±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

A±ÜìOæ

Copy Rights declaration
Cover page design: Manjunath M.D.

TÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì

Gí.Ë. PÝÊÜáñ… AÊÜÄWæ

Êæã¨ÜÆ ÊÜÞñÜá
®Ý®Üá

WÜágÃÝ£®ÜÈÉ BÃÜá ÊÜÐÜì ®èPÜÄ
ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá. ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÆÃÜá ÖÜáqr¨Ü
FÃÜá PÜÃÜÊÜå…Óܨ…®ÜÈÉ Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜì ÊÝÓÜ
ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá. ÊÜáÖÝñܾ WÝí— ÊÜáñÜᤠÓܨÝìÃ…
±ÜpæàÆÄWæ g®Ü¾ËñÜá¤, Cwà B«Üá¯PÜ »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá°
±ÜÅ»ÝËst ®ÝvÜá A¨Üá. ÊÜáÖÝñܾÃÜ ÊÜáÖÝñ澿á®Üá°
¹wÔ ÖæàÙÜáÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ. ±ÜpæàÆÄÆÉ©¨ÜªÃæ
»ÝÃÜñÜÊÜâ Jí¨Üá ÃÝÐÜóÊÝX EÚ¿áᣤÃÜÈÆÉ.
CíñÜÖÜ WÜágÃÝñ… ÃÝgQà¿áÊÝX »ÝÃÜñܨÜ
CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜíñæ GíñÜÖÜ ®ÝÀá±ÝwWæ CÚ©¨æ!
C¨ÜÃÜ PÝÃÜ|Êæà®Üá? Gí¨Üá ®Ý®Üá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜá bí£Ô¨æªà®æ.
ÁãàWÝÁãàWÜ: WÜágÃÝ£®Ü ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ E¨Ü¿á
ÊÝÀáñÜá. B ÃÝg嬆 AÔ¾ñæ¿áá ±Üâ®ÜÃÜáijàÊÜ®ÜWæãíwñÜá. B ÊÜáãÆPÜ Cwà
»ÝÃÜñÜPæR Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ¿á ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. DWÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü B¨ÜÂíñÜ WÜágÃÝñ…
ÊÜÞ¨ÜÄ GíŸ PÜƳ®æ¿áá ÖæãÙæ¿áᣤ¨æ. C¨ÜÃÜ PÜñÜêì ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿á
ÊÜÃÜ®Üá° ÃÝÐÜó¨Ü ˨ÝÂÊÜíñÜ ¿ááÊÜ g®Üñæ¿áá »ÝÃÜñÜ¨Ü ŸÖÜá¨æãvÜx, ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ
HPæçPÜ ÓÜã¿áì Gí¨Üá ÖæãWÜÙÜᣤ¨æ. ¿ÞÊÜ J| ԨݜíñÜPÜãR PÜoár¹àÙܨæ BÃÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ñܮܰ ÃÝgÂÊÜ®Üá° GÆÉ Ë«Ü¨ÜÆãÉ ÃÝÐÜó¨Ü ®ÜíŸÃ… J®… BX ÊÜÞw¨Ü
DñÜ®Ü PÜÅñÜá ÍÜQ¤, aÝÄñÜÅ$ÂÍÜá©œ ÊÜáñÜᤠ¯ÐÜRÙÜíPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° PܮܰwWÜÃÜá £Ú¿á¸æàPÜá.
ÖÜí©Àá¨Üª FÃÜá ÖæàWæ ÍÜá¨ÜœÊæäà ÖÝWæ ¯í¨ÜPÜÄÃܸæàPÜá GíŸ ¨ÝÓÜÃÜÊÝ~
¿áíñæ Êæãà©¿á®Üá° ñæWÜÙÜáÊÜâ¨Ü®æ°à HPæçPÜ PÜÓÜáŸá ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ
CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ÓæPÜáÂÆÄÓ…rÃÜá g®Ý¼±ÝÅ¿á¨Ü
ÖÝ© ñܲ³ÓÜáÊÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÓÜñÜñÜÊÝX ñæãvÜX¨ÜªÃÜã C£¤àb®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ
WÜágÃÝ£®Ü g®Üñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ±ÜÅaÜívÜ ŸÖÜáÊÜáñÜ©í¨Ü WæÈÉÔñÜá.
®Ü®ÜWæ DWÜÆã WÜágÃÝ£®Ü ÓÜí±ÜPÜì˨æ. BWÝWæY AÈÉWæ ÖæãàWÜáñæ¤à®æ. AÈÉ¿á
5

g®ÜiàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÃÝgQà¿á £ÃÜáÊÜâWÜÙÜ®Üá° PæàÚ £Ú¿ááñæ¤à®æ. ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉ
ÊÜáãÃÜ®æà GÃÜvÜá ŸÖÜáÊÜáñܨæãvÜ®æ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áá PܯÐÜu C±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜì
»ÝÃÜñÜ¨Ü ±Üūݯ¿Þ¨ÜÃæ PÜÙæ¨Ü AÃÜÊÜñÜᤠÊÜÐÜì©í¨Ü B¦ìPÜÊÝX, ®æç£PÜÊÝX,
ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX »ÜÅÐÜrÊÝXÃÜáÊÜ »ÝÃÜñÜÊÜâ GÆÉ ÄࣿáÆãÉ ±ÜűÜíaÜ¨Ü ®ÜíŸÃ…
J®… ÃÝÐÜóÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. DWÜ PæãÙæñÜá ®ÝÃÜᣤÃÜáÊÜ ŸvÜñÜ®Ü, hÝ£à¿áñæ,
ÓÝÊÜÞiPÜ A®Ý¿á, Êæäàoá¸ÝÂíQ®Ü ÊÜáñÜ «ÝËáìPÜ JvÜPÜá, ÓÜíÊæà¨Ü®ÝÃÝ×ñÜÂ
ÊÜáñÜᤠPÜñÜìÊÜÂ×à®ÜñæWÜÙÜá ñæãÙæ¨ÜáÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá GíŸ PÜƳ®æ ®Ü®ÜWæ GÐæãrà ¸ÝÄ
Ÿí©¨æ.
D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ aÜáÃÜáPÜá Ÿá©œ¿á, ÊÜ꣤±ÜÃÜ
¨ÜáwÊæá¿á, A±ÜÃÜã±Ü¨Ü «æç¿áì¨Ü, ÓÜÌñÜíñÜÅ Ÿá©œ¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì. AÊÜÃÜ ÇæàS®Ü
ÊÜáñÜᤠ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° PÜ®ÝìoPÜ¨Ü g®Üñæ ÊÜááX¹¨Ü᪠K¨ÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá Êæãà©¿á
ÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÓÝPÜÐÜár ËÐÜ¿á ÓÜíWÜÅ×Ô ŸÃæ©ÃÜáÊÜ D ±ÜÄaÜ¿ÞñܾPÜ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá°
K¨ÜáWÜÃÜá C®Üã° Öæbc®Ü BÓæ§Àáí¨Ü K¨ÜáñݤÃæíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ ®Ü®ÜX¨æ. C®Üã° ÖæaÜác
ËÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠËÍæÉàÐÜOæÁãvÜ®æ ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá
C®æã°í¨Üá WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áÇæí¨Üá BÎÓÜáñæ¤à®æ.

GÓ….GÇ…. »æçÃܱܳ
ÊæáçÓÜãÃÜá
23.4.2008

6

®Ü®Üá°w
±ÜÅ£ ÍܯÊÝÃÜPÜãR ÖæãÓܨæãí¨Üá ËaÝÃÜ
ÊÜ®Üá° ÖæQR ñÜí¨Üá ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWÜíñÜã
ÃÜã{¿ÞX ¹qr¨æ. ÖÝWæ ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá°
¯àÊÜâ PݨÜá K¨ÜᣤàÄ. ®Ü®Ü° GÐæãrà K¨ÜáWÜÃÜá
D ÍܯÊÝÃÜ¨Ü AíPÜ|ÊÜ®Üá° K©¨Ü ÊÜáÃÜáPÜÒ|Êæà
ÊÜááí©®Ü
ÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã
PÝ¿ááÊÜ
PÝ¿áPÜ BÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ. ÍܯÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã
PÝ¿ááÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ, ¯ñÜÂÊÜä ¯à®æàPæ
ŸÃæ¿á¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÊÜÃÜá, ÓÜÆÖæ
¯àw¨ÜÊÜÃÜã ÓÝPÜÑr¨ÝªÃæ. CÊæÆɨÜQRíñÜ
BÍÜc¿áì ñÜÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ ÍܯÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã PݨÜá, BÓæ§Àáí¨Ü K©¨Ü
ÇæàS®ÜWÜÙæà "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' GíŸ ÖæÓÜÄ®Üw ±ÜâÓܤPÜÊÝX Ÿí¨ÝWÜÆã ÊÜááX¹¨Üáª
SÄà©ÓÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ²Åà£!
CíñÜÖÜ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° PÜívÝWÜÇæÆÉ ®Ý®Üá ±æÅàÃæà²ñÜ®ÝX¨Ü㪠C¨æ.
PÜÙæ¨Ü Gíoá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÓÜñÜñÜÊÝX AíPÜ| ŸÃæ¿ááñݤ ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ ®Ý®Üá,
±ÜâÓܤPÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜ ÓÝÖÜÓÜPæRàPæ PæçÖÝPܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÝPÜÐÜár ÓÜÆ Aí¨Üá
Pæãíw¨æªà®æ.
B¨ÜÃæ PÝÆ PÜãw Ÿí©ÃÜÈÆÉ.
""ÓæãPÜR®Üã° ÓÜí±Ý©ÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. WÜÊÜìÊÜ®Üã° WÜÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá'' Gí¨Üá
®Üí¹¨ÜÊÜ®Üá ®Ý®Üá. AÐÜrPÜãR ÓæãPÜáR, WÜÊÜìWÜÙÜá ±ÜâPÜRpæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá
ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° aæ®Ý°X £Ú¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜÐærà ÖÜsÜPæR ¹¨Üªíñæ ÊÝ©ÓÜÆá, ±ÜÅ£ÊݨܨÜ
±ÜoárÖÝQ CñÜÃÜÃÜ ¸ÝÀá ÊÜáábcÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ. B¨ÜÃæ PæÆÊæäÊæá¾ £àÊÜÅñÜÃÜ ËÃæãà«Ü
G¨ÜáÃݨÝWÜ ®Ü®Ü° ®Üí¹Pæ¿á ŸWæY ®Ü®æã°ÙÜWæà ÓÜ|¡ A®ÜáÊÜÞ®Ü, BñÜíPÜ ÊÜáãw¨Üãª
C¨æ. ÖÝWæ A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãw¨ÝWÜÇæÆÉ WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
®æ®Ü±ÝWÜáñݤÃæ. ®Ü®Ü° ËÍÝÌÓÜ WÜqr¿ÞWÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá ÓÜ|¡ ÓܧÚà¿á ±Ü£ÅPæÀáí¨Ü
7

AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÊÜÃæWÜã qàPæ, ¨ÜãÐÜOæWæ WÜáÄ¿Þ¨Ü ÊÜÂQ¤ AÊÜÃÜá.
AíñÜÖÜ "ÊÜÞ®…ÓÜrÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá'WÜÙÜ ËÃæãà«ÜÊÜ®Üã° ÇæQRÓܨæà ñÜÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿á®Üá°
¹vܨæ ÓÝ—Ô¨ÜÊÜÃÜá Êæãà©. ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜ ÊÜÞÃÜ|ÖæãàÊÜáPæR PÝÃÜ|ÊݨÜ
WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü PÜÒÊæá, ËÐÝ¨Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÓܳÐÜrÊÝX "®æãà' G®Üá°ÊÜ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¨æÌàÑÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÝPÜÑr¨ÝªÃæ. ""WÜágÃÝñ… ÊÜÞvæÇ… Aí¨ÜÃæ
2002®Üá° ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æWæãÚÓÜáÊÜâ¨æà?'' Gí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã Ôqr¯í¨Ü PæàÚ¨ÜÃæ
""ÖÝWݨÜÃæ ¯àÊÜâ Wæãà«ÝÅ ÃæçÆá ¨ÜáÃÜíñÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜᣤàÃÝ?'' Gí¨Üá Êæãà©
±ÜÅ£ ±ÜÅÍæ° ÖÝPÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÓæãQR¯í¨Ü PÜãw¨ÜªÃÜã AÊÜâWÜÙÜÈÉ ñÜPÜì˨æ.
®ÝÊæàPæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° CÐÜr±ÜvÜáñæ¤àÊæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÆãÉ JŸº Êæãà© C¨ÝªÃæ!
ËáXÇÝX ®ÝÊÜâ Êæç¿áQ¤PÜ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÍÜá¨ÜœaÝÄñÜÅ$ÂÊÜ®Üá°
Öæãí©¨ÜªÃÜÐærà WÜÊÜìÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ®Ý®Üá ŸÃæ¿ááÊÜ
Êæã¨ÜÆ ±ÜâÓܤPÜ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà Êæãà©¿áÊÜÃÜ ŸWæX®Ü¨ÝªX¨æ.
AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜñÜ㤠AaÜcÄ¿ÞX PÝvÜáñݤÃæ.
AÊÜÃÜ ŸWæY ÁãàbÔ¨ÝWÜÇæÆÉ AaÜcÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ AaÜcÄ¿á ¸æ®Üá°ÖÜ£¤
ÖæãÃÜpÝWÜ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü Êæáç®ÜËÃæàÚÓÜáÊÜ ±ÜâoWÜÙÜá ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤ Öæãà¨ÜÊÜâ.
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ÊÜááí¨æ ñæÃæ©vÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° CÈɨæ.
D ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ®Ý®æÐÜár ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æªà®æ Gí¨Üá £à±Üâì PæãvܸæàPݨÜÊÜÃÜá
¯àÊæà.

B»ÝÄ
˨æàÍÜ

±ÜÅÊÝÓÜPæR Ԩܜñæ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ JñܤvÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã D ±ÜâÓܤPܨÜ
PÜÃÜvÜá ±ÜÅ£¿á ÊæáàÇæ PÜOÝ¡wÔ, ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üá° ÓÜıÜwÔ, A¯ÔPæ ŸÃæ¨ÜáPæãor
TÝÂñÜ ÓÝ×£ GÓ….GÇ…. »æçÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ ®Ý®Üá B»ÝÄ.
CíñÜÖÜ Jí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ¨Ü PÜƳ®æ¿á®Üá° ¹£¤¨Ü ÖÝWÜã A¨Ü®Üá° PÜê£XÚÓÜÆá PÝÃÜ|
ÃÝ¨Ü "BÔàÊÜÞ' ¯¿áñÜPÝÈPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ, Óæ°à×ñÜ ÊÜáÖæàÍ… ±ÜÅ»ÜáWæ,
D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° A£ ÎàZÅÊÝX ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜÈÉ GÆÉ Äà£Àáí¨ÜÆã ®æÃÜÊÝXÃÜáÊÜ
B£¾à¿á Óæ°à×ñÜÃÝ¨Ü aæçñܮܠÖæWÜvæ, ÎÅàÍÜ ±Üâ|aÜ, ÎÅàÊÜñÜÕ AwWÜ, Pæ.GÓ…. gWܮݰ¥…,
ÊÝ©ÃÝh… AÊÜÄWæ,
APÜR®Ü ²Åà£, ÊÝñÜÕÆ ¯àwÃÜáÊÜ ÍÜÎÃæàTÝ ÖæWÜvæWæ,
®Ü®Ü° GÆÉ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üã° AaÜácPÜpÝrX ±ÜÅPÜqÓÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝWÜã PÜÐÜr PÝƨÜÈÉ
ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü Gí.G. ÓÜáŸÅÖܾ|Â,
ÓÜ¨Ý ¸æíWÝÊÜÈWæ ¯ÆáÉÊÜ, ¸æ®Üá°ñÜqr ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜ ®Ü®Ü° ®æbc®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃݨÜ
ËÍæÌàÍÜÌÃ… »Üp… AÊÜÄWæ
ÖÝWÜã K¨ÜáWÜÃÝ¨Ü ¯ÊÜáWæ ®Ý®Üá B»ÝÄ.

±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ
Ëg¿á PÜ®ÝìoPÜ

8

9

Êæãà© ÖÝ©¿á £ÃÜáÊÜâWÜÙÜá
1. WÜágÃÝñ…®Ü ñæãào¨ÜÈÉ AÃÜÚ¨Ü "²àÆã ´ÜäÇ…'!
2. ¸ÝÆ嬆 ¸æÃÜWÜá
3. Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖÜãÃÜ| AÃÜÓÜáñݤ ±Ü¿á|
4. H®Ý¨ÜÃÜã K¨Üá C£ÖÝÓÜ&ÓÜíÓÜ¢ñÜ K¨Üá
5. g®ÜÓÜíZ&G¹Ë² Óݧ±Ü®æ ÓÜíZ¨Ü ŸÆÊÜ«Üì®æ
6. h沿áÊÜÃÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ, ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ŸÙÜáÊÜÚ
7. A¨æãí¨Üá Êæá„®ÜËÃæàÚÓÜáÊÜ ÓÝÖÜÓÜ
8. Êæãà© "Öݲ ®Üã C¿áÃ…' Gí¨ÜÃÜá, ÊÜÊÜÞì ÖèÖÝĨÜÃÜá!
9. B ËÎÐÜr ±ÜÅÁãàWÜPæR ËÍÝÌÓܨæªà PæãÃÜñæ
10. C±Ü³ñæã¤í¨Üá £íWÜÙÜ ÊÜ®ÜÊÝÓÜ¨Ü ŸÚPÜ....
11. g®ÜñÝ ±ÜûÜ¨Ü ±ÜñÜ®Ü ¹h沿á g®Ü®Ü
12. ËáàÓÜÇÝ£ GíŸ PÝíWæÅÓ…®Ü Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£
13. »ÜãËá AÆáXñÜá ÔSVÃÜ PÜWæãYÇæ¿ÞÀáñÜá
14. 1969ÃÜ PÜÃÝÙÜ ®æ®Ü±Üâ
15. ÃܥܿÞñæÅWÜÙÜ ÃÜãÊÝÄ ¿ÞÃæí¨Üá £Ú©ÃÜáËÄ?
16. g®ÜñݨÜÙÜ&¹hæ² Êæá„£Å, »ÜËÐÜÂQRÃÜÈÆÉ TÝ£Å
17. ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá ÃÝgQà¿áPæR AƳËÃÝÊÜá
18. ÊÜáñæ¤ PÜÃæÀáñÜá ÃÝgQà¿á
19. ¹W… ´æ„p…
20. AíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá IÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ
21. AÊÜÃÜá qàPÝPÝÃÜÄWæàPæ EñܤÃÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ?
10

13
18
26
30
36
40
44
48
52
58
62
66
70
76
82
86
90
94
100
108
112

22. ®Ü®Ü° ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜsÜÊÜÞÄ G®Ü°Æá ¯®ÜWæ A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?
23. Êæãà©&BvÝÌ~ ÖæãàÈPæ¿áÆãÉ ÖÜáÃÜáÚñÜá¤
24. Impossible ±Ü¨Ü¨ÜÇæÉà I' m possible GퟥÜì˨æ
25. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ J®… væà ÊÜÞÂa…
26. Wæãà«ÝÅ ÓÜñÜÂPæR ŸáTÝì ñæãwÓÜÖæãà¨Ü ÓæPÜáÂÆÄÓ…rWÜÙÜá
27. ÊݨÜQRÚ¨Ü ÊÝg±æàÀá
28. Êæãà©Ááí¨ÜÃæ Êæãàw, ¯àÊÜâ J²³, ¹w
29. WÝ© ÊæáàÇæ Êæãà©
30. ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPݨÝWÜ AÊÜÃÜá ÊÜááWÜáÊÜÞ¾X CÃÜᣤÃÜÈÆÉ
31. C¨Üá ŸÄà ®Ü®æã°Ÿº®Ü ®æãàÊÜÆÉ, I¨Üá Pæãàq g®ÜÃܨÜáª
32. ËáÓÜrÃ… ŸhÝh… ¯ÊÜá¾ ÇæPÝRaÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝÌËá?
33. PæãaæcÀáí¨Ü PæãaæcWæ ÖÝÄ ÃæãàWÜ ÖÜÃÜvÜáÊÜ ®æã|WÜÙÝWܸæàw
34. Êæãà© ¯¨æàìÍܮܨÜÈÉ Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…
35. ÊÜáPÝvæ ÊÜáÆX¨Ü ¹hæ² ÇæPÜR
36. ±ÜÅgÌÈÔñÜá WÜágÃÝñÜá
37. ÊݱÜÓ… Ÿí¨Ü ËàÓÝ
38. ÖæaÜácñݤ Öæãà¨Ü Êæãà© ±ÜÅ»æ üà~ÔñÜá, ŸívÝ¿á¨Ü Öܸæ
39. ÓÜÃÜÓÜÌ£Wæ ±Üâ®Ügì®Ü¾
40. WÜvÜÓÜá ®Ý¿áPܮܨÜ᪠A±Ü³o ÊÜáWÜá Ö܃¨Ü¿á
41. AS¤Ã… ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá Óæãà¯¿Þ K©¨ÜÃÜá
42. ÃÝÐÜó¨Ü ®ÜíŸÃ…&1 ÊÜááSÂÊÜáí£Å, ÊÜááí©®Ü ±Üūݯ ÊÜáí£Å

120
126
130
138
142
148
154
158
162
166
172
178
184
192
200
206
212
218
226
236
242

1
WÜágÃÝñ…®Ü ñæãào¨ÜÈÉ
AÃÜÚ¨Ü "²àÆã ´ÜäÇ…'!
AÊÜ®Ü KÃÜWæ¿á WæÙæ¿áÃæÆÉ Bo, Fo, aæÇÝÉoWÜÙÜÈÉ ÊæáçÊÜáÃæ¿áᣤ¨ÜªÃæ
ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨Ü ¸ÝÆPÜ®æ㟺 ÊÜåè®ÜÊÝX A¨æà®Ü®æã°à «æà¯ÓÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü
ÊÜåè®Ü¨æãÙÜWæ ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ¸æà±ÜìwԨܪ AÓÜÊÜÞ®ÜñæÁávæWæ AÓÜÖÜ®æÀáñÜá¤.
ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®æ°à ñÜÆÉ|WæãÚԨܪ AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á ŸWæY BPæãÅàÍÜËñÜá¤.
±ÜÅWÜ£¿á ÖÝ©¿á®æ°à PÝ|¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§¿á ŸWæY £àÊÜÅ AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜËñÜá¤.
AíñÜÖÜ AÓÜÖÜ®æ, BPæãÅàÍÜ, AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÙÜ gñægñæWæà B ±æäàÃÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü
Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ñܮܰ g®ÜÃÜ®Üá° gñܮܩí¨Ü Jí¨ÜáWÜãwÓÜáÊÜ PÝÙÜiÀáñÜá¤,
²Åࣿáã CñÜá¤, hÝ£ÃÜ×ñÜ ÓÜÊÜÞgÊæäí¨Ü®Üá° PÜoárÊÜ PÜ®ÜÔñÜá¤. CÊæÆÉÊÜâWÜÙÜã
Jí¨ÜáWÜãw¨ÝWÜ AÊÜ®Ü PÜƳ®æ¿áÈÉ PÜáwÁãv橨æªà ""²àÆã ´ÜäÇ…''!
ÓÝÊÜޮܠÖÜávÜáWÜÃæÆÉ Öæãàí ÊÜP…ì ŸÃæ¿áÆã Öæ|WÝvÜáÊÜ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ D
¸ÝÆPÜ Aí©®Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®æ°à b£Åst ®ÝoPÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨Üá GÆÉÃÜ®Üã°
aÜQñÜWæãÚÔ¨Ü. BñÜ ÃÜbԨܪ ""²àÆã ´ÜäÇ…''(ÖÜÙÜ© ÖÜãÊÜâ) GíŸ HPÝíPÜ ®ÝoPÜ
WÜágÃÝ£®Ü AíWÜÙܨÜÈÉ BÍÝÊÝ¨Ü¨Ü ÊæãWæãYí¨Ü®Üá° AÃÜÚÔñÜá¤.
AÐÜrPÜãR ""²àÆã ´ÜäÇ…''®ÜÈÉ H¯ñÜá¤?
AÊÜÙæ㟺ÙÜá ¨ÜÈñÜ ÊÜá×Ùæ. BPæWæãí¨Üá ÊÜáWÜáËñÜá¤. JÊæá¾ A®ÝÃæãàWÜÂPæR
ñÜáñݤ¨Ü B ÊÜáWÜá ÖÝÔWæ ×wÀáñÜá. B¨ÜÃæ ¨ÜÈñÜÙÝ¨Ü PÝÃÜ| BPæ¿á ÊÜáWÜáËWæ
bQñæÕ ¯àvÜÆá ¿ÞÃÜã J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÊÜìÓÜíWÜ ±ÜÄñÝÂXWÜÙÝ¨Ü ÓÝ«ÜáWÜÙÜ ŸÚWæ
Öæãà¨Ü BPæ ñܮܰ PÜÃÜáÙÜ PÜáw¿á ±ÝÅ| EÚÔPæãvÜáÊÜíñæ ¸æàwPæãÙÜáÛñݤÙæ. FÖÜãí,
12

13

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÝ«ÜáWÜÙÜã JÇæÉ G®Üá°ñݤÃæ. B¨ÜÃæ ñÝÀá ÖÜê¨Ü¿á PæàÙܸæàPÜÇÝÉ, ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw
ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÇæà¸æàPæíŸ BÓæÀáí¨Ü ÊÜÞo&ÊÜáíñÜÅ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ŸÚWæ
ÖæãàWÜáñݤÙæ. ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° EÚÔPæãw AíñÜ AíWÜÇÝaÜáñݤÙæ. B¨ÜÃæ AÈÉ¿áã
¯ÃÝÓæÁáà PÝ©ñÜá¤. ÖÝWæ, BPæ ÖÜñÝÍÜÙÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ, ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ÖæãàX
""ÖÜÙÜ© ÖÜã''(²àÆã ´ÜäÇ…)Êæäí¨Ü®Üá° "±ÜÅÓݨÜ'ÊÝX ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜÃæ
¯®Ü° ÊÜáWÜáËWæ bQñæÕ ¯àvÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ¿ÞÃæãà JŸºÃÜá BÓæ ñæãàÄÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ
ÊÜÞñÜá PæàÚ¨Ü BPæWæ Öæãà¨Ü iàÊÜ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§
¹vܸæàPÜÆÉ? PæÙÜhÝ£Wæ ÓæàĨÜÊÜÃÜ®Üá° g®ÜÃæà ÖÜ£¤ÃÜPæR ¹oárPæãÙÜÛ©¨Üª ÓÜí¨Ü»Üì
A¨Üá. C®Üá° ÊÜáwÊÜí£Pæ¿á ÊÜáãñÜì ÃÜã±Ü¨Üí£¨Üª ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ®Üá° PæàÙܸæàPæ?!
±ÜÅÓÝ¨Ü ¯àvÜáÊÜ ÊÜÞñÜá ÖÝXÃÜÈ, ¨æàÊÝÆ¿á¨æãÙÜPæR ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR B ¨ÜÈñÜ
ÊÜá×ÙæWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÈÆÉ. AñÜá¤&PÜÃæ¨ÜÃÜã Óܳí©ÓܸæàPÝ¨Ü QËWÜÙæà QÊÜâvÝX¨ÜªÊÜâ,
A®ÜáPÜí±ÜËÆɨæ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜá PÜÇÝÉX¨ÜªÊÜâ. Jí¨ævæ BPæ ±ÜÅÓݨÜPÝRX AíWÜÇÝaÜᣤ¨ÜªÃæ
C®æã°í¨ævæ A®Ý¥ÜÊÝX ÊÜáÆX¨Üª ÊÜáWÜá ÓÝ訆 gñæ Óæ|ÓÝvÜᣤñÜá¤. GÐærà
¸æàwPæãívÜÃÜã BPæWæ ±ÜÅÓÝ¨Ü ¨æãÃæ¿áÈÆÉ. AÐærà AÆÉ, BPæ¿á®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®Ü©í¨Ü
ÖæãÃܨܹº AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. ÖÜñÝÍÜÙÝ¨Ü BPæ ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ
Jíq¿ÞX ¹oárÖæãàX¨Üª ÊÜáWÜá訆 ±ÝÅ|Êæà ÖÝÄ ÖæãàXÃÜáñܤ¨æ.
C¨Üá ""²àÆã ´ÜäÇ…'' ®ÝoPܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ.
¨æàÊÜÃÜ G¨ÜáÃÜá GÆÉÃÜã ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅÓÝ¨Ü GÆÉÄWÜã ÓÜÆɸæàPÜá
GíŸá¨æà "²àÆã ´ÜäÇ…'®Ü ÓÜí¨æàÍÜ. B¨ÜÃæ A¨Üá ŸÄà ®ÝoPÜÊÝXÃÜÈÆÉ.
WÜágÃÝñ…®ÜÈɨܪ ±ÜÄÔ§£¿á ±ÜÅ£¹íŸÊÝXñÜá¤. ÊæáàÆá&QàÙæíŸ ñÝÃÜñÜÊÜáÂWÜÚí¨ÝX
ÓÜÊÜÞg ÓÜí±Üä|ìÊÝX Jvæ©ñÜá¤. PÜí¨ÜPÜWÜÙÜá ÊÜááaÜcÇÝWܨÜÐÜár ¨æãvÜx¨ÝX¨ÜªÊÜâ.
WÜágÃÝ£WÜÙÜá ÊݱÝÃÜPæR ÖæÓÜÃݨÜÊÜÃÜá. ñÝÃÜñÜÊÜá¨ÜÆãÉ AÐærà "ÖæÓÜÃÜá' ÊÜÞw
¨ÜªÃÜá. ¿ÞÊÜ ±ÜPÜÒWÜÙÜá A—PÝÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜã ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ IPÜÂñæ¿á®Üá° ñÜÃÜÆá
ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ. Cí¨Üá ¯àÊæà®Ý¨ÜÃÜã WÜágÃÝñÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ "²àÆã
±ÜäÇ…' ®ÝoPܨÜÈÉ ñæãàÄÔ¨Ü᪠WÜágÃÝñÜ®æ°à? Gí¨Üá BÍÜc¿áì±ÜvÜᣤàÄ, B ÊÜáqrWæ
Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿ÞX¨æ! Cwà ¨æàÍܨÜÈÉÁáà PÝ|ÇÝWܨÜíñÜÖÜ ÓÝÊÜÞiPÜ HPÜñæ PÜívÜá
ŸÃÜᣤ¨æ. AÈÉ "hÝ£ÃÜ×ñÜ ×í¨Üã ÓÜÊÜÞg' ¯ÊÜÞì|WæãÙÜáÛ£¤¨æ. g®ÜÃÜá hÝ£

»æà¨Ü ÊÜáÃæñÜá ®ÜÊÜÃݣŠBaÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ, JqrWæà "¨Ýíw¿Þ' BvÜᣤ¨ÝªÃæ. AíñÜÖÜ
ÓèÖݨÜì¿ááñÜ ÖÝWÜã BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÓÜÊÜÞgÊÝX WÜágÃÝñ… ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾£¤¨æ.
ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜÆÊÜñæô¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ""²àÆã ´ÜäÇ…'' ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá,
A¼®ÜÀást ÖÜávÜáWÜ®Ü PÜ®ÜÓÜá Cí¨Üá ®Ü®ÜÓÝX¨æ. AaÜcÄÁáí¨ÜÃæ Aí©®Ü PÜ®ÜÓÜá
PÜíWÜÙÜ ¸ÝÆPÜ®æà Cí©®Ü WÜágÃÝ£®Ü WÜívæ¨æ¿á ÊÜááSÂÊÜáí£Å, ¨ÜãÃܨÜêÑr¿á
®æàñÝÃÜ !
®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… Êæãà© !!
AÊÜÃÜá Aí¨Üá "²àÆã ´ÜäÇ…'®ÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü㪠HPܱÝñÝż®Ü¿á, Cí¨Üá
WÜágÃÝñÜ®Üá° ±ÜÅWÜ£¿á±Ü¥Ü¨Üñܤ Pæãívæã¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üã HPÝíX¿ÞXÁáà.
ÓÜÌñÜ@ PæÙÜhÝ£Wæ(WÝ~WÜ) ÓæàÄ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÓÝÊÜÞiPÜ ñÝÃÜñÜÊÜá¨Ü
ŸWæY ÓÜáTÝÓÜáÊÜá¾®æ »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜÆÉ. AÊÜÃÜ ¿ÞÊÜ »ÝÐÜ|WÜÙÜÆãÉ
ÊæáàÇÝj£&PæÙÜhÝ£WÜÙæíŸ ±ÜŸæà«ÜWÜÙÜá PæàÚŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜ
ÊÜÞ¿ÞÊÜ£¿áÊÜÃÜíñæ A—PÝÃÜPæRàÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX "Êæäàp… ÖÜÊÜÞÃÝ, ÃÝh…
ñÜáÊÜÞØÃÝ. Ááà ®Ü×à aÜÇæàWÝ' AíñÜ ÊæáàÇÝj£¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÖÜWæñÜ®ÜÊÜ®Üã° ÓÝ—
Ô¨ÜÊÜÃÜÆÉ. ""WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ''(BñܾWèÃÜÊÜ, ÖæÊæá¾) GíŸ ÓÜãñÜÅÊܯ°oárPæãívÜá
g®ÜÃÜ®Üá° JWÜãYwÓÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. ®ÝÊæÆÉ Jí¨æà GíŸ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜááqrÓÜÆá,
ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãvÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. AíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÑr»ÝÊÜÊÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜᣤÃÜáÊÜ
PÝÃÜ| WÜágÃÝñ… ŸWæY ¿ÞÃݨÜÃÜã Ë®ÝPÝÃÜ| qàPæ ÊÜÞw¨ÜÃæ AÈÉ®Ü g®Ü
ÃæãbcWæàÙÜáñݤÃæ, JpÝrX ÊÜááX¹àÙÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜáì¨Ý BOæPÜqr®Ü ŸWæY A®ÜWÜñÜÂÊÝX
ÊÜáãWÜáñÜãÄst ¸ÝÈÊÜâv… ®Üo BËáàÃ… TÝ®…Wæ C¨ÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜÊÝX¨æ.
WÜágÃÝñ… g®ÜÃÜÈÉ Cí¨Üá PÝ|ᣤÃÜáÊÜ "BñܾWèÃÜÊÜ'ÊæíŸ "ÓÝQÒ±ÜÅþæ'Wæ ¨æãvÜx
C£ÖÝÓÜÊÜä C¨æ.
JÊæá¾ ÊÜáÖÝÃÝg APܺÅWæ "©à±ÜP… ÃÝWÜ'ÊÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜ Ÿ¿áPæ¿ÞWÜáñܤ¨æ.
ÊæãZÇ… ÃÝgÃÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ ÓÜÖÜ®ÜÎàÆ®ÝX¨Üª BñÜ®Ü BÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ¹àÃÜŸÆÉ®Üí¥Ü
˨ÜãÐÜPÜ®Ü gñæWæ ñÝ®…Óæà®…®ÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®… ÓÜíXàñÜWÝÃÜ®Üã CÃÜáñݤ®æ.
CÊÜ£¤WÜã ÓÜíXàñÜÊæí¨Ü PÜãvÜÇæà ñÜor®æ ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜâ¨Üá ñÝ®…Óæà®… ÖæÓÜÃÜá. BñÜ
ÖÝvÜÆá ¯íñÜÃæ g®ÜÃæàPæà, ±ÜÅPÜꣿáã ñÜÇæ¨ÜãWÜᣤñÜá¤. AíñÜÖÜ ÓÜíXàñÜ ©WÜYg¯Wæ

14

15

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

APܺÃÜ®Ü PÜÃæ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. Aí¨Üá ñÝ®…Óæà®… BÊæàÍÜ»ÜÄñÜ®ÝX ÖÝvÜᣤ¨ÜªÃæ BñÜ®Ü
¨æàÖÜ EÄ¿ááÊÜ hÝÌÇæ¿áíñÝWÜáñܤ¨æ. BñÜ®Ü ±ÝÅ|PæRà PÜáñÜᤠG¨ÜáÃÝWÜáñܤ¨æ.
CÃÜáÊÜâ¨æãí¨æà ¨ÝÄ. ¿ÞÃݨÜÃÜã "ÊÜáÇÝØÃ… ÃÝWÜ'¨ÜÈÉ ÖÝvܸæàPÜá. B¨ÜÃæ
AíñÜÖÜ PÜÇÝ˨ÜÃÝÃÜã PÝ|ᣤÆÉ. ¿ÞÊÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜã ®æ®Ü±ÝWÜᣤÆÉ. Cñܤ
PÜá©¿ááÊÜ ¨æàÖÜÊÜä ñÜ|¡WÝWÜᣤÆÉ. ÖÝWÝX "ÊÜáÇÝØÃ… ÃÝWÜ'¨ÜÈÉ ÖÝvÜáÊÜ
ÓÜíXàñÜWÝÃÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáñݤ ÖæãÃÜvÜáñݤ®æ ñÝ®…Óæà®…. ÖÝWæ ÖÜávÜáPÜáñݤ
ÖÜávÜáPÜáñݤ BñÜ WÜágÃÝñ…®Ü ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR ŸÃÜáñݤ®æ. AÈÉ 300PÜãR ÖæaÜác "ÓÝÃÜíX'
ÊݨÜPÜĨݪÃæ Gí¨Üá ¿ÞÃæãà ÖæàÚÃÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á BÍÝQÃÜ|Êæà
BñܮܮÜá° ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR GÙæ¨Üá ñÜí©ÃÜáñܤ¨æ. AÐÜrPÜãR ±ÝÅ| EÚÔPæãÙÜÛÆá ¸æàÃæ
¨ÝÄÁáà CÆɨÝXÃÜáñܤ¨æ.
Cñܤ "ÍÜËáìÐÝu ÓÜÃæãàÊÜÃÜ'PæR ¯àÃÜá ñÜÃÜÆá BWÜËáԨܪ ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄàWæ
ñÝ®…Óæà®… BWÜËáÔÃÜáÊÜ ÓÜᩪ £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. BñܯWæ G¨ÜáÃÝXÃÜáÊÜ A±Ý¿áÊÜä
WæãñݤWÜáñܤ¨æ. Êæã¨ÜÇæà ÓÜíXàñÜ ÓÜá«æ¿á®Üá° E|ŸwÔ ÊÝv…®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊæáaÜácWæWæ
±ÝñÜÅÃÝX¨Üª ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄàWæ ñÝ®…Óæà®… AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÖÝvÜáÊÜâ¨Üá WèÃÜÊܨÜ
ËÐÜ¿áÊæ¯ÔñÜá. Aí¨Üá AÊÜÄŸºÃÜã "ÊÜáÇÝØÃ… ÃÝWÜ'¨ÜÈÉ ÊÜáíñÜÅÊÜááWÜœÃÝWÜáÊÜíñæ
ÖÝw¨ÝWÜ ñÝ®…Óæà®…®Ü ¨æàÖÜ ñÜ~¨Üá A±Ý¿á ¨ÜãÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
D ËÐÜ¿á ÊÜáÖÝÃÝg APܺÅWæ £Ú¿ááñܤ¨æ.
AÊÜÄŸºÃÜ®Üã° PÜãvÜÇæà PÜÃæñܯ° Gí¨Üá ñܮܰ »ÜoÃÜ®Üá° ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR PÜÙÜá×Ô
PæãvÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄàWæ ÃÝg®Ü BÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ÖÝvÜÆá ÊÜá®ÜÓÜáÕ
J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜí±ÜÃæWæ ËÃÜá¨Üœ Gí¨æ¯ÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWÜíñÜ JÇæÉ Gí¨ÜÃæ
ÃÝg¯Wæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨Üíñæ. A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜä aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ©ÆÉ. CíñÜÖÜ
ÓÜí©WÜœ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜá®ÜÔÕWæ ËÃÜá¨ÜœÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá°
ÊÜááÄ¿ááÊÜ Ÿ¨ÜÆá ñÝ®Ý ÊÜáñÜᤠÄàÄà BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ. BñܾWèÃÜÊÜÊÜ®Üá°
G£¤×w¿ááñݤÃæ.
WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ, WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ, WÜágÃÝñ… AÔ¾ñÝ AíñÜ ÓÜ¨Ý WÜá®ÜáWÜáÊÜ
®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… Êæãà©¿áÊÜÃÜá g¯Ô¨Ü㪠ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà!
Êæãà© PÜáoáíŸ ÊÜáãÆñÜ@ Ÿ®ÜÓÜRíñÜ iÇæÉ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ®ÜÊܨæãàñÝÅ

WÝÅÊÜáPæR ÓæàÄñÜá¤. ÖÜñæã¤íŸñܤ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü EñܤÃÝ«Üì¨ÜÈÉ ÊÜá®æ¹oár ÊÝv…
®ÜWÜÃÜPæR Ÿí¨Ü ÊÜáWÜ®…ÇÝÇ… ÃÝÊÜáaÜí¨Ü¨ÝÓ… ©®ÜÔ AíWÜw ñæÃæ¨Üá ÊݱÝÃÜ
BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÊÜáWÜ®…ÇÝÇ…Wæ JŸº ±ÜâñÜů¨Üª&ÊÜáãÇ…aÜí¨…. BñÜ A±Ü³®Ü PÜÓÜ៮æ°à
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨Ü. PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ ÊÜáãÇ…aÜí¨…WÜã ËÊÝÖÜÊÝÀáñÜá. 1915ÃÜÈÉ
¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… ÖÜáqr¨Ü. B ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓÜ®Ü ÊÜáãÃÜ®æà ÊÜáWÜ®æà ®ÜÃæàí¨ÜÅ.
D ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ×àÃæã!
®ÜÃæàí¨ÜÅ g¯Ô¨Ü᪠1950, Óæ±æríŸÃ… 17ÃÜí¨Üá. 1944ÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü
×Ä¿á|¡ ÓæãàÊÜå…»ÝÀá GÓ…GÓ…Ô ÊÜááXst ®ÜíñÜÃÜ ÓݯoÄ C®…Óæ³PÜÒ®…®ÜÈÉ
w±æäÉÊÜÞ ÊÜÞw ÃÝg BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿áÈÉ ÓÝÌÓܧ$ ñܱÝÓÜPÜ®ÝX PæÆÓÜPæR
ÓæàĨÜÃÜá. 1946ÃÜÈÉ ÖÜáqr¨Üª ÊÜáñæ㤟º ×Ä¿á|¡ AÊÜáêñ… PÜãvÜ GÓ…GÓ…Ô
ÊÜááXÔ o®ÜìÃ… ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ IqI ñÜÃܸæ࣠±Üvæ¨Üá TÝÓÜX PÜí±Ü¯Áãí¨ÜÃÜÈÉ
aÜÃÜQ PæÆÓÜPæR ÓæàÄPæãívÜ. B¨ÜÃæ 1952ÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü ÓÜÖæãà¨ÜÄ ÊÝÓÜí£¿ÞWÜÈ,
C¯°ŸºÃÜá QÄ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÝ¨Ü ±ÜÅÖÝɨ…(1955), ±ÜíPÜh…(1958) BWÜÈ AÐÝrX
K¨Üá&ŸÃÜÖÜ PÜÈ¿áÈÆÉ.

16

17

2
¸ÝƨÜ
¸æÃÜWÜá
®ÜÃæàí¨ÜŮܨÜ᪠ŸvÜ PÜáoáíŸ. ÊÜá~¡¯í¨Ü ¯Ëáìst ÊÜá®æ. C©ª¨Ü᪠Jí¨æà
¨æãvÜx PæãàOæ. PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠFo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá
A¨æà PæãsÜw¿áÈÉ. B PæãsÜw¿á Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ŸaÜcÆá ÊÜá®æ¿áã
CñÜá¤. ÊÜáwPæ¿áÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹ÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ±ÜÃܨæ PÜoár£¤¨ÜªÃÜá.
±ÜÃܨæÁáà Wæãàvæ! A¨ÜÃÜ ±ÜPÜR¨ÜÇæãÉí¨Üá ±Üâor PæãsÜw CñÜá¤. A¨Üá AvÜáWæ
PæãàOæ¿áã Öè¨Üá, ±Üâor ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áã A¨ÜÃæãÙÜXñÜá¤. ÊÜáñæã¤í¨Üá ±Üâor
PæãsÜw¿áÈÉ ÓÝÊÜÞ®Üá ÓÜÃÜíhÝÊÜááWÜÙÜ gñæWæ ¸æÃÜ~WÜÙÜ®Üã° hæãàwÔvÜÇÝWÜᣤñÜá¤.
AvÜáWæ ÊÜÞvÜÆá ¸æÃÜ~WÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜᣤ¨Üª PÝÃÜ| QÄ¨Ý¨Ü ÊÜá®æ ñÜáí¸Ý ÓÜ¨Ý ÖæãWæ
ñÜáí¹ÃÜᣤñÜá¤. ¿ÞÊÜ PæãsÜwWÜÚWÜã QoQWÜÚÃÜÈÆÉ. Cwà ©®Ü ÔàÊæáGOæ¡ ©à±Ü
ÖÜbcvܸæàQñÜá¤. ÖÝWÝX ÖæãWæ ÖæàÙÜ£àÃܨÜá. B¨ÜÃæ ÊÜá®æ ñÜáí¸Ý ÊÜáPÜRÙÜá! ÖÝWÝX
®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÜí¨æ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… ¹¨Üįí¨Ü AorÊæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÔ¨ÜÃÜá.
Aor¨Ü ÊæáàÇݽWÜÊÜ®Üá° ÓÜWÜ~Àáí¨Ü ÓÝÄst ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÝÀá, ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáÆWÜÆá
A®ÜáPÜãÆ ÊÜÞwPæãorÃÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÍèaÝÆ¿áÊæà CÃÜÈÆÉ. ¸æÙÜWæY
G¨Üª PÜãvÜÇæà aæíŸá ×w¨Üá Ÿ¿áÈWæ KvܸæàQñÜá¤.
®ÜÃæàí¨ÜÅ ñܮܰ ¸ÝÆÂÊÜ®Üá° PÜÙ橨æªà ŸvÜñܮܨÜÈÉ.
A|¡í©ÃÜíñæ ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæ¿áÈÉÁáà ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ, "»ÜWÜÊÜñÝ
aÝ¿áì ®ÝÃÝ¿áOÝaÝ¿áì ±èÅyÜÍÝÇæ'¿á®Üá° ÓæàĨÜ. BñÜ CíXÉÐ… ÖÝWÜã
ÓÜÊÜÞgÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ GÆÉÄXíñÜ Ÿá©œÊÜíñÜ®ÝX¨Üª G®Üá°ñݤÃæ BñÜ®Ü ÓÜÖܱÝtWÜÙÜá.
18

19

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Jí¨ÜÄí¨Ü 11®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWÜã Jí¨æà ¸æía… ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨Ü
B±Ü¤ Óæ°à×ñÜ gÓÜ㨅 TÝ®… ±ÜsÝO…, Óæ°à×ñÜ®Ü gñæWæ PÜÙæ¨Ü ÊÜá«ÜáÃÜ PÜÒ|WÜÙÜ®Üá°
Cí©WÜã ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ®ÝËŸºÃÜã APÜR±ÜPÜR¨Ü ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÇæÉà ÊÝÓÜÊÝX¨æªÊÜâ.
B¨ÜÃæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ Qñݤw¨Ü ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜã ®æ®Ü±ÝWÜᣤÆÉ. AÆɨæ B PÝƨÜÈÉ
×í¨Üã ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã ÓÜíZÐÜìWÜÙÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖÜŸº ÖÜÄ©®ÜWÜÙÜ®Üá°,
ËÊÝÖÜWÜÙÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨ÝX BaÜÄÓÜᣤ¨æªÊÜâ. ¿ÞÊÜ ñÝÃÜñÜÊÜáÂ,
»æà¨Ü»ÝÊÜWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ. ËáXÇÝX ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ Gí¨Üã PæãàÊÜáá¨ÜÙÜáÛÄÁáà
ÓÜí»ÜËÔÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ±ÜsÝO….
®ÜÃæàí¨ÜůWæ Óæ°à×ñÜÃÜ ¨æãvÜx ¨Üívæà CñÜá¤. Óæ°à×ñÜÃÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ BñÜ "G®…w'
(®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ…) Gí¨æà ±ÜÅTÝÂñÜ. WÜáívÜá ÊÜááS Öæãí©¨Üª BñÜ
ÍÝÇæ¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà PÜoárÊÜáÓݤX¨Üª. Cñܤ ÍÝÇæ ¹or PÜãvÜÇæà ±ÜÃÝÄ¿ÞWÜá
£¤¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ ®æàÃÜÊÝX A±Ü³®Ü qà AíWÜwWæ ÖæãàX ®æÃÜÊÝWÜᣤ¨Üª. B¨ÜÃæ ÍÝÇæWæ
ÃÜhæ Ÿí¨ÝWÜ FÄ®æãÙÜX¨Üª ¨æãvÜx BÆ¨Ü ÊÜáÃÜ¨Ü PæÙÜWæ Óæ°à×ñÜÃÜ gñæWæ BoÊÝvÜá
£¤¨Üª.
®ÜÃæàí¨ÜÅ ¸ÝƨÜÇæÉà ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ŸWæY A±ÝÃÜ ²Å࣠¸æÙÜÔPæãíw¨Ü᪨Üá PÝ|ᣤñÜá¤.
ÊÝv…®ÜWÜÃÜ¨Ü ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á¨ÜÇæÉà ÖæaÜác PÝÆ PÜÙæ¿áᣤ¨Üª. ®ÜÃæàí¨ÜÅ
GÈɨݪ®æ Gí¨Üá PÜívÜá×w¿á¸æàPݨÜÃæ ÇæçŸÅÄWæ ÖæãàX C|áQ ®æãàvܸæàPÜá
Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÖÜáaÜác BñÜ®ÜÈÉñÜá¤. ÍÝÇæ¿áÈÉ ñܮܰ ÓÜÖܱÝtWÜÙÜ
ÓÜÖÝ¿áPæR «ÝËÓÜᣤ¨Üª BñܯWæ "ËáÔ÷ ÓÜÃ…' Aí¨ÜÃæ ±ÜíaܱÝÅ|. ËþÝ®Ü ËÐÜ¿áPæR
ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ ±ÜwÓÜáÊÜÈÉ ËáÔ÷ ÓÜÃ…Wæ ®æÃÜÊÝWÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü
±èÅyÜÍÝÇæ¿áÇæãÉí¨Üá aÜaÝìPÜãoËñÜá¤. ÍÝÇæ¿áÈÉ ®ÝbPæ ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜ®Üá Gí¨æà
ÖæÓÜÃÝX¨ÜªÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ D aÜaÝìPÜão¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ PÝ¿áí BX »ÝX¿ÞWÜᣤ¨Üª.
A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ËÐÜ¿á, ËaÝÃÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, ÓܳÐÜr £ÚÊÜÚPæ, ¯ÆáÊÜâ Öæãí©¨Üª
G®Üá°ñݤÃæ BñÜ®Ü ÎPÜÒPÜÃÝ¨Ü vÝ. ².i. ±ÜpæàÇ…. JÊæá¾ ÍÝÇæ¿á ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊæáàÐÜáó
®ÝÊÜá±Ü¨ÜWÜÙÜ Ë»ÜQ¤ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿ¯° Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. ÖÝWæ
ŸÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨Üá ÍÝÇæ¿á ÊÜÞ¯oÃ…Wæ ñæãàÄÓÜáÊÜíñæ ÓÜãbԨܪÃÜá.
BÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ Ë»ÜQ¤ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãívÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ, A¨Ü®Üá° ÊÜÞ¯oÃ…Wæ

ñæãàÄÓÜÆá ÊÜÞñÜÅ J±Ü³ÈÆÉ. ÓÜÄ&ñܱÜâ³ Gí¨Üá £ÚÓܸæàPݨÜÊÜÃÜá ÎPÜÒPÜÃæà ÖæãÃÜñÜá
ÊÜÞ¯oÃ… AÆÉ GíŸá¨Üá BñÜ®Ü ÊݨÜÊÝXñÜá¤.
ÓÜíÓÜ¢ñÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜáŸìÆÃÝXÃÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWÝX ±ÜÅñæÂàPÜ ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜ®Üá°
BÁãàiÓÜÇÝXñÜá¤. B ñÜÃÜWÜ£WÜÚWæ ÖÝgÃÝWÜÆá J±Ü³¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ "PÜÈ¿á¸æàPæíŸ
Caæf CÆÉ©¨ÜªÃæ ÖÜáqrst ŸÅÖܾ¯í¨ÜÆã PÜÈÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ' G®Üá°£¤¨Üª. ÖÝWÜíñÜ
®ÜÃæàí¨ÜůWæ PÜÈ¿ááÊÜ BÓÜQ¤ CÃÜÈÆÉ Gí¨ÜÆÉ. BñÜ JÙæÛ¿á K¨ÜáWÜ. ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜ
ÇæçŸÅÄWÜÙÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜ©¨Üª "¸ÝÆ ÓÜí¨æàÍÜ', "ÃÜkáW…ÊÜáW…' ÊÜáñÜᤠ"Ëá¿Þ ´ÜâÔR'
ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜÞÂWÜÄká®…WÜÙÜ®Üá° ñܱܳ¨æ K¨Üᣤ¨Üª. PÜáñÜãÖÜÆ ÖÜáqrÓÜᣤ¨Üª
±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° WÜípæWÜorÇæ PÜáÚñÜÇæÉà PÜáÚñÜá K¨Üᣤ¨Üª. I¨ÜÄí¨Ü ÖÜñܤ®æà ñÜÃÜWÜ£ÊÜÃæWÜã
®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü gñæ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨Ü vÝ. ÓÜá—àÃ… hæãàÎ ñÜÊÜá¾ Óæ°à×ñÜ®Ü ŸWæY
A±ÝÃÜ WèÃÜÊÜ CoárPæãíw¨ÝªÃæ. ®æàÃÜ ®Üáw, ®ÜvÜñæWæ ÖæÓÜÃÝX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ
¿ÞÃæà ÓÜÊÜáÓæ¿áÈɨܪÃÜã Óܳí©ÓÜᣤ¨Üª. AWÜñܹ¨ÜªÃæ ÍÝÇæ¿á ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÜ
ŸÚWæ ÖæãàX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR AígᣤÃÜÈÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ DWÜ
ÊÜáãÙæñÜýÃÝXÃÜáÊÜ hæãàÎ. ÊÜáñæ㤟º Óæ°à×ñÜ ÖÜÄàÍ… ±ÜpæàÇ… ÍÝÇæ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü
Zo®æÁãí¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. JÊæá¾ ®ÝÆÌÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜá JŸº AÊÜÞ¿áPÜ
˨ݦì¿á®Üá° ×WÝYÊÜááWÝY ¥ÜÚÓÜᣤÃÜáñݤÃæ. ÊÜáãPܱæÅàûÜPÜ®Üíñæ ËàüÓÜᣤ¨Üª
®ÜÃæàí¨ÜůWæ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸá¨æà £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ. ñÜ®ÜXíñÜ ŸÈÐÜuÃݨÜ
B ®ÝÆÌÃÜá ˨ݦìWÜÚWæ ÓÜÊÝÇæÓæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ¨Ü PæÆÓÜ GíŸá¨Üá
BñܯWæ £Ú©ñÜá¤. ÖÝWÜíñÜ ÓÜáÊÜá¾®æ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÈÆÉ. ¸ÝÂW…¯í¨Ü CíP… ±æ®Ü°®Üá°
ÖæãÃÜñæWæ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ A¨ÜÃÜ ÍÝÀá¿á®Üá° B ®ÝÆÌÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜ ÊæáàÇæ GÃÜb
AÈÉí¨Ü ±ÜÃÝÄ¿ÞX ¹or. Cñܤ AÊÜÞ¿áPÜ Ë¨Ý¦ìWæ ¥ÜÚst ËÐÜ¿á ÍÝÇæ¿á
Öæv…ÊÜÞÓܤÅWæ WæãñݤÀáñÜá. PÝÉÓ…ÃÜãÊÜå…Wæ Ÿí¨Ü AÊÜÃÜá, ¥ÜÚÔ¨ÜÊÜÃÝÃÜá?
Gí¨Üá GÆÉÃÜ®Üã° ±ÜÅΰԨÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã ¸ÝÀáºvÜÈÆÉ. AÐÜrÃÜÈÉ "ÓÜÃ…, B
AÊÜÞ¿áPÜ Ë¨Ý¦ì¿á®Üá° ¥ÜÚÔ¨ÜÊÜÃÜ AíX¿á ÊæáàÇæ ÍÝÀá¿á PÜÇæÀá¨æ'
Gí¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ. BñÜ®Ü ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ¿á ´ÜÆÊÝX ÓÜáÆ»ÜÊÝX ñܲ³ñÜÓܧÃÜ®Üá°
±Üñæ¤ÖÜaÜcÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá.
®ÜÃæàí¨ÜůWæ ¿ÞÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜá Gí¨Üá ÖæàÙܸæàPÝX ŸÃÜᣤÃÜÈÆÉ.

20

21

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ PÜÐÜrÊÜ®Üá° AÄñÜáPæãíw¨Üª BñÜ ÓÜÌñÜ@ ÓÜÖÝ¿áPæR ÊÜááí¨ÝWÜᣤ¨Üª. ÊÜá®æWæ
¯àÃÜá ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá, PÜÓÜ WÜáwÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌCaæfÀáí¨Ü ¯ñÜÂÊÜä
ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. AÐærà AÆÉ ñܮܰ Ÿpær¿á®Üá° ñÝ®æà ñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. ®æãàvÜáÊÜÊÜÃÜ
PÜ~¡Wæ ¯àpÝX PÝ|¸æàPæíŸ ±ÜÅþæ¿áã BñÜ®ÜÈÉñÜá¤. CÔ÷ ÖÝPÜ¨Ü ¿ÞÊÜ EvÜá±Ü®Üã°
«ÜÄÓÜᣤÃÜÈÆÉ.
®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÜí¨æWæ ±ÝÅ~WÜÙæí¨ÜÃæ ŸÆá ²Åà£. ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÝQ¨ÜªÃÜá.
AÆÉ¨æ ±Üâor GOæ¡ WÝ|ÊÜä CñÜá¤. CÊÜâWÜÙæÆÉÊÜâ¨ÜÃÜ ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
®Ü¨æªà BXñÜá¤. BÃæàÙÜá ÊÜÐÜì¨ÜÊܯÃÜáÊÝWÜÇæà BñÜ®ÜÈÉ ÓæàÊÝ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ
G¨Ü᪠PÝ|ᣤñÜá¤. ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÃÜÔP…»Ý¿å… ¨ÜÊæ GíŸ 79 ÊÜÐÜì¨Ü
ÊÜÁãàÊÜê¨ÜœÄ¨ÜªÃÜá. ÊÜáãÆñÜ@ PÝíWæÅÔÕWÜÃÝ¨Ü AÊÜÃÜá g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿á|ÃÜ
±ÜÅ»ÝÊÜPæãRÙÜWÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ PÜaæàÄ ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÜí¨æ¿á qà ÓÝrÇ… ±ÜPÜR¨ÜÈÉÁáà
CñÜá¤. ¯ñÜÂÊÜä ¨ÜÊæ AÊÜÃÜ ŸÚWæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ, ¿ÞÊÜ PæÆÓÜ
ÖæàÚ¨ÜÃÜã aÜPÝÃÜÊæñܤ¨æ ÊÜÞwPæãvÜᣤ¨Üª. 1956ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ÊÜáÖÝ WÜágÃÝñ…
aÜÙÜÊÜÚ ±ÜÃÝPÝÐæuWæ ñÜÆá²ñÜá. aÜÙÜÊÜÚ¿á ¸ÝÂv…j ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜ
®ÜÃæàí¨ÜŮܨÝXñÜá¤. AÆɨæ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÝWÜÇæÆÉ
®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü Óæ°à×ñÜÃæà AÈÉ®Ü ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜÃÝXÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. BñÜ
ÊÜááí¨æ ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜ ÓÜíZÊÜ®Üá° ÓæàĨÜÃÜã ¨ÜÊæ¿áÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¯ÈÉÓÜÈÆÉ. ±ÜûÜQRíñÜ ®æÃæ¿áÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà
ÊÜááSÂÊÝXñÜá¤. BñÜ ±Üûܱݣ¿ÞXÃÜÈÆÉ!
®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ¸ÝÆ ÖÜã訆 ÖÝÔWæ¿ÞXÃÜÈÆÉ. PæÙÜ ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü PÜáoáíŸ
Êæäí¨ÜÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü BñÜ®Ü ŸÚ C©ª¨Ü᪠PæàÊÜÆ GÃÜvÜá gñæ EvÜá±ÜâWÜÙÜÐær.
AÊÜᾯWæ BÃæãàWÜ ÓÜÄÀáÆÉ©¨ÜªÃæ B ©®Ü ®ÜÃæàí¨ÜŮܨæªà AvÜáWæ! BñÜ bPÜR
ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà E±Üâ³, Êæá|Ô®ÜPÝÀá, GOæ¡ £®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ¹qr¨Üª G®Üá°ñݤÃæ ×Ä¿á
ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓæãàÊÜ养ݿå…. A|¡í©ÃÜá ÖÝWÜã ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á gñæ Gí¨Üã
gWÜÙÜÊÝw¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. PÜáoáíŸ¨Ü ¿ÞÊÜ ÓܨÜÓÜÂÃݨÜÃÜã BñÜ®Ü ÊÜá®Ü ®æãàÀáÔ¨ÜÃæ,
A®Ý¿á ÊÜÞw¨ÜÃæ WÜÇÝpæ ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ, gWÜÙÜPÜãR CÚ¿áᣤÃÜÈÆÉ. ÊÜåè®ÜPæR
ÍÜÃÜ|áÖæãàWÜᣤ¨Üª. Pæãà±Ü ñÜ~¿ááÊÜÊÜÃæWÜã ¿ÞÃæãí©WÜã ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃÜÈÆÉ.

ÍÝÇÝ ÖÜíñܨÜÈÉÁáà BñÜ®ÜÈÉ ÓÜíZiàË¿á ÆûÜ|WÜÙÜá PÝ|ᣤ¨ÜªÊÜâ. ÓÝí\PÜ
¯Ðæu¿áã BñÜ®ÜÈÉñÜá¤.
BñÜ®Ü ÍÝÇæ¿á Jí¨Üá »ÝWܨÜÈÉ PÝí±èív… CÃÜÈÆÉ. PÝí±èív… ¯ÊÜÞì|
ÊÜÞvÜÆá ÍÝÇÝ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á ŸÚ ÖÜ|ÊÜä CÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX ÖÜ|
ÓÜíWÜÅÖÜOæWÝX ®ÝoPÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÆá ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¯«ÜìÄÔ¨Ü.
B GÙæ¿á ÊÜ¿áÔÕWæ A¨æãí¨Üá ¨æãvÜx ¯«ÝìÃÜÊÝXñÜá¤. B ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà
BñÜ®ÜÈÉ AíñÜÖÜ «æç¿áì CñÜá¤. ñܲ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜáì¨Ý ®Ü©WÜÙÜá EQR ÖÜĨÝWÜÆã
ÓÜíñÜÅÓܤÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX BñÜ ¯— ÓÜíWÜÅ×Ԩܪ. PÜêÐÜ¡ g®Ý¾ÐÜrËá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ £íw
£¯ÓÜáWÜÙÜ AíWÜw CvÜᣤ¨Üª. A¨ÜÄí¨Ü ŸÃÜᣤ¨Üª ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜ ¯—Wæ
¯àvÜᣤ¨Üª.
®ÜÃæàí¨ÜůWæ DgáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ AaÜácÊæáaÜác. ÍÜËáìÐÝu ÓÜÃæãàÊÜÃÜÊæà BñÜ®Ü ñÝ|.
B¨ÜÃæ B ÓÜÃæãàÊÜÃܨÜÈÉ ÊæãÓÜÙæWÜÙܨæªà PÝÃÜá¸ÝÃÜá. GíñÜÖÜ «æç¿áìÊÜíñÜÃÜã
DgÆá Öæ¨ÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜÞñÜÅ Gí¨Üã G¨æWÜáí©¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. BñÜ
ÓÝÖÜÔ. ÍÜËáìÐÝu ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ±Üâor ¨æàÊÝÆ¿áÊæäí©ñÜá¤. ±ÜâÃÝñÜ®Ü
PÝÆ¨Ü B ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæ ¸ÝÊÜâoÊæäí¨Üá ÖÝÃÜᣤñÜá¤. ËÍæàÐÜ ©®Ü¨Üí¨Üá B
¸ÝÊÜâoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá AÈÉ®Ü ±Ü¨Üœ£. JÊæá¾ «ÝÃÝPÝÃÜÊÝX ÊÜáÙæ ÓÜáĨÜá
Cwà ÓÜÃæãàÊÜÃÜ ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÜñæãvÜXñÜá. ÊæãÓÜÙæWÜÙÜá A£¤í©ñܤ Dgᣤ¨ÜªÊÜâ. AíñÜÖÜ
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX ¸ÝÊÜâoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá ¿ÞÄWÜã
«æç¿áì ŸÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ 12 ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ñÝ®Üá Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨ÝX ÊÜááí¨æ
Ÿí¨Ü. GÆÉÃÜã BñܮܮÜá° WܨÜÄÔ A—àÃܮܮݰX ÊÜÞvÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. ¿ÞÃÜ
ÊÜÞ£WÜã QËWæãvÜ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã BñÜ®Ü CŸºÃÜá Óæ°à×ñÜÃÝ¨Ü ÊÜáÖæàí¨ÜÅ
ÊÜáñÜᤠŸaÜác ÓÜÃæãàÊÜÃÜPæR «ÜáÊÜááQÁáà¹orÃÜá. Cñܤ ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ŸÚ ®æÃ橨ܪ g®Ü
ñÜÊÜápæWÜÙÜ®Üá° hæãàÃÝX ¸ÝÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊæãÓÜÙæWÜÙÜ®Üá° ¸æܨÜÄÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.
D ÊÜá«æ Di ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæàÄ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¸ÝÊÜâoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ
ÊÜáÃÜÚ ¨ÜvÜ ÓæàĨÜ. g®Ü ÊæáaÜácWæÀáí¨Ü ¸æ®Üá° ñÜqr¨ÜÃÜá. ""®ÜÃæàí¨ÜÅ Aí¨ÜÃæà ÖÝWæ''
Gí¨ÜÃÜá BñÜ®Ü Óæ°à×ñÜÃÜá.
¸ÝÇÝÂÊÜÓ槿áÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨æçÊÜ»ÜPܤ®ÝX¨Üª. ±ÜähÝ Ë—&Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° aÝaÜã

22

23

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

ñܱܳ¨æ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. BñÜ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª ¹à©¿á ñÜá©¿áÈÉ XıÜâÃÜ ÊÜáÖݨæàÊÜ
GíŸ ¨æàÊÝÆ¿áËñÜá¤. ¯ñÜÂÊÜä WÜáwWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ
PÜáÚñÜá g±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. B ÊæàÙæ¿áÈÉ BñܮܮÜá° ¿ÞÃÜã ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ.
ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ GÃÜvÜá ¸ÝÄ ®ÜÊÜÃݣŠE±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯í¸æÃÜÓÜ
¹orÃæ ¸æàÃæà®Ü®Üã° ÓæàËÓÜᣤÃÜÈÆÉ.
1962&63ÃÜ ÊæàÙæWæ PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ Zo®æÁãí¨Üá ÓÜí»ÜËÓÜáñܤ¨æ. BWÜ
®ÜÃæàí¨ÜůWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 12 ÊÜÐÜì. ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR ÓÝ«ÜáÊæ䟺ÃÜá BWÜËáÓÜáñݤÃæ.
A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá GÐæãrà ÓÝ«ÜáWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÖæãàXÃÜáñݤÃæ. ÖÝWæ Ÿí¨ÝWÜ ËË«Ü
ÊÜá®æWÜÚWæ ÖæãàX AÊÜÃÜá BÖÝÃÜ ÔÌàPÜÄÓÜáñݤÃæ. D ¸ÝÄ Ÿí¨Ü ÓÝ«Üá BÖÝÃÜ
ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜá®æWæ ŸÃÜáñݤÃæ. FoÊÝ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ
¿ÞÃܨݪ¨ÜÃÜã hÝñÜPÜ˨æÁáà Gí¨Üá PæàÙÜáñݤÃæ. ÊÜá®æ¿áÈÉ Joár BÃÜá
ÊÜáPÜRڨܪÃÜã C©ª¨Ü᪠CŸºÃÜ hÝñÜPÜ ÊÜÞñÜÅ. ÓæãàÊÜå…»Ý¿å… ÖÝWÜã ®ÜÃæàí¨ÜŮܨÜáª.
ÓæãàÊÜ养ݿ兿á hÝñÜPÜÊÜ®Üá° ®æãàw¨Ü ÓÝ«Üá, BñܮܨÜ᪠GÆÉÃÜíñæ ÓÝ«ÝÃÜ|
iàÊÜ®Ü. B¨ÜÃæ hæçÈWæ ÖæãàWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿áã C¨æ Gí¨ÜÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü hÝñÜPÜÊÜ®Üá°
®æãàw¨Ü ÓÝ«Üá, DñÜ ÃÝgPÝÃÜ|QRÚ¿ááñݤ®æ. AÐærà AÆÉ ÓÝÊÜÞÅo®ÜÐærà ŸÈÐÜu
®Ý¿áPÜ®ÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ñݤ®æ, CÆÉÊæà ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞX ÊÜáñæ㤟º ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áì
®ÝWÜáñݤ®æ G®Üá°ñݤÃæ!
D Zo®æ¿á®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓæãàÊÜ养ݿå…, ÓÝÌÓܧ$ PÝËáìPÜÃÜ
JPÜãRo¨Ü ÊÜááÐÜRÃÜÊæäí¨ÜÃÜ ÊæàÙæ ®Ü®Ü°®Üá° Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ hæçÈWæ ÖÝQ¨ÜªÃÜá.
C®Üá° ®ÜÃæàí¨ÜÅ H®ÝX¨Ýª®æ GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæÆÉ £Ú¨æà C¨æ G®Üá°ñݤÃæ!

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Êæãàw"ÊÜááñÜá¤'
1. ®Ý®Üá "Ô.Gí.' BX¨Ü᪠2001, APæãràŸÃ… 7ÃÜí¨ÜÆÉ. ¿ÞÊÜñÜ㤠Ô.Gí. BX¨æª.
Cí¨Üã Ô.Gí., Gí¨æí¨Üã Ô.Gí. BXÃÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ Ô.Gí. Gí¨ÜÃæ bà´…
Ëá¯ÓÜrÃ… AÆÉ, PÝÊÜá®… ÊÜÞ®…!
2. ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ «ÜÊÜáìÊæí¨ÜÃæ PÝ¿áìÍÜŨæœ. PÝ¿áìÍÜŨæœÀáí¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà
«ÜÊÜáì¯Ðæu.
3. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ CÃÜáÊÜâ¨Üá PÝξàÃܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ. A¨Üá Ë«ÜË«ÜÊÝX¨æ.
I®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá ®ÜPÜÈ ®æãàq®ÜÆãÉ C¨æ, ÊÜÞ¨ÜPÜ ¨ÜÅÊÜ ÊݱÝÃܨÜÆãÉ C¨æ.
4. Iq Aí¨ÜÃæ ŸÄà "C®…´ÜÊæáàìÍÜ®… pæPÝ°Æi¿áÆÉ', "Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà'!
¹q Aí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ "ŸÁãàpæPÝ°Æi'¿áÆÉ, "»ÝÃÜñ… oáÊÜÞÃæãà'!
5. Iq + Iq = Iq
Cíw¿á®… pÝÂÇæíp…+C®…´ÜÊæáàìÍÜ®… pæPÝ°Æi=Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà!

24

25

3
Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖÜãÃÜ|
AÃÜÓÜáñݤ ±Ü¿á|
B ÓÝ«Üá Ÿí¨ÜáÖæãà¨Ü ®ÜíñÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ®Üvæ ®ÜáwWÜÙÜ
ÊæáàÇæ £àÊÜÅ ¯WÝ CvÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. BñÜ®ÜÈÉ ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞWÜáÊÜ GÆÉ ÆûÜ|WÜÙÜã
WæãàaÜÄÓÜáñݤ ÖæãàWÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. ±ÜÅ£¯ñÜÂÊÜä ñܱܳ¨æà g±Ü&ñÜ±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª,
ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜÃÜ gñæ ¸æÃæ¿áᣤ¨Üª. BñÜ®Ü ÎÓÜ᤟¨Üœ ÖÝWÜã «ÜÊÜá쟨ܜ iàÊÜ®Ü
Ë«Ý®Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° BñÜíPÜQRàvÜáÊÜÞwñÜá. GÈÉ ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜ®ÝWÜáñݤ®æãà
GíŸ »Ü¿á PÝvÜñæãvÜXñÜá. ÖÝWÝX PÜãvÜÇæà BñܯWæ ËÊÝÖÜ ÊÜÞw¹vܸæàPæí¨Üá
¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. Cñܤ ÖÜñܤ®æà ñÜÃÜWÜ£¿á®Üá° ±ÜäÃæçst ®ÜÃæàí¨ÜÅ ËàÓ…®ÜWÜÃ…®ÜÈÉ®Ü
±Ü¨Ü˱ÜäÊÜì PÝÇæàg®Üá° ÓæàÄPæãívÜ. B¨ÜÃæ PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ PÝÇæàgá ¸æàvÜÊæ¯ÓÜ
ñæãvÜXñÜá. A±Ýűܤ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà A«Ý£¾PÜñæ¿á®Üá° AÃÜÓÜáñܤ ×ÊÜÞÆ¿áPæR
ñæÃÜÙÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü. BWÜ BñܯWæ PæàÊÜÆ 17 ÊÜÐÜì. ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ BñÜíPÜ C®Üã°
ÖæaÝcÀáñÜá. BñÜ®Ü ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü Cwà PÜáoáíŸÊæà ©Wܽ†ÊæáWæãÙÜWÝÀáñÜá.
B¨ÜÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜÞñÜÅ ñܮܰ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü ×í¨æ ÓÜÄ¿áÆá Ԩܜ¯ÃÜÈÆÉ. AÐÜár
ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ÊÜá®æ¿áÊÜÃæÆÉÃÜã BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜÊÜÃæWæ ÖæãÃÜPæR PÝÈvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üã
ÖÜsÜ ×w¨Ü. Aí¨Üá Cwà PÜáoáíŸÊæà ÓÜíPÜoPæR ÔÆáQñÜá. Pæã®æWÜã ÊÜáWÜ®Ü ÖÜsÜPæR
ÊÜá~¨Ü ñÜí¨æ, ñÝÀá ¹àÙæãRvÜÆá A~¿Þ¨ÜÃÜá. ËÍæàÐÜ ©®ÜÊæäí¨Ü®Üá° WæãñÜá¤
ÊÜÞw ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ¹àÙæãRvÜáWæWÜã Ԩܜñæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. BñÜ®Ü ñÝÀá
CÐÜrÊÝ¨Ü £íw, £¯ÓÜáWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. FoÊÜä BÀáñÜá. PÜãvÜÇæà
ÖæãÃÜvÜÆá Ԩܜ®Ý¨Ü ÊÜáWÜ®Ü ÖÜOæWæ £ÆPÜÊܯ°oár ñÝÀá ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸÓܧÃÜá JÆɨÜ
26

27

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ¹àÙæãRorÃÜá. ÊÜá®æÀáí¨Ü PÝÇæ¤Wæ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü° GÆÉÃÜ ±Ý¨ÜWÜÙÜ®Üã°
ÓܳÎìst ®ÜÃæàí¨ÜÅ PÝÇæàgá ¹oár ×ÊÜÞÆ¿á¨Üñܤ ÖæãÃÜo.
BñÜ ÖÝWæ ÖæãÃÜpÝWÜ ¿ÞÊÜ Ô¨Üœñæ¿á®Üã° ÊÜÞwPæãíwÃÜÈÆÉ. QÓæ¿áÈÉ
±ÜâwWÝÓÜã CÃÜÈÆÉ. ÊÜá®Ü¨æãÙÜX¨Ü᪨Üá Jí¨æà E¨æªàÍÜ ÊÜáñÜᤠñÜáwñÜ&A«Ý£¾PÜ
Ô©œ. ¨æàÍÜ AÇæ¨Üá Aí£ÊÜáÊÝX ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ËáÐÜ®… ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá BñÜ®Ü E¨æªàÍÜÊÝ
XñÜá¤. ×àWæ PæãàÆRñÝPæR ñæÃÜÚ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¸æàÆãÃÜá ÊÜásܨÜÈÉ PæÆ PÝÆ ñÜíX¨Üª.
B¨ÜÃæ BñܮܮÜá° ÓæàÄÔPæãÙÜÛÆá ÊÜásÜ J±Ü³ÈÆÉ. AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜo BñÜ, ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá
JÊæá¾ ñÜíX¨ÜªÃÜá G®Ü°ÇÝ¨Ü AÇæã¾àvÝ ŸÚ CÃÜáÊÜ ¯gì®Ü ±ÜŨæàÍܨÜñܤ ®Üvæ¨Ü. AÈÉWæ
Öæãà¨ÜÃæ ÊÜÁãàÊÜê¨Üœ ÊÜÂQ¤Á㟺ÃÜá PÜívÜÃÜá. ñæãíŸñܤÃÜ BÓÜá±ÝÔ®ÜÈɨܪ J|PÜÆá
¨æàÖÜ¨Ü B ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ¹orÃæ ÊÜáñݤÃÜ ÓÜáÚÊÜä AÈÉÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° ŸÚÁáà CÃÜá Gí¨Ü
B ÓÝ«Üá訆 ÊÜÞ£Wæ KWæãor ®ÜÃæàí¨ÜÅ Jí¨Üá £íWÜÙÜ PÝÆ ñÜíX¨Üª. BñÜ ñÝ®Üá
£®Üá°£¤¨Üª BÖÝÃܨÜÈÉÁáà ®ÜÃæàí¨ÜůWÜã Jí¨Üá ±ÝÆá ¯àvÜᣤ¨Üª. PæÆÊæäÊæá¾ B
ÓܧÙÜPæR BWÜËáÓÜᣤ¨Üª g®ÜÃÜá Jí©ÐÜár BÖÝÃÜÊÜ®Üá° Pæãoár ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Ü®Üá° B
ÓÝ«Üá ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÖÜíbPæãívÜá £®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. EÚ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÓÝ«ÜáË®Ü
gñæ PÜáÚñÜáPæãívÜá »Üg®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà PÝ¿áPÜÊÝXñÜá¤. A±ÜÃÜã±ÜPæãRÊæá¾ B ÓÝ«Üá
A«Ý£¾PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü gñæ aÜbìÓÜᣤ¨Üª. CÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÂ¥Üì GíŸ
»ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜñæãvÜXñÜá. AÈÉí¨Ü PÝÈRñܤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÜQÒ| WÜágÃÝ£®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝh…
Pæãàp…Wæ Ÿí¨Ü. AÆãÉ Jí¨Üá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜáËñÜá¤. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®ÜÈɨܪ BÓÜQ¤¿á®Üá°
PÜívÜá ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝ¨Ü B BÍÜÅÊÜá¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜá ñÜíWÜÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ
Jí¨Üá ÊÝÃÜQRíñÜ ÖæaÜác PÝÆ AÈÉÃÜÇÝWÜÈÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ aÜvܱÜwÓÜᣤñÜá¤.
""®Ü®ÜWæà®æãà ¸æàPæ¯ÓÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ H®Üá GíŸá¨Üá £Ú¿áᣤÃÜÈÆÉ'' Gí¨Üá
®ÜÃæàí¨ÜÅ®æà ñÜ®ÜWÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤ®æ. D WÝÉÊÜáÃ…, ÖÜ|, A—PÝÃܨÜ
ŸWæY BñܯWæ BÓÜQ¤ CÃÜÈÆÉ. ÓæàÊæ ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨æà BñÜ®Ü ÖÜíŸÆÊÝXñÜá¤. I¨Ü®æà
ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà Óæç¯PÜ ÍÝÇæ¿á®Üá° ÓæàÃÜÆá ±ÜÅÊæàÍÜPæR Aiì ÖÝQ¨Üª BñܯWæ
¨æàÍÜÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜá®ÜÓÝÕXñÜá¤. B¨ÜÃæ A±Ü³ £àÊÜÅ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±Üwst PÝÃÜ|
Óæç¯PÜ ÍÝÇæ ÓæàÃÜáÊÜ BÓæ¿á®æ°à Pæç¹vܸæàPÝÀáñÜá. ÖÝWÝX A«ÝÂñܾÊÜ®Üá° ÖÜávÜáQ
PæãívÜá ×ÊÜÞÆ¿áÊÜ®Üá° AÇæ¿áÆá ÖæãÃÜvÜáÊÜíñÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ PÜÈ¿ááÊÜ

ñÜáwñÜ BñÜ®ÜÈɨܪÃÜã ©PÜáR ñæãàÃÜáÊÜÊÜÃæà CÆÉÊÝX¨ÜªÃÜá. ×àWæ ñÝ®Üá ÖÜávÜáQPæãívÜá
ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ ÊÜÞWÜì ñܮܰ®Üá° GÈÉWÜã PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜůWæ
AÄÊÝWÜñæãvÜXñÜá. gñæWæ A±Ü³ AÊÜᾮܮÜá° ¹oár Ÿí¨Üá ñÜáíŸ ©®ÜWÜÙæà B¨Ü PÝÃÜ|
ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÝ|áÊÜ ÖÜíŸÆ BñÜ®ÜÈÉ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ÖæaÝcWÜñæãvÜXñÜá. GÃÜvÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜ ¨æàÍÜ ÓÜíaÝÃÜ, ©QRÆÉ¨Ü AÇæ¨Ýo¨Ü ®ÜíñÜÃÜ 1970ÃÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÊÜá®æWæ
ÊݱÜÓݨÜ.
""GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ BñÜ®Ü ÓÜáÚÊæà CÃÜÈÆÉ. Jí¨Üá ©®Ü C¨ÜªQR¨Üªíñæ BñÜ
ÊÜá®æWæ BWÜËáÔ¨ÝWÜ, Pæç¿áÇæãÉí¨Üá bàÆ CñÜá¤. BWÜ ®Ý®Üá AvÜáWæ ÊÜá®æ¿áÈɨæª.
AÊÜÞ¾ , A|¡ Ÿí©¨Ýª®æ Gí¨Üá ÊÜáWÜÙÜá PÜãWÜáñݤ Ÿí¨ÜÙÜá. EÊÜá¾ÚÔ Ÿí¨Ü
¨Üá@SÊÜ®Üá° ñÜvæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝWÜÈÆÉ. ¹PÜRÚÔ AÙÜÇÝÃÜí¼Ô¨æ. CÐÜár ©®Ü GÈÉWæ
ÖæãàX¨æª Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæ, ×ÊÜÞÆ¿áPæR ñæÃÜ򬾻 GíŸ EñܤÃÜ ŸíñÜá'' Gí¨Üá
®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü ñÝÀá ×àÃݸæà®…. ÊÜáWÜ ÓÜÄ¿ÞX Fo ÊÜÞw
GÐÜár ©®ÜWÜÙݨÜÊæäà GíŸ BÇæãàaÜ®æÀáí¨Ü ËÍæàÐÜ £¯ÓÜáWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜÆá
ÊÜááí¨Ý¨ÝWÜ ÊÜá«Ü¨ÜÇæÉà ñÜvæ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ, CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ŸwÓÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü.
B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¹orÃæ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜÈÆÉ.
®ÜÃæàí¨ÜÅ FoÊÝ¨Ü ŸÚPÜ WÝÅÊÜá¨Üñܤ ñæÃÜÚ¨Ü. ®Ý®Üá PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü BñÜ®Ü
bàÆÊÜ®Üá° ¹bc¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá gñæ Ÿpær, aÜwx, »ÜWÜÊÝ Ÿ|¡¨Ü ÍÝÆá ÖÝWÜã
®Ü®Ü° »ÝÊÜbñÜÅËñÜá¤. B »ÝÊÜbñÜÅÊÜ®Üá° ¿ÞÊÝWÜ ñæW橨Ü᪠GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæà
Wæ㣤ÃÜÈÉÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Üã ÖæàÙÜÈÆÉ. Jí¨Üá ©®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜíX¨Üª BñÜ ÊÜáÃÜá©®Ü
ÊÜáñæ¤ ÖæãÃÜpæà¹or G®Üá°ÊÝWÜ ×àÃݸæà®… PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹PæãÙÜáÛñܤ¨æ.

28

29

4
H®Ý¨ÜÃÜã K¨Üá
C£ÖÝÓÜ&ÓÜíÓÜ¢ñÜ K¨Üá
ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜo ®ÜÃæàí¨ÜÅ ñܮܰ bPÜR±Ü³ ¸ÝŸá»ÝÀá AÊÜÃÜ ŸÚWæ ñæÃÜÚ¨Ü.
¸ÝŸá»ÝÀá ÃÝg ÓÝÄWæ ÓÜíÓ槿á PÜaæàÄ ŸÚ PÝÂíqà®… ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÈÉ PæÆ
PÝÆ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¹vÜá訆 ÊæàÙæ¿áÈÉ ÓÝÊÜÞiPÜ, ÃÝgQà¿á ÖÝWÜã
A«Ý£¾PÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY ®Üvæ¿áᣤ¨Üª aÜaæì, ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜᣤ¨Üª.
ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜ ÓÜíZ¨Ü (BÃ….GÓ….GÓ….) ŸWæY BPÜÑìñÜ®ÝX¨Üáª,
±ÜÅ»ÝËñÜ®ÝX¨Ü᪠A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ. 1925ÃÜÇæÉà ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜ ÓÜíZ
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨ÜªÃÜã WÜágÃÝñ…ÊÜÃæWÜã ËÓݤÃÜWæãíw¨Ü᪠ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ.
ÊÝv…®ÜWÜÃÜ¨Ü BÃæÓæÕÓ… ÍÝTæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠1944ÃÜÈÉ. ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞw¨Ü
ÊÜÂQ¤ ¸ÝŸá»ÝÀá ®Ý¿áP…. AÊÜÃÜá ÍÝÇÝ ÎûÜPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ŸÃæãàvÝ¨Ü ÃÝg
ÓÜ¿ÞÂiÃÝÊ… WÝ¿áP…ÊÝv… AÊÜÃÜ ÃÝhÝÂvÜÚñÜ¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ¸ÝŸá»ÝÀá
®Ý¿áP… ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà HÙÜ®æ ñÜÃÜWÜ£ÊÜÃæWÜã K©¨ÜªÃÜá. B PÝƨÜÈÉ
ÓÜ¿ÞÂiÃÝÊ… WÝ¿áP…ÊÝv… Áãàg®æÁãí¨Ü®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ
ÖÜ©®ÝÆRÄí¨Ü ÖÜ©®æíoá ÊÜÐÜì ÊÜÁãàÊÜÞ®Ü¨Ü ¿ááÊÜPÜÄWæ ŸÃæãàvݨÜÈÉ GÃÜvÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ñÜÃܸæ࣠¯àw AÊÜÃÜ®Üá° ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿á ÎûÜPÜÃܮݰX ®æàÊÜáPÜ
ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. 1942Äí¨Ü 1944ÃÜÊÜÃæWÜã hÝÄ¿áÈɨܪ D Áãàg®æ¿áw
ÎûÜPÜÃÝX¨ÝªWÜÇæà ¸ÝŸá»ÝÀá ®Ý¿áP… ¿áPÜᨅ±ÜâÃܨÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜÌ¿áí
ÓæàÊÜPÜÃÝX ÓæàÄPæãívÜÃÜá. ¯gÊÝ¨Ü ÍÝTæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨æªà AÈÉ. 1944ÃÜÈÉ
ÊÝv…®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást ¸ÝŸá»ÝÀá ñÜÊÜá¾ ÊÝP…aÝñÜá¿áì©í¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ®Üá°
30

31

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ñÜÊÜá¾ñܤ ÓæÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ ÍÝTæ¿á®Üã° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWæ
¸ÝŸá»ÝÀá¿áÊÜÄí¨Ü BPÜÑìñÜÃÝX BÃæÓæÕÓ… ÓæàÄ¨Ü AÓÜíS ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
PÜãvÜ JŸº. Cñܤ ÊÝv…®ÜWÜÃܨÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ŸÖÜÙÜ QÅ¿ÞÎàÆÊÝXñÜá¤. ¨ÝÌÃÜPݨÝÓ…
hæãàοáÊÜÃÜá ÓÜÊæäàì¨Ü¿á aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ BÓÜQ¤Àáí¨Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
B¨ÜÃæ ñܮܰ Óæç¨Ýœí£PÜ ¯Æá˯í¨ÝX BÃæÓæÕÓ…Wæ Öæbc®Ü ¸æíŸÆ ¨æãÃæ¿áñæãvÜXñÜá.
BX®Ü PÝƨÜÈÉ ŸÃæãàvÝ BÃæÓæÕÓ…®Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ Pæàí¨ÜÅÓݧ®ÜÊÝXñÜá¤. 1930ÃÜ
¨ÜÍÜPÜ¨Ü Pæã®æ¿á »ÝWܨÜÈÉ BÃæÓæÕÓ… »ÝÄ QÅ¿ÞÎàÆÊÝWÜñæãvÜXñÜá. ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü
ÖÜÆÊÝÃÜá BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖæãÃÜX®Ü ÃÝgÂWÜÙÜ ÍæçûÜ~PÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° ÓæàÃÜáÊÜ
ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ËÓܤÄÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. Wæãà±ÝÇ…ÃÝÊ…
ií¨Ý¨æì ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá»ÝÀá »æãàÓæÉ ÊÜááíñÝ¨Ü AWÜÅWÜ|ÂÃÜá BÃæÓæÕÓ…®ÜÈɨܪÃÜá.
ÖÜÆÊÜâ ×í¨Üã ÃÝgÃÜ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª ÓèÃÝÐÜó BÃæÓæÕÓ… ԨݜíñÜÊÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜÆá
ÖæàÚÊÜÞwst ñÝ|ÊÝÀáñÜá.
1940ÃÜÈÉ ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÍÝTæ¿á®Üá° BÃÜí¼Ô¨Üª ¸Ýí¸æ¿á
ÃÝhݸÝÊÜâ ®æà®æ ÓÜãÃÜñ…Wæ BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÆãÉ ÍÝTæ
BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 1943ÃÜÈÉ ¸Ý±ÜâÃÝÊ… ÇæÇæ GíŸáÊÜÃÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ
±ÜÅaÝÃÜPÜÃܮݰX PÜÙÜá×st BÃæÓæÕÓ… ñܮܰ ԨݜíñÜÊÜ®Üá° ±ÜÓÜÄÓÜÆá ÊÜááí¨ÝÀáñÜá.
1945ÃÜÈÉ ÇæÇæ¿áÊÜÃÜá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ BÁãàist A—PÝÄWÜÙÜ ñÜÃܸæà£
ιÃÜ »ÝÄà ¿áÍÜÓÜáÕ PÜíwñÜá. A¨æà ÊæàÙæWæ ÊÜá«ÜáPÜÃÜÃÝÊ… »ÝWÜÊÜñ… GíŸÊÜÃÜ®Üã°
±ÜÅaÝÃÜPÜÃܮݰX WÜágÃÝñ…Wæ PÜÙÜá×ÓÜÇÝÀáñÜá. Cñܤ ¨æàÍÜ Ë»Üg®æWæãívÜ PÝÃÜ|
Ôí«…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü TÝÂñÜ ÊÜááí¨ÝÙÜá G¯Ô¨Üª ÃÝh…±ÝÇ… ±ÜâÄ¿áÊÜÄWæ
WÜágÃÝñ…®Ü gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. »ÝWÜÊÜñ… AÊÜÃÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÔ¨Ü
±ÜâÄ ÖæaÜác ©®Ü AÈÉ EÚ¿áÈÆÉ. Aí£ÊÜáÊÝX ÆPÜÒ$¾|ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ…
B Óݧ®ÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü
©àËWæ¿Þ¨Ü C®Ýí¨ÝÃ… AÊÜÃÜá ""ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ'' Gí¨æà ÖæÓÜÃÝX¨ÜªÃÜá.
ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ŸÆWæãÚÓÜáÊÜ PÝ¿áì PæçW棤PæãívÜ AÊÜÄWæ ¿ááÊÜPÜ
®ÜÃæàí¨ÜůWæ ñÜÃܸæ࣠¯àw A~WæãÚÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã CñÜá¤. ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ
WÜÃÜw¿áÈÉ ±ÜÙÜX¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ, AÊÜÃÜ "ÊÜÞ®ÜÓÜ ±ÜâñÜÅ' Gí¨æà TÝÂñܮݨÜ.

BWÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܨÝÓ… Êæãà©Wæ 21 ÊÜÐÜì.
1971ÃÜ Öæ㣤WÝWÜÇæà AÊÜÃÜÈÉ ÊÜ¿áÔÕWæ ËáàÄ¨Ü ±ÜÅŸá¨Üœñæ, ÓÝí\PÜ Ÿ¨Üœñæ
PÝ|ᣤ¨ÜªÊÜâ. ¸ÝíWÝɨæàÍÜ¨Ü ËÊÜááQ¤WÝX ÓÜñÝÂWÜÅÖÜPæR PÜáÚñÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©,
ÊÜåèÆÂWÜÙÜ ŸWæY ñÜÊÜáXÃÜáÊÜ ¯Ðæu¿á®Üá° ±ÜÅaÜáÃܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ¨Ü ÊæàÙæ Ÿí—
ñÜÃÝX £ÖÝÃ… hæçÆ®Üã° ÓæàĨÜÃÜá. ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨Ü Êæãà©,
1972ÃÜ ÊæàÙæWæ L±ÜaÝÄPÜÊÝX BÃæÓæÕÓ… ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX ÓæàÊæ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX
bPÜR±Ü³®Ü ÊÜá®æ¿á®Üá° ñÜÂiÔ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿ÞìÆ¿á¨ÜÈÉÁáà ñÜíWܸæàPÝÀáñÜá.
A¨ÜÃÜ ŸWæY ÓÜÌñÜ@ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ×àWæ ÖæàڨݪÃæ&
""Êæã¨ÜÈWæ ®Ý®Üá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨æ. AÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨æ.
BWÜ ®Ý®Üá ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìÆ¿á¨ÜÈÉ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜᣤ¨æª. A¨æà ®Ý¯ÃܸæàPÝ¨Ü ÓܧÙÜ
Gí¨Üá ®Ü®ÜWÜã A¯°ÔñÜá¤. AÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 15Äí¨Ü 20 g®Ü ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÜá ÊÝÓÜÊÝX¨ÜªÃÜá.
AÊÜÃÜ gñæ ¯à®Üã CÃÜá Gí¨ÜÃÜá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ. ±ÜÅ£ ©®Ü ¸æÙÜWæY 5 WÜípæWæ G¨Üáª
ÖÝÆá ñÜÃÜÆá ÖæãàWÜᣤ¨æª. B ÊæáàÇæ ±ÝÅ¥Ü:ÓܾÃÜOæ, A¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ aÜÖÜ Ô¨Üœ±ÜwÔ
GÆÉÄWÜã ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° PæÆÓÜÊÝXñÜá¤. AÐærà AÆÉ, PÝ¿ÞìÆ¿á ÓÜÌaÜf ÊÜÞvÜáÊÜ
PæÆÓÜÊÜä ®Ü®Ü°¨æà BXñÜá¤. ÍÝTæ ÊÜááXÔ ×í©ÃÜáX¨Ü PÜãvÜÇæà GÆÉÄWÜã E±ÝÖÝÃÜ
Ԩܜ±ÜwÓܸæàQñÜá¤. GíoãÊÜÃæÀáí¨Ü JíŸñÜᤠWÜípæ¿áÊÜÃæWÜã GÆÉÄWÜã E±Ý
ÖÝÃÜ Ÿwst ®ÜíñÜÃÜ ÓÜÌaÜfWæãÚÓÜáÊÜ PæÆÓÜ. PÝ¿ÞìÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 8
PæãsÜwWÜڨܪÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ PÜÓÜ ñæWæ¨Üá ®æÆ JÃæÓÜᣤ¨Ü᪨ÜÆÉ¨æ ®Ü®Ü° ÖÝWÜã ÊÜQàÇ…
ÓÝÖæàŸÃÜ EvÜá±ÜâWÜÙÜ®Üã° ñæãÙæ¿áᣤ¨æª. ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü FoPæR PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ
ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜᣤ¨æª. AÈÉí¨Ü ÊݱÜÓÝÕ¨Ü ÊæáàÇæ ±Üâ®Ü@ aÜÖÜ Ô¨Üœ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã
GÆÉÄWÜã ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWÜã CÊæà ®Ü®Ü° ¯ñÜ嬆 PæÆÓÜ
WÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. ÖÜÆÊÝÃÜá g®ÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ Æ»ÜÂÊÝX¨Ü㪠C¨æà
AÊÜ—¿áÈÉ. BWÜ CŸºÃÜá ÊÜáÖÝ®… ÊÜÂQ¤WÜÙÜ Óݯ°«Ü ®Ü®ÜWæ ¨æãÃæÀáñÜá&PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞ
Ä¿á ËÊæàPÝ®Üí¨Ü Pæàí¨ÜÅ¨Ü Óݧ±ÜPÜÃÝ¨Ü HPܮݥ…ià ÃÝ®Üvæ ÖÝWÜã »ÝÃÜ£à¿á
ÊÜágãªÃ… ÓÜíZ(¹GíGÓ…)ÊÜ®Üá° Óݧ²Ô¨Ü ¨Üñæã¤à±Üíñ… ¥æàíWÜw! AÊÜÃÜ gñæ
®Ý®Üá A«Ý£¾PÜ JvÜ®Ýo ÖÝWÜ㠸詜PÜ ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨æª. A¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ ÖæàWæ
¸æàPݨÜÃÜã ÊÝÂTݯÔPæãÚÛ. CŸºÃÜ㠮ܮܰ®Üá° CÐÜr±ÜvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü

32

33

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Pæàí¨ÜÅ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá HPܮݥ…ià ŸÆÊÝX JñݤÀáÔ¨ÜÃæ,
ñܮܰ gñæX¨ÜáªPæãívÜá ÓÜÖÜPÜÄÓܸæàPæíŸá¨Üá ¨Üñæã¤à±Üíñ…i AÊÜÃÜ ÖÜsÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ
®Ý®Üá ±ÜÅaÝÃÜPÜ®ÝX¨ÜáªPæãívæà ÖæàWæãà ÓÜíZ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üã° ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨æª''.
A«ÝÂñܾ G®Üá°ñݤ PÝÇæàgá ¹oár ×ÊÜÞÆ¿áPæR ñæÃÜڨܪ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ
ÊÜáñæ¤ PÜÈPæ¿á ÖÜíŸÆ ÊæãÙÜPæÁãv橨Ü᪠C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ!
"H®Ý¨ÜÃÜã K¨Üá, C£ÖÝÓÜ, ÓÜíÓÜ¢ñÜ K¨Üá' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ.
AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ¿á®Üá° WÜí¼àÃÜÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãívÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ©ÈÉ ËÍÜÌ˨ÝÂ
Æ¿á¨ÜÈÉ Aíaæ ÎPÜÒ|PæR ÓæàÄPæãívÜÃÜá. K© ±Ü¨ÜË¿á®Üã° ±Üvæ¨Üá PæãívÜÃÜá.
D ÊÜá«æ ÓÜíZ¨ÜÈÉ AÊÜÄWæ ÖæaÜácÊÜÄ gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ…®Ü
±ÝÅí£à¿á PÜaæàÄ¿á ±ÜñÜÅÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü gÊݸݪÄ
A¨ÝXñÜá¤. A¨Üá ÊÜááPÝRÆá ±ÝÆá ÓÜÊÜá¿áÊÜ®æ°à ®ÜáíWÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. Jí¨Üá
ÊÜÐÜì Öæ|WÝw¨ÜÃÜã gÊݸݪÄWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ÖæaÝcWÜáñܤÇæà C¨ÜªÊÜâ. BÃæÓæÕÓ…WÝX
ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ¨Üáw¿áᣤ¨Üª ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ Êæç¨ÜÂQà¿á
ÓæàÊæ¿á®Üá° ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. CíñÜÖÜ gÊݸݪĿá®æ°à ®ÜÃæàí¨ÜÅ PÜãvÜ
Ÿ¿áÓÜᣤ¨Üª. AíñÜÖÜ ÓæàÊÝÊÜá®æãà»ÝÊÜ AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. ¿ÞÃÜá ¿ÞÊÜ Öæ㣤
®ÜÈÉ PÜÃæ¨ÜÃÜã ÓæàÊæWæ ԨܜÃÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""AÊæáÄPܨÜÈɨܪ ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á ±Ü£
APÝÈPÜ ÊÜáÃÜ|Êܮܰ²³¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX ñÜíX¿á®Üá° ÊݱÜÓ… »ÝÃÜñÜPæR PÜÃæ¨Üá PæãívÜá
ŸÃܸæàPÝÀáñÜá. Aí¨Üá ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|¨ÜÈÉ Ÿí©Ú¨ÝWÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° ŸÃÜÊÜÞw
Pæãíw¨Ü᪠®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©. A¨Üá AñÜÂíñÜ ¨Üá@SPÜÃÜ ÓÜí¨Ü»ÜìÊÝXñÜá¤. ¿ááÊÜ
±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ»Ý¿å… Êæãà© , PæàÍÜÊÜÃÝÊ… ¨æàÍÜÊÜááT… ÖÝWÜã
ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ gñæ ¯Çݪ|PæR BWÜËáԨܪÃÜá. AÆɨæ BWÝWæY ÊÜá®æWæ »æàq ¯àw,
ÁãàWÜPæÒàÊÜá ËaÝÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®Ü®Ü° ÊÜá®Ü¨Ü ÊæáàÇæ AaÜcÚ¿á¨Ü dݱÜâ
ÊÜáãwÔ¨ÜÃÜá'' Gí¨Üá Óæ°à×ñÜÃæ㟺ÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ B£¾à¿áñæ¿á®Üá° ®æ®Ü±Üâ
ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ.
AíñÜÖÜ GÐæãrà Zo®æWÜÙÜ®Üá° ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ Óæ°à×ñÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ.
ÓÜíZ¨Ü ×Ä¿áÃÜá, ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜá ±ÜÅÊÝÓÜ ÖæãÃÜpÝWÜÇæÆÉ AÊÜÄWæ
ŸÓ…, ÃæçÆá qPæp…WÜÙÜ®Üá° PÝ©ÄÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã Êæãà©¿áÊÜÃܨÝXñÜá¤.

ÖÝWÝX ÃæçÇæÌ ÖÝWÜã ÓÝÄWæ A—PÝÄWÜÙÜ gñæ ÓÜí±ÜPÜìËÄÔPæãíw¨Üª Êæãà©,
AÊÜÃÜ Óæ°àÖÜÊÜ®Üã° ÓÜí±Ý©ÔPæãíw¨ÜªÃÜá. ÖæàWæ PæÆÓÜ ÊÜÞwÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ PÜÇæ
PÜÃÜWÜñÜÊÝXñÜá¤. D ÊÜá«æÂ, Ԩݜ±ÜâÃܨÜÈÉ ËÍÜÌ ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ…®Ü ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊæäí¨Üá
BÁãàg®æ¿ÞÀáñÜá. vÝ. ÊÝ~PÜÃ…i A¨ÜÃÜ ÊÜááí¨ÝÙÜñÜÌ ÊÜ×ÔPæãíw¨ÜªÃÜá.
ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÜíZo®æ¿á gÊÝ¸ÝªÄ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÖæWÜÇæàÄñÜá.
CíñÜÖÜ Jí¨æãí¨Üá AÊÜPÝÍÜWÜÙÜã ÓÜíZ¨Ü PæÆÓÜ&PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ A®Üá»ÜÊÜ
ÓÜí±Ý©ÔPæãÙÜÛÆá A®ÜáÊݨÜÊÜâ.

34

35

5
g®ÜÓÜíZ&G¹Ë² Óݧ±Ü®æ
ÓÜíZ¨Ü ŸÆÊÜ«Üì®æ
1948ÃÜÈÉ ÊÜáÖÝñܾ WÝí— ÖÜñæ¿á BÃæãà±Ü ÖæãÄÔ BÃæÓæÕÓ… ÊæáàÇæ ¯Ðæà«Ü
ÖæàÃÜÇÝÀáñÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±æäÅ´æÓÜÃ… ŸÆÃÝh… ÊÜá«æãàP… ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ
AUÆ »ÝÃÜñÜ Ë¨ÝÂ¦ì ±ÜÄÐÜñܤ®Üá° (G¹Ë²) ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáãÃÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ Aí¨ÜÃæ 1951 APæãràŸÃ… 21ÃÜí¨Üá g®ÜÓÜíZÊÜ®Üã° BÃÜí¼ÓÜÇÝ
ÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜíÓݧ±Ü®Ý ÍÜêíWܨÜÈÉ WÜágÃÝñ…¯í¨Ü ¿ÞÃÜã ±ÝÇæãYÙÜÛ©¨ÜªÃÜã
ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ g®ÜÓÜíZ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜÅ»ÝË ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜ×ÓÜá
ÊÜíñÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜÓÜíñ…»ÝÀá WÜhæàí¨ÜÅWÜyÜPÜÃ… g®ÜÓÜíZ¨Ü ÃÝgÂ
ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ ±ÜûÜ¨Ü ¨æÓæÁáà
Ÿ¨ÜÇÝWÜñæãvÜXñÜá.
¹ÅqÐÜÃÜ BvÜÚñÝÊÜ—¿áÈÉ GÃÜvÜá WÜágÃÝñ…WÜڨܪÊÜâ.
Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ÓÜ|¡±Üâor ÃÝgÃÜá BÙÜᣤ¨ÜªÃæ ÊÜáñæã¤í¨Üá »ÝWÜ ¸Ýí¸æ
±æÅÔvæ¯Õ¿á BvÜÚñÜPæãRÙܱÜqrñÜá¤. ¯ÊÜáX¨Üá ËbñÜÅ G¯ÓÜŸÖÜá¨Üá, ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â
Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¨æàÍÜ¨Ü GÇæÉvæ¿áã »ÝÐæ ÖÝWÜã ±ÝŨæàÎPÜñæ¿á B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ
±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝgÂWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜáÊÜíñæ aÜÙÜÊÜÚWÜÙÜá BÃÜí»ÜÊݨÜÃæ WÜágÃÝ£WÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ
AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜ ¸æàwPæ¿á®Üã° ÊÜááí©vÜÈÆÉ. CíñÜÖÜ ¯ÆáËWÜã PÝÃÜ|˨æ.
Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX WÜágÃÝñ… B¦ìPÜÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü ±ÜŨæàÍÜÊÝX¨ÜªÄí¨Ü
±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝg ÃÜaÜ®æ ¸æàwPæ ÊÜááí©orÃæ A¨ÜÄí¨Ü A®Ý®ÜáPÜãÆÊæà ÖæaÜác GíŸ
»ÝÊÜ®æ ŸÆÊÝXñÜá¤. C®æã°í¨ævæ ¸Ýí¸æ ®ÜWÜÃÜ ÊÜáÖÝÃÝÐÜóPæR ÓæàĨܪÃÜã A¨ÜÃÜ
36

37

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

AÊæãàZ A¼ÊÜê©œ¿áÈÉ WÜágÃÝ£WÜÙÜ PæãvÜáWæÁáà ±ÜÅÊÜááSÊÝXñÜá¤. Jí¨Üá ÊæàÙæ
¸Ýí¸æÀáí¨Ü ±ÜÅñæÂàPÜWæãívÜÃæ B¦ìPÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª B ®ÜWÜÃܨÜÈÉ
ÓÜêÑr¿ÞWÜᣤ¨Üª »ÝÄ ÓÜíTæ¿á E¨æãÂàWÝÊÜPÝÍÜWÜÙÜá Pæçñܲ³ ÖæãàWÜáñܤÊæ GíŸ
A¼±ÝÅ¿á ÊæáàÆÌWÜì¨Ü WÜágÃÝ£WÜÙÜÈÉñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝg ÃÜaÜ®æWæ ¿ÞÃÜã
AÐÝrX ¸æàwPæ ÓÜÈÉÓÜÈÆÉ.
ÊÜáÖÝ WÜágÃÝñ… g®ÜÜñÝ ±ÜÄÐÜñ…(Gíhæi²) GíŸ ±ÜûÜÊÜ®Üá° PÜqr PæÆÊÜÃÜá
ÖæãàÃÝoPæR ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã AÊÜÄWæ AÐÝrX g®Ü¸æíŸÆ CÃÜÈÆÉ. Gíhæi²¿áÈÉ
PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá, ÓÜÊÜÞgÊÝ©WÜÙÜá ÖÝWÜã PæÆ PÜpÝrÊÝ©WÜÙæà ñÜáí¹¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX
Gíhæi² gñæ PæçhæãàwÓÜÆá g®ÜÓÜíZ J±Ü³ÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÖæãàÃÝoPæR ÖæãÃÜX¯í¨Ü
¸æíŸÆ ÊÜÂPܤ±ÜwÔñÜá. WÜágÃÝñ… C¸Ý½WÜÊÝWÜáÊÜÊÜÃæWÜã AÈÉ PÝíWæÅÓ…®Ü¨æªà
¨Ü¸ÝìÄñÜá¤. AÐÜrPÜãR D ¨æàÍÜ PÜívÜ ÊÜáÖÝ®… ×àÃæãWÜÙÝ¨Ü ÊÜáÖÝñܾ WÝí—ài
ÊÜáñÜᤠÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÇ… WÜágÃÝ£WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. CÊÜÄŸºÃÜ AÊÜÓÝ®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
WÜágÃÝñ… PÝíWæÅÓ… ©PÜáRñܲ³ñÜá. ±ÜûܨæãÙÜWæ JvÜPÜá ÊÜáãw ŸívÝ¿á PÜívÜáŸíñÜá.
×àWæ ¨ÜáŸìÆWæãívÜ PÝíWæÅÓ…®Ü PæãàpæÁãÙÜWæ Êæã¨ÜÆá ±ÜÅÊæàÎÔ¨Ü᪠ÓÜÌñÜíñÜÅ
±ÜûÜ. 1960ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ A¨Üá Jí¨Üá ŸÈÐÜu ÃÝgQà¿á ÍÜQ¤¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËá¾ñÜá.
B¨ÜÃæ 1970, 80ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü ÊæàÙæWæ ®æà±Ü¥ÜÂPæR ÓÜÄ¨Ü ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜûÜ g®ÜÓÜíZ¨Ü EWÜÊÜáPæR
¨ÝÄ ÊÜÞwPæãqrñÜá. ±ÜÅhÝ ÓæãàοáÈÓ…r ±Ýqì GíŸ ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜûÜ˨ܪÃÜã
g®Ü¸æíŸÆ¨Ü PæãÃÜñæ¿á PÝÃÜ| A¨Üã ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜûܨÜíñæÁáà PÜWÜYñܤÇæWæ ÓÜÄÀáñÜá.
ÓÜí¿ááPܤ ÓÜÊÜÞgÊÝ© ±ÜûܨÜ㪠A¨æà PÜñæ. 1968ÃÜÈÉ AíñÝÃÝÑóà¿á ®Ý¿áÊÜáívÜÚ
ÓèÃÝÐÜó&PÜd… WÜwËÊÝ¨Ü¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ±ÜÃÜ £à±Üâì ¯àw¨ÝWÜ
ÓÜí¿ááPܤ ÓÜÊÜÞgÊÝ© ±ÜûÜ ñܮܰ ÖæãàÃÝo©í¨ÝX ÓÜÌƳ ÖæÓÜÃÜá WÜÚÔPæãíwñÜá¤.
B¨ÜÃæ ÖæaÜác PÝÆ EÚ¿áÈÆÉ. Cñܤ ñܮܰ ËÎÐÜr Óæç¨Ýœí£PÜ ¯Æá˯í¨ÝX BÃæÓæÕÓ…
ÓÝÌñÜíñÝÅ$®ÜíñÜÃÜÊÜä g®ÜÊÜÞ®ÜÓܨÜÈÉ Óݧ®Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá. PæÆÊÜâ ±ÜûÜWÜÙÜá
±ÝŨæàÎPÜ ÖæãàÃÝoWÜÙÜ®æ°à iàÊÝÙÜÊÝXÔPæãívÜÃæ G¹Ë², g®ÜÓÜíZ¨ÜíñÜÖÜ
ÓÜíZo®æWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÃæÓæÕÓ… ×í¨Üã ÓÜÊÜÞg¨Ü ÔÌàPÜꣿá®Üá°
±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛñæãvÜXñÜá.
×àWæ 1970ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ«Üì¨Ü ÊæàÙæWæ ÊÜÓÜíñ…»ÝÀá WÜhæàí¨ÜÅWÜyÜPÜÃ…

®Ý¿áPÜñŲ̈ÜÈÉ g®ÜÓÜíZ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®æÇæ PÜívÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼ÔñÜá. AÊÜÃÜá
®Ý¥ÜÇÝÇ… gWÝx, ÍÜíPÜÃ…Ô®…Ø ÊÝ[æàÇÝ, PÝÎàÃÝÊÜå… ÃÝOÝ, ®ÝÃÝ¿áO… Ô®ÝØ,
±Üw¿ÞÃ…, PÜÓÜÊÜå…»ÝÀá AaÜáÊÝ, ¨Üñݤi aÜÃÜO…¨ÝÓ… ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ®æã°ÙÜ
WæãívÜ ¿ááÊÜ ±Üvæ¿á®æ°à PÜqr¨ÜÃÜá. AÆɨæ bÊÜáO…»ÝÀá ÍÜáPÝÉ, PæàÍÜá»ÝÀá
±ÜpæàÇ…, AÃÜËí¨… ÊÜá~¿ÞÃ…, ®ÜÃÜÔíÖÜ Wæãà×Ç…, ÓÜã¿áìPÝíñ… BaÝ¿áì,
ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜÃÜí¨… ¨æàÓÝÀá ÊÜááíñÝ¨Ü ¿ááÊÜ ®æàñÝÃÜÃÜã PÜãvÜ
g®ÜÓÜíZÊÜ®Üá° g®Ü²Å¿áWæãÚÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Cñܤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá
JŸº ±ÜÅaÝÃÜPÜ®ÝX C®Üã° ñÜÊÜá¾ dݱÜâ ÊÜáãwÔÃÜÈÆÉ.

38

39

6
h沿áÊÜÃÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ
Cí©ÃÝ PæãorÃÜá ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ŸÙÜáÊÜÚ
1971ÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá° ÓæãàÈÔ ¸ÝíWÝɨæàÍÜ ÃÜaÜ®æ ÊÜÞw¨Ü᪠PÝíWæÅÔÕWæ
»ÝÄ ŸÆ ñÜí¨ÜáPæãqrñÜá. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜ
AoÇ… AÊÜÃæà "¨ÜáWÝì' Gí¨Üá ±ÜÅÍÜíÔÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ PÝíWæÅÔÕ®Ü WÜÅÖÜaÝÃÜ
ÓÜÄÀáÃÜÈÆÉ. WÜágÃÝñ…Wæ ŸÃÜ¨Ü WÜÃÜ ŸwÀáñÜá. g®ÜÄWæ BÖÝÃÜ«Ý®ÜÂ, TݨÜÂ
ñæçÆ ÊÜáñÜᤠÓÜPÜRÃæ¿á PæãÃÜñæ PÝvÜñæãvÜXñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 8 ÆûÜ g®ÜÃÜá ±ÜÄÖÝÃÜ
Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈɨܪÃÜá. 1972ÃÜ APæãràŸÃ… ÊæàÙæWæ ±ÜÄÔ§£ PæçËáàÄ ÖæãàWÜñæãvÜXñÜá.
ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá PÝíWæÅÓ…®Ü ËÃÜá¨Üœ £ÃÜáX¹¨ÜªÃÜá. PÝíWæÅÓ…®æãÙÜWæà PÜívÜáŸí¨Ü
ŸívÝ¿á ±ÜûÜ ñÜñܤÄÔ ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá°
A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜ ±ÜûÜÊæí¨ÜÃæ g®ÜÓÜíZ. g®ÜÃÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ
ÓÜÆáÊÝX ®ÜÜÊæíŸÃ… 3, 4ÃÜí¨Üá ÃÝh…Pæãàp…®ÜÈÉ g®ÜÓÜíZ¨Ü ÃÝÑóà¿á
PÝ¿áìPÝÄ~ ÓÜËᣠÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨Ü ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá, ±ÜûÜ¨Ü ÓܧÚà¿á PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ±ÜÄÔ§£¿á ÊæáàÇæ ¯WÝ
CqrÃܸæàPÜá ÖÝWÜã bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ
»ÜáXÇ橪¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æ¿á®Üá° C®Üã° ËÓݤÃÜWæãÚÓܸæàPÜá Gí¨Üá PÜÃæ ¯àw¨ÜÃÜá.
ÖÝWæÁáà BÀáñÜá. 1973ÃÜ AíñÜ嬆 ÊæàÙæWæ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜíZo®æWÜÙÜá Joár
ÓæàÄ »ÝÄ aÜÙÜÊÜÚ¿á®Üá° ÖÜËá¾PæãívÜÊÜâ. A¨æà ""®ÜÊܯÊÜÞì|''. ""ÓÜí±Üä|ì
PÝÅí£''Wæ PÜÃæ ¯àw¨Ü "®ÜÊܯÊÜÞì|' aÜÙÜÊÜÚWæ g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO… AÊÜÃÜ
®æàñÜêñÜÌ CñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜÅ£»Üo®æ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ŸÈÐÜuÊÝWÜáñݤ ÖæãàÀáñÜá.
40

41

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜááSÂÊÜáí£Å bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ¸æíŸÆPæR ¯ÆáÉÊÜ Ÿ¨ÜÆá ¸æÇæ ÖæaÜcÙܨÜ
ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æWæ PÝíWæÅÔÕWÜÃæà ¸æíŸÆ ¯àw¨ÜÃÜá. "®ÜÊܯÊÜÞì|'
Êæà©Pæ¿á aÜÙÜÊÜÚ WÜágÃÝñÜ®æ°à AÃÝgPÜñæ¿áñܤ PæãívæãÀáªñÜá. ÃÝhݨÜÂíñÜ
®Üvæ¿áᣤ¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙÜá ×íÓÝÃÜã±ÜPæR £ÃÜáWÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ±æäÈàÓ… WÜáívæàoá
£í¨Üá 42 g®ÜÃÜá ±ÝÅ| PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. ŸÃæãàvÝ ÊÜáñÜᤠAÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…WÜÚWæ
Óæà®æ¿á®Üá° PÜÃæÓܸæàPÝÀáñÜá.
D ÊÜá«æ ÓÜÌñÜ@ g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿á|ÃÜá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ BWÜËáÔ¨ÜÃÜá.
ÖÝWÝX JŸº ÊÜaÜìÔÌà ®Ý¿áPܮܮÜá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ, AÊÜÃÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞw
PæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá. WÜágÃÝñ…Wæ BWÜËáÔ¨Ü
hæ.²., PÜãvÜÇæà ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ ÃÝgÂÊÝ¨Ü ¹ÖÝÃÜPæR ñæÃÜÚ AÆãÉ ®ÜÊܯÊÜÞì|
aÜÙÜÊÜÚ¿á®Üá° BÃÜí¼ÓÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. Cñܤ AUÆ »ÝÃÜñÜ Ë¨Ý¦ì
±ÜÄÐÜñ… bÊÜáO…»ÝÀá AÊÜÃÜ »ÜÅÐÜr PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª
ÖæãàÃÝoPæR «ÜáÊÜááPÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸíñÜá. ×àWæ G¹Ë² PÜãvÜ hæ.². aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ
»ÝX¿ÞÀáñÜá. D ®ÜvÜáÊæ 1974ÃÜ EñܤÃÝ«Üì¨Ü ÊæàÙæWæ ÓÜí±Üä|ì PÝÅí£¿á
WÜáÄ¿á®Üá° ÃÝÐÜóÊÜáorPæR ËÓܤÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá°
A—PÝÃÜ©í¨Ü Qñæã¤Wæ¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. CíñÜÖÜ PÜƳ®æ, PÝÅí£Wæ
BÃæÓæÕÓ… PÜãvÜ ¸æíŸÆ ¯àwñÜá. ©ÈÉ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ÃÝÂÈÁãí¨ÜÃÜÈÉ hæ.².¿áÊÜÃÜ®Üá°
""ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ÃÜüÓÜÆá Ÿí¨Ü ÓÜíñÜ'' Gí¨Üá BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜÃÜÓÜíZaÝÆPÜ ¸ÝÙÜÓÝÖæฅ
¨æàÊÜÃÜÓ… ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR hæ.². PÜãvÜ Óܳí©Ô¨ÜÃÜá. g®ÜÓÜíZ¨Ü 20®æà AUÆ
»ÝÃÜñÜ ÍÜêíWܨÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜ hæ.².¿áÊÜÃÜá, ""Jí¨Üá ÊæàÙæ BÃæÓæÕÓ… ´ÝÂÔÓ…r
B¨ÜÃæ, ®Ý®Üá PÜãvÜ ´ÝÂÔÓ…r'' Gí¨Üá NãàÑÔ¨ÜÃÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ GÐÜár
£àÊÜÅÊÝXñæ¤í¨ÜÃæ ¸æàÃæ ¨ÝÄÁáà CÆɨæ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜá ÃÝià®ÝÊæá
¯àvܸæàPÝX ŸíñÜá. PæàÊÜÆ BÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ A—PÝÃܨÜÈɨܪ bÊÜáO…»ÝÀá
1974, ´æŸÅÊÜÄ 9ÃÜí¨Üá ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñ… ÊæáàÇæ ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜ
ÖæàÃÜÇÝÀáñÜá. Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á®Üá° AÊÜޮܣ¤®ÜÈÉvÜÇÝÀáñÜá. bÊÜáO…»ÝÀá
±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ GíŸ ÊܨÜí£WÜÙÜá ÖÜÃÜw
¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ±ÜûܨæãÙÜX®Ü ŸívÝ¿áÊæà bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜñÜ®ÜPæR

PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá GÐÜár ÖÜñÝÍÜÃÝX¨ÜªÃæí¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü, PÝíWæÅÓ…
ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜûÜ¨Ü A«ÜÂûÜ Óݧ®Ü, Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ÍÝÓÜPÜ Óݧ®Ü ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ…®Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ
ÓܨÜÓÜÂñÜÌPÜãR JqrWæà ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá!
D ÖÜíñܨÜÈÉ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜ®Üá°
ñæWæ¨ÜáÖÝPÜŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ C®Üã° BÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá.
C¨ÜÄí¨Ü ¸æíQ¿á hÝÌÇæ¿ÞX¨Üª ±ÜÅ£»Üo®æ C®Ü°ÐÜár £àÊÜÅWæãíwñÜá. ±ÜÄÔ§£ ¿ÞÊÜ
ÊÜáorPæR ÖæãàÀáñæí¨ÜÃæ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜá PÜãvÜÇæà Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ
aÜá®ÝÊÜOæ ®ÜvæÓܸæàPæí¨Üá JñݤÀáÔ 1975, H²ÅÇ… 7ÃÜí¨Üá A¯©ìÐÝrÊÜ—¿á
E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜPæR PÜáÚñÜÃÜá. Pæã®æWÜã ÊÜá~¨Ü ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—,
ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ±Üvæ¨Üá ÖæãÓܨÝX aÜá®ÝÊÜOæWæ B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…(J) ÊÜáñÜᤠg®ÜÓÜíZ Öæãí¨Ý~Pæ ÊÜÞwPæãívÜÊÜâ.
ÓÜÊÜÞ®Ü aÜá®ÝÊÜOÝ ±ÜÅOÝÚPæ¿á®Üã° ÖæãÃÜñÜí¨ÜÊÜâ. ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ
182 Óݧ®ÜWÜÙÜ WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…(I)®Ü ŸÆ 140Äí¨Ü 79PæR
CÚÀáñÜá. PÝíWæÅÓ…(J) 56 ÖÝWÜã g®ÜÓÜíZ 18 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃæ,
bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ QÓÝ®… ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜ 15 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔñÜá.
®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÇæàŸÃ… ±Ýqì, ²GÓ…², »ÝÃÜ£à¿á ÇæãàPܨÜÙ… ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜ|¡±Üâor
±ÜûÜWÜÙÜ ¸æíŸÆ¨æãí©Wæ 1975, gã®… 18ÃÜí¨Üá "g®ÜñÝ ´ÜÅíp…' GíŸ Êæãor
Êæã¨ÜÆ PÝíWæÅÓæÕàñÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. ¸ÝŸá»ÝÀá gÓݽÀá ±ÜpæàÇ…
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃæ g®ÜÓÜíZ¨Ü PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…, ÊÜáPÜÃÜí¨… ¨æàÓÝÀá
ÖÝWÜã ÖæàÊÜÞ¸æà®… BaÝ¿áì ÊÜáí£ÅWÜÙÝX ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
CíñÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á ¸æ®Ü°ÇæÉà 1975, gã®… 26ÃÜí¨Üá Cí©ÃÝ WÝí— ¨æàÍܨÜ
ÊæáàÇæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÖæàĨÜÃÜá. Cw ¨æàÍÜÊæà ÃæãbcWæ¨Ü᪠AÃÝgPÜ ±ÜÄÔ§£
ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝË ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° ÃÝñæãÅàÃݣŠŸí—Ô hæçÈWæ
ñÜÙÜÛÇÝÀáñÜá. g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO…, ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá, aÜÃÜO… ÔíW…,
GÇ….Pæ. BvÝÌ~ ÊÜáñÜᤠAoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá Ÿí—ñÜÃݨÜÃÜá. A¨Üá ¸æíQWæ
ñÜá±Ü³ ÓÜáĨÜíñÝÀáñÜá.

42

43

7
A¨æãí¨Üá Êæáç®ÜËÃæàÚÓÜáÊÜ
ÓÝÖÜÓÜ
BÃæÓæÕÓ…Wæ

¸æàÃæ ¨ÝÄÁáà CÃÜÈÆÉ. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá ¨æàÍܨÜ
ÊæáàÇæ ÖæàÄ¨Ü ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜÇæà¸æàPÝÀáñÜá. WÜágÃÝñ…
ÇæãàPÜÓÜíZÐÜì ÓÜËᣠÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. ÓÜíZ¨Ü ûæàñÜÅ ±ÜÅaÝÃÜPÜ ÆûÜ$¾O…ÃÝÊ…
C®Ýí¨ÝÃ… (ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ) ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÓÜ»æÁãí¨Üá ®ÜvæÀáñÜá. »ÜãWÜñÜ
aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝo BÃÜí¼ÓܸæàPæíŸ
¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ…®Ü ¿ÞÊÜ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜã ±æäÈàÓÜÃÜ ŸÇæWæ
¹àÙܸÝÃܨÜá GíŸ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÓÜáÃÜüñÜ ÊÜÞWæãàì±Ý¿áWÜÙÜ®Üã° ÁãàbÓÜ
ÇÝÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÓÜáÃÜüñÜÊÝX EÚ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜá®æ
WÜÙÜ®Üã° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝÀáñÜá. ×àWæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ±Üqr¿á®ÜᰠԨܜ±Üwst PÜãvÜÇæà
BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÃÝg嬆 ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÚWæ ÓÝX A×íÓÝ aÜÙÜÊÜÚ¿á
ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÓÜÄÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.
B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜãvÜ aÜÙÜÊÜÚ¿á ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨Ü gÊݸݪĿá®Üá°
¯àw¨Ü᪠®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæà!
CñÜÃÜ BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜíñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜá PÜãvÜ ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãívÜÃÜá.
AÊÜÃÜ CÃÜáËPæ ÖÝWÜã aÜÆ®ÜÊÜÆ®ÜWÜÙÜá PæÆÊæà PæÆÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ £Ú©ñÜá¤. 1975,
gáÇæç Pæã®æ¿á ÊæàÙæWæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓÜí¨æàÍÜÊæäí¨Üá ŸíñÜá. ÃݣŠ10.30 WÜípæWæ
±ÜÅ»Üá¨ÝÓ… ±ÜpèÄ AÊÜÃÜ ¯ÊÝÓÜPæR ŸÃÜáÊÜíñæ £ÚÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX
BWÜËást Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓܨܨÜÇæÉà hÝh…ì ´Ü®ÝìíwÓ… ŸÃÜȨݪÃæ Gí¨Üá
44

45

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

£ÚÓÜÇÝÀáñÜá. hÝh…ì BWÜËáÔ¨ÝWÜ ¿ÞÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ.
CÔ÷ ÊÜÞvܨæ ÍÜñÜÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙæà PÜÙæ¨ÜáÖæãàXÃÜáÊÜíñæ PÝ|ᣤ¨Üª PÜáñÝì «ÜÄԨܪ
hÝh…ì ñÜÇæ ÓÜáñܤ ÖÜÔÃÜá Ÿpær ÊÜáñÜᤠÓæãíoPæR ÖÜÄ¨Ü ÆáíX ÓÜᣤPæãíw¨ÜªÃÜá. AÐærà
AÆÉ WÜvÜx ¸æÙæÔPæãíw¨Üª hÝh…ì ÊÜááÔÉí ´ÜQàÃÜ®Üíñæ PÝ|ᣤ¨ÜªÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
ÊÜáñÜᤠhÝh…ì ±ÜÃÜÓܳÃÜ BÆíXÔPæãívÜá ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üᰠ˯ÊÜá¿á ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ü CñÜÃÜÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜáÊÜ®Üá° ®æãàw
PæãÙÜáÛÊÜ PæÆÓÜÊÜÆɨæ ÖæãÃÜ ÃÝgÂWÜÚí¨Ü BWÜËáÓÜᣤ¨Üª ®Ý¿áPÜÃÜ ÓÜáÃÜûÜñæ¿á
gÊݸݪĿá®Üã° Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. gñæWæ ÎàZÅÊÝX ÓÜ»æWÜÙÜ®Üá°
BÁãàiÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã CñÜá¤. AíñÜÖÜ Jí¨Üá ÓÜ»æ¿á®Üá°¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®Ý
w¨Ü᪠ÊÜáñݤÃÜã AÆÉ ¸Ýí¸æ ÖæçPæãàp…ì®Ü ®Ý¿áÊÜáã£ì¿ÞX¨Üª Gí.Ô. dÝWÝÉ!
ÓÜ»æ¿á ®ÜíñÜÃÜ aÜbìst ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° B¨ÜÂñæ¿á B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ±Üqr ÊÜÞw
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜÃܱÜñÜŨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÔ ËñÜÄÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üã° Êæãà© ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.
ÖÝWÝX ±æäÈàÓÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊÝWÜᣤñÜá¤. ±Ü¨æà ±Ü¨æ ®æÇæ Ÿ¨Ü
ÇÝÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜᣤñÜá¤. D GÆÉ PÝ¿áìWÜÙÜÆãÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Óæç G¯Ô
PæãívÜÃÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ÃÝÐÜóWÜÙÜ ÓÜíÓÜñ…
±ÜÅ£¯—WÜÙÜ AíñÝÃÝÑóà¿á ÍÜêíWÜÊÜ®Üá° H±ÜìwÔ¨ÝWÜ I¨Üá Pæç²wWÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ
©ÈÉWæ PÜÙÜá×st ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© GÆÉÃÜ ÖÜá¸æºàÄÔ¨ÜÃÜá.
1. »ÝÃÜ£à¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯Ÿìí«Ü.
2. ÊÝÓܤÊÝíÍÜWÜÙÜá V/S Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜáÔ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá.
3. Cí©ÃÝ ÖæàÚ¨Ü 20 ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜá.
4. PÝ®Üã®Ü®Üá° —PÜRÄÓÜáÊÜâ¨æà PÜñÜìÊÜÂÊݨÝWÜ.
5. B¦ìPÜ Wæãí¨ÜÆWÜÙÜ WÜãvÜá.
CíñÜÖÜ I¨Üá Pæç²wWÜÙÜ ®ÜãÃÝÃÜá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáá©ÅÔ, Ãæç騆 ÊÜáãÆPÜ
Wè±ÜÂÊÝX ©ÈÉWæ PÜÙÜá×Ô PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ±ÜÅ£¯—WÜÚWæ ËñÜÄÓÜáÊÜ ÓÝÖÜÓܨÜ
ÁãàaÜ®æÁáà Êæáç®ÜËÃæàÚÓÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ ÓÝÖÜÓÜPæR Êæãà© PæçÖÝQ¨ÜªÃÜá. D ®ÜvÜáÊæ
ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíw¨Üª ÇæãàPÜ ÓÜíZÐÜì ÓÜË᣿á PÝ¿áì¨ÜÎì ®Ý®Ýi ¨æàÍ…
ÊÜááT… ±æäÈàÓÜÄWæ ÔQR¹¨ÜªÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá Pæç²wWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ԩܪ

ËÙÝÓÜ ®Ý®Ýi¿áÊÜÃÜ ŸÚ CñÜá¤. ÖÝWÝX ±æäÈàÓÜÄWæ ËÐÜ¿á WæãñݤWÜáÊÜ
A±Ý¿á CñÜá¤. AíñÜÖÜ ÓÜí©WÜœ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ±ÜäÊÜì¯ÁãàiñÜ ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá°
Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞñÝXÃÜÈÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© B PÝ¿áì¨ÜÆãÉ
Óæç G¯ÔPæãívÜÃÜá.
1975, APæãràŸÃ… AíñÜ嬆 ÊæàÙæWæ ÇæãàPÜ ÓÜíZÐÜì ÓÜËá£¿á »ÜãWÜñÜ
ÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. ®æÖÜÃÜá AÊÜÃÜ g®Ü¾©®ÜÊÝ¨Ü ®ÜÊæíŸÃ… 14ÃÜí¨Üá ÓÜñÝÂWÜÅÖÜÊÜ®Üá°
ÖÜËá¾PæãÙÜáÛÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜÃÜ ŸWæY ±æäÈàÓÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÓÜáÚÊÜä
ÔWܨÜíñæ GÆÉ ÊÜááíhÝWÜÅñæWÜÙÜ®Üã° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ""ÊÜá¨ÜáÊæ ©®ÝíPÜ
¯WÜ©¿ÞX¨æ'' GíŸ Wè±Ü ÓÜíPæàñÜÊÜ®Üá° CoárPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ®ÜÊæíŸÃ… 14ÃÜí¨Üá
ÊÜá¨ÜáÊæÁáí¨Üá ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ £ÚÓÜÇÝÀáñÜá.
ÃÝgÓݧ®Ü¨ÜÈɨܪ »ÜãWÜñÜ aÜÙÜÊÜÚWæ GÃÜvÜá ÆûÜ ×í© PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ AWÜñÜÂËñÜá¤. Cw
ÃÝgÂPæRà ËñÜÄÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ CoárPæãÙÜÛÇÝXñÜá¤. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã
ÊÜáá¨ÜÅPÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáPܸæàPݨÜá¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ PÝ¿áìÊÝXñÜá¤.
ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÃÝgÓݧ®ÜPæR PÜÙÜá×ÓÜáÊÜâ¨Üã PÜãvÜ AÐærà PÜt| PæÆÓÜÊÝXñÜá¤.
ÃÝgÓݧ®Ü¨Ü ±ÜÅ£ iÇæÉÀáí¨Ü CŸºÃÜá ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ
PÜÙÜá×ÓÜáÊÜíñæ £ÚÓÜÇÝÀáñÜá. ŸÃÜáÊÝWÜ PæçbàÆÊÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá.
AÊÜâWÜÙÜÈÉ ¿ÞÃÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜPÜãR Gvæ¿ÞWܨÜíñæ PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÝXÓܸæàQñÜá¤.
ÊÜáÖÝÃÝÐÜóPæR PÜÙÜá×ÓܸæàPÝ¨Ü PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜPæR
ÓÝXÓܸæàPÝ¨Ü PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° Wæãà«ÝŨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜÇÝÀáñÜá. PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜááWÜœÃÜíñæ
PÝ|áÊÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° PÜÃܱÜñÜÅ ÓÝXÓÜÆá ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ×àWæ ®ÜÊæíŸÃ…
14ÃÜí¨Üá ÖÜËá¾PæãÙÜÛ¸æàQ¨Üª ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ Áãàg®æ¿áíñæ ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ®Üvæ¨Üá
ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ±æàbXàvÜáÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
A¨ÜÃÜ ×ÄÊæá Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓÜÆɸæàPÜá.

46

47

8
Êæãà© "Öݲ ®Üã C¿áÃ…' Gí¨ÜÃÜá
ÊÜÊÜÞì ÖèÖÝĨÜÃÜá!
Jټ

»ÜãWÜñÜ PÝ¿áìPÜñÜì®ÝX ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá BWÝWæY ÊæàÐÜ
Ÿ¨ÜÈÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. JÊæá¾ ÓÜ®ÝÂÔ¿á ÊæàÐÜ «ÜÄÔ¨ÜÃæ, ÊÜáñæã¤Êæá¾ WÜvÜx ÊÜáñÜá¤
PÜã¨ÜÆ®Üá° E¨Ü᪨ܪ ¹oárPæãívÜá AÃæŸÃæ ÓܨÝìiì¿áíñæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá.
ŸÄ ÊæàÐÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜáÛ£¤¨Ü᪨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ÖÝPÜᣤ¨Üª ÊæàÐÜPæR ñÜPÜRíñæ ÊÜ£ìÓÜá
ñܤÆã C¨ÜªÃÜá. ÓÜñÜñÜ A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw ÓܨÝìiìWÜÙÜíñæÁáà hæãàPÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá.
Jí¨Üá ÓÝÄ »ÝÊÜ®ÜWÜÃÜ hæçÈ®ÜÈɨܪ ÍÜíPÜÃ…Ô®…Ø ÊÜ[æàÇÝ ÖÝWÜã ËÐÜá¡ ±ÜívÝÂ
AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜÇæà¸æàPÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì G¨ÜáÃÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ »ÜãWÜñÜ®ÝX¨Üª
BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜì®æ㟺 hæçÈWæ »æàq ¯àvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ A±Ý¿áPæR BÖÝÌ®Ü
¯àw¨ÜíñæÁáà. CÐÝrX¿áã hæçÈWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX »æàq ¯àvÜᣤ¨Üª ÊÜá×ÙæÁ㟺ÃÜ
gñæWÝÃÜ®ÝX JÙܱÜÅÊæàÎst Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜ[æàÇÝ ÖÝWÜã ±ÝívÝ AÊÜÃÜ®Üá°
¿áÍÜÔÌ¿ÞX »æàq ÊÜÞw Ÿí¨ÜÃÜá.
A¨Üá ¯gPÜãR G¨æWÝÄPæ C¨ÜªÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜÊÝXñÜá¤.
hæçÈ®ÜÈɨܪ BÃæÓæÕÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ PÜáoáíŸ ¯ÊÜìÖÜOæWÝX ¯— ÓÜíWÜÅÖÜOæ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá CÊæÆÉQRíñÜÆã ËáXÇÝ¨Ü ÓÜÊÝÇÝXñÜá¤. ÎÅàÊÜáíñÜÃÜá ÖÜ| ¯àvÜᣤÃÜ
ÈÆÉ. Öæbc®Ü ÓÜÖÝ¿á ÖÜĨÜáŸÃÜᣤ¨Ü᪨Üá ÓÝÊÜޮܠg®ÜÄí¨Ü. ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜPæR
ÓæàÃܨÜÊÜÃÜã PæÆÊæäÊæá¾ ¯àvÜᣤ¨Üª ÓÜÖÝ¿á SáÑ PæãvÜᣤñÜá¤. ÃÝgQà¿á©í¨Ü
¨ÜãÃÜ˨ܪ, B¨ÜÃæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ËÃæãà—ÓÜᣤ¨Üª g®ÜÃÜá AƳÓÜÌƳ ¨æà~Wæ
¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ""ÊÜááP…¤ÊÝ~'' GíŸ »ÜãWÜñÜ ±Ü£ÅPæ
48

49

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

¿á®Üá° ÖæãÃÜñÜÃÜÇÝWÜᣤñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÓÜáÚÛ®Ü PÜíñæWÜÙÜá
ÊÜáñÜᤠñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á PÜÃÝÙÜ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÆá ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. »ÜãWÜñÜÃÝ
X¨Üª PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ ÓÜÊÜáWÜÅ A¼±ÝÅ¿á, ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX
ÊÝv…ì¯í¨Ü iÇÝÉ ÊÜáor¨ÜÊÜÃæWÜã ÃÜÖÜÓÜ ÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤. CíñÜÖÜ
±ÜÅ£ ÓÜ»æWÜÚWæ 15Äí¨Ü 20 g®ÜÃÜ®Üá° ËáàÄ ¿ÞÃÜ®Üã° BÖÝ̯ÓÜᣤÃÜÈÆÉ.
JŸº ±Üä|ìPÝÈPÜ PÝ¿áìPÜñÜì¯Wæ PܯÐÜu ÖÜñÜᤠPÜáoáíŸWÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á¨Ü
AWÜñÜÂ˨æÁáíŸá¨Ü®Üá° Êæãà©¿áÊÜÃÜá PÜívÜáPæãívÜÜÃÜá. WÜágÃÝñ…®Ý¨ÜÂíñÜ
±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãívÜá ÊÜá®æÊÜá®æWÜã AÇæ¨Ü Êæãà©, ÓÜí»ÜÊܯà¿á ÓÜÖÝ¿á¨ÝÃÜÃÜ
ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃÜá. A¨æãí¨Üá A¨Üá½ñÜ A®Üá»ÜÊÜ. ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá
ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá°
A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨Üá g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO…, ÓÜÊæäàì¨Ü¿á
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá A¥ÜÊÝ BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ ®Ý¿áPÜÃÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, ñÝÊÜâ
¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜᣤ¨æªàÊæäà B ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ÃÝgQà¿á ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ
WÜÙÜ®Üá° ËáàÄ ¯íñÜÊÜÃÜá GíŸá¨Üá g®ÜÄWÜã ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿ÞXñÜá¤. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜ
¸æàPÝ¨Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, 21 £íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ hÝÄ¿áÈɨܪ
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜÊæäàì¨Ü¿á ÖÝWÜã ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ
®ÜvÜáÊæ Óܳ«æì ÖæãàX B±Ü¤ñæ ¸æÙæÀáñÜá. ÓÜíZ¨Ü ŸWæY C¨Üª ±ÜäÊÜìWÜÅÖÜWÜÙÜá, ÖÜáÔ
±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®ÜWÜÙÜá, ÖÜÔ ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜá ¨ÜãÃÜÊݨÜÊÜâ. ÓÜí¨Ü»ÜìÊæà CŸºÃÜ®Üá°
Joár ÊÜÞwñÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ¿á PÝƨÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü CíñÜÖÜ
B±Ü¤ Êæáç£Å¿á ±ÜÅQÅÁáWæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Ô§ÃÜñæ ¨æãÃæÀáñÜá.
¯g ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ ±æäÈàÓÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX BÃæÓæÕÓæàñÜÃÜ
ÖæãàÃÝoWÝÃÜÃÜá WÜágÃÝ£Wæ Ÿí©¨æªà ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ. AÊÜÄWæ
Fo, BÍÜÅ¿á ¯àw¨Ü᪠BÃæÓæÕÓ… ¸æíŸÈWÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÙÜá. ÖÝWæ Jí¨ævæ C¨Üª
´ÜÆÊÝX BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÊÜá®ÜÓÜáÕ, E¨æªàÍÜ ÖÝWÜã ÃÝÐÜó±æÅàÊÜá CñÜÃÜÃÜ
A®Üá»ÜÊÜPæR ŸíñÜá. D ŸWæY ÓÜÌñÜ@ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜáWÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊæäí¨Ü®Üá°
ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. 1976, g®ÜÊÜÄ 1ÃÜí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÃÝÊÜå…ÇÝÇ…
±ÝÄàT… GíŸÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ BÖÝ̯ÓÜÇÝXñÜá¤. AÈÉ ÇæãàPÜÓÜíZÐÜì ÓÜË᣿á

±ÜÅÊÜááS ®Ý¿áPÜ ÃÜËàí¨ÜÅ ÊÜÊÜÞì GíŸáÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWܸæàQñÜá¤. ÓÜÊÜá¿áPæR
ÓÜÄ¿ÞX BWÜËást Êæãà©¿áÊÜÃÜá G¨ÜáÃÜáWæãívÜ ÊÜÊÜÞì AÊÜÄWæ ""Öݲ
®Üã C¿áÃ…'' Gí¨ÜÃÜá! BÍÜc¿áìaÜQñÜÃÝ¨Ü ÊÜÊÜÞì, ""®ÜÃæàí¨ÜÅià, ®Ý®Üá
PÜãvÜ ¯ÊÜáWæ Öݲ ®Üã C¿áÃ… ÖæàÙܸæàPæí©¨æª. B¨ÜÃæ ×í¨ÜáñÜÌÊÝ©¿Þ¨Ü
¯àÊÜâ ¸æàÓÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤àÃæí¨Üá ÖæàÙÜÈÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá. BWÜ ""×í¨ÜáñÜÌ¨Ü ¨æãvÜx
WÜá|Êæà A¨Üá. ×í¨ÜáñŲ̈ÜÈÉ ÓÜíPÜábñÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ AÊÜPÝÍÜÊæà CÆÉ'' Gí©¨ÜªÃÜá
Êæãà©. ×àWæ Êæãà© ÊÜáñÜᤠÊÜÊÜÞì AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ûÜ|PÝƨÜÈÉ Óæ°àÖÜ H±ÜìqrñÜá.
BÃæÓæÕÓ… ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ®Ý¿áPÜÃÜá, PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° ÊÜÊÜÞì ÖæãÓÜ ¨ÜêÑr¿áÈÉ
®æãàvÜáÊÜíñÝÀáñÜá. ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨æãí©Wæ PÜñܤÆá ÊÜáÃæ¿ÞWÜáÊÜíñæ BÃæÓæÕÓ…
ŸWæY C¨Üª ±ÜäÊÜìWÜÅÖÜWÜÙÜá ¨ÜãÃÜÊݨÜÊÜâ.

50

51

9
B ËÎÐÜr ±ÜÅÁãàWÜPæR
ËÍÝÌÓܨæªà PæãÃÜñæ
ÊÜááSÂÊÜáí£Å

¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÃÜaÜ®æ¿ÞX¨Üª
ÃÝg嬆 Êæã¨ÜÆ PÝíWæÅÓæÕàñÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ QÓÝ®…
ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜ¨Ü 15 ÍÝÓÜPÜÃÜá ÖÝWÜã IÊÜÃÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ ÍÝÓÜPÜÃÜá ¸ÝÖÜÂ
¸æíŸÆ ¯àw¨ÜªÃÜá. ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü EÚËWæ AÊÜÃÜ ¸æíŸÆ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñŲ̈ݪX¨ÜªÃÜã
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¸ÝŸá»Ý¿å… ¿ÞÃÜ®Üã° ÓÜí±ÜâoPæR ÓæàÄÔPæãÙÜÛÈÆÉ. B ÊÜáãÆPÜ
ñÜÊÜá¾ ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ£Á㟺 ÓÜbÊÜ®Üã ÓÜí±Üâo¨Ühæì¿á ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜË¿ááÊÜíñæ
AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜá. A|PÜÊæí¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅÁ㟺ÃÜ®Üá° ¹orÃæ ¸ÝŸá
»ÝÀá ÓÜí±Üâo¨Ü ¿ÞÊÜ ÓÜbÊÜÄWÜã BvÜÚñÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜËÃÜÈÆÉ. CÐÝrX¿áã
ÓÜí±Üâo©í¨Ü ñÜÊÜá¾®Üá° ÖæãÃÜXor PÝÃÜ| bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… WÜáí²Wæ £àÊÜÅ
¯ÃÝÓæ¿ÞÀáñÜá. A¨Üá ¸æíŸÆ ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÜãR PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá.
g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ ¯gPÜãR Jí¨Üá ËÎÐÜr ±ÜÅÁãàWÜÊÝXñÜá¤. B
±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° 1977ÃÜÈÉ ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜÆá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. g®ÜñÝ ´ÜÅíp…
GíŸá¨Üá Jí¨Üá ±ÜûÜÊÝXÃÜÈÆÉ. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜÅñæÂàPÜ bÖæ°, ±ÜûÜWÜÙÜw ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ
ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝw Wæ¨ÜªÊÜÃæà aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ JWÜãYw ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜÆá
ÊÜÞwPæãívÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ A¨ÝXñÜá¤. GÆÉÃÜã ÓæàÄ ¸ÝŸá»ÝÀá AÊÜÃÜ®Üá° g®ÜñÝ
´ÜÅíp…®Ü ®Ý¿áPܮܮݰX ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. D GÆÉ ±ÜûÜWÜÙÜ®Üã° ËÈà®Ü ÊÜÞvÜÆá
AÊÜâWÜÙæà®Üá Jí¨æà PÜí±Ü¯¿á ËË«Ü AíWÜÓÜíÓæ§WÜÙÝXÃÜÈÆÉ. CÐÝrX¿áã JíŸñÜá¤
£íWÜÙÜ PÝÆ JpÝrX A—PÝÃÜ ®ÜvæÔ¨æªà Jí¨Üá ±ÜÊÝvÜÊÝXñÜá¤. ¸ÝŸá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ
52

53

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

A¨Üá ÖÜWÜY¨Ü ÊæáàÇæ ®Üvæ¿ááÊÜ A±Ý¿áPÝÄ PÜÓÜÃÜñݤXñÜá¤. ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ
AÊÜÃÜá BíñÜÄPÜ ÓÜíZÐÜìQRÚ¿áÈÆÉ. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÝWÜ Pæàí¨ÜÅ
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¯¨æàìÍÜ®ÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX, B¨æàÍÜ ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨ÝX
ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü 20 AíÍÜWÜÙÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° hÝÄWæ
ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ PæÆÊÜâ g®ÜËÃæãà— Áãàg®æWÜÙÜ®Üá°
hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÝWÜ E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX ËÙÜíŸ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B ÊÜáãÆPÜ
Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR AÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄst PÜãvÜÇæà
ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü GÃÜvÜá gÊݸݪÄWÜÙÜá ¸ÝŸá»ÝÀá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÊÜááí©¨ÜªÊÜâ.
Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX ®ÜÊܯÊÜÞì| Êæà©Pæ¿á ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¨ÝSÇÝ
X¨Üª ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX ±æäÈàÓ…
WÜáívæàq¯í¨Ü ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ PÜáoáíŸPæR ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvܸæàPÝ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ CñÜá¤.
C®æã°í¨ævæ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ 20 AíÍÜWÜÙÜ Áãàg®æWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX bÊÜáO…
»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ËÃÜá¨Üœ ñܯTæWæ B¨æàÎÓܸæàPÝX¿áã ŸíñÜá. B¨ÜÃæ bÊÜáO…
»ÝÀá¿áÊÜÃÜ 15 ÍÝÓÜPÜÃÜ ¸æíŸÆËÆÉ©¨ÜªÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà ¹¨ÜáªÖæãàWÜᣤñÜá¤.
CíñÜÖÜ A±Ý¿á¨Ü ÖæãÃÜñÝX¿áã "hÝWÜêñÜ BÁãàWÜ'PæR ñܯTæ¿á gÊݸݪÄ
J²³ÓÜÇÝÀáñÜá. CÐÝrX¿áã ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÖæàÄ¨Ü Jí¨Üá £íWÜÙÜÈÉÁáà
Pæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã WÜágÃÝñ… ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü ÖÜÙÜÓÜñæãvÜXñÜá.
ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜ»æ, ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¯Ðæà—ÓÜÆá ÖÝWÜã
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯Ÿìí«Ü ÖæàÃÜÆá g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¯ÃÝPÜÄÔñÜá. ÊÜááPܤ
ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜᣤÆÉ Gí¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ WÜágÃÝñ… ÓÜí±Üâo¨Ü ËÃÜá¨Üœ
BÃæãà±Ü ÊÜÞwñÜá. gñæWæ ¨æàÍÜ¨Ü CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ ñÜÇæñܲ³ÔPæãíw¨Üª ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£
ËÃæãà—WÜÙÜá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà PÝ~ÔPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. A¨Üá
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà—WÜÙÜ BÍÜÅ¿áñÝ|ÊÝÀáñÜá. ×àWæ Pæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠÃÝgÂWÜÙÜ
®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü ÖÜáÚ¿ÞX Pæàí¨ÜÅ ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX qàQÓÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá.
Pæàí¨ÜÅ¨Ü PæÆÊÜâ ÓÜbÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤ¨Üª Ÿ×ÃÜíWÜ qàPæ, BÃæãà±ÜWÜÚWæ ¸ÝŸá»ÝÀá
ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. AÐærà AÆÉ, Pæàí¨ÜÅ¨Ü PæÆÊÜâ AÊÜÞ®ÜáÐÜ ÖÝWÜã
PÜãÅÃÜ PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ hÝÄWæãÚÓÜÆá J±Ü³ÈÆÉ. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà

ÃÝgQà¿á ÖæãàÃÝo PÝ|ᣤÆÉ. ÖÝWÝX PÜt| ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃܸæàPݨÜ
AWÜñÜÂËÆÉ Gí¨Üá ¸ÝŸá»ÝÀá ÖæàÚPæ ¯àw¨ÜÃÜá.
Jí¨Üá ÊæàÙæ bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ QÓÝ®… ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜÊÜ®Üá°
ËÍÝÌÓÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… C®Ü°ÐÜár ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ A—
PÝÃܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÓÜí±Üâo©í¨Ü ÖæãÃÜXqr¨ÜªÆɨæ bÊÜáO…
»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊæà ñܯTæWæ B¨æàÍÜ ¯àw¨Ü᪠ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ÖÝÙÜáWævÜËñÜá.
Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü JñܤvÜPæãRÙÜWÝ¨Ü QÓÝ®… ÊÜágãªÃ… ÇæãàPÜ ±ÜûÜ¨Ü Öæbc®Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá
PÝíWæÅÓ…(I) ÓæàÄPæãívÜÃÜá. ÖÝWÝX PÝíWæÅÓ…®Ü ¸æíŸÈWÜÃÜ ÓÜíTæ HÄ g®ÜñÝ
´ÜÅíp…®æãí©Wæ ÓÜÊÜáŸÆ ÓÝ—ÓÜÇÝÀáñÜá. ñÜÇÝ 87 ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° Öæãí©¨Üª E»Ü¿á
Ÿ|WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜíZÐÜìÊÜä BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. Jí©ŸºÃÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° ñܮܰ
ñæPæRWæ ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜ PÝíWæÅÓ…(I) Ÿhæp… Êæáà騆 ÊÜáñܨݮܨÜÈÉ g®ÜñÝ ´ÜÅío®Üá°
ÓæãàÈÔñÜá. ×àWæ ŸÖÜáÊÜáñÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ¸ÝŸá»ÝÀá ÊÜÞa…ì 13ÃÜí¨Üá
ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃæ, BíñÜÄPÜ »Ü¨ÜÅñÝ PÝÀá¨æ(ËáàÓÝ)¿áw ±ÜÅ»ÝË g®ÜñÝ
®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Ÿí—st Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ hæçÈWæ ñÜÚÛñÜá. C¨ÝX Gíoá £íWÜÙÜá
PÜÙæ¨ÜÊÜâ. PÝíWæÅÓ…(I)®æãÙÜX®Ü BíñÜÄPÜ PÜaÝco©í¨ÝX ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ
ËÙÜíŸÊÝÀáñÜá. Pæã®æWÜã 1976, wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ
PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ BvÜÚñÜPæR ŸíñÜá. A¨Üã PÜãvÜ ÖæaÜác PÝÆ EÚ¿áÈÆÉ. PæàÊÜÆ
100 ©®ÜWÜÙÜÈÉ A—PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü g®ÜñÝ
´ÜÅíp… ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáñæ¤ BvÜÚñÜPæR ŸÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá.
CÐærÇÝÉ ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜá AñÜÂíñÜ ñÜÌÄñÜÊÝX ÓÜí»ÜËÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÍÝíñÜbñܤÃÝX PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ÖæàÚ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÎÓÜ᤟¨Üœ
Óæç¯PÜ®Üíñæ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
1975, gáÇæç 2ÃÜí¨Üá BÃæÓæÕÓ…®Ü Êæã¨ÜÆ ñÜáñÜáì ÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. »ÜãWÜñÜ
±Ü£ÅPæ¿ÞX¨Üª "g®ÜñÝ dݱÜâ' A£ ÖæaÜác ±ÜÅÓÝÃÜÊÜâÙÜÛ ±Ü£ÅPæÁá¯ÔñÜá. PæÆÊæà
©®ÜWÜÙÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÖÜÆÊÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ Ÿí—ÔñÜá. AÆɨæ
BÃæÓæÕÓ… PÜaæàÄ¿á®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜÍÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãíwñÜá. ×àWæ Jí¨ÜÃÜ ×í¨æ
ÊÜáñæã¤í¨Üá Zo®æ ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. APæãràŸÃ… 12ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…

54

55

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ®ÝWÜÄPÜÃÜ ÓÜ»æWæ »ÝÄ ÓÜíTæ¿áÈÉ g®Ü BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. Jí¨Üá ÊÝÃܨÜ
®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… ÖæçPæãàp…ì®Ü ÊÜQàÆÃÜ ÓÜíZo®æ¿á ÓÜ»æ ñÜáñÜáì
±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ WæãñÜá¤ÊÜÚÁãí¨Ü®Üá° ÊÜáíwÔñÜá. ®ÜÊæíŸÃ… 5ÃÜí¨Üá
PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ÍÜêíWܨÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá BWÜËáԨܪ ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÊÜááí¨æ ÊÜQàÆÃÜá
±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. £íWÜÙÜ Pæã®æ¿á ÊæàÙæWæ E±ÜÃÝÐÜó±Ü£ ¹.w. g£¤¿áÊÜÄWæ
ÊÜá®ÜËÁãí¨Ü®Üá° ÊÜÞw ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝPÜÆá ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvܸæà
Pæí¨Üá JñݤÀáÓÜÇÝÀáñÜá. wÓæíŸÃ… 3ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ Ÿí¨Ü
¨Üñæã¤à±Üíñ… ¥æàíWÜw PÝËáìPÜ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.
wÓæíŸÃ… 7ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜÃÜÓÜíZaÝÆPÜ ¸ÝÙÝÓÝÖæฅ
¨æàÊÜÃÜÓ… AÊÜÃÜ g®Ü¾©®Ü BaÜÃÜOæ¿áã ®ÜvæÀáñÜá. A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ…
®Ý¨ÜÂíñÜ ÖÜÇÊÝÃÜá ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜ»æWÜÙÜá ®Üvæ¨Üá g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿áO… AÊÜÄWæ
©à[Ýì¿ááÐÜ ¯àvÜáÊÜíñæ ¸æàwPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá.
1975 PÜÙæ¨Üá 1976 BWÜËáÓÜᣤ¨ÜªíñæÁáà ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà— aÜoáÊÜqPæ
WÜÙÜá C®Üã° hÝÔ¤¿Þ¨ÜÊÜâ. ""ÓÜíË«Ý®ÜÊÜ®Üá° PݱÝw'' GíŸ NãàÐÜÊÝPܨæãí©Wæ
®Üvæ¨Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅԨܜ ÊÜQàÆÃÜá ±ÝÇæãYívÜÃÜá. ¨æàÍݨÜÂíñÜ »ÜãWÜñÜ
ÃÝX¨Üª BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá g®ÜÊÜÄ 2ÃÜí¨Üá WÜágÃÝñ…
®ÜÈÉ Jí¨ævæ ÓæàĨÜÃÜá. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… ´æŸÅÊÜÄ 16ÃÜí¨Üá ÊÜÓÜíñ…»ÝÀá
WÜhæàí¨ÜÅWÜyÜPÜÃ… £àÄPæãívÜÃÜá. B¨ÜÃÜã BÃæÓæÕÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ Ÿí«Ü®ÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ
ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÊÜâ. Ô.q. ¨ÝÃÜá ÊÜáñÜᤠ»æãàXÇÝÇ… WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° ËáàÓݨÜw
Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. ÃÝg±ÝÆÄWæ AÖÜÊÝÆá ÓÜÈÉÓÜÆá gã®… 26ÃÜí¨Üá ®Üvæ¨Ü
ÃÝg»ÜÊÜ®Ü aÜÇæãà PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üí¨Üá ¸ÝŸá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÓæàĨÜíñæ 12
g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ ¯íñÜá
ÖæãàÃÝvÜᣤ¨Üª "ÓÝ«Ü®Ý' ±Ü£ÅPæ¿á PÜaæàÄWæ ¹àWÜ ÖÝQ, A¨ÜÃÜ E¨æãÂàXWÜÙÜ®Üá°
ËáàÓݨÜw Ÿí—Ô¨ÜÃÜá. BWÜÓ…r 9ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü "PÝÅí£PÝÄ'
©®ÝaÜÃÜOæ¿á ÊæàÙæ 51 g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—Ô hæçÈWæ ñÜÙÜÛÇÝÀáñÜá.
CíñÜÖÜ GXYÆÉ¨Ü ¨ègì®Ü嬆 A«Ý¿áPæR Pæã®æÁáà CÃÜÈÆÉ.
B¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ÓÜÖÜ®æ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ

ÈÆÉ, gÊݸݪĿá®Üã° ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜá ÃÜaÜ®æ¿ÞX
EÃÜáÚ¹àÙÜᣤ¨ÜªÃÜã Êæãà© ÊÜÞñÜÅ ÓÜÊÜábñܤ©í¨Ü ®æãàvÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ ÇæãàPÜ
ÓÜíZÐÜì ÓÜË᣿á®Üá° QÅ¿ÞÎàÆÊÝXvܸæàPÝ¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° ¯àw¨ÜªÃÜá. B
PÝ¿áìÊÜ®Üá° AñÜÂíñÜ ÍÜÅ¨æœ ÖÝWÜã ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜÓÜíñ…
»ÝÀá AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜ| Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¨æãvÜx ÖæãvæñÜ ¯àwñÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ®Ü
g®ÜÓÜíZ¨Ü C®Ü°ÐÜár gÊݸݪÄWÜÙÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÖæWÜÇæàĨÜÊÜâ. B¨ÜÃæ Êæãà©
ËaÜÈñÜÃÝWÜÈÆÉ. g®ÜÃæãí©Wæ B±Ü¤ ÓÜí±ÜPÜì CoárPæãívæà C¨ÜªÃÜá.
Cñܤ 1977, g®ÜÊÜÄ 18ÃÜí¨Üá ÇæãàPÜÓÜ»æWæ aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞÀáñÜá.
A¨Üá g®ÜñÝ ®Ý¿áPÜÃÜ EñÝÕÖÜÊÜ®Üá° ÖæbcÔñÜá. aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¨Üá 1977,
ÊÜÞa…ì 21ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜÊÜ®Üã° ±ÜÅPÜqÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà PÝíWæÅÔÕWæ
g®Ü ±ÝsÜ PÜÈԨܪÃÜá.1975, gã®… 26 ÖæàÃÜÇÝX¨Üª ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á®Üá° 1977,
ÊÜÞa…ì 22ÃÜí¨Üá 21 £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ L±ÜaÝÄPÜÊÝX ñæWæ¨ÜáÖÝPÜÇÝÀáñÜá.
BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá hæçȯí¨Ü ¹vÜáWÜvæ¿ÞX ÖæãÃÜŸí¨ÜÃÜá.
WÜágÃÝñ… Jí¨ÜÃÜÇæÉà Ÿí—ñÜÃÝX¨Üª Joár 540 ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜÈÉ 435 g®ÜÃÜá
BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã g®ÜÓÜíZ¨ÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÃÝgQà¿á Pæç©WÜÙÜ ¹vÜáWÜvæ ÖÝWÜã
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ Êæáà騆 ¯Ÿìí«ÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝQ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ GÇæÉvæ¿áã ®ÜÊæäàÇÝÉÓÜ
PÜívÜáŸíñÜá.

56

57

10
C±Ü³ñæã¤í¨Üá £íWÜÙÜ
ÊÜ®ÜÊÝÓÜ¨Ü ŸÚPÜ....
C±Ü³ñæã¤í¨Üá £íWÜÙÜ PÝÆ hÝÄ¿áÈɨܪ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿áÈÉ Êæãà© ÊÜ×Ô¨Ü
±ÝñÜÅÊݨÜÃÜã H®Üá?
ÓÜíZÐÜì, ÓÜíZo®æ ÊÜáñÜᤠÓÜíaÜÆ®æ. ÓÜíZÐÜìÊæí¨ÜÃæ ÖæãàÃÝo ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£
»Üo®æWÜÙÜ®Üá° BÁãàiÓÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜíZo®æÁáí¨ÜÃæ ±ÜûÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíZ¨Ü ŸÆÊÜ«Üì®æ.
ÓÜíaÜÆ®æÁáí¨ÜÃæ ÓÜíZo®æ¿á ËÓݤÃÜ, ¯ÊÜÞì|. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÊæàÙæ
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¯ÊÜì×st ±ÝñÜÅ ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü Êæã¨ÜÆ
±ÜÅÊÜááS PæãvÜáWæ ÖÝWÜã ÓæàÊæ G®Üá°ñݤÃæ AÍæãàP… »Üp…. A¨ÜáÊÜÃæWÜã WÜágÃÝñ…
®ÜÈÉ PæàÊÜÆ JŸº ±ÜÅaÝÃÜPÜ®ÝX¨Üª Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¨æàÍݨÜÂíñÜ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà— ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨ÜªÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á, ÓÜÖÜPÝÃÜ
¯àvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ gñæWæ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ËÃæãà—
WÜÚWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ BÍÜÅ¿á PÜȳԨæªà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©. B¨ÜÃæ 21 £íWÜÙÜ PÝÆ
hÝÄ¿áÈɨܪ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á AÊÜ—¿áÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃæí¨Üã ±æäàÈàÓÜÄWæ
ÔQR¹àÙÜÈÆÉ, PÝÃÜÊÝÓÜÊÜ®Üã° ÓæàÃÜÈÆÉ!
1970Äí¨Ü 1980ÃÜ ®ÜvÜá訆 ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÓÜíZÐÜì¨Ü A®Üá»ÜÊÜ
¨æãÃæÀáñÜá. D AÊÜ—¿áÈÉ g®ÜÓÜíZ Êæãor Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ®Ü
ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æÁãí¨ÜÃÜÈÉ »ÝX¿ÞÀáñÜá. PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…, ÊÜáPÜÃÜí¨…
»Ý¿å… ÊÜáñÜᤠÎÅàÊÜᣠÖæàÊÜÞ¸æà®… ÊÜááíaÜã~ ®Ý¿áPÜÃÝX¨ÜªÃæ, ®Ý¥Ü»ÝÀá
gWÝx ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñæÃæ¿á ×í©®Ü ÍÜQ¤WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. A¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ
58

59

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊÜ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ¨ÜÍÜPÜÊÜä Öè¨Üá ÖÝWÜã Jí¨Üá
ÃÝgÂÊÝX WÜágÃÝñ… PÜívÜ ÊÜáãÃÜ®æà ¨ÜÍÜPÜ. ""ÓÜíZÐ…ì ÊÜÞ WÜágÃÝñ…'' GíŸ
ÖæÓÜÄ®Ü ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ®Ü WÜágÃÝñ…
C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° ¨ÝSÈԨݪÃæ. CÈÉÃÜáÊÜ ËÍæàÐÜñæÁáí¨ÜÃæ Êæãà©¿áÊÜÃÜá
ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æ¿á®Üá° ÓÜÌíñÜ PÜ|¡ÈÉ ®æãàw¨Üíñæ,
Aí¨ÜÃæ ""®Ý®Üá'' Gí¨Üá EÇæÉàUÓÜáñܤ ŸÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. JŸº ¸ÝÖÜ ËàûÜPÜ®Üíñæ,
Zo®æÀáí¨Ü ËÊÜááS®Ý¨ÜÊÜ®Üíñæ ŸÃæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñݤÃæ. A¨Ü®Üá° K¨Üáñݤ
Öæãà¨Üíñæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¨Ü ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ ÊÜááíaÜã~¿áÈɨܪ
ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© PÜãvÜ JŸºÃÜá GíŸá¨Üá ¿ÞÄWÜã £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ. D
Jí¨Üá ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ÓÜíZoPÜ®Ü Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ËáàÄ ÓÜíZÐÜì¨Ü ÖÝ©
×w¿ááñݤÃæ. 1967ÃÜÈÉ WæãàÃÜûÝ aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ »ÝX¿ÞX¨Üª AÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ ¸æÇæ
ÖæaÜcÙÜ, ÖÜ|¨Ü៺ÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÓÜÆáÊÝX¿áã ÖæãàÃÝoQRÚ©¨ÜªÃÜá.
Cñܤ g®ÜÓÜíZ ÊÜááS ËÃæãà«Ü ±ÜûÜÊÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜ ÆPÜÒ| ñæãàÃÜᣤñÜá¤.
A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÃÜ gñæ ÓÜí±ÜPÜìËoárPæãÙÜáÛÊÜ gÊݸݪĿá®Üã° ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. AÊæáÄPÜ ÊÜáñÜᤠ¹Åo®…WÜÙæÃÜvÜÃÜÆãÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨Üª
""ÓÜñÜÂÊݯ''GíŸ ±Ü£ÅPæ¿á ŸWæY ÊÜáPÜÃÜí¨… ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ""ÓܾXÉíW… B´…
oãÅ¥…'' GíŸ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ EÇæÉàUÓÜáñݤÃæ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ŸÃæãàvÜ ÊÜááíñݨÜ
ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ Ÿí—ñÜÃÝX¨Üª PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ñÜÆá²ÓÜáÊÜ gÊÝ
¸ÝªÄ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÊæáàÈñÜá¤. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY ÊÜááPܤPÜísÜ©í¨Ü ÍÝÉ\
ÔÃÜáÊÜ AÍæãàP… »Üp…, ""WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ÖÝWÜã B ®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü
¿ÞÊÜâ¨æà aÜÙÜÊÜÚWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá AÊÜâWÜÙÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ, ¯¨æàìÍÜPÜ ÖÝWÜã ±æÅàÃÜPÜ
GÆÉÊÜä Êæãà©¿áÊÜÃæà'' G®Üá°ñݤÃæ.
A¨Üá J±Üâ³ÊÜí¥Ü ÊÜÞñæà.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ JŸº ÓÜíZoPÜ®ÝX ñܮܰ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ±ÜÄaÜ¿á
ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ, A¨ÜêÐÜr ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨æãÃæÜÀáñÜá.
B AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° SíwñÜ ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔPæãívÜÃÜá. ±ÜÅ£ ¸ÝÄ¿áã AÊÜÄWæ
ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ, ËÎÐÜr, ˼®Ü° gÊݸݪÄWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£

AíñÜÂWæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü £íWÜÙÜáWÜÙÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ
¨ÝªX¨æ. AÊÜÄWæ 1978ÃÜÈÉ Ë»ÝWÜ ±ÜÅaÝÃÜPÜ®Ü Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá. AñÜÂíñÜ
QÄ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝ¨Ü ×Ä¿á gÊݸݪĿá¨Üá. WÝÅËáà| ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
±ÜíaÜÊÜáÖÜÇ…, ¨æãàÖܨ…, B®Üí¨…, TæàvÝ ÊÜáñÜᤠÊÜvæãà¨ÜÃÝ ®ÜWÜÃÜ ×àWæ BÃÜá
iÇæÉWÜÙÜá AÊÜÃÜ Ë»ÝWܨÜÈɨܪÊÜâ. AÐærà AÆÉ, Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±ÝÅíñÜ ±ÜÅaÝÃÝ—
PÝÄ¿á®Ý°X¿áã ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝÅíñÜ ÓÜÖÜÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ±ÜÅÊÜááS®Ü
gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ÓÜãÃÜñ… ÊÜáñÜᤠÊÜvæãà¨ÜÃÝ¨Ü Ë»ÝWÜWÜÙÜã ÓæàĨÜíñæ
ÊÜá«Ü ÖÝWÜã ¨Üü| WÜágÃÝñ…®Ü TæàvÝ©í¨Ü EÊÜáÃ…WÝíÊ… iÇæÉWÜÙÜÊÜÃæWÜã
Êæãà©¿áÊÜÃÜ PÝ¿áìÊݲ¤ ËÓݤÃÜWæãíwñÜá. ×àWæ JŸº ÓÜíZoPÜ®ÝX AÊÜÃÜ
ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° GÇæÉvæ¿áã WÜáÃÜá£ÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.
PæàÍÜÊÜÃÝÊ… ¨æàÍ…ÊÜááT…ÃÜ AWÜÈPæ¿á ®ÜíñÜÃÜ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ±ÝÅíñÜ
±ÜÅaÝÃÜPÜ®Ü Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá. 1981, ÊÜÞa…ì 2ÃÜí¨Üá ±ÝÅíñÜ ±ÜÅaÝÃÜPÜÃݨÜ
AÊÜÄWæ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈɨܪ ÓÜíZ¨Ü ÊÜááS PÜaæàÄ¿áÈÉ ñÜíWÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝ
ÀáñÜá. ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ü AíWÜÓÜíÓæ§WÜÙÝX¨Üª AUÆ »ÝÃÜ£à¿á ˨ݦì
±ÜÄÐÜñ…, »ÝÃÜ£à¿á QÓÝ®… ÓÜíZ, ËÍÜÌ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ…, ÓÜÊÜááñÜRÐ…ì ÖÝWÜã
ÓÝ«Ü®Ü ÊÝÃܱܣÅPæ ÊÜáñÜᤠ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜoOæ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ¯ÃÜíñÜÃÜ
ÓÜí±ÜPÜìÊÜ®Üá° CoárPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ AÊÜÃܨÝXñÜá¤. ËÍÝÅí£ÀáÆɨæ
¨Üáw¿á¸æàPÝ¨Ü PæÆÓÜÊܨÜá. 1979ÃÜÈÉ ÊÜáaÜãc AOæPÜoár ÊÜááĨÜá A±ÝÃÜ Öݯ
ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ A¨ÜÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì¨Ü ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ¿á®Üã° Êæãà©¿áÊÜÄWæ
ÊÜ×ÓÜÇÝXñÜá¤. AíñÜÖÜ WÜáÃÜáñÜÃÜ gÊݸݪĿá®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ¯ÊÜì×ÓÜÆá
Jí¨Üá ÊÜÐÜìÊæà ¸æàPÝÀáñÜá. Sá¨ÝªX ¯íñÜá ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá°
®æãàwPæãívÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜá GÆÉÃÜ ÊæáaÜácWæ WÜÚÔ¨ÜÃÜá. PæÆÓÜÊÜ®Üá° A«ÜìퟫÜì
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Êæãà© ¿áÊÜÃÜ hÝ¿áÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜÈÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà gÊݸݪĿá®Üá°
¯àw¨ÜÃÜã ¸æÃÜÙÜá ÊÜÞvÜÆá AÊÜPÝÍÜËÆɨÜíñæ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.

60

61

11
g®ÜñÝ ±ÜûÜ¨Ü ±ÜñÜ®Ü
¹h沿á g®Ü®Ü
1977ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ g¿áWÜÚst g®ÜñÝ ±ÜPÜÒ A—PÝÃÜ
PæRàĨÜÃæ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÃÜãÊÝÄ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá ÓæãàÆ®Üá»ÜËÔ¨ÜÃÜá.
CíñÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ £àÊÜÅ ÓÜíPÜÐÜrQRàvÝX¨Üª
ÖÜÆÊÜÃÜá ""ÊÜáñܱæqrWæ PÝÅí£'' Gí¨æà ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. ""Jí¨Üá ÊæàÙæ ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá
ÓÜãPܤ ÖÝWÜã ÓÜÄ¿Þ¨Ü Ë«Ý®Ü G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ »ÝÃÜ£à¿áÃÜá ÊÜÞw¨Ü HPæçPÜ
PÝÅí£Àá¨Üá'' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá TÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì Cí¨ÜÃ… ÊÜáÇæãØàñÝÅ. B¨ÜÃæ CíñÜÖÜ
A»ÜãñܱÜäÊÜì AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓÜÌñÜ@ ÖÝÙÜáWævÜ˨ܪÆɨæ, Cí©ÃÝ
WÝí—¿áÊÜÃÜá A£ ÎàZÅÊÝX A—PÝÃÜPæRàÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá.
g®ÜñÝ ±ÜûÜ A—PÝÃÜPæRàÄ¨Ü PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáÓæ ñÜÇæ¨æãàÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá.
ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜūݯXÄWæ ¸æíŸÆ ¯àw¨Üª aÜÃÜO…ÔíW…
ÊÜáñæ㤟º WÜqr ®Ý¿áPÜ gWÜiàÊÜ®… ÃÝí AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáãÇæWæ ñÜÙÜáÛÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿Þ
¨ÜÃÜá. EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ »ÝÄ g®Ü¸æíŸÆ Öæãí©¨Üª ÃæçñÜ ®Ý¿áPÜ aÜÃÜO…ÔíW…
ÓÜÌñÜ@ ±Üūݯ WÝ©¿á BPÝíü¿ÞX¨ÜªÃÜá. G±Ü³ñæã¤í¨Üá ÓÜíÓܨÜÃÜ®Üá° Öæãí©¨Üª
AÊÜÃÜ »ÝÃÜ£à¿á ÇæãàPܨÜÙÜ, g®ÜñÝ ±ÜûܨæãÙÜWæ A£ ÖæaÜác ÓÜíÓܨÜÄÃÜáÊÜ GÃÜvÜ®æà
¨æãvÜx ±ÜûÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° ±Üūݯ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ EÚÔ
PæãÙÜáÛÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜêyÜ ¯ÆáÊÜâ ñæWæ¨ÜáPæãíw¨Üª g®ÜÓÜíZ, aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ
BÓæWæ Awx¿ÞXñÜá¤. ÖÝWÝX aÜÃÜO…ÔíW… ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®æ°à ±æàbXàvÜáÊÜÞvÜÆá
BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. 1977, APæãràŸÃ… 3ÃÜí¨Üá Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜáÊÜíñæ
62

63

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜÞvÜáÊÜÈÉ aÜÃÜO…ÔíW… ±ÜÅÊÜááS±ÝñÜÅ ÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. PæçWÝÄPæãà¨ÜÂËáÁ㟺Äí¨Ü
ià±Üâ ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ GíŸ BÃæãà±Ü¨Ü ÊæáàÇæ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° Ÿí—
Ô¨ÜÃÜã ÓÝûÜ$ÂÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜÇÝWܨæ ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvܸæàPÝX ŸíñÜá.
C¨ÜÄí¨Ü g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR Pæor ÖæÓÜÃÜá ŸíñÜá. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÄWæ g®ÜÃÜ
A®ÜáPÜí±Ü ¨æãÃæÀáñÜá. ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜâñÜÅ PÝí£ ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ
ËÃÜá¨Üœ »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü BÃæãà±Ü ÊÜÞw¨Ü aÜÃÜO…ÔíW…, ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤
ÓÜíPÜÐÜrPæR ÔÆáQÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. CÊÜÃæÆÉÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÃÝh…®ÝÃÝ¿áO… GíŸ
ÊÜáñæã¤í¨Üá ËbñÜÅ ÊÜÂQ¤ñÜÌËñÜá¤. AÎÔ¤®Ü PÝÃÜ| AÊÜÃÜ®Üá° Jí¨Üá ÊÜÐÜì PÝÆ ±ÜûÜ©í¨Ü
ÖæãÃÜÖÝPܸæàPÝÀáñÜá. D ÊÜá«æ ±Üūݯ¿ÞWܸæàPæíŸ ñÜÊÜá¾ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ¿á®Üá°
ÃÝh…®ÝÃÝ¿áO… PÜãvÜ Ÿ×ÃÜíWܱÜwÔ¨ÜÃÜá. 1977, gã®…®ÜÈÉ ±Üūݯ
ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÄWæ Pæãà±æäà©ÅPܤ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Ü ÃÝh…®ÝÃÝ¿áO… Pæàí¨ÜÅ
ÓÜí±Üâo¨Ü ÓÜbÊÜÃÜ®Üá° ""ÐÜívÜÃÜ ÓÜíZ'' Gí¨Üá PÜÃæ¨ÜÃÜá. Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá°
PÝ®Üã¯®Ü PÜoPÜpæWæ ñÜÃÜáÊÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ AÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX¨æÁáí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÜÃÜá.
D GÆÉ A£ÃæàPÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±Üūݯ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá, aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá°
Ëñܤ ÓÜbÊÜ ÖÝWÜã E±Ü ±Üūݯ¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ CíñÜÖÜ
ÊÜá®ÜÊæäÈPæWÜÙÜá ÖæaÜác PÝÆ E±ÜÁãàWÜPæR ŸÃÜÈÆÉ. aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ
»ÝÃÜ£à¿á ÇæãàPܨÜÙÜ ÊæãÃÝiì ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° PæÙÜWÜáÃÜáÚÔñÜá. ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ
ÃÜbÓÜáÊÜíñæ ÃÝÐÜó±Ü£ ÓÜíiàÊÜÃæwx¿áÊÜÃÜá aÜÃÜO…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ԨÜÃÜá.
B ÊæàÙæWÝWÜÇæà bPÜRÊÜáWÜÙÜãįí¨Ü Wæ¨Ü᪠ÊÜáñæ¤ ÇæãàPÜÓÜ»æ ±ÜÅÊæàÎԨܪ Cí©ÃÝ
WÝí—¿áÊÜÃÜá aÜÃÜO…ÔíW…Wæ ¸æíŸÆ ¯àvÜáÊÜ BÓæ ñæãàÄԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ aÜÃÜO…
ÔíW… ±Üūݯ¿ÞX A—PÝÃÜ ÊÜ×ÔPæãívÜ ÊÜáÃÜáûÜ|Êæà Cí©ÃÝ WÝí— PæçPæãorÃÜá.
AñÜÂíñÜ ÎàZÅÊÝX PÝíWæÅÓ… ¸æíŸÆ ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãívÜ PÝÃÜ| aÜÃÜO…ÔíW…Wæ
ÇæãàPÜÓÜ»æ¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜä Æ»ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. A¨ÜáÊÜÃæWÜã ¨æàÍÜ PÜívÜ
AñÜÂíñÜ AƳPÝÆ¨Ü ÓÜÃÜPÝÃÜÊæíŸ PÜáTÝ£ AíqPæãíwñÜá.
×àWæ ±ÜûܨæãÙÜX®Ü ŸívÝ¿á¨Ü PÝÃÜ| Pæàí¨ÜŨÜÈÉ g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ EÃÜáÚ¨ÜÃæ,
WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ BíñÜÄPÜ PÜaÝcoÊÜ®Üá° ÖܨÜ᪟Ԥ®ÜÈÉvÜÇÝXñÜá¤. WÜágÃÝñ…
ÃÝg嬆 ¿ÞÊÜâ¨æà g®ÜñÝ ®Ý¿áPÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ÓÜ|¡ BÃæãà±ÜÊÜä CÃÜÈÆÉ.

B¨ÜÃæà®Üíñæ ©ÈÉ¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ WܨÜáªWæÁáàÄ¨Ü Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜá g®ÜñÝ ±ÜûܨÜ
ËÃÜá¨Üœ ÓæàvÜá £àÄÔPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñ… ÓæàĨÜíñæ Gíoá ÃÝgÂ
ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜhÝ ÊÜÞw Ë«Ý®ÜÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° ËÓÜiìÔ¨ÜÃÜá. 1980, Êæáà®ÜÈÉ
®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… g¿áWÜÚÔñÜá. 182ÃÜÈÉ
142 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ñܮܰ¨ÝXÔPæãíwñÜá. Cñܤ ÖÜĨÜá ÖÜíbÖæãàX¨Üª g®ÜñÝ ±ÜûÜ PæàÊÜÆ
22 Óݧ®ÜWÜÚWæ ñÜ겤±ÜoárPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ÖæãÓÜ ¸æÙÜÊÜ~WæÁãí¨Üá
PÝ|ñæãvÜXñÜá. g®ÜñÝ ±ÜûÜ¨Ü BíñÜÄPÜ PÜaÝco©í¨Ü ¸æàÓÜñÜá¤Öæãà¨Ü g®ÜÓÜíZ ÖæãÓÜ
ÖæÓÜÄ®æãí©Wæ ñܮܰ WÜáÃÜáñÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨ÝÀáñÜá.
1980, H²ÅÇ… 5ÃÜí¨Üá »ÝÃÜ£à¿á g®ÜñݱÜûÜ (¹hæ²) g®Ü¾ñÜÙæÀáñÜá.
PæàÍÜá»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… WÜágÃÝñ… ÃÝg ¹h沿á A«ÜÂûÜÃݨÜÃÜá.

64

65

12
ËáàÓÜÇÝ£ GíŸ
PÝíWæÅÓ…®Ü Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£
1980ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü Êæã¨ÜÇÝ«Üì¨ÜÈÉ »ÝÄ ÓÜíTæ¿á ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ
¨ÜÊÜâ. ±Üíhݸ…®ÜÈÉ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ñܮܰ PÜãÅÃÜ ÊÜááSÊÜ®Üá° ñæãàÃÜñæãvÜXñÜá. 1981
ÃÜÈÉ Ëáà®Ýü±ÜâÃÜí®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ¨ÜÈñÜÃÜ ÓÝÊÜáã×PÜ ÊÜáñÝíñÜÃÜ Cwà ¨æàÍÜÊÜ®æ°à
¯¸æºÃÜWÝXÔñÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÆãÉ ¨ÜÙÜáÛÄWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ AÊÜâ
WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãÓÜ ËaÝÃÜÊæà®ÝXÃÜÈÆÉ. 1960Äí¨Ü 1969ÃÜ ®ÜvÜá訆 AÊÜ—
¿áÈÉ 2,938 PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËԨܪÊÜâ. ÓèÃÝÐÜó ÊÜáñÜᤠPÜd…®ÜÈÉ
¨æãvÜx ¨ÜÙÜáÛÄWÜÙæà ®Üv橨ܪÊÜâ, A¨Üã BÙÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Caæf¿áíñæ.
WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æ Wæãà«ÝÅ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ×íÓÝaÝÃܨÜ
ŸWæY ¯«ÝìÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. C£ÖÝÓܨÜá¨ÜªPÜãR WÜágÃÝñ…
ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ BvÜÚñÜPæãRÙܱÜqrñÜá¤. Cí©WÜã AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ »æàq ¯àw¨ÜÃæ
ÊæçÐÜ¡ÊÜ, hæç®Ü ÊÜáñÜᤠÍæçÊÜ ¯ÊÝÔWÜÙæíŸ ÊæãÖÜÇÝÉWÜÙÜá PÝ|áñܤÊæ. ÊÜááÔÉí ´ÜQàÃÜÃÜ®Üá°
±ÜäiÓÜáÊÜ ×í¨Üã ÊÜá®æWÜÙÜã CÊæ. ŸÃæãàvܨÜÆÉíñÜã ´ÜQàÃÜ®Ü ÓÜÊÜÞ—ÀáÃÜáÊÜ
hÝWܨÜÈÉ £ÅÍÜãÆÊÜ®Üã° PÝ|ŸÖÜá¨Üá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ü ÊÜááÔÉí ¨ÜWÝì¨ÜÈÉ
×í¨Üã ±ÜähÝÄ CÃÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÜãµ ¨ÝÍÜì¯PÜ®æ㟺
ÓÜãµÀáÓÜí ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃæ, WÜágÃÝ£WÜÙÜá BñܮܮÜá° J²³PæãÙÜáÛñݤÃæ. B¨ÜÃæ
ÊæãÖÜÊÜᨅ Zg¯ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨ÜÃæ ×í¨ÜãWÜÙÜ
±ÜÅ£QÅÁá ÃÜPܤÔPܤÊÝXÃÜáñܤ¨æ. WÜágÃÝ£WÜÙÜá A¯ÐÜr¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáñݤÃæÁáà
ÖæãÃÜñÜá JÙæÛ¿á¨ÜÃÜ ËÃæãà—WÜÙÜÆÉ. JÊæá¾ LÃÜíW…hæàŸ®Ü A—PÝÄÁ㟺 hæç®Ü
66

67

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜÞíÓÜ¨Ü ñÜáívæãí¨Ü®Üá° GÓ橨ܪ. BWÜ ÓܧÚà¿á ®Ý¿áPÜ
ÍÝí£aÜí¨ÜÅ GíŸáÊÜÊÜÃÜá LÃÜíW…hæàŸ¯Wæ ñæÄWæ ¯àvܸÝÃܨæí¨Üá GÆÉÄWÜã
¯¨æàìÍÜ®Ü ¯àw¨ÜªÃÜá. Pæã®æWæ LÃÜíW…hæàŸ ÊÜÞíÓÜ GÓ橨ܪ A—PÝÄ¿á®æ°à
Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܸæàPÝÀáñÜá.
C¨Üá WÜágÃÝ£WÜÙÜ ÊÜá®ÜÔ§£ ÊÜáñÜᤠñÝPÜñܤ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ.
aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ hÝ£ GíŸá¨Üá AÐæãrí¨Üá ÊÜáÖÜñŲ̈Ü
ËÐÜ¿áÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜíñÜã hÝ£ ÇæPÝRaÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜ
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆãÉ ÖæãàÃÝo ÊÜÞwÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ C¨Ü®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜÃæ
PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.
1965ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü »ÝÃÜñÜ&±ÝQÓݤ®Ü ¿áá¨Üœ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° E©ÌWÜ°WæãÚÔñÜá.
BX®Ü WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ŸÆÊÜíñ…ÃÝ¿å… ÊæáÖݤ AÊÜÃÜá ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤ¨Üª
ËÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ±ÝQÓݤ®Ü Öæãvæ¨ÜáÃÜáÚÔ Pæãí¨ÝWÜ ±ÝP… ËÃæãà— »ÝÊÜ®æ¿á
AÇæÁᩪñÜá¤. A¨Üá ÊÜááÔÉí ËÃæãà— »ÝÊÜ®æ¿ÞX ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿Þ¨Ü PÝÃÜ| PÜd…
ÊÜáñÜᤠÓèÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá »ÜáXÇ橪¨ÜªÊÜâ. CÊæÆÉÊÜâWÜÚXíñÜ ¸æàÓÜÃܨÜ
ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, WÜágÃÝñ…®Ü PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá hÝ£ ÇæPÝRaÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ
ÃÝgQà¿á ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ¿á ñÜÃÜáÊÝ¿á PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá
©PÜáR©ÓæÀáÆɨÜíñÝX¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ PÝíWæÅÔÕWÜÃÜ g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá°
®æÆPÜbcÔñÜá¤. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 1975ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ aÜí¨æãਅ
PÜ®ÝìÈ PÝ®æ–Ãæ®…Õ®ÜÈÉ, ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ñÜáÚñÜPæãRÙÜWݨÜÊÜÃÜ ÊÜPݤÃÜ®æíŸíñæ
±ÜÅ£¹í¹ÓܸæàPÜá GíŸ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÇÝÀáñÜá. ÓÜ®Üñ… ÊæáÖݤ, i®Ý¸ÝÀá ¨Üiì
AÊÜÃÜ B|£¿á ÊæáàÃæWæ ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜìWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝ
ÀáñÜá. ûܣſá, ÖÜÄg®Ü, B©ÊÝÔ ÊÜáñÜᤠÊÜááÔÉí(PæGa…GGí) CÊÜâ B ®ÝÆáR
ÊÜWÜìWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. Aí¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ hÝ£¿á®æ°à Jí¨Üá AÓÜ÷ÊÝX ŸÙÜÓÜÆá
PÝíWæÅÓ… ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. C¨Üá ×í¨Üã ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° Jvæ¿ááÊÜ ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…
ŸÈÐÜuÊÝXÃÜáÊÜ ÃÝg¨ÜÈÉ hÝ£ B«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝPÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ
ÊÝXñÜá¤. ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜíñÜã ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜìWÜÚWæ ±ÜÅñæÂàPÜ
ËáàÓÜÆá ¯à£¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ×í¨Üã ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ñÜáívÜÄÓÜÆá

ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. D ÊÜá«æ Z®ÜÍÝÊÜå… JÃÜkÞ ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆ 1972ÃÜÈÉ ®æàÊÜáPÜ
ÊÜÞw¨Üª "»Üü BÁãàWÜ' ñܮܰ ÊÜÃÜ©¿á®Üá° ÓÜÈÉÔñÜá. B ÊÜÃÜ©¿áÈÉ B¦ìPÜ ÖÝWÜã
ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü 82 hÝ£WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜâWÜÚWæ E¨æãÂàWÜ ÊÜáñÜá¤
ÎûÜ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ ÖæaÜácÊÜÄ¿ÞX Íæà. 10ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆ®Üá° ¯àvÜáÊÜíñæ δÝÃÜÓÜá
ÊÜÞvÜÇÝ ÀáñÜá. B δÝÃÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÓæãàÙÜíQ ÓÜÃÜPÝÃÜ hÝÄWæãÚÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü
PÝÃÜ| WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá BÃÜí»ÜÊݨÜÊÜâ. E¨æãÂàWÜ ®æàÊÜáPÜ
ÖÝWÜã ±ÜÅÊæàÍÝ£¿áÈÉ ÊÜÞñÜÅ ËáàÓÜÆá ¯àw¨ÜªÃæ ¿ÞÃÜã ¸æàvÜÊæ®Üá°£¤ÃÜÈÆÉ.
B¨ÜÃæ ÃæãàÓÜrÃ… ÔÓÜrÊÜå…, ÊæáwPÜÇ… ÊÜáñÜᤠGíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ¸ÝÂP…
ÇÝXíW… ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ¨Ü᪠ÖÝWÜã Ÿw¤¿áÆãÉ ËáàÓÜÆá ñÜÃÜÆá ÖæãÃÜq¨Üáª
ÊæáàÇÝj£¿áÊÜÃÜ®Üá° ÃæãbcWæàÚÔñÜá. A¨æà ÊæàÙæ¿áÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ÖÜ|¨Ü៺ÃÜ
ËÃæãà— ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙÜá ËáàÓÜÆá ËÃæãà— aÜÙÜÊÜÚ¿á gñæ ÓæàÄPæãíw¨ÜªÄí¨Ü
×íÓÝaÝÃÜ C®Üã° £àÊÜÅÊÝÀáñÜá. Ÿw¤ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ hÝÄWæ ñÜí¨Ü ÃæãàÓÜrÃ…
±Ü¨Üœ£¿áíñÜã BvÜÚñÜÍÝ׿á®Üã° C¸Ý½WÜÊÝXÔñÜá. AÆɨæ gÔràÓ… ÃÝOæ
®æàñÜêñÜÌ¨Ü GÃÜvÜ®æà ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜì¨Ü BÁãàWÜ 63 ÊÜ꣤±ÜÃÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ®Üá°
×í¨ÜáÚ¨Ü hÝ£WÜÙÜ ±ÜqrWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ËáàÓÜÇÝ£¿á Êݲ¤Wæ
JÙܱÜwÔñÜá. gñæWæ ËáàÓÜÇÝ£¿á ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° 10Äí¨Ü Íæà. 27PæR HÄÓܸæàPæí¨Üá
δÝÃÜÓÜá ÊÜÞwñÜá. ×àWæ Joár ËáàÓÜÇÝ£¿á ±ÜÅÊÜÞ| Íæà. 48.5PæR HÄñÜá. CíñÜÖÜ
±ÜÅ£àPÝÃÝñܾPÜ ÃÝgQà¿á©í¨ÝX AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÃÝh…Pæãàp…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
ÓÜãÃÜñ…, gá®ÝWÜyÜ, ŸÃÜãa…, ±ÝÆ®…±ÜâÃ…, ÊæáÖÝÕ®Ü, »Üáh… ÖÝWÜã ÃÝg¨Ü
CñÜÃævæWÜÙÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. BÃÜá ÊÝÃÜWÜÙݨÜÃÜã ¯ÆÉÈÆÉ.
PÝíWæÅÓ…®Ü Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£ AÐÜrÃÜÊÜáqrXñÜá¤.

68

69

13
»ÜãËá AÆáXñÜá
ÔSVÃÜ PÜWæãYÇæ¿ÞÀáñÜá
1984, APæãràŸÃ… 31ÃÜí¨Üá ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜñæ ®ÜvæÀáñÜá.
A¨ÜÃæãí©Wæ ¨æãvÜx ¨ÜáÃÜíñÜÊæà Ÿí¨Ü±Ü³ÚÔñÜá. Cwà ¨æàÍÜÊæà ©Wܽ†ÊæáWæãÙÜWÝÀáñÜá.
Cñܤ ÃæãbcWæ¨Üª PÝíWæÅÔWÜÃÜá I¨Üá ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác ÊÜáí© ÔSVÃÜ®Üá° ÖÜñæÂWæç¨ÜÃÜá.
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜá GíŸ »æà¨Ü»ÝÊÜËÆɨæ PæçWæ ÔQR¨ÜÊÜÃÜ®æ°ÆÉ PæãÆÉÇÝÀáñÜá.
B ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ÊÜááí¨æ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æ H®æà®Üã AÆÉ.
Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜñæÂÁãí©Wæ ÖæãÓÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜã NãàÐÜOæ¿Þ
¨ÜÊÜâ. ""Jí¨Üá ¨æãvÜx ÊÜáÃÜ EÃÜáÚ ¹¨ÝªWÜ »ÜãËá AÆáWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg''
Gí¨Ü ÃÝiàÊ… WÝí— AÊÜÞ¿áPÜ ÔSVÃÜ ÖÜñæ¿á®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãívÜÃÜá.
SíwñÜ »ÜãËá AÆáXñÜá! Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÖÜñæÂÀáí¨ÝX ÃÝÐÝó¨ÜÂíñÜ
PÝíWæÅÓ… ±ÜÃÜ A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæ G©ªñÜá. A¨Üá ÃÝiàÊ… WÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° »ÝÄ
ŸÖÜáÊÜáñܨæãí©Wæ A—PÝÃÜPæRàÄÔñÜá. D A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæ¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ
ñÝPÜñÜᤠ¿ÞÊÜ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÚWÜã ÖÝWÜã ±ÜÅ£±ÜûÜ ®Ý¿áPÜÄWÜã CÃÜÈÆÉ. 1984ÃÜ
Êæáà®ÜÈÉ ÃÝh…Pæãàp… ÖÝWÜã gá®ÝWÜyÜ ®ÜWÜÃܱÝÈPæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ »ÝÄ
ŸÖÜáÊÜáñÜ WÜÚԨܪ ÖÝWÜã E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¨Ü I¨Üã Ë«Ý®ÜÓÜ»æ Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá°
Wæ¨ÜáªPæãíw¨Üª ¹hæ² PÜãvÜ ®æÆPÜaÜácÊÜíñÝÀáñÜá. WÜágÃÝñ…®Ü Joár 26 ÇæãàPÜÓÜ»æ
Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 24ÃÜÈÉ PÝíWæÅÓ… g¿á WÜÚÔñÜá. PæàÊÜÆ 2 Óݧ®ÜWÜÙÜá ¹hæ²Wæ JȨÜÊÜâ.
B¨ÜÃæà®Üíñæ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ ÓܧXñÜWæãíw¨Üª ËáàÓÜÇÝ£
ËÃæãà— ±ÜÅ£»Üo®æ aÜá®ÝÊÜOæ ÊÜááX¨Ü PÜãvÜÇæà ÊÜáñæ¤ ñÝÃÜPÜPæRàÄñÜá. aÜá®ÝÊÜOæ
70

71

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ®Ü ËÃÝÊÜáÊÜ®Üá° ¹orÃæ Joár ®ÝÆáR £íWÜÙÜ PÝÆ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜ
ÃÝg嬆 PÝ®Üã®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖÝÙÜáWævÜËñÜá. ÍæçûÜ~PÜ
ÓÜíÓæ§WÜÙÜá PÜãvÜ BÃÜá £íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ ¸ÝXÆá ÊÜááaÜc¸æàPÝÀáñÜá. WÜágÃÝ£
±Ü£ÅPæWÜÙÜá ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÑÔ¨ÜÊÜâ. C¨ÜÄí¨Ü ÃæãbcWæ¨Üª AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…
±æäÈàÓÜÃÜá A£ ÖæaÜác ±ÜÅÓÝÃÜ˨ܪ "WÜágÃÝñ… ÓÜÊÜÞaÝÃÜ' ±Ü£ÅPæ¿á PÜaæàÄ
ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¸æíQ ÖÜbc «ÜÌíÓÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 3.5 Pæãàq
ÃÜã. ®ÜÐÜrÊÝÀáñÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܸæàPæíŸ ¸æàwPæ¿á®Üá°
±Üūݯ ÃÝiàÊ… WÝí— SvÝSíwñÜÊÝX £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÄÔ§£ PæçËáàÄ
ÖæãàWÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÓÜÃÜPÝÄ E¨æãÂàXWÜÙÜá A¯©ìÐÝrÊÜ—¿á ÊÜááÐÜRÃÜPæR
ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚXíñÜ ËáàÓÜÇÝ£ ËÃæãà— aÜÙÜÊÜÚÁáà
¨æãvÜx¨ÝÀáñÜá. ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÃÜ 100 ©®ÜWÜÙÜ A—PÝÃÝÊÜ—¿áÈÉ 54 ©®ÜWÜÙÜ
PÝÆ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ý¨ÜÂíñÜ Óæà®Ý±ÜvæWÜÙÜá WÜÓÜᤠ£ÃÜáWܸæàPÝÀáñÜá.
PÜ´ÜäÂì hÝÄ¿áÈɨܪÃÜã ÃܥܿÞñæÅ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝÀáñÜá. A¨Üá ±æäÈàÓÜÃÜá
ÓÜí±Üä|ìÊÝX Ë´ÜÆWæãíwÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÓÜíPæàñÜÊÝXñÜá¤. Pæã®æWÜã ÃÝiàÊ… WÝí—
¿áÊÜÃÜá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜíñæ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÄWæ ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ
ÓæãàÙÜíQ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÝWÜ WÜágÃÝñ… ggìÄñÜÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜ A—PÝÃÝÊÜ—
Pæã®æWæãÙÜáÛÊÜ ÊæàÙæWæ 237 g®ÜÃÜá ÖÜñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. 1,000 g®ÜÃÜá WÝ¿áWæãíw¨ÜªÃÜá
ÊÜáñÜᤠ2,200 Pæãàq ÃÜã.WÜã ÖæaÜác ÊÜåèÆ嬆 BÔ¤±ÝÔ¤Wæ Öݯ¿ááípÝXñÜá¤.
C¨æÆÉ BX¨Ü᪠PÝíWæÅÓ…®Ü ¨ÜáÃÝvÜÚñÜ©í¨Ü.

¹£¤¨Ü᪠¹ÅqÐÜÃÜá. ÓÝÌñÜíñÜÅ$ ÖæãàÃÝoÊÜ®Üá° ¨ÜáŸìÆWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX D
Äࣿá Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£¿á®Üá° ¹ÅqÐÜÃÜá A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. C¨ÜPæR C®æã°í¨Üá
PÝÃÜ|ÊÜä CñÜá¤. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÐÜár PÝÆ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ BvÜÚñÜPæãRÙÜ
±Üqr¨Üª ×í¨ÜãWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿á ÊæáàÇæ ÖæãvæñÜ ¯àvÜáÊÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ
¿áñÜ°ÊÜ®Üá° Gí¨Üã ÓÜ×ÔÆÉ. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ,
GÃÜvÜ®æà ÊÜáÖÝ¿áá¨Üœ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÓÜÊÜáWÜÅ »ÝÃÜñܨæãÙÜWæ Jí¨ÝXÃÜÆá
J±Ü³ÈÆÉ. ÊÜááÔÉí ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª ÊæãÖÜÊÜᨅ AÈ i®Ý° ÊÜááÔÉÊÜáÄWÝX ±ÜÅñæÂàPÜ
ÃÝÐÜó ¯àvܸæàPæí¨Üá ±Üoár ×w¨Üá PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… ÊÜááÔÉÊÜáÃæà
BÃÜí¼Ô¨Ü CíñÜÖÜ PæãàÊÜááÊÝ¨Ü ÓÝÌñÜíñÝÅ$®ÜíñÜÃÜÊÜä ¯ÆÉÈÆÉ. C¨ÜáÊÜÃæWÜã
¨æàÍݨÜÂíñÜ 30 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔÊæ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ
Öæbc®Ü ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ¨Ü᪠PÝíWæÅÓ… BvÜÚñܨÜÈɨݪWÜ GíŸá¨Üá CÈÉ
ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ.
1713ÃÜÈÉ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ B«Üá¯PÜ PÝƨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
Êæã¨ÜÆ Zo®æ¿ÞX¨æ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ 20®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÆãÉ PæãàÊÜáá
×íÓÝaÝÃÜ ÓÜí»ÜËÔñÜá¤. 1926ÃÜÆãÉ ×í¨Üã&ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜíZÐÜìÊæà±Üì
qrñÜá¤. A®ÜíñÜÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ÎàZÅÊÝX ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. 1967ÃÜ
®ÜíñÜÃÜÊÜíñÜã C®Üã° ÖæaÝc¨ÜÊÜâ. 1969ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ
¨ÜÈÉ 2000PÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá ÊÜáêñܱÜqr¨ÜªÃÜá. 1985ÃÜ WÜÆ»æ¿á ÊæàÙæ 210 g®Ü ±ÝÅ|
PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. 1986ÃÜÈÉ 120 g®ÜÃÜá ÖÜñæ¿ިÜÃæ, 1987ÃÜ WÜÆ»æ¿áÈÉ 67
g®ÜÃÜá AÓÜá¯àX¨ÜªÃÜá. 1990ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá PæãàÊÜáá¨ÜÙÜáÛÄ¿áÈÉ 219
g®ÜÃÜ ±ÝÅ| ÖæãàXñÜá¤. 1992ÃÜÈÉ »ÜáXÇæ¨Üª PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ 441 g®ÜÃÜ®Üá°
ŸÈñæWæ¨ÜáPæãíwñÜá¤. 1993ÃÜÈÉ 116 g®ÜÃÜá ÓÝÊܮܰ²³¨ÜªÃÜá. ÓÜÃÜPÝÄ ¨ÝSÇæWÜÙÜ
±ÜÅPÝÃÜ 1970Äí©àaæWæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ 440 PæãàÊÜáá WÜÆ»æWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔÊæ!

×íÓÝaÝÃÜ, EÃÜáÚ¹¨Üª ñÜÇæWÜÙÜ ÇæPÝRaÝÃÜ:
«ÝËáìPÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ, ÃÝgQà¿á, ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáñÜᤠB¦ìPÜ PÝÃÜ|WÜÚWÝX
ÖæãàÃÝoQRÚ¿ááÊÜâ¨Üá, ×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜâ¨Üá »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÓÜÊæàì
ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. «ÜÊÜáì «ÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áÆɨæ, hÝ£ hÝ£WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã ÓÜíZÐÜì
WÜÙÝXÊæ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜ, ÓÜíZÐÜìWÜÙÜ ¨æãvÜx C£ÖÝÓÜÊæà C¨æ. hÝñÜ£àñÜñæ
GíŸ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®æ°à PæàÙÜ¨Ü PÝÆÊÝ¨Ü 18 ÊÜáñÜᤠ19®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÆãÉ PæãàÊÜáá
×íÓÝaÝÃÜWÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. B¨ÜÃæ AñÜÂíñÜ ËÐܱÜäÄñÜ PæãàÊÜáá ÓÜíZÐÜìWÜÙÜ ¹àg
72

Êæã¨ÜÆ B©ÊÝÔ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅÁá¯Ô¨Ü AÊÜáÃ…Ô®ÜØ aè«ÜÄ:
ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. A¨ÜÃæãí©Wæ ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜä
A—PÝÃÜPæR Ÿí©ñÜá. AÊÜáÃ…Ô®ÜØ aè«ÜÄ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÃÝg¨Ü
73

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Êæã¨ÜÆ B©ÊÝÔ ÊÜááSÂÊÜáí£Å. B¨ÜÃæ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ C¸Ý½WÜÊÝÀáñÜá. BvÜÚñÜÍÝ×
¿áÈÉ¿áã JvÜPÜáípÝÀáñÜá. ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÄWæ B±Ü¤ÃÝX¨ÜªÃæ®Ü°ÇݨÜ
ÓÜÃÜPÝÄ ÖÝWÜã ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ÓÜÓæ³ív… ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜÐÜì PÜÙæ¿áá
ÊÜÐÜrÃÜÈÉ (1986, gáÇæç) ÊÜáñæ¤ ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 1987ÃÜ ÊæàÙæWÜíñÜã
WÜágÃÝñ… ÃÝg嬆 PÝ®Üã®Üá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖܨÜWæqrñÜá. Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR
WÜágÃÝñ… ¨æãvÜx ñÜÇæ®æãàÊÝÀáñÜá. Jí¨ævæ ÃÝhݨÜÂíñÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ
®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃæ, C®æã°í¨ævæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å AÊÜáÃ…Ô®ÜØ aè«ÜÄ¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾
Pݹ®æp…®ÜÈɨܪ BÃÜá g®Ü ÓÜÖæãà¨æãÂàX ÊÜáí£ÅWÜÙÜ gñæ ÊÜÞñÜ®æ°à BvÜᣤÃÜÈÆÉ.
AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ÓÜíŸí«Ü ÖÜÙÜÔñÜá¤. 1986 ÊÜáñÜᤠ1988ÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác
¸Ýí¸…Óæã–àoWÜÙݨÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜâ ÓèÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ¨ÜÊÜâ. 1988
gáÇæç®ÜÈÉ 60 ÓÝËÃÜ ±æäÈàÓÜÃÜá ¨ÜíWæÁá¨ÜªÃÜá. ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° PÜãvÜ hÝ£, »ÝÐæ
ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ Jvæ¿áÇÝXñÜá¤. ×àWÝX Íæà. 40ÃÜÐÜár
±æäÈàÓÜÃÜá PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×ÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÃæÓæà®Ý ±ÜvæWÜÙÜ®Üá° PÜÃæÓܸæàPÝX
ŸíñÜá. PÜt| PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. Cñܤ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü CíñÜÖÜ PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° g®ÜñÝ ±ÜûÜ
ÖÝWÜã ¹hæ² PÜãvÜ ÓÜÊÜá¦ìÔ¨ÜÊÜâ. ÓÝÊÜìg¯PÜ ×ñÝÓÜQ¤ ÖÝWÜã ¨æàÍܱæÅàÊÜáÊæà
AíñÜÖÜ ¸æíŸÆPæR PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜÆá
ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ÊÜááÐÜRÃÜPæR PÝÃÜ|ÃÝX¨Üª 87 ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° Ÿí—
ÓÜÇÝÀáñÜá. AÊÜÃÜÈÉ 26 g®ÜÃÜ®Üá° PÜñÜìÊÜ©í¨ÜÇæà ÊÜhÝ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. 1989ÃÜ
ÊæàÙæWæ ÃÝg PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ ÓæãàñÜá ÓÜá|¡ÊÝXñÜá¤. aè«ÜÄ¿áÊÜÃÜ®Üá° A—PÝÃÜ©í¨Ü
CÚÔ ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÄWæ ÊÜáñæ¤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
B¨ÜÃæ ±ÜûÜ ÊÜÞñÜÅ ÓÜıÜwÓÜÇÝÃܨÜÐÜár ggìÄñÜÊÝXñÜá¤. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…
×à®Ý¿á ÓæãàÆ®Üá»ÜËÔ¨ÜÃæ, ¹hæ²&g®ÜñݨÜÙÜ ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜPæRàĨÜÊÜâ. 1990
Êæáà®ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü ÖæãÓÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ AÔ¤ñÜÌPæR ŸíñÜá. B¨ÜÃæ
PÝíWæÅÓ…®Ü A—PÝÃÝÊÜ—¿á ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ÔíÖÝÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞw¨ÝWÜ PÝíWæÅÓ…
®Ý¿áPÜÃÜ AÓÜÊÜá¥Üìñæ¿á ŸWæY BÍÜc¿áìÊÝWÜáñܤ¨æ. PÝíWæÅÓ… ÖÜáoárÖÝQ¨Ü hÝ£
ÃÝgPÝÃÜ| ×íÓÝaÝÃÜPæR BÖÝÌ®Ü ¯àwñÜá¤. ×í¨Üã ÓÜÊÜÞg Jvæ¨Üá aÜãÃÝXñÜá¤.
»ÜÅÐÝraÝÃÜ ÓÜÊÜìÊݲ¿ÞXñÜá¤. BÙÜáÊÜÊÜÃÜá C¨ÝªÃæÁáà GíŸ ŸWæYÁáà A®Üá

ÊÜÞ®ÜÊÜâípÝWÜáÊÜÐÜár ÊÜÂÊÜÓæ§ ÖܨÜWæqrñÜá¤. CíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° PÜOÝ¡Ãæ PÜívÜÊÜÃÜá
WÜágÃÝñ… EÚ©¨æªà BÍÜc¿áì G®Üá°ñݤÃæ. ×àWæ AÊÜÓݮܨÜíbWæ ñÜÆᲨܪ
WÜágÃÝñÜ®Üá° A¼ÊÜê©œ¿á ±Ü¥Ü¨Üñܤ PæãívæãÀ᪨æªà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©!
B¨ÜÃæ 1985ÃÜÊÜÃæWÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿áÃÜíWÜPæRà Ÿí©ÃÜ
ÈÆÉ. 1985, gáÇæç 15ÃÜí¨Üá ÆûÜ$¾O…ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ…(ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅ)
£àÄPæãívÝWÜ A¨Üá ÓÜíZ±ÜÄÊÝÃÜPæR ñÜáíŸÇÝÃÜ¨Ü ®ÜÐÜrÊÝXñÜá¤. CíñÜÖÜ ÓÜí©WÜœ
Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ 35 ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜá
¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üª gÊݸݪĿá®Üá° ñÝÊæà ÊÜ×ÔPæãívÜÃÜá.

74

75

14
1969ÃÜ
PÜÃÝÙÜ ®æ®Ü±Üâ
Jí¨Üá ÊæàÙæ B PÝƨÜÈÉ DX®Üíñæ TÝÓÜX qË ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚ©ª¨ÜªÃæ, Aí©®Ü
¨ÜÙÜáÛÄ¿á bñÜÅ|ÊÜ®Üá° ÓæÃæ×w©qr©ª¨ÜªÃæ 1969, APæãràŸÃ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PæãàÊÜáá
WÜÆ»æ 2002ÃÜ ×íÓÝaÝÃÜQRíñÜÆã SíwñÜ NãàÃÜÊæ¯ÓÜᣤñÜá¤. B PÜãÅÃÜ ¨ÜÙÜáÛÄ
®Üvæ¨ÝWÜ PÝíWæÅÓ… A—PÝÃܨÜÈÉñÜá¤. 1967ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ
×ñæàí¨ÜÅ ¨æàÓÝÀá WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ¿á
®ÜíñÜÃÜ ±ÜÄÔ§£ ÖܨÜWævÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÃÝgQà¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜáñÜᤠÃÝgQà¿á ±ÜÅQÅÁá
PÜáÔ¿áÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÓÜÃÜPÝÃÜ ¹àÙÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñÜá. AÃÝgPÜ ±ÜÄÔ§£
ÓÜêÑr¿ÞWÜñæãvÜXñÜá. PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ PÜaÝco¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá.
WÜágÃÝñ…®Ü TÝÂñÜ ®Ý¿áPÜ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá AÊÜÃÜ®æ°à ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ
ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. ×àWæ ×ñæàí¨ÜÅ ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ÓÜí±Üâo ÖÜÆÊÝÃÜá AvæñÜvæWÜÙÜ®Üá°
¨Ýo¸æàPÝX ŸíñÜá. ÓÜñÜ̱ÜÄàûæ G¨ÜáÄÓܸæàPÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ
PÜaÝco¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨Üª PÝÃÜ| PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ A—PÝÃܨÜÈÉÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áá
ÊÜíñÝÀáñÜá. GvܱÜûÜWÜÙÜá ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÝqìÁãí©Wæ ÓÜÖÜPÜÄÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃæ,
ÊÜáãÊÜÃÜá ±ÜûæàñÜÃÜ ÍÝÓÜPÜÃÜá ÊÜá®ÜÓæãàCaæf ÊÜ£ìÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. CíñÜÖÜ
ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å ×ñæàí¨ÜÅ ¨æàÓÝÀá hÝ|ñܮܩí¨Ü ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜ
wÔPæãívÜÃÜá.
A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ… AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜᩪ ÊÜÞwñÜá.
±ÝP…&PÜd… WÜwËÊݨÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ AíñÝÃÝÑóà¿á ®Ý¿ÞÆ¿á
76

77

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

1968ÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ±ÜÃÜ £à±Üâì ¯àwñÜá. PÜd…®Ü Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ±ÝQÓݤ®ÜPæR
¯àvܸæàPÝX ŸíñÜá. Cñܤ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜä ¹oárPæãvÜÆá ԨܜÊÝÀáñÜá. CíñÜÖÜ
¯«ÝìÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ WÜágÃÝñ…®Ý¨ÜÂíñÜ ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙݨÜÊÜâ. 1969ÃÜ ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ
»ÝÃÜñÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝQÓݤ®ÜWÜÙÜá J±Ü³í¨Ü ÊÜÞwPæãívÜá ÖæãÓÜ WÜw¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ
¯«ÝìÃÜPæR Ÿí¨ÜÊÜâ. ÖÝWÝX E©ÌWÜ°ñæ ÊÜáñæ¤ ÖæaÝcÀáñÜá. CÐÝrX¿áã Ô§ÃÜ
ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° EÃÜáÚÓÜÆá ±ÜſᣰÓܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜûÜ ñæWæ¨ÜáPæãívÜ
¯«ÝìÃÜ©í¨ÝX ÃÝg PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ A—PÝÃܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÆá
AÊÜPÝÍÜÊÝÀáñÜá. gñæWæ CñÜÃÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ÍÝÓÜPÜÃÜã PÜãvÜ ŸívÝ¿áÊæ¨Ü᪠PÝíWæÅÓ…
ÓæàÃÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. A¨ÜÄí¨Ü PÝíWæÅÓ…Wæ ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊæà®Üã BWÜÈÆÉ. JÙÜgWÜÙÜ ±ÜÅ£
ÖÜíñܨÜÆãÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. Aí£ÊÜáÊÝX PÝíWæÅÓ… C¸Ý½WÜÊÝWÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR
ŸíñÜá. D ÖÜíñܨÜÈÉ »ÜáXÇæ¨Üª PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÃÝgQà¿á AÔ§ÃÜñæ¿á®Üá°
ÊÜáÃæÊÜÞbñÜá. CÓæÅàÇ…®Ü gÃÜáÓÜÇæàÊÜå…®ÜÈÉÃÜáÊÜ AÇ… AûÝ ÊÜáÔà©¿á®Üá°
PævÜ˨ݪÃæ GíŸ ÊܨÜí£ ÖÜÃÜw¨Ü PÝÃÜ| WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÃæãbcWæ¨Üáª
¹à©XÚ¨ÜÃÜá. ÖܨÜWævÜᣤÃÜáÊÜ PæãàÊÜááÓèÖݨÜìñæ¿á ŸWæY ¯WÝ CvܸæàPæí¨Üá
1969, H²ÅÇ…®ÜÈÉÁáà Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ GÆÉ ÃÝgÂWÜÚWÜã GaÜcÄPæ ¯àwñÜá¤. Pæàí¨ÜŨÜ
GaÜcÄPæ¿á®Üá° WÜágÃÝñ… WÜí¼àÃÜÊÝX ±ÜÄWÜ~ÔÃÜÈÆÉ. WÜágÃÝñ… ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ
ÊÝX PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÊÜááPܤ ÃÝg Gí¨Üá ÃÝg PÝ¿áì¨ÜÎì Pæàí¨ÜÅPæR ±ÜñÜÅ
ŸÃ橨ܪÃÜá. CíñÜÖÜ ¸æàgÊݸݪÄñÜ®ÜPæR ¨æãvÜx ¸æÇæ ñæÃܸæàPÝX ŸíñÜá. 1969,
Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜí¨Üá ÊÜáÔà©Áãí¨ÜÃÜ ŸÚ A±ÝÃÜ ÓÜíTæ¿á ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá
®æÃ橨ܪÃÜá. B ÊÜáÔà© ŸÚÁáà gWܮݰ¥Ü ¨æàÊÝÆ¿áÊÜä C¨æ. A¨Üá ×í¨ÜáWÜÚWæ
AñÜÂíñÜ ±ÜËñÜÅÊÝ¨Ü ÓܧÙÜ. Gí©®Üíñæ ÓÜíhæ ®ÝÆáR WÜípæ¿á ÊæàÙæWæ ÓÝ«Üá&ÓÜíñÜÃÜá
ÖÜÓÜáWÜÙæãí©Wæ ¨æàÊÝÆ¿áPæR ÊÜáÃÜÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÝWæ ÊÜáÃÜÙÜᣤ¨Üª ÖÜÓÜáWÜÙÜá ®æÃæ¨Ü
g®ÜÓæã¤àÊÜá¨Ü ®ÜvÜáÊæ ÓÝWÜáÊÝWÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ñÜWݨæ ñæWæ¨ÜÃÜá. ÓÝ«ÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ
BPÜÅÊÜá| ®ÜvæÀáñÜá. ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü QoQWÜÙÜ®Üá° «ÜÌíÓÜWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ
A®ÜWÜñÜÂÊÝX ËÊݨÜÊ橪¨æ GíŸá¨Ü®Üá° AÄñÜ PæÆ ÊÜááÔÉí ®Ý¿áPÜÃÜá ÓÜíhæ ÊæàÙæWæ
ûÜÊæá ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÓܧÚà¿á ±Ü£ÅPÝ ÊÜÃÜ©WÜÙÜÈÉ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü
ÊæáàÇæ ÖæàWæ, ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÝRX BPÜÅÊÜá| ®ÜvæÀáñÜá GíŸ ŸWæY PÜãÆíPÜÐÜÊÝX

ËÊÜÄÓÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÓÝ«ÜáWÜÙÜ Êæáà騆 BPÜÅÊÜá|PæR PÝÃÜ|ÃÝX¨Üª ÊÜááÔÉí
¿ááÊÜPÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ûÜÊæá ¿ÞbԨܪ®Üá° ±ÜÅPÜqÔÃÜÈÆÉ. ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K© PÜá²ñÜÃݨÜ
×í¨ÜãWÜÙÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ WæãàÄÁãí¨Ü®Üá° ®ÝÍܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅ£àPÝÃÜPæR ÊÜááí¨Ý¨Ü
ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÊÜááí¨æ NãàÐÜOæ PÜãX¨ÜÃÜá. A¨æà ÊæàÙæWæ gWܮݰ¥Ü
¨æàÊÝÆ¿á¨Ü AaÜìPÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ®Üv橨æ GíŸ ÓÜáÙÜáÛ ÊܨÜí£ ÖܹºñÜá.
Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ÊæàÙæWæ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÖÜñæÂ
BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜáÊÜÈÉ Ë´ÜÆÃÝX¨æªàÊæ GíŸá
¨Ü®Üá° ±æäÈàÓÜÃÜã PÜãvÜ J²³PæãívÜÃÜá. Óæ±æríŸÃ… 23ÃÜ ÊæàÙæWæ ×íÓÝaÝÃÜ AíñÜÂ
WæãíwñÜá. B¨ÜÃæ ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜ ¨ÜÙÜáÛÄ¿áÈÉ ÓÜí»ÜËst ÓÝÊÜâ&®æãàÊÜâ ©Wܽ†Êæá
ÖÜáqrÓÜáÊÜí£ñÜá¤. 1969Äí©àaæWæ AíñÜÖÜ PæãàÊÜáá ¨ÜÙÜáÛÄ WÜágÃÝñ…®ÜÇæÉà ÓÜí»ÜË
ÔÆÉ. PæàÊÜÆ Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ 2000PÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá ÊÜáêñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. 4000
g®ÜÃÜá WÝ¿áWæãívÜÃæ, 50 ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜá ÊÜá®æ ÊÜásÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ¹à©Wæ
Ÿí¨ÜÃÜá. Óæà®æ¿á®Üá° PÜÃæÓܸæàPÝX ŸíñÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… ®ÜWÜÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝ
aÝÃÜ¨Ü ÓÜÆáÊÝX PÜáTÝ£ ±ÜvæÀáñÜá. »ÝÃÜñܨÜÆÉÐærà AÆÉ, CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜóWÜÙÜÆãÉ
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… Pæor ÖæÓÜÃÜá ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá! D Zo®æ¿á ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜáÊÜ
ÓÜÆáÊÝX gWÜÊæãàÖÜ®… Ãæwx ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ®Ý¿ÞíXà¿á BÁãàWÜÊæäí¨Ü®Üá°
ÃÜbÓÜÇÝÀáñÜá. g®ÜÓÜíZ, BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã ×í¨Üã ÊÜáÖÝÓܻݨÜñܤ BÁãàWÜ
¸æãoár ÊÜÞwñÜá. ±æäÈàÓÜÃÜ®Üã° qàQÔñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜPæR ÔÆáQ
ñÜñܤÄÔÖæãàX¨Üª AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ŸÃæãàvÝ, ÊæáÖ…ÓÝ®Ý, B®Üí¨…, Wæãí¨ÝÇ…,
®Ü©¿Þ¨…WÜÙÜÈÉ ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨æªà BÃæÓæÕÓ…. gWܮݰ¥… Ãæwx
BÁãàWÜ BÃæÓæÕÓ… ÊÜáñÜᤠg®ÜÓÜíZÊÜ®Üá° ¨ÜãĨÜÃÜã PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
g®ÜÃÜ ®æãàËWæ Óܳí©Ô¨Ü D ÓÜíZo®æWÜÙÜá C®Üã° ŸÈÐÜuÊÝX ÖæãÃÜÖæãËᾨÜÊÜâ.
BÙÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ ñܮܰ PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝX Ë´ÜÆ
WæãíwñÜá. ×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇæ¨ÝªWÜ JŸº PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜ®Üã PÜ~¡Wæ PÝ|ᣤÃÜÈÆÉ.
×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜ|¡WÝXÓÜÆá ¿ÞÊÜ PÝíWæÅÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜã ±ÜſᣰÓÜÈÆÉ.
WÝí—ài ÖÝWÜã ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÇ… ®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñ…®Ü A£ ¨æãvÜx ®Ý¿áPÜÃæ¯Ô¨Üª
ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜá BWÜËáÔ¨ÝWÜ ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX ®ÝÆáR

78

79

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

©®ÜWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá ×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜ©¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ PÜñÜìÊÜÂ
aÜᣠ×íÓÝaÝÃÜ ÖæaÝcWÜÆá SíwñÜ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤.

PÜÃæÔ¨Ü᪠20ÃÜí¨Üá. Aí¨ÜÃæ ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ. C¨ÜPæR
ñÜ©ÌÃÜá¨ÜœÊæíŸíñæ 2002, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨Üá ×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇæ¨Üª 24 WÜípæWÜÙÜÈÉ
Êæãà© Óæà®æ¿á®Üá° PÜÃæÔ¨ÜÃÜá. PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜiàÊÜ ¨ÜÖÜ®Ü Zo®æ ÓÜí»ÜËÔ¨Ü
PÜãvÜÇæà A±Ý¿áÊÜ®Üá° AÄñÜ AÊÜÃÜá, ÃÝhݨÜÂíñÜ PÜpæraÜcÃÜ ÊÜ×ÓÜáÊÜíñæ B¨æàÍÜ
¯àw¨ÜÃÜá. ÓÝŸÃÜÊÜᣠÃæçÈ®ÜÈÉ ÓÜáoár PÜÃÜPÜÇÝX¨Üª ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ü
ÓÜÃÜPÝÄ BÓܳñæÅ¿á Ÿ¨ÜÆá ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓæãàÇݨÜÈÉÃÜáÊÜ BÓܳñæÅWæ ÓÝXÓÜáÊÜíñæ ÓÜãaÜ®æ
¯àw¨ÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ ÊÜáêñÜ ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ ñÜí¨ÜÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
®æãàw g®Ü ÃæãbcWæàÙÜŸÖÜá¨Üá GíŸ ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉñÜá¤. AÐærà
AÆÉ, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨æà Wæãà«ÝŨÜÈÉ PÜ´ÜäÂì Ë—Ô¨ÜÃÜá. 28ÃÜí¨Üá ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÓÜŸÃ…PÝíñÝ ÊÜááíñÝ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜãûÜ$¾ ®ÜWÜÃÜWÜÚWÜã PÜ´ÜäÂì
ÊÜ®Üá° ËÓܤÄÔ¨ÜÃÜá. ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ÊæàÙæWæ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, Wæãà«ÝÅ
ÊÜáñÜᤠÊÜvæãà¨ÜÃݨÜÈÉ ÎàZÅ ±ÜÅÖÝÃܨÜÙÜÊÜ®Üá° ¯Áãàg®æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
±æäÈàÓÜÃÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 10 ÓÝËÃÜ ÓÜáñÜᤠWÜáívÜá ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. ±æäÈàÓ…
WæãàȸÝÃ…®ÜÈÉ 204 g®Ü ÊÜáw¨ÜÃÜá. ×íÓÝaÝÃÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ 18 ÓÝËÃÜ
g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. 30 ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜ®Üá° ÊÜááíhÝWÜÅñÝ PÜÅÊÜáÊÝX ÊÜÍÜPæR
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. Ÿí—ñÜÃÝ¨Ü Joár 48 ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜÈÉ 37,600 g®ÜÃÜá
×í¨ÜãWÜÙÜá. ÖÜñÜÃÝ¨Ü 945 g®ÜÃÜÈÉ 688 ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÖÝWÜã 257 ×í¨ÜãWÜÙÜá.
DWÜ ÖæàÚ& ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÎàZÅÊÝX PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÊÝWÜÈÆÉ,
±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÖÜñæãàqWæ ñÜÃÜÆá Ë´ÜÆÊÝÀáñÜá, ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÓÜÄ¿ÞX
¯»ÝÀáÓÜÈÆÉ Gí¨Üá ÖæàWæ ñÝ®æà ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂ?
¯g ÓÜíWÜ£Ááà®æí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ""Óæãà PÝÇ…x'' hÝñÜ£àñÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ Êæãà©¿á
ÊÜÃæí¨ÜÃæ Jí¥ÜÃÝ Pæãà±Ü. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° AÊÜÃæÐærà ÓÜÊÜá¥Üì ÊÝX ¯»ÝÀáÔ¨ÜÃÜã,
¿ÞÊÜâ¨æà PÜÅÊÜá PæçWæãívÜÃÜã qàQÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. CÐÝrX¿áã
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá Cí©WÜã WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨ÝªÃæ.
aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá Ÿí¨ÜÃÜã WæÆáÊÜâ ÓÝ—ÓÜᣤ¨ÝªÃæ.
HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ WÜágÃÝ£WÜÚWæ ËÍÝÌÓÜ˨æ.

gWܮݰ¥Ü Ãæwx BÁãàWÜ¨Ü ÊÜÃÜ©, ÖÜáÔ BÃæãà±ÜWÜÙÜ ÓÜÃÜ©:
1969ÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜPæR PÝÃÜ| ¿ÞÃÜá? g®ÜÃÜ®Üá° ±ÜÅaæãà©Ô¨ÜÊÜÃÝÃÜá?
D ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜÆá ÃÜaÜ®æ¿Þ¨Ü gWܮݰ¥Ü Ãæwx BÁãàWÜ ŸêÖÜñ… WÝñÜŨÜ
ÊÜÃÜ©¿á®æ°à ÓÜÈÉÔñÜá. 306 ±ÜâoWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üª B ÊÜÃÜ©¿áÈÉ 2,84,000
±Ü¨ÜWÜڨܪÊÜâ! BÁãàWܨÜÈÉ gWܮݰ¥Ü Ãæwx¿áÊÜÃÜÆɨæ WÜágÃÝñ… ÖæçPæãàp…ì®Ü
®Ý¿áÊÜáã£ìWÜÙÝX¨Üª ®ÜÓÜÃ…ÊÝíi Pæ. ÊÜQàÇ… ÊÜáñÜᤠAPܺÅ GÓ…. ÓÜÃæàÇÝ GíŸ
C¯°ŸºÃÜá ÓܨÜÓÜÂĨܪÃÜá. AÊÜÃÜá g®ÜÓÜíZ ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY PÜoáÊݨÜ
qàPæ ÊÜÞvܨæà CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ.
1. ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ ¨ÝSÇÝWÜ¨Ü Zo®æWÜÙÜ ŸWæY H®Ü®Üã° ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ
©ÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ±æäÈàÓ… PÜËáàÐÜ®ÜÃ…. B¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜá ¯àvÜÆá Öæãà¨Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá°
±æäÈàÓÜÃæà WܨÜÄÔ PÜÙÜá×ԨݪÃæ Gí¨Üá ÊÜááÔÉí ÓÜíZo®æWÜÙÜá ŸÆÊÝ¨Ü BÃæãà±Ü
ÊÜÞwÊæ.
2. PæàÊÜÆ 50&60 g®ÜÃÜ WÜáí±æäí¨Üá ¨Ýí«ÜÇæ¿áÈÉ ñæãvÜXñÜᤠGí¨Üá ±æäÈàÓ…
PÜËáàÐÜ®ÜÃ… ÊÝÂÓ… ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÖæàڨܪÃÜá. B¨ÜÃæ JñܤvÜ ¹¨Üª PÜãvÜÇæà 2000©í¨Ü
4000 g®ÜÃÜá ¨æãí¹¿áÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá Gí¨Üá ÓÝûÜ$ ÖæàڨݪÃæ. ±æäÈàÓÜÃÜá PÜãvÜ
»ÝX¿ÞX¨ÜªÃÜá GíŸá¨Üá C¨ÜÄí¨Ü £Ú¿ááñܤ¨æ.
D Ä࣠CÃÜáÊÜ gWܮݰ¥Ü Ãæwx BÁãàWÜ¨Ü ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K¨Üáñݤ Öæãà¨ÜÃæ
2002ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü WÜágÃÝñ… PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ÊÜÃÜ©¿á®Üá° K¨Üᣤ¨æªàÊæíŸ
A®ÜáÊÜÞ®Ü ÓÜêÑr¿Þ¨ÜÃÜã ÓÜêÑr¿Þ©àñÜá. Êæãà© ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ¿ÞÊÜ
ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ®Ý°w¨ÜÊæäà A¨æà ÊÜÞñÜáWÜÙÜá Aí©®Ü PÝíWæÅÓ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ×ñæàí¨ÜÅ
¨æàÓÝÀá¿áÊÜÄWÜã A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤÊæ.
1969ÃÜ PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ ÖÝWÜã 2002ÃÜ WÜágÃÝñ… ¨ÜÙÜáÛÄWÜÙæÃÜvÜ®Üã°
ÖæãàÈÔ ®æãàw. ¨æàÓÝÀá ÊÜáñÜᤠÊæãà© Óܳí©Ô¨Ü Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô. 1969ÃÜÈÉ
×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇ橪¨Ü᪠Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜí¨Üá. WÜw »Ü¨ÜÅñÝ ±Üvæ(¹GÓ…G´…)¿á®Üá°
80

81

15
ÃܥܿÞñæÅWÜÙÜ ÃÜãÊÝÄ
¿ÞÃæí¨Üá £Ú©ÃÜáËÄ?
Cwà ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÖÜá¸æºàÃÜáÊÜ Zo®æWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
ÊÜÞñÜÅ Ÿ©¿áÈÉ ¯íñÜá ËàüÓܸæàPÝXñÜá¤. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 1987 Êæãà© ±ÝÈWæ
ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÊÜÐÜìÊÝÀáñÜá. A¨æãí¨Üá ÓÜÊÝ騆 ûÜ|ÊÜä Öè¨Üá. AÊÜÃÜá
""®ÝÂ¿á ¿ÞñæÅ'' GíŸ ¿ÞñæÅ¿á Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá.
D PÝ¿áìPÝRX ®ÝÆáR g®Ü ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
B ®ÝÆÌÃÜá ÃÝg嬆 ®ÝÆãR »ÝWÜWÜÚí¨Ü HPÜPÝÆPæR ¿ÞñæÅ BÃÜí¼ÓܸæàPæí¨Üá
ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá. ŸÃܲàwñÜ ±ÜíaÜÊÜáÖÜÇ…, ÓÜŸÃ…PÝíñÝ, ÊæáÖ…ÓÝ®Ý, AÖÜ
ÊÜá¨Ý¸Ý¨…, PÜd…, ÓÜáÃæàí¨ÜÅ®ÜWÜÃ…, ÃÝh…Pæãàp…, hÝÊÜå…®ÜWÜÃ…, AÊæáÅàÈ ÊÜáñÜá¤
»ÝÊÜ®ÜWÜÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü iÇæÉWÜÙÜÈÉ ÖݨÜáÖæãà¨Ü "®ÝÂ¿á ¿ÞñæÅ' ÃÝg嬆 115
ñÝÆãPÜáWÜÚWÜã »æàq ¯àwñÜá. 10 ÓÝËÃÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÝXŸí¨Ü A¨Üá
WÜágÃÝñ…®Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉÁáà Êæã¨ÜÆ ¿ÞñæÅ¿ÞXñÜá¤. ŸÃܲàwñÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ
±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì ¿ÞÊÜ Ä࣠®Üvæ¿áᣤ¨æ GíŸ ŸWæY PæàÙÜáÊÜ G¨æWÝÄPæ ¿ÞÄWÜã
CÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ¿ÞñæÅ PæçWæãíw¨Üª ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá ŸÃܲàwñÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ »æàq
Pæãoár ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ¿áì¨Ü ŸWæY ËaÝÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° PæàÚ ±ÜÄÖÝÃܨÜÈÉ®Ü
±ÜÅWÜ£¿á ŸWæY £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. CíñÜÖÜ PÝ¿áì©í¨ÝX ¹hæ²
ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ Óܳí©ÓÜᣤ¨æ GíŸ »ÝÊÜ®æ g®ÜÃÜÆáÉípÝÀáñÜá. AÆÉ¨æ ±ÜÄÖÝÃÜ
PÝ¿áìPæR ¸æàPÝ¨Ü ¨ÜÊÜÓÜ&«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜûÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ËñÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÃÝg¨Ü
JpÝrÃæ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ËË«Ü
82

83

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

gÊݸݪÄWÜÙÜ®Üá° ÊÜ×ÓÜÇÝÀáñÜá. ×àWæ PÜÇæÖÝQ¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÃÜ©¿á®Üá° 1988,
g®ÜÊÜÄ 18ÃÜí¨Üá ÃÝg±ÝÆÄWæ ÓÜÈÉÓÜÇÝÀáñÜá.
CíñÜÖÜ Jí¨Üá A»ÜãñܱÜäÊÜì ¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÁãàist ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿á
ÊÜÃÜá, ¹h沿á®Üá° g®ÜÃÜ ŸÚWæ Pæãívæã¿ááÂÊÜÈÉ ÓÜ´ÜÆÃݨÜÃÜá.
D ¿ÞñæÅ¿á ¸æ®Ü°ÇæÉà "ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅ' GíŸ ÊÜáñæã¤í¨Üá Áãàg®æ
ԨܜÊÝÀáñÜá. B ÊÜáãÆPÜ ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÖæbcÓÜáÊÜ ÖÝWÜã g®ÜÃÜÈÉ
hÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅ¿á®Üá° BÁãà
iÔ¨ÜÊÜÃÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà. B¨ÜÃæ ¿ÞñæÅ¿á ÊÜááí¨ÝÙÜñÜÌ ÊÜ×Ô¨Üáª
PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…. I¨Üá ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üª D ¿ÞñæÅ¿á®Üá° 1989, g®ÜÊÜÄ
31Äí¨Ü 1989, Êæáà 1ÃÜÊÜÃæWÜã ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÓÜÇÝÀáñÜá. Aí¸ÝiÀáí¨Ü
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ¿ÞñæÅ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜãÃÜá ñÝÆãPÜáWÜÙÜ 10 ÓÝËÃÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ
ÖݨÜáÖæãàÀáñÜá. 1 Pæãàq g®ÜÃÜ®Üá° ÓܳÎìÔñÜá. AÆÉ¨æ ¿ÞñæÅÀáí¨Ü ÓÜêÑr¿Þ¨Ü
AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá g®ÜÄí¨ÜÇæà ¨æà~Wæ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
g®ÜÃÜá ñÜáÇÝ»ÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á
ÊÜÞvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Jí¨æãí¨Üá ñÜáÇÝ»ÝÃܨÜÆãÉ 70Äí¨Ü 80 ÓÝËÃÜ ÃÜã.
ÓÜíWÜÅÖÜÊÝWÜᣤñÜá¤. D GÆÉ PÜÅÊÜáWÜÙÜá PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃÜá JŸº ±ÜÅ»ÝË ÖÝWÜã
g®Ü²Å¿á ®Ý¿áPÜ®ÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. ¿ÞñæÅ¿á ÖæÓÜÃݨÜ
"ÇæãàPÜÍÜQ¤'¿á®Üá° "g®ÜÃÜ ÍÜQ¤' GíŸá¨ÝX ¹í¹ÓÜÇÝÀáñÜá. C¨æÆÉÊÜä ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ Áãàg®æ¿á ´ÜÆWÜÙæà BX¨ÜªÊÜâ. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ
®Üvæ¨Ü ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅ ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ŸÈÐÜuWæãÚÔñÜá. PæàÊÜÆ ±ÜpæàÆÃÜá
ÖæbcÃÜáÊÜ ÓèÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅ»ÝË ÊÜÂQ¤¿ÞX¨Üª PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÇæãàPÜÍÜQ¤
¿ÞñæÅÀáí¨ÝX ñÜÊÜá¾ g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° Cw ÃÝgÂPæRà ËÓܤÄÔPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ
¨æãÃæÀáñÜá. ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü B©ÊÝÔ ÖÝWÜã ŸávÜPÜoár g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá PÜãvÜ
±ÜûܨÜñܤ BPÜÑìñÜÃݨÜÃÜá. ÇæãàPÜÍÜQ¤ ¿ÞñæÅ ¹hæ² g®ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° WæÆÉÆá
A®ÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãqrñÜá.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá BÁãàiÔ¨Ü᪠PæàÊÜÆ GÃÜvæà ¿ÞñæÅWÜÙÜÆÉ.
WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ®Ý¿á¿ÞñæÅ ÖÝWÜã ÇæãàPÜÍÜQ¤ ÃܥܿÞñæÅWÜÙÜÆɨæ,

BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá PæçWæãívÜ AÁãà«Ý ¿ÞñæÅ ÊÜáñÜᤠvÝ. ÊÜááÃÜÚÊÜá®æãàÖÜÃÜ
hæãàοáÊÜÃÜ HPÜñÝ¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÁãàiÓÜáÊÜÈÉ¿áã Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅËñÜá¤.
1990, Óæ±æríŸÃ… 25ÃÜí¨Üá TÝÂñÜ ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü ¨æàÊÝÆ¿á©í¨Ü BÃÜí»ÜÊݨÜ
AÁãà«Ý ÃܥܿÞñæÅ ÊÜááí¸æç ñÜÆá±ÜâÊÜÊÜÃæWÜã Êæãà© BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ gñæWæà
C¨ÜªÃÜá. WÜágÃÝñ…®Üá¨ÜªPÜãR AÁãà«æ ÃܥܿÞñæÅWæ g®ÜÄí¨Ü A±ÝÃÜ ¸æíŸÆ
ÊÜÂPܤÊÝÀáñÜá. Aí©®Ü ¹hæ² A«ÜÂûÜ vÝ. ÊÜááÃÜÚÊÜá®æãàÖÜÃÜ hæãàοáÊÜÃÜá
¨æàÍÜÊÜ®Üá° JWÜãYwÓÜÆá PæçWæãívÜ "HPÜñÝ ¿ÞñæÅ'¿á ×í¨æ¿áã Êæãà©¿áÊÜÃÜ
¨ÜãÃܨÜêÑrÀáñÜá¤. 1991, wÓæíŸÃ… 11ÃÜí¨Üá PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄÀáí¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜ
HPÜñÝ ¿ÞñæÅ 1992, g®ÜÊÜÄ 26ÃÜí¨Üá PÝξàÃÜ¨Ü ÎÅà®ÜWÜÃÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñÜá.
CíñÜÖÜ ©àZì ¿ÞñæÅ¿á®Üá° BÁãàiÓÜáÊÜ gÊݸݪĿáã Êæãà©¿áÊÜÃÜ
ÖæWÜÇæàÄñÜá¤. ¿ÞñæÅ BÁãàiÓÜáÊÜÈÉ ¯ÔÕàÊÜáÃÝX¨Üª Êæãà© D gÊݸݪĿá®Üá°
SáÑÀáí¨ÜÇæà J²³Pæãíw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜ ÊÜÞvܸæàPݨÜÃÜã Êæãà©
ñÜPÜR ±ÜäÊÜìñÜ¿ÞÄ ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. HPÜñÝ ¿ÞñæÅ ÖݨÜáÖæãàWܸæàPÝ¨Ü ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá°
WÜáÃÜá£Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¿ÞñæÅWÜã Êæã¨ÜÆá ÓÜÌñÜ@ ±ÜÅ£ ÓܧÙÜWÜÚWÜã »æàqPæãor Êæãà©,
¿ÞñæÅ ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ®Üvæ¿áÆá Ԩܜñæ ÊÜÞw Ÿí¨ÜÃÜá. ÖÝWæ Ԩܜñæ ®ÜvæÓÜáÊÝWÜ
EWÜÅÊÝ©WÜÙÜá WÜáívÜá ÖÝÄÓÜáÊÜ A¥ÜÊÝ ü±Ü~¿á®Üá° EvÝÀáÔ ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à
ñæWæ¿ááÊÜ A±Ý¿áËñÜá¤. B¨ÜÃæ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜáívÜá¯Ãæãà«ÜPÜ hÝPæo®Üá°
«ÜÄÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÐærà AÆÉ, ¿ÞÊÜ AvæñÜvæWÜÙÜã CÆɨæ 46 ©®ÜWÜÙÜ HPÜñÝ
¿ÞñæÅ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ±Üä|ìWæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D ¿ÞñæÅ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á
ËÃÜá¨Üœ ¨æàÍݨÜÂíñÜ hÝWÜꣿá®Üá°íoáÊÜÞwñÜá. Aí£ÊÜá ©®ÜÊÝ¨Ü 1992, g®ÜÊÜÄ
26ÃÜí¨Üá PÝξàÃÜ¨Ü ÇÝÇ…aèPܨÜÈÉ ÊÜááÃÜÚÊÜá®æãàÖÜÃÜ hæãàοáÊÜÃÜá »ÝÃÜñܨÜ
£ÅÊÜ|ì «ÜÌg ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. HPÜñÝ ¿ÞñæÅ¿á ®ÜíñÜÃÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
JŸº ¿ááÊÜ ÖÝWÜã ÓÜÊÜá¥Üì ®Ý¿áPÜ ÖæãÃÜÖæãËá¾ÃÜáÊÜâ¨Üá AÄÊÝWÜñæãvÜXñÜá.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖÝWÜã ¹h沿á CñÜÃÜ ®Ý¿áPÜÄWæ ¿ÞñæÅ¿á ¿áÍÜÓÜáÕ SáÑ
PæãqrñÜá. B¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ SáÑ ÖÝWÜã »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ûÜ| C®æã°í©ñÜá¤. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ
¹hæ² Jí¨Üá ŸÈÐÜu ÍÜQ¤¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËá¾ñÜá.

84

85

16
g®ÜñݨÜÙÜ&¹hæ² Êæáç£Å
»ÜËÐÜÂQRÃÜÈÆÉ TÝ£Å
1989ÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… ×à®Ý¿áÊÝX ÓæãàñÜ PÝÃÜ|
AÊÜáÃÜÔ®ÜØ aè«ÜÄ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü©í¨Ü PæÙÜXÚÓÜÇÝÀáñÜá. 1990ÃÜÈÉ
ÊÜÞ«ÜÊÜÔ®ÜØ ÓæãàÙÜíQ ÊÜáñæ¤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. D ÊÜá«æ ¹hæ² ¸æíŸÆ¨æãí©Wæ
g®ÜñݨÜÙÜ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÔñÜá. Cñܤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ…
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ¸æíŸÆ ÖÜíWÜã CÆɨæ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX
Óܳ—ìÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá ¹h沿á®Üá° A~WæãÚÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÐÜrPÜãR ÃÝg嬆 Joár
182 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 148 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ Óܳ—ìÓÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨Üª bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ…
¹hæ²Wæ EÚ¨Ü ¸æÃÜÙæ~Pæ¿á Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆÐærà ԨܪĨܪÃÜá. CíñÜÖÜ ×Ä¿á|¡®Ü
ÊÜñÜì®æ ¹hæ² ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÚWæ ÓÜÄ PÝ~ÓÜÈÆÉ. Aí£ÊÜáÊÝX aÜá®ÝÊÜOæ
®Üvæ¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ ¹hæ² 67 ÖÝWÜã g®ÜñݨÜÙÜ 70 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá°
Wæ¨ÜáªPæãíw¨ÜªÊÜâ. PÝíWæÅÓ… ×à®Ý¿áÊÝX Óæãà£ñÜá¤.
¹hæ² ÖÝWÜã g®ÜñݨÜÙÜ¨Ü gñæ Êæáç£Å H±Üìor PÝÃÜ| 1990, ÊÜÞa…ì 3ÃÜí¨Üá
bÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. bÊÜáO…»ÝÀáWæ
A¨æãí¨Üá ±ÜÅÊÜááS ZorÊÝXñÜá¤. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá AÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å
¿ÞX¨Ü᪨Üá 1973ÃÜÈÉ. BWÜ A—PÝÃÝÊÜ—¿á®Üá° ±Üä|ìWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR
ÓÝ«ÜÂÊÝXÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX D ¸ÝÄ ±ÜÅ£àPÝÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ BñÜáÃܨÜÈɨܪÃÜá.
ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃܨæªà ÊæáàÆáWæç B¨ÜÃÜã PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…
AÊÜÃÜ®Üá° ®Üí.2 Óݧ®ÜPæR A—PÜêñÜÊÝX ¯ÁãàiÓÜÇÝÀáñÜá. Cñܤ ¹hæ²Àáí¨Ü
86

87

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜáí£ÅWÜÙݨÜÊÜÃÜá £àÃÝ A®Ü®Üá»ÜËWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. Jqr®ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ
ÓÜÃÜPÝÃÜ WܨÜáªWæÁáàÄ BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ±ÝÅÃÜí¼PÜ ÖÜíñܨÜÈÉ GÃÜvÜá ±ÜÅÊÜááS
Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. AÊÜâ Cw ¨æàÍÜÊÜ®æ°à BÍÜc¿áìaÜQñÜWæãÚÔ¨ÜÊÜâ. AÁãà«æÂ
¿ÞñæÅ ÖæãÃÜq¨Üª BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü©í¨Ü 8 ÓÝËÃÜ QÇæãàËáàoÃ…
¿ÞñæÅ ÊÜÞw Aí£ÊÜáÊÝX 1990, APæãràŸÃ… 24ÃÜí¨Üá EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜ
AÁãà«æÂWæ Ÿí¨Üá ñÜÆá±Ü¸æàQñÜá¤. AÈÉWæ AÁãà«æ ¿ÞñæÅ ÊÜááPݤ¿áWæãÙÜáÛ£¤ñÜá¤.
B¨ÜÃæ ¹ÖÝÃܨÜÈÉ ñæÃÜÙÜᣤ¨ÝªWÜÇæà ÓÜÊÜáÑu±ÜâÃÜܨÜÈÉ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ®Üá° Ÿí—
ÓÜÇÝÀáñÜá. D ÓÜᩪ PÝÚYbc®Üíñæ ÖÜÃÜvÜñæãvÜXñÜá. C®æã°í¨ævæ 58 ÓÜíÓܨÜÃÜ®Üá°
ñÜÊÜá¾ ñæPæRWæ ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜ aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… 1990, ®ÜÊæíŸÃ… 5ÃÜí¨Üá g®ÜñݨÜÙÜÊÜ®Üá°
C¸Ý½WÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±Üūݯ Ë.². ÔíW… ÃÝià®ÝÊæá
¯àw¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÆãÉ ÃÝgQà¿á AÇæãÉàÆPÜÇæãÉàÆ ÓÜí»ÜËÓÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá.
g®ÜñݨÜÙÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¨Ü ¹hæ² ±ÜÅ£±ÜûÜ¨Ü Óݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá
ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü bÊÜáO…»Ý¿å… ËaÜÈñÜÃÝWÜÈÆÉ. PÝíWæÅÓ…®Ü
¸æíŸÆ ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÓܨÜÊÜPÝÍÜPÝRX PݨÜá PÜáÚ£¨Üª PÝíWæÅÓ… ËÙÜíŸ
ÊÜÞvÜ¨æ ¸æíŸÆ ¯àwñÜá. Jí¨ævæ 1991, ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ¸æíŸÆ
×íñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… ÓÜÃÜPÝÃÜ ±ÜñÜ®ÜÊݨÜÃæ, WÜágÃÝñ…
g®ÜñݨÜÙÜÊÜ®æ°à ñÜáívÜÄst bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜÊÜ®Üá° PÜqr
PÝíWæÅÓ…®Ü ¸æíŸÆ¨æãí©Wæ BÚÌPæ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. 1991ÃÜ ÓÝÊÜì£ÅPÜ
aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ².Ë. ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ… ±Üūݯ¿Þ¨ÝWÜ bÊÜáO…»ÝÀá ñÜÊÜá¾
±ÜûÜÊÜ®Üá°(hæw(i)) PÝíWæÅÓ…®æãí©Wæ ËÈà®ÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá.
D ÖÜíñܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹h沿á AUÆ »ÝÃÜñÜ aÜá®ÝÊÜOÝ
ÓÜËá£Wæ WÜágÃÝñ… ÓܨÜÓÜÂÃÝX ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
ÖÜ©®æàÙÜá ±ÜÅ»ÝË ÖÝWÜã Ÿá©œÊÜíñÜ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Öæãí©¨Üª aÜá®ÝÊÜOÝ
ÓÜË᣿á ÓܨÜÓÜÂÃÝX¨Ü᪠Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÖæÊæ᾿á ËÐÜ¿áÊÝXñÜá¤. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¹hæ²¿á ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÝ¿áìPÝÄ~
ÓÜ»æWÜÙÜÆãÉ »ÝX¿ÞWÜáÊÜ ÖÝWÜã A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ
¨æãÃæÀáñÜá. ×àWæ WÜáÃÜáñÜÃÜ gÊݸݪÄWÜÙÜá ÔWÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. Cñܤ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ

PÝíWæÅÓ… gñæ ÃÝgQà¿á ÖÜOÝÖÜ~WÝX £àÃÝ ñÜÊÜPܨÜÈÉñÜᤠ¹hæ². 1991ÃÜÈÉ
®Üvæ¨Ü ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓÜÕ®Üá° ÓæãàÈÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿áã
BÀáñÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ aÜá®ÝÊÜOÝ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü ÊæàÙæ ÃÝiàÊ… WÝí—
¿áÊÜÃÜ ÖÜñæ¿ÞWܨæà ÖæãàX©ª¨ÜªÃæ GÆÉ 26 ÇæãàPÜÓÜ»æ Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ SíwñÜ
WæÆáÊÜâ ÓÝ—ÓÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæà®Üíñæ PÝíWæÅÓ…Wæ ¨æãÃ棨ܪ A®ÜáPÜí±Ü¨Ü AÇæ¿á
ÖæãÃÜñÝX¿áã ¹hæ² 20 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° Wæ¨ÜáªPæãíwñÜá. A¨ÜPæR Íæà. 50ÃÜÐÜár ÊÜáñÜWÜÙÜá
Æ»ÜÂÊݨÜÊÜâ. WÜágÃÝñ…®Ü WÝí—®ÜWÜÃÜ©í¨Ü ÇæãàPÜÓÜ»æWæ BÁáR¿Þ¨Ü ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá Íæà. 57ÃÜÐÜár ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
CíñÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ×í¨æ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ ×ĨÝXñÜá¤. HPÜñÝ ¿ÞñæÅ¿á®Üá°
ÊÜááXst ®ÜÃæí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá 1992, g®ÜÊÜÄ 30ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ
ÊݱÜÓݨÝWÜ A»ÜãñܱÜäÊÜì ÓÝÌWÜñÜ PæãàÃÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ »ÜÊÜÂ
ÓÝÌWÜñÜÊæà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÊÜááÙÜáÊÝÀáñÜá. Aí¨Üá ¿áÍÜÓÜáÕ ÍÜñÜáÅÊÝX
PÝvÜñæãvÜXñÜá. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¿áÍÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠg®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° PÜívÜá ÊÜáñÜÕÃÜ
WæãívÜ WÜágÃÝ£®Ü ×Ä¿á ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá ÖÝWÜã ÃÝg ¹hæ²¿á ®ÜãñÜ®Ü
A«ÜÂûÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜívܨÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÄWæ Óݧ®Ü ¯àvÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÃÝ£Å
PÜÙæ¨Üá ¸æÙÜWÝWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ Êæãà© ñÝÊÜâ PÜqr¨Ü ±ÜûÜPæRà ¸æàvÜÊÝX¹orÃÜá.

88

89

17
ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá
ÃÝgQà¿áPæR AƳËÃÝÊÜá
ŸÖÜáÍÜ@ "ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá'ÊæíŸ ÁãàaÜ®æ ÊÜáñÜᤠÁãàg®æ ÊæãÙÜPæÁãvæ¿ááÊÜ
PÝÆ Ÿí©ñæã¤à H®æã?! ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á©í¨Ü ¸æàÓÜñܤÃÜã
«Üê£WævÜÈÆÉ, ËaÜÈñÜÃÜã BWÜÈÆÉ. A¨ÜáÊÜÃæWÜã PæçÖÝPÜ¨Ü ûæàñÜŨÜñܤ PÜ|á¡
ÖÝÀáÔ¨ÜÃÜá. ÍÝÇæÁãí¨Ü®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ ÖÝWÜã Áãàg®æ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©¿áÊÜÄWæ Gí¨æãà ÖæãÙæ©ñÜá¤. ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÍæçûÜ~PÜ WÜá|ÊÜáorÊÜ®Üá°
Öæãí©ÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜí±ÜÃÝWÜñÜ PÜƳ®æ¿á®Üá° ñÜÙÜÖÜ©¿ÞXÔPæãíwÃÜáÊÜ
ÍÝÇæÁãí¨Ü®Üá° ñæÃæ¿áÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ ÍÝÇæ¿á®Üá° PÜorÆá
¸æàPÝ¨Ü ¯—¿á®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ÍÝÇæ¿á®Üá° ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá
PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜÊÝXñÜá¤. ÖÝWÝX WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜá«ÜÂÊÜáÊÜWÜì¨Ü g®ÜÃÜ PæçWæoPÜáÊÜíñÜÖÜ
ÃæÔvæ¯Õ¿áÇ… ÍÝÇæ¿á®Üá° ñæÃæ¿áÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜâÃÝñÜ®Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ
ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ñÜáíŸÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ÓæçÇÝÌ®…®ÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜ
"ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá' GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü D ÃæÔvæ¯Õ¿áÇ… ÓÜãRÇ…, WÜá|ÊÜáor¨Ü ÎûÜ|PæR
C®æã°í¨Üá ÖæÓÜÃÝ ÀáñÜá. ˨ݦìWÜÚWæ I¨Ü®æà ñÜÃÜWÜ£Àáí¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ
¯àvÜÇÝÀáñÜá. CÈÉ WÝÅËáà| ˨ݦìWÜÚWæ B¨ÜÂñæ ¯àvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. AÆɨæ
˨ݦìWÜÙÜ ÊÜÁãàÊÜÞ®Ü 11 ÊÜÐÜìQRíñÜ PÜwÊæá CÃÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ.
11 ÊÜÐÜì HPæ A®Üá°£¤àÃÝ?
""B«Üá¯PÜ ËþÝ®Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ¸ÝÇÝÂÊÜÓ槿áÈÉ ÊÜáWÜáËWæ ²Åà£, ÊÝñÜÕƨÜ
AWÜñÜÂËÃÜáñܤ¨æ. ñÝÀáÁáà Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜá AíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá A¨æà PÝÃÜ|PæR.
90

91

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÖÝWÝX ÊÜá®æ¿áÇæÉà Êæã¨ÜÆ ÊÜáñÜᤠÊÜáãÆ ±ÝsÜÊÜ®Üá° PÜÈñÜ ®ÜíñÜÃÜ B ÊÜáWÜáÊÜ®Üá°
ÓæàÄÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá GíŸá¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ ¨ÜêyÜ ®Üí¹Pæ¿ÞX¨æ''
GíŸá¨ÝX ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü ±ÜÄaÜ¿á±ÜñÜŨÜÇæÉà ÓܳÐÜrÊÝX EÇæÉàUÓÜÇÝXñÜá¤. 11
ÊÜÐÜì ñÜáí¹¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊæà ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° WÜáÃÜáPÜáÆ A¥ÜÊÝ BÍÜÅÊÜáPæR ÓæàÄÓܸæàPæí¨Üá
±ÜâÃÝ|WÜÙÜÇæÉà ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Ü®Üã° A¨ÜÃÜÈÉ ŸÃæ¿áÇÝXñÜá¤. ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá ÊÜáPÜRÚWæ
ÓÜÊÜáWÜÅ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ ÖÝWÜã ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á WÜáÄ Öæãí©ñÜá¤.
GÙæ¿á ÊÜá®ÜÓÜáWÜÚWæ AÄÊÝWÜáÊÜíñæ PèÍÜÆWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. AÈÉ
ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÖæàWæ A~WæãÚÓÜᣤ¨ÜªÃæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜÈPæWæ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ
ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜáPÜRÚWæ ¸ÝƨÜÇæÉà ÎÓܤ®Üá° PÜÈÔ¨ÜÃæ ¨æãvÜxÊÜÃÝ¨Ü ÊæáàÆã ÎÓÜ᤟¨Üœ
iàÊÜ®ÜÊÜ®æ°à ®ÜvæÓÜáñݤÃæ GíŸá¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü ŸÆÊÝ¨Ü ®Üí¹Pæ¿ÞXñÜá¤. AÈÉ®Ü
©®ÜaÜÄ¿á®Üá° ÖæàWæ Ë®ÝÂÓÜWæãÚÓÜÇÝXñæ¤í¨ÜÃæ ÎÓÜá¤, ÓÜÊÜá¿á±ÜÅþæ, ÓÜÌñÜíñÜÅ bíñÜ®æ
ÖÝWÜã ¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜáÛËPæ ÊÜááíñÝ¨Ü GÆÉ WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÊæáçWÜãwÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ
ÊÜÞvÜᣤñÜá¤. ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ñÜÇÝ 25ÃÜíñæ GÃÜvÜá ñÜívÜWÜÙÝX Ë»ÜiÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤.
±ÜÅ£ ñÜívÜPÜãR JŸº (A¼»ÝÊÜPÝaÝ¿áì)±ÝÆPÜ ÎûÜPÜÄÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ˨ݦìWÜÙÜ
ÓÜ|¡±Üâor ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ AÊÜÃܨÝXÃÜᣤñÜá¤. B ±ÝÆPÜ
±æäàÐÜPÜÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ PÝ¿áì¨Ü gñæWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃÝX¿áã
PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅ£Á㟺 ˨ݦì¿á®Üã° Sá¨ÝªX WÜÊÜá¯ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
AÊÜÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. ¸æÙÜWæY ÖÝWÜã ÓÜíhæ ÖæàÚPæãvÜᣤ¨Üª
BpæãàoWÜÙÜá Pèoáí¹PÜ HPÜñæ¿á®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÁãàiñÜ
±ÜsÜ嬆 gñæWæ ˨ݦìWÜÚWæ ÁãàWÜ, PÜÃÝpæ, ¸ÝÂív… ÊÜáãÂÔP…, ÓÝíÓÜ¢£PÜ
ÊÜáñÜᤠ®æç£PÜ ÎûÜ|, PÜá¨ÜáÃæ ÓÜÊÝÄ ÖÝWÜã PÜí±ÜäÂoÃ… ñÜÃܸæࣿá®Üã° ¯àvÜÇÝ
WÜᣤñÜá¤. ˨ݦìWÜÙÜ ¨æç®Üí©®Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ÓÜÄ¿ÞX ¸æÙÜWæY 5 WÜípæWæ
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜáÆWÜáÊÝWÜ ÃݣŠ10 WÜípæ¿ÞWÜᣤñÜá¤. ÊÜáPÜRÚWæ WÜípæ¿á
ÊÜáãÆPÜ ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. ©®ÜaÜÄ¿áÈÉ ÍÜÅÊÜá¨Ý®Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÓÜÃÜ ±ÜÅþæ
ÊÜáãwÓÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜã CÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÓÜÊÜáãÖÜ aÜaæìWÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. aÜaæì¿á
ÊæàÙæ¿áÈÉ ÎûÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ±æäàÐÜPÜÃÜá »ÝX¿ÞWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅ£ ÊÝÃÜÊÜä ±ÜsÜ ±ÜÄàûæ,
ÓÝÊÜÞ®ÜÂþÝ®Ü ±ÜÄàûæ ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. ±ÜÅ£Á㟺 ˨ݦì¿á g®Ü¾©®ÜÊÜ®Üã°

¿áý¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ BaÜÄÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤. A¨æà ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÊÜÞWÜì.
ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨Ü AwWÜÆáÉ Cor ©®Ü©í¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜ
±ÜÄÍÜÅÊÜá ÍÝÇæ¿á®Üá° E®Ü°£¿áñܤ Pæãívæã¿ááÂÊÜÊÜÃæWÜã CñÜá¤. B ÍÝÇæ Êæãà©
¿áÊÜÃÜ Êæáç ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙæÃÜvÜ®Üã° GÐÜár BÊÜÄÔñæ¤í¨ÜÃæ, ˨æàÍÜWÜÚWæ ±ÜÅ¿Þ|
Öæãà¨ÝWÜÇæÆÉ ÍÝÇæ¿á ±ÜÅÁãàWÝÆ¿áPæR Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ
E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""AÊÜÃÜá ŸÄWæçÈ ×í©ÃÜáX¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙæà
CÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ ÍÝÇæ¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á ÓܨÜÓÜÂÃæ㟺ÃÜá. 1992 gã®…®ÜÈÉ
MáѱÜíaÜËá¿áí¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá ÊÜáñÜᤠÆûÜ$¾| þݮܲàsÜWÜÙæÃÜvÜ®Üã°
E¨Ý^o®æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B ©®Ü©í¨Ü ÍÝÇæ¿á PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÚWæ
ÓÜíŸí—st ¿ÞÊÜâ¨æà ËaÝÃܨÜÆãÉ ÓÜÆÖæ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá Êæãà©¿áÊÜÃÜá
ÓÜ¨Ý Æ»ÜÂËÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. »æàq ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜ Ä࣠ŸÃÜÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá,
ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü Ë«Ý®Ü, ÍÝÇæWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor ±ÜŨÜÍÜì®Ü, WÜ|ÂÃÜá
BWÜËáÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜ ÁãàWÜûæàÊÜáÊÜ®Üã° ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ ËaÝÃÜ
ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜ|¡±Üâor ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üã° Êæãà© ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÍÝÇæWæ ÓÜíŸí—Ô¨Ü
¿ÞÊÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üã° AÊÜÃÜá ÆZáÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. JÊæá¾ ÍÝÇæ¿á
E¨æãÂàXÁ㟺ÃÜá £àÊÜÅ A®ÝÃæãàWÜÂPæãRÙÜWÝX ÖÝÔWæ ×w¨ÝWÜ PÜãvÜÇæà
BWÜËást Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÓÜÌñÜ@ BÃæçPæ¿á ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ¿á®Üá° PæçW棤PæãívÜÃÜá.
¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… B E¨æãÂàX £àÄPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ Aí£ÊÜá ˗˫ݮܨÜ
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Jí¨æÃÜvÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜíñæ PæàÚPæãívÝWÜ Öæ|¨Ü ÊÜááí¨æ PæçÊÜááX¨Üá
PæãívÜá PÜáÚñÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü Jí¨æà Jí¨Üá ÍÜŸªÊÜä ÖæãÃÜŸÃÜÈÆÉ.
B¨ÜÃæ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ «ÝÃÝPÝÃÜÊÝX ¯àÃÜá ÓÜáÄ¿áᣤñÜá¤.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ÆûÜ$¾O…ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ…(ÊÜQàÇ…
ÓÝÖæฅ) AÊÜÃÜ ®æ®Ü²WÝX PÜqrÔ¨Ü Ë¨ÝÂÓè«ÜÊæà ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜáÊÝXñÜá¤.

92

93

18
ÊÜáñæ¤ PÜÃæÀáñÜá
ÃÝgQà¿á
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á©í¨Ü ËÊÜááSÃÝXÁáà CÃÜÆá ¹vÜáÊÜâ¨Ü
Äí¨Ü ±ÜPÜÒPæRà Öݯ GíŸá¨Üá ×Ä¿á ®Ý¿áPÜÄWæ AÄÊÝÀáñÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ©ÈÉWæ
PÜÃæÔPæãívÜá ±ÜûÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
D Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅŸá¨Üœ ÊÜÂQ¤
¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËᾨÜÃÜá. ñÜÊÜáWæ ¯àw¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° AÐærà BÓÜQ¤Àáí¨ÜÆã
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. BWÜ EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ, ÃÝgÓݧ®Ü
ÊÜáñÜᤠAÓÝÕí ×àWæ I¨Üá ÃÝgÂWÜÚWæ aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞXñÜá¤. ±ÜÅ£ ÃÝgÂWÜÙÜã
ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ËÎÐÜr WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜá, ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá, ñÜÊÜᾨæà B¨Ü
AvæñÜvæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨ÜªÊÜâ. aÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜáãÃÜÄí¨Ü ®ÝÆáR £íWÜÙÜáWÜÚ¨Üáª, AñÜÂíñÜ
PÜwÊæá AÊÜ—¿áÈÉ CíñÜÖÜ GÆÉ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. ÖÝWÝX
ËË«Ü ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙæãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÓÜáÊÜ, A¼±ÝÅ¿á
ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ, ÖæãÓܨܮÜá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓܨÜÊÜPÝÍÜ Êæãà©Wæ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá.
Cñܤ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ 182 ÓܨÜÓÜÂÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ 100 ÍÝÓÜPÜÃÜ
¸æíŸÆËñÜá¤. PÝíWæÅÓ…®Ü Aí©®Ü ±Üūݯ ².Ë. ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ… gñæ bÊÜáO…
»ÝÀá ÓèÖݨÜì¿ááñÜ ÓÜíŸí«Ü Öæãí©¨ÜªÃÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ¹h沿á KZPæR
ñÜvæÁãvÜáxÊÜ ñÝPÜñÜᤠC¨Ü᪨Üá bÊÜáO…»ÝÀáWæ ÊÜÞñÜÅ. ®ÜÊÜáì¨Ý AOæPÜqr®Ü
¯ÊÜÞì|¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ñæãàÃÜÇÝWÜᣤ¨Üª Pæàí¨ÜÅ¨Ü ËÙÜíŸ ¯à£¿á ËÃÜá¨Üœ
94

95

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÜÌñÜ@ «Ü̯Áᣤ¨Ü bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ¹hæ²Wæ ±ÜÅ£»ÜqÓÜÆá ËÐÜ¿áWÜÙæà
CÆɨÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ bÊÜáO…»ÝÀá ¨ÜáÃܨÜêÐÜrPæR ¸ÝŸÄ ÊÜáÔà©
®æÆÓÜÊÜáÊÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ £àÊÜÅ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÇÝÉÀáñÜá.
WÜágÃÝñ…®Ý¨ÜÂíñÜ ×íÓÝaÝÃÜ, ¨æãí¹ ÊÜáñÜᤠWÜÆ»æWÜÙÜá »ÜáXÇæ¨ÜªÊÜâ. A¨ÜÃÜÆãÉ
ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ »ÝÄ ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÖÜñæÂWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. WÜÆ»æ¿á®Üá° PÜt| PÜÅÊÜáWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ ÖÜ£¤PÜáRÊÜâ¨Ü®Üá° ¹orÃæ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÄWæ ¸æàÃÝÊÜ ÊÜÞWÜìWÜÙÜã
CÃÜÈÆÉ. B ÊæàÙæ¿áÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá JŸº Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÂQ¤¿ÞX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ
ÖÝÓÜÂËáÎÅñÜ ÊÜÞñÜá ÊÜáñÜᤠ«ÜêvÜ PÜÅÊÜáWÜÙÜ gñæ AñÜÂíñÜ ËÃÜÙÜÊÝ¨Ü ±ÜÅŸá¨Üœñæ¿áã
gñæWÜãwñÜá¤. GÆÉÃÜ®Üã° J²³PæãÙÜáÛÊÜ, A²³PæãÙÜáÛÊÜ AÊÜÃÜ ®ÜvÜñæ GÆÉÄWÜã
B±Ü¤ÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá ®ÜÊÜáì¨Ý ŸaÝÊæä Bí¨æãàÆ®Ü¨Ü ¸Ý¸Ý BÊæár ÊÜáñÜá¤
Êæáà«Ý ±ÝoRÃ… AÊÜÃÜ JñܤvÜPÜãR ÊÜá~¿áÈÆÉ. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… bÊÜáO…
»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ®Üvæ&®Üáw¿á ŸWæY A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ÖÜáqrPæãívÜÊÜâ. »ÜÅÐÝraÝÃܨÜ
BÃæãà±ÜWÜÙÜã PæàÚŸí¨ÜÊÜâ. PÝ®Üã®Üá ÊÜÂÊÜÓ槿áã ÖܨÜWæqrñÜá¤. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…
®ÜÈÉ ×Ä¿á PÝíWæÅÓ… ÃÝgPÝÃÜ~ Ãè´… ÊÜÈ¿ááÇÝÉ AÊÜÃÜ®Üá° ÖÝvÜÖÜWÜÇæà ÖÜñæÂ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. PÜá²ñÜÃÝ¨Ü Ô.w. ±ÜpæàÇ… bÊÜáO…»ÝÀá ÓÜí±ÜâoPæR ÃÝià®ÝÊæá
¯àw¨ÜÃÜá.
D ÊÜá«æ B[ÝñÜPÝÄ Zo®æÁãí¨Üá ®ÜvæÀáñÜá!
1994, ´æŸÅÊÜÄ¿áÈÉ »ÝÄ ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜPæãRÙÜWÝ¨Ü bÊÜáO…»ÝÀá
±ÜpæàÇ… AÓÜá¯àX¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ñÜáíŸáÊÜíñÜÖÜ
®Ý¿áPÜÃÝÃÜã PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæ ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ ÓÜbÊÜÃÝX¨Üª dܹDž¨ÝÓ…
ÊæáÖݤ AÊÜÃÜá bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ EñܤÃÝ—PÝÄ¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ 45 ÓÜbÊÜÃÜ®Üá°
Öæãí©¨Üª WÜgWÝñÜÅ¨Ü ÓÜí±ÜâoÊÜ®Üá° PÜwñÜWæãÚÓÜÆá dܹDž¨ÝÓ… AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà
ÊÜÞWÜìWÜÚÃÜÈÆÉ. A—PÝÃܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿á¸æàPݨÜÃæ ±ÜûܨæãÙÜX®Ü JñܤvÜPæR
ÊÜá~¿áÇæà¸æàPÝÀáñÜá. gñæWæ 1995, ´æŸÅÊÜÄ&ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæÊÜÃæWÜã ñÝÊÜâ ñÝñÝRÈPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÐærà GíŸá¨Üá dܹDž
¨ÝÓ…WÜã £Ú©ñÜá¤. C®æã°í¨ævæ ÃÝgQà¿áPæR ÊÜáÃÜڨܪ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá
aÜá®ÝÊÜOæ G¨ÜáÄÓÜÆá A¨ÝWÜÇæà Ԩܜñæ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÊæçþݯPÜ

ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±ÜÅ£ iÇæÉ ÊÜáñÜᤠñÝÆãPÜá ÊÜáorWÜÙÜÈÉ
±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ Áãàg®æÁãí¨Ü®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜÇÝÀáñÜá.
B ŸêÖÜñ… ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ñÜÃܸæ࣠PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üw 1.5 ÆûÜ PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ
ÊæçþݯPÜ ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãvÜÇÝÀáñÜá. B ÊÜáãÆPÜ 28 ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜWÜpærWÜÙÜÈÉ
ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ¯»ÝÀáÓܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÖæàÚPæãorÃÜá. A¨Üá AñÜÂíñÜ
¿áÍÜÔÌ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝÀáñÜá. AÆɨæ ÓÜíZo®æ Pæàí©ÅñÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜã PÜãvÜ
ËÎÐÜr ÖÝWÜã ¿áÍÜÔÌ ±ÜÅÁãàWÜÊæ¯Ô¨ÜÊÜâ.
D GÆÉ Áãàg®æWÜÙÜ ×í¨æ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÍÜÅÊÜá
ËñÜá¤.

96

97

¹hæ² A—PÝÃÜWÜÅÖÜ|, Êæãà© PÝÃÜ|:
EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ, ÃÝgÓݧ®Ü, AÓÝÕí ÊÜááíñݨÜ
I¨Üá ÃÝgÂWÜÚWæ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÜÙÜ±æ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw¨Üª ¹hæ²¿á ±ÝÈWæ
1995ÃÜ WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ËÐÜ¿áÊÝÀáñÜá.
C®æã°í¨ævæ PÝíWæÅÓ… ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙæãí©Wæà PÜ|QRÚ¿á¸æàPÝÀáñÜá.
Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜaÜìÓÜÕ®Üá° ÓÜĨÜãXÓÜáÊÜíñÜÖÜ
®Ý¿áPÜÃÝÃÜã PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉÃÜÈÆÉ. g®ÜñݨÜÙÜ(i)¨Ü ËÈà®Ü¨æãí©Wæ PÝíWæÅÓ…
±ÜûܨæãÙÜX®Ü JÙÜgWÜÙÜ £àÊÜÅWæãíwñÜá¤. ±ÜûܨÜÈÉ ®ÝÆáR Ÿ|WÜڨܪÊÜâ. Jí¨Üá
Ÿ|PæR bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜ ±Ü£° FËáìÙݸæà®… ®Ý¿áQ¿ÞX¨ÜªÃæ, dܹDž
¨ÝÓ… ÊæáÖݤ AÊÜÃÜ Ÿ|Êæäí©ñÜá¤. ±ÜÅ»æãਅ ÃÝÊÜÇ… ÊÜáñÜᤠGÃÜvÜá ¸ÝÄ
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª ÊÜÞ«ÜÊ…Ô®ÜØ ÓæãàÙÜíQ¿áÊÜÃÜ Ÿ|WÜÙÜã C¨ÜªÊÜâ. CíñÜÖÜ
ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ÊÜáñæã¤í¨Üá Óæà±ÜìvæÁáíŸíñæ ŸÖÜág®Ü ÓÜÊÜÞg±ÜûÜ(¹GÓ…²)
PÜãvÜ aÜá®ÝÊÜOÝ PÜ|QRÚÀáñÜá. PÝíWæÅÓ…®Ü ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÊÜáñÜWÜÙÝ¨Ü ¨ÜÈñÜÃÜ
ÊæäàoáWÜÙÜ®Üá° ¹GÓ…² PÜÔ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ A±Ý¿á G¨ÜáÃÝÀáñÜá.
CíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÖæaÜác ÊÜÞvÜáÊÜíñæ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ËÍÜÌ ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ… ÊæáàÇæ ¯Ðæà«Ü ÖæàÄñÜá. A¨Üá ¹hæ² ±ÝÈWæ
ŸÅÖݾÓÜ÷ÊÝÀáñÜá. Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á Joár 182 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 121 ¹hæ²¿á ±ÝÇÝ

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

¨ÜÊÜâ. PÝíWæÅÓ…Wæ ¨æãÃ棨Ü᪠PæàÊÜÆ 45 ÔàoáWÜÙÜá. 1952ÃÜÈÉ ®Üv橨ܪ ¨æàÍܨÜ
Êæãor Êæã¨ÜÆ ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PæàÊÜÆ 4000 ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ±Üv橨ܪ
¹hæ² (BX®Ü g®ÜÓÜíZ) ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ Aí¨ÜÃæ 1995ÃÜÈÉ 6,624,711
ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔñÜá! C¨Üá g®Ü²Å¿áñæ¿áÈÉ®Ü ¨Ý±ÜâWÝÇÝXñÜá¤. »ÝÃÜñÜ¨Ü C£ÖÝÓÜ
¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÜûÜWÜÙÜã AíñÜÖÜ AÊæãàZ ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° PÜíwÃÜÈÆÉ. ±ÜíaÝÀá£
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆÉíñÜã Íæà. 98ÃÜÐÜár Óݧ®ÜWÜÙÜá ¹hæ²¿á ±ÝÇݨÜÊÜâ. PæÆÊÜâ
±ÜíaÝÀá£WÜÙÜÈÉ ¹hæ² Íæà. 100PæR 100ÃÜÐÜár ¿áÍÜÓÜáÕ PÜíwñÜá. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ
¹hæ² ÓÝ—Ô¨Ü AÊæãàZ g¿áPæR ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà ÊÜááS PÝÃÜ|
Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÖÝWÜã ÃÝgQà¿á ËÍæÉàÐÜPÜÃÜá ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÃÝgÂ
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ÊÜáñÜᤠÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ®Ü ¿áÍÜÓÜÕ®Üá° Êæãà©¿áÊÜÄWæ
A²ìÓÜÇÝÀáñÜá. Êæãà© Ëg¿á¨Ü Îȳ¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¹hæ² PÜívÜ A¨Üá½ñÜ
g¿á ±ÜûÜPæRà ñÜÇæ®æãàÊÝÀáñÜá.
A¨Üá ÖæàWæ?
AñÜÂíñÜ ±ÜÅ»ÝË G¯ÔÃÜáÊÜ ±ÜûÜ¨Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿á Óݧ®ÜPæR ÊÜáÃÜá
iàÊÜ ¯àw¨Ü᪠1980ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ. B¨ÜÃæ ÖæãÃÜX®ÜÊÜÄWæ ÊÜáOæ ÖÝPÜáÊÜ ¯à£Wæ D
Óݧ®Ü ¨æãvÜx AvÜaÜOæ¿ÞÀáñÜá. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨ÜªÊÜÃæà
±ÜûÜ¨Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞWÜáñݤÃæ. ñæÃæ¿á ×í©¯í¨Ü ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°væ
ÓÜáÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ A¨ÝXÃÜáñܤ¨æ. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü AíÍÜÊæà®æí¨ÜÃæ ±ÜPÜÒ¨æãÙÜWæ
ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎìÁáà ÓÜá²Åàí. A«ÜÂPÜÒÄXíñÜ ±ÜÅ»ÝË Óݧ®ÜÊܨÜá. B¨ÜÃæ
ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜáÊÜ, ÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÜPÜÒPÝRX
¯ÓÝÌ¥ÜìÊÝX ¨Üáw¿á¸æàPÜá. B¨ÜÃÜã 1980ÃÜÈÉ ¹hæ² AÔ¤ñÜÌPæR Ÿí¨ÝWÜ ±ÜûܨÜ
ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜÊÜ®Üá° "g®ÜÓÜíZ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ' Gí¨Üá »ÝËÔ ±ÜûܨÜ
®ÜãñÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ B Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝPÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ 1984ÃÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ ×à®Ý¿á ÓæãàÆá A®Üá»ÜËst ®ÜíñÜÃÜ B Óݧ®ÜPæR ÊÜáÃÜáiàÊÜ
¯àvÜÇÝXñÜá¤. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜûÜ¨Ü ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà© BÃæÓæÕÓ…®Ü ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÜã BX¨ÜªÊÜÃæà. Óݧ®Ü¨Ü ÊÜá×ÊæáÀáí¨Ü »ÝÄ ±ÜÅ»ÝÊÜ
ÊÜ®Üã° Öæãí©¨ÜªÃÜá. JŸº ÓÜÊÜá¥Üì ÓÜíZoPÜÃÜã BX¨Üª Êæãà©¿áÊÜÃÜá ±ÜûܨÜ

BíñÜÄPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜÂÊÜÔ§ñÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá PæÆÊÜÃÜ PÜ|á¡ Pæí±ÝXÔ¨Üãª
C¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ PÝÎÃÝí ÃÝOÝ AÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… ¹h沿á A«ÜÂûÜÃݨÝWÜ
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX ÊÜáÃÜá®ÝÊÜáPÜÃÜ|
ÊÜÞvÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© Ÿ¨ÜÈWæ ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ AÊÜÄWæ ÊÜáOæ ÖÝPÜÆá
ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. C¨Üá ±ÜûÜ¨Ü ÊæáàÇæ ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ ×wñÜPæR PÜwÊÝ| ÖÝPÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°
Gí¨Üá »ÝËst BÃæÓæÕÓ… ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃÜá®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÜíñæ
ÃÝOÝ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ JñܤvÜ ÖæàÄñÜá. ¹h沿á ÃÝÑóà¿á A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá PÜãvÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜÃÜ ¯íñÜÃÜá. ×àWÝX ±ÜûܨÜ
×Ä¿á ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ, PÝÎàÃÝí ÃÝOÝ ÊÜáñÜᤠÓÜáÃæàÍ…
ÊæáÖݤ ñÜÊÜá¾®Üá° AÊÜÊÜÞ¯ÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá »ÝËÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜûÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á
A«ÜÂûÜ BvÝÌ~ ÖÝWÜã ÓÜíZ¨Ü ÊÜáãÊÜÃÜá ×Ä¿á ®Ý¿áPÜÃÜá Ÿ¿áÔÃÜáÊÝWÜ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ñÝ®æà ¨ÜãÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ? AÐÜrPÜãR Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ
¹hæ²Wæ WæÆáÊÜâ ñÜí¨ÜáPæãqr¨Ü᪠Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜíZo®Ý aÝPÜaÜPÜÂñæÁáà AÆÉÊæ?
C¨æà®æà CÃÜÈ, 1995, ´æŸÅÊÜÄ 20ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ NãàÐÜOæ¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà
PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÊÜááí©®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá SbñÜÊÝXñÜá¤.
AÊÜÃÜ BÁáR ¿ÞÄWÜã BÍÜc¿áìÊÜ®Üã° ñÜÃÜÈÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¹hæ² A—PÝÃÜPæR
Ÿí¨ÜÃæ PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃæà ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡
BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá aÜá®ÝÊÜOæWÜã Êæã¨ÜÇæà NãàÑԨܪÃÜá.

98

99

19
¹W…
´æçp…!
WÜágÃÝñ… WæÆáÊÜâ ¹hæ²Wæ A£àÊÜ SáÑ PæãqrñÜá. ""®ÜÊÜá¾ ¯ÄàûæWÜã ËáàÄ
Ëg¿á ÔQR¨æ'' Gí¨Üá AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃæà ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. 1995,
ÊÜÞa…ì 14ÃÜí¨Üá WÜágÃÝñ…®Ü ÊæãorÊæã¨ÜÆ ¹hæ² ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜááí©®Ü
ÖÝ© ÓÜáWÜÊÜáÊÝXÃÜÈÆÉ. ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà ÓÜÊÜáÓæ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÓÜí±Üâo ÃÜaÜ®æ
¨æãvÜx AvÜaÜOæ¿ÞÀáñÜá. ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜÆá ÊÝÃÜ ¸æàPÝÀáñÜá.
±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ Öæãí©¨ÜªÃÜá. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 33
ÓÜbÊÜÃÜ gí¸æãà ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆÊÜ®Üá° ÃÜbÓܸæàPÝX ŸíñÜá. PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÆÃÜ
ñÜÊÜÃÜãÃÝ¨Ü ÓèÃÝÐÜóPæR Öæbc®Ü ±ÝÅ£¯—ñÜÌ ¯àvÜÇÝX¨æ GíŸ BÃæãà±Ü, JÙæÛ¿á
ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÊÜáí£ÅÓݧ®Ü ¯àvÜÇÝXÆÉ GíŸ qàPæWÜÙÜã PæàÚŸí¨ÜÊÜâ.
B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ÊÜáí£ÅÊÜáívÜÆ¨Ü ÓÜbÊÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨Ü᪨Üá PæàÍÜá»ÝÀá
¿áÆÉ, ®ÜÃæàí¨ÜÅ»ÝÀá!
AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÊÜÃÜÈÉ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ Êæã¨ÜÈWÜÃÜá. ÊÜáí£Å
ÊÜáívÜÆ ÃÜbÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ñÜÊÜá¾ ÓÜÆÖæ¿á®æ°à PæàÙÜÈÆÉ Gí¨Üá ŸívÝ¿á¨Ü
»ÝÊÜâo ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. Aí¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¿ÞÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üã°
PæàÙܨæ ñÜÊÜá¾ CaæfWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX ÓÜí±Üâo ÃÜbԨݪÃæ GíŸá¨æà B ÊÜÞ£®Ü ±ÜÃæãàûÜ
A¥ÜìÊÝXñÜá¤. ×àWæ ÃݣŠPÜÙæ¨Üá ¸æÙÜWÝWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ Êæãà© ËÆ®… B¨ÜÃÜá.
ñÜÊÜá¾ ŸWæY ®ÜPÝÃÝñܾPÜ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã Êæãà© ÊÜÞñÜÅ g®ÜÄWæ
100

101

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÜÌ&BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜáÊÜ ŸWæY ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ñÜÈÉà®ÜÃÝX¨ÜªÃÜá. PæàÊÜÆ
GÃÜvÜá £íWÜÙÜáWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ 10 ÓÝËÃÜ ÊÜáí©Wæ ñÜÃܸæ࣠¯àvܸæàQñÜá¤. 1995,
gã®…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ GÆÉ 6 ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæWÜÙÜá ÖÝWÜã 19ÃÜÈÉ
18 iÇÝÉ ±ÜíaÝÀá£WÜÙÜ®Üá° ¹hæ² Wæ¨ÜáªPæãíwñÜá. ÓÜãÃÜñ… ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæ
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆÉíñÜã ¹hæ² GÆÉ Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ g¿áWÜÚÔñÜá. ¹hæ² ÓܨÜÓÜÂÃÜã
PÜãvÜ ÃÝgQà¿á ÊÜáÖÜñÝÌPÝíPæÒWÜÚí¨Ü ÊÜááPܤÃÝXÃÜÈÆÉ. A—PÝÃÜPÝRX ÊæáàÇÝo
BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÎÔ¤®Ü ŸWæY ¿ÞÄWÜã AíiPæÀáÃÜÈÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ
ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÄWÜíñÜã CÃÜÈÆÉ. PæàÍÜá»ÝÀá ËÃÜá¨Üœ ÊæçÐÜÊÜá ÓÝ—ÓÜÆá
ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. GÆÉ ÊÜááS ¯«ÝìÃÜWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜáÛÊÜ Êæã¨ÜÆá ñÜÊÜá¾ ÓÜÆÖæ
PæàÙܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅÊÜááSÊÝX ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü 42 ¯WÜÊÜá ÊÜáívÜÚWÜÙÜá
ÖÝWÜã ±ÝÈPæWÜÙÜ A«ÜÂPÜÒÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ñÜÊÜá¾®Üá° PæàÙܨæà ÊÜÞvܸÝÃܨÜá
Gí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PæàÍÜá»ÝÀá A—PÝÃÜ ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ԨܜÄÃÜÈÆÉ.
ÖÝWÝX PæàÍÜá»ÝÀá ˨æàÍÜPæR ±ÜÅÊÝÓÜ ÖæãÃÜvÜáÊÜ ÊæàÙæWæ E»Ü¿á ®Ý¿áPÜÃÜ
®ÜvÜá訆 ÓÜíZÐÜì C®Üã° WÜí¼àÃÜ ÃÜã±ÜPæR £ÃÜáXñÜá. ""¯WÜÊÜá ÊÜáívÜÚ¿á
A«ÜÂPÜÒÃÜ ®æàÊÜáPÝ£¿áÈÉ ÊÜáãWÜá ñÜãÄÓܸæàvÜ'' Gí¨Üá PæàÍÜá»ÝÀá TÝÃÜÊÝX
ÖæàÚ¨ÝWÜ, "˨æàÍÜ©í¨Ü ÊݱÜÓÝWÜáÊÜ ÊæàÙæWæ ¯à®Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞXÃÜáÊÜâ¨æà
CÆÉ'' Gí¨Üá ÊÝ[æàÇÝ ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àw¨ÜÃÜá. AÈÉWæ CŸºÃÜ ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü
ÓÜıÜwÓÜÇÝWܨÜÐÜár ÖÜÙÜÔñÜá.
B¨ÜÃÜã 1995, Óæ±æríŸÃ… 8ÃÜí¨Üá AÊæáÄPÜ ±ÜÅÊÝÓÜPæR ÖæãÃÜpæà¹orÃÜá
PæàÍÜá»ÝÀá. WÜágÃÝñ…®Ü A¼ÊÜê©œWÝX A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÄí¨Ü ¯— ÓÜíWÜÅ×ÓÜá
ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ E¨æªàÍÜÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜ gñæ ¨æãvÜx ¯ÁãàWÜÊÜä ÖæãÃÜqñÜá¤. B¨ÜÃæ
ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ®Üã° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜPæR PæàÍÜá»ÝÀá ñÜvæÁãwx¨ÜÃÜá.
C¨Üá ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ÃæãbcWæàÚÔñÜá. PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃÜ A®Üá±ÜÔ§£
¿áÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãíw¨Üª AÍæãàP… »Üp…, ËË«Ü ¯WÜÊÜá
ÊÜáívÜÚWÜÙÜ A«ÜÂPÜÒ Óݧ®ÜWÜÚWæ ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ±Üqr¿á®Üá° NãàÐÜOæ
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¸æíQWæ ñÜá±Ü³ ÓÜáĨÜíñÝÀáñÜá. ÊÝ[æàÇÝ ŸívÝ¿á¨Ü »ÝÊÜâo
ÖÝÄÔÁáà ¹orÃÜá. A¨Üá ÊÜáãÆñÜ@ Êæç¿áQ¤PÜ AÖÜíWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ZÐÜìOæ¿ÞXñÜá¤.

A¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ Óæç¨Ýœí£PÜ AíÍÜWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ. ÃÝg ¹h沿áÈÉ®Ü ÓÜÊÝì—PÝÄ
«æãàÃÜOæ, ÓÜÌg®Ü ±ÜPÜÒ±ÝñÜ ÊÜáñÜᤠWÜãívÝÀáÓÜí ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX
1995, Óæ±æríŸÃ… 25ÃÜí¨Üá ÊÝ[æàÇÝ ÓÜ»æÁãí¨Ü®Üá° BÁãàiÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ±ÜPÜÒ¨Ü
ÖæçPÜÊÜÞív… ÊÜááí¨æ ñÜÊÜá¾ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜáñÜᤠPæãà±ÜÊÜ®Üá° ñæãàwPæãÙÜÛŸÖÜá©ñÜá¤.
AÊÜÃÜ ÊÜñÜì®æ £àÃÝ ËbñÜÅÊæ¯ÔñÜá. ÊÝ[æàÇÝ ÓÜ»æ ®Üvæ¨Üá GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ
WÜágÃÝñ… ¹h沿áã Jí¨Üá ÓÜ»æ ®ÜvæÔñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨Ü᪠PæàÊÜÆ 60
ÍÝÓÜPÜÃÜá. ÊÝ[æàÇÝ PÜÃ橨ܪ ÓÜ»æ¿áÈÉ 47 GíGÇ…GWÜÙÜá ±ÝÇæãYíw¨ÜªÃÜá! AÊÜÃÜá
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ËÃÜá¨Üœ Pæãà±Ü&ñÝ±Ü ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃÜá. ÖÜñÝÍÜÃÝ¨Ü Êæãà© ±ÜPÜÒ¨Ü
±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ
±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝg ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ PÝÎàÃÝÊÜå… ÃÝOÝ AÊÜÄWæ ±ÜñÜÅÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá.

102

103

WèÃÜÊݯÌñÜ ÎÅà PÝÎàÃÝÊÜå…»ÝÀá,
¯ÊÜáWæ ÓÜÓæ°àÖÜ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜWÜÙÜá.
Cí¨Üá WÜágÃÝñ… g®ÜÃÜ BÍæãàñܤÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅÍÝ°¥ÜìPÜ bÖæ°WÜÙÜá
ÊÜáãwÊæ. ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ¨Üáw¨Üá g¿á ñÜí¨ÜáPæãqr
¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ Wæ¨Ü᪟í¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜ Zo®æWÜÙÜá ±ÜPÜÒ¨Ü Z®ÜñæWæ PÜáí¨Üá
ñÜÃÜᣤÊæ. g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÓÜñÜ Ÿ¿áÇÝX¨æ. PÜÙæ¨Ü GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æWÜÙæà
A¨ÜPæR ÓÝQÒ. ±ÜPÜÒ¨Ü ×ñܨÜêÑrÀáí¨Ü ®Ý®Üá ŸÖÜÙÜ PÝÆ©í¨ÜÆã ÊÜåè®ÜÊÝX¨æª.
D ×í¨æ ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ ¯ÊÜá¾®Üá° »æàq¿ÞX GÆÉ gÊݸݪÄWÜÚí¨ÜÆ㠮ܮܰ®Üá°
ÊÜááPܤWæãÚÔ Gí¨Üá PæàÚPæãíw¨æª. Cí¨Üá Óܯ°ÊæàÍÜ ŸÖÜÙÜ ÓÜãPÜÒ$¾ÊÝX¨æ. PÜÙæ¨æÃÜvÜá
©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Zo®æWÜÙÜá ®Ü®Ü° AÊÜÞ¿áPÜñæ¿á®Üá° ÓݹàñÜá±ÜwÔÊæ. B¨ÜÃÜã
®Ý®Üá ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ÓÜíÓÝRÃÜ, ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜì®ÝXÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY
ÊÜáÃÜábíñÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ.
®Ü®ÜWæãí¨Üá PÜ¥æ ®æ®Ü±ÝWÜᣤ¨æ. ÊÜáWÜáÊæäí¨Üá ñÜ®ÜWæ ÓæàÃܸæàPæí¨Üá ¯gÊݨÜ
ñÝÀá ÖÝWÜã ÊÜáÆñÝÀá gWÜÙÜPæR ¯í£ÃÜáñݤÃæ. ËÐÜ¿á ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü PÜoPÜpæ
ÖÜñÜá¤ñܤ¨æ. ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ñÜáívÜá ÊÜÞw ÖÜíbPæãÚÛ G®Üá°ñݤÃæ ®Ý¿ޗàÍÜÃÜá.
B¨ÜÃæ ñÜáívÜÄÓܸæàw Gí¨Üá AíWÜÇÝaÜáñݤÙæ ¯gÊÝ¨Ü ñÝÀá. C¨æà ×®æ°Çæ¿áÈÉ

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

®Ý®Üã PÜãvÜ AíñÜÖܨæªà ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©¨æªà®æ. ±ÜPÜÒ¨Ü ×ñܨÜêÑrÀáí¨Ü ®Ý®æà
"ŸÈ'¿ÞWÜÆá Ԩܜ®ÝX¨æªà®æ. ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜ
¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©¨æªà®æ. C®Üá° ÊÜááí¨æ¿Þ¨ÜÃÜã ¿ÞÃÜ㠮ܮܰ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ H®Ü®Üã°
ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ®Üí¹¨æªà®æ. D ×í©®Üíñæ £ÃÜÓÜRÄÓÜ¨æ ®Ü®Ü° ÃÝià®ÝÊæá¿á®Üá°
ÔÌàPÜÄÓܸæàPæí¨Üá ˮܿá±ÜäÊÜìPÜÊÝX PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾
ÊÜáãÆPÜ ¹h沿á ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ «Ü®ÜÂÊݨÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜŸ¿áÓÜáñæ¤à®æ.
AíñÜÖÜ Má|»ÝÃÜ ®Ü®Ü° ÊæáàȨæ.
¯ÊÜáWæ ®Ü®Ü° ËÍæàÐÜ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá.
ñÝÀá »ÝÃÜ£à¿á ÓæàÊæWÝX ÓÜ¨Ý ¯ÊÜá¾ÊÜ®ÝXÃÜáÊæ.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©.
1995, Óæ±æríŸÃ… 28ÃÜí¨Üá D ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ±ÜPÜÒ¨Ü gÊݸݪÄ
Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜÊݨÜÃÜá. A¨æà ©®Ü ±Ü£ÅPÝWæãàÑuÁãí¨Ü®Üá° PÜÃæ¨Ü ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ
ÊÝ[æàÇÝ, Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ ñÜÊÜáWæ ŸÖÜáÊÜáñÜ˨æ Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÃÜá. ÓÜÌg®Ü
±ÜPÜÒ±ÝñÜ ÖÝWÜã »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ÓÜÆáÊÝX ÃÝg ¹hæ² ËÃÜá¨Üœ £àÊÜÅ qàPÝ ±ÜÅÖÝÃÜ
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±ÜPÜÒ¨æãÙÜX®Ü £PÝRo¨Ü ŸWæY ¯ÆìPÜÒ$ ñæãàÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÃÝÑóà¿á
A«ÜÂPÜÒ ÇÝÇ… PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊÜä ÖÜÄÖÝ¿áªÃÜá. AÆɨæ ñÜÊÜá¾ ¸æíŸÈWÜ
ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° ×w©oárPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX WÝí—®ÜWÜÃÜ©í¨Ü 60 Q.Ëáà. ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ
ÊÝÓÜ®… GíŸ WÝÅÊÜáPæR PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. AÈÉí¨Ü ËÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜPæR
ÓÜËáà±Ü¨Ü SgáÃÝÖæãàWæ ÊÜWÝìÀáÔ¨ÜÃÜá.
D ÖÜíñܨÜÈÉ ¹hæ² ÖæçPÜÊÜÞív… ÎÓÜá¤PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜáÛÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸíñÜá.
APæãràŸÃ… 5ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ WÝí—®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá
AÊÜÃÜá ±ÜPÜÒ¨Ü ÓܧÚà¿á ®Ý¿áPÜÃæãí©Wæ ÖÜÆÊÝÃÜá WÜípæWÜÙÜ PÝÆ aÜaæì ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.
ÊÜááSÂÊÜáí£Å PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃæãí©Wæ ËÍæàÐÜÊÝX aÜbìÔ¨Ü
ÊÝg±æàÀá, ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜíñæ ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨ÜÇæà Óæç Gí¨Ü
PæàÍÜá»ÝÀá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. A¨Üá ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ
AÊÜÃÜ AÎÔ¤Wæ ¯àw¨Ü ŸÖÜáÊÜޮܨÜíñæ PÜívÜáŸíñÜá!

B¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá ÃÝiàÓÜãñÜÅÊÝXñÜá¤. ŸívÝ¿áÊ橪¨Üª ÍÝÓÜPÜÃÜá AÖÜÊÜá¨Ý
¸Ý¨…Wæ ÊÜáÃÜÚ PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ¯Ðæu ÊÜÂPܤ±ÜwÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÓÜÊÜáñÜ
WæãñÜá¤ÊÜÚ¿á ±ÜÃÜ ÊÜáñÜ ¯àvܸæàPÜá. B®ÜíñÜÃÜ PæàÍÜ»ÝÀá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáñݤÃæ
GíŸá¨æà B ÃÝiàÓÜãñÜÅÊÝXñÜá¤. APæãràŸÃ… 7ÃÜí¨Üá GÆÉÊÜä Aí¨ÜáPæãívÜíñæà
BÀáñÜá. ËÍÝÌÓÜÊÜáñÜ Wæ¨Üª PæàÍÜá»ÝÀá ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨ÜÃÜá. Cñܤ
ÊÝ[æàÇÝ ÊÜáñæ¤ ¹hæ² ÓæàĨÜÃÜá.
B¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®Ü ÊÜÞñÜÅ ÔWÜÈÆÉ!
AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ ÃÝià A»Ü¦ì¿ÞX ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá.
B ÊæàÙæWæ, ÊÜáñæ¤ ¹h沿á®Üá° ÓæàĨÜÃÜã ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ ñÜÊÜáWæ ¿ÞÊÜ »ÜËÐÜÂÊÜä EÚ©ÆÉ
GíŸá¨Üá ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÄWÜã WæãñݤXñÜá¤. ŸívÝ¿áÊæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾
¨æãà~¿á®Üá° ñÝÊæà ÊÜááÙÜáXԨܪÃÜá. Cñܤ ±ÜPÜÒ¨Ü ÖæçPÜÊÜÞív… PæàÍÜá»ÝÀá,
ÊÝ[æàÇÝ ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜÅÊÜáÊÝX ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝÑóà¿á E±Ý«ÜÂPÜÒ,
ÃÝÑóà¿á PÝ¿áìPÝÄ ÓܨÜÓÜ ÖÝWÜã ÃÝÑóà¿á PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙܮݰX ®æàÊÜáPÜ
ÊÜÞwñÜá. B¨ÜÃÜã ŸívÝ¿áÊ橪¨Üª ÍÝÓÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ±ÜPÜÒPæR ¯ÐÜuÃÝX¨Üª ÍÝÓÜPÜÃÜ
®ÜvÜá訆 ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ÊÜáñÜᤠ£PÝRo ÊÜÞñÜÅ Pæã®æWæãÙÜÛÈÆÉ. 1996 Êæáà®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ ¯ÐÜu ÍÝÓÜPÜÃÜá ŸívÝ¿áÊ橪¨ÜªÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÓæàvÜá
£àÄÔPæãívÜÃÜá! ÓÜÌñÜ@ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÜ[æàÇÝ AÊÜÃæà ÓæãàÆ®Üá»ÜËÓܸæàPÝÀáñÜá.
Pæã®æÀáÆÉ¨Ü JÙÜgWÜÙÜ ±ÜPÜÒPæR Bñܾ[ÝñÜáPÜPÝÄ¿ÞÀáñÜá.
"WÜágÃÝñ… QÓÝ®… Óæà®Ý' GíŸ ÖæãÓÜ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá
ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÜ[æàÇÝ. 1996, BWÜÓ…r 18ÃÜí¨Üá ±ÜPÜÒ©í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝ¨Ü AÊÜÃÜá
"ÊÜáÖÝ WÜágÃÝñ… g®ÜñÝ ±Ýqì(Gíihæ²) GíŸ ÃÝgQà¿á ±ÜPÜÒÊÜ®Üã° ÖÜáoár
ÖÝQ¨ÜÃÜá. ÖæãÓܨÝX Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü Gíihæ², ÃÝg ˫ݮÜÓÜ»æ¿áÈÉ ñܮܰ®Üá°
±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜPÜÒÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜíñæ BWÜÓ…r 19ÃÜí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãíwñÜá.
¹h沿á Joár ÍÝÓÜPÜÃÜÈÉ ÊÜáãÃÜ®æà Jí¨Üá »ÝWÜ Gíihæ² gñæ¿áÈɨݪÃæ
GíŸ ÊÜÞñÜá PæàÚ ŸíñÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®Ü ÃÝÊÜáÈàÇÝ Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ BWÜÓ…r
20ÃÜí¨Üá ŸêÖÜñ… ÓÜ»æ¿á®Üá° H±ÜìwÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ±ÜPÜÒ¨Ü E¨Ü¿áÊÜ®Üá°
L±ÜaÝÄPÜÊÝX NãàÑÓÜÇÝÀáñÜá. ¹hæ² gñæX®Ü GÆÉ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üã°

104

105

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

PÜw¨ÜáPæãívÜÃÜá. A¨Üã ±ÜÅ£àPÝÃܨæãí©Wæ! B¨ÜÃæà®Üíñæ Gíih沿áñܤ ÊÝȨܪ
46 ÍÝÓÜPÜÃÜÈÉ 18 ÍÝÓÜPÜÃÜá Aí£ÊÜáÊÝX ¹hæ²Wæ ÊݱÜÓÝÕ¨ÜÃÜá. 1996, Óæ±æríŸÃ…
2ÃÜí¨Üá WÝí—à BÍÜÅÊÜáPæR ñæÃÜÚ¨Ü 94 ¹hæ² ÍÝÓÜPÜÃÜá HPÜñæ¿á ÊÜáãÆPÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá°
ŸÆWæãÚÓÜáÊÜ ÍÜ±Ü¥Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü »ÜËÐܨÜ
ŸWæX®Ü A¯ÍÜc¿áñæ ÊÜÞñÜÅ ÖÝWæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÀáñÜá. Óæ±æríŸÃ… 18ÃÜí¨Üá
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ A—ÊæàÍÜ®Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü PÜãvÜÇæà ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ ¸æíŸÈWÜÃÜá
¨æãvÜx ¨Ýí«ÜÇæ G¹ºÔ¨ÜÃÜá. PÜÇݱÜÊÜ®Üá° ÓܧÚñÜWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà
ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃܸæàPæí¨Üá ÃÝg±ÝÆÃÜá Pæàí¨ÜÅPæR δÝÃÜÓÜá
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÃÝÐÜó±Ü£ BvÜÚñÜÊÜä hÝÄ¿ÞÀáñÜá. 1995, APæãràŸÃ… 21ÃÜí¨Üá
A—PÝÃÜPæR Ÿí©¨Üª ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ ÓÜÃÜPÝÃÜ 1996, Óæ±æríŸÃ… 19ÃÜí¨Üá A—
PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãíwñÜá. B¨ÜÃæ Êæç¿áQ¤PÜ ÊÜaÜìÓÜáÕ, ±ÜÅ»ÝÊÜ, ÃÝgQà¿á hÝOæ¾,
PèÍÜÆ Öæãí©¨Üª ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿áÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü ÎÓܤ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜ
L¨Ý¿áìñæÁáà CÃÜÈÆÉÊæà? ¿ÞÊÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ÓæãàÈÓÜÆá ÓÜñÜñÜ ÖæãàÃÝo
ÊÜÞw¨ÜÃæãà A¨æà PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ¨Ü gñæ PæçhæãàwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÊæáçWÜãwÔPæãíw¨Üª
ÎÓÜᤠÊÜáñÜᤠñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®æ°à ÖæàWæ ŸÈPæãorÃÜá?
¯gPÜãR BÍÜc¿áìÊÝWÜáñܤ¨æ.

106

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÖæÓÜÃÜÆãÉ Êæãàw
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° NãàÑÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ,
AÊÜâWÜÚWæ AÐærà aæí¨Ü¨Ü ÖæÓÜÃÜá ¯àw g®ÜÃÜ WÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° ÓæÙæ¨Üá ¹vÜáñݤÃæ. AÊÜâWÜÙÜ
PæÆ gÆP…WÜÙÜá CÈÉÊæ&
1. ÓÜágÇÝí ÓÜá´ÜÇÝí Áãàg®æ: ¯àÃÜá, ±æçÃÜá.
2. hæãÂ࣠WÝÅÊÜá: WÝÅÊÜá ˨Üá©àPÜÃÜ|.
3. ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÓÜíWÜÊÜá: ®Ü© hæãàvÜOæ.
4. ÊÜê©œ Ô©œ: WÝÅÊÜáÊÝÔWÜÙÜ B¨Ý¿á ÖæaÜcÙÜPæR ±æäÅàñÝÕÖÜ.
5. ±ÜíaÝÊÜáêñÜ: þÝ®Ü, gÆ, ®æÆ, ÍÜQ¤ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá ÊÜááíñÝ¨Ü I¨Üá
±ÜÅÊÜááS PæÒàñÜÅWÜÚWæ Eñæ¤àg®Ü.
6. ˨ÝÂÆQÒ$¾: Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÎPÜÒ|.
7. ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü ÓÜáÃÜPÝÒ PÜÊÜaÜ: »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝo.
8. gÇݼÐæàPÜ Áãàg®æ: ÓܧÚà¿áÊÝX ¯àÃÝÊÜÄ ÓÜÊÜáÓæÂWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛ
ÊÜâ¨Üá.
9. ´æÔrÊÜÇ… oãÄÓÜí: ÖÜŸºWÜÚWæ ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáÊÜâ¨Üá.
10. ˨Ý©à±Ü: ÍÝÇÝ ÊÜáPÜRÚWæ ËÊæá ÓèÆ»ÜÂ.
107

20
AíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá
IÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ
A¨ÜáÊÜÃæWÜã WÜÊÜ®ÜìÃ… BX¨Üª ®ÜÃæàÍÜcí¨ÜÅ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ PÜêÐÜ¡±ÝÇ… ÔíW…
ÃÝg±ÝÆÃÝX Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ®ÜãñÜ®Ü ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜáÊÜíñæ 1996, APæãràŸÃ…
22ÃÜí¨Üá ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÄWæ BÖÝÌ®Ü ¯àw¨ÜÃÜá. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà PÝíWæÅÓ…®Ü
¸æíŸÆ ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨Üª ÊÝ[æàÇÝ, 182 ÓܨÜÓÜÂÃÜ AÓæí¹É¿áÈÉ 102 ÍÝÓÜPÜÃÜ
¸æíŸÆ Öæãí©¨ÜªÃÜá. 102ÃÜÈÉ ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ÍÝÓÜPÜÃÜ ÓÜíTæ 42, PÝíWæÅÓ… 45
ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° Öæãí©ñÜá¤. EÚ¨ÜÊÜÃÜá ±ÜPæÒàñÜÃÜ ÍÝÓÜPÜÃÜá. ÖÝWÝX ÊÝ[æàÇÝ ŸÆ
PÝíWæÅÔÕ®Ü ¸æíŸÆÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹ÔñÜá¤. D ¨èŸìÆ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙæ
Ÿ¿áÇÝÀáñÜá. ÓÜTæàìh… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ² A»Ü¦ì
AËáñ… ÍÝ 24 ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ AíñÜÃÜ©í¨Ü PÝíWæÅÓÜÕ®Üá° ÓæãàÈÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å
ÊÝ[æàÇÝ ±ÜPÜÒ¨Ü A»Ü¦ì sæàÊÜ~ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá!
BWÜ PÝíWæÅÓ… væãàÇÝ¿áÊÜÞ®Ü Ô§£Wæ Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñÜá.
AÐÜrPÜãR ÓÜTæàìh… aÜá®ÝÊÜOæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜá WÝÅÊÜáÊÜáor¨ÜÈÉ
GíñÜÖÜ ¨ÜáŸìÆ ÊÜÂQ¤ GíŸá¨Ü®Üá° ÓݹàñÜá ÊÜÞwñÜá. ÖÝWÝX ÊÝ[æàÇÝ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR
¯àw¨Üª ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæà A¥ÜÊÝ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPæà
GíŸ ±ÜÅÍæ° G¨ÜáÃÝÀáñÜá. PÝíWæÅÓ… ±ÝÙÜ¿á¨ÜÈÉ Öæã¿Þªo BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá.
ÊÝ[æàÇÝ ËÃÜá¨ÜœÊÜä »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü BÃæãà±ÜWÜÙÜá PæàÚŸÃÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ
BÃæãà±Ü ÊÜÞw¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ PÝíWæÅÓ…! A¯ÊÝ¿áìÊÝX ÊÝ[æàÇÝ ÃÝià®ÝÊæá
¯àvܸæàPÝÀáñÜá. PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÊÜÐÜì PÝÆ A—PÝÃܨÜÈɨܪ ÊÝ[æàÇÝÃÜ®Üá°
108

109

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

A—PÝÃÜ©í¨Ü PæÙÜXÚÓÜÇÝÀáñÜá. 1997, APæãràŸÃ… 27ÃÜí¨Üá ©Èà±…»ÝÀá
±ÝÄàT… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá. ±ÝÄàT… PÜãvÜ ÖæaÜác PÝÆ A—PÝÃܨÜÈÉ
EÚ¿áÈÆÉ. G±Ü³ñÜᤠ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà A—PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. PæàÍÜá»ÝÀá
±ÜpæàÇ… ÊÜáñæ¤ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá.
D ÊÜá«æ 1995, ®ÜÊæíŸÃ… 20ÃÜí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹h沿á
ÃÝÑóà¿á PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÃÝg«Ý¯ ©ÈÉ
AÊÜÃÜ PÝ¿áìPæÒàñÜÅÊÝÀáñÜá. 1996ÃÜÈÉ ±ÜPÝÒ«ÜÂPÜÒ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ
ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ñÜívÜÊæäí¨Ü®Üá° ÃÜbÓÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ ÖÜ¿Þì|, ×ÊÜÞaÜÆ
±ÜŨæàÍÜ, aÜíwàWÜyÜ, ±Üíhݸ… ÊÜáñÜᤠgÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜÈÉ ¹h沿á®Üá° ÓÜíZqÓÜáÊÜ
gÊݸݪĿá®Üá° Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
A¨Üá AÊÜÄWæ ¨æãÃæñÜ ®ÝÆR®æà gÊݸݪĿÞXñÜá¤. A¨Ü®Üá° SáÑÀáí¨Ü
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá PÝ¿áìÊÜáWÜ° Êæãà©. Jí¨Üá ÓܧÙÜ©í¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓܧÙÜPæR aÜÈÓÜá
ñܤÇæà CÃܸæàPÝ¨Ü gÊݸݪĿá¨Üá. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ÓÜáÚWæ ÔÆáQ¨Üª
±Üíhݸ…, gÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜÈÉ g®ÜÃæãí©Wæ ¸æÃæñÜá PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ
¨æãÃæÀáñÜá. B ŸWæY ÖæàÙÜáÊÝWÜ ""®Ü®ÜWæ A¨ÜáÊÜÃæWÜã A¥ÜìÊÝWÜ¨Ü GÐæãrà
ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñÝÀáñÜá'' G®Üá°ñݤÃæ Êæãà©. AÊÜÄWæ gÊݸݪÄ
¯àvÜÇÝX¨Üª GÆÉ ÃÝgÂWÜÙÜÆãÉ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜËáà²ÓÜᣤñÜá¤. AÇæÉÆÉ ¹hæ²
¯ÄàPæÒWÜã ËáàÄ¨Ü ÓÝ«Ü®æ ñæãàÄñÜá. Aí¨Üá WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜÅ»ÝË Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ¹oár
©ÈÉWæ ŸÃÜáÊÜíñæ ÓÜãaÜ®æ Ÿí¨ÝWÜ Êæãà© ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ QíbñÜ㤠AÙÜáPÜá CÃÜÈÆÉ.
Jí¨Üá ËÐÜ¿á¨Ü ŸWæY AÊÜÃÜÈÉ ÓܳÐÜr £ÚÊÜÚPæ ÖÝWÜã ¯ÆáËñÜá¤&Gí©WÜã ÎÓܤ®Üá°
ËáàÃܸÝÃܨÜá. WÜágÃÝñ…¯í¨Ü ©ÈÉWæ Ÿí¨ÝWÜ Êæãà© ŸÚ¿áÈɨÜ᪨Üá Jí¨Üá
ÓÜãp…PæàÓ… ÊÜÞñÜÅ. ©ÈÉWæ Ÿí¨Ü ÊæáàÆã ÓÜÖæãà¨æãÂàXÁ㟺ÃÜ gñæ PæãsÜw¿á®Üá°
ÖÜíbPæãíw¨ÜªÃÜá. gÊÝ¸ÝªÄ ÖæaÝc¨ÜÃÜã ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ÊÜÞvÜáÊÜíñæ
Gí¨Üã PæàÙÜÈÆÉ. WÜágÃÝñÜ®Üá° ñæãÃæ¨Üá Ÿí¨Ü ŸWæY AÊÜÃæí¨Üã ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜÈÆÉ.
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ŸÈ±ÜÍÜáÊÝXÓÜÆá ±ÜſᣰԨܪ ÊÜÂQ¤WÜÙæà ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
£ÃÜáX ¹¨ÜªÃÜá. A—PÝÃÜ©í¨ÜÆã PæÙÜXÚÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© ¯«ÝìÃÜ ÓÜÄ¿ÞXÁáà
CñÜá¤! ""AÈÉ ¿ÞÊÜ ñÜñܤ$ÌWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ, C¨Üª¨Ü᪠A—PÝÃÜ ¨ÝÖÜ ÊÜÞñÜÅ G®Üá°ñݤÃæ''

Êæãà©. C¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÜívÜ g®ÜÃÜá A—PÝÃܨÝ×WÜÙÜ®Üá° Qñæã¤Wæ¨ÜÃÜá. Êæãà©¿á
ÊÜÄWæ ÊÜááSÂÊæ¯Ô¨Ü㪠A¨æà. Êæãà©¿áÊÜÃÜ PÝ¿áìÍÜÅ¨æœ PæàÊÜÆ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì
WÜÙÜÈÉÁáà AÊÜÄWæ JÙæÛ¿á ´ÜÆÊÜ®Üã° ¯àwñÜá. 1998, Êæáà 19ÃÜí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá°
»ÝÃÜ£à¿á g®ÜñÝ ±ÜPÜÒ¨Ü AUÆ »ÝÃÜñÜ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B ËÎÐÜr Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄԨܪ CñÜÃÜ ÊÜÂQ¤WÜÙæí¨ÜÃæ ±Üíwñ…
©à®Ü¨Ü¿ÞÙ… E±Ý«Ý¿á, ÓÜáí¨ÜÃ…ÔíW… »ÜívÝÄ, PÜáÍÜ»ÝÊÜâ sÝPæÅ ÊÜáñÜá¤
WæãàËí¨ÝaÝ¿áì ÊÜÞñÜÅ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© I¨Ü®æ¿áÊÜÃÜá.

110

111

21
AÊÜÃÜá qàPÝPÝÃÜÄWæàPæ
EñܤÃÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ?
®ÜÃæàí¨ÜÅ

Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨Üª Jí¨Üá JÙæÛ¿á WÜá|Êæí¨ÜÃæ
¼®Ü°ÊÜá£à¿áÃÜ ËÃÜá¨Üœ AÊÜÃæí¨Üã ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX ñÜÊÜá¾ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü, Pæãà±Ü
ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÊÜÃÜÆÉ. H®æà Ÿí¨ÜÃÜã ÔÌàPÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""1995ÃÜÈÉ ±ÜûܨæãÙÜWæ ÓÜÊÜáÓæÂ
ÀáñÜá¤. ¿ÞÃÜ㠮ܮܰ®Üá° ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜíñæ PæàÙÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ü¯°í¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂ
ÓÜêÑr¿ÞX¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáñæ¤à®æ'' GíŸá¨ÝX ÖæàÚ¨æª
Gí¨Üá 2003ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÃÝià®ÝÊæá¿á ŸWæY Êæãà©
ËÊÜÄԨݪÃæ. ÖÝWݨÜÃæ ñÜÊÜá¾ ÃÝià®ÝÊæáWæ PÝÃÜ|ÃÝ¨Ü ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ
AÊÜÃÜ ŸWæY Êæãà© PÜá²ñÜÃÝX¨ÜªÃæ? AÊÜÃæà ÖæàÙÜáÊÜíñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ QíbñÜã¤
¸æàÓÜÃÜËÃÜÈÆÉ. ""Aí©¯í¨Ü C¨ÜáÊÜÃæWÜã ÊÝ[æàÇÝ ËÃÜá¨Üœ Jí¨æà Jí¨Üá ÊÜÞñÜ®Üã°
BvÜ¨Ü ÊÜÂQ¤ ®Ý®Üá. ÊÝ[æàÇÝ PÝíWæÅÓ… ÓæàÄ ¹hæ² ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝoQRÚ¨ÝWÜÆã
AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈÆÉ'' G®Üá°ñݤÃæ Êæãà©.
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ² A»ÜãñܱÜäÊÜì g¿áWÜÚÔñÜá. B¨ÜÃæ g¿áPæR ñÝ®æà
PÝÃÜ| Gí¨Üá Êæãà© Gí¨Ý¨ÜÃÜã ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÃæ? ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ®æ°à EÇæÉàUÔ
ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ""SíwñÜ CÆÉ. ®Ý®Üá H®æà ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÖæWÜYÚPæ¿á®Üá°
±ÜûÜPæR ¯àw¨æªà®æ. HPæí¨ÜÃæ ±ÜûÜ ¿ÞÊÜñÜ㤠Êæã¨ÜÆá. ®Ý®Üá PæàÊÜÆ JŸº
PÝ¿áìPÜñÜì®ÜÐær. ±ÜûÜ H®æà ÖæàÙÜÈ B gÊݸݪĿá®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜÆá ®Ý®Üá ÓܨÝ
Ԩܜ. D ¯qr®ÜÈÉ ®Ý®Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° Êæç¿áQ¤PÜ TÝñæWæ
gÊÜÞ ÊÜÞwPæãíwÆÉ. ±ÜûÜ¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ°Êæà ¿áÍÜÔÕWæ PÝÃÜ|'' Gí¨Üá EñܤÄÓÜáñݤÃæ
112

113

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©.
Cñܤ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ ¿ÞÊÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üã° ÊÜÞwÆÉ.
ÊæáÖ…ÓÝ®Ý Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ûæàñÜÅPæR ®Üvæ¨Ü E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Êæãor Êæã¨ÜÆ
¸ÝÄWæ PÜ|QRÚ¨Ü ÊÝ[æàÇÝ sæàÊÜ~ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ hÝ£Wæ
ÓæàĨܪ PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì g¿áWÜÚԨܪÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ®ÜíñÜÃÜ PܱÜvÜÊÜíh… ÓÜíÓÜ
©à¿á ûæàñÜÅ©í¨Ü ¹hæ² qPæp…®ÜÈÉ ÇæãàPÜÓÜ»æWæ BÄÔ Ÿí¨ÜÃÜá. BWÜ PÜãvÜ ÊÝ[æàÇÝ
WæÆáËWæ PÝÃÜ|ÊÝX¨Ü᪠hæ² AÇæ. Pæã®æWæ Wæãà«ÝÅ ûæàñÜÅ©í¨Ü Óܳ—ìst ÊÝ[æàÇÝ
WæÆáÊÜâ ÓÝ—ÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃÜá. D ¸ÝÄ AÁãà«æ aÜÙÜÊÜÚ¿á PÝÊÜâ
WæÆáËWæ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. B®ÜíñÜÃÜ ¹hæ² A»Ü¦ì¿ÞX GÐærà ¸ÝÄ PÜ|QRÚ¨ÜÃÜã
ÊÝ[æàÇÝ WæÆÉÈÆÉ. AÊÜÃÜá Jí¨æà ûæàñÜÅ©í¨Ü GÃÜvÜá ¸ÝÄ Wæ¨Üª E¨ÝÖÜÃÜOæ¿áã
CÆÉ. CÐÝrX¿áã ÊÝ[æàÇÝ ËÃÜá¨Üœ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæí¨Üã qàPݱÜÅÖÝÃÜ
ÊÜÞvÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜí±ÜPÜì PÜÇæ¿á®Üá° ÊÜááPܤ
PÜísÜ©í¨Ü ÍÝÉ\ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ g®ÜÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉ ÊÝ[æàÇÝ
¯ÔÕàÊÜáÃÜá.
bÊÜáO…»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ŸWæY Êæãà© ¿ÞÊÜ A¼±ÝÅ¿á Öæãí©¨ÜªÃÜá?
®ÜÊܯÊÜÞì| aÜÙÜÊÜÚ¿á PÝÆ©í¨ÜÆã Êæãà©¿áÊÜÄWæ bÊÜáO…»ÝÀá
±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áËñÜá¤. B PÝƨÜÈÉ bÊÜáO…»ÝÀá ŸWæY ±Üūݯ Cí©ÃÝ
WÝí—¿áÊÜÃÜÈÉ JÙæÛ¿á A¼±ÝÅ¿áËÃÜÈÆÉ. 13 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ PÝíWæÅÓ…¯í¨Ü
¨ÜãÃÜËqr¨ÜªÃÜá. D GÆÉ PÝÇÝÊÜ—¿áÆãÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© bÊÜáO…»ÝÀá gñæ
ÓÜí±ÜPÜì CoárPæãíw¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ÊæàÙæ¿áÆãÉ B±Ü¤ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈɨܪÃÜá.
bÊÜáO…»ÝÀá¿áÊÜÃÜá Gí¨Üã Êæãà©Wæ ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜÈÆÉ. B PÝƨÜÈÉ Êæãà©
±æäÈàÓÜÄWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÂQ¤¿ÞX¨ÜªÃÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ®ÜíñÜÃÜ NãàÐÜOæ¿Þ¨Ü
ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ ÊæàÙæ Ôàoá ÖÜíbPæ ËaÝÃÜ Ÿí¨ÝWÜ bÊÜáO…»ÝÀá
gñæ Êæãà© ñÜáí¸Ý ¨ÜêyÜÊÝX ÊÜ£ìԨܪÃÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜáWæ 14 ûæàñÜÅWÜÙÜá
¸æàPæí¨Ý¨ÜÃæ CoárPæãÚÛ. ¹hæ²Wæ 12 Óݧ®ÜWÜÙæà ÓÝPÜá Gí©¨ÜªÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÄWæ
g®ÜÃÜ ®ÝwËáwñÜ A¥ÜìÊÝXñÜá¤. ""aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¹hæ²Wæ Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü
ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ…Wæ GÃÜvÜ®æà Óݧ®Ü Æ»ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ ÊÜáãÃÜ®æà Óݧ®ÜPæR ñÜ겤±Üoár

PæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ'' Gí¨Üá bÊÜáO…»ÝÀáWæ ÊÜááSPæR Öæãvæ¨Üíñæ ÖæàڨܪÃÜá.
´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ Êæãà© Öæàڨܪ ÊÜÞñÜá ÓÜÄ¿ÞXñÜá¤. ¹hæ² ñÝ®Üá Óܳ—ì
Ԩܪ GÆÉ 12 Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ g¿áWÜÚÔ Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜá¤.
PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜ ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ ""AÊÜÃæ㟺 AñÜÂíñÜ ±ÜÅŸá¨Üœ
®Ý¿áPÜ'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá Êæãà©. ""Cí¨Üá WÜágÃÝñ… ¹hæ² D Óݧ®ÜPæR HĨܪÃæ A¨ÜPæR
PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃæà PÝÃÜ|. AÊÜÃæ㟺 ÓÜÊÜábñܤÊÜâÙÜÛ ÊÜÂQ¤. AÊÜÃÜá GÆÉÃÜ®Üã° JqrWæ
PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜ ÊÜÂQ¤. PæàÍÜá»ÝÀá AÊÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ¨èŸìÆÂÊæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ BÃæãàWÜÂ
ÊÜáñÜᤠÎûÜ|. B¨ÜÃæ I¨Ü®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWÜã ÊÜÞñÜÅ K©¨ÝªÃæíŸ PÝÃÜ|PæR PæàÍÜá
»ÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá qàQÓÜÇÝÃæ. HPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¨ÜãÃܨÜêÑr Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤''
Gí¨Üá ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ Êæãà© ÖæàڨܪÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÄWæ PæàÍÜá»ÝÀá
¿áÊÜÃæà ±æÅàÃÜOæ¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ PÜãvÜ AÊÜÃæà. JÊæá¾ Êæãà© ÖÝÔWæ
×w¨Üá BÓܳñæÅ ÓæàĨÝWÜ 24 WÜípæWÜÙÜã Êæãà© gñæX¨ÜªÃÜá PæàÍÜá»ÝÀá. ""AÊÜÃÜá
²ñÜêÓÜÊÜÞ®Ü. AÊÜÃÜ ŸWæY ®Ü®Ü°ÈÉ AWÝ«Ü WèÃÜÊÜ˨æ. ±ÜûÜPÝRX 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ
¨Üáw¨Ü ÊÜÂQ¤ AÊÜÃÜá. A¨Üá PÜwÊæá ÓÜÊÜá¿áÊæà®ÜÆÉ!'' G®Üá°ñݤÃæ Êæãà©.
JŸº PÜpÝr ÖÝWÜã ÎÓÜ᤟¨Üœ ¹hæ² PÝ¿áìPÜñÜìÃÝ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜá
ñÝÙ澿á ÓÝPÝÃÜÊÜáã£ì. ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃÜ ÊÜñÜì®æ ŸWæY PæàÚ¨ÝWÜ ""±ÜûܨæãÙÜWæ
®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜ®Üã° A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜíZo®æÁãÙÜWæ ®ÝÊÜâ PæÆÊÜâ ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üá°
GÓÜXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®ÝÙæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜıÜwÔPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ'' Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá.
ñÜÊÜá¾ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ PÜoáÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üã° AÊÜÃÜá qàQÓÜáÊÜâ
©ÆÉ. ""®Ý®Üá ÊÜááÔÉí ËÃæãà— GíŸ »ÝÊÜ®æÀá¨æ. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ¸æ¨ÜÄPæ ±ÜñÜÅ
ŸÃ橨ܪ ÊÜááÔÉí ÖÜávÜáWܮܮÜá° ®Ý®Üá ûÜËáÔ¨æªà®æ. ÖÝWÜíñÜ Jí¨Üá ±ÜÅPÜÃÜ|©í¨Ü
JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° AÙæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÖÜÆÊÜâ ©PÜáR, ÊÜágÆáWÜÚí¨Ü JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá°
®æãàvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜ ®ÜvÜñæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. B®ÜíñÜÃÜÊÜÐærà Jí¨Üá
¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ. ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ¯ÆáÊÜâ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ.
Cí¨Üá JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ×àÃæã GíŸíñæ ±ÜÅ£¹í¹Ô¨ÜÃæ, ÊÜáÃÜá©®Ü
Bñܮܮæ°à ±ÝñÝÙÜPæR ñÜÚÛ¹vÜáñܤÊæ. Pæor ÊÜÂQ¤Ááí¨Üá £à±Üâì Pæãoár¹vÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ
AíñÜÖÜ ÊÜÃÜ©WÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÇæPÜRPæR ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝWܨÜá.

114

115

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãíw©ªàÃÝ?
D ±ÜÅÍæ°Wæ Êæãà© C®Üã° ÓܳÐÜrÊÝX EñܤÄÔ¨ÜÃÜá, ""Öè¨Üá, SíwñÜ Öè¨Üá.
®Ý®Üá ÊÜááÔÉÊÜáÃæãí©Wæ ÊÜááTÝÊÜááU ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨æªà®æ. CÓÝÉí®ÜÈÉ®Ü ñÜñÜÌWÜÙÜ
ŸWæY¿áã K©Pæãíw¨æªà®æ. ¯àÊÜ⠮ܮܰ®Üá° EÇæÉàUÔ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá&AÊæáÄPÜ 500
AÇ…Tæç¨Ý »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ®Üá° Ÿí—Ô¨æ. AÊÜÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÝÃÜá
¨æàÍÜWÜÙÜ ÊÜááÔÉÊÜáĨݪÃæ. B¨ÜÃæ JŸº®æà JŸº »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜá®Üã CÆÉ.
×í¨Üã iàÊܮܱܨܜ£¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊæáàÆã BX¨æ. ÖÝWÝX
A±Ü³&AÊÜá¾í©ÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜá AvÜx¨ÝÄ ×w¿á¨Üíñæ ñÜvæ¿ááñݤÃæ'' Gí¨Üá
ÖæàÙÜáñݤÃæ Êæãà©. ""ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá D ¨æàÍܨÜÈÉ GÃÜvÜ®æà A£¨æãvÜx ÓÜÊÜáá¨Ý¿á.
PæÆÊÜâ PÜvæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠ×í¨ÜãWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 A®Üá±ÝñÜ 80:20. 60:40
A¥ÜÊÝ 50:50 C¨ÜªÃÜã ÓèÖݨÜì¿ááñÜÊÝX iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ'' G®Üá°ÊÜ
AÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ñÝ®æà ÊÜááÔÉí ËÃæãà— Gí¨Üá ¨ÜãÃÜᣤàÄ?
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Gí¨Üã ÊÜááÔÉí »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÄWæ Öæ¨ÜÄ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜÃÜÆÉ.
AÊæáÄPÜ¨Ü A«ÜÂûÜ ¹Ç… QÉío®… »ÝÃÜñÜPæR »æàq Pæãqr¨ÝªWÜ gÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜ
dÝqÔíW…±ÜâÃܨÜÈÉ 36 ÔSVÃÜ®Üá° ÖÜñæÂWæç¿áÇÝÀáñÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà© gÊÜáá¾&PÝξàÃÜ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ Öæãí©¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ¨ÜáZìo®æ ®Üvæ¨Ü
ÓܧÙÜPæR «ÝËst Êæãà© ¨Üá@Sñܱܤ PÜáoáíŸWÜÚWæ ÓÝíñÜÌ®Ü ÖæàÙÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá.
AÊÜÃÜá dÝqÔíW…±ÜâÃÜPæR ñæÃÜÚÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å ´ÝÃÜãP… AŸáªÇÝÉ AÊÜÄWæ
£Ú¨ÜáŸíñÜá. ""®Ü®ÜWæ PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü ´ÝÃÜãP… AŸáªÇÝÉ, ¯àÊÜâ dÝqÔíW…±ÜâÃÜPæR
ÖæãàX¨Ýª¨ÜÃÜã ÖæàWæ?'' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÜÃÜá. ®Ý®Üá ÃÜÓæ¤ ÊÜáãÆPÜ Gí¨ÝWÜ,
""Jí¨ÜÇÝÉ Jí¨Üá ©®Ü ¯àÊÜ⠮ܮܰ®Üá° ÓÜÊÜáÓæÂXàvÜáÊÜÞvÜᣤàÄ. »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá
®æƸÝí¸… CqrÃÜáñݤÃæ. AÊÜÄí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá ¿ÞÄWÜã ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' Gí¨Ü
´ÝÃÜãP… AŸáªÇÝÉ, ÊݱÜÓ… ŸÃÜáÊÝWÜ ÖæÈPݱÜrÃ… ÊÜáãÆPÜ Ÿ¯° Gí¨ÜÃÜá. AÐærà
AÆÉ, BvÝÌ~¿áÊÜÄWæ PÜÃæ ÊÜÞw, ®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá! Êæãà© ¿ÞÊÜ
ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ GÈÉWæ ¸æàPݨÜÃÜ㠻ܨÜÅñæ¿á ±ÜÄÊæà CÆɨæ ÖæãàWÜáñݤÃæ Gí¨Üá
¨ÜãĨÜÃÜá. PÜãvÜÇæà Êæãà©Wæ PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá, GÈÉ©ªàÄ Gí¨Üá
±ÜÅΰԨÜÃÜá. DWÝWÜÇæà dÝqÔíW…±ÜâÃÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨæªà®æ. ÊÜáêñÜÃÜ AíñÜÂQÅÁá¿á

®ÜíñÜÃÜ ×í©ÃÜáWÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ, ""ÖæÈPݱÜrÃ… ÊÜáãÆPÜ ×í©ÃÜáX Ÿ¯°''
Gí¨Üá BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃÜá.
PÝξàÃÜ¨Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊæáàÇæ JÙæÛ¿á »ÝÊÜ®æÀá¨Üª PÝÃÜ| Êæãà© ×àWæ ®Üvæ¨Üá
PæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃæãà A¥ÜÊÝ PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿á ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ ñÜÊÜá¾ iàÊÜ¨Ü ŸWæYÁáà
AÓÜvæx ñæãàÃÜᣤ¨ÜªÃæãà GíŸ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜáípÝWÜáñܤÊæ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃæà
ÖæàÙÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜá gÊÜáá¾&PÝξàÃܨÜÈÉ ÊÜááPܤÊÝX ÓÜíaÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. GaÜcÃÜ©í©Ä,
¯ÊÜá¾ iàÊÜPæR A±Ý¿á˨æ Gí¨Üá g®Ü ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá°
®Ý®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. iàÊÜ EÚ¿ááñæã¤à, ÖæãàWÜáñæã¤à ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜ ¸æàÓÜÃÜÊÜä
CÆÉ G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá Êæãà©. PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿á ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ¿ÞÄWÜã
¸æÃÜÙÜá ñæãàÃÜÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖÜÄ¿Þ|, ×ÊÜÞaÜƱÜŨæàÍÜ¨Ü EÓÜá¤
ÊÝÄ ÊÜ×ԨݪWÜ ±Üíhݸ… ÊæáàÇæ¿áã ¯WÝ Cqr¨ÜªÃÜá. aÜíwàWÜyÜ¨Ü ®ÜWÜÃÜÓÜ»æ
aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞXñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ 20 Óݧ®ÜWÜڨܪÊÜâ. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜäÊÜì
ñÜ¿ÞÄ ÖÝWÜã hÝOæ¾¿á ´ÜÆÊÝX ¹hæ² 17 Óݧ®ÜWÜÙÜ®Üá° Wæ¨ÜáªPæãíwñÜá. Êæãà©
¿áÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨Ü aÜíwàWÜyÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¨Ü ±ÜÊÜ®…PÜáÊÜÞÃ…, ""¯àÊÜâ ±ÜÊÝvÜÊÜ®æ°à
ÊÜÞw©ªàÄ'' Gí¨Üá ÖæàڨܪÃÜá. D Zo®æWÜã Êæã¨ÜÆá aÜíwàWÜyܨÜÈÉ ¹hæ² ÓÜ|¡
®æÇæ¿á®Üã° Öæãí©ÃÜÈÆÉ.
PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿á ÊÜÂÓÜ®Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ PÝvÜᣤñæ¤í¨ÜÃæ AÓÜÖÜg
ÊÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÚWæ ÊÜááí¨ÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¿áá¨Üœ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÝWÜ PÝXìÇ…Wæ ñæÃÜڨܪÃÜá.
AÐÜrPÜãR gÊÜáá¾&PÝξàÃÜ¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄ¿áÈɨܪ Êæãà©¿áÊÜÃÜ Êݲ¤¿áÇæÉà PÝXìÇ…
ŸÃÜᣤñÜá¤. A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ Ÿ¨Üœñæ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáWÜÅñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ
AÊÜÃæí¨Üã ÓÝ̦ì¿ÞXÃÜÈÆÉ. ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü BX®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª
±æÅàÊÜå…PÜáÊÜÞÃ… «ÜáÊÜÞÇ… AÊÜÃÜ®Üá° Óæç¯PÜÄWæ EvÜáWæãÃæWÜÙÜ®Üá° ËñÜÄÓÜáÊÜ
ÓÜÆáÊÝX PÝXìÇ…Wæ BÖÝ̯ԨܪÃÜá. «ÜáÊÜÞÇ… gñæ¿áÈÉ ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á Ô³àPÜÃ… PÜãvÜ BWÜËáԨܪÃÜá. BÍÜc¿áìÊæí¨ÜÃæ PÝXìÇ…®ÜÈɨܪ
±ÜÅ£ ÊÜáãÊÜÃÜá Óæç¯PÜÃÜÈÉ JŸº ×ÊÜÞaÜƨÜÊÜ®ÝX¨Üª. Jí¨æà PÜáoáíŸ¨Ü CŸºÃÜá,
ÊÜáãÊÜÃÜá Óæà®æ¿áÈɨܪ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜڨܪÊÜâ. ñÜÊÜá¾ ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá°
PÜívÜá AÊÜÃÜ EÇÝÉÓÜPæR ±ÝÃÜÊæà CÃÜÈÆÉ. Cñܤ PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨ÝªWÜÇæà

116

117

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Êæãà© ËÍÜÌ¨Ü AñÜÂíñÜ GñܤÃÜ¨Ü ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü ÇæàÖ… ÖÝWÜã 14 ÓÝËÃÜ Aw
GñܤÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜPÜãR »æàq ¯àw¨ÜªÃÜá. AÐærà AÆÉ, 24 ÓÝËÃÜ Aw
GñܤÃÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÎÊÜÈíWÜ BPÝÃÜ¨Ü PæçÇÝÓÜ ±ÜÊÜìñÜPæR ±ÜŨÜQÒOæ ÖÝQ Ÿí©¨ÜªÃÜá.
AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜñÜñÜÌ ŸÖÜÙÜ ÓÜÃÜÙÜÊݨÜá¨Üá.
JŸº ®Ý¿áPÜ ±æÅàÃÜOæ ¯àvÜŸÖÜá¨Üá, ÖÜáĨÜáí¹ÓÜŸÖÜá¨Üá, ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜ
ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ñÜÙÜÊÜáor¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÓÜíZo®ÝñܾPÜ PÝ¿áì©í¨Ü ÊÜÞñÜÅ g¿á
±ÝŲ¤¿ÞWÜÆá ÓÝ«Ü G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá Êæãà©. ©ÈÉWæ ÊݱÜÓ… B¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
¿áÊÜÄWæ G®…wG ÓÜÃÜPÝÃÜ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ GÆÉ ¹hæ²
ÃÝgÂÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàw
PæãÙÜáÛÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. ÃÝgQà¿á ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¸æàwPæ
C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÖæaÝcWÜñæãvÜXñÜá. ˨æàÎ A—PÝÄWÜÙÜá, ÃÝgñÝí£ÅPÜÃÜá Êæãà©¿á
ÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜÆá EñÝÕÖÜ ñæãàÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. HPæ Wæãñæ¤à? ¹hæ² ÊÜáñÜá¤
BÃæÓæÕÓ… ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü ÖæàX¨æ? ÖæàWæ ¯«ÝìÃÜWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáñܤ¨æ?
¿ÞÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWÜᣤ¨æ? GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ E¨æªàÍÜ
AÊÜÃܨÝXñÜá¤. PÝíWæÅÔÕWݨÜÃæ D ËaÝÃÜWÜÙÜá £Ú©¨ÜªÊÜâ. A—PÝÃÜ ®Üvæst A®Üá»ÜÊÜ
A¨ÜQRñÜá¤. B¨ÜÃæ ¹hæ²Wæ A¨Üá ÖæãÓÜ ËaÝÃÜ.
""JÊæá¾ GÆÉ ÊÜááÔÉí ÖÝWÜã AÃܸ… ÃÝÐÜóWÜÙÜ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜ®Üá° ±ÜûÜ¨Ü PÜaæàÄWæ
BÖÝ̯ԨæªÊÜâ. AÊÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 25Äí¨Ü 30 g®Ü BWÜËáԨܪÃÜá. A¨æãí¨Üá
JÙæÛ¿á ÓÜí¨Ü»Üì. JqrWæ »æãàg®ÜÊÜ®Üã° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. CíXÉÐ…®ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.
CÃÝQ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜíñÜ㠮ܮܰ®Üá° CÃÝP…Wæ BÖÝ̯ÓÜÆá EñÜáÕPÜÃÝX¨ÜªÃÜá'' Gí¨Üá
®æ®Ü±Üâ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ Êæãà©. AÆɨæ BÈÌ®… pÝ´ÜÉÃ… AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜ
ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜä J¨ÜX Ÿí©ñÜá¤. ®ÜãÂÓ…ËàP… ÊÜÞÂWÜi®…®ÜÈÉ ®Ü®Ü° ŸWæY Ÿí©¨Üª
ÇæàS®ÜÊæäí¨Ü®Üá° K©¨Ü pÝ´ÜÉÃ… »æàq ÊÜÞvÜÆá Ÿí©¨ÜªÃÜá.

ÖÝWæ BÖÝ̯ԨÜÊÜÃÜÈÉ BÓæóàÈ¿Þ¨Ü BX®Ü ˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜ AÇæWÝÕívÜÃ…
væãà®ÜÃ… Êæã¨ÜÈWÜÃÜá. væãà®ÜÃ…Wæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊæáàÇæ ²Åà£. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ
ÖÜãw¨Üª A¥ÜÊÝ C¯°ñÜÃÜ ×ñÝÓÜQ¤WÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üª ˨æàÎ ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜá ¹hæ²,
PÝíWæÅÓ…XíñÜ ÖæàWæ ¼®Ü°ÊÝX¨æ, aÜá®ÝÊÜOÝ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÖæàX¨æ ÊÜáñÜᤠ»ÝÃÜñܨÜíñÜÖÜ
A£ ¨æãvÜx ±ÜÅhÝñÜíñÜÅÊÜ®Üá° ÃÝgQà¿á ±ÜûÜWÜÙÜá ÖæàWæ ¯»ÝÀáÓÜáñܤÊæ GíŸá¨Ü®Üá°
£Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ EñÝÕÖÜ Öæãí©¨ÜªÊÜâ. »ÝÃÜñÜ B ÃÝÐÜóWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜáÊÝX BÍÜc¿áì
aÜQñÜWæãÚÔñÜá.
¹hæ²¿á ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎìÁ㟺ÃÜ®Üá° PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ÃÝÐÜóÊæäí¨ÜÃÜ
˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜÃæ㟺ÃÜá ñÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPæR »æàq ¯àvÜáÊÜíñæ BÖÝ̯Ԩæªà WèÃÜÊܨÜ
ËÐÜ¿áÊÝXñÜá¤. 2001, gáÇæç®ÜÈÉ BÓæóàÈ¿Þ, ®ÜãÂiÇæív… ÖÝWÜã ÊÜáÇæàÐÝÂPæR
»æàq ¯àw¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ¨æãÃæñÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔ
PæãívÜÃÜá. ÊÜáÇæàÐÝÂPæR »æàq ¯àvÜáÊÜíñæ AÈÉ®Ü ±Üūݯ vÝ. ÊÜáÖÝ£àÃ… ÊæãÖÜÊÜᨅ
ÖÝWÜã BÙÜáÊÜ ±ÜûÜÊÝ¨Ü ¿áá®æçpæv… ÊÜáÇæçÓ… ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… BWÜì®æçhæàÍÜ®…®Ü
A«ÜÂûÜÃÜá BÖÝÌ®Ü ¯àw¨ÜªÃÜá. ÊÜáÇæàÐÝ嬆 ÃÝÑóà¿á AÓæí¹ÉWæ BÖÝ̯ñÜÃݨÜ
Êæã¨ÜÆ »ÝÃÜ£à¿á ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿ÞX¨ÜªÃÜá.
ÊÜáÇæàÐÝ »æàq¿áíñÜã ®æ®Ü²®ÜÈÉoárPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÝXñÜá¤.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ WèÃÜÊÝ¥Üì ±Üūݯ ÊæãÖÝ£àÃ… ÊæãÖÜÊÜᨅ LñÜ|
PÜãoÊæäí¨Ü®Üá° H±ÜìwԨܪÃÜá. A¼ÊÜê©œ Öæãí¨ÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ¨Üü| HÐݨÜ
ÃÝÐÜóWÜÙÜá G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ŸWæY E»Ü¿á ®Ý¿áPÜÃÜá aÜaæì ®ÜvæÔ
¨ÜÃÜá. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾ ±Üūݯ ÊÜáÇæàÐÝÂPæR »æàq ¯àw¨ÝªWÜ AÈÉ®Ü ÃæçÇæÌ
PÝÊÜáWÝÄÁãí¨ÜÃÜ WÜᣤWæ¿á®Üá° »ÝÃÜñÜPæR ¯àvÜáÊÜ ËaÝÃܨÜÈÉ £ÚÊÜÚPæ ±ÜñÜÅ
Êæäí¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝPÜÇÝXñÜá¤. Êæãà©¿áÊÜÃÜ »æàq¿á ÊæàÙæ 1.8 ÍÜñÜPæãàq vÝÆÃ…
ÊÜåèÆ嬆 B Áãàg®æ¿á B¨æàÍÜÊÜ®Üá° PæçWæà ¯àvÜÇÝÀáñÜá.

BÓæóàÈ¿Þ©í¨Ü Ÿí©ñÜᤠBÖÝÌ®Ü:
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ A»ÜãñܱÜäÊÜì g¿á WÜÚst ¹hæ² Ë¨æàοáÃÜ PÜ|á¡
PæãàÃæçÔñÜá. ÖÜÆÊÝÃÜá ÃÝÐÜóWÜÙÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÊÜâ.
118

119

22
®Ü®Ü° ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜsÜÊÜÞÄ
G®Ü°Æá ¯®ÜWæ A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?
1999ÃÜÈÉ G®…wG ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜPæRàÄñÜá. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà ±Üūݯ ÊÝg±æàÀá
AÊÜÃÜ ËÍÝÌÓÜPæR ±ÝñÜÅÃÝX¨Üª Êæãà© ±ÜûÜ¨Ü ÊÜPݤÃÜ®ÝX ®æàÊÜáPÜWæãíw¨ÜªÃÜá. BWÜ
Êæãà©¿áÊÜÄWæ GÈÉÆÉ¨Ü ¸æàwPæÀáñÜá¤. ÊÝg±æàÀá ÊÜáñÜᤠ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜ
±ÜÊæàìh… ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¨Ü BWÝÅ ÍÜêíWÜÓÜ»æ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¹hæ² ÖÝWÜã
ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜ ¯Æá訆 ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ q±Ü³~ ¯àvÜáÊÜ gÊݸݪĿá®Üá°
Êæãà©¿áÊÜÄWæà ¯àvÜÇÝXñÜá¤.
""Äàw´… vÝp…PÝÊÜå…''®Ü ×Ä¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜ KíPÝÃ… ÔíW… gñæX®Ü
ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÊæàÙæ Êæãà© A¨Üá½ñÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜªÃÜá. 2001, gáÇæç 19ÃÜí¨Üá
±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü B ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜÚWÜã EñܤÄÓܨæà ¹qrÃÜÈÆÉ. ÖÝWÜíñÜ
H®Ü®Üã° ¹oárPæãqrÃÜÆã CÆÉ! "A«ÜÂûÜ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… gñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜáãv… ÖæàXñÜá¤?' GíŸ ±ÜÅÍæ°Áãí©Wæ KíPÝÃ… ÔíW…
ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. AÐÜrPÜãR ÍÜêíWÜÓÜ»æ ÊÜááPݤ¿áWæãívÜ PÜãvÜÇæà
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá »æàq¿ÞX¨æªà Êæãà©. CŸºÃÜ㠮ݿáPÜÃÜ
®ÜvÜáÊæ H®Üá ®ÜvæÀáñÜá? GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ""A¨Üá E»Ü¿á ®Ý¿áPÜÃÜ ®ÜvÜá訆 AñÜÂíñÜ
Wè±Ü ËÐÜ¿áÊݨܪÄí¨Ü A¨ÜÃÜ ŸWæY ®Ý®æà®Ü®Üã° ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá
Êæãà©. ""ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜáãv… ÖæàXñÜá¤?'' GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ ""B ËÐÜ¿á¨Ü
ŸWæY ¿ÞÃÜã ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü AWÜñÜÂËÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá. ""ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á ®ÜíñÜÃÜ
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá "w´æ¯ÕÊ…' BX¨ÜªÃæ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ ""w´æ¯ÕÊ…'' ÊÜáñÜá¤
120

121

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

""A´æ¯ÕÊ…'' GíŸ ±Ü¨ÜWÜÙÜá £àÃÝ ËÐÜ¿á¯ÐÜu ÍÜŸªWÜÙÜá. AoÇ…i¿áÊÜÃÜá PæàÊÜÆ
JŸº ÃÝgPÝÃÜ~ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÊÜááñÜÕ©ª¿áã Öè¨Üá. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜÄWæ BÖÝÌ®Ü
¯àvÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà ñÝ®æà®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ GíŸá¨ÜÃÜ AÄÊÜâ AÊÜÄXñÜá¤. BWÝÅPæR
Ÿí¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà J±Ü³í¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝPܨæ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ×í©ÃÜáWÜᣤ¨ÝªÃæí¨ÜÃæ
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá w´æ¯ÕÊ… BXÃÜÈÆÉ, A´æ¯ÕÊ… BX¨ÜªÃÜá Gí¨æà A¥Üì!
Êæãà© ¯àw¨Ü CíñÜÖÜ EñܤÃÜ dÝqÁáàq®Üí£ñÜá¤.
""¯àÊÜâ ÖÝWæ ÁãàbÓÜÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá?'' Gí¨Üá KíPÝÃ… ÔíW… ÊÜáñæ¤
PæàÚ¨ÝWÜ, ""PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ¨Ü ÎȳÁáà ÊÜááÐÜÃÜÅ´…. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ¸æíŸÆ¨Ü ÖæãÃÜ
ñÝX¿áã »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° ÖÜ£¤PÜáRÊÜ ñÝPÜñÜᤠ»ÝÃÜñÜQR¨æ Gí¨Üá ÊÜááÐÜÃÜÅ´…
AÊÜÃÜ ÊÜááSPæR Öæãvæ¨Üíñæ ÖæàڨܪÃÜá ÊÝg±æàÀá. EWÜÅ PÜÅÊÜá¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¯ÊÜá¾®Üá°
ÖÜ£¤PÜRÇÝWÜáÊÜâ¨Üá GíŸ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÝQÓݤ®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜ ÓÜíZo®æ
WÜÚWæ ñÜÆá²ÓÜáÊÜâ¨æà ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü E¨æªàÍÜÊÝXñÜá¤'' Gí¨ÜÃÜá
Êæãà©. »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÝWÜÈ, ¹h沿ÞWÜÈ BWÝÅÍÜêíWÜ Ë´ÜÆÊÝÀáñÜá Gí¨Üá
ÖæàÚÆÉ Gí¨Üá ÓܳÐÜr±ÜwÔ¨ÜÃÜá. Aí¨ÜÃæ C¨Üá ÓÜí«Ý®Ü¨Ü ¯qr®ÜÈÉ Jí¨Üá ±Üâor
Öæhæj¿áÐær GíŸá¨Üá A¨ÜÃÜ A¥Üì Gí¨ÜÃÜá. ""B¨ÜÃæ ÇÝÖæãàÃ… ŸÓ… ¿ÞñæÅ
PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ Pæã®æWæãíwñÜÆÉÊæ?'' Gí¨Üá KíPÝÃ… ÔíW… PÝÇæÙæ¨ÝWÜ,
""±ÝQÓݤ®Ü ÓÜêÑr¿ÞX¨æªà ÊæçÐÜÊÜá嬆 ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ
GíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá Cí©WÜã
ÊæçÐÜÊÜáÂÊÜ®æ°à AÓÜ÷ÊÝXÔPæãívÜá BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü
®ÝWÜÄPÜÃÜÈÉ ÍÝí£ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œ¿á BÍÝ»ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊÜ Caæf
Öæãí©¨æªàÊæ. »ÝÃÜñܨæãí©Wæ ÓÜíZÐÜìQRÚ¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ Óæ°àÖÜ©í©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà
±ÝQÓݤ®ÜPæR ÇÝ»Ü˨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãvܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. D
±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ ×®Ü°væ¿ááípÝWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ JÙæÛ¿á PæÆÓÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPÜá'' Gí¨ÜÃÜá Êæãà©!
B¨ÜÃÜã KíPÝÃ… ÔíW… ÓÜáÊÜá¾®æ ¹vÜÈÆÉ.
ÔíW…: ÓÜÃÜPÝÃÜ GvÜËñÜá. ÊÜÞñÜáPÜñæWæ ÊÜáá®Ü° ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÜäÊÜìñÜ¿ÞÄ¿á®æ°à
ÊÜÞwPæãíwÃÜÈÆÉ Gí¨Üá ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜá BÃæãà²ÓÜᣤÊæ?

Êæãà©: ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜ BÃæãà±Ü ÓÜñÜÂPæR ¨ÜãÃÜÊݨÜá¨Üá.
ÔíW…: ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÃÜvÜá J±Ü³í¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝPÜáÊÜâ¨ÜPæR Pæàí¨ÜÅ ÓÜí±Üâo J²³Wæ
¯àwÃÜÈÆÉ GíŸ ±ÜÃæãàûÜ ÓÜíPæàñÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨æªà ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜÆá ¨æãvÜx
AvÜaÜOæ¿ÞÀáñÜÆÉÊæ?
Êæãà©: ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáí£ÅWÜÙÜá AíñÜÖÜ CŸºí© ¯ÆáÊÜ®Üá°
ñÜÙæ©ÃÜÈÆÉ. »ÝÃÜ£à¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ CíñÜÖÜ PܱæäàÆPÜȳñÜ ËaÝÃÜÊÜ®Üá°
ÖÜĹvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÝQÓݤ®ÜÊæà J±Ü³í¨ÜPæR PævÜáPÜá Ÿ¿áÔñÜá.
ÔíW…: BWÝÅ ÍÜêíWܨÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨Üª ÊÜááS ñÜívܨÜÈÉ ÊÝñÝì ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÓÝÃÜ
TÝñæ ÓÜbÊæ ÓÜáÐݾ ÓÜÌÃÝh… »ÝX¿ÞXÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã BPæ BWÝÅPæR Ÿí©¨æªàPæ?
Êæãà©: BPæ ÓÜí±Üâo ÓÜbÊæ. JŸº ÓÜí±Üâo ÓÜbÊæ¿ÞX ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üá°¨æªàÎÔ
ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ÖÜPÜáR BPæX¨æ. ¸æÅàP…´ÝÓ…r ®æ±Ü¨ÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ
gñæ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… Jí¨ÜãÊÜÃæ WÜípæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃæ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃܨÜ
¯ÆáÊÜ®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ gñæ ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜPÜáR ÓÜáÐݾ ÓÜÌÃÝh…XÆÉÊæ? ÊÜÞ×£
ñÜíñÜÅþÝ®Ü¨Ü D ¿ááWܨÜÈÉ ÃÝgQà¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨Ü ¸æà±ÜìwÓÜÆá
ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜÃæà ÖæàڨݪÃæ. A¨æà ñÜñÜÌ ÓÜáÐݾi
AÊÜÄWÜã A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ!
ÔíW…: ÖÝWݨÜÃæ E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ®æ±Ü¨ÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ gñæ
ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨Ü᪠»ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR Pæãà±Ü ñÜí©¨æÁáà?
Êæãà©: CŸºÃÜá ÃÝÐÜó ®Ý¿áPÜÃÜá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü aÜaæì¿áÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÝWÜ
hÝ|ñܮܨÜÈÉ ËáàÄÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ŸÚ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, A¨Ü®Üá°
AÄËWæ ¸ÝÃܨÜíñæ ±ÝP… aÝ®æÇ…WÜÙÜÈÉ ®æàÃܱÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. Jí¨Üá
ÊæàÙæ ±Ü£ÅPÝWæãàÑuWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ PÝξàÃÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ
g®ÜÃÜÇ… ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜÈɨܪÃæ AÊÜÃÜá Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ±Ü£ÅPÝWæãàÑuWÜÙÜ®Üá°
®ÜvæÓÜÈ. A¨ÜPæR ÓÝÌWÜñÜ!
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜᣤ¨Ü᪨Üá C¨æà Äà£.
GÆÉ ±ÜÅÍæ°WÜÚWÜã EñܤÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ûÜ|¨ÜÆãÉ w´æ¯ÕÊ… BXÃÜÈÆÉ.
AWÜñÜ Ÿí¨ÝWÜ PÜt|ÊÝX¿áã ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. ¿ÞÊÜ qË ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜã

122

123

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÖÜáÔ Aí¨Ýgá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜÈ, Êæç»ÜËàPÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜÈ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜá
£¤ÃÜÈÆÉ. BWÝÅ ÍÜêíWÜPæR ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ ®Üvæ¿áȨܪ ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜPæR ԨܜÃÝWÜá
£¤¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ, »ÝÃÜñÜ¨Ü ""Aw¿áÇ… ÃÜÊÜ¿ÞÂ''
(ÖÜsÜÊÜÞÄñÜ®Ü)©í¨ÝXÁáà BWÝÅ ÍÜêíWÜ Ë´ÜÆÊÝÀáñÜÆÉÊæ Gí¨Üá ÊÜÃÜ©WÝÃÜ
Ãæ㟺ÃÜá ±ÜÅaæãà©ÓÜÆá ¿á£°Ô¨ÝWÜ, Jí©ÐÜãr ËaÜÈñÜÃÝWÜ¨Ü Êæãà©, ""®Ü®Ü°®Üá°
¸æàPݨÜÃæ ÖÜsÜÊÜÞÄ Gí¨Üá PÜÃæÀáÄ, ®Ü®Ü° ±ÜûÜÊÜ®Üá° ¸æàPݨÜÃæ ÖÜsÜÊÜÞÄ G¯°. B¨ÜÃæ
®Ü®Ü° ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜsÜÊÜÞÄ Gí¨Üá PÜÃæ¿áÆá ¯®ÜWæ A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?'' Gí¨Üá
±ÜÅ£¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.
B ÊÜÃÜ©WÝÃÜ ¸ÝÀá ÊÜáábcPæãÙÜÛÆá AÐÜár ÓÝQñÜá¤.
"¹hæ² oávæà' ±Ü£ÅPæWæ ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ¯àw¨Ü Êæãà©, BWÝÅ ÍÜêíWÜ¨Ü ŸWæY
©àZì ËÊÜÃÜOæ ¯àw¨ÜÃÜá. ""»ÝÃÜñÜ ÊÜáñæã¤Êæá¾ ±ÝQÓݤ®ÜPæR Óæ°àÖÜ ÖÜÓܤ aÝb¨æ.
ÎÊÜÞÉ J±Ü³í¨Ü ÖÝWÜã ÇÝÖæãàÃ… NãàÐÜOæ¿á ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¨Ü »ÝWÜÊÝX
E»Ü¿á ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÆá ±Üūݯ AoÇ…
¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá ±ÜſᣰÓÜáñܤÇæà C¨ÝªÃæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ BWÝÅ ÍÜêíWÜ ÊÜáÖÜñÜÌ
±Üvæ¿ááñܤ¨æ. A¨Üá ñÝÐæRíp…, ÎÊÜÞÉ J±Ü³í¨ÜËÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÇÝÖæãàÃ…
NãàÐÜOæÀáÃÜŸÖÜá¨Üá, ñÝ®æãí¨Üá ÍÝí£²Å¿á ÃÝÐÜóÊæí¨Üá ±ÜÅ£¹í¹ÔPæãÙÜÛÆá
PÜÙæ¨Ü 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ±ÝQÓݤ®ÜPæR ÓÝPÜÐÜár AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá ¨æãÃæ£Êæ. B¨ÜÃæ D GÆÉ
AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üã° ±ÝQÓݤ®Ü ÖÝÙÜáWævÜ˨æ. B¨ÜÃæ Cí¨Üá gWÜ£¤®Ý¨ÜÂíñÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ
ËÃæãà— »ÝÊÜ®æ ®æÇæWæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÝQÓݤ®Ü ÊÜáãÇæWÜáí±ÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ
C¨æ. C®æã°í¨ævæ ±ÝQÓݤ®Ü PÜãvÜ ñÝȸݯàPÜÃÜ|©í¨Ü ñܮܰ®Üá° ÃÜüÔPæãÙÜÛ¸æàPݨÜ
A¯ÊÝ¿áìñæ¿áÈɨæ. aæívÜá ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AíWÜÙܨÜÈɨæ. C¨Üá ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá°
ÍÝí£²Å¿á ÃÝÐÜóÊæí¨Üá ±ÜÅ£¹í¹ÔPæãÙÜÛÆá ÓÜPÝÆ. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ŸWæY DXÃÜáÊÜ
A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ D AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔ
PæãÙÜÛ¸æàPÜá. C®Üá° ÊÜááí¨æ hÝWÜ£PÜ aÜaæìWÜÙÜÈÉ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æÁáà ÊÜááSÂ
ËÐÜ¿áÊÝWÜȨæ. ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ŸWæÖÜÄÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ
»ÝÃÜñÜ¨Ü ¨ÜêyÜ ¯ÆáÊÜâ ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅ£Ðæu¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ŸÖÜáÊÜááSÂÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ.
Jí¨Üá ÊæàÙæ ±ÝQÓݤ®Ü ÓÜPÝÃÝñܾPÜÊÝX Óܳí©Ô¨ÜÃæ E»Ü¿á ¨æàÍÜWÜÚWÜã A®ÜáPÜãÆ

BWÜáñܤ¨æ. APÜÓݾñ… ®ÜPÝÃÝñܾPÜÊÝX Óܳí©Ô¨ÜÃæ ®ÜÐÜr ±ÝQÓݤ®ÜPæR''.
""AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü PÝ¿áìÓÜãb ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ
¿ÞX¨æ. ±æäTÝÅ®… A|á±ÜÄàûæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ¿áã ÍÝí£Ááà ®ÜÊÜá¾ PÝ¿áì
ÓÜãb¿ÞXñÜá¤. ÇÝÖæãàÃ…Wæ ŸÓ… ¿ÞñæÅ PæçWæãívÝWÜÆã ÍÝí£Ááà ®ÜÊÜá¾
ÊÜááS E¨æªàÍÜÊÝXñÜá¤. PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ ñÜáñܤ ñÜá©WæàĨݪWÜÆã WÜw¯¿áíñÜÅ|
ÃæàTæ¿á®Üá° ¨Ýo¨æ CÃÜÆá ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ¿á BÍÜ¿áÊæà PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤.
ÃÜÊÜÞj®… ÊæàÙæ¿áÈÉ HPܱÜüà¿áÊÝX ®ÝÊÜâ PܨܮÜËÃÝÊÜá NãàÑÔ¨ÝWÜÆã A¨ÜÃÜ
×í©ÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜ ÍÝí£ Óݧ±Ü®æÁáà BXñÜá¤. ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜ gñæ ÊÜÞñÜáPÜñæWæ
ÊÜááí¨ÝWÜÆá PÝÃÜ|ÊÜä ÍÝí£Ááà. Aí¨ÜÃæ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü gñæ ÓÜí«Ý®ÜPæR ®ÝÊÜâ
ÓÜ¨Ý Ô¨Üœ. ÃÜÊÜÞj®… ÊæàÙæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ NãàÑst HPܱÜüà¿á PܨܮÜËÃÝÊÜá
Ë´ÜÆWæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá. »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° PæÙÜXvܨæà CÃÜŸÖÜá¨Üá.
B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ¯«ÝìÃÜ PÝξàÄ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ SíwñÜ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àĨæ.
PܨܮÜËÃÝÊÜá ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá° CÓÝÉËáP… gWÜ£¤®ÜÈÉÁáà ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ ÊÜÞw¨æ.
»ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá PÝξàÄ¿áÃÜ ËÍÝÌÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. »ÝÃÜ£à¿á ÖÝWÜã
±ÝQÓݤ¯ »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ ®ÜvÜá訆 JvÜPÜá G¨Ü᪠PÝ|ᣤ¨æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÇÝÖæãàÃ…
ŸÓ… ¿ÞñæÅ ®Üvæ¿á¨æ PÝXìÇ… ¿áá¨Üœ ÓÜí»ÜËԨܪÃæ PÜñæÁáà Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤñÜá¤. DWÜ
PܨܮÜËÃÝÊÜáÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáÖÝQ¨ÜªÃÜã ®ÜÊÜá¾ E¨æªàÍÜ ÍÝí£ ÊÜÞñÜáPÜñæÁáà BX¨æ''.
CíñÜÖÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜÆãÉ JŸº ÊÜááñÜÕ©ªÀá¨Ýª®æ
GíŸá¨ÜÃÜ «æãÂàñÜPÜÊÝX¨ÜªÊÜâ.

124

125

23
Êæãà©&BvÝÌ~
ÖæãàÈPæ¿áÆãÉ ÖÜáÃÜáÚñÜá¤!
PæÆÊÜ⠱ܣÅPæWÜÙÜá AÙæ¨Üá&ñÜãX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ, PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜåè®ÜPæR ÍÜÃÜOÝWÜáÊÜ
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÇÝÇ…PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃæãí©Wæ ÖæãàÈÓÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ.
"BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ÖÝ©¿áÈɨݪÃæ Êæãà©' Gí¨Üá "© ±ÜÁã¯àÃ…' ±Ü£ÅPæ
ŸÃæÀáñÜá. ""ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜá qàQÔ¨ÝWÜ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜíñæÁáà Êæãà©
ÊÜåè®ÜPæR ÍÜÃÜOÝWÜáñݤÃæ Gí¨Üá ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜÃæà ÖæàÙÜáñݤÃæ'' Gí¨Üã ÊÜ~ìÔñÜá.
AíñÜÖÜ ÖæãàÈPæWÜÙÜÆãÉ ÖÜáÃÜáÚñÜá¤. Êæãà©¿áÊÜÃÜá ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍܨÜ
EÓÜá¤ÊÝÄ Öæãí©¨ÝªWÜ AÈÉ®Ü ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ ÍÝíñÜPÜáÊÜÞÃ… Êæãà© ËÃÜá¨Üœ
¨æãvÜx ŸívÝ¿áÊÜ®æ°à G¹ºÔ¨ÜªÃÜá. ±ÜûܨæãÙÜX®Ü BíñÜÄPÜ PÜaÝcoPæR Êæãà©¿áÊÜÃæà
PÝÃÜ| Gí¨Üá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü qàPæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ Êæãà© ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈÆÉ.
WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ÍÜíPÜÃ…Ô®ÜØ ÊÝ[æàÇÝ ñÜÊÜá¾®Üá° WÜáÄ¿ÞXÔPæãíw¨ÝªWÜÆã Êæãà©
ÊÜÞñÜ®ÝwÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæãí¨Üá ©®Ü ñÜÊÜáWæ ñæãí¨ÜÃæ ¯àw¨Ü᪠Êæãà©¿áÊÜÃÜÆÉ
Gí¨Üá ÓÜÌñÜ@ ÊÝ[æàÇÝ AÊÜÃæà ÖæàÚPæ ¯àw¨ÜÃÜá. ÊÜåè®ÜPæR SíwñÜ ¸æÇæ ÔWÜáñܤ¨æ.
ÊÜÞ£XíñÜ ÊÜåè®ÜÊæà PæÆÊæäÊæá¾ EñܤÊÜá GíŸá¨Üá Êæãà©¿áÊÜÄWæ aæ®Ý°X
Wæ㣤¨æ.
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWÜã Êæãàw ÊÜÞw¨ÜªÃÜá Êæãà©.
IÊÜñæô¨Ü®æà ÓÝÌñÜíñæãÅ$ÂàñÜÕÊÜ BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü
ÖÝ©¿á ŸWæY ñÜÊÜá¾ A¯ÔPæWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ""Ôµ vÝp…PÝÊÜå…'' BÖÝÌ®Ü
¯àwñÜá. BWÜ Êæãà© ÊÜÞw¨Ü PæÆÊÜâ q±Ü³~WÜÙÜã ¯gPÜãR WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝX¨ÜªÊÜâ.
126

127

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

1. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü Ë»Üg®æWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ÍÜQ¤WÜÙÜá Cí©WÜã EÚ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá
¨æàÍÜ¨Ü ¨ÜáÃÜíñÜ. ®ÜÊÜá¾ ÃÝgQà¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ AíñÜÖÜ ÍÜQ¤WÜÙÜá EÚ¨ÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ
ÊÜÞwPæãqr¨æ. 2. ®ÝÊÜâ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÓÜíË«Ý®ÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨Üáª, JŸº ÓÝÊÜÞ®ÜÂ
ÊÜÂQ¤ ÖÝWÜã ŸvÜŸWÜYÄWÜ㠮ݿá J¨ÜXÓÜÆá PÜÙæ¨Ü 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ±ÜſᣰԨæªàÊæ.
3. ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ… ÓÝÌñÜíñÜÅ$ aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ G¨Ü᪠PÝ|ᣤ¨Üª ÓæàÊÝ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ
ÖÝWÜã PÜñÜìÊܱÜÅþæWÜÙÜá C£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ A¥Üì PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤Êæ. DXàWÜ g®ÜÃÜá
ñÜÊÜá¾ ÖÜPÜáRWÜÙÜ ŸWæY PÝÙÜi Öæãí©¨ÝªÃæÁáà ÖæãÃÜñÜá ¨æàÍÜÓæàÊæ ÊÜáñÜᤠPÜñÜìÊÜÂWÜÙÜ®Üá°
¯ÆìüÓÜᣤ¨ÝªÃæ. 4. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° PÝ|¸æàPݨÜÃæ ÓÜÊÜÞg ÊÜáñÜá¤
ÃÝÐÜóPæR ®ÝÊÜâ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ÓæàÊæ ÊÜáñÜᤠPÜñÜìÊÜÂPæR Êæã¨ÜÆ B¨ÜÂñæ ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá.
5. ®Ý®Üá CÈÉ J£¤ ÖæàÙÜÆá CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ A£¿Þ¨Ü
ÊÜáÖÜñÜÌ ¯àw¨æªàÊæ. AÊÜÄWæ PæãqrÃÜáÊÜ B¨ÜÂñæ AÊÜÃÜ ÁãàWÜÂñæXíñÜ ÖæaÝcX¨æ.
6. ÖÜÆÊÜâ ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ D ¨æàÍÜ
PÜqr¨Ü᪠ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, JŸº ÃæçñÜ, «ÝËáìPÜ ®Ý¿áPÜÃÜá,
ËþݯWÜÙÜá, Ÿá©œiàËWÜÙÜá ×àWæ ÓÜÊÜÞg¨Ü GÆÉ ÊÜWÜìWÜÙÜã ¨æàÍÜ ¯ÊÜÞì|
PÝ¿áìPæR ñÜÊÜá¾ PæãvÜáWæ ¯àw¨ÝªÃæ. »ÝÃÜ£à¿á ÓÜÊÜÞg D GÆÉ PæãvÜáWæWÜÙÜ Joár
ÊæãñܤÊÝX¨æ. 7. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ¸æàÃÝÄWæãà ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ B¨ÜÂñæÀáí¨ÝX ÍÜñÜPæãàq
»ÝÃÜ£à¿áÃÜá D ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅWÜ£Wæ ¿ÞÊÜ PæãvÜáWæ¿á®Üã° ¯àvÜÆá ÍÜPܤÃÜÆÉ. ¨æàÍܨÜ
±ÜÅWÜ£ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° AÊÜÆí¹Ô¨æ GíŸ ñܱÜâ³ PÜƳ®æ ÊÜáãvÜᣤ¨æ. 8. ÖÝWÝX
®Ý®Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá Óæ°à×ñÜÃÜÈÉ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©Ðær& ÊÝÃܨÜÈÉ PܯÐÜu GÃÜvÜá
©®ÜWÜÙݨÜÃÜã ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÃÜ© ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár
CñÜÃÜ ËÐÜ¿áWÜÚWæ B¨ÜÂñæ ¯àw. 9. C®Üá° PܯÐÜu ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙݨÜÃÜã ÓÜÃÜPÝÄ PÜorvÜ
ÖÝWÜã ÃÜÓæ¤WÜÚWæ ÓÜñܤ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ÖæÓÜÄvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ Gí¨Üá PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ.
10. ®ÝÊÜâ ÊÜÞ×£ ñÜíñÜÅþÝ®Ü(Iq) ¿ááWܨÜÈɨæªàÊæ. ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ Iq Gí¨ÜÃæ
C®…´ÜÊæáàìÍÜ®… pæPÝ°Æi ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, "Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà!' 11. »ÝÃÜ£à¿á
bíñÜ®æWÜÙÜá »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ÓÜíŸí«Ü¨Ü gñæ ÖæOæ¨ÜáPæãíwÊæ. Cw gWÜñæ¤à Jí¨Üá WÝÅÊÜá
(WæãÉàŸÇ… ËÇæàh…), Jí¨Üá ¨æãvÜx PÜáoáíŸ GíŸ bíñÜ®æ Êæã¨Üȯí¨ÜÆã
®ÜÊÜá¾Èɨæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ CíñÜÖÜ bíñÜ®æ¿á®Üá° gWÜñÜᤠJ²³PæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ

JWÜYqrÃܸæàPÜá. JWÜYqr®ÜÈÉ ŸÆ˨æ, ±ÜÅWÜ£¿áã C¨æ. L¨Ý¿áì ÊÜá®æÀáí¨ÜÇæà
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWܸæàPÜá GíŸ ÊÜÞ£¨æ. ¨æàÍÜ¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂì, WÜqrñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅWÜ£¿áã
PÜáoáퟨÜÈÉÁáà C¨æ. 12. ÓÜÌ& ÎÓÜᤠ¸æÙæÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì »ÝÃÜñÜQR¨æ. ±ÜÅ£
ÊÜÐÜì AÆÖݸݨ…®ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáÖÝPÜáí»ÜÊæà A¨ÜPæR ÓÝü. »ÝÃÜñÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ
ÊÜÞw¨ÜÃæ H®Üã ÊÜÞvÜŸÆɨÜá GíŸá¨ÜPæR ÊÜáÖÝPÜáí»ÜÊæà Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ.
A¨Üá ±ÜÊÝvÜÊæ¯ÓÜáÊÜ g®ÜÓÜíZo®æ. ±ÜÅ£ ©®Ü WÜíWݮܩ¿á ¨ÜvܨÜÈÉ ÓæàÃÜáÊÜ g®ÜÃÜ
ÓÜíTæ Jí¨Üá BÓæóàÈ¿ÞÊÜ®Üá° ËáàÄÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜáÖÝPÜáí»Ü¨Ü ÊæàÙæ ¿ÞÊÜâ¨æà
A×ñÜPÜÃÜ Zo®æWÜÙÜã ÓÜí»ÜËÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜ Wæãí¨ÜÆÊÜä CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá g®Ü
¯ÊÜìÖÜOæWæ Jí¨Üá A£ ¨æãvÜx ¯¨ÜÍÜì®Ü. ®Ý®Üá ÖæàÙÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜâ©Ðær& C¨Üá
»ÝÃÜñÜ¨Ü g®ÜÃÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. ÊÜáÖÝPÜáí»Ü¨ÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÍÜQ¤ ÊÜáñÜá¤
JWÜYor®Üá° Ÿ¨ÜáQ®Ü CñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÚWÜã HPæ ËÓܤÄÓܸÝÃܨÜá? ÊÜá®ÜÔըܪÃæ ®ÝÊÜâ H®Ü®Üá°
PÜãvÜ ÓÝ—ÓÜŸÇæÉÊÜâ AÆÉÊæ?
®Ü®ÜWæ, ®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ ¿ÞÊÜâ¨Üã AÓÝ«ÜÂÊÜÆÉ. AÐÜrPÜãR Impossible ±Ü¨Ü¨ÜÇæÉà
I' m possible GíŸ A¥ÜìÊÜä C¨æ Gí¨ÜÃÜá Êæãà©!!
¨æàÍÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü ÖÝ©¿á ŸWæY Êæãà© ¯àw¨Ü ÃÜã±ÜâÃæàÐæ ÖÜá¸æºàÄÓÜáÊÜí£ñÜá¤.
B¨ÜÃæ D ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜÈÉ GÐÜár g®Ü ñÜÊÜá¾®Üá° ÊÝÃܨÜÈÉ PܯÐÜu GÃÜvÜá
©®ÜÊݨÜÃÜã ÊÜáÃæÀáÄ Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ ÖæàÙÜŸÆÉÃÜá?
C¨æà®æà CÃÜÈ, 2000, ®ÜÊæíŸÃ… 3ÃÜí¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜíZo®Ý
±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. BWÜ PÜáÍÜ»ÝÊÜâ sÝPæÅ ±ÜPÜÒ¨Ü
A«ÜÂPÜÒÃÝX¨ÜªÃÜá. Êæãà© ®æàÊÜáPÜ WÜágÃÝñ…®ÜÈɨܪ AÊÜÃÜ ¸æíŸÈWÜÄWæ ÓÜíñæãàÐÜ
ñÜí©ñÜá. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ… ÊÜÞñÜÅ ÃÝgQà¿áÊÝX væãàÇÝ¿áÊÜÞ®Ü Ô§£¿áÈÉñÜá¤.
ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝg ZoPÜ ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙÜíñæ ÊÜ£ìÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ
¨æãàÐÝÃæãà±Ü¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÊÜâ. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ²Wæ ÓÜí±Üä|ì ŸÖÜáÊÜáñÜ
¯àw¨Üª WÜágÃÝñ… ÊÜáñܨÝÃÜÄWæ ÊæãàÓÜÖæãà¨ÜíñÝXñÜá¤. "EñܤÊÜáÊÝX BvÜÚñÜ
®ÜvæÔ' Gí¨Üá PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÄWæ QË×íw ÖæàÙÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ¿ÞÄWÜã
CÃÜÈÆÉ. AÆɨæ ÎÓÜᤠÊÜáñÜᤠJWÜYqr¯í©ÃÜáÊÜíñæ ±ÜPÜÒPæR ÖæàÙÜáÊÜí¥Ü ®Ý¿áPÜÃÜã
CÃÜÈÆÉ.

128

129

24
Impossible ±Ü¨Ü¨ÜÇæÉà I' m possible
GퟥÜì C¨æ Gí¨ÝñÜ®æà ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü!
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… ÊÜáñÜᤠAÈÉ®Ü ÃÝgQà¿á©í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX
BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙæà PÜÙ橨ܪÊÜâ. Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÝX
¨ÜªÊÜÄWæ WÜágÃÝñ… ÃÝgQà¿á ÃÜíWÜ Bo¨Ü Êæáç¨Ý®ÜÊÝXñÜá¤. JÙÜgWÜÙÜÊæà AÊÜÃÜ
A£¨æãvÜx BoÊÝXñÜá¤. 1999ÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿á®Üá° ¹orÃæ 1995Äí¨Ü 2001ÃÜÊÜÃæWÜã
Êæãà© WÜágÃÝñ…¯í¨Ü ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖæãÃÜWÜáÚ©¨ÜªÃÜá. ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì
Óݧ®Ü AÊÜÃÜá ©ÈÉ¿áÈÉÁáà ñÜÙÜÊÜäÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá¤. ÓÜíZo®Ý PÝ¿áì©í¨ÝX
Öæbc®Ü PÝÆ ¨æàÍÜ ±ÜÅÊÝÓܨÜÇæÉà PÜÙæ¨ÜáÖæãàWÜᣤñÜá¤. D ®ÜvÜáÊæ 2001, BWÜÓ…r
23ÃÜí¨Üá ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉ "ñܱÜÊÜí¨Ü®Ü' GíŸ ËÍæàÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæäí¨Ü®Üá°
BÁãàiÓÜÇÝÀáñÜá.
A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ BÃݫܨæçÊÜ ÆPÜÒ$¾O…ÃÝÊ… C®Ýí¨ÝÃ… Aí¨ÜÃæ ÊÜQàÇ…
ÓÝÖæàŸÃÜ ±Üâ|£¦¿á ©®Ü.
ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ gñæ ÓæàÊæ ÓÜÈÉst ÖÝWÜã 75 ÊÜÐÜì ËáàÄ¨Ü ÓÜÌ¿áí
ÓæàÊÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ B PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR BÃæÓæÕÓ… ÊÜááSívÜ Öæã.Êæ. ÍæàÐÝ©Å
AÊÜÃÜá BWÜËáԨܪÃÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜQàÇ… ÓÝÖæàŸÃÜ ®æ®Ü²WÝX ŸÃæ¨Ü
ÖÝvÜáWÜÙÜ PÝÂÓæpæãrí¨Ü®Üá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B PÝÂÓæp…®ÜÈÉ Êæãà© ŸÃæ¨Ü
XàñæWÜÙÜã C¨ÜªÊÜâ. AíñÜÖÜ »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ PÜÒ|¨ÜÆãÉ WÜágÃÝñ… ¹hæ² BñÜíPܨÜÈÉñÜá¤.
¹hæ² ±ÝÈWæ GÆÉÊÜä £ÃÜáWÜá¸Ý|WÜÙÝWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. 2000&2001ÃÜÈÉ ±ÜPÜÒ GíñÜÖÜ
×à®Ý¿á Ô§£Wæ Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñæí¨ÜÃæ ±ÜÅ£ÑuñÜ ÓÝŸÃ…ÊÜᣠ˫ݮÜÓÜ»æ ÖÝWÜã
130

131

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÜŸÃ…PÝíñÝ ÇæãàPÜÓÜ»æ PæÒàñÜÅPæR ®Üvæ¨Ü E±ÜaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ×à®Ý¿áÊÝX ÓæãàñÜ
¹hæ², PÝíWæÅÓ…Wæ ÍÜÃÜOÝÀáñÜá. GaÜcÄPæ¿á WÜípæ »ÝÄÓÜÆá AÐÜár ÓÝQñÜá¤. CíñÜÖÜ
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ÓÜıÜwÓÜŸÆÉ HPæçPÜ ÊÜÂQ¤Ááí¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© GíŸá¨Üá
©ÈÉ¿áÈɨܪ ±ÜPÜÒ¨Ü ¸ÝÓ…WÜÚWæ £Ú©ñÜá¤.
®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ ¿ÞÊÜâ¨Üã AÓÝ«ÜÂÊÜÆÉ Gí©¨Üª Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üãª
Jí¨Üá PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ Zo®æÁáà BXñÜá¤.
2001, APæãràŸÃ…®ÜÈÉ ÓÜí»ÜËst ÖæÈPݱÜrÃ… ¨ÜáÃÜíñܨÜÈÉ PÝíWæÅÓ…®Ü TÝÂñÜ
®Ý¿áPÜ ÊÜÞ«ÜÊÜÃÝÊ… Ôí—¿Þ ÊÜáêñÜÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜ gñæ¿áÈɨܪ "Bh…ñÜP…'
qË¿á PÝÂÊÜáÃÝÊÜá®… Wæãà±ÝÇ… PÜãvÜ ±ÝÅ| PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ
ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ŸÆÉÊÜÃÝX¨Üª, Óæ°àÖÜÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üã° Öæãí©¨Üª Êæãà©¿áÊÜÄWÜã A£àÊÜ
ÊÝX ®æãàÊÜâípÝXñÜá¤. Wæãà±ÝÇ… AíñÜÂQÅÁá ©ÈÉ¿áÈÉÁáà ®Üvæ¿áȨæ GíŸ
ÓÜᩪ WæãñݤX Êæãà© PÜãvÜ AíñÜÂQÅÁáWæ ÖæãàX¨ÜªÃÜá. A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±Üūݯ
PÜaæàÄÀáí¨Ü ´æäà®… ŸíñÜá. C®æã°í¨Üá Ÿ©¿áÈÉ ±Üūݯ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá.
ÊÝg±æàÀá: GÈÉ©ªà¿Þ?
Êæãà©: ÍÜÊÝWÝÃܨÜÈɨæªà®æ.
ÊÝg±æàÀá: AÇæÉà®Üá ÊÜÞvÜᣤ©ªà¿Þ?
Êæãà©: Óæ°à×ñÜ Wæãà±ÝÇ… AÊÜÃÜ AíñÜÂÓÜíÓÝRÃÜPæR BWÜËáÔ¨æªà®æ.
ÊÝg±æàÀá: ÓÜÄ, ÓÝ¿áíPÝÆ Ÿí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° PÝ|á.
ÖÝWæí¨Üá ÊÝg±æàÀá ´æäà¯orÃÜá. ÓÜíhæ ÊæàÙæWæ ±Üūݯ ¯ÊÝÓÜPæR BWÜËáÔ¨Ü
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨Ü ÊÝg±æàÀá, ""©ÈÉ¿áÈÉ ±Üíhݹ £¯ÓÜáWÜÙÜ®Üá° £í¨Üã
£í¨Üá F©©ªà¿Þ. ¯à®Üá ÔÉÊÜå… BWܸæàPÜá. ¸æàWÜ ÖæãàWÜá'' Gí¨ÜÃÜá!
Êæãà©: ÖæãàWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã GÈÉWæ?
ÊÝg±æàÀá: WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãàWÜá.
Êæãà©: ®Ü®ÜWæ PæàÊÜÆ WÜágÃÝñ…®Ü EÓÜá¤ÊÝÄ CÃÜáñܤ¨æÁãà A¥ÜÊÝ CñÜÃÜ
ÃÝgÂWÜÙÜ gÊݸݪĿáã C¨æÁáà?
WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãàWÜá AíñÜ ÊÝg±æàÀá ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞ£®Ü ×í¨æ ""WÜágÃÝñ…®Ü
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜá'' GíŸ A¥Üì˨æÁáíŸá¨Üá Êæãà©¿áÊÜÄWæ £Ú©ÃÜÈÆÉ.

ÖÝWÝX ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜíZo®Ý gÊݸݪĿá®Üá° ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ Gí¨Üá »ÝËÔ, PæàÊÜÆ
Jí¨æà ÃÝg嬆 gÊݸݪĿÞX¨ÜªÃæ WÜ£Ááà®Üá GíŸ BñÜíPÜPæãRÙÜWÝX¨ÜªÃÜá
Êæãà©. AÊÜÃÜ ÊÜááWÜœñæ¿á AÄÊÝX ÊÝg±æàÀá ÊÜÞñÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. BWÜ
Êæãà©WÜã AÄÊÝÀáñÜá.
ÊÝg±æàÀá: CÆÉ, CÆÉ, ¯à®Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Óܳ—ìÓܸæàPÜá. C¨ÜáÊÜÃæWÜã
CñÜÃÜÃÜ WæÆáËWÝX ÍÜÅËáÓÜᣤ¨æª. C®Üá° ÊÜááí¨æ ¯®ÜWÝX ÖæãàÃÝvÜá!
Êæãà©: ®Ü¯°í¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¸æàPݨÜÃæ £íWÜÙÜÈÉ 10 ©®Ü WÜágÃÝñ…Wæ ÖæãàX
±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜíZo®Ý gÊݸݪĿá®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ ÃÝgQà¿á
¸æàvÜ. A¨Üá ®Ü¯°í¨ÝWÜ¨Ü PæÆÓÜ. PÜÙæ¨Ü BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá WÜágÃÝñ…¯í¨Ü
¨ÜãÃÜ˨æªà®æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX AÈÉ®Ü ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜ ŸWæY ®Ü®ÜWæà®Üã £Ú©ÆÉ.
GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX, ÃÝgÂË«Ý®ÜÓÜ»æ¿á®Ý°WÜÈ, ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á aæàíŸÃܮݰWÜÈ
®Ý®æí¨Üã ®æãàw¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. AÈÉ ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ?
ÊÝg±æàÀá: ®Ý®Üá ©ÈÉWæ Ÿí¨ÝWÜ ®Ü®ÜWæ ¿ÞÃÜá Wæ㣤¨ÜªÃÜá?
ÖÝWÜíñÜ ÊÝg±æàÀá ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àw¨ÜÃÜã Êæãà© ÊÜÞñÜÅ ""CÆÉ, CÆÉ''
G®Üá°ñܤÇæà C¨ÜªÃÜá.
ÃݣŠÇÝÇ…PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ PÜÃæ ŸíñÜá. Ÿí¨Üá »æàq¿ÞWÜá Gí¨Üá
BvÝÌ~¿áÊÜÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
BvÝÌ~: AoÇ…iWæ H®Üá ÖæàÚ¨æ?
Êæãà©: HPæ?
BvÝÌ~: ®æãàvÜá, GÆÉÃÜã ÓæàÄ ¯®Ü° ŸWæY ¯«ÝìÃÜ PæçWæãíw¨ÝªÃæ.
Êæãà©: ®Ý®Üá B PæÆÓÜPæR AÖÜì®ÜÆÉ.
×àWæ gíhÝo¨ÜÈÉÁáà I¨ÝÃÜá ©®ÜWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÊÜâ. Pæã®æWÜã ÓÜíZ¨Ü B¨æàÍÜPæR
ñÜÇæ¸ÝWÜÇæà¸æàPÝÀáñÜá. Aí©¯í¨Ü WÜágÃÝñ…®ÜÈɨæªà®æ Gí¨Üá A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá°
ñæãàwPæãÙÜáÛñݤÃæ Êæãà©.
Cñܤ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®æ°à WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Ý°X ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Üá
±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ JñݤÓæ, JñܤvÜÊÜä BXñÜá¤. A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÄWÜã £Ú
©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å WÝ©WæàÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ

132

133

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

WÜqr¿ÞXÃÜÈÆÉ. ¸æàÃæ ¨ÝÄ¿áã CÃÜÈÆÉ. Êæãà© WÜágÃÝñ…Wæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª PæàÍÜá»ÝÀá PÜãvÜ ñÜÊÜá¾®Üá° PæÙÜXÚԨܪ®Üá° J²³PæãívÜá, ""JŸº
ÍÝÓÜPÜ ÖÝWÜã ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜì®ÝX ®Ü®Ü° ±Ü¿á| ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áȨæ'' Gí¨Üá
Óæ°à×ñÜÃÜ ŸÚ ÊÜÞËáìPÜÊÝX ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®ÜPæR Êæãà©¿áÊÜÃÜ®æ°à
HPæ BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÄWÜã £Ú¿áÈÆÉ. B¨ÜÃæ
EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÃÝg®Ý¥…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá° A«ÜÂPÜÒ Óݧ®ÜPæR ®æàËást ÖÝWæ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üã° PÜãvÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ÓÜıÜwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX BÁáR ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤.
±ÜPÜÒ¨Ü ×wñÜ©í¨Ü hÝÄÖæãàWÜᣤ¨Üª EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÓÜíZo®æWæ ÃÝg®Ý¥…
ÊÜáÃÜáaæçñܮܠñÜáí¹¨Üíñæ Êæãà© PÜãvÜ ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸ Ÿ¿áPæÀáñÜá¤. WÝí—
®ÜWÜÃÜPæR BWÜËást PÜãvÜÇæà ®æàÃÜÊÝX PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÆÃÜ ÊÜá®æWæ ñæÃÜÚ¨Ü Êæãà©
Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ… ÃÝg±ÝÆ
GÓ….GÓ…. »ÜívÝÄ¿áÊÜÄWæ ÃÝià®ÝÊæá ±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. 2001, APæãrà
ŸÃ… 4 Êæãà©¿áÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ©®Ü. Aí¨Üá ±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝÑóà¿á
A«ÜÂPÜÒÃÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ WÝí—®ÜWÜÃܨÜÈÉ ¹hæ² ÍÝÓÜPÜÃÜ ÓÜ»æ ®ÜvæÀáñÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹hæ² ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜÃܮݰX BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
ÓÜÌñÜ@ PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃæà Êæãà© ÖæÓÜÃÜ®Üá° ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜÃÜá. ÓÜáÃæàÍ… ÊæáÖݤ
A®ÜáÊæãà©Ô¨ÜÃÜá. Pæàí¨ÜÅ ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª ÊÜá¨Ü®… ÇÝÇ… SáÃÝ®Ý, ÃÝg ¹hæ²
A«ÜÂPÜÒ PÝÎàÃÝí ÃÝOÝ PÜãvÜ E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá.
""WÝí—®ÜWÜÃÜ: ¹hæ² ÃÝÑóà¿á ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…®Ü
±ÜÅ»ÝË ÊÜÂQ¤ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© »Ý®ÜáÊÝÃÜ WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÓÜȨݪÃæ. WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ£Ðæu¿á®Üá° ÖæbcÓÜáÊÜ
ÓÜÆáÊÝX AÊÜÃÜá »ÝÄà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ñÜÃÜÆá ԨܜÃÝX¨ÝªÃæ. C£¤àaæWæ ®Üvæ¨Ü ÓܧÚà¿á
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ®æÆPÜbcÃÜáÊÜ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° hèX¯í¨Ü ÖæãÃÜñæWæ¿áÆá Êæãà©¿áÊÜÄWæ
±ÜPÜÒ¨Ü ÖæçPÜÊÜÞív… GÆÉ A—PÝÃÜÊÜ®Üã° ¯àw¨æ. Ÿá«ÜÊÝÃÜ ©ÈÉÀáí¨Ü WÜág
ÃÝñ…Wæ BWÜËást PÜãvÜÇæà Êæãà© ñÜÊÜá¾ B¨ÜÂñæ¿á®Üã° ÓܳÐÜr±ÜwԨݪÃæ. "®Ü®ÜWæ
¯WÜ©ñÜ KÊÜÃ…WÜÙÜ ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ ¸æàWÜ ÓæãRàÃ… ÊÜÞvÜÆá ÊæàWÜ¨Ü ÖÝWÜã ÓÜÊÜá¥Üì
¸ÝÂp…ÕÊÜá®…WÜÙÜá ¸æàPÜá' Gí¨Üá Êæãà© ÖæàڨݪÃæ. Êæãà© ÊÜáãÃÜá AíÍÜWÜÙÜ

PÝ¿áìÓÜãb¿á®Üá° Öæãí©¨ÝªÃæ Gí¨Üá ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ. PÝ¿áìPÜÒÊÜáñæ, ÎÓÜá¤
ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáWÜÅñæWæ AÊÜÃÜ B¨ÜÂñæ. AÓÜÊÜá¥Üì ÊÜáí£ÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üâo©í¨Ü ÖæãÃÜÖÝPÜáÊÜ
ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ''.
ÖÝWæí¨Üá 2001, APæãràŸÃ… 5ÃÜ ÊÜÃÜ©¿áÈÉ "© Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…'
£ÚÔñÜá.
A¨Üá Êæãà©¿áÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ PÜÒ|. PæàÍÜá»ÝÀá ±ÜpæàÇ…,
PÜáÍÜ»ÝÊÜâ sÝPæÅ¿áÊÜÃÜ ±Ý¨ÜÊÜ®Üá° ÊÜááqr ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá. ÓÜÃÝÓÜÄ ÃÜ®… WÜ£¿á®Üá°
ÊæàWܨÜÈÉqrÃܸæàPÜá Gí¨Üá ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ PÜÃæ ¯àw¨Ü Êæãà©, ÊÜááí©®Ü
aÜá®ÝÊÜOæWÜã ÊÜáá®Ü° ®ÜÊÜá¾ ŸÚ PæàÊÜÆ 500 ©®ÜWÜÙÜá, Aí¨ÜÃæ 12 ÓÝËÃÜ WÜípæWÜÚÊæ
Gí¨ÜÃÜá! D AÊÜ—¿áÈÉ g®ÜÃÜ BÍæãàñܤÃÜWÜÙÜ®Üá° DvæàÄÓܸæàPÜá ÖÝWÜã ÊÜááí©®Ü
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü WæÆáÊÜ®Üá° TÝ£ÅWæãÚÓܸæàPÜá Gí¨Ü Êæãà©, ""®ÜÊÜá¾
WÜágÃÝñ…, ËÎÐÜr WÜágÃÝñ…'' GíŸ NãàÐÜOÝ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. C¨ÝX
ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñ…®Ü 14®æà ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.

134

135

±ÜÅaÝÃÜPÜÃæ㟺ÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜá:
BÃæÓæÕÓ…®Ü ÓÜQÅ¿á ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨ÜªÊÜÃæ㟺ÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Ü᪠A¨æà
Êæã¨ÜÆá. ÖÝWæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX Jí¨æà £íWÜÙÜÈÉ ±Üūݯ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ
gñæ ÃÜÐÝÂPæR »æàq ¯àvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ Êæãà©Wæ ¨æãÃæÀáñÜá. ±Üūݯ¿áÊÜÃÜ ÓÜÊÜáá¾S
¨ÜÇæÉà ÃÜÐÝ嬆 AÃÜPÝR®… ±ÜŨæàÍÜ WÜágÃÝñ… ®ÜvÜáÊæ ÓÜÖÜPÝÃÜ J±Ü³í¨ÜÊæäí¨ÜPæR ÓÜ×
ÖÝPÜÇÝÀáñÜá. B J±Ü³í¨Ü ÊݱÝÃÜ, ÊÝ~gÂ, ÓæàÊÝ PæÒàñÜÅ, ÓÝíÓÜ¢£PÜ PæÒàñÜŨÜÈÉ®Ü
ÓÜÖÜPÝÃÜÊÜ®Üã° JÙÜWæãíwñÜá¤. 16®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉÁáà WÜágÃÝñ… ÊÜáñÜᤠAÃÜPÝR®…
ÊÝ~g ÓÜíŸí«Ü, ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©¨ÜªÊÜâ GíŸá¨Üá BWÜ ¸æÙÜQWæ ŸíñÜá. WÜágÃÝñ…®Ü
PÝívÝÉ ÖÝWÜã KTÝ Ÿí¨ÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÖÜPÝÃÜPæR ˯ÁãàXÔPæãÙÜÛÆá ¯«ÜìÄÓÜ
ÇÝÀáñÜá. »ÝÃÜñÜPæR »æàq ¯àw¨ÝWÜ WÜágÃÝñ…WÜã BWÜËáÓÜáÊÜíñæ ÃÜÐÝ A«ÜÂPÜÒ
ÊÝÉ©ËáÃ… ±Üâq®…Wæ Êæãà© BÊÜáíñÜÅ| ¯àw¨ÜÃÜá.
AÆɨæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX Jí¨Üá £íWÜÙæãÙÜWæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ 134 AÊÜáãÆÂ

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

EvÜáWæãÃæWÜÙÜá ¨æãÃæñÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÃÝg ShÝ®æ¿áÈÉ ¨ÝÓݤ®Üá ÊÜÞw¨Ü
Êæãà©, WÜágÃÝñ… aæàíŸÃ… B´… PÝÊÜáÓ…ì ÊÜáãÆPÜ ÖÜÃÝgá ÖÝQÔ¨ÜÃÜá.
A¨ÜÄí¨Ü Ÿí¨Ü 17 ÆPÜÒ ÃÜã.WÜÙÜ®Üá° Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÎPÜÒ|PæR ˯ÁãàXÓÜáÊÜâ¨ÝX
NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖÜÃÝi®ÜÈÉ 8 ÆPÜÒ ÃÜã. ÓÜíWÜÅÖÜÊÝÀáñÜá.
A¨Ü®Üã° Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÎPÜÒ|PæR ¯àw¨ÜÃÜá. Öæ|á¡ÊÜáPÜRÚWæ ÎPÜÒ| ¯àvÜáÊÜ ËÐÜ¿á
Ÿí¨ÝWÜ ®Ý®Üá ¿ÞÊÜ PÜÅÊÜáPÜãR Ԩܜ Gí¨ÜÃÜá. Êæãà©¿áÊÜÃÜ ®Üvæ&®ÜáwWÜÙæÃÜvÜã
ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX¨ÜªÊÜâ. A¨ÜáÊÜÃæWÜã ¿ÞÊÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áã ñÜÊÜáWæ ¨æãÃ棨ܪ
AÊÜáãÆ EvÜáWæãÃæWÜÙÜ®Üá° E¨Ýñܤ PÝ¿áìÊæäí¨ÜPæR ¯àwÃÜÈÆÉ.
""ŸÅÖܾaÝÄÁ㟺 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ Jí¨Üá ¨æãvÜx A®ÜáPÜãÆ C¨æà!''
Gí¨Üá ÊÜÃÜ©WÝÃÜ®æ㟺 B ŸWæY PÝÊæáíp… ÊÜÞw¨ÜªÃÜá!
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà Êæãà© ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÆ PæÆÓÜÊæí¨ÜÃæ ñÜÊÜá¾
ñÝÀá¿á®Üá° »æàq¿ÞWÜÆá Ÿí¨ÜÃÜá. ±Ý¨Ü ÊÜááqr BÎàÊÝì¨Ü ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÝWÜ
"ÊÜáWÜ®æà, ¿ÞÊÜñÜ㤠ÆíaÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàvÜ!' GíŸ QËÊÜÞñÜá ŸíñÜá AÊÜᾯí¨Ü.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÝÃÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜáÃÜá©®Ü¨Ü ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ
ÊÜááS±Üâo¨Ü ±ÜÅÊÜááS ÓÜᩪ¿ÞWܸæàQñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨æà ÃݣŠA´Ý^¯Óݤ®Ü¨Ü
ÃÝg«Ý¯ PÝŸãÇ… ÓÜËáà±Ü¨Ü »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜ Î¹ÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ AÊæáÄPÜ ¨ÝÚ
ÊÜÞwñÜá. GÆÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÆãÉ A¨æà ±ÜÅÊÜááS ÓÜᩪ¿ÞX ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. Êæãà©
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü ÓÜá©œ AÊæáÄPÜ¨Ü ¨ÝÚ¿á AŸºÃܨÜÈÉ JÙܱÜâo ÓæàÄ PÜÙæ¨Üá
ÖæãàÀáñÜá! AÐærà AÆÉ, ÓæPÜãÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉÁáà Êæãà© ŸWæY
±ÜäÊÜìWÜÅÖܲàwñÜÊÝX ŸÃæ¿á ñæãvÜX¨ÜÊÜâ. A¨ÜÃÜÆãÉ Jí¨Üá ±Ü£ÅPæ¿áíñÜã ñܮܰ
ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á¨ÜÈÉ, ""Óݧ®Ü ¹oárPæãvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å PæàÍÜá»ÝÀá¿áÊÜÃÜ
ŸWæY PÜ~¡àÃÜá ÓÜáÄÓÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ AÊÜÃÜ EñܤÃÝ—PÝÄ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿á ŸWæY
ÖÜá¸æºàÄÓÜᣤÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæÂÁáà ÖæaÝcX¨æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, Êæãà©¿áÊÜÃÜá Öæbc®Ü
ÍÝÓÜPÜÄWæ ÔÌàPÝÃÝÖÜì A»Ü¦ì¿áÆÉ. ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨ÝªWÜ
ÖÝWÜã WÜágÃÝñ… ÃÝg ZoPÜ¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄ Öæãí©¨ÝªWÜ Êæãà© ®Üvæ¨ÜáPæãívÜ
Äà£¿á ŸWæY Cí©WÜã AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÚÊæ. DWÝWÜÇæà BíñÜÄPÜ PÜaÝco©í¨ÝX
Jvæ¨Üá aÜãÃÝXÃÜáÊÜ ±ÜPÜÒPæR Êæãà© BÁáRÀáí¨Ü AÐærà®Üá ÇÝ»ÜËÆÉ. AÊÜÃÜ

ÃÝiàÊÜÞwPæãÙÜÛ¨Ü ÓÜÌ»ÝÊÜQRíñÜ BÃæÓæÕÓ… ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ AÊÜÃÜá PæãàÊÜáá
ËaÝÃܨÜÈÉ ñÜÙ橨ܪ PÜpÝrÊÝ© ¯ÆáÊÜâWÜÙæà BÁáRWæ ±ÜÅÊÜááS PÝÃÜ|. D
×®æ°Çæ¿áÈÉ, WÜágÃÝñ…Wæ JÙæÛ¿á BvÜÚñÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ×í¨ÜáñÜÌ¨Ü ŸWæYÁáà
ÖæaÜác PÝÙÜi Öæãí¨ÜÇÝX¨æ...'' Gí¨Üá ŸÃæ©ñÜá¤.
CíñÜÖÜ qàPæWÜÚWæ QËWæãvÜáÊÜ Ô§£¿áÈÉÃÜÈÆÉ Êæãà©. ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄst AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ûæàñÜÅ©í¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ
BÁáR¿ÞWܸæàPÝXñÜá¤. ÃÝh…Pæãàp… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ûæàñÜÅÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜᣤ¨Üª
ÊÜgã»ÝÀá ÊÝÇÝ ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ¹oárPæãorÃÜá.
´æŸÅÊÜÄ 19ÃÜí¨Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áã ®ÜvæÀáñÜá. I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ Aí¨ÜÃæ,
´æŸÅÊÜÄ 24ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ ±ÜÅPÜoÊݨÝWÜ Êæãà© ËgÀá¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÊÝg
±æàÀá¿áÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ, ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ WæÆáËWÝX ÍÜÅËáÓÜᣤ¨Üª Êæãà© ÓÜÌñÜ@
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Óܳ—ìÔ Wæ¨Ü᪠Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° WæÈÉÓÜáÊÜíñæ ÃÝh…Pæãàp…®Ü
±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ ±ÜñÜÅ ŸÃ橨ܪ ÊÝg±æàÀá ""PÜÙæ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü
CñÜÃÜÄWÝX ¯ÓÝÌ¥Üì ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ ¯àÊÜâ EÚ¨ÜÊÜÄWæ
ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX©ªàÄ. D ¸ÝÄ¿áã ±Üä|ì ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ±ÜÅ¿á£°Ô Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°
WæÈÉÔ'' Gí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.
""®Ü®Ü° ©àZì PÝÆ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ iàÊܮܨÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ G¨ÜáÄÓܸæàPÝ¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜ
ŸÃÜáñܤ¨æí¨Üá ®Ý®æí¨Üã F×ÔÃÜÈÆÉ. ÓÜíZo®æ¿á PÝ¿áì¨ÜÇæÉà ÊÜááÙÜáX
ÖæãàX¨æª. aÜá®ÝÊÜOæ Ÿí¨ÝWÜ AWÜñÜ Ÿí¨ÜÃæ CñÜÃÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨æª.
®Ý®æà Óܳ—ìÓÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅÓÜíWÜ Ÿí©ÃÜÈÆÉ. A¨Ü®Üá° PÜȳÔPæãÙÜÛÆã BWܨÜá. B¨ÜÃæ
Cí¨Üá Jí¨Üá Äࣿá EñÝÕÖÜ, PÜáñÜãÖÜÆ EípÝX¨æ. ÃÝh…Pæãàp…¯í¨Ü ®Ü®Ü°
ÃÝgQà¿á iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜᣤ¨æªà®æ'' Gí¨Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Wæ¨Üª ®ÜíñÜÃÜ
Êæãà© ±ÜûÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ ÖæàڨܪÃÜá.

136

137

25
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ
J®… væà ÊÜÞÂa…!
WÜágÃÝñ… ¹hæ² ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPܮܮݰX ñÜÊÜá¾®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨Ü
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ""J®… væà ÊÜÞÂa… BvÜÆá Ÿí©¨æªà®æ'' Gí¨Üá Êæãà© Öæàڨܪ
ÊÜÞñÜá PÜáñÜãÖÜÆ PæÃÜÚÔñÜá. ¯ÊÜá¾ ÊÜÞ£®Ü A¥ÜìÊæà®æí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÜÅΰÓÜÇÝ
ÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. J®… væà ÊÜÞÂa…WÜÙÜá ""ÃÜ®…&Ãæàp…'' ÊæáàÇæ AÊÜÆí¹ñÜÊÝXÃÜáñܤÊæ,
aÜá®ÝÊÜOæWæ C®Üá° PæÆÊæà £íWÜÙÜáWÜÙÜá EÚ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü g®ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ
WÜÚÓܸæàPݨÜÃæ, ÊæàWÜÊÝX WÜáÄ ñÜÆá±Ü¸æàPݨÜÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ""ÊÜP…ì Ãæàp…''
ÖæbcÓܸæàPÜá Gí¨Üá Êæãà© ËÊÜÃÜOæ ¯àw¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ±ÜÅPÝÃÜ EñܤÊÜá BvÜÚñÜPæR
¿ÞÊÜâ¨Ü㠱ܿÞì¿áÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. EñܤÊÜá BvÜÚñÜÊæí¨ÜÃæ PÝ¿áì¨ÜPÜÒ,
gÊݸݪĿááñÜ ÖÝWÜã ´ÜÈñÝíÍÜ Pæàí©ÅñÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ Gí¨Ü¥Üì Gí¨Üá ¹wÔ ÖæàÚ
¨ÜÃÜá.
""CíñÜÖÜ WÜáÄ ÓÝ«Ü®æWæ ¿ÞÊÜâ¨æà AvÜxÊÜÞWÜìWÜÚÆÉ. WÝÅËáà| g®ÜÃÜ PÜáí¨Üá
PæãÃÜñæWÜÙÜ ¯ÊÝÃÜOæWÝX ®Ý®Üá WÝÅÊÜáÓÜ»æ ®ÜvæÓÜáÊÜ Áãàg®æ ÖÜËá¾Pæãíw¨æª. 21
©®ÜWÜÙÜ D aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ iÇÝÉ A—PÝÄWÜÙÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 85 ÓÝËÃÜ
ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° BÈÓÜÇÝÀáñÜá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ 74 ÓÝËÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ DWÝWÜÇæà
±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ. JpÝrÃæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ A¼ÊÜê©œ Áãàg®æWÜÚí¨Ü
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX ÓæàÊæ&ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ ÓܨÜá±ÜÁãàWÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜ¿áìWÜÙÜ
A¼ÊÜê©œ¿áÊÜÃæWÜã GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæWÜ㠮ݮÜá WÜÊÜá®ÜÖÜÄÓÜᣤ¨æªà®æ.
ÓܨÝìÃ… ÓÜÃæãàÊÜÃÜ Áãàg®æ¿á ñÜÌÄñÜ hÝÄ, PÜd…ÊÜÃæWÜã PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜ®Üá°
138

139

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Pæãívæã¿ááÂÊÜâ¨Üá, BvÜÚñÜÍÝ׿á®Üá° g®Ü±ÜÃÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° PÝ¿áì ÓÜãb
¿áÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜááS ÖÝWÜã ÎàZÅÊÝX ±Üä|ìWæãÚÓܸæàPÝ¨Ü AíÍÜWÜÙÜá'' Gí¨Üá
ÓܳÐÜrÊÝX ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá.
Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÝWÜ WÜágÃÝñ… ÓÜÃÜ~ ®æçÓÜXìPÜ ËPæãà±ÜWÜÚWæ
ñÜáñݤXñÜá¤.
B¨ÜÃæ WÜágÃÝ£WÜÙÜ EñÝÕÖÜ ÊÜÞñÜÅ PÜáXYÃÜÈÆÉ. ±ÜÅ£ ¸ÝÄ ÖæãvæñÜ ¹¨ÝªWÜÆã
ÊÜáñܤÐÜár WÜqr¿ÞWÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ WÜá|©í¨ÝXÁáà ËÍÜ̸ÝÂíP…, HÐÝÂ
A¼ÊÜê©œ ¸ÝÂíP… ÊÜáñÜᤠ¿ááG®…w²WÜÙÜá WÜágÃÝñ…®Ü ±Üâ®Ü¯ìÊÜÞì|PæR
×í¨æàoá ÖÝPܨæ ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜᣤÊæ Gí¨Üá WÜágÃÝ£WÜÙÜ ŸWæY Êæãà© ÊæáaÜácWæ
ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. C£¤àaæWæ »ÝÃÜ£à¿á A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§ Êæáà騆 Pæàí¨ÜÅ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ
ÓÜÌñÜíñÜÅ ÓÜËáàûæ¿á ÊæàÙæ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ… ®ÜíŸÃ…&1
ÃÝg Gí¨Üá £Ú¨ÜáŸí©¨æ. 2005, ®ÜÊæíŸÃ… ÊæàÙæWæ 1,71,776 Pæãàq ÃÜã.
ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜáŸí©¨æ. AÆɨæ Áãàg®æWÜÙÜ hÝÄ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ WÜágÃÝñ…
¨æàÍܨÜÈÉÁáà Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü¨ÜÈɨæ. ËË«Ü A¼ÊÜê©œ Áãàg®æWÜÙÜÈÉ 84,435 Pæãàq
ÃÜã.WÜÙÜ®Üá° ñæãvÜXÓÜÇÝX¨æ.

PÝ¿áìPæR ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ÖݯWæãÙÜWÝX¨Üª iÇæÉWÜÙÜ ±Üâ®Ü¯ìÊÜÞì|
PÝ¿áì BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 2002, g®ÜÊÜÄ ÊæàÙæWæ 8 ÆûÜ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜÞì|
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. PæàÊÜÆ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜÈÉ 6.6 ÆûÜ ¸ÝÂíP… TÝñæWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨Üá
10 ÓÝËÃÜ ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÚWæ 1,100 Pæãàq ÃÜã. ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° ËñÜÄÓÜÇÝÀáñÜá.
ÊÜá®æ PÜorÆá ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜÇÝÀáñÜá. Jí¨Üá Pæãàq bàÆ ÔÊæáío®Üá° Ä¿ÞÀá£
¨ÜÃܨÜÈÉ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
±ÜÄÖÝÃÜ ÖÝWÜã ±Üâ®ÜÊÜìÓÜ£ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÓܧÚà¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ®Üá°
ñæãvÜXÔPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ÍÝÇÝ PæãsÜwWÜÙÜ Ä±æàÄ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜÞì| PÝ¿áìÊÜ®Üá°
WÝÅÊÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ¿á WÜᣤWæ¨ÝÃÜÄWæà ÊÜ×ÓÜÇÝÀáñÜá. 42,678 ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá°
¨ÝSÇæ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¯ËáìÓÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜáÊÜÃæWÜã ñÝñÝRÈPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáPÜRÙÜ ÍæçûÜ~PÜ ÊÜÐÜì ÖÝÙÝWܨÜíñæ ®æãàwPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá.
®æçÓÜXìPÜ ¨ÜáÃÜíñÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ ¿ÞÊÜ ÊÜááíhÝWÜÅñæWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá
GíŸ ŸWæY hÝWÜꣿá®Üá°íoá ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX 8®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ËÍæàÐÜ
A«Ý¿áWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÓÜÇÝÀáñÜá. 2005ÃÜ ÊæàÙæWæ ÖݯWæãÙÜWÝX¨Üª 9,17,158
ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ 9,08,710 ¯ÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÝÓÜPæR ÓÜí±Üä|ìÊÝX Ԩܜ±ÜwÓÜÇÝÀáñÜá.
ÖÝWÜíñÜ ¿ÞÃÜ®Üã° ÓܧÙÝíñÜÃÜ ÊÜÞwÃÜÈÆÉ. 6,500 Gíi¯¿áÃ…WÜÙÜá ÖÝWÜã
29,679 WÜêÖܯÊÜÞì| ñÜýÄWæ ñÜÃܸæࣿá®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
""GÈÉ BÃæãàWÜÂËÃÜáñܤ¨æãà AÈÉ BñܾËÍÝÌÓÜËÃÜáñܤ¨æ. GÈÉ BñܾËÍÝÌÓÜËÃÜáñܤ¨æãà
AÈÉ GÆÉÊÜä CÃÜáñܤÊæ'' GíŸ AÃܸ… ®Ý|á°w WÜágÃÝñ…Wæ ÖæàÚ ÊÜÞwÔ¨Üí£ñÜá¤.

PÜd… A®Üá° ®æÆPÜbcst »ÜãPÜí±Ü:
2001, g®ÜÊÜÄ 26ÃÜí¨Üá Cwà ¨æàÍÜÊæà ÓÜí»ÜÅÊÜá©í¨Ü WÜ|ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜÊÜ®Üá°
BaÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃæ, WÜágÃÝñ… ÊÜÞñÜÅ £àÊÜÅ »ÜãPÜí±ÜPæR ñÜáñݤX ñÜñܤÄÔ ÖæãàÀáñÜá. PÜd…
ÊÜáñÜᤠ»Üáh… iÇæÉWÜÙÜá ®ÝÊÜÞÊÜÍæàÐÜÊÝWÜáÊÜÐÜár Öݯ A®Üá»ÜËÔ¨ÜÊÜâ. hÝÊÜå…
®ÜWÜÃ…, ÃÝh…Pæãàp…, ÓÜáÃæàí¨ÜÅ®ÜWÜÃ… ÖÝWÜã ±ÜsÝO… iÇæÉWÜÙÜÆãÉ ÊÜá®æWÜÚWæ
Öݯ¿ááípÝXñÜá¤. A¯ÄàüñÜ »ÜãPÜí±Ü GÆÉÃÜ®Üã° BÍÜc¿áìaÜQñÜWæãÚÔñÜá¤. Kw
ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜá®æWÜÙÜá PÜáÔ¨Üá ®æÆÓÜÊÜáÊݨÜÊÜâ. ÍÝÇæ, ÊÜá®æ, BÓܳñæÅ, ÊÝ~gÂ
PÜorvÜWÜÙÜá ûÜ|ÊÜÞñÜŨÜÈÉ ®æÆPÜáRÃÜáÚ¨ÜÊÜâ. 40 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác g®ÜÃÜá ±ÝÅ|
PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. B±ÜñÜᤠÓÜí»ÜËst ÖÜñÜᤠ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ ÃÝg ñÜñܤÄÔ ÖæãàÀáñÜá.
B¨ÜÃæ WÜágÃÝ£WÜÙÜá «Üê£WævÜÈÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨Ü
®ÜíñÜÃÜ £àÊÜÅ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙݨÜÊÜâ. B±Ü£¤¯í¨Ü ÓÜêÑr¿Þ¨Ü AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ÓæàÊÝ
140

141

26
Wæãà«ÝÅ ÓÜñÜÂPæR ŸáTÝì
ñæãwÓÜÖæãà¨Ü ÓæPÜáÂÆÄÓ…rWÜÙÜá
2001, APæãràŸÃ… 7ÃÜí¨Üá WÜágÃÝñ…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü
ÔÌàPÜÄst Êæãà© C®Üã° Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á ÓܨÜÓÜÂÃÝX BÁáR¿ÞXÁáà CÃÜÈÆÉ.
ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü ¯¿áÊÜá¨Üíñæ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ BÄÔŸÃÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX 2002, ´æŸÅÊÜÄ
19ÃÜí¨Üá ÃÝh…Pæãàp…¯í¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ Óܳ—ìÔ¨ÜÃÜá. ´æŸÅÊÜÄ 24ÃÜí¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ
±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. Êæãà© WæÆáÊÜâ ÓÝ—Ô¨ÜÃÜá. C¨ÝX ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà
Aí¨ÜÃæ, 2002, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨Üá ´æçhݸݨ…¯í¨Ü AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ ñæÃÜÙÜᣤ¨Üª
ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ… Ãæç騆 ÊæáàÇæ ±ÜäÊÜìÁãàiñÜ ¨ÝÚ ®ÜvæÀáñÜá. Wæãà«ÝÅ
ŸÚ ®Üvæ¨Ü D ¨ÝÚ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜã ÓæàĨÜíñæ 58 g®ÜÃÜá ÓÜiàÊÜ
¨ÜÖÜ®ÜÊݨÜÃÜá.
CÐærÆÉ ®Üv橨Ü᪠ÖÝvÜÖÜWÜÆÇæÉà, GÆÉÃÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÇæÉà!
Wæãà«ÝÅ Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ŸWæY ÓÝPÜÐÜár ŸÃæ¿áÇÝX¨æ.
Cí©WÜã ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ Pæ¨ÜPÜÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ Êæãà© aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Wæ¨Üª ÊÜáãÃæà
©®ÜWÜÙÜÈÉ Wæãà«ÝÅ Zo®æ ®Üv橨æªàPæ? A¨Üá PÝPÜñÝÚà¿áÊæà? BPÜÔ¾PÜÊæà? A¥ÜÊÝ
±ÜäÊÜìÁãàiñÜÊæà? CíñÜÖÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ ŸWæY ¿ÞÃÜã WÜÊÜá®ÜÖÜÄÔÆÉ. ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ
¸æÙÜWæY H®ÝÀáñÜá GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Óæãà|.
7.42: ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ… ÃæçÆá Wæãà«ÝÅ ¯Çݪ|PæR BWÜÊÜá®Ü.
7.47: ÊÜááí¨ÜPæR ÖæãÃÜvÜÆá ±ÝÅÃÜí»Ü. B¨ÜÃæ ÃæçÇæÌ ¯Çݪ|¨ÜÈÉ ÖæãñÜá¤
ÊÜÞÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÜÆáÉ ñÜãÃÝo BÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ.
142

143

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

7.50: Ãæç騆 aæç®Üá GÙæ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ.
8.00: GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄWæ aæç®Ü®Üá° GÙæ¿ááñݤÃæ.
8.07: ÃæçÆ®Üá° ÓÜáñÜá¤ÊÜÄ¨Ü ¨æãvÜx WÜáí±æäí¨Üá GÓ…&6 ¸æãàXWæ ¸æíQ ÖÜbcñÜá.
D Zo®æ¿á ŸWæY ÓÜñÜÂÍæãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ñÜívÜÊæäí¨Üá
WÜágÃÝ£Wæ ñæÃÜÚñÜá. A¨Ü®Üá° ""ÓæPÜáÂÆÃ… ËáÐÜ®…'' Gí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. HPæí¨ÜÃæ
ÊÜááí¸æç®Ü Ëáv… væà ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ BPÝÃ… ±ÜpæàÇ…, TÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì ¹.i.
ÊÜXàìÓ… ÖÝWÜã ©Èà±… ±ÜvÜWÝíÊ…PÜÃ… B ñÜívܨÜÈɨܪÃÜá.
""ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ… ÃæçÆá ¯WÜ©ñÜ ÓÜÊÜá¿áQRíñÜ ËÙÜíŸÊÝX ÓÝWÜᣤñÜá¤.
ÖÝWæ ÓÝWÜᣤ¨Üª ÃæçÈWæ ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ ¸æÙÜWæY 8 WÜípæWæ Wæãà«ÝÅ ŸÚ ¸æíQ
ÖÜaÜcÇÝÀáñÜá. ÓܧÚà¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜá PÜãvÜÇæà ÓܧÙÜPæR «ÝËÔ ÓÜᩪ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
ŸÖÜáÍÜ@ D Zo®æ¿á®Üá° Êæã¨ÜÆá ÊÜÃÜ© ÊÜÞw¨Ü᪠Bh…ñÜP… qË. Äkáà qË¿á
ÓܧÚà¿á PÝÂÊÜáÃÝÊÜá®… Wæãà«ÝÅPæR «ÝËÔ ËàwÁã bñÜÅ|WÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Üá,
PÜãvÜÇæà AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. GÃÜvÜá WÜípæ¿á ÊæàÙæWæ ±ÜÅÓÝÃÜ
ÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. Cñܤ ¨ÜãÃܨÜÍÜì®Ü ÓæàĨÜíñæ CñÜÃÜ aÝ®æÇ…WÜÙÜá ñÜÊÜá¾
PÝÂÊÜáÃÝÊÜá®…WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô¨ÜÊÜâ. D ÊÜá«æ A®ÝÊÜá«æà¿á C&ÊæáàÇæãí¨Üá
GÆÉÄWÜã ŸÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. Zo®æ¿á ±ÜÅñÜÂûܨÜÎìWÜÙÝX¨Üª ÓܧÚà¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃݨÜ
A¯Ç… ÊÜáñÜᤠ¯àÆÊÜå… Óæã௠GíŸÊÜÃÜ ÊÜ꣤ ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæÂWÜÙÜ®Üá° B
C&ÊæáàÇ…®ÜÈÉ EÇæÉàUÓÜÇÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ, PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜá ÖÝWÜã £íw £¯ÓÜáWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜᣤ¨Üª AƳÓÜíTÝÂñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ZÐÜìOæÁãí¨Üá
®ÜvæÀáñÜá. AÆɨæ ÊÜááÔÉí ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ¸ÝÆQÁ㟺ÙÜ ÊæáàÇæ PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜá
ÇæçíXPÜ ¨ègì®Ü ®Üvæst PÝÃÜ| Pæãà±æäà©ÅPܤ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜá PÜÃÜÓæàÊÜPÜĨܪ
GÓ…&16 ¸æãàX¿á ÊæáàÇæ PÜÆáÉ ñÜãÃÝo BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Pæã®æWæ ¸æíQ
ÖÜaÜcÇÝÀáñÜá'' Gí¨Üá ËÊÜÄÓÜÇÝXñÜá¤.
C¨Üá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ñÜívÜ ¯àw¨Ü ÊÜÃÜ©. B¨ÜÃæ C&ÊæáàÆ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜÆá BÃÜí¼
Ô¨Ü᪠¿ÞÃÜá, ¿ÞÊÝWÜ GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ ÓܳÐÜrÊÝWÜÈÆÉ. D ŸWæY A¯Ç… ÊÜáñÜá¤
¯àÆÊÜå… Óæã௿áÊÜÃÜ®æ°à ±ÜÅΰԨÝWÜ, ®ÝÊÜâ AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÃÜ©¿á®Üã°
ÊÜÞwÆÉ Gí¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ÖæàÚPæ¿á®Üá° £ÃÜáaÜÇÝX¨æ Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÃÜá.

ÖÝWݨÜÃæ Zo®æ ®Üvæ¨Ü PæÆÊæà ûÜ|WÜÙÜÈÉ ÆûÝíñÜÃÜ g®ÜÄWæ PÜÙÜá×ÓÜÇݨÜ
C&ÊæáàÇ… ÓÜêÑr¿ÞX¨Ü᪠ÖæàWæ? AÐæãrí¨Üá ÎàZÅÊÝX ÓÜáÚÛ®Ü ÓÜÃÜÊÜÞÇæ¿á®Üá°
ÖÜÃÜvÜÆá ¿á£°Ô¨Ü᪠¿ÞÊÜ E¨æªàÍÜPÝRX? ¿ÞÃÜ ×ñÝÓÜQ¤WÝX? A©ÃÜÈ,
PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜá AñÝÂaÝÃÜÊæÓÜX¨ÝªÃæ®Ü°ÇÝ¨Ü 16 ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜááÔÉí ¿ááÊÜ£ GÈÉ
Öæãà¨ÜÙÜá? D ŸWæY ¿ÞÊÜ EñܤÃÜÊÜä CÆÉ. ÓæPÜáÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ EñܤÃÜÊÜä
¸æàQÆÉ. Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¯í©ÓÜÆá ®æ±ÜÊæäí¨Üá ¸æàQñܤÐær.
""2002, ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜ ÃݣŠE®Ü°ñÜ A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° PÜÃæÔPæãívÜ Êæãà©, ×í¨Üã
WÜÙÜ ±ÜÅ£PÝÃÜ ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ ÖÜÓܤûæà±Ü ÊÜÞvܸæàw Gí¨Üá ¯¨æàìÍÜ®Ü ¯àw¨ÜÃÜá.
CíñÜÖÜ ÊÜÞ×£¿á®Üá° ¯àw¨Ü᪠Êæãà© ÓÜí±Üâo¨ÜÈɨܪ ÓÜbÊÜÃæ㟺ÃÜá'' Gí¨Üá
Lp…ÆáP… ±Ü£ÅPæ ±ÜÅ£±Ý©ÔñÜá.
B¨ÜÃæ ®Üv橨æªà®Üá?
1. Wæãà«ÝÅ ¨ÜáÃÜíñÜ ÓÜí»ÜËst PæÆÊæà ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ Cw ÃÝhݨÜÂíñÜ
ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
2. ±ÜÄÔ§£¿á ÊæáàÇæ ¯WÝ CvÜáÊÜíñæ ±æäÈàÓÜÄWæ ÓÜãaÜ®æ ÖæãàÀáñÜá.
3. ±ÜÄÔ§£ E©ÌWÜ°WæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓÜáoár PÜÃÜPÜÇݨÜ
¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…Wæ ñÝÃÜ¨æ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ ÓÝÊÜáã×PÜÊÝX
AíñÜÂÓÜíÓÝRÃÜ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá.
4. Wæãà«ÝŨÜÈÉ ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨æà PÜ´ÜäÂì Ë—Ô¨ÜÃæ, ÊÜáÃÜá©®Ü ÊÜvæãà¨ÜÃÝ,
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜWÜÃÜ, ÓÜŸÃ…PÝíñÝ ÓæàĨÜíñæ ÃÝg嬆 GÆÉ ÓÜãûÜ$¾ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWÜã
PÜ´ÜäÂìÊÜ®Üá° ËÓܤÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜÞa…ì 1ÃÜ ÊæàÙæWæ ÖæaÜãcPÜwÊæá ÃÝhݨÜÂíñÜ
PÜ´ÜäÂì hÝÄ¿áÈÉñÜá¤.
5. ÃÝg ÓÜbÊÜ ÓÜí±Üâo¨Ü ñÜáñÜáì ÓÜ»æ PÜÃæ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å Êæãà©, g®ÜÃÜá
ÍÝí£Àáí©ÃÜáÊÜíñæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
6. ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ E©ÌWÜ° ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±æäÈàÓ…
ÖÝWÜã ËáàÓÜÆá±Üvæ¿á®Üá° ¯ÁãàiÔñÜá.
7. ÎàZÅ ±ÜÅÖÝÃÜ ¨ÜÙÜÊÜ®Üá° PÜÃæÔ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ ÊÜáñÜá¤
Wæãà«ÝÅWÜÙÜÈÉ ¯Áãàg®æ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.

144

145

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

8. AÃæÓæà®Ý ±ÜvæWÜÚWÜã PÜÃæ ¯àw ÓÜãûÜ$¾ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
±ÜÄÔ§£ PæçËáàÃܨÜíñæ ñÜvæ¿áÆá ¿á£°ÓÜÇÝÀáñÜá.
9. «ÝËáìPÜ ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááíhÝWÜÅñÝ PÜÅÊÜáÊÝX ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° ¯ÁãàiԨܪÆɨæ,
GaÜcÄPæ¿á ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üã° ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
10. ´æŸÅÊÜÄ 28ÃÜí¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨Ü Êæãà© Óæà®æ¿á®Üá°
PÜÙÜá×ÔPæãvÜáÊÜíñæ PæãàĨÜÃÜá. HPæí¨ÜÃæ AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉ Óæà®Ý ±Üvæ¿á
¿ÞÊÜ ñÜáPÜwWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ. WÜw¿áÈɨܪ Óæç¯PÜÃÜ®Üá° AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ
ÖÝWÜã ÃÝh…Pæãàp…WÜÚWæ ËÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ PÜÃæñÜÃÜÇÝÀáñÜá.
11. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… ®ÜWÜÃܨÜÈÉÁáà ÊÜÞa…ì 1ÃÜí¨Üá GÃÜvÜá ÓÜãûÜ$¾
±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ Óæà®Ý ñÜáPÜwWÜÙÜ®Üá° ¯ÁãàiÓÜÇÝÀáñÜá.
12. PÜívÜÈÉ WÜáívÜá B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
13. ÊÜááíhÝWÜÅñÝ PÜÅÊÜáÊÝX ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜ®Üá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá.
14. ÓÜbÊÜÃÜá ÖÝWÜã PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÚWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor iÇæÉWÜÙÜ ±ÜÄÔ§£¿á
ÊæáàÇæ ¯WÝ CvÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá.
×àWæ GÆÉ Äࣿá ÊÜááíhÝWÜÅñæWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°
ÓæPÜáÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá, ÊÝ©WÜÙÜá ¨ÜãÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ A¥Üì˨æ? Jí¨Üá
ÊæàÙæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ ŸWæY ¿ÞÊÜ PÝÙÜi¿áã CÃÜ©¨ÜªÃæ AÃæÓæà®Ý
±ÜvæWÜÙÜá, ÎàZÅ ±ÜÅÖÝÃÜ ¨ÜÙÜ ÖÝWÜã Óæà®æ¿á®Üá° HPæ ¯ÁãàiÓÜᣤ¨ÜªÃÜá? WÜágÃÝñ…
Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á A—ÊæàÍÜ®ÜÊÜ®Üá° A«Üì¨ÜÇæÉà ¹oár Êæãà© ´æŸÅÊÜÄ 27ÃÜí¨Üá
Wæãà«ÝÅPæR «ÝËÓÜᣤ¨ÜªÃæ?
CÐÝrX¿áã WÜágÃÝñ… g®ÜÃÜ ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓæPÜáÂÆÃ…ÊÝ©WÜÙÜá
qàPݱÜÅÖÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. C¨Üá WÜágÃÝ£WÜÚWæ ®æãàÊÜâíoáÊÜÞwñÜá.

146

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

±Ü¨Ü±Üâíg
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÖæãÓÜ ±Ü¨Ü±ÜâígWÜÙÜ®Üã° ÖÜáoárÖÝPÜŸÆÉÃÜá.
1. Ô.Gí.: PÝÊÜá®… ÊÜÞ®…(®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©)
2. Ô.Gí.: bà´… ÊÜÞ®…ÓÜrÃ…(CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá).
3.¹.q.: »ÝÃÜñ… oáÊÜÞÃæãà
4. I.q.: Cíw¿á®… pæPÝ°Æi
5. I.q.: Cíw¿Þ oáÊÜÞÃæãà
6. Ë.i. ÊæçŸÅíp… WÜágÃÝñ…

147

27
ÊݨÜQRÚ¨Ü
ÊÝg±æàÀá!
2002, H²ÅÇ…®ÜÈÉ WæãàÊݨÜÈÉ ¹hæ² PÝ¿áìPÝÄ~ ÓÜ»æ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá.
Ë®ÝPÝÃÜ| ñÜÊÜá¾®Üá° PÜoáÊÝX qàQÓÜᣤ¨Üª ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨ÝX ÊÜá®Ü®æãí¨Üá
Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å Óݧ®ÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ
ÃÝià®ÝÊæá¿á®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜÇÝÀáñÜá. H²ÅÇ… 12ÃÜí¨Üá WæãàÊݨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… ×íÓÝ
aÝÃÜ¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.
""»ÝÃÜñÜ¨Ü hÝñÜ£àñÜñæÁáà A±Ý¿á¨ÜÈɨæ GíŸ BÃæãà±ÜWÜÙÜá Cí¨Üá PæàÚ
ŸÃÜᣤÊæ. ®ÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ BÃæãà²ÓÜᣤÃÜáÊÜ D ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ¿ÞÃÜá? D ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ
hÝñÜ£àñÜñæ¿á A¥ÜìÊæà®Üá? ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá PÝÈvÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà D
¨æàÍÜ hÝñÜ£àñÜÊÝXñÜá¤. ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ »ÝÃÜñÜ hÝñÜ£àñÜ
ÃÝÐÜóÊÝWÜÈÆÉ. D ¨æàÍÜPæR BWÜËást A®Ü «ÜËáàì¿áÄWæ AÊÜÃÜÊÜÃÜ ®Üí¹Pæ,
BaÝÃÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÆá, BÃÝ—ÓÜÆá ÊÜááPܤ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÇÝXñÜá¤.
AÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÃÜ㠟ƱÜÅÁãàWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñÝíñÜÄÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜÈÆÉ.
HPæí¨ÜÃæ ŸÇÝñÝRÃÜÊÝX ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜíÓÜ¢£ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉÃÜÈÆÉ.
PæÆÊæäÊæá¾ ÓÜ|¡±Üâor Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÊæ. AÊÜâ PæçËáàÄ ¨æãvÜx £PÝRoWÜÙÜã
BWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ GÆÉ Zo®æWÜÙÜ ÊÜáãÆPæR ÖæãàX ®æãàw¨ÜÃæ AÊÜâ ÖæaÜác£¤ÃÜáÊÜ
AÓÜÖÜ®æ¿á ´ÜÆÊÝXÃÜáñܤÊæ.
WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üv橨ݪ¨ÜÃÜã H®Üá?
148

149

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Jí¨Üá ÊæàÙæ AÊÜÞ¿áPÜ PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° ÓÝŸÃ…ÊÜᣠÃæç騆 ¸æãàXWÜÙÜÈÉ
iàÊÜíñÜÊÝX ÓÜáoárÖÝPÜáÊÜ ²ñÜãÄ ÃÜã²Óܨæ ÖæãàX©ª¨ÜªÃæ WÜágÃÝñ… ×íÓÝ
aÝÃÜÊæà ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ A¨ÝWÜÈÆÉ. PÜÃÜÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜiàÊÜÊÝX ¨ÜÖÜ®Ü
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜPæR PÝÃÜ|PÜñÜìÃÝÃÜá? ÓÜÃÜPÝÃÜ D ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜᣤ¨æ.
WÜãyÜaÜÃÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÊÜÞ×£ PÜÇæÖÝPÜᣤÊæ. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ… ¨ÜáÃÜíñÜPæR Gvæ
ÊÜÞwPæãor ÊÜáãÆ PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. Wæãà«ÝÅ ®ÜíñÜÃܨÜ
×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° SíwñÜ SíwÓÜÇæà¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ¸æãàXWæ ¸æíQ CorÊÜÃÝÃÜá? B
¸æíQ ÖÜÃÜw¨Ü᪠ÖæàWæ?
®ÜÊÜᾨÜá ŸÖÜá«ÜËáàì¿á ÃÝÐÜó. ÖÜÆÊÝÃÜá »ÝÐæWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉÊæ.
J¸æ㺟ºÃÜá Jí¨æãí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° BÃÝ—ÓÜáñݤÃæ. ®ÝÊÜâ ÍÝí£¿ááñÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ
¿áÈÉ ®Üí¹Pæ Cqr¨æªàÊæ. «ÜÊÜáìWÜÚWæ ÓÜÊÜÞ®Ü WèÃÜÊÜ ¯àvܸæàPæí¨Üá ®ÝÊÜâ
®Üí¹¨æªàÊæ. ¿ÞÃÜá PÜãvÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü hÝñÜ£àñÜñæ¿á ŸWæY ±ÜÅΰÓܸÝÃܨÜá. ®ÜÊÜá¾
±ÝÈWæ WæãàÊÝ©í¨Ü WÜáÊÝÖÜq¿áÊÜÃæWÜã »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜá|á¡ Jí¨æà. D ®æƨÜÈÉ
ÊÝÔÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉ Jí¨æà. ®ÜÊÜáWæ «ÝËáìPÜ £àÊÜÅÊݨܨÜÈÉ ®Üí¹Pæ CÆÉ. Cí¨Üá
»ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPæR A£ ¨æãvÜx ¸æ¨ÜÄPæ¿ÞX¨æ. ®Ý®Üá gWÜ£¤®Ü ¿ÞÊÜ ÃÝÐÜóPæR
Öæãà¨ÜÃÜã AÈÉ®Ü BvÜÚñÜ¨Ü aÜáPÝR~ ×w¨ÜÊÜÃÜá EWÜÅ CÓÝÉí »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á
¹àg ¹ñÜᤣ¤¨æÁáí¨Üá ¨ÜãÃÜáñݤÃæ. CÓÝÉí®ÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜááSWÜÚÊæ. Jí¨Üá A®ÜÂ
«ÜËáàì¿áÃÜ ŸWæY ÓÜ×ÐÜá¡ »ÝÊÜ®æ Öæãí©¨æ. ÓÜñÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ñÜáÚ¿á¸æàPæí¨Üá,
±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£, A®ÜáPÜí±Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá ÖæàÙÜáñܤ¨æ.
B¨ÜÃæ Cí¨Üá CÓÝÉí ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ñÜÇæÁáñÜᤣ¤ÃÜáÊÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿áÈÉ ÓÜ×ÐÜá¡ñæWæ
hÝWÜÊæà CÆÉ. AÊÜÃÜá iÖݨ…®Ü PÜÖÜÙæ¿á㩨ݪÃæ. Cw gWÜñܤ®æ°à ñÜÊÜá¾ ×wñÜPæR
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞñܮݰvÜᣤ¨ÝªÃæ. GÇæÉÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáĨݪÃæãà AÇæÉÇÝÉ AÊÜÃÜá
CñÜÃÜÃæãí©Wæ ¸æÃæñÜá Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæR ԨܜÄÆÉ. ñÜÊÜá¾ ñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá° ÍÝí£¿ááñÜÊÝX
±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Ÿ¨ÜÇÝX ¸æ¨ÜÄPæ ÊÜáñÜᤠ»ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ÊÜáãÆPÜ ÖÜÃÜvÜÆá
¿á£°ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. D A±Ý¿á¨Ü ŸWæY gWÜñÜᤠGaæcñÜá¤Pæãíw¨æ. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á
ŸWæY ¯ÆìûÜ$ ñÜÙæ¿ááÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊæí¥Ü NãàÃÜ A±ÜÃÝ«ÜÊæÓÜX¨æÊÜâ Gí¨Üá
gWÜ£¤®Ü ÃÝÐÜóWÜÙÜá A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼ÔÊæ. DWÜ GaæcñÜᤠÓÜíZqñÜÃÝWÜᣤÊæ.

»ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ËÃÜá¨Üœ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜÊÝì®ÜáÊÜáñÜ ÃÜã²ÓÜÆá
¿á£°ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ.
B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ®ÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜᣤ¨æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ
®ÝÊæí¨Üã A®Ü «ÜËáàì¿áÃÜ®Üá° ŸÇÝñÝRÃܱÜwÔÆÉ. ®ÝÊÜâ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá GíŸ
ñÝÃÜñÜÊÜáÂÊÜ®Üã° ÊÜÞwÆÉ. ®ÝÊÜâ ±ÜäiÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá.
B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá JŸº®æà. D PÝÃÜ|PÝRXÁáà »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÅ£Ðæu ÖæaÝcWÜᣤ¨æ''.
D »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ ÊÝg±æàÀá ¿ÞÊÜ PÜvæ¿áã Wæãà«ÝÅ¨Ü ŸWæY ¯©ìÐÜrÊÝX
EÇæÉàUÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÃÝg«ÜÊÜáìÊæà®æíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© A¨Ü®Üá°
±ÝÈÔ¨ÜÃÜá.

150

151

XÇ… Ÿí¨ÜÃÜá WÜágÃÝñ…Wæ:
2002, ÊÜÞa…ì ÖÝWÜã H²ÅÇ… £íWÜÚ®ÜÊÜÃæWÜã E©ÌWÜ°Wæãíw¨Üª ±ÜÄÔ§£¿á®Üá°
Pæã®æWÜã ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜÇÝÀáñÜá. ±Üíhݸ…®ÜÈÉ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° ÖÜ£¤QR¨Üª
Pæ.².GÓ…. XÇ… AÊÜÃÜ®Üá° WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áÊÜÃÜ »Ü¨ÜÅñÝ ÓÜÆÖæWÝÃÜ®ÝX
®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÌñÜ@ Êæãà©¿áÊÜÃæà XÇ…Wæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
2002, Êæáà 2ÃÜí¨Üá A—PÜêñÜÊÝX gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ XÇ… PÜãvÜÇæà
PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃݨÜÃÜá. PÝ®Üã®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜÂÊÜÓ槿á ÓÜÊÜáÓæ¿áíñÜÖÜ ÓÜíQà|ì
±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯»ÝÀáÔ A®Üá»ÜÊÜ C¨Üª XÇ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜaæàÄ, WÜêÖÜ ÓÜbÊÝÆ¿á
ÖÝWÜã ÃÝg ±æäÈàÓ… CÇÝTæ¿á gñæWÜãw PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÜ£¤PÜRÆá
Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá.
""PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜPæR ñæÃæ ¹©ª¨æ. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ…®ÜíñÜÖÜ ÓÜãûÜ$¾ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ
±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ®ÝgãPÝX ¯»ÝÀáÓÜÆá ±æäÈàÓÜÄWæ ñÜÃܸæ࣠¯àvܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ
˨æ. ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ BÁãàWÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÝÃÜá δÝÃÜÓÜáWÜÙÜÈÉ
±æäÈàÓÜÃÜÈÉ ÊÜ꣤±ÜÃÜñæ¿á®Üá° ñÜáíŸáÊÜâ¨Üã Jí¨ÝX¨æ. XÇ… AñÜÂíñÜ WèÃÜÊݯÌñÜ
A—PÝÄ. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü gñæ WÜw¿á®Üá° ÖÜíbPæãíwÃÜáÊÜ WÜágÃÝñ…®ÜíñÜÖÜ ÃÝgÂPæR
XÇ… AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ, ÓÜÖÝ¿á ¨æãÃæñÜÃæ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜıÜwÓÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨Üá
Êæãà© XÇ… ®æàÊÜáPÜÊÜ®Üá° ÊÜááPܤ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá.

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

XÇ… gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ Jí¨æà ÊÝÃܨÜÈÉ ®ÜWÜÃÜ¨Ü ±æäÈàÓ… B¿ááPܤ ².Ô.
±Ýívæ¿áÊÜÃÜ®Üá° WÜágÃÝñ… WÜêÖÜTÝñæ gÊݸݪÄÀáí¨Ü ÊÜááQ¤WæãÚÔñÜá. AÆɨæ
ÊÜááÔÉí A—PÝÄÁ㟺ÃÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áÊÜÃÜ GÃÜvÜ®æà »Ü¨ÜÅñÝ ÓÜÆÖæWÝÃÜÃܮݰX
®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ×íÓÝaÝÃÜ©í¨Ü ®æãí¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá|
ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÓÜãbÔ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá
Êæãà© NãàÑÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜá ¯àvܸæàPݨÜá¨Üá ÓÜíñÜÅÓܤÃÜÆÉ, ±æäÈàÓÜÃÜá B
PæÆÓÜ ÊÜÞvܸæàPÜá. AÐÜrPÜãR "Ô²Ô'¿á 154®æà ÓÜí×ñæ¿áw ÎûÝÖÜì A±ÜÃÝ«ÜPæR
ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° ±Üñæ¤ ÊÜÞw G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓܸæàPݨÜá¨Üá
±æäÈàÓÜÃÜ PÜñÜìÊÜ GíŸ qàPæ PæàÚŸíñÜá.
""®Ý¿á¿ááñÜÊÝX ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ Ô²Ô¿á 154®æà Ë—¿á ÊæáàÇæ
ÓÜÊÝÄ ÊÜÞvÜÆá A—PÝÃÜÊÜ®Üá° ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWÜ ±ÜwÔPæãívÜ Êæã¨ÜÆ ÊÜÂQ¤
Êæãà©¿áÊÜÃæà®ÜÆÉ. Óæãà¯¿Þ WÝí—¿áÊÜÃÜ WÜívÜ 1984ÃÜÈÉÁáà B PæÆÓÜ
ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ 3ÓÝËÃÜ ÔSVÃÜ®Üá° ÖÜñæÂWæç¿áÇÝXñÜá¤. D
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Êæãà©Ááà ÊæáàÆá. ×íÓÝaÝÃÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX 70 ©®ÜWÜÙæãÙÜWæà
G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜÆá ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãorÃÜá. B¨ÜÃæ 1984ÃÜÈÉ
ÓÝÊÜâ ®æãàÊÜâ A®Üá»ÜËst ÔSVÃÜá BÃÜá ÊÜÐÜì PÝ¿á¸æàPÝÀáñÜá. G´…IBÃ…
¨ÝSÈÓÜÆá ÔSVÄWæ AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãqr¨Ü᪠1991ÃÜÈÉ! ÔT… ÖÜñÝÂPÝívÜ¨Ü ŸWæY
±æäÈàÓÜÃÜá ËÍæàÐÜ ñܯTݨÜÙÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼Ô A—PÜêñÜÊÝX ËaÝÃÜOæ BÃÜí¼Ô¨Üáª
BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÝ¨Ü ÊæáàÇæ. C¨Üá 1984ÃÜÈÉ ©ÈÉ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ÊÜáÖݨÜáÃÜíñÜ ÖÝWÜã
WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæãàÈÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜÆÉ. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPݨÜ
AíÍÜÊæí¨ÜÃæ Zo®æ ÖÜÔÃÝXÃÜáÊÝWÜÇæà G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ
ÊÜÞwPæãorÃæ ¯gÊÝ¨Ü A±ÜÃÝ—WÜÙÜ®Üá° ±Üñæ¤ÖÜbc ÎüÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÃÝiàÊ…
WÝí—¿áÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜÆá AÊÜPÝÍÜÊÜ®æ°à ¯àvÜÈÆÉ. BÃÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ AíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜ ¨æãÃæñÜÃÜã ÓÝüWÜÙæà CÆÉÊÝX¨ÜªÊÜâ''. ÖÝWÜíñÜ
ÊÜá®æãàh… ËáñܤDž GíŸ qàPÝPÝÃÜÃæà Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…®ÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ
ŸWæY Jí©ÐÜár ÊæáaÜácWæ¿á ÊÜÞñܮݰw¨ÜÃÜá.
Jí¨Üá ÊæàÙæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ŸWæY qàPÝPÝÃÜÃÜá BÃæãà²ÓÜᣤÃÜáÊÜíñæ

PÜpÝr ¨æÌàÐÜË©ª¨ÜªÃæ 70 ©®ÜWÜÙæãÙÜWæ G´…IBÃ… ¨ÝSÈÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞw
PæãvÜᣤ¨ÜªÃæ?!

152

153

28
Êæãà©Ááí¨ÜÃæ Êæãàw
¯àÊÜâ J²³, ¹w!
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Gí¨æãvÜ®æÁáà ÊÜááS QÊÜâaÜáñܤ¨æ CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÇæãàPÜ.
AÊÜâWÜÙÜ ±ÝÈWæ Êæãà© ÓÝûÝñ… Óæ„ñÝ®Ü. AíñÜÖÜÊÜÄí¨ÜÆã Êæãà©Wæ ÍÜÖÜ»ÝÐ…XÄ
WÜÙÜá ÓÜí©Êæ. Êæãà©¿á®Üá° CÐÜr±ÜvÜáñæ¤àÊæä ¹vÜáñæ¤àÊæäà A¨Üá ¸æàÃæ ÊÜÞñÜá. B¨ÜÃæ
AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ÊÜÞñÜÅ Gí¥ÜÊÜÃÜã ñÜÇæ¨ÜãWÜáÊÜíñܨÜ᪠GíŸ AíÍÜÊÜ®Üá° GÆÉÃÜã
J²³PæãívÜí£¨æ. "pæ„ÊÜå…Õ B´… Cíw¿Þ'¨Ü ±ÜÅTÝÂñÜ AíPÜ|PÝÃÜ ÓÝÌËá®Ý¥Ü®…
I¿áÂÃ… AíPæÉÓæÄ¿Þ ÖÝWæãí¨Üá ÊÜÓÜ᤯ÐÜu ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜáíwԨܪÃÜá.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©: ÊÜááí©®Ü ±ÜūݯÁáà?
CíñÜÖÜ Jí¨Üá ñÜÇæŸÃÜÖܨÜw AÊÜÃÜá wÓæíŸÃ… 2002ÃÜÈÉ ÇæàS®ÜÊæäí¨Ü®Üá°
ŸÃ橨ܪÃÜá. "ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ GÇÝÉ ñæÃÜ®Ý¨Ü qàPæWÜÙÜ®Üã° ËáàÄ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
WÜágÃÝ£®ÜÈÉ A»ÜãñܱÜãÊÜì g¿á ÓݗԨݪÃæ. ŸÖÜÙÜÐÜár ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá ñÜÊÜá¾
ÇæPÝRaÝÃÜ D ÓÝÄ A¨æàPæ ñܱݳÀáñæí¨Üã, ÊÜááí©®Ü ÓÝÄ A²³ñܲ³¿áã Êæãà©
WæÆÉÇÝÃÜÃæí¨Üá ËÊÜÃÜOæXÚ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ¸æàÃæ¿á¨æà ¨ÜƒÑrPæãà®Ü©í¨Ü ®æãàvÜáñæ¤à®æ.
®Ü®ÜWܯÓÜáÊÜ ÊÜáqrWæ ®ÜÃæàí¨ÜÅÊæãà© »ÝÃÜñÜ¨Ü »ÜËÐÜ嬆 ±Üūݯ. D ¸æÙÜÊÜ~Wæ ®Ü®ÜWæ
SáÑ PæãvÜáñܤ¨æÁáà A®Üá°ÊÜâ¨Üá ¸æàÃæ ÊÜÞñÜá. B¨ÜÃæ ËÍæÉàÐÜOæWÜÙÜ®Üá° Êæ„¿áQ¤PÜ
SáÑ¿á ®æÇæWÜqr®ÜÈÉ ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÝŨæàÎPÜ ÊÜáorÊÜ®Üá° ËáàÄ ¸æÙæ¨Ü,
g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üã° ŸWÜÆÈÉÄÔPæãívÜ ñÜÃÜá| ÃÝgPÝÃÜ~Á㟺®Ü®Üá° ñæãàÄÔ
®æãàvæãà|? EÖÜáí. ¹h沿áÇÝÉWÜÈ, A¨ÜÃÜ ÖæãÃÜWÝWÜÈ ÖÝWæãí¨Üá
»ÜÃÜÊÜÓæ¿á ÊÜááSÊæà PÝ|ᣤÆÉ. AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá AÊÜÃÜíñÜÖÜÊÜÄWæ
154

155

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

BÃæãàWÜ嬆 ÓÜÊÜáÓæÂ. BvÝÌ~ ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ A®ÜáÊÜÞ®Ü PÝvÜᣤ¨æ. B¨ÜÃæ 52ÃÜ
ÖæãԤȮÜÈÉÃÜáÊÜ JŸº ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Wæ ÊÜÞñÜÅ PæÆ ¨ÜÍÜPÜWÜÙæà AÊÜPÝÍÜWÜÙÝX
AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ Êæá„aÝb ÊÜáÆXÊæ. WÜágÃÝ£®Ü Ëg¿á ®ÜÃæàí¨ÜÅÊæãà©¿áÊÜÄWæ
±ÜûܨÜÈÉ ÓÝrÃ…XÄ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqr¨æ. ÊÜááÃÜÚ ÊÜá®æãàÖÜÃÜ hæãàÑ¿áíñÜÖÜ
ÊÜÁãàÊ܃¨ÜœÃÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝXÁáà ×í©PÜáRÊÜÈÉ Êæãà© ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÝªÃæ.
ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ CñÜÃÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á ñæWæ¨ÜáPæãívÜ »æ„Ãæãà®…
ÔíW… ÍæàTÝÊÜñ… AÊÜÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜã CÊÜÃÜ ±ÜÅ£ÓÜ–—ì¿ÞXÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÓÜÌíñÜ
ŸÖÜáÊÜáñÜ¨Ü ŸÆ©í¨Ü A—PÝÃÜ ×w©ÃÜáÊÜ Êæãà©¿á®Üá° ¯àÊÜâ ¨æÌàÑÓÜŸÖÜá¨Üá.
B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ Êæäàoá WÜÚPæ¿á ÍÜQ¤¿á®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜÆá BWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ.'
C¨ÜÃæãí©Wæ ¹hæ² ¸æÙÜÊÜ~WæWæ ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üã° A¿áÂÃ…
ËÍæÉàÑÓÜáñݤÃæ.
iÖÝ© EWÜÅÊÝ¨Ü AorÖÝÓÜWæ„¿áᣤÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¹hæ²Wæ "PÜÊÜáá®ÜÇ…'
BXÃܸæàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæÁáà CÆÉ. PÝXìÇ… ÊæáàÇæ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü BPÜÅÊÜá| ÖæàWæ
ÊÝg±æàÀá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR KoáWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqrñæãà A¨æà ÄࣿáÈÉ AûÜÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉ
®Üvæ¨Ü »ÜÁãàñݳ¨Ü®Ý ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜä Êæãà©Wæ ®æÃÜÊÝÀáñÜá A®Üá°ÊÜâ¨Üá A¿áÂÃ…
Aí¸æãà|.
GÆÉÄWÜã ñÜáíŸ AaÜcÄ ÖÜáqrÔ¨Ü᪠ÊÜááí¸æ„®Ü ÎÊÝi ±ÝP…ì®ÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà© »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÝWÜ ÔPÜRíñÜÖÜ ±ÜÅ£QÅÁá. ÎÊÝi ±ÝPÜáì ÎÊÜÓæà®æ¿á
ñæãqrÆá. B¨ÜÃæ 12 g®ÜÊÜÄ 2003ÃÜí¨Üá Êæãà© AÈÉ ÊÜÞ£XÚ©¨ÝªWÜ ×í¨æí¨Üã
PÝ|¨Ü g®ÜÓÝWÜÃÜËñÜá¤. ®æ®Ü²®Ü £hæãàÄÁãÙÜWæ »Ü¨ÜÅÊÝX PÜáÚñÜá¹vÜáÊÜ PÝÃÜÂ
PÜÅÊÜáÊÜä A¨ÝXñÜá¤. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿á ÖæÈPݱÜrÃ… »ÜáËXÚ¿áᣤ¨Üªíñæ
"ÊÜí¨æà ÊÜÞñÜÃÜí' WÝ®Ü Cwà ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®æ°à BÊÜÄÔñÜá¤. Êæà©Pæ¿áÈÉ AÊÜÃÜá
PÜÊÜáÆ¨Ü ¨ÜÙÜWÜÙÜ ®ÜvÜá˯í¨Ü G¨Ü᪟í¨Üíñæ ±ÜÅÊæàÍÜÊÝÀáñÜá. WÝ®ÜNãàÐÜWÜÙÜá,
±ÜpÝQ&¹ÃÜáÓÜáWÜÙÜ ÓÝÌWÜñÜ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæãÈÀáñÜá. AÊÜÃÜá ®æÃ橨ܪ g®ÜÃæ¨ÜáÃÜá
"®Ý¿á¨ÝñÜ', "ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜ', "¨ÜƒÑr¨ÝÀá ±ÜáÃÜáÐÜ' CñÝ© ±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ ±ÜÄbñÜÃݨÜÃÜá. ÊÜÞ£®ÜÆãÉ Êæãà© Gí©®Üíñæ Ëáíb¨ÜÃÜá.
PÝíWæÅÓ… A—®Ý¿áQ¿á®Üá° "CoÈ Qà ¸æàq' AíñÜ QaÝÀáÔ¨ÜÃÜá,"Ëá¿Þ'

ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AíñÜ ÓÜí»æãà©Ô¨ÜÃÜá. C®æ°à®Üá B AÓÝËáWæ B¨ÜÃÜ~à¿á ÊÜÞ®Ü
¯à¿á ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AíñÜ PÜÃæ¿á¸æàPæ? AíñÜ AÇæÉà Jí¨Üá JWÜYÃÜOæ. gWÜ£¤®Ü
EÚ¨æÆÉ ®ÝWÜÄPÜñæWÜÚWæ EÔÃÜáPÜoár£¤¨ÜªÃæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÝWÜÄPÜñæ
EÚ¨ÜáPæãíwÃÜÆá "×í¨ÜáñÜÌ'Êæà PÝÃÜ| AíñÜ WÜiìÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá g®ÜÃÜ®Üá°
ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜ »ÝÐÜ|Êæà BXÃÜŸÖÜá¨Üá; B¨ÜÃæ ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü g®ÜÄí¨Ü aܱݳÙæ
XqrÓÜáÊÜ⩨æ¿áÆÉ, A¨Üá ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ. "AûÜÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉ AÓÜá¯àX¨Ü B
±Üáor¸ÝÇæ¿á ÓÝËWæ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… PÝÃÜ|. B ¸ÝÇæ ¨ÜáWÝìÊÜÞñæ¿ÞX AÊÜñÜÄÔ
AûÜÃÜ«ÝÊÜá¨ÜÈÉ aæÆÉƳor ±ÜÅ£ ÃÜPܤ¨Ü Öܯ¿á ÇæPÝRaÝÃÜÊÜ®Üã° aÜáPݤ ÊÜÞvÜáñݤÙæ'
ÖÝWÜíñÜ Êæãà© BÊæàÍÜ»ÜÄñÜÃÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃæ ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü g®Üñæ
Êæá„ÊÜáÃæñÜá aܱݳÙæ ñÜoár£¤¨ÜªÃÜá!
ÖÝWæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤÇæà A¼Ê܃©œ¿áñܤ ÖæãÃÜÚ¨ÜÃÜá Êæãà©.
"PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÆÃÜ PÜáÄñÜá A¨æÐÜár ±ÜãÊÜìWÜÅÖÜ ²àwñÜÃÝ
X¨ÝªÃæ GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô. ±ÜpæàÆÃÜá £àÄPæãívÝX¯í¨Ü JŸº®æà JŸº ®æÖÜÃÜá
PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜ®Üã DÊÜÃæWæ AÊÜÃÜ g®Ü¾ÓܧÙÜPæR »æàqÀᣤÆÉ. 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ
PÝíWæÅÓÜáÕ ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÆÃÜ®Üá° ÊÜáÃæñæà ¹qrñÜá¤. B¨ÜÃæ aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ
AÊÜÃÜá ®æ®Ü±ÝWÜáñݤÃæ. PÝíWæÅÔÕ®Ü WèÃÜÊÜ ¿ÞñÝÅ PÝÃÜÂPÜÅÊÜá¨Ü ±Ýí±æÉp…®ÜÈÉ
ÊÜÞñÜÅ ÓܨÝìÃ… bñÜÅWÜÙÜá Ëgƒí¼ÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÃÝiàÊ… WÝí—Wæ »ÝÃÜñÜÃÜñÜ°
PæãvÜÊÜÞw¨ÜÃÜá. A¨ÝX ŸÃæãàŸºÄ JíŸñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙæà ¸æàPÝÀáñÜá ÓܨÝìÃ…
±ÜpæàÆÄWæ B WèÃÜÊÜ ÔWÜÆá. AÐærà AÆÉ; A¨ÜPæãRàÓÜRÃÜ ÖæãàÃÝvܸæàPÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£
ŸíñÜá ®ÜÊÜáWæ!'
"®ÜÊÜáWæ B«Üá¯àPÜÃÜ| ¸æàPÜá. ÖÝWÜíñÜ A¨ÜPæãRàÓÜRÃÜ ±ÝÍÝc£ÂàPÜÃÜ| BWܸæàQÆÉ.
ñÜíñÜÅhÝn®ÜÊÜ®Üá° ÖÜÚÛWÜÚWæ Pæãívæã¿ááÂÊÜ A¼ÇÝÐæ ®Ü®Ü°¨Üá. ¯àÃÝÊÜÄ hÝÆÊÜ®Üá°
ÖÜÚÛWÜÚWæ ËÓܤÄst Êæã¨ÜÆ ÃÝgÂÊæíŸ TÝ£ WÜágÃÝ£®Ü¨Üá. 500 ©WÜÙÜÈÉ 700
Q.Ëáà. ±æ„±…WÜÙÜ®æ°Ùæ¨Üá ÓÝŸÃ…ÊÜá£, PÜd… ÖÝWÜã PÝ¥æàÊÝvÜWÜÚWæ ®ÜÊÜáì¨æ¿á
¯àÃÜá~Ô¨ÜÊÜÃÜá ®ÝÊÜâ. D ©®Ü 12 g®ÜÊÜÄ ñÝÀá iàhÝÊÜÞñæ ÖÝWÜã ËÊæàPÝ
®Üí¨ÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü ©®Ü. B ©ÊÜ aæàñÜ®ÜWÜÚWæ ®Ý®Üá ñÜÇæ¸ÝWÜáñæ¤à®æ.'
Êæãà© ÊÝWÜlÄWæ aܱݳÙæWÜÙÜ ÓÜáÄÊÜáÙæ.

156

157

29
WÝ© ÊæáàÇæ
Êæãà©
AÊÜñÜᤠwÓæíŸÃ… 22, 2002. ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÇ… ÓÜ»ÝíWÜ|¨ÜÈÉ ×í¨æí¨Üã
PÝ|¨Ü g®ÜgíWÜáÚÀáñÜá¤. ÃÝg±ÝÆ ÓÜáí¨ÜÃ… ÔíW… »ÜívÝÄ Êæãà©¿áÊÜÄWæ
±ÜÅÊÜÞ|ÊÜaÜ®Ü »æãà©Ô¨ÜÃÜá. Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX PÜíWæãÚÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
¹hæ²¿á ±ÝÈWæ A¨Üá A¨ÜÃÜ ÖæÊæá¾, BñܾWèÃÜÊÜWÜÙÜá ±Üá®ÜÃ…Óݧ²ñÜÊÝ¨Ü ©®Ü.
±Üūݯ ÊÝg±æàÀá, E±Ü±Üūݯ BvÝÌ~, ±ÜûÜ¨Ü A«ÜÂûÜ ÃÝg®Ý¥… ÔíW…,
hÝh…ì ´Ü®ÝìíwÓ…, ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å g¿áÆÈñÝ ÖÝWÜã BÃæÓæÕÓ…
ÊÜááSívÜÃÜá Êæà©Pæ¿áÈÉ ÓÝÇÝX PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. Êæãà© ÊÜÞÂiP…®Ü PÜáÄñÜá
"Cíw¿Þ oávæ' ÊÜááS±Üáo ÇæàS®Ü ±ÜÅPÜqÔñÜá. A¨Ü®Üá° ÓÜ̱ܮ… ¨ÝÓ… WÜá±Ý¤
ŸÃ橨ܪÃÜá.
A¨ÜÃÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæWæ ®ÝÆáR ©®Ü ÊÜááíaæ ®Üvæ¨Ü Êæãà©¿á ±ÜÅaÝÃÜ
ÓÜ»æÁãí¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ.
A¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÝËÃÜ g®ÜÃÜ ÓÜ»æ. A¨ÜÃÜÈɨܪÊÜÃæÆÉ Ê愨ÜÂQà¿á
Ê܃£¤Wæ ÓæàĨܪ ®ÜWÜÃÜÊÝÔWÜÙÜá. WÜívÜÓÜÃÜá, ÊÜá«ÜÂÊÜ¿áÓÜRÃÜá GÆÉÃÜ®Üã° JÙÜWæãíw¨Üª
B ÓÜÊÜáãÖÜ ÊÜááSÂÊÝX ÊÜá«ÜÂÊÜáÊÜWÜìÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜáÊÜíñܨݪXñÜá¤. ÓÝÊÜÞ®ÜÂ
g®ÜÃæ¨ÜáÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üíñæ AÊÜÃæ¨ÜáÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿ÞWÜÇÝÃܨæí¨Üá
Êæãà© ÖæãÓÜ ÖÝ© ×w¿áÆá ÁãàbÔ¨ÜÃÜá. B aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ AÊÜÄWæ
ÖæàÙÜÆá AÊÜPÝÍÜÊæà ÔWÜ©¨Üª A¼Ê܃©œ, ÎûÜ| ÖÝWÜã Pæ„WÝÄàPÜÃÜ|WÜÙÜ PÜáÄñÜá
AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÖæãÃÜoÃÜá. "¸æàvÜ, ¸æàvÜ. C¨æÆÉ ¸æàvÜ. ¯àÊÜâ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ŸWæY
158

159

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜÞñÜ®Ýw!'--&C¨Üá ÓܼPÜÄí¨Ü B ûÜ|PæR Ÿí¨Ü ±ÜÅ£QÅÁá! WÜáí²¯í¨Ü ñÜãÄ Ÿí¨Ü
B ¸æàwPæWæ aܱݳÙæWÜÙÜ »ÜgìÄ ÓÝÌWÜñÜ ÔQRñÜá. A¨Ü®Üá° ÇæàUÓÜáñݤ ¨ÝÓ…WÜá±Ý¤
ŸÃæ¿ááñݤÃæ&"AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü Ê愨ÜÂÊ܃í¨Ü¨Ü ®Üvæ C¨Üá A¼Ê܃©œ A¥ÜÊÝ
»ÜÃÜÊÜÓæWÜÙÜ ÊÜÃÜÓæ¿á aÜá®ÝÊÜOæ AÆÉÊæà AÆÉ A®æã°à¨Ü®Üá° ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáÊÜí£ñÜá¤. A¨Üá
»ÝÊÜ®æWÜÚí¨ÜÇæà ¯¨æàìÎñÜÊÝX¨Üª ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜ ×w¿ááÊÜ ¿áá¨ÜœÊÝXñÜá¤.
B ÓÜíhæ Êæãà© AÐÝrX H®Üã Ëgƒí¼ÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£ ËáàqíW… ®ÜíñÜÃÜÊÜä
Êæãà©¿á g®Ü²Å¿áñæ BWÜÓܨÜñܤ bÊÜáá¾£¤ñÜá¤. »ÜãñÝÃÝ«Ü®æWÜã, ÊÜÂQ¤±ÜãhæWÜã
Pæãíw ÖÝQ¨Üí£ñÜᤠÊæãà© ¿áÍÜÓÜáÕ. AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ BñÜ®Ü PÜáÄñݨÜ
¨æÌàÐÜ Öæbc¨ÜÐÜãr Cñܤ WÜágÃÝ£®ÜÈÉ BñÜ®Ü g®Ü²Å¿áñæ ÇæPÜRñܲ³ iX¨ÝvÜᣤñÜá¤.
wÓæíŸÃ… ÖÜ©®æ„¨ÜPæR ¿ÞÊÝWÜ ¹hæ²Wæ »ÝÄ ŸÖÜáÊÜáñÜ JÈÀáñæãà B
ûÜ|©í¨ÜÇæà Êæãà© BÃÝ«Ü®æ¿á ÊÜáã£ì¿ÞX¹orÃÜá. Êæãà© ÊÜÂQ¤ñÜÌ JŸº
EWÜÅ ×í¨Üã ÃÝÑóà¿áÊÝ©Àáí¨Ü B¨ÜÍÜìÊÜá¿á ÊÜÂQ¤¿ÞX WÜágÃÝ£®ÝaæWÜã
ÊݲÔñÜá.'
ÓÜ̱ܮ… ¨ÝÓ…WÜá±Ý¤ ±ÜÅPÝÃÜ Êæãà© Ëg¿á ×í¨ÜáñÜÌ¨Ü WæÆáÊÜâ Gí¨Üá¹orÃæ
H®Üã ÖæàÚ¨ÜíñÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
»ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° ËÃæãà—ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ×í¨Üá IPÜÂñæ ¨æãvÜxÊÜáor¨ÜÈÉ
PæÆÓÜ ÊÜÞwñÜá¤. ÖÝWæÁáà Wæãà«ÝŨÜÈÉ ŸÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü A®ÜáPÜí±ÜÊÜä
A¨ÜÃÜÈÉñÜá¤. C¨Ü®Üá° ñÜÚÛ ÖÝPÜÆá BWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. AÆɨæà Cí©ÃÝ WÝí— ËÐÜ¿á
¨ÜÈÉ JÊæá¾ ¯ÃÜã²ÓÜƳqr¨Üª, ¨ÜƒyÜ ®Ý¿áPÜñÜÌPæR ¿áÍÜ ÔWÜáÊÜâ¨æíŸ AíÍÜÊÜ®Üá° Êæãà©
C®æã°Êæá¾ ¨Üƒ{àPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ¨ÝÓ…WÜá±Ý¤ ñÜáíŸ ÓܳÐÜrÊÝX EÇæÉàUÓÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ
&"±ÜPÝR Ó愨ݜí£PÜ ñÜÙÜÖÜ©¿á ÊæáàÇæ Óæ|ÓÜƳor HPÜÊæáàÊÜ aÜá®ÝÊÜOæ C¨ÝXñÜá¤.
®Ý¿áPÜñÜÌÊæà CÈÉ®Ü ¯gÊÝ¨Ü CÍÜãÂ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Êæãà©Wæ ±ÜÅ£Óܳ—ìWÜÙæà
CÃÜÈÆÉ. ±ÜûÜ¨Ü CŸºÃÜá ÊÜáÖÝ®… ®Ý¿áPÜÃÝ¨Ü ÊÝg±æàÀá ÖÝWÜã GÇ….Pæ. BvÝÌ~
CÊÜÃÜáWÜÙÜ ÖæÓÜÃæà ±ÜÅÓݤ±ÜÊÝWÜÈÆÉ. C®Üá°, Êæãà© G¨ÜáÃÝÚ¿ÞX¨Üª PÝíWæÅÓ…®Ü
ÍÜíPÜÃ…Ô®…Ø ÊÝNàÇÝ AÊÜÃÜíñÜã hÝ£ ®Ý¿áPÜ GíŸÐÜrPæRà ÔàËáñÜÃÝX¹orÃÜá.
Óæãà¯¿Þ WÝí— ÖæãÃÜX®ÜÊÜÃÝXÁáà EÚ¨ÜáÖæãà¨ÜÃÜá.'
Êæãà© Ëg¿á ÖæàWæ Jí¨Üá Êæ„¿áQ¤PÜ ËPÜÅÊÜáÊÝXñæã¤à A¨æà ÊæàÙæWܨÜá

WÜágÃÝ£WÜÙÜ ËÃæãà«Ü¨Ü ÓܳÐÜr ¨ÝSÇÝ£¿áã BXñÜá¤. BíWÜÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá
AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜ£ÄPܤÊÝX b£ÅԨܪPæR Pæãor ©or EñܤÃÜÊÝXñܤ¨Üá. ÓÜ̱ܮ…¨ÝÓ… WÜá±Ý¤
B ŸWæY ŸÃæ¿áÊÜâ¨Ü®Üã° ÊÜáÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. "WÜágÃÝ£®ÜÈÉ G¨Üª Êæãà© Êæá௿Þ
ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ g®ÜÃÜ —PÝRÃÜ¨Ü PæãàÃÜÓ…. ÓÝÊÜޮܠWÜágÃÝ£Á㟺 Ë®ÝPÝÃÜ|ÊÝX
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨Ü AñÝÂaÝÄ, PæãÇæWÜvÜáPÜ Gí¨æÆÉ PÜÃæÔPæãívÜá AÊÜÊÜÞ¯ñÜ®ÝX
G¨æWÜãw®æãÙÜWæ PæãÅà«ÜÊܯ°oárPæãívÜá ¹X¿ÞX¨Üª. ÖÝWæãí¨Üá PæãÅà«ÜPæR
PÝ®Üã¯®Ü ÊæãÖÜÃÜá CÆÉ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃܨÜá PÜá©¿áᣤ¨Ü᪨Üá PÜoá ÊÝÓܤÊÜ'.
A¨Ü®Üá° ÓÜ̱ܮ… ¨ÝÓ…WÜá±Ý¤ ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ& "ÍÜŸªWÜÙÜ ÓÜÊÜáÃÜ WæÆÉÆá ñÜÖÜñÜ×ÓÜᣤ¨Üª
ÓæPÜáÂÆÃ… Cíw¿Þ, BÊæàÍÜ Öæ㣤¨Üª WÜágÃÝ£WÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Óܨæà ÊÜáá®Ü°væÀáñÜá.
AÊÜÃÜá Êæãà©¿áÇæãÉŸº ÍÜá¨Üœ ŸívÝ¿áWÝÃܮܮÜá° PÜívÜáPæãívÜÃÜá. Êæãà© ÓÜÖÜ
ÊÜWÜì ÓÜíZÐÜì¨Ü ËÃÜá¨Üœ Óæ|ÓÜᣤ¨Üª. WÜágÃÝ£®ÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ¨Ü᪠ËÓæã–àqÓÜÇæí¨æà
PÝ¿á᪠PÜáÚ£¨Üª Jí¨Üá Óæã–àoÊÜÐærà'.
WÜágÃÝ£®ÜÈÉ BX¨Ü᪠×í¨ÜáñÜÌ¨Ü "Äà ±ÝÂPæàh…' AíñÜ "Cíw¿Þ oávæ'¿á
A¨æà ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅ»Üá aÝÊÝÉ ŸÃæ¿ááñݤÃæ. A¨Üá »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á ËÃÜá¨Üœ¨Ü
BPæãÅàÍÜÊÝXñÜá¤. CíXÉÐ… Ëáàw¿ÞWÜÙÜ ±ÝÈWæ A¨Üá A¥æ„ìÔPæãÙÜÛÇÝWܨÜ
ÓÜíWÜ£. Cñܤ D ¥ÜÃÜ¨Ü A¼±ÝÅ¿áWÜÙæÆÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜᣤ¨ÜªÃæ wÓæíŸÃ… 17ÃÜí¨Üá
¹hæ² ±ÝÈìÊæáíoÄ ±Ýqì¿á®Üá°¨æªàÎÔ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá Bw¨Ü ÊÜÞñÜá
ÊÜááSÂÊݨÜá¨ÝXñÜá¤. "ŸÖÜÙÜÐÜár ÊÜáí© ®ÜÊÜá¾®Üá° PæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ
©®ÜWÜÙÜÆãÉ Wæãà«ÝÅ ÊÜÞ¨ÜÄ A®ÜáÓÜÄÓÜÈ©ªàÃÝ AíñÜ. ®Ý®ÜÊÜÄWæ PæàÙÜáñæ¤à®æ,
"ÖÝWݨÜÃæ AÊÜÃÜá ÊÜáñæã¤í¨Üá Wæãà«ÝÅ Zo®æ ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜáñݤÃÝ?' ®Ü®ÜWæ ñÜáíŸ
¨Üá@S ñÜÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áÊæà®æí¨ÜÃæ Wæãà«ÝÅ Zo®æ ŸWæY ÊÜááÔÉí ÓÜÊÜáá¨Ý¿á©í¨Ü
AÐÝrX ËÐݨÜÊæà ÊÜÂPܤÊÝWÜᣤÆÉ. D ûÜ|¨ÜÈÉ PÜãvÜ ¿ÞÃæ㟺ÃÜá ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá,
Wæãà«ÝŨÜÈÉ ®Üv橨Ü᪠ñܱÜá³. C®Üá° ÊÜááí¨æ JpÝrX ¸ÝÙæãà| G®Üá°£¤ÆÉ.'
ÊÝg±æàÀá ÖæàÚ¨Üíñæ C¨Üá ŸÄà ÊÜááÔÉí ÊÜá®ÜÔ§£WÜÐærà ÔàËáñÜÊÝXÃÜÈÆÉ.
Wæãà«ÝÅ Zo®æ¿á ŸWæY ÓæPÜáÂÆÄÓÜrÃÜ Cwà ±Üvæ ©ÊÜÂÊÜåè®Ü ñÝÚñÜá¤. ÓæãàWÜÇÝw
ÓæPÜáÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá° ©PÜáRñܲ³ÔñÜá¤. WÜágÃÝ£®Ü WÜÆ»æWÜÚWæ PÝÃÜ|ÃÜá
ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÆÉ; Êæãà© Gí¨Üá ÍÜíQÓÜáÊÜí£ñÜᤠÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ±ÜÅaæãà¨Ü®æ.

160

161

30
ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPݨÝWÜ
AÊÜÃÜá ÊÜááWÜáÊÜÞ¾X CÃÜᣤÃÜÈÆÉ
Êæãà© ÊÜÞ£®Ü ÊÜáÆÉ. aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñ… AÓæí¹É Êæã¨ÜÆ
¸ÝÄWæ ÓÜ»æ ÓæàĨÝWÜ Êæãà© ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü Äà£Àá¨æ¿áÆÉ... A¨Üá AÊÜPÝÍÜÊÝ©
ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü ÊÜááSPæR AÓÜvæxÀáí¨Ü EX¨Ü ÖÝXñÜá¤. B ©®Ü¨Ü aÜaæì¿áÈÉ
WÜágÃÝñ… WÜÆ»æ ®Üvæ¨ÝWÜ ±æãÈàÓÜÃÜá ÓÜáÊÜᾯ¨ÜªÃæàPæ GíŸ ÊÝ¨Ü ÖÜáqrPæãíwñÜá.
GÆÉÃÜíñæ A¨ÜPæãRí¨Üá ËaÝÃÜOæ¿á B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔ ÊæáñܤWÝX ¹vÜŸÖÜá©ñÜá¤
Êæãà©. EÖÜáí, A¨Üá Êæãà©¿á hÝ¿áÊÜÞ®ÜÊæà AÆÉ. AÊÜñÜᤠñÜáíŸ
¨ÜƒyÜÊÝX ÓÜÊÜáÓܤ ±æãÈàÓ… ±Üvæ¿á ±ÜÃÜ ÊݨÜPæR ¯íñÜá¹qr¨ÜªÃÜá Êæãà©. ÊÜÂíWܨÜ
dÝqÁáàoá ×w¨æà ÊÜÞ£Wæ Êæã¨ÜÈorÃÜá. "®Ü®ÜX¨Üá WæãñݤWܸæàQ¨æ. HPæ ®ÜÊÜá¾
ÓÜíÓÜñ… ÓܨÜÓÜÂÃÜá APÝÃÜ|ÊÝX ÓÜáoár ÓÝÊܮܰ²³¨Ü 58 g®ÜÃÜ PÜáÄñÜá H®æãí¨Üã
ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÆÉ? AÊÜÃÜÈÉ 40 g®Ü ÊÜááWÜœ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ÖÝWÜã ÊÜáPÜRڨܪÃÜá.
C±Ü³ñæàÙÜá ´æŸÅÊÜÄ¿áí¨Üá Zqst B 58 ÓÝÊÜâWÜÙÜá CñÜÃÜ ÓÝÊÜâWÜÚí¨Ü
¸æàÃæ¿ÞX ¯íñÜá¹vÜáñܤÊæàPæ? ®Ü®ÜWÜíñÜã A¥ÜìÊÝWÜᣤÆÉ. A¨æàPæ WÜágÃÝñÜá
±Ü¨æà ±Ü¨æ qàPæWæãÙÜWÝWÜᣤ¨æ? ®Ý®Üá D ¨æàÍܨæ¨ÜáÃÜá ÖæàÙÜᣤ¨æªà®æ, ®Ý®Ý
PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÊÜááí©oárPæãívÜá WÜágÃÝñÜ®Üá° ñÜábfàPÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°Êæäí¨Üá
ŸÖÜáPÝÆ©í¨Ü ®Üvæ¿áᣤ¨æ. C¨Üá ¯gPÜãR PÝÙÜiÊÜ×ÓܸæàPÝ¨Ü ËÐÜ¿á. ÓÜãÃÜñ…
A¨æí¨æãà ±æÉàW… ÊÜÞÄÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨ÝX¨æ. CÐÝrX¿áã ÓÜãÃÜñ… gWÜ£¤®Ü
¨ÜƒÑr¿áÈÉ PÜáTÝÂñÜÊæ¯Ô ¹qr¨æ. WÜágÃÝ£®Ü ÊÜáãÇæÁãí¨ÜÃÜÈÉ B©ÊÝÔWÜÙÜá
ÖÝWÜã QÅÎc¿á®Ü°ÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¨Ü ÓÜ|¡ WÜÆ»æWæ Ÿ|¡ Pæãoár WÜágÃÝ£Wæ »æàq
162

163

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

¯àvÜÈPæRà AÁãàWÜÂÊÝ¨Ü AÃÝgPÜ ÃÝg GíŸ bñÜÅ| ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ. B¨ÜÃæ
£Ú¨ÜáPæãÚÛ, WÜágÃÝñ… AÊÜáÃÜ. WÜágÃÝ£®Ü JÙÜWæãí¨Üá ÓÜã–£ì C¨æ¿áÆÉ,
A¨ÝÂÊÜ£¤WÜã ÓÝ¿áÇÝÃܨÜá. ®ÜÊÜᾨÜá WÜw¿áíbX®Ü ÃÝgÂ. ¿ÞÊÜñÜ㤠®ÜÊÜá¾
Êæá„ÁáÇÝÉ PÜOÝ¡XÃܸæàPÜá. ÖÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà GPæ& 56 Ÿí¨ÜãPÜáWÜÙÜ®Üá°,
²ÓÜã¤Ç…WÜÙÜ®Üã° ÖÝWÜã BÃ….w.GP…Õ.WÜÙÜ®Üã°, ÄÊæãàp…, ÃæwÁãà ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙÜ®Üá°
®ÝÊÜâ Jí¨æà ÊÝÃܨÜÈÉ ÊÜÍܱÜwÔPæãíw¨æªàÊæ. ®ÜÊÜÓÝÄ iÇæÉ¿á ÊÜá¨ÜÅÓÝÊæäí¨ÜÃÜ
ÊÜåèÈÌ ŸÚ ±ÜÅaæãà¨Ü®ÜPÝÄ ÓÝ×ñÜÂ, ÓÜãûÜŒ¾ ®ÜûæWÜÙÜá, Óæã–àoPÜWÜÙÜá CÊæÆÉ ¨æãÃÜQÊæ.
®ÜÊÜá¾ ÃÝg ¯Ðæà—ñÜ ÔËá¿á ÓÜíaÜáWÜÙÜ®æ°ÆÉ Ÿ¿áÈWæÙ橨æªà AÆɨæà A¨ÜÃÜ
®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác ÊÜááSívÜÃÜ®Üá° ×w¨Üá PÜí¹ G~ÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ. C¨ÜÄí¨ÝX
ÃæãbcW橪ÃÜáÊÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®Ý ÓÜíZo®æWÜÙÜá ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw ®ÜÊÜá¾ ±æäÈàÓÜÃÜ
ÊÜá®ÜÓ槌„¿áìÊÜ®Üá° ÖÝÙÜáWævÜÊÜÆá ÖæãíaÜáÖÝQ PÜáÚ£Êæ. CíñÜÖÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ
±æäÈàÓÜÃÜ gñæXÃܸæàPݨÜ᪠WÜágÃÝ£®Ü EÚ訆 ¨ÜƒÑrÀáí¨Ü A£ÊÜááSÂ. GÇÝÉ
gÊݸݪÄWÜÙÜ®Üá° ÖæãñÜá¤PæãÙÜÛÆá ®Ý®Üá ñÜ¿ÞĨæªà®æ. ®Ý®Üá ñܱÜá³ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨æà
Öè¨Üá Gí¨Ý¨ÜÃæ WÜÆáÉWÜíŸ HÃÜÆã Ԩܜ. B¨ÜÃæ ±æãàÈÓ… ±ÜvæWÜÙÜ®Üá°
®Ý®Üá ¹oárPæãvÜÇÝÃæ. ®ÜÊÜá¾ ÃÝg¨ÜÈÉ ÍÝí£ ®æÇæÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX AËÃÜñÜ
ÍÜÅËáÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜá' Gí¨Üá ¯ÃÜWÜìÙÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá Êæãà©.
Pæã®æ¿á¨ÝX ±Ü¨Ü嬆 ÓÝÇæãí¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãívÜá ÊÜÞñÜá ÊÜááXst Êæãà©
"ÊÜááS ÓæãorXÃÜŸÖÜá¨Üá ¯g. ÖÝWÜíñÜ ÓÜñÜ ÖæàÙܨæà CÃÜÆá PܮܰwWÝWÜáÊÜâ©ÆÉ'
AíñÜ EÔÃæÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá!
CÐÝrX¿áã Êæãà© Öæàڨܪ®Üá° PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÂÊÜ«Ý®ÜÊæà ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚXÃÜ
ÈÆÉ. g®ÜÊÜÄ 6, 2003ÃÜ "Cíw¿Þ oávæ' ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°
"ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜãÂÓ…ÊæáàPÜÃ…' AíñÜ PÜÃæÀáñÜá. B¨ÜÃܨÜá ®æàñÝÂñܾPÜ ®æÇæ¿á¨ÝªXñÜá¤.
A¨Üá ñܮܰ¨æà B¨Ü »ÝÐæ¿áÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° gÃæ©ñÜá¤. A¨ÜÃÜ ±ÜÅ£¯—
GÓ…. ±ÜÅÓܮܰÃÝg®… ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜÊÜ®æ°à ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ& "Êæãà© Jí¨Üá AÇæ¿ÞX,
ËaÝÃÜÊÝX ÃÝgQà¿á¨Ü ÊÜáãƹí¨Üá˯í¨Ü g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜWÜÙÜ®Üá° G£¤¹qr¨ÝªÃæ'
AíñÜ ÍÜáÃÜá ÊÜÞvÜáñݤÃݨÜÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° gÃæ¿ááÊÜâ¨Ü®æ°à AÊÜÃÜá
E¨æªàÍÜÊÝXÄÔPæãívÜí£ñÜá¤. "®æãàw BñܮܮÜá°. ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü WÜÊÜá¯Ô. ñÜáíŸ

ÓÜÊÜá¿á¨ÜÊÜÃæWÜã BñÜ ÖÜñܤÃÜÈÉ C®æã°Ÿº®ÝX ÓÝÊÜޮܠÃÝgPÝÃÜ~¿áí£¨Üª.
Pæã®æWæãí¨Üá ©®Ü EÚ¨æÇÝÉ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜíñæ BñÜ®Üã JŸº ÊÜááSÂÊÜáí£Å
G¯ÔPæãívÜ. CÊÜ£¤Wæ BñÜ ŸÄà Êæãà©... C¨æãí¨Üá ÖæÓÜÃÜá ÓÝËÃÝÃÜá ÊݨÜWÜÙÜ®Üá°
G¹ºÓÜᣤ¨æ, AÓÜíS E®Ý¾¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝQ¨æ, ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ±ÜáoWÜÙÜ®Üá°
BÊÜÄÔPæãíw¨æ, BPæãÅàÍÜWÜÙÜ®Üá° Öæãvæ¨æ¹ºÓÜᣤ¨æ...' Gí¨Üá ŸÃæ¿ááÊÜ
±ÜÅÓܮܰÃÝg®… ±ÜÅPÝÃÜ ÓÝŸÃÜÊÜᣠÃæ„Æ®Üá° ÓÜáqr¨Ü᪠"CÓÝÉËáP… Íæãà' BXñÜá¤.
¹à©XÚ¨Ü ×í¨ÜáWÜÙÜÈÉ ¼à£ ÖÝWÜã ñÜÙÜÊÜáÙÜWÜڨܪÊÜâ. A¨Ü®Üá° ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ
ñÜ®ÜWæ ¸æàPݨÜíñæ ŸÙÜÔPæãíwñÜá. ×àWæ ÖæàÙÜáñݤ Êæãà© Êæáà騆 BÃæãà±ÜWÜÙÜ®Üá°
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáñݤÃæ&"BñÜ WÜágÃÝ£®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á®Üá° »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ÊæáàÈ®Ü
Ãæ´æÃæívÜÊÜå… BX ŸÙÜÔPæãívÜ. BñÜ ±ÝŨæàÎPÜ g®ÜÊÜá®Ü°Oæ¿á®Üá° ¿ÞbÓÜÇæà
CÆÉ. Ÿ¨ÜÈWæ Ëá¿Þ ÊÜááÐÜÃÜÅ´… GíŸ PÜÊÜÞívÜÃ…®Ü ÊæáàÇæ ¿áá¨Üœ ÓÝÄ ñܮܰ®Üá°
ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ×àÃæã BXÔPæãívÜ.' CíñÜÖÜ EÇæÉàSWÜÙÜ®æ°à B«ÝÃÜÊÝXoárPæãívÜá
˨æàÎ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá Êæãà©¿á®Üá° b£ÅÔ¨ÜÊÜâ. ÊÜÞa…ì 3, 2003ÃÜ ®ÜãÂÓ…ËàP…
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° 1930ÃÜ ´ÝÂÔÓ…r gÊÜáì¯ ÖÝWÜã CoÈWÜÚí¨Ü ±ÜÅ»ÝËñܮݨÜ
ÊÜÂQ¤ AíñÜ ËÊÜÄÔñÜá.
»ÝÃÜñÜ¨Ü ÓæPÜáÂÆÄÓ…rWÜÚWÜã A¨æà ¸æàPÝXñÜá¤.

164

165

31
C¨Üá ŸÄà ®Ü®æã°Ÿº®Ü ®æãàÊÜÆÉ
I¨Üá Pæãàq g®ÜÃܨÜáª!
Aí¨Üá Êæáà 1, 2003. WÜágÃÝñ… ñܮܰ 43®æà ÓݾÃÜPÜ ©®ÜÊÜ®Üá° BaÜÄÔPæãíwñÜá.
AÊÜñÜᤠÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© WÜágÃÝ£WÜÚWæ ÓÜí¨æàÍÜ ¯àvÜáñݤÃæ.
A¨ÜÃÜÈÉ ¨ÜíWæWÜÚí¨Ý¨Ü WÝ¿áWÜÙÜ®Üá° ÊÝÔ ÊÜÞw, ÍÝí£ ®æÇæÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá
g®ÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ¿ÞbÓÜáñݤÃæ. PÝ®Üã®Üá ñܮܰ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ
AÊÜÃÜá ¼ñܤÄst ÓÜí¨æàÍÜ ×àX¨æ&""®ÝËàWÜ 42 ÊÜÐÜìWÜÙÜ A¼Ê܃©œ ¿ÞñæÅ¿á®Üá°
±ÜãÃæ„Ô¨æªàÊæ. D ±Ü¿á|¨ÜÈÉ A®æàPÜÃÜá WÜágÃÝ£WæãàÓÜRÃÜÊÝX ÖÜáñÝñܾÃÝX¨ÝªÃæ.
D ®ÜvÜáÊæ WÜágÃÝ£®Ü Bñܾ WèÃÜÊÜ G¨Üáª¯í£¨æ. C£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ WÜágÃÝ£®ÜÈÉ
PæãàÊÜááWÜÆ»æWÜÙݨÜÊÜâ. A®æàPÜÃÜá C¨ÜÄí¨Ü Öݯ A®Üá»ÜËÔ¨ÜÃÜá. WÜágÃÝñÜá
ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ¿á®æ°à ÊÜáÃæ£ñæ¤à®æãà AíñÜÆã A¯°ÔñÜá. DWÜ AÊÜ®æ°ÆÉ £ÃÜáX
±Üvæ¿á¸æàPÝ¨Ü ñÜáñÜáì C¨æ. g®ÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ËÍÝÌÓÜ Ê܃©œÓÜáÊÜ PæÆÓÜ DWÜ
BWܸæàQ¨æ. WÜágÃÝñÜ®Üá° A±ÜTÝ£WæãÙܱÜwÓÜáÊÜ ÓÜíaÜá ÖæOæ¿áƳqr¨æ. ¿ÞÄWÜã
®ÜÊÜá¾ ®æãàÊÜâ A¥ÜìÊÝWÜᣤÆÉ. ÍÜÊܱÜÄàûæ¿áÇæÉà ÖæaÜác EñÜáÕPÜÃÝXÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾
qàPÝPÝÃÜÃÜá ÍÝí£ ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ Pæ„hæãàwÓÜÇÝÃÜÃæà?
C¨Üá ŸÄà ®Ü®æã°Ÿº®Ü ®æãàÊÜÆÉ; I¨Üá Pæãàq g®ÜÃܨÜáª.
WÝÚ ÓÜᩪWÜÙÜá ÓÜáñæ¤ÆÉ ñæàÇÝvÜᣤÊæ. ±ÜÅ£©®ÜÊÜä PÜÃܱÜñÜÅWÜÙÜá AaÝcWÜᣤÊæ.
AÊÜÃÜ®Üá° ®Üퟸæàw. WÝÚ ÓÜᩪWÜÚWæ QËWæãvܸæàw. ®ÝÊÜâ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËÍÝÌÓÜ
ñÜÙæ¿á©¨ÜªÃæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨æà PÜÐÜrÊÝX¹vÜáñܤ¨æ. ®ÝÊÜâ ÊÜÐÝìíñÜÃÜWÜÚí¨ÜÆã
JqrWæà Ÿ¨ÜáPÜáñݤ Ÿí©¨æªàÊæ. B A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ®Üí¹. PæÆ ÍÜQ¤WÜÙÜá WÜágÃÝñÜ®Üá°
166

167

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÊÜááXÓÜÇæí¨æà PÜáÚ£Êæ. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿áw AÊÜÃÜá BÍÜÅ¿á ±Üv橨ݪÃæ. B¨ÜÃæ
AÊÜÃÜ PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæ PæÆÊæà ÓܧÙÜWÜÚWæ ÔàËáñÜÊÝX¨æ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ
±ÜÅñæÂàQÔ AíñÜÖÜ ÍÜQ¤WÜÙÜá JŸºíq¿ÞWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvܸæàPÜá. Jí¨Üá ÓÜÊÜÞgÊÝX
®ÝÊæÆÉ JWÜYpÝrWܸæàPÜá. PæÆ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà ±ÜÄÔ§£ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñܤ¨æ. ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü
Ÿ¨ÜáPÜᣤÃÜáÊÜ g®ÜÓÜÊÜáãÖÜ¨Ü C®æã°í¨Üá ŸWæ¿á bñÜÅ|ÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ A¼ÇÝÐæ
®Ü®Ü°¨Üá. I¨Üá Pæãàq ±ÜÅhæWÜÙÜá JpÝrX G¨Ü᪠¯íñÜá gWÜ£¤®æ¨ÜáÃÜá BñܾËÍÝÌÓÜ©í¨Ü
ÖæàÙܸæàPÝX¨æ, ¯àÊÜâ b£ÅÔÃÜáÊÜ ®ÜÊÜáã®æ¿á g®ÜÃÜá ®ÝÊÜÆÉ Gí¨Üá. ËPæãà±Ü
G¨ÜáÃÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ÓÜÖÜ Jí¨Üá Pæãàq C±Ü³ñÜᤠÆûÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ±ÜÄàûæWæ
ÖÝgÃݨÜÃÜá. A¨ÜPÜãR ÓÜÖÜ ËÃæãà«Ü G¨ÜáÃÝÀáñÜá. A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ¨Ýq¨æÊÜâ.
˨ݦìWÜÙÜ »ÜËÐÜ ÖÝÙÝWܨæà CÃÜÆá ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü GÆÉ PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°
®ÝÊÜâ ñæWæ¨ÜáPæãívæÊÜâ. ×í¨ÜáWÜÙÜá ±Üá|ÂûæàñÜÅ ¨ÜÍÜì®Ü©í¨Ü ×í£ÃÜáX¨ÝWÜ ¿ÞÊÜ
ÓÝÌWÜñÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æãà A¨æà Ä࣠ÖÜh… ¿ÞñæÅÀáí¨Ü ×í£ÃÜáX¨ÜÊÜÃÜ®Üá°
ÖÜÚÛWæ ÖÜÚÛÁáà A¼ÊÜޮܩí¨Ü ŸÃÜÊÜÞwPæãíwñÜá. C£¤àaæWæ 7000 ÖÝiWÜÙÜá
×í£ÃÜáX¨ÜÃÜá ÖÝWÜã 800 ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ WèÃÜÊݨÜÃÜWÜÙæãí©Wæ ŸÃÜÊÜÞw
PæãívÜÃÜá. ÓÜÊÜÞg¨Ü WÜ|ÂÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá®æWÜÚWæ PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. ÊæãÖÜÃÜí
BaÜÃÜOæWæí¨æà 1000 g®ÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜWæ PÜÃæ¨æã¿áÂÇÝÀáñÜá. 18,000 ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ
GÇÝÉ ÊÜWÜì¨Ü g®Ü ÖæãàÚ¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. ÖÜá~¡Êæá¿á ©®Ü ÆûÝíñÜÃÜ
g®ÜÃÜá ¨ÝPæãàÃ… ÖÝWÜã Aí¸ÝiWÜÚWæ PÝÆ°wWæ¿áÈÉ ¿ÞñæÅ Pæ„WæãívÜÃÜá.
ÎÊÜÃݣŠÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ X®ÝìÃ…®ÜÇæãÉí¨Üá hÝñæÅ ®ÜvæÀáñÜá. ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü
A¨ÜPæR »æàq ¯àw¨ÜªÃÜá. BWæÆÉ ÍÝí£ÀáñÜá¤. ±ÜÅûÜៜ ±ÜÄÔ§£¿áÇæÉà 1700 ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ
aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. ±ÜÅ£ÍÜñÜ 75 g®ÜÃÜá ÊÜáñܨݮܨÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜÃÜá. ¿ÞÊÜ
A®Ü±æàüñÜ Zo®æWÜÙÜã ®Üvæ©ÃÜÈÆÉ. Cwà ¨æàÍܨÜÈÉ GÇÝÉ WÝÅÊÜá±ÜíaÝÀá£WÜÚWÜã
aÜá®ÝÀáñÜ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá ÃÝg WÜágÃÝñ….
C¨æà®Üá ÓÜ|¡ ËÐÜ¿áÊæà®ÜÆÉ.
WÜágÃÝñ… ÍÝíñÜÊÝX¨æ. WÜágÃÝ£®Ü ÍæàPÜvÜ 95ÃÜÐÜár »ÝWÜÊÜíñÜã ÍÝí£Àáí¨ÜÇæà
C¨æ. 18,000 ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ 60&70 ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü Zo®æWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔÊæ.
143 ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ 40ÃÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ A®Ü±æàQÒñÜ Zo®æWÜÙÜá ®Üv橨ݪX ÊÜÃÜ©¿ÞX¨æ.

DWÜíñÜã AíñÜÖÜ Zo®æWÜÙÜá ÊÜvæãà¨ÜÃÝ ÖÝWÜã AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü 5Äí¨Ü 10
±æãÈàÓ… ÓæràÐÜ®…WÜÚWÜÐærà ÔàËáñÜÊÝX¨æ. ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÄWæ ®Ü®Ü° Ë®Üí£ÀáÐærà, ÓÜáÙÜáÛ
ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÖÜÃÜvܸæàw. ÊÜá®ÜÓæãà Caæf ®ÜÊÜá¾®Üá° qàQÔ. B¨ÜÃæ ÃÝg嬆 ÍÝí£
ÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§Wæ »ÜíWÜ ñÜÃܸæàw. D ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñŲ̈ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾®Üá° A—PÝÃÜ©í¨Ü PæÙÜWæ
ñÜÃÜáÊÜ GÆÉ A—PÝÃÜÊÜä ¯ÊÜá¾ ÊÜááí©¨æ. B¨ÜÃæ ÓܨÜÂPæR ÍÝí£ ®æÇæWæãÙÜÛÆá ÓÜÖÜPÝÃÜ
Pæãw. I¨Üá Pæãàq g®ÜñæWæ ®Ý®Üá PæçÊÜááX¨Üá Ë®Üí£ÓÜáÊÜ AíÍÜWÜÙæà®æí¨ÜÃæ&
""ÓÜáÙÜáÛ ±ÜÅaÝÃÜWÜÚWæ ÊÜáÃÜáÙÝWܸæàw.
ËÍÝÌÓÜ¨Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ËáìÔ.
ÍÝí£ ±ÝÆ®æWÝX PÜqŸ¨ÜœÃÝXÄ.
WÜágÃÝ£Wæ A±ÜTÝ£ ñÜí¨æãvÜxÆá ±ÜſᣰÓÜᣤÃÜáÊÜ ÍÜQ¤WÜÙÜ®Üá° ¨ÜãÃÜËw.
ÓÜÊÜÞg¨ÜÇÝÉ¨Ü ñܱÜá³WÜÙÜ®Üá° G£¤ÖæàÙÜáÊÜ «æ„¿áì ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ.
Wæãà«ÝÅ ÖÝWÜã Wæãà«æãÅàñܤÃÜ Zo®æWÜÙÜá ÓÜÊÜÞgPæR Íæãà»æñÜÃÜáÊÜí¥Ü¨ÜªÆÉ.
A±ÜÃÝ— A±ÜÃÝ—Ááà. BñܯWæ «ÜÊÜáì ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ ÖÜíXÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
A±ÜÃÝ— ñܲ³ÔPæãÙÜÛÇÝÃÜ.
PÝ®Üã®Üá A¨ÜÃÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜȨæ.
ñܲ³ñÜÓܧÄWæ Îûæ¿ÞWÜȨæ.
ñܱÜá³ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ PÜáoáퟨæãñܤvÜPæR ÃÝg ÊÜá~¿ááÊÜâ©ÆÉ.
®Ý¿á¨Ü ñÜPÜRw GÆÉÊÜ®Üã° ñÜãWÜȨæ.''
×àWæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¸ÝÀáí¨Ü ÊÝWÜlÄ ÖÜÄ¿áᣤ¨ÜªÃæ Cwà AÓæí¹É ñܨæàPÜbñܤ
©í¨Ü BÈÓÜáñݤ PÜáÚ£ñÜá¤.
ŸÙÜȨÜÊÜÄWæ Êæãà© ¯àw¨Ü A»Ü¿áÊæí¨ÜÃæ, ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ PÝ®Üã®Ü®Üá° ñÜÊÜá¾
Pæ„Wæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜÃÜá A®Üá°ÊÜí¥Ü¨Üáª. ÖÝWæÁáà WÜágÃÝ£®Ü KoÊÜ®Üá° ¿ÞÃÜá
ÓÜÖÜ ¯ÈÉÓÜÇÝÃÜÃÜá G®Üá°ÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ Êæãà©Àáí¨Ü ¨æãÃÜQñÜá. Pæ„WÝÄPÝ A¼Ê܃©œWæ
±ÜãÃÜPÜÊÝX WÜágÃÝñ… 5000 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ J±Ü³í¨ÜPæR ÓÜ× ÖÝQ¨Üáª,
WÜágÃÝñ… ¨æàÍÜ¨Ü ®Üí 1 ÃÝg Gí¨Ü Êæãà©, "ÊÜgÅ¨Ü Pæ„WÝÄPæ¿á®Üá° ŸÆ±ÜwÓÜáÊÜ
ÓÜÆáÊÝX ÓæàÇ…Õ pÝÂP…Õ A®Üá° ÃܨÜ᪠ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ¯«ÝìÃÜ Pæ„Wæãíw¨æªàÊæ.
˨Üᣤ®Ü ÊæáàȨܪ ÓæàÇ…Õ pÝÂP…Õ PÜãvÜ ñæWæ¨Üá AWÜYÊÝWÜáÊÜíñæ ®æãàwPæãíw¨æªàÊæ'

168

169

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Gí¨Üá A¼ÊÜê©œ ¨ÜêÑrPæãà®ÜÊÜ®Üá° ñæÃæ©ÄÔ¨ÜÃÜá.
EÚ¨Ü ÃÝgÂWÜÚXíñÜ WÜágÃÝñ… ÖæàWæ ¼®Ü° GíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÓÜáñݤ Êæãà©
ÖæàÙÜáñݤÃæ&±ÜÅ£ GÃÜvÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ WÝÅÊÜá ÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° BÁãàiÔ A—PÝÄWÜÙÜá
AÈÉ ñæÃÜÚ g®ÜÃÜ PÜáí¨ÜáPæãÃÜñæWÜÙÜ®Üá° ËaÝÄÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü Jí¨æà Jí¨Üá
ÃÝg WÜágÃÝñ…. ±ÜÅ£ ÖÜÚÛWÜÙÜÆãÉ ÖÜÔÃÜá Ó愯PÜÃÜ®Üá° ®æàËáÔ ±ÜÄÓÜÃÜÊÜ®Üá° ÃÜüÓÜáÊÜ
Áãàg®æÁãí¨Üá ÎàZŨÜÇæÉà ŸÃÜȨæ. C¨ÜÄí¨Ü ¿ááÊÜPÜÄWæ E¨æãÂàWÜÊÜPÝÍÜWÜÙÜã
ÖæaÜcÈÊæ Gí¨ÜÃÜá. PÜñÜìÊܨÜÈɨݪWÜ ÖÜñæÂ¿Þ¨Ü ±æãÈàÓÜÄWæ ÖÝWÜã ÖÜWÜÈÃÜáÙæ®Ü°¨æà
WÝ¿ÞÙÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíñæ„st Ê愨ÜÂÄWæ P܃ñÜýñæWÜÙÜ®Üá° A²ìÓÜáñݤ Êæãà©
ÖæàÙÜáñݤÃæ, "PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ Êæà¨Ü®æ¿á¯°oárPæãívÜá, G¨æ¿áÈÉ ®æãàÊÜâ ñÜáí¹PæãívÜá,
PÜPÜáRÇÝ£Áãí©Wæ Pæ„ hæãàwÔ ¸æàwPæãÙÜáÛñæ¤à®æ WÜágÃÝñÜ®Üá° L®Ü°ñÜÂPæRàÄÔ AíñÜ.
®ÝÊæÆÉ g²Óæãà|: hæ„ hæ„ WÜËì WÜágÃÝñ…!'
ÖÝWæ AÊÜñÜᤠÊæãà© ¯àw¨Ü ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜÄ¿ÞXÁáà ÊÜááqrñÜá¤. PܨÜw¨Üí£¨Üª
ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃÜáÓݧ²ÓÜÇæí¨æà Ÿí¨Ü ®Ý¿áPÜ®Üíñæ Êæãà© PÝ~Ô¨ÜÃÜá.
A¼Ê܃©œÁávæWæ ¨Ý±ÜáWÝÆá, ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ AvÜxWÝÆá:
WÜágÃÝñ…®Ü PÝÇæÙæ¿áÆá ®æ±ÜÊæäí¨Üá ¸æàQñܤÐær. ÓæPÜáÂÆÃ… Ëáw¿ÞWÜÚWæ
Wæãà«ÝÅ ®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñÜá B¦ìPÜÊÝX ÊÜááWÜYÄÔ¨æ AíñÜ ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà
Jí¨Üá ñæÊÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ ÓÜñÜ ¸æàÃæ¿á¨æà BXñÜá¤. 2004ÃÜ ÊæàÙæWæ WÜágÃÝñÜá
Pæ„WÝÄPÝ A¼Ê܃©œ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÍæàPÜvÜ 17 ±ÝÆá ±Üv橨æ. ¨æàÍÜ¨Ü JpÝrÃæ
Ãܵ¤®ÜÈÉ ÍæàPÜvÜ 21 WÜágÃÝ£®Ü ±ÝȨæ. ÊÜgÅ¨Ü ñÜ¿ÞÄPæ¿áÈÉ 80 ±ÜÅ£ÍÜñÜ
ÖÝWÜã ¨æàÍÜ¨Ü ñæÄWæ B¨Ý¿á¨ÜÈÉ ÍæàPÜvÜ 17 WÜágÃÝ£®Ü¨æªà PæãvÜáWæ. g®ÜÊÜÄ
2003PæR ÖæãÃܹ¨Üª ÓæíoÃ… ´ÝÃ… ÊÜÞ¯oÄíW… Cíw¿á®… CPÝ®ÜËá (ÔGÊÜå…
IGÓ…) ÊÜÃÜ©¿á ±ÜÅPÝÃÜ Pæ„WÝÄPݼÊ܃©œ¿áÈÉ WÜágÃÝñ… ¨æàÍܨÜÇæÉà ®ÜíŸÃ…
J®…. 33,598 Pæãàq ÊÜåèÆ嬆 Áãàg®æWÜÙÜá ÓÝPÝÃÜWæãÙÜáÛÊÜ ÖÝ©¿áÈÉÊæ.
WÜágÃÝ£®Ü iàÊÜ®Ýw ÓܨÝìÃ… ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü ÊÜááS AOæPÜqr®Ü GñܤÃÜÊÜ®Üá°
110.64 ËáàoÃ…WÜÚWæ HÄÓÜÇÝX¨æ. ®ÜÊÜáì¨ÝÊÜ®Üá° ÊÜáãÆÊÝXÄÔPæãívÜá
ÖÜáqrPæãívÜ "ÊÜÞíWæãÅàÇ… ÊÜÞÈ¿Þ ÓÜÊÜáãÖÜ'¨Ü ¯àÃÜá ÓÜÃÜŸÃÝgá Áãàg®æ

ÓÜÊÜáÃæãà±Ý©¿áÈÉ ±Üã|ìWæãíw¨Üáª, Êæã¨ÜÆ ÖÜíñܨÜÈÉ 31 ÖÜÚÛWÜÚWæ ÖÝWÜã
®ÜíñÜÃܨÜÈÉ 19 ÖÜÚÛWÜÚWæ ¯àÃÜá~ÓÜᣤÊæ. ®ÜÊÜáì¨æ¿á ±æ„±…Çæç®… Áãàg®æ
PÜa…®ÜÊÜÃæWÜã ¯àÃÜá ÖÜÄÔ AÈÉ®Ü g®ÜÃÜ ÓÜí»ÜÅÊÜáPæR PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
ÓÜÃÜPÝÃÜ ÖæÊæá¾Àáí¨Ü ÖæàÚPæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Ü Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ×àWæ ±Üqr ÊÜÞvÜáñݤ
ÓÝWÜŸÖÜá¨Üá&
AÃÜ~ÂàPÜÃÜ| ÖæaÜcÙÜ. 31,789 ÖæPæràÃ… ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° BÊÜÄÔÃÜáÊÜ 45,249
PÜáoáíŸWÜÚWæ "»ÜãËá ±ÜñÜÅ' ËñÜÃÜOæ. 2003&04ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ "ÊÜÞ®ÜÊ… WÜÄÊÜÞ
Áãàg®Ý' Aw¿áÈÉ 22,768 g®ÜÄWæ 28.27 Pæãàq ÓܹÕw ËñÜÃÜOæ. ÓÝÊÜÞiPÜ
ÖÝWÜã Íæ„ûÜ~PÜÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Ü 1 Äí¨Ü10®æà ñÜÃÜWÜ£ÊÜÃæX®Ü PæÙÜÊÜWÜì¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ
750 ÃÜã±ÝÀáWÜÚí¨Ü 3,000 ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜÊÜÃæX®Ü ÓÝRÆÅα…. 2,786 QÇæãà
ËáàoÃ… ÃÜÓæ¤ ¯ÊÜÞì|.1999Äí¨Ü 2003ÃÜÊÜÃæWæ g®ÜÃÜ ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈æãí©Wæ
20,000PÜãR ÖæaÜác aæP…vÝÂí ¯ÊÜÞì|. 2003ÃÜÈÉ 22,781 Pæãàq ŸívÜÊÝÙܨÜ
395 Pæ„WÝÄPÝ «Ü~WÜÙÜ ÊæáÊæãÃÝívÜÊÜå…WÜڨܪÊÜâ. 2004Äí¨Ü gáÇæ„ 2005ÃÜÊÜÃæWæ
CÊÜâWÜÙÜ ÓÜíTæ 547 ÊæáÊæãÃÝívÜÊÜå…WÜÙæãí©Wæ 28, 425 PæãàqWæàĨæ. ÓÜ|¡
Pæ„WÝÄPæWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ 2002&2003ÃÜÈÉ 455 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ
ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÇÝXñÜá¤. "PÜÊæáíwíW… Êæãà©' GíŸ ñÜÇæŸÃÜÖܨÜw Óæ±æríŸÃ…
19ÃÜí¨Üá "Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…' ŸÃæ¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ¿ÞX¨æ&
"&Êæãà© BvÜÚñÜ¨Ü Jí¨ÜíÍÜ ÊÜÞñÜÅ WÜÊÜá®ÝÖÜì; AÐærà AÆÉ ÖæãWÜÚPæWæ ÁãàWÜÂ.
A¨æí¨ÜÃæ A¥ÜìÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ¯»ÝÀáÓÜᣤÃÜáÊÜ Äà£. Êæãà© Pæ„WæãíwÃÜáÊÜ
B¦ìPÜ ÓÜá«ÝÃÜOæ¿á PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜᣤ¨ÜªÃæ PÝíWæÅÓ…®ÜíñÜÖÜ ±ÜûÜWÜÚWæ
®ÝbPæ¿ÞWܸæàPÜá. ËÃæãà«Ü ±ÜûܨÜÈÉ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ PÝíWæÅÓ… ÓÜáÊÜá¾®æà PÜãWÝvÜᣤ¨æ.
ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ×íñæWæñÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà ±æàbWæ ÔÆáQ¨æ.
B¨ÜÃæ Êæãà© WÜágÃÝ£®Ü 54 ÓÜÃÜPÝÄ ÓÝÌÊÜá嬆 E©ªÊæáWÜÚWæ ±Üá®Ü@ÍæcàñÜ®Ü ¯àvÜáÊÜ
¯qr®ÜÈÉ PÜÅÊÜá ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. C¨ÜÃÜÈÉ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ ÓÜíZÐÜìPæR ŸÈ¿ÞWܨæà
ÓܨÜêyÜ A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§Wæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ±ÜäÃÜPÜÊæäà A¨Ü®Ü°Ðærà ÁãàbԨݪÃæ Êæãà©.
˨æàÎ ŸívÜÊÝÙÜÊÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÆãÉ H®Üá ¸æàPæãà GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÇÝWÜá
£¤¨æ...'

170

171

32
ËáÓÜrÃ… ŸhÝh…
¯ÊÜá¾ ÇæPÝRaÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝÌËá?
ÊÜááí¸æ„®ÜÈÉ

"PÝ®æ–vÜÃæàÐÜ®… B´… Cíw¿á®… CívÜÔó' (ÔII) ÓÜ»æ
®Üvæ©ñÜá¤. E¨ÜÂÊÜá ÊÜÆ¿á¨Ü ZpÝ®ÜáZqWÜÙæÆÉ AÈɨܪÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ
Êæãà© ÊÜÞ£XÚ©¨ÜªÃÜá. AÊÜÃæ¨ÜáÃÜá ñÜÊÜá¾ B¦ìPÜ ¨ÜƒÑrPæãà®ÜÊÜ®Üá° ñæÃæ©orÃÜá.
»ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü AvæñÜvæWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÝÄÔ ±ÝÃܨÜÍÜìPÜñæ ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á®Üá°
±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà J£¤ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. TÝÓÜX ÊÜÆ¿áWÜÚWæ A®ÜáPÜãÆPÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ|
ÊÜ®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¿ÞÊÜ£¤WÜã ÍÜÅËáÓÜȨæÁáíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ AÊÜÄí¨Ü
ŸíñÜá. ÃÝg 10 ±ÜÅ£ÍÜñÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ WÜáÄ ÊÜááor¸æàPæí¨ÜÃæ A¨ÜPæR TÝÓÜX ÖÝWÜã
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌÊæäí¨æà ¨ÝÄ GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ A¼ÊÜáñÜÊÝXñÜá¤. WÜágÃÝ£®Ü
A¼Ê܃©œ ÊÜáíñÜÅPæR I¨Üá AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÆÊÝXÄÔ¨ÜÃÜá Êæãà©. AÊÜâWÜÙæí¨ÜÃæ
hÝn®Ü, ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜí±Ü®Üã¾Æ, ÍÜQ¤, g®ÜÃÜ ÓÜÍÜQ¤àPÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠÃÜûÜOæ. A¨ÜPæR ÔPÜR ±ÜÅ£QÅÁá
EñܤÊÜáÊÝXñÜá¤.
B¨ÜÃæ ¿ÞÊÝWÜ Êæãà© Ãæ„ñÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ Jí¨Üá »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÜÃæãà AÈÉ
ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜá ®æãàw ñæãí¨ÜÃæ!
"¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿áÈÉ ÊÜÃܨÜüOæ¿ÞX b®Ü° A¥ÜÊÝ B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá°
PæãvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ¿á ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ¯àw' AíñÜ Êæãà© ÖæàÚ¨Ü
ÊÜáÃÜáûÜ|¨ÜÈÉ 'BÇ… Cíw¿Þ væÊæãàPÜÅqP… ÊÜâÊÜá®…Õ AÓæãàÔÁáàÐÜ®…' BPæãÅàÍÜ
ÊÜÂPܤ±ÜwÔñÜá. A¨ÜÃÜ ŸWæY PæãàÆRñݤ ÊÜáãÆ¨Ü "© Óæràp…ÕÊÜá®…' ±Ü£ÅPæ g®ÜÊÜÄ 30ÃÜí¨Üá
ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ŸÃæÀáñÜá. ""¯gÊæà, PÝ®Üã®Üá ÄàñÝ ÊÜÃܨÜüOæ ¯Ðæà—ÓÜƳqr¨æ.
172

173

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

B¨ÜÃæ Êæãà© ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ D ¨ÜƒÑrPæãà®Ü¨Ü ËÍæÉàÐÜOæ ÓÜÄ¿áÆÉ. Êæãà©¿á ÊÜÞñÜá
ÊÜÃܨÜüOæ ±Ü¨Üœ£¿á ±ÜÃÜÊÝX¨æ Gí¨Üá WÜáÇæɹºÔ A¨Ü®Üá° AÊÜÓÝ®Ü Öæãí¨ÜᣤÃÜáÊÜ
ÊÜá×ÙÝ g®ÜÓÜíTæÂÁãí©Wæ ÖæãàÈÓÜáÊÜâ¨Üá, ÃÝgQà¿á ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ñÜPÜ쟨ܜ
bíñÜ®æÁãí¨ÜPæR ÖæàWæ ñÜvæÁãvÜáxñܤ¨æ GíŸá¨ÜPæR E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞWÜáñܤ¨ÜÐærà.
Êæãà© ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÊÜÃܨÜüOæ ¸æíŸÈÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜËÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ Ãæ„ñÜÃÜ®Üá°
E¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ AÊÜÃܨæà ±ÜÄ»ÝÐæ E±ÜÁãàXÔ A¥Üì ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨Üá
AÊÜÄWæ A¯ÊÝÃÜÂÊÝXñÜá¤''.
""¯àÄ®Ü PæãÃÜñæÀáí¨ÝX AíñÜgìÆ ÊÜáor A¨ÝWÜÇæà ±ÝñÝÙÜ PÜíw¨æ.
×àXÃÜáÊÝWÜ Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ ±Ü¨Üœ£¿áíñÜÖÜá¨Üá ¯àÄ®Ü EÚPæWæ ®æÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ¯àÄWæ
B»ÜÃÜ|¨Ü Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü PæãvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Êæãà© ñܮܰ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÁãàWÝñܾPÜ
ÊÝX ÖæaÜác ÊÜá®Ü¨ÜpÝrXÓÜáÊÜ ¿áñÜ°ÊܮܰÐærà ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÝWÜÆã Ãæ„ñÜÃÜ ×ñÜ
PÝ¿áÇæí¨æà C¨æªàÊæ G®Üá°ÊÜ GvܱÜí¦à¿á ÓÜíZo®æWÜÚWæ Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ¿á
ŸWæY Ãæ„ñÜÃÜá ÓܳÐÜrÊÝX £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨ÝWÜáÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜWÜÙæà®Üá AíñÜ
A¨æàPæ AÄÊÝWÜÈÆÉÊæäà £Ú¿á¨Üá. D ±Ü£ÅPæ Êæãà© ¸ÝÅív…®Ü ÃÝgQà¿áÊÜ®Üá°
Êæã¨Üȯí¨ÜÆã ËÃæãà—ÓÜáñݤ Ÿí©¨æ. ÊÜááí¨æ¿áã A¨Ü®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜȨæ.
ÖÝWÜíñÜ JŸº ÊÜÂQ¤¿á ÊæáàÇæ PÝÃÜ|WÜÙæà CÆɨæà PÝÆá PæÃæ¨ÜáPæãívÜá PܨܮÜQRÚ¿áá
ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ A¥ÜìËÆÉ. C¨Üá Êæãà© ñÜáíŸ A¥Ü쟨ܜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü A±ÜÃÜã±Ü¨Ü
ZÚWæ. ÖÝWæÁáà Ó愨ݜí£PÜ A¼±ÝÅ¿á »æà¨Ü ñÜPÜìÊæà CÆÉ¨Ü ËÊݨÜPæR Gvæ
ÊÜÞw¨Ü ûÜ|ÊÜä Öè¨Üá''.
×àWæ ñܮܰ A¼±ÝÅ¿á ¯ÃÜã²ÔñÜá Óæràp…ÕÊÜá®….
B¨ÜÃæ Ÿá©œiàË ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ×àWÜÙæ¿ááÊÜâ¨æà Jí¨Üá
Äࣿá ÍæãàQ¿Þ¨Üí£¨æ. ´æŸÅÊÜÄ 6, 2003ÃÜí¨Üá ÔII ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ®Üvæ¨ÝWÜ
AÈÉ®Ü ÊÜááS ËÐÜ¿á WÜágÃÝ£®Ü PÝ®Üã®Üá ÖÝWÜã ÓÜáÊÜÂÊÜÓ槿á PÜáÄñܨݪXñÜá¤.
ÔII®Ü ×Ä¿á ÓܨÜÓÜÂÃÜÇæãÉŸºÃÝ¨Ü ÃÝÖÜáÇ… ŸhÝh…, ""2002 WÜágÃÝ£®Ü ±ÝÈWæ
ÓÜÆɨæà CÃÜáÊÜ ÊÜÐÜìÊÝXñÜá¤'' AíñÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° Pæ|Q¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR Êæãà©
ñÜÊÜá¾ Gí©®Ü Íæ„È¿áÈÉÁáà EñܤÃÜ PæãorÃÜá. 2002ÃÜ H²ÅÇ… ÔII ÓÜÊÜÞÊæàÍܨÜÈÉ
WÜágÃÝ£®Ü WÜÆ»æWÜÙÜ PÜáÄñÜá ±ÜÅÓݤ±ÜÊÝX¨Üª®Üá° EÇæÉàUÓÜáñݤ Êæãà© PÜáoáPÜáñݤÃæ,

""ËáÓÜrÃ… ŸhÝh…, ¯àÊÜâ AíñÜÖÜá¨æà C®æã°í¨Üá ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ BÁãàiÔ ¯ÊÜá¾
ÓÜãÂvæãà ÓæPÜáÂÆÃ… Óæ°à×ñÜÃÜ®æ°ÆÉ BÖÝ̯Ô. AÊÜÃÜ GÇÝÉ ËP܃ñÜ qàPæWÜÚWÜ㠮ݮÜá
EñܤÃÜ PæãvÜŸÇæÉ. A¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá AíñÜÖÜá¨æà ÓÜÊÜÞÊæàÍÜÊÜ®Üá° WÜágÃÝ£®Ü
g®ÜñæÁãí©Wæ BÁãàiÓÜáñæ¤à®æ. BWÜ GÇÝÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜã ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤÊæ''
Gí¨Ü Êæãà© AÈÉWæà ¯ÆÉÈÆÉ. "®Ý®Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨æãvÜ®æ ÔII g®ÜÃÜá
®Ü®Ü° ŸÚWæ Ÿí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ±ÜÅ£Óܳí©Ô¨æ. C¨æà ËÐÜ¿áWÜÙÜá aÜaæì¿Þ¨ÜÊÜâ.
¸æàÃæ¿áÊÜÄWæ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃܨæà B¨Ü ÃÝgQà¿á ÇæPÝRaÝÃÜWÜÚÊæ.
B¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæà¯¨æ ŸhÝh…?' ÖÝWæ ®æàÃÝ®æàÃÜ ±ÜÅÎ°Ô¨Ü Êæãà©, "×àWæÆÉ ¸æàvÜ
¨ÜªPæR ñÜÇæ ÖÝÙÜá ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá ÃÝg嬆 ¸æÙÜÊÜ~Wæ ¨ÜƒÑrÀáí¨Ü
H®Ý¨ÜÃÜá ÊÜÞvÜÈPÝRWÜáñܤ¨Ý AíñÜ ÁãàbÔ' Aí¨Üá ¹orÃÜá. 2010ÃÜ ÊæàÙæWæ
ÃÝg嬆 ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜÃÜÂWÜÙÜá ¿ÞÊÜ ÊÜáorÊÜ®Üá° ñÜÆá±ÜÈÊæ GíŸ ®Üûæ AÊÜñæ¤à
ñæWæ©ÄÔ¨ÜÃÜá. Pæ„¿áÈÉÃÜáÊÜ 383 Áãàg®æWÜÙÜá, ÖÝWæÁáà 1,16,993 Pæãàq
ÃÜã.WÜÙÜ A¯Æ ÓݧÊÜÃÜ Áãàg®æÁáíŸ ŸÖÜáÊÜááS PÜ®ÜÓÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜÃÜá.
Êæãà© ¯ÆáÊÜâ A¨ÝÂÊÜ ±Ýq ¹X¿ÞXñæ¤í¨ÜÃæ, ÔII®Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ñÜÃÜáO…
¨ÝÓ…Wæ Êæãà©Áá¨ÜáÃÜá ûÜÊæá¿ÞbÓܸæàPÜá AíñܯԹqrñÜá. A¨ÜPæRí¨æà
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©Wæ »æàqÀáñܤÃÜá ñÜÃÜáO… ¨ÝÓ…. AÊÜÃÜá Êæãà©Wæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá,
"A¨Üá ñܱÜá³ £ÚÊÜÚPæÀáí¨ÝX¨æãªà, ñܱݳ¨Ü ÓÜíÊÜÖܮܩí¨Ý¨Ü¨æãªà, Jqr®ÜÈÉ
Ÿá©œ±ÜãÊÜìPÜÊݨÜá¨ÝªXÃÜÈÆÉ. ®ÜÊÜáXàWÜ ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° £ÚWæãÚÓÜáÊÜ AWÜñÜÂ
G¨ÜáªPÝ|ᣤ¨æ. WÜágÃÝ£®Ü g®ÜÃܮݰWÜÈà, C®ÝÂÃÜ®æ°à BWÜÈà ®æãàÀáÓܸæàPÜá
AíñÜ E¨æªàÍÜËÄÔPæãívÜá ÊÜÞw¨Ü aÜaæì A¨ÝXÃÜÈÆÉ. A¨Ü®Üá° ÖæàÙÜÇæí¨æà
®Ý®Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®ÜÈɨæªà®æ. ®Ü¯°í¨æà®Ý¨ÜÃÜã ñܱݳX¨ÜªÃæ ûÜËáÔ¹w. I BÊÜå…
ÓÝÄ...' Gí¨ÜÃÜá.
BÃæãà±ÜWÜÚWæ G¨æÁãvÜáxñܤÇæà Ÿí¨Ü Êæãà© ûÜËáÓÜáÊÜ WÜá| ÊÜáÃæ£ÃÜÈÆÉ.
A¨Üá ©ÈÉ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ŸÁãà&C®…´ÝÃæ¾qP… ÖÝWÜã PÝípÝÅP…r ÄÓÜa…ìWæ
ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨Ü Jí¨Üá ËaÝÃÜ ÓÜíQà|ì. A¨ÜÃÜÈÉ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° E¨Ý^o®Ý »ÝÐÜ|PæR PÜÃ橨ܪÃÜá. Ãæ„ñÜÄWæ Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ
PÜáÄñÜá ÊÜá®Ü¨Üoár ÊÜÞwÓÜáÊÜ ÄࣿáÇæÉà ËhÝn®Ü¨Ü PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ

174

175

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ñÝPÜñÜᤠÊæãà©¿á¨Üá. "»ÝÃÜñÜ ÊÜÞ×£ ñÜíñÜÅhÝn®Ü¨ÜÈÉ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®æ°à
iàÊÜÍÝÓÜ÷ ÖÝWÜã ÃÜÓÝ¿á®Ü ÍÝÓÜ÷WÜÚWÜã ËÓܤÄÓܸæàPÜá. ŸÁãà&C®…´ÝÃæ¾qP…Wæ
ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ hÝWÜ£PÜ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ Aí¨Ýgá 10 ¹È¿á®… vÝÆÃ…WÜÙÜ
¸æàwPæÀá¨æ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÜÊÜᾨæà ±ÜÅ»ÜáñÜÌ Óݧ²ÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ »ÝÃÜñÜ ¸æÙæ¨Üá
¯ÆɸæàPÜá.' ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Üá ŸÁãàpæPÝ°Æi¿áÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvܸæàPݨÜÃæ
WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉÃܸæàPÝ¨Ü I¨Üá ûæàñÜÅWÜÙÜ®Üá° Êæãà© ÖæÓÜÄÔ¨ÜÃÜá. ´ÝÃݾÓÜãÂqPÜÇ…,
PÜƒÑ iàÊÜËhÝn®Ü, Pæ„WÝÄPÝ iàÊÜ ËhÝn®Ü ÖÝWæÁáà C©àWÜ ±ÜÅÊÜ«ÜìÊÜÞ®ÜPæR
ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ ±ÜÄÓÜÃÜ iàÊÜËhÝn®Ü ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨ÜÅ iàÊÜËhÝn®Ü CÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
¯àw¨ÜÃÜá Êæãà©. Pæã®æ¿á GÃÜvÜá Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ
WÜágÃÝñ… ÓÜãPܤ ÓܧÙÜ. A£Öæbc®Ü £àÃÜ ±ÜŨæàÍÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃÝgÂ˨Üá GíŸ
ÊÜÞ×£¿á®Üã° gñæXÄÔ¨ÜÃÜá. ÍæàPÜvÜ 40ÃÜÐÜár ´ÝÃݾ Eñܳ®Ü°WÜÙÜá WÜágÃÝ£®ÜÈÉ
Eñݳ¨Ü®æ¿ÞWÜáñܤÊæ Gí¨Ü Êæãà©, PÝípÝÅP…r ÄÓÜa…ì Ë»ÝWܨÜÈÉ ÃÝgÂQRÃÜáÊÜ
ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. WÜágÃÝ£Wæ Ÿ¯°, ¸æàPÝ¨Ü ÓèPÜÃÜ ®Ý®Üá ¯àvÜáñæ¤à®æ
GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ¿áã AÈÉÁáà ÔQRñÜá.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ¿ÞÊÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà »ÝWÜÊÜ×ÓÜÈ, AÈÉ WÜágÃÝ£®Ü ×ñܨÜ
PÜáÄñÝ¨Ü bíñÜ®æÀáÃÜᣤñÜá¤. ñܮܰ ÃÝg WÜágÃÝ£®Ü PÜáÄñÜá ÁãàbÔ¨ÜíñæÁáà
»ÝÃÜñÜ¨Ü PÜáÄñÝX¿áã PÝÙÜi¿á ¨ÜƒÑrPæãà®ÜËñÜá¤. ÊÜÞa…ì 2ÃÜí¨Üá
"Cíw¿Þ oávæ'¿á ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|PæR AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÇÝXñÜá¤. »ÝÃÜñܨÜ
ÃÝgÂWÜÙÜá JWÜYpÝrX¨ÜáªPæãívÜá ×ñÝÓÜQ¤ ÓÝ—ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? GíŸá¨Üá
aÜaæì¿á ËÐÜ¿áÊÝXñÜá¤. AÈÉ Êæãà© E¨ÝÖÜÄÔ¨Ü᪠PæãíPÜ| Ãæ„ÇæÌ
Áãàg®æ¿á®Üá°."»ÝÃÜ£à¿á Ãæ„ÇæÌ¿á D Áãàg®æ¿áÈÉ ®ÝÆáR ÃÝgÂWÜÙÜá
ÍÝËáàÇÝX¨ÜªÊÜâ. ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, PÜ®ÝìoPÜ, WæãàÊÝ ÖÝWÜã PæàÃÜÙÜ. PÝÆÊÜ¿á
ÖÝWÜã A—PÜ ÊæaÜcWÜÙÝWܨÜíñæ ÃÝgÂWÜÙÜá JpÝrX ¨Üáw¿ááÊÜ ÊÜÞ¨ÜÄ ×àXÃܸæàPÜá.
CíñÜÖܨæãí¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWܸæàPݨÜÃæ AÈÉ ŸÙÜÔÃÜáÊÜ ÓÜíZo®Ý PèÍÜÆÂWÜÙæà®Üá
A®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. "²à±ÜÇ…Õ ÊÝÃ… WÜãű…'®Ü E±ÜoÙÜ
PÜwÊæá BWܸæàPÜá AíñݨÜÃæ Bí«ÜűÜŨæàÍÜ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, dÜ£¤àÓ…ZvÜ, ÊÜáÖÝÃÝÐÜó
ÊÜáñÜᤠ¹ÖÝÃÜWÜÙÜá JpÝrX Öæhæj ÖÝPܸæàPÜá. »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ Aí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ

®æàñÝÂñܾPÜ ÊÜá®æãà»ÝÊܨÜáª. ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜá訆 ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã AÖÜíWÜÙÜ®Üá°
Ÿ©XÄÔ ®ÜÊæã¾ÙÜXÃÜáÊÜ AÓÝÊÜޮܠÓÝÊÜá¥ÜÂì ÖÝWÜã QÅ¿ÞÎàÆ WÜá|WÜÙÜ
PÜáÄñÝX A¼ÊÜÞ®Ü ñÝÚ, ®ÝÊÜâ ÊÜÞ®ÜÊÜ C£ÖÝÓܨÜÇæÉà AñÜÂíñÜ EñÜ¢ÐÜrÊݨÜ
®ÝWÜÄPÜñæÁãí¨Ü®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜᣤ¨æªàÊæ GíŸ ÖæÊæ᾿áÈÉ JpÝrX Öæhæj ÖÝPܸæàPÜá'
Gí¨Ü Êæãà© ÊÜÞ£®ÜÈÉ «ÜƒvÜñæÀáñÜá¤.
g®Ü JpÝrX ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü¨Ü ÖæhæjWÜÙܯ°orÃæ ¿áÍÜÔÕ®Üñܤ ÖæàWæ ±Ü¿á~ÓÜŸÖÜá
¨æíŸá¨ÜPæR ñÜÊÜᾨæà ÃÝg嬆 E¨ÝÖÜÃÜOæ ¯àvÜáñݤÃæ Êæãà©.
"PÜÙæ¨Ü ®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ 20,000 aæP…vÝÂÊÜå…WÜÙÜá ¯ÊÜÞì|ÊÝXÊæ.
CÊæÆÉÊÜä g®ÜÃÜ EñÜáÕPÜñæÀáí¨Ý¨ÜÊÜâWÜÙÜá. 700 QÇæãàËáàoÃ…WÜÙÜ ¯àÄ®Ü
±æ„±Üá ÖÝQ¨æÊÜâ. Jí¨Üá PÝÃÜá JÙÜWæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÐÜár WÝñÜÅ¨Ü ±æ„±Üá A¨Üá.
A¨ÜPæR ñÜWÜáȨÜ᪠PæàÊÜÆ 500 ©®ÜWÜÙÜá. A¨æãí¨Üá ¨ÝSÇæ. WÜágÃÝ£®Ü A£¨æãvÜx
ÓÝ«Ü®æ Aí¨ÜÃæ g®ÜÊÜÄ 26, 2001ÃÜí¨Üá ¼àPÜÃÜÊÝ¨Ü »ÜãPÜí±Ü ÓÜí»ÜËst ŸÚPÜ
Pæ„WæãívÜ ±Üá®ÜÊÜìÓÜ£ PÝÃÜÂWÜÙÜá. BvÜÚñÜ ¿áíñÜÅ ËPæãà±ÜWÜÚWæ G¨æÁãwx
Óæ|st A¨æÐæãrà E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá CÊæ. CÊÜâ, GÆÉÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ûÜ|¨ÜÆãÉ
IPÜÂñæ ¹oárPæãvܨæà ÊæáÃæ¨Ü ÓÝÊÜޮܠg®Üñæ¿á E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜã BXÊæ'.
"¯ÊÜáWæ ÖæàÚ¨ÜÃæ BÍÜcÃÜÂÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÓÝÊÜޮܠg®Üñæ B ËPæãà±Ü¨ÜÈÉ GÆÉÊÜ®Üã°
PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ AÊÜÃæÆÉ Jí¨ÝX ¹¨ÜáªÖæãà¨Ü ÍÝÇÝ PÜorvÜÊÜ®Üá°
ÊÜáñæ¤ PÜoárÊÜ PÝÃܨÜÈÉ ÊÜáWÜ°ÃÝX¨ÜªÃÜá! ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÓÝÊÜÞiPÜ
PÜñÜìÊÜ Gí¨æà AÊÜÃæÆÉ »ÝËԨܪÃÜá. D Äࣿá PæÆÓÜWÜÚí¨Ü AÊÜÃæÆÉ ÃÝg¨Ü
¸æãPÜRÓÜPæR ÓÝËÃÝÃÜá Pæãàq ÖæãÃæ¿ÞWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñܲ³Ô¨ÜÃÜá. ¿ÞÃܨÜá, AÊÜÃæÆÉ
CÊÜñÜᤠ®æ„£PÜ A«Ü@±ÜñÜ®ÜQRÚ¨Üá¹qr¨ÝªÃæ AíñÜ ¨ÜãÃÜáÊÜÊÜÃÜá? ŸÄà J¹ºŸºÃÜÆÉ,
ñܮܰ ÓÜÊÜìÓÜÌÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜã Cwà ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊæà AíñÜÖÜá¨æãí¨Üá
B¨ÜÍÜì¨Ü ±ÜÃÝPÝÐæu¿á®Üá° ÊæáÃæÀáñÜá. DWÜ ÖæàÚ CíñÜÖÝ Jí¨Üá ÊÜáÖÝ®…
ÃÝÐÜóPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá ®ÝÊÜâ AíñÜ ÖæÊæá¾±ÜvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜÊÝ? ±ÜÅ£ ÃÝgÂPÜãR
CíñÜÖÜá¨æãí¨Üá AíñÜ@ÍÜQ¤Àá¨æ. A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ Eñæ¤àiÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvܸæàPÜÐærà.
D ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô A¨Ü®Üá° ÓÜíZqÔ EñܤÊÜá ´ÜÆ PæãvÜáÊÜ PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ
A¨Ü®Üá° ¯ÁãàiÓܸæàPÜÐær'. C¨Üá Êæãà© ¨ÜƒÑrPæãà®Ü¨Ü ÖÜÃÜÊÜâ.

176

177

33
PæãaæcÀáí¨Ü PæãaæcWæ ÖÝÄ
ÃæãàWÜ ÖÜÃÜvÜáÊÜ ®æã|WÜÙÝWܸæàw!
"´ævÜÃæàÐÜ®… B´… Cíw¿á®… aæàíŸÃ… B´… PÝÊÜáÓ…ì BÂív… CívÜÔó'
(G´…IÔÔI) WÜágÃÝ£Wæ, "Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…' Áãàg®æWæ B»ÝÄ. ÔII
PÜãvÜ C¨ÜÃæãqrWæ PÜãwPæãíwñÜá. ®ÜÊÜÃݣſá ÊæàÙæWæ ŸívÜÊÝÙܨÝÃÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ
®ÜvæÀáñÜá. "ñÝ®æàPæ ×í¨ÜáÚ¿áÈ' AíñÜ EñÜáÕPÜñæ ñæãàÄ¨Ü ÔII ¿áãÃæãಮÜ
ÊݱÝÄ JPÜãRo ÖÝWÜã ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜíÊݨÜÊæäí¨Ü®Üá°
H±ÜìwÓÜÆá ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. gáÂÄa… ÖÝWÜã i®æàÊÝWÜÙÜ ËÍÜÌ B¦ìPÜ Êæà©Pæ D
PÝÃÜÂPÜÅÊÜáPæR ÓÜÖÜÁãàWÜ J¨ÜXÔñÜá. AWÜÓ…r 21, 22ÃÜí¨Üá D PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ®æÃÜÊæàÄñÜá.
Êæãà© ÆívÜ®…Wæ »æàq PæãvÜáÊÜ BÇæãàaÜ®æÀáñÜá¤. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá Êæãà©
Êæãàw¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá ¿ááÃæãಿᮅ ¿á㯿ᮅWÜÙÜ ¨ÜƒÑr¿áÈÉ
WÜágÃÝñÜ®Üá° Êæ„»ÜÊÜ¿ááñÜÊÝX ±ÜÅPÜo±ÜwÓÜáÊÜ CÃݨæ ÔII®Ü¨ÝXñÜá¤.
B¨ÜÃæ Êæãà©¿á ÆívÜ®… »æàq ÍÜá»Ü±ÜÅ¨Ü BÃÜí»ÜÊÝWÜÇæà CÆÉ.
WÜágÃÝñÜ®Üá° AíñÝÃÝÑóà¿áÊÝX ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜá ÖÝWÜã ÊݱÝÄWÜÙÜ®Üá°
BPÜÑìÓÜáÊÜ ñÝ|ÊÝX ÊÜÞ±ÜìwÓܸæàPæíŸ PÜ®ÜÓÜá ÖæãñÜᤠAÈÉWæ ñæÃÜڨܪ Êæãà©Wæ
ÔQR¨Ü᪠¯àÃÜÓÜ ±ÜÅ£QÅÁá. Êæãà© »æàqÀáí¨Ü ñܮܰ®Üá° ¨ÜãÃÜËÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°
ÓÜÃÜPÝÃܨݪXñÜá¤. AÈÉ®Ü W܃ÖÜ PÜaæàÄ ÖæàÚPæ ¯àwñÜá, "Êæãà© ¹Åp…®…Wæ »æàq
¯àvÜᣤÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á ®ÜÊÜáWæ £Ú©¨æ. B¨ÝWÜã ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü BÖÝÌ®Ü¨Ü ÊæáàÃæWæ
AÊÜÄÈÉWæ ŸÃÜᣤÆÉ. ÖÝWÝX ÃÝ~¿á®Üã° »æàq ÊÜÞvÜᣤÆÉ. AÊÜÃÜ ÊæáàÈ®Ü
BÃæãà±ÜWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ AÄËWæ Ÿí©Êæ. AÐÝrX ®ÜÊÜáWæ ËàÓÝ PæãvÜÇÝÃæÊÜâ AíñÜ
178

179

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜPæR AWÜñÜÂÊÝ¨Ü ¿ÞÊÜ AíÍÜWÜÙÜá ÔWÜÈÆÉ'.
˨æàÍÝíWÜ PÜaæàÄ ÓÜÖÜ C¨æà ¯ÆáÊÜ®Üá° ®ÜPÜÆá ÊÜÞwñÜá!
"WÜágÃÝñ… ×íÓæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÈÉ®Ü ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜÞvܸæàPݨܪ®Üá°
ÊÜÞvÜÈÆÉ Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÃÜ©WÜÙÜ ŸWæY ®ÜÊÜáWÜã PÝÙÜiÀá¨æ'
Gí©ñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ, Êæãà© ñÜÊÜá¾ ±ÝwWæ ñÝÊÜâ Êæí¹É¿áÈÉ g®ÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ
»ÝÐÜ|QRÚ¨ÜÃÜá. WÜágÃÝ£WÜÙÜá ÖæaÝcX ÖæãàX ®æÇæ ¯í£ÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜÊܨÜá. 2500
g®ÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Ü ÖÝÇ… ¯ÆÉÆã hÝWÜËÆɨÜíñæ ñÜáí¹ñÜá¤. ÓÜÃÜPÝÃÜ AÊÜÃÜ®Üá°
AÊÜÊÜÞ¯ÓÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃæà®ÝÀáñÜá, g®ÜÃÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ AñݨÜÃܨÜ,
A¼ÊÜÞ®Ü¨Ü »ÝÊÜËñÜá¤. 70 ¯ËáÐÜWÜÙÜ »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ PÜwÊæáÁáí¨ÜÃÜã Êæãà©
ÊÜÞ£Wæ ÊÜáãÃÜá ÓÜÆ G¨Ü᪯íñÜá WèÃÜÊÜ ÓÜÈÉԨܪÃÜá g®Ü. Añܤ ÓÜ»ÝíWÜ|¨Ü ÖæãÃÜWæ
ÊÜááÔÉí ±ÜÅ£»Üo®æWÝÃÜÃÜá "PæãÇæWÝÃÜ Êæãà©Wæ —PÝRÃÜ' AíñÜ ±ÜÅ£»Üo®æXÚ©¨ÜªÃÜá.
Cñܤ Êæãà© ¿ÞÊÜâ¨æà AÙÜáQÆɨæà ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ŸWæY, ±ÜÃܨæ ×í¨æ
¯íñÜá A¨Üá BvÜᣤÃÜáÊÜ BoWÜÙÜ ŸWæY GaÜcÄÓÜáñݤ ÓÜËÊÜÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá.
WÜágÃÝ£WÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü B ÊÜáor¨Ü ±ÜÅ£QÅÁá¿á®Üá° A¥æ„ìÔPæãÙÜÛÇÝWܨÜ
"WÝwì¿á®…' ±Ü£ÅPæ Cwà ÊÜááS±ÜáoÊÜ®æ°à Êæãà©¿á®Üá° ×àWÜÙæ¿áÆá
ŸÙÜÔPæãíwñÜá. "2000 ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá° Pæãí¨Ü BÃæãà±Ü Öæ㣤ÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂ
Êæí¹É¿áÇæÉàQ¨Ýª®æ?' AíñÜ ñÜÇæŸÃÜÖÜ PæãqrñÜá. Êæãà© B«Üá¯PÜ »ÝÃÜñܨÜ
ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü AñÜÂíñÜ ËÊݨÝñܾPÜ ÊÜÂQ¤ AíñÜ ŸÃæ¨Ü ±Ü£ÅPæ AÊÜÃÜ®Üá° AvÝÇ…– ×oÉÃ…
®Üí¥ÜÊÜÄWæ ÖæãàÈÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ AíñÜÆã A¼±ÝÅ¿á ŸÃæÀáñÜá.
CíñÜÖÜ "WÝwì¿á®…'Wæ ¹ÅqÐÜÃÜá ñÜÊÜá¾ BvÜÚñÝÊÜ— PÝƨÜÈÉ GÐÜár g®ÜÃÜ
ÓÝËWæ PÝÃÜ|ÃÝX¨ÜªÃÜá GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ ÊÜáÃæñÜá Öæãà¨Üí£ñÜá¤.
ŸíWÝÙܨÜÈÉ ®æÃæ Ÿí¨ÝWÜ ®æÃÜÊæà CÆɨæà I¨Üá ËáÈ¿á®… g®Ü ÖÜÔ˯í¨ÜÇæà
ÓÜñÜᤠÖæãàX¨ÜªÃÜá. Êæãà© ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ ÓÜÄ¿ÞXÁáà ÖæàڨܪÃÜá. "®ÜÊÜáXÐÜrËÃÜÈ,
CÆÉ©ÃÜÈ. »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜá gWÜñܤ®Üá° GÃÜvÜá »ÝWÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. Jí¨Üá Cíw¿Þ.
C®æã°í¨Üá ±ÝQÓݤ®Ü.' ¹Åo®… C¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ PÜvæ C¨æ Gí¨Üá Êæãà© ¸ÝÀáºoár
ÖæàÙÜ©¨ÜªÃÜã ÓÜÄ¿ÞXÁáà PÜáoáQ¨ÜªÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü Êæãà© AÈÉ®Ü ÓܧÚà¿á
WÜágÃÝ£ ±Ü£ÅPæ "WÜágÃÝñ… ÓÜÊÜÞaÝÃÜ'¨Ü ÍÜQ¤ ÓÜ»ÝíWÜ|ÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá.

ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ PÜáÄñÝX AÈÉ ÊÜÞñÜá ŸíñÜá. Êæãà© ñÜÊÜᾨæà Íæ„È¿áÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃÜá,
"®Ü®Ü° ±ÜñÜÅPÜñÜì ËáñÜÅÃÜá A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. gWÜñÜᤠŸÄ Pæãaæc PæãÙÜaæWÜÚí¨Ü
PÜãwÆÉ. ÖÜã ÊÜáñÜᤠÖÜãWÜáaÜfWÜÙÜã CÈÉÊæ. AÊÜâ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓÜPÝÃÝñܾPÜ ÊÜááSÊÜ®Üá°
¹í¹ÓÜáñܤÊæ. ±ÜñÜÅPÜñÜìÃݨÜÊÜÃÜá PæãaæcÀáí¨Ü PæãaæcWæ ÖÝÄ ÃæãàWÜ ÖÜÃÜvÜáÊÜ
®æã|WÜÙÝWܸÝÃܨÜá. Ÿ¨ÜÈWæ ÖÜã˯í¨Ü ÖÜãËWæ ÖÝÃÜáÊÜ hæà®æã°|WÜÙÝWܸæàPÜá.
ÊÜá«ÜáÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓܸæàPÜá, AÐærà AÆÉ , ±ÜÄÔ§£ ¹WÜvÝÀáÔ¨ÝWÜ PÜáoáPÜÆã
ŸÃܸæàPÜá!' "WÝwì¿á®…'Wæ AÈÉÁáà £ÃÜáWæàoá ¯àw¨Ü Êæãà©, Ÿá¨Üœ ÖÝWÜã
ÊÜáÖÝñܾ WÝí—¿áíñÜÊÜÄWæ g®Ü¾ ¯àw¨Ü ¨æàÍܨÜÈÉ ×oÉÃ… ÖÜáorÇÝÃÜ Aí¨ÜÃÜá.
AÐærÆÉ BX ¹Åo®…¯í¨Ü Êæãà© ×í£ÃÜáWÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜ Pæç¿áÇæÉà¯ñÜᤠWæãñݤ?
Ÿã© PÜáwPæ! A¨Üá WÜágÃÝ£®Ü ¨æàÍÜ»ÜPܤ ÍÝÂÊÜáP܃ÐÜ¡ ÊÜÊÜÞìÃܨÜáª. AÊÜÃÜá
1930ÃÜÈÉ ÔÌgÃ…ÇÝÂív…®ÜÈÉ ÊÜáÃÜ| Öæãí©¨ÜªÃÜá. "AÊÜÃÜ Pæã®æ¿á BÓæ ñÜÊÜá¾ AÔ¤
»ÝÃÜñÜ ÓÜÌñÜíñÜÅWæãívæãvÜ®æ D »ÜãËáWæ ŸÃܸæàPæíŸá¨ÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ËÐݨÜÊæí¨ÜÃæ
ÓÝÌñÜíñÜŌ Ÿí¨Üá 50 ÊÜÐÜìWÜÙæà EÃÜáڨܪÃÜã D BÓæ DvæàÃܨæà EÚ©ñÜá¤. ®Ý®Üá
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáñܤÇæà ®Ý®æà D PæÆÓÜ ±ÜãÃæ„ÓܸæàPæí¨ÜáPæãívæ. C¨æãí¨Üá
ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü gÊݸݪÄ. HPæí¨ÜÃæ ÊÜÂQ¤ WÜágÃÝ£®Ü ÊÜá~¡Wæ ÓæàĨÝñÜ' Gí¨Üá A¼ÊÜÞ®Ü
©í¨Ü ®Üáw©¨ÜªÃÜá Êæãà©!

180

181

ÖÜÃæà®… ±ÜívÝ ÖÜñæÂ:
×àWæ WÜágÃÝ£®Ü g®ÜiàÊÜ®Ü ÓÝíWÜÊÝX ÓÝWÜᣤ¨æ G®Üá°ÊÝWÜÇæà ÊÜáñæã¤í¨Üá
B[ÝñÜ Ÿí¨æÃÜXñÜá. 2003, ÊÜÞa…ì 26ÃÜí¨Üá ÊÜá®æÀáí¨Ü PæÆÊæà QÇæãàËáàoÃ…
WÜÙÜ ¨ÜãÃܨÜÈÉ WÜágÃÝ£®Ü ÊÜÞi W܃ÖÜ ÊÜáí£Å ÖÜÃæà®… ±ÜívÝ PæãÇæ¿ÞX
ÖæãàX¨ÜªÃÜá. 43ÃÜ ÖÜÃæ¿á¨Ü ±ÜívÝÂWæ ñÜáíŸ ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü G¨æ, PÜᣤWæ ÖÝWÜã
Q¸æãºpærWÜÚWæ I¨Üá WÜáívÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÜáXYÔ PæãÇæ ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. BÓܳñæÅ ÖÝ©¿áÇæÉà
AÊÜÃÜá Pæã®æ¿ááÔÃæÙ橨ܪÃÜá. A¨ÜÃÜ ¸æ®Ü° ×í¨æÁáà ±ÜívÝÂÃÜ ×í¸ÝÆPÜÃÜá
¹à©XÚ©¨ÜªÃÜá. Êæãà© ËÃæãà— NãàÐÜOæWÜÙÜá WÜ¨ÜªÆ G¹ºÔ¨ÜÊÜâ. Êæãà©
ñÜÊÜá¾ ®Ý¿áPܯWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÃÜûÜOæ J¨ÜXÔÃÜÈÆÉ A®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ BÃæãà±Ü.
Sá¨Ü᪠±ÜívÝ ±ÝÆPÜÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ËÃÜá¨Üœ ÃæàWÝw ÃÝg¨ÜÈÉ PÝ®Üã®Üá

ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜÄ CÆÉ Gí¨Üá ¨ÜãĨÜÃÜá. GÈÉÓ… ¹Åv…j aÜá®ÝÊÜOÝ ûæàñÜÅ©í¨Ü ÓÜñÜñÜ
ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ BÄÔ ÖæãàX¨Üª ±ÜívÝÂ, ñÜÊÜá¾ ®æàÃÜ ®Üvæ ÖÝWÜã ±ÝÃܨÜÍÜìPÜñæWÜÚWæ
ÖæÓÜÃÝX¨ÜªÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜÄÐÜuÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜÅ ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á CoárPæãíw¨ÜªÃÜá.
2000¨ÜÈÉ PæàÍÜá»Ý¿å… ÓÜí±Üáo©í¨Ü ñÜÊÜá¾ ÃÝgÂW܃ÖÜ ÊÜáí£Å Óݧ®ÜPæR ±ÜívÝÂ
ÃÝià®ÝÊæá ¯àvܸæàPÝX ŸíñÜá. BÃæÓæÕÓ… ¯¨æàìÍÜ®ÜÊÜä ÖÝWæÁáà CñÜá¤. AÊÜ£¤®Ü
±ÜÄÔ§£ ŸWæY C¨Üª ÊÝÂTÝ®ÜÊæí¨ÜÃæ, PæàÍÜá»Ý¿å…Wæ ±ÜáÃÜáÐæãàñܤÊÜá ÓæãàÙÜíQ¿á
ËÃÜá¨Üœ ±ÜívÝÂÃÜ ÖæãàÃÝoPæR gñæ ¯àvÜÇÝWÜÈÆÉ. ÓæãàÙÜíQ PÝËáìPÜ ÖÝWÜã
E¨æãÂàWÜ TÝñæ¿áÈɨÜáª, BñÜ®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ±ÜívÝ B¨æàÍÜ¨Ü ÊæáàÃæWæ
ÖÜñݱÜÅ¿áñÜ°¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|Êæäí¨ÜÃÜÈÉ hæ„Æá ÓæàÄÃÜáñݤ®æ. ÓÜÌñÜ@ ÓæãàÙÜíQWæ A±ÜÃÝ«Ü
×®æ°Çæ C©ªñÜá¤. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨Ü ŸÚPÜÊÜä TÝñæ¿áÇæÉà
ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿á¸æàPæíŸ JñܤvÜ ±ÜívÝÂÃÜ ÊæáàÇæ ŸíñÜá. A¨Üá AÊÜÄWæ ×àÃæã
CÊæáàg®Üã° ¨æãÃÜQÔPæãqrñÜá. B¨ÜÃæ ±ÜpæàÇ… ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á PݨÜá 7 gáÇæ„ 2001PæR
±ÜívÝÂÃÜ TÝñæ¿á®Üá° G¨ÜáÃÝÚ »ÜÃÜñ… ¸ÝÂÃÜp…Wæ ¯àw¨ÜÃÜá. BÃæÓæÕÓ… ÖÝWÜã
¹h沿á g®ÜÃÜÇ… ÓæPæÅoÄ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© CÊÜÄŸºÄWÜã Êæ„Ä Óݧ®Ü¨ÜÈɨܪÊÜ
»ÜÃÜñ…. ±ÜívÝ W܃ÖÜ ÊÜáí£Å¿ÞX¨ÝªWÜ ÓÜíZqñÜ A±ÜÃÝ«ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜ£¤PÜáRÊÜÈÉ
ÍÜÅËáÔ¨ÜÊÜÃÜá. ±æãàÃ…Ÿí¨ÜÃ… ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ WÝÂíW…WÜÙÜ
¨Ýí¨ÜÇæWæ ñÜvæÁãwx¨ÜªÃÜá. PæàŸÇ… ®æp…ÊÜP…ì ÊÜÞµ¿Þ hÝÆPÜRíñÜã AÊÜÃÜá
ÓÜÄ¿ÞXÁáà ÖæãvæñÜ Pæãqr¨ÜªÃÜá.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨ÝªWÜ ±ÜívÝÂÃÜ®Üá°
PÜí¨Ý¿á ÊÜáí£Å¿á®Ý°X ®æàËáԨܪÃÜá. BWÜ »Üã ¨Üí«æ¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉvÜáÊÜ
PÝÃÜ ±ÜívÝÂÄí¨Ü BXñÜá¤. ¿ÞÊÜ ±ÜÅ»ÝË ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üã° ÇæQRÓÜ¨Ü AÊÜÄWæ B ÖÜíñܨÜÇæÉà
ÓÝPÜÐÜár Êæ„ÄWÜÙÜá ÖÜáqrPæãíw¨ÜªÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ¨Ü ÖÜíñܨÜÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Wæ
±ÜívÝ ñÜ®ÜWæ EÇÝr Öæãvæ¿áᣤ¨ÝªÃæíŸ ÓÜíÍÜ¿á ŸíñÜá. AÊæà®æ C¨ÜªÃÜã ÖÜÃæà®…
±ÜívÝ ÖÜñæ PÝíWæÅÓ…Wæ BÖÝÃÜ J¨ÜXÔñÜá. ÖÜñæ¿á ×í¨æ ÃÝgQà¿á ÓÜíaÜá PæÆÓÜ
ÊÜÞw¨æ Gí¨Üá A¨Üá WÜáÇæɹºÔñÜá. PÜáÔ¨ÜáÖæãàXÃÜáÊÜ PÝ®Üã®Üá ÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§ ËÃÜá¨Üœ
±ÜÅ£»Üo®æ¿á ÖæÓÜÃÜÈÉ A¨Üá ÃÝg Ÿí¨…Wæ PÜÃæPæãqrñÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°
CPÜRqrWæ ÔÆáQÓÜáÊÜâ¨æà AÊÜÃÜ WÜáÄ¿ÞXñÜá¤. AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨æà AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üã°

AÊÜÃÜá ¹oárPæãvÜÆá ñÜ¿ÞÄÃÜÈÆÉ. AÐÝrX ÓÜÖÜ Êæãà© ÊæáàÇæ A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà
ÊÜ£ÄPܤ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃÜÈÆÉ.

182

183

34
Êæãà© ¯¨æàìÍܮܨÜÈÉ
Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…
2003,

APæãràŸÃ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü "Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…' Êæãà©¿áÊÜÄWæ
×ÄÊæá¿á WÜÄ Öæã¨æst »ÜgìÄ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ. Jí¨æà ÖæãvæñÜPæR 55000 Pæãàq
ŸívÜÊÝÙÜ¨Ü »ÜÃÜÊÜÓæ ÖÜĨÜá ŸíñÜá. ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ñÝ®Üá 9000
Pæãàq ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜáñæ¤à®æ AíñÜ EñÝÕÖÜ ñÜáí¹¨Ü »ÜÃÜÊÜÓæÀᣤñÜá ÄÆ¿á®…Õ
CívÜÔóàÓ…. AÐærà AÆÉ, ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜáÊÜä WÜÄWæ¨ÜÄPæãíwñÜá. 1000 E¨ÜÂÊÜá
±ÜÅ£¯—WÜÙæãí©Wæ 200 A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÃÜã PÝÃÜÂPÜÅÊÜáPæR Ÿí©¨ÜªÃÜá. 125
˨æàÎ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜã C¨ÜªÃÜá. ËÍæàÐÜÊÝX BÖÝ̯ÓÜƳor Pæ„WÝÄPÝ ÇæãàPܨÜ
200 ©WÜYgÃÜá ÖÝgÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨Üá ÊÜááTæàÍ… Aí¸Ý¯, GÓ… .Pæ. ¹ÇÝì,
ÖÜÄ »ÝÃÜ£à¿á, ÓÜá¹Ã… ÃÜÖÜ CÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° JÙÜWæãíw¨Üª PÝÃÜÂPÜÅÊÜáÊÝXñÜá¤.
ŸívÜÊÝÙÜ ×íñæWæñÜ TÝñæ ÓÜbÊÜ AÃÜáO… ÍèÄ AÈɨܪÃÜá. ¿ÞÊÜñÜ㤠»ÝÃÜñÜÊÜ®Üá°
qàQÓÜᣤ¨Üª ¿ááGÓ…®Ü Óæ®æoÃ… ÇÝÂÄ ±æÅÓÜÉÃ… ÊÜÞ£XÚ©¨Üª& "®Ý®Üá WÜágÃÝñÜ®Üá°
¸æíŸÈÓܸæàPÜá AíñÜ CÈÉ Ÿí©¨æªà®æ. WÜágÃÝñ… ñÜáíŸ aÜÆ®ÜÎàÆÊݨܨÜáª.
C¨ÜPæãRí¨Üá A«ÝÂñܾ¨Ü C£ÖÝÓÜ˨æ. »ÝÃÜñÜ GíŸ ÃÝÐÜóÊÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°væÓÜáÊÜ
Cíi®… C¨Üªíñæ WÜágÃÝñ…' Gí¨Ü®ÝñÜ!
2003ÃÜ Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…Wæ ÔPÜR ±ÜÅ£QÅÁáÀáí¨Ü Eñæ¤àiñÜWæãívÜ
ÓÜÃÜPÝÃÜ 2005, g®ÜÊÜÄ¿áÈÉ GÃÜvÜ®æà Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ… ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá°
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü "Óæ„®…Õ Ôq'¿áÈÉ BÁãàiÔñÜá. 2003ÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ Jí¨Üá
ÖæãÓÜ ©Óæ¿á®æ°à ñæãàÄÔñÜá¤. ˨ÜáÂñ…, ñæ„Æ, ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá, PÜƒÑ Eñܳ®Ü°WÜÙÜá,
184

185

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ŸÁãàpæPÝ°Æi, B»ÜÃÜ|WÜÙÜá ×àWæ GÇÝÉ Ë»ÝWÜWÜÙÜÆãÉ £ÚÊÜÚPæ ±ÜñÜÅWÜÚWæ ÓÜ×
¹©ªñÜá¤. G´…IÔÔI®Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÝÃܨÜÎì vÝ. AËáñ… ËáñÝÅ ÖæàÙÜáÊÜ ±ÜÅPÝÃÜ
"WÜágÃÝñ… PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÃÝgÂ, ÃÝÐÜóÊÜÆÉ. A¨ÜPæR 11 ¹È¿á®… ŸívÜÊÝÙÜ
ÖÜĨÜáŸÃÜᣤ¨æ Gí¨ÜÃæ Cwà »ÝÃÜñÜ SáѱÜvܸæàPÜá'. ÄÆ¿á®…Õ AÆɨæ, ¯ÊÜÞì
ÓÜÖÜ 2200 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ 500 ÊæáWÝÊÝÂp… ˨ÜáÂñ… Eñݳ¨Ü®Ý
ZoPÜ BÃÜí¼ÓÜáñæ¤à®æ Gí©ñÜá. ¹Åo®… ÊÜáãÆ¨Ü PÜí±Ü¯Áãí¨Üá ÊÜá®ÜÃÜíg®Ý
E¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ 1400 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ñæãvÜXԨܪÆÉ¨æ »Üã±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ
A¼ÊÜê©œWæ 550 Pæãàq ÖÜãvÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí©ñÜá. "PæÅwp… A®ÝÈÔÓ… Aív…
ÄÓÜa…ì ÓÜíÓæ§' ÃÝg嬆 ÓÜá«ÝÃÜOæ¿á®Üá° ÍÝÉ\ÔñÜá. ÊÜÐÜì¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ WÜágÃÝ£®Ü
B¨Ý¿á¨Ü PæãÃÜñæ 6700 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÚí¨Ü 3500 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÚWæ
CÚÀáñÜá. C¨Üá PÜwÊæá ÓÝ«Ü®æÁáà®ÝXÃÜÈÆÉ. Êæãà© qàPÝPÝÃÜÄWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
EñܤÃÜÊæà ƼÔñÜá¤.
CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊÜááSPæR Pæãor ñܱÜÃÝQ¿áí£ñÜᤠÊæãà© ÓÝ«Ü®æ.
ÖÝÄñÜá WÝÚ±Üo:
WÝÚ±ÜoÊÜ®Üã° Jí¨Üá E©ªÊæá¿á®Ý°X ÊÜÞvÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ ÓÝÊÜޮܨÜÊÜÃÜ
ñÜÇæWæ ÖæãÙæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæ?
ŸÖÜáÍÜ@ Êæãà©Wæ ÊÜÞñÜÅ CíñÜÖÜ ÁãàaÜ®æWÜÙÜá ÖæãÙæ¿ááñܤÊæ. ¿áÍÜÔÕ®Ü
Öæhæj ÊÜáãwÔñÜᤠ"Êæ„ŸÅíp… WÜágÃÝñ…'. ÊÜáñæ¤à®Ý¨ÜÃÜã ÖæãÓÜñÜá ÊÜÞvÜáÊÜ
PÜáÄñÜá Êæãà© ÁãàbÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. "WÜágÃÝñ… CívÜÔó¿áÇ… Aív… pæQ°PÜÇ…
PÜ®ÜÕÇær¯Õ BWÜì®æ„hæàÐÜ®…' ÊÜ£Àáí¨Ü ÃÝg Êݲ¿Þ¨Ü ÓÜÊæàìÁãí¨Ü®Üá°
Pæ„WæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… ®ÜWÜÃÜÊæäí¨ÜÃÜÇæÉà ÊÜÐÜìËwà C¨æà Ê܃£¤¿áÈÉ
ñæãvÜXÃÜáÊÜÊÜÃÜá 30,000 PÜáÍÜÆPÜËáìWÜڨݪÃæ. AÆɨæà ÖæaÜácÊÜÄ ¯©ìÐÜr
MáñÜáÊÜޮܨÜÆÉÐærà PæÆÓÜPæR ŸÃÜáÊÜ 20,000 PÝËáìPÜĨݪÃæ. WÜᣤWæ B«ÝÃܨÜ
ÊæáàÇæ 350 Eñݳ¨ÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜWÜoá ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá PæÆÓÜÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæ, bÆÉÃæ
ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜ ÓÜíTæ 1000. AíQ&AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ©ÄÔñÜá ÓÜÊæàì.
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü WÝÚ±Üo ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á ÊÜåèÆ ÊÜÐÜìPæR 40 Pæãàq

ÃÜã±ÝÀáWÜÙܨݪXñÜá¤. C¨ÜÃÜÈÉ WÝÚ±Üo ÊÜÞÃÝo©í¨Ü ŸÃÜáÊÜâ¨Üá 12 Pæãàq.
¨ÝÃÜWÜÙÜ ÊÜÞÃÝo©í¨Ü 18 Pæãàq ÃÜã±ÝÀá ÓÜíWÜÅÖÜÊÝWÜᣤñÜá¤. EÚ¨æÆÉ
bñݤÃÜWÜÙÜá 2.56 Pæãàq ÊÜåèÆ ñÜãWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. WÝÂÓ… ŸÆã®Üá, WÜÊÜå… pæà±…
CñÝ©WÜÙæÇÝÉ ¹PÜÄ¿ÞWÜᣤ¨Üª ¸æÇæ ÇæPÜR ÖÝQ¨ÜÃæ 40 ÆûÜ GíŸ EñܤÃÜ
ŸÃÜᣤñÜá¤. CÊÜ®æ°ÆÉ G¨ÜáÄXoárPæãívÜá ÇæPÝRaÝÃÜ ÖÝQ¨Ü Êæãà© ÁãàbÔ¨Üáª,
D ¸ÝÄ¿á "ÊÜáPÜÃÜ ÓÜíPÜÅÊÜá|' ÖÜŸº¨ÜÈÉ WÝÚ±Üo EñÜÕÊÜ BaÜÄÔ¨ÜÃæ ÖæàWæ?
B ®æ±Ü¨ÜÈÉ G®Ý°Ãæ„WÜÙÜ®Üá° BPÜÑìÔ ÃÝgÂPæR ŸívÜÊÝÙÜ ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÖÝWæí¨ÜáPæãívÜá PÝÃܱÜÅÊ܃ñܤÃݨÜÃÜá. 2004, g®ÜÊÜÄ 12 ÊÜáñÜᤠ14 ÃÜí¨Üá A¨Üá
ÓÝPÝÃÜÊÝXñÜá¤. G®Ý°Ãæ„WÜÚWæ ÃÜñÜ°WÜíŸÚ¿á ÓÝÌWÜñÜÊÜ®æ°à ¯àw¨Üª EñÜÕÊÜPæR "ËÍÜÌ
WÜágÃÝ£ ±ÜÄÊÝÃÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ' AíñÜ ÖæÓÜÄorÃÜá Êæãà©. g®ÜÊÜÄ 9Äí¨Ü 11ÃÜÊÜÃæWæ
®Üvæ¿áȨܪ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü "±ÜÅÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿á ©®Ü'PÜãR C¨Üá ÖÜ£¤ÃܨÜÈÉÁáà
CñÜá¤. g®ÜÊÜÄ 12ÃÜ ©®Ü ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ g®Ü¾©®ÜÊÜä BXñÜá¤.
Êæãà© GÆɨÜÃÜÆãÉ PÜÃÝÃÜáÊÝPÝRX¨ÜªÃÜá.
gWÜ£¤®Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÙÜÈÉ ®æÇæÔÃÜáÊÜ WÜágÃÝ£WÜÙÜ®æ°ÇÝÉ WÜáÃÜá£Ô ÃÝgÂ
ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü BÖÝÌ®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ 50,000 C&ÊæáàÇ…WÜÙÜá ÃÜÊÝ®æ¿Þ¨ÜÊÜâ.
ËÊÜޮܨÜÈÉ CvÜáÊÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ËÍæàÐÜÊÝX
HÃ… Cíw¿Þ ÖÝWÜã hæp… HÃ…Çæ„®…WÜÙÜ C®…´æÉŒ„p… g®ÜìÇ…WÜÙÜÈÉ hÝ×à
ÃÝñÜáWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊݨÜÊÜâ. Cwà EñÜÕÊÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÁãàiÓÜÆá GÓÝÕÃ… PÜí±Ü¯
ÊÜááí¨æ ŸíñÜá. Jqr®ÜÈÉ D PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ¿áÍÜ PÝ|Æá GÇÝÉ Ë»ÝWÜWÜÙÜá ÍÜQ¤
ËáàÄ ¨Üáw¨ÜÊÜâ. ±Üūݯ¿ÞX¨Üª AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá PÝÃÜÂPÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. ÓæãàÇÝ BÍÜÅÊÜá©í¨Ü Ÿí¨Ü 21 ÊÜoáWÜÙÜá ÓÜãÃÜ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ
ÖÝWÜã B©ñÜ ÖÜê¨Ü¿á Óæã¤àñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÍÜá»ÝÃÜí»Ü ÖÝw¨ÜÃÜá. ®æÃ橨ܪ ÊÜáPÜRÙÜá
ÖÝWÜã PÝÇæàgá ˨ݦìWÜÙÜ ÓÜíTæ 10000ËñÜá¤. "ÊÜñÜ®… ¯ ÊÝñæ' ÖÝWÜã
'¹¿Þív… ¸èíwÅàÓ…' AíñæÃÜvÜá ±ÜáÓܤPÜWÜÙÜá ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨ÜÊÜâ. "ÊÜñÜ®… C
ÊÝñæ' 3,500 A¯ÊÝÔ WÜágÃÝ£WÜÙÜ ÖæÓÜÃÜá&ËÙÝÓÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãíwñÜá¤. AÊÜÃæÆÉ
aæP…vÝÂÊÜå…, ¯àÃÝÊÜÄ, ÓÜãRÇ…, Íæ„ûÜ~PÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá, BÓܳñæÅ, ¨æàÊÜÓݧ®Ü... ×àWæ
¸æàÃæ ¸æàÃæ Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ WÜágÃÝ£Wæ E±ÜPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá. ÊÜáPÜÃÜí¨… ÊæáÖݤ ŸÃ橨ܪ

186

187

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

"¹¿Þív… © ¸èíwÅàÓ…' ±ÜáÓܤPÜ ÖÜÃܱݳ ®ÝWÜÄPÜñæ¿á PÝÆ©í¨ÜÆã WÜágÃÝñ…
˨æàÎWÜÃæãí©Wæ Öæãí©¨Üª ÊݱÝÃÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ŸWæWæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤñÜá¤. IÊÜÃÜá
±ÜÅÊÜááS A¯ÊÝÔ WÜágÃÝ£WÜÙÜ®Üá° Óܮݾ¯ÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáãÊÜÃÜá ±ÜÄ~ñÜÃÜ®Üá°
ÖæãÓܨÝX ÓÝÌWÜ£ÓÜÇÝÀáñÜá. 48 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü WÝÚ±Üo¨Ü ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿áÊÜ®Üá°
®ÜvæÔPæãívÜá ŸÃÜᣤ¨Üª AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý© »Ý®Üá »Ý¿å… ÐÝ, WÜágÃÝ£®Ü A£
×Ä¿á WÝÚ±Üo ñÜ¿ÞÃÜPÜ 80ÃÜ ±ÝÅ¿á¨Ü ÃÜÓÜãÇ… aÝaÝ CÊÜÃÜ®Üã° PÝÃÜÂPÜÅÊÜá
JÙÜWæãíwñÜá¤.
»ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÊÜÃæÆÉÃÜ ¸Ý¿áÆãÉ Jí¨æà E¨ÝYÃÜ&"BÖÝ, H®Ü¨Üá½ñÜ!'
ËàûÜPÜÃÜ Aor~Wæ¿áÆãÉ Êæ„Ë«ÜÂËñÜá¤. AƳÓÜíTÝÂñÜÄWæí¨æà "B[Ý TÝ®…
væÊæƱ…Êæáíp… ®æp…ÊÜP…ì ±æËÈ¿á®…', "¨ÝÊÜä© ¸æãàÖÝÅ ±æËÈ¿á®…'.
AÊÜâ B GÃÜvÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ÓÝÊÜáÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜᣤñÜá¤. "±ÝÔì
±æËÈ¿á®…' ´ÝÔì iàÊÜ®Ü ±Ü¨Üœ£¿á®æ°à ¹í¹ÓÜᣤñÜá¤. ×àWæ ±ÜÄÊÝÃÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ
A¥Üì±Üã|ìÊÝX, ¿áÍÜÔÌ¿ÞX gÃÜáXñÜá.
B WÜáíX¯í¨Ü WÜágÃÝñ… C®Üã° ÖæãÃÜŸí©ÃÜÈÆÉ.
B¨ÜÃæ ¨Ü~ÊÝÄÔPæãÙÜÛÆá Êæãà©Wæ ÓÜÊÜá¿áËÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÝWÜÇæà C®æã°í¨Üá
Áãàg®æ¿á PÜáÄñÜá ÁãàbÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. "C' WÜÊÜ®æì®…Õ A®Üá°ÊÜ ËÎÐÜr Áãg®æWæ
ԨܜÃݨÜÃÜá Êæãà©. I¨Üá ÆûÜ ®èPÜÃÜÃÜ®Üá° ñÜÃܸæàñÜáWæãÚÓÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíü WÜáÄ
Öæ㣤ñܤ¨Üá. ´æŸÅÊÜÄ¿áÈÉ 2000 bÆÉÃæ ®èPÜÃÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá Êæãà©.
®èPÜÃÜÃÜ®Üá° "PÜÊÜáìÁãàX'WÜÙÝX ±ÜÄÊÜ£ìÓÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá AÊÜÃܨÜá. 700 ©®ÜWÜÙÜ
D Áãàg®æWæ "PÜÊÜáìÁãàX ÊÜáÖÝ A¼¿Þ®…' AíñÜÇæà ÖæÓÜÄvÜÇÝÀáñÜá.
CíñÜÖÜ ZÚWæ¿áÆãÉ ÓÜÖÜ Êæãà© ËÃæãà—WÜÚWæ ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw AÊÜÃÜ
ËÃÜá¨Üœ¨Ü qàPæ¿á®Üá° hÝÄ¿áÈÉvܸæàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ PÝwñÜá¤. ""WÜágÃÝñ…
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° Jí¨æãÊæá¾ ¹hæ² ÓÜí±Üã|ìÊÝX
P愹vܸæàPÝX Ÿí¨ÜÃÜã, AÊÜÃæà®Üã ¯ÃÜá¨æãÂàX¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÃÝgQà¿á
NãàÐÜOæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜ PæÆÓÜÊÜ®æ°à AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Ê܃£¤¿ÞXÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.
AÊæÆÉ ŸãpÝqPæ¿áÊæà BX¨ÜªÃÜã, ÖÝWæãí¨Üá ÍÜŸªPæãàÍܨÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃܨÜ
±ÝÂPæàh…WÜÙÜ®Üá° ÓÜᣤPæãvÜáÊÜ Ä࣠AÊÜÃÜ ËÃæãà—WÜÙÜ®Üã° aÜQñÜWæãÚÓÜáñܤ¨æ. ŸÄà

AÆíPÝÃÜWÜÚí¨ÜÇæà PÜãw¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá ±ÜÄaÜÀást ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° BvÜÚñÜÍÝ× PÜãvÜ
ŸÙÜÓÜáÊÜíñæ ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àĨݪÃæ. PæàÍÜá»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ±æ„±…Çæç®…WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ
EñܤÃÜ WÜágÃÝ£Wæ ¯àÃÜá~ÓÜáÊÜ PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝWÜÇæÆÉ g®Ü WÜÊÜá®ÜÊÜ®æ°à ¯àwÃÜ
ÈÆÉ. A¨Ü®æ°à Êæãà© "ÓÜágÇÝí ÓÜá´ÜÇÝí' GíŸ aÜí¨Ü¨Ü ÖæÓÜÄoár ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÝWÜ,
GÆÉÃÜã G¨Ü᪠¯íñÜá ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá''.
ÖÝWÜí©ñÜá "pæ„ÊÜå…Õ B´… Cíw¿Þ'!
qàPæWæãàÓÜRÃÜÊæà ÊÜÞw¨Ü D qàPæ Ÿ©XÃÜÈ. B¨ÜÃæ ±ÝÂPæàh…WÜÚWæ »ÝÊÜ
®ÝñܾPÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙܯ°oár Êæãàw ÊÜÞvÜᣤ¨Üª Êæãà©¿áÊÜÃÜ Ÿá©œÊÜí£PæWæ
GíñÜÊÜÃÜã ñÜÇæ¨ÜãWÜÇæà¸æàPÜá. »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ ËÃÜá¨Üœ¨Ü ÃÜûÜOÝ Áãàg®æWæ
"ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü ÓÜáÃÜûÝ PÜÊÜa…' AíñÜ PÜÃæ¨ÜÃÜá. PÜÃÜPÜáÍÜÆ PÜËáìWÜÙÜ Eñܳ®Ü°WÜÚWæ
ÊÜÞÃÜáPÜpær J¨ÜXÓÜáÊÜ Áãàg®æWæ "Wæãà²ZÃ… Áãàg®Ý' Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá ¹ñÜá¤.
"PÜƳÓÝÃ… Áãàg®æ'¿á®Üá° ]àÆíPÝ¨Ü hæãñæ »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° ¸æÓæ¨Ü ÓæàñÜáÊæ¿á
±ÜÄPÜƳ®æ¿áw¿áÈÉ ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÜÃÜá Êæãà©. "˨ÝÂÆüŒ¾à' ÖÜávÜáX¿áÃÜ®Üá°
ÍÝÇæ¿áñܤ PÜÃæñÜÃÜáÊÜ Áãàg®æ, Bpæã ÄûÝ, pÝÂQÕ ÖÝWÜã oÅP… aÝÆPÜÄWæ
"ÓÜÌÓܧ ÓÜáÃÜûÝ Áãàg®æ', ÃÝg嬆 B¦ìPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜá«ÝÄÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ ÖæãÃÜX®Ü
±ÜÄ~ñÜÃÜ®Üá° JÙÜWæãívÜ ÓÜËá£Wæ "Ÿá©œÓÝWÜÃ… ±ÜÄÐܨ…'... ÖæÓÜÄ®ÜÆãÉ aÝPÜaÜPÜÂñæ
ÊæáÃæ¿ááÊÜ Ÿá©œÊÜáñæ¤Wæ H®Ü®æã°à|?
515 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ®ÜÊÜáì¨Ý ¯àÃÝÊÜÄ Áãàg®æ "ÓÜágÇÝí
ÓÜá´ÜÇÝí' GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÇæÉà ±ÜÅTÝÂñÜÊÝÀáñÜá. 700 ËhÝn¯WÜÙÜ®Üá° ±Üqr ÊÜÞw
AÊÜÃæÆÉ Êæ„¿áQ¤PÜÊÝX Ãæ„ñÜ®Ü gËáà¯Wæ »æàq ¯àw B«Üá¯PÜ PÜêÑ ±Ü¨Üœ£WÜÙÜ
PÜáÄñÜá AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜáÊÜ PÝÃÜÂPÜÅÊÜá hÝÄ¿ÞÀáñÜá. ÊÜáábcÖæãàX¨Üª væ„ÄWÜÙÜÈÉ
ÊÜáÃÜáiàÊÜ ÓÜíaÜÄÔñÜá. ÊÜÞa…ì BÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ñÜÊÜá¾ ÓÜbÊÜ
ÓÜí±Üáo ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° ÖÝWÜã A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ¸æ¯°XoárPæãívÜá PÜvÜÆ Q®ÝÃæ¿áíbWæ
ÖæãàX ¯íñÜÃÜá. AÃܹºà ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü »ÝWÜÊæäí¨ÜPæR 64 QÇæãàËáàoÃ… vÝÂÊÜå…
PÜqr AÈÉÁáà ÍÜá¨Üœ ¯àÄ®Ü ÓÜÃæãàÊÜÃÜÊæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜ ÊÜáÖÝPÜ®ÜÓæãí¨ÜPæR
ÊÜááTÝÊÜááU¿ÞX¨ÜªÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©. C±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜì ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Ü
D Áãàg®æ ¸æàvÜᣤ¨Ü᪨Üá ŸÃæãàŸºÄ 50,000 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá°! A¨ÜÃÜ

188

189

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÖæÓÜÃæà "PÜƳÓÝÃ… Áãàg®æ'! »ÝÃÜñܨÜÇæÉÆãÉ PÜívÜáPæàÙÜĿᩨܪ CíñÜÖܨæãí¨Üá
Áãàg®æ ÖæOæ¿ááÊÜíñæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ±æÅàÃæà²Ô¨Ýª¨ÜÃÜã H®Üá? H®æãà
ÊÜÞvÜáÊÜ ÖÜáÊÜá¾ÔÕ®ÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨ÜÅPæR ÖÜ| ÓÜáÄ¿á ÖæãÃÜoÃÝ Êæãà©? AÊÜÃÜ AÓÜÈ
PÝÙÜi¿Þ¨ÜÃÜã H¯ñÜá¤? A¨æÆÉ A¥ÜìÊÝWܸæàPݨÜÃæ WÜágÃÝñ… GíŸ ÃÝgÂ
G¨ÜáÄst ¯àÄ®Ü ¹PÜRoár Gí¥Ü¨Ü᪠GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá.

ÓÜÊÜáá¨ÜÅPæR ®ÜáWÜáY£¤¨Üª 13 ®Ü©WÜÙÜ ¯àÃÜ®Üá° AÈÉÁáà AvÜx ×w¨Üá ÔׯàÄ®Ü ¨æãvÜx
PæãÙÜÊܮݰX ÊÜÞ±ÜìwÓÜáÊÜ BÍÜ¿á A¨ÜÃÜÈÉ AvÜXñÜá¤. ±ÜÄ~ñÜÃæà ÖæàÙÜáÊÜ ±ÜÅPÝÃÜ
2,000 aܨÜÃÜ QÇæãàËáàoÃ… BÊÜÄÔPæãÙÜáÛÊÜ "PÜƳÓÝÃ… Áãàg®æ' ÃÝgPæãàp…
®ÜÈÉ ¯Ëáìst »Ý¨ÜÃ… gÇÝÍÜ¿áQRíñÜ IÊÜñÜᤠ±Üoár ¨æãvÜx©ÃÜáñܤ¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ
DXÃÜáÊÜ GÇÝÉ AOæPÜoárWÜÚXíñÜ Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ¯àÃÜ®Üá° ×w©vÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì
C¨ÜÃܨÜá. ÓܨÝìÃ… AOæPÜqr®Ü JvÜÆÈÉÃÜáÊÜ ¯àÄ®Ü ÊÜáãÃÜá ±Üoár ¯àÃÜá C¨ÜÃÜÈÉ
ÓÜíWÜÅÖÜÊÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Ü ÊæáàÇæ Öæbc®Ü ËÊÜÃÜOæ HPæ?
ŸÖÜÙÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£Ááà®æí¨ÜÃæ D Áãàg®æ hÝÄWÝX ¿ÞÄWÜã
±Üá®ÜÊÜìÓÜ£ PÜȳÓÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂÁáà E¨Ü½ËÓÜᣤÃÜÈÆÉ. D Áãàg®æ¿á ±ÜÃÜÊÝX
¯ÆáÉÊÜ A®æàPÜ AíÍÜWÜÙÜá ¨æãÃÜPÜáñݤ ÖæãàWÜáñܤÊæ. 5,800 ÊæáWÝÊÝÂp…®Ü
˨ÜáÂñܤ®Üá° EŸºÃÜ ÍÜQ¤¿á B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ±Üvæ¿ááÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ. C¨Üá 1,054,500
ÖæPæràÃ…®Ü ¨Üü| ÓèÃÝÐÜó¨Ü »ÜãËáWæ 5.61 ËáÈ¿á®… PÜá¹P… ËáàoÃ… ¯àÃÝÊÜÄ
J¨ÜXÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì Öæãí©ñÜá¤. C¨ÜÃÜ hæãñæWæ 900 ËáÈ¿á®… PÜá¹P… ËáàoÃ…
¯àÃÜá W܃Öæãà±ÜÁãàX PæÆÓÜWÜÚWæ. PÜd… ÖÝWÜã ÓèÃÝÐÜóWÜÙÜ Pæ„WÝÄPÝ A¼Ê܃©œWæ
500 ËáÈ¿á®… PÜá¹P… ËáàoÃ…. "ÖÜÓ…Pæãà¯íW…' GíŸ AíñÝÃÝÑóà¿á
PÜí±Ü¯¿á ÓÜÊæàì¿á®Üã° ÇæPÜRPæR ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, AOæPÜqr®Ü ®ÜvÜáÊæ ÓÜÃÜ©
Öæ¨ÝªÄ¿á®Üã°, Ãæ„ÇæÌ ¨ÝÄ¿á®Üã° ¯ËáìÓÜŸÖÜá©ñÜá¤. D ¯qr®ÜÈÉ A¨æàPæãà PæÆÓÜ
¯«Ý®ÜÊÝWÜᣤ¨æ. PÝÊÜáWÝÄ BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜááíaæ "®ÝÂÐÜ®ÜÇ… C®…ÔroãÂp…
B´… KÐÜ®… pæPÝ°Æi' ñܮܰ ÓÜÊæàì J²³ÓܸæàPÜá.
ÊÜáÖÝ®… Áãàg®æÁãí¨Üá ÓÝPÝÃÜPÝRX PÝ©¨æ.

B ¯àÃÜwPæWæ ÊÜÐÜìWÜÙÜ C£ÖÝÓÜ:
WÜágÃÝñÜ®Üá° PÝvÜᣤ¨Üª ¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ CÊÜ£¤®Ü¨ÝXÃÜÈÆÉ. ËÊݨÝñܾPÜ ÓܨÝìÃ…
ÓÜÃæãàÊÜÃ… Áãàg®æ ÊÜááPݤ¿á PÜívÜÃÜã ¯àÄ®Ü ÓÜÊÜáÓæ ÊÜÞñÜÅ ŸWæÖÜÄ©ÃÜÈÆÉ.
Jí¨Üá PÜvæ ¯àÄWÝX ¸æàwPæ. C®æã°í¨ævæ HÃÜáÊÜááS¨ÜÈÉ ±ÜÅWÜ£ Öæãí¨Üᣤ¨Üª
Pæ„WÝÄPæãà¨ÜÂÊÜá. A¨ÜPæR ñÜPÜRíñæ EípÝWÜᣤ¨Üª gÆÊÜÞÈ®ÜÂ. PæÆÊÜâ ÓÜíWÜ£WÜÙÜíñÜã
»Ü¿Þ®ÜPÜ. ÓèÃÝÐÜó iÇæÉ¿áÈÉ 7,50,000 ¸æãàÃ…ÊæÇ…WÜÙÜá ÓÝËÃÝÃÜá Aw
±ÝñÝÙÜ©í¨Ü ¯àÃæñÜᤣ¤¨ÜªÊÜâ. EñܤÃÜ WÜágÃÝ£®ÜÈÉ ÊæáÖ…ÓÝ®Ý iÇæÉ¿áÈÉ 25,000
¸æãàÃ…ÊæÇ…WÜڨܪÊÜâ. ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü WÜw¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ PÜd… ÖÝWÜã ÓèÃÝÐÜóWÜÚWæ
¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ ¿ÞÊÜñÜᤠA£¿ÞWæà PÝwñÜá¤. ÊÜáÙæWÝÆ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ ÓÜÖÜ AÈÉ
PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄWæ ñÜñÝÌÃÜ. ±ÜÄ~ñÜÃÜ Aí¨Ýi®Ü ±ÜÅPÝÃÜ 2025ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ±ÜÄÔ§£
C®Ü°ÐÜár ¹WÜvÝÀáÓÜȨæ. C®Üã° 7,294 PÜá¹P… ËáàoÃ… ¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ ÃÝgÂPæR
G¨ÜáÃÝWÜȨæ Gí©¨ÜªÃÜá. D ©Óæ¿áÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓÜÖÜ PÜÅÊÜá Pæ„WæãÙÜáÛñܤÇæà Ÿí©¨æ.
2000¨ÜÈÉ PÝ®Üã®æãí¨Üá AíXàPÜÄÓÜƳoár »Üã ÊæáàÇ澌„®Ü ¯àÃÜ®Üá° AvÝx©wx
SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ñÜvæÁãwxñÜá. AíñÜgìƨÜÈÉ AWÝ«Ü PÜáÔñÜ PÜívÜ 40PÜãR
ËáQR¨Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ®Üá° "PæãÃÜñæ ±ÜŨæàÍÜ' AíñÜ NãàÑÔ¨Ü㪠B¿áá¤.
ÃÝg嬆 9,000©í¨Ü 18,000 ÖÜÚÛWÜÙÜ®Üá° A£¿Þ¨Ü ¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ
ÓÜávÜᣤñÜá¤. PÜÙæ¨æãí¨Üá ¨ÜÍÜPܨÜÇæÉà ¯àÄ®Ü ÊÜáãÆWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá 1,200
Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üᰠ˯ÁãàXÓÜÇÝX¨æ. AÐÝrX¿áã ÓÜÊÜáÓæ ŸWæÖÜÄ©ÆÉ.
ÖÝWÝXÁáà "PÜƳÓÝÃ… Áãàg®æ'¿á®Üá° hÝÄWæãÚÔ¨ÜÃæ H®Ý¨ÜÃÜã ±ÜÄÖÝÃÜ
¨æãÃÜQÓÜŸÖÜá¨æíŸ BÍÝ»ÝÊÜ. D Áãàg®æ "PÝÂí¹ PæãÈÉ' Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ
ÓܧÙÜPÜRvÜxÊÝX PÜorƳvÜÆá ÁãàiÔÃÜáÊÜ 64 Q.Ëáà. E¨Üª¨Ü PÜqr®Ü PÜáÄñܨݪXñÜá¤.
190

191

35
ÊÜáPÝvæ ÊÜáÆX¨Ü
¹hæ² ÇæPÜR!
Pæàí¨ÜŨÜÈÉ

G®…wG ÓÜÃÜPÝÃÜ JÙæÛ¿á ´ÝÃ…¾®ÜÇæÉà CñÜá¤. ÊÜÞÃÜáPÜpær E¹º
¯í£ñÜá¤. A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§ ¨ÝSÇæ¿á 10.6 ¨ÜÃܨÜÈÉ A¼Ê܃©œ ÊæàWÜ ¨ÝSÈÔñÜá¤.
ÃÝgÓݧ®Ü, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ WæÆáÊÜâ ¹h沿á®Üá° Eñæ¤àiÔñÜá¤.
ÃÝgQà¿áÊÝX ñÜáíŸ Ô§ÃÜñæ¿á®Üá° Öæãí©¨Üª ÓÜÊÜá¿áÊÝXñܤ¨Üá. Óæ±æríŸÃ…
2004ÃÜ ÊæàÙæWæ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá gÃÜáWܸæàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ "µàÇ… WÜáv… ´ÝÂPÜrÃ…'
AíÍÜÊÜ®Üá° ñܮܰ ÇÝ»ÜPÝRX ŸÙÜÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá AíñÜ ÖæãÃÜqñÜá ¹hæ². ÖÝWÝXÁáà
AÊÜ—Wæ Êæã¨ÜÇæà aÜá®ÝÊÜOæ G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ŸíñÜá. ±Üūݯ ÊÝg±æàÀá
C¨ÜPæR AÓÜÊÜá¾£ ÓÜãbԨܪÃÜá. gÓÜÌñ…ÔíW…ÃÜÊÜÃÜá ÓÜãbst "Cíw¿Þ Í愯íW…'
NãàÐÜOæ PÜãvÜ AÊÜÄWæ ÓæàÄÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ±ÜÅÊæãਅ ÊÜáÖÝg®…ÃÜíñÜÖÜ ¿ááÊÜ
ÖÜáÊÜá¾ÔÕ®Ü A®æàPÜ ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá C¨Ü®æ°ÆÉ QËWæ ÖÝQPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜâÃÜáÓæãñܤ®æ°à
ñæãàÃÜÈÆÉ. A£¿Þ¨Ü BñܾËÍÝÌÓܨÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ¿á®Üá° ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. AÐærà
ÊæàWܨÜÈÉ ÓæãàÆá ÓÜÖÜ Ÿí©ñÜá¤.
ÇæPÝRaÝÃÜ ÊÜáPÝvæ ÊÜáÆXñÜá¤.
"aÜá®ÝÊÜOæ G¨ÜáÄÓÜÆá ÓÜíZo®æ C®Ü㰠ԨܜÊÝXÃÜÈÆÉ. ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÓÜíZqÓÜáÊÜ
Ÿ¨ÜÆá A—PÝÃÜ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà ŸÖÜÙÜÐÜár ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜáWÜ°ÃÝX¨ÜªÃÜá.
A—PÝÃÜ ¹h沿á®Üá° »ÜÅÐÜrÊÝXÓÜÈÆÉÊݨÜÃÜã, AÖÜíPÝÄWÜÙܮݰXÔñÜá¤. I¨Üá
ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ I£ÖÝÔPÜÊÝX ©ÈÉ ±ÜvÜÓÝÇæWæ ±ÜûÜ Ÿí©ñÜá¤. PÜwÊæá AÊÜ—¿áÇæÉà
A¨Üá ñÜ®ÜWæ ¨æãÃæñÜ g®Ý¼±ÝÅ¿áPæR ñÝ®Üá ±ÝñÜÅ®ÜÆÉ AíñÜ ¯ÃÜã²ÔñÜá. "Cíw¿Þ
192

193

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Í愯íW…' NãàÐÜOæ ±Üor|WÜÙÜÆãÉ ÓÜÖÜ PæÆÓÜPæR ¸ÝÃܨæà ÖæãàÀáñÜá. ÓÜÃÜPÝÃÜ
ËÃæãà— AÇæ¿áÈÉ ¹hæ² Pæãbc ÖæãàÀáñÜá'.
ÖÝWæí¨Üá ŸÃæÀáñÜá "Cíw¿Þ oávæ'.
¹hæ² aÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜááí¨ÝWÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜÛÆá PæÆÊÜâ AíÍÜWÜÙÜá
±æÅàÃÜOæ¿ÞX¨ÜªÊÜâ. "µàÇ… WÜáv… ´ÝÂPÜrÃ…' C©ª¨Ü᪠£àÃÝ ÓÜáÙæÛà®ÝXÃÜÈÆÉ. "ËàP…&
qG®…GÓ…' ÓÜËáàûæ ¹hæ² 230Äí¨Ü 265 ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WÜÚÓÜŸÖÜá¨Üá AíñÜ ÖæàÚñÜá¤.
A¨Üá 1999ÃÜÈÉ AÊÜÃÜá WÜÚst ÓÜíTæÂXíñÜ PÜwÊæá¿ÞXñæ¤à®æãà ¯g. ´æŸÅÊÜÄ 5PæR
ËÓÜgì®æWæãívÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ, ÊÜÞa…ì ÊæàÙæWæÆÉ ÊÜáñæ¤ ±Üá®ÜÃÝÃÜí»ÜÊÝ©àñæí¨Üá
¹hæ² BÎÔñÜá¤. B¨ÜÃæ 4 ÖÜíñÜWÜÙÜ aÜá®ÝÊÜOæ ÊÜááX¿ááÊÜâ¨ÜPæRà®æ Êæáà 10ÃÜÊÜÃæWæ
ÓÜÊÜá¿á ñÜWÜáÈñÜá. AÐÜrÃÜÇÝÉWÜÇæà ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜ Êæá„ÊæáàÇæ aÜÚWÜáÙæÛWÜÙÜá
HÙÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÜªÊÜâ. "¹hæ²Wæ Êæá„£ÅÁáà ÍÜñÜáÅË®ÜíñÝÀáñÜá. ñÜËáÙÜá®ÝvÜá
BñܾÖÜñÝ Óݧ®Ü¨ÜíñÝXñÜá¤. GÇÝÉ 39 Óݧ®ÜWÜÙÜÆãÉ Wæ¨Üª PÜÃÜáOݯ— AÊÜ®æ°ÆÉ
Óæãà¯¿Þ WÝí—Wæ A²ìÔ ±Üá¯àñÜÃÝX¹orÃÜá. BíñÜÄPÜ PÜÆÖÜWÜÙÜ PÝÃÜ|©í¨ÝX
¹hæ²Wæ EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ¨æãÃ棨Ü㪠ÓÜÖÜ ÖÜñæ¤à ÔàoáWÜÙÜá. C±Ü³ñæã¤í¨Üá
ÔàoáWÜÙÜ®Üá° WæÆáÉñæ¤à®æ AíñÜ ÖæãÃÜo WÜágÃÝ£®ÜÆãÉ ñæPæRWæ Ÿí©¨Ü᪠ÖÜ©®ÝÇæRà
ÔàoáWÜÙÜá. PÜ®ÝìoPܨÜÇæãÉí¨æà ÓÝ«Ü®æ ÊæáÃæÀáñÜá ¹hæ² Gí¨Üá Cíw¿Þ oávæ
ËÍæÉàÑÔñÜá.
¿ÞÊÝWÜ aÜá®ÝÊÜOÝ ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹñæã¤à BÊÝWÜÇæà qàPÝÓÜ÷WÜÙÜá
ÖæãÃܹ¨ÜªÊÜâ.
WÜágÃÝ£®ÜÈÉ ¹hæ²Wæ 14 ÖÝWÜã PÝíWæÅÔÕWæ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÔàoáWÜÙÜá ¨æãÃÜQ¨æªà®æãà
¯g. B¨ÜÃæ ¹hæ² ±ÝÈWæ A¨Üá Êæ„´ÜÆÂÊæà BXñÜá¤. ±ÜûܨÜÇæÉà C¨Üª Êæãà© ËÃæãà—
WÜÙæÆÉ JÊæá¾Wæà bXñÜáPæãívÜá¹orÃÜá. gã®…, 14ÃÜ "pæ„ÊÜå…Õ ®ÜãÂÓ… ®æp…ÊÜP…ì'
ÊÜÃÜ©¿áÈÉ ×Ä¿á ¹hæ² ÊÜá®ÜáÐÜ®æ㟺 ×àWæ ÖæàڨݪX ÊÜÃÜ©¿ÞÀáñÜá&""
®ÝÊÜâ Êæãà© Íæ„È¿á ËÃÜá¨Üœ C¨æªàÊæ, ®ÜÊÜáWæ Êæãà©¿á AWÜñÜÂËÆÉ''. Êæãà©Wæ
BíñÜÄPÜÊÝX ¸æíŸÆÊæà CÆÉ AíñÜÆã A¨Üá ÊÜÃÜ© ÊÜÞwñÜá. BÃæÓæÕÓ… ÊÜá®ÜáÐÜÂ
ÓÜíg¿å… hæãàÑWÜã ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜã ®ÜvÜáÊæ ¿ÞÊÜ ²ÅàñݨÜÃÜWÜÙÜã EÚ©ÆÉ
AíñÜ A¨Üá ŸÃæÀáñÜá. "¹hæ² ÓÜíÓÜ©à¿á ±ÜûܨÜÈÉÃÜáÊÜ 128 ÓܨÜÓÜÂÃÜ ±æ„Q 85ÃÜÐÜár

ÓܨÜÓÜÂÄWæ Êæãà© ¸æàPÝXÁáà CÆÉ. PæàÍÜá»Ý¿å… ®æàñ܃ñÜÌ¨Ü ÓèÃÝÐÜó¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá
35 ÍÝÓÜPÜÃÜíñÜã Êæãà©Wæ Ÿ¨Üœ ËÃæãà—WÜÙÝX¨ÝªÃæ' Gí©ñÜá. ÊÝÓܤÊܨÜÆãÉ 85
GÊæá¾ÇæÂWÜÙÜá ¹hæ² ÃÝhÝ«ÜÂûÜ ÃÝhæàí¨ÜÅ Ô®ÜØ ÃÝOÝÃÜ®Üá° »æàq¿ÞX Êæãà©
PÝ¿áìÍæ„È¿á ËÃÜá¨Üœ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ñæãàwPæãívÜÃÜá.
×àWæÆÉ ®Üvæ¿áᣤÃܸæàPݨÜÃæ ÊÝg±æàÀá ÓÜÖÜ PÜ®ÜÈÖæãà¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ
ÖæÓÜÃÜÈÉ ÖæãÃÜŸí¨Ü ÖæàÚPæÁãí¨Üá "WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃÜÊæà AÈÉ®Ü ÇæãàPÜÓÜ»Ý
Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ ¹hæ²Wæ JÙæÛ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ ¸ÝÃÜ©ÃÜÆá PÝÃÜ|ÊÝX©ªÃÜŸÖÜá¨Üá' A®Üá°ÊÜ
WÜáÊÜÞ¯ Öæ㣤ñÜá¤. AÐÜár ÔQR¨æªà ñÜvÜ, "Êæãà©¿á®Üá° PæÙÜXÚÓÜÆá ÊÝg±æàÀá
EñÜáÕPÜÃÝX¨ÝªÃæ' GíŸ «Ýq¿áÈÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ŸÃæ¨ÜÊÜâ. A¨Üá ŸívÝ¿á¨Ü ¸ÝÊÜâo
ÖÝÄÓÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜ ÊÜááSÊÝ~¿ÞX¹qrñÜá. ÃÝg嬆 ŸívÝ¿á ®Ý¿áPÜÃÜáWÜÚWÜíñÜã
ÊÝg±æàÀá ÖæàÚPæ ÊÜÃÜÊÝX ÔQRñÜá. AÊÜÃÜá Êæãà© ËÃÜá¨Üœ ©®ÜPæãRí¨Üá ÖæàÚPæ
¯àvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. PÝÎàÃÝí ÃÝOÝ, ÖÜÃæà®… ±ÝsÜP… ÖÝWÜã ÊÜÆɻܻݿå…
PÜsÝÄ¿Þ AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá Êæãà© Ÿ¨ÜÈWæ WÝ© HÃÜŸÆÉ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ±Üqr¿áÈÉ
PæàÚ Ÿí¨ÜÊÜâ. "Êæãà© ¿ÞÊÜ GÊæá¾ÇæÂWÜÙÜ ÊÜá®ÜËWÜÙÜ®Üã° ÊÜᯰÓÜᣤÆÉ. AÊÜÃÜ
ÓÜÊÝì—PÝÄ «æãàÃÜOæ PÝÃÜÂPÜñÜìÄWæ AWèÃÜÊÜ EíoáÊÜÞvÜᣤ¨æ GíŸ »ÝÊÜ®æ
¨ÜorÊÝX¨æ' Gí¨Üá 2004, gáÇæ„ 14ÃÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ "Lp…ÆáP…' ŸÃæÀáñÜá.
ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ CÐærÆÉ WÜáÇæÉàÙÜᣤÃܸæàPݨÜÃæ, Êæãà© ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ "WÝ®… ÃÜ¥Ý
¿ÞñÝÅ' ÊÜáãÆPÜ Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÍÝÇæWæ PÜÃæñÜÃÜáÊÜ Áãàg®æ¿áÈÉ ÍÜÅËáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
Êæãà© ËÃÜá¨Üœ¨Ü AÇæ ±ÜÅŸÆÊÝWÜᣤÃÜáÊÜíñæ »ÝÓÜÊÝWÜᣤñÜá¤. "WÜágÃÝ£®ÜÈÉ ¹hæ²
Jí¨æà «ÜáÅÊÜ¨Ü ÊæáàÇæ G¨Ü᪠¯í£ÆÉ. A¨Üá ÓÝËÃÝÃÜá ±ÜûÜ¨Ü PÝÃÜÂPÜñÜìÃÜ ¸æÊÜÃÜá
ÖÝWÜã ¨ÜáwÊæá¿á ÊæáàÇæ PÜorƳqr¨Üáª. B¨ÜÃæ Êæãà© ñÝÊæ䟺Ãæ WÜágÃÝ£®ÜÈÉ
×í¨ÜáñÜÌ¨Ü ±ÜÅÊÝÖÜ HÙÜÆá PÝÃÜ|ÃݨÜÊÜÃæíŸíñæ ®Üí¹ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. C¨Üá
ñܱݳ¨Ü¨Üáª' Gí¨Üá ±Ü£ÅPæÁãí¨Üá ŸÃæÀáñÜá. BÃæÓæÕÓ… B©¿ÞX GÆÉÃÜã Êæãà©
ËaÝÃܨÜÈÉ ¼®Ü° ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üí£ñÜá¤. GÇÝÉ ÊÜ£ÄPܤPæR ÖæãàX¨æ¿Þ
Aí¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÝWÜÇæà ¹hæ² A«ÜÂûÜ ÊæíPÜ¿á®ݿááx ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæ
´æãà®ÝÀáÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© Ÿ¨ÜÈWæ C®ÝÂÃÜ®æã°à WÝ©Wæ ñÜÃÜáÊÜ ±ÜÅÓݤÊÜÊæà CÆÉ
Gí¨Üá¹orÃÜÊÜÃÜá. WÜágÃÝñ… WÜÆ»æ ¹hæ² Êæ„´ÜÆÂPæR PÝÃÜ| GíŸ ÊݨÜÊæà

194

195

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÜÄ¿ÞXÆÉ Gí¨ÜÃÜá BÃæÓæÕÓ… ÊÜááSÂÓܧ Pæ. ÓÜá¨ÜÍÜì®…. ÃÝÊÜå… ÊÜÞ«ÜÊ… C®Üã°
Jí¨Üá Öæhæj ÊÜááí¨æ ÖæãàX ¹hæ² ÇæãàPÜÓÜ»æ¿áÈÉ PÜÙæWÜáí©¨ÜPæR Êæãà© ¿ÞÊÜ
ÄࣿáÆãÉ PÝÃÜ|ÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá¹orÃÜá. "Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° PæÙÜXÚÔ
WÜágÃÝñ… WÜÆ»æWÜÙæà ±ÜûÜ¨Ü Pæor ´ÜÈñÝíÍÜPæR PÝÃÜ| Gí¨Üá J²³PæãívÜÃæ ÓæPÜáÂÆÄÓ…r
WÜÙÜ ¯ÆáÊÜ®Üá° J²³PæãívÜíñÝWÜáñܤ¨æ GíŸ PÝÃÜ|PÝRX ±ÜûÜ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ
ÓÜÄÀáñÜá' Gí¨Üá ±ÜÅ»ÝË CíXÉÐ… ±Ü£ÅPæÁãí¨Üá ÖÜáÔ ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜÞwñÜá.
2006, gã®… 28 ÃÜí¨Üá "bñÜÅÇæàTÝ' ±Ü£ÅPæ Êæãà©¿á ¨èŸìÆÂWÜÙæà®Üá
GíŸá¨ÜÃÜ ŸWæY aÜbìÔñÜá.
"ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ±ÜÄÔ§£ WÜí¼àÃÜÊÝXÁáà C¨æ. Êæãà© ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ÖÝWÜã
Ÿá©œÊÜíñÜ. A¨æà AÊÜÃÜ gñæWÝÃÜÄWæ ÊÜááÙÜáÊÝX¨æ. Êæãà© ¿ÞÊÜ ËÐÜ¿áÊÜ®æ°à
G£¤PæãívÜÃÜã A¨Ü®Üá° ñÝQìPÜ AíñÜÂPæR Pæãívæã¿ááÂñݤÃæ. BñÜ g®ÜÃÜ®Üá° Êæãàw
ÊÜÞvÜŸÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ PÝ¿áìÍæ„È, WÜÊÜì»ÝÊÜ, ¿ÞÃÜ®Üã° ®Üퟨæà CÃÜáÊÜ
hÝ¿áÊÜÞ®ÜWÜÙæà AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÊæ. ¿ÞÃÜ®æ°à BWÜÈ SíwÓÜáÊÝWÜ
ÊÜááS¨Ü ÊæáàÇæ Öæãvæ¨Üíñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá Êæãà©Wæ ÃÜã{. ¹hæ²
®Ý¿áPÜÃæ㟺ÃÜá AÙÜÆá ñæãàwPæãívÜíñæ, Êæãà© gñæ ÓÜÊÜáÓæÂÁáà®æí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá
¿ÞÃÜ ÊÜÞñÜ®Üã° PæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. QÓÝ®… ÓÜíZ, ˨ÝÂ¦ì ±ÜÄÐÜñ… ÖÝWÜã ÍÝÓÜPÜÃÜá
GÆÉÃÜ®Üã° AÊÜÃÜá AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜQRàvÜá ÊÜÞw¨ÝªÃæ' Gí©ñÜá.
"bñÜÅÇæàTÝ' ŸÃæ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÃÝg ¹hæ² A«ÜÂûÜ ÓÜÖÜ Êæãà©Áá¨ÜáÃÜá ¯íñÜá
ÊÜÞñÝvÜáÊÜ Ô§£¿áÈÉÃÜÈÆÉ.
Êæãà© ñÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ŸívÝ¿áWÝÃÜÃÜ ²ñÜãÄ hÝÔ¤¿ÞWÜᣤ¨Üªíñæ B±Ü¤ÃݨÜ
ÊÜgá»Ý¿å… ÊÝÇÝ, AÍæãàP… »Üp…, PèÎP… ±ÜpæàÇ… ÖÝWÜã »Üã±æàí¨ÜÅ
Ô®ÝØ aÜãvÝÓÜÊÜá AÊÜÃÜ®Üá° ¹hæ² ÓÜíÓÜ©à¿á ÓÜËᣠÓÜ»æWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜ
ÊÝ¨Ü ÊÜáíwÓÜÆá PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Wæãà«æãÅàñܤÃÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá°
ÓÜÄ¿ÞX ¯»ÝÀáÓÜ©ÃÜáÊÜâ¨æà aÜá®ÝÊÜOÝ Êæ„´ÜÆÂPæR PÝÃÜ| GíŸ ÊݨÜ
®æãàvÜ®æãàvÜᣤ¨Üªíñæ ÓÜñÜᤠÊÜáÆX¹qrñÜá. Pæã®æWæãÊæá¾ PÜáÆáË®ÜÈÉ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá
A¨æà ËÐÜ¿á¨Ü PÜáÄñÝX ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° Pæ¨ÜQ¨ÝWÜ "¹w, A¨Üá
»ÜãñÜPÝÆPæR ÓÜí¨Üá Öæãà¨Ü Zo®æ' Aí¨Üá¹orÃÜá. Êæãà©¿á®Üá° GÙæ¨æã¿ááª

ÊÜááÙÜáXÓÜÇæí¨æà Ÿí¨Üí£¨Üª AÇæÁãí¨Üá ÖÝWæÁáà BË¿Þ¨ÜíñÝ¿áá¤. ¿ÞÊÜ
¹hæ² ŸívÝ¿áWÝÃÜÃÜ ÊÜÞ£Wæ QË¿ÞXñæã¤à A¨æà ¹h沿á ÊÜQìíW… PÜËáq
ŸívÝ¿á¨Ü ¸ÝÊÜâo ÖÝÄÓÜᣤ¨ÜªÊÜÄWæ ñæ±Ü³XÄ CÆÉÊæà ÎÓÜá¤PÜÅÊÜá G¨ÜáÄÔ AíñÜ
B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔñÜá.
AÖæãàÃݣſáÈÉ GÆÉÊÜä Ÿ¨ÜÇÝXñÜá¤.
BWÜÓ…r 19 ÃÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ Êæãà©Wæ B Äà£¿Þ¨Ü ÍÜQ¤ Ÿí©¨æªÈÉí¨Ü A®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ
ŸWæY ÊÜÞËáìPÜ ËÍæÉàÐÜOæXÚÀáñÜá "Cíw¿Þ oávæà'. "ÊÜÓÜ»Ý¿å… ÊÜáÇݽ¿å…,
ÃÜ|aæãàv…»Ý¿å… gWÝ©¿Þ ÊÜáñÜᤠ¿ÞPÜã»Ý¿å… PæãpÝÄ¿Þ WÜágÃÝ£®Ü
¸æàÃæ ¸æàÃæ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÝÔÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ WÜágÃÝ£®Ü A¼Ê܃©œ¿á
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃæÆÉÃÜ A¼±ÝÅ¿á Jí¨æà. D ÓÜÃÜPÝÃÜ g®ÜÃÜ ÊÜá®æ¸ÝXÆáWÜÙÜ®Üá°
ñÜÆá±ÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æ GíŸ ÓÜíñ܃±Ü¤ ®ÜáwWÜÙæà AÊÜÄí¨Ü ŸÃÜáñܤÊæ.
WÜá|ÊÜáor¨ÜÈÉ WÜáOÝñܾPÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ñÜí¨Ü WÜágÃÝñ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü PÜáÄñݨÜ
g®Ü²Å¿á ¨ÜƒÑrPæãà®Ü¨Ü ±ÜÅ£¯—WÜÚÊÜÃÜá. ¿ÞÃÜ ±ÝÈWæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá°
PÝ|áÊÜâ¨æí¨ÜÃæ iàÊÜÊÜޮܨÜÇæÉ DvæàÃÜÇÝÃÜ¨Ü BÓæ Gí¨ÝXñæã¤à, AíñÜÊÜÃÜ
ÊÜá®æ¸ÝXÆÇæÉà ÊÜááSÂÊÜáí£Å ±ÜÅñÜÂûÜ®ÝX ÊÜááTÝÊÜááU ÊÜÞñÜáPÜñæXÚ©¨Üª. ÊÜÐÜì
WÜorÇæà Öܯ ¯àÄWÝX ¸ÝÁá¤Ãæ¨Üá PÜáÚñÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ ±æ„²®Ü ÊÜáãÆPÜ
¯àÃÜá ÖÜĨÜá Ÿí©ñÜá¤. "WÜá|ÊÜáor¨ÜÈÉ ÃÝiÀáÆÉ¨Ü BvÜÚñÜ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜÈÉ
g®ÜÃÜ WÜÊÜá®ÝÖÜì ±ÝÇæãYÙÜáÛËPæWæ WÜágÃÝñ… Jí¨Üá EñܤÊÜá E¨ÝÖÜÃÜOæ.
Cwà ¨æàÍܨÜÇæÉà WÜágÃÝñÜ®Üá° Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ ÃÝgÂÊÝX ÃÜã²ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ ÍÜÅÊÜá A±ÝÃÜ. D WÜáÄ¿á®Üá° ÓÝ—ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
¯ÓÜÕíÍÜ¿áÊÝX¿áã ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®æ°à ÊæáÃ橨æ AÆɨæà 5 Pæãàq
WÜágÃÝ£WÜÙÜá ÖæÊæá¾Àáí¨Ü G¨æ¿áṺÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ' Gí¨Üá "Cíw¿Þ oávæ'
ŸÃæÀáñÜá. B¨ÜÃæ ¿áá²G ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜÞñÜÅ Êæãà© AÐÜár ÓÜáÆ»ÜPæR ¯ÃÝÙÜÃÝWÜáÊÜíñæ
¹oár¹vÜÆá ñÜ¿ÞÄÃÜÈÆÉ. WÜágÃÝñ… ÓÜÃÜPÝÃÜ A¨ÝWÜÇæà Wæãà«ÝÅ ¨ÜáÃÜíñܨÜ
PÜáÄñÜá ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá i. q. ®Ý®ÝÊÜ£ ÖÝWÜã Pæ. i. ÍÝ BÁãàWÜÊÜ®Üá°
®æàËáÔñÜá¤. B¨ÜÃæ ¿áá²G ñܮܰ¨æà B¨Ü ¿áá.Ô. ¸Ý®Üiì BÁãàWÜÊÜ®Üá°
®æàËáÔñÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà C¨æãí¨Üá "AÓÜí˫ݯPÜ ÖÝWÜã ÃÝgQà¿á PÜÅÊÜá'

196

197

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

AíñÜ ¹hæ² ËÃæãà—ÔñÜá.
A¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜã CÃÜÈÆÉ.
ÓÜËᣠH®Üá ÖæàÙÜȨæ GíŸá¨Ü®Üá° ¿ÞÃݨÜÃÜã F×ÓÜŸÖÜá©ñÜá¤.
Pæã®æWÝX¨Ü㪠ÖÝWæÁáà. ÓÝŸÃÜÊÜᣠÃæ„騆 ¸æãàXWÜÚWæ ¸æíQ ÖÜ£¤Pæãíw¨Üáª
PæàÊÜÆ "BPÜÔ¾PÜ'ÊÝX GíŸ ±ÜÃÜÊÜá AÓÜvÝØÙÜ ÊÜÃÜ© PæãqrñÜá ¸Ý®Üiàì PÜËáàÐÜ®….
B ÊÜÃÜ©¿á®Üá° ¿ÞÃÜã ®ÜíŸÈÆÉ. ¿áá²G ÊÜÞñÜÅ Aí¥Ü¨æãí¨Üá ÊÜáãSì
ÖæàÚPæ¿á®Üá° ®ÜíŸÆá ÓÝ«ÜÂËñÜá¤. C¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜá¾ ±ÜÅ£ÐæuWæ H®Üã «ÜPæR¿ÞXÆÉÊÝ
AíñÜ Êæãà© ±ÜÅ£QÅÁá PæàÚñÜá "© Óæràp…ÕÊÜá®…'. "®Ü®Ü° CÊæáài®Ü ŸWæY ®Ý®ÝÂPæ ñÜÇæ
PæwÔPæãÙÜÛÈ? WÜágÃÝ£®Ü g®Üñæ ®Ü®ÜWæãí¨Üá PæÆÓÜ ¯àw¨ÝªÃæ. A¨Ü®Üá° ±ÜãÃæ„ÓÜáÊÜ
ÍÜQ¤¿á®Üá° ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ¯àw¨Ýª®æ. EÚ¨ÜÊÜÄWæ AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ PæÆÓÜ
SáÑ PæãvÜᣤ¨ÜªÃæ A¨Ü®æ°à ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÈ. ¿ÞÃæãà ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜáÃÜáÚÆɨÜ
BÃæãà±ÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá ±ÜÅ£QÅÁá ¯àvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ®Ý®ÝÂPæ ®Ü®Ü° ÓÜÊÜá¿á ÖÝÙÜá
ÊÜÞwPæãÙÜÛÈ' A®Üá°ñݤ ÊæáçPæãvÜËPæãívÜá ÖæãÃÜoÃÜá Êæãà©! ©®Ü PÜÜÙæ¿áᣤ¨Üªíñæ
Êæãà© AÇæ ¹àÓÜñæãvÜXñÜá. ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜᣤ¨Üª WÜágÃÝ£®Ü GÃÜvÜá ÓÜÃÜPÝÄ
ÓÝÌÊÜá嬆 PÜí±Ü¯WÜÙÜ®Üá° ÇÝ»Ü¨Ü ÖÜÚ ÊæáàÇæ ñÜí¨Üá ¯ÈÉԨܪPæR Êæãà©Wæ ÍÜÖÜ»ÝÓ…
XÄÀᣤñÜá "Óæràp…ÕÊÜá®…'. JG®…iÔ 28 ñæ„Æ ¸ÝËWÜÙÜ®Üá° ñæãàw AÊÝÂÊÜÊÜä
´ÜÆ Pæãvܨæà ¯í£¨ÜªÊÜâ. A¨ÜPæR 400 ËáàoÃ… ¨ÜãÃܨÜÈÉ "WÜágÃÝñ… Óæràp…
±æpæãÅàÈ¿áÊÜå… PݱæãìÃæàÐÜ®…' ÓÜóP… BÀáÇ… Öæãí©ñÜá¤. D ŸWæY¿áã
ŸÃæÀáñÜá "Óæràp…ÕÊÜá®…'. C¨ÜÃÜ ¸æ®Ü° ×í¨æÁáà ÊÜÐÜì¨Ü AÊÜ—¿áÇæÉà WÜágÃÝ£®ÜÈÉ
40,000 aæP… vÝÂÊÜå…WÜÙÜá g®ÜÃÜ ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈æãí©Wæ ¯ÊÜÞì|ÊÝXÊæÁáí¨Üá
ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÃÜ©WÜÙÜá PÝ~ÔPæãívÜÊÜâ. " 2010ÃÜ ÊæàÙæWæ WÜágÃÝ£®Ü GÇÝÉ
ÖÜÚÛWÜÙÜã ÖÜÔįí¨Ü PÜãwÃÜáñܤÊæ. AÆÉ¨æ ¿ÞÊÜ FÄWÜã ¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ
A®Üá°ÊÜâ¨æà CÃÜÇÝÃܨÜá' Gí¨Üá B ÊÜÃÜ© ÖæàÚñÜá¤.
C¨Üá ¯gPÜãR A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÖæãWÜÚPæ.
A®ÜíñÜÃÜ Ÿí©¨Ü᪠®ÜÊÜÃÝ£Å. APæãràŸÃ… 14Äí¨Ü 22ÃÜÊÜÃæWæ ®ÜƒñÜ嬆 ÖÜŸºPæR
Êæà©Pæ¿ÞXñÜᤠWÜágÃÝñ…. ÊÜáñæã¤Êæá¾ ±ÜÅgÌÈÔñÜᤠWÜágÃÝñ…. ÖÜ|¨Ü ÖæãÙæÁáà
ÖÜĨÜá ŸíñÜá. ÄÆ¿á®…Õ ñܮܰ PÜvæÀáí¨Ü Jí¨Üá Pæãàq ÃÜã±ÝÀá G£¤PæãqrñÜá.

EñܤÃÝ¿á| ÖÜŸºPæR HÙÜá Pæãàq PæãvÜáWæ ¯àw¨Üª "GÓÝÕÃ…' ÓÜÊÜáãÖÜ D ¸ÝÄ ÓÜÖÜ
Jí¨Üá Pæãàq ÃÜã.WÜÙÜ®Üá° G£¤qrñÜá. ÃÝÐÜó±Ü£ AŸáªÇ… PÜÇÝí ÖÝWÜã E±ÜÃÝÐÜó±Ü£
»æ„Ãæãà®… ÔíW… ÍæàTÝÊÜñ…ÃÜ®Üá° PÝÃÜÂPÜÅÊÜá¨Ü E¨Ý^o®æWæ BÖÝ̯ԨܪÃÜá Êæãà©.
WÜágÃÝñÜ®Üá° ÃÝÐÜó ÖÝWÜã AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ "«ÝËáìPÜ ÊÜáñÜᤠA«Ý£¾PÜ
±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá' ñÝ|ÊܮݰXԨܪPæR ÍÝÉ\Ô¨ÜÃÜá. Cí¥Ü¨æãªí¨Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü
ÊÜáãÆPÜ "´æÔrÊÜÇ… oãÄÓÜí' GíŸ ÖæãÓܨæãí¨Üá ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®æ°à ÖÜáoárÖÝQ¨ÜÃÜá
Êæãà©. D GÇÝÉ ÖæãWÜÚPæWÜÙÜ ÊæáàÇæ C®æã°í¨Üá ×ÄÊæá¿á WÜÄ Coríñæ JÈ©¨Üáª
PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ±ÜáÃÜÓÝRÃÜ. "PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ AÓæãàÔÁáàÐÜ®… ´ÝÃ… ±Ü¹ÉP… ÖæÇ…¤
Aív… ÊÜÞ®æàh…ÊÜáíp…' WÜágÃÝñ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü "BvÜÚñܨÜÈÉ®Ü BËÐÝRÃÜ'ÊÜ®Üá°
ÍÝÉ\Ô ŸíWÝÃÜ¨Ü ±Ü¨ÜPÜ PæãvÜ ÊÜÞwñÜá. 2004 APæãràŸÃ… 24ÃÜí¨Üá ÔíWݱÜáÃܨÜÈÉ
®Üvæ¨Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ C¨Ü®Üá° NãàÑÇÝÀáñÜá.
"D ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ ¯gPÜãR AÓÝ«ÝÃÜ|ÊݨÜá¨æà®æãà Jí©¨æ AíñÜ gWÜñÜá¤
J²³PæãívÜ ©®Ü˨Üá. JŸº ÃÝgPÝÃÜ~¿ÞX Êæãà© ŸÖÜÙÜ ËÍÝÌÓÝÖÜì ÖÝWÜã
ñÝ®æà®Üí¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ®æãà, H®Üá BÍÝÌÓÜ®æ ¯àwÃÜáÊÜ®æãà A¨Ü®Üá° ±Üoár ¹vܨæà
ÓÝ—Ô ñæãàÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤. AÊÜÃÜ ÃÝgQà¿á Êæ„ÄWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ËÃæãà—WÜÙÜ®Üá°
®ÜvÜáWÜáÊÜ PÝÆáWÜÙÜÈÉ ¯ÆáÉÊÜíñæ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ Êæãà©' Gí¨Üá ÆívÜ®…®Ü
"WÜágÃÝñ… pæ„ÊÜå…Õ' ŸÃæÀáñÜá!

198

199

36
±ÜÅgÌÈÔñÜá
WÜágÃÝñÜá
2004, ®ÜÊæíŸÃ… Pæã®æ ÊÝÃܨÜÈÉ Êæãà© ±èÊÝìñÜ ±ÜÅÊÝÓÜPæR ÖæãÃÜoá
¯íñÜÃÜá. PÜÅÊÜáÊÝX ÔíWܱÜáÃÜ, ÖÝíW…PÝíW… ÖÝWÜã BÓæóàÈ¿ÞWÜÙÜá AÊÜÃÜ »æàq
±Üqr¿áÈɨܪÊÜâ. hÝWÜ£PÜ ŸívÜÊÝÙܨÝÃÜÃæ¨ÜáÃÜá WÜágÃÝñÜ®Üá° "ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãw
Pæ¿á ñÝ|'ÊܮݰX ¹í¹ÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° Êæãà©¿áÊÜÃܨÝXñÜá¤. Êæã¨ÜÈWæ GÃÜvÜá
©®Ü ÔíWܱÜâÃÜ¨Ü E¨ÜÂÊÜá WÜ|ÂÃÜ gñæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. Pæã®æ ©®Ü "C®…ÔroãÂp…
B´… Óèñ… HÑ¿á®… ÓÜrwàÓ…' Êæà©Pæ¿áÈÉ WÜágÃÝ£®ÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÆá
CÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° £ÚÔPæãorÃÜá. "´ÝÃ…¾ oá ´Ý¼ÅP…, ´Ý¹ÅP… oá ´ÝÂÐÜ®…,
´ÝÂÐÜ®… oá GP…Õ±æãàp…ì'&×àWæ WÜágÃÝ£®Ü A¼Ê܃©œ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Üá° ÓÜÃÜÙÜÊÝX
ÖÜÃÜËorÃÜá Êæãà©. "IGÓ…GGÓ…'®Ü A«ÜÂûÜ Wæãà²®Ý¥Ü ²ÙæÛ„, "WÜágÃÝñ…
PæàÊÜÆ ÔíWܱÜáÃÜ¨Ü ±ÝÈWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ GÆÉ HÐÜ®… ÃÝÐÜóWÜÙÜ ±ÝÈWÜã ŸívÜÊÝÙÜ
ÖÜãwPæWæ AÖÜì ÃÝg GíŸ ÖæWÜYÚPæ ±Üv橨æ' Gí¨Üá ÊæábcPæãívÜÃÜá. ÖÝíPÝíW…
»æàq ÊÜááXÔ BÓæóàÈ¿ÞPæR ñæÃÜÚ¨Ü Êæãà©, AÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX ÎûÜ| ûæàñÜŨÜÈÉ
ÓÜÖÜPÝÃÜ ñÜÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃÜá. BÖÝÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ, E®Ü°ñÜ ÎûÜ|
ÊÜáñÜᤠÊ愨ÜÂQà¿á ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜÖÜPÝÃÜ ÖæbcÓÜÆá AÈÉ®ÜÊÜÃÜá EñÜáÕPÜñæ
ñæãàĨÜÃÜá.
B®ÜíñÜÃÜ ÊæáÇæãºà®…ì Ÿí¨ÜÄWæ »æàqÀᣤñÜá ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ ñÜívÜ.
Ÿí¨ÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° TÝÓÜX ÊÜÆ¿á¨Ü ÊÜáãÆPÜ A¼Ê܃©œ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ËÍæàÐÜ
B¦ìPÜ ÊÜÆ¿áWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÝWÜÃÜ ÊݱÝÃÜÊÜ®Üá° A¼Ê܃©œ ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá
200

201

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

CÊæÆɨÜÃÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ PÜáÄñÜá aÜaæì ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Êæãà© ¨Ü~ÊÜÄ¿á¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂ.
ŸívÜÊÝÙÜÊÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜáñݤ D ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ±ÜÅÊÝÓÜ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿ÞÊÜ
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áã ÖÜËá¾PæãíwÃÜÈÆÉ. "¹IÔ pæ„ÊÜå…Õ' GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü ±Ü£ÅPæÁãí¨Üá
BÍÜcÃÜ©í¨Ü ±ÜÅΰÔñÜá, "Ëá£ËáàÄ¨Ü ÃÝgQà¿á ËÃæãà«ÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã Êæãà©
CÐÜár ±ÜÅŸÆÊÝX ¸æÙæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ WÜápÝr¨ÜÃÜã H®Üá?' A¨ÜPæR ñÝ®æà EñܤÃÜ
PÜívÜáPæãívÜíñæ ±Ü£ÅPæ ŸÃæÀáñÜá& "Óܫ܃vÜ ÖÝWÜã ÍÜQ¤ÍÝÈ WÜágÃÝñÜ®Üá° PÜoárÊÜÈÉ
AÊÜÄXÃÜáÊÜ Ê܃£¤±ÜÃÜñæ ÖÝWÜã Ë«Ý®ÜWÜÙæà AÊÜÃÜ®Üá° ÖÝWÝXÔÊæ.'
±ÜÅgÌÈÔñÜá WÜágÃÝñÜá:
2005, g®ÜÊÜÄ Êæãà© £íWÜÙÜá ÖÝWÜã WÜágÃÝ£®Ü £íWÜÙÜá GÃÜvÜã BXñÜá¤!
»ÝÃÜñÜ¨Ü ¿ÞÊÜ ÃÝgÂWÜÚWÜã ×í¨æí¨Üã D Äà£¿á ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜá Ÿí©
ÃÜÈÆÉ. "ŸÖÜáÍÜ@ ŸívÜÊÝÙܨÝÃÜÃÜÈÉ ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãwst Jí¨æà ÃÝg ®ÜÊÜᾨÜá.
Êæã¨ÜÆ hÝWÜ£PÜ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜPæR AíñÜÖÜ ¿áÍÜÓÜáÕ ÔWÜÆá
×àWæãí¨Üá ËÍÝÌÓÜÊæà PÝÃÜ|.' &C¨Üá Êæãà© ÊÜÞñÜá. GÃÜvÜ®æà "Êæ„ŸÅíp…
WÜágÃÝñ…' ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ 11®æà g®ÜÊÜÄ¿áí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®ÜÈÉ
ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜá. E±ÜÃÝÐÜó±Ü£ »æ„Ãæãà®… ÔíW… ÍæàTÝÊÜñ… E¨Ý^o®æWæãÚ
Ô¨ÜÃÜá. 5000 ±ÜÅ£¯—WÜÙÜá, AÊÜÃÜÈÉ 950 G®Ý°Ãæ„WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ432 ˨æàÎ ±ÜÅ£¯—
WÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ԩܪ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR GÇ….Pæ. BvÝÌ~ ÓÜÖÜ Ÿí©¨ÜªÃÜá. ÄÆ¿á®…Õ®Ü
ÊÜááTæàÍ… Aí¸Ý¯, GÓÝÕÃ…®Ü A«ÜÂûÜ ÍÜÎ ÃÜáÀá¿Þ, ËwÁãàPÝ®…®Ü
Êæà|áWæãà±ÝÇ… «Üãñ…, ÓÝí\Ì ÓÜÊÜáãÖÜ¨Ü ÓÜá—àÃ… ÊæáÖݤ ÖÝWÜã ÃÜË ÓÝí\Ì
×àWæ ©WÜYgÃÜ ¨Üívæà ®æÃæ©ñÜá¤.
"´æ„®Ý¯Ò¿áÇ… GP…Õ±æÅÓ…' ñܮܰ g®ÜÊÜÄ 13 ÃÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ ×àWæ ŸÃæÀáñÜá&"C¨Üá
WÜágÃÝ£®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊæà ®Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ! GÃÜvÜ®æà ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨ÜÇæÉà
WÜágÃÝ£Wæ 87,155 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ¿á ±ÜÅÓݤ±Ü ±ÜÅÊÜááS
E©ªÊæáWÜÚí¨Ü Ÿí©¨æ. ¨æàÍÜ¨Ü AñÝÂPÜÐÜìPÜ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ¿á ñÝ| ®ÜÊÜᾨÜá
GíŸ WÜágÃÝ£®Ü ÊݨÜPæR C¨ÜÄí¨ÝX ñÜãPÜ Ÿí¨ÜíñÝX¨æ. C¨Üá SíwñÜÊÝX¿áã
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÔPÜR ÊÜÃܨݮÜ. HPæí¨ÜÃæ 2002ÃÜ Wæãà«ÝÅ ×íÓæWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ

PæàÚŸí¨Ü qàPæWÜÚí¨ÝX C¨Üá ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜÌWÜì GíŸ ÖæãWÜÚPæ ÊæáÃÜWÜá
PÜÙæ¨ÜáPæãíwñÜá¤. B¨ÜÃæ C¨Üá ÊÜÞñÜÅ ®ÜíŸÆÓÝ«ÜÂ. Êæã¨ÜÆ ©®ÜÊæà 52 JvÜíŸwPæ
WÜÚWæ ÓÜ× ¹©ªÊæ. »ÝÃÜ£à¿á PÜí±Ü¯WÜÙæà 46 NãàÐÜOæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwÊæ'.
Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÜᩪWÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨Üª WÜágÃÝ£®Ü ÊÜááSÂ
PÝÃܨÜÎì ².Pæ. ÆÖÜÄ ÖæãÃÜWævÜ謆 AíÍÜWÜÚÐÜár& ÃÝg嬆 ÖæãÃÜWÜvæÀáí¨Ü
Ÿí¨Ü 32 PÜí±Ü¯WÜÙÜá £ÚÊÜÚPæ ±ÜñÜÅ(GÊÜå…J¿áá)WÜÚWæ ÓÜ× ÖÝQÊæ. A¨ÜÃÜÈÉ 3
ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯WÜÙÜá. (ÍæÇ…, ¹i ÖÝWÜã ¿ááGC¿á ¨ÝÇݾ G®Üiì).
ÍÜQ¤, A¯Æ, ñæ„Æ ÖÝWÜã ±æpæãÅàÈ¿áí D Ë»ÝWÜWÜÙÜÇæÉà A£ Öæbc®Ü J±Ü³í¨ÜWÜÙÝX
¨ÜªÊÜâ. D Ë»ÝWÜWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ Joár 22 PÜí±Ü¯WÜÙÜá 13, 100 Pæãàq
ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ñæãvÜXÓÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí©¨ÜªÊÜâ. ŸÁãàpæP… Ë»ÝWܨÜÈÉ
1,000 Pæãàq ÃÜã. ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜá Ÿí©ñÜá¤. P܃Ñ, BÖÝÃÜ ÓÜíÓÜRÃÜOæ, ÓÜÊÜáá¨ÜÅ
ÓÜíŸí—à Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ 12 GÊÜå…J¿ááWÜÚWæ ÓÜ× ¹¨Üáª, 685 Pæãàq ÃÜã.
JoárWÜãwñÜá¤. Iq¿áÈÉ C¨ÜÃÜ Êæãñܤ 298.75 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÝXñÜá¤.
"Iq' Gí¨ÜÃæ Cíw¿Þ oávæ, "¹q" Gí¨ÜÃæ »ÝÃÜñ… oáÊÜÞÃæã!
ÖÝWÜíñÜ ÖæÊæá¾Àáí¨Ü ÖæàÚPæãívÜÃÜá Êæãà©! ÊÜááTæàÍ… Aí¸Ý¯ ÊÜáãÃÜá
±ÜÅÓݤÊÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí©qr¨ÜªÃÜá. WÜágÃÝ£®Ü 25 ÔqWÜÙÜÈÉ®Ü ÊÜá®æWÜÚWæ WÝÂÓ… ±æ„±…
Çæ„®… ¸æÓæ¿ááÊÜâ¨Üá, ËÍæàÐÜ B¦ìPÜ ÊÜÆ¿á ÖÝWÜã ËÍŲ̈Ühæì¿á ËhÝn®Ü ÊÜáñÜá¤
ñÜíñÜÅhÝn®Ü¨Ü ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á. GÓÝÕÃ… ÓÜÊÜáãÖÜ¨Ü ÍÜÎ ÃÜá¿Þ 6000 ËáÈ¿á®…
o®… ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Ü ÖÜiàÃÝ ÔràÇ… ZoPÜÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜÆɨæ hÝÊÜå…
®ÜWÜÃܨÜÈÉ A«ÜìPæRà ¯íñÜ ÓÜíÓÜRÃÜOÝ ZoPÜPæR ±Üá®Ü@ÍæcàñÜ®Ü ¯àvÜÆã Ÿ¨ÜœÃÝX¨ÜªÃÜá.
D ±Üqr¿á®Üá° EÇæÉàUÓÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ Pæã®æ ñÜÆá±ÜáÊÜâ¨Üá ¯«Ý®Ü. AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ
J¸æ㺟ºÃܨÜá Jí¨æãí¨Üá »ÜÃÜÊÜÓæ. "±ÜÁãà¯àÃ…' gñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ Êæãà©
ÖæàڨܪÃÜá, "®ÝÊÜâ GÊÜå…J¿ááWÜÙÜ PÜáÄñÝX Eñæøàûæ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvÜᣤÆÉ.
EÚ¨Ü ÃÝgÂWÜÙÜíñæ ®ÝÊÜâ ÃÜÓæ¤, ¯àÃÜá, ˨ÜáÂñ… CÊÜÐærà »ÜÃÜÊÜÓæWÜÙÜ®Üá° DvæàÄÓÜá
ÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà Öæ|WÝvÜáñܤ PÜáÚ£ÆÉ. C¨æà ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ®Üá° D ÊÜáor¨ÜÈÉ BPÜÐÜìOæ
WæãÙÜWÝWÜáÊÜíñæ ±æÅàÃæà²ÓÜᣤÃÜáÊÜ AíÍÜ. ®ÝÊÜâ AñÜáÂñܤÊÜá ÃÜÓæ¤WÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æªàÊæ.
¯àÄ®Ü ÓèPÜÃÜ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÆãÉ ®ÝÊÜâ ÊÜááí¨Üá. ÓܨÝìÃ…

202

203

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÓÜÃæãàÊÜÃÜ¨Ü PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜá ÖÝWÜã ¯àÃÝÊÜÄ Áãàg®æÁãí©Wæ GÇÝÉ
ÖÜÚÛWÜÙÜã ¸æÓæ¨ÜáPæãíwÊæ.'
D GÇÝÉ ÓÝ«Ü®æWÜÚWÜã WÜÄ ÊÜáãwÓÜáÊÜíñæ "XÅà®… ÃæÊÜÆãÂÐÜ®… PÜí±Ü¯' Óݧ²Ô
Ãæ„ñÜÃÜ Eñܳ®Ü° Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜ®Üá° ÖÜÃÜËorÃÜá
Êæãà©. WÜágÃÝñ… ´ÜqìÇæ„gÃ… PÜí±Ü¯ ÊÜáñÜᤠWÜágÃÝñ… ®ÜÊÜáì¨Ý PÜí±Ü¯
D GÃÜvÜã ÓÜÃÜPÝÄ ÓÝÌÊÜá嬆 PÜí±Ü¯WÜÙÜá ÓæàÄ ÖæãÓÜ¨Ý¨Ü XÅà®… ÃæÊÜÆãÂÐÜ®…
PÜí±Ü¯ ÖÜáoár ÖÝPÜÈÊæ Gí¨ÜÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ. "±Üíhݸ… Êæã¨ÜÆ®æà ÖÜÔÃÜá PÝÅí£¿á
®Ý¿áPÜñÜÌ ÊÜ×ÔñÜá¤. ¨æàÍÜ¨Ü GÃÜvÜ®æà ÖÜÔÃÜá PÝÅí£Wæ WÜágÃÝñ… ®æàñ܃ñÜÌ
J¨ÜXÓÜȨæ, üàÃÜ PÝÅí£Wæ ®Ý¿áPÜñÜÌ J¨ÜXst ®ÜÊÜáã®æ¿áÇæÉà. ÓÜÊÜÞ®Ü A¼Ê܃©œ
ÓÝ—Ô ¨æàÍÜ¨Ü A¼Ê܃©œWæ ñܮܰ PæãvÜáWæ ¯àvÜÆá ÃÝg ÍÜÅËáÓÜȨæ' Gí¨Ü Êæãà©
ÊÜÞ£®ÜÈÉ EñÝÕÖÜ ±Üáq¿áᣤñÜá¤.
CÊæÆɨÜPÜãR Êæãà© ËÃæãà— ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ¯àÃÜÊÜ ÊÜåè®ÜËñÜá¤.

ÓÝŸÃÜÊÜᣠGP…Õ±æÅÓ…®Ü &6 ¸æãàXWÜÚWæ ¸æíQ ÖÜaÜácÊÜ ¯|ì¿á Pæ„WæãÙÜÛÇÝÀáñÜá.
D ŸWæY H®Ý¨ÜÃÜã ±ÜÄÎàÆ®æ ®Üv橨æÁáà?
2. ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉà C¨Üª ±æpæãÅàÇ… ŸíP… Jí¨ÜÄí¨Ü 140 ÈàoÃ… ±æpæãÅàÇ…
SÄà©Ô A¨Ü®Üá° AÊÜá®… WæÓ…rÖèÓ…®ÜÇæÉà CvÜÇÝXñÜá¤. D PÜáÄñÜá PÜËáqWæ
Wæ㣤ÃÜÈÆÉÊÝ?
3. ÓÜíb®ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ԩܪ ÓÜÈàÊÜå… Ÿ¨ÝÊÜå… AÊÜñÜᤠ1.30ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ
ÓæràÍܯ°¯í¨Ü Ãæ„Æá ÖæãÃÜvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° TݣŠ±ÜwÔPæãíw¨Üª®Üá° PÜËáq
±ÜÅΰÔÆÉÊæà?
4. Ãæ„Æá 6 WÜípæ ñÜvÜÊÝX ÖæãÃÜvÜáÊÜâ¨æí¨Üá £Ú¨ÜPÜãvÜÇæà AÊÜá®… WæÓ…r
ÖèÓ…®ÜÈÉ ¸æÙÜX®Ü 6 WÜípæWæ ÊÜáñæ¤ ÓÜ»æ ÓæàÃÜÇÝXñÜá¤, D ŸWæY ¿ÞÊÜ ËaÝÃÜOæ
®ÜvæÓÜÇÝX¨æ?
5. ±ÝñÜQWÜÙÜá Êæã¨ÜÈWæ ¸æãàX GÓ…&7Wæ ±ÜÅÊæàÎÔ, 6ÃÜ Ãæãí©X®Ü Pæãíw
ñܲ³Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊæà ¨ÜáÐÜ¢ñÜ GÓÜX¨ÜÃæíŸ ÓÜñÝÂíÍÜ PÜËáq PÜ~¡WæàPæ ¹àÙÜÈÆÉ?
6. CÐÜrPÜãR ¯àÊÜâ Ãæ„ÇæÌ ÊÜáí£Å¿á CaæfWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX BÁáR¿ÞX©ªàÄ. PÜËáq
ÃÜbÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ¿ÞÃݨÜÃÜã ¯Ê܃ñܤ ®Ý¿ޗàÍÜÃÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜíñæ ÓÜá²Åí
Pæãàqì®Ü ÊÜááS ®Ý¿ޗàÍÜÃÜ®Üá° ¿ÞPæ ÓÜí±ÜQìÓÜÈÆÉ?
CÊÝÂÊÜâ¨ÜPÜãR EñܤÃÜ ŸÃÜÈÆÉ!
B¨ÝWÜã ÓæPÜáÂÆÃ… ÍÜQ¤WÜÙÜá PæÆ PÝÆ WÜÇÝpæ ñæWæ¨ÜÊÜâ. WÜágÃÝñ… ¹h沿á
Añ܃±Ü¤ ÍÝÓÜPÜÃÜá ÊÜáñæã¤Êæá¾ ¸ÝÆ ¹bc¨ÜÃÜá. ÖÜñÜÃÝX¨Üª ÖÜÃæà®… ±ÜívÝ A±Ü³
ËsÜuÇ… ±ÜívÝ Êæãà© Wæãà«ÝÅ Zo®æ¿á P܃£PÝÃÜ ÖÝWÜã Îȳ Gí¨Üá ÖæàÚPæ
PæãvÜáÊÜ ÊÜáorPÜãR CÚ¨ÜÃÜá. PæàÍÜá»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ®æàñ܃ñŲ̈ÜÈÉ ŸívÝ¿á
®Ý¿áPÜÃæÆÉ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ÊÜáãpæ ÖæãñÜᤠ©ÈÉ¿áñܤ Öæhæj ÖÝQ¨ÜÃÜá. AÈÉ
GÇ….Pæ. BvÝÌ~ ñÜáíŸ SvÜPÝRX ®Ý¿áPÜñÜÌ¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ CÆÉÊæà CÆÉ Aí¨Üá
¹orÃÜá. AÈÉWæ Êæãà©¿áñܤ ËÃæãà—WÜÙÜá ¹ÓÜáq¨Üª C®æã°í¨Üá ¸Ýí¸… ÓÜÖÜ
oáÓæÕí¨Ü ÖÝWÝÀáñÜá.

ÊÜáñæ¤ bXñÜÃÜá Êæãà© ËÃæãà—WÜÙÜá:
A¨ÝWÜ ñÝ®æà hÝWÜ£PÜ ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ÊÜááPݤ¿áÊÝXñÜá¤. Cñܤ
ÇÝÆá ±ÜÅÓݨ… ¿Þ¨ÜÊ… gÔrÓ… ¸Ý®Üiì PÜËáq¿á ÊÜÃÜ© ÖæãÃÜÖÝQ¨ÜÃÜá.
A¨Üá Wæãà«ÝÅ ÓÝŸÃÜÊÜᣠÃæ„騆 ¨ÜáZìo®æ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝwñÜá¤. ÓÜÊÜÞÊæàÍܨÜÈÉ
Êæãà© WÜÚԨܪ ¿áÍÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ ÖæàWݨÜÃæãí¨Üá PÜÄÊÜááÓÜáPÜá ÖÝPܸæàPÜá GíŸ
E¨æªàÍÜÊܯ°oárPæãívæà Ÿí¨Üí£ñÜᤠB ÊÜÃÜ©. Ãæ„ÈWæ ¸æíQ ñÜWÜáȨæªà Jí¨Üá BPÜÔ¾PÜ;
C¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜ Pæ„ÊÝvÜÊÜä CÃÜÈÆÉ A®æã°à¨Üá ÊÜÃÜ©¿á ÓÝÃÝíÍÜ. AÐÜrÃÜÇÝÉWÜÇæà
¹ÖÝÃÜ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜã ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí©¨ÜªÊݨܪÄí¨Ü B ÊÜÃÜ© ÊÜááí©oárPæãívÜá
ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊæäàoáWÜÙÜ®Üá° ÓæÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÇÝÆá AÊÜÃÜ XËáP… BXñÜá¤. ñÜûÜ|Êæà
GaæcñÜá¤PæãívÜ aÜá®ÝÊÜOÝ BÁãàWÜ C¨æãí¨Üá "¨ÜáÃܨ܃ÐÜrPÜÃÜ' ¸æÙÜÊÜ~Wæ
Gí¨Üá ÖæàÚñÜá. AÆɨæà ÃÝgQà¿á ±ÜûÜWÜÙÜá D ÊÜÃÜ©¿á®Üá° ÊÜááí©oárPæãívÜá
¿ÞÊÜâ¨æà Äà£¿á ±ÜÅaÝÃÜ PÝÃÜ ÊÜÞvÜPÜãvܨæí¨Üá ÓÜãbÔñÜá.
B¨ÜÃæà®Üíñæ ¸Ý®ÜiìWæ ¹hæ² PæÆÊÜâ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° ÖÝQñÜá.
1. ´æŸÅÊÜÄ 26, 2006ÃÜ ÃݣŠAÊÜá®… WæÓ…r ÖèÓ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ
204

205

37
ÊݱÜÓ… Ÿí¨Ü
ËàÓÝ
CíXÉÐ…

ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá Êæã¨Üȯí¨ÜÆã Êæãà©¿á®Üá° Ÿ¿ááªPæãívÜá
Ÿí©¨ÜªÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá DWÜ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜí£ñÜá¤. ©ÈÉ¿áÈɨÜáªPæãívÜá ˨æàÎ
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ±ÜÅ£¯—WÜÙÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÊÜÄWæ A¼±ÝÅ¿á ÃÜã±ÜáWæãÙÜáÛ£¤
¨Ü᪨æà »ÝÃÜ£à¿á CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨ÝX. ËàÃ… ÓÝí\Ì¿áíñÜÖÜ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá
Êæãà©¿á®Üá° "ÊÜÞÓ… ÊÜávÜìÃÜÃ…' Gí¨æà gĨÜáPæãívÜá Ÿí©¨ÜªÃÜá. C¨Üá
®ÜÃæàí¨ÜÅÃÜ®Üá° AÊæáÄPܨÜÈÉ Pæor CÊæáàh…®æãí©Wæ »ÝËÔPæãÙÜÛÆá PÝÃÜ|ÊÝX¨ÜªÃæ
A¨ÜÃÜÇæÉà®Üã BÍÜc¿áìËÃÜÈÆÉ. C¨ÜPæR ÓÜÄ¿ÞX AÊæáÄPÜ¨Ü QÅÎc¿á®… ËáÐÜ®ÜÄ
WÜÚWÜã Êæãà© ÊæáàÇæ ÔqrñÜá¤. ŸávÜPÜoár g®ÜÃÜ ÊÜá«Ü ÖæãàX ±ÜÊÝvÜ ñæãàÄÔ
ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜÃÜ aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ PÜwÊÝ| ¹©ªñÜá¤. AÊæáÄPÜ¨Ü PæÆ
»ÝÃÜ£à¿á QÅÎc¿á®Ü°ÃÜá ÓÜÖÜ Êæãà© ËÃÜá¨Üª ÖÜWæñÜ®Ü ÓÝ—ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. "C®…ÔroãÂp…
B®… ÄÈi¿á®… Aív… ±Ü¹ÉP… ±ÝÈÔ' ÖÝWÜã "CÓÝÉËáP… ÓæãÓæ„q B´…
®Ýñ…ì AÊæáÄPÜ' ÓܨÜÓÜÂñÜÌ Öæãí©¨Üª PæÆÊÜâ ¿ááGÓ… Óæ®æoÃ…WÜÙÜá Êæãà©
ËÃæãà— Ÿ|¨ÜÈɨܪÃÜá. ÊÜÞa…ì 20Äí¨Ü 26ÃÜÊÜÃæWæ I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ »æàqWæ Êæãà©
ԨܜÃÝX¨ÜªÃÜá. ´æãÉàÄvÝ¨Ü HÑ¿á®… AÊæáÄPÜ®… ÖæãàpæÇ… ÊÜÞÈàPÜÃÜ ÓÜíZ
ÊݱÝÃÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜÆá AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÔñÜá¤. PæÆ ©®ÜWÜÙÜ Êæã¨ÜÇæà
AÊæáÄPÜ Êæãà©Wæ ËÓÝ ¯ÃÝPÜÄÓÜȨæÁáíŸ ÓÜᩪ ÖÜĨÝvÜñæãvÜXñÜá. A¨æà
ÊæàÙæWæ AÊæáÄPÜ¨Ü Ë¨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊæ PÝívæãàÈÓÝ Ãæ„Ó… ©ÈÉWæ »æàqÀᣤ¨ÜªÃÜá.
©ÈÉWæ Ÿí¨Ü BPæ BvÝÌ~¿áÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ¿áÈɨݪWÜ, BvÝÌ~ D
206

207

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ËÐÜ¿áÊÜ®Üã° ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜÃÜá. C±Ü³ñæã¤í¨Üá AÊæáÄPÜ®… PÝíWæÅÓ…(ÓÜíÓÜñÜá¤) ÓܨÜÓÜÂÃÜá
ÊÜÂPܤ±Üwst ËÃæãà«ÜÊÜ®æ°à WÜ|®æWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¯à£ ¯ÃÜã±ÜPÜÃÜá
±ÜÅ»ÝËñÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÆÉ Gí¨Üá AÊÜÃÜá PÝívæãàÈÓÝWæ ÓÜãbԨܪÃÜá. C¨ÜPæR
±ÜÅ£¿ÞX ¯©ìÐÜr BÍÝÌÓÜ®æWÜÙæà®Ü®Üã° ¯àvܨæà Ãæ„Ó… ×í£ÃÜáX¨ÜªÃÜá. PèñÜáPܨÜ
ËÐÜ¿áÊæà®æí¨ÜÃæ, 2002ÃÜ Wæãà«ÝÅ Zo®æ ®Üvæ¨Ü ®ÜíñÜÃܨÜÇæÉà Êæãà© GÃÜvÜá ¸ÝÄ
"Óæràp…Õ'Wæ ÖæãàX Ÿí©¨ÜªÃÜá. Êæã¨ÜÇæà Êæãà© ŸÚ¿áÈÉ "oãÄÓ…r ¹Ô®æÓ… ËàÓÝ'
CñÜá¤. B¨ÜÃæ D ¸ÝÄ ±ÜſᣰԨÜ᪠w±æãÉÊÜÞÂqP… ËàÓÝPæR. A¨ÜPæR A®ÜáÓÜÄÓܸæàPݨÜ
GÆÉ ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üã° ÓÜÄ¿ÞXÁáà A®ÜáÓÜÄԨܪÃÜá Êæãà©.
B¨ÝWÜã A¨Üá ZqÔÁáà ¹qrñÜá.
ÊÜÞa…ì 18ÃÜ ÊÜááíhÝ®æ ÃܨÜ᪠ÊÜÞvÜƳor Êæãà©¿á ËàÓÝ ÖÝWÜã ±ÝÓ…
±æãàp…ìWÜÙÜá ÊݱÜÓ… Ÿí©¨ÜªÊÜâ. "«ÝËáìPÜ ÓÝÌñÜíñÜŌ ÖÜÃÜ|' GíŸ PÜáÒÆÉPÜ
PÝÃÜ|ÊÜ®æã°wx A¨ÝÂÊÝÂÊÜâ¨æãà ÓæûÜ®…WÜÙÜ®Üá° ÖæÓÜÄÔ Pæ„ñæãÙæ¨ÜáPæãíwñÜá AÊæáÄPÜ
BvÜÚñÜ ÊÜÆ¿á. A¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©WÝ¨Ü AÊÜÊÜÞ®Ü G®Üá°ÊÜâ¨ÜQRíñÜ »ÝÃÜñÜPÝR¨Ü
AÊÜÊÜÞ®ÜÊæà BXñÜá¤. ËàÓÝ Ãܨܪ£¿á B¨æàÍÜ ÖæãÃܹ¨Ü᪠Jí¨Üá ñÝÔ®æãÙÜWæ
˨æàÍÝíWÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ TÝñæ AÊæáÄPÜ¨Ü "væ±ÜáÂq bà´… B´… ËáÐÜ®…' ÃÝŸoì
¸æÉàP…ÃÜ®Üá° PÜÃæÔ Pæàí¨ÜÅ¨Ü ËÃæãà«ÜÊÜ®Üá° ¨ÝSÈÔñÜá. ÓÜbÊÝÆ¿á¨Ü ÊÜPݤÃÜ ®ÜÊ…
ñæàh… ÓÜÃÝ° AÊæáÄPÜ¨Ü D ¯ÆáÊÜâ ÓèÖݨÜìÍÜã®ÜÂñæ ÖÝWÜã ÓÜí˫ݮܟ¨ÜœÊÝX
BÁáR¿ÞXÃÜáÊÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜáÄñÝ¨Ü ÓÜíÊæà¨Ü®ÝÎàÆñæ¿á
PæãÃÜñæ¿á®Üá° G£¤ ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÖæàÚPæ ¯àw¨ÜÃÜá. AÊæáÄPÜ H®Üã BWæà CÆÉ
GíŸíñæ Êæáç PæãvÜËPæãíwñÜá. Cñܤ Êæãà© ËÃæãà—WÜÚWæ ÖÜŸº¨Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ|.
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü Óæàíp… PæÕàË¿áÃ… PÝÇæàh…®Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝ¨Ü ´Ý¨ÜÃ…
´ÝůÕÓ… ±ÜÃݾÅ ×àWæí¨ÜÃÜá, ""Êæãà©Wæ ËàÓÝ ¯ÃÝPÜÄst PÜÅÊÜá ÓÜÄ¿ÞXÁáà
C¨æ. AíñÝÃÝÑóà¿á ÓÜíZo®æWÜÙÝ¨Ü BÊæá°Ôr CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ…®ÜíñÜÖÜ ÓÜíÓæ§
WÜÙÜá WÜágÃÝ£®Ü BvÜÚñܨÜÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ EÆÉíZ®æ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
G£¤ ñæãàÄÔÊæ. ÖÝWÝX AÊæáÄPÜÊÜ®Üá° C¨ÜÃÜÈÉ Ÿ¿ááÂÊÜí£ÆÉ''. AÐÜár ÖæàÚ¨Ü
AÓÝËáWæ B ÊæáàÇæ H®æãà hÝn®æãà¨Ü¿áÊݨÜíñÝX "ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ ËÐÜ¿á
¨ÜÈÉ AÊæáÄPÜÊæà®Üá ÓÝaÝ AÆÉ, B¨ÜÃÜã...'' ×àWæ ÃÝWÜ GÙ橨ܪÃÜá.

AÊæáÄPÜ¨Ü PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãívÜ WÜágÃÝ£®ÜÊÜÃÜÈÉ ®Ý¿áÊÝ© XÄàÍ…
±ÜpæàÇ…, Öܯഅ ÆPÜv…ÊÝÇÝ, hæ.GÓ…. Ÿí¨ÜãP…ÊÝÇÝ ±ÜÅÊÜááSÃÝX¨ÜªÃÜá.
ŸÖÜÙÜÐÜár g®Ü Êæãà©¿á®Üá° ËÃæãà—ÓÜáÊÜ »ÜÃܨÜÈÉ ¨æàÍܱæÅàÊÜá¨Ü AíÍÜÊÜ®æ°à
ÓÝÃÝÓÜWÜpÝX ÊÜáÃæñÜá¹orÃÜá. B¨ÜÃæ ÃÝgÂÓÜ»æ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ±Üūݯ
ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®…ÔíW… »ÝÃÜñÜ¨Ü ¯ÆáÊÜ®Üá° D Ä࣠ÓܳÐÜr±ÜwÔ¨ÜÃÜá&""PÝ®Ü㯮Ü
ÓÜÊÜá¾£ÀáÆɨæà ¿ÞÊÜâ¨æà BÃæãà±ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜí˫ݮܟ¨Üœ A—
PÝÃÜ Pæàí¨ÜÅÊæäí¨ÜÃÜ ÓÜíË«Ý®ÝñܾPÜñæ¿á®Üá° ±ÜÅΰÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü PÜÅÊÜáÊÜÆÉ''.
E¨ÜÂÊÜáÃÜíWÜ ÊÜÞñÜÅ AÊæáÄPÜ¨Ü ¯Æá訆 PÜáÄñÜá A£ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔñÜá.
""C¨Üá AÊæáÄPÜ¨Ü ±ÜÅhÝnÊÜí£Pæ¿á PæãÃÜñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. D ¯ÆáÊÜâ GÃÜvÜã
¨æàÍÜWÜÚWÜã JÚñÜáíoáÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖܨܪÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá "G´…IÔÔI' A«ÜÂûÜ AËáñ…
WæãÃÝw¿Þ.

208

209

±ÜÅ£Óܳí©ÔñÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá:
AÊæáÄPÜ¨Ü ¯ÆáËWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ¿áã ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá Gí©®Üíñæ ñÜÊÜá¾
Êæãà© ËÃæãà— ¯à£Wæ hæãàñÜá ¹¨ÜªÊÜâ. "WÜágÃÝ£WÜÙÜá Êæãà©¿á®Üá° Jí¨Üá
A®Ü±æàüñÜ »ÝÃÜ Gí¨Üá »ÝËԨݪÃæ' Gí¨Üá "pæ„ÊÜå…Õ B´… Cíw¿Þ' ŸÃæÀáñÜá.
"Ÿá©œiàËWÜÙÜ ÊÜWÜì¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ A¼±ÝÅ¿áÊæí¨ÜÃæ, Êæãà©Wæ H®Üá ÔWܸæàQñæã¤à
A¨æà ÔQR¨æ' Gí©ñÜá "¹Ô®æÓ… ÓÝrívÜÃ…x. B¨ÜÃæ Êæãà©¿á®Üã° qàQÓÜáñܤÇæà
Ÿí¨Üá D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¹WÜá ËÍæÉàÐÜOæXÚ¨Ü ±Ü£ÅPæWÜÙÜã C¨ÜªÊÜâ. ""AÊæáÄPܨÜ
®ÜvÝÊÜÚ ÓæPÜáÂÆÃ… ¯ÆáË®ÜÊÜÄWæ ÓÜíñÜÓÜ ñÜí©ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
Ó愨ݜí£PÜ ¼®Ý°¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° Ÿ©Xoár aÜaæì ÊÜÞvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. AÊæáÄPÜ
ÓÜÃÜPÝÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ ¯àw¨Ü £à±Üì®æ°à ËÃæãà—ÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨æ.
C¨æà ŸáÐ… BvÜÚñܨÜÈÉ AÊæáÄPÜ®… BvÜÚñÜ ¿áíñÜÅ CÃÝQ®ÜÈÉ ÓÜÊÜáãÖÜ®ÝÍܨÜ
ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷WÜÚÊæ AíñÜ ÓÜáÙÜáÛ ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝQ B ¨æàÍÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¿áá¨Üœ
ÓÝÄñÜá. ŸáÐ…®Ü D P܃ñÜ ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR ŸWæ¨Ü A±ÜaÝÃÜÊÜÆÉÊæà? B¨ÝWÜã BñÜ
AÊæáÄPÜ¨Ü g®ÜñæÀáí¨Ü BÄÔ Öæãà¨ÝñÜ. B¨ÜÍÜì ÖÝWÜã ԨݜíñÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ËáàÄ
B ËÐÜ¿áPÝRXÁáà ŸáÐ…Wæ WèÃÜÊÜ PæãvܸæàPÜá. Êæãà©WÜã ÓÜÖÜ Êæ„¿áQ¤PÜ

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

WèÃÜÊÜ PæãvܸæàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæÀáÃÜÈÆÉ. AÊÜÃæãÙÜXÃÜáÊÜ JŸº aÜá®ÝÀáñÜ
±ÜÅ£¯—Wæ WèÃÜÊÜ ¯àvܸæàPÜá AíñÜ ®ÝÊÜâ "AíPÜÇ… ÓÝÂÊÜå…'(AÊæáÄPÜÊÜ®Üá° ÖÝWÜã
PÜÃæ¿ááñݤÃæ)¯í¨Ü A±æàüÓܸÝÃܨæà? AÊæáÄPÜ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª hÝ®… G´….
Pæ®Üw ÖÝWÜã ÈívÜ®… ¹. hÝ®ÜÕ®… ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá AÊÜÞ¿áPÜ ËÁápÝ°ËáWÜÙÜ ÓÝËWæ
PÝÃÜ|ÃÝ¨Ü ÊæáàÆã GÇÝÉ PÜvæ ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÖÜá¨æªWæ B
WèÃÜÊÜËñÜá¤'' Gí¨Üá ÊÜÞa…ì 20ÃÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ "pæÈWÝÅ´…' ŸÃæÀáñÜá. ÊÜÞa…ì
20ÃÜ "Óæràp…ÕÊÜá®…' PÜãvÜ Ë¼®Ü° ®æÇæ¿áÈÉ Zo®æ¿á ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜÞwñÜá. "Óè©
AÃæà¹¿Þ AÊæáÄPÜ¨Ü ËáñÜÅ ÃÝÐÜóWÜÙÜÇæãÉí¨Üá. AÈÉ «ÝËáìPÜ ÓÝÌñÜíñÜŌ CÆÉÊæà
CÆÉ. CÓÝÉí ¹orÃæ C®ÝÂÊÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üã° AÈÉ A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜí£ÆÉ. AÐÝrX¿áã
ÓÝíÓÜ¢£PÜ Êæ„Ë«ÜÂWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü WÜágÃÝñ… ®æÆ¨Ü Êæãà©Wæ ÊÜÞñÜÅ «ÝËáìPÜ
ÓÝÌñÜíñÜŌ ÖÜÃÜ|¨Ü BÃæãà±ÜÊæàPæ? AÊæáÄPÜ B«Üá¯PÜ CÓÝÉí®Ü ñÜáÑràPÜÃÜ|PæR ¯í£¨æ
¿áÐær' Gí¨Üá ÊÜÓÜ᤯ÐÜuÊÝX, A¥Üì±Üä|ìÊÝX ŸÃæÀáñÜá.
""Sá¨Ü᪠AÊæáÄPÜ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ¨Ü ŸWæWÝWÜÈ, ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ PÜáÄñÝWÜÈ
PÝÙÜi Öæãí©ÆÉ. WÝÌpæÊÜÞÇݨÜíñÜÖÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚí¨Ü C¨Üá £Ú¿ááñܤ¨æ.
AÊæáÄPÜ Óܨݪí, ñÝȸݮ… ÖÝWÜã KÓÝÊÜÞÃæãí©Wæ ÓÜíZÐÜìQRÚ¨ÝWÜÆã g®Ü
PæàڨܪÃÜá, CÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ÖÜáqrÔ¨ÜÊÜÃÝÂÃÜá?'' Gí¨Üá ±ÜÅΰÔñÜá "±ÜÁãà¯àÃ…'. "µÅ
±æÅÓ… g®ÜìÇ…' ÓÜÖÜ AÊæáÄPÜ¨Ü ¯ÆáÊÜ®Üá° SíwÔ ÍÜíPÜÃ… ÔíW… ÊÝNàÇÝÃÜíñÜÖÜ
PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá ÃÝÑóà¿áñæ¿á®Üã° ÊÜáÃæñÜá Êæãà© ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÃÝgQà¿áPæR ŸÙÜÔ
PæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÓܸæàPÜá AíñÜ ñÝQàñÜá ÊÜÞwñÜá.
CÊæÇÝÉ WÜÇÝpæ¿á®Üá° ®æãàvÜᣤ¨Üª Êæãà© ÊÜÞa…ì 20ÃÜí¨Üá "»ÝÃÜñ…
ÓÝ̼ÊÜÞ®… ÃÝÂÈ' ÖÜËá¾PæãívÜÃÜá.
A¨ÜÃÜÈÉ ÃÝg嬆 ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü 10,000 g®Ü »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá.
50 ÍÝÓÜPÜÃÜá ÖÝgĨܪÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ 15 ÍÝÓÜPÜÃÜá Êæãà© ËÃæãà— Ÿ|¨æãí©Wæ
WÜáÃÜá£ÔPæãívÜÊÜÃÜá. ÊÜÞa…ì 21ÃÜí¨Üá ÊÜááíhÝ®æ, AÊæáÄPܨÜÈÉ A¨Üá 20®æà
ñÝÄàU®Ü ÓÝ¿áíPÝÆ¨Ü ÓÜÊÜá¿á. Aí¨Üá Êæãà© ËwÁãà PÝ®æ–Ãæ®…Õ ÊÜááTÝíñÜÃÜ
AÈÉ®Ü HÑ¿á®… AÊæáÄPÜ®… ÖæãàpæÇ… ÊÜÞÈàPÜÃÜ ÓÜíZÊÜ®Üá°¨æªàÎÔ ÊÜÞ£XÚ¨ÜÃÜá.
AÊæáÄPÜ¨Ü PÜÅÊÜá PæÆÊæà ±ÜãÊÜìWÜÅÖܲàwñÜ ÊÜá®Ü@Ô§£WÜÙÜ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ý¨Ü¨Ü᪠Gí¨Ü

Êæãà©, AÈÉ®Ü PæàÙÜáWÜÃÜ®Üá° »ÝÃÜñÜ¨Ü A¼ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ¹í¹ÓÜᣤÃÜáÊÜ ÖæÊæ᾿á
g®ÜÃæí¨Üá PÜÃæ¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñÜ¨Ü ÎÅàÊÜáíñÜÊÝ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£ ÖÝWÜã ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜ ÃÝ¿á»ÝÄ
WÜÙÝXÃܸæàPݨÜÊÜÃÜá ¯àÊÜâ. AÆɨæà WÜágÃÝñ… gWÜ£¤®ÜÇæÉà ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæWæ
AñÜÂíñÜ ±ÜÅÍÜÓܤ hÝWÜ AíñÜ ÓÝÄ ÓÝÄ ÖæàÚÄ, ÖÝWÜíñÜ ÓÜí¨æàÍÜ ÃÜÊݯԨÜÃÜá Êæãà©.
ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜãÃÜá ¯ËáÐÜWÜÙÜ PÝÆ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü Êæãà© ÊÜÞ£®Ü ®ÜvÜá ®ÜvÜáË®ÜÇæÉà
aܱݳÙæWÜÙÜ ÓÜáÄÊÜáÙæ¿ÞWÜᣤñÜá¤. AÊÜñÜᤠÊÜÞÂwÓÜ®… ÓæR$ÌàÃ…®ÜÈÉ Êæãà© Sá¨Üáª
ÖÝgÄÃÜ©¨ÜªÃæà®Üíñæ, ±ÜÄOÝÊÜá ÊÜÞñÜÅ Ÿ¨ÜÇÝXÃÜÈÆÉ. AÊæáÄPÜ Êæãà©Wæ ËàÓÝ
¯ÃÝPÜÄÔ ñܮܰ ¨ÜÌí¨ÜÌ ¯ÆáÊÜ®Üá° hÝ×ÃÜá ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÐærà ÇÝ»Ü.
B®ÜíñÜÃÜ D ËaÝÃÜÊÝX AÊæáÄPÜ ñæà±æ ÖÜaÜcÆá ®æãàwñÜá.
ÖæãÓÜ©ÈÉ¿áÈÉ®Ü AÊæáÄPÜ ÃÝ¿á»ÝÄ væàËv… ÊÜááÇ…´æãàv…ì Êæãà©
PÜáÄñÝ¨Ü ËÓÝ ¯ÃÝPÜÃÜOæ PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãÙÜáÛñܤÇæà "D ¯«ÝìÃÜ Êæãà©
ËÐÜ¿áPæR ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜ. C¨Ü®Üá° ¹h沿á®Üá° WÜáÄ¿ÞXÄÔPæãívÝWÜÈ,
WÜágÃÝ£®Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜ®Üá° WÜáÄ¿ÞXÄÔPæãívÝWÜÈ ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÆÉ'
Aí¨ÜÃÜá. B¨ÝWÜã »ÝÃÜñÜ¨Ü Ë¨æàÍÝíWÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ Ë»ÝWÜ C¨Ü®Üá° ñÜÚÛÖÝPÜáñܤ,
"D ¯«ÝìÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÝWÜ Êæãà© JŸº ÓÜí˫ݮܟ¨ÜœÊÝX BÁáR¿ÞXÃÜáÊÜ
ÊÜááSÂÊÜáí£Å GíŸ ÓÜñÝÂíÍÜÊÜ®Üá° AÊæáÄPÜ ÊÜáÃ棨æ' AíñÜ ±ÜÅ£QÅÀáÔñÜá. ¹Åo®…Wæ
PÜãvÜ Êæãà© ËÃæãà— ¯Æá˨ܪÃÜã A¨Üá AÊæáÄPÜ¨Ü ÖÝ©¿á®Üá° ñÜáÚ¿áÈÆÉ.
ÊÜÞa…ì 26ÃÜí¨Üá ®Üvæ¿áȨܪ "WÜágÃÝñ… væà' PÝÃÜÂPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá Êæãà©
ÆívÜ®…Wæ ÖæãÃÜoá ¯í£¨ÜªÃÜá. "Êæãà©Wæ DWÝWÜÇæà ËàÓÝ C¨æ. AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÝÓÜÊÜ®Üá°
ñÜvæ¿ááÊÜ ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|WÜÙÜã G¨ÜáÄXÆÉ' ×àWæí¨Üá ÖæàÚ ¿ÞÊÜâ¨æà WÜȹÈWÜÚWæ
ÊÜáOæ ÖÝPܨæ CÃÜáÊÜ ¯ÆáÊÜâ ñæWæ¨ÜáPæãívÜÃÜá Öæ„ PÜËáàÐÜ®… ÊÜPݤÃÜ hæ´… ËÆÕ®….
CÐÝrX¿áã ±ÜÅÊÝÓÜ ÃܨÜ᪱ÜwÓÜáÊÜ A¯ÊÝÃÜÂñæ Êæãà©Wæà G¨ÜáÃÝÀáñÜá. ÆívÜ®…
±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü ÊæàÙæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááXÓÜÆá ¨ÝÊÜ⨅ C¸ÝÅ×ÊÜå… ±Üvæ ÖÝWÜã
iÖÝ© WÜáí±ÜáWÜÙÜá ÖæãíaÜáÖÝPÜᣤÊæ AíñÜ ®ÜÊÜá¾ "CíoÈg®…Õ Hhæ¯Õ' GaÜcÄPæ¿á
ÊÜÃÜ© ¯àwñÜá. Sá¨Ü᪠W܃ÖÜÊÜáí£Å ÎÊÜÃÝh… ±ÝqàÇ… Êæãà©Wæ ±ÜÄÔ§£ ËÊÜÄÔ
AÈÉWæ ñæÃÜÙܨÜíñæ PæàÚPæãívÜÃÜá. Pæã®æWæ ±Üūݯ ÓÜÖÜ A¨æà A¼±ÝÅ¿áÊÜ®æ°à
ÖæàÚ¨ÝWÜ Êæãà© ÆívÜ®… ±ÜÅÊÝÓÜÊÜ®æ°à ÃܨÜáªWæãÚÔ¨ÜÃÜá.

210

211

38
ÖæaÜácñݤ Öæãà¨Ü Êæãà© ±ÜÅ»æ
QÒà~ÔñÜá ŸívÝ¿á¨Ü Öܸæ
ËàÓÝ WÜÇÝpæ¿á®Üá° ×í©QR ÊÜáñæ¤ ÓÝÊÜޮܠg®ÜÃÜ ÊÜá«æ ÖæãàX ¯íñÜÃÜá Êæãà©.
©®ÝíPÜ 11 Êæáà 2005. ñæÃæ¨ÜáPæãíwñÜá PÜƒÑ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ. D EñÜÕÊÜPÜãR Êæã¨ÜÆá
Êæãà© ®ÝÆáR ÃÝÂÈWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. P܃ѿá B«Üá¯PÜ Ë—Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá°
£Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á®Üá° J£¤ÖæàÚ¨ÜÃÜá. 299 QÓÝ®… ÃÜ¥ÜWÜÙÜ®Üá°
¯ËáìÔ ÃÝg嬆 GÆÉ ÖÜÚÛWÜÙÜ®Üã° ñÜÆá±ÜáÊÜ BÓæ AÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãíwñÜá. 34&35
ÆûÜ Ãæ„ñÜÃÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃÝg WÜágÃÝñ…. Jí¨Üá ÆûÜ ÖæPæràÃ… hÝWÜÊÜ®Üá° Öܯ
¯àÃÝÊÜÄWæãÙܱÜwÔ A«Ü¿á®Ü Pæ„WæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÃÝg嬆 Caæf¿ÞXñÜá¤. 18,000
ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÖÜÚÛ¿áÆãÉ Jí¨Üá ¯àÄ®Ü JvÜáx CÃܸæàPÜá, 4,000 FÄ®Ü
PæÃæWÜÙÜá ÖÝWÜã PܯÐÜu 1400 ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° PÜoárÊÜ PÝÙÜi ÓÜÃÜPÝÃܨݪXñÜá¤.
JpÝrÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° g®ÜÃÜ ŸÚWæã¿á᪠ËË«Ü Áãàg®æWÜÙÜ PÜáÄñÝX AÄÊÜâ
ÊÜáãwÓÜáÊÜâ¨Üá PÜƒÑ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü PÝ¿áìÓÜãb¿ÞXñÜá¤.
Êæ„»ÜÊÜ©í¨ÜÇæà ®ÜvæÀáñÜá P܃ÑÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ. Êæáà 10 Äí¨Ü gã®… 11ÃÜÊÜÃæWÜã
Jí¨Üá £íWÜÙÜá PÝÆ D P܃ÑhÝñæÅ PÜÙæWÜqrñÜá¤. ÊÜááSÂÊÜáí£Å, ÓÜbÊÜÃÜá ÖÝWÜã
A—PÝÄWÜÙÜ ÓÜ»æ ËaÝÃÜ ÊÜáí¥Ü®Ü ÊÜÞw ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° BÁãàiÔñÜá¤. Êæã¨ÜÆ
ÖÜíñܨÜÈÉ QÓÝ®… ÃÜ¥ÜWÜÙÜá ÓÝWܸæàPÝ¨Ü ÖÝ© ÖÝWÜã ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ©®Üí±ÜÅ£
®ÜvæÓܸæàPÝ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ PÜáÄñÝX Áãàg®æ AíXàPÜÄÓÜÇÝÀáñÜá. GÃÜvÜ®æà
ÖÜíñܨÜÈÉ WÝÅÊÜáÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° BÁãàiÔ P܃ÑÊÜáÖæãàñÜÕÊܨÜÈÉ gÃÜáWÜÈÃÜáÊÜ
PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜ PÜáÄñÝX Ãæ„ñÜÄWæ ËÊÜÃÜ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáãÊÜñݤÃÜá aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá°
212

213

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝXñÜá¤. ÊÜáãÃÜ®æà ÖÜíñܨÜÈÉ QQRÄ¨Ü hÝÊÜå…®ÜWÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍܨÜÈÉ
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© QÓÝ®…ÃÜ¥ÜPæR ÖÜÔÃÜá ¯ÍÝ®æ ñæãàĨÜÃÜá. QÓÝ®…
ÃÜ¥Ü ±æãàÓÜrÃ…WÜÙÜá, BwÁãà ËÍÜáÊÜÇ… ÓèPÜÃÜÂ, B«Üá¯PÜ PÜƒÑ E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜ
±ÜŨÜÍÜì®Ü CÊæÆÉÊÜ®Üã° JÙÜWæãívÜ 600 aܨÜÃÜ AwWÜÙÜ®Üá° BPÜÅËáÔPæãíwñÜá¤.
PÜƒÑ ±ÜÄ~ñÜÃÜá ÖÝWÜã ËhÝn¯WÜÙÜá ÖÜÚÛWÜÄWæ B«Üá¯PÜ PÜêÑ¿á PÜáÄñÝX
AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜÆá ÖæãÃÜq¨ÜªÃÜá. PÜƒÑ B¨Ý¿áÊÜ®Üá° ¨Üá±Ü³oárWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜñܤ
¨ÜƒÑr ®æqr¨Üª ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ GÇÝÉ 18,600 ÖÜÚÛWÜÙÜ®Üã° ñÜÆá²ñÜá¤. D ¿ÞñæÅ¿áÈÉ
Jí¨Üá ÆûÜ ÓÜÃÜPÝÄ A—PÝÄWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ô g®ÜÃÜ ŸÚ ñæÃÜÚ AÊÜÃÜ ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜ®Üá°
±ÜÃÝÊÜáÎìÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊæä¨ÜXñÜá.
""Ãæ„ñÜÃÜ ÖÝWÜã ŸvÜ ŸávÜPÜoárWÜÙÜ B¦ìPÜ Ô§£¿á®Üá° E¨ÜœÄÓÜáÊÜâ¨ÜPæR
ÓÜÃÜPÝÃÜ Ÿ¨ÜœÊÝX¨æ. PܱÝvÝì¨ÜÈÉ ÊÝw Áãàg®æ¿á ®æÃÜË®æãí©Wæ AÈÉ®Ü
ŸávÜPÜoár Ãæ„ñÜÃÜá 4 Pæãàq Pæ.i. WæãàvÜí¹¿á®Üá° Eñݳ©Ô¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ
A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá ÊÜáÃÜáPÜÚÓܸæàPÜá. ¯àÊæÆÉÃÜã D ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ Pæ„ hæãàwÓܸæàPæí¨Üá
®Ý®Üá BÖÝ̯ÓÜᣤ¨æªà®æ. C¨Üá ÃÝgQà¿á PÝÃÜÂPÜÅÊÜáÊÜÆÉ; ÃÜaÜ®ÝñܾPÜ ±ÜÅ¿áñÜ°'
Gí¨Üá ®ÜÊÜÓÝÄ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ¨æãvÜx Ãæ„ñÜ Î¹ÃÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ
Êæãà© »ÜÃÜÊÜÓæÀáñܤÃÜá. P܃ÑÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü ÇÝ»Ü ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ¸ÝÂíP…WÜÙÜã
ÊÜááX¹¨ÜªÊÜâ. AÊÜâ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ÓÝÆÁãàg®æWÜÙÜ®Üá° Ãæ„ñÜÄWæ ñÜÆá²ÓÜÆá
PÝñÜÃÜWæãívÜÊÜâ. P܃ÑÊÜáÖæãàñÜÕÊÜË®Üã° hÝÄ¿áÈɨݪWÜÇæà Jí¨Üá ÊÜÃÜ©
ÖæãÃܹñÜá¤. ¹Åo®… ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü PæãÅàÓæã ÊÜÞ訆 ÖÜ|á¡WÜÙÜ
Óݧ®ÜÊÜ®Üá° PÜd…®Ü PæàÓÜÃÜ ÊÜÞÊÜâ BPÜÅËáÔPæãíw¨æ AíñÜ. 2004ÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 250
o®… PæàÓÜÃÜ ÊÜÞÊÜâ ¹Åo®…, ñæ„ÊÝ®… ÖÝWÜã ¨Üá¸æ„WÜÚWæ ÃܴݤX 1.5 Pæãàq ˨æàÎ
˯ÊÜá¿áÊÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãorÊÜâ. PÜd…®Ü ñæãàoWÝÄPÝ CÇÝTæ¿á E±Ü¯¨æàìÍÜPÜ
GÓ… ¹ ÊÜÞqì¿Þ AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ 2004ÃÜÈÉ 10&15,000 o®…WÜÙÜÑr¨Üª PæàÓÜÃÜ
ÊÜÞ訆 Eñݳ¨Ü®æ 30&35000 o®…WÜÚWæàÄñÜá¤.
C¨ÜÃÜ gñæ CñÜÃÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜ ¿áÍæãàWÝ¥æWÜÙÜã ÓæàÄPæãívÜá WÜágÃÝñÜ®Üá°
±ÜÅgÌÈÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…, WÝí—à®ÜWÜÃÜ ÖÝWÜã ÓÜãÃÜñ…WÜÙÜá
ÖæãÓÜ ±Üor|WÜÙÝX ñÜÇæGñÜᤣ¤¨Üªíñæ ÖæãàpæÇ… E¨ÜÂÊÜá aæ®Ý°X ¸æÙæ¨Üá ¯í£ñÜá.

I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ A£Öæbc®Ü ŸívÜÊÝÙÜÊÜ®Üá° BPÜÑìst ÃÝg WÜágÃÝñ…
BXñÜá¤. WÜágÃÝ£®Ü ŸívÜÊÝÙÜ ÓÝ«Ü®æ 95,000 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙݨÜÃæ, GÃÜvÜ®æà
Óݧ®Ü¨ÜÈɨܪ Bí«ÜűÜŨæàÍÜ BPÜÑìԨܪ ŸívÜÊÝÙÜ¨Ü Êæãñܤ, 3,000 Pæãàq ÃÜã.WÜÙÜá.
D AíÍÜ ÇæãàPÜÓÜ»æ¿áÇæÉà ±ÜÅÓݤ±ÜÊÝX¨Üáª, ÃÝg Pæ„WÝÄPÝ ÖÝWÜã ÊÝ~g ÊÜáí£Å
PÜÊÜáÇ…®Ý¥… A¨Ü®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. AÈÉWæ ¿áá²G ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà WÜágÃÝñ…
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü A¼Ê܃©œ¿á KoÊÜ®Üá° J²³PæãívÜíñÝXñÜá¤. Êæãà© ¿áÍÜÔÕ®Ü ±ÜÅ»æ ÖæaÜác
ÖæaÜác ¸æÙÜWÜáñݤ Öæãà¨Üíñæ ŸívÝ¿á ÊÜá®æãà»ÝÊܨÜÊÜÃÜ ÊÜÂ¥æ¿áã ÖæaÝcÀáñÜá.
PæàÍÜá»Ý¿å… ±ÜpæàÇ… ÊÜáñæã¤Êæá¾ Êæãà© ËÃÜá¨Üœ ¨æÖÜÈWæ ¨ÜãÃÜá J¿áªÃÜá. D
¸ÝÄ¿áã Êæãà© ÓÜÊÝì—PÝÄ «æãàÃÜOæÁáà AÊÜÃÜ AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPæR Pæãor
PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤.
B¨ÜÃæ ¹hæ² ÃÝÑóà¿á PÝÃܨÜÎì KÊÜå… ÊÜÞ¥ÜãÃ… ®Ý¿áPÜñÜÌ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ
®ÜPÝÃÜ ÓÜãbÔ ŸívÝ¿áWÝÃÜÄWæ ÊÜåè®ÜÊÜ×ÓÜÆá ñÝQàñÜá ÖÝQ¨ÜÃÜá.

214

215

A±Ü³ÚÔñÜᤠ±ÜÅÊÝÖÜ, ÓÜñÜᤠÊÜáÆXñÜᤠÓÜí±ÜPÜì ÊÜÂÊÜÓæ§:
Ÿ¨ÜáPÜá ÓÜÃÝWÜÊÝX ÓÝWÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà WÜágÃÝñ…Wæ ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
B[ÝñÜ Ÿí¨æÃÜXñÜá¤. £àÃÜ ®æÆPÜbcÖæãàX¨Ü᪠´ÝÃݾÓÜãÂqPÜÇ… CívÜÔó. A¨ÜÃÜÆãÉ
TæàvÝ ÖÝWÜã ŸÃæãàvÝWÜÙÜÈÉ C¨ÜÃÜ ±ÜÅñÝ±Ü hæãàÃÝXñÜá¤. ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá
ÊܮܰíñÜã ŸávÜÓÜÊæáàñÜ AÆáWÝwÔñÜá¤. ÊݱÝÃÜ 50 ÍæàPÜvÜ PÜáÔñÜ PÜíwñÜá. Jí¨æà
ÊÝÃܨÜÈÉ 10 Äí¨Ü 12 ÍÜñÜPæãàq ÃÜã.WÜÙÜÊÜÃæWæ PÜÙæ¨ÜáPæãíwñÜá E¨ÜÂÊÜáÃÜíWÜ. AÖÜ
ÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü AÐÜãr ¨ÜãÃÜÊÝ~ Çæ„®ÜáWÜÙÜã ÓÜñÜᤠÊÜáÆX¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃæ ÃÝgQà¿á
ÊÜÞñÜÅ AÆãÉ ñܮܰ aÝÚ ¹vÜÈÆÉ. 'WÜágÃÝ£®Ü ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá ÆívÜ®… ¸ÝÉÓ…r
±ÜÅPÜÃÜ|©í¨Ü H®Ü®Üã° PÜÈ¿á©ÃÜáÊÜâ¨æà ËÐÝ¨Ü¨Ü ÓÜíWÜ£. ËPæãà±Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
AÈÉ®Ü ËÃæãà«Ü ±ÜûÜ BvÜÚñÜ ±ÜûÜ¨Ü ¸æ¯°Wæ ¯í£ñÜá¤. BvÜÚñÜ ±ÜûÜ ÖÝWÜã ËÃæãà«Ü
±ÜûÜWÜÙÜá CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ PæÓÜÃæÃÜaÝo ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨Ü᪠g®ÜÃÜ ÓÜíPÜÐÜrÊÜ®æ°à
BwPæãívÜí£ñÜá¤' Gí¨Üá ŸÃæÀáñÜá "HÐÜ®… Hh…'. ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ®æÃæ±ÜÄÖÝÃÜ
ÊÜ®Üá° ±æãÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá PÝíWæÅÓ… Êæãà©¿á®Üá° PæÙÜXÚÓÜÇÝ©àñÝ AíñÜ
B ûÜ| ¨ÜÆãÉ ±ÜſᣰÔñÜá. ""2001ÃÜ »ÜãPÜí±Ü, ®æÃæÖÝÊÜÚ CñÝ© GÆÉ ®æ„ÓÜXìPÜ

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

ËPæãà±ÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã WÜágÃÝñÜá A¼Ê܃©œ¿á ±Ü¥Ü¨ÜÈÉ ¨Ý±ÜáWÝÈvÜáñݤ
¨æàÍܨÜÇæÉà EñܤÊÜá BvÜÚñÜ¨Ü ÃÝgÂÊÝWÜáÊÜÈÉ ©or Öæhæj¿á®æ°à Cqr¨æ. »ÜãPÜí±Ü¨ÜÈÉ
¯ÃÝÎÅñÜÃÝ¨Ü GÆÉÄWÜã ±Üá®ÜÊÜìÓÜ£ ¨æãÃÜQ¨æ. D ÖÜíñܨÜÈÉ AÊÜÃÜ hÝ£, «ÜÊÜáì,
Ÿ|¡ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° ±ÜÄWÜ|®æWæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨æà ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX PÝ|ÇÝX¨æ. ÆP…
±Üñ…®ÜÈÉ »ÜãPÜí±Ü©í¨ÝX [ÝÔWæãÙÜWÝX¨Üª ÖÜĨÝÌÃÜ¨Ü ±Üá®ÜÃ… ¯ÊÜÞì|PÝRX
WÜágÃÝñ… ÃÝgÂPæR "¿áá®æÓæãRà'¨Ü HÑ¿Þ ±æÔµP… ÖæÄpæàh… AÊÝv…ì ƼԨæ.
hÝWÜ£PÜ ÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü "pÝÅ®æ–Ãæ¯Õ CíoÃ… ®ÝÂÐÜ®ÜÇ…' »ÝÃÜñÜ¨Ü 20 ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ
A«Ü¿á®Ü Pæ„WæãívÜá WÜágÃÝñ… ÆíaÜPæãàÃÜ ¿Þ©¿áÈÉ PÜvæ Óݧ®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
ñæãàÄÔ¨æ'&© ±ÜÁãà¯àÃ…'®ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü K¨ÜáWÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊæäí¨Üá ×àXñÜá¤.
B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà ÃÝgÂÊÜáor¨Ü "¸ÝÂíPÜÃ…Õ ÓÜËá£' AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®ÜÈÉ ÓÜ»æ ÓæàÄñÜá.
A¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅÊÝÖÜ ²àwñÜ Pæ„WÝÄPæWÜÚWæ, ÊݱÝÄWÜÚWæ ÖÝWÜã Ãæ„ñÜÄWæ B¦ìPÜÊÝX
®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜ ¯|ì¿á ÖæãÃܹñÜá¤. ÓÜÃÜPÝÃÜ 14 iÇæÉWÜÙÜ 80 ñÝÆãPÜáWÜÙÜ
Joãr 2056 ÖÜÚÛWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÊÝÖܲàwñÜ GíŸá¨ÝX NãàÐÜOæ ÊÜÞwñÜá. 4,500
Pæ„WÝÄPæWÜÙÜá Aí¨Ýgá 11.3 ÍÜñÜPæãàq ÃÜã. ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËԨܪÊÜâ. ±ÜÅÊÝÖÜÊÜ®Üã°
ÓÜÖÜ ÃÜaÜ®ÝñܾPÜ PÝÃÜÂWÜÚWæ ŸÙÜÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨æí¨Üá WÜágÃÝñ… ÓÜÃÜPÝÃÜ ñæãàÄÓÜÆá
ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. A¨Üá ®Ü©WÜÙÜ ®ÜËàPÜÃÜ|QRÚÀáñÜá. Ÿ£¤ ¯íñÜ ®Ü©WÜÙÜ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ
490 ¨æãvÜx ÖÝWÜã ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜáor¨Ü aæP…vÝÂÊÜå…WÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜ Áãàg®æ
Pæ„W棤PæãíwñܨÜá. 25 ®Ü©WÜÙÜá PÝÇÝíñÜÃÜWÜÚí¨Ü Ÿ£¤ ¯í£¨ÜªÊÜâ. ÓÜÃÜPÝÃܨÜ
±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ "ÓèÃÝÐÜó gÆ«ÝÃÝ oÅÓ…r' ÓÜÖÜ Pæ„WÜãwÔñÜá. ÓèÃÝÐÜóÊæäí¨ÜÃÜÇæÉà 175
¨æãvÜxÊÜáor¨Ü vÝÂÊÜå…WÜÙÜá ñÜÇæÁᣤ ¯íñÜÊÜâ. ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü ËPæãà±Ü Ÿw¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR
ÊÜááíaæ ÃÝg BWÜÐærà B[ÝñÜÊæäí¨ÜÄí¨Ü aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤ñÜá¤. ÓÝŸÃ…ÊÜᣠGP…Õ
±æÅÓ… ¯í£¨Üª WÜãv…Õ Ãæ„Çæãí¨ÜPæR WÜᩪ, 15 g®Ü ÓÜñÜᤠ90 g®ÜPæR WÝ¿áWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ.
B Zo®æ¿á ÃÝgQà¿á ÇÝ»Ü ±Üvæ¿áÆá Ãæ„ÇæÌ ÓÜbÊÜ ÇÝÆá ±ÜÅÓݨ…
¿Þ¨ÜÊ… WÜágÃÝ£Wæ »æàq CñܤÃÜá. B¨ÜÃæ ÇÝÆá ¸Ý®Üiì PÜËáq ÊÜÃÜ©¿á¯°oár
PæãívÜá ÊÜÞw¨Üª ÃÝgQà¿á g®ÜÃÜ®Üá° ÃæãbcW湺ÔñÜá¤. ¿ÞÃæãà ÇÝÆá
PÝÄ®Ü ÊæáàÇæ PÜÆáÉ ñÜãĨÜÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Ááà g®ÜÃÜ®Üá° ÃæãbcWæ¹ºÔ D
P܃ñÜÂPæR PÝÃÜ|ÃÝX¨ÝªÃæí¨Üá ÇÝÆã ÊÜÃÝñÜQRÚ¨ÜÃÜá. ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ ñÜÊÜá¾®Üá°

ÊÜááXÔ¹vÜÆá ±ÜſᣰÓÜᣤ¨æ AíñÜÆã PÜãWÜáÖÝQ¨ÜÃÜá. Êæãà©¿á®Üá°
PæÙÜXÚÓܸæàPÜá AíñÜ WÜiìÔ¨ÜÃÜá. CÐærÆÉ BWÜᣤ¨ÜªÃæ Êæãà© C¨ÝÂÊÜâ¨ÜPÜãR
ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¨æà BÓܳñæÅ¿áÈÉ WÝ¿ÞÙÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíñæ„ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÇÝÆá®ÜíñÜÖÜ
hæãàPÜÃ…Wæ EñܤÃÜ PæãvÜáñݤ PÜãÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ, ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ¸æàÃæ PæÆÓÜWÜÙÜá
Êæãà©¿á ±ÝÈWæ ŸÖÜڨܪÊÜâ. H²ÅÇ… 22ÃÜ "HÑ¿á®… Hh…'®Ü ÊÜÃÜ© CÈÉ
WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. ""PæãàÊÜááÊÝ©WÜÙÜá, ×í¨Üã ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝ©WÜÙÜá Gí¨Üá
ÖÜOæ±ÜqrÖÜbcPæãívÜ ÊæáàÆã BÃæÓæÕÓ… HPæ ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨ÜPæR ŸÖÜáÍÜ@
C¨æà ËÊÜÃÜOæ¿ÞWÜŸÆáɨÜá. A±Ü[ÝñÜ¨Ü ŸWæY £Ú¿ááñܤÇæà ÓÝÈÌ, ŸÃæãàvÝ,
ÖÜÇÝÇ… ÊÜáñÜᤠPÜÇÝÇ…WÜÙÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 200 ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜá ÓܧÙÜPæR «ÝËÔ ±ÜÄÖÝÃÜ
PÝÃܨÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜÃÜá''.
ÓÜáÊÜá¾®æà ¸æ㹺Ŀáᣤ¨Üª ÇÝÆáWæ "Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…' ÓÜÖÜ ñܮܰ
ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á¨Ü ÊÜáãÆPÜ QË ×íwñÜá.

216

217

39
ÓÜÃÜÓÜÌ£Wæ
±Üâ®Ügì®Ü¾
Êæãà© ËÃÜá¨Üœ¨Ü qàPæWÜÙÜá ÖÝWæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨ܪÊÜâ. Agáì®… ÔíW…
ÃÜíñÜÖÜ ÊÜáí£ÅWÜÙÜã A¨ÜÃÜÈÉ WÜí¼àÃÜÊÝX ñæãvÜXPæãíw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ Êæãà©Wæ
A¥Üì×à®Ü ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ¹¨Ü᪠ÖæãÃÜÙÝvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàQÃÜÈÆÉ. WÜágÃÝ£®Ü
A¼Ê܃©œ¿á ÊæáàÇæ ñÜÊæá¾ÆÉ WÜÊÜá®Ü Pæàí©ÅàPÜÄԨܪÃÜá Êæãà©. AÐÜrÃÜÇÝÉWÜÇæà Jí¨Üá
ËbñÜÅ ¸æÙÜÊÜ~Wæ ®Üvæ©ñÜá¤. Óæ±æríŸÃ… 9ÃÜí¨Üá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©Wæ »æàqÀᣤ¨Üª
¿ááGÓ… Pè¯ÕÇ… g®ÜÃÜÇ…, ""Êæãà© ¸æàPݨÜÃæ ËàÓÝPæR Aiì ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨Üá.
®ÝÊæà®Üã Êæãà© »æàq¿á PÜáÄñÜá »Ü¿á Öæãí©ÆÉ. B¨ÜÃæ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáRWÜÚWæ
ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÊÝÔWݨÜÃÜã PæÆÊÜ⠯࣠¯¿áÊÜáWÜÙÜá A®ÜÌÀáÓÜáñܤÊæ''
Gí¨Üá ¹orÃÜá. ÖÝWæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊæáÄPÜPæR ñæà±æ ÖÜaÜácÊÜ EñÜáÕPÜñæÀáñÜá¤. B¨ÜÃæ
Êæãà© D ŸWæY ñÜÇæPæwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ÖæãàWÜÈÆÉ. Pè¯ÕÇ… g®ÜÃÜÇ… Êæá„TæÇ… GÓ….
KÊæ®…Wæ Êæãà© gñæ A±ÝÀáíp…Êæáíp… ÓÜÖÜ ¨æãÃæ¿á¨ÝÀáñÜá! AÊæáÄPܨÜ
D ±Üá®ÜËìÊÜáÍæìWæ PÝÃÜ|Êæà®æí¨Üá ËÊÜÄÓÜáÊÜ ÓÜÃÜ© Êæá„TæÇ…®Ü¨ÝÀáñÜá.
""®Ý®Üá WÜágÃÝ£®Ü A®æàPÜ ÓÜÌ¿áíÓæàÊÝ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá, ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜPÜáR ÓÜíZo®æWÜÙÜ®Üá°
»æàq ÊÜÞw¨æ. AÊÜÃæÆÉÃÜ A¼±ÝÅ¿á "Wæãà«ÝÅ Jí¨Üá ÊÜááX¨Üá Öæãà¨Ü Zo®æ.
AÊÜ£¤¯í¨Ü CÊÜ£¤Wæ ±ÜÄÔ§£ ÓÝPÜÐÜár ÓÜá«ÝÄÔ¨æ' G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜá ŸíñÜá'' Gí¨ÜÃÜá.
B¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Wæ ËàÓÝ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá
ÊÜÞvÜÈQR¨ÜªÊÜâ. A¨Üá A¥ÜìÊÝWÜÆá "´æ„®Ý¯Ò¿áÇ… GP…Õ±æÅÓ…'®Ü ŸÃÜÖÜ WÜÊÜá¯ÓÜ
¸æàPÜá. A¨Üá "WÜágÃÝñ… XÅà®… ÃæÊÜÆãÂÐÜ®… PÜí±Ü¯'¿á Áãàg®æ¿Þ¨Ü
218

219

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

"ÊæáPæãÅà CÄWæàÐÜ®…' ñÜáíŸ g®Ü²Å¿áÊÝWÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ŸWæY ŸÃæ©ñÜá¤. Ãæ„ñÜÃÜá
B ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° AÙÜÊÜwÔ PæãÙÜÛÆá AñÜáÂñÝÕÖÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ. Êæáà 2005ÃÜ
Êæã¨ÜÆ ÊÝÃܨÜÈÉ PÜí±Ü¯ ÍÜáÃÜáÊݨÝX¯í¨Ü ÔøíPÜÉÃ…WÜÙÜ AÙÜÊÜwPæ¿á®Üá° PæãàÄ
8834 AiìWÜÙÜá Ÿí©¨ÜªÊÜâ. ÃÝhݨÜÂíñÜ 11000 ÖæPæràÃ… JpÝrÃæ »ÜãËá ÔøíPÜÉÃ…
AÙÜÊÜwÔPæãÙÜÛÆá ԨܜÊÝX ¯í£¨æ. C®Üã° 20,000 ÖæPæràÃ… ®æÆÊÜ®Üá° Áãàg®æ
¿áw ñÜÃÜÆá PÜí±Ü¯ ¨Ý±ÜáWÝÆá ÖÝQ¨æ. A®ÜíñÜÃÜ Ÿíñæãí¨Üá ¨æãvÜx ÓÜᩪ&
ÃÝg嬆 A—à®ÜÊÝ¨Ü "WÜágÃÝñ… ±æpæãÅàÈ¿áÊÜå… PݱæãàìÃæàÐÜ®…' ¨æàÍܨÜ
ÊÝ¿áÊÜ »ÝWܨÜÈÉ »ÝÄ ñæ„Æ ¯ûæà±ÜÊÜ®Üá° ±Üñæ¤ ÖÜbcñÜá¤. 20 qÅÈ¿á®… PÜã¹P…
ËáàoÃ…®Ü D ñæ„Æ ¯ûæà±Ü 50 ¹È¿á®… vÝÆÃ… B¨Ý¿á¨ÝªXñÜá¤! ÓܨÜÂPæR ñæçÆ
¯ûæà±ÜÊÜ®Üá° A¼Ê܃©œ ±ÜwÓÜÆá 341 ËáÈ¿á®… vÝÆÃ…WÜÙÜ AÊÜÍÜÂPÜñæÀáñÜá¤.
ÓÜᩪ £Ú¿ááñܤÇæà ¹Åo¯°®Ü ¹.i. WÜãű…, ´ÝÅ®…Õ®Ü C®æ°ÃÜvÜá PÜí±Ü¯WÜÙÜá D
ŸƒÖÜñ… ñæ„Æ ¯ûæà±Ü¨Ü A¼Ê܃©œWæ ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãvÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÊÜâ. A¨æà
ÓÜÊÜá¿áPæR GÓÝÕÃ… ÔràÇ… ÓÜÊÜáãÖÜ 1.2 ËáÈ¿á®… o®… ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Ü ËáÇ…
Óݧ²Ô, ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° E¨Ý^o®æWæ PÜÃæÀáñÜá. D ÖæãÓܨݨÜ
Eñݳ¨ÜPÜ ÓݧÊÜÃÜ 1000 Pæãàq ÊæaÜc¨ÜÈÉ ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨Üáª, A¨ÜÃÜÈÉ 750 Pæãàq
DQÌq ÖÝWÜã BíñÜÄPÜ ÐæàÃÜáWÜÚí¨ÜÇæà Ÿí©ñÜá¤. D A¼Ê܃©œ¿á pæÅív…¯í¨Ü
Eñæ¤àiñÜWæãívÜá "WÜágÃÝñ… ÊÜÞÄpæ„ÊÜå… væÊæƱ…Êæáíp… ¸æãàv…ì' ÓÜ|¡
Ÿí¨ÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° A¼Ê܃©œ ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜñܤ bñܤ ÖÝÀáÔñÜá. B ¯qr®ÜÈÉ Ë¨æàÎ
ŸívÜÊÝÙÜ BPÜÑìÓÜÆá ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÚWæ Êæã¨ÜÇÝ¿áá¤. C¨ÜPæRÆÉ ÊæãÖÜÃÜá JñÜá¤ÊÜíñæ
AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü Joár 12 ÊÜáá¯Õ±ÝÈq Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ 11®Üá° ¹hæ² ¸ÝbPæãíwñÜá.
PÝíWæÅÓ… ±ÝÈWæ ¨ÜQR¨Ü᪠PæàÊÜÆ Jí¨Üá Óݧ®Ü. CÈÉ ¹hæ² ±ÝÈWæ ÓÜí»ÜÅÊÜá¨Ü ÓÜᩪ
Óæã–àoÊÝWÜᣤ¨ÜªÃæ Êæãà© ÊÜÞñÜÅ ñÜÊÜá¾ A¼Ê܃©œ ¿ÞñæÅ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. 225
QÇæãàËáàoÃ…WÜÙÜ WÝÂÓ… ±æ„±…Çæ„®… Áãàg®æWæ AÊÜÃÜÈÉ AwWÜÆáÉ ÖÝPÜᣤ¨ÜªÃÜá.
JÊæá¾ WÝÂÓ… ±ÜäÃæçPæ BÃÜí»ÜÊÝÀáñæí¨ÜÃæ A¨Üá ÓèÃÝÐÜó ÖÝWÜã Êæãà¹ì¿áÈÉ®Ü
ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÔÃÜËáP… CívÜÔóWæ A®ÜáPÜãÆÊÜ®æã°¨ÜXÓÜÈñÜá¤.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© GÇæÉÆãÉ Ëgƒí¼ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
Óæ±æríŸÃ… 8. B ©®Ü "®Ü »Üãñæã, ®Ü »ÜËÐÜ£' GíŸ Jí¨Üá PÝÃÜÂPÜÅÊÜáPæR ÊÜáá®Üá°w

ŸÃæ¨ÜÃÜá Êæãà©. A¨Üá C£ÖÝÓܨÜÇæÉà A±ÜãÊÜì Zo®æ. ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨Ü Ÿ£¤
¯í£¨Üª, ±ÜáÃÝ|WÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊæíŸí£¨Üª ÓÜÃÜÓÜÌ£ ®Ü©¿á®Üá° ®ÜÊÜáì¨æÁãí©Wæ
¸æÓæ¨Üá A¨ÜÃæãvÜÆÈÉ ¯àÃÜá bÊÜáá¾ÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü AÓÝÊÜޮܠZÚWæ A¨ÝXñÜá¤.
B ûÜ|PæR ÓÝËÃÝÃÜá ÓÜíñÜÃÜá ÓÝü¿Þ¨ÜÃÜá. ÊÜáíñÜÅNãàÐÜWÜÙÜá ÊæãÙÜX¨ÜÊÜâ. "C¨Üá
®ÜÊÜáì¨Ý ÓÜÃÜÓÜÌ£ÁãÙÜWæ ÖÜĨÜá Ÿí¨Ü Zo®æ ÊÜÞñÜÅÊæà AÆÉ, C¨Üá D ±ÜŨæàÍܨÜ
g®ÜÃæÆÉ ÓÜá¼ûÜ©í©ÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá »ÝÊÜâPÜÃÝX ®Üáw¨ÜÃÜá. AÈÉWæ
Êæãà© "×í¨Üã Ö܃¨Ü¿á ÓÝÊÜÞÅo' Gí¨Üá ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PæR PÜÃæÔPæãÙÜáÛñݤÃæ
GíŸá¨Üá TݣſÞXñÜá¤. ÓÜÃÜÓÜÌ£ GíŸ ×í¨ÜãWÜÙÜ AWÝ«Ü ÍÜŨ朿á®Üá° ÓÝûÝñÜRÄÔ
¨ÜªÃÜá Êæãà©. ÍܯÊÝÃÜ, Óæ±æríŸÃ… 10. Êæãà© 1100 ÊæáWÝÊÝÂp… A¯Æ ÓݧÊÜÃÜPæR
ÍÜíPÜáÓݧ±Ü®æ ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ÓÜãÃÜñ…¯í¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 25 QÇæãàËáàoÃ…WÜÙÜ
¨ÜãÃÜ˨ܪ APÝØPæãÇ… WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ "pæãÃæíp… ±ÜÊÜÃ… g®ÜÃæàÐÜ®… ÈËápæv…'
A¨Ü®Üá° Óݧ²ÔñÜá¤. A¨ÜÃÜ ¸æ®Ü°ÇæÉà Êæãà© E¨Ý^qÔ¨Ü᪠ÓÜãÃÜñ…®ÜÈÉ 30.39 Pæãàq
ÊæaÜc¨ÜÈÉ ¯ÊÜÞì|ÊÝ¨Ü Óæ„®…Õ ÓæíoÃ…. A¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ PÜa…®ÜÈÉ ÊÜÞíwÌ ÖÝWÜã
AŸªÓÝWÜÙÜá ¯àw¨Üª »ÜãËá¿áÈÉ "ÓÜáhÝÉ®… G®Üiì ±ÝÉ®…'ÃÜÊÜÃÜ 500 ÊæáWÝÊÝÂp…
ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Ü ±ÜÊÜ®Ü Ë¨ÜáÂñ… ZoPÜ. ×àWæ Jí¨ÜÃÜ ×í¨æãí¨ÜÃÜíñæ ZqÓÜᣤ¨Üª
A¼Ê܃©œ KoWÜÙÜá Gí¥ÜÊÜÃÜ PÜ~¡WÜã ÃÝaÜáÊÜí£¨ÜªÊÜâ. GÆÉÄWÜã £Ú©¨Üª Jí¨Üá
AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, D GÇÝÉ A¼Ê܃©œ ¿Þ®ÜWÜÚWæ ÓÜã–£ì "ÊÜááSÂÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©'.
Óæ±æríŸÃ… 13ÃÜ "pæ„ÊÜå…Õ B´… Cíw¿Þ' ŸÃæÀáñÜá, "»ÝÃÜñÜ¨Ü ËÍæàÐÜ Ëñܤ
ÊÜÆ¿áWÜÙÜ ÃÝg«Ý¯¿ÞX WÜágÃÝñ… ¸æÙæ¿áᣤ¨æ. B¦ìPÜ ÊÜÆ¿á¨Ü ËÔ¤à|ì
ÖÝWÜã Joãr Áãàg®æWÜÙÜá D GÃÜvÜã ÖÜíñÜWÜÙÜÆãÉ WÜágÃÝñ… ÊÜááí©¨æ.
Ÿí¨ÜÃÜá, ÃÜÓæ¤ ÖÝWÜã Ãæ„ÇæÌ D GÇÝÉ PÜvæWÜÚí¨ÜÆã CÃÜáÊÜ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì
ÊÜÂÊÜÓæ§, ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü EñܤÊÜá ±æãÅàñÝÕÖÜ, CÆÉÊæà CÆÉ G®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü PÝËáìPÜÃÜ
WÜÇÝpæ, g®Üñæ¿á ÓÜíZo®Ý ÊÜá®æãà»ÝÊÜ CÊæÆɨÜÄí¨ÝX GÓ…CÃÜkáv…Wæ A£
±ÜÅÍÜÓܤ ÓܧÙÜÊÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾£¤¨æ WÜágÃÝñ… ÃÝgÂ'. ÊÜÞa…ì 2004ÃÜ ÊæàÙæWÝWÜÇæà
ËÍæàÐÜ B¦ìPÜ ÊÜÆ¿áÊÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜí¨ÜíñÜÖÜ WÜágÃÝñ… B ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
¨æàÍܨÜÇæÉà Êæã¨ÜÆ ÃÝg ÓÜÖÜ BXñÜá¤. CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÊÜáÖÜñŲ̈Ü

220

221

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

AíÍÜÊæà®æí¨ÜÃæ GÓ…CÃækáv…WÜÙÜ Óݧ±Ü®æ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÜ|¡ ËÊݨÜPÜãR JÙÜWÝWܨÜ
¨æàÍÜ¨Ü HPæçPÜ ÃÝgÂÊæí¨ÜÃæ WÜágÃÝñ…. AÐÜrPÜãR GÓ…CÃækáv…WÜÙÜ Óݧ±Ü®æWæ Êæãà©
¯àw¨Ü᪠PÜêÑ »ÜãËá¿á®Ü°ÆÉ, H®Üã ¸æÙæ¿á¨Ü ŸígÃÜá ®æÆÊÜ®Üá°! Cí¥Ü¨æªà
A®æàPÜ ËÍæàÐÜ B¦ìPÜÊÜÆ¿áWÜÙÜá Óݧ²ñÜÊÝWܸæàPÜá A®æã°à¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
Ÿ¿áPæ¿ÞXñÜá¤. ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÃÜ©WÜÙÜá PÝ~ÔPæãÙÜÛÆá ÍÜáÃÜáÊݨÜÊÜâ. "¨æàÍÜ
Pæ„WÝÄQàPÜÃÜ|¨Ü aÜPÜÅPæR ÔÆáQ¨æ. ¨æàÍܨÜÇæÉà GÃÜvÜ®æà A£ÖæaÜác Pæ„WÝÄPæWÜÙÜ®Üá°
Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃÝgÂÊÝXÃÜáÊÜ WÜágÃÝñ… ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ¿á ®æbc®Ü ñÝ|ÊÝX
¸æÙæ¿áᣤ¨æ. Pæ„WÝÄPÝ ÊæáÊæãàÃÝÂívÝWÜÙÜá ÖÝWÜã ŸívÜÊÝÙÜ¨Ü Aí¨Ýgá
ÖÜãwPæ¿á ÇæPÜR¨ÜÈÉ WÜágÃÝñ… ñÜáíŸ ÊÜááí©¨æ.' "ÓæPæÅoÄÁáp… ´ÝÃ… CívÜÔó
¿áÇ… AÔÓær®…Õ' ÊÜÃÜ© ±ÜÅPÝÃÜ 2005ÃÜ Êæã¨ÜÆ I¨Üá £íWÜÙÜáWÜÙÜÈÉ WÜágÃÝñ… 318
"CívÜÔó¿áÇ… GíoÃ…²Å¯¿áÅα… ÊæáÊæãÃÝívÝ'WÜÚWæ ÓÜ× ¹©ªñÜá¤. 43,054
PæãàqWÜÙÜÐÜár Aí¨Ýgá ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜá Ÿí©ñÜá¤. C®Üã° Öæbc®Ü ŸívÜÊÝÙÜ
ŸÃÜÈ GíŸ ¨ÜƒÑrÀáí¨Ü ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ÖæãÓܨÝX Óݧ±Ü®æWæãÙÜáÛÊÜ Pæ„WÝÄPÝ
ÓݧÊÜÃÜWÜÚWæ 5 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ±Ü¿áìíñÜ Ë¨ÜáÂñ… Êæáà騆 ÓÜáíPÜÊÜ®Üá° PÜwñÜWæãÚÔñÜá¤.
WÜágÃÝñ… ÊÜáãÆ¨Ü PÜí±Ü¯WÜÙæÆÉ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ¨Ý±ÜáWÝÆ®æ°à ÖÝQ¨ÜªÊÜâ. gã®…
30ÃÜ AíñܨÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝ¨Ü PÝÆáÊÜÐÜì¨Ü ¸ÝÂÇæ®…Õ Îàq®ÜÈÉ WÜágÃÝñÜá ÊÜáãƨÜ
PÜí±Ü¯WÜÙÜá Íæà. 73.19ÃÜ ÊæàWܨÜÈÉ ¸æÙÜÊÜ~Wæ Öæãí©¨ÜªÊÜâ. ¨æàÍÜ¨Ü WÜ£Àá¨Ü᪨Üáª
PæàÊÜÆ ±ÜÅ£ÍÜñÜ 21.72. CñÜÃÜ ±ÜÅÊÜááS Pæ„WÝÄPÝ ÃÝgÂWÜÙÝ¨Ü ÊÜáÖÝÃÝÐÜó,
PÜ®ÝìoPÜ, Bí«ÜűÜŨæàÍÜ ÊÜáñÜᤠñÜËáÙÜá®ÝvÜáWÜÚWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ WÜágÃÝñ…
A£Öæbc®Ü ¸æÙÜÊÜ~Wæ ÓÝ—Ô¨æ Gí¨Üá "CPÝ®ÜËá ÓÜÊæàì ıæãàp…ì' ÓÝÄ ÖæàÚñÜá.
C¨ÜÃæãqrWæ Êæãà©¿á WÜágÃÝñ… ÖæÊæá¾±ÜvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü CñÜÃÜ AíÍÜWÜÙÜã
ÓÝPÜÑr¨ÜªÊÜâ. EñܤÃÜ¨Ü ÃÝgÂWÜÙÜá ÃÜ´ÜᤠÖÝWÜã BÊÜá¨Üá aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ
±ÜÎcÊÜá¨Ü ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜ®æ°à ÖæaÝcX AÊÜÆí¹Ô¨ÜªÊÜâ. WÜágÃÝ£®Ü Ÿí¨ÜÃÜáWÜÚí¨Ü
CñÜÃævæWæ ÓÜí±ÜPÜì ÊÜÂÊÜÓæ§ »ÝÄ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ PÜíw¨Ü᪠AÊÜÃæÆÉÄWÜã ¯oárÔÃÜá
¹vÜáÊÜíñÝ¿áá¤. ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÚí¨Ü ®Ü®æWÜá©Wæ ¹©ª¨Üª 313 Q.Ëáà. E¨Üª¨Ü
±ÝÆ®Üá³Ã…&WÝí—à«ÝÊÜá ÊÜÞWÜì, Wæàh… ±ÜÄÊÜñÜì®æWæãÙÜWÝX ÓÜá«ÝÃÜOæ
PÜíwñÜá¤. PÜƒÑ Eñܳ®Ü°WÜÙÜá, ±æpæãÅàÈ¿áíWÜÙÜá AWÝ«Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ Ãܵ¤WÝX

WÜágÃÝñ… Ÿí¨ÜÃÜá ±ÜŨæàÍÜPæR gÊæá¿ÞWÜᣤñÜá¤. ÓÜí±ÜPÜì ÓÜá«ÝÃÜOæ A¨ÜPæR »ÝÄà
ÊÜÃܨݮÜÊÝX ±ÜÄ|ËáÔñÜá. "WÜágÃÝ£®Ü £àÃÜ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü PÜípæç®ÜÃ… ÖÜvÜWÜáWÜÙÜá
2020ÃÜ ÊæàÙæWæ 20 ±Üoár ÖæaÝcWÜÈÊæ. C¨Ü®Üá° »ÜÄÓÜÆá ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ C®Üã°
5300 Pæãàq ŸívÜÊÝÙÜ ÊÜÂÀáÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ' AíñÜ "CPÜ®ÝËáP… pæ„ÊÜå…Õ' ÊÜÃÜ©
ÊÜÞwñÜá. ÓÝ´…rÊæàÃ… ÊÜáñÜᤠÔÓÜrÊÜå… CíqWæÅàÐÜ®… pæPÝ°Æi¿áÈÉ ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ
PÜí±Ü¯¿Þ¨Ü Gí´æÔÓ… PÜí±Ü¯ WÜágÃÝ£Wæ PÝÈvÜᣤ¨æ GíŸá¨Üá ñÜáíŸ ¨æãvÜx
ÓÜᩪ¿ÞÀáñÜá. AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®ÜÈÉ 100PÜãR ËáQR PÝÇ…ÓæíoÃ…WÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿áÆá
A¨Üá Óܮܰ¨ÜœÊÝX¨æ GíŸ ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÃÜ©WÜÙݨÜÊÜâ.
A¨ÝX Ÿí©¨æªà ®ÜÊÜÃÝ£Å.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜÃݣŠGÇÝÉ ÖÜŸºWÜÙÜíñæà
Jí¨ÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ Êæãà© A¨Ü®æã°í¨Üá ÓÜÃÜPÝÄ ±ÝÅÁãàiñÜ Êæ„»ÜÊÜ¿ááñÜÊݨÜ
ÖÜŸºÊܮݰX ÊÜÞw¨ÜÃÜá. A¨Ü®Üá° ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃÜ ÖÜŸºÊܮݰXÔ¨ÜÃÜá. D ¸ÝÄ¿áã
ÖÜŸº¨Ü ®æ±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜáÊÜ®Üá° A¼Ê܃©œ±ÜwÓÜÆá ÓÜÃÜPÝÃÜ 3 Pæãàq
ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂÀáÔñÜá¤. ÃÝg±ÝÆÃÜ E±ÜÔ§£Àá¨Üª PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ÖÝvÜá,
®ÜƒñÜÂWÜÚí¨Ü PÜÙæPÜqrñÜá¤. ®æà±ÝÙÜ, »ÜãñÝ®…, ÎÅàÆíPÝ, ±æãàoìÄPæãàWÜÚí¨Ü
Ÿí¨Ü PÜÇÝ˨ÜÃÜáWÜÙÜá PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ¯àw¨ÜÃÜá. ÃÝgÂÊÜ®Üá° ÓÝÖÜÓÜ ÖÝWÜã A«Ý£¾PÜ
±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá ñÝ|ÊܮݰX ¸æÙæÓÜáÊÜÈÉ ±ÜÅ¿áñÜ° Pæàí©ÅPÜÄÓÜÇÝXñÜá¤. ×í¨Üã
¿ÞñÝŦìWÜÙÜ®Üá° BPÜÑìÓÜÆá "P܃ÐÝ¡ ÓÜPÜãÂìp…', WÝí— A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜ
BPÜÐÜìOæWæ "WÝí—à ÓÜPÜãÂìp…'×àWæ ¥ÜÃÝÊÜÄ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜá ÃÜã±ÜáWæãíw¨ÜªÊÜâ.
C¨ÜÃÜ gñæ Ê愨ÜÂQà¿á ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜáÊÜ®Üã° A¼Ê܃©œ±ÜwÓÜáÊÜ EÊæá੨æ
Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÖæàÚPæãívÜÃÜá Êæãà©. ÃÝg嬆 A¼Ê܃©œ ÖÝWÜã
g®Üñæ¿á SáÑÁáà Êæãà©¿á ÊÜáãÆÊÜáíñÜÅWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. AÊÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá
´ÜÆPæãorÊÜâ. GC² ÓÜíÓæ§ ÊÜÃÜ© ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ 2002&2004ÃÜÈÉ 27% iw²
¨ÝSÈÔñÜᤠWÜágÃÝñ…!!
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜ ÊÜÞWÜìWÜÙæà ÊÜáábcÖæãàX¨ÜªÊÜâ.
ÖÝWæí¨Üá ÓÝÄñÜá AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü Ôq ÊÜáá¯Õ±ÜÇ… GÇæûÜ®…. APæãràŸÃ…
ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ´ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ 129 ÔàoáWÜÙÜÈÉ ¹hæ²Wæ 96 ÔàoáWÜÙÜá

222

223

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

JÈ©¨ÜªÊÜâ. PÝíWæÅÓ…Wæ ¨ÜQR¨Ü᪠PæàÊÜÆ 32 ÔàoáWÜÙÜá. EÚ©¨æªÆÉ ÓÜÌñÜíñÜÅ A»Ü¦ìWÜÙÜ
±ÝÇÝXñÜá¤. Êæãà©¿á ŸÆá¨æãvÜx qàPÝPÝÃÜ®ÝX¨Üª "pæ„ÊÜå…Õ B´… Cíw¿Þ'
ŸÃæÀáñÜá&"ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ ¯íñÜá ÖæãàÃÝw¨Ü ®Ý¿áPÜ Êæãà©. Êæãà©
Êæãàw PÜÙæWÜáí¨Üᣤ¨æ, ÓÜáÎûÜñÜÃÜá Êæãà©¿á®Üá° J±Üá³£¤ÆÉ GíŸ ÊݨÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ
A£¨æãvÜx ®ÜWÜÃÜÊÝ¨Ü AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý©®Ü D ´ÜÈñÝíÍÜ Öæãvæ¨ÜáÃÜáÚÔ¨æ.
ŸívÝ¿á¨Ü ËÃÜá¨Üœ Óæ|ÓÜᣤ¨Üª Êæãà©Wæ J鬆 ÓÜÌaÜc g¿á˨Üá. PÝíWæÅÔÕ®Ü Pæor
BvÜÚñÜ©í¨Ü ¸æàÓÜ£¤¨Üª ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá Êæãà©¿á®Ý°¿ááªPæãívÜÃÜá'. "¹hæ²ÁãÙÜWæà
C¨Üª A£ BÍÝÊÝ©WÜÙÜã PÜãvÜ ¯Äàûæ ÊÜÞwÃÜ©¨Üª g¿á˨Üá' Gí¨Üá ŸÃæÀáñÜá
"Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…'. g¿á©í¨Ü EÆÉÔñÜÃÝ¨Ü Êæãà© ÖæàÚ¨ÜÃÜá, ""C£ÖÝÓÜ
ÊÜáÃÜáPÜÚÔ¨æ. ËÃæãà—WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ñܤ ¯ÃÜíñÜÃÜ PæÓÜÃæÃÜb¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜÇæÉà ®ÜÊÜá¾ PÜÊÜáÆÊÜâ
AÃÜÚ ¯í£ñÜá!''
""¨æàTæãà ¨æàTæãà Pè®… B¿Þ, WÜágÃÝñ… Qà ÍæàÃ… B¿Þ''!
AíñÜ ¹hæ² PݱæãìÃæàoÃ…WÜÙÜá Êæãà© Óܮݾ®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ËgÁãà®Ý¾¨Ü
©í¨Ü PæàPæ ÖÝQ¨ÜÃÜá. APæãràŸÃ… 25PæRÆÉ ±ÜíaÝ¿áñ… aÜá®ÝÊÜOæ Ÿí¨Üá ¯í£ñÜá¤.
23 iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…WÜÙÜÈÉ 16 ¹hæ² ñæPæRWæ Ÿí©ñÜá¤. 209 ñÝÆãPÜá ±ÜíaÝ¿áñ…
WÜÙÜÈÉ 134 ÖÝWÜã 49 ÊÜáá¯Õ±ÝÈrWÜÙÜÈÉ 38 ¹hæ² ±ÜÃÜÊÝX¨ÜªÊÜâ. ®ÜWÜÃÜ, ÖÜÚÛWÜÙÜ
¸æà«ÜËÆɨæà GÇÝÉ ÊÜáñܨÝÃÜÃÜã PæàÓÜÄ ±ÜÃÜÊÝX¨ÜªÃÜá. ÖæãWÜÚPæ¿á®Üá° ×w©oár
PæãÙÜÛÇÝÃÜ¨Ü "Cíw¿á®… GP…Õ±æÅÓ…' ŸÃæÀáñÜá "ÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá°
ÓÜÖÜ Êæ„¿áQ¤PÜ S¨Üįí¨ÜÇæà G¨ÜáÄst ÊÜááSÂÊÜáí£Å Êæãà© ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ
C®æã°Ÿº¯ÆÉ'' AíñÜ. Cñܤ ÓæPÜáÂÆÄÓ…rWÜÙÜá ÊÜáãPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. "¹hæ² ÔÌà±…Õ, PÝíWæÅÓ…
Ëà±…Õ' AíñÜ ÖæwxíW… PæãqrñÜá "HÑ¿á®… Hh…'! Êæãà© ÓÜÖÜ D Ëg¿á Pæàí¨ÜŨÜ
¿áá²G ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ g®Ü ñÝÚÃÜáÊÜ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü Gí¨æà Ÿ~¡ÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá.
ÊÜááSÂÊÝX, C¨Üá ŸÄà PÝíWæÅÓ… ËÃÜá¨Üœ¨Ü WæÆáÊÝXÃÜÈÆÉ. ŸívÝ¿á¨Ü ¸ÝÊÜâo
ÖÝÄÓÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜ ¸ÝÀáWæ ¹àWÜ ÖÝQÔñÜá D WæÆáÊÜâ. CÊæÆɨÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ŸÖÜÙÜ
ÊÜááSÂÊÝX WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ ¹hæ²¿á ±æÅàÊÜå…ÆñݸæÖÜ®…
WÝí—, Wæãà«ÝÅ ÊÜáá¯Õ±ÝÈr¿á A«ÜÂûÜÃÝX BÁáR¿ÞX¨Üáª. AÊÜÃÜá 42 Pè¯ÕÆÃ…
WÜÚí¨Ü AËÃæãà«ÜÊÝX BÁáR¿Þ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ 18 g®Ü ÓÜÌñÜíñÜÅ ÊÜááÔÉí

Pè¯ÕÆÃ…WÜڨܪÃÜá. ÖÝWæ Óܱæãàp…ì ÊÜÞw¨Üª ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÆñݸæÖÜ®…ÃÜ®Üá°
"PæãàÊÜáá IPÜÂñæ¿á B¨ÜÍÜì' AíñÜ PÜÃ橨ܪÃÜá. Wæãà«ÝÅ¨Ü CÊæáàg®æ°à Ÿ¨ÜÈÓÜáÊÜ
Zo®æ C¨ÝXñÜá¤. Êæãà© iàÊÜ®Ü¨Ü ñÜáíŸ SáÑ¿á ZorÊÝXñܤ¨Üá. g®ÜÃÜá Êæãà©
Pæ„¿á®Üá° »Ü¨ÜÅÊÝX ×w©¨ÜªÃÜá. C¨ÜPÜãR Öæbc®Ü ÃæãàaÜPÜñæÀáí¨Ü PÜãw©ª¨Üá
wÓæíŸÃ… 11ÃÜí¨Üá ÓÜãÃÜñ…, ÊÜvæãà¨ÜÃÝ, ÃÝh…Pæãàp…, »ÝÊ…®ÜWÜÃ… ÊÜáñÜá¤
hÝÊÜå…®ÜWÜÃÜWÜÚWæ B¨Ü ÊÜáá¯Õ±ÜÇ… PݱæãìÃæàÐÜ®… aÜá®ÝÊÜOæ. I¨Üã ÓܧÙÜWÜÙÜÆãÉ
PÝíWæÅÓ… ÖæàÙÜÖæÓÜÄÆɨÜíñÝXñÜá¤. ÊÜvæãà¨ÜÃݨÜÈÉ ¹hæ² ÓÜñÜñÜ ÊÜáãÃÜ®æà ¸ÝÄWæ
A—PÝÃÜPæR Ÿí©ñÜá¤. Joár 84 ÔàoáWÜÙÜÈÉ ¹hæ² 74 ÔàoáWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃæ PÝíWæÅÓ…
ÓæãRàÃÜá PæàÊÜÆ BÃÜá. ÃÝh…Pæãàp…®Ü 69 ÔàoáWÜÙÜÈÉ 59 ¹hæ²WæãÈÀáñÜá.
hÝÊÜå…®ÜWÜÃÜ¨Ü Joár 51 ÔàoáWÜÙÜÈÉ ¹hæ²Wæ 37 Ôàoá. AÆãÉ PÝíWæÅÓ… ±ÝÈWæ
ŸÄà 9 ÔàoáWÜÙÜá. »ÝÊ…®ÜWÜÃܨÜÈÉ 51ÃÜÈÉ ¹h沿á¨Üá 39, PÝíWæÅÓ…®Ü¨Üá 12.
ÓÜãÃÜñ…®Ü 102 ÔàoáWÜÙÜÈÉ ¹hæ² 90®Üá° ñܮܰ¨ÝXÔPæãívÜÃæ G¨ÜáÃÝÚ PÝíWæÅÓ…
®Ü¨Üá AÈÉ ÖÜ®æã°í¨æà Ôàoá! Ëg¿á¨Ü ±ÝÙÜ¿áÊÜ®Üá° E¨æªàÎÓÜáñݤ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü
Êæãà© ""D Ëg¿áPæR JŸº ÊÜÂQ¤ PÝÃÜ|®ÜÆÉ. ±ÜûÜ¨Ü WæÆáËWÝX ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ¨Üáw¨Ü
PÝÃÜÂPÜñÜìÃÜ WæÆá˨Üá'' G®Üá°ÊÜ ÊÜáãÆPÜ WæÆá訆 ÍæÅà¿áÓÜÕ®Üá° PÝÃÜÂPÜñÜìÄWæà PæãvÜ
ÊÜÞw¨ÜÃÜá Êæãà©. ""®ÜÊÜá¾ ±ÜûܨæãÙÜWæ PæÆ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ñÜÇæ¨æãàĨÝWÜ ÖÜÆÊÜÃÜá
±ÜûÜ ÖÜñÜᤠÖæãàÙÝX Jvæ¨Üá ÖæãàWÜȨæ AíñÜ ±ÜÅaÝÃÜQRÚ©¨ÜªÃÜá. D aÜá®ÝÊÜOÝ
´ÜÈñÝíÍÜ AÊÜÃæÆÉÃÜ Pæ®æ°Wæ ¸ÝÄÔ¨Üí£¨æ'' Gí¨Ü Êæãà© ÊÜÞñÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWÜã
aÝq ¹àÔ¨Üí£ñÜá¤.
ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙæÇÝÉ Êæãà© PÜáÄñÝX A±Ü±ÜÅaÝÃܨÜÇæÉà
ñæãvÜX¨ÜªÊÜâ. 2005 ÊÜááX¿ááÊÜ ÊæàÙæWæÆÉ AÊæÆÉÊÜPÜãR g®ÜñæÁáà ÓÜÄ¿Þ¨Ü EñܤÃÜ
¯àw ¹qr¨ÜªÃÜá. WÜágÃÝñ… ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ Êæãà© Óݧ®Ü Gí¥Ü¨æªí¨Üá ¯«ÝìÃÜÊÝX
ÖæãàXñÜá¤. ±ÜíaÝ¿áñ…¯í¨Ü ÊÜáá¯Õ±ÝÈqÊÜÃæWæ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá Êæãà©
g®ÜÃÜ 'Ö܃¨Ü¿á ÓÝÊÜÞÅo' A®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÓݹàñÜá ÊÜÞw¨ÜªÊÜâ.

224

225

40
WÜvÜÓÜá ®Ý¿áPܮܨÜáª
A±Ü³o ÊÜáWÜá ÖÜê¨Ü¿á!
ÃÜÊÜáO…»Ý¿å… ÍÝ JŸº ×Ä¿á BÃæÓæÕÔÕWÜ. 1942&43ÃÜÈÉ ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÝX
¨ÜªÊÜÃÜá. CÊÜÄWæ BÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÚí¨Ü Êæãà© ±ÜÄbñÜÃÜá. ÃÜÊÜáO…»Ý¿å… PÜáoáíŸ
¨æãí©WÜã Êæãà©¿á¨Üá B£¾à¿á ¸Ýí«ÜÊÜ. Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤ
ÃÜÊÜáO…»Ý¿å… AaÜcıÜvÜáÊÜâ¨Üá, "AÊÜÃÜ ®æ®Ü²®Ü ÍÜQ¤ C¨æ¿áÆÉ. A¨ÜPæR ÓÝqÀáÆÉ'
AíñÜ. ÃÜÊÜáO…»Ý¿å…Wæ㟺 ÊæãÊÜá¾Wܯ¨Ýª®æ. ÖæÓÜÃÜá bíñÜ®…. ÃÜÊÜáO…
PÜáoáíŸPæR Êæãà© »æàqÀáñܤ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÇæÉÇæãÉà BX®Üã° ñÜáíŸ bPÜRÊÜ®ÝX¨Üª
bíñÜ®…®Ü®Üá° ÊÜÞñÝwԨܪÃÜá Êæãà©. A¨ÝX ÊÜÐÜìWÜÙæà EÃÜáÚ¹qr¨ÜªÊÜâ.
bíñÜ®… PÜ®…ÓÜóPÜÒ®… PÜí±Ü¯Áãí¨ÜÃÜÈÉ PæÆÓÜ ×w©¨Üª. Cñܤ ÃÝgQà¿á AþÝñÜ
ÊÝÓܨÜÈɨݪWÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Üª "ÓÜíÓÝRÃÜ«ÝÊÜá' ÍÝÇæ¿á ÓÜ|¡
PÝÊÜáWÝÄÁãí¨ÜÃÜ WÜᣤWæ PÝPÜñÝÚà¿áÊÝX bíñÜ®… PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÜí±Ü¯Wæà
ÔQRñÜá. ÍÝÇæ¿á ÓÜ|¡±Üâor PÝ¿áìWÜÙÜÆãÉ ñÜÊÜá¾®Üá° ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª Êæãà©,
ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃÜã PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáÃæ£ÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜá PÝÊÜáWÝÄ¿á PÜáÄñÜá
A—PÝÄWÜÙæãí©Wæ aÜbìÓÜᣤ¨ÝªWÜ bíñÜ®… AÈÉWæ ÖæãàWܸæàPÝX ŸíñÜá. BñܮܮÜá°
®æãàw¨æªà ñÜvÜ, "bíñÜ®… ¸æàpÝ, ¯à¯ÈÉ...?' ÖæÓÜÃÜá ×w¨Üá ÊÜÞñÜ®Ýwst Êæãà©
«Ü̯¿áÈÉ Gí¥Ü¨æãªà PÜPÜáRÇÝ£ÀáñÜá¤! bíñÜ®…Wæ A¨Ü®Üá° ®ÜíŸáÊÜâ¨æà PÜÐÜrÊÝX
ÖæãàÀáñÜá. JŸº ÊÜááSÂÊÜáí£Å JŸº ñÜÃÜá|®Ü®Üá° ÖÝWæãí¨Üá ²Å࣠ñÜáÙÜáPÜáÊÜ
«Ü̯¿áÈÉ ñܮܰ¨æà PÜáoáíŸ¨Ü ÖÜávÜáWÜ®æà®æã A®Üá°ÊÜ ÖÝWæ ÖæÓÜÃÜá ×w¨Üá
PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá AíñÜí¨æÅ H®Üá? bíñÜ®…®Ü ¸ÝÓ… ÖÝWÜã ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜá ÓÜÖÜ
226

227

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

AaÜcÄ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáX¹orÃÜá.
ÃÜÊÜáO…»Ý¿å… ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Êæãà© ñÜáíŸ »ÝÊÜâPÜ ÖÝWÜã
ÊÜáÊÜáñæ¿á ÊÜá®ÜáÐÜÂ. ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÃÜáÊÜ ÖÝWæ ŸÖÜÙÜÐÜár PÜáoáíŸWÜÙæãí©Wæ Êæãà©
ÖÝWæãí¨Üá B¨ÜÅì ÓÜíŸí«Ü Öæãí©¨ÝªÃæ. ÃÜÊÜáO…»Ý¿å…ÃÜ 75®æà ÖÜáoárÖÜŸº.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæãí¨Üá BÖÝÌ®Ü ¯àvæãà| GíŸ ÊÜá®ÜÓÝÕÀáñÜá. ÓÜÄ,
´æãà®… ÊÜáãÆPÜ BÖÝÌ®Ü ¯àw¨ÝWÜ Êæãà© ©ÈÉ¿áÈɨܪÃÜá. B¨ÜÃÜã «ÝËÔ
Ÿí¨Üá B ©®Ü ¸æÙÜWæY 8Äí¨Ü ÓÜíhæ 4ÃÜÊÜÃæWæ ÃÜÊÜáO…»Ý¿å… ÓÜvÜWÜÃܨÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá
Öæãà¨ÜÃÜá Êæãà©. PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜá«Ü C¨ÝªWÜ Êæãà© JŸº ÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜÂ.
¿ÞÊÜ WÜñÜᤠWæ„ÃÜñÜá¤WÜÙÜã CÆɨæà GÆÉÃæãí©Wæ ¸æÃæñÜá ÊÜÞñÝvÜáÊÜ ¯ÐÜRƾÍÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ
BÊÜÃܨÜá. ÖÝWÜíñÜ ñÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜ ¹bcvÜáñݤÃæ ÃÜÊÜáO…»Ý¿å….
PÜË ÓÜáÃæàÍ… ¨ÜÇÝÇ… ÓÜÖÜ Êæãà© ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° PæãívÝvÜáñݤÃæ. "Êæãà©
¯Êæã¾í©Wæ CÃÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ÊÜÃæà BXÃÜáñݤÃæ. ÊÜÞñÜ®Üá° P܃£¿ÞXÓÜáÊÜ
ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨ÜÇæÉà BÊÜÃÜ AÔ¤ñÜÌ AvÜX¨æ. ñÜáíŸ ¯ÃÝÙÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ AÊÜÃܨÜá'. JÊæá¾
¨ÜÇÝÇ…, CÊæáàh… ±Ü¹ÉPæàÐÜ®…®Ü Wæãà±ÝÇ… ¨æàÊ… gñæ BX®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å
PæàÍÜá»Ý¿å… ±ÜpæàÆÃÜ »æàqWÝX PÜaæàÄ¿á ÖæãÃÜWÜvæ PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. BWÜ AÈÉWæ
Ÿí¨Ü Êæãà© ¨ÜÇÝÇ…ÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å »æàqWÝX PÝ©ÃÜáÊÜÊÜ
Ãæí¨Üá £Ú¨Ü PÜãvÜÇæà "PÜËWÜÙæÆÉ ×àWæ ÖæãÃÜWæ PÝ¿ááñݤ PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ñÜÃÜÊÜÆÉ'
Gí¨Üá B PÜãvÜÇæà »æàqWæ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. Êæãà© ÓÜí±Üáo¨ÜÈÉ PÝ®Üã®Üá
ÖÝWÜã ÓÜíÓÜ©à¿á ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª AÍæãàP… »Üp… B±Ü¤ÊÜÆ¿áPæR
ÓæàĨÜÊÜÃÜá. ÊÜááSÂÊÝׯ¿á ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙæÆÉ Êæãà©¿á ËÃÜá¨Üœ
¯íñÜá ©®Üí±ÜÅ£ BÃæãà±ÜWÜÙÜ ÓÜáÄÊÜáÙæWæç¿áᣤ¨Üª ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ÓÜÖÜ Êæãà©
AaÜÆÃÝXÁáà C¨ÜªÃÜá. "Wæãà«ÝÅ ZqÓÜᣤ¨Üªíñæ ÓÜÊÜì±ÜûÜWÜÙÜ ÓÜËá£Áãí¨Ü®Üá°
ÃÜbÔ¨ÜÃÜá Êæãà©. ×àWæãí¨Üá PÜËáq¿á®Üá° ×í©®Ü ¿ÞÊÜ ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜã AÐÜár
ñÜáñÝìX ÃÜbst E¨ÝÖÜÃÜOæ CÃÜÈÆÉ. B ÓÜËá£Wæ ÃÝg±ÝÆÃæà A«ÜÂûÜÃÝX¨ÜªÃÜá.
AÆɨæ Êæãà© ÊÜááÔÉí ®Ý¿áPÜÃÜáWÜÙÜ gñæ¿áã ¯ÃÜíñÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì CÄÔPæãíw¨ÜªÃÜá.
PÝíWæÅÔÕWÜÃÜ®Üã° JÙÜWæãíw¨Üª ÓÜËᣠñÜáñÝìX ±Üá®ÜÊÜìÓÜ£ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜá BWÜáÊÜíñæ
®æãàwPæãíwñÜá'&×àWæ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ¹bcvÜáñݤ ÖæãàWÜáñݤÃæ AÍæãàP… »Üp….

WÜágÃÝ£ ±Ü£ÅPæ "A¼¿Þ®…'¨ÜÈÉ WÜá|ÊÜíñ…»Ý¿å… ÍÝ AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü ÇæàS®Ü
Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° PÜqrPæãvÜᣤñÜá¤. Wæãà«ÝÅ¨Ü Êæã¨ÜÆ®æà ÊÝÑìPæãàñÜÕÊÜ
®æ®Ü²ÔPæãívÜÃæ G¨æ hæãàÃÝXÁáà Ÿw¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ. Wæãà«ÝŨÜÈÉ ®Üv橨Ü᪠B
ÓܧÙÜÊÜ®Üá° Jí¨Üá ËaÝÃÜÊܮݰXÔñÜá. A¨ÜÃÜ £ÃÜáÙÜá ×í¨ÜáñÜÌÊÜä BXÃÜÈÆÉ, A¥ÜÊÝ
ÊÜááÔÉí ¨æÌàÐÜÊÜä BXÃÜÈÆÉ. A¨Ü®Üá° Jí¨Üá ÊÝPܨÜÈÉ ×àWæ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. "C®Üá°
ÊÜááí¨æ D ¨æàÍܨÜÈÉ AÊÝÓܤËPÜ ÓæPÜáÂÆÄÓÜí PæÆÓÜPæR ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ'. AÊÜÃæãí©Wæ ®Ü®Ü°
Êæ„¿áQ¤PÜ »æàqWÜÙÝXÆÉ. B¨ÜÃÜã ¯ÓÜÕíÍÜ¿áÊÝX ÖæàÙÜŸÇæÉ. BñÜ JŸº ÇæãàÖܨÜ
ÊÜá®ÜáÐÜÂ. HPæí¨ÜÃæ A¨æÐæãrà AX°±ÜÄàûæWÜÙÜ®Üá° ÖÝ¿ááªÖæãà¨ÜÊÜÃÜá Êæãà©.
Êæãà© aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá° WæÆáÉñܤ ×àÃæã B¨ÜÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨ÜQRíñÜ, ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX
AÊÜÃÜñܤ A±Ü³Úst ¨æÌàÐÜ¨Ü AÇæWæ¨ÜáÃÝX WÜqr¿ÞX ¯íñÜÃÜÆÉ, A¨Üá ñÜáíŸ
ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜ hÝWܨÜÈÉ C®ÝÂÃݨÜÃÜã ÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜÂĨܪÃæ PÜáÔ¨Üá
ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜíñÜã WÜágÃÝñÜ®Üá° gWÜ£¤®æ¨ÜáÃÜá AWèÃÜÊÜWæãÚԨܪÊÜâ.
""DËÇ…, ËPæv…, Ô®…´ÜáÇ…, Çæã, Ëáà®…, ´ÝÈr'' AíñæÆÉ ±Ü¨Ü±ÜáígWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ
CíXÉÐ… ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ÖÝWÜã ˨Üá®ݾ®Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨æãí©Wæ ÓÜS Öæãí©¨ÜÊÜÃæÆÉ
ÃÝWÜ ÖÝvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. JpÝrÃæ¿ÞX D ¨ÜáÐÜrPÜão A¨æí¥Ü ±ÜÅÊÜÞ¨Ü
Ó܃ÑrÔ¹qrñæí¨ÜÃæ, ÍÝí£, A×íÓæWÜÙÜÈÉ ®Üí¹Pæ CqrÃÜáÊÜ E¨ÝÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜgj®Ü
ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊæáàÇæ PÜãÅÃÜ ×í¨ÜãWÜÙÜá SvÜYWÜÙæãí©Wæ ÖÜÇæÉ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ GíŸ
»ÝÊÜ®æ¿á®Üá° gWÜ£¤®ÜÈÉ ¹£¤¹orÃÜá. ""g®ÝíXà¿á ÊÜáãÇæãàñݳo®æ, ÖÜñÝÂPÝívÜ,
±ÝÅÁãàiñÜ ®ÜÃÜÊæáà«Ü'' G®Üá°ÊÜ ÊÜáãÃÜá ÍÜŸªWÜÙÜíñÜ㠱ܨæà ±Ü¨æ ŸÙÜPæ¿Þ¨ÜÊÜâ.
CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ±ÝÈWæ ®ÜÃæãàvݨÜÈÉ ZqÔ¨Ü᪠ÖÜñÝÂPÝívÜÊÝXñÜá¤, B¨ÜÃæ
Wæãà«ÝŨÜÇÝÉX¨ÜªÃÜ ŸWæY H®Üã A¯°ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ±ÝÈWÜíñÜã
CíXÉÐ…®ÜÈÉ ¿ÞÊÝÂÊÜ Pæor ËÍæàÐÜ|WÜÚÊæÁãà AÊÜ®æ°ÆÉ ñÜWÜáÈÔ¿ÞXñÜá¤.
""PÜoáPÜ, PæãÇæ±ÝñÜQ, ×oÉÃ…...'' ×àWæÆÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨æà Jí¨Üá ´ÝÂÐÜ®…
GíŸíñÝX ÖæãàXñÜá¤. ×í¨ÜãWÜÚWæ AÊÜÃܨæà ¨æàÍܨÜÈÉ ±ÜÃÜQà¿áÃÝWÜᣤ¨æªàÊæ
GíŸ »ÝÊÜ®æ ŸíñÜá. C¨æà »ÝÊÜ®æÁáà ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° "×í¨Üã
ÓÝÊÜÞÅo"®Ü®Ý°XÔñÜá. ×í¨ÜãWÜÙÜá ¨ÜáÐÜrÃÜá AÆÉ; AÊÜÄWæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá°
ÍæãàÑÓÜáÊÜ ÊÜá®ÜÔ§£¿áã CÆÉ. B¨ÜÃæ HPÜÊÜááSÊÝ¨Ü ÓæPÜáÂÆÄÓ…r «æãàÃÜOæWÜÙÜ®Üá°

228

229

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

PÜívÜá ¸æàÓÜñܤ AÊÜÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ ñÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü ®Ý¿áPܮܮÜá°
PÜívÜáPæãívÜÃÜá. ñÜáíŸ ŸÇÝyÜÂÊÝ¨Ü ÊÜá®æãàÓ槌„¿áì ÖÝWÜã ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ËaÝÃÜ
AÊÜÃÜá B¿ááªPæãívÜ ®Ý¿áPÜ®ÜÈÉñÜá¤. BñÜ AÊÜÃæÆÉÃÜ G¨æ¿ÞÙܨÜÈÉ®Ü ®æãàÊÜâ,
¯ÃÝÓæ, AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÚWæ «Ü̯ ¯àvÜŸÆÉÊÜ®ÝX¨Üª. WèÃÜÊÜ ¿ÞñÝÅ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
Êæãà©Wæ ÔPÜR ±ÜÅ£ ±ÜÅ£QÅÁá ×í¨ÜãWÜÙÜ ±ÜÅ£«Ü̯¿ÞXñÜá¤.
¯g, Êæãà© AÊæÆɨÜÃÜ ÃÝgQà¿á ÇÝ»Ü ±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. CÐÜrPÜãR AÊÜÃæà®Üá
ÊÜáÖÝñܾÃÜÆÉ.
""®Ý®æãÊæá¾ Pæ²GÓ… XÇ… AÊÜÃæãí©Wæ ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤ¨ÝªWÜ ÊÜÞ£®Ü ÊÜá«æÂ
D aÜaæì ŸíñÜá. AÊÜÃæãí¨Üá ÊÜÞñÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá, "Êæãà© ¸æàPÜíñÜÇæà A¥ÜÊÝ
£Ú¨Üã £Ú¨Üã CÊÜ®æ°ÆÉ ÊÜÞw¨ÝªÃæ A®æã°à¨Ü®Üá° ®Ý®ÜíñÜã ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ.C¨Ü®æ°àPæ
CÈÉ EÇæÉàUÓÜᣤ¨æªà®æí¨ÜÃæ ÊÜÞ®ÜÊÜñæXíñÜ ËáXÇÝ¨Ü «ÜÊÜáìËÆÉ. ÓæPÜÂÆÄÓÜí
A®Üá° £ÃÜáaÜŸÖÜá¨Üá, B¨ÜÃæ ÊÜÞ®ÜÊÜñæ¿á®Ü°ÆÉ''Gí¨Üá ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ TÝÂñÜ
±ÜñÜìPÜñÜì Gí.Ë. PÝÊÜáñ…. vÝPÜrÃ… PÝÈí© ÃÝí«æàÄ, ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ
ÍÝÇÝ ÓÜÖܱÝtWÜÙÝX¨Üª 19 ÊÜáí©¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô Êæãà© ŸWæY A¼±ÝÅ¿á
PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃæÆÉÃÜã Êæãà© PÜáÄñÜá AWÝ«Ü WèÃÜÊÜ, ÖæÊæá¾ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá.
JÊæá¾ AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ Óܱܣ°àPÜÃܮݰX FoPæR BÖÝÌ¯Ô B¨ÜÄԨܪ®Üã° AÊÜÃÜÇæãÉŸºÃÜá
ÖæàÚPæãívÜÃÜá. Êæãà© ¿ÞÃÜ®Üã° ÊÜáÃæ£ÃÜÈÆÉ. ÊÜááPÜáí¨…ÃÝÊ…ià WÜágÃÝñ…
BÃæÓæÕÓ…®Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜá Ë»ÝWÜÊÜ®Üá° ®æãàwPæãíw¨ÜªÊÜÃÜá. Êæãà© gñæ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨Üª
A®Üá»ÜÊÜ AÊÜÃܨÜáª. "GÇÝÉ ¥ÜÃÜ¨Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üã° ÓÜíZqÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì
Êæãà©¿áÊÜÄXñÜá¤. ¿ÞÊÜâ¨æà ËÐÜ¿á¨Ü PÜáÄñÝX ÓÜÖÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÆÉÊÜÃÝ
X¨ÜªÃÜÊÜÃÜá. ÓæãÉàWÜ®…WÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÆÉíñÜã AÊÜÃܨÜá G£¤¨Ü Pæ„' Gí¨Üá
ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ ÊÜááPÜáí¨… ÃÝÊ…. gÓæãਅ»Ý¿å… ±ÜsÝO… ÖÝWÜã Wܯ»Ý¿å…
ÊÜá®ÜãÕÄ Êæãà©¿á ÍÝÇÝ Óæ°à×ñÜÃÜá. ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÊæãÖÜÇÝÉWÜÙÜÇæÉà ÊÝÔÓÜᣤ¨Üª
AÊÜÄWæ Êæãà© ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÖæbcñÜá¤. AÊÜÃÝÂÄWÜã Êæãà© «ÜÊÜáì¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ
ñÝÃÜñÜÊÜá ñæãàÃÜᣤ¨Ü᪨Üá A®Üá»ÜÊÜPæR Ÿí©ÆÉ. ñÝÃÜP… ÊæáÖݤ WÜágÃÝ£®Ü ±ÜÅTÝÂñÜ
ÖÝÓÜÂWÝÃÜÃÜá. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° Jí¨Üá ±ÜáÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR
BÖÝÌ¯Ô AÊÜÃÜá BWÜËáԨܪ®Üá° AÊÜÃÜá ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ÖÝÓÜ ÓÝ×£WÜÙæÆÉ

®æÃ橨ܪ B ÓÜ»æ¿áÈÉ ÃÝgPÝÃÜ~¿ÞX Ÿí©¨ÜªÊÜÃÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÊÜÞñÜÅ.
B¨ÜÃæ EÚ¨ÜÊÜÃæÆÉÄXíñÜ ÖæaÝcX ñÜÊÜá¾ aÝOÝûÜ ®ÜWæ ŸáWæYWÜÚí¨Ü g®ÜÃÜ®Üá°
Öæãpær ÖÜáOÝ¡WÜáÊÜíñæ ®ÜXÔ¨ÜÊÜÃÜá Êæãà©Ááà A®Üá°ñݤÃæ ñÝÃÜP…. CÊæÆÉQRíñÜ
PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ¿Þ¨Üá¨æí¨ÜÃæ QÍæãàÃ… ÊÜáPÝÌ®Ý Êæãà©ÁãÙÜXÃÜáÊÜ ÇæàSPÜ®Ü
PÜáÄñÝX ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Üá. AÊÜâ A®æàPÜ ÓæãàiWÜ¨Ü AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ¹bcvÜáñܤÊæ. AÊÜÃÜ
±ÜÅPÝÃÜ ÇæàSPÜÃÜ ÖæÓÜÄÆɨæà BÃæÓæÕÓ…®ÜÈÉ ÖÝvÜÇÝWÜáÊÜ GÐæãrà ÖÝvÜáWÜÙÜá ÊÜáãÆñÜ@
Êæãà©¿áÊÜÃܨÜáª. AÆɨæà ×í¨ÜáñÜÌ, ËÎÐÜr ÊÜÂQ¤ñÜÌ, ÓÜíÓÜ¢£, ÃÝgQà¿á, «ÝËáìPÜ
CíñÜÖÜ A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÝX AÊÜÃÜá ®ÜãÃÝÃÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üã° ŸÃ橨ݪÃæ.
AÐærÆÉ ÃÝgQà¿á aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã A®æàPÜ ÓÜ|¡ PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ŸÃ橨ݪÃæ.
ÆPÜÒ$¾O… ÃÝÊ… A¥ÜÊÝ ÊÜQàÇ… ÓÝÖæฅÃÜ iàÊÜ®Ü aÜÄñæÅ "ÓæàñÜáŸí«…' Êæãà©¿á
ÃÜaÜ®æ! ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£¿á Öæ|WÝo¨Ü ËÊÜÃÜWÜÚÃÜáÊÜ Êæãà© ±ÜáÓܤPÜ "ÓÜíZÐÜì
ÊÜÞ WÜágÃÝñ…'. "ÓÝ«Ü®Ý" GíŸ WÜágÃÝ£ ¯¿áñÜPÝÈPÜPæR PæÆPÝÆ "A¯Pæàñ…'
G®Üá°ÊÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá Êæãà©. G±Ü³ñæô¨Üá ÊÜÐÜì ¨Ýq¨Ü BÃæÓæÕÓ…
ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜ®Üá° A¼®Üí©ÓÜáÊÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
ŸÃæ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜ Ôw "ñܱæãàÊÜí¨Ü®Ü" AÊÜÃÜ ÓÝ×£ÂPÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Ü ±ÜÅ£´ÜÆ®Ü.
BÃæÓæÕÓ…®Ü ©Ì£à¿á ÓÜÃÜÓÜíZaÝÆPÜÃÝ¨Ü WÜáÃÜãi¿áÊÜÃÜ ±ÜñÜÅWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÓÜí±Ý©Ô
"±ÜñÜÅÃÜã±Ü ÎÅà WÜáÃÜãi' G®Üá°ÊÜ ±ÜáÓܤPÜ ñÜí©¨ÜªÃÜá Êæãà©.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ÊÜááSÂÊÜáí£Å WÝ©ÁáàĨÝWÜ AÊÜÄWæ BvÜÚñܨÜÈÉ
A®Üá»ÜÊÜÊæà CÆÉ, A¨Ü®Üá° ÖæàWæ ¯»ÝÀáÔ¿ÞÃÜá?
CíñÜÖÜ A®ÜáÊÜÞ®Ü, qàPæWÜÙ橪¨ÜªÊÜâ. ÖÝWæ qàQÔ¨ÜÊÜÃæà ÖæãWÜÙÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á
ŸíñÜá. AÊÜÃÜ «Ü®ÝñܾPÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá° ×àWæ ±Üqr ÊÜÞvÜáñݤ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá.
ÖæãÓÜ ËaÝÃÜ«ÝÃæWÜÙÜá ÖÝWÜã BÇæãàaÜ®æWÜÙÜá, ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜíñæ CÃÜᣤ¨Üª Íæ„È,
GíñÜÖÜá¨æà ÃÝgQà¿á JñܤvÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã PÜÈÉ®Üíñæ ¯ÆáÉÊÜ ÍÜQ¤, ŸvÜÊÜÃÜá
ÖÝWÜã ñÜáÚñÜPæãRÙܱÜorÊÜÃÜ ŸWæY ËáwñÜ, ÊÜÞ®ÜËà¿á ÓÜíŸí«Ü ÖÝWÜã Óæ°àÖܱÜÃÜ
®ÜvÜáÊÜÚPæWÜÚí¨Ü A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° WæÆáÉÊÜ Äà£, ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ, ÍÜá¨ÜœÖÜÓܤ, ®æàÃÜÊÜÂQ¤ñÜÌ,
PÜÃÜáOÝÙÜá, ÓÜÖÜ®ÜÎàÆ, ÊÝÓܤÊÜÊÝ©, Zo®æ ÖÝWÜã ÊÜÂQ¤WÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü ¯SÃÜ hÝn±ÜPÜ
ÍÜQ¤, G¨ÜáÄWæ ¯íñÜÊܮܮÜá° PÜOæã¡ào¨ÜÇæÉà AÙæ¨Üá¹vÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ¿ÞÊÜâ¨æà

230

231

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

A®ÜÊÜÍÜÂPÜ SaÜáìWÜÚÆÉ, A«Üì¨ÜÐÜár SaÜáìWÜÙÜ®Üá° PÜwñÜWæãÚÓÜÆá A—PÝÄWÜÚWæ
ÓÜãaÜ®æ, ¿ÞÊÜâ¨æà PÜvÜñÜWÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ÓÜÊÜá¿á PÝÀáÓܨæà ñÜÌÄñÜÊÝX ËÇæàÊÝÄ
ÊÜÞvÜáÊÜñܤ WÜÊÜá®Ü, ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜÈÉ aÜáÃÜáPÜá, ÍÜáÐÜR ÓÜÃÜPÝÄ »ÝÐæ ŸÙÜÓÜ©ÃÜÆá
ÓÜãaÜ®æ, ñÜíñÜÅhÝn®Ü¨Ü ÓÜÊÜá±ÜìPÜ ŸÙÜPæ, ÓÜÊÜá¿áPæR ñÜPÜR Óܳí¨Ü®Ü, ¿ÞÊÜ£¤WÜã
ÔqrWæàÙÜ¨Ü ÓÜÌ»ÝÊÜ, WÜípæWÜÙÜ WÜ|®æÀáÆɨæà PæÆÓܨÜÈÉ ñæãvÜXPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ,
B«Ý£¾PÜ ±ÜÅÊ܃£¤, ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜPÝÃÝñܾPÜ ¨ÜƒÑrPæãà®Ü©í¨Ü ®æãàvÜáÊÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ,
g®ÜÃÜ®Üá° ÓÜíñæ„ÓÜáÊÜÈÉ G£¤¨Ü Pæ„, A®Ü¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° G¨ÜáÃÜáWæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
¿ÞÊÜ£¤WÜã Ÿñܤ¨Ü «æ„¿áì, ÓÝÊÜÞiPÜ, ÃÝgQà¿á ÖÝWÜã B¦ìPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ
AÊÜÃܨæà ®æÇæ¿áÈÉ ±ÜÄÖÝÃÜ ÓÜãbÓÜáÊÜ Ÿá©œÊÜáñæ¤. CÊÜ®æ°ÆÉ Êæãà© ËÃæãà—WÜÙÜá
J±Ü³¨æà CÃÜŸÖÜá¨Üá. C¨æãí¨Üá ÓÝÊÜáã×PÜ E®Ý¾¨Ü¨Ü ®æÇæ¿áÈÉ ÖÜáqrPæãívÜ
A¼±ÝÅ¿á AíñÜ ñÜÚÛ ÖÝPÜŸÖÜá¨Üá.
B¨ÜÃæ JÊæá¾ ÁãàbÔ.
ÓæPÜáÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚí¨Ü B ÊÜáor¨Ü qàPæWæãÙÜWÝX, A®Ý¿ÞÓÜÊÝX
¿ÞñæÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜíZqÔPæãívÜá Ÿí¨Ü, G®Ý°Ãæ„WÜÙÜ®Üá° KÇæ„Ô ¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü
ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜĨÜá ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ, ñܮܰ¨æà ±ÜûܨÜÈÉ®Ü ŸívÝ¿á¨Ü AÇæ¿á®Üá°
Di Ÿí¨Ü, ±ÜíaÝÀá£Àáí¨Ü ×w¨Üá AÓæí¹É¿áÊÜÃæX®Ü GÆÉ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜÆãÉ
Ëg¿á¨Ü ÓÝÃܥܠÊÜ×st D ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ ËáXÇݨܨÜ᪠H®æãà
C©ªÃÜÇæà¸æàPÜÆÉÊæà?
AÊÜÃæãí©X®Ü ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ "¯àÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ¯©ìÐÜr
¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÜãiÓÜᣤÃÜáËÃÝ?' AíñÜ PæàÚ¨ÝWÜ "CÆÉ' GíŸ EñܤÃÜ ŸíñÜá. B¨ÜÃæ
AÊÜPÝÍÜ ÔPÝRWÜÇæÆÉ ÎÊÜ ¨æàÊÝÆ¿áPæR ÖæãàWÜᣤ¨æª GíŸ EñܤÃÜÊÜä ŸíñÜá. AÆɨæ
Pæ„ÇÝÓÜ ±ÜÊÜìñÜPæR ±ÜŨÜQÒOæ ÖÝQ¨ÝªX, ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜPÜãR »æàq C£¤¨ÝªX
ÖæàÚPæãívÜÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ ñÜãÄ Ÿí¨Ü ñÜÊÜÞÐæ¿á ±ÜÅÍæ° ÖÝWÜã Êæãà© AÊÜPæR Pæãor
AÐærà PÜáÍÝȯí¨Ü PÜãw¨Ü EñܤÃÜWÜÙÜá ×àXÊæ.
±ÜÅÍæ°: ¯àÊÜâ ÎÊÜ ±ÝÊÜ죿áÃÜ®Üá° »æàq¿ÞXÆÉÊÝ?
Êæãà©: CÆÉ, B¨ÜÃæ ®Ý®Üá WÜOæàÍܮܮÜá° »æàq¿ÞX¨æª!
±ÜÅÍæ°: A¨æØàWæ ÖæàÚ¤àÄ?

Êæãà©: A¨æãí¨Üá PèñÜáPÜ¨Ü Zo®æ. Pæ„ÇÝÓÜ ±ÜÊÜìñÜ, ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜ
±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ¯àÊæäí¨Üá ÓæãÙæÛ¿á®Üã° ÓÜÖÜ PÝ|Æá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. AÈÉ iàÊÜÓÜíPÜáÆÊæà
CÆÉ. ÖÝXÃÜáÊÝWÜ 24,000 AwWÜÙÜ ¸æor¨ÜÈÉ ®Ý®æãí¨Üá CÈ¿á®Üá° PÜívæ. BWÜ
®Ý®Üí¨ÜáPæãívæ&A¨Üá WÜOæàÍÜ®æà BXÃܸæàPÜá!
±ÜÅÍæ°: ×í¨ÜáñÜÌ Aí¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ¨ÜƒÑrPæãà®Ü¨ÜÈÉ H®Üá?
Êæãà©: ×í¨ÜáñÜÌ Jí¨Üá iàÊÜ®Ü ±Ü¨Üœ£. C¨Üá GÆÉ Äࣿá BPÜÅÊÜá|WÜÙÜ®Üã°
G¨ÜáÄÔ EÚ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜíñÜÖÜ «ÜÊÜáì. PÜÙæ¨Ü ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ
A®æàPÜ ËaÝÃÜ«ÝÃæWÜÙÜá Jí©ÇæãÉí¨Üá PÝÃÜ|PæR QÒà~Ô ÖæãàXÊæ. B¨ÜÃæ
×í¨Üã «ÜÊÜáì PÝƨæãí©Wæ ÓÝXŸí¨Ü «ÜÊÜáì. C¨Üá ÓÜÊÜÞgPæR »ÝÃÜÊÝXÃܨæ
gÊݸݪÄÁãí©Wæ ÓÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ±æÅàÃæà²ÓÜáñܤ¨æ. QÅÎc¿Þ¯qWæ 2,000
ÊÜÐÜìWÜÙÜ ±ÝÅ¿á. CÓÝÉÊÜå… 1,400 ÊÜÐÜì ÖÜÙÜñݨÜá¨Üá. AÊæÃÜvÜã ÊÜáñÜWÜÙÜá. B¨ÜÃæ
×í¨ÜáñÜÌ iàÊÜ®Ü ±Ü¨Üœ£. ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ C¨Ü®Üá° ÓÜ®ÝñÜ®Ü «ÜÊÜáì Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ.
C¨Üá QÉÐÜrÊÜä BX¨æ, ÖÝWæÁáà PÝƨæãí©WÜã Öæãí©PæãÙÜáÛñܤ¨æ.
Êæãà©Wæ AÊÜÃܨæªà B¨Ü iàÊÜ®Ü Íæ„ÈÀá¨æ. ®ÜÊÜÃÝ£Å¿á ©®ÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá
¯àÃÜ®Üá° ¹oár C®æ°à®Ü®Üã° ÓæàËÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ©®ÜPæRÃÜvÜá ñÝ暴 ±Üãhæ. ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá,
ÁãàWÜ ÖÝWÜã «Ý®ÜWÜÙÜã ÓÜÖÜ AÊÜÃÜ ©®ÜaÜÄ¿áÈÉ ÓæàÄÊæ. Aí¸Ýi ÍÜQ¤¿á®Üá°
BÃÝ—ÓÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ ¯àÃÜá ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ C®æ°à®Ü®Üã° ÊÜááor©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤
AÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ ±ÜÄàûæ G¨ÜáÃݨܨÜ᪠BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ÃܥܿÞñæÅ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ.
A¨Üá ®ÜÊÜÃݣſá ÓÜÊÜá¿á. Êæãà©Wæ GÇÝÉ ñÜ¿ÞÄWÜÙÜ gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÓÜÇÝXñÜá¤.
BvÝÌ~¿áÊÜÃÜ ±Ü£°Wæ ®ÜÊÜÃݣŠÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Êæãà© A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨Üª PÜoár¯oár
¯¿áÊÜáWÜÙÜá Wæ㣤ñÜá¤. PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹PæãívÜá Êæãà© ŸÚ Ÿí¨Üá "H®Üá
ÊÜÞvÜᣤ©ªàÄ?' AíñÜ AÊÜÃÜá WܨÜY©ñÜÃݨÜÃÜá. "C¨Üá ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü PÜÅÊÜá. ®Ü®ÜWæ
×àWæ ¸ÝÙÜÆá ¹oár¹w' Gí¨ÜÃÜá Êæãà©! gáÇ愯í¨Ü ®ÜÊæíŸÃ…ÊÜÃæX®Ü
aÝñÜáÊÜÞìÓܨÜÈÉ ©®ÜPæãRí¨æà Fo. ÓÜÊÜá±Üì|, ÓÜíPÜƳWÜÙæãí©Wæà®æà AÊÜÃÜ
©®Ü ÍÜáÃÜáÊÝWÜáñܤ¨æ. Êæãà©Wæ Öæ¨ÜÄPæÁáíŸá©ÆÉ. AÊÜÃܨæà Jí¨Üá A®Üá»ÜÊܨÜ
¯ÃÜã±ÜOæ C¨Ü®Üá° ¨ÜƒyܱÜwÓÜáñܤ¨æ. ""PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄÀáí¨Ü PÝξàÃܨÜÊÜÃæX®Ü
"HPÜñÝ ¿ÞñæÅ'¿á®Üá° ÓÜíZqÓÜáÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ ®Ü®Ü° ÖæWÜÈWæ ¹ñÜá¤. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ

232

233

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

AoÇ…ià, ÔPÜí¨ÜÃ… ŸT…¤, ÃÝgÊÜÞñÝ ÖÝWÜã C®Üã° PæÆÊÜÃÜá ®Ü®æã°í©X¨ÜªÃÜá.
®Ý®Üá ÊÜÞñÝvÜᣤ¨æª AÊÜÃæÆÉ PæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. g®ÜÊÜÄ 26PæR GÆÉÃÜã ÎÅà®ÜWÜÃÜPæR
ŸÃÜáÊÜâ¨Üá AÓÝ«ÜÂ. ÖÝWÝX »ÝÃÜñÜ¨Ü E¨ÜªWÜÆPÜãR PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ÖÜËá¾PæãÙæãÛà|.
±ÜûÜ g®ÜÃÜ®Üá° JoárWÜãwÓÜáñܤ¨æ. »ÝÃÜñÜ¨Ü ®Üûæ ÃÜbÔ, A¨ÜÃÜÈÉ ÎÅà®ÜWÜÃÜ¨Ü hÝWÜÊÜ®Üá°
WÜáÃÜá£Ô AÈÉ £ÅÊÜ|ì «ÜÌg ÖÝÄÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊÝWÜÈ. C¨Üá »ÝÃÜñÜ¨Ü GÆÉ ÖÜÚÛ
®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿á¸æàPÜá..... ®Ý¯®Üã° ÊÜÞñÜá ÊÜááXÔÃÜÈÆÉ. AÐÜrÃÜÈÉ ÔPÜí¨ÜÃ…
ŸT…¤ ®Ü®Ü°®Üá° G¨Ü᪠Ÿí¨Üá ñܹºPæãívÜá ¹orÃÜá. "Gí¥Ü ËaÝÃÜ! AÇÝÉÖÜá
¯®æã°í©X¨Ýª®æ. ÖÝWÝXÁáà ¯®ÜWæ CíñÜÖÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá ÖæãÙæ¿ááñܤÊæ' Gí¨ÜÃÜá.
B®ÜíñÜÃܨÜÈÉ B ÁãàaÜ®æ ÓÜÄ¿ÞXÁáà PæÆÓÜ ÊÜÞwñÜá G®Üá°ñݤÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©.
AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾®æ°à WæàÈÊÜÞwPæãÙÜÛŸÆÉ ÊÜÂQ¤.
¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã Pæor A»ÝÂÓÜWÜÚÊæ¿Þ? AíñÜ AÊÜÃÜ®Üá° PæàÙÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜPæR
AÊÜÃÜá, ""®Ý®Üá PÜáw¿áÆÉ, ÔWÜÃæàoá Óæà¨ÜÆÉ. ÖÝWÝX ÓÜÊÜÞg¨Ü ¨ÜƒÑr¿áÈÉ
®Ý®Üá ÊÜÂÓܯ¿áÆÉ. B¨ÝWÜ㠮ݮÜá ñÜáíŸ PÜwÊæá ¯¨æÅ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. A¨Üá
¨æàÖÜPæR ×ñÜÊݨÜá¨ÜÆÉ. ÖÝWæÁáà ®Ü®ÜWæ ŸpærWÜÙÜ ÊæãàÖÜ. ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ GÇæPÝó¯P…
E±ÜPÜÃÜ|WÜÙæí¨ÜÃæ A£¿Þ¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ. CÊæÆÉ Pæor ÖÜÊÝÂÓÜWÜÙÜá'' Gí¨Üá
®ÜPÜáR¹vÜáñݤÃæ. ¯ÊÜá¾®Üá° ¯àÊÜâ ÖæàWæ PÝ|ᣤàÄ? GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ
EñܤÃÜ µÇÝÓܵPÜÇ… BX¨æ. ""ÊÜá®ÜáÐÜ Aí¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜ®ÜÈÉ A±ÝÃÜ BñܾËÍÝÌÓÜ
CÃܸæàPÜá. BñܾËÍÝÌÓÜ CÆÉ©¨ÜªÃæ H®Ü®Üã° ÓÝ—ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. PæÆPÝÆ
CñÜÃÜÃÜ ÊæáàÇæ AÊÜÆí¹ñÜÃÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ GÆÉ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ AÆÉ.
DWÜ ®Ý®Üá PÜáÚ£ÃÜáÊÜ PÝÄ®Ü ÊæáàÇæ ®Ü®ÜWæ ËÍÝÌÓÜËÆÉ©¨ÜªÃæ ®Ý®Üá ÊÜááí¸æ„
ñÜÆá±ÜâÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ? ¨æàÊÜÃÜá Pæãor ÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ®Üí¹PæÀávܸæàPÜá.
A¨ÜÃÜÇæÉà®Ý¨ÜÃÜá ¨èŸìÆÂWÜڨܪÃæ A¨Ü®Üá° ÓÜıÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ®Ü®Ü° ¨æàÖÜ ÓÜÖÜ
Jí¨Üá ÊÝÖÜ®Ü. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ®Ü®ÜWæ ±Üã|ì ËÍÝÌÓÜËÃܸæàPÜá. C¨Üá iàÊܮܨÜ
PÜáÄñÝ¨Ü ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ ¨ÜƒÑrPæãà®Ü. GÃÜvÜ®æ¨ÝX ®Ü®Ü° ®Üí¹Pæ H®æí¨ÜÃæ, ±ÜÅ£
ÊÜá®ÜáÐÜ®Üã H®æãà Jí¨Üá ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ÍÜQ¤ Öæãí©¨Ýª®æ. D ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜ®Üá°
E±ÜÁãàXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ° AvÜXÃܸæàPÜá. "K ±Ý²Áá, ®Ü®ÜWæ

ÍÜÃÜOÝWÜá' GíŸ ñÜñÜÌ ®Ü®Ü°¨ÜÆÉ. ®Ü®Ü° ®Üí¹Pæ¿á ±ÜÅPÝÃÜ ±ÜÅ£Á㟺®ÜÆãÉ ¨æàÊÜÃÜá
C¨Ýª®æ. ÖÝWÝX ±ÜÅ£Á㟺®ÜÆãÉ JÙæۿᩨæ. A¨Ü®Üá° PÜívÜáPæãívÜÃæ ¿áÍÜÔÕ®Üñܤ
®Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. ®Ü®Ü° ÊÜáãÃÜ®æà ®Üí¹PæÁáí¨ÜÃæ& ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ JpÝrÃæ ÊÜáãÊÜñÜá¤
WÜá|WÜÚÃÜáñܤÊÜíñæ. ®Ý®Üá bPÜRí©®ÜÈÉ K©¨Ü GÆÉ ±ÜáÃÝ| PÜ¥æWÜÙÜã ñÝÂWܨÜ
PÜáÄñÝX ÖæàÙÜáñܤÊæ. AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÚWæ B®ÜáWÜá|ÊÝX GÆÉÃÜ®Üã° ÓÜÊÜÞg¨Ü
A¼Ê܃©œWÝX ŸÙÜÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ®Ý®Üá ŸÆÊÝX ®ÜíŸáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞg
®ÜÊÜá¾ ñܱÜá³WÜÙÜ®Üá° ûÜËáÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ A±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ¿á®Ü°ÆÉ. ÓÜÊÜÞg ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ
ÓÜí±Üã|ì ±ÜıÜã|ìñæ¿á®Üá° ¯ÄàüÓÜáÊÜâ©ÆÉ. g®Ü ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá, "®æãàvÜá B
ŸvܱÝÀá¿á®Ü°, Gíñæí¥Ü B¨ÜÍÜìWÜÙܯ°oárPæãíw¨Üª, Jí¨Ü®Üã° DvæàÄÓÜÇÝÃܨæà
Öæãà¨Ü AíñÜ. A¨Üá ÓÜÖÜgÊݨÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞg ±ÝÃܨÜÍÜìPÜñæ ÖÝWÜã
ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛËPæ¿á®Üá° A±æàüÓÜáñܤ¨æ. ŸÖÜÙÜÐÜár g®Ü ®Ý®Üá ñÜáíŸ ®æàÃÜ ÊÜÞ£®ÜÊÜ
Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ¿ÞÃÜ®æã°à qàQÔ ¹vÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° E¨æªàÍÜÊÜÆÉ.
B¨ÜÃæ Pæor¨Üª®Üá° PÜívÝWÜ A¨Üá Pæor¨Ü᪠Gí¨Üá ÖæàÙܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá H®Ý¨ÜÃÜã
ñܱÜá³ ÊÜÞw, ÊÝÃÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ A¨Üá ®Ü®Ü° WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° £©ªPæãÙÜÛÆá ®Ý®Üá
Ԩܜ. C¨Üá Ÿ¨ÜáQ®Ü PÜáÄñÝ¨Ü ®Ü®Ü° bíñÜ®æ. "Jí¨Üá Ÿ¨ÜáPÜá, Jí¨æà WÜáÄ' GíŸ
«æÂà¿á CÃܸæàPÜá. B WÜáÄ¿á®Üá° ñÜÆá±ÜÈPÝRXÁáà iàËñÜÊÜ®Üá° ËáàÓÜÈvÜܸæàPÜá.
®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ®Üvæ¿áᣤÃÜÈ. ®Ý®ÜíñÜã A—PÝÃÜÊÜ®Üá° Jí¨Üá ÓÝ«Ü®ÜÊæí¨Üá
»ÝËÔ¨æªà®æ''.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© iàÊܮܨÜá¨ÜªPÜãR ¨æàÊÜÃÜ Jí¨Üá ÓݫܮܨÜíñæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñܤ
Ÿí¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ AíñÜ H®Üã ÊÜÞwPæãíwÆÉ, B¨ÜÃæ g®ÜÃÜ JÚ£WÝX ÓܨÝ
ÁãàbÓÜáñݤÃæ, Óܳí©ÓÜáñݤÃæ.
CÐÝrX¿áã Jí¨Üá ±ÜÅÍæ° HÙÜáñܤ¨æ&WÜágÃÝ£WÜÙÜ ÊÜá®Ü WæÆÉÆá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
ÊÜÞw¨Ýª¨ÜÃÜã H®Üá? WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀá£Àáí¨Ü, iÇÝɱÜíaÝÀá£, ®ÜWÜÃÜÓÜ»æ,
ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæ, Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ…ÊÜÃæX®Ü GÆÉ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜÆãÉ g®Ü ¹hæ²Wæ
Êæäàoá ¯àvÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜá ÊÜÞwÃÜáÊÜ "Êæãàw'¿Þ¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜâ¨Üá? Cwà
ÃÝÐÜó, AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ qàPæWæ, ¯í¨Ü®æWæ, ¨ÜãÐÜOæWæ WÜáÄ¿Þ¨Ü
ÊÜÂQ¤¿á®Üá° WÜágÃÝ£WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü PÜ¨Ü ñæÃæ¨Üá JÙÜWæ PÜÃæ¨ÜáPæãíw¨æªàPæ?

234

235

41
AS¤Ã… ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá
Óæãà¯¿Þ K©¨ÜÃÜá!
Jí¨Üá Zo®æ ®æ®Ü±ÝWÜᣤ¨æ. gWÜ£¤®Ü WÜÊÜá®Ü ÓæÙ橨ܪ 2002ÃÜ ×íÓÝaÝÃܨÜ
®ÜíñÜÃÜ WÜágÃÝñ… ÊæáçPæãvÜËPæãívÜá aÜá®ÝÊÜOæWæ A~¿ÞÀáñÜá. ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ
®ÜPÝÃÝñܾPÜ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü ÖæãÃÜñÝX¿áã »ÝÄà ŸÖÜáÊÜáñܨæãí©Wæ A—
PÝÃÜPæR Ÿí¨Ü ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©, ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ¿ÞÊÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì®Ü®Üã° ÖÜ£¤ÃÜPæR
¹oárPæãíwÃÜÈÆÉ. Pæã®æWÜã 2005ÃÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü(Modi-fied)
ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜ "G®…wqË'¿á ×Ä¿á ±ÜÅ£¯— ÎÅà¯ÊÝÓÜ®…
hæ„®…, Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÔQRÖÝQÓÜÆá ŸÖÜáÊÝX ±ÜſᣰԨÜÃÜá. B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ…
×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ŸWæY GÐærà JñݤÀáÔ¨ÜÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜá ËÐÝ¨Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÆá
¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
Pæã®æWæ ""Êæãà©¿áÊÜÃæà, ¯àÊÜâ Ÿ¨ÜÇÝWܸæàPÜá AíñÜ A¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?'' Gí¨Ü
ÎÅà¯ÊÝÓÜ®… hæ„®… Pæ|PÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. Êæãà© ÊÜáWÜáÊÜÞ¾X PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÈÆÉ.
ÖÝ訆 Öævæ ÊÜááqr¨ÜíñÝÀáñÜá! ""2002ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæXíñÜ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ
Êæã¨ÜÇæà ¯ÊÜá¾ G®…wqË WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ tPÝ~ ÖÜãwñÜá¤. ¯ÊÜá¾ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ®Üá°
dÜã ¹oár ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ ¨æãvÜx ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞw©Ä. B¨ÜÃæ
´ÜÈñÝíÍÜÊæà®ÝÀáñÜá? g®Ü ¹h沿á®Üá° ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜPæRàÄÔ¨ÜÃÜá. ¯ÊÜá¾ ÊÜÞñÜ®Üá°
®ÜíŸÈÆÉ. ¯àÊæà ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw, Ÿ¨ÜÇÝWܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾
G®…wqËÁãà A¥ÜÊÝ ®Ý®æãà?'' Gí¨ÜÃÜá Êæãà©!!
B PÜÒ|¨ÜÈÉ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®… hæç®… ñæ±Ü³WݨÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãà
236

237

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Æ®Ü ¯ÆÉÈÆÉ. C®Üã° ÖæaÝcÀáñÜá. ±ÜÅ£Áãí¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ñܱÜâ³ ÖÜávÜáPÜÆá
¿á£°Ô¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ Êæç¿áQ¤PÜ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÍÜá¨ÜœaÝÄñÜÅ$ÂÊÜ®Üá°
Öæãí©ÃÜáÊÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ ñܱÜâ³ ÖÜávÜáPÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX WÜágÃÝñ…
×íÓÝaÝÃÜÊÜ®æ°à ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ Pæ¨ÜPÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã PÜáoáPÜáÊÜâ¨Üá BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá.
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ Pæor ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¨Ü
Êæãà© g®Ü ÓæàÊæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜáì¨Ý ¯àÃÜ®Üá° »ÜãËáWæ ÖÜÄÔ WÜágÃÝñ…
®ÜíñÜÖÜ J| ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜÔÃÝXÔ¨ÜÃÜá. D ÖÜíñܨÜÈÉ Êæáà«Ý ±ÝoRÃ… GíŸ
ÊÜ꣤±ÜÃÜ ÖæãàÃÝoWÝ£ì ÖÝWÜã BPæ¿á gñæ¿Þ¨Ü ±ÜÅaÝÃܲÅÁá AÃÜáí«Ü£
ÃÝ¿å… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ ÖæãÓÜ ¨ÝÙÜWÜÙݨÜÃÜá. ®ÜÊÜáì¨Ý ÓÜíñÜÅÓܤÃÜ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜ£
ÖæÓÜÃÜá ÖæàÚPæãívÜá Êæãà© ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ±Üâ®ÜÊÜìÓÜ£
ËaÝÃܨÜÈÉ WÜágÃÝñ… GÆÉ PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üã° ñæWæ¨ÜáPæãíwñÜá¤. ÓÜ|¡ Çæãà±ÜPÜãR AÊÜPÝÍÜ
¯àwÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX ÓÜá²ÅàíPæãàp…ì WÜágÃÝñ… ±ÜÃÜ ¯í£ñÜá!
2007, wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æWæ ÖæãÓÜ aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ
¿ÞÀáñÜá.
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÊÜÞÊÜáãÈ ÊÜÃÜÓæ ñæWæ¨ÜÊÜâ. BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ñܱÜÔÕ®Üíñæ
ÊÜÞwPæãívÜá Ÿí©¨Üª ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÆá, Êæãà©¿áÊÜ
ÃÜ®Üá° ×àWÜÙæ¿áÆá ÖæãÓÜ AÊÜPÝÍÜ ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á ®ÜíñÜÃÜ
JŸº ÊÜÂQ¤¿á ËÃÜá¨Üœ Jí¨Üá ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙæÆÉ £ÃÜáX¹¨Üª Zo®æ ŸÖÜáÍÜ@
C¨æãí¨æà CÃܸæàPÜá. ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ¨Ü ®ÝÆR®æà AíWÜ, ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ¨Ü PÝÊÜÆáWÝÃÜ
Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ¯ÐܳPÜÒ±ÝñÜñÜ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜáÃæñÜá Êæãà©¿áÃÜ®Üá°
ÃÝgQà¿áÊÝX ÊÜááXÓÜÆá A~¿Þ¨ÜÊÜâ. Cñܤ AÖܾ¨… ±ÜpæàÇ…, WÜáÇÝí ®Ü¹
Bhݨ…, Ë®æÕíp… hÝh…ì, ÊÜÞWÜìÃæp… BÙÜÌ, BÓÜRÃ… ´Ü®ÝìíwÓ…, Aí¹PÝ
Óæãà¯, ÓÝÊÜááÂÁáÇ… ÃÝgÍæàSÃ… Ãæwx ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜááÔÉí ÖÝWÜã QÅÎc¿á®…
ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜ®æ°à CoárPæãíwÃÜáÊÜ Óæã௿Þ, Ãæãàv…(Íæãà) ÃæãàËáÁãà
(ÃÝÖÜáÇ… WÝí—) PÜãvÜ ñÜ¿ÞÃݨÜÃÜá. TÝÂñÜ Ô¯ÊÜÞ ÓÝ×ñÜ ÃÜaÜ®æPÝÃÜ hÝÊ樅
AS¤Ã… PÜãvÜ Óæãà¯¿Þ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÓæàÊæWæ ¯íñÜÃÜá.
""ÊÜåèñ… PÝ Óè¨ÝWÜÃ…''(ÓÝ訆 ÊݱÝÄ) GíŸ ®ÜáwWÜor®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãqr¨Üáª

¸æàÃÝÃÜá AÆÉ, hÝÊ樅 AS¤Ã…!!
B ±ÜÄ CñÜᤠÊæãà© Êæáà騆 ÓÜÊÝÄ. A¨ÜÃÜÆãÉ "ñæÖÜÇÝR' ÊÝÃܱܣÅPæ ÖÝWÜã
"Bh…ñÜP…' qàËWÜÙÜá WÜágÃÝñ… aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞWÜᣤ¨ÜªíñæÁáà 2002ÃÜ
×íÓÝaÝÃÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ®ÜvæԨܪ "ÔríW… B±ÜÃæàÍÜ®…' A®Üá° Ÿ×ÃÜíWܱÜwÓÜáÊÜ
ÊÜáãÆPÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ~¿áÆá ¿á£°Ô¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ Êæãà©Ááà®Üá ¨ÜvÜxÃÜÆÉ.
Óæãà¯¿Þ WÝí— "ÓÝ訆 ÊݱÝÄ' Gí¨Üá PÜÃ橨Ü᪠G¨ÜáÃÝÚ PæçWæ ŸÅÖݾÓÜ÷
¯àw¨ÜíñÝÀáñÜá. A¨ÜáÊÜÃæWÜã PæàÊÜÆ WÜágÃÝñ… A¼ÊÜê©œ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨Üª
Êæãà©, "ÓÝ訆 ÊݱÝÄ' Gí©¨Üª®æ°à ®æ±ÜÊÝXoárPæãívÜá »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ËaÝÃÜÊÜ®Üá°
PæçW棤PæãívÜÃÜá, »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° GÙæ¨Üá ñÜí¨ÜÃÜá.
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©Wæ PÜáoáPÜáÊÜâ¨Üã WæãñÜá¤, SáÑ PæãvÜáÊÜâ¨Üã £Ú©¨æ,
PÜíoPÜ©í¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆã ŸÃÜáñܤ¨æ.
®ÜPÜÈ G®…PèíoÃ… Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ¸æã¸æºÖÝPÜᣤ¨Üª PÜáTÝÂñÜ QÅËá®ÜÇ…
ÓæãÖÝşᩪஅ ÍæàT… ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° GÙæ¨Üá ñÜí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã°
¸ÝÀáºoár ÖæàÙÜÈÆÉ! AÐÜrPÜãR ÊÜáãÊÜÃÜá B¿áPܤÃÜÈÉ JŸºÃÝXÃÜáÊÜ PÜpÝr PÝíWæÅÔÕWÜ
®ÜËà®… aÝÊÝÉ CÃÜáÊÜ aÜá®ÝÊÜOÝ BÁãàWÜ PÜãvÜ Êæãà©¿á®Üá° ÖÜ~¿áÆá
PݨÜá PÜáÚ£ñÜá¤. B¨ÜÃæ Êæãà© ÊÜáÖÝ®… Ÿá©œÊÜíñÜÃÜá. ñÝÊÜâ ÖæàÙܸæàPݨÜá¨Ü®Üá°
g®ÜÃÜ ¸ÝÀáí¨Ü ÖæàÚÔ ¹vÜáñݤÃæ. »ÝÐÜ|¨Ü ÊÜá«æ AÊÜÃÜá PæàÙÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá
ÖæàXÃÜáñܤÊæí¨ÜÃæ g®ÜÄí¨Ü ¯ÄàQÒñÜ EñܤÃÜÊæà ŸÃܸæàPÜá ÖÝXÃÜáñܤÊæ. WÜágÃÝñÜ®Üá°
ÊÜááXÓÜÆá Ÿí©¨Üª QÅËá®ÜÇ… ÓæãÖÝşᩪஅ ÍæàT…Wæ ¿ÞÊÜ ÍÝÔ¤ ÊÜÞvܸæàQñÜá¤?
ÖÝWÜíñÜ Êæãà© PæàÚ¨ÜÃæ, "QÇ… ×ÊÜå…, QÇ… ×ÊÜå…' GíŸ E¨æã^àÐÜ g®ÜÃÜ
ÊÜá«Ü©í¨Ü G¨Ü᪠ŸÃÜᣤñÜá¤. ±ÜÅÍæ° PæàÚ¨Ü᪠Êæãà©, EñܤÃÜ ¯àw¨Ü᪠g®Ü. g®Ü ¯àw¨Ü
EñܤÃÜ Êæãà©¿á ÊÜá®Ü¨Ü CíXñÜÊæà BXñÜá¤! B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ EñܤÃÜÊÜ®Üá° g®ÜÃæà
¯àw¨ÜªÄí¨ÝX aÜá®ÝÊÜOÝ BÁãàWÜ Êæãà© ËÃÜá¨Üœ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÆá ÖæàWæñÝ®æà
ÓÝ«ÜÂ?!
ÊÜááí¨æà®ÝÀáñÜá GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWÝWÜÇæà £Ú©¨æ.
2007, wÓæíŸÃ… 23ÃÜí¨Üá ¸æÙÜWæY WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿á
´ÜÈñÝíÍÜ ±ÜÅPÜoWæãÙÜÛÆá BÃÜí¼Ô¨Ü Êæã¨ÜÆ A«Üì WÜípæ¿áÈÉ ¹hæ²Wæ ׮ܰvæ

238

239

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

EípÝWÜáÊÜ ÓÜãaÜ®æ ¨æãÃæñÝWÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ Jí¥ÜÃÝ WæÆáË®Ü
ÊÜáí¨ÜÖÝÓÜ. G®…wqË, ÔG®…G®…&I¹G®… aÝ®æÇ…WÜÙÜ BÂíPÜÃ…WÜÙÜíñÜã
ÓÜí»ÜÅËáÓÜÆá Óܮܰ¨ÜœÃÝWÜ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ WÜípæ PÜÙæ¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ Êæãà©
I£ÖÝÔPÜ g¿á¨Üñܤ ¨Ý±ÜâWÝÈvÜᣤÃÜáÊÜ bñÜÅ| ÓܳÐÜrÊÝWÜᣤ¨Üªíñæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ
GÐÜár ¯ÃÝÓæ¿ÞÀáñæí¨ÜÃæ ""WÜágÃÝñ… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©
WæÆÉŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæà®Üíñæ AÊæáÄPÜ ÖÝWÜã CñÜÃÜ ±ÝÎcÊÜÞñÜ ÃÝÐÜóWÜÚWæ ÖæãàWÜÆá
ËàÓÝ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜÄí¨ÝWܨÜá'' Gí¨æà ¹orÃÜá G®…wqË¿á ÓÝrÃ…
¯ÃÜã±ÜQ ŸTÝì ¨Üñ…!! ¹h沿á 117 A»Ü¦ìWÜÙÜ®Üá° WæÈÉst WÜágÃÝñ…
ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° "© AXÉ Cíw¿á®…', Hero of hatred, "ÓÝË®Ü
ÊݱÝÄ', "ÓÜáÙÜáÛWÝÃÜ' AíñÜ ÓÜ¨Ý ¨ÜãÑÓÜᣤ¨ÜªÊÜÄWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü Ÿá©œ¿á®æ°à
PÜÈÔ¨ÜÃÜá.
Cí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© WÜágÃÝñ…Wæ ÔàËáñÜÊÝXÆÉ.

240

¿ÞÃÜã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ©

Gí.hæ. APܺÅ ÖæàÚ¨Üáª
ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü ÊÜޮܨÜívܨÜÈÉ »ÜÅÐÝraÝÃÜ©í¨Ü ŸÆá¨ÜãÃÜ. ÖÜ| Gí¨Üã
DñܮܮÜá° SÄà©ÓÜÇÝXÆÉ. A¨ÜÃÜ ÊÝÂÊæãàÖÜPÜãR ¹©ªÆÉ. EÚ¨Üíñæ DñÜ AƳÓÜíTÝÂñÜ
KÇæçPæ ËÃæãà—WÜÙÜ ×àÃæãà. ¨ÜPÜÒ, ±ÝÅÊÜÞ~PÜ, GÆÉPÜãR ËáXÇÝX ÊÜáÖÜñÝÌPÝíQÒ.
CÊÜâ DñÜ®Ü ÖæWÜáYÃÜáñÜáWÜÙÜá. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ E®Ü°ñÜÓݧ®ÜPæRàÃÜÆá C®æ°à®Üá ¸æàPÜá?!
WÜágÃÝñ… WÜÆ»æ¿á®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜáãÇæWæ ñÜÚÛ ¯Óܳ$êÖÜ, ¨ÜPÜÒ BvÜÚñÜWÝÃܯWæ
ÊÜáOæ ÖÝPÜáÊÜ ¨æãvÜx ÊÜWÜìÊæà ®ÜÊÜá¾Èɨæ. ÓÜÌNãàÑñÜ ÓÜá«ÝÃÜOÝÊÝ©WÜÙÜá ®ÜÃæàí¨ÜÅ
Êæãà©¿áÊÜÃÜ ®æÃÜÙÜá PÜívÜÃæ ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¿áŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ Êæãà©¿áÊÜÃܮݰWÜÈ,
AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊܮݰWÜÈ PÜvæWÜ~ÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜáãSìÃæà ÓÜÄ.

241

42
ÃÝÐÜó¨Ü ®ÜíŸÃ…&1 ÊÜááSÂÊÜáí£Å
ÊÜááí©®Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜáí£Å!
CíXÉÐ…

AÆɨæ ñÜËáÙÜá, ×í©¿áÆãÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ "Cíw¿Þ oávæ'
¨æàÍܨÜÈÉÁáà A£ ÖæaÜác ±ÜÅÓÝÃÜÊÜâÙÜÛ ÊÝÃܱܣÅPæ. A¨Üá ÊÜÐÜìPæãRÊæá¾, PæÆÊæäÊæá¾
ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ GÃÜvÜá ¸ÝÄ ÃÝÐÜóÊݲ ÓÜËáàûæ ®ÜvæÓÜáñܤ¨æ. B ÓÜËáàûæ¿á ÊæàÙæ
¨æàÍÜ¨Ü ËË«Ü ÃÝgÂWÜÚWæ ÖæãàX B¿áª PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ A¿Þ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á
ÓÝ«Ü®æ¿á ŸWæY A¼±ÝÅ¿á PæàÙÜáñܤ¨æ. B®ÜíñÜÃÜ A®Ü ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ
ŸWæY ¯ÊÜáWæà®Ü¯ÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá Ãæàp… ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ. 2008, g®ÜÊÜÄ¿áÈÉ
®Üvæst CíñÜÖÜ 14®æà ÃÝÐÜó ÊÜáor¨Ü ÓÜËáàûæ¿á ÊæàÙæ 19 ÃÝgÂWÜÙÜá ÖÝWÜã
98 ÇæãàPÜÓÜ»æ ûæàñÜÅWÜÙÜ 12,492 ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á PæàÙÜÇÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜ
B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ´æŸÅÊÜÄ 4ÃÜí¨Üá ±ÜÅPÜqÔÃÜáÊÜ ´ÜÈñÝíÍܨÜÈÉ EñܤÃÝSívܨÜ
¹hæ² ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¹.Ô. SívÜãÄ¿áÊÜÃÜá ÃÝgÂÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' Óݧ®Ü
±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ, WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝÐÜóÊÜáor
¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËᾨݪÃæ!
C¨æà®Üá ÓÜ|¡ ÓÝ«Ü®æ¿áÆÉ.
AÐÜrPÜãR B¿Þ ÃÝg嬆 ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ WÜ|®æWæ
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÃÝgÂÊÝÃÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' ÊÜááSÂÊÜáí£Å
G¯ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR »ÝÄà ÍÜÅÊÜá±ÜvܸæàQÆÉ. B¨ÜÃæ ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1'
G¯ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜޮܠÊÜÞñÜÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ ¨æàÍݨÜÂíñÜ CÃÜáÊÜ ¨ÜÈñÜÃÜ
±ÜÅÍÝ°£àñÜ A—±Ü£¿ÞXÃÜáÊÜ ÊÜÞ¿ÞÊÜ£¿áÊÜÃÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ÖÝPÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÓÜ|¡
242

243

®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©

ËÐÜ¿áÊæà?! CÐÝrX¿áã Êæãà©¿áÊÜÃÜá ®ÜíŸÃ…&1 BX¨ÝªÃæ. WÜágÃÝñ…®Ü
Íæà.77ÃÜÐÜár ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃæà AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜááS ÊÜáí£Å Gí¨Üá
£à±Üâì ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ BÍÜc¿áì CÆÉ©¨ÜªÃÜã CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ
Öæbc®Ü ÊÜáñܨÝÃÜÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜ ŸWæY JÙæÛ¿á A¼±ÝÅ¿á ÊÜÂPܤ±ÜwÔÃÜáÊÜâ¨Üá
¯gPÜãR ÖÜá¸æºàÄÓÜáÊÜí£¨æ. ÃÝg«Ý¯ ©ÈÉ¿áÈÉ Íæà.43ÃÜÐÜár ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÎàÇÝ ©àüñ… AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ŸWæY ñ܃²¤ ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃæ Íæà.31ÃÜÐÜár
g®ÜÃÜá ÖæãÃÜX®ÜÊÜÃÝ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÄWæ Óæ„ Gí©¨ÝªÃæ! A¨ÜÃÜÆãÉ ¨Üü|¨Ü
Bí«ÜŨÜÆÉíñÜã ""PÜÙæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ WÜágÃÝñ… ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá
Êæãà©¿áÊÜÃÜ A¼Ê܃©œ PÝ¿áìWÜÚWæ ÖÜÔÃÜá ¯ÍÝ®æ ñæãàĨݪÃæ'' Gí¨Üá Íæà.
68ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá A¼±ÝÅ¿á±Üqr¨ÝªÃæ. ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ, PæàÃÜÙÜ, ñÜËáÙÜá®ÝvÜáWÜÙÜÆãÉ
Êæãà©¿áÊÜÄWæ A±ÝÃÜ ¸æíŸÆ ÊÜÂPܤÊÝX¨æ. PÜ®ÝìoPܨÜÆãÉ Íæà.35ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá
Êæãà© ¸æàPæí©¨ÝªÃæ!
C¨Ü®æ°ÆÉ WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© WÜágÃÝñÜ®Üá° ËáàÄ ¸æÙ橨ݪÃæ
GíŸá¨Üá Gí¥ÜÊÜÄWÜã £Ú¿ááñܤ¨æ. ±ÜÅ£¯ñÜÂÊÜä Jí©ÇæãÉí¨Üá ®æ±ÜÊÜÞwPæãívÜá
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¯í©ÓÜᣤ¨Üª ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ¸Ý¿áÈÉ "×í¨ÜáñÜÌÊÝ©'
GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü Ÿ¨ÜÆá "Êæãà©ñÜÌ' PæàÚŸÃÜᣤ¨æ. JŸº ÊÜÂQ¤¿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ Jí¨Üá
ñÜñÜÌ ÖÜáqrPæãÙÜáÛ£¤¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ, A¨Üã qàPÝPÝÃÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá AíñÜÖÜ ñÜñÜÌÊÜ®Üá°
ÖÜáqrÖÝQÊæÁáí¨ÜÃæ A¼ÊÜê©œ¿á ÖÜÄPÝÃÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ
Gí¥Ü©ªÃÜŸÖÜá¨Üá! ""¯àÊÜâ Êæãà©¿á®Üá° CÐÜr±Üw, ¹w. B¨ÜÃæ C¨Üá ÓÜñÜÂ&Êæãà©
WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ WæÆáÉñݤÃæ'' Gí¨Üá ÃÝh…©à±… ÓܨæàìÓÝÀá ÖæàÙÜáÊÜÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ
±ÜÄÔ§£ Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. PÜ®ÝìoPܨÜíñÜÖÜ aÜá®ÝÊÜOæWæ Óܮܰ¨ÜœÊÝXÃÜáÊÜ ÃÝg PÜãvÜ
"Êæãà© ÊÜÞ¨ÜÄ' BvÜÚñÜÊæíŸ ÊÜáíñÜÅ g²ÓÜᣤ¨æ. A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÃÝg¨Ü
aÜá®ÝÊÜOæ CÃÜÈ, ±ÜÅaÝÃÜPæR Êæãà© ¸æàPÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ
Êæãà© ±ÜÅÊÜááSÃÝX ¯ÆáÉ£¤¨ÝªÃæ.
ÖÝWݨÜÃæ 2002ÃÜÈÉÁáà ÓÝÌËá®Ý¥Ü®… A¿áÂÃ… AíPæÉÓæÄ¿Þ ŸÃæ¨Üíñæ
®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© »ÝÃÜñÜ¨Ü »ÜËÐÜ嬆 ±ÜūݯÁáà?

244

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful