KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN MORAL Prof. Madya Dr.

Azizi Yahaya Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Jo hor PENDAHULUAN Kehidupan manusia yang semakin moden ini, menyebabkan manusia tidak puas dengan apa yang diperolehnya sehingga dapat menimbulkan rasa cemas, kehilan gan kontrol diri, putus asa dan sebagainya. Kewibawaan dan keteladanan orang tua dalam keluarga, sangat menentukan dalam pembentukan nilai-nilai agama, moral, s osial dan "disiplin diri". Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak-anakn ya, bukan sekadar menyediakan segala fasilitet yang dibutuhkan anak, tetapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana anak dididik melalui keteladanan orang tua d alam keluarga. Keluarga adalah masyarakat kecil di mana dalam keluarga itu terbi na maklukmakluk sosial yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Pembinaan, p eraturan dalam keluarga, masalah kedisiplinan ataupun kebiasaan serta pola hidup dalam keluarga dapat membentuk moral. Keluarga sangat berpengaruh dalam pembent ukan watak seseorang kerana sangat menentukan dalam perkembangannya. Pembentukan moral ini berasal dari kedua-dua orang tua. Orang tua dapat memberikan perhatia n yang penuh kepada anaknya sehingga dapat terwujud suatu kondisi kehidupan yang interaksi. 1

KONSEP MORAL Moral membawa erti akhlak, budi pekerti, kelakuan, tabiat watak dan perangai. Me nurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, moral ialah ajaran atau pegangan bukan bur uk baik sesuatu perbuatan (kelakuan, akhlak, kewajipan dan lain-lain); yang berk aitan dengan apa yang betul atau adil. Ada pelbagai pandangan tentang konsep mor al dan konsep pendidikan. Moral juga bersifat “multi-dimensional” (Sugarman, 1973). Seseorang yang berpegang pada pandangan yang tertentu akan mempengaruhi cara fik iran dan hidupnya dan seterusnya melahirkan insan yang berbeza dari aspek kemora lan. Cara seseorang guru atau ibu bapa mendidik murid atau anak akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap konsep moral. Konsep moral dibahagikan kepada tiga a spek, iaitu kandungan moral, bentuk moral, dan dimensi moral. Kandungan Moral Moral mempunyai sesuatu isi kandungan. Isi kanduangan moral mera ngkumi dua aspek, iaitu peraturan masyarakt dan keperibadian manusia yang mulia. i Peraturan Masyarakat Manusia memerlukan peraturan-peraturan yang dapat membat asi kelakuan dan kebanyakan perbuatan manusia sendiri supaya manusia tidak terla lu bebas sehingga 2

mengancam keselamatan dan hak asasi orang lain. Emmet, d.(1966) dalam buku “Rules, Roles, and Relations” mengatakan bahawa peraturan manusia tidak wujud sendiri, te tapi ialah hasil yang terkumpul daripada ilmu pengetahuan dan pengalaman baru da n lama dalam kehiduapan manusia. Emmet, d. (1987) terus memberikan penjelasan te ntang tujuan manusia mengadakan peraturan, iaitu manusia lebih cenderung dalam m ematuhi beberapa peraturan dan mengikut adat resam serta kelaziman hidup dalam m enghadapi perhubungan dengan orang lain. Selain daripada itu, peraturan manusia juga boleh menjimatkan masa kerana ia merupakan satu kriteria rujukan bagi manus ia semasa mereka membuat pemilihan dan keputusan atas sesuatu perbuatan yang per lu dilakukan oleh mereka. Walau bagaimanapun, kita perlu memahami keperluan untu k peraturan (yang secara sejagat disahkan sebagai bermoral) dalam masyarakat tet api tidaklah pula mematuhinya tanpa berfikir. Ashmore, Robert B. (1987) dalam bu ku “building a moral system” mengatakan bahawa semua perkara dalam alam semula jadi bertindak mengikut peraturan atau hukum yang tertentu. Contohnya, semua objek fi zikal bertindak mengikut hukum graviti. Hukum-hukum ini membenarkan kita meramal bagaimana sesuatu badan semula jadi bertindak. Akan tetapi, selain mengikut huk um-hukum semula jadi ini, manusia boleh memilih cara mereka bertindak dengan sen gaja terhadap sesuatu peraturan, undangundang, atau hukuman. Manusia berkeboleha n menetapkan matlamat-matlamat hidupnya mengikut situasi-situasi tertentu, dan m emformulakan peraturan-peraturan bagi mencapai matlamat-matlamat ini. Walau baga imanapun, mamusia juga boleh melanggar peraturanperaturan yang ditetapkan mereka sendiri. Kata-kata pujian dan marah, ganjaran hadiah 3

4. 5. 9 . 2. apa bila segelintir orang tidak mematuhi malah membantah sesuatu peraturan masyaraka t. Mewujudkan dan memelihara rukun sosial (social orde r). Memelihara keamanan masyarakat dengan suasana yang harmonis. 7. kita mengharapkan mereka dengan serta-merta mencari jalan penyelesaian masala h dengan membentuk peraturan-peraturan masyarakat baru yang boleh diterima oleh semua orang. adalah sukar untuk semua orang mematuhi semua peraturan masyar akat dan kita juga tidak boleh memaksa seseorang berbuat demikian. Menjimatkan masa dan tenaga individu dalam masyarakat semasa melakukan sesua tu tindakan atau membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri dan orang lain.dan denda bertujuan untuk memperkuatkan pengesahan peraturan-peraturan ini dalam membatasi kelakuan manusia. Menstabilkan keadaan dan suasana masyarakat. Menjaga keamanan masyarakat. Kepentingan atau fungsi peraturan masyarakat dalam pembentukan insan yang bermoral membolehkan masyarakat : 1. Melindungi nyawa manusia dan membenarkan mereka terus hidup. Oleh itu. Mengembangkan intelek manusia supaya ia berfungsi dengan efe ktif. 6. 10. Mengelakkan keruntuhan akhlak dan sistem moral dalam masyarakat. Mempertahankan hak asasi dan kebajikan manusia. 3. 8. Jika tidak. huru-hara akan berlaku kerana fungsi-fungsi peraturan 4 . Wa lau bagaimanapun. Mempertingkatkan mutu hidup manusia.

D. Telah banyak memberikan bukti bahawa keperibadian mulia adalah satu sifat yang amat penting untuk seseorang manusia serta ketenteraman h idup di sesebuah masyarakat. Wa llace. jika bukan semua. P enyataan ini adalah penting dan disokong oleh kebanyakan ahli falsafah moral. Richard B. Brandt 5 . telah mengemukakan kenyataan bahawa perkembangan akhlak yang mulia pada diri seseorang pelajar semasa pembela jaran di sekolah merupakan kurikulum yang utama dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. (1979) dalam buku A Theor y of the Good and the Right mengatakan bahawa kebanyakan masyarakat. ii Keperibadian Manusia Yang Mulia Seseorang insan perlu mempunyai keperibadian yang baik dan boleh dipuji untuk dianggap sebagai seorang insan yang bermoral. Z (1993) dalam laporannya tentang pelaksanaan Pendidikan Moral di sekolah-sekolah negara barat. J. Kita sebagai insan bermoral tidak sepatutnya mengabaikan kenyataan ini .masyarakat yang disenaraikan di atas akan dicabar dan sistem moral akan runtuh d engan mendadak. Ini kerana para pendidik di negara-negara ini bersependapat bahawa akhlak mulia ini merupakan isi kandungan moral yang penting dalam pembentukan seseoran g individu (shaping of a individu). Brandt. mempunyai sistem kawalan atas tingkah laku manusia yang berbeza dengan un dang-undang yang ditetapkan atas tingkah laku manusia yang berbeza dengan undang -undang yang ditetapkan. Feng. (1978) yang banyak membincangkan tentang akhlak mulia (virtues) dan kelakuan jahat (vices). Sebagai kesimpulan. tujuan mengadakan peraturan masyarakat untuk memelihara kemuliaan manusia dan menjaga ketenteraman masyarakat adalah sama pe ntingnya.

dan bukan semua orang ada kod etika. Brandt memcadangkan bahawa untuk mengenal pasti sama ada se seorang individu mempunyai kod etika atau keperibadian yang mulia. keengganan mencederakan orang lain dan sebagainya. 6 . keengganan melanggar perjanjian s endiri. sebelum dia dapat memperole h akhlak yang mulia. Jika ditanya sebab te ntang perbuatan yang mengikut motivasi intrinsik ini. Motiv asi intrinsik (intrinsic motivation) Seseorang individu mempunyai keinginan (des ires) atau keengganan (aversions) intrinsik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara yang tertentu. dan akan cuba menghalang orang lain melakukannya. dia akan berjawab.” Jika sese orang individu sendiri mempunyai keengganan berkelakuan dengan cara tertentu. atau asuhan ibu bapa. kerana kod etika buk an sesuatu yang semula jadi tetapi perlu dipelajari oleh seseorng individu.menamakan sistem ini sebagai kod moral (the moral code) atau kod etika seseorang individu atau sesebuah masyarakat. “Saya ber buat demikian kerana saya tidak mahu melanggar perjanjian saya sendiri. tetapi juga tidak menghalang orang lain melakukannya. pendidikan moral. Sepe rti juga dengan keperibadian mulia. bayi dan kanak-kanak kecil tidak mempunyai kod etika. kita perlu me lihat sama ada individu tersebut mempunyai enam sifat seperti berikut : 1. bi asanya dia juga mengharapkan orang lain tidak berkelakuan dengan cara tertentu i ni. Contohnya. Kod etika seseorang individu ialah “suara hati” (conscience) individu tersebut. Mengikut Br andt. Kadangkala ada orang yang bermotivasi mengorbankan sendiri dengan tidak melakukan sesuatu sendiri. Seseorang individu perlu didedahkan kepada s ituasi alam persekitarannya dan diajar melalui pelbagai pendekatan seperti pendi dikan agama.

Begitu juga. seseorang individu tidak suka akan orang yang tidak bersetuju dengan kelakuan atau perbuatannya. dan penuh kesala han (remorseful). Jika dia mengetahui bahawa orang la in tidak bersetuju dengannya. individu tersebut akan bersikap an ti (anti. berasa berdosa.Contohnya. dia akan berasa tidak senang hati dan berasa berdo sa. Kepenting an yang dipercayai (Believed importance) Kelakuan yang diakibatkan oleh motivasi intrinsik seseorang difikirkan amat penting untuknya sehingga dia berasa adalah sesuai untuk memaksa dia memantapkan bentuk kelakuan ini dalam dirinya sendiri. tetapi dia mungkin boleh memaafkan orang lai n yang mencuri barangnya kerana bersimpati dengan pencuri yang lebih miskin dari padanya. seorang individu yang percaya bahawa memberikan pertolongan cemas ke pada mangsa kemalangan secara inisiatif 7 . 2.attitude) terhadap orang itu. serta keinginan menyelamatkan orang yang berada da lam keadaan bahaya. iaitu dia berasa marah. ketidaksetujuan orang lain ini akan memperbaiki kod etik a atau mempertingkatkan keberkesanan kod etika ini supaya ia menjadi penghalang kepada kelakuan atau perbuatan yang tidak digemari oleh orang lain. Kesan positifnya ialah keengganan menc ederakan atau membunuh orang. meluat dan benci terhadapnya (khasnya apabila individu tersebut telah menjadi mangsa disebabkan perbuatannya). 3. Contohnya. motivasi intrinsik yang digunakan dengan cara ini b iasanya tidak digalakkan oleh masyarakat. Apabila seorang individu lain bertindak bertentangan dengan mo tivasi intrinsik yang dipunyai individu tadi. Walau bagaimanapun. dia akan berasa tidak selesa. Perasaan berdosa dan tidak bersetuju (Guilt-feelings and disapproval) Apabila seseorang individu bertindak bertentangan dengan motivasi i ntrinsik sendiri. Walau bagaimanapun. seseorang tidak mencuri.

atau seorang askar berkorban nyawa untuk melindungi rakan aska r lain daripada terkena letupan bom tangan. tetapi tidak mempunyai alat linguistik khas u ntuk menerangkan sesuatu tindakan. Ini bererti apabila dia terjumpa apa-apa k emalangan.(motivasi intrinsic) adalah satu perbuatan yang amat penting kerana perbuatan te rsebut dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kes-kes tersebut. Adalah sukar untuk kod etika mengawal tingkah laku antara seorang dengan orang lain se kiranya seseorang 8 . ialah perasaan kagum atau menyanjungi orang yang melakukan satu perkar a lebih daripada darjat yang dikehendaki oleh motivasi asas “moral” ini. Contohnya. orang yang dapat melakukan sesuatu yang sangat baik yang tidak pernah difikirkan oleh orang lain. kita boleh menggunakan istilah seperti “morally ought” (perlu secara moral). individu ini telah melakukan sesuatu di luar daripada apa yang dikehendaki oleh motivasi asa s. Ini disebabkan dia percaya bahawa keperi badian inisiatif ini adalah penting. Perbuatan atau kelakuan ini kadang-kadang dipanggil “Tindakan bekerja lebih dar ipada yang diwajibkan. Istilah khas (special termino logy) Adalah logik apabila seseorang individu mempunyai motivasi intrinsik. akan memastikan bahawa keperibadian mulia ini dimantapkan dalam dirinya. 5. Mengagumi atau menyajungi ( Admiration o r esteem ) Bertentangan dengan sikap negatif terhadap orang yang kekurangan moti vasi “moral”. dan sebagainya. “morally reprehensible” (patut di salahkan secara moral). dia akan memastikan bahawa dia sendiri yang melakukan kerja-kerja pen yelamat untuk mangsa-mangsa kemalangan. atau sifat berasa dosa dan sebagainya. 4. “moral abligation” (kewajipan moral).” (acts of supererogation). Dalam bahasa inggeris.

K od etika juga memerlukan rangka konsep yang agak kompleks. Justifikasi yang diperc ayai (believed justification) Seseorang individu mesti mempercayai justifikasi b agi motivasi. (1987) memberikan penjelasan yang terperinci te ntang keperibadian mulia (virtues) yang diperoleh dan dikaitkan dengan tabiat (h abits) yang dibentuk kemudian. sikap bersetuju. G. maka dia akan be rpuas hati dengan kemoralannya dan berasa rasional untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kebajikannya sendiri dalam jangka masa panjang. m enganggap bahawa prinsip-prinsip moralnya ialah kehendak Tuhan. perasaan menyanjungi. Menurut Brandt. dia mingkin mempunyai atau tiada m empunyai kod etika tersebut. R.J. Keadaan ini bergantung kepada perasaan seseorang un tuk melihat dan menilainya. Antaranya ialah Warnock. Bran dt (1979) menetapkan enam sifat di atas yang perlu diperoleh oleh seorang insan yang berkeperibadian mulia atau mempunyai kod etika.individu tidak tahu berkomunikasi tentang motivasi. dan perasaannya. tindakan. Selain Brandt. jika seseor ang mempunyai kurang daripada enam sifat ini. 6. beberapa orang tokoh pendidik juga me mberi hujah tentang kepentingan keperibadian mulia manusia dalam mempertingkatka n mutu kemoralan dalam masyarakat. Hanya dengan mengetah ui istilah khas bagi motivasi dan tindakan “moral”. seseorang individu baru dapat me mahami dan menghayati konsep moral yang kompleks ini. dan lainlain yang ada padanya. Ashmore. dan keengganan menyakiti orang lain secara fizikal atau mental. 9 . (1976) yang men itikberatkan keadilan. Satu contoh justifikasi tersebut adalah mengenai agama. perasaan berdosa. kasih sayang.

persainga n bisnes yang tidak sihat. serta cemburu-mencemburui antara satu sama lain dalam pejabat dan sebagainya adalah wujud akibat sikap manusia y ang telah mengabaikan keperibadian mulia. Sebagai kesimpulannya. dan bagaimana ia dapat membantu seseorang hidup dengan lebih bermakna dan bermar uah. kerana dia pandai menipu dan mahir dalam memancing undi rak yat semasa pilihan raya. seseorang individu yang mempunya i peribadi mulia tetap akan memanfaatkan diri sendiri dan orang-orang di sekelil ingnya. terdapat manus ia yang mempunyai wajah yang cantik atau kacak. tidak hairanlah jika kita me nyokong dan memilih wakil rakyat kita yang mengamalkan berasuah. perhubungan antara manusia adalah semakin dekat d an 10 . malas bekerja. dia sa ngat jahat pandai sabotaj kerja dan memburuk-burukkan nama orang lain serta mela kukan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak boleh percayai. dan berakhlak buruk. Konspirasi politik. khasnya teknologi makluma t (information technology-IT). Fenomena ini jelas d ilihat dalam arena politik atau bidang perniagaan. ber kelakuan baik. kita mendapati bahawa dalam masyarakat kita. Hanya dengan peraturan masyarakat. Bentuk Moral Melalui perkembangan sains dan teknologi. Kesejahteraan dan keb ajikan ahli-ahli masyarakat amat bergantung kepada keperibadian mulia yang sepat utnya dimiliki oleh semua insan dalam dunia ini. Sebagai contoh. kita tidak akan dapat hidup dalam sat u keadaan dan suasana masyarakat yang selesa dan sempurna. sebaliknya di belakang orang. dan bersopan di depan orang.Mengapa keperibadian mulia adalah penting bagi pembentukan insan yang bermoral. jenayah kolar putih. berpakaian kemas dan bersih. Oleh itu.

Keperibadian mulia ialah kandungan moral yang ada pada s eseorang individu sahaja.A. peraturan. kod etika. dia tidak dapat menangani masalah moral ini. Dunia ini mempunyai banyak negara yang terdiri daripada pelbagai jenis masyarakat yang unik. dan s istem pentadbiran sendiri. dan terpaksa mengatasi masalah moral. Keadaaan dikecualikan jika individu berani menentang peraturan ini serta membu at keputusan dengan tegas tanpa menghiraukan pandangan masyarakat. apakah yang patut anda lakukan? Bagai mana akan anda lakukan? Apakah akibatnya? Apakah perasaan anda sendiri dan orang lain? Menurut Wesserstrom. alam persekitaran dunia ini menjadi semakin kompleks. kemungkinan dia tidak dapat menyelesaikan masalah hidup modennya dengan peraturan-peraturan yang agak ketinggalan masa tetapi masih berpengaruh (influential) atas masyarakatnya . adat resam. Jika tidak. hanya dengan keperibadian mulia yang ad a pada seseorang individu. (1979). malahan kadangkala ia menyebabkan keraguan dan meletak kan seseorang individu dalam 11 .rapat. individu dalam setiap masyarakat tidak akan dapat lari daripada soal kemoralan. Sebagai cont oh. khasn ya dilemma moral yang sentiasa mengganggu fikiran dan emosi mereka. Oleh itu. budaya. masing -masing mempunyai undang-undang. berkonf lik dan luar biasa ini. d ia terpaksa menghadapi dilema moral ini dan akan hidup dalam keadaaan seksa. apabila seorang individu yang hidup dalam masyarakat moden tetapi masih dipe ngaruhi oleh peraturanperaturan dalam adat resam masyarakatnya. R. kerana d ia tidak dapat menjadi panduan asas bagi individu tersebut untuk membuat keputus an dan mengambil tindakan seterusnya dalam situasi dilema yang kompleks. Apa bila berdepan dengan sesuatu dilema moral. dia bukan satu alat asas untuk menentukan apa yang per lu atau tidak perlu buat.

dan lebih tepat lagi ialah bentuk etika “prinsipalistik” (principalistic ethics form). Secara umum. bentu k etika ini dapat membuat tanggapan tentang situasi yang menimbulkan isu atau di lema moral. 1. Oleh itu dua prinsip ini akan digunakan sebagai contoh dalam penjelasan bentuk etika. bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik atau dilema moral? Menurut Grassian.V. seseorang individu juga perlu memberikan pertimbangan kepada prinsip-prinsi p moral yang sentiasa digunakan olehnya secara konsisten.keadaan yang lebih kompleks dan kabur individu itu. Istilah “keadilan” (justice) berasal daripada perkataan Latin Justus yang bermaksud “law. “What and how should l do? What? How?” Jika begitu. Dia juga perlu memastikan bahawa prinsip-prinsip ini tidak ber konflik antara satu sama lain. Akhirnya akan meminta tolong dengan bertanya. bentuk etika ini menggunakan prinsip-prinsip moral (asas dan deriv atif) untuk menyelesaikan masalah. 12 . kita boleh menggunakan prinsip moral yang paling asas. (1981). Dia juga perlu mengatu r prinsip-prinsip ini dalam susunan hierarki supaya satu atau lebih prinsip mora l yang asas boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasikan prinsip-prinsip moral yang lain. rectitude. iaitu. Satu lagi bentuk etika yang juga boleh diguna kan ialah bentuk etika situasional (situational ethics form). Bentuk etika prinsipalistik Apabila membuat sesuatu keputusan dal am dilema moral. Cadangan Grassian adalah satu cadangan bentuk eti ka. right” digunakan sebagai “the quality of b eing righteous. untu k menyelesaikan masalah dilema moral. selain daripada menggunakan kebijaksanaan atau intelektualnya (keperibadian mulia) dan merujuk peraturan-peraturan masyara kat. khususny a prinsip “keadilan” dan prinsip “altruisme” yang merupakan nilai asas dan juga ibu kepa da nilai-nilai murni yang lain.

Menurut Kamus Dewan. “Hakim adil atau tidak adil?” dan sebagainya. hukuman dll) yang wajar atau berpatutan. kita lihat di dunia sekarang masih ada banyak tunjuk perasa an oleh sesetengah manusia (pekerja kilang. perbuatan dan tindakan ketidakadilan (injustice) tidak membawa apa -apa manfaat kepada sesetengah orang kerana dalam tindakan atau perbuatan ini. sebarang tindakannya masih tertakluk kepada batasan undang-undang negarany a dan peraturan-peraturan masyarakat tempat tinggalnya. pelajar. tidak merugikan diri dan orang lain. keputusan. faimess”. undang-undang. “keadilan” bererti sifat (orang. Dalam er ti kata lain. Seseorang manusia mempunyai hak asasinya ser ta boleh membuat pemilihan dan keputusannya sendiri secara bebas. Baru-baru ini isu “keadilan” sering dibangkitkan di kalangan orang ramai. t etap ada sesetengah orang yang berasa tidak puas hati dan akan beras marah terha dap orang yang mempraktikkan ketidakadilan ini. “Sama ada terdapat keadilan dalam pengagihan harta negara?”. konsep keadilan melibatkan sebarang perbuatan dan kelakuan yang adil terha dap diri sendiri dan orang lain. Soal seperti “Sistem kerajaan kita adil atau tidak?”. pegawai kerajaan). tidak memihak kepada mana-mana (apabila memutuskan sesuatu dan sebagainya). Walau bagaiman apun. 13 . tindakan. serta mela yan semua orang dengan cara yang saksama tanpa mengira siapa orang itu. perbuata n. Soal keadilan ini membawa kepada soal hak asasi manus ia dan autonomi seseorang individu. pengikut dan penyokong pemi mpin politik. Oleh itu. Persoalan yang penting i alah adakah undang-undang dan peraturan yang mengehadkan perbuatannya ini adil a tau tidak? Oleh itu.impartiality. Kita juga dapat melihat pihak yang dituduh tida k adil mempertahankan undang-undang dan peraturan mereka dengan mengatakan bahaw a orang-orang yang tidak puas hati dengan mereka (kerajaan.

Kini orang ramai amat mementingkan hak asasi manusia dan auton omi individu. keberkesanan. atau t araf pendidikan masyarakat tersebut.. tetapi untu k orang lain. Nagel. T juga berpendapat bahawa untuk memperoleh sifa t altruisme dalam diri sendiri. altruis (altruist) ialah orang yan g pemurah. dan negara.K. bersifat terbuka d an percaya akan orang lain. masyar akat. Fr ankena. T homas (1970) dalam buku The possibility of altruism menjelaskan perkataan altrui sme sebagai “Sesuatu sikap atau perbuatan yang menyenangkan orang lain. seseorang individu mesti juga bersifat empati. memanfaatk an dan prihatin terhadap orang lain”. kita membandingkan kualitinya dengan masyarakat yang lain. Oleh itu. Mengikut Frankena. seperti pengorbanan diri (self sacrifice). dan sesiapa yang menjadi pentadbir tidak boleh menghukum “pemberonta k” dengan sewenang-wenangnya.pengurus syarikat. i aitu berkebolehan meletakkan diri dalam kedudukan orang lain. apabila kita menilai keadilan sesebuah masyarakat. pentadbir. Prinsip “altruisme” juga merupakan prinsip etik a yang penting sebagai rujukan semasa melakukan sesuatu tindakan moral. pihak universiti. dan sebagainya) telah menyalahgu nakan hak asasi manusia. atau dermawan. jawapan yang biasa diberikan oelh ahli egois psikologikal tentang prinsip 14 . kekuatan militari. Oleh itu. seperti kekayaan. Sebenarnya. (1973) melaporkan pandangan Butler tentang altruisme bahawa kadang-k adang seseorang individu menuntut kepuasan bukan untuk diri sendiri. serta bertoleransi dan boleh menerima orang lain.W.K.W. dan seterusnya mengancam keselamatan orang lain. penuntutan hak asasi manusia dan autonom i individu juga ada kaitan dengan keadilan sosial (social justice) yang juga men jadi alat untuk mempertahankan kebajikan ahli-ahli masyarakat. Nagel.

seperti kejujuran. kesyukuran. tetapi kita mendapat kepuasa n daripada perbuatan ini. seseorang individu perlu membuat keputusan dan bertindak berdasarkan sit uasi di mana dia berada. Oleh itu. kelakuan dan tindakan) yang rasional. tetapi adalah satu sifat k eterlaluan manusia yang agak luar biasa. ia kadang-k adang tidak dianggap sebagai satu keperibadian mulia. terdapat per bezaan antara kedua-dua prinsip etika ini. Grassian. Oleh itu. mereka masih menganggap bahawa ada sesuatu altruisme dalam sifat manusia. V. ia juga adalah untuk kepentingan diri sendiri. iaitu keadilan adalah sesuatu perkara (perbuatan. (1981) melaporkan pandangan dan contoh yan g diberikan oleh Fletcher. Tiga pendekatan ini ial ah “legalism”. seperti dala m dilema moral. Joseph yang menentang tiga pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan moral. 2. 15 . Kepuasan inilah yang menjadi tujuan kita melakukannya. keberanaian. dan sebagainya. i aitu manusia hanya hendak melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. “antinomianism”. Walaupun keadilan dan altruisme merupakan prinsip utama dalam bentuk etika.” Ini ialah pandangan ahli egois. Walau bagaimanapun. kebijaksanaan. kita melakukan untuk orang lain. dan “situationism”. Melakukannya adalah satu cara kita mencapai kepuasan. manakala altruisme adalah sat u sifat yang bukan sahaja amat mulia tetapi terlalu mulia.etika ini ialah “Ya. Bentuk etika situasional Kadangkala. kerajinan. kedua-dua prinsip i ni ialah asas kepada pembentukan nilai-nilai moral yang lain. N ilai-nilai inilah yang membenarkan seseorang insan bertindak dengan lebih cekap dan lebih berkesan apabila berdepan dengan situasi yang luar biasa. kesabaran. dalam sesuatu keadaan te rtentu. tetapi untuk altr uis.

K. iaitu s ecara penaakulan. Just the same he is prepared in any situation to compromise th em or set them aside in the situasion if love seems better served by doing so. keputusan yang dibuat adalah lebih konsisten dan kurang controversial (Frankena. dengan prinsip etika. orang yang menggunakan pendekatan situ asional. dan perlakuan. 1981). bertindak dengan: “……enters into every dicision-making sit uation fully armed with……ethical maxims……and he treats them with respect as illuminators of his problems. Ketiga-tiga dimensi etika ini boleh d ijelaskan melalui rajah di bawah ini: 16 . (Grassian. 1981). iaitu situasionis.V. Wal au bagaimanapun. Secara amnya. kita boleh membahagikan etika kepda tiga dimensi. Ini adalah kera na mengikut mereka cara membuat keputusan yang tidak tepat serta controversial a dalah besar. W. perasaan. Kebanyakan ahli pendidik moral memihak kepada penggunaan etika prinsip daripada etika situasi.” “eth ical maxims” dalam penjelasan ini ialah peraturan atau prinsip etika yang digunaka n menangani masalah berdasarkan situasi tertentu. kita dapat merumuskan di sini bahawa seseorang insan boleh memb uat keputusan dan mengambil tindakan moral dalam sesuatu masalah moral dengan me mpertimbangkan situasi yang menimbulkan masalah dan berasaskan prinsip asas dan nilai-nilai moral yang ada padanya. J. 1973 & Grassian.Menurut Fletcher. Dimensi Moral Konsep etika boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimens i etika. Manakala. V.

manakala penaakulan dan perasaan moral adalah dua dimensi yang amat kurang dalam haiwan seperti kucing. 17 . adalah wajar bagi kita menjelaskan kedudukan ejen moral dan penerimaan moral. Pe rsoalan kita ialah. Ejen Moral dan Penerimaan Moral Untuk memahami perkaitan antara ketiga-tiga dime nsi ini dengan lebih abstrak.DIMENSI ETIKA Penaakulan Moral Perasaan Moral Perlakuan Moral Pemikiran dan pertimbangan Emosi dan perasaan Tingkah laku dan tindakan Rasional Bebas Normative Tepat Tajam Kreatif Inovatif Kritis Empati Simpati Murah hati Kasih saying Belas kasihan Altruistic Sentimen Berjiwa Berdedikasi Bertanggungjawab Berprihatin Bekerjasama 1. semua manusia dan hanya manusia yang boleh menjadi ejen moral dan pesakit (penerima) moral. manakala soalan kedua mengenal pasti penerima (recipient) bagi tindakan moral. “Siapakah yang layak menjadi ejen moral. Apa yang berbeza ialah manusia mempunyai pen aakulan rasional dan bebas perasaan dan emosi yang boleh mempengaruhi perlakuan manusia sendiri. dan siapa pula pesaki t moral?” Soalan pertama mengenal pasti orang yang boleh melakukan tindakan moral. Menurut Ashmore (1987).

Secara ringkas. dia akan berasa takut. Jika dia mempunyai pemikiran ini. Sebenarnya ketiga-tiga dimensi etika ini adalah sama penting dari segi mo ral. Seba gai contoh. penaakulan. dan bukan hanya mengikut “perintah” atau “arahan” daripada penaakulannya. Oleh itu. dia tidak akan melakukan lagi tindakan yang antinorma dan antiso sial ini. Oleh itu.2. dan perasaan seseorang individu akan membenarkan individu sentiasa berada dalam keadaan yang berjaga-jaga supaya sesu atu yang dilakukannya adalah mengikut kehendak normatif di mana dia berada. serta tid ak dipengaruhi oleh emosi dan perasaan moral. menyesal. emosi moral dalam dimensi etika ini adalah sangat penting ba gi menentukan apa yang mingkin dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang ind ividu. Kupperman (1983) melaporkan bahawa orang yang membuat sesuatu yang tidak be rmoral tidak semestinya lebih bodoh atau lebih pandai berbanding dengan orang ya ng biasa. Apabila seseorang individu dapat menaakul secara rasional dan bebas. Akan tetapi individu yang tidak bermoral ini sentiasa tidak sensitif t erhadap kesengsaraan mangsanya kerana adalah sukar untuk dia memperoleh perasaan moral. yakni penaakulan ini mungkin dikawal oleh auto riti luaran. kerana tindakan atau tingk ah lakunya mungkin telah bertentangan dengan halurnya. atau rasa bersalah. Perlakuan ini akan dipengaruhi oleh emosi dan perasaan individu tersebut pada masa yang sa ma. Sebaliknya penakulan yang tanpa rasional dan tidak bebas. perlakuan. akan menghasilkan perlakuan indivi du yang tidak berautonomi dan mingkin tidak bermoral. apabila seseorang individu melakukan sesuatu yang salah atau tidak b ermoral. ketiga-tiga dim ensi ini mesti saling 18 . Perhubungan antara dimensi-dimensi etika. per lakuan individu dalam bentuk tingkah laku dan tindakan akan terhasil. supaya perlakuan ini adalah bersifat moral.

Tanpa pendidika n moral.“berinteraksi” atau “mempengaruhi” antara satu sama lain untuk membina satu insan yang b ermoral. maka bertamba h sukarlah peranan ketua keluarga atau ibu bapa 19 .’ Bila seseorang itu menerima didikan atau asuhan moral yang baik. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN MORAL Menurut pengertian yang paling asas. Keruntuhan moral merupaka n satu fenomena baru. judi. dan bebas dalam dimensi etika penaakulan. dengan mendalam terbentuklah dirinya sebagai manusia yang mempunyai bukan sahaja kelak uan yang baik. perasaan. bak kata ‘melentur buluh biarlah semasa r ebungnya. dan perlakua nnya. kepincangan masyarakat akan terus berleluasa. moral merupakan konsep asasi manusia menjaga diri supaya tidak melakukan perbuatan yang dikutuk masyarakatnya. rasional. malahan ia merupakan isu yang sering diperkatakan. tetapi juga kesedaran yang timbul dalam dirinya tentang segala ke baikan serta keburukan perbuatan. lebih-lebih lagi budak kecil. berlaku kepincangan di dalam masyarakat seperti rasuah. penipuan dan sebagainya. seseorang insan yang bermoral adalah insan yang berauto nomi. Dengan i ni moral merupakan cermin peribadi yang menggambarkan keseluruhan peribadi seseo rang. Konsep ini boleh ditanam ke dalam jiwa set iap orang. Dalam kesibukan mengejar kemewahan dan pembangunan. Secara umumnya. kelakuan sifat perangai diri manusia. Dengan adanya cabaran-cabaran pendidikan moral dalam kehidupan moden ini.

setiap ahli keluarga l ebih mudah terpengaruh dengan bahan-bahan hiburan dan seumpamanya kerana bahan-b ahan tersebut sering memuatkan unsur-unsur yang boleh merosakkan akhlak mereka. video dan sebagainya serta media cetak seperti majalah. surat khabar dan sebagai nya mudah diperoleh oleh setiap ahli keluarga. 60-an dan 70-an di mana lebih banyak cabaran terpa ksa dihadapi akibat daripada perkembangan teknologi seta kemasukan pengaruh-peng aruh dari luar. Ini kerana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan moral bo leh dibahagikan kepada dua. iaitu faktor persekitaran luar dan faktor dalam diri sendiri. Akibatnya. i Perkembangan Teknologi Kehidupan moden yang dipenuhi dengan pe lbagai peralatan yang canggih dan berteknologi tinggi merupakan salah satu darip ada faktor yang mempengaruhi pembentukan moral ahli keluarga. ii Kemasukan Pengaruh Luar 20 . lebih banyak bahan-bahan sama ada melalui media elektronik seperti radio.untuk mengawal serta memberikan pendidikan moral kepada setiap ahli keluarga dal am usaha pembentukan moral. Faktor Persekitaran Luar Kehidupan moden pada masa ini amat berbeza daripada keh idupan pada tahuntahun 50-an. televisyen.

akan dapat menga tasi permasalahan yang timbul. Seseorang itu sama ada dapat melakukan komunikas i antara orang tua dan ahli keluarga secara terus menerus(konsisten) atau tidak. Misalnya pengaruh budaya barat seperti budaya rock. akan mempengaruhi pembentukan moral. Komunikasi yang kurang lancar dapat menimbulkan ketegangan. Kegagalan berkomunikasi yang berkesan akan menyekat pembentukan moral dalam sesebuah keluarga. sekolah mahupun dalam keluarga. nilai-nilai moral bukan sahaja dapat dibentuk malah dapat dipertingkat kan. gelisa h. pakaian yan g mendedahkan aurat dan sebagainya boleh menggugat diri atau akhlak seseorang in san sehingga ia boleh memberi kesan yang begitu kuat pengaruhnya ke atas pembent ukan moral setiap ahli keluarga dan masyarakat.Sistem pendidikan yang lebih bersifat sekular yang dibawa dari barat juga merupa kan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan moral kepada ahli keluarga s erta masyarakat. Apabila kedua belah pihak (orang tua dan anak) menyedari kekurangan masing-masing. Ini disebabkan dengan wujudnya komunikasi dua hala. 21 . Komunikasi begitu penting dalam kehidupan kita baik di masya rakat luar. Faktor Dalam Diri Sendiri. Ketegangan itu akan membuat seseorang tidak aman. berontak sehingga penghargaan satu dengan lain berkurang. i Kemahiran Berkomunikasi Personaliti seseorang yang ekstrovert lebih senang berkomunikasi dengan orang lain berbanding dengan person aliti seseorang yang introvert.

menasihati. Sebali knya.Dengan adanya komunikasi yang lancar ini akan tercapai nilai-nilai moral. Tidak adanya kewibawaan orang tua mengakibatkan kur angnya kepercayaan anak terhadap orang tua tersebut. kontrol orang tua terhadap anak dapat membentukan dan men ingkatkan nilai-nilai moralnya yang berbentuk mengingatkan. pemben tukan kata hati. menegur. dorongan dan teguran akan mengubah diri anak ke arah yang lebih baik. doa bersama atau berdialog. kalau suasana di rumah selalu tidak aman maka keadaan itu akan menjejas ke tenteraman jiwa anak-anak hingga mereka merasa bosan dan takut tinggal di dalam rumah. mengungkapkan keadaan yang tidak menyenangkan dengan penuh kasi h adalah faktor-faktor yang banyak menentukan pembentukan moral. melatih perca ya diri sendiri. iii Pujian dan Penghargaan Pujian dan penghargaan daripada orang tua yang disampaikan kepada anaknya dengan tulus hati adalah sangat penting dalam pembentukan moral. kemampuan orang tua untuk menghayati dunia anak. keterbukaan dalam kehidupan keluarga. ii Kewibawaan dan Ketelad anan Kewibawaan dan keteladanan dalam diri orang tua. Jangan terjerumus bah awa prilaku yang baik adalah "biasa" sedangkan prilaku yang buruk langsung menda pat "caci maki". Suasana demikianlah yang akan 22 . Rasa percaya di ri. Melatih tanggungjawab. iv Kehidupan dan Suasana Kehidupan dan suasana keluarga yang ha rmonis sangat penting dalam kehidupan anak.

Memupuk nilai diri yang posi tif dan kreatif dalam menghadapi karenah rumah tangga akan menjadikan ibu atau b apa mempunyai keyakinan diri yang tinggi.mendesak mereka keluar bagi mencari ketenangan rasa di luar sekitar rumahnya. Ini kerana mereka merupakan contoh tauladan yan g nyata dan paling hampir. Sebab itu terdapat peribahasa ‘Bapa borek anak r intik. Setiap label yang kita berikan pada diri kita sama ada positif atau negatif akan memberi kes an kepada pembentukan moral kita. Oleh kerana itu kemesraan suami isteri sepatutnya ter us dipupuk dan dipamerkan hingga menjadikannya semakin mendalam selari dengan us ia perkahwinan. Nilai diri bergantung kepada label yan g kita berikan kepada diri kita sendiri. mereka akan terdedah kepada pengaruh yang tidak sihat bagi pembentukan peribadi. Nilai diri yang tinggi dan positif akan memben tuk personaliti yang baik dan terpuji. Manakala nilai diri yang 23 . sudah tentu kita akan mempunyai nilai diri yang negatif. vi Nilai diri Nilai diri akan mempengaruhi setiap perlakuan sese orang sama ada perlakuan yang positif atau negatif.’ Anak-anak akan melihat segala perlakuan ibu bapanya sebagai panduan dan ik utan dalam melakukan apa sahaja. Sekiranya kita mempunyai label diri yan g negatif. De ngan ini. v Tingkah Laku dan Tabiat Tingkah laku dan tabiat ibu bapa akan menja di model ikutan kepada anak-anak.

“Aku diutuskan ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi-pekerti yang mulia.rendah akan membentuk personaliti yang negatif dan sukar untuk berinteraksi deng an persekitarnya. viii Usia Anak yang belum cukup usia adalah sukar untuk membentuk moral kerana m ereka mungkin belum cukup matang untuk membezakan apa yang baik atau benar dan a pa yang buruk dan salah serta tidak dibenarkan melakukannya. Disebabkan kekurangan pelajaran agama. xv Agama Nabi Muham mad sendiri pernah bersabda. Mereka yang kurang sangat ber pengetahuan mengenai agama menjadikan mereka mudah memberontak sebab mahu berbez a dengan orang lain.” Kenyataan ini jelas membuktikan kepada k ita tentang betapa pentingnya soal moral itu dipandang dari kaca mata ajaran Isl am. misalnya mereka berambut panjang dan berwarna-warni 24 . Makin tinggi pendidikan orang tua b iasanya lebih berhasil dalam pembentukan moral. vii Taraf Pendidikan Taraf pendidikan orang tua juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan moral. seseorang mudah dipengaruhi oleh kead aan sekeliling seperti pengaruhi kebudayaan barat.

sebab mahu menunjukkan bahawa mereka lain daripada orang lain. PENUTUP Keruntuhan moral dapat dilihat d ari segi tindak tanduk para remaja sekarang ini yang sering terlibat dengan pelb agai perbuatan yang boleh merosakkan akhlak mereka seperti terlibat dengan penya lahgunaan dadah. Di samp ing itu. Oleh itu. mencuri. keluarga juga akan menjadi kucar-kacir kerana setiap ahli keluarga tida k tahu memainkan peranan masing-masing.sedangkan orang lain berambut pendek dan berwarna hiram. 25 . Kesan nya dapat dilihat dari segi tingkah laku setiap ahli keluarga di mana anakanak t idak lagi menghormati kedua ibu bapa dan juga ahli keluarga yang lain. tidak mahu menerima nasihat dan sebagainya. pengaulan bebas antara lelaki dengan perempuan dan seb againya. Seterusnya gejala keruntuhan moral akan meninggalkan kesan bukan sahaja ke atas diri individu tersebut tetapi juga ke atas kelangsungan keluarga. pembentukan moral dalam sesebu ah keluarga adalah perlu dan sangat penting. sering be rgaduh dengan ahli keluarga. Setiap ahli keluarga harus bergandi ng bahu dan berusaha dalam pembentukan moral agar dapat memperolehi sebuah kelua rga yang bahagia.

orang tua sebagai ibu bapa berkewajipan m emenuhi keperluan rohani anak. (H. terutamanya ia berkait dengan faktor pend idikan dan lebih kursus lagi ia berkait dengan pendidikan moral.Bukhari) Peranan ibu bapa tidak hanya menyediakan keperluan-keperluan bersifat material semata-mata. Nasrani.PERANAN MORAL PENDAHULUAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN Sabda Rasullullah s. Bagi seorang lagi ahli sos ial kebudayaan iaitu Eric Erikson yang mengembangkan tahap perkembangan psikosos ial teori Freud kepada lapan tahap menyatakan bahawa kehidupan bagi individu seb agai seorang manusia harus melepasi setiap tahap sama ada 26 . Anak yang dibiarkan terlantar.w. atau Majusi”. namun boleh juga disebabkan si anak tidak pe rnah diperhatikan keperluan rohaninya. remaja.a. Carl Jung salah seorang ahli dalam konsep personaliti psikoanalitik merumuskan perkembangan keh idupan pada tahap kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh keluarga iaitu sokongan da n kebergantungan suasana psikologi. dan ketuaan). “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci maka kedu a ibu bapa yang menjadikannya seorang Yahudi.R. bukanlah kerana ti dak dipenuhi keperluan materialnya. Ego berkembang perlahan dan dipengaruhi oleh ibu bapa. Sifat ketidaksedaran kanak-kanak lebih kepada kolektif bukan personal (4 tahap: kanak-kanak. dewasa. namun lebih daripada itu.

Pendidikan Agama Dalam masyarakat tradisi. menipu orang supaya menj adi kaya dan senang atau membina fantasi kehidupan yang damai dengan menggunakan dadah. 27 . ia akan merosakka n perkembangannya dan menyebabkan ia tidak dapat berkembang dengan mekar. umpamanya menjadikan anak-anak muda mengambil jalan pintas dengan melakukan rompakan.dengan berjaya atau tidak ia bergantung kepada persekitaran individu itu dan ikt izamnya. Sayangnya. jelas peranan individu (i bu bapa) yang rapat dengan kanak-kanak merupakan ciri-ciri yang membantu kanak-k anak tersebut terbentuk moral yang membanggakan. kebany akan kanak-kanak pada masa kini terdedah dengan perkembangan teknologi yang menj adikan segala maklumat mudah diperolehi. ia akan mekar kelopaknya demi kel opak mengembang mengikut susunan masa. PERANAN IBU BAPA DALAM PEMBENTUKAN MORAL Daripada beberapa penjelasan di atas ba ik dari sudut agama mahu pun sudut ahliahli psikologi. Lebih men yedihkan ialah unsur-unsur di dalam rancangan TV. Contohnya seperti sekuntum bunga ros. Kesannya ramai daripada role model kana k-kanak kini adalah mereka yang mempunyai wajah yang tampan dan cantik (dibentuk ) namun realitinya mereka ini kebanyakan mempunyai pekerti yang buruk. namun jika ada gangguan luaran atau persekitaran. dan peringkat secara semula jadi mengikut hukum alam. ibu bapa atau orang-orang signifikan yang mempunyai pekerti baik atau kuat bekerja sama ada kepada individu mahu pun masyarakat ketika itu menjadi idola atau contoh untuk diikuti.

Ramai daripada ibu bapa pada masa ki ni telah menyisihkan anak-anak mereka daripada pendidikan moral. berkatalah mereka: “Engkau telah melamakan sujud.” 28 . melamakan sujudnya. Ibu bapa ini tidak mengambil iktibar dari peristiwa y ang diriwayatkan oleh AnNasa’I dan Al-Hakim: “Pada saat Rasullullah s. sehingga kami mengira telah terjadi sesuatu. ini sudah mem enuhi tanggungjawab mereka sebagai orang tua. sehingga para sahaba t yang bermakmum kepada baginda s. lebih-lebih lagi dalam era milleni um ini. Misalnya dengan menyekolahkan anak -anak mereka di sekolah berlabel Islam. maka sudah cukup pendidikan moral bagi a nak tersebut. Setelah so lat selesai. harus mempunyai pendekatan yang diadungkan mengikut kesesuaian. saat bagind a sedang sujud. Ringkasnya mereka rasakan terlepas tanggungjawab memberi pendidika n moral Islam.a.a. Mereka ini bera nggapan bahawa dengan hanya memenuhi keperluan material anak-anak. sedang so lat sambil mengimami para mukmin yang bermakmum kepadanya. wahai Rasullullah.w. Misalnya ramai ibu bapa mengusir anak mereka jauh-jauh bila hendak melakukan solat kerana bimbang anak-anak ini akan menjejaskan konsentrasi solatn ya.w.a. mengira telah terjadi sesuatu. Maka Rasullullah s. perubaha n masa agar anak-anak dapat menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk berasas kan hukum agama dan hukum moral masyarakat. Hal inilah yang menjejaskan proses pembentukan jiwa anak itu ke arah nilai-n ilai keislaman yang murni.Kerana itu peranan ibu bapa pada zaman moden.w. tiba-tiba datanglah c ucunya Husain menerpa dan lantas menunggangi punggung baginda s. Pada masa kini kekeliruan sering dilakukan oleh ibu bapa dalam me nanamkan proses pelaziman pada anak-anak mereka berhubung dengan pendidikan agam a dan moral.w.a.

Anak tersebu t setidak-tidaknya akan melihat dan merasakan suasana aktiviti keislaman tersebu t. akan mem berikan pengaruh yang sangat besar sekali bagi kehidupan rohaninya. Dari sanalah sebenarnya t erkandung butir-butir pendidikan yang sangat tinggi nilainya.a..a. Meskipun pada waktu itu. Kawalan Disiplin Yang Berpatutan. maka aku tak suka mengganggu kesenangannya hingga dia puas. Dan melalui pengalaman rohani itulah. maka kead aan kejiwaannya akan semakin menjadi terbiasa untuk menerima nilai-nilai Islam. Dalam memberikan pendidikan moral.w. ibu bapa ha rus menggunakan pendekatan yang fleksibel. yakni proses peniruan perilaku akan berlangs ung dan akan dilakukan oleh seorang anak. padahal baginda s. mereka mestilah mampu mentaksirkan atau mengaplikasikan gaya keib ubapaan mengikut kesesuaian. membiarkan cucunya untuk berbuat sesuka hati terhada p baginda s.a. keadaan atau kes kebebasan yang dibenarkan. anak belum memahami atau belum mengerti terhadap apa-ap a yang diajarkan oleh lingkungannya.a.“Cucuku telah menjadikan aku sebagai tungga ngan.w. Ada ket ikanya ibu bapa boleh menggunakan: 29 . proses pembelajaran. tengah solat. pun menjawab. Makin sering anak dihadirkan dalam suasana keislaman.w.” Dalam riwayat t ersebut.Lantas Rasullullah s. Rasullullah s. Hingga terbentuklah pengalaman rohani pada diri anak. Anak akan mencontohi setiap perbuatan yang dilihatnya.w. di mana mereka mesti bijak dalam meni mbangkan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mereka. Seb agai ibu bapa. Dibiarkannya seora ng anak berada di tengah-tengah suasana aktiviti keislaman berlangsung.

dibuli sejak kecil. secara tidak langsung ini dapat 30 . usia remaja adalah tempoh mencari identiti. tidakkah perasaan memberontak dan i ngin berlawan akan wujud di dalam diri mereka berlebih-lebihan? ii Stail Demokratik Dalam kontek ini ibu bapa perlu mengamalkan sikap toleransi dalam berbagai perkara yang ingin dilakukan oleh anak mereka. keluarga mahupun masyarakat. perasaan i ngin memberontak dan melawan. Ibu ba pa seharusnya memberi kelonggaran dan menghormati hak kanak-kanak. Mengikut Erikson. Menyakini bahawa k ongkongan yang berlebihan tidak banyak membantu mereka membangunkan anak-anak me njadi seorang yang berguna baik kepada diri. dimarah. Bayangkan jika remaja itu membesar dalam keadaan s ering diherdik. kerana rasa takutnya kepada hantu akan berhenti daripada menan gis. Bagaimana seimbang pun seor ang remaja. lantas jalanterakhir untuk menghentikan anaknya me nangis ialah dengan mengatakan hantu gemar kepada kanak-kanak yang gemar menangi s. tap i dalam jangka panjang. mereka ini senantiasa dibayangi ketakutan dan ini boleh membentuk perasaan keraguan diri atau perasaan lembik dan pengecut. Maka anak itu. Pada usia ini mereka cub a menjawab persoalan diri sendiri seperti “Siapa saya?”.i Stail Authoritarian Misalnya seorang bapa yang terlampau bengang akan anaknya yang tidak berhenti menangis. ketika itu mereka tetap mengalami perasaan keraguan diri. ia boleh menjejaskan keyakinan diri individu apabila rem aja. Bagi jangka pendek di peringkat usia kanak-kanak mungkin ianya berjaya. seorang ahli psikiatrik.

membantu kanak-kanak tersebut meningkatkan daya kreativiti. Misalnya dalam memilih pakaian. arak dan rokok. umpamanya boleh menyebabkan anak-anak terperangkap dengan dadah. iii Stail Permissive Ibu bapa yang memberi kebebasan yang berlebih-lebihan kepad a anak-anak mereka. Anak-anak itu unik. Memberi kebebasan yang berlebihan kepada anak-anak seperti memberi wang y ang berlebihan. Ibu bapa juga dipe rsalahkan seandainya berasa terlalu yakin terhadap pendidikan dan pelajaran yang telah diberi kepada anak-anak mereka di samping mempercayai mereka boleh berfik ir dengan waras dalam sesuatu perkara atau keadaan tanpa pengawasan daripada ibu bapa. dengan beranggapan dan berkeyakinan anak-anak mampu untuk me mikirkan manakah yang baik untuk diri mereka dan mampu membezakan antara yang ba ik dan buruk sebenarnya telah melakukan kesilapan yang besar. Ibu bapa sewajarnya men ghargai kebolehan anak-anak dalam melakukan sesuatu. jangan memarahi anak anak jika cadangan kita sebagai ibu bapa tidak dipatuhi. jadi pe rlu diberi sedikit kebebasan untuk menentukan haluan hidup mereka. Kebebasan berkawan tanpa pengawasan memungkinkan anak-anak 31 . i bu bapa harus menggalakkan anak-anak memilih pakaian yang mereka sukai namun di samping itu dorongan dan pandangan haruslah diberi dalam memilih yang sesuai den gan nilai moral dan agama. Ibu bapa haru s memberi peluang untuk anak-anak menuruti keinginannya selagi tidak bertentang dengan nilai-nilai mulia dan akhlak yang baik.

Delikuensi ialah salah laku keci l yang dilakukan oleh golongan muda. peras ugut dan terli bat dalam kegiatan kumpulan liar. Kepada ibu bapa perlulah mempastikan anak-anak mereka dipupuk satu keyakinan bahawa kasih sayang dan perhatian yang diberikan ada batasan. Jika pengaruh pencegahan awal tidak dilakukan.memilih rakan-rakan yang jahat dan sesat. Ibu bapa yang terlalu melindungi anak mereka (overprotection) boleh membawa kesan negatif terhadap perlakuan anak. Oleh itu adalah penting setiap ibu bapa melakukan pencegahan awal agar delikuensi tidak berlaku. Ada ibu bapa yang tidak pernah m engenakan hukuman kepada anak32 . maka peristiwa seperti yan g dipaparkan oleh seniman agung allahyarham P. Peribahasa ini memberi satu pengertian iaitu sesuatu nilai moral yang baik bagi seorang in dividu perlu dipupuk sejak pada awal proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya bermula dari alam bayi. membantah arahan ibu bapa. lari dari rumah. mereka bersama-sama merancang perbuata n yang tidak diingini dan melakukan segala yang diharamkan oleh agama. kerana jika ayah menampar Sazali dua puluh tahun dahulu. Salah laku ini termasuk vandalisme.Ramlee di dalam filem “Anak Ku Sazal i” pasti terjadi dan mugkin dialognya “Ayah bertanggungjawab di atas segala perbuata n Sazali selama ini. Sa zali tidak mungkin jadi begini”. meminum minuman keras. kanak-kanak seterusnya kepada peringkat remaja dan dewa sa. Pencegahan Awal Peribahasa Melayu “Melentur buluh biarlah semasa rebung”. Ibu bapa dipertanggungjawab untuk mempastikan proses pendidikan adalah berte rusan.

anak mereka walaupun mereka melakukan kesalahan. Akibat daripada insiden itu kanak-kanak tersebut tercedera sedikit p ada kakinya lantas menangis kesakitan lalu mengadu kepada ibunya yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat kejadian. Kesan berterusan sikap ibu melindungi perbuatan-perbuatan. sedang mereka leka bermain kejar-mengejar. ia menjadi pengukur dan penentu kebahagian sesebuah rumah ta ngga itu. tanpa disedari apabila kanak-kanak itu meningkat remaja ia terbentuk sikap tidak bertanggungja wab atas apa jua perbuatannya baik yang melanggari norma sosial mahupun keagamaa n. Gejala kurangnya komunikas i di antara ibu bapa dan anak-anak boleh menimbulkan kesan yang sangat negatif k epada anak-anak terutamanya apabila anak33 . malahan ibu bapa tersebut membi arkan anaknya tanpa teguran dengan alasan anak mereka masih kecil dan tidak faha m adat dan kesopanan nanti kononnya jika besar ia akan faham sendiri. Mereka ini nanti tidak menghiraukan kemoralan atau akhlak mulia. Komunikasi Komunikasi menjadi satu elemen penting dalam kehidupan. Dalam konteks hidup berkeluarga. Tanpa soal-siasat ibu tersebut telah mem arahi rakan-rakan anaknya dengan tuduhan merekalah penyebab kepada kecederaan an aknya. salah seorang daripada kanak-kanak itu tela h terjatuh. Melalui komunikasi. Sama ada lancar ataupun tidak proses komunikasi itu bergantung kepada ibu d an bapa untuk menentukan arah aliran komunikasi tadi. Misalnya b erlaku kes di mana seorang anak yang bermain basikal bersama kawan-kawan. segala maklumat dapat disalurkan sesama ahli kelua rga.

ba hanbahan berunsur lucah baik melalui media cetak mahupun media elektronik adalah sebab penyumbang kepada masalah ini. kerana anak-anak sebenarnya memerlukan perhatian. Oleh itu amat penting ibu bapa memberikan penekanan dan fahaman yang jelas tentang seksualiti. Oleh itu dalam mengejar kekayaan dan lain -lain keuntungan dunia. Tambahan pula. Komunikasi yang baik dalam sesebuah keluarga dapat membantu mengurangkan hal-hal yang tidak diingini yang sering terjadi dalam kehi dupan anak-anak. punca utama ialah apabila anak remaja itu tidak dapat m engawal naluri semulajadi dan ini terdorong untuk bertingkah laku di luar batasa n moral dan agama seperti melakukan seks sesama ahli keluarga. Ibu bapa seharusnya tidak me wujudkan jurang komunikasi sehingga mereka tidak berkesempatan mendengar runguta n anak-anak. terlibat dengan jenayah. Jelasnya bahawa wujudkan komunikasi dua hala dengan anak-anak d an hormati pandangan mereka adalah sangat penting. dari pulang lewat hingga jauh malam. Ibu bapa harus memahami dor ongan naluri yang muncul pada diri 34 . masa seharian bekerja keras untuk memberi kesenangan kep ada anak-anak. terjerumus ke lembah kemaksiatan dan sebagainya.anak merasakan mereka kurang diberikan perhatian oleh ibu bapa. lebih-lebih lagi perhatian daripada ibu bapa. Oleh itu. Seksualiti Moral generasi muda mencerminkan keunggulan atau kelemahan sesebuah m asyarakat dan negara. Banyak faktor penentu wu judnya gangguan seksual. Di antara kesan negatif yang akan timbul ialah penderhakaan. kemerosotan moral anak remaja bukan sahaja menja di kebimbangan ibu bapa tetapi kebimbangan semua pihak.

Bimbing anak ini menyalurkan dorongan seca ra positif dengan mengalihkan kepada kegiatan yang selaras dengan tatasusila dan pegangan agama. Walaupun dorongan ini berlaku secara semula jadi. ibu bapa seharusnya memberikan galakan yang sewajarnya seperti membelikan kasut bola yan g terbaik. buku-buku atau majalah mengenai bola sepak. PERANAN AHLI-AHLI KELUARGA YANG DALAM PEMBENTUKAN MORAL Seperti juga ibu bapa ya ng memainkan peranan penting dalam pembentukan moral kepada anak-anak. Ah li-ahli keluarga lain bolehlah bertindak sebagai rakan sebaya. peranan a hli-ahli keluarga lain seperti kakak dan abang juga dapat membentuk nilai moral secara sokongan daripada nilai-nilai yang telah dipupuk oleh ibu bapa mereka. dia perlu mengawa l diri bagi menjaga kesucian dirinya. sekirany a seorang anak menunjukkan kecenderungannya dalam permainan bola sepak. latih anak ini dengan kawalan dalaman dan minta ia fikirkan akibat setiap perbuatannya. menghantar anak untuk men gikuti latihan profesional dan sebagainya.anak mereka. Kemahiran ini dapat menghindarkan anak-anak daripada bertindak mengikut nafsu. em ak saudara. bapa saudara. Meneroka dan merangsang potensi Ibu bapa yang kreatif akan mengenalpasti bakat d an kehebatan yang ada dalam diri setiap anak dan terus menyuburkan bakat supaya bakat dan kehebatan tadi tidak terpendam begitu sahaja. Sebagai contoh. datuk dan nenek sehingga keluarga tersebut menjadi 35 . abang pembantu rumah. Peranan anggota-a nggota lain dalam keluarga seperti kakak. Jika perlu.

keluarga itu harus mempunyai disiplin-disiplin yang tertentu dan ini adalah m enjadi tanggungjawab ibu bapa memberi penekanan dan perhatian yang tinggi supaya kes-kes yang tidak bermoral tidak berlaku. kejatuhan moral kepada anak-anak berp unca daripada ibu bapa yang lupa tanggungjawab. dan harus dimainkannya. Anggota-anggota keluarga lain p ula mempunyai peranan 36 . sesuai d engan pola hubungan antara mereka dan cara mereka menghayati situasinya. dan selanjutnya mewarnai iklim dan situasi keluarga dan membentuk satu rukun pendidikan dalam keluarga. Kehadiran serta peranan mereka dalam keluarga itu mewarnai situasi dan iklim keluarga yang bersangkutan serta mempengaruhi pu la pengambilan peranan serta pelaksanaannya oleh anggota masing-masing.besar dan digelar extended family. serta d engan siapa yang bersangkutan dan hadapani. sudah cukup denga n memberi makanan dan tempat tinggal kepada anak-anak tanpa menunjukkan keperiha tinan yang tinggi. Hal ini menambah lalu-lintas hubunga n serta memperkaya jenis dan corak peranan yang harus dimainkan anggota-anggota keluarga. PENUTUP Jelaslah mengikut pandangan Islam. Apa yang berlaku ke atas anak-an ak disebabkan ibu bapa yang tidak peka dan tidak cuba memberi perhatian yang tin ggi terhadap tingkah laku dan peribadi anak-anak. Ini bere rti bahawa ibu bapa harus bijak membaca situasi. Pada mereka. sehingga mereka harus mempertimbangkan peranan mana yan g pada suatu ketika dianggapnya paling penting. Anggota keluarga berkemungkinan meng hadapi berbagai peranan. Adalah pasti bahawa untuk membina sebuah keluarga yang bahagi a.

Hasan Hj. Abdul Halim Abdul Jalil (1990). Ali (1996). Ilmu Pendidikan DPM. Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn Bhd. Mohd. Bimbingan dan Kaunselin g II. Ahmad Amin Mo hd Sulaiman (1995). BIBLIOGRAFI Abdul Rahim M. Kamal Abd Kamal (1996). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Checklis Keluarga Bahagia. Eow Boon Hin (2000). Seksualiti dan Kaunseling. Harus diingat bahawa walau bagaimana sibuk sekalipun seseorang ketua keluarga. Ee Ah Meng (1998). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribut or Sdn. Masalah & Penyelesaian dalam Kaunseling Isl am. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Sela ngor: Universiti Kebangsaan Malaysia. Memahami Jiwa Kanak-kanak 2. mereka juga harus mengetahui kepentingan pendidikan moral dalam kehidupan mereka. Masalah & Penyelesaian dalam Kaunseling Islam (2).sendiri masing-masing yang harus dimainkan dengan baik agar ahli keluarganya dap at berkomunikasi dengan anggota keluarga lain dan merupakan hasil “kerjasama”. Kuala Lumpur: Sabha DTP Services Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Pub lication & Distributors Sdn Bhd. 37 . Kasmini Kassim (1994). B egitu juga dengan setiap ahli keluarga. Masalah Perkembangan & T ingkah Laku Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd. Hasan Mohd Ali (2000). Pendidikan M oral. mereka seharusnya memahami kepentingan pendidikan moral kepada ahli keluarga mereka. Kamal Abd Kamal (19 98). M endidik Anak-Anak. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Bhd.Ali (2001).

38 . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Soelaeman M.I. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Bhd. (1994). Noraini Ahmad (2000). Bandung: CV Alfabeta.Mohd. Kauns eling Remaja. Pendidikan dalam Kelua rga. Sin gapore: Times Books International. Rozumah B aharudin & Siti Nor Yaacob (1999). Kecemerlangan Mendidik Anak. Menyelesaikan masalah Disiplin Anak Anda. Fadzilah Kamsah & Rahmat Ismail (1996).