You are on page 1of 19

book

de margener de Josep M. Canals Garriga


!

! ! En!aquest!document!hi!trobareu!3!seccions:! Brevssima*introducci*a*la*pedra*en*sec,*amb*algunes* consideracions.* Referncies*bibliogrfiques*i**a*Internet,*i*recursos*vius* (guies*didctiques,*rutes,*exposicions*itinerants,*etc.).* Relaci*visual*dobres*en*pedra*en*sec*en*qu*ha*participat*J.* M.*Canals.* Si! teniu! inters! pel! tema! o! necessiteu! el! treball! dun! margener,! contacteu! amb! el! nmero! de! telfon! 629949160.!
Trobareu* aquest* mateix* document* i* molt* ms*material*sobre*el*meu*treball*en*pedra* seca*a*la*pgina*web:* http://pedrasec.granjacanals.cat/!!!

! !
Sapiguem!una!mica!sobre!la!pedra!en!sec...!
* La*pedra*seca,*o*pedra*en*sec,*s*la*tcnica*constructiva*basada*en*la*collocaci*de* pedres* sense* s* de* morters.* Sobre* aquesta* definici* bsica,* hi* ha* moltes* consideracions*a*fer.* Al* llarg* i* ample* del* territori* trobem* quilmetres* de* marges* i* innombrables* barraques.* La* presncia* i* labsncia* de* terra,* seca* o* pastada,* entre* les* pedres* denota* ls* de* la* tcnica* per* part* dels* propietaris* i* de* mestres* professionalitzats,* amb* un* grau* de* formaci* en* la* mateixa* molt* variable,* i* sempre* a* resultes* duna* transmissi* oral,* sotmesa* a* errors* conceptuals.* Com* succeeix* en* moltes* feines* artesanes,*el*bon*margenador*ho*s*a*resultes*dun*bon*mestre*per**sobretot*per* una*intuici*innata.* La*tcnica*s*de*les*ms*antigues*en*la*histria*de*la*Humanitat.*Es*dna*a*tot*arreu* on* el* terreny* s* pedregs* i* shi* ha* practicat* lagricultura* o* la* ramaderia,* a* ms* daltres*activitats*molt*lligades*al*mn*rural.* Tamb* hi* ha* manifestacions* en* construccions* monumentals.* Per* s* en* larquitectura*popular,*lligada*a*la*pagesia,*on*la*pedra*seca*t*una*importncia*de* primer*ordre*en*la*caracteritzaci*del*paisatge.*Mitjanant*els*marges,*els*pagesos* han*transformat*els*vessants*muntanyosos*en*feixes*cultivables*i*els*han*protegit* de*lerosi;*han*canalitzat*les*escorrenties*mitjanant*rases*i*han*tret*partit*de*les* pluges* escadusseres* construint* basses,* pous,* squies* i* mines.* Les* barraques* i* cabanes*acaben*de*donar*personalitat*a*aquests*paisatges.* El*carcter*senzill*daquests*elements*constructius*ha*fet*que*la*poblaci*en*general* els*consideri*poc*valuosos.*Cada*cop*ms,*per,*sestn*la*percepci*del*seu*valor* patrimonial,* com* a* formadors* del* paisatge,* com* a* testimonis* dun* present* menystingut* i* ignorat,* dipositaris* duna* saviesa* que* t* vetada* lentrada* a* lensenyament*universal*i*obligatori*del*mn*actual.* La* transformaci* salvatge* del* territori* que* sha* produt* a* la* franja* litoral* mediterrnia*en*la*segona*meitat*del*segle*XX*i*principis*del*XXI*va*aparellada*amb* laparici* de* nombroses* iniciatives* dirigides* a* la* preservaci,* lestudi,* la* recuperaci*i*la*promoci*del*paisatge*de*la*pedra*seca.* A* continuaci,* teniu* uns* llistats* de* referncies* que* us* permetran* localitzar* aquestes* iniciatives* o* disfrutarZne* el* seu* fruit:* llibres,* espais* a* Internet,* guies* didctiques,*rutes*guiades*o*ressenyades,*exposicions,*etctera.* Finalment,*trobareu*les*principals*obres*amb*pedra*en*sec*en*qu*he*participat.* * Josep*M.*Canals*Garriga* Santa*Oliva,*desembre*de*2010

Referncies!obligades!
! Llibres!
Catal!Benach,!Benjam;*Bellesa&rural&al&Baix&Peneds;*edici*de*lautor;*la*Bisbal* del*Peneds,*2006.* Girons!Descarrega,!Josep;*Lart&de&la&pedra&en&sec&a&les&comarques&de&Tarragona;* Dip.*de*Tarragona,*2a*ed.,*2005.* Rebs!dArenySPlandolit,!Xavier;*La&pedra&en&sec&a&la&Fatarella;*Fundaci*el*Sol,* 2a*ed.,*2005.* Blay!Boqu,!Jordi!i!altres;*Pedra&seca&a&les&comarques&de&Tarragona;*Diputaci*de* Tarragona,*2007.* Soler!Alcaide,!Nati!i!Josep!Valls!Campanera;*Poemes&de&pedra&seca;*Cossetnia* Edicions,*Valls,*2006.* * Reps*molt*complet*a*lapartat*La*pedra*seca*(pgs.*29Z47)*de:* LpezSMonn,!Rafael;*A&peu&per&les&comarques&de&Tarragona;*collecci*De* ferradura;*Arola*Editors.* *

A!Internet!
Consell*de*Mallorca*(Medi*ambient*>*Pedra*en*sec*i*senderisme*>*Pedra*en*sec)* <http://www.conselldemallorca.net/>* Paisatges*de*la*pedra*seca*|*Observatori*del*Paisatge*de*Catalunya* <http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/>* Amics*de*lArquitectura*Popular* <http://www.arquitecturapopular.com/>* El*Marge,*revista*de*la*secci*mediambiental*de*lADF*Clot*de*Bou* (cerqueuZla*a*Facebook)* Coordinadora*dentitats*per*la*defensa*del*patrimoni*de*pedra*seca* <http://www.coordinadorapedraseca.org/>* Larchitecture*de*pierre*seche* <http://www.pierreseche.com/>* Dry*Stone*Walling*Association*of*Great*Britain* <http://www.dswa.org.uk/>* Socit*scientifique*international*pour*l'tude*pluridisciplinaire*de*la*Pierre*Sche* <http://www.pierresecheZinternational.org/>*

Pedra seca, recursos en viu


La pedra seca al Peneds
Aigua sobre pedra. Guia didctica de la pedra seca, dngels Grau Bardag i Miquel Bov Paach. Un somni fent el cam de la realitat. Contacteu amb els autors (977 67 97 61). Revista El Marge, Secci mediambiental de lADF Clot de Bou (La Bisbal - Maslloren). Equip redactor dream team. La trobareu a les biblioteques municipals o contactant amb aquesta entitat (C/Verdaguer, 30; telf: 977689255). Exposici La pedra seca a La Bisbal del Peneds. Fotografies de Josep Valls Campanera i dibuixos de Benjam Catal. Ha viatjat per diversos municipis catalans. Contacteu amb lAjuntament de La Bisbal (vegeu web a Referncies obligades). Ruta de la pedra seca de la Bisbal del Peneds. Itinerari concebut per membres de Clot de Bou. Contacteu amb aquesta entitat. I per saber de forces tellriques i pedra seca, no cal voltar ms: la Pilar Lpez ja ens t recollit un manat dobservacions i ens les explicar de bon grat aix que li parem lorella.

Uns quants bancals ms enll


Ruta de la Capona al Pla de Santa Maria. Contacteu amb lAjuntament per a una visita guiada. Recomenable amb bicicleta (Alt Camp). Itineraris de pedra seca <http://pedrasecamont-roig.com/>. a Montroig (Baix Camp),

Itineraris guiats a La Fatarella (Terra Alta). Fundaci El Sol, <http://www.fundacioelsola.org/>. Trobades destudi per a la preservaci del Patrimoni de Pedra en Sec als Pasos Catalans. La prxima, a Mallorca, ser la cinquena. Impulsades per la Coordinadora dEntitats de la Pedra Seca (CEPS, teniu ladrea web a les Referncies obligades).

Relaci!visual!dobres!en!pedra!en!sec!en!qu!ha! participat!J.!M.!Canals!Garriga! !
ndex* * Marge,! barraca! i! empedrat.* Prctiques* internes,* Casa* doficis* a* la* Fundaci*Santa*Teresa,*com*a*oficialZmonitor.*Primavera/istiu*2008.*...........................*2* Reparaci! duna! barraca! i! dun! portell.* Prctiques* externes,* Casa* doficis*a*la*Fundaci*Santa*Teresa,*com*a*oficialZmonitor.*Tardor*2008.*.....................*3* Sortida!del!Grup!de!Mestres* La&pedra&seca:&recurs&didctic&a&tocar&de& laula.*Maig*2009.*....................................................................................................................................*4* Reconstrucci!!dun!marge!a!dues!cares.*Banyeres*del*Peneds,*com*a* margener.*Hivern*2009.*.......................................................................................................................*5* Taller! de! pedra! seca.* Restauraci& del& marge& duna& rasa;* com* a* especialista* extern.* EscolaZtaller* de* jardineria* de* lAjuntament* del* Vendrell;*primavera*2009.*Primavera*de*2009.*........................................................................*6* Aprenent! a! la! Fatarella.! Cursets! de! la! Fundaci! el! Sol.* Primavera* 2008*i*tardor*2009.*................................................................................................................................*7* Reparaci! duna! barraca.* Lloren* del* Peneds.* Com* a* margener.* Primavera*2010.*......................................................................................................................................*8* Construcci!duna!barraca.*Com*a*margener.*Creixell.*Istiu*2010.*...............................*9* Reparaci! dun! portell! en! un! marge! de! feixa.* Albinyana,* com* a* margener.*Tardor*2010.*.....................................................................................................................*10* Marge! amb! armari! i! escales,! en! una! exposici.* El* Vendrell,* com* a* margener.*Primavera*2011.* ..............................................................................................................*11* Reparaci!de!portells!i!filada!de!dalt!en!marge!de!feixa.*Terres*del* Gai,*com*a*margener.*HivernZprimavera*2012.*.....................................................................*12* Reparaci! de! portells! i! filada! de! dalt! en! marge! sobre! cinglera.* Terres*del*Gai,*com*a*margener.*Estiu*2012.*..........................................................................*13* Reparaci! de! portell! en! marge! de! feixa,! i! construcci! descala! integrada.*Terres*del*Gai,*com*a*margener.*TardorZhivern*2012.*...............................*14* *

Marge,!barraca!i! empedrat.!
Prctiques*internes,*Casa* doficis*a*la*Fundaci*Santa* Teresa,*com*a*oficialZ monitor.* Primavera/istiu*2008.*

Z*2*Z*

Reparaci!duna! barraca!i!dun! portell.!


Prctiques*externes,*Casa* doficis*a*la*Fundaci*Santa* Teresa,*com*a*oficialZ monitor.* Tardor*2008.* Primavera/istiu*2008.*

Z*3*Z*

Z*4*Z*

Reconstrucci!!dun!marge! a!dues!cares.!
Banyeres*del*Peneds,*com*a*margener.* Hivern*2009.*

Z*5*Z*

Taller!de!pedra!seca.!
Restauraci*del*marge*duna*rasa;*com*a* especialista*extern.* EscolaZtaller*de*jardineria*de*lAjuntament* del*Vendrell;*primavera*2009.* Primavera*de*2009.*

Z*6*Z*

Aprenent,*a*la*Fatarella.* Primavera*2008.*

Aprenent,*a*la* Fatarella.* Tardor*2009.*

Z*7*Z*

Reparaci!duna!barraca.!
Lloren*del*Peneds.* Com*a*margener.* Primavera*2010.*

Z*8*Z*

Construcci!duna!barraca.!
Com*a*margener.* Creixell.* Istiu*2010.*

Z*9*Z*

Reparaci!dun!portell!en! un!marge!de!feixa.!
Albinyana,*com*a*margener.* Tardor*2010.*

Z*10*Z*

Marge!amb!armari!i!escales,! en!una!exposici.!
El*Vendrell,*com*a*margener.* Primavera*2011.*

Z*11*Z*

Reparaci!de!portells!i!filada! de!dalt!en!marge!de!feixa.!
Terres*del*Gai,*com*a*margener.* HivernZprimavera*2012.*

Z*12*Z*

Reparaci!de!portells!i! filada!de!dalt!en!marge! sobre!cinglera.!


Terres*del*Gai,*com*a*margener.* Estiu*2012*

Z*13*Z*

Reparaci!de!portell!en! marge!de!feixa,!i! construcci!descala! integrada.!


Terres*del*Gai,*com*a*margener.* TardorZhivern*2012*

Z*14*Z*

Z*15*Z*

You might also like