You are on page 1of 2

‫הגליון " ‪ ‬שלומי שבתון" מופיע באתר האינטרנט "שלומי הישנה" ‪www.shelomi.

info -‬‬
‫‪ ‬‬ ‫כניסת שבת‬
‫‪   ‬‬ ‫‪18:53‬‬
‫יציאת שבת‬
‫‪ ‬‬ ‫‪19:52‬‬
‫פקס‪ 04-9997053 :‬נייד‪052-3359382 :‬‬
‫גליון מס' ‪ - 5‬יום ששי ב' באייר ה'תשס"ז דוא"ל‪  solbb@013.il :‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫דמויות השבוע ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ברכת הרב לחג העצמאות‬
‫אנו זוכרים היום הזה את בני קהילתנו‬ ‫‪ ‬‬ ‫לתושבי עיה"ק שלומי ת"ו ה' עליהם יחיו‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫הקדושים שנפלו על קידוש ה'‬ ‫‪ ‬‬ ‫כמו כל שנה גם השנה צריך לחזור על העובדות הפשוטות הללו‬
‫שיום העצמאות הבא עלינו לטובה הינו יום קדוש כפי שקיבלנו‬
‫מרבותינו ומחכמינו שאנו הולכים בדרכם‪.‬‬
‫ִי ְזכֹּר‬ ‫הרב עוזיאל זצוק"ל‪ ,‬ששימש כרבה הראשי הראשון של מדינת‬
‫ישראל קבע )"משפטי עוזיאל" חלק א' סימן כ"ג(‪ ,‬שהיום הזה משמש‬
‫כיום הבשורה הגדולה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל שסיים את‬
‫ֶא ָמ ִנים‬ ‫נוֹתיו‪ַ ,‬הנּ ֱ‬
‫וּב ָ‬ ‫שׂר ֵאל ֶאת ָבּנָיו ְ‬ ‫ִי ְזכֹּר ַעם ִי ָ‬ ‫השעבוד הגדול לכל המלכויות שרדפוהו‪ ,‬ולאט לאט יקים את‬
‫לוֹח ֵמי‬
‫שׂר ֵאל וְ ָכל ֲ‬ ‫ָלי ְצ ָבא‪ֲ -‬ה ָג ָנה ְל ִי ָ‬‫יצים‪ַ ,‬חיּ ֵ‬ ‫אַמּ ִ‬‫וְ ָה ִ‬ ‫המלכות החמישית הנצחית‪ ,‬ועל כך יש חובה לברך ולהודות לה'‬
‫בברכת שהחיינו בשם ומלכות‪ .‬וכפי שאני רגיל לומר כל שנה‪,‬‬
‫לּוֹח ִמים ְבּ ַמ ַע ְרכוֹת ָה ָעם‪,‬‬ ‫ַח ִטיבוֹת ַה ֲ‬ ‫ַה ַמּ ְח ָתּרוֹת ו ֲ‬ ‫טרוטי העיניים והלב שלא זכו להבין את גודלו‪ ,‬גדולתו ומהלכיו‬
‫‪ ‬‬
‫אַנ ֵשי‬‫יעין וְ ַה ִבּ ָטּחוֹן וְ ְ‬ ‫מּוֹד ִ‬
‫יליַּת ַה ִ‬ ‫אַנ ֵשי ְק ִה ִ‬ ‫וְ ָכל ְ‬ ‫‪ ‬‬
‫העמוקים של הרב עוזיאל שעליו כתב הרב שלום משאש זצוק"ל‪,‬‬
‫שמי יכול לבוא ולהרהר אחרי מלך אדיר כזה כמו הרב עוזיאל‪ ,‬וכן‪:‬‬
‫קוּמת‬
‫ַפ ָשׁם ָבּ ִמ ְל ָח ָמה ַעל ְתּ ַ‬ ‫ַה ִמּ ְשׁ ָט ָרה ֲא ֶשׁר ֵח ְרפוּ נ ְ‬ ‫‪ ‬‬ ‫"ומי הוא זה ואיזהוא שיכול להיות כפוי טובה לה' על כל החסד‬
‫ידי‬
‫חוּצה ָלהּ ִבּ ֵ‬ ‫וּמ ָ‬ ‫אָרץ ִ‬ ‫ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ָכל ֵא ֶלּה ֶשׁ ִנּ ְר ְצחוּ ָבּ ֶ‬ ‫‪ ‬‬ ‫אשר גמלנו"‪.‬‬
‫‪ ‬‬ ‫מי שעדיין לא התחבר ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו לחכמים‬
‫שׂר ֵאל וְ ִי ְת ָבּ ַרך‬
‫ְמ ָר ְצ ִחים ֵמ ִא ְרגּוּנֵי ָה ֶטּרוֹר‪ִ .‬י ְזכֹּר ִי ָ‬ ‫גאונים וקדושים אלה‪ ,‬יכול בינתיים לקחת פרי חדש )דובדבן‪ ,‬שסק‬
‫‪ ‬‬
‫בוּרה‬‫ֲלוּמים וְ ֶח ְמ ַדת ַה ְגּ ָ‬ ‫ֶא ַבל ַעל ִזיו ָהע ִ‬ ‫ַרעוֹ וְ י ֱ‬ ‫ְבּז ְ‬ ‫וכד'( לברך עליו ולכוון על כל שאר הדברים הגדולים‪ ,‬והברכה‬
‫‪ ‬‬ ‫האדירה שעם ישראל זכה לה מאז הקמת המדינה ביחס לכל‬
‫ֶפש ֲא ֶשׁר ִנ ְספּוּ‬ ‫וּמ ִסירוּת ַהנּ ֶ‬ ‫ֻשׁת ָה ָרצוֹן ְ‬ ‫וּקד ָ‬
‫ְ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ההיסטוריה הקשה של עם ישראל‪.‬‬
‫ֲר ָכה ַה ְכּ ֵב ָדה‪.‬‬
‫ַבּ ַמּע ָ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ואחתום בברכה בדברי הנבואה של הנביא יחזקאל‪ :‬שיהפוך ה' את‬
‫‪ ‬‬ ‫לב האבן ללב בשר ויערה עלינו רוח טהרה ממרומים כי רק כך יש‬
‫סיכוי שנזכה ליותר אהבה‪ ,‬יותר אחדות ויותר דבקות במידת‬
‫‪ ‬‬
‫ֲטוּרי ַה ִנּ ָצּחוֹן‬
‫בּוֹרי ִמ ְל ֲחמוֹת יִ שֹ ְָר ֵאל ע ֵ‬
‫ִי ְהיוּ ִגּ ֵ‬ ‫‪ ‬‬
‫האמת שכל אלה מקרבים אותנו אל הגאולה השלמה והנצחית‪,‬‬
‫אמן‪.‬‬
‫תוּמים ְבּ ֵלב יִ שֹ ְָר ֵאל ְלדוֹר דּוֹר‪.‬‬
‫ֲח ִ‬ ‫‪ ‬‬ ‫בברכת שנזכה‬
‫להתגלות נועם ה' על עמו ונחלתו‬
‫‪ ‬‬ ‫משה אלחרר ‪ -‬רב עיה"ק שלומי ת"ו ‪ ‬‬

‫אדרי ברוך )בר חנה וסלומון( הי"ד‬


‫‪ ‬‬
‫אוחיון אברהם )בר רחל ומסעוד( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬
‫איטח ליאור )בר רחל ויהונתן( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬
‫אנקרי יצחק )בר שרה וחיים( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ñêþ¾−ñ 59-í ³îêô®¼í óî−‬‬
‫‪ ‬‬
‫אסור אליעזר )בר חביבה ועמרם( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬ ‫הציבור הקדוש מוזמן להשתתף בתפילות החגיגיות להודות‬
‫אסרף שמעון )בר עליזה ומימון( הי"ד‬ ‫לה' חסדו ולשבח את בורא העולם על אשר גמלנו ביום‬
‫‪ ‬‬
‫העצמאות שיחול השנה ביום שני ה' באייר ה'תשס"ז‬
‫בוטבול מרדכי )בר אליס וסלמון( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫להלן זמני התפילות והשיעורים שיתקיימו‬
‫ביטון נסים )בר אסתר ויצחק( הי"ד‬
‫‪ ‬‬ ‫בבית הכנסת "אוהל מועד"‬
‫דדון חביב )בר מרים וחנניה( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬
‫זגורי אשר )בר יהודית ומכלוף( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬ ‫בשעה ‪ 19:00‬תפילת מנחה‪.‬‬
‫‪ ‬‬ ‫בשעה ‪ 19:30‬פיוטים חגיגיים מפיוטי החג‪.‬‬
‫זלמנוביץ' הכהן אליעזר )בר רבקה וזלמן( הי"ד‬
‫בשעה ‪ 20:30‬תפילת ערבית חגיגית בלווי פייטנים‪.‬‬
‫כהן יהודית )בת יוליה וצ'אבא( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬ ‫בשעה ‪ 21:00‬סעודה חגיגית‪.‬‬
‫מלכה אברהם )בר חסיבה ומרדכי( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬ ‫בשעה ‪ 06:00‬תפילת שחרית חגיגית‪.‬‬
‫מלכה מאיר )בר סימי ויצחק( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫במהלך הסעודה יתקיים שיעור של הרב משה אלחרר‬
‫מלכה שלמה )בר סימה ויצחק( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬ ‫בענייני יום העצמאות ויום ירושלים‬
‫ספיבק ולדימיר )בר מריה ובוריס( הי"ד‬ ‫‪ ‬‬
‫בברכת הגבאים‬
‫‪ ‬‬ ‫מכלוף רווח הי"ו – שלמה בוזגלו הי"ו‬
‫‪ ‬‬
‫תהא נשמתם צרורה בצרור החיים בעולם‬ ‫בברכת התורה והגאולה השלימה‬
‫נעם ציון עליכם ועל ציון קדשנו‬
‫הבא הנצחי‪ ,‬אמן‪  .‬‬ ‫משה אלחרר שליט"א – הרב המקומי‬

‫עיצוב עריכה והדפסה‪ :‬שלמה בן לולו ‪ ‬‬


‫‪ ‬‬
‫מהלכות יום הזכרון ויום העצמאות‬ ‫‪ ‬‬ ‫ארץ ישראל – יום העצמאות‬
‫‪   ‬‬
‫דיני יום הזכרון‬ ‫הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל‬
‫ערב יום העצמאות הוא יום הזכרון לחללי מערכות ישראל וחללי‬ ‫‪ ‬א‪.‬‬ ‫נאום ליום העצמאות‬
‫הטרור‪ .‬ומדליקים נר זכרון בכל בית ובבית הכנסת ובמוסדות צבור‪  .‬‬
‫נהגו לעמוד ללא תנועה בעת השמעת הצפירה בלילה וביום‪  .‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫נעים זמירות ישראל אמר במזמוריו‪" ,‬זה היום עשה ה' נגילה‬
‫בשחרית מוסיפים אשכבה לחללים ומזמור "למנצח על מות לבן‪  .‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ונשמחה בו" )תהילים קי"ח‪ ,‬כ"ד( זה יאמר היום הוא יום ה' לחדש אייר‬
‫נהגו לבקר בבתי העלמין הצבאיים ולערוך אזכרות‪ .‬וישתדל להקדים‬ ‫ד‪.‬‬ ‫שנה בשנה לדורות עולם‪ ,‬כי ביום זה אירע אחד הפלאים הגדולים‬
‫את הליכתו כדי שיספיק להכין את עצמו לקראת חג העצמאות‬ ‫בתולדות ישראל המעידים על השגחת קדוש ישראל וגואלו ה' צבאות‬
‫הסמוך‪  .‬‬ ‫שמו על עמו בחירו‪ ,‬כאמור‪" :‬כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו‬
‫במנחה אין אומרים וידוי ונפילת אפים ומשום שהוא ערב יום‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הגדול כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם"‪.‬‬
‫העצמאות ויש נוהגין לאומרו משום שעדיין הוא יום הזכרון‪ .‬ויזהרו‬ ‫מתוך ערפילי חושך וערפל אש אפפו את עם ישראל בארצות פזוריו‬
‫שלא לבא לידי מחלוקת בשל כך‪  .‬‬ ‫וענני האפילה אשר הקדירו את שמי ארץ ישראל מבית ומחוצה לה‪,‬‬
‫יסתפר מבעוד יום לכבוד יום העצמאות‪  .‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ואיימו עלינו להכרית ולעקור מלבנו לנצח תקוות גאולת ישראל‬
‫נהגו לעטר את הבתים ואת בתי הכנסת מבית ומחוץ בדגלי ישראל‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ושיבתו לחירותו וארצו בארץ נחלת ה'‪ ,‬נתקיים בנו ולעינינו דברו מפי‬
‫ובדגלי חיל‪ .‬וטוב להניחם במקומם עד יום ירושלים‪  .‬‬ ‫נביאי קדשו‪" :‬זרח בחושך אור לישרים חנון ורחום וצדיק" )תהילים‬
‫סמוך לערב ירחץ וילבש בגדי חג וישם לדרך פעמיו בשמחה ובטוב לבב‬ ‫ח‪.‬‬ ‫קי"ב‪ ,‬ד'(‪ ,‬רוח ה' ממרומיו נתנה בפי בחירי העם ישראל דבר הכרזת‬
‫אל בית הכנסת לשיר בהלל ותודה לה' צבאות אלהי מערכות ישראל‬
‫על גאולתנו ועל פדות נפשנו‪  .‬‬ ‫מדינת ישראל וריבונותה העצמאית בעוז ותבונה נפלאה שעליה הננו‬
‫אומרים‪" :‬מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו" )תהילים קי"ח ‪,‬כ"ג(‪,‬‬
‫ענייני יום העצמאות בקצרה‬ ‫ויד ה' הנעלמה והחזקה הלבישה רוח גבורה ותושייה את חלוצי הישוב‬
‫בערב שבת קודש‪ ,‬חמישי לחודש אייר )אני י‪-‬דוד רפאך( שנת ה"א‬ ‫א‪.‬‬ ‫הישראלי אשר עלו ארצה לישראל‪ ,‬התאזרחו בה ברוב עמל ותלאה‪,‬‬
‫תש"ח רחם עלינו אלהי אבותינו ושם קץ לשעבוד עמו ישראל אחרי‬ ‫כולם התגייסו לצבא בנדיבות לב‪ ,‬וגבורת נפש מופתית‪ ,‬אזורי אמונה‬
‫שנתקיים "ככלות נפץ יד עם קדש" וקמה גם ניצבה מדינת ישראל‬ ‫נלחמו בחירוף נפש והצליחו להדוף את כל צבאות אויבינו מסביב‬
‫"יסוד כסא ה' בעולם" והחלה הגאולה‪  .‬‬ ‫ולהשיב לישראל את ארצו השדודה והשוממה‪.‬‬
‫בימים ההם ומלכי ערב קמים עלינו לכלותינו ויבואו בכלי משחית‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בחסד ה' נכבשה הארץ לפנינו במלחמת סערה ותנופה בדרך נס ופלא‬
‫וחיל גדול למלחמה‪ .‬אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד‬ ‫ובזמן של חדשים מספר‪ ,‬בתבוסתם של צבאות ממלכות ערב‬
‫ומאת ה' היתה זאת ההכרזה על הקמת המדינה הפיחה רוח גבורה בעם‬ ‫שהסתערו עלינו בהמונם ונשקם ובמנוסתם של תושבי הניכר שבארץ‬
‫שרידי חרב בארץ ישראל וגברו ישראל על אויביהם ויכו בהם מכה‬ ‫שפינו את מקומם לבניה בוניה‪ ,‬ובחסדו הגדול קמה מדינת ישראל‬
‫רבה‪ .‬ורבים נסו בהמונם אל המדינות הסמוכות ‪ .‬ויגדל כבוד ה'‬
‫וישראל עמו‪  .‬‬ ‫בחלקה הגדולה של ארץ נחלת ה' והצליחה בארבע שנות קיומה‬
‫להעלות וליישב אלפי רבבות ישראל מכל קצות תבל‪ ,‬והסירה בזה‬
‫על כן תקנו חכמי הדור ההוא לחוג את היום הזה לדורות עולם כיום‬ ‫ג‪.‬‬
‫שמחה וששון עליהם ועל זרעם ולא יעבור‪  .‬‬ ‫חרפת הגלות מעם ישראל כולו‪ .‬ואנו תקווה ואמונה כי עוד יוסיף ה'‬
‫תקנו רבותינו שבא"י לומר את ההלל ביום הזה עפ"י תקנת הנביאים‪,‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫חסדו ואמתו אתנו‪ ,‬יקבץ את כל פזורינו ונדחינו מכל קצווי תבל‪ ,‬יכונן‬
‫ויבוארו פרטי דיניו לקמן‪  .‬‬ ‫כסא מלכות בית דוד בירושלים‪ ,‬בירת ממלכת ישראל לדורות עולם‪,‬‬
‫תקנת הרבנות הראשית לישראל בנשיאות הגאון הרב בן ציון מאיר חי‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ויאמן בנו ולעינינו דברו מפי נביאי קדשו‪" :‬ויהיה באחרית הימים נכון‬
‫עוזיאל זצוק"ל וגרי"א הרצוג זצ"ל )שנות ה'תשי"א וה'תשי"ד( והראשון‬ ‫יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים‬
‫לציון הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א והגאון הרב שלמה גורן זצ"ל‬ ‫והלכו עמים רבים‪ ,‬ואמרו‪ ,‬לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב‬
‫)שנת תשל"ד(‪ ,‬שיש לקרוא את ההלל ביום העצמאות‪ .‬ותוקף סמכותם‬ ‫ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו‪ ,‬כי מציון תצא תורה ודבר ה'‬
‫מדין השופט שבימיך )דברים י"ז‪ ,‬ח‪ ,‬ר"ה‪ ,‬כ"ה‪ ,‬ע"ב( ותקנת בית דין חשוב‪  .‬‬ ‫מירושלים וגו" )ישעיהו‪ ,‬ב'‪-‬ג'(‪.‬‬
‫)מתוך סידור "בית מלוכה" לרב אורי עמוס שרקי שליט"א(‬ ‫גדול הוא יום זה שנפל בגורלו להיות בחודש זה שנקרא בפי נביאנו‬
‫>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>‬ ‫חודש זיו שבו זרח זיו אורה לישראל בכל הדורות ובשמחת לב ונפש‬
‫הננו חוזרים ואומרים זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו‪ ,‬בקדוש‬
‫יום העצמאות – "ההשגחה העליונה"‬ ‫ישראל וגואלו‪ .‬גדול הוא יום זה בהלל ותהילה למי שעשה לאבותינו‬
‫"‪...‬וזה לנו שבע עשרה שנה שאנו חוגגים בהוד ותפארת יום העצמאות של‬ ‫ולנו תשועה גדולה זאת‪ .‬גדול הוא יום פלאי זה לתשובה אל צור‬
‫מדינת ישראל והוקבע ליום תפלה והודיה על הנס הגלוי שנעשה לנו בתקופה‬
‫ישראל וגואלו ואל תורתו ומצוותיה שהיא חיינו ואורך ימינו והיא‬
‫כה מזהירה ומאירה‪ .‬ברוך ה' שהפליא את חסדיו עם עמו וארצו ובמשך טו"ב‬
‫שנה לקיומה של המדינה חוללה נפלאות‪ ,‬בראש ובראשונה שעל‪-‬ידי ההשגחה‬ ‫יסוד קיומנו‪ ,‬וגדול הוא יום זה בתפילה ותחינה לפני שוכן מעונה‬
‫העליונה גברה יד ישראל בכל החזיתות‪ ,‬לכן משמש לנו יום עצמאותנו יום של‬ ‫לאמר‪ :‬השקיפה השקפה לטובה וברכה ממעון קדשך מן השמים וברך‬
‫פורקן וישועה בראותינו במו עינינו הארץ כלה זרועה ונטועה סימן טוב של קיום‬ ‫את עמך ישראל ונשיא מדינת ישראל וכל שריו ויועציו האזרחיים‬
‫השבועה‪ ,‬ובטחוננו בה' חזק דכשם שזכינו בצמיחת קרן הישועה כן נזכה בע"ה‬ ‫והצבאיים ברוח עצה ותבונה גבורה ותושייה לנהל את מדינת ישראל‬
‫לחזות בנועם ה' בגאולה השלמה בקיום ההבטחה כי לך ולזרעך אתן את הארץ‬ ‫במשפט שלום ומישרים ובדרכי תורת קדשך אשר נתת לנו לנצח‪ ,‬מפי‬
‫הזאת עם הגבולות התורניות מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת‪.‬‬ ‫משה נאמן ביתך‪ .‬הנח לנו מכל אויבינו מסביב וקיים בנו דברך‪:‬‬
‫ביום העצמאות נביע בגאון את שמחתנו הגדולה בביצוע משימתנו בקבוץ‬ ‫"ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד וכו' וחרב לא תעבור‬
‫גלויותינו ולא נשכח לזכור ברטט את נשמות המגינים שהקריבו חייהם לגאולת‬ ‫בארצכם" )ויקרא כ"ו‪ ,‬ו'(‪ ,‬וברך ה' אלהינו את האדמה אשר הנחלת‬
‫ארצנו את בחירי העם שעמדו חומת אש בכל מערכות הקרב למען בטחון‬ ‫לאבותינו ולנו‪ ,‬ונתנה הארץ יבולה‪ ,‬ועץ השדה יתן פריו בשפע וברכה‬
‫המדינה וקיומה נבשר להם ביום הגדול הזה שדמם לא נשפך לשווא‪ .‬במותם‬
‫השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם‪ ,‬והשב שכינת קדשך אל בית‬
‫נחרט שמותם בספר הגאולה ואב הרחמים יצרור נשמתם בצרור החיים של‬
‫תחיית העם‪ ,‬ויהי זכרם לברכה וזרעם ירש ארץ ומחובתנו לברך ברכה שלמה‬ ‫מקדשך ואל אחדותנו הנאמנה המציינת אותנו כאמור‪" :‬ומי כעמך‬
‫לחיילנו הנלחמים בעוז כאריות לקדושת שמך ה' ולגאולת ארצך‪ ,‬אנא ה' תהדוף‬ ‫ישראל גוי אחד בארץ" )דברי הימים א'‪ ,‬י"ז ‪ ,‬כ"א( ובלב אחד ושכם אחד‬
‫בידך החזקה את אויבנו הרבים והעצומים‪ ,‬וצא נא לישע עמך לעזרת צבאותינו‬ ‫נאמר איש לרעהו חזקו ונתחזק בעד עמנו תורתנו וערי אלהינו וה'‬
‫ותשמרם ותנצרם מחרב אויב ומאש אוכלת של צוררנו ושמור נא צאתם ובואם‬ ‫יעזרנו בזרוע עוזו‪ ,‬בירושלים שממנו יפוצו קרני אורה ושלום לישראל‬
‫מכל אסון ותאונה ומכל הקמים עליהם לרעה‪ ,‬כל כלי יוצר עליך לא יצלח‪ ,‬נא‬ ‫ולכל העמים ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה‪,‬‬
‫גבור סכל והפר עצת אויבינו וקלקל מחשבותם הרעה‪ ,‬הכניעם והשמידם שלא‬ ‫ונשמחה בישועתך לעולמים אמן ואמן‪ ,‬כאמור‪" :‬ומי כעמך ישראל גוי‬
‫יוסיפו עוד לקום והנח לנו מכל אויבינו מסביב‪ .‬מלך השלום השרה שקט ושלוה‬ ‫אחד בארץ" )שם(‬
‫בארצך‪ ,‬תן שלום בארץ ובמלכויות‪ ,‬וכסא דוד עבדך במהרה תיכון לנצח‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫)מתוך "מכמני עוזיאל" ח"ב‪ ,‬עמ' שכ"א מאמר ל"ו "נאום ליום העצמאות"‪,‬‬
‫מתוך "נתיבי‪ -‬עם" ח"ב‪ ,‬עמוד שי"ח‪ ,‬לרב עמרם אבורביע זצוק"ל‪.‬‬ ‫לרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל(‪.‬‬