeèe njezin odlazak. Ali kako? Sluge zacijelo ne biposlu ale nj u, veæ gospodara dvorca. Smije li e usuditi? Usprotiviti se? A da zamoli samoga gosp odara? Ogleda se jo jednom, nadajuæi se èudu. Oèekujuæi poziv da ostane, da progovori, ili da se probudi. Toga trenutka uèini joj se da se prisjeæa neèega to je moglo biti sasvim blizu, ili pos ve daleko. Uèini joj se da je ne to zaboravila, nekoga izostavila iz igre - nekoga tko je jo sinoæ bio tu, ili nekoga tko je tu, al i nevidljiv, ili pak nekoga, tko jo nije do ao, a tko bi joj mogao pomoæi. »A gdje je...«, upita lutajuæi pogledom. Preleti oèima po stazi, po drvoredu, po grbavim leðima koèija a. A onda joj se zjene zaljepi e za èudesni, gordi pratiteljev lik, i ona z aboravi to je htjela, i to nije htjela. Pope se u koèiju. Njihova je vo nja bila beskonaèno u ivanje. Konji su grabili pedalj iznad tla. Nije bi lo ni tutnja, ni potresa. Klizili su labudno, leluj-no, neèujno. On ju je uèio kako da se pretvara u zvuk, i kako da se izvija iz frule tijela. Pleli su ritmove i m elodije od kojih je raslo cvijeæe, jo jednom vjerujuæi da neæe uvenuti; napinjali se lu kovi u rukama lovaca, jo jednom znajuæi da neæe proma iti; i mi ice su pod ko om bubrile, premne na sve; od toga su pletiva slapovi zastajali u padu, i munje su u oblacim a zagrizale svoj rep. Tako su stoljeæa prelazila u tisuæljeæa. Zar je trebalo nekamo stiæi? Prene ih udarac o zemlju. Kopita od kositra zveknu e, osovine i oplate zacvili e, za t ropota e. Slika lelujna, neèujna, i labudna, zastakli se oko njih. Èelo se slike stade ariti u sredi njoj toèki Sve u urba-nijeje toèka otkucavala nekakav pozivni broj buduæega zbivanja. Otkucaji prerasto e u bubnjanje. estina bubnja rasla je do ubitaène za-glu no stt, a na samomu njenom vrhu, toèka se raspukne, i iz nje tada iskoluta i rukne ni jemi prasak, i raspr i se u zgranuti prostor. Za nijemim praskom prosuklja i riknu zlatna planina, i ustoboèi se na ravnoj crti tla. Na tjemenu planine, kao kruna, dizala se prozirna, staklena piramida. Unutar nje plamtjelo je sunce. »Stigli smo«, reèe kraljevski pratitelj, i glas mu sasvim malo za-drhta, èas prije no to æ umuknuti. Zabezeknuta i oèarana, jedna jedina kraljevna stupi nogom na novo, netom roðeno tlo. Planina joj se tada vrhom poklonila. Dijamantni vr ak piramide taknu joj papuèu, sm jerno. »Ti misli da sanja «, progovori utroba planine. Od toga glasa, ona oglu i za sve drugo. Osjeæala je da planina govori iz njezine vla

stite utrobe. »Ne sanja «, nastavi planina. »Dotakni me, i saznat æe .« Ona se sa e, i lako dodirnu brid piramide. On se otvori, i kraljevna se istoga èasa naðe s onu stranu tvrde povr ine, unutar svjetlosti koja bija e neoèekivano meka i bezoblika, kao nera èe ljan pamuk. Bilo je to sdmopratkivo svjetlosti, paperjasto, jo neupredeno u zrake, i nerazluèeno na izvor i tijek. Kral jevna se jedno vrijeme odmarala u toj svijetloj predtvari, Ijulju kajuæi se u njoj p oput èeda u maternici. Kad je pro lo devet nebeskih mjeseci, zaèuo se lagan um, kao da se para svila. Svjetl ost se oko kraljevne stala gru ati. um je narastao do bruja, potom do reskoga krika . Ona otvori oèi. Nasuprot njoj sjedilo je jarko sunce - razbaru eni starac, golemi, usijani topaz, grmljavina vremena. Ona pade nièice preda nj, nemoæna i ta proustiti. »Jesi li ti konaèno kralj, kojemu putujem«, pomisli poslije dva, tri stoljeæa visoke nes vijesti. »Ja sam kraljevo oko«, odgovori sunce ne pomièuæi usne, ali tako da gaje èula u sebi. »Poæi zajedno na emu kralju, jer veæ se navr ilo vrijeme.« »Zar ima dalje«, promrmlja kraljevna pretvarajuæi se u trsku i trepetljiku. »Jer ja ne m ogu podnijeti toliku kolièinu sjaja. Kakav je to stra an kralj, kad me od samoga nje gova oka obuzima nesvjestica?« Planina se trgne i zaurlièe, i zlato zastrijeli na sve strane tako da ni ta drugo ni je izdr alo u svojemu srebru, kositru, ili bakru. Suncu je sav svijet uzvraæao zlatn o. Iz bunara sjeæanja stade se podizati zlatna lopta. Baci e u ruke kraljevni. Ona j e doèeka, zagrli, i sjeti se. »A hoæe li me on htjeti, buduæi da sam ga iznevjerila s njegovima«, skru eno æe tada kralje na. »On? Tko mo e znati to æe on uèiniti? Èak sam i ja, sunce, svakoga jutra u nedoumici, oæe li me prozvati sa zapada, ilis istoka.« »Ali istina mije svjedok da sam voljela samo njega u njima - njegovima. Jer oni su mu bili tako neizmjerno nalik A bili smo u istoj koèiji, danima i godinama, ikako onda odoljeti...« »Ah«, zaplamti sunce, »kad si njemu rekla »da«, odrekla si se prava da bude poput svih dru ih...« Opet su pro la stoljeæa prije no stoje sunce, malo umorno, usporilo korak, zatreslo grivom, i kazalo: »Reæi æu ti jednu tajnu. Zna li tko je cijelo vrijeme sjedio na kozliæu svake od koèija? T o je dr ao uzde, i birao pute? Zna li da nikada ne bi stigla ovamo da to nije bio o n glavom?« »Oh«, zajeca kraljevna. »Zarjedan jedini kralj da bude vozar iko-nju ar? Koèija ? A ja nisa ni pitala tko nam upravlja koèijom! Nisam ni marila upitati ga za ime! Vidjeti mu oèi. Samo sam mu tu i tamo gledala leða.« »Takve su kraljevske ale«, zabrujalo je sunce u glavi planine i kraljevne. Prolazilo je mjerljivo vrijeme, sve èe æe upadajuæi u stanja nepro-laza i nepokreta. »Gle, nema nièega drugoga, sve je zlato«, aputala je mamena kraljevna gledajuæi svijet iz dijamantne koèije. Pridigla se, pogledala je svoje ruke, noge, i haljine: i one s u bile zlatne. Pogledala je opet, i vidjela da joj ispod zlatne ko e teku ile zlata . Da joj velika zlatna retorta u grudima odzvanja lozinkama za pravljenje zlata. Pred svojim se oèima pretvarala u ivi kip od zlata, od zlata, od zlata. Obuzimalo ju je pijanstvo. Htjela je ne to reæi suncu, ali je zaboravila to treba reæi. Ljuljala se u glavi planine kao u nosiljci Planina je koraèala poput lava. »Ja sam velièanstvena«, govorila je svaka kraljevnina zlatna vlas. Kad je posve pro lo mjerljivo vrijeme, kraljevna, jedna i jedina, uspije promucati : »Jesmo li blizu?« »Sasvim blizu«, odgovori u njoj sunce. Ono je sada veæ bilo oronuli starac. Pomalo sli jep. Gledala je na sve strane, tra eæi ono stoje sasvim blizu. Oko vrha planine jurili su kolobari zvijezda tako strelovito, te se èinilo da stoje. Ne, nisu se èinili da sto je, stajali su. Ni vrijeme vi e nije prolazilo, stajalo je. Takvo je bilo to blisk o carstvo. »Jesmo li blizu«, upita kraljevna. »TU smo«, odgovori u njoj sunce. Hripaloje i ka ljalo.

Sad se prostor i oblici stado e svlaèiti, i toèiti se jedni u druge; stado e nestajali j edni u drugima. Praznina koja ostaja e za njima, bija e gusta, puna, i jezgrovita. P lanina padne na koljena, rika se spusti u svoju jeku, vatra u pepeo. »Gdje je moj kralj«, vrisnu kraljevna. »Moj jedini kralj? Gdje je, da mu vratim sve da rove koje mije slao! Gdje je, da mu vratim i mjesec, i sunce, i planinu od zlata ! Gdje je, da mu ka em da mi vi e ni ta ne treba! Da me vi e nièim neæe zaèuditi! Vi e me n opèiniti! Prevariti! Ja hoæu samo njega, jer ja nikoga drugoga ne mogu ni htjeti ni imati! Ja sam jedna jedina, i pripadam jednomu jedinomu!« Sunce je u njoj utihnulo, s uzdahom, prije no to je odgorio zlat-i vijek njegove slu be. ni r »Za to si mi slao poslanike? Koèije? Dvorce? Ja sam najprije tebi rekla »da«, i sve je dru go bilo obasjano tim mojim prvim »da«, moleæivo je govorila kraljevna. »Sve je drugo ivje lo od toga jakoga »da.« I sve je drugo nestajalo od toga nesmiljenoga »da.« Nije bilo odgovora. »Ja sam sama svoje »da«, kriknu kraljevna, okreæuæi se oko sebe. Pretvorila se u osovinu b ez kotaèa. Nije bilo odgovora. »Gdje se krije ? U kakvoj se staji krije , i medu grivama kojih konja? Hoæu li se vratit i da te tamo tra im?« I ona se poku a okrenuti u smjeru odakle je do la. Ali vi e nije bilo nikakvoga smjera . Ni dolaznoga ni odlaznoga. Rijeè joj se ukoèi u srcu. Uti a se, ne po eli vi e ni ta. Na ti ini se tada stade ispisivati kraljevski stih: »Niti gdje ima, niti æe igdje biti takve moje skrivaèice i krinke, kakva si ti, jedna i jedina!« Kraljevna se nade u vlastitu zagrljaju. Imala je èetiri ruke. »Tko je ovdje kralj? A tko kraljevna?« (Èula je sebe u dvoglasu). »To si, napokon, ti«, reko e jedna jedina usta. Pojmovnik Jedini Kralj = Jedina kraljevna. Jedina kraljevna = Jedini Kralj, s razlikom to ona to ne zna. Vitez - Veledostojnik - Sunce = tri ljubavne izjave Jedinoga Jedinoj. Takoðer = tri oblika/zvuka/boje jedine stvarnosti. Tri svemirske postaje - tamna, bijela, crvena. Tri sile - troma, strastvena, ravnovjesna. Tri univerzuma - duhovni, astralni, tvarni. Tri stanja svijesti - budnost, san, duboko spavanje. Broj 3 = trostrukost broja 1. Broj 1 = najveæi broj u svemiru brojeva. NILSKA MIRISNICA Davno, to jest, danas, oti li smo za mirisom, kao njegov roðeni cvijet... DAVNO, DOK JE SAH ARA BILA JOS MLADA Davno, dok je Sahara bila jo mlada, raslo je u njoj cvijeæe. Dok je ono mirisalo, l utala su tuda spora, izumrla stada. I povremene, sve rjeðe ki e. Cvijeæe mlade Sahare isijavalo je jarke, jake mirise. Ako bi ih netko udisao o ponoæi u vrijeme o ujskoga u tapa, mogao je, ka u, gledati priz ore i slu ati glasove s onu stranu zemaljskoga vida i sluha. Sveæenici Hat-Horina hr ama poznavali su moæi raznih mirisa, odnosno, njihovo djelovanje na duh i tijelo, pa su dugogodi njim istra ivanjem izna li kako pojaèati njihov plemeniti uèinak. Kri ali su njihove boje i druge osebujnosti, vezli su miris na miris, i k tomu ih podupiral i odgovarajuæim popratnim zvukom i oblikom. Posebice nadareni i dugogodi nji vje benic i unutar sveæenièkoga stale a, naroèitim su disciplinama pro irivali svoj auditivni, olfak tivni, i optièki obuhvat, kako bi dohvatio mnoge, danas neosjetne titraje tvari, i lomove svjetlosti. Na temelju toga iskustva natajno su spravljali uljne smjese i kadove za postupke iscjeljivanja, za obrede zborne vidovitosti i magnetskih up liva na bli nje, i za jaèanje pojedinaènih proroèkih nadahnuæa. Davno, dok je Sahara bila jo mlada, sveæenici Hat-Horina hrama znali su da je njiho vo znanje o mirisima kljuè i odgonetka mnogih stvari. Mirisi su se obraæali izravno æu

tilu bla enstva. Sveæenici su tvrdili da u ljudskomu sustavu postoji takvo vrlo skri veno i rijetko pokrenuto æutilo, i da se ono odaziva nju nim podra ajima, i to odreðenih nektarnih mirisa. Te su mirisne podra aje ljubomorno krili od neizabranih. No kako biva sa stvarima koje se kriju zaradi sebiènih i samova nih poticaja, nisu u spjeli vidovnicki prozreti to se sprema njihovoj znanosti, kao i tlu, odakle su j e crpili, i na kojemu su obitavali. Jer Sahara je neo-pazice odlazila put pijesk a, gubeæi svoje moæne i melemne dahove. I kako je Sahara odlazila put pijeska, tako su odlazili i sveæenici, a s njima i njihovo bogatstvo - njihovo znanje o cvijeæu, b ojama, zvukovima, i mirisima. Ono je ostalo pohranjeno u usmenoj predaji izumrle kaste. Nepodijeljeno s drugima, koji su ga mo da mogli saèuvati, i jednoga dana otk ljuèati. T OTVARANJE BOÈICE Godine 2000-te, na sam roðendan Avatara, u stijeni zapadno od Luk-sora, otkriven j e grob nekog sveæenika iz jedne od ranih dinastija. Sveæenik, naime, njegova mumija, le ao je u svojim pocrnjelim zavojima, pod maskom, u sarkofagu od uækastoga alabaste ra. Kraj njega nisu na li ni jednu od figurica u abti, niti bilo kakav uobièajen predm et za onozemnu uporabu. Na li su samo jednu zapeèaæenu boèicu s tamnom tekuæinom, bez ikak va znaka i natpisa. Zaredale su pretpostavke. Kad su arheolozi odluèili da u laboratoriju kairskoga Arheolo koga muzeja otpeèate taj anstvenu staklenku, opskrbili su se istanèanim mjerilima i provjerilima, i raznovr snom silom modernih naprava za snimanje, odèitavanje, i tumaèenje nepoznatoga sadr aja . Valjalo je paziti da taj nepoznati sadr aj ne ishlapi, ili da se ne skrutne, ili da se ne rasapne u sudaru sa zrakom sada njice. Kad su skinuli peèat, a potom poklopac i èep, u prvomu se èasu iz boèice nije izvio nika kav zapah ni miris. Mirisna je smjesa mirovala. Kao da nije vjerovala da se posl ije toliko tisuæa godina èame mo e vinuti u slobodu. Pritajila se, ukoèila. A onda... Svi prisutnici najprije do ivje e izravni osjetilni udar kroz nosnice, prema tjemenu i zaèelju. Slika svijeta zadrhti. Razokviri se, stade se otkidati od svojega èvrsto g èetverokuta. Poput pijane galije, prostorija je zate-turala u opojnim hlapovima. Razvitlase se po njoj mirisi koji se nisu mogli pripisati nijednomu poznatom cv ijetu, a koji su omamno punili brazde olfaktornih centara, a onda, i auditivnih, a onda i svih ostalih, a onda i cijelu labirintnu nutrinu mozga i hipotalamiènih oblasti; ali ni tu nisu stali, veæ su zastrijelili u prostor put lubanjske kupole. Ovo je bio majstorski sroèen, visokotitrajan saharski miris - poslije uvodnoga osj etilnoga nasrtaja, udisao se izvanosjetilno - mi lju, predod bom, osjeæajem. Sa senzor noga, smjesta se prebacivao na polje mnijenja, htijenja, i sjeæanja. Misli i sjeæanja prisutnih, hrpimice i prekovrtno jurnu e iz svojih kor-tikalnih i t alamiènih duplji, i ispru i e se prema mirisu, udni da se iz-vanj te. Za minutu, dvije, p risutnici otpoèe e govoriti staroegipatskim jezikom, smijuæi se otkriæu kako je to prisa n i velièanstveno melodiozan jezik, i kako on misli za onoga tko njim govori. Sluèilo se da se u ekipi arheologa na ao jedan amater. Njega su, dobrovoljca i zanes enjaka, struènjaci gotovo nehotno poveli sa sobom kao vodièa u luksorska brda. On je bio rodom iz jednoga od sela u blizini stijene s grobom. Stanovnici tih sela bi li su potomci davnih klesara i bojadisara, koji su se u tadanja vremena unajmljivali na licu mjesta za skupe i zahtjevne po thvate pogreba uglednika. Ti sufelaheen iza li na glas sa svoje vje tine i znanja. D o u stopu su poznavali okolna brda, rastinje, zmije, nilske i pustinjske æudi, vrs tu kamena, zakone magiène geometrije. Znali su koji su biljni i mineralni sastojci odgovorni za trajnost i estinu boja. Svoja su znanja i umijeæa èuvali kao obiteljsku tajnu, prenoseæi ih s pokoljenja na pokoljenje. U dana nje doba, u izvjesnim je potomcima zaostala tek pokoja slutnja i uspomena. Mnogi od njih nikada ni nisu osvijestili uspomene predaka u sebi. A poneke je do taknulo i probudilo ne to naoko sluèajno, kao to je dolazak arheo-ekipe pred njihov p leter. Ne zna se naèelo po kojemu je predaja birala svoje sve nesigurnije prenosit elje. Ne zna se za to neki list ne otpadne u jesen, dok su svi ostali odrije eni od grane. Dotièni je mladiæ znao èitati jeke u tijelu brda - glas skrivenih grobnica, kako onih, iskopanih ljudskom rukom, tako i prirodnih peæina, upo-trebljenih u svrhu ukopa.

Zahvaljujuæi njegovoj sluhovitosti, ekipa je nai la na neotvoren grob. Mladiæ nije umi o objasniti odakle mu to znanje. Razgovarao je, tvrdilo se, s pokojnicima svoga plemena, pa su mu oni to ta povjeravali. Uostalom, Egipat je krcat obestijeljenim d u ama, ednim tijela. Jer Egipat je domovina pokojnika, ili bar njihovo zborno mjest o. Taj je mladiæ, Jusuf, u posljednji èas shvatio to se dogaða na laboratorijskomu stolu. Skoèio je i gurnuo èep u uzano grlo boèice, boèicu je strpao u d ep svoje galabeje, i urno napustio Arheolo ki muzej. Nitko ga od èlanova ekipe vi e nije vidio. Arheolozi su se polako trijeznili. Trijezni, vi e nisu mogli pojmiti svoje pijanst vo. Nisu se mogli sjetiti ni mladiæa ni boèice. Naravno, ni toga da su progovorili s taroegipatskim jezikom. Za titio ih je njihov vlastiti zaborav. Inaèe bi potrèali stop ama Jusufa, niz Nil, uz Nil, svejedno. Mirno, kao da se ni ta nije dogodilo, nastavili su svoje prouèavanje novootkrivene m umije iz jedne od ranih dinastija. O MIRISU I MIRISIMA Kad oko ugleda neki prizor, stra an ili divan, um æe ga pamtiti, i sebi znati predoèit i i poslije mnogo vremena. Kad uho zaèuje neki zvuk, glazbu, um, um æe se potom pona at i kao gluhi Beethoven. Ali kad nos nanju i neki miris... um ga neæe tako lako prizva ti. Pogotovu ako se radi o mirisu dalekih cvjetnjaka i egzotiènih livada. Miris ivi u trenutku. To jest, oæuti se, sazna se, za nas se zbude u èasu udahnuæa. Rij eè »ru a« ne miri e, ali budi sliku ru e na ekranu sjeæanja. Ali kad ka e »Stradun«, vidi mu ekranu glavnu dubrovaèku ulicu, s njezinim zvonikom, Orlandom, duæanima, ploènikom, i s karakteristiènim, pijevnim govorom prolaznika. Ima jo jedna stvarca u vezi s mirisom: on, kad naiðe, sobom donese slike i glasove, èuvstva i dodire. Miris ima snagu buðenja svih drugih osjeta i osjetilnih percepcij a, te emocionalnih stanja i spoznaja. Ali je sam gotovo nezapamtljiv. Jedina poznata iznimka od maloèas navedenoga pravila, bija e, izgleda, miris davnoga saharskoga cvijeæa. On se mogao izvanosjetilno zapa ati, i kad ga vi e nije bilo u nosnicama. A taj izva nosjetilni do ivljaj bio je halucinantno obojen, i drmao je uobièajenim percepcijama stvarnosti. Jusuf je stiskao boèicu u d epu galabeje, i pritom i dalje osjeæao jak, opojan miris u glavi. Nosnice su mu èudno odrvenjele. Strop se lubanje otvarao. Uz kralje nicu mu je zastrujio okomit pokret uvis. Pijan kao ljetna mu ica, trèao je uz nilski rukavac , kao da toèno zna mjesto na koje treba stiæi. No nije znao. Miris toga davnoga cvijeæa bio je zapravo paket mirisa, zgusnut i stegnut naroèitom voljom prirode. U njemu bijahu redom slo eni drugi, treæi, i èetvrti mirisi. Kad se pa ket jednom otvori, oni izlijeæu poput ludih leptiriæa ili jo luðih projektila, pogaðajuæi epoznate vidike, misli i stanja. JUSUF Jusuf nije sustajao - trèao je glavom bez obzira, kao da toèno zna od èega bje i. No nij e znao. Ono od èega je bje ao, nalazilo se u njegovu d epu, èak u njegovoj stisnutoj aci. Kad se dan stao naginjati, okomita se struja poèe spu tati u pete. U prvi sumrak dot eturao je do podno ja brda, skljokao se na pijesak, i smjesta zaspao. Oko usnuloga lika palucao je oblak mirisa, te su ga èaglji i hijene izdaleka zaobilazili. Ujutro se probudio svje i èio. Ustao je, protegnuo se, osjeæajuæi kao da æe poletjeti. A onda je i poletio. Bilo je dovoljno po eljeti. Dolje, na pijesku, le alo je tijelo u galabeji. Jo dalje, na obali, budila se njegova dojuèera nja nastamba, prazna, ne zn ajuæi, ne sluteæi. »Ah, tako«, reèe i odleti s onu stranu brda. SVE SU R/JEKE NIL, I OBRATNO Davno, dok je Sahara bila jo mlada, nastala je pjesma: »Tko od nilske vode pije, to mu æe svaka druga voda biti bljutava.« No prije daljnjega nastavka prièe, valja odmah reæi da su sve rijeke Nil Sve su vode Nil, i o svakoj bi se moglo izreæi isto, a da bude istinito. I sve su rijeke plave. (Na sanskrtu, »nila« znaèi plavu boju, plavost. Na starogrèkomu, ba tiniku sanskrta, neilos po svoj prilici znaèi isto). Sve su rijeke plave, jer silaze s neba, kao Ganga. Kako Nil i Ganga, tako i sve rijeke: tra e svoje more da bi u njemu darodavno nest ale.

Prije daljnjega nastavka prièe, valja reæi da je mnoga ta starodrevna opæenitost odu evl javajuæe posebna, i obratno. Stoga, slobodno je pomisliti i reæi daje Nil samo jedan . I kad stoji na obali Nila, vjeruje daje samo nilska voda ona èarolijska i nektarna , i ta je vjera »svjedok stvari istinitih.« Spomenuta starodrevna pjesma zasvjedoèena je i prièom o mirisima. NEKOLIKO MOLEKULA Unatoè gu vanju u d epu, na boèici se uspio zadr ati neizmjerno neznatan trag sveæenikova p sta. Onoga prsta koji je spravljao udarnu mirisnu smjesu. U nekomu hramu, pod sm ije kom prelijepe Hat-Hor, koji su sada, i hram i smije ak, utihnuli pod pijeskom. Tih nekoliko molekula pamtilo je, u sebi je èuvalo trag posveæene omame. Tih nekolik o stade sad pozivno titrati u samoæi pje èare. Dozivale su, mamile k sebi slièan, pogoda n raspored èestica, srodnu vibraciju, da bi produljile i ojaèale svoj ivot, prilijepi le se uz istoliku tvorevinu, i predale poruku potomcima. Truplo su dva dana potom na li mladiæevi suseljani. Jusuf je le ao nauznak, ra irenih ru ku, i bla eno osmjehnut. Ne zna se je li slika uzletje-loga ostala utisnuta u oku mrtvaca, ili obratno, da li je slika mrtvaca ostala u vizuelnom pamæenju odletjelo ga. Nije bilo tako istanèane naprave koja bi to utvrdila i preslikala. Kad su ga spremali za ukop, jedan se od suseljana polakomi za gala-bejom. Jer Ju sufova je bila nova, kupljena u èast prikljuèivanja arheo-eki-pi, dok je seljakova b ila stara i otrcana. Kad se u jednomu èasu na ao nasamo s mrtvacem, seljak se dade n a nelijepi posao da kri om i to hitrije skine Jusufovu galabeju, i da mu navuèe svoju . Tom zgodom iz d epa Ju-sufove galabeje ispala je boèica. Smatrajuæi je bezvrijednom, felah je od-gurnu nogom, i ona se otkotrlja nizbrdo, dok je ne zaustavi poveæi ka men. Sudar je ubaci u skrovitu udubinu ispod kamena. Ostala je èudom nerazbijena. Inaèe, tko zna to bi se dogodilo sa srednjim tokom Nila -mo da \Afeluke zaboravljale kamo su se zaputile, mo da bi struja okrenula na jug. Ali otada se na tomu, vrlo malenu dijelu nilske obale, zapravo na tomu kamenu, ir okomu tek pedalj, dva, zapravo, u udubini ispod njega, tamo, nudila kraljevska m oguænost da progovori staroegipatskim jezikom, i da stanuje na nekoliko katova svije sti. Taj, tko bi sluèajnom, ne-sluteæom kretnjom dohvatio ili makar taknuo neugledno blago ispod kamena, vidio bi i èuo ono to drugi ne vide i ne èuju, mada poneki slute . Ako bi taj mo ebitnik o viðenomu i èujenomu progovorio, ili na drugi naèin dao znak to se s njim zbiva, ostali bi ga proglasili ludim, oboljelim od sunèanice, ili bi ga smatrali rtvom kakva zlopogleðe. No kad bi se takav udaljio od èarobnoga mjesta, i li io se boèice, on vi e ne bi pamtio t o je èuo i vidio, gdje je bio, to je spoznao i govorio. Njegovi bi bli nji slegnuli r amenima, i ubrzo mu oprostili èasovito pomraèenje razuma, zadovoljni to ne moraju ist ra ivati razloge za prolaznu nezgodu. Nitko ne bi znao da je tu, maloèas, nehotice, otkriveno blago i moæ, koja bi mogla Nilu zapovijediti da stane, rudnicima naredit i da izdignu tirkiz i dijamante na povr inu, a svim neotkrivenim grobnicama kazati da je nastupio èas otvaranja. Nitko ne bi ni slutio da se oko jedne boèice mi risa okreæu sudbotvorne zvijezde. I tako bi se sve opet zatrpalo i zaravnalo, kao grob. No trag sveæenikova prsta nije odustajao. I dalje je pamtio, dozivao, oda iljao... HAT-HOR Dok je Sahara bila jo sag cvijeæa, upisano je na vlaknasti papir da æe doæi vrijeme kad a æe se negdje oko sredi njega toka Nila dogoditi pomak u vremenu. Taj æe pomak biti i li vrlo poguban ili vrlo blagotvoran, poput same staroegipatske magije. Magija, drugim rijeèima, tanana znanost baratanja s izvanosjetilnim energijama, bi la je, uz znanost o zvukovima, najnjegovanije staroegipat-sko umijeæe. Njezina sna ga i uèinak dijelom je ovisila i o svijesti i savjesti onoga komu je namijenjena. Prema svojoj unutarnjoj snazi i vidiku, korisnik ju je mogao prihvatiti dijelom ili potpuno, isto je tako odbiti, promijeniti joj æud i estinu, poslati je po iljatel ju, ili nekomu treæem, hotice ili nehotno. No veæ zarana, magija se upotrebljavala b ez nadzora, u nemile svrhe osvete, zlobe, i koristonosnosti. Bilo je, nadalje, upisano, da su sveæenici raspolagali s nagaznim èini-ma, koje neæe i zvjetriti ni za nekoliko tisuæa godina. Èini æe, pisalo je, biti pohranjene u kutiju o d saharskoga mirisa, i jedino æe ih probuditi otvaranje kutije, oslobaðanje mirisa. Mo da pogubno, mo da blagotvorno. Ovisit æe o onomu komu kutijica dopadne u ruke. Miri s æe, dakle, biti ne-otpeèaæena mina, èiji je okidaè i opet miris. Netko je to smatrao met

aforom, a netko se zamislio... Hat-Hor, njoj bogovi jednom oduze e njezinu opasnu preljepotu, i posla e je na zemlj u. Uèini e to u dogovoru s njom. Ljudi su se tada bili posve ra èovjeèili. Nisu marili za sve èe æe opomene s neba. Hat-Hor e trebala postati ljudska kuga i pohara. Nebesko vijeæe odredilo je samo jedan uvj et, pod kojim æe nevolja ustuknuti: da ljudi prepoznaju Hat-Horinu ljepotu i uzvi en ost, ma kako ona izgledala, i ma to radila. Zaèela se u bezimenoj maternici, u selu podno zapadnoga luksorskog brda. Nebeska j oj braæa dado e dvije noge kao dva malja, i zatubast nos, lopataste ake, ku travu kosu. »Da vidimo, hoæe li je prepoznati.« Jedini se Jusuf s onu stranu brda zadivio njezino j ljepoti. Udisao ju je, udisao, i uzdisao. A onda netko od srditih nebesnika pomisli da ljudi i ne zaslu uju bolje od nevolje , pa poo tri uvjet, i oduzme novoroðenèetu i pamet. Postavljeni uvjet pronicanja njezi ne bo anskosti sad se èinio nepreskoèivim. Htjeli su, oni, osim toga, vidjeti hoæe li ta ko sakata otkriti onaj kamen, ili æe mrtvozorno proæi pokraj njega. Hodala je kao da ka njava zemlju. Udali su je u dvanaestoj, mu je bio laðar i u slobo dnomu vremenu pijanac i izgrednik. Najveæe joj zadovoljstvo bija e da se nalije pivo m, i da pijana zaspi. No takva joj se prigoda rijetko nudila. Oko nje su se vazda rojila djeca, koju je neprestano mor ala dojiti i povijati, za ruku voditi, ponekad ukapati. Treba reæi da je bila neugledna, strpljiva, i beskrajno krotka. Svi su je zbog toga prezirali. Jedino pravo razumijevanje imala je od krava. Jedinu susretljivost prema njoj po kazivao je broj sedam. Ne zna se kad je sjela na onaj kamen. To se zbilo kad su bogovi veæ bili izgubili nadu. Taj je nenadani pokret odjeknuo kao grom bez oblaka, goli grom, èujan samo n a nebesima. Je li bilo jutro, veèer, je li bila stara, mlada? Sjedila je na najva ni jemu kamenu Egipta, ne misleæi ni o èemu, u ivajuæi u toj bezmislici. Sikomore su bezazl eno sudjelovale u krajoliku. Nil je tekao kao da radi jedini povratni posao na s vijetu. Kako se dogodilo te je spustila ruku ravno u udubinu ispod kamena? Mo da se htjela poèe ati po stopalu? Mo da joj se odrije ila sandala? Mo da joj se pod kamen otkotrljalo zrnce s ogrlice? Ipak, ruka kao da je dobro znala da treba za vrljati dalje od sto pala, od sandale, dalje i od male amajlije, i da joj je to glavna zadaæa, a sve dr ugo da je povod. Tamo, pod kamenom, dotaknula je ne to glatko i hladno. Staklo s neizmjerno neznatn im otiskom sveæenikovih prsta. Stupila je, dakle, u dodir s molekulom, koja je oèajn ièki izdisala svoju poruku. Naslonila se na sunèanu zraku, i saznala tko je Hat-Hor. I dalje u bla enoj bezmisli ci, otkrila je bez èuðenja daje ona dragovoljni eksperimentalni potez nebesnika, kaz na, provjera, istra ivanje doljnje toèke bola i sljepila. A mo da i spasiteljski zaokr et. »Ah, tako,« reèe, i otèepi boèicu. Siloviti miris prosuklja u slobodu, i stade jahati uokrug nje na biku zemlje, po put kakve gole i goleme ene. Miris zlatnosmeðe boje, blizak kao vlastita ko a, a iz n jega izlijeæu jata raznobojna i bezbrojna. Sedam milijuna omamljenih div-pèela rojil o se oko njega, i toèilo se u kaplje guste, tamnozlatne estine. Hat-Hor ustane, i pretoèi u sebe cijelu mirisnicu jednim jedinim uda-hom. Tada mir isnicu baci u Nil, s onom jo uvijek pamteæom molekulom. Nil je ne ponese u more, os tavi je u sebi, i tako do kraja zaslu i pjesmu o svojoj jedinstvenosti. Hat-Hor uzmahne glavom, zavijori kosama. Vlasi joj se zacrveni e kao krv, i uzavri je e oko .glave. Zapaluca e svrh èela, zapucketa e svrh oèiju. Bjeloènice joj stado e kru i o zjenica sve br e, zjenice se stado e iriti izvan oène duplje sve dalje. Pokuda? Provj era? Spasiteljski potez? Poèeo je pomor èovjeèanstva. Umjesto pomora, moglo se i zasvirati na harfi, da se selo nije rugalo njezinu za tubastu nosu, i da se bo ica nije bila navadila na seosko pivo. Da li uistinu? Mrtvaci prekri e zemlju kao neko grozno cvijeæe. Od njih se stade otkidati stra an zad ah. Gvalje smrada. Pokrovi smrada. Svodovi smrada. Oblaci smrada. Na kraju, orka ni smrada. Pomrije e ptice, uginu e ki e. U tren oka, prekomjerno se zbude sve ono to s

e trebalo dogaðati postupno i s mjerom. U tren oka iz zgloba ispado e zakoni koji dr e svijet i svijest na okupu. Smak svijeta se pomamio i krenuo samohodno, kao o ivje li pretpotopni tiranosaurus rex, koji se iznenada na ao u prostoru patuljaka. Niti se mogao zaustaviti, niti smanjiti. Hat-Hor je gacala kroz plitku baru izluèina, kose su joj zmijale i psi-kale, te ni je èula dozivanje bogova, njihovo upla eno preklinjanje da prestane sa samosiljem i poharama. Jer od ra èovjeèenoga èovjeèanstva neæe ostati ni iva du a da upamti, da shvati, malobrojnim pre ivjelima ka e zbog èega se sve to zbilo. Hat-Hor, preljepotica, bila je sada zgusnuti i dugo skupljani gnjev svih nebesnika - sedam puta pobje njela kr ava, morilja u ime povrijeðene svjetlosti, sklada, i pravde. Gnjev je ni tio ne samo ljude, veæ i prirodu. Ona je u asnuto jeèala. Nitko od nebesnika vi e nije znao kako sada ukrotiti vlastitu razbje- njelu zvijer. Zvijer je bila jaèa, otela se od mjere, probila je, zgu vala je. Razularena, prijeti la je da æe prevrnuti kola svijeta. Onda se jedan od njih dosjeti da bo ici namjesti neku vrlo ljudsku zamku - vrè njena omiljenog piva od jeèma. Na stazu, kojom se spremala zatutnjati, spusti e glinen se oski vrè. Nadazrije e se nad prizor, utih-nu e, moleæi se, utièuæi se za pomoæ neslavnoj lj koj mani. Pivo je imalo tamnocrvenu boju. Hat-Hor je valjda pomislila da je to krv, piæe kak vo dolikuje bièu Bo jem. Jednim jedinim gutljajem utoèila je u sebe sadr aj vrèa. Toga èasa sve je mirovalo. Zemlja je zaboravila disati. Nebo, takoðer. Vrijeme se za staklilo. Stojeæi jo uvijek skamenjena, s podignutim vrèem, Hat-Hor ga iznenada i bez osvrta baci preko ramena. U njoj se razgorje-la elja za drugim gutljajem. Divlje zakoluta oèima, ogleda se, tra eæi onoga tko je stavio vrè pred njezin korak. Nek oliko se èasaka ogledavala. Za to vrijeme nije ubijala, i neki skvrèeni zemnici za t o vrijeme odgmiza e u duplje i jazbine. Onda joj pogled pade na drugi, kri om postav ljeni vrè, dva, tri gavranova leta dalje. Veæ pomalo o amuæenoj, nije joj se htjelo razm i ljati - kobeljati se s razumom, trezveno se pitati odakle je u ovakvoj poni tenost i pejza a iznikao vrè s pivom od jeèma. Odapne se k njemu kao munja. Mahom utoèi i njega. Za to vrijeme pobjego e jo neki polupre ivjeli. I tako redom, sve do sedmoga vrèa. Tada joj u dovi i vjeðe ote a e, poèe se osjeæati sretno klonulom, utone u poznatu bezmislicu, sklupèa se, zaspi. Da li uistinu? Kad se probudila, oko nje je i dalje bilo njezino selo, trenutak starije. POSLIJE to se dogodilo s mirisima? Njih je popila bo ica, vladarica ljepote i magije. Jer nitko smrtan ne bi ih mogao popiti, i ostati zemljanin na zemlji. Sveæenièka se magija nasukala na bo ansku, sa svoje smrtotvorne strane. To je mo da i bi o pravi razlog silaska na zemlju: nasukati na sebi i pomoæu sebe smak svijeta. Zau staviti ga. Razrijediti. Preseliti. Otkupiti. Ovo posljednje predstavlja bo ansku r tvu. Bo anska rtva je misterij, misa solemnis, ugraðena u poèetak svijeta, i nastavljan a ritmièki od doba do doba. Otkupna cijena ovaj je puta bila jedna obièna ljudska mana. Besmrtnica zapravo sam a sebi podmeæe igru, pristajuæi na zemaljsku neizvjesnost i patnju, kako bi za smrtn ike otkupila veliki preokret, otkupila ga od vlastitih neumrlih zakona. Mo da je, pristajuæi na tromost, ubrzala nepogre ivu dogoðenost stvari. Hat-Hor je odglumila svo j silazak, svoju krotkost, svoj razvrat; odglumila je svoje pijanstvo, dobrovolj no se dala potkupiti pivom od jeèma, malim lukavstvom od gline. Cijela je igra nje zin smije ak. Mit je uvijek dramatizacija tajne. Bez smrti, kako pojmiti besmrtnost? Bez zablu de, bola, pada, kako progovoriti o njihovim oprekama? Bo anstvo ne grije i i kad se èi ni da to èini. Avatarje uvijek spasitelj, pa i kad kopna zamjenjuju mjesta s morim a. NE PJEVA SE UZALUD POJMOVNIK to se dogodilo s mirisima? Jesu li ostali zauvijek udahnuti? Hoæe li ih bo ica, u nekom svojemu buduæem pohodu, o pet izdahnuti? Hoæe li Sahara opet jednom procvjetati? Hoæe li netko obasjan naiæi iz

pustinje, i zatraviti nas melodijom sta-roegipatskoga jezika? Lijepo je ne znati, lijepo je reæi: ostala je samo jedna plamteæa i pam-teæa molekula u Nilu, dokaz da ljudi ni ta ne pjevaju uzalud. namjenski izostavljen. U svrhu ometanja lakih rje enja. DARSAN Ali sobostje uvijek sama. Sve ostalo u dru tvu je s njom. (Stotinu i osam, br. 76/27) GRAD Na tvrdu tlu, negostoljubivu i naj ilavijoj travki, poèe rasti grad koji je veæ s prvo m svojom ciglom znao da æe postati najveæi grad na svijetu. Ne samo daje Grad znao da æe biti najveæi: on je naumio postati i najva niji - samo sr ce i sredi te svijeta, mjesto u koje æe uvirati bez stanke i odaha arolika rijeka èovjeèa nstva. »U mene æe dolaziti sve rase, sve vjere, svi jezici, svi stale i«, snovi-dioje Grad. »Nigd je i nikada nije bilo, niti æe biti grada poput mene.« aputaoje da æe se raskriliti svemu znanju, uèenju, prosvjeti, pjevanju, plesu, molitv i, susretima, zdravlju; da æe se sela oko njega pre-nuti iz svojih stoljetnih drij eme a, da æe u nj smjerno stizati dr avnici, uglednici svih vrsta, uèenjaci, glasovite z vijezde, trgovci, znameniti struènjaci, pjesnici, mudraci, drvoredi, ceste, vlakov i, avioni. »Slijetat æe bogata i sa svojim lear-jetovima - ali æe put menepje- aèiti i bosonogo èovjeè o - bolesnici, bezimenjaci, prosjaci. Neki æe stizati iz krajeva vjeènoga leda. Drug i s rubova Sahare. Treæi æe silaziti s vrletnih planina. Èetvrti æe dolijetati iz razma en ih bijelosvjet-skih gradova. Ali moje æe ih kapije jednako doèekivati, sve njih irom jednako«, razdragano govora e Grad. Vjerovao je Grad da æe svi dolaznici, sav taj ivi sag ljudstva, taj idealni Babilon , taj èovjekomjerni Novi Jeruzalem, jedinom pravom povlasticom smatrati dar an na Do maæina grada. Grad je to vjerovao i znao veæ s prvom svojom ciglom. Znajuæi, vjerujuæi, objavljujuæi tako, sav u slu bi buduænosti, nije nalazio vremena za vl astiti dar an^ I s time je zapravo zavr ena prièa o Gradu. Sve ostalo je preprièavanje i stilska vari jacija teme. DOMAÆIN A o Domaæinu... Prièati i pjevati o Domaæinu Grada, znaèi precizno opisivati sjenu koju baca jedno su ti nski bestjelesno tijelo. Prvo to bi se moglo reæi jest to da, za razliku od Svojega Grada, i Svojega tijela, Domaæin nema poèetak, i nema rast, niti ima i ta ni e od vrha, i ta vi e od dna. On oduvij k zna ne samo da æe jednoga dana biti, veæ da to i jest: Domaæin cijelomu svijetu. Ali da bi buduæi zakazani dolaznici imali osjeæaj da sti u k svojemu i sebi sliènomu, On pristaje na privid zaèeæa, roðenja, tijela, rasta, kretanja, postupnosti - pona a se ka o èovjek i kao grad. Domaæin se, dakle, rodio za one koji se raðaju. Umrijet æe za one k oji umiru. Rastao je za one koji rastu. Razgovarao je s onima koji ga ne èuju srce m. Èudotvorioje za one koji nisu imali vjere. Govorio je, pjevao, igrao se, za sve koji tako èine. Jedne zore u mjesecu studenom, mje tani malenoga sela gdje se jo oralo drvenim plug ovima, njih stotinu i sedam, poveæali su se za jednoga - rodio se stotinu i osmi èla n njihove oskudice. On, svesilnik - ali ukuæani su se divili krhkomu novoroðenèetu. On , sveprisutnik -ali ukuæani su pozdravljali do ljaèiæa. On, dirigent galaktièkih orkestara - a ukuæani su se raznje ili nad Njegovom slatkom bespomoæno- æu. No unatoè sitnomu zlatnosmedem tjele cu i samotinjskomu selu, Domaæin je istodobno sta novao u vlastitoj stvarnosti - u buduænosti Svojega sela i svijeta. to æe reæi, veæ je bo ravio u Svojemu Gradu. Grad je oko Njega kru io obredno - konaèi tima za prekomorske h odoèasnike, o kakvima selo nije ni sanjalo da æe ih ikada vidjeti; klanjao Mu se svo jim kapijama, tornjevima, kuhinjama, bolnicama, svojim kolama, vrtovima, muzejima , knji nicama, svojim hramom i sveti tem, svom svojom neviðeno æu i nezamislivo æu. I borav Gradu, Domaæin je primao goste koji su pristizali, ozareni i sretni, ne znajuæi da su ikada bili drugdje i drukèiji.

Poslije dvanaest godina On æe im reæi Svoje ime, odnosno, jedno od Imena, ali oni ga neæe razumjeti. Reæi æe im zastoje do ao, i za to ba tu, u ovo selo na rubu neolita, za t ovu porodiènu lozu - ali u a æe obitelj pomisliti da se djeèak nalazi u vlasti zle sile . Selo je posrtalo, temelji su buduæega megalopolisa pod njim podrhtavali. Travke su se borile za svoj suhi opstanak na tlu obeæanoga bujanja. Mo da se Domaæinu dalo na ao to Ga nitko osim anðela ne vidi, a On je tu. Po elio je, mo da, da Ga jo netko vidi. Ne netko velik i va an. Netko sitan i bezimen, nenasl ucen. Da Ga taj vidi i slaðe nego anðeli. Pa je jednoj cigli dao oèi i u i da vidi i èuje. TU, na toj zaigranoj kretnji, zapoèinje i na a igra - na a ma ta o cigli. Buduæi daje prièa o Gradu okonèana, buduæi da æe postojati samo kao varijacija dar an-teme, ova nam je kre tnja naznaèila poèetak prièe o cigli. A ma ta èesto slijedi zakone i rasporede onozemne, a ne logiku razularene sanjarije. Mit, ma ta, prièa, jezik su nesaopæivoga, razlo itost n edokuèivoga. CIGLA Ta cigla, jedna od najmanjih, htjela se raspasti u prah, htjela je poletjeti, ne stati, zavrtjeti se oko svoje osi, zapjevati. Umjesto svega toga, kazala je drug oj cigli: »Zna li, sele, da smo mi najva nije cigle na svijetu? Zna li da æe nas ugraditi ujedan z id, koji æe nositi krov za sve ljude?« »Avaj, jadna sele, sunce te je pre egnulo, te tako prièa ...« »Pa ipak, to je istina, ja to znam, mada ne znam odakle znam...« Zamuknulaje, i poto m tiho dodala: »To jest, od sebe znam...« Slu ala je razgovor jo jedna cigla, pa priklopi: »Mi smo, sele draga, seoske cigle, jednoga sela, kojega nema ni na kakvu tlorisu. Jednoga sela do kojega ne vodi put, nego puteljak. Uz rijeku bez mosta. Pa kako æe onda ovdje izniknuti zid, koji nosi krov za sve ljude, kad ljudima nema ni gaza , ni prelaza?!« »Pa ipak, to je istina«, ponavljala je mala cigla tvrdoglavo. No noæu bi plakala. Sve rjeðe je govorila s drugima, sve èe æe razgovarala sa svojim snovidom. S vanjske strane stvari izgledalo je nemoguæe da se tako ne to dogodi. Tko zna za ov o selo, opasano pra inom, zmijama, i mravinjacima? Selo mr avih krava, i tankoga hla da? Okru eno golim brdima bez ki e? Tko bi ikada po elio u nj doæi? Tko bi se mogao zabu niti da ga proglasi ciljem svoga hodoèasnoga koraka? Pa da radije izabere to selo, nego rajske otoke Polinezije ili velièanstvo Himalaja? Da mu dodijeli prednost pr ed poèastima, novcem, slavom, i nasladama velikih gradova i zamamnih vrve a? No ciglinaje du a znala daje istina ne to posve, posve nevjerojatno.

CIGLINA VELIÈINA Prolazilo je vrijeme. Jednoga su dana stigli radnici, bosonogi, na strahovito tankim nogama. Poslagati su cigle u ko are, i ko are ponijeli na glavama do pustoga mjesta poizdalje od sela . Tamo su ih istovarili. »Poèinje«, mrmljala je mala cigla uzbuðeno. »Na ovomu mjestu stajat æe veliki, najveæi grad svijetu. Mi æemo biti prve cigle, ugraðene u njegove temelje i zidove. Zidove sprva male, potom goleme. Kakva èast, sestre moje, i kakva radost!« Opet su se ostale cigle smijale, dobroæudno je zadirkivale, pomalo je alile. Kadgod bije upitale odakle joj te lude i prelude misli, odgovarala je da sve to zna, zn a od sebe. Onda, opet, jednoga dana doðo e zidari, jo tanjih gnjatova, ioni bosonogi. Meðu prvima, u rukama im se naðe mala cigla. Ona je pjevala, sijevala, poskakivala im na dlanu . »Gle, ive cigle«, reko e ljudi pomalo se ne èudeæi. »Grad! Grad! Najveæi grad na svijetu! Veæ je tu, vidim ga«, klikta-laje ciglica. »Osovina, oko koje se okreæu svi drugi gradovi, i oni najtvrði, i oni najdalji! I oni pod zem ljom, veæ izumrli! Da, da, veæ se okreæu, ali ne znaju! Alija znam! Oh, ja znam!« Neki su od zidara imali uho za cigline ushite. Nasmije ili su se, pogledali se, ki

mnuli. »I ne ive stvari imaju du u«, reko e. »I ne ive stvari znaju za Nj. Osjeæaju Trenutak.« Razgledavali su je, oslu kivali, a onda su je ipak odlo ili na hrpu otpadaka. »Premalena je«, reko e. CIGLIN BOL »Avaj«, zajecalaje ciglica, »zar me neæete ugraditi u zid? Makar i u zidiæ?« Ne ugradi e je ni u zid ni u zidiæ. A zidovi stado e nicati iz dana u dan. Izmeðu njih s u trèkarale ko are, strelovito sepuneæi iprazneæi. I ispod njih, one strahovito tanke no ge. Drugarice male cigle ponosito su sjedile u ju nomu zidu, jedna uz drugu, èvrsto. »Mi s mo zid«, govorile su. Poslije su govorile: »Mi smo ograda.« A poslije: »Mi smo lijeva st rana kuæe.« I jo poslije: »Mi smo kuæa.« Mala je cigla uzdisala. »Tko me je napravio tako malenom, te nisam nikomu od koristi?« CIGLA I NOVOROÐENI GRAD Le ala je na hrpi otpadaka podno zida, i gledala u nebo. Iza zida se raðao Grad. »Divni Grade«, aputalaje ciglica, »zna li da æe biti najveæi na svijetu? Najljep i na sv Da æe biti grad nad gradovima? Da æe biti zjenica svijeta?« Grad, jo malen, neosovljen, odgovarao je tepajuæi: »Znam, znam.« »Èujem amor tolikih jezika«, nastavljala je mala cigla. »I sve ih razumijem.« »I ja, i ja«, prianjao je Grad. »Vidim utu, crvenu, crnu, i bijelu stranu svijeta. I gledam kako se one mije aju - gl e, sad su sve pomije ane, arene«, govora e mala cigla ushiæeno. »Vidim, Grade, kako te sla e boje i zvukovi, èujem pjesme koje se o tebi pjevaju. Da samo zna kolika ih grla p jevaju, i kako skladno!« »Kako ti to vidi i èuje ?!«, odjednom se brecnu Grad i protegnu se uvis i u ir. »Ti si sam bièna cigla, siæu ni dio moje velièine! Pa ipak, ja ne razabirem tako potanko svoju vlas titu prièu - kako to?!« »Ne znam«, reèe ciglica zacrveniv i se. I doda: »Sve to znam, od sebe znam. Od sebe znam i da ne znam.« RAZGOVOR CIGLE I GRADA Raðajuæi se kao ubrzani kristal, Grad je najavljivao, glasom sve naliènijim trublji: »Ovo je toèka i dom Tijela Bo jega na zemlji. Ovdje èovjek oèima mo e vidjeti svoj cilj, sv ju buduænost, svoj najvi i i vlastiti domet: Istinu.« Slu ali su ga oblaci, izastajali u preletu. Rijeka je tekla sporije da bi èula Vijes t. Brda oko Grada spu tala su se, prilazila mu pedalj po pedalj. »Vidovit sam bio, veæ sam s prvom svojom ciglom znao da æe tako biti. Da æe biti Carstvo nebesko na zemlji.« S visine svoje ulazne kapije, Grad zavrtlo i pogledom u vlastitu dubinu. Tamo je v eæ mravinjao svijet svakojakih boja. Odozgorje nalikovao na ljetnu, vjetrom taknut u livadu. Grad je u ivao u rasko i toga vidika. Ali svejedno je pogledom i dalje ne to tra io. Tra io je svoju vidovitost, svoju sluhovitost, svoju prvu ciglu. Nije ju u sebi nalazio. Raspitivao se o njoj kod visokih eukaliptusa. Nisu je poznavali. K od sokola obzornika. Ni on ju nije vidio. Predveèerju ugleda. Podno njegova vlastitog ju noga zida, na jo uvijek neuklonjenoj h rpi otpadaka, le ala je okrnjena ciglica. Ona to ne bija e ugraðena ni ujedan gradski z id, èak ni u zidiæ. »Vara se«, jedva èujno izusti mala cigla, odgovarajuæi njegovoj misli. »Ja ne znam ono naj eæe. O Tijelu Bo jemu. O Istini. O Carstvu nebeskomu. To je za vas, uzvi ene. Menije d osta da vidim i èujem samo tebe, Grade.« »Gledaj dalje, pronikni dublje, oko moje«, reèe Grad. I svim se svojim zidovima napne, nabrekne, usredotoèi, osjeti sebe do u najsitniji dio. I dometne: »Svi koji u mene dolaze, jedinom pravom povlasticom smatraju dar an na Domaæina. A ja, Njegov grad, Njemu u èast podignut, nemam taj dar an^ Ne znam koje je od milijuna o vih tijela, Njegovo. Draga ciglice, pomozi mi, poka i mi... Budi ono to jesi - moje oko i uho.« »Ne usuðujem se èuti i vidjeti tako daleko. Zadovoljna sam da se ostvario moj san: tvo ja ljepota i velièina.« »Molim te«, pro apæe skru eno kralj svih gradova. »Tisi moje znanje. Ali nekako si ostalo n

ugraðeno u mene. Osluhni sebe... Ka i mi, koje je od milijuna tijela, to u meni mile, Tijelo Bo je? Da bih mogao imati dar an na Nj?« Mala je cigla oklijevala, a tada se odva i reæi: »Kad dobro osluhnem... onda èujem kako mi tvoja vlastita ljepota i velièina govore da su sitne prema jednoj drugoj ljepoti i velièini. Govore da su one njezin odsjaj. N jezina jeka. Govore da ima ne to nezamislivo ljep e i veæe od njih, ne to sanovitije od svakoga sna. To je, valjda, Tijelo Bo je - to je tvojPrvi Stanovnik, Grade.« »Da, da. Ali kako ono izgleda?« »Ono ne izgleda«, hrabro izjavi ciglica, ne znajuæi odakle joj takve rijeèi. I nastavi na isti vidovnièki naèin: »To je Mjesto gdje sluh ne dopire. Gdje vid ne dose e. Zapravo, odakle se vraæa nijem, slijep, i gluh, bez ikakve povratne vijesti. Jer to nije mjesto, kakva su druga mjesta.« Ciglica zamukne, razmi ljajuæi o onomu to upravo bija e izgovorila. »Ipak, ti ne to zna o njemu - ne to to ja ne znam«, nije odustajao Grad. »Molim te, reci o zna ! Je li blizu? Kako ga prepoznati -po kojim znakovima?Nikada nijedan krtac ni je tako udio za zlatom, nijedan ljubavnik za svojom dragom, kao to ja udim za tim M jestom!« »To je mjesto koje je ivo, i koje se kreæe. Katkada ima oblik ljudskoga tijela«, odgovo ri ciglica, i dalje se èudeæi vlastitim rijeèima. »Prilazi i odlazi po Svojoj volji. Zar se mo e predvidjeti Njegova volja? A opet, ne mo e se reæi da Ga negdje nema, odnosno , da Ga samo negdje ima...« Grad se zadivi ovim rijeèima prozrenja, ali je i dalje progonio svoju prvotnu te nju . »To mi ne poma e. Poka i mi gdje je Ono sada. I ne govori mi tako kao da nisi cigla, n ego pjesnik.« »Ne mogu, Grade - kad govorim o tomu, onda mogu govoriti samo tako kao to govorim. To jest, onako kako Njemu pristaje.« »Rekao bih da to i nisu tvoje rijeèi - slu am ih kao da ih ne govori cigla, veæ netko dr ugi. I taj netko drugi zna gdje se Ono ovoga èasa nalazi, ali mi to neæe ili ne mo e p okazati, bar ne onako kako bih ja elio.« »Oh, Grade, ti si najljep i i najva niji meðu gradovima svijeta. I kraljevi se spremaju u tebe doæi. I sva sila i slava svjetska. Ti sve to gleda , svemu se tomu divi i radu je . Ali si zaboravio gledati Ono to u tebi jest. Ono je u tebi, Grade, sretni Grad e.« »Gdje? Gdje?«, eljno probukti Grad, potresen nadom do u temelj, prostrujan èe njom do u i jak tornja. Hlepnja svih gramzljivaca i èe nja svih ljubavnika surva e se u rijeè »gdje.« Mala mu cigla ne odgovori. Veæ rnu pomalo zagonetno reèe: »Eto, ja nisam u tebi - le im izvan tvojega zida, na hrpi beskorisnih stvari. To je moje mjesto. Alija sam i o vdje sretna, i ne tra im da budem sretnija.« \ ISTOGA ÈASA Da se ne bipokunjio, Grad se istoga èasa ustoboèi u sebi, skupi se unutar zidova, pr ebroji sve svoje cigle, a onda ikne uvis s nekoliko novih okomica, i sune na zapa d put kamenoga brda. Usput je sipao iz rukava bijela prenoæi ta za hodoèasnike. Zagriz e u kameno brdo. Ono popusti, propusti ga. Grad izbije na drugu stranu, potom za stane i zatrese u arenom grivom, kao lav poslije skoka. Tada se sti a. Osluhne rijek u. Pogleda iza sebe. S onu stranu njegova ju noga i prvog zida, ni ta se nije pomakn ulo. Beskorisna hrpa i dalje je mirovala. Nedaleko od nje zujao je bazar. »Draga moja ciglice, hajde, prisebi se«, rekne blagonaklono, no moæno. »Ti si dio mene, iako te na alost nema ni u jednomu mojemu zidu. No zbog mene te napravi e, zar ne? D ogovorimo se stoga kako dolikuje bliskima: slo no, o zajednièkomu cilju.« »Dobro«, krotko æe ciglica. »Pogledaj oblake, rijeke, biljke, dvono ce, ptice«, nastavi Grad. »Svi oni hrle Tamo. Sa mo to veæina njih ne zna da to èini. Ali svi moraju poæi tim putem, svi hodoèaste put ist oga cilja.« »Da«, reèe ciglica glasom nerasanjene grlice. »Svi, pa i ti«, zabruji Grad. Ciglica pisnu na obje strane - i na potvrdnu, i na odreènu stranu. »Evo, urièem ti sastanak na Mjestu, o kojemu je rijeè«, zatrubi e tada dveri glavne kapije

. »Mora ga istinski htjeti. Iskati, eljeti. Tako æe ga ubrzati. Mi smo u slu bi na ega sa nka Tamo.« »Alija ne tra im... Ja ne slu im.... Ja sam sretna.« Istoga se èasa orguljno oglasile sve gradske kapije, zalomata e svojim div-krilima, i irom se otvori e. Istoga èasa zrak zavijori poput zastave. Onda se div-krila duboko pokloni e, kretnjom davno uvje bane predstave. Kitnjasta im kruna dodirnu zlatno Do maæinovo stopalo koje je upravo ulazilo, upravo izlazilo, upravo zastalo, umno eno m ilijun ljudskih puta. No Grad i opet nije znao daje imao dar anL CJGLINA SREÆA Ciglicaje doista bila sretna. Sretna zbog èetiri kapije, zbog osam dveri, zbog Divot-grada. Sretna zbog trublje, zbog zastave, zbog sve sve bujnije povorke dolaznika. »Nije va no to ne vidim sunce okom u oko«, govorila je. »Vidim njegov sjaj svuda uokolo.« Od sreæe se stala raspadati, drobiti se u prah. I kad se posve rastoèio njezin oblik, onda je jedan bosi korak zlat-nosmeðe boje zas tao pred njom, kao daje vidi i nalazi cijelu. »Kako si«, pitao je korak. »Sretna sam«, govorila je pra ina. »IJa sam sretan.« »Mi smo sreæa«, govorili su oboje, jedno iz drugoga. »Najsretnija sreæa.« CIGLIN DAR AN Prolazila su stoljeæa. Zlatnosmeði korak jo je uvijek tu stajao, stajao. »A Grad«, pitala je uspomena na ciglu . »Ah, Grad! Tamo je.« »Uistinu je najveæi, zar ne?« »Da. Uistinu. Ali nije veæi od svoje najmanje cigle.« »Kako?!« »Tako. Radi se o uobièajenoj optièkoj varci.« »Ne razumijem. Ali ako Ti ka e . ..jacu reæi ar mi se oèi ne slo ile s Tvojom rijeèju.« «KadJa ka em, to je kao da si od sebe saznala.« »Da, vidim.« »Vidi Me slade nego anðeli.« »Ja sam prebezbojna, preneva na... Pa kako da onda elim ono najpreva nije? Najprekrasni je? Ne umijem ja tako eljeti...« »Htio sam da Me ba zato vidi i èuje .« Govorio je gledajuæi ju i oslovljavajuæi ju cijelu. Ciglicaje uzdisala, osjeæajuæi da joj ovo bogatstvo lomi posljednja zemaljska pleæa: u spomenu na njezinu cigliènost. Haljina boje zalaznoga sunca zalepr a Mu oko gle nja. Od nje se uzleluja uzduh i kra jolik, najprije kao veo plesaèice, potom kao sama plesaèica, kad plesom doèarava pijan oga pauna. Bijele ptice tr èarice prihvati e taj leluj, i zaroni e u suton. »Menije dovoljno sve ovo oko Tebe«, plaho æe pra ina crvenkaste boje, spremna da bude ra znesena vruæim vjetrom. I doda, prizivajuæi rijeèi iz prija njega ivota: »Ne moram gledati sunce okom u oko... Dostaje mi njegov sjaj.« »Htio sam da Me ba zato vidi . Zar Mi neæe usli ati elju?« Poslije dva, tri Mjeseèeva kolovrata, ciglost se ciglice skupi u sasvim mali, sipk i prstovet praha. »Kako da Ti usli am elju? I za to ba ja?« »Hm. Ti si Moj izbor. Tajna svima, osim Meni.« »Ja se Tebe se ne usuðujem pogledati.« »Za to, oko Moje? Ta Ja pomoæu tebe skreæem i premeæem sud-botvorne zvijezde. Kad bi ti sa mo znala da i Ja tebi mogu slu iti za isto...« » to æe nam zvijezde«, stade je apat, i jo jednom, apat. » to æe nam bilo to? Ja samo z ajljep i. I to mije dostatno. Ljep i si od mojih snova o Gradu. Ljep i od Grada. Ne, ne gledam Te, ali znam da se ni ta l jep e ne mo e vidjeti.« Na trenutak se ni misli ni rijeèi ne odva i e dalje. Poslije dva, tri Sunèeva kolovrata boja ljivo se, nesigurno, vratila rijeè. »Ti si, zar ne, Domaæin svijeta? Onaj za èijim dar anom udi Grad? I svi koji u nj doðu? Oh A sada stoji kraj smetli ta, i razgovara s mojim prahom! Je li to san? Jesam li to ja?«

»To sam Ja.« »Ipak, ipak, Ti si tamo iza zida, u onoj prekrasnoj, èudesnoj prijestolnici...« »Ja sam i u njoj.« »Zvuèi kao da si sam...« »Ja sam uvijek sam. Sve ostalo u dru tvu je sa Mnom.« »Ah! Ja sam pra ina, ali imam srce. Kad tako govori , osjeæam bol. Bol do suza. Reci mi, za to si sam?« »Hm. Te ko je to objasniti... Ja sam sam, kao stoje broj jedan sam sa svim drugim br ojevima.« »Ti se ali sa mnom?« »Broj jedan je sam, zato to je jedan. I kad je milijun oko njega, to je milijun put a jedan.« »Ne umijem tako razmi ljati.« »Nemoj razmi ljati Izabrao sam te zato jer nisi razmi ljala.« »Neuka sam ja.« »Neuka si, ali zna .« »Molim Te, reci mi: zar nema nikoga s kim bi Ti mogao podijeliti Svoju samoæu? Evo, ja bih drage volje Tvojoj samoæi ponudila sebe, kad bi to njoj i ta vrijedilo. Kad b i me ona uopæe primijetila. Rekao si: »Sve ostalo u dru tvu je sa Mnom.« Nisam ni u to s igurna, spadam li u »sve ostalo.« »Ne spada .« »Eto! Nikada se nisam osmjelila ni pomisliti da bih se mogla naæi u dru tvu s Tobom... . èak ni na trenutak. Kamoli pak stalno - recimo onako, kao Grad... Ah, nema sumnj e daje ovaj razgovor san.« »Ti nisi u dru tvu sa Mnom, voljena. Jer i ti si sama. Jer: ti si Ja.« Njezina je du a oduvijek znala daje istina ne to posve, posve nevjerojatno. CIGLIN HRAM Prolazili su trenuci. Korak je jo uvijek stajao tu, tu, tu. A onda se poèe polako spu tati na crvenkasto mjesto, na trag cigle. Najprije sjenka koraka, modra, pticolika. Nje no je dodirnula prah. Prah je prionuo za stopalo, za uvijek. »Moje tijelo je hram svijeta«, rekao je tada Domaæin pra ini, glasom koji se izvijao iz svake njezine èestice. »Ti si sada u hramu, koji koraèa. U ivomu hramu. Poæi æe s njim, k god se zaputio. Uvijek. A Gradu æemo na spomen ostaviti trag Mojega stopala, utis nut u ostatak nekada nje cigle - trag koji se vi e ne mo e izbrisati.« U crvenkasti ciglin prah, urezala se Njegova stopa. Zlatna, kao poljubac. Ni lju di ni ki e neæe je moæi izbrisati. Struènjaci æe se utaman truditi: neæe otkriti tajnu njez ne neuni tivosti. Neæe se umjeti ne osvrnuti na pitanje »kako«. Neæe se umjeti zakvaèiti za pitanje »za to«. Tako je, tim urezom, zakucana sjena koju baca jedno su tinski bestjelesno tijelo. Dva se orla spusti e nisko, zalebdi e nad otiskom stopala, smjerno uti av i krila. Tada ljudiprepoznado e Korak. Podigo e oko stope hram, najveæi. Unutra je blistao zvuk. U zvuku, ti ina. Visoko, iznad zvuka i ti ine lebdio je krov hrama, pod koji stado e navirati èetiri ne zadr ive strane svijeta, èetiri arene rijeke èovjeèanstva. Domaæin, naslonjen na paunski ples trenutka, popostane u hramu jo kojih sedamdeseta k godina, a tada se zaputi na jug, prema novomu Gradu u daljini. »Htio sam te nagraditi«, govorio je Njegov glas, modulirajuæi ti inu. »Ali kako da Sebe na gradim?!« »Gdje je sada ona mala cigla«, aputale su samilosno njezine davne drugarice, poslo ene u ogradnomu zidu oko hrama. Uistinu, gdje je? PRIMJEDBA Izmeðu dvije sekunde, dvije misli, dva srèana kucaja, dogodi se povijest: podigne se grad, rodi se Avatar, rasapne se cigla, napi e se prièa. Takav boravak traje koliko treba - koliko hoæe , i dokle mo e . Zahvaljujuæi tim interludijima, po povratku se zna dogoditi prava odluka, ili nago nska kretnja, ili nenadano sjeæanje, ili jasna spoznaja, ili djelo umjetnosti - ne t o, o èemu se ka e »palo mije na pamet.« Ili, na naèin ciglice, »od sebe znam.« to je zapra to - i kad odnekud padne, i kad se u sebi naðe.

I to je, zbilja, dar an^ Pojmovnik Vidjeti prethodne Pojmovnike, i zakljuèiti sam(a). Hi: zanemariti prethodne Pojmovnike, ne mariti za zakljuèke. Ipak, mali tumaè: Ciglica - svatko je pomalo ona, pomalo nitko sasvim ona. Grad - isto tako, isto tako. Domaæin, Avatar, Tijelo Bo je - sasvim, sve, svi. (Znali, ne znali). Dar an - kad se T o i Tako oèima sazna. A poslije, mo e i bez oèiju. Knji nica Zelina llllllllll1 540019115

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful