idnaMakx: 24 jaulaO 2010

paur]Ya lagna kMxa kxrtaM
Mata?
kxrtaata?
maanasaSaas~aIya kxarNaimamaMasaa

1. lahanapaNaI vaiDlaaMnaI ‘hVarr maUivh na paahU idlyaanao dbalaolaI ija&aasaa paUNa_ kxrNyaasaazI
2. paoparmaQaIla baatamyaa vaacaUna ‘TorrIJama’ baÕlacao AaOtsauWya
3. AByaasaata ba`mh AaiNa maayaa ha GaaoL kxaya Aaho tao na samajalyaamauLo
4. paavaDr ilapaisTkx ijarvaNaarI jaagaa paahNyaacaI {tsaukxtaa
5. vaaGaasamaaor SaoLIlaa kxaya vaaTtao yaacaI AnauBaUtaI GaoNyaasaazI
6. ‘navyaa manaUitala, navyaa dmaacaa SaUr iSapaa[_ Aaho; kxaoNa malaa namavaU Sakxtaao tao maI paaho’ yaa Ba`amakx
samajautaI paaoTI
7. {dU_ SaayarItaIla laaoBasavaaNyaa SabdaMnaa BaulaUna
8. gaÔopaMcaivaSaIta icaMcaocao JaaDdoKaIla icanaar vaRXa idsatao mhNaUna
9. ‘pataI patnaI hI saMsaar rqaacaI daona caakox Aahota’ ho saaihtyaMata vaacalyaamauLo
10. “iSakxar kxrnao kxao Aayao, iSakxar hao kox calao” ho ihMdI isanaogaIta eokUxna
11. ‘is~aya:cair~ama\, paur]Yasya Baagyama\; dovaao na jaaNaaita, kuxtaao manauYya:’ yaa saMskRxta vacanaalaa Aavhana
doNyaasaazI
12. [MTrnaoTvar idsaNaaro vhVlaoMTa[na Do cao maaohmaya ica~a baGaUna
13. maaJao vaiDla eifxiSaeMT paalakx isaÓ Jaalao naahI, maI hao{na daKavaInaca\ yaa ijaÕInao
14. saasaUcaI jaavayaMavarIla maayaa AnauBavaNyaasaazI
15.
dusarIkxDo kuxzoca kxta_Rtva gaajavaayacaI saMQaI na imaLalyaamauLo
16. FlaiT_ngalaa maOi~aNaInao nakxar idlyaamauLo
17. svata:caa har Gaatalaolaa fxaoTao Aalbama banavaNyaasaazI
18.
‘baabaa’ hI {paaQaI imaLvaNyaasaazI
19. ‘maQaucaMd`’ mhNajao kxaya tao jaaNaUna GaoNyaasaazI
20.
‘htaaSa’ yaa SabdacaI vyaaKyaa kxrNyaasaazI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful