P. 1
TRN - br. 1

TRN - br. 1

|Views: 338|Likes:
Published by hornsman
Tesanjske Ratne Novine (TRN)
Godina 1. Broj 1 - 10. august/kolovoz 1992.
Tesanjske Ratne Novine (TRN)
Godina 1. Broj 1 - 10. august/kolovoz 1992.

More info:

Published by: hornsman on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

W

BOSNA SE NE DA
DABIJEDITI S VIDIJELITI
I sve 6e biti! I sve nede biti kao prije. Bi6e bolje! Ne plaii majko, ne pladi sestro, rat nije zavrien, ali bolje 6e biti. Miri{u ljiljani kao 5tonikada nisu.l niiu irastusve vi5e.Do neba. Nemastraha. Strahje rodio gnjev, gnjev stao u pu5ku, puika je gadala strah ietnika - agresora - komiiju srbina izdajnika Sto ie puco na naiu djecu. Nije promaiila. Nede promaiiti. Sve stiZe zasluiena kazna.lma li, pravde ima, - neka se ianriil I do sadasu ito manje,Stoveie bombe krmaie teike i kasetne bombe padale po jugo-armijskih denerala i njihovih savJesti nalogodavaca hegemonista - velikosrba i njihovih u sluibi Cetnika, pljaCkaia i silediija. Ali nije pomagalo. Oni svojepa svoie. S/a/i su im te opomene iz cijelog svijeta,ali ne pomate. Qni su za odgovor nama slali prave bombe. Ubijali nas i ru5ili nam, bez reda i obzira. Mora ovome dodi kraj. Silom kad milom ne pomaie. NekaEvropa iAmerika gledaju ako im je do gladijatorskih igara. Ni niita pre6e, ni svetijenam nije osta/o. Mi izbon nemamo, U arenu iZivot u zalog. Stobodunam nedeniko dati ako je ie uzmemo. Hejvi s brda, idite, idite. Ubi6e vas lelek Zlatibora, Tare, Durmitora, Lov5ena, ito najbolje sinove pogubi po Majevici, Veleiu, lgmanu. Zar niste prepoznali Mengelea medu vama. On nije vai. On je monstrum sa druge planete. Zvijer. Ako ste se poveli za njim, kukala vam majka. Odoste pravo u pakao. Zaus. taviti se ne6etemo6i, ni mi vam to vi5e ne lelimo. Kudastekrenuli, sigurno 6ete sti6i. lmaie kada da vas se stide i vaia djeca i vaii unuci; ita im oEevipo Bosni uradiie 1992.qodine. Pisadeto vamai na ielu i u duii. izbrisatse nedemodi. t pjesmiceu CitankamaEe vam drugaCije biti, VaEe6e te$koniz grlo i6i.l(rulju, kamom, PAM-om, plja6kom, logorima bojnima otrovima pisaliste svoiu istoriju.Kako ste se sarno, sramno upisali u sv1'etskupovijest; listu na prezrenih i osudenih, na listu besprimjernih i neponovljivih faSista . Na kukavidluku ljudskome, genocidnosti i bestijalnostida vam pozavidi i zloglasni, iz Wl vijeka Cuvenimarkiz De Sad. Kako li 6e samo morati Beograd da sa ogleda svakogjutra u kruavojBosni, Drini,Vrbasu,koje6etuda proticati- ito godinama, vijekovima.Biie to, zasigurno, fe5ka mora, neka vam se Gospod ne smiluje, vi ste znali ito Cinite.

I)ragi EitaoEe

D ok di taS ovo prvo i zd anje TeS anj ski h R atni h N ovi na ne zaboravi se da je na snazi zrafina, opS ta i svaka druga opasnost . ' Kakva, to te5ko da znamo. To znalu samo nel l udi S to i h smi 5l jaju i realizuju. Te5ko nam je kao itebi. Stetemo zube iovu zastavu.Drago nam ie da Uniitavate nam proilost ruiite nam smo te spasili barem jedne zamke ikole, dlamije, crkve, bibloteke i nepriiatelja: Htlo je, naime da sve saddniost (ubijate nas, ruiite nam zaledl, umrWi,da se ni5ta ne de5ava. domove,fuornice obdaniitai sveCtosmo , gotovo P oki dao nam sve stekli.l.bududnost hodete. Djecu naiu i komunikacilske veze, mostove htio na$e sutra.. E, to ne6e modi,. Teiko, li vama sutra. NaSe sutrane bi dali za vaie. da nam poru5i. Rat koji ste nam nametnuli ubi6e vas. N i j e mogao, evo dokaza pr ed Sgmo iedna.o! Stavnjhprgtp.ogpvk!zg vama. njegovo.uspiedno.vodenje,i dobijanje.je I ovaj broj raden j e pod na vasol strant: snazno I Drolno kanonadom proi ekti l a i z aviona, naoruianje. Kukavice jedne. kadlljivci i haubica, tenkova, kasetnih bombl, laiovi. Sva tri osta/a bitna faffiora su ubkrmada, raketa vazduh-zem lia jedljivo,.nana.Eio!strani.Prema tome i pomltralleza napalm bombi tenkov..skih bjednik je izvjestan, a vrijeme na5e pobjede sve ianjesnije ibliie. , pam-ova, patova, teskih isvih lakih Komiije Srbi,nemojte bitineutralni.Jer mitralleza.Zavijanjesirena pratile su neutralnost znaii, u najmanju ruku, nas sve ove dane i smrt, t ane, zaradivati na ratu koji odraduju drugi. ru5evine. Jurio nas ie agresor i po Odagnajte strah sa bilo koie strane (strah Te5nju i po Zenici, ali nije mogao od neprihvatanja od strane ekstremista se,lunade,ne dal omesti TRN.Nedaj Muslimana ili Hruata, ili strah od svojih se, Bosno! sunarodnjaka). Ukljuiite se u borbu i u Neka, zalo, oval dokaz postane ujedinjenifront, Muslimana, Srbai Hruata, perpetuumobile naSe saviesti, nase za suverenu, zajednihku i cielovitu, novu gradansku drlavu. Ako niste prste I dudu borbe , na5e pobjede. ukaljali pridite nam, ne bojte se.. Nemojte Vi po5tenl, ne bofte se TRN-a. On doarcliti da vaiom neodludno1dui neanle lstlna koja krljepl I mobili5e.On le gaiovanol1u neko po6ne da vas se boji i ogledalo Sto snagu daje. Sehara za smatra 'trojanskim konjem'. Strada u pohraniivanie nafvrilednijeg. I kanovom ratu nesrpski narod Bosne i Hertar. Njime i Drlavu gradimo i svilest cegovine: Hruati.Muslimani ponajviie. Po
treci putholokaust.lSrbistradaju.Oni koji stanu na branik ove Bosne i Hercegovine imade svaprava istatus onih kojisu se vei uvrstili u bedem odbrane. Komiije, Vi imate jednaku odgovornost i obavezu, a interes posebno, da branite ovu zemlju i iz da svojimtu spasiteljima Srbiiei Crne Gore pokatete put preko Drine. prostor i interes, Jedinstven nam je Z.ivotni a neprijatelj oCito. Svjedoci ste da ovdje nema nilogora, ni otpuitanjasa posla,ni paie'trave. Ved brojni po5teni metalci vozaAi, ljekari direkori, inlenjeri i drugi odraduiu svoi Dosao i redovne zadatke. Zato siegnimci laCe ovu zastavu, bra6o Hruati,bra6o Srbi,bra6o Muslimani,jednu imamo niko nam je otet ne6e!

NEKANAMJE SRETNA I BOSNA HERCEGOVINA POBJEDA SLOBODA I
(MAN)

o niol. Vi du5mani, TRN le za vas. TRN vam, dabogda,u grlu zapao, i to poprijeko.TRN vam ie sudbinaI mora. I oStrimo ga i gallmo da naraste do vellkog - do kolca glogovog velikog - da ga sfurlmo vamau to miestogdie je trebaloda srce imate. TRN je o6evidaci hronidarove latne scene. On je za sve naciie. Zelia nam je da, na konkretan I nadln,kalemo I krltidki iznijanslran zapisemoste 6to nas Zulla,sve Sto znamo I hodemo u jednoj zaiednidkolborbl. od Napravl6emo TRN-a naflnilu lilehu,zasadltlfe zlatnimljlllanima. Gajltl lh i zalilevatl.Neka do neba duvaju. ractu.Nekana-s Jeste'Per asperaad astra' , ali I prekoTRN-ado pobjede REDAKCIJA

5ta se sve dogadalo u proteklih.stotilu dana prislupa odbrani Boane i Fleroggovine. uredenje, u ratu, podrazumjeva organizovanje i od kada je rat zakoradio na teritoriiu opdtine provodenje opdtinske vlasti u 14 iedinica (mjee- 25.6. - l,la stotine granata, mina i rakda pada Te5anj a onda se rasplamsao - do samog pakla nih zalednica). po Sirem @rudiu opltine. PokuSai proboia dette5ko je we zabilieiiti i prenijeti slu5aocima, 5.6. - Padaju granate po Jelahu (oko FADa). nika Branioci ne popu3taiu ni za pedali. Vi$sd_gledaocima dltaocima. Dogatlaii su bili madajni, CetverogodiSnia Leila Mulalld smrtno stradala, nevne Zestoks borbe. l,lekoliko ranjenih, velii<a ali 6esto sustizaliiadan drugi itako potiskivali g Njena maika teilko ran[ena. VazduSnhopasnost rnaterijanaSteia na civilnim objeklima. drugi plan svaki predhodni. U zaborav neCeotidi za Te5anj. Jaka detopndciia u samom gradu. - 29.6. - p toku nodi snaine borbe. Uspjesi niSta,'jer se u nadlelnim drlavnim i voinim orprsten oko branilaca. Cetnici samo dalekometnom arti- 6.6. - Nakontri dana dekanjada se gdnima i na drugim mjestimasve pomno biljeii, Teinja raskine i oslobodi prolaz konvoju od ljerilom tuku i nanose Stete po objektima. Stile snima i arhivira kao knjiga sa mnogo stranicb . pedesetak vozila da stigne u Te5ani, nova pobpomod Te5niu od Tedniaka i priiatelia'Poaebno sramnog perioda srpskog i crnogorskog naroda, od brade lGhrimanovid (Nurko) iostalih. iedh i radost Stigla hrana, lijekovi, sanitetski i k o j i s u d o z v o l i l i svo jim e kstr e m istim a i ratnimaterijal. - 30.6. - Formirana io6 jedna nova jedinica, h e g e m o n j s t i m a . d a o r g a n izUju i p to ve d u branitella. Svu opremu i naoruZanje obezbijedili - 10.6. - Vec danima gradanima upozorenje da naistra5n genocid nad Muslimanima i Hrvatima. iii pniq\rei staveu lunkciiu odbrane ilegalnodrlanie gaSi radnici na radu u inostransvu (Njemadka, Na ovom mjestu, poku5avaiuii bitidokumenoruija i druge vojne opreme. Za onima koji se SvicArska, Austrija). Svjedodenja i dokzni tarni, izniiedemo samo dio bumih zbivanla na oglu5uiu na ove naredbe , u pretresima,oduzima niateriial o zlodjelima detnika i "Crvenih bered<l' ovom @rudiu u proteklih viSe od tri mjeseca se isto a protiv njhih poduzimaju zakonskemiere. u Tesliiu. dana: - 2.7. - PosietadelegacijeVisokog komesariiata ,- April '92. ra!zapodeo u Bosni. Oruije ivojna U N -a, ggsp. B A IS OM V A C V OY A, D A V OR ; TESANJ DANAU DAN IZ dokumentacija. Ratni vihor krede. Seoske straie. VUKOVIC iz Splita. Saradnja sa Caritasom, Incidenti. Te5ka siednica SkupStions op5tine Crvenim krstom i Merhametom. Pronalazi se ilegalno drZano oruije (niuodito kod Srba u Igsani nazvana, "pu6em". . Barikade. ebdinlu blokade na svim komunikacijhma. Srpski'i Bosuliama, MekiSu,lrledakovu. RaduSi).Prvi dar , cmogorski rezervisti (6itaj 6etnici) zaposiedaiu nove 1413.Hidlretske godin6. sva brda i sve druge vaZne kote isaobradainice. - 6.7. - SnaZna deistva neprijatelia u reionima Okupaciia u jednoi slici: Fa5izam u ftrupnom f iliuiida, Omanjske, Siv5e, Milianovaca, naivi5e planu. Komin -Obli l(amen. Branitelji ne daju prolaza Aprilidalje.. agresorskim iedinicama. Nepalnjom i kretanjem, - Za vremena nametnula su druqa pravila bez zaStiteu rubnim dlielovima slobodne teritoriie , poielo naorulavanje golorukog musliminskog i (Badu5a - Lipa) detnici uhvatili DIafiC Mustafu, hrvabkog naroda u nastojanju da se odupru silMujako.viriR€dZu i njegovog maloljetnog sina i ' niku agresoru. lGko zna i umije braniti ognli6te odveli ih u nepomatom pravcu. ' ime i rod, makar llovadkom puikom protivlenka. - 8.7. - Obrazujese radne brigade za obavlianie Dani idogadaji kao na filmskoitraci. - 2. i 3. maj pol j opri vredni h radova (i etva, k os i dba). - Doboi okupiran. Agresgr.u progonstvo Saljd Pripremliena nova razmjena zaroblienih lica preko 3Ohiljada diece, ienh i svih drugih dobojlija -' - 11.7. - Jako nevriieme fti{a, vjetar. miessamo zato Sto nisu srbi i Sto ne prihvataiu volju timice iak grad) na Sirempodrudiu op6tine Te5ani, gk_uqatora. T-e5anj kao i brojne druge izbjegtiib ih Agreqprjo5 pojafu ni m.dejstvima, takoder u Sirem iz 6ak 16 op5tina sjeveme i sieveroistoine Bosne podrudiu, otelava eituaciiu. Ne daiu se "Zafrii i iz Hrvatske primiq i u kuiu i za sofru. Uz svbojih liiliani" i HVO. Uglavnonr5tete na civilnim objek50.000 stanovnika sada op5tina TeSani brdii !!ma. U sadeisNu iedinica 109. brigade (OS gotovo 80.000 stanovnika. Doboi) i 110 Brigade HVO usora uspje6na akoija - Majidalje napada na Putnikovo Brdo. Te5kidani obezbiedenja hrane, liiekova i rat. - 14.7. - Intenzivna dejstva neprijateljske artiF nog materijala Je5anj u okrufenju agresorskih, jeriie, g vi5e navrata Granate padaiu po Sirem snaga Uspostavlienfront odbrane prema Doboju podrudju opstine i po samom gradu iindustrijskoi . i Teslidu. lzlaz preko opStino Magtdj, zoni. O5tedeniobiekti . za r o b lleni ka sa Tesl i i em. U badena 4 makadamomkrozCrni vrh,ze.Zenicuidalie. Prvi petokolona5a uhvaiena. Danima - nodima 'le- 15.7. - Opet se granatira Te5anj. Zatim Siv54 veii oruZaniincidenti na tindifronta n je r a ii" si j u zabri nutost i strah. S l udai evi Piliuti<ii, Jelah , OraS Planje, Jevadfije i dnrga ltaislobodan koridor napadaiu srbodetnici,a miesta. OpSta opasngst za ciielu optinu. U sdmoranjavania u roku viSe dana zabiljeiena oldg n_aS_i-borci (HVO i TO zajedno) naprave nekoliko nawata ponovlieni napadi. Nema strujc, . (nestru6no rukovanle i, nepropisno no5enje i akcliu di56enja terena da obezbiide siguran pokidani elektrovodovi. Padaju "krmade"u nlionu diZanje naorulanja). Stiiu izbjeglice iz Tesliia prolaz Siv5e. MekiS' pokudan proboj detnika u relonu ($eniak) - Formiraju se iomasovljavaju brojne iedinice Kulica odbiien. Dva branitelia ranieni iz snaipera - 18.6. - Neprijateljskeprovokacije i deistva po teritorijalne odbrane i postroibi Hrvatsko! vijeda Pjljufiiima, Milianovcima Omanjskoj, narodito - 16.7. - Tenkoroki napad agresora - Miliaobrane Usora. Konsoliduju se borci protiv re[gn Komin (Obli Kamen).Sru5ili6etnici diamiju . novac. pranatiraiu se Kra5evo, MatuziCi, okupatora Doboia i TesliCa. Lepenica, TeSanika, Ljetinid, Siv5a. Dimne u Sevarlijama. - Stilu i prve humanitame pomoci; Hrana i granate. Poku5aj proboja detrrika na Piliulirje. .-2,6. - Agresor opet napada iebtoko. Tude lijekovi. Stile i oruije i drugi ratni materiial. Ni5ta od toga. @t napad na Milianovce. Ved lGloievii, Piliuiide, Miljanovce, Alibegovce,. Jedinice se svo vi6e naoruiavaju i konsoliduju. 5esfi dan znak op5te opasnooti. Poku6ava pjeSadiiski proboj. lGaSevoi Matuzide r- 18.7. - Ved drudidan nadlileriu avioni,-krule - Drlavni i voini organi koordinirano granatira. O5tetilidalekwod. Postrojavanie,nwih poduzimaju sve na Sto bolioj odbrani od nameta onda snalno djeluju i bacaiu radidite bombe i jedinica. Sve vi5e gradana srpske nacionatnosti nute nam ggresije. rakete, dvije kasednebombe. ruSe kude, dtamije, . : ?!.1: - Pousg{e nqllijedu (Vukovo i Rosulje) crlnre. StanovniShrc u sldoni5tima Bvakuacija vojni, helikopter (iaritladki let). TCSAN.ISKE EAJEGLICE stanovniStva lGlodevida, Pute{ida i Bopara Naredbe zamra6ivanja prostorija i automobila. - 23.7.- Deveilidan nemamo struju. Cetvni dan' U ZENICI od potpisanog primirja, detnici krvni6ki fon\oi nang djecd iz Te5nja sretn6 otiSao za Sptit (potwdenp iz G. Vakufa) granatiraju nsdulne civile i njihove obiekte. - z2.S.Cetnicloteli konvoj humanitame pomoii Nakon 11 dana Tedanj ie dobio struju. visokog komesarijata UN-a namjenjeri Te$niu. Na - 29.7. - Ved danima agresor ne siinanjujedoan putu Tesli6 - D'oboi. na lGru5ama (krqtala'su se smrtonosnog tereta iz VBRova, topova, tenkova, dva gradanlna) detnicl otuorili sa Vile ha njih minobacada,povremeno iiz aviona. Ubiia iruii, vatru. Jedan ubijen, drugiteiko ranjen. bez reda i cilja 7al<azan sastanak rezervnih Sr e di nom mi eseca ,i ul a ove oodi ne - 26.5i - Na Jelahu i Vukovu pucali voinici u olicira bivge JNA iz iedova srpske nacionalnosti. evakuisano ie -stanovii5tvo sa iubnih nasel;jenim miestima. Detoniciia u dradu. - 1.8.-- Poia6aVadeistva n'eprijateti.Ni5ta mu pod rudia te5aniske opiti ne. Pucaniava na linijifronta sa Vitkovcima. nije sveto.kako eamo ima snatanJrcriv ubiiania i (Kola5evid,Pute5id,Mrkotid, Bobane...) - 28.5. - Vanredna siednica Skup5tina opStine. lu5enia; OraS Planje, Mrkotid, Si;e, fesirn;ira, Put naiih izbieolica vodio ie do Zenibe i Razrnatrana je qktuelna bezbiddonosna situaciia Zabljak, Kraievo. Nadliiecu avioni, borbeno ne Zenidana koii sri s-vesrdnodotekali gladne, na opitini i tok priprema za osloboditadki rdt. dieluju. Snimaiu. ledne umome i preshalene liude koii su Stalni oruldni sukobi na rubnim podruElima morali ostaviti svoi kuCni prag. - 2.8. - Avioni bombardiraiu u vi5e navrata i opitine. grad i Sire podrudje opdtine. I zraCna i opfta Liubazni Zenidanii Zenidankesu sa toplim - 31.5. - Neprijateli ved napada i artitieriiom i opasnost na snazi, Sbuje ponovo n€mamo. gostoprimiWa riledima liubaznosti i ' Do6ta ranjenih. PoruSeniioftedenlcMlni, drugim artiljerijskim gaorulaniem: lGlo5bvid, dodekivali autobuse i smie$taliTe5iiake. salnalPlanie (d\roie mrwih), Zabljak, lfta5evo. , ni i kuhumo povljesniobiekti. Uslovi su nam zaistaoiliCni. Svakildnevno - U'rubnim podrudiima, na gotovo cijetoj Zanidanke dolaze, donosedi kafu, kolade. U nareda Cetid dana uzaslopno i u viSe navrda ._ .:.t-.6. liniji ftonta prorrokacije napriiatelia. RuSenieobrudak bez obzira Sto imamo organizwanu dnevno srbo-6stni6ka aviiaciia bombarduie ishranu. Tu ie i liekar koii ie svakddnevno na iekata i,lekoliko povrijedenih civila T95anj. N46e5de u2[ dio fradl RuSi i restio usluzi, istid<iiedna shr- riena koia se ie od - 2.6.- Ponovo srbo - detnici napadaiu podrudla o5te6uie civilne i privredne objekte. lma dosta' op5tine Tedani. Branioci nanos6 veliki subit(e svog kudnog iragh odvojila na ieitvite iide. ranjenih, medu njima naiviSecivila S&uje n€ma ggr€soru,aliisami broie 8 ranienih i3 poqinula. Vodili su nas na izlet u oblilnia sela - (F.8. - Uz sav arsenal bombi i rhzornih nedaleko od Zenice. Ti seliani su zaista Zestoke borbe u reonu Miliinovaca-Lo-ndara, gra4ata i mina iz dabkomethe artiljorije, agresor pokazali velikoduSnoet. Otiirali su se da Piljulida, Kalo5eviia. Bobara, Omaniske. s,opeL drznuo baciti kasehe bombe, ukrmade", ugqste Sto verii broi izbilglba Skup5tina opitine progla5ava ratno stanie la a danas jo5 i dokobne napalm - bombe. Ovom _ Od mah su nam nudi l i kupati l o, podrudie cijele opStine. Uz ovu odluku donbseni paklu mbra dodi krai. Silom, kad milom ne, rudak(moralismo i poniieti sa sobom pbklone su i drugi pratedi akti koji omoguiui\r or: pomafu. od domadina). Na kraiu me ie irpitao moj ganizovanje rgda i funkcioniianie wih oriana i domadin imam li novaca, hvataiuCirukom za institucija u ratu, te sva pitania neposfodnih IZ PHESS'- CENTRA novdbnik, govori jedan starac . Ko da Bmo u priprema i vodenja rata protiv okufatoraForoPSnNEreSaN.l gostima,dobacuiudi u glas prilikom nq5eposmirano je i ratno predsjedniStvood 7 dlanovana jete' l-"ly sa - predsjedgrikom op5tine gosp. Abdurahmrn 6olE H.pranlac M u h a m e d o m d r Cla n iko m .' T e r ito r ila lr io

Kot da smo , tl gostima

I

TESANJSKE BATNE XOVINE

Mos-a uz GoDtstt.llcu
o Najjadiglas na5eg vremena,glas svaku ljubav,svakitalent, koji u5utkuje svaku savjest, to je stra5na tutnjava topova. JUL'EN GREEA' o Ratovisu mrski majkama HOMCIJE o Ratje negacijaCovjeka VESELINMASLESA o Ratje igrakoju kraljevi bi nikada ne pametigralikad bi njihovipodanicibili ni. " WILHAM COWPER r Samo je onaj rat napladen,kojim narod dobiva slobodu

ffi

avgust/kolovoz

i-

Mladost ie bita u pravu
MOSje osnovanu vrijeme tihe okupacije Bosnei Hercegovine su se tenkovioko dok Sarajeva, Goraida,BanjaLuke,Bosansk,:g Broda, Mostara i drugih naSih krajeva ukopavalipod izgovoromvojnih vjeibi. U vrijemekad su rovovioko nas kopanida bi nas "za5titili" nas samih.U vrijemekada od je veliki broj Bosanaca vidio u JNA armiju koja 6e ih Stititi, vrijemekad su Bosanci u od uiasa istineda mi finansiramo bjeiali svaki metak koji 6e biti ispaljenna nas, u vrijeme kad su u nekim naSimkrajevima Bosnedodekivali JNA koja se povladilaiz Slovenijei Hrvatske pjesmom.MOS je sa ukazivao na sve to i bivao osudivan i od svog narodada je fundamentalistidki. Zahvaljuju6i gostoprimstuu na5ih sela, MOS pod pokroviteljstuom TeSanj, SDA,uspioje prijemdjece Kosova,odrasle organizovati u okupacijii izloienestalnojitihoj agresiji, kako bi ih bar na kratkoodvojiliod uiasa njihovesakodnevnice, Stodanasdrugi kao pr im aj u n a d u d j e c u , V e l i k i m d e m o n gtracijama SarajevuMOS nije dozvolio u SeSeljuda ude u Sarajevo ni kao gost emisije FAMA. Dok su drugi zatvaraliodi nad svimoko sebei iivjeli u nekojimaginarnoj pro5losti pravilimitinge Jugoslaviju, i za MOS je gledao stvarnostiu odi. Njegovi dlanoviisimpatizerisu meduprvimastaliu r edov e P a t r i o t s k e l i g e B i H k a o p r v e odbrambene snagena5esuverene BiH.PL kao baza naSihdanainjih oruianih snaga je t ada n a z v a n a 'Z E L E N E B E R E T K E ' hazi;;; r<o;iiu namoruginam-tnuri neuirl nas omrazili daki kod naSeg naroda,kojise tada, na ialost, trudio da bjeii od svega Sto dini njegov identitet,pa bila to u bvom sludajui boja, da, nedaj Boie ne iritira druge. I onda su nas oni, koji su naSrad, baz ir a n s a m o n a i e l j i z a o d u v a n j e m jedins tv e n e i s u v e r e n e B o s n e i H e r cegovine, osudivali, danasprigovaraju a da s m o ne s p r e m n o d o d e k a l i r a t . D a l i j e potreban komentar?!Bilo nam je i biie opredjeljenje jedinstuenu, za samostalnu i nedjeljivuBiH, danas medunarodno;rriznatu drlavu i dlanicuUjedinjenih Narbda. Borilismo se i borimose za oslobodenie od s r bo- d e t n i d k ea g r e s i j e , p o t p o m o g h u t e omznutom Ev. JNA i uskoro6emo graditi ponovo, sa joS vi5e elana i prkosa,svoju driavu kao dug nevino poginulih150.000 ljudi, m e d u k o j i m a n a j v i 5 e M u s l i m a n a . Vojna pobjeda je prvi patriotskizadatak,a zajednidka borbaza slobodnuBosnui Herjedini nadinpobjede. cegovinu, Sead Hafizovie

ISR,AJ Tt lrsR'AJ TVOGI
SPOMENIISA.
Poginulomdrugu Tog jutra si 6utao i stajao dvrsto u stroju I niko nije pjevao Jernue do pjesme Tog jutra si u sebi pjevao prkosom pjevao i kri5omgrilio.poznata brda I ojecu zavlcala. Tog jutra si odrastao i nad,rastao odijelo mol covlece. Tog jutra sam ija 6utao ler.nisammogao govoriti l nlKonuegovono jer govor i nije trebao I danas6utimo jer iti si 6utao Pozivamiive na godine 6utanja u podasttvom 6utanju Uzelisu mi itvoje godine ituoju mladostotrgli iz du5e sad 6utke.prolazim pored tuojih liavada jer znam da si zaslulio dutanje Samo lelekmajke rma pravo na govor r I I I I

-

-

-

ANTE STARCANrc
o Bitku dobiva onaj tko je tvrdo odludioda je dobije.

rorsroJ

UZPUTZABIL'EZCruO

bobarskih

sest
v

liiliana

I Ti ima5 pravo na hrabrosti heroistvo I Ti ima5iravo na besmrtnost jer mi smo tvojiivot. I Ferid Mustafi6 I

Ovako se brani Bosna i Hercegovina,rekao je Rifo BaSi6,Sezpenzioner Bobara, desetogodi5nji iz potpisniku ovih redovai nastavio. Ja sam star, nisam za prvi borbenih redova, ali stalno sam anga2ovan ok o s eos k i s tra 2 a , p ra d e n j a petokolonasa... Mojih pet sinova, Hamdija (33), Mehmed (29), Semsudin (25), Smajo (23) i Muharem (20),nalaze od prvidanaagresije se na Bosnu i Hercegovinu,u prvim bor benim r ed o v i ma . N a j s i g u rn i j i sam kada su oni na duznosti. Znam da su ozbiljnoshvatilisituacijui da pored njihniko ne moZeprodi.Neka mi ih dragi bog poZivi. Kako gledate na kom5ije koji su svoje sinove sklonuli daljeod rati5ta a iz vaSe kude je praktidno Sest boraca-ljiljana. Ovi mladikaZuda se ljudidijelena raju i papke. Rajaje ostala ovdje da brani Bosnu a papci se kupaju na Jadranuilirade po Hrvatskoj. Mislim da 6e vlast po oslobodenju na5e dr 2av e od srp s k o -c rn o g o rs k i h agresora i domadih izdajnikaimat na umu ko je raja a ko su papci, dodao je na krajuna5 sagovornik. H. PIANJAC

BOBANSKJT'NACTI
Za Bobare svi su duli isvi dobroz4aju Da junaci bobarski Nikom svoje ne daju. Junacisuoni pravi, $vak se njima di6i, poruduiu Cetnicima 'U Bobarehe6e sti6i'. Blagozemlji5toih ima A imajciStoih rodi, Jer junaci bobarski Vode nas slobodi. Mu.co,Kasim,Rojko, [vlir9o, I oslala rala Putemka slobodi Vode nas do kraja. ' I

|tBISERTil SA RATISTA

L"**u,ug"uy:1,1-'i]l

. lz vremenaorga.nizovaliqpatriotske lige na straii dogovarena lozinka: Putko i Cvetko (imena dvaju konia od komSije) kad je do5lo da se smjene straie, on- dvojica,dobrano ponapiti,krenu i: - Stojl - Stalismo! - Lozinka?! Pijanistr4ari ne mogoSese sjetiti.Sute. Smi5ljaju. - Lozinka?Prodrase onai iz zasiede. E, onda ie jedan manje pijan'dosjetiti". - Stani, dekaj buraz! Zalozinku pitaS?Mi smo ti kasimovi konji - Cvletko i putko. , Sada i9 Sest6asova. Ovde Radio Beograd.i radio stanice Savezne republika Jugoslavije. Emisilu cemo.goceti .veScuda sg sino6, na naiu radost, naie snage, po-rq5ileieleznidku-prugu na poteiu Doboj-Te6ani,a.otpravnika vozova u mestu Te5anjka zatvdriie. Sd oni koji nisu S?Ui,-fo;i si Uili u nodnom vozu odvedenisu u Konc.logor. u Dobolu. BaSje to smij(e)Sno! Nikad, od kad le sviieta i vileka, od Doboia do Te5nja nije bila ni naiuskotradnija leljeznidka pruga. Slu5am,. doned_avno, znanca, {o,leqrL, mi5liah.ijarana,.voditelia Radio-Doboja, kako izmislia: ujteonog HairuriiriaDizoirevi'riamueri . ;. Singf je u Te5njy,-naGornjojdadiji, preil sla-stidarnicom ubijenMilanDurovii. Ali... I OVOJE SMIJURIJA. - Nikad,ama ba6 nikad,u ovom gradu niie bilo prezimeDurovii. Provjeriosam u matidnimknligama Op5tineTedanj. Eh, Aleksa. Aleksa!Ko te nagovori da... Biljeii: Smail F. Terzi6

ffi' PLI\TFORM^A, ZA ITJELOYANJE
.rlE _

Ml'"s^*"
\ullv/

v

BOSNE I HERCEGOrrINE U RATNIM USLOVIMA
paritetansastav i takoder odluduje konse Osigura6e da u Predsjedni5tvu sezusom. budu p r e d s t a v l j e n i i g r a d a n i k o j i n e pripadaju ni jednom od tri konstituivna naroda BiH Ustavom 6e se utvrditi koji se na organii institucije formiraju republidki pr inc ip u p a r i t e t n e z a s t u p l j e n o s t i t r i ne naroda,Principkonsezusa konstituivna moie se koristitiza blokadu rada Vije6a Sto naroda i Predsjedni5tvu, 6e se bliZe radaovih organa, utvrditiposlovnicama

PREDSJEDNTSTYA
zajednice i inicijativu pomo6medunarodne i n j e n i h i n s t i t u c i j a .B i H n e 6 e pr i h va ti ti pregovorekoji za osnovu imaju stvaranje etnidkidistihtertorijaili regionalnupodjelu BiH na iskljudivo etnidkoj osnovi, BiH takoder neie nikada prihvatitibilo kakve promjenei predi teritorijalnedemografske i nasiljem. nosti izdejstvovane_ratom

Rat koji je izvrSenagresijom nametnut je uzrokovao nevideno Bosnii Hercegovini, stra da nje sta no v niSt v a i uniSt av anje materijalnih dobara. Za traZenje rie5enja je ratnedrame PredsjedniStvo usvojiloplatfo rmu kao n ajS ir i polit idk i ok v ir z a snaga. svih patriotskih okupljanje

I JE 1. KAKVA BOSNA HER. CEGOVINA
Bosna i Hercegovinaje suverena i nezavisna drZava, konstitutivnih i ravno pra vn ih n aro da, M us lim ana, Sr ba, ostalihnarodakoji u njoj Hrvatai pripadnika na se iive. Republika konstituiSe principima parlamentarnegradanske demokratiie,Sto po dra zu mjeva p r ije s v ega, t r iiSnu pluralizami ljudska stranadki ekonomiju, BiH, pravaislobode. UnutraSnje ustrojstvo zaiedi kao multinacionalnemultireligiozne nice, zasnivase na regionalnoji lokalnoj kulkoja uvaiava ekonomske, samoupravi, Lokalnai i turne, istorijske etnidkekriterije. regionalna samoupravane moie biti u insuprotnostisa principimateritorijalnog tergriteta i jedinstvenog funkcionisanja vlasti na cijelo j t er it or iji Bos ne i Her cegovine.

3.A KAKVEMEDUDRZAVNE JE ODNOSE ZAINTERE. SOVANABiH
BiH j e p o n a c i o n a l n o m s a s t a v u , vezama, geografskom poloiaju, istorijskim privrede prirodnimpotencijalimastrukturi i povezivanje svimsussa zainteresovanaza jednimdriavama,kao i drugimdrZavama, poStovanjaravnopravi na baziuzajamnog ima nosti. Driava Bosna i Hercegovina poseban interesda postaneravnoPravna dlanic a E v r o p s k e z a j e d n i c e ,U u s p o s tavljanju medudriavnihodnosa polazi se od interesasvih gradana i konstituivnih medudriavnih naroda u BiH. O karakteru i SkupStina gradaniBiH. odnosaodluduje ne Dok traje rat Bosnai Hercegovina moie koji mijenjaju saveze ulazitiu medudriavne njen ustavni karakter, za Sto je uslov odgov a r a j u 6 ad e m o k r a t s k ap r o c e d u r a , koja podrazumjevaodludivanje u parlamentu,odnosnoVijeiu naroda,ili, zavisputem no od vainosti odluke,neposredno referenduma.

OSNOVA 5. POLITICKA ODBRAMOPSTENARODNOG RATA BENOG
Pravona iivot, mir i slobodu dinetemelj svijetu.Otpor ljudskihpravau civiliziranom agresoru organizova6ese i voditi kao o p 5 t e n a r o d n ao d b r a m b e n a b o rb a svi h gradana i svih naroda za oslobodenje B o s n e i H e r c e g o v i n e . U z a j e dn i 6 ko m v i S e n a c i o n a l n o m f r o n t u u d e stvu j u patriotske snage koje su za suverenu i za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, zajedravnopravnost Musnidkiiivot i nacionalnu limana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda i narodnosti (manjina). Oruiane snage BiH 6e u svoje redove uklju6iti pripadnikesvih naroda koji iive u BiH. Vi5enacinalni sastav jedinica i Stabova moZe sa viSe uspjeha voditi borbu za oslobodenje BiH od agresora.Stoga 6e se oruZanim omoguiiti lokalnim i opStinskim borbi da formacijama pristupezajedni6koj pod uslovom da priznajusuverenitet ini tegritetBiH i njenu legalnuvlast.

2. ODNOSII INSTITUCIJE KOJE GARANTUJUNACIONAL. NU RAVNOPRAVNOST
Srbi naroda.Muslimani, Tri konstitutivna interiHrvati, u BiH imajusvoje nacionalne ese, ali i interesekoji proistiduiz tradicije vi6 evjekovno g z ajednidk og iiv ljenja. iivot u BiH zasnivase Politidkii druStveni Muslimana, Srbai Hrvata na ravnopravnosti i pripadnikadrugih naroda i narodnostiu up ravljan ju d r Zav nim pos lov im a. Suverenitet driave ostvaruje se na cijeloj granice teritorijikoju odredujujedinstvene prizn ate od me dunar odne z ajednic e. Dr2avna,zakonodavnai sudska vlast se ostvarujena nivou Bepublike.Zakonodavno tijelo je SkupStinaBepublike Bosne i Hercegovinekoja ima dva vije6a: Vije6e gradanai Vije6enaroda.Vijeie narodadirte predstavnicitri konstituktivnanaroda BiH. Zastupljenostnaroda u vije6uje paritetnaa odlu ke se d on os e k ons ez us om . U se nadleinostiVije6a nalazepitanjakoja se kontitutivneposrednotidu ravnopravnosti n ih n aro da . Pre ds jedniSt v o BiH im a

6. APEL SVIM PATRIOTSKIM SNAGAMA

Ova platformaje poziv svim gradanima isvim narodimau BiH dase aktivnoukljude u patriotski front borbe za suzbijanje mira i slobode, agresije i uspostavljanje teritorij i Svaki rat se u istorijizavr5iomirom.Sto reda i zakonitostina cijelojd rZavnoj prijemirzamljeni manje bitirazaranja Republike.Pozivamo i sve one koji se 6e rat, i ljudskih irtava. Stoga je PredsjedniStuo nalazena drugoj strani,a nisu ruke okaljali legalnim krvljunevinihljudi,da se prikljude Republ i k e B o s n e i H e r c e g o v i n e z a u pregovore Pregovori miru oruianim snagamaBosnei Hercegovine o kojivodemiru, b o r b i . z a s l o b o d u , a p r o t i v a g r e si j e . sljede6ihuvjeta, moguii su uz po5tivanje donijetizakon o amneesa) odnosnoprincipa: Prekidratnihdejstava Predsjedni5tvo6e mogu6epojaverevan5izma. b) Uspostavljanjepolitidkog stanja prije tiji ispredavati legalne podetkaagresijec) Priznavanje Doneseno u Sarajevu, 26. juna 1992.9. na BiH vlastidrZave i njenihinstitucija cijeloj ratne Stete i t er it or i j i , i d ) N a k n a d a kainjavanje krivacaza ratne zlodine,u REPUBLIKE PREDSJEDNISVO propisima. U sa saglasnosti medunarodnim traganjuza mirom BiH 6e traiiti i prihvatiti BOSNE HERCEGOVINE I

4. ODNOSPREMAPREKIDU HATA I USPOSTAVL'ANJU MIRAU BiH

TESANJISLOBODNIH OPSTINF TERITOBIJU NA DEJSTAVA OVU SLOBODNU 1OO U PROTEKLIH DANARATNIH RMORNIM TE NA VODENTM OVIM PODRUoJIMA VISEDNEVNIM U DOBOJAI TESL|CA, BORBAMA TERTTORTJA MJESTA OVE 1 I POLOZAJANASIH BRANITELJA GUSTO NASELJENIH I. BOMBARDOVANJIMA RAKETIFIANJIMA RANJENOJE UKUPNOOD 03. MAJA 1992. GODINE470 PRIPADNIIGARMUE susJEDNtH NAM OpSTtNAu U ODNOSNO ODVEZENA VECE U NA TESKTH RANA,OSTAI-A LIJECENJU BOLNICI, NJ|HJE, ZBOG ZADOBTJENTH BOLNICKE CENTRE.

tM UKAZANE ODGOvARAJUCE VedlruA'iH rrrlnr-q .lt mx5nnnrlJnvAruinpAsu NAKoN REpuBLtkE I brVrr-q. BiH pOMOct, RATNOJ NEKOLICIryA r MEDU KUcr, BOLNICIDOLAZ|LT CFSTOU JEDINTCU SABORCE. U MEDICINSKE ,

pRtpADNtKA USORA, r DQBOJA TESLTCAPOSTROJFI oqBouAreSu6A F6SrRouFlftyo TESNJA, ORU2AN|H SNAGA IIPADNIKA RAZNIH JEDINICAORUZANIHSNAGA TESNJA,DOBOJA I TESLICAiI POSTROJFILIYO USORA, RAZNTH JED|N|CA blyo uSona, SAUCESCE ZAVJET SAUCESCE IZAVJET I NAJTSKRENIJE NAJISKRENIJE TZRAZAVAMO BRANTTELJA n2AVAMO uz NJIH I DQSTACtVttA. RODB|N|pOGtNULtH . BIH REPUBLIKE NJIHOV IA/RSITI ZA SLOBODU A DA CE SJECANJE NJIHBITIDOVIJEKA AMANET NA

NJENE ARMIJE . POLO2ILASU TIVOT54 PRIPADNIKA NA BRANIKU DOMOVINEBOSNE I.HERCEGOVINE

OVIH SEPARATU SVI U BOSNE HERCEGOVINE ONI.U POSEBNOM I ZI-ATNIM SL.OVIMA SE UPISALI ISTORIJU SU POSVETTTT NOVTNA CEMO rM POSEBNO Mt PROSTOR. REDAKCTJA

&

$lwtr","'tl"llr*ffi

avgust /kolovoz

o Razgovor.sa predslednlkom o

nnsmoDBoR op$nrue

ojaeamo patriot.ski tront budu odlu6ni u odbrani i dostojnivelikog 'quvere.niteta i nezavisnostiza odbranu naSe mlade , poslakoji dinena odbranizemljtiljiljana. Republike.

Sye strahote rata i niegovu apsurdnost agresor uspileva prikriti zbog toga fio ne doaroliava izlaz prave info.rmacijeiz sredine koju ie trenutno okupiraoali i iz drugih kraievakoji-suieposredno okupirani. Rat u Bosni i Herceoovini trlokartm Hercejovini SbfaOom medij'a i komunikaciia od sirane aqreiora TRN: Vi ste predsiednik Inr5noo odTRN: Vi ste lv.d. PredsiednlkStranke pokazuje da neie, ili {a ie sporiie, biti okondan bora opitine T63ani.'Kako ie biti na-tom demokratske akciie za bosnu i l-[er- dko se td blokada'nd,'srGi i dok strrarna informiestu-.u.ovo ralnovrijem6 i 5ta u ovoj cegovinu,.odnosno-stranke cielini. Sta 'maciia ne dode do svakog dovjeka. u siluaciii 6ini lzvrSni odbor. nam u lorirsvoistvu moiete reii? . _Godinama su ljudi kofi radb u i za sredstva Miread Cesman; Osnovna aktivnostie Mlrsad Cesman.' SDA se kao.stranka informisanja, apel6vali,rittiti ubiedivatioroin" apelovali,mbliti i ubiedivalioroane usmierena osiquranie normalniiih na 5to u's- 'kroz instituciie driave i uopSte vlastr,clirektorepreduze6a izdvoie koii dinar zalaoalaza vlasti, direktore preduzeia da izdvoje koji dinur iivotgradana i od.branu slobddnog m ir no i d e h o k r a t s k o r i e 5 e n i ei u o o s lov,g-zg viSe za sredstva informisania bei koiih savteritoriiaopStine i zaiedno sa oroantma lovenskekrize, a sada i'rieSa'variie"un- remenom dovjeku nema pravbo iivota.'Bez remenom 6ovjeku pravog Zivota. -BezobopStineDoboi i Tesli6'pa i Sire koii su se utraSniih odnosau BosniiHerceoovihi. kao zlra na to Sto je malo ko mooao oredvidieti zlla zila ng sjo. l€ mogao predvidjeti m6gao predvidjeri 9to. ie k6nsolidovali, gradaria i prostoia ovih medunarodnoipriznatoidriavi."Kreaibrii srtuacryuu kojoi se nalazimo, sada se moie opStinas.juine Stggne fronta'.Oslobadanje nosioci velikodriavniti heqemonistidkih primijetiti Sta bi znadito da qpstina Teiani ima okupiranihpodrudia- razumiie se. koncepata,medutim, koii-svoie orliave opremljenijuradio-stanicu, ' Pitan ie ' sn hbdiev anid Ziv ot nim naknaue nisu mogli niti'moqI o'stVariti moguqno_stemi tovanj a da.iiui boljri dulirosti program h z d_S i re p otre b5 lina maz a qr adahe i Ar m iiu ie putelnodludilisUse na silu. podrudje.. {emofiratskim Radio qodinu. I rprioritetno.Uz rezerle koie sm'o imili to Ovoj Republicl nametnutie rat i mi po5to u te 24 godine, stanicaTeiini ladi 24. umjesto.da s! stalno r-aoitona rje5avamo dijelom i to se sada ve6im kroz drugog izbora niiE bilo -odludni smo u unapredi vanj u tehni dke i kadrov s k e pomo6 preko humanitarnih pozlvu-na5em humanitarnudlan-stvu isvim patriotski kao samih podetaka dru5tavaali i komerciialnim nabavkamau opredjeljenimgradanima Bosne i Her- osposobljenosti, od relijsko-Studijske malo,se uradilo. _Dotrajalost tehnike i ko je ime tro5 iino f ihans iis k a s r eds t v i uz predalnidkog sistema prijeti potpunom prestanku 9p_govlnega drugeoblikepruie ioruiani usmjere na od pr iv r ednih s ubiek at a i orporza slamante 'Genocid.koji aqresiie. emitovania programa Radio-Te5nja. gradhnakoia se stavliaiuna raspolaoanie. Se v75in'admuslimanskim, - odmah rf podetkufoimiratiJnio iodGiietii , fadig Te5a4j, tokom ovog rainog vremena, hrvatskim i drugim gradanima nesrpske centar sa vciznomradnom iedinicoir i is- nacionalnostiid neSto Sto zaista nismo svolu uiogu u Zivotu dovieka potvrduie spektrom turenim punktovima u Hrvdtskoikoii ve6 mggl-iodekiva{i ali 6e za to i otpor biti 'na hiljade objavljenih informacija, na desetine hiljadaspoienihveza, uspoistavtibnim daje prve znadainiierezuhate.Nasfoiimo gqlue?n do slamanja agresora i mediiskim .njegove . komuni kaci j ama s Magl aj 6m, Zeni 6om, orgdriizovati saob'raiai, outnidki i PTT. faSisoidne oolitike. (svakozriio'p5enice druoei sakupitiljetinu Splitom...,sloUodom komuniciranja i Stranka5e kroz aktivnostsvoiih kadrova Sargley9qr., usjeve prikupiti) za Sto smo formirali i u organimadrZavne vlastiiasno'deklaris-ala sa slu5atellstvom. posebad Stab a'intervenciiamaiz rezewi za 'demokratsku suverehuBosnu.i HerBadioTeianjje danas u wakom domu opitine i 'Te5ani,-a slu5ajuga u poboju, Maglaju,tistiriu. rad 1aftei benzinaomogu6ilincirmalan poljop rivrednoj mehani-zacii Dio roda predzel Gradanici, Pmjavoru, Zepeu. ites-die ie dorbo i. i smo po tom osnovu u ob5tinskereierve. duje-negdje lo5e, ali se driiemo. lnf6rmisanjugradanaii na5ih branilaca - Bez njega bismo bilitulniii. Teie bismo podpokla{apo Ve6upainju. ojadalismo.ekipu nosili rat .Qsi"q$i bismo sd jo5 izgubtjen'ijim. i . Nlemu,jednim dijelom, treba zhhvaliiiSt<jiivot i . ${io- T95nja, osrioval lokirlnu tetevizijti a evo krecemo i sa novinama. u ovom yrgfellf dobiia na smislu. U mnogomq, Preduzelismo, miere za uspostavlianie zahvaljujudi radiju, na5 moral i Zelia za slobbdom platngg p19m9ta.pr'ema Zeniii i datj'e,{e BiH-a ne prestaje. t(aiu gradaii i pripadnici oo e4 oje dltt da bank a r adi z a oot r ebe OruZanih s..naga i u .pgsn_e Hdrce_govine' Te5nju; gradanai privredeu ovim uslovimA. kada smo ih pitatiStaim madi fi-adio-Te5ani. Sa Stabom civilne zaStite i oruianih . Zbc,g svega ovoga, zbog ljep5e bududnosti, gnagg nastojimoosiguratiusloveza zbrinzbog demokratije i slobode dovieka, od lutra do ctvltaI oprernanie oruZanih lavanle. snaoa. mraka, bukvalno, sve svoje vriieme da se'6ovieku lz ndrodito ugrbienih'podrudia op5tfne da prava inforrnacija u lUAib-teSniu prov6de: evakuisali smo-stanovniSfuo Saradnii iu sa Glavnii odgovorni urednikSmatlTeriie.2amienik grganima opStina na koie su smie$teni urddnika Hairudin Rediovii, novinar Fahiudin Cin!!g napore za rniihovo ibriniavanr-e. s9 i Atma Etezovii, Almina Brkii, f ryid,_a njir.ng_su .TRN:..Ka ko .je bit o. u pc iier k ' t i, po Sa5a Turkoviri i Ermin Badiak. okupaciii Ooboia i Teslida @a postava i.nadalje Cc, naravno uz pomoi i Mirsad Cesnian: Gubitkom reqionalnoo drugih, rad,iti-dokizdrli tehnika koja podesto otce ntra (p rivre menimr az um iie- s e z bod kazuje poslu$nost. oftupacije) kome su sjedi5tamnogih ini u lako je informacijaiz Bosne i Herceqovinena sltucua regtonalnog lraral<tera morali smo svjetskom trZi5tu trenutno najtraienijf roba, ne, krenutigot6vo iz potetka. Prekinutie pTT i moie se redi da ioi se posvediie au#ra pa2iia drumskl saobra6bj,. platni promet,'usluge lGda ie shvatiti vlast i ljudi na'delu ov6ga regionalnih instituciid itd. naroda da su demokr-ati j a, sloboda- i , je hitj_ade izbjeglih .. Ng op5Jinu nahrupilo. razumijevanje medu ljudima zavisrti umnoqome iq Qob_o.jq_i okolniti seta.Prihvatilismo lice i od informisanosti doriieka? ih i zbrinuli. Kasnijei iz Tesli6a.Sve to u prtqacfli Hoiemo liostati i bdz radio Te5nia ili de neko kad se na 6p5tini nalazioveiit<i ljroi Na,kraju koristimpriliku da naiiskreniie preduzgti mjere da se on, ovai Radiir-Te5anikad pozdravimsvehrabrei branitelie naSemlade nije bilo sluha.u boljim.v.remdnima, Bepubl i k e b e z o b z i r a q d i 6 s e b o r i l i a danas bolje pomogllkonsolidaciiu orqanacivilnihvlas- por odJc a m ap o g in u l i h . i z f a 3 i m i s k r e n o osposobi osthle da se vidi. . ti, z3t o.pStine Do_boj'iTe-sli6i razumiie se vri j eme j estb stvaranj e budui nos ti . sa.ucesce. sam da naSeZrVe oruZanlh. snaga.Sve smoto udinilisaia'snim bttl.uz. 9yjeten ce to ucvilienane6e _ 9u9 aludne i da '.'-.'-' srca quducnost ce, sigurni smo, u,slobodnoi Bosni i -'. op.redJe1en1em, pomognemo -svima naibliiihkoliko da Herce.govini biti ljep5a ako budemo irirali ia6i tolikoutie5iti-Ko-Jtma pomoc potrebna a istovremeno . P.orudujem raoto t.druga sredstava informisanla Je takode si,,imbraniocima da

Te5ani u ratu

Badio ne radio - treba ti radio

i,{nJ g f j B]30*",f"' i,i EJ : 2,j3,?l[ ' f; ?','fS

F. HRVIC
r je dobijena saglasnost agresorske stranea. sl.f pomenutog dalekovoda. Ekipe, llfj.qnravxa ' tesanlst€ maglajska opetizaSle teren,ali I i su na _

, I I I

I pored svih teikoda sa koiima se te5aniska rktroprivreda, elektroprivreda, susretala, jer ie dotazilo nekoliko puta do oitedenia dalekovbdnih postroienja oStedenja oost (koja su izaanana granatiraniem)' teSariis(a op5tina ie zahvaljujuii napbririra raanitia elektmprivrede. Radne iedinice Te5ani imata koliko-toliko uredno snabdijevanje strujdm. . 3 i .* druii p.redio od 10 dana kada le teianjska op5tina bila u mraku kriva su ratda dejstva i granate jer bi se.dalekovodi opravili moralo se sadekati da dode do opadanja'inten-. vatre. A Okruini Strab OS je

u

E-

ql;i'.""',:',#"i"iff ffi""f0'#3o;j,'x"*'alH:I je vodovima koji.napajaju te5aniske ;:fi . Struja strana o prekidu
{

dalekovoda.

puni,pre$d svih borbenih deistava, kretania i pregrupisavanjajedinica i svgga onoga Sto Eini volnu.suareg4u. voinu strategiju. No, iedino 5to se u.pi uspjelo lest ledtno $to ooa/ola olrupatorske doa/ola okupatorske strane da ekipe te5anibke te5aniske B.J. elektrodistribucije, ojadaneiedhom ekiiom kolega iz Maglala opravc 35 l(W dalek6vod USORA-JELAH, pokidan kojile miesta V9,q!4-.fELAH, kolije bio pokidan na I miesra 110 IQVdalekovod nile molao biti opravlj*, p" su pregovon nastavliena dobijena le salgasnost i nastavlienii rle l ana eki pe opravku tog . !a-k9n 3 dana ekipe i zvr5e oo

,,lir,ii isisiig l ry,[::l"*?,ffi "Jj ix,i !------

|

domove tekta svega 7 dna da bi opet do5l6 do oStedenja 1:t9 KW datekovoda (Maglgi-Doboi) ali na teritoriji naSeop5tine, u naiellri Siie. Z. d.

s9 ovaj put agresorska strana niie pridriavala t gogovgra o prediku;vatre. pucan6 iti na vozilo. I xoltm,ie uprgvtiaq CaziJn tGtica _-rukovodilac I gpgr$ve R.J. Te5anj- Sto je jo5 jedan ctokaz KaKvtm su sve rizicima radnici elektro dis- I tribucije iztoieni u obdvlianiu I zadataka,..a "roiin-r.Anin sve-u cilju da bi otiezbjerjiti normaF I no snaDdtlevanjestrujom. A ti isti gradani se ne ooaztvalu svojim obavezma i ne uoladuiu I sredstva za utro5enu elektridnu enersiii. To iin I je,.naroCitou ovo vrijeme, i obavezi'viSi. A'i I nal man,a moral na sati sfakci i a radni c i ma etektrodistfibucije za njihovd napore: pa I upucuremo poziv gradanima, bar onima koii su I

io3,lgi.""sri r _ _

da se odazovu ovoi svbioi I _ J ".t*i"""".

w $taIinino ralront hlWliloNlqdl
TESAXJSI(E NAATE XOVINE

110 StoZera brigade sa Razgovor Nadelnikom Obrane Viieda Hrvatskog

Y

Prida mi oriiateli.oficir naSeArmiie na ooloiaiu prehd Te5li6u,kako su miei5tani iednoo sela. kada su nedavno inorali zbog ispraziliti rezdrvemesa iz'zamrzivada jedan jima OS Dobojamogu pohvalnogovoriti.U nestanka.struje, gotovo svi, osim jed,t;tgg, vi TRN: Gospodinenadelnide ste nesporazumi zaboravillcla meso sa Kollmnlsu znall sra vriiemekad iskrsnubdredeni od organizatgraotpora agresorq naroda Hrvatskezajednice Usora.Stjedese dojam HVO,TO i HOS-a,branitelji110. brigade da udine pa su qao b'rcili, moZe i da se a 5 o i - v i sc i . S i da je otpor po6eo od samoorganiziranih HVOUsoraiOS Dobojamogu biti,po mom o o k l o n i ha sefo je rie"liko, a m oje-ied n a dala doSla . s udu, pr im j e r z a s v e b r a n i t e l j e . O d iJoma6ica, slraia? tele. ' NAe ELNIK:Prijemog dolaskadesilase prve ditavosmanuto koordinacije medusobneuvezanosti, visokog A kaie mi jedan,ov,riputa.oficir okupacijaDoboja iTesli6a.Slobodnipros- borbenelinije, idealnihodnogazapovijed- r a no a . c l a l e z {, . c o u l u c l o o n o s u podr5ke. se tide OS neziinieresovariosti 6ina qradana naSe Sto do vr tori doboja i TeSnja bili su u potpunom niStua logistidke tvrdim i u ime OS O o 5 t i n e p r e m a s v o i . >iv o i S c i . K a i e d a sam na Te5nja, od-govornil Do5ao okruienjutzv.srpskeKrajine. Doboja, da- smo mi za PotPunu i bez- qotovo da nema sluddidda nekovoinicima ovaj teritorij 14. svibnja 1992. godine sa ciliem da radim na obuci tada nedovolino rezervnusuradnju.Zato lraiimo od zapov- tlonesevo6a.mliiekaili Stodruqo.Obrazsu i osviietlalmieiStani pudanstva jedni5tva TO Te5anj da nas prihvate kao veofrra p.og'ato Piliuii6a koilsu nedavno naoruZanogi neuniformiranog pogostili grupu..od79 vqjna nika Kolr su se vrac€rll rallsla. to uvezanosti, da bi ih pripremioza obranu.Zatekaosam bra6uu kompletnoisaradnjii sa J9 jer samo jedinstveni ovoj izuzetak'. na srdadne i spremne ljude da brane svoje svim nivoimi, Ali, bez ob::ira da li ovakvih i o s t v a r i t i slidnihizuzetaka. ntnogoviSeneqo Sto dalisumisnageivolje s lobodnoj t e r i t o r i j i m o i e m o im.a Ti domove. prviutisci da prionemna posao.Obilaskomborbenih zacrtanezidatke. Vratiti6emo svoju djecu, ih mi znamo i ie li zapaZanieo oclnosu suprugei djevoikea u miru 6emo naroda tadno, ostaie utisak da kao narod linija uvidio sam da ie svako selo za sebe roditelje, Odriao sam ratovati protiv trauma ovog u povijesti malo dinimo za svbiu Armiiit. Pitam vas: imilo linijulokalnogkaraktera. poloiaia, ie oomoolbu izqr'adnii rata.Najve6irczdorse deSava kolikonasiez'ervni kc'liko-nas ukliudilo zapovied- najprljavijeEi lokalnim sa razgovor-e tadaSnjim 5o poredistogneprijatelja olavnihilibriqade hl pomo6 porodibama niS tvo m i skren uo painju da s am o i kojije i najbolnijida za il radne tko medusobnim uvezivanjemi jedinstvom stvaramo i druge, prenagla5avaju6i je b,oraca,ko ie i koliko 9{ pa's...4a druge je Musliman,Strogo ogydt'ljem nbdinebruZiopomo6na5oiArmiii? pudanstva ova ogromnaslobodnateritorija Hrvat a tko i politikukoia da smo Za5to smo takvi? Ne mislirh moZe opstati. Krenulo se od uvezivanja politikukojaje nacionalisti6ka ier s obrane 'se la sa selo m , liniju s a li6ijom , ieli iskoristiti vriieme izvodenja ratnih p a s i v n i 'smo m o t v r t l a s r c a . N a p r o ti v, desetino hiliada izbieglica, prave6i namaio5 ijodekali neke ?v. sve deistava, fotelju, zapovjedni6tvosa zapovjedni5tvom, isadaih imamo kaorodene, ih pazili oruianesnage.To su neprijatelji hranili i stvorilacjelinaa koja se danas ne-poznate dpk se nije. a prevashodnosvoga naroda pa tek onda dosta. iriaknismoni blizuudinilidovolino zove 110.brigadaHVOUspra. koiih ovist'iivoti svih nas.-Ne za liude bd HVO Usora i OS vieiuiemni da hemamt,5tadati,iako nasje je MTS druoih. Zaooviiedni5tvo . .Slijedio posaonaobezbjedivanj.u se. piisu'sVoizbieqlicamateriialno Nije iSlo Te5ija moraluozbiljnosjestii dogovoriti iscrpilo,-a raspodjele, i njegoveravnomjerne komandu he radise uviidkni o matririialnim davanzajednidku Samoprim- Ja osobno priznajem lako,biloje natisu6eproblema, JoS manie sam uvierenda nam ie BiH a svakako iima. jer, od miroljubivog naroda ovog kraja HVO i ostalihOS Republike heStoiao pokfoniti.deqd ima dovolinolli BiH. vlastiRepublike trebaibje stuoritiprvo vojnika,pa tek onda i legalitei nianjese moidmislitidatu Armiju viSka,.jo.S za vojnikai na krajudovjeka discipliniranog svolom. TRN: R a t n o p r e d s j e d n i 5 t v o o P 6 i n 9 ne osteoamo urpitanju?Moida to Sto mi koje g, niti u je dn om t r enut k u, ne6eS je onda Sti strahovatida ne6e iarr5iti zapovijed..Bez Te5anj javno je pohvalilo vaSu brigadu. nismofiikadaimaliqarnizona nismoimali i obz ira n a p ote 5ko6 e,s t v or ena je 110. Jeste li Vi gospodine nadelnideStoiera navike ni vremena-da qtaru JNA osjetimo -.p6stignutim rezultatima, pona5amokao dd smo svoiom. Danasse briga da HVO Usora . Spos obna je z a z adov oljhi ratomi u te branitelja, moZete io5i.rviiek Soku.u snu, iznenadeni moralom'i obudeno56u neprekidna'dejstua. Usorskibraniteljisu 'svim ohimStonam ie d,lnio,sveuvierenida li izdvojitineku od akcijabrigade. vojska i garant slobode ovih prostora. i da svako priz- ie i ovo brzo pro6ila neki,'bogam'i, 6e NACELNIK:Moram priznati oroii samood sebe i nrimbna3i bez naSih TRN: Moiete li upoznati javnost sa nanie i pohvaluprimemsa zadovoljstvom. haoora i irtava. To semozavaravanienas se moie ko5tatiiivota i propastl.Cini mi se i ih akcija'bilo je vi5e.Razumije Stoi" ti'6e soc ijaln om, do bn om , obr az ov nom i Ali nacio na lno mstru ktu r ombr anit elja110. svakaje uspje5na. o jednoj 6u re6iovo, da smo suviSesebidni,'zaboravliaju6i na do siqurnos{ sada 12.srpnjaditavsvijetpa i SKYNEWSduoza one koii nam tu relativnu brigadgHVOUsora. Ne pitamo se-:Sta ia, Sta mi HVOUsora osiqur6vaiu, brdoiza 110.brigadu Putnikovo NACELNIK:Ja sam v ojnik - das nik i smo zahvaliuju6i d a t a s i ' u b u d u 6 e m o i e m o u di n i ti , i OS Doboja.Zasjednidki bavim se vojnim pitanjima, koliko mi je ali ooiedinadno zaiedno,za naSuArmiju.A za i briga vojska,toliko mi je i briga kompletno obu6enosti spremnosti samo nekoliko trebalobi da ibudemosviesnida smo mi i brigadusrbo-ietnika, na5aArmiia i da sveSiodinimomora-biti pudanstuo.Ovaj izuzetnovrijedan narod satiuniStiti kompletnu isto koji se bavio gospodarstuom, obrazovao Zarobili smo im tri tenka, brovinge, masu udinieno 6riiesveoada bi se odriao front, se, a duhom teZioka Evropi,moraoje uzeti drugog naoruianja i streljiva,pa i njih A mi'zaborailiamo-da mnogoduini tim smo ncrvene puSkuu'ruke i bavitise "najnezahvalnijim samlh.-Zvane beretke'prvesu pok- na5im borcima i da svoj dug nedovoljno sportom'ratom.Socijal stru na kturabranitel- feknule a onda se isto desilo i drugima. oduiuiemo.' Zato oradaniOp5tine,pozivamvas da .ja je raznolika.Re6i 6u da su u rovovima Sama dinjenicada smo slobodni prostor bi naSi Moralje u6initesVe 5to modeteda ratiiivotborci na govorio naSim rezultatima. bogatuni i teiaci, direktori,profesori,nek- pro5irili potreb5to imall.sve im za valificiraniradnici, strojari,konobari,jed- takav da stajanjanema, a cilj je ja osobno frontua b u d u s i q u r ierd a n e k o b r i n e o ni d no. nostavno razliditog:tupljq. obra?ovanja. sam im rekaoDoboj,ali po njihovojsprem- niihovim porodicaTna Ne imaniu. i niihovom Nacionalna struktura branitelja, je vaina zar nosti izgleda da 6u promijenitimiSljenje, nioiemo bdekivati s'v'e udinicivilnavlast. da je Ato vas niko niieoroanizovao, stranke ni ni u procentu ako nam je cilj isti. Ali treba Herceg-Bosna Bosna i Hercegovina ili miesna zaiedhica-ni civilna za5tita,orda -napomenuti je 85 % Hrvatai 15 % Mus- naSa. g i n i z u i t e 's - e s a m i , p o m a h a l a m .? r ..Po limana.BrigadaUsoresamo je slikajedne najbliZlm specijalnog iaseociina. Stupite u fiontaktsastaVite uniforme i jedne lelje - SLOBODA - koja TRN: Kaie jedan braniteljiz im i i komandirima pobija detnidkuideologijui neslogu Mus- voda da je do5ao u brigadu samo zbog sebeiStoimatekomantlantima, Posje6ujte na raspolaganje' limanai Hrvata. strojubranitelja U Usoresvi zapoviiedi:Draiena, Kave, Ante, Mede, naSevoinike. pazitellt kao svoiu rodenu su, pa i oni koji su ve6 jednom ratovali. Kem e, ' llije , M a r t i n a i d r u g i h 6 a s n i k a djecu. l'viSe od toga: va5a djeia i mogJ.l nikada i/Oati. Od ne brigade, kojaje redovno'zamnom'a alivoinici 5miiu. niihoviseva5i VaSa diece'isve Stoimate. iivoii..Zivoti'va5e TRN: Cilj Hrvata i Muslimanau ovom "naprije"d". je isti. Kakva je vojna pedali ili ooardfa na5oiArrfiiii6e voinicimaioSvi5e obrambenom ratu NACELNIK: Samo zamnom, Eaaizaii moi'at,viiete isbuniavsli vaSu surad nja 11 0. brig ade HVO Us or a s a kilometar. Nismo mi detnici niti njihovi batriotsku duinost. .{to 6e i- vas same Oruiaryim snagamaTe5nja.i Doboja. denerali.Mi smo braniteljidontovine.I svi isouniti zadovolistvont, Zato, podredimo NACELNIK: Zaista cilj je isti, slomiti koji je ljube i vole slobodu neka podu sa sve oaroli: SVE'ZA FllONT, SVE ZA ARneprijatelja kraja.Spremnostza to nije nama, do se MIJU!I pona5ajmo u skladusa njom. stoprocentna. Branitelji110. brigade HVO Galijai;evi€ Sma.il Usora svaki za da t ak de iz v r 5it i bez lvan I(ATIC pogovorakao ido sada5to dine.O branitel-

---:

_'w prvabrtgada I'ormirana
TNSAX.TSf,,E RATITE NOYINE

avgus!,/kolovof

0S Te5ani

DKTI ,^0,^ .1T x ghwu eu sv@xu ^0^ NE n KRffiERn ]EDR@G DRffi ffl
Abdullah - paSa Teftedarija, 1785.

Nar as t anjemb ro j a p ri p a d n i k a O S R BIH , j a danj em materijalneosnove odbrane na5e op5tine te stvaranjem d r ugih pr et pos ta v k ip ri s tu p i l o s e fo rm i ra n j u krupni j i h jedinica. od ",t^ Te5anj Op5tine Odlukomratnogpredsjedni5tva je 18. 06. 1992.godine formirana Prva brigada.jCilj ove "l^ jedinicaspremna, u odluk€je da se stvoripokretna elitna i op5tinei ofanzivnim ^t' svakom pogledu,da odbraniteritoriju J^ i u dejstvima konadnomslamanjuneprijateljaoslobadanju .1" BiH cjelovite je da Brigada spremna i opremljena Ovakoorganizovana jedinica i drugih jedinicau obezbjediefikasnost vlastitih "$ sddejstvu. J^ Strudno, profeslonalnorukovodenjei komandovanje jedinicama bor- ^t" rad, u obezbjeduje red i disciplinu izvr$enju pred na5ujedinicu. se benihzadatakakoji slavljaju V i$enac iolan l im j e S o v i tis a s l a v j e d i n i c a i komandi puno jedinstvou odbranina osnovi Platforme obezbjeduje RBI(H Predsjedni5tva U za5titileritorije,Prva brigada u zoni odgovgrnostina pravcu Kril - Jelah - Te5anj- Kalo5evic- Novi Seher Stiti ",1, e, .,t" te i objektei naselja, centaropStin kacije,ndustrijske komuni joj Od i sadestvuju snage HVOTe5anj. ukupno72 kilometra .$ linijeodbranekoju drZesnage OS Te5anjvi5e od 507i je u odgovo;nostiPrve brigade koja teZi ostvaritisaradnjusa "$ svim s nagam a k o j e s e b o re p ro ti v z a j e d n i d kognam .,t .!. neprijatelja. Spremnost i borbeni moral jedinica odreduje svijest svakog pojedincada se bori za slobodu, svoje ljudsko, '.t. prirodnopravo pravo na 2ivotdostojandovjeka.U toj borbi za op5tine,svi ljudi opredjeljeni BiH, pruZaju stanovni5tvo svesrdnupodr5kuu svakonl pogledu. odgovornog zadatka .$ KomandantBrigade,za izvr5enje tra2i podr5ku svih organa a pogotovu narodne vlasti da u i iskoristi raspolo2ive mogudnosti opremanju materijalsv'e jedinica kako.bi izvr5ilisvako svoj dio ",t" nom obezbjedenju posla na zajednidkom nam zadatku. ",1. S. Brr(rd
T

t $.$.,In.|n.$.$ "|n "$ ",In.,F + +
+
?

+ + + +

+ + + ARM IJE PRIPADNIKA + , REPUBL IKE + BOSNEI HERCEGOVINE + ^t" + tr\-,*-rr4-l .t^ + .,t" + .s + .l^

ZAKLETVA

I rosYl: I lrFxcfcolT,Yf

I

+ + "s +
+ +

SE, ZAKLINJEM NEZAVISNOST DA CU BRANITI I CJELOVITOST SUVERENITET DRZAVE ZAJEDNICrcE I I HERCEGOVINE BOSNE ZA DA CU SE BORITI I NJENU SLOBODUCAST I DA CU U TOJ BORBIISTRAJATI.

W

"f"

+ + + + arF

cu, lamsAvATt

"$ "$ .$

+ + +

I SAVJESNO DISCIPLINOVANO, SVOJE OBAVEZEI DUzNOSTI ARMIJEREPUBLIKE PRIPADNIKA BOSNEI HERCEGOVINE

+ "s .s + + + + .s
arh

.$.

glasinai raz- spredavanje b ora c i s v ak i nih dezinformacija, Sva ki kao oblika je u s it uac iji da starje Sina djelatnosti neprijateljske planiranei naredene sprovodi Pasivan odnos prema tim mjere b ezbje dnos gi i obavezama ostavlja prostor samo za Stite. Te ak t iv nos t i - agr es or u z a r az n e o b l i k e svode se uglarrnom na: nepr ijat eljs k og dj e l o v a n j a . PRIMJERI SVIJETLI Dosada5nja iskustvapotvrduju - mjere za5tite tajnosti i da su glasinekoriStene dest kao jedinice'objekta bezjbednosti i o blik n epr ijat eljske p r o sredstvb (spredavanjeneov- pagande. G las inu o n e k o m la56enog odsmatranja,svjet- dogadaju ili lidnosti izbaci i losgn os sig naliz ir anja, nepr ijat eljs k a pr o p a g a n d a skic.iranja fotografisanja ili obputemEv. petokolonaSa, kojije jekata i sredstava), meteorskom bzinom (dodaju6i - otktivanje i spredavanje nove lain dinjenice okolnosti) i diverzantsko-sabotainedjelat- prenose u sve dijelove na5e P R E LD ZICB E N JA N IN ,zamj bni k komandant ajedne nosti, Op5tine, a gnda putem per- j edi ni ce ranj en j e u borbeni m dej stvi ma ge ler om spre da va nje k r ade s onaf nih ez a- iu jed i n i c e , v minobacadkegranate u podno2je ki6me. Rana iako nije narouZanja,municije i vojne Glasinanailazina pogodno ostavila teskaje za izljedenje. trajneposljedioe opreme, tlo u pesimistima, licima bez Nakon visednevnog bolnickog tretmana, ovaj ranjeni spredavanje izbjegavanja patriotskeorijentacije,licima prijevremenatraZiotpust,vradase jedinicii snagom vojne obavez6 i samovoljno kolebljivcima pani6arima. i Naj- borac povratak' udaljavanjai bjekstvavcijnikaiz bolji i jedini oblik borbe protiv optimists ulazi uspje5no u nove zadatke. Njegov RJ i ude56a u preduzimanju glas ina je: t adna i b l a g o v - vratioje nadu idrugint ranjenicima. Lovackao srna,kakoga mjeraza njihovo pronalaienje, na saborci od milja iovu, ponovo "lovi" neprijatelje linije pa remenainforrnacija, makqri - obezbjedenje tragova i gorka bila' odbrane' mjestaiarr5enja ratnihkrividnih \ E.M. E. MEHtNovtc djela,

* .$.S"t""1' "$.9. "$+ t "$
rrolia Borberila iaGa o.il boli

+ "!. + .s

gt

-

I

tn3ax.rsrE nATxE xovrNE

.IZPROSLOSN MOGAKRAJA/1

Svi u fronl za slobodu domovine
naSabriqada U svoioizoni odoovornosti bii$ada OSBiH Te5anj - organTzuie --.Prva. livot i rad iedinica i ostvaruje sa-radniut sadeistvo 3a brioadom HVO Oruiahih snaoi BiH i druoih sastavimaOS BiH. U oprdmanju brigaEe materijalng. tehnidkim I borbenlm sreclslrma anqazlranlsu svl rasoololivi izvori. Op5tinsKi orqani vlasti ratrade i djeluju u.uslovimaproglaEenog noo stanta. ocloovaraluclmooluKamaI irrelbamd reouliSese livot i rad u ratnirn uslovima.Sta'lnose radi na metbriialnom obezbiedeniu OS. Radise na odriaVaniui oiivliavaniu'privrednih,usluinih i pronietnih aktivnbstina opStini.Pored ostalog,iz i na5ihpogona, uskbro6e biti uniformisEn poslleonilDorac. ' S'iaki'dan se odekuie obuia. odieia i druoa oDremaza borcel Stalanzadatakratnoo- orddsiedni5tua Skuo5tineopdtine ie druoe siournosti ob6z6iedefi materiialne'i ie u OSBIH. lz darTa dan smo oorodicabo'raca u bnalniii.siourniiiu sebe.uviereniii ono Sto zavrlSiti ovgj pJljevi, dinimd.qd.in keiJa 6emo iie. terorlsiidki' -6inise.sve.je Q.l Doidkaj: ra! negb mo.lajdanjadi nego ikad iledinstvenji rant|e.

TeSani kroz stolfe6a

ZahvaljujuCi svom yeoma stvaranjgsrednjovjekovne bosanske povoljnomgeografskom polo2aju, dr2ars,kadasuyodenje mnogeborbe Te$anj (prijesvegasa Madarima) i. blizinirijekeUsorei Bosne, stanovni3to su u njegova okolina naseljeni prais- se iz doline Usore Bosne i sklanjalo, za pusto5enja Te5anj torijskomperiodu,Nahnena uSCu vrijeme ratnih u koji rijekeUsoreu Bosnu,na lokalitetu je, zahvaljujudi svojoj prirodnojkon"Kamen", zvanom osamnest kilometaje pronadeno ra udaljenom Te5njq, od oru2jai oruda iz .bogatonalazi5te doba- (paleolita), a starijeg kamenog nalazi5ta nekoliko i na neSto skromnija Usore, predjelu u mjesta dotinirijeke u na Trebadkog brdauseluZabljak mjeszovu'rMramorje" i timakojase danas ima velikih "Kremenjada", ostatak je kolidina okresaka. Ustanovljeno da kameni artefakti sa pomenutih jednom pripadaju tehnici po lokaliteta od Sirokom dijapazonu musterijana ' s. BRK|6 paleolitskih (vrijeme najmladih faza od godinaunazad) oko30,000 60.0@ do i U samomTe5nju njegovoj neposrednoj okolini pronadena dosta su predmetaiz bron. - Vrijedni ,Jela5anipomaiu .svojim bor- bogata nalazista ctma I n a lo rnt u- u t z gr aonlt r ov ov a I zanogdoba koajse i danasduvaju u skloniSta,U radnu iediniou iariio se veliki muzejuu Sarajevu. to U broi dobrovoliaca.'a i bol6snci se nisu Zemaljskom vra6ali ku6amA.S'ponosom istidu da sve doba ove krajvenaseljevalo llirsko figuraciji i jako.m utvrdenju,bio je dine za suver€nu i hedieliivu Bosnu i Herkoje je na mjeslu pogodanza odbranui neosvojiv. cegovinu, a ove.'novg' giranlcesmatreaiq pleme Desitijeta, protjerani U prvojpoloviniXlll vijeka, samo pnvremenrm Eosna ce usKoroDnl dana5nje tvrdavepodiglosvoje jako slobodna.! Stevani Sibislav, i sin utvrdenjegradinu. u prvom vijeku od bogumifa, Ved - Bolci u mnogimjedinjcamaprikupilisu unukbanaKulina, sklanjaju u 2upu se p omo c svoilm r anlenlm or uoov t m a I noveereRimljanisu iovdjeuspostavili podr5ku pbginulih'saboraca,Etg, i takg u OnitraZe od irroglicama. vlast. Poru5ilisu llirsku utvrdenja Usoru, Tesanj. 3e EOSnaOrant.sa nama su uvlleK I nasl svoju katolidke crkvei Madarai uz njihovu mrtvi i ranienidiuqovi.I za niih sino iadil i podiglisvoj lggor u Poljima, tri Borci y rirnggim-jedinicaml prikupli sq jugozapadno TeSnja. podr5kui pomod vodile ogordenu kilometra od o omo c Svo lrm r ant ent m or uoov t lna I Vizantijski i istoriCar car Konstantin Vll borbu protiy bosanskogbana Mdije borodicama6ooinulih saboraca.Eto. itako i U be.B.osna-brhnil nama su uvijek'i naSi Porfirogenet X vijekuu svom djelu Ninoslava bogumila. tim borbama sa u mrtviiran ien i iditav waf krajte5kosu opuspominje" 'Upravljanje drZavom" mdu TeSanj - Prolazimokroz mnooa naselia.Gotovo od dq nema.putg n-akojep igsn.e ziustavljgju zemljuBosnu" gradovima sa Kotorom to5eni'i'uni3teni, {ega 6e podeti mie5tani': Kafa. sbkovi. hladna vofld.. ' da i tek i Desnikom. Gotovo svi na5i intezivnije se oporavlja razvija u ld6mo daliE- svuda ie na5a Bosna! XIV )U predpostavljajudrugojpolovini i prvojpolovini istoricari - Ne6u:da mienidm i orodaiem zemliu. najeminentniji JoS manie imaidprbva dd mi iebtmu. Ho6u da je Desnikustvari dana$nji Te$anj. vijekakada6e biti u posjeduporodice . da je brdnim,jbrbna je mojg'--9-qql4_-, k ' 'F.l;usTAFlc Medutim,sasvimje izvjesnoda je kraljevske udeKotromanida. TeSanj to vrijeme sjedi5te bio u Zupe Usorekoju su ved odavnoi uveliko RIFATI(ANNC naseliliSioveni.U prvim'vjekovima

Takoto rade rodoliubi

Narod i Armija su uvijek zaiedno

HadiiOsman HadZi6iz Novoq Sela ooklo nio ie ie din ic i s t ar ieSine-Edh6m a Mehino'vi6d kravu teiine 7@ ko. Kako rede da_sq4alo. voiska pripomogne-u da se malo yojska pripomoone-irishrani. Prlmier ll Ca md2 i6 lsm et iz Liet ini6a iedinic i ptarje5ine Hadian Fahrepoklonioji.iagnje, KOI|ln 8 U tslt. z aledno s a t edt nt c om stqgjeSipe 1keAhmha, podasti[i. BFrlmicr lll EkrefrrHalep poklonio ie iedinici Brke Ahmetaiare. kbii'su opet zAieilnopoielisa 'iedinom.starie5ineHddian Fahre.' Primjer lV' ca stasrje5ineOgri6 Esada_ni 1a r n€ma -problema za osvieienie. n5iie redbvno im dostavlialukbfir i a derjedak sludaj da u rvdxtigne i prava maslanica. ' I tako bi moqli pisati vierovatno u ned,ogled,fada bi mogli.{ozrfati sve takve sludaleve. Zalo vas vdinide. pozivamo da sve ovakve primjere pr6nese(bre!al-c,[i.

SAZNAJE

AJ{'l.iiwtc

Premapodaclmakoflmase raspolale u Stabu Armije Republlke Bosne I Hercegovine,alpqzonama odgovornostl poledlnlh. f edlnlca, ovu slobodnu terltorllu I front odbrane dugadak Op5tlne TeSanl, 101 kifometar drte Cvrsto I nepokoleblllvo orulane snage Dobola, 17 krr, postrojbeHVO 12 km, ostall dlo fronta drle prlpadnlclTO Teianl.

U s k l a d i 5 t e N j e m a d k o g u r e d a za h u m a n i t a r n u o o m o 6 n a Z a o r e b a d ko m velesajmuiz nj6madkoggradaWuppertala dopremljenoje sedam tona hrane, lijekova i medicinske opreme,pelena,.djedije hrane, i .sli6nog.namijenjgqog_ izbjeglicama i $anovnlsnu, le bolntclu.l esnju. patnii liudi PotaknutW Slikama stravidnlh Te5nja i cijele Republike, BiH, tu 90.b0O D E M v r i j e d n u h u m a n i t a r n u p o 5 i l j ku , prikupioje velikimdijelom i kupio dr Hans Jurgen LICHTOBERGdlan parlamentrau sjevernorajnskompodrutrju. Od dr Hansa Jurgena pomo6 za Te5anj primio ie predsjednik Grvenog krsta BIH gospodin Muhidin Alidehajid.U poSiljci se nalazi i porr€Dn, aPararza ouarEu re aparatza dijalizu te sva potrebna oprema Pomod za Tedani. obaviiestio ie gosp. TeSani, obavijestio prikriplji-se Ali6ehaji6adr LrcFioBERd, pdkqplja- i sd dalje. R. Erki6

w

rpia,x.rsrE nATNE NovtNE

avgust /*olovoz

ZAPIS

Jedan put i iedan grad
Odred Te5anlka formiran ie 2il 04. 1992, godine. Na pitomom prostoru krai lihe Usore u liiepoinsundanom danu,u 16,00, okupilaseu sto procentnom odzivu sva mu5kost ovog krala. lzr6enaie smotra Odreda.Oko 500 dob'rovoliaca iskazaloje spremnostda se stavi u obranu svoie nezavisne, suverena, medunarodno priznate Republike BlH, u obranu svog ljudskog dostojanstvai svog doma. sundan Srifeda, 4. 1992.godine,proljetni, 29. dan, nidim nije nagovije5tavaone5to Sto bi uznemirilo. oko podne,q incidentu Ljetiniiu, Ali, na potkiesanasu krila"bijelimerlovima", njih detvoro je to posljednjakap koja ekstremista, 6etnika,bila je prelila da5u nemira. lsto popodne izvr5enaje mobilizacijaOdredaTe5anjka. . Nedjeljnojutro 3. 5. osvanuloje vedro sivo -ali i suzno u du5ama hiljada Dbbojlija;sa Car5ije, Ora5ja,Prisada,Plana,Miljkovcai tf larica,bjeZali su ispredzlikovacaposlije6ijegult(matumaslijedi pljadka, zlostavlidnjei ubiianie. To jutro Usora kao da je uanodnopotekla.ftjeka izbleglica, bosi, uplakani,usplahirenipoteklaje uz doliqu Usore. pod Bje2ise sa spas golog Zivota,sa zaveZllajem rukom. Te5anjka je prva pruZila ruku stradalntctma. je Dana 8. 6. TeSanika na nogama, uplakana, u koloni sto.tinukamiona, autobusa, osobnih vozila.Te5anikaie u egzodusu,Zene,dileca odU laze bolni.na put patnie i neizvjesnosti. qr-, ganizacijiHumanitarnogdru5wa "CARITAS" oko 2000 iena i dilece krenulo je u pravcu Splita, a onda na mnoge strane. I n a n a S e m p r o sto r u n e p r ija te lj, ie tn ici, je ekstrerrristi, pokazao svoje bezumlje, bestijalnost, svoje barbarstvo, granatirajudi s'v6tinje crkve, diamiie, domove i nejad. Tom prilikom ranieni su Dubravac Ajka i Skulii Metrmedalijacivili,ispredsvoiihkuia. U p r o t e k l a n e p u n a ' d va m je se ca b o r b e n i rg n o m e b r a n i t e l j a i fo r m a ciie sa p r o sto r a ' Te S a n i k e j e i z u z e t n o viso k. Or g a n iza cija , obudenost, opremljenost i moral branitelja sa podrudiaTe5anjkeie zapaien itu nam pflznanje odaju oni sa kojima suradujemo. Branitelji iz Odreda Teianika, brZe od mnogih,.su se snaSli na prvoj vatrenoj liniji, gotovo na svim stranama opiine Te5anj. Svakodnevno je stotinjak naSih boraca u rovovima na vatrenoi liniji, licem u lice s nppriiateljem, obrani RepublikeBiH, pravde i u slobode.Nekolikohrabrihbranitellaizna5eBojne su u ljutoj borbis nepriiatellem ranjeniSalki6evii M u h a m e d , n a s r e i u la k5 e , Pe n a va M a r ko , Mehinovii. lsmet, Hasanba5ii Ekrem, Kurtii lzudin, Penava Mario, Ogrii Murat, Bo5njak M. lv a n i K e l a v a L A n t e . 1. 7. srijeda, sun6ano prijepodne,izvr5enaje smotra Odreda Te5anlka. Smotru su iarr5ili i braniteljimase obqatiliKomandantOdreda Baiid Anto, KomandantStabaTO Te5anjKemal Brkii i nadelnikHVO-aBrigade"Usora"DgaikoVladii. 7. 7. 1992.g. formirana je i lV Ceta u Odredu Te5anjka,a 6ine je braniteljiiz Gornje Lepenice. 12. 7. 1992.g. nedjelja,otpodelaje planirana operacijau kojol su braniocina5egOdredaianr5ili svoj ratni zadatak u potpunosti i'tim povodom K o m a n d a n t o d r e d a je p o h va lio sve n a 5 9 branitelje,a posebno lnterventnivod iz Rogulja lvana Bo5njakai interventni vod iz Kra5evaColi6 Ziiada. Poseb4n doprinos u ovom zadatku su imali Medinibraniteljikoli su izuzetnosposobni,hrabrl, io d l u i n i , . . Od 12.do 19. 07. podrudjeTe5anlke uporno ie i intenzivnodanonoino granatirano.Pri tome je poginuo Ba5idHalil, civili ranjeno dvoje Dobollija. Subota 18. 07. neprijatelju ie. io5 jednom pokazao svu svoiu bestijalnost, upotrebiv5i i aviiaciju, bombardujuii podrudje Teianjke. Borbeno dejstvo iborbeno ponaianje braniteF la iz Eojne (Odreda)TeSanlkaje za'svaku pohvalu,drie se odludnoismjelo ivelika su i borbena i moralnasnagasaborcima. .-_K UEIAKOVIC--! Kadajednogadana okondamoovu borbu, kad neprijatelja voiniiki porazimoi sve ljude ukaljana obrazai Sakaotjeramo iz svoje sredine- mnogo toga.Sto nam je na um padalo, bzo ie pasti u zaborav. NaSekomSije DobojaiTesliia, vjerovatnose iz neie nikad sletiti da u svoiim liiepiq gradovima jednu od ulica nazovu,recimo,TESANJSKOM. niko Te5nju za doprinos u zbrinjavanju haoZda' peko 35.000 izbjeglica,neie se nikad sjetiti da dodjeli makar i papir, 5to ga 6esto Poveljom ili Plaketomzovemo. Ali, n e ka! Kad jednog dana rata vi5e ne bude i zavlada p o d ' n e b om bosanski m mi r, mnogi Te5anj ci (obidan narod a i oni iz vlasti), brzo 6e, moZda novinare i uszaboravitivriiedneradio-amatere, tanove u kojima rade, pa i doktore,Sto su,od 24 moguia radilipunih 25 sati,uglavnomzamizernu platu. Ali, neka! MoZdaie nekima kad rata ne bude izgledati doprinos i rad nekih lludi u logistidkimcentrima, kao ne5to ili politicl.ilinegdje drugo u pozadini, sporedno,neStobez 6ega se moglo. Ali, nekal Ono Sto nikako ne bih volio da iko zaboravi, jeste jedan put i jedan grad. PutjeonaiStovodiprekoCrnogvrhadoNovog Seherai dalje.A grad o kojem iskeno mislimsve naiboljeje Zenica. Put Te5anj-Novi Seher i danas le izlokan, makadamski, i gotovo nikakav. Ali, tim smo putem stizaliu svijet. Njime smo dovozili orude i oruZje.Da nije bilo njega u Te5njubi zasigurno Zato carovalaglad, a od slobode ne bi bilo niSta. i ne dam da on po prestankurata opet postane treierazredni i da padne u zaborav.Zato i predla Z e m d a ga j ednom i konadno zal edni 6ki uredimo, asfaltiramoi prodirimo,kako bismo njimelezbiednije i bge stizalido mjestakakvasu Novi Seher, Maglaj,Zepie, Zenica ili Split. svaka dastl A Zenici i Zenidanima, primili otvorenasrca, i pomogli u Te5njake.su svemu. Brojne te5anjskeizbjeglicesigurnost za sebe i svoiu porodicu na5le su u ovom gradu. lz Zenice su nam stizale novine i bra5no. u Lohalniradio (Radio-Zenica) trenucimakada je blokiran,stavionam ie Te6anjko.munikacijskibio lz sve na raspolaganje. zeni6kogstttdijaslalismo istinuo TeSniu Svijet. pomoi kolektivaRadiou Uz Zenicespajalismo pokidaneljudskeveze,a opet svo vrijeme se osjeiali tako kao da smo u svom te5anjskomstudiiu. Zato ne dam, i ne Zelim,da iednoga dana na sve to padne praiina zaborava- u demu smo mi svi ljudi pravi majstori.Stoga,hoiu itraZim,da se je d n o m putu i i ednom gradu, bar u nai i m te5anjskim relacijama,odredi,po6asno mjesto. Ramiz 8r./rii6 Oni to, svakako,zasluiuju.

O muhadierima

ie riie6

U pro5lomratu muhadZeri postaliuglavnom s1r Muslimaniiz sliva Drine. DanaBvoljom zlodinaca postali beskuCnicisu HrvatiiMuslimani Doboia. iz Teslii6, Dervente,Bijeljine,BosanskeKrupe...lsjo5 krvavilojformi. torija Drine se ponovila u Po zavr5etkudrugog svietskograta, sumirani civilnom su mnogi zlodinipodinjenina neduZnoril stanovni5tvu.Poslije.saznanja i suodavanja sa istinom o gnusnim stvarima kole su podinili domadi zlodinci, radeii zaokupatora a za li6no zadovoljstvo,smatralo se da svijet neStoslidno nikada neie doanoliti.NaZalost, ovaj rat koji su zapodelitruli mozgoviostavitie trajne rane na bh primiti-vizam prostorima.Okrutnost,bestijalnost, i nevideni zlodiniutiskuju krvave tragove. Cetnici, ponajprije uveZeniiz Srbije i Crne Gore, brzo su ' dobili sljedbenikeu domaiim izdajnicima. Njihovi zlodini ne bi bili tako druga viieka da nisu imali obilatu pomoi biv5e JNA u oruZju, transportu, logistidkojpodr6ci i na kraju i samim zlodinima. Ta, nekad uzorna, armi j a za kratk i peri od Mi l osevi i evog ul i dnog, arogantnog ni podasvega Sto nije srpsko prelazi na stranu Stavanja, iedne politikq koja dovodi do katastrofe.lako kod , branilaca ali i agresora sa uniformama, pored ' tormacijskih, preovladavaju i vierski simboli ov {tespi h, broj ani ca, krst,.pol umj esd c ...) o zasigurnonije vierski rat. Sve Sto su Ovo je, ustvari,rat samouni5tenja. tri krozvjekovestvarala naroda,okrutzaiednidki, na politikaSDS le razorila.Normalnomljudskom umu vierovatnonikadanedebiti jasno, zbog 6ega zlodinci ru5e diamile, crhve, kulturne objekte, pljaikaju, pale i ubijaiu na naisvirepiiinadin neduZan goloruk narod. Hiljade prognanika, narodskire6enomuhadZera, se moZenaanati lo5 srednicima, po5to su uspjeli spasiti goli Zivot ispred 6etni6kih hordi. Naialost ovaj rat je iz nadinio samoMuslimana sliva ne muhadZerima Drine.Voliomzloiinaca SDS, beskuinici su postali Derveniani,Tesliiani, Dobbllije,Priledordani, Krupljani... dakle Hrvatii Muslimaniiz sliva Usore, Bosne, Ukrine, Save, Plive. Drina se ironovila u jo5 krvaviloj formi. Neporoblleni gradovi su uspjeli za prvu pomo6 zbirnuti nesreine ljude. ViSeg rad, Tu zla, Zenica,T ravnik, Te5anl...na srce su primiU desetinehiljadaprognanih.Posliiepada ViSegradarileka nesreinjka se slila u Goraide, grad heroi, koji nikada neie pasti u zlodinadke ruke. Uskoro otpodinje pristizati i humanitarna pomoi. lzbiegliceprimaju i hrvatski,slovenadki, evropski gradovi. Postoji nada da ce sa{aSnji muhadZeri nositi samo privremeno taj naziv. Svjetskazajednicaie obeiala da ie sve udlnitida svjetska se prognanivratena kuine pragove.-Ako politikai omane,taj cili ie ispunitioruZanesnage jer su dovoljno brojne, odlu6ne i sposobne BiH da agresora protjeraju sa okupiranih teritorija. pravda je na njihovoj strania istoriia le pokazala da pravda uvijek, ponekad sporo, pobijeduje. Jo5 samo da pripadnici svih fcirmacijashvate da su nam zlatniljullanizajednidkicill.Zato ih imatri, za svaki narod po jedan u zajednidkoj drlavi. Naimanjejevaino dalise radio HVOiliTO iline6emu treiem. Liiljanimoraju krasitigrudi svih. Senad DURT(/.UC

' r Ako Zelite biti.Zivi Stit_(detnicima) DANA RAZMIJENJENIH pr epor u d u i e m o a i d e t e preporudujeirroda idete u Tzv. srpsku d ?5.7.1992. GOD IN E bp5ti4uDebp.j. strnu uobol MEHIR LrslNoytc MrRzA,NTJAZA_|_ travu, predajteoruZje I Ako i_elite'pasti HEDZTC rSMET iuoo-srbo'detania. ALMA I AMIR MUNIRA, AHMETOVIC,TAIB, -l Uvieriti ''-r Uvieritise Sta ie masna laZ moiete S A FE TA D J E C A H A MID " sJu5ajudi RadioDobcij, RadioTesli6,Radio A ME IA TAOV ]C B A H R IJA I qN A N Ozren... IADISA BEGOVIC NADETA, BENJAMIN rNekiloSiSrbikaiudasu od niihpostali PETAH |-ABUpOVTC M us lim a n i , a o d n i i h z a p r a v o ' ( v e 6 TPERIC IVANA PER|CTVANKA dokazano)oostaiusario orliavi detnici. MIRZAI MIRZANA TBRAHTMOyTC TSMETA, nabaviti.Zar r Ko kirie dahema ka'seta ROKC,EVIC MEDIHA,€DIS, ELVIR nemamo, po slavi, po jednu TLVANA, ELVrR FHKrq i:Sli'")*" AMRA ZONICVAZILA, .i l'krmadelete po nebu. Cetnicilete u KASUMAG,IC EDIN nebo. ALMASA,AJDIN HALILOVJC ' I 'MAK trali sponzoreza promenadu MIDHETA BEGOVIC MUHAMED, ' Jsa dat5iie)na froat i profiteiau bajbok. AMRA HALILOVJC Sifrahitnbi bez milosti. ILANA, ADIN BEGOVIC kartekroje. r Nekinas brojei bez pitanja .DOBBICEMINA, SAMIL,MERSII-IA Svi vi 5to nas brbiite, trebate da nas se i ASIM,NADA HADZTM UJAGtC BESIM,RABIJA, bojhe! ANDZICFEHIDA, KENAN,ELMA FHA1

SPISAKLICA IZ DOBOJA

--l

Mojg ,aid rug ihljudi p oima nje ra ta, . . podt k om a gre sije n a jedinu nam domovinu RepublikuBosnu i Hercegovinu, umnogomese izmijenilo. Doznali smo da uspjeh u bo rbi o visi i od dr r J gih pojedinosti, kojima nije ime: a metak, granata,cijev...Rat se, stoga, ne bije i dobiva samo u rovu ili na frontu.Rat se mole i rvodi iha drugi nadin TeSanjskiprivatni poduzetnik mensur Ru5ti6- Memo, u toku dosada5njih stotinjak dana r atn e go lgo te, v aljda, nije a , opalionijedanmetak, ipakmi se, nakon saznanjaSta je sve

kolidinu garderobe,obuie, te 200. kg. bombona. _ Po-red ved pominjanih Ru5ti6ai Mulali6a,akcilu su p o m o g l i : A m e l a M e 5 i n b vi d , Milani ZinaOukin, uradio,dojmio pravimborcem. gulje, uz pomo6na5ihzemljaka HansZodel., Evo i zaSto. iz inostranstva, dovezao kdmbi Anto Arambaii6,Suljo i Edhem ' Spoz nav 5i v r lo b r z o d a PATROL duvene marke Mic- Ahmetovii iAvdo RuStiC. I kad nu5i ditaociu rukama doprinos pobjedi treba da na ubuiSi.Bio je to poklon na5ih svojspecifidan nadin,on se bez radnika iz niemadkoo orada b u d u i m a l i p r v i b r o j TR N A ovla5tenja, ali_ipakuz usmenu FRIDRISHAFENA. fieSanjskit' ratnih noviirai, njih Nov{anfudio podrSku dr. Clanika i Fadila u nabavci vozila, koje danas dvojica Ce ponovo ved jezditi -na Evrope skupljajurii Hot i6a, ot is nuo dalek i sluii za potrebeArmijdBiH,dali drumovime' stvari. Nj e m a d ke neizvjestan put prikupljanja s u : F a d i l H a d i i m u r a t o v i 6 , n o v e . r Muhamed Fetibegovid,Matq h u m a n i t a r n e o r q a n i za ci i e PO m O Ct odnom g r a d u . n a dosadaSnjesvoje dvije misije, G r u b l 5 i 6 , N e d i a d a K o t o r i 6 , "EURO.FILM'i 'PR]O HUMA. ilit i odlas k a u R e p u b l i k u ' Kadrija Brki6, Mehmed Katica, N I T E ', u z s v e s r d n u p o m o i Hrvatsku i SR Njemadliu,Men- l b r a h i m M a n d i u k i 6 , O s m a n n a S i h r a d n i k a F e t i b e o o vi 6 a . H a d l i m u r a t o v i 6 a , D Ia ke i Kamendi6 iRefik Diaka. ve6 su Po predajivozila ruke'zlat- Nurke Hahrimanovi6a" u o b e z b i j e d i l e v e 6 u ko l i d i n u nih ljiljana' Ruitid je, sada uz pomo6 svoga prijateljaAzema lijekova,Sprica,hlornog kreda, pa Mulali6a, otisnuose ponovo na Insuilna, I nrane, je.vei dosta primjcra kako na5e qajke, sestre, komsinke i djevojke Poznato.. O v a k v i m b o r c i m a za to sprg!ryjy hranu, peru, Siju,-ve4ui.svq drrlg.oSJ.g naiim braniteljiina dalek put. lako je u putnom ie kaPu dofje! olalGatii pomoci da im ratniEkidani budu poclno5liiviii usoie5niii. nalogu stojalo da za ovu turu i I dalje takb treba. svi smo mi na istom zadatku.Zristotii'bilo'tesko tim R. BnKrc mogu ostati mjesec dana, ovi I'ridom ovimlludimavrijednim rukama naiih sugradanki (vedina ih le ved iananovih vrudih ratista o hrabriispretni momci su samo Napomena humanitarcima, na sigurnom) da organizovanoa i foiedinacho pripreme nesto ia borce iotvaramo seriiu za sedam dana u svoj grad napisa o orakvojratnojstvarnosii. i te5anjskog kraja. O5trikaji npr. par toplih darapa,-Sai,rukavice, diemper,ili dovezli: 3.500 konzervi 30.000 Molimosaladnike pozitivne sto slieno pa posalju na front. Ljeto ie se zavrditi,a kad zahladni neka nase da Sprica.tri kutije lijekova,nosila grimier biljeie i dostaveRedakciji borce ima Sto ugrijatiu dugim noiima na tiniii odbrane. sa protupoiarninidekom,ve6u I rna. Znade to borci cijeniti ivratiti.

W

TESANJSIsE nArNE t{ovtxE

HUMANITARCI

IDobar ie Memo

Vriiedne nrke

Bitlca na niivi
Zlatnoklasje otkosi nisu i mogli6ekati. nijemogao Rat omestida sg ljetina sklonisa polja- lako'Te$anj nije izrazito 2itarski kraj ipak se ovdjedosta2itarica zaisijalo. lzvr5niOdbor Op5tineje postupanjem naredbomformirao $tab za obavljanjepoljoprivrednih radov4,U ovim uslovima. 'U ovaj Stabimenovanisu r uk ov odioc i u m i e s n i m zajednigama op5tinepo ove r at nom r as por e d u n j i h j e cetrnaest. , Z et v enepovr5 i n e p o d p5enicom ove godinej izn os ile s u 960 h e k ta ra , a planiraniprihod bio je 3,0 tona/ hek t ar . T a k o s e odekivao ukupanrod od cca 880 tona. Sve pripremeza podetak Zetveizvr$ene navrijeme, su O bez bjedeno je g o i i v o i . mazivo za brojnu., poljoprivrednumehanizaciju. P r em a r ije2i m a d i p l o m ir anog i4Z enj e ra a g ro nom ije l b ra h i ma HadZ iabdiCa, inade rukovodiocaStabaza 2etvu. u istoj je udestvovalo 35 k om bajna, 25 vr5 i l i c a z a p5enicu i druga potrebna mehanizacija.' Prvi snopovi obedavali vi$e, ali kdsniji su tok Z et v e pok a z a o j e d a oCekivanirod ne mo2emo imati.Razlogtome, zasigurno je, i to Sto-na5e poOnebtle u dv a m aha z a h v a d e n o Sna2nim v r e me n s k i m nepogodam a (g ra d ), a p o s e b n o p o d r u0i e MZ Sivsa, Planje,Radu5a i dr. u.lto, kadaje bilo najpotrebnije pSenicl se nijei'mogta prihranjivatiiz poznatih razl o g a : n e m o g u Cnost nabavke i dovoza potrebenih gnojiva. lpot:gdratnihdejstava na p o _ d ru d j u g o to v o ci j el e opStinezetvaje obavfienau cjelostii svakozrno p5enice smje5teno U hambare. U ovom poslu u0estovalisu h ra b ri p ri p a d n i ci radni h brigada, desto pod kisom rnetakai granata. Kosidba, ovih dana, na je najvedemdjelu povrSina ta k o d e r o b a v l j ena. B i C e dovoljnohraneiza stoku. Bi l o j e i p ro bl ema i poteskocau organizovanju i provodenjui 2etvei kosidbe, ali sada na kraiu mo2emo b i ti z a d o v o l j n i . O i s.k o ri Ste n o s ti poj edi ni h s tro j e v a , i z vl aderi j u pojedinaca, p otro5ni i g o ri v a , u $ u ru i drugom-e demosamodok nam se ovo je zlozavr5i. Va2no dagladni neCemo ostati. _ Bllku na njivi smo dobili. Dopi5imo ovoj i sve na5e naredne. Na kraju i vijest da je pomenutiStabpokrenuoakc l j e n a b b e z bj edenj u s j e m e n s k e p 5 e ni ce - i o d g o v a ra j u d i hv j e5tadki h jesendubrivaza prestojedu ju sietvu,roda 1993, godine. Samo neka je na vrijeme pa 6e i beridetnbbiti.

BOSNAU RATU

lz TESANJSKE TELEVIZJE

sexdeset erRisiia
Y
D ok S rpsko-crnogorski Madaradimosa minimujagresoruz pomoc domacih mom tehnidke opreme, dti i zd_aj ni ka i okupi rati i uz veliki €,ntuzijazam 2el saraduni$titi sve, pa i sredstvain- nika uspijevamorealizovati formisanja radi prikrivanja program. Trenutno jedina praveistinei svojihzlodjela, emisua Te5anjske aktuelTV u Te5njuje ba5 u ova ratna nosti deka.se sa nestrpljenvremena, kada j ei i nfor- jem u 18,45svaki dan. Cilj maci j a naj tre2ni j a roba, nam je da blagovremenoi pocel a sa radom Interna i stni ni to i nformi 5em ogletesanjskatelevizija. daoce ida registrujemo sva U vrijeme informativne ratna deSavanja,rece nam blokade-nedostatka infor- Amir Brka glavniiodgovormaci j a, l zvrS ni odhor ni urednik. Op$tine Te5anj u stalnom Na kraju, bilo bi vrijedno zasijedanju donio je odluku pomenuti da se pr ogr am o pokretanj u i nternog TelevizijeBiH, zahvaljujudi g televizijsko i nformativno-- lnternojte5anjskojteleviziji,' progagandnog programa vrlo'kvalitetno mole pratiti koj i j e sa odu5evl j enj em na ovim prostorima prihvaden kod velikogbroia u H. PIANJAC i;ledalaca Te5nju,ieslidir, Doboju,Magldju.,,

Liiep gest i za primier
Slo2nosti braniteljsku solidarnostpotrazali to Colini, su kako ih popularnozovu, Interventnivod Kra5eva, iz. kadasu ee-prqma regoslljeduna5li braniteljiI SarnijeOS Odreda Te5anjka iz Zabljaka na zadatku, na ralnoi-liniii Kri2 i na -Sveiu prazrrik Anu, 26. ?adatkgtrebali provestisvoj_vjerski 07. 1992. godin-e, tada su Colini iz.Kre$evarekli: ,,ldemo odmijenitinaSeZablja6ane,neka svoj praznikprovedu kod kude" Gestje, dakle,pri6aza sebe i pu$tamda ditalacisditava tu pridu mislimasvoje ma5te. '"Hvala im" - reko5eZabljadani'tonedemozaboravitj"! K. UfltAKOVtc

W

TEsAN.'SKE

RATT{E NOVINE

avglrrt,/kolovoz

zNAcAJ MEDIJA(U RATU) Billeti: Hairo

YiSe od Plotuna YBB'a
Kadaje.Pr.iie s"ain, nastupi,mora se Priznati,desto ?9.0. doSabnd vldst,veliki franodski vrlo elektni. 'ProSlosodisnji' (tzv' ju.psl1.i) diktator, NaPoleon BonaPafta, 2emlji ie, dozvolioie da u niegovolzemul rat u Slov-eniji ipak,,riajbo.lie aiiivotio da niegovoj o izlazesimo 6etiri lista. Svu poka4qq .k.af ,n,gJetrkasnUe teleyiziiti,odnosno q ssalu5tamqu,. u.!ovlijg^Tgy i.rpotriiebiti Cak su'evropskt cak'su'evroPski na izlazilona'stoline nieaii6 Francuskoi'ie Fi"niudiolie'iztazito stotlne niedii6 u ratu.i'novi voini'eksoerti i'novinaribili iznovina zibranio je, NaPoleon voini'eksPerti novina - zabranlo Je' NaPoleon lubitadnim" nehadeniiubitadnin konferen"Kqd.g P$!9 ie bio-iskre4: bih bihodrZao Ciia Stampu, je briljantno koje ii se lioJSlampi, ne vodio Jelkd Kacin, ministarza mjeseca!'.., navlastini'detiri Slo v e n i j e . otkri6e inf or m ac iie tiiG, niim", nik'akvo se, Strudniaci takode,slaiu da 9 med iii ima lu dar m ediii im aiu o .g ro m n u je Kacinovaefektna ProPagrqt (oonekaddak razornu!1 razornu!)snagu' je,'eto,Y1l9 'da naiviSezasluZnhza Priz' [dotot; Poootovou ratu,To je, eto' v-rlo nezavisne nanie Sloveniie nanje Slovenijekao nezavi.sne dobro shvatao i veliltl 6e OA6ve."slovdnadki OrZ6ve. Primjer" na6i svoje mjgsto.q slour no siqurno naol svels lr l J v r r !' u i6ii; iil mediie- ima i vlast. udibenicima o oP5toj doktrini za ttdibotii primierza to danas je ttd;b9|iPrinjer^ todanasje ratovania. dokazujeda je u rat' Sve <ivo :lr.Li' ,.l{ir.l" g9t9vo qg.ul: nom nov inar s t v u na P r v o m koj'i6e, -^.s^l*3131 MiioSevi6 a, dolt no. ostatina vlastidok god orzl m ies t u Pr oPagand ima teK klirsidno ihformisanje sv6 konce u RTV Srbije' Pq i Y Naime,u znadai. Novinskoiku6i 'Politika'.(Ned- drugorazredni ne.smue ne ratu se Pogolovo {l NTV"StudioB', ielinik'Vrbme', ostati neutralan' taKozHdoio 'B-92* i Radio-Pandevo moZe) I vani 6bjektivni izvj.e5tad. ako su dasni izuzeci) prihvati'nrostanovi5te o dvije lsto takb, za'Ponovnu Pob bs nov ne v r s t e r at a , o o s ibdu HDZ i FranibTudmanana iiuorima u Hrv6tskoiu velikoj lobodiladkom i agresorskom onda je jasno da stavoviratnih mieri ie zaslulnq HTV, koia' u mogu u svojojosnov.i izvieSiada stvarl 'niie ni drZaVna vec dabudu dvojaki:da Poddava;u strana8ka{HDa televiziJa. . or av eidan i da o s u d u i u Niie sludqaino ni to .da je a gz ek ut or , hepravedanrat. lz obilja ratnih milob evi6e v Radovan KaradZi6,u redos- izvieStaia,kroz ditavu istor'tju da lakoie 2akljuditi liiedu svojih mradnih Poteza' novinarltva, i- dvi j e v r s t e s u pos t 6iale oriorite t da o uPr av o novihara:oni koii su se Perom Saraievskoiteleviziji. PoSto ie nJggao borili na strani bslobodila6kih (Tel'bviziju) nlie ftoii su oprav' iodiieliti, ii. na miran nacln os- ookretal i onih Peiij a l i s t i 6 k e ' im bav ali aoresorske Pohode. -lstorija rbtnog novinarsWa iete inih sta riica dr iav ne upu6ui' e nb t d da s u r a t n i GterliziieBiH. Okupator bi bez malo iooa.-ireOa li to objaSniavati, izvieStdiinai6e56eimaliTo -stvarno56u. ie nel6oredivo teZe PriPremio' slldnosti.sa koii zakliudak moZeda uznemiri odnbsnovodio rat' ali 'sedme sile' neobaviie5tene i da utiedi Svekolikiznadaj jer ve6 sl'wata6ak!) imai6r agresorske obavije$tene, Poturduje iz r edeno voiske, Miodrag Stankovic - ^agresorski Pr av llo: P o s t o J l i Postoji Prav.egan koh arid an t tiv. odbr ane KoJl D obo ia.'Pra va inf or m ac ija ra1. a Postoie i novlnarl znadi viSe od PlotunaVBR-a!", brdne frvu inovinari koji b.rane druqu vrstu rata.lstlnaJe' lPaK' iziavio ie maiirr.Stankovi6 na irtvi samo jedne vrste rata! uodi borbi za R'aAio-0oUoiu, U br do. P utn iko vo REDiovlc Hartudin propagandrtomsmislu njegovi

Putu neizviesnost
i milicioneri upalisrpski kadasu u Hrankovii tiio ;e prvidanbairama predavartie, su.riam n iSwopoitroiitin. ieA u pgliq!ui Odr2ili pd-an^od svJ sidndvn sovornika' ie, ;;;;aii li;p. iiJc"' dti steti, xht<o rekao l;-;; od drugogreda'.da gt. ar-""-iip"xo; idmt;ii Ai lt9 mi grattani {em,o f srpskogvoinika.Rekaoie da se i""""i'iibiiti-po'Stiv"ti'srpski zakon saradivati, i oa eem6s nlimamorati G;;i;;;o-ooraCatiiJgospqOin" I esnlu'
te da iemo imati sva prava l€o srbl u *

1T:Ln9.t::! prlcu nas stotinu, itotinu i pedeset muslimana, priEao ie svoiu tuznu

saglave ;.i;;;;;6m voinii<uiaridlaka oniie'?iliP:tr

f i:gi *e| vfrii fir'J: i:;E6

saoovornik "-b;ilftti i nastavio. kratko skrozna nuluoSiSani su izvodeni bili ili k;ii-J biti da sati, it ritirij i'lii"i-"tisriuizio staiiti pbt-Se1t iernavodno suoni "Zelene momaka su Poslile doveli"detvoricu L"r"iri!; i'p"tip"iri"isrtilne'Fciinice. od hamda ie svako nasovako, i l" or*trii"f nimran"m"i,roz'rukegovorili ne iLE ooreoroii ai<o budeslu5ao. " ' ,"i""d;^-& itra2ioieneke bio ,i"ii, o.se arao.Begica, ie iscrptien tu6i ga "iir,, zapoviednik ie ired narpa-podeo cokulama' 6etnle*i riiexove. 'drffi;i#;i;iil;[lci Ko i ma]rrerirani3. t;iioutoiooiri na saslus-anie u ie ,i8" se ni;" vraiao.Tad,a.n_q biio oko tr-is,t9liJte ;$l;iii-;d";d"n h,jer kakor.9feiedan s-ta ridna obavezaoo Stiiii6ii"-nili;.r1c;.dr* hranu' i raditi proiaroditi a 6;ilfti;p."ieiniX, oniie ratovati miiemo -- j" grupukoiaCeodrZavati P$evsi pardana u radnu s"m Sio.6dreOen i rlOeA, ati mattreiirarga.foniiavania odvodeniasu se kuini osraviti.kudu; ".ili-""o ie s"rnoruillnopo8ii.iar.istiati o ulexstiru, kudemoras "iJblill, k_"4;T"l6-ju to tidnutcit€d od vlastito ffit;'ffi;tifi6 u zaiskrila njegovom i idrie suza rekaoiena5sagovornit zastao b.Uil,ei, oku.. i dim iz cigaretenastavio' Duboko iaotpuhnuo J;;; i;'iutriaan *uinrio .riaglovitoKrenuo Tm pl:11-??li"t pri o proOavnice. mieti me !.qxovi nran 3L,niie Slavkove 9a,919299. igdan S!oi!i ispalio vil(4uCi zamnom potreqq 6ili;,l2ug;" iz kude "aprSxor, bosrabioSumei R"ui"gq-";ubro19,91 &;';;-tk;: M"autit, iJsam se isll pu5ke'.ali su prevlse iz dva su se oglasila rafala automatske gaieve. sam Krqzniihove u "rfat" Odatte-sam prebacio Simiievingse ;illi;. ifiiJ o6 O.'f"rfieu t"'piJS"o prekoUsore.Tu su bila dva mitralieska
gniiezda,ali sam samo tuclamogao precl' ' Tahvaliuiuii boqu i nevremenu'uspleo sam' jeta i rano uiutro nastavio preko Dulida' lrica' ;;';;-b;;ilrod ras'pitivaiuiise'kod poznanika kuda ea,"di[i, brdana Oo OomfienicC, koia ie tad.bilaslobodna 6if' r.g"b ptoii Oo Komu5iire,. prodi Tu sam dobio obeshilUi"irS, iif.irmaciiu. RekoSe4i, ako mogu ZSisja, poznanici me priiateliski r" r niiharra kroiniihove prste, mogu i d6.KomuSine'Ziista' ^'"to -*J-iJ6-xomusine' priliku' n.""ui1"toud'e dalUeninazad i da 6ekam boljuj6 "'-lrtfr il i.6tik; 4." a tu maram, (ri m, se,.spavam u ib uni u, z.a?n,'ioo"r.n... i" odtr6im da sadekam boliu priliku. Ponovo gr"iin, "-A'riJ"li# nazad,istim Putem. "*d;t;il'uspieo

'd,'" i3'a";ir$: !;i.j:a,nqgff

za predi u koniskim kolima !toi?.sY vukla. piiesaL< dujem da me traie' popiavak puta t<ida om p*ou"'stigao u HrankovirS' i. bogqti ia'O"ri t(6ina nas oiiuliui, te d"a Sinan i Munib.(ugl.edni 'od Gotou".-iurt<i ian dobivaiu po nekoliko ljudi da rade ii"St""il Niihovi siriovi nisu imali radnu obavezu. iiliipi"t"b na njihovom ima!1i!.r: ni"at smieo' Tu noi sam zanoiio u Stanieie io5 qore biro"Svoi6ir<udi

lu neku pu' d6ba u ffi ;il ft;;El; ;J o"t irie'ruie. n^eko rrcii' 6uiem stvarii iz iznoie nie E"i^i"iiii6irluiit"naosminoikuii, ffi;:ffi'ffii6 ponovo da i"O teta. On mi'rede ie Halillkmarii i

oaleie.'Uiutro "O.r te irbskispiiuni, da TorqT odmahotidi' ;;ti ZJ.id,tl, susrete'oko mene su izbiegavao se Probii;d'sarir izmbdu6etnika, vidieos?r u oUtiZnlgi se Vrativsi od ze-ta, ali litv!I arilOaiiineci imauo'gu' za.suprugu ;;ii io,a"ci kufe sileno.Tu se nekako,r_aspitam sam.ja, ;i;;;i illn rjt"t xti,da su trliili inforinaciiu..sdje tll,ir.i,.'nliilrd; ril" odniihmo[u sliku Uze]isu imati. ra o"ti"b" o" predaiu oiu4.i,koie nismo imali. Uzeli su od niih gg[u.slixu +uia rraha rta nrar{air ;;d [oie nismo kutSi me sam db;. F6sumnlao da <!'e u komSiiinoi ili;-5dktiJc.G.d iekatisnaiPerista. "" bito mi ie jasno ili se predatida me ubiju, ili d;;ii,fi;i;imaciiu, Kpenuo samponovo paita bude'lstuvede Kbmu5ine po[ul"t"" probitdo kroz.ibunie' U.i [" prtljri ivilek postoji ioliX n"de. Opetisti problem, niie-bitno, ka,ime il"x|rij rl.""r"i oooonii oo, ni"nu, xqg ?ugqpoznani rede detnici mi, meni, urriu ii6nii. - Kudsi ddsao ;;;;H,i;i"onJ gladanevo ti komadkruha i idi' Axo si metara. il..;a;;te;t"tiniar.

ffi i:*rfilF-]ifil,l$ftT# siHra'f##ff#ftfl I
ie pristigrnr isplata prirtui I 6imsredstva ;tr"d";;vdaha sapodru'll I Naiptijg penzionere ",ry!_"iii I Tesani. f. ;S;tt"';i,". gria"fe poste 4 na s9 i"S.ni,-a onda'zasva izbldghiica-xola nala-ze podrueluI LpSti"a
fica ioia ie nalaze na poOrudiuop5tineTe5ani a upisana su ;;;i;;" 'u spis.kove' l, penzija. Naravno, ako sredstava d- z"uisetxu podiele svih 1

;F'ff :m*'*rr:i*lli:*x"J"ii"(ff.-'*riJ#',)'*,1 ;:fr l#itrffitriliilfi;gii . !iJ[ i"i?fi:"s',gtttt*er*" l ffi;;i;;"#iiijlil p"di"Jmoirg_o"orio sam. 'piiiiri"i
Rfj:.;l[";r?#,lP;:,:t:l?*iiH:";.l:J$f"?"5c!!'triiFl ie ffi5ill"dfim"n" ti"i lioiima se mo6inataiLazll i2a6iulr"r"t *rja".:;,n.niii.Je.#i?'i,1,:8"1,'jifi:li"i.l${lil:ffi | gl[1ffi,1"d";liffi $':S*!etr,*i;is[?1tr'T"'#:"-&T3"'{5:!:l
u tbj republici,a da ci ih ta lica podizlala'

n€mam te. t^- z^)Gladan' Zedan i . O boZe! Zar nema niko ko mi moZre pomoii, rekgh; sam put' Bio sam zab6ravio dan, datum,..Kr-e.9uo.sam umoran nastavio jei ato ho6ed sve da zabilieiiS treba ti n"roririr].ni ilij;,;,;i;6 kniiga. " Bio 'ii datiinisam duo povremeno pucanle I vrdieo BeZliansku..orhvu. tsao sam u tom fravcq.lletci sti dolazili i sa ie-dne #J;;t "rJUJOb. "; ruie u vis'i''lakb iza lbunia iosrada isao ffi';;s;;i;"4;:blg"o'"at lice, Sto;t duo.sirnpiodoran glas na#g borca Suze su tekle niz tom n"prii"aTh;; iJ prxn". Stai; ;fi sapoais--nutimrukama' Niie mi u ff;; qredu' l(ao dasam poginuti,nemogu vam prepridattu ;;;idti;li6 ti oruile? 6uo sam pitanie ali ;iA;;;;tdfJ"uriigiii';;G;":-imi5 prioi stavina

-,,^ tiiitr+-'lil

utizeruke l13d tamo sume if"ri, gtditoi" nqrertdnielsvezanog priveli. sam sam da su pr6a, u poddtku mislili ie-r [i$do ie Airiga "voi"'O-rugar5.b# 5oiiun.
'"tlXo se ie eto zavriio moi put u neia{esnoti koiiie traiaosedamn.aest eivb;Te-sli6koi.-_suljinol dana. ooorayio sam sel odrhbrio. Nalazim se 11 Kralu.nas i"Oi; I i"du" dekam da krenem u Teslii, rekao narh'ie..na Zivotom, fllrcuo*ii'liEiiiiii" ' oeiiu .t*ila neka ogromna snaga i volja za i borbom za bolie sutra'

M. pRNJAVORAT_!

E

TESAXJSKE RATNE NOVINE
l, lr I
t

avgust/kolovoz

i

tZ STOZERA ZASNITE TESANJ CIVILNE

Spasili

Okupacijom Doboja3. svibnja1992. Oru 2 a n i h snaga TO Te5nj a i 110. g o dine nas t alaje n e p o s re d n a tn a brigadeHVO Usora. ra opasnosti preno5enje operacija narodito na ratnihdejstava Podetak ratnih j je p n ate5anjs k opdinuV a l j a l oe u b rz a n o ru b n i m o drudj i ma u . uvj opdi ne etovao ra dit i na djelot v o rn o m rg a n rz i ra n j u p o d u z i manj e konkretni h akti vnosti o ci v ilneobr ane k ao v a n o ru 2 a n o m t- S to 2 e ra i costci bi ci vi l ne za5ti te. o j poru agresoru, zaStiti spasavanju Os i g u ra n e ski ori i 5ni prostor.P utem na i j a v n o g informi ranj a pczvano j e ljudii materijalnih dobara. O pc ins k is t oZ e rC i v i l n ez a 5 ti te i,z - pudanstvo zajeilno pripadnicima da sa ra dio je, z a k r at kov ri j e me ,p o tp u n o c i v i l n e z aS ti teureduj u i adapti raj u nove planove civilne adekza5tite mjesnim p o d ru mskei dfuge prostori j e u j zajednicama obzirom da su se stari v a tn ez a z a5ti tu. redeno e nekol i ko U pokazali posve neupotrebljivi, Otvori i usljed v e d i h b l o kovski hskl oni 5ta. pi sa s v im nov ih ok o l n o s ti . Po ma l o p ro z o ri akl onj eni vredama j eska z su zatedenii u ovom segmentuobrane i l i n a d rugi nadi n. Zaj edno sa p d o laz ilo je do ne ra z u mj e v a n j a ri g ra d a n i m a poduzete su mj ere na popuni i opremanjupostrojbicivilne z a m ra d i vanikuda, stanovai vozi l a. u za5tite opdih i specijaliziranih namjena K a d ro v s kcj m i materi j al nom konkod organamjesnih S zajednica. Prilike u s o l i d a c i j om to2erai pstroj bici vi l ne je kojima 2ivimo morale bi biti dovoljan za5tieposvecena znadajnapa2nja: pomodi, podsticaj se to moraprevazilaziti pa na obuci o prvoj medicinskoj da ka d je u pit anju i s ta tu s p ri p a d n i k a protupo2arnoj zaStiti, mjeramaRHB o upoznavanju i civilneza5tite odnosu na pripadnike za5titena elementarnom u znakova uzbunjivanja. Krajemtravnjai poeetkomsvibnja SA RATISTAU TESNJU o p d i n u TeS anj zapl j usnuo j e val i z b j e g l i ca i prognani ka do sada nezabiljeZen povjestisa dobojske, u tesli6kedrugih i maglajske, derventske,

opC i na. S to2er i pri padni ci civilne za5ti te u okvi ru svoj i h zadat aka i ovl a5denj a akti vnosu se ukl j u diliu rj eS avanj u pro bl ema smj e 5t aja pokri va ea kao opskrbe, hrane odj ede, i organi zaci j e el okupnog2i v ot a u cj Ti novi muvi eti ma. sui amanovi hi pr ivi na5i ljudi remeni h tel j TeS nj aopdi ne 2i a gdj bi l i su utodi 5te e su dobi l ii kr uh i krov nad gl avom Ti j ek dogadaja pokazat6e kol i ko j e bi l o mudr o or gani zi ratismj e$tajtol i ki m ti suCam a dejstava, izbjeglica. Naimezbog ratnih u su u prvojpolovini svibnja izbjegliStvo moral i 2i tel j i Omaqj ske, Siv5e, P otodana, R osul j a, Zabl l aka , M ilj anovaca, ahai drugi h.Zbog nesJel novi m uvj e t im a nal aZenj a u preuzelesu evakuaci j e organi zaci j u Caritas Crveni i humanitarne ustanove kod rodkriZ. Vedinanjihje smje5tena i Hrvatskoj zapadnim bine u Republici zeml j ama. N e dugo zati m, S to2er je 2itelcivilne za5tite izvr5io evakuaciju j a: P utesi C a, Mrkoti da,K al osevida i Bobaia u Zenicu i na druga sigruna mjesta. Uz sve problemei nedadekoje su prilike, izdanau dan,a smjendonosile jivalese kao na filmskoj traci,aktivisti i je u TESANJ,5. 8. 1992. g. Teianj pripadnici opdineTeSanj civilne za5tite ponedjeljak, avgusta godinebio 3. 1992. su vanredni m napori ma uspjevali u zna ku sire na . N aim e, s r bodet nidk i BOSNA PREVOZ - Te5ani odgovoriti golemim zadacima i dati avioni pojavilisu se nad Te5njomu dva znadajandoprinos otporu agresoru. navrata. U prvom jutarnjem prolazu Linije prevoza putnika Uveliko time umanjiti gubitke Zivota 'snimili'su terene, onda su se ponovo a ka-TeSanj 6,00TeSanj-Jelah-TeSanj obruSilina Te5anj oko 13,30 sati i tom l j udi i S tete na gospodarski mi inah-TeSanj 8,30TeSanj-Tedanjka-Jel prilikom bacilinekoliko kasetnih bombi i frastrukturnim objektimakoje su, zbog poznatih'krmada' su uiinileznadajkoje razornim neprijatelja dejstava 15,15 Te5anj-Te5anjka-Jelah-TeSanj intezivnih nije Stete na stambenimobjektima,a projektilima topni5tvai dalekometnog ka-TeSanj 18,00TeSanj-Jelah-TeSanj gelerisu usryrrtili lica:Salih osimtoga itri moglebiti 6estimdejstvima zrakoplova PrevozputnikazaZenicu (novalinija) H adiime hi6 . zvan i ' SiS' . nas t av nikiz 7,00 Te5anj-Tenica dalekovede. poginuoje u neposrednoj Te5nja blizini 15,00Zenica-TeSanj Bez laZneskromnosti,s razlogom, svoga stana,a iivot su jo$ izgubiladva strudnost lica iz Doboja i to Vehid Cabrii i Rasim istidemosvu poZrtvovanost, I PONEDJELJKOMPETKOM hadiikaduni6. i skrb Zapovj edni kaS to2era CZ- e Vainiji telefoni: Ag resor, ina de , ne ods t upa od i Bratida nadelTe5anjgosp. Dragutina 985 Centarza obavje5tavanje uobid aje nepra kse da na ' uhodanim " gosp. NizahaMeh750- 663 S . O . S R A D I O K L U B ( s l a n j e nika ovog stoZera pro vo di is k u5ene m et ode. , ra ti5tima metovica' Njihovi su metodi podmukli artiljerijski poruka) tuan t(ATrc 750-445 Autobuska stanica napa di (ra zu mijese po c iv ilnim c ilj-

stl - spa5a\ra;|rr dalie

Avioniboinbardo,vqli Te5ani ,:'fJ

evima),zatim plaiene ubice-snajperisti i pje5adki prodori, kojimauvijekgube, I u kada ih na terenima potisnu oruiane snageBosnei Hercegovine, onda stupa u akciju i avijacija,koja ne bira ciljeve, gdje najvi5e stradaju (djeca, starci i iene). Ratnivihor iz dana u dan uzima svoj danak i to na odigled UN i Evropske zajednice,koji mirno 6ute i posmatraju kako agresor'haradi' kroz Bosnui Herceg ovinu . Na rod s e opr av dano pit a trebaju li ove institucije svijetu i Evropi, kada okre6u leda pred agresoromi ne pomaiu golorukinarod,kojeg iz dana u jugodan sve vi5e uniStava srbodetnidka armada' H. Br,ic

g rn 750-720 Vatro asci-deZu i 750-187 Dom zdravlja- centrala

F=rrr-IIII

POZTV CTnOCIMA
Nakon Sto proditateovo prvo izdanje TRN-ai ako vas u bilo demu ne ostaviravjavitenam. nodu5nim, Pr im jed b u , k r i t i k u , n e s l a g a n j e , odobr av an j e , p o h v a l u . . . p o i a l j i t e n a m . fotose,podatke,pjesmei Priloge(tekstove, dr,) pogotovo. bogatiji, NekanamnoviTRNbudeljep5i, pametniji neka bude joS bolje. i Hvalavam unaprijed.
Redakcija

r----------.1 tlz PTT Te5ani !
| I i I i | i - Preporudenaobidnapismamogu slati u 44 mjestaRBiH i u inostranstvo (Slovenija, Hrvatska dalje). i predatina I - Sve po5ilikeiskliudivo iTe5anjka. I Salterima TeSani.tetan iroStd - Osposobljenatelefonskalinija sa : Zenicom (odredenbroj izlazalsa svim I mjestima - diji je pozivni znak O72 i ( Z e n i c a , T r a v n i k , B u s o v a d a , V i te z, I

EY3)__

---J

TESANJSKE RATNENQVINE
I NFORMATIVNO-POLITICKI DOKUMENTACIONI LIST

od 2-2145-92 27.7.1992.). Te59nj- lzvr5ni odbor (naredbabr. 02-01 lzdavad: Op5tina predsjednik, ZaizdavaEa: MirsadCEMAJI|, , REDAKCIJA: Hasan BRKIC,RamiT BRKIC,Abdurahman COLIC-glavnii odgovorni glavnog i odgovornog urednika,Mato urednik,Ahmet HUNDUR,lvan l(ATIC-zamjenik urednik. MANDIC, HajroPl-ANJAC-tehnidki Tirai: 3.000primjeraka, Rukopisiifotografijese ne vr_a6aju. Listizlazipetnaestodnevno, priprema:Studio NIPP"Na5arijed",Kompjuterska Adresa:SO-dTeSanj-PRESS QENTAR. EdhemSulji6 DD BHM;Zenica.Stampa:'DoM STAMPE' ZENlcA,ia Stampaiiju:

.1?7 *o'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->