· .. ~ ..

\J"

".-.

La. D"iputaciDln por la C'UI tura

IPubn~cJrones, pa,'lmimmniQ 9'x,lp!Osiaones arq1ueo I 011 ia

,~~f·",",-U-ii'"'l:i.,.jJi!.i'!io ~J ~~1iQ ... ~ 1~~~'Y~ l~

'teaoo' oono1ertos,

UaOia',i!ll!IO~ ~C!I':ZO~. da'il!Uroti,I!iiI_'~,,~ ~~.

Renou

1111

pAG.

G_~OIJ~tIDrN!S OO~ ImEFI~IO~'

~ •• ~=-~.:....__l~cNlIRA~~[rPtOA:DEf"'ENJIGAM to NOSJRE

ART1CUL

AurOR

1

Pu blliclltalt Dilputaci'Q de CS 2

Ferrando :3

Redaccio

6 7/8

femaln:d!o

, II Ell 800 AN'IVlERSARiI. J uli Mo:reno Moreno 11/12

1!iM'-II'~II{_ J~ ENII!J\ VIE_RDADERO. HIIS"fORiIIA

mlOlCj'!Nlii~ [l"HlIIS1(.1RIA: CAS11ELlO~

1 IDE: IlO NO!St:RE .ANT11iC

VA!!.E~el~ 01 II).

IHlS;mRIA IDE LA IlLENGUA VAlLENOIANA

JOiilJrl ~~na.'oi Cu'Ua, Domingo 'G~men,o Pena. Iosep M<\ Gui not i Galan Federle,1) Eloin iJI'I'Q \/:igo',

13/14 .15 16 17/18/19

Jesep Boronat Gisoon:.

20 21/22

FlIDALlES A OONTElR: IDE. LA Josep UU'lis GaficI8 ferrada 24{25

GIRJ\lWnx::~ NORMAIIVA.,(i IV)

nErflENAlIRIO :OEl. NAtl~MU:;;N"J'O DEL. Wenlh:l'Y Pala,cio5 Carreras 27/28

~o,~:tE~~N~i;E lEYENID;/\ DE ILA.

a [[I:t; .JAJ~M E

VAIIlE~CI~N!S Alnttm ~ Atienza 29130

III Josep Esteve Rico Sogp~b 31/32/33

PA~)O'E;S DIE SU BSffTiiJC~O Man usl Gimeno 3,4135

wr~:G(IIS1~ UN EOO::MlPi~ P:AMIJIGMAlIC:

~'LJ'" 'GINIER

CUtruRA

Pij ~ar Bornm Izquieirdo ! J .LCcu4be~s 3:8

Pu b~iaital Aj I!.mtame nt die, CS 3:9

R€daccio 40

I PRESENTACIO

-----

I Renou

~iacio, CUlturall "'CARDONA! \fiVlE$." 'Carner el'Ern Mig, 2:3'i 'Se. 2:711 - 1200'1 castello m:egwe de Valencia) leleiol'll {oon~estador)1 i Fax: 964· 2,00 ·468- Apartat Con.{!us- :: M:5 - \ftV,v.c:lllirdot:li9V:i:'I~~.COm

IfD.' -.", ' ·.A .. ", -' - ".",: " ./

ID~71~~

IRiENOU IN° 60 MARC :20'OB,

PI:ev;[sta ,cu[llura1gm~u1m, IPu~1 fC'acto quatrimesLra.1. mrrk

Assooiac'io C~H!JJral "Cardo:l1iit VIMes," Olmctnr:

'Gon~~o Romero Casana IOOOrdinadar:

Fernan,Cllo MMip ILOms ()'01l1.11 :assesor'l mooltage::

Jos~ lUIs Co~s ailS/eo, Rlrcada Domingo Gimeno JavJer Grme.no

Viioe:n~ Malin,ViUa:lbsl Vi1cen~, Meneu P"emanao, Puig Enriq,lU~ Si8IPlchics

I mp:ressf:ol.:

"Gf;ap~iC 'Giroup~5.A.~' Redaoti!) i acll1ll11is,i'aejo~ C'a.li'!'ef d'IEn Mig., 23, 'ge,. 27'i'I 12001 CAS1l1ELlO

I !fh. i fax: 964 200 ~68 WWW.·CflJr~or:laVilve5 .• com De'poolt Uegal:

CS~1<t9g7 NOTES:

"'E:sla revis,lla estsi e.sari~ oogtij'nt les Noml9:S dell PllIlg,

'!!It' ,Associacio CYltura~ ~cardiona \livest, no su bscriur necessa:rl8- ment,. ~I lContlrllgl.1lt de:ls amcuIs publ:rcats en RENOU.

~Aevistal rm~nada per 1~'AJuntamenl ,de OSS1ello •.

IOOMENTARIS:

li\< EI doo de Feibfer de 12GB va nafldr en Marntp.ellier £II nOS1ife ~ei Jaume I ,effi Conquista:dOJ,. Es esta una data iii'llpCIrtll!llt Iper a [:0110 Re.gp!;e' de valencia per ro Qjue \!Ia SUlPO'ndfe per II ~!Jtures, gel'telfao~cWlS: Que est insig!1'te pei'lSonal~ mo<le~.are ,el nowe ·terriitl:l'ri. lEis 800aflYs d'aqlUlllla d~ata a.'lema oel'ebrnll'lt enteta !Ia regjlO \la~enl~ elaaa, En eS1e Ir'iumero (le~e!!1io~ Ihem vullgut. deixar taI1lilOOaarasta.ncia. ,tj 'l.lI,n I~il que, h i$,t:ol1ica,menfl:,.fOrl! deci~u ipef iI. mJZlSoa'h'Os.

'II< Vl>!em de&taaar 1!'~llio-VlSiofiles, de ~pana'" (I(ll va!'endoiil Joaquin ·5Omlfa .. Il.a Caril!looa V"rves, ha o~nisa~ dos vegades: una lexclUmlO per a vore·ral ino moo nil' c1er~l;Jd'at H~ vai~ut Ie) peni'.l i hem q:ueca:tadm~rats del tarlltal bellea ~Imida en ILUl!~ ~~do.

'" A mlilan gifil:er tilWgue~m l'Assamb!ea General 'ClILIa tiOl$ ,ems,alrIYS oetel:llum.. Remode1acio en, 18 JUfiit'a IDirec1:iltal, bones perS<peeMS per ial I"any}tal en CUii'S ii

I OOg1db! aumentant. ,em nUl mero d'aflliiilits a Cal'domlill ~WS.

* IReir iillfa;c i I:~ta!r I:a dj~i.lssiodels nostre.s obji€lcth:.ls, Ihem edita~ un tipol d!etargetai en lies Inooues.se:nyes ~ que pesem a dis:poslciod€l tots. Ncnmestenilill que deman3'1"~ntOs·!~. '" Qua," talfu:tl!.!e'm I'edicio del preseMit nUimerode RENOlU, haulI'an acaloal~t lesfestes mad!ale'ne,~s de Casm:ll!o,. Apro1fit"im per a dleSlij:ar als ea:srellionenc5; la to'tse!s ~ue mo~ llisite:n h9ilre'r~les paSSB!t. Ibe i moo- 1'3J!'"los, 11'~~':men~ per la seua preseooia.

i MAtlAI.fNAJ iVrroU

·tF'iER IQUIri!: ES, IIMIPORlANT lFER:-S:E ,SOC~ DE. ~'CARIDONA VIVES"?'

" [Sla associa~o prcnen pJeservar e~ vakKs ~ltJJmls i hiswrl'c$ del 'rtOilre lXi1\lIe. No noli mOIiJl abi'J1 eesa Que ell pro,i ~_rnQr per re.s costlumSwl€ncia,nq;s. des, dli'AJ'a'Can~haoo:a C'.aSlJeUO P~~r!!t pe~' V3!efilci;;ll. c(:)m uncof'lJunlt de paDres q,ueklrl1:lleJI, l'actllJ181 ,CQrn,Uli!iUlt Va:leI1"tQlani!, aoons Regne de Va,leii"lioi:a.

" Per no:mas 23~· eultlS, III 1'~r1IY ~mrnMOIS de601i~~ 10 ell.nrQs), :potS~

,. IEstiilr inmlima't, ,ill, 1lr8:'0!'e:5 ,d~ l1JC):sffil ~15~1 R!ENUl!lI. {de 1.1 IQrotilerna~lcili aotuaJI smlral del

nosw t~l'!i'I:ofi. caoomloom, de laculwm hl€ito:li1ca va~rlC'<;l!lSJ.

• ~I$tu <I, les ooni'efel"ldes. oo'bA;! d'iWrses· liIlaterie$. ·Ofg<ln~M$. per lal flo:MJl! entilat. .'PmOOr;e part[Je re:s.~ ~I~'rem a dif~lS~ ~ ~de ~ • Parnc(par €in q~al~lame ~\Je rp:Iunl,1!.Ja'm6ilorgatgioo la Cardoll1il1 '~ (CUi:$ef:5, con·

eueses ... ). . .

PORrADA'::

POBLA Dt,AAiEfr\4'oS:

Fotogra~al .00(1 [dl pel P.F.I~Mt PAWinofal de li1Jl risme' de' Is Diputa.oi6 de caS'l.~IIo~

Renou

--

EDIT'O'RIAL

ED,ITORIAL

, "V. aJ~n. Cia. ~S.·. ~r~u d_.e _.lem .. '_ .~s .. s.·.a.nunta.t.,~ rem, Obl. il~ cant-nos que erem g~fI11IarJIs .. ,.6illunt-em-nos

_ Que ya hal anibat Il'haral de ser d.ignes de ser vsllenoi,ans", esta es Iia prtmera ecstrofa, de la '~Call190 de UUita", Iboniica,.sen.1imental, profunda i certa. EncaJra que es possible' Que la sentiira prou ens en el temps, que en aquella enyomda prima,vern d'esti!u" 10 cert es 'Q,u:e el primer recort que tiinc (I'ella me ve d'eixos dies que eneolta,mn I'historic-a manifesttaoia (j:ell 13 de junjl de 1991,.

En squalls temps, 'fea a sales' UII1IS, rnescs que un jove 'VallenciI8, de Castell 1'0" havia assumit de 18 ma de Don Josep Mania ,Quililtot i Gahan, ,eil Pare GUlinot. la presldencla de la castellonera Asso,eiaci6 Cultur:a I Caro'an-a, Vives. Reconec qlU:e tiinc W:JS. ,enrtranyable nostaigia d '61- ,quElllls d~es. dies en ell que va~g aprofundliren am~,stats de gent IQ,LI)9 ya ronaixi a, enels 'QiUle vaig oo.neiixer nous ,amics., i ,en e'J que des de ·el meu castetonerisme wig respirar una valenciarniia que em !l~enllilVa d'orgulll, j de Iial que per SlJpost era pa.rt:icip.

~eoordeaqlU\ellsaio b~au de: ~o Rat Pen'alt, e:ls q'uaolf'Os de las Re.g1nes penjats, en ~es seues parets, Ii 1 ',ambient que

,alii es It'€Siplrava,. A 'vegadles su rgl,a la discrepancna entre mosatlrosj ya sabem com son. costa peou que rnos fiquenen tot (i'acart, Il)el"O Ulna, senssclo que m'empona d'sque-Ilil sslo, de' les seus r:eull1ions" d:els Viiagesa Maorit., d'e manltestaclions multITudiinalies, es la forqa que te' este poble!, qUJ8n vol aixO si; i I'a mer qUl9 tots €lIs am presents, entes d 'una 0' atra mansra ,~€intiem per la nestra '1enral, des de Sant Rare! del Riu a P11h,::l'r de II;Ho:rnd~da.

I_I

160lnzallo, IRomlelre (as;an,GI P\re5iden~ de, la NA~C. (ordon:aYi,esD

I 'espenta i 18 dignltat enrdll'adorall, d' estagent. encabotadal a soles 'en ser 10 Que' sorn,

Ell nu desLbord!at de valendal1iitat p:r;engue els carrel'S deli cap i c-asal d'un Ihistoric Regne. Alili ,d:arre:re de la pancerta que ollria la manuestaeio em lrobaiva, yo, en mig d'un nuvol ,de~Q:ria, pol't9Jdoir d'un 013111 que mal he a magat! soc: de Camel'~Q", vallenc:ia" i em sene pilln des de 11'~gualitat d'u na IEspanya a ~a q ue tamM VUIUC en ~ocura, ] a laqUie derna ne que no. sJ'obllide d' este poble sense ,el qu!all lampoc s'enten la seua e.xistencqa.

tes dHeren:cies en la manera d 'acruar, 0 de pensal~, en 10 que envd.ltava aqueilis moments r no pogueren dilu~r

--

Renou

El que se perseguixca d'una rnanera sistematica I ad aquens que pensem, sermm i argumentem Que les terres de Castell lo, Valencia Ii Alacant,formen un poble unic en eoo!,nomi8" en ~1i!stOri!a:, en t,emto:ri. ,enlcultura ~ en iUen.g':ua Vallel1l~ ciiatna; el que s,'intente aporegar una Ii atra vegada els que sellIse p'rac:ti'cament m ijos ni lreoolzaments ,aJliens al nostre treball, defenem la Uibertat (ie tots a penser com s'esume convenient, no Heval que denul1.ciem en rescecte pero sense c-omplexos els beneficis que cornporta seglJliir una deiten'lli nada lilinea ~de~ Ilogics besada en la 1t"i.e:i3cf:o ,die ~1;IJ r1tostro

eslstencia com a poble direrell1lt i dife~ renc:iat €In ,ell cont,ex1e europeu i 'es:panyo:l: mes 8111a de ser una aacsta renTIa, per la dilucilo del nostrs ser; es un staea la Uibertat, que se supon deuriem de 'timllre tots. en un Estat de IDna:t I Democratic.

ta man ii1iesmcio conti nu'o, com passe. aqueilia solejada vespra dejuny~ a 1:0 lIunt en una vorere, encara veig el Pare" els :5eUS, Mmnta anys no I'impediix€lll'il sumsr"'SEi', a eba torrent de Illuital per 10 nostre, m'en v81g cap ,ad ell per a ,tlue s'locorpore a un I!ema. que defeni'EilI ~ defen el nostre Dre! a ser di~rnes de ser v.a,I!encians.

"'Vtil'e:nci'd es laUengua p'flrlri en ta major P'fJ1':t deJ antic Rei-ne de WaJen cia ... Nos t1'(J Uengua te per d istin ti u esperialln dol~t i suavitat en saJf:Jlret:ica~i In uioea, movim.ent, gracia i energ:[a; en l'~expressi6"{1912-Gram. de la Llel1gua Valenciana, )

Lluis Tuluma i'Minl, BeninulrfuU (Alacant) 1871~lv1.adr-it 1948.

!PREMI O'BRA LLiTERAIRIA

----

Renou

Dll

"'.,EMIS ,D',l,'A,55'o,elAC:"O' ,C,U:lrURAl CARDONA, 'VIVES A lA MI1&O'R ,O'.,RA ''''TERARIA, r4~ fD'le,'O} , Al M,':llIOR rR,i,8All 5'O,8,RE' IA l1fNG,UA, 'VA,I.\ENelANA (2g ED',eIO)

TEMA lUlUR:E~ IOOTAT lEN! 300' EUROS. AIL MllUJR lIRIEBAIlL! EJN IPR,OSA, S08RE IH~S10RIIA! coslUMS lIO 'l1RAD:ICIO DEL fOBLE VAILENCIA,

TEMA lLUUR'E, IDOTA! EN 400 EURO'S. All MllLOIR TIREBAllL, E:NIIP'R,OSA~ DI'INVES,TIIGACIIOVE---STU-

'!" - 'i-!' _ _ _ _ _ _ _ _ _

ID:~ SOB,R'E ~IIDIOMA. VAlENC'IA. (RAILS IHllSTORtN 'EVOLUCI~rQ !ORU311E /SIINGUIlARITAT ••• ) 6lJ_ DCl-Q'CD CVLITVR..&L &lRJJO_v61' vives Uf C6J9TCLLa

piela! jnwl€c~wll. C1e ~ .. arum 4ql. f'O cmstant~ ~di~ ehl dlrets ell' una, pn mera eOiOIO a 11',AssOCI8CIO CtllT~uralll Ca,roon,ial \fives i de la traducciQ ,8 U1enS)LJla\ll

1. - Eis ~B Que conculSen all Pfem Ii rna ur,i3'n d' estar ValeirK:ia [lei en e I cas ~ u:e esti,gIJ,ra escri~ en caste-

esoritS .n.. fJe~a _ vate_nGiaif~~1 '(NI~mUl;S _,(fel . PP~) P V II 'I ~..,~ ,~iil en ,€~ determilni d·- ~n any el ttebElill_ no fn~e e~ !casteill. 51 'be sa prioriSEl. m,·", a," !~~It,' at, olexgnaf: , pubhcsJt,. I~.-=a y~r _ P,ad,' ra ediltar~ iI',_1es ~es lexp. e. nCitOr'l$, ,als:"ficrits en I.IenI.lJJa \(llenrna 'ifIi~ 0 L61'R.DO"~,, \:[~da'~, ,obhgat a ~cat-l1e abans de~1

2,~ U; oondk:fd ,nK:ise que s~e~r inedi~Sl. escliS ewP f.a c(Jmeny de II'im~~io i, '" ser:PUb'hc-at~fer en~re~ p~r OlIN A:-.4f a doa eSfJtl[s;esQiG, ,..1lIrt'd'.es ~ L i· ;le ~empilars. B ~.t,As1oc iiel,o, CU 1~~lra~

Si i numernc:les. Eis eTh.emplamSes,J ~ma ,j wt~ V61 .;" :' '_'~S tr~ballsfno ~mrfitS,,~ran ser

dll.llplicat, mt~r,ats pels, r,sspectiusautors hasda~"81 .218 c'e, j'uUol

3,~ 8emn adm'EfSps trebafls I~asdal el 12 de ma1C" fOCLdit '1iJ1E! 2009,.

2,~' ;II 115,_, 2,_.() ~l,i ~nau~n ~e,.ser ~resent:al Q. 1.~Els: ~,re,-""mf~ IGl:.',n 1"l91e:. ta,~~i,C, es ~ pe~,RlrtCi~,'~,spre .. ' nmlltts ala. 8ea'etarfa de ~'.~aclgl_ i, ' t5 q a IfOl~ jnfll,_~~, e 5e c.eI~mara eI Cia 0' ae ~uny de

CalEr Q'En Mfg rtO-29" pioo 91., porta ,21e ICS>steUQ 2008ti"i! lies 2:2 hores" en ell ~t ''IlJ:0010

de I~a ~l11al (C.IlU2Q01j.' Te~tX:~. 9(34 i2QQ46B~{con.~ d ~teJmtt~ r 'I 1~!S~inO, j1.l01: 81a (:~ ebrieio,cle I !en~

teSiTi1il.d!or) OJ. millor~ a Itapalita.t die eOrTEllllS, mil 545trega de :fn~'mis, Fadrt~,earOOna WJes 200'8 ..

(1::2.080.1 Castello), B.~ ,tis eutors que presenten trebaUs all present

4.~ Elsll1eballs 1'0 al"llranfirmats'l perc porta rain un CO;r:iccurs" aoeataran les reSl?ny~des oondienClns.

lema que esrepeijra en l'exooMo:r"d'~ (t~ ~lire tan- 9.- ~Per a ~iofmo' 'QUlI 'ImiD S '1~laja p~s en Ies 'GQlndicions

caJt~ dins del cua~ es mm oonstalr' e~1 nOfJl) IW~~I; _ ~'iSI 'IP,m, _eil1i8,dlest.l:a, J un~i:lJ)ii,reG~Na, de I' Assoc.· ..•.• -lac, 0

. .. ki. o!-II-i' J. _..-J" {;;;.I, L'" J.I J .. I.{ ::A... . .. .. . . . ..

[lI,N.L, telerorn i dOllllGi11i de IltaUil:tlf. ora l,;aifCJona Vives poera d!e'lerll'ninail' 10 que een-

~i.- ta Junta Direcblrva de 1~IAssociaclto Cu'lltural~ "Carel'onal s~uere oponu.

IM.6ES

Vives", cons,titui'ra un JL,mBt que' s'enc8lrregaral dell de,se!moU ,del !t"!oman Sit CO,riICUfS. En~otca'S, la reseII uerfa de~ Jumt, sera ilriJ,8\pelalbH3: .•

6.· EllltrebaU pl"emia~ no :sera !tomat, Irestl)~cta nt la pro-

Lai JUlrna Oiw:ectiva de l'Assoojia,cio Cultural ~Cardona V~ves",

Reriou

e"il1llial'll: llili .Qnll!(piS@~Sa'i ,ElS

ii!!:11_: 96 :26Q 7,6 00 ' F!i!X; '96 260 '9014t Avdl:l. 91 d ·Octlllb~e. 27

461529 IPLJUA C.ANIEf 1[l1'IEN B'CiFlli:1NGlilER VAlENCIA

'.' E'l prime:r,tl .1"U,da de p,lllja ., IOb'crt t,Ot I' aH:y

• HalJi-tslci,ol'.:se'lI!

Ib'att!! conlp let Y T. v..

-1.1e'8 ~''liUof''s p'aeU'it's

'Va le;nci alles 1'e:r leJI'!IC,CI::rt'C't:, mga,d,e,s: ,f?fI leis m J: nOT'S VilIS v'. le'li,l£it,l~iI:S

Renou

III

ACTIVITA.TS D'E LA CARDONA VIVES

Orde! ,cron,ologio d",algunes actiVirtats cHganiisades 0 ,en partioiipacio Ide I~Assodiacio Cardons, Vjveg

15~:11~01. .Assistencia tie membres, de la, Cia rdc:na. Vwes a ~a o€!le'brac~o 'dlel .sopar de la IlRle,a,1 Aca,dlem i'a de Ou itur,a VaJlencian8,

23·~11~()1. COnfeffiirlicia irmparNda per D. Joaltil IBar~i:st€ Sanclil,o Gea en 'el Salo, de jluntes de ~'Edi~!ci Huclnlal de IBaJnc'8lilXai" balix. e!11 tiWI ~f1~ses per iii I'uniflc:acio ,().rtografica valenciana. Castello 1932",

16~12~()1. lB:culrsio a V13J1encia. Vlisi~a a I'exposj~ 'c~o ~Viisio:rn'€'-s de IEspaJnar de~ pintor valerl,cia, Joaqurn SorQ~~a. Vus~t.a. 8. "Los IBanlOS d,el Aillmliira rlIte" , VisiWlI (1, I 'lr~!€'sia deili Salv.ador;

181"01-018, Assamb~ea, Gelrilerall die la Camon8. VlilVes, etn I'ecllifici IHucha de 161 Caiixa d't\.fb:tTI)s i Mont de Riewt de CElismUo,

2:1.""01·08. Assistervcia d~ memoms d~ Caroon:B Vives als acms dels CXXJV JocsAoralsl, afga!nicsats pe'! La Rat PeMIt. en eil Ieatre IPnl'1lctllPalde Va~encia.

24-01~O8. Co:nrerenciial impalt'itida per D. Joeit'll Ifr-a'r1:cesc i(3,iner MloyaJ en e~ Sa,le de jluntes ce 11'lEdilfj.c~i Hucba de Bancai;>;;8i b~ix e~ titlUli u Boguem. rxogue,m " ..

13-0.2-08. V~slta de rnem;bres de la Junta, IChrect]va die Cardona. Vives 8. ~"allcal'de de Caste~ ~o, D. Alloerl:o Fabra ParI::.

17,,02~08 .. Excursio a Va~erLcial. Rspetici:o de Ie efecituada el 16 die deosmibire passM p,er a: comp~,oure a II 'rest de sects que es quedlare·n sense pooer anar per omIP:llir~se liautOIDUCS. Ein esta eeasijo all'e'girem una. Viisiita a~ mUiS9U de Sant Vioem:

M artJir q u:e va ser ben a.oolil:ida per tets,

21-.02-08. COnftH,encli'8 impalrt~da Iper D .• Franoese Vina'ils PaIII8is en el Gassino, .Amic: de Castello, Itl:i311X ,eltJi1tul "Vida a e Nla po,lel)ril IBiOnapalribe" .

-

A'CT'IVITATS, DE LA C. v ..

Renou

II PERDUES IlfCUPERABI.fS DEl PATRIMIONI CASJEUONfNC

-

Renou

PATRIIMONI 'CASTEllONENC

II I;ta n.,... secdo, <lllO _ort!llncem on 01 p ...... nt _, nll.lme. ro dJe, IRENOUI. ~re:ten. leob.'Jira la, mem~:~a. de to,ts algunes. caSt oblldades, parts del pammO,nl

eastJ€lllo'll1lenc que han de:sal~~egut pero po'drien tamar a J'eir:i,EI ~~r. $O:t11 ts nlta's •• , •• IOe' tent eln q Ulan vblillguerem r€!oo~dlar al~g):.Jlnes. Conv~dem ,81Is, lectors a panriciparen ,els, seus Il'eC.oI1S" diriginrt 1155 s€!lIiess~rel'1cias a 18 redacciQ, de' Renou, apartaJt de correusr 545,. indicant: "per 8, 161 secGio RB::UPERACIO PATR~MONI'''.

IR"'ei:<a dell'"l'Klm.rfll'llenta.1. Rei Jaume II. Es delllpob'le de Castello per donaaio del 'pamci castellonenc D', Joan Batiste cardOna Viwes i per decissfo d·una 'Colipomcio, Municipall se 'Va llewr del seu ongtna! IRoc. E1s m.otilJs ,eren clam. EI tmsl!at del monument ju,stifiw,m aquell momemta ~al elimlillacio per 'fatl:a de [100 00 ,ell IlOUI empJa~nt. Actualmenu persern ea pot lres1ablir eonseguint las, seguents ventages:

1) Dur el monu mern 'ta~ com ho Vi 'entregar a ~a c[UltaJt e:1 seu conant.

2) M illo:rar lI'image' del conjwl't, peli1ss.chiill 'en UIf1 principii en la mUla incorpom_da que Ii COila una prestaoola majerl" de la qlJeam E-.

3) Im.pedir I'aoces de chiquets que actualmen~ han corwemt el pedesta~ ,en un 11100 hablWa~ per a jugar perillrJS;amernt alii eeee(fir als ,estJ:ats elewts.

Ind~nt la silWacio aewa'i de la reixa, re$u!ta que ,es~rova", pan 'ij"elia, en un almagasen municipall,. Fen~m q,UIil', en eis mjjoo recn:ies que actualmem €OOsti~. siga fucilmellit possible lia re;postcio 'd'els U'ams que Dugan falilar.

ILa ~Ia., ILJoc el'll1llranya'Dle i nostalg&c: per alms ,elscastelUoneocs de certa edst lUoc, de pau per a passejar als 'chiC;Uets formant parr., des del :seu 'OJige, del paft '!.lue porta elll'lom ,del 'cutellonenc IRlbal:ta" Incomprensiblement i per etra declssilO m!i.!ln~Qipal" va ser lelim.i nat (l!rgUil11! nsooss,;tar un edillci tan-ctllt. per aim. Oi3IEtIl:acrllnsfuWres. Se VE!II.I que rlo~mn espai en[O't 10 temle de 'castello Iial pi:qu:ma s,'Moorreg$l d'endetrocar~kl. Es un ooute ,en el poble ,de castello,tamar a IIeCOnstruir, lpedra per IpOOm (mes GMe padres S81ien mjaletes ,d',ep00r3) un dela raeonets rnes ,el'1lb'arllyabtes de la ciutat.

3. Uel1~aWlenoiana,,, 8l. t1is,t que I"'unic Idiomsi pfOhU:lit ,en ,el nostre ReglnQ d:e Valel1c~a siga el partat pell poble. Nos podem maniEstar en sflgies,franoos o .... chil1enc. En el nostre va'lel1- ,o!a. el ,que pada 61 pdble, eslS ';'11!'l6I1 viSl:N i pmhlbiL

EiflOOt cas ~m "fer~ho 13111 vaJet'lICia '"nunnafimt". 0, siga" sen.se prob1emas, en cataJa Ar;o Ino es IDibertat dl'~fessb. saeem eis problemas que til I'administraoio per a reoond'uir ,eI 'lema perc ••• sarita desijable un oJ1iootet esfolli, nil anartan direcmment al c8lta!a ·qU1e mos volefl i mposar. SeMci no e:sta pltlh~· Ibit i susa en descaJ'ol, servef, Desml'oDar no (lsta, prohibflt i susa en descaro, desef'MJlupar; CfalJStlfaf no esta prohibit i s'u<su en descaro. aoomiadar., Dos roesta prohibit i susa 6111 'des!:iafO, dues •. , .. liNo lpot 'fer res ~ 'admirtistracio? lNo pot mco.manar en els S€tIIS depaltaments rills 'oo~s gi res mas wlenolans? Aqo 'tam be es pert del rLQstre Ip:abiimo:n~ ,i:ll f1eCupefair.

lEI

WNGUA VAlENClANA

Renou

AP·UNrs DIE ,GRAM41',CA, VALENC.'IA.NA ( ..... 00I11i11tJado)

~.'AlD:v:ERB!1

1:.:~'€Ivertll es una part invarialjre de Ilj'orao~a, Ci;ue modifioa la si,gni:llciflcio dl'un adjec~itJ,. ,d '.~n ve~P' 0 eII'Wi a,tre' adv9i1'bi.

junt a un adjootlu 'e:w:pressa el gi.r:au ele la qlJi,alitait 1(1911 chrc: ,e:~ mes alr que fa chlca) Q la manera de ser tes fuassa t~ana).

QlI1~n iJln a.cl'v€ltIl modifka un lieijl', if))lpreSSSl' una IPcarl:i:.oulariitau, una drCIU mstancia de II'accioi: ~s'fla (JOCI virJ'dra'~ oema.

Ah~.1;Jns adVerbis a.dmetengli13lus d:esilgnif~caclo'i. com ,els adjectilus:: proolte, ffles jtlronre, p.rcmtissim.

Classesd';adviemls

E~, adverni~ es cl'MSJ,trOquen:

a) pelf SQn ongl!'!, en pTimiitius ~I ctenvalts, segons siguen ol"iglnals, ,Q,proceclbtquien d 'una atra pamu~a die Iia m!3tej(.'W1 liengus.;

b} per S~ esbilUCru m. en :sim.~les i oomposts:; SOri! simpl®s, e~ 'Clue ,no es'tanf'O'f'ma,1;s per r~gac:io de eos ,elements: shit; dema; com:posts:. €lIs que oolllSte:n d 'u na Ipara.u~asilrrlp!e

Renou I I

01• JIClISe;p MG Gluin.'" i 6.lanl A.mdend~ de numer:o de la [11,(:1' F'lundldDI ,deIlCar,d!ona Vivles"

i d luna atm para.ula '0 partieulat: OOlWl}$-8.h!t;; d.espug·d.em'8.

(l) per S3lsiglf!ificackl~ en C81liNcatius ~ detelTninalius;. Son adverbilS C;lil,~iflCijIIJUS· als qu@ al'ecten a l'ab'ibUlt del verp, IIIIlO(i]· ficanit. f,a sooas!gnlmO'a~i.oi: ~Qn~'E'~t13in ,a la prelUf1lta ~'lcom?·~ Esros a;dvel'bi~; so1en deriiVa:r cii'acljecth.Fs 0 rJe lPijlmeipis, i 'EIS fu:rmen generSllmentatFegint alllv(wabl'e lp!rlmltl1u 1·61 des~(teneia ~M:ENl 51 ell vocableprlmiuu,€s variii!bre. d Itamm1,[nacio s's~gsobre I~ifu:rmal remelili!"l'a~ prudent;. II'ructenmwnt; .sant, santament: Hi hatambe rnolm o'estos iii1idVl1!mis que· no aOOl· ben en -M,OO.

Son amer1i)iS de,t!'rm lnaiili.ls, els Que mocJiriQu:en 'fasignil'i· cachJ' (J!el ~p' w;o:preSUf1lt .a~guna, de lies· (lireumstano[:e,s, que ooneOl!Ten >6 I ';aoc:io. :FI i MI ta f}tes classes d 'adve:rbis determ~na~lus. qLJBInt;eSi SO'I'I ~es ciroumstalfilcies que ccneenena la Sliinificacto del Wrpi: de llioc,demml]S, de 'quantitat,. d'61WIr~ maeio, de n;egaoL'O~ de: dullle. d',O'roe.

d} per sa fiUnclo, pocIem senyalartambe 1"e:l!l'SlMOi~ d!'iJd~ vernis p:ronomfnals, iaiOO nomenam pergue· fain ,el~r ,de pronoms.

Com ~[ hal Oen~0f1:afS;d 'ad~erb~s, no &5 el cas: de lIliita~"-los rom. Posaremaci els mes (lOrremrts i ampl iilimm son In~mero en 161 Sintaxis"a I'e:x;pl'&car lesseues fun.oioll'ls.

IIGiUIIOI! INWRIIDNES;

Apeadero, 18 - B_-' .xf (IC.asteJ~6n)

le L 964· 62 60 48 Fax 9' 64 62 60. ,64·

e·~ m a~ll: segu ros. co m a@agen,ciaJ.axG\Ms:e,guros,es

~125491 B,ETXI( (Castellon)

AXA. SEGIU'ROS E IINVERSIIONES

Renou

'. '

,CA,STE1LOLO,GIA DE Dr~ ,Josie Vi'cen'te' G;i.ez Buyulrd VIS J:A8 ELLA, D'ELMAESrRAT ,Aeidelllic de! 10 IR.~C •. V~

LJ- a po~b~adO,d,e \Iii,sita'bel~a, de~ M.a,est:m-~- t,' e.-7srn.' ,s. ',~rua,-cla. I sobre un tum, a mes de 12.00 m~r:esd'a!Wm, en

es p:ruximitats d~~~ic de p,e,nyag<:lilosal, en Iia mnsl me; abrupt81 de 181 oomaroal ,cfe 1~'Alca!aten" sent u dels

municilJis Ilocalisms ;611 major al19Eu'iial de ~',n'is,toric, r€:mlile de Valenci~. EIs.eu 't.erri>tolii 'oonfil11!i;\)1 ,en Ara~. Domina des !~j'est.e emp:la9ament~ pS:I S •• , 1131 provincia dle' Castello fins all marl pel N.O., unl ,e>Je'rlS pia

fiM; a les montai'llye8~uro~€'F'lses,

1fet quej'ustiililca persi. q,ue, s'2dga~ ra un casreU i muralles en la po!b~I,a.ciD, irujepellloeiFl,tme:FlI[ d!e~ denomil1l~t~CaSll:en de 1Ek>y".

La raosemE1I111tfca de~ topaniim ~Vistabe.na" ens I'()"erix el sell assentame.nt.~, u derS ooPQIi1i~ms. va~encians inspirat en la seua ub.~~ caclo, Ta~1iClponim 6lP:Ellreix .ye I~gistrata m~t.at seg1e >WI, oonOffitamerlt, en Iia seua certa pollia.

( ... .) Ilium tmum rJostn.ii:m qui VLI'C-arur Vir:ifaibeltfJJf cum suli, ter~ minis.

En an~e,. com atreB [oc~li'taits de I'AlcalateH,fo:n 'LJnlitl alquetia mtJiS'Ull ma na.

Conql1U1LiStada 'BlrlJ el~ re~at de Jaume I, des de .1235 fan serl!YO~ ri ILl deJ] noble ;8Ira:gones .8lii,1~slc (j'AJago:, passalilit po~rio.tTl1Emita Iia ·tam ilU~ deliS Anlgieool:a ,oom Guillem d'AAg1esol!a ~ Iia seua dona COr1lsmn~a'r senyarrs (j1e Ira linen~a de Cul!l!a els qu'e enl 1251 oitor~ glJel"l certa de repobll~itoi!o a! lIae de Vismbailia per a Bereng;.tJ:e:r de Calaterlra Ii atfiEl'S,.a fur dje Sa~ossa,

Enl 1.382 Fra .,AJI berto (j'eTI"nous,. MeSilfie de II 'Orde de $,nnta Ma ria de Montesa, a ca~sa. de~ seu d!8\Spob~ament, iii I ser abe ndoneda Ilea vila peisssus anttc:s haolanm per I!ss i!fans tieut.'es que van conttralU:re,. otoJ~ caritapo!b~a :21,

Renou

PascClsi:a SUibimm, P,edra IBellllug8; i Domingo, Poclri p.er a 120 !labla.dol'S, a ruJ ,dle, \1:8 Ile:nc:ja , i cI~crn rl,OUS ,c8p!itul!) per a atr;a,u re a repcb~aQiO:rs.

lEn 1338 ~siiW VistabSII!aell reil Flere el Cerimonios (1336~1381) qu~ des de ~a dim VUe! erlV~~ un:8 embi3JUxa:' dia al IPapa :sup:1 ican1Hi fera compareixera ~ 'arqueoJ'Sbe ,die s.aragossa pe:tql:J:etemia qu.e Iii [p€lrtoroaraell Regne, sern-

brant diS-Dordia entre e1s, seus vassalilis.

Alg).J'nes CElsElsconssrv,aldes, l'ampliM ,clleilrecime murnlla1t ~ las (jlfmensfians del temple ipaliOquT!a~ revelerll e~ creiixem~nt ~ espl1endor de la vila."

til casten de VistabeUa. de~ Maestrat ron €!m:p~a~ait, en IUlIll ,e;S.tmre~c PUilIllU; en Ur1Jt:l1 ,j:I!omi;\)l. Va ,ooupar lI'espai fisi:c del 'qu:ees :8JCtualment iel nu:cli urba de lie , pdb~acio. IDe ~a fo~~e~ es censer-

veneooassss res,Ues,. Al~UlII1IS cJ',eillis; ,estroben en la lJa~t IlJo'&eliiol' de ~ 'e:sg1~e:sia panoquiSlIII ..

La 1iinalita,l de ra, rortificaor,amn, essencialmem,. Iial de vi~ I!arllda i dem"r'l1Sa de lies alms terres dell riu MOi1lt11eo. ConquIs,tat el casten I ocupad:a. 181 pobla:cio va pelrta~r a ja Set-ena ,de' Culla,

EI casten es de '~po rnersenyes,.d'o:rtga isl!amic,. i citat ,elfi!, el dociumenit die ~a. venda de la demam::-acto de Culll121J a POrde Millitar de~ temple m 1300. Me'S tar't pass a ,811 ISlJ jilUJisditocio d~e ta Ctlmandsl de Iia dim vila". balx I '!Ql'oie de Santa Ma riia de MO:rll~esa.

ILa pabllada va patir ells ·1;l,wta:rs die ~a Guerra d'ltndepend'ei1lC18 i de les GJuerres CarllilS,'ttes, de :18:3,5, i 1.818 .• Donad'a la 1m poffilncia ,die la pla~a,argune:s: ediifi-

~~~Es 1'(1 leng.£!tl »aienciana l« primera lengua mm,eznce U:terada de EW~(}Pf1i ,d'e cuyos ddsicas no sola eprendiero« caialanee sino inciuso c,t1sf-eUal"lOSu

RaTn:6n ,Menendez Pid~:l,llB59~ 1968.

1&1

---

COLAB,ORAC~'O

---

- -

Renou

Ci1J.ch:ms foren adaptades per a. ~sos belies. Mostral (ji'aiX6, van ser lesr:eknm.es que ,es:fer€,1'11 en Is mUlrana~ obni!rilt epais per a~ foca~iner,

. Acru~lmerilit es, oonsel\i'eill. restes ,de la fartalea •. Alguns lIenoos de 18 nluraUa, elIaoountana testimonien Il'exmns pe;rimeitre' del reciinte mura1 fart ~os n'E!nQos es lpaden eontemJ)lar en 18 ,zona ,e;deriot' dela. \tii!ali, in,corpomts a l·e&tirucwmd~'arSUlnal viVendial. ~ vanconstru:lir en (Ibm de mam:posteriiell i ergs ma,ssa oe calQ i8Jrensl.

lambe 'e5i OOniselVa una tolifEl eifOl.i~arcalllt1On,~m del mareix mateliat lEn 1·linte,. nor de lal poblacio s!ap~ ciendiverros, parulIs, il 'pas,. sadlssos d"aoces a traves die les mum'l ~esll restes ce tOileS. E1s tqt.Ee millor es conserven SOfI els po:rwls, de Slant Roc i el del fom. P&m propiamen~ €Ie: fo Q,ue: ha:tII:na d€ ser €II castell no, ens, quooa, 1P!!(l,cticamen'l:, cap element

lEn elterme municipal de Vtistabel:lla as va aTg.aJ ,ei Castell de Boy sabre' la montanya, Montlloo" ,I t'llliit km del Iluclm urea i a miSS ee 1:2001 metres d 'alltum, prop .del ~ Hmitoonttorial de Cuillal,. pobJiaciiO a qui va~tar n~gada al periteille~r a 181 Set.enaJ.

lEn 1213,. Pere ~I el CatOlie. pare de .Jaume rn, vai pro, l1'I£dJ'e a l'Orde dell 'Wemple la donaciode la 'Vi~lal, casl!eill,de Duliia iiel ooslteH de IBoy •. 1m una dOfl(n:ia. del Jl(u[un! ~ a Zeyt. Abuzeyt, de 12391, es fa alusio 81113 lortarea, de I~egro,

Ao~yt Atroc€,Yt: castrum etllillamcte Ganafw, tllxta' SOyUle,@V.

lEn I~a earta pollia de VliiStajbeUa ,(1251)e5 menciona

I Renou

eoma ~'cawo d'eSoyo".

r,··,.J asoemiit usque ad talaJr3ffl altam ql1'€J ,est inter lJJum k1c-um qui vocafU,' Ar9oow' et ,cas.~ de Boyo .

A!,cii£at ,ells lilacs Que perta~yte:n. a la Com'snda de Culla lea ,cite;nl:

' ••• J. los castillos de BD· r ' '.'~ Ctli,40.... -- .........r".""'" ... '., ,..bo.. ..' • t. . ... . '. _. ~ y __ UN' Y 'WI !~res LIe'

MoJinellY'CiJsW/tar.

En 1286; Aiifcns, I de' Valencia. el Uoora~ ,-Atims m d',Amgo- (1295~12.91)' V2I1 cedl~r'er1ltre alms poss€$Sionsel caste:1II de i8O'y a '(3uiillerrno d '.Angl~~ solal, passant 00 ,el se,e ~JV 81 Ipm,P:1etalt, dells cavct'ne;ffi,de I 'Oroe millitar de Momes8i.

lE;stava eimpllla~at e'fli un prom.on~ol1i~ en lia vlSI ,que unia ell tem, tori de'! Mootllooen Q~II!aI.. ta seua funoio 'f0r11 (j:e camoier m~n~ tar, per la qual cesa ,es un ca~n roquer. P€lsootJS basements '85 cteduiX que hau:ria de tinei'm ,cliwer:ses to~ 'f.jUJes'aI9t'U€n sabre 18 plmalfO:l1'llfl q,u~'s'al~~ Iia fortttiea. Es oo:nserven slllguns lIi'ilrt9OS demuraUes i pari: de les seues torres. Encam es peden de!I'~mimr parlCiaJ~merilltels OlwrsOS lIOOin~s del castel],

lL::estudl" " ....... I ..... _ ... ~ill..,l .... ...,.ri.. ..._!I, I' \J c. - d

_, :-_. !os 'uB _a _~'tm,."'h.I!;el'.a, caSiRmooenc· Y .• 1I0rca: a

Martf he descriucomr uncast~lil d'e:i,po mooltalliliY€'s~de p!a~taiO'eg~'li~.tlr, Q,tI~ "~glle diwrsos; I~intesrorlifim!ts, Attu:a~m€irllt a soles; es (lOOseNSJ part de II!eil'ilQos de la mura~lla i ,algul1eS, restes de Il'es t'OlM$.

LE G'A:RANTlZAMOS EL EXITO' EN ELACTO .. ,

K~I\'a5,

Cls~"Mn Cen~~1 ~ ~2 'J'ti' ~ IlIh~ .~ ~ 2~6 lOll' ~ LU'il CaEiII:!.If6n i}IM 201 II I 0 ToJl R~e~ OO~ ~0641 5~5 .WWW.cMst.ilt.!llmeli.~.Qm

CIVlS

IHOTELESI

~UH ().sn;1..lQlII CINn II.

Renou

OPINIO

,

IE]

JAUME I'I" , El BOO .AN'IVERSARJ Juli MoreD,o Moreno .En',O.IM-NOS EN LA, VER'DAD'IRA HIsrOIl"A

U -a ecmrremoraelo hiS'l:o~ica del, 800 an~lwl'Iari del na~ ment d~! rei Jaume ~, es fita, h~stor[ca ,que obi il~ __ a, en e~ present any, a ques~ilnici:entota una sene

d'acti-Viltats. aecions i rnarnpreses per a raeordsr la figulIra del monarea 'Qlue rrefUindalrS el Regn,e de Val~enciai despres de ,conQuistar un amplli teniito'l'i d:ell que' actualment corrorrna e:lsolar valenc:i'ElJ,. i lncorperer-lo a la erlstiandat..

I..:histmlia il €~S. historl adore nos presenten rnoltes v]sicms d 'un rei que maroa. no solament una epoc8J!. s:i no que dieixa un gran .solage· que ccndiclonerlao a ~rneinys ajuoslria als v;8l,erlcians a ,constl'luir-ise e:1 seu present i 'rutur IBn IHbertatil corn a colecti\i1itat sing~llar. Eixes dife'rents visions a Ices quais aludria fi9'Specte del personag"e tarnae pooen fer~se multiples i v!l1iades per ,8 ta seua obra ..

Ja'u me ~ ha psssat a I 'h j',sto:ria en el sobrenorn del Conqu.istador. BOI1l 8:pe:l.a,tnu per a quii ,alfrolnt~ cos IrJram~ mam preses, la eenqusta II

die MaUn:rCB ~ II.a de VaJencia;. .Eillbdlos ,coronadlesen exit. Eixes, vlcocnies .supongl.lerern I~ cUllmllnaeio dell seu lesperlit de creua.da 'contra "'I 'infidel " ! IperC! sabre tot van supond re una rre:vitaHsacio de I"importancla del pro;pi m OFl:alrGa, de la 1Figur.'a1 die II rei, entre els senyors 'feuda~s, espeCf!allment ,8Ilffigpnesos i catalans., €lIs quais. i len no poques· 'Qcasions. podien competir en riquees, possessio detenes, vas~lllls, •• i per tant en importanoi,a. i reooneiximent en 8Q'uella societat mi~l.

IEin ell proees de conquista, liniciat pel nort, ~ell'o fon una d"s,qlJelles, clutets conqelstades, despres de ea ure Burrlslna que consUtlJlia un encllau musul rna fonamental len ~8J ce:oSlta de Iia Plana. I aQueH Castello essentat a escassos qUi'l,ametros de la ma[t dell q ue ,queden rrulines junta I".actual .sanrtJLJBIr1 de la Ma~arlenaJ per una p.rello.gativ,C!: ,o!ecidli waslladar-se ,al IPlal, assenter-se com a nucleu pobllacionali en les terres ferl:ils i rnes a prop dB la malr. buscarnt unes millors eondlelons soclo-econorslques .. CadailillilrY, lesssus habitants recordeneste ~et 'en la tradi:cianall Romeria deles Ganyes.

Cas.tel:I", es Ulna 'cillrtat Q us de menera eSipeci 811 na reoordat eiX!e' passat v,j ncullat ·21. la CGnQu~sta Jaum ~nal. he recorda en la <CavaIC8!ta dlell Pregoj• en la 1ig~ .. na de Na Viiol18!nI:: d'Hon,~ria '0 en els CavallleFs de ra, Conqll!es.tal ... presents en les seuesfestss majors., pero es sense dubte' €II Imonument. que presidix i';',avlnguda de Jaurne ~ 1I",exponent Q'Ui9! a ,diar.i reeordaad a.quelll rei i!l'li.ciador ,cruna d,iin8S1;ta cflistialna Ij QlUe' incor~ora les terres vallenelanes a ta 'culturad 'Oocidell1lt. D' esta obra l!SCultornca ya s' ha parl1at €lin ,emteriors ocaslens, tant de lea seuafactura, com de 18 seua va lua .artli5.tica. ·aixii na corn d'els seus lPatroc:jnadors~ temes ,que han ~segut. molt ben o'ooumentatsen esta matelxa publicacf:o (W'r€- RenolJ n~ 14 pag. 44). Se,rfa Iunal Ibona ocasio Clue l'Ajunlament de Castellol~ 'en el marc de·ls Bates i ,actuacions,. Ique segur organisarill en rnotiu de 'I.a, celebracio del naixjment de Jeu me I, rec~lperara Ira pl1i mitilll'3, mau fa Idel monument ~wornajra ;a lnsta liar la rteiiXa amstica, qUIie' er!Ivolt.a,VaJ tiS figurra dell rei. lEn II.a mutilac;j·o diell conju rIIt no s 'ha fet mas que iPriva.r-lo leJe Piut del sell! sentit ilconografic i per tant d'una Illectur;a, que completavar tot el s,lmboilisme d'esta magniflca obra de Jose Vj,ciamJ'.

Cas.~.ello,; corn 91 rest am: de viles i ell utats de Valenti,s]! Id:edli~ cara ,e mFerents aetes per a Ibrindar homena.giS' a.d :aqueU, .gram home, d@1 qual il de rnanera particular cald ria reseltar des gfllns fets, ii que esperem siguen ben akejats~ especiallment e:n les iniciatiives oficii.81ls limpullsades. per les alJrto:ritats que tJinguen la responsalJiJlfrtat d'a\rg~misa.r Qualsevoi;acte 0 mampendre' q LJlal~5evol aeelo que comrnemore i nos :ra~a present 109. tigura i II es gestes ,dI'aq u'eU mr;: estns jets son; qluelwn un Iran IliegJ~,oJ I qU.e donal 'forma i OOJilllll!S ~~e.ga~ ;6111 Reg)1;e crisda de Valenc·j,a. No va voier que en les nQve-s terre'S per 'ell ,c~:msqu~g,tades all sur del nlJ 5enillll ~'apli.cara e!1 fbllr d'Arago nl la costum cataIIEU'la~ per a la q'Llal rosa creara els Fura de Valencia, el quais, Clesp'laQaran plilmeren,ques l'ie'poblal~ cions fetes ,EI base die lIegpslaciilO arngQnesa '0 de Ira costurn catallal'la:,. i pronte es convertir:an eixolS: FOrI ,Re:gnJ

(c;ootinua M pag. seg£ient. .. )

Renou

.. "En fa "Enciclopedio de la culiura espa:11"olaT;tpubUcada per rEdi,tm·,al\~adO'rud en 1963, definix el v,tiilerzcia com: "lengua auiocton« de la ,nayor parte del Reina .de

11' l' . ,j vtf_encza ,.

OPIN;~O I

-

Renou

JAUMI'N,," "11'00 ANIVIISAII' t ... de 1a PlAt. antetiorl

Uaf,entJae en ell corpus lIegall de 'totel:pob~e valencia. ~er IUnaatra banda s' hie, de soteril'ar, pair talent i irnduatora dI;'L~l'I1mrs Ini,sito:rics, la falsa pnemisa, ten divulgaJdlaJ corn all'i$~Orii:ca. ,de q,u,e en Jaume' I, ~ desp~ de la S€!Ua ges,mt nab: '121 poble val'>erncia. ILa·carta dB narum/lea d'eJs vaJ!eJu:iall1s hau riem de buscar~la ben arrere eili'll el~ temps" ta~t QIIlU:e nos, podem pellf,re!elll ejlJOql'J- p:reIllJstcliriques" Lo Q u:e sf es obm ca:puta I! de JalUJlme I es q ue: en re1iu'n;d!6Ir el Regne d~e Va I~encia Ihofie'lJl com a un ent pollit~c indivi,dual, all marge Iii en contra dels hn,eressos de mons senyom feudalls Q ~e I'a,oompanyamn 'en la oonquis!ta. els quais haguefl€n vc~gut que les nove:steW'l'E'S guanyades per 31 ~a cris~]anda~ 111;0 haguern:en SSg1Jlt com apellld~x, (j'e'11 Regne d'Almgo: 0 de~!S comteJts catalans,

a mit de la CClmZl,uista/tll!po~ b!atio, ySiI ha ~gu~. desm ibfficalt per molts Ihistoriadorn, ~ ,esWd'io- 90S. peru les~oori.esmicials sE!@Ji(.'!len pressio:nl13 nit ,sobre la gran mampre'sa alrago,nes6I1" catalarna (oblliclern q !W:~ tCimbe estsva Inulc1 rida die gent. de Montpeuer, eta NaiVana, I d'H:on~a'j' ikan~ 11." .• )' q,u:e

us.en seflOO ~P!lls, Junt 81 la no menys (eilsa te/Jrial d:e la 'ittalbula rasa, para explicar ilOOl'ies I nli!~islques: basades en d:ubtoses ~ rliOOrpretac[ons de'llfet ffiPolb~acional del Regn€.~ les quais postefguJen :al ~:a, ~ l:en~lJa val~encialrila i la oornrerill~n ein, un ,clialecte' '0 pi\u1a, ,obllida nt I 'esplertcor ,(j',esta ~ lengdl reilUerpretant etseu se~e d·Or i silenciant 0 d)~svirt:uaint ,que foren els propis oonreadom. 'tam lniteralris eorn IniO~ el's '1,1.111 la deno:mi~a'ren ~h~FI~)j.a1 va'I~n:cianal! des, cle' qu:e adqui ri ~al seua p~en:it:urt ya en ells se.e;I'€'S ::<JIIV Ii 'X),J.

Seg)!.lr qWl,f!' en tent d'act.e~,· celie-brae ito i pulbHcaci:o com esperem es reaUseiril,! totaco Que s 'ha incHcat es sUen-'

Renou

cJ,a,r~ ~ I'o'~:ciahs:me ~m~eraln1t oonUnuaral ,d!onant eobertur:al i Gopart a les tesisslUlcursalllistes il a lies ilme:rpr;etac~oniS que fan naixe.r el nastlr:e poole, ,que nos fan rliali~ercom iii pab!e. a rant de Ilia! ,oo:rnqu iista d:€<i cap,i Oasal'en1238 per Ja!lHlil€! I. Ni va~1 I~historia, anteninr ni el PIll~agt!nisme que els \tailencia_rns! rom a cOXectIDu soci'il~. protagonisamin entemps iense:gles. posteriors. Esta 00 ser coarnsc:iients de ~aJ d€spe~o:na!iisa,ciQ que lpoorem '0 protago'" n:isa'rem? depres de ~e5 epoQues vlrregnalisj. ~ que s'aceentuaria ,d!es,pres de la perciuadels furs i 'en II 'atlsollUltisme lboroonic.

Are hem de 111'1 ilr;all' 'BSPEH::,je lilllent lafiigtJ:ra de Jaume ~ ~ e:1 selU 111e,gal per a res,talbllir l·o'rCUII die, set un rpolble II~ilu re, sense de'pem;ilen.· elias n ~ ,810am pl~.)i8:mefitB en IQ PQ~iUc! n~ s,n, II() economh::t nii men !1iI~ nys,en to cullt'tlral. No pocl:em s.egu ilr sent victiimes d:ells, varneneiawiu). aeG,m p~€xats, d'aque!lls Clue! per inlt.ereSSOiS ~nlconlfess·aM~s ~ O.DS,CU'IfS renunelen i dlnarnlten qualsevol p'ossioiliti3i1 qUia ccmduixca 21 'senti r-nos axe I usiva m em

'obl,e Va~ell1clll:i se:nselll1lge:lI'enc·les, :n~ SU)CiURall~S!lln~s\.

Nomes per a EIIcabar reeernanar al(guna lIectum ~ns ~.enclenciooa II: sobretru: g;ens"o''I'i'cialil;$.ta'', 'ol'ei!>'Jes; que s'€!scriuen en ri,sor i en III iiberl:alt,algu na Ii nelus enesti.ma, sense hipotl8Cl,txeS ce beStreta ,que In:B rill de resiPoMrea hvteressos il1lteres.-sats:

,Reyes tomlees: medifiJWJles., de Jos' vte. IGomez IBa,yarl'ii (hiiStoriador)

AI callu de lal Itar! de j'Qse:fina La:z.a!ro, C~ma + (mes·, 'tf.a). IlJIn pmciQS Iribr-e ,de' lIecturies per a ,eroo~ars: ~n:o s'utOlnsait" per rofiicialiimt

-------

Restaurant ~ :S,alolnes para. banquetes "Hacemos inelvidables S(JS gm.lllldes m@mem'tos,

--- -

Renou

,

JAUME' 1'1"1 IA ,LlINGUA

UI tria de Iles~can90n'etes,'rque maehaconement In os re pe~Lx'enels eatalam stes, en la etsra ilntencio de Que la seua repetilcio all cemce un ml:n~m de venlllsit81! r es q LIe Jalu me' I nos va porta r ~a llhmf/u'(.I ails, vallje~,eilaln,s" i que ,esta (sago n eiUs, ,cl11ar) era Il'enoara hlll,existent: cawllema.

JaulMe, I es erie en sa mare dasta e!~s~rels anysen MompeUer. per a. desJI),lIesself retin:~u~ dmanit des ,anys per S~m6lrn de Mo~rurten Garcaso~la. I, dos ,alrlIys i mig rnes, estigtJ'9 baix Is tLli~ela de:~ mestre dels 'caba'lllierstempll,8l'ils, GUliUerma ce Mlamed on t en e~ cas-tefll de MOI1l~6n., I~folnmacio a ca rrec a,e~,s. '~emp'l a· ns trenea ell mite eata ~a nista !qUel' c,aU1iic8811 Ja u me I d' ana lifabet.: ii, Perque: la' buena instituci6n jV ,orden de vMr Que de Mo.n.red6

!Jarvia' ~fOmado en eJ

f.(iJtJadir eJ'el ttempo, parte

,en ,e'X(}f,ci'Cio ,ele arma5~

parte enestudio de ~etras, parte en infoml'a'f~ se ysaber las casas' que en sus reYri'os pas:abfJ', s.a1iQ f1aIJi.~ par.a catJa' casa" (6€:mardiino 'C36mez:

"H~storua_ del rey don Jaume ch;' Amgon". Val~ lencla, 1584, C., Vim, Pag.33).

[Oit :ai:)!'Ot es ,conv~rUent ,c1esta:C:.eJ:f 'Que ,~al1!t MomIle~i,er •. eem (':alrcasona ~ pe'rteneixie na la oomslrca de Ulen~u~a arOc, die la qual Il~enigli.la as I',occi:!fh i en Mon~6n,. 'en tot cas, parilalnien ell mnn~?.m9 aragones, com sosts Sima. s,antonjI8. Es air Clue, easta elsrllo'U anys. sleg,UflI ccnsta en la jj'Crol1lica" {anys diecish.Jls elrlJ larormac:io d "un ch~Q,ue't}" J:8U me ~I no te ca p centacte en 181 parl1acaltalanal" inexjlst€,n'lt en aquell moment.

Pe'f 10 taint" €irrl ,el sup-osat cas dle qlue eil e(mque~ ridor porta-seal:gUn.a Ilh~n\glJa a un pobl,e perte>cta~ melr1llt estruc~urait oom el vah:!iJmci;llh lquin.el 1lll'sng'l!l'a siena. Iper{~u.e ,el cata'ila era im.possR>le? '&0 lavaren

Jaan II:g,llci (mllal

portar els qluatre catElllelins (era Ire,converlU$ en flloI,ees) q U9 vi nllJ eren a seq ulejar cue no aasse rl!tar·'se? Una rnostra de com aCW~IV,en estes, ;"cienUfiics~ catalsns en parol' reCionvert:~ er!lsoldats, la descriu per~ectament Glomez: Baya rrl (Ia Valencia MetJtevaJ. FVll.CV, palg,. 2(0): "1~)iferenCI]a de com 0 pn:lced ian ~!os eseasos cat.a1laWil,es,ven ldos, com 0 Guillim de Aguiillo. La eren lea mndica que este nob~B eata Iii noon su infanten,(lJ y otro ,grupo ,de sold!ados, procediieron a aseltar y saque.ar a mUS'Ullma nes poao, Ides!'pu~s de' la oOIf!,qu~ sta de Va lencla ~ S111! !conslentjm~lenl~oi rea~ .. :H,astatal extreme cueel prcplo r,eytuVio QUle reeuper,Elf "u na p,alrt ,de liS (caplti'u s) sa rr,o,hi ns y de~ bo,'t! r, , d eor,e:tando, que II as cr~ sti snos oeV'olv,ietra n ~ as 'Ue nr'4lS

que hatb~al'1l 't:I!SU rpad'o81 tos musu ~ma nes s~ no di,sponi a n die, ies:criltur,a neena 'con los mores".

~ rnentres tsnt, l,que se parlava B,n e~ Regrrl,e Idle VaJllencia? ,lE'r'en m.UiS? Sabr'El e'site terns erec qu e y.a: n,elm pu b~ leat 611 101 Ualrc del te m ps, ,em estes mSlteixes ptligj nes, ,argu me'llittS, i ,Proves que d€ooos'l:r'Bn Que a,ern yaes pa rlava ,el romang vallenCi,a. abans de la oelllr Questa de Js ume I. Pet a ~'ra part" t!el'illi m 'Ies inepelables inV€S!I]gacim'lI:s (l:e Uenp()lt 'PelrianrojaI. 'possib,~ement. ,e~ mtililor mo~arabis1te Ide~ men; 1, les cfAmparol Cabanes~G6mez. Beyarri '0 Sima, SantonJe.

No obstant, vejam ai,gll.lns e~x:emph3:s que 00"0,00'· ,ren I'e.:dstenc:ia dei, romao(} valenciaabans de laeonque:s~a: !o.... de' les n ei sfoneUQuss. Wll 0 es diedllllib: una difElf€nciac~o, esseli1:cI~a![ en'tte e~aalJalm ia 0 'part.a If'ornan~' p:rellli'tlerall1ia de V:allencia 'i el valleIltC~i!ti m,lge .. va'!. •• padem aral pelr1)Salr en u na co:n~i nu itst lromarniic,sl (ffie~! terrtton va~!el1lci~a~'ront a una i rr.l3Jdiioio U'nUaJ~era~1

Renou

--

--------- ---

- "En Ia r:ev.isfa catl1l'al'Ul L"Aven~ del 31 demar, de 189'1" e1s ft.mt0505PO'.'1:fpe,~l fabr:a i Foch, Jaume Masso i Torrents i j'oaq,r,iim Ca$as i CarDa ,a'lg&lere11,q1J€ una m,(i'l'eilt',fl ()rt,og'~"'fiape1" ",1 .cal,cz'l,al el Vldellcili i ei mf1t,l,o'~qu{ es ~imposs,i,bl:e :p,fl~qU€ es CO."l tr« "tafUI',a U, elm' ,que afo U ltim IUJ' Ivan ofeg!f1t eu e.i mtu'emagnum. ,de,ls Q nys.

Xavie~' C{JSp'~ 1998.

I 'O'P'~NIO

Renou

dels d ia !ect.es dE!!! Nlort." (U eo,pD~I~. PeftalirroJa: Dri~e i farmaciir)eJe taUengua Va'JencJana'- ,Dei 5ustrac Iberie a fa Rsconqutsta. sene IRlolosja~, nurn _1 A .. C.,V:

Q,a.nd ia 'I' .198 7 ~ pp.5 5-84') .

Jcen Costa, en ell seu estuld II sobre la BH111~aParva de Sarilt lP,ere PaSGlual" 'confirMS que: ~ .. .I'autor del qua lies un ~!nsigJr'1!!e va'!e r1Icia naixe ut aibo!JllI1s de 121 cornQluesta Ide Va lenela i que esen u ,en a ptropia Illelrngua m:alema (. .. ) ya en els primeif'S moments de I~a V:al~enciia ,ciriiSUI!Uil6I !eJ<!istia en '~ot ,el

terrilori UWin8 lI'ell1ll)!JIa, romall1,g 10 stlifi~ ciienlt ,evo~:ucionada, i u'Sadal com per 3, que ell rei J au me rna nara 'tra(hJ~ r s ~mu II~ taneame.nrt ets !Furs de'l Uatl ,81.1 roman!i i co tin pair a qU'E! un nartti u de Va lencia useraesta ~II E!ngu8 eili"Jl els seus escrlts tecl~clic::s ~dQdrr nals~X!lxa rna anys a penes desp:re:s de :Ia dita oc\nquegtai~.

I es qtl:e j per mesQue i I"it~",~en els c8ital,an istes (i€1lC less W' AVU. ,ellar) t eonVenC811"-n'OS die ta ~ClstJacatal'ani'ta;t les evideWli c~es e~s, 'dei_)len en ridiicul: '~(:on,e la €specie dJeque IIIOS, val!enc~ enos reelbiierun su ~engua de las .catall(:m~s C i:.J18 m10 Ja i me! II oe AragonOCIUlPO CCH'II sus tiro pas, ,ei r'ei no, mora de Vall!enc~ a, Seg(Jrn esto, el va~endan" selKi iii uoa derivacion 0 un d ia leete, del~ca~alll'lrill 'QUIE! 8€ hablaba en el Sigl,Q xm. lal afirmaaion es tan Iburdla 'que no 1J~I.u;3:d,e SUifil'iir la mf nirna oonlliront:a,cfr6:n ni alia lluz. "Ie la histori'a POlitruC,91 ni de 1:fII hlstoria I ite-reri a'" (1cm::uato Weal ,delenai (Mit), : La' lsn.gua' Va1encians'" period ~c ,ASC" Ma:druld" nO' 225::29, 2.:lfw6·Y8, pag, 3).,

E'stos "en ~~u menat8;'" a II servic:i de 1191 me,gallom aim la ciiilitallan lsta no voten (no ells i rlltere.ssa) asuml r que ell

Renou

ci;utadans de~] Regne (jIe Val,enci,ail eren bmHng)lJ:es: ~!Ha:bfa muc~ed!iJlm bre d'~ mores lai~i nizaldos 0 ~Iad ~nos (1]ue: sabf·ain romance~, y cr~stiialrH'Js· ,BilgarabiaJdos que sabian. arabe" {Menencie,z P'ida~: Manual de IGra~ fflatica Hisro,ric8 ESpanoN!J. Mald:nid,:t9J7", p . .102}. "La i,eneiua roma nlea nl,Q desape rec i6 r1UfIlca totalmente entee I~o:s. mQ'Z8lraOes ( ••• ) no perdleron mmca ni en ningun8 parte lotalmen:~e sou h~lriI!l!,ua materna," {M eier. cita~. per IKiulrt Ba Id irrng~r~ La formacion de ,{()S dominies iingOls,t'icos en fa Peninsula Iberica. Ma(Jrit, 196:3. p.. IlB).

La coexij,s'l:eWllc ilB die ~Ies cos !lllengules. tambe JIIi:'l .co'n~ilfma Rafae'l 'G:eilrcfa [Hego en ell :SE!U I ~i bre: 5Qbm ,toponimos sOfianO's y su historia" ~'ulloUoat en la rev:1 sta ~Ce,~ti be:ri!8"" de~ Oentrode' Estu:d:ios Smiano.s, 19'5:9: ~ResUJlitai ,S'vidente que en la:Es"ana,prOIP;iamen~e musul mana ooexistieron las des I:eng~as, vulgare·s: ~a :~rabe como, idioma O'fic,iall en las €$1IJIIelias y aetos pu 01 lees 'J' 161 l.a~i ria. 0 romanee como iGlioma fami~i'ar~.

I tambe cat'€gQrica es I '.arfiwmacio de' I' n ustre :Pare LJI u~ s Fu ~,I'arn.a,: "Du rant 18 domiina:c~6 a ra b, conti nUe!lven pa ria n't 10' rom alrilQ , 10 mate Ill( ells cnsnens U~ure's. qUI' els moga ra bs i !€II m u ~a,d tes ~ f~'Evo:luc~6 FOfilorn6~,ca de la Uengua Vall'enc~an,ar . Rev. Ge:rmarnr:a,Vat 1925)", .v,a que~fabla,van asssy como ei~k)s etsabten sus maneras et SUiS oostlJlmtnes .... ",

A Jla ume lets V811,encialns Ii recoll'1llei:<em moues eases, aero no que nOIS J),ort:.alra una Uengual "qUh1H311,. i mD~fI: menec Que: esta "'Ora la tal~alanal., lP,erque ale Ii ya t€!fl lem u ne, la II"M'J strsl., I a propla: ,e! Iroman~ val,enc·jia.

~S,URVEYO'R~S, C'OMISARIOSAVERIAS DE CASTELL6N" SI,L.

P~lSOO Bucr:mvIsllO'l, 34l ~ ,fj~ F ~2WO GRAO DE CASTELL6N

Fax 964737019 rv~6v u 609 81 61 14

Renou

~ ..

~~-.,~ -:.-.-~-'~--

=--_.~ _.,;~!5.!!0 ._, -~-

- -

~ 'fl-'-,-, dr' L:) 'l,:/ r\:" oj r.-);.nrc;~ .... :.tnt a ';(II,Jd prr..:.lf.::/u :

r

.. 04L L.l._.,t_"j"I'.-..~",,!6_~'-

ii~=-fr-!::-f!~"';-7~--

, r.!~j::..~:z'-

~ - f .. ~~-" .f-",-

_ ,..___*=-_ -

1"--'s~lr

... _,' •• t·--t.~, __

"Ii""~ .~iII'=' ~

~r.~, »->: ~

- ---

j rr- -. I-,r_ rl 111.:1 llel c ( nc 'I: :"'1 11iJ111- II r-J1 :.C ' r i:i~,""!I._It'~ :]TU ·,.'lslork,1

Fu:I~} cr dr,rlt~I~; I-j(: rJ r' ..... -'a de i~~~ . Hc;~,,:~ per ,1 Ii) '.: n,ne,,(·o lH~ l'LII:.~J~~rr!llli:"J 1"(-:I'~rIC ~p~-

N'OI~:MES OiORTUGRA fil.A V'Al.ENCI'A.:NA

t.ll 1 ~L1.J =c. r:r1tlVI':t (-'I !"trY'I, l cr~ 13;-,,:.(-'3 r.:.:~s:san a :'~l-r Lt:~ ~iO(rrll'::!:S

S emJl:rn h~' i1Jll'!IgLJt clIrlOS:itait per les

,BA.·.,.SE.-.S.· .. · p. ER - A LA .. u. N.'~'.~leAC. ro.·.·

ORTOGRAACA VAlENCIANA, (titull

q L:I'Coons{e en elsftills ,orilliliiials); no·se ~i. all ser castenol1lenc~ pel titu~ 'Clue poSr teriomnel1t Ii \Ian donar "NORMIES IDE CASmUj)B',

Busta nt sem pif1e aproa<ilfnar-me ,8 II'objectM'tlt. co 110 possible!, he I[iegi~ autors, tan, dispars com don Jose' Maria 'Sui'no'i i IF: p,ere:z MoragpJl, entre Sitres, per 10 'tant;. tincfonna una ·opilnio prou clara all respecte.

''rib eree que U:fllifl part dels ·t1i~anffi, dfZ bona fe, van creure que tots n~spocwrien el prolec ce les bases fiIDl~ades, 'QllJ&e ,el1lu,tl' stres oonsii'deirociculS dren ser : .imperfeCi~es ,i {J.rovisionalS;;. pem un punt de' partida per a mU8n ampJ~s ~~: ana',peffoociona-nt..fes , Perc, I ',ml part. ~a (lllJe, Ol,lscav.a era llnesl'imu;~5 per a in~n.tar justificar ,e,lts canvfis 'l!IlJe fi"audulentamem i sense aeert ni oOIl11!SUlta al~guna pe;~n fer despres, incomplin~ I!o'lii lfIl1Iat per tots,

Fiero, ten ill1t-lo tot. prool alar; n 'hil han dos deta'ils q ue 11110 mal vaig podler entendre; un es com un document tan ·jim,portanr"" des del maJtebi. dia de Iia finnel v@lestar desC1lparegut d:uuant quasi setanta anysi m'ab:e es rom el pare FUnana~ runic filolee i per tant lei m~ima au~oritat d "entre' els f rman~s.,als, peca me5O's, d'e' la firma, renega de ilofimlat j pub.liea una nova ,ed:.rcio de la seua ortografla. donClllilit per u:encm: I' acari.

ILa Carolona Vi~ \!\a orga rnlisar una conferencia en lia que ,el coniferenciantj Joen Sa;n~h,o, va doner un oat que yo descont1!Vd~ ii que me 'val acialiiil ,e:1s dos diubtes. ell dat era :: els doeuments on~ ginals reeentmerrt 8p'are@Jits coincidint: Elf! ~'any ,de 111G: f\i'rma, el'32 , cornSite de 32 bases. pem tres mesas des.pres 'lILIan per a II!albt~ del lilibre I' aJulUlilaifl enL de' Valellciava pUlbl:~C:81rles bas-es" ya rae' son 34, Ilces dos oases afegfdies,senoo cap, COnS61lS nl lpermis dels finnants son J.aJ32 i ,33 Ires que prot"! iibJooen la gra1l]s Y I~ el cliglllilif CHI,. canViliDntAi wmloo eltitul, ya no, piu'len de bases, Il'es asoondixenal I" estetus de nonnes, ~ No:rmes {fa Orto,~fial Val'enciara",

Conclusio : L' a~gitO a'bsoIUitameflt. iIIe-

girtim va motM3r.r que €lIs deftauda,d'OfS amagaren 181 prova del' ,del~t ( els originals cn1rmats) ii com 181 majeria de:lstilTTl~UlUli lim teen pem W'r ~w~l!J!ijj!, ~~iIlse cspconetjdmen~ en materia llin@:i'stica tot pa-ssalia desaperoeblUitl tail com va passaro EI pare, Uuis FIIU'Imar!'a, 11~o:tec en gran e:q;:lel'iienroia en temes II'il1gUlstlic:s. si que sabia 10 que MlAal ftImat I al donar-se come ,deilfrau, ind'~gnat. wtomar 81 pIJtJ~licar la seua ortogrcma trencant II' acort petO I:'es oiroumSll:anc:ies Ii van im,pedir denunciar-I:o [publicam.ent com Ih'ag!LIem volg)jt~ per 'aixe motlu don Jose Mana [Gtlir~o,t. iM!orogon i tots els dernes investigad'om sempre parien de 34 bases, i no de 3,2 per no, haver 'OrlglUt mai aeees i:lllis documents ,originals, i tindre que 'treoolllla!r sabre els va tal~fats.

IEliI 14 d' abrnil de 1931 escomence la se.gQn republica. i Esquerra Republicana OIDlt>e I!a majolia ,en les ,e\feroto.ns, ,catalarlie~h lelStes ci~urnstanc!ies pro;pJciiern I molt de eoder politic il sabre tot economic per a e.1 caia'.anil5me~ que tome a enoomiar en ellis ~ liPai'sns Ca~allsns'~" i un ,i;lrllticlericalisme ereix.ent. an1b.ant ill'lclus a la erema d' i'.gJe5Iies, i convents, ;: el .23 de gjner del 32 per dooret plitlmul.:gat pel gooem de la Republica. se disso'l la Companyia de Jesus, en este >conwxt lies. com1lIliliitaJts rel~gio:sesf eS,~ayadesi. aaonls-eUaven els seus men1h~s FMmr .,onifliotes per por a represaTries; ell pare IFulma!na oboo!rnt als seus superiors, de, ~al tude frmncUs-oanase va atrevir ,8 pubil'iC8J la seIlS orto.g!'a,fial com a pro~e5ital, peru no a d'enunciar publieernent ma FALSET.I!i!T DOCt~ MlEMrAl.. fe'tGl pels ,oomlanistes. Sil he haguera 'ret] 'to'ts nos ihawrem entsrat del frau i segm:ament I \i'l'1l,li' passat no s' haglJera oolebm~ en tan~ de bombo ,e'175 an~\lersari de lies mal nomenad'es, ,", Nomnes de 'Cillstel,llo".,

Ilas ~iASES PiER A lA UNIIACACIO OFfJlOGRAFI'CA VALENCII}\NA, vanSfW firmades pel pam' iF:ulllaJII'l8, i els demes fimnants, pero les Ipc!lSi'l:eWiors dooomfrrl.aoio:ll~ N:ORM ES DE ORTOG FtAFI:A. 'VA!lflNClI'ANA, NORMES IDa 32, NORMES, IDE GAS,TEllO m el seu oo.l1llting01;, !SOfl aboolutam ent illlegjitims per no lrnaveF-les finmalt ningu.

III':.' ,HISTORIA Df LA, LLENGUA

-----,

Renou I

-----

Jlas'e, BDr,o,n~a,t 'Gisbert VALENC,IA.NA. (Df.'1. .SfU I.J.IIJ,III'''POMIU, DI 'tlALI.'N,C'ltNflAr")

.AllRiES. NOMS! PiElR NO IO'IR VAILENICmA lUem,osi~ per aarra.oonall" la denom,inacio de ~lh::l:~gua,wleru:::iar1:al

C!~e els \liintissis CI:'MbaiJ. ObservaciD qWr! es fe'fo:r~8i si en atres Illiibres es Illjger! mesveeses de la Call~-(I ,die Vill!;~mroya".

P®ro,S€lf'l&l di~olons, en ei%_os YeI'SOS d'Mbau reproduHts per S,,:G. en 111 palgirlla 27, ss UI:g®r1 ,cina veegEidl'1ls, n:jlPetlitivament, ta para~la ilemosi. VinarJ\Oya esorilJ fa '!engua de' moo: <ilWs, IlCI elj Illemooi. IElls avis de Villia'fiT'OY-aeren vQlenc:ians i pantavsn '!J:M 111~ngu;i'l qli~ ce~am€int d~nomiifl~··

\I'e1n valerllolana, - .

Esta cllar ~~e I'Qiocio de ~eoocar e:1 tfriLll1 Itegitim de lVaJ€r!cianakm 1n[(;Tlflt per catalans, rom OO'nfimm el mateix S.,G,.:: ·DtJnare:ti eJ .,I1om 00 lfe· moof il' fa Jlf;I1gu.a e:1s in:(e/. ~ars catalans roes .clesrocats de I :epoca: R·lJ.Oi'O i OI'S,. MUa' i fontanals) .Ptfe!lef, etc. -:, ,elstres de lia generado d 'Arib~LJ. ~a!genero'Cio 'rorn~rlilica b~r;ce~gniirl'aj de ls q,LJ:€ SJi., en atm om I diu que perteneb:1li la

roiJ,[Jsta b.[j~sra, de [romanticism€! ,e,rnail' .f ~afista', en' la Imf'a de" WafWr$ao!t i rte. MamOfJ~, de vi®ts burges:es 00 laborioojUlt, SMY, pre'rlisio f esWcfvi.

Flesum lint: 'elstiena~el1ltist!es, camllan~!~ent rel1Jccicmari ill, taneaea, tradicio:m;l~~sta a ~iltranQa, son Ed!'> que comenQElren a sile i1Cfar ,91 nom lIegijtim de J~ UengJUac,la£ss!ica, la Illengua 'Va~en(lian(tl.

I '.$' de $UpaFtd.!.~ que, no ... a.·oov ... , •.. ,Jnt.s.~errJcs.'ra en ;;Iq'U!ell temps a s~pla~tar el nom I'legitim de lIengllifll

valen:ciana, trobaren 'mooo d'arJ<;!T ;;;I[~GO~ ,

n.ant·b, dei!:(ant ,dl'l'ltinear·~o .~ ~Imim~nal «

denomioo;cio m~ ine,'.(£Wrn i irufJ'deq:uooa', mililn~· restament i~ooJ'il'ecta apl iceid';;li 0;lI la Illmgl,ja dets c~assi~6 dell Sigle d"Dr. Aooina" ftllien Qbridarel seu nom ecneete, Ipre!pg:rant el moment en que, - com .a ra, y.as'atrevi~en a posaHi, de cdJp, un nom". el de cata,,;3j,qljS ma~ lhaN'iatengut~

AtiO ho die perque, Ilegint en S.G. 10 que diluen ells da'ts qlle aporta -no 1'0 que' .~rma~, es

dedliJix que el primer que util isa la paratJla Ilemosl en la Rerilaixel'1~aJ es Mball r ,ell QlJe diu~r1I que~f'! i'in!ciador de la mat€p:_tI en Barcelona. $,13. lre1jJ!roclui~. viriltiMis versos de I'o~a d'Aritmu dB 1833,. i sollament 'Quane ~e la Canqo (lie Vlll,arraya de 1841. per 11;;l qual callifh.::a a ,~8t€ d'ArioorJ Wl1ienda, dom.\mt-;lli la plimac:ia. BJAmibau ... el oman;;!. Psm qua'I~1 obG€M qW9 els; qua11e VElr$.OO dIE! Vil~arroyi teoon rneapoesis d:e fondo ide! 1foITina

-

Renou I

~,~ ... ~, ""'IJI,~~","", ~, ~,~Jl8!I, ,,~, tlldiwo. EIln, ~, CiDnIltl, 1oII!r~. I'fti'i), 5dlt:, IFiIhI, 1) ... 1111, 1'I1o!!It1'ICiO., fl!!llpe. ~ffft~1!. ~["'II, t"dll.~rljl1. ~.I~. ~~ ~!al1M. M~rW. :~ P.~~r1>tI~, '1ifIN, 15!" ~!" 1I11C1i!1!1'. Mo~"" !"'!~Ir;g', 'IiIWII ~1Iq,~i!l, ~I 'Ilitl'l'l!l". ~~~ f!fIIlIi'i~~, ~lIIt. q!;;iiJn. ~1I!p., Julia.. IJc,111~i'. M~rccl]no; ~~lr~c!~ !lL'C~, ~14U, !ilI.!Iq. ~, 1f:H!lifGO.itl!!ft'ii.l~, "'"~~I~!, On~ n_Jrl. ,I'iU_. HlIjirqj.

L,Qsclien'le:5 de,lbelrcGliia., IEIII!lJli 'C:ili:lJrl~i,bu,en 'cdi [mall1tenim;en~o' delllpatfEmonio, cul,tl rail,.

R'enou

IImI

ANOlACIONSD"HISTORIA Federica Bunni, 'Vigi

CASmlO, _ -I' i fadri de 10 ,nosh Anm: legnal .,Valencia. Ii II}

'En la primera part d'estes anotaclons dI'h~s.tQr~a, varem vore, corn i pe,rQ ue, CasilJeHo ba~xa de les

menta nyes a 11'81 pllana, com va oiltirll(jin3: ~'3:U10rlsaeic c:le~ IR,e'~ En Jalume I, com ffifemn, ~ mi!llo!ra,re:n les mura~lles (jle la r!iQVa c:iutat ii com €lS desJ€'ren del jcu dells mo'nlg~s de jp,oblet en benemH::l de~s ,die Sant V~cerl't de ~ ell Roq Uleta: deValllemc~a. Per IlJIij rn ver,em com Casteno" aeiX:>El, de ser o€'sdit a uns ~ a ,altres ~ajl remet CjliJElin el gein,er,os linl1:a nrt 0, JOB n Que ten ilalla \Il'lle de Casmllo81 tiitu~ de Jeucio d '~Qnmrfeu renunc~a d r ella ell 6 (j ',oC:1:!ubre de ,13,68, queidla peir a sem pre III igat Castello a~ Regne de Val€n,c~ar i cOlrlsequentment a la Co,rorla d j Arago"

En esta segpn part:" contiltluarem viajant~n I 'h iSID· ria de CasWHo. Va hem v~st que Cas'bell]:t) w.mestal ails rets en moltes OCEllsiot1!s gr.aml. servids r que wren per lo generarl reeomp en sats a b cI lverses flJlrs~ lP'riivHegis I iftall(!.uiCies a. IPem' ya es Ihor,a, que "jledli~ qu!em Ulns quants I~nglon~ a Is fest a major de Ca:ste!lllo~ 8qlWlsilia Q UI8 cam rnemora 18 balixacia eels c8!s1lJelllone,rlcs de Ie'S mo:ntany.eSalJ !a plana Cal Pa~merall de, S,or,rianar}.. I!:n l'aetual jtat esta testa de la MalgO·(ll!lensJ es eelsbra 'eltercer ciumeng~c1e qua resma i peron'hi ha que dir; que en tern ps ip,rewlriitg, €6 celebrava el 'tercer d~ssabte Idle cueresma isegpns conta Juan A. Ba ~bas, grans d!eg~eren serels desib:aJata merits que €n eUa, cu;or~i'~:m, per a !Quel 6 de' mar~ de 1790, e'5 pubik:ara !Un bando, que d~,a: -c-c D. Jdseph Lufsde BerJ',e,Vt Abogado Ide los Reale!} Consejos,Alcafd€t mByvr yTfJ,(fN1l€nt8 Co.rregj,(:J()~ .(lor S.M., de es:ta vma' .... Porauanto Is experisncia misma ha' hecho ver,f;11 souso into.1era'bJe ygrtl'li/,lsimDs pefj'UicifJ.'S qu'e' p'UeOf]fJ seguirs€J al €J'5taoo y biefi de ia c'aus.a publica en el dtsi~ mulo ,0 .permision de psnit-e,n.f'S'S plJb#oos, yaun mas en las m~geres~ cuyo' see» PrJ'!' ia mlsma mzon aeoe ser .rnuy .fi-ecaM(Jo" y que estas .a tiWlo de pe.nite.nt-es imi'tarJoras de Santa Maria .Magdalena', aura' fie's;ta se c,eiel;lrasn est2l' vllta ev'1 al di:a de 1:10;1, notf,enen toda:s 6 las mas ail elias afro' objeto que e} ca#ejear con libettifJcJ~ ,e.1 very see 'vistas ...•....•..... Deseando en /0 PQsibls Gortar serne-jan tes abusos en 10 sucesfvG; Ma'ndo. que nlnguna persGna en laacruat funcwn y en espec,jai h:J'8 mllgeffls sa'gtJ'f~ vesttdas p{JbJicamen'te con eJ

titulo 6, ,dfsfraz de magdalena,s, y sf u(ltcamente , las

nifias~ haste fa edacJ de rl'llSve .anO$ y se dfptjafl ,en derechum a fa Iglesia y sigan e.f ,6~det"i de lapmG€sio.fi f:Jqjo tas penas e,s:taf)tecidas y .segUn el merito de la or::muaven.c-io.rl» {sijc}. Tall bar'ldio. no causa l'ereete que s'espereva, punx la mSliJeix:a.8!utoritat el 4. de ma~ de l'anyseglUient, pulbllicaatr€ barndO' rnes erungic", ordenant Que per les il1!corw9ni encies ~ r1!dicades, conCilUliXCell 1:8 proveseo ensdeter-se die nit Q d'amagar~se ell so:l,.

Ans com hui en clilal, granl es II'aniimacio i la vidal en c.a!ste:l~'o .. A II'alba Iia gent es posava en movimelnt, i la pobla.cio, en masse s'eneamineva a l'ermiteri die 18 Magdlal,ena, Of II s'en,contren lies enrune's, dell casten de II 'antiga vi Ila. A lesset de~ mati, eil)(j,en d,e I'igliesia palTiOCIUlla II e!~ ctero l l' ajuil'1lta.menri1: p:resfdit pel Govenlrado'F,. d ~n1,gint -iSre en prOlvesso de p:regenia a l' erm ~ta, cell,ebrarn1l~ sa a ~aSieua arribada .una solernne missal sb sermo alu~ s~ us la 1estivn:a't. Des Ielle <c:lalt es PGd~a vom en II·e5 esplanades de les rodalles, 1,6 gent f-ormafllt a~egres· i bu n tCi:osos, grups que, rnenjaven, riM, c'antarverfl!l' bal1laiv-enr ani mats per l'e:spirituQ:S Slue Ide I'esipmrmit fnrtt d'el mii'm <: <: sin que nurUJa se naya' tt'mido q.!)S lamentar la' mas minima' des~ gra'Cia~ fa mJi5' le'oo 'perujen~ cia .. :>:> (silc.). Capal lestres deli mig d~al, satisfets ,els eetemees, lie! ge~t esoomen~a, a retlirar~se. ll.:'ajiulntamem: i 19'1 clem'. terna en la mateix8,forma que a I' anadla.. Ii 8 I' arrH Dadlaa 1181 C:iutat esoomenga. la :magjn iilliica prolif€lSSO der!IQm!II1I,(ll,dJa de -c -c Jes 8JyaESj qu.s son unas hermosas pirnmjdes con gran ,flumero ae lucas'>:> (sic)!. lEg Si!~Jlific:aIUu, qU'8 'en tern ps d 'un centra.liisme c!onseq'Q:enc:ia de ,I a l],uerr8r de $'u!cc:esio i, del Dec!ret de! [NJ,avB Rlantar els gCf\J\'Srnants del nou r,e'gJi merlpol:[t~c i especia'llment elis veins cle,~ nort, no digjiJeren res all IresiPecte d',escrium ~,ayatao g):l(yateg,en "y"~regai~ IrH) mas w Ugue:rell1l. i mpondre ta ... l" ~ !atina (ga~ata~gai:ates) com en l'act~!aHltat h;an con ~ segLJit els com lssarls lI!ilngU~stic8 de nE.C per mig de ta nefasta €I linfame .AVU.

Contii noa nt en un a ~re fes,1:Jl u, ,8 nero: ,81 vore a'lrrlf:: acon~enyiment anual ern easteHo. que com e rl malta E:SiPlanya., es tradicionlal. MI'eS'l:ic r€ftl~ nt a Jeill Fira die Cast:eliio. La ceJebrnciio de ifiires en Espal1l)"a, es remonta des de I.j,any .1030 ar~s de jesucr~sit~ q'u'an pelF haver

Renou

quoo!m. la pe,nirll:sulambe'riICa esq lLIi Ilma,da a ,eonseq(j,encli!a d'una gr1:iIIn sequfa, arri:Mren €'lsRcM:UOS, i fundiarEin R:ossJs {Catall!ul'1Iya), p€r a c'€:le~blfar lesseues f~res." Eis s~gu,iren ,elsJenf,eis, que ,es:tabl~~n els S€tJlsal msgaS81ns '~ mercaderj,e.:s per a oeleofarmmbe les flres, Eis romans i ellis godosels imitanlir'l. i €~S amps tolera ren als esipanyols ses ,Emtlgue's praJctiQ ues, rso per 10 quail Cordoba., !Mala.ga,. SevHlla~ Ma~rena", Medl~na d,ell Campo, zamora, me, ete seguirent:elnint sas framoses fires!. La de! Castell!o, s'escomen:Qa a. ,oe~ebrar per TaitS ells Sa nts, dirillJ~t anys en acabant deverirfi:ca r-se la 'vranslacio' de Casibelll:o ala p.lall'1:a. Eir1l aca bant un reall prilV~le~! denat pell reli En jlaume III, dattaJt ~filTI1ait e'fli Ue,i:CIa Bin, II 'any 12'69, per ,el QUJal oanced~ 8, ~a"lijfJa de Castello del campo de B'urria'l1a" (sic) lacunal. :per 81 pader 1I:il1ldlrefira ,1161 que havia d'~scomenQa r Inuit diles ans de la festa de Sa.nt lJUcas ~ ,durar €lIs, oeu dlies 5e~Qents. Este lP,riivHegi dl'E!n raorne III, diu t€'xl:ua~met 10 se@!ent: -c -c CeJebrentur nUflidinae .in vitia C,12SW"Onls c.ampi tJe fiorriana 'CJuoo incip,ien:t octj;:j~ va' ,die B'n fie festum santi .Lucae er clurem per decem dies .sequent.es» (S:IC)!. La 'rur'BI de' Casteilio 1ir1ig~:e gran import;a rUlr8i., perlo que ell rei D. Alfonso IV, en un a'.we pr~~ vUeli datat ~firma~. en Ie mantei:<a villa ce (:ast:e~~o, el 27 de novembre'de :13341' dfu, que 1'10' P,rGUI en eis neu dlies conciedlits Deill reil En Jla1ulme l, per 11,81 gran mulltirl:trI:. ,d~e gent que aced ~a, tij ngl:Jem una diurecio die Qluinze ,dies: <: < " . "" .. quinque, a]es flJdung/rru.rs v:obis dfctis juratfs probfs hominibuseit universitate d,cwe vi11a;e diems nU{J(Bnas psrp~;tuo per qulnrJ,ec-im di'es de nClv.o francas et Nberasooncedimu5 €lit in,cip.ient Q,nuatfm .r:1iefe:s:tfvit2l'tis JJeati Luc-a,e .•• ,, » (sic) ..

Mes B'Wltilt. en um'l serrtenoia dcnada pel rei D ..

Mialr'l:ir1, da,ta,aia i 'firmi!tda en S,og:arp ,el 8. d'octulb~~ de 1402, ve;em" Que hague entre Ca:steU,o! Almassora un pi.eii.t sabre' les ftres d' BJildos.ciiutats, pe'r quanl.t D" MJarl1n man,a., que lafira d'Almassara que ,escomen~a-· va 10 dia de lots Sa nits ;all i~u,al que, Ilia de Casteilio ~ per hJaver pelrju~ en ,esta ultiimal,! -c <;; p.r:iru:;ip.fB'5e el ,dia' rit::

San Andres .apos,to/ 1 ,cJUfa'se por v:eint:e alas c:onti~ nuos:» (gic).. 1J;a, i1i,r;13J de C8!Sibelll~o romi nu~ Iha,sda ell primer te~ diel siglleXX, ya qlU€ la guerra rCivi.11 Espa nryola 1trenc81 ,en esta tr.a;dicio castello:rHlmCa. lEn ffi:lacio, a la d' Almassora I' perdu ra ha;Sld!a poe me's dell 1500.

Atresf~res de menor iimpo:rtar:u::la, es rCe~,ebr(:lJrenen Caste nOj com he demostren dos 1P:~v~ Ilegjs. q ue n' nli hsn 9i'lI'.Amhiu IMun~c'ilpall de easteillo; ~M de la Remlt1l¢!l!Dgi lMaria de daw, 1 d~albrill d:e 1444.,. pel QUI€! s'aut.olis8 a veri'filcar una "tim ,. que havil8 d~escomell11~ar el dlia San! !Marc i d IUIrar ells qUlinze dies segUelr1lts. L:a'l:re ell dona ell rei D. IFielip Ilm~ €II 15 ,die seoombre de lS64~ per a ~in~ d re atra filri8l ,el d~aJ ,die Santa :B:arbEua en qu~n.ze die's tambe aeduracio.

Que la f ra d,e Cas'lielll o tingue des d' un prilr1cipigrairl, ,iimpoltElJncil!3 en 11a vida de" 1181 geinrtll del pable'! ab:iII'il;81 com en la dels· po.b~es, dell vo~ltant,. ho d:emos.trra. lbe'r'I cia rarnent 16,11 document o'pr.iiVli'legi ades nomen-at drelreii D. AIJonso, :~~I' e'll Iqua~ diu I ademes: -c <: Cum terminus decem dlerum ad celebratiooem nund'lna,rom VGb.is

Mitis OpfilJ.s non sit miUl:Ufudf~ ni ,gentium ••••... F>;;' {sic)

Pelf a ecnclcure es.t!:= ehlrotet r:epas a I 'h ~Sil:oria de Caste 111o, fer Ie'S, 8l1otEH::ions c;partum:ls ein respeete a ells metl us pel Qua lit es ~eriEm e~s !o:andos de ,1!i1any 17'90 lsueCeSSl! US, pro t'l,i bilrilt a les denes ".caliliejerar COIfll I~b€rtad, ver YSierv~!stas" ~ que no EH"e:11I atres , Q.u:el reprlim~rel JeSiteJ de les cl1~ques.fad rmes

, en ladEllt de busear ~ ~i ndre marit Esta predisposicio, de 1181 ge'nt jove, rea Ique les pros.titutes es m€scil6!lf,en ,entre 11611 gentacial C! ueaeedla elsactes de la festal de [I,al Magdallena, balil);; ets disfrasos ,de Magda~,enes j pOder Jer~ la seua men'at en els c'arrelrons adyacen,itS. C~,ero ~ CI]iuntamentconsicieravtln actes i niitole,ralb~1 es Iii mss 'erlicara en ,eixo.s; diles, per .~ los ,grawsimos pe(j.u.iclos ,que' puedenseguirsealestaclo .Y ,bien de la C'c;iusa publica ,~i!':I 'fiJ,I disimu/b 0 {Jetmisia'l de' pe'l1'ite,n:te.;s' pfJbfi'Cos ", Oe Jet,. en stra ,opo:t1:un irtat 131 VCl,itent d' estes A:notac~,(ms, d' H is'tt.oria, vorern com a~ poe de estalb:1 ir el rei En j!an.Jme i eWs furs per all ;Riegne de, Va:llencia I 'es d ~ctaren rilO\1"eS d~!Sp08icio.rrl:S per la,1 "r:e.gi~ men:t de Is oosa pub!jca~ ~ ,entre! eilies filg;uraveilil: el reooneiiximelnt de le$ protit~te's i la If;l'ffictilct.;l. de 1(1 pros.~ titucii'D,aiXiina Dam els Illocs on s' ubieavenl Ie'S mateli~es, lies fegJes .~ co,ndicim1lS d 'In ~gjenel' les heres, ete, e~c.

Aitraanomcio,. son les rererences q u:e de la IFiestal d~ la, Malgda~€rna i ,en ooncret, es fa de les "Gayaites" ~ pub: .com hem vflst. en 11"any 1190,. yal e!rerl, mes qu,e cone'glIdes i mo,tIl.! de, C)ran adlm~raculO pe~ po.b~!e 'Ci~.U3·m~ Uonenc. qUE! mmemorav8 1181 baixa!Q:SI8 la pllana e'n prj. m~tiives U ums per a IPoO'er V'Cl,re per ,on c.a m~ na'i,!len..

Renou

.... ,

egjr diiaris sempl"e he SEI'gut Iper ,I IIiI1I i una aficiO mo:WI: Iregrtln., ~,e.s qLWe ~liibr,eS, .• T190S._. 0' :co~n;tes ~,dells ue n'he lI~eg~ bad]'antM~ son ells. dilans ells que mes he sos~engut en ies msues mans. dies Ide que teniaJ poquets :anys 'fins 81 huif Cllualill :ya n{l: 'Unc una sania, c8mega,.

Come-ne'l 8, lIegili "Las IProv:llnc:ias,';. Perque el tenial. des, de ben mati i debades· ,callentet oom el pa del 10m: '~endlra, Iia ti nla eneara, 'que :matt te mascarava e~s 'd~m. 'ClU811i1 ,em Ile,gies .. Me"ll por1ava men palre 'Quefo:n tipOgrorf d'eil'!' p€'I1i:Dd~c: il~ dJE!-spres hi passa 81 ser IlJl dels priimers 1IIIiino,tipiste:S;.aixilnal que, quan 'Sill. (illrdbava de ueba~lar me ·despertaw per 21 'Cllue repassara 1,81 I~igo ,Sins O'anar a escola, ,el pelltOdic ,que duya me tentava. II :semlpre Ii dis:. ",tlPare" ern puc.

Illegil' un pOQ,uet'?" "Si" me cilia'l, peto no te IP.asses, IPUlixlens, que n~fresc'ar lies III iQons cle classe.~· Ti~ndiriisl :Y.O, per ,aquell 'temps,escasDs. sis 0, set ,anys~ ii mon pare me cQlilvidava a CI,lJ,e 11',e~ra el~sdeports I II:a cromca de boll'S quan Iia h'i, havia. La poHUca, afe:g:l!l. era tema dels ma~ors., Que !passara dl'leilts. que 'ya haulia ooasio· mesCllJant. ~. 'tambe me risco:manava 'Clue c--Clpi,ara larorma. d P e-scriur,e de don SantJiJBlI,O Clilmoll'lle!~ ~'Swnoorator" W Iia d'e don J'osi!: ftmand'ez HC:a,iilielies··.. •

no era, mal COflse" aquetl perque ,ets dlos.wlIlien un ,estill dilr'Bcte, c'lalr ben caustic en e'l q;ue Sluea"'en la seuel ploma per a eresr f1msesou rtss i saeoreses, Als dos ews. sOD:rava IraCia j. encera que~ ru em SeJ,iOs i ratfie moltale,gli'e·. Aixina 'que! elxa aficit), de mSIl1l'IJil anal crei:«!.nt. en mi 81 .·entraJr a t1rebanaryo EUiI el pelliodio qua" tell! ie16 ,an&lS. Se mulltip'lica, ,al 116, per sef :!fIa corn!:sponsal'de MOlnlcacil de '~Lev,arn~eH i '''Jomada,'', I~o IQ1ue·feyal Ique tets e·~s. dines, ten ~a €1~1 'casal ,3 periodic!. 1100015, des Imatlners i I!',a~re vespem. II com e!ls, dilJl!Jn~ sos nOI te.ni,SI f'O I:a "Hoja dell Lunes''''~ :perqu€' lalfey-en

MaDuellCasa- al'Tar'lndier

,en '"'I!.ev.ante''', si '~'en~:a "llle,Porrt)e.s" i la reillisla, "'lnunfo" perq ue els in'llpni m i en en e Ista,u,91fS. de '''Lals, Pl'O'VIilncias." len 11".Albereda. voreta r~u..

Ell meu tJebaml" pelf .aque'lls anys .• Icomenif8val 81 les

9 de' Iia rn it: m acalbava~ qualn ~s·.acabava ~U)dli-en 'sew lies

SIS aell ma~i i !Iesset. 0 les hufi~. quan yal ,er SO~ es eespe:mCllvCl,. Tot d'epenia Idle si 'havia ,cO'ooellll de IMinistres ,0 calli'8 esperllir pui!X. don ""cent Baena ~el nostre redac~ tor en C8JP- dis queanave:n a POrW'f una esque!la 0' 'QUla.n Ir]] i'1:IVi!a 'q,tUI!) esperar per vore 51 Iia censu ra ailgQn amcull tarlliav-aJ. Siols d~espRs. d'e passer lies pll'QVeS ciJel:s ;;!Irticullis pels OenS()HI"S, d ia el sell1YQr dilrector; -prim.er c,on teooor UOllente Ii 'desptes don Marrtf DomfnguelZque liD mti.Uiv,a Klda Ill. i~ (iii r; ·que' enca ra que .~ 'E'!sti ~

g!I.lell'Sl OOm:pa,giIl'l9It to~ el ,pel1ig~ l!!Iie ,deviem e5iperar; tern PS, ,est.e queyo,aprofitava per a posar~ me en ta RedacCiO, i en I,al laulle die don Fernando, U uch '~IRa~iJI i~as,'" ~ue ya se"n ir1aMia, anst ,ca.p a casa- ,posant··w 1110 Iia [j,lusa, pero si lia capa- Ipeg-a\ta lines ull;ades a Ilia montonadla d!e d~aris que tots als, dies am els tenia. Iper aifel!' e:nCl!leuats Iquan I'araen:ase II acabaWi. Yo rnilraillDI 110 mateix "ABC"', Ide lMadrit '0 Se'Vii lI,a q-ue .. EI Hemlldo, de AlragOn". de; Saragossa. ,que em -C:Omercio·", de Gijion, que' em "'CUKeO de Galicia'"; de ILa Carunya. Cllue "ta Vanguard~a" r de Biiucelnna, que "'Ell I,deall" ide; Glmnada 01 ,ei '~Lucl1a"\ die 'lTeruell ••. , 10 'Que el "lMedrrtermfIJeo'" ee C6lrst,elll~6 ..

lDespres" ,als 18 a.niYS" comene!I a Ille'lir eJ dian., pell' 'JaEln8. en oompalnyia de' IFralnoosc 'Fiener Pastor .. Mali m"he 'cansat Ide 1I"e.gir diaris. HUi, ya I[leur anys, jrLllbil!atl, segui>t 'fent 10 fl'Ullt.eix ·qua iii p:u.C. Si m 'aeoste a una 1t:D:ibllio,teca! e.ntr,e en un ca1re lome' seiTlite e1r:J, ililin bane ya 'Em una pla,~a baiix i(fell ri u. IPer,o ara com I~es Rot;des d"ac1Jualiitsll. va nos les d'onen loom vol en Ipe'r fa

,(contillua en psg. S~·e;Hm' .. J

-

Renou

I~Uua I'en,gua, ,en bu·en,Q p,'tirle, ,famb'~€rl es U,~eratunl, li .. ,te ee un ',ed10 l~uliiJ;~'''' sa.bf2ente ad~~I~,itid,() .. Lo d'~N·.fo es ,q,ue La gr€m liter(dufa de ,l,rllepOCQ Ide oro, sig,los XIV y XV: se d,esluroUa en la Vldm'u2~ia dlisim y no en oiro s£fi() .. l.a l:ite"atuf,'t1 en ,ctdaldn Sf: produioen una ,epoca mas: ,lnrdfa ... '1'

Grls,tavo Vi:llapn.las-Redo', Universi,dad Co.mpliltense .de .Mad,·id (10 . .12 . .1987,. Las Proviil1cias)

COLABORA'CIO

Renou

llfSIgOR DI DIARIS" AMI. , AlA (., .. de 18 pag. animrlol)'

te~ evis~6 -cern pel temps del Maviment en (1IUE' 1=).005 se menejave:n~ dellx.e de vCiffi:el d~ari aquell d,el que va~g s~r cerrespensal, 111,iixe en e'll que soc oron lste ~ m' entretJi ne €lIn go ilJ)8Je!s molJitsveills i beilis dilarns armcs M ',nle 111,e,git.fa I~JOCl'lilet tom lacol€H::cio Ide:11 '''aoalet"' ~ ta ~DO'~Sa.~f1la,", oera del suecs SOITQ Ii scrt, lescr~to,r i d ipultat, Be'~nla1t i Balld,Qvl. IJn ulmer fresc pte d'lirol'llia d'el:li .~ els seus colabo:radlors plien.alvi!lles seues poque's i mefludies Ipagin,es. Tel'll iefl, elseutors Uln, do es,peciall. No deiJades, de bestreta t',2j,ViisavetriJ:

"Pera SerCQH€:poW1lsa~, dle~ Iperiodk: Qliie 'escdJ~u el mate ix, nom \/'GIS he en u

D ns q ue tot, cOrfliespbn -sel.'

I susaess que 1''H!l: merniert1, en tots els 'e,serum que pubHc:13J'!len ~Ta'balet." ~~Do,ls,ajll"!a~ .

I~IS cOIP,~e un e:p.igrama de,lls d'eilis i un sonet, per a Que V€l£lllllri' s~ teneri 01 no' soma:

IEp~§rama:

lD~gll.Jl~ un tort 81 uln c1n,eperut que eru::ontrn al Ira'llla.r €II a,llbal: ~ Molt matilf1et~aimilc mel~ ~ vas pe,~ man en la :carrega.~

"Enchorn, enefecte es

Oil resp'QngtJ's el de ~a chepa) puss ara vechque en ta 'CB:£H:ll sols h~a oberta ulna 'finestta.'"

~Br'Ii los des l[Deus tine yo viint ull!s dE! poH.; ij nc plens Idle ta.~lls els d~;ts: de lies dos ma ns: com 'Uln Job tot el ensel tilne ce ~rar1::s,

y ,el ea p.,c·tJlant ve lo ple~1 tine Uri !Joe ~olil.

Si ixc per Ulrl,C,eIS ails cam ps, eaie en un tolll; ti nc mai elcor q ue em pn:m mes fo.n que a ns; dies mrl,1!;S emvach yater per uln mall Ilia r!1$.

Per bab:. m'€rfl yach(ma~ V€~U Uam com un r,oH.

nne t6s,.fas, S8JnCt ni un es, qu:s e's U, Ime vat De cucmt en euent em eree qu'en muic per punts, per l!I n pn fwt a~sliloms; i tot 5011'1l rots.

Elmfsi detemps i€:n temps tats ell cue salt.

Y en m ~ch de (llu:e ern mi ssrtt tetsels m~rds Chi~Jnts Ina nne cuel1l:s; que' es e'~ mall mes g~a.J1 de tots. rJ

tVall 0 no ~a psna erntretiindire't UII'li tp>oquet l'legjll'!lt ad este noble pe~i.ocHcsueca ne 18471'

Renou

----

SERVI'C~O' A COILE'GII~IO'S ... ' FA8,R:~CAS - ET'C,,'

[E,'S,

'-AUT,Q'CA"R.ES Y M~C·R'OBU'S,E:S, ,_ .AUTO"C.AIR ES IlUi J 0'

I. F:IR E: :NI!O 5! ;A.B: 5,

Iii! Hi U'T,A .. C:ASi R Ii C: IlJlllNIA B, LIE :51

I. M~,IN~I,BIU:5E:'51 ,~ IFRI'G'O :B;A.R ,_ 'CAFETERiA,

'. w.c.,

- ---- -- - - - - -

CO,NFO.RT y SEGUR'~ DAD BAIRRAS ANTIVUIE LC 0

--

Renou

-- ----------

'COLABO"RA'C~'O

Eml

105' VA,l!N,C,IANOS 'y 11 MAL DIA,IAMNSA

N oSilJ!ablen del Mal de AlmanS8l. oonSi€;cuencilla dre la derrota s!ufri,dial por regjmien~os i ri,gleses" lJor~ tugueses '1 1~~~alrtd:ec~eG,-no v,all:e:fillcial]''iJo'5,·~ ell 25

Cle abril,r1e 1101; pero !)COOS ,espocrncan Que ,peirsonas suiieron '0 gozarron, ,cle tal, eveil'1llto,. Asr que vam~ a OOlriiOOer des 'GClSOS I1OOlies" 'Cion Iflomibfes, y ape~ lidosr.

ILImI: benefio~ado del, Ma~ de Alma;rrMMl we e,] epicureo y cap!1ichooo IlDai msu C,OPOfll'S" r~1 que liE! dent)lta l['j,~ AllI1fIilIlnsa supu!SO una granlallegr~al. En e:IIArchi\ilo Historicol INacional seoonseNan ,e-scntos, suy,o:s rec~,8!' mando a I, mona rca ~iil'!1 Iconc€lsiOli1nif!! hienp=~, [ifr;u·:e.:'lel"lt~s d:e nuesl1iiOS8101bejpiElsados:: "Se,n~r:

Oa:lmau rOO,IX>n:S~ C6n1(ulI:lgp de Ila cate-

dram (IiJe Baroolona.. IE!IIl oon:gid~faci6n de SAJJS seJn.r:Dcioo, ''1 en p2uilh:::lIJlltlir el abandonar SUI casay EH1i1 ella mas de des mf~ do'Mones deallhaJas- s)~ ~:pli('.a la ImeroM de BOO escudos a1 .anio de l~iII1!Sii:6n wb.m los bienes co:nfiscadlos c,em Aeyn 0 de Va'ientcia. PiUi5Il Que con re:lilos pucliese ma:ntenerse se,g~:n~tII ,calidad y estado" '(AHN .. [~ons. Leg, 68104).

Hay 'Que adVertir IQue los \iIf!Ilencia~ nos, no habian stlstra[do ,ail boti~er Copons. '!iii IlJ n re:a'l ,devell~6n. por 10' que !br,en podria de'nu!lndlar blenes de ~QS qliJl€ sa i'll:lalf1l oonfiscandol a los oatalaWll6S, pero nc,tue ast. lEI Reina de ValerH"ia, deStPiLh~S. de sufrir ,ocupaciond'e losejerci· tos mau:l et "J bctif:i e:rexitranj e.ros ambcs se cO[f1,vir1;l:6erll. S'UiStanciooo tlo,un Ipam los -~encedo~s.

tos BStrit05 de ICOpons~hiasta ,que log~tl, 'Que los le~udosel'il®rar:an ertsu r¢l1Ibriqiu~li;lG:g1,quida~1I fna~ces 6u~o;ritario5:~'Qil.Ie seref]Jita lalorden ail juez Ole ~a,s oon~ 'nSlCa,ciones del Reyno ~!e VaTeii1tClaaetec,~.o de ,que con ~()d1al bre""ooiad ta pon,gi:J en cUnlpl~ ~ nieillilO." EI~ 1'In:!!VlIlfln:'(! oollCedii6 10 Q,!lJifl' pedr!a~, pallO 'el neMosi!Slmo del eatab.lirn ~M enaliJlmento e ,insistia €l1l1,que: <!SiJljl majestad ordeno Ub:rarme oC)!hQtiien~:QS ~~"I:I_j:U!5 u;t;: dict-J,o Reylflo ce Val:er~,cia~, per [1,0 que ~mperaitiwlmen~e deseSIt)a cOio,rar "lsin dilac,[On". ta ul~imal eena va firmada par "OalmarD 100pof'ls •. a :19 de~e'pijiernbre de 1.700".

~od:a,s ~a!S Ihaciendas y ,cauda~es, que hubiese en ,e~ ReYr:l,a. pEliJrljen:eeientes a v,alllenc~am1os, S8 emoo rg~ffin en II'@I (;iudad de Tolech'J' rtr~(;U~rl!ltGi$ ybrr~inti1ll y eels m n qu ]nientos ,males, de velloil'll, perternocientes all supHcan~ te." ,Estas incau'tacio.n:oo son mas 'q1llJ8' ibanaengtosar el ,patrim;o~io de 10'5 Capons y compai'ii!fl.

tas C(H"Ffiscaotones provocaban eases di~lmatictlS,.

Mart~n ~rorait i prns,pl!!m C:Cimeroian~a ntes de 1701, dledalr:abal "que SG: fJ,a,lla con crecidla (amimia 'lJ m txcl10G acreedoi'es que Ie mOII!estan. sin tener mas med los [palm SLJ m~r'luillf!nr.:iDn qu:e dic:~!OlS, ca,n~~fila,j]!e-s;". ,No Ie b iiciemn

muc!ho case ffiipamend!OSle su lt1ra:u':ill€m~ dal enrtlri€! unos y cioos;solo' en Toledo, ",en~m~on l!!~, poder derutemref,l) de' Rentas Reales 114.127 reaies de wlll!6n",

Cun:Dsarn:en~e! I'ois valenC!jla!nDS Qu:e sutirieron e1[ saqueo, 'Q e los malu1lets· !I1l;O f;eeilb~@'ron tar;Jto a,po,yo. La c:Olrf\oboraia viuda die'l J LJ:~tiCiia d€l .~!icame, 'que dem a n dla 001 U !'!!,acandad 'en estes ter~ minos: ~Diegp Pico, se lI1:a,llaioael1l e~ !Illi~C!!U'gO d€' Jlusilill:cia' Ma:YG:r die Alica:nte a~ t:Lempolque 100 enem 19os, aSBlitaKin 3iquell:a, p~aza. [Blecutaroncon !~M

m uehes I~iostilidades Y\1ejaciOl'iU:l'S y de ent:elffl'll edad que le so br,evinOI muri6, '1 ~'Hab~enclo, sillQueado su oass solo, pudlo le:scap,C'lW . doiiatom:asal

MOII'1:l~ m:tJ~ler del susodicrno. con el coclhe ,galerrQ, m'IlJ'los y a[lgunas alhaj'!S" r'et!irandosea Mo n6wf. Alii ~ leserpr'er1:[ffiieron (r,obaron los mBulets) ,coc,1rne~ mulos, ygaT:e·

ra,; huyendo ri HIE!,~lrr:1I,~ . .

A:horai conocer,em05 €~I ,(;.a5l0 op!JJe8I1[o. En cana a F\eIH,pe v,; unal de :lasiUfctiima$ ~p.resabas~ desamparQ: ~Mai!1;in I~ro.ta,t. 'tD:fCedor de seda de Is cill1dlad de Valenda. ,dice que en virnud de la orden pam emba rga r

Los iWlg1eses ~li1iJcleo del, ejercikJ I'nau'h;:it~ se 'cQm:P'Or~ tarol1l,cmelmeil1lite CO:mI,eil ,1Ius~Lc:ia de .flJicante: oIFue rnlM~ do I)]egp, Pica. a ~:os navios: ingh~geSj' adonde habiendo· I:e d'e5\poj:~,d\o de susves~idos~ y deja~l1id011:e 'tan indecente,fuie senlenc:iaciol a muerte.'~ ~reoeque' P~c6 oofri6 ai~~ufil a.tEllque oerelo:ralo d:e'presi6n profunda" ya Que en \lista die su estado,"he: d~lvie:rQn a: lacludad d1escaJI~Q· y eon Ia m~'sma indec:elnciat (AHIN., leg. 6904,).

Ha:sIi:a las imonjas S~~ri~fQn ~SQ de los maul.o'llits. Ei~ obis.110 de On'truu:ela~ icolll~adecid!o. escril1nal ,al ~ey: "SOil" firanC!iooa An1.oni:a, del Ci:I:n.Wr:liW ,ele la San,I',e die ~Ial c;~u~ dad de Alican1e. PO:r la inva:S!i61'1 ~e !ias €loom igcs lefi;Je,

1m

! 'C'O'LAB,O"RACI'O

----- -

-----

Renou

lES UlTIMIS R'AlIES A CONTII D'E JIIS'P' lUu.s G.__rda 1"lrrada lA G,IAMA,rJCA N'O'RMAliVA. ,(i "V}I IIDelI COfedruVGlliaunlJ

g Il:Iantseguimlal~van'~,allfllt., eamlnent pe!r lies, I pWanes d'este 1IIIib.re' t'ien~mc~ slep~m tepantnos ciJefront en jugalrotes de 10' mes pintoresq Una, d'eHe;s:~ que es h€lfl€rlIci,tl dels propus. promotors die tot este marejQl1 I es ester 'en (:Qntlra de totlo e spa n~oll! de tot 10 ,castell,~. 'EII;~ s, se,~ i nt ! €IS Qon:s~;gl'1liesch:l!~ ca!1t.ahm;isme~ enta~ ,de fQ,gnr de la pari a de Cervlm~es, son cap'agos, ee cometre ~es ma~or'S 'tlf,olPeUes.l. a pesar de 1"opiln~6 de moltlssimsfi.h!:lh9CS, cata ISIi1IS't entre €II~ I ~ com ~IO' I' I:va FI lu b 8JU. ,ells be ripe nss nts i ben pag.atsaca d,em les del PIR hen ~H;!~Ulii,t eometen les mateixBS ,sJloe rrac iOlns fi I'QII!Q.gij CI ues qUEl' se eemeteren !(!JlliJIti n :$;(3 !pll ante jaren els catstans les seues normes .• ,que,dit slga de pas! nos em bati r,enac~ a pes:(]lr de QueJo r€n con~ testade's, en enellfgia per mol:~algent de: ta i ntelectUB:II'tat pro piI8.,elr:litJe e ~ lis per mo'sse n ,AIIIC()ve r;

Har! perd ut una, gran ~)c.als,i.Q d'e reso'I(:I:~e motts probl'emes~ defer una normative au;len~i.cament vaJenc~an.a:: peiro€s Que Iial depencJ.f:nda Ci e G~tah.!nya res ta nsf's n ,Que no! han sregut 'G;apa~os doe revelalr~se! i halrli $1€g!LIU assum~lnt 10 que (jl~ga I" I Mt~tut CiO m u ns IPoruc:s, com un S cilll,ga rna ndulrri'€ls a poeats que no mes IPBIr1IS€in 'en reI so u, l, to,t, enla ocm p'laen~a de Is poHti'cS hu i en el P()o e r 'que plalrre~l-

xenancatats d'haNe.rse ,(:rolnllegutd,eix.:ant ,que s'assante en esta terra ~ un lilll,Vfrnt d:e Is cata~la ns,

Vi~111 c acabar lt1ui. ena ~gUtnIS, e~jl'lem!plie's sabre ~ 'sirticI!.lII n~lU'trr,e .LO, qll:!le son divinos 'p,er a la fisss!, A~icul ll'1elLltre .tJJ, que, sense cap ,die tlu'bte podem consli:d€!r.aIHo com uaa ,die, les joy,es CH:l~, valenoia, que ~a ipO,gutsUlooisti r dies d:e 1,0' mes p:r!ofu.m de les nostresa rrels, ~ t ad esta I'rE:Miiipecte j com enoen per d~I',. coma e ri'tioa I que' ~IU i el v8!le~cia uti lisa eix'l! a:rtic:u~ de rnanera semblam.a~ c8stelilla. llll" ,qiLIle? -dlc yo·. l Perq us nesnatleen al IFtO :sera el cas,ten~, QU~ ~ 'usa al rnoo'o d,ell val~enci,al? P,er-o anem a segul~tr, IRevest ya a i a: "'Cr.eem qu.e :no hi ha cap de (liub,fe ,que 'uN!> fcormesdlatoota/s ...• son per a nasa/flie's 6J i eJs i que' tes (olmes no.rmals (les vit.!'lenciafi'es) so\!') 10 i los per al masGu# .i .Ia ,i les {Jer at femenf". tPerque~'enconllbren taint ad este home sil no Ii ~er'e!n cas?

I~)'i uen en ila norma i ~ n s~stixen. enq ue elto, ",se deu d"Uitliilli:sar s.empre que sa traote de constlr-uccicms genuines amb l'ilu1icle mascuU j no, de c:all'cssinta.ct~cs del cElJstelHlt .•• "m·olts !J50S ool.loquia'.ls son cares sin,'actics d,el castena U,en:gua

-------

Renou

'C;'O LAB,O RAC II 0,

,

-- ---

.IOiVAtENC'ANO~SJ' iI., MAL DI AtMANSA

premiSlo pasars9 ,al COJl1lVenw de ~a Santa Fall hablsndo pem[do en el setco,la mayor parte de StuiS bi€!n;e.:s; IDe~!ilm:ln~a clausl!.lra mUC~U!lS, Iremlg!Clsas'l. E!irltlre! !eUss lal pr[ora" Fu;e p~c~sa r.ls'cullTir al ampa:ro' de SiIJI hermana~ q us estaba en Vallenc i'e." ILa monja ,era mas modesta, q,ue OOPOir1lS.. ya 'que'sOlo "'soUalm 50. dob!H:messobre bienes oonfiscadns del RaY;_filo de Va'h:mcia'~ •

H ubo' poblaCiones Ile81.e8 a, 'Fel~pe Vallas que ~I Mal de AJmalriliSal no tenr!8i qru:a halber a-I'ec~a:do. It I merm)mi!a.1 que Xji>:lona diriS16 a:~ feY ,di€lSit!3l;caba $i!J'S8CtOS nieroicos:

"ISajo eicomalr1l'd!o die IBruno, Alraen! hU'o de Xixcil11JEli!t c:ap~~an de' ,caballos die lla costs de €lS'W Reyno, de Va~!enCli)ar mtijlperalron Altea y etros lugares,," los fieles xixoJ'Ien· COS q~erian vengal1' la escal:u';!china de los maulets "€iIill

lSI 'laiWe de loiS Maru;imas" dandle deg;olla'l'On basta los enfermos ,que eS!labaln mornbuli'ld(ls,~ ·(AHNI. Le,g,. ,6804). lla, vililla., como pfern~o~ !!l€d~aJ "Que nra(ga unrCfiI a ,)(ixon,i!l G:I"I, honras. Q'u:e sus i1ij.o-s rplUedal:il traer ,i!:l'm1ii51S de tacos genems par todes los Reyrnlos de Espana," 'Estos ino'· cernes vasa!'!os no :5OS\pechaloorn tl~e ,[os planes. de Fell~pe V e~n sojuqar y cas~,eU:aniZ:ar atodoel pu,etl)lo v-al!enciano. incluidlal )(jxona. IPor eieno,. los 'wlrroneros sol~citabail1l al riel' que: "E-lonerea Xixo:l1la, de todQ g~nero de ,pechos (im plJestos) Q'U€I se impong.81111 81 las deJmas eli udades de:1 Reyril:o de 'Valencia, "~,tam bi&n - i ojo ;ail ,datel ,alco:y:anos~ q~ije miens graeia! -., su.gein81'1 '~que los credioos y cfeudas, de' l'os leale,s vasallo de Xjxona 100 lpague all1lLlalmen~e la viUia de ru:ooy".

Renou

que U!H1,deix a IJtiiitzar rartiele neufre 10 sUa on el' va'l,ene/a reeott« a altres iotmutes". I, ara venen les rormules.a lies que segons estes sabuts, recorre ,ell v,alenci!€1. INo's rlguen, per f,alvor~ Que "':Bi'rB' ve la' m.e's' borta ....

Elxempl,e prop, del castellal, en ,el va,lencil2l, seguns les 111,umenar~es: "':E's 1'0 me.sabsurd,~ .. , deu d~I:r~sej' ~Es' e,' ,mes' ablsulrJ'."'L.o' #e,((£ i 10 ,beJl ... ,de,u dli'lr~se. "La .fJ'etjor i ,la 00,11888 .. M:4ra 'VB 10 bo" deu de dlr-se, "'ara ve J:s rnes bo,n.a.... "'La

celt' es ,qu~... deu de diillf"-SBI, "La veritat es q,ue"'. "La q,(Ie ,hem rdlus, deu de Idihr-se. -Aixd! que he.m alas"'. "'La ,r/f} Vic,en:t, deu de dir-ser~Les cose,s de Vice.llt it, Va veuen: hi ha que lnventar-se 110 que sig,; de men ester per a no inca rre r en e! \l'\erganyos erro d'uti llsar l'artieul neutre LO, tan netament valencia. l~ul:tlm invent ha segut escoltar com per a no, ut.~lllisar el to, ,dlilJlen C'a'net d~ s.1I0 ,R:a~g. en canter de i tOPOIl i m Ca'llet 10' Rolg ..

t. .. de Iii p;ag. anterior)

paraca ne passen ,81 cada poe, per €II sjngu~ar, com sl no mes passara un iran en tot el di,ilIl; perc de to que S'S' tracta no' 'as d',anunc~,a,r el tren, silno' de" en l'arumcl, fogir del e~astena. Sagursment e,1 m1611e(: "rente re", va decid i r, per ell rnatelxa Q ue len I[J n tren Que iJ'6!Sss,ra en val,e:ncia. ya, n'hl havia prou que en casteila ne oassaven massa,

Paonia segLlir:, pero m'estle cain sent. VUlie aeabar denunciant una lililegal~talt lrnperdanable

cornesa pels memnres 10 'eixa seedernla, responsables d'esta obreta, Legalitat (we constsnx enfer eonstar en un lllbre eflcial, corn ",allen q ue s ig€!. €Isla! glra mati ca, 'QltII e Gil ~ a gerrt de BURRIANA, se'ns ttl' de ,dir elll ge'nti I lc ide, "berrien e ne, be rna ~ nenca '" I' Ii .que el toporftli me's Borriana . TIne que af.i:rmar, tarsnvament, Clue cap Corponn:io Mun~cii,pali en tota la Demceracla, ha p l,an:il,eJat se rl a ment e ~ ca nvl de toponlrn ni cap de totes Iss, que nan gevemat ei mEW poble, quan s'ha

tnslnuatl'assunt, hantlngut €lIs vets necesserls per a consegulr-ho; per 10 ta nt, I'e!ga ~ ment, e ~ me u p,obl e sleguixdient~se IBU'RfUANA,. i ,ei rneu g;entilici es "bu.rri,Emenc"', i el de la meua dona "burrlanence", a pesar de Que el Sr. Pslomem, membre d'elxa IIoc8 acadernla i prlneipal promotor de teteste embellc dell Burriana=Baniana, 'vullga tr,a,u re e,1 cia u pe r ta cabcta,

T

Un atre e iixe m p Ie de la fogi,dla d esbanada die' tot 1'0 que oll,ga acasleJh!l, i encara que 1"110 te res que vore len I 'artlcuil que nos oeuea, es u dels avisos ce !RIEN FE en .sJ'I'gun es estacl 6 ns. No, me res lstjxc a center-he, Diuen per m'ega.foriliiia: "P,or tsvor, no CfUcen las was, v:a a p.asar ,u:Ntrefi s,n p'arada ", Tradu:ccio feta per a fOg'ir del castella. Com results que en valencia Ia traduccion serla lliteraill, s'mventen una d iife re nel a menudi u a I' pe fa per ,ad ell s sumclent, ~ ,d~LJien. ,NPet tsvo«, ra.11 creuen r,es vies, va ,a passar EL tre« sense para.'da ",Ter_gjVersen el plural d,el oQ,astella, que es 'ell correcte perque trens sense

Renou

conneen que li'Ajuntament del meu poble, i m pugne esta die'Ti n ~c.i:Q. ,811 totes 1 es I hJlims i leg'S Is, ecmesa per una entitat 'ofici·al Que deu de bassar res seues actuacions en la lIey. ,,0 no?

La' llengua te vl;da propia independent, lliteratura propia i pot form,ar la seua h.is.tor:ia ,d'evoluciD morfoMgica dende Iq'ue s'emancipa de sa mare. EI di,alecte l'W pot tindre oida i:ndepend'ent, ni molt menys liitennura propia; per lo tant, rigause. d'aqu.ells que SlJ'stenen que el nalencid es un pur dialecie; eixos no hem: Uegit nosires classics dels sigles XI~ X10 XVI -i XVII. (P'areLlui:s Pullana i Mira. 1916 )

-

Ll,ENGUA VALEiN,CIANA

-- - -

1m IL RAeONEr DE' LA LLENGUA 'VALENCIANA,

Renou

Mte, liim~'ib.itflat de padef 'OOAtaIi ern m'l1Ia~tya:1 Gdlaboradm- d'esm seocb. J~11I li1Ia1ii5te sanctloi~ lper :1111: IP~ nun-nero, l'if,e: Rl!NOlJ, per I"M'fLus de: desplata'Moot en e~ &eIiJ q,uefer 1)1(0,. 1Tessiori!i:l'II, 1i,0S na. pre.stat ~a semp[re Oplrtt.ma, l e'l'1oi~nt aju~a e~ tambedOlabQ~dor de :FI~Ol:.Jlj'

Jlu!~ Mo~no MOreoot al qw iii, 1110 ~i[m sifiKieraliiAefrt:. •

IREll)N}etO

6 ~IBases ,ortografique5" '0 P:fiOposteS, per a 1181 cl!all.ltUoooio?

En lallabor Qu:e nos hem Dlr'OpOs.t d'anar pworulFldisant en les, panl!iCilj~anitats de 181 ~IBinl~a vatenc~ana, alia vegada "lIllie ,denunC:il:][rlIt las ma!l1iobresaOOOEiOfllstes i unifol1Ti~dO:rllS (1lue !:J n sector 6oci!a'lva~enc,la esrn dispost 9, conoontir, des de:I, colaooraG~onisme rnes e);)ool:ab~e il cilaudicant" InO poClE'lm dle\1xar patSSar I~'opo.rt.unfita~ que representa. 103 cernmemorac:io ~r~q\Jesta:d'aa Domlbo ii IpICliteret;es· der>$, 75 anys de ll'aoo:rt? ee les bases ortograifiques de 1932, ~ntentio[fl1ada men~ pepularisades corn ill Niormes {jJe Castelltoj• pera busear Gun possilOll'e anreJl:amenlt1 .~ u na con" 'limn-taeio pemnalnent enlJt;@ els valenci,ans de leg rnes db>!',e:r· ses contrade:s de~R:egne.,

La pnmera i rnss repuJgl1!st de ~es 'f~lriades esc.ampad,lE!s pell "nadonal·catallanisme" es que eijx.es 34 bases Qrtogr8" "ClUeS" quecaoon en un full de paper, son proou;cted'un estlUG:i idl'unamp1f aomt. Res rnes U~nt de Ilia reaJ~itaL Segur (Ju:e els nestres U€Ctors ys te!,nen Gac;es 8:1 ifeSpecre 5i han Itlegit anteriors nume!~s !d'el Renal} (61t 52 i 531. HUl, dawnt d 'svi:d'enCles i 00 la palpaib~e rea,llitat, ya notenen rniineUIn regomeno en reooneixer quee!quenes. bases; !"IIO foren mes 'Cj!J.e una bu.r:da.adaptacio de ~:es eiabo:rnlies pel IIEC {lnsUru:t d'Estudis Cata1ans), ,en! 1,913., pera:~ 'e:3,ta:la, 1 que. 18 m~6S~O rsa I 'C1ue telnien era contl u i r en 121 normativa_ ortograficaFeta peretd .aq.uella llloo@Ja.

'Com Que' nos ha 'im:portat sempre: !et1 contraM, votem re'traUlre, ~a filgLJm de lh.Jfs Fiulla.n81 ! Mliira, i ~a seua proposta ortogl:aJfica, condeMw per alg!J1l'S sectors oonservadors i jocHoral~ya en 1:9[.15, ail poe defer~la!. Unaloondena a qui 'feu €lIs rnss brmants 1Jreballs.dela ~~engua, w!encia.rna en els inciois, ,del s, XX, en ptOOuraNil esWdis e1I:imol;o~ gics,. texfcs\,fone1lI:S,. fiIOOrmloglcs ~ clotar~la. a, mss, ,d'i,nstruments com: una Ortograffa, un Vocabu1atir una Gmn-mtio.a', etc. ,Aquella oon{:i.eJ'l!a, la de'Js sec·tors col1S.ervadOi"S Iii !al eels Clui no ,admeterel1l Ia S1n,gularTtat 11~~ngilistica, valenciana, 's:nIhJemslE$ Ipel nacio:nalisme cattl!a, :seguix~gerilt. Fullana amoa (11 ser de,spfflCiat pels acrua~s "sseters fbffila~s" 'pe~

:simple fet ce que e~ franoisca, automat mngOisth:;:al :13 1pe5a1 de molts, clei~ de comb:r,e,gar; ,despresd:e realiSG'r arnpll€s €Studls i treball:s de camp" en I'abirun:la'~ unitar:ista suped'j12Kfora de la ~~eiil~a valen.· ciana: a tlIn "f1urmelitzait" .q,ue @6 distanala de llabadic~, de la roneuca i ele la UengtJa vl,vad'els valencians" Id€es"~iue en major Q meMr gl'alili tamoo oompama U~~'s Revest i Corm en !a seuaCibra La· NengIJa ~'lSnciana. Nares per al 5eU ,eswdi i canreu, editadal en. 1930 per la ~Soolooad. Castelfio:nense de Ol.drura",

tes Nomres d'Ortogn;a1!ia 'llal'erncfana de 1:932, com )Ia s'lhaJ dit, i ami es :notoriament r~C(:melJt., for;en eim buma copia d'una ooditicacio, ortografioofeta en base al dii,alec:t\e bareeron~ -no a~ cata,.a geru3ral~, en res qua1s els seus impu!SOr.;i ~d!actrns en Vallencia (destaJca en II';omb.ra .Aclolif PiEueta i en I'omnipresenoi;a CaI1e:s, salvador) ~Qrer1 :algunes ooncessions 00 el c!ocumoot a fi de 'q,ue pomJeraser aooop" tat per Quans mesvalencLans mililor. No eal d~r que ,eixes sin~ guiaritalS mai:fOren feS,pecJtades n~ pels reus prropi:s reda.ct:orn, lbenall OOI11iRIi"i [oren ninguneJ,ooes.des 00 les pnmeres olJres qu:e es dien "difuoores·" de les Bases j de' les propostes. QUf! OOJilten~en~aotuant en mplooa per a que:caJgueren p~J1te en I'oblnt. i abra<;a.r sense s~bt,erft.rgis Ia dootrinaool IlEe.

E:ixes ooncessions a ~a l~en@J'a valel'1lcianaforen m~nimes, pero ,en.tre elles fiJgUr8 Is no inoorpomcio dell dlgrar tz per a fe~roI~Moontar un. so arrvoolarfrical;iu sonoren lesterrn[naelens com ~isar; reconeilXer que a 'fli die, paraula -excep· tEl algunss comades excepciion~ s'ecriu III (so o~llabila~ ociuslusern 0 t (so d~n~llveolaJ ,oo1usiu !sort) .~lenent ail p:rin~ cipI die que el vcl~El:ncia gens:ra I ensord~\lIi. qlUalsewl so Sift de paraula... i ,algunes quesi:i:o.tiIs le}:)iqu~ en lies q,uals,. i cruna manem sibilina. s'introdu~fen ya els ,dot!lets; ('Per ei!Xempli3' iilll pre;poSlicno classica ab ~ eqlllivalent a Ilagenertca, ocrrects i popu~ar en ,q~an ~nd!ca oompanyia- per ,amlll,·inve,ru::jo, fabria~ na-), Es la maJte~a. dini:'lmrca q~e' ara ap~tca Il'Academia Vallenciana de 181 Uenl.U8'r fent bona l'idea de qus'"totj 0 casi, tot,. val'".

Renou

Los pancataJ(m.isl"tlS him. ida .su~Jlirn,'u;jo par el nuuldo que nos meJ1.()5pl-er.iasen Y fSO es trenzendo ... La suprrmada de Barcelona p'~~ede que arranqtte de' un siglo ,Y poco 1J'!'Iis, pero

. . .

Valencia tiene mucha "U18 hisf.oria que Barcdona, ie saca mucha v(m.taj:a. (Lluis A.raciL 1997)

---

HISTORIA

lED V:',,' (INrENA,RIO D'EL, NACIMIENTO 'We Iley PalauD!s ICarr'eJG'S DEl R'EY DON JA,IMIE'.

llYENDA DI' loA CONC'EPe"ON D'E ,JA,UME

Renou

"Nunca naci6 senor a ,quien ,Di,o.s' hie/era m6!wres gta'clas (Ii rna's sens'ls'das ",.

'D····ona MSlri,a habia hel'e1clad:o el Senculo, ,de

.. IM .... ontpelli:.e;ri. p?~Q!~e "p_a~al aU,~Oriza:r la .bOd~_d_e .. . su abuella Dona Euduiltlla. h~!a dell Em.penlidor

Manue comneno die Bimnc:io~ $Ie puso la ,condicilOn Ique 110 heredars su cescendencla. IDe SU matrimenlo con Pedr-o U el CereHKm~orSa, IRey de, Arag6111 y conde de' Barce'lo'na" tuvo una. hijs! que Ihab~a fallecido y por BQLlel1 ,Sino 120,5 "nuestre padre dOln P'€'dro. desamaba a la samn a II a remna". ~ 0 ,que preocupaba a ,Ia$ge'fil~es, de Montpellte rite merOSOIS de perder SIJJ ~,nd ependel1lcia' y Ilr~vBeglos,.,

Aragon y Ba rcelona se Intereseban mas per 11,0 Que oc:ul'inr,a ,al nolte, de lias Piri!1eos, d!OI"1de ,estabcull ligado:s per parsntaseos e i ntereses 'te rrili't'o ri a les" pu:e~s ell

Ray de IFrall"lllc:ia solo reinaba en e'l Non'a y en parte de Iln:l eterra, En e'l med iodr a desde [05 Piiri neoa hasta e,1 norte de Italia y mas a]la, en tierras daeondados y Sf!'nol'iOiS, se extend;i·sl la he,rejla eatara, El Papa Inooenc:i.o '" preperaba una Cruzada para aeaoer con el~ost q,ue en su memento encomend06 al Rey de Pre ncia. Com,pl'e~ando. .el mapa pollUco j e~1 cruzado Si man de M on'fort., Senor de lBe~:iie:rs y de Careasota I 'benl!" [pue'stos tos oj,os e:1fi11 la c~udad runivelF$Jtari~ d,e Montpeil.lier" en sus rices tlerras y en su lito,r,all me1dlitell'ira neo,

Renou

,

OOIn IPedro Ihabia abandonado e'l lecbo de su espcsa, pam no 'e( de cuantas dames Sill' eruzaban 'en su camino, era un rey "mw IMam)!" en 10 poHtic,o, pe:r,o sexual mente' m~ a,ctJirvo. EI IMicohomrbre GuUI,em de Ah::a,la Ie !con'no, estando SLJ r,ey en tates puerta de Monlpelli'er al mar, que a drOS le,guas~ en lMi r,e\I,al, tilab'18 una hermosa d.ame Que! estaba diispuesta pairs 5U sBlfilor si aeudla eSCII neche, Era mayo I. la prfmave· ra eromena la neche con mil flores. reclen eblertas y la lil-enaba. de rumores marinas con €I~ batir dell mer contra los, arenales de 18 costa, !para nada de £1110 Imegaba a los sentides de lOon Ped ro ,sc'llo ell dEl's-eo er,o'lticQ' ce su d'ese n,'freno. F ue. All III egar, e'l rieohom bre, ,que Ih,abla pr,epara.doer'l eneuerrtro, le dlo paso franco en una lea'sona ,de Mir;ev.al y le intrcdl!J'o en una, camera apenas ilumil!'1lad~,. Entre la penulm brase dils'li ngu la la ,alcoba 'J en e~lla unal no;ble cama ,ctlbjertsl con ,alto dose~1 de~1 'Clue (Jend~'alnl IBS[pesas cornnas, el mi,sterio, di'ruminaba las, eurvas de la rnujer que ,eslPeraiba desnuda sQ'br,e el leehc.

CUlando ceearen los .~emidors sa encendielro,n 'lJ8lnias amerehas a la vez, pol1adas ~or rici1hombnil~s 'I el notarto rea I. AI venDs, e I Rey manto, en ,co,lera que 'torno en rises cue ndo sa di.o euema 'Que habfa Ihecho ,ei amor a su esposa, La gnu::~a diV:ina con sis-ti6 en

Q UEl' de unal so~ a Uri! ion quedase la IR,e~ na enCiil1lita.

Toda, m.Jlsiionaci·al S6' recluly6 en S,U ciUldad Y' In,Q sablen-

(cont/nua el1' Pat., segQmt .. ,.j

Ma:1~celino Menendez PelQyo~ e11 elprdec d'un Uibre de '!eodor Ilorenie, ,diu,: I'Si es de l'ey fotal que est.a,lengua desaptlrezCtJ' de; los mdrgen',!?s de:l DJ'rial todav{alos V,e1/S0S de nuestrD mdm~ e.'1'.lazanaoS'f ,(,I tn:wis ,de olat1u sigl'os co.", los dei,'fojimdor y subUme candor dc' Na Teresa',. amservarum e~'I la memoria de .lasgel1tes las sones de' una l.el"lgua ''fLU! llego a ser ddsica antes del ReI''Qcimiel'lkJ.~ !l,que' ni el ab.'l1ndo.'flJ de sus ,&#05 n~~ la parodi~ vil han ,logrado .despojar de su prim.itiva nob,leza ".

Eml

----

Reno-u

VIII CfMlNAIJO ra .NACIMIINrO DIL RIr DON lAfMl'~ ( .. ,de IS pag.anteriW)

dO Que nomhre poner a $U hijo enoendi6 dote \fe'la;s .• una a cadaapostoL La que se 3iJpago en Ulttmo Ilugar rue ~ €I de Santiago. nornbre Que, no I~abia usado ni ngUn n~y, pam Dolf'~,a M aria via un s~gno 'en la uM:i me \i'e~a eli"'lc,en.~.·:Hdia y cuando naci6 su .hijo't8 1Iina.les: de enero de 12.08 , le PliSO p or

nornbre Jeurne,

IIIOs. .inv8lsmes musu lmenes volvieiHm a pasar ~)espenalp€mos hacia a rr~ba.

La Remna Ma6a v,~o of;=! pe'lig:ro que ll'epre~entaba Si rn on de M onfo IT y e II despego de [Jon P,€!dro po r su s€!:nIJir!Qi Y maJrch6 a Rioma en busea de la erotecci.on del Papa. Amli ,enferm6 pelroa.n.~€:S! de mOli'ir obtlUVo Iia premesa de 1IIil,ocefllcio III que pondra Eli su h~jo jJla!!.Jlme baj as u ptrObl~lc!c,ion. ElSie ml~smo 13f1,O 12.13 [Ion Pedro see.n'firent.a al cruzado S:im6.nd!G: M 0 nfolrt en i a batallia de' Miumt y ta.mbien muere 'e112 de septiembre .. Micntpellhli!ir rediama a su sa lior en la pe rson a de Jaume '1 '~amt).~en Aragon v '~OS, Ccmdla.d os, En e nero sigti ierlte Illnocencio III ~ecJa· ma a'l ,cruzado Q1ue le entreglJe a:1 tr'I i no huerf,ano.j• que aea ea de cu rfIIpli r s.e]s.anos "it pera resguardalrlode SIUS avi.dos parierltes" 110 ,entre~ g~ a los Templarios pairsl que ~~o' custodian ernl su lnexlP'i.lgI1a,blle castillo, de MonzOn,S! cuyo pile eorre el Ino Cinca.

E~I Illihio' '~.eda al penas tres anos, euando en 1211 su padre 10 pmmete en rnatrimenlo con Am~cia. hijaJ de Simon de Mcmfotrl, y 11.0 confia a e-s~e ,que S6 10 !leva a SUI fortale.za de cercesone. A! a no sigtu i enre Don Ped ro acude a ~a c.rul2:aaaes,t:alblle'~ eida ,Por e ~ Pap,s contra los a,lmohade's cie Mirnmamo~in! Prrm;~pe de los Creyetr''1tes, y palrticipa en ~a Il9ata,lla. de AIIUqab 0 de las INaws de' To I esa, d onde cion Sancho VII ell Fu erte de N aval1ra f Alfonso VIII de Casti I~a y cabaUeros Iemprnali'i~og y ce las otras 6r,dlenes Millitares~ particip6 en Iia .carga de lostres rey-a'es que dio la v~C1t,olni:a a iOlS cris~i,anos. Los n6IVarr05 an:ancarQn las cade~as 'COon qu'a: ~Ia. trepa e:scogld a de los i Ii11 -eseoelen fie anela ban, en e ~ suelo como senalll de ,que nunca re,troDeCUatrlll, y se tas n.eva~ Iron. Aun ~uceflern e~escudo d@ INlava n81 yen un e usrtel it1~eriiQr ,derlH:Jno del escudo, e1'e Esp,afi.a. INunes ya

NOTA. - Las frases entre 'lxrmiiUas perteneeen ill, la Cl10nica e:scriit:a per don Jaume, seggn 10 trecoge Jose IL!JI~S VililaCiB Ms.

Renou

La uod6n de .cataiJlJ,t:lsmo comO' la ler~guamad:re de la valencicmay ,de: la: baie;ar e.slalsa llist6-ricamen ie .. LCiS man ifostacirn1e5 cui fu rales 1mled1~icas y vahm'.cil1l'Jus son m tty arl terio'~ il' Ios ,de,l ca.MJdn ". (!arcuato Luca de Tena, miembro de ,laRt¥lil'Aca.ae:m,ia Esp,a:~iolt,1 dela L~J'VgUJl, dedm'v 1'0 an' terior en S'(!I~He:mbre de 19'85)

------

H:II SY.OIR~A

- -

compelns~ a~s a,ragO:Jl1l.essos! quesentfre'n des d",9ixe momen~ eseassa s;~m,pa~ial pel maB8lfCai 'COllltqu~istador •.

lalm:poc els c'a;ta~all1sel '~enelnen la seua norni ~ lila. de sobemns favorii~s,. .Jaume I 'lII!B fienUI~,ci'ar 81 tes ~el"l'es i se,ITh)rO'lrii,us de ma Pirow09Q ie~1 L:inguedioe;,. i segresa de' (':a,tal unya rues eornsrques liJiel RosseWI6 i ,lla Cis'rdanlfa. ac~ ~:dicant -les a i Regrl,€!: d:e Ma.Uorques ... Pelr am:olts cI"als. his1oll'i;adors· ,caJta'!ans,. Jau me' ~ m:aUl!a ra:t~1 1:'herell1:ciliJl dells ,com,tes de IBi!II'Il:leIDoIil61 m I!a seua pacierrul Ilabor 'sstabl'ida, al .. nOtit di(Hs Pirin8!!J15. Memes. Jaume I~mill,ia

u na (loll1.cepci6 I~al~rimonialii;s~a Idle 18 Cor~llIia: 815 IRe€)ll,es eren seus, I podial fepaMi r-les erlli~re els seus - mis, oom he ·f\j!:u. Des de 1242~,!, da,t"iI! de~1 seru primer testament" fins a 12'16,qu3'1'iI iMl!iJ'igue en Nzillra" Ja,Ume feu ,dilleQOS reip:Blrtillnel'1l~S,~ d'eiKfu!It en u d'e!Uis run Re:g!ile d,e V:a!~en,c la total~lIiTiIeiJ1Ut. i ncl,ep,endent, Clue ,cleuria 1~:en3:~:alr el seu 1J9:n:lellil t J:alllll'ill:e. fi~'il:allmenlt. (II salles ~Ii soblfe" ~uelrelrnl tres fills. dios d,els (!Iuals fO!l"en ,mis" Pare. 'lillie herem Mal!1!o, V:alerncl~al i Catamun~a, J,aume. QlII:e fO:Jllr fie~de Me limques,. i Sancho, que' serna a rq,U!el:J~isl:le de T~ledo.

lEn calrlli'Vi. p!E!;r al'swll€[ll;ciialns, JauIII'I1iI€ ,es. ,el nrOls:tJI"E!'gr.an ,mornelifca. E~ rei rei Que volgue queforem val~el1lcians i carP alnlll cosa.,i 'qUI€! niO

val tlo:l1:Sienti r que oiIcabal'em rsent un apendlix, 101" Ara'gQ' o d€ rCa~al:un:y.a.. IEs el sobiri!i Ique, eenQrlJlist:a ,eSrta~elil:a en re~pasa i p.ero~amoe en paotes i eem promisos.. Nos donal Uieis pI"OlP1ies, e~s F:Ul'St que filJOs~'gijil'ien dumrnt v,ora 500anys:; 1Il0S dlota d1els: i n1IiS~ tru melnlll!s 'Que nos perme:teren erear ~nsti.~ucJ]ons piiO· l!1!ief1eSeiill(a~;a E:UmpCl" 'Q(I;m et~ pi! re d·6nt!iI1!15 '0 ~".ijlfi~Mllil1l:a~

JAUME .1!lI'111 EIS VAlENCIANS

ElI1gUi3rny,. 2!OOB. reco:m'e'M que·~a. 800 anys ,que iii .. ali~IU~Jiau.me II elll .~. ?:n:q ... Ui.s~a. dO. t oe.· .. IU. e. rn .. ~ .. ~ .. ~.€!ii Jaume el llitostre Iil(HX!lmien~. coma pclllile' cns~~a,!

pe~que: lpoblle yal erem absns, Pam la IperiCepci6 del~

mOl1lafi(:'a, qllllle fOIl'll .Jlalume I!. lis dru~:efrelrillt Iper 81 ~le!i difererns eern unill~a!liS q~!.jif= Torrmam;elllli pal'iJi de lisll ICOIt"ClniO 'd".Ar,agp.. Petrque~encam Que mClli~s \i'iUllllgll1en" e!11 eon,cei~l~ (i~e 'Co:rO,n,a ,d".An:lgp no ,evolllJcion;llcalll' jjJ una HInI:acfuo .. ', La Con)nal d'Arog6es (lorn··

po:n'al die cine Q;G:ta!t.s--en ,oca'Sio:l1:s" l. ',1. Sii$ i in,clus set- €ln di~el'ients Ueis.

fro:nv~eraJs i inter'e',ssos, que du.gueren ames Ci'un len~mrnamefii~ enltre II ells,

Jltlume I es Uinl e~iX.emp~!e: (jle ~'Q Q,ue estic ,~nent JlIi9IU1 mefolil lreij d' A.m,g6, irei ee Mrallmorques. ~'ew de Va'I~'liIc!ia ,C(HiI'Ite die B';JII'Qel!onal il se,IlYO.r de Montpe~lllier. lEn ca.dascill dli'lesros,~erritoili,s: d:eiiil!~ Ui!1,81 ca~!ciga· d'al~ Qlue har Mr€ire:ix:cliI: U rill ju! dillf:e'~ reinllt,. II es Que leA II'Edat Mige~1 es G,l.i!an apaireix:en leis rets mi~ic:s. q:u:e forjall"9n lies II'II(JJC:i(!In,s de ~·IEdaJt. MOOBI1r:i!9, es en ,eb:a epocaQ:u9ln Vtl!:lque're'ml, els p,e~s,onages ,qltile ,om:plm Ie's lI,eg~{Hll(jieS, II eis comes 'bradioio:wi!,alls.,

IP·erallsam:a.~onesoos,! jlauMe I fe:n un mal ret tncara ClIIU! AngO, felliJi I ",eS'ror~ de'CitSsiu en la cionquliS,la Cle V:al~ncia ,. ren els seus senyo:rs oom Pedr,o Fe:rll11:andez. de ,A;zajJ'a'!. D'

les n1IiU(:iles die lies viiles Gis ferol i De roca, Iiaideclara~ c,io die: les no,l/as teR€S cern uln r'I!E'I!1l,! i nde,endsfr:lrt i en l'lei:s !p,roph!ts!. ·tailia l'eJlrxidla cap a la mar del 'lieU estat a, Per (lltll'a bandiEJI" Jlaume~eu liar ,de!llfmi~ac,i6 ella les fu'oln~ ~ems· e\l'librE!, Arag6 ~ ,catal~UI~ya, afarvoriinta liar segoll'ilal a II'aC!j~dic~ii"'n Ueq;d~ iTo~o~~1ih. que e~1 prinoi~.i fOi!1l1li;l~el'! pieul. d'el Iprimer;. la' co:mpEMliiSallcillo de lss l;errrecs de Ca nWJV,iej.sl i MG5I~U€l,m:ela, e.riI p:riincip~ ~ail!el'lldane'S. 1':10'

Anlelll AdenzI

1iII1:..a~.-.:! '.~'..l . 'L .. _ lIlI,Oill ..... ·

II'J' ,

-~~Tms ltl !le'Chrra de "Tirant 10 BI,n~cll !rIel p'~tofesrCJrE'n,'r~~q:tu: Tic.fl~'O GaJmill. ex alcalde ,deM',a,d:"ht re~'{nuJ,cta q,fJe ,,)U Q,)ini,6~1 l1abl'a sldo 1,,.e'CipUil'd(J. }~,orq'lu! i,~~d'tl,d,abl',tm,ieldel 5r.t lech~lra de~',aU'~d'aj susg,iros l':ifem~·.i:os~ ,ci,emo,s,t l'a,bn' ,cIClm~~,~,e".~:d:e s:r:I~''C'ri:,el:u.?ucia t,l' :~a 1',clIgu,tl vale'l,c,ia~~'I'.

EJJrique Tirtrm) Galvtflr,r~ 198·4 ..

--

HISrO'RIA

R'enou

mcssos. Per a" 'qlH;: no depef1!di rem de la noblea pera la GlefenS;a1 de~1 teniitOt'i. nos va permetre tilndn~ mi'lf·, etes ,en oall'1ldieres en els S€US oolQrS,Que ,dle:!H'Ues clonalni,en m'ige a II a nostrs Sen:ltera.

Jaume I no e's pera~,sval:encians ,el rei, disolut i c,ap:mic'h6s, deiis,alragcunu~~s·

sos: fIIO es; e~ re~ te me ros ~ Ii n d seif,s die I s eata Ian s, E~ r!l;ostr€!, es eil rei,fIJm:iador, fort, e'~ pI[ue de 181 noslra lI1iaci6. Its ell re,j q]uefundla CasiteH6; el monaifca que adera a :Is Mare de Deu del PU~ig;: I' home' q ue protagoni~ sa eneara n,u ~ tes nostres $est:es. en Camp de M ilrlra, en Ru:ssafa. en la caved:cada del Pregp,... Es, que eneera nos m ~ra ,dies de le'sseues, estemes en Villarrea i, sentat

baix, a:e 118 nostra S,snyera j' en Castel~o en 'f';!i prh/~legi de fundacib en i!a Irna I' en Val'encia~~nquill dam~ del cavalli senya,lant. e'll oamf de' Is m ar~,en Are's, del Maes't!re, i en taots atres pob:lles, a on se ~~ lreco\roa en UlfUiI IplaJ~a,. en un calrre~r, e:n una place,

Pero a dem es, el s va Ilenci 8In'$·fem 1~ • .Ilnaitre

homerna,ge al nosttegran mone rca. ta v~dade JIIaliJMe I no Kin fa.c!iI .. Es c~ia sense palre'S, en un man contran, mdle]at de nob~les 8,mbh::'iosos, Que Iii furtaren i eng;@llnyalren. Lal person ill mes i m po'rtarn de ! a seus vida nosslblement fora la :~eluas€gon,a dena, lie reina Vicdla;nt d 'Hon~a i una jove d 'uns sette anys Qlue ,el va c'ativa r; en 18 Q lLIa~1 va: con'fila r, i que I i va sagU'i r en Iia oampanya val,enciana. En la, nestra '11 nasemi,ibi I~~:att Viol ant. d,'Hcmgfira El'S, tamb!§ lis nostra lr'ei1r'i18 ,de U€:gelnda. E~ seu recert ,ss lhi uill mes v,~u Que 1118 l, gratf; i es ,ails (;8va He rs de I a COll'll,Quest'al die Castelio. Per aix:o, segUi~ rem ansrrt a VaUiD ona d e h~IS Mon,~€s~ a cO:rli~i no re la respi raoi'6 dlal,lalni~ de Iia Siem:ma temba d'aquella dana BJdmira bile. lIFa moU,S2liflY:S. quan a n ~ per pri rnera vegada a VaUbona, encara ,EmsenYdrVten e:1 monasterl les manges... LIavo:rs, Ii valig preguntair a la getrmansl per la reina VI orant , ii emdi~ue, reconeguent raec ant :~G.Que vos pa ssa a Is va len Cli a ns en Na 'Viol,ant'?'~. Supo~c G,ue rots ets val,enclians oonegl.H3m I a r,esposta.

Renou

---

---------

"El valendano If!S U1za lengua que iiene U1~a pe!'rsonalidadpmp'ia lV u:nos hedio« tota:lmente d.ifel:eJ~,datlofe'S del ell taLtn ~~

isabelle M(J'1~:cll:oJ pmfesor:a fra"lCtSttt de UngiUsfica de t« Universidna' de Nan tee. (6.8.1987, Pe}~i6di.oo lnformad6n)

-

I Renou

------

Hluer'ito Soguerf,os. 11 D :9642:1 14 07 CAS,,,eL.ILO'N

.Avda.Fen:an (FrlDI"U

"96439'

BEN~C

Renou

II. .MISTEIJ· D"EUG. II'

PiRIIMIEIRA PARI. ''LA VESIPRA I (Des,crip,Ciio de I' escenlflcecio)

Acabades les solemnes vespres de l'Assuneio dell a \Ie r.g,e r eantades sabre el nil ate ix esc enarl de la Fiesta 0 Misted dtt:ll~g p,ell clero de la Bass~I~lica de Santa Marra, s'tmcta el primer aete de la represantacio sacra ilicitana, el qual 9'S coneg:ut. com 'La Vespra' (en cas:teUa iVisp,era " ala ant,e~ fier) dUerenciiant-se del segon acta, 'La Festa',

A les 6 de la vesprada tx la cornitiva Que des de la proxima erm ita de Sant Sebastli a conduix ails actors dell drama assunelontste fins 121. bassillea, Em:a,PQ8 lien 18 cemltlva I' A.rciprest de Santa Mlar~a i e~s Cavailiers Electes Portaestandart que vesuxen de cnaque i porten els dos primers Ulna vara derada en senyal d'autorltat i este utnm el peno ,0 estandart de la Confraria de 1.61, Verg:e. Demere van. els personages ,de' [I r obra se·gu lts per mem-

ores del Patron at de,1 M i sten, orga n i is me e nca nrlegat de 1I',ar.gEllnisa.cio ~ custodla de·1 drama assuncionlsteo l.a breu marcha fins la basstltca l'obrl la B,and,a Mlunlicip.al!1 de Muslica que intarpreta un pasodoble compost pel rnestre Alfredo Javaloves, music irl'iC!it2l, tltutet 'Ell Abanico'.

Josep E:steve, Ri~o Sogorb ~'lresrdel!lt dell'Gnlp (:uI~ur'al Uidt'al iIJ,nhlo 5ansanol1)1

SOIF'! acornpenyement esta format per Mallria Salome i Mariia Jacobe, tarnbe chlquets, que vesuxen similar a la Ver.g.e i porten escrits els noms 'en lies corresoonents elademes. lgualrnsnt formen part de l'acompanyarnent dos angels de eoixl -alxl nomenats per porter enses mans colxins de' veuut roig-

i Q uetre a n,ge,ls de m a nt q IU e va n aga rra nt el rnant .ole: la Verge,. Tots, estes personages son representats per ch iq wets .,. yi:iI, q ue II' c ri.ge ~ ijt'u rgJc c:I,e~ teat re re II ilgilos m i gevai.l no. perm eti a la pa rtli ci pacl a de cones,

t'escenlflcacio escomenca quan apar'eb: la V,erge Ii sa's acompa nya.nts en I a aorta p ri nc i pa I ci e ltem w 10'1 e. La Ve{ge es rep rese ntad a p€ run ch iqu et de curta ed at vestit e n una tu n.ii ca b hSIII'l ca i iUI n manit blau, portent sobre el cap una diadems derada,

Renou

En Quant ets ehiquets actors entren per la porta de la bassillea sooa l'orgue, 'lant 181 Verge Maria ('ta Ma'rfa', com 185 coneguda pooularrnent p,ells. ureltans) com 131 seu acompanyament queden mort a pr,op' de 1121 porta prilncrp.ail 0 a l'i n iei de! ',andador' ° eorredor r pasilillo.',) en forma de pial tncunat que' conduix nes d'este 1IIIoc fins l'escenari a 'Ca'dafar (,'cataf,alco') , est ructu raj quad rada de'

madera construlda entre el crucer il el presbiteri, lMentres tant, l' Arciprest i ells; Oavallers Portaestedert i Electes pugen per I 'andador i ocupen ses cadlres lnstaleoes en dos arnples del eorredor, justement ,alii costat de ta porta del taulat, El chlquet Que represents a la Verge; mirant cap a I' altar major de 1;;11 basslllca, canta a ses companyeres, lies Mades Jacobe i Sa 10 me, dernanant-les a j uda IEm d i a ta n i m portant per ad elh~ .. E~sc·omponenl~s de l"'acampanY.8lmemt ma,tria II ii r,eSp'Qln en ·en atre ca nt en '13 I que man lfesten sa a bsol uta fh:l'SII ttat,

(COfiltinU:a en pa,g, segfJent •..... J

A.c,aba la Bibli« moi: vera e catholic«, ireie de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavalier, ta qu.al fon trellad« de aqueUa p"ropia: que ton arromancuda, en. to lflanes fir de Portacoei i, de llengua latina en la noetra valenciana. tTraduccio de la Biblia de Bonifaci Ferrer .. 1478)

EBII

., Ulf~' D-;-·,n.U'! III' ... ,~,I'.IU ,." "IiUU., lI'

[Lal Ma r~al al~v,a m;,a u ns PS'SISOS i '. ,iligeno ~ uada d'am1!.mt, d ells des coiXiins IrOmaS, Que portenels alnlge'ls que [I 'r acempa nyen., ,exp,reS,9lS01l desigd,e feunEr-se en son filJ,l. JesuCnst Maria. semare envofhldal pe Iseu 8Icomparryalm:ent. es:comen~a III 'aseens per I' ;;.IlfiId,adIOir" En son Icam~1 es d'ste '811'11 tres oeasieas, En Cad8!SCUInEll d' elles s,'agenollia! &0,bre els cOix,ins i gJraloa, cap a uns, menu~s, igfUps ,es'cu~tOlnics COIUCBJts en els ipilars del tem pte i q ue relpre se nten 't::S(;I';;lnes d!811 patimenrt Ii mort de cnst, realisa una especle de' Via ,Crucis rememora nt I GIl fa sslo d~e I Se nyor. EI p:rimer d"eS'IOS Icilil~ciJlt'ets ana rs, repre:sel!i!klil,·H(u't de (iet:se:ma:nii i I,ell Ve;rge entona una coplla d[a,vant mateixa, Uns passes mes avant es dete fron't a ta JrII!p,r'ese ntecte d:elll M ant Callvarii IIil,mse'g,u]lnt. e,1 c,aril'~ W flnalment s' ageIn,oill~1 jiunt al Sant S:e'pu:lcre en eoncllOY I[a clta ccpla,

AcabiCilts, estes cents r I' acomp,eU'iIy,amen~ C:I.:mti Filua son ascen scalp al Ca,rlata~. Es~e, Idle form a QU adrn.l"IllJ-' lar i (;Obelli't en una gr:O>SS,E1' 'estio:ra de,ls, rnai~·eix.m,; colcrs blaus (atrs 51,gne de va.I'efilicilani~a1i:. i cll'e:SiP~fituali'tat:l que ~a de' l·andador~estilel~lvo'ltat per 1~1111 menut passamans ole barrots salem.o:n~cs.. SobrlE;l les~a balrand,;)j lIui)!:en

,dotz,e cilrl]l$ IQue ,aUume,ne n I' eseena. A I' esq,Urena r pod einl1 cCH"Item[p,l,alr un llit eebert de' ~el s b[~a nes, A. Iia 1d!lret.al. Ir!luit cadill'es destlinades 811s [personage's de 1I',aoompa,ny,ament maida. La Ve'f,ge,s,'agenoil.als,olil,re rei lIIIit. de cera a ~dl porta meJ'Dlr d'e'll temD~e. Ii lies. dOG Ma'ri,es i~ e'~s; :emg:ells, de cob::i, Ij de rna nt es sltuen a peul alii seu voiltant, Oes, dl'este llec tcrna a m:anil~' ~es~af son j nc'onte'niibl,e d eslg de troba r-se en companyi,a del scm [Hln.

Henou

dlel 'Cef que" pet ,all[ ·~vUsteiri'. las slrnuia en ~a CUiPU:la de la bassilli,c,a. Este oril es UII'I:9 lIuna I. lI:alll'll~;01 0 nel!l,~ pii!i'lltat en mJlwols i a ngets Ii t:alp'al compl etam,elll1~ Panel! toral de la cupula. Solame:l'Il1. una ebertura Quadlrad'a •. que ,oo~nctdix en el, IClentnl! dell Cadiafal, pot obri r-se ii '~ancaf~Sle m ija nt unes portes ,desmliS8 = bles, ~eS! Porte:s d:e~ Cet 'Pel bu j't que deixe'n estes portes escorne:n:~al a lJauxar un Blpa re,ljl coneglUlt: com a "Nuvoll Q Manerana' ('Rube 10 1l'i3Inada') qrue fe,a~fsa 181 seua ,ap1ari.clo, en forma d'~sfe~ IfSI i 5uspes per una, 'forteJ i ;gro~5a ImlBlr''CI'ma de' c'oll"t'llles, d·€!'Sp8Irt. IEs die col,or gr.anai lr.ililg ron: 10 vermeil il son lext,eriol' es troba au,oma,l en dibulxos g:Bolm emes a peqes metaUquE:s. de 'c,oEolI' diQ rat.. Oe SlOill'l, j,l"I'f'Elfiof 'e~lIrem penjal un a c us d" or;

Una vegad,a traspassadal ~a IPOll1:a die:1 Ic-el m mi~a nt 'Ura nts ce Icorda. 'lia mangr8 na e'soomen~a a obrii':-,s,een hllLlliita'le:s, branqlUles, '0 gajos,. lEn son interiolr, lotalment. reeobert Id"OIr il P ell ~ es d e:sc,obrix un ch iquet Que, iVesUIt: entu nh::a. i en ales, de' p~Dmes, en [Ia· seua eSQ,ue:na! ,figura $IeI' III n angell, '~n ses mans porta una IPallma IOof,ada, Est.a ,obertur,a deleel m ,eixida, de 1I",ii'I[par,elJl, ,aen~:lU! es Irle.aUsadal ,en, mustea ce I"orgue, vo!lteig die campa· nes i dlspars die coets de tro. Quan 'e!1 nmlo na b,ailXiot (llllglJ IiIS HI eILms,. acaben tes o!lta ~ dies mos~res icll'al'elri8l l ~ 'angelt de:spres de cI'emxar Call1ll'e UIIiII m oca dol' ph~' (i 'or i pelll talll at Em~ralgm.e:llits, 8'1"1 els 'qUie e,s figural unarifililssi I1lSl pluj;8 d,' or~ inic ia son Icant en el qUia sal:uda a .Mar's, il Ii anu",clia que: ,Clliist he esco It.al SOlS prees i accc,ci'irX: a :S,DS dee ijos.

[En Qju ant la ·M[ailil,grana· anriili(!lail Ca,dalf:;::IiI[. el s components die l'aeempanyament die laV,a~ge s'spresuren a aeestsr-se 211 ~' aparelll I desnug:alF' ,el:s, Ui,gaments que aSSJegw'ren all Ichirquet ac~,o:r len la S(UJlCli baixada. Una 'jJ·ollt6l lliurat, ralnlg,e~ s acosta ai

Renou

, ,

'.

-- -- I

L 'ecta del Compromis de Casl"; (5 tie'jun'Y de 1412 iI'!st.a escriie II i.flyd"io ,n:" ife vtllent:iu,Q n

Renou

~.~~t ,die Mailrii:a ii agen,ollartt daiva nt d' ella, Ii entrega II a s,imbollc.a Pallma, Dcm;u:h~, !dlesprs's de tccer-la ,e.1n ets Uav~s i~:a front ecrna gest :r,~v€nmc~a.l i salutacle. ila Verge, en ell mart.elx cer,em,o:t"J,ial~ pren ell s~n~Ul~ar oiJ>.Be,Qui II expressa ,811 mSIr1,sager de Cr~st un nou d e:s~g:: q us e Is a posto lis es treeen p rese nts en el moment de Ie seua mort. O:lld'8. I a se ua petlclo, I' angell plL:lja de noua la Mangrarr'!!Q nn, despres de ser nyug8Jt8Jtra v'o.lltal en una 1iontacorrej,81 per a eV~tar Q ua~.$!8'\I'ul :a ccident,il![l.h:;i a I "ascIB ns eel pall eel mentres manifesta. ka oontillrmac',i;o,

Idle!ls a nh,els de la Ve'rge. A l' a rriba r II' a pa rell a les portes d,ell. eel, S '0 priiXe n en II es m~lIteix€'s, rn os[res d' :a.legria que en lal plr~ mera oca slo. I u n81 volta ta nc,aid es ~ es a ~es, de 11:ilI: M angrana, comengaf.~1 estaa e ntra r per les d ites porites.

lnsta rifts (j espres d' halve r-setan cat ·e,11 eel despre~6 Idle II a mangra na to ma:r,2U'1I a cc u na r sos siUons e Is IElectes q ue si mU en, 0, 'esta main e ra ,. haver ijlil at funs laea pe 11.131 de Sa nt Sebastia per aell i nd ~ oa ra t'aeter CI ue i nte rp retae II p,ape r ,die, II' ,8PostoI Sa rrt JCM3IWli, un teno,r llrlc, que he anrilbat la hera 0' moment d'f5! 161 .E;I€IUI a iill':rts!I'\i'enc lo '0 e ntradla len eseen,·81, Ap.ar:e~Xt plUlix, ,dit apestol al peu de

II 'a ndador:. Vesti;.:: u na tu nlca de' color btanc coma simbol de pu rea. IEm sa rna esC! uerra porta un 1,18,11 more cle pergami qju.e simbollsason prop] evallnl.S€! ~ ..A m i da 'que p uja Ipell coned I) r oe ntra l, va f,sll'1ltge sts i ade:ma ns d' exnanyea dalva Fit II'a :i,W1i co mJH'EH1Si ble fo'r~.8! q we! II' imp u.llsa a recorrer ita ~ Icamlii. Cap la rnn:alli. de l'aneador; quan des.c,oorilx a la Verge! a,genaHada en s:onIIIIU,. Sant Joanca rn in a mes2ll:presa ~ 118s·ai11Ul da ,Em un a brag. 18 m be Ii rna n ifesta sa ail 19- g:ri,a pel r ta n iirH3S:~I€! rat ,enC()!I1tre ,. Ma,da. i nd i ca a I ci ~ sclpu I pred iiec:te de J BSUS q uant II ~ d iigu€ I' angel de! la :ma~raill1lch es a dir, la pmxirnltat de sa mort. Ademnli.l'SI' ·El, l'ataba r son cant, entre·gaa Sa nt Joan la Delima qul rep l'olbseQlui

bes.ant-ll:ol i toea nt - lo en Ja front a manlera orierlita:1 ~ entoll1!a enslrnlsmat un eant trist i ph~~' de S9 niti me I"IIt a. Se~1J h:lalmenit es tra8~ ada CE'IIP a I' 'e!r'l,tn9Iciaa l'eseenari '0 cadatel i rrsrant a la portal major de i,al bassillca crlda a SOisc·ompanyolf1s en l'apestelat, IDlespres toms a canlta.r~~,iial Iia Verge, expre:sa nt-l i LInI8 VO lta mes la seua trlstor l el seu desconeert .

En ei Cadafal., quan la man~ran a Q I1"lI LJj,\!,O I es bobaa po,es metros d,e'l eel, els a I'Ilg:e ls t tes !Mia ries sal udena Iia V,erge rea I i ~ sant: una gel'1lufllexio davant d' ella i passen despr'ss. a les eadlres pr'8pEl rade:s en ~a pert oposta as reseenart. -ramoe s' algara,1f1i de Is S8 us llocs €lIs eos Gava.~lle rs EII~tH:te'Sj ells quails ix:elril pe r I' ,!:lin dad (I r a I ea rrer:.1'al'l aeci 0 II' q UB h'ul~ IU I'll i cement te IUJ n va lor 5i mtHJ ~ I le, nos reeo rda I" e pees en q us

estes cavallille rs eren e~ s que orga n lsaven el M lsteri per en ea rrec "jle·1 Co nsen M u n~c~ pa II ,die, la VU 8 a ajulnmmentantiic.M:emes, (iirl,~its p,er l'arelprest de I a ba sslllce, q us actu aVE! co m a mestre de cerem CD ~ nles, elxien ,M busca dels ciifer:elfil'tsactors que, prepa rats len ta pro pera e rrn ita de sant sebastl a I necessitaven ser intrndults en eseena 'ena.1 moment ade'ClOIat. [Sitos eavalmers tarnhe reallsaven1 per tant, ~aRmc:~o d' autentles traspunts tea-

Renou

If La iengua talenciana es hi ja:y fac fu ra de la le:n.gua ia tinapor derecha l-{llea y

~ ". 1'1

prupagat"'1on '.

Rafael MarU de Vit:ianil, Burriana (Castello)' 1502-1574)

Em SO'8RI' El, ,PRO',C:ES DE

••

$,U8S1lrU,C:IO ,1.,llN,GUISTICA,.

UN EIXEMPl,E' ,PARA,D'GMAI'C:: GENIR 'VE:RSUS ,GINE:.

illENGUA VAlEINCllANA

II. J~w.nl.;:. :.u~.~n.' .·.r.rr~.a:. I.U~U~~ca=.~ ~.,ro:IID~:~: a.,:

, Valencia £02·04·2004) i rany SE!,g(jBlfllt. tamoo fum :putJmcaten IlLewnte·EllV1V~2a"Ol·200!5}. iPassat el temps U com ITeSlLItta Que tes cases 1110 ha,F! c.anvf:at ~1i1IS) cree Que: ~O' 'V@. mal wmarsl reooroar UF'la .~~ de qiJest:iOflS, que ~Ile.Jrx Que n{Jl wten VO:~! :aquetilis Que lfIaulnm Id'e \relar per ~a, li'eCuperacio de la, Uengual va!enciai1a~ i perrnnt ,dI'aque· Ues r~es i ,esI'IUC~J!.1 r:es. ~c'teris,tjque$ que- llafan singularr w clilierrenciada entre lies ~:tengl.J:es que

oCftlf(Ufllen laramiilli!8. romaniesi.

10t8.9O hOI die lperquesegui~ ~ m@lr!~etilint~se (Ii refrof9al'1it .. ~ eada Yalta me,s) les f'Omles impo:rtaoes fJOI!lt. ales :aJutocrones" a lies i(l,ue" lper gj no rn"lld IIUI,'Via PIUU, S'linrenlia &>terrar~ 'Parades~frases,fetes, '~:ressfo:lilSio ete., com poc;en ser ca./oes~ caure en' leIm~ delJfJft ,fa'dli~ fllOll~ela (d'una' ~JI. fj cie sema!l18t Namia. Navar, Woo~ 18.. ,m1wt ~pia:" vacacicms ... i un I'~r:· gulisslm etc." '[DEs elles ams.olutallilefl~" ,~uihes i qoo hui oon bandejades ii ~sulbs1i~1lIT(i1~s impunemelll'ltper me."l iril'lrJ<lm.d~ "mitg~~, "caum attem:f'., ,~,~I1t". ~\sdltet· ~ ~!fa~na". ~cap ,o:e ~se~ana~. "1I8!una~, ~renta:r" ~ ~llr,Mirfl.",! '~firu;~;itaIt"" ~sa:p~~' i '~\tij.oon;o(%,", reslpoooomen:t, 'eil1 un ~rooes que nemes

te 'Un nom :~clo ~ rm,gIilistica.

IEncam.que el terrneobjecteprinciiiPClJl1 lci~est ar'l:iou~ €s un arr'€, no put: evlml"1er Uri chtOOieit comenlIClriooollie: :I,'expressio"cap de setmam11i" dient-.!Ias a: tot:s.a,quells valleJilicians que. oo.f1lpiagutrs i MlhJemB:~. fan usd'estal expwess~o. que laooml}anm en "cap d 'any''' i ~al cap i 8: 118 '11" ,. I~ \!mOO com, en eSro~ Ci1IS'(}S" 191 s,ubstantiu cap s"Im];I:i~5a en w1:en:ci\8 p~r:a IliG:ferir·,nos all pnincipi (]j',el'rlUnCl cesa ~ mai al final. Pertanlt en w'lem:ia r~pressio, ,oorrectaseria fj cle S€~'lJa. Ah,sa m'obllitimml, ,els l~t:arnal1!s (f~lUenfioo' .settimsna,elsfianOOSlOS, ta .fin ae .''a .semaine~ e~s gaUocs tal fin de' se,oo',!:lna ... no~' si arribarn'l1i a vera a~~n par;at8lisme. Dle

Renou

----

M,llueli Gi1Rel:O

B20 pe~Ul:l! €lIs seilJlo;CI1'S del dQ~'a encaFa (!iI!J€! derrllOSlllJ1€S c'ammel'll! (tue estane(Jui\l!:'.!iC:alts no, hCI ,I"€IOOOOiImfli .!'mli (els dOgmesifuJrwi,onen ·abii!l:1a), pel!Q em quooa. I"espemm;a de .que els wTem::fans '(!jue u~msen e:sta expresslo ,(pap de setmana) per mime,ijs~, que len oonmo:lts., lrec:tiftq.uenque enCi3lfCi ,estan a ~emp·s.

~),jt~ot 8'00, ,am s~ que anema fer 1!JJI1il poe d'histnriasobre el nom dellpnme!r mes de ~r:any que ern lIefli~ g!J131 val!9nciall1a sempreha ~~~ glner_ Perc! hui. degut a

Que tanten Ites ,esoofes.. com €in W'!!JWJlve:rsHat. el's ,centT:es ,o1'tCials" ajunlrtamer:Jrts,. ,coosellerms, mass ,r»!!!€11a (CI'1Iltre ells ~elli'a:dio ~lteIe'!iIis[o w!et1Idar nes) 'In'C. iess'Ubsti~it per Ir'impcnrtat g€nfN (vi1u names 'en la major partei:e ,cata~lL.llnya ffi ~.esBalears~, el tel1T1le va'l:eooia (gneiI'}' ,esrn oont Ii nloom~rerJiSj~ tl~emer:Jt imrlLdeJ:at, ~ aQO enla oomp:n;ci .. ~~. d'aQue~~es instluclcms: \iI'(.lieooil!nes I~COns.ellem. de 1001~rn. AVl" e,tc.). q,ue MIIJ.nien cled!Otlalf ememplie,~nt 1000000l,el Que mas, 31 !"hora ue 1feC!l!p,emr e~ valem::i~1 ,geili1u:i

Vej:3,ml. 'PILI Ix •. lagal:ilrio, i els~es Que oontempfen i~'US ,dI)er lerrneginer en ~el1'es vallencianes .. B Dioc~na~ (';a'tala~ 'Vale'flcia·IBatear (a pa:mF c!'aral IOC\IB), dru LII"!:;;! citaw,taqt,ae;n 1210 eF1l la, qJ~e

ya apareiiX: ,ei terme' 'en q,uestio; .: ~ to pfi~ mer (iia (Je IJnef ,~(';apmany Mlem. III, 36),. Aero a~o :tIDmes, es ,e:llpnncilJl, pe~ue en eixa ma:teixa epoca (segle >mIlO i :€l;fl el Llillllied:eCOrt de Jllusticia de, 'c.croe,!lItai!1t<:l {!:In~1269'ij

1295)1, hi h:a oos aoo,1taciotils en Tes Que mmbe trobem '€il ~eli!Tle igiller. ~ento' roes cfeglr1Bl '[ ..• ,J en ran de mil OC lXX lJIi .. (R5:i. ipag. 5 i), i ~ en eI mes del$nf1f prirrJ'€!t v7nenr' (R4-11,. pa,g, 128~. En est estudi de II'ant[qUlilssima ,(!tocu· Imentool0' de Cooentilina no,apareilX, ,en C1ilIp moment. 103. variant ,gt3ner. &l Jlmol de ,1.:3,7'0 t!lnim:~' ... ,(j:aci per lot .10 p.rop Wnen\t mes ,de lI:ner ~~v. M(;Inual~d!e Conooll$ A~ 15t ft)l. 120 r).

.ttleS c~u"lid(:Hl,(!s de ,la ,'e"gtJaV',li1l€l:fcitUI,~ s£m: s~, brel;,(!dati, .la ab,~tnd.nITc.ia de 1~~',ml'tost1a.11,0'5~. In su,uv:idaa y If a rem t.j,d'a.d de p'ldnbras ,d,e ,oll'ige,'.~ dr,abe;griego y .~utinfJI. (Ca.l'los Ros Hebrer« .. 1703-1773)

Renou

--

LLENGUA VALENCIANA

saBII a PlKJCf5 DE 5UI.511TUC'O .•. · •.• · W.U'!. iR.:!II. -~A ( ,~

I"U"'~ .. ~ .. ,de> fQ pag. anterlo:r)

VSjjamau;a quin terme utiliii8aWn €lIs C~86Sics valen~ cians, quan es rerenen a~ prImer mes de II'any. Gom:enoem pel gran poeta va]ench!!1 Jla:ume! RaIg "n'O'ls plau ca#u en 10 ..6:r.et,ii '~En'· ,~" ,.v-~_ ::-'~--'~',.,:i-[. ]' o".AI"J.c .cT11 ~. ',.",.. ..... """'''' diii,~. , ,!5I~'_.', . IV ,5!'1"""'r un", pollu.f} .. ". t:F" ,Ui LPu,~ • ,en

to tJfWl'demati''nooa''lv,

ItJlI'II a~1ie classicvalem::lia com es j'ool'liot Marto~1II (a,uto:r del Tlmn:t La 13fanch)ta rnbe usa ell terrne {fO:m1B lPartrimon!t@11 ~llenciana) en ell regie AN: ~ romenr;ada a lid€!

,~ner de tany MCCCCu< ~v,

Acabarem el capitul dels classics valell1cians c,ltant un passage de ~'obra LO Pas& en oobles~ de MO~tsen Bemat F€noi~ar ~ IPere Mal1ine~: "Del mes ,degJooT ,any mif que

com&"vJ.

lEIs autorn mes emblema,tics del: seglle d'or valen~ da.: ,Ausias March, JOi1Jlnat Martarell, Jaume Rollg i Ear lsabel d€'ViiI~€n8, no, ussn ma~ en Ie seus ~mportantjss~ma pMduccio mternriia ia vilni~mt e&ner. Sempre ,que tan lre:ferencia all pnrner mas de! rany utj~ lioon com a unieaforma giner. AliO no, puc a1iilm1ar rotundiQment p€lll~t d 'hiaverescoroo~~ ~at defortna emausuVi3: lea seues ,oOres.

Bs diicciionaris w~en:ch:arIiiS cue he oQnsulimt,ooita'l's aball1iSd~ que lis re10rmaJ de [Fabre influira en Va!lencia:, names: duen ~oom no, IPoolt'i.a ser d 'una an ma:nera) 1611 forma giner (Dh::donario, 'Vallell'1loial1!o'" Castellano de D. Jose Eseng, Vall€!I1Ioija, 1851.; Vocabulan mtograll'ic w.lenc:ii3J-oosteUa, del R. A' luils; ruliliana M~ra,. ValenCia, 1921, ... ).

Pem tornem ali neV8 i vejam lo que diu, entre :atre:-s: eoses, n~spoom al !linage (liner. " •.. Hi h!i'.l la varian!: G~lflell' abundantta ~a pantt menicijonal oo~il:emtoni de ~a nostra liengua [~lot el ~enlitoni' va lencia.1. eom .::<em, V,inaros, Mo:relll,a,. eaves. die Vii 111 roma, 10fJllebl8lnca, Va II.. AU:l'!J iIXEC, Beniarda, Ben~mllimr OOCenta~na, A~roi, Denia,. A~-ea" Benh!llrreS, At, Campello,Ver:ger, EI~, etc. ~. En el mateix. apartatremalrc8 que. les varrianm, Gener '0 Janerf san II'ilna~s existents: ,en pablaoions cata~all1es 0 Iballears.

(Juan, leneil [)CVB es (jO\n8 noticia de com espm~ r11uiI1Ioia estafonm8 en lies clistintes cemarques 0 poblacioniS va~encian:es es dleixa cl!ar que ham arrelplegat. una, lInica klrma (~ner) en tnt ,e:1 nOOibre iterrilton i que lei im'al~sacio, fon:etilca depen de la zona: gjne (ViinarOS.t Mor,eUa Bena!SSail), gtner (Sueca., eu~~era,. Eieni(g8rlJim, .Ador, Peg(l., P:at16, )\Ieoit A'6I;can~) ~ ehifief Nalenda,. Garndia,) .Crecque elfet es eomenlta a roles •.

Analmen!. repassarern el reITanelr vall@ncia, (tret tambe del [)CVB, ·~R nscnit ifidJe·1 m.ent per a que no n i haja dubtes): Trons en If/ner"flca sitges a~ grarler" (IEien!8ssal); '~Sembrat de gjiner no omp~i elgraner'! (Mea); j"81 f.o giloor, oU!s en rIO paller~ (Val.) ; ''A!lginer, I~ gall[llin8 al S81U 111!oquer"

(Cast.);. ~De giner. nl ove~!8 ni corder'" (Vat); "En giner len feltner no hi ha cap'gos caniller" {Alooi};"IEnginer, la pall!ia en 10 Ipalll!e:r" (Vall.) ; "[En glner, tin eneas, ~o braser" (VaL); "En giner; tanca la porta ~ eno~:n ell tnaser" (Cast); i "En giimer, noes trsu ,ell mooo al ccaoor" (Calll~osa),

Perla rneua part m'awacla ria tsnear est ~lparmt rooo:rdantaquda expressio que so~nal o~r en mecasa (Juan s'·aJ~ostava ei>re mes a quan estaivem en e\l~: ~glner gela a sa mare en 10, Ills,vaner'" (donava uni1J,idiea dell frait que sQ.lI~,a few en ei~ Iprimer mes de l'tu'lll1. Ac'i,. cUiriosamem:, tenim u naatra pa,mula pail1i1moni:a~ vah:::noiana: #altmler.. Esta paraulalhui prosom:aen beneifid ,die Pimportada "lIava.dor". Una mes per aa,feIWr alia llista ..

Com hem PO,gLlt com pmvarr gJrler·es l'unlea forma VilVE!ii trad'it:io:nal (des de II~ilril~d dell romanQ valS!r1Jalili) en tot ell -nostre wrriiOOn (a VOira ael quil pot €:)(pllicar e~ wnament ci€l'ltiffc que ell! a seterrar la forraa valenolana.gillliler i SUbSi~itu~r-~a per ~ 'impmt:l(jla~net), pero siels V8llar1lcaans no reMndlcquem lagenlUlina ~!e:n~ gua valenci:ana,. en UIt'ilS anys: les fonnes va~e:.Iilcianes.achJa~s (Ii multisecul:ars) deixa.~ ran de roooar part de 1031 lIengua vlV8J. Ilal~~()i pot set; per ,greu qJu!€ pare,mJ, e~ principi de la ifi d'una dle lies ~11@ngl]m de eu Itll.J!rai m€!'S impmtants d'Eiulro;pa en ere seg!es XllV i ~. ElE! vallencnarils tenlim ru'ltima parau!a. rot ,d~pendra de lacapacitat de Ireaoo~o cl 'e$te pdOle. EsticsegUir que qlJlElllsevo:1 na"c:l0 en una l!reil1~!Ja de GulibJra com la IIiiOSika i ooifrfnt las mateioc€scanseqOenCi,es haguera rea.coionat d~una manem molt d~ferent. IrPer aixo" nomes en una clara detelTl1~naciiO' 'q ue nos cl.ugaal unir esfol"9Js en ~a. rei'Vlnd~cacjo itllenitilaria conseguiremsa:lvar ~a Ilen~.ua,. ,eixa lIen@.Ja valeilloiana,. huil f{l:rtamentame~ n:agada per II r,efect'e de eos processos para~el!sque pooe.n absolutament. en perillill erseu ,ru:lur.: ,el dJesubstit1ucio de las ]formes ge(l'i!ui~ nsrnent va~€!ncianesj com am acaoem dlevof'€~ i ,el de la c!re.ix.€!nt castellaJrlisacto QUi9 ningtJI hauna d'olblidlalr,

~ PoI1:S(Jda, .:Ioah Ji.: ,fj (lataJ;]' f ra~es &fl·efs Inicts ,rJe/.R:egne de lV.i!feflci~ sCgam eI.Uibm f1~ Cart delusffcra de Cocentaioo (1269- 1295J,E!d1it. MartH. Aloo~, 1900.

il ROig,. Jaome: SpiN (f:iilosimil de! Manusmilt \laltica, dat~t entlre 1400~149O). IEstl.!d,i ~n~Jfoduot:ori dfl' MOS5enli JOSoeiP A!lminaJiIZli .. Ed. IOElI Genia a~Segura. Valen,cla, 1990. P~g. 583.,.

~ii 'Rl;lig,. Jacme~ Op.(;irI:., pag. 599.

Iv iRl:lig, Jacme; Op.dl:., pag, G.12.

v Miarltorell, Jool1lot:T7:ranr Lo Blanch (facs;lml'l de I'nncunable de l'Un~'y'ersijt:at de Valenloia, de 1490). lSd, Dell Oenia. al SegJl,UQI.\l~le~o~al. 1978,

v1re.noller, fleimat i Pere Martilleg. .W.P.ati& en~. Il'IIl:r'OOuocio deF. Marti GraJ,a~es. Imprflrrta ele FooEirtoo l[)omeneeh,. V>eIM.~a, t9:l2 (basat ef:! l'edllol0 ~e 1493, Vetal 00 Vatel1lcia p>er Jial;llme Vila).

POESIA

Renou

Poems C!!,ue el poota Antos IRamDI'I va. HegIDr 001 rerrtrej.a del premi c~FlajjrH;:ard'ona Vi'ves, 10Ci 7 a :I~s Uetres valencfanes" "

COMI ILA SANe FETA, 'P'A,RAUtA

Poema de cam al melU poble Glue eSla parlant en 'lieu bab:a, qlLlan es hera ,de 'fOrjiaJf a ,erils el futur Ql!I!salguns, Iii 11i€g!Jar'lt corn el filii iit: reMrdonit illi n€~ a 1~'llriJm: la OOUlla. ~Geirmans! iGerTl1l:ansde terra i de pregu!riloos que no trebeu respesta com De,u mallla! jGeM1ans enC'aaenat'S pel diur :sil.encil 'I1ictat des del pod:er Que ells arvasa~lla!

Aoi em~eni~1 port:ant espigues, l'lIoves qlJ:ees,tElJrl mul.tJiipl~callt- me Illar pamul:al per tall de reg:priar-\fOS elxa erida que esfa al ~ment v~itall de rostra paril.al. Aci erntenlu com uri dolor q U1€ aCIU!S8J el mos d:e lareriida Que no passa

o el rolp .die l'injust,i:Cia, malli1liresta desftmt la verita~, de' nosbJra causa,

Va: se, Pare ViOBl'lt., Quef:a'lten ho:meUil's;: que malta ,geIM •. deserta; que, SEl' eansa detanta Iitnh~lbichJI m~nml meinlUra; de 'tanta rnaisl brossal que s'escampa cem un C(5U;t[IC del bomlls 0 ,dI'inJunes

c filii s que, a II rose reneguen de ~a pama, Va se r bon Semi: Vic€nt~, q UIS no:Stra IllenguElIr per no se QlllIlir1'S ta~rs, :lie malloomta i ne,gant la se:um81 v~va trayecroria

i e~ seu vallo(l" qu:e no' admetla rebSrixa, Quevole'l1I d€~Wir I1lMtIm$, Ill" ncwpis: qlu)e estan desffin~ewanit ma nestra ra~a i nosvolenferr esclaus emre re:nuncis ~ paetes CliU:€ promouen ~a dijstam::ii8I •..• Estan pertransffommar ea mi ns i IlIellH~H) q ue e~ pOblEl·reooneiix i Viu encsra

i plJamen arb:r:es bortaen II~es ,escolles IUlInS msstres 'emus s€lNll)iien a qui ells paQ:a. $'jl1aJet I!',ama Ide '~o~ Ijh~pooresli,a.

Sthaescliit •. adulwrant per ,enoomanda, 11'l'Iistol'ilal" ma Ulavoll' d 'u na cUII~um

que cli.uen prooedill' ele ten:a es·trarnyal, un poil:ltlie rner, quan mOir laseua Illengua.

La sane ale ~"esperit, es 1Ii!!1 paralula.

1 :5ii la pa raul!a i ~ ~eng)LIa nos dels,trocern, Sellem LJns mom v,iVl1nm: ~'njge ,esperarnz~ ..

Ser~m Uiril poble d j 111 ima ,post1i ssa

- aim,si IrIlD nOSN nan tambe I"anima -

il una pOibres deSigl'(l.ciatsque el man rebuja pew no sa'oor d'e:Fendr:e ,2Ils, 6118 de, easa ••• U3iermans!: iGerma'lilis de sane iv:!vencies,!

U3ermall'1r$ die la parnulal wJlenciialla!

i NO' alballrndionem la Uiuita en estes ~.ores Clue estem JuganHle sis. IJf,edis, 8. UnlElI carta~ .I Un ~m -nostots! i tJ nimSiense (jlesiciii:5\S

ni €steds capelletes de~l1t savia.,

les veLIIS, les mans" ells eers, ii, .muscle ab muscle, lIui~em sensetemors lpet nostra causal wCaI~gir j~,gticia,. ind:€!ipendenoia" respeete a nestra historia ~ nOSm3! palmal!, lPerudi d:eseT oom som sense den~;

I,In pob!!E!i que no, vol fer dJe comparsal~ ]ArI.em COMim els 'liI'aidlors~ IComm ems ind~:g!'!~s poder.s que nome;s.feJn IIIi8rDor die S~lpal talr'h!;$ois pe:f 'topetia; per poslura; s.e~ll[amen.~, per du HIOS la oonitmna! Ilquain laveu delll pabla: eirll tot e~RegJne'

se tome mes l!hrilainime i mes .ampma~ podIremcantarr uni~ elsa victoria

que e!1 prapio~)lJ11I ab forge nos recla ma, Pero 5i el, gran si~em:~ Inos ,domina

~ mOts callf:em ~.al mO,r:!; de la paUl.u'~a. seremcem eixe tros detsrlm i l1IU1!iI perdut sense ooll~tes di'e'Stpeiran~,al •..

:i Perdlona, Saot V~ee[nt, l€ls nos,trt!1lS cllJlpes,! i P6mj~ana a qli.~ies den~gm la QU~ estara ~ Que rnernrea quede un mil bo lenesm terra, ina ha de mOl'iir ,Ia II~enlS.i:J:a wlenoiana!

A/rII'fos Raman i Gareial Oia d~ lie Pamula Var,encia'rllifli Mlar<;~1986

Renou

".[1

I CULTURA VAl,ENe'IANA

-------------------

_lED

PINillIJ H. 'V:ALENlCilA!N!A

POIRCAR RIPOuES. Jlo'MI BAlilSTE Cats.teHo de I~, IPl<'ln<ii, 18891-:&.974,

flU dill lI.uJl'ad!ors.<l!bOli'ildon:~ iPronta I~ po- 17essio ,dlE! casa ~eGebin~ Ie :pnmern fQrrmaoro del pink'J:rcastt'lllol1enc \i'ieerlit castell. li3oo1lJt 'Pcr r~, [Ii p~de Ci:!SliCllo cstl.idli'~csc.uHJul'a~il I 'Acad. de 88. M. de S. Cartzy; dE Val!eirlcia, pa~nl despres, a: IBilu,oe:l'ollliil. A!1~i d!eGid~ canvlaf IIQlicl d'es'CulliWf pel de pr!~~O~ e('J$leci~H'" simhse enel :paiJsa,g~"

eeStal~it Ide 1&11 guel!Ti!! eMI breoca s'ac.fuii" li:Il pj~ric;:ll ,~,rn 1E!~~Qellm~,~l)Iifl;;ml a 'ca~~e:IIQ,

EIll 1950,foll'l oome,n~t. Academ iie GOrf~iPOneinlt a, lOll R~a~ Acad. de BB. AA. de S. Wiemandol" Ma,aridl. Aite'ma ~STCilonsen Es,panya Jluma, \ll'e:necIEiI, 'OSlO,. IParts, Buenos Al.res. Gran olpcnaci:O a ia, pil'il~llI;liI l11ai'i3.gJstL{'",.<l wl:l'!'l'ldallffi. i P.!lPl'iIl¥flI:1l_ lpm!'!!': prMilp.ch~:!;:: Imii',;rjI'lL", 1'I<'1~ sesa n~I'I. ~orliuaii~. ellC"

Renou

(aJilos los

(~ C[,[ln~!1O'<! 11'~1'Ia ~!1IElI) Lo teP<5i SilII de pendre OOr1fom11e be.

la 'bQica ;;Imm!, riO '00'1:. M~ sines reI.

ta I~na ~da de lal rna, noes sab hcn lil'l" !.!h(}fJl!'l ItiUBS moll: pemos, per IJIn pas lne a~ ,ClO$. La l~do. es DiWl" Que ~Eli ~~@a.

logrer, 'Il calCt" 1'i1'l5a ~r. s.empre es t'!mam. Lg. qui Ili~nrne~ elll UM- ,~ei'lltar;alle!il ni~~ml

tss Ife'Ires rimft bo!1es 560, mes 00' :[es ,eslllm .::1 mon.

La [Je,tF.!. Br'j,s.aFliCh emr:a,

1.0 00 que: a.sI rnl'a5i, alli3ltJ:(!i1)aras,

to mon. 00 dei.'!:.l'lJiJ ;a~ooll, q/ili deixat lno vo~ ser deaL la, 'crel,Jl de !1n!1lS·e><oelel"l¢1a" ElS La, 'CreIlJ de,ISi ~dcrl

cia. .

laIC del enrl.eJlif'il'il~n1i:, despern~ es~mem

PASSATEM,PS (ENCRE'UAT)

1. BaJreal mOO-ID,

2," En la part I~~.erim; All reves, ~otra

1. /!t, ense ~ res peas.

2. EIS qIOO' ~.liWseflrot

3 • .All ~t ,e! q).1elal po., Coirefl!: qj:a~ ~e !RI: OJ '~r<ll ill l'iilIU!i1f"

~- [)!jJle ~ill~ ~br.3!'!1;. ~.wroa ra.mil, ~ ~, Ells pardal$la teruen per a VO!1!oI.

5. Esta lmt bo, Societal atI~_ll':U;''€~l 5. '!fell mlftar. t:asL. SetMci; pJlbliC'.

7. 'JOmlg a ~ semli pam

,R_ Plint ~in.;lIL PIli'riei;I ~_ .tlil ,~s. un ~,eflrrit,

9. AI!~. ~l!!l!"i!fIl!;e ~,~. ~8tI~ !it(il~l·[$l;i (em'l {~13 e 1i1'Jj1'j1~.

10, Riu de lF~w. CU;(~ ~·de l1lmi"!.mtllill _la,

3. iJe,I'1W0s" S~tll'1aJ IDella de 1';1'100- ,cedari. El ~orne de rna m:are.

4. I':M de Ie c.ilna~a!. Mil quIilQ$(;@fI. vlan.t !a m pe;r la, n.

~5. Iwfu!cio de llall ~ropjal pemvil1alffilil:. ,M ~,' ~ ~i'lQllOm, :Pri~r~ 1.i'(l!C::a1.

113. pjl'lllire5 a :i'aire Imure ,dioo, de CO'I"Ie5., 1. T8i'0I3F<1 il £ilgonooc1il. Amp9rri.

Imt~1 per in\!'el'ltar ~na rosa.

S. }\~ reves, lifil'llta poe IP~I!' les~r hasdal Pal go~l. Urten~il~ ,jI'!S$part pera dur a~ de, pes,

9\" All reves, embolique .. tma esom: Sf'!

RenoU'

PAS,SATEMPS (IE NIRED'RALLENGU:ESI ACROST~C) I

AOROSllC

I!JtiJi~,f'It ta IP'iim~ra IIIBIirn Ide I~ Ipaimula correspe~@'.nt.;;I ta lI!1efinicio ,i!'I\i)tl<alia" !loepcdra He-g)r ·@,I In om

de la Pabona de Cas.]EII!Q, -

,Omen:;! t~ Ile,ne::; ",,',es-res p;ar~ul~ ~{a~dooJ oomswleooians;.

SiOiNfrLA. TA,BIS!ET TIICOM IR~l!ElEIAG HIPLJI. TENVAU

[)EfI~IIS~:O:N8

1. rE:,rfH~Da del boo.

2, lEI t:em,ps lJiilSsal1 tr,esde' 'q,uam U MIX,. ,3, H nom de !a 1'IQStJi;31 r,e\lls.t~L

4,. Tipie en lies testes 00 1<1 Madal:eoo. 5,. RI~'!a negra.

6. IDlimbat en,tr'El IrlO~ 7,. ;!\ole, i efoote d',eixf:r •. 8. '(:l,i rt ,enl :pan1u,I[e,s. g_ De: 11! t,rltiJ.u d!;! 1L@'\l.L

10. Roar' bole$· 'en la '(l~m~mef'lla Idlet OOJ!jI. n. Fruit d~ Ia pa'imBr.lI.

1.2:_ Ji.OOo, i ,@fuE.~ d'obrlf_

III I
;j
I I
4 II I I -II
~!I I I
~II I I
.r-i I I
~
3 ' I II
') ___" I
II - III I , II
1~1

:2 I I II I
----'., I:BI Iii.:.I

Renou

II~gredments per a 4; Iperso~ Ir:I~S:

I SalsaJ: 2: allis

1 ~om am to,.nra jol,irvew:!!

Sa~1 10lPinyarli<S

10 cmmeles

.1 HeSG6 ,die na fregit

IPeix;

1, raja mijana

(~atalprn1italr qu:alisevoi pei!X. de tall~) 1 CUlirlero de calda de pe:i:x,

Prepam.cio:

En e!1 morterficar €lIs ingredients de la salsal. pncar~tfl:o" Den p:icat..

Agarrar U ria casola de' f8l_nc ~1il,car alga de on.

SO:Wegir la mlitad (~e la salsa. A~e,!?Jir ,ei calida Ih·alsrn que eomeneea M~ lilr. A:vegir e~, peix.,

Quan estiga cuit,afeglr I'alm mitM ,de la selsa haste! Que comenoo: a bomr.

Ya se pot :seMr ~ esperem que vos ,Eljgrade

LA80DI'GA Ell RAOO D:EL VI

lEI a~lll! dis" pa'rlan~ en ,ells ellmlics, U d 'e~lls j,IIa, ,oomenltar una eoseta 1~la~ (l]o:nada en ,si 'Il!l .• Me: va'er gracial i VO:SI"OO eeme,

lDie que en 11m e11~nar que Een cehll10rant I'aifes:ta de:Sant Roc, ,en un carret 'oel centure de Oasl:e:II.ol, prepa,rarenl 181 piJ;eUa a~a'i re ~Inulr,e rscnant IN!Oo:r;ds pass.ats., fent cOl1lta;Ues. Wlalb.nalmewll de qua n erelll mer:mts" Ii va eixir el tame o:e~ Vi.

Davant de la paella unes bot€~II€s ~ reserea' molt cams 't:istav>sn ,esperantQjUlefbwernooeriOOS. Il)esllroes de fer ~a PrQ\l'al u d 'ells 'Va dest.apar una~U'imon~" I llilll va rnaoclau' ,en el vi; mos 'lJarem quedsr nmJ'l'S, a'~ vore-lo i ell des-pres d'l\Ilr'! bo:nttr.ago ,oome'r1ltil'!;

~Coli!OnJS:! que !bonae-stilt 181 !limona; IqU8rl11. i'1!8 milll:orat al posar"!1i lesle~:feS.erva" que tan 00 dlen que es,

Ell comen'ltarigeneral va· ser: Per 9 gusts €lsmlri els CQ,I:o:rs" ~ ,c,ontinua lafes'ta ..

SOLU'CIO AlS PASSATEMP'S

Renou

,

SD:LUCaO'A i.:EiNlRIEI!lIIR:AWENGilJES

ALfONS

:MTISifE

CIINiTO

Renou

'I I
B-1 .'\ I N I
-
- u I E L I-
X II I D A
" C 0
\I'
9
T
IJ E R -liLa 'U,a;lenci(1~~~ar graciosa !,ef7gua, con qulel'l s6lo fa J,?'ortuguesfJPuetie com~?eUr en ser ,d li,l e,e yagrad,Clble rr •. M-ig:uel' die Cervnn tes, 1547 ~16 16.

oultura cufttrra culture cullu~a ~'(4 ICIU~ M~ cultura oob'G dmn CUI-TURA cUltlJd CULTUltA. GUIIIII~a Illtulral cultura CU'lT[r:~,Clll tlJra 'CUI:tIIlTB, cultll.lrn ctlltura.

:!wtura Icu(tura (,u,'lllu'r,a i(~I£[bll1L cutura C:ULTUlli\ e u r

t:'ul,'t'u,r@j ~ rub ,CUL..,'TU~'A C'UlrlUra ~'QLTl!QS {~uttu'

O-t" I't' I t'-

mt/,I II] IT (~iu[,~l,tl"t·tl Icu,ura cu t UrCl IGULTUlli

nultura cu;{tura cultu ",' Cl ou~Jfu.~a' CU,L, , '_'A

cultura ~J3; ,~'. cultUfd CULTURA., ICU_lllrBJ

1111u_ c, CLa tura C, 'U L, ' c olto',ra C'IJ~ fur (I crA;lhl'n~1l

rultura cu:(tu'y;a cl1ma. cu.ltu,ra- u I

,:TI!"QQ c til ttl':

. ,

~-E,QMril~

It1lI® rultura

,rn~bnm-

mltura ct,(tur;a [Ulltur'

ULTUM. Cu{tuTia (lu,llut'Q ", ........ l!'IIiii!I!IIIiiiIW/I

eu 't-'11'11-1 ' ~u-4t.'u" -.' Q" C,", _--u, _,I 'T'" U', ,'r"I,'-,:,,'A" "",

III , "-1 i':.._"«; ""t .......

.srs ,em

CU'LtUAA c'ult: c'ultura c IlJII t LJlr g, c~t.lfu~·a CUr~urd C,ULTUIU\ CU,TU'~

cw:Jfwra, Q,~tTY'QQ

I:U Itu Ir Iii [JJlTu~

cultur,a, cu{tu~a rultura cLll-r-ura ouJbllfa' CI ... _' '·,UlA eullura c u l tu ra rn_h CUItUltr,8 cultura C"ul'TurA

AJIUNrTA'MENI' . . , PeAs T E ltO

Ct,jiltjjji'~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful