You are on page 1of 1

Ngaøy Xuaân Caàu Meï

Tha thieát Lm Vaên Chi


3
3
 
Gm Bb Cm Gm

                 

1. Muøa xuaân ñaõ laïi ñeán höông xuaân naéng töôi hoàng thaép
2. Muøa xuaân khung trôøi saùng hoa xuaân thaém khoe maàu böôùm
3. Muøa xuaân ñang veà ñoù Queâ Höông ñaõ xa roài nhôù
3 3
 
D7sus4 Gm Eb Dsus4 D7

     
         
leân haøng neán chaùy lung linh saùng leân lôøi kinh. Meï
xuaân vôøn hoa naéng con ñaây thieát tha caàu xin. Meï
nhung trôøi xuaân ñeán troâng mong nöôùc Nam ngôøi saùng. Meï
3 3
  
Gm Bb Gm D7
3

               
ôi xuaân laïi ñeán thieát tha keâu caàu khaán Meï Meï muøa
ôi xuaân hoàng ñeán thaép leân muoân ngaøn höông traàm vaø quyø
ôi xuaân veà ñoù chaép tay con caàu khaán Meï Meï hoàng
3

  
3
 
Gm Cm D7 Gm G

      


    
xuaân trong cuoäc ñôøi nguyeän caàu naêm môùi khang an.
ñaây con nguyeän caàu cuoäc ñôøi naêm môùi an vui. Ñk: Meï
aân trong cuoäc ñôøi hoøa bình thaép saùng Queâ Höông.

 
3
        
    
Em Am D7 G

 
3


laø muøa xuaân töôi saùng. Meï laø muøa xuaân haïnh phuùc. Xin
3 3

      

C Bm D7 G

    


 
  
Meï thöông daét dìu. Muøa xuaân mang ñeán an vui. Meï

 
3
 
          

Em
3 Am D7 G

 

laø muøa xuaân ôn phuùc. Meï laø muøa xuaân yeâu meán. Nhöõng
3 3

C Bm D7 G

       


 
   
  
ngaøy xuaân nguyeän caàu. Meï ban ôn phuùc chan hoøa.