P. 1
List of Sahaba R.A.

List of Sahaba R.A.

|Views: 3,384|Likes:
Published by Shadab Shaikh

More info:

Published by: Shadab Shaikh on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/17/2015

2010

SHADAB SHAIKH
Chemical Engineer

ms_shekh@hotmail.com
Mob: +91-9329669919

[SAHABA – THE COMPANION]

SAHABA – THE COMPANION

1) List of Sahaba
2) List of Non-Arab Sahaba
3) Categirises Sahaba
4) Female Sahaba
5) Male Sahaba
6) Category According to Priority
7) Hadith Narrator Sahaba
8) Caliphates
9) Slaves of The Muslim World
10) Slaves who were Muslims
11) List of Sahaba not Giving Baya’h to Abu Bakr
12) Sahaba Favoured by Shia’s
13) Tribes
14) Non Muslim Interactants with Muslims During Muhammad’s Era
15) Arabian Tribes that Interacted with Muhammad
16) History of Islamic Arab States
17) Sahaba’s Ancestors
18) Sahaba In Quran

List of Sahaba

A

Âbî al-Laham al-Ghafari(ar)

Abân ibn Sa`îd(ar)

Abbâd ibn Bishr

Abd ar-Rahman ibn 'Awf

Abdullah ibn Abbas

Abd-Allah ibn Abd-Allah ibn Ubayy

Abdullah ibn Az Zubayr

Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi

Abdullah ibn Jahsh

Abdullah ibn Mas`ud

Abdullah ibn Salâm

Abdullah ibn Umar

Abdullah ibn Umm Maktum

Abîd ibn Hamâl(ar)

Abîd ibn Hunay(ar)

Abjr al-Muzni(ar)

Abu al-Aas ibn al-Rabiah

Abu Ayyub al-Ansari

Abu Bakr Siddiq

Abu Dardaa

Abû Dhar al-Ghifârî

Abu Fuhayra

Abu-Hudhayfah ibn Utbah

Abû Hurayra

Abu Musa al-Ashari

Abu Sa`id al-Khudri

Abu Salama `Abd Allah ibn `Abd al-Asad

Abu Sufyan ibn al-Harith

Abu Sufyan ibn Harb

Abu Talha ibn Thabit

Abu Ubaydah ibn al-Jarrah

Abzâ al-Khuzâ`î(ar)

Adhayna ibn al-Hârith(ar)

Adî ibn Hâtim at-Tâî

Adîm at-Tughlabî ى ٚدأ ٙث ه غت نا

Aflah ibn Abî Qays(ar)

Aflah mawlâ Rasûl Allâh(ar)

Aflah mawlâ Umm Salama(ar)

Aftus(ar)

Ahmad ibn Hafs(ar)

Ahmar Abu `Usayb(ar)

Ahmar ibn Jazi(ar)

Ahmar ibn Mazan ibn Aws(ar)

Ahmar ibn Mu`awiya ibn Salim(ar)

Ahmar ibn Qatan al-Hamdani(ar)

Ahmar ibn Salim(ar)

Ahmar ibn Suwa'i ibn `Adi(ar)

Ahmar Mawla Umm Salama(ar)

Ahyah ibn Umayya ibn Khalaf(ar)

Ahzâb bin Usaid باضحأ ٍ ت ذٛ عأ

`Âisha bint Abî Bakr

Akbar al-Hârithî شث كأ ٙ حساح نا

Akayma al-Laythî حًٛ كأ ٙخ ٛ ه نا‘ مٛ قٔ ٘شْض نا

Akhram al-Hajîmî وشخأ ًٙٛ جٓ نا

Aktal ibn Shumakh ibn Yazîd مت كأ ٍ ت خاًش ٍ ت ذ ٚض ٚ

Akthum ibn al-Jawn ىخ كأ ٍ ت ٌٕج نا‘مٛ قٔ ٍ تا ٙ تأ ًّعأ،ٌٕج نا ذث ع ٖضع نا ٍ ت زق ُ ي

Akthum ibn Sayfî ىخ كأ ٍ ت ٙف ٛ ص ٍ ت ٖضع ناذث ع ٍ ت ذعع

Akydur ibn `abd al-Mâlik ٍ تسذٛ كأ كه ً ناذث ع

Al-Aghar al-Ghifârî ٘ساف غ ناشغلا

Al-Aghar al-Muznî َٙضً ناشغلا

Al-Aghar ibn Yasâr ٍ تشغلا ساغ ٚ لاُٙ ٓج

Al-`Ashî al-Mâzinî ٗش علا ٙ َصاً نا‘ ًّعأ ذث ع ل ا ٍ ت سٕ علا

Al-`Awar ibn Bishâma سٕ علا ٍ ت حياش ت ٘شث ُ ع نا

Al-Adra` al-Aslamî ع سدلا ًٙه ع لا

Al-Adra` ad-Dumrî ع سدلا ٘شًض نا ٕ تأ ذعج نا

Al-Aghlab ar-Râjiz ةه غلا ٙه جع ناضجاش نا

Al-Ahmarî ٘شًحلا

Al-Ahnaf ibn Qays فُ حلا ٍ ت ظٛ ق

Al-Ahaws ibn Mas`ud صٕحلا ٍ ت دٕعغي

Al-Akhnas ibn Khubâb ظُ خلا ٍ ت باث خ

Al-Akhram al-Asadî وشخلا ٘ذع لا

Al-Akhram وشخلا

Al-'Ala' Al-Hadrami

Al-Aqra`a ibn `Abdullah al-Hamîrî عش قلا ٍ ت ل اذث ع ٘شٛ ًح نا

Al-Aqra`a ibn Habis عش قلا ٍ ت ظ تاح ٍ ت لاق ع

Al-Aqra`a ibn Shaqî عش قلا ٍ ت ٙف ش ٙكع نا

Al-Aqrum ibn Zayd وش قلا ٍ ت ل اذث عٕ تأذ ٚص ٙعاضخ نا

Al-Arqam an-Nakha`î ى قسلا ًّعأ،ٙعخُ نا طٔأ ٍ ت شٛ ٓج ٍ ت ٙعخُ ناذ ٚض ٚ

Al-Arqam ibn abi Al-Arqam ى قسلا ٍ ت ٙ تأ ى قسلا

Al-Arqam ibn Jufayna ى قسلا ٍ ت حُ ٛ ف ج

Al-Ashja'e al abdi جش لا ٘ذث ع نا‘ ٍ تسزُ ً نا ثساح نا ٍ ت ٍ تدا ٚص ٘شص ع ناشص ع

Al-Aswad al habashi ٙشث ح نادٕع لا

Al-Aswad ibn Abî al-Aswad ٍ تدٕع لا ٙ تأ ٘ذُٓ نادٕع لا

Al-Aswad ibn Abî al-Bukhtrî ٍ تدٕع لا ٙ تأ ٘شت خث نا

Al-Aswad ibn `Abas ٍ تدٕع لا ظث ع ٍ ت ٍ تءاًعأ ةْٔ

Al-Aswad ibn Abdul Asad ٍ تدٕع لا ذع لاذث ع

Al-Aswad ibn Abdullah ٍ تدٕع لا ل اذث ع ٙعٔذغ نا ٙياًٛ نا‘مٛ قٔ ل اذث ع ٍ ت دٕع لا

Al-Aswad ibn Asram ٍ تدٕع لا وشص أ ٙ تساحً نا

Al-Aswad ibn Halâl ٍ تدٕع لا للْ ٙ تساحً نا

Al-Aswad ibn Hâzim دٕع لا ٍ ت وصاح ٍ ت ٌإف ص ٍ ت ساضع

Al-Aswad ibn `Imran ٍ تدٕعأ ٌاشًع ٘شكث نا‘مٛ قٔ ٌاشًع ٍ ت دٕع لا

Al-Aswad ibn Khalf ٍ تدٕع لا فهخ ٍ ت ثٕغ ٚذث ع ٙششق نا ٘شْض نا

Al-Aswad ibn Khitâma ٍ تدٕع لا ٙ َاُ ك ناحياطخ

Al-Aswad ibn Khuza`î ٍ تدٕع لا ٙعاضخ‘مٛ قٔ ٙعاضخ ٍ ت ًٙه غ نادٕع لا

Al-Aswad ibn Mâlik ٍ تدٕع لا ك ناي ٘ذع لا ٙياًٛ نا

Al-Aswad ibn Nawfal ٍ تدٕع لا م فٕ َ ٍ ت ٙششق ناذه ٕٚخ ٘ذع لا

Al-Aswad ibn Rabî`a ٍ تدٕع لا حعٛ تس

Al-Aswad ibn Rabî`a ٍ تدٕع لا حعٛ تس ٍ ت ٘شكشٛ نادٕعأ

Al-Aswad ibn Salma ل اٍ تدٕع حًه ع ٘ذُ ك نا

Al-Aswad ibn Srîh ٍ تدٕع لا ع ٚشع ًٙٛ ًت نا ٘ذعغ نا

Al-Aswad ibn Sufyân ٍ تدٕع لا ٌاٛ ف ع ٙششق نا ٙئضخً نا

Al-Aswad ibn Tha`luba ٍ تدٕع لا ٙعٕ تشٛ ناحث ه ع ح

Al-Aswad ibn Wahab ٍ تدٕع لا مٛ قٔ،ةْٔ ةْٔ ٍ ت دٕع لا

Al-Aswad ibn Zayd ٍ تدٕع لا ٘ساص َلاذ ٚص

Al-Aswad walid Aamir bin Al Aswad ٍ تشياعذ نأدٕع لا دٕع لا

Al-Asfa` al-Bikrî عف ع لا ٘شكث نا

Al-Asqa` ibn Shrîh عق ع لا ٍ ت ح ٚشش ٍ ت ى ٚشص

Al-Adbat ibn Hayyî طث ض لا ٍ ت ٙٛ ح ٍ ت معص شث كلا

Al-Adbat as-Salmî

Ali Bin Abi Talib

Al-Bara' ibn Mâlik al-Ansârî

Al-Qa'qa'a ibn Amr at-Tamimi(ar)

Ali ibn Abi Talib

Amad bin Abad ٍ تذيأ ٙيشض ح ناذ تأ

Amânâ ibn Qays جا َايأ ٍ ت ظٛ ق ٍ ت ثساح نا ٍ ت ٌاث ٛ ش ٍ ت ك تاف نا ٘ذُ ك نا

Amar ibn al Hârith شً قلإ تأ ٙه ع وٕخ ه كٔ ،ٙعدإ نا لاق ٚ ٌإ ًّعا ٔشًع ٍ ت ثساح نا

Ammar bin Yasir

Amr bin Al`âs

Amr ibn al-Jamuh

Anas ibn Mâlik

An-Nu`aymân ibn `Amr

An-Nu`mân ibn Muqarrin

Aq`as ibn Salma ظع قأ ٍ ت حًه ع‘مٛ قٔ حًه غ ي ٙف ُ ح نا ًٙٛ حغ نا

Arbad ibn Humayr ٍ تذ تسأ مٛ قٔشٛ ًح ٍ تا جضح

Arbad ibn Jabir(ar)

Arbad ibn Makhshî Suwayd ibn Makhshî ٍ تذ تسأ ٙشخي مٛ قٔ ٍ تذ ٕٚع ٙشخي

Arbad Khâdim Rasûl Allâh ذ تسأ وداخ لٕعس ل ا ٗه ص ل ا ّٛ ه ع ىه ع ٔ

Artâ at-Tâî سأجاط ٙ ئاط نا مٛ قٔ جاطسإٔ تأ

Arta ibn Ka`b ibn Shurahil(ar)

Arta ibn al-Munzir جاطسأ ٍ ت سزُ ً نا

A`rus al-Yushkrî طشعأ ٍ ت ٘شكشٛ نأشًع

As`ad al-Khayr شٛ خ ناذععأ‘مٛ قٔ ٌإِ شٛ خ ناذععٕ تأ‘ ّث ش ٚٔ ٌأ ٌٕك ٚ ًّعا ذًحأ

As`ad ibn `Abdullah ٍ تذععأ ل اذث ع ٙعاضخ نا

As`ad ibn Atiya ذععأ ٍ ت حٛ طع ٍ ت ذٛ ث ع

As`ad ibn Hâritha ibn Lawdhâan al-Ansârî ٍ تذععأ ح حساح ٍ ت ٌارٕ ن ٘ساص َلا ٘ذعاغ نا

As`ad ibn Sahal ٍ تذععأ مٓع ٍ ت فٛ ُ ح

As`ad ibn Salama بذععأٌ ٙه ٓش لاحيلع ٘ساص َلا

As`ad ibn Yarbu` al-Ansârî al-Khazrajî ٍ تذععأ عٕ تش ٚ ٘ساص َلا ٙجسضخ نا ٘ذعاغ نا

As`ad ibn Yazîd ٍ تذععأ ٍ تذ ٚض ٚ حكاف نا

As`ad ibn Zrarah ذععأ ٍ ت جساسص ٍ ت طذع

As`ar Waqil شععأ‘مٛ قٔ ٍ تا شعع‘مٛ قٔ شعع

Asad ibn akhi Kadîja ٍ تذعأ ٙخأ حج ٚذخ

Asad ibn Haritha al-`Arabi al-Kalbi ٍ تذعأ ح حساح ًٙٛ ه ع نا ٙث ه ك نا

Asad ibn Karz ٍ تذعأ ٍ تصشك شياع

Asad ibn Sa`ya ٍ تذعأ ٙظشق ناحٛ عع

Asad ibn `Ubayd ٍ تذعأ ٙظشق ناذٛ ث ع ٘دٕٓٛ نا

Asad ibn Zarâra ٍ تذعأ ٘ساص َلاجساسص

Asbagh ibn Ghiyas Awa`tab غث ص أ ٍ ت بات عٔأ،ثاٛ غ

Asîd ibn Abî Unâs ٍ تذٛ عأ ٙ تأ طا َأ ٍ ت ىٛ َص ٙ َاُ ك نا ٙنؤذ نا ٘ٔذع نا

Asîd ibn Abî Usayd ٍ تذٛ عأ ٙ تأ ذٛ عأ

Asîd ibn `Amar ٍ تذٛ عأ ٔشًع ٍ ت ٍص حي

Asîd ibn Jâriya ٍ تذٛ عأ ح ٚساج ٍ ت ذٛ عأ

Asîd ibn Karz ٍ تذٛ عأ ٘شغق ناصشك

Asîd ibn Sa`ya al-Quraydhî ٍ تذٛ عأ حٛ عع ٙظشق نا

Asîd ibn Safwân ٍ تذٛ عأ ٌإف ص

Ash`uth ibn Qays جعش لا ٍ ت ظٛ ق ٍ ت ٘ذعي بشك ٘ذُ ك نا

Ashîm ad-Dabâbî ىٛ شأ ٙ تاث ض نا

Ashrus ibn Ghâdira طششأ ٍ ت جشض اغ ٘ذُ ك نا

Asla` ibn Shrîk عه عأ ٍ ت ك ٚشش ٙجٕ علا ًٙٛ ًت نا

Aslam ىه عأ

Aslam ىه عأ ٘داح لٕعس ل ا ٗه ص ل ا ّٛ ه ع ىه ع ٔ

Aslam ىه عأ ٗنٕي عشي ٍ ت باطخ نا

Aslam Abu Rafa`î ىه عأ ٕ تأ ع فاس ٗنٕي لٕعس ل ا ٗه ص ل ا ّٛ ه ع ىه عٔ

Aslam al-Habashî ىه عأ ٙشث ح نا دٕع لا

Aslam al-Râ`î ىه عأ ٙعاش نا دٕع لا

Aslam ibn `Amîra ىه عأ ٍ ت جشٛ ًع ٍ ت حٛ يأ ٘ساص َلا ٙ حساح نا ذٓش

Aslam ibn Aws ىه عأ ٍ تا طٔأ ٍ ت جشج ت

Aslam ibn al-Hasîn ىه عأ ٍ ت ٍٛ ص ح نا ٍ ت جشٛ ث ج

Aslam ibn Bjra ىه عأ ٍ ت جشج ت ٘ساص َلا ٙجسضخ نا

Aslam ibn Jubayr ىه عأ ٍ ت ٍ تشٛ ث ج ٍٛ ص ح ٍ ت جشٛ ث ج

Aslam ibn Salîm ىه عأ ٍ ت ىٛ ه ع

Asmâ' bint Abî Bakr

Asmâ' bint Umays

Asmâ' ibn Hâritha ٍ تءاًعأ ح حساح ٍ ت ذُْ

Asmâ' ibn Ribân ٍ تءاًعأ ٌا تس ٍ ت ح ٚٔاعي

Asmar ibn Mudris شًعأ ٍ ت طشض ي ٙ ئاط نا

Asram al-Shiqry وشص أ ٘شق ش نا

Asram ibn Thabit ،وشص أ لاق ٚٔ ،وشٛ ص أ ًّعأ ٔشًع ٍ ت ت تا ح ٍ ت ش قٔ ٘ساص َلا ٙع ٔلا

ٙه ٓش لا

Aswad ،دٕعأ ِاًغ ف ٙث ُ نا ٗه ص ل ا ّٛ ه ع ىه عٔ ضٛ تأ

Aswad ibn Abyd ٍ تدٕع لا ضٛ تأ

Aswad ibn `Awf ٍ تدٕعأ فٕع ٙششق نا ٘شْض نا

Aswad ibn Harâm ٍ تدٕعأ واشح

Aswad ibn `Uwaym ٍ تدٕعأ ى ٕٚع ظ ناٙعٔد

At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi

A`yun ibn Duby`a ibn Nâjî ٍٛ عأ ٍ ت حعٛ ث ض ٍ ت حٛ جا َ ٍ ت لاق ع

Azâdh Mard راصأ دشي

Azhar ibn `Abd `Awf شْصأ ٍ ت ذث ع فٕع

Azhar ibn Munqir شْصأ ٍ ت شق ُ ي

Azhar ibn Qays شْصأ ٍ ت ظٛ ق

B

Bilal ibn al-Harith

Bilal ibn Hamama(ar)

Bilal ibn Malik al-Mazni(ar)

Bilal ibn Ribah

Bilal ibn Yahya(ar)

D

Dihyah Kalbi

F

Fadl ibn Abbas

Fatima az-Zahra bint Muhammad

Fatima bint al-Walid ibn Abdi Shams(ar)

Fatima bint al-Walid ibn al-Moughira(ar)

Fatima bint az-Zubayr(ar)

Fatima bint Asad

Fayruz ad-Daylami

H

Habab ibn Mundhir

Habib ibn Zayd al-Ansari

Habibah binte Ubayd-Allah

Hafsa bint Umar ibn al-Khattab

Hakim ibn Hizam

Halimah bint Abi Dhuayb

Hammanah bint Jahsh

Hamza ibn Abd al-Muttalib

Harith ibn Rab'i

Hashim ibn Utbah

Hassan ibn Ali

Hassan ibn Thabit

Hatib bin Abi Balta'ah

Hind bint Utbah

Hudhayfah ibn al-Yaman

Hujr ibn Adi

Hussain ibn Ali

I

Ibrahim Abû Râfa`i(ar)

Ibrahim al-`Adhrî(ar)

Ibrahim al-Ansârî(ar)

Ibrahim al-Ashhali(ar)

Ibrahim an-Najâr(ar)

Ibrahim at-Ta'ifi(ar)

Ibrahim al-Thaqafi(ar)

Ibrahim az-Zuhrî(ar)

Ibrahim ibn `Abdillah(ar)

Ibrahim ibn Hârith(ar)

Ibrahim ibn `Ibad(ar)

Ibrahim ibn `Ibad ibn Asaf(ar)

Ibrahim ibn Jabir(ar)

Ibrahim ibn Khalâd(ar)

Ibrahim ibn Muhammad

Ibrahim ibn Na`îm(ar)

Ibrahim ibn Qays(ar)

Ibrahim ibn Qays ibn Hajar(ar)

Ikrima ibn Abi Jahl

Imran ibn Husain

Isaf ibn Anmar as-Salmi(ar)

Ishaq al-Ghanawy(ar)

Isma`il ibn `Abdillah al-Ghafari(ar)

Isma`il ibn Sa`id ibn `Abid(ar)

J

Jabr

Jabir ibn Abdullah al-Ansari

Jafar ibn Abi Talib

Jubayr ibn Mut'im

Julaybib

K

Ka'b ibn Zuhayr

Khabbab ibn al-Aratt

Khadijah bint Khuwaylid

Khalid ibn al-As(ar)

Khalid ibn al-Walid

Khalid ibn Sa`id

Kharija bin Huzafa

Khawlah bint Hakim

Khubayb ibn Adiy

Khunays ibn Hudhayfa

Khuzayma ibn Thabit

Kinana ibn Rabi`

L

Labid ibn Rabi'a

Layla bint al-Minhal

Lubaba bint al-Harith

Lubaynah

M

Malik al-Dar

Maria al-Qibtiyya

Maymuna bint al-Harith

Miqdad ibn al-Aswad

Mu`adh ibn `Amr

Mu`adh ibn Jabal

Mu`âwiya ibn Abî Sufyân

Mu`awwaz ibn `Amr

Muhammad ibn Maslamah

Munabbih ibn Kamil

Mus`ab ibn `Umair

N

Na'ila bint al-Farafisa

Nabagha al-Ju'adi(ar)

Najiyah bint al-Walid

Nasiba bint al-Harith(ar)

Nasiba bint Ka'b(ar)

Nuaym ibn Masud

Nafi ibn al-Harith

Nufay ibn al-Harith

Nusayba bint al-Harith(ar)

Nusayba bint Ka'b

R

Rab'ah ibn Umayah

Rabiah ibn Kab

Rabi'ah ibn al-Harith

Ramlah bint Abi Sufyan

Rufaida Al-Aslamia

Ruqayyah bint Muhammad

Rumaysa bint Milhan

S

Sa`sa`a ibn Suhan

Sa`d ibn Abî Waqâs

Sa`d ibn ar-Rabi`

Sa`d ibn Malik

Sa`d ibn Mu`âdh

Sa`d ibn Ubadah

Sabra ibn Ma`bad

Sa`îd ibn Âmir al-Jumahi

Sa`îd ibn Zayd

Safana bint Hatim at-Ta'i(ar)

Safiyyah bint ‘Abd al-Muttalib

Safiyya bint Huyayy

Safwan ibn Umayya

Salama ibn al-Aqwa

Salim Mawla Abi Hudhayfah

Salma bint `Amir(ar)

Salma bint Umays

Salma bint Sakhri ibn `Amir (Umm al-Khayr)

Salman al-Fârisî

Sahl ibn Sa'd

Sahla bint Suhayl

Salit bin 'Amr 'Ala bin Hadrami

Sakhr ibn Wada`a(ar)

Sakhr ibn Wadi`a(ar)

Samra ibn Jundab

Saraqa ibn `Amru(ar)

Sawda bint Zam`a

Shams ibn Uthman

Shurahbîl ibn Hassana

Shayba ibn `Uthman al-Awqas(ar)

Sirin bint Sham'un

Suhayb ar-Rumi

Suhayl ibn Amr

Sumayyah bint Khayyat

Suraqa bin Malik

T

Talhah ibn Ubaydullah

Tamim Abu Ruqayya (see also Bayt Jibrin)

Tamim al-Dari

Thabit ibn Qays

Thumamah ibn Uthal

Thuwaybah

U

Ubayd Allah ibn Abd Allah

Ubaydah ibn al-Harith

Ubayda ibn as-Samit

Ubayy ibn al-Qashab al-Azdi(ar)

Ubayy ibn Ka'b ibn Abd Thawr al-Muzni(ar)

Ubayy ibn Ka'b ibn Qays

Ubayy ibn Malik al-Qachiri(ar)

Ubayy ibn Mu'adh ibn Anas(ar)

Ubayy ibn Shriq(ar)

Ubayy ibn Thabit al-Ansari(ar)

Ubayy ibn Ujlan ibn al-Bahili(ar)

Ubayy ibn Umar(ar)

Ubayy ibn Umayya ibn Harfan(ar)

Umar ibn Abi Salma(ar)

Umar ibn al-Khattab

Umar ibn Harith

Umar ibn Sa'd(ar)

Umayr ibn Sad al-Ansari

Umayr ibn Wahb

Umamah bint Zaynab

Umm Ayman (Baraka bint Tha'laba)

Umm Hakim

Umm Haram(fr)

Umm Kulthum bint Abi Bakr

Umm Kulthum bint Asim

Umm Kulthum bint Muhammad

Umm Kulthum bint Uqba

Umm Ruman bint `Amir

Umm Salamah

Umm Sharik

Umm Ubays

Umm ul-Banin

Uqbah ibn Amir

Urwah ibn Mas'ud

Urwah ibn Zubayr

Usama ibn Zayd

Utbah ibn Ghazwan

Utba ibn Rabi'ah

Utban ibn Malik

Uthal ibn Nu'man al-Hanafi(ar)

Uthman ibn Affan

Uthman ibn Hunayf

Uthman ibn Madh'un

Uways al-Qarni

W

Wahb ibn `Umayr

Wahshî ibn Harb

Z

Zayd al-Khayr

Zayd ibn al-Khattab

Zayd ibn Arqam

Zayd ibn Harithah

Zayd ibn Thabit

Zayd ibn Sahl(ar)

Zaynab bint Ali

Zaynab bint Jahsh

Zaynab bint Khuzayma

Zaynab bint Muhammad

Ziyad ibn Abi Sufyan

Zubayr ibn al-Awwam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->