z va ia n ev Dn

NA JKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SAT PROGRAM OD 11. 9. DO 17. 9. 2010. BROJ 707.
Pri~a­o­uspje­ u­ h

Na­­ a­Sr­ ja,­ id n ur­ ­ ni­ a ed c „Showtimea“­ na­Pi­ ku­BiH­ n

Trinaest godina Kalmana
Ma­o­\akovi} t

S politi~arima najmanje o politici
Filmovi

ZLATNA VREMENA
Pe­ ak,­20.00­BHT1 t

U novom spotu Dine Merlina
(Fo­o:­S.­Jo­ ­ a­ o­ i})­ t rd m v

PLJA^KA STOLJE]A
Po­ e­ je­jak,­22.10­OBN n d l

MA]EHA
Su­ o­ a,­21.00­Pi­ k­BH­ b t n

2

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

Extra

oglasi

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

3
A ODITELJ JIH TV V NAJBOL

RAZGOVOR Kenan ]erimagi}, direktor Hayatovih vijesti

Pripremam svoju emisiju
Pozitivne reakcije na novi vizuelni identitet Najgledaniji smo u 19 sati Sve {to se emitira pokriveno je papirima
ayatove „Vijesti u 7“ prije nekoliko dana gledaocima su se predstavile u novom ruhu. Direktor vijesti Kenan ]erimagi} ka`e da su im na novi vizuelni identitet ve} pristigle prve reakcije gledalaca i to pozitivne. - Drago mi je da smo pokazali da u Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji uz minimalna ulaganja mogu napraviti prepoznatljiv proizvod. Oslanjamo se na doma}u pamet i ne obe}avamo ono {to ne mo`emo ispuniti - rekao je ]erimagi}.

18,00 %
emisije, na~in produkcije, grafi~ke obrade, davno su prevazi{le bh. standarde. Radimo mnogo na stvarima koje obi~ni gledalac mo`da ne primje}uje na prvo gledanje, ali dugoro~no po~inje primje}ivati razliku i u kvalitetu teksta, ali u kvalitetu slike i obrade. No, cilj jo{ nismo dostigli.
Kakav rejting „Vijesti u 7“ imaju u BiH?

H

M. \akovi}

OBN

16,00 %

- Share „Vijesti u 7“ po~etkom septembra na nivou Bosne i Hercegovine je 16,5. Ve} mjesecima smo najgledaniji program od 19 do 19.25 sati.

A. Hr{um

PINK BH

Dobar proizvod
Koliko je vizuelni identitet bitan za jednu informativnu emisiju?

Gradimo tim
Imate li neprijatnih situacija zbog objavljivanja priloga i informacija koje odre|enim osobama nisu po volji i kako se nosite s tim?

15,00 %

- Sadr`aj emisije je najbitniji. Vizuelni identitet je pakovanje na{eg proizvoda. Kada imate dobar proizvod njegovo pakovanje }e ga jo{ bolje pozicionirati kod gledalaca, no

Utjecaj na emisiju
Koliko ste Vi kao direktor „Vijesti u 7“ na meti osoba koje `ele utjecati na sadr`aj emisije?
]erimagi}: Cilj jo{ nismo dostigli

- Mi gradimo tim koji je spreman ispuniti najzahtjevnije i najkompleksnije zadatke u veoma kratkom vremenu. I sve to po{tuju}i standarde profesije. Samim tim sve {to se emitira pokriveno je papirima, izjavama svih uklju~enih strana i niko nema razloga da prigovora na sadr`aj priloga. svakodnevno se pobolj{ava. Tehni~ka produkcija vijesti, dinamika
Imate li u planu vlastitu emisiju?

M. Kurti{aj A. [ahinpa{i}

OBN OBN

14,00 %

S. Deli}

BHT1

- To je u opisu radnog mjesta.

ako vam je proizvod lo{, ni napucano pakovanje vam ne}e pomo}i.

Planirate li i sadr`ajne promjene u „Vijestima u 7“?

- Da
L. SARAJLI]-RAMOVI]

- Sadr`aj „Vijesti u 7“

13,50 %

U nedjelju po~inje srbijanska verzija {oua „Farma“

Do Nove godine utrka za 100.000 eura
Urednica Pinka BH Lajla Torlak jo{ pregovara sa mogu}im u~esnicima iz BiH
Tre}u sezonu srbijanskog {oua realnosti „Farma“, koja po~inje u nedjelju, prema nastojanjima producenata, trebali bi obilje`iti odnosi izme|u biv{ih supru`nika. U na{oj zemlji {ou }e se emitirati na Pinku BH. Tako }e pod istim krovom, izme|u ostalih, biti sjedinjeni folk pjeva~ica Zlata Petrovi} i njena dva biv{a mu`a - pjeva~ Hasan Dudi} i TV voditelj Zoran Peji} Peja. Osim biv{ih supru`nika, dug je spisak politi~ara, pjeva~a, glumaca i pisaca, najvi{e iz Srbije, koji }e se do 30. decembra boriti za nagradu od 100.000 eura. iz BiH trebalo bi se pridru`iti jo{ nekoliko poznatih li~nosti iz na{e promocije i zarade. - Jo{ smo u pregovorima s nekim na{im velikim imenima. Ne znam zaista u ~emu je problem. Mi imamo velike zvijezde, a u nekima od njih definitivno vidim pobjednika, ali oni ili imaju animozitet prema {ouu ili ne mogu u~estvovati iz zdravstvenih razloga, ili su prebukirani - ka`e Torlak. A. I.

[. Salihefendi} HAYAT TV

Ostali 23,50%
NAGRADNA IGRA Broj telefona na koji mo`ete glasati za svoje omiljene emisije, serije ili voditelje je 091/410-100. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV. Dovoljno je da ukucate poruku, naprimjer emisija, napravite razmak i ukucate njen naziv. Postoci se izvode na osnovu broja pristiglih SMS-ova za odre|enu emisiju ili voditelja. Vlasnik broja mobilnog telefona 066/805-501 dobitnik je dvije ulaznice za kino.

^estitke „Strixa“
Lajla Torlak isti~e da je Televizija Pink dobila ~estitke {vedske produkcijske ku}e „Strix“, ina~e vlasnika licence {oua „Farma“. - „Strix“ je na{ {ou proglasio tehni~ki najja~im i ovog puta }emo ga realizirati uz pomo} 40 kamera i s vi{e od 250 anga`iranih ljudi - dodaje Torlak te nagla{ava da }e kao i do sada ovaj {ou u velikoj mjeri popunjavati programsku {emu Pinka BH. Prema rije~ima Lajle Torlak, glavne i odgovorne urednice Pinka BH, Dudi}u koji je porijeklom zemlje. Bilo kako bilo, jedno je sigurno: na{e zvijezde jednostavno ignoriraju ovakav na~in

Torlak: @eli jo{ u~esnika iz BiH

4
RADIO Edin Kr{o, direktor Kalmana

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

TV Mnogima smetamo zato
vijesti

{to govorimo istinu
R
nedvojbeno govori da je Kalman ve} du`i niz godina najslu{anija radiostanica u Bosni i Hercegovini - ka`e na po~etku razgovora Edin Kr{o. Uz pomo} svoje ekipe, vjernih slu{alaca i komitenata koji su u Kalmanu vidjeli lidera bh. FM neba, Edin Kr{o, slu{aocima poznat pod nadimkom Zlatni, koji je slijep od ro|enja, danas se mo`e pohvaliti da je na ~elu najslu{anije radiostanice u BiH. - Ova radiostanica je od osnivanja do danas rasla i razvijala se isklju~ivo od svog rada, bez bilo kakvih donacija, bud`etskih izdvajanja, podr{ke u bilo kojem smislu. Moj dje~a~ki san postao je stvarnost zahvaljuju}i mukotrpnom radu, samoodricanju i bezgrani~noj ljubavi prema radijskom

„A la carte“

Slave 13 godina uspje{nog rada Pri~a o Kalmanu je pri~a o uspjehu, o ljubavi, viziji i `elji provedenoj u djelo Najslu{anija smo stanica i na podru~ju KS, u FBiH i u cijeloj BiH
adio Kalman, koji hiljade slu{alaca u na{oj zemlji svakodnevno prate na frenkvenciji od 91,5 Mhz, u petak, 10. septembra, slavi 13. godi{njicu uspje{nog rada i postojanja. U realizaciji programa trenutno u~estvuje dvadesetak uposlenika na ~elu s direktorom Edinom Kr{om i glavnim urednikom Jasminom [abanovi}em.

Nova sezona popularnog kulinarskog {oua „A la carte“ uskoro se po~inje emitirati na OBN-u u novom terminu, od ponedjeljka do ~etvrtka u 17 sati. Od nove sezone gledaoci }e mo}i u`ivati i u majstorijama eminentnih kuhara. Ponedjeljkom, osim takmi~arskog dijela, uz najbolje kuhare publika pred malim ekranima }e mo}i nau~iti pripremati vrhunske kola~e, a utorkom kako se pravi vrhunski koktel. Pobjednike sedmice o~ekuju vrijedne nagrade. Urednik i voditelj emisije je Fe|a Fetahagi}.

Bud`etska izdvajanja
- Pri~a o Kalmanu je pri~a o uspjehu, o ljubavi, viziji i `elji provedenoj u djelo. O kolektivu koji se znao nositi sa svim izazovima i problemima s kojima se susre}u sve ve}e medijske ku}e. Kontinuirano pra}enje rezultata istra`ivanja slu{anosti vi{e nezavisnih agencija za tr`i{na istra`ivanja

„Info top“

Kr{o sa dijelom redakcije Kalmana

(Foto: N. Bo`ovi})

novinarstvu - nastavlja Kr{o.

Repetitor na Vla{i}u
Kalman je izradio vlastite repetitore i prate}e objekte na nekoliko lokacija u BiH, a nakon Sarajeva, Zenice, Konjica, Mostara i Bugojna trenutno radi na zavr{etku repetitora na Vla{i}u. - Zahvaljujem se na{em kompletnom slu{ateljstvu i na{im poslovnim partnerima ~ija nam je pomo} i saradnja svih ovih godina bila neophodna. @elim izraziti nadu u {to skoriju dodjelu frekvencije na{em radiju za Vla{i}, ali i dati obe}anje da Kalman ni u budu}nosti ne}e biti ni~iji, samo i isklju~ivo narodni radio - zaklju~io je Kr{o. odne muzike kako ga neki poku{avaju prikazati. - Na{ radio ima atraktivan muzi~ki program, ali u svom informativnom dijelu zadovoljava potrebe slu{alaca za sadr`ajnim, objektivnim, zanimljivim informacijama iz svih podru~ja. Tako|er, posebna pa`nja se posve}uje njegovanju sadr`aja od op}eg dru{tvenog zna~aja. Kalman su jednako prihvatili slu{aoci razli~itih starosnih dobi, ali i nacionalnosti. Mnogima smetamo zato {to govorimo istinu - ka`e Kr{o. Direktor Kalmana i svi uposlenici ponosni su na rezultate posljednjih istra`ivanja agencije „Mareco Index Bosnia“ (MIB). - Oni jasno dokazuju da je na{ radio najslu{anija stanica i na podru~ju Kantona Sarajevo, i na nivou FBiH i kona~no, na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Vremenom `elimo postati bosanski BBC Radio. Sve {to zaradimo ula`emo u radio - isti~e D. ZEBA Kr{o.

Narodni radio
Kr{o isti~e da je Kalman prije svega narodni radio, a ne muzi~ki s mnogo nar-

Petnaestominutna emisija „Info top“ koja se prikazuje na Pinku BH nakon sedam godina dobila je du`u, polusatnu formu. - Centralno izdanje „Info topa“ od ponedjeljak, 6. septembra, osim {to du`e traje, emitira se i u novom terminu, a to je od 18.30 sati. Ovim promjenama dobili smo vi{e prostora za vijesti iz na{e zemlje, ali i iz regiona i svijeta. Emisiju uz malo vi{e truda ure|uje i vodi ista ekipa koja je radila i kra}u formu „Info topa“ koji se, ina~e, realizira iz studija u Beogradu - poru~uju s ru`i~aste televizije.

Rezultati istra`ivanja MIB-a

Priroda Japana

Na OBN-u startala emisija „Intervju s Matom \akovi}em“

S politi~arima najmanje o politici
Emitiranje dokumentarne serije od deset epizoda „Nedirnuta priroda Japana“ po~et }e na BHT 1 od ponedjeljka, 13. septembra. U prvoj epizodi bit }e prikazana pri~a o japanskom planinskom poluotoku [iretoku koje je stani{te brojnih morskih sisara, ali i populacije od oko 1.500 najve}ih orlova na svijetu - Stelerovih morskih orlova. Ljubitelji ptica iz cijelog svijeta dolaze ovamo da posmatraju ove d`inovske ptice koje `ive na nemilosrdnim ledenim santama.

Svjestan sam da su pore|enja s „Teleringom“ neizbje`na, isti~e poznati TV novinar
Pro{le sedmice na OBN-u je startala nova emisija pod nazivom „Intervju s Matom \akovi}em“. Kroz ovaj jednosatni program iskusni novinarski vuk razgovara s vode}im bh. politi~arima te ih poku{ava predstaviti u nekom drugom izdanju u odnosu na ono po kojem su prepoznatljivi. - Emisija }e se prikazivati jednom sedmi~no, a za sada je plan da se emitira pet izdanja u kojima }u ugostiti uglavnom lidere bh. politi~kih stranaka. Me|utim, kao i obi~no, sve }e diktirati reakcije gledalaca. Ako budu pozitivne, nije nemogu}e da se „Intervju“ nastavi prikazivati i narednih mjeseci. Iako su gosti politi~ari, najmanje }e biti razgovora o politici, {to se dalo primijetiti i u premijernom izdanju emisije, nakon koje su mi mnogi rekli da su prvi put vidjeli Milorada Dodika kako se smije - govori Mato \akovi}. Za razliku od svog tok{oua „Telering“, \akovi} razgovore s politi~kim ~elnicima snima u potpuno druga~ijem okru`enju. - Emisije radimo u eksterijeru, ku}nom ambijentu ili na radnom mjestu sagovornika. To je tako|er jo{ jedan detalj koji bi trebao pridonijeti predstavljanju tih ljudi u malo opu{tenijem izdanju. Me|utim, svjestan sam da su, i pored toga, pore|enja s „Teleringom“ neizbje`na. Kada tako dugo ne{to radi{ i postane{ po tome prepoznatljiv, ne mo`e{ pobje}i daleko. ^ak se bojim da druga~ije i ne znam raditi - isti~e H. P. \akovi}.

\akovi}: Razgovor u opu{tenijem izdanju

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

5

PROJEKTI „Mjau {ou“ na Pinku od 17. septembra

Ne preporu~uje se gledaocima do 48 godina
Dragan Marinkovi} novu emisiju realizirat }e u beogradskom studiju Pinka, a prikazivat }e se i u BiH
ragan Marinkovi} Maca napustio je produkcijsku ku}u „Emotion“ u kojoj je kao voditelj bio anga`iran u {ouima „Veliki brat“ i „Operacija Trijumf“, i sada je ~lan TV Pinka. O ovome se {u{kalo nakon {to je Maca u~estvovao u {ouu realnosti „Farma“, ali glumac i voditelj tada to nije `elio potvrditi. No, transfer je definitivan i Maca na Pinku uveliko priprema svoj novi projekt koji nosi naziv „Mjau {ou“. Prikazivanje emisije trebalo bi po~eti 17. septembra i na programu }e biti jednom sedmi~no, najvjerovatnije petkom u 23 sata. - Inspirisana popularno{}u „Farme“ i sa ~estim osvrtima na de{avanja u Lisovi}ima - zabavna, dovitljiva, ali je prvenstveno edukati-

MOJ TV izbor
Sabit Had`i}

D

vna emisija „Mjau {ou“. Autenti~no, atipi~no, avangardno i aktuelno. Skromni, povu~eni pomalo asocijalni, ali prevashodno tolerantni {oumen Dragan Marinkovi} Maca, kroz stand up komediju, zvijezde iz regiona, ali i svoj pomalo bizaran bend, poku{at }e da bude gledljiv i podno{ljiv. Maca ne pita narod. Ne preporu~ujemo gledaocima do 48 godina i slabog zdravstvenog stanja - navodi se u saop}enju TV Pink. Maca }e svoj novi {ou realizirati u beogradskom studiju Pinka, a „Mjau {ou“ trebao bi se emitirati na Pinku BH. - Macin {ou i}i }e kod nas u isto vrijeme kada i u Srbiji - potvrdila nam je Lajla Torlak, glavna urednica Pinka BH. L. S . R.

Had`i}: Utakmice protivnika gleda na DVD-u

Relaksacija uz dobar film
Volio bih da se manje prostora u programu daje novokomponovanoj muzici, ka`e Had`i}
Selektor ko{arka{ke reprezentacije BiH Sabit Had`i} u slobodno vrijeme se relaksira gledaju}i na televiziji sportske emisije i filmove. Uz male ekrane je, ka`e, i kada se priprema za va`ne me~eve i kada prati svaki korak protivni~kih igra~a. - Doma}a i strana ko{arka{ka prvenstva obavezno pratim, jer su direktno vezana za posao kojim se bavim. Vrlo ~esto i na DVD-u gledam utakmice klubova s kojima moj tim treba da odmjeri snage. Ne ka`em da mi se sadr`aji na doma}im TV stanicama ne svi|aju, ali ono {to bih pohvalio na kanalima u Turskoj, gdje ~esto boravim, jeste zastupljenost prijenosa fudbalskih i ko{arka{kih me~eva. Isto tako, volio bih da se kod nas manje prostora posve}uje novokomponovanoj muzici, jer sam ljubitelj „Indexa“, Merlina... - ka`e Had`i}. A. I.

@ivot u Novom Sadu
Maca se prije izvjesnog vremena iz Sarajeva preselio u Novi Sad, gdje `ivi s novom suprugom Tijanom Golubovi}. Uz TV anga`man u Beogradu, Maca je u Novom Sadu i suvlasnik poznatog licencnog kafea „Buddha Bar“. Kako saznajemo, Maca i Tijana su 1. septembra dobili sina, ali on to u javnosti jo{ nije objelodanio.

Maca: Ne pita narod

Fadil Hamzi} i Dario Ba{karad snimaju humoristi~ku emisiju

Pola sata smijeha uz ’Nemojte {ta zamjeriti’
Emisija na OBN-u u ve~ernjim satima Vi{e ne}emo biti samo dvojac iz bekstejd`a, ka`e Dario Ba{karad
Harizmati~ni dvojac koji ~ine Fadil Hamzi} i Dario Ba{karad nakon manjih anga`mana na OBN-u, ve}inom su se javljali iz bekstejd`a muzi~kih {oua, dobio je priliku za svoju humoristi~ku emisiju. U nedjelju u 22.50 sati bit }e emitirano prvo izdanje tridesetominutne emisije „Nemojte {ta zamjeriti“, koju potpisuju upravo Hamzi} i Ba{karad. - To je za nas bio neki prirodan slijed doga|aj. Kada se u~vrsti{ na jednom projektu, onda se ide dalje. Sada smo i mi dobili priliku da poka`emo koliko znamo i vi{e ne}emo biti samo dvojac iz bekstejd`a govori na po~etku razgovora Dario Ba{karad. Fadil isti~e da }e se uz humoristi~ku emisiju „Nemojte {ta zamjeriti“ ljudi mo}i dobro nasmijati, ali i zabaviti. - Svim gledaocima u nedjelju nave~er mo`emo obe}ati pola sata nezaboravnog humora. Ve} smo snimili dosta dobrog materijala. Prva emisija je montirana i vjerujem da }e nedjelja uve~er za ve}inu gledalaca biti rezervirana za na{ih pola sata. Pripremili smo dosta rubrika, a imamo i svog modnog kriti~ara - ka`e Hamzi}. Ovaj dvojac gledaocima OBN-a poznat je i po jedinstvenom komentiranju borbi ke~era. - Ke~eri su odli~ni. Drago nam je {to smo dio ovog nevi|enog {oua. Ljudi su prezadovoljni kako komentiramo borbe, a djeca nas stalno prozivaju i zasre}u po ulicama ka`e Ba{karad, koji isti~e da }e se harizmati~ni dvojac javljati i iz bekstejd`a D. Z. „Rata bendova“.

1
U`ivam gledaju}i utakmice velikih i kvalitetnih takmi~enja kao {to su Evropska liga u fudbalu i Euroliga u ko{arci. Isto tako, zanimljiva je i ko{arka{ka NLB liga.

2
Volim gledati seriju „Lud, zbunjen, normalan“ koja se trenutno emitira na Novoj TV. Zanimljiva je, a humor je prilago|en na{im prostorima. Glumci su, tako|er, dobri.

3
Svi|a mi se i kako Sportska redakcija BHT 1 prire|uje pregled Lige prvaka u fudbalu i kako na Hayat TV-u Emir Deli} i Seid Teftedarija rade sportske emisije.

4
Dobar film za mene zna~i istinski odmor. Iako to nije toliko bitno, omiljeni `anr mi je triler. Nije va`no ni da li je rije~ o reprizi, jer ima starih filmova koji su veoma dobri.

Hamzi} i Ba{karad: Imamo i svog modnog kriti~ara

6
ISPECI PA RECI
- Prednost od ~etiri poena za na{e susjede. (Vladislav Majer u prijenosu ko{arka{ke utakmice Hrvatska - Srbija)

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

PROJEKTI Enver Pu{ka, autor i voditelj emisije „Zeko rek’o“

Cenzuriramo samo psovke
Namjera je da obi~nim ljudima kroz emisiju pru`imo priliku da ka`u sve {ta im smeta Sistem slu~ajnog uzorka
olusatna emisija „Zeko rek’o“, koja se na Mre`i plus emitira svake nedjelje, za kratko vrijeme je privukla pa`nju gledalaca u cijeloj BiH. Koncept je jednostavan, autor i voditelj emisije Enver Pu{ka na ulici postavi dvije stolice i pri~a s gra|anima o aktuelnim problemima u na{em dru{tvu, dok sve to bilje`i kamera.

P

Na Mre`i plus su pompezno najavljivali tursku sapunicu pod nazivom „1001 no}“ i - opravdali velika o~ekivanja. Rije~ je o seriji visoke produkcije koja je u svim zemljama u kojima se do sada prikazivala ostvarila rekordnu gledanost. Veoma je mogu}e da se to desi i u Bosni i Hercegovini, jer je ve} nakon emitiranja prvih epizoda na Mre`i plus „1001 no}“ zabilje`ila odli~an rejting. Jo{ jedan primjer koji sugerira kako se u kvalitetne inozemne TV projekte isplati ulagati. Koncept emisije „Odgovorite ljudima“, koja se prikazuje ~etvrtkom na Federalnoj TV, puno je obe}avao. Me|utim, cijelu pri~u kvari urednik i voditelj Vlado Mari}. Mladi novinar gostima u studiju redovno dijeli lekcije iz pona{anja tipa „ne valja drugima upadati u rije~“, iako sam to ~esto ~ini, a nerijetko uz arogantni gard sagovornicima „o~ita bukvicu“ i iz drugih oblasti. O~ito Mari}u niko nije skrenuo pa`nju da status urednika i „najpametnijeg u raji“ nije opravdanje za poni`avanje gostiju i neprofesionalan na~in vo|enja emisije.

Jasno i glasno
- Namjera je da obi~nim ljudima kroz emisiju pru`imo priliku da ka`u sve {to im smeta ili da jednostavno prokomentiraju neka aktuelna zbivanja. Naziv emisije je, {to su mnogi dobro zaklju~ili, preuzet iz ~uvenog vica o zeki koji ne smije ni{ta naglas re}i pred svima, ve} samo kada ostane sam. Dodu{e, mi u ovom programu upravo to `elimo, da gra|ani jasno i glasno ka`u {ta ih mu~i. Sagovornici se biraju po sistemu slu~ajnog uzorka. Postavimo maleni studio na otvorenom i svako ko `eli ne{to re}i je dobrodo{ao govori Pu{ka. Poznati bh. reditelj i scenarista je, snimaju}i emisiju, obi{ao nekoliko gradova te se priprema i za nova putovanja. - @elimo obi}i {to ve}i broj

Pu{ka: Naslov preuzet iz vica

mjesta i pretresti s gra|anima {to vi{e tema. Kako smo trenutno u mjesecu predizborne kampanje, logi~no je da }emo najvi{e pri~ati o izborima, ali ve} u oktobru }emo razgovarati i o mnogim drugim stvarima. Planirano je da se emisija prikazuje najmanje pola godine, a mogu}e je da na malim ekranima potraje i du`e, jer je gledanost

neo~ekivano velika - ka`e Pu{ka.

Pred kamerama
Iako isti~e kako je, rade}i „Zeko rek’o“, ~uo mnoge zanimljive pri~e, autor emisije `ali {to gra|ani ~esto ne `ele pred uklju~enim kamerama razgovarati otvoreno. - Ba{ nedavno, na snimanju u Sanskom Mostu, ljudi su mi sva{ta ispri~ali o te{koj

situaciji u gradu. Me|utim, kada te stvari trebaju re}i pred kamerama, ne `ele govoriti. Kao da je neka diktatura. Iskreno se nadam da }e se to promijeniti nakon {to ljudi, gledaju}i emisiju, steknu ve}e povjerenje u nas. U principu, emitiramo sve {ta ljudi ka`u, cenzuriramo jedino psovke i vulgaran rje~nik, to je razlog vi{e da otvore srce - zaklju~uje H. PROLI] Pu{ka.

SRAMOTA - Neka je na sramotu Hayatu {to je u svetom mjesecu ramazanu prikazivao seriju „Seks i grad“ koja je puna vulgarnosti. ^ak su je i reprizirali u poslijepodnevnim satima. FUDBAL - Zamolio bih BHT 1 da prenosi malo vi{e utakmica engleske lige. Ako mo`e i nedjeljom. Nema ni{ta ljep{e od dobre utakmice vikendom. MOLBA - Molim Hayat TV da reprize serije „1.001 no}“ emitira nedjeljom. @ALOSNO - Nevjerovatno je to {ta je famozna televizijska ku}a Hayat uradila. Uvijek je prenosila {pansku ligu, a sa-

SMS

da je umjesto nje ubacila ~etiri nove serije od koje je najgora „Seks i grad“ koja je davno „isfurala“. Imala sam visoko mi{ljenje o ovoj televizijskoj ku}i, a sada me je razo~arala. @alosno! PRIJENOS - Na sramotu dr`avnim javnim emiterima, a na {tetu ljubiteljima nogometa/fudbala da nisu mogli otkupiti prava prijenosa engleske lige kao i Bundeslige. Gdje su im tolike pare koje uzimaju od naroda na ime pretplate. POHVALE - Sve pohvale Hayat TV-u za seriju „1.001 no}“, ali ih molim da u toku emitiranja serije ne govore {ta }e biti u idu}oj epizodi.

TV KANAL
\oko Ninkovi}

13.

Cijenjeni ~itaoci „TV Extre“ i dalje nam mo`ete slati svoje komentare. Dovoljno je da na broj telefona 061 142 015 ukucate klju~nu rije~ EXTRA, napravite razmak, te napi{ete Va{ komentar.

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

7
SPORTSKA SEDMICA

NEKAD...
Suzan Sarandon

Be{lija: Gostovanje u Hercegovini

Duel [irokog Brijega i @eljezni~ara na BHT 1
Susret na Pecari igra se u nedjelju u 16.25 sati
Formula 1: VN Italije Nakon odli~ne utrke u Belgiji, borba za Veliku nagradu Italije ponudit }e nova uzbu|enja u Formuli 1. Za ovu utrku ve`e se takozvano prokletstvo prvog mjesta. Naime, u posljednjih 20 godina samo su dva voza~a trijumfovala u Imoli i na kraju se okitili titulom svjetskog prvaka, Sena (Senna) i [umaher (Schumacher). Direktan prijenos utrke emitira BHT 1 u nedjelju u 13.55 sati. [iroki Brijeg @eljezni~ar Jedna od najzanimljivijih utakmica 6. kola Premijer lige igra se na Pecari u [irokom Brijegu, gdje gostuje @eljezni~ar. No{en pobje-

Holivudska glumica s politi~kim stavom
Ameri~ka filmska glumica i oskarovka Suzan Sarandon (Susan) ro|ena je 4. oktobra 1946. godine. Njeno pravo ime je Suzan Abigail Tomalin i najstarije je od devetero djece. Majka joj je bila doma}ica, a otac TV producent i pjeva~. S o~eve strane ima engleske, irske i vel{ke krvi, a s maj~ine je dijelom Njemica i Indijanka. Nakon zavr{enog fakulteta, po~ela je glumiti, a od 1970. do danas ostvarila je vi{e od 70 uloga. Za nagradu Oskar bila je nominirana ~ak pet puta, osvojiv{i ga kona~no za ulogu u filmu „Odlazak u smrt“ 1995. godine. Nakon razvoda od prvog supruga, uzima prezime Sarandon kao svoje umjetni~ko ime. Osim glume, aktivna je i u raznim dobrotvornim organizacijama. Kao socijalni aktivista imala je potporu svog biv{eg nevjen~anog mu`a Tima Robinsa (Robbins). Njene ideje poklapaju se s idejama kr{}anske ljevice. @estoko se protivila invaziji na Irak 2003. godine. Prvotnu slavu posti`e nastupom u hororu „Glad“ 1983., koji je zapam}en po lezbijskoj sceni izme|u nje i Ketrin Denev (Catherine Deneuve). Sam film bio je veliki proma{aj. Godine 1981. ~itaoci „Playboya“ proglasili su je `enom s najboljim grudima. Veliku popularnost stekla je i filmom „Bull Durham“. Ima dva sina i k}erku. Nakon {to se nedavno razi{la od Robinsa u`iva u vezi sa 32 godine mla|im mu{karcem.

PREPORU^UJEMO

SUBOTA Vest Hem - ^elzi Engleska Premijer liga (BHT 1, 15.55) NEDJELJA Sarajevo - Borac Premijer liga BiH (BHT 1, 18.25) NEDJELJA Svjetsko prvenstvo u Turskoj, finale Ko{arka(BHT 1, 20.20) UTORAK Liga {ampiona Lion - [alke (Federalna TV, 20.30)

^ETVRTAK Memorijal „Mirza Deliba{i}“, finale Ko{arka(BHT 1, 16.55) ^ETVRTAK Evropska liga Dinamo - Viljareal (OBN, 18.50)

pru`a na svom stadionu, gdje }e u sudaru protiv Partizana imati ulogu favorita. Snagu [ahtara potvr|uje veliki broj zvijezda iz Ju`ne Amerike, ali i ~injenica da su u svoje redove doveli i biv{eg napada~a Arsenala Eduarda. BHT 1 utakmicu emitira u srijedu u 20.35 sati. AEK Hajduk Fudbalere Hajduka, predvo|ene na{im Senijadom Ibri~i}em, u prvom kolu Evropske lige o~ekuje vru}e gostovanje u Atini. Doma}i AEK pod trenerskom palicom Du{ana Bajevi}a u ovom susretu }e poku{ati opravdati ulogu favorita, ali Spli}ani su uvjereni da mogu bar do boda. Susret u Gr~koj prenosi OBN u ~etvrtak u 20.55 sati.

dom nad Leotarom od ~ak 8:0, {ampion `eli drugu gostuju}u pobjedu sezone. [irokobrije`ani nisu zadovoljni po~etkom prvenstva pa je ovo prava prilika da njihovi navija~i zaborave poraz od Travnika od 4:0 u pro{lom kolu.

Me~ u nedjelju prenosi BHT 1 u 16.25 sati. [ahtar Partizan U prvom kolu Lige {ampiona nogometa{i Partizana idu u goste ekipi [ahtara. Tim iz Donjecka je posljednjih sezona redovan u~esnik elitnog takmi~enja, a posebno dobre partije

Sarandon: U vezi sa 32 godine mla|im mu{karcem

IZA KAMERE
Aleksandar Hr{um pola`e voza~ki
Kao nikada do sada urednika i voditelja Pinka BH Aleksandra Hr{uma zanimaju zakoni o saobra}ajnim propisima. Nakon {to je nedavno odlu~io da polo`i voza~ki ispit, Hr{um se latio u~enja testova i gradiva iz prve pomo}i. - Dugo nisam imao `elju, ali sam shvatio da je automobil zaista potreba i da je s njim `ivot lak{i. Jo{ nisam sjeo za volan, ali }u uskoro po~eti da tra`im i neki automobil, jer su mi rekli da je nakon dobivanja voza~ke dozvole najbolje odmah po~eti voziti - govori Hr{um.

... SAD
Rabija Gatari} na odmoru u Sarajevu
Voditeljica jutarnjeg programa Pinka BH Rabija Gatari} nekoliko dana pauze iskoristit }e da sa dvanaestogodi{njim sinom \anijem posjeti rodbinu i prijatelje u svom rodnom Sarajevu. - Iz banjalu~kog studija emisiju „Ru`i~asto jutro“ realiziramo samo nas tri - Nata{a Petrovi}, Dijana Radulj i ja. Tako su mi slobodni dani dobrodo{li da Bajram provedem u Sarajevu. Jedino ~ega se bojim je da }e mi nedostajati stres i adrenalin, koji je ve} odavno postao dio moje svakodnevice - govori Gatari}, koja osim sina \anija ima i dvadesetogodi{nju k}erku Maju.

Gorjan Kalauzovi} razo~aran Zr}om
Posljednja dva mjeseca Gorjan Kalauzovi}, jedan od voditelja emisije „Naked.TV“, proveo je uglavnom u ju`nim krajevima. Jadran je obi{ao od Zadra do Dubrovnika, a jedno vrijeme u`ivao je i u netaknutoj prirodi Bora~kog jezera. - Odmarao sam se sa svojom dugogodi{njom djevojkom Elvirom i prijateljima, i odu{evljen sam ljepotom Bora~kog jezera. Ono {to mi se manje dopalo je Zr}e, koje nije kao {to je nekada bilo. Tamo su zabave nekada imale mjeru i granicu - ka`e Kalauzovi}.

8
vijesti

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

TV Nezgodna sam za konkurenciju
PINK BiH Naida Srnja pred novu sezonu „Showtimea“
Za kratko vrijeme smo postali najgledaniji, a gledanost je jo{ u porastu U novom spotu Dine Merlina

„Arhiv srca“
Televizija OBN od nedjelje, 5. septembra, prikazuje emisiju „Arhiv srca“ autora i voditelja Vanje Buli}a. Neposrednost Vanje Buli}a, te intimna atmosfera njegovog doma, u kojem se serijal snimao, pozitivno utje~e na sagovornike, pa su ispri~ali ~ak i ono {to su do sada vje{to skrivali. Na taj na~in Buli} otkriva nepoznato o poznatim li~nostima.

E

misija „Showtime“ vra}a se na program Pinka BH u subotu, 18. septembra. Urednica i voditeljica Naida Srnja mislila je napraviti ve}u pauzu, ali, kako ka`e, gledaoci joj to nisu dozvoljavali.

Poznati u inozemstvu
Naida planira i novu emisiju o poznatim Bosancima i Hercegovcima u inozemstvu. - Snimala bih svoje goste u njihovoj novoj sredini. Atmosferu u kojoj `ive i rade i kako provode slobodno vrijeme. Urednici Lajli Torlak svidjela se ideja i jo{ ~ekamo odgovor sponzora - ka`e Srnja. To im nije po{lo za rukom, tako da ovi projekti nisu dugo trajali. Nezgodna sam za konkurenciju - samouvjereno govori Naida.

Nagrade za gledaoce
- I ova ljetna pauza bila je preduga. Za kratko vrijeme smo uspjeli biti najgledaniji i {to je najbitnije, gledanost nije opadala, ve} je i rasla. Ni{ta se ne posti`e lako i bez odricanja. Potro{ila sam mnogo energije i nerava da bi emisija „Showtime“ bila brend. Danas, skoro svi `ele biti moji gosti, napraviti dobar marketing. Emisija se prati u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, {irom Evrope i svijeta - ka`e Naida Srnja. Urednica Pinka BH razmi{ljala je i o promjeni termina emitiranja. Ipak, i dalje }e to biti subota u 17 sati. - Ljudi su navikli da subotom gledaju moju emisiju. Koncept tako|er ostaje isti. Bit }e dosta dobre muzike, zanimljivih gostiju, aktuelnih tema i nagrada za na{e gledaoce. Mnoge televizije su poku{avale napraviti sli~nu emisiju ili nas kopirati.

„Kike tike ta~ke“

Vrhunac slave
Dino Merlin, @eljko Joksimovi}, Lepa Brena, Edin D`eko, Slobodan Janju{ ^obo, Bojan Kri`aj, Danijel [ari}, Sergej Barbarez, ]iro Bla`evi} samo su neka od poznatih imena koje je Naida ugostila u svojoj emisiji. - Postoje pojedini gosti koji su danas na vrhuncu slave i vi{e im nije interesantno da se pojavljuju u medijima pa ni u mojoj emisiji. Oni su izgleda dobili amneziju, no ne}u ih imenovati. Sami }e

Od 11. septembra, u terminu od 10 sati, TVSA po~inje emitirati novu sezonu emisije za djecu „Kike tike ta~ke“. Emisija ima novi koncept i scenografiju te traje du`e. Urednik i voditelj ostaje isti, tu ulogu je zadr`ao Mirsad Abdagi} Kike.

Srnja: Skoro svi `ele biti moji gosti

(Foto: S . Jordamovi})

se prepoznati. Ve}ina gostiju cijeni ono {to radim. To potvr|uje i ~injenica da }u

se zajedno s Miralemom Pjani}em na}i u novom spotu Dine Merlina za pjesmu

„Individualizam“, koji je re`irao Haris Dubica - ka`e voditeljica Pinka BH. D. ZEBA

Nadira Spr`o osvje`ila voditeljsku ekipu „Dobro jutro svima“
Spr`o: Zadovoljila prohtjeve urednika

Nove serije

Vedra i razdragana i u pola sedam
Kratka rubrika i tek nekoliko minuta zanimljivosti iz BiH i svijeta koje je mlada voditeljica Hayat TV-a Nadira Spr`o pripremala nekoliko puta sedmi~no, osigurali su joj mjesto u voditeljskom timu emisije „Dobro jutro svima“. Kao osvje`enje kolegama Aidi Mahmutovi}, Emiru Deli}u, Igoru Todorovcu i D`eni Zeni~anin, Spr`o se pridru`ila pro{le sedmice, a prvi utisci su i vi{e nego dobri. - Urednici su veoma zadovoljni mojim radom i tako sam postala stalna ~lanica Redakcije jutarnjeg programa. Emisija je jako zahtjevna, iziskuje dobru informiranost, dinami~nost i spontanost. Jako je va`na priprema u kojoj nastojimo obezbijediti kvalitetan sadr`aj i pozvati zanimljive goste - govori Spr`o te dodaje kako je sretna {to joj polazi za rukom da ve} od pola sedam bude vedra i nasmijana. Zbog sli~nosti frizura gledaoci Hayat TV-a vrlo ~esto na prvi mah te{ko razlikuju mladu voditeljicu od D`ene Zeni~anin. - Sasvim slu~ajno li~imo jedna na drugu. Ipak, mislim da svaka na svoj na~in nosi ovu frizuru. Ina~e, volim eksperimentirati pa me tako mo`da uskoro vidite s nekom novom, jo{ lu|om frizurom - dodaje nova voditeljica emisije „Dobro jutro A. I. svima“.

Nova telenovela na programu Federalne TV nosi ime „Dona Barbara“. Svakog dana od ponedjeljka do subote u 12.15 sati gledaoci }e mo}i pratiti ovu kolumbijsku seriju. Tako|er, do kraja ove, a i po~etkom naredne godine FTV }e emitirati serije „^ista~“, „Otok smrti“, „The Good Wife“, „Life Unexpected“, „Nurse Jackie“ i „Three Rivers“.

Telering

Ramazanski program

Zlate mi

Intervju dana

Sav taj folk


19,00 %


17,00 %

SMS 091/410-100

1

OBN,

2

HAYAT TV ,

3

HAYAT TV ,

4

Alfa,

5

OBN,

nedjelja, 14.00

svaki dan, 18.15

utorak, 21.00

pon-petak, 18.00

Petak, 23.35

Ostale 24,50 %

IH TV EM NAJBOLJ

5

14,00 %

13,00 %

12,50 %

ISIJA

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

SAPUNICE

9
ri­e~i­me|u­pr­­a­e­ji­ a. j ij t l m Ko­ ni­ples­}e­u­pi­a­ je b t n do­ e­ ti­i­[eherzadino­i v s Be­ u­­ o­pr­­a­e­jstvo.­U n in ij t l Bu­ ­ a­ o­ om­i­Ne­ i­ i­ om rh n v ddn ku}anstvu­sve­je­u­zna­ u k pr­­ r­ ­ a­za­pr­ ­ sto­e}i ip em ed j Ba­r­ m,­pa­ta­ o­i­Fu­ un ja k s ku­ u­e­po­ lon­za­Ka­ a, p j k n na­ o­ no,­u­`elji­da­se­dvi­ v d je­po­ ­ ­ i­ e­zbli`e. rod c
SRIJEDA (15. ep.)

20.00
s Mre@a plu

Ester­i­Glo­ ­­a­spr­ ­ a­u­osve­u­Li­ i rij em j t n

Karmenza­ i­Oskar­`ele­ ta­no­vjen~anje­ j

Ples `ivota
BHT1

Za­Ba­r­ m­se­[eherzaja da­i­Kan­vi|aju­s­dje~ako­ vim­dje­ om­i­ba­ om. d k [eherzada­je­ogor~ena zbog­po­ tu­ a­ a­svog­sve­ s p k kra­i,­ma­ a­se­Bu­ ­ an­ka­ d rh je,­po­ sje}a­ga­da­se­odr­ d e­ ao­si­ a,­te­da­ni­e­htio k n j spa­ i­i­`ivot­unu­ a.­Onur st k je,­za­ r­ ­ o,­ogor~en­na p av sve­`ene­zbog­pr­ ­ a­ e ev r svo­e­ne­ a­ a{nje­vje­ ­ ­ i­ j k d ren ce­Nil.­Ke­ ­ m­pr­­ na­e re iz j Onu­ u­da­je­za­ju­ ljen­u r l b [eherzadu.
^ETVRTAK (16. ep.)

Oskar­i­Li­ a­su­po­ o­ o­za­ r{ili­u­kr­ ­ e­ u­ n n v v ev t
PONEDJELJAK 16.45 (84. ep.)

1001 no}

Onur­pr­ ­ i­[eherzadu,­Ga­ i­sa­ na­e os n z j da­Ali­Ke­ al­va­ a­nje­ o­ u­se­ tru­ m r g v s
SUBOTA (12. ep.)

„Bi­ ya­ i­ n p ho­di­ g“­pr­ ­ i­skil n av ce­ tar­u­Sa­ ­ ­e­ u­ n raj v
ku}i­do­a­ i­pi­an.­Onur­se l z j ka­e­{to­je­po­ r­­e­ io j v ij d [eherzadu.
PONEDJELJAK (13. ep.)

Onur­na­a­ i l z [eherzadinu­adr­ ­ u­i­do­ es la­ i­do­nje­po­ne­ i­CD. z k Kod­Onu­ a­se­ra|a­ve­i­ a r lk lju­ o­ o­ a­{to­se­i­Ke­ ­ m b m r re bo­ i­za­[eherzadinu­na­ r klo­ o­ t.­Bu­ ­ a­ a­su n s rh n [eherzadine­ri­e~i­ve­ ­ a j om po­ o­ i­e.­Ali­Ke­ al­va­ a g dl m r Fu­ un.­Bu­ ­ an­pr­ ­po­ s rh et sta­ lja­da­je­Fu­ u­ i­ a v s nn ve­i­ a­lju­ a­ no­ t­sa­ o lk b z s m po­ u{aj­da­obe­ bi­e­ i­br­ k z j d a­a.­[eherzada­sa­ je­u­e t v t j Be­ u­da­ne­odu­ ta­e­od n s j svo­e­lju­ a­ i.­[eherzadu j b v sve­vi{e­opte­ e}uju­du­ r go­ i. v
PETAK (17. ep.)

D`esi­ a­je­za­ r­­ u­a k b in t jer­joj­se­Ro­ an­ve}­du­ m go­ni­e­ja­ io.­Mo­i­Ka­ ­ j v l rme­ zu­da­joj­po­ o­ ne n m g da­sa­ na­{ta­se­s­njim z de{ava.­U­me|uvr­ ­ e­ em nu,­Ro­ a­ ov­ka­ e­an­je m n p t odlu~io­oku­ i­i­vo­ni­ e pt j k ko­i­ima­u­mu­ i~ko­obr­ ­ j j z azo­ a­ je­i­ofo­ ­ i­i­ro­ e­ r­v n rm t k n ol­be­ d.­Li­ a­i­Ti­o­su­se n n t vr­ ­i­i­s­pu­o­ a­ ja,­ali­ni­at l t v n su­ba{­za­ o­ o­jni­onim d v l {to­su­za­e­ li­kod­ku}e­i t k u­dvo­ ­ ­ i. ran
UTORAK 16.45 (85. ep.)

Ka­ ­ e­ ze­da­mu­po­ a`e rm n k gdje­`ivi.­Oskar­je­sve vi{e­lju­ o­ o­ ­ n,­jer­su­ b m ra mnja­da­ga­Ka­ ­ e­ za rm n va­ a­s­Ka­ ­o­ om.­Dok­u r rl s Ce­ a­ ­ ­ om­or­ e­ tru­vla­ s rov k s da­do­ ro­ra­ po­o`enje b s l zbog­anga`ma­ a­ko­i­im n j je­po­ u­ io­Ve­ tu­ a n d n r Espa­ a,­Ester­i­Glo­ ­­a n rij spr­ ­ a­u­osve­u­Li­ i. em j t n
^ETVRTAK 16.00 (87. ep.)

Onur­i­Ke­ ­ m­pr­ i­put re v vi­ e­Ka­ a.­Sre}u­se­s d n njim­i­[eherzadom­u­ki­ u. n Obo­i­ a­su­ve­ ­ a­di­ ­ u­i. jc om rn t Onur­po~inje­ra­ mi{lja­i­o z t to­ e­da­bi­mo­ ao­bi­i m g t otac,­pa­~ak­i­tu|em­dje­ te­u.­Fu­ un­je­o~ajna,­jer t s Bu­ ­ an­o­Ka­ u­pri~a­kao rh n o­svom­unu­ u.­Pla{i­se­za k na­ lje­ stvo,­ali­i­da­je­ve­ s d l o­ a­vje{to­ma­ i­ u­i­ a m np lr svo­im­su­ r­ ­ om.­Ga­ i j p ug n

Pro~ulo­se­da [eherzada­ima­si­ a­i­ne­ i n k u­ho­di­ gu­se­bu­ e,­jer­se l n n str­ ­ a­pr­ ­ i­a­upr­ ­ nog og av l av odbo­ a­ne­po{tu­u­u r j [eherzadinom­slu~aju.­I [eherzada­i­Kan­su­po­ zva­ i­na­no­ o­ o­ i{nju­za­ n v g d ba­ u­u­ho­di­ g.­Fu­ un v l n s sku­ lja­no­ ac­ka­ o­bi­ku­ p v k -

pi­a­stan.­Ne­`eli­svo­u­bu­ l j du}no­ t­pr­ ­ u­ ti­i­Bu­ ­ a­ s ep s t rh nu.­Be­ u­pr­­ na­e n iz j [eherzadi­da­je­za­ju­ lje­ l b na­u­Ke­ ­ ­ a,­ali­i­da­je­si­ rem gu­ ­ a­ka­ o­je­to­ne­ o­ rn k m gu}a­lju­ av. b
UTORAK (14. ep.)

Na­no­ o­ o­ i{njoj­pr­ ­ v g d osla­ i­vla­ ni­ a­„Binyapi­ho­v s k ldi­ ga“­Ke­ ­ m­po­ i­ a n re zv [eherzadu­na­ples,­{to iza­ i­ a­lju­ o­ o­ u­kod zv b m r Onu­ a­i­do­ o­ i­do­te{kih r v d

Be­ u­`eli­na­ u­ ti­i n p s t „Binyapi“,­jer­ne­mo`e vi{e­po­ no­ i­i­ra­ o~ar­ ­ d st z enja.­Ga­ i­sa­ na­e­da­Ali n z j Ke­ al­va­ a­nje­ o­ u­se­ m r g v stru.­Ali­Ke­ al­je­pr­ ­ tr­ ­ m es avljen­da­}e­Fu­ un­sa­ na­ s z ti.­Kan­pi­a­ma­ku­za{to t j on­ne­ a­dje­ a.­„Binyapi m d ho­di­ g“­pr­ ­ i­ski-ce­ tar l n av n u­Sa­ ­ ­e­ u.­Onur­se­izvi­ raj v nja­ a­[eherzadi­za­bol v ko­u­joj­je­na­ io.­Pi­a­je j n t ka­ o­da­izbri{e­tu­cr­ u k n no}­iz­nje­ og­sje}anja.­A n za­im­je,­na­nje­ o­ve­i­ o t n lk izne­ a|enje,­pr­ ­ i.­ n os

Li­ a­be­ u­ pje{no­po­ n z s ku{ava­pr­ ­ a}i­Ce­ a­ a on s r ka­ o­bi­mu­obja­ ni­a k s l za{to­ni­e­do{la­na­do­ o­ j g vo­ ­ ­ i­sa­ ta­ ak.­Ester­je ren s n o~ajna­jer­je­Ti­o­sa­ nao t z isti­ u­o­nje­ oj­bo­e­ i. n n l s Utje­ u­tra`i­u­kr­ ­ e­u­je­h ev t dnog­mla­ i}a.­Anto­ io­i d n Kla­ a­su­se­po­ o­ o­po­ r n v sva|ali,­{to­je­Anto­ i­a nj po­ o­ o­do­ e­o­pr­ d n v v l e Oma­­ ­­ a­vr­ ­a. irin at
SRIJEDA 16.45 (86. ep.)

Ve­ tu­ a­na­ je­ ­ ­ a n r m rav za­ e­ ti­Oma­­ u,­te­je v s ir ugo­ tio­u­svo­oj­ku}i.­Sve s j to­je­po­ ma­r­ o­Anto­ io. s ta n Ni­ o­as­je­pr­­ nao­dje­ u k l iz d da­ga­Ri­ a­ ­ o­ma­tr­ ­i­ a­i k rd l et r ucje­ ju­e,­zbog­~ega­je n j sta­ ­ c­po­ je­ nio.­D`esi­ ra b s ka­po­ je}uje­Ro­ a­ a. s m n On­je­vr­o­hla­ an­i­go­ o­ i l d v r joj­da­bi­tr­ ­ a­a­bi­i­s­Pa­ ­ eb l t rme­ i­om. nj
PETAK 16.45 (88. ep.)

Oskar­i­Li­ a­su­po­ o­ n n vo­za­ r{ili­u­kr­ ­ e­u.­Li­v ev t na­se­ka­e,­jer­Ti­o­je, j t ipak,­u­nje­ om­sr­ u. n c Odla­ i­u­cr­ vu­da­se z k ispo­ i­e­ i­ocu­Ka­ u­u. vj d n t Le­ ­ a­ ­ o­za­ ti­e­ a­od on rd h j v

Ti­o­je­bi­e­ an­jer­je t j s dvo­ ­ ­ a­pu­ a­pr­ ­ je~nih ran n os lju­ i,­a­sve­zbog­Glo­ ­­e d rij ko­a­je­uki­ u­a­pla}anje j n l ula­ ni­ a.­Anto­ io­i­Kla­ a z c n r su­po­ o­ o­u­sva|i,­jer­je n v Kla­ a­sa­ na­a­da­njen­dr­ r z l a­ i­ni­e­ nom­mu{ka­ ­ u g j d rc ne­do­ vo­ja­ a­da­se­pr­­ z l v ibli`i­Oma­­ i.­Ka­ ­ e­ za­i ir rm n Oskar­su­odlu~ili­da­se vjen~aju­u­ta­no­ ti,­ali j s otac­Ka­ u­o­odbi­a­da n t j vo­ i­ce­ ­ ­ o­ i­u.­ d rem n j

Ma­ u­za­i~e­Ma­u­i­Ba­ u­ ­ a­za­e­ no n t j h an j d
SUBOTA (11. ep.)

Du­ a­se­vra}a­u­Br­ ­ i­ d az l
jeti­kod­po­ ­ ­ i­ e­Ana­ da. rod c n Ko~i­hva­a­Ma­u­ka­ o­se t j k iskr­ ­ a­kr­ z­pr­ ­ or.­Ade­ad o oz mir­po­ u{ava­na}i­po­ ao, k s ali­sva­ i­put­do­ i­e­odbi­e­k bj j ni­ u­ka­ a­po­ lo­ a­ ci­vi­ e c d s d v d da­je­me­ ta­no­bo­e­ tan. n l l s Ade­ ir­na­uli­ i­do`ivlja­ a m c v kr­­ u­zbog­to­ a.­Ines­ra­ iz g zgo­ a­ a­s­ma­kom­Me­i­ v r j lsom­o­Ta­ ­ o­ om­~udnom rs v po­ a{anju,­ali­je­Me­i­ a n ls ne­slu{a.­Ra­ l­go­ o­ i­Ma­u v r u­ ­­u­da­ima­lju­ a­ ni­ u. ril b v c
UTORAK (13. ep.)

Indija

16.50
s Mre@a plu

Ra­o­ a­po­ ­ ­ i­ a­odla­ i j v rod c z u­ku}u­Ma­i­ ih­ro­ i­e­ja jn dt l gdje­ra­ go­ a­ ­ ­u­o­po­ lu. z v raj s Raj­pr­­ va­a­da­se­o`eni ih t Ma­om.­Ai­ a­go­ o­ i­Ka­ i­i j d v r ml da­je­Da­ ­o­va­ a.­D`isa ri r ra­ ki­ a­s­Da­ ­­ m.­Raj­se s d rio opet­su­ re}e­s­Du­ om­i s d go­ o­ i­joj­da­}e­se­o`eni­i v r t Indi­kom.­Sva|aju­se,­ali j na­kr­ ­u­vo­ e­lju­ av. aj d b Idu}eg­da­ a­Raj­odla­ i­u n z ho­el­s­cvi­e}em,­ali­Du­ a t j d se­ve}­odja­ i­a.­G. vl D`ado­ e­su­ nja­da­ima r m ne~ega­izme|u­Ra­ ­a­i ul Ivo­ e,­ali­Ra­ l­to­po­ i~e. n u r
PONEDJELJAK (12. ep.)

spa­ a.­U­me­ ta­noj v n l insti­u­ i­i­on­go­ o­ i­dr. t cj v r D`asta­ u­da­mu­ni­e­ja­ n j sno­za{to­mu­ni­ o­ne­`eli k da­i­po­ ao.­Si­vi­a­i­Ra­ l t s l j u se­sva|aju.­Me­i­ a­ra­ go­ ls z va­ a­sa­Si­vi­om­u­na­ i­da r l j d }e­sa­ na­i­ne{to­o­Ra­ ­u. z t ul Ai­ a­odla­ i­u­Da­ ­­ v­stan d z rio i­ra­ go­ a­ a­s­njim­o­Ka­ z v r mi­i.­Du­ a­se­vra}a­u­Br­ l d a­ il. z
SRIJEDA (14. ep.)

Si­vi­a­joj­vje­l j r­ ­e.­Du­ a­tra`i­po­ ao. uj d s Ra­ i­ o­pla­ i­ a­da­una­mi mr nr j ne­ o­ a­da­pr­ ­ a­i­u­Ra­ ­ k g ov l ulo­ u­ku}u.­Da­ ­o­ra­ ki­ a­s v ri s d Ka­ i­om,­pod­izgo­ o­ ­ m ml v ro da­`eli­ma­o­vi{e­vr­ ­ e­l em na.
^ETVRTAK (15. ep.)

Su­ ­­a­pla­ i­ a­uni{ti­i rij nr t Ma­in­`ivot­ako­do|e­`ivj

Ivo­ a­pr­ ­ a­a­ i­na~in n on l z da­se­Ma­ ­ ­­o­i­Si­vi­a­po­ uril l j no­ no­sr­ ­nu.­Ra­ l­su­ v et u mnja­da­se­izme|u­njih ne{to­de{ava.­D`ema­i Mai~o­ko­ a~no­pr­ ­ a­a­n on l ze­Ade­ i­ a­na­uli­ i­ka­ o mr c k

Ma­a­se­po­a­no­sa­ ta­ j t j s je­s­Ba­ u­ ­ om.­Njih­dvo­ h an je­vo­ e­lju­ av.­Ko~i­vi­ i d b d Ma­u­ka­ o­se­vra}a­ku}i j k po­a­no­kr­ z­pr­ ­ or­i­uda­ t j o oz ra­je.­Si­vi­a­pr­ ­ a­a­ i­je­ l j on l z dnu­od­Ra­ ­o­ ih­ko{ulja ul v me|u­Ivo­ i­ om­odje}om, nn ali­Ivo­ a­smi{lja­izgo­ or. n v

Ko~i­vr{i­pr­­i­ ak­na it s Ma­u,­ali­Ma­a­tvr­ i­da­se j j d ni­e­vi­ je­a­s­Ba­ u­ ­ om. j d l h an Ivo­ a­i­da­je­po­ u{ava­da n l k za­ a­ i­Ra­ ­a­i­Ma­ ­ ­­oa. v d ul uril De­ a­po­ a`e­Ma­i­da­se v m j opet­sr­ ­ne­s­Ba­ u­ ­ om. et h an [ankar­pr­ ­ a­a­ i­dvi­e­avi­ on l z j o­ ske­ka­ ­e­me|u­Ba­ u­ ­ n rt h ano­ im­stva­ ­­ a,­ali­Ba­ u­ v rim h an­go­ o­ i­da­ne}e­vo­ i­i v r dt Ma­u­sa­so­ om­u­Ame­ ­­ u. j b rik Raj­upla}uje­5.000­do­a­ a l r

D`isa­ra­ ki­ a­s­Da­ ­­ m s d rio

na­Du­ in­ra~un­u­ba­ ci. d n Ma­ u­za­i~e­Ma­u­i­Ba­ u­ n t j h a­ a­za­e­ no. n j d
PETAK (16. ep.)

Ba­ u­ n­i­Raj­se h a sva|aju­na­te­ ­ ­ u­za­po­ ren lo.­Si­vi­a­go­ o­ i­Ivo­ i­da l j v r n je­una­mi­a­au­o­da­pr­ ­i j l t at Ra­ ­a,­ali­mu­Ivo­ a­to ul n

otkr­­ a.­Ra­ i­ o­una­mlju­iv mr j je­Fo­ te­ a­da­pr­ ­ a­i­u n s ov l Ra­ ­o­ u­ku}u­i­ukr­ ­ e ul v ad ne­ e­do­ u­ e­ te.­Su­ ­a k k m n rj go­ o­ i­svo­oj­po­ ­ ­ i­ i­da v r j rod c je­tr­ ­ na.­Du­ a­{alje­na­ ud d zad­no­ ac­Ra­u­i­zo­ e­ga v j v da­mu­to­ka`e.­Ba­ u­ n h a go­ o­ i­Ma­i­da­je­ne}e­vo­ v r j di­i­u­Ame­ ­­ u.­ t rik

10

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

Extra

oglasi

oglasi

Extra petak, 10. septembar/rujan 2010. 11

12
KRIMI - KOMEDIJA

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

20.15
NEDJELJA RTL

20.05

TRILER

Oceanovih dvanaest
Teri Benedikt, vlasnik triju kasina, suprotstavlja se svakom od ~lanova zloglasne skupine lopova tra`e}i povrat svog novca s kamatama. Benedikt daje ekipi rok dvije sedmice da vrate novac. Ocean i ekipa odlu~uju obaviti jo{ jednu plja~ku kako bi platili dug. Kako je to preopasno raditi u Sjedinjenim Dr`avama, izabiru evropsku metu... Uloge: D`ord` Kluni, Bred Pit, Met Dejmon Reditelj: Stiven Soderberg

SUBOTA V NOVA T

Sad je dosta

KOMEDIJA

20.10
SRIJEDA HRT1

Ljubav je slijepa
Mladi} Hal izrazito je kriti~an pri izboru djevojaka, a jedini bitan kriterij mu je njihov vanjski izgled. Kako ni sam nije pretjerano zgodan, djevojke ga uglavnom ignoriraju. Jednoga dana susre}e gurua Tonija Robinsa koji mu poku{ava objasniti kako nije sve u izgledu. No Hal ne razumije {to mu guru govori, pa mu ovaj usadi mo} prepoznavanja unutra{nje ljepote djevojaka. Uloge: Gvinet Paltrou, D`ek Blek, D`ejson Aleksander Reditelji: Bobi i Piter Fareli

Slim je vrijedna `ena koja smatra kako je u svom odabraniku, {armantnom i duhovitom gra|evinaru Mi~u prona{la savr{enog mu{karca. Slim i Mi~ zapo~inju idili~ni zajedni~ki `ivot u predgra|u. Nakon ro|enja nji-

hove k}eri, Slim otkriva drugu stranu svog supruga... Uloge: D`enifer Lopez, Bil Kembel, Tesa Alen Reditelj: Majkl Apterd

TRILER

DRAMA

Kroja~ Paname

00.25
UTORAK HRT1

.45
Mlada Njujor~anka Ket atraktivna je djevojka, poznata gotovo svim posjetiocima barova u opskurnim ~etvrtima. Ket je meta udvaranja mnogim momcima, me|u kojima je i pomalo nesigurni sitni prijestupnik Rajli. Me|utim, niko pa ni njezina dobra prijateljica Vik ne zna da Ket u posljednje vrijeme ima sve vi{e problema u vezi s grubim Velikim Alom. Uloge: Mila Jovovi}, Angus Mekfadjen, Stiven Dorf Reditelj: Geri Lenon

23.50
PETAK NOVA TV

Bezobzirni i zavodljivi britanski {pijun Endi Osnard prognan je u Panamu. Nadaju}i se kako }e se domo}i pravih informacija i tako do}i u milost nadre|enih, Endi upoznaje Harija Pendela, biv{ega londonskog prevaranta

koji se sada bavi krojenjem odijela panamskih bogata{a i mo}nika. Uloge: D`efri Ra{, Harold Pinter, Danijel Redklif, Pirs Brosnan Reditelj: D`on Burman

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

13
AKCIJSKI TRILER
LJAK PONEDJE OBN

22.10

20.10
SUBOTA FTV

Plja~ka stolje}a
ROMANTI^NA KOMEDIJA
Rudi je u zatvoru zbog kra|e automobila. ]eliju dijeli s Nikom s kojim se sprijateljio. Nik se dopisuje s prelijepom E{li koja mu ~esto {alje svoje zavodljive fotografije. Njih dvojica trebaju biti oslobo|eni istog dana, ali tri dana prije izlaska Nik biva ubijen. Iza{av{i iz zatvora, Rudi otkriva da E{li ~eka Nika. Zadivljen njenom ljepotom, on se pretvara da je ubijeni prijatelj. To }e mu se osvetiti kada upozna E{linog brata Gabrijela. Uloge: Ben Aflek, [arliz Teron, Denis Farina, Geri Sinajz Reditelj: D`on Frankenhajmer

KOMEDIJA - DRAMA

21.00
SUBOTA PINK BH

Igra sudbine
Jednog zimskog dana D`onatan Trager sre}e Saru Tomas. Bili su dva stranca usred gomile ljudi u Njujorku, sve dok se njihovi putevi nisu isprepleli u gu`vi, kada postaju `rtve velike me|usobne privla~nosti. Iako su oboje u vezi, D`onatan i Sara provode ve~er zajedno, lutaju}i ulicama Menhetna, ne znaju}i ni ime jedno drugome. Ali, kada se pribli`i neizbje`an kraj ve~eri, njih dvoje moraju donijeti odluku o sljede}em koraku. Uloge: D`on Kjuzak, Kejt Bekinsejl, D`on Korbet, Lili Lavin Reditelj: Piter ^elsom

Ma}eha
Ana i Ben su dvoje djece koji se moraju pomiriti s tim da su im se roditelji razveli i da se pojavila nova `ena u `ivotu njihovog oca - Izabel, koja je ina~e iskusan fotograf. Ona se veoma trudi da se djeca osje}aju dobro kada su zajedno u ku}i njihovog oca, ali ona tako|er voli i svoj posao i ne planira da ga se odrekne. D`eki, koja je ina~e samo majka, smatra da se Izabel ne trudi dovoljno i ne mo`e da razumije da posao mo`e biti isto tako veoma va`an kao i djeca. Uloge: D`ulija Roberts, Suzan Sarandon, Ed Heris Reditelj: Kris Kolumbus

KOMEDIJA-DRAMA

Zlatna vremena

20.00
PETAK BHT1

AKCIJA - KOMEDIJA

Val zlo~ina
Jedan posao postaje prava no}na mora za grupu francuskih provalnika kada gre{kom pokradu {efa ~ika{ke mafije. Kako nisu upoznati s ameri~kim podzemljem, veoma brzo oni za vratom imaju mafiju, FBI i nekoliko SUBOTA S uli~nih bandi, a LU MRE@A P sve {to `ele jeste da se domognu Pariza. Uloge: @erar Depardje, Harvi Kajtel, D`oni Halidej Reditelj: Bred Mirman

[panija 1931. godine, vrijeme gra|anskog rata, sukoba republikanske vojske i monarhije. Me|u republikancima na{ao se i mladi Fernando. Njemu se rat ba{ i nije svidio, stoga je dezertirao, da bi, nedugo zatim, bio uhap{en. Po izlasku iz zatvora upoznaje starca Don Malona, koji ga poziva u svoju rasko{nu vilu. Tamo uz

dobro jelo i pi}e pri~aju o politi~kim idealima i o `ivotu op}enito. Ba{ kada se Fernando spremao na odlazak, Don Maloneu dolaze njegove ~etiri prelijepe k}erke na ljetni odmor. Uloge: Penelope Kruz, Horhe Sanz, Fernando Fernan Gomez, Maribel Verdi Reditelj: Fernando Trueba

23.00

14

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

SUBOTA 11. 9. 2010.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

15.55

WEST HAM UNITED - CHELSEA

17.00

SARAJEVSKA HRONIKA

13.45

DINAMO ZAGREB VS HAJDUK SPLIT

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

07.00 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 10/26 07.30 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 11/26 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 21/22 08.25 Gor{tak, animirana serija, 21/30 08.45 Vre}a ri`e, igrani film 10.05 BHT vijesti 10.10 Festival cirkusa, revijalni program 11.10 Dnevnik Gor~ina Vukobrata, doma}a igrana serija, 2/3 12.00 BHT vijesti 12.10 Tribunal 12.40 16. SFF: Kafa sa Semihom Kaplanogluom 13.10 Egipat - san o vje~nosti, dokumentarni program 13.55 Formula 1: Italian Grand Prix, kvalifikacije, prijenos 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: West Ham United - Chelsea, prijenos 17.50 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: 1. polufinale, prijenos 20.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.20 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: 2. polufinale, prijenos 22.30 BHT vijesti 22.40 Take That u O2 areni, koncert 23.40 Karneval, igrani film 01.10 Dnevnik Gor~ina Vukobrata, doma}a igrana serija, 2/3, r. 01.55 Pregled programa za nedjelju

07.00 Povratak u Od`ak, dokumentarni program 07.25 Povratak Bosni - Petrova la|a, dokumentarni program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Bakine pri~e 08.40 Me|unarodni dje~iji festival 09.05 Barimba 09.30 Kako to 09.40 Mekanike u misiji 10.00 Bo u pokretu 10.30 Predstavljanje kandidata 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 9. epizoda 12.45 Vrijeme je za bebe, 14. emisija 13.25 Kod amid`e Idriza, doma}i igrani film 15.10 Dobri ljudi 15.50 Ilahije i kaside na tlu BiH 16.55 Vijesti 17.00 Sarajevska hronika 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 123. i 124. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Igra sudbine, ameri~ki igrani film 21.50 Jadni Joe, ameri~ki igrani film 23.30 Dnevnik 3 23.45 Izborna hronika 00.05 Moj ummete, 3. dio 00.50 Zvjezdani studio: Hanka Paldum 01.20 Pregled programa za nedjelju

09.00 09.30 09.45 10.05 10.20 11.20 11.55 12.00 13.00 13.45 15.00 15.25 16.00 16.05 16.25 16.55 17.00 17.05 17.25 17.50 18.50 18.55 19.15 20.00 20.05 22.05 22.10 00.10

Oggy i @ohari, crtani film An|eli I prijatelji, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film ^uvari planete: Kapric bogova Skrivena kamera, zabavna emisija Vremenska prognoza Ke~eri, sportski program Lonci i poklopci, kulinarski show Nogometni rivali: Dinamo Zagreb vs Hajduk Split, sportski program Vremenska prognoza Daleko od nje, film Vremenska prognoza Daleko od nje, nastavak filma Tehnologija danas, dokumentarni program Ekolo{ka pitanja, dokumentarni program Vremenska prognoza Ekolo{ka pitanja, nastavak Strogo povjerljivo, dokumentarni program Sudac Falkone, talijanska mini serija Vremenska prognoza OBN Info Exkluziv, zabavna emisija Vremenska prognoza Filmski maraton: Grad grijeha Vremenska prognoza Filmski maraton: Bazen Filmski maraton: Podmornica
serija, r. 07.25 Doktorologija, dokumentarno-igrana serija, r. 07.50 Doktorologija, dokumentarno-igrana serija, r. 08.15 Mirko `mirko, program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, progrma za djecu 11.00 Bh. veza, inf. program, r. 11.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 12.00 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, r. 15.05 Vijesti TVSA 15.10 Dokumentarni program 16.05 Poaro, igrana serija 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Biznis magazin, inf. program 17.55 Bh. veza, inf. program 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Tri medvjedi}a, program za djecu 20.00 Pla}eno politi~ko ogla{avanje 20.55 Vijesti TVSA 21.00 Izbori 2010. debatne emisije 22.00 Globus, vanjskopoliti~ki magazin 22.30 Druga strana bijesa, igrani film 00.30 Osvetnik, igrani film 02.00 Reprizni program

07.30 08.00 08.15 08.30 09.30 10.00 10.00 11.58 12.00 13.00 14.00 14.25 15.00 16.50 18.00 18.02 19.00 19.27 19.29 19.30 19.35 20.00 21.00 23.00 01.00 01.50

Bumba i pokoja, crtani film Bob graditelj, crtani film Fifi, crtani film Jagodica bobica, crtani film Ben 10, crtani program r. Ben 10, crtani program Alien Winks, crtani film Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 10. epizoda 1001 no}, igrana serija, 11. epizoda Autoklub Dokumentarni program Sex & grad, igrana serija 5, 6, 7, 8. epizoda Indija, igrana serija, 11. epizoda Vremenska prognoza Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 12. epizoda Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije Kradljivci srca, igrani film Bruce Lee, igrana serija, 47. epizoda Vremenska prognoza

Mre`a plus
12.00 Indija, igrana serija, 10. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 11. epizoda 15.00 Seks i grad, igrana serija, 5. epizoda 15.30 Seks i grad, igrana serija, 6. epizoda 16.00 Seks i grad, igrana serija, 7. epizoda 16.25 Seks i grad, igrana serija, 8. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 11. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 12. epizoda 23.00 Val zlo~ina, igrani film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce Lee, igrana serija, 47. epizoda

22.10
FILM, OBN

23.00
FILM, PINK BH

Lovac na vanzemaljce
Godina je 1947., mjesto radnje Novi Meksiko. Radiooperater uhvati nepoznati signal, ali tokom istrage nestane bez traga. Pedesetak godina kasnije, primje}en je isti signal, a satelit uo~i nepoznati objekat u samom srcu Antarktika. Kriptolog dr. D`ulijen Rome pozvan je kako bi istra`io misteriozno otkri}e na Ju`nom polu. Uloge: D`ejms Spader, D`anin Eser, D`on Lin~ Reditelj: Ron Kraus

TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.30 10.30 10.40 11.30 11.35 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 16.30 16.35 18.15 18.40 19.00 20.00 21.40 22.00 22.15 24.00 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Gostiona - repriza Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Vijesti Poznati Na tragu prirode SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Jukebox Za svaku bolest trava raste - repriza Centralna informativna emisija Jukebox i EPP Igrani film Muzika Izborna hronika Igrani film Jukebox

13.45 TV SHOP 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Za svaku bolest trava raste, obrazovni program 14.30 Dje~ije popodne zabavni program 15.50 TV shop 16.00 Vijesti 16.15 Na{e pri~e, informativno-dokumentarni program 16.45 Hod vijekova, dokumentarnoobrazovni program 17.00 Izbori 2010. Izborni `urnal 17.30 Moj dom, magazin 18.00 Na selu na sijelu zabavno-dokumentarni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.00 Film 21.45 Vijesti 22.00 Fok Top 10 zabavno-muzi~ki program 23.00 Film

TV Gora`de
17.00 Gradovi svijeta, dokumentarni program 17.55 BH veza, informativni program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Igrani film 22.00 Iz arhive Festivala prijateljstva 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 BH veza, r.

TV Vogo{}a
16.00 Program za djecu 16.30 Video`urnal iz Srebrenice, omladinski magazin 17.00 SENSE - Ha{ki tribunal, informativni program r. 17.30 Sevdalinko, pjesmo najmilija, muzi~ki program 17.50 Bijela hronika 18.00 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Turizam plus, turisti~ki magazin BiH 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku

OSM
16.20 Dokumentarni program 17.20 Marketing 5 17.30 Muzi~ki program 18.25 Marketing 6 18.30 DAN - informativna emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.00 Marketing 7 19.05 Portal 19.10 Game Zone 19.15 SMS oglasi 20.00 Scena 21.10 Marketing 8 21.15 Vremenska prognoza 21.17 Muzi~ki predah 21.25 Film

Bazen
Sara Morton, bestseler pisac krimi romana, putuje u Provansu, u ljetnjikovac svog izdava~a, u namjeri da se odmori i dobije inspiraciju za svoj sljede}i roman. Iznenadan dolazak njegove k}erke poremetit }e sve njene planove. Njihov odnos po~et }e kao generacijski sukob, ali }e vrlo brzo hladnokrvna engleska spisateljica prona}i inspiraciju... Uloge: [arlot Rempling, Ludivine Sanijer, [arl Dans Reditelj: Fransoa Ozon

TVTK
12.00 Vijesti 12.15 Velikani stolje}a, dokumentarnoobrazovni program 13.15 D`ejmi kod ku}e, kulinarski show

TV Jasmin
18.30 Pija~ni barometar 19.00 Info 19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar, vijesti 21.00 Folkmanija, mu-

TVSA
07.00 Doktorologija, dokumentarno-igrana

petak, 10. septembar/rujan 2010.

15

SUBOTA 11. 9. 2010. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.35 13.20 14.05 14.40 15.40 15.55 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi Reporteri - izbor: Cairo - Sme}e Znanstvene vijesti Alpe Dunav Jadran Vijesti Vrijeme sutra Kulturna ba{tina Jelovnici izgubljenog vremena Prirodni svijet 3. Kukavica, dokumentarna serija @rtve 11. rujna, dokumentarni film Vrijeme LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme 45. sve~anosti kajkavske popevke, Krapina 2010., odlo`ni prijenos Vijesti Vijesti iz kulture X-Men 2, film Filmski vikend Grindhousea: Otporan na smrt, film No}i kultnih filmova: Doma}in, film

HRT 2
09.10 Cijele note, serija za djecu 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu 10.00 Sportske igre mladih 10.15 Briljanteen 11.00 Udbina: Dan hrvatskih mu~enika, prijenos mise 13.25 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 13.55 Monza. F1 - kvalifikacijska utrka za Veliku nagradu Italije, prijenos 15.15 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 15.50 Usamljeni momak, film 17.25 Zagreb: EP u vaterpolu - utakmica za 3. mjesto + emisija 18.40 HNL: Hajduk Dinamo, emisija 18.55 HNL: Hajduk Dinamo, prijenos 20.50 Zagreb: EP u vaterpolu, emisija 20.55 Zagreb: EP u vaterpolu, prijenos finala 22.10 Zagreb: EP u vaterpolu, emisija 22.30 George Gently 2, mini-serija 00.05 Mini HNL 00.25 Mu}ke 7a, serija 01.15 Mu}ke 7b, serija

Nova TV
09.15 Dora istra`uje, crtana serija 09.40 Timmy Time, crtana serija 09.55 Ben 10. Alien Force, crtana serija 10.20 Bra~ne vode, serija 10.50 Frikovi, serija 11.50 Smallville, serija 12.50 Tata i sin, film 14.35 Teksa{ka pravila, film 16.15 Prijevara, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Prijevara, film nastavak 18.10 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik 20.05 Sad je dosta, film 22.05 Na ni{anu, film 22.45 Boks: Vladimir Kli~ko - Samuel Peter, prijenos 00.00 Na ni{anu, film - nastavak 01.10 Igra, film

RTS
09.05 @ikina {arenica 11.00 Profil i profit 11.30 Knjiga utisaka 12.10 Vrijeme odluke 12.30 Svijet zdravlja 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Gra|anin 14.00 Turizam 14.15 Ekskluzivno 15.00 Vijesti 15.10 Vjerski mozaik Srbije 16.00 Vijesti 16.05 \or|e Marjanovi}: Ko nekad u osam 16.35 Emisija iz kulture 17.00 Leti, leti pjesmo moja mila 17.30 Koncert Severine Vu~kovi} 18.15 Vjerski kalendar 18.25 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.10 Selo gori a baba se ~e{lja 21.10 TV lica 22.00 Trendseter 22.45 Jelen super liga 23.15 Total tenis 23.30 Arsen Dedi} u Beogradu

20.20

SEX I SELO

20.50

EP U VATERPOLU

08.00 Koraci revolvera{a, film 10.00 Pejza`i u magli, film 12.15 Info top 12.20 Gold music, muzi~ki program 14.00 Info top 14.05 Nije nego, film 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Paparazzo potjera, reality 17.30 Smijeh do suza - ^kalja, humoristi~ki program 18.30 Info top 18.50 ^ista hemija, serija 20.20 Sex i selo, serija 21.00 Ma}eha, film 23.00 Lovac na vanzemaljce, film 01.00 Kamiond`ija razbija~, film 02.50 Gold music, muzi~ki program
zi~ko-zabavni program, r. 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

09.00 09.30 10.20 10.35 10.40 11.05 11.15 11.40 12.00 12.15 13.00 14.30 15.05 15.50 16.40 17.00 17.20 18.40 19.05 **.** 19.30 19.57 20.05 20.50 22.50 23.00 23.15 00.55

Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu Avanture gusjenice Karlosa, crtana serija Miniskule, program za djecu Muzika za djecu Sve {to treba da znate - Tornado, obrazovni program Svemirski brod Zemlja, obrazovni program WWM magazin, muzi~ki program Izborna hronika Vijesti Turizam plus Dolina sunca, tv novela Carigrad oko Vaseljene Razotkriveni - Tejk Det, zabavni program Pod obru~em, serija Ah, ta planeta Vijesti EP u vaterpolu, utakmica za 3. mjesto, direktan prijenos Pravila igre, serija Crtani film RTRS preporu~uje Dnevnik Sport Prvi talas, serija EP u vaterpolu, Finale, direktan prijenos Vijesti Izborna hronika Prolje}e, ljeto, jesen, zima i prolje}e, film Pravila igre, serija
16.50 Indija - igrana serija 19.00 Sedmi~ni informator 19.20 Muzika 20.00 Film 23.00 Val zlo~ina, igrani film

16.30 16.39 16.45 17.00 17.25 18.15 19.15 19.16 19.30 19.56 20.01 20.10

21.50 22.05 22.15 00.30

02.20

20.10 45. SVE^ANOSTI KAJKAVSKE ...

22.30

GEORGE GENTLY 2

18.10

NAD LIPOM 35

17.30 KONCERT SEVERINE VU^KOVI]

Eurosport
00.00 Tenis 00.30 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 08.30 Tenis 09.00 Snuker: International Masters [angaj 11.00 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 13.15 Tenis 13.45 Snuker: International Masters [angaj 16.45 Biciklizam: Trka kroz [paniju 17.45 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open

Eurosport 2
08.30 Fudbal: Hoffenheim - Schalke 04 10.00 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 11.00 D`udo 13.30 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 15.00 Fudbal 15.30 Fudbal: Dortmund - Wolfsburg 17.30 Fudbal: Hannover 96 - Bajer Leverkuzen 18.30 Fudbal: Bajern Min~en - Verder Bremen 20.30 Vijesti 21.00 Ameri~ki fudbal: Notre Dame - Purdue 21.30 Ameri~ki fudbal: Notre Dame - Michigan

Sportklub
10.00 Portugalska liga 12.00 Klupske TV 12.30 Premier League Magazin 13.00 Najava Premier League 13.45 Premier League: Everton Manchester United 15.45 Ruska liga: Zenit - Tom 17.45 [kotska liga: Hamilton - Rangers 19.45 U`ivo: Holandska liga: PSV - NEC 21.45 Premier League Magazin 22.15 U`ivo: Portugalska liga: Porto - Braga 00.15 Premier League: Arsenal Bolton

Hallmark
09.00 Ne{ Brid`is, serija 10.00 Ne{ Brid`is, serija 11.00 The real housewives of orange county 12.00 The real housewives of orange county 13.00 Danijelova k}erka, film 15.00 Mre`a la`i, film 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Rookie Blue, serija 20.00 The real housewives of orange county 21.00 Ties that bind, film 23.00 Dancing at Lughnasa, film

TV Kakanj
15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.20 19.00 Uljep{aj svoj `ivot Imam Alija, serija Auto shop magazin Flash vijesti Veliki susret, serija KU]A SEVDAHA Denis Napast

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

HTV Oskar C
13.00 1001 no}, igrana serija 15.00 Seks i grad, igrana serija 15.30 Seks i grad, igrana serija 16.00 Seks i grad, igrana serija 16.25 Seks i grad, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Humanost na djelu 19.00 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 23.00 Val zlo~ina, igrani film

HIT TV
16.25 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.50 Tri minuta Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta

19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Moj san, reporta`ni pr. 21.00 Veliki susret, serija

MTV Igman
15.30 Auto shop magazin - emisija o automobilizmu 16.00 Djeca u~a~i Kur’ana - dje~iji program 16.15 Vrijeme je za pri~u Islam Channel 16.25 Ezan za ikindiju namaz 16.39 IKRE SMS KVIZ 4 16.50 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.00 Pri~e o poslanicima - vjerski program 17.30 U~enje Kur’ana 18.00 Lokalni info 18.30 Muzi~ki program (sevdalinke) (SMS kontakt) 18.35 IKRE SMS KVIZ 5 19.24 Ezan za Ak{am namaz 20.00 The Final Legacy serija o Muhammedu a.s. 20.45 IKRE SMS KVIZ 6 20.54 Ezan za jaciju namaz 21.30 Islam Channel: Allah artistry 22.15 IKRE SMS KVIZ 7 22.30 Put sre}e - edukativni program 23.15 IKRE SMS KVIZ 8 23.30 Ilahije i kaside (SMS kontakt) 24.00 Odjava programa

TV Zenica
15.10 Plima `ivota, igrana serija 17.00 Bonaventura 17.30 Ljudi i vrijeme, repriza 18.00 Bh. veza, informativni magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 Koncert 21.00 Igrani film 22.45 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti, r.

BN
15.00 Prava stvar 16.00 Novosti 16.20 Paparazzo potjera, r. 17.00 Kafana kod Juge 19.00 Skrivena kamera 19.30 BN monitor 20.05 Vitafon zvuk koji lije~i 20.40 TV serija: ^etiri `ene 21.30 BN music 22.30 Pregled dana 23.00 Strana~ka hronika
17.45 TENIS 21.30 NOTRE DAME - MICHIGAN 22.15 PORTUGALSKA LIGA 19.00 ROOKIE BLUE

National G.
10.00 Havajski megavulkan 11.00 Najve}a katastrofa 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Leopardovo oko 15.00 Atlantida kamenog doba 17.00 Anti~ke megastrukture 18.00 Anti~ke megastrukture 19.00 Plemenska odiseja 20.00 Moj 11. rujna 21.00 Sekunde do katastrofe 22.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 23.00 Megatvornice

MTV Adria
11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 13.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 14.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 14.50 3 From 1 15.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 16.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 16.30 Brand New 17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 20.00 MTV Take Over Elemental 20.30 Alternative Nation 21.00 Artist Official Top 20 Mariah Carey 23.00 MTV World Stage Rock Am Ring Highlights

RTL
08.15 Moj `ivot i ja 09.15 Exclusiv 10.00 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 12.30 Formula 1 13.20 WTCC 13.30 Formula 1 15.20 Autotrgovci 15.45 Porodica u problemima 16.45 [kolski istra`itelji 17.45 Prevareni 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 25 najsmje{nijih TV trenutaka 2010. 22.10 Boks 00.30 Upps, {ou

PRO 7
06.30 Talk Talk Talk 08.35 Solitary, pobijedi sebe 10.25 Elton vs. Simon 11.25 Switch reloaded 11.55 Family Guy 12.25 Futurama 13.20 Kako sam upoznaova{u mamu, serija 14.20 Melkolm u sredini, serija 15.15 Sta`isti, serija 16.15 10 stvari koje mrzim o vama, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Solitary, pobijedi sebe 22.05 Elton vs. Simon 00.00 D`ejms Bond, film

TV Visoko
14.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 21.50 22.50 23.30 TV strane Dje~iji program U dru{tvu sa... r. Igrana serija Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Turizam plus Na{a realnost TV strane Odjavni telop

TV USK
14.00 Top shop 14.10 Igrani film 15.40 Cirkus, zabavni program 16.35 Top shop 16.35 Autoshop magazin 17.15 TV {kola 18.00 Bh. veza 18.30 Pri~e {umskih patuljaka 8/14 program za djecu 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova, informativni program 20.45 Sje}anje i opro{taj, igrana serija 4/4 21.30 Vijesti 21.35 Studenti, dok. serija 5/16

TV HEMA
14.00 Dokumentarni program, r. 15.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa - repriza 16.00 Pri~e iz na{ih krajeva - reporta`a repriza 17.00 Sve o svemu - dokumentarni program - repriza 18.00 Autoshop magazin emisija o automobilizmu - repriza 19.00 Sevdah - muzi~ki program 20.00 Faraonova vojska, igrani film 22.00 Zanimljivosti - pregled zanimljivosti

TV KISS
13.05 15.25 16.10 17.00 19.10 19.30 20.15 20.30 23.30 Film: Pi{tolj 73, r. Vinoteka, emisija Zagrljaj ljepote Film: Koled`, r. FIS SHOP Dnevnik HRT Izbori 2010. FIO show FIS SHOP

TV Bugojno
16.00 Seks i grad 16.25 Seks i grad

21.00 SEKUNDE DO KATASTROFE

21.00

ARTIST OFFICIAL...

20.15 25 NAJSMJE[NIJIH ...

19.10

TALK, TALK, TALK

16

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

NEDJELJA 12. 9. 2010.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

16.25

[IROKI BRIJEG - @ELJEZNI~AR

16.10

ZVJEZDANI STUDIO

22.05

ARHIV SRCA

19.40

ZEKO REKO

07.00 Venecija, njeno viso~anstvo, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 BHT slagalica 08.30 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 22/22 08.55 Gor{tak, animirana serija, 22/30 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 47/52 09.40 Mornar Popaj, animirani film 09.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.05 TV Liberty 10.35 Porodice `ivotinja: Hijene, strani dokumentarni program 11.30 @ivot & ostalo: Bolero, dokumentarni program 12.00 BHT vijesti 12.10 Tajna kopca, igrana serija, 6/8 13.05 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 6/7 13.55 Formula 1: Italian Grand Prix, prijenos 15.50 BHT vijesti 15.55 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.25 Nogomet: Premijer liga BiH: [iroki Brijeg - @eljezni~ar, prijenos 18.25 Nogomet: Premijer liga BiH: Sarajevo - Borac, prijenos Dnevnik (u pauzi utakmice) Sport Vrijeme 20.20 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Finale, prijenos 22.45 BHT vijesti 23.00 BHT sport 23.30 Me|unarodni juniorski atletski miting prijateljstva - Sarajevo 2010, reporta`a 23.45 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: 3. mjesto, snimak 01.30 Tajna kopca, igrana serija, 6/8, r. 02.15 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 6/7, r.

07.00 Sveto drve}e, dokumetarni program 07.30 Boro sa Zelenkovca, dokumentarni program 08.00 Vijesti Program za djecu. 08.05 Bakine pri~e 08.15 Lutkokaz 08.40 Me|unarodni dje~iji festival 09.05 Kako to 09.15 Barimba 09.40 Mekanike u misiji 09.55 Hayd u park, r. 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 10. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Vrijeme je za bebe, 15. emisija 13.25 Igra sudbine, ameri~ki igrani film 15.25 Vijesti 15.30 Dobri ljudi 16.10 Zvjezdani studio, muzi~ki program 17.00 Jedna pri~a: Fra Petar Perica Vidi} 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 125. i 126. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 19.05 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otka~ena obitelj, ameri~ki igrani film 22.00 Dnevnik 3 22.15 Izborna hronika 22.40 I dive ubijaju, zar ne?, ameri~ki igrani film 00.10 Zvjezdani studio 00.45 Centralni zatvor 01.30 Pregled programa za ponedjeljak

08.40 Johny Test, crtani film 08.55 Metajets, crtani film 09.10 ^uvari planete: Lekcija `ivota 10.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 10.35 Dejana Show, talk show 11.35 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.00 Vremenska prognoza 12.10 Red Carpet, showbiz emisija 14.00 Telering, talk show 14.50 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj, zabavna emisija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj, nastavak 16.50 Pokemoni, film 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Pokemoni, nastavak filma 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Banditi, film 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Arhiv srca, zabavna emisija 22.50 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 23.20 Grad grijeha, film 01.15 Bazen, film 02.35 Podmornica, film

07.00 Moj dom 07.30 Bumba i pokoja 08.00 Hlapi}, crtani film 08.30 Ben 10, crtani film Alien r. 10.00 Ben 10, crtani film Alien 10.30 Ninja Kornja~e FF, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Rat ptica, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog brda, igrana serija 2. epizoda 14.00 Pas Sherlok, igrani film 15.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 17.30 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Zeko reko, informativni program 20.10 Str{ljen, igrani film 22.20 It’s Showtim Amsterdam, Kickbox, sportski program 00.10 Sport centar 00.15 Ameri~ki ninja, igrani film
strani dokumentarni program 13.15 Ginisove knjige rekorda, strani dokumentarni program 14.00 Tv shop 14.10 Caffe Istanbul, zabavno-muzi~ki program 15.15 Auto shop magazin 15.45 Tv shop 16.00 Vijesti 16.15 Brzi kuhar, kulinarski show 16.45 Bonaventura, magazin 17.00 Izbori 2010. Izborni `urnal 17.45 Za svaku bolest trava raste, obrazovni program 18.00 Divlji u srcu, igrana serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Film 21.45 Vijesti 22.00 Auto shop magazin 22.30 Top ten stars zabavno-muzi~ki program

Mre`a plus
12.00 Velika, pustolovina, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog brda, igrana serija, 2. epizoda 14.00 Pas Sherlock, igrani film 19.40 Zeko reko’, informativni program 20.10 Str{ljen, igrani film 22.10 Traga~i, igrani film 00.10 Sport centar

22.10
FILM, MRE@A PLUS

20.10
FILM, FTV

TV Alfa
07.00 Dje~iji program 08.11 Muzika 09.00 Crtani filmovi 09.15 Jukebox 10.30 Vijesti 10.40 Film, r. 11.40 Muzika 12.40 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.33 Muzika i EPP 14.30 Vijesti 14.35 Muzika i EPP 15.30 Vijesti 15.35 Muzika i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Jukebox 17.30 Vijesti 17.40 Na tragu prirode 18.40 Centralna informativna emisija 19.00 Jukebox 20.15 Igrani film 21.00 Jukebox 21.40 Za svaku bolest trava raste, r. 22.00 Izabrana hronika 24.00 Jukebox

Otka~ena obitelj Traga~
Spirsu, privatnom detektivu iz L.A.a, javlja se stari prijatelj s lo{im vijestima. Prijateljeva sestra Kim, ujedno i Spirsova biv{a djevojka, oteta je. Spirs se isprva ne `eli mije{ati, posebno nakon {to sazna da je porodica njegovog prijatelja usko povezana sa kineskom mafijom, ali osje}aji koje jo{ ima prema Kim ipak prevladavaju, te odlazi u New York s ciljem da je spasi. Uloge: Kasper Van Dien, Fransoa Robertson, Rasel Vong Reditelj: D`ef [ehter Kada ujaka Hazela optu`e za ubistvo, taj doga|aj se jako odrazi na siroma{nu porodicu iz Arkanzasa, koja se sastoji od nepriznatog glazbenika Cloda Montgomerija, njegove supruge Rubi, njene majke D`uvl, sestre Rouz i njegovog oca. Ve}ina ~lanova porodice ima problema s komunikacijom i alkoholom. Uloge: Bili Bob Tornton, Lora Dern, Ben Aflek, Dajen Lad Reditelj: Bili Bob Tornton

igrana serija r. 07.45 Inspektor Gadget, program za djecu 09.00 Sandokan, program za djecu 10.20 Mali heroji, program za djecu 11.45 Globus, vanjskopoliti~ki magazin 12.15 Tribunal r. 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Biografije, dok. program, r. 13.55 Mirko `mirko, program za djecu (r) 15.35 Vijesti TVSA 15.40 Biznis magazin, r. 16.05 Poaro, igrana serija 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Ne{to za raju, zabavni program r. 17.55 Blinker time, emisija o ribolovu 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 20.00 Dokumentarni program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.35 Izborni 2010. izborna hronika 22.05 Poaro, ciklus igranih filmova 23.45 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu (r) 00.15 Nikad se ne}u zaljubiti, igrani film 01.50 Reprizni program

TV OSM
08.30 Tele shop - Bioklinika 09.00 Najava programa 09.02 TV vremeplov 09.05 Horoskop 09.10 TV shop 09.30 Portal, Game zone 09.55 Hrana i vino 10.55 TV vita shop 11.00 Kviz 12.00 Pal~i}i - dje~iji program 12.20 Scena 13.15 Crtice iz `ivota 13.25 TV shop 14.10 TV vita shop 14.25 Tele shop - Bioklinika 14.30 Love calculator 15.35 Tele sop Zodex 16.15 Vikend caffe 17.15 @eljoteka 18.05 Crtani film 18.30 Nedjelja - inf. emisija 18.50 Portal 18.55 Game zone 19.00 Astro 20.00 Taksistkinja - serija 21.00 @eljoteka 23.00 Igrani film

TV Vogo{}a
16.00 Uljep{aj svoj `ivot, edukativnovjerski program 17.00 Turizam plus, turisti~ki magazin BiH (r.) 18.00 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Igrani film 22.00 Muzi~ki program 23.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 00.00 Muzi~ki program

TV Jasmin
17.35 SMS spotovi 18.30 TV anketa 19.00 Svijet zanimljivosti/zabavni program 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar/vijesti 21.00 Pozori{na predstava 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Na{e pri~e, dokumentarno-informativni program 12.45 Svjedok prirode,

TV SA
07.00 Doktorologija, dok. igrana serija r. 07.25 Doktorologija, dok.

HTV Oskar C
13.00 Policajac s Petlovog brda, igrana serija 14.00 Pas Sherlock,

petak, 10. septembar/rujan 2010.

17

NEDJELJA 12. 9. 2010. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Frostov pristup 14, mini-serija 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 Syngenta Agro - mali savjeti za poljoprivrednike, emisija pod pokroviteljstvom 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Split. More 14.00 More-ljudiobale. Lovac na mirise, dokumentarni film 14.50 Mir i dobro 15.25 Vijesti 15.30 Vrijeme sutra 15.40 Silent Movie, film 17.30 Koncert, snimka 18.30 Serija za djecu 19.05 Baltazar. Viktorov jajomat, crtana serija 19.15 Vrijeme 19.16 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Stipe u gostima 2, TV serija 20.50 Bogovi su pali na tjeme 2, film 22.30 Vijesti 22.45 Vijesti iz kulture 22.55 Filmski vikend Grindhousea. Planet terora, film 00.35 Bu|enje mrtvih 7, mini-serija

HRT 2
09.10 Fia i klauni, film za djecu 10.50 Portret mjesta i Crkve. Korenica 11.00 Korenica. Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.15 Putovanja `eljeznicom, dokumentarna serija 13.25 Studio F1 13.50 Monza. F1 za Veliku nagradu Italije, prijenos 15.40 Studio F1 16.10 Magazin LP 16.40 Strani dokumentarni film 17.20 Hokej, EBEL LIGA. Medve{~ak Red Bull, prijenos 19.45 Ve~eras... 19.50 SP u ko{arci emisija 20.25 Istanbul. SP u ko{arci - finale, prijenos + emisija 22.25 Zakon!, serija 23.00 Video na(d)zor 23.30 Prikra}eni 3, serija 23.55 Ritam tjedna, glazbeni magazin 00.35 Last Night of the Proms, 1. dio

Nova TV
07.55 Frikovi, serija 08.45 Dora istra`uje, crtana serija 09.10 Timmy Time, crtana serija 09.25 Ben 10. Alien Force, crtana serija 09.50 Brza blagajna, serija 10.20 Automotiv, auto-moto magazin 10.50 Magazin Lige prvaka 11.20 Heroji, serija 13.20 ^eli~ne magnolije, film 15.30 Tata i sin, film 17.00 Vijesti 17.10 Tata i sin, film nastavak 17.30 Dilema jedne mladenke, film 19.15 Dnevnik 20.05 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 21.05 Superman 2, film 23.20 Red Carpet , showbiz magazin 00.40 Televizijska posla, serija 01.10 Dilema jedne mladenke, film

RTS
09.05 @ikina {arenica 11.00 Znanje -imanje 12.00 UNHCR - povratak. Kosovo 12.30 Interfejs 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme, stanje na putevima 13.30 Igraj fudbal budi sre}an 14.00 Vrijeme je za bebe 14.35 Vijesti 14.45 Sat 15.30 Trag u prostoru 16.00 Srpski isto~nici. Kosovska ku}a 16.26 Fudbal - Jelen super liga. BSK - Crvena Zvezda, prijenos 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.05 Koncert filmske muzike 22.20 Jelen top deset 23.05 Trag 23.40 Dnevnik 23.55 Dozvolite...

20.00

FARMA

21.00

„DANI RUSKE DUHOVNOSTI“

08.00 D`elatovo u`e, film 10.00 Dogodilo se na dana{nji dan, film 12.00 Info top 12.10 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top 14.10 Sex i selo, serija 15.00 Ni{ta za sakriti, reality 16.00 Info top 16.10 ^etvrti ~ovjek, film 18.30 Info top 19.00 Sve za ljubav, reality 20.00 Farma, reality show ulazak 00.00 Solo, film 02.00 Grand hitovi, muzi~ki program 02.30 Solo, film
igrani film 16.30 Humanost na djelu 17.30 Film 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 Zeko reko, informativni program 20.10 Str{ljen, igrani film 22.10 Traga~i, igrani film

09.10 09.40 10.05 10.35 10.50 11.10 11.40 12.00 12.15 13.00 14.30 16.00 16.25 16.30 17.00 17.10 19.10 19.30 **.** **.** 20.10 21.00 22.30 23.05 23.15 23.30 23.55

Bajke iz cijelog svijeta Avanture gusjenice Karlosa, crtana serija Moja `ivotinja i ja, program za djecu Miniskule, program za djecu Sve {to treba da znate - Ajkule, obrazovni program Magna Aura, serija Izborna hronika, repriza Vijesti Snop Povratak otpisanih, film Doba glupaka, dokumentarni film No limit, muzi~ka emisija RTRS preporu~uje Put vina Vijesti Tamburica fest „Deronje“ u Banja Luci, snimak Crtani film Dnevnik Sport Pregled programa Gu~a u Banja Luci, Koncert Bobana i Marka Markovi}a „Dani ruske duhovnosti“ - Bolj{oj teatar u Banja Luci, direktan prijenos Sportski pregled Vijesti Izborna hronika Magazin lige {ampiona Povratak otpisanih, film
igrani film 22.10 Traga~i, igrani film

20.10

STIPE U GOSTIMA 2

22.25

ZAKON!

21.05

SUPERMAN 2

22.20

JELEN TOP DESET

Eurosport
08.45 Snuker. International Masters [angaj 11.00 Reli Rejd 11.15 Unknown sport 11.45 Trka automobila 12.30 Trka automobila 13.45 Snuker. International Masters [angaj 16.45 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Trka automobila 19.00 Motorsportovi 19.15 Snuker. International Masters [angaj 20.30 Motorsportovi 20.45 Reli Rejd 21.00 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 21.45 Tenis

Eurosport 2
07.30 Fudbal. Dortmund - Wolfsburg 09.00 Unknown Sport 09.30 Unknown Sport 10.00 Fudbal. Bajern Min~en - Verder Bremen 11.30 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 13.45 Trka automobila 15.30 Fudbal. Mainz Kajzerslautern 17.30 Fudbal. Fc Koln - St Pauli 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 20.45 Surfing 21.00 Fudbal. Ju`na Koreja - Njema~ka 23.00 Biciklizam. Velika Nagrada Montreal

Sportklub
07.00 Premier League. Everton Manchester United 10.00 Klupske TV 11.00 Premier League. West Ham - Chelsea 13.00 U`ivo. Ruska liga. Lokomotiv CSKA 15.00 Premier League. Arsenal Bolton 17.00 U`ivo. Premier League. Birmingham - Liverpool 19.00 Holandska liga. Ajax - Willem II 21.00 Argentinska liga. River plate Arsenal 23.15 Premier League. WBA - Tottenham

Hallmark
09.00 Ubistva u Midsomeru, serija 11.00 Bra}a i sestre, serija 12.00 Bra}a i sestre, serija 13.00 Dancing at Lughnasa, film 15.00 Celine, film 17.00 The good wife, serija 18.00 The good wife, serija 19.00 Zakon i red, serija 20.00 Zakon i red, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 22.00 Bra}a i sestre, serija 23.00 Rookie Blue, serija

TV Kakanj
15.00 Uljep{aj svoj `ivot 16.00 Imam Alija, serija 16.30 Predah 17.00 Veliki susret, serija 18.40 Gradovi ZDK 20.20 INFO IC 21.00 Veliki susret, serija 22.35 Vijesti TV Sahar

MTV Igman
15.00 IKRE SMS KVIZ 3 15.30 TV Shada ilahije 16.00 Iz arhiva mtv Igman 16.24 Ezan za ikindiju namaz 16.30 Djeca u~a~i ilahija 16.50 Ikre SMS kviz 4 17.00 Crtani film - dje~iji program 17.15 Vladar svjetlosti 17.30 U~enje Kur’ana 18.00 Lokalni info 18.30 Muzi~ki program 18.35 Ramazanski program 18.35 Ikre SMS kviz 5 19.22 Ezan za ak{am namaz - iftar 20.00 The Final Legacy - serija o Muhammedu a.s. 20.45 Ikre SMS kviz 6 20.51 Ezan za jaciju namaz 21.00 Ve~er Lejletul Kadra (Begova d`amija) 21.55 Ikre SMS kviz 7 22.00 U~enje Kur’ani Kerima 22.30 Ilahije i kaside 22.45 Ikre SMS kviz 8 23.00 Moj Ramazan Bakir Izetbegovi} 23.30 Ilahije i kaside 24.00 Odjava programa

HIT
15.00 Hit nedjeljom (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.00 Iza scene 23.30 Slike u oku 00.05 Talk show

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Na{a realnost 18.30 Turizam plus r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.50 Izborna hronika 21.05 5. kolo i nogometne lige FBiH: Slaven - Bosna snimak 22.40 Armin Muzaferija - koncert 23.30 Tv strane

TV USK
14.05 Dok. program 15.05 Hronika kraji{kih gradova informativni program, r. 15.45 Top shop 15.50 Stari zanati - Zlatari dok. program 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out 21.05 Studenti, dok. serija 6/16 22.05 Vijesti

BN
14.00 Paparazzo potjera 15.00 Nedjeljno popodne 19.30 BN monitor 20.10 Paparazzo potjera 21.00 Luda ku}a 22.00 Pazi, mogu}e je! 23.00 Strana~ka hronika 23.30 Svijet na dlanu
19.15 SNUKER 20.45 SURFING 19.00 AJAX - WILLEM II 18.00 THE GOOD WIFE

National G.
10.00 Podmorski detektivi 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 Uhva}eni na djelu 14.00 Spasioci 15.00 Osu|enici na smrt u Teksasu 16.00 Velik, ve}i, najve}i 17.00 Megagra|evine 18.00 Velik, ve}i, najve}i 19.00 Plemenska odiseja 20.00 Drugi svjetski rat 21.00 Churchillova njema~ka vojska 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja

MTV Adria
10.30 MTV Take Over Elemental 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 13.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 14.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 14.50 3 from 1 15.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 16.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 16.30 Brand New 17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 20.00 Just See MTV 20.10 The Hard Times Of Rj Berger 20.30 The Hard Times Of Rj Berger 21.00 Buried Life

RTL
08.20 Nikola 08.50 Ritin svijet 09.20 Mik Kruger u`ivo 10.50 25 najsmje{nijih TV trenutaka 2010 12.45 Formula 1 16.25 Super, Mario 16.45 Rahova {kola ugostiteljstva 17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 U potrazi za k}erkom 20.15 Oceanovih dvanaest, film 22.40 Spiegel TV 23.25 Velika reporta`a 23.55 Knast -WG

PRO 7
08.15 Cine Tipp 08.25 Greek, serija 09.20 Popstars - Djevojke zauvijek 11.20 Sedamnaestogodi{njakinje, film 13.15 Clueless, film 15.05 Zaple{imo zajedno, film 17.05 Legend of the Seeker, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Rat svjetova, film 22.30 Resident evil, film 00.10 Rat svjetova, film

KISS TV
12.40 Hajduk - Dinamo, rivalitet 14.10 FIO show, r. 17.10 Tjednik, info magazin r. 18.00 AUTO SHOP 18.40 Izbori 2010. 19.30 Dnevnik HRT 20.15 Izbori 2010. 20.25 Film: Pi{tolj 73 (16) 22.30 Vinoteka, emisija 23.00 Film: Fanny

TV Hema
14.00 Sevdah, muzi~ki program 14.50 Marketing 15.00 TV Liberty - repriza 15.46 Marketing 16.00 City lightz - repriza 17.00 Faraonova vojska, igrani film, r. 18.46 Marketing 19.00 TV ZEHRA 20.00 Moda inn - repriza 20.46 Marketing 21.00 Indija 2010, repriza 21.46 Marketing 22.00 Pregled sedmice - informativni program

TV Zenica
15.00 Koncert, r. 16.00 Turizam plus, r. 17.00 Dokumentarni program: Osvaja~i, r. 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Muzi~ki spotovi 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 23.00 Dokumentarni program: 10 godina mla|i

TV Bugojno
13.00 Policajac s Petlovog brda - igrana serija 14.00 Pas Sherlock, igrani film 17.00 Sedmi~ni informator, r. 17.25 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. 19.40 Zeko reko - informativni program 20.10 Str{ljen,

TV Gora`de
17.00 Ritam `ivota 18.00 Turizam plus 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. - Muzi~ki program 20.00 Aktuelno 20.30 Ljetopis TVTK 21.30 City Light 22.30 Svjetla pozornice TVTK

TV Cazin
Program TV OBN

22.00

ISTRA@IVANJE ...

20.10

THE HARD TIMES ...

22.40

SPIEGEL TV

22.30

RESIDENT EVIL

18

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

PONEDJELJAK 13. 8. 2010.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

17.40

NEDIRNUTA PRIRODA JAPANA

17.25

NE DAJ SE, NINA

21.10

KE^ERI

18.15

OTKA^ENI TELEFON OSMANA D@IHE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 22/22 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 47/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 177/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 83/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Retrovizor, muzi~ki program 12.45 Superstars, magazin 13.15 Tragom Van Goga, strani dokumentarni program 14.15 BHT vijesti 14.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Dje~iji festivali 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 84/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 1/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 1/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 20.00 Ugursuz, drama 21.15 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 40/48 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.10 Business News 23.15 Masla~ak, ameri~ki igrani film 00.50 Tragom Van Goga, strani dokumentarni program, r. 01.45 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 40/48, r. 02.30 Pregled programa za utorak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Ulicama moga grada: Izet Sarajli}, dokumentarni program 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 49. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 11. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dona Barbara, igrana serija, 1. epizoda 13.00 Otka~ena obitelj, ameri~ki igrani film 14.30 Izborna hronika 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, igrana serija, 127. i 128. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 1. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 1. i 2. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Napad na policijsku stanicu broj 13, ameri~ki igrani film 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Izborna hronika 00.00 Hayd u park, program za mlade 00.30 Federacija danas, r. 00.55 60 minuta, politi~ki magazin, r. 02.00 Dnevnik 3, r. 02.25 Pregled programa za utorak

06.35 08.30 09.00 09.55 10.10 10.45 11.20 11.50 11.55 12.10 12.30 13.55 14.25 15.00 15.05 16.00 16.05 16.40 17.00 17.05 17.40 18.20 18.50 18.55 19.20 20.00 20.05 21.10 22.00 22.05 22.10 23.45

Jutarnji program, kola`ni program Skrivena kamera, zabavna emisija Udri mu{ki, zabavni program Top Shop A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Mu}ke, humoristi~na serija Vremenska prognoza OBN Info Top Shop Ljetna matineja: Plja~ka stolje}a, film Skrivena kamera, zabavna emisija Kralj Queensa, humoristi~na serija Vremenska prognoza Na{a mala klinika, humoristi~na serija Vremenska prognoza Top Shop Sumnja, talijanska telenovela Vremenska prognoza Sumnja, nastavak A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Vremenska prognoza OBN Info Exkluziv, zabavna emisija Vremenska prognoza C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Ke~eri, sportski program Vremenska prognoza Vox populi Ljetna matineja: Plja~ka stolje}a, film Kriminal u Rusiji, dokumentarni program
19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Muzika 20.20 Na tragu prirode 21.30 Vijesti 21.40 Jukebox 22.00 Izborna hronika 22.15 Intervju dana, r. 22.30 Jukebox

08.30 09.00 09.10 09.20 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 15.49 15.50 16.50 17.37 18.13 18.15 19.00 19.27 19.29 19.30 19.40 20.00 21.10 22.20 23.00 23.40 23.40 00.30

Hayatovci, dje~iji program Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film 5. epizoda Graditelj Bob, crtani film 5. epizoda Timmy, crtani film 5. epizoda Jagodica bobica, crtani film 5. epizoda Ninja kornja~e FF, crtani film 5. epizoda Winx, crtani film 9. epizoda Winx, crtani film 10. epizoda Aladin, crtani film 5. epizoda Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija 11. epizoda 1001 no}, igrana serija, 12. epizoda Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 11. epizoda Indija, igrana serija, 12. epizoda Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 12. epizoda Biometeorolo{ka prognoza Otka~eni telefon Osmana D`ihe Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 13. epizoda Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Sex i grad, igrana serija, 10. epizoda Kazali{te u ku}i, igrana serija, 10. epizoda Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 11. epizoda Sport centar
21.00 Gost i ona 22.00 Dokumentarni program 23.00 Hronika Festivala prijatejstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

Mre`a plus
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Ninja kornja~e ff, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 12.00 Indija, igrana serija, 11. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 12. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 11. epizoda 16.50 Indija, igrana serija 12. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 13. epizoda 22.20 Seks i grad, igrana serija, 9. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 8. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 11. epizoda

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (8.00, 9.00 VIJESTI TVSA) 10.00 Vitaminix, program za djecu, r. 10.02 Koki, program za djecu, r. 10.10 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu, r. 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu, r. 10.35 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 10.47 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Dokotorolgija, dok. igrana serija, r. 11.30 Frej`er, igrana serija 11.51 Frej`er, igrana serija 12.10 Dokumentarni program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art, emisija iz kulture r. 13.40 Dokumentarni program, r. 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Liberty TV 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fali~ni pansion, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody, program za djecu 19.12 Barimba, program za djecu 19.22 Vitaminix, program za djecu 20.00 Sinan Alimanovi}, dok. program

21.00 Izbori 2010. debatne emisije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Sport magazin 23.00 Robin Hood, serijski program 00.00 VOA 00.30 Princeza Blade, igrana serija 02.00 Reprizni program

TV Vogo{}a
14.30 TV Fiva - hronika op}ine Novi Grad, informativni program 15.00 Svijet tajni, serijski program, r. 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 TV Fiva - hronika op}ine Novi Grad, informativni program 21.00 Inicijativa Gra|ani/ke za Evropu 22.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa 22.30 Vogo{}anska hronika, informativni program 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku

TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Frej`er humoristi~ka serija 12.45 Hitovi Mister D`irla 12.50 Caffe Istanbul, zabavno-muzi~ki program 13.45 Top shop 13.50 Horoskop 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Top ten stars zabavno-muzi~ki program 15.00 Frej`er humoristi~ka serija 15.20 Bajke iz cijelog svijeta, dje~iji program 15.35 Moja `ivotinja i ja, dje~iji program 15.50 TV shop 16.00 Vijesti u 16 16.30 Tribunal, informativni program 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.30 Sve {to trebate znati, dokumentarnozabavni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Zlo~ini koji su potresli svijet 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Izbori 2010. debata 22.30 Vijesti 22.45 Javni agent 033, zabavni program

21.15
SERIJA, BHT1

16.40
SERIJA, OBN

Sumnja
Bartoli se u novim epizodama strastvenog talijanskog serijala bori sa beskrupuloznom farmaceutskom mafijom. Jedan od vlasnika tvornice lijekova je ubijen, te je Bartoli rje{avanje njegovog slu~aja preuzeo na sebe. A tu je i lijepa k}i ubijenog farmaceutskog maga... Uloge: Sebastiano Soma, Isabela Ferari Reditelj: Lui|i Pereli

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Emisija plus - repriza 09.00 Sponzorisani program 09.05 [to da ne?, repriza emisije 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.45 Intervju dana 18.40 Centralna informativna emisija

TV OSM
16.20 16.50 17.00 17.30 18.05 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 22.15 Svitac Marketing 5 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Otvoreni indeks Marketing 8 Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

Mjesto zlo~ina New York
Mekov tim ima zadatak utvrditi da li je po`ar u Stelinom stanu, pri kojem je izgorilo cijelo krilo zgrade, podmetnut i za{to... U glavnim ulogama: Geri Sinajz, Melina Kanakaredes, Karmin \ovinaco

TV Gora`de
08.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 08.30 Reprizni program 17.05 SMS CHAT 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 19.30 Muzi~ki program 20.00 Igrana serija

TV Jasmin
16.10 SMS spotovi 18.30 TV anketa

petak, 10. septembar/rujan 2010.

19

PONEDJELJAK 13. 9. 2010. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija Gudrun - kontejner za Gibraltar, dokumentarni film [krinja Luda ku}a 2, serija Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Potro{a~ki kod TV Bingo Show Povijesne serije dramskoga programa: Tu|inac @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija Beautifull Country, film

HRT 2
08.15 101 dalmatinac, crtana serija 08.35 @deronja, crtana serija 08.55 Dexterov laboratorij, crtana serija 09.20 Na glasu: Dnevnik jedne narkomanke 09.30 Brlog 09.45 Na prvi pogled, serija za djecu 10.10 Dje~ak koji vi{e nije govorio, film za djecu 11.55 Beverly Hills 3, serija 12.40 Beverly Hills 3, serija 13.25 Fawlty Towers 2, serija 13.55 Dr`avnik novog kova 2a, serija 14.25 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija 15.10 Pala~a, serija 15.55 Varalice, film 17.30 Lyon, raskri`je Europe - dokumentarni film 18.25 Mu}ke 7b, serija 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, serija 21.30 Zmaj: Pri~a o Bruceu Leeju, film 23.30 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.20 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, serija

Nova TV
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 08.50 Dona Barbara, serija 09.50 U ime ljubavi, serija 11.50 Na{a mala klinika, serija 12.50 IN magazin 13.35 Najbolje godine, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 U ime ljubavi, serija - nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Charliejevi an|eli: Punom brzinom, film 23.00 Ve~ernje vijesti 23.15 Superman II, film 01.30 Seks i grad, serija 02.00 Ezo TV, tarot show

RTS
09.00 Sre}ni ljudi 09.55 Vijesti 10.00 Lov i ribolov 10.30 Trezor 11.30 Eko karavan: Stazama hajduka 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Tabloid 13.25 Mesam: Kompozicije Kornelija Kova~a 13.50 Rezervisano vrijeme 15.20 Visoki napon 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Pjesma i bingo 23.00 Vijesti 23.05 [ta radite bre 23.20 No}na smjena

18.00

ALL ABOUT

18.05

BROJEVI

15.05

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Grand show, muzi~ki program 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Film 23.00 Farma, u`ivo 01.00 Film
19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV sahar/vijesti Astrolook, zabavni program 21.30 SMS spotovi 23.30 Glas Amerike (vijesti) 24.00 Repriza programa

09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.40 12.00 12.15 13.00 14.35 15.00 **.** 16.30 **.** 17.00 17.15 18.05 18.50 19.25 19.30 20.00 20.10 22.15 22.22 22.27 22.30 22.50 00.30 01.00

Karmelita, tv novela Mala tv Naruto, crtana serija Tim galaksi, crtana serija Gdje je nastalo?!, obrazovni program Izborna hronika, repriza Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, tv novela Mts magazin, muzi~ka emisija Pakov svijet, serija Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata Karmelita, tv novela Brojevi, serija Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010., TV debata za predsjednika RS Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Poaro, film Tribunal Profajler, serija
21.00 Potez, sportski program 21.25 Autoshop 22.00 Muzika

15.35 16.20 17.00 17.10 18.30 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04

20.10 20.40 21.20

22.10 22.15 22.40 22.43 22.45 22.55 23.45

18.30

^AROLIJA 10

23.30

STUDIO 60 ...

18.30

IN MAGAZIN

17.20

SLAGALICA

Eurosport
08.45 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 09.30 Kanu 11.00 D`udo 13.00 Veslanje 14.30 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 15.30 Biciklizam: Trka kroz [paniju 17.45 Svi sportovi 18.00 Fudbal 18.45 Fudbal 19.45 Fudbal: Ju`na Koreja - Njema~ka 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Fudbal 23.15 Fudbal

Eurosport 2
09.00 Fudbal 10.00 Kriket: Liga [ampiona - Royal Challengers Bangalore 11.15 Surfing 11.30 Fudbal: Dortmund - Wolfsburg 13.00 Surfing 13.15 Fudbal: Bajern Min~en - Verder Bremen 14.45 Fudbal: Hoffenheim - Schalke 04 16.15 Motorsportovi 16.30 Motokros 17.30 Kriket: Liga [ampiona, Warriors - Victorian Bushrangers 20.15 Fudbal: Energie Cottbus Karlsruher Sc 22.15 Fudbal: Venezuela - [panija

Sportklub
09.00 Red Bull Clif diving - Norway 10.00 FullTilt Poker 11.00 Portugalska liga: Porto - Braga 13.00 Rugby Super league play off 15.00 Premier League: Birmingham - Liverpool 17.00 Pregled ruske lige 17.30 Profi boks: Tua - Barrett 19.00 Pregled holandske lige 20.00 Pregled Premier League 21.00 Ruska liga: Lokomotiv - CSKA 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League

Hallmark
09.00 Vojnikova ljubavna pri~a, film 11.00 Sutkinja Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 The real housewives of Orange county, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Celine, film 20.00 The real housewives of Orange county, serija 21.00 The good wife, serija 22.00 The good wife, serija 23.00 Medium, serija

TV Kakanj
14.00 Film 15.30 Sigurnost u saobra}aju 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Debate, Op}i izbori 2010 22.00 Saga, serija

20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov 19.00 Objektiv I 19.25 Triumph 19.35 Frame 20.00 Zabranjena ljubav 21.00 ^udo `ivota 21.30 Vrele gume 22.00 Objektiv II 22.35 Put oko svijeta 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph 23.50 Frame 00.00 Tri minuta 00.05 Film

MTV Igman
15.30 Moj ramazan - Edin Bav~i} 16.23 Ezan za ikindiju namaz 15.35 Djeca u~a~i ilahija 16.50 IKRE SMS KVIZ 4 17.00 Dje~iji svijet - dje~iji program 17.10 Mali kuhari - dje~iji program 17.20 Kako klanjati - dje~iji program 17.30 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.45 Djeca u~a~i Kur’ana dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.30 Sevdalinke 18.33 Ramazanski program 18.35 IKRE SMS KVIZ 5 19.20 Ezan za ak{am namaz 20.00 The Final Legacy serija o Muhamedu a.s. 20.49 Ezan za jaciju namaza 20.55 IKRE SMS KVIZ 6 21.00 Ilahije i kaside 21.25 IKRE SMS KVIZ 7 21.32 Put sre}e - edukativni program 22.00 Loklani info 22.15 Ilahije 22.30 U~enje Kur’ana 22.45 IKRE SMS KVIZ 8 23.30 VOA vijesti

HTV Oskar C
12.00 Indija, igrana serija 13.00 1001 no}, igrana serija 14.00 Kviz 15.50 Pali An|eo, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Humanost na djelu 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Bonaventura 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.05 Kazali{te u ku}i, igrana serija

TV USK
14.30 16.55 17.05 17.15 18.00 18.10 19.00 19.30 20.05 20.35 Igrani film Dok. program Top shop Gordost TV izlo`ba Dok. program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Kult, kult, kultura Andrea Bocelli 4/4, dok. film 21.30 Dnevnik 2 22.00 Sportska hronika USK 22.15 Gordost

BN
15.35 15.50 16.00 16.25 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.40 TV shop Vremenska prognoza Novosti Igrani film: Mekbrajd - posrnulio idol Vremenska prognoza Danas u Srpskoj Monitoring BN sport BN monitor TV serija: ^etiri `ene Strana~ka hronika
21.00 WWE 17.30 KRIKET 21.00 LOKOMOTIV - CSKA 20.00 THE REAL HOUSEWIVES ...

National G.
10.00 @ivotinjska predvi|anja 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 U unutra{njosti divova prirode 13.00 Drugi svjetski rat 14.00 Tajne kri`a 15.00 Podru~je smrti za pingvine 16.00 ^ovjek vuk 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 U unutra{njosti divova prirode 20.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 21.00 Olujni svjetovi 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a

MTV Adria
08.20 The Chalenge: Fresh Meet 09.10 The Chalenge: Fresh Meet 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 MTV Express Manga 13.10 Doma}ica 14.00 Brand New 14.30 Disaster Date 14.50 Next 15.20 Date My Mom 15.50 Made Daily 16.10 Busted 16.40 High School Stories 17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Jackass 22.20 Punk’d 22.50 The Dudesons In America 23.10 South Park

RTL
07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu, serija 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Rahova {kola ugostiteljstva 22.15 Extra

PRO 7
07.20 Svi mrze Krisa, serija 08.15 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 09.10 Melkolm u sredini, serija 10.05 Sta`isti, serija 11.05 Zaple{imo zajedno, film 13.05 Melkolm u sredini, serija 14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 U@IVO: Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.10 Eureka - Tajni grad, serija 22.10 Supernatural, serija 23.05 Tv total

TV Visoko
17.00 17.05 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 22.10 23.00 23.20 Pregled programa Sportski program, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Izbori 2010: debata Klinika, igrana serija Aktuelnosti, r. TV strane

TV Zenica
16.00 Muzi~ki spotovi 16.30 Selu u pohode, repriza 17.00 Bonaventura 17.30 Dje~iji program 17.55 TV izlog 18.00 Frej`er 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 Bh. veza, r. 21.30 Dobro srce 21.45 Izbori 2010. neposredna obra}anja 22.00 Plima `ivota, igrana serija 23.00 Zenica danas, repriza

TV HEMA
15.00 Vijesti 15.10 Vremenska prognoza, bio-prognoza, stanje na putevima 15.20 Vremeplov, Zanimljivosti, Horoskop 16.00 Moda inn, r. 17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 El profe - igrana serija, 1. epizoda 20.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prongoza, najava doga|aja

TV KISS
13.00 Film, Djevojka iz Jereseya, r. 15.00 ^ovjek i zdravstvena kultura 16.00 Tjednik, info magazin, r. 17.00 Sport nedjeljom 18.30 Izbori 2010 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.15 Izbori 2010 20.30 Vinoteka, emisija 21.45 Lifestyle TV 21.50 FIS SHOP

TV Bugojno
15.49 Soprt centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Vijesti 18.10 Izbori - Neposredno obra}anje - SDP Socijaldemokratska partija BiH 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program

19.00 U UNUTRA[NJOSTI ...

21.00

ROCK CHART

21.15

RAHOVA [KOLA...

20.15

FRINGE

20

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

UTORAK 14. 9. 2010.
BHT 1 FTV OBN HAYAT TV

21.00

BEYONCE U TOKIJU

20.30

LYON - SCHALKE

21.10

DEJANA SHOW

21.00

HAYAT PRODUCTION SHOW

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Nema problema 09.25 Be Ha Te bebe 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 178/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 84/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dona Barbara, igrana serija, 2. epizoda 13.00 60 minuta, r. 14.00 Sarajevska hronika, r. 14.30 Izborna hronika 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Sarah, dokumentarni film 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 85/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 2/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 1/10 20.00 Lifestyle reporta`a: [panija, 1/3 21.00 Beyonce u Tokiju, koncert 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.10 Business News 23.15 Nogomet: Liga {ampiona: Barcelona - Panathinaikos, snimak 01.00 Beyonce u Tokiju, koncert, r. 01.55 Pregled programa za srijedu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dona Barbara, igrana serija, 1. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 50. epizoda 10.30 Fantasticna ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 12. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dona Barbara, igrana serija, 2. epizoda 13.00 Napad na policijsku stanicu broj 13, ameri~ki igrani film 14.30 Izborna hronika 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, igrana serija, 129. i 130. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 2. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 3. i 4. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Lyon - Schalke, prijenos 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Nogomet, Liga prvaka, pregled 00.05 Izborna hronika 01.05 Federacija danas, r. 01.30 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled programa za srijedu

06.35 08.30 09.00 09.55 10.10 10.45 11.20 11.55 12.10 12.30 13.55 14.25 15.00 15.05 16.00 16.05 16.40 17.00 17.05 17.40 18.20 18.50 18.55 19.20 20.00 20.05 21.10 22.00 22.05 22.10 23.50

Jutarnji program, kola`ni program Skrivena kamera, zabavna emisija Udri mu{ki, zabavni program Top Shop A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Mu}ke, humoristi~na serija OBN Info Top Shop Ljetna matineja: Klju~, film Skrivena kamera, zabavna emisija Kralj Queensa, humoristi~na serija Vremenska prognoza Na{a mala klinika, humoristi~na serija Vremenska prognoza Top Shop Sumnja, talijanska telenovela Vremenska prognoza Sumnja, nastavak A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Vremenska prognoza OBN Info Exkluziv, zabavna emisija Vremenska prognoza C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Dejana Show, talk Show Vremenska prognoza Vox populi Ljetna matineja: Klju~, film Kriminal u Rusiji, dokumentarni program
jera 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne?, revijalni program 20.00 Sportske legende 20.45 Muzika i EPP 21.30 Vijesti 21.40 Jukebox 22.00 Izborna hronika 22.15 Intervju dana - repriza 22.30 Jukebox

09.00 09.20 09.20 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.30 15.49 15.50 16.50 17.37 18.13 18.15 19.00 19.27 19.29 19.30 19.40 20.00 21.00 22.20 23.00 23.40 23.45

Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film, 6. epizoda Graditelj Bob, crtani film, 6. epizoda Timmy, crtani film 7. epizoda Jagodica bobica, crtani film, 7. epizoda Ninja kornja~e FF, crtani film, 7. epizoda Winx, crtani film, 8. epizoda Winx, crtani film, 9. epizoda Aladin, crtani film, 7. epizoda Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 12. epizoda 1001 no}, igrana serija, 13. epizoda Zeko reko, informativni program Glam blam, zabavni program Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 12. epizoda Indija, igrana serija, 12. epizoda Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija, 13. epizoda Biometeorolo{ka prognoza Otka~eni telefon Osmana D`ihe Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 14. epizoda Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Sex i grad, igrana serija, 11. epizoda Kazali{te u ku}i, igrana serija, 11. epizoda Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 12. epizoda
ka, informativni program 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku

Mre`a plus
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica bobica, crtani film 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 12.00 Indija, igrana serija, 12. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 13. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 12. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 14. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 15. epizoda 22.20 Seks i grad, igrana serija, 10. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 9. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 12. epizoda

TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Frej`er, humoristi~ka serija 12.45 Zlo~ini koji su potresli svijet, strani dokumentarni program 13.30 Sve {to trebate znati, dokumentarno-zabavni program 13.50 TV shop 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Tribunal, informativni program 14.40 Javni agent, zabavni program 15.00 Frej`er, humoristi~ka serija 15.25 Moja `ivotinja i ja, dje~iji program 15.40 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 15.50 TV shop 16.00 Vijesti u 16 16.30 Liberty TV, informativni program 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.30 Svjedok prirode, strani dokumentarni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Film 21.30 Vijesti 21.45 Mega katastrofe, strani dokumentarni program 22.30 Bez maske, zabavni program 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija

TV OSM
16.20 16.50 17.00 17.30 18.05 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 Emblema Marketing 5 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino Dan - inf. emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Pod lupom Marketing 8 Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan 22.15 Muzi~ki predah

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 VIJESTI TVSA) 10.00 Noody, program za djecu, r. 10.12 Barimba, program za djecu, r. 10.22 Vitaminix, program za djecu, r. 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Jesenje dobre vibracije, zabavni program r. 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin, r. 13.40 Nikad se ne}u zaljubiti, igrani film 15.15 Vijesti TVSA 15.25 Frej`er, igrana serija 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fali~ni pansion, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody, program za djecu 19.12 Barima, program za djecu 19.22 Vitaminix, program za djecu 20.00 Konstruktorske katastrofe, dok. program 21.00 Izbori 2010. debatne emisije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serijski program 23.30 VOA, info. program 00.00 Lako}a, igrani film 01.40 Reprizni program

12.30
FILM, OBN

22.20
SERIJA, MRE@A PLUS

Seks i grad
^etiri prijateljice su pozvane za jednu zabavu povodom ro|enja djeteta u Konektikat, na {ta svaka reaguje druga~ije. Keri „kasni“ i ona po~inje razmi{ljati o tome kakva }e biti majka. Samanta organizuje zabavu na temu „ja nemam bebu“.

TV Jasmin
16.10 18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 SMS spotovi Pija~ni barometar Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Zdravlje i vi, kontakt program 22.00 SMS spotovi

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Kursad`ije - repriza 08.45 EPP muzika 09.00 Sponzorisani program 09.15 [to da ne?, revijalni program, repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa mozaik - jutarnji program 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Muzika 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.45 Intervju dana - premi-

TV Gora`de
08.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 08.30 Reprizni program 17.05 SMS Chat 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Bonaventura 21.30 Balkandisc 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

Klju~
Kanadski eksperimentalni film „Klju~“ govori o tome kako veza s atraktivnom ali zastra{uju}i hladnom `enom mo`e postati prava no}na mora. Ova je komedija snimana u Torontu, Ontariju i drugim atraktivnim lokacijama u Kanadi, te sa dozom humora do~arava kako to izgleda kad se ~ovjek zaljubi u pogre{nu `enu i kakvi sve sitni problemi mogu iz toga proizi}i... Uloge: Krista Dzialozinski, D`onaton M. B. Hanter Reditelj: Rajan Glover

TV Vogo{}a
14.45 Bijela hronika 15.00 Svijet tajni, serijski program, r. 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Ritam Srebrenice, informativni program 21.00 Igrani film 22.30 Vogo{}anska hroni-

HTV Oskar C
12.00 Indija, igrana serija 13.00 1001 no}, igrana serija 14.00 Kviz 15.50 Pali an|eo, igrana serija

petak, 10. septembar/rujan 2010.

21

UTORAK 14. 9. 2010.
PINK BH RTRS

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT 1
10.40 Odjevna odiseja: Egipat, dokumentarna serija 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.30 More ljubavi, telenovela 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 2, serija 15.05 La Serenissima - venecijske pri~e, dokumentarni film 15.35 [krinja 16.20 Luda ku}a 2, serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Boje turizma 21.00 Obiteljski posao, film 22.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.55 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Dr. House 3, serija

HRT 2
08.25 101 dalmatinac, crtana serija 08.45 @deronja, crtana serija 09.05 Crtana serija 09.30 Navrh jezika 09.40 Kratki spoj: Novi okoli{ 09.55 Na prvi pogled, serija za djecu 10.20 Incident u gradi}u, film 12.05 Beverly Hills 3, serija 12.50 Beverly Hills 3, serija 13.35 Dr`avnik novog kova 2a, serija 14.05 Dr`avnik novog kova 2a, serija 14.35 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija 15.20 Serija 16.05 Pat i Mike, film 17.35 U zemlji ljudi cvije}a, dokumentarni film 18.30 Mu}ke 7b, serija 19.35 Natalie i The Boss Specijal, glazbeni specijal 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, serija 21.30 Bez traga 6, serija 22.20 Ubojica murjaka, serija 23.10 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.00 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, serija

Nova TV
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 08.50 Dona Barbara, serija 09.50 U ime ljubavi, serija 11.50 Na{a mala klinika, serija 12.50 IN magazin 13.35 Najbolje godine, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 U ime ljubavi, serija nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.00 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka: Werder -Totenham 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Liga prvaka - sa`eci 00.00 Charliejevi an|eli: Punom brzinom, film 01.50 Seks i grad, serija 02.20 Ezo TV, tarot show

RTS
09.00 Sre~ni ljudi 09.55 Vijesti 10.00 Kvadratura kruga 10.30 Trezor 11.30 Izme|u igre i matematike 11.40 Vjerski kalendar 11.50 Datum 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Evronet 12.35 U zdravom tijelu 12.50 Kosmos 13.40 Koktel klub 14.15 Trag: Gorski car 14.45 Enciklopedija za radoznale 15.15 Vijesti 15.25 Vrijeme je za bebe 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.40 Emina Jahovi} 21.30 TV mre`a 21.55 Jovan Maljokovi} i Balkan Salsa bend 22.55 Hit libris 23.20 @ivot s muzikom: Tripo Simonuti 23.45 Likovna kolonija RTS

19.00

^INI

17.15

KARMELITA

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi, muzi~ki program 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Film 03.00 Film
16.50 18.00 19.00 19.30 Indija, igrana serija Humanost na djelu Dnevnik HTV OSCAR-C Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Turizam plus 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.05 Kazali{te u ku}i, igrana serija

09.10 Karmelita, tv novela **.** Mala tv 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Tim galaksi, crtana serija 10.50 Gdje je nastalo?!, obrazovni program 11.40 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, tv novela 14.35 Mts magazin, muzi~ka emisija 15.00 Pakov svijet, serija **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas **.** RTRS preporu~uje 17.00 Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata 17.15 Karmelita, tv novela 18.05 Brojevi, serija 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Fudbal - Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - Liga {ampiona, direktan prijenos 22.55 Vijesti 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Izborna hronika 23.30 Liga {ampiona, pregled 00.20 Poaro, film 02.00 Profajler, serija
16.10 Crtani film, dje~iji program 16.15 Vrijeme je za pri~u dje~iji program 16.20 Znanje i vje{tina, dje~iji program 16.22 Ezan za ikindiju namaz 16.34 Djeca u~e ilahije dje~iji program 16.42 Ramazanska vaktija 4 16.44 Ikre SMS kviz 4 17.00 Dje~iji svijet - dje~iji program 17.10 Zvrk - dje~iji program 17.25 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.40 Vrijeme je za pri~u Islam Channel 17.55 Dje~ije ilahije 18.00 Lokalni info 18.15 U~enje Kur’ana 18.30 Ilahije i kaside 18.35 Ikre SMS kviz 5 19.18 Ezan za ak{am namaz - iftar 20.00 Auto Shop magazin, emisija o automobilizmu 20.30 Ikre SMS kviz 6 20.47 Ezan za jaciju namaz (teravih namaz) 21.00 Ilahije i kaside 21.15 Ikre SMS kviz 7 21.25 Ramazanska vaktija 7 21.30 Islam Channel Allah artistry 22.15 Ilahije 22.30 TV Liberty, informativna emisija 22.45 Ikre SMS kviz 8 23.00 Moj Ramazan - Semiha Borovac 23.30 VOA, vijesti na bosanskom jeziku

20.10

BOJE TURIZMA

21.30

BEZ TRAGA 6

20.00 NAJBOLJE GODINE

19.50 SELO GORI, A BABA SE ^E[LJA

Eurosport
08.30 Reli Rejd 08.45 Fudbal 09.30 Fudbal 10.30 Fudbal: Ju`na Koreja Njema~ka 11.30 Fudbal: Venezuela [panija 12.30 Fudbal: Brazil - Kanada 13.30 Fudbal: Gana - Irska 14.15 Fudbal 15.00 Fudbal 16.00 Stoni tenis 19.00 Fudbal 19.10 Stoni tenis 21.00 Boks: A. Ward - A. Green 23.00 Fia Wtcc 23.30 Motorsportovi 23.45 Reli Rejd

Eurosport 2
08.15 Fudbal: Energie Cottbus Karlsruher Sc 09.45 Surfing 10.00 Kriket: Warriors - Victorian Bushrangers 11.15 Surfing 11.30 Trka automobila 12.15 Surfing 12.30 Fudbal 13.30 Trka automobila 14.00 Fudbal 15.30 Fudbal: Energie Cottbus Karlsruher Sc 16.30 Motokros 17.30 Kriket: Mumbai Indians - South Australian Redbacks 20.30 Vijesti 20.45 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 22.30 Australijski fudbal

Sportklub
11.00 Premier League: Everton Manchester United 13.00 Red Bull X Fighters - Moscow 14.00 Pregled ruske lige 14.30 Pregled belgijske lige 15.00 Pregled Championship 15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige 17.30 Premier League: Stoke Aston Villa 19.30 World Sport Magazin 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.45 Profi boks 23.00 FullTilt Poker 00.00 Portugol - Pregled portugalske lige

Hallmark
09.00 Ne{ Brid`is, serija 10.00 Rookie Blue, serija 11.00 Sutkinja Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 The real housewives of Orange county, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Dancing at Lughnasa 20.00 The real housewives of Orange county, serija 21.00 Kompanija, film 23.15 Bra}a i sestre, serija

TV USK
15.00 Kraji{ka zemlja r. 15.35 Top shop 15.45 Sportska hronika, inf. program, r. 16.15 Andrea Bocelli (r) dok. program 17.15 Gordost igrana serija (r) 17.50 TV izlo`ba 18.00 TV {kola obrazovni program 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Gordost

BN
15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Junak od 20 cm 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.40 Strana~ka hronika

TV Visoko
17.00 Sportske legende, r. 17.05 Muzi~ki program 17.30 Izbori 2010: Debata (r.) 18.30 Klinika - igrana serija r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.50 Izborna hronika 21.05 Klinika - igrana serija 21.50 TV Liberty 22.20 Aktuelnosti, r.

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo - igrana serija 16.50 Indija - igrana serija 18.00 Vijesti 18.10 Izbori - neposredno obra}anje - Stranka za BiH 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.00 Pozori{te u ku}i, igrana serija

TV Zenica
16.00 Za svaku bolest trava raste, repriza 16.15 Muzi~ki spotovi 16.45 Zona kantona, r. 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 Zakupljeni termin: SDA Zenica 21.15 TV Liberty 21.45 TV izlog

21.00 A. WARD - A. GREEN

16.30

MOTOKROS

17.30 STOKE - ASTON VILLA

21.00

KOMPANIJA

TV KISS
16.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 10. 16.50 Film: Bezglavi jaha~ (16) r. 18.15 FIS SHOP 18.30 IZBORI 2010 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.15 Izbori 2010. 20.30 Extra plus, kontakt emisija 21.20 FIS SHOP 21.25 Film: Najdu`a no}

National G.
10.00 ^ovjek vuk 11.00 Pod Uskr{njim otokom 12.00 U unutra{njosti divova prirode 13.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 14.00 Tajne kri`a 15.00 Dabrova brana 16.00 Planet meso`dera 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 U unutra{njosti divova prirode 20.00 Megatvornice 21.00 Najte`i popravci 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Megatvornice

MTV Adria
08.50 Date My Mom 09.10 Made Daily 09.40 High School Stories 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 13.00 Rock Chart 14.00 Brand New 14.30 Disaster Date 14.50 Next 15.20 Date My Mom 15.50 Made 16.40 High School Stories 17.00 The Chalenge: Fresh Meet 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.30 Just See MTV 20.00 Vma 2010 Red Carpet 21.00 Vma 2010 Main Show 22.50 Blue Mountain State 23.10 Scream Queens 00.00 Room 401

RTL
06.00 Ta~no u 6! 07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Osumnji~eni 16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon i red, serija

PRO 7
07.30 Svi mrze Krisa, serija 08.25 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 09.20 Melkolm u sredini, serija 10.20 Sta`isti, serija 11.15 Clueless, film 13.05 Malkolm u sredini, serija 14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch reloaded, serija

TV HEMA
17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin - informativni program

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 19.58 EPP 20.00 TV panorama 20.28 EPP 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

TV Kakanj
14.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.30 20.00 20.25 20.50 21.00 21.30 22.00 Izbori 2010, debate, r. Imam Alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Dnevnik FTV Vijesti IC Trka kolica Izborni blok Druga~iji pogled TV Liberty Saga, serija

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta

MTV Igman
15.30 Moj ramazan - Sadika Avdi}

21.00 NAJTE@I POPRAVCI

23.10

SCREAM QUEENS

20.15

CSI. MAJAMI

21.15 DVA I PO MU[KARCA

22

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

SRIJEDA 15. 9. 2010.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

16.45

PLES @IVOTA

18.15

LUD, ZBUNJEN, NORMALAN

22.05

VOX POPULI

20.00

1001 NO]

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 BHT slagalica 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Sarah, dokumentarni film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 179/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 85/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. 13.15 Lifestyle reporta`a: [panija, 1/3, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Uradi sam, uradi sama 15.40 Dje~iji festivali 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 86/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 2/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 3/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 2/10 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Shakhtar Donetsk - Partizan, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 BHT vijesti 22.55 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.55 Business News 00.00 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.15 Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dona Barbara, igrana serija, 2. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 51. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 13. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dona Barbara, igrana serija, 3. epizoda 13.00 Nogomet, Liga prvaka, pregled, r. 14.00 Ha{ki dnevnik 14.30 Izborna hronika 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, igrana serija, 131. i 132. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 3. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, 5. i 6. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima: Izborna debata 22.10 Umjetnost ratovanja, Aleksandar Veliki, strani dokumentarni program 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Izborna hronika 00.35 Nogomet, Liga prvaka, Bayern - Roma, snimak 02.20 Federacija danas, r. 02.55 Dnevnik 3, r. 03.20 Pregled programa za ~etvrtak

06.35 08.30 09.00 09.55 10.10 10.45 11.20 11.55 12.10 12.30 13.55 14.25 15.00 15.05 16.00 16.05 16.40 17.00 17.05 17.40 18.20 18.50 18.55 19.20 20.00 20.05 21.05 22.00 22.05 22.10 23.45 00.45

Jutarnji program, kola`ni program Skrivena kamera, zabavna emisija Udri mu{ki, zabavni program Top Shop A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Mu}ke, humoristi~na serija OBN Info Top Shop Ljetna matineja. Izgubljena kolonija, film Skrivena kamera, zabavna emisija Kralj Queensa, humoristi~na serija Vremenska prognoza Na{a mala klinika, humoristi~na serija Vremenska prognoza Top Shop Sumnja, talijanska telenovela Vremenska prognoza Sumnja, nastavak A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Vremenska prognoza OBN Info Exkluziv, zabavna emisija Vremenska prognoza C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Distrikt, igrana serija Vremenska prognoza Vox populi Ljetna matineja, Izgubljena kolonija, film Kriminal u Rusiji, dokumentarni program Playboy Girls, zabavni program
17.30 Vijesti 17.45 Intervju dana 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Gostiona 20.45 Muzika i EPP 21.30 Vijesti 21.40 Jukebox 22.00 Izborna hronika 22.15 Intervju dana - repriza 22.30 Jukebox

09.20 09.20 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 15.49 15.50 16.50 17.37 18.13 18.15 19.00 19.27 19.29 19.30 19.40 20.00 21.00 22.20 23.00 23.40 23.45 00.30

Graditelj Bob, crtani film, 7. epizoda Timmy, crtani film 7. epizoda Jagodica bobica, crtani film 7. epizoda Ninja kornja~e FF, crtani film 7. epizoda Winx, crtani film 10. epizoda Winx, crtani film 11. epizoda Aladin, crtani film 7. epizoda Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 13. epizoda 1001 no}, igrana serija ,14. epizoda Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 13. epizoda Indija, igrana serija,14. epizoda Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 14. epizoda Biometeorolo{ka prognoza Otka~eni telefon Osmana D`ihe Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 15. epizoda Specijalni program, izbori 2010. Sex i grad, igrana serija, 12. epizoda Kazali{te u ku}i, igrana serija 12. epizoda Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 13. epizoda Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 14. ep.

Mre`a plus
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica bobica, crtani film 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film, 14. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 14. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 15. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 13. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 15. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 11. epizoda 22.20 Seks i grad, igrana serija, 11. epizoda 23.00 Pozori{te u ku}i, igrana serija, 10. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 13. epizoda

program 23.30 VOA 00.00 Ledena `etva, igrani film 01.25 Reprizni program

TV Vogo{}a
15.00 Svijet tajni, serijski program (r.) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Sedam dana u Maglaju, informativni program 21.00 Igrani film 23.30 Vogo{}anska hronika, informativni program 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis

TVTK
12.00 Vijesti 12.15 Frej`er, humoristi~ka serija 12.45 Hitovi Mister D`irla 12.50 Liberty, TV, informativni program 13.20 Svjedok prirode, strani dokumentarni program 13.50 TV shop 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Mega katastrofe, strani dokumentarni program 15.00 Frej`er, humoristi~ka serija 15.25 Moja `ivotinja i ja dje~iji program 15.35 Bajke iz cijelog svijeta, dje~iji program 15.50 TV shop 16.00 Vijesti u 16 16.30 Eko sat, informativni program 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.30 Povratak, informativni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Inspektor Poaro, igrana serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Izbori 2010: Debata 22.30 Vijesti 22.45 Skrivena kamera, zabavni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 VIJESTI TVSA) 10.00 Noody, program za djecu r. 10.12 Barimba, program za djecu r. 10.22 Vitaminix, program za djecu r. 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, r. 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Fali~ni pansion, igrana serija, r. 13.40 Robin Hood, serijski program, r. 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fali~ni pansion, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody, program za djecu 19.12 Barimba, program za djecu 19.22 Vitaminix, program za djecu 20.00 Javni agent 033, zabavni program 20.30 Sevdah, muzi~ki program 21.00 Izbori 2010. debitne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serijski

21.05
SERIJA, OBN

22.10
DOKUMENTARAC, FTV

Bojno polje: Umjetnost ratovanja
Televizijsko iskustvo kakvo do sada niste iskusili, u kojem se neke od najzna~ajnijih i naj`e{}ih scena iz svjetske historije po~inju odigravati pred va{im o~ima. U serijalu „Bojno polje: Umjetnost ratovanja“ ne}emo samo posjetiti neka od najuzbudljivijih ratnih popri{ta u historiji svijeta, ve} }e ih gledalac do`ivjeti kao da se i sam nalazi usred bitke.

TV OSM
16.20 17.00 17.30 18.05 18.30 18.55 19.05 19.10 19.15 20.00 21.15 21.17 22.15 Vi{e od sporta Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza Portal Game zone SMS oglasi Lice nacije Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Bonaventura - repriza 08.11 EPP 09.00 Sponzorisani program 09.15 [to da ne - revijalni program 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika

Distrikt
Pred Manionom i njegov ekipom je slu~aj te{kog ubistva. @rtve su dvojica biv{ih policajaca, koji su radili na obezbje|enju banke. Manion sumnja da je u cijeli slu~aj upletena ruska mafija, te nastoji dobiti dozvolu da cijeli slu~aj ispita sam, bez uplitanja FBI.

TV Jasmin
16.10 18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 SMS spotovi TV anketa Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Klub ljubitelja `ivotinja, info-zab. pr. 22.00 SMS spotovi 23.30 Glas Amerike - vijesti 24.00 Repriza programa

TV Gora`de
08.30 Reprizni program 17.05 SMS chat 19.00 Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Na{a realnost 22.00 Zabavni program 22.30 Folk takt, muzi~ka emisija 23.30 Glas Amerike

petak, 10. septembar/rujan 2010.

23

SRIJEDA 15. 9. 2010. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija Orkney - blago iz vjetra, dokumentarni film Dokumentarni film Luda ku}a 2, serija Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija Vrijeme LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Ljubav je slijepa, film Klasici hrvatskog dokumentarizma Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija Vra`ja kralje`nica, film

HRT 2
08.45 @deronja, crtana serija 09.05 Crtana serija 09.30 Ta politika. Sabor 09.40 Kako nastaje? Muzikalno more 09.55 Na prvi pogled, serija za djecu 10.20 Bio sam {takor, film 12.00 Beverly Hills 3, serija 12.45 Beverly Hills 3, serija 13.30 Dr`avnik novog kova 2a, serija 14.00 Dr`avnik novog kova 2, serija 14.30 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.15 Serija 16.00 Mermaid, film 17.35 Fregata pod morem, dokumentarni film 18.30 Mu}ke 7b, serija 19.55 Ve~eras... 20.00 Ve~ernja {kola 20.30 Nogomet, LP emisija 20.35 Nogomet, LP. Bayern M - Roma, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.35 Vrijeme 21.40 Nogomet, LP. Bayern M - Roma, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP emisija 23.20 Studio 60 na Sunset Stripu, serija

Nova TV
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 08.50 Dona Barbara, serija 09.50 U ime ljubavi, serija 11.50 Na{a mala klinika, serija 12.50 IN magazin 13.35 Najbolje godine, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 U ime ljubavi, serija - nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.20 Umorstvo po brojevima, film 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Umorstvo po brojevima, film nastavak 00.45 Seks i grad, serija 01.15 Ezo TV, tarot show 02.15 IN magazin

RTS
09.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 13.00 14.05 14.30 15.10 15.20 16.00 16.35 16.40 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.05 21.30 22.00 22.25 23.10 Serija Vijesti Trag Rokovnik Vijesti Sexperti Op{teobrazovni program Dnevnik Sport plus Vrijeme, stanje na putevima Evronet U zdravom tijelu Petkazanje TV mre`a Emisija iz ekologije Vijesti Ekskluzivno Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Bez komentara Dnevnik Slagalica Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja Vlado Georgiev u Herceg -Novom Sav taj ples. No} bosa nove Beokult U svijetu Kad se san ostvari Program TV Vojvodina

21.00

GRAND PARADA

21.30

REZOVI

15.05 15.40 16.20 17.00 17.10 18.30 19.15 19.16 19.30 19.56 20.01 20.04

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Grand parada, muzi~ki program 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.00 Farma, u`ivo 23.30 Film 01.30 Film 03.30 Film

09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.40 12.00 12.15 13.00 14.35 15.00 **.** 16.30 **.** 17.00 17.15 18.05 18.50 19.25 19.30 20.00 20.10 21.25 21.30 22.00 22.07 22.12 22.15 22.30 23.25 01.10

Karmelita, tv novela Mala tv Naruto, crtana serija Pop sikret, crtana serija Gdje je nastalo?, obrazovni program Izborna hronika, repriza Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, tv novela Mts magazin, muzi~ka emisija Pakov svijet, serija Izvjejtaj sa banjalujke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata Karmelita, tv novela Brojevi, serija Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010., TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske SNSD, zakupljen termin Rezovi, serija Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Tajne rata, dokumentarni serijal Liga {ampiona, snimak utakmice Profajler, serija
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

20.10 22.05 23.00 23.25 23.28 23.30 23.40 00.30

17.10

HRVATSKA U@IVO

14.00 DR@AVNIK NOVOG KOVA

22.20 UMORSTVO PO BROJEVIMA

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

Eurosport
09.15 Biciklizam. Trka kroz [paniju 10.30 Snuker. International Masters [angaj 12.30 Fudbal. Venezuela - [panija 13.30 Fudbal. Brazil Kanada 14.30 Fudbal 15.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 16.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.30 Stoni tenis 18.25 Olimpijske Igre 18.30 Olimpijske Igre 19.00 Fudbal 19.10 Svi sportovi 19.20 Konji~ki skokovi 20.50 Konji~ki skokovi 20.55 Golf 21.55 Golf 22.55 Golf 23.05 Golf 23.15 Jedrili~arstvo 23.45 Golf

Eurosport 2
08.15 Fudbal. Dortmund - Wolfsburg 09.45 Surfing 10.00 Kriket. Mumbai Indians - South Australian Redbacks 11.15 Surfing 11.30 Enduro 12.00 Fudbal. Jeonbuk Motors Al Shabab 14.00 Kriket. Victorian Bushrangers Central Stags 16.30 Trka automobila 17.30 Kriket. Chennai Super Kings Wayamba Elevens 20.15 Vijesti 20.30 Wwe 21.00 Wwe 22.00 Boks. F. Guerrero - I. Smith 23.30 Surfing 23.45 Svi sportovi

Sportklub
09.00 World Sport Magazin 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League. Fulham Wolves 13.00 Barca TV. Barcelona - Hercules 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 16.00 Premier League. Newcastle - Blackpool 18.00 Bayern TV. Bayern - Werder 20.00 Mobil 1 Grid 20.45 Najbolja utakmica Premier League 22.30 Portugol - Pregled portugalske lige

Hallmark
10.00 Zakon i red, serija 11.00 Sutkinja Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 The real housewives of Orange county, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Rookie Blue, serija 19.00 Rookie Blue, serija 20.00 The real housewives of Orange county, serija 21.00 Kona~na presuda, film 23.00 Smrtonosni susret, film

HTV Oskar C
14.00 Kviz 15.50 Pali an|eo, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Humanost na djelu 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Film 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.05 Kazali{te u ku}i, igrana serija

17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Debate, Op}i izbori 2010. 22.00 Saga, serija

23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

MTV Igman
14.15 Ilahije i kaside 15.00 Ikre SMS kviz 3 15.30 TV Liberty - informativni program 16.00 Crtani film - dje~iji program 16.15 Vrijeme je za pri~u dje~iji program 16.25 Djeca u~e ilahije dje~iji program 16.28 Ezan za ikindiju namaz 16.33 Mali kuhari - dje~iji program 16.41 IKRE SMS KVIZ 4 17.00 Dje~iji svijet - dje~iji program 17.30 Islam Channel: U~enje Kur’ana 18.30 Ilahije 18.35 IKRE SMS KVIZ 5 19.17 Ezan za ak{am - IFTAR 20.45 Ezan za jaciju namaz 20.48 IKRE SMS KVIZ 6 21.04 Ilahije i kaside 21.20 IKRE SMS KVIZ 7 21.32 Allah Artistry - dokumentarni program 22.15 Ilahije i kaside 23.30 VOA vijesti 24.00 Odjava programa

TV USK
14.10 14.40 15.15 16.30 17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Top shop Muzi~ki program Igrani film r. TV intervju (r) Gordost, igrana serija Veterani danas r. Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa

BN
15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Divlji i `estoki 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.05 Marketing - 9 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.40 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 22.55 Marketing - 12 23.00 Igrani film: Ameri~ka pita

TV Visoko
18.00 TV Liberty (r.) 18.30 Klinika, igrana serija, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.50 Izborna hronika 21.05 Klinika, serijski program 21.50 Sportske legende 22.40 Aktuelnosti, r. 23.00 TV strane

19.20

KONJI^KI SKOKOVI

20.30

WWE

20.00

MOBIL 1 GRID

21.00 KONA^NA PRESUDA

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.10 Dokumentarni program, r. 17.00 Zoo hoby 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 Dokumentarni program 21.30 Dobro srce

National G.
10.00 Planet meso`dera 11.00 Najbolji posao na svijetu 11.30 Najbolji posao na svijetu 12.00 U unutra{njosti divova prirode 13.00 Megatvornice 14.00 Tajne kri`a 15.00 Ameri~ki orao 16.00 Napada~! 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Zagonetka 360 21.00 Megagra|evine 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Zagonetka 360

MTV Adria
09.10 Busted 09.40 High School Stories 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 13.10 Hip Hop Chart 14.00 Brand New 14.30 Disaster Date 14.50 Next 15.20 Date My Mom 15.50 Made Daily 16.10 Busted 16.40 High School Stories 17.00 The Chalenge. Fresh Meet 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Express Manga 21.20 Top 20 22.00 The Hills 6 22.20 The City 2 22.50 My Life As Liz 23.10 South Park

RTL
06.00 Ta~no u 6! 07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super dadilja 21.15 Iza}i iz dugova 22.15 Stern TV 00.00 Vijesti

PRO 7
07.45 Svi mrze Krisa, serija 08.35 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 09.35 Melkolm u sredini, serija 10.30 Sta`isti, serija 11.30 Fashion girl,film 13.05 Melkolm u sredini, serija 14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Good wife, serija
uvod

TV KISS
13.00 Pjesme koje srce diraju, r. 16.30 Ekstra plus, r. 17.40 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 18.30 Izbori 2010. 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.30 Izbori 2010. 20.45 Festival {oka~ke pjesme, II dio 21.45 Pressica, r. 22.45 FIS SHOP 22.50 Dnevnik KISS r.

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja

TV Bugojno
16.50 17.50 18.00 18.10 Indija, igrana serija Muzika Vijesti Izbori - neposredno obra}anje - Na{a stranka - Nova socijalisti~ka partija Dokumentarni pr. Informator 1001 no}, igrana serija Obi~ni ljudi - neobi~ne pri~e, dok. program Seks i grad, igrana serija

TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza 19.00 Da se ispri~amo, repriza 19.30 Sportski mozaik, repriza 20.00 TV panorama 20.30 O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura 22.45 Igrani program

18.25 19.00 20.00 21.00 22.20

TV Kakanj
14.00 15.30 16.00 16.30 17.00 Na{a realnost Druga~iji pogled Imam Alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov

20.00

ZAGONETKA 360

22.00

THE HILLS 6

20.15

SUPER DADILJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

24

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

^ETVRTAK 16. 9. 2010.
BHT 1 FTV OBN HAYAT TV

19.00

DNEVNIK

17.00

FEDERACIJA DANAS

18.20

STOL ZA 4

21.00

ISPUNI MI @ELJU

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 BHT slagalica 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Uradi sam, uradi sama 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 180/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 86/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. 13.15 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 3/10 13.45 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 3/13, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 4/13 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.00 Ples `ivota, igrana serija, 87/124 16.45 Moja mala kuhinja 16.55 Ko{arka. Memorijal Mirza Deliba{i} 2010, finale, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 3/10 20.00 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Andrea Dorija, strani dokumentarni program, 1/2 23.00 Obaba, njema~ko-{panski igrani film 00.45 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dona Barbara, igrana serija, 3. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 52. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 14. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dona Barbara, igrana serija, 4. epizoda 13.00 Odgovorite ljudima: Izborna debata, r. 14.30 Izborna hronika 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, igrana serija, 133. i 134. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 4. epizoda 18.15 Lud, zbunjen. normalan, igrana serija, 7. i 8. epizoda - Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Izborna emisija 22.10 [etnja sa ~udovi{tima, inostrani dokumentarni program, 1. dio 22.45 Dnevnik 3 - Finansijske novosti 23.10 Izborna hronika 00.10 Japon, meksi~ki igrani film 01.50 Federacija danas, r. 02.15 Dnevnik 3, r. 02.40 Pregled programa za petak

10.45 11.20 11.55 12.30 13.55 14.25 15.00 15.05 16.00 16.05 16.40 17.00 17.05 17.40 18.20 18.30 18.50 19.45 19.50 20.00 20.50 20.55 21.45 21.50 21.55 23.00 00.00 01.00

Stol za 4, kulinarski show Mu}ke, humoristi~na serija OBN Info Ljetna matineja. Posrnuli ratnici, film Skrivena kamera, zabavna emisija Kralj Queensa, humoristi~na serija Vremenska prognoza Na{a mala klinika, humoristi~na serija Vremenska prognoza Top Shop Sumnja, talijanska telenovela Vremenska prognoza Sumnja, nastavak A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Euroliga, uvodna emisija Euro liga, Dinamo Zg. - Villareal, prijenos utakmice - I. poluvrijeme Vremenska prognoza OBN Info Euro liga, Dinamo Zg. - Villareal, prijenos utakmice - II. poluvrijeme Vremenska prognoza Euro liga, AEK - Hajduk Split, prijenos utakmice - I. poluvrijeme Vremenska prognoza Vox populi Euro liga. AEK - Hajduk Split, prijenos utakmice - II. poluvrijeme Biseri. Braco, talk show Euroliga. Pregled kola Ljetna matineja. Posrnuli ratnici, film
16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.20 20.45 20.55 21.30 21.40 22.00 22.15 22.30 Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program EPP, muzika Puls Muzika i EPP Emisija istina Vijesti Jukeboks Izborna hronika Intervju dana, Repriza Jukeboks

09.20 09.20 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.45 11.58 12.00 13.00 14.20 14.50 15.49 15.50 16.50 17.37 18.13 18.15 19.00 19.27 19.29 19.30 19.40 20.00 21.00 22.20 23.00 23.40 23.45

Graditelj Bob, crtani film, 8. epizoda Timmy, crtani film 8. epizoda Jagodica bobica, crtani film 8. epizoda Ninja kornja~e FF, crtani film 8. epizoda Winx, crtani film 12. epizoda Winx, crtani film 13. epizoda Aladin, crtani film 8. epizoda Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 14. epizoda 1001 no}, igrana serija,15. epizoda Moj dom Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 14. epizoda Indija, igrana serija, 15. epizoda Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 15. epizoda Biometeorolo{ka prognoza Otka~eni telefon Osmana D`ihe Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 16. epizoda Ispuni mi `elju Seks i grad, igrana serija, 13. epizoda Kazali{te u ku}i, igrana serija 13. epizoda Sport centar Pali an|eo, igrana serija, 14. epizoda
15.00 Svijet tajni, serijski program (r) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 Izbori 2010. - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Info C, informativni program NTV IC Kakanj 21.00 Lokalno je primarno, dokumentarni program 21.30 Dokumentarni program 22.00 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika, informativni program 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis

Mre`a plus
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Ninja Kornja~e ff, crtai film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, igrana serija, 15. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 16. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 14. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 16. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 17. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, emisija 22.20 Seks i grad, igrana serija, 12. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 11. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 14. epizoda

19.22 Vitaminix, program za djecu 20.00 Dokumentarni program 21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serijski program 23.30 VOA 00.00 Nigdje u Africi, igrani film 01.50 Reprizni program

TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Frej`er humoristi~ka serija 12.45 Eko-sat informativni program 13.15 Povratak, informativni program 13.45 TV shop 13.55 Iz dana u dan 14.10 Inspektor Poaro, igrana serija r. 15.00 Frej`er, humoristi~ka serija 15.20 Ulica Zoo vrta, dje~iji program 15.50 TV shop 16.00 Vijesti u 16 16.30 Bonaventura, dokumentarno-zabavni program 17.00 Izbori 2010, izborni `urnal 17.30 Pe~at u vremenu, dokumentarni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Film 21.45 Vijesti 22.00 Prvi talas, igrana serija 22.45 Paso{ za Ju`nu Ameriku, zabavni program 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija

12.30
FILM, OBN

23.00
FILM, BHT1

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody, program za djecu 10.12 Barimba, program za djecu 10.22 Vitaminix, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Jesenje dobre vibracije, zabavni program r. 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Javni agent 033, zabavni program r. 13.40 Sevdah, muzi~ki program r. 13.40 Divlja trka, igrani film r. 14.15 Robin Hood, serijski program r. 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni progrma, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Doktorologija, dok. igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody, program za djecu 19.12 Barimba, program za djecu

Obaba
Dvadesetpetogodi{nja Lurd kre}e na Obabu i nosi malu kameru sa kojom `eli zabilje`iti stvarnost Obabe, njen svijet i ljude. Ali, Obaba nije mjesto koje je zami{ljala i uskoro otkriva da su ljudi koji `ive tamo, poput Merce, Ismaela ili Tomasa, zaglavljeni u pro{losti od koje ne mogu niti `ele pobje}i. Lurd polako upoznaje dijelove njihovog `ivota... Uloge: Pilar Lopez de Ajala, Huan Diego Boto Reditelj: Montkso Armendariz

TV Gora`de
08.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 08.30 Reprizni program 17.05 SMS CHAT 19.30 Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Igrani film 22.30 Iz arhive Festivala prijateljstva 23.30 Glas Amerike

TV Alfa
07.00 Alfa Mozaik - jutarnji program 08.00 Kursad`ije - repriza 09.00 Sponzorisani program 09.15 [to da ne - revijalni program, repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa Mozaik - jutarnji program 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Muzika 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti

Posrnuli ratnici
Arheolog Met Fle~er sa svojom ekipom je u egipatskim iskopinama na{ao mumificirane ostatke ogromne `ivotinje. Ispostavilo se da je to Aramis, vo|a nekada{nje stra{ne horde Posrnulih ratnika, koji su harali Zemljom jo{ prije biblijskih poplava. No, ispostavit }e se da neko jo{ uvijek ima `elju da o`ivi mumificirane ostatke giganta i nanese svijetu nemjerljivu {tetu. Uloge: Kasper Van Dien, Kristen Miler, D`efri Luis Reditelj: Kevin VanHuk

TV OSM
16.20 16.50 17.00 17.30 18.05 18.30 18.55 19.05 19.10 19.15 20.00 Autovizija Marketing 5 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Portal Game Zone SMS oglasi TV ordinacija

TV Vogo{}a
14.30 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj

petak, 10. septembar/rujan 2010.

25

^ETVRTAK 16. 9. 2010.
PINK BH RTRS

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT 1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija Barentsova regija - sjeverno prijateljstvo, dokumentarni film [krinja Luda ku}a 2, serija Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Apokalipsa - Drugi svjetski rat. Svijet u plamenu, dokumentarna serija Otvoreno Kratki susreti Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija Skrivena o{trica, film Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija

HRT 2
10.00 Na prvi pogled, serija za djecu 10.25 Italian, film 12.00 Putne bilje`nice, dokumentarna serija 12.25 Beverly Hills 3, serija 13.10 Beverly Hills 3, serija 13.55 Dr`avnik novog kova 2a, serija 14.25 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.10 Serija 15.55 Nevjerno tvoja, film 17.30 U svijetu bez leda, dokumentarni film 18.25 Ve~eras... 18.30 Nogomet, EL emisija 18.55 Nogomet, EL. Dinamo - Villareal, prijenos 20.50 Nogomet, EL emisija 21.00 Nogomet, EL. AEK - Hajduk, 1. poluvrijeme 21.50 Vijesti na Drugom 21.55 Vrijeme 22.00 Nogomet, EL. AEK - Hajduk, 2. poluvrijeme 22.50 Nogomet, EL emisija 23.15 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.05 Ljetni retrovizor. Dva i pol mu{karca 4, serija 00.25 Ljetni retrovizor. Momci s Madisona 2, serija

Nova TV
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 08.50 Dona Barbara, serija 09.50 U ime ljubavi, serija 11.50 Na{a mala klinika, serija 12.50 IN magazin 13.35 Najbolje godine, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 U ime ljubavi, serija - nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Provjereno, magazin 22.05 @iva meta, serija 23.05 Ve~ernje vijesti 23.20 Oglas donosi smrt, film 01.20 Seks i grad, serija 01.50 Ezo TV, tarot show 02.50 IN magazin

RTS
09.00 Sre}ni ljudi 10.05 Sasvim prirodno 10.35 Trezor 11.35 [kolski program 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme i stanje na putevima 12.30 Vjerujte, ali ne pretjerujte 13.15 Evergrin klub 14.00 Igraj fudbal, budi sre}an 14.30 Trag u prostoru 15.10 Vijesti 15.20 Sat 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.30 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.05 @ivot i standardi 21.35 Ad libitum 22.05 Tabloid 23.00 Metropolis 23.30 Kontekst

21.00

ZABRANJENI FORUM

23.45

POARO

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav, reality 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Farma, u`ivo 00.00 Film 02.00 Gold express, muzi~ki program
21.15 Vremenska prognoza 21.17 Serija: Katalina i Sebastijan 22.15 Muzi~ki predah rke Reporta`a Izbori 2010 Dnevnik KISS FIS Shop i marketing Izbori 2010 Film: Bezglavi jaha~ (16) 22.00 Lifestyle TV 22.40 Dnevnik KISS r. 18.00 18.15 19.00 20.00 20.15 20.40

09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.40 12.00 12.15 13.00 14.35 15.00 16.30 17.00 17.20 18.10 18.55 19.25 19.30 20.02 20.10 22.20 22.27 22.32 22.35 22.50 23.45 01.25

Karmelita, tv novela Mala tv Naruto, crtana serija Pop sikret, crtana serija Gdje je nastalo?, obrazovni program Izborna hronika, repriza Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, tv novela Mts magazin, muzi~ka emisija Pakov svijet, serija **.** Izvjejtaj sa banjalu~ke berze Srpska danas **.** RTRS preporu~uje Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata Karmelita, tv novela Brojevi, serija Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010., TV debata Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Tajne rata, dokumentarni serijal Poaro, film Profajler, serija
20.00 Zabranjena ljubav 21.00 Razgovor s povodom 22.00 Objektiv II 22.35 Put oko svijeta 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph 00.00 Tri minuta 00.05 Film

15.35 16.20 17.00 17.10 18.30 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04

20.10

21.05 22.10 22.45 23.10 23.13 23.15 23.25 00.15 02.20

23.25

DR. HOUSE 3

00.05 DVA I POL MU[KARCA 4

01.20

SEKS I GRAD

22.05

TABLOID

Eurosport
08.35 Reli Rejd 08.45 Snuker. International Masters [angaj 10.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 11.15 Stoni tenis 12.30 Fudbal 13.00 Snuker. International Masters [angaj 15.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 16.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Fudbal 18.15 Stoni tenis 19.00 Fudbal 19.10 Naja~i ~ovek 20.00 Borila~ki sport 22.00 Fudbal

Eurosport 2
08.15 Fudbal. Bajern Min~en - Verder Bremen 09.45 Surfing 10.00 Kriket. Chennai Super Kings Wayamba Elevens 11.15 Surfing 11.30 Fudbal. Fc Tokyo - Urava Reds 13.00 Fudbal 13.30 Enduro 14.00 Trajal 15.00 Fudbal. Brazil Kanada 15.30 Prepone 16.45 Surfing 17.00 Enduro 17.30 Kriket. Mumbai Indians - Guyana 20.15 Vijesti 20.30 Obaranje ruke 21.00 Vazdu{ne trke 22.00 Kuglanje 23.00 Surfing

Sportklub
10.00 FullTilt Poker 11.00 Portugol - Pregled portugalske lige 11.30 Pregled argentinske lige 12.30 Premier League. Newcastle - Blackpool 14.15 Bayern TV. Bayern - Werder 16.00 World Sport Magazin 16.30 Najbolja utakmica Premier League 18.15 Premier League. Wigan Sunderland 20.00 Premier League Magazin 20.45 Profi boks 21.30 TWS 22.30 Atletix 23.00 FullTilt Poker 00.00 Liga sampiona. Barcelona - Panathinaikos

Hallmark
09.00 Rookie Blue, serija 10.00 Rookie Blue, serija 11.00 Sutkinja Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 The real housewives of Orange county, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Bra}a i sestre, serija 20.00 The real housewives of Orange county, serija 21.00 Medium, serija 22.00 Medium, serija

TV Cazin
18.45 O tome se govori, repriza 19.15 Turizam plus, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Svjetlost islama 21.00 Igrani program 21.45 Liberty TV 22.15 [ou na moj na~in 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

TV Jasmin
16.10 SMS spotovi 18.30 Sloboda govora, anketa 19.00 INFO 19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV sahar, vijesti 21.00 U`ivo i otvoreno, info-pol. magazin 22.00 SMS spotovi

TV Kakanj
14.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.00 20.50 20.00 23.30 Debate, izbori 2010. O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Izborni blok Saga, serija Glas Amerike

BN
15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Smrtonosna vrelina 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.40 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana

MTV Igman
11.10 Blagodati Bajramadje~iji program 11.20 Crtani film 11.30 Sura Yasin 12.00 Ilahije i kaside 12.45 Ezan za podne namaz 13.00 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu, r. 13.30 Muzi~ki program 14.00 Allah Artistry, dok. program, r. 15.30 The Final Legacy, serija o Muhammedu a.s., r. 16.15 Ilahije i kaside 16.20 Ezan za ikindiju namaz 17.00 Crtani film 17.30 Zvrk - dje~iji program 17.40 Kur’anske pripovijesti, dje~iji program 17.50 Razni oblici - dje~iji program 17.55 Zlatne rije~i - dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.15 U~enje Kur’ana 18.28 Bajramski program 19.15 Ezan za ak{am 20.43 Ezan za jaciju namaz-Teravih 20.46 Ilahije i kaside 22.30 Sura Yasin - vjerski program 23.00 Bajramski program 23.30 VOA, vijesti na bosanskom jeziku 24.00 Odjava programa

HTV OSKAR C
14.00 Kviz 15.50 Pali an|eo, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Humanost na djelu 19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.05 Kazali{te u ku}i, igrana serija

20.00

BORILA^KI SPORT

21.00

VAZDU[NE TRKE

22.30

ATLETIX

17.00

NE[ BRID@IS

TV USK
14.35 16.10 16.15 17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 Igrani film za djecu (r) Top shop Sport srijedom (r) Gordost igrana serija (r) Jaci dje~iji program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program U fokusu Dnevnik 2 Gordost Igrani film Pregled programa za petak

National G.
10.00 Napada~! 11.00 Najbolji posao na svijetu 11.30 Najbolji posao na svijetu 12.00 Ulovljeni 13.00 Zagonetka 360 14.00 Isus. ^ovjek iz Nazaretha 15.00 Lavlja vojska 16.00 Predatori u opasnosti 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Uhva}eni na djelu 21.00 Spasioci 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Uhva}eni na djelu

MTV Adria
09.10 Made Daily 09.40 High School Stories 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 12.40 MTV Express Manga 13.00 MTV World Stage Rock Am Ring Highlights 14.00 Brand New 14.30 Disaster Date 14.50 Next 15.20 Date My Mom 15.50 Made 16.40 High School Stories 17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express Manga 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Buried Life 22.20 The Hard Times Of Rj Berger 22.40 The Hard Times Of Rj Berger 23.10 Pranked

RTL
08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za kobru 11, serija 21.15 Kosti, serija 22.15 CSI, serija

PRO 7
07.35 Svi mrze Krisa, serija 08.25 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 09.25 Melkolm u sredini, serija 10.20 Sta`isti, serija 11.15 Moja djevojka, film 13.05 Melkolm u sredini, serija 14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstarsdjevojke zauvijek, {ou 22.30 Red! 23.30 TV total

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.10 Izbori - neposredno obra}anje - SDA Stranka demokratske akcije 18.25 Potez r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - emisija 22.20 Seks i grad - igrana serija

TV Visoko
17.00 Muzi~ki program 17.30 Sportske legende (r.) 18.30 Klinika - serijski program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.50 Izborna hronika 22.35 Klinika - serijski program 23.10 Aktuelnosti, r 23.30 TV strane

TV Zenica
17.00 Oliverov Twist 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Sati muzike, muzi~ka emisija 21.00 Zona kantona 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme, BIHAMK Izvje{taj od MUP-a KS 19.00 Muzi~ki program 19.46 Turska muzika - muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu, dokumentarni program 22.00 Hema magazin informativni program

TV KISS
12.10 13.45 14.50 15.50 16.50 17.00 Film ]akula kroz `ivot Zagrljaj ljepote, r. AUTO SHOP, r. FIS SHOP [kola ribolova iz ba-

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 Film Vremeplov Objektiv I Triumph

19.00

ULOVLJENI

21.10

DFC

20.15 ALARM ZA KOBRU 11

20.15

POPSTARS ...

26

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

PETAK 17. 9. 2010.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

18.35

BUSINESS NEWS

20.10

TV BINGO SHOW

17.45

ODRED ZA ^ISTO]U

19.00

VIJESTI U 7

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 BHT slagalica 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Lete}i konj, dokumentarni film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 181/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 87/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010., debatna emisija, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 4/13, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Mini school 15.10 Japanske pri~e, animirana serija 15.30 Igor, dokumentarni film 15.45 Dje~iji festivali 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 88/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 4/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 5/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 4/10 20.00 Zlatna vremena, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 41/48 23.00 Budnost, ameri~ki igrani film 00.30 Zlatna vremena, igrani film, r. 02.15 Pregled programa za subotu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dona Barbara, igrana serija, 4. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 53. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 15. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dona Barbara, igrana serija, 5. epizoda 13.00 Izborna emisija. r. 15.00 Vijesti 15.10 Izborna hronika 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 135. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 5. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 9. i 10. epizoda - Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.25 Dopunska nastava 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Izborna hronika 23.15 ^ista~, igrana serija, 1. epizoda 00.15 Slagalica strave 2, ameri~ki igrani film 01.45 Federacija danas, r. 02.10 Dnevnik 3, r. 02.35 Pregled programa za subotu

08.30 09.00 09.55 10.15 11.20 11.20 11.55 12.10 12.30 13.30 14.10 14.25 15.05 16.00 16.05 16.40 17.00 17.05 17.45 18.10 18.55 19.20 20.00 20.05 21.05 22.00 22.05 22.10 23.35 00.05

Skrivena kamera, zabavna emisija Udri mu{ki, zabavni program Top Shop Odred za ~isto}u, zabavna emisija Spielberg. Povratak u budu}nost Mu}ke, humoristi~na serija OBN Info Top Shop Lonci i poklopci, kulinarski show Sav taj folk. „Pro|i sa mnom kroz crveno“ Skrivena kamera, zabavna emisija Kralj Queensa, humoristi~na serija Na{a mala klinika, humoristi~na serija Vremenska prognoza Top Shop Sumnja, talijanska telenovela Vremenska prognoza Sumnja, nastavak Odred za ~isto}u, zabavna emisija Spielberg. Povratak u budu}nost OBN Info Exkluziv, zabavna emisija Vremenska prognoza Intervju s Matom \akovi}em, gost Dragan ^ovi} Strogo povjerljivo, istra`iva~ki program Vremenska prognoza Vox populi Red Carpet, showbiz emisija Sav taj folk. „Pare {u{kaju, pare zveckaju“ Kriminal u Rusiji, dokumentarni program
17.30 Vijesti 17.45 Intervju dana - premijera 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Istina - repriza 20.45 Muzika i EPP 21.30 Vijesti 21.40 Jukebox 22.00 Izborna hronika 22.15 Intervju dana - repriza 22.30 Jukebox

06.30 08.30 09.00 09.20 09.20 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.45 11.58 12.00 13.00 14.20 15.49 15.50 16.50 17.37 18.38 18.40 19.00 19.27 19.29 19.30 19.40 20.00 21.00 23.18 23.20 01.20 01.25

Dobro jutro svima, jutarnji program Hayatovci, dje~iji program Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film , 9.epizoda Graditelj Bob, crtani film, 9. epizoda Timmy, crtani film , 9. epizoda Jagodica bobica , crtani film, 9. epizoda Ninja kornja~e FF, crtani film, 9. epizoda Winx, crtani film , 14. epizoda Winx, crtani film, 15. epizoda Aladin, crtani film, 9. epizoda Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 14. epizoda 1001 no}, igrana serija, 16. epizoda Ispuni mi `elju Sport centar Pali an|eo, igrana serija 14. epizoda Indija, igrana serija 15. epizoda Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija Biometeorolo{ka prognoza Otka~eni telefon Osmana D`ihe Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 17. epizoda Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program Vremenska prognoza Dani groma, igrani film Sport centar Pali an|eo, igrana serija 14. epizoda
20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 Igrana serija Liberty TV Reporta`a Pop-top Dokumentarni program 23.30 Glas Amerike

Mre`a plus
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica bobica, crtani film 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 12.00 Indija, igrana serija, 16. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 17. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 15. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 17. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 18. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.20 Dani groma, igrani film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, 15. epizoda

21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Vijesti TVSA 22.05 Dokumentarni program 23.00 Crna guja, igrana serija, no}ni program 23.30 Sumorna ku}a, igrana serija, no}ni program 01.30 Bal ~udovi{ta, igrani film 02.20 Reprizni program

TV Vogo{}a
14.30 Te{anjska hronika, informativni program TV Smart 15.00 Svijet tajni, serijski program, r. 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Te{anjska hronika, informativni program TV Smart 21.00 Dokumentarni program 22.00 SENSE - Ha{ki tribunal, informativni program 22.30 Vogo{}anska hronika, informativni program 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Otvoreni program, r.

TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Frej`er humoristi~ka serija 12.45 Pe~at u vremenu dokumentarno-obrazovni program 13.15 Bonaventura, magazin 13.45 TV shop 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Frej`er humoristi~ka serija 15.00 Vjerski program 15.45 TV shop 16.00 Vijesti u 16 16.30 D`ejmi kod ku}e, kulinarski show 17.00 Izbori 2010. izborni `urnal 17.30 Dizajneri zabavni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Inspektor Poaro, igrana serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Izbori 2010: Debata 22.30 Vijesti 22.45 Exit Fest special, muzi~ki program 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 VIJESTI TVSA) 10.00 Noody, program za djecu, r. 10.12 Barimba, program za djecu, r.. 10.22 Vitaminix, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, r. 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Dokumentarni program 14.05 Robin Hood, serijski program 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografija, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 Svi vole Rejmonda, igrana serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody, program za djecu 19.12 Barimba, program za djecu 19.22 Vitaminix, program za djecu 20.00 Ne{to za raju, zabavni program

23.20
FILM, MRE@A PLUS

22.10
EMISIJA, OBN

Red Carpet
Red Carpet vas po uzoru na sli~ne emisije svjetskog kalibra redovito opskrbljuje informacijama iz svijeta selebritija, kako stranih, tako i doma}ih. I ne samo to, pogledajte koja su in mjesta za izlazak u Sarajevu i koji se sve selebritiji tamo daju zate}i.

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik, jutarnji program 08.00 Emisija Liberti 08.45 EPP, muzika 09.00 Sponzorisani program 09.15 [to da ne - revijalni program 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika

TV Jasmin
16.10 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 21.30 23.30 24.00 SMS spotovi TV anketa Marketing Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Top music, top lista SMS spotovi Glas Amerike /Vijesti Repriza programa

Dani groma
Kol Trikl ulazi u svijet Naskar utrka u kojem vlada nevjerovatan pritisak. On je odli~an voza~, ali i veoma temperamentan, {to ga dovodi u centar velikih nevolja i lo{ih odnosa, ne samo sa drugim voza~ima, nego i sa ~lanovima vlastitog tima. Uloge: Tom Kruz, Robert Duval, Nikol Kidman, Rendi Kvejd Reditelj: Toni Skot

TV Gora`de
08.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 08.30 Reprizni program 17.05 SMS CHAT Muzi~ki program

TV OSM
15.50 16.15 16.20 16.50 Play Marketing - 4 Autosprint Marketing 5

petak, 10. septembar/rujan 2010.

27

PETAK 17. 9. 2010. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
10.15 Odjevna odiseja. Rusija, dokumentarna serija 10.40 Odjevna odiseja. Tajland, dokumentarna serija 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 More ljubavi, telenovela 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 2, serija 15.05 Iza ekrana 15.35 [krinja 16.20 Luda ku}a 2, serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Vinkova~ke jeseni 2010, prijenos otvorenja 22.00 Dnevnik 3 22.25 Sport 22.28 Vrijeme 22.30 Vijesti iz kulture 22.40 Dr. House 3, serija 23.30 Edmond, film 00.50 28 dana poslije, film

HRT 2
08.30 @deronja, crtana serija 08.50 Crtana serija 09.15 Glazbeceda. Na slovo K 09.25 Izazovi. Djevoj~ica i konj 09.40 Na prvi pogled, serija za djecu 10.05 Vincent i ja, film 11.45 Beverly Hills 3, serija 12.30 Beverly Hills 3, serija 13.15 Dr`avnik novog kova 2b, serija 14.15 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.00 Serija 15.45 Di`i zastor, film 17.35 U svijetu bez leda, dokumentarni film 18.30 Mu}ke 7b, serija 19.30 Gara`a 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, serija 21.25 Bitange i princeze 2, serija 22.05 Inspektor Montalbano 2, mini-serija 23.40 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.25 Mu}ke 7b, serija 02.00 Mu}ke 7b, serija

Nova TV
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 08.50 Dona Barbara, serija 09.50 U ime ljubavi, serija 11.50 Na{a mala klinika, serija 12.50 IN magazin 13.35 Provjereno, magazin 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 U ime ljubavi, serija - nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Supertalent , talent show 21.45 @eljna slobode, film 23.50 Kroja~ Paname, film 01.40 Ezo TV, tarot show 03.10 Ispovijedi jedne go-go djevojke, film

RTS
09.00 Sre}ni ljudi 09.55 Vijesti 10.00 Razglednica: Francuska 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Komandir juri{ne ~ete, proboj Solunskog fronta 11.30 Mo`e i druga~ije 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Kontekst 13.00 Metropolis 13.30 Beogradki {lager: Retrospektiva hitova 14.15 Trendseter 15.00 Da ti ka`em kamenko 15.30 Na{i stranci 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Flamingosi live 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.00 Visoki napon 21.50 Vijesti 22.00 Petkazanje 23.15 Muzi~ki program 23.45 [ta radite, bre

23.00

MJAU SHOW

00.30

BERLIN ALEKSANDARPLAC

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Kursad`ije, humoristi~ki program 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Grand show 23.00 Mjau show, zabavni program 00.00 Farma, u`ivo 01.00 Film
17.00 17.30 18.05 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 22.15 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Peta no} Marketing 8 Vremenska rognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah 19.30 20.10 20.50 21.00 22.00 23.00 23.30 Dnevnik FTV Vijesti IC Izborni blok Hutba Saga, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike

09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.40 12.00 12.15 13.00 14.00 15.30 16.00 17.00 17.15 18.00 18.50 19.25 19.30 20.00 20.10 21.25 21.35 22.05 22.12 22.17 22.20 **.** 22.35 00.30
20.05 20.30 20.50 21.05 21.50 22.35 22.50 00.00

Karmelita, tv novela Mala tv Naruto, crtana serija Pop sikret, crtana serija Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program Izborna hronika, repriza Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, tv novela Pakov svijet, serija **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas **.** RTRS preporu~uje TV Bingo Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata Karmelita, tv novela Brojevi, serija Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010. - TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske SNSD, zakupljen termin Dobro do{li u zgradu „Kapetan“, serija Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Filmski maraton Luj Blas, film Berlin Aleksandarplac, serija
Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika - igrana serija U dru{tvu sa... Aktuelnosti, r. TV strane Odjavni telop 00.00 Tri minuta 00.05 Film

20.10

VINKOVA^KE JESENI 2010

20.50

BITANGE I PRINCEZE

16.25

U IME LJUBAVI

21.00

VISOKI NAPON

Eurosport
01.15 Svi sportovi 08.35 Reli rejd 08.45 Fudbal 10.00 Mountain bike 11.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 12.00 Fudbal 13.45 Fudbal 15.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 16.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Fudbal 19.00 Fudbal 19.10 Dizanje tegova 21.00 Kuglanje 22.00 Fudbal

Eurosport 2
09.45 Surfing 10.00 Kriket. Mumbai Indians - Guyana 11.30 Surfing 11.45 Australijski fudbal 14.45 Surfing 15.00 Fudbal 16.00 Fudbal. Hannover 96 - Bajer Leverkuzen 17.00 Fudbal 17.30 Kriket. South Australian Redbacks - Royal Challengers Bangalore 20.15 Vijesti 20.30 Fudbal. Ajntraht Frankfurt Freiburg 21.20 Fudbal. Ajntraht Frankfurt Freiburg 22.30 Borila~ki sport

Sportklub
08.00 FullTilt Poker 09.05 U`ivo: Moto GP Aragon - Free Practice 1 125cc 10.05 U`ivo: Moto GP Aragon - Free Practice 1 Moto GP 11.10 U`ivo: Moto GP Aragon - Free Practice 1 Moto 2 12.00 TWS 13.00 Premier League Magazin 13.30 U`ivo: Davis Cup 1/2 Finale: France - Argentina 20.45 U`ivo: Championship: Doncaster - Leeds 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League

Hallmark
09.00 Bra}a i sestre, serija 10.00 Bra}a i sestre, serija 11.00 Sutkinja Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 The real housewives of Orange county, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 The good wife, serija 19.00 The good wife, serija 20.00 The real housewives of Orange county, serija

BN
16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Zaljubljen Don @uan 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.40 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana

TV USK
14.40 15.15 16.00 17.15 18.10 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 Namibia TV {kola (r) U fokusu (r) Gordost (r) Duhovni svijet, vjerski program (r) Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Leonov `ivot Dok. porogram Dnevnik 2 TV USK Gordost, igrana serija

MTV Igman
15.55 Davanje Zekata, obaveza svakog Muslimana - edukativni program 16.19 Ezan za ikindiju namaz 17.00 Crtani film: Sindibad - dje~iji program, r. 17.35 Razni oblici - dje~iji program 17.40 Mali kuhari - dje~iji program 17.50 Djeca u~a~i ilahija dje~iji program 18.00 U~enje Kur’ana 18.26 Ilahije 18.30 Bajramski program 19.13 Ezan za ak{am 20.00 Zehra - revijalna emisija 20.41 Ezan za jaciju namaz 20.45 Ilahije 21.30 Islam Channel: U~enje Kur’ana 22.00 Lokalni info 22.30 Islam Channel: U~enje Kur’ana 23.00 Muzi~ki program 23.30 VOA vijesti na bosanskom jeziku

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Vijesti 18.10 Izbori - neposredno obra}anje - HDZ Hrvatska demokratska zajednica 18.25 Muzika - ~estitke 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.20 Dani groma, igrani film

HTV Oskar C
14.00 Kviz 15.50 Pali an|eo, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Humanost na djelu 19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.20 Dani groma, igrani film

TV Zenica
16.00 Svjetla pozornice, repriza 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 Zakupljen termin: SDA Zenica 21.30 Dobro srce

16.00

BICIKLIZAM

17.30

KRIKET

23.00

FULLTILT POKER

14.00 UBISTVA U MIDSOMERU

National G.
10.00 Predatori u opasnosti 11.00 Najbolji posao na svijetu 11.30 Najbolji posao na svijetu 12.00 Ulovljeni 13.00 Uhva}eni na djelu 14.00 Deset biblijskih po{asti 15.00 Alkatraz s polarnim medvjedima 16.00 Majka bradavi~asta svinja 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 [apta~ psima

MTV Adria
09.10 Busted 09.40 High School Stories 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 12.30 Top 20 14.30 Disaster Date 15.00 Vma 2010 Red Carpet 16.00 Vma 2010 Main Show 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Friday Night Music Behind The Music. Courtney Love 20.30 MTV Take Over Skunk Anansie 21.00 MTV World Stage Malaysia Highlights 21.50 3 From 1 22.00 MTV Express Manga 22.20 Jersey Shore 23.10 DFC

RTL
08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner, kviz 22.15 Martin Ruter u`ivo 00.00 Vijesti

PRO 7
07.25 Svi mrze Krisa, serija 08.15 Kako sam upoznao tvoju mamu, serija 09.15 Melkolm u sredini, serija 10.10 Sta`isti, serija 11.10 Sedamnaestogodi{njakinje, film 13.05 Melkolm u sredini, serija 14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 D`ejms Bond Svijet nije dovoljan, film 22.45 Desperados, film

TV KISS
15.00 15.30 15.35 17.35 18.15 19.00 19.20 19.30 20.15 20.45 22.45 Izvidnica, r. FIS SHOP Film Glazba Izbori 2010. DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Izbori 2010. Film ^ovjek i zdravstvena kultura, r.

TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza 19.00 Liberty TV, repriza 19.30 Svjetlost islama, repriza 20.00 TV Panorama 20.30 Hronika USK, inf. program 21.00 Zehra 21.30 Film 23.30 Glas Amerike

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme, BIHAMK Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 El profe - igrana serija, 3. epizoda 20.00 Reporta`a 21.00 Moda inn - emisija o modi 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza i najava doga|aja

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame

TV Kakanj
16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija

TV Visoko
17.00 Izbori 2010.: Debata 18.30 Klinika - igrana serija, r. 19.30 Dnevnik FTV

20.00

[APTA^ PSIMA

21.00 MALAYSIA HIGHLIGHTS

19.05 SVE [TO JE VA@NO

19.10

GALILEO

28

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

Extra

oglasi

oglasi

Extra petak, 10. septembar/rujan 2010. 29

30

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

Extra

oglasi

oglasi

Extra petak, 10. septembar/rujan 2010. 31

32

Petak, 10. septembar/rujan 2010.

Extra

oglasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful