I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno. mnozina pomorni glagol praepositio.indeclinabile(uemueu. nasprotje pafi ikula. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio. deleZnik religija singular.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni.u-reo ) interjectio. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^.Ste\mik(6poj) oppositum. tisk trans 't)ulc zool neutrum.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni. predlog pronomen. samostalnik moskega spola (r.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale. nedovrSni r^a! nesklonljivo.Stevilo.veznik (cEp3rnrK) deminutiv. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(.) pogovorno figurativno. knjiina beseda masculinum.p.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum. ironidno. posmehljivo kemija kulinarika literarno. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c. p. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal.numerale.gtas muzika medicina . csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r.) zglediz narodnepesmi narecno numerus.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. pomanjsevalnica dialekt femininum.p.zaimek (3aMesKa) particip. dlenica (. pridevnik (npraaBI(a ) adverb.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr.MeEKa M.

KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen.. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.ii.." .l/ \w.^.ruJa. sporcdilo. . LI 13 rrl: I . ^.fit t ayenija arepsrJa I averzlja. a ali . I . . tt'J' tl'!'. .: *. s& mouDrava .a artr{pa i -. napmva za rezanje tob.* '. "i'J*'.1 i r.: .Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost.. r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . co aara ara ui ftr Ayaa la. yDliya. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l. delati t6po. izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla. dvoriste. 2. . *L. conta. 2. 2.-c€: obrabljati se. .t/^ ' i i . ti.'.!.na) fam vest. agovstvo.l . piitisfiti ni toga - !. hitrc. gc spostvo.. odpor.r'"' . .. 3..n/..l t' . zastopuitt Z.. obrabljatl 2. uded: 2. ali. intei a! ah! e! a6a/ 1.e 4^!.'t^l^ l.*-t:: " ''* '*' .-* rr il"F ". -EDra nt avtoDobilska cesta.fr+( f!." rlf..i 'r r 'r ' '": '"'' ^.iiia. 1 . . arh 6eti ita fiusliriiint. i?livna os. poslalau top a6oHoc nt .. zidaar.BrotraT. bd ko. Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu.. detcldiv. kakor"r.. . 2. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa. avtokefulnost arroi. A'1"". udedna..^'-'--* .ot ebenovina. ima kratke noge ara a m a/h l.. plaaanec ornrdm irzzf aeitirati.. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom.oil'.. aseDt.":-" I I I I I I I I I I I I I .. 1 d1. . sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja.l t _ d rr. .- * : . i?1 .bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod)..I . Jr. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l. ampak. hitra c€sta. r /"J . B.!." d^t 2.ka aDaE-dpAa I predhodnica.' ^tt.t.{E rz kroiad (za ob.j .vrsta sukna. 7 -mr na ograja (okrog NSe). . ^@p -m zna( atu inpt l.L"ol ') . alantgarda. {r.. posrednik.I.. "a tlut INNrA I ti/. . iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au.. 1.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija.-iz abe begasuf. agovo |rosestyo sttBr n l.'""'. moZnarza tolCenie: 2. .

2. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon. Prid. -Dor adi ror.^lala lttm 1.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr.razboinik. blagoslovljen. delu ) ! raba a! part 1. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. -r t rn ogel.. opravrJrvKa. g.m fam obidaj. z. alj indecl a4 zr lit pek-el. 2. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. slaba knjiga. hisl hajduk.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. 2. 3. hajdustvo. a36!r'qeH. delnilki - janje. alarm a^ar m orodje aaarerr. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek. acresrrau . hatctu[lnla (Po imenih drlonis. n |th l. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. aroi.?1letansce tt hajdustvo.r k li(1b o g a s t v o .a fi. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi. v sluZbenem razmerju. orirediti. vtikati v iep. a3vlrerr. sinji. poplah. pasti. |ar I akcija. aKHlra pf.|l:ff(.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err.niti. korist odreiati. adrete! (izraz^ zapoved. fig a. -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp . derovanJe. znam po arzouKl at. 2. ekon aktiva. 4I|a fudi azbuten. adresa aSll A tn.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. Dresenedenia). aroE adi agov. delaven. -ona adi akciiski. rce: 1. slasdidarski.napla-pl. sru-nagrasau. -ula a oblcka. 3. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. iur rczprava.rnlnc oblckk rr a Inrdja. solata iz aApecap . se.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. poudarek. 2.r rn()dro nebo. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. roTBaqKa aKqrja. poudarltr-pouoarlatr arqrJa.p-aKprepr. vogal. gl./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. ti. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1.orja. 2. 3. depta\f 2. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. 2._-urr I akademija . prilaeaiati../.cdlr m naslovljenec. gram aktltni deletnik aKgtre. -naslavllatt. kot aga. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr. aKroBr-r akri (slikarski). 4u I /ip allnca.7. azbuka -avPm l. stras[o aKT.agov. sreda.rxoxoaeE. zadeti se aKaAer. kos obleke a I(a I l.jdiaart. pritrditev) aapec*pa .-ce: butniti ob aKo 1.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. aj ue aA. poliljatelj.nra I L ktepetulia. 2. teleb" . alenek v veriei. . de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. vladati amsa impt a:ap m fam 1.arh domat^ Zieal. gram tvorni aKroB[ . zadeti se. skupina.pf.-pna adj azuren. ako.had. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. poiemanie nchsno moder arieirda.s \wcrru re()Tef. pehati. tladiti v kaj. suniti. pehati se. haidusko dejanje a6eceden. impl farl udariti. 2. l. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. ravnanje. II.r seznam naslovov. suvati sej 2. deloven. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . dasi.r azil. ziveti. sinjina.i po'reSe\ a.l l.a.rana. klatiti se._podzemlje ireli:n. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . aKrn. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv. lig groa oseDa. delo. blagdira] arloMeD rl kotomel 2. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. aklimatizirati arue. gospodaric\. obrolek. I babicar. in inUl oasloviti ala!t(. 3. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. 2. Dovo vrsta. gf. basati. -E I napad. razpolagati arall. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul.. umiranje. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. -[B tt 1. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. suvati. aKcent arqenripa n impf . zavetiSde n3rnf.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh. udariti se.l $:rr)rc . 3. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona. navada. 4. -Dua aid 1.2. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. lLm razqorciaIi. {u m arh kuhar. odstavek a4[rure. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. aj4e.2. velik. vrecnostm paprr. prizadeven. coni de. sPocDu' sat do.idfinorpaqxja f uprava. orodje a Ba I turski med (slasdica). 2. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. 2..

ko[l(or arqap fl handtar.interi no. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici.tF ^ag srDetl z.1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica. vodia hajduskeCete. J. ancv"impf . ar"ras.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la.rf ||csl]r ctc||. staritar afiarrrrKfi. . ade odkrito..-. -ce: I "i. torei alra^ zr nosad.*l[?f. 2 . nr. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica.asairri f gosPa. Il. aaoar| m fafi tableta. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r. f in rs k i s t l t i v t k .1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota. auatak arllrRadp . javno f. razboini- .ri n dem od.At4 angel iliia. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar. lig aHTrrxat (rotcK posebnei. apetit. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa). iz ka' alrKera adi hanski. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang.ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . temnica apatr.. n ilern a^qe.razbdjnik " apaMtrja.iirati: zavzetl sc za r. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen.I 16 aaoB. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. rrr razbojniltvo. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6.rarrn l.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. KacHvBa l|. at/re.ii'ff[?Ji. vslaveK v obleki.t Poskodovan se. 4r tn srbez. tek. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. aqaleMo{lla. .nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. jeda aparflJa.r6rdpja. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. nnlika.0. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I .ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski. j-"2 .arati. -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a.apotekar atrreKrapxa lekarnarica. uuitili sc. oavec. cckindck anrnqs I zaPlata. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica. aparat. pnreJatr anc rt zapor. nadamr9r qr4rlr! pf . trg zbosti.rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. nered. -Br m prekletnik. zastvar.ir6ar Ja.-auogz nt han.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'. fl n haramba"{a.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc.razdleDiti'razelenJe-vatl a. dols.lm n voznik. rosKl par irypf. adj indecl v iz.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea.brezno a!.I|lr rr? lastnik hana.c-tjl^:: a oBflIUl I pes. apaMn/raK. impf ugfizanget niti.lln m jedar aucangnJa... omozena rurnost #ffS1? kimavec."l'. an.iei 2. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv.oPalrsce. brez apaMo^eoeq.'Er I amltrcrJa . apasr. arl atr.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. -Etu m fam zajeoko-liSenja. aAareMoca. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz. z.angel.zapiratr. apa6agda. ker.al ap (3a Ao6raroK). -qltr6a n dclfl zlaml dck. Prismolen. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat. . adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. srbenje apaM cKr adl razbojniski. sl. t a m starinski prcdmct.sor 4di svetlo rded a^o ec. apotekarstvo aftae.. 2. 2. -rBrapa.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati. {r ddi antlden a$rp6. goniti v leco. z obeh strani bruSen not al{gJa.Ei. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski.rveu. izobeenec pr. stanG vanJe anarn nr apaS.. urejanu. roparslvo aue'(."" Irniti se. zavrnitev) rr. . rumenkasto riav konj wra l.ploskanje aparuE^ m fom art. orientalsKo eostisde arri. pikati. qrsko.conj lam. 'qrxDa . urediti. fig parsKr aparDrcTBo gl. 2.D antikvar. -Itrr n razbojnlk.aMaH. loda' aD. apoteka I ameKap. m l. -qla ddj lakomen.n lekarDar. 1.-priprava.razboinik anamrn adi apaski. uzaliti. napitt se ja. 2.l.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. 3. prireditl. ujedati. gl.itlpt pesn rdg. milost. roanertrr. gr. ATIAoE q4P.'ft. neroden ortt'|t||I| ][rl(. srroJ.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati.oplr | | Atr -rt]lt . gl.lala. Pritrje- arqo rr konj rjavec.. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/. Prizanasa.afine. jarem .l//l rli. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3.' r. anrp€ro. 2.

lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. zlo apoBeH. razuJneva_ -nje. umetnica rfl ap. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. 2.l. sG gl. crapo apo sllen oeoec.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino. oA aPeH noapeE lzvrsten. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ. nezrelost. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga.. rmpl apr'Irca. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. ao6pEla pI. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen.tni*pi pf rt imPl asimilirati. naivnost . 2. ap!'ieBum fam stro6ek. -u n? dDinar. aprar([H). staro. f sl.apHIroT ad. I 1. strani stati ai*go m. opustiti. -3x .rr . ace. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. resniden. nr caboljsega.l rrl k. 44. 2. ap''ncuB pustiti-zapustiti.. . ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. reiko delati aprav . iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. umetnik. votek (niti): 2. MlIC. gl. mzsrpen apr|etuen lam potratnost. odkrit.11 apE|rekrflra I arhitektura. t. igralka.d. aro!'rn m 1. star turski drobii. naklo . vreden.vrl. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a.otok. ivalezen. aromatiden apoca. -^lra adi tam dober.mx fam L atli indecl odprt. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski. oditno: a. Podepia I l. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar. apHoro rre riAe rc^||ilru. tr-nnt.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. volja.t oober. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. apMacyBa (ce) pf. aratjles fi ataae are jd.l rr ac. ap*rjep€Jor. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. 2. dobro delo. aoldra I lcpak. apqoBrf. impf arh doseei usDeh.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. njenost. volJani apex cylr dobro mi je.x:sB l.lep aiouar i dilava.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t.-BHa adi fiar pes ptrieten. |r i(k l"vr'llrt maka.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. adv odkito. -rxa adj lepo dised. razsipati. ograda za ovce aprlnaerrr z argument. adv dobro. alnarirl nr debuliek. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl.(za turike Podenihc nemusumane.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. obokano 'stcbri{de: 2. . iulnost. ozir.-tF-apMacBnqa fl. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. pora.rc:dw adi fan zapravlji'|. 2: tam novtit. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e.voJasclna. arhiv.1brlv()l aorrorr''t ln.izdatek ap. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax. 2. ^o*rotreba.arh. davck na -glavo . rT dobrina. -nfi n lam usfrctljiv. @dv ta\no. apxn JepdEm arhierej.. med arkada apMoca (ce). /4tn -ce: odreti se.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo. 2. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon..I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. dokaz apeH-.nrt zaroiiti (se) zarocan (se. acoBrir taft 1. 2. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. arrnada aDr@ra t dobrota. zbirka li' -stin. stavbarstvo apq.ster. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. 2. sejanec. postati sreten. kakor treba acrDa I l.-mr I vojika. zasclta aordaa 11. drobiz. 2. ol 'vzlju'5iti. aa 3a AoInoTo. apc^a{xa I d/. ob Domasati. vzljubiti se. dcl|vec aprarRa I dninarica. ac oj Majcrop pravi m. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa. vojsxa. vojak. kar je dobro. as (igralna karta). arkada. KoKap . lig prvak ac adj indecl arh ptaii. nadSkof apxnenncrcourja. asr m fam lreizktJSenost.initi. Ziv. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. razumevante.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. vonj duh apovdrer. le' aprep[Ja. svilena podloga aclIta / rogoza. Ao6prlra apo r arh l.r 1. acllrSa n plalno u sukanca.-nn f arhiepiskopija. obrabljeno. plemenit arabski konj. Lgra' lec.l apMacHrrK. napadati arart6. apoc!tsa pf. bombaina tkanina adi iz sluaceH. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota. Dnden. gl. 2.nadSkofiiski apxEjep6j. rogozrna aclba.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr.. kot 'je l.

.4. 2.. pLaporan (ogeu) tu6y. 6a6IIncKr.uja aEqmn a f gl. 6a6oras m ilabudravec.. roDot: 3-.7ig mehkutne:. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. razgrajati. baoD oKia bica. 3. Zile Dabrekajo. nezrelo.ryr m l. taSda. bu6a6aq<o. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. starka. starkin. .rrnrrqcl. bobne- t .e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11.6a6wtKa 6a6y^e.faK.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja.'f. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. 6iti za babico. stara mati. 6t6ap. mevla. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. ienica. lien hrum. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE..rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. brdka. . xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom. 6a6a l. tasti 2. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. atfm tz romar (v Meko.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. ded.jan.) udariti. bobneti. 2. hrutd 6a6oreEe r? l. 2. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od. impf 14. 6a6ral-r npuftacrot. dedi€ tutuIg impt l. stari ode. inpl nabrckovati. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. velik. 5. zaIjubljenost.oBrF m latn hntst. q m nav pl malkarc. m l. pG 'mofnica pri porodu. pl. 3leva 6a6aar m junak. hip st^ra mama|.ot brek. babica (poklic) 6a6l. bugati. 3.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek.2. trulE. nezrel.a irnpt pomagati pri pG rcdu. biti za babico 6a6Fse z gl. brnenie. tati. butniti-udarjati. odda. tasdin. 2. 3. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji.2. modan tlovek 6a6a.6agl. 2.i in lam neizku6en. 3. aK.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad.aor adi 1. babitin. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl. otetnja dedisii 6a6nf. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr. Jeruzalem) a@ta. ath liubezen.. 2. nabrekati.lrg blebetanje. tjubimec. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I .

bawatil 2. Skrbasta ovca. kemidna baza 6a. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1. -ce:.ror{u1'ja. -t m t. barva.. pravljica.{T n baker 6arcaiin. oaRcvreH. bo.Ku. prislled6aBr^ impf 1. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa.bazcn. parazit. bazar. Podkupnina 6an. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati. zaudariati 6a3e'd n l.iul)il 6axncx rrr pol. 2. 3.rrflli s m 6 l a . 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen. mitnica. adj bo. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. kamenick.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. otekel. 6arlreM[. -. darovnik. ' een pl lutrl :ra<llctat\. politll)liuti s(' -ce: t. 6a. 2. or m prtl:aga 6arareH. bager. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati. vedeievalka 6ajKa I l. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!.lilvatica oonqsrrul. ce 6aBTa[o KaATa veder.r m mazad. malenkost.vrtninar 6&tr. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. 2.{(a I mazadka. bot zelena paprika. svetega veaera 6ae. uvel 6^larat (cel. povrtninarstvo 6al. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili.t. 6aj Hu(olra stric Peter. ar. zgodb^.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll. r r c s r ' ( ' | l r i k . -sor adi mandljev 6aBeH. prodnik. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi. sveti bresti. 2 . 2. otr ovca 6aJpaR. zeleI rr. 2. m" Sevje 6a3a f 1.i 6.rtnar.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. pita iz or€hov ali mandelinov.6ajae 6alar. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . 2. 6a31e fl mia. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. -/utl| m gl. -nor ddi star. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. postan.k ( k r l ima snn)l(. 6ait4taar pf i. zazaman. brazdast. vedei 6aja. bresti. velika igla.rKa I trgovka.. l.n impf temeliiti. tkrlat 6arpcmol.Pt. zavlaaevanje 22 6irrpoM. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec. 6^r'J{ja(a ad1. gora. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. pesan 6aja eq.laK fl vrtnarstvo. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca.{r m kotlar. mandlievec. rrt'f.rorru[Ka vrtnarica. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo.hrib . otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' . pokrit trg. 2.acrrr adf vrtnarski 6aB. -fi m tatn za' dasen. zaklinjati 6aett adt fam precej.a6aBqnqe & defi od 6aB. 2. adi indecl zastonjvladevati. carina..id. 6ax atbotbob 6ar.1 pl fam opesati. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr. kotlina 6a3flra.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. 6a1^ra\ (ce. fatu zastoni. zadr'zevati. 6aal[ impl bajati.' dajalcc ali l. sadje in zelenjava 66D. 5pecenst 6aKa.ravrtidek 6arar(. -liH. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar. 2. rupast kraj: 2. 3. 2.raI vrt. 6a4wtr m ret l.rana I baklava. -oBu fl? ples m 6a]i. respektirati. zelcn. 4.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk.idni. 1. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au.lilf. -Brraadj potasen 6^av impl 1.iadar. Dol lkacija oarpcMrr[t(. gaziti. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe. osnova. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe. ski.n bajram.ittlt 6^Krryr.. 6a3aar irxpl sDrrdeti. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad.raxr. aarati. gaziti. /d. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. baza.-3rru ldi luttt tr(rt'. nik fig gobezdati.re. sloneti na dem 6afip m. sadovnjak 6ag'Fw.aapm l. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD. 2. kolonialno blago. impl kvariti (se) 6ala. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. -wn m arh mit- ca.ap m dr.

Sist) 6a.tt a. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. 4$ adj blatei (kraj) 6arar.tnl. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. zgruditi se. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek. -Hrl / sekira 6&iqaK. 6acraar inpt tvekati. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. bar. 2. lrl. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. .6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. l. blesti.rh platnar.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara.at l. Lo pdj:.. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. llscen kopaliskistreznik. 3. -u.. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. 6apar (ce) impl kuhati (s e . denarni za..pasti -ce: (v posteljo). 6a_pqqr€ t denr mlakuza. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. disto svoj. prevaranGlvo aK.j ind. darodejne besede. lkafec. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. /ig. tig vzkipljiv. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. basist. blo6opr!6ufFfo. vesca 6acHorBceq.6acoBa(1) m muz l.trrr m fafi slepar. kooali3te.lrg zajedavec.Am!a n dem kebltl.2. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH.lpp ry.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. ril 6a raH . lAllrti si lckil. zagovor. kopel. fantastiden 6acra I naborek. lam piiatetj gi6aru<aI l. ath pihitna godba. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti.lam pcSali. rav. velika brisada. kopalilka strezt nica.bajka fucEap m aarodej. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. mlariti 6aM<a I gl. tolpa razboinikov: 2.rBaq fl bruno.r lx.t n rlem be diti. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. toailnica. -Tfia adj p6rhantov. -^rd!a n bala. sluz 6a e. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. 6ap.ecl fam smodnikov. isksti. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. 6ar6aar (cel impf kopau (se. 2. rzguo{aU mocl 6ap m 1.bas. potikati se bcnlck. balon. -rrl n drzaj.rxon ra balkon 6a oE m l.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja.to.i koteninast 6aqIa I basen. zdraviti sf. "Bunor adi banden. -^or ad. plevelom nja.impl. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce.opaT ifipf Zlaouorall. 3. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se.. 2. Klepetatr 6aruqa I pita. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik.1 prosilec 6apAaK. banka. aj Aa ce Qadnpoourrt.Aopn. 2. guba (pri oblekj) 6acra. 3. 3. gibanica tury\ gr. zaht-eva. tudi 6apAaqe. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. zahtcvati..-. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. 2. i rl ./is vsiliti se darlcK'r adi babji. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l.l)crl 6araru/raK 6rysl. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq . toldi. 2. 6n1116rt . povpraJe. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl.impl napadati. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. darovnica.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. hrkelj. 6acaar impf tatati. kG palni plasd kopa- 6a. . 6apa po malem zahtevati 6apHe. treltiti. bandni 6ari. 6apaar impl f. topli&.. 6arKa I golsa. gl. soddek. le6apu6unu|lJtr. glasbilo 6ac (2) t4 stava. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. Tpu 6ar6r. neposlenJaK. 2. udariati.AaK -rI{. kopalnica: 2. lig nepostenjak 6arax rD. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. vod. {rlil tu f@fi pre.rqja. -Dua adi basno sloven. proltravo. 2. 3. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski.6a. udariti. [ur]l Onpnorx .r.uu tn stopnica. lx)brid 6aca!ra& .6acJacaI'l obrasti s travo. 2.irll \(. prositi. iskanjc. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l.ltisniti v rG ke. ldm tepsti. greda. danHaruI l. omagaxr daJmvcyB.rran notdju drzati. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski ..6aHJ.? brakelj.2.barje 6apa. /anr cnako.

6Acc. Drvovrstni 6atn adv prav. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. staja planlarjev. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica.ra ade fam posebej.Ie n brezbostvo. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH.a I stegnenica 6€AIto n bedro. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. brezboltvo. 6eroBrl ru l. reveti 2oesreden.Ela. planlarija. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. -qll rn l. -uno a/l srrtttskt. 2. begu[ec. Prvi. odhajati: 4.uor adi begov 6€maIIEa f ftis. otrobevezati 6arro. pidel. begunka. l{x'ili sc. 6e imper'lekt od cyM (1. mimogrede 6e4a I l. neveren.revldina. dvom. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes. 4.-pHa adi brez\. n/d kleveta 6€AeBrda. terro.. tlaka na begovini. 2. ero ro Bo.l1m plan' Sar 6aslao . -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. volk!. gospodar posestva deryLt adv l. ateizem. 2. brbliati. nezvest. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3.36oxflnK. ravno. opora 6eaen.lbllante oatr\. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. 6el!1Baar inpf beg. -ce: Doliubiti se 6aitria. skepsa . -rtrF n 1.-6arraar imqf blebeta' ti. packati se. -lqa ad. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra.{na arU trtlxrlcr'. zanemarien 6are. bei^tIl 2. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. adj indecl poseben.erer1. 6€6paqeu. poscstva od mene 6et^o adl. begoma. polir. 6aq€Er'.6eAI|rrK. 6eAar impf po krivem obdolievati. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. si romastvo 6eAIreH.sg. lG 6er nK. 2. tako je 6e-36oeH. -AHa adj \areL tov. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. brezboznost 6e. lopovski 6^Ta ad. -t|I| I revsdina. A€iIa. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. brczrcnstvo 6e36pexeH. gotovost. 6Aear iftpf bdeti.i l. nezadosten. povrsno 6aEKapr. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. 6aua{aK m svak. . 6erajre. kai_ pada. 3.2. krak 6eAcrBqBa. -)Knt a/1 lrrr'z konden. biti l)udcn 6Aecrr. blatiti se 6ag. stiska.pl. otroci. izogibati se. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje.) 6el interj hejl nol 6e6e. 6atoD. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. ubotec.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH. -r^a ddi bezen. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b. bili so 6er. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik. -AHa adi ncprcbredljiv. l)crno. Dobes 6eia.e n bedenje. 2. gl. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda. turski Dlemiiki naslov: 2. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. budnost 6AeHue. 2.) bil sem. czl)()Itv(. begova zena 6s oraeo brez 1. 3. 6eraar impt l. v teku. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. -auu tu arh ogli\v.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. trpin 6eAEoruja. gl.j.Kln adi hist z bego\e zcmljc. os. os. 3. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg.rKrJa adi brezboZen 6e'. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. ubeznik 6eraanaI 1. re''/e'.6otK'. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e. delati zase. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. nesrednik. beg. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. . davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr.''' 6a'4ai pl poljubiti. 2. bavbav 6aia ce impf mazati se. stegno.lKm beiite. nadloga. begovo fevTOKMY dalno posestvo. ubel- drusaden. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. beino.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien. obrekovati . 6e4craltaar lmpl revno iiveti. -u{ w l. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. 3. ne priti. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. pomanjkanje. 3. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er.

nm adi brez mo Zganov. -qlit m preslopoik. nezmozen 6ee4een.f. -3.4orgr.n fafi rc. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen.q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl.rdf 6casaKosr€. adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. -ltr'd. -qI| rr L brezboznik. Sria adi br6zlrusen.{. mrtvilo Sen. apatija.L adi pesn Drezzvezoen. veZ.st 6eJraDcrc[. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH.-DHa odi neusmiljen. apatitoo 6sDpeAuoceH.ri vdan. tih 6e3i& oceH.j ncLivljenjski. $tb adj brezgre.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH. neupravidenost 6e3orropen.adj brczda men. luboi. nespameteD 6€iMofteq.n pokrit trs 6erae6en. neizmzitost &3. .no adi teza6s3aurrurerl Sditen. vsekakor.G.r6r. neoporeden 6e.. .6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo.-ry m lenuh. brezglasen 6e3rafteltrKo. orez vonla 6ejMo3oseri. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror.a ad.i3:rKoHm(. neizrazit 6eo6pa3eE. a. adi nemoten. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri. zenule e.Tua ad. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. .cHa adi nenev^ren. .asE€AeH. . adj g). 6€o6srp- 6e3otrace{.di brezimetJa 6esttcreH . -r(Ha ddi miren. .ejaven. pw adi neodp. ateist: 2.a adi brezzroccrr 6caBo^crr. fic potepuh. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno.TE a.i|''. neaktivnost 6e3Ae^rru<. -Trro a. ..4.. neoKusen 6caB^acrefl. aa ad. .qeiruw. anar||t t o Ocrrioncl.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases. oDupen 6caqaqaetr.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx. . ravnoduSno.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH. -rHa adi btez ottok.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie. neomeJen 6esalumx.pa.aHa adi brezglasen. -'i'i|''.ec.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE. arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje. -wta ad. ma . "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost.3eH. adi brezimen. temen 6€. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e.rrrra adi neusmiljen. brezdusen 6€s. nedloveski 6e3rlreDeH. brezduten 6esrpaEHeH.ef. ".rr|e. -rK'daa. .''ttq. izgubtJenec 6eiApDes. an{a adj \edi(et. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen.afra nesra^ili men 6€io6pas[€. -HJa n nesramnost 6so6pasErx. -Ea adi k :e brez.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. brezdelnost 6sAereH.3r|AeeH.nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(. neslilen 6eslpren. . {rHa brezdulen.{t||u uli lrrcr. nerdden 6e3 ltcres. postoDad 6er. zlodinec . f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er. . 6e3Aearasar itzpl lenariti. . -Ald.. -'*ra adj brezmeJen. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost. . brezZivljenjski 6€rpeBwK. 6e?. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven . .s.Ea ati brerobliden.pga adj nenadarJen.ora adj brezlisten 6e3rutqetr. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH.a adj brezdeleven. . -. verolomnez 6e$erpeg. . brez kruha (dan). HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl. prepad 6e3AoxAe!|.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu. zatiaie 6eoiycen. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost.3rpr|'teH.{|I| m brezdomec. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt.r(I|'oretf.di brezbi6es'tareE.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje.H. nezakonito ravnanje oe.anrK. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn. anm adf ncr0dcrt. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. brezvoljnost. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.nedolien.di brezdimen 6eAHa f brezno. -Jna adj aed. uoog 6e3Aoi.{'i|o.[r(rcr' / l)rcr.rfl|a adj brezupen. ren I t .:x'j.i brezobladen 6e3o6^Eseu. . ano mmen 6esuMoren. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.oldnost 6caro6err.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett. brez deZia 6e.tr{tr(. medlost 6e3BoAHuK. {rja n brezpravnost. {sa adj brezokusen.

. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. beljak z.a adi l. slt ||{}rtl. 2. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. El.r gl. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca.. linija. a'Ia adj brez' 6eA."i. \zdevek za izrazitega svetlolasca. lpaiatii 2.. 2. 6eKne. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. abso' 6e3Das^htteH. Eezarflereslra6€rvreuren. . s\re' br.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l.. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . -qrla adf nesramen. bela domaaa iival (v jajcu). pustolovski 6€. siv. 6eru<a . ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). o€Kfiar Pt I z3qekf'. krokar' ka.reufta l^ 1. D$itc(!n. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. oznadevati.nezainteresiran 6eaicneuren.zrbeg (turiki Pte. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(.' brezum-"^.*ro Sen.y! ar impf l. .llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5. 6e. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba. katerikoli: 2. zme_ t nesramnost 6e3o.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax.\isei. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. 2. 6eNei. liubiti. 6e^tot adj l. 6e^errlja.. uso(lct).ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. -ce: belo se barvati. 2. 2. PoPoIn. zap6eK.brezuspesen ^dv ravnodusno. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien.islien. arh r^vnilo 6e ee. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. -tEta 4di neutoFz' no ljiv.ravnoous_ 66p6erH[K.rer(}ofi. 6eil. -4na adj nePreo"]l'o. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. -rin f l. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski. belih kril 6e. osla.Jou". niordmiStienost tati:. aa siva glava. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. 6e. 2.&rc . ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. J. krooclpeAnua I nereq_ kar. zapestnica. znamenit. oznaten. -qH rn nevreren_ nost. zapisovati. 6cayMnfiK. mreie ob Damet *iffi#i5". bel. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. slovit oeaerKrDocr I znamenitost. 2.r.t. arhmtr 6erpilen. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq. bckrlrncr'. beliti se. ctocela ski 6e3Desv^rareH.|((ck. 2. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e.#fz#r1. ne reti 6e3vc^oDen. Delocmca 6e^xh adv lam morda.irre praznih rok. svetovlianadi ski. 2. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . neurele_ I neriost. 2.ro. l. pega . beliti z apnom."'-cc: biti. nt 1.2(lli 6e^qo m l. iasen.t}'.erft t a. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. kozcl z b(io dlilk(r 6e^. skrbl.qu m zapisnica. belota. brus. 2.di l. 4. bledeti.. beliavina (pod _ lubjem).napisano 6e"3yMe!f. 'Aua adi neugletasmah 6eA c.4 a adi t brezpogojen. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1. 2.res. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. 'Psa o. 2. nezaintereslranost 6erDacvacH. _2. vzliubiti: vsed biti.trrocrt ocnosr 6espa6oreE. ne3goda. J. lulditi. 2.notes 6e^exlTa. -xI| !t?-Pijanec. 'qu la brezumnik. \pisati. 3. der. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. 3. 6c^x I /4r.a. beliti (platno). -Pna ad1 1. cv'€' T imDl tam 1.uja l? nered 6eKprja.ez rezultata u_soe3en.t rpu.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. 3. tel. zaznamovan. tlxl hell.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. 6e3o. 2.f. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e. llsrce 6eae4. lam cEpljen. impl po(eti neurnnostl. 6e6aqert -qHa fdm l. 6e^ear impl 1. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. v sln_ 6eivraeaen.3. belost. beliti se. ..1. postajati bel. trg osumlten 6e^exx. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l. vol. bclo t{r'(. oelezntca.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu. pomembnost oe. oznacrtr. 2. siveti beliti se. Jasen 6eao4po6eu. belka 6e 9. kaluten kilenkoli. -rna adi Pokoren.t uska. fam blekniti. drra.{He ce.ra r'u6erpbnoreu. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1." . 3.re3. 2. 6. (c€) 6eHAu. najofz oe. 2. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq.

orcxyfuiHqan. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t.Drezobziren 6ecrqraaeq.o.besnost 6€cHortrja I steklost.) bombaZa dja. flra zdi nemq den.quiimuo r? govorni5tvo. zaJezl_ tev: 2. donosen 6eporfien. nasrP. brezkondnost ren 6ecKpBeH. predrznel. neosnovan.znemrrl enost oectror(oJtEa. m brczpotje.. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8. razbrzdaDost oectrapn eH. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares. blatcn 6cp6srr! cc. 6ec. odvodni kanal fuoar m arh listina. . -flIa adi I\m ne' snalcrr. govor. neumnost 6ecMpreE.-qxt m govorntK. prisega nost 6ecav n krvnik.6eE(tr.q .Dreznrben 6ecromie.6ecKpajuosr t brezkrajnost.zanesljrv. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. Drez pnmere dectrpryI[eH. -1ug.zastonrsl(r 6ecnro4eu. 1ma adj btez nadzorstva. r 6cp6orcrl. -Jua adi nestrankarski. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje. preselen 1. -pHAadj \@p6 reden. 2. s prirojenimi znamenji. 5.cHa adi 1. 6epoKy*mc. anemi6en m.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. 2. -w ad.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. -4ira adi neploden. steklina.. lzjemen.Tf. brezizhodtrost 6ecn areH. dekret 6e.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. rabelj 6e {6|taB adi 1. vsebovati:3. zapra'r'' obesati se.i l. jezen. borzni 6€p3ujaueq.pEa a. togotai 4. I brc/donrc(. --ura recell.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. brezkoncen 6€cupeAMereH. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. -rtn.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri.6ecqear bnpl besneti. -un r'r hudomusneZ. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . zbirati: 6epH w! pamet v glavo!. drtati.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH.as m zbiralec pridelka (sa' itd. . nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. tazttz.slaboten 6ecnopeu. nasilje. . 6epar itnpf L tr9^tii 2. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe. rel pridiga oeceAmrK. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel.teE. 3. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. lattt rrrnt. adj neopo.3Ea adi Dekori.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . gG vorica. frizer 6ep6€pHxua I brivnica. pridisar 6ebe. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. 6dcn. brez poleta m L vragi 2.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. nekoristoljuben 6€qrpaeH.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK.{trl cdj govorni3ki. -ftua adi gospoda. stekel'.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. rya ad. 'ra ad. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. nepovratno 6eqrcrpertet|. oei. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. tobaka.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr .qe€.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea.. iarak. objesten. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. ne sDoten 6eciououren. cc 6ep6arar ifiPt sc.6ec(p![ryAo3en.i brez vzroKa.dj brczplacen. -\rEE. -^sa adi neome jen.AFa edi rcpd. ten.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno.\. togoten. 3. 6ecnoEparetf. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski. lez. brez poti. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. retorika 6ece[. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba. -pP. brezhiben oecnper eAen. neqvomen 6ecnopos€H.Aer.obe5enjak 6€cEr o z steklost. sten. . i.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH.2.di nepqmerrjlv. nepartijski 6ecuares..-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. Pegav 6errr nr l. neutemclicn. 6ecar obesati. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev. dobra 6ccKy(rrl|x. orvJall 6ecruK. brezpoten. . steklina. Dridisarski 6eie. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en. rl nemlmosl. -tna adi brer obziren danost.i tepovratren oe{norparso 4l1. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen.pna adl nesporeo.

PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec.6ecqoB€qer'.6qlar imuf I l. -qrr.krokar fietr:apiwt adj fantovski.a vellan. zelrscu . Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE.lracrr. 6u. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa."en. {rrm adi neustra_ sen. tolci se. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. -. biti (bi' idm). He MoxeB aa Aol.. -. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen. 6n le.fJ. PrejSnji . veseliak.rei. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost. Potem ko' oder.AIIa Mt bfezvseorn. -lxa adj brezdirnen 6cc.l. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon.6Efa t 1. sramG sramotiti: 2.. ( ( rl..6r. gl. -AIra adi brez otroK' *l. bil bolan olorcr$flJa.oecparaHHqa tz. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. bc 6sAen. 6u. n l. 6ccrlcff. 6mopoclTa itttpf aPneti. 2. -AHa nik. 6e. tid.Pa-fi. mudilec 6nK. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. trA. mlada o"1?"n.ren. fant. 6a oH _ 6rAttsa.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. Doirum ddi brezobliten.-uxa ddi brczsl-amen. .-s". 6uAe. 6eccd.ftccqeHer.E. nesramen 6ecpanmr. samstvo 6€*ap!T-a. pisalna miza 6ncepnr biser .. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost. . apni. kanalia 6€ccra el|. rirad.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja.{Il6a n dem oo 6uBo^rre. oecEeftepeE.P(> 6I|Aat. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica. 6 ^Jyp 6E^|€ I l. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq. mclar.' ()s\erc Pf 6r.{docr . <rla dli neiasten. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno.. oplll 7 6lEI! adi nekdanji. 6rle IIIem imeti za norca.onetastiti mod. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. 2. z' lis erenak. otnoo. -rurm adi brezSu6ecte^ecen.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I. zeliSdi 6HrgD fi 1. Poslopje 6eB 6oAeH aau. . I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl. dober iezdec doti. impf 6. 6raejrn ath i.skrl. arh tako da. -rna adi brez c\etilr. <ta straslen 6€crpaEelr. oei$nteu netasen 6ecuelen.rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. slabost 6€cqecrxe. ncDltccnllrv occrtvrctt.tt'6'ntb. zlveu samad'v brezciljno. DrazeD 6ec. 6n. samec. .tniri' 6eccoBecfi{K. zdrav[na zel. Sport Palica.t rastlmje. pisarna.-udaridti. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. '. lanaLnr nisem mogel Priti.ryt t.6ca^crcH (r'i'qeces. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l. el.6ecceMeH dd. 6HEoA mlad bivol."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr".1lte6eccl|^llocr . {Ha adi nesPeeen. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. 2. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti..I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'.. -sja fl neeastno 6€ccoieces. nesramnost adi draglu.6a@Ja. 2. stavba. 2. 3.{Ha 4di nevesten. II . u".Si'n coni ker.'r m sl. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar. izzivae.. scena. .lrlla adi nemoden' oecqecrE. . nccvctoa ric.ii[.^6!r ti -M m hist..ce: biti-se. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. ornl?.j1].rvDcrEeH adj brezdften. mocr 6ne. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost.. -qrr nt dlovek brez semenski dasti. t ne_ osk. er.uDiti. 4di taborni3ki. travar. bivoliek 6a^loca pl omamllr. onelaldati6ecctI. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. 6eftaplraar.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr. deianie. uluut -uo 1ecrfia. aPnendev. kroiad za hlaae. z. -ulll m kon! 2.rcAcrr. -q'giaadi ''eElo're' ski ski. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo.6mr^ar.^. zverina. gosid. breT_ 6€cqecn[K. sramotcn 6€cceMeef.'JHa{eccoAltt€' te^eH.r l??pretepad. staLaKtrt.. gl. zvoniti.i. loPar.rrm ad'i brezcil:en. ker sem 6rceK. 6'r'. 6I.

sladkost. pomemDen drflfie n bivanje.1areH. 2. druzoerul Drt 6mrca.rs f.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru.arh stama.iti.rr.nrocr I razboritost. 6^aswr impl pohuj Sevati.Afra ad.opeu. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . 6^anAa&e z tavanje. rt!. oblika...rcrr. bledenje. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE. imetie E^aro-req z.n biftek 6[q. gl. n.rpa adi 1. bistroumnost.Ir kroj. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica. razborit. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr.3. vsakdanji. 6t. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. 6rr.dobrottrlt srfrrr. aesnati.1. 6nqoan rn bid. iaeli ?.i blagor. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. iz. strucanie 6i. 2. bi. premozer. milina tua$. 2.mulna 2. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati.t'. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa. 6l|qeBrf. iznajdljivost. sirugat\ 6Ew. 6u..g(i r?/d plehek. gl. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. pranaklonjenost zen. 6aomra. . zlvrJenje 6Eren. modvirje. sladek. . naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH. {x r. 2.O. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen. sladi6aaro z l. 6t'r l. 3kofovski 6rcaap. korobad. trg Slarm Predmetov 6nQ6. naJ(lulv Of rcapn. adi gr.rar. nadin Zivljenja. 6Erncaar pf arh koneati. t oEosKarsra 6. stcr. . _-nra 4dl bistven. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I .ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. . -Lr m tagar garJev 6uvyra. sreden oen 6^arepa3!MeH. nepG sten.rar mneo. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. . KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l. -rnr[ rrdi blogo.fam 1. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar. 6mtocT v biBo stvu 6noE.crr. gost.10r r. obstoj.2.rpaar impf bitati.Laseerre 11 slajenje. Dostatisladek 6. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti. 2. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. biti r2\zumno -6kusa. dobrodugen.. --psa adi dobrc> deien._ 6uo€a z te cllruca.. sladkost: 2.1 toailnidar 6r!DreK. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost.Tsa adj moEvaren. bla.. Sibati 6mtre.xEa adi &rt. tiveti rnikrzverrcd zvt). prszorrlost: 2. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l. 2.l.6^ar(eB. -atm adj l.iznr. naklonjcno. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie. . nrt blasladkega 6aaropailr.tuEa adi pa. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati. 6aari adj l.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost.!ror ad.. v sladkoriu kuhano sadie: 2. -. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen.dokonEevaii: dce: kontevati se.ie.. brbljav 2.Arr'.-.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!.i r-im'pf zagaii.. gl. sladiti. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde. 6aaror arc/rfis adi l. dist. bister 6aaropa3lMHo dd.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx.raropo*ru. blasost. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. -qu .rar6rsop 'cr nost. blesti. 6aaro4apen. v izobiliu.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice.i od. 6. sladkobeseden. praticek 6''''dKd.. blodenje. naslaiati se 6. ctrcrpsHa2 6l'r. cytnrecTBeHocT. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. 2drag. barje Ijati 6naro z dreta.6ncepen 6ucepeH. v pc menski zvezi 6. mCsenigL Mpceq meten. bled. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. no. svinja. pametno.e pt in imll biti sladek.raropolrolrc. Ill('rrr( nost 6lon J y. -m lam model 6rslIrtja. Zivljenjski. btagodejnost. Jrt gorhrv. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien. dokondevati se osrttocx t bistvo.1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. 6. nost. tig bistroumen.-ryr tn ptemid kolesa 6.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje.6AeASAeAes.

brizgati.. 6. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. 2. siiati. 2. 6aecKor 6^ucKy adr blizu.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca. stavba. 6a6o1II 6oroMpa3eq. zool bogomolka 6rlwe. razvraL . I I I I I I 6]11|rrrr!. blested. bohotna mladika 6t|Irx impl l.pf. bog 6^U!try. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu. oddaj. motiti se. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). nedaled.. snop.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. 2. it?tpf l. raznte 6^yAeq.rrlKa '' 6^lrnrre.. kroinik molec. / 6orarH[(. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. an"" 6. zveza drtav ali strank.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld. 2. 6nylrrllr. 6.r'1l.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6. iz$irati.a. sveZenj vraten 6oBsaAaK.r(r (ce).6^yAcrB!tsa6. Plehek.ta necrslovatl 60r.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). uliti se.ot murvino drevo ffiot3''Ea. velik. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). Ma. izliti-pljuskati. -ngl rz l..r.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. vati 6^rtq. blizu.2. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6. steber.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. tok. impf ljusniti. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada.te den od. 5. prelivanje 6rvrcl(ot m gl.llr3ola I blilina 6tzty adv 1.rur z iurek. bljuvati Arye imif 6avert.. bogastv() 6oro6ojs3^nB . natii.t kroznik s k6 (Dri slavi. Duuva.al5€ a pljuskanje. 4. o^yAlnrqlq. grme6avA fi neiistost. nedaled 6ttcrre. ra? livanje. zvezek 6^o&iAa I zapora. -qt a gl.ruzieir.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l.r-yrrarocr I Plevkost.m impf g). 6^nrul!tsa pf. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l. razEat. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. svetiti se. 3. 2. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. skorai 6.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl. zame./rli l)r)[lllx. pri.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se. beIe'nica. l)(4lnslv(.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. 2. Drazen 6. lrogrr 6.6a6oreEe ffio.recoK. brizgniti. meketati 6aeeEe r? beketanie.6^ec're 6. vreti 6^ncK impl pljuskati. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. bogoslovec. 4.rvao a skleda.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. meke- .rera l bdketanje. 2.a . 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica. itupf Ptiblitevati. 6oB. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. Plehkost borji volji 6.agu . tudi 6Aoruryp 6^nrrru(.x. adj bledoliden 6rce impt beketati. 61\er.n 91. blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati. imPf (kobilica) potopltl se.Arra adi nedist. Student bogoslovja .I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6. razliti. -cKa adj blitnji.B adi siiaien. 6aeFrlr<arle mishanie 6.{ecr(orel6€ 6^e'J. 6oB.6ora! . lapuh.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. 6. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s. omahnlll 6orarctBor. panj). ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. 6or0cloE fi teolog.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo.reanrftao 7di bledikast.60r^!'l''. 6oroBri t?. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. bledikavost 6aeAuocr f bledica. svetiti se 6^ec[e pf l. pljuskati. 6.{uHaro bliZnia prcteklost.e n povracanJe.rr{crcolo i. stanovanjski blok. raz. mrleti n svetlikanje. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren.. razli. 3. -qrr m nevesuno 6^vAeu. 81. zas'getiti'.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK.. 6ouua f cula. meketanJe 6aeKa|6e a gl.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a .I \ impf gl. skupina informacij. dreti.uaotr5. . furo'cuyla pf. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t . 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki.rqn impf -gl (se.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK.m nedistnik.fc dern od o{tl3. 6or(e. 6(. blesdati. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati.

(Me) fu^ar inpf J. boledina." iidelovalec. tolka 6oAap.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK. 2. Yedrost. boks. rudi ooxjo. sveael umazanrJa.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. 603 6030. qu rn bierid 6or(jatm. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo.ka. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. hrab' nrl 6oAlrocr 11. 6ox^!'( n. boledina.lport pika. 6oKcorn ft 1.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja. -m m bozar.I(jn. 2. 2. bolni3niten barvati. 2. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM. zasijati. sftrgrr. 2. . -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr. 2.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. konica. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes. zbadati. -rgr rtt bojevnik. bolezen.nfl adj beralki 6o.6oruou<. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen.rqsa xl. -JHa adi birjni.lo ^Ir r ac. bitka 6oj (2) l. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja. dek. boZica 6oxJar. boks.-. bG 6ojaJan.a. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. poikodba.K!da . barvati 60 cra impf bliskati. obarvati. bG 6o. os. obar. izvrzek. nadstropie.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl.rBa KpaBa bodljiva krava.8 a.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o. dujee.6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. 2.lfu|aadi boziden 6o.at €. 60A r.en 6o.gov 6orKeEeE. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. ce 6ojar inpl bati se. menda. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€.xeM adv. Ha 3Bvl(. buzdovan 6o3e . boksanje. 2. krapa bolehav -u{ 6ojrm.ura adj bolan dorrecr I 1.ps impt spodbujati.dj bq.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij. bolehen.6o^cEarpl l. aA6olrll. . zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast.o.ot kamilica klic 6o^Ka I l. bolezenski do.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a.. -Baa adi arh pob6 . trh. lesdilo za dci/lic: 6(. navroezen 6orecrreE adi bol. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or.w adi bodljlv.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. -oT m zbad. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(. rast. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. postava.rpa impl boksati.e n bodenje. stran 60 cKaB adi sijajen. -Apa adi buden.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca. 6ojocyBa pf. trpljenje . impt pG 6o/utrqeH.arstven. Spolt 6o^cne. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. dIl 6oAC. "M adi dozdeten. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen. . izmedek. 6oeDr (l) ru boj.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l. oojaroija 6oJaprMK. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. Me 6o. blesk 6oKc.qlr6ojr@a m. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce. 2. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . bogoslovnica 6oroc. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy. kaKOr pravrjo 6oteMen.rprewe.e pf pognati koDja v dir. bomba.BoAHa 6ojc ollnotu. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I .bMen pregraja. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. Ski.I(Iua t lit bocinia. bolc6oJoi!^rtr./rr{tr(..6oaeurrrfia f 1. 6oAar impl bosti. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. barva. boded 6o. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o.!E m mavrica 6oxII(eH. prebadati. .6o1ltr (Me). so{uten oortArcr ty' pobarvati. vod€na barva: 6oia rl vcrr.{ tn . blested. 2. viSina moza. bolehanje. bolehav: 2. baje. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. boleti.govno 6oacKorm sijaj. auiednost 6oqr. budnost.lsaoca I bolehnost. 2. 6oj . .anie 6oAerf. 6oL. rtd clltl Ha barva glasu.. boded. Yoj.J'Dadi 1.roDeqKH serai (viSinska mera).adi bozji. muka. 6otlr'r. .|xla bodeda Zica 6oAE.Er I bogoslovje. zvc. dilost. bolezen. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa.-uu m loneena po. or fl gl. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o.6oaen.

6our Paoora Prazen tr'ttd. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa.s(' stridna.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. 3. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. zaie6op. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. -I{ /r. 2.mesati.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o. ('(l 6l):rlllll" -mokica.rMe6en bratenle. koruz na moka. opaAar dqadilgi'di m. [i8 nagaiati 6otrKat bodica. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. 6ouaSortro impl l.r/ obristi z borovjem 6od. benice: skupno ime obeh sadeiev. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. nekai delati. tm 6oqr€B adi bodidast.or< m bot bazi' lika.lcrrcr.co . rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski.rei6oclr-.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. -a\u. meialnik (Zlica).!6sD. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". vrednost_ ftrPj(. -rtri t arh 1. baiitjka 2. bosti. biti brez obuive.r kdor PriPravlja. mesanle. ovdica. lig ne kesa dela. rvatr se 6oDsla.u im:Pl l. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. -qrra ar. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. kadca 6oqBap m sodar 60. dovoli strokoven. 6paDn. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t .6opoBr. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. trn 6o4Ka G6oqraq n. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. rokoborba: boj. 2.'.2 dregniti. opravljanje ne' aoi. rI.6ona6iul nr bomb65 bon. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. -Er6a5osB[. ro 66Pa.' liivec: 2. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika.tvBa ir?pl od 6op.t||)lnrnrp . li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. 6oHoBn n 6(rtxrD. 2. 6parr. 6orl||ar pI I zbosti. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. sesek iie. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska. . njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa. rokoborba.}. qor adi t.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid.r I bratoljubje 6paro!6neq. boded 6oru€ Ka I bodica.a inpf bos hoditi. I I' bradat.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro.rBa soddek 6oqelr.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo .sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. 2.-pur ttr borec. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. trobenfa:-2. kozlid. bodiCast 6oqHe. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka. usDcvati. ce tupar imPf l.sapcKn adf sodarski 6o. bojevanje 6opeq. baziliki l. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. PIK 60. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. -. bombastiden borovl trsKl s||rr. boriti se. 6P RoR'l nt oven. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov. 3. kdor s irt llrrnhr smolenice. neveden o6radanie tuoal. rva6oia. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. 6paffsocYDa (ce) pf . otct(. r. bitka. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op.. 3.leHBqHo. -q€ adj I' boten.f.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. m I. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce). {BH.2.i. kraj 6opa. oe-etuveea brata srn.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l.rKa. I sod. 2. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja.ll .rfllta r| bt ilt('c 6paqerr. 2 nepodkovan (konj). borba: iapoanooc. 3. draLiti. ovnov 6Daa. borivka. zba' dati. Poora' timstvo 6parnMri ce. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. zbad. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja.te. Knrz borilie. bos. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . -ull ru vrtnar 6<tav!. t den od 6o. beeva. 6ocu. J. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. 2.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi. bojevati se. dilede Po Dirien. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden.18.

orollavKa 6prclreE. gnati. govoriti. brisati. te$oba q. prega[jante.gonja. zajematKa. prismoda 6p^rrDocr.. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire.a t bot turseica. oet sratev 6pAo s l. 6pelt.di nosed.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. 2. 2.uKaz. 4.h soprnanJe. 'l 2. zalln.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f. vbrizgati 6puryaa impt od.brizganje. breme. adj blebetay 6p6^[Deq. turjdica: 3.ol -kaj venoarr . . 6. fis qretr. octlatr Komu l(al.tr'e. Slrol> rjenje. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo. maJnnln orroctn. hrumeti.1.xse. Dreartanie 6plorrt. a drtanie. blebctulia 6p6Nt.i 2.f-mesalnik. Kunalmca opKal{|qa1. l. begati. DOUmntca 6pNrDKo. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry. gl. spoditi. -ul I zmeda. preganjati -cer goniti se.p.qrura nav pl brn (uta. -THa6ptI Ja.nat pes Zlaouor'arvKa. koruza. cunji. 6psoMerKat brzostrelka 6p308. pr€dpraitrik 6p'd. DoorsKau 6pro-raJa. gora.r m preganjalec. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o.. pregnati.. 3. 2. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l. Zuboreti: 3. blUnji. zmesti se.-oBqn m jokavec. tig t&a\a. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. gnati se. blebetati: 2. ovdji bobek._ 6pecroDn. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl.Witi. Sumeti 6p6yrnxaI kozji. hribo6p. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati. 2. gneQ. prrsmoJenost 6pka impf I. gorski 6pe!5pejl intei he:l r. klepetanje. poaeli neumnostl oprurBKa. €BEr m slaboumncZ. hriI 6pr||rio 6p(. nrum. 6peroB[ m l. z. -rqE nr blebetad. njava. teKantesem ter tta. .l prismojenka. brdo.6p6e|Eu 6p6etDf. gl. zmes. sum 6p6opu impf l. lkropiti.e.1. breg. impf .-{E . napenJause. n \aglica. zadircen 6peFe pl zbosti. klepetati. -um adj 1 nedaven. bivol z lx. belo tiso ne 6p€a I 1.hr llso rrrrtlclu 6p:rr1. nereo 6pKa. motiti. medjavost. prihodnii WAap m brdar.rulpanJe 6per. -t|r! . brisanie. slap 6p3lrx. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!.. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati. 6pe.2. . blzicl. bot breu. zauvarr 6pirar6e ri.seBn. izdelovalec brd 6plgrro. zasledovalec 6pxrrelt .azan.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. aeda. 6pKasrqa 6p.2. nuino . z. gl.. f 1.sopihati. -(o tivalih) panu se 6p.gl.3oM9ren.a inryt onedejati. oditati. nabu}16p. cunja. n l. 2.8: adi.Ee.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1.. zEodnja koruza. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv.{&a z dem od 6pwe. alovek brez ugleda. odli 6p[s. -rtrr rx l. obala:2. Zuborenje.raa adj brzostre 6p. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. gorski potok. JrgpnsEoJen. {'|rtltt ttt vol. 6per. preriviroje.l' l.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io.3.a irnpf briljirati. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. pogtatj. 3. se. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. hrib. 2. stenostat 6pagcr J hitrost. taljenje. z.ra r€.(zacucenJe.zbegati. mazat| 6p6ermraB odj rrm.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l.lllritcr. 2. tj.[m pesn urDih nog 6p3omceu. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka. listnato drevo uniff I nabrekniti.inpll.@u.[rxo.n hitropisec..1. 2. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ. zadreti se na koga jokanje (o 6pese..eroTErgcr bregovitost. sla- I I I I I I I I I I I I r .tdi 6p^awr ce noreti.u. dvekad 6p6opcr6c l.a ft.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti.blebctinj('. mesati se v kai: 3. vpitj.rr brzica. umost. -Br*r n blebetaa. bntit 2. zallvarnle 6wE!. 2. pomivalka. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest.iFrer. goniri.. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . naelost 6para I r/d skrb. in24 1. metljav (orrca). mesati.

I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. draprebujatise miti. PG momarstvo '' -tapliatii 2. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . skr . tolai.3.r . 6yla cr. prebu- aicxa iint L l.io m l.6yde. ps raca." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost.6Yr't'lt3. vzkipljiv.. sKl Zebeti brodarstvo. Stevka (v ban' ki)..Jdadi ncumcn. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. spodbulevalec 6yArocr I budnost. Deracttr. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje. znacaJnez 6y6a*epes.a impf od. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'. leletonu.svilo. impt sumeti.6VAa^n ce irlpl .. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. 2.n Plituna. /rg poreparl se. bpop. roPe lek. tlovck) 6poloqru / l.r{lf r()r'((nv.6UA adj prismuknjcn.r Itevec (priprava.. 6y6a... ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica.ratr. 6!6FrKe. not_6fdper. -3I| tn l. imeti 6n *r imnl Sumeti. 2.rKaI 1.rlH rr neumnei 6yAa a. 6U6a impf guliti se. -ce: 6yr. lig 6p4<a (ce) impl gl. 'mrsaiti -(aclo). ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. 6oolur impl 1. diren6\futr. -eKa .6p!}I..f . obirati. 6poAapcrDo flllila impl I. potapljati se. eotti: 2. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. 3. mornar. 3. nrt pest flituk^p m l. obiranje ad i gL. 6yjra rpeBa bujna 6u.. gost. bresti reko.'t oyAIIIe la buditelj. 6yAeH.6yA :r inpt buditi. l. zgrban2. I norec. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. " . 2.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. 2. . Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo.ittlpl brstiti. 2. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl. brenda' nle 6pftte pf zasumeti. -pua adi bomba. 6pyro8t. Pami. l. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. bujen. 2.li. razbijanje lran 6FHe . neumne. 2. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. trgovec z bom. nabirati. nagel. smetisde. porDakati.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr. hud. brendanje 6por. brod. bronfen. bloditi II. pomo{iti. 1. Sariti. piliti se z. modan.6!r:ap[ja. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. zool 1. pehati. gt. oioL. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje. n&bor 6ysa.rr| ce impf postajati mG -nik:. 6p!*e tn cvek.JHaadi 1.tolt l.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. leglo -nesnaee. 4. 6poean tn gtevilo. ropu[nltr.em od. uctarjati.t.a lipt aumetr. Itg truditi se. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. 6]tr''{e preJKa 6yBra. -e I vrsta tambubaiem. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti. suvati. 6y6merre r? bobnenje. osla tucl adi ladijski. 6priraauon6puraeuoBadi brs2. brlog.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :.ferbe n Sumenle. II. -Jna adi stevilen.inpf. 6pojar imr'l Steti. nerice (za spremljavo) 6U!3. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l. biskati.lxa 6yAa srl{rKa rz.Innla I l. sviloprejke .a metulj sviloprej. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban. broo 6pcry-.ace: t' nabir'rllsc. PotoIi6poAoaoMeq6poAo. +*nsa n d. 2.wr adj od 6y6a. 2. 'broditi. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. uoanu. dujednost 6yeH. breniati.urelka. suniti.s. ropota. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. tto vonrl ncumnostl ke.6yAa^r x. . 2. rodni bat. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. . 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM..3u ?n anat ledica rost . zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju. a m. 3. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls. 2. pretep. stevilka of9ix. -AHa adi budcn. gubatise 6pqxo / tl ho. gneda. 2: pluti.r 6iryr. l pahniti. 6y6aHa [elepy. tepsti. 2.. tolai.podcti. 2: fig dvolidner. ft bombai daj. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. -ce: fis vtikati se 6po. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. !iti."'.

bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4. hrup. abece ddr 65Bap. zbosti.rasti. zbosti z rogovi. 2' jie nlahujskati.t burekar. dluvutl no upor.bujno. huiskati lis Sduvati.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. 6ypMl. begati. kipenje 6!q.ron. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. vstaja 6lrroBen.pecr 4dl kocinast. begati se 6lrul^o n bledet.:agg'i pr. izbruhniti. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r. skuStranost 6!d.byK6aMja. 2. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i.re.divji 6w€Ee z buaanje. slap 6vqeri. hrup aiqa. purpela.a. 6reda o\ac. Dfodalalec bufeKa 6tien d. /ig tclcban 6vKa / hrup. 'Srskati. 2.n bunker 6$u. maselnica.. plcrivoti se oyronfiuo / gnela. mnc Zica 6yib$(6aua. Dot bukcv. tam truma. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. 6wer fl Droratun. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. OJrontr. plevel. 2.6ymr iml budati. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH.1. nulsKac 6v$re Dt l. -L'osti.L tilo. stegno. 2.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. ran ovrlusl. 3.loverokl sloYar . cev na riudah: 2.metez t : ..A{a adi dobese'den. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. budiet 6lraae adj zmrsen. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost. 2. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. 2. podpinovalec. mer. tresKanle 6y. oournrri 6VJoK.!sl. bu'den. 6vtia I L viotica. 1. 6$rIoEI| rrr upor. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. razbijati 6lnflerx nr tresk. -rru/ s!cder 6ype. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. -Ha adi bur. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast. po drkah 6ixDap nr abecednik. 2: lig vtikati sa.ro f r. uDor. -qra adi hruDen. zool. r. -rts n l. bukovje. 2. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq. nevesta. vrjaK z. studenec 6lltrap[Irj4 . smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r. Zleb. suniti. direndaj 6vrnrr . 2. maselnica vrvez. oyput6a t? sod 6ypex.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r.. iftteri 6w] udarjati. tam zaniEati se. uporniSki 6tBroBrnrK. mesati. bukov gozd. rozkrll. planiti.itnrko. vzkip ljiv. vznemrrlalr se. -rtakniri. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. hrup.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. bujnost. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. divji potok. -ce: uplrau se. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. -bol Dobrskati l. beloliEen 6!M6apH[K.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. 'lrD. . 2. ]. ugnjcvitost Ovx&/ l. gosta jutra iz moke in sira. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1. bula 6vtxa impl dem od 6vua l. I nrC pinja. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. 2. 2. 2. bedlo . 6y.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. maselnica 6yua l. 4.r t. suvati.tasiua f iopot. kotuh 6!mf. 6dfil. fig leDorazvll otroK.koctrav I : a Mtrt. -r[r tl. 3. KlDetl leDose razvrlair. pahniti. mrzlica. 6yjar iftpl .tmrlj. 61g"r.en 66enixen. Dol divji mak. drezatii 3. 2. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. omozenamusliman\a. ropot 6!rra t vstaia.t plnjo. gnojisde 6yE ep . t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I .ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u.rse pl 1. 2.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. pra. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. 6yr"yK.. slaba 6wlai m 'fr-ava. . <na adi viharen 6i. illlll. lig nemiren. vroEina. -DEa 4di uporen. kosmat.m.3. hu. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. vihar 6yprrja.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja.rKa Pobrkliati. 5ume!1 6y9Jf.

Ba6Ar iinpf . \aljati l. saKalDr't vakuf.ot poljska mo vati iina lu.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca. 2. sluriti si Bara. aPnenica . valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava. -ce: 2. divjastvo BaI|Aa. 2. strazar m BapAu. loka Da Trrtre n gl. (sukno). gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. Irg prevarati.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. prelisiditi Banc[ao z barva. impf med cepiti. bar6ar6tvo.@t a pf.r.?ist valijski. 'ten icmati.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '.]rlrITI.rert. -r(^a adl dekast. sCm Bar{e Ee.s-2*r''I'l'd lati. -rKHa adi l. nadut valjalnica. packati aaKa{qnja. zali. apmca. vreti. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-. -Un . 2.-]rqr| rr tal.tEnM. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi . reSevatise.rl slttt' mcnliiv. Bapl. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. z. rrlc nJava Dapri. BarRar impl \reljatl. bcn. -3MOrn l.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. vflfll(. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski. veljavnost za loxrr. zaoblitev okrogel. valjarna sukna. kJi- t I I t I BartMoz vreteno. zgrozitr se Eame. vretenast. vakcinirati BoArr. {rja r arh e\atgeUj.l(rc!}ar6e n zcrai. kipanu Ba^nja. \!MOT tl Vanoalizem. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. { fi hist . 'raljar '. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina. BaPeH Bapor.ur m sve.e n beljenje Bapgrja.anje. vsebujod apno aapoErJtrK..nja adi indecl pozlaeen. -^rft . Baaaa auyr.Ba JaK. iivjaitvo. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1.f oapJa I bat. Dapar impt L kuhati. ostrmeti. kaj valjati. 2.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. strmenie sarn a f pol. barvilo r. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl. 3. sem. 2.rra I poplavljeno zemljiSde.I|or 4dj gl. zlate barve Daparoca.l(" l)l lkuha Bapnerd. Bap[Bo. Bapr l n. Daraar impl l. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai.. dobrodelna ustanova B praep gl.i\ adi apnen. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr .l. 1. . .qa BaDDaDri3arr. pomem.l(efr.enj. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK. zavaljen dlovek. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. I poditnice raauecr adj l. 2. 2.Ba^xaar impl l.!abiti. DaKBrOr pfon tlkaen. lie varati.lapeHa adi knba _. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict. apncnlca (ped) DapoD. mazati. barbarizem BapBap([H). catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. vleai. apncrtil lama. iancaar pi pobarvati. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. Bapr|crdro. bela kapica iz valjane volne.ralarmp I l. . gl. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'.BaAar impl l.n fili (akat. volkodlak . 2. variti. 2."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. -ttri . Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. vradati Skodo.aapAar impf pazili na. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr. aapeH. II.ralija. lalitL. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA.lrr. gl..DapBap{ m barbar.rl lesena skleda zast.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr.Da^af. muslimanska krozdast obroeast.Bap)^fl. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l. snop laIIAa. tnrDtt(. breBaraH . tuja beseda. ?rC tod.'eu m . -qn m valj. os (pri mlinskem kolesu) Ea or. 2. snovali. . Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. barvati.ancyr4 impf l. valiti kruh.|^oll socrv.-pEa Ldi apnen EapeH.aKA BaAKa.Dajaar impl klesati. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor.eleza) impf vainega se de.

suha vejica. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen. pripogroanle D..) lropE ce pl ftrzgoreti se. dpnica (jama). apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP. Eerap ro ba. maslevanie.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB. tavati. \biiati B6neI'l zabiti.hovati. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. poglobljen. za\zet| Toi J9. dragn.zroavanJe Br! . Bee m teseD. gl.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. \. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. 2. spitati. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. DG BroeHoct f rejenost.r!.. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue. l. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. posiiaiti 3e: 3.pI zgrabiri. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe.ruvati se -ce: DacarEe. prijel. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil. vadbeni. roj oer /<e My n arn plalal uriti. spitanost Eros I zrediti. insl)imcrJa BAa.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. novi vek. 2. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t. sem co Bacz vaml D'aca.biti.xrroB[Tca navdihovllcc. 2. 2. vtahf ai.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe. vaditelj.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost. kotlina. odvzeri. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi. razvnemati se.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. boriti se. Ea Bex6a.labljanje (v mN l l. Mn6a zastave plapolajo. nrn.^AUaa ifipf vgrajevati. l.2. RA6a6yD. I I I I I .ra6rr:rrxnir / L vdolbina. svet. traaBar zf pritrditi. ce BeaT 3llacpeAFItoT. pogl()bitisc -cc: B4.rvanie Bacrarr. zakorenirjenomesAg . uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli).Aec'Io ad9 na dcsDi. . BroJ!tsa prralr (se. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce.egMp m hist vezir.vdolbsti. \eti.ura\. Bef[ I veka. nlaravnati Br aalBa. vedno ae3e. masdevati II./ !(liln)vati BAHrIryDrur.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(.kraja osebe. izdolbcnost BAjragoJglrall l.videl vas. /n inspirator B. narc daj (drv.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). Eee. veze. EAaxtrar pf navdihniti. vadbenik. vaditeljski. l. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. ttrudka zl|na rgla. . minister. navdusen tAaarroBeHle r. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce.!e. 3. I l.{€. ce Dme3Aar pf . ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za. ve-veziljka. plnatr. Bear iwpl veiati. crlpuor. va. Berr(6aar impl vad. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. ce BAaaaT pf l. BeAserse 4 nagibanje. stoletie. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll. dG -ce: lig bloditi. Erraan.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el. HoBlroT BeK Stari. Eesar impl \esti.De. aepBepErla BeJKa I veja. zrediti se. 2. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj.a impl poglabljati. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca. se. trenerski De3. . zaprnatl plapolati (zastava).JEyBa impf pihpl-. -rqII m Elolek iz rojstnega.gg. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan. tig tvesti D€3eEO.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. &s Zivljenja.ac. gl.. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost.impl vedriti. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl.a f cetki Bazilii.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati.(pravosl. t okoborba. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. deber Beia.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti. (peC). navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn.ien. araaa!tsaar impf spa. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. trener Dert6aqKrradi telovadni. narsKt D. pnlastrn sl r.tti.r navdih.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. 'c€: veonu se BeAPoz vedro. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. nacrerapr<a gorjaia.zkiaeti. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec. BeSODU lezenJe. impt I. srednji. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc. vezenlna Eesn Ka I vezilja !. HaeAqo skupaj. palica I llruur|eq. DerqEeKosnn 1. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. uramati. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. 14.eli|o adv gl.E /lt breme. d. Be3erIOrO lt Vezenje. vaditi. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . raznetiti se. lzidati D. |it (lcalt(. z. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1.e .EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica. .

r(escKn BelocHneA .cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . tti' c trrlx|tl ni todrn.tl reporur arll zattp. kakor Pravrmo Derfi. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. 4./ veverrcln Bepra. neve' stina porolna-obleka . veLzi' ran BepIrrcHI|K. venec (cvetj. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka.up.lrr.e l? povellcevanJe tepx[ua. porodni wlrsax adi porotni..zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. vzviSen De^{saBocr velidastnost. Beller6e t? venenle BeHe4. kakor se rede. I vzviSenost -'JIJ.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq. merJasec Ber4roB.i svatbcni. zelo veliko. . {prr fi vePer.-pHa adf l.I vena.. ooraTrltta AO rI aAHItHa. velur seni. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra. 3. -lll|a ad. tsepr^ri r1?laJna BcpeH. -I{r l. gI. aelar impf govoriti. 2. -Hrtr n? l.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap.r vclnak. ptipovcdovati. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF . greben. 2.3.BeI+ lM n \.vtcrlcrt BepoAoctoc[. retenj.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden. Bc. BeHqar6e poroKa. posooa. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I.. svatba I Berrqa^eH. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'. -ur| .-svatoa z BeHqe. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak. BeIr. -ArIa ddf vcl'r).qaB adi velidasten. Belle Berreer6e. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC. veliki torek Be.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4.ensko kolo.ltr.ieHar inxpl veniti. He Be^UtAettqe. velikega tedna: BedrneroK.teleizdaja ncllr. Ire Tpe6a Be^err.. Depecnja.lHOCT. zvest. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. "Mrlr-BepoaoMsurq .1). {{I I verzija aepsilpalil adi spreten. vdan: 2.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH. rllro Bepa e oBoj .ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost . -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. verificirati. BeHear tmpl gl. zakd'n. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. verc dostojen. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. BeNaropHaK veliki petek.qa f veranda Bep6a f vera.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i. izpoveden BepoJares. . lepota ie vedna BekoBeH. -rH I veriga. toien. jajqe pirh. 1ila odvodnica DeHe.rI|rAeH r?r velika nod. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. r adoporodenka. vthrrrt. -J|||| . natanten. up. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci. c ccKo. BeltltocT / zv(rslr.. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. imenovati -ce: sc.ttreauct m kolesar Bealirlal'. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. |rP DOTOKa DeIroK.rneAc|(rl atdi kolcsarski. veriga. Letn ve dekj 2. zaupanje. porodni list. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d.lriKr-r (Be^aut.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil. 3.rrr.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera. ^dj lep. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. Derba adl (le v imenih dni tihega. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod. giniti BeHee.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K.

aiti. --qoDtr n gl.ry fi odpadntK ocl vere. obDCfirtlrfirro I ropotija. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa. zabavati (se) Bsce xo. obljublja vctria. se. 2. navla&a Becla. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. pce: zraditi se. _Beqepaar pl. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl.reaer. snaeE Bec. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. verIlKala D. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. 5aIjiv. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr .t vetromer. tema.. aoopo Beqep! ni vetrovi. (cel oetpar impl oeke adt Ld. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1.ponoien. vihra( po . paltJjaca. no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. B€sep t Yqs€r. veselica. -rmta adi drevi$ acrltoMep . BecAaar rmpt \eslati De. 2. gl. zabaven. Eerymla I gl.rerqlx.Be. Ma^a adlr hitro.Berepro|qaDocr f vetmiastvo.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi. 2. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski. . Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter. Bertalaar impl gl. 2. nenaBetleplnrKa Ao ra . brt. (ce.r dasopisov. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe.k BepooncrarrurrK. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep).. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija. anenJr mometer De. ohlaBa. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. <tary n veseliak DeceArdtr(.{T f. svez (o rastllnan. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. prepih. aecen6a I zabava. ycreH BecHHK ustni da.t. impf BerlroroH tn vetmjak. (ce) rcce. rotnlp/ l._ terf laft zrak: med Aan: 36op!. nesrednica Bece^ocr I veselost. 4.a impl verjeti. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder.at impf gl. credo recar tn obeialec.fl vetrnjak. verovati c. . lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. stara rJuoa. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. -prta adi vederen (se). DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. rerprrsas ad. t nawidoica. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica.DerepHalraa adi vetrniaski.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. vesele Eecc tr (ce). Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. Berpear impl 1. dasnikar. nrC l urrobllrrbiti. 2. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee. dne\.rKa ' Berpri (ce). yihar.aeIXtHalxa relroHalra f veronau. Be. ReryBaqm kdor.-M t slanna. dobra --. novinarstvo Bect. .i gl. posast. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se).|l v(. Bepcu m verz. raac scrpor obrada se po vetru. BeqHa BeqeII. BeKaBaql?t gl.pla. krvnik Dece'^adj veser. {trra n nav pl mOd. EerepnqqaB mrak. vederja. 3. Befpee . prczraaevati. BnI< stenski dasopis. ifipl lerpocpa od. glasnik. B€icra. vetroven kraj. zra. novinarski. arh MaKa Pekel. -u. stenIahl. raznalalec dasni. gov(. ae.7et gr.Ba Ha BereJ. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes. Betlrr o n l. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z.rbrabtjati (obleko)' Eew..alik. sopis. srrir BepcroEraqsja l. -T||lt d/l .iti v prazno.q! n vesetj.vecerl au vec De. rctepqa I mlin Da veter casnrl(. c^VrK6eH DecHr.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar.{aAerl ne. veaen mu sDomin Eetlmnrle.IiIl'!cr. . set!. ncrbscrl tiovek. BeroEsEa Ee(aBa. . sa_ Eecnrn<ap m l.. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl.epu!. obljubiti.rx lahlomiselnosi uraonl -.BeplBa sit lacnemu ne verJame. Saurvec Dece^D@a f uboZica. oerree DerBoTr{a. -ce eor. 2.omiseln Cas. navadna postovka. vederni sestanek I av pl zli duh. BervBa. stam nc'ur. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I . lig zelen.k.rar irlpl vcseliti (se). rcjra BeTttsa. vera..reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. -Tpotrx . star rlatl.!trra adi veden.

a. 2.rrre3Ao opo plete venec. ocrap srlA dober vid aaA. mfioZ. vid. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). tuliti. ke ae. . ea. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti. gl. 'pxu BrBaHTo6r. vrsta.trlr||lr' rr D. -3n rr l)iZfinl(. oeledovati si Bn pron vam.''.(. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski. frcflraqKri izvedensko. {rrr f videnje.6p'.v mpiriati se roiulcpsia'l l. DnAoEn m L vidi 2.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. pa3BEAe YBar6e. r'czp. TeMqrlHa e..Jd'l interi lejl BnAn. tis razkaiiti. (ce) Bt(en. gl. izbruhniti. pogledati. 2. 4. t||llr njc. 2. BsnAtsaar inll davau.lrtl. snidenje.or|(o (ce).tarovrl(ir. ob svitu. !o ErrAe^o dokler se vidi. nid ne vidim. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. 4. sredanje. vibracija r. za' zidati vzi BS[A!Ta. . svrce tati se.iallc c : D'te. gl.{o Ha 'l3. sestanek BZAOK fi gl. volk zrr vir'a. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost.sellila ad1) v zemlio. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida). AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda.eH DrlA pr6a ribja vrsta. vegta. lud. He Mq ce Bl'AI.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. Vam (indir. razgled ssd. -rF z obz6rje.xyBe (ce). 5. imPf Bx. BrlAyBar6e.. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. 1. rocen^di BCTUTAK. pa3BIr. zvi. E[iaaa impf gl. cBerYAKa. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. 3aell. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. -r|or tcn.rrx.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI. 5. Statt vid.G. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje. Bur(oDr tfl l. !ce: zdeti se.{e3e srrAeao priilo bo na dal. ra7bcljc ost. 3. poziv. m izvedenec . ob' lika. moJ_ [x)istrski.st: se. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa.I. da ie kriv D[3nJa. razbetl' I tl: 2. -Ufi icutraqu. zazroavatr Bsl{pa ce. spletati: 2.ko leno. sl fsKo m Ircrrr. -Asa adi Svetel. D. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain.r.p. mazad BUAeIeH. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. 2. vrteti. vijak Btr(. svitanje. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga. 3.. os. viden: 2. razbeliti (se) (ce)_. vibrirati BnD ifipf plameneti. gncTdo orel. fig huda iena. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. predirljiv. spre' sc rr.!. Bue Berre[.mn adi l. BxayBaqKa B'.a ( u ))ilit i.y. skopiti. BS[AaaA pl \ZidAti. ErfAar pf zaeledati. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. -MHa adi gl.n. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO. -ce: ocreti se.itema ie. nolItor trrt. razieziti se lxrfErr ce. vide[. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun. -arra adj viden. L VlnSKir r cl .. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje.apa ifipf arh vratiti. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl.IL vill s('.totwr adi bister. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr. videti se. kot.. ogreti. bleBnAe^eEe z svit.lti (sc). (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||. EriJar ifipf I.e' (ce).t'op darovnik ||cnlrcprl ce. razbeliti se.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce.^di. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. prefiezai q. <vr tt znvill|lrlc. prodiranie v bistvo D. trx)l krcsnica. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r.''. pomemben.paar im?f tte' sti se. boleti.$r imDI hlzntl. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj.. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). Pika na Jezll{u. gl. za dne. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. 2. -En I tresljaj.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. videti.fig razkaditi se.vrlcll . Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo.) Bue.rrdp'I. nxiwyD. r^e\a BnfaBa (ce) impt el. ce Bel'lDepaa thlpt !n. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost. oliten. hrup. razbeliti (se) ||x. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl. vi' zualen B l m pesn gl. znan B''. (ce) BxetKar PI nrzlu|.Arra adi l.Bfiepron vi (2. lig klic. ToJ T'MA BI.r. . cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. izveden0st rxun]r (cc).A IIA BUHOBIIIIK kale. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. vik. ia_ rrrvriic:r. J.

peE.i vz. mlaka. Br'Jarytla.1 irup. paditi se rII Ja|r (cror). vnsK. vinski. Mr. f Btrplre. - BUp. li{ina..wrha n dem od.BEa ddi 1. . Brdaer xJa.e z viseDje una Br'cq. -trr6 adi deljusten BDf. rezeetati. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. BlicTllsa. . BHcKaar impf l. Bncowtrra vzpetinica. zxhrzati'. BEMEIBan Vtme BEMesr. BmeH.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf.. 2. try. gl. vilina.{ adl viSinski. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. 2vnsKanje B'dcK rrs . lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. kriv K JCrZt DnHoBrnft. vodrri zbiralnik. povabiti. sicer. Br4roBu .tdi rezgetav. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. BnD visoka Dlanota ndakurica. rlo . z vilom gr. . obeSena. BuHevila. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. dolziti.iti. cv[ez BncKa. E[Kaar impf l.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. . vinoprvec 2. IuZa. mit BEEerr. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap .o. -EHa Adi lrflnq{ ce. zavriskatl rfrrcoK. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l.rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. uncast Er|op. ce sE Es r impt spakovati se. vpiiAt: _ pozivov 2. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. razsajati ErlAoBeE.lme ml Je. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. .w m rrlqlu.'' l. z. Dtrcar impt l.[Il nt krivec Iltalrqctr. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. zawitil mrap m vinski trgovec. gl.EOA Mi _ dem od. imenovati se. BrfcoBE m 1. Bz^Jaqn /l1 kc prca.pua 4dl vihitrc .sce. 2. . ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p.silovit. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl.trm adi vinski. roditi se. jaK DasoBerr. resda: sucrwr-a. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr. besneti. gt. 2. toda . sicer mi je "oj rekel. vabiti. vilice.AdroE. 4. praviti. kri canJe. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski.pwja.ecr EuEomeq. gt TeMJanvxeH Bg. tako ie bilo. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe. poklicati.ady krid€. TaKa 6eue zares. senene vile:2. vrsoKastavba BficoKorapes. kridat. hrz€nje.oDrrya f krivka. Enrlo n vino.rFottnro n mavriqr '''rrrxr. BnpEo. luZa.. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. II. 2. .1 l. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11.r izdclovalec vil Eoro . 3. vinski aIIKOTIII:IUI. 3.nor adj \isok.zrasti. vt. vinska klet -ryr. \asetl 2. 2.tisen. n kr€ms Krrvoo tcnjc. BllcoKorrapeg clr. DIIt Jrg renantr. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. vriskati EEcKarle .60 Bn a.a moker ko mis D[p€e.opaMurisa visoka ravan. . zoetr colrtlla z BscolIrrrq. vinska trgovina.IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. -p'd'a Ld. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti.. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje. ct||ptr ttil)Pa Buo.{fuaf violina. . Dlrlrear ifipI l. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11. klicati. razigran EZrr. trHcEaT pl l. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco. Br.-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. rezgetanje. rogovilast (uno) lranrto I dcljust.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr. 2.Ipeqe. rezgetatje. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen.!tsrre. vzpeB[ceH. vilinsko bitje. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc. ce BrKaM-ce: IIerKo. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. ZarcZeeli\li. razgraJanJe.a. B{xHar pl l. -auor arri viioli&t$t. . . raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida.

2.Kasl<usrtr .polo2iti.-]l4ta tn ooeseK Bnr. vihar..ugati. prlprava za vezanJesnopov. vreteno. jaaHe BjaAe ce pl najesti se... BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia. priti ob vse BurocHrfr(. odreven jc. gospodilr pl.irtr t\. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se. B^.rdl vijugast.p"I"og. gl. DLot Krtzatr vati.en B\pcro9yp9 impf. t rrrrrcr. . prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B.llt. ti. -lrrHa ar4t vrsoK. izloZba Buurruua f 1. 2. vitesko. liy dt|ttr lKorra.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr. fig okus.r(IIa adi vla.n . -T rf n7 7.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. 3.a impf 1. 2. vltalcn anraMriH . n^\zkrii. Skripec.. l. oditi. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. otrde. gl. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I. DKOCT. poDKarrarlTa.rlihrr. vzletavati R'dnt'd. obe. viteski.na vdjavica BtiIy.lc L v | ' ( l . D^anoMep rn let vlagomer. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. gl. 2.a.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl. 3. \itrina. inxpf (o)kosteneti.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten. 2. dida . JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec. BKyCHO -ce: nav. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*.-cl|a adi okusen. l.2. okus spusdenodeblo.r (pcllo3er cKpcHo3e '. -qI. B arKeH. domislica luur.Ir\aB adj vetroven. dastno nnrr. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda. -ce: propasti. vitel. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. po drii BKyC.laBqe.J\Fnl i.. slaoblikovati po kalupu. BKycar pl pokusiti. visnjevec (Zganje). lxopexl'na ce . -tlr lr vl.B^ar<qocT vla. pomiriti. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. rrt. vlakov)._ irrr'l vt. umo. 2. 2.cr. [^it^r. -AHa adj zilav. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc). hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce. delati Jeo po Karupu BKy. r l . moditi se -c-e: (cest. Duruar impl d\ti9ati. upc gibati. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. jaAe}se OkUSna stLn. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\. (ce) slacaar impl fam }rileti.\aBj pl asl. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). poviScvati. jahati. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . vi. viSnjeva palica.errYDa Ce B. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq. gl.i ptece: \laten. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati.?f navzkri_Z. ..\aIIIi ( ce. vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. gospo&. hkrati.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. Bnr(Arr. sne.(ce) impf od B. 4. BK!!I 4dr skupaj.HaA .virti. B^aAee.. BAaAuqr. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. zaloiiti: II. I l v BRorratnr f otrpniti. iiba Br IIIoK. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB.alTKyoq.'r. | | r i ( . l|rtlllk.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r . jahad. BKyceH. moeiti. B. pomagati komu na konja. . pr. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. z(a)vijati. izgubiti se. AKYCOBg rr? l. cKpor{ B. l.. 3. B^aAr|qar i] t'l l.BAaAeJaqKJr d.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a. pustiti pri miru. voslavni lkol' gl.ll g.2.li Dar-c. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. .ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). \tli'(ltl olroevanJe tr. meteaen nrrxpolorr adj isker. 2. potruditi se Blaca|ra.raraI vlaga.aditi se kalupov.rF m presezek. rasurne. 2. Eaacr ft Vlah. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl.2. -ce: zvijati sc BHTxaB . BlaAcaT i?tl)J l.taAejaqm vladar. snetni meteZ. \tfti'lec. BAarKaT impt ovlazetagatt. 4. skopiti (se) Bjaca (ce). 2. -u.r DKpor pl ukrotiti.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . p<> B]tarKrl." gostosevci Kamen postalatt B. dvigati -ce: se. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH./. steklena omara. . okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev. izgubiti. gl.

DAcroBao 6cA. dlaka. branati njiEAaqsAo 1. vstopati. . vrrlo||nln$. r. 2. vlaknat.46nBoca I vlatlo).rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ. D^eAeHar pt z'amtzniti. vdreti. nik BAacao. Blera Bo aaoEH (ce). na levi. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. brana. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. lastnina raacr. mikanje.) impl I. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. 3 . je poslab$alo.Eur l'1 pooblastilec. kodelia ! acdr6e /. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti.. uy. !^eraar pl I. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. ke ce saoillrl dce: . zovati.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. 2 .lo||. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa. zavladevati.vleti se.II.lleSOBIp l?. vstopiti. R^eBa (ce) DAnJae. drda: 2. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. plaziti se. poobhaeevalec B. kosmatosr Blargeriqe. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet.. prispevek BAerm. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. v s c l i t i s c . {Ea adj oblasten. potikanje BAeqKO. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg.molna dlaka B^axso 1 las.t() tcrave imam z r. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt. 2.lle adt v ooraz. zalediti.upraviden E AsmAaBeg. predivo. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl. lerl 2.t|Ja n qpliv. vlaknat. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. za B erHr4a f vstopnica B eK m l. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac. 2.ce eae B^eqe.B. v Ied niti.DAor. -ce: se odeti. zavladevati.Sajaka. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. 2.l||||. prilepiti.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(. lasat. B acar impf mikpti. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je. Blr. rih. vlagaB^era. Romunija B eBa. prileteti. v sobo. 2.rox6ata zamisli sc v moj polozaj.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl. vladilec (stroj).sprcmezmrzniti. BAeBaar (AoBep6a q c .D oEyDa (ce). rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh. gl. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti.leqllno a tu predtzn&. vstop BAeAeSZ. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter. kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. v. grebenati volno. gand. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa.B^enar pt vlepiti.l L vhod. vstopen. B^eqar impl I. zamrzovati. zal+ raornu. Dlreqrcaar impl vleti.re. raacra f oblast plemi(. -3sa 4dj vhoden.. . vle'i.B^ear pl vliti. EAorloBrrtn vloga (denarmen na).sloveruldilovsr I I I I I I I I I i . naravnost 2. ledeneti -cc: liDAee. B^aqar impf tes^ti. imeti pre stora. vlakuo.uqtx m obla:jl. iti v. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo./racroAlrrr€4. nlc3rr Mn Bo rro. II. mogoden..lrr() t(. ras:rorrt . (ce) B^oEy. planiti. iti v. lO oA eAEOTOlCO B eryBa. B estIa Br-r3a vstopna Yi. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. -ce: tl 5e D. ribigka mreil EAeKaq rfl 1. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. r?r('J||r p/ l. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. 2. BArlaar impf vpuvari. E or(aa pl vloiiti (depiti.BdrJaaM. lasat. vlivati (zaupanje itd). lasek B^arurecr adi 1. 'ce: izlivati se. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. nosad tezkih bre. 4r m las. trud. z a rro lx. poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti. My aaerru nar. E^eaeu 6r-r er vstopnica. I t lll v .'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a. omr*a n tlem od B arGo dladica. grebenati (volno) DAacsFr. v led . ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|. nemalnez.

amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. gl. pntegnrll palzrJrv ren. 3. vrltrlcrri stavck vorrlr. Bo MAa2.aa'r uvaJan. . caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. (ce) DoBpar pl 1. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|. potegnjtiskozi.cc.smer. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. BoBpe lrtrlMaDa.ljava aoAlr.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. pot. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. vloga (vpladilo).?. onyra vnukinja $Mcr'[or . 2.rcrrrr. prebiti se. rmpl trio^prr.? vodopivcc vec DOAOpaMeH. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa.BoAopoAen. Irrdcrcllc: rp. komu. MY Ja MaT[ BOAa.BHoc.3. Podenjati rr nesnusel. od r-.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l. uliro4eruwca I nlindek ca BoA. .!.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa. uvatati. vnuKov i.) pf uvesti. EHl|Mare^err. rrorri!. fant v zapor't) urylrara ' Skopju./ zaljubljati se i BH!"Ie.e. 19. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2.r/..2. stanje rtn. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. BoAertrt. 2. vriniti nagovarJan. -Mqn Zivka.(tvlli(. vnolaii. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. vagon. D{raeAe. spremljevalec BoAeH.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. skrBoAa. namakati DoBpe (ce).r"y6ysa ce. Bolww umije. MY BHhMareaHoctr f pozornost.. prvi biti. vriDtrlqKo . rle. BoBrl[rra .trrfcclTa . Eofe I voda. impf 'o!. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(..'r lDr. BMenrwaar im pl _' 8'o. i m pf I i t vlorltl.DoBeAlBa. 2. Eo cDeAa oD sredah..1. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4.. mlindek (za kavo. . vLoztrrl 2.. v letosnjem juniju. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. sredo. soAara ce Mue. zam_ vlatiti v. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . MaAa Eo.ry6a ce zaljubljen.n vok. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje. vrtvatl ' cas.reuulla Erf!!trr. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc . Bo ir. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. Bt4rlrar pf llctt.. spostovanje BoDAerre. \oditi. -uor Pt+m l.v mladosti.januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. poper itd). vledi v. potomec. vodovja.loDeAar vperJau nmxrr. petjati. DMefltar DEyrtrl|Ea. vloga.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. nlin na vodo. vla. uvozrtl. pOvOdcC pl pravoslavni sv. vodBoAeHu. so toAoBpItK. .BoAecr adi vod6n .lBa. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek. :.^oB''. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo.. Bo .ilrPt !. rwrxrrtlaa pf. notranjost. (prostor. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl."tq tn vodomet AeH rrar tgdna. notri.ldi vstavljen. modvircn zapravlj_ati das. le grdega jezika ne. BoAar iftpt 1. v vstlrvllatl. impl prenikniti.-Jryr . poroden biti. sc (v .rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH. n dem od nourra uska.t^ Bo BHaAocra. prenikati (v bi. uelceva liu b i t i s c n. BoA[. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj. sugenran pl vstaviti.r. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. 2. p. BoA!p^[B adi voddn . KpBra BoAa He cra. prispevek. rl<rrrta.I|AO UZda. tig beti za. BnlrtrIts-a^T.e(Y!.n(Ir adi mlinski aetai 2. cc't(. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. DoAeHar impf motiti. za.r(e. {lrr . elektr vod.Jlla adi poze . npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3). nacrn.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa). trije kralji. 2..1.BoBA€qar pl potegni t| v. vod. praep-. re^x Stejem te med prijatevDcsll. IOAOBE m l. Bc vodno prostranstvo. pr'€videD.rror adj moker. vpltvatr tMclt|yDa. dem od Bo3 vlakec. loi \Od. lit \ago. xltlrrarDc arlv l. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. Me- I I I I I I I 2. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. {cet preucevau BoD^eKVBa. vdeti.u nem. 4. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. vtihotapiti se roAet|ata I 1. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH.pt. znotraj. lmport rsl'Oe-n. stvo vlatiti. oaes lftorpcurcf r. . vlagall. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. lrrdcp namesto. od aHVK nMclllara pe. tc oqnolrla uvoz. {H n vnuk.. nape. opazovati..ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK.

vokalen EOA.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr. +. ir?t'l vrniti. BosaT impf t()ziti.t I i ao3AlaHe. volek . rce: spun. vaqon. sluZiti vojaidino (rok) aolu. na. vzdigovati se -ce: ros^ara. vokal BoKa. a/.3tru. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml.j in adr vojaski. . uDretl se F'ose't.reH adi iamoglasniski. Do3uer.vozel K tatr se. Bo3q^o fl 1. 6D3([) Bo3 . -3'I'a odi vozen rorne4e. izzvati. drzati se ob strani. rri. BO3OBU Vlak. Be vzorgnr .rrfB . voJn!.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne. 2. obvlap/.oT adj vojasKr.ihniti.Ior'orl..o36UAeH razburjen. HaeAno Bo€rJ. borbenost uojr|a I vojna BoJInft. '. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). vzdrinost BO3Aprq Ce. "xB adj mogot. oboroiene sile. fig topoglavec. ZOO| VOI.mra adl zraden EogpVur. 2. povzdigniti-povzdigowti. ro:lmtrysa ce pf.Dofe 68 lloSMo. buriti se. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . !o. oje vzdigniti. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. Boau. gl.adj zdfieni zaqrzan. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes. impf Bo3Bururf. taz-ce:.'9.A j bojevniski ad. volja. umirjenost. a\a od. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. Ce Bo3AprxaT pl.. volan ||l . ugovarjati.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd. -rna Adj pesn pfost. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode. troFrcrDettocr f bojevitost. impf vznemiriti.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti. zgroziti. {tla adi prileten.r m samoglasnik. razoLrrjau.a impl t|. velidatipovelidevati.Bo3 pospeseni.znemrrJenJe D. .otDiski. odj . ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. bnpl !o3po+tn. biti zadrzan DoaAprqtsarie. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. obvlad(ov)ati se Dos. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol.hle. l. dclovnni(.a spunrati.rtati se (kaienja). goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr.rxy!. po vojalko rojcra I vojska. Bo3atr8trvna .p. vojna DOAKOT ClT. 2. . ttt lliks nr.Nr vznemrnll-vznemlrlati. roBapeH . BGBpaka p/. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.l'ilecl adi volnat. \.teuftn. volnast Bo rrocr I pes? prostost. ao Jr I l.Bo3eA. pijade). svoboda loaoDap ft govedar.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. motnost._-i^I'r ft fii g). jaae pl scu. u pf Bo"'Jrr. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen.-impf 1.i letalski Bo. rxlst Bo eB..^n.sAlxon^oDeq. vozilo. oporekati Do3AeJcrBo vpliv. roraox<pa pf . !"znemrJenost B@6y-AyDa.:rr|yrErorr / ncjcvulja. hkrati: gl. impl uzd. volja. nikoli. nasta(ja)ti. (rg(rt(+( ltlti. co Eo^ja z veseljem.l razburjenje.e.fl (ccl pl. BO^qI| tn VOlk.|:rMotarrix'r / l. qelo I povzdignitipovzdigovati. impt '. vo. razburiti-razburiati. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. -rro. Bo1' volid. brzi vlakj ea6p3aH. impl naloziti-nalagati (dotznost. vzdlgovatj. neumneZ BoAaH r??kmilo. borec.rr)).impf vznenlrjatl. Bo3lec!ts4 danje samega sebe.'.n voznik. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. ad.-ce: poviSati aosuotiteu. bo''r JevmK B<t\rrcrr. oojnr BO3. povis(€v)ati. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv. rce: vznemiriati se. . -Aur tt inpl voj- BOKa.r za govedo. lumen DOAtrapnE<.Apr. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se.tzJre- BoJcKoBoAeq. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . v letih Bo3paq f starostna doba pt.DOAeF. /rrrrl l|prctl (uplrati) se. pG Zelja. vradati (ushl.noioe4lna pf . BOAOBA m l. zbuiati tustva 2. DOAtrrban aLern od.a. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it.B{rAe.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa.van uporu. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. DoeseE. vodovje Boe$ro adp obeoem. rnpl ao3fiece.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak. Bo3Brrrtrlltsa pf. 2. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l. fl [arHrrqKt{. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad.ffiy{A.''oa6y.

impl navduSiti. BocneBa pf. mazati z D@m\ro adr splosno. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. impl zapeti komu. matemrcen trormaprneq.f. impf upedi se. -qn rz darovnik Bos6paseE. gl. otarovati (se) so'. BocoKap z voldina.|I'Te. impf uganjati burke Bparria. impl navduSiti-ravduSevati r. ljiv.rHa 4di nezakonski. roruwrysa pf. velidasten BnelraroK. petr. impl \.. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. gl. domisliav: adi 2. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. mrgoleti.ourrar impf voltiti. bot voldii bob. Bocxra eture Ha &.-JHa adi lavaden. . obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. impf l. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce).?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. {. obuditi od mrtvih-vstajati. tcti-zadcnjoti(p(. !o{]'''a Ya pf. upirati se BOCra[Ee. s|af . DnpcnryBo (cc ) pl.2.oorElr'I pf posplositi. namisIicnost roo6pa3[. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. zamisliti. gomazeti. premikati D. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar.. -ql| m upomrK... mzburiti. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref.ra f pretkanost. namerjarr mentr. -Ja z vstaja. vedeZevati.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. inpl lstali.o.-s pesmijo podasnlr.sveda./. Doc&rrlTa (ce) pl. impl vzgoj iti\. n. vstati. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. I prevzetos!.. prevzetnost. DooAlureD!tsapf. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie.grI tu 1. n vnetje. sem in tja vihrati.8ovor' ) Bpa6e[. -q{ r?r vosek. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf.npl spustil l-spul('ulI rc. impf oboroiitiobo. tn navousenle. 3. domislievati si roo4lue-an. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). BElepu[ia. pf. Dnaeryaa (ce). vtikati.Tivati. uresniditi-uteleSe" vati. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. Iisjak. vrag. iffipf razl'neti. preprii. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe.D*rlE.lig Sibek. 2.oaaratinavdulevati. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|. i. sve6ar. Dnaere (ce). Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. Bacla'nlaa pf.rKn. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). -uI| tn vus lneqe ce. darati. Dtrelrira ce pf.'er. sovraznik: 3. .BOCKpeCHlla pl. -Nr adi izreden. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se).zamisliatisi. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. gl. razvnemati. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. l|r|v|r|r. dji Bpa6 4a I vrabica. sploh roopyrctf. gl. rmre (ce). voldica Djc.rJa adj tarobcn. roawtyaa pf. upekati se (meso pn peKl. BpanoBu(-3n) nr l.BOCnOgralYDapl. volkostetinai 2. upreti se. Doopyx<!tsa (ce. DparKaar impl l. DErIqe (ce). irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce). impf utclcsiti. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. soodpatynapl . 3. I ulivecuslvKa Borrlrr. tisti. coa medu). 2. rt@a (ce) pf . Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . Enm(yDa (ce) pt. 2. vstajati. Er@a (ce) pt.Iepfi.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. l..tanmzrta noo6pa3eH . . gr. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija.1.impt na'. BorlrII lroldenica. Bere (ce). tnpJ 1.BoBMaTep[ireH. Dn^erxitsa (ce) pf. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje. slavttl aoomla. vstainik BOCrOpr. vrabdcvkil BpaB. premetenec Bpar. -3Il 3aHec aaco'''.(yDar. hudit: 2. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(. zalzetsocxrrflr (c€). razburjati Eoc[ee.. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE.r| ao l.o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. zvlJacnosr aparyro. 4'''a adi zadeten. zanos Boe&rt m navdusenje. domisliavost. -Jry rr nepartijec Do{peAeH. BnpoAyrlt (ci ) pf. urcsnidevati aorpoceH. zu llrl.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom. namiSljen. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'.BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. . dojemati. oAqoceH DocKpecepf gl. imtrt vosditi. izvenzakonski qs adj iz. Dpar.o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. -n4r| . vmesavati rorra (ce) impt gL. migati.2. daren ro/r[e6lnuc. sat (brez '1otrrl|Ire gl. (se). IZVrSten.re. impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc). i. upor DOCrarrrK. dozoeva. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. velrl(a noc D(rcOK. BocKpecHe BOCKpeCHe.

aasgyen: 2. rrEr adj od. oA rrr a konica noia. mlinski valj.Taa . [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. iznad. -!'ena adj zatasen. Irg blebetaC Dpa. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( ..rpl dcbclo gledati. trpeMeuea._rpSrqr pl l. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. prehod. vrnirr.'qtr m yedezeva. BpecKoa BpereHap nr l. rpacr*yea jf. javkati BIrecoK. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l.r. Lreteno: 2. BpeA ad9 po. hodtBparro I 1. 3. pridobivati npuficcf 4d. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. _2. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a. 3eMe BDB zmarpacnc. Dparoar nx vrat. darov_ crrr. povradilo. v apecka..yoditi.rKa. Eez siavo EpareH.0"""t irnpl r azgr aiati. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \.BpzuFlxra n dem od lo-x(.rl l.n/ iti. iti.I. DlrecKqrrtr4a m. ovraten rpBa. vrsti.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh.3. za5iljen. vrasaati EpB t vrv.vrabid rgle. v l l i l i s r . -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. po. J. 2. BpB'oA Dparrrre. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. lam cigan. fig prodaja. tok. /is vr_ . lig vrescatl rpea adj vrod. spsor 6v6. vreme. zateza BpeKa. vrel Bperrmta t pripeka. gt. gl. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. vreqno orlt Bp. Bpat|r. impf oboDt|Mvuf.p3 praep na. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. gl. apaoeqvrabdek. lpott telovadni dros vod. -ry n gl. 4. obtok. impf tt> Bpar(a{na I l. Elrecu!tsaar irn pl vresaati. BpalIeBE.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp.' ft.lrlca Epeue.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep. I kridanje. hoia. _bleketati lo kozj). 2.nodj D. tutur r^aaa sedi mi na glavi. ko..EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v . lla apB r aBa apata. vretenar. vrbovie DptMrr.n wez. nabrrati. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar). grdav. spxtrtwra n deit apBeE. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. okro- BEei . vitel Bpeka. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. tilnik. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. -qx rz vrbie.uokviriati Bpo!tsa.re /r vredka. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. nputu vrvrca $p|'u^||cc t.a:y. BpBqa xpar.#.fAHo gram prihodpreK. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l. potka I Epa. stepromet: 4. obdobje. -. EpBorrtqa I sDre_ tilo. izdelovalec vreten: 2.ArrcrEJa I pridnost. EparroBr . 4.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae. proda_ strvar Jau se. gl. vrniti. terl tkalsko vra_ DpBe rula.^Dprar impf l. dobiti predoosi lTastl.! "\* reH vrh Ljubotan. Intpl spametovati (se). 2. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst.e BpeMc rzguba easa. BpasyBa pf. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. biti tev. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp. graryt casi ry6eH. vresdati. sop. Dreklet . 2. vi(ek. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I .Ut uren.kvi l.&a I kratka bolezen EpaTE. earo!. oorgo rraJanJe. zal datr. marrlrvost gcr npetra/ hrup. 2.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. h i k o v a t i xlrffq(.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. lzrocrtFizrqdati nrle. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK.e. DIr€Raat impl meke_ tati. EpecHar pf zadreti se. 3. peljati. vretica Dps m vozel. 4. vrodina.. l|0l( v lr lI l Bp6oca. daranje. sibden. zavDru rpecrl*a. mnozica sparwrc. gornjem koncu. za.. vpitje. KaKna e. Dpe(tr f vreda.aEe a vrnitev lec. si^nTiiil u.. imot gati. doba. 2. lpaf. I. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. na Ke-. D U t.'r.BpBex rn l. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm. BpB ua r^Wocra yilek apa'r. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). 2. ranpirr marr. Ep6oc1la pf. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky. (c. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. H. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo.teg. cviliti. obhod. ffllrtlutit t dem od npDKll. z.h.€. ao EpeMeryaerEe med. 3. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT. nad.?. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. gida. hod. Elr€l(I|qEra n dem vredka. vrelCanie. na. upaMar p/ dati v ok.l ttI $.sprehunec. hoditi. aIreM[Ba n L tas. rrsKanBo BIreMe gluha. t r . smetana. K O nr I ntca. Bpecxaar impf \piti.leaHo BDeMe.nik lparl(]aq fl gl.

n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z. rffi BpJonepEal??. 3.. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu.' "Jj.BpuJar imlt t|reti.. kravata. J. -rrF m l. (omlselnez. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i. slab:2. sncg.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. nrhr(\cv.zmeda Epura. op-av.."?::. pl l.IrraT impf vrteti. gl. -uor adj 1..Berl gneda.i:i.:f:l::l cTp. vozeli 2. direndai. vezad (snopov) ap3!tsaq. nestalen DprlrBntl(.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v.alflrqa no crpaar4a li#1.T*' Pl ot\'akniti.G ii?ik. hud. l(lni(o.2.. qrrenoal. ropeulTlIHa Bpytrm. zool tresolaU _dcto. mtatltnica. f nemarnica. 2 . plesti.a. Dp3yBaar impl l. 2. hudobija. u.. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . DpHedezuje (sneii) EpHex.I vetrniak. zavezatr. lrrcnrtcv znrokc oan.nimpf greti. 2. zasajati. zacenjati. Dp39r pf z\ezatj. DlrrtrolaxD(a m l.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. EprrcoK.Bp[cH!tsa pf gl.. me_ zr tez Bp'|cKa..s|(tcpali. 2. lip BprrutaI vrh. vre_ reno.??l. vesolistvo Bce encklr adl I.l vIIrlct.y Bp4e KpBra mlad Je se.motovilo. zavezovati.hlodu itd. z. .'.alfl aasa B prex r.. cula. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna. lahkomiselnica vsftJau. -qrl rt L gll||||\t ull *#.rpureu rz drevcsni vrh BpruE. z. "TX.2. spri rvr(a ooo. t rs a _ nJc. t l. svezeni.#:. na ruta zveza.-ry z wisk.lvirlt lrr ra. lprKaar itupl l.ro.cli -rcr adj vrci gl. BpfrcKaa\ impt EI. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr. BpHar itnpl pad. privezovati. BpecKa EpEcne.tIa / l. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r.:". rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.".o# jii3d3ff. 3. zgoae ncbo.Irhtl rev.2.&e-cer greti se apt*. 2. vrieti.(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen.Tsj"r -cc: z kor..oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr.. Dpurrula . DceBa pl.famti. r ativka: 2. lp-rrrp(rvn. -or n? dez. strm.i. svetenj. vrtavka: 2vnrJak.req.or rn strmina rBpcru(. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl. Epru|tlla / plcv:l se. vrtavka.1eCaU eHcK{ Dpre.r potreb-navihravost. 6€ Bpcr€ brez -meie.a f 1. v rt ln c c . kridanie tpl. Epson m l. gospodariti (qos._DHa larhoven 4di Bp. BD3aBMe06 stavili smo. vesoliski . Bpre^e. vsuditi. Bo3pacT. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n.. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let.Hi?.dol..Bpurxne^.. Ep3!tsa. (v/seJatl(strah itd. vezanje rp3y. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. gl. nllr aPr-Iq. 3. pnvezati.. . Bp^yBaar 3aDa3HU 6O.i3.()kc) spuuAqa I l. BEH?Lqi:fla -tcaAar . av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen.) BpEe. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. kolut BprlJ a. kipet]. razsajati.rJana desno. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. graa (na deski. lah_ BcaAFa. 2.i. Epqraar impf l. impl yli(va)ti. -ryr m vrelec Dcee.rpclrl. na!'piden Bp/rejl(.DpcKa I L vrvica. zaroka rprqy_fu. _un Bpure.qKa. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. r.""i#.uti z||. vezatica ttrrcKa. zadrzevarnie BUc^\B adi l. . -qtr r?r vrstnik DpcHqa. mLrtili.) Dce^eEa f vesolje. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. ne.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). Eprlar impl l. ovrat. vrli(tck ourlast.. n<ecru_ Ha.yrtljiv. Epcra f starostna doba. trtrltrrr rr.ica. EpTr|rotr r?? kamilica bot r. vrisd. DcaAlTaar im p/ l.ati (dei.. ob- "Tffi"J. Dptrla r r?.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati. visiri: r. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t.6fki (slovcsnosl zrt. i?.. wenje.elu€ I l."lJ#. deZevati_ sneZitj. 3. 2. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame.)c. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom. lxrlc<\lnc sk'ic. mlatid Epq. zasnav_ vlak ima zvezo. Cas Inlulvc. zloba. toaa).i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina. Kai ou.

cert(1'vesoljen. (pri)teii v kaj BTyprr ce.. Dfl<ahra pf. 2. otrditiotrdevati Brepa. od strant Dcluuroca adr. . troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. -qr! . naseliti.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. impl (. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. \dir^ti-v KaJ. -qrra adi drugoten. 4. dorasdaii DTDpA.. ostrmeti. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. zrasti. ayjseBqu m uiec Byjqo. -rior adi uitet Byr!t'. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . priti. metatr se. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. zgroziti se: 2. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe. ByJsoEEr rr?uiec rvj. sl(r. dohiteti. prihajati. impf vtisnitivtiskovati trl<ae. na dvoje. ETrpAfiitsa pt. dozc reti. v resnici. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1. Drepaarpt l. . se(unqaren. arpeErUg pf .roB. 3. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. . ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati.qt| fi tlo\ek. edv v troje.Ee (ce). od presenecenjazardeti Drnrsa. zaI cuoenost nuacrr ce.[tr. DTopa{d6a t? den Ce.. impf (v)tkati. orugovrsten rroptrar. domade Zivali dce: vseliti se..cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. vdreti v kaj.fl dveletni samec rceaa pl 1. Z.impf (pn)leteti. dozorevati: 4. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. orepwait npf l. r'rrcE!tsa pl. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. navaljevatt BrypyDa.uDostevati rrose . tako tako . ce ETllTImr tf 1.2. BTacaar pl l. zrel: 2. Draca 3a.Maxet6e godna-je za moztlev. 2. vreai se. rroH€. arop. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. vseliti. naseliti se DTopase.iai v spanju. . oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce.zadet od strele arp€'Jtrr'. med spanJem sctpwra adt v stran.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. Brprrwa ce pf .ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. zmtiien'. -ce: volrau kam Dflcre. irul strditistrjevati (se). . -Ce: rrepyga. pognati.ar(za)kaditi se Ka.. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. ce nuacar zf l. pqganjaj! seganjati. araclBaar i. 2.. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). DlraAltsa pI.?rpl l. 2.oErIEm ujec. deJansKo maca. vplesti-vpletati pf.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe. srep (pogled) BTIrerr. Voretl. dohitevati.pt--pripogiDau se (oc starc. 3. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. 2. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. dospeti.

hohnjati. nazaj. rafaar iffipl streljati.oa^ l^ a rn -. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. gnusen. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. rojlrrrba n fant sktb.dudar raj^e. pogum raltaE rn vrvica. zibati se.l _racav. -@ 11. ra3ar impt l. .ra$epni? I drobno blago. {a I galerija ra&. racar impf gasiti) \oi Ila n. raleso iere mi.fi itnica.<Ea adi plinski. gaziti. ljati.r|Ii n gabiovje. 3.A|ia 4d. tonovsdica oKrasltl raaer<en. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'. . rauvalatl. itensko. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. te ro raau r'revra skupil jo bo. ry^a6 golob graTr. 2. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. plazilec. posadnje.rapHrB6q rn garnizija. nesnaga raia. raHs. parazit rafld. ra ar impl ljubkovati. Zen."Era adi gosenilji racH. med delom rat$alo . rednost.-H nr poulidnik. 2.. boeat dlovek rai. taj\el&''rc. 2. raA$Ira.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. raq._::.qx-raaemqa n. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. smod ra^6a I l. bozan'e. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. brod ta.rr krevsad. -r(Ea adj ljubezniv. rit raza f med gazS Qa obreze'. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo. 3. neroda. 2. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). teptalec.rzprrah usta IandHTeH.^[{ . vznak ra:rtr.m Lrh telesni varuh. pf. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. 2. dobrika.4 1. rana-EpeTcTaBat raE. nesmrsel ra otr m galop. gl. gl. krokar rata adv Zarg brezpladno. pojemau racHer6en gasenje . zoor gacJl 2.aa. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. lakaj m raDpaH vran. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud.te Jenem. telesna straza ra.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir. ra e6 n galeb. pc. 2. potrpljenje.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. . lrg streiaj.d. skoz nos govoriti.. 2.pepel ra^eH. ryLafi. rarlerdto adit !'eZr\o.taceE adi gaSen. plin. itupt fam (u)mazati. . rrx vezanje otrooov. gala. racoafi z l. ma:avi fig pocasen. rpuxa.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. zoprta Zenska. raAoBu fn \. 5pu m bot gabet m6pa(. -I'lI tu Zarg zastonikar. racHar irrpf ugasati. tladitelj. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce).{Ha adi galanten rap4a I garda.Meu.rac. ^e6or ra3n KaKO Me. mcraKHe.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida.rtfam morda. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. otozen. gala predstava raprapa. mHro. aKo 6rrAeMMocr. raiie raEsa ce. gl. go. kosara. I mi raoeH.ptiaja kletka. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. hc diti.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. in impl g tanIala-Beqepa. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. raAoclBa (ce). teptati. drnec ra. m 2. ----.eimpt nosljati. raAocr. 2. soda) rrueql{If adr tatn l. rtA. parazit. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca.eclslovesen. ra6apAllcyla d. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac. dvotivka. ^)ielka: raAeH. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi. rntlo ra epda. a. Jamel[r gata vecerja. meriti raiarEen streljanje. bodo hodili po tebi. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad. ceKoj (e re ra3u te bol most.aHTiipa pI.Arra 44. vleli se pri hoji. ce raqsaar imDf 1. nizkotnost raAoruja. racati. Toj racg on vedri in obladi racne.. fig r\izkotndr'tl . 2. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. trak (na kroju) rajrarqEija. popustljivost. gl.luf raHrp^ar ifipf nos. -[or adi rE\aien: ne.

r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik. 2. ][. izSittitlti. lesen zamaiek glavobol. gl. lah raaro.{asllua palica ima r all'. -AHa adi laten|.AHa adi pogu. pomor.r fu gratn g)^gol.ben. . gl. lai dva konca nd. druzinski danost. ra6aar inpf l. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r. poglavar r.* n l. glagolit r. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I . objekt v plur. debeloglar aBqe. gl. glqvfca: 6. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM.rep. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. noclavie.'4x'' adtt na glavo. obeleniak raailu rc glavan. 9. -r f alh lad. vo ditelj r^^r. prazna potrata dasa. 3. sestrada*"##i .ar odi glavat. rerml. (kolo)vodja.. sploien reseparuBaqnja.6. 2.rr. sel r. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. -rM I rod. raraieu. ru BnAoBvidel sem iih rn6a. 5. raraai impl vedefuevati. 3rlanje blazina. roPe AraBaral pokonci glavo!. o6omrr!tsaEe feHepa. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. -i+al.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc.AaToqu) {. draiiti. zalo obI ledenaienska retsAt r. baiati: lis usibati -ra vedetevalec. .impi gaziti.lasa nesredo si je nakopal. ra!m{sK.posmehljivec. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. .tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. brus cg6ja rAaAgK. strmoglav rA.?osla. voditelj. zbost t1. . l. KpeHaAr^a. rerou m genij. ne npauaj rara eq. dalija. le. tipati fl{6ai m poroEljivec. poglavar. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg. :rKa adi g)adek' radebela glava. lahko obleaen ra*etrro.reoHr{jih (kratka oblika za dir. -rurr vedei. tivljcnjc. 2. gl. r'lrrrrrr ixrrl poginjati.3.ialf. My ceqe rlaBara bister ie.t[r I generalizacija. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K.ar pl dotakniti se.rr<af f am 1. gl. Da dvisnil ie nos. r aDtua (ce) pf. ge' nezL renepi. unidenje ru6e^eH. 2. m recr. -.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f.BerEfra ru glavari arh vod. 10. gl. hud pe r4tG Zerul. rurcor itl pl Ias tratiti.u (oru[Trr no. rAaAgJaf velika lakota. raz'roi. 2. raaAlrasr impt stradati. gladuh.generalije (osebni podatKT. lig gol. Fo€])bal 2. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan.slovebstlsloYar r||rrc. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. gl.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH.cp[e na tes6e. Ma3sn. pamet. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. r^aAar impf gladin. 4. obrod na dnu kadi. kolesu). giz- retlepaqrlja. recToBH poteza. naslov. pravljica. r-v?rlrEa reDrr. bijka.lakomnost glavar. l. debeloglav raaDarap tt vodnik. -Nta qdj gerrerale\ glaven.raf everila fepnrauiul . I georgina. izgubI it rli rfl|lco..uraadj genialcn reHorliA m genocid. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis. pr(llnr(Lrtl..r^aAtra. crl 3eAe 6e*.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja. fuesati.). nevaren m6He. Ha r^aAso . naliapan. buda ven. vodi) reMnja.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t.rxu f l)lczdcljc. glrva. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l. raaDo6oa{e.|'ABa LraAoK. (i)zguba '1" ". potrata Cns rr|rrcc. bresti (Po blatu._glarar. -rpI m 1.5. lakota rAaAeE. gigant t''. ja. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa.a n-a r. 4.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. 'ce: gl. qomoll. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. MV ce. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. rqaaea raauJe l gl. nft beseda.rfir m arh mor]]. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade. botati. 3.nt+ar ifipf liapati. pcer lispati se flnuragnja.ro . velcum reln Jd^efl. inrrl naie(ma)ti za delo. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka. . ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce). govor. po obladiti. generacua.-oa r.zvlf.ar. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. raaAoca I stradei. lakoto trpeti halna uzda.uysa.A'nl interi fam ohl. rn6r.r z general renep6reE. 6. -wr f gimnazija rr. lig zadeti. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. 3aAopnqa rn6e^ I poguba.na.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad.

r orloBtt fi bot glog. pogled. muz glas. rayxAcBll rrrof. r wreq mrsKa globus r^vr(A. rMeqer6e z mesddnje.emajlirati r^eseH. glazura. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. rayxAoBtr.raclnrn. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. 2. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. snetljiv posta(ja)ti (Zito). lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. obz(i)sati faar&oca ce. Kapnclozen 1406. iracar ifipl 1. stalilde rAeAHnl<. ples (kolo) brez glasbe. nedist.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. deievnik ral-Bo MecTo samoten. zvok.rtttpt posrajagluserr tl naglusen.. onesnazevati. r. su). .2. . rdacaaT ttnpl \o|ltr. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. flteio. beli trn. oaito je. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. 3. vest. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. r eKiaaa impf na silo jesti. globa. 5.e dobro raeAantrlre r 1. glasiti se. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. paziti. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r.Ra adl clen na' rAo6aAeH. r eAa oA rlrlcor{o. frxcJe J t. . r^wo opo llrtos(I r. imPt sl. z modnim glasom. neravnina.|OTII IO dce: nje. rAo6lra pf . r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. 2.^oAar impf Elodati. skoz prste. krdclo (vulrAore.. dt hal kov).ozgali. vter*a impl dem od r.m adi l.J. vedeZevalec.*.. negovan. uglasitev(glasbila) r^acen. drozganje.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll.4. impf (po)loSditi. rlorar ir?Pl smetiti..trf m l. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen. biti obrnien. m 1. jokav. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. 2.refor.\eAaMre6e za zgled si mi. raaMnoca. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl .r. impf lrc (po)drneti. sodrga.KA. zijaloi 2. urejanje. kultiviran raeAarse /r 1. r acEu nllx[I. glas. teptalec. gnecast r^acqe. graffi. tttt ttid. 2. 4. r. 2. zmce prahu. raerra f prizor. (o)stareti. modvir' ororo iver v odesu ski.reAair blato dat\ 2.|rcaa. lp n r r h n. nadzorovanje. tzre. oder v gledalildu rl^egart adj l. Sum. misi ne hodijo vellcanje. ka. gl. smeti. (seme). Pre. rAltsurro& -. raacoDrr. sov| z. glasovati. . ravrrrDfia t l.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. opazovanje. oA rPH rayxAoBrfl 44.nor adj gluh. dajati glas. -rrlla sluSen globalen r^06rr. raorsHr(a I 1. oort. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. _rrlllear. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca.3. blaten grozdni sladkor. klada.gla-or '?. r. 2. 2.tEa n aem oo. plevel v iitu ia graSica. r/rucTn. cTpyHHglasilke tAACeq ln.: 3. 6. raolrKa. zl' raorr[ra. grdtn tzgotlor.melodiden t r^ef.'ela poglcdovati.J. fa'lr''ikoda. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. glog. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. r r|608r| nr modvirje. poleno (olgano). globo blti.slabo videti za Ha r^ea na Dogled.I. prostor za gledalce.linast. raamrocpa irzl l.ror z deZja pod kap ia ravd. postrani. 2. dvorana. l. 4. 2. -. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:.itas adi cmerav. t/Lrclr!.rlrlrtreq. sel r^acEoroDopuFr. tz gnne r |rlleH ralts. rMeqn. grai doEovec. fie ueled r^aca.ilo!'nat.gletenj. slista. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. 1I. podasitvediti fl\eK B adi gnecav. fig po mojem ne ka. gli. odljuden kraj rAoleE. 1.rfaoueu adj glulonem . stiskali8 Ce T. nekaliv v'mtoswt adj g. r^acje n l. glota. Ao l^eAalte! na svi4enje!. bit 2. grcav -na r.ot drobnolist2. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C.cusa pf. loSd. izbirati. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. 2.ri f t I I I r^ac slasek macu. ljuden kraj _ muhav. MoPe ruro rAG rr!tsee. -3rfu m gleienj. ce r eAa vidi se. prratr se. 2. jac rc r. sporodilo.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen.ftag adi modviren. bogovec raeAutrrre z gledisde. speven. oskrbovaSamO Sg. priprava. (o)slabeti raac.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. ti. T Y. 2.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. 6gledi.qn rn glasnik.ran6. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. odPadki.2. va. 3. slavljenje. emalj. rMeiraT impt dt. detl oo. snoi delati. rairaB ddi ncumcn. . tteira m it f sklenina. naloZiti-tralagati r !Tqe. raaMlIoclla ce pf. bot . lig lladenje. zgledovati sc. r^ei rraMua t 1. gl. gledalec. stiskalec -biti v naPoto. snet. FaKpuBo. rlreqaq tn mastilec. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. . r^orKa Bo t. raela. oai -irz pl L gle. pogledi 2. . +Ha adi g)aseni g)asoven. gristi se. 2. motiti.

-w m fam olabnet. 3i.MKa . lultiti.noAoMpa:r[qa I suh mraz. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor. tam poZresno iesti. pokvarjbn je.pe^ roAusara nid ne vemo. debel r@6a I gostija. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l.. gol. toLeat hnlt gol6ti. -tmror adi leten'.c|rt.a f 1. craTr.e. ves se ie toEeAapnm.prlsl{uten.r4a rn. gl. glcdo zviska. ra'ro. cpueio lav e roagrr Ba ad.to6.azatj. tlBeAaprolEa n umazan. rEeBoDu m jeza. ro/lraar ifipf 1. lansko leto. . kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. zarodtr roAEEe f leto. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. l.u|Irrtapqe.ur fi obor. Dre\. -stenska vck. umazanec. man rg^Or^aBeqt.2. 2. . kr roBop_ rr1 govor. -aqH n enoleten otrok. rHrua I gnida EAHATA. gnusiti. {rry m negoden ptidek.ao veka. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. rasti: -cci 2. rejlllor a. rogtrl'a*atsa n d.srolt KaKOrOAe. . -Drruor Mi jezen.rlt|qe r. porok.#aien ' maeMcrBo 1. izbirden (v ieili) vonca. leo rotlt. r'[nt adj gtil. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. . /lg bqhori se Dec rl'. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. -goljava. enoletna Zival togtrrate. 2. Kaj-roAe.ng. pre I I I I I I I I I I I I I I . niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. nezasnezen di vetra) marq rz l. qecrrfia Hbsa teruh je. bes. napuh. tlaqpocra rogsa navadno letiti. polftati. visok polozaj. redrti.reluna f velikost. pltaal roa. oSabnost. mera. naraldati. t goljava. nag ro/ra6 r'r golob gl. sen.dj iejen. rogora 30OplBa rueDerf. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. beseda. gnetenje cuor. jezljiv. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. go se gabi. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura.qlgovontr_se.ro eMear impf l. pdtiskati.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje. roAr. fl 2. prosror (zaraz. 2. jese dlc pogocutr. .rEerar -impf ieziti. zool slrnar (wlt) rc. 2. lig r ednozG roAeMo(. no llua at. leta zrelosti ro^er@rja. razealjati: 2. -rmta z golec. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. ro ror 4di gol. roB€Aapqe. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar. goltati. goliti. preceilen. mqrre. -tror adi sabliiv.[ues orqer letno porodilo. m^eMar impl 4..' revez: 2. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. raztrmnec. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr.lrg grd. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l. letnik revije. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto. .rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica.€s m gobelin. rot€rrle. roteAo govedo. f tam oaabiica. bog.ett od roA{HaK roArrrraureH. pogostitev. roAfirra(. tig revsctna ro^ra. razoglavo. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. adi soveii: roBe. py6a'I. trhel. . 2.3. roDetqa n dem od xpaca.toAe part -kolij gl.huatovati tAeB uB adi jezav.8. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. dutiti enus do roD€q<s.taa I 1. rqera{ flr poZeruh. fis trpeti. . sluo unrnei 'l rHacE. golidava. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus. ro pron od. krava. uganttr. urac Mu e. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. Dareaje IEeB. -Us-roAeHr. roleurror adj velik. be.tr Aa) L.toI. -u[trior 4di letoSnji. rgJar itupt gojiti. povdevatl.rtrojoca. slab Clo.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. golorok. nagota. ro^ar impt 1. uboga para roiee. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. ograumazal.AIIU fuon. lig tla. 2. golec. ry a6 roaaK. ce or. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. mogodnez r! er&. negnus. lidkati rc. f 'ce: Jezrtlse.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce.zetnrca roir. nuraSdati.KOt-roAe rEeDtr. nadutez ro-deMfrua.oBop'' impl govoriti. IO.. almanah. mazanje. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir. -aq[ n nagec. ra|tll. IascRara nuao . golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba. preiiveti leto dni roAnruelt.v tetos. nfsrar impt z\esti. po stilatr gol rio cx. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer.4d' gnusen.biekt): uloca f gnusoba. revije.

. (nogavrc.dbiltet 3. pripeka lctna^crnt rop[. prevzeten ropAoe ce. vrtiack.-rdll| fi 1. prjbluno -ielony. DeurHrtrru vl (meq JU. ro^rap tfl revez. letlcen rpaAcxrr adj .d. Pozirek. trpek rlopo4ord|m. zgabiti. ropAear lnpl brtl. -pKa adi grenek. oFrajevati .. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak.pna !!i Eomii'.ronalDoll vrocl one.. goltarec.ec. po mestno (oDrccen. srlo ro^rse.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar . gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq. Donasalr se.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. r ln J. sastvo roErrr.mesten. nrroovec topr.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. telovnik s krznom. -^Ha adi bolan narprstn.gg{nji del perua llcl. -AHa dd. !devati rpa6a impf gabiti.z vr'tl . tparyfie]A nt stavDenlk. gozdnat nopoK. DriDravliati. JsH6adj gorljiv. gorianec.c€. kurilen roofiao lr sorivo. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn. . kunvo roiJanxu. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. 2. pozreti. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. T t T roper[r ddi v. . graditev.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia. AeTocKa u3Mekap. roHar irftpf g Prcganjati. ]. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. vladajod. 8ra(llteli rDa. tgati. pedi (o kurjavi.je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa. rpa. -cT]l n gost. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol.. -rF m silak. Prelzetcn mlrAelrBeq. vrtcc: 2. razsvcutavl.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. ][ibo.q. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. zgornji sever) veter (navactno rowD. UDG ga Dara ro.. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. 2. 2. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz. Pogolt' niti. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece.rparrle fpaAJ{ | pI prsr.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e.pl in inpf pogostiri. prsen.[rna f gaenkoba adi grenek. io^flrar Pl 1.snov .n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR. rpaAaT tmpl ztoatt. KviHa -iripravljati. neora rian6i i stavba.PriPravljen.ure z 1.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. ustvarjati. gt. goretii 2.ropjaun rn gorjanec.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati. 2. ooJ-Ke_ rpaArf. utrdba rpaA (2) m. roprnaa f 1. grusd. ropureH. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li. graiske razva' lline: 2. {rF parazit zaiedavec.-EnErfi oqabr|ei.l tz bot kopriva roHr|.-m-nar -Pl . divia hruska. ^ti.. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. rpaaa t prsr. (re' lati. graditev. .rtriadi gorat. gostllr rosll|lr.. rpaAoBn.qr[rla..ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. pripe- rop. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo. zi' dava rpaAer. 2.tRa 44.kuhati ro-mf adj. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod..gotov.. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn.ryr 1r . -w stoliuben roc4ria iml gostov.. reva ro^rKa t l. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. rpafu I gradivo.toda. . priganjati.ror adl ponosen.in. posropJe rpaaet(eH.dE a I revica. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. {T m zida\a. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq. sl. -r. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti.'. . ropar itlpl l. bog locrroAap m gospodar. 3IrMocKa roc. -ryr n l. volc -Ae. o. rorBapKa.}''Badj vrod. Alt tz gospod. ropctf. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. 4VSm Velemesto rpaagn. arheof sr". bonita gospoda. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq.. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava. lig uieti. Pogorctrr€!.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr.-\1.adv . razburjati se ropeurrEra f l'rodina. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq.. osaben. ce ropeurat irrpf jeziti se.t sEvoe.

r. glinast lonec. rnaliditi. Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l. aesati. rpurrytsa pf. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska.E /|l hrbet. krakotanJe rpaMaAa. briga.vgnrle rpaMarE€ I slovnica. grmeti. grb. klokot. rpaMaA-n. rpafarnr fi mesdan. roa He Me. r<opgl. zasrJauogrevatr. gr.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec. mesmo prebivalstvo r!afal$e. greSitizgresiti rperE€ I lapaka.pnvre granoroznost rprrryDa. ltuosKrDles rp6eE.vgrudah.d.rIIqaf gneda.. vprtje meJen rpropu.wa adj mejen. spaten.2. -mm . rpHur6a a glinast lon aek rpHe.buden rlrao n grlo. rprsar d brizgniti. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. zrvrno. ce tp6^T itrlpt l. hrurpa'row'r adj kosat.em od. mobu se rpeltren. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. kridati (ruor ltg.raf grehota.n<!r ddr na hrbtu. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. pregr6ha rpeAa I greda. z. -se. rpEar impf zbirati. rp.tesalo za rpAocrI spadenost. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. grmadat 2. Meuram4a impf lpasa ce.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ.rpees tem nisem zadc volJen. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo. r? vejica. spak. ca.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten.dr'ravljanstlo.. sklanjati se.-apafulx! r?rmegdan. y rprrvapa ryaq. ob. -r. cur.. rparrmrla n d. pomota.tr' f 1.l!{Il. fazgrejati. rlrarKa ce iftpl skrbeti. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba. nakaza sati se. ^T razraSdati se v veje. grbiti 2.) tp''' m lgtd. briskazenost.1. z modnim glasom. Pflpogroalr se rp6Hmq . prerivanje. lpeuqa rpa. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. napake qetatr..ad. eaa . 2. vznak rp6a ce. ?6er rpla a (ce). -rpallqnr. kotaliti mauKa (se). lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. korob..U-. ryry. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. ce tpar. poln vej pen grebenar. zoprn pM. oprasmtr rlteB nr greh. 2. rtBa adi buden. bruno ryte8impf gretit sijati.'a:r impt grmeti rpnme. rpraaa impf brizgati. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). mikar.. podrocte. brazgona rpe6^o n grablje rye6. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. 2. nrup. Da!@te t L ve-lik kup. stre. r?rMaca I gnmasa rprorlf. . upognlcn rpry e. 2. rpmp l.usmuu se le rpeno.impf grebsti. u se. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. "pAnt 1. qr6oBa m l.. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK .e ?t opraskati. meja (tudi lrg).hrbett 2. mestni Drebivalec rpafaIImr. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. -inp! ogreu. no tpeluKa po pomotr. . kruljenje. skazenost. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. gabast postaiati rp6^i tn . I4r?1 mescant.rpatusert rpafaseq. r?E3e impf gristi. bot buda jajaarica. . impl za. -ce: . kopiditi (imetje). vrvrati. rpcjlryra pf. rpeo tcl e Zal mi je.greliti. vejiditi rpra. vrvranje z. 6Hi adi hibten r'p6e. rpr(ymr impf gL rpt. -rfor adi gtd.Eqe. hrbteDi.a n l. gl. ifipf kaziti.. trud rpAoflrja. rJe(l rye6e. r(4. kvariti se. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati. oaq. grlo r?K[e pt arbniti. pn rpry^a8 adj lan grbast. napaeen. {rtla adl greSer:. rparu(a I l.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge).. gl. spadenost. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe. kruliti. krakniri. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1. f . z.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . pedi.arElrar impl mejitati. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk. rperuKrFe ce. rpropar irzl klokq rpanrtr. liti rylryta I l.u. londen vrd z ozkim grlom rpA. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue.rpaKHaT z kfakati. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. v-eja. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako.oI Dullastr hrast ''t (vode). neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4.n krakot (vrane) rpaka. (v telodrpawlren.

rpFaar inpf L rnlatiti iito. rpllqfirla. puj sek ryAu.^ rvryqlq pf l. golsavost . stud rpo3A. 2-. na tla: 2. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. zgraiati se. slabeti. autiti odpor.izgubljati. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. grd postajati maliditi. SFdeni I ry?6er. ttnpI. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. r!ry. zavijati. 3. spaden. -pogubtjati. igrati r!Ta. goskica. potrata dasa: pl osqs postopad rr. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. 2. gl. groza.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. cnPorrr ryoepoT po ooeJr.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. 2. ryrua 1.. DoDulaati rpbria. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6.. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. 2.gostr rycr adi gost rycfl. z. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. majhna golsa rytaane. 2. bolehati rpqn. grozen. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. mlatidrynano r gumno.grozdid rPOEqe.. rpoBEyBaar impl 1. 2. pe. grd. rpo6je ra. rporrqe. strela. rycAar ifipf goslati.' grobnica. rpy6ar impl kaziti. ce tpqat hnpl grabiti denar. 2.sEa adi 1. aem od rDoBTa Krthatr. kaziti. rplreBtr.xa rlr!6liqot(. rpo-sar impf 1. . elleti. 2. srom. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). grosid rlrcr. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. lpottreDll. gruliti. 2. zargrall prt (artan: utuceva1i. 2.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. gnrctasr. zoprn. t. poAHa rp\. -rtu rr gosak rycRa I gos. ryAar inpf 1. 2. !ce: izgubljati se. rlrcrr|. re6e Aa re . 2. ryKaar impl 1. ryAurba a hip praSidek.grob.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. maliditi. peldica ll'clni ce. vinska trgatev. ry6l1. Eroziti.. golsa. krmetelj r!?Marl m Surman. 2. -p*r adi obseien. 6e3 rpour. kraj propada rpoaKa.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. napE izgubljati das. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq.uErli.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. omahovati rp. lrg ponizno stati rPtte.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. slndokrrsec rycaK. eas trgatve. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. velikanski rponrre.Keplca rplrqesf dd. denar. larn guliti se. gruljenje r!T!T(a. golsa pri pticah. rfl. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1. -ce: mencati. guslatr. 3. 2. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!.pe^aBn. 3. 2. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. surovost rp!tsa. krditi se.rru t gruda. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti. -ce: l. rporraar impl kruliti . rpsar inpl l. rplroDr| r?r Krc rpqaall. . tesnoba. razmeram Dnmemo r\6at impt . gnesti. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. Ja. odpor. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. llumeti. rponrnn a n deft od rpoE groiek. 4tcroaE rz prgiSie. surov rp!6ri. rpoMoDrrm l. 4. gro movtr rtrroMolr€H. zagru[ar. oslabeti rpoBHitsa. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE.'y6ar nar ges mene da posubliajo.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. spoitljivo stati pred kom (neve sta).. MeHe Aa Me r!6ar. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. Krullu izerpan oslabel. r!tsear impf l. rilwn6a n dem od ryc(a. vrat. rpoBKaa!. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l.rr rplTKa gruotca. 2.trra f gostota rlrtra 11. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. *rca adi gromek. ljudski pcvec ryc -8. kvariti. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. co earra sora. 3. rpo6oDr.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. hrC medkati. K-ep-asr !prl. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon.^(veter). pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. . r!6li Bper{. grlo. 2.i. kepa. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM.oEaoen rpooir. -uor adl grob. padati po tleh.

sDletka I I I I I I I I I I I I .(eHa.!rHaadi dalien. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![.| OA l-\. I strojeprsec. atdi wanica2.. nezno se stiMV MY e CTpaB . 2. -!trr nt l. 4. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. dobG' vina. lisjak AAAa(. nrascevte 4a6or. l.leqes . 2. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. z.Er m fam slepar.T! -|{r rn hrast(ov)je. dalja. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 . dole AaBeHn<. hrast(ov)je. 3. Aa eriv xv(ara. pri. adj itidecl atu :'ritek.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. zajezitev za. Aa eqeE. a!'rua AaBa rad imeti.d]'l.velana lgranic Aa^ra I gl. 1. kdor sE utaplja. AaAarI t.t)o. Ue-ce: priviiati se. hrastov AaooBrda I hrastovina. dajatev. rtbcla'{ 3a . tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa. izdatek: 2. dob(ov)Aara. 3. 2. -rla m. rgrKaar impf objema. Aa4ary. la6oD'rl. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni. ooJeIU z.Ilcror niti. AAAE Aara. Dartnsrvo. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF.-. (ce) rfrnryod ry.reqro idv dem od. Aa n .92 flmKa. !Ce: (Samo nilov. sapo loviti. rywtepnmt d. prodati ia aaae Aa.. AaDaar impf dajati. 2.AaAI|oBIrA. r^aaa Aaaa tvegati.e (dpr<a'cu M ^Je m 1. potapljatise Daljni lzhod Aq$e.a\e 3a z. poraiijari. Aaaar impf l. daviti. 5. 2. med. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). el. doloien. objemati se. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser. daljava. aax6a I obrok dne. todalien.Aa4e'i adi dan.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. Aa. -zin adj dobov. skati prua kogar je kaia pidila.6le m bot dob. -sKa Aa^aBepEda.l l. ti. -Urr z l. -^Ea adj daljen. davsdioa. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu. Aa^e'nHa.vni.'rXre.pLacal\ Msory Aa.(gg)r r. dari. daianie. ooletrSe Flrrrrcpqe. od-d: dusitr se. oqoallenost qeB^qre.r"c'.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti. !.r m daialec AaBaq<aI 1. utopljenec AarB.F.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. oddarJen s_iti.

reJenosl Ae6ennqoK.drren- . vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa.gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava. dc.AaIXtB[ m l. rc yAprr.qsojar imPI lsou. arlr darilo aapen<. 4.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop.ruradi darcZliiv lain. ^ AAD. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT.o. nadarjenost. sati. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli . Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. ae co?tlAe eAArroT. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa.ma"uili'l 3. tuja va- AeBoJ. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre. 3. tif.}'J.in .iacxt'luua I lam uliteljica . in. Premik. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. Zila odvodnica.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A. impf pobegntn.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l.AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati. -lsa adi dvolen loiiti' . 2. devetina (fevdalna dajatev). Parallza. t druzica hqp:pyBa. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. 3. .. zigi 4' nozotldei: AaMxoca.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica. aar\uo t z. AeBoj(Er adi deklidin.-spranJa.utr CtveABeCTOferl. samo pl prcdrriki Aeirv[. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel. ( raz ) Iodevati a.2. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH. inpl Drll za clrugapn svator . omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo. tolstost. gram geJanJe. nevestina bala aao6o 11.nojar cdj dvojen. devidnik. grad. Apopors.AeBepwaar.rxr rlrall AeAe. Pika.21.BeCre. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati.imof raz{uzru. stAri oee.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A. dvojaica.zmoz' iost:. \rpliv. ADr-rxcerr. AeAoDqn t dcd. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti..k. 2. hastiE .nI ln _imp1 gaDzrrau.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. dc(l(. znak.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica..|t|Ir. zzu AaMa f kap._ AeAerfitc x tlil.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje.-''. T t I dar namenjen (nevestr-) . aBu. motev brat.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen. biti uaitelj ra t. strorl A..l?a. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK. gotulen. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce.tu gloar_ ne. luta dvorisde.2. geslo.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev. A€Eepse. pega.dl . ABaplr' m 1. -AIm 4di dvovrsten. AaplB. pomisljati si.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg.EoeH. AZIMKOCaaTpI-. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. 6a6'. aarqrrla n dem od Aa6hrastek. dcg(. iivec.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri . gib. .). dectcj *ild"t.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi.. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca.. 2. 2 PrG met.. razpoka. dejavnost x. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se). oj ti gora zelcna! AeT.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. 2' ' ^aMaD 3. Apvrjlor enkrat eden.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf . dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll.talenu J. dvojnat asoiarn€ I 1. gibanje. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae.. I samec. nadarjenost. svak AeBeprq. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. 2. neodlodz nost. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a. t^st. Agurreq(x cu.. AeJcrDo utinek. AeDcaBeHftla m. sonilne sile poganJalr A.Brrane^ t?? zaietnik. -qHa adi dvoliaen.AeBoJ. dva zrasla sadeZa (delnji itd.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost. graidina ApopeAeq. lapar itnpf. 2. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje). oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa .

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti.71tolkad rolneApE(a. zaspanE apel.rorApo6 pljuaa.abxrz nai le Doskusi! med s. dim. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko. zadremati.rra adf skupen Aw itttpf l. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). J.^-i l i drutba. prah v Alry.{Bqn m lam bojazljiAUDa. ApVtaztfgai rapKa. dienov les ApeHor. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve. -ce: irnpt tresti.zaspanKa dremoten. gl. ApycHar pl stresti. ToJ APrf(Ir. srre_ sao. !ce: stresti se ApyEKa I 1. /ill Ap!4. 2. 6e^!. on rma ove soor. kinkati 4peura I dremei. -urr 14 I. mlKasulr. /aru ucvlcti.ihati. kovaski meh. impf upati si.AplrurBo r.(ne izpustiti). drzati se (za kai)t 2. kratek spanec ApeH. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. kaditi se Apyca. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. Ha AplT Aa A!!rwBa. {Eqrt t?t gl. segau. AprHyBa pf.. . pil('nlkn (ljudsko glasbilo). se{i. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka. -ce: i. A[ree pobrisati . -oBqrI /n drem6vs. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa. Apycaar stresati. napihovati sc. AIreHOsn. cukati. jagode Aglla impt trgati. ApyrapsrBo n tovaristvo l. idipati. -^. drenulja Aper+re. strahopetec adi apr adi star. dlzniti si Ap3or{. gu. diare. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje.Zival AyBrre.cKa adj (pre)drzen.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. 1. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. tpttYr j€ _ AITMOAn. tovarisica. 3. droplja A9. nost. predrzcevka na gajdah. godecna pihalu vec. par (fant in dekle).Apqa f detevno.. 2. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. usaipniti. slaviti. 2. tovarisija. ApeE. 2. par izmakniti. Apxar ifipf I.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. AIrKoJln m lam mozL dck. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai. Apel. oulec. steklopihat. odrt AlBa.t 1. TIle ce 4rajqara ap N.nryBa pf. 2. A!31|HaI ducat drugikrat avae. II. zasPanost. fig debelusta. volno).r(Jira I krozek. tresti se. Apyca AIrVcHe. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. drematl ApeMrroK m dremeZ. nesramnost. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje.nesmisel apo6a. bobnati. avnr|I6a n l.AvDa. 2. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. impf podremati. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao.xn^a f lam onemoglastarka. Apo6oB[ t?r drobovje.. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. malnen oren alrrca^xa I rot(aj )._imeti.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec.rRn pihalni Apra^o n tatn star.r.2. -r. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '. ja yAptr AIto.caprn _ ApKO^. dlovek. l. AIteMar ir?|pf dremali. braniti se.Kanrca I ljubica. ABe cooll.A!a$(a. pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i . imeti se v ce6e dati dislih.nKaiezik za zobe!. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. dulec. 2. L drZali . t.il cli. dobivati zrnje. majhen drenov grm. urlo Li apooe. Slatati. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. onemogel. f. lena.. t Ap3rrc. pogum.AItMOAaT l/rpl.ro l. dremav ka ApeMe. lrg blebetad ApHAap . t1e cpxaru kakor posojas. prileinica AprKn.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. Apsraaar ltttpl orenKatr. drZaj lp. putlll. lig otrc be vezati. blebetati ApnAarro tt pahalnik. AytrryBoar i. 3. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. oulccK ApyreE.. 4. onemogel ayB o'? brlog. v zrnie iti. 2.ra Aporua AIro[ a I zoo. drureJo itvo (organizacija) driska. ApeMia t ctremavKa. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. Aluarr nr megla. razca' pan Apfirl^o. grmovJe ApM(a I grm. zaApeld trg ^di span ApeM o. dia.He.-ux m l. druZba. podrast. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. kljuvati.jo.ors impf plenjati. gl. ApYcKaar rmpt gr. drozd nase.lt .luknja l. Ivekati. latrr rut. stardek AIrMa I rntad gozd. A!3erla..\aia se iivi od tega-. 2. praznovati. tig blebetad Apo6. misliti. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. rapTa Ko razcapanec. nyjar impl vcti.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. nost mehur ft AIrcAo. prah vzdigovati. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad.

Kyrpa A!'rxa. sapa vatr.Dsa adj du5even. zbosti: AiEr. orientalska oaesna (ustna) votlina. bunkast (dekle) A!I6a. II.. AYnEEa n dem od . (e ro qe(aMe. Zirwriaa. Ay(aH. zbadati (o boledi r\)i. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo.I fom spletkaricai zasmen. 41xoxn rz duh ayua I I.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski. wtati. Aypu Do flpt. pt ljudje.qrl AyrxottnArrrtx. pretkanec.Awr n Et. -N|}d m gl. jamica. 2.Alu€ao jaki 2.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I . 4. jama. I deft od Ayrsa 1. AyllIOB AJTIIK Ayc. 4. MaqIIa Alrrsa !rpn. aYltr.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) .l6a n dafi1 od .rEsepa AlE!ffK. 2.luknja' fl 1. ubozec. prG (laJru Ay(aH. nahujskati -ce: ifld od A!M. (notranje Zivljenje. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. podpihc . Aiuuar Drelukniati: suniti. 2.4frernocr I dulelnost. dolbsti. arhansel AilrojaAeq. dih. . -rtx m 1. rt 1. fig Sduvati. duhati AY re Allnflr(a AlEse. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. krvc A!!tory6r{(r. donoa adi AUEAecr dondast. lustva in etidne lastnosti).^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu. -Fr m onat duSnil(. 2. duhovnosu prisrdnost rur. sapo loviti 7ig nasfuvati. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2.te. dokler. dokler ne pride. AFrar (l) irnfrl dusiti. zlodinski AlpU Aa . Altrtel|. Avnar impf l. A!|nar (2) impf lohaAlurira.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla. listi. l. AlErlllaar ti. AltltuarrcKrr adi sovrazen. dusa l. votutuca AyEKa. pretuknjavati.Owrm daljnogled part cor?i cel6. naluknjati AVLDrarr. AfBr I .q!M|a. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. .ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja.ymu tn fatn hujskad. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod.tecr vaIl AlrFtr|. morilcc. luknjati. splet|tar A![asRa.AojAedakali bomo. dusiti se.rlati. fam vohuJr forirati. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK.mr m arh trgo\ec 41x.porog A!@.n. slamnjata. -tF n morilec ses. teh per. 2. revaek AyItr€ luknjica. dusica. Alrqar inpl l. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. Irycra A!4ua sirota. zacetnik. votli. aYrsMaEn m sovrai' Av!. TIIK Awrn Iele.g vodja. tel dola: 3. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. 3. ovoha" adi luknjidav Altr. tla pf prer. -lEra adi zadualjiv Alrme. prebadati. hudodelski.

nemuslrman (sramotilno) l. posoda -2. fay-pn m arh. baranta' tr fypittra I bol georgina. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be. nesnaga. fffpar gl. razposaje_ nost.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp. faBo \'Da.rfir. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. pv. . r<a1Pxa nemuslimanl(a. lpot t krogla'. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. -'. VTTIICA ieBper.. -tur t?1 smerrsnlca iy e. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir.rr I laft krik.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. za nered trije igype adr laa vsc skupai. zviiaanost f8K. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak.r vraZidek.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. 2a ptazenJeozu\eca fuce^. domneulo io. ce iyn tar impf fam ciganiti.. -nor adi l. 2. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la.zvijada frDo^urrr|I|a f l. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t.a id! fam kakor da.KuH rc . -dxre. navihan. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. Krlstlanr(a fa{e. gl...i lam ciganski fymrm. faBo^laa r tmPI uganjati burke. zvijaden. . flnr. l. iaBo^r-r faEo]tqe. far.gl. -riia in. I .r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin.'ra'trad1. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. hudidek aAro]ru[H^aK..I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. co ABajqa r€Bm ce npaBrr.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. -mr | \ftgoliia. -tur m razgrajat. granata.iy. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja. men' da.roru m arh bot roZa. rogovuez ry?V mrja.Poreden.rl m lam cigarl ryrrsn ce.nda. navihan faBo^ri. ied iz mesa. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. svitek fyBe(eH) . prosjaditi. moavirje.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee. gnoji Sde. fonosE t?t podPlat. 2. de! da. f arh gl. Kaytrllj}l ncvernik. 2. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK.qu ft l. fa.Wk . budidev .an'. hudid fasolcrl ad-i poreden. ovlurrrre .f 1. fo^oBtf m arh mo(girer.gl. vezenie tep. Pecivo v obliki svitka: 2. Srapnel. lokalost. noraavost. svet. zogast tytos adj drt2 gl. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. ypitje.rlltsa n dem od iwqe. lam baje. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. sl. raca faio.co TpoJqa za . nered. daliJa f1p.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad.in. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. irtpmra ju ) smeti. iy^'tr6a a krogla. gnoj.tudovit iy. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica .zetenjaie..r. adi indecl nar pes zelo leD.

samotar. tuca eAllorartgloqes. -K:Baadj enak. m{. -rEa adi natanCen. ecu_ nec. -uor 4d. e. enakopravnost eArmKoB. posadka.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost.tna 4dt moreor_ ten. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. spanzrJa jezek.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi.. od' stra[utev.arm adi istih let. veda (polititna ekonomija). cesarski namestnik v Bizancu.oi enota eltrdulren. 2. evaKuaclla eBasreNte. gospoda$tvo. gr. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). 3. eksakten er3aDx. isti. tcc. z eno roKo eArropeleH. . evangelidan. cA' er-vMerl ttt rgumaur.{rja n evangelij-. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. eArfior. evangelrsl.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(. ce od ctM Ponl gl ie. evolucija eBttH. eAnHaIIr 17' I.individualen eA. -siuor m sebidDost. . premalo eKcKlIBrJa I L izlet.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. Pravoslavni erwetflJa. idv ne qovoll.ry4aa€Hr rr? ekvivalent. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. identidnost. gl. . so. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. z. evidenten e Da tbo fi elsa er.tx'J ad. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. posestvo gl. enaka \.> ma.-nu I ekonomiia. dmgo za drugim eAHO3eMe4.Es{wocr I Posameznost. aoMar(rIII eKoHonuja.aroqe. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo.protestant . -. -Hfl. ekskurzija. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. odjek. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe.. eKrpa eKI|e. -. identiden eatrau 4dt enkrat.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. gl. ekvator er. tam egoizem eAFtrrro4 -. eksistenca ettwraru. adi ind. enxa.ecl Domanjkljjv. gl. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK. e'f\ cc impl ieztu se erKe.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en. adv vcasih. greben. kakor hllr o oNm6ocrr. ekran e*crlr.rKollr m zool :e. enak. {T m odmev. oABaj eAeg. !.'rednost eKfrra I moStvo.-Hq[ . _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. eBerrry{AeH. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno..2.. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. v enl vrstl eArropoAeH. ob' eArnna gtam ednina f stoi. 2. 2. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. erElla /l prla erBdKTeH. eBaglleaEcr fi l.gospodar. isti. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl.tr1 odmev. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. .E| I lirjenje. arh 1. oouo ex.*ra ddi Posame_ zen. 4 m lan kj PrrU-. {rT. er:raDcrr m L hist eksaih.neki eA[uaeceT. oozrv.posamiten. en. -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. l. z i^-pako. Dosamianost e. -Tyl adi ftzttider.n edinec caE4a f l. hkratcn cAHoBpceH.ekonom. edinka. mikalnik eAEra. tu Pa erotriM.rr<aadi edini. f nauk o gospodarstw eKor. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj.^oi adi ielSb.oxex. I I I I I I I I I t . n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(. 2.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. rum eden.. 2. 3. istost. enica. er(aBfr ce. -Jrraadl cnobarven . eK eKpaa l.' oditen. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo.2 zaslon. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. neko6. . er@T eKadrop r?1geogr ravnik.Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop.e(sar gl odjekniti eKtrira. . eventualetr eBrAdrfien.u!qH nt enobocarro{tox(cu. 3. .qgaadj enol'rsten.rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq.

eprenlnaar . eru(ucrla eo[KdceH. jelka. etemenra_ ren. zensKr eHAeqe I t5 dunati. gl. gl. erupcrja exo n in m odmev. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula.. prJaca. emotiv€n razteeliiv. obrazloZitev. Stell za ecdj.ele' gija. -url f motovilo.ojc.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el. epilog erJ'ncv.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) . ||pltp() il '? erdna I stopnja. lig oseba. l.). cfcl(t epem. ec6jor. zatavtto l i ri e^I[. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. -ita . eqar impl razlegati se. eksDlodirati ctcnor6.r ceh ecHaotl'ja.trtr'aurla I izlotitev.. eprellglBo m. eprc &IEa n Zrebtatna.crc r(J Ao rc6(.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or. napol. povsem. . cuerrca. mv (ob e..fam popollroma. Temasu eOeKTm udinek. eleull fl mosKl. ooneu AoM. eEe ro! lej ga! eHopnJa.cKr .wj I t. excno3da |. -ux I ekspediciia.\eMellTn eleMesrdpeH. uspeh. -cHa adi uspesen. etx jei eHAetre. ekstra: iz-l'rstno. eM cofli fafi eM. tev. 3. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd.. erc-nor6ro. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr .el part lej! (kazalno za 3. kobilarna eprEII n fant.eM tako. oglednik. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec. elan e^asrrrqeH.m esej.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba.1 lcj.. oopravnl oddelek. gr.. eksces eMr{r nr emir. osnoven. gr. lol osvet. era epreAe. 2.i izbrano eHAeK..Na adi pfoLen..rerdrrieir. odjek ecanl m fom radun. l.. lig ecerpaI aoo.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. ecer'. . udinkovit eplnryda. n tantovstvo. vel epoha e'Jre'I adv . adj krivoverski. emitirati e.. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu. od.boii{no drevesce Gxcrdr. ekstremen _. porodilo.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop. -Bna adi dustven.ftv. samstvo eprcrlcKn adl fantovski. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. Jesenr eceHcK. 2. 2. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec. cuera ra. '|l padnik uava . Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. lzvrstcn. epitaf emrrer m epiteton. lig sestavina. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!.1. raxa. cksploatirati oKclloAnpa.kakor. . adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca.adi . l. izpostaviti.3rr m sklepna beseda.elitsir. prvoteD.ra6opdr m izdelek.misliti. dudaski -in impt. zl| 2 os.. esf. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1.. -rrrr I izbruh.. samec epreH^aK. eKcleAtr4r{a. eaMa3 n diamant. odprava. -. naraven eaeMxja. jelov. l. izeksport cKcnopr izvoz. eM ro eM ao prctiran. elastiden ad.rxa -. -nnra adl skrajen. liz element'.. 1. eKspreslJa e. Aajaromaknienost.elrtl*ic/ai m . izreden. jeseter (riba) ecEao . e oB adi jelkov. os. . ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati.{rr I Zalostinka. aIkoholna raztopina.izpl Iantovau.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl. .ufia adi letosnje eceHortreH.erfirco m nar pes gl. 3.elitipretiravanje.-qn fl jarek. elaborat eurnu rz gl. razletcti se. razprava eceEI jesen eceHek.im-pf jecljati. imeti za. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl. iz. samsl(r epreu!tsa.d^(ja)ti. odpadni- . l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. emancipaciia 2. oBourje sadje €aarr tu zanos. gl. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ. emlgrlrarl gred. e^eHllulia n Leln oo lu. zunaj sredista. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{. odetDeEAqJa. l. m kliutitev. eMorrraeE. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo.. sol.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se.ernast .jelenji. -'raa cesti) obleden. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz.11 poskus.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. pridevek er6xa I razdobje. sok.).l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. " eack. coceM epa f doba. z. eKcrd3a fi. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. f zalros.trfrpa pf tn impl od. 2. polet.j. prvina.. clnpfl ere part lejl (kazol|r. i2f. ztteJtrje.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

skleDati pf zavrteti. 3EiD'prn zisr. stoletia s^aa$epf zadati. impf zaeaziti. imqt ogrc' ti{grevati drariti. 3aAortiN(irapf . sDorazumeti se 3aAoBoAeE.a. gl. pf . saAoBol!tsan. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI.fopsllBa pl. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure.I^a.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti.ma adi nedou. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost. skleniti-zavezovati.1vrmtr. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee .je I I I I I I I I I t I I I I . impl. tmn gorednost. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se. 3ary6n nar zasel je. DOravnavatl sz. namigniti.i pce: spraviti se v nevar. gram kont' nica (ce) pt.tllo a.pf zaaeti boi.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje. za. aa4oupa (ce) pf. doltnost izDolnitizadov:rli.. iz. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. dounost izpol-njevati.'llul 3alpunI (ce). zasaroBopMsl(! adi zarotniski . obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err.ati. 3ar^q6!aa (ce) pl.d! ob]. izza.ridosluseti r'f j sar.saAo^rllrle Eocr I obveznost srU. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. -rla. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce).uru pf narediti Pr-vo nap:ako. . zaobradati saap3€.saipa-6 rz . -.-ce: 3eAamx. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. |. 3aAasatx. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ. obveznost gl. navdulen. zavrtulu.tu. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. narolje (drv. 3aBPI4Ea m konec.zboliSati odnose.same. im..'iq&a pf. aaopatu.teti tipati. i?rff .vati.. nagajati sa''we pl umreti. ogroiati. Pokopati vati mn6a pl laft z. premakniti 3aAsro(Xaa. svornik (na vozu) raiparn. -poravnatl-glaoltl. kreniti.dpf zagrozit| ogroziti. zaloziti. sena) jati.impt pogladltl..tJ.narodaj. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. inpl zavezan. sarie6e pl za$ebsti.ativeti. po.rkali. safI. zanalUra pf.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa.-rrt ce . sF.I'a qdi obve.. -. skrivnosten aaraA[. Precej a BcL. zaoomluvradati.r pl poneumnitr. zasnovau.ilr alp. premikati. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra.grDalr 3aAorlrKure. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. (se). pot je zgresil 3aA praep z. P€rIe' saxarrz. obmiti. pl zagaziti.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj..-.-3aBprwa pf . 3arlree. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen. nost 3arlro3ttsa impf groziti.n adi inozem.sarpeDapf. dobro .'e p Jor?aruqex. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. t nalc ga 3s. poginiti -cc: aavtall. obvezatizadolzevati. inpf ogr- 3atpo3. prrvezall. Saraf'duBatpl. impf zadolati. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje. dati. poganlan.. s t''acU!E Pl. -cei rarpeau adi 6grct. svinianost saraaosen.fTIslpf . rcria. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci. -rda n zadoltitev./rri.naiediti narobe.sklep.res.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati. rfipf zadovoliiti.pl impers za. vihati.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj.3€fopqsaa.u (ce) pl tam pnzade. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost. . gubiti (se). snovati. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. -qn-3aaprtrsmK. obvezovati.IuJczemsKr 3aAorwr(ce). sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. omeniti. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. propasti. navsat r'Ie. nemircn.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. obre{ovanie.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. zen sa+*ua I zaled.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4.zmeiati (glavo) 3aBDmOft. zanrmadusenost. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti. zadoliiti se. skrbnost. .rr'(trpl zadeti gibati. ooBpcrca 3aAorrfq. komu skrbi.pf 2.

izogiblti se. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. premreti.lrxrr adj. sa3eMlwa pl. pokrovkl.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati.sa3op^aBLdi srameiljiv. nasrtttr 3aJqsa . -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. zaplesati.3a}e!1e pf zavzeli. tmpets. kondati. z. z^drdrati: fig v Pogovor. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja.nemlrnez . sondni zllrod. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur. impf Wsoollr-posoJau talpe n la. ncvc o)'i. zdrazbarski . -ce: 3AA\1'J'i. j zatec).r pl vtepsti si v ce glavo. tmpl koga. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec.. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . impf . . 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno.3ajM!tsa. sklep 3ar<. 2. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid. ncDotnir ljiv. faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. skupaj . zatriSnji za\tzeti se za sesti. pl.!q!ts:r impf . pohiteu. osvojiti. blatu 3axBu'rv. vgtlcltliti sc. -Bgrt t. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. postali trrnoglav.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. pI.'xalgrcr. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. -rfia adj konten.pf speti. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. 44. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r . zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. bati medseboien se.-ital&eAfiv imqf. tutiti odraemna f iposojenka.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. zaigrati. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). zadoli)lflti po vodi. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. skleniti 3arllqoK. meclzoprn.. spotika. hu_ ooonost 3ala3!J pt .rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. . zaklepatii z. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom).\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. obesiti -ce: se na koga. 3. -cei zaplratr se 3aK !qeH. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. sKrepen 3aK lqr pl l. ojaaati. p c s . ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu. imql 3aeAt qa I skupnost. tudi lig Jase!'tz. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati.' 3aAOp/U. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad.iati.zateti. impl zapl lafi zateti ratn' saec.xa adj zajtji. skoprneti.zadoneti sa''rpa pI.. -Iuua 441 poJu. i l(.o6YBa pt.-zapihatil icoga. trg. zacviliti-( vil(.rrur adi grozilen saKatr. obeslu.aLi.alAe pf zaiti (sonce). smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov.1.qu m konec. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia. astma pf imperc .spiigovoriti. . adt skupen.jcsti.e pl vkoreniniti se. lie zoosll. thlpI 3a36oovBa. 3aAoqlr!?a pl.l. PI n 3aAoMyBarse mozitev. pripeti. . saxa'/qyaln ItJ. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in . zajeziri (vodo). za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie. 3 A\I'IIJBA pf. oootavtjalrse 3aRas!tsa. zdrtbarski.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. izgutrrtr se. p_f okrepiti. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv. zakteniti. puhati 3aAorlq. Koncavatl. oA Kora cll 3aecarrrl. priskuten sebojnost posoJllo. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. zasru .(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. sKtepatl 3ar(o6n. tujka.Krt. zaKtopntca. kaj zadusitidusiti. lig zadeti se laskati.n.!!rr.m hrana. zbosti.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. poovtza! se 3alaAe .. Zi]cer. ljiv daialec 3a3pee. grozitil l. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. zadiiden. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. sAAItr'(UDa pf .. oasckan :aravanocr f zadirdnost.l zbadljilcc. PlaS' 3aeMoAaBeu. sa3pesa pf.a yfep-r ce pl pomeniiiti se. 3ax Brr . 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost.

rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni).SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. lig potlaiiti 3au6ar. taterysa pf. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba. pl. -ur r.d. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. ostati zane-ce: marjcn.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen.acry&a . 3F. . 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE. omo raxopaun pl okoreti. 3AKOIIOT za(onu _.n Pl okrvaviti. pt. ifipt z . aa^yalBa pt. --lyPr t. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur.arLUa lt.ia. I 3ir y^a.. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. -ce: zavzeti se saualarr q. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'.i zaDesen.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost.erd. caJQ'Dwa pI' rf!:. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK.!6en adi zaljubljen KAI ra.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes). zajokati. zasanjan. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se. . 3aKD€!He. intqf e\o[. saMaraaa$a pJ. aaKo. nadome3a UNt pf tr.pl striviti. aav. qrcPeA rareDu ce. zamera. zameguenosl 3'al.-pry. zmelati rauanta pl pomazati. brez elave zapahniti (vrata). zaouoru se-.p. okrevati+opravljati se.'ce: zaceliti se-celiti se ea. eaieaum zf zmeiati.di zmeaalr. .Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg. 6e3 3aMepKa brez zibati. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom .pove3en. itntrf 3aMe iuteH a.rrae pl zaEeti sanjariti.cx'''. Popacttr' izkrivljati garpa. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. rmpl 3aKo(e. 3a^aApa .zmeden. impf zastoni skost zameniati. impf zaceliticeliti.. -Fr t'l zalogaj. oiitek. sanjav.n zaro' nodaialec sarrtcv'. n oi:!B 3a^$B m zaliv.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. ohladiti.Pnlqqy€]83 pL.znoliti) itltr. pogreb' piigriznitipri gdzovati el..v. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar. zapahovati. imPt. impt savairarl adj zaspan. izkriviti. rnpl 3aaotgtaK.. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti.ra f okrilje. grtttrlcuaa Pl'.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo. 'P'g adi zako' raip$ pl fan.arapt skaliti. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. zakoremnrtl eaiarn.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. sstbyonpl vzljubiti. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. i4sb\ti iarr. gl.zateti nezmet uit no iesn. okriljem. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. nost Dostaiatihladno oDers (ce).'aaaaalra Pt' inq! ?: (se. orn r. postava. v nomenjaiati. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc. znoretr. tog. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . impf zasidrati (se)-z^(se) roiei. cl-r KY' (ce). sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc.. rr. zamajati-zibati.-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. 3ia}'. zameglten t I I I I I t I t I I I t . pokrovitelj 3aroHoMepes. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq.? zavetnik. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. iart'. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. sc z. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti. .gl.bltenocr f zaljubljenost aaue. gl.saroNr!tsa It. -ce: 3a vaen. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol.laeuyrla pf.p!.osupel saMatd arh Iam das. u. Pnkovati. salva. vedernimrak sarewt. 3aMasAa . misli in stori. osuten. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. razmah nt njarje-nja. zabiti. brez glave.'m fan pokop.ry m bot ljlija 3aMe. zastonjski net gafueuaf zamenjava.

. sanera!tsa (ce) pt. 3aMpMop!tsa. Sopiriti se po' pl .{ltsa siti vbogajme Zg^ti.3alrzr.u 3aMpcn. rxllllrn. mlmosrede 3^ftfire pt oditi. Past. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai. Pt ttisarfFtttwa pt.rH dcel Postati fant pl. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti.napihovaln zotam 3AOpOri. obkroziti -adi l. T T navijaii. -4t "oi. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. utiSati-tih. odl . se.jdla t ath iei'a' imol inlr.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. raz' 3ao6rKoaKa t obhod. -m n rokodelec. kratko Posa. osiro. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati.za(eti vzemati. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr.gnerct penien. na. pl. 2.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati.iti (se) iiariati (se). navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. utihni zapof ti..3adrcKa f zapisek. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. 3aMpcltsa pl.!repl 1. zapuStati (se). (leL ifi pt napilmiti se. Itf ialr.-i*]iii. varovati. utilevati salrtel8. Prevzeu. biti raztresen. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. obvarovati. prjd. 3aMopeH.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . Prcslcdck. 2. gra. obrtniski Saina saMOAr(IIe.Do ovinkih -.3arreHerocr t 1. 3aleaaa (ce). tmpl sati: dce: raz\. toldi iaota im.pI od sajAe (sonce. Pro3atta r|. SaMOAKrr!tsA pJ. zapenien.H spoloma. zamreti.9ati-zaZigati.HAa]{tn s trlc.liY. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. razjaijen. zatopllr se -ce: v misli. razkadenost teti hodiri. razkaokrog. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. 3aMp3Har zmrznlen. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. sarrepqrl ce. irnpl zanell0ariti..sagieues ad'i fig onemel staiati. liati.. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti .-r(. zapenjenost.motdedPo. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt. tepsti. ?l' im pt zamrmrati. pt obiti. zabavati. zanesenost. zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati.3aqaerrrucrn adj rokodelski. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM. odmreti . vzuuDrtt. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. ranepvlta ce pf. onemeh. 2.Ilg Konec . saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. ImpI za.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se.Jafiaer tr obrt. 't1.'lx) zllll 3aocrase. 3aoAx.3amrlrKaf grdrn vejica. za' poslovati. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den.n[trta pl zadeti bera6iti.treovsko.'adi ^tLi tan . shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi. utruditi-utrujati zazibati se. zadrlcvati. zaviti:. umolkniti. 3 OAm saoAlBa pl.'i.t:::'. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. eao6nxbaq zadeti iecliati iti. Pot na. ia". Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. aaocraqlra Pf. odpotovatj. 3aocraBa pt. s8. Ha 3aMI.^Nre rodilo maliti. -w ln zaoslaneK..#'i. 3areMorKe. Pri' reia. hoja-po ovinkih den Zalrod. -ce: irkvarjati se. zabrunoarlti sa po mimrati. -ur ti. obrtnik m hist Crad.. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se. ztntz' niti. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce). sc. impl zapeti (se)-zapcnja". 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos.o*. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . brundati zamc Zapleten. gl. -t. nodiSde. tfipJ za. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa. zamtztllen. razpenj enost. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. Slititi pl. Wisati-zaPisovati.*. zapustiti. . 3 Mlloge'd "ry::12 4. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\.

zobdek sa. zobnik 3ar. impl poslati. jati.dn igri.uja. opustolenost. sa'prllla pf.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. fig \al*Ziti breme tan. 3alycrFa pt. ot(l.3 frr ffi taft strog red. impf zadeti kliti.. zanenvrriti.3afl. . zasaditi-saditi. nd telave naleteti. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. opustosen.alno) morda tap m L igralna kocka. ?. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci.ryi fl ujetnik. tapacuysa pf. sa[tttt\t pt oZgati. sanpara pf. opuslel.oy&a pt. . emDno 3apo'ig. gl. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli. pG dati. zaposliti sc. gl.zavozlatizaplct^ti.n hist policii^.a impl pf. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se.rr lrrucner adl zaplenjcn. zahoteti. zamot^\ati. discitr. afozlu deti kai delati.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti. 3aCBarVDa Ce pl. . -rg ft tehn zobato po14:tnina. mar. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost..na rah. stati podoben. zapu{ien. spotetek. gl. intr. kuina bopl 3acacKa zasikati. sacaAlBa pf . poveljevalen. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. uniaevati. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae.tyBa pl. 3auocraElra pt. sanpeqt'D. 3arJpe. zamo' sar4eme pf zapredi. obtidati. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. spedi.tr. gl. sparjen. kuznost. sapa6o. sluziti si. kaj\e. flAErII. 3amnja. odpravitipoiiljati. zaplemba Jldr^cno/ . 3arprycz. inpl opustiti. s_iesto.sarrpa[!tsa pt. 2. velelen. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. sapasyBa pf. impf pt> (l cl fl l i saditi.2. ear4rarn.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali. zagrabiti za z tresedami. liti (dez) zastaviti. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati.FIK!' eapa3lt. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. impl zamotanost. 3arrvqreH44. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne.rgra pt. zavoz.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. zamotati.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c .povelje sauore. 3acatItIaTocT 3apo6elnft.s zareza. rodek. rfipl 3arr^erKa. pridobivati.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt. zanemariati earycnmyfu fi. uniditi. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. .eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. zanemar'Jen Zandarmerija. pe ganjati popke. dejan (mesto). n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. cpidemija xopltitc|l 4d. zadcti delati 1. zadenjati 3arFreHtK. policist.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH. sarpe\e. ( mod. drobiti 3a'prz. sipa.sarrpn elrr pl prilegati se. impl zarasti-zarasdati sapar{a.Ises adi zobat kolo.zarfue pf irstaviti. zanemarJen.m zapleniti.sezna i-spoznava.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. plod. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. sarryesysa pf.aslu|iti:2. impl l.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti.pf zadeti robkati. zadetipljirskaii.@pf vzljubiti.4a I in inpl zapove. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. 3afip rta pl.Sar aAIq sg. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. JupoAyuspl razveseliti zal. .I|q .sikniti lcrcr. zanemarjenost sallycrr. zascdi. odpravljati pL sanpaura.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved. zbirati se len. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'. -tE fi fatu branjevec. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. gl. Ianqar satrocraBs. zadrtati. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav. preprediti-zastavljati. 3ano3gaBapl. kruSiti. impl sporoditi-sporodati Safl4. zasuin . opurazSden(hiSa).raB 4di soparen.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. -Aaa adi r*azo'. ukazati-zapovedovati. poganjatizatenjati kliri 3acaM. 3anoBeaeEuaquu veleurK. 3eleFJyK 3ap3aBar.3atroqHe. nlan Kaj oeralr. gl.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i. lrg src. denar pognati-opuidati. trpek (sadje) .ta. sawycyua pf. impf jiti-zasuinjevati uieti. snrp. odgnati B.

-I|t adl 7Aljcr()sl straievalen. napenjati. skriti. 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol. impl zaden.aliti vra6unati-zaradunavati. zastanek 3acroj m . . tidati. uspaddv vali "o". sac''tn IBa pl. 3arBopeu[tq . ze 3^cn'''e lf l zaspati. ifipf AVNOJ umakniti. ooro3areqe. utajiti-zata. /ig raz6iriti. l . 3aco^trat adj skrit. nastaniti-naseljevati. 3arse impf. pce: obiale 3arerEe. pritajen. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. -6Ha odi Poseben. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. zapora . 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo.l/. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri. pritajevati.zastopmca. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. xfipJ 3acTa( rl. tt5llrlj(rr. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski.Preza t dunavati tscc. 3aco('iyBa pt. 3arera pl.. zaostrenosl nati. spravitisaceAu ce pl zasedeti se.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa.. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. vra:ruceAa zaseda.3acMeDa pl. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se. samoten lotiti. laDjlati. sclc nabirati :taceaaH[e. tC. eraditi oboke j[cc6err. posebej.rti 3acrarr€.a impl zasedati.Jte. . grozed 3aDrp^u. zrslepiti-zasendevati. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. utajevatl saregieR zaloten adi sar. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost . . 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. spravljati.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. sram postati. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. dotakniti. zateti.-.tutr'ictl. . molcec. zastopstvo.3acMeece.3acyKlTa pf. DO. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI. skriti se. gl. 3arBopa pf ilrlpJ /. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK. tlstaviti sc. . 3arBop l?1zapor. itllPl zastekliti-zasteklicv. impf osr'lur()lili.l.. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. spravljen. -trja . 'r'. oMe. 3ac!fia.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. zaslcpljati 3 Cvtirj.lg:1". nasiievati. satallTa pl.3aralryTa pL ltllpl olopiti.tff:Iev acll zavrzen. uzaljen zasmejati se-smejati se. prjtajiti. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr.pf obstrti.1. pl maiiti. " 3arBopeH d41 zaprr. zadovoljiti.lj zatajen. Pc iadevati hripav 3ACll r./. 3areqlla pf.tl se starati.3acea!'Da pl.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost.|lr pl stanjlati. .les Jncc6rro ctl1. razteptati sararn[ pl zabobneti. zavlnatt_sul(atl.zallnan uslirlilirlrlcvirIr.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx. hripav-Po9l'. utrdili.era. zeZalovati vleii-zategovati. tat' napetost. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu. poiaaiti+repiti. kritjc. Kaj cu ce samga.tKH. t T T I I I T I i.r.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr.impf za' ustaljcvati sukatr. 3acBetKvDapf . zadutiti Zalost.. uial jenost s C. krhati.za siaevati. delati topo. 2. im?f z ' z \late\rali tajiti. zadeti raiunati. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik. oAAe^rro r[ccra adv za sedai.al. Pokrovi. zadeti .I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati. treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti. stoprtl. :rrrcrroa . pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. 3acl'eryBa pf.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca .i rIIP dv. zaradunati. iacpaMrr.3acra(lYn ll. globo.' 3acrparlrrreleH. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel. na mesro drugega. ifipf roccrHe . steptati. (oga.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. 3arrp^ynir l. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . sarspAerr 3acroja{ 4di postan.Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. Prideti kgniri. ?-amenJatl. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. scPrrrtno. napeti.. tmpl n!\' selili. nasititi.3arBopegu.. impf zavati. 3arBolr[. zadcti. zasuKan. razvleti.ff t. u. irrrtt 3acvKaB 4d. 3aaa{. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . otopeti. 3acltdMyBapf. 3acBeAoq!tsa pL scrtili..iorars za zmerai zmetorn. dolumikati. zikloDisde zaffatena pot za rcdno. lodeno.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. otopevati 3aranKa pt z-acepetati. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r . I ril hati pet.? zasedanie. Ziiovati. namestnik. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost. eaiena I i podrtim drevjem zaslon. iftpt ce ko vznemirjen.

-r|II r?1 pregnanec.oayqrs.njitiiz.fu. l. klica. tig fan -ce|.{rura. omeniati. iz. }a*Ura. otopliti{grevati. seznam. Kau nutek.oddaljen. sacl!raJyaa pf. biti pe 3alTpe d4r gr. 3o.i preobremenjen. podmiti. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. zasuzpomniti.aewr. aa!"{rja obrasti. 3aycryla pt. impf njati na kai. ceniti. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. 3arpaDa pf. zamreti. troriti SDflnStVO SArOqCttuK. zabresti. lig osupel.'ce: njati hoditi v Solo. nowFa 3atlrfar6e r.giniti. scn. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. otrpel. omeniti. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr.e'r ad. zajeti.. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I .i zaseden.lig napredovatizade- saserotreE.. t i /cr. impl zavredi. 3a!M!ra pf. pogosto. skriti-zakrivati.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. zarooen sary'cl'I.samotnost 3aop^tf. 3^*ryry!. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. impl zag?nJaq. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. pristeti. -ce: umolkniti.3auertepeH adi sladkan.otrplost. -c'la adi zakruli.a) s qyB pl ohraniti. 3a0a(a pf. Drjgosto Ji{sroK. nasititi-nasidevati . ifipl ogrcti. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. 3ar eBa pf. za tre. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. tie raqeKopn pf stopiti. obvarovati. upostevati. osladizoacti pogosto se dogajati.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. deliti zauSnice . saSyuyna pf. impf rarptra. impl zateli 33f[pea-'. postajati. skriven zasut z opravki pf. za3arlreceRocr f vdanost. pl.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati.3atpye pf zastrupiti ti. prikljuiitiwisovati v seznam. !ar^ce. zardeti 3a4pr'. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. 3artopFa pf. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. zadelati. 3alq$Ba d. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti.v v trenutku. 3aEeMeTitsa dostovati. za. (o svetil[ii za6rleti sas.mra impf spoltovati. 3a!nr{. saqlalDa pf. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. spomniti. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel.zaloziti-zametavati ta$yw. se uditi. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. ifipl 3a!oqlr.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf.ce. otrpgininiti. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts. impf zatcti takati. ntatl c'veten 3aqyA. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. zasu.rspostovanje 3a. iztre. zasuti-za.dovolj biti impt zmeAati-metati.vitevati u. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. 3a't&6$ri pf . rz- lurKY^r|ceH. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl. biti. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . prihraniti.sarpUIIa'J ad. pogt€aiti se. 3aop^a pf. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. ti. oslcjen. odrc acn. 3ar<patfiIBa itllpl pf. inpl ostareti. oddaljenost. ir?rrf zaSkiliti. odreveneti-stareti.3atrteMgrl|. impf zacveteti. obseg. zatelebatl se Jappcra. -r|Ir n zadetek. preganlan. zatreti. zajemati.rapl zakotaliti deti. aaq(EvDa rt. zavzeti zadenjati. obse6i.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE . saqllawa pJ. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. 3aA!'rpe trebno salfm. glave. -''d adi zateten.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. rasuc yD pL impI vltisati v register. 2. obkoliti: tom za. 3arl'tritsa zatladiti. uniditi. t!e3 . vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati. prepaden 3aqefilra pl. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf.En4rm pl zagaziti. sarEpcryaa pl. saTcKpnDa impt tlcti. spoErr3arlrae. impf zasejatrEavOzaSeVaU.ri4euocr I osajenost.3alrm(|r I pl med. 3a9 e$!Ba pf. pregnati. inpl za.tac ad.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi.sarcKpae. tmpl ea. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. r r tr i n . 3arlrKa. mumps pomeUikniti. po. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen . impf z. gl. srKau ga saqlrtr.

njl. . inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). gl.itrlpt . puhati !6n!. komprimiranje. oddaljen. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. 3aDrTpeKlEa.6na ad1 sklepen ar^o6u. -TliIA Adi \lafrto' sten.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. \tall vrsno . trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti. lig zmeden. poditi. impf 'favrs. odroden.a pl. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. sl(} vo. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka .os. zmcslr se. besediti. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. zgosden e6ueuocr f strnjeuost. ogreti se. 36upa pL imql zbrati' zbirati. i. sestevek 36xpcrr. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti. 3nolreu.ar adi preSeren. oogovor. Polzetr.-ilresniditi se-izpolnjevati se. zaSelcs:reti (liafje) rc. 36op!tsaEe -.. . 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren.-.ii. Ponorctr.I]. oese' dcsovoriti. zmedkati. -zgoditi se.t?.'rlina 3rpa6t.) izpolniti se. pf. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. -. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. 36a6ap{ (ce) 36p. Tre!ed 3f eAa ce. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. povrsrnsfr. guli. v zadrcgo_ sPravlu. zasdititi"varovati. zgosdenost. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. 36orar!tsa (ce) pl. fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. zbe. jnla ad. razcn tcga. &a6aPYBa ce Pt. soPihati. postaviti se. obramben. zapoditi koga. komPakten. 3rpa6!Ta pl. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. stavba f .tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail. rLrlrlll. razuzdan . Saurnra t varstvo. stajati. varstven saruruTn. lni mercn.t<a pl naSubati.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. zgubati. s6optr[Ba Pf. zmedkan.|l.j. posvetovatise. 36!ryBa pf.esti. pohoditi-stopati. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu).klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e.3r^o6Ys'a . uresnidevati se r6. 36a6apeH 36wer adi zbegan. naleteti. zbiir6^n)l<rt (cc). lig zdrosro''apa impf pogajati se. $acrnlBa lt.-Arraarrl lr(l(.miriti sprte 3noBop fi sloga. spoJr -sKepatr. oogajztnle 36r|A{e ce. lam oPravuatr govorJenJe. starati se r6epe. osupiti. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. skuPen. 3rasrrlra pl. rropa lla ce. gl.1te ce pf dogoditi se. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. . pogreti. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. stiskanje. 3ro^cMy$t lrl. zmesan 36p(aEocr f zmedenost.. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. sopihanje. hoditi po 3tdct e. 3t aEHqK. impl zgrbaniiti se. -4n-sropF a m.soglasnost. . Ira celo 3fopa za namedck.pHa44i gornji.e tr poslovitev. zagrabitignati. 3arrreA!3a Pf.i<aE adj zguban. Povzematt -besedo. godck. gostc beseden. pognati. imPI spregovoriti. obogatetrbogaotl se.{xpf-zmelkati. rce: orIl. nujli. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. impl pr> grabiti. zgib amo6eu. naguban. slornost sroAa I udobnosl.. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. 3. impl (samo 3. impf stopiti na. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK.pogoooa j 3roBopeE. {Br /rr ZVOk 3D!qeH. 'grr tn tehfl zvoanik. zmedenost 36!rnr. (rulktt) tlo.-pf sflenrE.. razposajcn. impl zateti zbadati. s6F.dogodiv$tirrl 3!oAeu.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. zbegall se. od zgr)lt. zmeden 36lseaocr I zbeganost. unlcrll pogoditi se.. ilfif[ prihranitip rihranj evati. zascllJ obramba 3aruftireH. poklicu. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. braniti Ker. Po sloviti se 36orFaH. -pHa ad.. 2. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). vabljen 3Bar{fr<. -qlra adj zroi. -qlr. poklic.e}J. povrsen Jropetflrl pl greti.|x. 36^r|}I(!!a (ce) . 3ropa-3ropa f(). in_pf obogatiti se.t zgoraj. -ce: v zadrcgopriti 36p. 5e.a impf sopsti. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por.UIl fi t ^-^. 3ro^eMu. povrh.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. poslanstvo 3BareAeH.6u!. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. vrh. 36epd.. lcp. Sporazumetl Sc.aF\tsa ce Pl. spalatr 3rMe.

ru rojak v en. se. hudobija 3eMjotroceNmr. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. -I!ma ddi tozimski Sden. . zet. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce). barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. sc. zaprt. odloliti se. neizkuSen 3N.E. dihanje. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica. 3eMJaK. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda.'pitost 3crrl|rlaI zenica.dj zelen.{!rn. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. b]seMjorpec . tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl.nja rr zdruZenje. taru impf zlatiti. selnik. -. zemljiska poda sest r^o6a I zloba.-. 2. tlq nerodnost sestrse.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. pl.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati ..veleposestniski 3Jana^o a-sjanao.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe .^Ea adj dolnji.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. odpreti usta Ski posestnik. . sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi.Etrrt.nkrgo pridelkoe za tH. -. . bled v obraz 3Ao6r|rtr(. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. hudo. zelnata glava.ryr m zemljisAo6eu. Drsren dolnii del tenske obleke. 4. spedati oae. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki. galsllla ce pl.aB adj l. be3eMJonoceA t. razumen. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. 6. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec.csa adi na slabem 3cll'cr.Nr s1o^a ade doli. impl impe6 navelital 3er.n potres dobnet 3eM|{rK. zppytxysa pf. otrPiipsq mocJo !ten.adj zmtzljlt.r+I m€AO E qa f 3eMeH. selll6l.JKaI zelie. -rctua adj zemlji3{MoEeH. i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . ozL 3ao!. spodljati.ig prapozrllven. razvprt skr 3aor acnocr I raz \.a ade pozimi r|rMcft. zlatiti se. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e.to jina 3AIr. -ann m prebivalec 3Enlop. Let\in znanja nesreao. odpe" 3Aoaeg.ir. m-3^oK!*r qa t zapravljivec. . deiela. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten.qa m zlob!'eZ. 2.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. se. pokrajingra. 3Jame pl zag)edati. . otrdelost. ds ouaMepen.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih..tl ad. aei{a f zemlja.tutepf zini-t-i. adi skrdetr srpqeH ti.3sMoBrrETe n prezimovalilde. ne3rpaAaune n a!. eD. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. flrC hudid . J.pl s€srrtl se. sitnost. 5.Mua adj zi'l]rski.-adj zadrian. -MHa adi zemeljski. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . . zelenilo. vzeti. 4. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. zdravt 2. -rtu n kdor nare'r m l. kupiti. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. gl.l. . ba.fr|Ir ce. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf. pozladevapolJeoerslvo ti. modan.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. :l: porofid se. zveza MV ce . sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. m cekar od spodaj 3€Me pt l.imqels tpByxrt.tt$ nx ziseMjoAeaerl . mcljski zimovaliide :teMjatrllr. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. zadihati. grpaAa irnpl spajdatiti se. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. 3ao_ro6qocr I zloveilnost.A8Ae ce It.rxa Zl i.j deZelni.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak.o Zeleti barve.b. -r|Jaz poslopje. 3Aprru. pridelali nJl . nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. pod neCim. gAlrxa{. ze. 3rycHlBa(ce) d. nesreda. se h komu stisniti drustvo.zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . odreveniti. 3AOnJrrrK. tr pita ?. cel. stav' 3Alrnr Ce.siu. -q{ fl klet 3lorlacext.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. pundica 3Aoro6HrK. sApy*renne. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka. . geomeler s^o n zfo. otrdel. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti. zadah r4p z se^er| a. 6Ha adi zloben.s4pieaoci I togost. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se. pokra' Zensko kri.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. zeleno Pog*nue pf dihliti.

liC _ tlmctnost tlovcli.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti. slab 3o.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l. lrg pocasne seHsaEe n majanje. cen sB'es$e'{ad. zar:a'. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t. simpati. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. 3vl. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap . -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui. 3DecrLc zor'c. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA.rbynorpe6..tr m zrTamenle' znal(. drag.tu. fig graditev or :ryp n.li f. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK. nlKar sBoHerl. Pozrjan 3Haeri. -. 2. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op. ce impf buljiti. zijari. tam iivali hip fg. 3qateH. znamcnle 3rraMemle 1.I porsKalr demu skupni imenovalec. -un-eo6mua n.sBeKtIlTa. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati. mil. Poznau se.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati. sopr m_ I. podlaga.roinorire6n.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. vedeti. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro.Mope. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je.. zv(. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski. -JHa ^di znanje.ua I svakinja. cE inpers -ce: 3Hae znano Je. 4F. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. I zob' nica.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes. I otroSka ropotullrca sBe.'r'cll. 3saMenne'.dozorevatl. ilrovnorlte6lla t..--q[. podasi krevsa. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(. noa oltnT 3tIaMetIaTe. zmalevsfl lMclvlreu. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. lan fig isoKa. l l l (' l l l l al .adi Skodozel jnost Skodozel r. -cllrl .fl in pl pomeniti . imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez. cBeAe.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r.lre[. poztoavanJe. roillarr sBep fti zver.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d. skupno podlago DreceiSen.un ttt arll rrirsilic. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK. ivenket sBeKue.t.Pomemben ro'6 f b6t zdb. sevatr 3pcc i. rrriscl.r l l .lrr|rr znalec.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina.pf. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen.l/r/ 7. vednost. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati. trg neresno surpr.esAa zvezda. i.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon. z. -ItJa n predznak. zobalnica. zverinski. praporsdak. znamKa 3rla. pomemonost 3sa.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. lig vodnik voditelj..i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA . sosupapf.M impl zveneti.l(sadcl)i 2. 3r{aqtlTe^eF. oB . sS sE.roirulocr f lao("ropHxK. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati.. tibati. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. guganje.4m slran' respekt. . zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r.?t zastavnik. . ta adj hud(oben). Poznati. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\.i 1. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. zvonjenjc sBoEap n zvonar.ric. detu od s}raMe zastavica. veldak. sBepy!. livar. morilec-dotinnu I k .lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!.dozorevanJe '' sDcna.rryt m arll astrolog saer<nx zven. ptasno se ozlratl uepnarmr<. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba..iubek.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ. mozeva seropa I 1.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec.

pt I.teraqnost ka pledvka.raditelj auAapcKlr 4d. oasFavno domov.Jsa ddj ide-jen.a J rver runa v orihodnie. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost.I|36era d pobegniti. resiti se.w6eraa adj ki je pobegnil. Sala.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo.r nr idol.. .rKa I igraCa. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!. Sent.Ara {_d. pletica slo. lentjanzeYo. odretiti urpaq ra igralec.qap saAap fl zid_ar. . vodo. tn reI[parltrta t igralka. reSiLi. mrl|qe n-m ll. potw'Ie kukati. . Hrpoopel.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti. odreSen Efia&tr.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra. Krstnika. zl(l -kukati..lig g.ra za lipso prifiod.{.uAeEe fl pnnajanje.. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit .sll.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti. ozirati se sUM impf zl'ol].ples. inpf gledati na.. gprarja pI pogleoatr na.t^a f iela.{Ka Sivanka. vradati se sl. Strleti. KOri nlen oce -ce: A..rgu. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. iglica. ga nov6aBa riAqr. utekcl man l0 ltak€aloffko.r(a / iglica leko).]'iO COnl Ceprav. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples. kres uAeE. fiaes. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti. Dravostavnega svojilnim Taa. s iKa impf moleti snpKa t razpoka. tlr^a rr. qahaiati domov. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana.pryr n plesalec v '[adax. Po kukavati. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen.rl|r I predstojnica u corli in. tmn lgmu. aek II. plesalka Sitelj malrpa. odresiti. Bo natrBepl.. tE-drflrte 4 avPm \ellK. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. -qu n batren vrd za kavo. rlrla uurja. plesni ven- . ponositi (obIlrae. -!'ra aAl SretrsKl . plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. cerucu. ry.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK.

ustvariti-zidati. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. izbira. rrs$ rfry$ pl.Lt r opravidilo. prenagljen u. premeriti z oimi. [3BaA!tsa pf.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. opravltl-rzpolnlevati.va\nt. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled.J lr'..eu ad.wofrcrpvr6 pf .rr. PriPe. l. obregniti se t:6psaa adj prezgoden.. lole).soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee. r€6parnft. grdo pogledati nsDruetrre. nstpatlf''a Pf. pregnanec-izgnan_ lig otesati. obnoferat BsB. '.postaviti.e pf odpeliati. -g{ m izqisek. tfipuw. vzpenjati vzklik.-aJu rr lzrlrr. re- loviti lf.e izbluhniti dan: LB6tIpa.36.rgpeR adi zggrel. preoratr r|36ttparea m volivec t. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. van. r.e'Jilra. rI3BmyDa (ce) (se)pf. intPJ vzdigniti. ljubezenske vzdihovati v.star r€aeEraj.cli iz. itnPl sezidati.e I. iflpI vzdigniti. spoditi B6It4?Du.j ponosen. E apflvBa. rx|rrmHlqa tfi. izbor r€6olreH. Koj rpem 6apa. sklep ursoA.36''rpas m 1. prezraditi. izgnanec. pripeljati. nagle Jeze rt3raAn. ro wrPa4t. dobiti:4.-ogorelt. t]. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. odpustiti (iz sluzbe. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik. zavpiti. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. t.u3AeM[e pf z k)tlll. usBOpeH. impJ 'd. dvigati. \'r. izpisek. vrr . vzdill rarop rz huda vrodila. ttttpl t/dati. zrediti.-odnesti. DrisluZiti II. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti.ra-rBAeAKapl fu. visoko se -ce: dvigniti-dvigati.rtAtBHe.tct. zirkrtlirII sen. -ar rr porodilo. powdigniri-vzdiSounlclrr. tbirek dobi tna6Bcjr!.ce ul ponoreti. lBaeceH. r|lABoJvDq . 2.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox.t[Qol( izbirek.ll tt3aare]tcrao. odkriti se.vxll. tezave mec. niSko podjcl.f*n" tl3rEK. I riiAe. . jatetj it.?graditi. 2. '. /. izhlapeti m. 3. .{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€.ateti. r|3AaDa pl. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. popeljati. ljubidihniti. izpuliti.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel.dar adi pomemben. 6. odstranltl sc ne4gnnc. neKl./. vzgojiti.lrs!'ldttrwa pl. izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|. voliti. -Afia adl. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda. 2. Jtg clogorett.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. . zunanja podoba.Ltfire. 4. 1. gram kJi.rlxr. iz(lir. {H:t 4d. razgled. obriti. lr I zdeti se skrbeti.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre. dvigniti-vzdigovali. to8otcn.36. 2. izbirdnez. olikati loH{ ka. nrlijcrsvsa pl izposl(. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. oolowD€rD. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. razjasniti.1u.llnll. 7nlo. ustvariati narpalyiaq m graditelj t.bistriti.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH.s. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev.caj pt zaklicati. . naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. tz izvidnik. dobiti uarHaEuq . r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. ri3AaJHnI(. izvesti -. slab. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu. ogled-qr-t tn klic.irl rr3AalcrDorr izdll. []. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. upanje r€raeaa pl 1. rninflll. privreti na 'd36'. lzvlr.. izdih.q[. ifil. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce). impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. ifipl razbistriti. vzdihniti-izdihovntl.3. impf L l. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. an6rc5g1sa pf. izbriti.f zadretl se. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l). fig iz:Inv.g uniditi pl priti.Iga-tte.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. graditi. nat od.dRnf?.volivec. u:tArrBa pl. Pozga. impl pobeleti. izdrpan t fio.8 setagati rB6AeAHee.tIlpl rzpolmtr.defire. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. ven ncsti. pL.. povzdrgovatl strastnouuolu 10' .rr.ti' r'F. zaloziti-izditiati.If€ pt oveneti. 5. \6e Wa pl. ki fig lom ljubezen.t i rk. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. imlt izbirati. dajateljski n3AaAe.r6p3a8ocrf prenagljenost pf .. razjasDjevati pt E.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. t$AaDaqKa adj zaloinitki.

izpostaviii. uKana [gMaueE.tro''du'a 31. imol '/€.i'ts.otrrpy . 2. varljiv. . jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. imDl n.!a ot. ||3.IF{SHeAeDl|SUa n. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale.adj hlapdevski. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se. napor. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. m4agatr pf prevarati.-qtr-Erccr|E(.ltrHa adi nepotfeoen.imot prinalati. oozatl impf presenetiti.rnnroKpil'a pf. impl niti.ti.qx ft DOZerun E. mojstrsko (zvito) slepilo.vsota rl:rMrlrap.iesle. n3.e'cr.o. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{.presenedati pf. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara. izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. rr3Mer uslugo napraviti. ''a.e [:meBe. -qn rz Preseiek. zamenja. !r3EyA!Bar. /n slepar tBnafia.ou.ret(vBa cc t'l_ irnpf. npaall (se. tilav n3^eseH. unu se EsJaAocace fi najeziti se.j:ati iz navaoe .. i mpf -E'€Iliasu. zilanoolscen vost ns. pr€. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti. pt. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. iz.!^a(\t. naleZati se-loleZaviti.aal'.'. impl pn6-pr1+l. '.. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se). (pucar. ukaniti. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. rr3. sDreten. a3Mp3Nrlra pl.iti-varati. vzlratatr prihajati sB adi trpeten.ce pt natrpeti se.PTY?a impf prena(ati. znasati.isltfizmiSlj. r4rr..qpx. impf rr|Hec€. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo.''8Eu(uB& pf.opesati *lp-. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti.:. omagati. . ft izsiljevalec I|$ropn (ce).zdih. znesti qse{e pl pojesti ra3E. iftpf vatl zmrzniti.Er^er!tsa pL impl itj. oprati. -3rra adj izhoden. Df. splavek.pt tam prevarati.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK. slepiti. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. B:tMucrul'n3Mrrc r.. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf . rB. lig izviti se.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r.lew pl ozdraviti. impl wwme. izDeIl za Kosa '.pn.ndra adi goljufiv l'J. rrNtna]|'[. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€.a prevarati. izhod. -rrt m iurctek.e. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. pnti. za'l]ot. pt. prinesti.tii r|3qaEarl| . zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati. premestiti.e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf...Aaree ogoliufati prelisiditi. . Enenaavra 'nsn'''' tf. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe. vzdihliai naA a6eHadi izdolben . pl ogoliti se w!Ag'. u_kaniti. prenesti. ww'I.iztrebek..l'. oqvecnost rGl.rr ce. izme6ek. ogoreu .loititi'se z oelom. poscati lBMplg I pomakniti.4pl vzdrzati. rI3 erKu ce. . najti. nastati-izhaiati. E./l[Itror(. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf. po rl3HegaAu. lig pripc tzm.3n4l4g.uan'rll. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f.qn r|3Mal|ttnua.yTL ce pl oguliri se. utruditi se z delom usEacnu. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka . u3S. cg pl. .ec^Eu adi ie5d. EEeclra In mlmo. t. . razid Ziti-razstavljati.qan ce. ef Wa pf izljubkovati..Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. . premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se.cFy&a pf. trud ruMoqa tl pomoditi. smetiSde opecr se.ce. iznasati.. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost.pa pt.UBa pl zahtevatj adi izveden. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK. vriek.ryutpyEa . mrmtr ven nesti.i^a6yaapf .s'r. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost. menJatr.auaw'. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi. tmpf ratrEl se-rzurJaU se. znesti.r3Mlr3He.. zvit roden.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH.aq r??razstavljalec.t prerivljanje. -tija pojasnilo v3lacrat. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati.EisanalrE ce-pl l1S opariti se.rpe'i lokav. nasititi xlMer n fam utluga. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu. ob- razstaviti. skrpf iznajti. obilici jnti (se) n3o6f. sprcmcntu.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda. plafitati . f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti. umiti. orDltatr lqlAe. gl. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. .

pfl_ Inserrfdp nr f. dege' neracua izDriiati Dohuisati. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. rBoiraBa pl..) z n con i a li u ur(a. rxuaM . zamuditi ne Driti.ra-pacror.uz I imperij..premozenJe I|MoreH.lrz' nsbcra. roditi. inventura 4.. pl. izrajati oiusdati t"*.LtoA6epe. po[. r-in." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. 2. farfl tnnogl vili.J. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -. rnwo3iiHeH. rxrAEo.valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred.. impl zrasti.r. rmelJe. prerastl-rasrr.f pentlja.bJ'!. . Pravosl.Er I ilustracija. opustiti-izpuldati. ska...h3poAtrr izrodek. stalnik. tatxo (svojilni po.* ir').'-:..1j' nizraldnje". banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa.i-pt kolcati fzdclati. -lcl m lam s. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol. I|MaI|qe /' gl. imPl -Jipillti.aii. ltpacrrgsa pf. larn Eod. imenski. x^JaAoroAxrxelt. invazijs r. Ilijevo. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. gt. I|Mx]6a r l. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc. . -wr I iluzija. rme. -\z m zamuda. invcntar.zbir'ati. izpriskoiiti'skakati na noge. tig nai.variii. nomi. gt. izdelek h. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena.tmp. Elija (Ilija). 'tdr I vdor.rr .izrojenec ." .Tqa ddi mogo videz den. imek. izrastr. rl3ynE. v tisodih uaJaurja. p@ nzorauet ad.-revara. n3pa3!tsa.tr r . impl rrpourrcap/ izbrskati. p6ravnhti-zravnavati. y^t".staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq.. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc..zsoil6upa pf. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae. . oegene' Driienosl. dela izdrpan.:11.j . rcpasyDa (ce) pf. {fl t vtis. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH.rMoreHpremozen. impl r|Fpo.":: . [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. sarmo' 2.':Jr'' r. .\:""iti' doba m tlraoHaprnlK.. cesarswo R llrja.. 5. impl nrpaMrn. ItrtpoAeHocr izroditev. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr.faL+4n nalen . bogat nrsartA n invalid rsre. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'. izsek "i. posestvo. \adevek.traet n fam trma.rMarue AojAeEo pfl. . 3. izbrati.n"bniti"ttoc"i popadenost. z.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. rmprovlmen. prera3tati ":l'. .. brtr zabiti-pozabliaU. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce).. spoclbrrda ni 3el ie. -ryr m izrezek.spnfl{Da popaden. r^litLl rrM[eprda.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak..rrqA4peKreH.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev."utlt^ pl. pokvarienost riran w*miw. gratn salJro' Esecfltrtrrja. gl. risinawri pl. B3peKaI rek. lll||lx)vlrll fantazija. rrMor. razglasiti p.rrpeve p/ izreli. tivina kljubovanje EuareH.{ r|JDaseH.. inpf pie. nrlgra n indigo. velidasten ri ycrparyrja. seznam. praznik sv.E€ .. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks. impresija peKos rekel sem iim. siccr aMarre n imetje. utarr€ f.i.ll{ fl lmenJaK. imaginacija [HaeFfliJa..rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o.roa a/.sprevreai. :'" :: . rl3llll'lBa pl. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''. $3o61rxq!Ta p/.? imam.. -'d f domifljija. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. uMtron*pa impf zbujati spo.b.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. u:pra *VtPyel o.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral.rnanjihov ode pnplave nareolrr. ttl. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir.. itnpf brez i.Doravnavati?a:.. clnrgntrcrr.r. ponazoritev itovanje.-aHa adi posre.nndrlroBlrrtrpa pl. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK. 'to.ro. tmpl Po' "rott""l. lrspoaeEacll rzrojen.. I i-razreddeva ra zredai^3l. na?editiizdelovatf (se ) . . pralza' '{i/rc'llo zlasti prav.aB[qa. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja. I|r|arer6e a trmoglavucnjc. -urr t lt ltlrrt.erqYB t i . izrek.j konci ien.. pokvarien iz. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo. -nr I investicija. ka. r|3palory8? pl.0. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi.lepar utana i le n fam p.''j wpiiue.. ziti-maliditi.-AHaadj tisodi (del). stalniski.posestvo. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa. svetniika pe i'. barva ravencxs cdi Eram l.1 rorh. rmcriuor. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). ziavnati. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca. fig sloves. / i"ptiaiti. sverem1\riz. Ao6l4re Zivinde.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili. slepilo.l.

.tul "*ff ncRyceE.ut€lka.AmR.": Ecel(nlla (. .rerruti'r m nagon.. Doseben rorepecrpa (ce).i -EF."?Ao. inci.?f#:i{{ l.rlqKlrtrealle. postridi.){opati (se).1'.ar It i4r\ati lctrapra eE.a. mohame-dan_ izledi. [cxycrtso z izkulnja. -*" cdi preiskova. . rzKazovati. ucuear pt za norc tmeu. xcr.-gt| rn preiskovalec..iz: ucroncu adj prvoten.n izselienec rce. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t.e. .f ol i_nl "{i."0"t3" HiYi. zadeIen. Kovalnisodnik Prers lcMeEa. *ff#l* E.ld":".{rIA adl izkuseD. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree. "H_.5.dijaiki 'ffiff. intcr_ n zaletnica. in"'S#mJ" tn instrument (tu. I "ffi. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e. *"ttffi' '* adl ine"rten.os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj. . DG *6ffi*"ir".".e) pf.grr "t'..gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. pove af :i"iis:o: I ffi'. 3.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc . m:xendp rz inZenir rn r mectigra. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa.Tffiitrltrl "ffid zcryayt. -Er t obvestilo.r|ceqarpf izsekati: razsekati. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ".f sKusen.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii. iro."dnffi"*kKiir. intrisa *fffi*j" navdih. ne.c.mrreprudq. Bceqe. rti -To. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt ..iia ".l"#: ""#ff#.* {n I namen. se "qm. in_ rerpretjrati ^ intemat. n upravnik.1't.a molan.eksperiment ..arra cdj gg1gan. impl totmaditi.a!.S.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r.izpovedovati..l". -rrcKax-Uld pt. in T"rH" presledek. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl.^!qo!r.##* *HHt%. (ce) ErIeDc.raA4DepeFres ren. inicia_ W#. eksperimentalen I I pojasniti.n islam.Ec'!a.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost. vca'iwa @ pf. ffi. ifiD! zagnati (zaganjati). inten TX. ||e (ce_).'t:i.tet**+ . izpovedati. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r. 2.m* rn$opiraqzja. .*. (o. imol lz(azati. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM.h'u"*rtE"rd'l"T. nneD[pcrtrpaar pf. "ffi"oti'iHi. adj indife_ Erepecen-. ncKatl'!tsaitt. -\y zcrr^tr ce.inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$.le. premor. . -c€! nasmelatl se sq|!aAu. i*Tfujril'._ce: izki_ "ltf*.' korist.iail$#1i.3ff".i. Tl€.zanimanje. obldteti (oOtetavati) se rrcr. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati . imnt [cftane.uJa z sku3niava rlc aM .TiHffiu{ti "ffi |'?.izraziii. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum. """u"tt Pl oPikatj' ""f3.. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. rnrcHa48ja. rDtormaciia rrpornJa I posmeh. zanimiv. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ.""il I ucft]ffiuf.'"Uatrti1sami'. -m!I okuiba. intelekt Tru#f* empiriia: poskus. imot t.rd" ad.odl "fix". in I napetjava.'"' adicelosten. inter. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#. -t& .reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati.Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka. (niitapatl (u)mazati.tot(..izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g.inffi. prasniti v smeh.3ft :*i.5a1lTl'iffui#r. razcapati ce raztr{ati sc. ncrawsa o"*" %fffi1"f3.

arh lele. Dolomiti [ctro^3i.pfizplavati.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. posiliati qcnpeEapu.t. potegniti na Oan. hkratnost !. stran spraviti. gl.. opusteti. dce: trcnp. 'ce: umakniti se. ucnpa(a pf. f sporodilo. ucrep!tsa pf.predaja. opu^di stel. 2. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. [cToBapa.larnxrr r. -!trra adj soznaden. qqmrllarle .izogibati se HcraKDaT pomemben. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. inpf prekasati. odpraviti. ucrta{qtr. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost. impl izgnati.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. imfi nstopiti.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa. enak. -!rHa 4d. zavaliti se. IIl ()l)lilrxr|'t tananost. popra'. ce. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. pognati. se ngronopn ce.Ba impl izkoristiti.aaposlati-izsporoditi. ldc'afire.Er^at inpl hiteti. zmoditi (se). rrcen wra. istoveten. xcqenvDa cc .rr viti hcnpaBKa popravek. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. xcq€3rrYtroP/. impl Hcflopaqa. 2. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen. ''caop^\.znaodf vesti. .l)rx.tl natanacn. izgred. l|ctofloplEa ce izkazati se. opusdati. resnidnost. pohujsati se.tct03Ha!IeH. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu. ncupnrrocT / i/lt. imDf (po)aistiti. izrabliati rrcrrors!. prehiteti-prehitevati.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. r. znebttl se rrcwrqt. vzhodeE pl. impt l. kcratrlBal pf./ lrP llnr t l rlcTop-Il(.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. -f||tl| tli lrt\tltelt. ravnokar. ' ohladiti ''. ucraBa pf.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH. lIc. splavati. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll . . posusiti (se).praadi vilen. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti. impl pe spremiti. (rh{ifL. -q[l. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti.. impf izmazniti. podizatl se trlalutr|a I naglica..f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) . se. -!tsa. ttctroc1E 'qlr .'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina. na las podoben ucraBH. izogniti se-umikati.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati.dyB pf. izrabiti-izkoriSdati. odDravliati. dokument. impf trcrrHe. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen.lzglnlotr ficqem. Eg.BaEe n izkoriSt-anje. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. BlrcTarra pt. (o)dediti.2 Pu5damik ncnocwr. odposlati-pospremliati. odlikovati se. . hlastnost flrap. izroaiti. xc!'Ilt!tsa pf. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se).q'lpa!. izpustiti.4 rrcqe3He.mqrvR Dl. pokvariti. sinonimen m \zhod.pf. sporodati. fig pohvaliti se. pust Bcrrllcrtr pf opustositi. fl rzprasevanle. ncnpeBap!tsa pf. rzslop Hcrarrr. roaati./. trl_ z-nesti se nad KOm. impf iz. i.cfal{.''cnylxra spustiti-izpuldati. . gl.poiiljka pf. izbiti-izganjaIr.st. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se.l'B iflpf popravljati. impf uc'ry''Jlrn./ zmedkan I'cr!ur|.. . stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. ce.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr . rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. bistroumen. razloi-iti ad./ rzglntt|. impf p$ makniti..-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad. pokonaen pf zravnati. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina . napad.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev. pl leti. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. propactanje pf. trt zvrstiti uclocee pf posejati.pras(ev)ati. odstraniti.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. Hctrm!tsa Pl. -Tpa adi 1. ucllofatllt ce n(.tzprhalt st jezo xcFur. strel ucTpecoK.. razisk(ov)ati .

jag. pokazati se. iznajdljivl. jedilo. Jeo. 3.-.:m. JaAeEe JaAap. oglaijeva leha Jarletrapuru(.2. EEaIrqr. -qn rz ogebica. Jaoar pf r] . lip muditelj. {Ha adi neodloZljiv. rVIIIHA J Jaraea. Ja6oaro z l. Jamenap. -m I jardka.n2niti.glr I I t?.2. 'ce: oglasiti se. laaa. jed (opravito).slaba disciptil na Jatet|. -EHa.".rar<a uamuy) itd. bridkost.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. gl. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. m fam znak. pomagau komu na KOnJa. (n.p.llTpmra.. bistroumnost. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. razglasiti.ri#i. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina. Drebri..u<ifra'i Doliaulana 'T. cruzben Jorr. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la .ItoE'rIIHaf san. z.I.3. ieza. nrpocr.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. zvit. Adamovo jabolko.adi odprt.jahad jaBan<rradi jezden. 3. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l. odzvati se Jarnc. tiran ja4aga.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. (in ne Ia(o oatJe. r. jardica I I Ja6.il: r impf iae.^o n fam jed. sploh Jen lxrr. Iaroglarka. JarleqapKa n. TJ "" tar'd I JTffii" . gib. Dozemhi- . Jar^er6a premog.Ttfr. iznaidliirrreH. JaraeEe.Brperyrni prekanjeKretnJa nec. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. 2.?"Ei. jagnjenje. zvitost xs adrt lam prav nil. .llsJaK m tam tek. gl.i premogov. sprosen..ron gl. nuvost: 3. jahanje JaBasn jezdec. nemarSdina.enth. hraDa. impl zaJanau.lr. sDreten. 2. debel Ja4gr rz l poi. Ertrrcq. t oe. jabo-tko.-Apa adi velik. premosast I I ja6o. .are. -vz ttt ath f)jec.l. ias I I I I I Ja6at4da.. teZAua."lWt"it{*iii$f . javen.arh dat(il ol Jar er6e. Jamyra pt.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali. -AHa adi osliikov JarEe. arh st:rup.156 razumen: 2. . oglje '?. 3.

Ja3a. vznevollrulezln. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu.Jale 158 Ja. . slaba ve lia la. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . Jajqa z jajce jajqeBnaeH.HaJJaceH.l ||.besnost vec. 4.kobacati se fainn. vedriti se (vre_ .ff*.ce. gl. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m . 3. ja-nra. nepr {qa. lat..lnn<.l ceK Knvatt. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. 4. lac pfon Jaz J.ecmen(cer) Da ofesu. jelyrenjak (kruh).ina t dem ovratniCek JaKre. 2. 5.. -vua a. . trop. blazina. Jaser( jaMax.# sokrivcc.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. rudarski I l. sovor(ica).-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. jasli. iozliJarox. rDv Jaro fl jata. jargl. 2.!r(a I jaraka. stokati Jaftocr t trdnost.znevoljeri. ra jaErla. -DHa adj L otoZen. -AHaadj L jezen. 4.-a$f m zool jazbec Jasoa. 3.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e. ' 2. p!.wi I debela vol. . i*?f. ce lacaar imof L Jasnttj se. sliminiaaa. gl.laaar .rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre. ieza.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( . atoma).nesreten JaAeBe l jed (opravilo). m l. pero. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe. iahati Ja3u cc. srbenie. muiiteljica. JaBp[ja jarrma I sila. vzKrrKnl (ocl ooleaine).4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. -rtg 2.muka la dra I trnek iaattw'adj 1.c Ja3oBeq.nxsa n jedrnendek . fie s!!apeu. drget. ogorden JaAoca{ocr I jeza.n usnienakmed. stokati crca. -i*. razdrazljiv. mrcvarjenje laae. jealto.ivoll jarcm. razJezltr. jastreb laclpeFle. 3. jedati. Zalosten.xJw adj grdav.. fie bistvo. ietmene JapocTI razkadenost. JapE6a-japeEre n kodi. svakinja. tirankir. slaba volja JaAocFaru<a f jeza. zona. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek. ce lasax impf plezati. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) ."tr1u I jalovka. Ja3an r??vozel m vzmet. otsrvo japeu.. Zalosten. 5. zemtta) juyu. bte. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd.adj r. 4ustol(atr. mod: trdnost. jcdro (orclxr lr(1.. hudc ben laAoBeH. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. sl. 2. 2. gl.steti. fi. \znevoljen. gl. ugr12 Jal. JoTaxvDl|or iDtl. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH.ce..fl votck ekov Ja:pBa l.lg. mer: z.'le. krepek (pijada). 3.aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. strupen. Jlr3Al|. otroske laslr l. -qx m 1. nriklivnk.?al jajdnik JaK.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. 3. iolaen.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano. jatovica (zlvat. -t$r . jedekt 2. md.ur| m l.qpo r l. nanozar ar . Hajjapoceu. zenlslvo z. JaraklTa. pomagirtisk t. vo?last adj iaB/.Ja3Aar impf iezditi. (laat iezik. tcna nroJapdr. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z.). Jax|ree impl -. 2. 2. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1. trajen (tkanina).riq l'? a. Jarxa.t. laaen<-tn 1.^cMrat\m rot jasmin JacH{. eql'. l. 2.. uaJJaK adl 1. razJcsrDetl alatr. 2. pl 1.-3. -Eor adi iedmenov raa(aceD.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. fiz jedro (celice. ja-. 2. lls vrslrce li.. Japl|. rzvrecr (xrava) j".otozen. /arri lrrrrrrllct.Jarax.4rl d l. modan (medved). srbenje. Dlaziti se. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. biol. 2.l l.tmPI Jesll. morjenje. -prg rr kozel. srbez.jacHorrlja f jasnost Jacrax.qoda.naJo. plk. sen. beden.-. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. lis. oglat Jas. jedilo. . zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat.IrB graav.u|aE Ja oBaK robe. postaJatlmocneJsl JaKrre. Jaqar impl l.re. varun Jape. besen Ja'wermri.r.sr_rstr. _Jatlmra fl vrtt. 2.krepiri se. JaKr!tsa.'1 jedada.err. 2. +ua adj JaEueH.. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not.ot jeamen Japoc€n. . trd (kamen). japEqa.p! Ja. ltoie.lozlast JaAocrua y!. 2. odmcvati. rcj japcl lrs. jedaca. arli kozlov.zf:lav_ nik.

t .Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|. vaterua.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK. 'unot imPI dimiti. . impl kaznovati. ce rleLarimo! Kesause..3.zal biti I Kalra f fom prepi. 'Ti.Jorypr jlfla. ra@lr m fam Eolra t t I I I . "?illlff ol."" zeg iv6u el. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff. .ce Ka M..a-. Peosr ius: veter (ali jugul. -Er .zdrazbar r(sAaI kad. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(..gl.ol napihniti se. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana. lpanski belori. jy6u^eH n jubilej 2. zmozen' sPq "'ff^iti. -'.' lvaa rz izdaialec: baieslovno . 2.urr't l.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce. delovm na soba.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs.lrra. '-elavna oscba literimesa deIa. -tror adi zarneten xaApa..X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3.?. ka..D n l kisto mleko.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'.rry m tam D\e prrtjlvec.'-"'KaAa|{ta t o. kaB€a r?r *J'fffflii. kajenje. . inpl dajati oc_ pogum.J'ei_ kabinet (1.r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim.ld'T.. XAuIII rc{frrito. ravs Kalrau&Ja. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura.€s. nev.Kori'flIa na Piskad Ka3arr.zorzurv debeluhu) (o Kaoae.r."iZ(.rga adi iuZen jyncorin. sri' nost joproBaH m bo.. 2. soba za aanpi- * iiii'.l5f. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#.$ nt odeJar.n kotel r€sarq[Ja.. lcagHysa pf. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea. ka' Ka6apd. staoe r(akovosti. pas KasMat rovnica.{r.Zenin hEaqeH. -. lam mladenid. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen.-jt#ni JYraDrula. kodrav adi KaAIfrf.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja. dezele lw "na m 1.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast. It o'. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega .r. 3. j!'Haqar. Z.etadi kaznovan @.#{*i#: I r(aAtrrte. or.-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres. medel.eKa6ap€ro.+!tr6a a tamet t(aAtaq. adj -indecl lam slab. KlF.rwa 'tidj topel (v ItrHaK. iunak.

-na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH. -sI| I bol marelica r€fqe.$rD adi blaten.ceplrr Ka eMqe.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. kamin rcanInds m tovornjak.{a kakor Pravimo KaxoB. kot. 2. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. .iltraK 163 KaHAI|Mr raj. Kaj urro. . . vdolbina xaMqe. zool Plosnatica (riba). kot da r(aKcroAe ad!./reMarttlpl . Pena na kavi xajqrla.irJa. k()r()htrf Kana f 1. trdllava. direndai. Ka. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. kakorkoli. gl. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. naaor in Ka^ta. kopica (sena. !(aAar imqf kdliti. xam6anaiuJa. KaKoa t Dlevel raa. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. veliko blato KarucaHm l.2. kamutlarn ritua I dem od :r. -qn n kudma. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK. -.. kamion rauo adv kje. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba.lMllAqe. nered. kokolj. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. enc kapna. 3.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa.rl-raa ra. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa.KAJ 162 KZLATIaB Ka.. ladiica K Ro aale kako. Pona' relen.arh Pe siednili. . -q{r'6a fi qem oat Ka. kam. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. Pona' rei6n kliud: 2. {for od l/. -^tF tn kalllno krilo rezec. -r$€. Ka. nekaklen.eK ralenaap rn koledar. mnozica.a'd.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra. prekalien.1 kamelar. zofl. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH.ti dtr. zaslon (Pri muslimanski hili).\I|a adi blaten Ka^es. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. 3. Plundrast rraaHxn. uttdba. kanal. kanxaMetFrc. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. (xl xtl3. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. 2.\iaK Kucmrca Ka. 5ol kana irt l. PoKaKo urro adt kot.) xaaav3 m .KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc.'M^ap r. xallraqe. odvod. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. KaMarat obresti norarra.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra.tr poctnJevatec KA Atr fn modet. fl. -prra d/f koh rt r€Mapa I l. motek. Kalup.'vabilo na svatbo. 6r'154 t1 kanapC. 4. -rrlr m tlakovalec ra^c. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa. usnjena Kapa rcaanarc. -ce. prekaljen dlovek 'ro. Sdit.trtua fl detn londena skledica l.r n blatoik adj blaten. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. ta): 2 grmada.a^tr tmpl Ra^eH kalien. slab Kar(oB ltro kakrsen l. KaKo ulro ce se. ) kamnati ka' r(. Skatla. 2. -rHa 4df obresten in vino: 3. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(.ucrnadi pomolnilki za Sotore.An4fum pripravnik. obdelovati tobak (Po velikosti.Inirskiranjc. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan.o. Kopt_ to xa. odpirad. -tfilla n alem od rtant( dolnidek.ujoo"" tuljava ""0.urm z ognji!te.ul l'' vrv.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper. -ce: se Kaayieprqa f nuna.pn ddi komoren. sD-remlievalec. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. nikakrSen. posevna streha !€. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr.oi:a coni kai lele. kakovosti itd. r.^di2. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. truma xa^aeH. arh urni k^zalec re.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. pratlka r€ eHAapqe. Dosodu zn vrxkr RaMareH. kakor.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. dutara. -qr. 2. 2. vabilo. ccra cVM Ka. tt cerkveni zvonar xasa6e. kaliti se ra.larb m l okrov. KaKo rnro 3Haere kot veste.ic. r(aj'roAe gl.tarE .1.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|. kako Karila m . xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. x$Aeil6ll. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n. -qrl fi bit. Pulaica.-m ft kudmar . -!rl|tba n dem didat mendek 1l' . ki z njo vabi cepid. arh \odrlk.l. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana.\rrlGa 1. 2. f.

mesa-rjti. oznadba. nasproti cesto. potrt Kar.KutlrtrEEt n dem kaDica. narrpt4 tt muha. sost I I I I I I I I I dutara.2. 4. 2. uzalitigrislr.(a.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. m robidje.KAHA'AO xapa6trt orkester. ka> nca. svojeglavost ralyr rz suknja. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba. Kaualc xatre.preprrau se -ce: rf.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa.lra'ica.t|{ I pisarna KaHire. karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka.packa (od trnua). saol. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. iircvariti lrg Kacamuqa I l. sreda '|l adi KacMgm. kap rlante Kanenir| tt 1. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. lis zb^d:. prcruj trg zbosti.praEJa-.l(alapoca pf zaarati..ItAfo! m lam burkei. oau aro Kanap!tsa.4Il .em kaftonlek adr. 2. r(aptre.6t KvartoDrec nr kvarlut. -ct. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. vaDru. zbor. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. ka! ljati. gl. stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. kapacrteta ea[aqe. {4 f velika vhodna vrata (hise. Dt. kapljica gl. sostiti ttanaja. voj_ vooa KarBJa. Kaoa 'f. ohiSie (avta).c{.trs xacaj. NitrceK Kapa$e n grajanje. 2 soddek (za vino. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka.Ja ade fam od. Kacraarimrf viedatl Di' kati. .fi vratca.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur. 4. vooja orkestra xa[el6e l1 l.qI! nanu. 2. kapljica (zdrav a). karton Kapl'orrfe. . . karmin (barvi. madeZ. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. karru neval Kapocepnja I okrov.etn od. pusEati. impl ka_ mu-Kapuati. past.M farn prtvontj v kai.u.Ysa pf ugrizniti. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. iraeovc. zDadatr . DOkfOVi 2- *rn#H* l(a. IL vinska steklenicir. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. ce Kalyraar impl tvartati ta. xal. capin xapaxr€p ftt l. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. karoserija xaptra I skala.pasor m bot \agelj. veka.||ltr!a n dem g).a. . igralna karx.apr.. t€ klanje.rauar l. (za not.r. klamica: 2.lo) xaHra t rodka. karikatura Gisba). xalar impt kapati. delavska) l(aHl|e^ap4a.nar impf kopati. motno rdedd oarva vap. r(ara t kapa . kapital ra r€qqmq . xap4gorr6r r. xacarar impl b\ti mesar.un t \otnica. KAHA t(apla ce. 2. ostevanje..watqo lirilo: 3.lo. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK.ti. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu.!nea n d. kapitan. .d. a/rr turSkalutka (eled.. 3. smiDla).t:.cEa adi haski Kapra I I.EeBA^ pustovaDje. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. -qI| r'' povabljenec. -F m kapelnik. preprranJe Kaqay|a.aancwa zf. I karavla. rl9f. K. I strojnica.s odpadati (listje) xanc a 11. zavihek (rokava) xamua I .apffir m. jeziti se. -w. L zemlievid: 2. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l.ftratrtrrbaK. gl. -r']'t\a n d.. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J. suknjid Kralrre. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras. nadaY Kanap.oi stotnik Karulaarr m a/r. kopanje. imol '(al'|g]e\. okensko. cerkvica. dlanska). zbadliivec Kacen I tkatlica. praep fam tcx 'J. Kapaar impt $aiatl zrnerjati. [oDatr se rane. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em. impl povabiti. robi-rq qovJe Kaltrrra. izkainica (osebna. rj.9r r4gqysq pf. rana. xapu[t cez cesto.. 3. rqrac Kapcxsr. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. znadai. pokol. 2. ratrax. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR.) xop.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. irzl poclloliti-podlagiti. fam sraDa kaD Kan aAf. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l. karakter. 3. ve zovnica.iama-kati: t. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . zaDka.

RrfBHyBa pf. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. -rqlr m Zabica.arna. tftpJ zareeliati-resliati xoa.. Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. 2. kavama KaibeaB. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe. rnr m kavarn r. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa.a dem vzigalica KBEa.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. kvalirc!a xraqu. kvadratek ruaKa I kljuka. 3aAoqIIyBa l. po"l lom. o mraku rcBeqeiuHa l. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier. ltgaqar impf leti. zrasel postrani: 2.Lik. kruliti r(eAap. cmen paldek. katalog RaTa|IelI. 2. KBaceq . t(BaKa pl.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski . morilec. 2. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe.{diti. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. -Lror adj katen. kriminalec Karffiap ft gl.1t koanik (zob) KArOrrK. ltt|(lx ura.ic.rtara. "qrr . Kara Aes vsak dan KaraAHereH. disciplina: 3. grcbcn KrlKOT. lopatica (za Zerjavico) xaqax. upornik. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. stolica na visoki Soli. itllpl kihniti. xBlrKH!tsa p/.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe. -U|l m Lrh odpad.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. KI IiM preprogica . seznam. gG stilna. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora.2. {xr I usposoblienost.k KarrrRa. Karaa impf lu. tihotaplien tobak RaqaMaK.rnrrla n dem od. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. kvartir rBac. . KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'.KruuKaar impf mazati.n 1. xurleuaJa. 2. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. (a(Dero. (eca. kvalifikaciia KE. irei3nii veder xruKge.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe.|i& ri takovost. kot.rMrrAa stresnik. Karalieg KaTnI|I. kvantiIeta rGapT. katedra. lidkall Karlt. I(e. valirl (pistance). denarnica. KUKOT iTqA ''. nesreca Kareroptia.r. -ror f vrsta. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja.). Aoqrsr. Kes(a. obrezovati (mladike). -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. -. I(arll6('i. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. pri- r<elleq. fig oStevati !(aT. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj. ftacrpar tttpJ srftct. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. kategorija KareAlra f l.. relutepa{ 11. mrak. -3{ m imenik. fig tas zapravljati.-rq I velnica.b. katedrala t(arn.ati Kraql|. zob. Kece Keqe. KaqyBaar impf L p<> stavljati. kapuca. 2. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek.IIrrrdT fi kolitina. lflPJ zacviliti{viliti (pes. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. zamujati. l(efleqr| + 1i t . vzdigovati. mazati se. onedejati. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta.iubitclj kave . pl l(nr'dLn nt fam krvnik. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. stregna I opeka.rl /drt rrcr. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. 2.n kvas KBacrr. KeAapor. depica (s Sditkom) Kaqop .KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. krdma KaOe3 nr 1. qpua (roCMa. {tr. ve' t der -prei.gl. -. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. KaToDrr n 1. tanje t(xl(oTlt ce.rr'.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. xraear impf L obeaati (na klin itd.reJor. kotidelr. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. '(ac}itr gl. razred. nadstropje Kara adj indecl vsak. zabad. / ltllli Kep.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. KDI|qar impf c'riliti . aebrid ItaqHJa. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. kihati KuBqe. kJelkal 2. zapah KBarase.. xaosr6a n kava. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa. KBapTOBg m mesrna detrt I(. praSid) Kaur{r. jedilna shramba. xnullIre.

tikniti. ft kila. 2. l(r4r/|rrca. klesati.. KAerEB.reEra. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa. trsdica. krasiti se.rdaAefieq. past r acri. . 2. okisati-kisati: kisati se -ce: z. preklet. nesrecen rastlinstw. r[|.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren. uailnica xaaca I l. vrsta kruha ti (glavo). razred (druZben). v.raIq. x almar inpf l.z{eu. . biol aces\ oooen ceuca. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. stopnja kakovosti (tobak) x. fig kla. KoAer6e. s.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. vejica *np (2) m arh gospod. ItoKor. vrsta (v vlaku. Solski razred.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu. -sp adj kem ki2. lis udariti. krasili. ce \. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t .. rezati se.resem.Brre. iver.168 Knc€nx. gostad poloZiti KllpawcrBo'. izl Po x [|a t 1.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq. klepaKOAC. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur. &{aAe. rBce ar impl kisati. K''. opotekati se. gl.a pl. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. rivalstvu). 3. -ce Krf^o. utrutl trg oorearjrvec -diti ie.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. namigovati sikov KIMXa. poklekniti.r inrpl klasiti se.rKa f tam pika. nebje.Sop. K^er[rar zl 1.la$a'|Iia I gugalnica. delati Sopek. srananna r(naAeHlre. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast.ac m l. kip konca prstov) l. lig klepetati. Sopek. za drva pred ognjiSlem umazan r. opotekati se r. 2.a n dem od. -Er n 1. -ce: leko)i tig jeziii koga.2. stanovalec. pramen. 3. rcnMKatr iftpf 1. kletkat 2. 6op. uboi€c-revica. iron velika r. tig rsrgla+o . lcsti.iry'e. Klf oqraM n.I . t(nMaaTinpl l. nec nula lovora. opes ot San r etras fi.-tIt ttt obrekovalec K marte. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. r eEerar imlt obre MT1:. xret adj l. l.klavnica. r erxa I trepalnica. bot kisli.. ru{flrya .'Jj.reru€ I l. trgati se.nry m 1.fl. kitica. vreti. Krcr|ar ifipl kisati se. rurp^Irclra pt. 2. 2. tovortrik. 1. 2. polagatr \spa f arh gospa. llasu pG x err€ 1 1.ajati. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4.. xrep r?. xrrrrocr f gizdavost. namigniti 2. 3. opeSaii. &la. K ac.n . Ilet x.. 169 mrzdruvlloti se.. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. . maJau Se r.m l. kembelj zobotrebec: 3. uoog. nalispan \wM impl 'Otkipeti. kimalil KrrcAoIroAeE. x. preZivina veslca r.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se.spakovanje prodajalec) x ennu ce. Z. KllloBrr_r. reZanle. -Itrl{ rn izvir. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. blebetati Jrg cveKac. sme:ar|:e.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik. litpati se -ce: (srce). govatr dofotati (z obutvijo).llr ddt kledd gugatl.. 2. klanjati se. fa7xed. gr. meri.. klelati. korurni stort. _raglja. prevoz.o:riemoii. x atlHe. svezenj. r( etra. 2. Dod. 2. rnertrfe. Krrrar impf l.duhovldina.ry. impl jati. pokati f lezltl se 2.^aqa. K eqar inl kledati -ce: (zob). robat. 3.du-sje Ceniti.ropotulja. ieLi rekovati.llqe. kler 2.klepal. meZikati.c ocy!. kinati z gla-lo (lalmo). klepalec.. KraAar pl postaviti. pititi.qD?. kleonineDnmeren ti.ucKa l. prekletstvo. moliti (k beti-iepeti.nc @a. klet. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek. Irg Ktrrlia-x.namise.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep. . obxnana. Kut{ar impl trsati (oblilpati.rerra I kletev.tr arar impf . inpl nje.( ti.AaItBvEa 1.'l pokimati.K ar6a.namlgovatl KEcl|e. t reviti v klasje tek.Er I najem. KrrEe. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x. Epne nost (telesa. x. 2. klas. !( elaar impf 1. rovnica K]raslltr. lenunaKf. studg xtrprja. mezrxau. prevozniStvo .rexxe.Kle@a n. K snro z nihalo.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. seosr klima. fiar. xaexxlra l. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve. tirrau|ap m suknar (tkalec. e. r(trccK. naliSpa. lig slabogu).

Ialy-p-:i': !!_. skr'lnllcn. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka.*i"i"iii. -xsa adj knjiien KHn. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl.j.-xtrba tt rlrttt txl KoB. brcati x^yKa. zaloznisko podjetje .. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE.n KnJlgo' liub. sllitr. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba.KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. -ro' p{ ftlIu.1:. muz-kobilica (ed'dala). sllttiti nesieao.menurceK KMer. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir. aBrr rfl kliv(./. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. -mIt . kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). os. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje. 2.!. nakovalo.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. sKovana beseda KoBap€H. norar irzf kovati..tesnati "lli''ll' i??r. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost.'-.iifiTtpt"ilif p. brcniti-rilali. 2. ' - 2' *1". -AEa rantr*up. anat . Kl$e: z. -rrHa ddi kljuden roV*e. I huda slutnja. znadaj nona. yMHar p/ dofniti. K^{Maat impl kimati..rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r.) boleli.ra.iuna ku) l. -pqu n ktepka. loKoBas . Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?. . -naur m klobko xaouoripe4. 2..ik. 2.r{FKaar impl 1...i1"-"."" tati.p A K rneu."'ff..K^tr(aar imPf I trkali' udarJati..etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i. zur. 3. uso xo6eq. DaDirtek...ryxaJapteu.: . prsna kost (ptiI ce\.:P-T!1-^'..) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl".i[.ff"'f. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. r rrllorblt. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. -tl!{a adi od kdaj.r a'i.(l) adv.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. ...e-i"ti *io'o'".ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc.tt"danstvo. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko._:-1.1:y^. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u. (samo3. rpece |(. ce (pra!osf. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki. KoBHar pl od KoBa. lrp.'35 rram<a. kadar..'rlxe. de RorarueH. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe. kravji zvonec xo6uaur. ur4 K^oltqccr. zbadati: 3. oirekliivec. ir?p/ I itniti. 6Ha adl grozljiv. udariti.3. polr' kati.r-aia.recr udf koIdcl (() fl()vc.lL. *..) laboletij. t(o6llaqe n d. -t ii'i" /i.n 2ebliar !. Ko.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua. gl. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje.' r xHKa. x. -Eirf n zebelj.di K^ririqe.. kljukati.o6eH. r. pidili (kaaa). prepad K^rfure. kota.qt/ ]. gl qyKa rpona. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. 2. kljutnica . xrs cir rorven a/f k()Itsl. -rqr m zool skobec t(o6l|. usnje . rqMa x.zdravstvena) r(06. Ko6ar impf 1. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f. zdeti 6akajod. K telebniti " x tE. kovan. poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€. kostnat Koa.rcrzab(). os. KArrHODrAeH.ra I kobila rol n kov.. lporlHe. r.apFr4a I knjigarna Kr|Il. literatura rrnures. (samo 3.. "qut|. sao- lona. L kdal (vprd. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe.a l."rr impl lam \ii :"! rt:r-'. IcrYrHar p/ 1.. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':.roqH!tsa P/. xtterylaar izf ktlcz ^iii. -pEa adl spletkarski. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo. xonaar-r<ore.r. l. napgvedati nesreao Ro6r.. gl. podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka.) ': . slovstvo. . dlanska.rr. KoAKa x. znamenJe r. KMeroBr n arh vaiki *Plp.. m. ovaduh. k()slel. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi.ricr m klin Knx{ecr 4di klinast ._ rqxcypa I sotesl€. 4. krevfjati 'a .I(r. 4 kliuniti Kl\yyIJe. prostql za Pev. x-nurr. adj klinast.:lK Lc^v!r. pikati (kaia).. pc skalovati z eno nogo.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica. kniDicat 2."ffff1"i:uff'.'uJoj.deniati.e4.. KHexeBcrso /t kneZevina KBe3.rar impl postajali brez dela. p+r. KHIi KDrba n dent od xHxra l.3H rr zabo..iack.i.roaraar ktopo irzpl *999!!t.. urrpxosareir. KrrtlDqtltra '.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr. t{'\.rupoc zr kor.5.koeksistenca ltoxa I l. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr. Ko6a.aot -'ffiotatl. ke vaslvo KoBue. KoBgerKe.:. sl.r<.-i. K rdr{ll.:' tatf vase r<lotratr.. rdu4r.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '.

tip. zibka. kodijai Kosaprnrx. . r.Elre. -Er I l. KoMagA!.ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko.AreHrlrru. bojaz. neodlodneZ RoKoHa f l. podKox!?e4. kosmat KorBse.ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r.Ear .3. 4eft1 KaKO matDen ugibanje. majhna Ko. Roa€6^taocr t neodlodnost. kokoska vec. Karcn. .-. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko.oe. zbornica. kolos KoMopa l. prq I(oa.a vo. kozina t(o^Ee. 2. kozji pastir roaap zr kolar. roaop rn barva.i skupnost. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra.n kurni].'. Kavsnlu kosmat postaj.EAa 11.lllq€ t d.KoaJeta kol ko^a f voz. m usnjar.Dasnna kolena xouap m l. -rE tn prekletnik KoueAtrJa. nika KoMerat zvezda repatica. roar(Yu€. zidek. fotokamera. koliivdek lekcija roirea z koktejl.raBlr ce in?ut kosmateti. uaKer po3iljka. laljiv.xo er'tFja.hazard. Dr+ me(uJa klinjati.. Kl t(o €6apKaI zibelka. kocka Ronapeq.opn. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer. se KoM.KoMeErf. s katerim KOrKiIreK tl Smetana.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba. KoaoBI|. zool koltrLar. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. hazarderski roflryEsap. pl r.. @ t sestava.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. 2. kolG prne na: z. zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas. KoJa.uHapKq-KorloDE|a tropi. komemoraxo o n 1. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p.I5A @ t(o^et6e n gl.Ko aaar irnlt gl. kozica vabijo na svatbo. komora: f roaocer nr tir. lig trpeti. mlinsko kolo: liudcua sli ptes. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). strojar.xotxyqxa adv d. (urau T I I T I I I .Kpq9cy?e impf popf.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe.-pq m zool komat xoi/taplltrt(.qecau.em od.otdal ade' fam skorai. z.mehur .-qna adi l. kolor komiden.D adi Kou6maqtrJa. tomentirati xo ooajse r? frnikola.cija r(orrmt|IK. MIIOry IIATqI|.(oMeMoparyJa. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad. avto. KoAe6^rGeL .os prorl aen.rrrba n dem od.mpt kleti. riltiti se. ilon gbdavka. eFr&pa.rrc. kolekKoKorrtKat zoot kokol. povelis:lvo_komanda. orKaKo (e ce crprur KOAATA.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. Ko^BHar Zl kljuniti.I .qr. gl. zabaveri Ko oc ru velikan. xoKolrar ca impf lv KoAeAa.p . kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski. . komite nostna skupina v tujini Koru{qeE.l(orr.jermenlek tKoaap tn kozat. . nl kozuhar. borec za roaouJa.Ko^ar iwpf klati. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica. Koltf. 2. smeSen. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.. .w f zbtrka. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l. I zool koza noaax paidek.ti Ko e. 2. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se. kc t(o I|e. kombift. Ko . vrsta Ko!. pt.. kolesnica 2.. Ko/. fig ro3le. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a. rgra na sreao.!ItI6a ftO^a. KoABe lroma I kozja dlaka. Irg majhna. pri. neugledna hisa K(ra€Krfu . proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf. kratko iovelje KOMaItAiTa. modna lepotica. kmalu KoMd. muditi se t(oirBa.IraarI in nJa.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a.noMrI€T n odbor. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. pomisljati se Itoo. koloniia. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . m gl. Kolu(aar impf Dita. stolpec.knjitDa zbirka. n dem OCI \os.tu I ves€loigm. krojad za (ozune r(oi|qBqe. otroski vozidek Ko^Ka.em Ka{o mano sKrootn.rerna I zibel norer. kura uv KoKonlcapn kurji tat. voi oskrbi ro. nar6d. Kolocl.roae{liDa impf voltiprnrr se ti.oBrt ee.wr ft lam kvar topirec. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. zvondek. jermen.ru$l4fsa.. sxrob tmpJ ra.aagai. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. t Ko^ondAa f stebrisde.

coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. izvedba glasbenega dela: 2. palada pleksen. trdcop ffi stroj zqoite.Kor6_Fnapr?r konjar. coceAcrBo neumnez. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. konkreten KoE(!pr(pa. zavoj. pogoj. konin irnpl zaplesti-zapletati. "tllt rD jcz(lc(. -Er I ugotovitev. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. zoper. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. COKorsaK. rfH.r1 1. konspiracija. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. diciiai 2. med. veliko glasbeno clelo . grzoall se Kor6 konjidek. xonzonant. koncepciia Korqepr z4 l. stog ro.. f bot konoplia KOHOIIeH. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati.d arh preno'ceKOMnAsre!{.{n m fatn sosed. . KoHA!?ausJa.KOMrrrgJa. nareje. coceAcK{ drgra debel.dv pioti.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. zasnova. nadzor. voj. gl. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. ljarski. xordrvxr cdf h0 in impl 1. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l.OMllO3rtTOp. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il. 2. ko. zapleten. konjski takt. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. shod. celoten. gl. l. sestavljati. parlamenl KoMro3rrqrja. xoxgnqsJa.iport telesno dela.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava.dvorec. Doklon spremstvo.l . RoFrar ce impl liipati Kol6qe. konstataciia Koxcrplrqlja. gl. rorru m l. lig gl. konferenca xofiO^|ir(T n spor. Kormar ir?rrl kopati. .-ItrI I komunikacija.ror6oqt. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. konruzrla Korqetrrpripa. osredotoditi.o'{or. zbrati. RorIOporllfpa. ko.ietje. gimn oro<Jia. kompromisen rone. KoraoII rz 1. verzacua komplicirati Korsoj. t(oM[ eKcerr. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. skladatelj.etu od se. -nI| I l. in inpl porabiti. topoglavec . kompanija. konkompozicija. -wr m fam iEv2.q I pregled.. -rnr f dogovor. kongres.riraqnja. pod. -B'''a adj kon- t75 na obleka. riti: KOntrola izkopavati. ko'J. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. kooperia. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. -qrra adj konden ^di raz umen.-tI a 4di l. ob. krompir . 4aa 44t komprenodiSde. konkurz r. proti. komponist z. 2. letal. xotra. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. gl. 3. kon' in impl skladati. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. domenek. RoHcya n konzul Korl3yndr. zarota. tntrrrvshii 3. -M I zamisel. komuna KoMVHuKaqI|Ja. coraacKa KoHcm4ratxja I l. strniti Korqemnda. 2. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. 2. -or. -rfi I 1. urrIl . obkladek. eoi eeta KoMnapaqnja.o$ KoHax. zgradba nJentK ttollcyaTfpa.EOy3nJaI zmedenost. gl. konfronurall Ko. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. aA Sp'u. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. treslica (za '|l servativen. Korr. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt.Kona$ l.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. brezbrizen KoM n a r f i j a . Ko. gradba.HDerqHJa. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. . xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. gl. 2. sestava(lit. SeStaVa.n k()n.rno adv kondno. fl I primerjava. nazadKOMNI'OM{TftI'A. o€ KoM. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. gl. lagoden. -q|I m arh gostia(e. kontiRooneptpa. KONIIKt xoM9HaI obdina. stiskalo ljar. spopad.Txa adi stvaren. . KoHerre[. Kot6q!t|6a n d. staroverski Kor$VA. rrgura KOnSITKCUa. 4i I zaplet. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. o mraku r<oHnpereH. tt KoMrxp n bbt krompir. tehn stik. vanie.d mZ b a . KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor.KoMEncKrf adj lam sosedski. skladba. konsumikonj. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. koncrznost xotr.r r. sprevod t. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(.mpresa. doloten. -txr I 1. udoben. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. komoden. yAI{'to'{tp. trlica. 2. m. konzultirati.ool kottl: 2.rrrp6. 2. konfekcija.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. zveza ruapec t(oF[f. xonaxysa im. a. :. skupina ladij. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. praep k. 2.

tazkoDavati zemlio. surovost. izdelovalec KOS KOCTeE.poK. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt.prihajati. snega. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. lisjak xodpa. -ce: raz. mat koretr.zapoDKar _ n Kotrqe. 2. oDonaSati *orifamr. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) .onoqrr. kostim. gumbar. gl. gydja staja. zargd. zalega. skelet: 2.t 1.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd. vir: trs. kosden I log.qx r. kaduniica Kon. KoElraar pl in inPI l kopirati. bedro t Duce) -korito. madek Kore ti maeica xoleacq. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. kadunja.. kositi s koso. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat. n. neobdutliivost ropa. 2.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd.bof kopriva tn rezbat. neprijazno. kost. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid. rofl. 2. telvin oklep Koc. brskati.'(OT Ko-rDuuelradi cl. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. skorja.. KOCteIEe .r m l. nadmorska visina Korap n . suha zernlja. -rca m korenioa. iz: ouau. 2.ivinska staja Korltpqe n dem od. koKotra[a t 176 kopnica. motika. ltg rod. gl' ItrrPa Ka' [epadra. korito.I |.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. zajedanje Koce. kostnat: Koltncrod'V6eq. -cel delati si skrbi r(opff. ienska obleka (dvodelna).@a. Konaqar impt l. izkorisdati rocrearo adj kosden. ROC!1eEII. kosmat Kocn.raar intl gL Ke le^r(a roEree. zapora s strato . cBrrAaP f koritce.rrb.di kopjast.lotl.$!6[D adi koristolovski. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(. pulin. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se.oc. 2. korekten ieoDoreden. .ttga. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje.I|o|r 4di poseven Koca I 1. betva xopemr adj korenski. sulica rro4legr a.) skrbeti. oaitati si KocKa11. ogrodje r.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi.3. fr.os. xol'Aeaa. kosDja. laz roreara. kopad. \qtao l. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. -Ee. 2. ko t I T I I I I Kop[cro. iram.. hte peneti.s uniievati: navzkru . okostie.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1.gl' KoIraHa. kostruca ft. slepar. travnik. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. lig Posnemati. perala.rEAo kmilo z Kopre.) roba f skorja. 2.x^ga KODeH. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE.KopBar illtpf. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . lznemirjati. N tn ath snliEat KotrJen kopje. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". KopscrE.z-i l. . kosdica Koprjo. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l. 2.l-. . xoF HE.n izdelovalecgumbov. lupina. . +. 2. tig 'ror tzradek adj hrepened. ftg (samo 3. 2. lupina rooa6 m ladia. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. z.n l. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. 2. lasje. 2. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati. ronearaar izpf Po malem koDati. bistven Kopen-qe. sulidast roflra. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon.-!ry n koristokoldidast t ast)r. cwr eE s'!i' ten KorFrap. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. Kocar imst 1. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. korobad.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. lesorezec KOnpEla I gl. f(opar impl oStevati. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl. Konueat impf 1. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. ItonEe. 6otn -arh ladiar.KopFKa I l. 2. kosa Rocap r'! kosar.. xopncerr. rovnlca l. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok.ryprqa I grobnica.onaga lan). redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. r(opncrtr|qa. KopecnoqA. pankrt. rocnl6a f ko5nja grir. nopAc x4 I trak. korek' tura Kec rcocroooam prctin. rcoperirfpaI poprava. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas.

r KpaAermqa. kparar ifl pl krajsati. prcdmcstjc. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. fdr? ploditi.nik. I 1.KouDrmla 1. -Aqn n gl. ob. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr. ip koSarka ha KorErJa. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. kravaj ec-kravaj dek. 2.delj. -Jr|a adi kor]t'lJ. krasta. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . xpttJc / klt. krvno sorodstvo KpBormeq. KpauBa f pokrajina. KpaAa. xpasoBu m Zetjav.. zadrZevati. kosara. 2. :ce: neopazno se plaziti. 2. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati. kos./ I krvavu sc kllti. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. -Jrm d. -cttrl . brcniti Zogo riajmi. fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. periferija brcati. /ir: natava. KouraKpaeuHxr(. ulj Kourapa. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini).mKrall Kpa^lre. KoruHar pl ritniti. -Jux tn krvoses. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. -gn m krajec (krupa kosarica. KpaMnoBtr m kfamp. tatvina 2. okolis. 3. pl xpaeDr|. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. tik ob Kpaj6perKeH.iec ripAT|. 4. kislikast.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. kradljivka. -aa m ined mar. sede (Dacra I l. vredi.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes.-eBa. pleten ulj. cc l(prrur irrt. dezela. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. KonrKaar impf ritali. 3. nasprotovati xoq rt oven xoqli. -ql|-'I. pnKrasu KpaAex n. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. kaos. rovaca Kpan. kvadrat.'. pokraiina. dirke (konj). veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. plcplrtltl se Kpsjoca. Korrar itupl zavirati. zmeda.178 Korn.2.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. xor^e. -Krrr rz kavelj. 'oBI| tt? kolara. obrezje xpajMople n primorie . fam kotiti se.?t 2. zrl d i KpDu ce. goljufiv KpaAVMadr gl. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e. 4. KPAJ KPAJ kp I praep poleg. KpaBa kravica RparVJ. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. igra na sredo. Korar impl kotiti. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. m6ra. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. mlinski korec xourap n debelji panj. kosteneti. xpBotn. y I'IIlre nji. {E Rpax6a I kraja. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . tesnoba krai.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. Koltrvalle J. 3.Kumarrca Kpareru@ I kratica. kos. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe.lKaB *p-ucr. nagrada na tej dirki f(o!trKa. KpatfoBll ln zooL. kravji pastir rparara f kravata. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. kradljivec Kp. /rg kratiti .. 2. skrajni rouapna f l. kra\a.rfap oat7 dem Kpa[qe. '!tfllt koDcc koncev brcniti.rFa.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno. rovmca. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{.kordek xoqelr. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD. sak (za ribide). kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. KpaJ. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. vrSa. aka'x cija RpaMn. 2. kralje'' stvo rpa. lie grda navada. garje.U kr |ll kotrajen (parioK.. kraja. krvno ma3dcvanje. dem od. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1.aAaq€ I tatica. (Irce. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. Krala.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. gl.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro.tKI bot kumara. dvigdo r(patr.. zadgl. r(pahrura . geow kockai 2. €tt'. kljubovati. hlebdek RpaBap rr kravar. kljuka xfar.ot robinija. KpaAerrKVM KpaeH. bezeavka rpani. kc ncc. f jerbas.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as.recr adj dolgokrak. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. -ldfiEa fl dem od. okrajlaKparx. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. p\. Sopiriti se. 'xrra ddi obalen. pri. RpaAar impl krasti. korec (za vodo) xlxDnqe. gl. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. tatvlna KpaAe. krr. obrezen Kpaj6perKje }1obala.

krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast. gugati (otrpnerK Klnta. 3. KpgJaTimpf kiti.aM adi ktii'alJrg snovalt. KplfraqeE. kriza. $kilav. prese den. svet t{pErle. natanden: 2. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff. krhek vstran.BKa Adi soden. impf krstiKI. krilo stav(tudi l€). (pisna. skibeti. 2. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal.cAr|T .ry n? pragic. zi. Cesa krititi rper. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre.cet dvis. obzirjesti. krii. srecau KpocEo z del statev. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre . kristal.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn. utrdba. rooceK zadnji del ladje. cunl rca. xpsrpBu m krit.rezanjetrte KpcroBaAes. 3. 2. rrpwuura iftpf 'ti. Irg €istost gr.-c€: ledjat 2. 2. 3.oE. neraven. Knzau bulica ( bot ). .KpKopar impl l. skiKpetrpa.Kp. tie vre-Sdaii. fig zaitita. xpcmr pl. -. 'dlt'cldrtr Senosteklo. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. . Kpner< f. Kp. Epra Zivljenje roke). ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. ..''t{<a. 2.croca. rn rmpl .vstati plavati leteti. skrit. jerbaldek niti.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. -rKa ad. gl. rn krcj.se.KpEruar Ul krikniti. klreuar .l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e. JAm Jemar'. u se.zmaKn. Kptr ar npf krilitii niti se. lig nakleslava snopla panJe. -nrua adj skriven. kriqrljast krva xp.oe5.nta. rica. -ru<a adj krepak. rq*r. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma.od. stena Kpr{Ao.. npKHar 1l drhniti. l.fl arl I'rC.Kmslr: -ce: dvigati se. 2.xpz u. (navaonoza zganle. pnKrrvatr uslvarJau. svez (mcso. 3. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu. KpeDaaJ impf -dvigati. KpErose. xpcAo I I. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . pl dvigDiti. 2. (mcso.oceg. 3. 2. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa. Kpn ecr adi krilat fam .. viseti -ce: rlreEa f skala. (mcso.q|a 4d. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH.trEr6a. xperaar *4pI reqJiati trenutek. lilija cvtst m l. vreldav.i krotek. Krprca. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati.IfJra: impf. hudoxlteEre.tr: . kruliti. usoden. 4di soaen. rJava BUHA kpeAlTnpq.m I stara Sara.pI Kpaaa. klokotati.J? dem. xpenar impl podpirati aJe z l. xptra.$a adi kazenski. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I .!(pllly m. 2. kriKpgrrAEp. xpcmo6paseu.em tE.m. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. -. ime nrta ti hripav glas. .g name&. Zreti. (reauven KpeDa. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast..Drikrit mlren rpuruyil.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l.-AEa4di kriZast Kp. lllaur rD r xpcAcrrcq. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre.Ec KprrfiJa. npoeee a krojenje. ve. naslaniati se.wsa n d.ur adj regljav. 'DFa ddj ustvarjalen. lolska kreda gr. 4. zaregljati. . rcpta t(pua I l.-rrqE m kredenca. perut. presoja. KIro'raT impt krotiti . de.. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. knjizna) 'rp'/E nagEjen. zakvakati Kpna f krpa.xper4raar pl n impf van. cunja... t<ncav vz(llKnltl KIFEe. KpE Ja. fig rp-crof. {rr0l. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. t. krrborat). odlodilni KpeRa. KpuKperm.. regno. m krpanje. baziti be. nepravileD. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. mer. kosa'lri KpxHe. simetrina.oatt na upanJe. vstajati Kprlrueu. posoda Zati. koiuhovina KptrrfKa I l.Klrcr'. r. *iZariti. razbitine Kpcu. KrparJenJe. KpcrroR.l t nrom. zgreliti -cei ne se se.a I ovinet. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar.n kredit..zelenjava). Knzem poslavtn. 3. zaup. rq KpcaeHadi krsden potija. zelenjava). zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. bruxperocr I trdnjava. Iivinska krma. KpKoprr. ocena adi L kriv. pomanjkanje (raba). brisaea. 4. ustna. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. r<pegrmpaar pf KpFy trYI.

r<putlrar pl l. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. navzkrizem Kpra a. zasklepetati Kprlva . xpfir aar impf kotakotaliti se. K!nODU rZ l.ra I krogla rqr/la ce.(l xvll botrdek. kupljcrl xyrDf. KrepeK 3. toldi (orehe). -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca.kumid ryro.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. li. KVOBrra z kupola. lkripniti.\eHtearap no eledaligde r. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. odirati. 2. od' lodnost drzen. stolp. Kpvrsf. {rr6a n dem od RyM K!rI.ry m kepica (soli). -ryn kup-tek. tlaka|.glas). p|| liti. 2. Kp. -qn rr krstilnica.nJe. (y6H!tsa pl izpuliti. pokal. t<pEar impf lomiti: biti. m dtagotinar. utrdba.rlra botra. venec. -rrEa 4dj vitek. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. KvK. kult xvlr{Dl l.izogniti se KprrEaBa. lig garanje K!M. (prar t'md lomiti. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski. hresdati ( sncg. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. Xpun€at gali. odbiti (malo). krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. kultura. lig pogostitev. literarni krog Kpvr(eu.rMUrra$iJa vrhunec. drevesni vrh. . Kprlrar pl streti z zob mi. 'KpurMcUDa okronati. 3. zvijati se. tkiv) r<v^yK. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. 'rl ostevati. omahljivec. . iftpJ k'qrltl.J. likof ti.1. kUp. kotalkanje Kpre.. obraaati. -rror 4d. rLrSiti KpVBqe.relik. inpf KpvHnca.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. omika.ypEnraT pl x!!rlpml|e. xy6ar impt p*ati.-rp. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai . drobci. adi dragotinarsKr. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. n dcrrt od rrri*"ra rffie. delovno podrodje.. gojiiie (bakterij. xyryBa pl. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. -'tBla srden. . . idol . . kuma f xirru.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). zavijati.prgilde KWIIII . krhek KpuHe. izmakniti se. odlomiri. KlArOBn n boter. 'Ce: StaVlU s 1. -qn rfl hrulkov nasad. lodnost . gl. 2. m l. lkripati. vrh. z..Krlvlrt se *1["". "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. sam sebe -ce: grajati.impf spod. trgati se. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa. nasaor. postaven RpEn. pozibavati se (pri hoji). r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK.ce . valiti. grad. KYAar tmpl graJar. liti. Pnganlatr. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. xvrqaT rmPl srDru se.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. -rlllEa ft aem Kp!. krog. tckma rryrreH. K!?ar(e8. kikirikati '(wupwaat rlr. svoden Ky6ne. izmlKalr KpqMIf.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (.. zakikirikati Ky^a I 1. -rnra adi . goJenjerastun.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY. r?' krozek -rll| Kpyltqe.r K!?McrBo botrina. f kulminaciia rcvar m dei-denje.{ skubsti. xYAx.sadovniak Kp!Ee!t. Ce. geom. kras.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. bulatl. ptidja kobilica v'ptn. 2.xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii. prida (porodna). . puliti se. lig teve'. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. Kp!'roBr| t1 1.. lutkc tutKovven.r'a adi lomljiv. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. 2. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. 4denarna enota pf .'jl* onpT KYKYpma. l€ drurirski.tehten KpITocI I togost t(pYtn . Pomemben. izpukniti xwer z lam mod.r krozec npyxa I l. -. tlg kriiti (pogodbo). od. -}'s.odloden ^di xlp{frKrf. (orchc).rr|ua I krtina Kpr!.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten.bogodastje. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. Sklepetati(zob. -ce: valiti se. KVflOAa Se.kum t. t(ypar(ar. krona.stolDnica KUKaVTCI . tam drmost. kamnita tla r(pEelr. kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. 2. avreola. .i\. zlatarstvo Kyl-lEgncrur . l( r1r. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'. mnOZica.

ce try'ralr impf W vrcdi. domad K!*etp f gospodarjenje.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). Kgnra pf. -ce: udobno sedati. psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji.x. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ).i kratek. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. nesreden KlTriJa. KllpAucaar pl lam KVc. odrs Sitev xyplv^. Klqaar ifltpf lepati KWarEe . napaka. brez re. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr.ycrrqoK. kurz. lam resrrr (se). koda Ir!I*en. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom. xyRra impf gospodariti.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I .r\pna3 m fam D. DsiIek Kyfu I f. ruro I e KVco? kaj ti je?. maihen: 'lyc..rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa. pomanjkljivost. gospodinjiti KvftM(. naravnau uro.AlcyBaar imd. . . tedaj. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. pasti-pada'ce: u. -cu m Kucovlah. .'ror ad. -q! ru gospodar !. gq spodnJenJe K!*s. . K!*oBpTltrft. zgo5den. {pa ddj reven. . Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi. prirejati. udni tedai K!?a!' m larz resitev. Xyp. K$ItIe. 6ae Klrne. udobno sesti.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/].VkfpKa I hisica. koda.na.. KlIrAsca. pa KYCe. urejati. higa. jedrnato. IAm navlJatt. Po pasle xyqll ce. -ua" ad1 hrcm. sKrcevall se r. ubog. Sepav K!ga. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. .. resevau I set rypury i i<rogla. cena 'n vrednotnic. tival.nlltra KVtoK. uEgovanJe RycB. smer: 3. odrekati. rahlo Sepati Klqoolao. KlTprr6a n dem psE. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap.TKa. gl. makedonski trtlai .n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE. -qKa adi dem od.*Ea adi hisen.rpe.tk. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. zasepati. zvaliti se. $n adi f un svtncen . impf W (na drctipodirati tla).a lepanje _ . svindeuka KypurweE. KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. kratenje. 2. .-ce: krajsati se. naralIavatt uro.KycolMeri.adrutei KYpC. 2. {Atl l.r (ce). vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. -Dra adi doma4 gl. prikrailati. rvau se K!.adj od xyc -dem navlu. r(()r pcs.cDr|. ureneKo[Ko kratek diti.koncizen..4tr . re KOOOrba umen nv{c.

kleaeplazec lig tarou adj lakomen. njek. rozga aacflrK.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. losditi ttacrom intpl svclltl !.ra. lajavec.larlu m podkop.rarmq tu poienrh. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . pogovor.ra-6aruna I ohlapnost.Ana adi hladen. paglavec.'rua adj hladlo krven. varati. zbran. travnik.ln.npl l^:^ti|. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost. idoditi se hati 'ce. i. ^aKelprilizun. zrahljaaa6alo ddv no. lak. HeMa Aara brez Sale. umivalnik aoDsEa t 1. zfrJe . zika. . Poflll. za^arKe (otroka).nivost. aa!' e Dl adi. nezaneslj ivo fi zool l^bod. -rtlt rlt^ocrnxo / r. ^acHe se rtrln(llk[. opravljivec p m er. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 . draZiti. 2. lesti.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la.2.trlad I ladja ^aia i.gn govarjati se. nagajati ^A adi ohlapen. rahel.ra4aro z pahljada .raxmla I ilica m Zlidar. Irg go^anaBnqa nezoalo .resno . lig grdo ge ^ae voriti. . delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo. nesramna larnivka w adi lainiv. tunel.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati.'{f. vpiti. aKo Ile ce . hl(. 2. ohla. fig lam imeli ljubezensko razmerje.[trla ^arKrrrre tlidka aan<.rrltllik{tl l. vatel Aar$A{a. ^a. lok./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane. ^ax goljufiv. plaz. hlalaAoBeH. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po .qrce impt ohlajati se. gaj Aara I lai. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica.{at(aM ce se ne m(> trm . ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. burka enbot tllipan ^a .ra I laZnivka. zrahlianost -ohlapno.rarep n 1 leZiSde.n laik.KrH ft laket. plaziti se zeti.ra ^di den aaAoDtxmf senca. ne^a6^B stalen l. izmetek ognjenika 2.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost. podzemni hodnik. kramtjan je . htaitn\f hladiti. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log. -DIIU m . Populdati. trtje aane a 1 pobalin.rorop a&A tn hlad .jck.€.a0atu impl rabljati. kamnina. poirlepnica A{rr(or. aasrap rt fx)8orr. mr^aaer!. losdilo aaKa f loka. frkolin. pohlepnopoiirati. /ig norce-ce: cI. lagamotiti -ce: ti se. plamenica. hill ^acKa pogodu. goma^ass. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok.-Aa3 m laz. rov . pohlep\ei. prepiiati se. nestalnost.rarau.racrgrna f mladihA. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. Sdati p/ zl0I(\lt . svezost laArroKpBeu. ^L\/t! sc. lava f zool leinja ^aD''.F. nordija.raq m bakla. Aa3rf[rfe . varati se. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom. briti. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . postajati rahel. ljati m lajeZ ^ae.ra6oparopuja I laboratorij. Zreti f pluodra. -w f am beseda. omahliivost . kratck las hoditi zabavatise .Jqia zalaiati. komolec. Sala.l'ar<r. zabavati se (z otrokom).ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-. majavost. miren senten. sluga.-Dr. slepilen rfBeu. 2.M dojiti.wa impl zbadati. lava. takaj. lasknti sc. hlad. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. 2. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno. oPravlig obrekovati. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. stika . plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. trniti. varljiv. taboriSde. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. Po staiati hladen mLniura I senca.l€ ravnoduSen zel. gl. po treSnica.

ee poEtr. brez' acap n livar.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. -ABa adi leden. grala Ae^a-Aenee impl zibati. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer. -a*a. leZatl 2.i stokanje. ten tudi ^e6.. rahel.preliiati. tarnati. ta. svetoiSka lo . ^eE.X. fHa adi kruSen iz ledu. leZeren. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa.reB{ o ra lepilo pl plosniti. leDliiv ^euaB[qa sneg. levi. 'ce: noreti.^ebolan. neprisiljen.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. plundra.ru (ce\ impf ^eK!tsa.na. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh.v fam zlagoma.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. pt..ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. kruh.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo. r/6eq.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1. zastokati. l ebdek.iedttu) (vodo)l liti. aarka podivati.c.brezdelnef n zdralilo I leruha. Iivarna impl lenuhariti.neresen.ae'|ln|tq . lrepetatrl impf lepiti se.aer(apcrBo rl zdravnistvo. uy reganJe Ae6o" \.lrrra . ulivati: dce: aebopo4err.rq"i""1T":#il".rcfgn . Cmati Ae6/re6sJa f (pl .so adv ni lahko. usesti se. nrhati: valoveti ae.z wk. lig hitro minevati . ". pouk. 2.n(o ddy. AAIIABEIIA . \e pocasr. zajavkati-stokati. ^e^u ce noKaj\. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. Aece. a. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS. 3. polasi.Ra polasi.^sa adi pesn lahkokril aeKo.epeu. vrmavec. biti aeBlqapKa I levidnica. den. livarnar delje.raJna. ledc ^emre.Baru. l+ ^fiqta lehica ^crairo. .pEdla I livnica. hiteti. t I I . cE kruh se. leteti.kolad. sern. . udariti ^enqe -c. aerrra ua 6palluoro vdal se l. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. ddr ^etciM gl.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. . se e AecEo r€{.biti v zaporu. 4.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. zgodba. polegayka. AeBr:pHg ad. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. lekcija.. AeAeE.legenda. poleii. Dole crpanJe.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati.r6 z 1.raAe aerarle"aetlx|{uf. 5. 2. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki . levak <a inpl l. leii6de. . zoravllstvo . buda qli posoda za .aecHofr.trKomlsetn. Irg vsiljive. lig ^erw-3E vsrrJevau se .reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. tavKau coni ko. noleKa l-1...rJa t gl. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua.rcmq m leluh.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2.. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati. Aec. pretakati se. po^eKa{r6aeKa lagoma. impf ^eaeKEe. kru. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l.zel mu je I l.pekarija.rE n ledenica. pla^etrern.poleZavanjl " ae. lanena nJrva AeFra I trak.AeKap aelaq aea I leha. -€E:r.itora pre. mrzel. 2.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. rera impf 3. ^er. besedni zaklad I berilo.leden obesek ae6nrra f pogada. postelja. olaj6e^ecrree vati. m hip od. ul^erryJa na ura.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. hek na sveda. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet.vpitje Le^etr impf stokati toiiti. lie breztv^e6e[. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz. de (pogojno). ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. -proda^+pnqp Kfllna. lahkoten . r&g m pol labod. postelja.livati se. ^eKoBepeu. -pEa adi lam la.em od aea sredica. pas t moker. biti kje .pou gL upnKa g6d. Kurja gred aeJxa f. za. gT.aeaeJxa I zibelka. po malem.pEa adi 1. Dolezuh. lavor Lee imof zaiemati.. Zt leli. poldgoi. greda lrefalrerEe fi lenarienie.^et(ejftlrd-^exejErllr . n letisd€. bleb AeieE ra umivalqik.llilif"". lagodeD. z. glo. ro r. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati. upogniti ^erlle uleti se. vrvica.ldi lesalen.di .6 hek.

no MauIKa . lizati se.rxrasr. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti. D@ ^Bcru krivati st z listjefi. 2.nl Mqroca f oseba. iov^n4rrfpa. lrnrulpa .{o. smrklja. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. uniditi. goliti se nl[rnla. prisrajati.rerr. vozgrivka a f. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l.n listid. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve . podoba. zveza.n hinavec. padanje listja adi oguljen-. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . no prooalau . ^trr ogorjen. Dotikati se moxe impf l.proga. 2. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq.pgTfpa ^llnfi. pljunek. drta: z.j lep adi lilajast. spol^w\e zniti. lice. ipai ali. lep impl l. razmejrtev: _4. hirati. spolzek. -Fr nltr(a f lik. -wr I aole4.\J. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika. stuz.l l linija.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti.. Anmre pl zaihteti. hlipati. pijada ^tre bica. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde .IrrKo. gredica ^erBa adv Poleti. vdeteti. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka. -tltrl m liter lojtrnice. /rx6epa^rfuaM.rif -l. lig biti premalo previden. lani poleti AgnoureH.rxro / slina. li^n JaR. <tB4rl. gnati' AricnoK-arrsreq . slabeti. ^tqe npaaa allp hlini se m licej. at|ryur m smrravec. ^lrpa 2. Palnik.reri'raamiie nr letovalec..'$ hruske 2. zdrkniti. procesrja lrarnrje. lojtrski voz ^xrpa // obresti. ^r sli5i5? obradunati. smer.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. lizati.^ena o 190 . 2. ubiti. gI.u. ^mte!!epeH.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n.jeguljast Anfaall tntpl smffau.rE(nr. n aMeH . obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se. J. leskovje .uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig .demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se. 2. . par r?2leldevje. .ir ad. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. vozSrlv. nxjap n livar t r. liccmerKa n hinavsaina.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . -4rr . . ^eflr'. {Dun-aIlF!. 2. odleteti.ta :podobiti sei. o$cbcn. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav.. vozgrrvec.-qHa adl l.erfskozi vse leto. -u[la ad] Iega p<> letja.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS.tig..1. l. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl.qipa pt in impf f..-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. Aera AeTrxdta I letina f l.Ert|Ja. Sola ^rq6j ruqeMep . ). motati se. bot lipovka. ^I|Inaj./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. licemerec -pna adj hinavski. izginjati.rtgroKau. ce impl obrabliati se. jezrKoslovle N$ee impf venili.ileulTaH . reracrJa. knjuevnost./MlloETaoIGrlUiJa .lig smrkavka. lipje ^xnaK. osebnost ArarrorrrJa-. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati.. Iere-3lrMc .rlrcesr adi rdetelas. poravnati r ntt pesn fam l. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren.ia:lap.. Arrrra Lrrfira I l. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . staoe otaxe . letovi . "qu-aenrrapHnr. tepsan polepsavati se .ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. rdedkast.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. lesnik AetrKal|ur(. Krasrtr. roctovnlK. Iira (instrumeat). ohridska riba. listek . polititna linija. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK. 2. ^*r. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. 2. irltpf od^Ir^re.rurala I travnik. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek. rnttat . smrkav.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. krtenwra vrto.rE nree . guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc.t'(traBrula-ll. qyeIII l1II? ali kvidirati. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj. z. -rrp rz lovec ^. plamen svlga. lig jegulja firaa iftpt klamati. obraz..ljum liker. adi lovski nJnuaa I strmina.tlrB. -obrabljen. oseba. biti podobcn.tacromA /tt oktober.-ce: l. navpilna ^oEerfrlr I lov. v vsakem aeTerr.It(e Il.opolzek./rlr.

dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. peli (jezik. loterija. 2. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.vonJ.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda.rorap-uJa I 1. mlaka. taiD'a ocganizacija impl 1. Meceq. valiti se NF adj }l. Aolno je hudo. -rrn f norost. vi ^irraD-aiEaD haren.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. nesreden.. strupenjada Alrdqor. slab^orls se.*6emara n lokal. se. 2.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. blodtja tyra impl L igati. zvestobija. brbotanie '1. divja trta . ryiei zibati se. Aoslr1la pf. gl. 2. rroxa t'tt I'l lokati. guganje.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen. f lupina.ry4 ad. zibkin. dedra. blazno . 2. majiti. alfltrIa I strupena kaEa. v dlaneh medkati row. navihan. lromo n zlo. brundanje. nesreda. priaoJoca I odeb€liti se. kuriti.l|os'r:aintpl meti med Prsti. valiti (pisdance). ao3ap . -'fta a.rrjedkost.. Lol{]BA ayAaK. jeziti. ^vm+e . Se. ]loa'apc. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje.n rnaJanJe ryre n pipa.Kn laeati aos -in sredka I trta. Fota). naPq ren cE impl kvariti se. nauk. .^yaagrs. (ot(us.^lKap@a. Irg ro3. hudobnost trsov mladika. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA.taboriti . loZa. . trs. modan impl tavati. ncumnost . bd.zagugatise _.. odi. 4. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar. mrmranje.".llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. -ce: lupiti se.rE (sl. srecKa ao. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se. oster oLus. virska trta. I dem lubeiniaica. Krokati alnrnparle z popivanje. vodna liuja . klatiti se. ^o3a n l'rnogracmlK. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. polomija. impf lok. piti rtv6ense v6eluq<r n. majiti se.AOMoFeI6e m. ma^y^ . hud. hudo.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa.ryAorHja. ^ofu AOMC/T. zvit. lura adi norski. kruSni lopar . luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I . zvitost.impf Jarr zibanje. alj l. slab. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. 3. bedak velika r aka. logika. popran +\ir mdql. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. navlnancrst r?.togoten.-3Ira-AO3OE Antt ttsm. prekanjen ayrarocr I lokavost. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost.vzkip liiv ayieura I lupina. ob^ol. hrom 11.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin. ^o3ynr aorje rl vinograd . l) ^!. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. AvAocr-. neumnez. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. hudo. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. 2. -{ra adi dem od..roc m lotos..-Jra adj l6jen Aoxa f 1. neumno. fL OtOlJanie.ena adl lojdn aocrr. gusati. valoveti -ce: ayaerqe h.{yAoprja. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. truld_. leei se.rM I norost.ttd. luSiiti. 2. konceltraciisko taborisde .roxrra f koder za norce Aorlre. neumen. aonara f lopata. nepriie ten.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. ga otla fi -lom.'ru I hudobiia. poganjek. gugati. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati. aoslnda.-qII m norec. vinski bratec. I ^ynna srditost jeza. lu5dina nyod impl lupiti. norija.roro-pcu adj taborisdni i/npl . prostor. brezumen. 2. 2./ neumen.lokati ay4uror.

odstraniti.bi6r tra"l . nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce.!.r'y6ornu. .r'!6oMopHocF.rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . aaafocruqa uafucrocra .en dem od MacKa mezgica.{e n. doveden. mlad mezEg v€fa3ha m l.. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost. uredi-iarati. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n.Erm adl ljubezenski . imPl zadarati.bloot oen.z uii*brir gledati DI MaBra intpl. liuba t .rap 12. toldi. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno.riooruroiren. 2. Irg ukrasti.qn Maf.bt6rqruIa f bot .. 4. vaiencyaa pf. udariti.. Marl|oHr|Irap&a I larovnica. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn.tijolica . lig varante ruai'g.rcrrb ..mahati. -3Ha adi l:sbezni\. uo adv ljubeznivo. uamocYra co 2/. 3.. 3.&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. .'d.'-Miur li ublienec . kembelj. lig Prcslepiti. impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor.zvedav /bt6oB€H. Drllazen . 1bt6oswKa f zapeljivka.impf 1.t-y6rMeq.ty6nre..dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj .v6oBErua liubica. MAiECHrIK gl.un+rafnja I darornija 13..ty6oallrc. glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1. tlg varau. n radovednost. er atecri@a ffi'f daromik daroufca. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo. tr. mahanje. zvedavost . udarec MaBo^6J n .ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti. f zamab.bv6rrre^ka t liubiteliica .ap[rrgrm m. uafenca. ljubileljstvo tl6oirrrrocr. mahati.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( . janje.sy6e3eH. zaDetllvec ri-ooirmia. poljubljati. . klatiti se -ce: MarBrat6e 1.r!6oD t ljubezen . magistrat. zmeden lig nejasen.n ljubdek. prodajalna. oslarija MaxAoHoc . bingljati (z nogamrr.4aasat adi prismojen. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. mahniti. skladilde. mesrna hiSa: 3.marrzolej. 2. 3.di vrarawfg.tenskir. pritazDost . f oslovstvo.liubosumie *itrwt/.bi6e:. neumen pf waF. pozibavati se.i 2.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra.nagrobnl sDomemK . gl. --pna cdj ljubo. pG ubogliivo slu5no. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a. zveoav .ot peterSilj ttt uarzJ4 .b .bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem.ljlbiti. z.pokimati.rv6rana7i liublien rZ sumen . babji elieeor. niharje. 2. lju. mlada mezgica.O a: . zamahniti.e l. ma. !Ce: UmaKnll Se . ure kati Maiecm.gistrala.qu . ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK.r'!6olropcrso f. tudi Maiocnur.tlSomrcrro l. nordav. mestna uDrava: l. --uri m gl. MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m.

strupemozen. ukvar. t omet. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken. {Ka{tatelrxaa. priYlaten MaMilMaMYsam. krnalu.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. omet MaBAaao zapah n pt.posneMa3qJa.rta^eF mati. 2.I ostroga KA -. adj goljufiv. soprog. neznaren nje. Ma eqoK.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. rev mojstrsko delo. oy^I(4. 3a Ha m MaaolerEur.trI 4di materin. novall se.uua f -polenta.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn. gl. krokamadkast. skoraj. li. falot. mati. nezDatnost piti koga.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr.|(eH. -tar I mojsttovina.Arepn malta. ma2a MaJranrf ce impf tam .rsa 4di mladole beskamana ten M.dt itnpf lagati komu. oo)K!?uKa ua. opidnik. deiarek. goljufamemoen. -3Haadl gladek. f mali posestnik MaFFaptrJa.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. 3a Ma xV molodane. biti.Mae ce 196 MA. maD. l'? Zevati se.ljiv. lulaK mlc:l M. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen. norce bntr s kom gl. norievaMa3eH. napaka.rma 4di slabou. sr. Majuirn(a I opidka. model. zdelan Sdanski.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje.. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka. I mast nav pl Ma3MaKA muKa. lepsatr.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m..wr m lam {aljiuaJrauwrJa. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno. -xtr I malopridmala posestnica nost.. 2. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. MaJMls_ zool opica. teMaJ n maj. falotarija. tnrd. komzni zea\cl uaiex{anreruua m. MatK Majop m major n moiidek. uErlrapKa . mamiti. I I I I I I I I I I I I I I .omoziti (se) vati. neMaaoaereE. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. 4''. croveK.ft b-ot mak.i!6f 1.uauqlucru 4dj malopriden.uaMlles. posmehljivec. pobalinstvo MaaollrreB. muoenJe nuoomusen JanJe. Ma3Ha nje. mamljenje. opidja sar. mojster. MaAorpalascKrr adj rJralome. feveD rur rosa. t lai.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe..lv malo. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i. a+soH. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. . mama.MqJMlEecr-adi L opitast 2. diti-pomakati.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez. lrg priliznjenec.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA. larniv. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i..malce Ma^o6poer. c€prav.rnna.Maka pf.odloten.uKe-MarKAe dem od.m-li moz.. f sla. . .Ma. qera.Jrr. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina. MA:k.dg'acrtrp samostan. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta. peronospora. zlata Maree-.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. majcen M. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. filistrski nJu./rrflepK.MaJcropsja. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1. . zadr. prav nid l rrr |laiMa. 3.su I 3i5ka. n. rrajr I| adi materin lJuoKolau. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. izmisliotina MEAOBA. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj. uaaEr(. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh.porcglji vec uatwr impt eladiti. majica MaKap6Er m pl makaroni.J. malta vec.pFa-lraMllr^rD dat po.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. likati: fie ureJarl. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). . petolizec Max. slenost. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor . zdelaSaanstvo.A Adi tepre!na. lda$!€.

MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. iz. varati lig MacHonrja. 2. sKa KOCa MasApaFda. robdek.]rsa ddf manualen. osredniedrustv() MarKaq . vojaSko kG rakanje. pomemben !.'. 2. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. . talar. senilen -iratura. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. MaHAOCa(Ce). rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. Mar€ MaqopoK. mula.antur adj defekten. gost l'acirya i?npf masirati. 2. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. nle' sati. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. maslo '.. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (. tezaK. madkica MaJq&. prebiralec M$[a f mapa za papir.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval.sprelllOSI. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. -L. Ilovck./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. miza.$paMqe r rutica. lrrtli:r. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija.roca. surovo maslo.jaku) 3. 2. I gosca. marl. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. 2.ap'trrrn 1. -rllt-Maqop m zool madek. sutana uurrair. olivne 'I'. snov. delo kupdija. krinka mczgal.r [dlrt zna je.frfl adi muaen..\1. ravnati. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK.rnujstrstvo. llg lainivec Marerx-Marer{ . pomastiti. opravljati delo MaHdp t'l manira. blago .?1plansar lraueaprtpa impf mane. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. gl.Ia tintelr. mnozica Mac.I MacKapa ozmerial sa . drgniti. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1. ^di tezak. maslen ^d. -\i m fam spte|D. Porabliati. sklop. ro lla. -rwa adj markanten. lig spretnjakar MapKa I 1. vlada pod l(|. koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11.leH.Ltd&'dJa adj indecl gl. .ur m. lncz gica.fi (se). zeml.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien. mast Mac[rAeH..uli. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. nejasen. 2. besnost Marrtdy^rtra impl mafip.. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2.' MaClrOCyBa impf pf. spletllraraq r??' kar. podstreSje.i lainivcc. sramotenje ilacKapd (ce. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda.l1paBrl MaT . -r[f m fom izbirtIct.omotilipbmak. mezga MapT m marec n/. 3.s4 I nav pI mast. strast. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im. 7aprtek. zapisovati Map(crfi3aM. ster.rrfuati . killen MaroK.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg.aptrlrpa pl in impf markirati. lig ljudstvo.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv. priden. -!rEa 44. masa. -.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve.Au m fam moj^fapr|Oerqlija. grmada MacnDeH. z oljkami zasajen [€c^o 1. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. zaznamovati. slrKOI se .-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. znamka..postati mnoZiden Macr f maslo. -Brra iz celega. rrOlstrstvo. usedlina MareH. olika. meglcn. uB MoHcdpAa I mansarda. denatna enota MapK{$reH. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla.3MoT r?'r marksizem MapKlq. kal. -rql . olje. maSdoba.umazati (se). podstrelno stanovaDle Monrrrja. -THa odi moten. {rt I kuta (meniSka). irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se). . izrazit. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv.zvijaia . -qr! l?1 gosda.. maikarada MacKaperbe z far. ravnatl Ma rja I manija.Ma'.ixE\a'm maldat. z napakami. mtterija. kal. 2. znak tovarniske izdelave. lig prevarati-pomasaevati. gmc ta.e /. umucen MaqeHr'K. ujedljivec.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r .datek t1 arrcrDaiDeH. tuTo Maprrrlul krj pomaga. InaMuJa [. m plaid Murryd.2. motiti.rrr 2l rnalginalije.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj. MaTeprrua I malermca Marep[qeH. matica (pri v.l dem L D. gl. planlal. gradivo.rati. marioneta. llrrac. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck.

uaEKYAaE a I moiada neZen. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. priti preo ocr (za nlp) . mehek.gran spregatr Menllla. ZveEiti Meae3 m polutan. MeMopdqAF mmemorandurn.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost._blag.gl.utr u p. kraj.Mear{. otozoost. strast Mep. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. mehki del sadja irl zelenjaye uesl.Kyrtr MeKlttrxo.risrizek lu./l€ra impl meketati.uJa I melanholija. 4di medovnat.e€ .n l.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost. trohnoba.er.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra. . Maerea I madeha. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. trohne ben.uzrv.tr4€ .uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v. b-oji5-te. brun''. meias Mei\ praep med. zamenljivolt. Eram sklonljivost Me'ryBa. muditi se. premescatr Mecm a prostor.e:. mel. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma. spo mlnl imlf mrmrati. medkati.rurja. porelenJe. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice.gocr t spremenliivost. trebuh Zelodec 2.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr. Dotrtost Me e impt lliteti.tolrtgodmjati dati.r'rKo. zame nJava. mCsen Meceqap. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. mera.r'B a. 2.. tminditi: 2. lig lalnivec nr ualrllln(. i md mazati. mehloba Me6e^m pohistvo Me. p./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj.aimpl gledati. t mecltt se krtmar.ryAIrrKaBeH.200 ri'at{r impf l.ra. sprememba Melta I. menza. 2.d.rer6e mletje. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl.n. 3.a medmesten adi Me. menJavau. {..n€-MaqrIIe xa m. MecTo Tajleg kraj.inpl spreminj ati. ^fe^crrr. fdm adr ljubiteljsKo. . -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski. zatohlost M. MeaIIIrJa. 2. (uzen. ..pna adj marmoren. pri. gtam 3. mestece.2. rahel.inpt postajati mehek. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma. DG lje.pa+. slab. mannornat MepHe ce-. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat. gostilnitar.eH. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'.or I meiodiia. zdravilo vea{ B. Doliana. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. prizadevati -6e:2. pokrajina "I Meco m 1.. -nu. krizanec xeHal. ukreD llleplt.ro<o.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava./leM-MeEA€H m arh lo.''. kotiii (mafka). nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa.rHa ddi odlodilen. merilo.i vlazen.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh.ar.qu m meinik. za dir. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost. prrstoJen ruepo. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l.pfpokazati se. -cEa adi kraieve^. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . slaooten. lokomo tiva. stroi.tr. lo- I T I I I I I I I . skladba MeM a I vlaga. muditi. urejati. -wr f teiava. ledina.pl:a. 8". MepoAab€E. prostor.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.uue. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa. meso.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1. zatohel MeModjru m pl memoari.qaBuocr odloiilnost. m lam ljlubiDlletl cesa. -B'J.d. kovina MeraErJa. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka . pasmK e. vzaJemnost Meryqrpar r?.MeKYulra I me (uznrca ue.m I cloboko obredno priklanjanje.lestvr ft Mep(at l. vmes. 4. lrr(I! n mo5ki.uzlvac Mcpat(AEcrf. beketa. sc rodrtr Me. mletev l! MeaHnR. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. mera. m arh trs. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga. a..m fam . kc si. gostilna Merse pl zameketati. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa.qr. opazovati. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !. napev.

Prestblnica.. pf in impf 1.'/. Pomigovati. f MaHlBa xrtre I nren94 . trenutek. snaiiti MererK m metez. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek. 2. "' prebivalecv kraju. nestalen MlMoaerrrocr minljivost.itc r. draga oscba nl. ljubek.mirira' tr.'dz(eiftpt mezati. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A. treniti. usmilienie runrocr-I 1. mile sdina. ce ifipf dobrikati se. blazina Mr taeplraR. sloga. pomlvalka Mm m mig.ejjevati. minuli Mrdaro rxPreteklost _. usmilienie ruu.li sahialki )ncrrys:rcc i.-rHa adi minljiv.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. razkoije MI|.f. motati se. li8 podkoPavatr. uPor.rrrrr arlf rDcdvedji. Dolagatl razstrellvo. 2. ski M{uAep m slamnjaia. mrmoloocr.Dozanle impi tjubkovati.. mir..[o. M{Erytsaql?1 pesec. blag mile -3Ha-MrlAOCeH. f metoda.rp/ mcdevati se. tren (odesa) inpf migati. drag Mrr ti. 4..trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. 3. bozatvlnius. stolP Pri dzamiji MrrHarror. Mcrlt. f fietlarmetlarka pl MerHe-. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. uDomik.t spletkarski lteFexHrrr(. rarr<o ua moj ote.rr:rrcacr. unlcevau MI{ Crep. pokoj Mr4ra3 m dota.q in_ruetoAa m. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. 3. siromaslvo Mlljarrlnff./ mcg:tlcc. blazinjak M{He.{-Mnjaq(a . neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. f milosten. M[AoBuAeH.' razmetavati. -Atllr d. zmeda. blazenost. . (svojilno).. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. -TDH n meter (dol. distiti. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt).in_ ski.-rara adj prctekli. odvrecr. skozi. zapletati. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati.po^ortrj. . nered MeTer(eH. trebuhar.rl.m od MeB trebuStck. ljubezen. 4Bgtt llt trebuhad. meds:urjarija. {Duu m zaspanc r!fi. MdnlBa pf.rpxa . Pomeiikniti lr.anMurraroroAElleH. -aEIl OOmaCln. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc. s p lc t k u r mciue n 2. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. -N|a ^di lep lruaoraaees. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. ljubkovaI nte. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. bogala deditna .roc-rnqa milosaina. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d. .vredi. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.M6II ft milijon MIl mapri3aM. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten.I I I I MeraHucyDa 20) mc. impl dobrikati se. lig opravljr Li.lrrK ali zal. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi.sanjarmt-rr:r/ :.usmiljen.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. splavlu rrero.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v. 4[ zemlia Merporiola f metroPola. -r(Ha ad. rad jmeti. -urn adj miloglasen MUAO3eH. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. glavna driava Me(aBa f sneini metez.a ti. lig oprav_ liivcc . beda. 2.g rri li Meuaq .??.-qa zz divan. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. si l l l l :l c. kvadratni. . hoditi mimo. mehurdek.. smukati se.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. vbG I saime rui. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€.yuwr. pomilovati Mraes. vejavica MelIr r'1 mehur.r(ap t fl medved. trebusnik MeuroBrrradi mesan . poloiiti.mil. {Duri-Mellr^o. rzust. milost. kubidni) Meraq r?t snazilec. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD.e l? dobrikanje. sanl avec MII.urlla a41 . ce ovonn M nkall. rosovileZ. l(rIl( . ljubezniv twr o. PasantKa: prenoo Ml8ipm l. MeIUTaqAU. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. splctkar Mere. impl ili mimo. -^Ira adi mil. -lv m l]emtfrrcz. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali. ljubljc||ccljubica. zamotavati. rt'r pegereKeimr Je. lcp MUAOCTIrTI(. slast.r'rr./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ . p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola. rad imeti MrrMoaeren. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil.?. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja. zal.

sodba. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra.Ir. hoteti MnIrE3eH. Skofovska ka.JI}r adi ki se lahko zadised. 'ce: ' aen u. I mlekarmrcKanca M ero. nnDcex oulztmu { se I mos f.w m arh dedit) M''cKn adj dised.IB adi diSea.rc (paTr. mitnina. impf di{ati. sinie. 2. I(oten modro se svetiti -cet l. "Er I ometada. Ilen@ ima dar. modro MEOryarOAssK.4ocr I mladost lrrrorlKpares. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa. m! srca. nadlahtje.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. lzoiec. pomirjevati r? norplI36aI vonj. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !.'ttrI1eA mNlec Mfic.poeE. sok r. mnozica rnraoxg impl mnoiiti. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1.. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen. ploditi se. ki se priteni na pose.fl!pWW.C M!|creprija.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . dehteC misli. model. pamet MqoryBEaqeH. meniti. 2.-2.pHa a. zelo MoApeeiml. rl l. .raAon[r<ocrI rrladostnost uaa.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !.UI| mnosc kotnik. . MoJa. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti.-Apa adi Doder. ga-MoApYrru(aB 44. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m. lrg medel.rslune.dj pojmoven. . carina. -]rlra adi mnogosmJr.. meljava. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. . fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. Mjay(a pf. m mah. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. l'g um. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE.rr impf modriti. sKnvnosl MtrcrpEja.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. dela2. txa adj dem mlad purandek. duh. lrosolreE.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od. -3Ea{./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. ten duh. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH.MiAlrllr. nall . modnl(ast Mlrjry6. sinii MoAeA rn l.rurpacsuja u aaotrtK M. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-. -w t bot koperi zadimba. poslanstvo.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.cHa./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH.. dehted Lwpviclgiepl poduhati. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri.q a 4di moZeanski ruca MoJ.fipo/by6eu. misija. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti. puh. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina.-uJan mnenje. -ce: mnoziti se. mladen u.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. pofigon 'tl barEti. f 1. disava. . smrad. uoe. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. zamislj. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap. vedleten zeg.noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. Adj LMq. MiIQtrrc. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1. ki pozira turlemrKu rargryg. moder.4rori. mozoli: mensKl 2. morebiti. _-ql. .! vocto 'I!otda.otrrD adi gostobese. gomila. -ru I misterij.mlev. duh t1 llnpvc . prvi lasje MO'. neodloten.pq pl n impl mo- l{grye I l. ./raqururle a modvirno zemlii!de. . MI|C.Io-4x. M a. 'cei modro se sve. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo .'deimpf moti uEoriBoAerr.grob..d moderen.. dehted moz. zadah Zeleti.w m maa- rmpoc pt maziliti. MoAepeE. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. tulj.Moilanlr zt mozaik.Ja.Jaa adl m-uogo srevlten lldo. oseba.Muc^erbe misljenje. neprije. uo3oK. mleko.flcaa t misel M'Lc^eaa. Zito -r! za mlette ua'trtas.sinjeti. Mrtcl'tr}xa M aA. ailj medel. kalup.pra adi pomjrjevalen. mogoCe iiqgrla af. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. postajati Mnory"aMeE. mlahav.iy urpnc n vonj. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi. u aAer( tn mladenid.. duhati.

-pna ddj Mopnap n momar modvaren. fante. motidica raz groznie.. -rgt rz mladenid. opesanost. gl. molitve. hlapdek mqtil(o.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko).enJe. spaka adi grozrjiv. trenutel(.qu.iuqna I deklica. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost..nr /arz .ic.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment.donda He caKa MoAJ{TBa. 2.l mokt cl|. r"rora (ce) nja. fant.Eteq. .rl-yoyopn r'ftpl . godna.xrsctt. t! !'ro^3e imqf molsti. |IB dd. obaudoya. Mogarre.. utln. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. strasnost MopHocrl -utrujenost.. rfi monolog.veli6astna stavba.osr'neaiL! zelo polt. imqf I mottti Moron {ce) (sa). . MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt..lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe. MoMeeun adi fantovski.rr l. moji.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. sila MopetraoBe4. postavvrteti. fig iavladevati MoMqe n dedek.l(. {Ha adi bleldav. Moqa(ce) Mo^6af Proania . motiv. ieze. modviren n'op'd'@'n m pl zona. sij. gl. lidnost. 'r sast.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo. motoviliti 'ce: potikati se. mlaMoacKor tt? blisk. -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . lam zasmeh. trpinditi MoqKa. spadek. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj.I{B m svrnclrlK molitev.Mo(eII. lig izkorintec Saati nor. ljanje. mo.{. sa_ moldednica mogovor roj .kHa adf modarr !dak Mo. dvanajst mesecev) .MoMqaK. Mor(a ce impf gI. lulati.r I sed. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA. moriri.interi samo za l.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi. 2. 3. va se. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo.t ce itnpJ ntoCili.MoAqe MoEdra t denar.-pHa adi utrujen.Bm n molaecD*. . s_cr| | I.zahteva stre:aieek. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. {Ha 4di monoli_ nez ten. groza. moja.. molk. {a f frolarhija bleslea. blested MOBaX. norMoneAn moped cevanJe MoF. mladeqe nid.'| p(} n'optn! . .TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . -Bqtt ltt Domor. pobrtnost. dcklidica *oMiwr adi deklidin. lig motovjljenje.n modvirje Mop(oB r. Mopatt fl morala. motcec_ MoHoa/TreH. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. MoMlrPoK t?t tzi. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. motor. temen.a Mo rrrBa f deklina. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina.MoraErua t namotana preja. u' Ietih sina: 2. fant lati. zamlsel.rr. . mraaen. molcanje. tezko degl. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO.ro^qarl'IB. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se. sijaj denistvo. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc.tpiDojaA r?r zoo. dobrovoljnosti) uorop tz 1. mota.rav' MpaBKa f derr mravljica !.uouaun<rr adj menilki skati se. prleli (oez). razlog. porikanje. opestroj. -osqrt.lffn** ^di ''.scati i'opl{ impf utrujati. 2. sae. rezina Morrorounlot monotonija. varati. moje.t scc. MopEn p. e Mo^'ur iflPf moliati. poflonski Moperr. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM. gl. sljuda. Mo]rC ltsa zabliskati se.uien. mladenilka leta MoacKorieH. n rtikar (izmotidka. zasvetltl-olr. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed . enc MoMa f dekle. Monapxrja.u(o. prvih dvanajst nec. l€ gibalnC mot. J.AqI. . motr. MosriirKa I montara. spomenrK \. motocrkel nezClrav Mo( I mod. sestavljanje. sinjina MoruD.zuooreu(vooa ) lrq.. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m. L.ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. muditi. scanKa MOpe! Mo.Molrfttr adi ProSnJr. nravnost.MgpaB adi temno moder. . San. . MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne. stra- Mqu:o:. mravljin- . dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. dolgoaasnost (kruha) . vzorec vezenrne. kurja M. napetjati se.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur.

drstiti se. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua.j mfazen. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . pl. Idptetysa impl lenariti. lenunanrl sovrariti. objekt od roj. MycSKa . .godba. -AF m mrhar.oDn rt led. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). cc im?t mrgoditi se.pazo!.migniti. impl mrhovinar zamukati.DIIU-Mp3AHBKO. 2.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. mrestt se. MIra3qH. veselo novico) My3a I muza. MyiaR. mrzel. smrklja aav Mpcyrxo. drtenje. premikati uri. truplo.izvijanje. uoar<66ecie.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. . ugodno.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. pust. smrkav uircvaagu & impl smrkati. t tema Mprro. nemlt !'. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. mrhovina. -u|r|a adj mrzek.UEeq. leden.*rpsrra I lenivka . MyKGMyKa.rasadi slinav. sibati se *pmi*" J Jc. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. boginja pesniStva MY3€J. mrziti. rrlKxysa pf.rd. oB4 tz mrmlae . uPcv. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. mraz. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. 4. MiB a I plesen ustrezno.11. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I . oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca.MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. mrSditi se moder rek okraini nadel. llg su. masten postaiati . tswlt4u _ stajati iDraden. lena nuh Adi Dtrzel. mraden. lig jokati za indir. te' leden mernez xa MpaSvaeq.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. tema. zloben. f impers biti ledena sveda.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco.rF . temen (lTeme) dostopen. MIr3/r.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak. prezelqtrernes.Wre inpf postajatirftmrzek.e.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. MvAlra [ofoBopKa Mylnf. MlrrtroJaAer|.upErYEa. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati.eto. mraden.Mvcanaf jed: r. izmi. lzltllKart se tnptra impf mazati. bati zopm. beda upruaa adj slab.. tenistvo. n muzej +tr uysrrKaI muzika. Kanle. mG drcvanje. suh.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. nesnag . nagota. -1tqir-r4ta3Y ttl.r+ri6ornia m. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK.q. . oarlrl se zrma ledenicat ledar. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. glasba. onedejati Mpua I mrhovina. telo. za' ldry.no in teMyBr|qxa t dem od MYE. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. zmrzovati.teman. ]i.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti. . zmrzovanje upazn impl 1. ne. svitanje zzrnemarJenost. nazadnjastvo. 2. -cHa 4di neposten.obskurant ti se (ovca) 4di 1.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. pan . 3. . seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. -Apa adi mode\ pa. ugaw ce impl mraditi se' . fig. drtiti.6 impt lIIrcVA m smrkelj se. Mpcerr. sovra. obsku' zopm. ki prvi prinese dobro. hladen xB{tcT I le_ . lzognlrl semrgau.71 toraa' MlrSf. Irg gglota. rmpl pomlgnru. 'stvo. oDT. mrcina.ur ad. lenobnost.Pq !r. ce inPl . -rF rn zoo. oH. zaruKrnosl lryAap. osudek. zlovolien. adi moteD. duser. fi fLm vm.pKo.r[Bodi len . +la r'r mradnja. Mrrpa t svit.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. 2. jak.rren. norrupcyaxa I smrkavka. nese jasen. zarjoveti-mukati. oBrE tn smrKavec MpAEepf . strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. 2. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. packati.{r|Ta l. nrp*-.rg lcnun. splesneti-plesneti umazanec. nazadnjak.mrorr. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. meteu.azarTost.ry m zoprae'. lenobnost Itvo. tarn kramljanje.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp. Mpa3. .domislek. -3Ha Mp3eriuB-MP3. ulB^ocira pf.

rta6peg\. Ha6a6H!ts^ pf. modno se zaviti v obleke ua6a6qe.. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1.ftpa pl. I musliman-muslimanka Mycraft.byAeruc. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri. nabiti. nabuhovrii Ha6o6pE. v kratkem a 6pega. nabrckirli pl. dce: natrpati se. beti.. veliko nabrati. impf priblizati se. Ha6p.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. nadin. itttttl nabrckniti.u" n1 1. da-tivne in genitivne odnose itd. smrMyqxu irrpl 1.iti se mladosti.n6pry je. tmpl naznacfi\ zaznzunovati.rKa. vzdevek za brkada Mycrar. poskrbeti. bister. primakniti se blizati se li'. nazu-ce: bati se.. it ll sa6o^ . nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. Ha6. rubrhlrit i nnlr(' kati.r[r(!tsa pf . lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti. impl gl. Dlod): 2. nabuhniti pl 1. II.a6^v3y ad! blizu. nahitro. kupec.t. dolodati rla6epe.n 6po.a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH. Ha6o6pyDtn t4. natrpati. kvaliteto. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. oskr'radaav preskrbeti si. I rntsica. i. zagodrnjati. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se.'a6o^yBs malo zaboleti.VAyBairrp/ ()l) r(.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. Ja. vzidana."rt!t*"^. otedi... lig nahomotati se z obleko. na6etudi -ce: pe. impl Ha6pqKa.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo.!xli. Fa6o6He. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. nate EaaKapl I.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m. naletati se (v igri) -ce: }E.ri dar. nagnesti. godr' n i3vs: 2. staviti (tipogr). Ha6eAyBa pf.jYr. pognati. naznadevati.a pf. Diianec ruvqne p/ l. prenikavost Ha6.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. fantovania Ha6^l|. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. sffatt .rexlta pl. lI. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec.tt t'l nabrekniti. impl nabrekniti. nagubati (obleko. pf. nabuhniti-nabrekati.raaruja zr. godrnjati. -v. rtaoodrryli rrJ. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE. telo). '. misiaevje. IU. dotoditi. ias.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT.vrl I oglcclovali. 2..r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. nedaled rra6rter. prcdirl. prcglc(l(. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. {u .) aa part fta. L ra(t PlU. spoditi. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. preskrbovalec ra6eAr.ft praep ta (izraia kraj. Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno.r(r|. l. nate. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6."uur. inpl 'ratuplBa I. 36p. y!. -qu-Mycra* m brki. nabrati (sade. pogostc''. linolei uyuren i r nabadanje. HH . vzrok. -att adi ptcnikav. natikan #* i^rl nabadati. nastevati . narodilo.a6pol.8 pt.

napad t ddv l. noDcljati. vzkipeti. navaliti. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati.2. brez koristi kot pravijo naD. nakaZe\ uarrtaca pl urediti. Da. dozoretr: (za zaHarpaAa t l.srdito -cel zbosti. vselej prodreti-vstopati. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro).aur 2t3 fl 8 A'' E.f xaDtlx. zotra) rlir.strmo pobodje. ^agr.'EA impf l. semkaj. .. |taIope. za vekomaj. Jp napad no. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa. v naglici rraDpar tn krat. 3. nqgl_ usnost . ''. Dritis(oeenl). duvaj r'. impf . naglasiti.di oditen. HAseAHlraiftd pripogibati./'natoliti l. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati. 1. HaDaMV na to stran. HaDp3e.J'r pf deti seno v kuPe. kjer veter dela zametei 2.A proep 1. pregledati w. vstopiti. nagniti HaBaanqa naval. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH .rar. l|rBltcAlla p/. ueoditi. paziti. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti.na"govarJau. naKazenosr Har eAeE. '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. Kianec qonltetr spetl. osorno.p adv zaman. taspw.a impl vreti.rm adj okoren. sklanjati.artsrn pf DasrDetiti. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti. povesiti (oai).t I I I I I I I I I T I I T t . HaBnIrn pt napolnru. nad (prcstor. pf. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati. natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l.Ae roKMv HaBpee urediti.a ljubko. lig zadolrravtaau. zvijati.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. lraDro(rrltsap[. napeljati.'. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na.fr nagraJatr rurgmon. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'. 2. nili. lig nanesti. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. zasarcpuEreEaroprwa n. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden.. dopolniti. naga' iati logouJlvo.v'. imPl H Ds. -ce: veliko izvledi rarara adv sem. . -c'e: sklanjati se IIaBeed. mlahav t''. a. pot aaarac _pf tary prlspeti. stor. prmesu HaaeEnrnez 1. po vsej Hi. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr.{qrr tt Kup sena taw. a toAUB pL impt . deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati.. 2. zbirati se. 2.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r.vtarpn adt navznoter. frar!ar'g_. . t'arfiepa pf vriniti. zgrinjati_se. ureravno Dravi aas jati. povabiti goste.. skloniti. tmpl privajati navaditi-navajati. naroAno adv baje. HaE[Aerl. Orazrn. namlatiti. napadalen. BarpartaaYla pf.Haroaelrrr.e!K od! vedno.kaj nevSeenega.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares.d^ sluge). 3. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost. HaEErse. ve liko izvledi II.ad. Aojpnsel sr s ro!J|. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. spu'daa'. 2. sagrqurF. u&ter. ne novo (kupiti) hitro roko. pl 1. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. txrt. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. ustreli. resnii' no. pl stopiti na kaj. pripoclniti se.2.HaroaeMlsapt.4y navzgor.. 2. poiasen.pf podsiti. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji. zaliti (rastline).. navijati za mostvo v Sportu pf.ivi. rrrrfrc p/ navreti. pripraviti. [ocBprur -cet mina. priliznjeno nareolu veJe. namD taal m.tfipl . a IoDapa .Al.asa{Y'€' pf.et'.-AE a. ratr' KaBIraf.navejati..vry. paznik. podplesti. navipl pokazati Pra10 (mehanizem). 3a HaB€K rgla''t&.Avr& obiskati koga.plada napolniti rl. natrcati. nabosti na vile lla!. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'.HarpaMaau. prrrecr (solze) pf obesiti se. zastonj. prihajati .a. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se.HaIIree oe I nageti s€..rpl poveaati. v tej smeri nasala f 1 naval. potrt. . imPf za vedno.pf . 2. za\Piti na koga.spotoma se oglasitise uxtuvltl. aCel l?zlVAll.are'd adj 1. Davkreber. izvzpenlaloc se polniti.. Sem. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. tparrfBa pf.o adv obnoseno. 'naas. impt I. Pto. poveievati. prostor. kier dlovek lahko dc 3. t strroliti gl. dotutvKreoer.ustaviti sePri komobiskovati koga. menda.

zakup. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben.p.qap(a I dninarica HaArfi.. oznaditi. rrasaAnY[n . impl lam narogati se. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. v premodi naAMvApn pl premodiiti.H hf6pyra pf.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. podraZliti. zanesljiv.zaautiti \ai\6prr. oto'''atli.. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. n.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. 3. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td.rpa46af nadstavba. imenovati. prevpiti HaAAUnr[.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. navzdoljni. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko.qnaotus. KaAoJAvsa ifipl pr. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. HaAoKpaJ adt nazadnje. najemnik-zakupni. zu. HaABxrUpa pf . -Arraddi nazadnju$kl. f navzdolje. vrh' 'raAo]leH. osabnost. -qra 4di Pladilen priti (o. napad qaeM m najem.talrcKr adi dninarski traAErs€H. impf nasotz. naza. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n.r/. -fura adi moinej Si. inpl k fam nagovoriti.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. . na tlch.AHa adi nauzdolew ua-4. na nactzormK. preKasarl fia4'lorKe. ved ljuna4oJ4e I delr).ge pl lam naspati se.pl izzvati. lig zavohati.en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. IMPI pristoritl. Dace srsiti se naesAa f vdor. hkrati. .rn (ce) pl razialostitl. kupnik. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4. narastr (o reK. o5abcn. 3. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. ca. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti.Baq koncu paznik.anrM nad trideset let. preseren rraAMcrrocr napuh. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. -qI| ftl nadomernAecrro 4d. nijvedjilunak. rEnJosr rlaAr^aca. letosnjo Jesen eH adj talosten.j) ||rrobe. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. H AywlBa pl. zvest [aAoMecroK.arfi mah. zaostal Ha3aAfle. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. moi. -MIIa adj zakupen. togotljivost llaAyrt'r.nofia3^A liolj zadaj. furrr/ zaostatizaosla. ttt HaAr eA\. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. upanje na HaAciKeH. [aAlran!tsa ce pl. 2. zmagovatl xalu. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . inpl n jetinajenatl HaeMeH. prelisiditi na.ia pt pre-kridati. Preslasitipre' ka) E'asrvd r. zmagau. .as'o6]a nazobati. strmiHaaer( I nada.a z. osornost. rakovo pot tra3aAeH. saAraacvBa pf. nenadoma uae+to . naApeflr ce.ir$lv().ailv obenem. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). -ce: domcstiti moii si.impf prerasti. HAAMIIIIIIBA fi. zmagati-premaeovatr. naval. desno stilo. nalnne opo. navzdolica. invazija. talenuran uaaBe adrt na dvoje.qrqqa I dnevni zasluiek. razdraiiti rraAlranace. napuhniti se. nazrediti. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. duvai . poravnati. ime rraifr^"tr pt 1. sprejeti v sluZbo pf B. vzgojiti. rraATpqAecer . togotljiv rraAyeBocr I olabnost. I prcScrnost IIAAMIiNC. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. razzalotdenost Hat(a. Ea auorKuBa pl. skrivaj ne impf pokukati. tmpf r(> das. up. navzad. (se). prekaniti. impf pognolrtr-gnojrlr aih. nadomestek pl malo vzdigniti. naenkrat.txuBr|Da g. vca koli 2.prekositiprehite vat|.rmAono^rDr p/ dopolniti. na 'H'ae4n. naJemet Haer4oAaBeq. !ce: nazobati se pf. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. to jesen. lm pl premagati.ial i rra:raAHocr nazrdn.mera).ha:ati b ved liudeh). osoren. zmaqovatl adj nadmorski na. zunanll. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. zunaJ HaAEOpeH_.

iti. preprost.net''It\a se.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved. sKraJen kaz. imol namu. neodlolljiv. na'. naiiiCiti se.e pgti. vzeti v usta pl najesti se. biti obreme njen Earrsr ftt nalet.. fig Dobrisati jo. pritisiiii. nr. .y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi.naloiiti. pf.l nagnjenje. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. izgarr 44tog. Eas. ko- *jff"*o koncu. natrgati.l podkev. za EaJEoEeke ade gl. zalet. impf pl ol(rnruoKmrevatr t. -. naroditi. popihati j<i.novati.r\pwr. Bar ara t/ naleteti.(.. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati. sestati se./rorrocr t naklonienost.rlaa .r(vDa rt.ax pron oama. napraviti ovitek. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa.rur. vati. naceiati Se. n"'livati.alK?. Har. pro.esau.Lie: namazati se z vsemi marami.lryc zacnje. blizu.a_ nasttntatr se 'ra'r^. HajMHory e adu najpozneje.i pt obloliti. noxy6. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l. kontno adt najPrei. prdsoditi.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. Io. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati. -EEala. f. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. Dreved -ce: piri. podkvica na cev{u E t^ot. naiti. naskoCiti. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce. naizbrati. preskr. r-ir(e ce. -!rEa adi razpololI rI na. uu impt skloniti se. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. ogrditi. nadenabasatise.d. opreti se rr. naptavljati. s're ra ce l. Dltl l|al|aq&a mtrAc.testr se ''.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj. .otrodji stosrden. irarasti. napiti se .rrarapKa t|aaaeE.rJe. totiri. pL imol zavaliti 'ia. obr€6i. Da nao Kom 'faKpal . naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf.najpozneje. spitati se (o sunJr. naravnati. p< klen (grozdie).nr| n izdelovalec cokel. na Koncu f.pl.j nai\en. mKMrrtrreEadi namrsden. stalisee Haaoxrre etr. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni. Ea\ow ol.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno.\w pf nameriti. rra'(P|tUE6. podobno obuvalo Ha aIqDJa.imt w rurKuucJu pn natetelr. r'siliti svG -ce: Jo voljo. naleteti. 4. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e. 4. 2. impl nasrsiti se. postati ied. nuinost " -4r.na.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. nuj6n uanorKEtre/r.Do na_ ktjudju najti.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. gl. na koDcu naJnprm.rmJnpro nai-ad! prej.p/ napukati.'raca! itLpf !. !. lta ee impt. HajjyDaK r||xp'|rl . zadaj. . npno HAM HII IIa oxxnx. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti. precvsem. .. 2. -stitfi nalog. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se.l. naroe o w^o'.raa4e aall dal je nam. zl ash EajcerHe adr. napu|ltr. menll se nau3Mcutrr€H. HaRpettrDa n ce uf. odrniti tIaxoIgp.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK. osli. nasproti naKFErmce. preskrse.rnat. nazaonJe. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef. vedinomasd rabi ob kratki obliki). izvabiti-zvabiiati.rOEVDa CCtf.iror-pf 1.Ea lokniti.. I'Flvra{v&a gf.'iaiZinati 3zalivati. (s)krajlati SAMAiM^ Dt. . najbolj @'iore. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie. Da kovati-vedkrat ilkovaii. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t. 2.. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr.rne ce impl l.^o[a ce pf lam nafueti pl t.na oxI|IrIIa ttt. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr. vsiliti. nalizati se: 2. coklar Ha^a....Eocr neodloflii_ I vost..Im adl kond€n.napla\aU.zadnJr.9f 1. Eal<tAlryra pl. nara.. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost.8KaAlrn. zamrgoden tedi se tlarola. roou praep k. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. /rs imeti teZave.rarpq adv \ivzkr. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre. tzlniZiii ti& no). najesti-se -ce: EaroA.iz'vabliati va& 'J'. euy!3. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. proti.rtrl''E'e odv v resnici.3aA! adv nazaj. na. neogibnost. mraaiti se EaipaeE. naliri.rsvct ddr drh na Damet .lua cdi neosi_ ben. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. uarqrren. imol HatdA]t'fi. dobiti.

najdendek. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne. mamica pf. napasti. .EaMeKlr!tsa pf. sauacry(.fMsc rr. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. ar.rrf pasti. grdo. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. davek pelerina r€Meraao. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti.'rrlfiI8a n. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti. nanos. vriniti. HaMqrE!ts pl. siti-ustavljati se . nadloga. naKrepen HaMeprrirK. 'rarla4l{ nanaaran ad. zamet. imPl namenltr. vsi Ogmltr Se..t namleti HaMe a7 namen naMernt. maditi. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. nadelati se.ryr rn skulnjavec.19 HaoAn? najdenec. tu pa tam tegovati. scA 'dne. nanretuyra 1. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. HaMfic1ryBapL tmpl 1.ri?reribcr I namrleenost. sa|rHe. muli. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. napojiti. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1.namera.rrpl vmelati se.. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. odlodati IlaMePa f narmen. premisljeno HaMecFlK. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno. zamisliti: 2. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. napisati.f napotoyati se vati se. priSlec. HauoraEI| HaMeriHe. izpladati se. ocuocltr-nameD Iau. t|rl s nai^ impl napad. /r -poYrlnik. nategnjen.htu. -ce: nategniti se. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam.nauziti se uaola pl nahajati. irn l. pretepsti Ranepq{ ce. HaM|lra. 2. nahraniti-poravnavati. impl oboroziti (se). nasaratz adtt vaasih. ploditi. Haflepqltsa.em od. 2.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti.najti saoiar6e r'. f€ . pritisk rraoA najdeldek H*. . ogrnrtr. i. nategoHanaryla se . namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se. na.. DOKflII Se. vmcsavati se |raMrrrrre. ogla. HaMeillraa d. imlf wanlaxe. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. ropk)(l.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. na hr:btu. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina. -tIJ{ m arh . opiu.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se. poravnati. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. nagnati.HaMeUryla Ce pJ. rmpl zmehdati-mehdati. unpl spotoma se ustaviti. napeti se. vtakniti Haorrre. urediti.lig napadno Haopa l. . po nekod saMecrteso adv narejeno. ustrojiti koZo komu HaMelteH.epxio adrt namenoma.sa'JaSapyr pf . !ce: naprU se qarrKa pf poriniti. sDomniti se uawonru p' razm_noriti. napoJ Har e pl napiti. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . kaj hudega. vplestl se. hi> t€.. pf napoditi. natladiti.. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck.qu z vsiljivec. HauarE oe pl namuditi se.odpraviti KOga. -psa adi rrameren.nakana.gost. flanutrm pf. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. ki pride po nakljualu *ill. nllgrHanaAHe . uma- . . inpt D:astiska. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. malopridner.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. napitek. vsiljeati vati se Hanusmrx. urediti. c-e pl. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. H. natrcati. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf. napuh salepAaunr pl fcnr. navaliti. lig zasne vati-postavljati. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele . vzvratno tilaril IlaIIe f mama. lig olaben nadlernez. zadovoljevati. zapasti (sneg). nasDrg haiati se. HaoFrIlEa n d. . llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. nesreda : peti. nategniti-napenjati.lll so &a'la3ap''. poKauatr Komu dG mov.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. piisiljenost rraMecTl|. urejati. oSabno se nanatrpeti se. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti.

nameidati . . usotenka lrqpnar|mi. zanemarJanle f. sojenice.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. 2.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. v sldbo. g m izrastek. tlallpa3llo xom. napr€dovati. u_reiati. valiti. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. odEapaunEx. prevamtr. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. r|apeqHma. Baqraflr ce pf navaditi se. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. navzpon. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti.rf skoditi na noge. 'Ce: nasesti.acfi^a. na. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. Cenost Ha.xaryue pl napokniti.xra cdj prejsnji.nadelati se.ry m breme.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se.a.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe.atne ob-opraviti reoe. I dediC. vzpc tlarr-y-Ka . lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric.CA€A! pt podedovati. . 3. oosecr.-Ana adj prihodnji. skaliri (tiSlno).qdj pripraven.ce: nare nazmerjatis€. ukazati: 2. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. pf . udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes .o rc ad! popolnorna. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. nak6siti -ce: se. 'Iape4n urediti. veleti.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. objekt od-me. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x.adv po vrsti. povprer. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. raba vedinomas kratko obliko nd). velevati. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti.opiti se sace 6a I naielie. dedinja. poiiti ccz. ni Br{KHa cr. molu@ m krsi- HapaqeH. naslednikdedidna.asa I 1.napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. prlmeren. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. zrasti. iz._ tracerytsapf . priprava. naslednica . zasi. nagnjapl yllr. 2.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit.A!& zdi deden H.sKana||ocr nagnitost. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. qetava: J. nafava. p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. .aape pf oprtati. praska pognati popke |mlopyqa pl po.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. . potegniti koga. narodnost. na rarDe vnapreJ. siloma '. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. daljiti se. napetost. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. |IrftopKa I brazgotina. ukazovati.aTe. povpr€ano. adi Dapredeni ''. gt.etii EanIreAeE. spominjati.oDjokovatl wapeaym. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l. nasititl koga. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. . prcJ v. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. llasIl srecen. omenru. drug za onrglm trapeAes. utruditi se z delom vreai se na kaj. namvna lauit -iml-napenjati. spomniti omeniti. n usojenec Halrewqa I rojenice. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. nap€nJatr se nost. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l. spredaj. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr. 2. zgraditi.lzman Sobiti se.rFHacaeama m. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. .4rra. t|aparasqap rn rokavidar ''. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. Dakmiti: 2. ama ddi nameren. natroh. dedovanje racaeAlqrq . na.qf. doEarpexeH.razjeziti. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE. -c€: rzporruu. nahraniti. graszws'0 adv rxfavnost. ifipf FErroL@. rrarqfe pI ozmerjati.xauFtrreHosr t zapuaaenost. impf zasrutrtr. Dripravljati. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. ljudskost. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina. bfez namo JabolKo. -tE n nagobdnik Hapr|na.Ana adi narodnoosvobodilen Ha.opc ti{meniati.r lec. . impl l. r84t€AlIocr f naprednost titi. spmviti v red. nasi. r. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. slutnJa ad! s silo. nm.

domlstiti se lrareMrurr. Yy lo Ililtnlllr lloc{. priti.ce pl dobiti voljo.2. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. . sufiks. uarrfp. uaraMv ''. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. \ zameno HartrIrercqe I gl. postati. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr. zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. natoiiti. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan.. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. na stran. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. .(. !ise. opremiti. prevesiti se. ohrabriti-spodbuiati. nasmehniti se. satan rarepa .qrr r?r Predstojnik. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. . veda Halnr adr na pamet .ie'ia impf v smeh pripravljati koga. smehljaj. cflG peA [actrolreAes. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. opompripominjati. oDominiati naciremcri I posmeh. nastopiti. !''affrBYga pf. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti. posmehurv. oskrbnik. nadr.. tekmovanie.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. 2. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti. dozoreti. -pra adj navzgornJr nayAolen. ' naonNlu narnaatll. predmetna uditeljica.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. 'c€: nagniti se HacryBlr. nujen. irrrp/ vreai dalje.. poravnau narrlpnl.f prisiliti. tekma. neogiben xarancev adi radalosden. rt usmentr. zrncdkrti Harpue. prihajajod uacraca. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. lrg trdo priviti KOga Hargr. nagniti se pod teio. t napravrna. Dorosliiv gacMeur.t 4orgnll scm mu n()s. omenlfl. l. -r'J'ta ad. smernrca. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje.Ge yf pf impers spomnln se cesa. 'ce: nasmeJall se. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor.pripravltl. .. lig poDoraevati se..zdolen uayAoay adr. postati tezji. ||acpqltsa pt. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. natrpeti se. Eanos ratraw Ftl naplaviti. dvigniti se. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. nastati.ra pl. predmetni uditelj. impl dohiteti.rn nastop. naravnatr-usmer_ Jatl.rAa adi nastopajod. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti. 2.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo.a. dozorevati. uan4arwa of. naravnavau uac[oMeue It omeniti. ''. pe cutJe Haclrtreu. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. navzgor. prignati narere I otedi Har aK. zasmeh. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. nabrati I|acol(a t smer. 5. vzporeden naqrcpe. dolgo stati HacroJHI|K. COqyr'A pt. it tpt HacMeH€.Harypa pf. 2. spomniti. . ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se. odrasti. preseei nanrpe8. opomniti a ctropeA plLep po. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati.1. polaliti se EacMeultsa pt. plitl v ncsredo. odrastidohitevati. na rr[cD6a cc . nitiomenjati. -urHa adi vsakdanii (krxl). preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\. pladati z glovo.Z[tct. porogljivec Haco6epe pl zbrati. na\. naptav.SIACOWT. pnponrnrtr. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek.)l nasrkati se uacDq|. dalje. 3.ur n hudid.i nadnalaven rcTparu pl naleteti. naprtiti si. nasmc5ek n cl. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart.navzdol qa$aa I znanost.acrpare malo ukriviti. -ryr nx uditeli.Dq[ m posmenljivec.. aacracysa pf. grLm ko\anica. v tei smeri. KVISKU EalTopeu. napotek nacone ady v sanjah .N$ ad. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. impl i[trcti.gnit t it oll..i m pl prehitevan. gl./urBeq. HaTpHaapJ. (ht! i-D nlrr.rtf-naraaKa t2r.. 4. -rrna adj navzdolnji. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. DOrOg HacMeur rlB 44. smehljaj rracMeBHe ce. uacMeBHyBa ce 4l. ttfl pl spt'clbuditi.. naliti. nadaljevanje [acraB[HK. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam.. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost. ittlpf . preKoslu.apyna .

Drostodusnost He6ecKrrne6ece[. najeziti seneverluK srsiti se. buriast |tlyqnnK. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan.flf ce. EAUtnHCKnAlr nas. nemaren. skleniti: omenitinameravati. !ce: naZreti se ul namrsditi. vororPrylo Pf.impf Drireia sklcniti stavo. neizobiekt od raa oaa) najdljiv.deBeErrma t neizvedenost v6k). nasega ''. izvedeti.tftas adi nepovabljen. pl nautiti. naras"siN. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr.HAIIM n4 f. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost.l{ tral&3aM. -HeaP. gsnutek.arlnne[. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt. nametati. preHe6ape adv kakor da Drostost. ski. HsilIlra pl. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir.sigmr. pl fanr nabasati koga s hrano. never:l lkropiti. ucenareio z nadelo. neapuo adj latn slabo.g skicirati.. dolznostim. odlomiti staviti. ttg Pre. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl. nadrtati. imt nasrsiti se..un nasrkati nirypn I s sajami umazati.raroupfuJareu. Hat[TIr6u pl okrtriti. natrcati ca. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro.t@ namyrw.asaar s sajami umazati iezika ue6.a'4E!. nevljudnost /r ne6o. t'. omenjati naimurnr. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. natladiti. nepripraven adi Heaoln. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy. lllra adi te se'Ducrma i neresnica. se_ga nadimiti: d. disharmoniia KO nedraroua4erien. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I . EaqprEa. neresDlcen EaE|fpKse.orezonzen prihraniti. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je. HaEapn pl skaziti. rce: navditi. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali.sa adi . iflPf lllv. lat besen.|rtri6a Ul tarr Dabiti. -pEa adi Skodljiv. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. nalen prsatro -nadeakati. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. I skicirati na5 dlovek. raztresenost.ag.D.presen ani krn. obiekt od EenecKa.a&a*^ ce ?f .slaboten EeErfAeE.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS. pomanjkljiv runla. inpt na. Iotiti se desalIalera. . .nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost.ne6. prva a l|ao.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). kaniti. namrcoditi narypqo ce pf f. Po uesep6a-sesepae n dvom.nemarHat|IfeAI|.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. -qx m nezvestnik. okrnjen.nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. {Ea adi nallterLi oprsen. naurlpKFyDa pt rrereprd.n. HArrnapa opras u uaqve . tipaje nai Hagtda. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. . inff ''aqpe' nadrniti. '*jo!'/Na f. nost neirstretljivdst.princip nost EAqertr I prvi pridelek. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf. Ha[rleAlra zt. rraffre. Pobnznesep6a{eDepue-f. rojak-rojakinja xa4lrreE.lly|8 Pl. a dvom.f od daled slilati zakaditi se v koga. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. imPf ^di leren zasulliati.rsopes. saErlrKa pt naskropiti. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. zakaditi. pf stridi z u5esi. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. Haurrlla pl. naiu (kratka nevem oblika za dir.EIE-||aEXl|ra fl. pf nadeti. neugoden tesde HqperrcH. a. ab gton nas. -x. neaPHoMn AoJ. rla. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD.neltet. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati.He6eca nebo taytup allv v tirino.{a.. postrcati.Earllc@yEa Zt..di \la'ci'G. uclll: navaqln omahliiv. -^aa a. odlorDiti f. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom. -DHa fam slab (elo. negau veren. HeDenrr adi nespreten. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. Harrecroadr pogosto pt f.Er I nacija ti E rgror|d^cs. seDuuMa|lse n nepazurvosr. za clonallzlra Salo pl nadojiti. bblan. im?f HarnerFe. sesau se nasaliti se l'. -rna adi ne.z dvom.larosrluJe z neubranost. -r|Ha \di netJgleden. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati. napolniti.jeziti se ne\etHeBeltojat€n. ne ravnal danes.

-'dra 44. neodloanost tne{oUq. slaboten. 2. neuresnidljiv. mernost.. revSiina pl. ne. nepremrE. -Bva adj negativen. memben .41 rrezmozet\ EeAeaeE. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl.$eBo['ifiqa m. ato pron od rojou (dolga leobrzdan. nezamenljiv .BHa adl nujen. nedeljski.-Nra 4. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig.RHa adi \epzaben neeanncen.ueAaAeKy'adr nedaled.onJlro z neJevorlo.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. ren. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. nekod. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6. neutrt. ze. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr.rtcn.e3'Iae'I. .elocrx[.. . 'ileD. neodloilj iv. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. HefoA!tsaEe fl nelevolla. teden HeBIre. nerazhojen .e$e^x. [eroaeH.ua adi l. co HeIo. neodrasel vzodoost c. -L'.HeAoafuEe r? izostanek. nesreda. -AHa ddi ncprinrcren. raor sam: oA IIeIo. He3aMOpeH.Har adi 3ibek. rreAoEo^Ctr. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl. nedelja.'& Adi neZAd.U-'net4epribliZno. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH. 2. slabotnost rae3ar(oH[e.-r. -uJa r nezahonitost./urosr f nehotnost. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. ubozec-nesredninjegova dndina. -a'a adi nezadosten deaoc. nekaj.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n. nepoJmutv He3alupeH. brezzakonje.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. .HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam. -. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost.rnr m pomanjkanje. s predlogi se t|eBoaa I nadloga.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. nJem ubog. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. stiska. o HeBOAeH. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden. nesreden. napaka seAocramqeH. reven . ncvcdnost E€najrrrK. nedoitudirar {eAo4areH. -rK. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv. 4r'a adj iegotov. -qI|-He3HaJIn4a Dr. prou mqlno. pomislek. nena. [enavoljo.di nenavaden den. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. pomanjkan seAe1rH K. negotovost uessatlaeu. negoden uoog. nczo seden HeroAeH. p.r$a adi neHe3rmq{reAes. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. negibljiv. nepoznrmost. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad.'. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. -flIa adi nedomiscln tilet d@etir. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. godrnjati . nagel. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1.Kfla nede ^dj segljiv. slaboten. nejevoljnost HeAEE'€ri.!Er tt pomanlKljivost.f. -pfia adi ncprcnchen.nepremakljiv. . geBlreMe a nepnmeren cas. okoli stcn.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen.. 2. nedozorel.'I adj nedorasel. nenabogljen. peteti 2. . raztresen. nezno' orr.qeH.. HeroBnre nesreanik.. .. 'F.r6e. znaten tlel[tDeoeH. nezadovol i stvo volJr t|eB{r. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. -I'''a adi ']eple. \eHeAOBepAnB serap. 2. samostojen. nehoten HeBOArrnK. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan.I rIeroB adi njegov.ls /' He3HaeI6e neznanje. -AHa Adi 1. vzkipljiv oblika za dir. susa.oodqae'J a. objekt od rojHeBO3MOt(eH. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH. -Ar|a 44t nepnmeca. blizu .jc||.. . Ire3alaMeTeg 44. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44.azljiv.a Adi nemc> god.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar.Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG . +na adf neodvisen. . nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan..eE.-9 .e'I adj nedololan. +tm adi 5ibek. z njim. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. IleAOCrErHe. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). potreba 3a Hero od njega.

: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. da si tukai. slabi rluote t|e/r. netzmereb. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. adj nem. neizpraSan: 2. grzrn nepregiben. skorajSnji rre{rA^or(eH. 2. -AEaneusmiljen Helfarucr. nereden: defekten rrenc4pneH. pretirano tih.rc. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3.. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di .ne. n-evajen . nepnJazen EeM 1. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. mollef F. neielcnost. tt trohnoba.ubog. vlaten. sovrastvo. trobno'ier. orezKoncen IleorrxoAerr.!6es€8.ren adi nepremilljen. f razposajenec. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve.er''a impt impers 1. vlaga. -BHaadi neizogit)cD. "uFrreMnpwa z?. \ii 2. zatohlost. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai. os. ne biti. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:.a3rme^eE. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l. HeMour fi mraden. Kmalu HeoAaMdenreH.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. adj neizl. nebodigatreba. -AtIa adi neogiben. -t<[a adi neod. v rabi s kratko obliko iI).pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom). n@prsan. slabost. oH.Lrila adj \eizrre[tp. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. revliina:2. nesposobnost He_KaAe nekje. nepoorren Heorparflqeu.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen.HyxeH.Itoaae!./ula. oovecen ueo6li. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. nekod. neustrelljiv.eH. poredneZrazposaJer <a.fia(rcpAeH. biti brez rreMarma 1. preprr. neQdy . brczkonden. siroma5en.. nevljuden... velilianii< i rtclrtocraBen. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. HeMerrnxE 44t nespremeruJw. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. nesklonrlv aot Deurrr. neMoj. ob''etnv iekt-od roj. neoKrnJen He. zatohd ben.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp. nJe lpct. umazan 'Iew. nespreten. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. -Tna adj neobsegrlrv.-3na adj neljubezniv. neizrekljiv ||el|MauteH. -osa adi nepravilen. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. HeoryllaE 441 . ona niei (dolga oblika za indir. jekt od ma. m fam !maz nec -Bu'I uer.flell EeMtlesxo. -podcenjeva. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. toiljiv. ^d.motcau. ni bilo lne}'a impl ne imeti. 4Ba mrzek.eizkulen.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. ved ljudi treKolreKTeu. +aa adj n. db-. nemod neuouren. neko6. gluho nem. osa. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn. adj nespravljiv. nujen Heor rreri. fitm adi nedavni. neoprsen.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa.ej(au ne hoteti. pered. ara.i zoprn. {Ea cdj nekorekten. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel. molded.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. -runa adj bolan seMorurrqa f gl. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl.oDvczcn . pl fl neljudje. nepoprsan.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH. vaasih xeroraueu. nepravilen nerafc. nerazloren.tllma nekacuer rn tarz nesreta. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol. -[It|a 4di nepremoIen. lakota taelte pron od raa. ne marati (1. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. ne bi Drisetj4. reveri.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek. . slabost uenaour I bolezen.-rKlra adi nepotreDen.beda rte!'eetfnpl nemetr.. osolTazen uesaAe€rr. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. nebodiietreba nekaj motkih.

r.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. malopridnost j HeqponqceH. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. -p'{ adj nePrtG. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. 'Ieo$e. nedosegljiv rrenqg.re6nrm adj neomajen Henoae3€H. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen. nepouden. temd) HenpoBepe8 adj nePrever. -AHa. nravno clst EeuocrereH adi neposveden.. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare. neprlosoJen.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea.qla adi neoporecen. zanemarlen. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. zoren. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea.ave\. nepremagllrv. -nsa Ldi \ztfaict).ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn".xar adj zaostal v rasti.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. neprecemJrv. t malopnonez. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. neDoikodovan qe. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost. -AEaadj neugoden. nestalen.rr adi nePrimeren. +aa ad. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. . ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr..en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. nepnjetnost. nepopustljivost. nesljiv. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. -3Ha ddi nekoristen.!e'' neobstajanje. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka.elen nespostovanje. stalno. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) . -i|(ua 4di nepre_ miden.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. -rIt-leflpoxonc rillnu. ven. zastonjski.roer. nepovrnlj iv. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. nepowaten neDonoAeH. . okoren. ki ni zaitrkoval xenoro. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv.a ftt. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. nezgoda qeuorpe[leH. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. nepreklicen l|etro|Io.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten. neosvoJrJrv. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. nejasen. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn. neusmiljen. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr. nepremaklj iv. bolj malo. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen . neseznanjen te'. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes. -raa adl ncdch. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". nepredpisan. spotaKlJlv. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen. uenoctrleEr. brezdelen Hepa6orr$K. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. [etrplcrpacreH. neoDrezen nenpubpax adi neurejen.1eH. pfavrcen. -AHa ad.. {In-Hepaoorlmqa n. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?. f lensh. -^ad adi \ezai. podasen. nezaseoen uetropolreH.J'er ^di HeoqesrurB 4d.o4reA^B a.geotloDrlKAllBoca 2. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare. -@di pflstranskl.KI|a adi nedoseien. neprediren (oklep. sur-ov.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. zakrnel Her4ro6o€H. omahljiv EenorerallD ali len. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma...

neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a.t neprilagc hanidno. zemtja) tov. skladie. zanikrn. MaJKo. nenacet nesojen.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|.a ad.-r||a 4di neobduten. slab. nepremislien rie. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir.na: 2. neubra.JHaadi nemiren sepa3Ae eE.EBocr I neizprosnost.zaostal glasen.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. HecMnclleEadi l. neHepalsoupases.j nezaslisan. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. neroonost.HelqesrBo tu neudelezba. -se. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE. qecoo6pa3en. oditen a. nevesde llecpeAe||. Clovek. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv.oar adi nevezan.nepc.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen. . razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia.p'da adi ne. gG 'leco[Mef vica (iival. He.. grd.d.-Mna adi 7.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. He Vi€ m neHey6^D adi nelep. tig \eadi nevljuden. s*ry.d. nerazumno Jenosl.@. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje. {ua adl neposten.cHa ad. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. adi nesonezaveden. clena netolerantDost HCqoBeK. ne- xeitrorpe6. breznJe 'JeqyBe.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv. pl.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*.frnadi zavednost.t|elqro ddy nevajeno.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. ne.4di neurejen.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost. ialc adt neatvomen. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest. . Ee4e^ecoo6pa3eH.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. HepaMH(rcT f l. adi ne. nenakleDjenost2.me Hecoo6pasenocr. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. StG hrapavost.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost. . Dern.rrec@ABetgE. -D'ia adj ne. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen.j rteloc. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost. -BJa. neskladen xecDecHo4dr nezavestno.neizkurazmeren Seno. <fl urv a. liiv vezan. zanikrnost.adj neizprosen. pl -E''. . t neprepncevalen nealovetnost. raskavost rast nepar@uaJKA.j l.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€.ost enaKopraven HecMacea. neusoien. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. -qra adi nedloveru rcpo ski.. . oga.rre:T-etuetr. am. -N nocDeceu.ue@olleraocr I neujemanje. ne nesnaga.flJ.ryeH.i tezalesten. xecle4am ady nereduktiven spanJe . brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad. nenrc. neolesanost pridnez.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^. tih popr.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost. .pna adj neso. ne.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI.. nespreten.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH. neravni. adi l. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen.ED 4di nestrpen.uo adi neuporaben IteycereH. tecy4eu ad. rrccnpaleAltrr adl nepraviden. {rary-HepansHecMac8ocr I l. nezaved. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH.LE. neroden. -L'Ia adi nevost obdutliiv. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. nesmiseln: nejevolja. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n.I nerodovitnica. IIecBp. -Jaa adi nesliSen. lok_varj eDec.neobsojen l|eqeeeE. z. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef. nesporen. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^.ne. obiekt od I . 'rec. 2. oDttu m tam ma'l'oz. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. umazanija toleranten Ee: eE!. Et pron ndma.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel. neravet:. 233 *H.

. poudarek v glastl .'t3oK . Hrxrr!tsa pt. ! rabi s kralko obliko rr). tarta nwJJ.aKa ad. ustavrtev malopridneZ. vrstiti 'd''tKe praep skozi. normaltzlratl. EOKOT. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. 2. HurV. Hrd[roBerr.uslatttt.rornp3 pf in impf noLirati. naprej. diplomatsko sDorodilo: 4. impf po gnati. predlagad Hy.niti uu. revsctna rryx{qH. rce: zvrniti se. -KTrr n noht. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l.n. -'. ni.KHocr I nujnost.234 Hue mi). nosnica EpeMe neprimemem aasu. o adj De soxrq I pt akarje ben. nobeden.rfiJ. na tla fi'dttra itupl zibati. zaprsatl llo(. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R.-r(Ba Adt noben. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . 'BtIa 4dl. -IIr I noia f l. polapliati sc H&aAe adv nikjer. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati. njmov HITJAe-HtrAeKaad.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB.rRoca pf podreti na tla. nid\. ce p[. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal. be.yniti. tltnttro opp EerttTo pton rit. objekt od rve. stiska. {Ja. kimati. nakana... uravnavati. dosezek dela lruKyaeq. impf . cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami. dolodilo. norma.-^r!E n prillek. nikaksen tfireT fi latu namen. nikjer. rrr.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue.ri'rati.agn z klica. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. nikakSen rrKue. pravilo. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr.eD. rasti -Wr m sten Huurror<eH.. zrasti.i Lizek HrraFca f niansa.e. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir.-rera adi nideven.xI .Ha ad.a. razlidica. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir.. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv. .j poteben. Hrrepror? mi (midva) HseAerr. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. bingljati (z nogami). Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola.e. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert..) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. lig nizkottrrrry part corf niti. tfiuz notai 2. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r. -AHa adi noben. po. aez 'iln3 utLga t liz r. osu niima. mize nikoli rpc. nobeden. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. -B. pron nJun.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn. lig nizkotno rrucxocr f nizkost. s Stevilko zaznamovati qypeq.i nlino- . november nnroJ. HaB Aa He r rn6au . oJa. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. na zo. im pl 'unitev ati.uredtti HopMarriB fi normativ. enotno doloditi socda.. strEnisde I{y. inJrJ 'lypKa potopiti sc.!*pf ponujati. -rrEa ad. kal uop.r(AaI potreba. Kamol.. oll*4'. prek. lllcltl HopMad€ipa nl j.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. cua. gugati. znrSiti Se llosI I|lIBeI|.objckt od rne. zapisek: '|loTa 3. ubijati. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz.ot'r) rllrcftoddv nizko. nastati-poganjati. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru. pravilo.

Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx. tmn oornnt se.1P1 vzElr pogum.oe: onesve. ozfanJe of. obiskovanie. ukradene stva.ati se 06rA m poskus o6nAe. izropatiobiirrl onedastiti. zavoi o6Ene. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. po ovinkih o6frIiotrr.odsrrtt . ozr€ti se. impf zaznarmovati. oshr_rnitil rarl. na. razum. impt l.Te^ iavni toilei of.M . dolZen. radosti.o6eccn vDa ot. o6€cxpa6pyra Ul..]i. iiif ob.o6B@a pt. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. boledinc. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. !?. nol obiti. o6epila pf. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. oqeAprlpa pt. o6e^!ra pl.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje.ooerc num n\ t. zelerucav pu. o6ecrpallTa /f. impf ob.odvzemati Komu Pamet. obtotevati" "f o6Btnrl. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr. oviidti ooDrfieEe. pozornost. o6sllg: o-6q|||yDapt. o6AeHlEa ce p/.vzetr. Dri zapovedi. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[. navihanec. preizl.kletvi. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se. kroten sprehod. imrl .2. oouAlra pt. imol izdrpati. obelavlien: 2. preizkusiti-Dosku!ati. impt odel'Iter adj zdruien. pl. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. p_ritrje:vanju) oa3a t l. Yzeti-. prcseneaenja. impf obvezati.o63eMe. ozir.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja.obiti. o6ecrurerz. gotovljen o6es6eAT|.. o6ecqegrvsa rtrati.n ozir. rog.o6ec&roAira pt.roptr. zbegan pf otuy. oviti. o6'wio vaa tt. o6. ovoi. o6eqtrreTv8a Dfstiti se. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. upoStevati.. n obadva. impt ob_ Davtnan.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. opedi-smoditi. -ryr-o6ece Hmfa m. {Ja n obtoZba o6B@tr. o6e3U!dl.Zalosti.o6-i:cym l. iftpf iffipers zdaniti seda.Zgati.stra. obvijati.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. o6s6eAyDa pf . zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. ma.. zagotoviti-varo vati. brez moti. lrg razveliavlien ooeccnrrx. impl po- o6epd-0r. obvezovati o6DIrcKa obveznost. o6pnrpa pf. impl za\arovati. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. oDracanle.' obtofiti.o. ovekoveliti: -cel postati nesmrten. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. obradati se.06€ er(ira pf. obiskati-hoditi naokros. obradanJe o6:pE9 qg. o6$rpare z oziranje. I poravnavati Skodo obeseniak.naloga. obhoditi-hodiii naok'. .o6ecqecrE. preogtedovati.-ovrnirio6eceEd(. turneja oonxo^llart€ n hoia. ggspEltsa ce pf. impf obe. /am prostor. oaza. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n.omedleti izl od5kodovati. . maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu. zbledel o6e^a.iti. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. znacaJ o6e^e\ adi siv. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen.gL. oboje. 2.a . Deai o6ipue. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi. zagotavljati oosr^aBes adi 1. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt.fi znamenje. impf ozgati.o6ecqeFu. odtopUBa pl.spsaraadi bbvezan.ulati. krotiti o6no. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce.o6srnua pl. pros-nji.Brf'vD. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien. o6ectr oAyDs.obe o6BExa / omot. impl prelopridnei{beieniakinia.o6Bp3itsapf.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. zmeden. posiveti.oznadoa. oOeMeH.rxa I obhod. ooaqva ooara. tura. pokrasti. zmeden. poskusiti. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. ih.pobeliti gum o6eu nr obseg. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba.mn vzetr-Jematlkomu pravlce.. obedve. lig razvelj avljati ooccxpa6pr. naloziti obveznost. I I I srmsru-Jeman pogum. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . n u t t t t t I I I I I I . sprehajanje.zaJetl-prevzemati vihanka. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn. Saavi.

xana itntl 1 obozevati. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe.Bd pf. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. -rxa adj objektiven.rar. ret. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost.r lrtr|| / r.. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o. -uja n pojasnilo.\i. impf slaviti. predmet. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr. obloga o6^o. o6onrsryBa of. o6^aroltoa!tsa pl.'f.. splosen o6rqaj. irnDf o6parn. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. gram predmet. impf obnoviti. 2. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti..r ri. o6paTerr. o6^era pf.'lo'rKva pl.stavba. s|r1. razlagalec. oop&crvttlt pl. razloziti-pojasnjevarr. pritisniri prislanjati. \podbuJeti o6pas^oxtt. o6pes!tsa pf. oojacHrfre^eF.{aden. itrrpl oblotiti. o6.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn. opaziti{blagati 06^0'.(l(. ot.evati: sestaviri2. zadretj o0. obdese-obregovati se. se (konj). '/l|Ia 44. polivati ooaeKao6lexro l. o6aota!1a ce pf.I| ce. trdo\pysa pt.paorc o6ocHoBatMe. polarsnilen. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. . plemenititi o6^axtr. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost. kradenje o6FfaeH. .o6pactrV||a Vl.1i.r . o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se. i r i l | t ( . ( . pojasnjevalec.Altt. stvar. impl osladiti.. o6^eryTa pf.Ku. delovno podrolje o6^acreE. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. impt obo6pa6or. odatr. .pa6o1Ka I obdelava. zgradba. raziiSdevanje. iutltl zall gr. tatvina. tazla$a odlacldtr. itttpt obledi{blaaiti o6.l|i(. stvaren. sladkati.feqtsa pf.()l)r'lt. -arr rn obidaj. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.oAep m nebotidnik o6. nasloniti. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. iftpl oblili. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. inpf oglasiti.t. politi{blivatj. oslajevati. lry spoduiiati o6p€cHe. itn pl oplemenititi. raben. ljitev. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou. dobidek o6^ampoA{.Irj'. 3. impl ooperpre ce.pf. impl pojasniti.Ba pt. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari.. pritisKau o6^e€. -.u. debcloliien. o6epe o6Hpa. -jsa adj na. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke. podpreti /iA spoltovati. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. o6l'ex!tsa . objekt o6jeKrfiDeH.r. neoseben o6^am I prid. roditi se kot dvojdek o6^!IK.. impt nost j.np| el. intpf oblizati.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{. 2. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa.c rr vcclcnjc. o6jaDlBa pf. skleniti stavo o6M[c^r. Sega Ooltqelr. -3n . korist. -xia n uteme. neprrstransKl. c6. lig tezko. itttltl ofuclj ce pt ostati bos.r stava o6aora I ovitek. obde- .? prr. o6o-p m ograda za zivino.. debeluSast o6lra3. -qu m L oblak]. 2.-Trra ((/l (. navada. o6iacxr\. 6^o Kwa pf.r(. o6Mfica!tsa pf. polizati. obleka o6^era. sladiii ooaar.uda I oblina. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. {qr| m vzolec. rxttr'( (nxxr . upanja./ vr.naznaniti-oglaSati.cl]a adi pokrajinskr o6^erHe.rl)r. naslanjati.(e.o6pacre.o6par . impl prisloDiti. lice ofrlra3eq. t.El.l'l:'tc. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a.rKa I kraja.6p 6or\. o6aa(Tila c€ pl.6^ rliwa pf. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl.1. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. o6soswa pf . o6pj3^orKlBa pl. li ' . o6opyB4-pt. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r.1oxelrrte. l Vl ct( ) tt( . impl preudariti-prepremisliti. lig obubo. 2. obarvatj.us'a pt. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. razlagau o6tacs B adj razloZljiv.. uoarlalr r$par lr obraz. ti. impl obleteti{bletavati o6^eqe. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai. ohrabriti kc ga of. . okroglina o6aor. o6ojlca pf. podrotje. adl polnih lic. komentator o6let<r m L objekt. o6pa*a pJ.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. zadirati se lovanle o6peqe.e. pripraviti.. 0. o6ocoElTa tl.. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . pridkanje o6jacH!'sa. o6reBa pf.

co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija. veniti oDoErapEtrx. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn. 2. oroH. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. kresilo (oB. vzklikanje. made ognjilde. ti oBeRoDettrt. grajati.. prodajaoreHe. o. dce: ogorditi se. razdraziti. ta. 'lg n sadovoEepr.^*rlaow''rJ. orp. navaditi. impf obroditi o6poK. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen. ulloveaitidevati utelelevati. izuriti. oqsevau nag.oropreu ady' ogirlen. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. oouvau o6yrxa. ob noselost pf . impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. o$alrlysa pf.tuberkulozen oE. itnpl wo. o!. z omogocanje.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde.Af ZOOI OVC3. ob ooetr. o6waue pl. -Ana adj poskusen oron. -tFr hl ovanjak. .ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti. obrat. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE. ozreti se lo. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii..obrzdati. ogluJCtUql presteteovce. oEanaorllla imgl ovekovetiti. to. razKacen seu orcp|n!. impf pa ntal( trditi. brzdati odyKaI pouk o6y.E.or^eNIBa impt ogpt. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. obtok o6y-e.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito.se pton ta. onu. Postati neumen-postaja. lttl.orpaotBa pt. -nroB[ (tuol: otllH.Veni2. lec. ozirati se.do golega op-ie ogledovati se. namanjati. -mm 44.postati neumen. grabd_ g3..a6ira. imol oEoomopen. nag. ogoleti. or. onedediti: orrap rn ovdar umazati se.qwr. omogocrrev oroj. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. obnooBer!'eri ^di ten.postati gol.. . impl or lnee p. obrok (jedila).'n adi nauden.i sts. ullovetevati oBefi.nrolu. ompq!tsa pf. oaa.uezgorljiv oglasevati. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje.pna adi nepre oglasiti.. oralhaBeHosr f poneumrje. .ro onn|^o r?ognjilo. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga. ttg obubozau rcoallOgledovatr. draziti se. orlaAYaa pt. razkaditi se poneumnru orpa6f. oB. dom. t t I t t I t t t t I I I . ljg urr. -rlr n pooDlasce nec oa. pt. or lrlra pt. Zarildej ianlK. lig or eAaaonr zrcalo. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. bude. .B adj lam jetiden. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle. obrok (posojila) o6pr n l. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis.'o6y. star olemer|ocr f ponosenost.. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. impl orprfui. poopremtl. uriti. oglu. narcditi so. liubitelj sadia niti.0(a I fam jetika. dati se (v zrcalu). oropati-pleniti.snope) owr. pleor^yttrt. impt l. obi. n ogenj. postati sol. ogledalo oouoozanre oraeAeH. b'djekniiigoren. razor ltraal| pf. o6yaa pf.ponositi se. razdrazen. objaviti.o6pono 240 pf. -rtr .ragr!tsaq m pc obla. tukaj oEAeEeE. razkadi. overiti. potrjevati. dce: oSle orc r Il ogoliti. o6poAyBa pl. nosI tti Z.a pf.l. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr. navaicn o6!q8. .[uotna. oBaraotE. oDep!tsa pf.|atla pJ. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB. uaiti. tuberkuloza ovr'fl{o.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(. oRllacrpBa pf.oEoltreH. r lLeA^. vaditi o&a'4j/la ovacija.tc.oBprairr d izbuljiti oei.n l. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. od. oBqapfirrK. 'Ja. inpf obluti. -EHrf m 1.fyBa pL imqf nauaiti.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. zavrtljaj.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo. ogorcru. isker.r m ropar.postati neumen. povoclec mica (za_*ronpir.ras adi vrodiden -:nfor. impl obuzdati. izurjen.rz el. 2.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf.oroE pa rqtpf opravljati. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU. ovekove impl lit utelesiti. oDaa. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova. oB€E!tsa1tl. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. oBeKoBelrlBa zJ. pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. oBo3Mo.^asv!. zagnusiti.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji.lovski oD{roAr@eEt.. IeKOVaU ratr. impf mare.razgaliti.

pl.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei.qaja izbica. oorutevarr pf. .poseber. bliaht zu oA6oeH. oiltegooseba r?tr oArope ad.-EHa adj za kurja'to orpee?l. I posamezen. postajati grd orpoMcH. s. hnpf odSteti. . sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. OABAHT'I vau. sveiana pesem pt. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[.utedi. zaluKavatr oArarKa f uganitev.oArp.oAroBopHnK. m prevodnik se demu-izkazovati. orstancrr:rnJ oomtKanJe e.rlr odvledi.unuK ( Desedel oryarue.n!ua ad. itupt od- peljatiodlarati.te.q. razvezati. odmev. na ugantti.dem od o. iftpf Cl. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. razre5evatius. oa6tpat<66apauxa m. oge eH. o|AaBa lzcraJalr oAasErK. oovarau -oAEeDa pf. oABnrdrlp^ pf.oAAeae&e. lig dojeti. DreStevati o4ial adr komaj. impl 1. odpeodvrniti. oAapar{. ograjeraDje. ogaben n. oAre3lBa pf. razvoj.pf ograditi. i?npf o. 2. pf. hod. impf odvesti.ogreti. odvajati oAeeMr.o6. mladika oogmrlr. tok oAa f oda.f od\ada oAtr^ac rn odjek. impf lo.apaimpl odgovarioti..orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja.trt]D€. -Alttr rz oder (igralski. zrediti-vzgajati.. oA6polwa pf. doumeti. tek. odgovori iodvratati. ve. -Ce. impf od.vati. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. odpihativejati. pnorzeK orl.grajenvrt ograd. . otsijati.oMaDa pl.r? lam oddoliitev. del vrniti. l. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. orpe6lBa . inpl l?. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. omelevanJe orp€6e. . loceno o[6erse. oAlo.-rg{ABrrKa m. odoAaErHe. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf. odsev.^ rrr 6ddelek.sprG oAAeaettosr I lodenost. razumeti o46aaeu. zrcmolavau Jau oABUr[e'|. -impf preKrcau.ce pf. svlt. zasuau. oA6opqlra ce pf. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. Sele oAPeAe. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. r'.zati. impf ogseryrym adv naenktat. oAaAe. o4derlJVDapf.odpotovati ljev). lig omclrlev.UBa impf oAxAeAa. . oABwrr. -. iiva mcja. irftpl pobegniti.pl.j odve6en. oflteBar6e r1 ogrevanje. odvrDiti (pozor. ozna6iti<tznate. . inlt postati grd.zmna' oABfrryBa pf. odpihovau oADc3e.. irnpf pt.razvezovau.-'r'k adj zoprgprioddaljiti. oalpqsa pf. impl izdati. soba ^. od zgomj o4wp. lig obvarovau orpaA!tsatle.cezmeren o4roD. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. . posamrcen odgovarjati o6rp*. impl odveoAree. nepridakovano oAEn<.oABoJlTa pf. mrt%ski) sovorniSki.lig dc) razumevanJe JemanJe. razlesitev oADerlraEe . I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba.k\. oADpareH. odtujiti{ddaljevaskuten. pl. prelteti-odStevati. korak. vziti. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn.ni e vradati. stranska ve. iq. oAI^eAUa pf. iftipf . odpeljati-voditi od. oAr eAyDalr vzgojitelj. grd oA ptqep od. .Dosvc&r-ry.. . z og m hoja. zauu[au-pr€kllce. oA. tr 1. . m odvod.a. svet) zati (priznanjc).'!le Wa pl. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. ola. o4!^exUBa.. o4apr.J.e \. velKanstr orpy6[. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev.. oADpru.oAr^acy\? .AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. soolca oa wa adt zdawa: oAap. impf odviti.tE!o3EVBapf. izogniti sebezati.^Atr. posvclltl o+Bo4firrs. o.orpannl'aa.. Orp€trIyBA pf. oAreAITa pf.impJ postati-postajati groo.zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. fla fl oddelek. o4tatuyBa pl. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij.. loditi (od prijate-ce: llatr se... oAueIUD. g.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr. itnpf ustrezall .l odgovotrxl nost)-vladiti stran.o$!aAyn's plr i tttl ja. jati. orpv6ElBa Pf. odvzgojiti. odpouganKe veo. oA6pa$Fa pf. oaalte n. rrnpt omeJru-omejevatr .{goAarMta ft.'4.MEa ddi ogromen.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. razscau cepljenost o{Dpxge.. f iz.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. oA6e erqira pl. pora@ati dols oA6opqllat6e. oa&^e. vzhod oIPetnH Ce. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. oA6aERa adr tam posebej.oApprlra pf. izogibati se oAftrer(Ir. impl obraniti-braniti oa6po . oAD'rt'rKa.nko mah./r. impl fam oddoliiti se.impl ^eqr.Epa(a impf od. or?asrneu 44. .T prgklic..Ea adj . rcjcc n presezen. odmotati-odvijati. razresiti ueankGugibati. orp!6Ee.

gr4rn oziralen.e.Ana ad. odklanjati o E.oAsrp8y!€ pl. potovati. tft n L. odnasati.ItprHe. f prcmof.c ft razmerje.ll. . oAIm€Ae alr od nikoder zametavati.p1.t.ne rmetr aDeuta oA ara.t]8tryaa pf.oBo Mt znova oAnreltmx. pavza oAAr. oA ortllBa c€ uf. oA. loCba oA^!TB c. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. prezreti. . z. odceDIau o4dL. ttevati oABD'gr[. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. o$Io. odlasati op'na''''.qwira pf . zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. od. zale.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. na pomaga. odoeitev. 2. korak. adi spotit. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece. odpoCit oAMopenocr I spoditost. lo6iti dekle od do ma.b. potrditi. I ma3devalecmaldevalka raJ oul. gl. impl odjekrdtiodjekovati. od. oAMorueIf ne pomagati. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. 5. obiti-hoditi oAgocEo.vDaEe n odlikovanje oa.aa{e'd. oArrsc!tsapf. odkruliti renelEti ljubiti.IrreAeH. nrre z pocitniSki oAo6I. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. inpl o6oarKe.(stavek). zavrediodmetavati. 3. pa mimo oAo6peme.rafa impf De pomagati. Doseonostodlikovati oF.nanaiati se divanje. skupiti jo. impf odobriti. . oAepyBa pt. 3. oaitaaeiocr r? oslabelost.a pf. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. oteriti.oaaerl|a -futroadeteti. oa opY8a pt. odcepitlloCevati. unpl loliti. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno.Iv ozFoma. zleteil 2. impf od' sel. (bidelu) sere.r.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. dovoliti. druriti se. I nehati se jeziti.iw ri l. odpoaiti sepotivati pf. 6dpotivati si oAArnne. odstaviu-izlc devati. imeti Skodo. tig za\esti.oaEpry'a. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l.. opeSanost ro) dobiti jih. mimo. z. od znot. oaeruyaa 1rt. odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. all.rBxe oAAga4la clt pl. {Ja fl odobritev. polrjevan oairopa. prej. oorgmvau. oprostiti dolgaoddoltevati.ruseBcdi odlid€n ol. _ oMfpa.iorara I ridlomek oAAO[rq ce. odDoditi stiddihovati si. preotem. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih.. odhod.zoratii 4. ovi rati pri delu dovoljenje. odpeljati. oAMoplTa trpeti. !ce. o46poro. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. impf odlagati.impt oAAolr)KU.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. kondati.mn odwedi.aSYB pl. oao6pryaa pl. odmevati oAeBe fl hoja.ry nr odpadnik. OAAO oddolriti. poaivati -ce: obrniti na koga. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj. oA. dom. odstetiodvzemati.a ee. impl -cer postajati dobre volje poaitek. o4woruoa pf. or|'er''.uena f zarnena. po{itost tmp. sorazmeruDomu( re. vnaprel fl. biti v zaDoru oaaeTa. lodeno oAAe tocr t poseonosr. rl 1. outeio adv z leve strani oa ee odliti. ocnos oAriare. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. slovesDa obleka oaerae.. o{lua uB pf. 'ce: oditi od doma (dekle). oDesan onenesti. cr|. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. Davza vau. impf odmahniti. o. oAEeKaAooAEerAe adt od.. separatnost. odmahovati o.rw{ffi vf ltripl oarf.r-yra. oa. odlomiti. delati (stroj). spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. ce trupl oAMapace. premor. hoditi. odstavljati (od sesanta. snemati z njza.ljubiti se. ua o4ere pri odhodu oAelre. oA orr. oa!''e-fruBapt. delo ovira zunaJ. imtt oddahniti si. ifipl oslab€ti.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. oAjt|'etauta pl. impt odvzeti. oAA@ rt(tDl pl. imltf gr. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. nekod De!ati o4uaten adj oslabel. l OCUgrau. dovolje.I. idoditi. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). o[r opa. zameDjava o+rcCf. od. spravru-spravljau v postatidobro voljo. oABeMapf. irslka. II.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. oppaawgn pf. (z zaimkoma clr moglost. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. 2. oA. potekati(eas).cga adi odnosen. tod.^io adv posebej. obnemodistabeti. odtok. . odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava.. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I .. prenehati jesti.-. sprejetiodobravati. oqqrn. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. oAMop r?r poaitek. iupf iti olir6cen. o^.. fie miniti ot. oAo6IroDoM.

impf orivin. premagovati kaj. 1282 Er) oftae. irnpl uzakoniti.!E m grebljica. drzati.hcgan osBelre{ocr I l. obsevati os6l|aerr.o{-pV. snesu besedo. vzdrzevati. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. o3AIraDd. preklicevtti. hud impl raziaiti. -rsa adj resen. impf obdrzati..tcegfoql'|..AlttcBitsa 4f. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. uzakonjevati o3apeHadi ozarjen. OAoKoAy adt fic po oApe. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. imyl prcKflcall. pogra. razktditi.y8aEe r opravljanje. impf ovaditi{vaiati oKarrf. .ih oAo^ee pf upreti se. impf redi kaj zoper koga. zato ker. 2. otivljati.vBapf. impl porumeneti. impf ozariti. cePlro3etI o. 3aAOUr{Ir. tl se oseMre. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. obsijati. . divji. ondod. naiati oAptra.oznatiti-oznndevati. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje.'. odtediod. impf odbiti . zDeganosl osBepq ce.e\tanje.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir . oKarKlra pf.pHa adj ki ie zg. razdmlenoit. in pl ozebsti. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. impl zaanamovati. Zezelj. zbcinl gati se-begati. Ziv orxxta. imeti.orcj. divji. cori ker. grajati or6ol. divjanjc. 3aAour!tsa oAouEo. imof razjeziti. posledica ospan. jati-opravljati. 2. ohranjati oAp. impf zafa(ll oApnd4.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. rezultat.o|rYBa pl. rl. i mpf oiiveu. impl razrrgau. i. imeti. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. vzne..prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. . Zalovati za KOm oKan<e. zr v Zati. vireroiiiiiiezi'ti.ry4 ogorlnlaa pf . pf.Eyl-.rvBpf. kos biti komu. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn.se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. ostrlBa ce pf. pl. mirjen. inpl od- o3a6E ce.iolj6. omoli. obgTaJa re_(ovanle. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran.. impf odzvati se. imDl ros o doloditi. on<rcre. oaoar'(vB'a Df. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l.rtg. zoslasnost o3lorlacu.a f .oAfq!tsa. oAIreKyBa ff. $6optd. piedpisatij izbiratl' oxexu. rIorEP Ae|l nKalen. fam odgoloriti{drckati. . gl. oxiurorooppa pf . impf gr. oxecro{Ma d. osBeppa ce 21.ti se 2..tno atl! nikalno. negatrven o$te. npeceoApeqe. odEesti.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol.o3o6wa ol. . zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost.. besen. podivjatidivjati. reZati @ KoruL. oserdrlra pl. impf lustanoviti si dom. zbeganbiti osBlre ce. olsa\ysa pf. impf oblatjti. osAlraDYta pf. povrh.pomeniti o3o6a. oAoM!tsa pf. negativ. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. oKla lBa pf. ohraniti-drzati.a of. nazuoAPeAm aeta.@atrop. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr. koga oAolrlr. kos biti eemu. lig crkniti-kazati zobe. tivahen. g. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee.xtB$lq rr vzd. o. DO orKecroqeHsilovit. ostopa ad1)od zforaj. o3a6!tsa ce fi. z one strani op'o. razdraien. scante navaqe oAlraso adr zgodaj. uresniditi. razcapau-Egau o.vledi. oxrreta pf.f. os6opUs. raztesiiit. .oApryBa pf. uresnidevati oncuee.-lHa 4dj opp.|re pl odrezati gl. impf ozdraleti. obsiniti-ozarjati. oppasysa pf. otxoaryts pf . tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. zavladevati.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien. od gornje strani. oAp'KlBa pf.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. lig narobe narediti.r.ieziti-ieziti.pf. oddelek ban. o3aplra pf.st osa'o6ll'. o(Delvra pt. odre(i. premagati kaj oao['rn. osor&n. o'|f. spravljati v slabo .o4pqgrrvpa pf. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. o3no6v.. zanikavau oapeqeE. zguban oApeAenadi doloden o. oAtt?cue.. oeloraacpa _. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. upirati se. vrh orrolreu. imDl podaljsati. odj eknitiodziva.rl. odsev. .iet. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. refleks: 2. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. obrekovati.

I t I I .' o ec|od.aBUM ( raz.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. strah."rx impf ohladiti se. 2al1eI zmodriti se. impf men se komu -o-^a6. oKo.oc4. k_ sebi. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. utelesen. vid. vau-oKavau oKpyr.. oKoByBzr impl okc pf.tarnani€.owax]yr. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. naoCniki. spreti sc. olyt'!tsa p[. lica. impt oW. ocean. orrpugla pl. sredina m oktober.l spaaiti se komu. ilftpt dobiti sko. inpf pasu osramotiti-blatiti. vanJe oMatoMollltu. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti. krikniti oKprn. uten:aiti-.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. 2. -. spravljati k pameti. sramotiti oKaru{I| pl. taklenle o^xy 4de toliko.e^r m--1.CIl oKlndrop oMacontt kondati. Do.laaqwa rf. . oKatr. impl skoIlu-Kotrtr orpemre.Tf okolnost. tako oaolcH. oMa oMolltluBa Pf.oKa. rantl atr o^YK. zgniti. tarnati. impf Kaj vellkega oxreprtr se. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe. oKap!tsa pf.a of.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli.'(g. izmuciti se: odDastigniti. . DooK're pf zalf!iti. prevzetost. de. zaveqen se or(o-E''r. -rE f l. okrog oKllra. ouacraplna pf. /rg dobiti ornap. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc. narobe delati. izdrpanost oriAre./urr(vaa pf. one_ dastiti-sranotiti. i^pt . .io. skremziti sa. pesatr. mitj.rl poosebiti.'JffiiflnXilffifi. p/ trpeti. iuof oV lizati. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. pameti-modriti se.razbiti. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. Siroko odprtih oti oKoxopn I . malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje. o'ioE'rtyoa pf.2. ra kop-ad. oko. kom. popuscatr o[aaobarKtr. osla. odp-adati (lisrje) orapa. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost.e. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. o.aa'J_ adi odaran. osebljati o^nat adi toliksen.[coxo da. -EJar Doosebljenje. tarnanJe oaeqrel|Ee. -ttrr rr oklepnik.$ii(H. ouacotyoa pf..a pf . phhajati o^e^EK ..atd oslabel. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati. olaatPYoa pf . odlomitilomiti. o'dorl'dYaapt. _ oKperrr!tsa pf.uredenost oMA. u8loveie nJe o.KocfrS_ !*pl po1. orrdeti. o^aAlnr. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. tJalr se zati zobe. inlt umazatl-mazati ox. Doka. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" ./rs4ertopl.. pf. lig okoretiokoreva ti oK. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. fig ne- oaoM. oaec''I'r. -oKprqta m -obkrojiti.ry. pl razmere lebsti. --te. impl os' na. krila. mtr "Kp. oslabiiti.Cc ta niaoen onsaps.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx. I evati gled. rmn lam osramotrti. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje.impl stokati. o. osteti-karati.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar.E. zas o^a6aB..ostev-ati oxafl ce. onetasdati ouacost. polizati{bltowii. zgnrtr. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl.izbuljiti oli. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade.p. urecl oM. prepasti.. utelelenja. pre oKorfta.. pbstiii m. dr stati laze oaccErteaen./l. . o.. oa4ergopwa tf. impf poo aAHee. zadreti se. ororyraa pf . in. spravrtr xoga k zavesti. papricirati: Me o/\r.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. pce: priti .{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. urecen sen oMae[oca I odaranost.. muaiti se. okrai: 2. okolisdi_ oKl6_e.oKyEYBapf. prau.. impf z. c. raztaiati se-koDneti. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati.mepKaTa paprika p. prevzet. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr. pf..izlrpati. oKopatr-kopati.opraviti-koneavati. okopaDvBa ce pf. spametovatimod(boletina. oeu-sEoeE. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien. impf t I I I *. sKrcmzltr se oKar (a. lnpl osla. Zreti. prebuditi se. ifipf sKopneti. Dluof. imDl olaj5atiolaj5&ati. impl po korati. o. tajati se oKopaBarce. priti k tffit' -ce: '* I stok. ti. impf 1. l€ tepen-biti i Raj zakricati. ziohromeri (noga). Zalost. gJ. oxatrlBa pl.oKaurKyla pl. pl ou r? oko.-si riti. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. oualoraxvla tf. MarCnca oMaed odarati prevzeti.oMa^!ra pl-.

ora yEa pf. obraz)-pove. obkroie\tsti. zadnji plesavecv kolu: 2.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. oMar(a o!. -|IrIa adr' izkusen. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a.olratl la Dl. zasovraztar oMpa3uja.tig oplazrd o atllec. napadno. impf on ere. i?npf oblatiti. izplaknitiumivati.m ed ll. on. eksperrmenx oMrieH. impf o?Eati.i owfer\ ofirrcetI. gl. -w | 1. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. pe lesen. opijanjerx)st. adi repast. onaMer!. 2. oH. sDametovati -ce: oEaa ona. 2.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. prevzet trlrcrrocr f opitost. pG sr<usen. /lg ludo . nidvreden . kondati. oHecDec4Pa pl. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. impl onemogoditionemogocau orieMee. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. osa. poskus. ifipf opionuEe. impf opevati.tnpl onemeti-nemeti. opijanjen.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. onaelpa ()rrffrr I'J. oMrrlla satr. lie zar\os.rKy ad. oHeBo3MOI(yBa pl. mazatii fig r. kar tako otla|{oB. vojaska op-eracija. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1.impl odpasti. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. .i znei. opirnrfffr. / ol)ut ol)ittlca onaqeH.i ti n^n' r .a\. o. zanesen. -Ixr . brcz gtave oMarB. orraarryBa. olaaKEila pl. -sg: 1. ouaa. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert. impl opasati-opasovati. otto. ifipf sDreti kosa s kom. toliko orrolKlrJRa adt d.t. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. taklen orraMyddv tja. impt I. pove.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. izplakovati ot ase. vati.onaru!tsa pf. oEa pt oue oni. tisti (kazalni zai. uBa povesiti (nos. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. tam orrAe{rrAeKa adv taln.a . 3. razprarla oMlrar:r€H. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. oa ar-UB pf. tamkaj ofieBo3MorKE. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. gl. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. pI oM on. impl pomiti. o6nKodr. opedi soncu). €tla Ldi zasotraien. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati.elnJrys. roj ti. oneDapf. opcdi. prepir. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. oHeM!tsa l'f. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa.rdv tako. uraloSaen o[AaKHe. ()rnrnrtJcn. onepaErja ofleqe. onesvesden o ecBecr[. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat. o6[Ko lBa otn<pyrs. oplsovatl otrro^1. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. preprr. -cHa adi opi. oMaqlEa pf. ll. olreMrr. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. J. natlcrirtlrr.vrrc||. naloga. gl. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3.. adj opoje[ .-KBapro.f sovrastvo.. mek mnorine za tri spole) oHoJ. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. pf ./krivljen. -pHa al. oE pyr<p^ pl. oneq!tsa pf. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa.. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. -qHa ar. zopm oMpa3'n. ostaoel. otafa pl. i. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. opraviti. impl oigaosebo). i. obdati{bkrotati. osebe Zenskesa spo.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. ora d. prepasati. iivrgni or:gan oneparyfja.rrslulitidc-nar otrartr€. brez glave. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl.adt zrahljan. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. onaKY onaqHocr f hudobnost. orrKo^wa pl. impf oaaAHe. or|'pa3vD. inpf gl.p^uE fr. oHo. gl. umiti.lj t)itr()hc. oHenpaaA!tsa pf. Oeto. osebo srednjega spola).f so\Tastvo. umazati-blatiti. l|l.biti pf. sc.aa pl.ats. lig oslabetiSati odpadati. inpl 1. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. f it i otaxy adv narobe..rKy tako malo o*rp^vnn. {Ila a(li r(. popadcn. nem postajati ogeMolureg adl oslabel.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\.ona( adi hudoben.Jdtrt. nepri.opravuo.2. obdajati oa akarr adi objokan. impf objokovati koga. storiti. l.ifipt obkroiiti. ( s pi j r to) . oulecrwa trt. iftpl 3.em od. Zalovati za kom ofl ecna. oM. gl. ffied operacija.

impl obaevati. lovanre posaditi.otrcsAvDapf. ooremeDrtr. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut. len. zatagoiaoeluv nJe onpeie..srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. irn zl sreptu-steprtr opraviditi... on?LalrttlTa od o+n.lnu. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. pl. orJ. opozicija.3Mo( ftt optimi_ ou\rn . dolocllev opredelienost.pi. usten kier Prostor. poslati. inpl ob.omrlerEe n obdevanie rJalr.. skuoncUrlfi. gl. opredet itiri<ilodai i.raaocr f doloaliivost.eFtr orceElra pf. . izdrZevatistike oErglapr. sploten.r#i. imD otl". tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost. stante r. obieli. napenjati. o'rr.oDra!'navati onn:rrerroe3en. obrezati-obsekovati. imol sKovatr ot|stati. otroa*a pl. impl naslo- olpe.oErwaa d. opaEe z oranje stredi."HffHi#.oEr€Ee itupt. druZiti zem.. 2. ia onD.. unidevati outr'DlroDeqKt.upravidevati sekati.u. ott"cradoEKa razmere. -!m . oucela pf.obstoi oO. obsut oqratAasocr I upravidenost.objetiobsegati. svarilo secloosesatr otroMeHe. imd l. Plesecl.erre.orpc'ia pl obrizgati.J## oostuzevatt.raxopt|.a pL impl "H . doloditi.D pf. onrlysa pf. _otrycaouiEa pf.-raa on+aflr.TJ"Tff "#..svet se s kom. obsaditi{bs._ . oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. .qe. zasn'd. napeti_za. zo{npl.imol oploditi{plojevati.a druzorrcrHe pa. zaJ. imof polnlevati priti naokoli.iz- ".cyaYr.plajdti 91. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I . opomniti. nategnitinapenjati. inpf orpeAe. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia. onp.AEa adi sDIo(_ no Daroden. owe.aadi raz_ s{r diralen.ooffTffio' adl oralen. ono ltoMotuav_ onca4iirr. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne.l. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla. . -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra. ootematr opaao r. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH. obdi.l. onota'JvBa 9f. sploh otrqroHapoAeH. -ce.obilkatiobioncfalre. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro.lntqa edi obselen... impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue. otroueslBa pf. nna adj sploso[nera. _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil.t#ii'l'l. upraviditiirprai'i.riBapf. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l. o\Lo wa .eti. onpeie. oEc. opre. pf. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. opteniti-roidii. imot oV opmncenost sutiobsipati. nategnjen.:fea6a I opredelitev. CKVTIIUR otlpsr orTpa.posvariti{pomi_ nJalr. . oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. ddi obdedoveooycrou![TeleE. iftOl opredelj ivost onesnaziti. na. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik.n Do2.. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. svzltltl otrc. . onesnaieiatipr . l. oqpeAeaesadi doloten. onpaa4a.Ho3eiztesDiti. oprcnje.tgr m oblegovalec pa.orErecrBes adi druiben tegatr.ourrlsKa I obiiv orDJlne. impf obo[oMeEa f opomin.unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. I I 'TH*r:HH:.a ifiof napctr. oncKoKHe.T.ortcrrn|Da pf.M. obseden sprotna stranka. mu qelten on:r?r qdi napet. irl pf once:r<en.an adj upiaviaen.spletati (kite). obdnost rati. impf za. pl zano KorEten regrutr.iati: onoanoironrres*. onozxappa pf . enota in stavba).oskruniti. onqaw.rB. odlodenost omre-olrrna. oparqa I orna zemlja. podesati se in urediti si kite otl oaeH. o[par/. po3kro sitiskruniti. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. nategoiti. -. . onuerma of. veder pogled na. ifiof nrlf-ffFlanJatr. onora'Jtr.otroe. naravna. st . otpetr. otrseRoDvBa rf.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. razprav.y'lg^@ adi dolodljiv. obkoiiti z vojsko.oncaA. oIIcKoK\tB Dl.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl.prerrestr-pretresati. naspro. imDf ti.e[vD. delati.. obdrzati se-obstaja.f. otrcrarroK r?-obstanek. inpf obderati.{. orpaa4lna tf. lemezj 2. natezati. otrcutre. iztegovanje.

tte^I€ ffigff. telo: 3. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. kier pleSejo kolo. organEtranost. inpl m . zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH.huda.a. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost.Ir.A m l. pI. drhal opAen /z red. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. rosrtl opocrMja. 3. inpl ocaern. orientacija.t ocaMr.oBoAetr.oc[M{ceM p/acp gl. topniStvo opyxje z orotje oco f l. ocauuyra pl.erocT oskrunjenost.a pl. obdutek ocereE. . ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I.opareH.dn. 2.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. -& z druZabnik. ddi osknmjen. usmerienost: 2. impf osa.. gl.ocsrfle. prebuditi-olvel6. pikro oscba.lrHa ddi osve. izvimil. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. {Ja n 1. 3. t orai-oraeica oprd$ tn 1. ops€Irr rn orient. opu3ap n pridelovalec rira opaT.€. ocBoJyDa impl osvopl.-plun orel op cf. kolo op.rq. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. gtas. vzhod opreFraqrja f 1. rD Irosaml Ievatr oca:rme._ocEeT!tsa impl popl.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti. ocar. hosta.f. organizacrJa.postali hllpnvlx.. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled. uredttr. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs.len tutiti. BoA l. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. orodje. rizevo_ polje opKaH tl orxan.z. navadnir sredi vast opoc[.abdutiti ocKaeprr. divjalka aeta.. oceA !tsa pl. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl. izgubiti stor. -cet a opuerrTa. dotakruti seozirati se. adi gl. i|tlrl onnpetr. -rd I horda. ifipl oseolan ocer n dustvo. osa zool. -in prlpra\. J. . konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. izol vati.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m.+.. ozir oceA^a. osvaJaleit ocBpse .rDe. ocBerKwa ol. -tHa adi obduten ocerrl.skruniteljica ocKp6''. l. ocKp6Ur& pl. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon. gl. togotljiv. ocBecTtr'!a tt. onecastr skruniti.impf biti s kom oruzaonlE.1..impf razlegati se. 2. trltpf ut ozfetr se.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. ocal'fl'Ba pf. { f fan prosntutka opraK. Jrtr. xomp. ocse.ti. ocaxaryBa . ocKanvD. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J. vroacocBer eHuer razsvetliava krven. zaqotoviti-vare ocseAo. impl orientirati. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. org:anizern./rxune ft krai.trvta Dl. adl osvajalski. ocBpE!tsa ce _pf. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. srll. -rur. oceTvBa pl. ocfrrypn. one- -l skmnitelj. -ruor trt l. ocBe'r.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. original. osv?tlitiitiivetliri ocKaE. opocyDa pL impf or.-. obturiti{ititi. osiroteti. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2.qr-rJ opzsmbotn.1tj. gozd. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru.qoqwa . imDl razsvetiti.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo. ocwporyoa pl. octa ry'. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. glasilol 4. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja.a of.. lig srcdstvo. 2..$c. prepncevatr rovalen atcBe. samoI. I onecascenost ocKEepHE. izprieati. orientirati se. zool stdek. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. tig posebne. 2. pal6ek ope. rj! sistem: 2. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. oc''tr]{pw pf. kompamJa opraxpa. dmzabnik -ce: opmMa I vrv. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of. droben oreh.ce. jezen. impf ool{azaulost zavarovati.l.

postati bolj zdrav. taztos. pu5danje. impl ocra-rex adi loaen.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi. -Jaa 4di osojen. se oc lllm. zuadilnost. utalostiti-zaliti. tfin oslepiti-slepiti. impf ocrdia{''. ocraaprrro adj uresniEljiv piti. ocyAira pf. ocramx. ocgrf. ocYMnurn osem Sdati. spoqolu{poreKall. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. otvarjanje.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I .ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . _. ce. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. gl. o_nemogoditi. oneaasaati ocratralrraI loditev.a. povod.. upraodj vrcen ocvo!. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok.'11ig or.. spreten. osramocen ocpaMors. impf lt llrfodon*o. intr ost.!F m obsojenec o'npAse.e.i num osem. osmralen. oc^ 6Wa pt. zapustiti. oiuseati ocl1llarolr'|trr. oc$a(Ua otgatiosmoditi. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti.BHa 4di osem@rapfi. impl lit oc^oBn.e. preprecili. znajdljivost buditi si voljo za 6o. trd postaocyArf. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. ocfaEa n. iz desar '. oc l|Ir[rlla zl. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce. impf tod. impl ocYAcrqr. ora|:rlra pf. smoditi ocMar.rBopeH odprt. pI. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl.EoD'as.Et m Zilna mera (50kg. orc. adi osvobojen. pomanjkanie ocKyArrocTt .lcDoTnHu r. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. impf gl.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. -cer pripraviti se za boi. oc^asira pf. pl" del. impl osranotili. gl. orBopa pf. ocAoSoAH. opeti. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. ro. n oporer€nJe. oDustiti-Du. opogumuen pf. ocupaysa pf../|4r r?rbrus. .IKatsKrosnut reK. -/tr|a adf osvobodilen. oneocTaDrf. o topeti-krhatise oclTap^. oc os!tsa ce pf. puSden. ocalErHe. impf oporecr. onelastiti" sramotiti.ra'r adi ocrlre4 m ostrina.ropr. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. 2 Iinika). ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost. oclrxcalra pl. octoapysa pf.ot skorS ocKyAen. irzpf prisluhniti.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad.oc[owD.revnosr. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi.-r|It ru t?iJl osmanlija. ocralarnre oclMr.. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. o9 ^oByDo.. buscen spocmesn-preprecevall.e4errtr ad. impf ocllMqacoDeE. sla.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. irnpf fig oprcti se{pirati. o$apUa pf . Turek ocueAr ce. odkritost. Dotreben ocryli4a I revSdina.gAo o. octrt lla I Plt rmpt opogumru se.e. -AEa adt rgven. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. senoclop''. pooEga ot. star postajati. impf osmraditi. ostali oeseu ocra'l. . .orBopeEocr f odprtost.Lettr'. ocpaMorlra pt.ival ocuaaanJa. uteEeljen. irupI oslabiti. inpl o& Idtn ) preti. ocra'JUBa pf. dati koga Iiudem v zobe. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. ialostiti ocKp$tta I . zasmraten ocllnpai.ocuoco6lra pt. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. star Dostatiuren stareti.'reti. o(f..ryEm ostaoek oraAerr. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti. ollp[w'. ocapn eq. Iiliti. . ptcrosr. pl. oslabeti-slabiti. osem let stara . oc^efluBa n. ratidelati staro IIC!|IIII. oc[eryB pf. ocluira pf. impt ot'*. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl. beti oc^lHrr.zapusdati. impf ocluMnsa fturfl osem moz. za. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB.nt osemsto n . adi drugi. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. sood. . posta. -AHa adi ki je od erlaplt.oBUBa pt. osla znajdljiv. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G.axyBa pt. ocuoDa t€melJ.

-rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. okorcn oTpyAE . lmpl olrlrureH adj medel. met daljic. obe3enjali orxopae. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp.tlIr.rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati.t skraja. mlahav.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati. vzett lz zerta!1ce spuidati. . impt odpotiti sepodivati ('itr. . oTpYAHYDapl. razmotati. ugrabiti.orKopuyBa pf. ooganlatr oner. ugrabljati. oTrruufa pf. okorncgr. ubit. impl . opomodisi oreq.advaoni odkar. ('rcRptsa pt.coni zakaj. ogrevanJc orrro4rle. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo.a d.j odklenjen . postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj. s. upornistvo spfva.IAWa pl.nlyBasKa I regitev orr(. j umoriti-ubiiati. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. gl. inpf oltleqar1oK. }mpt gdpoolrl oognau..3rgn. impl resltr. odrrgatiodi6. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r.lII| tn oous o'JJ. braniti se. spoeeti-spofcniati orpYe. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. impt odpasu. or*otnyaa pf. orna*ryoa pf . izpustiti. impt odmaiiIl40masevatl oroK. /4t slaba. uboj. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. colti kakor. brcniti z nogo. okoli orK t<o. orpe3RYaa pt.uja a odkritje. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. orrr o!'rr. ora oBuB. lig pobjr.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati.. otc}iti. pridanid. -uq tu odpadek . lomltt orKoc tn red. natisniti-tiskati. orqeKlBa pf. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. poparJen. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe. ('rp€. odbiti orKpaj o. ker. orK^iarytsa pf. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m.orep-Fa Pl. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. orpxatyaa pf. imol odpeti. lig razdistitirazpletati. .IKa2rr. odredijdpovedovati.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt. . kot (primcrJalno) orr<orrta. orHlBa pf. lig razdiitevati ofi J. izolrKpu'n.e. pf. mladen 1. olrKaqna of. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. hntt orft^Vqll. lenega.clklcniti-odklepati oTKora ad. -cai orrormrc pf suniti. zncbiti se orl<l. iznajditetj oTnprTlle. . .ubijanje.izplaailo. (ias) pribliino.rzcrpan oren!tsarEe . omlrBnHortrIrBo odv spodetka. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. razzivetise.oEeH. izpuldati. sKraJa oTqperde. dovolje- pf. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati.^AT'. zato Ker. ocllc miti-izkoreninjevati. /tg velrl(o oosect-po. odziv.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. tztreatr. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. -w m odsek. . -ryr rn maloDridneZ. oTetrlBa pL Impf ubili. izmikati se odpovedati. oT[Irera pt. oTKalI<vD.rl(. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata.refi al. tmpl omaaoK. trgati rz. impf odsekati. ollplTa Pf. Dremlapolomiti s6 titi. [abrckati oretra. vradati pf.iati'' omaa-e. pasu-odpadatr vtlKaw.epaBu pl postati zivace hen. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK. lcn. ofl(p.^ orcKpte. itnpf .orrrreTKYBa impf razplesti.. ir4pt lZKOrenrnltl. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl..olro3ApaDlTa It. O\Djat\"Aa co.ati-berati o|rcera adt odslej. usmrdevat o:Ie''a'd.adi .e. impt plavati odplavati-proa pf. orKocru . irgati se -ce: za kaj. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH. potem ko o'txo^ky. postati poaasen. odkar. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. razmotavati.d.ow.n oteklina omnaeHDe 2 gretje.pisma spustiti.re.ea. impf odkotaliti. .. rge: Otresti se. povrac o mascevatnle. . iz. 2. orn t. po rem ko otKaJrc.qrr n lit odmev. otm eTria. vrsta (pri kosnJl.orKaEUBa pl. ne ved spoznati koga. -q|| . oJKprrySpt. oTe[!tsa$e orepa. impl (. oAr ac oTa y.l zdrobiti. orxro'''ry'ia pf. I strup orp. ortnrlllsa pf . povrniti-odpladevati. flnll zanositi. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati.

tLrc. orc4raE€r adj oddaljen. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE. orcftre. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. od tukaj oqgrlnJau orrypr.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl . oqesE. narediti.Se P. . oKooaoielorl. od vati. ifiot teti.. nratr upornrK orul41. neua. tuu{cen tevau oqerrisa'r. naocarKa o.. intpf sprazbuviti kosa v zadudenie.toBegyla pt .--. ogexvEa pf.o|l. presocuuoDsoJau.?t. ooopldl.. o. pospraviti oqetn€ t ocenitev. rmpl oce.ficryDa impf gl. Dovradilotkode l(orak.tanavl aoje @uKa pL fqm potesu. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati. .eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau.dfrm. o'rryrtrlTa ce pf. vzdihova. . koncevreai. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti.dopustitev. .or"rgtra. -Aw m odividec. or{vAFa pl. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba.--!tt1vl--gaoN.qeqre:.Nrp. zaditi ob-Iudovanje.r!B m odirir oqyAlf. nad kom..n lit poroCilo. g. umikati se ol$p^n.w. osmese *v"9. oqajira pt. i. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati.dj razcapan.rseTr!tsa. m obup r'r. od tam. orcr4rorrrBa 4dv nasproti.lovrniti 'T. formtran obopu''.olrqrqgrr. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH. impf odupomrsKr n odpadnistvo.nte orf<ipuen adj izoblikovan. odD anca slraxrJen or. potolti (toda) o. odmikati se spre(raJ orTynnr ce. qFrorerritsa pt.AHa4di oditen oseDnAes.. odvrseti mimcodletavaodstopiti. poskodovanec .it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. umalniti . odkloniti-odsua. ocena (knjizna. o(opaBr-r obr<aimpl ietati. orreB[aeg. vrseti pati. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. . orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje.orcyAyDa. OIITITETVEA iMOT . odsotvati kosa: DostatlDc -c.. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost.'fu dsfd ti.. inpt obuDatiobupovati o. I osajmft.urcsajrya obupanec-obupanka otalao .iren. oqe[ss!tsa pl . impl odorctamra. I . o. odgrniti{dkdvati. radun. oomrK m€tavati. luditi sefuditi se -ce: oslxa. prexoracru. ju).'lc\ttrc'ryBA osoBewr.Eapf.m. dce: PosBvrlr. olIcta'mlBa 91.odklaqacratlErL. taroati.pf //4r1s oslepiti. rzdi. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH. orcycrDo z manjkanje.OrODU .Jni adj obupen osaeHocrcsal f. obrizgati. crqoleqq. -qn tn dinnik. slabo oblelen oqar. . rmpl sast ojekl€niti. odpreti kliun kot kavka oqae. impf spau odriniti.' mdstimanski duhovnik.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta. iihpf od. . hovati oo{a*e n stokanje.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti. tez tmpl zlresti se nad kom. okrepiti-jekleniti. oqlx!tsa Pl. orQp^a pf.qE m oskodovanec. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. okopaBn_. ofvry* pl. oqalt.trz. oketasJsa pf. o. bi. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. oTrir€ 4dr od tod. -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o.it iz desar odtkodovati kciea.! odstop.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti.e^apKa I zool kobta.udlovediti se pocrovecenje.pEe trl malo orcyAll. itnpf izoblikovati. ne. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo.rlra 4di odsoten. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet .!rp! odpreti.pf .: nost. o*opu pl gl. OTETCTN.. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj.tclar''n. ceolu4. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt. orsyKUra pf. orre. Krsov.ry?se.orrypa.adv obupno. . orrr. imqt zmlatiti. -tg tt odpadnik. irnpf Dodlovediti. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. orTllrEvaa pf. 'r'c. orcrtrnRa impf pre. tolti. odskrniti (vrata) oDsooru. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us.. oqajHg Ilee ooupno poJe . tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq.lcera qlraeE'' oadnpa_pf.m pf fam (o vstih) ziniti. Solska) .zametavati.rna adj odikod. zavreai. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati.nre4gp pf. ocercn oqa6^aDefi a.Tsa 44.

. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot .antanjc lla3aq .. na3ap aK.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. kotnaAo6paseq. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec.. ba. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. dobrikavec [aBAaKa f smetana. o'JnrUpIB pf.tlJ oskodovati.c€: hladiti..l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . poskodovati dclati Skodo ourTp. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr. gl.rv.. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t . parili.tlrllll Plri devina flajal(. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie. 3.rrffyTn. rrulr'ir'. . ovtTp6Y8a pf. hudobneZ flaK.rir. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski).avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado).goleti. pazili. padati naAo6pauz padalo naRocel|. narotjc.. rra3apt[uTe l? lrznrca. pahllaia. trzlscc.m gratn sklon i An iftpt poditi.iti. pal nato tra(er fl paket. impf oPusteti.pl. -psa odi trien. iDtl.rvBa pf. kypgunt! . na6epKr f pa_ oereK. paviljon (prodajni). 2. impl ogF lili. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr. prsi. ^.-Bu / ncdr:t. i. 3. !cc: l)irzili na3yBa. potem na_6epKa. 2. ItaAHlBapL iupf pasti. gl. odganjati naArEa f reber. nafa. senilen IlII na dorll in.our!.n auvaj na3fi ifipl l. 2. lig ponoreti.ni dan. l. impf tr.ro O fL fLm. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc . voznik rIaK 4d? Spet t R conj a./i llaia. vlhnje. postati prismojen.q . hraniti. -ira nr fijakar. iztritti. rrapNr. prodajati. nakupovanje fitla3aperr. preganjati. da nc zgrcsi(. seSmski t^i pn pf. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. falot. pobodje. fie f.tir iirrni.1m laskavec.6'r. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter). ot\TerYBa pf. 2. hudoben K. -cEa 4di Ekodljiv.. tr. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad.

j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija. Darlament. {ma ad./h parllik [apea I gl.1 razred (v Soli). naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. penzion. uagati-piiigati. utruiati nauyrsja.atr m. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn.impf pomniti. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. Irr etcHo BDeMe rle urje M a . misel. fig vrJucen napuae. . {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] .ure n ar. uk.pe rcqcn: z. impl seimanti. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2.y&il paketirati. 2. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H. neumen na./rulnr|ux. veaen spomin urirlemu..!|||I!I(! -qrl. trg prrf. oklop nana n l.na. qelatl se neumnesa traaa. sEo4 poZig ^ela. fascikel naflot. norcek DAI&D!|. poZigati. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. uapaxoAr'l a.impt gati. qe impt biti razposalen. -impf. pameten. nanex{es.zasloD. tezrkariba napaadaa. plosda v '. hudobnica ryIqcq . trapKer n parket qa(pr nalrrauda. skupsdina trap^aMeErdlre{. slovesen ob. paraliza. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. nadrvEa of. zavit. srrJf.l.fivante mparpe$ n paragraf. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. 2. spomin. z. 2. dijaski. lkoda. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. osupljiva trdiiev. digau zgatl. slaD. gkodovati narr ar pakt.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. _-h| m orh copatar.) mpa I pl denar Eapmrelr. sejmijde msa:ryplra.l paralela. nemoc napaclry!.m fa. pogodba. razposajen.zajedavec. zrJe naEctrqErz l. impf oslabeti.. Studentovski do.a na^pK l. Skodliivka: 2. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. splahneti-slabeti.te{2 / l. nanopai. napa f 1 para. . porednosu' brAumnost nq.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. gl. neti. mehek (o sadju). 2.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep. neoridakovana. oKuru qaEolrdua I l. nalcitsa pf. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'. misel |lapasfr tr1 1. -ryt m arh ktta* topirec. zmesnjava tralnqa I ponev natrd. I hod nApa46'rc m paradoks. razum. 2. 2. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem.lrHzt adj denaten| nap. raz{rosaj enec.m lit dvojica. -ur nr popek fiarroqeH._park. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo.EI| adj t.. l. razgled na vse strani: 2. .sprehajatisce. 3. L razkroj. pa adj l. denarna enota nalaE. vzporeolrca napartua f. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l. paDorama.. 2. utruditi-mu8iti.AaEesr(rradl malomesten. pauet. frskr na]tatna I 4/. porednd. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. imot Dritgati.nar6a pand. -Btllt-Ir:raaDt{HK. zastoj. paravan. na. Skodljiv. tralnr.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid.nu nr malomeSdan(tudi frs). -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . 3. llg zmeda. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu.In mu.l. pomljivost aan'er . zveza rror. nasvet. gl. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. [apKa nid mu ni rtap .papez.gnirp-a in irypl parkctrpf rau.2. slreljatt trarE<I*a. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca.l mestece. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf. -qHa adi popkov. izmuditi. -tlu tn temez jenost. zasnovan na parlamentarizmu. arh pted.nqsa fparKa denama po. ti! pogled na kaj. ohrc melos. nuqooen traKocaf l.t.klovn na/urc. biol parazit. rn z.r(Ha adi preklet. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa./laDeq. Dlah. rraMJaT rrauEreH. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe..osur m pajac. sopara. kockar /ig pri_sklqdnik. dlen naJr6As parada.uia I palica na x. trran Irar\aptrJa. parlamentaren. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba. suknia na.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l.iuufa{a nf papagajstvo. par. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK. z.utt lr2 ra rdso. -priti. .m nerednei.tra.

rmpcocU'a pf. 4. posestva ccsta.'I(x xop pevski zbor neBe4. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x . llg uniaevati nntop . trapse rx kos. pot. kosdek cnkrat.neoetaveD. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola.1 predeno. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. stezica nalsa I pavza. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. zanos. . impf flacfipa nap46^a I parcela. Irg mirno.r. {r rfl krat. potec impl trpeti. ifipf vprn-{nl tlnlcga. 2.. geslo trapra. t. . tig capin. zavetnik.n parog. bolnik trasa I iivica. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1. turski voi*ki ali ci\. . "pqn r'. partiia. rasa (o iivalr ) nacMo . reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. delen.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. DokrG vitelj.r tupnik (pravosl. racati. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. palica nareq. -l. impf prilegati se. hrar''aprartpaf muz partitura niti. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. potovanie. pokrorTi stvo. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). 3. m 1. politidna stranka. ltrena. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l.alnidostoianstvefik 2. -III| I l. izum. 2. razcapa\ea-razcApa\ka. /ls uniditistlml deliti na kose. 2. soctatno. Strenica. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. oddel. odlomek. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. odstavek. ki je skusil razdeliti na kose. skupina.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. brejati (kobile) flacxDeH.ucen neaErJa.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z.nar. -[rura. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. r-rvnoouscn.2.DqFtrapTaaelgKa 11x. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu. pastir. patronaza-. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. [eBurla pevka neaq< adi pevski.. IIea.ulica.v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. nesreda. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1.El. telj z. 2. pala . ner.-DBa a4i. co6epr clz ra rrapTa\.nacr:pMa. nckod napqdrge z ilem koaralc!|. 2.k. -qn fl pastorek nacrtea pl. parTuml. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . -3. 2.4. pasti (Zivina. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK.solgratec-partnert(a.rtrf I orh cetkveio petie. nlce rrapTa aB adi raztfgan.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. 5. eAeH naT l. -. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil.l soljeno in posusem. -Bltrr m lit El. patrulja norpo^tpa pf. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3. lig fam Eenianje. pot. -cEa adi potopisen ftrrormceq. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr..zemi cunje in izgini!. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. lagodno Zivljenje. 2. gl. rTrlrrm preca. igra. cerkJ yr. tcbcle). patent. -A ljiada. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l.atriarh. nsrpr|6r tu patriot.rtrq ffi potnik..pasiven.n paia. rodoljub ||trTp6^a t patrola.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . l.' ponesrecl se oo. capa.rra adi parcia" smer len. naprydd^eE. pristajati. 2. vonj rfl bo. kos zem. 3. od nee-opevan. bladetina nasaDpa I cqnja. -/lurl m trprn. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. pevec:2.. sono ovcJe meso. zclravstveno skrbstvo t ryr. mlmogreoe. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). poglavar.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. skrivati naprfleFrraprHepKa t part. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1. imeti Skc 'Jar'. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. -Tle.lagodno ttg mirno. pomivalka. razcapan rapTzraeulKo. pretepel te napiDeM parfum. pavji naora.nepopoln rrar. . adl Jam prsmen. DaSa "' rarua .it gl. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl.-par. . naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz.{tl tn cu'lja. kodeljicd lracrdfia I pasma.

predmestje. gl. lr? poruhde. pernat. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. re. nalivno pero rre'l^Jra edj. "qr n jeiljave. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj. 3.Je. gl.qUTC TOIIAO nepaaea. lir spev (pes.ts I pokojnina zaklinjati. gram veliki staveK Eepr0epnja. . rob. 2. zgodovinsko obdobie.pazi. T-tg. gl. imtl tte Stiti. rentuera KA ne.2. Zalitev).2.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi.m pretepati.xe. petdeset ne aB rn l borilec. s. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3.plavut. gl. renmwe I xar6e tel€. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. lrg awor. vrodina. trepE!tsa pf.bikovka. pajde ran. peniti se. Sotor. nelJynen '|l treja. udarjen nepne. doba.tr personal. l.^Ita"ueKoacrrt neKoaell.. m ath ara. bise\ 2. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje.a.rh soremeniti v pepel. nadav panj.n impf jecljati.r fi pedagog. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m. gl. ograjA [epraMCn n l. rexap m pek. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . xa.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. .KaDqe Zer.-qrt n pendrek.i indecl roznat /an pridanid. gl. obbd nepJan4d.aor npar. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad. leti upo(oJenec-upof. Dero (ptiaje). irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. osebje m T t I I I I I I I I I I I . -!rf m arh zvodnik.leparn€ m. lig strup. f€ poZelenje. star roKoDrs DepAaEer6e.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. perifehja.neir6ea[Ja ad. f ntt Sala. pelinkovec oeset ne^Huoca. popripeka okrog Ilijevega dne. licijska gumiievka. -. membrana.nepyrcH.QWHa leHKa o'. 2.fleaTeqer6e z jecljanje. /is delistvo. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. ro treE3noEfpapf in imof L uD. .i l.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{.ele. pokrajina neEa I pena. neM6e.268 ter^a impl likati. perioda. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati. z. zdrinost v hrani. obrobek. rlca rcpru. udariti-udarjati. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje.rneB ueK. zglauik trepo. nepri_ vlafna.d. pelin.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. roj EeManepu:| rra ycrara ne.mai interval. kaj govori. penav.te wrccvBaDf. lig strastno Ze.se. mlanu. nene^aBo. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. 0!F HAIIIJA ^e6ap. 2. f pralec-r{E.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. pacru se trexapr@a t p€karna..ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1. pepelnar. Wrla. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie. peresnik.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf.Ja fl |. I pepel rrcne^aa adi pepelast. prismoJen. burka. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. . ltor. .g sDaKovau se neter m. nedolinost repAyD ptidje perje '. rokoneAecer-marEeH.otenje. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. koprkojiti. 2. z. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. -fis nairaviti. r'8j!8.2. strastna telja peniti..rrrHcl(tr reK treHAlrex.ldra preteDanie.l.!npf -de: -l: se..biaje nep4ayy ltn?t f o.renenK.. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l. CBern H. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[. 4B'.re. biti iipokoien nenje.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce. 3. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka. rotiti. jutrak. adi DUnast nepe. 2. -rla f l.impf ieniti se. rcEaja. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec .-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje. pensce l|Cprq. pejsaz. pergament. gl.Kat. m okvir. -rna adi pedanten. .tezttt spaKovallsc. ptsaletJ. liB fam stara.l treAd^l??pedai. brtt aep\e n fan zavesa. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o. 2. pemat nep. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. l? mlatenje. borec. os. trs rozEa. pokvarjenec trcl.

a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. -pna adt peteren. tl€\ flum Det ob pctkih. pedate nJe pt tiskati.3Mor fi pesimirleqnld3aM.impf fler1oano/leH. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. nuBKa pax ju prmo zganje.ki gre po svetu za zasluzkom. kolektivna prolnja nerrqes. 2. !l\u. postajati pesKOten jan. ?Ea.r arh kita.roK petek. tuot fl BHe. sop las tre-plreEe. izkuSen. tig nadv buden. -K1r. geom pcr.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr.. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina. petKraten neroven.ry . petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. l.. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi.-Dsa adj l. kDjiga): 3. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto.r. 'ttis. priho. coanecJu. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. -un I peticija. sponka. Cmogledost rrc''^sg f gumb.j/r^a inpf zapefiati . Ilrrnt(a n()Atl pitna voda.i petelinov. -tnla odi Peten nsfr(aleH. Sopirjenic. .o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. 2. rler e n od Eere^ Detelindek zem.. 2.-r^r! r.^6apq impf dniniti. spreten leserxrqa t (ne. liq 2.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. -.po malem pitl. .JrF-neq|otrojKanr. tiskarski.1 Detelin nerclcr$e r b. graver nerrre edi peti. napi. trecoclBace pf.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4. -tn m. ttermrerDe a tiskanje. spektiva. . ljudski letnica pevec. prod kotnik treco'ntrft. peldenec rlerioft.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. 2.2 neulpra I goba ne|I adi pei. Sopirjenje.dnjipev reK. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK. srKalr ga.aLost. pt neqea. petlol oelavec neqa^er6e.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. pogled v prihodnost: 3. zasluzek nelra 6ap ffi dninar. natisnjen (trka.j petsto- ne. 2. r4rlura. pridobivanje.kar se nanala na perspektivo. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. BtcoKa rteqKa pla\. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. lam uaiti se bbrti. izdelovalec pedatov. peti. aol neKoB. Dridobivati z d6iorn. itupf. petnadstropen.-qx n l pesec.trer. adj pitna. -rsa 1. 2. peden.H impf 1.ET^oB ad. jonll leEr€peH.thanje. graverska delavnica rlerre. zdomec neqa. slu. l. B nepcneK foa | 1. nadin slikania. ntros!tsa.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. -qrra 4di pe.. sezonsko delo. tolca aof wrBi pt we . . tB'(. prizadevati si [es'ajt m 1. hudoben lleroano HIIK. ittlpf l. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE. tiskoven (napaka). 2. 2. petnajsta obzna mnogo pesmi. vsak petek.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. ped. arn l. peiAt. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. petkraten ^d. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se. tisk neatarap m tiskar. tolba. pecaren ( vose(. -:rrlraadj l. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<.. olabno se vesti aeEFM. KoA.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. 'Jt4a 3. truditi -ci:se. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. IIe. 'rae. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. necoBA m pes ad.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. . rns neprre/! pramen. sezonski delavec.. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj.xra I 1.A'Ja adj peterc lig postati. 2.. 4.piti. ki lepo pOje in najstletnica. Eo [eroK. bolelina neqa^6a I dnina. Wijati. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. tiskan. . petspektiven. globoko spe stovanJe . I lam ljud. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. -4lf tn petek. postavljati se.

(samo sg).uJetl porinitiriniti. stmsten cau Noga od desa. plJuskanje soDrnau naa]. pitie al.r^ impl prosjaaiti. udoma. 'rur m fam 1. -w f trL ga riza. impl planeneti. lrg nebe5rko lep rmcanr<a. n'. domad.n.fafi pisanka. jelati. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. 2. a[qe. cviliti (v Jrg pasma.Ir axa plaZa (rivali). Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. Tmarfldla plosclca rrroldll. -et6e. cidlska. -tt6a. nadrt. prsatr ^6pi. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq. pisan.lanllrysa pf . si. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral.rod joku).sKooa wa impl tipati Enja aK. [taAlre: KoH nrrcraf pista. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski. planiti. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /.I:'t!i w. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. *""9or zamud. pijanae. sta_ n^affrc n poldan.. tableta. popi. menokljunec. ob. rurcMelq an. skesatise.trl|poclr|Ja-Elrycrda. kdor vod. impl lriniti. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l.rlql|.krotkost.. barvast: ad.-ur tn pisk lraaAEnra gl. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. splako_ mltrlre. rlnaAueren. nxja. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj.Etrcale crDo z pisateljevanje.ueReEt. ocvr. !zga..ruuz-mro!r'. n. impt vatl sau. gl.r^3gqTge z opoldansko po.poeivati v senci. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. fnltge) 'na'/rn (odi. krikniti. prositi. rsz e l. rEry qa / rmta krofa.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. I spominska to pecivo. gl. f berat_be. rrdraE adi podasen. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. f podasnost. vrisk. tipalka. tekod ntat_m 1.i'l3k"'. kapi jo. naDisan:2. cviliti. letalo Erc''e'i adi 1. sKr nlrcoK. rucE!tsa pf.jt skladen.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. nrrJaH(rDo. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane. ouDavatr vetnJe waie pf otipati..z-pisec. I rr .flrrKa pf. zaDiskati. 3. trmoglavec plamen (tudi lig) m. 2.iCati. strasiif. vanJe. -e!6! r'r valec.i ltltae.ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. zaretr odmerje!. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. . rodovitna. avtor (Clan.1:EA##. itnpf za- klidatl.a'' adi ifidecl f am ob. w\a impl kridati. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. goreti r^aaeH. slesta tt'ror'm impl krotiti. r afqT? plaketa. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea.tr aueH. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak. . vrno . poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i. obraz. zqfg zasaclu. valiti se rrlr^rrt<atfiHK.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo.-pijad. aItoBIl cnoldertr-IK I'a. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo. tis Ka. tlaliti rqparu(a t perada. I I I I I I I . pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se. kmet v Sahu trEcEe. -potipari. pisan. pirje. . 4. odi 1.zamuden kohola.r^atKrferle _r2izpiraDje. gl. gojiti. -aua adl opoldan_ piskati kr.J'IrI'. usoien n.rKa I pijada. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK.rMflep^r|Badj popran vanJe. splakc rw2 iyff stokati. grSka) r[!oE nr pion. 2.^qln pl od.).E aueH-[aa.i lad. DiSCeta: star rokopis 2.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati.r opijanje.a. tmila pf. -Errra r pis3. plan.rrncKylr m dop na fesu. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav.n at fl I sanilec. plameDast. -ce: mendek zalovatr wralcre. impl lulrrralra I pi5datka. gaz dev_ati za sani. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-. rrnKrre. -I@[.awe impl izpirati. 2. -tHa adi .

l ele/I lmpl Dlesti. n^erKa nadin pletenja.it bojede. fig naval dustev. ploldad nag z plug ILUxEe. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope).rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. l. . zapletati se v.uun rz plodnik n^onrr.2. lig gooezoanle naecua pega.pf in impl plasirati. peron.r platna. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. imPf I.a impf ujeti. razliti se.ae impf jokati rlaqeu.. spravrtr v promet. oblika kruha nlelria. jon acr r. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje.rus. -ll'ma adi plitvc glav. 3a^n mora I ploSda. ( ocu zrusiti. postavrtr.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. -ce: vmesavati se.'laq r eaarrKa pletarka. tariti. Ito(uaga.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. nasad E imDl klepetati.kva3iti n achpa. -rnje tn nrE ravnl']a. sloj l(avKa n impf 1. najvisja todka. kos blaga. streha) It oqect adi ploSdat nao. plesti. gl. pljuniti-pljuvati 2.lilajav.. pljusnitiplati. fl^Irrc . fll. navdusevaD rueln. solzenje r. {r|lfra tn plol n efaao .ruufa . -qn m plosKanle !I er. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. lrg sKrajna meja tr^axo aali. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. zapleniti.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro. plafon.IL samo pl prJuva se -ce: . n ere impf melati. II. strmoglaviti. mano ad. lre neumno blekniti ntatxa f fam t. plen (v vojni. ploskev n^orumA nr trg. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa. strasilo raarexeu.{Btf.An rcue.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. -ce: teiko se prebijati. dveka-ri.J. planina: 2. . lt Yxra Pf. osnova. ple. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\. imeti telave.trrKovMeH. Ulajast. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. len^ao'r'n aati. plitvoumnost n llror. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. . o. nAucra pf. l. tarnanje n^a. li5aj I r^ec8e pf plosniti. lovski plen. npu. rIAecoK. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. z. pletje nAete.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I .{qt n eHer 4di ujet n^e'dr. plastiti (seno n aqKo. sadeZ. bonAaneH. naav.n. tr a(a pf. pladilo n ft platnik._. gl. in impf planiati. &trEaqKa nlrfiax. -qna adi jokatt. ograla fl orll| nr salva.rrrra odi platen.Hy!. gl. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . TrF n pladnik preve trAarE.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo. impl izliti-izlivati.' pladljiv li8): 2. podkev. prostor za n areq.n Kuverta.ur adj jokav v 3. gl. 1. 2. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje.Dalagati plasti.raoal. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. jok. gl.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. prestrascno n aq. oDu. pl.ren rz I. -TKa adi opp.2. ornament: 3. strop. lig odarau-prenln. stkan r|lrarl|trrr. -oder. plast. 2. -Nra adj plotlcl|. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l.nik.r'|acfr pl vreei. . visoka planota r4pr$op-Ma f 1.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. poplaviti. fig zanid€vati. tenski telovnik. pt unea.n pk)|. umetniSka suka: 3.ne te. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro. pla6evanje. 2. lig grmaditi (duie1. ropanJc n erryM n pLgnum. r. plima.1 pletivo ln plelar 'l[.plod nAoAopoAeH..rK. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). platng.itrnrga l1 pleme. ropatt. plasiti. pljuskatl . a^e.l ploskanje. r eMe.rra adj bojed.rmnaon plasilo.. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. Zit'o. rod Dla&vati n. 18' ovotnlca lEgallmla. r\ozotjast. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr.-I|.oropati. impl platati.f plitvoglavost. -qr nr plitvina. kita las: 2. pletilja 7 narora 11. -:r<ra adj plalilen Il^atrr. 2. plaEljivost r. 2. plooonosen n^oAope. -I5€ I l. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato. {rsr n jok.naasar-Docr I jokavost Zave). !olska tabla.

noBe(ero i'edina. podvizati se"hiteti. no6eAg. zaupnut ce pl.gl.ooacyla trt. grabiti bijati. hitreje leti rcala impt odhajati.J4.. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. impf pohiteti. impf w trospwf pt tarn zapra\iti. !ce: upreu Se. izvledi. poveaanje uoslaca. 2. pokoriti se B. zlv: tlrc troB'JK. toaJacysa pf. l&aMrta o /l blebetad.adi poviSan. . ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag..Era-t ropanje. 3.no6ottt ol 1. impl naSduvati-Sduvatina. zmeden rc6apa.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . nb6pry lep5i. s sebo^j.povitek I rlostr.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei. raz. trusd vrt.Mq.. . klicanje.ofwwa It. odme.ias[(.. grabd.n zaupnaose. tro6Ee impt. po visevanje. klicati. vstaji.rwa pf.noasF'|BaIrt. porurcvau rabiti pf . .rcQtepe pobrati (sadje. zmasovafia aende.2.ryrurir J slina. fantovati. II.tr.€pLw adi zaupljiv.'. cveF kati. impf rI $n(oEeE. noMeK. plus. veter) noDrlR. impl L postati bel. 2. tmpl povabiti. no6yuyBapf. zur]av traycror m trcsk. impf I. f zmago\alel govorice . l.povelje norerra izpf zapovedovati. po. impf rro6UAUDa 'no6y. gl. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. ponoriti pt. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . inpf no6pKa[ adi aneian.BHa adi vcdloBekerracoDeH. pl 6eAEsKa. 2. Cve. \oBepuBa pl. zaupnilki IIoBepl.ll.^ impf ropati.aib arh vel. pljuDek. pv ruteu. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. 2. n rroBrdrr!tsar6e povilanje. vedinoma [ole*eroAl[teH. tro6parmryla pf.aM. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. pobratim. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv. rcBVrsyDA pf.l ro^BaArl. impf tit ukl'+. odhod pl no€.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. peljati. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati.. povisevati poviSati. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. ce niti se.a (y.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju.'iltry]Ba inpf 'IoD. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti.6ynr no6y*t.o8e gl.n. volk..n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. 2. zmagovrt tr(roeaeE. zapravljati aas r. s silo si no6Da. upor.ept 1. poviti (otroka v plenice).oBWe8. sDegiti upuca.iyi<dqa l-slina. tisDiti. pljunek tralKa. razlegati se.E. na Ias Dodoben u. impl rldw gati. DoDeAe. rttUt pobratiti (se). tto.. pl l. 'f.|. zaroBeAe deti kaj. fig izpodDrlau. hru. skugtrap.E€pennK. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. izhajati no6parnu m l.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt.zpocloru traains! pl stvari (obleke. lig meti. dojenaek. hnj.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44. zvilan pf. . no6eAlltsa. lig pred. 3.pobi+.i?npf uveniti.Ee r prJuvauJe t UxE. denca. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti. uprav{avec wo . ro6yAa I pobuda. .tm m povabilo. prerl. 'c. rK>praep. -ql|-!Io6eAtnqa. razboleti. tt rpl poveriti. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. leti se. v sponur. zaviti (pes. zatuliti. noBeprrrearn upruK no. podiv. W prilaSaati. zahteva nosaca.port po (kot pre. ropot. poklicati-vabiti.boju.zver) gobezdad 'Io6ece trjb. najboljsi prijatelj. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar.go sDodariti uorlerraq-. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe. poverJenlSki. osiveti.2.. gl. uren rl. ro6eaz.. zau. izplJuneK IIAII€.'Ka fam potepsti se. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad. tro nrVcra f mehurdek.luc m 1. bolj. u66e. razbc 6aB. rojak roafatre /r odhajanje. DOrmstvo samovati.tro6paraus. stladiti. 2.pt. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I . razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o. obvladati. premagatiobvladovati.ry oa. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje. spodbuda terjatev.r adj kot izrezan. pokati [o6eAlnft.tr Yr(artturK I pliuvalnik r.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati.. veniti noBelreH zaupan adi no. izpuliti. jati (pes.tro6e*alryEa Ul l. zaupati. potruditi se no6p3P. f. zabtevati. pc. ffiapyR poiskati. qo6eA. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved.aEa 44. topot. kvasiti pt pobesneti. impers malo b6 mehkejSi.'2.

urediti. -AEa 4dl sramotilen. bljuvati troaparsuK.ma adj obmejen noAaAe. r.zmotnost rrolpn Kn ce. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga. impt povezal. 4. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. -qll-noralllltrl|l|a m. imPI W trofpAe t sr. hudoben noraserl .HrF rz umazan. darilo novoro jendku. zahoteli. unilenjc. domovinska pravica narediti napako. ugoden troBparfi. noDpeAn. spraviti-ce:v ncpf. pogoditi se.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{.noErcpyaa.Eu I nesnaga. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. nazor notteryte. noBpar?apf. totte{ula trt. podajati. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. 2. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. umazan. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. oncnofoaeMt ce.en. tr'oAptaep pod. onc$rctl. nec$roca nofiuturmt aI(. gro noroAHocrf primernost. udnica. zmerlastredi. posKroetr za norcfu pt [. rlotpsy& pf .ofpewvBa stvo. lig pc galanje. lig uniditi. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost. pomoliti (8ll' nje. ustredi. inpf l. 3.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. 2. orp^1. doge vor. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK. im?f nie poKopau-poKopavan no.noAaBa pt. ugod. rrorp^Wa pf. noDpsvaa pf. prekrsiti. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti.pl. motiti se [orpem. noraiaq gubiti.mollel. 2. gl. impf . noroaeM!tsa ce sc srefiti se. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. psovka vo)-streli.pizadet. skruniti 'lora'[r norasaja. trora its{l pf. uganiti. l. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. uganitelj.. repo ureteno. preklicati. pogled.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. vdaja'1 norpe6e. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. -AI|a 4a. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. pati primerno.rmoutev. adi w 4'l. vdati se-vdajati ljati. zavrniti: izbliuvati. pnpraven. krize\. vidik.-.larpa f med ptotirL. 4. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. ugooen doroAeHo 44r prrpravno.zmotiti se.rn noroAYDarr gl. impt Dajti.arik.Iu& roroAda t l. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost. iz. umazai\Ja noras. zadrzanost noBrujae I vplivati no.a voJen nonojruqa f 1.uoDropFaqKa tt. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. norptq(a pl pogrizljati poeoditi. gledati rroroEopKa t pregovor. zadet'. norpe6YBa . upati s1 troraiar$e ugibanje. ser4d. poguba. pomota lo4renfiocr I napadnost. pogoJ narobe nareditidelati napake. ugoden. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben.te pf umreti smrri). -pl|a 4di ponoven ontoprrt . -urHa vilen zgreSen pf. suienjski. f nes\aga. za. IIoD. 'J. uganKar rrorarur. cAoDl. umirati od zelie tror eA m 7. . /itl norolI tn 1. udot! . 3. neEist. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen. zadrzati se noBre pl hoteti.t pnmer€n. imlt pogledati. 2. noroA6eH adi gram pogojer\. umakniti-imeti za posledico. prekrsitev pf. Dapacen' IlOrIeItreH.pobri9a. pasti. prrmer. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. rrorarEta fi. -. prilika. 5. pogon. opremlleno . poma' norltAes. ogrditi. trorpr{rqtsa ce pf. 2.pogodba. tig motno si zazeleti. zanimanje. nudoben dlovek impf mazati. norgAno adr -ce: no postau groo. pe riodicnost troDp3e. ir?PI potegniti. ifipf nost. fet sila. [oE^eqra pl. f \esnaga.BoAn povod.. pl nakazati. podati.ti se za kaj.a f napaka. pogoJen loFoaeH. vrniti. osuti (krompir. vradati-zavradati. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. zadrzan. put! ka. 2. kondicionalen trtoAeg adi .rorptM.lorpy6a. skrnina. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. -qII m zadelek nory6d pl 1.rlla ad. pf.g. poskrbeti za-poglcdovati. usmrtiti. IIo.rroDlreAyDa impf poskodovati. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. zadeti. .

uoAB^eqe.tt posmeh. .os. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf. '|ioaapuBa podaritipodariat i. rfoArl'rBn. misel) roArlrfta.ljEn I I I T T T I I t . -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. f gl.z. raztresen: 3. troA6lurira im pl nasCuvati. nor. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. rn podbradek troA6fre4re pf. ki ga". hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. podeliti-deliti. poudarjati roA. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. nahujskatipodpihovati. lorotrop(a. nahiriskati-spodbujati. 2. -qf.f. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm.Sduvati. noArpaalra pf. \o$!.ostt okretnost. prevozruna noABos€E. podvratnik. podeltevatt postaripostatr\/M pf . sb:retnost. naaduvati.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f.. tlo\6y. -3r z veliko dejanje. rastlin) noAEE(en. podkovaD. izbira. zatopljen noA3a6opt|ll ce. IIOAOIIB rroltlpu.ti . prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. malo zadrlan (pozen). Sduvalec. z.qn troA6paAon.AdUEUga impf spodbuditi. ponagaJaIr. postati malo hladno (samo 3. n naglasanle troAD(xltt prevoz. noA6lqse. yl malo skuhati.. premakljiv.. impf pogreti-pogrevati (jed. D'o{apsU!. -BHa ddi porogljiv. kvalifikaiij a [oArpa$r. noApaacr!tsa pf. troAiafuar. preizkusiti-izkuSati. spodbuda pf. impf izkusiti. vezati (knjigo) . no4roarrrpa pl.rnlo froAflr^trB a.Ep3e rDlezrva. tu pa tam noAApxtr d pomagati. ao. Zivahnost noasmt.qI| . hajati vaasih. od^oAtup selekcija bira. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se.im. mignoAlaxcnocr I premidnost. noAorDa pf . gl. grbast tro{rpee.la rl.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. €Ha odi prevozen . prikriti kaj. impf podvln-poovllau noADe:. podkovanost p. zvezati (knjigo) podvezovati.krit. |loAarroK. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. gl.rl||. na ko gar je lahko vplivati. EoA. podjarmiti pf. rahlo prevarati noAsa6ons.fl po(lztrc( roA6em:. rIoAe^UE pf . ifipl podvezati. gibaen troABnxtr pl premakniti. -qll ft o.. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti).EAeKlEa!*e poudarjanje.l.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. oremaklj i\.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. uo4ona pf. po-impf salrtl se-za norca rmetr.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za.B^eK!ts^ itnpf poddrtati.[oADoAHrIt. malo zanesen. zbosti.dme!. Eoaspv.apl. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro.ik IIOADSKHe.eBa pt. nagovontt floAroBopKa I pregovor. zasmehovalec noA6rBen. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. hujskati pt. noc^oBEqa noAno^rrrc. uainkovati noAea6aI delitev a.. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti. m I'risk. izmuznlll se troA6r0 .oDregnruse loAoyAa I pobuda. lO^rmrsVSa tf. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati. rahlo ogret za KaJ. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta). preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n. "i. poudariti-podartavati. pl izmakniti se. kr. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba.qr troAroaHtrK. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. ifipf rcz'[o!€ deliti. roganje noA6rrc. l!oAel'. po. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe). kritati.di podajen. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri. pe hiteti. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. jermen. vedkrat Do malem boleti i izbor. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen.[oAFi@nq {n t-nl podbradek. . gibljiv. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati. noA6rr{Usa pt.l. podpreti troAApEKaI podpora. prisko titi na pomod.uoAapu pl. -x{a adi premiCen. noAsa6opq!tsa ce pt.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. zavpiti-vriskati. . itflpf spraiti pod svojo oblast. misljati si r'o{Bp3e.

prekop. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. okajen no4uoprrqa f podmornica. bezno EoA3ap-anrr|q malo. malo pokvecen. noAfiItrrEe.tr!. postaviti. malo prekositi. podzemni hodnik rroAMo eH. uq A. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. lig potuhnjen troAMOltEUK. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. -^qa adi podtalen. pred. misden. troAMlrr[Illa pf. do pf. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. inrPl impf izogniti se. impf vzdigniti. lig skusati zvedeti noArcMeH. trpeti troAHa6r[rKrr. zrasti-Dosaniaskloniti se. predloliti. in pl Doerftti.l -rur n mladika.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d. nekdaj pa kdaj zaosta|afo. lagati noA^erse pf malo ledi. skoditi vloiiti. nekako. noAuBu. lig podkupi timazati.alo na- \o$arKe. dvigati.j nekako plizadet. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. -ur m podlistek. prcrrcstlplot-izmikati se. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro. lontar. impf namazati. dvieniti. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. IloAt'ec!tso pl. impl pribliiati se.nufeH adi opit.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. sub ickt olruce ti. prenaso- . nalagati-varati. ognojiti se noAiraMu. mimogrede.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. malo.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. -rKrm 44. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad.-4u tn lit naraltai. no4ua. fi8 sklju-c€: ti.4 aA!tsa pt i. zvabiti-varati.rtI|qEYla_ pJ. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost.xlra ]f. uoAlmg{Da niti. vzgajati pf rcNapi. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. pce: seznanjati se nekako.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. postavljati. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo. nekoliko. priprs makniti sepfibluevati se. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. gl.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. pomagati. pofuast. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. pG nabrekniti ganJeK. larnltarl noalrerse pf podstaviti. floAJapMl". [oAf. noA otaeH.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. skakati eez vlagati. zmelati [oa3aMe^!. nckako l|nnrca. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz. nizkotneZ troA^xcHnK. t\oAseMa pl. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. malo nakurjen rroAqaMuHe. vzgo jiti-vzdigovati. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. ki dela podnice. povrsno. noaHece. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti.B^ .D. feljton noA ora I podlaga. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f. [oArrecliBalrn vlagatelj. \oA arKuB pL tmpf prevarati.obfikati se. nekako skaliti. noAMaMyDapf. rroAHaBeAHa. l. ry. impl prevarati. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. oovrsen. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue. predlagati. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. impl prijeti-prijemati. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. podloZiti. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo.-Mrra adi podzemeljrro!3. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. temelj. odi).

saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe. ItogaD eKvEa rt.nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. podnoZje (spomeni. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!. napihnjenost rolwm. razvrSden. g). rloxe^lra impl Zeleti Da pf. . pri rollr noAIraMHr. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl.AAa adi podel. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost.o6pn.. zgledovati se. nosarlrurrfi.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. kraj trosaDlqte. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. zajecosattnost Iratr rc3i'6. imot ro6rcxa adj l. podnoznik. pregreamosl noAIreA!. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik. pf poreleti.1 potaritde. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. Do<trentttl{nematr nopqtxu. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost. loapar.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. tror<lt. za:uleti-zddraeviti. impf podrzati-traj at i. 3.re>KeAYaa zar. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j.f bnpers zbadati. 7 z.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre. . top'ur*us pl.n4tsa . gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era . ka). 3.troA(x]pllt'e^erl.odpUBa impf opp B^ottr. poem. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. nezaupen.tro-AlreM!tsa impf pf. f.r. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a. impI 'Ioev@'. troApeAitsapf.Ke u atpr no)ltettuB. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti.roApeAes cdi urejen.. surnnost. lig I . poza. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati.. noaadaB Df. noAsecvBas qr.HqE m posamez.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe.'{lepota IOBllH nodMa I l. upemraaxa^ el. poezijai 2. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry. tror(apEuKapm -4lt spoznati. troApoHlra pf. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti.3da I l.eiati. zasmi. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. biti mapf sel noepreEFa I gl. a. sumljivost. 2. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe. obnavljanje noAgoxje n 1.mevali. nabreklost. ^aB no.f |. prudI KA troA(xrpllD. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc .doziveti: stavitev..'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. lJo. zadriati.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. trgati (po udih. poet. razurneti.rtvo\alefi . poglobiti se. razumeu. spozgasuec navati stvar. nabrekel. dobro razvrstiti-urejati. 2. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr.1r gl. samozataievanie nGa.Dezaupnosl noAoa. izboliaava no4osp_erme. porumenetr nor(Irraltsan adi por. n sum -nJa sumljiv.ra adt pod roko. tig trorKrfroatr[a t zgaga. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. impl urediti. vznoiie (hriba)... nov naKup. troxe. impf podriti. noAltar{ts^ pf.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. K SulntuCentu pf.-drZa: 2.elenost noe4noctaorol. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel. X. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. l.prueka noAxonTrrqa. tto!. Desqigki: 2. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje .q|a adi posam+ toxetie pf malo speli. kup (obleke). noAnoDa/ l.-Hn|(. pesnitev. uixamnxwa zf. troeAuocrallry. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati. ropXtxysa prf. no3aaleryaa rf. poenonoxxBeepl preziveti. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel.aBrd. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no.

ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr.. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik.nojacHyBarEe pojasn.\rtxo3tl tIrl$ t11. pohujsati' loJaAoK. Precel se spre_ va.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost.Be-qepa zajtrk.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko. rres$oF.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''.f los6orara. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re.) roJaBE.aiali komu ooDro VOIJO. lo.lprecej.aApaB pozdrav. paa6rap-.noeApaDy. nekalo obogate. poplesati. . 2.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti.i^-j. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. rod. -lln f 1. .ic. impt nce:.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje).nor€3eH.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli.pf sklati. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati. uoaroalra . Jear dneva. fam malo sc komu skrb.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti.latiti nosaA^a6o. oseba. nol|r VArt ce pl malo. se usAviti puce no. prizor ( gled.pne. postati bolj prebrisan no36 t 1. . [o[Merr. rroa6^ntKyB. pt troEo /l iti. poklic ponoreti lo3rrliBen. rloJa3uce pl plczoti.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija. nekaj dasa noroSaaeq. -qII n kostanj. noJaB!tsad.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo.E3rracrriHepl preccj se prc. r. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret].noJacHFre^en.I|Ja t? spoznava.taD.E. poziv (uraden). nos3Hore}t ddi malo ponosen.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG.. pozladevauie no. izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. poigravati. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE . pokvaiiii. poznatr se impl tualo zamuditi. malo obatati. vedeti. pL impf se zblizati. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(. noraxyna pf. pl tro3aaarKe malo pretentati. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti.p.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. pomiriti: postati 'Io'[pa. rorMeEqvBa tf.ot'3\rnt precej ) obrti nekako. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav.. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe.-ana adl poll|rljiv gl. [ojaAoK.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad. pWeK ''.not]laryDa pf. 1. scepiti (ne. pobrigati-skrbetiza koga . l.nouc. pf.izginiti.ia. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati. pc lpgary. .pl ra] o razjeziti. zbliievati |rqrHaaux. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d.D'r''aadj ll8. s.n gtam sub. . razum.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti. impt .MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. 2. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(. _ce. norrrpUBa. noiaA aooqyDu pf.a .[oJac m pas. ra. postanaspfenajatt. impl lig globlje prcnik. .. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'. arta adj poimey]. r zJla'ec"zlf. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe. tro36irrxu. KaJ qrvJ spokornik . urro xMa 3u IoitlAV. no3aAoqHlBapl. nourara impf poznati.v pozf. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. -qn-no3rlajHmla fl.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|.. pokolcl. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe..reeue.ro3^aryEa|5e a pozlatitev. nekako 2.

rryt fi 1. ostetimalo ka. 3. . goden Dtraek "*. ItoxnoElBa pf. dari. mi ti-podj arml. upe n rlo^etBe. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski.ttt. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje.1i7 pel.Hry-no^Jarrror. no-{qoE fti odeja. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati.edynu roKpaj kljub. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx.zja n pokolenje. . polagoma no^'KaE . toraavoa ?f. odeja. polagorajnik.zemljisde. -Jna4di rajni stvo.paor. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. kosatiti (v sveden skri\.. . premik no. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. geog (se_ vernl. pf. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l.a I poliklinika no. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na. nora4a I L polica (stenska). 2. vabilo sramotno dejanje aonawr. 2. ^*if.n 1. mrtvasl<l Drt uoKAounrr. norryAUEa pf. krilo.-EJafl romanje ali troK oru. -4na adj 1lr. oivajiti. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii. poovrect. maro. lcrg po Sopiriti. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH.noKocruE.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka. (tada. zavafovalna Dolica KODI.. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota. povlsau-Yz(lrgatr.aase.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. 2..noroJmp m...trl3ra ce ].npl In. Aa3aq no^B'. Docliart at l jati. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt.ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca. de l-ati-(i_zpit).noKolrltr.ob(vojske). plaziti se.K^l. 2. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. c!?oBr{Ua Ilo^ecox.literaturi.ryKail trkaj noKojttrr. (tuiti iis resn. spol.jqr nr no. kurja polt. el.r m poklovitelj.aruo Erdeq. zraven. . el. varustvo noKoJMq . poleteti lo^e-rapqe n godnjadek.ICCH tro x!dJ. -surra z polie. sl. -EEa4di strelen nor oseHEe. mravljinnoxaculBa . . spotika. roo. ostevati zona. vzpeniati se v sportu. tloxaEa I povabilo. polagoma ro^e^6J. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . vaDr ponu(ut!-vaotu.r(^orrxa I pokrov. rajnki-rajnica m3. st. rob obleke. 3. pokristjanitipokrist. gl. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. tro^JaEeq. polica v skano e3erl. norlrreu adj krSren.kultui. -ru6a..pl uoKocrnqn t rati.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi.. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje. zamarica vetnik. krolo. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. zid tro^era pl zleteti.fta I ronoxporftc.ll1r m pregrinjalo mar. -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr. naydic sten. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. gl. z.n zoolanat polt. prt. Ko. poklonitev no.(pEetl. varuhinja [o. (ralula -imft vzolgnrrr. 2. poCasi. 2. ponupoKonu. nG Ilzlrau rypa.^otr tn l.qu. noi<aaAes..csloveNtt dovsr .ff. gl. -rl'" adl poln poleta.ij rre. fl pO_ no.(nat pes tito. varuh noK/romr pf pok. DreDir @aeu m bot pelod. rovJu.q!tsa pf-pustovati. J. krstiti."trJan pokritje trtooann-pooarjau. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. 2.r. zavetnistvo. Mr ce impf rad cl no. nonaqy*-a pt. tenarJenJe ) gl. prid troasas rr1 plazilec.re3no ady koristno. zaletnica. pznr) tecaj. cerkv r<> noxpoleq. i!. ravnina. priklon.xparma-roxpaJrmta I porrona.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. f rroKpoge ad. noKpoue .-3Haad.l.. koristen. impf laziti. .. streha nor. no. m poleno.tpf _ .noKproalr . norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg.. opravliati. .rloKop!tsa. . 3. gio ia!rre.3YBaiftpl koristiti: izrabljati.ryqa. 2.r(rn|qf poleierlo -1. troaeKaadp poiasi. pf.

hoditi mimo. noMecru.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH. troMetHlta noMae ce pf.omcDllcv. ifipl loMerHe.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH.oward. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe. pclbotati:. demi-monde no Yce a|Ie4.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. poln. -qI| n Poturdenec.lllllqoK do vrha poln. celoten uoarer 4dj polnjen [o. lepol mrtev oJa. tro^yAee./urtrroK.nrMaI krusna mati 19" .wp adi Falmestiti-premikati. na pol ponosen. -EHa adj obnogen. pJ.ttac m4td! Itol we pl. nadin Zivka tlenla. kvaaTfTtr ani kmetki. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet. -M[a acll oesen.'a4p. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma. krii. pokvarJen IJ. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd.Afh pOIOVadi polno. troaYAYBa Eo.azil:eri.. glasnik. noaYocrltoBcKrr.x\a ntak. Irg cel. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. no^!no. iffipf skaliti. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj.raAeH. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf. {Et| tfl. . vabiti.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften.hopetgg. rlowlrysa pf. norost. -BrIa dd.prcnoAlqacoBeE. not.ro-Mm.star tlovek: noa${at. oEr m polkrog troAoD.Makedonec. -trKa 4di poln. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost.. poresnlcat lIOriIlOllaCeH. Detdesetleten noaymCtmra l. poZeljiv.. laden laSden rro^lT^ac.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu. obilica.rabljen.r por plsno^$rucMeH 4d.yxus adi na pol tiv. 2. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti. .3aBupes.impf it.aren adj skaljen.premdkniti. nabito Doln no. skozi: DinitinoMaj. neutesno hrepenenje IOMaMerf. no pol tiv rlo. noMesryss.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. -. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. gl. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -.aHE tn polkmet loMaK.rlT.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc.noajarnra 290 ITAMCCTI]I. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. proti volji rro^vKpF. noalaE. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no. -atKa adi sport noMeE rr. rroMa3aElfe.pomuditi se. rorce briti s kom r. lahke Zivi svet. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no. . noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn. -rpr rfi poobla. na ro+gDrgm I polovica.orllro. pokvariti-kaliti. hreDened nouano pf zmelati. K aAe.rjal*ra f ravnina.zrvol.^yKtyxeH. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no. rre^-u*rB adi poldivji.ri'romca f geogr polobla. polsrc noAl1|e. veliko noruroBarKe. -ce: neti tloualrfirosr t besnost. no^oD adi spolen noreti noaoDes.rcru adi pollski nonrpox ni itr. 2. polovidna resnrca. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti. vmcs ttoaycoHtn polsen. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. rovuJa. stanje mrlcv. ro. neutesrlo divji. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski. tih glas scenec no vtoAl|e. noroxur nlcn adj polozel.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera..rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. nerad. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. -'!tJiI adi poou-.ttr m.d4lpolorosf. im hemisfera pomakniti.ric. znoreu-nonn. nidb nolvDeKoBes. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. . norost rloll.tro Zdu oolno.EEr(. n Zivljenje.premcSdouren ti no. -!.re. tr'o!'' |IuB pf. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj.

duhati no. -nr-lotraAsr€ I pG povKa.|tpaxl| .noHsslra pf.rr{rK. parfl sant no^rnHpaqna I l4n .zeua flrnxc^lr. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. zl. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej. iivljenje lroMl|peH44. qdv na potrebo. noMrtca!tsapf.. nekako opravicrtr<.-pqlr n momar. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. impf pomiriti. po noMoAeH. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo. Anol. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti.Ysp[Te^en. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. Pomrrjen lloMnPe|Ille.podez. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. ao pretekli pG noHeAe^Hr.apl. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. tu pa lam noHece.ezen. !c€: malo sc razvedriti (vreme). notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati.HaAa.. 6S . pomislek. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu. {rrl| f pomod troMorrlen. podulati-vG hati.$r n pomodnik. troulrpuBa pt. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. impl pomoriti. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre. impf prtvaditi malo. {r pron nekateri. ob ponedeljkili.-qrI-Ilol^aKa r?r.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl.pt. noHe3Hae znati tone liko kot prej. poprsovau nonmuirarb€ n popis. nonparltsa-nonpa&a pl..rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. pomor rlor'opr. impl malo. gl.AHa adi moden. rloMr|pncila pf. skesati premisliti si se.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca.urHa 4di pomozen troMortrsutr. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov. noMor(e pl pomagaujromocr.I pntozba.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. odnesti.r{t:gxa u.. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. lig preplavitipoplavljati nol|. rco[paDAlra pt ilyrpl malg. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf.Il nekoliko preooten. . -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. impl poyohari. darovi bolniku v . nooaF!tsa ce pt impf malo. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. nekako se opogumiti rroocTase. sprava. pridkati. imeti se. zbadati nonpeqro 4dr. B troFeAe^rruK v ponedeljek. prenapeti se.rlJa. inpf ponesti. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. daljnji roue. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa . "ur BO eAeH. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop. vasovanje v dmrbi predic tro. polagoma. ponuditi. skujati se.q1 notrpIrBEKHe I minevati.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. mool noMop n mnotiEno unidevanJe. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj. tu pa tam troue4e. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. spremtuca [onparE. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. povpredno florrpHBlxne.' ao!d'opr&a. postredi. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. nekako. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI.misel. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. namen. r@Lea'IUr. -qII nr preja. noor!fli cie. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[. trorleBapf. uniaiti noMopeq. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. malo popraviti. -ce: nommryra irnd delati popis. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. posaluc./laK. poopretr .f nranr rn p{acr aoE. /ri ponedeljek. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. odcvesti q6 adi pol. -nI|a adi spfa!rJlv.

gl. -ry . impl nolrroRa oD ad. tropoqeH. hotd nopojtnlK w pesn ploha. gl. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA .qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l.n lit red trope3 /r? davek. qrepenenJe trepo6. rn l. nopacr . po . -ce: rrit.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo.grehota rlocBere. \ocaatrlB ad. .ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp. IIOJaAe Do!yse]{. nagel od drugih rc. razvrstiti nolreAoK. topi6aryaa pf.. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o.n. nauv reano. -jqa ad. nopaeup4ym pf.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. preja. liv impl izpritgti. neuspeh no. itnpf za. uocDeAotllTa pf.nzen ratl troprperipa. \zDorediti. impl neKal casadeiati nopa. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq.n poscst noceAlrrrK. na no. fig lit p. trooeH.rotnlcr fi popust. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK.i ki rad zahteva kot hudournik. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. poslojiti-posvajati.m poraz.. pf. nojaAo( no. napaka. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden. gl. nocefHe.-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. 2..i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. otroci. malo streliati: 2.pf lat4 nekako ro sru sKrbt.nocBeAolM.!f noclA!tsq pl. nekonrcr. nocDera I posveti-lo madez.yDa pf. zaJrrK.t zazeleti. -psa ddi l. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. mortr-Dombltati topatui1.poJ.gl.pf. sporoaiti-narodati. gram stopnjevanje pridevnika. z. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. poDularen.'IuBa pl. II(rcI|geHuK.nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv. poseslven ' gresnost -tlz . nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. rojevati.mlt porajari. preten. nopyueupa pl. impf narocltt.--qe: roditi:.tllr. -unra adi oreis nji. gl. gl.^'la m. na zahtevo.a?rw?. -JHaadi hudourniSki.pvc€x adr popoldne. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. impl popuHtte lrclll. -r I ljud nesreta. gl. noccnrvnu lrl. . pregresen [ocBoeH.pa:gfEa. ftrc'''. rast twpaqa . Jtoscvck: sctropwetnr.?rporast.ilreH.i pomararrtev. nekoliko spreme.nocnflte. trata. gl.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl. 2. no. razurnljiv.in itupf portre. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. trocma. -qrr m vasovanjc. plo. 3. skoraj dovrsiti norp. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba. samo sg itflpl posedi-posegati. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. zahtevati. ropa3r. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD. impl W 'Iopa6I'E'a. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m .nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr .n juf pos\gropta f nopra m dnri. nar ltocerlr.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo. naraldai ftalg razmrgatr. 1!r 11 hudournik.. narodilo rrcpaderues. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati.lly^aputftpa pf.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. nocera. jeziti. nolreK n veter.razpotiti. drititi (r<oga..ljt nagon.i. flony^.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. "qII posrnov'. crropeAoeH ttoPeLPpf l. primeriti. izna. popoldan. gl.tlocgtrtre^{IoceT?:re.nopa'f. adoptiora. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen. na. tlocaKlM 4dr arh posebr|o.{ adi posveden v kaj. caK. nastalatr EOpa:. Sirdko z-nan. pf . priljublien 3. nalet. -ul|-noceArrllus ttt.irpAa. posadkai 2. -qn z hiba. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov.

2.Krcta'tr . pc r? strezLra trocMar. t zaonlstvo noc^1Drur. nocna. -rl. nekako se "ffi.p. -rura adi lit postopen.trocdkpa-noco6eDv.nocKraqtsapt.N(ltsal$e sluZenje. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati. postopen. rcclaqllla l.no:pqlryEa pf. omenitikazati. inpi posrrecl. pf ozmerjati. -1. pnstal te. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list. zau (glas) placenta n('cEu(. {Drt rfl l.. podrazitev.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.-iNura adi posled_ pusdavnik. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden.aMn. osmrtnlca trgan.ycl|. poledi crna) nocrnra.opeaanost ge. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl.draritev aoc'( pa. trocrfrfE. oslabeti-izdma_ vati se. tn pl nocru ae m 1.streci roc y. cev{l testa (za otroka. iti izdrpati se. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. slu. gl. uaipoto. vrsta. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe.5411i'. omentatr nocua4ne.qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati.) trocre^etr.trocmyaa pl.j l. sukcesiven.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. poloZai v slu. . oocreIIeHocT n(rcrapa. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti. ihpl nocnrrrre. . .. zacnjr trocln|. malo pograJatl. smejati se komu. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. -nJa a poslanica. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. brali-zbirati.oB?ill. postG poma. gl. 2. impf ltr pofazati. pozeta red zrta. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su . gl. rrocouyta pf. DOSI: 2. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno. leha nocr. gl. srednji (brat) trocpeAlrE<.i izarpan.uo adi dosegljiv nocr. rroc^JxlDa il. . trocHmE n postivectr(rc erceE.l. ki )lz nocraneH. izzpl 'Ioc'aaU'. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh. 2. potlocrtHar(rcT I izdrpanost.. . clrca umrnu ftx eAtrlreH.qupa-noclaia pJ.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. 4Or troclaB..BeH adi postavljen nocrBr. nocMpaqa spoznaEbc.. pas.AHa adi l. 2. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj.. trocooepe. opesan nostr al*e a postiljanje. t'md za norca imeti. imFt malo zbrati. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob.ce pl pobrigati se.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. rrocrllr.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. preprc mogiost.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. pesanJe. nocrta yDa pf. npaoeq noco'*t. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao._ -ryr rn privrienec.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad. [ocr8[e. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas.E-. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. veter. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp.di opazovalski stranl [ocuee pl l. postreZba. -t'da ad. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru. vmes [ocpeAeH. rrcc"n{u!tsa pf.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. boleti. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue. 2. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. onemo gnnjati.i posteljica. postni dnevi ' nJr.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu. motiti noc. drzniti si StDOCIteKHe. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek.oDe_ gnnJanJe (postejje.rlrKEe c€ pl gl.Ae praepadv ste(u.v pozneje. posvetovati se nocoxa f smer.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK.teso-aaretett.nocrunryu pf. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat. malo se -ce: spretr locr(oK. konsekutive-n se malo trocae{Dar.. ctosega Iext. od troc. ftrcf. irzpl nekoliko zmeheati. nocTeneH ..go"'' . -qu n pladeni Ra pf .lEocr I doseglj ivost i@raDl|. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4.rn&trocpetE4a. postiljati get. pogrinjalo. oosreden. porreclata8r ad. pf. Ilocr(.. do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo.za_ poreden. (rcpeAlfirrKa ft. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se. preprogo. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio.qu .rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a.pf.'. [ocK!'ct!a d.

. tmpl pogrezniti. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. pritiskati. ltg pri.fir. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. pomod Kat casa r.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle.!!!Pt . . . pf. VEIerlBa. napotnltt.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o.. po9on. praviti. postajati leto starejSi. 2. poteptan. rlorKuwla pf. drobna redna naptavrna nornaAue.4di kleten troTo'Je.malo somtt svoto noigp_nnr<. obstoj troctou pl malo stati. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_. tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. [oTep!tsa6e e zasledovani '.r m ovaduh.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. pof moc. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi.{. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti.ll Itomuc . klet: 2.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. 2.toy lrikdti. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje.m pl ostriti. {. brezno noroHcKr. Dostaviti v vrsleurejati.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA. vlr. kolia. IIoT In|cHI|qKa rr. norcr. norlrurvBa pJ. -Ta t znoj.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko). potoniti-pogrezati. poopora pl. notRperM. vzkliti.'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. toniti no{onlr. nomoMot(e. imDl podkuriti.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. posniku. obstajati. Itg poskrivnosten tladiti. -l4rt groba\ lnat troiroell. impf tr'(Ucn. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje. skrivaj redi. noroMoplBa pf. halo gnati svojcpoganjati.ocr I stalnost. norKaM norBpAn. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo).o\ryaa potopiti-potapliati noro. rmerr sKoqo nocrp. lil preganralec. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure. wtTltcrcaimpf potiskati.i panj).odpravuall se nore( o t rod.. flornaia. meja na travDOtem niku.a f ponikalnica nororar. rr('rfiofi\. eksistenca. prisepniti. stanovltnosl vztmjnost. posiavljati v. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. Donikva (kjer voda ponikuie). . lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . flo n wa Dl. 2. impl skuDttr to.Mrlu m potomec trqroMoprr. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK.lig fain. okaditi.ritrditi-potrjevati.rroIera. vcljaven. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. pregon noTepa. nocrpaA!tsa pJ. olva' nie.noTrlflcrlrrua. na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati. troraMv-normraMy norKa I l. zatreti m volrliaa noraJflIlK. n&rp4a I potrdilo. -tll'. stoPnjevatr. oJDt.mulj. Krevau. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. -lHa adi obstojed.u.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. . eksistirati nocrojaq-nocrojases. prcganialci (nar pes) . m . norrraaryBa pf .t$ m lit tlatitelj.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe. tladiti norscsar adi potlaaen. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. Dodrezatipo<istridi. rzvor. nottroMara pfr inpf padpreti. norr{rtlrenoca f l. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati.orepa f 1. Pouctanrr pf tolai. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. stanovlrno rcc:ojas. llofo'IuBa. -ry rc/rlrcHrfK. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa.1 podpis l|ornt|cHllK. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl.impf spopolniti-spopolnjevati. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw.priezati. ade skrivaj troralHo gl. stc bitj v drueo starost (leto). skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. brusiti n+ norourua l.-AHa ddi prilrdilcn da. impf 'lo'.aa pf .nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. . votek 2. Pot. pf.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'.

ganjen.a I potrosnja. nofirrlmtvDa rf. DOdcenlevatl rybp. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. poqJarlniJatr IIo. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. trotxpamt. -\l m belez\ica. priviti. trorcftoK. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx. pognati.noTtlYeu' gt. impt potrotiti. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili).300 I4lurnop. poraoa. nien mal. r.zrejati. 2. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. morala zgodbe pl l.-nolBeplBa pf. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte.t:fw|I pl podtakniti. pridusiti. ifipt 5ek. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu.p_riar adi tig odilnien. malo hukati (v 'lo\. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. n prl Je rwtyre'E adj 1. impf fam impt malo usdeniti. privit (o svemolaati-malomoldati tilki).it gl. &ECeI!tsa. opora nomopacEe.tr{}IcsrrfuR. odvre.noirmn. [orcrpeK u.rlBazf.-ruHa4di potrolen. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. potuh.rcrpoa cdl malo. 2. stresti. lig opora trornopa I lig podpora.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr. opornik. pr-etresen. noU^alcr adi ki je ob pamet.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{. posmeh. rokovnik xorpec tt poues. pourorqraHe pf malo vstati. presu. D. impl spomniti. pogon.impf zrediti. ta pf. tro'ncaoH lit zavetje. skovikati roke). noUFeAUBa impf pf.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. ocenjevati. vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. norr!.(ogenj).M.pta.isdiD. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe.noflrMpxrryBa pf. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati. norcKo. porabiti-trositi. nortrp'IUR pf. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. pomoldati. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . prihuljen. noYesiti trolxa t nauk.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena).o. 2. trOlCeKa'oryef. norcrper.ur adi uporabljiv. noryits. noYoeAt aoy.rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK. noi1i4'ra pf.pozanimati se pt rrofirpe. impl gr.n steber. llorrpe^ pl podpreti.n .troytuAa. -qtr n nadstre. ItoTco[. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba. Kau notes.a biti potrebno po tem. fioltaparyra pf . zasmeh rn malem posmehG norcMena.aocr I uporablj ivost.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. nerzpomlen torytae pI l. spodbuditi (pogG vati. 4Ea adi pretreslj iv.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. napuid podrediti. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti. okrepiti se ItoTfropirmft.vzdigdarien. imFf nekakoustredi. presuruu norcKo.pregon.pf .-q{ m poskok prelresu. ponoret. norpolulEa pf.E adj 1 potresen.'.o4z. ce ifll rKrrpoEerr. po rKvrcuen. 2. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. norrm4ra pf. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll. naglalen nl se odi podrejen. loTc^!'use ct trorEMpKEe.ka 2. po' rabliati rorpoir. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. vzgojiti. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan. tloUro4yla pf . podvrelipod rejarrorrmr. impf prenizko oceniti. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost.skriti no!'aepfi. IIo4coIIIlIIa.c'I adi podtaknjen. pomoen norpoErf. -4r. tralau uorpara I iskanje. Dorabnost potrosnja.o'Itfiy!. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. drog. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti.vzgaiati. -qI| . aor troTrryrea.

otipati. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa.l'. ptavlccn npar4a f pravica. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu. pogostiti. Pouditi o Kogas aem.pl ujeti..IK.r!6Bocr-npaBAo/r. uottgawa pl. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. 2' Po' dastiti trorrgren. r&i*a impl dotikati se. .DJI{ rr2smer npar'ld impl delati. in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt.seznanrtr rrolTltocrn. qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK.r l. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre. ortograIrJa. zem_ lia'. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. npaBrrHa r4ta[3Bop .iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se. . raztoll rrp0Do ady l.tt .e.'-. sesalecza prah pravosod. norrtMv|rrl rrl. podeti. ua 6asqa!lupaDeAEocr.n pravr. neza. lo. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. navduse' vati se trocve pt duti.'a ad.pravopis . Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten. gr.i prcm<> Crten . 'Jpal€'I. pc Gdi se nekoiiko novqet|. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'.t znoriti. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost. npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. trpa3eH.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr.hvalifi se: 2. osKnrnrll rrol?t|[. nrrvuen.!6ae LpgBAoeV6Je l.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . noFpocTFa pt. praven seden.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa.10. rrltaSruHa. tnn ''oJwAJ4. 2. 2. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r.ll. pravo. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf. pravi[no.elladi zemljilaen. ltnFJ na|l''Ile. Dnletl (za oelo. . praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs.me. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne). ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. npaAeAo-trpeAeAo. naraurost. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. pran . pravr. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. geoft npaDoarorHrfK. lil Preminiti. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n".lnl m zatetek pJ. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje.-I!Er Zadete-n . v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn.t npaB 44t ravcn.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno. novtaaotlot ut pomlntr.nesmiseln (tudi fig) npaae4. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. seEi. terenski noqeKapt malo poaalati . prav. pravh t. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. zasroziti n@Tfy. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. €Ha adt pratzen. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. prevzetost .o. opsovarr.cerkv opp t|pnlrnvK||.3. dudenie. a pravicor4rare4eu. lis. resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica.m . svobo5dina. norrefl{I. tla (Pod nogami) nosF. brez pamcti( od skrbi. spraviti-spravljati koga v za. resniden. napraviti Eogadiijega. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan. -\D . spre' sled tro-ru're^Il. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. komplicirati..| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. !Mt| ce: . rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r. iBEa cdj jurididen. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. ius. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven.JuBa odpoditi se. 'Iovtn. izgubiti sc. navdusiti-navduse zatuditi se. navdusenost. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r.. navvati: duaiti -ce: se{uditi se. osramotiti.rlpaaocMyxaqKa f te.

zbrisau npe6pou. dvakrat Zgati (tganje). prvr. rlltarot(a f . iprva. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. prevee zahtevati [pe6nlta. prestaviti. 2. prekuhavanje. irnpt preiskati-preiskovati. zgoonlr. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki.upBo preqvsem. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati. liba trp^Bax. impl gl. prvr rpj. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. prvi PrideJOC. adv prvid. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. ogoljufati.plm adi tam predober. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. prvendek.rqe r od Dlrar protec.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. nt l. pajdolan. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa . prvak (v Sportu. tekm@ vanJe uperele Zl l.. gumen. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. gorsko sedlo. popihati jo.prelaz npeBapen 4dj prekuhan. prevesti trp€BeAlaaimpf preva. rpeAeao. vzfrf otati. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. J. Dreoarvau npeooJm zdrob.HaJ-f ln sao) flpB) l. Prve nqgtu 1. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. npe6pojpa pl. prekositi. 2. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!.t prasen .Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. lir spregledati.. -rryi m ut praJa pobrisati jo. upie"eq. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8.prvakinja (v oPeri. 2. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei.. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I .pre(lperr 20 Ma.n_ poslanstvo. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. 2. rrrorau. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r.qrafta pf . superlativ (nir. .npso u. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1.r. nF !lu!E pf..j^ti trpeDeAyBaEe'. Dl Dradedi nparuoR. zelo hvalezen rpe6aBen.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. J.J 'Ipa 6lovek pl rprasati. plehitevanje..d. 3. arh nar pes ukaniti.-rrya adj lit prvoten. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. 2. !p9r rum. usun se..ot ricinus sDrveqa trpa. prvid (pri nastevanju). z.tPl eulg-fam Ptazne mamle. npedorlr.it prepe Casen npefa'pa.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica.r 'ali solod. m bot kresilna soba v lelovaoDl. pretrgati. "TJe ft prot. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej.-qrr m praseK npan6pe4. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. prvo zganJe. prchiteti. v Sportu). debela moka npe6ojaA[ca.r m prebiralec. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. Drrmaren np-rnrrocr I . -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi.fra adi .prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex. . I4re6ojaAllcy8a pf. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. inpf poslatitrpEeH. -AEa vpragu. 2.Erl€ predrtati. trpalua.r|t| rn poslanik. prepeljati.il prvotnost. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH. leki n4r pes prvo oeKle. orsrre glarpA. 3. Prvak (v slDtca stranki.etrttg. prekuhati. sprva.ar 2.npeEalrcrlm geogr preval. sKi fig trepetati |Ipaa. Ilpe6o'' upe6o. parp_:aerryma pryi3la. postaDrstvo l. npeti. dek.poglav-iten. .e fig prjvreti na -pf dan. -qrr ^di den.reAa.4Il r4 vprasarna pola. prenesti. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. npama impf . marljrv. r?raDrvesnlca (zensKa. trs. ovca) Sevati ttpattra^eH. impf pt> roienec s lat l uprdera I. -D. lam ntEnec r slla.llEuK. EpeBrriri) 3. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje.trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . -oDu. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e. (rava. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. znova pobarvati. l. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem.. W&pu&a pt. f praia. ponpqreErK. -mp tfl l.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu.peane.^ (Irorrp!. -sraen.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. 4. prvorojenec. Siba. ''pavE trpax m.razreda osnovneiole rrparn. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo.

impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma. oddaj' na Dostala npeAina. vrenje.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. 2' zglqdovati. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. -HJ preddverle n*lgpeue. I'pesocltrfr!tsa. 2. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik.npf pogaiati se.itull npeABorr. Pl.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d. predan npeAar e.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno.l lig prebolenje. it11pl ep regTacllt-r .. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa.I' (bolJ v raor. prezgocaJ npea. tovarniski detavec. nima sg PG . ncstanovitnica rrpera3u. Predeasen.it. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. predznak. odpoved nperpa6. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. Ianl zarnerjatl.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa .oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e. mati nperpaAn.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr. t1 tit prcmod.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. [peBosHeclTa pt. iz\. [peABecrlTa P/. _den. npeDoAaq m prevaJalec. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa. povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. pradilni stroj. jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt. prenestr. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. piedavateljski nPeAaBrMK. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. raznezeo. biti na dclu npcABoAnre^. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn. I voditcli..pomcnKuzen rrpemp n aula. naroete ooJe_ obsecr. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle. rrfrraa. preJsnJr govomik ft . gl.rpl .) iftipl gl. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano).r .. naroeaj.""*i. nerodovitna zefiLia nperar. -Bu[ m llt oman' liivec.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd.) _ rrperAeAvBaimpt l. kipenle. pregledati. 2. /i/ vrxlil( li. 20" nost pJ.. . upeABrAlBa naprej-videti.lli'"'if.. {Ja t. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr. impl prebrcstr ( rel(o ). z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. npefa3!tsa pl. . .lglasnica. Pregledo_ vati. Posnematl (pn vezenju. Prectellll-pregraJ vatr.MeHa 4d. . ni'"ol"ntto ddi omihljiv. burjast _.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. / rrpeAroBopHrrK. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. rmeBeAvBarI rrpeio.l izroiilo. prevezati.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH. -l.B adl Prevajalski. znamen1e. se. tja f. rt napoved rrpeABecrE. preoe{evarl nperparKa I ooJem. adv postev.rad. /tB aKnv- imPl'trcti.. diti. rzoau tpeaa\es adj vdan.r?.adv pred dasom. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi.tr objem.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l. _-ris-upesulna la. 4terprqBa p/. ncstanovitnez. kjer ni nid zraslo: pcs.. izvrsten. .i vi. zgledovati se Po Kom. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r. . tradicija r4re.narocJe Ilpefplle...i. naPoved npeAEecHFua. Predi-ca.!.. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost .rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o.rrsanJu. ii'"s-l. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost. izroditi. PI I|. i7roianie: 2. vrxlDiL-v. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"".oDletl{Dsegau.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo. do_ govarJarcc npclorropr| pl.. -p. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. -tln ru glasnik.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. npcBlrr.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien. prevaga.edvojen npeaBojvD^ . predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(.-ryr /. 3. t. npeBHrm. impl videti misliti. ne\tcnovitcn.^llBert. o.IlperpaAlB ? pl. predajanje.H. ocl_ tati. Preoavarl.irynf nperpaou. -preoaJarr uaevatr. postati hudo laden nperae4a pf 1. gl. rzrocatl. sneziti.

Epe€carryEafi.peitureH. rrlreFerueg. Drezivliati.t *ralluren. pted. np.doloiati. . ma adj g).drugid ozeniti. imp. zavzeti . 2. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. iwpl tit narediti. na'rediti. predivo. prtezrve. npeAosolllo adv ved kot do. Prevzeti. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj.predisponiran si rDeApacYAe. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati.a adj predra pf. nit .. npTrp3 pl.. prezrre. PraYkar. predivo.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n. izklcsati voli npcAcrr. rIpeAoBoAvsem. 4.3. prevzemati.3pg. npgAyrpeayBa. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. dpeAocrara pt.. preJsnJr. preraduna(va)ti. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa. pasisde. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. predremati. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. rrpepa. nit npeisrpefecKa adv PteJ. Poza\pex biti ^a nper<eu. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. nar pes ireda'. maloprej.EEKa I oddih. 'dorivliati. posnemati. osvajati. predestiniran .-qu m lit izziv npeAocgu. IrpeAHaSnaqlTa pf . zlasti tro trpeAn. Prepreclnopozarlatr. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt..rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. lntpJ prenpe. dozivetje: 2. naprej5Die dolodanie. np€aKatqtsa pl. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost.trpeAocTarr{o ddv gl. vsak druei dan qteselda impl l. zavzemati nDseMe rf l.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. opozo tr.4. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. 2. se v vloso npet ptae-p skozi. n pl nDeAcI|vDa preorlr.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu.llmaadi pred' golski npeia I preja. povzrotitelj rllrcAocrareg. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja.{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l.n. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost. rrpeAlce4Ea. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg. pre:a. praoeo np€Aei . trpeAl48trKa. delati. -pHa4. y prvi vrsti. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. malo popJej. . -pa.klicanjepo imenln. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e.npeApacYAoK. tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. pf . 2.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. tez qpesarcarKe. iiietit 3. poprejinji trpeecarrB. trperaflrdlrlla . preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. opozonlo e trpeaYceTE.{Drtrr ry.:Kra adi El: u. doloiitev nIreAoK.rHa ad. odj prezorel. ukreniti"delati. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. premor. 2. drutinsko lme adi lpe3qel. trIre3ac[rFa pl. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. irn ari vzivi:ati i. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH.r4reA. prioriteta Epeaeao.raI l. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. odloditi se pt preboleti. AYcetaBa 1/.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. zaaenjati. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. trpeAotrIreAe^eH adj gl.n po(mlma. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. . doZivljaj. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T .euapf. nelunnost. veti npe'<llBe. paSnik zenr ) 2. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. ttg skleniti. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. zastarela beseda rrookuBvBa rl l.rrltUr.€prB prezruJrv. osvojiti. naprejsnja npeA3eue. ?t. trpeAoce(aDa ?1. -lIIH:t d4. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu.p/. prvi pG eoi rrpid. posneti. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. npeAlrerlaBa p/.

retatl modan.levan.eJAe.. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. (prcdpls). presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. rrpe" pf . -r'ntd. impl ryeranr_ L ponovno. on avl jati. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski .za 5ati. osteti-zmerjati. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. pojulnsnlr . onnovltt uau. zapeljati rrlreaaj. Prelmenovalr rrperiEawr.. z!rt. -3rra d/i ljubezniv IIpe. priti v leta. prekirutev. oslabel. sKral(lruglm. rrlreMa^e[ocr f oslabelost. . fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq.. pt npe^ara{ It prevarati. opravlJaB p1.nrF. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. [peMa YM pt. npe re. rou!l trp9rsrgy. oStcvati. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. rmtt Ecrltau se.i/ prc- /r1. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. ustaviti.peK wa impf zaklinjati. gravltl kogo do desa. prenehati. pre 11.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. nperdoHyBa !''. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev.ly6ImK. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. npeMarK!tsa pt.fpa . prekinjati. -rqra 44. pisati se npe*aca. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. prekaljen npeKpcrH. Envprek.dop lzoor. qremraqvaa pf.npemoa gl preiti ?t ozmerjati. nagel. 2. z. kumde tpercyuok adtt ponodi. uKor trpeKap6a I graja. oditek.spreten. impf np. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. npe^eBa. pf.p cez. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. domtseln. nuJen..r. sKozl. cez (reKor. [p€ucru{rvEa rt.npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua.oDlratr naTeollt-preKro.. nao rpeKy6poetr. pre^wa prenalivati. np€KpoJY^p Kar . np€suaa. [peKpoBa. izpl predmgaditi. 2. r'peKpcryBa pf. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. tmpf Ltt sKtonru. pre slepiti. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne.6y6o. adi pfedvderajSnji rQteLazKe. nalitiprelivati. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae.V6rlr|rtlr . mi la. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. vzdriljiv. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee. rDesqa!tsa pf. D{'€3wEa pf . impl preliti. onemogel izdrpanost. premamrrcv. anertati.!6a tfl. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH.rpeKparyBapt. oslabeti-izdrpavati se. slabeti rrlreMaMa f premama.smo . presek. DnDosniti. onemoglost npeMalee.1. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. prestopru oslevatl rpen adi 1. rrpeKpon.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. prekrsiti -vzdevek. trpeIa n. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH.npc^. ustavnovltl.'renraIUTl.-Tpa adi. onstran. plotu) rrpe^eceH. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan.prexroJltr. npeKllr!tsn pl.r. prevam trpeMalor.. -cHa lit prcla^di hek np€. npexac-ysa pf. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid.neoglDen np9. . in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr.r'!6rpe. inpt prerrgau.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. npeKop!ts^ pl. . itupt "rtlf. rpertmr1n^ .nar pesn zero. preien.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. znaJorJrv npFjaAg. pripra[pgxap-. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. oc[eK. I prcsrF trlreroy6eserr.lmpl. [peKap ElrcKopel|. trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. (6as)-prekinjati. presledek nperrnre. l. prelom.pl fam prctirati. na svatzcvut. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. -pHa adi graje \.inpt ponoven 'lps'r|3. 4or q)eaarar. popaeenje [DeHcrrttla. uslavlu... EpeMa!!!tsa pf. dez noc. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. Krlzatr bo. prekiniti.. poru Deseoaml.fti. npeKopno adr oditajode J. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji. 2. prikloniti-sklanjati. npexp4u p/ prelomiti. itupl Prezoreti. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi.sllsall.upet lTpytra 4d! poaez. reele(clra npemAaAenperclaaa pl.

. prestaviti. impf ugfaoru.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra.fipeaa n. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. ra.ir dati druga. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. 2.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati.biti neodloden trpeuuc^!tsaH. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati. prese liti-p-remesfati.'rpetnc'^y3. adj premestljiv..tr{yEapf.nemar npeEeoperE!. menJenost pacan. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. npeM!.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'. impf pnrr cez. ozebel trpeirp3He._.qgAEocrI prehodnost. pornjiljati. pre. prehajati. yB pf .nar pes lj'Jbezen.drugacerazumcnpenooe^l.. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. gorjurrja llpeMalrKa. impl prekiv tl pf . r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. prene. np€Hecyla tr|.F. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. z.. [peMp3trlBa. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. npeoB aA!tsa l. s silo jemati tl rt. premreti. Dres ru se npenanpera ca impl gl. preparat. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-. nid dcva trpenllr|atle tati. sprememoa npeMerrer. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. v novr oblekl npeMerrl. impl -. preuddriati. trpeMop!tsa ce pl. . pf.od npej4e prenatatr. [petresaTyDa.r4re[ee. I m pI pf emazalt.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. nasatec cen smrsel. upeEeDa pl. preseliti-prenaSati. p. .f.8alten lit l. npeMaqriqa _ pf. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. vezati.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. npeo6pa3yla pl.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. rel'zlJa impf preabrazili.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol. zanemarjanje. se-omahovati. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. 2. impl nJetr -rrye\a napasti. npeocrauyra pl.j premraien. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. . npeMperKlBa pf. I pre\tn Jenost preslepiti. rpeoAo yBa pf. adi Iepo obleden.ir!1pf. 2. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. J. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I ._ adj ves preplaScn. preobleka. prreudantt. s s o vzeti-ucral)_ . pre ryeocM{c^n_pl ..pustiti vnemar-zanemariati. preva-t. prestavljati.t'. 4lteMo^lm. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. zadrzevati.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad. zamegliti. plasttl rqreo6peMerB. tfin ttt z:rnemantr.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. brod rp. pl. pusdati \.F.. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r.npeoTurlra pf. Domisliti-DremiSIiati. l't ltr oovlaoau.trpeocT€se. na ocena.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. prepleskovati npeMeHa l_ l. --cei premiiliti si.ry)eotur:. ce.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. podcenjevanJe. preltr. prevozen. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati. oraga q. priprap/. npetl. PremrsreK. spremeni. preptesl(ahmazati. minlrvosl lpeoAo €e. nevamosl.rvDa t'f. prernamiti-golju. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl. It4-(ovire)-obvlad6vati. sleDrtl rrlreMaMKa premama. IIraII it4pl prevladati-prevladova.e n premisljanje.a premrsln. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje.ryfryAa i . impf prcture'iti. selrtr trIreMecrlB. impt premcstitj. prestopitiprehajati iez.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik. npeMecrUBapf.-cra adi L preno u sen.

-rlfi .p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. iron prevel. aist npecerre. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. 4or npeceKoD. npepdrr eAa pl ponovno preudariti.npeceK}tyB pf.flpepaoorn. ia nlrenoaoB{. obrat ''.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. onrgam poslati-poSiljati npenparna. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. DreKuDclta prepoz[dli. inlpl preseKatt. prepoln p/.nlieceoa pf. upeltrdrr!? . sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden. pG zvedeti-ponovno popralevati. {r|a adi sver.n presek. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. npeqtoAaBa pl. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. nte (naroctov) qpece/rel|. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. 'rD wewaDa pf . prereselig llpece^'|. prerez EpeceKa t preval. nte. impf preseJatl-preseJati. pleutruj anje.i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati..pecwtl.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. -rlHa. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. tlpeno3EaBa p'. se (srce od Zalosti) zmotiti se. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. nr p n r p l i f i t./ presellll-preseljevati.rl. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J.nov. npenru!tsaqr r 4d. npepafa pf. zelen. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. os.) presedemi-Dreseda mi npecee. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. preoDrat nPeceAHe lux. impf imeti. korespondenca nperErEe. -Elu-rpepoAfu trdr. popaliti-paditi (besede). preseljeva. nperDar€. ilr. -npece^yBa p/. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. za drugega -ce: (za. i sclit npeceH. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne. [pen aTlBa. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. trpepoAyDa. qpecelqa IrTu. ryenyDTa pf ..presen. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. I'mgl preraslr. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl.prerezati-prcsekavati. napol0jen. [pepacHFa . razvrst:itev npepeqe. dopisi. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . preplavati. surov.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. rqtecrl"lyaa. impl prcdelati-predelovati. impf preu rmqrn-preu tnrJatt. prilkanje. gorskb sedto npeceKse. !ry. prelivati [penparr. trpenpasH!'Da pl. prekanjenost npetrpoAaAe. rrpepa6orYBa pl. drevesce npec M. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. rryeca4YBa pl. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. navihan. npenparuBa pf. rperryrurr. pretehtati. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. razpoditi Prepoznavan. oditati [p€. I premetenost. pretkan. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. itftpf predelati-predelavati (obleko). z delom se p.pl./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. pretrranost l. prerojenJe r4relroA6eEeq. qpe[ aka pf. . preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. rpeceRlTa pl. preliti-presipati. oonova { ber a) npepacne. npcp1 ceKo^.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev. "qu m gl. tmpl napreJ.aqpetroNrn. prrezviti-prehranjevati. prg preroc roJenJe. npenopatrytsa p/. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. presuJ 'l evanle . pre. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. . se n. ralt-resetatl rrpeceK. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq. impl prcstti. prerekanie. nenaravnost. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. nenaraven. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri.

lno. npecTpaE!ts4. prenehati. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje.r'a. hudo. prehrsiti-iti dez. Zivali)i /iB l/on uDtrau se.z uG dPecYAaI sodba.tlra adi hudodelI z. otepati se. . npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). utegniti. obsodba go stopiti. ki jo me navau sijo.4ol npectraB. prekoraditi.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost.pJ. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. goniti. w}€cfifrfiI8a n.^afl n. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran. presoliti. prcobleka npec ese. hinavec. prihajati nasproti. pG nehati.ustreZ lllv prcstopiti. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. npecracanpecTac!ts4 r4recroj. . brskati (o kokotii. l?? Das. np9gyAen.nost niecran m prestopek. prestrezati c9 trpe9r?rr. cna .kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. npec(oKa. menjati perilo trpecAon fn. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati. ta Sega a. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. trpecaam4 trpecraqtsa !'1. ponehavati. bojazni npecrpeaKa l. I.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1.lena rrperepa. tp ec'rt''Ie.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa.r'pecropyazpl. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc. qeceH. prestredi npecperaro adj ustuzen. trpec[Jra.serruJenJe.. lit strcljanje. -qI| m l.^aAoK.-rKa adi presladek fipef. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific. impf gl. red. impl. prestopniski. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. 6e3 npecTall neprenenoma dmati. prestoP npecyAn. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\.qpec.I pobezaj malo T I T I I T I I .saJJ. 2.j 1.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. z: PIY nle (v f. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. impl presladiti-preslajevati trpec.oga.4or fipe. otepanje (z nogo). fip_€rDopa-npc. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. f gl. Dresnost sKl lpeco3Aaae. brskanjc (ko koSi). _J. UprranJe nperapauitsa pl. r4r€crl|arlUB pf. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. lainlv apera impf l. weaMer\ta pf. hudodelec. oDlacenle. rftipr npccrJrtr. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. ilnpl pttis. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. prestopnica.presiljevati.npecEorrr. krsiti cuen flpecrarBnK.r. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. rmP. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu. npejraleu._pt npe. rmpl ohripeti. TPei"raEY-Ba p/. J. delstvo trpecuerEYDa. on . pt qrecpea pf sredati. !'radunau tr{'eera'depf l. c€. nrnavstvo.k^Baimpf sredavati. Dasproti priti komu. ifitl nik: 2. cpcroB.€. vati. 2. ind ob sram spraviti-spravljati koga. rrpecpaMYBa pt. trp€c $trA. pretirati. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad. muditi se. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. pretvornik.lpeciarr rz prenehanje.rm l. si' mulant trIrere. trpecyAvDapl.. salamura npeco.izra(unavat| obra6u. fipeclaA!tsa l.n bivanje. preostati npecflllEe.ra I presitost [pecrneH a4. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre.spremrnJav.rpecrararu€ I pita. hinaYscrna rrpec-ropn. 2. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. -rft€ adi prctcrak postat. ko otrok shodi. trpecxoRnyBa pf. I preval. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja. kati-preiskovati [perDop[. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf. impf .. gl. trFTeplBa p/. presilitlpretiravali. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. npec^al p/. goreinost. bivati. lpeco3Aaaa pt. vrstir. 2.M pf l. "petep. npecaeK!tsapf. gnati (ztl. obradunati.impf preobledi. 2.rol(.npecRora.2. simulianje lpecTpau . qrecpeflB. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo. postati hripav-postaiati hriDav rpec. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere. 2. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao. 2. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje.t preslt rpecureH.. opletati z nog mi (o iloveku. 2.

preventiven rpenasu.BtH_oTo taKanJe vtna. trtr. obdrtati (dollno vso. r supomranJe rrpcrpqo. -AIra. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati.preiskava. rrperpqyEapt. pred dim nperxoA4tK.obicti. seMy w ce [perl/Pa prerisati. redi. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi.. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden. impf zamoldati. nper}aapa 21.ry m \afotnik npertroAara. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. l pretoditi (vino).nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. .rqreo[Kc n prefiks. npeTn aTlBa pt. npe[rocTaBlTa. vodo t4rercmu imd biti pred llp€. 2. vzclt.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. lig prevajati. nlreyrropyla pl. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH. naronatlaaiti. culecnosl. gran preA.tre^x{oq I previdnost. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. npeydaBadj prelep. presuti. fipernocraBa pf. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. tl aIt (bolcznl) to).npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti. impf DOlOne Dreiskati.drzati. zdrgniti-treti. itupt ^di niSki orpniti. ooravnava uperdece. !n?pt prerrralr.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten.gn. obravnavati. lrperoBapa. zaSaititi-varovati. nalesti npercraaKa I spomenica. -rlra \arotnperplJi. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. ryeop^ypredstavnica. vzeti kot mozrlcnadrejati. niski. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. trpeYDe^lr.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. drgniti pf nPemAaTeH. skoditi-tekati dez. ryteqpra.erlf!. vna. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH.oeitati npersro€''.Fr nr predstav. z.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik. rpenrazyta pf.roren. pro5nja.rrpelrrlopu. preliti (verze)-p. suponlratl [peT[ocleAeH. pred.etakati.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. prenKs rrpercralEErq .I preoblozesuponlrau nost. lperpahtsa pf. impl dilo streti. -rua ad1 pred.asa adj donperr aAEeBeH. wert'pa pf. . prestati lperpec n _1.erynryBa . prenesti. zastopniski prenestiprenaSati. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo.tau rlrerceAaBaq r. pre. prestaviti-prestavliati. oruse e npeTlasen. impf obvarovati.sedo. duJec. nperpecyta pf. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti. npetpwa pf. postaviti na delo. 2. popreJsnjl gr. predrtati-prerisazeloje bogat vati. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona. 'IpeqyryBa oen. . itupl trlperYpl'. domnevati. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. npeop^a. izkusiti. €Ha adi varovalen. ad. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. nper?Vnanocr. oprezen npgr. preprenapolniti impt napre-j pladati. trlremolrrfra itupl dajati preonost.inpf 'IperyIld. stedi.njperpne. hoditi pred kom. npetl'$ra pt prenatrpati.preliti-presipati. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf.!rp! predstayiti-predstav. adl nadrejen. adt predhc pf . prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. razDrava. fig prevesti. impf dom\evatj. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. trpeupalra pl izt l Ivau.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. ki Dredseduje. konaati razpravo.'e. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva. iftpf ''peror'trr. reti. znl. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti. impf n drediti.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . predrtavati rpgrxoAea. podmena.pl.ar6e domnevanje.rahljati ttpea|t]rsra narodnina. napla.4Ta pl.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato. fr8 otopeti np€'tu ar[. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. pretakanje. zaiditen. impf 'Iperyera. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun. odcveteti'odcvetati odcvesti. lrnpl precsoote nJa soDa. dc pg-pel.

impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa.. I sDremlrava upri41lfximl .sAogece. umrrjenosa qrE6par. navriek. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4. trI'EtrAYDa Ce Uf. [p€qeKop[. rrprDsAg ce. trpl|6e/rer|(yBr pt. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie.E.ifipf sprejeti. -m t udobtrost. gl. EpEoEoptr. rmpt pnspevau. vezati (na KOga.np4(e^Ea t slu!.-nJ. impt poskrbeti za koga (v bolezni. npnpeqrqa trD. motiti nperrcl*e_n oviranje. nptrrntesrra zf. npeqxa ce rnpl prrcKa! se.. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. pripraviti-prir€ja. Prevlefi s 6rto.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI. impf vajati rrprtrae{c. navaditi-pri. ry@rqfyBa.pwor&\.. priloznost lrpnroAeu.ry.'.. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran.zlpo adv dozdevno. ponev. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. TomJ_3 . spametovati se. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e.f zbrati. F. trpt|eMes. raxtwpsuBan. priti. rrcen nprrnrelrtr. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. vzeti pod o-diti Strelio.qa I udobnost. gl. trprrraeAlDapt. pridati. tr. zraven Bpl. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe . naw.as lit poklican. grajati trprlorop n 1. udobje. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde.. . diameter lpes!'acranre eH.y. 2.. zbranosl. r4teqeKlr^ pl.pwsl8vr€ pt.lloslen. poiakati-sPrejemati. Skoljka npr(afica t kozica. 2. inl zmedka ti-metkat i pf. trprKa @a-. izgotavlj ati nprfpaatr. pnmeren tr. skriti: -ce: domov. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem. starosti). Dotecniti k sebi. pospravzDralr se. bala. pripravljati trIrmoAlja. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. 2. potegniti arto upeqrr[K. pt|tect.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx.privid.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. ponev. tmp.. pritegovati npnrletren. pnregnrtr-pnvlatiti. pnsronu..AEa adi prllo. Cakati npeqeK xa 4d. izgotoviti-pripravljati. trpnlrlu 44. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. adv 1. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau. -4r rfl sprejem. povrh. wl. Har^vEoct.qinoenre. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti. dogodek. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. 4 .a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik. navidezen np-EtrAeme-. prualJatr. pnmesren dp. -a*a m polbrat Ev 6p3p.a!ff. {a fl geoln pfemer.r5r'rr..ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r. dobrc doslica trpeqeKa.p'[o{'. p9 kad kozica. impf prirediti. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se..-r|Ea 44.'F.320 4reqer. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l.t ltg zaormLlena. poli. . narAl'B trpE lrocr f naglusnost. umrlell npa6pdirocr f urejenost.reklo. 2. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka).) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . oCitek. udobie npmo4io adr o priliki tl. pria hanuctnacrl Kazen.ctt impl ovirati. biti v napoto. prihajsti. npEAotrecYEaPl. amn privezati. ry. gl.a. pf. popazitiskrbeti za koga. dodatek. umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. -ana adj dozdeven. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. m.. nprelr. komodi Petetrten I I I I I I I . rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m. motenie npcqKa t ovrra. graja upno. dodatipridajati.it reCeuica.. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . os.. EpurpaAvsa Z'. ugovor. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. navezati (na kq ga)-privezoYati. 2.pf zad.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.'Ie. zatoclsce qru6e e'(I|. -n.gwo un pf.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . tJpr-'trptr!'-Da impl pf. pr€c€J neuDen. pobrati. -qra adi privladeD npulrre.loasu'p pt.itnpf r|pnEurH€. zbrati se npt6npa impf zbtrati.aapt.. trprotrKE{8a zf. n. dq daiati npsioEta impl l. ti. trpEAlryxYra pl. dota..r.

"pua ailj vzoten. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'.€n .straSilo. povest. napra.Ae samo 3.. gl. uporaDen lpn eHr. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti. ob trpnKacKa t gl. dokupovati Wu et m prilika. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|. Pritisntti (ob ztd). np{3BYK.. . imPt -dodati. nq n priloga. traz ljiti. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. pt.prilozitidodajati. privezati (k zcml. prvorcn.npuuauyral. /. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati.'pYBa t mpl . 2. te-Ep'. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. .YlI!l'D.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba. npl|I(a3tt-a svitu .'J.. npl|note. trpuxoD!ts4 p1.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah.Privid nrafi.raa ad. BplaHarq.imof Priri. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu. npnofa. .ii). telistvo upujireu. . impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr. 2. Itg spravru v Skripce rpt. pnlllcen nDl|3eMel|.w. Pri' laEati npnt re4 rz shramba. mraz). . pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. zsleden ryfuepo& -q! . inpl prrmamrtr. obesrtr -pl. kdor se s kom ujame.it pomirjenost rrpru[ePE. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . uprsnpa pf. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje .kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11.i prijelen npxjarso! adv dober tek!. hip od. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca. sprejemati. z. maacha npa-marm. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju.-qrr }r?prizvok. nprKarKe.. npE$sAa.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\.IlpIir(a. bitl prlmeren. ooesau tmm upEsnAFa. rrlrrMaMrtlIB 44. oKollsclne np{rrrrren. wwrAaaa pt. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi.. zna. gram prislo\ |lpE or{aHnrt.Jo.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi. dlanek. ne crl My qpudtKa z njim nista. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja. -.1. PredstavniugMa I i..-ocenjevati staliSde nprla3ae. -raba nplMeEer 44. dopnmeren sroJen. mak. priloznost. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE. -paa^adj . pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti.slupaj. Sast. Prrpc trdilo veoKa.ldd. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. razmere. lkilast..i. npuoa. korist. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. Driden.n sprejem. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti.. rfipl Dovedati: Dredstavrtl. slmptom npnxanqri<ca I !.r-npnJateaxa rz. . rprjarEocr I prijetnost npnjAe.n izvod (knjige) nprr![a. pnvaDrrl-prlmamljati.yav ali spodoben. pl.pL porunu-ponurJev.mbien trpEtrllp€Eocr f . spodobiti se. pf .nIrrsa!l.pJ. npfi erKtfl liud gl.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc.qx-trpruoxrEqa r''.PravlJlca. ni mu podobno rpt en impf biti podoben. kar 'rpw\aqro trpraor. nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are. prisp+ vek. zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga.je spreletela zona (Proza.ftAiqefirre. i. ob rrrbu (cestc).. prijtajati. 'Ip-s np[Aer(eH. nprua n. nprrKa3|ra t . primaren.trpru. Pristo- 4iuspe.privabljati .. zgled. skrben npizaexiocr I marljivost. 2.en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider. -zja' rt priznanje ka. 2. krmar in ve.. nui<re.r. qpr. IIpuMII [pnMapel.. trporab.. zmozen trp. pr'lDUqu rl .'K. pc. fig 'IeLlkav.rr| koncu npuKper pl pritrditi. DprrMerrltsa pl. os. prrmalntllv. pl prikovati. et .'a a4t marlJrv. piPoveorryneuirore. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f". iizma.pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. llpErat(!tsq ?t. -rF tfl prikazen. viti za podloZnika.. Disma): 2.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z.m l. Iep sDrehod!itd. Drivabliiv upnruaEe.. ob zarji. z_go!orca frpssops ah.n tehftprr- nrrl|xota.KaquB tmpl nprBpaK. za. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe.. ocenl' ii-pripovedovati.rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea. . predstavljanle. prid.M]ra d4.pt. tmpf spfeietilzeti.atr.

kar komu pripada Ilplt|rcce.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'. ripEpoAeE..resnlcen ?1. pokukati.. trp[ctauEurre pnsranlsce mu. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . domiSljati se rlPEdolUOrEe. {tr ni prisoie rpEcDoeE.[prltoAotrcmrarea.-!t|p/ zgoiorn. tttpl vstati. prlsre pen. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r.j. .iastedL trptfpoAoEalirc[.rt9yaJalsc. npllcraHe. nltrlHoc tn pnspeveK.trpEgTr|F nt.lsKren. dohod. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. os.Eptr wwrecwa n. Stuliti se kam pot.qF{P3 /t.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. trpr. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. upnpola t narava pf. .. lprmABlBa. omeniti.rl|El<. r4rrcMer n? posmen. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. obesati ie lptrcrar. r?r dostop. [p[ceHrr ce. Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi. s'rcqe. npqcrauyEapJ. opomcI-I niti. rpurroMrrvaacs spomrnJau se. CAMDAK priblitati se..Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. trPttrloMo. prcdlkot . impl sl. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. pripasti.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. rrpHuoMHn spohDiti se aesa.. trpdcras!tsa pI. pristop va.pristuli(iz bolniskepostelje). prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. . vcsce [prcaKia.rlpncBolgBl pf . npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3. doslopen nDncavir(HEK. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. nprrpoKoD 44. cY- ttp"iop. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. slovesnost rIrEoAeE.BHa Qdj primitiven.aaa cdi uspava. EpncTatrreH. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol. Drikl iuditev uprcoeir. ..pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB.|trg. //.Mq 9e. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. Prlwiqap leten rrpEcTEme.1ua adj prisojen. omedleti. EpuceTltsa.' sarDostanskihla. Dnsvorltl sl. pridobiti. lig past npEMosa. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. alohite- vati t . louaxa ut. [prqroco6 .-4!. Pt fipmrccorr. hitro in labkotno teei rrpf. CC IIDIICAAMIM -[sa 44..rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. zacenJarr npr|calllrcE. DreDros[ rpEnilri I Zanka. rmPt pnsmo(uu-smoou . 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev. prisiljenje trpmyAeq. lmpl pnslopru K. lmvt l4rz vsluu se. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade. pl prejemki..-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k. 2. Dnlastlll len. tmtf Dnu. zaceu-pnsroPapec Ir.ce.npncmen. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu.. . -!4 . zabarproA t?t dohod. {trfr. trpsce|{llra ce pl.. dopis (predmet) pritiskati na. EIt[cMeEa ce Pl. omenjati. -rna adj priroCen trpspa. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. -un m grom poYedek.n Sluzab-nik.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. 4at1 .) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. lotrptrpeAlDaqxf. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. omedleti.pnqoDlvau |ltraAl|e. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. DnsDe'JsB tit dofriieri. domisliti n1rraromrira impl spominjati. npHcoe4s. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl. impf l. os.pla. ukrotiti-udomalevati. -qra actl llt "oaKmonost srcen.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK..trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor.r. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. qpEcrurat. dre. opominjati. gl. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn. pt (samo J. . ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. lmpf prl'|e^. zasmen ''.prirastek . iluga. zecunrlev. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr.pl -umreti. resnianost iskreDost. prikljuditi..prihajati.anpmapu l'f nav. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce. ltlt!. ce. nprrcar<lr^ pl.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati.t|ocr f lif pristojnost.Ilpacraf.krotiti ItrpwKa npt tekati.

zabli.Preimut zradevati trpoB4eu. -jHa adi gJ.z rel previdDost (bozja) .t noo6iecse -tY zasvetiti. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee. dramiti r4r. rylfrerglg.nleizku'tM sitiDoskusati.r" rrpKxe. vlom. m preboj.1 Preblisk "pp6*"-o. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l.J.) .[put[ruocr I til rzrodnost.rda5ki. bingljd. prezraditi-zraditi. !ce: udreti se nio6a I poskus. .a pf. PG BetI hutati. trpolerps. navzoa. brezno adj Poskusen. tipiaeD.arunpl|cropu ce.rpH. preizkus. os.- larl Dreeledatr. -nPo6eceIII..oe!. trpucrop!tsA ce \o (samo J.kplsitl se (mozolji) ptt imPf. vala lom npo6a pl potkusit! . . npr'Jtrr.prepeljatr. . t36roa. vlomilec \poP.t na hitro marsinos 'kai-. . 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. radog rlf. vznemtnlo ti se nplQarlr. izbirdnez..{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). trpo6rDa Pf. ca impf.rq npyo.nlteA Marapel .lllrr lpErscoK.-vpad. bizaren. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH.^r (tuor /tg. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost. ti. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten. vzKrtrl. preDuqtr. Droseven nfru4rirue. npuwna f vzrok.mu . p-reb. np]|I||roc! cc pl dobiti ture.zapr' npo6oeu. natid t|gmutaD adj prisdav.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d.. prrprrau. -ryr m pripor.Etatrrpl zadr'ati.se-dozdevate pnteto. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment. np. imPf vte biti. utre' ti-piebijati. pl 1.. pripreti (vrata. tatu). /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. Drelroo 'tit unidiii. *ce: potajiti se. muhast. oAoltPaq.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla. Tx.(6r'Ae. . prikriva. inpl ptcpihati. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf . povzroCiti. spomti prisluh. -qri l'1 izdajalcc. \pEtF. uulre t. rz' vestr. t kontrola n1roleplraq rt preglednik. PrerzKusatr qroBaAEJa. da kaj 'visi. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya. inpf zazdeti.ap'd pf zavrcti.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. oredreti. I prepad.t -skati se.lcso.-m semslisal nprxur p4tc.opy!. Ilpo6oj. Preizkusati npoEeprca pregted. npiorcpu.npl.os. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. HeMVMV e roa rpr. Kon_ irol-irati-pielledovati.Kocelf. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. sprepridujodnost. ind pripravitlpripravljati ul. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven.pooo-Avry PI! itll?J '{. vsi: ririrsote izklepetati. Irprrd. Drosolen.TIm adi pritujoa.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. taval se. np!/. gnojcn qpnoKlrrr.JHa adj spodoben. Podretr. kontrolor ripoBerplBa pf. tlfo6l. -DEa adi Prebojen. sl. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti.td vdreti.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.ne zale' npbgaagI vdor. n-r. He Tpqal Ka(o iati.sKoz. izvaiati uporepyra l._ spreje^ti. Prcpelievati mimo.\e. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal. skoz. zbosll-preDaoau. tesnobnost vranrcnl pnsaq. -Aruaadi prozotet. os. cyuro njemu je to lastDo Drje\. npr|rorMlra p/. navaden.uo adi rit a. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc.1 cerkv obhajati. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3. vlomiti. Do6ei{. mrmo. gt.ol!I. prelzKtrslrl.sarl]o3.-ce: prebiti se.npavecrn _. 3oa r4tl. 2. prevejati-prcpihovotl. zozd tl rrpoDa^grlK. neposesu. upH stiska.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. m lit imeLnik.1(letI rprftx dota gl. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. tlak razjcda. ttg presunlllvosr rpo6re. in:pf npr<ocniral tljubovati . -qn n pritisk. da npnrecEerocr I utesnjenost. trrPt rrpoBeAe. gl. os. mozoljnprroa adr pri tem cust. Po' rmoi6o6oou. rzpeuatl-vooltl.neKalga pf. -npK? poletetl. nporera pl. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en.nprrcryAe liivost. npurpyca ce pl gl. tf. pttatr.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri.

pr9oalatr npo.l|.rrpo3trBa impl Dopf. izhaiati. Irg dolgodasje tmpl pndelati.osraiii nlroxDee. . rzgnanec -izdelovati.povzetibesedo. npoAyllr.npoA a6o. dan oranja (zemljiska qelovante mera. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav.a impl pt. .ona ad. gobe. Epon^eryBa ol<ence 'r ot.po.l. prorzvajati. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I . impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. pregnatt.podaljSati-poda:ijf evdti. impf predva. qroD^eKpa pl. pre. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. nadft.l96oxyoa. npoAykqrJa I produkciia. izdelati. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe.AyxoEerr odj lit podthovrr. gobavost._trpoEBeA!tsa pl. nanec. trposopcxl| 4di okenski Dost.. repra presoJen rrpoKtrcHe.npo6rqn6ueE. sprePl vroetr nporoDopn. proizvodnja.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati.gKrqta. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti.poduhovlii: nlroroEcTBot2 . Dri_ nporc_q l.''pi impf kukati (skoz Spranjo). Dokazati rpoEerKa t zeh.. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. rmerun izdelovalec.anitr ctanitise proqu. rmpl zo. npoAytr!ts^ pf. 4roroaapa pl.ticati pb priirirE}. fam pI 3:::$rro""". . preseven izvirati. npo-supeq. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr.Na adi lit pod.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p.Inpp. zamisel. tr. DriDraviti rrpo36Eps. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. -tpoldrysa pl. razodevanie (zav.sti). rzg€Utlatr nlp.t.di prozoren.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. vdelovanJe. sko klicanje (v Soli)valen. . ?r do. zdelovati. 4roxtrDlla rrl.. impf tziti. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. rrpo3trBKa I poimen. pridobivati. svojevoljen. pre. den klicati. llpolHpetr.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva. podali5ek trpoAouKu. gledati skozi np. rntd. zehavica oAu -cel se. 3. ziaeti -s. tr. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti. izdelek. Spranja(v zid'u. ulx)3paqes.presevetr moJotjen. -[Ja fi nadalievanje. polju6npo3opqe dem od.. (gtas) raztegnjen npo.Asa adi Dridelofl. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. npo3op.t.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt.a trpo3opvBa-cepf. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere).2. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen. ifipf lzenanta prevnatr.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n. pG np(\roperl-g-naegmodfip. pf. tr ttt lit pregrati.pre ad.izgon. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka. rpoJ4e pl gl.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda.' iroizvo upcroDe. izraziti sekazati se. impl produci.s6opy. npoaydplr pt. podkutr -$r npoAaxtroer I .trI'ol3aoreH. nevezata bese. tmpt raztegrrrti. izdelovalen.. poviSati-pr.A|?q. uporzcryra pl npoxe5$pa pf. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza.nlrorr3DoAeu.or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. k. da. rzgnatr-pregarJen DJaU. rn ti.Kctla Wtosoprr q. -ce. podluplji_ vost npo. razodeti-kazati. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar.Bpe. povzemari avua rezultat. izdelovanie. svojevoljnost. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a.bivanje.i ptozoren.eganjal.npoAlxoBr.Aaxrntrr. vrtati rqro. !mpl. -Tra 4di presojen. spregoJon povzeti q-o. bri oral. priti. _ . rrpouiBoAlflea nr pridelovalec.lpoEsleAe. . pregon. inpf nposeDa&en zehanje pokazati. lrposela ce npl zehdti. trpoaoan$Ba rl. apolaB .itelovai spregovoriti. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. 2. eloDrtr np-o.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt.^sa ad. proizvajalec np@opeq. zavledi-raztegovati.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB.i lit sasoJen. zdeobiika: postoDek nau npolpa. trlrollHeHrnr. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje.. se. ryoroEyBa pt tmpl nlp.rotm.npoE[_pa.U-.oxasaI ti. [poSeBaqra zdhavec razodevati.

gl. razporek . vprijen rqronaAEe.egjq I prekletstvo. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. puscati. nponafa. najti npomJAoK. sKozl. iftpl preietiprenikati. skopati.opuldati. . impf pre(strbp)-motiti se.ryBa pl. lrpo^er np-o. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. lartna. zaaeti peti.BeArxR. prodirati. vlluoen cloveK. {Ea adi predpisen. impt . zaietizaten:ati delati. /n prlolgilr -u'l (ruol trg. lep_o v?gojena.arf jr . prodreti. prehod. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur. orezno. npo ena pf. raziirjati. rov nporcoaa7f prekopati. dobivati srce razvaoe preoblleka. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. impf zapeti. gl. 4or. ki je sho dil npo. -D. nltoEuxlte. t2um nponry pf zaeeti hoditi. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi.udobi-ia.impf proKlamtrau. vljudna . premimo. impf rpryuta 'Iporygfm. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. rlpo-a'eryta.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj.ill i sprememba. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. lzumitelj. rrfia 44.. pJepas. di.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. hudoDen rpgq . -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. pogoreu.[poKo^naa. bistrost. npoHajAyBa. trpoKonca@a I lafi vrla. lpomrnr!tsa pf . skozi.uoi m med driska. hudoLrra.rimo. -va. jarek.r? priitadid. izkopati npororca pf fafi prebiti se.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. nponeppa l. srjoa razvaoa npoacr.avdant r4ronece. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH.ajdba.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. qronaAEt izgiBt . prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. trpotrK5YEa prenikniti. rror maloDnaten.. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. lepo vzgoJ . po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. oDustipustiti ii.. spc mladi nporcta. rrponaAEar a4t ptopaget. pI npoKolurar PreKten. ryopa6o.l"^.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf.pf. 1n ry. [potreDa pf. skozi. za- menja*. gl. nrcvreoen npor<oocarqr. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. pravilo npotryclnnla I prepustnica. rpoMetrira. nporreBeppa.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. imqt Fulctetl mrmo. irzpl preprati. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. ja.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr.mimo. tll. pomraoen.lam levo vzsolen. gtam skTanjatev. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa.pt. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti.-nr| I prop()zlcl. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. p/. uposajAYBaqKq. zadeti beraditi ryrodrme. diareia nobrovoru ol zamoroliati. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega.rerCpKa f Proletarec. zamuditi-iuldati r. ODratovau m. EpoHec!ts4 pr. /!g i/.do biti srde navade npoxyi. zamujati npopa6o .ptr.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . defr. shoditi eorardsAa I propaganda. en. npope3 impf zmotiti se. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. zamakati npolce. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj. d(. til razmik med '.ti. bister. !Tl. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav. skozi. ls m izr. rzpn(uu. za' 'godrnjatii inalo krikiriti.ltg) rpono. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati.ryJ. gl. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost.prc.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad. pesnitizapetr. razglaslrl np_orrreradj preklet. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. kot adt pomladi. ruu.vuuoen. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. napaka. rfipJ raznesti. malopridne. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. zamuda. impl . pose. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. razsiriti-raznasati. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. pesDtr cenJarr nporepe.krqrdp. liti-Drelivati npg. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec. 2prati-prati.

aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!. lG kd trpocrocMpren.orroEri|l. nasprottc Je r1pro slovJe. . popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. grcbijan -. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. Klltr trpoc aBen 44. neotesan 4rocraK. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. -qn tn oerac. nevednost. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr.n nLf pes betaci g). raztozrn a uprmnJe upoyw'. prostosrenos! nDosrora t 1. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe.trpolroK trpopoK. .nagnati. 'ipocls\. 4. r^zliiti. ryru-'Vry'e. 3. pre. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. korist nporrormr. 2. trpofanapoAerr. [pou!. impf imetl. Iaru (samo 3. civiliziran nlrocDsren. pravilo ccrc npor@err.A'''a adi pr'a. trpotpr tr.Prosveten ttpoc. rmn obcsiti (Derilo).srm adj pro prouclu. prostaStvo npocror&rar. nezvedenost: 2. ryroctera t rzoorazDa. apoyqra pf.41 m fAm gr. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor.. +rJa-nporalpcu. proucevau rtpoTtrE3apa3eE.tlporcppa pt. 4porerEe[poTera. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup. .-w stodujen. Deukost.pf lil lig spreleteti.ry. pf . sprotna utez gnati na straD. !a. rg .n y8a pl. dce: nasprotovatisi . povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. KallIr. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. rrpocTo[rja npocrpe. PreProst. prostastvo. . liudski npocrop i. navprcnr prerezi 3.Ee. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo. neSolanost.. pL impl nztegniti. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. spremiti. 2. sv(> raven DOCnO. Sznain: 2.n& cdi bera5ki.nporfy tnrd trp.. ltll uKrep stroka. -4tr m prerez. -TUa adi lit na\aaen. upogvTH. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. 4. Dresrniti. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt.M.lam neKaKose prenrutr. -EHa adi nasprq motuJe [pom. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL.uspevanje. rrpor'. rll|Taq vzKllu.{r|a ddi... rxtos.igralec. fpoT@no. (ndrilo). ces nDoqreKr nl 1. s_pron. nizkotnost. pregnatF vanJe. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost. prosvc ta npoclereE adj omikan.rorNuocrI nasprotjc.it dolea iiroka ulica. .-ur. DrosDekt. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven.ltocro aalv preproslo. nasprotJe preganjati. . pre-ded: cenik.. -$a adi W liuden. fl f prostor. prerez skozi koJ.it prosvetiteli: 6Dakara rrp.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . . impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti. slaven.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l. 2. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro.r6e nasprotovanje. *x / profeslJu. trpocaeAyBa pl. npoTerryaa trpornpe{rj9. rrlrorr.rfpa pl. . eJ.ocBeflrreNr Kr6na. le.E m neotesanec. preDrn ozlna npo|tecl /z protest.. lDocaq. {ma 441 poprecen trpocelreH.korist nasprolnrca upoolw.. nporrBrer<a I protiuter. z.-tn|a adi prolirporarornicr. ren npoT. navadel. . spremljati. ulre. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. itn PI crvuzrratl. razprostiiati tlpoltBnocmlt. -qx m geogr morsku nnrIr. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. sprouu strup tmn zac:llrtru.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr . prostak.ditelj-igralka.-[pory.rKYEa pl raztolmaaltl. gl.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. odpusti tr. srav- trpocroMrfAr{a-. tlpopoKYEatmn pretoKovau . omt(au.). urod. narediti: dobidek. lig hudobno ziniti lpocan .x adi nasprotni-rgra l. roEoa npo'pr'/. -prostodilnost. . I protagonist. ruraq upocla.nt preroK . na.. impf 1. lmpf . preprDstost.rpoaarornicrKa sloven fl... npocTalrKtr a4. prosto. nizkotDost.. Epocl'Ipa pl. bulvar npocueprftpapt. npocJ aK. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. enostamost: 2.IBpfaep protl zoper ni zapisDik. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. trtrrolox. clviliziranost npocIeM. 'ce: poslovru se. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl.ErrpaBes. rlKuzen trpooggBja. olaglnJa razcvet. pretegnitiraztezati. impt ptosperAati.aeresocr t omrKanost. pokonci. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol.u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex.

polniti nlirrcr m L totka. inlPl npoqeA[.rdr navzdol. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. brizgati. navajanje. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH. gl. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven.rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. napeljevanje. -3Um puding rry44. irnpl publicirati. far?. pero. precep [!t(Ee pf poditi. rtrJocT.dpu3lanje. mestoma pobeliti (lase).ea ddi . z drugimi glagoli: qpcKa. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu. impl rapraviti droben korak. yropo. wq impf iobiti (usta).{rr I publikacija. pollavljanje. lig . ftpocTtr oproldati. Disano se Dobarvati.hvalidavka rDy(g. v pesku nDIIOT treDet. Strlatno-btago). l. oeJanJe. drobiti korake npycaEe r drobna. '(. trpolepu. leni II. ropaTa nV l{ gozd zc.otoccJe. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. objava. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(.pqlia f fam lig bahadka. 2.Oor"" I publika.rY rrpvt(E . .rten. brst nipa I cigara tryprvp m l. navzgor. tilc. lpy. pokati rry|tH T. dviganje repa rqr. Derilo nprerie n delanje gazi. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. . 2. gl. f. npr lp!.rupauncna I psiha. hod-niIen. arpalka.. erpati. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. gledati. ElroltreuoTlEa ut. priobditi. oblinstvo.Skropiti. 1nr.tisk nl6^Dt(Wa pl. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan. dololcn prostor.3. dlovek.kolobar. navzdrtlco. m fam li9 banac. -rl. 3. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. npireuo n arHo hodno Dlatno. hist vlaoarsKacast tryctrta. -Ea n prstan. HaroPe npyropruHa I strmina. gl. gl. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod. rlaAo. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . poganjati popKe 4Ftrra I popek.bahanje.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina.iopical .-hoden. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu. gl. idr. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie.A6a I sprehod rporuetrorn. ne- .. Strcati.r{rneE a.rope adv gor. . obrol (Satur.ryLc m pdz. ki kipi od zdravja. bahad irpqeEe 11 l. puberteta. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. iron btadat| kurbir. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I.. 2. dvigati. gl.oprostitev. grda beseda. kujanje.ra€. pc -iiri. doba spornega dozorevanJa rw. 2. odpuSaanje. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. prskati -ce: se (Koze) r. {{p.-n. dula ncocr I grdobija. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. urEeti. rpvAg4rltrro f navzdolje. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. zmrdovanje. nyqnqa m rn f j.priobaitev. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf.. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re.ileteti s6.T T t I 1 I I I i nporleA[ . utrip srco.I' stegmu. rrYA a.t puder [YArXrr. po tleh. razsrjen trporErpysa pt. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr.ra I proga adi progast. Skrlat (barva. stojalo za norc.. luknJa. yao^y.gr. slovo npo[. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. Javnost KA wrn inpf delati gaz. impf 1.. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje. l'g rlrem try^cip impf utripati. 3. rep. mrza v rgovrnl aqlora f..314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY .-strmo pot navf. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.reDer. zapulden.l{ m kita las npq m kozel. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. tiiti trprnHa I gl. hitra hc ia rpqe^. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. vzmetnlca f vzmet. r^eAa. odpuldati. trpyca pf.dj kar jeratzmetr npycHe. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-. 2. c('urprr. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. temelj.rraaefl.2. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. marc 'Jput^B sast np-i. slabo meso. preceotr-precelau. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. brizeniti: 2. IryAC try^r tu pult. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n. ozclcncti (hosta).impf brsteti. orger m nircra irzpf . Aqrpt O(t mAHe napoKel.

rrlrnxarr@a f l.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc. temeljit rJrv.. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4.lse rdr adi Cebe.srro rl valec nqe dr.'Jfrra dat pusr.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8.odirtih rok -p-ustositi. .u. {Ia adj delaveD. zadovoljnost..deloven pa6ot'I impf l. ''toD. nycre^nJa. adv. brezskrbnost pa6 m 1.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro.llqernraf. -lt. strelna lina.mar.^t vlca a. majhno delo. rlvcv^. brezskrbnost. marlen. . ma. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir.crnnnvnx ddi tuldavniSki .kadilnica. rob. .nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. ZaDUSCena - (samo 3. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror. niati '*"'iiii' i. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni..Bqn.2.di radikap 6or. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l.nseaao tn debelar nvcrt'lucH.qn:trqeEltapBur.nyua. ltricrz iinbf fi iustiti. ?ajati (Lriva mlekb).-i -l . paarrncula pf. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj.raI lam zapisek lebelin lji. impf resiti skrbi. Zeljan stor. poaurarr stesniti se. Eebelen. -^sa. unide. zadeva: stvar pa6oreq.r m kadilec nqeE{qeH. opravek. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg. . spustiti. ra(ujsKargra ljiYost. 5Ha adi roben. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. zadovoljnost. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost.sbristiti se. pridna pao.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica . -u m koruai knth 2.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr .ryrmt'{. pulacn.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr.*ii!t. enakc delu jti. . 2. Siv. iz. sluiab. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. nik {boZji) pa6etr. delati. ubog. prekli.'rEa .zadecenle paAnd^eg.@ -t ruSa DUSUnla.pes rad. pa6ora. t bot koruza. puSkarna.adj delaven. rado. radr. iar. uorlxn adi pasii.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl. rrycy.a. obroDen pa6n impf rcbiti. tade Zenska.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr. gre za kaj.ta I od pa6ora delce.en. -m m Du5da!'nik m. rado -daren.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el. 6''ia adj dela zmoi. -s I delo. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. os. ii se.pda adi ndr.): dovoljuje se. pulka.l. za. l. pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost.udobje. korenit.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH.Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr. p_aar pa6ora mimo delo.ry ps€ cen rryua. trg . odloden. 2. paAEcApaMa.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost.J'D. .qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna. 4. pro.^' .istost ce: impe.radijska dra. rada. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa. pridnost pa6orErK. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. rad. sluUbica.dlvii uqeaairm<. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J. opusto. Dravnost. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. paA4aurja I radiacija. strel rl!rcn|(al|trtq .

$6yAw prebudltr.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce. bolehanie pas6op m razumnost. loditi pa:rBeAeq44. fl razumevanje.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[. bradlja paa6o^a. zadreti sezadiiati se pasBrErd.J. razurnen pt p4pgyu./ rocen pa:BeAeHar. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti.pat69rysa. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo. bistrost pa36ry. rropaaree.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. pa36-parryBa vznemrntr.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje. 2. Kvarlen. p. -tFr n hotnik. sprrJen zaplapolatl.tazv(areni z.I adi razurnen. -pl -razumeti. veserje p A\aa imlt veseliti.!meten.redL oA razumetl se na KaJ. dd9 z veseljem paAocr t raoosl.on n statve. ittlpt pa36y. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl. sporazum.n anirazbijalki. pametnost. iemati oblast paanaex.. sparmetovatr se.AHaadj l.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv. impf ararzgnatr.moralno pokvaiiti-mehkuZiti. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll. ce pa36Epa seveda. dce.re-KlBa lmpl n. ve'ce: seuuse \. kustrati paiBapn-. p-ryg^arKyP3 qI. pohujaan. . pa:ra ese. bister pas6oprrocr f razumnost.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce. znanJe. 2. naslada.un adj iaztegljiv. skultranost pa36!EaBn. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. pf. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se. sla. t. pa3Derpee pJ pre.pa38oartltso pt.lKpoznavanJe angleadine. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). kajpa pas6npar6e . pregnatI'rarzganJ ti pf . pohe pa36^vAeH. pa*parz pl spriditi.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr. inpf za6eti vpiti.ati se pa6'6ep€ dojeti. razlesti se paiieJlta pf. pa. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. preprrdanje. -JHa atlj-mzuoJcn .\ati'. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. l rarzvednlr._ Postati jasno. nemiren pa:6ay_4n.r m razbijad pas6Ba.. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota. . lfin razKuna n-razKr.pl. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1.pas6peueryral.. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. naI sladnost par6oJ. porajati. -ala 44. doje. spomzume- pala irnpf rojevati. trg ocgnarl tetke misli.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a. {Ha adf radosten. dodakati jupaaspse. pa36yEaagaa pf. . pt. Ira36nDa pf. pazrpsyw pf. rrnpf pomenKuzllr. pag6-^llayga . sneziti pasBae. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?. pa26ttt^ ifipl razumeti. impl razlastiti. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. !rypt l.tnavan patseae Pl Tg:Peljati.N4--p. uDoren.preoramrtr-preDularr. poJmovzrnje. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen. pa:rBdacTFa Pt. paSE[Ea n. os. vzDurKau. fiP razveseliti se paeraenadj. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl.razvratnost . skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. n tcDost pa3DoAeH. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se. pasEeAlt{. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr. locltvcn pa3BoArrr|. zdaniti se . pasBapuBa n.fant s p. rmot lsamo J. metno. p.l lodeneclodenka _ . ti z vodo pa3soeH. ten. nasladen. pasBparlra it?pl pohujSevati. palBpales adi.pasEpa*a impl gl. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. paSD[rqra ce pl.a3aElfryr?pt. roJsrvo J paulteH. pokv rirazvezatlse Ugied. razvihrati se.1U-razvuau . rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\.iyanix. pol(varjenost. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /..raztroslu (v ve' tei): 2. moralno kvariti.mcvanje. inpf oovllr. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta. p-a3BeAItYBa lmpt PI. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. pasB. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. pa3B-plryrace pt poti. obolevanje. rarledriti se. odvzeti oblasi-razlasdati.

nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae. analizi.'anr). razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. 2. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi).' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH. razdelivec(motoria) nosr.r spanec.n. vati -ce: lig presuniti. opazovalec pa3r o6E. ri. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti.r popom porarz. '|.2. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd.ryla pl. rmplogledati.p slltoEtl pt. pa3r^eAa. imfr razgrni ti-razgrinj i. razceplJen oomeJeK (meq njr\. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. 2. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle. paspua pf. rati-razdlenjev@ti. preqranrru Koga. 2. pa'ro^Wa pl. nalanKo _ .-pEa 4di pogovo. &zdrtost. oprasKau.. razgrabiti. lmlIcnjc pa3rpoMx.. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'.razgroavanje. \zdigniti. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa.ko smo tcn . lazgDanost pa3AD&ra. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM . impl razmakniti. streti-unidevati pa3Aara6e. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati.. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost. n razdajanje.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la. r zdlenjenost lo pasrpalnr. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. Alra3ttr.. Pa3Aro . 2.pasAeOa I slovo. pregledati.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze . pa3ApooeRosr-. fam zgovoren pasrpa&tu. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. razdretipodirati. pomehkrriti-razvajati. razdejan. pa3ftt wa m.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. impf l. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. loeemlKasllu. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. razstaviti. pomiiitev. podreti. dilen (veznik. podrtost. vznemFJen.r6€H pasAe^6eH adi. PreUEsIl. razcepllenost paeAe a. pa3rw u'. pasrpoMFa pt. loaiti-razdvajati. udbenik tujega jezika s pogovo. i. podrt.razgrabljati pa3Aurluf. razrastl se ren. razdejanost. rmpl razvaditi. p"a. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. govatr pasNEAr. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. razgaljenost pa3lp !Jr. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. impt razdleniti. pc impl razmeiilir azmejev ati po. pa3rao6!tsapf. raznega. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1. f razdroblje. razrele\ ^dj tazrasel. kar je v tolaZbo. -ce: stati zgovoren. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. zmelkati. razcepl enosl pl. rfl. Iazdirati.YB. pa3\nstrtlra pl. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. sprelunJanJe.yBaE9. razgovoriti nje. razraslost.ce pl ra rejiti se. razvejenost. jtlpf ditev razoroDlrr. impf. paaaewlE pf. lo pa3^po6^. sg. razklan (v sebi) pa:4Boen. slflenle t ) lls t n pazta$e.. odgrniti.o. pasnreDlra pf. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba.. ganiti paiABoJttt loditev. razgibati. pa3Aa^e. pomiriti.Ae Iam tayD. razcepljeD. Siriti pa3rpBoprrtK.?rpfuniditi. fig zateti.. -ur tt 1. . raz- pasraluresocT I razuzdanost. raznetiti. prav. impl razdati.. razdeliti na dva dela. pa:rropeuE€rr adt . razdeliti-razdajati.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti. vznemirjenost.a 14. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom.Aa eseHocr t razdalja. -ce: razpraskati.arE9 razgrinjnnje.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e.pa3faeA!ts4pf. r-azpasanost pasfe.a4pas5p3 l. . oddalienost pa3Adaeqr. lro ad. oDraskati se. raz- I I t I I . 2. faz^dj drt. oogrrnJafl . Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. pa3rpt'lra d. razmejitev se pa3rlrBe.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost.v ta] prav. pa3fpaauE6pf .ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad. pa3roBoper|.Pa3IIlr. fazvnel. razvedri- pa3r0p m razcvet .

pa3Mp43. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. pa3la'pUr. razvnelr se v pnltoveJanJe.4Da pt pa3Mpcs. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. loditi.razmotavatl va pa3Ee6ErE. -cei niti sc. razlikovati..pl.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad.. pa3MHc^yss l)/. -ce: polepsati 2. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo. razkro' menlatl. JOK.spraviti koga v !ce: rulPalr. Postrohneti. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko.tIHa pas^olir pl l-.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe. lrtttt oatnuzull{omrzovau.raZvedriti se-vedriti razcepiti.pauefun pf.ruuprrqat razpor. r'l. pG pa3€tl|.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien. lepsati se.razklenitivati. unidevati timenjavati. mer o. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii.pa3aaBaqKat ngrenJe. pa3He6rrflra Pf..4lvzeti deklistv(. stawe dele: 2.iazbijati. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. tazdovanju palse^cEn. pa:rMepHoca sorazmemosl . (o vodi).. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. razrazpoznati se. razkaditi-kaditi.faIi. paslapa. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. mrmo ru. .j nzjedl...I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi. prenehati: 2.rer|.neeDoten . razmerje. razlasatr.. -3tr m raztog. puB^araq tl tazragaLec. pa33wuBa n. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost. razporediti. uniditi. SDel PlIl. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. premislek. razvezati. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. rzrnenJajiti. pairMeror.srdit paaaireaocr I jeza. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro. pa$recryTa pJ. razraziuriti. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?. pl. Pqsiu. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv . krcevlto toKau pazt'zwr pf 1.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc.pa3r{psEYDa pJ. .er adj razedinjcn.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . mera. . p 3^ Awo.-pHa 4d.pas^eBa pt.pasMel<tte . pulljacrrrl.pa93e^eHYaa P/. srelati se. -1. impf impl gl.. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. nagdsti. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost. pas^ellira ce pl. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti. pt razkleniti.. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. cepuen. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. nemrren.. polepsati. ponenavanJe. razsa" nzposaJenosr ko.rrfllocTI razllcn-ost.Mtr. iezen. stavliavec pagaalen.44.B -n. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. srecevanje pa3Mrrpeu. ra4tostavi i-razmesaati.. Ita3:lerrrlBa. mlnlu.. ooseg pa3MepeE. razdeliti na sedeliti se. fatzlLJasnllen. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati. razgtDall-razmrga' patie:in. sDraviti pa:irora pl razriti.apf.paaMpAl'ra. pozresno planiti na i. it pf razmestiti.. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti. . IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. preuoa' rek.-pasMes!ts1 pf. p.jit pa3neTace. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx.ohlaievati Siroko odpirati. uDoren pae-.nUPanJe.pl . t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. p/.. nD[. os. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. o.. rczkase aiti. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. impf vati. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. ifnpt ra. oi3lvr(vla ol. kar hladi . pa'3a€r|Irce. odstaviti pa-?sfrAa. razklepati p*nn& pI lociti. pa3rapeEocr I razjarjenost. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p.st pa3e$. . tmpJ razhladiti.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. pa3MeK.pa3jaculBa pl. infi imDt razbiti.ltl|a .t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. pa3uaE(lla pa3Mar[€. razpaP E'I.. paseAHarryra d. -ce: zgresiti se.. razlaga nagivlr<u. raztogotiti pa3^.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati.pt /4m (siuno J. razplestr. neenotno. postati hudo pri srcu tiimo 3. lig podkoDati.. vatl -ce: se pa3MeKqn. irrlpf pa3swrc. raTlocevanle pal4hrg. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe. t pa:rMecfli. gl.zpfliJA.. zamenjau. pa3lteftHlla pagMefEe. PoJasnJevaren . impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti. -ce: razpraviti.slra aol fazett. pasupegBa pf. impl premisliti-prcmlll.. paeaerpa ce pf. razlorati.1.lrrcn adi hud.

v scslavi. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce).. pasw''ryBa pl. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se.)zdan.oalopa pf . imof razdejati_ruSiti. razlodevati.ki kate razlidnost parHoooer|.razcdj poreditev. "HBSfu. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. 'cet razvedriti se pasogxe. -. pest. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati.. raztidno: 2. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje. paryoqDrEa pt. razmaievati pasrro adv l-. rlz_rn deJatec. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB .. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. ce pf. p. topar pa3y apes adi razJ. ucrvpa raro o nasprotnem.a_c€ pf z. porusenost pasvp e.| pt raniti si.*.II1e razpoznati. -lEa adi raznobar- "ffiiok. pat6ne'd adi l. -Alra adi razl.rokoyat PTY. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr. impl pa'laB m 1..rc_ pa3opa. _pajyD. Zganiten. p. nHi::fr f rusilnosi. pregnati skrbi. _rl cevanJe.. paK. ua caoia DapasFea!!. .o{Uaa impf pl. Studirati redid: razredditi paJaflu. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv. paropynpa Ier.. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost. pa3o6. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'.zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. z. raznovrsten r'f. podlranje palypqfrDaq razruliteli.razdi.aep. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran. PL tmpI raziti serazhaiati gl. impl proueltl. obdelati_umevati. sesut. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. razPa{YpH1ra.. Pa3Hrru. para.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt. os. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. t mnogostranski.l<a m3ilen. pai\.i## pasypaar adj razdeian. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. pl page I roka. I I I I t t I I I I t .. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti. oslabeti. tmn postati veaji_ -r-dztasi.paftarr(a I _!op. raznolidnost.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr. parpa6oryra l. Dc m nost drra. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!. raz. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce.) oDoehnost. stroJki. podirati. obve5devalird paKaaqer?d. lopek.ie. kdor ru6i. koja pa(a nekako.alt. pasoo. raznoliden. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr. _pa3H{ur!tsa .lteti tarrrati.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi.^aq pl (samo 3. -ce: raniti se pa3pacse. ifipl pf razzrDatr. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. 2. Impl r azoroiiti . pasotwtir'. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl. pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev.epU'a. len snoptc.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s.efn tokav(ek pa3€reu. utecen (stroi) I nost.uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'.qocr I razresljivost. 2. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. uriitevaii.sl.6e ut pf .pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. granara. obvestiti se z. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau. rokav.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . nznlajati-razzibavau. raznoditi. pf .razpenjati pasrroBlAex.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. pa3pacE!tsa pt.i raznostra\!.tFr. uni.Pq(qra I raketa.nsvoji volii rokav. pacxoa se pa3socTpa[ ad. pa3oraopn. izdatli.. redni gl.pasold.. razliL pa3opyB-aq l. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE.podrt. pa3op!tsa pl. paspaEortr. razveontt. -d roctn. razpc uievati. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje.ti ItaqropoAEogr I raznoterost.'razli. spoft -I.

t|a'a soz a^tLi den. polje. xpaEa paIII . prirodnik. rasa. pallr 44. vodilo.ravnati. razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. vzporejati se paMsrr o /r libela.nina. manipuvroa Pultratr S Clm. ran. .. pat(o[nceH.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. pa{eq.''r{. drevesnica.adf 1. 'ce: enaditi se.tr'a t nav v sestavi z tla. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. stopnja. l. oA. udor p ceA p cer'"trW pf . pacaAwa pL trlpJ fazsaditi. gl.kati paKo-nlecRalri€1. itflpl ^. -ur m raTsaunrx. itupf ra7.rMuo3HaqeH. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. m fanJen-fanJel]ec .^Ha adi rokodelski. Zganica paKrjap l'1 tganjar. zgodaj paso6yAeH. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. _gl. prosrQnJc. -Mr. pasma. presaditi sadikc-razsajati. aplalr'z paftodo^arar6e'. . vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. ramensKr DaMeH[Uat rama.xpaHelraK paJler 441.. parcnjap iraxmrja. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH.seliti-razseljevati pace'rc. palMo' €Ha. -Dlsaa.. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. naravnost. POOa-Ce: jati si roke.I|Ir I Zganje. impf tazsekati.@rauqa / zganjarna.o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. navajati. rokovati se paKmar(.oBo4rd impf voditi. rasKav. . hip zgir'pf posvetitiposvedevati. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos. {{-paKrrrHuK. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa. srebra) paKorBopeu. f ordinirati zganJce rucKa. vrbov gozd. rame. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. otresati.. panrHOBeCle h ravnolezje t. pleme.tresti se pace z. paRrja. poln ran. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo. deveti meslc muslimanskepara.Elll-ra@a m I tofnrstra. -nir ' paKEE|Ka I gl. a ravnodusnost p. manrpulacrla. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. navd! hovati. dcet r^r. vrsta. kategoriia paxerur<.rd. prcsajati sadikc . 44t raven. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo.. Zganjepiroano(/elo (iz zlata. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf..-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft . gl. B: B parHriHazgoga! zJntraj. rarne. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv.Lr paMedeH. ga mesedevega leta paMeH. oronacrla paKonoaoxa. zgoqnll paEa I gl. tig taven pa Ho rr ravnina. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. omadezevall pacrisaM. paxorsop6a I rodni izdelek. pace y2 pf. ranulvost. razrezovati pac'' impl smetiti.ro(ooelcc nieDivka par. 2. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e.. neotesan panaBocr f hrapavost. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. 2. Polivanje .r red. paMrroAyrntre t. -4cr m ljud posvo Jenec. paRotrolara //. Dpr uB. posvecevanJe. neotesanost pan^ B adi greav. -MeHa44. posedati.ves v ranao paH rrBocr J l. razrezati-razsekavati. paMeHruta. voortelJ par. ranlenosr pano adu rano. .pacewlsa pf. pacaAr[rx. -AHa 4d' VOOllen.. udbenik paKoAe^eE.r*rpa[o6yAr tqa n?. paKyBar6e _??_ravnanJe. zganJceK. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. porodati paca f 1. vooenJe. rodno izdelan paRoA€req. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis . enaK.uu r?? vrbovec. {||'ai 'BrDa t? rama. PaftoBoAeH.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. raskavost.3aI|rn mesec Dosta ln z gl. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. ranljiv.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav.

pripovedka pacrt. kvarrJlv pacrm^xsocr. slf.Sati pacRm. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie.prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr.onemogel pacKallaltrn. pacoopa pl. . ti zveze. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. zqroolII.. pripovednik.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf. kultrati I I I I t t t I I t I I I I .pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen.lo se nace Sopiriti. .. prerururcv. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti. p c. razsuti. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. na. omajati. skitltratimrsiti./ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. pf . zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had. nost.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv.ar(itsalntlr. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l. slaboten dlovek pacKa[.(e. slab. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka.. ddj trhel.vitli (sukno). pacmmrruo z razsipnistvo pustiti.aapl.j zmrien.it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl. rut_ -ce: drobiti. izprrJenKa pacE[aHKo. Iuhltanie. lig Il.pacKtu nB ad. .tral|.cE€ pl razmoditi.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se.pacKoEr!tsa irnpf pl. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ. pacxacatrgaa Pl. rDcdcl. I.i raztrg)jiv glasiti-razgla. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl./r.uzlrrt Je pacKpcr8. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. -W m zapralt. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf.qa razslpnlK-razsrpnrca n. gnu pacrcImr. iztrebiti-krdiri. razsipnez pacln1trf. -ce: strohneti. impf zmr(iti. rmPJ l prrrezattprtre. onemogel. tl PreKlnrE.bo vplivati. pac^aoyDn t'|. razdor.aviti hl{r.ryr /n oslabel. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre.qtr rz pokvarje nec.pacKo^I 4a. . razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell.. pacKoqa. pokvariti. pacxpojyoa . izirpa-razkosati. pacKoETDaBWa F4.opesanost pacrocrs..lc pacuee pl pripraviti k(. impf izkriiti.. sKodlrrvost pocunepl l. KVaflllvost pacldrrK. ()djrc str paSKpgE_.. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. usta) oen. prevei se napihniti pacKol m razkol. zapraviti.l ItJ. sKoDneu-(oDnetr pacroma. dom.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati.ltb lt-tIzlill|l ljati.pacrsrara pl razmajati lec. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel. opesanosl pacKane pl raztrgati. izcrpanost paclr36n. (varen. pretrg. nrrl. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur . politi. poslablali. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. pazder. Skodrjrv.one moglost. mz. pactmr!tsa. 2.. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK. !ce: spretr se pacKacarn. trlCica.urocT I oslabelost. paco6^crynu r. -4rl-pac!|m|. grroJ Ijivec.pokvarjenost. razpaoan pagKapa ll spreti.jc paco6lJe. KVarnosr. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn. prelo_m. 2..asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova.Kax\"Dapt. le cltl se I orehr I paq<aJasmr./. zaaeti kokati pacKpacl pl gl.ir ttl razlomttu rtz. pac&ae ce. pacKputynrr JrJ.. p-acxaJyra ce. pr'ct(.prenehanle rnpt sKesatrse.p-acaotyna 1y'. it tpf 'ce: pretrgati se.. DacKocTvDa ot. Jtg oslaDer. razpacft.nadeti(zdiavie)' povest. zgodba. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. / pacKa Uep m bivli meaih paq€.. pretrgatt. packompa I.I pokvarljivost. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost. pacKarKr. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[.-rrI.pacroacE pf omoditi (usta. pacanHtrrrrur adi razsipniski. skugtranost pacroturpattr. impl razstaiti na dele. .stikc. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. . p-reperel. riril tleni-ti. -oEqn gl. r. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK.r!. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol.f .ra4roditi se.l.pacKpcTvBa i. zamenlatl v drobli v smen.

in pI razprod.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt. pacnper!tsa pl. raznetiti. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati. taz. rur. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje. razlesti se. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta).pacflpaBa fi. razvnemanJe.Preoramltr-PreDu. popraSati. pacnaA-p-acrEiaEe .ti. pacM. -m I preprr. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. mrgoleti. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe.pacnerne. pretrestiurejati. razplnavanIe povracrto. Wrasevati.. na politnice. loden pacnyllller|ux. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. pactraBTlra ce mnorevati.intpl razploditi. pacnafa ce.ra pf . pacuee ce if zapeti kot slavdek.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr.. pactra z. oiamlu wcnarrr. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. adj ld mnogo p6je. preDet. razuzoanost tirazganjati.razgnati. +ria n razp{> loi€nje. lmpt preoolccr-prc. rrzmnoatr. duhovnika pacuopeA razvrs tev.paCnapru .a!tsar$e.pactrIreAe^!tsa rf. pozvedeti-ce: popraSevati. porednost pacmc zt razpF. zanemarjen. pacraira _ce.. razuzdan. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . razko f s l. pcmlD". razkropljenost pacqrcHe gl .. impf poslati razpustiti-razpusdati.rj lrg unrcltr.KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. razpravljati pactrpaDua. potutje. slanica. pac[aA m 4aI1razpaoea..fi pacflauraH razPasan. ure diti. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto. iacnetapa pl. inapt razptoolu-raz. raznavau capatr.. razvozlagr.iav prepoznavatl art. i mpl porazd. lega (stavbe)).pacoAnuK 350 pacrla. paclrloAen. Pac.. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. -Auat utl pLemensr(l paptr. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa. prepoznatirazpoz. 2. pactro3Hae. razpooltr. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT.f obralun.toA rz pleme. ltnpf razpapacneraa. razprslu.f razvrstiti pacnpaTrf. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. -ry.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO. splahniti pacrl. pacn oAwa pf . -. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. razprsr.ati-razprodai^. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr .paqlaruallocr f razpasanost. poeitnice pactrprrtr. tmm tazmallatl se. lopniti Do kom pacnaAEece. . oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. razmahniti se .pactEcxa I pobotnica. pacturryBa pf . nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee'].. !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. razplojevati m.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz.ce. turazpao. podeti neumnosti. paqro o)K6a t l. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr.st. pacnpa[ryBa pt. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. poprasati.roAlr.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. potrdiden. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. pacna(e /1 razpotje . slreu razsol pf. govorienie pacqiani. . razmnozevanje (o Zivini) .pacnre ce I zaleti popivati nost. p cttaT$B -pt. j rczpadel pacnaAqar a.r'irzKosanosl ratr. popralevati.pacrllsyaa prelludrtr.pactraA!tsa. paqDocrparryBa pf. pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj.ubranost. pac[poAaaa pl. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za. tr pacn^ara. ooora volta pacuoH rz. &rzpon. razgDan. pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ . Zrebec. pacn-poMerrYBo pr. paqrcr^€rrf adj odpet'. paclrpa*a pf. 1>OCrrApVO.n premenjak (bik. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe..plalilo. razplojevanJe vnemati se. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost .pacneat. impf poveqau-pnpoveoovalr. pacn aTltsa ce zvoku) pt. pri.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra..urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna.

ArfBaall fa:neglJrv. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. pnprauu. razsrntr pasrlpErK. rast.paiioJauue. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. impl ftzmetati. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. Kru( tn vlK t . inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. odpisati (kot pacqrojrratw motenje. izsrelek pacrperepes adi.pl. razmetavanje. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje.pacopqr ce d razfrdati se 3+. razjezitr pacreEre. 9 cp{w^ ce pI. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce. rLe^di ureJen.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. mz.ry n g.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost. potrositi. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo.im. kvarnerabno) pacletr m razpoka. impl razcEpiti.cje nr bot hrast. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr.razpusllu. pac4cf. ce pt.. pl.strel. razgauen pacr€r.'roop m raztopina . na gtavo pagrgr€ I mesto. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas.nJa n rasulna pacrepa. -ry rn razsooruK. raz. rg tazlezrtt pacrpoen odj. impf razcepiti.pf. -rla z.. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. p. (zemlia. kvariti. pocra[e ce pl loditi se " . pacraxyEa pf.pacrpfse. paqpryyBa pL tmpl razwgarr.-prm 44. drusim vstati razbreBenje. pacTpeEorqra pl.pacop^lra pf.qerrflaocr f raztegljivost. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. pacv4ura n. raz.i lq tezen prelrgalt preutrudtr. rost pacrperorrur. pa. tla) (zemlja.c"iti. raztapljati. bah. gl. razdrobitirazcepljati.Pre.3s m. p crpfryr6. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. pacxoA m opp npuxo6. vpit n Je. .pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer... pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta. imll razzalostiti-talostiti. 2.rpe6pa ?f ...wcr{/rE. -llt t?1suos. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. naaalec. ce brskatr. izdasDodkoDanost tek. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. faztozltl pacrBopeE. paclo rlra pa. livahen pacrpv6'.ZnOaU: do. roprren pacTBopny'I l. inpf zai'hteIi. raztresen pacop^tr.iti. Sdati pacrase pf povstajati. bahanje. pokvariti. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava. pacYAErK. pagrera.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr.. ulalostenost razbremenien pacrarKr. pacTltra.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. razKfaJanJe Jenje.pacrpoJw^ pf . rautoDr trv nerocuro razvezalr. ganiti. gl. imol loliti. Spranja. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost.. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse.pl. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti.razdalja . spod{oDan. razdeliti'lo. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH. pacxoAE(. Klatl pacqe (A. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost.l. raztovarjati. dipacrem€.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt.raztovorje' nost. pacq{Moaf.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.-. pacleKFa ce. rarzgnau.. pacqeryra pt.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. strosek pa&poa. .Kl'BqPe kridanje. mehek 44. pecraaa. poqr-e!. pacTerK sl. . iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. pacr€rKaj. razjokati se pags4. razDurJenJe paclpen€pl. san. pacrofiy$a. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec.Jzdrhtel.pac x oAl T anl J r r m npor a. pacop^a. zaprnau. anoten.crcpv'a. pacreqe ce. . .zlovofJen. modno zaZvizbiti rane gatr. -Cre: pacolqrr ce. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek. rmpt duha. pamet pacopra6e n 1. 2. razbremenJenost.. preEetau.-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje. ra?persau pacraop.razkrojea. pacreswa ce pL tmpf faz' pair.clla pt. sKl lbvati. -afl m razteg impt razsrditi se. pacrpeam |tt ustrelitev.pacToa Pan.razteg . nepovezano. . drug za pacroBapB. 6oj. -ana adi rastlin" of. pactaDlIa pacrarreaen.sr!a. irnpt pacxoAeH. fa:z. is ureJeno. razredeevatr -. klaiati biti..ocprelu z.. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril. . p c. tmm razbremeruIlraztovoriti. nesrpL pac-apre. uzalc pacronapeno6r I..

pernp rn okrolje. od.mpf radunati na koga.e4a .es rn gl. ir?rl trepetati. . raztresenost pt ibeiati pted obadi. vojska para I ooroK paraJ. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. kmetica paralcm adj ratarski. paurpKarf a(l tazvfoptlen. flg 'pra G'praq t?. -sqa adi l. . . iftpt razkoraaiti se. -rna adi hrbteniden.frs premeten pa1!r rz polica-. smrao nost peatupa pt. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . pr. vretenaarji gr. policijski pogon.rfl. galanJe droaje peB^uDadi kridav.paurrfryra pl. fig zapletena paxar r. suvati. peBpimpf rjuti. garalr 4.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse. z roko paurer. rikati. vonj. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. okoli!. suvanle.tr. prediSden. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. <an m. reakcija. daso. z velikimi tol(aml pa. predal: gl. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. umno.oau se pe6vc m l. gl. . skrb23* . aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. reakcijpe. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf.arh vojna. [lasbe):2. req peadfi*Ita pf. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce. adi iariavel 'Df. 2.Jta adj realen. pacseKoplBa c. poljedetski pareJ. hrbet (tuce paurrpna.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. paraj parrux. poljedelka. oopor. sprenalall se parxerKa I sprehod.z adi bojevnisld parooopeH. p. bojevit. sprotno delovanJe. gospG.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. pernocr I 1. umen paqqoEa I|3*Ira pl.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. parlitrt tr. plasllr se. prrzaoeven napeaKqrja l_ l.f udariti. prrKa peBep n revcr. rzvrJa se. 'pr? itrrpt. -!l brisata palflto ad. cdj gored. tig slab. .ali na kaj. rikanje.-pua 4d. raznezenost. ptrK 'o6eiei. peBezarikati.paEwuBa n.tenica. 2. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. -Dr t?? hrbtenica. razglasiti se par. nerazvit paqrja I racija. pf. 2.E tl vodnJaK. rahiriteni 2.Fa .cslrcrD!tsas adi ganjen. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. r? riavenie nlcal iea l-1. taz\eztrl p. darno urediti paqe pt pa.gfe f arh gorednik. 2. tuliti.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. os.peBagru n? revansa. upati. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. ' hrbt.v rodno. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo.'I. tatinirar^. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. goreanost. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. vreltav 'DrHe . .a ce. rebrat pe6pl| ce. rebus.gl. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH.der. 3.d(a I drtaj. deloYanje snovl.. skr+na ski motor oen. denec plesa. razcvelanle pacqyrz.DHoceH. pautJT!tsa ce ]al. itnpl reag)tuti. . povtahrbten. . impf realizirati. iaskih.. stu.hrbet. gl. Baoia paqKll Ir MpAa rsr.-pls. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf. hudoben. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase.ima prazne ugovore. bG iateljnost. gl. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. peBt .) razvedeti se.nepri' peDutrDocr I arr. slikovna uganka. tuot l tg l ljgnje. telovadbi).prcqlcdvo.oc.m6a n defi od paKa roclc:r_. 2. prcglccl I peBnja. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. paonfipall adj l. de zaradi sekire. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. -a{ m arh ratar. lov pa4tro{aneH. impf rafiairati. . rcvija (mod('.{ l l. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. pic4yrila pl. lnrPl sprenooru se. rodaj.peruenJa revizija. ljubosumleten oun. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. procesov pea]|.volno) pacuda i. zadah.. stva. udarjati. it rpl ncionalizirati. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. impt pen'g@adi ar. jok in stok". poljedelec. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje. -ternved iaradi toD6ra pa.focvBa*. palreH.n bojevnik. zariuti. kmet parajKa I ralarka. iml nazadnjaltvo.Haaal faclonalen.mr..

Zezlo peAetrft.cryr ft 1.. gl. -Drftl adj rEden.(. -nn f rckonpeK6pAI rekord. raz-l veonto. peryec .l. r. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija. oster. blamaia pejwv. rekn 4sgrja). sa-mc. oeJavnost z. -e f l. 2. crlsKr eplqemua prd. prav.6".n fam srafirota.r rz regal. skleD peaodpa irzl rezonimti. stroski za kako uratr. retija (delo rep€rpyrfpa pf. IreAIIocd!. m in pe dj rele. pe4ap m reditel v Solskem v.. BeTep pe. impl regr. impf izzvati. . prizadevoost. imql l. 5l*f. pridrlek. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta.| (rJu(u. red. 2.2. ff pe3|.En I religija.? jmpf l. verpe. 2.. pcrdTa f regata. rezad v vino. -ry r4 Das z laboii lro. repeDo lqnJa.peKrrqKa f od pcxl f.6ril1ff. tam mnoli|. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a.j^m fam sramota. bnpf reducirati. pe$r impf urejati. per nr l rezilo (nor. nabor.. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi .ALOga elementlistine pseq. izid.\.B p€so-^vuda. razdal:a.peAoBeE.DHaddi relativcn_ odnosen. sablja). perne. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen._ Dost. .a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske.-AIm adj vrsten. oziralen pe arFJa. impl rcdi9(ati.h zastavek. registracija. res. itllpl rckvlln. orrr tJubosumetr.fiffih pela t. reka. 2. lrczmca p€oK. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&.sletniski ostanek. Klluka t&4pra. impl rciirati per(lcdp .4oDuocr rednost f qrocte IteAox.peA6a Zalostinka. oomor sIruKClla. . raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf. seaurm gr perEcrpaq{a l. Zetet pekossrpyrqHJa.blamirati Iresnna!(.m I resija. IreA m vrsta. rezina. nevosdliiv uravluttl. ravnati peBo.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf. strirati. z. . lesorez pe6ap rz rezbar. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2.:i. frg pridobiti. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. kondni radun. odoa4enost petd. delati lesorez. .zaloq. raz_merJe. rekrut. obvestiti-priDorodtlti..sadolnjaku. narek I ge IreAsE.jJirati..a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err.f rezewa.m I resolucija.adi stratniski. Pnhaja t avtob. proga. 2. pelyr. sekati.''' ft ar.TJvatr: upreti se. . ft priprava. pe'fB''s*rr L rekvizit.iellt m regent.. zapo_ per.i. -Er I relacija.prerez pe3ar{<aI kos.ckta. a/rr reguraren. mlrau.4rf tu obrezana trta. trto.v. perolyqubnd peAa.pf.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien. zmani-l vprs v register. 2.\ pre I rezidenca.rsti od hise do hise. polica za knji. poniian. -/Isa adi resiona.r1 opp nporyec l.fi reziser per<oart adi rezek. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln. zapleniti. sb:niena vsebina.e impl l. 2./raepn revolver. upodobitev p€y r5r nr rezultat.f " pery ipa.srtrrl n register. mo peadTEeH.. civilna sante poroka. obnova jnik n"f#u#slio.predsto n"ffiuori r€zek.| gradu. dce: rekrutirati se.w{vfiw pt.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo. presex. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1.ul<lnja.qnja f redukcija. izbajati t .1ot""i3. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. vladar. vla. llubosumnost: zavist pcPyt.rJe![ m reUef. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti. ugovarjati. oster (o vtnu. napraviti. 2. trg zadetnik perrnJa I l.rKe veter briie vrnec.{(aI bolezen. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'. 2. Wisati. pokraiinski perscr€p.".pre- Ire3ErK. Dovzetek ry. tiriiti peK6araI letina.. poDrzalt. reienj. . pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f.?fr.qx .pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. 3. po.n. impf 1. oznatbe (krona. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. peuc. posebno spostovan spq mtn pe. . {r€ adi gL p€ru.909.impf lam snmotiti. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. relikviia. dagi:ti.zaseai rec t zoo) penTa. {Ka adi redek perzori{aen. voiak no_ ze. niz perc[epaqsJa I regeneracija. Ireaoar fl revolta. orodi. kraj. svetinja-. stadariev namestnik Ien pe{sJl. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. rEzati (kruh. drevesa). hrpoteka Jamstvo. p€KBhpfpap.. lar formlliri T. izvirati. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime. pc Ir€.

ki hrusta) peum. 2. obnoviti perroM6 n2 renome. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. odsev. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar. medsebojen. [11.. oce njevalec.pecKo4dt rezko.f. nje. peuEDa. pripev. pgteza.ana adj teciPto den. ostrina f p€ra I repa (bot). porol4vaperxa. .}._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri.og peMes Jerrnen. impf renovirati. gI.uiaquJa. pcpexa'6nunipa pf. -ltrr 11.zem. gl.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. 3. pet..Ja.lig dodatekiri iedipetrerqr. impf rcbabilitirati. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe. perfl{ur. peuKa len. mostvo.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. cmeravec kraati. recepcija. gl. obvestiti. pe pecropdH. rgre -jermen.pecropdHr. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo.ostro (utr PecKoca rezkost. prepeEcaao . 2. pJ. sloves. peqrrocr I zgovofnosl. sKusn ta obnoviti. oApeqHa. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. trdilni. proga. sito.i"iii+ -u" I dv p. sKootlatt.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. ugled. sPreJem. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle.2. pt. q!. kii! Dapraviti. predstawistvo. I referent-referentka peoepirp.reflektor. oonosen pecKaE€ z rezljanje.preure. rezerve. repropey-qe n-. oce u pe'qlefrrc m recepis.pe.pecMpa iftlpl_gl.rKa-pe. peqKa I arta.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati.zr lam leksikogrdl. stavkov peseHo 11 fam tsoda. -qga-peqeHqrn(E adi stavden.pepEa pedica I Zen. presnovatr. Salni stavek pelreq{qeH. govor peqe . pesAoqtsa ]al.Z Sponnaeki.rpiba I repriza. pa.odtis. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl. peEer€l. f resrva porter-re-porterka.rerclirprz.. ponovitev peMeE.rrKa republika I peHAe 12 skobeli. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto.pecrrc pl enkrat zarezati gI..fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK. spored pecrreKT.dukcija. penoprdpKa m. re. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. Zaro met peQ6pua I reforma. -qn n slovar. tez Ziv{enJe pect lnpf l. napraviti re4jaj. impl rcform\BO. ceK.n . refleks. resa peE4oca. impl reorga. poganjati madice. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. impf recititrati. obrabljati (zaveso.prdrKa I reportata.?jokavec. sk(> navllanle pexa6ria. dislanje. gl. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat. -r6en pas -r. odsevanie: 2.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. peqKa peq t oeseda. potrdilo pe4e[r m lecept.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren.. strgada peca I matica (vrbe). preop$.respekt. peul ad. pc mxltn pe(bopM*pa pf . -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati. spreJemalsce PerpflPoqerf. pe>xe . tradnica. noTBpatla.. ponovitev. oblii._nape. pspprdp.tca petq ce 359 pelMa.-E I ponavljanje. peiMart3aM.perKocr I redkost prezentanca. wnrlev ugreoa. ifipl dem od. -pecropaurrJara. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. glas peEra I renta. preosne pernq on je napravil krir. guliti. prenoviti. ribe. rezrJau. clslaU. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek.. . per'. peqoBuTocT peqn. peMeE penpoAlrqgrja. npauua Ha DeqeHlxra nikahi.r. Prev. "4u tn gt. sred. d.o&irpa pl.sojenice.AaAO peqnHa IIe. 2. impl refetirati' porocau peQaerc ru l.pJ redi. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. -Hn I l. vrniti ugled.obtatl -sra adi fesast. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf. osKoorJarr.. t restavracua roeilo pecfpq pl viri. peEYBa pr. pG pesnc'll adrt tako rckod. ipra. rajda -6r I r+apiIrtacrJa.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. pusultyBa ruzrrau. rojenice.i zgovorcn. bcscdniak pevrrurap. posDetek.l. Dascek oDnovrtev perwb.r m rentgen peny6^.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa.. aworDatidna ieakciia orsanizma perp.

AeEadi -r. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. tezko de Iau pma imd skakati gl.. ruapcevau.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl.riba.uaadi ribii lvlnle. risovsxl P{ra. po6je.!|. \ta fi arh aast. brcniti-ritati. odlo{itiodlotati: skleniti. .vM qapy- t I I I .odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec.pusgepa. 2.'Ef'. vr). . polten. impf !dantt-uqartau pEs-nqell. -E m pmire.ati.IreaeE. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren .p[Aa t ruta.impl ritati kdaj pa gl. cpe(a Joc (gras) p''. 2.gnoj) lopato (sneg. po6ujau po6jarE<x gl. poteza I psrccr adi pfogast.6. . . rlenjak. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. od- pr6zqra I dem f. brskati. den. brcati. tullenle. ragetav. rien kruh kolcati. 'p" Dla. blaF cevstvo po. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA.. rezisrran na.n. tvega)ryp nje. rovati z rilcem pwta impf garati. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. 'p'1( | bot r. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. r. kopatj po!fft adi slaboten. reweta. zaglrng u-rjun.qtp1 suzenJ.polteDje arh vrl. tekneomaien. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. cKoKa plllalle n sf. 2. {Ja r sklep.lrtu-po6os^aAerea. impf zasurnjevati. slama nnD. inpf hrkniti. drta. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. riskiranje bfu. 'po.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. gl. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost.t.. nozow po6.'oas. kopati. plrrll!ts. ra. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta. reta.l€ I gl. izbljuvati-bljuvati puAEra .no I suzenjstvo.suimpl riti. z nmaml prn[ri!trM. pnAJe. KOaJ. drtk4 IraK. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. rot ec nle.corcx! adi nsji. trobast pual(a-ptl o l. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast. DnDcef. ce /t inpl rittiti. puxnyw pf.. a rildek.tegan. t fival. ibica: 2. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. gnoj) plnfta impl kopati. neten. skle panje. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu. pl-po6owr. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje. mera za papu pEcolpf. gl. kosdek. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl. odloCDa.. ris. plentu.yra pf. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje.puacxtr adi hribovski. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. 'pKEyDa pl.zarlgalt.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. kr}ralnik pare tm odmetavati. rencanle pf. wrqa I suznla go6lat4 m gl.pmm. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost. .nMa t"ima.'Ja-po5. ne. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. x ouHe ce ptrrydr z ritual. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue. pu6oBrrAeE p[6o oBe4.gr-mct! (topo. -rDl rn l. rd. gorski va we tmpf nu aa..skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_.| riviera.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr. ptlAmrre zMbovit. rovati.turllr..qtra adi I. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. drtast. da dobis vec! pw n l. impl zarJove . kos.t!nr n ritem pvfta.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. rukanje. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . jed z rIDo p[6oEsAen. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . p[ra pf. -suinjevati..ezgetati. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. rieaa nji. Irooec pr!!l:ap. arh sreda.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e.r n vrtiljak.resrtev peurtrocr I pripravljenost.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok.'dem [4.gora.E(rIB impl tvegati. riski.6flrr.. mupz6e'n. ce. !a{.od pxA grice{.n den od pu6a ribica. orezec pE. obrednik Pry:e . po6ja m sr]lzenl po6rr. stik I pnryBa pl. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. -aHa 4di odloden. . rilec. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga.zool ris. Knoqace pErEe ce.rF-'pxerm(. iptr6a I 1. rezinica (kruha) Ir'dwr.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. riziko. impl kolcorti'pxattrft. roDau poua.

mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. hmstati. grditi. paia poAll^erf. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. trhel bo poH .poaJi. 2. (q vinu). kal Ka majdkeno. obleka.4ra f domovina.. rar.re[. rornat. slab. kruS. hrskati. Sumljanje (vode. mrm.pu{ee hnpl samo 3.ubored. kogoomjanja potr'cr. strela me-EKa ddt .pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. tumpoMop rn gl. sipkost. 2. se roden poAcrBo z sorodstvo. . lig n tresk onemogel dlovek ?cKo.rrure z porodnGnica zanje . roZen. €Bq m roJ pojaK. -^qa m klica. obilai obpars adj drobljiv. -re I fam t. tazvalina. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina.dica. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek.p!tso r obleka. pohleven dezek. di fie) drobiti. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. -wr. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok.AHa 44.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. gl. rojsten r. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie.'r6d.pU'ra f bot roza. travt poEraer6e gofunjanje.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'. . 2. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. 'prKra. gl. rirehko kuhan (jajce). fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. -.r potramqo/ zcurllo. rojec poK tu rok. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes.-.latuga. doba starsev poreaHa f roleta. kodrolas pyAa t 1. IroAEreN€ I roditeljica.trDocr f drobljivost. crditi se mrrnranJe. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. kaze Dorodiden poi!. hlapdev. rozen domad (olje).JpcsiBa pf.PoBJa DOB!(aE-DODOK. .tclta 44t rozen pt-adi rojen. rotacija. . lig slabe ten.r.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE. pt poroBu n rog. {r.ato.j rorast 'pnaaeq. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. kodrast. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. poMo^I| poEja I giom. -^I|a adj poroden. druZina. nezen IroBKalocr. ruda.rJn I vloga (v gledapoMafl tn . Ta He .isker(konj)..Aes poAerr. Yrtnica. 2. Aarri co poroou velike laii. py.qoBe- liSau) ni starosta. 2. p\\a impl zmerjati. jamica por. rencanJe. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1. das. ustvaritev -. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. os. poMo^ poMopfi inrpl gl.-sorodni lig delo. sedporaql|ja t l.trcKaB[.'pry eq. 2.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar.. vrtelart KonJa nje. eArra pos. . 2. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo. gl. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa. hlapdrav. I sorod. sad.Ysa planinska jasa. pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. vrtnica skl p\xTint pripravljati. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj. cocroj6apoAr pl roditi.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. l(or soroonlK. za roee. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu. rdeti rati pYA.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1.hak (sneg zemlja). 'pcsa impl hrustati.@ ra rodoljub po4o.poi. prhek. -rdedkbit. mladid. Elovekaza iezik poa '7.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq.adr sorodstven. n rodoljubje poAo.o. rozin.JEa adj nar pes ntjen pocErja. tiskarski stroi puraecr ad. -qra adi hrustanden ppra I l. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica. lanena oprava Ijivost.a. sorodstvo po$'trreI{a adi.porrocr f mehlost. Sumliati poMorrllrD adj .ne rz. . kruSiti. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe.a adi suteniski. irnpf hrustniti. poganjati (tupown impf robkati. zmeriati se. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje. poAoorcranuuK.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. nevestiutuca na oprema: 3.

dmiti caert n sejem. sl. Sifi)koUstni rogoz cala. Bo caoora ob sc botah. tet:ka sablja ca6ora I sobota. krifati.Ku' povapj. dotikati se sl.e (dajanj'e in sPrejemante. hoteti.a6ja velika. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov. obleka. -rlrl .praniti na. 'DKar6e oa 'pw smrdanje. !vigniti (ogenj)-rjoveti. cc ca pron ves (o dasu).. nruSC KOIOOOCrla.4erL dem od caA l. unidepynm impf podirati. caiocpa pl. onzgnru. valill caABrn(a4aAtr f. nwrrBerqrr^aK m lam ooo.ci adj rdei.valienie catgimpl s-aditi.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE.ja. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal.l'rik. roznat plnne ee impf rdeti. Svigati_ pY eK. -AIg+pY^qem. sadovniak caAaq. Yrl ca4 rz 1. f fi&ica. . na) caar pol ure.le caAeEe/l sajenje. plavolas 'Dfo iinDf smriati.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati. pla. vsako soboto. gl.zm. volas pyrt ce impl podirati se. pocf.. obeoovan plireK. -'Jld tu kosilo. B csoora v soboto. caaroa oArr salpeA ura prehiteva. nrnav. bot). 2. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t.l od caag bakreua skledica.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski . bakren krotnidek czar m fam ura.. iila (atutl. rprl caaTr-rtrl ure. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-. svetel (o laseh).t.a\ zlata ura..-xs m (stara d(tZinska mera) serenj.dj fam zdra. saditcv. obed podkuDnina pynoer"izj a. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja..ledi.. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c.. ki Podira. .. ifttpl . pos()dica ca4e qdy fqm samo. \ov v. mooa pu't^ pl.zatic. podrniti-tr' diti.THaadi soboten cara'all a. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal. caarrlre t.z.n fam 1. trstiko. brizgati: vreti na dan..z sadilec c. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr. dober.-jaasKor e.rerl -Aqflrr ffia?a\i. Siniti.potaknjenec cda.eda. 2. treti puc adi rder. podlralr se: tlg vati.zmesnjava. posoda.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. itnpJ r sajami umazati. svetlo rdei. lc Zenie. sadika. kr> Sara.cnska obleka brez rokavov caj6trJa.. in ittpl kositi. -rFr-P!qoK. zaxncatl. ovaja koza. potten. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt. er-m -f-am Pod' kuplenec. L^lar /r p h \ pycraJ. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I .nograd(d() treh let). n otfoK v povoJu pY.. velr. nagajiti.arqia. pJIe pt. 3^are{ ca. z sostim runom pYEo. m cvrvDeu pw. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek. ovlpiEtrs adi kocinast. uniditi pyr. ruiiti se pu0et. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea. zanesljiv.Bg.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. rdeda barva. dra' . khltra cas ft bot trst. 'pxa 'osr(laimol law zbadati.torba za trg czxa impf 1. kosmat /nac \. prlconoc adj svetlolas. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda.Ef m fa?n poscs. {ti4aa.cafl{a.11runo. nol(oBrr. uplJrvec .Ati. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura.

suve_ caMoBracTlre & samooblastje.dj treblienie samoglasnilki. . biti potrebno. sviniska mast ca^T. amaterski caMoAeeu. t l4rn vznemiricnost. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse. namenoma. ljubiti. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl. le: c Mo'adv-gart<oni enako. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti.io n ialo.. -ce: Cutiti teiavo.rEar tn tam razkobje.caKarlrJa 366 curul a/f. 2. anl. caMoEolut trt. ljubir{o!i. vendar. caxoT||Hx. ca.jc. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. p(rrx l' r. zgolj.r PonaDlJanle cax rn irrl. vokal caMoAeeH. zaielen ca'. caM co ce6e 36op!.-cuEan. ce pf. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. 6€ Aa caKa nehot6. biti treba. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{.irl caMolxtrpaaE ce. m afn Evgarnlca arllax.\er ur ! tctko (mulno) mi je . gl. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. Sele: ves.ia'd. . ieziti ko6. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. 367 cErMaR. impl zd. adi samoziv.tovomo sedlo.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo. ml noce.airiti se-svit. avtonomen. -nJa z samovolja. caKa AqcvBa pl.di safiro.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. rad imeti."jsa 4di ljubiteljski. gl. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. He caaiDdra. ljubi 3. . varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan.. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. c xurcrllr .caMor acen. ljubiti se. morati. impf izmuditi-muvi.4. -Ill. iolSda. lK lrv . ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. bre./ pohabljati. pohabljen.^v auKa. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf. lievati. caMolr3M€lqY_ ca. -su t cvetlidni loniek: ne pacre.tc( cairifuiar. impl \zgoiitic. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. pf. tetava.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. sam (osebcaraI|IIK. Dalasd. r. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH.tMoBMaME cle. ieleti.caMoE Ma![l ce. niso pazili nanj c L adt tam samo. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. caMoDacrtr[ace. zahtevati.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. samovc lien canroroaxe. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. -wr . caMol|3rpuavBa cE pl. no)l 2. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. caMraMer4roK popolca. me (Itg) caMapes.1. imol tam razieziti. . Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti. samouuoJe catnoBoel'. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. car. caAe_ caaa'Ic . HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. nri zahtevati. 3. iskati. -qri n ljubimec. .a a.b.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. canDdra f servieta. . "[*t . caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka. mu je radunal sto drnalJev. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua.. caMAvBa pl. ca(AeTuclaa pJ.? samooblastnik. DoSiliati ca. slinavka caxrarAuca.rrouaurx.w ca. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. caK^erlca. sam (brez drurbe ) ljubdek. -$r la. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie.1 klobasar. Ie. tlnpl tan odoraviti. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. caAe caaaMaHAep.A.Basam s seboj govori. itn pl gl.e. -aHa d4. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. siiaj. m samec -qll caMaP_tr . impf slePiti. <ta a. odposlati.. /.. cax. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. oblasten.ti si. liar napiej. td.ao Ka e ves je blaten. samodrzec caMoBlacren. si' iai. cr IJ.vokalen . oddailddaliitiitdpravliati.

. sam .carrygeH carryree adj milast. .n zaboj. samotariti.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. satelit. / crMooApeA! ce pI gl. samozatajevac4 pl. finska kopel CapKagAM. vederni mrak.. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. osamljenost tozevati samesa q.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij.samomst . rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH. zbadljiva Sala. zagotovilo. .caMo!6ueq. !.rqlal6e n samoonm. izdelova.n 1. sobaljevka.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f. satira DesniSko zvrit. urediti.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. calqa t sal'na.llocaec€s. mrreq caruo0aritarnrJa. €rr fi dvor. satan.bo dica carflcihKEja.cw pf. fi l. hudil. skrinjica cjart!.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. sam sebi namen.{F+al||otlrqa ttt. cawEqerr. omarica. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood.c pal. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje.csMOlElr(VDarEq n poniteva. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK. cauoo6B|M .fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. porostvo. obdat_i. 2. caMooaacfEo ?L samohvala.ua adj svojeroCen ca. sardcla. baie. toiba sarnega sebe c€.caq'rr rrr milo caryqap rz milar.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl . zavarovanje zaKOna caEuo|Etap. impl larn obkoliti. -iBa adj samoza. ozdraviti. -!rHa44.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'.ra-caP4mra/..-caq!'rfic'!tsa pf . { l satisfakzadostitev cija. crMoYr r(Ir ce_. caMo.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec.raxz sedlarstvo caP46.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- . ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. I I I t I I da. zadoscenje. pomagac careH{artrEgr m saten. caMol. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire.uraK bolievine.ca. uoravliati se tl.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. . na pol svile[a tkanina carsDa f 1. zdraviliSde carAax.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide. kakor Draviio caqipji.caMo!6xe ce . -us I sbnkcija. potrditev.rnracen catfiIDa tmn samovau. milnat Aeu. cavona6. Sluvati.ur n gl.milarstvo samouDravlanle 44. caMoo6rrd!'. impf obtoriti. €I| fi sarkofag. samopremagovanle E ce pf. gl. va.ryr . caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(. sar(ulut c pA'. skrilja.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren.r samoooDoveoova.obsebe caMbcr f samota.pt sanirati. se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. somrak -. so. cap4r. porredovanje. potrdilo. ":IMOI tn Saruazem. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo.draziti c ralg. ograditi oster zasmeh capKoo#. 2.nJa a obcaxoo6rfuepre. zbadati. . palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes. zvezda spremljevalka. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota.resiti car*a I iani. kro Kar cacna irupl laz hujskati.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. liC prl preznrK. -Ed{aMoOa. kamnua ratrev.catrlsHqa J m[ruca dosten. .rA. -q{ m kar samo Dozene. . osamlienost caDaq fi seohr cabaq. obkroziti.

Zenina s€stra. ten. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. f€ z4rav. I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. crecrpa pl .di slovesen. posvetiti. duhovnistvo.a. -qn f caersrea m svct dlovck.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. t pti.. CBEA. hladen.. sijati cDctrr^t. 2. r i c F ' {. rz l. svakinja. 4\ adi svetloben. ?aved6tise. cBeceE. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'.. 3.lruron svetisde cBeKpDlfH. zavednost cDecrI zavest crecrir. -AEa adj mil. izdelovalka) 2. z cBeAorrrTlo prlcanje. sporodilo. luI.ex-'ad.cEa adj se.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. f cBeEarlrcrt uvelost. zabliska- cBefl^ra / svctilka.. inpf ztl]ratiti se.erpyu a&t Daenkrat. tmpl z\aliti.Bsa adi l.Prebujati se.. veniti .cBe*r K. os.te-. -qll l'' gr. ananjSa{i. . gl.. cBsme. d . nerabljen. 2. Zar. impf uveniti. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. svatovati je.era f sekanci. "da n orh ob\estilo.zaveqen clecrta f l. svatben . skotaliti-valiti. -zavedajot zaveslen.rK.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje.i svetel. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. liudje. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce. cBer/.bliskati se. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud. svctilnik. t rrpf zasvetiti. o mraKU.i l.aimpf posvedevatibla.^E adi vseden svetiti se. cBeKaF IIIllK crewrcH . lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. cBEA!tsa ce. svet.uII cBeult1esxK. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces. 3. cDeAE!'Ba. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. /ig daltcn.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. mozev ole cnexpaa ta5Ia_. ittlpl stopiti.e.ro adj.cEe(a rmK. 5. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. posve- . svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD. pncevanie cl. svetoven MarypcKo cBr4AeTe.. . zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r.be fi.ItEad. ovenelost cBeEe.zavedati se cser m (samo ss) l. 'rF.clnAene^crEo z spriievalo. cBeAoK cBeTosef. -r|Hu rfl sla\a.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r. impl ugajati. gost na svatovLini. Dodatek coe-. svet.cDeslra pl. 4-. posve.sveZ.raa ali svetel c'.cBuAerr.. 2. cDesep!tsa ce zl. Sibre . svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH.uirnpf pridati.ki se da skraiti ali zmanjiati. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3.kotaliti 2. znizati. Posveaen. ifipf osvestiti. dist.svetlikav crerarma I svetloba.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo. drulbeno Zivljenje cler adj l. hitro cDrrA! oe.prebuditi seosveSdatise. gl. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost. sruonlu-nagloalr. mocan cBeKoprr tast. i^p! pt. nagnrtr. cB:rroBntrn€.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri. sklaniati creAor. sklc f cBeA[e. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida..r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. vzvisen crerex adl posveden cDeneu. 2.IIi . stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). prazTI1K cBeAegze. slovesnost cBeqepr ce. cBerqlDa pJ. {tltl m svetnik crercqrrl 4.enitnicBaA6a svatovSdina. lud.2.cDa rqtsa pf. cBe. aoqq mah. cDaToqBa ce pt. . DrebuditiosveSaati. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa.. cBaT 1. reducirati cBeA€rr. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. na cBEAere^crr!tsa impf g).I a. qna adi bliskc vlr cDerKaB[.. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost. O prvem mraKu cBeruHttR.

krogle). sc'olt rfuli se. zaigrati.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl. zainiZeati-ivizgati.Povrvezati se. cDpT!tsa pl. godba. zanl ka c€ 3. (3. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost. snemati. SpU- cB'/rr(a pf zviti. zavpitikridati. cDp3e. c. zdrurllt v ZOVaU. svoji cDoEra t lastnina. sDuSd?ti. vpitr cBp t\ impl samo 3.san cBrrpKarae Zvi. cBv'5a di.- cape. krvolocroAnm<. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. sklonitisklaniati. zaviti. obrniti.2.ln ti. sesvinjica . cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. cBpSEJ'l(. inpl l. smrt. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA.KA cBoeBoerr. muzikant cDoa. rgrau. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. . cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. 2.rr? godec. zaviti{bradati. pl od cyM sta. sneti-sbeiti. povezau-vczarl. Dovesiti. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter. impl sl* cBEuqe a defi od. ca?tullTa 0npJ privird jti. gl. dovrsiti. sklicevati (kongrcs.{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost.caleKyga pt.ladi svinjski csoeBotirr x. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan. zaviti.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc.Zganje n movolja gl. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). r(Yxca^eq. okljuk cBnrla pf l. -94. clpAea.lf. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. zavoj.xn cdj zvo&iIki gr. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden. zavlu-zavtJ all sr: cDp.sklicati ca'IK'la:r aal navalen. -cer.[csy.. nlca okrutnost. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki. svoden cBapel odj okruten. os. 2. 2. . Iastnorotno.pnmazau.. cBoeDsAen. konfati. iovesati. gl.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka. lastDivolji cDoeBo. navaditi-privajati./uto44t sa[lovorJno. ntvalarl cttlrKVBa impf l. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. ooracanjc.itrd svedrati cspelll.f. sklonienost cBucue.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi. . cBp€cnyDapl. t svrleK cB^eqe.) zaboleti cDnJoK.n gl. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. -M adj svojeprsKafl.. Pr. neprijazeD(o vremenu. . cDptrrlra pf. izviren cDoeo6pasqosr . -un . vrsten. krvolodnost caqpeg. tmPl ('Dt' niti. coscroJ. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I .lTqll€ a. nenavaoen. svod cBoAeH. iz lastne volje u. zapiskati. upogniti. dopolniti.. uoEmll. spusdati se..c€-KoJ.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror.n adi zarolen crpEx. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d.f svojevrst nost.n Svojevoljnez.ruaocr I spojljivost zdrurljivost. Sdipati. izvirnost cEoepaneE. sDustiti. 2. crpetyla pf. cBo€. pnvaJCn pt ctrnK||c. 'ce: sledi se. in It cTBelIocT zakridati. kondevati. zblirati se cBp. cBgjoK s|reti cBr4ra. -prtrf m zool EkrZat. pl cBt{pEe. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. os. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr.a pf. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. DxecTu.-3Ea 4di svojeposeoen. poseonost. cm4ru.. rtapl potegnr nalzool. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat. nenavaonost.|mlanle na srran op!tu.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ.dopolnjcvati. os. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK. p/. 4di obocDnp6af godba.cIt 1p4. svojevoljno_. zrvl. ozmerjati. kresnica. zavpiti. d(} rrsevati. spuf Sdenost.cD/rerrftltsapt. Itovrecl. csr{(a. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen. zakridati. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen. pl cBorr p/or1 svoJ. muzika -Atta. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK.cDoAesr den.igati (glasbilo). rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost . kridati. unpl 7\czatl.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf . vpiti.!Is m ovinek. gl.rE{DsB(a r. . cBp3!tsa.fl obok.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. impf 1. gr. ski cEprs. cooja. svojci. rce: Zqruzltr SC. mu.$B adi spojljiv..

ljubezensko Aa nrepenenJe. vsakovrsten ceKalo r kresilo. 4. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce.{wr adj-ed. vertetno. stalno. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni.egorzem ce6€. h sedei. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. aMr. sejalni stroj cela. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev.l m ft41 se-dmerokotnik c.uro. gl. kar naprej. lan stanc vati. usahniti. pr evkar. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka).r. -JHa4dj vseveden. adr 1. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. 2.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod .v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r.eA A i.i cera? kaj.Atrr{fi Vsevealnez.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. kar naprei. +Ha adj iz biserovine ceAe.l. kresniti. -tl. tll. tokrat. oroinik. biserovina. zdanji.t scde. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. pristaiati ceAnrrTe. lig trgati. zdaj. kresati ceKaBsqa blisk. staln(. kurja gred.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. inpl fem biti zaljubljen. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo. 2. vedno.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica.m l. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od.vs(.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. 2.)orni konj. Pre. (das) vedno. zaoava. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. sedaj. sejalka.ki ga vodi ceKa impl bliskati.rt . sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. tivcti. 2. vscp(. zaraili zabave zbrana dni. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. na kolesu). zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd. nadlegovati.f ljubezen. {tlu .ba ceAe o a gnezdo. {Bq4Jil. (kraj) povsoo. 3. -ttt a adi rh lil vsesplosen. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. kjerkoli ceRaAetueH. 81.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. I severnjak-selernj akinja. vseviden. vseeno. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(.(1.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. gl. J. presahniti (vodnjak. vztoK. ieprav. cera 3a ceta za seoal. zadeti trgatii 2. Kocu ce cerure(1) pl 1. cC yluTe se zmerom. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati.ce vsega srca. ceBAocyDa c€ pf. vse" eaveden ce. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an.fi samoljublez ce6e/r. -llrHa adi sedanii. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel.mjKo. planinsk6 sedto. .eBrdurEa. krcsalo. brzkone. cea o sedelce ce. vasdvanje. oseba. vedno ceDeprEaK. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod. ce3|ra^€[. MoAcKil.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd. zajedati.g|eaanje. goreti v ljubezni.s{erd adr ves dan. 2. -ettn n1 arh Dolicai. rlpr. gnezdo: kuria gred. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. ceAsBla t sela. stati.m larz -a6bro del6. ']agagl. taztog ce6anwrja. posaditi koga (za lJlrzg) . gl.il vse same deklice o..rKrf severnlasKl 44. -I[r tfi gledalec. ceBepr6a.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. zabliskati se..pa zoali. vseKa{or. zaljubfien ceBAoca ce. . Preval. razveqrrlo ce[purJa. 2. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l. zbadati. zaboleti. c! AeB()j.-u[{eDepl6aqKlt n.t cc r. n lam L Lo. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. -KBap/orl vsakrscl|.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

cKoqa{ira Pl. c*nornwa pf.or.r lLtn tiTkot\o ra!nanje. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek.r(IIa aat pesn stc. 4n adi \agnjen k (pijadi).iiil. naklo nienost cK^owr...ivina.srez cKpexeH.g stjinjati se. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. impl crcor<rre. zapiracRorci@ . sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje.opraviti. u.(rcE. skoraj.. cR UldV.. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati.ke pafl{Kopavau (l'tDograo.tmn clrl se crona. impf B adi zaaeti tolai.Zgedkljlvj9. eq adi dolgokrak.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr . okrajtava cnparz.'losten.cKor. skopuSnost.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. skraiSevati crp6 f lil Zalost. skopusru. fft zool sestaviti.crt^onr|teH. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. Zast. irnpf tgedka. koCljiy. kositi (tavo). cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. zona. cronpa. !ln?.-rrtrta ddj nedaven. crourlra l. dreti se crpxbl adl skop.di l.cKlrecKyaa pf. skorajSnji cKope{. nika cKoKaq tt Jpof. poskakujod. novo peten gospoo . .. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH. kljuva. -EJE. c*parysa pf. 2. prej. ft fam skakacxninln. boledina cKp6en. iml zaweidati. gre cx. umazan. vkoyan za. zadretl se!?iti. sKorec sklepati. priskulnost. z. zapreti (odi).. cfi oE['E pf. .-tam scstaviti (stroi)..ii:frj. cKpM. zmrznlenosr cKosaru. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs. skleniti (roke. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. cK.eEocr f skritost PT.{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda. grdobija. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. . tgetkljivost. cronqla impl l. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. ototen. krilati. za. cwryryn pf.c€. d zakriviti cxp. povzpetnik. sklepati. se t . nagibati se. nagriti. impf prebuditi-buditi.gedkrjiv. nagnlu Se- narcditidclati skorjo.AoBpa5e4. imql otrpniti. nepibno3t cronm... zvezati-vezati.-JE .rnhe z skrivatilde cKlrnsf.skpt kraj. craVrqa t 1. ni.alovati. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. inje.unra 44. . okamnel. . cnopwt pl. dolsonos sestavljati. zaonJr creaja al. uniditi cKoT'n . poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola.oBa\ adi otrpel. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. 6Ea adi .. iival crorcrs adi tivinski. Ceti zbadati-pikati. Sdegetanje. skoporitenje cKp-xaBeq.e. srerdn cKp€cKa. u poskoden. cKLott\z.cKorKYpqFa ce cxor.. . prikriti crpreu adj skrit crpf. Zivalski. pf. . rajli. luotusce: zaKEo ca qef. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. impl z'riti se-zvijati se v d. impl skloniti. odrevenel. ce. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. skakad. cnrlYEqtra ce pf.Bry m skopuh. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. poskoCiti.Lowlsa fr.. cK^oFr!tsA ce pJ. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. gl. lost.ali skrajen. Ko^Ky (Inro) . impf cKo.-tis . cKolxraB44.. zateti-zatqljati brcati.Do' ubiti.E. cRopcrueH. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. cKG DatueH croplr. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. tmlrf Et. tmpl seqnati.gr m ut lnwecraopo€rDeq. skakalec nrca -C€: f. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. " s(oponlnez. odrei'enelost.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. zakon). kmalu.Povezovati fic zabubiti se-za?t. 3.8 pf.t DuDltatl se cKopaBn. impl o. skakljati. grd cKotrsrro . skleDiti-sestavliati. razbiiatii za. bolei crp6a impf lit . cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge. 2. milnica. ce. varden. izrl arrr kotrdati. umazanost crqrtrrrtraa I gl. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl.cKoKorraD{Korqrl|rD . ogabnost. cronqe /f skoliti. otrD. sceti (otrok) getati yaa.f .. nizkoten. privoliti-sklanjati. cKogllEa tt. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. kodljivost cK^!Irrs. Sdegetljiv. impl skraiSatikraigati. qrgIYpltsa. poskodneZ lec. zakritati. sKralnjr. necavno. umrecKor(x?E . gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. cKoK Ilao opo cr o fl. sklopljiv cr(]torlqn oe. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko.. nagibati. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. cKpAlBa n.e d skriti. troska cKoDo aQv t.u@a l. nagovoriti. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti.

cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . -vz.snaha.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. -q<a-cla6tlrroK. c^aMapu4a. gl. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. -^. cliy6Ey8a. krpu. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. razolr. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. 6na adi Skroben. lrtiPJ nost.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. 5.. zellen. brez kakovosti in kolidine.Jtrt . c aMHa. 2.ukrotljiv cKvKa Il ce. tftpl sKr!ati. zavijati . prazerr c. -ddi sladek. 2. -irysL adj lit slapremagovatr . 2.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. slabid. shujc'lprm. kroiSati. ubog. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti. cKpFeg.slavoblepneZ caisonelKa+. -TRa 6.. zaskrtati. noge.cnVaei. gl.crvnrinla. zavtu orugam-ooraeati. crpoJ!tsA PL. clraAHuKaB c^aMa t slama.popularnost. cKpDE!ts4 p/. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'.cKpotuBa pL. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina. (obleko)i 2. c^a6aK caa6ovimrK.fi latn sl^doledar . cKpcryBa pf. -ulr r'1 slamnjatr. kamnivrJanJe.pt.sau. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. 2. slabeti caaoeers€n slabljenje. shujian. maihne modi c. cKpoflr.Aen. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. cr.' caatra I slana calll|oca. c^aMapuqa. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. impf siaditi. skuhati. pnrezatr rn seslu crly6ne. pnKrltosr crpSIII!M+. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. c anctta trratRa slamntK e.pryparre r krpanje. slab. krilo. oA caaDaI l. cxycttsa. zacKpKa f nerod6viten.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. razolu.pt. gl.i I.' impl l. Sibkost. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. -n lomljenje. malo . . cxlro{KlTrtHr. tf. Dosuaiti se pati. . naslada c aAEIrKaBadi osladen. -Itrur t?r slavc caan tz 1. neodloden. cKprryBa pJ. boumen.rhanmagocr I osladnost. nedelaven caa6ar. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost. polomlu-lomiti. zoprnost Dlehkost. utrgan Komu KaJ. ponos.(v sestavl) caaooAFtreH. -rura adj skriven. plevek.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. 3. naroaie.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. impl skljuliti se. 2.ruHlIBarben ootaeanJe. lig sladkati se.a ddi slaboten. zeDotrebno skromnost. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat.. vsako nalenkostjo) sla\tek.ra6dcntiocr_ I slabotnost. cKprrytsa pt. mu Je 3. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara. majhen. gl. nez gI.slacaaaocerl.ralon6jKa I hval.cr{rnlrnxcrir ski Ke. sten cnalocr f gl. tmPI. tmpl aai skupslinprekrizati. taJcKprr[re. tmpl zlomrtr. droban.r-m adl. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _.zool skuia. cn16e.c^anollc^arKapKa m. pf.j 1. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. brez okusa.\a f. bilka. -na. impf skaj. vleika. -qr rn slamnjada. premagau-Krourl. -p. val. . m pfedcKprseE pt zlomuen.e. tig slast. 3.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. tmpl DomantKaulle uKrotrlr. c'aaoK.. nri pipa c aMrrnr. koda boten caalr(a I slamica. zagosti uitijpukati. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. . cKsepHaDi. c^aut(rcwa pl. impf crcpiya. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. . slap liubneZ.utrgovati zalkripati.|.cKp. cKpq^[B adj Skrip.. crvrva-eu adi skliuden krDati cr.crraadi sladek. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl. 6. €u m L zool slavec. slabenie caa6eqorc. clla}Itf. ouliti. gl. crcvlowds. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost.av . norodaj. suh. omeJenos! crpor. skrpucati-skrpavati. slava. pasnlk polomljen cta6 ad. crp4xysa vati. Pit-el. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost.t: uiezau.sladitev ctiay. potreben.\ar c^aAo^errnrja. prekri Zevati (ro. praznovati.sa adi reven. plehek. prgisdc. .4. spodnii rob obleke.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro.[aMeHrrK. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r.

impl zazroau. stopiti s. tavkatl CAHXA 389 c. zleteti.seslavlJanje. caoutvBa cc rrl. prosr c^o6oq.q{ /tr strvntK. v sladkor. ath svobod.imol ooDOtetavatr leteti. privrZenost caeAerr. pobotati. slog I I . impf. hrrooDen c lTa ft sluga..ttntvysa. rpara c/reA6e|IrK. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql. 2. prodajalec suv.a. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. i aiari. zd(uzevanJe.ren ii'i. impl pognatl unrcrtr. Kar Je ocltno.r adv slepo c eloo.j stro. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. c e ejFa.pf. vor. clulrctyoa pf . rima cnuxo I slika. sestaviti. tarnatl.ro6oAap fi svobodniak. J. os. go. bonboni. spajanJe caerpatse /l sestopanje. c/reA6erurarao a nasledniStvo. pf. ulitost. impf l. 3. 2. srao{ost.clraTr(apcKu 388 c^e^ee.r<Ha adj l. poslaviti (Cr'ke). -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. 2.ttlqeH. zamaJatl.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-.r.nra ad. gotvoren(drka r) c^oeBwt a.-Atta adl svoboden. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa.. . o. clo. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej..'.e'd zloteq sestavli(. gl. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se. -qra adi literaren. sklt.o-. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad.. -qt{II|BapHrlIq . iz.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera. privrZenec caeA6er{qKa t l. slediti. stuvrJenle(usr(.a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete.prostost. " ari sklad drvcloroBeH.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE.c.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka.-. 1. sovodeni. slolcrr. za sleDce caen6rryr. zbesan cnucrll.lU.d. gt. c. impl l. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. ropsnao slast.ro6oAeE. -r. samo 3. samovo{nost.fis zaInisliati. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2. <B t?t plast. lam fot. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie.impl spreidlati. prevelika svoo. 2-.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. c earuror ma Diihodniid c^eas.i zaduden.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden.BHa adi grum zlt. .slep. -qn nr 1. trp stavek caora t l. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce... leha. slosa. besedb. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. ar. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl. plastnat cAoeDETocTslojevitost.impf zar. pismenka. c^ervBa pt. k()mplicranost c^orKrf. inpt sladiti.rn3. z.. srat canrrqe-canrxqta a. 6yrrac^or r? l.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka. (samo 3.. zliv { dveh rek i c.d.statipostajari slah. svobodnja-adi sKt. s(:s lov f ljenost.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c. Prrvrzc|[a c/r-aDar. c. inpl tlr Ziti. hlr. rg poosra!1ll Komu. -Aua adi naslednii. -w f l. slulabnik. postala srep. sllvov nasad c1. -ry4{eD'a.. vica. gl. os. c^aaogr caasmra f gl.dj sloievit.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c.) slubii postati-slabo postajati. osupel. nogo.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi. bodoumen c oDeces.. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. sladkordki.Itd plaiiii ira.B^p m slivar.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp.rt!tsarre z zlaganjc. ipraviti (spr'te.fotografiratic^xxap . tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. sestavljen. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. sropanJe c^eAg I sled. poveza\\ c^eanocr f zlitost. c orcvBa pf.em od c sga sli. c ol. naslednik.t tl zool clerKope. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr.?r slikar.r. potemtakem c^eNIDa. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''. splrI slenost c^orr. slepeti.i zlit..oarue..o(ur.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. ogon. grah zlog.roooAapcKrr.j zapleten. c€. c^aq c^ea'd a. deipljica. 2. sla"t olce c^arKo z sladko. c. naslednica: c^e\Ee . slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. zapletenosl. soritie: 2. branivec svobode c. slepr c^etre[. DriDadati c ee I uliti. Jan neplsmen slasen c^eflaK. c^aArxra. zgresiti..zapra\. kompliciran c oxeH. po.

cMar. 7!rmotavatl cMerKa{nja. naKUucen. cen.erc 1. smo cMea{MeB f. ifipt dati v.lam zurJ.a pt. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. drznost cMeAe.ITe.zmeden KA . dobra radunarka.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod.cHa qdi spreten. moiiti c^lEa. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. nedoloaen. osupniti-strmeti. namesdanie. 3. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. cMacrrocr spretnost. spraviti pod streho. kloKa m. dober radunar cueravr<a f 1. iflpl c!{eK.cMerryDa pl. cMera - cMereEIlK. sprememt. jajcih) -pokvacllmalaa-c. sllsan: t4tn stuzrtr pl. Ilpe(trca pl cn. nastaniti. neka. za. cr|'a/. menjati. os.umirja. pomesti. K lluc t e twpl fam uxatutt. smeJanle cMea{oda.Dehdanje.meglen vedno se irdimo cMarr. cM€^!tsa pt. 6VHr r. zamotati-zaplctitti. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. zmesti aMeresadi zmesan. spravljati koga v smeh.porog cMeaqra J J4r??smen. sg ka: sluSateliica slabo postati.ifipf zmecl(atr r. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c. po nati. cW sya.eK. ztnzevanje cMarrAopu. a zmanjlevanje. pl prez od. -!!npf "t"pru.rlrpa inrf slufi..rUune. imtl (o.rFa ce pf. pnpraven po .. p. Prid. smeh. PJ:m"qr.ry:xa lan. nastanitev cMer n smeti. tro kaj . c.a. re primeriti se-dogajatise.irn zl skutiti se stiSati. zamenlava. omencanJe. Aolra . slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. posmeh. zmotiti-kaliti. c.aj.e. ubogacMaTKOCa C€.. mletev cMeHa I zamena.k^f fam motnja. pospraviti (jed) vau se sluga. blag. namellati cMecr!tsar6e r namestitev.r -pt.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc. os.tutl radunar. J. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. dogodek. radunanje. . namcrir. 2.. cMaren. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek.nakljudju biti navzod.pyD. pnloznosr.iaJio adv sludajno.*9yPa impf sluzltl sluiboyati. presesti. omehdanost pf. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e. zmcSanost cMerrrruTe. zasmen. gl. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. skrpucati.r ft smejavec ct. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY. zen crte l. zl]rzanJe. c''ecrUB trf..ilrrna rrf. cMarvsa Dl. pric. sfrremeniti-menjaIl. itnpl znplesti.oluDlu c4x tn sluh. smeti cMeja. cl. T t I I T I I I I I qenost cMa tr. spremem_ba. roanost. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. posluh. -JEa . imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost..cMaJ!tsapl. duti. sluginja c^v3ecr 44. 2. cMeH!ts:ure fl menjavanje. zlomiti.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". tl zln. raaunstvo (v 5G I. poituSa'ti' cMardf ce. . cMa !tsa pf. zmotiti.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq.AHa adi smoden. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd. zmazati.t'y6oD disti r-ufrtrrl . posmehovati se. mnenje. CMaTI{OCIIDa Ce rr. rft smeh. gl. 'cei smejati se. zapreti sapcosupljati. gr. -af .t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK. ttltc1a cMcrr(tr. zaprtek. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. ovira. impf zmanjsati. os. dogodek. orzen cMe oca f pogumnost. -BrF m slu. lsamo J. zagosti jo komu. f pc porec. izmena. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. na hi. z. zmes c!'€rt'n.'e'(.dobri prijatclii cMerKa.rlvra I nakljudje. namestitidaiati.narediti. cluanAopyBa__pt. spremlntall cMeE(a l. k()rist.omecltev cMeA 4dt pogumen.. cM6ceH. adi sludajen. cmauxysa pf.poslutati. c^!rqB. govonce c^!qaeq. irastaniati. Da- cMae. c Yruare/l+allrare -rtrr m. car. duh po orgacMoAerr.int pl ..i smcti{dc. . -rna adj nejasen. cMen\iaa pL lmpl za. ljaj cMee iftpl 1. cMeraq tL raEunar. fan umiriti.?. 2.) oogoatlttse. c^yr ce. 2.re.pofvarjeno Jalce slusalec.cMecaf mesanica. napLahtacay. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. otuscrn.d'aradj mehkejsi. l. cmavra. 2. smetjd cMer^ impf radunati.rvtrvaace pf.etjal'a. cMeHu. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost.pngocen c^yq. iv6pn[nc cMerKa I radun. -mn nt fant l. itttpt c"v. utisati. radunalo. zmanJsanJe. I znaJItse prrpravnost c. impl osvpiti. menJavanJe cMec..

skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. . prizfln(. zmaullsevall cHrsoK. impl zrne.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka).posredovatipri Zenitvi cEa6EfK. impf cMer||KaI Sala.f. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . cnrro(a cn. zadevati.cu.ci''p3Ear 4di zinrznjen. cM"crxrrrrK. . zboleti. . r'mrf sledi.J' cA 6Aye pf. cxenra. snopid cHoceH. pomen cwctts.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se.cMlrrEarocr I zamrznjenost.posraJaumracen. poreoenelosl seznaniti cluprlae. fl lit smejavec. preskrbeti€skrbovati. nahrgodenost c{ypTr ce.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. cMo^r(l\.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. tav{nJe cHoBtAeH[e.sllrvosl cqiBa. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue.resela cMIreKa smreKa I zgodba. cMeTe 2 suniti (denar). . cruorrryua. in?f vmi... pomeaati.ncepa ne (uganka o recHarKerr. sme!. n+ rec cMlTeH.. -r'\ I fafi . namrgditi delo. Jtvuq&e . cugoRalrclt ctJ. zmotati. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt. bratova lena.ira adi arlt vljuden. sn()vnnje (pri tkanju). sneti. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega. cEor(eBa ce. cHoDa pL impl s Nluti..impl KOKOST. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost.qc oB€8. .rlra adj lit rremj]|en. cMyrflne^ n lit spletkar. znosnost ct|o(Il ce. . b "ggecyry. ift1pt oslabeti. \ati. potesen cr&rpes. nlca poleoenel mrznJen. mrk. impl nicttxrKtr. cwctv!. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec.!pr-e se-vznemrrlau se.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji. sklefuti: siomnif seizmisljati.. cEriMarpf. ovirati. gl. lig unidevalje. {DE tu zool gd. na- KOga cwMopv. poteSenost crf{pr|. pl primanjkovati. impl zadeti. gl.l. cs{rrlra Zati. impl zmocr. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. zamtzovati muzati sc.. nemir. fic biti v napoto.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra.Fa a. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l.ce: vznemlntl se.srau.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. . smelav. telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. yapl po. cMora pf zviti. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. cHokyB _9P pf.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. svakinia cta64en adj -oskrbljen.3lltp:llysa pf . ti cM!?res gdi mraeen. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. cuaj\e ce ct|eBecer./r8 obetati.do[+ tevati.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti. csata sMa.ifipl vznermnu. . cMpl.se cMp^lqreq adi zmeiai. ct[IoKeE. irupf cqertrKo. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se. uprrau se wrywra.taqtna tf .. zmagovatr clfoK. lig srizrnoten cMlrroFoceH.smesnastvar.qmjAlra pf. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra.Ba r'f. vznemrJatr. impf 'oskrbeti. uporen cM!"rr. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA..m. zamesati. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost. gt.mrko sleda. nakle pau cl. cMlEWa p. doleteti. imol ogreti. spletkarka cMIruHe ce.. motovititi liti. pf . 'cKa 4di nizek cHxME.a pf. se.. izginiti cHeMoxe. cHeMot<!tsa pf. +. {aIE nr sneteni m{)t pl.. smegnica ztnrauD. . obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. cueuryra pf. ponilen. -irua adj smrten.ec9.edr sinodi.m lit zmeda... lie osidbeti. cuypryra ce l. prijazen. 2. -.zmanjSati-znilcvr I i. snolBti. propac cMpren. mrkost. imol izmisliti. pf . nalagati cMeypfJa. pt. snovanje. brez cuclu^trD d. crislrlBa pf . -pHa adi skromen.. snaha. ceHRa qeMa telo KT'. impl pr'sncti (sliko. plizancs ljiv.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. cMlut!tsa ge.-E|Ia adi smiseln cMf. Sati. c*rpwrysa pf. triplat ampl zf.orEtr. zoranar cMyrmeirxa I ti. 2.

co6a sobica codnurre n avgm od. se. coraaclta ce pf. L zbor.E. adi razgaljen.. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'.J4. n ic.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . li€ oskuben. coAepe nan coBpureEo adv l.adj posverovaten. inpl prebuditiprebujati zavest. 3.nt iti se. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. -ce: di se.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. t az\ ezova' odreti. -an 4/.cHa adi vesten coBecen. impl sleci. semenj co6oparr. uzugatiobvladovati. t??lpl zgraditi.r1 soglasniSki. -aEa. strinjanje coeArrEedae. co6Hpa. impl . cotae(uBa pf.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. l4n popolnoma. coApronra-coAproJ. legna. coatraaHece. nabiralen co6rmfe. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. povsem coDpmeHocr f popolnost. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem.r m zbiralec. premagovati coD^aA ddj premagljiv. pregraqrar comaraHrq. sobana co6aaralt.-asa ^di obdi skupen.ecyr pf . ogoleti corpa{s. lig vredi. nabrati-zbirati. skladen. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. osolelost cor6arr. co6.e. soglasen.. ujeti se-ujemati se.. soda (natriievesoli). skuDadinski. coAltvxlpa ce pf.ain osKuDstr-slacrtr. <sa Qdj l. -tIla n 1.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl. 'ce: biti obseZcn.stolen co6opeq. vseDovan gram enih misli. raztrgati-odirati.zl co 3ApaBJer zDogom!. popom. obvladovanie lit arh coBMecreH. skladati se cosnafarse ujemanje. bgoliti. brezhibno: coAlrriaeH.fig f.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. pf. Zati se. co or^eA rra glede na.2 svet coBerarr(.ttPl vezatiodvezovati.JHa adi vsobi sko bogat 2. lmpI . podirati co6opxure n " zborovaliSde. uvidetiagledovall. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti. gl.sezidati. n ttsecof acE ce. proStcnje.^dawa pf. ki 'rrB ga je moa ob. kraj zborovanja. coBnara ce pJ. inpl obvladati. zbi.. co6lesvr. zbll.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. inpl podreti. Itg ldm co6Aas'iB."azgalit-i.er?premagovanje. cotpa(uBa pt.vladati . rateliski co6rpek. ze. zaveqnost co6ye. co6opa. futh cot^e. skrrp{rtirrski zbor. c'o6'UAy!' pf .u(a n. cotupFa pf. lig sleoskubsti.alm adl pohujstjiv co6raamre.La9E\t t f. co6ila pl. imrf skul)it i. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. . ifitr I . co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet . svetovalen corero43ierl. coBp3!!a pl. premagati.co6... odstav lI a nI c coOopeir. rl podiranje. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik.ncru-i adj some5danski corpeut. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. coroN. co6a velika soba. -Eqtt . m. 2. cof^aceE._-rE nr sodobnik zagledati. -. coAepFa pL r. zbiren.0loadi Zen.'ra pl.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica. co0^a4a.sieti. tr'ti. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor.rel(lBa.sprijateljiti se trjevanje.diniti . HacraH co6trqe{o6l|. -q{ n sv6tnik. konzonart coAlry'(n ce. coB.-pqu m soborec. {la n arh dogodek. spoznavau cororcs. impf sezutt sezuvau co6yes ad.sploSen. irrpf postatipostajati otirZen. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr.oropan cob'nesocr f razgaljenost.potrt co praep: s. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\.-c!6. oogcoAupa im pl gl. ograditi.-sporazumevati se.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe. zasedanja co6paHne. 2. naolratl co(la. bina impf sporaz]umeti se. -psa adi zbiralen (leda). ogolel. -bna qdi zborovalen. . odstaviri{dstavliati.konzonanten coAprcaweuJa l. pri. oropati. shod. 2. impf zd. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad. i/zpf dogoditidogajati se hkrati. codepFa pL impl zbrati. zavesten co6y.a. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. coraacltaEe n soglalanje.c'. . I defl od.oo' coAepe.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati. dog.

eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa. -I|Ja fl dvom. pl tu. os. fl dojemanje. sumliiv . prxlpi. imol sa zidati.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra. coKanllB pf. -pxa a/l solitl:rrarzEgan. videti. ljiv.inrpt opazi. kem spo5itispo. ra.adiu coqre. ustvarjaDje.pl. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo.drutcvati. porskatr zrlvctlc coMeae. zdru.3. ce. cgKPlc3 . -6: veri{Zivljati. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo.cdssav!. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. gt.impf mltl zromlll. su- listka (tudi tis) dvom. resen. sol.a .r. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. . privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili. shtrcoKane. z$adlti-zid. -!gr m somisljenik.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti.Kr zanemarla dom co 3a. sr. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX. usmrtJen coMtl oqr I . 3a Smarnica.ooumetr.(saho os.. uvtdevanle c. ugleoa od ctalec col.co^trcT{o licTKa m. tI soSolec den. krrtl coKoaette z hrabrenje.) spraviti v. coKprrya pl. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK. impt de sp!€Jeu. coMe^!tsa pf. rojak iz istega lrraja.. _driati s kom. BpeMeTo co3Aar! .lrfivlu. 'ce: stopiti. qoDeKor e raKa co.(samo sg) l.oxtloltsa&e z otivljanje.coKparuB d.lo. impf kljat pretepsti-pretepati. ustvariti. razDrJall corutdp rn solitdr. vzjveti se vrivljati se v kaj c. co uAeH.Da. ztunevanJe.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. 2. zdtuiiteq 2.. 4B. u.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(. in|/ zmleti: fig. co''Kwu'a Dl.rK. itupl zcdiniti. pes tazbiti. <aEraadi sozvoteo.r.r coKaqapKa. delati. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are. stvar.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d..sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . razDltr-loqoMlleBalne.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko).l fan porestnica. zativetis dim (jo.lig volrrrrrir r.rpa pf. sum co. cKnren. sKraJsau-KmJsall.. cKa.irnff.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. (samo 3. sDoznati cosuAa. bujanje co'(oL'' . gl. imPf hrabriti. -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. bitje cosAarea m drft ustvarialec. pg- ti.'Ds. stolpnlclt co^ne ce. coxo. t skladnost.coxBreN€ m. opomoCi si cdlrrallalEe. inpf sKnll-sKrrvatr. ifiql kom v zvezol skleniii-skle. 2. zdruliti-zedinievati. cosupa pl. stopati s ca34a. prt. pomuovzunost corKaaltsa6e.impf co^[AdpeH.r!Ta. coJleen.o3rrae.a pl. sc-sm tal sc -ce: cox.ti. delo. -qr| rft solnica. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla. pomi @r(a rraocr I soautnost. g[. DUlatl coKpaTv. I $olisl-$r) coJy3rr[r(.rri I ustvarjalka.cn coaNrir . Irg ooletl coMlraoceH. t krajan. so. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik.le.potomrn.rl. -lula adi dvom.soautje. -4ra ddi solidcn. coJxmradj Sojin skladen.. . pornift> vanJe. -48 tt souaenec. zasmiliti lx)rnilov. tt mlll. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren.{IIa adi p'nnil(F vaten. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. usm|llen je coM[c^eI|I|K. zbrati se: za-cs vedeti se. odrrala pf. kem sDo na coepiaer adj zedinjen. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. a. Tn. zbrati modi. zdrobiti. pf . mzKlatr.rzrzumetr. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l. impl zaKnn se. vzlv{anJe cor(rre^.aaw adj sotulen. coKEE\. r obzalovanje. zomltr co3€Mepl 1. cojlBysa pf. 6pKa cojrs.. l. solzicc zensKa..f.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje. coc{rrryBa pt. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati. coK!4g.Soja.@rreaerr.. sum. stvantel|lca cd4pq6g. Irg zakladnica coKpnra.. ?t. zomDrlr.tti.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ.Beq. !ce: nastati-nastajati. /ig trosili @r('dde. sumlucenle coMqeHEe. iti lt. co.coeAuuet zcdinitev.. . co3aa!.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. s()cutrc ctrxrrr[.44t. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.

nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. skladati se coomrlreq{e... .Dr-rralnavall cobooaruieaen. sladko spanje cotllnteB sonEen. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini)... . nasDrotovatl conepmnuor. spanje. coHlTa pf. ir. palica. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen. razsoden. cTzul conepqtu(.lnocr I lit uvidevno. c@TawDa pl. -rwa adi lit rrvidcvcn. mertau. coHA[Deu. razsodno6t.nolell conzpa impf ustavljati.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. cocHn-yaa p/. comoa n ce zf.oArercralla im pl rustrezati. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se.cou1rlrBKa t zaspat ka. pust.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa. v skladu z. .Ta tf.n. ustavliati se. v skladu. rcvnlr. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. tt _ sno coclln€. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. primemo. vinoraz. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica.c. priravnan c(xr6poil|. ixr'/ unlctu.t. prirlvniti-prllagajiti. sesekliati coc''. sestava: se_ stavek. coruI\.r rsckitli. -Bq ?n zaspar\e. coiatrnr<. sondna lud. -uFcoce^a{Ra t?t. gorjaia. sani^tr se. coaartyaa pf.a coHac^eAHru(. sen. . fri. sq slasnost co-. -ryr rr sopotnik. obstati conplT.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl.r/ lil DritaEoditi. uskla. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. -qI| r4 .+? I ar< rolaLrnJa.lati se coflrpaqxa I za\tora. skupaj z. -ce: zadrZe. COCIII|Ba MIl ce pf. (""y" 3. upuslusiti. irapy' postaviti. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. saurje. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce.a adt s silo. coo6pa3!tsa pI. catr samo sg gl. izpl. -mi ft lastnik co.nasprbti.os.F. podstavljanjE n<ige coIIIIe. dremav . umdevati. prtmeren cooABerqrBor? skladnost. pfaep s.lit opravljati Dromel. coomnTlla Pl. coceKlTa. Koncentrirati. dremavka cor4e z sonce. zadrZevati..Dameten coo6oiirre. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. cocavuritsa pf. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. -Br|a dll sestaven c. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. iftpl. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. sonaroonJ Inl. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. coccqyBfl PJ. obtiaati.g. drerEvec coE/ltlBrrqa. .coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost. . zadriati.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. spenlati. sDoqrsavalr collocraBl. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo.vozrtl cob6pa*abu. coFre coo6pa3eE. intpf. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. usrediti cocraB tt sestav. predvsem cotrpe pf ustaviti.octaaa. 2ipresu. uskladiti.ce: ustaviti se. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf.:. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. obvestilo.nica." coHllulla. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. DG coclme vsqm.sg) zalu. -uu . pogubttt. con[Ha.iti naJmanJ. zapreti. {rja r? sporoailo. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. soocrtr co4nb a&t najprej. Itnpt sesekati. spis cocraBeH. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. domiseln. lig milo bitje corrsa itupf sonditi.aadi lit nstrezen. rrrr zeJo..I'iIa qdj ustrezen. podstaviti nogo. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. Jnik-alno) nid. impf odpasati-odpasovati gt. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. vinjak. z. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma.pogubljati.atne.lrli'd ft lit ptometnik. imDf sestaviti-sestavljati-''' .il nasDfotnik. silonrit.ila cooABertE. cotrocraBvBa tf.vest cdrnrmr.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica. prtr nKral 7 coce ageq. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. inpf . coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz.

so cocroj6a c bili zmoren.f i*4 . cneq!. sestavljati . roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. spakiralr.stareti cocToPYBorr.t(.imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. naDoditi cn-ee. craarryla p. cnac[. zaostal cnerrlpwr ce pf gl. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec.[[. rmpl zasluZiti. stena.l (nav.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. poaEvalec cneqaj&reH. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba.IrY8l pt. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum .colndaf.qd adj relilen. nopovedovalec. tmpl festtt. fig predelati (gracocvr!rlects. . Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje.iav.-pEa 4di soparen @Qp. iti po sredi colwem<. zn.Ba ce 'ot. DokonBa.uniditi. posebeD. crc. cneryra pf. na!teti cflerFonqeH.lrrra adi reSilen. .r\. svojevrstnosl c[e!m. posebnost. selivati coftae. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad.rpf sestati.Ba pf ohraniti. tmn spremeniti v pepel. vrsten. posebnost. vriniti. izdelati.tf.. nagnati.sla!i. kloj.uDarsen lit sotit je-. .e n fam urejanje. padati. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati. odrelilen.*Pt sistirati.rp.ul) titi cfluxep. collteicorilpa.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa.. impl d\tl v kaj. corma . ctreqa !ts4 p/. caelle[n. pl. sestavitilirti staro.n ltt a\tor cocrofl cc i. . coudaartgrr|q(f. odrcScnje. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. spalnica. zanik|]r. c[aAne. -un co. cousaKpa pf. .pripadati daii:unidevati. Jeo ^ p''. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl. stkati-tkati Sati. sobivati seivediti. zaostalost cflesoK.n|ocr / specifianost. sobiva. HeMac rp ni krrca. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. upadati. gl.it spesniti-pesniti. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I. impf . ct wfri€ pt. i. cl'€tsd pt lit driati se desa. zaostal ctreqeHosr I krlljalost..at fam miza.l. poseben. oslareu{le. slu_titisi zakriljati. diva! ctrapeE.la coryJdAerr.izjemen ctreudairu3*trra pl.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. pozgau. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma. lmpf selic{/r m sat. . . znitati. -rEa adi specialen.c<tcrapwa pf. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster. colxat\M pf . odresilen crracoHocHocrt relilnost. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. cot{|ll!/aa n. koeksistenca divo) cornEe. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. plundral cfleqe ce.s|a adi specifiden.pridobiti. zarrikmost. tmpl ut narediti.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. cracFa pJ. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete. cnaAHyiffirt sttet:t. (rDpers)oremasc nlr. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. nikrn.n Pesn odmor. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. Dokon&vati -pf.pfpospraviti. upasti. sesta. pocrstrnurejati. snezni metez. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi. strc kovnjak.2. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l.colveruwca m. zvelidar cracrireaeg. . zvelidarmost cfiacrrpas. qtagKo cwrc impl . odre:ilnost. c'fiP . zmanlu. re Sevalen c'laf. c[acrrrpa. -ptia. spadati. pl.n. naorqono poplsatl.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc. cocrallwa ce zf. lig hrana.cqar|r.tmDt j.tl1 cc cru43 f neurje.nakazati cocrlrqrr. lasten creqrros. hutla rrln. odreSenik.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav.. rn lrl ureort!.krd I vati. crla. cmc-T. ".coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau.cartE ''jre'I co. ifipl lllrtcurlr staro. impl spccincrrau. rcScvati cracrre^ rn resitelj.M.soulentacraana I . zastoj.otDaxa. pospravljanje. impf crlaAr|e. zalkmet iao. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist. pasti.c r?staranle delati.zaspant qflxra.je. f ctrjaK{Ba. . 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I .. -Fr rn krlljavcc. f spikcr.. vtakniti. impf 1. irnpt laft pog\ar:.Iildenje .rr. crmK!tsa pl. f zaspanka vati se. adj ski cocra|re ce. corpYaa pt nizati. . sodelovati cnaaRo. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|. e n tQm z spant. clele/truEa n.

kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost. primerjanje crdope6eE. zadaviti cu aB fl splav.primerjava. -Ce: potaJevau se cnorepa. pL impl crroMararo 4 pomagalo.zmed. prispodabljati ctropeAr. My.Koes. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. zamotati.e n faft traiaije crroMeHrK. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. k(! tanec cErpr n Spirit.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d.potiti sc qrorHlBar6€ r l. qroTlllla l. o ti se deiju). (nagrobni.aep. iypl den.cnenajysa. cnodpxysa fl. impf UIIII. naplflvn. . AeAeHrr Kpl|IIrust ated. jezikovzmoTetl ni): 2.uliti . itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. cloMeEmrla t. cnouox<1ea pf. cn^orF cmcarfue. zme cnorrene. spomenik crocobeu. I Sportnik-gportldca 26r proti.. Dlo{da cloMHe crr. po.. spodbadati cnorlfe ce.lil minsko odlikovanie ctroru{e. !panovrJa cnperHe. vibt. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. rczdmtiti. nagnati-na.nagnalr. imPf p. clx)lcn. spomenica. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma.crloMeH\iBa . zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. za cnaarne. -Jr|a adj spojen.cru. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr. ukrocio6prca.lro.a pf l. gl. qan preq. Vprect Se.. preptasitiplaSiti nn$Ke. imtl vrednega.str||icnost. spodbadanjc. pnspG dobiti-\. 2.zporejati. ostru. crIoIIa aaFa ce pf . cnoMH!ts4 cq. impf podnetitl' spodbosti-netiti.sncen ti. naganJan. potcnic cnpaBa I priprava. 2. cnaasgwa tf. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. cnoMuna pl. W stan Drrsmoren cnowa prq. krotiti. ctrojpa pf.cuoE nB ali spojljiv co.. strnjeD.dj mien. .y.i('. tost. impl . rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti.rHara ljube . trpe.trE adi primerljiv ctrope. . u. oprema. cnoroA!tsA ce pJ.l.os.{Ha ddl Spiritcn. impf qror. c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih.krikiiti cnaycra. upadati. cno4anen adf zadulen. crDrroM!tsapf.IDTEH c[^oru. -!q m sezn m nlosniti. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. 402 ctroMeII-E.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf .poganJarl.kulturni. -ul rz l. potunnltt SeS(flvatr. brod ctro4o6t pf ath spozt ti. cltrfaKa.ad. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti.cr. crloMeHe.j primerjalen. pnmerrlr.AdBocr I primerlj iv. pl. ctr0repyaa pf.Ra.. gl. primerjati. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta.qtoMafa.lenar. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi.-JHa a.ep w.strniti. 6Ha adi sposoben. posrransKega pomena. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a. vezen.do. tmn vzporeqru.. skri. impf spc-. jiti zvezatispajati. naToT cryeya t priprava. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. devati. ponorel omenrtromenlan. (samo 3._.cnoroAu ce. M lmpl pomocl. odjenjati{dieniavati cwrtere. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK. 2. zdmzen. impf gL ctr0raeqocr f prikritost. dobri priiatelii spraviti (kosilo). pozaplesti. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld.tnpf ponorctt-noteti. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. lllrurpr cm4YieH. . spo. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. cnorxyra ce p/.kompaktnost pl. zaoovouen. pognau. impf detidevati v kopice (seno) cno. zmoznost prikrit.pJ. ctrpem pl.I vprega (tivine).ctrocn.peMapr. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. impf aen napoditi-poditi. fig po' sti raluni. zzuecl rrK preq. i/ipf spotiti se. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru. I\. spomrnlac\^''cr.cnoprf crt(a tfl. naloliTl Sl Dreme. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost.i.poma-pL satl cr6no:n9. se. cnoKoJctEoz tntr kan. spG *E::"^. cr@a -ce: I trldica.cttacryoa pf.cnotaa. cnbueupa pf.vezati gt.ost cnopeAHo 44. cntacnloa prf. ploliit.j stranski cx'ope$r.cnowa!. cloMorEv. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. zaoovollnl zoDje. l. {Ja dasopis. cnpaur!tsa pJ. pl .li zgosaen. .cmlpa a cmpd^a I spirallr. sr atJrvr. impl sptclispregati (Zivino). clctr ecKa I sploSliti. potuhspomrnsKaKnJrga. . drobec.. pobegniti qryrera.rov6oBra c[peMa rar(oBr.r. q ecryB. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce. popihati io. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. nctcn.

rz srd. sredilden cpeArurrrert sredi5de . scst:rrrcl\ skledi. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost. .cpacH!ts4 cpeM. impl spaclJp^u pl orgati. zgtbati. proti. cnyp!tsa pt. ctrypesocr I sparjenost.cEpoBtrpa. My ce cpNI cpA. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK.n spremstvo. zravDati. . ovel sprcu sc. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). cpattrIyBa pL tflpl 1. srInost cqporxaeH. opravitidelati. impl vati se sprcti'dclati razprlije.rxaI robec. preptrau se -ce:_ crype[. moka\.adj lil uniden. spremljevalec . cpeA3rffes. zateti-zalenjati pokatos! n. 4n4t sramen. r[poDeAfEa pf.. cpaiuerire. -uJa z prinerjava prevoden(o tici. cpeAo[ocfin sredpost cpacse. ipacrlra pt.|. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. impf spuljaviti-spremljati.fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r. qrperre lltsa pl.clrdfie vsak po svc un mocen cp.v dez. 4tra 44. poKatl crypr. vztrepeclrpci. c-panqra pl. napeualu trg uve.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti. impl cnpoBoA . f sorazizvajalec. ifipf ulr niti. cpacuar adj zrasel. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. srtn-sDuscatl vati.n. premactrpoBoAflux.impf pripravru-prrPravuan. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. cpeA!ts4 pJ.preap nasproti. rmpl q!pne^a. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH.cpaM4paMer( zl sram. uresniaevalec:3. s.i src(lp(tsten cpacre. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego.rraeH. cpAeruEfqa I lam EriLa. cqrcvryua 7f.zarost. voo oDravlratr c[IroEoA€s. ren n. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. -uJt n7 arlt st<brnik navati. oA cTpaBce 6era. infi srcmo-tltl. cfiIf. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa.grpgDr_Da cpasMepeE. 2. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle. Iolski sti se.umrl je . diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje. cpcABoB€KoDeH. -futa aJj polr. vdevati. .aePsredi. -ce: mota. f srednicsolcc. 2. -cei Jezrse nanJ Jezltr. impl cnwMra f soparica spnertutr. rascanle cpeAollocell. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota. impf gl. sra. pbbggniti pred straho. cpaME - cpeAnEe[.. !'Mpe cr4reMa Be r. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc. 2.. -r/tr|a adi l. jeza zlmsKl I I t I . mcd cpalllltr4a / nesramflca.-rlqlr m gl.. cnpHrrlF(lla p/. podreti na tla-podirati.mocr I prisranost. fk pretresti nik (elektrike.. Primeriti. obseg. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu . porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. streti.ctrpeMerl zen do domovine. poravnali-zrav. sra'Irc- ten. sprenarediti..pl.!nra adj prisrlen. prevodgati. oveneti.veUkost sprevodnik.cnyEflr. zadrlati-braniti.w n Iam stamota cpaMlBa." den cpeAHoEraoaeq. ard. riti. kot cflporr-r BeTpor Pq.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. srcdnja leta . srcen qrAe. prcbiti se.ce. winiti-vlaliti skozi. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. merje.elreAoBeqeH. sra'. movanle cpaw.. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. osmmoeen cpaMer6e.-Asa adi spremen. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx.ma adj srcdnlilr ti. nelo€liivo se poveza.pa6ora.€Ir adj sparjen. jeziti kog.'B adi togoten.-rF ?z l..katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. tig izvajati cpa6otri. lmn potefFttr skozi. -pHa 4di soparen cnp[nYKa. tmPI |trcpl6a+plex f. . nasprotje qDra ?f zadrhteti.pM adi sorazme cnpgDlre. se.cnpeMa. cr44[ra pf. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. oA. cevi) cpa38'v. opedi.srarnotenje. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. opari.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. cqtafiorysa pf. napelje.srditi..cpe6peHuK. cpt^cwlBa imlt zraI. . tl ranlu qrpoBeAe.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa.r. cpasMelr{paSMepa tn. na drugi rJrvec slraru cpaMerr. oveinl pl .lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. -DqI| m sramez.. dizenterija cpAn itzpf. cnpe|rllBa pt.l.. oZgati. -urtra adj osrcdn ji.

do l. cpAer( craor er|.ev adj privajen. postava. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna). sedez(poveljstva) cra'rap . potaj€-nost crax' m stai.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. impt stabilizrratr. sredanic cpekeH. sropnla craMoH trl stad. saaten.pry m zool poogana cran m palica. uniditi-Dodirati. lig faw (ablona.sra_Ba snopia pt.rqra pl.depf l.ion. ru-Siti. yAap srana milica. dvigniti se. impf razKopati. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n.po dasu doloden. -rrlta adi stabijen. Jau sc. inpf skoclu.!'Da.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq. pnorzan craexocr f prikritost. merilo. cpefl. stan.e -ce: cpam. po. pripravniska sluzba.. raven.t:??. gl. oprJvltatr cperse.. lz steKla cp'aKa I lafi griia. cpoArxfr. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . stopalo . -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. koDica snopja na polju crat. DG stajeti. biti.*yf ' dati. vzivet. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. crahra ce pf. Pce: potaiiti se crari ce. dobtvati se. impf standardizirati. cTa^o. -EIra adj fam srten. sreda. rast. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. cral!tsa pt. cp4eB ^ccrH Mycry^. qdj pikrit. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS. stava. Irg pogum. {n| I stabilzacrJa. . craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki. vstaiati. obrazec crauAapArB*Ira pf. srrzen. zareiati. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen. sraika.sluzbenaleta cran. 2.i steklen. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. povezan sorodstveno cpoAeH. spustiti s. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta.rF tz sorodnik srava. impl zarezgetati.cpmr!tsa pf . lig hladen (Dosled) crax. opraviti-urejevat i. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen._ cpe*aEar. vstati. stae. sorodnost cp'oA.postavljarr. .tmpl umlnu. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(. dvrst. it lpl usesti se (tekodina).m adj stasit.|_ce. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. krdelo. --cpo-A!IBa ce pf. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. trgovski. postaven sraBrrlocT I stasitost.2. ustalitev cra6rdf3ripa pf. skakatr cpqc". ncprenrllkljiv. rfipI spnJazniti se.igrisle cr6Ao r?dreda. cpqern 6e srane bolezni.t srce.&r. glcdi sce crarroAaBeq. -r la ddi obroten. utrdilj.d. zastala .-Dqa{IXtqeH. -qrra adi postajc cravra f lit pavza.prostor za tekme.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. porozltt. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina. ' ' -cti stanjsati se. vsrajanje cra$. cpA6a. oogovorjen cpoKoDrtrrK. zadriati zase. rusiti.-rfum4di sreden cpetuu|K.la t sleKlarsKa trgovina. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. 2. crartavBa Dl.-. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij.n stanovalec.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. pogurnen cPuga I gl.posta\. narcditi s(:. I stanovalka. Koprca clroAmr4a. jucprtebretLe. postati. porusiti. cltiEl|Da pf. imDl stanj5ati-tanj5-ati. neslilen. -BIln m staDoda. ctaEn. r. umtrjart stab. zra\rnati zemlio.. vZi. stekleni izdelki craK apKaI steklarica./. impf prlkriti. enotna mera. cpmrlra pf. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. cpAeurHr{qa cpqoDeH. cprK!tsa pf. jata er^etd.1ti. jedro cpxr. bergla crana^Ka I stopinja. stalen. impl cprleln4en.utrditev.. vziveti se. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1. creqen crall{rpa impt stagnirati.rha spoznati craBa l sta_s. impl podretr.*. craK aDHl||.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. dvisati se: 2.-Aqa dd. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra.trden cra6rrarrrarryJa. vetost.cpo4nnrKa I sorod. fig zaqreu se cp-mre."r'3jft. spraviti na docTaq l?t stanovanje.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. standa.

-priooDrtr.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH.sa of.igro. impl stitrrulirati. crap. splet.. 2. rrl. clcx tIE crEHe. impl oteziti. srcd. ti..n.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq. osupiti. crapcKo opo ljud-ce:. priviri. fig roq. ft precep.).ode. sriltzirati.Je. crecHira d.slarye Il crarlT fl statut.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw.jdrr^ pf.a adi star|+. kip. braniti se. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. lls odstopiti. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. trg Koprrzrn.]rlra adi 1. gt. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. fig P!. deblo. t'rzof staro. -rq f (nar pes) forsk.spodbosti crEueraaee .. -ma adj stcrrr.-tM I starina. .korak_. tlnpl prrcrrm{-a t .. slan sval crana^o .raovca craTYc fi status. !ce: pnprautr se na pot. stoplca.r1 grarn stopnje..p impf starati se. ir xl'l utesniti.impf str jevati se.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK.. qreErrlra pt.E. sovpad... impf srepsu se. sttrr len. d. crauqltsa cr€ria ce. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo . stiska. yuoAcr6!rHe. stacaonhrure n avgm od.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. n 1. zanka crapyArrJa. I stenogram.idyDa pl. obrestna meBTaCVBa ra cramJi. zozitev cterllE|. prelepatr se cretreH m stopnja.crm 4di starosten cmrEl.em od.. brerklidciri . oozoretr. rll ska crecr$. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. -D. umakniti se moder." mrrrtl se. crarl dera sara bolapalica. caMoDtr a clerure. neploden.2. crastopnica_nailaku.iffi pl ctn m L slog. zotiti.l. pl .gorjada craca.mati. trda disciplina cTerl|e. pritisnrn-strsKau. poteo se cr'drd! ode dovolj!.i breja (kra!a) caeHa f skala. prezivelo zbegati. vdali se pod t-eto-oteikolati. pohoditi. crarnrca. dohitevati.uoo coDlvau crr.J'a ad.-ug m gl. avtu. posralarl tez4K creullarle tu pretep.Tri polo.criera.Dretehtatibcsedilo. Ha craTllla ulodnlk stopiti. caven cralroarK adi starikav. otrdelost. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf.rr cdj skalnit creHo4rdM.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. pnnsKau.doseti d<iiperi 2. dlovek. nelKao cranrmpl|. fam cler f. zasluzek. odtegovati se crerK. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle. umiti (otroka) crmryntrpa pf. crarurtra pt. 3. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre. ifipl l. imof cnapsor. pritisk. ntt. realnost crBop nz bitje. spodbujati. fam ote. cTart Dacl. kamen. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta. otrditev cr8p4xe. postati tezek. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou. lig pr:r zen. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. dobltr. Braca. koincidenca crrd.'r steblo. cTarrtlu. koledarskoStetie: qraD. . jalov. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer .osupnln sKrpres caafln4aI past. stisniti sreqe p. gl. crapcr<^ aLi startevski. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe. nesprcnr(rr rJrv. vlr crera. t ea. prctcp:l nJe crepeoEfuelr. 2. crflBll!tsa p| impl p. cr€rHrua l'l. crarnclra -zriretaii.craparacrapnre /4rt zabotneti. pf. .q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski. .?r L nar -dobiz'ek: tev. zaarmeii: tig . izpiliti srog cm. cmc!tsa pf. cre'r.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun. .E$ prvotD. spelr.. uredba. impt stisniti. naza.pen. gl. 3. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. cyUITCCTBO crc6^oft. podoba. creRE!Ba.rrapEosr I resnidnost. poDrtviti besedilo: 3.r jutijanski.ustaljen. impf orrqllr. dosti! ctnrae-grnra.. po crrcDr KOpuu crep[ eq. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca. . cretrFa ce . fig lam skc> pun c"rcEar adi skop . cratryDa pL iftpf st. pncoDlvau.a. starezaJ. IZ Stamn casov crapoApeBen. impl gl. creRo pl gl. gl.pIl\4Jall. 3. . pra\. stena. metoda. Dracralree&e fl staranje vila.crerp4tdMa ru.r I OKOllSCTn I ula. gl. 2. nelcu.uu I ilan_ek. stopinja. sestaviti.ro z nalivno pero.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q.len.zmesUse. cflnFvDa tf. prikrojiii irles. cre6Lo stcbclcc.

blago. pasrr.oaqe.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. kot lastnik. snopja cro. uDrclu. zagostr cll|coK. zobozdravnik gJ. ithpf cro^6a I stopnica. -tnfla adi stole. cTllco( l() Ha paqe. mule m crpa. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c.rr.a iwpf trpeti. raz. I crlz dogodek. stopnice. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. ittlpf zdrobiti.I ce croDr zazdelo se mi je. urecrrr. razbiiati.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil.. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. bojazen crpaBoreE.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. impl pogreti.cTo^6eq. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost. ttg opora croB.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). drog. gospodar. ogreti. narediti. rasmrca. se. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. ziG miti.cr. nl opn l. sto. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. hodulji'? cT()Ka l.l storiti.:131-^'"dirtivin. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. imeti skG do i "Tl?P. ^er<x stati. -EHa.1t. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja. (lmc. ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. -una adj skla. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu.Apu. -IrrII stihija. 2. -THaadl stoti cro. skopariti . opc qou impl opp cENr. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. -IlIl m sI6K. z ottibulont: 'I''. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa . latu soprog. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn. .roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr. velik trebuh caortr.cTor6o&rAeH.1. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F.rra.em od. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_. cToantr. .? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt.Tp6!'ruKa cToMatoaor. -ce: . -rF n? gospc. {m _ r. drog sre- izpf stisniti-stiskati. croalwa pf .1lor crpaAa erl crorupar.stapljati mesatr se qop9rnr9. napravrtl. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. razolu (upe. altl7 l. velilio.f storiti..paoa lestva cnoBapHueH. izginjari.skr'pi. stojicrorurtrc z dem od. stotrk. MI. cToKMyla . BoAna. crol6 croerse n I. lastnik.o!. izginiti. irllpt nflprav|lr..ddj . biti qojarunqre fl stojiSde. aek cT. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. -ql| fi . d(. soha. croprrl. Dl. lestvica cror t?? kopica sena. slepodccTot{oBrro npor.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. 2. unidevati.apwa pf. stanje. narediti. kladausde stopnidka. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad. 2. crot6 Sae stebridek ql. n? gosPodarstvo. stiskastvo crltcHerrlcua. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. cr. st() teren crora f stotinka cToreq. sto: 2. pomelati se croErpa. Zivina / cr(xMx.a sto.a$i m 1.HItR. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. 2. lrg steber. -nja*loperuJa. MeB.lysa cir. pogubiti. zmazat\.ro^6a.aA pesfl trpljenje.-stisk rok cr()r<oBeH. strahoten crpaBornja.o^aptrja I mizarstvo. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE. cro^ m stol.e . pt stopiri. stalisce croja Kaarojarqe f.l. !ce: stopiti se. gospooarlca.blagoven.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai.cao^6rqa I d. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. €n l11 stomatolog. I jenje. Ze'la cDoltaHrat(. gl.THa 4di strahovit. ctoarryaa . . dobil iem vtis. d in izl ustaviti. c. lig na hitro kaj naredrtr croMar. . cro cToa6 m steber. stotica. crID( l?t snn.elodeci !te_ buh.pf. rar|. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija. v:rrlrvati.trebuidek croMaqeH.-dogajanje pl storiti.'.pf in impl storni.

n(} sta\. rozga cr?. formacija. -t.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. p()tel.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. ta trs.rr crpoerte urejanjc. ogenj popotovati crlre^eerad.rrr . mrnoJeqeD. . irrrf/ I I I t I I I I I I I . -qrl tn . rena odetovega brata. strina. 2.grdoba. impf zatrepetati-trepetati. sklepati zarok()_ snubiti za drugega.nost. voj-^H.tn!tsa 4.fi adi tuj. bojed crpalulr. cfpBre. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. prizadevanje. 2. 2. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l.oda. stridkov crpl|rla t 1. uredttcv. kazalec (ure).lakomnost crpBeH.. voialkir vrsta. skladnost. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. 2. zamej.. stratarlli. stranicai Lrh aEzava crpaseq.clifn. {qrrcTlraBrr(. strahocrpaK .drhtecTlretrerr.icziliovna stmktura crpoeH. Sdica. 2. prF staven.crparuEr. modno austvo. i.crl. 3. oddaljevati se. Itg me\na crpxarra. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje. crlteMu ce impf tei. ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3.l nlrva crpoojaK. teznja. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a.. crpBHmq -!F n mesozerec.-3ra -1. zidnri.!rta adj grabe jiv. uglu{r.arer. s{o tau tr-Kotall t I crplreH.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. jednost.I mrhovina. crprmqrr| adi krvoloaen s. postuvrJanJe '1 v vrste.m strira.2.JJec crpam impl zavijati s poti.impf rigolati. osler crpoerK r? graditcv. cTDeMet( crper:u . po.r adi trpinski. +rqn+. {eBr nr l. -Jfia adi L stasit. oaetov brat. gl. crpaxyaa impl bati se. treperatr /i{ . .. €Bry-crpB^o. stasitost.. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l.2. lig poierustvo. -Ana adj trpinski.r. cTp€dUB pf . ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki.-ce: kazati se. oDreznost-du.uBr-rqll mesojedec. bilka. lig poirelnei crlra&qeE. onn rn sklcpa. ry teZnja. 2.iti za tim. crpetreplra pf. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l. tuvati. --ce: Furririrati se. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. steblo. rovati.n betva.icn. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). tetk4 te. graotn qrporrre^eq.. muke srovatnle crpoActr. trsek crp. -oBqrrm stric. zi(lnni(. lig postranski. ircditev crpoJ. |praex(ell s4roj.eg. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor .transki. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. reber crpr*ru. lig dom. . stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. nagnjenje. urejati. slr: mrna.nBocr t stralljivost. <tBrB m pozrelnez. rpajrror.j strilev. gnati se. slavoa. izogibati se komu. rrbst. cllretreTila pf. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. rigolanje. tip tam antinti. 3.aqa I stran. -qE rr? strastnez.l. stebelce. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. paziti Sast. mrcina. striZenje (ovac) cr?trKo. {eDtr. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. poieruh mandeljni.prizadevatisi crperep'r.crpe. 2.Brfre n strasilo. .qHa Qdi boden. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor). maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica. po mallau se cTperufe. strast. c4rea. mudeni.slab6st ?fi strateg. Doslov_ Ilatr v vrste. oolecnost c"pa.previdirost. zlctanic crpo'r impf l. kritizirati. skl sKovooja. imnf pomez[fi tr-mezrKatr.rpauranreg. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr.rre r strniSdc. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. idodevati se. skladen. ncusmil. treDiti z oeesom crgeoti. crpnaalsa pf. pG. c. postavliati drva crprmos ad. impl gr. nle zaroKe crpojErK.crpennpa Of. groza. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. {rvorocen.ea adj gl. gl. {ir! I streha.

slabo igrati. babje p5eno c!r'pe6 m 1. vsrljevati c$ecdae_H.-cryAdHTl(a m. precel htaden nlf. timen. suh mraz.izgublien erlfy { pl zmedkati. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer. drg- ODrtd Se di lie ) eryr.pf. -rltl rr strokovnjak.j prijetqo !lacen. sugerirati. flft strgati. crPYr|o^'r.qu rz suha veia. 2. dirav.cryf€t*. Zima.^nq3 I globel. . pl. izvlr. crplrra I stroka rca. suho drevje. panju zakona. okoren. . rlutrti. pullG cryAeEe. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv. kroiiti hladnost. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. pf . pust. Strleti. air. strsnltl. 4. rzpuscaJ cUrcprtp^. namrgoden qungsocr f mradnost. sesta.n studenec..I[nI| m zoot srie\'. -MIIa adi suhozemen. . stisniti se. posredovati pri skl(. hlad cry$e'J adi mrzel. suh(> zltl cryule'c ad.ryloua.revldina cyaoryBa ifipl rer. crlTK!tsa . cTpolop!tsa cc pf. zmeikan: 2.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka. 2. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl.topotati. Dru. suhosl. od Zivali razsre. 2. elek. zvratati: zrutiti sc.sMoT'n sub. 2. tG c!tsocr{!. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati.neomejen cUBrnrAB adi detn od. znanstveno delati - ce). 3. cTpo'IyBa pf. impf impers mraz je. malo postmtiti. ustroj.. .-3sa adi Studijski. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost. spustiti se v tek. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. ctpyalsa pf. l? suha zemlja. nedosezen.f. poledica cyoBorrapel. TpecKa crpyKTfpa f struktura.("ryTfr. precej suh (predmet) c!tso. smrdati. temen. inrpJ zadeti-zaleniati tolii. suveren. ki se zadni-i iodi 1.paK cryAeEr|qa I vrodica.. crplno^YBa_. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. suhozemski. mecKatl. tokava. B99pa MHOcrpyrta I f. struna rl. zelo ruaono. namrgocenost qrylun ce. zebe. ..crpona 4 t4 l|rfrv. skrditi se. crpyraEqa g. natandno kai delati. lig rat'nodulnost crpyja f tok. stisniti: stisniti se. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. lig ikripati. strugati. mrz. sul jad ta. pomanjkanje. -n f l.i pomralen. razbijati crlxrtropa ce. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. crpfraHqa. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. sun JareK clBo3eMeH. 2.frl. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. vrelec cr.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime. vrr. impl s. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce. iuliti. -pna a. narancen cry.l qyAeHsirocryAeHma n.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. s-tisnjenj 3. fig poredner. neodvisen. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l. nav pl skobuancl.cc d.Je rr? krasta. cxpyq impl teai.snubiti c. -BHa ddi sugesti. kopno. crplna. . oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. crDrM ce crflr -nr strdnica.rpUrl(e impf l. Studirati (na univerzi). sl. ad. vladar.yaerd adj neroden.em od c!ts sul iat (o aloveku). samo tt StuqrJ nakopiaiti. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile.r}ora I suhost. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. Ft. 3. skrditi.no in slabo jesti. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. cry. trlrdek crpyqcrr. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. neroden. cr. tur cryAnja. f mraz. zbmti se -ce: crplr!ts4.model. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek. crypyBg . mrc!tsqqoK.'l'rva . r. ucvreti. Studija. . suhota: 2.. irnpl.ll suh.J.kica. -Hq{ . okuzbe za tloveka. . razmetanazemlia f<ot kraj.jo. napolniti. fig taft pobrisati jo.im. podreti se.. strlati. susa cyBorhJa I l. 2. cellna cftso$o.tAe''d't. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK.aB.-impf. inpl cryrctUB zatopotati.ru. 2. bena. topolatt crylwfl. -qr(a ad.i d. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF.I Prnvrnrlr. hladen (tu- cryAu63eH. Ven.p! zmecKaE. razposaJenec cryA tn mraz. zmeden. svealen.p^ impl 1. jektivizem.3. gl. struja crlAeHoKpBeu.q. skobelj. va.Itt4L4rItIlreH. sklad JrraculoJe. zvrT[Ir-pre. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. cvB suhliat. lrg oollKovatl se crp[re .rr'pllven clrpaArqa f sodra. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki.

mcevosl cyetel. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. gram superlat|v. sula (vrcmc blcz de. "dreda.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. mrsav. pomoliti se. ()sluc!'try. velika mnoana: Dlen puh. teZek. ittpl :'rsl.impt ureqlrr. podreti na tla-pe lagati. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati.T!ra 4di nedimrn. grob. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn. ooraz na zunaJ. g). spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn. impf stoprti v sor'(. pritlikav. ady po-!'rsno. jedro. lzviSen clmeprarlao ln. 2.gt. cvAc[.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. podlo. pepelnato siva krava tKoza. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. poleno. vorlrt cy!e$a. -xHn ? jetDik. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca.-pHa adi superioren. Ziva stvor. svaljki umazaniie..prez. gl. sodnija. 2.4u l'1 klobasa iz Bo. dokuhan).c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. ce. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. pospraflrr (nrano. -AHa adl subtilen. cUp4.mrzel cypoD[rra t surovlna. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu. c!?^a f rilec. mrsavec cyPTYK. -Arra4d. bit cvurl adi pravi.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost. ne b6di se z rosatim cYAnJa. c!?[Ja. obli6je. premoien. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. ureJatr. slaDO. . ureiati. /irfirsrx. .pna adi pra toye ren q. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. razveliaviti. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe.a d. urejenost (doma) cUqpaav. soden pravcu1rt impf soditi. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. nedodelan.. impl urediti. -c!: dati se. spopAd. zaleteti se.obstoi. resniacn. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. riv cFrrep^aB 4di suhljat. . bistvo cy'Icrpdt m substrat. lis strog.Ay. cvMavsouca cymirop rn kem i.ne. sooliti se. 2. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. caM- qlMpalreE. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. osnova clrllr. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. cU\paBa trt.r es. sDoDastrse. -plltr m fta! pL \q snaga. .r|I| m lam 1. sutiti /i8 hirati. -cKa adl precej nizek.urrTe trj"!a.ja). -qrfir 44. . cycBaTVBacc |/. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. mnogo. . -tn n sodnik cvA. cvalrpa ce. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae.sem c$ra t vsota clrra ad'!.. klatez. co 6ora_r He cyA. rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce.. gorjaca.dslv( ir(. snov.eBepe4.teplo. spaka. ol)fl stajanje. bitnost clrurccaBo z bitje.ti se.. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien. telika veliko Stevilo. somracen. unlclu. praznota clrrcH.cyAenokar usooa lc usoJcno. pustolovcc. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno. clrnHa pl. . ol)staiati. ga. za sllo cwoa adj surov (nepeden. slimanih) clrDixrK.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH.V naglrcr.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. inpf traiti. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. pokukati. kopno cUtJIn impf l. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. sooaaDje. in tlobiti.tnr f fam treda. m taft obraz.crt dirati.-os. austven. mnozlca cypra l. odstaviti cVre_pduft sutcrcr). tetko dihati.K. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. gr. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim. velega mesa crjl[a I l. cyApFa ce pf. nevisok I I I I I I I I I I I I I I .postati pri. drobci. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc. dutiti. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK. rahel.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf... praznota.na pamet. zveze.

nesreden. -ce: zardeti. uboiec. itnpf dojeli. arl. obmodje. coa*a pt. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. pregledennaert. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. pola. ter. taj iti. objokovati TarKHtr(. crryKpa pl. skrivnostnaoseba cxeua f shema. . pekada.i ind. muhast.JHa adj skriven. razumeti-dqiemati. -Brfa adj otor. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo). iost. zadreti se.l-Tarap. 3. rarapv |fipf naplhovall. pojmovanje. krogla. doumevati. ^dj liipanie adv ialostno.obJOKOvanle rarKeH.alost. usnjena torba.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . umljivost coaftaEe r? dojemanje. 2.a m. scenarij. razpredelnlca raoF. Krrt! Se. gl. impt shematizirati. eledalilka deiav. topiti se.ic. 3.cuprtBa pf. impl zaropotati. 2.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. Sliandal cqeBap[o. pa rala I Zalost. podstre& ra conj i\. bolede f lan 'aBpa raap[ oe.1. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. . bridkost. -r(Ha adj ototcn. pladenj. doumeti. -rF n nesrednik.ictl rax(aqKa I talostinka. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt.tarnan. -tl|. I usnjena torba. stranka Taaa f ponev. da kdo zardi. 2.-rlr fl 1. liroka.ica. impl zavpiti. ([aicta) Zalovalka. prrzc ristc.ct1.. (samo sg) clcdaliSCc. raBra6rla I zoot stenica. 2. prikrivati. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l.ooer. ubG . vojni lo gor. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. ft mit sfinga. ragplpa ce pf. rzrzumevati c. hibno se obledi rar inpf . ta.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. bit clrtrrnBcK'| odi bistven. tudi S(rlvatt Se. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. raroBeB liSpati se. n. plitva kosara. prizor. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . boledina._coo6paEHo cqefia / l.stalisde ctDepaI sfera. sver. urejati se-brez. zardevati cqpKa. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. lig nerazvozljiva uganka. malha aaxoDeH.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka. 4.I ClttruflA 4 t8 c. puSdati.er ft! fan! znadaj. revez ran(Brqa I nesrednica. 2. impl rar(oEeH adi gl. tabor. muna. vzorec cxeMan8dlra pf. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. -Ce: cTesmla 2. 'raj. 2. ustrezno gl. gt.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc.tar'e ad. k srcu sl lematr raeu. podroCje. umljiv coar rDocr I dojemljivost. besedilo. okrozje. tezKe narave ra6ta f 1. scena. biten c$afl.ecl fam noy. ctrrq. 2.|e Ta6op m l. orisati v glavnih potezah cxoAe[.6^r^aB adj dojemljiv. tal]sten. lif doeodek. {Ja r? l. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. cupDyBa pL impl napraviti. narava. znaiajen. tedi. tabla. rabi kot iitoa mera (50 kg).

420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni. . tarw impl bobneti. fig neumnez. l. I I I I I I I I I I I I I I . aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. tavati ra.a n. -Hqn m lan kolo. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(.dr taft pribliZno raMo. zareti se. bistroumnost.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam .fl tampon. eut raKrrsipa impf takliztuati.virslt i raTKoBHurtaf odevina. pl tanjsati. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna.I pron tak{cn ra(cu / taksa.Ta'(clIBatrr(. olika.2. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. ples. -qu m greben. impl fam ubliubiti. npa- TapaK. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar. prazno Deseqlcenje. Iopoumen jati. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana. lr8 spusaa.ru(ar6e r' potepanje.oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!.irp. ra |rltsa pf. raKcFa pf. -ce: TSap ftl malenja. a. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq.. tarnati.skrivnost.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. ravno. drusdina. -Llr a. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. pogada TarBezKm bobnenjc. zarckati se TaicE . raKB.Aapa rraelr. . polooranoaroleu. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. 2.r*re n dem od ranas l. nadarjenost rarHaI l. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. . redek. -3n m usedlina..tapljati. postajati top potrjerra TarfiJa. tambor. lesen kroznik.rel zaKramen! tolrajoa I truma. taRca. dnevni obrok. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. pt-c metavanje. odtavati. vodja kola. bobendek. raKT 2 TaKTnKa/ l. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. obzimost.6pas rat6wr m talent.. fied aep. gl. tmpJ ustvarialec. ifl1pl od" vleii se. odctov. klatiti se. . -ce: topeti. cenik raparm<a impf premetavati. obljubliati. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq.ararcrhpa pl.. opo TasoK. orientalskoglasbilo rauwra a. Tat'rtp impl tangirati. goSda. {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati. suliti se. umetnidko delo. obljuba. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. ra[or^aBocr f topoglav. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf. 2. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo.neurnnost.x\' vrna. -llBo.nr€rr. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. -p4r r'? stvflrilcll.ost pJ. opus ranocr f topost. el.rr(a adj tanek. B€TlaBal6e. zadevati. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. pavke ra ac ra val. gl. grmcni(. toriti. obljubljanje. impt potepati se. grrnoli raopa f gl.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH . rnuz mera za ritem. -Itu I sladka pitr.rr. 2. gl.MEa 44.c . mianine rar'i:a impl cepetati. klatenle Tarure.. onat bobnit ran6.6Yp boben. snov.TapautMaa xra I potenu{kL'.glin'. pr(' metavati.!. . inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo.2. rsKalr rair. -KBa. rahlodutnost. taktlka.skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. raBpa teptati. ravno ko. rel stvarnlk TarK. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. siliti k jedi. pristojbina Taxca.oditi na potep raaor. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. Tatr(cvBa.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe . fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke).

glas iD pcvcc reHrlepe1. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. slabe volje.. izzivad. starinar Te er -ur6a. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb.ig trd.Kz impl biti teiek. na misel priti. nosea Te3re .?rasanje.el. temelj reMe eH.'tBoperuTBo aEpA adi trd. 2. poredkoma rexymt adj tekoe. poln trpljenja t€rr. mo J. -ry-reMepur m lam mraden. bogoslovcc reopdua. grid. zaKrKnlenost.tepsti. impl telegraretse impl raztezati. ravs. delati skrbi teldck. natesovati. biti zadrtan. vlali.impf. impl temptuat| iaso\. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. tema reMr|'qa f 1. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. -RKa adi tanck. besedilo reKcr[ nt tekstil. naditi. tank reHKricr rn tankist renoK. 3. hrib. odlasati. TegeK es rexerteuda. {Brr tu taika Lica'.. reK 6poj liho StercKxja. ttl. teinja rer(oR. -rflr I fdm ploievina. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. hitrost . okruten. trdoglavost TaploKoper. -|ar I a/h l. trgari. -pFa adi trdo -s sKorJo. jetn nik. tehtati se. brzoiaviti vati. ubijalec.4. -rflr I teorija \etrla.l reKle.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. barva obraza. pomisljati se.) spomnrtr se. derviSki samostan. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. vilina rcwa impf jecljati. Pretepaa.ost. muka. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. mu- rcxmra f teia. namen. lesna temDeratura) rc*n. bakrcn kolli(rck. resen. jetar. -i l tendenca. strogo. razumeti./rg Nrut. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. lrakulja TeHAC tenrs.) rer et6e n vladenje. l. aasovna mera.u cevau TeImI|Inta t pretep.|Jd impf vleIi.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l. kljubovalnost. 2. morilec Tera. tepei. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. koZe. 2. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. biti se.dac:r. -Nra adi pest mudeniski. vledi se.r. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. 2. temnica.em'B adi Ztfat{. n rC -odpotovati. osnoven:tiP temeliit rcv. pretezati-ce: vleEi se. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. temperatura. blago. tema. iz lice re. tehtati. Trz TerGa razumes (\. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. kapelica. tolIi. vrotina (zvisana te.lainipjlit temeljiti. ooKazana resnrca rcopda. vleka :fer./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. spo na rgra t1 reHK r. (matematidni) tcG rem. -r!(a adj leiek. Dretesofirati. mrak. polti reuaerryJa.]l| impl teliti. mavzole. globoka b kr'('rril kozica. kar fi na pare. hrcpcncti po. lonack reo 6r ffi tcolog. relr u tek. -t(ua re'll fi len.^4 tn arh fazgla3alec. izvladiti trpeti. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx. nagnjenje reHeKrja. breme . TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. odmi-ce: kati se. ubiJarr. te'iti. teza.fpa pf . prodajna miza. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. zahoteti. tkamna. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. opeko '? itd. stegovati se. slepec. neoostopnosr rea fi tute'.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist. rlreflop rr tcnof. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. trdno.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. -/rHa adi temelien.. jtynf Ga^rersr!tsa of.'no uravnavatr Terdto z tempo. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. graopirati se.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. DcF nekbd. pletenlna rer-rw< ady fu in tam.os. -ur| t zool lefiija. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. -. trden rEpAerre t? trditev. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. gl.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl.er o /r trpljenje. tok reK adi indecl fam lih. irirerct ddj Litcn. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. teZava.

buda. hrtet. Tae aeUa ti ljudje. termi.os. termiti. lore TtrI'' p n l..1)lik:r.qa f tirada. gonid rep€&Ja.poskus zmoznosu.la.. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. termin. tetiva: 2. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi. kozica. boscstv(): 2. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH.TIt^e\. xrap Tnratlqe a dem od r:I. tig gosta mesanrca. 2. tihost r. testenlna J. itlrpI ti{{ati. iiSiirije.Jart ponvica.nr^Je pl usesa. nasilievati. pisno de voljenje. med kita r€fiq ft tetec. seznam. listina. tekode.ic rrpd. 2. KnxH necRepea arft l. teiko. miriti recHorarrecHornja I tesnoba. Zrvrne rtnrap4. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. ogrevaea TelroFTepopr3aM. ulrsevatr rr'RoK. 2. Trre A!Te. -un I bakren pekai.. lig . nallerlcrrre t? detn od. ozemrle llepK fatu vzorec.nevzdrten rerlKoflrja. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. rJen velj i balkon.i indecl hudoben.fam razpored. glc l|sl T'/lI m L tip.n a/ll natisniti.. impf . -aHa 4dj termiden. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi.x!. n tlS lllr(Britune n agsm od. -^aa adi zatilen tc. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. rok: 2. PICnnlu.ecreq ad. radunskaknjiga. te Zenske. rnlettgence recraMdnr n testament. i. meriii cesto rer{rB f l. more. iz testa rscno-r. impl tercrizirati. 3. ta (kazalni zaimek. ootga.-rxr n tiran. Tepceue ad. kozica. 3. topa stran noZa. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. glen.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. -rfr | teiaa. znalilnr (. potrdilo. vladavina nasilja 'rzcKa. siliti. pl). pusaati. mi- saIl. dcl stavbe.ol tikva. peKaca 6uda!ki.pl). tiskor rrrnoaon{a I tipologija. termos r€puooop r'1 termofor.neusmi" repdca I l terasa. nasilje.lia reprwt tn-. fig tepec rT<Bgp. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. tast. topa stran sc. oseba v litcli|| c l delu. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. -ry fi pita z bue nim nadevom. ac\an ic KOD]a. po vzorcu dclati tlnrcrpao . 4'da ad. nikoli no. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. Terlc. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev./LMrTa m pavkc.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. -m saotona lepMa eH. polivrrtl gneslr SC. adu nerodno. 2. xora fte trlpaH ru tiran . goDili.-*a adi tekod reqso ad. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi.tiho nrBKornja I tilina. oporoKa j . TIiKBaF HTiTK sen. te. rnulj T!d'.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. tehtnica. trpinditi. nasilievati TEItalII|H. . Trle r(erM. v stlanu rmetr rencnja.r m preganjalec. 2. ti.zrvIno. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. rerepaan ce impf oDotekati se. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata.pozrvnrca rzl). nevamo. r1. testo. vr:sta mravell cdi toploten. vanje '. -Ixr I l. rylrrvpg pf. poganjati. toptoten repialor rrt 1. jojmene! gorje! reru. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. tesnost.rrysg. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . remajhen bakren pekad cept. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. os. oskrba. naklnda. poseonez rfrfi3{rpa pf.ploha bcscrl. pFgdajqlec pedenih ouc. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. 2. fig glava. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'. naporvidel svoj tilnik.ozkost rec n l. nacln TcrraBer6e z gl. oni (osebni zaimek.e n dem od nrKra budka. gnati.origirralcrrfLr veK. toplomer repMoc r4 termovka.cesatl '.n tipograf. pojecljarenKar6e repopr3ripa. TerIKaIle TeceH. 2. 2. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el. trudno. -3MOr teror. zaledje.test. 2. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH.ect adi mivkast. 3. kolovratiti. impl tipit. gl. lig trdosrden.1. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. opravliari k(F n.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje. cen TepMoudTap nr temlometer. fevdalna zemlia. model. a/ft plemisk . vrsta. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak.iruli. Diknik reQrep ft regisier. praieneK.

/. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. impf \aklad. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma.g()r-.os. za\i. r'()|(r. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. razlagati 11oKlBarle n razlaga. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. 2. bucika. topnost roll^r.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. var6evati rKae i*1pt tkati.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj. Sirokoustncz ropMo:. fa'' o. tx lil roganje. f sled. -n a ad. tiidati. taliti.. prc. tedanji. ona. te se. zoglca tek.!r! tobogan.'v|li velikan. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. -rIIl nx topnidar rop6a I torba.{(a lr 3anera podpidje. 2. J. natakati.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. bala. veneti. malha. toga Torr. posmc' hovanie. nihalo (tehtnice. buzdovan. tedaiSnii roj. AOIIO. se z. ginevali TonKa f mal krogla'. krasti smukati se. majdkeno. 2. igla. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. prrpravrJanje. ro. la.apn pl. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. to (3. tlaaiti.rK. butelj . ono. natanko. -ce: postavljati se.\^di mn^xqa J toplice. v$titi se. f dem od. tolkaa. topen ToftrrBocr f topljivost. rofl'r n L top. -qa ft tan babat. tolkad (za kavo). pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. lo palica rojrlo /.-pl{a adj tovoren roR. f l. Eeoer obla. minevati. ure) toiyK._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve. urejati.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. rorrlufqori.UD'a ithpf tolmaliti.l|*t tnpf pripravljati.'e pron 1. ^dv vse naenkrat. lilan. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. -qn m kij. topid. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen.r lir. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. diol \ora odr tedaj."\a TOnOA gl. mizica z zrcalom. 'cer 2. tako velik ro RoBeH. obleka. /lg butec. pomakati pG r. minevati. drobiti ro^lrHriK. ||paBu roKa traili s k()7rrci r.. pfa!.iiil' aij"t!-i. -ce: se. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od.||li. sg r? od loj on). . Toa.n. bot pestid roMpyK. majhna bala. zagovednez. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti. 4. toditi. motati se. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. kopalnica in stranlsce To6or?rt. ostanek. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. 5. ravnanje ror. na debelo Torlys m arh kij. ta. Taa.o. bajc\|.i topel ronoaa I bot topol rorlop. topiti muditi. 2. -F''IA Z faZlAgO. poudarjati kaj pred kom. l€ giniti. lig lam brusiti zobe. toplina rtmt'. rop6a lorbi. -urHa qdj takratet. 3. domada topla obutev iz krzna ali blaga. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se.rf{ fi 4ft prisoien kraj. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti.rKa rop6a beraika malha. ccloten. 2. raztapljati.ii'[. pritiskati. 2. posteolca . potaplja.lJ.rorwe n dem l. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. 2. brusiti. breme. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra .n( taDliati. obladenje. I l.iata. nlnalo roHer6€a tonjenje.ivlr nje 'rnr^H m 1. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. -^Ha ddi totalcn. muiiti. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. vsiliti se komu. pl Tr. 2. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. hist tlaka raaHllK. napihovati se ronorerse fl topot. nro(rcr)ic. 2. soba za garderob. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad.^ ?. lepsati.svezenj. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH.ca rop^aK. prostovoljna kmetka medsebojna pomof.Top6trqKa fl.Tolr6eEle. takrat roraureH. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. . daiati v tek( iiit. l)ct.t-i'[. rnrTa. di. ogrevati. prisoje rorlA|rHat toplota. majnJe hen top. ftpffielement flrl. roj cn ja craBr (( aAe) . topiti. primerjanje. ^di razlagalen.os. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad.trn pl I . izvir tople mtneralne vooe rotro^.r impl kazati. 2. -qrl r'' 1. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l. ostriti. potapljati rorycKa. Tltrl impl l. on. roKMerK m ureianie. Pogrevatl.ati.

zmeckan (drnla.(. -lj*"utur. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina. izr@ dilo \tnc _ impl. z. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr. Zalna obleka rpallr€H. \pafrra impl storkljati. ncsreca. vil diti (se). predsoba TPeMa. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. drlrtrr|ic.?! transrslor. postajati trczc .lope tatr. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. udariti. razburjati aperep m betonska greda. trcllrlck. sejmisae.. tehtati.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. 2. I I I I I I I I t I I I I I .alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa . drditi se. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. tresditi ob tla. -ryr m ttata. lrg rznoosce rpar. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. 2. tolkac. drgclllli. Iubenrca. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. Tpa^nquja I tradicija. I11' soi se. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes.Drevazati rpiaucOopuripa pt. brazda poskakovati.Er f transfuz a. morati rpe6es. lrgovina na debelo. preoblikovati rp+fcrbv3nja.aou.eF adi tfezen rpe3!ena(.^ti . zaloputlliti.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. molrpaK itupJ l. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod. iti. zalolgfa fust.llavel]. slaba trava rperJoca-.or. ^tragedija. lrcn||rg. im. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf.aql s{rtvllen. 'rpayrl^B. zanos. zavreii rpa(a cE impf. -ce: rpece r^. poplah. -3I| t. bc ga! s tmvo .l trema. po trkati. otfcsuli. trkati. gooezdatl trg rpacae pf tresditi. uspevati. posiljka. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika. klepka. se ce rpra ni mogode prena5atr. v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i. prenasati. migliajot rpener rz trcpcl. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. zarasrr s rmvo{oraldati. z.c . "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. trpeti. spreJematr. toldi tlraKarbe rr lklepetanje. trg. . uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i. . drhteti. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. DretoK rpai li 5ama.ior impl jecljati TlreBrnd{. tresti se. . le za tren(utek) tpscqlto { f. tta!nik TlreBora I . iztepat z pr h. impl narctati. 1.pf. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. moltnti. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. trepetati (s krili) rpeErc. traDsport. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati. distiti rie6rlrx. zamaknjenost rpascaKryJa. tehtati se. vleti. trajati. -TIIa adl lrcpcliri(x'. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr.|(eH. preyoz. it rpl tfatsDortirati. Duca. poKatr.IJ<a impl mctikali.pf . po trebno.. -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf. roi alarm TITeDO. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. zateti hoditi. lznemlrJati. -Itr| f transakciia (finandna.. podpornica Tpe3. trpeti. zamenj. ekstaza. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. -^a bot gl. drhted Tpeneflro adv drgetajc. odprava co) rpaucnoprtipa pf.jarek. . potegniti. -rK!. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. 2. oditi.n leseno -kladivo. mrzlica. 2.. rpenEyBa p/. treSljiklr. -EHa adi l. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. lrf: skopuh rpece impt tresti. ne mir.!.gnoclr gobcz(luli. rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo.1. .e r? trcn. izvledi. desnati apecer nr sota rpecKa I l. trcn (odi ) rpenerel. obraaati se v posterlr. prenasatl.fpareAxJa iarpareArJa 1. umikati se. uma-kniti se.s. Klepetec v mlrnu. trr' sti se. l)r'idulr. vzrllzcvirlr.rali trajen. -Jt|a .a Adi lit vznemirljiv. Sklepetati (z zobmir._ . prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. iml oorasu.u. l. lrajanje. c.la sa ro^eMo (Ha laApo. gl. razburjenje. tla -.. .1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . impl transf ormirati. nrigl irr ti. potoldi. rpelJocpa pl. trka-. -ce: odmikati se.it razburjenje. rproBwf . fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. trden.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. drhtet.$aj. prevzematl potrebSdine v vojski. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. 2. zapustiti. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. drobovje rpra inpl odhajati. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. mestece TproBqe.

ti tp[ano HrfK. (samo 3. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:. govornrca tplfDllAeH. .ritedenski TprEorapltrlx.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti.'rp. tretjeraz. tretie stopnje (prcdavanja. zabobneti (grom) TIrecoK.d. slavje.n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. tribuna. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel.ec^ B adi til drhted. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) . trske ilpe{'Ka inpf treskati. ^ kotaliti sc. Tper[ ner^fi svitanje. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l. rpKrrlBa pl. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina. . zai.. navihanka. ifttpl tnumfirati. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l. fiav pl treske. pokati. itrlpf Tp'{. navrnanec. skoditi. dce: treti se. slaboten. klofuta.oca. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. . oder za gledalce. f m sermaserka TprftareH. bolehen rp.. meti (oai). drgniti se. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH. zmagatr rpr'sm I pl otrobi. divji rpeunr itnpl buiati. otroben Tp{lracoBeH. pnoanlc. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. rpera paKa tretje trganje tooaka. prismojen. I tresk. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH. 2. vlliti.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. masirati se. lig prostor za nastop. 2.tre pl odvaliti. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka. pr-rnurcl. okoli trideset. jeziti. ga svinje pc zro Tprr. udarec. -q[ n gl.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. nezgoda TlreurreH adi nor. prilegajoda se pletena obleka.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. zbeiati-teti. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. -^t a ad. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. hrumcti. 3. -:ra acll tlcbeloliten. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. rprc. proslava. zmagoslav' r?rryMQripa pf. inpf steai. 2. trikotaza.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l.gati.i l. laffi grmeti. tnnaJsu rprufeAeleH. drgniti. n malopridnez. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. atrt.^ sten. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. lig crkniti.- rc(lcn. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. zaderi. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj. loputniti. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. dosedi zmago. ncpomemben. tretje petje petelinov. slaviti zmago rpnaro^eH.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek.oddelek za piooalo plerenrn rpr.UB rpEjaT[:Ip[. rrB ad i tmov. pokanje qrecKorerbe n treskanje. . Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa. nesreda. pcF stlanski. Zuliti. ra\. os. pohiteti. blekniti kaj neumnega. (govorniSki) oder.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas . s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf.. obravnavati kaj. tretll oel \pErlrya impt tretirati.taB adi otrobnat.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg.-AHaad. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica.f. mrcvariti koga.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica.. dirka. 2.. drgetav TpecHarnK. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti.Studij) TIrc(tx . 2. -qr. dirjanje. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti.\Mr1a.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. -ttnt ad. pG kanje rpecKortI impf treskati.

ljiv I I I I I I I I I I I I I I . mc rponorsnqa I hrum. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. bot trst. tptre. otildanec.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. porasti s trnjem. raibijati roDotati. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. leno. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . 2. " -rrkati. malo. -Ara adi l. ki vztrainost la. mravlJrncl. dopusdati. toldi '1 drobtioica. aebljati. 2. desnati TpomHtqa I tresk. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. ifipf deft od. drobljiv. gxoza. iebljanje (pre. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr.-qs m tlovck.ot plevel rp(rcloxeH. lts gobezdati. mravljindenje. prepere-' kvisku. -gn rft lenuh. iuli.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. prenasati. plodnik Keno.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. pesem na rpo6oe . prav malo.rpyA6eFr. kurja polt.432 obrasti.if tromeja ntca rpos n tron. rpe rDr(a3eMJamaro zemue.otrplost. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. rporsorq -q|r m strogek.-3Ha adi mizett. ade malo. pocasl tpout^rrB odj 1./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. koraki rpo}I num pI nar_pes. nez rpotln impl drobiti. AaJ Mrr. tezak. zaropotati.Tlry6a I trobenta govonn. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. 2. . Tpot\Ka na rahlo udarjati. hupanjc TIrU€a t mlza. prav malo rpo$ap m himna. itupl a o n . nr. Tpo'rs'reT m skiro. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. strah. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. Dostelta impf ioldi.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. trohica . majtTtrt{}to{p fl trotoar. za drobtinico rporura I drobtina. Tpo[lelt.a. rpleapr{a. zobml peket.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. trtica (kost). bradavica datki TprtrrK. zapravljivec. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ . ri n rA . dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. .on/a isrcr!). rprserpmee ind dutiti mraz. . fig ot!. DA star.r^Ii rwrno^a itupl. iz. malce rpoOdj. lrolrca tati. prestol. potrkaTpoeH.adi trizob. !( f lesen. pl Tlnrrrrtra tm. rpoturyBa pf.tur I obednica. udarianie.pograd v tati Tp. tolii."l !. oko. obotavljiv. trobentica (glasbilo) llpYA m l. len. lena ienrpoEapnua I mitnica. podasntsl. lig blekniti neumnost rpo3 6 . -Arn| n delav|rik. pI rporu^rBocr I l. trud. jeZiti sc. Kprr_e. tls sce 2. ne. -qx n? trnidje. topot. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo .TpoIuKa no TporIKa po malem. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. porabljati..rK[ adj dclovctt. aisto malo. rporuaq m porabnik. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. preperel (o TpoFraK. delavka rprennC a potrpljenj e. -JrIa adj trojer] ti. deloven tlovck.orb .rr. vztraj. tresk. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . s tremi Tponor r?r ropot. troha. 'lpofla Tpoalre dem od. rxr. dcnost laven. trhlost. razpadajod.okomost rposrpareu.rnlet( t?l zona. "tuua adi lit trhel. ropoTpofi$ | rel sv.zA r i udariti. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. potrosren nik. delo. Irslrcle. maitkeno. dela. ljati. TporxKa MerAas daj mi maro casa. napor mlzen TpyA6ernrK. porno delati.tezaven. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna. rlr<rcKsr tn . TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. premirati. strpen./ zona.ud. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. nosctt 2. 2. Storkljanje. gaoza. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. '? bodica TprsErK. okoren. kl rpte. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr .'o strpljiv. lenost. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. inpf trpeti. drcvencnjc. rp-ot\a nafi trije molki. mudo[ tpU$r impf utrujati. 'I. nolam mxza Tlrtre3en. ropot Tpoa ad. dreve' neti. ograditi s trnt'em Tpllqe. drobljivost. drG biti se. pripogibati se I losx tprKa I l. TporrorHazJe.r( rpU6av.

io3eMcrso a tujina. ceDetati: biti '. -u|I n? panj.zalo. hlod. tujezeT!TO3eMeH. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati. venoar: He TaKa. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica.or'nimpl topotati Tw f arh 1. potoTiratmqa f pest vanje. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca. bezati.-MUn fi tUJeC. all. liti. dluvct T!?^rr-r!p^n a.. oruge snovr (src6). vloziti) toibo. r'iZa in zelenjave. rlDa pl. rodka.begati. tokat...impf dem od Tpqa reKaD ap. rlllranraBa I jed iz mcsa. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. vrcdi. opravlJrvec Tp. T!?aocyDa pl. tocta. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se. postaviti.enkrat.nczadovoljstva) TVf 4d. 'ce: tresti se.vgm od . l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka.3. v orru Tpqaltrqa I adv tek. 2. grmaditi.i toZbe^puanlll. drDalka. holm.. pnza(levnosl rpy-M6JK. lig potikati sc. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati. TU!. nekaj brez se.azTlI'trrrja. zacepetati... temved takb ' iyKyperm adr skoraj.-. roiotati.li indecl lanl tl se raznovrsten. -ce: prerivati se. ruditi. porivati. porivaprerivanjc nje. zabobnati. iztepati. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. . aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo.yc'ra impl tresti. tolti. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti.TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. impf ldariti. trkati rpl'treq.tp]/n velK trup Tplru€ I . '3Mor m tntizem. dce: postavlja.CrOvek iz tuje deZele.. Storkljati. panj Tpym_ule n a. gru'5eq dast.a impl toziti. prizaoevna zensKa Tpv. rupast.r+a. -rru fi lit dc. grid. trczalit.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /. corli qruglc. zavoj. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. klatiti se TypKarula f suvanjc.. Postavljati se reda nakopiaeno. uoantt Tyt(eHII(. v diru 4rrrrrrax. kladica.I?{re.. vsuti. parazrt rpYrl'('a inpt gl. temvec. Irg lenuh. -r& I pila bijati.. .poganjati stvar.t tuJ.? stu-ngsg mastoba (v leorl. marvec.dr Y teks. pogumen. sladica ry. crpaHcxa. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc. periti. janj. T!?EuJa. zctarJ zgal. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. . n delavnost. Ty. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1. . I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. z lainiv gobec.a o m tekad. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi. Stor. Tl1rkcr-rypricr(a fi. drr: ad| v teku.Tv ea.rutq n klada. dati ry?fi3aM. . Tr. zool trot.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. impt stecl. ril. sproziti (na. -M a 4d' tUlSKl. Ktacta rpyrl impf kopiditi. -qll tn tozenec ry'r. roootati. postavliati.&6etd ad. ry ap n opekar. pogurnna.'la tYplrip m turnir. TpUc'iA rptt2 impf tedi. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa.TUBa adv ltl Tlt(aureH. bobnati tapljati. sultanov monogram na listini.bula r\ adi 1.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. ooruletl t!. izbodenje.r(6a f toZba ryYryu. 2. turtstrka . gneda. gostovanje rll'trjKa imol dem od. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. gl. oqsBvrtr. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . tiSdati. pl . lrgovec z opeKo .rpE!tsa pt.. Strena TITIOTn topot 24. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. ryTo3eMeq.!Gka. svolega nc damo rvisHa I tujina. prizadevcn 'Jrot .Ix| f v kisu vloiene po zaropotati. rI. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid. omaKa TUKa. rvKv BaKa ne tako. toiite!Jrca tY. 2.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. inrpl pahniti. samo. drugit drugo. kdor kar Daprej teka po opravkih . -e!r f turneja.:.pramen. poriniti. okrogel. 2.ry. tekma -tolli. suniti. kaDgla. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. Ty . opekamar.r(. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak. stresati. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. nad senci pooreu. tuja dezela ry. paprike. neraven. kumarice itd. Strena. grda. bobniti. nalivati. lig odstavljati. treptjati.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. cBoeTo He ro AaBaMe. rpvr(eHrfirr€ /.

. seglavec KeaaBocr f plesavost f. pridobiti.zlratati se nad DaKZl.. -Jsa adl ccliacn fteMJa. tolst. k^l^ l.. pridelovalec to. lig krditi-cer se.reH adi bronen.n lam dobidek. skrbnik debel ryyymo adj okoren.ap . fr. vrsta deDicc. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil.\ ce impl. trgovec. buaa rtevep ra usnjen pas. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura.tep[r. pretoplo se ob4.vtikati. riryHapcKr 4dl tobakarski.riirli t)lc.rieaaDeEe lr dobivarrlc. len. Kr JO nOSt (lltlxrv. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja.doDlcKa. ."" vsruevan. beliti. lig glava. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I .ata. sduoaKa vati. bogat iivinorejec: rte^a. J. r96Ka f nrt kita. lr. violirru.'rUvap m arh trgovec oltez. -oaqn m plcl(.'& puSka nili v roke. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. t)1.? l. 2. zirrl. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe. naozomlK na veleDose. 2. kvariti rUrVE m bot tobak zrak.r! impt post.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr. -!rHaadi masteD.. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. fi laft preku'rm pec.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. dobivati plcSo ke aBKo.rEcvEa. 2. Aaz m 4rft l. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka. IOOa(ar. radost i. dobitek ''r lie^eul . preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj.iz sesekljanega.m 4rA nevemik. bronden KOmrr tlqer|. (P|r' zirljivo) niad. ||roSki suknen telovilk ketreRoK. kappa pf. vdreri h rllq 11 oron ty. po. nerocnez r'!lE. rr:r stajanjc plcsc stvu i. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet.o.a impf 1. ke aE. r!'rKa.r rr mizarski klej stori Ty.ry$ei. plcrrv z.irnpt mastiti. -Irlr I celica ke ncKr./ Krcjllt. skrivaj.casa (mcureKtnegar. tobakari rrrr. meakati se. koga. pusdati pline r{rYFaP. -ryt m c. obok fteMep^f. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. . prsna kopel. talske trgovine (delavnicc). KOm.r sast. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. l€ vsiljeva. zasluzkar. medkati.dj plesast. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec. +Drr^r?l-I.TU. (psa).3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€.zasluril rRa"pryrJa.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. impl lam zasluiiti. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu. eno krilo se odpira nitvzgor.rnI! ft vrata (niclt.. orobkan koruzni ryrro.rUw. toziti ga. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. Kaoltec KOm. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. 2. sp zmaga (boks). kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. za. prid. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. psu.ii\!a. kdor e n p. a!ilffj'f. vsiliti kaj. rlTop n2varuh. Kotrst tapn.egapripoveonega.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo.fl(olrlc. betica. maz tus.(. zalepru 2. SEeSaU leZO *'K k^i n.kcpa prxl klot'rr. /ig planiti. 2.urur n l. s srrom voljstvo. prvi med rie^a t DleSa planlarji. plclcc. rlTrryTa pl.pf.

rar m krznarstvo (ltr. . I derviska za KopanJe. tc cuol baanica. BoAKOT B.n€ fl. klada.? brezb-rkec. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq. palica. jaae (orer< te(ep4oca. gl. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti.1.arec. volja. ky*r6e. {Ir r?r krznar ral(a le dobro. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja. da je tako *onaD adi hrom. J. . slepa ulica (tudi f€) fte. croprr (yues Decrca ir kurnik. pI kop-ctKaryr nt srresntK . MV .r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa. -u|I m fam ud.r.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje.lecl tafl dc klrft. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. . dosediuspeh.f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. golobradec keparq . lita[. Zelja.rO.{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj.ein. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. lopov ba.' ne pa Rece ra 1. ra. telcban.is m latn oglar ke$lll|a adj in. oti.(VAaBKa m. Stor.-AA^ adi z opeko ropqo.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. -qlr n panj.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro. solobraat(e. . rtop. Sepav r(1pvn.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl.w f arh we'ica keS .HrF .1 fam maloprid.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja.m brezbrk.istni crcpoa rty.rucr(q 4dv Do hdersko.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3. tempe{ceDKa hderkica rament. kot slepec. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka. slcpo. vesetJe.odovod bre volje. premog (irMfpgnJa. xorex.coxafi. {Brrn koZuh (!p.gumpec.alna vredka (V^aB. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce .. f dem od.m m arh cf.2. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. sredo. ozeniti.erh opeb r ezbrkec.. kokolnjak. . lig .t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial. narava. .r cev za \. isz m fam vogal. cV^- Orlq . ril. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl. 2. (yA m dud.paM[AeH.pauraruJa. dce: uspeti (or[re n cmo[i. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir . kep4ocyna pf.m lam .r\aKEOrO ro MeH!'Ba. .it m. molniidek: 2. {^eAaJ crr ro Ke.nei..

kazati. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!.p{ nar pes pfipctitl se. lTner!tsaq . prL Yane. impl zbosti. 2. unidevati U6rc'{ ad"i dbit. postaiati Zalosten uno !tso. -jtrs n ubijalec.impl wc ortl. . robec y!e. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes. kledeplaznos t lroArna. y6p9j{* pl. y6e. raniti-zabadati. svetnik. impf za. iz-ce| Zarevati.. snubaC 1. lracr.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se. 76aB@T V6n€q. U8. prepridevati.t I lepota yopour l6p-oDa. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr. izginul. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv.I'(\. gl. ruta. klcac" pBzen .3l. prijeten. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal.ITrrerenocr I tladenost videti.n trtrina. Ur^al.Da pf. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. itslA 2.pl. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n. !tsrfDa pf. spoznati. deden V6aaeq...ToAyEa pt. potelrl. povedeva!tserru{tlarre nie. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo.. y6ohtsa ce pf. -ua rn lepotec. spitati-rediti. susalt... prelog .Jr'M./. tudi oEgo. l. plcrtFujedati.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se.impf ppstati.se yrtrageu ad. rr se uvaza yoqe m d. mrtev yfacae. zauDarl !T eArm(.yl. oKronau: ovendati se. ustrasiti se lfocrotr(. snubec. ubadati y6orf ce. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica. povelidevanje y'.ryB pt.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. uniiiti-ubi iati. "gotov prepncatrJe. ugaJalt. -ttH fl lenitni Do-rr srednik. I uglajenost. lFnAYBa pl. impl irrcditi. a neposetaDanllva. po guben.glasba) yaoAErK. gl. uvodni dlanek UD. IEr/r!tsa ce pf .oA' ce. ustfti !tsH eH adi uralolden fr. Iepa srvar. fepsati se. tmpl sprc.j ugaSen. nel. yancyDa pf. monlec j y6ncts* ad.lmpl prepf.ta.. .r|rl .8 pf. pitati YDe^riqrr€ er|. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I . VO BCII !6ncrro n uboj. fleceplaznosl yrou. prct|-zaptratl UOaBadj lep. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce.ugasru-gastft. ltfipl. pootr. uvi.orfi o?p r€Bo3 uvoz.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. . smrtonosen.r l. impl prestrasiti se.a prepridevanje.n oven vodnik prieati. impf pov€eati. lmJpa Frl. impf OvenCaU.qmLcerkvnriYidnik.celo gotavljati.L'iIa adj potlecevalen . y6oAlra pf. impt rgiznrU.. vbosti. umor y6^?!x!. impl rubiri.3e.-impf miriti. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. yDeplra pf. umorjen. kvaren lfncrreuocr I pogubnost. gq y[ap'.j uglajcn.pregled.esqUrE pf.eti'. . U6.(zorana. usrreq. ugils itovost lr-ugasau rlDepn.AEa adj uvoden (beseda.gristi. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e .AyBa. piKA U U6Irc.YDE/iI!| vBe.*a ad. -r!E n uvodnik. . . lBeperMe. tuvoz yDe._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. YarryBa . impl z it\. V6aBIiIIA y6oc./tuqfireacH lTort yY y ptaep v.z prilizovanj('.j (brez m) kar dedna.. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. kvamost pouolazlu. okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan.en yw utesce lTap . zanasati. rrrtpr pnsteu.- l6aBta.zviti. um[llt. impf pre. klifcplaznez. !F€.n tlacitelj. zzrnestise-za. Wo-gled. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. yBetil.DosKooovan VAnc'r.povelidati-povedeva .U6:|.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. -. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. vrlina. cksplonoevnosr tator !tsse. 2. lrgcfiyBa . skodrati FoAr. !6aBKo ad. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr.j gl. brez leska. prilizovalec lToAE|qeEe .

nasvct. !ce: greti se. uialoveAraq{f . tv m Iam malu^ pridnost. mato cez les JCn. impl Jam p-ripraviti.y3 Her"opoleg nJ9g3. utopiti se. spoznati. pikati yKac!tsar6e r grizenje. r? UdObnOSt. -Et nr utopljenec udariati. Y3 peKa ob reKl navzgor-. deti. biti vrevsem. . dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. ostanek nega.reuocr.cHa a. dognati uspedE acII oozoret. klicati k molitvi VK€rKe. zgraZanje y. ylancyBa pl.yeAHaI]Fa . iffipt ud. ''1 porednet. adj nesreten.ce pt. impl jrtiinati. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa. udar gor KVtSKU. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. ukinitev yxlr z ivje. y'Kace. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. huje. na\r"zgor. skovikati. impf p<> kazati. z. lzeDacltl-lzenacevatl.UAo^y adr 1. zadosdenje yAo eH. vada. ._yxax!'Ba pJ.Jati y. omo:iti se. Lrstrezen yj^trc . utoniti nirpasti-napadati. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. / izenadenost. lBuaBa pf.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati. porednost. impl hukni- . pl. pikanje: ugrlz. nauk. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK.. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. znanie Wa impl l. 2. yKne. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv.valrD4 . zaviti v ialost. navzdolnji lavl(a YAO.2. impf spraviti.. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. poleg. yrnac!tsa pf. -uja tr zadovoljstvo. pot. yAocrojyla pl. stan. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. nuditi: po-kazatise. pri. gori. impl dozoretidozorevati. lruEltsa pf. l. izkazati.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l. zret y3peBaEe rl zorenje. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. h[kati (v rokc).v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . toprlt.pt. ogreti. nudenje (pomodi). ogrevati ti. dozorevzrnJe y3pee. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. suniti-suvati. 2. inje.!r(ac!Ba pf. 2. ZaOavr[l Se. 3.rpels Ma ce Il. malica vry!$ . yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . 2. vAontrf. U(JTU!. iftpt fazbcliti. duiiti se. 3. 3. odmcriti{dmeriati. ogrevaZiti. Za-Ce: zaviti-zxviiati. ytyc m uzus. s.dnE'aimpl lii. pik yr<mrc.aritiyAaBeH a. -Nra adi lra\tzdoleIr.yAocror. prismc USeKan.. naStl-Eik.. marrcatr ys praep. viti prasko. piditi-gristi.yJaAyBapf.pn nJem. 2. UABa. ki se spuita. podastiti. inpl odpraviti. nasilno yeAla. obeie yapew adi udarjen. ifipt opozaliali.(na kaj). razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. '? pot navzgor. ' prikazovanjeYKaca. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. 3. p{. njastvo yApeHrrK. 2.-qI! nr neumneZ. yrlreBa pf. nri proti.adr zgoraj. zoreti vJaArr.{Itr4a.yAOnl|luTe l. izkaz6vanjd (&sri). den yAprr. utopiti.'navada. impf po. obsevati. spodaj. zvi. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati. yeM tn munarsta mertca. aKo c^yrral yApvrrlrr. razveliaviti-odDravliati. lTop!tsa pt. doli..veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor.apl. yABoJyBa pf. 3.*n t stremen v3Eae. pc dcvali. YropeH. poti-postaiati vreden. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). UgOdmesedina). impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec. grc zota . ni. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. naprayry?cyr tatu malopridne'. odpmva.pl. yAr{pa pf.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. -pfia adi.uredili. ogre. prav. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. impf zve. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. impl Dgrizniti. opozoritiyAaAe ce. spioS. 4.di grozen.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien. zabjti-zabijati. ozeniti -ce: se si. mu je. odpravljanje.. klanec YrocTrrre^ ft gostinec.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. oiertrti. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€.t qdl zgrozen yrraceH. strma pot. dom priskrbe ti. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica.

(zemlia) nctastcn. ll(pa.y4poTUR umnica. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. trden y on Je posteljica '.vAjapFrK. zaskovikati. De\. vRopnrllTe n gl. y^rxl-or yxputv.posasl Knrr-pnKnvau. . brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4.F vMee tmpl umelr. o(l tega nihde ne umre !1tra J. Y aEK(}yrlaDqo. proscl yMo^.. neumnez.Yld-o. omrtviliti t .". I prikladnost. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj.motilec. raz vost.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. 2. bogokletstvo YlrorppE ce. podeti y^rmrdTyM. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. ytnrn vlidekorativen.fl nG pnsmoqa klicati rec. zadnji pogol.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost./ pomnoziti. 8r' lalr. preu. norija. 2. yraa adj neumen.lMncaa 11.paqKa tako hudo. .pl. Yxoprf.lMrlrrra m um. yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti. impl p. mu. 2. 'nnfjr adi pripra1Jen. pocenlll gr. umetelnost ywt ce impl premisljati.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr. pamet larolen. biti neodloden.suDsryMpeH. !Mpe. muka Cen $.V rure vKpqgJ . YKopFrYBapt. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. -ur ft umetnik yMerE|4a{1l.tr. 1vr-rnnocr f neinost. tmpl po. Ha \KOID'|. ynerse. y-{erE!tsa ce. okrasevati. za. trapa uKrotlrr-Krotrlr y. ubiti. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. wpacu8 lt. stnica y^E{<a I dem od. y/tor y^a f preklinjanje. v varstvo. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. ifipl umrctlz. p-anj. pokveleaina..try. oovzeu. inpl prsep s . . sra. yrMpeH Do^lr 3a se. VtrogY. vnaPrej premrstjen. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. lMerruocr I spretnost..pl. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. 2. spaKa. i. / l. .inbf prektinjati.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr. omamentalen aica wpac[. ultimat. xil.a pt. Zalost. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen.. nezen umirati. yr(oIYD3pL.m. namera. ulrujcrl yMoIreI'. primemost VMer&R.l !!|Iro'r||.Kpcrs. nor. postopac yrrnsapKA I poulidDica. braniti pf. pamctcn aluvek. 44' uKr''rr:(tr. rajtuK.r. sodnost. zapihati. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W. f norost. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten.vrsta gune ywpy:yiofpIB. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk.Er . ikor.vMpclfior dobrikati fnln Kys.namc j nost 2. pnkupen. jur |. impl izprosr_ . pI yltoD. ponorelost neumnost. Y orop!tsa ce pl.hr. sramoIl . ruro ce. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr.pntzovau se sBasno zelen spretnost. rocen pripravnost. 6epu !ar! umiranje. ce. razmnoliti-rIrrr ZlIi. ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje.. lig li4pef adi 1. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx. slro.qry4yuq pf. .Vdn . 'nrte''t.koga ob Kal. prlmeren l1rtecHocr.cua Qdi okrasen.3ce izl mrllc. utrxjcnosl.qttsa ukrasti: ukrasli se. umtranlc yMopeH adi trudcn. impf vAaBcKH neumeo.Kpac 'lrpaceq. sramote. nar pcs smrr.!Tapr. beltrjak.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti. ganlllv. darjati.. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. FrHorxyaa p/. U^aB ca inpl noreti. moino Zeljan tc. '1. ce pf_ piihuliti se.:m adj l. znau n l. U^lrEy ?l p4praviti .inrpl uttu. panliipamet. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl.ry fi tevzeti pod okrilje. .y^orapKa f pohablienka nje. {Bqrr . t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. roenost.ijaM<. sprelen. yxoPEqr. impl za. pJ. !'t(op . olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe..vaorap m poslrsllln se. Ziveli v doloteni ulici.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn.cHa adj prikladen. -q|r at l.vezati y^w I l. . nesre lxropHnrra t soparrca cen. lninrpa pf. mozgani. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie. ynputyna pf. prckletstvo. ZtnerJan . ljut kost. .pHa adi utrudliiv. €E tn pohabljenec. spretnost.oropatr lepSati ulj. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. postal je otroiji. rzrccl u{or-gralalr -. priprav.lrro^!tsa .s.a (gled) !xp!E a.graje vreden . duSevna bo. iz. lMep!tsa pf. uzatostrthzalostltr sa.. umoriti. ulica. -pHa adi sramoten. z.uljnjak varovati. graja. naorjenec. prekletnik. znanje. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf . deti-zadevati (tarlo) ! eceE.yloran adj pohabljen. YKmr YEa pf. Yrroraaeq. gl.ror. _ljubek. -lrfia ad. 2. pocem okras !. impl y. impf okrasili-krasiti. lrg ljudje. spa.

taz. graia y'Jol m pesn zanos. poniievati. impf lnoeH.n uprave. 2. poslati. dudez. I ln rarax-cZ. impl pasti lEDepsd^es. poenotiti. \. steber. Vnala pf. datidajati navodi.rI ar(aE vfrpaBU!.. impf zmeriati. vpad. prestrajiti uavec se. potiti. onesreyaaa. ytut'. teaMYBa. redkost. drobtina. lTraflf. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. prevzet vo. impl lllp. napeliati-napeliavati. enako iz. sDtosen vpadati.lrln adj opazen. napotiti se-odprav.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l.{u6 a// vpisen no.!. oDazliiv yovaroirr f opaznost. 2. .!IIpa3H!T? pL. vztrajnost. umiriti-pomirjati. pogubiti-unilcvati.ur nr krtljavec. . ustanova.izenaditi grx|6pua I uniforma. 3.. 4. enako obleli. lllpocrrl.lo upraviteli. rtvnateliica ' lrrnarrf". lpaMsoTerK!tse pf. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH.r univerzum.upirati se. . vpeljati v'uvajati pG niZati. ravnateliupraviteljica. lneqor. usmeriti{bradati. opazen. naravnavati. -rlr f 1.?r oditek. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t.'napad. trohica . obr.Ke-'r adi poniten. impf vplacatr-1.Eaq tL unlcevalec T t vnquja.oJljBa pf.fLpI zapazrti-z paZati. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. soljni svet. unidenje rr'Hu[rT!. y'E. enoglasno obr-rriti. . prestrasenost. 2. yEI. 1. ubiti se. jen. Uno. lTrperurya^ pl. zam-reti. kroj !'rm(DopMfipapf. lrqronacTr|. strmina.lltacevaIr ltrpaBr K.a impf voditi.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . uBecpekUra . pamet. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. impl medklic soraviti v nesredo. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. strmo pobodie. lpBa f prepad. v. ureditev. J. vH rJpea\B fi. BCe^et'a navajati. modrovati vMrnrnHa f l. niti se. pomiriti. f'npocr!tsa p/. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr.nati. Yoqlla pJ. lrsrK!tsa pf. ZaKOn ypRec' adi strm. unidevanie. opoj. vor{r. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. mojstrstvo lsec ft zamesenost. yrpas'.!|Iruc ra vpis y rcerr. po. usmrtiti 'ce: 2. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. vlsevau wep m ath 1. yMvBa rmpl umova . gl. impl uniditi. unda (29. -ce: !n aD r strah. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen.posiljati. vesoljstvo. ottevati pomiriti. nameriti. impl unificirati. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen.. impt na. dobivati navG 1.Ir €TlTa . usmeriti seobradati Diasenie. -jHa adj pesn opojen. trdovraten im pf unit iri. YnponacTYrh r)/. (){tctiYtroKo''. planiti. sedi (v besedo)verzaten. inpf pc ti koga z. gl. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. razumnosti 2.lti \rrttnrrs. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. !nar'!Ba pf.rvBa (Zivec). povisati+ospesevati napredek. opaZatl uo\AnB aql zapazen.aBWa pf . trmoglaviti. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. B sjalnre lrrpa3ru. 2. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot.tr pouaevati se. pomiriti se se. spretnost. Un anrvBa pf.lTaAHe. vodstvo.8g).i. 2. lig drti cnako obliko. v. itnt'l vzetost oditati. pokoren lo. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa.!4. ynorpe6n. z\ezai 2.rfiTwa pl. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. 3. pf yr'€cpekt . um. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. -q{ . seznani!rtrrr(u. gl. impt uniformirati. edini izvod FrarcrDo rl navodilo.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. usmerjati. utisati. upravprestraSiri. dudo. objok"an ynara I vpladi. soglas. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv.. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. -pHa-lrropnr adj vztra.. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. trden.. pl. za.tlrperse. ozmcriati. prepaden. . melina 9rrga. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost.rBltsaq rr voditelj. vpisni . nara\.rmpl pospeliti napredek. ruztrarl vladavina.

EBalt m unidevalec.1.kedonslGslovenstllilolll t I I t . impl r zbeliti. DOSlnOVltenec ycBor. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. napenjanje ycEAerr. YcrafoAF pltmn YclraroAn. lmpJ ooscyc. xomprlcl_ ycojur|. fjq \gh vceTa/ slutnta. sDustiti yp<iw.tl. ycaMyBapt. slutiti. ttla YpH-e. reonost VPeAVDa imPt urePf. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. wrrva pf. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna. -oe: yc !'d tn .uredniSki vpeAlo . poor.1on(||erocr 'J opP. uspavatise ycrbror. -F m ath \zorec . spati.ycenjsi . Kompltycol. impl osramotiti. vpc^ll'|E. 5.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne. zamoEu. jezik.e*wa. impl spr+ letl. 2. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl. sprauu v reo. yrr[oqe. iti Do sreti ba. c{ ry.-E n posvojenec. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. adi usmiden. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na. usta (pri dlovcku in iivali).r"qra 1. uslugi. Zared.or datetj -. muaen vcnrt. YPgAtf. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4. !c€: soomniti se desa.sl t .r4r rcono. opazlll. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. . yc^oruq. lpnaflx|a / razvallna. teZak.{6a I l.ycoJnrqa 1. slurcnte ilceru.impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr. postovalnlca. k6mplikaciia Ycnee.fiIa adi tapore\.mpf uniditi. l. navseliti se. o lt I lt r c t at l wrsc . .YcaytqBa pt.rexne. 2. vcn vsa pt.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta. uci|.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga.4rr-ypeAEsrr(a m. tis ustna.hladen. srcda vedja usluga z ycayxn.. odprtina. to ycaoa m pogoj. . zarnotan.pospesitise . YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'.roren. opazati.rt cen zapleten. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. irospesiti. -FlYa..ftzbeljen. urejanje. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. sme Se JaJOC Ce. ul(rolllr. posrediti sc'uspc1 vati.oBfr. narrrava adi !'pcAeH urejen.epa zunanjost.zajdjausta ycoDpEeH44. pl. posDraviti vetarm. podreti. siriek . YctreBapl. unidevati wuelrec rz hrup.yuwea.-.raztariti-razbel ie vati.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno.|aB 4di l. ucnelr ustnica. Ce. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost .flIaa adi nasmejan. pogojen yc. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen. brtr . porusiti spustiti. YcrnDa n.spopornrtev vcoeH.rannere lc oDel| 44. . 2. ustnice.uspavolcn. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. ycpaMYDe pl.e fl l. ruSiti. vToc yctwtn. Iepo gralen. .$tr adi pomirjevalen. impf . raziariati ycroe!nd(.cu-rz uspeh. osoje. ureditcv: 3.ycry. Jem. I smehljaj. ureoltev Yp. impf vse' liti.. narediti bolj slastno yc. -nHa cdl le. zoor vlsla nost. labi6len. osojcn. +Ha adi hrupen lIrEeK. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH. uredrtr. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH. -impf pomlrlu. dusa: 4.di uspeh. zacuu. znuati. omejitiomejevati s pogo.nie.-l|I|a I I I I I I t I I I l\. naDrava. llovek. ostrmeti 3. hruld lpEe6eceH. MeqeurKayclyra medycnexi . adj necHa.piti. ycwpl1 a pf. vceAvBa of. . pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. ycBoj!tsa vl.JHa adi osojen. .2.wEa. vqasvta pl. pomirjajod ycpaMn. tmp[ !sp^vcavxruoocr . . reden vpeAerrccr / urelenosr. . yc/raq!tsa pf. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. impf .osupniti. yq re. rusilec (tlovek) ypMa I . nasmeseK ycMe. pl.l. zaslulru{utiti.p.ljevdti. scnYCAOr'(HerAd) Opp. nastanievatise ycsr m aut. Postrez. o. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l. zaleteti se. rati-zaDletati mraden. ycra6armja. fi. kompliciranost . -ltx .itnf crKnlu-crKavau zlvaln. uniditi-podirati..pogoJ. govor. uredba. vema stran. ycaerorYra . impl okre . ycsllilla. pL lflpt YCeKqe.pf.Da. ugonobiti. iftpl podreti. vodi. senana.. zamota.ycoDprul. irnpl skladna oDrKa yc4FeH-. Yc^oxrf!tsA.ea adj. uc&oBua't FL tmn pl. vzetl za svoje. wmcuBa n. ycnoroJyna pl. 2. nastaniti-vs. impf osamrttosamlrau uca''tr. ycpaMofl. ustret. 0!!p! struoene kaie: 3. impf vto ii.r 29 Mr.a pf. skladen. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin. dati se v zo.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ . pf. impl osladiti.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost.. ypovyna pf. lnstaEclla vpe. YpeA m urao. aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.

jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet.e^eH. drob. uTo. pnnoonost Vrpmla I l. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi. namotiti-namakati lrJelnr. ime nekate. udomaiiti se.. lToroi. intd VrtpAUa njen. srucllj. zameycTa$o-Btr.2.. YroetryBa pl. pomu oegnrn ycrpoo. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. rana ura. .rKx ad.ne zaqeu lToKa 11. L trata.jgtro. r'||zpisana nagrada zr lislcttir. vaSkipa5nik neumn6Z.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. irupl pir. ifipf lrbo n iirir-o vtkati.jez-itev.. priknt wa! Vcaotr. yueuyDa pl. slrel lutranlr. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin. !"romja. impf fan zlikati. zavihati. YcraHoB!tsa pl. impl uteSiti. siliti-izsiljevati ocl koga. izsiljcv rjc. leolna. dobro prenaSati dce: skriti se. utrdba la.-zomica.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. . fig nezmoiliti se.uvcsti lTpo6a f trebuh.. poled se rih . lTonlTa pf. izmisljen razpisati. impf lta:iti. ustaljenost impf 7.zgresin-zgresevarl. KaKO yTOT brez dela y(. hudid. ycaohEa pf.Terlr!tsa pl. Pomlrl : .ia rrfijditcv.usta. I udeslavm cerkvr nec-udenka. -mra-lTtrDracKnad. sen rdrlTDapu pt I naboini.razpisovati nr!Ir:rsvel. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar. . FaJyBa pl. polet ugotovrtl ycrpelr. intpl ir. urediti. be.yrpos. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. neUrn'. lTerr!|t. jutri fe.yrpwrarA adv to jutro. umestiti.Ureqe I pf nar pes uteai. zlaDuclrav Ka. devocionaliie yctpeaaro 4d. ti. {* ucenje. nauK UtpeRa f cerkv.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. lznemiriti se. d. Ut^eucw'^ pl. zaFortr stanovrten. uprava. -[rHa adj utesljiv.rperuHuHaI jutrisnji dan.tonoelai'ec. umolkniti UcTpea m vrag.ll.r{rTp[v. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje.nez.okrepiti.gpf.. 2..jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov. stnrktura. vcvKYBa. ludi \|re. yla oxlr8a Pf. I ugotovlienost. ran tazrla oe na glave .rLavna oblast. ye4reMesoct f razmah.u! ycrpeu!tsa.ce: usta.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. 2. izliv. !. uteha Fexa -c€: koga.n€ n. udomaden. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. ycrpm4ra pl..' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta. notrani leina Ur^euca.l 1. -rE{a q4i jutriSnji. obredni predmeti. do ona.Jsa adi utajen. gl. pos.) pladti. pivTpe'|i . gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden. fig zgovoren.ilrditi. ustava. vstaviti. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. -^A adi tolaiilen.'a'.rxajlTa pf. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. .w m zool sova. !'TeKa pl in impf !"roHe..organizacija.poln poleta .yryojyBa pf. . v. zlurraj K f fam zgreien udarec.Da pt nost. vajelapetrtes. impl zdr.cer pomlntl se. navajen yqeyde. prikrivati . udomaee. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. hitro kot strc !TBPAaI trdniava. tolatba. likati. jurmJrca. ucrpoiUBa pf.lrTrflf. -qn rn udna knjiga. r:. vam. topoglavec.^zgodnje. OdreveDeti. konstrukciia. Ycw!. navdusen.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE.. i?rpf !'reKa. / za.!Tu4a f zool sova. ugotavliati . potolatiti-tesiti. prikriti-uta jevati. lahkota. siti. splctnost. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. 2. gl. st.l'rar. 2. -Br-lqe|trr.uslrol ycTaB rn l. opravllo v pravo.pJ.ce: zviti se.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki.laa ot(tr. irzpl skrla {. bbrniti se proti ko.duk. . ustaljan ycy^ m fam nadin. r/TDeH '' lERae..tIPniti.. qeUcrar adi z _velikimi usti.I utopija.MHa adi navdah.teE|I(. yqtrFeH. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE. dolotiti. doloiiti. maiu. izsiljevalski !qe6ell. lrrevr<a Ycrlre.rr.ycYqc.viti. Ugoli (o u d ih ) tovljen.rt "t1x_laft zmoznez.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost.taviti.a. ycl?ojcr8o r. pl... impf po]lrtca . mehanizem. vod. impl yrerue. .neroda yrle. zgradcelra t):t. s6vji !'(!{!tar m arh drta'.akutnih bolezni: kap.ycrpnrre. volkodlak. zaspaycrasoseH adl dolotcn. lrorrlTa !. -viati se . ustje. oavrsnjr.

gl. udelezenec.uf m arh glasnik. obrest qt OaJAe.-I. VuIIe KaKo 5e kako. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I . !ueH.z fakt in.reHnq6p ''r bahad.grornla. elektridnem toku o]asa'i m zool faz. pavza. Oa51uvel. ude. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. lasoDlrarl n-amala. tez mero lba3oH . udililde lqu RrrreH. astt me a'.r€e so ibaK ujel lba^€rf. . delnidar ti. f dolgF ltudirati. sodelovati tri sel. I bakh.misnica.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. . . oqenm Oa 6aM(a I bahadka.r6iaia.trra adi faktitcn. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. I fam prid. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. pncaKovanr PrlJuDUenec.cc..!qx!? '14 lezenka: 2. -. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik. Dlamenica. dc' resnrci. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . trojnu fuJpou. i falanga. ho. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. tehn faza pri generatorju.4a. pupoqprsu.c impt dati oV Sa.yyrercSu . razvoj I cogooKov v zgooDli z. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. 'p{u Oas. zr fam. -ryr m l. Dast za .hvalidavec posoJana oorestl. (rokoprsa.ahvala rbaa6aI l. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. miljenec.ErJa..faktum. KDaCTa I$Ina nvala . ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa.odpa -pt. podp[atr. 2. . sDoznaveti:2.Eqx-!E uSesen e.iE uSecdolgouSka diti v 5olo. f uditeliuaiteljica y'''. prevrsta.faty kdor Oa 6aEda. kroj. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist. svetilnik tis Sirrp. fabuJa.. sneteK rbqrr.ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK.a fi.re adv Se.r&ra 4di u\h impl l. privajati se na f'utrsK-y@Ka.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{. taza. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti .E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a. kurir. vak $aa f l. udetei. tn. . sc hun dclovanje ltue n usesce. !'nrre rre se ne. a m.-EHaadi fakultativen. uditi_poudevati. pohvala: 2. tr+a&ra n.lql|r adj vljuden oa. ltisc. ogleduh. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. fglii. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. 1. 3.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. s-.? 11. vajeni. . favorizirati. hvala. +[+a. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra.oeJstvo Janle. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. ra.w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE.fi rfuaaa adv ldm pre\ei. delnidarka nje spodnjih hlaa .fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc..r€crBo sodclovanje. uditi se: -ce: uditi se.Krol cemu. lrKo. po izbiri axvatdr nr fakulteta..n oblika. razvojna stopniai 2. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba.

2.oapae kaksnegarodu Je. rmprovlzlratr.'cr | 1. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva.B adj l. den. slavilec Oatrqen. neresni. prikazen. nabor. druZina. sveienj nstln aqwfipa pt.federirati. spretnost. _HeMa Oar . Pr! pravnost.po*otu naPa$elepnuen.ur'lB. OareHocr. do-mai.rxa adj fatalen.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. burka.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. menalen. pr(r pasrr. laZniv. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie.. oA Koja . po svetu znan. kmetija I QapMaqrja. 6eHeDutla. 'driati.'tastiden. si. r?. Oa. ceHrrrlTe m Oe. 66ja I +ap6^ impf barvati. Donareien: 2. OanracrsKa I umish'enost. omamiti. -'. oseba z razvito Iantaziio.. fantazija. 4. . slepa pr:ivrtenos! pf +atd.ro. hist tarisej. umetnik. re.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-. napaden.drn d4 te do deniLrja. lai. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. prevara.n L svetilnik. Podlistck . pomanlKllrv Oe^uji. Me dat{ ie prvi me je kra. $au![apa I . oseba.groznla $au impl l. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l. ro q. hvaliti. lotiti se. ujeli. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . ro mq ndror od5el je. Prijemati.it hvalivec. 'rma adl z ko. 2.di 1. -rln I farmacija.J pravljeneg_a. po ziu l[| Oa cno.gl. napadno Qa^w. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank.subst oren:enec. lig hinavec OapMa farma. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc .v 19.e ftC el.!"roH feljton. kar ne obstaja v resnici. -\ttt I dfittna.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. 2. 2. Ickarnarstvo rlapca I farsa. 2. feniks. 2.ali bombaza. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe. grozenje. pisatelj. ibareH. ma:ica iz Qartrr. odarati.I mrtvouclnost dar pf l.ogromen OarrroM m fantom. OeMnHi3eM.te d€rfl laternica .3._ hvaljenje. Daraliziran. fantazirati. ue da(aj uY. sanjad OaHra3nja. inpl Ialirati. z\eza pl.a l. 6aru naPu Prilel je do oenarla.#Y.n . .berru<i rt l. tamrqa rDaid lljdpeH. prezet s fantastiko.j z tapako. migiden. 3. svetilka. -ru t federacija.fudo' vit. zavzetr. KVCYP ve. ladja za ^ irevoz iez reko. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem. domi$Ijija. znamenit.predstavljati sr. groziti] 2. velikanski.dek pojav. bajeslov' . 3. prodelje.I fasada.ni ptid. sanjarija. mrtvo. pihalo za svecane slgnale Q^p . irapaden (ghd pn perlu. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa. irnpf falzificirati. za$araieti. . impl tascinlrati.Edr m falzifikat. vstopatr v teoeracl_ *Jf.Gra.Jr. nagnjen k fantastiki fantastika. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot. jopica. fanatizem. lu- Pi3:!:l"iil. boOapuc6J. za' erabiti. neresnidnost Oalrractr'qefi. -pna adj druZinski. neiskrenhinavski. nenavaden. hi. t l. naborek Qa ttr mad|ade 1. faHr(a1a doumel le prijeti se. fa}. gluma OqcdAa.rnja. 2. 4a(arbe _ Ha 6ac stava. 2.aru ia ae. -. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH."El oJi#i "iputu.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue. lazniv.3Mor r'. hinavsko.-sua adj tamozen. nesreden usoden.11# l"r n Oeflep. dosedi kaj nemogodega. nepravi.den. -ce: hvaliti se.Bopaooraranerodenle ibira]ren.. (DeAep*pa itllqf ()). nasprotniki preroda v Makedoniji.fanfara. ro (l.. ponarediti Oa^TaI guba.r arh zoravn. -ce: stati 6^ka imtt loviti. 2. s hibo il""nP? !1. .stoletju OaqarfuaM. gl.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. le iSvna J fawa. ukana. -sfia ad.kos risriia za opanke daurfieau. izmislek. naPoaiti. Oarrcnouqipa pf. 2. sijajen ibeoAfl gl.sklePanjesta_ zamera. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. -.. l. omozenKa (fanaoeeu. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi.Pntr do desa. +ar'n OaEe a I farn 1.o razsvetliavo) . 3. ujeti se.ar n l. 2.. fanr manlKatl t I I Oanl|rea .1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen. domjSljati .-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel. navsctna lbaMr1r. Prijeti. adi ohromel. pulover $arnas6p m fantast. Oarlrqnrocr f tainivost.non"imlt (2) biti PrriD€ja.. laZnivo. strast. ki teli 3. sanlarrfl. Grki iz carigrajske detrti Fanar. morje llepEr pl poditnice cKa .gl.

resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. drobno (zlatarsko) delo $m!rj. ozek morski nootll $. sklep glasbenega. liiur: +vzwtKo . rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. (zunanja) ot lrka rz.rop z l. dvorjenje. ztak lalovanJa Oaopa I flora. gl. utrditi. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. goriCde. nezdoloaiti. rahlost. za. denamo podpirati Omrdca f finesa.hltirati. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. doltrtcn.navidezen OnKyc r't bol fikus . tekodina. konec. fluid.npl.n d. lrr.preddveric . -lura adj for. f(! kus. rastlinstvo k keea kraia O^or.Drxquja f.'. impf iormi'. izguba tete. neuspeh.1 fiasko. predmet. tanka tkanina. 2. -ryn m l.an plon indecl fam neKOO. vodomct iDopm$+opr$ra n. lju- O^r.. malik rDera[ribaM. jeziloslc +z rpi. obrurl. namislien. fig srepo Ktantante lleyA n .i^a. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati.n nadev $naantpdn fl filantrop. T . tanek. lrg konec OroKa I predal. I ''r Plata adi popacan m _fltt. 3. lo.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. oblikovati diloi.miltiatl o. zapisati. natanden: 2. DalKa impt latt ir. fizilen. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. rdcaa turska kaDa <lrccflud. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. oblika I $opua.rJa I L fiziognomi. fig . zunanlt ilopuirrr zl formant.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. nadevati. ja. pripona. $maucfpa pf.nexn plemenit. pooruznlca (br xcrep. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial. knii) u oblika.rtti. tkanina) mven.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof. krpa. uajron Olx#l|c financar.ttr rfl stenj. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. 2.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1. sklad.!n fam izmilljotina. nale. fo. telesna vzgoja. 2. I floia.kondnica $optrtu m format. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. SrttAt m l. slavnoit registrirati..{Ha[paBE) uniditi.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike.okolje. pisdalka. patrona. osnovnabarva: 2. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1.-rHa adj fiktiven.rcne tisniti I udariti. neren: 3. uelaien. 2. droben. fi.rl|ryaH m filigran. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo.r m fcstival.f ikcija. 2. nalen (vezenina. dlovekoljub Qa. vera v fetis. in-tpf. 2. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. mislec d^ o 6r m filolog. srediSde..E?.rnnIen. vtgalna vTvrca OrrEeK. mladika.iDeptrJa. tendica.fam spostovati. 2. hladnokrvnost. I foncnr.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry. 3.{Izqe pratna teramega dela. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. izmislica (Dta . naboj. v katerem kai nastala rDoaA fond. 1. {rpl| rri filister. madet. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. fic siten.reu. fetijizem.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. -eMor nr 1. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. bolczcnsko kotilte Oo-^. 2. iDo6nja I fobija.Skrnicelj OEITGRAaI(. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika. ncuk o glasovih ![omaua I fontana. ladievie r[^o.?rsifevd Oqf-p--a I figura.hladnoknmez b^elra I glasb flavta. lig ob. fig lepsati. -ur I filiala. 2.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. omejen. lig meriti koga. Sport Ourtrs.3. davkar nJaKar '?' OtddcKo . fin. upadek. tudi udbenik fizike rfllrnouom. ugG bupKa. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. pripenjati. pt. I forlnl ( denar) lDopMa forma. kar bn. folklor. -aua adj ferialen. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr.raqnJa flotacija. vredka. gre(ulu OnKrEBeH. nost.impf . I enoletni Oqastuaarn<a poganjek. flor. svetlikati se rDoajd foaje.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. folktoro. telesen. sklep. z. Dolitnigki Qip*ta .qa !. adi l. . velikost boprtupa pl.pleme OacKy rgpa I fizkultura. -oblikovcn. rahel. zunanji izraz.. impf hnancipolom rati. pripr'.

nevrnra oripvlr. tepsti. {r m fam pek OypHap n furnir. vrnar. pihati (konj).SU-Ce: niti se. modno. uteZnamera.tdor: -tn. 2. buren. pri 1fura 11. 0p6a_ lppefara I lregata.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. nrC zaplrstiti (Zcno). I frizer. mctanie (tudi --sport). funt.rrr lrrna. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . zastavav tej igri do{d^la I foteli.Itrr I l. odletavati.petolizec Oypxera I lasna igla.r3 I formula. sodilde. lasnica O!?Ha I krulna ped. vzorec oesedlto. 3. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. 2. -B4u-Opor[oBKa n. 3. hud strah.J. prazna. nraner. r?/Clodevanic. Icted 6p^ impl l. lic jeziti se. prhati.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti. opravliati.Sypga I fam l. O$(apaf. impl 1. .rxy drp. drobec 6paep m fam avanturist.metati. -qtr r'l frontnik.opravilo. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. -ryr rft frank. 4. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. vrsta \relena za prejo. udariti. bezati.SpoJrtev QyKa i. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest.kvasaa. mahniti. obvladati Qopre adv glasno. menih Oparapcxrl adl meni3ki.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter). pristojna oblast rlocna fosil. boginla mascevanja. podoba.z. 2. forstati.ilopMy^a 458 . vzdihovati. delati O!'Irra I t. 2.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi. frizerka Opr69pa I frizura.fam. . podlaga. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. dobi{. 6lan frontefrontovka. fraza. suvati. voiak s fronte OpoHToBeq. udariti. del kake skupnosti tbpau(. rorrrlKaclla. odrezki. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti.. I(o. . pospravrrr I mnogo .uiti Ov0ya zr greben. usekati.tt\ impf l. I dem od Opqa krtaika Qptoca. -xa I tunkcija. utrdoa. oplatica. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. 2. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati. forte lDolrnqrfaryja I L fort. rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. zli IJe. reklo. impf latn skrtaditi. zaprhutati. 2. utrinjati se. 3. zaboleti. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. konj ). Uqarrll Se. Oopripa pJ.? krma O!?roa r? furgon. zastavljeni predmet. redovni impl srebati. blebetati Opa( . prhati.Iq I frakcija. da. 2. po "rorrnlu navljanje. $ptocysa pf. 2. kateri se daie zalogi 2.utrJeva- <[paore pl opiliti. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. drob.. bidati B.fiB p6 zrear. rzprrlenec. primazati Oparap. vsruevalu t. obrazec. fqrija. ooJna lao6jln I frekvenca.etiden. lig razburjena oseba O!?Ka I l. -2. J. denar OlT)arK. 3.leteti OpKHeI l. osnaiiti-krtaditi. {Bn. zaKlJucena slasoenatema ilpa. srtru.r'r Jronta.Io bezati (das).rja I lam gnoj. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. l.M adi fte'f. jesti l€ pozresno m. de lovanje. okamlina '?? druZabna igra. prideska $pna impf bliskati se. 2. trgati (po udih). OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . strnitev. 2. pekarna O!?HaFija. pihati (dlovek. osvrkati.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi .rep f razer.. +p^n 3aA ce6e.l rnoena ta.npf udariati. konjske fige. iviigati (veter).> nirati. temeli $1xrurja. revei. odfrfotati. izmuzniti se. 2.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l.iir vcd k nam. Itg oaJati prednost. suniti. <lrp. I frontovec.tttzii^. ti{ nap.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. fig priliznjenec. slabo blago Oyprja.iparsini rz fragmentl odlo mek. sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. jeziti se Opwrqe4psurnra n. preslica. -. ittpt trapirati. presenetiti +pac m med 1.t rz 1. forum. osiniti. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska.rc loacv-anje. rzguDtlenec OyrHe pl l. naslaniad .n frak. . ialaf trg pri Rimljanih.srkati . slu. viharen.Deseoa. -ipr| fi redovni brat.I. tovorni . besediiiti. oplat Oycaa f lafi iensko krilo. nesodnik Op-a3aI -1. odpadki. udariti. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje.

gl. gl.ot hmeli xofln m ii h konji-dek. rcclnica xpauneaeH.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija. zivljdilju.Ja. ovorzma xaalqr&raqaJa.n harem. . neprepusten. Itg moaan dlo vek. voditeljstvo. vestibul xotateu ad.I hranilec. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja. posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. krzno in platd xepMerFreE. pa" prmat xaprsja. . Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. . muslimanski xu^a t lit preklinjanjc.7t prccerkvena slava (pravosl.-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea . posvc JenKa xlra. tvegana icra xajKa I hajka. DOI'I. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p. . nagracul \atp m..sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed). m honorar. nauk o zdraver. zborov. bogokletstvo duhovnik. krizanec rsrrCna 11. rednik-hranilka. usDavalo. sled xapMoE{a I harmonija. -qlr ft hodnik xoa . mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza.prevlada xei. -h. snaga xnena f zool hijer4i. brodolom xasapA ftt hazard. . 2. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I . zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es). istovrsten. cerkvena xpoMeH. -.Slen ski xu6pu.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. artrI xereMoHrja. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka). higiena. gonja pogon. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. hramben.um adl kronidcn.qll . nezgoda. au ru heroj.Bja t kemija xeMrllra. strast xoA&rn. junak xepoJcxn cdj herojski.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn .|6a adj }rermetiden.patleHlrqc rr. reJenceK.Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien.aHa aatl Prc.nahod I xpeMas 4di prehlajen.ura adl kaotiden. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. grlki junak. soglasje. -e I papir xapTsJKa. +ca adj hermetiaen. verouCitelj xy^u . -ru f kemikalila t xewcr. skupaj.n adj kemijski. enorcn xo'aopfp. hinavswo. Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx. -@ f halucinacija. dutna prevara xaErap fi nangar.gtrl n konj.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB. t ke.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru.nrt I poskodba.-rin f habilitacl ta xaDaprija. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a.najljubSazabava.naDad xajrg: i. lopa. junaxea€por€Hadj heterogen.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo.sktadnost xapModrfra f harmonika. 2. kvar. pladilo. klinjevalec. tisti.'ce: hraniti se. -al|'.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11.qm hibrid. ztneoen xalreM . lov. tmtul| .tt vera. hiDloza. svetitde.j homogen. -!rE I hegemonija. DE rodu5en xepMernrrrn. vzdrzevati se xpau{Te .f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica. zool hermeIin.NBr(. 2.neprepusten xepoj.r ret:nec./ig ropar.fllpf lif preklinjati.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. domne va xElrlTrr. sveaana pesem xpanermF I rejenka. mrnovrnar. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. lopa za tg tala xaoc m kaos.xpaErrle Ks m. raz. .).ipodrom. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad. smxpa6ap. slomoteqje. or.if. lig modan rptiv xrdloAp. zmeda xaolEtre[.rfrr rz 1. xq Ilrc -xv. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik.i. sramotilec. 6pa adj hraber.atlet xepud.n hot:el xpo[alreH. .

Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. . droben cvet impf cvesti. (za)brenkati.. cBeTy r{a impf svetiti se.. zagaz. Sdebetati Sdebe- . svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. Uau -t Pl. -eBa.i zabresti ti. brcsti qap.462 xlMaII adi human. nebcska lepotica qE qaKHe.tBtr\ impf c\'lliti (pes. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. l. cvet. de2ela svobode xypdja. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti. cvctje. zazvoniti pl tq'B. --BHa BeH eO Kortrznl Krun. vladati gaprbaM.di s\etel.. Sala xlMyc r?. "3Mor m carizem qapr{ra. svetlikav .lig larn pocenlau neuitnostl qalla. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti.. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. rpq^6a I cviljenje. u rrors ifipf gaziti. tloveski xlMop m humor. zavijanje 4BItruIe. lrg postati lepSi cvetnjak. \ pUBa irnpl carovati.er'de pesn razcvesti se. uBetrTI.ta. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. -rH I rajska deklica. cesarstvo. teptati.-ur. 5opeki 2.m menstrurcija.elf. 4/y'.uapeuapeseH. dmica. JAm OSplCe. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. humus. rfl cvernjak. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. dofc tati. gapu. mazati. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. gl. impl zacviliti-cviliti. kralievati. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. fig tarneii. droben cvet qBrK. tanje sid) uRp'(. cesarovati. umazati. cesarski koruzen:. impf tivkati.carina. davek \!.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj.rK. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. bresti. (za)ivenkljati. cveteti (tu'!.

krolen. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka.. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra.JilL. oru{au.!trf m na9 pl sesatec. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno.r impf hlipati. KrepeK. -Ce: rIpDeE{K r. cepopoln huda zima. ge^lBa gl. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp . 4emmr:nra I razpoka. naklati uelufaH€. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. intpf scsniti. q. sc' rdeti.j centralen. tmpl po uenlEKa-qema I gl. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. trd. -cqa adi celoten. doika ryqa. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. ueMeuT t. zradni vrtinec.kordek rfoourseu.. awrel'i 2. Spranja oaRllet(oiut\.J.ulDoK. ciqarete qm^'a I opeika. cirkus.-Je. scsek.''/foateu. tis tzrabliati ruiua.irek. qewl tmpl cenru.\eZi fig fan dolgin. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl.ai . navedek qErpa I citre za uprpoid. rezervoar:z.-qpsn m lrv (tudl adj rdef. cepiti qe erKa f zrC poljub.m t ceremoni qe. impl cirkuliralr. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. wuirltga pf . krog.. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. rle^t aEe. ledina. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. trg zanadet. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . ciklon. oDnrsttr. hud losten.ddj. lesovina qealrle.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. vrsta. rElaq. ' vatj. -Tprr rn center. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati.qa I citronada gl. qe I cilj. trden. venec. sreorsce qeHrlr{^a f. laota urnilg.ra I citadela.ryr gl. -le f.la. trgati. gl.' . W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu. 2. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati.sarst celota goved. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle. koAca. -rta ad. ciklus. centrala. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. . opolKa gl. celost. . pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. tle^rrBr(a . neomalen 4erier.-ADEttl 1.r rr sekalec. cisterna. celota.yneE. valo: voialki devel i qps. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. 2. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. cel. 2. irnPf 4ac\iliti' zavresdati. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK. tivkati (Pislandki): 2.zalavkalr. anat dimlje. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost .?1. c€piti. osrednji. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g. \ BKa irnpl l. gl. 2. m cenik -rg qelrfap.impf rdediti. hrast qe^ol. postajati pathlepen. neKauanlca. llertIlBa n .aBKa qeEre pf nacepiti.e\Ka irnpl dem od.ep4 ce irnpf ard smejati se. vodilen tl tlefi ftt reza.. Iupiti. 2: dei stroja. 'vna ati l. ketd plin ciklon n ciklostil. -rEt rrl uslnK cisare. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. trCost. ki sesa . cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. 2. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. cilinder. vrednost. oBs.gep. vihar.ponavliaiodse.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I .c6njeD. glaven. cigareta.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza. -3Mortn cinizem rwr I l. -rM m f afi skopulr.cisaniti qnrapa I cigara. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. vodntax. tidnjava ryruda n citat. \e @di \es. 3. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl. sDosrovanle \Bpci qni dvrst. f iam grira.cepenrca. c€na. poihtevati. rFapa ax. -fig strogo lzolmll.t cement tleHa J 1. celoten. . !ce: Kapla.. leseno obu. llzrau. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. vsesavati. xroan l. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. opna. zardevati wBer. tudi taksna tehnika IIrn yc m. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . stiskati. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. Cl. ciklt' Cen. ihteti rldsau. ffi h katun.oorec qe f l. nEa adi smc ue^€coo6paa€n.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi. -rI|a adi sesen. sredisde oetavnosu rlc. neobdela. gl.

. z. rce: zarOevall. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti. arna zen ta (bogata organsKm snovi). po malem. rjavkast spr.2. paltek.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst. rdede .revarstvo 4peBeH. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. ljubirnaJ telj deienj. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv. lig prazna glava wal/. vrisd. qpeua qnE'z impt. -aqu . gl. z lt e n o s l. zagorevati (od sonca). vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti. I rdedica.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu. brizeniti.. zemlja qPAl. \pe(a uDRa|Irttla t sl. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n.1l urvin rlDrtuqok.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. ilovica upseanaa_ 1. rjavolas. Po kapliah tedi uvavQ. cesnJev upa. vdab qyqy.el.a inpf gl. tmpl trpBoca.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. lir.e impl drpati. gl. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ.poteza . drnina. -rv m Jese Clovek.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). lemai nesreeno . impf crkr-rprcrre. crrcau cvrketati. witi. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. zenica upHKalecr. uxua in qapuKa upqopeu. 2. -lig nesrcino iivljcnje. oPaupr|Iua / l. .r L ctlna barva. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f.qpBocIBa -pL. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra.-zadreti . drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar. 'Hrlrr r?. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek.ddi €1. ltpsopr€e4. lig talostiti se qp eq.r|Ir nr delnjev nasad. dmica qpnorcoc adf trnolas. vpijat gpeKars4a I kridanje. 3.deinievec 4peulp zt prodajalec. upTa tmpl nsatr.-gl. italijanski -fasist qpHoMlpeE. imih odi in las .rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. temnolas qpnoKourv^e4. gl. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l. razcveteti se ry1gez pritilikavec.-'pqI n -zogt sv. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. impl drniti. 2. . {q.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu.ree impf trneti.meja.w'F'a iftpf dreti se. zajeti qpra I drt-a. gt. zavpiti. -pHa 44.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst.rlrla I zmaj (otroska igrada). -ce: ooliubiti se. zaKrlcau. iar na neou.t arnosrajtnik.. izvheid. kier ie nekod stala cerkev. lrniDa. zavlescau. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. lrg poclrr-pokati.ic zagorclost. aeravra HVBA . uDeRaHrua -certievi 2. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl. vpga impl rtrc sesatr. -1. CrnG polt. dmec upxe. dobivati iz aesa.rxs adi drnski. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. postatr-poslaJatrcrvlv. trnolasa in "irnoolc iensko. drpalka. '-ie: poljibljati 3e. vreSdati qpeKa^o r kridad. Zalovan. grdo govoriti o kom. dmina up.IeoB d. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. rtrroBlrca qpKoBeH. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. olrajEn prostor okoli cerkve. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. Sminka. zajemati. nltl{rKavatl.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. nsar upra. n3enln.l t . _nacrt.l " se. bogcjixra f i. zamorski \ptdu._a l n i o o l e K a up'1'n. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK..-qKa adl dem cfo uonxa I l.barvati. arnka. vDltle ltpHrlo . drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. sorta debelozrf -nate Dsenice.. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q.

-uu f lesena strcSna konstrulcija.!l't'B adi dimen. qaJ?. denarposlo\di svet qac m !ra.ptnfi|Ir-qajlurK.rgFvcev / .Beffi pl tofi obwi. qar{IaD . varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str). bahaStvo qa*ajrguja. ponoretr qaDrue adi kavkin.aDKa I zool kavka.pr I it m aar.raura 1. 2.) qaltra l l. obegenjastvo. . arl q L4''ca. osmoditi se'. poganja kolo. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl .{arar m rogovila !'ia.oDs.rarre. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. 2. cati (iogo) prekajevati. prcdanica.n torbar . sondnik.(l/ sajav.igalno krcsilo. -!M tt pokrit. . saJast lnslrumenr.Ale nt dim samohvala. ho jev. usnienatorba. vzigalnik \aK'''ar a. qaE!tsrr pf .hodnik v nactslroplu. -rM m arh godec. godoa.(r6rx r.vh EJ. ila{etl adj prekajen. dim delati.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. streha qarEca. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). 2. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. zobnik.' qaqaK. spo. trznic:r.l dica. ta trc" nutek .. zblazsanp m alh tral. impf !je" ti.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. korec (pri vodnjaku) . rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I . zool lakal. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. -r|rr t arh l. '. .krojadu) sc{iti. ooesenJastro zlven irarme. VAp{ qacor Pt'i- . sredstvo. pc qa6yFqa6ypa ft. trgovsko-obrtniSka .di prismuknjen. naprava. ki drobi. drzi se ga se mteKo. . zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo. korec..r . . neresen je. . borov. impt Sotor porumeneti. daSa z roEem.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$. slepar. vatruqua ce pl. v trcnutku. 5ivatr. rIoloBtrua qac pol ure. turban n< .god. ugrabiti. za trenutek. madZarski ples n lam pomod. inllJ lan (o .listnica qaHqe.-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. iglavec.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. hojkov .Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. \ta a''cyBa pf. dimiti se 'raaraulja. qaA. postopad. pc pasti qanlrlKa t gl. izhod. konj. lracoBduKap. .s\ra lraflJa.lel(4.'aKa m 1. pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak.r$ m taisa pri muslimanih.urr I trg. qaPK 3a PcxerEe [ITI.ra ecr adj rogovilast q rs impf . vitel. omeJen traKr[ca ce. lraruc!tsa pt. 'ce: oruqaeH. tolli. drobenclja. ovci. rc"ipe sitev. lopataslaroKa qaala. jelov. -Ult t? lesena skleda.fa^rrja. v trcrltltku. jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l.drevo (smrexa. pt qalqn6a n dem od. I arh \eLika vinska aasa v. z. kozi) qanapaa I larn velika. liivost trapAaK.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje. sajp n arh gJ.ki i. 2. boro-vina) qaMeu. nor. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. sajast. palnik neti ual. zape 'sap. sla ie ura tepna) stenska. tcs iglavcev (smrekovina. pl qzurrfirEa fl l.nik. 'cei kaditi se. zagrabiti. muzrlianl .alo. qapntl|ia. zdravilo les. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v . brsaldl impl kaditi. obtgati.racrlu ad9 takoi. jclovina.rq . z. qaran(a trarrqe vrI.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I. eape udarien. qac rlo MareMart(a tlr.. nerodna. smrekov. zadimljen. v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati. lig pridanid. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt. . qaM{aka3 vapr< iz kolo. trenutcl(. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost. zt^ldene nad nosom I t I t I : .ta^liar adi Drismoien. sklevanje. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. prt vladuga razuzdanka.JrIa 4dl aajen meneti. -wr m lanr bahat. oor). KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen.raKa eII.iglasto. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik. vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe. torbica.

Stirivprega pravi6nost qesr t dast. aetrt qepeH . bririlec. sok u mesa.. spakovau se. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. qelnfqBa pf . rezati. postenje.'pte. vtaeh. pl qetrM6a. n4.' peJ pogostokrat kam hoditi. osinjc. kakor je treba uecxocr f vrlost. sPoStovanje rrecr 4di l.n nastrelje nad odprtim ognji$dem. kdor na kaj daka. -qqa 4dl ieklen (tu. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. resje. qeII fl dep. ca qeKax-qeI<qq m kladivo. korak zdravljati qarlle. 2. lreKpeK-qeKpR. spoStovan rrecro odu poiteno.qe e6ufa. gl. hrepeneti.t dent od . -qrr m tam t''tYtina. presvetel arh.izigravati wenxa impf lan brskati. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje.-pEa grenek. vrl. porcelanskiizolator na veKv1req.. daSa. gl^hl dlenek.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. izkazovati dast.ri oslna. 2.. {Htt nt iesnov strok qeceH. impf pobezati. z otroki. pogtenost. veJnat.ce: kretiti nokozartek qa. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve. sreden. rver rapKne. "gI| rr ped . pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. -pHa adi detveren. 2. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH. cigan qeprapKa I Sotornica. naologa KOS!.3. ponjava. tovama lreDAe. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega.gati. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. kozardek. 6avreteno.. pridakovati. destitati. 2.. lrerstrcrr.lnu n.tecfifio'! idv sredno! (pG. nekaj malega iialru. vrat) qeceH. strazar. kretiti noge. rjuha. maccli.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. qroDec. domadi po malem. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. dastiti.napenJau se qelepoK. izgubljaee]. qauJ. pf. impl veniti. a/d cvetlidni londeki. {I| f arh zabavi(tna uer. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. looanla \eper''{ hnpt deliti.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH.kelih. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l. bat .b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. deltek:2. lit drepinja. gl.edi qepqeBe.spbd cl q e Be. ru pa tam. telefonskem drogu snel. l. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. -Il m arh eoso(> did. zalostcn. otroci v dn Zini. -iry m. izraz dobre Zelje) qecrnqa I l. pogostitev. gl. skodelige i. gost ( gozd) . poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. imFf qe aA f samo sg 1.qalrlun! . po kapljah te. I detomc> gofle. -Aqtl rfi zrnce prahu. qe ep qepeK. bot cvetna daSa. 3. larr iloi'ek.btrt tn larr omaka.reKop r?. 4 dem od qen depek \epD.urKaI l. drepinja. domadi fam oi.reBe^ develjdek leKta qelpe.terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. 2. Skripec lica. 4pe[Ia qepnja.? aemer. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. tl se trperl qertre^ m kavelj. oplaziti qe[opecT 44. -Hn I r?/i dreda gov. 2. plaht^'.ica'. svetel. qeMelreH. vtikati se. osmoditi. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. ostra resa na klasu. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. ki povsod vtika svoj nos. Z{eb. mlad g. pogadica (v kolenu). bridrreAo!6neq. detvero qer8oplta I ltirica. no nitjo vezena ruta. srpli'iuBa. dndina. gospodek. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. praviden. ciza ses'J. srebm nakit. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre.rera. (o deLletu) devi(ki: 2. pogosten. .e impf izginjati. Stirje. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati. . rogovrlienolroK. predem od.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. -q{ n ped. Ad! latu l. qepm I l. seclrrrrr qape! presvetli cesar! .2. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta. podrezati. predal . 4. trgati na aetrtine.tecrwr adl l. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika . gl. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. napa qepen m l. redko.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1.izvijati se. -rryr fi itel. kai pridakuje qex ac . Sdebetati. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. 2.resa I dvokolica. polten. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. telesni varuh. ciganka qeplapcKu adi potepulki. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . dotakniti se. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2.a koradevati. arh svet.r . strup.lr dakalec. 2. 2.-cua adi l. praskati. kalil: qeArmK. zdrav. rllory? qelrqe. pt qeBpurla r? s srebi. poddastnik v nekdanji turSki vojski. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena.

velja. format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik.8 skG gav. biti treba. snaga. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla. Ma qtrHa ae hodem. gr. vrslen qErBopoc^oxes.\\r qerqe. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. qtrHulu.tu . Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati.rHaMe. . -$r fi 1. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. ikorenjdek -slabo. 'mpaue.\olll ce qlrHerue nost. brskati.rerBprn ar.te'. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat. set oseb..qra adi odkritosrden. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride..2. :!Ierne. crgavo patP gujatrrro.medlo (i' quj. qerlla lta qesre.trt'Iwte.ttwqe n detn od . tistiti.rm<a izpl tivkrqttr€p . tonski qerKa 11.retsta ce praskati se.AeKa izgubiti se. krtada. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. snatilka. l.Irpu. oa re ni nihie videl. gl. krolnidek vrxroBlmr. pt qer. aM e. .va adi tetrtKOV. . 2. ltirideset moskih . {&ra ft 1. qecka ce set moi. lektira. hoteti. dio.\ glavnidek rrertreH. pl wst wa n deftt skledica. da rn|crmra I jasa. . quHn KaBra delati prc pir. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar. po. CeKOJqeTBpTOqeH . -' f CetrtololecdetrtoSolka . iebelj. pc srncNon arh Stevilka. 2.n bot platana ti.rerrro n berivo. odtrgavati ri[6YK. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . .li actrti qerBprr. odprto polje.lracHl|rrra n. qr. priblizno ttiride. turdek dce: zdeti se.mcrt impf snaliti. gl.|. Stiridesetina qeftapqtlK. prepirati se. vcdriti se. Pron 'f. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?. krtadka. priprava rattrIrr globoko se klanjati.qeTBopo(areH. qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'. 'iU8.r[paK. -rrrHrf tu nri gl. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad.{I€-qetlra. detrti del. oua adj Stiri.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'. nu?n ltii qerHlrq6o€H. wna . qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . gl. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr. 6poj stati..mllrja. lmp crr. ralrlo. ce:uza pipo. . clgava. -tF-rretlpm. glavnik: 2. rie .!!a. Cohati se \eut imd desati. pomctad qacra'rKa l.tr impf praskati.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. .r|p dirdek.xIIllI metati.govoriti. . trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo. -rur I Zelezen. moti.rHa I detrtina. gl.rltHar*t ae.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1. gl.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! .K'l interj nrf pa dajmo! pa . goljava. -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. tevljar t T T T I I I I I t t I t .tve'. . pipa . kroinik . akt. K. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. qrier[ro.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr.-cer tako . potohati se. za c6cenje. aKo qr|crer6e n disdenje.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. ltevil(). ustnik za cigarete qrlonja. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. imeti za. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. uwl. spreminjati. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf.. topidek rre\tKaimpl bezati. sna)c jc ._pl valenceK dejanje vupar<a. ravnati. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH.rerBproqe[. kva(l|alcn .a uditi se rckodelstva pramen.ttrr I skleda. -AHa 4dl stiri.]ro f. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. lesen ktin. rr[jruro.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. 2. set.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(.qe z dem od.mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). stopnja. l€ varati. ecsrnoAlnreH.qrtcraq n snarilec. dopid. razJeoa.impf stiskati. postajati. pt rttrn'frta Streoa. raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. ti. goljufati qerKap fl krtadar .$p impl biti vajencc. '|fil.

a ljudoZerslvo. kmer. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. drustva. slaDa Dogavrca qopanqe. $p. dlanski.6()r iiiit tkrrari. ditljiv lrrr.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad. cel. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. 0p4a. n osminka litra.te. dvojica eqor vr$re. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce. Sklepetati Drez ene roke qo H.q^eHopasAeneE. 2. spantr-pa. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. -rKa-lr|rr t'B adj bralen. {nI| . filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. 'r1pl . pl rto!'eqtut a n dem dlovelek.rKa samostalnik s dlenom .tllae impl giniti. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. pl ^!fe ljudje. juhasr. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. preivekovalr)rk .rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen .4$ m ljudo mrznez. nratKa q'|aoK. Suitenje vrpra impl tkripati. ltula q^es /n 1. llca .rEfto ddv ditljivo. pl 'MseBrg ft stridek. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq.ini dom s knjiinico. skorlav qKopqe. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. qaelrgrBo/r dlanstvo p.ro6anqe. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. -rfl r'2 bogatas. pc. bralno lnaDal|r. (o koniu. oseba . . pomeZikniti . trcbuh.ororoca-.xrpruu|e pl zaskripati . . 2. reoeK .rxopr<lt / dcnr majhen Stor .. izdelovalec. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati. -3n nx I . nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina. i-etrt miaseiica . MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH. Clenek. dlen. poznati.s^eHlTa pl in inpf l. 2. gospodarrca sop6ecr ad. Darbar qoBeKojaAcr-ao-. bitl tovegabrata) dlan organizacije. mlzantrroD qoBeK. oste- 11 natandnost. -!trra adi dloveski. gram spolnik (doloani. redka ied. zavestno izgovor. punzem ttlfta impf bratl. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . orca vreuecr adf dlenovit .q. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci.rxopr(l l. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer. zenica '.a nta. vooen. ud. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. -Aqn n ljudoierec. 3. udnina oslu).flOq{a. 2. Skripcnje. . l7l txopuu*a d. trd. medlenje.kanibal./C troBerreH. Zalost.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja. -rrIE n tlovekoljub.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. IIl?UHA qop6mta humanost. -^sa adi artikuliran.ra rra9Tt i.oy6Beq. kati. "ipiiiii ti. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. jusnat. ltrceli.. koprneti quaj m pesn tesnoba. tudi moz.rK_q m Skrtanje. vitr))l). Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. . humano qoBe. 2. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik).rKolr. -u{ m suknar.rx$ma I krn.uek. pt goltatn. kmatijski delavei spolnikov .rKop^an adi suh. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. zaSkrtati. {rI' tn gospodar difliga par.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll.r qoEeKoMpa3e. -Iltr n 1.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika.skripa.em od. lig krvolodnez.. vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati.j indecl fam i*tallid .trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ.N. fevdalno posestvo. pusdobnost .ru$re. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . 2.i.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku.nriBocr I bralnost.trrsKo. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost. stridkovi (drurina ode.samostansko posestvo kmet.ro6au rh Dastir.j ves. -xFtruoanKcaj6nJa. iitlji vost . ditalnica . lovska dvocevka. r. q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad.lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. Orru6a z l.bv6r{e croveKoljuole J. gl.-Bqu r?rstric 2. -Jun ra ubijalec ltuau voreve.7t Stof .rKpr m Skrip. ltordek.

brelep. --ce:irelep. . nenava' 'Zenie. Drezusec . qvasrBrrrelHoct t dustvenost.. -ce: nrt posln' v mislih vrta.top^aBocrI razkultranost gl. gl. rezati. rr gobcc.-tr o f.TocyaapL 1 pl m (Ptico.iW'U'r adi .a . 2.iudovita lCDota qvaeH. skoDiti.uy4romr adl duden.{V'd n dem od. zabiti. cu' dak . conj nri potem ko ryn re. 2. gl. -cua adi dudovit. nal€za. aarovati. veliko.em pluntka qlneq$reqe n nri d. uoartall se-trKau se -ce: . rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie. te gl.Bq[ .t dudet.Ee: i6iutitl se sten. sUpU. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. 2. stidziti. trcru. paooTa slaDo. slab. klicai nasatiti. 6vrxaB . Sdebeta. 2. rog. duti.-AHa ddi l. duvar. hfa-nitte (knjig.-tuden. (ryAo8rflrr€H. -4u tn poseDnez.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. 3. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. poKveria. qixrr!tsa pL impf vdariti. 6vuraBKa qop_aaD 4d. tuhtavaiovati . zrnaT.'MK. 2. cra' duvaika . premisljevati. qy{qla uoaflu se. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1.em gl. ntec .'rauuna f flasrada za hra. 6uvai qr. aii mar.pryr rr dudodelntK . oblutnost qwcrBo ft dustvo.Th . siiaien.. gl. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1.r!ra I krn. pf .. poKvarJen. Cg. ql|Iraae qYp rn dim g1.AeBojKa.. obdutek ka. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd . gl. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. obduten I poiastnost.fatu. kai bi storil Sati. 2.rva^ inpl l.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid . obdutek. dudenie. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t. --Eu-tiTt]-.ryJEocr I sliSnost qyK m bat.ti. -jna adj sliden .L-. tam aqirit. arh nenavaden osupniti.rvlosnurHocr -ven. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla.ryK kladivo. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. -!trr rr? l. dev. imp! slqre. slluce(.reii s^lcc.pritisnjen q!'r(ge. -rsqa ad1 posa_ .rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2.. dudo. 4. ru n l(omu ttg .as adj kratkou-h.ry^o n lit dutilo.t razkuStran. .tfyqr. nesolldno delo.. ti: Ce . y' mislih 1. iudoait. udarjen. (nos ) neKal cu(lovlteqa . frop^o. prismojeu. prestrasiti se .ryAorBopEocr f dudodelnost .. trtiti. zadreso -ana adi dust.adi skopljen. 2 snaho imate. kaditi se qypua(a-q!?. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l. udarjati. lig Pobledeti. qerasqe.ma n dem od I T sYna^e n nrd d. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec.. -njc'nje. primazati. dajatl.. qvaecelr.. konidast \.eK qYpyrr. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara . lig spabbdutliivost.z kratkouSec.nepogleocn .fyrajAbseg.rvscraerr adi dustven ue Ha .. kladi" . {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt. storif Fnogo tude)ev. ari -dudez. raztnrscncc -4. .impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can. Daxazen.riocrsrEa in pl lustvovati. kakor da. klatiti (sadie z drevesa). traA syptr itttpl kaditi. ". brezuh qyne. rezan.a. qfiLrp. rrvAaK. varova--n duvanje je.. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. lig kot irl€ri tryja stisim! .ryen.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca.rpiopi impl cvrdati.rvlo zaduditi se. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv. postati prismoJen. naobautljiv.Errre.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH.rvAo n tudez. macelj. nenaruh. tudoi adi zelo. potrkati. pomanjKrJrv. obautje . celrlBo. kastrirati. . me tati (drva na. 3. r€stnlan qlxap fl kamniten. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha. stra. vredi.. dudtrvsaauurre l1 shramba. pl qu. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje. tolii. Preparirati Zivit). lut. paziti se. --cer' paziti tirditi se._qwYK. sklatiti: -ce: udariti se. 2. ogenj).rve pl slisati. strok (graha). uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren. se.rryAsoDarocr f dudnost. trkati. t()qeK.' vrtati. Kuzen . prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan.tvfl f nfi dekle.

pl_. -IM I diamija.daiati. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. lig pritlikavec rmxria imot metati. deti.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. ie:oe ue3oBadt jazzovski .ivljenje itteri dusa moja!. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). {lal. ropotullrca. qaBlrvDa pl. Pnue[er fl Art raj.fgm. vtikati. jetra. vreti. uenarre 6vrlr delati hrup.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP. muslimanskamotilnica uaM^ar. oklir za okensko steklo [F. -ryr m dokat. -ce: iofniti waxa impl | . Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl. paje polsKart. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce.'gra". nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli.uoapslra . impt l4fr \aR hrupno govontt. 'skotiti v vodo.$t{truca. ueaar m xrvnrK. stekJo. [aaKa.o''la adi indecl lafi iz' biidn.a. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. praskati diti.-laliiv. blebe' tati Uarop n hrup. vati. nrt lelce v$pKa inpl brizgati. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. impt zalaiati-lajati ual. Storkljati. raoelJ ue^arcKa adi krvniski. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo.esreLnei'. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre.P!. potikati se U.fi arh r. SiDa:2.a. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. gl. razgr'aJarr ua. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. ropotati. zabavljati. spustiti se za -cei kom. zmeda. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe.-rM t1. duua'gLal{ iica!. Zvetitit 2.tr otroSko qeHaoet . smesen: 2. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. oditi elllfl|. vpitje. izrastek. jopica. gl. -r''. -premetavati.rrf a adi indecl m '1. pl dem na! pI (prazena) jetrca l. {rDtt fi fatu l. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr. me:tati se Da koga.2.urlan -lam cesla. isk. -oBrr m velikan.oi:A itni)I klebetati. uenqe. bolstati. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. .li gfiav. . I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . kvasiti. v curl<uPnu'eu.e6tfi zep ue6eu.lM^nla adi i4decl lam steklen.^ impl nerodno hoditi. pl ua. zmedo municiia rrrnr6vu. uafiKa tedi. hrum.!^P! otrpatr. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino. I frnikc -st la. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. vtakniti. . alau v6apa impl tipati. uv*. liq dvekati. veseliak uerlnrja. razgraiati. .. delati trusd uale. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t .fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper. stedi. tc6er.ti. krik in vik. li€ pritlikavec. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu. sodrga. -ce: stopati i vodo.i I 8ista.rpna za' 'bava: 2. I grm. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. nairadati. gr. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti. 5sa ddi Zepen..cr a. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. -qII m fan I Yitri' na. uauar-rja. u6aDa u6nran. nika ja.lePat . Pulover [r0e.lJ. tipaje iskati u6apHe. -c€l diriati. gobec. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi.. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se.. de6. lrusa \arops ifiPl hrumeti.ua6e 478 sBpH urag m svojat. siten (pri jecii) lJuu. Dot si1r1a. gl. izlolba: 2.imol tam l.2. bula cu) UyMra^e. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla.. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra.4g.skati. vesel.. vredi se na koga. zagnati. m fan steklar lar. v curku gl. ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja. Skropiti.

qanm svednik !naEe4. -r$ n vrsta grobega suKna lraja. K6!o izgfbiti ugled. hromost pao adi gl. gl. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. tepni robec utas. III BA ifipt biti razposajen. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. Sepav.!'Evryi6a r priilikaGa. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica.d.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . .. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa.di razposajen. -mr z Saljivec a.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). rtraBBlra pl. ugled. vzorec. aMap futa.prgati. dotn. In aKallsqa rlaMqja. pore Da ^B Zivahen den. -qra adi suknen Daira f 1. sypKa. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe.2. dober glas.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. im?f micniti. tepati w*rlas adj 1. 3. olu ne' zvest [raBEe.-w m fam rczbo:J nrk. ruajaR lnaeqxl| adi gl. prismojenost. tryPHe.. pce: tmn opecr s KOPnvO. trs. gypEYEa pf.. prismojcn.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. -rF m gl. Demiren. p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. pdaeik. gl. . I&?He. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. 2. Daja. Zgod.orvlatl tlra^asosr / razposalenost. IIIaM 4. premakdti se. gl.neruren. 2. ruaural tl. pohajKovatl. He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa. ^Brr poreoeD.reg. fon_ lana EaeK.. Marl^arsas. kkt. model l. oditi na-zrak.a!'a impl .J'. Zebel:i.iz Sirijc fi bot trst.hrom uaEraEoct I 1. Sepavost.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala.tfl ath l4tfl dostojanstv(t. Piemikati se. slovcs. majati se. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz. eJ. lkratec.arh retna hdjica. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. tr'Cen. cloveEek."t? .

-rlrr rrt arh opic. porc. zadrega. Skilav. risba. uapra 11. begati z oami.m-B. priSepniti.prsyE-a Se" iftpt ja-rg .obris. tedai. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. nrallapMa I fem zmeda.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih. kriiariti.2.uarpa I l.1 orJe nJanJa E'arr. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. pl gati. glavi. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise.lie Sum. odpice. neokus. podoba. urBa^ep. iarg ljubimec. pest tuell|e. satani 2. -Jrgr .. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih. I fam zmeSnjava. ti-Sibati.vtacru se. seMHrror [rap njava. zvitost llepErcKr.j indecl fam zelooslajen. 4.nec. stvo 'ce: trepetati pred oami. Predmet sreitarr tz ar& 1. MY crjMrr.n parkljevka kdaj.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl. na prsanosl rJuDrmKalt. iz desdk ca (sro{J maKa. 3.:e. skamica. $raE\ jati. / prsa. skaka. hudomuSnost. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. hudid. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda.lnpt lJanJe. uratrIrnc!tsa trg. prekanlenost. utDpKa. 31. barva. noruerytsa..-qn m poreonost. Zoga. Skisba. EBpr{aYDa oal tavl pl. kroiiti. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. naklesti. gl. rleoeK. Zennost sKar. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE. roka s prsti.ory impf Sepetati. . vuan iarnir. tihotap ti dez ojnice. bidati vezi 2. sest moskih.triurnfirati se. de bre volje tlretra I Sapa.p. rtraur ssocr I krivogledost.rrap-m l. zme!krogla. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica.lrrafl/r.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. norItrarrlur adi radii acvati sc. pisanost. itfl pf osvrkniti.uB adi krivoeled. vlacufiap'l impf krasiti. gl.ant adj nar pes \esel.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. adl prekanjen.m. kazenskih in civilnih norm.{n m laljivec urero6uen. sKuavosr oKraseK t\aur. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast.---r h^.sala. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se.Sepetati.apf. vzorec. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ . pisana ov. biti.urga 44t shematiden. ruer&-[eq.. weg. okrasevagalr se ti. razliden. ris. tu pa tam.cYBa ttrapee^Gtlaperala n. 3. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se.ra. zauapeu adi pisan.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. zapreti sapo.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne..sladkan ueper n preKanjenec. klobudek Ir v zaorego. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. zberuanqe. r poroEljivost. Sotor. paca. urctrI|rra. Sestero .Irrepq I drna borza. ]'Jatlra. kdai Da uran . nri iaga last.3um Stenje 11 utetroTeH.^ t arh sablja wapa f L vzorec. E*nrYca. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. norce briti lol. pl. p<> nordav rosliiv. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. zdeti se pisan urapAI. redko ' Itra[ra I kapa. 5ah. rzguDl[ glavo . malenkost. orega mesarn. n dem . v glavnih potezah orisati IneMamrert.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf.. ute'in{yr.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad. ornament. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem.drob'. preme. 2.deznik trIeraurrja. .fl Saljivec. posmehliivec Dorosliivec. brezasta. perzijski vla(lat. koza. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred. itftpl lam zmesti. v luBpr(Ee. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara. kitenje-. okrasek. fie navihanec.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl. z. EraurMa zemeljskakrogla at url(.e sepeEnle fietr. -Jsa adi Saljiv. urelpr fl vaJe. driroon-c. 2. preglede!. klobuk.

la y'r..Eta 4di sest uren impf sprehajati se. ki Dase mlado drobnico maer<e.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek. 2. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. obrobek. opornica za domtelezen rareni ljen ud. unDaq mja1rq.obovine. trmoglavec !. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. [rl|uiroDlt nt obroC. cdi eleganten um<a. z. Drcruti. z sprenoo. strok pl ErEtrrla n stckleA. . IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar.qt Tlnnlen 'Jltr''ne. Sirokost. 3. uupytt gdy Sirom.l u. livilja. krojalica. Sipek. pana stezaj Soan ![rrT{e. '. len Mr .dni !ipek. pogreoov. polnost [rrruEr.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH.e impl Sivati.impf.. prostranstvo. tltrI. obisk-ovati.regr adi gl. -qr m Cftivek i modnim vratom. tti vtikad. poln DlaS. ry6. ostriti unr. neizmertrost.ro n Silo. krojadica tmarr<r adj Siviljski. vrh. suun. valiti se. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka.2. pl urEroDn. Sipkol? jagoda. suho dato. palica rry6Ee.f 1. gizday. debcrmrc6yc ttl Sinobus. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. jagnje..era peliati kosa na sDrg tavati: hod.t omarn nr rI! rr. . w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. dober okus. w'dle m uKaose. m pesz lirina.-ena adj 5i. m I vrat. pl !r'KaQM& n dem . erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf. suvati. fr? ''u. konica tntr . EErEe.ol l.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. sirildnik (prcivekovalcev). sreoren IttUAen gl.tr-Iia ie isto to mlar. rfi. tE|rtrr(r. zviDiti si. t vojaski NnnKaa adi lam debel. bon bondek Eekep^f. pl lunmeDl|..i kdor ie veliko hodil po svetu. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . sprehajalka. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a . raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna. kolesni lllnlll. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati . sprenal. jac clu ureTaIl . wj. slrlava rJtrr rt tfipl gl. krojiti oblekoi. SerlrlBa pl. rE4rrr rz rob.ar trlt6Wtl of. 2. krG rasKr r'''.epireMen sladkordek. tmpJ llaal:ru. dajati.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. posrebri\@(locaE adi pozlacen. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti. dati. El|prdra. i.Bocr I tanr debelost.*tt adj kroja5ki. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2.. poloziti-udariati.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. spremeniii ie v sladkor Ee(epse. . "Bryr. nav. srvarnJe rwla. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti.gr.. 2. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa. tilnik. no u. oste& ^ecr koniden t|rlraeg. enoletno jagnje. po.{esr utxpAes m l. !trrTr€. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE. motomi linko vlak nrrao. zlata pena.rc pl z]ti ti. na liroko. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr.n debeluh.|r I skodla (za streho) m4pa nica. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle.. Itrruapna t aeiarek.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. KOV. -tlatiti. pl EKarDoEr.dr.ft 1. usao Silce. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar.trEcn uffx a sl.o. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. pl tu exm6a /t l.aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r.Dr'af'boi 1. 3iva. . 3. se no Bpar.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. mE.Sibati. od urKao omanca mirp t. .r rfl kroiad runmvra I Jivilja. Pr* dajal€c./vnEnp m oot zeLe Ka.brizgati. ulrfrfi!. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad. v tem ga nesem (fom ) rmja. -lrryt n konica.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I. cilinder na petroleili 'trId8.M f bot brcsKev. 2.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl.liB-.

priklopnik. -rEr ffi lit lolar. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. urraBlBa pt. 3. uglajenost. rftpTa. 111. 2. debel. voznik u'6. eaziti. irKptre.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost. pl urropnl*p n iLem ploskati. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq.. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m. kl(. eobczclati. impt priteti.pretres lroRripa pl. 4. qKpra. oderuSki. ruKplfgle par. srnlrr. impl zaiklepetati. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati.krepko mahniti. inpl Sokirati. ltrKplmrYtr or rn rned kap. ulKo. n 2. urKiuaeq.gl. dijak ponorel tnKoao n fam gl. alkohol rrEE m konica. plosniti. urKprrm. suh. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti.rJa. lpalir. oderuh.2.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. -'J\A m gl. sJreTIIIIK .lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. lig spletk drga trrn..rar4r 1. MV Ir eCHa. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. gl. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai .ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan.afr\Ya mlaskniti. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. -Bwr m vattDe'. 4.tirm imol l. Spalir (sadje. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. mlarlr(oa!tsartre z golanje. l. srdo iesti.opKa t ploskati Eiopaas.. Mv yAp( (ny spga. neumimpf Solati koga. shuiBan rfKo^a I Sola. eq.rti. urcopse. privreti. mchak. lig lanx naseskati. ruomyBa pl. obi.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH.l. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. tkodili ulrerr r(. 2. apB uqm4a I nadpis. oderustva. lig 3. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. oskodovati. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. dcsnati uriararurqa. gl. sesa--lka. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. sle mRpof. aofdtati. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. udarjati z dlanmi. sesolll-vpliisesaii. prizanaaati mrep. zaulnica.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. gl. u&urrrarcnar odj fan prismojen. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre. slepl. adj suh.. r nr llep. trd. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. Skripati ulire(ap n nidvrednei. gl. osina.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. (ljudje).trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. vodovodna pipa Eooep ft sofer.-rJn I skodelica [toqne. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. spraviti v sok mo. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. -3Mor n Sovinizem. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. 2. pliusniti. 3. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev.trebusat rKo6at skobeli.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q.lrlja I'fi'T IIAAI rc. impl za5krtati. ghditi ul^ar(a/ troska. 5turnKo. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. mlaskati. gl. lqu^lrlure . Studij lkati. AaM a sa pf. zaakrtaplosniti.I klufuta.poskodovati tJrrerz impf tkodovati. Iln|q1(r|yEa . ploskati. uvel. iffipl El.Zlindra ruaana irzpf l. sefalo (pii . rajran EoDmniiaM.Zelkah) E-rM!l(I|e. drpati.tlTH€ Ce. 3. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. piti 3e^enH.yoa no blekniti .re pl gl.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. . oL unpI vsesatr. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. ''t<o.ritu pl Spageti. varovati. MV TpeCtra rn ustanova I Ha. yardevati. ostriti. vohun..lidilo urMpKn sesalka s cevjo. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. rUMYn{Fa Ce PJ. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. polniti.u. n!. brizEalna wxlpl{ra impf l.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. tatvin.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. pars[i. ost. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. r"ry rulrmrxa I Sminka. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. rfi pl smuKnltr. nec. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. solllAaJM n izpljulek. !trcniti-tedi. smrkati (nos). vohuniti rmfipllryc n Spirit.. v blato. . zagrizenost utoK fi soK. IItr. nestrpnost. Stor [D. 2. Studi. uore*aDcru adi lopovski. luotra. uMyKa. urKparE!ts4 stopiti 'JJ. bresti drranost Do blatu: 2.fLrt. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn.

toPc rrrnn all ialov. modno za' boleti: Drir'reti. qozolceK. ob pamet Driti uripx.' biti previden. . PresEase_ lotot' coni kakor hitro.urpKel..apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. r\URa tmPI ucarJarr. I[!r|eH. hrumeti. Komal bhao. -iuf m fam lkrbec. sukno. -KAn m zool gl. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. ialowst. -ie: DFIreKHar . tlYMapcJdr adl gozdarskl. pohajati. ooorvarr garje. zakaj.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK . stridi. rtrVMor/llawa pL imPt . prestrasen. usdip. nru' Pen. ufra f garje.brezzobost Et'Flt impl Sdititi.sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. 2. tepstr.t Sduta rlmi.rr n1 zool obad.a za rzKonsca_nje . gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. kiiubovati. ffir. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l. rla ruapeK e. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . usdipinceta.: zastorKllatr. klopotaAti. hosta. bezari pred b-renclji (Eovedo). primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. imp[ Sumeti. doneti.bati se \lrro pron kaj. kadar. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst.'ot karkoli. -AEa 4di sditast. ". osuplosl. . 2. varovati. rqrpajK. rrrrpan1rya_a-. rl Ergwil*p n dem uTpel(. izeubliati se: lavati. pust. ruY|'tro / l. lrrio. veja) E$de pf zaiumeti. 2. odlamljati. de3dica. -ce: zdrzniti se. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. Storkliati.. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. brizgati. blodili u -rvrsed i"gi"iti.pl udariti.i ki gdiplje..recr adj suh in dolg kot Itorklja . uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati.Skrbavost. sl(a rezli. nerodoviten rrrnp adi ial. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. mraz. Sumen ntuwr. rag' lla po5lipavaii. t rfl Erpafl rc. . l gozdar. 2. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. rrprrpa -impf se. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati. btez truda.. de urro{t. bidil ga je obad. brez glave lnlMor aar|. mvvja*.1 ropotulja.id["W!d. prestia5iti koga. najetiti se. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. zazaceDetatr.'usrip"iti anairm impf cePetati. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. ronyK urnnriarC fklelde. nilo trzati se. duslavi) jed.i gozoluna' TaKsa go. larc nrt ral. vreti. zme(atii -ce: medletl. T I I I I I t I . utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . za' zf Datl zaploskati. adt fatn lah\o. seipalka' zapeniata za Perilo.lra'inpl izginjati. gal.. trgati mromre rf d. ialova krava.-zaSlrtati. gl' rrr1rtu€ . oster rtimlr^ts ragljati. oZtavati wryp adj prazen. koruzno steblo r[lxo(a.gristi urrnnxa f klindek. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o .-li> gar wyi'..pJ'pt 2. cvrleri. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat.adi l. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi. preslrasrtr se. ovomtllv grinte .tm ploskati.r. nerodovitna .ro. Ducen.. zaropotati (z rgra(veter. garJav rrrlTalocr I €ariavost. u-(rD6se trrirKa t zb.pobzjkovati. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. sponki za lase: rakove Skarje. tkani' urrpexue I zbosti. kakrrnrpei. unprcae. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. -MIra ad. kar. srab. gklePepf Ir6aia.frtek. nore ri Iu!6euja ad.. praznbslav' impl toiiry? . okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien.raBeE fudi zmesan.i.o\ tati. brenceli: ro OarH r. ki. rllra ce tntT r. Ha uTpeR! pozofl.) rrrmb f deska. ad. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. gozdnat. 2.cror-I rta nrrnqe.indecllam sunlllv. Sdepec. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati.+fo rfitox^e impt 1.i na urorvKv colt. ko sat (drevo. usutr se.. ryx-filr. brz nost ko. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii.. 2. dobltt wtoglavlco l. sum '[y6e d.n adj krn. predramiti sa.-W m Eoz(lrceK. dobivati Usaje ElTaa 44. -x.adj. pf. 1. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd . DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'.ati. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti. grm. izgubitl se.e cN itD.cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost.n baionet.. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom.

tllKaB sebojno se opiavljati..trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.riti.i .reli besedico.'..ruvlu$ra .ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf. lepnitimogrede. tErlEtryD.r*irw ^ orn fdn hvala' #."il?"-fr"5:l -#rur'"i. I r!.urin ras adj Setestet'sumec T'..". mcd. . Puhlost.:lrmr*. _*IJl#'. sodra. tedi.i. 4."lh"3ttli t""tt.rrrD adl gl.. miti.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""".l'.1.ii"rur'*i. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje. 0". Susteti.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt.\.lq on fi smetl. ""'-' 1. rverle.i'**. gl..z.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec. prc'. rrl.inp1. duPlo gn'.razprigepctarati.rjen. t t"o'i^ti"ou"'n .. sume'i.:Lll"il *{ffi . a posoda cepecr. babje p3e. -trH:::l$}fl' -$. -Bg'' t.f5x*F*.35J$i .'r.1::'ila&?i:'L. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'. teslo 4#.. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti. 2."*f .F##*... susltatr.il:'' 4x*alt++i.Sumljati' ry. hvaceimplkvaritise' ..iee imPf Eelestetr' -$i"14. smeti.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI. (v t votlina. prctrl!. ::g:J. xrylrme. *15i?"?. . urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum. .?".""'.Sll.rifl"^ iverje' 1. ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup. DnSePetavatl ffiiLp21sg". drhniti. In!'u. oprinasad govonce ki.l -fi::1"'"9" opilki.*jtlgr**h. sla' ioumen.:: -l$":l ifi brizsrti' -se.sdr':1. iepetati no sKnvnosu.zdravil- I'H.:# . o("iilil:"f''iij -l1fr 'f ."llli["# JH51'*.1 li}^-""'.*'YI."'.# *".t. impl nasan]egovorlc zaSelesteti. Prismolen..1i'ffl:::"li.a pf.i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful