You are on page 1of 3

HAI DUNIA, GEMBIRALAH!

– SELAMAT HARI NATAL
Do=D, 2/4
MM=120

Arr. : Onggo Lukito

|-8-|
__===

____

S

1> 7 . 6 5 . 4

A

3 5 .4 3 . 2

T

5 5 . 1> 1> . 6

__===
__===
__===

B

5

.

7<

1 . 1

5

4

3 . 3

____

____

____

____

____

_____

___=-=-==

_____

1
lah.

.

_____
_____

5

___=-=-==

3

______

5 5 5 5 5

_____

B

1

____

3 .2 1 1 1 1 1 1 2
_____

T

1 . 5

5 .4 3 3 3 3 3 3 4
__=== _____

A

2

____

6 . 6

____

7 . 7

____

1 . 1

____

2 . 2

____

4 . 4

____

4 . 4

____

____

____

____ ____

__===

1> 0 1>

1>97 695

5 . 4 3 1> 1>97 695

____

3 03

5

______

__===

3 . 2 1 3 395 493

_____

5

5

.

5

5

5

_____

1
1
ha- ti-

1
mu

.

_____

___====

____ ____

__=== ____

. 43

2 2

2 2 3 4 . 32

191> . 6

5 .4 3 4

___===

_____

___====

____ ____

__=== ____

. 21

7< 7<

7< 7< 1 2 . 1 7<

193 . 4 3 . 2 1 2

_____

_____

______

__===

____ ____

. 5

5 5

5

5 . 54

395 . 1>

_____

_____

______

5

____ ____

_____

5

___===

__===

____ ____

____ ____

____

__===

_____

395 493

____

5 05

1 1 . 1 1 . 1 5< 5< 1 . 1 4< . 4< 5< . 5< 1 0 1
Hai du-ni- a, gem-bi- ra- lah! Dan sam-but ra- ja- mu! Di
__=== _____

S

____

3

____

1
1
te- ri-

1
ma

3 2 1 .

0 0

1 7< 1 .

0 0

5 4 3 .

0 0

. 1 5< 5< 1 .
ma bersyukur.

0 0

____

1>

____

. 6
____

1 1 1 1 1
1 . 1
5< 5< 5< 5< 5< . 5<
1 . 1 1
Ber-sama bersyu- kur, ber- sa-ma ber-syu- kur, ber- sa- ma- sa-

Do= Es (1=7<, 3=2/)
__===

____

S

1> 7 . 6 5 . 4

A

3 5 .4 3 . 2

T

5 5 . 1> 1> . 6

__===
__===
__===

B

5

.

7<

1 . 1

5

4

3 . 3

____

____

____

____

____

_____

___=-=-==

_____
_____
_____

5

___=-=-==

3

______

5 5 5 5 5

_____

B

1

____

3 .2 1 1 1 1 1 1 2
_____

T

1 . 5

5 .4 3 3 3 3 3 3 4
__=== _____

A

2

____

6 . 6

____

7 . 7

____

1 . 1

____

2 . 2

____

4 . 4

____

4 . 4

____

____

____

____ ____

__===

1> 0 1>

1>97 695

5 . 4 3 1> 1>97 695

____

3 03

5

______

____ ____

____ ____

__===

3 . 2 1 3 395 493

_____

____ ____

_____

5

5

5

____

.

5

5

5

_____

1
1
1
bu- mi, laut,

.

1
1
1
gu- nung lem-

___===

_____

___====

____ ____

__=== ____

____

. 43

2 2

2 2 3 4 . 32

191> . 6

5 .4 3 4

596 7 1> .

0 0

___===

_____

___====

____ ____

__=== ____

. 21

7< 7<

7< 7< 1 2 . 1 7<

193 . 4 3 . 2 1 4

3

2 3 .

0 0

_____

_____

______

__===

____ ____

. 5

5 5

5

5 . 54

395 . 1>

5

4 5 .

0 0

_____

_____

______

5< 1 .
te-rus!

0 0

5

__===

_____

395 493

____

5 05

1 1 . 1 1 . 1 5< 5< 1 . 1 4< . 4< 5< . 5< 1 0 1
Hai du-ni- a, e- lu-kan- lah ra- ja- mu Pe- ne-bus! Hai
__=== _____

S

____

3

__===

____

1
. 1 1 1 1 1
1 . 1
5< 5< 5< 5< 5< . 5<
bah.
Bersorak-lah te- rus, ber- sorak- lah te- rus, ber-

____

1>

____

. 6
____

1 . 1 1
so- rak-so-

. 1 5<
rak- lah

Do= E (1=7<, 3=2/)
__===

___

____

S1 1> 1> . 1> 1> . 1> 1> 2> 3> . 1>
__===

___

____

S2 1> 7 . 6 5 . 4 3 2 1 . 5
__===

___

____

1>

____

. 1>

____

2>

____

6

. 6

____ ____

. 2>
____

7

. 7

____

____

____

3> 0 1>
____
____

3 5 . 4 3 . 2 1 7< 1 . 3 695 493

T

5 5 . 1> 1> . 6 5 4 5 . 5 493 291 296 594 5 0 5
__===

B

___
___

____
____

1 1 . 1 1 . 1 5< 5< 1 . 1
Janganlah do- sa mene-tap di

____ ____
____

____

1>

1>

____ ___===

. 1>

1>

1>

_____

____

____

1> 0 1> 1>97 695 5 . 4 3 1> 1>97 695

A

__===

_____

1>
____

____ ___===

_____ ____

____

594 392 3 0 3 395 493 3 . 2 1 3 395 493
____

____
____

____

_____

5

5

5

____

4< . 4<
5< . 5< 1 0 1
1
1
1
la- dang du- ni- a! Se- jah- te- ra

1

. 5

5

5

_____

. 1
1
1
pe- nuh ber-

_____

S1 1>
.
kat,

0

__=== ____

_____

S2 5 . 4 3 3 3 3
__=== ____

_____ ___===

_____

0 1> 1> 5 3> 2> 1> 5
berlimpah slama- nya,

_____

_____

___===

. 43 2 2

2 23

___===

___===

___===

_____

T

5

.

0

0 5

B

1
.
kat,

0

0 1 1 5 3 1 5<
berlimpah slama- nya,

_____

_____ _____

_____

S1

rall.
1>

2>

.

3>

_____

- 8 -

1>

.

1>

0

- 8 -

5

4

.

5

0

- 8 -

0

- 8 -

0

- 8 -

0

- 8 -

$

A2

1

2

2

.

3

_____

T

596 7

$

7\

.

1>
$

B

_____ _____

0

$

5

5

_____

___

__===

. 3 2 1 9 1> . 6 5 . 4 3 4
___===

_____

___

__===

____

. 1 7< 1 9 3 . 4 3 . 2 1 2
ber- lim- pah- limpah

_____

_____

0 5

5 5 5 5

_____

_____

_____

___

5

__===

____

. 6 5 .4 3 4

_____

0 5<
5 2 7< 5<
1
ber-limpah slama- nya,

___

____

.1 1
ber-lim-

. 1
pah

$

S2 596 7
A1

5

____

¾ MM=140
$

2>

___===

4

. 2 1 7< 7< 7< 7< 1 2
ber-lim-pah sla-ma-nya,

5 5 5

===___ ___

____

___===

3 34 5

3 .2 1 1 1 1 1 12 3
kat,
ber-limpah sla-ma-nya,

___===

. 1>
pah

___===

A

_____

0 2>
7 5 2> 1> 7 1> 2> 3> . 1> 1>
ber-limpah slama- nya, ber-lim-

5<
5< 1 .
sla- ma- nya!

1

Do=A (1=5<,3=7,5=2>)
_____ _____

_____ _____

_____ _____

S

: 5 1> 1>92> 1> 7 6 6 6 2> 2>93> 2> 1> 7 5 5 3> 3>94> 3> 2> 1> 6 5 6 2> 7 1> 0 :
Se- la- mat ha-ri na- tal, se-la- mat ha-ri na-tal, se-la- mat ha-ri na-tal dan ta-hun ba- ru.

A

:5 5
Se- la-

T

: 5 3> 3>94> 3> 2> 1> 1> 1> 2> 791> 2> 3> 2> 7 7 3> 1>92> 3> 4> 3> 1> 1> 1> 4> 2> 3> 0 :
Se- la- mat ha-ri na- tal, se-la- mat ha-ri na-tal, se-la- mat ha-ri na-tal dan ta-hun ba- ru.

B

:5 1
Se- la-

S

5

A

5

.

5
4 3 4 6
mat na- tal, se-la-

_____ _____

.

.

6
5 4 5 7
.
mat na-tal, se-la-

_____ _____

1
4 4 4 4/
mat na- tal, se-la-

_____ _____ _____

____

392 192 394

5 .6 7

.

_____ _____

4
5 5 5 5/
.
mat na-tal, se-la-

_____ _____ _____

_____ _____ _____

____

392 192 394

5 . 4/ 5

7
6 3 3 4 6 5 5 0 :
mat na-tal dan ta- hun ba- ru.

1> 2> 3> 2> 3>94/> 5>92> 5>
_____ _____ _____

5/
6 6 3 4 2 5 1 0 :
mat na-tal dan ta- hun ba- ru.
_____

_____ _____ _____ _____ _____

5> 4> 3> 2>

1> 3>92> 1>95 697 1>92> 3>94>

_____

6 7 1> 7 1>92> 2>97 2>

3> 2> 1> 1>

_____ _____ _____

5

5

3

495 697 1>92>

_____

TB 5
1>
1>
1>
Sa- lam ba- gi

7 .
mu

7
1>
se- ka-

7
-

6
li-

5 .
an,

2

2> 3> 2> 1> 1> 5> 5 5
se- lamat ha-ri na- tal dan

6
2>
ta- hun

7
ba-

_____ _____

S

3>
ru.

A

1> 5 5 5 4 : 3
0
ru dan tahun ba- ru.

T

1>
ru.

B

1> 5 5 5 5 : 1
0
ru dan tahun ba- ru.

______

0

_____ _____

5 : 1> 1>92> 1> 7
Se- la- mat ha-ri

______

6
6
6
na- tal, se_____ _____ _____

1>
1>
1>
na- tal, se-

1>
6
5
na- tal dan
_____ _____ _____

A

_____

4/
se-

______

0

_____

695 493 293 492 6 5 5 5 5 5 4 : 492 6 5 5 . .
la- mat dan
ta- hun ba-ru dan tahun ba- ta- hun ba- ru.

T

3>
1>
1>
na- tal dan

1> 4> 2> 3>
ta- hun ba-ru

B

6
6
3
la- mat dan

4 2 5 1 5 5 5 5:
ta- hun ba-ru dan tahun ba-

______

0

2> : 1> 4> 2> 3> . .
se- ta- hun ba- ru.

______

4 2 5 1 .
ta- hun ba- ru.

3

7
se-

3> 1>92> 3> 4>
la- mat ha-ri

5
5
5
5/ 0
la- mat na- tal,

5 : 6 2> 7 1> . .
se- ta- hun ba- ru.

______

7
se-

_____ _____

2>
7
na- tal

rit.
2

6 2> 7 1>
ta- hun ba-ru

3> 3>94> 3> 2>
la- mat ha-ri

6
596 594 392 3 0
sela- mat na- tal,

2> 791> 2> 3>
la- mat ha- ri

4
4
4
4/ 0
la- mat na- tal,

1
S

5
se-

_____ _____

2> : 3> 3>94> 3> 2>
Se- la- mat ha-ri
1
Se-

7
5
na- tal

_____ _____ _____

5 495 493 291 2 0
Se- la- mat na- tal,

_____ _____

0

_____ _____

2> 2>93> 2> 1>
la- mat ha- ri

.

5/
se-