You are on page 1of 2

Daâng Meï Moät Chieàu

Lm Vaên Chi

C Em G7   
          
f
Ñk: Daâng leân Meï hoàn con vaø ngaøn yù yeâu thöông ngaäp

   
   
      
Con daâng veà Meï hoàn con yù yeâu

C F C Am

      
         
p f
traøn daâng leân Meï ñôøi con laø caû aùng hoa ñôøi daâng tieán Meï

          
    
thöông daâng leân Meï daâng veà Meï laø aùng hoa ñôøi daâng tieán Meï

G C Am

 
          

ôi. Tröôùc nhan Meï mô ñôøi taän hieán thaàm daâng

          
ôi. Ñeán tröôùc nhan Meï con daâng

C G7 C F C

       
      
f p
troùt cuoäc soáng traàn gian con nghieâm quyø tröôùc toân nhan Meï laëng nhìn

       
    
troùt cuoäc soáng traàn gian con quyø tröôùc nhan Meï nhìn
G7 Rall. C p

       
    
ngaém dung nhan Meï thoâi. 1. Bao chieàu söông ngöôõng

      
ngaém Meï thoâi Meï ôi.

 
Em C G F E Am Dm

              

moä. Tieáng saùo ai leân khôi. Hoàn con tha thieát meï

f
G C F Rall. G7 C

      


     
     

ôi. Mô veà nuôùc Meï buoàn ñôøi khaùch löu.

   
Am C Am

        
 
    
ff
2. Traêng thöông vöông ngaøn sôïi. Deät luïa saùng bao la.

p
  
Am7 Dm G7 C

   
              
f
Meï ôi trong ngoïc traéng ngaø. Xin Meï giöõ laáy caùnh
3
F Em7 Am

       
C F G

 
 
      
p
hoa cuûa loøng. 3. Thuyeàn ai troâi treân soâng. Coâ ñôn

     
  
F G C G F Em

    


p
veà ñeâm toái. Ñôøi con nhö moät caùnh buoàm aên

   
  

Am C Rall. F G7 C

       


 

f
söông laø söông gioù ñaát neo nguoàn trôøi cao.