You are on page 1of 2

Nguyeâïn Caàu Meï La Vang

Tha thieát Lm Vaên Chi

F A7 3 Dm Gm C7
3 F
 3
              
1. Con chaép tay nguyeän caàu Meï La Vang Meï Vieät Nam.
2. Con chaép tay nguyeän caàu Meï La Vang Meï Vieät Nam.
3. Con hieán daâng Meï hieàn Meï La Vang Meï Vieät Nam.
3 3

F7 Bb Am D7
3

           
  
Nguyeän Meï chuùc phuùc cho Queâ Höông Vieät Nam. Lôøi caàu thaém
Nguyeän Meï giaùng phuùc cho daân con bình an. Vaø Meï daãn
Haønh trình soùng gioù ñaây daân con Vieät Nam. Moät ngaøy böôùc

3 3

 
3
Gm F E7 Am Dm

            
thieát cho Giang Sôn bình an. Trong muoân hy voïng tình Meï dòu
loái muoân con tim Vieät Nam. Ñi trong aân tình moät ñôøi an
tôùi töông lai ñang chôø mong. Tin yeâu troâng caäy nguyeän Meï thöông

C7 F A7 3 Dm 3 Gm C7
3 F

 
            
hieàn. Con chaép tay nguyeän caàu Meï La Vang Meï Vieät Nam.
bình. Con chaép tay nguyeän caàu Meï La Vang Meï Vieät Nam.
tình. Con thieát tha nguyeän caàu Meï La Vang Meï Vieät Nam.
3 3
3

F7 Bb Am D7

           
  
Tình Meï thaép saùng cho Queâ Höông Vieät Nam. Nguyeän Meï daãn
Tình Meï chaát ngaát trong con tim Vieät Nam. Moät ñôøi gaén
Cuøng Meï saùnh böôùc trong yeâu thöông ñaày vôi. Ñoàng haønh maõi

3 3 3

 
Gm F E7 Am Dm C7

           

loái cho daân con bình an. Ñi trong tay Meï tình meán uûi
boù trong tin yeâu Meï ôi. Trong tay Meï hieàn nguoàn suoái tröôøng
maõi trong con tim Vieät Nam. Töông lai huy hoaøng haïnh phuùc tröôøng
3

 
3

 
F Bb C7 F Dm C7 3 F

        
     
an.
sinh. Ñk: Daâng veà Meï meán thöông Meï La Vang Meï Vieät Nam.
sinh.
3 Dm 3 Am C7

       
3

      

Ñaây Queâ Höông Vieät Nam daâng leân Meï Meï nguoàn caäy troâng.

3 3

    
F Dm C7 3 F

        
 
Daâng veà Meï daáu yeâu Meï La Vang Meï Vieät Nam.

3 Dm 3 Am 3 C7 F

           

  

Ñaây daân con Vieät Nam daâng leân Meï nguyeän Meï ñoaùi thöông.