YOGA : TANTRA - MANTRA

Patanjali Yoga Pradip S.H. Gita Press 100.00 Patanjal Yoga Darshan S.H. 195.00 YogasanaurSwasthya H. 60.00 Shata Chakra Nirupanam S.H. 20.00 Yoga : Siddhanta&sadhana H. 75.00 Kundalini Shakti &Dhyan Yoga H. 150.00 HathayogaPraddep S.H. 70.00 GherandaSanhita S.H. 20.00 Shiva Sanhita S.H. 50.00 Shiva Swarodya S.H. 25.00 Kali Kala Vilas Tantram S. Rare 500.00 Purashchayarnavama Tantram 4 Vols. S. Rare 1000.00 BrihadTantrasar S.H. in 2 Vols. 1500.00 AsliPracheenMahaindrajal H. 501.00 ShavarTantraShastra H. 60.00 VipattinasakTotka H. 45.00 Kali Kitab S.H. 150.00 Kali Tantra S.H. 45.00 Kamaratna S.H. 100.00 YantraChintamani S.H. 60.00 GayatriTantra S.H. 15.00 DamarTantra S.H. 75.00 BhutDamarTantra S.H. 75.00 NetraTantram S.H. 450.00 SarvollasTantram S.H. 200.00 SharadaTilakaTantram S.H. 2 Vols. 800.00 RudryamalTantram S.H. 2 Vols. 750.00 ShyamaRahasyaTantram S.H. 200.00 AghoriTantra S.H. 20.00 GauriKanchalikaTantram S.H. 25.00 Dhanwantritantra S.H. 40.00 Gupta SadhanTantra S.H. 20.00 MaheswariTantra S.H. 10.00 AsuriKalpa S.H. 5.00 Saubhagya Lakshmi S.H. 20.00 KryoddishMahatantra S.H. 60.00 KryoddishTantra S.H. 20.00 UddishTantra S.H. 20.00 KarpurStawa S.H. 12.00 Mantra Mahodadhi S.H. 450.00 Mantra Mahodadhi S.H. in 2 Vols. 1200.00 Mantra Maharnava S.H. in 3 Vols. 1200.00 KularnavaTantra old 1884 in S.R. 300.00 Kali Puja E. 160.00 Yogini Tantra S.H. 225.00 GyanarnavaTantra S.H. 225.00

600.00 Neel SaraswatiTantra S.H.00 TantrikaVangmaya Men ShaaktaDrsiti H 100. 250.H.H.00 RavanaSanhita S. for Telisman 40.00 DurgaSaptashati S. Bold Letter 80.00 st MahakalSanhita S.00 DurgaSaptshati S. 400. 100.KularnavaTantra S. Big 500.00 Devi Mhatmya (DurgaSaptshati) S. 300.00 Nityotsava S.00 DurgopasanaKalpadruma S.00 Mantra Sagar H.00 Yoni Tantra S. 100.00 DattatreyaTantra S.H.00 UddamareswarTantra S.H.00 GayatriRahasya S. 195.00 Kama Kala Vilasa S.00 Shatru Shaman S.00 BaglamukhiSadhana S. 50.H. 295. 100. 35.H. 50.H. 450.H. 100.00 MaliniVijayottarTantrama S. 1 vols.00 GayatriTantrama S.H.H. 5 Vols.00 Karma Dipika S.00 Tantramoda& Shiva Tandava S.00 GayatriMahamantama S.00 Kali Rahasyam S. 220.H.H.H.H. 125.00 AnandakalpaTantra S. Big Type 75.H.H.H.00 Tantraloka S.00 Tone Totake H.00 KaulvaliNirnaya S.H.H.H. 600.H. 20.H. 75. 500.H.00 VarivasyaRahasyam S. 30. 60. 100.00 Naksha-e-Sulamani H.00 ShriVidyaSadhana S. 40.H.00 ShaktaPramoda S.H.00 AkashBhairavakalpama S.H. 60.00 DurgaSaptashati S.H.H. 60.00 MaheswatTantra S. 100. 75.00 Varna BeejPrakasha S.00 MahanirvanaTantra S. 75. 150. 70. 2500.00 MahayakshiniSadhana S.00 Gita for TELISMAN (1 X ¾) S.H. 250.00 Siddha NagarjunaTantra S.H. 25.00 A Peep into the tantraloka& our CultyralHoritage E 100.00 PratyabhigyaHridayam S.00 Mantra Rahasya S. 75.00 Vashikarana Mantra Big H. 150. 70.H.H.00 VigyanBhairava S. 75. 160.H.00 BaglamukhiRahasyam S. 240. 250.H. 240.00 HanumadRahasyam S.00 .H.H.00 SaundaryaLahari S.H.00 EkJata Tara Tantra S. 40.

2 Vols.H. 1000. 300.00 PrapancchasarSangraha S.H.00 KauvaTantra H. 1500. S. 45.00 . 40.H. in 2 Vols.00 SamayacharTantrama S.SwachhandaTantrama S.00 Tantrasar in 2 Vols.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful