You are on page 1of 88

8A8 1

1AMADUN AWAL MANU5IA


Þengena|an
2aman Þrase[arahŦ
1Ŧ1erbahaal kepada 4 Lahap aLau zaman
aŦZaman ÞaleollLlk
bŦZaman neollLlk
cŦZaman MesollLlk
dŦZaman Loaam
2ŦÞenaka[lan Zaman ÞraSe[arah dan budavanva dlka[l oleh ahll arkeoloal
aŦArkeoloal lalah ka[lan Lerhadap
lŦArLlfak Ŷ Llnaaalan baranaan vana dlclpLa oleh manusla spL pasuţ ţ plnaaan manakukţ Lemblkarţ
plsau dllŦ
llŦLkofak Ŷ Llnaaalan slsa makananţ Lulana dan Lumbuhan
lllŦleaLure Ŷ Llnaaalan spL sLrukLur banaunanţ dan lubana sampah vana Lldak dapaL dluabahŦ
3ŦÞeLempaLan zaman ÞaleollLlk dl Malavsla lalah dlť
aŦ1lnakavu
bŦkoLa 1ampan
cŦCua nlah
dŦLenaaona
4ŦClrlŴclrl kehldupan zaman ÞaleollLlk dan MesollLlk
aŦPldup secara nomad lalLu berplndah randah
bŦ1lnaaal dl Lepl Laslkţ sunaal aLau auaŦ
cŦPldup dalam kelompok keluaraa secara berkumpulanŦ
dŦMenvara kehldupan denaan berburuţ hasll huLanţ dan menanakap lkanŦ
eŦÞeralaLan vana dlaunakan leblh kepada funasl penaaunaanŦ 1ldak kepadanllal esLeLlka dan senl
3ŦManusla zaman neollLlk leblh berLamadun darlpada ÞaleollLlk dan mesollLlkŦ8ukLlnvať
aŦkehldupannva mula secara kekal dalam kelompok besar Ŷ wu[ud masvarakaLŦ
bŦMenvara dlrl denaan bercucuk Lanam spL menanam padl dl Chlnaţ non nok 1ha dan 8an kao ul 1halţ
Cua Slreh dl SarawakŦ
cŦMenLernak blnaLana spL menLernak blrlŴblrl dl lraqŦ
dŦÞenclpLaan alaL mempunval pelbaaal funaslŦ
eŦMenclpLa Lemblkar melalul Leknlk puLar spL dl Cua MusanaŦ
fŦWu[ud penakhususan ker[a Ŷ banvak masa unLuk hasllkan arLlfakŦ
aŦ8er[ava memlklrkan cara melebur loaamŦ
hŦSlsLem Lukaran baranaan kerana mulal ada leblhan makananŦ
lŦSlsLem barLer Ŷ
llŦCenakerana Cowrle aLau slpuL aerus dlbenLuk [adl ranLalŦ
6ŦMasvarakaL neollLlk dl 1lmur uekaL
aŦWu[ud perLanlan se[ak 8000SM
bŦÞenLernakan blrlŴblrl dl lraq
cŦul Chlna Ŷ padl dlLanam se[ak 8000 Lahun lalu
dŦul Asla 1enaaara padl dlLanama dl non nok 1ha dan 8an kao dl 1halland 3300SMŦ
eŦul Malavsla padl dl Cua Slreh Sarawak Ŷ 4300SM
7ŦZaman Loaam Lerbahaal kepada Zaman Canasa dan Zaman 8eslŦ
aŦul Malavsla wu[ud seklLar 300SM
bŦCanasa dlhasll Ŷ campuran Lembaaa dan LlmahŦ
cŦul Lropah Ŷ aanasa mula dlaunakan seklLar 2300SM Ŷ 700SMŦ
dŦ1anah 8esar Asla 1enaaara Ŷ Zaman Loaam seklLar 1000SM Ŷ 1300SM Ŷ 8ukLl aendana aanasa dl
uonasonţ vleLnamŦ
8ŦManusla zaman Loaam leblh ma[u darlpada ÞaleollLlkţMesollLlkţ dan neollLlkŦ8ukLlnva berasaskan clrlŴclrl
berlkuLť
aŦÞenaaunaan loaam besl dan ke[avaan menclpLa rumah dan perahuŦ
bŦMeneroka lauLan dan menlnakaLkan kealaLan perdaaanaan marlLlmŦ
cŦÞerkembanaan perdaaanaan bermula dl peslslran panLal dan kemudlan leblh [auh ke daraLanŦ
dŦWu[ud peLempaLan besar kepada koLa perLahananŦ
eŦWu[ud bandarŴbandar besar spLŦ !erlcho (8000SM)ţ CaLal Pavuk dl 1urkl ( 6300SM)Ŧ
fŦMenaeLahul cara menakebumlkan mavaL denaan bekalan spL makananţ Lemblkar dan beslŦ

nsep 1amadun
1amadun boleh dlmaksudkan denaanť
1ŦMadaln aLau mudun Ŧ
2ŦMadana bermaksud Llnaal budl bahasa dan pembukaan bandarŦ
3ŦClvlllsaLlon berasal darl Creek clvltos bermakna bandar
4ŦÞeradaban manuslaŦ
3ŦMaksud Lamadun darl suduL 8araLť
aŦulkalLkan denaan pembanaunan lahlrah spL dalam aspek kebudavaan Ŷ penullsan undanaŴundanaţ
kesenlan dan perbandaranŦ
bŦÞencapalan lahlrlah lalah kavu ukur kema[uan dalam sesebuah masvarakaLŦ
cŦÞembanaunan lahlrlah pula lalah proses perkembanaan LamadunŦ
6ŦMaksud Lamadun darl suduL lslamť
aŦMeranakuml pembanaunan lahlrlah dan rohanlahŦ
bŦlbn khaldun mellhaL darl aspek kehldupan bandarŦ
cŦSved naqulb alŴALLas meneaaskan pencapalan Lahap LaLasuslla vana Llnaal dan kebudavaan vana luhur
oleh sesebuah masvarakaLŦ
7Ŧlbn khaldun Ŷ nama sebenar Abd Al 8ahman lbn MuhamadŦ
aŦLahlr Ŷ dl 1unlsla
bŦÞemlklr vana unaaul dan asll sosloloal lslamŦ
cŦMenaanaaap kehldupan bandar lalah kehldudpan berLamadunŦ 1erbenLu apablla lahlr semanaaL
assablah aLau keklLaan Ŷ maka lahlr semanaaL Lolona menolona dan ker[asamaŦ
dŦÞenullsannva Ŷ berasaskan penaalamanŦ
eŦkarva suluna Muqadlmmah Ŷ auna lsLllah
lŦumtoo bermakna Lanah vana dldlaml secara LeLapţ berkembana dan ma[uŦ
llŦnoJotob Ŷ hldup dl bandar vana penuh LaLasusllaţ kesopananţ sopanţ adan bermoral vana
LlnaalŦ
lllŦkarvanva [adl ru[ukan sar[ana baraLţ bldana sosloloal dan se[arahŦ
8Ŧ1erdapaL 6 clrl Lamadun lalLuť
aŦÞeLempaLan kekal
lŦLeblh slsLemaLlkţ Lldak berplndah randahŦ
llŦ8erusaha menLernakţ berLanlţ dan menclpLa peralaLan baal menlnakaLkan penaeluaranŦ
bŦSlsLem pemerlnLahan
lŦÞemerlnLahan vana berslsLem denaan 8a[a sebaaal keLua dlanaaap mewaklll LuhanŦ
llŦAdanva slsLem perundanaan vana menaawal perllaku rakvaLţ men[aaa keamanan dan
kemakmuranŦ
cŦAaama dan kepercavaan
lŦManusla mula percava ada kuasa ahalb vana menaawal sekellllna merekaŦ
llŦWu[ud kepercavaan anlmlsme dan kemudlan pollLlsme dan penvembahan LuhanŦ
dŦkehldupan beroraanlsasl
lŦWu[ud laplsan masvarakaL vana berperanan spL 8a[aţpembesar rakvaLŦ
llŦuapaL aLurkan kehldupan vana sLabll dan makmurŦ
eŦÞenakhsusan ker[a
lŦMenaaklbaLkan penlnakaLan penaeluaranŦ
llŦ8erkembananva perLukaran baranaan dan pedaaanaanŦ
lllŦWu[ud llmu penaeLahuan dan penclpLaan LeknoloalŦ
fŦ8ahasa dan SlsLem ÞenullsanŦ
lŦWu[udnva bahasa ?unanl dan SanskrlLŦ
llŦ1ullsan hleroallfţ cunlefomţ ldeoaram dan plkLoarafŦ
lllŦ1ersebar llmu penaeLahuan dan perhubunaanŦ
lvŦulaunakan dalam urusan penLadblran spL penvlmpanan rekodţ penullsan undanaŴundana dan
hal keaaamaanŦ

Þrses Þembentukan 1amadun
1ŦÞembenLukan awal Lamadun LerleLak dl lembah sunaal spLť
aŦ1amadun MesopoLamla dl Sunaal LuphraLes dan 1larlsŦ
bŦ1amadun Meslr Þurba dl Sunaal nllŦ
cŦ1amadun lndus dl lembah sunaal lndusŦ
dŦ1amadun Pwana Po dl lembah sunaal Pwana PoŦ
2ŦSebab pemlllhan lembah sunaal sebaaal Lumpuan Lamadun awalť
aŦkesuburan Lanah unLuk perLanlanŦ
bŦ8ekalan alr unLuk keperluan harlan dan perLanlanŦ
cŦMemudahkan penaanakuLan memasarkan baranaan dan berhubunaŦ
dŦSumber makanan darlpada Lanakapan lkanŦ
eŦSebaaal alaL perhubunaanŦ

1amadun Mesptam|a
1Ŧ8ermaksud Lanah dl anLara dua sunaalŦ 1erleLak anLara Sunaal LuphraLe dan sunaal 1larls
2Ŧ1erbahaal kepada Lu[uh zaman pemerlnLahan lalLuť
aŦkera[aan Sumerla Ŷ 3300 Ŷ 2340 SM
lŦMeru[uk wllavah selaLan lraq Ŷ Sumlr Ŧ
llŦÞerlnakaL awal dldlaml dua puak Ŷ Crana Sumerla dan Crana Lldak Lahu asal usulnva dan kecll
bllanaannvaŦ
bŦkera[aan Akkad Ŷ 2371 Ŷ 2006 SM
cŦkera[aan ur Ŷ 2113 Ŷ 2006 SM
dŦkera[aan 8abvlon Awal dan Lama Ŷ 2000 Ŷ 1330 SM
eŦkera[aan kasslLes Ŷ 1330 Ŷ 1100 SM
fŦkera[aan Assvrla Ŷ 1100 Ŷ 626 SM
aŦkera[aan Chaldea Ŷ 626 Ŷ 339 SM
3ŦÞarsl Lelah menauasal wllavah mesopoLamla sehlnaaa menvebabkan kerunLuhan kera[aan LersebuLŦ
4ŦÞroses pembenLukan Lamadun MesopoLamla melalul proses berlkuLť
aŦ1erbahaal kepada dua bahaalan Ŷ uLara dan selaLan 8aahdadŦ
bŦuLara 8aahdad mellpuLl kawasan Sa 1larls ke uLara Lermasuk SaŦ Zab vana dlkenall AssvrlaŦ
cŦSelaLan 8aahdad mellpuLl kawasan SaŦ 1larls dan LuphraLe dlkenall 8abvlonŦ
dŦ8ermula dl wllavah selaLan lalLu Sumer Ŷ ora Sumerla blna peLempaLan Ŷ men[alankan akLlvlLl
perLanlan dan blna slsLem penaalranŦ
eŦÞerkampunaan awalberkembana [adl koLa dan membenLuk neaara koLa spL klshţ Laaashţ urukţ urţ
Lrlduţ Assurţ dan MarlŦ
fŦneaara koLa lnl LerleLak dl sepan[ana sunaal dan Lersusun slsLemaLlkŦ
lŦkeluasannva seklLar 1000 baLu persealŦ CLh koLa Laaash Ŷ keluasannva 1800 baLu persealţ
penduduknva 30000 Ŷ 33000 oranaŦ
llŦSeLlap neaara koLa merupakan kera[aan berdaulaL Ŷ ada unlL pollLlk sendlrlŦ
lllŦPanva bersaLu unLuk menenLana musuhŦ
3ŦClrlŴclrl Lamadun MesopoLamlaŦ
aŦSeLlap neaara koLa ada clrl Lersendlrl dan Lerbahaal kepada beberapa kawasan uLama lalLu pusaL koLaţ
Lembok koLaţ luar koLa dan pelabuhanŦ
bŦAda kubu perLahanan denaan pelbaaal plnLu aerbana Ŷ lambana kekavaan neaara koLaŦ
cŦul pusaL koLa LerdapaL lsLanaţ rumah kedlamanţ rumah lbadaLţ rumah kedalţ dan pasarŦ
dŦ!alanrava lebar dan lurusŦ
eŦ8umah lbadaL men[adl Lumpuan masvarakaL dan pusaL koLaŦ
fŦAda unlL pollLlk Lersendlrl dan aaamanvaŦ
aŦSunaal dan kawasan Lanah pamah memudahkan penaanakuLan denaan kapalţ pedaLl dan keldalŦ
hŦ!alan lauL menahubunakan neaara koLa denaan wllavah seklLarnvaŦ
lŦ AnLara [alan uLama lalah vana hubuna Sumerla dan koLa Marl dlauna pedaaana luar darl
MesopoLamlaŦ
6ŦCraanlsasl soslal masvarakaL MesopoLamla Lerbahaal dua aolonaan lalLu
aŦaolonaan pemerlnLah
lŦ 1erdlrl darlpada 8a[aţ keLua pendeLaţ keLua 1enLera dan orana banasawanŦ
bŦrakvaLŦ
lŦLerdlrl darlpada rakvaL bebasţŴ peLanlţ arLlsanţ dan pedaaanaŦ
llŦ Pamba Ŷ darlpada Lawanan peranaŦ
7Ŧ 8a[a dalam slsLem pemerlnLahan MesopoLamla berperanan sebaaalť
aŦ keLua kera[aan/pemerlnLah dan dlanaaap sebaaal Luhan aLau wakll Luhan dan pemlllk neaara koLaţ
dlkenall LeokraslŦ
bŦ keLua LenLera
cŦ keLua pendeLa/aaama
dŦ 8erkuasa melanLlk pembesar LeruLama ahll keluaraa dalam memeaana [awaLan dl ZlauraLŦ
eŦ 8erkuasa dalam bldana ekonoml Ŷ penauLlpan cukal Lanahţ hasll perLanlan dan pernlaaaanŦ
fŦ keLua pemerlnLahan dan dlbanLu aolonaan banasawan vana ada lkaLan kekeluaraaanŦ
aŦ MasvarakaLnva Lldak menvembah ra[a saebaaal Luhan kecuall dalam zaman 8a[a naramsln dl Akkad Ŷ
aelar dlrl 8a[a LmpaL Þen[uru AlamŦ
8Ŧ ualam bldana penakhususan ker[a dapaL dlllhaL melalul aspekť
aŦ Wu[ud blla ada leblhan hasll perLanlanŦ kesannva Ŷ ada peLanl vana Lukar ker[a sebaaal peLanlţ
arLlsanţ dan penlaaa
bŦ Wu[ud perdaaanaan anLarabanasa unLuk dapaLkan banvak bahan menLah spL loaamţkavu Ŵ kavanţ
emasţdan perakŦ ulLukarkan denaan hasll perLanlanŦ uaaana denaan lembah lndusŦ
cŦ Wu[ud penausaha Lemblkarţ LeksLllţ dan alaL keperluanŦ
dŦ 1ukana rumahŴ keperluan masvarakaL unLuk rumahŦ
eŦ 8akvaL vana berkhldmaL sebaaal LenLeraŦ
9Ŧ Aspek keaaamaan dan kepercavaan masvarakaL MesopoLamla dapaL dlllhaL berdasarkan clrl berlkuLť
aŦ Menaamalkan kepercavaan banvak Luhan Ŷ pollLlesmeŦ
bŦ 8a[a sebaaal wakll LuhanŦ Lra 8a[a naramsln dl Akkad Ŷ aelar dlrl 8a[a LmpaL Þen[uru AlamŦÞaksa
rakvaL sembahnvaŦ
cŦ ÞendeLa keLual upacara aaama dl ZlauraLŦ
dŦ 1ldak percava kehldupan selepas maLl LeLapl hanva [aLuh ke dalam aua va penuh debuŦ
eŦ ÞemerlnLahan oleh Luhan aLau wakll Luhan berasaskan hukum aaama dan berslfaL keLuhanan Ŷ
LeokraslŦ
10Ŧ SlsLem Lullsan
aŦ berasaskan aambar dan berkembana men[adl slmbol dan dlLulls pada Lanah llaLŦ Cunakan pen rumpuL
buluh Ŵ benLuk pepaku dlkenall cunelfomŦ
bŦ Wu[ud [uruLulls
cŦ 1radlsl kesusasLeraan Ŷ Lplk Cllaamesh
lŦ klsah lalsafah dan cara hldup masvarakaL MesopoLamlaŦ 1enLana kepahlawanan Cllaamesh Ŷ
ada slfaL dua perLlaa Luhanţ saLu perLlaa manuslaŦ Wa[ah Lampanţ ada kekuaLan dan keberanlanŦ 1elah
memerlnLah dan memberlkan perllndunaan kepada koLa urukŦ
llŦ CerlLakan [uaa kehldupan vana kekal dan kesakLlanŦ
5umbangan 1amadun Mesptam|a
1Ŧ ualam Þerundanaan Ŵ Sumbanaan 8a[a Pammurabl 1792 Ŷ 1730SMŦ
aŦ Pammurabl Ŷ keLurunan AmorlLe ţ 8anvak dlrlkan neaara koLaţ ÞusaL pemerlnLahan dl 8abvlonŦ
Menakluk Akkad Ŷ [adl 8a[a MesopoLamlaŦ
bŦ Aspek undanaŴundana lnl dapaL dlclrlkan denaanť
lŦ Menaenalkan kod undanaŴundana Pammurabl
llŦ 8erLeraskan hak rakvaL Lerhadap keadllanŦ
lllŦ Pukuman adalah seLlmpal denaan kesalahanţ LeLapl berbeza lkuL susun lapls masvarakaLŦ
ConLohť
1Ŧ !lka rakvaL paLah Lulana banasawan Ŷ Lulananva akan dlpaLahkanŦ
2Ŧ !lkan banasawan cedera aLau paLahkan Lulana rakvaL Ŷ hukumannva denda saLu wana perakŦ
lvŦ kod lnl menaandunal 282 undanaŴundana vana dlpahaL pada LembokŦ
vŦ uasar perundanaan Lamadun MesopoLamlaŦ
vlŦ 8er[ava menaelakkan wu[udnva permasalahan dl kalanaan masvarakaL pelbaaal kaum dan
susun lapls masvarakaLŦ
vllŦ Wu[udkan perpaduan dan menaukuhkan oraanlsaslŦ
cŦ Wu[udkan empavar kera[aan Akkad Ŷ empavar perLama dl dunlaŦ
lŦ 8a[a Saraon ber[ava saLukan wllavah kera[aan Sumerla dl SelaLan MesopoLamlaŦ
llŦ ÞerlnLls pembenLukan empavar Ŷ [adl lkuLan llraun 1uLmose lllŦ
dŦ 1elah membanLu peradaban MesopoLamla dan pembenLukan masvarakaL darl 3000SM hlnaaa
339SMŦ
2Ŧ Sumbanaan dalam aspek Lullsan memberlkan keleblhan dalam aspek berlkuLť
aŦ Melahlrkan slsLem pendldlkan dan mewu[udkan [uruLullsŦ
lŦ Wu[udkan perpusLakaan Ŷ perpusLakaan dl8a[aŦ
1Ŧ 22000 LableL Ŷ kanduna pelbaaal penemuanŦ
2Ŧ AnLaranva llmu perubaLanŦ SuraL dan dokumen pernlaaaanŦ
3Ŧ susunan perlsLlwa peperanaan lkuL uruLan se[arahŦ
bŦ ÞenLadblran dan pernlaaaan dapaL dlrekodkanŦ
cŦ urusan [ula bell dlrekod dalam reslLţ noLaţ dan suraL kredlLŦ
dŦ Melahlrkan aolonaan sasLera dan kesusasLeraan spL eplk Cllaamesh Ŷ LerLua dl dunla men[elaskan
falsafah dan cara hldup orana MesopoLamlaŦ
lŦ klsah lalsafah dan cara hldup masvarakaL MesopoLamlaŦ 1enLana kepahlawanan Cllaamesh
Ŷ ada slfaL dua perLlaa Luhanţ saLu perLlaa manuslaŦ Wa[ah Lampanţ ada kekuaLan dan keberanlanŦ 1elah
memerlnLah dan memberlkan perllndunaan kepada koLa urukŦ
llŦ CerlLakan [uaa kehldupan vana kekal dan kesakLlanŦ
3Ŧ Salns dan Leknoloalť
aŦ Þerkembanaan llmu asLronomlŦ
bŦ Þerkembanaan pencerapan bulanţbulan dan maLaharl Lelah perkembanakan llmu maLemaLlk Ŷ
slsLem menalra perpuluhanţ menambahţ menolakţ darabţ bahaalţpunca aanda dua dan llmu aeomeLrlŦ
cŦ AsLronoml Ŷ auna [alan lauL perdaaanaan dan penerokaanŦ
dŦ ÞenclpLaan kalendar 12 bulanŦ
eŦ Þerkembanakan llmu perubaLan Ŷ kera[aan AssvrlaŦ
fŦ ÞenclpLaan roda dan kereLa kuda Ŷ peperanaan aLau keaunaan harlanŦ
aŦ klnclr alr Ŷ menaalrl kawasan Landusţ kawal ban[lr dan LlnakaLkan hasll perLanlanŦ
hŦ kapal lavar dan penaanakuLan beroda menauasal [alan lauL dan daraLŦ
lŦ Þerkenalkan baLu baLa darlpada Lanah llaLŦ
[Ŧ ualam senl blna ber[avať
lŦ MenclpLa arca dan Llana baLu Ŷ CLh ZlauraL dan paLuna 8a[a Cudea
llŦ Þemblnaan 1aman CanLuna 8abvlon Ŷ dlblna 8a[a Chaldea zaman 8a[a nebuchadnezzarŦ
lllŦ 1erdapaL pelbaaal [enls pokok dan pokok bunaa Ŷ dlLanam pada blnaan berLlnakaL dl buklL
berLeresŦ
1amadun Mes|r Þurba
1Ŧ 8erkembana darl peLempaLan awal zaman neollLlk 10000Ŵ 3000SMŦ SeklLar 3300SM dl kaw delLa dan
Lenaah Meslr berkembana [adl Lamadun awal Ŧ
2Ŧ 1erbahaal 4 zaman
2Ŧ1Ŧ Awal 3100 Ŷ 2200SM
2Ŧ2Ŧ ÞerLenaahan 2040 Ŷ 1783Sm
2Ŧ3ŦLmpavar 1370 Ŷ 1083SM
2Ŧ4ŦkerunLuhan 1083 Ŷ 322SM ulkuasal ť
2Ŧ4Ŧ1Ŧ Llbva 1110 Ŷ 947SM ţ
2Ŧ4Ŧ2Ŧ kush 730 Ŷ 670SM
2Ŧ4Ŧ3Ŧ Assvrla 663 Ŷ 609SM
2Ŧ4Ŧ4Ŧ Þarsl 323SM
2Ŧ4Ŧ3Ŧ ?unanl 332 Ŷ 30SM
2Ŧ4Ŧ6Ŧ 8om 30SM
3Ŧ 1erleLak dl Leblna Sunaal nll Ŷ ada daLaran vana suburŦ
4Ŧ ÞusaL penLadblran Ŷ Memphlsţ 1hlnlsţ dan 1hebsŦ
3Ŧ kuasa luar vana pernah [a[ah Ŷ Llbvaţ kushţ Assvrlaţ Þarslţ ?unanl dan 8omŦ

6Ŧ Þroses pembenLukan Lamadun Meslr Þurba
6Ŧ1Ŧ8ermula dalam zaman loaam se[ak 3000SM dan memblna slsLem perparlLan dan penaalran unLuk
perLanlanŦ
6Ŧ2Ŧkemudlan blna peralaLan kawalan alr dan Lerusan Ŷ LlnakaLkan kesuburan perLanlanŦ
6Ŧ3ŦMendlrlkan peLempaLan dan berkembana men[adl kampunaŦ
6Ŧ4ŦÞerkampunaan berkembana [adl bandar dan beraabuna benLuk daerah « nomeŦ
6Ŧ3Ŧnome aLau daerah dlsaLukan [adl pusaL penLadblran spL 1hebesţ 1hlnls dan MemphlsŦSalah saLunva
[adl pusaL penLadblranŦ
7Ŧ ClrlŴclrl peLempaLan kekal ť
7Ŧ1ŦAsas peLempaLan dlsaLukan oleh llraun Menes 3200SMŦ Semua nome dlsaLukan [adl sebuah
kera[aanŦ
7Ŧ2ŦÞusaL penLadblran berplndah ke Memphls darl 1hlnls Ŷ hamplr denaan sunaal nllŦ
7Ŧ3Ŧkemudlan berplndanh ke 1hebes pd zaman kemuncaknvaŦ
7Ŧ4ŦMen[adl LempaL kedlaman llraunŦ
7Ŧ3Ŧ8andar berfunasl sebaaal pusaL pemerlnLahan dan penLadblranŦ Þelabuhan dl[adlkan pusaL
keaaamaan dan Lumpuan pendudukŦ
8Ŧ 8enLuk dan sLrukLur oraanlsasl ť
8Ŧ1Ŧllraun merupakan ra[a vana berkuasa muLlaq serLa dlanaaap sucl
8Ŧ2Ŧ!awaLan flraun dlwarlsl secara LurunŴLemurunŦ
8Ŧ3Ŧllraun dlanaaap sebaaal Luhan Porus semasa pemerlnLahan dlnasLl keLlaa dan keempaLţflraun
dlaelar sebaaal 8a[a MaLaharlţlalLuAmonŴ8eŦ
8Ŧ4Ŧllraun [uaa merupakan keLua pendeLaţkeLua haklmţpemlllk Lanahţdan keLua pahlawanŦ
8Ŧ3ŦColonaan pahlawan men[alankan penLadlranţmen[aaa keamananţmenaurus dan menaaalhkan
makanan dan men[adl peaawalţpenaslhaL dan aabenor wllavah vana dlLakluklŦ
8Ŧ6ŦÞara rahlb dlperLanaaun[awabkan oleh flraun unLuk manLadblr hal keaaamaanŦ
8Ŧ7Ŧ!uruLulls dlLuaaskan unLuk menulls rekod kera[aanŦ
8Ŧ8Ŧ8akva bebas Lerdlrl darlpada peLanlţpedaaana dan arLlsanŦ
8Ŧ9ŦPamba adalah susun lapls masvarakaL vana pallna bawahŦ
9Ŧ SlsLem ÞemerlnLahan dan peranannvať
9Ŧ1Ŧ8a[a Ŷ keLua dan pemerlnLahan Meslr ÞurbaŦ8eraelar llraun ŦÞerkaLaan llraun
darl ?unanl 9botoob Ŷ bermaksud rumah va aaonaŦ Meru[uk lsLana dan ra[a vana memerlnLahŦ
8erperananť
9Ŧ1Ŧ1Ŧ 8a[a berkuasa muLlak
9Ŧ1Ŧ2Ŧ ulanaaap sebaaal sucl dan dlanaaap sebaaal [elmaan Luhan PorusŦ
9Ŧ1Ŧ3Ŧ Mewarlsl pemerlnLahan secara Lurun LemurunŦ
9Ŧ1Ŧ4Ŧ ualam dlnasLl ke Llaa dan empaL llraun dlaelar Amon 8e Ŷ 8a[a MaLaharlŦ
9Ŧ1Ŧ3Ŧ keLua pendeLaţ pemlllk Lanahţ keLua haklmţ dan pahlawanŦ
9Ŧ1Ŧ6Ŧ ulbanLu aolonaan banasawan dalam [alakan pemerlnLahanţ men[aaa keamananţ
menaurus dan menaaalh makananŦ
9Ŧ1Ŧ7Ŧ MelanLlk para rahlb menLadblr hal keaaamaanŦ
9Ŧ1Ŧ8Ŧ MelanLlk orana awam sebaaal [uruLulls rekod kera[aanŦ
9Ŧ1Ŧ9Ŧ llraun PaLshepsuL seorana wanlLa Ŷ memblna Lerusan dan menukar padana paslr [adl
Lanah perLanlan vana subur
9Ŧ2ŦÞembesarţ 8anasawanţ 8ahlbţ !uruLullsţ 1uan 1anah
9Ŧ2Ŧ1ŦMembanLu ra[a sebaaal peaawalţ penaslhaL dan aabenor wllavahŦ
9Ŧ2Ŧ2Ŧ8ahlb menLadblr hal keaaamaanŦ
9Ŧ2Ŧ3Ŧ!uruLulls merekod rekod kera[aanŦ

9Ŧ3Ŧ8akvaL 8ebas Ŷ ÞeLanlţ Þedaaanaţ ArLlsan
9Ŧ4Ŧ Pamba
10Ŧ Þenakhususan peker[aan masvarakaL MeslrŦ
10Ŧ1Ŧ 1erllbaL dalam krafLanaan seperLl penenunan dan pembuaLan baranaan Lemblkar dan peralaLanŦ
10Ŧ2Ŧ Pasll LeksLll dan kerLas unLuk ekspoLŦ
10Ŧ3Ŧ Þerlombonaan emas dl nublaŦ
10Ŧ4Ŧ Sunaal nll Ŷ membolehkan kapal menvusurl dan berlabuh dl pelabuhan spL 1hebesţ Memphlsţ
lavounţ dan Pellopolls unLuk akLlvlLl perdaaanaanŦ
10Ŧ3Ŧ ÞenLadblran Lerancana Ŷ menarlk pedaaana LauL MedlLerranean dan LauL Merah unLuk slnaaah dl
Þelabuhan Meslr ÞurbaŦ
11Ŧ kepercavaan masvarakaL MeslrŦ
11Ŧ1Ŧ 8erkonsepkan pollLelsmeŦ
11Ŧ2Ŧ SeLlap Lahun orana Meslr Þurba selalu dlkalLkan denaan unsur alam seperLl 8e (1uhan MaLaharl)ţ
8aŴALum (1uhan LanalL) dan Amun (1uhan Analn)Ŧ
11Ŧ3Ŧ Mempercaval kepada kehldupan selepas maLl dan mavaL perlu dlslmpan serLa dl[aaa denaan LellLlŦ
11Ŧ4Ŧ Makam mavaL dlbekalkan denaan baranaan kelenakapan harlan serLa kehldupan selepas maLl
12Ŧ ClrlŴclrl slsLem Lullsan Meslr Þurbať
12Ŧ1Ŧ SlsLem Lullsan hleroallf Ŷ Lullsan beraambarŦ 8erkembana kepada hleraLlk Ŷ Lullsan beranakal
kemudlan demoLlk 700SM Ŧ
12Ŧ2Ŧ SlsLem Lullsan lnl berasaskan komblnasl aambar dan slmbol berdasarkan bunvlŦ
12Ŧ3Ŧ SlsLem Lullsan berLu[uan mencaLaLkan rekod akLlvlLl perLanlan dan penauLlpan cukalŦ
12Ŧ4Ŧ !uaa berperanan dalam keaaamaan dan amalan rlLual kepercavaanŦ
5umbangan 1amadun Mes|r Þurba
1Ŧ Sumbanaan dalam salns dan LeknoloalŦ
aŦ Sumbanaan senl blna plramldŴdlblna lmhoLepŦ
lŦ !asa lmhoLep Ŷ 8lna plramld SakkaraŦ
llŦ ulblna unLuk llraun u[oser Ŷ llraun kedua dlnasLl keLlaaŦ
bŦMemperkenalkan Leknlk pemblnaan menaaunakan baLu baLaŦ
cŦMenclpLa kerLas darlpada pokok papvrusŦ
dŦÞenclpLaan kerLas memudahkan penvlmpanan khazanah banasaŦ
eŦ1lnaaalan Lamadun Meslr Þurba kepada dunla adalah dalam benLuk rekod vana LerLulls dan LerpahaL
dalam slsLem Lullsannva lalLu hleroallfŦ
fŦkema[uan dalam llmu perubaLan melahlrkan penaamal perubaLan mendapaL sLaLus vana Llnaal dalam
masvarakaL dan berkhldmaL unLuk flraun dan masvarakaLŦ
lŦ uokumen perubaLan Meslr Þurba [umpa dalam makan llraun khufuŦ 1600SMŦ
llŦ CaLaLan perubaLan vana LerLuaŦ
aŦ kema[uan dalam bldana perubaLan dalam memumlakan mavaLŦ
hŦ 1ahap kellmuan dan kemahlran dalam bldana flzlkţklmlaţperubaLan dan pembedahan memberlkan
sumbanaan besar kepada perkembanaan llmu hlnaaa ke harl lnlŦ
lŦ Þenaaunaan llmu maLemaLlk dlaunakan unLuk menaawal ban[lrŦ
[Ŧ 8er[ava menclpLa slsLem penaalran Ŷ menvuburkan kawasan perLanlanŦ
kŦ Zaman llraun SenuusLreL lll Ŷ ber[ava menebusauna Lanah Ŷ 123kM dan blna Lerusan menaalrl
10000hekLarŦ
lŦ Memperkenalkan kalendar 363 harl ţ 12 bulan seLahunŦ
mŦ 1lnaaalan banaunanţ Lullsanţ dokumenţ dan buku Ŷ pembukLlan wu[ud Lamadun Meslr ÞurbaŦ
nŦ Þenaawalan alr nadl Lamadun MeslrŦ
2Ŧ Sumbanaan dan penekanan dalam pendldlkanŦ
aŦ ulwu[udkan unLuk kanakŴkanak se[ak umur rendah Ŷ aolonaan aLasanŦ
bŦ uladakan dl rumah lbadaL dan dlkawal kera[aanŦ
cŦ 1u[uan Ŷ lahlrkan aolonaan peaawal kera[aan spL [uruLullsŦ
dŦ Wu[udkan [uaa ahll salnsţ aeomeLrlţ maLemaLlk Ŷ uruskan hal ehwal perLanlanţpenaawalan alrţ
pemblnaan banaunanţ dan plramldŦ

1amadun Indus
1Ŧ ul lembah lndus dlsallrl sunaal lndus vana berpunca darl Cununa Plmalava dan sekellllnanvaŦ
2Ŧ ulkenall [uaa sebaaal 1amadun ParappaŦ
3Ŧ Mula muncul pada seklLvar Lahun 2300SM dan merosoL 1800SMŦ
4Ŧ kehancuran dlsebabkan seranaan orana Arvan serLa bencana alam spL ban[lrţ kemarauţ dan aempa
bumlŦ
3Ŧ uua neaara koLa 1amadun lndusŦ
aŦ Mohen[oŴuaro
bŦ Parappa
6Ŧ Þroses pmbenLukan Lamadun lndus spL berlkuLť
aŦ Þenduduk nomad dl baraL lauL lndla membenLuk penLempaLan kekal dl sepan[ana sunaal lndusŦ
bŦ kekal kerana adanva sunaal lndus Ŷ menvedlakan sumber alr dan Lanah vana suburŦ
cŦ 1elah menlnakaLkan hasll perLanlan dan menambahkan [umlah penduduk kerana kepandalnva
menvesualkan dlrl denaan alam seklLarŦ
dŦ Sebabkan wu[udnva bandar dan va uLama Mohen[oŴuaro dan Parappa Ŷ bandar pelabuhan penLlnaŦ
7Ŧ ClrlŴclrl kelsLlmewaan Mohen[oŴuaro dan Parappa sebaaal peLempaLan kekal
aŦ ÞembenLukan vana Lerancana dan Lerbahaal kepada 2 bahaalan dan dlkellllnal LembokŦ
lŦ 8ahaalan uLama Ŷ pusaL penLadblran dan keaaamaan vana menempaLkan banaunan
penLadblranţ LempaL mandl awam vana dlaunakan uLk upacara rlLual dan pemberslhanŦ
llŦ 8ahaalan kedua Ŷ kawasan perumahan dan dlsusun berasaskan blok berbenLuk seal empaLŦ
bŦ SeLlap blok dlplsahkan saLu ranakalan [alanrava dan lurusŦ 8ersambuna anLara saLu sama lalnŦ
lŦ 8lok berasaskan seal empaL dan dlplsahkan oleh [alanrava va lurus dan bersambunaŦ
cŦ Þerancanaan bandar dlbanLu oleh kema[uan llmu aeomeLrl dan pemblnaan vana dlLerapkan
darlpada 1amadun MesopoLamla dan Meslr ÞurbaŦ
dŦ Menaaunakan baLu baLa darlpada Lanah llaL melalul pembakaran suhu vana LlnaalŦ
eŦ Ada slsLem kumbahan dan sallran vana LerancanaŦ
lŦ 8umah ada blllk mandl dan LandasŦ
llŦ Alr kumbahan dlsallrkan keluar melalul palp ke lonakanaŦ
lllŦ Lonakana Lldak dlLuLp Lerus unLuk pemberslhanŦ
lvŦ 8ahan buana dlhanLar ke luar bandarŦ
fŦ 8andar boleh dlhubunal melalul sunaalŦ 8erfunasl sebaaal alaL perhubunaanŦ
8Ŧ ClrlŴclrl slsLem oraaanlsasl soslal masvarakaL 1amadun lndusŦ
aŦ 1erbahaal dua aolonaanť
lŦ 8awahan
lŦ 1erdlrl darlpada peLanlţ buruhţ dan hambaŦ
llŦ ÞeLanl men[alankan akLlvlLl perLanlan dan salurkan sebahaalan hasll kepada
kera[aanŦ
lllŦ Colonaan buruh men[alankan ker[a perburuhan spL men[aaa keberslhan bandar ţ
memblna Lembok dl benLena dan memblna LerusanŦ
llŦ ALasan
lŦ 1erdlrl darlpada pendeLa dan pedaaanaŦ
llŦ ÞendeLa mempunval penaaruh dan kuasa vana besar dalam menaawal akLlvlLl
masvarakaL LeruLamanva vana mellbaLkan aspek keaaamaanŦ
lllŦ Mempunval penaaruh keaaamaan Ŷ alaL dapaLkan LaaL seLla aolonaan bawahanŦ
9Ŧ Aspek penakhususan peker[aan masvarakaL lndus dapaL dlclrlkan denaanť
aŦ Men[alankan pelbaaal kealaLan ekonoml spL perdaaanaanţ perLanlanţ perLukanaan dan pembuaLanŦ
bŦ Aspek perdaaanaan membablLkan perdaaanaan luar denaan MesopoLamlaŦ ulbukLlkan denaan
penemuan cap mohor dl MespoLamla
lŦ Cap mohor dlperbuaL darl baLu lembuL ţdluklrţ dan dlpanaskanŦ
llŦ 8erbenLuk seal empaL bu[urŦ
lllŦ Lambana penaenalan dlrl aLau kumpulan pedaaanaŦ
cŦ Pasll perdaaanaan spL emasţ aadlnaţ manlkţ dan hasll perLanlanŦ
dŦ ÞeLanl menaeluarkan hasll spL barllţ kacana dan sebaaalnvaŦ
eŦ Colonaan arLlsan LerllbaL dalam pemblnaan dan penahasllan baranaan loaam dan LemblkarŦ
10Ŧ Amalan keaaamaan dan kepercavaan masvarakaL lndusŦ
aŦ Mempunval saLu amalan aaama dlbukLlkan denaan penemuan paLuna dan uklran vana mempunval
unsur keaaamaan lalLu paLuna ÞroLoŴSlvaŦ
bŦ ÞaLuna LersebuL menun[ukkan seseorana sedana duduk berslla denaan sLall voaa dan LerdapaL Llaa
Landuk dl kepelanva vana melambanakan uewa 8rahmaţvlshnu dan SlvaŦ
cŦ ÞroLo Slva men[adl sanaaL penLlna darl suduL perkalLannva denaan aaama PlnduŦ
dŦ MasvarakaL dalam Lamadun lnl [uaa percava kepada 1uhan lbuŦ
lŦ ulbukLlkan denaan penemuan paLuna wanlLaŦ
llŦ ulsembah sebaaal lambana kesuburanŦ
lllŦ 8erlaku [uaa dalam masvarakaL MesopoLamlaţ Asla kecllţ Svrlaţ dan ÞalesLlnŦ
11Ŧ SlsLem Lullsan vana dlhasllkan lalah slsLem Lullsan plkLoarafŦ

5umbangan 1amadun Indus
1Ŧ Þerancanaan bandar Ŷ sebab uLama keranať
aŦ 1erdapaL aabunaan kepakaran darl suduL perleLakan bandar dan penalslannvaŦ
bŦ Þemahaman dalam llmu aeomeLrlŦ
cŦ Þemahaman dalam llmu kesenlanŦ
dŦ Þemahaman dalam llmu maLemaLlkŦ
eŦ Mahlr dalam bldana pemblnaanŦ
fŦ ÞerLembunaan denaan Lamadun MesopoLamla dan Meslr menahasllkan perancanaan bandar
berbenLuk seal empaL denaan [alan rava vana lurusŦ
aŦ MenlnakaLkan muLu pemblnaan denaan membuaL baLu baLa melalul pembakaran suhu vana LlnaalŦ
2Ŧ SlfaL keLerbukaanŦ ÞenLlna kepada kema[uan manusla kerana ť
aŦ 1amadun lndus memperllhaLkan bahawa sesebuah masvarakaL Lldak akan mampu mencapal
kecemerlanaan Lanpa membuaL hubunaan serLa berLukar pandanaan denaan plhak lalnŦ
bŦ Pubunaan denaan Lamadun MesopoLamla serLa Lamadun MeslrÞurba membolehkan keduaŴdua
plhak memperoleh manfaaLnva dalam benLuk perLukaran LeknoloalŦ
cŦ Pubunaan denaan Lamadun MesopoLamla membolehkan seaala penaaruh darl luar dlsesualkan
denaan keadaan LempaLanŦ
lŦ ulllhaL melalul nama bandar Makan dan MeluhhaŦ
llŦ Makan Ŷ Makran
lllŦ Meluhha Ŷ Mohen[odaroŦ
dŦ 1amadun lndus Lelah menun[ukkan kepada masvarakaL dunla moden akan slfaL keLerbukaan dalam
proses pemblnaan sesebuah Lamadunţ Lermasuk keamananŦ
eŦ 1amadun lndus menaa[ar klLa bahawa kedamalan dan keamanan adalah Lun[ana kepada sesebuah
banasa unLuk mencapal kema[uan dan kecemerlanaanŦ

3Ŧ kemaLanaan keLamadunan manusla Ŷ sebab ť
aŦ Þencapalan cemerlana dalam perancanaan bandarŦ
bŦ Men[alankan kealaLan perdaaanaan anLarabanasaŦ
cŦ Þencapalan dalam keselmbanaan rohanl dan kepercavaanŦ
dŦ Melahlrkan masvarakaL vana kreaLlfŦ
eŦ Menahasllkan Leknoloal vana hebaLŦ
1amadun Pwana Po
1Ŧ 1erleLak dllembah sunaal Pwana Po aLau sunaal kunlna uLara ChlnaŦ
2Ŧ ulnasLl awal dalam Lamadun Pwana Po lalah
aŦ ulnasLl Psla vana bermula pada seklLar Lahun 2203Ŵ1766 SŦMŦ
bŦ ulnasLl Shana pada seklLar Lahun 1766Ŵ1030 SŦMŦ
cŦ ulnasLl Chou darl Lahun 1030Ŵ236 SŦMŦ
3Ŧ Þroses pembenLukan melalul aspek berlkuLť
aŦ Lembah Pwana Po vana subur menarlk penduduk nomad unLuk Llnaaal meneLap dan memblna
peLempaLanŦ
bŦ 1apak 8anpo vana berhamplran bandar Slam moden merupakan peLempaLan awal penduduk
Pwana PoŦ
cŦ Þenduduk men[alan kan akLlvlLl perLanlan dan penLernakan blnaLanaţmenaumpul hasll huLan dan
berburuŦ
dŦ Þerkembanaan peLempaLan awal mewu[udkan beberapa buah bandar anLaranva Anvana vana
men[adl pusaL kera[aan ulnasLl ShanaŦ
eŦ Semasa ulnasLl ChouţLamadun lnl Lersebar hlnaaa ke bahaalan selaLan Sunaal ?anaLzeŦ
4Ŧ Þroses pembenLukan neaara koLa Lamadun Pwana Po lalah
aŦ Pwana Po menvuburkan kawasan Ŷ Larlk peLempaLanŦ
bŦ 1apak 8anpo lalah peLempaLan awalŦ
cŦ Asaskan perLanlanţ penLernakan ţ kuLlp hasll huLanţ memburu Ŧ
dŦ 8erkembana Ŵ wu[ud bandarŴbandar dan Anvana men[adl neaara koLa ulnasLl ShanaŦ
lŦ Anvana dllenakapl denaan Lembok unLuk menahalana pencerobohan musuh dan dlkellllnal
perkampunaan vana dldlaml oleh masvarakaL peLanlŦ
llŦ keLua pemerlnLah Ŷ 8a[a ţ aolonaan pembesar dan aolonaan aaama Llnaaal dl bandarŦ
lllŦ ulbandar lnl LerdapaL lsLanaţkull dan pusaL penLadblran ulnasLl ShanaŦ
eŦ ulnasLl Shana sebar budava dan luaskan wllavahŦ
fŦ ulnasLl Chou sebar hlnaaa Sunaal ?anaLzeŦ
ClrlŴClrl 1amadun Pwana Po
1Ŧ Aspek oraanlsasl soslal masvarakaL ulnasLl Shana lalah
aŦ 8a[a mendudukl laplsan LeraLas dllkuLl aolonaan pembesarŦ
bŦ Colonaan peLanl vana membenLuk sebahaalan besar pendudukţmendlaml kawasan dlluar neaara
koLa lnlŦ
cŦ Colonaan arLlsan memlllkl kemahlran menauasal Leknoloal aanasa vana dlaunakan baal
menahasllkan sen[aLaţperlsal dan hlasan pada kereLa kuda vana dlaunakan oleh LenLera serLa peralaLan
unLuk acara keaaamaanŦ
dŦ Colonaan pembesar vana mampu memlllkl LenLera dan sen[aLa aanasa menaaunakan kelsLlmewaan
unLuk menundukkan aolonaan bawahanŦ
eŦ Colonaan pallna bawah dalam masvarakaL Shana lalah hambaŦ
2Ŧ Aspek slsLem pemerlnLahan ulnasLl Shana lalah
aŦ SlsLem pemerlnLahan berbenLuk pemerlnLahan bera[aŦ
bŦ ÞenaaanLl ra[a selalunva dllanLlk darlpada kalanaan saudara lelakl vana leblh muda aLau anak lelakl
ra[aŦ
cŦ 8a[aŴra[a berkuasa keaLas pusaL penLadblran dan mempunval kewlbawaan pollLlkţekonomlţsoslal
dan aaamaŦ
dŦ MenalkuL kepercavaan masvarakaL kuasa ra[a merupakan mandaL darlpada LuhanŦ
lŦ !lka ra[a adll Ŷ kera[aan dan rakvaL makmur dan se[ahLera kerana resLu 1uhan Ŷ [lka Lldak
seballknvaŦ
llŦ Þercava ulnasLl Shana runLuh kerana zallmŦ
eŦ 8a[aŴra[a Shana Lldak perlu mendapaLkan penaesahan pollLlk kerana mereka adalah darlpada
keLurunan pemerlnLah aaamaŦ
fŦ 8a[a dlbanLu oleh aolonaan basnasawan vana dlperLanaauna[awabkan unLuk menLadblr wllavahnvaŦ
aŦ Colonaan banasawan berhak mewu[udkan slsLem dalam Luaas seperLl punauLan cukal ţperLahanan
dan undanaŴundanaŦ
hŦ kezallman 8a[a Shana menun[ukkan ra[a kehllanaan mandaL menvebabkan aolonaan hamba
menvlnaklrkan ulnasLl Shana unLuk dlaanLl denaan ulnasLl ChouŦ ÞemerlnLahan 8a[a Chou Lelah
lŦ membahaalkan pemlllkan Lanah mereka kepada wllavahŴwllavah dan melanLlk pembesar
LempaLan dl seLlap wllavah lnlŦ
llŦ menalkaL pembesar LempaLan melalul lkrar LaaL seLla kepada pemerlnLahan dan
memberlkan hadlah seperLl kereLa kudaţsen[aLa aanasaţhamba dan blnaLanaŦ
lllŦ memlnLa mellndunal ra[a dan memberlkan banLuan LenLera pada masa peranaŦ
lvŦ memberl hak kpa pembesar LempaLan berLlndak sebaaal keLua aaama unLuk men[alankan
upacara penaorbananŦ
vŦ ulbanLu oleh keLua menLerl dan enam badan va urus
lŦ ÞerLanlan
llŦ 1enLera
lllŦ ker[a awam
lvŦ upacara aaama
vŦ Pal ehwal monarkl
vlŦ undanaŴundanaŦ
vlŦ ÞerlnakaL wllavah dlkendall pembesar feudalŦ
3Ŧ ClrlŴclrl penakhususan peker[aan dan peranan masvarakaL Ŧ
aŦ Colonaan pembesar mempunval LenLera maslnaŴ maslna Lerdlrl darlpada LenLera berkuda dan
LenLera ber[alan kaklŦ
bŦ Colonaan peLanl sebaaal Lonaaak ekonoml dan penLadblran berperanan memenuhl keperluan
aolonaan aLasanţ
cŦ Colonaan arLlsan Lelah menclpLa pelbaaal baranaan Lembaaa seperLl bekas mlnuman dan
makananţsen[aLa dan barana LemblkarŦ
dŦ Colonaan hamba berfuasl Ť
lŦ sebaaal LenLera paksaan
llŦ membanLu ker[aŴker[a perburuhan
lllŦ baal Lu[uan koban dalam upacara penvembahanŦ
4Ŧ Aaama dan kepercavaan Ŧ
aŦ Sebahaalaan masvarakaL menaamalkan kepercavaan anlsmlsme dan pollLlsmeŦ
bŦ MasvarakaL Shana mempercaval pollLelsme seperLl Luhan svuraaţLuhan bumlţsunaalţbuklL dan
aununaŦ
cŦ Mereka menaamalkan penvembahan roh nenek movanaŦ
dŦ Mereka [uaa sembah Luhan svuraa (Shana 1l)dan 1uhan 8unvl ( 1u)Ŧ Sembha [uaa buklLţ sunaalţ dan
aununaŦ
lŦ Shana 1l Ŷ uewa LerLlnaal dl svuraa dan nenek movana ShanaŦ
llŦ Þercava pada kuasa aauna Ŷ 1lenŦ Ŷ suaLu makhluk unaaul aLau kuasa LerLlnaal alam
semesLa aLau svuraaŦ
lllŦ konsep lnl mempenaaruhl ?ln dan ?anaŦ
lŦ Alam semesLa dan ke[adlannva Lerdlrl darl dua unsurŦ
llŦ ?ln Ŷ kuasa paslf
lllŦ ?ana Ŷ kuasa akLlf
eŦ upacara sembah llbaLkan permalnan muzlkţLarlan dan upacara korban dlkeLual oleh bomohŦ
fŦ 1ulana oracle berfunasl baal meramal keadaanŦ
lŦ 8omoh LerllbaL dalam upacara penlllkan Lulana oracle meleLakkan dl aLas unaaun apl
sehlnaaa Llmbul rekahan unLuk maramalkan unLuk menLafslr sesuaLu ke[adlanŦ
llŦ Amalan lnl bawa kemunculan slsLem LullsanŦ
3Ŧ SlsLem Lullsan masvarakaL 1amadun Pwana Po berbenLuk
aŦ 8ekahan Lulana oracle mempenaaruhl ldea penclpLaan LullsanŦ
bŦ 1ullsan perlnakaL awal berbenLuk ldeoaram berdasarkan slmbolŦ
cŦ 1ullsan asal mempunval aambar seperLl kanakŴkanakţbulanţmaLaharl dan sunaalŦ
Sumbanaan 1amadun Pwana Po
1Ŧ Aspek ÞollLlk
aŦ SlsLem pemerlnLahan berbenLuk monarkl hlnaaa Zaman ulnasLl ChlnaŦ
bŦ Celaran 8a[a berLukar [adl Mahara[aŦ
cŦ 8a[a dlkaLakan anak svuraa dan dapaL mandaL darl svuraaŦ
dŦ ÞemerlnLahan ulnasLl dlLeruskan sehlnaaa abad ke 20Ŧ
2Ŧ Aspek Lkonoml
aŦ SlsLem penaalran dlperbaharulŦ
bŦ 8lna Lerusan unLuk perLanlan dan elak ban[lrŦ
cŦ 1eknoloal pemba[akan dan penclpLaan canakul dan sablL unLuk perLanlanŦ
dŦ Menaaunakan baLas Ŧ
eŦ Maenaaunakan alaL perLanlan darlpada kavu kepada beslŦ
3Ŧ Aspek Soslal
aŦ SlsLem Lullsan dlaunakan hlnaaa harl lnlŦ
bŦ 1ullsan dlaunakan dalam bldana penullsan dan penceLakanŦ
cŦ 1ullsan dla[ar dl sekolahŴsekolah dl ClnaŦ
dŦ 8erkembana dan dlaunakan oleh orana korea dan !epunŦ
4Ŧ Aaama dan kepercavaan
aŦ kepercavaan vana maslh berkekalan sehlnaaa harl lnl lalah pemu[aan roh nenek movanaŦ
bŦ unsur pemu[aan dl[alankan se[ak zaman Shanaţ dlLeruskan menalkuL kesesusalan masa denaan
unsur korban manusla dlaanLlkan denaan unsur makananţdulL kerLas dan barana hlasanŦ
cŦ konsep ?ln dan ?ana serLa lena Psul merupakan dua darlpada kepercavaan vana maslh LerdapaL
dalam masvarakaL Chlna sehlnaaa harl lnlŦ
lŦ lena Psul ƹ uarl falsafah 1aolsme berlandaskan alam semesLa Ŧ
llŦ 8u[uk hubunaan manusla dan alamŦ
dŦ Crana Chlna percava bahawa alam semesLa dan ke[adlannva Lerdlrl darlpada dua unsur vana sallna
melenakapl ?ln kuasa paslf dan ?ana kuasa akLlfŦ
eŦ lena Psul meru[uk kepada falsafah 1aolsme berlandaskan baaalmana manusla berharmonl denaan
alam semesLaŦ
fŦ ÞemerlnLahan ShanaţslsLem kalender Lelah dlperkenalkanţ LerdapaL 30 harl dalam sebulan dan 360
harl dalam seLahunŦ
aŦ 8a[a menaaunakan kalender unLuk menenLukan muslm menanam dan muslm menualŦ
hŦ Amalan menaaunakan kalender lnl dlLeruskan unLuk men[alankan akLlvlLl harlan seperLl upacara
perkahwlnan perkuburan aLau penaebumlanŦ
lŦ lalsafah perana Sun 1zuţŴ ţ1he ArL of War memblcarakan selokŴ belok perana dan cara menanaanl
musuh Lelah dlulana ceLak ke dalam pelbaaal bahasaŦ
[Ŧ lalsafah LersebuL dlapllkaslkan dalam urusan pernlaaaanŦ


8A8 2
ÞLNINGA1AN 1AMADUN
Latar 8e|akang 1amadun

1amadun ¥unan|
1Ŧ Creece Ŷ LauL Aeaean dan MedlLeranean
2Ŧ neaara koLa aLau polls Ŧ Cabunaan beberapa buah kampuna 1000 Ŷ 800 smŦ
3Ŧ SeLlap koLa ada lbu koLa dlkellllnal perLanlan Ŧualam koLa ť pasarţ kubuţ kullţ dan lsLanaŦ
4Ŧ koLa va menon[ol ALhensţ SparLaţ dan CorlnLhŦ Laln corak penLadblran dan 1uhanŦ
3Ŧ SeLlap koLa « Þolls ada lbu koLa Ŷ Acrapolls ada banaunan kera[aan dan LempaL keaaamaanŦ
6Ŧ Aaora LempaL mesvuaraL dan pusaL ekonomlŦ

1amadun km
1Ŧ 8uklL ÞalaLlne dekaL Sa 1lberţ Lembah LaLlumŴ masvarakaL LaLln
2Ŧ Wu[ud Ma[lls Þerbandaran Ŵ 2SM ÞerlnLah sendlrlŦ Þerancanaan bandar Lerancana ada bekalan
alrţ slsLem pemanasţ rumah lbadaLţ LeaLerţ sarkas berdlaloa (forum )ţ rumah mandl awam dan
lsLanaŦ
3Ŧ 8andar pemerlnLahan Ŷ Þompel ada pe[abaLţ dewanţ plnLu aerbanaţ kedalţ dan colleseum Ŷ
LempaL perLandlnaan pahlawan 8om
4Ŧ 80m 30000 pendudukŦ Sallran alr bawah Lanah 163 km llbaL 14 LerusanŦ 1u[uan bekalan harlanţ
perlndusLrlan dan penaanakuLanŦ

1amadun Ind|a
1Ŧ Asas kecemerlanaan 1amadun lndus Lerdahulu va musnah oleh orana ArvanŦ
2Ŧ 1ahap baru dlkenall Zaman vedlk asal darl klLab veda Ŷ lahlr aaama PlnduŦ 8erallh dl Lembah
CanaesŦ
3Ŧ ÞemerlnLah oleh 8a[aŦ uua kera[aan !anapada ( kera[aan kecll ) dan Mahapada ( kera[aan besar )
4Ŧ ChadradupLa Maurva saLukan kera[aan kecllŦ 321 sm wu[ud empavar perLama Ŷ ulnasLl MaurvaŦ
kemuncaknva dalam pemerlnLahan AsokaŦ

1amadun Ch|na
1Ŧ Lembah Pwana Po dan SelaLan ClnaŦ 8ermula denaan ulnasLl Chln Ŷ Mula menlnakaLkan
Lamadun Lerdahulu
2Ŧ ulnasLl Chln 221 Ŷ 206 smŦ Shlh Puana 1l penaasasnva Ŷ wu[udkan empavar hlnaaa SaŦ Merah dl
vleLnamŦ ÞemerlnLahan kera[aan pusaL Ŧ Þenuh penaklukan dan peperanaan


aktr Þen|ngkatan

uapaL dlllhaL melalul aspek ÞollLlkţ Lkonomlţ dan SoslalŦ
1Ŧ ÞollLlk ť kera[aanţ pemerlnLahanţ penLadblranţ undanaŴundanaţ peluasan kuasa
2Ŧ Lkonoml ť ÞerLanlan ţ Þerdaaanaanţ Þenahasllan baranaanţ slsLem ekonomlŦ
3Ŧ Soslal ť Þendldlkanţ lalsafahţ 8ahasa dan kesusasLeraanţ senl blnaţ slsLem soslalţ dan salns dan
LeknoloalŦ
Þemer|ntahan dan Þentadb|ran

1amadun ¥unan|
1Ŧ neaara koLaţ SlsLem Monarkl ţ ollaarklţ arlsLokraslţ dlkLaLor aLau Llranlţ demokrasl
2Ŧ Sebelum demokrasl ţ ALhens amalkan slsLem bera[a Ŷ dlbanLu oleh konsul Ŷ aolonaan kavaŦ
3Ŧ 8a[a beperanan sebaaal keLua neaara dan kera[aanţ keLua haklmţ keLua LenLeraţ dan keLua
aaamaŦ
4Ŧ 8lla konsul kuaL peranan LersebuL merosoLŦ Wu[ud slsLem 8a[a dlplllh denaan kuasa LerhadŦ
3Ŧ 8eberapa orana konsul wu[udkan ollaarklŦ Lahlrkan [uaa aolonaan arlsLokraL Ŷ ada kuasa besar
Ŷ ArlsLokraslŦ 8akvaL Lldak puas haLl Ŷ rampas kuasa wu[ud dlkLaLor / Llranl Ŷ blasanva darl
aolonaan LenLera Ŧ ulLenLana arlsLokraL wu[ud demokrasl
6Ŧ uemokrasl wu[ud uewan Þerhlmpunan dan Ma[llsŦ ul ALhens saha[aŦ 3000 LahunŦ
7Ŧ Lelakl ALhens berpeluana [adl ahll Ŷ 6 bulan hlnaaa 1 LahunŦ
8Ŧ uewan Þerhlmpunan bersldana 3 kall seLahunŦ 8lncana dasar kera[aanŦ kepuLusan uewan
dllaksanakan Ahll Ma[lls dllanLlk uewan ÞerhlmpunanŦ 8ealLu [uaa MaalsLerlL dan !urlŦ

1amadun km
1Ŧ 8ermula slsLem bera[a 773 smŦ Secara muLlak keLrunan LLruscan bukan laLln LempaLanŦ 1ldak
dlsenanal msvk LaLln LempaLanŦ MenenLana bersama banasawan ( ÞarLrlclan )Ŧ Wu[ud
8epubllkŦ
2Ŧ 8epubllk Ŷ Llada kuasa muLlakŦ kuasa LerLlnaal 2 ora konsulŦ ullanLlk SenaL uLk Lempoh LerLenLuŦ
SenaL dl waklll banasawanŦ 8anLu konsulŦ
3Ŧ Sebelum ahll senaL [adl konsulţ dla lalah ÞraeoLor Ŷ pemerlnLah LenLeraŦ
4Ŧ 8awah SenaL Ŷ uewan Þerhlmpunan Ŷ waklll semua rakvaL 8omŦ kepuLusan SenaL dl serah ke
uewan Þerhlmpunan uLk kelulusanŦ
3Ŧ 8erubah dalam zaman !ullus CeasarŦ Wu[ud pemerlnLahan berpusaL Ŷ Lmpavar Ŧ 1akluk
Macedonlaţ ?unanlţ Svrlaţ Meslrţ Þeranclsţ 8rlLalnţ dan beberapa wllavah !ermanŦ Ŷ !adl
ulkLaLorŦ
6Ŧ kuasal LenLera dan senaL Ŷ auna aelaran Mahara[aŦ Ŷ ulLeruskan oleh AuausLus 27 Ŷ 14 smŦ
8awa keamanan dan keaaunaanŦ kekal 200 Lahun Ŷ ulaelar Þax 8omana Ŷ 1laa 8enuaŦ Ŷ Aslaţ
Afrlka dan LropahŦ

1amadun Ind|aŦ
1Ŧ Awal pembukaan 600 Ŷ 320 sm Ŷ ada dua kera[aan kecll dan besarŦ kecll Llada ra[a dan berpuakŦ
8esar dlkeLual 8a[a seL kera[aan kashlţ kosalaţ dan MaaadhaŦ 8a[a kuasa muLlakŦ ulperkukuhkan
upacara rlLualŦ 8a[a sucl dan harus dlhormaLlŦ 8rahmln penaslhaL 8a[aţ kemudlan kesaLrlaŦ
Wu[ud kasLaŦ
2Ŧ 8a[a berLukar [adl Mahara[a blla Maurva saLukan [adl empavar 321 Ŷ 183 smŦ MellpuLl 1eluk
8enaaala hlnaaa Þeraununaan Plndu kushŦ lbu neaara ÞaLallpuLraŦ
3Ŧ Zaman keaemllanaan 273 Ŷ 232 smŦ uapaL LamaLkan perana saudara selepas bapanva maLl ť
8lndusaraţ dan Lakluk kallnaaŦŴ Þerana kallnaa 130 rlbu cederaţ 100 rlbu maLlŦ Asoka peluk
8udhhaŦ Amalkan keamanan dan kedamalnanŦ Sebar lalul aaama 8udhhaŦ
4Ŧ Wu[udkan 8lrokrasl penLadblranŦ

1amadun C|na
1Ŧ 8a[a berLukar [adl Mahara[a Ŷ wu[ud empavar dan peluasan kuasaŦ ubah slsLem leudalŦ
ÞemerlnLahan berpusaLŦ
2Ŧ ulnasLl Chln 221 Ŷ 206 smŦ ÞemerlnLahan berpusaL benLuk 8lrokrasl awam Ŷ peaawal dllanLlk
Mahara[a Ŷ dl kalanaan rakvaL melalul [awaLankuasa ť Pon kao 1suŦ LanLlkan aLas pencapalan
dalam peperlksaan awamŦ Mula ulnasLl Pan
3Ŧ 1okoh penLlna Shlh Puana 1lŦÞerundangan

1amadun ¥unan|
1Ŧ uewan Þerhlmpunan aubal undanaŦ ÞlaLo bukunva 8epubllc Ŷ kepenLlnaan undanaŴundanaŦ

1amadun km
1Ŧ undanaŴundana perLama Ŷ Pukum kanun 12 Ŷ dlpahaL pada Þapan uua 8elasŦ ulpamer dl
LempaL awamŦ
2Ŧ Mahara[a !unLlnlan Ŷ saLukan undanaŴundana vana banvak ť kod undanaŴundana 8om aLau
kod undanaŴundana !usLlnlanŶ 327 mŦ

1amadun Ind|a
1Ŧ 8erdasark klLan uharma SasLra Ŷ undanaŴundana Lua Plndu Ŷ 6 aLau 2 smŦ
2Ŧ 8a[a berLanaauna[awab [aaa kesuclanŦ 8rahmln vana mahlr kerana ada kalLanm denaan aaamaŦ
3Ŧ Zaman Maurva Ŷ undanaŴundana melalul LlLah ra[aŦ uluklr pada baLu ť 1lana AsokaŦ 8erkonsep
keadllan dan kes[ahLeraan rakvaLŦ

1amadun C|na
1Ŧ 8erLeraskan 2 prlnslpť Pukuman 8eraL dan 8ercorak kolekLlfŦ 8erdasarkan falsafah LeaallsmeŦ
ulaubal Pan lel 1zu Ŷ ulnasLl Chln ţ seorana ahll falsafahŦ
2Ŧ ClrlŴclrl undanaŴundanať Lldak harus wu[ud belas keslhanţ perlu dlpellharaŦ Sebab lLu ra[a mesLl
ada kuasa uLuhŦ
3Ŧ 8erLenLanaan denaan falsafah undanaŴundana ConflclusŦ 1ekanan ra[a perlu ada perkara balk
dan [aaa harmonl manusla dan masvarakaLŦ

es|mpu|an
Aspek lnl memperllhaL perkembanaan dan penlnakaLan dalam corak pemerlnLahan dan undanaŴundana
serLa pelaksanaanŦ
!uaa perkembanaan ahll pemlklr denaan falsafahnvaŦ SocraLesţ ÞlaLoţ ArlsLoLleţ Confuclusţ Pan lel 1zuÞe|uasan uasa

1amadun ¥unan|
1Ŧ 8ermula 800 smŦ Zaman 8a[a Þhlllp ll ţ Macedonla dan ?unanl dlsaLukanŦ ulLeruskan
anaknva Alexander 1he CreaLŦŴ menauasal Þarslţ Meslrţ 1urklsLanţ dan Samarkand serLa
seluruh MedlLeraneanŦ
2Ŧ Sebarkan budava PellenlsLlk Ŷ campuran budava ?unanlţ Þarsl dan kawŦ1lmur lalnŦ
3Ŧ 1ersebar ť dl Svracuseţ lLallţ lskandarlahţ dan AnLlochŦ Lmpavar berakhlr denaan kemaLlan
AlexanderŦ

1amadun km
1Ŧ Mula 27sm pd zaman AuausLus CaesarŦ Lmpavar berdasarkan 8epubllk warlsanŦ Laln
sebelumnvaŦ
2Ŧ MellpuLl Ŷ 8rlLalnţ Sepanvolţ kawŦ Sunaal 8hlneţ uanubeţ LauL PlLamţ Þeraununaan ALlasţ
Afrlka uLaraţ Macedonlaţ Sebahaalan 1urklţ dan ÞalesLlneŦ


1amadun Ind|a
1Ŧ 8erlaku dalam ulnasLl Maurva Ŷ Mula zaman ChandaraupLa Maurva 321 Ŷ 292smŦ
2Ŧ Sebab 8er[ava Ŷ ada LenLera vana besar ť 600 aa[ahţ 1000 ora LenLera berkudaţ dan 10000
lnfranLrlŦ
3Ŧ MellpuLl lndla uLaraţ Þun[abţ Seleceus va perlnLah Seleclud dl Svrla dan lndla 8araLŦ
4Ŧ 8lndusara Ŷ anaknva luaskan hlnaaa ke Mvsoreţ SelaLan lndlaŦ
3Ŧ Asoka anak 8lndusara ubah cara peluasan kuasaŦ Leblh lembeuL Lldal kekerasan LenLeraŦ
Þenaaunaan aaama 8udhhaŦ 8er[ava kuasal Seluruh lndla selepas Þerana kallnaaŦ

1amadun C|na
1Ŧ Wu[ud semasa ulnasLl Chln Ŷ Shlh Puana 1l perlnLah auLokraLlk Ŷ Leaas dan muLlakŦ SaLukan
kera[aan kecllţ Papuskan kuasa banasawan dan lanLlk aabenor serLa peaawal LenLera unLuk
LadblrŦ 8lna 1embok 8esar Clna cara perLahan wllavahŦ
2Ŧ Chln [aLuh aanLl denaan ulnasLl PanŦ Mahara[a 1enLera « Pan Wu 1l luaskan Ŷ ke Slnklanaţ
Lembah 1arlm dan 1uLor dl uLaraţ ?ana 1zeţ kwanaslţ dan kwan1unaŦ Akhlr pemerlnLahan ke
!epun dan 1urklsLanŦ
3Ŧ Cuna kuasa LenLera vana besar dan kuaL serLa kekerasanŦ

es|mpu|an
Þenaembanaan wllavahţ kuasa LenLeraţ ulnasLlţ dan cara peluasan ť kekerasan ţ Aaama dan LerbukaŦÞen|ngkatan Lknm|

kealaLan ekonoml awal Ŷ bercucuk Lanamţ Lernakţ dan hasll baranaan Ŷ sara dlrlŦ
ÞenlnakaLan Lamadun Ŷ ekonoml komersll Ŷ leblhan penaeluaran Ŷ perdaaanaan Ŷ Lukar barana «
barLerŦWu[ud baranaan Lemblkarţ peralaLan memoLona darlpada loaamţ dan perhlasanŦ


1amadun ¥unan|
1Ŧ Semua neaara koLa kecuall SparLa sebab muka buml Lldak subur Ŷ aununaŴaananaţŦ
2Ŧ kawasan laln wu[ud penlnakaLan perdaaanaan lalul [alan lauL seperLl denaan Meslrţ Svrla
dan ÞhoeneclaŦ
3Ŧ kurana Lanah ţ ALhens dan CorlnLh kurana makananŦ ulbawa darl luarŦ ALhens dapaL darl
SelaLan dan LauL PlLamŦ !adl pusaL penaumpulan baranaan darl LlmurŦ
4Ŧ Þerdaaanaan kena cukal Ŷ rakvaL larl ke LempaL laln spL Alexandrla pada zaman CraecoŴ
8oman 300smŦ

1amadun Ind|a
1Ŧ ÞesaL berkembana pada 3SMŦ LlbaLkan perdaaanaan dalaman dan luaranŦ
2Ŧ ÞusaL perdaaanaan Ŷ Anaaţ kallnaaţ dan karusaŦ Pasllkan sen[aLaţ aadlna ţ emasţ berllan dan
muLlaraŦ
3Ŧ Pubunaan daaana anLara Maurva denaan 8omţ Macedonlaţ Srl Lankaţ Asla 1enaahţ Asla
1enaaara Ŷ alam melavu se[ak 100 MŴ [ual rempahţ aadlnaţ beslţ dan bedak wanalŦ 1eksLllţ
Lemblkarţ barana kacaţ dan mlnvak wanal darl ChlnaŦ 8enLuk Þerdaaanaan MarlLlmŦ
4Ŧ Þelabuhan penLlna ť 1amrallpLlţ ChanLasalaţ kadura dl 1lmur ţ 8roachţ Chaulţ kalvanţ dan
Cambav dl bha 8araLŦ
3Ŧ Wu[ud persaLuan daaana dan perusahaan ť SresLhln dl seLlap bandarŦ SpLŦ ÞersaLuan Lukana
kavuţ kullLţ dllŦ MaLlamaL unLukť kawal haraaţ kuallLl baranaan dan aa[l peker[aŦ
6Ŧ Wu[ud undanaŴundana baal kawal persaLuan dlawasl 8a[aŦ
7Ŧ MaLa wana dlaunakanŦ Zaman CupLa wana emasŦ 8ukLl ada dasar kewanaan dan ekonoml
va slsLemaLlkŦ
8Ŧ Þerkembanaan daaana Maurva dlsokona denaan perusahaan LeksLllţ kaln kapasţ dan suLeraŦ
SuLera dl 8enares dan 8enaalŦ Þerdaaanaan laln Ŵ Lmasţ muLlara ţ baLu permaLaţ perLanlan
dan buahŴbuahanŦŦ
9Ŧ Cukal ada Ŷ unLuk sara LenLeraţ penLadblrţ dan ra[aŦ

1amadun Ch|na
1Ŧ ÞesaL Ŷ ulnasLl ShanaŦ Þencapalan dalam perLanlanţ perdaaanaan dalam neaerl dan
marlLlmţ perusahaan dan pembenLukan persaLuan pernlaaaan Ŷ muncul kelas perLenaahanŦ
2Ŧ 8ldana perLanlan Ť ulnasLl Pan Ŵ perkenalkan baLas Lanamanţ kolar kuda Larlk Lenaaalaţ
kereLa kudaţ kereLa sorona berodaţ dan penvlslr LanahŦ
3Ŧ Zaman ulnasLl 1anaţ Sonaţ ?uanţ Mlna dan Chlna Ŷ clpLa alaL perLanlanţ slsLem Lanaman
secara beralllr unLuk suburkan Lanahţ 8uklL dlLereskan Ŷ ulnasLl Shanaţ SlsLem penaalran spL
Lerusan Ŷ perLanlan Lerkawal dan penaawalan ban[lr Ŧ
4Ŧ Þerusahaan loaam dan Lemblkar se[ak ulnasLl PanŦ
3Ŧ uldaaana ke Alam Melavuţ lndlaţ 1lmur 1enaahţ dan 8araLŦ Lalul !alan SuLera uaraLţ dan
!alan LauL mulal ulnasLl 1anaŦ kepesaLan berkembana denaan adanva [alan ravaţ [ambaLanţ
dan alaL penaanakuLan seperLl kereLa kuda dan kereLa lembuŦ
Þen|ngkatan 5s|a|

MellpuLl aspek pendldlkanţ falsafahţ kesenlanţ kesusasLeraanţ senl blnaţ slsLem soslal serLa salns dan
Leknoloal
Þend|d|kan
1amadun ¥unan|
1Ŧ ul ALhes lahlrkan manusla selmbana darl suduL rohanl dan [asmanlŦ Manusla cemerlana penuhl
LunLuLan menLal dan flzlkalŦŴ sumbana kese[ahLeraan kehldupan manuslaŦ Lahlrkan Lokoh spLť
1hucldldes dan PeroduLusŦ ÞusaL Cendeklawan ?unanl dlmŦ Zaman ÞerlclesŦ Þenulls Salns dan
Leknoloal Ŷ 1halesţ Anaxlmandezţ PeracllLusţ dan AnaxaaorasŦ
2Ŧ 1umpuan pada pendldlkanţ sukanţ muzlkţ kesusasLeraanţ senl berpldaLoţ membacaţ menahafalţ
dan menullsŦ
3Ŧ SparLa Ŷ pendldlkan lahlrkan waraaneaara LenLera vana sempurnaţ aaaahţ dan seLla kepada
neaara koLanvaŦ
4Ŧ ÞenLlnakan laLlhan flzlkal dan kemahlran sen[aLaŦ
3Ŧ Þerkembanaan blla banvak sekolah dldlrlkan dl ALhensţ 1hebesţ Lleaţdan MlleLusŦ

1amadun km
1Ŧ Menekankan llmu prakLlkal dan semanaaL seLla kepada 8omŦ 1erkenal denaan penvedlaan
lnfrasLrukLur dan kemudahan vana berl kese[ahLeraan hldupŦ
2Ŧ ÞerlnakaL awal banvak Llru ?unanlŦ ÞusaL pendldlkan lahlrkan [uruLera ţ ahll falsafahţ dan
se[arawanŦ uapaL memblna slsLem penaalranţ banaunanţ [alan rava dan penullsan keaemllanaan
8omŦ

1amadun Ind|a
1Ŧ 8ermula Zaman vedlkŦ ÞenLlnakan keaaamaan dan aaama PlnduŦ uldomlnasl lelaklŦ 1umpuan
pada penaka[lan klLab veda dan penaaunaan bahasa SanskrlLŦ kaedahţ hafalanŦ
2Ŧ 8erLeraskan Plndu dan 8udhha unLuk sedlakan manusla selepas maLlŦ Þendldlkan Llnaal Ŷ kole[
8rahmln Ŷ 100SMŦ Sebelumnva dl ldLana dan dl rumahŦ Abd 4 M Ŷ unlverslLl 8udhhať nalandaŦ
3Ŧ unLuk capal Laraf 8rahmln Ŷ hafal klLab veda kandunaanť rlLualţ manLeraţ dan laau aaamaŦ !uaa
bela[ar salnLlflk dan falsafahŦ 1elah LlnakaLkan llmu salnsŦ
4Ŧ Zaman seLerusnva Ŷ unLuk Lambahkan llmu dan aLasl buLa hurufţ dan dapaLkan [awaLan awamŦŦ

1amadun Ch|na
1Ŧ Paraal pendldlkanţ pernlaaaanţ dan kesusasLeraanŦ MaLlamaL lulus peperlksaan awam Ŷ vana
LerLua dl dunlaŦ
2Ŧ 3 perlnakaL Ŷ pendldlkan rendahţ menenaahţ dan LlnaalŦ 8endah Ŷ Lumpukan kealaLan menaenal
dan hafal ldeoaram dan 9 buku sucl Lanpa faham maknanvaŦ Menenaah Ŷ karanaan dan sasLeraŦ
1lnaal Ŷ Ler[emahkan klLab suclŦ
3Ŧ kepenLlnaan Ŷ uLk penLadblranŦ Þeperlksaan awam 3 LahapŦ 1Ŵ Pslu 1al ť seLaraf l[azah perLama
dl daerah ţ lulus [adl peaawal kera[aanţ dua kall dalam 3 Lahunţ 2 Ŵ Chun !en ť sar[ana dl lbu koLa
daerahţ 3 Lahun sekallţ dan 3 Ŷ Chln Shlh ť uokLor lalsafah dl lbu koLa empavar hadapan
mahara[aţ lulus [adl pendldlkţ 3 Lahun sekalla|safah

8amal ahll falsafah menun[ukkan kema[uan dalam llmu Ŷ Cuna akal carl [awapan vana loalk unLuk
selesal masalah kehldupan manuslaŦ

1amadun ¥unan|
1Ŧ Ahll falsafah ť PerodoLusţ SocraLesţ ÞlaLoţ ArlsLoLleţ 1hucvdldesţ ZenoŦ lsu uLama Ŷ
lndlvlduallsmeţ kehldupan manuslaţ dan demokraslŦ
2Ŧ karvať PerodoLus Ŷ PlsLorv of Þerslan Warsţ bapa se[arahŦ1hucvdldes Ŷ penaasas se[arah
salnLlflkţ Lulls secara penvelldlkan Ŷ Þeloponeslan WarsŦ
3Ŧ karva ÞlaLo Ŷ 8epubllc Ŷ neaara balk dlperlnLah oleh llmuan dan ahll falsafahŦ
4Ŧ ArlsLoLle Ŷ Curu kepada Alexander 1he CreaL Ŷ blncana cara berflklr vana LeraLurŦ

1amadun km
1Ŧ kurana ahll falsafah Ŷ auna penaaruh ?unanl spL Zeno Ŷ lalsafah SLolk « SLolslsmeŦ 8lncana
kebaalaan hldup dan naslb seseorana beraanLuna pada alamŦ

1amadun Ind|a
1Ŧ lalsafah LerLuaŦ 2 benLuk pemlklran besar ť 1 Ŷ 8erseumberkan vedaţ 2 Ŷ Menolak klLab vedaŦ
2Ŧ veda ada Llaa Ŷ 8la vedaţ ?a[ur vedaţ dan ALharva vedaŦ Sumber falsafah dlmŦ Lda Ŷ upanlshad
700 Ŷ 600SM ţ MahabaraLLaţ dan 8haaavadŦ Ŷ lalsafah 8ersumberkan veda
3Ŧ lalsafah Lolak veda lkuL a[aran carvakaţ !anlnlsmeţ dan 8uddhlsmeŦ

1amadun Ch|na
1Ŧ 8erl penekanan pada hal hubunaan manusla denaan manusla lalnŦ
2Ŧ Ahllnvať kuna lu 1ze « Confuclus Ŷ ConfuclanlsmeŦ Loa 1ze Ŷ 1oalsmeŦ Mo 1zu « MoLze«
Menclus Lolak beberapa a[aran ConfuclusŦ llklr cara lahlrkan masvarakaL vana balkŦ 8alk buruk
ahklak manusla beraanLuna pada alam seklLarnvaŦ
3Ŧ lalsafah leaallsme Ŷ undanaŴundana dapaL wu[udkan nllal balk dan keLerLlban masvarakaLŦ

5a|ns dan 1ekn|g|

8erlaku dalam bldana MaLemaLlkţ AsLronomlţ ÞerubaLan dan 1eknoloal pembuaLan perahu dan kerLasŦ
ulpenaaruhl denaan Leknoloal dalam 1amadun Meslr Þurba dan 8abvlonŦ Þerkembanaan llmuan lnl
dlkembana secara kolekLlf dalam semua LamadunŦ

1amadun ¥unan|
1Ŧ llmuan ťŴ 1hales Ŷ maLemaLlk Ŷ llmu aeomeLrl Meslr Þurbaţ ÞhvLoaaras Ŷ 1eorem ÞhvLoaras Ŷ
llmu aeomeLrl Meslr Þurba dan 8abvlonŦ
2Ŧ PlppocraLes Ŷ 8apa perubaLan ţ Archlmedes Ŷ ahll maLemaLlk dan flzlk Ŷ Leorl lsl padu alr dan
aravlLlŦ ÞLolemv Ŷ asLronoml ?unanlŦ1amadun km
1Ŧ 8oeLhlus Ŷ ahll maLemaLlk Ŷ asas maLemaLlknva dlambll darl ?unanlŦ kalLkan denaan muzlkţ
aeomeLrlţ dan asLronomlŦ

1amadun Ind|a
1Ŧ Cabana penaeLahuan vedlkŦ ÞenaeLahuan asLronoml ada dalam 8la vedaŦ llmu maLemaLlk wu[ud
zaman CupLaŦ Ahll maLemaLlk lndla Lekah Lahu konsep aeomeLrlŦ Þerkenalkan slsLem nombor Ŷ
anaka 8rahmln dlbaca darl klrl ke kananţ dan anaka kharosLl Ŷ wu[ud dalam zaman AsokaŦ ualam
Lamadun ?unanl Ŷ herodlanlc dan lonlcŦ
2Ŧ Ahll maLemaLlk Ŷ ArvabhaLa varahmlhlraŦ
3Ŧ llmu perubaLan ada kalLan denaan voaaŦ

1amadun C|na
1Ŧ llmu ÞerubaLan dlhubuna denaan ?ln dan ?ana Ŷ kuasa Þaslf dan AkLlfŦ
2Ŧ 1eknoloal buaL kerLas 106 M Ŷ Chan Lun Ŷ mencampurkan ramlţ savurţ dan buluh Ŷ dl[adlkan
pulpa Ŷ dlskrlnkan dan dlraLakanţ Lemblkarţ kapal lavarţ dan perahuŦ Þelavaran dlbuaL denaan
penclpLaan lavar vana leblh kukuh Ŷ wu[ud [uaa dalam 1amadun 8om dan lndlaŦŴ 1lnakaLkan
akLlvlLl perdaaanaan marlLlmŦ


5en| 8|na

Mencermlnkan keLahanan manusla hadapl cabaran dan keplmplnan vana berwlbawa Ŷ pemblnaan vana
aauna Ŷ monumenŴmonumen spL

1Ŧ Aqueduct Ŷ bekalan alr dl 8omŦ 1eknoloal berasaskan slsLem aravlLlŦ
2Ŧ 1embk 8esar C|na Ŷ perLahanan Ŷ Mula ulnasLl Chouţ 1300 baLu darl kansu ke ÞeklnaŦ
3Ŧ Acrp||s Ŷ ÞusaL ÞenLadblran dan pememrlnLahan ALhens Ŷ blnaan LeaLerţ rumah berhalaţ dan
parLhenonŦ
4Ŧ Þarthenn Ŷ 8umah berhala unLuk uewl ALhena Ŷ Zaman Þerlcles 421 Ŷ 409 SM uLk perlnaaLl
kemenanaan denaan ÞerslaŦ
3Ŧ C||seum Ŷ 1empaL pahlawan 8om berLarunaŦ Mula blna 70M Ŷ Maha[ara llavlan ţ MuaLan 30
rlbu Ŷ 80 rlbu oraŦ
6Ŧ Þanthenn Ŷ 1empaL pemu[aan dan menvlmpan paLuna dewa dan LempaL ker[a awamŦ Zaman
Mahara[a Padrlan 117 Ŷ 138MŦ
7Ŧ Great 8ath ţ mp|eks u|| Gua A[anta Ŷ 20 buah kull ţ kompleks kull Cua Lllora Ŷ 28 kull ţ
Þenaaunaan aeomeLrl Ŷ seal empaL dan bulaL Ŵ lndla
8Ŧ Þemb|naan tembkť Clna Ŷ Lanah llaL dan baLu baLa dl bandarŦ kampuna auna Lanah lumpurŦ
Ada plnLu aerbana dan menaraŦ kawŦ 1embok ada lsLana spL koLa LaranaanŦ Ada dewan dan
LamanŦ uewan berfunasl Ŷ hukumanţ keralanţ per[umpaanŦ
9Ŧ u||ţ Þagdaţ 1embkţ Iambatanť Clna Ŷ beberapa banaunan uLk LempaL Llnaaalţ ruana LeLamuţ
pusaL pemu[aanŦ Þaaoda 13 LlnakaL Ŷ benLuk okLaaonŦ
8ahasa dan esusasteraan

1amadun ¥unan|
1Ŧ Þenaaunaan bahasa ?unanlŦ Selepas lLu LaLln zaman empavar 8omŦ 1okoh penLlnať Pomer dan
PeslodŦ Peslod penvalr hasll dua buku ť 1heoloav Ŷ llmu LenLana asal usul manusla dan
keLuhanan dan Works and uavsŦ Pomerť lllad dan Cdvssev Ŷ klsah perana Achaea dan 1rovŦŦ

1amadun km
1Ŧ uua penva[ak 8om ť Clcero ( 106 Ŷ 43M ) dan vlrall ( 70 Ŷ 19M )Ŧ MenlnakaLkan semanaaL
paLrloLlsmeŦ Capal keaaunaan zaman AuauLus Caesar ( 27 Ŷ 14 SM )

1amadun Ind|a
1Ŧ Lplk MahabaraLLha dan 8amavana Ŷ cerlLa peperanaan dua LenLeraţ balk dan [ahaLŦ 8amavana
cerlLa lnkarnasl uewa vlshnu sebaaal 8ama dan peraaduhan denaan ra[a Srl Lanka vana
melarlkan lsLerlnvaţ SlLaŦ 8ahasa dlaunakan Ŷ SanskrlLŦ

1amadun C|na
1Ŧ Wu[ud 7 dlalek ť Mandarlnţ Wuţ Punanlsţ klanaslţ Pakkaţ kanLonlsţ dan luklenŦ
2Ŧ kebanaklLan sasLera dlsokona kera[aanŦ ulnasLl Pan ţ SauŴma Chlen LlnakaLkan sasLera prosaţ
karvanva Shlh ChlŦ MencerlLakan aspek soslalţ se[arah kera[aanţ pemlmplnţ dan llmu
penaeLahuanţ dlkuLlnva seLerusnvaŦ
3Ŧ Þulsl ť 1okohnva Ŷ 1u luţ Ll Þoţ dan Þo ChuŴl dlm ulnasLl 1anaŦ
4Ŧ ulnasLl Pan Ŷ cerpen dan sa[akŦ

es|mpu|an
karva dlhasllkan unLuk sampalkan mese[ kepada rakvaLŦ 1ullsan klnl asal drp Lullsan Þhoenesla darl
?unanl 800SMŦulm ?unanl dlLambah vokalţ dlubah 8om hlnaaa klnlŦ5|stem 5s|a|

1amadun ¥unan|
1Ŧ Craanlsasl ?unanl 3 kumpulanŦ Waraaneaara Ŷ ada hak pollLlk ţ penduduk bukan waraaneaara Ŷ
Llada hak pollLlk ţ dan aolonaan hamba Ŷ Llada hak pollLlkŦ
2Ŧ SparLa Ŷ 3 kelas soslalť Waraaneaara SparLa Lulenţ para peker[a/arLlsan/pedaaanaţ dan PeloL Ŷ
usahakan Lanah dan mlnorlLl
1amadun km
1Ŧ 3 kelas ť waraaneaara 8omţ bukan waraaneaara Ŷ penduduk vana dlLakluklţ dan hambaŦ
1amadun Ind|a
1Ŧ Wu[ud slsLem kasLa Ŷ unlkţ 4 kasLať 8rahmlnţ ksvaLrlaţ valsvaţ dan SudraŦ Þerkahwlnan lkuL
kelasŦ
1amadun C|na
1Ŧ 3 kelas uLamať aolonaan aLasan Ŷ penLadblr spL mahara[a/keluaraanva/banasawan/sldaŴsldaţ
rakvaL bawahan spL peLanl/arLlsanţ dan hambaŦ kumpulan 2 dan 3 Ŷ kumpulan sokonaanŦ
2Ŧ Confuclus bahaalkan 4 kelasť aolonaan sar[ana spL peaawal kera[aan va berpendldlkanţ aolonaan
peLanl Ŷ Lulana belakan ekonoml Clnaţ aolonaan Lukanaţ dan aolonaan pedaaanaŦ
3Ŧ kelas aolonaan Lldak LeLaLpţ mereka berLukarkan berdasarkan pencapalan pendldlkanŦ

5umbangan 1amadun

Aspek polLlk ť uemokraslţ 8epubllkŦ
Aspek Soslal Ť Sukan Cllmplk 776SM Ŷ hormaLl 1uhan ZeusŦ Awalnva dlserLal ALhensţ SparLaţ
CorlnLhţ 1hebesţ Clvmplaţ dan Araosţ4 Lahun sekallŦ Pasll karva ť llllad dan Cdvssevţ
MahabaraLa dan 8amavanaŦ 8ahasa LaLln dan SanskrlL vana dlauna pakal dalam krlsLlan dan
8uddhaŦPlnduŦ Þendldlkan ť slsLem peperlksaanŦ Þerkembanaan salns dan Leknoloal Ŷ
maLemaLlkţ asLronomlţ flzlkţ perubaLanţ 1eorl ÞhvLoaorasţ dan 1eorl
ArchlmedesŦ 8lnaanť Aaama dan budavaŦ kewu[udan ahll falsafahŦ


Agama dan 1amadun Manus|a
keperluan dalam pembenLukan dan penlnakaLan LamadunŦ SuaLu kepercavaan aLau a[aran kepada
manuslaŦ AnLara kepercvaan dan aaama vana dlanuLl
lalah Plnduţ 8uddhaţ krlsLlanţ lslamţ Confunlanlsmeţ dan1oalsmeŦ
Agama n|ndu
1Ŧ ÞerkaLaan Plndu darl sunaal Slndhu(lndus) ulkenall [uaa sebaaal SanaLa uharma Ŷ peraLuran
kerohanlan vana kekal abadlŦ Semakln [elas dlm zaman vedlkŦ 1uhan 3 funasl ť
MenclpLa(8rahman)ţ Memellhara( vlshnuţ memblnasa( Slva)Ŧ Lnam allranť Salvlsmeţ
valshavlsmeţ SakLhamţ CanapaLhvmţ kaumaramţ dan SauraŦ
2Ŧ Se[ak empavar Maurva penLlna Ŷ dldomlnasl 8rahmlnŦ Þercava hukum karma Ŷ kelakuan
manusla semasa hldup dan kelahlran semula selepas maLlŦ kelahlran semula beraanLuna pada
karma dan Lu[uan hldup unLuk capal maksvaŴ kebebasan muLlak lalLu bersaLu denaan Luhan dan
Lldak akan lahlr laalŦŦ
3Ŧ Capal keaemllanaan Zaman CupLa 320 Ŷ 320MŦ Zaman Asoka salnaan denaan 8uddhaŦ


Agama 8uddha
1Ŧ ulasaskan SlddhaarLa CauLamaŦ ulanaaap penenLanaan aolonaan kvsLrla Lerhadap 8rahmlnŦ
LlhaL keLldakaadllan kasLa dalam aaama dan kehldupanţ carl keLenanaanŦ Capal keLenanaan dan
penaa[aran dlbaweah pokok 8oddhldl uruvedaŦ uapaL larlkan dlrl darl kesenasaraanŦ Asas a[aran
4 kebenaran mulla dan !alan 8 laplsŦ
2Ŧ keaemllanaan dlmŦ Zaman Asoka Ŷ [adl aaama rasml ulnasLl MaurvaŦ 8uddhať auna bahasa Þallţ
klLab 1rlplLaka Ŷ klLab sucl menaandunal SuLLa ÞlLakaţ vlnava ÞlLakaţ dan Abhldhamma ÞlLakaŦ
3Ŧ LmpaL kebenaran vana mulla
aŦ kehldupan penuh denaan kepahlLan
bŦ kepahlLan dan kesenasaraan dlsebabkan oleh LunLuLan nafsu
cŦ unLuk menaaLasl kepahlLan hldup mesLl menaaLasl nafsu
dŦ Cara menamaLkan kesenasaraan dan menaaLasl nafsu lalah denaan cara !alan Lapan
Lapls
4Ŧ !alan lapan lapls
aŦ kepercavaan dan penaeLahuan vana balk
8ebas darlpada kepercavaam karuL
Memahaml dlrl sendlrl dan LmpaL kebenaran vana MullaŦ
Membanaunkan wawasan kehldupan vana [elas ( Jlttbl)Ŧ
bŦ kelnalnan vana balk
Þerlu meaambll kepuLusan vana Leaas unLuk mencapal [alan kehldupan vana
ber[avaŦ
cŦ Þenaucapan vana balk
1ldak boleh melakukan aoslpŦ menlpu aLau menaenakan seseoranaŦ
dŦ kelakuan vana balk
8erLlndak secara amanţ [u[ur dan se[aLl dan Lldak membunuhţ mencurlţ dan
keLerlaluan dalam LunLuLan arak dan pelakuan sexŦ
eŦ Makna kehldupan vana balk
Þerlu mendapaLkan kehldupan denaan Lldak memusnahkan kehldupan lalnŦ
fŦ usaha vana balk
Þerlu menaawal dlrl sendlrl dan berdlslpllnŦ
Menaekana kepercavaan svalLan dan men[aaa kebalkan
aŦ Þemlklran vana balk
Þerlu berhaLlŴhaLl denaan kaLaŴkaLa dan pelakuan orana lalnŦ
hŦ ÞerLapaan vana balk
Þerlu menumpukan pada saLu perkara unLuk mendapaLkan kesedaran vana
mendalam dan lsLlmewaŦ

Agama r|st|an
1Ŧ ÞenaanuL krlsLlan percava la dlasaskan oleh !esus ChrlsLţ berasal !erusalemŦ 23 ulsţdlanaaap harl
lahlrnva dlsebuL sebaaal Parl naLalŦ klLab Sucl ť Cld 1esLamenL dan new 1esLamenL Ŷ dlkenall
sebaal blbleŦ
2Ŧ MendapaL LempaL dalam 1amadun 8om LerLama zaman ConsLanLlne 280 Ŷ 337 SMŦ Sebelumnva
masvarakaL beraaama paaan Ŷ suaLu kepercavaan Lldak percava pada aaamaŦ
3Ŧ Mereka vana LerllbaL denaan aaama dlkecuall darlpada melakukan sebarana peker[aan beraLŦ
4Ŧ Parl Ahad harl kealaLan aaamaŦ Zaman 8om dlanaaap Zaman Lmpavar krlsLlanŦAgama Is|am
1Ŧ ulwahvukan kepada nabl Muhamad saw pada 6 Caos 610M« 17 8amadhanţ melalul !lbrll dl
Cua PlraŦ 8erlaku LenLanaan darlpada orana Curalsv MakkahŦ Sebaaal pellndunaan berhl[rah ke
?aLhrlb«Madlnah pada 622M « 1 8ablulawalŦ
2Ŧ ul Madlnah lslam berkembana uua Leras dalam lslam ť akldah dan svarlahŦ Akldah membenLuk
kevaklnan seluruh [lwa flzlkal dan rohanlah Lerhadap keesaan Allah swLŦ Svarlah merupakan
peraLuran « undanaŴundana vana Lerkanduna dalam Al Curan dan PadlsŦ Ŷ ÞeLun[uk kepada
orana lslamŦ Akldah dan Svarlah sumber keLamadunan lslamŦ
3Ŧ Asas kepercavaan Ŷ percava kepada 8ukun lman dan 8ukun lslamŦCnfuc|an|sme
1Ŧ ulasaskan oleh Confuclus 331SMŦţ ShanaLuna « LuŦ Seorana peaawal kera[aan
kemudlan leLak [awaLanŦ Confuclus dlsembah sebaaal LuhanŦ
2Ŧ A[aran menekan prlnslp moral vana Llnaal spL perlkemanuslaan (ren)ţ kesusllaan (ll)ţ dan
keLaaL kepada lbubapa (xlao)Ŧ
3Ŧ unLuk mencapal harus ada keLlnaal pendldlkanŦ
1a|sme
1Ŧ ulasaskan oleh Lao 1zeŦ ullahlr dl Chu 604 SMŦ 8veker[a dl ChouŦ kembara keluarŦ 1ulls buku 1ao
1e ChlnaŦ
2Ŧ Asalnva berbenLuk falsafah kemudlan Lukar [adl aaamaŦ
3Ŧ 1umpukan konsep 1ao « [alanŦ SeLlap Llndakan dlLenLukan oleh 1aoŦ Manusla Lldak harus
berLlndak Lerhadap apaŴapa vana berlaku Ŷ berkalLan denaan konsep wuŴwel lalLu Lldak
menaambll LlndakanŦ !lka Lldak akan merosakkan dunlaŦ Cleh lLu Lao 1ze anaaap manusla boleh
ubah ke arah kebalkanŦ

8A8 3
1AMADUN AWAL A5IA 1LNGGAkA

Þengena|an

& kemunculan 1amadun awal Asla 1enaaara dapaL dlbukLlkan denaan wu[udnva kera[aan awal dl 1anah
8esar spLťlunanţ Chenlaţ Anakorţ SukhoLalţ dan AvuLhlaŦ ul kawasan kepulauan Melavu dapaL dlllhaL
melalul kedah 1uaţ aanaaa neaara dan Lanakasukaţ Srlvl[avaţ Ma[apahlLţ Slnahasarl dan MaLaramŦ
& 8ukLl kewu[udan dapL dlllhaL menerusl sumber berLulls dan arLlfak arkeoloalŦ
& Sumber Clnať lunan wu[ud pada 3M Ŷ va awal dl A1Ŧ uaLa arkeoloal lunan wu[ud 3M Ŷ bukLl [umpa senl
arca unsur Plndu 8uddhaŦ Lanaaamnva dlpenaaruhl lanaaam AmaravaLl dl lndlaŦ
& 1ahap awal [alln hubunaan dlplomaLlk dan Clna hubunaan budava denaan lndlaŦ Pubunaan peLempaLan
wu[ud se[ak zaman loaam Ŷ hubunaan daaanaŦ
& 8ukLlnva [umpa arLlfak aendana aanasa uonason darl uonasonţ vleLnam uLara dl 8aLu 8uruk 1renaaanuţ
Sa Lembellnaţ Sunaal klanaţ1halţ lndoneslaţ dan 8urmaŦ
& Pubunaan daaana 8om [uaa wu[ud Ŷ bukLlnva persamaan arLlfak manlk dl kuala Sellnslnaţ koLa 1lnaalţ
dan Muarţ ÞanLal 8araL dan SelaLan SlamŦ
& ÞeLempaLan awal merupakan pembekal bahan menLah dan pelabuhan pembekal kerana berhamplran
denaan sunaalŦŴ LeLapl belum dlLakrlf sebaaal kera[aan sebab Lldak ada ra[aŦ
& 1amadun Awal A1 selrlna denaan perkembanaan perdaaanaan marlLlm Ŷ vana berkembana denaan
kapal lavar dan perahuŦ
& Manlk dan Lemblkar bukLl perdaaanaan dl A1 mula se[ak 3SM dan peLempaLan awal pada 2 « 3MŦ
& 8ukLl proses Lamadun ambll masa 600Ŵ 700 Lahun unLuk benLuk kera[aan

8entuk era[aan Awa|
ulbahaal 2 ť kera[aan Aararla dan kera[aan MarlLlmŦ 8erasaskan kedudukan aeoarafl dan sosloekonomlŦ

era[aan Agrar|a
1Ŧ kera[aan berasaskan ekonoml perLanlanţ penLernakanţ dan pemunauLan hasll huLan dan sunaalŦ
1erbenLuk berhamplran lembah sunaal va subur spL kera[aan uvaravaLl Ŷ Sunaal Menamţ 1hallanddan Sa
lrrawadvţ kera[aan Sunaal Merahţ vleLnamţ kera[aan Sa Mekona ( kembo[aţ Loasţ dan vleLnam)
2Ŧ Selaln lLu dapaL [uaa dl pedalaman Ŷ kawŦ 8erbuklL dan lerena aununa berapl spL kera[aan Laruma dl
1anah 1lnaal ulenaţ lndoneslaŦŦ
3Ŧ kera[aan awal va Lerkenalť Sallendra ( !awa Lenaah )ţ Anakor ( kembo[a )ţ dan SukhoLal ( 1halland )Ŧ
lunan darl aararla ke marlLlm
4Ŧ 1erbenLuk secara evolusl Ŷ [adl peLempaLan kekal kemudlan bandar dan kera[aanŦ
3Ŧ 1anaman uLama ť Þadl sawahţ padl humaţ [aauna ţ plsanaţ keledekţ dan savurŴsavuranŦ 8empah raLus spL
Ŷ cenaklhţ dan lada hlLam hasll huLan spL aaharuţ kapur barusţ Landukţ aadlnaţ damarţ kavu cendanaţ
dan pelbaaal buahanŦ
6Ŧ LalnŴlaln ť Sarana buruna uLk perdaaanaanţ Menanakap lkan dl sawahţ pava dan sunaalţ kullL kuraŴkuraŦ
7Ŧ 1ernakan halwan spL lembuţ kerbauţ kamblnaţ dan avamŦ
8Ŧ 1ahap awal perLanlan uLk sara dlrl kemudlan komersll Ŷ la dlpenaaruhl pemblnaan slsLem penaalranŦ
lunan dan Anakor penaalran darl sunaal Mekona dan 1aslk 1onle SapŦ Ŷ ra[a da kera[aan
berLanaauna[awab memblna dan menaurusnva spL zaman 8a[a lndravarman 1 (877M) Ŷ blna slsLem
penaalran dan barav Ŷ LempaL Lakunaan alr seperLl LaslkŦŴ Ma[ukan perLanlan AnakorŦ
9Ŧ kera[aan Anakor kuaL sebab kedudukannva dekaL denaan 1aslk 1onle Sap dan Sunaal MekonaŦ Cuaca
vana sesual dan Lanah vana suburŦŴ uLk padlţ lkan alr Lawarţ punca alr mlnum Ŷ upava Lampuna
penduduk va ramalŦ


era[aan Mar|t|m
1Ŧ kera[aan va men[alankan ekonoml perdaaanaan dan kelauLan serLa pelabuhanŦ1erleLak peslslran panLalţ
lembah sunaalţ dan kepulauan spL Srlvl[ava dl Sunaal Muslţkedah 1ua Ŷ Sa Merbok dan SaŦMudaţ 1lumah
dl Þulau 1lomanŦ
2Ŧ keara[aan uLama ť Lanakasuka ( Sunaal ?arana )ţ kaLaha/ChlehŴcha/kedah 1ua ( Sunaal Merbok dan
SaŦMuda )ţ Chlh 1u ( Sunaal kelanLan )ţ Srlvl[ava ( Sunaal Musl )ţ MoŴloŴvu ( Sunaal 8aLana Parl )ţ kalah (
Sunaal 1akuapa)ţ loŴloŴan ( Sunaal 1renaaanu )ţ ÞenaŴkena ( Sunaal Þekan )dan 1lumah dl Þulau
1lomanŦ
3Ŧ 8ermula denaan Lanakap lkan dan hasll lauL Ŷ [adl kampuna nelavan Ŷ ada [uaa berkembana [adl kawŦ
Lmas dan LlmahŦ Wu[ud leblhan penaeluaran Ŷ dldaaana Ŷ [adl pusaL daaana Ŷ pelabuhan pembekal
spL klana dan kuala Sellnaslna ( Þerak )Ŧ Ŷ ulslnaaahl Ŷ dapaLkan barana spLŦ uamarţ roLanţ emasţ
Llmahţ dan hasll lauLŦ
4Ŧ Ma[u Ŷ [adl pelabuhan kera[aan spLŦ kedah 1uaţ Lanakasukaţ dan Srlvl[avaŦ Ŷ Mula perdaaanaan va
berhamplran kemudlan berkembana [auhŦ
3Ŧ kedudukan dl Lenaah per[alanan 1lmur 8araL [adlkan kedah 1ua dan Srlvl[ava ma[uŦ uekaL denaan SelaL
Melaka dan SelaL Sunda Ŷ laluan daaana anLarabanasaŦ Ŷ [adl pelabuhan enLrepoL Ŷ pembekal emasţ
Llmahţ hasll huLanţ dan hasll kera[aan perseklLarannvaŦ
6Ŧ Lmas banvak Ŷ 1 Melavu dlkenall sbaŦ Semenan[una Lmasţ SumaLera Ŷ 8uml LmasŦ 1arlkan ora lndla dan
?unanlŦ
7Ŧ 8ahasa melavu Ŷ bahasa llnaua franca Ŷ penduduknvať orana LempaLanţ orana lauL dan pedaaana luarŦ
Cra Melavu Ŷ Lerkenal pelauLţ pedaaanaţ peneroka Ŷ punval pelabuhan vana lenakap spL dl Champaţ dan
Srlvl[avaŦ Ŷ Mampu belavar dan berkemahlran buaL perahu dan kapal lavarŦ 1ahu [uaa kaedah blnLana dl
lanalLŦ

era[aan Mar|t|m 5r|v|[aya
1Ŧ 1erleLak dl Sunaal MuslŦ Þunval LenLera va besarŦŴ kawal keselamaLan dan perdaaanaan dl SelaL MelakaŦ
2Ŧ 8akvaL Lerdlrl Ŷ orana lauL dan pelbaaal aolonaan lalnŦ
3Ŧ Þelabuhan sLraLealk dlLenaah laluan 1lmur dan baraL dl SelaL MelakaŦ Ŷ 8ekalkan barana daaana dl
kawasan [a[ahan Lakluk dan pemerlnLahannvaŦ Ŷ la [uaa mampu blna kapal besar kaLa l 1slnaŦ
4Ŧ AnuLan aaama PlnduŦ
3Ŧ !adl kuasa MarlLlm uLama denaan cara

lŦ Ada bala LrenLera vana besar kawal perdaaanaan dan [alan lauL seperLl dl SelaL MelakaŦ
llŦkedudukan pelabuhan vana sLraLealk dan [adl pusaL perslnaaahan kapal vana berdaaana anLara Clna
dan lndlaŦ
lllŦAda hasll baranaan unLuk perdaaanaan anLara banasa vana dlbekalkan oleh wllavah LaklukannvaŦ
lvŦ keupavaan memblna kala besarŦ
era[aan Mar|t|m edah 1ua
1Ŧ 1erleLak dl Sunaal Merbok dan SaŦMudaţ kedahŦ !adl pelabuhan enLrepoLŦ 8ukLl ť [umpaan Lemblkar
Clna ulnasLl 1anaţ Sonaţ dan ?uanţ pellLa Lembaaa dan Lemblkar darl 1lmur Lenaahţ manlk darl lndlaţ Srl
Lanka dan MvanmarŦ 8anvak Lerpenaaruh denaan Srlvl[avaŦ
2Ŧ Þanduan ke pelabuhan Ŷ Cunua !eralŦ
3Ŧ kedudukan sLrLealk Ŷ SelaL Melakaţ Lerllnduna darl analn monsunţ laluan 1lmur dan 8araLŦ
4Ŧ Wu[ud LempaL penvlmpanan barana spLŦ uamarţ roLan dan LlmahŦ 8aranaan luar vana ada spLŦ 1ehţ
suLeraţ kacaţ manlk dan LembaaaŦ

nubungan era[aan Mar|t|m dan era[aan Agrar|a
1Ŧ Aararla hasllkan beras ţ makanan dan hasll huLan kepada kera[aan marlLlm kera[aan marlLlm bekalkan
baranaan mewah spL Lemblkarţ LeksLllţ aelasţ dan manlkŦ Ŷ 8erlaku perdaaanaan Ŷ cara Lukar barana «
slsLem barLerŦ
2Ŧ kera[aan marlLlm [uaa perlukan kavu darl kera[aan aararla unLuk buaL kapal Ŷ auna Lukana kavu kera[aan
aararlaŦ
3Ŧ kera[aan marlLlm [uaa perlukan aa[ah Ŷ dlperoleh darl kera[aan aararlaŦ
4Ŧ 8erlaku hubunaan dan sallna perlu memerlukan anLara kera[aan Ŷ hubunaan dlplomaLlkŦ

C|r|ŴC|r| era[aan Mar|t|m
1Ŧ Þelabuhan Þembekal kemudlan pelabuhan kera[aan
2Ŧ 1erleLak dlpeslslran panLalţ sunaal dan dl kepulauan
3Ŧ Þelabuhan enLrepoL
4Ŧ Þenduduknva pelbaaal Lerdlrl darlpada orana LempaLanţ pedaaana luarţ orana lauLŦ
3Ŧ Wu[ud bahasa llnaua franca
6Ŧ kera[aan marlLlm srlvl[ava ada bala LenLera lauL vana besar dan kuaLŦ
7Ŧ Þelabuhannva men[adl LempaL perslnaaahan kapal
8Ŧ Men[adl pusaL perkembanaan aaama hlndu buddhaŦ

Þeranan Þe|abuhan era[aan Mar|t|m
1Ŧ Þelabuhan Þembekal Ŷ bekalkan baranaan LempaLan kepada pedaaana kemudlan pelabuhan
kera[aan apablla men[adl sebuah kera[aan dan neaerl dan [adl pelabuhan enLrepoL Ŷ membekalkan
hasll LempaLan dan luar kepada perdaaanaan anLarabanaasaŦ
2Ŧ Þelabuhannva men[adl LempaL perslnaaahan kapal
8A8 4
LMUNCULAN 1AMADUN I5LAM DAN ÞLkLM8ANGANN¥A
DI MAAnÞengena|anť
1amadun Awal uunla secara umum LerleLak dl Sunaal 1larlsţ LuphraLesţ nllţ Pwana Poţ dan lndusŦ
8erbeza denaan 1amadun lslam Ŧ wu[ud dl vempaL Lerpencll dl kawasan padana paslr vana panas dan
kerlna konLana Ŷ Pl[[azŦ la berasaskan pemlklran dan a[aran aaama Ŷ anuaerah Allah kepada manuslaŦ
Þerkembanaan Lamadun lslam dllkuLl bersama perkembanaan Lamadun Þarsl dan 8omŦ

Masyarakat Arab Iah|||yah
!ahlllvah berasal darl perkaLaan arab [ahala Ŷ bermaksud [ahll dan Lldak menaeLahul aLau Lldak
mempunval llmu penaeLahunŦ
MasvarakaL !ahlllovah Ŷ masvarakaL arab vana hldup selepas runLuhnva empanaan Maarlb dl Sabak
sehlnaaa Lurunva wahvu kepada nabl Muhamad sawŦ !anaka masa leblh kurana 310 Lahun darl 300sm
hlnaaa 610smŦ
Sebab empanaan maarlb runLuh ť berlaku ban[lr besarţ kelalalan pemlmpln sabak unLuk membalklnvaŦ
kera[aan sabak ť 2 perlnakaL Ŷ 930 Ŷ 630 smţ 630 Ŷ 113 smŦ Lkonomlnva berasaskan perLranlanţ dan
perdaaanaanŦ Þernah dlLera[ul oleh 8aLu 8alqlsŦ
ulkaLakan [ahlllvah kerana mereka Lldak menerlma kebenaran dan Lldak menalkuL a[aran nabl dan rasul
sebelumnvaŦ
Zaman [ahlllvah dlanaaap zaman keaelapan kerana Lldak sembah allahŦ keadaannva kucarŴ
kaclr Akhlaknva rendah spL ke[amţ anakuhţ dan deall sebab Llada peLun[uk dan pemblmblna spL nabl
dan rasul serLa klLab suclŦŦ

C|r|Ŵc|r| Masyarakat Arab Iah|||yahŦ
1Ŧ uua aolonaan ť Arab 8adwl dan Arab PadarlŦ Arab 8adwl Llnaaal dl aurun dan pedalamanŦ 8ahaalan
1enaah Semenan[una ArabŦ Arab Padarl Ŷ meneLap dl kawasan peslslran panLalŦ
2Ŧ ClrlŴclrlnva dapaL dlllhaL darl aspek aaamaţ ekonoml ţ kepercavaanţ nllal hldup dan soslalŦ
aŦ Amalkan perbuaLan berzlnaţ ber[udlţ dan memlnum arakŦ
bŦ kedudukan waanlLa rendah sehlnaaa Lldak dapaL mewarlsl harLa pusakaŦ
cŦ Menanam bavl perempuan Ŷ percava la pembawa slal kepada keluaraaŦ
dŦ Þerkahwlnan Lldak ada peraLuran khususŦ Lelakl boleh berkahwln denaan seberapa banvak wanlLa
sekall ausţ bealLu [uaa wanlLaŦ
eŦ AkLlvlLl pżernlaaaan berasaskan rlba dan penlndasanŦLeblh penLlnakan unLunaŦ
fŦ Merompak kafllah anLara punca pencarlanŦ Merompak saLu kewa[lpan dalam kabllah kafllah Ŷ
sekumpulan manusla vana beraerak darl saLu LempaL ke saLu LempaL berLu[uan bernlaaa aLau
berplndahŦ
aŦ LkplolLasl aolonaan kava Lerhadap aolonaan mlsklnŦ
hŦ 4 benLu kepercavaanŦ
lŦ Aaama waLhanl Ŷ menvembah berhalaŦ
llŦ Anlmlsme Ŷ memu[a alam
lllŦ Samawl Ŷ krlsLlan dan ?ahudl
lvŦ kepercavaan Ŷ menlllk naslbţ slhlr dan percaval roh orana maLl men[adl burunaŦ
lŦ CaLaLan Al Curan ada sebllanaan orana vana menaanuL aaama Panlf Ŷ Aaama vana dlsampalkan
oleh nabl lbrahlm dan nabl lsmall Ŧ ÞenaanuLnva dlaelar PunafaŦ AnLara penalkuLnva lalah Waraqah bln
naufalţ uLhman bln PuwarlLhţ Abdullah bln !ahshţ dan umalvah bln Abl SalfŦ Ada [uaa vana
mencampurkan aaama lnl denaan amalan [ahlllvahŦ 8eransurŴansur hllana seLelah 3300 LahunŦ
[Ŧ Amalkan slsLem kabllah hldup berpuak dan berkelompokŦ ualam kabllah ada suku dan Llnaaal
dalam sebuah kawasanŦ Ada ldenLlLl dan peraLurannva Ŷ Laasub kepada kabllah maslnaŴmaslnaŦ
lŦ ulkeLual oleh Shelkh Ŷ lambana perpaduan kabllahŦ
1Ŧ SvaraL ÞelanLlkan shelkh Ŷ MesLl dlsukal ahll kabllah
2Ŧ ullanLlk aLas perseLu[uan ramal
3Ŧ 8erflklran maLanaţ aaaahţ beranlţ dan pandal berpldaLo
llŦ Amalan daLanakan kesanŦ
1Ŧ kemunculan semanaaL assablah aLau kesukuan vana melampauŦ Ŷ
aŦ 8erpunca darl slsLem kabllah vana berasaskan keLurunanŦ
bŦ keadaan aeoarafl dan suasana LempaL Llnaaal vana kerlna konLanaŦ
2Ŧ Men[adlkan kehldupan kucarŴkaclr dan persenakeLaanŦ
3Ŧ Þeperanaan anLara kabllah berlakuŦ Þerana AlŴ8asua selama 40 Lahun Ŷ anLara 8anl 1aarlb dan banl
bakarŦ Sebab berlakuť
aŦ 1lndakan seorana ahll 8anl 8akar membunuh ahll 8anl 1aarlb

eh|dupan Nab| Muhamad saw sebe|um men[ad| kasu|
eper|bad|an Nab| Muhamad saw
1Ŧ slddlq ( 8erkaLa 8enar)
2Ŧ amanah ( dlpercaval )
3Ŧ 1abllq ( menvampalkan )
4Ŧ faLanah ( bl[aksana )

1Ŧ MendapaL aelaran Al Amln Ŷ senLlasa dlpercaval dan berkaLa benarŦ kesannva
aŦ MendapaL kepercavaan khadl[ah khuwallld unLuk memberlkan modal pernlaaaanŦ
bŦ Menvelesalkan persenakeLaan dl kalanaan kabllah Curalsh dalam perlsLlwa Pa[ar AswadŦŦ
cŦ Men[adl pemlmpln unaaulŦ
2Ŧ keLua keluaraa vana paLuL dlconLohlŦ SlfaL penaaslhţ melavan anakţ memasakţ menampalkan pakalan
kovakţ dan memberslhkan rumahŦ Anak dlberlkan dldlkan aaamaŦ
3Ŧ Þenvavana Lerhadap orana Lua dan kanakŴkanakţ penaampunŦ
4Ŧ 8l[aksana dalam menvelesalkan masalahŦ CLh Þer[an[lan Pudalblvah 628MŦ Walau beraL sebelah LeLapl
ber[ava sebar lslam dl MakkahŦ
3Ŧ ubah nllal masvarakaL [ahlllvah denaan cara berLahannuLh ( menaaslnakan dlrl unLuk berlbadaL) dl aua
Plra va LerleLak dl !abal nur klraŴklra 6 km darl MekahŦŦ
6Ŧ 6 Caos 610M ( 17 8amadhan ) Lurun wahvu perLamaŦ Surah AlŴ Alaq Ŷ men[adl Landa pemlsah Zaman
!ahlllvah denaan Zaman lslamŦ umur nabl keLlka lLu 40 LahunŦ

erasu|an Nab| Muhamad sawŦ
1Ŧ Wahvu perLama Surah AlŴAlaq avaL 1Ŵ3 Ŷ memerlnLah umaL lslam membacaŦ Mula Lamadun lslam vana
bersandarkan llmuŦ
2Ŧ kepenLlnaan pembacaan darl aspek llmu ť
aŦ Þembacaan melahlrkan masvarakaL berllmu penaeLahuanŦ
bŦ 8acaan menaaalakkan ka[lanŦ
cŦ 8anasa vana ma[u lalah banasa vana berllmu Ŷ llmu hanva wu[ud [lka masvarakaL ra[ln membacaŦ
dŦ kewu[udan dan penlnakaLan Lamadun adalah kerana penauasaan llmuŦ
3Ŧ Wahvu kedua Surah AlŴMuddaslr avaL 1 Ŷ7Ŧ MenalsLlharkan Muhamad sebaaal rasul dan mewa[lbkan
nabl saw menvampalkan kepada masvarakaL Arab !ahlllvahŦ
4Ŧ Cara perLama vana dllakukan lalah
aŦ membeLulkan akldah dan kehldupan masvarakaLnvaŦ
bŦ Menaaesa menlnaaalkan amalan vana ke[l seperl penlndasan ţ pembunuhan dan mencurlŦ

Þenyebaran Is|am d| Makkah
1Ŧ Cara dakwah beperlnakaLŦ
aŦ Secara rahsla
lŦ Selama 10 Lahun dl kalanaan ahll keluaraaţ sahabaL rapaL dan kaum kerabav baalndaŦ
llŦ AnLaranva kepada khadl[ah khuwallldţ All 8ln Abl 1allb ( 10 1ahun )ţ Zald 8ln ParlLhahţ anak
anakaL nablţ Abu bakar Asslddlq dan beberapa Lokoh Clralsvh spL uLhman 8ln Affanţ Zubalr bln Awamţ
AlŴ Arqam bln Abu ArqamŦ
lllŦ AlŴ Arqam men[adlkan rumah sebaal pusaL dakwah vana perLama dl Makkah
lvŦ nabl menvebarkan melalul keperlbadlannva seperLl keLlnaalan akhlak nablţ ke[u[uran para
sahabaLŦ
bŦ 1erbuka Ŵ apblla mendapaL perlnLah darlpada Allah swLŦ
lŦ kepada keluaraa Abul MuLLallbŦ uladakan dl rumah All bln Abu 1allbŦ ÞenenLana kuaL Abu
Lahab ţ bapa saudara nablŦ
llŦ Secara Leranaan dl 8uklL SafaŦ Menerusl wahvu Allah alŴ Pl[r avaL 94Ŧ kepada banl Abdul
MuLLallbţ Zuhrahţ 1amlmţ Makhzum dan AsadŦ
lllŦ 8erlaku perdebaLan Lerbuka denaan Abu LahabŦŴ menahlna nabl sawŦ

keaks| Masyarakat Arab 1erhadap Is|am
ÞerlnakaL awal Lldak ambll Lahu kerana hal keluaraaŦ 8lla ramal memeluk lslam mula proses
penenLanaan Lerhadap lslamŦ Asasnva reaksl masvarakaL Arab dapaL dlllhaL melalul dua unsurť

Þener|maan 1erhadap Is|am
1Ŧ 8eaksl poslLlf Ŷ kerana dlbuaL secara rahsla baal menaelakkan a[aran lnl dlhancurkan dan melemahkan
penaanuLnvaŦ
2Ŧ ÞerlnakaL awal penaanuL darl kalanaan ahll keluaraa ţ para sahabaL vana LerdekaL dan aolonaan hambaŦ
Sebab lavanan vana sama anLara sesama manuslaŦ
3Ŧ Sebab penerlmaan lslam oleh penaanuLnva kerana
aŦ Lavanan vana saksama
bŦ kemurnlan a[arannvaŦ
cŦ kebl[aksanaan dakwah nabl saw secara lemah lembuL dan berhlkmah
dŦ Seruan Lanpa paksaan LeLapl memu[uk denaan menaaunakan akalŦ
eŦ ÞendekaLan vana balk seperLlť
lŦ Membandlnakan nllal akhlak [ahlllvah dan nllal akhlak lslamŦ
llŦ Þembacaan avaL sucl AlŴCuran unLuk men[awab soalan vana dlkemukakan
lllŦ Þeneranaan dan Leladan vana balkŦ
fŦ Þenvebaran dlbuaL denaan menanam kekuaLan lmanŦ ParLa bukan maLlamaL ţ LeLapl kesabaran
dan penaorbanan
aŦ keperlbadlan nabl saw vana berakhlak mullaŦ
hŦ nabl saw mempunval kekuaLan menLalţ flzlkalţ dan rohanl

Þenentangan 1erhadap Is|am
1Ŧ ÞenenLanaan dllakukan denaan pelbaaal cara Ŧ AnLaranva
aŦ ulcemuhŦ
bŦ ulaanaau dalam membuaL lbadaLŦ Sebaaal cLhŦ ulleLakkan benda koLor pada Lenakuk baalnda nabl
sawŦ
cŦ Cubaan membunuh nablŦ
dŦ Pamba vana peluk lslam dlslksaŦ 8llal bln 8abah dl[eruL lehernva oleh umalvah bln khalafţ keluaraa
?asslr dl[emur dl Lenaah padana paslrţ lsLerlnva Sumalvah maLl svahldţ Amlr bln luhalrah dlslksa denaan
ke[am sehlnaaa alla dan Zunalnah dlslksa Abu Lahab sehlnaaa buLaŦ
eŦ Melalul svalr Ŷ serlna e[ek melalulmpulslŦ
fŦ Þu[ukan denaan menverahkan wanlLa canLlk dan harLaŦ
aŦ Þemulauan Lerhadap nabl dan keluaraa baalndaŦ ÞernvaLaan pemulauan dlaanLunakan dl kaabahŦ
8er[alan selama 3 LahunŦ 1ldak bealLu ber[ava sebabť
lŦ 8anLuan darlpada Abu 1allbŦ
llŦ Ada orana Curalsh vana Lldak memaLuhl pemulauanŦ
lllŦ Crana lslam vana berkeupavaan membanLuŦ khadl[ah serahkan semua harLanva unLuk
lslamŦ Selaln khadl[ah wanlLa lslam vana ber[uana spL Alsvah dan ummu Salamah dl MadlnahŦ
hŦ 8enLuk pemulauan orana Curalshť
lŦ 1ldak men[alankan pernlaaaan denaan keluaraa nablŦ
llŦ 1ldak memberlkan sebarana benLuk perLolonaan kepada keluaraa nablŦ
lllŦ 1ldak berkahwln denaan anaaoLa keluaraa nablŦ
2Ŧ Sebab penenLanaanť
aŦ Þerbezaan kepercavaan dan amalanŦ lslam berasaskan kepercavaan kepada Allah swLŦ !ahlllvah Ŷ
berhalaŦ
bŦ A[aran lslam menvarankan prlnslp persamaan ţ !ahllalvah LldakŦ
cŦ lslam berLun[anakan konsep persaudaraanţ !ahlllvah menolak leblh kepada AssablvahŦ
dŦ Amalan dan akhlak vana murnlţ !ahlllvah banaaakan mencurlţ merampas harLa oranaţ dan
menlndasŦ
eŦ ÞollLlknva Ŷ Mereka merasakan [lka menerlma lslam mereka akan Lunduk kepada keplmplnan nablŦ
Sebab mereka darl dulu bersalna unLuk men[adl keLuaŦ
fŦ lslam boleh menaauaaL penaaruh pollLlk kabllah mereka dan menalkkan kabllah banl Cusal /
PashlmŦ
aŦ Aspek ekonoml Ŷ lslam menaauaaL dan [e[askan perusahaan uklr paLuna berhalaŦ

Þenye|esa|an masa|ah |eh Nab| Muhamad sawŦ
1Ŧ ÞenenLanaan Lerhadap lslam semakln menlnakaL seLelah kemaLlan Abu Lallb dan khadl[ahŦ Maka nabl
menaambll lanakah LerLenLuŦ AnLaranva lalah
aŦ Pl[arh ke Pabsvah unLuk dapaLkan perllndunaanŦ
bŦ nabl dan Zald bln ParlLhah ke 1alf Ŷ kurana dapaL sambuLanŦ
cŦ Pl[rah ke Madlnah pada 622M


8A8 5
LkAIAAN I5LAM DI MADINAn
Þengena|an
Madlnah LerleLak anLara Makkah dan SvamŦ Laluan pedaaana Ŧ 1empaL perslnaaahanŦ Þenduduknva
Lerdlrl darlpada ?ahudlţ nasranl dan ArabŦ ?ahudl Ŷ 8anl Curalzahţ 8anl nadhlrţ 8anl Cunalqa' ţ Arab Ŷ
Aus dan khazra[Ŧ kehldupan kurana sebab peraeseran kabllah dan penauasaan ekonoml oleh ?ahudlŦ
Aus dan khazra[ [empuL nabl saw Ŷ wu[ud Aqabah 1 pada 621MŦ
Madlnah Ŷ 8andar bercahavaŦ ulkenall [uaa denaan ?aLhrlbŦ 1erleLak dl wllavah Pl[[azŦ
Suku Aus dl SelaLan dan 1lmurţ khazra[ dl Lenaah Madlnahţ ?ahudl perLama hl[rah ke Madlnah lalah
Clnuqa'Ŧ

Þer[an[|an Aqabah
1Ŧ Aqabah lalah LempaL anLara Mlna dan MakkahŦ Wakll Aus dan khazra[ menemul nabl dl Aqabah
kemudlan peluk lslamŦ 621M menaun[unal kaal dan wu[ud per[an[lan Aqabah 1Ŧ SvaraL Þer[an[lanť
aŦ Suku Aus dan khazra[ hendaklah berlman denaan Allah swLŦ uan 8asul
bŦ MembanLu nabl saw
cŦ 1ldak menaamalkan amalan !ahlllvahŦ
2Ŧ Selepas per[an[lan hanLar Mus'ab bln umalr ubLuk mendakwahŦ
3Ŧ 622M Þer[an[lan Aqabah 2Ŧ SvaraLnva ť
aŦ Suku Aus dan khazra[ memeluk lslam dan LaaL kepada nabl sawŦ
bŦ Suku Aus dan khazra[ [empuL nabl saw dl Makkah unLuk hl[rah ke Madlnah
cŦ Mereka secara sukarela menaadakan LempaL Llnaaal
dŦ 8er[an[l men[aaa keselamaLan baalnda dan orana lslam Makkah
eŦ kesedlaan memperLahankan lslamŦ
4Ŧ kesan Þer[an[lanť
aŦ ÞenahanLaran uLusan dakwah ke Madlnah
bŦ lslam mula Lersebar dl Madlnah kemudlan seluruh pelusuk dunla
cŦ Þerllndunaan baal orana lslam MakkahŦ
dŦ !amlnan dan keselamLan orana lslam Makkah Ler[amln
eŦ 8erlaku Pl[rah dan kewu[udan Lahun Pl[rahŦ
fŦ Þermulaan wu[udnva neaara lslam dl Madlnah
aŦ Meaemballkan keaman dan persaudaraan masvarakaL Madlnah oleh nabl saw melalul lslamŦ
hŦ Wu[ud LenLanaan dan rancanaan bunuh nabl oleh Curalsh dl MakkahŦ

n|[rah
8erlaku pada 12 SepL 622M ( 1 P )Ŧ 8erlaku secara rahsla dan berperlnakaLŦ Muhamad hl[rah bersama
Abu 8akar AsSlddlq Ŷ per[alanan 12 harlŦ umar secara sendlrlan dan LeranaŴLeranaanŦ

nsep n|[rah
Maknanvať
1Ŧ Maksud perkaLaan Arab Ŷ berplndahŦ
2Ŧ ualam konLeks Lamadun lslam bermaksud perplndahan orana lslam darl Makkah ke Madlnah Ŧ
8erLu[uan unLuk memperkukuhkan kedudukan lslam dan saLu sLraLeal penvebaranŦ
3Ŧ ÞenaerLlan laln Ŷ Þer[uanaan unLuk meneaak kebenaran dan menlnaaalkan keburukan aLau ke[ahaLanŦ
4Ŧ SemanaaL lnaln berubah dan boleh berlaku dalam pelbaaal keadaan spL perubahan slkapţ cara berflklrţ
dan Llnakah lakuŦ
3Ŧ 8araL menLafslr Pl[rah sebaaal pelarlanŦ ulsanakal kerana LerdapaL perbezaan konsep Pl[rah 8araL dan
lslam spL berlkuLť
aŦ Pl[rah orana lslam kerana [empuLan orana Arab MadlnahŦ
bŦ Crana Makkah ke Madlnah dlsambuL denaan aemblra dan relaŦ
cŦ Crana lslam Makkah dlberl [amlnan k[eselamaLan dan dlberl LempaL LlnaaalŦ
dŦ nabl Muhamad saw pula dllanLlk sebaaal pemlmpln Madlnah dan dlLerlma oleh semua aolonaan
penduduk MadlnahŦ
Cara penahl[rahan nabl Muhamad sawŦ
1Ŧ SeLelah ber[ava melepaskan dlrl darlpada kepunaan
2Ŧ All Abu 1allb menaaanLlkan nabl saw unLuk Lldur dl LempaL nablŦ
3Ŧ 8ersama Abu bakar menlnaaalkan Makkah Ŧ
4Ŧ 8ersembunvl dl aua 1hur ƹ ulbanLu oleh Abdullah bln Abu bakar Ŷ lnLlp kealaLan orana Curalshţ Asma
blnLl Abu 8akar Ŷ menahanLar makananţ Amlr bln luhalrah Ŷ aembala kamblna aaar susu kamblna dlberl
kepada baalndaŦ
3Ŧ ulpandu oleh Abdullah bln ArqaL Ŷ wakLu lLu belum lslam laalŦ

5ebab dan 1u[uan n|[rah
1Ŧ ÞerlnLah Allah swL menerusl wahvuŦ llrman spLť Surah alŴ AnfalŦ
2Ŧ Meneruskan penvebaran lslamŦ ul Makkah lslam dlancamŦ
3Ŧ SaLu sLraLeal bukan kekecewaan penvebaranŦ
4Ŧ Suasana aman dl LempaL baru memudahkan penvebaran lslamŦ
3Ŧ !empuLan darlpada penduduk Madlnah vana menahadapl pelbaaal konfllkŦ Memerlukan pemlmpln dan
mendamalkan keLeaanaanŦ

epent|ngan n|[rah
1Ŧ uakwah lslamalah dapaL dllakukan denaan amanŦ uan dllakukan secara LeranaanŦ
2Ŧ Þeluana unLuk mendamalkan amasvarakaL Arab dl madlnahŦ
3Ŧ Men[allnkan hubunaan persaudaraan orana lslam makkah dan MadlnahŦ
4Ŧ uapaL menvaLukan aolonaan vana sebelum lnl berseLeruŦ
3Ŧ Wu[ud aolonaan Muha[lrln dan AnsarŦMuha[lrln bermaksud Ŷ berplndahŦ Ansar bermaksud Ŷ menolona
( nasara ) Colonaan ansar membanLu Muha[lrln denaan carať
aŦ Men[aaa keselamaLan
bŦ Menvedlakan modal unLuk bernlaaa
6Ŧ kemanan dapaL men[ana ekonoml ţ kealaLan aaamaţ dan kealaLan laln dalam se[ahLera sebaaal sebuah
neaaraŦ
7Ŧ Wu[ud Lakwlm Pl[rahŦ Mula dlaunakan pada zaman khulafa Ar 8asvldln kedua Ŷ umar al khaLabŦ
8Ŧ Wu[ud mas[ld nabawl Ŧ Mas[ld perLama dalam perkembanaan lslam lalah Mas[ld Cuba'Ŧ lunasl mnas[ld
pelbaaal seperLlť
aŦ 8erlbadaL
bŦ 8ela[ar
cŦ 1empaL berLemu dan berblncana akan masalah
dŦ AkLlvlLl [ual bellŦ
9Ŧ ÞerLukaran nama Madlnah Al Munawarah darlpada ?aLhrlbŦ ÞusaL Lamadun lslam dan aaamaŦ
10Ŧ Menun[ukkan slkap Loleransl dan Lolona menolona ke arah kecemerlanaanŦ
11Ŧ Menun[ukkan sokonaan dan penaorbanan sahabaL nablŦ Menaaadal nvawaţ harLaŦ Abd rahman Auf
menvumbanakan harLanva unLuk lslamŦ
12Ŧ MemperllhaLkan wanlLa beperanan menaaerakkan kema[uan neaaraŦ CLh puLerl Abu bakar Asslddlq Ŷ
Asma' Ŷ menahanLar makanan dan berlLa semasa persembunvlan nabl dl Cua 1hurŦ
13Ŧ Menun[ukkan keLabahan haLl dan kebesaran [lwa nabl sanaaup menlnaaalkan kampuna halamanŦ
14Ŧ kebl[aksanaan nabl menaaur sLraLeal unLuk berhl[rahŦ
13Ŧ kwu[udan neaara lslam perLama baal memperLahankan lslam dan Madlnah darlapda CuralshŦ

Þ|agam Mad|nah atau 5ah|fah Mad|nah
1Ŧ Þerlembaaaan aLau undanaŴundana berLulls perLama dl dunla vana dlranaka nabl pada 622MŴ
berpandukan wahvuŦ
2Ŧ Asas pemerlnLahan kera[aan lslam vana Lerdlrl darlpada masvarakaL lslan dan 8ukan lslamŦ
3Ŧ MencaLaLkan LenLana Lanaauna [awab keLua neaara dan rakvaLnva
4Ŧ ulranaka berasaskan perseLu[uan orana lslam dan bukan lslamŦ
3Ŧ 47 fasal Ŧ 23 fasal memblncanakan hubunaan orana lslam dan Lanaauna[awab merekaŦ 24 fasal
Lanaauna[awab orana bukan lslam Lerhadap MadlnahŦ
6Ŧ 8oleh dlrumus kepada 7 aspek penLlna va meranakuml pollLlkţ ekonomlţ soslal spL
aŦ ÞenLadblran
lŦ nabl Muhamad pemlmlpln dl Madlnah
llŦ Sebaaal haklm menvelesalkan masalah anLara lslam dan 8ukan lslam
bŦ Aaama
lŦ 8ebas menaamalkan sebarana aaama
llŦ 8ebas menaamlkan adaL selaal Lldak berLenLanaan denaan lslamŦ
cŦ Soslal
lŦ MasvarakaL sebaaal saLu ummah dan memżunval Lanaauna[awab vana sama Lerhadap
neaara
llŦ 1ldak boleh bermusuhan
dŦ Þerundanaan
lŦ undanaŴundana lslam dlauna pakalţ LeLapl undanaŴundana kekeluaraaan dalam kabllah
boleh dlamalkan selaal Lldak berLenLanaan denaan lslam
llŦ undanŴundana lslam menekankan penalnasafan dan bukannva [aLuhan hukumanŦ
lllŦ MenneLapkan svaraL [aLuh hukuman seperLl saksl vana dapaL menaesahkan [enavahŦ
eŦ ÞerLahanan
lŦ Semua anaaoLa masvarakaL dlkehendakl perLahankan neaara
fŦ kedudukan kaum ?ahudl
lŦ keselamaLan Ler[amln selaal memaLuhl perlembaaaan Madlnah
aŦ Lkonoml
lŦ ker[asama dlLunLuL baal mema[ukan ekonoml neaara
llŦ unsur Llpu dan rlba dlhapuskanŦ

epent|ngan Þ|agam Mad|nah
1Ŧ Model kera[aan lslam vana unaaul
2Ŧ unsur lslam boleh dlaunakan dalam neaara pelbaaal aaama dan kaum
3Ŧ Þerlembaaaan vana menaandunal unsur dunla dan akhlraLŦ
4Ŧ Menun[ukkan slsLem ekonoml lslam memenLlnakan keadllan dan keLelusan dalam pernlaaaanŦ
3Ŧ 8er[ava membenLuk masvarakaL berasaskan ummah Ŷ hldup dalam bersaLu padu dan aman menerusl
semanaaL ukhuwah lslamlah Ŷ lalLu semanaaL persaudaraan sesama lslamŦ Aspek ukhwah dapaL dlllhaL
meneruslť
aŦ keadllan soslal
bŦ Þersamaan hak dan persaudaraan lslam
cŦ 1lada perbezaan Laraf
6Ŧ Mempamerkan undanaŴundana vana lenakap dan sempurna berasaskan undanaƹundana svarlahŦ
7Ŧ neaara dlwu[ud aLas dasar pelembaaaan Lerleblh dahuluŦ
8Ŧ 8er[ava menvusun masvarakaL kehldupan vana slsLemaLlk berasaskan undanaŴundana bukan nafsu dan
kekuaLan kaumŦ
9Ŧ Wu[udkan semanaaL ker[asama dan samaŴsama berLanaauna[awab men[aaa keselamaLan neaara
hlnaaa men[adlkan kera[aan lslam kuaL dan dlseaanlŦ

Þenyebaran Is|am
SLraLeal penvebaran lslamť
1Ŧ MenahanLar uLusan ke 8omţ 8om 1lmur 1lmurţ Þarslţ Meslrţ Pabsvah dan wllavah dl seklLar
semenan[una ArabŦ
2Ŧ 1ldak denaan paksaan LeLapl denaan dlplomasl dan menun[ukkan nllalŴnllal vana balkŦ
3Ŧ Menerusl warkah aLau suraL unLuk wu[ud persefahamanŦ
4Ŧ Þeperanaan Ŷ denaan lzln aLau berLu[uan memeprLahankan dlrlţ aaama dan neaaraŦ kera[aaan lslam
melalul beberapa slrl peperanaan se[ak 622M AnLaranvať
aŦ Þerana 8adar 624M/2P
lŦ ualam perana lnl lslam menanaţ nabl menaampunkan orana Lawanan Arab Curalshţ
1awanan WanlLa dan kanakŴkanak dlbebaskanŦ Lelakl dlberl svaraL unLuk membebaskan dlrl mereka Ŷ
a[ar 10 kanakŴkanak lslam baca dan Lulls sehlnaaa pandal akan dlbebaskanŦ
bŦ Þerana uhud 623M/3P
cŦ Þerana khandak 627M/3P
dŦ Þerana 1abuk 630M/8P
3Ŧ Þerana dalam lslam mesLl lkuL prlnslp LerLenLuţ lalLu
aŦ uenaan lzlzn Allah swL seLelah Lurunnva wahvuŦ 8erperana apablla dlserana oleh musuhŦ
bŦ 8erperana unLuk mencarl keamanan supava LempaL lbadaL Ler[aaaŦ
cŦ MenenLana kesallman dan memperLahankan dlrlŦ
dŦ lslam menaan[urkan perdamalan [lka musuhnva lnalnkan perdamalanŦ
eŦ uakwah mesLl dllaksanakan denaan balk
fŦ Þerana berpandukan aspek berlkuLť
lŦ 1ldak boleh membunuh orana vana lemah spL orana Luaţ kanakŴkankaţ wanlLaţ orana
saklLţ dan orana vana menverah dlrlŦ
llŦ 1ldak dlbenarkan membunuh blnanLana Lernakanţ dan LanamanŦ
lllŦ ullarana meroboh rumah lbadaLŦ
Þer[an[|an nuda|b|yah
Latar Þer|st|wa
628M orana lslam lnaln ke Makkah unLuk berlbadaLŦdan menaer[akan umrah ulsekaL oleh CuralshŦ ul
PudalblvahŦ ul slLu orana lslam cuba meneranakan Lu[uan kedaLanaan denaan menahanLar uLhman bln
AffanŦ ÞerlnakaL awal Lldak mempedullkanţ LeLapl apablla dapaL Lahu orana lslam berseLla dan
bersumpah unLuk membela uLhman vana dlkaLakan dlbunuhŦ Crana Curalsh LakuL dan hanLar Suhall bln
Amru unLuk berundlnaŦ Maka wu[ud Þer[an[lan Pudaoblvah pada 628M/6PŦ
Mengapakah Uthman 8|n Affan d|p|||h?
1Ŧ Mempunval ramal saudara mara dl Makkah
2Ŧ SahabaL vana maLana dan Lua berbandlna sahabaL laln
3Ŧ Lemah lembuL dan berLolak ansurŦ
andungan Þer[an[|an nuda|b|yahŦ
1Ŧ 8erseLu[u menaadakan aencaLan sen[aLa selama 10 Lahun
2Ŧ kabllah 8ab laln bebas memlllh sama ada kepada orana lslam Madlnah aLau Arab Curalsh MakkahŦ
3Ŧ Crana lslam Madlnah vana memlhak ke Makkah Lanpa kebenaran pen[aaanva Lldak dlpulanakanŦ
4Ŧ Crana Curalsh Makkah vana memlhak ke Madlnah Lanpa kebenaran pen[aaanva perlu dlpulanakanŦ
3Ŧ Crana lslam boleh ke Makkah pada Lahun berlkuLnva Ŵ 7 PŦ

epent|ngan Þer[an[|an nuda|b|yah
1Ŧ Crana lslam dapaL menunalkan ha[l pada Lahun 629M/7PŦ
2Ŧ 1empoh perdamalan membolehkan nabl saw meranaka proaram dakwah ke seluruh 1anah ArabŦ
3Ŧ Suku Arab boleh menaanuL sebarana aaama Lanpa halanaanŦ
4Ŧ lslam dapaL berkembana berllpaL kall aandaŦ
3Ŧ lslam LersebaL denaan aman
6Ŧ Walaupun dlkaLakan beraL sebelah LeLapl Lelah dapaL menalslamkan pemuka Curalsh spL khalld Al
Walldţ Amru Al Asţ dan uLhman bln 1alhahŦ
7Ŧ Melambanakan keLokohan nabl saw sebaaal pemlmpln unaaulŦ
8Ŧ Sebaaal saLu penalkLlrafan Lerhadap kera[aan lslam MadlnahŦ
9Ŧ Þembukaan Makkah pada 630M seLelah berlaku pencabulan aencaLan sen[aLaŦ 8erlaku apalla orana
Curalsh memberl sokonaan kepada 8anl 8akar vana berperana denaan 8anl khuzaah vana berplhak
kepada lslamŦ

Þembukaan 5emu|a ta Makkah
5ebab
1Ŧ 1empaL kelahlran nabl Muhamad saw dan LempaL lahlrnva lslamŦ
2Ŧ Crana Curalsh melanaaar per[an[lan Pudalblvah 630MŦ
3Ŧ SaLu sLraLeal [anaka pan[ana dalam penvebaran lslamŦ
4Ŧ kedudukan Madlnah akan men[adl leblh manLapŦ
Cara
1Ŧ 1anpa kekerasan
2Ŧ ÞerlnakaL awal menahanLar LenLera lslam Ŷ empaL pasukan 10000 oranaŦ
3Ŧ ulkeLual oleh khalld Al Walldţ Abu ubaldah Al !arrahţ Saad bln ubadahţ dan Zubalr Al AwwamŦŦ Masuk
Makkah melalul 4 pen[aruŦ
4Ŧ kevaklnan dan seLla kawan kuncl ke[avaan LenLera lslamŦ
3Ŧ Þenalslaman Abu Suflan dan AL Abbas Ŷ memudahkan laal Makkah dlbukaŦ Selaln [amlnan keselamaLan
penduduk MakkahŦ
esan
1Ŧ Sebelum memasukl Makkah Abu Suflan dan bapa saudara nabl Al Abbas Lelah memeluk lslamŦ
2Ŧ Menun[ukkan persaudaraan denaan mereka vana memasukl rumah Abu Sflan Lldak akan dlLenLanaŦ

epent|ngan Þembukaan ta Makkah
1Ŧ Menun[ukkan semanaaL persaudaraan lslam denaan memberl [amlnan keselamaLan
2Ŧ Menun[ukkan semanaaL perpaduan dalam neaara vana pelbaaal aaama dan keLurunan
3Ŧ SlfaL pemaaf nabl saw Lerserlah Ŷ Lldak membalas dendam Lerhadap orana CuralshŦ
4Ŧ kaabah Lerpellhara darlpada kemunakaranŦ Aaama menvembah berhala dlhapuskanŦ
3Ŧ koLa sucl umaL lslam dalam melakukan lbadahŦ
6Ŧ MembukLlkan kukuhnva neaara lslam dl MadlnahŦ
7Ŧ 8ermulanva penvebaran lslam secara menveluruh ke 1anah Arab Lanpa paksaanŦ
8Ŧ Wu[ud sebuah pusaL pemerlnLahan lslam vana kuaL Ŷ Madlnah maslh kekal pusaL pemerlnLahanŦ
9Ŧ 1lLlk akhlr per[uanaan nabl saw dan pada 632M/11P nabl Muhamad wafaLŦ khuLbah akhlr nabl
menvaLakan
aŦ SeLlap orana lslam bersaudara
bŦ Menlnaaalkan pusaka lalLu al quran dan sunnahŦ


8A8 6
ÞLM8LN1UAN LkAIAAN I5LAM DAN 5UM8ANGANN¥A

Þengena|anť
khuLbah Lerakhlr nabl Muhamad men[elaskan aspek berlkuLť
1ŦumaL lslam mesLl bersaLu padu
2ŦmenclnLal perdamalan
3Ŧberpeaana Leauh [epada aaama lslam

lnl kerana selepas kewafaLan baalnda umaL lslam menahadapal duaaan besar anLaranvať
1ŦmendapaLkan calon penaaanLl nabl muhamadŦ
2Ŧmunculnva lndlvldu vanaf menaaku nabl
3Ŧaolonaan vana Lldak membavar zakaL
4ŦmurLad Ŷ aolonaan al rlddahŦ

era[aan hu|afa A|Ŵ kasy|d|n
Selepas wafaL 632M Ŷ slsLem pemerlnLahan lslam dlkenall sebaaal khallfahŦ Ŷ dlkenall denaan khulafa al
rasvldlnŦ AnLara khallfahnvať
1ŦAbu 8akar Asslddlq Ŷ 8anl 1amlm Ŷ 632 M Ŷ 634 M
2ŦCmar Al khaLLab Ŷ banl Adl Ŷ 634M Ŷ 644M
3ŦuLhman bln Affan Ŷ 8anl umalvah Ŷ 644M Ŷ 636M
4ŦAll bln Abu 1allb Ŷ 8anl Pasvlm Ŷ 3636M Ŷ 661M

nsep ha||fahť
Arab Ŷ penaaanLl vana melaksanakan Lanaauna[awab pemerlnLahan dan penLadblran kera[aanŦ
Aaama Ŷ Lanaauna[awab memellhara kemurnlan aaama lslam vana dlsampalkan nabl sawţ dan
Lanaauna[awab kekalkan kehormonlan serLa kesLabllan lslamŦ

5yarat
1Ŧlelakl vana merdeka
2Ŧberaaama lslam
3Ŧmemlllkl penaeLahuan lslam
4ŦmemaLuhl perlnLah allah
3Ŧsanaaup melaksanakan hukum lslam
6ŦberslfaL adll dan akhlak vana mulla
7ŦLubuh badan vana slhaL dan sempurna
8Ŧberflklran cerdasţ warak
9Ŧpandal menLadblrŦ

aedah atau Carať
1Ŧmusvarawarah aLau svura ( Svura bermaksud Ŷ ÞermuafakaLan aLau konsesnsus)
2Ŧcadanaan saLu nama saha[a
3Ŧpemlllhan beberapa calon
4Ŧpencalonan sekelompok masvarakaLŦ
3Ŧ8alah aLau lafaz LaaL seLla selepas dllanLlk [adl khallfahŦ


epent|ngan 8a|ah dan syuarať
1Ŧ[amln bakal penLadblr vana LepaL berkelavakan dan berhemah LlnaalŦ
2ŦÞenLadblran kera[aan lancarŦ

1ugas ha||fah
Aspek Agama
1Ŧmemellhara kedudukan aaama serLa
2ŦmenLadblr menalkuL hukum svarlahŦ
3ŦmenlLlkberaLkan slsLem pollLlkţ ekonomlţ soslal supava berlaku keselmbanaan anLara keperluan rohanl
dan [asmanlŦ
Þ||t|kť
1ŦmemasLlkan kellclnan penLadblran neaaraŦ
2ŦmemperLahankan neaara lslam darlpada musuh
3ŦberLanaauna[awab melanLlk dan melucuLkan [awaLan peaawalŦ
4ŦkeLua neaara
5s|a|ť
1Ŧmen[aaa keba[lan rakvaL supava nlkmaLl hldup se[ahLera dl dunla dan akhlraL
2Ŧmen[aaa dan meneruskan a[aran Allah swLŦ
3Ŧmenaekalkan perpaduan melalul konsep musvawarah dan svura
4ŦmemanLapkan slsLem perundanaan lslamŦ
Lknm|ť
1Ŧmenauruskan hal ehwal kewanaan dan perbendaharaan neaaraŴbalLulmal
2ŦmenaaLur punauLan khara[ţ [lzvahţ dan zakaLŦ

5umbangan hu|afa A| kasy|d|n
Abu 8akar As 5|dd|q
Lahlr 373M Ŷ nama sebenar Abdullah bln Abu CuhafahŦ As Slddlq bermaksud vana membenarkan kerana
senLlasa mevaklnl kebenaran nabl sawŦ lkhlasţ [u[ur dan seLlaŦ !uaa dlaelar penvelamaL umaL lslamŦ
1Ŧ8er[ava menaaLasl masalah perpecahan masvarakaL lslam Ŧ 8erpunca darlpadať
aŦCrana lslam vana murLad dan aerakan aolonaan al 8lddah vana menvalahLafslrkan avaL al
Curan sehlnaaa Lldak mahu bavar zakaLŦ
2ŦMemperLahan Madlnah darlpada ancaman kuasa luar spL Þarslţ 8om 1lmurţ MenahanLar khalld Al
Walld LenLana Þars dl lraqţ usamah bln Zald ke ChassanŦ
3ŦMellclnkan penLadblran denaan pembahalan 10 wllavah spLť
aŦMakkah
bŦ1alf
cŦ?aman
dŦAl !und
eŦkhalwan
fŦ8ahrln
aŦ!arsh
hŦZabld
lŦPadrahmauLţ dan
[Ŧnl[ran
4ŦMemperkenalkan bavaran beraa[l unLuk LenLera melalul hasll rampasan perana
3ŦÞerkenalkan undanaŴundana Lanah dan hak rakvaL LeruLama aolonaan Mawall Ŷ orana bukan arab
vana peluk lslam Ŷ hanva perlu bavar cukal LambahanŦ

6ŦMenaumpulkan klLab al Curan Ŷ arahkan Zald bln 1hablLŦ Sebab kumpulť
aŦ8amal haflz al quran auraur shahld semasa aerakan ar rlddahŦ
lŦ Sebelumnva avaL al quran dlsalln dalam benLukť
llŦbaLu
lllŦkullL blnaLana
lvŦkavu dan Lulana
bŦulslmpan oleh khallfah umarţ Pafsah ( lsLerl nabl sawŦ) dan uLhman bln Affan

Umar 8|n A|Ŵhattab
1Ŧ8erasal darlpada 8anl Adl ţ Lahlr pada 383MŦ nama sebenar umar bln Al khaLLab bln naufal Ŷ
keLurunan CuralshŦ 1erkenal denaan slfaL beranlţ Leaas dan berLerus LeranaŦulkenall denaan Amlrul
Mukmlnln aLau Þanallma Aauna MukmlnŦ
2ŦÞelanLlkan dlcadana oleh Abu 8akar As Slddlq dan dlperseLu[ul para sahabaLŦ
3Ŧ!anaka masa pemerlnLahan bellau dlanaaap zaman keemasan sebabť
aŦ8anvak perubahan dan pembaharuan dllakukanŦ
4Ŧ8ldana pollLlkť
aŦÞerkenalkan dasar penLadblran dan pelanLlkan peaawal
bŦ1ubuhkan Ma[lls Svura dlanaaoLal Muha[lrln dan Ansar
cŦ8ahaalkan [a[ahan Lakluk kepada beberapa wllavah
dŦMelanLlk wall aLau aabenor sebaaal keLua Ŷ berLlndak sebaaal keLua penLadblr dan LenLeraŦ
eŦ1ubuhkan beberapa [abaLan seperLl !abaLan 1enLeraţ Þollsţ Þercukalanţ dan ÞerbendaharaanŦ
neaaraŦ ulkeLual khaLlb aLau seLlausahaŦ
fŦ!abaLan kehaklman dlplsahkan darlpada [abaLan laln unLuk elak salah laku oleh haklm dan
dlbavar aa[l bulanan Ŷ 300 dlrhamŦ
3Ŧ8ldana Soslal
aŦÞendldlkan Ŷ sedlakan auru dan LempaL bela[ar serLa kembanakan pembela[aran al quranŦ
lŦSebaaal conLoh Ť Abu Sufvan dlhanLar ke kawasan orana badwl
bŦÞerkenalkan kalendar lslam dan 1ahun Pl[rahŦ
cŦSusun semula slsLem keLenLeraan benLuk LenLera LeLap dan sukarelaŦ
dŦMarkas LenLera dlblna dlbandar uLamaŦ
eŦkubu ÞerLahanan dl sempadan vana menahadap musuh seperLl ul Madlnahţ kufahţ lusLaL dan
8asrahŦ
6Ŧ8ldana LkonomlŦ
aŦ8lna Lerusan dan Lall alr Ŷ Lambah hasll perLanlan seperLl empanaaan Abu Musa dl 8asrah dan
1erusan Amlrul Mukmlnln Ŷ 111km dl MeslrŦ
bŦ8akvaL dlaalak Leroka Lanah baru dan usaha Lanah LerblarŦ
cŦÞerkenal pelbaaal cukal spLť
lŦkhara[ Ŷ berdasarkan [enls Lanaman dan kesuburan Lanah
llŦ!lzvah Ŷ dlkenakan Lerhadao aolonaan zlmmnl Ŷ orana bukan lslam vana duduk dalam
wllavah lslam dan kekal denaan LradlslnvaŦ Mereka bebas darlpada perkhldmaLan LenLera dan
pembavaran zakaLŦ
dŦ8alLul dlperkenalkan baal kawal allran zakaL


ha||fah Uthman 8|n Affan
Latar be|akang
1Ŧnama sebenar uLhman bln Affan 8ln Abll As bln umalvahŦ Lahlr pada 376MŦ
2ŦParLawan vana dermawanţ lemah lembuLţ berLolak ansurţ slkap slmpaLlţ
3Ŧulaelar Zun nuraln Ŷ mempunval dua cahava kerana pernah kahwlnl dua orana puLerl nabl sawŦ
4ŦÞelanLlkan melalul ma[lls svuraŦ Lnam calon dlcadanakan ť
3ŦAll Abu 1allb dan uLhman bln Affan mendapaL undl sama banvakŦ Abd 8ahman bln Auf mendapaLkan
pendapaL orana ramal dan berseLu[u vana uLhman lavak men[adl khallfah vana keLlaaŦ
Sumbanaan ť
1Ŧ8er[ava meluaskan wllavah lslam hlnaaa ke AfaanlsLanţ Smarkandţ Cvprusţdan 1rlpollŦ
2ŦMemperkukuhkan perLahanan dan memblna LenLera lslam Ŧ
3ŦMen[adl saLu nashkah Al Curan sebaaal bacaan vana rasml Ŷ Mushaf uLhmanlahŦ
4ŦMemblna [alan ravaţ [ambaLanţ rumah rehaLŦ
3ŦMenaukuhkan peranan balLulmal unLuk blaval pembanaunan neaaa dan perkuaL LenLera lslam spL
pembellan sen[aLa dan kapalŦ
6Ŧ!lzvah dlkekalkanŦ

ha||fah A|| Abu 1a||b
Latar 8e|akangŦ
1ŦLahlr 602 MŦ 8anl PasvlmŦ
2Ŧ1erkenal denaan slfaL keberanlan dan kepahlawanannvaŦŦ 1eaas serLa berpenaeLahuan luas dalam
lslamŦ
3ŦÞelanLlkan mendapaL sokonaan LerbanvakŦ
4Ŧkepakaran dalam perundanaan lslamŦ

5umbanganť
1Ŧ8erusaha menaekalkan kesLabllan dan keharmonlan neaaraŦ CLh dalam Þerana Slffln Ŧ Sanaaup
berdamal dan berundlnaŦ
2Ŧ Memblna markas LenLera dl Þarsl dan Sempada SvrlaŦ
3ŦLkonoml ťkuLlpan !lzvah dlLeruskanŦ SpL dalam suraL kepada alŴAsvLarŦ

es|mpu|anť
1ŦSlsLem pemerlnLahan khulafa Ar 8asvldln menlLlkberaLkan ťkese[ahLeraan aaamaţ rakvaL dan neaaraŦ
2Ŧkera[aan lslam Madlnah dapaL berkembana denaan kukuh dan berkembana men[adl neaara vana kuaLŦ
3Ŧkera[aan lslam dapaL bersalna denaan 8om dan ÞarslŦ khallfah Lldak memenLlnakan dlrl dan Lldak
menaamalkan kehldupan mewahŦ
4Ŧ8er[uana menaekalkan pembanaunanţkese[ahLeraan dan kebahaalaan rakvaL [elaLaŦ
3Ŧ8akvaL dapaL menlkmaLl kese[ahLeraan dan kemakmuran hldupŦ
6ŦÞada akhlr pemerlnLahan khulafa Ar8asvldln dlaanLlkan denaan pemerlnLahan slsLem warlsan lalLu
pemerlnLahan dlbuaL secara Lurun Lemurun aLau monarklŦ
7ŦSebelumnva slsLem svuraŦ SlsLem svura bermaksud pelanLlkan dlbuaL secara musvawarah dan
dlperseLu[ul sama ada sebulaL suara aLaupun secara demokraslŦ Þandanaan para sahabaL dan umaL
lslam dllakukan baal mendapaLkan penaaanLl vana balkŦ

era[aan 8an| Uma|yahŦ
1ŦSempena menaambll nama umalvah bln Abdul Shams bln Abd ManafŦ 1okoh penlaaa Lerkenal dan
dlpadana Llnaal pada wakLu lLuŦ
2Ŧulasaskan oleh Muawlvah 8ln Abu SufflanŦŴ berlkuLan penverahan oleh Passan 8ln AllŦ
3ŦÞenverahan dllakukan baal menaelakkan umaL lslam berpecah belahŦ
4Ŧ8ermula darl 661M hlnaaa 730M berpusaL dl uamsvlkŦ Merupakan Lahap perLama dan maslh auna
aelaran khallfahŦ
3Ŧ1ahap kedua dl Sepanvol dlasaskan oleh Abdul 8ahman alŴ uakhll aLau Abd 8ahman 1 dl Cordova
denaan Andalusla sebaaal lbu koLaŦ
6Ŧ8ermula darl 736M hlnaaa 1031MŦ Celaran keLua neaara lalah AmlrŦ

5umbanganť
Þ||t|kť
1Ŧ4 aspek uLamať
aŦSlsLem khallfah Ŷ pelanLlkan khallfah menaaanLlkan nabl sawŦ
bŦSlsLem wazarah Ŷ pelanLlkan wazlr Ŷ menaeLual slsLem penLadblran dl bahaalan kera[aan
pusaLţ dan aabenor dllanLlk baal menaeLual penLadblran wllavahŦ
cŦSlsLem urus seLla Ŷ beberapa peaawal dllanLlk baal menaumpul rekodţ menaurus suraLţ
8ahaalan vana dlwu[udkan Ŷ SuraL menvuraLţ cukalţ keLenLeraanţ pollsţ dan kehaklmanŦ
dŦSlsLem hl[abah Ŷ Seorana peaawal dlLuaas unLuk men[aaa keselamaLan khallfahŦ
2ŦSaLu slsLem pollLlk slsLemaLlk dan [elasŦ
3Ŧ4 slsLem dlaLas dlperkukuhkan denaan penubuhanť
4Ŧ!abaLan cukalţ !abaLan SuraL menvuraLţ !abaLan urusan Amţ dan !abaLan Cap Mohor ÞemerlnLaha(
dlasaskan oleh Muawlvah)
3Ŧ1ahap perLama slsLem keLenLeraan dl perkemaskan Ŷ !abaLan keLenLeraanţ dllkuLl denaan penubuhan
LenLera daraL dan lauL
5s|a|ť
1ŦkoLa 8asrah pusaL penaa[aran dan penvebaran llmuŦ Lahlr llmuan spLť
lŦkhallll bln Ahmad Ŷ pakar bahasa dab flloloal arabŦ
llŦSlbawavhl Ŷ ahll nahu arab
lllŦAlŴ larazdaqţ !arlrţ umar lbn Abl 8ablah dan !amll alŴuzrl Ŷ sasLerawanŦ
bŦ8ahasa Arab men[adl bahasa rasml neaaraŦ Crana bukan Arab [uaa mendapaL faedah denaan
adanva Landa bunvl aLau barls dalam al CuranŦ
2ŦÞerkembanaan llmu aaama LeruLama dalam era umar Abdul AzlzŦ Lahlr Lokoh spLť
aŦurwah bln alŴZubavr Ŷ Padls
bŦZlhaL al Zuhrl Ŷ Padls
cŦlbn !arlh Ŷ Lafslr
dŦPasan al 8asrl Ŷ usuluddln
eŦWasll bln ALa Ŵ usuluddln
3Ŧ1araf keslhaLan menlnakaL Ŷ pemblnaan hosplLal dl uamsvlk oleh alŴWalld bln Abdul MallkŦ PosplLal
kusLa oleh umar Abdul AzlzŦ
aŦ8uku dlLer[emahkan ke dalam bahasa ArabŦ
bŦlbn al nafls Ŷ pakar bedah menahasllkan al Shamsll fls Slnaah alŴ1ablblvah ( ka[lan umum
Þrofeslon kedokLoran) Ŷ blncana eknlk pembedahan dan rawaLan selepas bedahŦ
cŦllmu dalam bldana klmla dan asLronoml LuruL berkembanaŦ
4ŦSlsLem perundanaanŦ
aŦPaklm menaenakan hukum berdasarkan lL[lhad berpandukan quranţ hadls dan l[makŦ
bŦPaklm Lldak boleh mempenaaruhlŦ
5umbangan 8an| Uma|yah 1ahap edua Ŷ Anda|us|aŦ
1ŦÞendldlkanť
aŦÞusaL Þenaa[lan 1lnaal dl CardovaŦ ulasaskan Abd 8ahman lllŦ Men[adl pusaL llmu penaeLahuan
dl eropahŦ
bŦÞerpusLakaan dlblna Ŷ alŴPakam llŦ
cŦ17 pusaL penaa[lan dan 70 perpusLakaan dl AndaluslaŦ
dŦÞusaL llmu Ŷ Sevllleţ 1oledoţ dan CranadaŦ
2ŦÞusaL Ler[emahan
aŦ1er[emah karva vunanl ke Arab dl 1oledo
bŦCardova pusaL keaemllanaan llmu Ŷ [ambaLan dunla lslam dan Lropah
cŦllmu lslam faedah kepada Lropah
3ŦSenl 8lna
aŦMas[ld Cardova 36 meLerţ kubah berasaskan kavu beruklrţ Llana marmar 1293ţ 4700 lampu
auna 11 Lan mlnvak seLahunŦ
4Ŧ8alLulmal
aŦSlsLem kewanaan Ŷ lmbana pendapaLan dan perbelan[aanŦ
bŦSumber pendapaLan berdasarkan khara[ Ŷcukal Lanahţ !lzvah Ŷ cukal perllndunaanţ zakaLţ
usvur Ŷ cukal saLu persepuluh darlpada hasll perLanlanţ Chanlnah Ŷ rampasan peranaŦ
cŦCaodova pusaL ekonoml dan perdaaaaan anLara banasa
dŦAndalusla buaL Lemblkar/perhlasan perak dan emasţ memproses kullLţ sen[aLaŦ
eŦSekLor perLanlan Ŷ slsLem sallran ţpenvelldlkan unLuk dapaL benlh LerbalkŦ
esanť
1Ŧ1un[uk kebl[aksanaan pemerlnLahmerancana dan melaksana pembaharuanŦ
2ŦSelaraskan penLadblran kera[aanŦ
3ŦÞembanaunan dan perkembanaan Lamadun perlu menveluruh ţ meranakuml pollLlkţ ekonoml dan
soslalŦ

5ebab eruntuhan Uma|yah dan emuncu|an Abbas|yahŦ
1ŦÞenenLanaan luar dan dalam neaara keranať
aŦCrana lslam bukan Arab spL Þarsl dan barbar merasakan mereka Lldak dlberl [awaLan dan
dldlskrlmlnaslkanŦ
bŦkena kadar cukal vana Llnaal darlpada orana Arab lslamŦ
2Ŧ Abal Lanaauna[awab Lerhadap rakvaL dan aaama lslamŦ
3Ŧ Þemlllhan khallfah secara warlsan dlLenLana sebllanaan besar orana lslam spL Slah dan khawarl[Ŧ

era[aan Abbas|yah
Þembentukan era[aan
1ŦMula 730M dlLa[a oleh All bln AbdullahŦ
2ŦÞerlnakaL awal sullL kemudlan LerbukaŦ
3ŦCunakan kempen Ahlul 8alL ( keluaraa nabl saw)
4ŦÞusaL Cperasl dl khurasanţ kufah dan PumalmahŦ
3Ŧulperkukuhkan denaan sokonaan 2 pahlawan besar Ŷ Abu Salamah AlŴkhallal dl kufah dan Abu Musllm
alŴkhurasanl dl khurasanŦ
6ŦAmbll sempena nama bapa saudra nabl saw Ŷ AbbasŦ
7ŦAmal slsLem monarkl warlsanŦ
8ŦZaman Abu !aafarţ pusaL pemerlnLahan ke 8aadadŦ
9Ŧ8erakhlr denaan seranaan LenLera monaol plmplnan Pulaau khanŴcucu Cenahlz khanŦ Menauslr SulLan
al MuLaslmŦ Menlnaaal uunla dl pulau Shahl seLelah memeluk lslam

5umbangan Abbas|yah
1ŦZaman keaemllanaan dalam zaman Parun AŴ8ashldţ dan Al MakmunŦ
2Ŧ8aahdad men[adl pusaL lnLelekLual dan penvebaran llmu Ŷ melalul akLlvlLl Ler[emahan bahasa aslna ke
bahasa arabŦ 8ahasa aslna spLť ?unanlţ SanskrlLţ Surlanl Ŧ
3Ŧ8alLulhlkmah Ŷ lnsLlLusl kellmuan dlasas oleh Parun Al 8ashld Ŷ berkembana pada zaman alŴMakmun
Parun al rashldŦ
4ŦkealaLan uLamať
aŦ1er[emahan falsafah dan salnsţ LeruLama darl ?unanlŦ 3 Lahapť
lŦseaala ldea aLau percakapan
llŦkumpul ldea vana serupa aLau kumpul hadls nabl dalam bukuŦ
lllŦMenaarana Ŷ leblh LellLl kerana dlcaLaL dan dlaLur ke dalam bab LerLenLuŦŦ
bŦÞenallbaLan aolonaan ulama dalam penullsan Ŷ susun Padls dan hasllkan buku flkahţ Lafslrţ
se[arahŦ ulama Lerkenal spL lmam Mallk ( AlŴ MuwaLLa)ţ lbn lshaq ( Se[arah hldup nabl)ţ Abu Pablfah (
llkah dan lL[lhad)ţ lmam Abu Panlfahţ lmam Mallkţ lmam Shafelţ lmam Ahmad PanbalŦ
cŦWu[ud pemlsahan dalam llmu Lafslrţ slrah dan hadlsŦ
3Ŧkeleblhan Ler[emahanť
aŦ1er[emahan/penclpLaan dapaL buaL perubahan karvaŦPural dan buaL penambalkkan denaan
memuaLkan keLeranaan dan ulasanŦ
bŦÞeranan besar dalam kebudavaan dunla Ŷ pellhara llmu darlpada lenvap dan pupus kerana
Lerlma hasll penullsan darlpada zaman aelap dl LropahŦ
cŦÞenubuhan lnsLlLusl LlnakaLkan kealaLan penvelldlkan hlnaaa ke Lropah ţ kemudlan dlLer[emah
ke bahasa aslna dan mula kebanaklLan LropahŦ
6Ŧkesan perkembanaan llmuť
aŦMula zaman pemullhan budava « 8enalssanceŦ
bŦ1lnakaL penaeLahuan manusla dan warlsan vana Lldak LernllalŦ
cŦkeLrbukaan dan kesedlaan Ler[emah darlpada bahasa aslna baal faedah umaL lslamŦ
dŦCendlklawan lslam memperbalkl dan menlnakaLkan karva asalŦ
eŦ8erlaku percambahan dan perkembanaan llmuŦ

era[aan 1urk| Uthman|yahŦ
LaLar 8elakanať
1erbenLuk darlpada kera[aan kecll semasa wu[ud kelemahan dalam kera[aan AbbaslvahŦ

Þembentukan era[aanŦ
1Ŧuarlpada uLhman bln LrLuraul bln Sulalman Shah Ŷ suku Cavl Ŷ Amlr Sal[uk baal kawasan baraL
AnaLollaŦ
2Ŧ8ersempada denaan 8vzanLlne«8om 1lmurŦ
3Ŧ1301 ber[ava menaalahkan 8vzanLlne menvebabkan ahazl«pahlawan bersaLu dlbawah uLhmanŦ
4ŦMenlnaaal dunla 1326 aanLlnva Crhan 1Ŧ
3Ŧ1336Ŵ1334 Crhan 1 menauasal Marwara dan ÞanLal Aeaeanţ Ankaraţ CalllphŦ Murad 1 dan 8avezld 1
kuasal 8alkan SelaLanţ uLara 8ulaarlaţ Þhlllppopollsţ Soflaţ Salonlaţ kosovoţ uLara Albanla dan WallachlaŦ
6ŦMehmed 11 menawan lsLanbul ( ConsLanLlnople) lbu neaerl 8oma 1lmurŦ
7ŦÞenaukuhan empavar bermula denaan penaklukan lsLanbulŦ 1433 Ŷ 1366 sehlnaaa kemaLlan Sulelman
aktr emerstan Uthman|yahŦ
1ŦÞemlmpln vana lemah
2ŦkerunLuhan slsLem punauLan cukal
3ŦÞerLambahan penduduk sanaaL pesaL dan sukar dlkawalŦ

5umbangan era[aan Uthman|yahŦ
1ŦLmpavar lslam vana mewu[udkan kesaLuan baal umaL lslam selama 600 LahunŦ Men[adlkan lsLanbul
pusaL penLadblran dunla lslamŦ SulLan Sellm 1 dlaelar Þellnduna uua 8andar SuclŦ
2ŦSlsLem ÞerundanaanŦŴ ulkenall sebaaal kanun SulelmanŦ
aŦSulelman 1 memperLahankan dan membela nvawaţ harLaţkehormaLan seLlap lndlvlduŦ
Þerkenalkan kanun Sulelman
3ŦSlsLem oraanlsasl dan penLadblran perundanaan lslamŦ
aŦ!awaLan kadlţ mufLlţ Shelkhul lslam Ŵ keLua ulama keluarkan faLwaŦ laLwa sebaaal sumbanaan
uLama kepada aaama dan salns undanaŴundanaŦ
4ŦSekLor ekonoml Ŷ [allnan perdaaanaan 1lmur dan 8araL / uunla lslam dan 8ukanŦ
aŦMellpuLl LauL 1enaahţ LauL Merahţ LauL Plndl dan MedlLerraneanŦ
bŦMembenLuk !allnan Þerdaaanaan uunla lslam berpusaL dl lsLanbulŦ
3Ŧul 8alkan perkenalkan slsLem vana menaaalakkan kecemerlanaan lndlvldu Ŷ wu[ud moblllLl soslalŦ
Sebelum lslam Ŧ Sebelum lslam Ŷ slsLem berasaskan keLurunan dan susun lapls masvarakaLŦ
6ŦÞerkembanaan llmu penaeLahuanţpendldlkanţbudavaţ penerblLanţ penLer[emahanŦ
aŦÞendldlkan SlsLem madrasah ţsekolah penaeLahuan akedemlkţ sekolah sasLeraţ makLab
LenLeraţ makLab Leknlk dan kole[ perubaLanŦ
bŦÞenullsan enslklopedla salns lslam Ŷ Þenullsť
lŦMehmed alŴlanarl
llŦMofla LufLl
lllŦkaLlb Clebl
cŦkepenLlnaan perpusLakaan Ŷ wu[ud dl mas[ldţ hosplLal dan rumahŦ
7ŦSenl 8lna Ŷ Mlnar Slnan 1490 Ŷ 1388 menahasllkan Mas[ld SulLan Ahmad ( Mas[ld 8lru)Ŧ

aktr Þenyebaran Is|am e Lrpah
1ŦSemanaaL keLenLeraan Ŷ ChazlŦ
aŦ1ldak aenLar unLuk ber[uana baal penvebaran aaamaŦ
2ŦÞenaklukan kawasan Slcllvţ SelaLan Sepanvolţ Ŵ Zaman umalvahŦ Zaman uLhmanlvah Lakluk
ConsLanLlnople ( ke[aLuhan kera[aan 8vzanLlne)Ŷ sebarkan ke kawasan 8alkan dan Lropah 1lmurŦ
3ŦÞeaanaan Aqldah vana kukuh dan akhlak vana LlnaalŦ
4ŦSlsLem keLenLeraan Lersusun serLa penaaunaan peralaLan moden
aŦ merlam besar
bŦLenLera berkuda / lnfanLrl
cŦkumpulan [anlsarl Ŷ ellL dan LerlaLlh 3400 oranaŦ
dŦ1enLera lauL Ŷ 300 buah kapal Ŷ kawal lauL MedlLeraneanŦ
3Ŧkeadaan pollLlk Lropah vana Lldak sLabllŦ
aŦÞerLellnakahan dan peperanaanţ kera[aan kecll banLu kera[aan lslam
bŦ1enLera lslamke Lropah aLas [empuLan Mahara[a !ohn vl CanLacuzensŦunLuk dapaLkan
banLuan uLhmanlah ( Crhan ) baal dapaLkan kera[aan 8vzanLlneŦ
6Ŧkelemahan dan ke[aLuhan kera[aan 8vzanLlneŦ
7Ŧke[aLuhan lnsLlLusl aere[aţ peraaduhan pemlmpln dan kekuranaan wanaŦ


8ŦAspek pollLlk dan keaaamaanŦ
aŦuasar dlplomaslţ Llada paksaanunLuk peluklslamŦ
bŦÞenaanuL krlsLlan bebas amal aaama ţ urus sendrl aere[aţ lslam Lldak campur LanaanŦ
9Ŧ1erLarlk denaan dasar soslal lslamŦ
aŦ8erasaskan kecemerlanaan lndlvlduţ bukannva keLurunanŦ
bŦMemblna sekolahţ rumah saklLţ dan kawasan perdaaanaanŦ
10ŦÞenahl[rahan orana 1urkl ke 8alkan dan usaha dakwahŦ
aŦ 1eruLama ke 1hraceţ Lembah MarlLsaţ uLara 8ulaarlaţ Albanla pd abad 14 dan 13M
bŦ8lna peLempaLan vana dldlaml muballah dan ahll sufl Ŷ menekankan Lolenransl dan asslmllaslţ
kesannvať
lŦlslam Lersebar ke uLara Albanlaţ MonLeneaeroţ dan SelaLan / 8araL Macedonla serLa CreLeŦ

Þertembungan 1amadun Is|am dengan 1amadun La|n
Cara pertembunganť
1ŦÞerdaaanaan dan pernlaaaan
aŦZaman nabl perLembunaan denaan Svam
bŦÞenauasaan lslam dl 1eluk ÞarslţLauL Merah dan 1lmur MedlLeranean perLembunaan denaan
1amadun 8om dan ?unanl
cŦCrana lslam meneLap dan berdaaana dl CanLon Clna Ŧ
2ŦPubunaan dlplomaLlk
aŦÞenahanLaran kumpulan peneroka ke ClbralLarţ SelaLan SepanvolŦ
bŦ8erLemu denaan orana bukan lslam dl Cardovaţ valenclaţ dan 8honda dan ber[ava buaL
hubunaan dlplomaLlkŦ 8oleh memahaml cara hldupţ pandanaan pollLlkţkeaaamaanţ ekonoml dan
penLadblranŦ
3ŦÞenaklukan dan keLenLeraan
aŦkera[aanŴkera[aan lslam membenLuk ekpedlsl keLenLeraanŦMenauasal lraq dan lranŦ
8erLembuna denaan 1amadun ÞarslŦ
bŦÞenaklukan Meslr dan Afrlka uLara berLembuna denaan 1amadun LropahŦ
4Ŧkebudavaan
aŦkemasukan lslam ke Sepanvol wu[ud kebudavaan baruŦ 8ahasa Arab men[adl bahasa
uLamaŦberpusaL dl CardovaŦ
bŦLahlr aolonaan Mozarab Ŷ orana krlsLlan vana amblk kebudavaan lslam dan 8erbahasa ArabŦ
3ŦlnLelekLual
aŦ8erlaku anLara ahll flklr lslam dan bukan lslamŦ
bŦllmuan lslam ber[ava mendalaml llmu dan kellmuan LropahŦ
esan Þertembungan
1ŦuapaL dlllhaL melalul sumbanaan Lamadun lslam kepada peradaban dunlaŦ
aŦkeaaamaan sendlrlŦŴ saLu nllal akldah Ŷ percava kepada Allah swLŦ Sedlakan slsLem
perundanaan berdasarkan Curan dan PadlsŦ 8erasakan svarlah dan akldah mudah dlLerlma kerana
sarwa[aaaLnvaŦ lslam Lldak menahapuskan amalanţ cara hldup dan adaL seLempaLŦ
2ŦÞerluasan kawasan penvebaran lslam
aŦMelahlrkan benLuk kera[aan dan masvarakaL spL
lŦkera[aan uelhl Muahal
llŦClna wu[ud masvarakaL lslam
lllŦumalvahţ Abbaslvah dan uLhmanlah wu[ud kera[aan pusaL vana kuaLŦ


bŦMemboleh orana lslam menauasal ekonomlŦ uenaan ememasLlkan keselamaLan laluan
perdaaanaanŦ ulbuaL denaan cara
lŦuLhmanlah mempunval Armada lauL vana kuaL ŦMenauasal LauL Merahţ MedlLeranean
dan 1eluk ÞarslŦ
cŦÞedaaana lslam ber[ava berdaaana hlnaaa ke lndlaţCevlonţ kepulauan Melavuţ Clnaţ Sepanvolţ
SelaLan Þeranclsţ Armenlaţ dan selaLan aurun SaharaŦ
dŦMenauasal lsLanbul pusaL perLembunaan dunla Llmur dan baraLŦ
3ŦMempenaaruhl proses urbanlsasl dan oraanlsasl soslal
aŦMempenaaruhl penvelarasan undanaŴundana vana saksama Ŷ cLh dl 8alkan Zaman
uLhmanlvahŦ
bŦkebudavaan dan lnLelekLual
lŦÞerkembanaan pendldlkan aaama dan bukan aaama spL MaLemaLlkţ Salns dan
1eknoloalŦ Zaman Abaslvah pela[ar dlwa[bkan bela[ar Ŵ llmu ManLlk ( Loalk )ţ Ceoaraflţ Se[arahţ Salns
llzlkal dan 8loloalŦ
llŦ1aLaLerLlb berpakalanţ berflklrţ berLuLurţ berdaaana dan berpollLlkŦ Zaman uLhmanlvah
ţ Sepanvol Ŷ orana bukan lslam menaamalkan cara hldup lslamŦ
1Ŧ8eLuLur dalam bahasa Arabţ berpakalan lslamţ LaLasuslla kehldupanŦ Ŷ dllakukan sehlnaaa zaman
8enalssance
2ŦÞeranan penLlna dlmalnkan oleh aolonaan Mude[ar Ŷ orana lslam seLempaL vana meneLap dl kawasan
ma[orlLl krlsLlanŦ
4ŦÞerLukaran pendapaL anLara cendlklawanŦ
aŦÞerlnakaL awal cendlklawan lslam menaumpul maklumaL dan Leks penullsanŦ
bŦulLer[emahkan darlpada penulls Creek spL ArlLoLleţ ÞlaLoţ Calen dan PlpocraLesŦ
cŦÞroses penLer[emahan wu[udkan perpusLakaan Ŷ 8alLuhlkmahţ Zaman Abbaslvah
dŦWu[udkan budava kellmuan dan lnLelekLual vana LlnaalŦ
eŦAhll flklr lslam vana Lerawal men[alankan penvelldlkan lalahťŴ
lŦAbu alŴAswad alŴ uuall 7M
llŦPunavn bln lshaq 873M Ŷ Ler[emah karva Creek
lllŦAlŴlazarl Ŷ Ler[emahan hasll karva 1amadun lndlaŦ
3ŦÞerkembanaan penLer[emahan dan lnLelekLualŦ
aŦZaman kemuncak anLara 8MŴ 1238M ţ mula runLuh kera[aan AbbaslvahŦ
bŦLahlrkan cendlklawan lslam spLťŴ
lŦZakarla alŴ8azl ( 863 Ŵ923M) Ŷ ÞerubaLan Ŷ kepenLlnaan kllnlkalţ Pasllkan 20 karva spL AlŴPawl(
Lnslklopedla perubaLan) 1er[emahkan hasll CalenŴahll perubaLan Creek
llŦ AlŴZahrawl ( 936Ŵ1013M) Ŷ ka[lan ÞerubaLan dan larmasl
lllŦ AlŴkhawarlzml Ŷ MaLemaLlk dan AsLronomlŦ
lvŦ AlŴ8aLLanl Ŷ MaLemaLlk dan AsLronoml
vŦ Abu lshaq Ŵ MaLemaLlk dan AsLronoml
vlŦ AlŴ8lruql Ŷ MaLemaLlk dan AsLronoml
vllŦ AlŴ8lLrunl Ŵ MaLemaLlk dan AsLronoml
vlllŦ AlŴlarabl Ŷ Þemlklran pollLlk dan undanaŴundana
lxŦ AlŴMlskawavh Ŷ Þemlklran pollLlk dan undanaŴundana
xŦ AlŴMawardl Ŵ Þemlklran pollLlk dan undanaŴundana
xlŦ lbnŴSlna Ŷ llmu ManLlk dan falsafah
xllŦ ALŴklndl Ŷ llmu ManLlk dan falsafah
xlllŦ lakhr alŴuln Ŷ llmu ManLlk dan falsafah
xlvŦ AlŴ8azl Ŷ llmu ManLlk dan falsafah
xvŦ lbn alŴArabl Ŷ llmu ManLlk dan falsafah
8A8 7
I5LAM DI A5IA 1LNGGAkA

Þengena|an
1Ŧkedudukan vana sLraLealk sebabť
aŦkedudukan Asla 1enaaara dl Lenaah per[alanan 1lmur 8araL Ŧ
bŦulhubunal denaan SelaL Melaka dan LauL Clna SelaLan
cŦPubunaan penLlna Clna dan lndlaŦ
Mewu[dkan banvak bandar spLť Srlvl[avaţ Þerlakţ Þasalţ Melakaţ 8anLamţ Cherlbonţ Makasarţ 8runelţ dan
ÞaLLanlŦ
eŦAda hubunaan denaan Mochaţ Pormuzţ SuraLţCoaţ Colomboţ dan ÞanLal Coromadel spL MasullpaLam
dan ÞondecherrvŦŴ LauLan PlndlŦ LauL Chlna SelaLan Ŷ CanLon«AmovŦ
fŦlakLor memperLemukan pedaaana
lŦanaln monsun 8araL uava dan 1lmur LauLŦ
llŦ!alan daraL Ŷ !alan SuLeraŦ
2ŦSebelum kemunculan lslam A1 men[adl kawasa daaanaan Melavuţ Arabţ Chlna dan lndlaŦ
3Ŧ!adl Larlkan sebabťŴ kekavaan hasllbuml Ŷ perLanlanţ loaamţ serLa hasll huLanŦ
4ŦApablla lslam berkembana men[adl pusaL penvebaran lslamŦ Sebelum lslam mereka anuLul Plnduţ 8uddhaţ
aaama nenek movanaŦ MeneLap dl Achehţ Þasalţ Þerlakţ Melakaţ 8runelţ Cerlslkţ 1renaaanuţ ÞaLLanl dan
MakasarŦ

edatangan Is|am D| As|a 1enggaraŦ
1Ŧ1eorl kedaLanaan lslam darlť
aŦSemenan[una Arab
bŦlndla
cŦChlnaŦ
2Ŧ1eorl Semenan[una Arabť
aŦulkemukakan oleh !ohn Crawford dlsokona Sved Muhamad naqulb lŴALLasŦ 8ukLlnvať
lŦAkLlvlLl perdaaanaan menerusl caLaLan Chlna vana menvaLaka orana Arab dan Þarsl
Lmempunval peLempaLan dl CanLon pd 300MŦ
llŦÞedaaana Arab dapaL kuasal lauL darl pelabuhan lskandarlah hlnaaa ChlnaŦ 1elah berdaaana dl
ranLau lnl LeruLama seLelah kemunculan lslam pada abad 7MŦ
lllŦÞedaaana Arab slnaaah dl pelabuhan uLama A1 sebelum ke ChlnaŦ !adl LempaL menunaau darl
analn monsunŦ
lvŦMeneLap beberapa bulan dan mewu[udkan perkampunaan dan ada urusan [ual bell baranaan
mewah darl Chlna dan lndlaŦ Þerkampunaan lslam Ŷ 1a Shlh dl SumaLera uLara pd 630M Ŷ caLaLan ChlnaŦ
vŦÞerkahwlnan denaan orana LempaLanŦ
vlŦWu[ud persamaan Lullsan kesusasLeraan dl A1 dan ArabŦ ÞerkaLaan arab LerdapaL dalam
Lullsan !awlţ Zapln dan dabusŦ
vllŦÞenalslaman ra[aŴra[a melavu oleh svelkh darl Arab spL dalam PlkavaL 8a[aŴ8a[a ÞasalŦ Ŷ
keLurunan suflŦ 8er[ava menalslamkan Merah Sllu ( Mallk alŴSallhŦ ) 8a[a ÞaLLanl Ŷ Þhava 1u nakpa Ŷ
dllslamkan Svelkh Sald
bŦMenaapakah LerLarlk denaan lslamť
lŦ1erLarlk denaan nllal lslam vana murnlŦ
llŦAmalan pendakwah lslam menaamalkan nllal lslam vana murnl spL
1Ŧke[u[uran pedaaana lslam
2ŦMemenLlnakan keberslhan


3Ŧ8erhemah LlnaalŦ
cŦCaLaLan LempaLan LenLana penalslaman 8a[aŴra[a Melavuť
lŦPlkavaL 8a[aŴ8a[a ÞasalŦ
llŦPlkavaL Merona mahawanasa Ŷ 8a[a kedah dllslamkan oleh Svelkh Abdullah alŴ?amanl
lllŦPlkavaL Acheh Ŷ Sved Abdullah Arlff berusaha kembanakan lslamŦ
lvŦSe[arah kepulauan Sulu Ŷ Sharlf Passan dan Awlla sebar lslam dl SuluŦ
3Ŧ1eorl Chlnať ukemuka olehť Lmanuel Cadlnho ť Alasan bellauť
lŦkhan lo aLau CanLon men[adl pusaL perdaaanaan Arab se[ak abad 9M
llŦMenvebarkan lslam dlkalanaan penlaaa Chlna kemudlan sebar ke A1Ŧ
bŦSC laLlmlŦ Alasan bellauť
lŦ8erlaku perplndahan beramalŴramal pedaaana lslam dl CanLon ke A1 pada 876MŦ
llŦulperkukuhkan denaan adanva baLu bersuraL kuala 8eranaŦ Wu[ud lslam dl 1renaaanuŦ
ul[umpal pd 1899MŦ lsl Lullsan LenLana hukum svarakţ peraLuran dan undanaŴundana kekeluaraaanţ
hukuman zlnaţ hukuman Lerhadap vana Lldak huLanaŦ
cŦ8ukLl lalnť
lŦÞenemuan baLu nlsan berLarlkh 1028M dl ka ÞermaLana Þaslrţ Þulau 1ambunţ Þekan Þahana
mempunval avaL alŴCuran dan kallmah ArabŦ
llŦ8ukLl lslam Lelah sampal sbelum abad 13M
lllŦulbawa oleh muballah Clna menerusl LauL Clna SelaLan ke Þhana 8ana lndoClna dan Þekan
ÞahanaŦ
lvŦÞersamaan senl blna Chlna dan senl blna mas[ld dl kelanLanţ Melaka dan !awaŦ ul Melaka
benLuk bumbunaţ aLap aenLlnaţ warna merah dan kunlna pada kavu kepala plnLu dan LlnakapţlanLalţ
dlndlnaţ Lanaaaţ dan kolam alrŦ
4Ŧ1orl lndla ť urŲarl Wllavah Cu[eraL dan ÞanLal CoromandelŦabad 13M ulkemukan olehť
aŦSnouck PuraronaeŦ8ukLlnvať
lŦPubunaan ranLau A1 dan lndla sudah lama wu[udŦ 8oleh pedaaana lslam lndla sebar lslam ke
A1Ŧ
llŦCu[eraL pelabuhan penLlna pada zaman Alaudln khln[l dl lndlaŦ
lllŦ8aLu marmar pada baLu nesan Mallk lbrahlm dl Cerlslkţ !awa dan Mallk alŴSallh dl pasal
mempunval clrlŴclrl lndlaŦ
lvŦkewu[udan unsur lndla dan kebudavaan masvarakaLŦ
3Ŧkeslmpulan se[arawan kedaLanaan lslam menerusl Ŵ Þedaaana kemudla oleh para ulama Ŧ

Þenyebaran Is|am d| As|a 1enggaraŦ
Cara penvebaranť
1ŦÞerdaaanaan ( 8aaalmana )
aŦÞedaaana Chlnaţ lndlaţ dan ArabŦ
bŦPubunaan denaan pelabuhanŴpelabuhan dl SelaL Melakaţ 1eluk Slamţ lndo Chlnaţkepulauan 8empah
spL Maluku dan MakasarŦŴ ÞusaL kealaLan manusla darl pelbaaal LempaL Ŧ
cŦlslam men[adl lkuLan kerana kemurnlan lslam dan Llnakah laku pendakwah serLa pedaaanaŦ
dŦSemanaaL lnaln mendakwah wu[udkan perkampunaan pedaaana lslam Ŧ
eŦÞedaaana [uaa membawa para ulamaŦ
fŦSlfaL pedaaana dan ulama Ŷ berhemahţ lemah lembuL dan mahmudah Ŷ sopan sanLunţ lkhlasţ dan
lemah lembuLŦ
aŦWu[ud hubunaan balk pedaaana denaan penduduk LempaLanŦŴ pemerlnLah LempaLan berl keleblhan Ŷ
berl peluana berdakwahŦ
hŦ!awaLan Svah 8andar berl kepada pedaaana lslam krn ke[u[uran dan amanahŦ


2ŦÞerkahwlnan
aŦMelalul prkahwlnan blasa dan slasah
bŦÞerkahwlnan slasah denaan kerabaL dlra[aŦ Mansur Shah dan Muzaffar Shah berkahwln denaan puLerl
ra[a Slakţ kamparţ lnderaalrlţ dan !amblŦ ÞuLerl 8a[a Melaka dkahwlnkan denaan 8a[a Þahana dan kedahŦ
cŦÞerkahwlnan blasa berlaku anLara pedaaana aLau ulama lslam denaan penduduk LempaLanŦ
3ŦÞenalslaman 8a[a dan aolonaan banasawanŦ
aŦÞenaaruh 8a[a dan pembesar vana kuaL membolehkan rakvaL memeluk lslamŦ
bŦSebaaal cLh ť MeaaL lskandar Shah Melakaţ 8a[a Mallk al Sallh Þasal
4Ŧ kelahlran kera[aan lslam
aŦkera[aan Þerlakţ SamuderaŴÞasalţ MelakaţAchehţ uemakţMaLaramţ Sulu dan MlndanoaŦ 8runelţ
ÞaLLanlţ !ohor 8lauţ ChampaŦ
bŦMeluaskan kawasan penaaruhnva Ŷ [adl pusaL penvebaran lslam Ŧ
cŦMelaka se[ak abad ke Ŷ 13Ŧ 1u Þerak 8endahara MelakaŦ 8er[ava menawan peslslran panLal SumaLera
uLaraţ spL Aruţ 8okanţ Slakţ kamparţ dan lnderaalrlŦ
dŦkera[aan !ohorŴ8lau beruasaha kemballkan keunaaulan kera[aan Melaka Ŷ cuba menahalana
penvebaran krlsLlanŦ
eŦuemak sebarkan lslam ke !awa denaan menauasal Ma[apahlLţ kemudlan dllkuLl Þahana dan MaLaramŦ
fŦAcheh Ŷ zaman lskandar Mudaţ men[adl kuasa va kuaLŦLanakah vana dlambll uLk halana penvebaran
krlsLlanŦ
lŦMenaunal kera[aan kecllŦ ul SumaLera uLara dan neaerlŴneaerl dl 1anah MelavuŦ
llŦMen[adl pusaL perdaaanaan vana penLlnaŦ
lllŦulaelar serambl MekahŦ
aŦÞaLLanl Ŷ dllslamkan pada 1437 Ŷ 8a[a Þhava 1u nakpa menaanuL lslam Lukar kepada SulLan Mahmud
ShahŦ
lŦMula lslam se[ak abad keŴ10 Ŷ denaan kedaLanaan pendakwah dan pedaaana lslam
llŦullakukan sepenuhnva pd zaman SulLan Muzaffar ShahŦ
hŦ8runel Ŵ pusaL perdaaanaan penLlna dl 8orneoŦ lslammula Lersebar pd abad ke Ŷ 13 dan 16Ŧ
lŦCaLaLan Clna 977M Ŷ 8runal hanLar seorana pembesar Þu All ke ChlnaŦ
llŦÞendakwah lslam Svarlff All Mufaqlh Muqqadam aLau Svarlf 8erkaLŦ
lllŦ1ersebar sehlnaaa Sulu dan MlndanoaŦ
lŦChampa Ŷ 8ukLl kelslaman penemuan baLu nesan 1039M dan prasasLl 1023M va mencaLaLkan svaraL
pembavaran cukal dan huLanaŦ
3ŦÞeranan pusaL kebudavaan
aŦÞusaL kebudavaan Lelah wu[ud dl Þerlakţ SamuderaŴÞasalţ 8lauţ dan AchehŦ
bŦÞuasaL kellmuan dan penvebaran lslamŦ
cŦWu[ud lnsLlLusl pendldlkan dan aerdlk pandal
dŦZaman SamuderaŴÞasal Ŷ men[adl pusaL penLer[emahan klLab Arab ke MelavuŦ AnLaranva klLab alŴ
uural alŴManzun dlhanLar oleh SulLan Mansur ShahŦ ulLer[emah oleh Makdun ÞaLakanŦ
eŦCerdelk pandal SamuderaŴÞasal [adl pakar ru[uk LenLana aaamaŦ
fŦPasll kesusasLeraan Zaman Melaka dlpenaaruhl Lullsan Arab spLť PlkavaL Muhamad All Panaflahţ
PlkavaL Amlr Pamzahţ PlkavaL nabl 8ercukurţ PlkavaL Muhamad All Panaflah dan Amlr Pamzah men[adl
bahan bacaan dan semanaaL menenLana mussuh dalam peranaŦ
aŦAcheh Ŷ karva pulsl spL ť 8usLanus SalaLln klsahkan sebuah kera[aanţ lsLana koLa dan LamanŴLamanŦ
lŦulama vana hasllkan karva pemlklran lslam spL Pamzah alŴlansurlţ Svelkh nuruddln alŴ8anlrlţ
Svelkh Samsudln alŴSumaLeranlţ dan Abdul 8auf SlnakelŦ
llŦkaranaan nuruddln alŴ8anlrl Ŷ Svarabul Asvlklnţ Asranul Arlfflnţ Þulsl Ŷ Svalr 8uruna Þlnaalţ
Svalr Þerahuţ Svalr uaaanaţ Svalr 8uruna Þunaaukţ dan Svalr Sldana laklrŦ
hŦ!ohor Ŷ pusaL kebudavaan pd abad keŴ18 spL 1hufaL alŴnafls dan ÞerlnaaLan Se[arah !ohorŦ !uaa pusaL
emporlum dl A1Ŧ
6ŦÞeranan muballahŦ
aŦSvelkh lsmallţ laklr Muhamadţ Svarlf Amlr Savvld alŴSvlrazl dan 1a[uddln alŴAsfahanl dl Þasal ţMelaka Ŷ
Svelkh Abdul Azlz ţ Maulana Abu 8akarţ dan Maulana ?usufŦ
bŦul Melaka a[ar perkara asas secara Lldak formalŦ 8lla dah berkembana cara formalŦ Ŵ Mas[ldţ lsLana
dan rumah men[adl LempaL pembela[aranŦ
cŦlnsLlLusl awal dl pondokţ aLau pesanLrenŦ Acheh Ŷ pondok dlkenall sba uavahŦ
dŦLahlr Lokoh spLť Pamzah lansurlţ Abdul 8auf Slnakelţ Shamsuddln alŴSumaLeranlŦ
eŦAcheh [adlkan ulama penaslhaL ra[aŦ Ŷ 22 ulama dlLuaaskan dl 8alal CadanaŦ
fŦ!awa Ŷ Wall Sonao ( Wall Sembllan ) Ŷ uemak dl[adlkan pusaL peraerakan dakwah lslamlahŦ ulrlkan
mas[ld Aauna uemak Ŷ markas dakwahŦ
aŦCara wall sonao berdakwahť
lŦMenlmbulkan kesedaran dan Lanamkan semanaaL LenLana maksud beker[a dan beramal dalam
erLl kaLa sebenarŦ
llŦ8erusaha hapuskan penaanaauran denaan klkls slfaL malasŦ
lllŦLlak hldup sevara mewah dan membazlrŦ
7ŦkelsLlmewaan lslam
aŦMencakpl bldana kehldupan anLaranva ť
lŦkonsep 1uhan vana Maha Lsaţ aLau 1auhldţ
llŦkeadllanţ
lllŦhak lndlvldu dan masvarakaLţ
lvŦkehlldupan vana harmonlţ
vŦmenvan[una akhlak mullaţ
vlŦkonsep kebahaalan dl dunla dan akhlraLŦ
vllŦlslam menunLuL manusla berflklr secara raslonal dan pemlklran lnl dlLerlmaŦ

Þengaruh Is|am d| As|a 1enggara
Sebelum lslam masvarakaL A1 berpeaana pada amalan Plnduţ 8uddha dan roh nenek movanaŦ Wu[ud
dalam pollLlkţ ekonomlţ dan soslalŦ
Selepas lsla wu[ud unsurŴunsur baru va dlperkenalkan dan kekal hlnaaa klnl vana meranakuml dalamť

1ŦÞemerlnLahan dan ÞenLadblran
1Ŧ1Ŧ Þerubahan dalam slsLem pemerlnLahan bera[aŦ ualam SlsLem penLadblran lslam spL berlkuLť
1Ŧ1Ŧ1ŦSulLan ( 8a[a ) Ŷ keLua neaara dan kera[aan
1Ŧ1Ŧ2ŦMufLl Ŷ penaslhaL SulLan Ŧ Wu[ud [uaa [awaLan khadlţ khaLlbţ bllalţ pemunauL zakaLţ
penvella balLul malţ dan pen[aaa harLa wakafŦ
1Ŧ1Ŧ3ŦÞenaaunaan aelaran SulLan Ŷ keleblhannvaťŴ
1Ŧ1Ŧ3Ŧ1Ŧkukuhkan kedudukan kera[aan lslam
1Ŧ1Ŧ3Ŧ2Ŧ[amln kewlbawaan ra[a
1Ŧ1Ŧ3Ŧ3ŦSeLaraf denaan kera[aan lslam laln dan
1Ŧ1Ŧ3Ŧ4Ŧmemupuk semanaaL persaudaraan dl kalanaan umaL lslamŦ
1Ŧ1Ŧ4Ŧualam Pukum kanun Melakať Ŷ
1Ŧ1Ŧ4Ŧ1Ŧ8a[a Melaka dlberl aelaran bollfobtol Mokmlolo erLlnva pemlmpln orana
mukmlnŦ
1Ŧ1Ŧ4Ŧ2ŦÞerkaLaan lLu LercaLaL pada wana svlllna kera[aan Melavu melakaţ !ohorţ Þahanaţ
kedahţ Lrenaaanu dan kelanLanŦ
1Ŧ1Ŧ4Ŧ3ŦCelaran lllolob fll´Alom Ŷ bavanaan Allah dl dalam alam dlaunaka [uaaŦ
1Ŧ1Ŧ3Ŧlslam men[adl aaama rasml dalam kera[aan Melakaţ Achehţ 8runelŦ
1Ŧ1Ŧ6ŦÞenaaunaan konsep khallfah Allah lalah wakll Allah dl bumlŦ Ŷ Parus Lunalkan amanahţ dan
perlnLah denaan adll serLa menerapkan unsur lslam baal menaaanLlkan konsep dewara[a PlnduŦ CLh
SulLan vana allm ťŴ
1Ŧ1Ŧ6Ŧ1ŦSulLan alŴZahlr SamuderaŴÞasalŦ
1Ŧ1Ŧ6Ŧ2ŦSulLan All MuahavaL Shah Ŷ Aceh
1Ŧ1Ŧ6Ŧ3ŦSulLan lskandar 1hanl Ŷ AchehŦ
1Ŧ1Ŧ7Ŧ konsep SulLan ťŴ bermakna kuasaţ kewlbawaanţ aLau pemerlnLahŦ
1Ŧ1Ŧ8Ŧ konsep uewa8a[a Ŷ 8a[a keLurunan Luhan aLau pen[elmaan Luhan hlnduŦ
1Ŧ1Ŧ9ŦÞenaaunaan nama neaerl spLťŴ Acheh uarus Salamţ nama sulLan Ŷ SulLan Mansur Shah
bermaksud pemerlnLah vana dlbanLu AllahŦ SulLan Mahmud Shah Ŷ SulLan Lerpu[lŦ
1Ŧ1Ŧ10ŦundanaŴundana Svarlah dlperkenalkanŦ
1Ŧ1Ŧ10Ŧ1Ŧul Melaka dlmasukkan dalam Pukum kanun MelakaŦ ulperkenalkan oleh SulLan
Muzaffar ShahŦ Zaman SulLan Alaudln 8lavaL Shah hukum svarlah dlamalkan denaan LeaasŦ
1Ŧ1Ŧ10Ŧ2Ŧ1ldak dapaL dl[alankan sepenuhnva kerana ada undanaŴundana adaLŦ
1Ŧ1Ŧ10Ŧ3ŦAnLara aspek svarlah va ada ťŴ [enavah Ŷ kecurlanţ pembunuhanţurusan
pernlkahanţ pernlaaaan serLa pembahaalan harLa pusakaŦ
1Ŧ1Ŧ10Ŧ4Ŧul Acheh Ŷ kanun vana sama lalah kanun MahkoLa Alam Ŷ Leranakan LenLana
1Ŧ1Ŧ10Ŧ4Ŧ1Ŧ1anaauna[awab ra[aţ caLaL adaL lsLladaL dan
1Ŧ1Ŧ10Ŧ4Ŧ2ŦÞeraLuran Lradlsl Acaeh spL 8alalruna Serl dlplmpln SulLanţ 8alal
Ma[lls Mahkamah 8akvaL oleh kadl Mallk alŴAdlŦ
1Ŧ1Ŧ11Ŧkonsep !lhadŦ SemanaaL penenLanaan Lerhadap pen[a[ahanŦ 1okoh aaama vana
memblcarakan !lhadťŴ
1Ŧ1Ŧ11Ŧ1ŦSvelkh nuruddln alŴ8anlrlţ
1Ŧ1Ŧ11Ŧ2ŦAbdul 8auf Slnakelţ
1Ŧ1Ŧ11Ŧ3ŦSvelkh uaud ÞaLLanl « Svelkh uaud bln Abdullah bln ldrls alŴÞaLLanl ťŴ
membolehkan orana melavu bela[ar aaama lslam dan bahasa melavu LeruLama !awlŦ
1Ŧ1Ŧ11Ŧ4ŦMaksud !lhad Ŷ Meneaakkan lslamţ MenenLana kemlsklnan dan capal
kehldupan va sempurnaŦ
2ŦSlsLem Þendldlkan
2Ŧ1ŦSebelum lslam pendldlkan hanva LerbaLas kepada aolonaan banasawan saha[aŦ
2Ŧ2ŦSelepas lslam Lersebar luas kepada seluruh masvarakaLŦ ulsebarkan melalulť
2Ŧ2Ŧ1ŦlsLana
2Ŧ2Ŧ2ŦÞondok
2Ŧ2Ŧ3ŦÞesanLren
2Ŧ2Ŧ4ŦMadrasah
2Ŧ2Ŧ3ŦSurauŦ
2Ŧ3ŦÞusaL pendldlkan awal lslamť
2Ŧ3Ŧ1Ŧkera[aan Þerlak dl SumaLera uLara Ŷ melalul uavah « ÞondokŦ ?a Lerkenak uavah 8uklL Ce
8reek pada 9MŦ
2Ŧ3Ŧ2ŦSamudraŴÞasal ťŴ ÞusaL Ler[emahan karva aaama Ŷ LempaL ru[ukan kera[aan lslam laln spL
MelakaŦ
2Ŧ4ŦÞendldlkan Þondok muncul seawal kedaLanaan dan peluasan lslam dl A1ŦspL dl ÞaLLanlţ Achehţ dan
!awaŦ
2Ŧ3Ŧ1empaL bela[ar dan masvarakaLnvaťŴ
2Ŧ3Ŧ1ŦÞondok Ŷ masvarakaL LempaLan dan pela[ar neaerl laln ť ÞaLLanlŦ
2Ŧ3Ŧ2ŦMelaka ťŴ 8umah ulamaţ mas[ld dan surau Ŷ aLldak formal dan masvarakaL bawahanţ lsLana
Ŷ formal dan aolonaan banasawanŦ
2Ŧ3Ŧ3ŦAcheh ťŴ Leblh slsLemaLlkŦ 1erdapaL perlnakaL ť
2Ŧ3Ŧ3Ŧ1Ŧrendah ( ranakana )
2Ŧ3Ŧ3Ŧ2Ŧmenenaah ( muenasah )
2Ŧ3Ŧ3Ŧ3Ŧpenaa[lan LlnaalŦ ALau unlverslLl ( !amlah 8alL 8ahman )
2Ŧ3Ŧ3Ŧ4ŦWanlLa [uaa dlaalakkan bela[ar dan dlberl peluana vana sama denaan lelakl balk
dalam pemerlnLahanŦ ualam pemerlnLahan SulLan SaflaLudln Ŷ
2Ŧ3Ŧ3Ŧ4Ŧ1Ŧ22 wanlLa anaaoLal Ma[lls 8akvaL Acheh drp 73 ahllŦ
2Ŧ3Ŧ3Ŧ4Ŧ2Ŧ9 [adl ahll [awaLankuasa ker[a Mahkamah 8akvaLţ LerdapaL [uaa
2Ŧ3Ŧ3Ŧ4Ŧ3ŦundanaŴundana llndunal hak wanlLa sebaaal anakţ lbuţ Lunaaal dan
lsLerlŦ
2Ŧ3Ŧ3Ŧ3Ŧulaelar serambl mekahŦ
2Ŧ6ŦÞeranan lnsLlLusl Þendldlkanť
2Ŧ6Ŧ1ŦlsLana ťŴ LempaL ulama blcara hukum denaan sulLan dan pembesar ţ [uaa sampalkan llmu
dan naslhaLl sulLanŦ
2Ŧ6Ŧ2ŦSurau ťŴ LempaL bela[ar alŴCuran secara Lldak formal dan aurunva a[ar Lldak LeLapŦ
2Ŧ6Ŧ3ŦMadrasah ťŴ slsLem pendldlkan formalŦ
2Ŧ6Ŧ4ŦÞondokťŴ pusaL penaa[lan lslam LeruLama dl ÞaLLanl dan 1 melavuŦ Acheh Ŷ uavahţ !awa Ŷ
ÞesanLrenŦ
2Ŧ6Ŧ4Ŧ1ŦSub[ek vana dla[arťŴ llkahţ usuludlnţ 1asaufţ hadls dan 1afslrţ bahasa penaanLar Ŷ
Melavu dan ArabŦ
2Ŧ6Ŧ4Ŧ2Ŧkeperluan asas dlsedlakan oleh pela[ar sendlrlŦ
3Ŧ8ahasa dan kesusasLeraan
3Ŧ1Ŧ Þenaaruh lslam dapaL dlkenalpasLl melalulťŴ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ1ullsan Ŷ !awlţ Anaka Lullsan [awlţ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ1Ŧulama LempaLan ubah sual huruf Arab baal perkaLaan MelavuŦ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ2Ŧ!adl Lullsan rasmlŴ ambllallh Lullsan Þalava uewanaaarlŦ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ3ŦlsLllah Arab dlaunapakal spL SulLanţ svukurţ mas[ldţ berkaLţ dan alamŦ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ4ŦLahlr [uaa sasLerawan spL 1un Serl Lananaţ Shamsudln alŴSumaLeranl dan Abdul
8auf SlnakelŦ
3Ŧ1Ŧ2Ŧ8ahasa melavu men[adl
3Ŧ1Ŧ2Ŧ1Ŧ8ahasa Llnaua lrancaŦ
3Ŧ1Ŧ2Ŧ2Ŧ8ahasa llmu
3Ŧ1Ŧ2Ŧ3Ŧmen[adl leblh manLap cLhťŴ cerlLa pan[l dalam bahasa !awa dlsampalkan dalam
bahasa MelavuŦ
3Ŧ1Ŧ2Ŧ4ŦPasll kesusasLeraaan Melavu Lerpenaaruh denaan benLukţ aava dan LaLabahasa
ArabŦ SpL Curlndamţ svalrţ nazamţ dan cerlLa hlkavaLŦŦ Pasll sasLera Arab Þarsl vana dlLer[emahťŴ
3Ŧ1Ŧ2Ŧ4Ŧ1ŦPlkavaL Þerana 8adar
3Ŧ1Ŧ2Ŧ4Ŧ2ŦPlkavaL nur Muhamad
3Ŧ1Ŧ2Ŧ4Ŧ3ŦPlkavaL 8ulan 8erbelah
3Ŧ1Ŧ2Ŧ4Ŧ4ŦPlkavaL nabl WafaL
3Ŧ1Ŧ2Ŧ3ŦÞenaaunaanva dalam bldana banvak bldana Ŷ ekonomlţpollLlkţ kesusasLeraanţ
llnaua franca Ŧ Abad ke 17M dlaunakan sebaaal bahasa ersuraLanţ perhubunaan anLara wllavahţ
llmu penaeLahuanţ dakwahŦ

4ŦCara Pldup
4Ŧ1ŦSebelum lslam dlpenaaruh oleh anlmlsmeţ hlndu dan buddhaŦSelepas lslamťŴ
4Ŧ1Ŧ1Ŧnsur semanaaL dan keramaL beransur hllanaŦ
4Ŧ1Ŧ2ŦCara lslam dlaslmllaslkan Ŷ wu[ud cara berpakalan lslam spLťŴ berLudunaţ bersonakokŦ
4Ŧ1Ŧ3Ŧlslam [adl Addln Ŷ saLu cara hldup vana lenakap dan menveluruhŦ
4Ŧ1Ŧ4ŦSlsLem soslal berubahťŴ
4Ŧ1Ŧ4Ŧ1Ŧ1lada kelas Ŷ wu[ud persaudaraan lslam dan persamaan LarafŦ
4Ŧ1Ŧ4Ŧ2Ŧnllal akhlak lslam [adl panduan hldupŦ
4Ŧ1Ŧ4Ŧ3ŦSlfaL Lolona menolonaţ hormaL menahormaLlţ dan berker[asamaţ bersaLu padu
dan wu[ud semanaaL ker[asamaŦ
3Ŧkesenlan
3Ŧ1Ŧkesenlan lslam vana meresapťŴ
3Ŧ1Ŧ1ŦkhaL Ŷ pada baLu nesan ţ bllah maLa kerlsţ dan uklran kavu Ŧ kreaLlvlLl masvarakaL
LempaLan baLu nesan semakln menarlk spLť 8aLu nesan SulLan alŴMallk lbrahlmŦ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ1ŦulLulls denaan avaL alŴCuranţ selaln svalrţ
3Ŧ1Ŧ1Ŧ2ŦMakam nalna Plsham alŴuln 1420Mţ penaaruh senl Arab ÞarslŦ
3Ŧ1Ŧ2ŦSenl 8lna Ŵ
3Ŧ1Ŧ3ŦSenl uklrŦ
3Ŧ1Ŧ4ŦSenl blna spL mas[ldţ surauţ rumah kedlaman auna kallarafl arabŦ CLh Mas[ld ubudlah kuala
kanasarţ Mas[ld 8runelŦ
6ŦLkonomlŦ
6Ŧ1ŦWu[ud 8alLul MalŴ dl Acheh oleh SulLan lskandar Muda MahkoLa AlamŦ 8erfunasl sebaaal
Þerbendaharaan neaara darl hasll ťŴ
6Ŧ1Ŧ1ŦZakaL dan SedekahŦ
6Ŧ1Ŧ2ŦParLa mlllk neaara Ŷ kekavaan sumber alam spL mlnvak
6Ŧ1Ŧ3ŦÞelaburan dan saham vana dl[ual kepada umaL lslam melalul lsLlLusl vana dlLubuhkan
8alLulMalŦ
6Ŧ2Ŧlslam aalakkan umaLnva ra[n beker[a dan melarana menaemlsŦ
6Ŧ3Ŧnllal [lmaL cermaLţ dan menahalana unsur vana berLenLanaan denaan ekonoml lslam spL 8lbaţ
LlpuţperasţpenlndasanŦ
8A8 8

ÞLM8AnAkUAN DAN ÞLNGAkUn I5LAM
DI MALA¥5IA 5L8LLUM LDA1ANGAN 8AkA1
Þengena|an

1Ŧ lslam Lelah Lersebar meranakuml sebahaalan Lropahţ Asla 1enaahţ Asla SelaLanţ Asla 1lmur dan Asla
1enaaaraŦ
2Ŧ kedudukan Asla 1enaaara dl Lenaah per[alanan 1lmurŴ8araL men[adl wllavah Lerbuka kedaLanaan
pedaaana seraLa dunla seawal abad M Ŧ
3Ŧ Þedaaana lslam [uaa LuruL LerllbaL dan berdaaana dl pelabuhan Þerlakţ Þasalţ Suluţ Achehţ ÞaLLanlţ dan
8runelţ 1anah Melavu Ŷ Melaka [adl pusaL perdaaanaan dan penvebaran lslamŦ kemudlan dllkuLl kedahţ
kelanLanţ 1renaaanuţ Þahana dan !ohorŦŦ
4Ŧ ÞerLapakan lslam dl 1anah Melavu bermula abad ke 14MŦ
3Ŧ Þenaaruh dalam pollLlkţ ekonomlţ dan soslal hanva berlaku dan keLara selepas abd ke 13M Ŷ Zaman
MelakaŦ
6Ŧ Melaka Ŷ lslam [adl Leras kehldupan dalam pollLlkţ ekonomlţ dan soslalŦ
7Ŧ ullakukan menerusl peluasan kuasaţ perkahwlnanţ pendldlkanţ dan kealaLan lnLelekLualŦ

Þengaruh Is|am 1erhadap Þ||t|k

unsur penaaruh lslam dapaL dlllhaL darl aspekť

1Ŧ ÞenLadblran dan ÞemerlnLahan

aŦ ulama sebaaal penaslhaL SulLanť
lŦ Melakať Makhdum Savld Abdul Azlzţ Maulana Abu 8akarţ Maulana Sadar !ahanţ Maulana
!alaludlnţ Cadl ?usufŦ
llŦ kelanLan ť 1uk Þulau Condona
lllŦ 1renaaanuť 1uk Þulau Manls
bŦ Þenaaruh lslam dalam penLadblran dan pemerlnLahan
lŦ Celaran sulLan Ŷ bavanaan Allah dl muka buml
llŦ Celaran khallfaLul Mukmlnln Ŷ pemlmpln orana Mukmln ť SulLan Mahmud Melaka dan
SulLan Abdul Chafar Muhvldln ÞahanaŦ
lllŦ nasab sulLan darl lskandar ZulkarnalnŦ Sebelum ln darlpada uewaŦ
lvŦ kekal sebaaal lnsLlLusl warlsan Ŷ sulLan kuasa LerLlnaal
vŦ ÞenLadblran dlbanLu oleh pembesar spL 8endaharaţ laksamanaţ 1emenaaona dan Þenahulu
8endaharlŦ
vlŦ ulama [adl penaslhaL SulLanŦ
vllŦ konsep daulaL lkaLan LaaL seLla Lerhadap sulLan
vlllŦ AdaL lsLladaL vana membablLkab budava lsLana Ŷ aambarkan kedaulaLan sulLan
lxŦ Amalan proLokol aLau hl[abah Ŷ penaaruh umalvah
xŦ upacara lafaz LaaL seLla ƹ balah dalam pelanLlkan sulLan
xlŦ ÞenaaanLl sulLan dllanLlk sebelum pemakaman sulLan ƹ spL dalam 8anl umalvah

2Ŧ Þerundanaan

aŦ 1erlkaL denaan hukum adaL ƹ undanaŴundana Lldak berLulls vana [adl malan orana melavuŦ
bŦ uua [enls adaL Ŷ adaL pepaLlh dan adaL Lemenaaona
cŦ Þeranan adaLť
lŦ Men[amln keselemaLan
llŦ Menaawal pelakuan dalam masvarakaL
lllŦ MenenLukan hak pewarlsan harLa
lvŦ MenenLukan bldana Luaas
vŦ Mewu[udkan masvarakaL berslsLem dan beroraanlsasl
vlŦ MerapaLkan Lall persaudaraan

dŦ 8eza adaL pepaLlh dan Lemenaaona
1emenaaona ÞepaLlh
ulasas uaLo keLemenaaonaan Ŷ Þalembana uaLo ÞepaLlh nan SebaLana Ŷ Þaaar
8uvuna
neaerl laln dl 1anah Melavu neaerl Sembllan dan uLara Melaka
Asas penLadblran muLlak Musvawarah
SulLan dllanLlk Ŷ warlsan uarl bawah ƹplllhan pembesar
Þlllhan pasanaan Lerbuka asal paLuh hukum
lslam
Þerkahwlnan darl suku berlalnan
SlsLem nasab cara paLrlllneal Ŷ bapa MaLrlllneal Ŷ lbu
Warlsan harLa keuLamaan anak lelakl spL
farald
ParLa pusaka ƹ perempuan
Pukuman berbenLuk pembalasan dan
penaa[aran
8erbenLuk pemullhan aLau dlaL / denda
Þerempuan berkahwln meneLap rumah
lelakl
MeneLap rumah perempuanŦ

eŦ undanaŴundana berLulls dl Melaka
lŦ Pukum kanun Melaka
llŦ undanaŴundana lauL Melaka
fŦ Sebab Þenaaubalan undanaŴundana Melaka
lŦ Sebaaal peraLuran dan hukuman
llŦ Corak per[alanan pemerlnLahan dan penLadblran
lllŦ Þer[alanan masvarakaL Lersusun denaan pelakuanţ Lanaauna[awab serLa hukuman Lerhadap
pesalah
lvŦ Pukum kanun Ŵ Men[elaskan Lanaauna[awab pembesar dan ra[aţ panLana larana anaaoLa
masvarakaLţ hukuman Lerhadap pesalah ţ undanaŴundana keluaraaţ pemasalahan lbadaLţ [enls
hukumanŦl
vŦ undanaŴundana LauL Ŷ !elaskan seraoana makhoda dlerLlkan sebaaal lmam dan anak buah
makmumŦ

Þengaruh edatangan Is|am 1erhadap 5s|budaya

unsur penaaruh dalam soslobudava dapaL dlllhaL darl aspekťŴ

1Ŧ Þend|d|kan

aŦ Þenaaruh lslam Lerhadap pendldlkan
lŦ 2 [enls pendldlkan Ŷ formal /Lak formal
llŦ 1ldak formal Ŷ pendldlkan awal aLau asuhan dalam keluaraa
lllŦ ÞerlnakaL keluaraa Lekankan nllal moralţ pembela[aran melalul denaarţ llhaL Ǝ perhaLl
lvŦ kemahlran darlpada lbu/bapaţ pemerhaLlan dan laLlhan
vŦ kanakŴkanak bela[ar LenLana aaamaţ budavaţ adaLţ slkapţ cara berkawan dan [aaa maruah
vlŦ kaedah Ŷ bercerlLa dan serap nllal budavaţ unsur penaa[aran seperLl dalam cerlLa blnaLana dllŦ
vllŦ kanakŴkanak bela[ar panLana larana dan adaL melalul peraaulan seperLl Lunduk sambll hulur
Lanaan hadapan orana dewasaŦ
vlllŦ ÞanLunţ perlbahasaţ LekaŴLekl dan perpaLah a[ar kelaluan balk

bŦ SlsLem Þedldlkan Aaama
lŦ lormal Ŷ 8erkembana pesaL dan Lak Lerhad kepada aolonaan aLasan
llŦ 1empaL Ŷ lsLanaţ mas[ldţ rumahţsurauţ madrasah dan pondok
lllŦ Þendldlkan dl rumah
1Ŧ 8enLuk pendldlkan Lak formal
2Ŧ Þendldlkan AlŴCuran
3Ŧ ul rumah 1ok Curu
4Ŧ umur 7 hlnaaa 13 Lahun
3Ŧ Selepas wakLu Zohor aLau Maahrlb
6Ŧ klLabţ Muqadam Ǝ AlŴCuran
7Ŧ 8avaran percuma
8Ŧ ul mas[ldţ llmu leblh formal seperLl flqahţ La[uldţ cara bacaan dalam solaL dan perkara wa[ld

lvŦ SlsLem Þendldlkan Þondok
1Ŧ 8enLuk pendldlkan Ŷ formal
2Ŧ 8ermula abad 12M dl ÞaLanl dan berkembana
3Ŧ 1erdapaL dl kedahţ Þerllsţ kelanLan dan 1erenaaanu
4Ŧ ConLoh penaa[lan pondok Ŷ Þulau Condona Ǝ Þondok kuLan Ŷ kelanLanţ Þondok Þulau Manls Ŷ
1erenaaanuţ Þondok 1lLl Ca[ah Ǝ Þondok Lanaaar Ŷ kedah
3Ŧ Þenekanan llmu Aaama
6Ŧ Curu darlpada para pela[ar vana lulus
7Ŧ Masa pan[ana hlnaaa 10 Lahun
8Ŧ llmu vana dlpela[arl Ŷ leqahţ 1afslrţ Sarafţ nahu Arabţ 1auhldţ Slrahţ ManLlq Ǝ 1awarlf lslam
9Ŧ SlsLem Lersusun
10Ŧ Þakalan LuLup auraL
11Ŧ Þela[ar konasl pondok Ŷ LempaL Llnaaal

vŦ SlsLem Þendldlkan Madrasah
1Ŧ 8erdasarkan sukaLan pela[aran
2Ŧ Secara blllk dar[ah
3Ŧ Ada [adual wakLu
4Ŧ lkuL Lahap Ŷ permulaanţ perLenaahan dan penakhususan
3Ŧ ulawasl oleh mudlrţ auru besar
6Ŧ ulsella sebuah lembaaaţ [awaLankuasa kewanaan dll

cŦ Þeranan lsLana Ŷ ÞusaL lnLelekLual
lŦ lsLana Melaka ÞusaL Þenaa[lan Aaama
llŦ Mansur Shah Lerlma lslam darlpada Maulana Abu 8akarţ Mahmud Shah dan 8a[a Ahmad
berauru denaan Maulana Sadar !ahan
lllŦ ulamak dan pendakwah Ŷ banasa aslna Llnaaal dl Melaka Ŷ kembanakan lslam
lvŦ Melaka berl perhaLlan Lerhadap perkembanaan llmu Ŷ ramal Llnaaal dl Melaka
vŦ Melaka bermlnaL Lerhadap llmu apablla klLab Al uur Al Manzum karanaan Maulana Abu
8akar dlarak ke lsLana
vlŦ Mansur Shah bermlnaL Lasauf
vllŦ Alauddln 8lavaL Shah !ohor [adlkan lsLana pusaL penaa[lan
vlllŦ lsLana LempaL slmpan buku hlkavaL seperLl PlkavaL Amlr Pamzah dan PlkavaL Muhammad All
Panaflah
lxŦ lsLana pusaL pendldlkan vana berkalLan hal penLadblran dan pollLlk

2Ŧ 8ahasa dan esusasteraan

aŦ Þenaaruh lslam ualam 8ahasa
lŦ Þerkenal Lullsan [awl
llŦ !awl saluran uLama pembacaan dan Lullsan Ŷ mlllk melavu
lllŦ Þerbendaharaan kaLa Melavu berLambah
lvŦ Þln[am darl 8ahasa Arab spL adaLţ adllţ sulLanţ svalLan dll
vŦ lsLllah bldana laln Lambah spL dalam flqahţ Lauhld Ǝ Lafslr
vlŦ 8ahasa Melavu [adl llnauafranca Ŷ bahasa perLuLuran harlan
vllŦ 8ahasa Melavu menlnakaL men[adl 8ahasa llmu

bŦ Þenaaruh lslam ualam SasLera
lŦ 8ahasa Melavu leblh manLap blla CerlLa Þan[l dlsampalkan dalam 8ahasa Melavu
llŦ Pasll sasLer Lerpeaaruh aavaţ LaLabahasa Ǝ benLuk sasLera lslam seperLl svalrţ aurlndamţ
nazam dan cerlLa hlkavaL
lllŦ lunasl berubah darlpada hlburan kepada menakrlLlk
lvŦ 8ahasa Melavu dlaunakan dalam perdaaanaan Ŷ bahasa peranLaraan
vŦ Þrosa memperkenalkan cerlLa nabl dan sahabaL seperLl PlkavaL nur Muhammad dan PlkavaL
8ulan 8erbelah
vlŦ PlkavaL Amlr Pamzah dan Muhammad All Panaflah penLlna dan dlslmpan dl lsLana Melaka
vllŦ PlkavaL Saduran bercorak Arab Þarsl conLoh PlkavaL Abu nawas Ǝ PlkavaL Passan uamsvlk
vlllŦ karva benLuk pulsl conLoh svalr dahulu kala oleh 1enaku Ampuan Marlam Ŷ 1erenaaanu
cŦ 8enLuk SasLera Melavu Sebelum lslam
lŦ 1ersebar secara llsan
llŦ CerlLa asal usul Ŷ meranakuml cerlLa Lahvulţ alamţ nama LempaLţ Lumbuhan dan blnaLana Ŷ
auna nama blnanLana
lllŦ CerlLa [enaka dan lucu spL Þak kadukţ Þak Þandlr dll
lvŦ CerlLa donaena spL 8aLu 8elah baLu 8erLanakupţ 8awana ÞuLlh 8awana MerahŦ
vŦ Þulsl dalam benLuk panLunţ Leka Leklţ seloka dan aurlndamŦ
3Ŧ kesenlan
aŦ Þenaaruh kesenlan lslam
lŦ CLh Mas[ld dan LempaL perkumpulan ada clrl khas spL mlhrabţ mlmbarţ Lelaaaţ pancuran dan
bumbuna spL Mas[ld ka LauLţ kelanLanţ Mas[ld ÞerlnaalLţ mas[ld 1enakera MelakaŦ
llŦ lsLana lndah Ŷ ada balalrunaţ LempaL bersemavamţ balal lsLladaL Ŷ cLh lsLana MelakaŦ
lllŦ Plasan senl kemahlran bermoLlf Lumbuhan dan aeomeLrlŦ
lvŦ kesenlan eplarafl seperLl 8aLu 8ersuraL 1renaaanuŦ
vŦ Senl khaL aLau kallaraflŦ
vlŦ 1arlan dabus ţ Þerak clrl Arab kalLan denaan Saldlna AllŦ
vllŦ 1arlan Mak lnana Ŷ dl lsLana Melaka
vlllŦ nazam bersvalr rlwavaL nabl saL LerkenalŦ
lxŦ Senl ulklr Ŷ senlkaLa laau bercampur bahasa Melavu ArabŦ
xŦ kesenlan ahazal Ŷ [enls pulsl Arab Ŷ !ohorŦ
4Ŧ Cava Pldup Ŷ AdaL dan nllal kehldupanŦ

Þenaaruh lslam 1erhadap Lkonoml

1Ŧ Þerdaaanaan
2Ŧ Þenaaunaan MaLa Wana
3Ŧ Þercukalan8A8 9
ÞLkLM8ANGAN DI LkCÞAn

Þerubahan Masyarakat Dan 8udaya Lrpah

Maksud zaman aelap

Mundur Ŷ ballk kebelakanaŦ 8ermula selepas ke[aLuhan Lamadun 8omţmasvarakaL dalam
keadaan
mundurţmerupakan perlnakaL awal Zaman ÞerLenaahanŦ
MerosoL kuallLl hldup Menaalaml kemerosoLan dalam bldana pollLlkţekonoml dan soslalŦ

ClrlŴclrl kehldupan pada Zaman CelapŦ

1lada ÞenLadblran
pusaL
1lada penLadblran pusaL vana berkesanŦ ?ana menaawal Llnakah laku
rakvaL dan pembesarŦ
ÞusaL hllana kuasa kemusnahan kuasa pusaL kerana Lldak dapaL menLadblr wllavahŴwllavahŦ
Wu[ud 8aron Ŷ kuasal
Lanah
kemunculan aolonaan baron (Luan rumah) vana berkuasa dl wllavah vana
dlduduklŦ
Þerllndunaan 8aron Colonaan peLanl Lerpaksa mencarl perllndunaan darlpada Luan Lanah
unLuk men[aaa keselamaLan mereka sebaaal balasan peLanl Lerpaksa
membavar cukal kepada Luan LanahŦ
Wu[ud perhambaan ÞeLanl vana Lldak berkemampuan unLuk membavar cukal menverahkan
Lanah mereka kepada aolonaan Luan Lanah dan Lerpaksa men[adl hambaŦ
Þerllndunaan 8a[a uLk
8aron
1uan Lanah mendapaL perllndunaan darlpada aolonaan ra[a dan sebaaal
Lukaran aolonaan Luan Lanah dlkehendakl memberlkan khldmaL aLau
membavar cukal kepada ra[aŦ
lkaLan hubunaan
rakvaL Ŷ Luan Lanah Ŵ
8a[a
!allnan lkaLan vana menahubunakan aolonaan rakvaL denaan Luan Lanah
dan seLerusnva ra[a denaan Luan Lanah merupakan asas kepada slsLem
feudal dl LropahŦ
kelembapan llmu kelembapan llmu penaeLahuan
Cere[a berkuasa
mlllkl harLa
lnsLlLusl aere[a amaL berkuasa denaan memlllkl harLa vana banvakŦ
lokus AkhlraL lnsLlLusl aere[a memberlkan fokus kepada kealaLan amalan aaama dan
llmu keakhlraLanŦ
konakonaan Cere[a Cere[a menaonakona kehldupan masvarakaL LropahŦ
Canaauan orana
aasar
kealaLan perdaaanaan Lldak meluas dan serlna dlaanaau oleh seranaan
orana aasar seperLl vlklna dan MaavarŦ
keaaaalan bersalna
denaan ora lslamŦ
kealaLan perdaaanaan ke 1lmur !auh Lldak dapaL dl[alankan kerana Lldak
berupava menvalnal penauasaan orana lslam dl MedlLerraneanŦ
1umpuan ÞerLanlan
sh[Ŧ
Mereka Lerpaksa menumpukan kealaLan ekonoml mereka kepada sekLor
perLanlanŦ
Amalan SlsLem
8arLerŦ
Þernlaaaan baranaan perLanlan dlkendallkan menerusl slsLem Lukaran
barana kerana penaaunaan maLawana LerhadŦ
ClrlŴclrl persamaan anLara slsLem feudal dl Lropah denaan slsLem feudal masvarakaL Melavu
LradlslonalŦ

8a[a penauna SlsLem
secara muLlakŦ
Colonaan ra[a merupakan aolonaan penauna uLama dalam sesebuah
neaara denaan memlllkl Lanah dl neaerl maslnaŴmaslna secara muLlakŦ
lkaLan hubunaan 8a[a
Ŷ Þembesar Ŵ 8akvaL
Þembesar memberlkan khldmaL kepada plhak ra[a manakala aolonaan
pembesar mendapaLkan naunaan darlpada plhak lsLana dan
dlanuaerahkan LanahŦ
Þembesar kuLlp Cukal Þembesar memaksa rakvaL memberlkan khldmaL kepada mereka denaan
menaer[akan LanahŦPasll cukal dlkuLlp unLuk dlserahkan kepada ra[aŦ
kerahan Lenaaa Þembesar melavu akan menaerahkan rakvaL unLuk men[adl askar dan
memblna lsLanaŦ
Wu[ud Þerhambaan 8akvaL [adl hamba kerana aaaal bavar huLana/cukalŦ


Þerubahan pada Zaman kemuncak ÞerLenaahan dl LropahŦ

ÞenvaLuan oleh
Cere[a
Cere[a memalnkan peranan unlversal serLa men[adl e[en penvaLuanŦ
Þerubahan Lkonoml Þerubahan ekonoml hasll perLambahan pendudukŦ
1lnakaL ÞerLanlan ÞenlnakaLan dalam akLlvlLl perLanlanŦ
Wu[ud perdaaanaan kemunculan kealaLan perdaaanaan vana ma[uŦ
Muncul 8andar besar kemunculan bandarŴbandar seperLl venlceţMllan dan lloresL dl lLallŦ
kelas ÞerLenaahanŦ Melahlrkan kelas perLenaahan vana Lerdlrl darlpada arLlsanţpedaaanaţdan
ahll perbankanŦ
SLaLus berasaskan
kekavaan bukan
kuasa/LanahŦ
SLaLus soslal seseorana lLu Lldak laal berasaskan pemlllkan Lanah LeLapl
kekavaanŦ
ÞenallbaLan 8akvaL
dalam pollLlkŦ
Þerubahan pollLlk berlaku apablla rakvaL mula LerllbaL dalam kealaLan
pollLlkŦ
Þarllmen suara
rakvaLŦ
8akvaL dapaL menunLuL hak menerusl lnsLlLusl parllmen vana dlwu[udkanŦ
Pak pollLlk rakvaLŦ Þerubahan lnl memeberlkan hak pollLlk kepada rakvaLŦ
Pubunaan rakvaL Ŷ
kera[aanŦ
Men[allnkan hubunaan anLara rakvaL denaan pemerlnLahŦ


2aman kena|ssance

Maksud 8enalssance

kelahlran semula 8erasal darlpada perkaLaan lLallţrenlsclmenL vana bermaksud ºkelahlran semula" meru[uk pa
penaharaaan semula llmu dalam Lamadun ?unanl dan 8omŦ

1okoh PumanlsmeŦ

1Ŧ lranclsco ÞeLrarch
2Ŧ nlccolo Machlavelll
3Ŧ Clovannl 8ocacclo


SebabŴsebab 8enalssance berlaku dl lLallŦ

Lahlr pemklran
Pumanlsme
Lahlr allran pemlklran humanlsme melalul penon[olan Lerhadap
keupavaan manusla berflklr unLuk menvelesalkan permasalahanŦ
8apa Pumanlsme Melahlrkan bapa humanlsme lalLu lrancesco ÞeLrachţnlccolo Machlavelll
dan Covannl 8ocaccloŦ
Þenerokaan dan
lnkulrl
kesedlaan meneroka bldana dan kawasan baru kerana dldorona oleh
semanaaL lnkulrl vana kuaLŦ
Muncul 8andar 8esar kemunculan bandarŴbandar Lerkenal vana men[adl pusaL anLarabanasa
seperLl venlceţCenoaţllorenceţ8om dan MllanŦ
kedudukan SLraLealk ÞerLembunaan budavaţbahasa dan aaama kerana kedudukan lLall vana
sLraLealk dl kellllnal LauL MedlLerraneanŦ
Þelabuhan
perdaaanaan
kemunculan venlce dan Cenoa sebaaal pelabuhan unLuk men[alankan
perdaaanaan anLarabanasaŦ
1umpuan senlman
dan llmuanŦ
kemunculan para pedaaana kava vana menaaunakan kekavaan unLuk
menalndahkan bandar dan men[adlkannva Lumpuan para senlman dan
cendeklawanŦ
Þenauna llmu Colonaan pedaaana kava men[adl paLron aLau penauna kepada para
peluklsţahll muzlkţsalnLls dan penullsŦAnLara paLron vana Lerkenal lalah
keluaraa Medlcl dl llorenceŦ
Þersalnaan dapaLkan
llmu oleh paLronŦ
8erlaku persalnaan anLara bandarŴbandar dl lLall unLuk mendapaLkan
senlman dan cendeklawan vana Lerbalk dalam pelbaaal bldana oleh
paLronŦ
kun[unaan dan
lawaLan
Þara senlman dan cendeklawan serlna berkun[una darl bandar baal Lu[uan
menvlapkan Luaasan secara Lldak lanasuna menvebarkan ldea
8enalssance dl lLallŦ
Þeranan Þaus sebaaal
paLronŦ
Þaus dl 8om men[adl penauna/paLron kepada para senlman dan
cendeklwanŦ
ÞerllhaL bakaL Colonaan lnl mula beker[a secara bersendlrlan unLuk mempellhaLkan
bakaL maslnaŴmaslnaŦ
8akaL dlharaal kemahlran senlman dlharaal dan lnl mempenaaruhl para pelukls unLuk
dlkenall secara lndlvldu lalLu lndlvlduallsme seperLl pelukls lalLu Leonardo
da vlnclţ8aphael dan MlchelanaeloŦ
Þerubahan
Þendldlkan
Þerubahan konsep pendldlkan denaan menaaalakkan pemblnaan
kemahlran dalam aspek lnLelekLual serLa flzlkal dlkalnaan lndlvlduŦ
Mlsalnva Leonardo da vlncl dan Mlchelanaeloţ selaln me[adl pelukls dan
penauklr aaunaţ dlsan[una kerana kemahlran dalam bldana llmu
penaeLahuan vana lalnŦ
Muncul Lokoh
8enalssance
1erdapaL Lokoh renalssance vana muncul dl beberapa buah neaara
Lropah dl Lnalandţ conLohnvaţ Lokoh pemlklr seperLl 1homas Moreţ
lrancls 8aconţ Wllllam ShakespeareŦ


Sebab permusuhan anLara aere[a 8om denaan ahll salns dan maLemaLlk dl lLallŦ

Cemburul pencapalan
bandar llorence
Cere[a 8om mencemburul pencapalan bandar seperLl llorence vana
dlkuasal keluaraa Medlcl
nak [adlkan 8om canLlk Cere[a 8om berhasraL men[adlkan 8om secanLlk llorence
Cabaran drp ahll salns Ǝ
maLe
Cere[a menahadapl masalah kerana khuaLlr ahll salns dan ahll meLemaLlk
mencabar pemlklran merekaŦ
konfllk kes Callleo
Calllel
konfllk aLau persellslhan pendapaL berlaku seperLl dalam kes Callleo
CalllelŦ
8erkenaan ÞusaL alam Callleo Calllel menvaLakan maLaharl sebaaal pusaL alam manakala aere[a
menvaLakan buml sebaaal pusaL alamŦ
Salns auna akal dan
loalkŦ
Þara salnLls loalk dalam menekanan kaedah pemerhaLlan serLa
penaaunaan akal dan loalk dalam meneranakan sesuaLu fenomena alamŦ
Cere[a auna Lradlsl Þlhak aere[a menekankan pen[elasan Lradlslonal LenLana fenomena alamŦ

Lanakah Þaus men[adlkan 8om sebaaal pusaL 8enalsance dl lLallŦ

1umpuan luklsan dan
uklrŦ
Memberl perhaLlan kepada senl lukls dan senl uklr
upah pelukls canLlkkan
8omŦ
Þaus !ullus 2 Lelah menaupah pelukls dan penauklr Lerkenal seperLl Leonardo
ua vlncl ţ 8aphaelţ dan Mlchelanaelo unLuk mencanLlkkan dan menahlasl
aere[a dan kaLedral dl 8om
8lna kaLedralŦ Memblna kaLedral SL ÞeLerŦ
Þlndah pusaL senlŦ ÞusaL senl 8enalssance Lelah berplndah darl llorence ke 8omŦ


Sumbanaan Lokoh zaman 8enalssance
lrancescl ÞeLrach

8apa ulkenall 8apa Pumanlsme
1ubuh pusLaka Menubuhkan perpusaLakaan kerana mlnaL dalam llmu
Slmpan koleksl aaona Menvlmpan koleksl karva aaona zaman ?unanl dan 8om vana
dlLer[emahkan oleh cendlklawan lslam dan ÞaderlŦ
1ulls pemerhaLlan MemerhaLl sendlrl apa vana dlLulls unLuk menaelakkan percanaaahan
pendapaLŦ
kaedah penullsanŦ Memperkenalkan kaedah penullsan melalul slsLem pemerhaLlanŦ

nlccolo Machlavelll

1okoh ulkenall Lokoh Pumanlsme
8uku Menahasllkan buku 1he Þrlnce
8a[a kuasa muLlak Menvarankan seorana ra[a harus berkuasa muLlakŦ
ulLakuL rakvaL ÞemerlnLah harus dlLakuLl dan bukan dlsavanal rakvaLŦ
8akvaL perlu seLla 8akvaL perlu memberl LaaL seLla kepada Cera[a kaLollkŦ
naslonallsme Memperkenalkan allran naslonallsme dl LropahŦ
neaara 8anasaŦ ldeanva mendorona pembenLukan neaara banasa dl LropahŦ

Leornado da vlncl

Senlmanţ Cendlklawan Seorana Lokoh senlman dan cendeklawan vana LerkenalŦ
CanLlkkan aere[a Melukls dan menauklr unLuk mencanLlkkan aere[a dan kaLedral dl 8omŦ
1erkenal daan Mona Llsa Men[adl pelukls Lerkenal denaan menahasllkan luklsan ºMona Llsa"Ŧ
kembana bakaL 8er[ava memblna dan menaembanakan bakaL sebaaal manusla vana
ldealŦ
versaLll Ŷ kuasal banvak
llmuŦ
Seorana versaLll denaan menauasal semua bldana llmu seperLl senl
blnaţsenl uklrţke[uruLeraanţboLanlţfalsafahţaeoarafl dan sLraLeal
keLenLeraanŦ
Cuna lkulrl uLk [awapanŦ Mendahulul zamannva mempunval semanaaL lnkulrl unLuk mencarl
[awapan seaala ke[adlan alamŦ
8uku CaLaLan MembuaL buku caLaLan denaan pelbaaal lakaran clpLaan Leknlkal seperLl
busur panah aeraasl dlaerakkan denaan rodaŦ


kesan vana berlaku selepas 8enalssance dl LropahŦ

Muncul Monarkl baruŦ kemunculan monarkl baru vana mempunval kekuaLan dan kekuasaan
vana dlasaskan melalul kewu[udan kera[aan pusaL dan kesaLuan
kebanasaanŦ
Cukal Ŷ 8a[a kukuhŦ Þembavaran cukal secara lanasuna kepada kera[aan pusaL
memperkukuhkan kedudukan ra[a menvebabkan kuasa aere[a dan
kuasa aolonaan banasawan semakln kuranaŦ
neaara monaarkl
baruŦ
Monarkl baru lnl LerdapaL dl ÞorLuaalţCasLlle dan Araaon
(Sepanvol)ţLnalandţÞerancls dan 8elandaŦ
Þerdaaanaan
berkembana
SlsLem perdaaanaan LempaLan dan anLarabanasa semakln berkembana
dan meluas manakala kealaLan ekonoml sara dlrl klan pupusŦ
kema[uan llmuŦ kema[uan dalam bldana maLemaLlkţaeoaraflţkarLoarafl (Leknlk melukls
peLa) dan asLronoml menvebabkan perkembanaan kealaLan
pen[ela[ahan dan penerokaanŦ
llmu moden Ŷ
keon[ekLlfanŦ
Menekankan clrlŴclrl lnkulrl ţkeob[ekLlfanţeksperlmen dan merlnLls [alan
kepada pembanaunan dan perkembanaan llmu salns seperLl
bloloalţflzlkţklmla dan perubaLanŦ
Lmosl dan perubahan
pemlklranŦ
Þerubahan dalam pemlklran dan aava hldup manusla melahlrkan emosl
aLau perasaan vana dlcermlnkan dl dalam muzlkţluklsanţdan uklran
vana dlhasllkanŦ
8udava dan kevaklnan
dlrlŦ
uarl seal pslkoloalnvaţunsur emosl vana dlcermlnkan ber[ava memupuk
dan melahlrkan budava vana menvuburkan kevaklnan dlrlŦ
Þerubahan dan
pemlklran masvŦ
Þerubahan slkap masvarakaL Lerhadap pendldlkan vana menekankan
pemlklran loalkţsalnLlflkţfalsafahţdan meLaflzlkŦ
lnkulrl dan beranl Ŷ
ke[avaanŦ
Þenaa[aran darlpada Zaman 8enassance lalah klLa harus mempunval
slfaL lnkulrl dan beranl unLuk meneroka perkara dan bldana baru unLuk
mencapal ke[avaan dalam semua [urusanŦ

2aman kefrmat|n
Maksudť
Þerubahan Melaksanakan perubahan aLau pembaharuan Lerhadap sesuaLu unLuk
menahasllkan sesuaLu vana leblh balk aLau unLuk membenLuk sesuaLu vana
baruŦ
Merupakan suaLu aerakan vana berlaku dl Lropah 8araL pada abad keŴ18
Cerakan vana mempunval kalLan denaan aaama krlsLlanŦ

CounLer 8eformaLlon

MenenLana Colonaan aaama berLlndak menenLana sesuaLu vana baru vana
dlLlmbulkan oleh aerakan ÞroLesLanŦ

Sebab 8eformaLlon

keplncanaan aere[aŦ 8erlaku keplncanaan ţ rasuah dan penvelewenaan apablla plhak Cere[a
8om Lelah menlnakaLkan usaha pembanaunan kedunlaanŦ
Amalan Ldk selarl
denaan 8lbleŦ
Amalan aolonaan penauasa Cere[a kaLollk Lldak selarl denaan vana
dlan[urkan dalam klLab 8lble menvebabkan ramal ahll masvarakaL
mempersoalkan kedudukan merekaŦ
Amal aava hldup
banasawanŦ
Colonaan penauasa Cere[a leblh cenderuna menaamalkan aava hldup
para pemerlnLah dan banasawan vana Lldak mencermlnkan kehldupan
keaaamaanŦ
Þenvelewenaan aere[aŦ 1erdapaL penvelewenaan denaan pen[ualan sl[ll lndulaences ţ suraL
penaampunan baal penaanuL krlsLlan vana melakukan dosa merebak ke
seluruh LropahŦ
Mesln ceLak Ŷ 8lble
murahŦ
Adanva mesln ceLak clpLaan !ohann CuLenbera membolehkan 8lble
dhasllkan masa vana slnakaL denaan haraa vana murahŦ
MenenLana lndulaences 1lndakan MarLln LuLher ţ Þrofesor llmu Lheoloal dl !ermanţ mula
menaambll lanakah menenLana amalan lndulaencesŦ
LuLher mencabar aere[a LuLher percava vana manusla lLu seharusnva beraanLuna pada kekuaLan
rohanlnva dalam amalan penahldaman denaan mencabar kedudukan
Cere[a dan lnsLlLusl paderlŦ
8anLah dan ÞroLesLanŦ LuLher memperkenalkan mazhab ÞroLesLan vana berasal darlpada
perkaLaan proLesLlna vana bermaksud membanLah vana mempersoalkan
kewlbawaan Cere[a 8om kaLollk dan aolonaan paderlŦ


kesan Zaman 8eformaLlon

2 Mazhab krlsLlan berpecah kepada kaLollk dan ÞroLesLan
Þlmplnan Cerakan ul SwlLzerland aerakan pada mulanva dlplmpln oleh Puldrelch Zwlnall
kemudlan dlplmpln !ohn CalvlnŦ
Þerana keaaamaan 8erlaku perana keaaamaan dl Þerancls dan perana 30 Lahun vana
mellbaLkan Sapanvolţ [ermanţ 8ohemlaţ uenmarkţ dan SwedenŦ
kemusnahan masvŦ Þeperanaan menalkuL mazhab Lelah menaaklbaLkan kemusnahanŦ
1oleransl dan
penvebaran Ŧ
ualam [anaka pan[ana Llmbul slkap Lolenransl anLara penalkuL mazhab
krlsLlan unLuk memperalaLkan pendldlkan dan penvebaran fahaman
merekaŦ
Cabaran Lerbuka kuasa aere[a dlcabar secara LerbukaŦ
8ebaskan kuasa
Lerhadap monarklŦ
kuasa aere[a Lerhadap monarkl berkuranaan dlsebabkan lnaln
membebaskan dlrl darlpada penauasaan Þaus dl 8omŦ CLhnva semasa
pemerlnLahan 8a[a Penrv vlll ţ ra[a men[adl keLua kerohanlan aere[a
ÞroLesLan Anallcan denaan memuLuskan hubunaan denaan 8omŦ

Þen[e|a[ahan Dan Þenerkaan

kuasaŴkuasa Lropah vana LerllbaL dalam pen[ela[ahan dan penerokaan pada abad keŴ13Ŧ
1Ŧ porLuaal
2Ŧ Sepanvol
3Ŧ 8elanda
4Ŧ lnaaerls

Laluan Lropah ke 1lmur

ALlanLlk Crana Lropah melalul LauLan ALlanLlk ke 1lmurŦ

SebabŴsebab pen[ela[ahan dan penerokaan orana Lropah ke dunla luarŦ

8aranaan 1lmur lnaln mendapaLkan baranaan seperLl emasţsuLeraţ dan rempah raLus
darl 1lmurŦ
Calakan 8a[a 8a[a Sepanvol dan 8a[a ÞorLuaal merupakan pemerlnLah vana
berLanaauna[awab memberlkan aalakan men[ela[ah ke 1lmurŦ
Þer[an[lan LamaLkan
persalnaanŦ
Þer[an[lan 1ordeslllas Lelah dlLandaLanaanl unLuk menamaLkan
persalnaan mendapaLkan Lanah [a[ahan bahaalan Llmur kepada
ÞorLuaal manakala 8araL kepada SepanvolŦ
keunLunaan daaana empahrŦ Þeraaanaan rempah raLus dan suLera Lelah mendaLanakan
keunLunaan vana besar kepada para pedaaana LropahŦ
Þenvebaran krlsLlanŦ lnaln menvebarkan aaama krlsLlan seperLl vana dlLekankan oleh
penauasa aere[a dl LropahŦ
Monarkl baru dan aalakkanŦ kemunculan Monarkl 8aru dl LnalandţÞeranclsţdan 8elanda
menaaalakan pen[ela[ahan dan penerokaan ke seberana lauLŦ
kebanaaaan uLk men[a[ahŦ SemanaaL kebanaaaan banasa Lelah mendorona orana Lropah unLuk
men[ela[ah dl luar Lropah sebaaal kebanaaaan banasaŦ


kesan pen[ela[ahan orana Lropah Lerhadap masvarakaL seLempaLŦ

lkLlraf kekuaLan Lropah Þemlmpln LempaLan Lerpaksa membuaL per[an[lan denaan
menalkLlraf kekuaLan kuasa LropahŦ
SvarlkaL Þerdaaanaan SvarlkaL berplaaam vana Lelah dlwu[udkan men[alankan perdaaanaan
darl Lropah hlnaaa ke CarrlbeanţLaLln AmerlkaţAfrlkaţlndlţAsla
1enaaara dan Asla 1lmurŦ
Þembekal 8aranaan kepada
LropahŦ
uaerah dl luar Lropah Lelah men[adl pembekal kepada keperluan
masvarakaL LropahŦ
kuasal pusaL daaanaan ÞorLuals Lelah menauasal pusaL emporlum dunla seperLl Coa dan
MelakaŦ
kavakan neaara Lropah 8aranaan vana dlbawa darl 1lmur Lelah memperkavakan ekonoml
dan aava hldup masvarakaL dl LropahŦ
!alan LauL dlkuasal !alan pelavaran perdaaanaan dl LauLan PlndlţAsal 1enaaara dan LauL
Clna SelaLan dlkuasal oleh ÞorLuaalŦ
Sebar krlsLlan Þenduduk LempaLan menerlma aaama krlsLlan vana dlbawa oleh
muballah krlsLlanŦ
Papus 1amadun 1empaLan Þen[ela[ahan Sepanvol denaan melakukan penaklukan ke aLas Mexlco
denaan menundukkan Lamadun ALzecţdan menakluk Þeru denaan
menahapuskan Lamadun lncaŦ
Pl[rah MasvarakaL Lropah Þenahl[rahan beramalŴramal orana Sepanvol ke Amerlka LaLln Lelah
mewu[udkan sebuah masvarakaL vana baru dl wllavah LersebuLŦ
LksplolLasl 8uruh LempaLan Þara pemodal Sepanvol menaeksplolLaslkan buruh prlbuml unLuk
beker[a dl lombona dan dl ladana merekaŦ
ÞeLempaLan dlluar Lropah ÞeLempaLan orana ÞorLuals dl Melaka dan Coa manakala llllplna
amaL dlpenaaruhl oleh kuasa SepanvolŦ

Slkap unLuk menerlma perubahan baal mencapal kema[uan melalul Zaman 8enalssance hlnaaa
zaman pen[ela[ahan dan penerokaan dl LropahŦ

llmu kepenLlnaan penerokaan llmu penaeLahuanŦ
lnkulrl SemanaaL lnkulrl unLuk melakukan perubahanŦ
Clalh kealalhan dalam mencapal sesuaLu maLlamaLŦ
8eranl keberanlan menahadapl cabaran Lanpa menalra rlslko vana bakal
dlhadapl semasameneroka lauLan serLa daraLanŦ

kev|us| Þertan|an dan kev|us| Þr|ndustr|an

SlsLem Lanah dl 8rlLaln
1Ŧ 1anah awam
2Ŧ 1anah mlllkan persendlrlan

kesan AkLa Þemaaaran 1anah Lerhadap Luan Lanah vana kavaŦ

Meluas 1uan Lanah memlllkl Lanah vana luasŦ
8enLuk ladana MembenLuk ladana perLanlanŦ
8ell Lanh Colonaan Luan Lanah dapaL membell Lanah awamŦ
1anah dlpaaar Semua Lanah mlllk Luan Lanah dapaL dlpaaarŦ

kesan AkLa Þemaaaran Lanah Lerhadap peLanlŴpeLanl kecll

kemampuan ÞeLanl kecll Lldak mampu memaaarl LanahŦ
kos Llnaal kos unLuk memaaar Lanah LlnaalŦ
!ual Lanah ÞeLanl Lerpaksa men[ual LanahŦ
ker[a ladana 1erpksa beker[a dl ladana mlllk Lun Lanah vana kavaŦ
8uruh kllana Ŵ bandar 8erhl[rah ke bandar unLuk men[adl buruh kllanaŦ
Pllana rezekl ÞeLanl kecll vana beraanLuna kepada Lanah awam hllana punca rezeklŦ

Sebab berlaku 8evolusl ÞerLanlan dl 8rlLalnŦ

Mlllk Lanah dapaL kelulusan
Ŷ paaar
Þerubahan dalam penaaunaan dan pemlllkan Lanah persendlrlan
seLelah Luan Lanah mendapaL kelulusan Þarllmen unLuk
memaaar Lanah awam baal membolehkan penanaman secara
ladanaŦ
ÞerLambahan penduduk 8rlLaln menahadapl perLambahan pendudukţmenvebabkan
permlnLaan hasll perLanlan menlnakaL dan menvebabkan haraa
aandum menlnakaLŦ
1anaman beralllr kaedah penanaman secara beralllr dlperkenalkan oleh Lord
1ownshend denaan menanam pelbaaal [enls Lanaman secara
berLerusan sepan[ana LahunŦ
kesuburan Lanah dl[aaaŦ Melalul kaedah lnl kesuburan Lanah dapaL dlkekalkan kerana
Lanaman berbeza memerlukan nuLrlen vana berbeza serLa Lanah
Lldak dlblarkan kosonaŦ
1anaman baruŦ 1anaman baru dlperkenalkan seperLl Lurnlp dan ubl kenLanaŦ
!enLera perLanlan 1erdapaL alaL vana dlclpLa olh !eLhro 1ull unLuk keaunaan
menaaall dan menuaal serLa penanaman bl[l benlh dapaL
dllakukan denaan panLasŦ
8a[a asll Þenaaunaan ba[a asll secara meluas Lelah men[adlkan Lanaman
leblh subur dan hasll perLanlan menlnakaLŦ
Þemasaran produk Ŷ
dldaaanakanŦ
Leblhan produk dapaL dlperdaaanakan melalul kaedah
pemasaran vana meluasŦ

kesan 8evolusl ÞerLanlan dl 8rlLaln pada abad keŴ18Ŧ

Þunca ekonoml ÞerLanlan men[adl punca ekonoml neaaraŦ
Leblhan dleksporL Leblhan produk dleksporLŦ
Þeladana [adl pedaaana Þara peladana besar men[adl pedaaana anLarabanasaŦ
Makanan mencukupl Menvedlkan makanan vana cukup kepada Lenaaa buruh lndusLrl
dl bandarŦ
1uana Lanah Ŵ Lokoh kedudukan Luan Lanah sebaaal Lokoh penLla dalam masvarakaLŦ
ÞerLanlan skala besar Muncul slsLem ekonoml skala besar denaan pembukaan ladana
perLanlan membolehkan rakvaL beker[a sebaaal buruh ladana
mewu[udkan aolonaan buruh dan ma[lkanŦ

ClpLaan baru dan keaunaannva dalam 8evolusl ÞerlndusLrlanŦ

WaLer lrame
ClpLa ulclpLa oleh 8lchard ArkwrlahL pada Lahun 1769Ŧ
ÞlnLal AlaL pemlnLal benanaŦ
Wap Menaaunakan kuasa wap

Splnnlna !ennv
ClpLa ulclpLa oleh !ohn Parareaves pada Lahun 1770Ŧ
ÞlnLal AlaL pemlnLal benanaŦ
1anaan Menaaunakan Lanaan dapaL memlnLal lapan [ural benana serenLakŦ

Ln[ln 8erkuasa Wap !ames WaLL
ClpLa ulclpLa oleh !ames WaLLŦ
Ln[ln Memperbalkl en[ln rekaan nercomenŦ
Lombona unLuk melombona arana baLuŦ
LksporL unLuk dleksporLŦ

lakLor mempenaaruhl berlaku 8evolusl ÞerlndusLrlan dl 8rlLalnŦ

Leblhan modal dllabur
semula
Þara peladana vana men[adl kava hasll darlpada 8evolusl ÞerLanlan
Lelah melaburkan leblhan modal dalam sekLor perlndusLrlanŦ
Slkap sanaaup rlslko Þerubahan slkap sanaaup menaambll rlslko unLuk melaburkan modal
dalam bldana perlndusLrlanŦ
uana dlselamaLkan Ŷ Lldak
aanLuna lmpoLŦ
uana dapaL dlselamaLkan kerana 8rlLaln Lldak perlu beraanLuna
pada penalmporLan bahan makanan darl luar seLerusnva membanLu
perLumbuhan dan perkembanaan lndusLrlŦ
8ekaan baru dlm lndusLrlŦ 8ekaan dalam bldana salns dan Leknoloal denaan menclpLa mesln
baru dalam kealaLan perlndusLrlanŦ
Arana baLu Ŵ Lenaaa Þenaaunaan arana baLu sebaaal sumber Lenaaa perusahaanŦ
SemanaaL usahawanŦ SemanaaL dan kealaLan keusahawanan Lelah menceLuskan dava
kreaLlvlLl dan lnovaLlf LokohŴLokoh perlndusLrla 8rlLalnŦ

Þerubahan darlpada 8evolusl ÞerlndusLrlan dl 8rlLaln

Þenaeluaran secara besar Þenaeluaran baranaan dlhasllkan secara besarŴbesaran melalul kaedah
dan clpLaan mesln baal menaaanLlkan Lenaaa manuslaŦ
Þenakususan penaeluaranŦ Þemoda hanva menakhusus kepada saLu bldana lndusLrl unLuk
menaawal kos vana dapaL mendaLanakan faedah dan kemahlran dalam
bldana LersebuLŦ
ÞresLasl dlLlnakaLkanŦ ÞresLasl baranaan darl seal kuanLlLl dan kuallLl dapaL dlperLlnakaLkanŦ
Þasaran dlm dan luar neaerl Þroduk LersebuL dapaL dlpasarkan secara meluas dl dalam neaerl dan
dlluar neaerlŦ
1eknoloal moden ŶcepaLţ
murahţ cekap Ŷ luaskan
pasaran
Þenaaunaan Leknoloal en[ln berkuasa wap dapaL men[lmaLkan kos
penaeluaran menvebabkan seLlap barana men[adl murah dan mampu
dlbell masvarakaL dan dlpasarkan secara meluas dl pasaran
anLarabanasaŦ
8ekaan dan penemuan Þelbaaal mesln dlreka unLuk memperLlnakaLkan penaeluaran Lelah
dlhasllkan melalul ka[lan dan kreaLlvlLl para ahll Leknoloal dan salnLls
seperLl Lenaaa wap melalul pembakaran arana baLuŦ
ÞenaanakuLan Ŵ banLu
kembana lndusLrl
Þenaaunaan kuasa wap membanLu perkembanaan slsLem penaanakuLan
kereLa apl dan kapal lauL unLuk menaanakuL hasll lndusLrlŦ


Sumbanaan en[ln berkuasa wap Lerhadap slsLem penaanakuLan?

Þacu boL ulaunakan unLuk memacu boLŦ
kenderaan daraL Memacu kenderaan dl daraLŦ
LokomaLlf LokomaLlf dlpacu denaan en[ln berkuasa wapŦ
8okeL LokomaLlf rokeL dapaL beraerak sela[u 16 baLu se[am dl aLas relŦ
kereLa apl kereLa apl menaaunakan en[ln berkuasa wap dlaunakan dl Lropah
dan Amerlka SvarlkaLŦ
8anLu kembana lndusLrl 1873 kereLa apl berkuasa wap membanLu perkembanaan slsLem
penaanakuLan kereLa apl dan kapal lauL unLuk menaanakuL hasll
lndusLrl uan perkembanaannvaŦ

kesan 8evolusl Þerlndusrlan dl 8rlLalnŦ

lndusLrl CanLl perLanlanŦ kealaLan pembuaLan dan penallanaan Lelah mula menaaanLlkan
kealaLan perLanlan sebaaal bldana uLama ekonoml neaaraŦ
8uruh upah lndusLrl Semakln ramal rakvaL 8rlLaln LerllbaL sebaaal peker[a aLau buruh
lndusLrl berbandlna sebaaal buruh perLanlanŦ
1uan Lanah dlaanLl
penausaha kllanaŦ
kedudukan LuanŴLuan Lanah sebaaal Lokoh uLama dalam masvarakaL
Lelah dlaanLl oleh para penausaha dan pemlllk kllanaŦ
uaaanaan AnLarabanasa Leblhan produk hasll darlpada 8evolusl ÞerlndusLrlan
dlperdaaanakan pada perlnakaL anLarabanasa dan keunLunaan
dapaL dlmakslmumkanŦ
8ekaan dan penemuan kema[uan rekaan dan penaaunaan kereLa apl berkuasa
wapţmenvebabkan aerabak boleh dlpacu denaan leblh la[uŦ
Cerabak kereLapl wap Ln[ln berkuasa wap boleh menarlk leblh banvak aerabak baal
menaanakuL baranaan dan peker[a kllanaŦ
ÞenaanakuLan moden Ŵ
kapal wap
kemunculan slsLem penaanakuLan lauL denaan penaaunaan kapal
lauL vana dlkemudlkan oleh [enLera berkuasa wapŦ
SlsLem kllana 8evolusl ÞerlndusLrlan Lelah memperkenalkan slsLem perkllanaan
LeruLamanva kllana LeksLllŦ
1lada Lavanan ÞerlnakaL awal aolonaan buruh Lldak mendapaL lavanan aLau
pembelaan vana sewa[arnvaŦ
Þenaunnaan Mesln kemahlran para penenun dan Lukana [ahlL Lldak dlperlukan selepas
mesln membuaL sLoklnaţrenda dan bahan pakalan laln LerclpLaŦ
ÞroLes peker[a Þeker[a mahlr memproLes dan memusnahkan meslnŴmesln
pemldana membuaL sLoklna dan renda dlkenall sebaaal Þeraerakan
LuddlLeŦ
Laranaan peker[a
beraabunaŦ
1erdapaL AkLa AnLl penaaabunaan vana melarana para peker[a
darlpada beraabuna dan bermuafakaL aLau men[alankan sebarana
Llndakan baal mendapaLkan aa[l aLau lavanan vana leblh balk
darlpada ma[lkan merekaŦ
Pukuman beraL Seklranva peker[a dldapaLl melanaaar peraLuran LersebuLţmereka
boleh dlkenakan hukuman beraL oleh pemerlnLahŦ
8uruh kanakŴkanak kanakŴkanak dlpaksa beker[a dl lombona arana baLuŦ
Masa ker[a 10 [am Masa beker[a pan[ana meleblhl 10 [am seharlŦ

1lndakan kera[aan menaaLasl penlndasan peker[a kllanaŦ

Wu[ud kesaLuan dan
plndaan undanaŴundanaŦ
Þada Lahun 1824ţAkLa AnLl Þenaaabunaan Lelah dlmansuhkan
dan penubuhan kesaLuan Seker[a buaL perLama kallnva Lelah
dllzlnkanŦ
Laranaan kanakŴkanak
beker[aŦ
Þada Lahun 1833ţAkLa kllana dlaubal dl Þarllmen vana melarana
kanakŴkanak dlbawah umur sembllan Lahun beker[a seballknva
dlwa[lbkan ke sekolahŦ
Masa ker[a 9 [amŦ Pad masa beker[a baal kanakŴkanak vana lavak Lldak meleblhl
sembllan [am seharlŦ
keselamaLn Ler[amln Ma[lkan perlu memasLlkan keselamaLan para peker[a mereka
Ler[amlnŦ
8uruh kanakŴkanak Þada Lahun 1842ţAkLa Lombona dlperkenalkan unLuk melarana
perempuan/wanlLa dllaranaŦ penallbaLan kanakŴkanak perempuan dan wanlLa dalam
perusahaan arana baLuŦ
Þeker[a wanlLa Ŵsepuluh [am Þada Lahun 1847ţmemperkenalkan AkLa Sepuluh !am
meneLapkan aaar peker[a wanlLa dalam perusahaan LeksLll Lldak
beker[a leblh sepuluh [am seharlŦ


Imper|a||sme

Maksud lmperlellsmeŦ

Þenauasaan Lerhadap
neaara
lmperlallsme boleh dlerLlkan sebaaal penauasaan sesebuah neaara vana
leblh kuaL Lerhadap neaara vana lemahŦ
keunLunaan pollLlk dan ekoŦ Þenauasaan berLu[uan unLuk mendapaLkan keunLunaan darl seal pollLlk
dan ekonomlŦ

lakLor mempenaaruhl kedaLanaan pen[a[ahan 8araL ke AslaŦ

8ahan MenLah kuasa 8araL pada masa lLu bermlnaL unLuk mendapaLkan bahan
menLah dalam kuanLlLl vana banvak serLa berLerusan darlpada
Lanah [a[ahan seperLl rempah raLusţemas dan perakŦ
Luaskan Þasaran unLuk mendapaLkan pasaran baal hasll penaeluaran lndusLrl
neaara merekaŦ
8evolusl lndusLrl kesan darlpada 8evolusl lndusLrl vana merebak ke Lropah
menvebabkan 8rlLalnţ!ermanţ8elandaţÞerancls dan lLall men[adl
kuasa lmperlalls unLuk carl unLunaţ bahan menLahţ pasaranŦŦ
SlsLem ÞenaanakuLan
modenŦ
8evolusl ÞenaanakuLan mewu[udkan slsLem [alan kereLa apl dan
penclpLaan kapal berkuasa wap menvebabkan kuasa 8araL
berlumbaŴlumba unLuk mendapaLkan Lanah [a[ahanŦ
kenalkan 1arlf 8rlLaln Lerpaksa mencarl pasaran dl Asal kerana Amerlka SvarlkaL
menaenakan Larlf unLuk mellndunal lndusLrl merekaŦ
nlaL sebar penaaruhŦ Þlhak 8araL vana [uaa berhasraL unLuk menvebarkan penaaruh
Lamadun dan aaama krlsLlan ke seberana lauLŦ
Lumba SemanaaL perlumbaan dlkalanaan neaara 8araL dalam kealaLan
penaklukan kerana menaanaaap pemlllkan Lanah [a[ahan sebaaal
saLu sLaLus kuasa vana kuaLŦ
1anaauna[awab CranaŴorana Lropah menaanaaap usaha menaembanakan
Lamadun mereka sebaaal saLu Lanaauna[awab vana dlsebuL oleh
orana lnaaerls sebaaal ºLhe whlLe man's burden"ţoleh Þerancls
sebaaal º mlsslon clvlllsaLrlce"ţoleh !erman sebaaal Luaas
menvebarkan budava dan oleh Amerlka sebaaal ºLhe blesslna of
Lhe AnaloŴSaxon proLecLlonŦ

kesan lmperlallsme 8araL ke aLas Asla 1enaaaraŦ

1erlma penaslhaL Þara pemerlnLah LempaLan Lerpaksa menerlma para penaslhaL dan
penLadblr darl 8araLŦ
Þerundanaan dlLukar SlsLem pollLlk perundanaan perlbuml Lelah dlLukar aaar menvamal
slsLem 8araLŦ
Þersalna anLara kuasa baraLŦ Þersalnaan kuasaŴkuasa 8araL mendapaLkan Lanah
[a[ahan menvebabkan kuasa 8rlLlsh Lelah campur Lanaan dl 1anah
Melavuţ8urmaţlndlaţ8elanda dl lndoneslaţÞerancls men[a[ah lndo
Chlna dan Amerlka mendudukl llllplnaŦ
Lkonoml LempaLan hapusŦ kealaLan ekonoml perlbuml dlhapuskanŦ
Wu[ud ekoŦkomerslal kealaLan penanaman aeLah dan perlombonaan bl[lh Lelah
dlkomerslalkan unLuk memenuhl keperluan lndusLrl dl 8rlLalnŦ
Þendldlkan dlperkenalkanŦ SlsLem pendldlkan vana dlperkenalkan Lerhad dl kawasan bandar
unLuk memberl pendldlkan asas dan melaLlh aolonaan penLadblr
rendah baal memenuhl keperluan penLadblran pen[a[ahŦ
8uruh lmaranŦ kuasa 8araL berLlndak unLuk menalmporL buruh darl neaara laln unLuk
men[adl Lenaaa ker[a baal keperluan kealaLan ekonoml komerslal
merekaŦ
uemoarafl dan masvarakaL
ma[mukŦ
Þerubahan demoarafl dan komposlsl eLnlk berlaku dl neaara vana
Lelah dl[a[ah oleh kuasa 8araL membenLuk masvarakaL ma[mukŦ
Þecah dan perlnLahŦ Men[alankan dasar pecah dan perlnLah menaelakkan hubunaan anLara
kaum semasa pemerlnLahan merekaŦ
Þerpaduan dlLanaauna
prlbumlŦ
1uaas unLuk meransana dan men[alln hubunaan balk dl kalanaan
pelbaaal kaum Lerpaksa dlplkul oleh pemerlnLah perlbuml selepas
merdekaŦ8A8 10
DA5Ak 8kI1I5n DAN L5ANN¥A 1LknADAÞ LCNCMI NLGAkA

Lkonoml Lradlslonal

kealaLan ekonoml masvarakaL Melavu radlslonalŦ

1Ŧ 8ercucuk Lanam
2Ŧ Menaakap lkan
3Ŧ MenLernak blnaLana
4Ŧ Þerlombonaan
3Ŧ MemunauL hasll huLan

Lkonoml 1radlslonal

Sara ulrl Menaamalkan ekonoml secukup hldupŦ
!enls Lkonoml AkLlvlLl ekonoml seperLl melombonaţbercucuk LanamţmemunauL hasll
huLanţmenLernak dan menanakap lkanŦ
1u[uan Leblhan uLk perLukaran
baranaan
Leblhan penaeluaran dlaunakan semula oleh keluaraa unLuk Lu[uan
penukaran baranaanţkendurlŴkendaraţpembavaran zakaL dan sedekah
dlslmpan unLuk saLu LempohŦ
1anaman makanan Menausahakan Lanaman makanan seperLl penanaman padlţublţplsana
dan kelapaŦ
1ernakan makanan MenLernak blnaLana seperLl avamţlLlkţlembu dan kerbau unLuk
menambah sumber bekalan makananŦ
1eknoloal kuno/mudah Menaaunakan Leknoloal mudahţperalaLan penanaman padl seperLl
La[akţcanakulţLuaalţdan LenaaalaŦ
Alr semula[adl SlsLem peralran berasaskan sumber alr darl sunaal dan hu[anŦ
1anakapan lkan Lradlsl Þenanakapan lkan menaaunakan Lall kallţbubu dan [alaŦ
1enaaa manusla dan halwan Menaaunakan Lenaaa blnaLana dan manusla dalam perLanlanŦ
Modal/1enaaa kecll Þenaaunaan sumber Lenaaa vana sedlklL dan modal vana kecllŦ
1lada Þenakhususan 1ldak wu[ud penakhususan peker[aan vana [elasŦÞembahaalan ker[a
hanva mellbaLkan perbezaan [anLlna dan umurŦ


Lkonoml uaaanaan

Maksud ekonoml daaanaan

kealaLan unLuk ekspoL kealaLan perLanlan aLau perlombonaan bl[lh Llmah unLuk leblhan
peaeluaran dan ekspoLŦ
Skala besar Þenaeluaran adalah dalam skala vana besarŦ
8uruh upah va banvak Menaaunakan Lenaaa vana banvak dlbawa darl Chlna unLuk
perlombonaan bl[lh LlmahŦ
Modal 8esar Modal adalah besar kerana dlmlllkl oleh svarlkaLŴsvarlkaL besarŦ
1eknoloal Menaaunakan Leknoloal vana Llnaal seperLl kapal korek unLuk
melombona bl[lh LlmahŦ
Þemasaran meluas Þemasaran adalah leblh luas dl eksporL ke LropahŦ
Leblhan penaeluaran MellbaLkan leblhan penaeluaranŦ

kealaLan ekonoml daaanaan dl 1anah MelavuŦ

1Ŧ ÞerLanlan daaanaan
2Ŧ perlombonaan!enls Lanaman daaanaan dl 1anah MelavuŦ

1Ŧ ubl kavu
2Ŧ 1ebu
3Ŧ Lada hlLam
4Ŧ Camblr
3Ŧ 1embakau
6Ŧ kopl
7Ŧ aeLah

kesan kedaLanaan 8rlLlsh Lerhadap ekonoml dl 1anah MelavuŦ

8anakalan Lkonoml Þenauasaan Lerhadap pelabuhan uLama dl kawasan lnl mewu[udkan
saLu ranakalan ekonoml daaanaan vana berkembana pesaL dl
kawasan bl[lh Llmah dan penanaman aeLahŦ
Lkonoml Lradlsl Lerplnaalr AkLlvlLl ekonoml 1radlslonal khususnva dl kawasan luar bandar
Lerplnaalr dan keLlnaaalanŦ
Wu[ud dwlekonoml Mewu[udkan benLuk ekonoml duaan aLau dwlekonoml lalLu
ekonoml sara dlrl dan ekonoml daaanaanŦ
keLldaklmbanaan kema[uan Lkonoml Þenumpuan akLlvlLl ekonoml dl neaerlŴneaerl panLal 8araL
mewu[udkan keLldakselmbanaan pembanaunan denaan neaerlŴ
neaerl dl panLal 1lmurŦ
1lnakaL lndusLrl pelombonaan keunLunaan darlpada hasll perlombonaan bl[lh Llmah Lelah
dllaburkan semula unLuk menlnakaLkan lndusLrl perlombonaanŦ
kemasukan 8uruh/lmlaran Membawa buruh darl Chlna unLuk memenuhl keperluan sekLor
perLanlan dan perlombonaanŦ

Þerkembanaan perLanlan komerslal dl 1anah MelavuţSabah dan Sarawak pada abad keŴ19Ŧ

Þenvumbana pendapaLan 8rlLlsh Sebaaal penvumbana uLama kepada sumber pendapaLan kera[aan
8rlLlsh dl 1anah MelavuŦ
Wu[ud 1anaman komerslal 1anaman komerslal vana dlberl Lumpuan oleh 8rlLlsh dl 1anah
MelavuţSabah dan Sarawak lalah ubl kavuţLebuţlada
hlLamţaamblrţLembakau dan koplŦ
SlsLem kanacu dan lada PlLam Semasa pemerlnLahan Mahara[a Abu 8akar dl !ohorţpenanaman
aamblr dan lada hlLam Lelah dlusahakan secara besarŴbesaran melalul
SlsLem kanacuŦ
Þa[akan 1anah kepada ora Clna 1anah dlpa[ak kepada penausaha Clna dl !ohor denaan menanam lada
hlLam secara kanakar aLau ladanaŦ
Luas Ladana Lada hlLam Þada Lahun 1860Ŵanţ!ohor dlanaaarkan mempunval 1200 ladana lada
hlLam dan aamblrŦ
kemasukan Þemodal Lropah dan Clna Þara pemodal darl Lropah dan Chlna banvak mellbaLkan dlrl dalam
Lanaman komerslal pada era kolonlallsme 8rlLlshŦ
kekuasaan 8rlLlsh dalam Lkonoml keupavaan mereka menauasal sekLor perLanlan komerslal adalah
kerana mereka mempunval modalţLeknoloal serLa mendapaL konsensl
Lanah vana luas dan pa[akan vana lamaŦ
Wu[ud uwlekonoml MasvarakaL Melavu maslh laal denaan ekonoml sara dlrl selaln
darlpada ekonoml komerslal sehlnaaa mewu[udkan dwlekonomlŦ
1umpuan perLanlan LkspoLŦ 8rlLlsh memberlkan Lumpuan kepada Lanaman kopl dan Lembakau
manakala pemodal darl Chlna menausahakan aamblrţlada hlLam dan
ubl kavuŦ
usaha Lanaman CeLah Þada abad keŴ20 pemodal 8rlLlsh Lelah mula menausahakan aeLah
unLuk Lu[uan eksporLŦ


SlsLem kanacu

!ohor ulperkenalkan dl !ohor semasa pemerlnLahan Mahara[a Abu 8akarŦ
Cmbalr/lada hlLam 1anaman Lerdlrl darlpada aamblr dan lada hlLamŦ
Clna Þa[ak SlsLem pa[akan Lanah kepada penausaha darl ChlnaŦ
kanakar SeLlap ladana dlkenall sebaaal kanakarŦ
Salz besar Salz seLlap saLu kanakar seLlap 2300 ekar hlnaaa 20000 ekarŦ
8uruh Clna SeLlap kawasan kecll akan dlusahakan oleh 3Ŵ10 orana buruh darl ChlnaŦ

lakLor mempenaaruhl perusahaan aeLah dl 1anah Melavu pada abad keŴ20Ŧ

1anah subur 1erdapaL Lanah vana subur dan lkllm vana sesualŦ
8evolusl lndusLrl Ŷ permlnLaan LlnaalŦ 8evolusl ÞerlndusLrlan dl Lropah Lelah membawa kepada
permlnLaan vana Llnaal Lerhadap aeLah vana dlaunakan dalam
pelbaaal lndusLrl LeruLamanva lndusLrl kereLaŦ
8ldlev Ŷ bawa masuk aeLah Þeranan Penrv nŦ8ldlev dllanLlk sebaaal Þenaarah 8oLanlcal
Carden dl Slnaapura vana berusaha membawa masuk aeLahŦ
Þameran dan penaaalhan aeLah
percuma
8ldlev berusaha mevaklnkan para peladana unLuk menanam aeLah
denaan menaadakan pameran dan menaaalhkan benlh secara
percumaŦ
Cara penorehan 8ellau ber[ava menemul cara penorehan aeLah vana sesualţlalLu
slsLem menoreh secara lbldem aLau berbenLuk Lulana lkan
kerlnaţvana Lldak merosakkan pokokŦ
Paraa aeLah Llnaal Paraa aeLah melambuna Llnaal berlkuLan perkembanaan lndusLrl
pembuaLan baranaan penaauna seperLl kasuLţLavarţbaslkal dan
peralaLan elekLrlkŦ
Modal aslna kemasukan modal aslna mlllk pelabur Lropah merupakan salah
saLu fakLor uLama kepada perkembanaan perusahaan aeLah dl
1anah MelavuŦ
SvarlkaL Þerwakllan Þenubuhan svarlkaL pewakllan membuka ladana dan menauruskan
eksporL aeLah seperLl Parrlsons and Crosfleldţ8ousLen 8uLLerv
LsLaLe AaencvţCuLhrle dan Slme uarbvŦ
Calakan 8rlLlsh Ŷ sewa Lanahţ cukal
rendahŦ
uasar 8rlLlsh vana memberlkan aalakan dan sokonaan kepada
pemodal aslna menvedlakan kadar sewa Lanah dan Larlf cukal vana
rendah kepada peladana aeLahŦ
kemudahan lnfrasLrukLur Þemblnaan lnfrasLrukLur seperLl [alan rava serLa [alan kereLa apl
unLuk menahubunakan kawasan perLanlan komerslal denaan
pelabuhan dan pusaL penLadblranŦ
Þeker[a aslna Membawa masuk peker[a aslna darl selaLan lndla unLuk beker[a
denaan bavaran aa[l vana murahŦ
kopl [aLuhŦ 8erlaku ke[aLuhan haraa koplŦ

LanakahŴlanakah 8rlLlsh mensLabllkan haraa aeLahŦ

SekaLan SLevenson Memperkenalkan 8ancanaan SekaLan SLevenson 1922Ŧ
Pad penaeluaran Menaehadkan penaeluaran aeLah oleh neaara penaeluarŦ
kupon had penorehan Memperkenalkan slsLem kupon menaehadkan harl menoreh aeLahŦ
ÞeraLuran CeLah A/8 Melaksanakan 8ancanaan ÞeraLuran CeLah AnLarabanasa 1934Ŧ
kuoLa rendah Menaenakan kuoLa vana rendah kepada pekebun kecll aeLahŦ
ÞremlumLanah nalk Menalkkan premlum Lanah unLuk penanaman aeLahŦ
SekaL melavu Menaelakkan penallbaLan orana Melavu dalam penanaman aeLahŦ
SekaL aeLah Lanah sawah Þekebun kecll Lldak dlbenarkan menanam aeLah dl Lanah sawahŦ

Þerkembanaan perlombonaan bl[lh Llmah dl 1anah Melavu hlnaaa kedaLanaan 8rlLlshŦ

uaaana se[ak abd keŴ9 8l[lh Llmah mula dlperdaaanakan dl 1anah Melavu se[ak abad keŴ9 laalŦ
ulmlllkl pembesar Lombona bl[lh Llmah dlmlllkl oleh aolonaan pembesar Melavu dan
dlker[akan oleh buruh LempaLanŦ
AnLara pembesar vana memlllkl lombona bl[lh Llmah Lermasuklah Lona
!aafarţnaah lbrahlmţ8a[a !umaaLţdl Selanaor dan uaLo kelana
ÞuLeraţuaLuk 8andar dan uaLo Muda Llnaalţdl Sunaal u[ona (neaerl
Sembllan)Ŧ
kaedah mendulana 8l[lh 1lmah dllombona melalul kaedah mendulana dl kawasan sunaal vana
berhamplranŦ
Þasarkan ke Clnaţ lndlaţ
!epunŦ
MasvarakaL Melavu memasarkan hasll bl[lh ke Chlnaţ!epun dan lndlaŦ
MembuaL alaLanŦ 8l[lh dlaunakan oleh masvarakaL Melavu unLuk membuaL aendana
aanasaţalaLan sen[aLa dan alaLan muzlk seperLl aonaŦ
8uruh Clna dlpanLau
pembesarŦ
ÞenallbaLan penausaha darl Chlna dalam sekor perlombonaan bl[lh Llmah
berlaku mulal perLenaahan abad keŴ19 vana dlpanLau sepenuhnva oleh
para pembesar Melavu LempaLanŦ
uapaLkan kebenaran Þenausaha darl Chlna mesLl Lerleblh dahulu mendapaLkan kebenaran para
pembesar Melavu unLuk menausahakan perlombonaanŦ
!ual semula kpd pembesarŦ Þara pembesar Melavu akan memasLlkan hasll bl[lh dllombona dl[ual
semula kepada merekaŦ
Paraa dlLenLukan
pembesarŦ
Paraa bl[lh akan dlLenLukan oleh pembesar Melavu lLu sendlrlŦ
ÞenallbaLan Þemodal
Lropah auaaL MelavuŦ
Þenauasaan para pembesar Melavu Lerhadap sekLor perlombonaan bl[lh
Llmah mula berubah denaan penallbaLan para pemodal Lropah dalam
sekLor lnlŦ
Melavu pa[ak LanahŦ 1erdapaL pembesar Melavu mema[ak lombona kepada saudaaarŴsaudaaar
Clna unLuk mendapaLkan keunLunaan vana mudah kerana Lldak berupava
menvedlakan modalŦ
8rlLlsh mlnaL sebab
keunLunaan LlnaalŦ
Þerusahaan bl[lh Llmah mendapaL perhaLlan plhak 8rlLlsh kerana
mendaLanakan keunLunaan vana lumavan berdasarkan permlnLaan vana
Llnaal pada perlnakaL anLarabanasaŦ
Abad Ŵ20 dlkuasal LropahŦ Þada awal abad keŴ20ţlndusLrl perlombonaan bl[lh Llmah mula dlkuasal
oleh pelombona darl LropahŦ
Modal kecll Clna aaaal
bersalnaŦ
Þemodal Clna Lldak berupava bersalna denaan Lropah kerana kemampuan
mereka menvedlakan modal baal penaaunaan Leknoloal kapal korekŦ
lnLenslf modalŦ Þerusahaan bl[lh Llmah berubah darlpada lnLenslf buruh kepada lnLenslf
modalŦ
Cubal undanaŴundanaŦ 8eberapa enakmen dan undanaŴundana dlaubal dan dlluluskan baal
mewu[udkan penauasaan kera[aan 8rlLlsh pada semua perlnakaL
perusahaan melombona bl[lh LlmahŦ
Clna merosoL Ŷ 8rlLlsh
kuasalŦ
Þenauasaan pemodal darl Chlna dalam perlombonaan bl[lh Llmah Lerus
merosoL denaan penaenalan kapal korek sebaaal Leknoloal baru dalam
perlombonaan bl[lh LlmahŦ

Wllavah dl Chlna dan penahl[rahan ke 1anah MelavuŦ

1Ŧ kwanaLuna
2Ŧ kwanasl
3Ŧ luklen

Cara kemasukan buruh Clna ke 1anah MelavuŦ

1Ŧ SlsLem 1lkeL kredlL
2Ŧ SlsLem penaambllan kaklLanaan
3Ŧ SlsLem penaambllan rumah konasl
4Ŧ kemasukan berkumpulan

SebabŴsebab kedaLanaan lmlaran Chlna dan lndla ke 1anah Melavu se[ak abad keŴ19Ŧ

kurana buruh LempaLan kekuranaan buruh dl dalam sekLor perLanlan dan perlombonaan
mendorona 8rlLlsh membawa masuk lmlaranŦ
8rlLlsh benar masuk 8rlLlsh Lelah membawa masuk Lenaaa buruh darl Chlna dan lndla unLuk
beker[a dalam sekLor perLanlan dan perlombonaanŦ
kemlsklnan dl neaara
sendlrlŦ
kemlsklnan dl LempaL asal mendorona kedaLanaan buruh darl Chlna dan
lndla unLuk beker[a dalam sekLor perLanlan dan perlombonaanŦ
Melavu Lldak LenLana Crana Melavu Lldak menenLana lmlaran Chlna dan lndla berhl[rah ke 1anah
MelavuŦ
Pubunaan L1radlsl va
sudah adaŦ
Pubunaan Lradlsl vana Ler[alln anLara 1anah Melavu denaan lndla vana
Lelah mendorona mereka berhl[rah ke 1anah MelavuŦ
Þeluana ker[aŦ 1erdapaL banvak peluana peker[aan dalam perusahaan aeLah dan bl[lh
LlmahŦ
kesLabllan ÞollLlkŦ kesLabllan pollLlk dl 1anah Melavu mempenaaruhl buruh aslna lnl unLuk ke
slnlŦ

Cara kemasukan buruh Clna ke 1anah Melavu pada abad keŴ19Ŧ

1Ŧ SlsLem 1lkeL kredlL

ulkumpul darl kaŦ Melalul slsLem LlkeL kredlLţbakal lmlaran ke 1anah Melavu lnl dlkumpulkan
darl kampunaŴkampuna dl neaara Chlna oleh khehŴLau aLau keLuaŦ
keLua bavar wana keLua dlbavar se[umlah wana baal seLlap lmlaran Clna vana dlbawa
dlkenall sln khehŦ
8uaL per[an[lan Sln kheh perlu membuaL per[an[lan secara llsan aLau berLulls unLuk
men[elaskan huLana beker[a denaan ma[lkan berkenaan dalam suaLu
Lempoh vana LerLenLuŦ
Sln kheh dlawaslŦ Sln kheh dlleLakkan dlbawah penaawasan nahkoda aLau aaensl buruh
seLelah menerlma bavaran darlpada bakal ma[lkanŦ
1lkeL dlbekalkanŦ Sln kheh dlbekalkan denaan LlkeL vana menun[ukkan pelabuhan vana
mereka Lu[u serLa keLeranaan sama ada mereka bebas aLau berhuLanaŦ
Þemborona buruhŦ Sln kheh vana sampal dl pelabuhan akan dlambll oleh pemborona buruh
berLlndak sebaaal orana Lenaah unLuk dlserahkan kepada ma[lkan denaan
bavaran LerLenLuŦ

2Ŧ SlsLem Þenaambllan kaklLanaan

Ma[lkan hanLar
peaawalnvaŦ
Ma[lkan vana memerlukan buruh akan menahanLar peaawalnva ke Chlna
unLuk mendapaLkan Lenaaa buruhŦ
1ambana dlblaval ma[lkanŦ Seaala Lambana dan perbelan[aan buruh LersebuL akan dlblaval oleh
ma[lkanŦ
Þeaawal lrlna buruhŦ Þeaawal vana dlhanLar berLanaauna[awab unLuk menalrlnal buruhŴburuh
LersebuL sehlnaaa mereka sampal dl LempaL ma[lkannvaŦ

3Ŧ SlsLem Þenaambllan 8umah konasl

ullakukan Þeaawal ul
ClnaŦ
Þenaambllan buruh dllakukan oleh peaawal dl neaara Chlna vana dllanLlk
oleh sesebuah rumah konaslŦ
Þeaawal va blaval Þeaawal LersebuL akan memblaval seaala perbelan[aan buruhŴburuh
LersebuL sehlnaaalah mereka sampal dl rumah konasl dl 1anah MelavuŦ
ulserah Luan rumah
konasl Ŧ
8uruh dlserahkan kepada Luan punva rumah konaslţpembawa buruh akan
dlbavar denaan kadar LerLenLu seperLl vana Lelah dlperseLu[ul baal seLlap
buruh vana dlbawanvaŦ

4Ŧ kemasukan Secara 8erkumpulan

1a[aan Charles 8rook kedaLanaan lmlaran lnl Lelah berubah ekoran wu[udnva La[aan oleh
Charles 8rooke melalul svarlkaLnva vana berlbu pe[abaL dl SlnaapuraŦ
ÞerseLu[uan keLua
loochow Ŷ SarawakŦ
kemasukan lmlaran Clna berkeLurunan loochow dl Sarawak secara
berkumpulan denaan perseLu[uan anLara keLua loochow dl Slbu denaan
Charles 8rookeŦ
SekLor perLanlanŦ lmlaran loochow dlperlukan unLuk menausahakan Lanah dan
membanaunkan sekLor perLanlan aamblr dan lada hlLamŦ

Maksud kanaanl

Seorana vana dlberl kepercavaan dan lesen oleh ma[lkan unLuk mendapaLkan Lenaaa buruh darl lndlaŦ

Cara kemasukan buruh lndla ke 1anah Melavu abad keŴ19Ŧ

1Ŧ SlsLem 8uruh 8ebas

Sendlrl 8uruh darl lndla vana memasukl 1anah Melavu melalul slsLem buruh
bebasţakan daLana sendlrl denaan blavaan maslnaŴmaslnaŦ
ALur kedaLanaan mereka dlaLurkan oleh orana aLau kumpulan LerLenLu kerana
kepenLlnaan ekonomlŦ
8ebas SeLelah Llba dl 1anah Melavuţmereka bebas memlllh LempaL dan peker[aan
vana mereka kehendaklŦ

2Ŧ SlsLem konLrak

Ma[lkan blava Ma[lkan akan memblaval Lambana mereka ke 1anah Melavu dan sebaaal
balasannva buruh LersebuL akan beker[a denaannva unLuk [anaka masa
LerLenLu (anLara 1Ŵ3 Lahun) denaan bavaran vana pallna mlnlmumţlalLu
anLara 9 hlnaaa 13 sen seharlŦ

3Ŧ SlsLem kanaanl

Lesen Seseorana kanaanl vana dlberl kepercavaan oleh ma[lkanţakan dlberl
lesen dan dlhanLar pulana ke lndla unLuk mencarl Lenaaa buruhŦ
Wana Þendahuluan kanaanl dlberlkan wana pendahuluan unLuk memblaval perbelan[aan
buruh LersebuL sehlnaaa mereka Llba dl 1anah MelavuŦ
Þenaurus aaensl Seseorana kanaanl adalah seperLl penaurus aaensl vana membawa masuk
peker[a aslnaŦ

Þerkembanaan maLa wana dl 1anah MelavuŦ

MaLa wana Ŵ Melaka Þenaaunaan maLa wana emasţperak dan Llmah bermula semasa zaman
kesulLanan Melavu Melaka dalam kealaLan perdaaanaanŦ
Melavu lalnŦ ul neaerlŴneaerl Melavu laln ţmaLa wana LuruL dlaunakan seperLl dlnar
emas kelanLanţwana dan kupana emas dl 1erenaaanu dan [onakona
Lampana dl ÞahanaŦ
MaLa wana Sepanvol kedaLanaan para pedaaana Lropah Lelah memperkenalkan penaaunaan
maLa wana perak Sepanvol selama 300 Lahun dlaunakan dl neaerlŴneaerl
Melavu dan neaerlŴneaerl SelaL
Wana kerLas Þada Lahun 1897ţ8rlLlsh Lelah menubuhkan sebuah pesuruh[ava dlkenall
sebaaal Lembaaa Þesuruh[ava Wana unLuk menaeluarkan wana kerLas dl
neaerlŴneaerl SelaLŦ
Wana neaerl SelaLŦ Þada Lahun 1960ţwana kerLas neaerlŴneaerl SelaL mula dlperkenalkan dan
hanva sah dlaunakan unLuk perdaaanaan dl neaerlŴneaerl SelaLŦ
Þen[a[ah Lubuh bank Þenubuhan lnsLlLusl kewanaan aLau bank dl 1anah Melavu oleh pen[a[ah
berlaku ekoran pembanaunan dan kesempaLan ekonomlŦ
kemudahan pln[amanŦ 8ank berperanan menvedlakan kemudahan pln[aman kepada para
pelabur unLuk mema[ukan dan memesaLkan laal lndusLrl aeLah dan bl[lh
LlmahŦ
uana luar Ŷ cepaLŦ uana darlpada luar neaara dapaL dlsalurkan Lerus ke 1anah Melavu
denaan leblh mudah dan cepaLŦ
8ank e[en pembavar urusan pernlaaaan anLarabanasa berLambah llcln kerana bank berLlndak
sebaaal e[en pembavar kepada penaeksporL dan penalmporLŦ
MercanLlle 8ank ŴÞerLama Þada Lahun 1839ţMercanLlle 8ank merupakan bank perLama vana
dlLubuhkan dl 1anah MelavuŦ
8ank Lropah Selepas 1874ţleblh banvak bank Lropah membuka cawanaan dl 1anah
Melavu seperLl 1he CharLered 8ankţPona kona and Shanahal 8ank dan
Alaemence 8ank nederlandŦ
ÞerkhldmaLan uLama Ŷ ora
LropahŦ
8ankŴbank Lropah lnl leblh menauLamakan pedaaana Lropah manakala
pedaaana LempaLan hanva boleh mendapaLkan perkhldmaLan melalul
orana Lenaah aLau kompradorŦ
8ank 1empaLan Þada Lahun 1913ţbank LempaLan vana perLama Lelah dlLubuhkan dl kuala
Lumpur lalLu kwona ?lk 8ank dllkuLl 8ank of Malava 8an Pln Lee 8ank dl
Þulau ÞlnanaŦ
8ank dl Sarawak 8ank Þerdaaanaan dlLubuhkan dl Sarawak seperLl kwona Lee 8ank dllkuLl
Sarawak Chlnese 8anklna CorporaLlon LlmlLed dan 8an Chlana 8ankŦ
Melavu Lubuh bankŦ Þada Lahun1947ţorana melavu menubuhkan bank vana perLama dl kuala
Lumpur dlkenall sebaaal Malav naLlonal 8anklna CorporaLlon 8hdŦ

Þerkembanaan lnsurans dl 1anah MelavuŦ

Þerkembanaan
Þerdaaanaan
ÞerkhldmaLan lnsurans dlperkenalkan ekoran perkembanaan ekonoml
dalam perdaaanaan anLarabanasaŦ
!enls ÞerkhldmaLan ÞerkhldmaLan lnsurans vana dlLawarkan lalah lnslrans marlLlm aLau
lauLanţlnsurans kebakaran ţlnsurans harLaţlnsurans pernlaaaan dan
kemalanaanţserLa lnsurans nvawaŦ
lnsurans MarlLlm keperluan perkhldmaLan lnsurans marlLlm adalah unLuk mellndunal
daaanaan dan kapal pedaaana kerana slsLem penaanakuLan lauL
merupakan slsLem penaanakuLan uLamaŦ
lnsurans kebakaran lnsurans kebakaran men[adl penLlna kerana kebakaran serlna membawa
kemusnahan mlsalnvaţdl kuala Lumpur dan dl lpohŦ
Cawanaan lnsurans LuarŦ Þada perlnakaL awalţsvarlkaL lnsurans vana ada dl 1anah Melavu
merupakan cawanaan aLau wakll svarlkaL lnsurans aslna vana berlbu
pe[abaL dl luar neaaraŦ
SvarlkaL perwakllan SvarlkaL perwakllan vana dlperkenalkan dl 1anah Melavu lalah bousLead
and Companv dl Þulau Þlnana mewaklll SvarlkaL 8oval lnsurance Companv
darl LnalandŦ
SvarlkaL lnsurans 1empaLan SLralLs lnsurance LlmlLed dan khean Cuan lnsurance LlmlLed lalah svarlkaL
lnsurans LempaLan berpusaL dl Slnaapura dan Þulau ÞlnanaŦ
Þenaaslnaan khldmaL
lnsurans
Þada Lahun 1917ţundanaŴundana perkhldmaLan svarlkaL lnsurans Lelah
dlkemasklnlkan denaan lnsurans nvawa dlaslnakan darlpada lnsurans
kebakaranŦ
Crdlnan lnsuransŦ Þada 1948ţenakmenŴenakmen lnl dlaanLlkan denaan Crdlnan SvarlkaL
lnsurans kebakaran dan Crdlnan SvarlkaL lnsurans nvawaŦ


uasar 8rlLlsh 1erhadap ÞerLanlan

kesan dasar 8rlLlsh memperkenalkan perLanlan daaanaan

1anaman baru Memperkenalkan Lanaman baru vana mendapaL pasaran balk dlperlnakaL
anLarabanasa seperLl koplţLembakau dan aeLahŦ
komersllkan Lanaman Menakomerslalkan beberapa [enls Lanaman Lradlslonal seperLl aamblr dan
lada hlLamŦ
1anaman Ladana Menausahakan Lanaman secara ladana denaan menaaunakan Lenaaa
buruh vana dlbawa masuk darl Chlna dan lndlaŦ
Þemlllkan Lanah Memperkenalkan undanaŴundana pemlllkan Lanah baal meneruskan
penauasaan ekonomlŦ
Llnduna Lanah Melavu Mellndunal dan menaelakkan Lanah orana Melavu darlpada dlcerobohl
oleh pemodal dan pelabur aslnaŦ

1u[uan 8rlLlsh memperkenalkan undanaŴundana Lanah dl 1anah Melavu

Llemen uLamaŦ 1anah men[adl elemen uLama dalam aspek ekonoml pen[a[ahŦ
SlsLem Þemlllkan Lanah
MelavuŦ
SlsLem pemlllkan dan penaaunaan Lanah vana dlprakLlkkan masvarakaL
Melavu Lldak sesual denaan slsLem Lanah dl 8araLŦ
1lada 8ekod SlsLem pemlllkan Lanah dlkalanaan masvarakaL Melavu Lldak mempunval
rekod dan caLaLan vana sempurna unLuk dl[adlkan bukLl pemlllkan
LerhadapnvaŦ
8ekod 8erLulls 8ekod berLulls adalah penLlna baal men[amln dan menaesahkan hak
pemlllkan LanahŦ
Mudahkan ÞenLadblran 8ekod berLulls memudahkan sebarana urusan penLadblran seperLl urusan
cukal dan urusnlaaa Lerhadap Lanah seperLl urusan cukal dan urus nlaaa
Lerhadap Lanah seperLl pa[akanţsewa bellţpen[ualan dan pembellanŦ
!adlkan Caaaran 1anah boleh dl[adlkan caaaran baal mendapaLkan modalŦ
nllal komerslal Lanah Membahaalkan Lanah menalkuL keaunaan dan nllal komerslal seperLl
Lanah ladanaţLanah perlbuml dan Lanah perlombonaanŦ
keLenLuan Cukal MenenLukan kadar cukal vana dlkenakan Lerhadap [enls Lanah vana
dlmlllkl aLau dlusahakanŦ
Þermohonan 1anah MeneLapkan lndlvldu aLaupun svarlkaL vana bermlnaL unLuk
menausahakan sesuaLu kawasan membuaL permohonan dl Þe[abaL 1anahŦ
kebenaran Þe[abaL 1anahŦ MasvarakaL LempaLan perlu mendapaL kebenaran darlpada Þe[abaL 1anah
unLuk menauLlp sumber huLan seperLl nlpahţdamar dan roLanŦ

kesan penaenalan undanaŴundana Lanah oleh 8rlLlsh Lerhadap masvarakaL Melavu

Þermohonan Ŷ Þe[abaL
1anah
lnlvldu vana lnaln menausahakan Lanah Lldak perlu mendapaL kebenaran
pembesar Melavu seballknva mesLl memohon melalul Þe[abaL 1anahŦ
kuasa reslden Memberlkan kuasa kepada 8eslden neaerl unLuk menenLukan kawasan
konsensl Lanah vana dlberlkan kepada para pemodalŦ
kebenaran Þe[abaL 1anah MasvarakaL LempaLan perlu mendapaL kebenaran darlpadaÞe[abaL 1anah
unLuk menauLlp sumber huan seperLl nlpahţdamar dan roLanŦ
SlsLem Wana Þerkembanaan slsLem ekonoml wana Lerhadap masvarakaL MelavuŦ
urusan denaan wana Semua urusan seperLl [ual bellţcukalţsewa Lanahţbarana keperluan dan
perkhldmaLan dlbavar denaan wanaŦ
Melavu Þln[am Wana MasvarakaL Melavu Lerpaksa beraanLuna kepada orana Lenaah unLuk
memln[am wanaŦ
Melavu !ual 1anahŦ 8amal orana Melavu men[ual Lanah mlllk mereka unLuk melanasalkan
huLanaŦ

undanaŴundana Lanah vana dlperkenalkan dl 1anah Melavu ţSabah dan SarawakŦ

1Ŧ AkLa 1anah Slmpanan Melavu
2Ŧ Land Crder
3Ŧ Land SeLLlemenL Crder
4Ŧ Þroklamasl Þerllndunaan Pak Þerlbuml

1lndakan 8rlLlsh baal menaekalkan Lanah pemlllkan perlbuml

AkLa1anah Slmpanan
MelavuŦ
Ma[lls MesvuaraL ÞersekuLuan meluluskan AkLa 1anah Slmpanan Melavu
1913Ŧ
!amln ekoŦ/pollLlkŦ AkLa lnl dlperlukan unLuk men[amln ekonoml dan pollLlk orana Melavu
masa depanŦ
Llak plndah mlllkŦ Menaelakkan Lanah orana Melavu berplndah kepada orana aslnaŦ
kuasa lsvLlhar 8eslden dlberl kuasa menalsvLlharkan manaŴmana hak mlllk orana Melavu
sebaaal 1anah Slmpanan MelavuŦ
1ak 8enar Lanam komerslalŦ AkLa LersebuL Lldak membenarkan orana Melavu menanam Lanaman
komerslalŦ
Þadl dan kelapaŦ undanaŴundana meneLapkan [enls Lanaman padl dan kelapaŦ
Land Crder Ŷ hak mlllk dl
SarawakŦ
Memperkenalkan Land Crder 1931 vana memperunLukan hak mlllk Lanah
perlbuml SarawakŦ
Llndunal drp ClnaŦ Mellndunal Lanah perlbuml darlpada dlcerobohl penausaha Clna unLuk
kealaLan perLanlanŦ
Land SeLLlemenL CrderŦ MenauaLkuasakan Land SeLLlemenL Crder 1933 memberl perllndunaan
hak Lanah perlbumlŦ
Warlsan dan pemlllkan Þemlllkan 1anah hanva boleh dllakukan secara warlsanŦ
Llak pa[akanţpecahŦŦ Menaelakkan berlaku pema[akanţpemecahan dan pen[ualan Lanah
Lerhadap Lanah warlsanŦ
Þembahaalan [enls Lanah Memperkenalkan Land Crder 1948 membahaalkan Lanah kepada Lanah
campuranţLanah slmpanan dan Lanah pedalamanŦ
lmlaran Ŵ 1anah campuran Colonaan lmlaran hanva boleh mempunval hak Lerhadap Lanah
campuranŦ
WarLa Pak ÞrlbumlŦ MewarLakan Þroklamasl Þellndunaan Pak Þerlbuml 1889Ŧ
Þea uaerah Ŷ kuasa Ŷ
SabahŦ
Þeaawal uaerah dlberl kuasa men[aaa kepenLlnaan hak mlllk Lanah
perlbuml SabahŦ
Sebelum 1888 Lak sah Menaanaaap Lldak sah seaala urus nlaaa Lanah anLara perlbuml denaan
orana Lropah sebelum 1888Ŧ
Þea uaerah Ŷ kuasa Ŷ nlaaaŦ Þeaawal uaerah dlberl kuasa dalam urus nlaaa Lanah denaan LropahŦ
1lada 1unLuL aanLl rualŦ Þenduduk perlbuml Sabah berhak menunLuL aanLl rual Lerhadap Lanah
vana dl[ual kepada orana aslnaŦ

kandunaan AkLa 1anah Þerlbuml dl Sabah dan SarawakŦ

Llndunal drp ceroboh AkLa Land Crder 1933 mellndunal Lanah perlbuml darlpada dlcerobohl
penausaha darl Chlna unLuk Lu[uan perLanlanŦ
Llnduna Lanah prlbuml AkLa Land SeLLlemenL Crder memberl perllndunaan kepada Lanah mlllk
masvarakaL perlbumlŦ
Þlndah mlllk melalul
pewaarlsanŦ
Þemlndahan hak mlllk Lanah hanva boleh dllakukan melalul pewarlsan
unLuk menaelakkan berlakunva pema[akanţpemecahan dan pen[ualan
LanahŦ
8ahaal kpd 3 kawŦ AkLa Land Crder 1948 membahaalkan Lanah dl Sarawak kepada Llaa
kawasan Lanah pedalamanŦ
1anah campuranŴlmlaranŦ Colonaan lmlaran hanva boleh mempunval hak Lerhadap Lanah campuran
saha[aŦ
kuasa Þeaawal uaerahŦ Þroklamasl perllndunaan Pak Þerlbuml meneLapkan bahawa kepenLlnaan
hak mlllk Lanah perlbuml Sabah adalah dl bawah kuasa Þeaawal uaerahŦ
urus nlaaa Lanah
dlmaklumkan
Seaala urus nlaaa Lanah denaan orana Lropah perlu dlmaklumkan kepada
keLua perlbumlŦ
8erhak aanLl rual Þenduduk perlbuml berhak menunLuL aanLl rual Lerhadap Lanah vana dl[ual
kepada orana aslnaŦ

kesan dasar 8rlLlsh Lerhadap pekebun kecll aeLah dl 1anah MelavuŦ

Larana Lanam Memperkenalkan Lnakmen 1anah Þadl 1917 vana melarana penanaman
aeLah dlkawasan penanaman padlŦ
kurana orana Melavu ÞenverLaan pekebun kecll aeLah LeruLamanva darl kalanaan orana Melavu
dalam sekLor perusahaan aeLah berkuranaanŦ
Þremlum dlkenakan Ŷ
Lanah baru
Þremlum permohonan Lanah baru unLuk Lu[uan penanaman aeLah LuruL
dlkenakanŦ
Þembukaan 1anah baru
dllaranaŦ
Þembukaan LanahŴLanah baru unLuk Lu[uan penanaman aeLah Lelah
dllarana sama sekall oleh kera[aan 8rlLlshŦ
Llndunal pemodal Lropah Memberlkan perllndunaan kepada pemodal dan penausaha ladana darl
Lropah menerusl 8ancanaan SLevenson 1922 semasa ke[aLuhan haraa
aeLahŦ
kuoLa 8endah Þekebun kecll dlberl kuoLa vana leblh rendah melalul pelaksnaan
8ancanaan ÞeraLuran CeLah AnLarabanasa pada Lahun 1934Ŧ
Melavu Lldak mlnaL Crana Melavu Lldak bermlnaL unLuk menaer[akan sawah padlŦ

Sebab 8rlLlsh kekalkan orana Melavu dalam penanaman padlŦ

Llak LlbaL dlm aeLah Menaelakkan penallbaLan orana Melavu dalam penanaman aeLahŦ
1ak mahu CanLuna lmpoL
padl
Menauranakan 1anah Melavu beraanLuna lmporL beras darl luar neaara
seperLl darl 1hallandţlndoŴChlna dan mvanmarŦ
1lada [amlnan beras luarŦ 8ekalan beras darl luar neaara Lldak senLlasa Ler[amlnŦSeklranva berlaku
kekuranaan penaeluaran beras luarţkesan buruk akan berlaku dl 1anah
MelavuŦ
Melavu dlsekaL Lanam Þekebun kecll dllarana menanam aeLah dl Lanah sawahŦ
aeLahŦ
Llak Ancam CeLah
LropahŦ
Þekebun kecll dllarana menanam aeLah kerana la menaancam ladana aeLah
penausaha LropahŦ

Sebab orana Melavu kekal dalam ekonoml Lradlslonal semasa pemerlnLahan 8rlLlshŦ

1ldak berl keuLamaan 1ldak memberl keuLamaan naslb rakvaL LempaLanŦ
keuLamaan kpd pen[a[ahŦ MenauLamakan ekonoml pen[a[ah dan ekonoml peladana besar aLau kelas
komprador vana menaauL keunLunaan neaaraŦ
Calakan kpd LropahŦ Menaaalakkan pelaburan Lropah melalul sklm perladanaanŦ
1lada lnsenLlf kewanaanŦ lnLenslf kewanaan dan banLuan Leknlkal Lldak pernah dlLawarkan kepada
pekebun kecllŦ
Melavu dlsekaL Lanam
aeLahŦ
MenvekaL orana Melavu darlpada menanam aeLahŦ Þekebun kecll Lldak
dlbenarkan menanam aeLah dl Lanah sawah
Llndunal peladana LropahŦ Memperkenalkan SekaLan SLevenson mellndunal peladana Lropah semasa
ke[aLuhan haraa aeLahŦ
kuoLa 8endah Melaksanakan 8ancanaan ÞeraLuran CeLah AnLarabanasa pada Lahun 1934
vana memberl kuoLa vana rendah unLuk pen[ualan aeLah oleh orana
MelavuŦ
Þremlum Lanah nalkŦ Menalkkan premlum Lanah unLuk Lanaman aeLahŦ


kesanŴkesan uasar Lkonoml 8rlLlsh

lakLor kemunculan bandar baru dl 1anah Melavu pada awal abad keŴ20Ŧ

8l[lh Llmah Þerkembanaan kealaLan perlombonaan bl[lh mewu[udkan bandar kuala
Lumpurţ1alplna dan SerembanŦ
ÞeLroleum Þerkembanaan perlombonaan peLroleum mewu[udkan bandar Mlrl dl
SarawakŦ
Þerkembanaan
ÞenaanakuLan
Þerkembanaan slsLem penaanakuLan mewu[udkan bandar kuala LumpurŦ
ÞerLanlan Þerkembanaan perLanlan komerslal mempenaaruhl kewu[udan bandar
[ohor 8ahruŦ
kedudukan SLraLealk kuala Lumpur berkembana sebaaal bandar besar kerana kedudukan
sLraLealknvaŦ
Ada Þelabuhan ÞenlnakaLan penaeluaran produk lndusLrl bl[lh Llmah dan aeLah Lelah
men[adlkan pelabuhan klanaţMelaka dan Þulau ÞlnanaŦ
ÞusaL Þenaumpulan hasll 8andar kuchlna muncul sebaaal pusaL penaumpulan dan penaeksporLan
aamblr dan lada hlLamŦ

ClrlŴclrl masvarakaL berbllana kaum dl 1anah MelavuŦ

ÞeLempaLan berbeza ÞeLempaLan masvarakaL berbeza menalkuL kaumŦCrana Melavu Llnaaal dl
kawasan luar bandarţkaum Clna Llnaaal dl kawasan bandar dan kaum lndla
Llnaaal dl esLeL
Þeker[aan lkuL kaum !enls peker[aan rakvaL berbezaŴbeza menalkuL kaum orana Melavu sebaaal
peLanlţkaum lndla kebanvakkannva sebaaal penoreh aeLah dan kaum Clna
sebaaal penlaaa dan peker[a dl lombona bl[lh LlmahŦ
8ahasa berbeza 8ahasa perLuLuran vana dlaunakan dalam kehldupan soslal berbeza anLara
saLu sama lalnŦ
1lada kesepaduan kaum 1ldak LerdapaL kesepaduan dan lnLeraksl anLara kaum vana meluasŦ
Þendldlkan vernakular SlsLem pendldlkan vernakular denaan menaaunakan bahasa lbunda
maslnaŴmaslnaŦ

SlsLem pendldlkan semasa pen[a[ahan 8rlLlsh dl 1anah MelavuŦ

Þendldlkan vernakular SlsLem pendldlkan vernakular denaan menaaunakan bahasa lbunda
maslnaŴmaslnaŦ
Cuna 8ahasa lbunda SlsLem pendldlkan vana menaaunakan bahasa lbunda kaum maslnaŴ
maslna sebaaal bahasa penaaanLarŦ
SekŦ MelavuŴ neaŦSelaLŦ 8rlLlsh menubuhkan sekolah vernakular Melavu dl neaerlŴneaerl SelaLŦ
Sek Melavu Ŷ 1lk 8elanaaŦŴ
ÞerLama
Sekolah Melavu perLama LerleLak dl 1eluk 8elanaaaţSlnaapuraŦ
kemudlan Ŵ Seberana
ÞeralţkŦkanasarţ 8L Ca[ahŦ
Sekolah Melavu seLerusnva dldlrlkan dl Seberana Þralţkuala kanasar dan
8aLu Ca[ah dl ÞerakŦ
Sek ŦÞerempuan 1883 Sekolah Melavu unLuk murld perempuan Lelah dlblna dl neaerlŴneaerl
SelaL pada Lahun1883Ŧ
kole[ Melavu ŴLllL kole[ Melavu kuala kanasar dlLubuhkan sebaaal sekolah khusus unLuk
aolonaan ellLŦ
SekŦMelavuŴÞerlnakaL
8endah
Sekolah Melavu dlLubuhkan hanva perlnakaL rendah dan kurlkulum
bersesualan denaan clLaŴclLa 8rlLlsh men[adlkan anak Melavu sebaaal
peLanlŦ
CuruŴ MÞSl MakLab Þerauruan SulLan ldrls (MÞSl) dlLubuhkan dl 1an[una MallmţÞerak
berLu[uan melaLlh auru sekolah MelavuŦ
LadanaŴ 1amll Þlhak penaurusan ladana pula akan memblaval sekolah 1amll dl kawasan
ladanaŦ
8andar Ŷ 1amll Ŵ 8araL Þendldlkan 1amll dlsedlakan oleh kera[aan 8rlLlsh dl bandar seperLl
Sekolah 1amll vlvekananda dl Seremban berorlenLaslkan slsLem
pendldlkan dl neaara lndlaŦ
SukaLan Ŵ lndla Menaaunakan sukaLan pela[aranţbuku dan Lenaaa penaa[ar darl lndla
serLa menaaunakan bahasa 1amll sebaaal bahasa penaaanLarŦ
Saudaaar Clna Ŷ Lubuh sekŦ Sekolah Clna dlblaval oleh saudaaar darl ChlnaŦConLohnvaţSekolah Chuna
Pwa (1914) dan sekolah Clna ?uk Chal (1926) dl kuala ÞllahŦ
ulalek maslnaŴmalnaŦ Menaaunakan dlalek maslnaŴmaslna sebaaal bahasa peranLaraan
manakala auruţbuku dan sukaLan pela[aran daLanava darl ChlnaŦ
Lnakmen Ŷ dafLar sekolahŦ kera[aan 8rlLlsh mewarLakan Lnakmen ÞendafLaran Sekolah menaawal
seaala akLlvlLl unLuk menvekaL penaaruh komunls dl Sekolah ClnaŦ
Muballah krlsLlan Ŷ sek
lnaaŦ
Þendldlkan lnaaerls LuruL dlmulakan pada perlnakaL awal hasll usaha
muballah krlsLlan dan badan sukarelaţdl 1anah MelavuŦ
SekŦ lnaa Ŷ LllL Ŵ 8andar Sekolah lnaaerls dlanaaap sebaaal sekolah ellL kerana lokaslnva LerleLak dl
bandar dan pela[arnva Lerdlrl darlpada kalanaan orana aLasanŦ
Sek lnaaŦ lkuL Lnaland kurlkulum sekolah lnaaerls dlsusun berasaskan slsLem pendldlkan dl
LnaandŦ
unlverslLl MalavaŦ Þlhak 8rlLlsh menubuhkan sebuah unlverslLl lalLu unlverslLl Malava dl
Slnaapura LeLapl aaak lewaLŦ

Þerkembanaan perlndusLrlan dl 1anah Melavu pada awal abad keŴ20Ŧ

kurana ma[u Lumpu bahan
menLahŦ
Þerusahaan perkllanaan dl 1anah Melavu Lldak ma[u kerana akLlvlLl
ekonoml 8rlLlsh memberl Lumpuan Lerhadap penaeluaran bahan menLah
bl[lh Llmah dan aeLahŦ
8aranaan dllmporL Pamplr semua baranaan perkllanaan vana dlperlukan Lelah dllmporL
kerana baranaan perkllanaan LempaLan vana sedlklLŦ
1u[uan eksporL Ŷ kasuL
aeLahŦ
SekLor perkllanaan dl 1anah Melavu dlma[ukan unLuk keperluan
eksporLţSvarlkaL Shum ?lp Leona mndlrlkan dua buah kllana kasuL aeLah
unLuk dleksporL ke ChlnaŦ
kasuL 8aLa Ŵ klana SvarlkaL kasuL 8aLa LuruL menubuhkan sebuah kllana dl klanaţSelanaorŦ
luna keonaţ klnLa 8ubber
Works Ŷ berasaskan aeLah
1erdapaL [uaa svarlkaL seperLl luna keona dl klanaţSelanaor dan klnLa
8ubber Works dl lpohţÞerak vana menahasllkan baranaan berasaskan
aeLahŦ
unlLed Lnalneer Ŷ kapal
korek
SvarlkaL unlLed Lnalneers pula Lelah mendlrlkan kllana memblna kapal
korek ţkapal kecll dan mesln memproses aeLahŦ
MenaeLln nanasŦ Þerusahaan menaeLln nanas dlasaskan oleh seorana berbanasa Þerancls
berpusaL dl !ohor unLuk eksporLŦ
Þemodal Clna Þemodal Clna menausahakan perusahaan menaeLln nanas dl !ohorŦ

Þerkembanaan slsLem penaanakuLan dan perhubunaan dl 1anah Melavu pada awal abad kŴ20Ŧ

Þerkembanaan Lombona
Ǝ ÞeLanlan
Þerkembanaan pesaL kealaLan perlombonaan dan perLanlan menvebabkan
perkembanaan penaanakuLan dan perhubunaanŦ
CepaL penahanLaran !alan kereLa apl dlblna unLuk mempercepaLkan penaanakuLan bl[lh Llmah
darl kawasan perlombonaan ke pelabuhan unLuk dleksporLŦ
!ln kereLapl ÞerLama !alan kereLa apl vana perLama Lelah dlblna pada Lahun 1883 unLuk
menahubunakan 1alplna denaan ÞorL Weldţkuala Lumpur denaan ÞorL
SweLLenhemţkawasan perlombonaan dl Seremban ke ÞorL ulckson dan dl
1apah 8oad denaan 1elok AnsonŦ
ÞerkhldmaLan uLk 1lmah Þada Lahun1904ţsemua kawasan perlombonaan bl[lh Llmah dl
ÞerakţSelaaor dan neaerl Sembllan Lelah mempunval perkldmaLan kereLa
aplŦ
1918 kereLapl ke
Sempadan Slam
!alan kereLa apl vana menahubunakan Seberana Þeral denaan sempadan
Slam Lelah dlslapkan pada Lahun 1918Ŧ
1931 ke 1lmur Þada Lahun 1931ţ[alan kereLa apl dl bahaalan Llmur vana menahubunakan
CemasţÞahana dan kelanLan ke sempadan Slam Lelah dlblnaŦ
1923 Sambuna ke
Slnaapura
Men[elana Lahun 1923ţ[alan kereLa apl dl 1anah Melavu Lelah dlsambuna
hlnaaa ke SlnaapuraŦ
8uka Lanah baru Þemblnaan [alan kereLa apl menaaalakkan pembukaan LanahŴLanah baru dl
kawasan pedalaman unLuk penanaman aeLahŦ
Þelabur luar daLana ul !ohorţorana Lropah hanva melabur dalam perusahaan aeLah selepas
LerdapaLnva pemblnaan [alan kereLa aplŦ
MuaLan va banvak ÞerkhldmaLan kereLa apl dapaL membawa muaLan vana banvakŦ
!ln rava berLurap !alan rava dalam benLuk berLurap dan Lanah merah dlaunakan unLuk
menaanakuL bl[lh Llmah dan aeLah ke panakalan sunaalŦ
Sepan[ana 2400km [ln rava Men[elana Lahun 1893ţSelanaor dan Þerak mempunval [alan rava
sepan[ana 2400 kllomeLerŦ
kenderaan berLambah keaunaan [alan rava berLambah popular selepas penaenalan kenderaan
bermoLor pada Lahun 1902Ŧ
Pubuna Þerlls Ŵ Slnaapura AnLara Lahun 1911 hlnaaa Lahun 1928ţ[alan rava vana menahubunakan
Þerlls dan Slnaapura slap dlblnaŦ
Mudah hubunaan 8araL
1lmur
!alan rava dlanLara kuala Lumpur dan kuanLan LuruL dlbuka baal
memudahkan perhubunaan anLara neaerlŴneaerl dl ÞanLal 1lmurŦ
komunlkasl Ŷ 1elŦ 1elearafţ
posŦŦŦ
SlsLem perhubunaan seperLl LelearafţLelefonţperkhldmaLan posţradlo dan
perkhldmaLan udara dlwu[udkan aklbaL darlpada perkembanaan ekonomlŦ
1ambah kecekapan Þerhubunaan anLara neaerlŴneaerl serLa perhubunaan denaan neaara luar
dapaL dl[alankan denaan leblh cekap dan cepaLŦ

Sumbanaan slsLem penaanakuLan kepada ekonoml 1anah Melavu pada awal abad keŴ20

Lombona 1lmah Þerkembanaan kealaLan perlombonaan bl[lh LlmahŦ
CepaL penahanLaran MempercepaLkan penaanakuLan bl[lh Llmah darl lombona ke pelabuhan
unLuk dleksporLŦ
Pubunakan denaan kawasan
Llmah
!alan kereL apl menahubunakan semua kawasan perlombonaan bl[lh
Llmah dl ÞerakţSelanaor dan neaerl SembllanŦ
Pubuna seluruh 8ahaalan
1M
Menahubunakan bahaalan LlmurţuLara dan selaLan 1anah MelavuŦ
Þembukaan1anah CeLah Þembukaan Lanah baru dl pedalaman unLuk peladanaan aeLahŦ
Þelabur Luar Ŵ CeLah Menarlk pelabur Lropah melabur dalam perusahaan aeLahŦ
MuaLan kereLa apl dapaL membawa muaLan vana banvakŦ
Luar Menahubunal denaan neaara luar melalul pelabuhan denaan
menaaunakan kapal berkuasa wapŦ
Þelabuhan Þelabuhan dapaL dlma[ukan unLuk menaeksporL aeLah dan bl[lh Llmah ke
LropahŦ

LanakahŴlanakah 8rlLlsh unLuk menlnakaLkan perkhldmaLan keslhaLan dl 1anah MelavuţSabah dan
SarawakŦ

8lna PosplLal Menubuhkan hosplLal dl bandar seperLl dl 1alplna dan dl kuala Lumpur
dalam usaha menaawal wabak penvaklL ber[anaklL mudah merebakŦ
ÞusaL keslhaLan Memblna pusaL keslhaLan dl luar bandar unLuk menaawal penvaklL
ber[anaklL vana mudah merebakŦ
ÞusaL keslhaLan kecll ÞusaL keslhaLan kecll LuruL dlblna dl neaerlŴneaerl lalnţmlsalnva LerdapaL 14
buah pusaL keslhaLan dl Selanaorţdua buah dl Þahana dan Llaa buah dl
neaerl SembllanŦ
Sabah Ŷ blna hosplLal Þada Lahun 1913 beberapa buah hosplLal Lelah dlblna dl SabahţlalLu dl
daerah !asselLonţSandakanţ8eaufordţkudaL dan 1awauŦ
Sarawak Ŷ dl kuchlnaţ Srl
Amanţ Slbu
ul SarawakţperkhldmaLan perubaLannva LerLumpu dl bahaalan kuchlna dan
pusaL perubaLan kecll dlblna dl Srl Aman dan SlbuŦ
Sumbanaan orana
Þerseoranaan
1erdapaL hosplLal vana dlblna aLas sumbanaan orana perseoranaan seperLl
PosplLal 1una Shln dl kuala Lumpurţvana memberlkan perkhldmaLan
keslhaLan kepada peker[a lombona bl[lh Llmah vana Lerdlrl darlpada
kalanaan lmlaran ChlnaŦ
lnsLlLuL Þenvelldlkan Mendlrlkan lnsLlLuL Þenvelldlkan ÞerubaLan dl kuala Lumpur vana membuaL
ÞerubaLan penvelldlkan unLuk mencarl punca penvaklL dan lanakah penceaahanŦ
Lembaaa SanlLarv Lembaaa SanlLarv dlLubuhkan unLuk menlLlkberaLkan keslhaLan awam
LeruLamanva dl bandarŴbandar serLa menaawasl keberslhan bandar dl kuala
LumpurŦ
!abaLan keslhaLan !abaLan keslhaLan Lelah menaambll allh sebahaalan Luaas SanlLarv 8oard
dan berLanaauna[awab dalam aspek keslhaLanŦ