PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010

UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Sebagai sebuah entiti dalam organisasi besar Jabatan Pelajaran Kedah, Sektor Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab utama dalam mengendarai Bahtera Pendidikan Islam. Justeru, kesiapsiagaan amat perlu dalam mendepani variasi hadangan, cabaran dan tekanan yang muncul melalui dunia global tanpa sempadan. Kepelbagaian bentuk persaingan ini menuntut Sektor Pendidikan Islam khususnya melalui Unit Operasi Dakwah , sentiasa bekerja keras dan berfikir agar mampu bertindak melalui gerak-usaha efektif dalam pembinaan insan unggul ”towering personality” yang semestinya dibaluti roh agama yang mantap. Hal ini selaras dengan misi dan visi Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman di samping teras utamanya berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Justeru, kejayaan pembangunan pendidikan dan modal insan amat bergantung kepada kualiti dan keberkesanan pelaksanaan agenda pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, bagi memenuhi aspirasi negara melahirkan modal insan yang mempunyai tahap keinsanan berkualiti yang mencakupi aspek rohani dan jasmani ditambah dengan kekuatan akal dan emosi yang mampu mengangkat negeri dan negara pada tahap yang cemerlang dan berkesan, maka sektor ini sentiasa bersedia melakukan yang terbaik demi kecemerlangan anak bangsa. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pegawai dari Unit Operasi Dakwah yang telah berjaya menghasilkan Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman. Pelan Tindakan Strategik ini adalah suatu usaha untuk menterjemahkan asas tindak dan aktiviti /program ke dalam satu pelan kerja yang diputuskan secara strategik, yang boleh diukur, terancang dan mampu dilaksanakan. Pelan yang berpaksikan lima matlamat strategik ini merupakan satu perancangan yang komprehensif dan bersepadu yang akan menjadi panduan yang lebih jelas kepada semua warga pendidikan khususnya Guru Pendidikan Islam dan pegawai-pegawai pelaksana supaya segala dasar, program dan aktiviti pendidikan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sebelum kalam disimpulkan , saya ingin menegaskan bahawa Sektor Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memastikan generasi muda negara, spesifiknya murid-murid Islam agar menjadi insan yang beriman, bertakwa , berpengetahuan, berkemahiran dan berketerampilan dan pastinya sentiasa beramal dengan amalan yang benar lagi sahih untuk membawa kesejahteraan dunia dan akhirat

HAJAH ZAINAB BINTI MD SAMAN, B.C.K. KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

1

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

KATA ALU-ALUAN KETUA UNIT OPERASI DAKWAH JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan semua Program Dakwah (ko-kurikulum Pendidikan Islam) dalam proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan. Oleh itu, gerak kerja secara jamaie (kolaboratif) dalam kalangan warga pendidikan khususnya Guru Pendidikan Islam amat penting demi menjayakan lima matlamat strategik yang terkandung dalam Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman. Sehubungan dengan itu, Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman dirangka dengan memberikan fokus kepada lima matlamat strategik yang berpaksikan keberkesanan Pengurusan Aktiviti Dakwah di sekolah-sekolah (MAKDIS), membangunkan modal insan GPI/murid melalui peningkatan sahsiah dan kepimpinan, melaksanakan aktiviti pembangunan syiar islam, mengawal akidah dan membangun pemikiran Islam dan meningkatkan dan menyemarakkan Iklim Dinie melalui pembangunan me sahsiah berdasarkan al-Quran dan Al-Sunnah. Adalah diharapkan melalui dokumen ini yang menampilkan pendekatan sepadu dan menyeluruh merupakan wacana terbaik bagi menyediakan ruang kerja yang boleh diukur , terancang dan berfokus sebagai satu bentuk perkongsian pintar ”smart partnership” dan pemudahcara kepada semua warga Pendidikan Islam serta berupaya melonjakkan kecemerlangan program /aktiviti yang sedia ada dan yang akan berjalan. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan terima kasih kepada semua pihak khususnya rakan-rakan dari Unit Operasi Dakwah yang telah sama-sama berusaha dengan gigih dan hasilnya berupaya menghasilkan Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman yang holistik dan komprehensif sebagai manual dan panduan untuk melaksanakan Program Dakwah (ko-kurikulum Pendidikan Islam) bagi tahun ini. Pemantauan, penilaian dan proses penambahbaikan akan terus menjadi elemen yang akan ditekankan dalam kitaran perancangan bagi memastikan segala aktiviti/program yang telah disusun-rancang dapat digerakkan dengan sempurna. Semoga segala matlamat strategik yang telah digariskan akan tercapai dengan jayanya. Insya Allah. ”Manusia merancang dan ALLAH juga ada perancangannya , maka perancangan ALLAH yang terbaik”

HAJI MAHIR BIN MOHAMAD KETUA UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

2

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

KANDUNGAN

KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN .......................................................................................................................................... KATA ALU-ALUAN KETUA UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN.......................................................................................... KANDUNGAN........................................................................................................................................

1

2

3

LATAR BELAKANG ORGANISASI........................................................................................................................................ Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Kedah.......................................................................................................................... Unit Operasi Dakwah ..................................................................................................................................

5

6

7

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI.......................................................................................................................... Pengurusan Sektor Pendidikan Islam............................................................................................................................ Jawatankuasa Induk Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah 2010 ............................................... Jawatankuasa Kerja Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah 2010......................................................................................................................................................

8 9 10

11

3

....................................... MATLAMAT STRATEGIK................................................................................................................................................... Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta melestarikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah. 12 15 19 Matlamat Stategik 1... PPD dan JPN........ PETUNTUK PRESTASI UTAMA (KPI) DAN SASARAN................................................................ Guru................................................................................................................................................................. OBJEKTIF........... 20 25 31 35 Matlamat Stategik 5.......... Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam di kalangan Pegawai.. Matlamat Stategik 4.................................... Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) Matlamat Stategik 2................. Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan Sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) 40 4 .............................................................................................................................Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah...................................................................... Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah Matlamat Stategik 3.........................................................Unit Operasi Dakwah............................................................. STRATEGI DAN TANGGUNGJAWAB...... OUTCOME.................................................................................................................................................................. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK....... STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN..

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 LATAR BELAKANG ORGANISASI 5 .Unit Operasi Dakwah.

5. Menyusun sistem pengurusan dakwah yang berkesan agar aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dan Program peningkatan sahsian serta kepimpinan berjalan dan terancang. Memberi peluang-peluang meningkatkan kepimpinan dan pembangunan sahsiah diri kepada semua warga Pendidikan di Jabatan Pelajaran Kedah. berketrampilan dan sejahtera. Iklim Dini dan penerbitan melalui laman sesawang atau portal rasmi Sektor Pendidikan Islam 3. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM. PIAGAM PELANGGAN Kami warga Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam. Melahirkan bangsa Malaysia yang berperibadi tinggi dan berakhlak luhur. 2. VISI Dakwah Membina Kekuatan Jati diri Ummah MATLAMAT 1. 4. Mewujudkan Jurulatih Dakwah dan kumpulan guru penyampai maklumat dakwah melalui lama sesawang yang cekap. Jabatan Pelajaran Kedah Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk: 1. 4. berilmu. pantas dan bijaksana serta berhikmah. canggih. kepimpinan. Menyalurkan maklumat berkaitan dakwah. untuk mendapat bimbingan Islam yang sebaik-baiknya. Melahirkan modal insan berkualiti yang beriman. berakhlak mulia. Menguruskan pengurusan dakwah dengan cekap. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. Melahirkan insan ”Khaira Ummah” yang menjadikan Islam sebagai cara hidup. 6 . 2. guru-guru dan staf tanpa mengira latar belakang. Memberi peluang yang sama kepada setiap pelajar.Unit Operasi Dakwah. Syiar Islam. berkesan. JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN MISI Membangun Insan Berlandaskan Islam sebagai Ad-Din. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 UNIT OPERASI DAKWAH. 3.

Amanah Dijaga. Budi Bicara penuh hikmah. berakhlak mulia. Imej Kita. Menepati Masa. TEMA AMANAH DIJUNJUNG AGAMA DIJULANG 7 . SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 UNIT OPERASI DAKWAH. Kualiti Dipelihara. JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN MISI Membangunkan Insan Berlandaskan Islam sebagai Addin.Unit Operasi Dakwah. Tanggungjawab Bersama. berketrampilan. beriman dan beramal soleh bagi melahirkan Modal Insan Kelas Pertama untuk membangunkan dan memajukan negara. berilmu. MOTO “DAKWAH MENYATUKAN UMMAH” ETIKA KERJA Melaksanakan amanah dengan menjaga akhlak dan peribadi. VISI Dakwah Membina Kekuatan Jatidiri Ummah MATLAMAT Melahirkan Insan Rabbani yang berjiwa murni. Ikhlas Bekerja. Sebulat Suara. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM. Ikram Bersaudara.

Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI 8 .

C.Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 PENGURUSAN TERTINGGI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM. JABATAN PELAJARAN KEDAH Tuan Haji Fazial bin Ahmad KETUA UNIT OPERASI DAKWAH Haji Mahir bin Mohamad KETUA UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM Haji Ismail bin Yahaya KETUA UNIT PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA Haji Nazri bin Abd Hamid 9 . B.K. KETUA PENOLONG PENGARAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM. JABATAN PELAJARAN KEDAH Puan Hajah Zainab bt Md Saman.

Jabatan Pelajaran Kedah Ahli Jawatankuasa Tuan Haji Pisal Bin Abu Sepian Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam.K. Zainol Abidin Penyelia Kanan Kawalan Aqidah dan Pemikiran Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam. Ketua Sektor Pendidikan Islam. Hajah Napisah bt Haji Salleh Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam. Jabatan Pelajaran Kedah Naib Pengerusi Tuan Haji Fazial bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam. B. Jabatan Pelajaran Kedah Pn. Jabatan Pelajaran Kedah 10 . Jabatan Pelajaran Kedah Setiausaha Haji Mahir bin Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Ketua Unit) Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam.C. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 JAWATANKUASA INDUK PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010 UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN Pengerusi Puan Hajah Zainab bt Md Saman.Unit Operasi Dakwah. Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ahmadi Putra b. Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ayob Bin Saman Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam.

Jabatan Pelajaran Kedah Setiausaha Tuan Haji Pisal Bin Abu Sepian Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam. Jabatan Pelajaran Kedah Naib Pengerusi Haji Mahir bin Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Ketua Unit) Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam. Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ayob Bin Saman Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam. Jabatan Pelajaran Kedah Ahli Jawatankuasa Pn. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 JAWATANKUASA KERJA PELAN TINDAKAN STRATEGIK UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM 2010 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN Pengerusi Tuan Haji Fazial bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam. Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ahmadi Putra b. Zainol Abidin Penyelia Kanan Kawalan Aqidah dan Pemikiran Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam.Unit Operasi Dakwah. Jabatan Pelajaran Kedah 11 . Hajah Napisah bt Haji Salleh Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam.

Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK OUTCOME OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SASARAN 12 .

Menggerakkan pelaksanaan Pembangunan Syiar Islam serta memastikan Lambang SyiarIslam (Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah.Unit Operasi Dakwah. Peratus pengurusan sekolah mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS) SASARAN 50.. Program pembangunan syiar Islam yang lebih berkesan dan pengimarahan surau yang diuruskan dengan baik dan sistematik Meningkatkan kualiti program pembangunan syiar Islam . Meningkatkan dan memaksima pengimarahan surau menepati item yang ditetapkan Peratus sekolah yang mengadakan program sambutan hari kebesaran Islam meningkat Peratus sekolah yang meningkatkan pengimarahan surau meningkat 80% sekolah menengah dan rendah mengadakan hari kebesaran Islam 60% sekolah menengah dan rendah meningkatkan pengimarahan surau menepati item yang ditetapkan 13 . Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah Program pembangunan Modal Insan untuk meningkat kan pembinaan Sahsiah dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam /pelajar Sekolah yang cemerlang Meningkatkan kualiti pembangunan Modal Insan GPI dan Pelajar Islam Peratus pelanggaran peratusan disiplin di kalangan pelajar Islam menurun Bilangan pelajar yang berkebolehan memimpin meningkat 15.0% pelajar Islam menurun daripada kes disiplin yang berlaku Semua SMKA/SABK Persatuan Agama Islam diuruskan dengan baik oleh pemimpin pelajar Menghasilkan Kumpulan Pelajar yang berketrampilan dalam kepimpinan membantu rakan sebya 3. KPI Peratus pengurusan sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dengan serius dan berkesan.0% pengurusan sekolah menengah dan 30% pemimpin sekolah rendah melaksanakan kokurikulum Pendidikan Islam 60% pemimpin sekolah setiap daerah mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS) 2. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) Pelan Tindakan Strategik 2010 OUTCOME Program kokurikulum pendidikan Islam yang berkualiti dan berkesan yang boleh memberi sumbangan kearah pembinaan sahsian pelajar serta pengurusan aktiviti dakwah yang tersusun dan mantap OBJEKTIF Meningkatkan kualiti program kokurikulum Pendidikan Islam secara menyeluruh di sekolahsekolah. SPI JPN KEDAH MATLAMAT STRATEGIK 1. Mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS) di sekolahsekolah. Menambahbaik Struktur pengurusan dakwah yang lebih tersusun dan berakauntabiliti di sekolah-sekolah.

dan membangunkan pemikiran Pegawai. Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) Program peningkatan sahsiah muslim dan pembudayaan akhlak Islam yang bertujuan mewujudkan iklim Dini/suasana keaagamaan Menyelaras dan melaksanakan program Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) Meningkatkan dan membudayakan amalan serta akhlak Islam di sekolah-sekolah Melaksanakan program dan menjaga kebajikan ahli-ahli Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) Peratus sekolah mewujudkan Iklim dini meningkat Peratus keahlian Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) meningkat 60 % sekolah melaksanakan program yang bertujuan melahirkan Iklim dinie 70% program yang dirancang dapat dilaksanakan 14 .Unit Operasi Dakwah.Staf dan Pelajar-pelajar Islam. Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai. OBJEKTIF Menyekat/membendung penyelewengan aqidah. Guru.Staf dan Pelajarpelajar Islam.Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah. Menerbitkan bahan bacaan yang berkaitan aqidah dan pemikiran bagi mengisi minda kea rah aqidah yang sahih dan pemikiran yang berlandaskan islam. harmoni dan tuntas KPI Peratus guru-guru. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK 4. Guru. Guru. PPD dan JPN. dan membangunkan pemikiran Pegawai. OUTCOME Program serta pemantauan berkualiti dan berkesan yang boleh menyekat/membendung penyelewengan aqidah.staff dan pelajar yang terlibat dengan penyelewengan aqidah menurun Peratus sekolah menerbitkan bahan edaran bacaan meningkat SASARAN 50 % kes penyelewengan aqidah dapat diselesaikan 50% sekolah menerbitkan bahan bacaan yang bertujuan memurnikan aqidah dan pemikiran pelajar 5.

Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI DAN TANGGUNGJAWAB 15 .

3 Memastikan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di sekolah didokumentasikan mengikut item yang diselaraskan. 1.2 Memastikan pengurusan dakwah di sekolah dilaksanakan diuruskan di bawah Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS). SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK 1 Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Dakwah di Sekolah-sekolah STRATEGI 1. TANGGUNGJAWAB Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah 1.2 Pembangunan Insan dan Pembentukan Sahsiah Muslim melalui penghayatan akhlak mahmudah di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah.1 Memastikan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan di peringkat sekolah.1 Meningkatkan Profesionalisma dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah dan Rendah dalam bidang Perguruan dan Kokurikulum Pendidikan Islam. 2.3 Membina Kepimpinan Pelajar Islam di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah 16 Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan .4 Menyalurkan maklumat aktiviti dakwah yang perlu dilaksanakan di sekolah melalui dakwah maya/Portal Dakwah MATLAMAT STRATEGIK 2 Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah STRATEGI TANGGUNGJAWAB 2. zon. 2. 1.Unit Operasi Dakwah. PPD dan Negeri secara berkualiti dan berkesan.

PPD dan Negeri.Staf JPN dan Pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK 3 Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta melestarikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah. PPD dan Negeri Penyelia Kanan Kawalan Aqidah Dan Pemikiran 17 .Unit Operasi Dakwah. STRATEGI TANGGUNGJAWAB 4.Guru.Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah. PPD dan negeri .2 Memastikan Aktiviti Pembangunan Pemikiran Islam Pegawai. STRATEGI TANGGUNGJAWAB 3.Staf JPN dan pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah.2 Memastikan pengimarahan Surau dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam MATLAMAT STRATEGIK 4 Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai. Guru. Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam 3. PPD dan JPN.Guru. Penyelia Kanan Kawalan Aqidah Dan Pemikiran 4.1 Memastikan aktiviti Pemantapan Akidah Pegawai.1 Memastikan aktiviti sambutan hari kebesaran Islam dilaksanakan di peringkat sekolah.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 5.2 Memastikan Perancangan Aktiviti Ihtifal SMKA Dapat Dilaksanakan dengan Lancar dan Berkesan.Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGIK 5 Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) STRATEGI TANGGUNGJAWAB 5.4 Memastikan Program Pengukuhan Budaya dan Nilai Murid berjalan dengan lancar dan berkesan. Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 18 . Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 5.7 Memastikan perjalanan program PEKDIS berjalan dengan lancar dan berkesan. Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 5. Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 5. Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 5.1 Memastikan Pengurusan Festival Nasyid diuruskan dengan baik dan dapat menyediakan pasukan nasyid yang mantap dan berkualiti. Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam 5.5 Memastikan mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS serta mesyuarat Agung PEKDIS dapat dilaksanakan dengan jayanya.3 Memastikan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia.6 Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGI STRATEGI PELAN TINDAKAN 19 .Unit Operasi Dakwah.

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGI 1 Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Dakwah di Sekolah-sekolah 20 .Unit Operasi Dakwah.

Nasyid untuk BK/SK yang mewakili negeri dipilih secara Kedah Ke rambang peringkat Kebangsaan 21 . zon. KSBM yang dan Festival berintegriti dan Nasyid berfokus dalam MTQSS.Unit Operasi Dakwah.1 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan di peringkat sekolah. SPI JPN KEDAH STRATEGI 1. PPD dan Negeri secara berkualiti dan berkesan BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ SUMBER OUTPUT/ SASARAN/ PLAN CATATAN TEMPOH KEWANGAN OUTCOME PESERTA KONTIGENSI 1 Taklimat kepada PPK(KU) Semua UPI Maklumat Unit Pendidikan Pengurusan Jan JPN/PPD Melaksanakan Pegawai UPI Melalui Portal Islam setiap PPD Dakwah MTQSS PPD Daerah Pendidikan negeri Kedah peringkat PPD berkaitan MTQSS 2 Taklimat/Bengkel PPK Penghakiman Maklumat Penghakiman dan Pengurusan Jan-Feb JPN/PPD dan Pegawai UPI Melalui Portal Kejurulatihan Kepimpinan Kejurulatihan PPD Daerah Pendidikan MTQSS.KSBM dan Nasyid peringkat sekolah. untuk mewakili Daerah negeri Kedah Ke peringkat Kebangsaan 4 Festival Nasyid PPK(KU) Pelajar yang Maklumat Sekolah-Sekolah Pengurusan berketrampilan Sekolah Melalui Portal Peringkat Negeri Dakwah Mei JPN/PPD dalam Seni SMK/SMKA/SA Pendidikan Kedah. zon. PPD dan Negeri 3 Festival Pendidikan PPK(KU) Pelajar yang Maklumat Islam SekolahPengurusan April berketrampilan Pengetua/Guru Melalui Portal sekolah Peringkat Dakwah JPN/PPD dalam MTQSS Besar setiap Pendidikan Negeri Kedah.

Okt JPN/PPD OUTPUT/ OUTCOME 100% UPI Menubuhkan MAKDIS di peringkat PPD 80% Pentadbir Dan Pengurusan Sekolah Menubuhkan MAKDIS 80% Aktiviti Keagamaan di Laksanakan di bawah MAKDIS SASARAN/ PESERTA Pegawai UPI PPD Daerah PLAN KONTIGENSI Maklumat Melalui Portal Pendidikan CATATAN Pengetua/Guru Besar setiap Daerah Maklumat Melalui Portal Pendidikan Sekolah SMK/SMKA/SA BK/SK yang dipilih secara rambang Maklumat Melalui Portal Pendidikan 22 .2 Memastikan pengurusan dakwah di sekolah dilaksanakan diuruskan di bawah Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS) BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah untuk Pengetua/Guru Besar Pemantauan Berkala untuk memastikan MAKDIS diwujudkan di peringkat Pentadbiran Sekolah T/JAWAB PPK(KU) Pengurusan Dakwah TARIKH/ TEMPOH Jan SUMBER KEWANGAN JPN/PPD 2 PPK(KU) Pengurusan Dakwah Jan – Feb JPN/PPD 3 PPK(KU) Pengurusan Dakwah Mei .Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 1.

Okt JPN/PPD Sekolah SMK/SMKA /SABK/SK yang dipilih secara rambang 23 .3 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di sekolah didokumentasikan mengikut item yang diselaraskan BIL PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolahsekolah Program Semarak Dakwah T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH SUMBER KEWANGAN OUTPUT/ OUTCOME 100% UPI Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat PPD SASARAN/ PESERTA 1 PPK(KU) Pengurusan Dakwah Jan JPN/PPD Pegawai UPI PPD Daerah 2 PPK(KU) Pengurusan Dakwah Jan – Feb JPN/PPD 80% Ketua/SU Panitia Pendidikan Islam Sekolah Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat sekolah Ketua/SU Panitia Pendidikan Islam setiap Daerah PLAN KONTIGEN SI Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentas i Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentas i Surat Edaran memaklumk an Program Semarak Dakwah Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentas i CATATAN 3 PPK(KU) Pengurusan Dakwah Feb-Okt BPI/JPN Program Peningkatan thaqafah(pemikiran dan penjernihan rohani dilaksanakan secara berkesan 80% Aktiviti Keagamaan di Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat sekolah mengikut item yang ditetapkan Semua SMKA/SAB K 4 Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti dakwah didokumentasi mengikut item yang diselaraskan PPK(KU) Pengurusan Dakwah Mei . SPI JPN KEDAH STRATEGI 1.Unit Operasi Dakwah.

Unit Operasi Dakwah.4 Menyalurkan maklumat aktiviti dakwah yang perlu dilaksanakan di sekolah melalui dakwah maya/Portal Dakwah BIL 1 PELAN TINDAKAN Membentuk jawatankuasa Pelaksana Operasi Portal dakwah T/JAWAB PPK(KU) Pengurusa n Dakwah TARIKH/ TEMPOH Feb SUMBER KEWANGAN JPN OUTPUT/ OUTCOME Mewujudkan laman sesawang e-Dakwal/Portal Dakwah yang berkesan untuk saluran maklumat dakwah Mewujudkan garis pandauan tentang kandungan Portal Dakwah serta kaedah pengoperasian Menilai keberkesanan dan kesesuaian Portal Dakwah terhadap klien SASARAN/ PESERTA Pegawai SPI/pegawai Unit Operasi Dakwah PLAN KONTIGENSI Menyampai maklumat melalui internet CATATAN 2 Mengadakan Panel Jurulatih Dakwah untuk pengisian/bahan Portal Dakwah PPK(KU) Pengurusa n Dakwah Feb JPN GPI yang terpilih Menyampai maklumat melalui internet 3 Mesyuarat Post Mortem AJK dan Panel Portal Dakwah PPK(KU) Pengurusa n Dakwah Feb JPN Pegawai SPI/pegawai Unit Operasi Dakwah Menyampai maklumat melalui internet 24 . SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 1.

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGI 2 Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah 25 .Unit Operasi Dakwah.

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 2. BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan MTQSS T/JAWAB PPK Pengurusan Kepimpinan TARIKH/ TEMPOH Jan-April SUMBER KEWANGAN JPN / PPD OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan MTQSS. Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan KSBM Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan dalam Festival Nasyid SASARAN/ PESERTA GPI Daerah PLAN KONTIGENSI Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah CATATAN 2 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Kompang Selawat dan berzanji Marhaban(KSBM) PPK Pengurusan Kepimpinan Jan-April JPN / PPD GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah 3 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Festival Nasyid PPK Pengurusan Kepimpinan Jan-April JPN / PPD GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah 26 .1 Meningkatkan Profesionalisma dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah dan Rendah dalam bidang Perguruan dan Kokurikulum Pendidikan Islam.Unit Operasi Dakwah.

SPI JPN KEDAH 4 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Ihtifal PPK Pengurusan Kepimpinan Jan-April JPN / PPD Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan dalam Ihtifal Pelan Tindakan Strategik 2010 GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah atau dimuaturun dari portal SPI UOD. Memantapan kemahiran GPI dalam pengusaan ilmu Al-Quran sebagai Suatu kaedah yang berkesan dalam P&P GPI yang belum mengikuti KKGPI 6 Kursus Tahsin AlQuran(KTQ) PPK Pengurusan Kepimpinan Okt . Menghantar Modul KKGPI dilaksanakan di peringkat sekolah 5 Kursus Khas Guruguru Pendidikan Islam(KKGPI) PPK Pengurusan Kepimpinan Okt .Nov JPN / PPD Memantapan Profesionalisma GPI dalam penguasaan ilmu Keguruan bagi membina kekuatan Sahsian dan Jati diri guru.Nov JPN / PPD GPI Daerah Menghantar Modul Tahsin Al-Quran untuk dilaksanakn di peringkat sekolah 27 .Unit Operasi Dakwah.

2 Pelan Tindakan Strategik 2010 Pembangunan Insan dan Pembentukan Sahsiah Muslim melalui penghayatan akhlak mahmudah di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah BIL 1 PELAN TINDAKAN Kem Insan Kamil (KIK) T/JAWAB PPK Pengurusan Kepimpinan TARIKH/ TEMPOH Feb-Mac SUMBER KEWANGAN JPN/BPI OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri SASARAN/ PESERTA Pelajar yang kurang bermotivasi KAA PLAN KONTIGENSI Menyediakan modul kem insan kamil untuk dilaksanakan di sekolah. CATATAN 2 Kem Jil Rabbani PPK Pengurusan Kepimpinan April JPN / PPD Membina keinsafan cintakan diri sendiri dan membimbing rakan sebaya Pelajar ting. Pelajar perempuan yang mempunyai rekod disiplin Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah 3 Kem Belaian Kasih(Mawaddah) PPK Pengurusan Kepimpinan Mac JPN/BPI Penurunan 80% kadar masalah disiplin di kalanangan peserta Modul yang boleh dimuat turun dari portal 28 .Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH STRATEGI 2.4 SMKA dan KAA yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah.

SPI JPN KEDAH 4 Khemah Ibadat PPK Sekolah Rendah Pengurusan Kepimpinan Ogos JPN/BPI Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri 5 Kem Bina Sahsiah Unggul Murid(SUMUR) PPK (KU) Pengurusan Dakwah Okt JPN/BPI Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri Pelan Tindakan Strategik 2010 Pelajar Menyediakan Islam tahun modul kem 6 yang insan kamil menjadi untuk pemimpian dilaksanakan di di peringkat sekolah.Unit Operasi Dakwah. sekolah Pelajar Modul yang Islam tahap boleh dimuat 2 turun dari portal 29 .

4 yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 2. Membina Keyakinan diri dan Kepimpinan yang mampu memimpin diri dan rakan sebaya Membina keyakinan diri dan Kepimpinan sebagai persediaan menjadi pemimpin SASARAN/ PESERTA Pelajar ting.4 SMKA/SABK yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah 3 Nadwah Kepepimpinan Islam Sekolah Rendah PPK Pengurusan Kepimpinan Okt JPN / BPI Pelajar Islam tahun 6 yang menjadi pemimpin di sekolah Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah 30 .3 Membina keyakinan diri dan Kepimpinan Pelajar Islam di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah BIL 1 PELAN TINDAKAN Nadwah Kepimpinan Pelajar Islam Sekolah Menengah T/JAWAB PPK Pengurusan Kepimpinan TARIKH/ TEMPOH April SUMBER KEWANGAN JPN / BPI OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan pelajar yang lebih menyerlah kepimpinannya berdasarkan Islam sebagai teras kepimpinan.Unit Operasi Dakwah. PLAN KONTIGENSI Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah CATATAN 2 Nadwah Kepimpinan Pelajar Islam SMKA/SABK PPK Pengurusan Kepimpinan Jun JPN / BPI Pelajar ting.

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGI 3 Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta memastikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah.Unit Operasi Dakwah.. 31 .

guru-guru dan staf 4 Sambutan Israk dan Mikraj PP Pengurusan Syiar Islam Julai/Ogos JPN / BPI Melahirkan Pelajar dan staf yang menghayati Ruh Israk dan mikraj serta membuat refleksi diri ke arah perubahan positif 32 Pelajar. SPI JPN KEDAH STRATEGI 3. guru-guru dan staf .w Melahirkan Pelajar dan staf yang mengenang jasa dan pengorbanan guru.1 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan aktiviti sambutan hari kebesaran Islam dilaksanakan di peringkat sekolah. guru-guru dan staf 3 Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil PP Pengurusan Syiar Islam Mei/Jun JPN / BPI Pelajar. BIL 1 PELAN TINDAKAN Sambutan Maal Hijrah T/JAWAB PP Pengurusan Syiar Islam TARIKH/ TEMPOH Jan SUMBER KEWANGAN JPN / BPI OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan Pelajar dan staf yang menghayati Ruh Maal Hijrah serta membuat refleksi diri ke arah perubahan positif Melahirkan Pelajar dan staf yang mencintai Rasulullah dan mempertahankan kemuliaan baginda s. guru-guru dan staf PLAN KONTIGENSI Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah CATATAN 2 Sambutan Maulidurrasul PP Pengurusan Syiar Islam Feb/Mac JPN / BPI Pelajar.a.Unit Operasi Dakwah. SASARAN/ PESERTA Pelajar. PPD dan negeri Islam.

Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH 5 Program PP Istiqbal/Ihya’ Pengurusan Ramadhan Syiar Islam Pelan Tindakan Strategik 2010 Ogos/sep JPN / BPI Melahirkan Pelajar dan staf yang menginsafi Kehadiran Ramadhan serta melibatkan diri untuk mengimarahkannya ke arah perubahan positif Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah 33 .

Unit Operasi Dakwah.2 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan pengimarahan Surau dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan BIL 1 PELAN TINDAKAN Pemantauan Imarah Surau Gemilang T/JAWAB PP Pengurusan Syiar Islam TARIKH/ TEMPOH JanOktober SUMBER KEWANGAN JPN / PPD OUTPUT/ OUTCOME Menjadikan surau disekolah memenuhi kriteria surau gemilang SASARAN/ PESERTA Surausurau di sekolah PLAN KONTIGENSI Menghantar Peraturan atau kriteria Surau Gemilang untuk Penilaian Sendiri oleh pihak sekolah Menghantar Peraturan atau kriteria Surau Lima Bintang untuk Penilaian Sendiri oleh pihak PPD CATATAN 2 Program Surau Lima Bintang PP Pengurusan Syiar Islam OktoberNov JPN / PPD Memilih surau untuk di beri penarafan Surau Lima Bintang Sekolah Surausurau di yang terpilh di daerahdaerah 34 . SPI JPN KEDAH STRATEGI 3.

Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah. Guru. 35 .Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGI 4 Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai. PPD dan JPN.

SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 4.Unit Operasi Dakwah.Staf JPN dan pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah.1 Memastikan aktiviti Pemantapan Akidah Pegawai. PPD dan Negeri BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolahsekolah Menerima Aduan awam dan menyiasat berkaiatan penyelewengan akidah Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti penyelewengan akidah tidak berlaku. staf dan pelajar tidak menyeleweng Rakyat Umum PLAN KONTIGENSI Surat Siaran CATATAN Surat Siaran 3 Sepanjang BPI/JPN masa 4 Sepanjang BPI/JPN Tahun Sekolah terpilih Surat Siaran 36 .Guru.PPD/Penyelia data maklumat PPD tentang Penyelewengan aqidah di kalangan guru. staf dan pelajar BPI/JPN Ketua Panitia Ketua Panitia Sentiasa berwaspada dengan penyelewengan aqidah jika ada Menyiasat dan membuat pengesahan segala aduan yang dikemukakan Memastikan aqidah guru. T/JAWAB Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) TARIKH/ TEMPOH Feb/Mac 2 Penyelia Mac Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) SUMBER OUTPUT/ SASARAN/ KEWANGAN OUTCOME PESERTA BPI/JPN Mengumpul Pen.

SPI JPN KEDAH Mengadakan Penyelia Mei . staf dan pelajar Pecambahan ilmu dan membuka minda bagi mengelak daripada penyelewengan aqidah Pelan Tindakan Strategik 2010 Pelajar Pelaksanaan di Menengah/Rendah sekolah Pengetua/Guru Besar Edaran/Risalah Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal 37 .Nov 5 seminar/kursus Kanan pemantapan (Kawalan akidah untuk Akidah staf dan pelajar dan Pemikiran) Mengadakan Penyelia Jun 6 Forum Perdana Kanan dan Ceramah (Kawalan untuk Pegawai Akidah dan Guru dan Pemikiran) BPI/JPN BPI/JPN Menghindar daripada penyelewengan aqidah di kalangan guru.Unit Operasi Dakwah.

Guru.Unit Operasi Dakwah.PPD/Penyelia Pengeluaran PPD Artikal yang berkaiatan melalui portal CATATAN Ketua Panitia Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal 15 .J/Kuasa Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal 4 Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti Penerbitan berjalan dengan baik Mac-Nov BPI/JPN Penerbitan Semua sekolah bahan bermutu secara random dan berkesan untuk mencegah penyelewengan aqidah 38 Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal .Staf JPN dan Pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah.2 Memastikan Aktiviti Pembangunan Pemikiran Islam Pegawai. PPD dan Negeri BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah T/JAWAB Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) TARIKH/ TEMPOH Feb/Mac 2 Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolahsekolah Menubuh Jawantankuasa Penerbitan Mac 3 Mac SUMBER OUTPUT/ KEWANGAN OUTCOME BPI/JPN Pegawai UPI Mempunyai maklumat berkaitan penyelewengan Aqidah BPI/JPN Semua Ketua Panitia memberi perhatian terhadap penyelewengan aqidah BPI/JPN Pengurusan Sekolah menubuhkan J/K Penerbitan SASARAN/ PLAN PESERTA KONTIGENSI Pen. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 4.

SPI JPN KEDAH 5 Mengadakan Penyelia seminar Kanan pemikiran Guru (Kawalan dan pelajar Akidah dan Pemikiran) 6 Mengeluarkan Penyelia Buku/risalah dan Kanan bahan edaran (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Jun BPI/JPN Memberi fokus kepada aqidah yang sahih dan mantap Pelan Tindakan Strategik 2010 5 GPI/5 Pelajar Pengeluaran Setiap Daerah Artikal yang berkaiatan melalui portal Nov BPI/JPN Memberi penekanan kepada bahan mengukuhkan aqidah Semua Sekolah Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal 39 .Unit Operasi Dakwah.

Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 MATLAMAT STRATEGI 5 Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) 40 .

04.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak BPI/SPI JPN 3 Pemantauan Aktiviti Pertandingan Nasyid peringkat daerah.2010Kanan 30.1 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan Pengurusan Festival Nasyid diuruskan dengan baik dan dapat menyediakan pasukan nasyid yang mantap dan berkualiti. Penyelia 01.10 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak BPI/SPI JPN Maklumat mengenai Festival Nasyid dan tugasan jawatankuasa nasyid Persiapan yang mantap kontigen Nasyid yang akan mengambil bahagian Johan Nasyid Menengah dan Rendah Pegawai PPDunit Pendidikan IslamJawatankuasa Nasyid.03.2010 Pembangunan Nilai dan Akhlak BPI/SPI JPN 4 Festival Nasyid Peringkat Negeri Kedah Penyelia 22.Unit Operasi Dakwah. BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Mesyuarat Jawatankuasa Festival Nasyid peringkat Negeri. Jawatankuasa Pengelola Tuan Rumah daerah Memohon salinan dokumentasi daripada PPD tuan rumah Memohon SK dan SMK yang akan mewakili negeri Kedah Ke Peringkat Kebangsaan menghantar laporan latihan.03. SPI JPN KEDAH STRATEGI 5.04. Pelajar SK dan SMK yang akan mewakili negeri Kedah Ke Peringkat Kebangsaan 41 . 2010 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Maklumat mengenai festival Nasyid SASARAN/ PESERTA Pegawai PPDunit Pendidikan Islam PLAN KONTIGENSI Siaran maklumat berkaitan dalam portal Mesyuarat Melalui PPD yang menjadi tuan rumah.05. CATATAN 2 Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 25. T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH 04.

04.04. SPI JPN KEDAH STRATEGI 5.10 – Kanan 30.10 Pembangunan Nilai dan Akhlak BPI/SPI JPN Semua GPI Semua Pengetua terlibatSMKA/SABK/KAA SMKA bersedia melaksanakan ihtifal Siaran 3 BPI/SPI JPN Semua Pengurusan SMKA/SABK/KAA bersedia melaksanakan ihtifal Semua SMKA/SABK/KAA yang akan menyertai ihtifal Menghantar item-item penting yang perlu di beri penekanan dalam persediaan ihtifal 4 Penyelia 08.10 – 30. Ihtifal SMKA Peringkat Negeri Kedah T/JAWAB Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 15.dan Petugas serta Hakim Pemantauan Berkala untuk memastikan setiap SMKA membuat persediaan yang rapi untuk menyertai Ihtifal SMKA peringkat Negeri.10 SUMBER OUTPUT/ KEWANGAN OUTCOME BPI/SPI JPN Maklumat Ihtifal SMKA SASARAN/ PESERTA Pegawai PPD PLAN CATATAN KONTIGENSI Siaran 2 Penyelia 15.Unit Operasi Dakwah.04.04.04.10 – Kanan 30.04. Peserta Ihtifal daripada SMKA Memilih yang terbaik setiap daerah untuk mewakili daerah.2010 BPI/SPI JPN Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Johan setiap acara yang akan mewakili Negeri Kedah.10 Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 15. 42 .05.2 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan Perancangan Aktiviti Ihtifal SMKA Dapat Dilaksanakan dengan Lancar dan Berkesan BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada Semua Pengetua SMKA.

3 Memastikan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia.10 – Kanan 25.07.07. BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah Pelaksanaan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM. 2010 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Maklumat mengenai Program tersebut Melahirkan kakitangan kerajaan yang berakhlak mulia BPI/SPI JPN SASARAN/ PESERTA Semua Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Kakitangan dan staf sokongan PLAN KONTIGENSI Siaran CATATAN Di laksanakan di setiap daerah dengan di uruskan oleh daerah 43 .10 Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 01.Unit Operasi Dakwah. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 5. T/JAWAB 2 Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 11.07.

BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah T/JAWAB Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 17.06.10 – Kanan 15. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 5.07. dan laporan pemantauan Laporan pelaksanaan dokumentasi 44 .10 Pembangunan Nilai dan Akhlak BPI/SPI JPN Maklumat mengenai program tersebut Siaran 3 Pemantauan Berkala untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar. 2 Taklimat kepada penyelaras Persatuan Agama Islam di sekolah Penyelia 31-05-10 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 20. maklumat . BPI/SPI JPN Instrumen .05.Unit Operasi Dakwah.4 Memastikan Program Pengukuhan Budaya dan Nilai Murid berjalan dengan lancar dan berkesan.2010 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Maklumat mengenai Program tersebut SASARAN/ PESERTA Semua Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Semua penyelaras persatuan agama Islam Semua sekolah melalui persatuan agama Islam PLAN KONTIGENSI Siaran CATATAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah Taklimat kepada penyelaras Persatuan Agama Islam di sekolah Pemantauan Berkala untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar.

05.5 Memastikan mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS serta mesyuarat Agung PEKDIS dapat dilaksanakan dengan jayanya.05.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 02.09.10 – 15. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 5.10 SUMBER OUTPUT/ KEWANGAN OUTCOME BPI/SPI JPN Memastikan pelaksanaan aktiviti PEKDIS BPI/SPI JPN Membentang kewangan dan Aktivi PEKDIS SASARAN/ PESERTA Semua AJK Tertinggi PEKDIS PLAN KONTIGENSI CATATAN Semua ahli dan AJK Tertinggi PEKDIS 45 . BIL 1 PELAN TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS/MAKDIS T/JAWAB 2 Urusan mesyuarat Agung PEKDIS dan MAKDIS Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 23.Unit Operasi Dakwah.

10 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Maklumat Iklim Dini yang SASARAN/ PESERTA GPI Daerah yang dipilih 2 Taklimat Iklim Dinie kepada semua PPD dan Pengurusan sekolah. T/JAWAB Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 15.6 Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.Unit Operasi Dakwah. 3 Pemantauan pelaksanaan Iklim Dinie di Sekolah. BIL 1 PELAN TINDAKAN Bengkel pemurnian Modul Panduan Iklim Dinie.06. SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 5.10 – Kanan Nov 2010 Pembangunan Nilai dan Akhlak BPI/SPI JPN BPI/SPI JPN Jelas tentang UPI PPD maksud dan cara melaksanakan Iklim Dini Iklim Dini Semua yang sekolah dilaksanakn bertepatan dengan maksud sebenar PLAN KONTIGENSI Pemurnian secara pertukaran maklumat melalui internet Penyampaian maklumat melalui internet Memohon maklumat dokumentasi iklim dinie melalui internet CATATAN 46 .2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 27. Penyelia 27.04.10 – 30.05.04.

10 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Modul Iklim Dini yang dimurnikan dengan mantap Kejelasan tentang pelaksaanaan Iklim Dinie Perlaksanaan Iklim Dini yang berkesan di sekolah SASARAN/ PESERTA GPI yang terpilih PLAN KONTIGENSI Penyampaian maklumat melalui internet Penyampaian maklumat melalui internet Menghantar maklumat pelaksanaan Iklim Dini Melalui maklumat CATATAN UPI PPD BPI/SPI JPN Semua sekolah 47 . T/JAWAB 2 Taklimat Iklim Dinie kepada semua PPD dan Pengurusan sekolah.Unit Operasi Dakwah. 3 Pemantauan pelaksanaan Iklim Dinie di Sekolah.7 Pelan Tindakan Strategik 2010 Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. SPI JPN KEDAH STRATEGI 5. BIL 1 PELAN TINDAKAN Bengkel pemurnian Modul Panduan Iklim Dinie.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 27. Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 27.06.10 – Kanan Nov 2010 Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 29.04.05.

8 Memastikan perjalanan program PEKDIS berjalan dengan lancar dan berkesan. Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia Feb-Mac Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia Mac Kanan Jun Pembangunan September Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH Feb-Mac SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Faham maksud Perjalanan PEKDIS Faham maksud Perjalanan PEKDIS Pelaksanaan aktiviti PEKDIS SASARAN/ PESERTA UPI PPD Daerah PLAN KONTIGENSI Penyampaian maklumat melalui internet Penyampaian maklumat melalui internet Mohon maklumat Pelaksanaan melalui internet CATATAN BPI/SPI JPN Pengetua/ GuruBesar BPI/SPI JPN Semua sekolah 48 . SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010 STRATEGI 5. BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah T/JAWAB 2 3 Taklimat kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah untukPengetua/Guru Besar. Pemantauan Aktiviti PEKDIS di sekolah.Unit Operasi Dakwah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful