Kirtan

Satyananda Yoga Sweden 2007-8-13

Contents
Text & Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Agarabam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ananda Anubhuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ananda Mai Prabhuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ananda Nanda Gopala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ¯ Atma R¯ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a ´ Aum Sri Ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ayodhya Vasi Ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Devakinanda Gopala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Devi Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gamg¯ Ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . a Gayatri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Govinda Jaya Jaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Govinda Radhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Guru Ham¯re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 a Guru Ke Nama Gavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ´ ´ . Hara Siva Samkara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hare Murar¯ R¯ma R¯m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 i a a Jagom¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 a Jai Jai N¯rayana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 a . Jaya Gopal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jaya Guru Deva Jaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Jaya Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Jaya Jaya Durge Ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Jaya Jaya Hari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ´ Jaya Jaya Siva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Jaya Satyananda Bol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ´ ´ Jaya Siva Sambhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ´ ´ Jaya Shiva Sankara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kali Durge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 K¯li M¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 a a Krsna Govinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .. . Kundalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Maha Mantra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Maha Mantra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Narayana Om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 N¯taraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a. Om Guru Deva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Om Kali Ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Om Kali Om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Om Namah Sivaya (Slow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . ´ Om Namah Sivaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . ´ Om n¯mo N¯rayana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a a . Om P¯ rnamadah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 u . . Om Satyananda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ´ Om Siva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Omkara Om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ram Laksman Janaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rama Bolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Samadhi Sitaram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Satyananda Yogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ´ Sambhu Murari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ´ ´ Siva Siva Mahadeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Shri Guru Charanam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

´i Sr¯ Guru Caranam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . ´ ¯ Krsna Caitanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sri . . . ´ i .. . Sr¯ Krsna Govinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ´ ¯ Radhe Govinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sri ´ Sri Radhe Syam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ´ Ram Jaya Ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sri ´i Sr¯ Satyanandaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Subhramanyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Text only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Anandananda Gopal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bam Bam Mahadeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Durga Laksmi Saraswati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Govinda Hare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Govinda Jaya Gopala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Hara Hara Mahadeva Shambo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jaya Bhagavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jaya Guru Satyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jaya Hari Narayana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Jaya Jagatambe Narayana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . Jaya Jagatambe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kali Durge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kashi Vishvanatha Gange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Om Namo Bhagavate Rama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ´ Om Namo Bhagavate Siva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Radhe Shyam Govinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ram Ram Sitarama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rama Dhuni Lag¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 i ´ Sivaya Namah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . Sri Guru Charanam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sri Ram Jay Jay Ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sri Ram Jaya Ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Agarabam
2.

4 4§ ´
§

§

§

§ ´

§

§

§

§ ´

§

§

§

§

§

§

§

§

A - ga - ra - bam

a - ga - ra - bam

A - ga - ra - bam Ha - ra

Ha - ra Bam

§ § §

§

§ §

§ § §

§ §

§ §

§ § §

§ § § §

§  § §

§ ´

§

bha - je

da - ma - ru

na - ce

Sa - d¯ - ´i - va a s

Ja - ga - tha - gu - ru

§

§ ´

§

§ ´ §
Vi´ - nu s Na - ce

§

Na - ce

Bra - hma

Na - ce

Ma - ha - de - va

Agara-bam agara-bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as N¯ce brahma, n¯ce visnu, n¯ce mah¯deva. a a a a .. Agara-bam hara hara bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as Khappara le ke k¯l¯ nace, hara hara mah¯deva. ai a Agara-bam agara-bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as N¯ce brahma, n¯ce visnu, n¯ce mah¯deva. a a a a .. Agara-bam hara hara bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as V¯. ¯ lekara n¯rada n¯ce, hara hara mah¯deva. ina a a a Agara-bam agara-bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as N¯ce gop¯ n¯ce gv¯la, n¯ce baladeva. a i, a a a Agara-bam hara hara bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as K¯liya-phana para k¯nh¯ n¯ce, hara hara mah¯deva. a a a a a Agara-bam agara-bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as Hama bh¯ n¯cem, tuma bh¯ n¯co, n¯ce sams¯ra. i a . i a a . a Agara-bam hara hara bam b¯je damar¯ . N¯ce sad¯´iva jagata guru. a . u a as R¯sa rac¯ ke rasiy¯ n¯ce, brajav¯si ke s¯tha. a a a a a a

Ananda Anubhuti 4 4§
§ § § § § § §
Om

§ § §

§ §
Om

§ § § § § § §

§

§ §

§ § §
Om

§ § §
a

§

Om a - nandam .

§

ana - an - dam Om a - nandam . .

Om

nandam .

§

§

§ §
-

§

§

§

§ § §
a

§

Om a - nandam .

a

nan - dam .

Om a - nandam .

nandam .

1. Om anandam... 2. Om namah Sivayah... 3. Om namoh N¯rayana... 4. Om satchidananda... . . ´ . . a . 5. Om namoh bhagavate Vasudevaya... 6. Anandoham anandoham anandambrahmanandam . . . . .

Kirtan 1

Ananda Mai Prabhuki
C

Ë §

§

§

§

§
Sat

§ ´
-

§ ´

 §

§ ´ §

§ §
C ki

§ § §

G7

C

§

§

¨

§

§ §

§

¨

Ja - ya bo - lo C

ya - nan - da G7

A - nan-da mai

A - nan-da mai

§

§

§ §

§ §

§

§

§ §

§ ¨

Ǒ § § ¨ §

§ §

§

¨

A - nan - da mai pra-bhu - ki

A - nanda mai

A - nanda mai

A - nanda mai

Jaya bolo Satyananda ki ananda mai ananda mai Ananda mai Prabhuki ananda mai Ananda mai ananda mai

Ananda Nanda Gopala
¾4 § § § § ´ § § ´ § ¨ § § § § § § ¨ § ¨ § ¨ § §

4

§

§ ´

§

§ ´

A - nan - da

nan - da

Go - pa - la

A - nan - da nan - da

Go - pa - la

¾

§

§ ´

§

§ ´

§

§ ´

§

§ ´

A - nan - da nan - da

Go - pa - la

A - nan - da nan - da

Go - pa - la

¾ §

§

§ ´ §

§ ´

§ §

§ ´ §

§ ´ §

§

§

§ ´ §

§ ´

§ ¨

§

A - nan - da nan - da

A - nan - da nan - da

Ja - go nan - da nan - da

Go - pa - la

Ananda nanda Gopala Ananda nanda Gopala

Kirtan 2

¯ Atma R¯ma a 4 4§
§ § §
ma R¯ a

§ Ǒ Ǒ § § §
-

§ §
a ¯ -

§ §

§ §

¯ At - ma

nan - da

R¯ - ma - na a

§ § ´ § §
A - cu - ta

§ §

§

§
Na

§ §
-

§

§

ke

´a - va s

ha - ri

ra - ya - na

§
A -

§
di

§ §
N¯ a

§
ya -

§ §

§ §

§ §
ya

- ra

n¯ - nan - ta a

sa

na

§ § ´ § §
-

§

§

§
´ i Sr¯

§ §

§

§

§ §
-

§

§

Sad - ci - da

nan - da

Sat - ya - na

ra - ya - na

¯ ¯ Atma R¯ma Ananda R¯mana. Acuta ke´ava hari N¯rayana. a a s a . Adi N¯rayana ananta sayana. Satcidananda ´r¯ satyan¯rayana. a si a . .

´ Aum Sri Ram 4 4
§ § § § § § § § § ¨ § § § § § § § § § ¨

´ Sri Ram Ja - ya Ram

Ja - ya Ja - ya Ram

´ Sri Ram Ja - ya Ram

Ja - ya Ja - ya Ram

§

§ §

§

§

§ §

§ §

§ §

§

§

§

§

§ §

§

§

§ ¨

´ Sri Ram Ja - ya Ram

Ja - ya Ja - ya

Ram

´ Sri Ram Ja - ya Ram

Ja - ya Ja - ya Ram

´ Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram.

Kirtan 3

Ayodhya Vasi Ram
Ë ¨ § §
Ram

§ ´

§

§ ´

¨ §
Ram

§

§ §

§

å å § § ©

A - yo - dhya Va - si

Da - sha

Ra - tha Nan - da - na

Ram

§ ´

§

§ ´

§

§

§

§ ´

§

§ ´

§ §

§

§

§ §

§ §
-

§

©
Ram

Pa - ti - ta Pa - va - na

Ja - na - ki

Ji - va - na

Si - ta

Mo

ha - na

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§ §

§

§

§

§

ë ë § § § § §
â

§

§

Ja - ya Ram Ram Ram Si-ta Ram Ram Ram Si-ta Ram Ram Ram Jaya

Ram

Ram Ram

Ayodhya Vasi Ram Ram Dasha Ratha Nandana Ram Patita Pavana Janaki Jivana Sita Mohana Ram Jaya Ram Ram Ram Sita Ram Ram Ram Sita Ram Ram Ram Jaya Ram Ram Ram

Devakinanda Gopala
C G F C

¾4


§ §

§

§ §

§

§ § §

§ § §

§ §
ç

§

§

§

§

§ §

§ ¨

Go - pa - la C

Go - pa - la C

¾

De - va - ki - nan - da - la F

Go - pa - la C

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§ §

§ ¨

De - va - ki - nan -da - la

Go - pa - la

De - va - ki - nan -da - la

Go - pa - la

Gopala Gopala Devakinandala Gopala Devakinandala Gopala Devakinandala Gopala

Devi Mata
Am

˧

§

G

Am

§ §

§

§

G

Am

§ §

§
å

§
¥

G

§
-

§
¥

§
-

C

©

Ja - ya C

§

§

Ja - ya G

§

§

¤

§

De - vi C

Ma - ta

Na G

C

§

§
¤

§

§ §

§

¤

§
¤

ma G

§

ha Am

§ ©
-

Ja - ya

Ja - ya

De - vi

Ma - ta

Na

-

ma - ha

Jaya Jaya Devi Mata Namaha Kirtan 4

Gamg¯ Ma . a
Ǒ ¾4 Ǒ § 4§ §
ò

§

§
Ma

§ § §
Gam - g¯ a .

§ § §
Gam - g¯ a .

§ §

Om

Gam - g¯ a .

Ma

Ma -

- ya

¾ §

ç

§

§

§

§ §
Ma

§

§ §
Ma

§ ¨

Om

Gam - g¯ a .

Gam - g¯ a .

Gam - g¯ a .

Ma

Om Gamg¯ Ma Gamg¯ Ma Gamg¯ Maya . a . a . a Om Gamg¯ Ma Gamg¯ Ma Gamg¯ Ma a a . . . a

Gayatri
¾ ¾ 3


§
Om

§

§ §

¨ §
h .

§
sa -

§
-

§
vi -

§
tur

¾ ¾ §

bh¯ r - bhu - vah u .

sva

tat

§
-

æ

§

§
- yam .

§

§

§
de -

§

¨ §

§

¨

va

¾ ¾ §
Dhi -

ren .

Bhar - go

vas - ya

dh¯ - ma - hi i

§
yo

§

§
yo

§
nah .

§
pra -

§
co -

§ §
-

§ §
y¯t a

da

Om bh¯ r bhuvah svah tat savitur varenyam. u . . . . Bhargo devasya dh¯ imahi. Dhiyo yo nah pracoday¯t a .

Kirtan 5

Govinda Jaya Jaya 4 4§ ´
§ § § § Ǒ Ǒ § § Ǒ Ǒ § § § §

§ ´

§ § §

§ ´ §

§ ´ §

§ §

Go - vin - da

Ja - ya

Ja - ay

Go - pa - la

Ja - ya

Ja - ya

§

§ ´

§

§ ´

§

§

§ §

§

§

§

Ra - dha

Ra - ma - na

Ha - ri

Go - vin - da

Ja - ya

Ja - ya

§
Ha - ri

§ ´

§

§ ´

§ § §

Ra - dha

Ra - ma - na

Go - vin - da

Ja - ya

§

Ja - ya

§

§

Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Rada Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Rada Ramana Hari Govinda Jaya Jaya

Govinda Radhe
¾4

4
§

§

§

¨

¨

§ §
Go

§
-

§

¨

¨

Go - vin - da

Ra - dhe

vin - da

Ra - dhe

¾ §

§

§ ¨

§ §

¨ § §
Go

§

§ ¨
la

¨

Go - vin - da

Go - vin - da

Go - pa -

Ra - dhe

¾ §

§

§

§

§

§

§

§ §
-

¨

§

§

Go - vin - da

Ma - ha - de - va

vin - da

Ke - ´a - va s

¾ §

§

§ ¨

§ §

¨

§

§ ¨
la

¨

Go - vin - da

Go - vin - da

Go - pa -

Ra - dhe

Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Govinda Gopala Radhe Govinda Mahadeava Govinda Ke´ava s Govinda Govinda Gopala Radhe

Kirtan 6

Guru Ham¯re a
Ë § ´ § § ´ § § § §
e

§

§

§

§

§ §
main

Gu - ru

ha - m¯ - re a

ma - na

man - di - ra

§ ´

§

§ ´

§
ã

§ §
-

§ §  § ´ §
re pr¯n a.

Gu - ru

ha - m¯ a

§

§ §

§

Ǒ Ǒ § § §

§
ka

Sa - re

vi´ - vau s

§
vau

§
hai

§
d¯ a -

§
t¯ a

§

§ §

ǑǑ § § ©
Bha - ga

N¯ - ra - ya - na a .

v¯n a

§

§

§

§

§
de -

§
-

§
va

§ §
´r¯ s i

§ §  §
gu - ru

§ ´

Ja - ya

Gu - ru

de - va

§

§

§

§

§ 

§ ´ §

§

§ §
gu - ru

§ ´
de -

§

§ ´
- va

Ja - ya

Gu - ru

de - va

´r¯ s i

§

§

§

§

§ ´
å

§

§ ´ §
- va

§

§ §
gu - ru

§ ´
de -

§

§ ´
- va

Ja - ya

Gu - ru

de -

´r¯ s i

§

§

§

§

§
de -

§
-

§
va

§ §
´r¯ s i

§ §  §
gu - ru

§ ´

Ja - ya

Gu - ru

de - va

Guru ham¯re mana mandira main Guru ham¯re pr¯n a a a. Sare vi´vau ka vau hai d¯t¯ N¯rayana Bhagav¯n s aa a a . Jaya guru deva ´r¯ guru deva si Guru ham¯re tana mana sabha hai Guru ham¯re pr¯n a a a. ... Guru ham¯re dhana daulata hai Guru ham¯re y¯r a a a ... Guru ham¯re m¯ta pita sabha hai Guru ham¯re pr¯n a a a a. ...

Kirtan 7

Guru Ke Nama Gavo
C G7

Ë §

¨

§
ke

§

§

¨

© §

¨

§
ke

§

§ ¨

©

Gu - ru G

na - ma

Ga - vo

Gu - ru G7

na - ma

Ga - vo C

§

¨

§
ke

§

§

¨

© §

¨

§ §
ke

§ ¨

©
C

Gu - ru C

na - ma

Ga - vo F

Gu - ru

na - ma

Ga - vo

§
C

¨

§
ke

§

§

§ §
Ga

©
vo G

§

¨

§
ke

§

§

§ §
Ga

©
vo C

Gu - ru

na - ma

Gu - ru G7

na - ma

§

¨

§
ke

§

§

¨

© §

¨

§ §
ke

§ ¨

©

Gu - ru

na - ma

Ga - vo

Gu - ru

na - ma

Ga - vo

1. Guru ke nama Gavo ... 2. Satyam ke nama Gavo ... 3. Guru ke dhyana Gavo ... 4. Satyam ke dhyana Gavo ...

Kirtan 8

´ ´ . Hara Siva Samkara
Tune bottom E string to D D 1. Bm

4 å å 4 §
§ §
Ha - ra 2. Bm

§

§ §

´ ´ . Si - va Sam - ka - ra

§

§ ´

§

§ ´
D

§ §

´a - ´am - ka s s¯ .

´e - kha - ra s A

§

§

§

§ §

§ §

Ha - ra bam Ha - ra bam

§

§

§

§

§ §

Ha - ra bam Ha - ra bam

bam

§

§
ä

§

§

§

§ ´

§
D7

§ ´

§

§

§

bam

bo - lo

Bha - va bha - yan

ka - ra

D(Bm)

§
D

§

§ §
ja

§

§

§ §

§

§ §

§

§

§

§
Bm

§ ´

§

gi - ri

´ . Sam - ka - ra

§ ´

§
D

§

dhi - mi dhi - mi dhi - mi tha - ka

nar - tan

a - khi - la

Ǒ § § § §

§ §

§

§ ´ §

§ ´ § §

§

§

§

§ §

§ §

§

§

§ §

´ ´ . Ha - ra Si - va Samka - ra ´a´am - ka ´e -kha-ra s s¯ . s Repeat 2:nd phrase again after 3:rd!

Ha - ra bam Hara bam bam bam bo - lo

´ ´ . Hara Siva Samkara ´a´amka ´ekhara Hara bam Hara bam bam bam bolo s s¯ . s ´ . Bhava bhayan kara giri ja Samkara dhimi dhimi dhimi thaka nartan akhila

Kirtan 9

Hare Murar¯ R¯ma R¯m i a a
Key B: Capo 2:nd fret, play in A A 2. A Asus

4 4
§

§

§ §

§

§
B b /A

§ ´ §

§ ´ §

§

§
B b /A

§
A

§ ´

¨
R¯m a

Ha - re 1. A

mu - ra - r¯ i

Ha - re 2. A

mu - ra - r¯ i

R¯ - ma a

§

§
Gm/D

§ §

§
r¯ i

§ ´
1. Asus

§

§ ´ §

§ ©
r¯ i Asus

Ha - re

mu - ra

Ha - re

mu - ra 2. B b /A

R¯m a B b /A

§
A

§

§ §

§

§ §

§ 

§ ´
A

§ ´ § 
R¯m a

§
A

§ ´

§ ´ § 
R¯m a

Pa - ra - ma

su - man - ga - la B b /A

R¯ - ma a

R¯ - ma a

§ § § §

B b /A

§
A

§
A

§ © Ǒ Ǒ § § §

§
´ i Sr¯

§
R¯m a B b /A

§

§

§
R¯m a

Pa - ra - ma

su - man - ga - la B b /A

R¯m a

Ja - ya A

§ § §
ra

§ 
Ja -

§ ´
ya

§ ´  §
R¯m a

§
-

§

©
R¯m a

Ra - ghu - pa - ti

gha - va

Repeat 2:nd phrase again after 3:rd! Hare murar¯ R¯ma R¯m Hare murar¯ R¯m i a a i a Parama sumangala R¯ma R¯m Parama sumangala R¯m a a a ´ i a Sr¯ R¯m Jaya R¯m Jaya R¯m Raghupati raghava R¯m a a a

Kirtan 10

Jagom¯ a
Ë §
Ja -

§
go -

¨ §
m¯ a

§
go -

¨ ¨
m¯ a

§
ka -

§ ©
ri

Ja

´ ˙ San

m¯ a

¨
´ ˙ San 1-2. -

§ §
3. ka

¨ §
m¯ a

§ ¨
1,3. ha

§
ka 2. -

§ ©
ri

ri

ab

yan

m¯ a

¨

§

§

§

§

§

§

¨

§

§ ¨

§

§ §

§

§

§ ¨

§
ô

´ ˙ - - - - m¯ ab - ha - yan - ka - ri a - - - m¯ a San - ka - ri ´ - - - ya - ka - ro a De - vi da Si - va ra - ma n¯ . s d¯ - ri - ni Bhai - ra - vi a - - - m¯ a Da - ´a bhu - ja

§

§ §

§ §

§ §

§ §

§ §
´ ˙ San

§
-

¾§
-

©
ma ¯

Ja - go - m¯ a

Ja - go - m¯ a

ka - ri

Jagom¯ Jagom¯ Sankarim¯ a a´ ˙ a ´ ˙ Sankarim¯ abhayankarim¯ a a ´ ˙ ´ Sankarim¯ abhayankarim¯, Devi daya karo Siva raman¯, Da´a bhujad¯rini Bhairavim¯ a a s a a .a Jagom¯ Jagom¯ Sankarim¯ a a´ ˙ a

Kirtan 11

Jai Jai N¯rayana a .
(F ) Dm Am G Am (F )

Ë §
Jai (F )

§
jai

§

§

§

§ §

§ §

N¯ - ra - ya - na a . Am

N¯ - ra - ya - na a . (G) G

§

Ha - ri 1. Am

§

¨ §

¨
ri

Ha

§

§

§

§
Am

¨

¨
G

§ §
Te -

§

§
G

¨

¨
Am

i Te - r¯ 2. Am

a ma - hi - m¯

r¯ i

a ma - hi - m¯

Am

§

§
Dm

¨
Am

¨

¨ §

§ §

§
Dm

¨
G

§ §

©
r¯ i (F )

a ma - hi - m¯

Te - r¯ i Dm

ma - hi - m¯ a Am Dm

i Ny¯ - r¯ a

Ny¯ a

Am

¨

¨ §

§

¨ §

¨ §

© §

Te - r¯ i

ma - hi - m¯ a

Ny¯ - r¯ a i

i Ny¯ - r¯ a

¨ §

©
ri

Ha - ri

Ha

Jai Jai N¯rayana N¯rayana Hari Hari a a . . Ter¯ mahim¯ Ter¯ mahim¯ i a i a Ter¯ mahim¯ ny¯r¯ ny¯r¯ i a a i a i Ter¯ mahim¯ ny¯r¯ ny¯r¯ Hari Hari i a a i a i

Jaya Gopal
C C Am G

4 4§ ´
§

§ ´ ¨
ke

§
ã

§ § §
-

§  §

§ ´

å å § § §

¨ §
lal

§
-

C

§ §
ya

¨

Nan - da C

lal

ja

s ya Go - pal ya - ´o - da G

ke

ja

§

 § §

§

§

§

§ §

§ §

æ

§ §

§ 

§

§

§

§ §

§ §

go - pal C

§ ¨

Radha bi - ha - ri

ja - ya Go - pal

Radha ma -no ha - ra

ja - ya Gopal

Nanda ke lal jaya Gopal ya´oda ke lal jaya gopal s Radha bihari jaya Gopal Radha mano hara jaya Gopal

Kirtan 12

Jaya Guru Deva Jaya
C G C

˧ §

§

§

 §

§ ´

§

§ §

§

§

§ § 

§ ´

§

§

Ja - ya G

gu - ru

de - va

ja - ya

Ja - ya

gu - ru

de - va C

ja - ya

Ja - ya C

§

§

§

§

§ 

§ ´ §

§

§

§ §

§ § 

§ ´

§

§

gu - ru

de - va

ja - ya

Ja - ya G

gu - ru

de - va C

ja - ya

§ §

§

§

 §

§ ´ §

§

§ §

§

§ § 

§ ´

§

§

Ja - ya

gu - ru

de - va

ja - ya

Ja - ya

gu - ru

de - va

ja - ya

Jaya guru deva jaya

Jaya Guru

Ja - ya

4 4
§

¨

ja - ya 1-2.

§

§

§

¨  §

¨

§ §
Sa

Gu - ru

Ja - ya

3.

tyam

©

§

¨

§

§

Ja - ya

ja - ya

§

 ¨

§

¨

§ §
Sa -

© §
- tyam

¨ §

§ ©

Gu - ru

Ja - ya

Ja - ya

Sa -

- tyam

Jaya jaya Guru Jaya Satyam

Kirtan 13

Jaya Jaya Durge Ma
¾4 § § §  §


§

§

§

§

§ ´ §

§ §

Ja - ya

Ja - ya

Ja - ya

Ja - ya

Dur - ge

Ma

¾ §

§
ya

§
Ja -

§
ya

§
Ja -

§ §
ya

§
ya

§ 

§ ´ ¨

Ja

Ja

Chan - di

Ma

¾ §

§ ´

§ §
Ma

§ §

§ ´

¨
Ma

§

§ ´

§
ä

§ §

Dur - ge

Chan - di

Dur - ge

Ma

¾ §

§ ´

¨
Ma

§

§
¥

§ §

§ §

§ 

§ ´ §

§

Chan - di

Dur - ge

Ma

Ja - ya

Chan - di

Ma

Jaya Jaya Jaya Jaya Durge Ma Jaya Jaya Jaya Jaya Chandi Ma Durge Ma Chandi Ma Durge Ma Chandi Ma Durge Ma Jaya Chandi Ma

Jaya Jaya Hari
¾ ¾ 4 § § § § § § § § §
´ San


§

§

§

§

§

§

Ja - ya

ja - ya

Ha - ri

ha - ra

´ Si - va

ka - ra

¾ ¾ §

§ § §

§
bam

§

§ §

§

§
-

§

§ §

§ §

§
-

§

§

Bam

Ma - ha

de - va

´ Si - va

´ San

ka - ra

¾ ¾

§

§

§ §

¨

§ §

§

§

§ §
´ San

§
-

§

Ja - ya

ja - ya

Ha - ri

ha - ra

´ Si - va

ka - ra

¾ ¾ §

ä

§ §

§

§ §

§

§
-

§

§ §

§ §

§
-

§

§

Bam

bam

Ma - ha

de - va

´ Si - va

´ San

ka - ra

´ ´ Jaya jaya Hari hara Siva Sankara ´ ´ Bam bam mahadeva Siva Sankara

Kirtan 14

´ Jaya Jaya Siva

I

Ë §

§

§ §

§ §
2.

§ §
bo

§
le

§

§ §
-

§
re

Ja - ya 1.

ja - ya

´ Si - va

ban - dha

§ ´

§

§ ´

§

§

§ ´

§

§ ´

§ §

§ ´ § § §
-

§ §
hai

§ ´

Hai - a II

´u - to - ´a s s

Hai - a

´u - to - ´a s s

tri - po

ra - re

§ ´

§ §
Ga -

§ ´
å

§

§
- ta

§ §
me

§ ´

§ ´

§

§ ´
vi -

§ 

§
-

§
je

Ca - ta

cu -

Ga - nga

ra

§
le

§
´i s -

§
´a s

§ §
ki

§
-

§ §
a -

§ §
la

ma

a

§
Ek -

§
a

§ §

§
me

§
´o s -

§
la

§
le -

§ §
ye

§
ho

ha - tha

§
Do -

§
je

§

§

§ §
me

§
-

§ §
ru

§ §
dha

ha - tha

da - ma

ri

´ Jaya jaya Siva bole bandhare Haia ´uto´a hai tripurare s s ´ Jaya jaya Siva bole bandhare Cata cuta me Ganga viraje Gale ´i´a ki mala saje ss Eka hatha me ´ola leyeho s Doje hatha me damaru dhari ´ Jaya jaya Siva ... Pati to ko pavana kara te ho Sukha de kara dukha ko hara teho ´ Sarana gata hai ajati hari . Meto sari sangata bhari ´ Jaya jaya Siva ... Umara mana karo na ke sagara . Nava bhavara me haia ha jara jara Parala gato agara abatum Beka laga ¯ ihai da´a ahamari s ´ Jaya jaya Siva ...

Kirtan 15

Jaya Satyananda Bol
Ë §  ¨ §
bol

§

§

§

§

§

§

ë ë § § § 
Ha - ri

§

§ §

§

§ §

Ja - ya

ja - ya Sat - ya - nan - da

bol

Sat -ya -nan-da

Ha - ri

©
bol

§

§ ¨

¨ §

§ §

§
î

§

 ¨

Sat - yam

bol

Sat - yam

bol

Jaya jaya Satyananda bol Hari bol Satyananda Hari bol Satyam bol Satyam bol

´ ´ Jaya Siva Sambhu
Ë § § ´ § § § § § § § ´ § § §
´ Sam

§ §
´ Sam

© § ©
bhu bhu

§ § ´ §

§ §

§

§ §

§ §
´ Sam

©
bhu

Ja - ya Ja - ya

´ Si - va

Ja - ya Ja - ya

´ Si - va

§ ´ §
å

§
-

©
bhu

Ma - ha - de - va

Ma - ha - de - va

´ Sam

´ Jaya Jaya Siva Mahadeva

´ ´ ´ Sambhu Jaya Jaya Siva Sambhu ´ ´ Sambhu Mahadeva Sambhu

´ ´ Jaya Shiva Sankara 3 4§
§ § §
le

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§ §

Ja - ya

´ ´ ´ Si - va San - ka - ra Ja - ya Si - va

´ San - ka - ra

Ja - ya

´ San - ka - ra Bo - o -

§ §

¡
§ § §

§ §

§ ¨

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§ §

 ¨

Sa - ba de - vo

me de - va - ni - ra - le Ja - ya Bam Bam Bo - le

§

§

§

§

§

§

§

§

§

¨ §

§

§ §

§ §

¨

´ Ja - ya San-ka - ra

Bo - le

´ Ja - ya San-ka - ra

Bo - le

´ Ja - ya San-ka - ra Bo -le

´ ´ ´ ´ ´ Jaya Siva Sankara Jaya Siva Sankara Jaya Sankara Bole Saba devo me devanirale Jaya Bam Bam Bole ´ ´ ´ Jaya Sankara Bole Jaya Sankara Bole Jaya Sankara Bole

Kirtan 16

Kali Durge
Ë § § § § § § § § ´ § § ´ §
â

§ §

§

§

§ §

§ § § § §

§ ´ §

§ ´ § § § ´ §

Ka - li Dur - ge

Na -mo Na - ma - h .

Ka - li

Dur - ge

Na -mo Na -ma - h .

§ §

§

§ ´ §

§ ´ §
â

§

§

§

§

§

§ ´ §

§

Ka - li Dur - ge

Na -mo Na - ma - h .

Ka - li

Dur - ge

Na -mo Na -ma - h .

§

§

§ §

§ §

§ ´ §

§ ´ §
â

§

§

§

§

§ §

§ §

§ ´ §

§ ´ § §

Ka - li

Dur - ge

Na -mo Na - ma - h .

Ka - li

Dur -ge

Na -mo Na-ma - h .

Kali Durge Namo Namah Kali Durge Namo Namah Uma Parvati Andanda Ma Kali Durge Namo Namah

K¯li M¯ a a
C G

Ë §

§

§

§

¨ §
M¯ a Dm

§
ya

§
K¯ a -

§ §
G

§

©
M¯ a C

Ja - ya F

Ja - ya

Ja

li

§

§

§

§ §

§ §

§
ya G

¨ ¨
K¯ a -

©
li M¯ a

Ja - ya C

Ja - ya

M¯ a

Ja

§
F

§

§

§

¨
M¯ a

§
Ja -

§
ya Dm

¨
K¯ a

§ ©
- li G

Ja - ya

Ja - ya

M¯ a

§

§

§ §

§ §
M¯ a

§

§

§

¨ §

Ja - ya

Ja - ya

Ja - ya

K¯ - li a

ð§ M¯ a
§

§

§

Jaya Jaya M¯ Jaya K¯li M¯ a a a

Kirtan 17

Krsna Govinda .. . 4 4
§ § § § § §
ä

§
-

§

§
Go

§ §
-

§ §
-

§ §

§
-

§ §
p¯ a


é

§ ¨
-

Krs - na .. .

Go

vin - da

vin - da

Go

-

la

¨
Go -

§ §

¨
Go -

§ §

§
Go

§
-

§ §
p¯ a -

¨
la

Krs - na .. .

vin - da

vin - da

§

§

¨ § å å § §
Go Go -

§

§
Go

§ §
-

§
-

§ § § §
-

§

¨ §
Go -

§ ¨
-

Krs - na .. .

§ §

vin - da

vin - da

p¯ a

la

§

§

§
-

§

å å § §
Go -

§ §

§
-

§ §
p¯ a

ç

§ §
-

Krs - na .. .

-

vin - da

vin -da Go

la

Krsna Govinda Govinda Gop¯la a .. .

Kundalini
Am Dm C Dm

6 8
§

§ ´ § § ´

§

§ ´

§

§ ´

§

§ ´ §

§ ´

§

§ ´ §

§ ´

§ 
ma

Kun - da - li - ni Dm

kun - da - li - ni C

kun - da - li - ni Am

Ja - go Dm

§

§ ´ §

§ ´ §

§ ´ §

§ ´

§

§ ´ §

§ ´  §

Kun - da - li - ni

kun - da - li - ni

kun - da - li - ni

Ja - go

ma

Kundalini Kundalini Kundalini jago ma

Kirtan 18

Maha Mantra
Ë § § § § § §  § § § § § § § § §  § § §

Ha - re

Kr - sna . ..

Ha - re

Kr - sna . ..

Kr - sna Kr - sna . .. . ..

Ha - re

ha - re

§ ´

§ 

§ ´

§ 

§ ´

 §

§ ´  §

§

§

§

§

§ ´ § 

§ ´ § §
Ha - re

§
Ǒ

§

 §

Ha - re

Kr - sna . ..

Ha - re

Kr - sna . ..

Kr -sna Kr-sna Ha - re . .. . ..

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare .. . .. . .. . .. . Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Maha Mantra
Dm F Am Dm

¾3

4
§

Ha - re Dm

§

§

§ §

Kr - sna . ..

ha - re

§

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

Kr - sna . ..

Kr - sna . .. F

Kr - sna . ..

ha - re Am

ha - re Dm

¾ §

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§
-

§

§
£

§ §

§

§

Ha - re Dm

Ra - ma F

ha - re

Ra - ma Dm

Ra - ma Ra C

ma

¾ §

§ § §
sna ..

ha - re Am

ha - re Dm

§ §

§ §

§ §

§

§

§

§

§ §

§

§

Ha - re

Kr - sna . ..

ha - re

Kr - sna . ..

Kr - sna Kr . . ..

ha - re

ha - re

Hare Krsna hare Krsna Krsna Krsna hare hare .. . .. . .. . .. . Hare Rama hare Rama Rama Rama hare hare

Kirtan 19

Narayana Om 4 4§
§ § § § § § § § § § § § § ¨ §
î

§

§

§

§

§ §

§ ©

Na - ra - ya - na

Na - ra - ya - na

Na - ra - ya - na

Om

§ §

§ § §

§ §

§ §

Na - ra - ya - na

Na - ra - ya - na

Na - ra

§
-

-

ya - na

§

§ © § ©

Om

§

Na - ra - ya - na

Om

Na - ra

ya - na

Om

Narayana Narayana Narayana Om Narayana Narayana Narayana Om Narayana Om Narayana Om

N¯taraj a.
Ë § § § § ¨ § ¨ § § § § § ¨ ¨ §
ä

§

¨

§
ä

N¯ - ta - raj a .

N¯ - ta - raj a .

´ Si - va

´ Si - va

§

§

§

¨

N¯ - ta - raj a .

¨

§
ä

§

¨

§
ä

N¯ - ta - raj a .

N¯ - ta - raj a .

´ Si - va

´ Si - va

§

§

§

¨

N¯ - ta - raj a .

´ ´ N¯taraj N¯taraj Siva Siva Nataraj a. a. .

Om Guru Deva
å ¾ 4 å§ 4§ §
ð

§

§ §

§ ´

§

§ §

§

§ ´

§

§ §

§

Om

Gu - ru

De - va

Om Gu - ru

De - va

Om Gu - ru

De - va

¾ §

Ǒ Ǒ § §
-

§

¨

§ ´

§

§

§ §

§

§ ´

å å § § ¨

Na

ra - ya - na

Na - ra - ya - na - a

Na - ra - ya - na

Om Guru Deva Om Guru Deva Om Guru Deva Narayana Narayana Narayana

Kirtan 20

Om Kali Ma
ED AG ED AG

3¨ 4
§

§

§ 
Ma

§ ´

§

 §
å

§ ¹ §

§ §
- li ha

§

§
Ma

Om Ka - li ha

Om ED

Ka

§
Om ED

§ §

§

 §
Ma

§ ´ §
ED

§

§ §
-

§

Ka - li ED AG

Ka Om AG

li

¨ 
Ma DC

 ¨
There

¨
is

§ ´  §
a ED

§
å

¹

§

§ §
dan

§
-

§
cing ED

god

dess DC

§

§ §

§

 ¨ §
dance

§ §

§

¨ 
heart

dan - cing

a

in - side

my

Om Kali Ma Om Kali Ma Om Kali Ma Om Kali Ma There is a goddess dancing dancing a dance inside my heart

Om Kali Om
c D c

4§ ´ 4
§
Om c

§ ´
- li

§ ´ §
Om

§

§ 

§
C

§

§

§ § 

§

§ ´

Ka

§
c

§

§ §

Ma - ta D

Dur - ga

De - vi

Na - mo

Na - mah . H

§
-

§ §
ni

§ §
C

§

§  §

¨

´ Sakt - ti

Kun - da - li D

Ja - ga - de

§

§

§

§

§ §

´ Sakt - ti

Kun - da - li - ni

§

§

Ma - ta c

§

§

§

§  §

¨

Ja - ga - de

Ma - ta

Om Ka-li Om Ma-ta Dur-ga De-vi Na-mo Na-mah . ´ Saktti Kundalini Jagade Mata ´ Saktti Kundalini Jagade Mata

Kirtan 21

Om Namah Sivaya (Slow) . ´
§ § § § § § È


§

È § §
na - ma - ah . Om namah Sivaya . ´


§

È §

È § § § § §

O - o - o - o - o - om

´ Si - va - a - a - a - a - ya

Om Namah Sivaya . ´
Ë §  § ´ § §
´ Si -

¨  §
va

§ 
Om

§ ´

§ §

§ §
va -

¨
- ya

Om

na - mah .

ya

na - mah .

´ Si

 §
Om

§ ´

§ §

§ §
va

¨
ya

na - mah .

´ Si

 §
Om

§ ´

§ §

na - mah .

´ Si

¨
va -

¨
ya

 §
Om

§ ´ §

§
´ Si -

¨
va -

¨ § 
ya

§ ´ §

§
´ Si

¨
va -

¨
ya

na - mah .

Om

na - mah .

Om namah Sivaya . ´

Om n¯mo N¯rayana a a .
Ë ¨ ¨
Om

§ § § § § § § ¨ ¨
Om N¯ a

§
N¯ a -

§ §

¨

¨
Om

§ §

§
N¯ a -

§ §

¨

Om

n¯ - mo a

ra - ya - na .

n¯ - mo a

ra - ya - na .

§

§

§ §
N¯ a

§

¨

n¯ - mo a

ra - ya - na .

n¯ - mo a

ra - ya - na .

Om n¯mo N¯rayana a a .

Kirtan 22

Om P¯ rnamadah u . .
Key Em: Capo 2:nd fret, play in Dm Am (Am) Dm Dm (Am) Dm

4§ 4
§

 §

§ ´

§

§

§ §

¨

§ §

§ ´

§

§ ´

 §

§ ´

¨

Om p¯ r - na - ma - dah p¯ r - na - mi - dam u u p¯ r - n¯t p¯ r - na mu - da - cya - te u .a u . . . . . Dm Am Dm Dm (Am) Dm

§

§

§ 

§ ´

§ ´ §

§ ´ ¨

§ §

§ ´

§

§ ´

 §

§ ´

¨

u a a P¯ r - na - sya p¯ r - na - m¯ - d¯ - ya u . .

a p¯ r - na - me - v¯ - va u .

´i - sya - te s .

Om p¯ rnamadah p¯ rnamidam p¯ rn¯t p¯ rnamudacyate u . . u . . u .a u . P¯ rnasya p¯ rnam¯d¯ya p¯ rnamev¯va´isyate u . u . a a u . a s.

Om Satyananda
Ë
Om

§

§
Sat -

§
ya -

§

§

§
Sat -

§ §
ya -

§
ç

§ §
-

nan - da

-

nan

da

§ §
Sat -

§ §
nan

§ §
Ja -

§
ya

§ ¨
Gu

ya

da

ru

Om Satyananda Satyananda Satyananda Jaya Guru

Kirtan 23

´ Om Siva 4 4
¨

§

§

¨
Om

§

§

§

¨ §

¨
ram .

§

§

Om

´ Si - va

´ Si - va

pa - r¯t - pa a

´ Si - va

¨
Om

¨
ka -

¨ §
r¯ a

§ § §
va

§

§

§ ©
-

´ Si

t¯ - va a

c¯ - ra a

nam . .

§

¨

§

¨

§

§

¨ §

¨ §

§

Na - m¯ - mi a

´ ˙ San - ka - ra

bha - v¯ - ni a

´ ˙ San - ka - ra

§

¨

§
-

¨

§
-

§ §
ra

§

§ §

©
nam . .

U - m¯ - m¯ a a

he´ - va s

t¯ - va a

c¯ - ra a

´ ´ Om Siva Om Siva par¯tparam Siva. Om kar¯ Siva t¯va c¯ranam a a´ a a . . . ´ ´ nkara bhav¯ni Sankara. Um¯m¯he´vara t¯va c¯ranam ´ ˙ Nam¯mi Sa ˙ a a a a s a a . .

Omkara Om 4 4
§ § § § §
Om -

§

§ §

Om - ka - ra

Om - ka - ra

§

§

©
Om

§ §

§

©
Om

ka - ra

Om - ka - ra

§

§

§ §

§

§

©
Om

§
Om

§
-

§

§ §

§ §

©
Om

Om - ka - ra Om - ka - ra

ka - ra Om - ka - ra

Omkara Omkara Om Omkara Omkara Om Omkara Om

Kirtan 24

Ram Laksman Janaki
C G C

Ë § 

§ ´

§

§

 §

§ ´

§

§ §
Jai

§ §

§

§ 

§ ´

¨

Ram F

Laks - man

ja - na - ki

bo - lo

Ha - nu

ma - na - ki C

§ 
Ram G7

§ ´

§

§

§ 

§ ´

§

§
Jai

§

§ §

§  §

§ ´ ¨

Laks -man

ja - na - ki

bo - lo

Ha - nu

ma - na - ki C

§ 
Ram

§ ´ §

§

§ 

§ ´

§

§
Jai

§ §

§ §

§ 

§ ´

¨

Laks -man

ja - na - ki

bo - lo

Ha - nu

ma - na - ki

Ram Laksman janaki Jai bolo Hanumanaki

Rama Bolo
Ë §  § ´ § § §  § ´ § § § § § § © §  § ´ § § §  § ´ § § § § § § ©

Ra-ma Bolo Ra-ma Bolo Bo -lo Bo -lo Ram

Ra-ma Bolo Ra-ma Bolo Bo - lo Bolo Ram

Rama Bolo Rama Bolo Bolo Bolo Ram Sita Bolo Sita Bolo Bolo Bolo Ram Hanuman Bolo Hanuman Bolo Bolo Bolo Ram

Kirtan 25

Samadhi Sitaram
Ë § §

§ 

§ ´

§

§

¨
Ram

§

§  §

§ ´ §

§

¨
Ram

Ha - re

Ra - ma

Ra - ma

Si - ta

Ra - ma

Ra - ma

Ha - re

§

§

§ 

§ ´

§

§

¨
Ram

§
Si

§
-

§
ta

 §

§ ´ §

§ ¨

Ra - ma

Ra - ma

Ra - ma

Ra - ma

Ram

§

§

§ 

§ ´

§ §
Ra

§
-

¨

§

§ § 

§ ´ §

§ ¨

Ha - re Ra - ma

ma Ram

Si - ta

Ra - ma

Ra - ma

Ram

§

§ §

§

§

§

§ §

§

§ §

§

§ §

§

§

Ram Ram Si - ta Ram

Ram Ram

Si - ta Ram

Si - ta Ram

Si - ta Ram

§

§ §

§

§
Ram 1.

§

§

§

§

§ §
Ram

§

§

§ ¨

Ram Ram

Si - ta

´ Sri Ram

Ja - ya

Ja - ya 2.

Ja - ya Ram

§

§ §

§ § §
Ram

§

§

§ §

§

´ Sri Ram Ja - ya

Ja - ya

Ja - ya Ram Bo - lo

å å § §

§

§

§ §

¨

Ja - ya Ja - ya Ram

Hare Rama Rama Ram Sita Rama Rama Ram Ram Ram Sitaram Ram Ram Sitaram Sitaram Sitaram Ram Ram Sitaram ´ ´ Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bolo

Kirtan 26

Satyananda Yogi
¾4 § ¨
gi

4
§ 

Sat - ya - nan - da

§

´ §

§ § § §

¨
yo

§ §

§ §
-

¨
yo -

¨
gi

Gu - ru

de

- va

¾ § 

§ ´

§ §

§ § § §

§

§ §

§ §
yo

§ 

§ ¨
-

Sat - ya - nan - da

Sat - ya - nan - da

Gu - ru

de - va

-

¾ § 

§ ´

§

§

§

§

§

gi

§ §

§

§
yo

§ 

¨
gi

Sat - ya - nan - da

Sat - ya - nan - da

Gu - ru

de - va

-

¾ § 

§ ´

§ §

§

§

§

§ §

§

§

§ §

§ § 

¨
gi

Sat - ya - nan - da

Sat - ya - nan - da

Gu - ru

de - va

yo

-

Satyananda Yogi Gurudeva Yogi Satyananda Satyananda Gurudeva Yogi

´ Sambhu Murari 4 4§
§ §
´ Sam

§ §

¨

¨

§

§

§ §

§
ra

§
-

bhu mu - ra - ri

´ ˙ San - ka - ra

mu -

¿§  § ´
-

§

§

¨
ri

§

§

§ §

§ §

§

§

§ §

§

¨
ri

Mu - ra

Ha - ra

pa - ni

dha - ra

´ ˙ San - ka - ra

mu - ra

§ §
´ Sam

§
-

§

¨

¨

§

§

§ §

§
ra

§
-

bhu mu - ra - ri

´ ˙ San - ka - ra

mu

¿
-

§

§

¨
ri

§

§

§ §

§

§ §

§

§

§ §

§
mu -

§ 
ra

§ ´
-

¨
ri

Mu - ra

Ha - ra

pa - ni

dha - ra

´ ˙ San - ka - ra

´ ´ ˙ Sambhu murari Sankara murari ´ ˙ Mura Hara pani dhara Sankara murari

Kirtan 27

´ ´ Siva Siva Mahadeva
Ë § § § § § § § § ´ § § ´ § § § ´ § § ´ ¨

§

´ Si - va

´ Si - va

Ma - ha - de - va

na - ma - ´i - va - ya s

sa - da - ´i - va s

§ 

§ ´

§ §

§ §

§

§

§ ´

§

§ ´ §

§

§ ´ §

§ ´

¨

´ Si - va

´ Si - va

Ma - ha - de - va

na - ma - ´i - va - ya s

sa - da - ´i - va s

´ ´ Siva Siva Mahadeva nama´ivaya sada´iva s s

Shri Guru Charanam .
Ë §
´ Sri

§ §
´ Sri

§ § §

§
cha -

§ § § §
cha -

gu - ru

ra - nam

ð ¡
§ § ¨
nam

§

§

§
´ Sri

§ § §

§ §

§
-

 ¨ ¨ 

ha - ri

sha

ra - nam

§
´ Sri

§
sha -

§

gu - ru

ra

ha - ri

ra - nam

Shri guru charanam Shri hari sharanam

´ i Sr¯ Guru Caranam .
Ë § § § § § § § § ´ § § § ¹ § § ´ § § § § § § § § § §  § § ´ §

´ i Sr¯ Gu -ru Ca - ra - nam .

na -mo na -mo bo - lo

Satyam Ca -ra - nam .

na - mo na - mo

§

§

§ §

§

§

§ ´

§

§ §

§

§

§

§

§ ´ §

§ ´ ¨

Sat - ya -nan -da Gu - ru

na - mo na - mo bo - lo

Yogam ca - ra -nam

na - mo na - mo

´ i Sr¯ Guru caranam namo namo bolo satyam caranam namo namo . . 1. Satyananda Guru namo namo bolo yogam caranam namo namo ´ 2. Sivananda Guru ... 3. Brahmananda Guru ... 4. Atmananda Guru ... 5. Yogananda Guru ...

Kirtan 28

´ i .. . Sr¯ Krsna Caitanya
¾4


´ i Sr¯

§

§

§

§

§ §

§

§ § § § § § § § § §

§ §

Krs - na .. .

Cai - tan - ya

Pra - bhu

Nit - ya - nan -

- da

¾ § ¾ §
´ i Sr¯

§ §

§
Ram

§

§ §

§

§
´ i Sr¯

§ §
-

Ha - re

Ha - re

Krs - na .. .

Ra - dhe

Go - vin

da

§

§

§

§

§

§ §

Krs - na .. .

Cai - tan - ya

Pra - bhu

Nit - ya - nan - da

¾ §

§

§

§

§

§

§

§ §

§

§ §

§

§ §

§

§ §

§

Ha - re Ram Ha - re Krs - na .. .

´ i Sr¯ Ra - dhe Go - vin - da

´ i Sr¯ Ra - dhe Go - vin - da

´ i .. . Sr¯ Krsna Caitanya Prabhu Nityananda Hare Ram Hare Krsna Sr¯ Radhe Govinda .. . ´ i ´ ¯ Radhe Govinda Sri

´ i .. . Sr¯ Krsna Govinda 3 4
§ §  § ´ § §  § ´ §
Ha

 §
- re

§ ´ §
mu -

¨
ri

´ i Sr¯

Krs - na .. .

Go - vin - da

ra

§ § 
Hai

§ ´
ta .

§

§ 
-

§ ´ §
ya -

§   § §

§ ´ §
-

¨
va

n¯ a

N¯ - ra a

na .

Va - su

de

§
´ i Sr¯

§ 

§ ´

§

§ 

§ ´

§ ´ §
mu -

¨
ri

Krs - na .. .

Go - vin - da

Ha - re

ra

§
Hai

§ 
n¯ a -

§ ´
ta .

§

§ 
-

§ ´ §
ya

§ 

§ ´ §
-

¨
va

N¯ - ra a

na .

Va - su

de

´ i .. . Sr¯ Krsna Govinda Hare murari Hai n¯ta N¯rayana Vasudeva a. a .

Kirtan 29

´ i Sr¯ Radhe Govinda
F C F C

¾3


§

§

§

§
Go

§
-

§ §
vin C

§ §
da

§
-

§

§ §

§
te Bm

´ i Sr¯

Ra - dhe F

Go

pa - la

¾

§

§
pya -

§  §
re

§ ´
ma

§ 

¨
F

§
Go -

ra

na

hai

¾ §
pa -

§
la

§
te -

§
ra

§  ¹

§ § 

§ ´ §

¨
F

§
Go -

pya - re

na - ma C

hai

¾ § §
pa -

§ §
te

§

§

§ §

 §

§ ´

§
hai

¨

la

ra

pya - re

na - ma

´ i Sr¯ Radhe Govinda Gopala tera pyare nama hai Gopala tera pyare nama hai. Gopala tera pyare nama hai

´ Sri Radhe Syam
¾ ¾ ¾4 ¾ ¾¾ § § § § § § § § § ¨ § § § § ¨ § ¨ § § å å § § § § § ¨ § ¨

´ Sri

Ra - dhe Ra - dhe

´ Ra - dhe Syam

Go - vin - da

´ Ra - dhe Sri

¨

Ra - dhe

§ §

¨

Go - vin - da Ra - dhe

´ Ra - dhe Syam

Go - pa - la

Ra - dhe

´ Ra - dhe Syam

´ ´ ´ Sri Radhe Radhe Radhe Syam Govinda Radhe Sri Radhe ´ ´ Go-vin-da Radhe Radhe Syam Gopala Radhe Radhe Syam

Kirtan 30

´ Sri Ram Jaya Ram
Ë ¨ ¨
Ram

§

§

§ §
Ram

§

§

§ §

¨ ¨
Ram

´ Sri

Ja - ya

Ja - ya

Ja - ya

¨
´ Sri

¨ §
Ram

§ §

§

§

§

§ §

©
Ram

Ja - ya

Ram

Ja - ya

Ja - ya

§

§

§

§

¨
Ram

§ §

Ja - ya

Si - ya

Ja - ya

Ba - ba

§

§

Ha - nu

§

§ ¨
-

¨

man

§ § §

§

¨
Ram

§

§ ¨

§

§

§

§ §

§ ¨
ta

Si - ta

Si - ta

Ram

Si - ta

Ram Jay

Si

Ram

§ §
Ram

§ §

§ §
Ram

§

§ §

§

§

§ ¨

Si - ta

Si - ta

Si - ta

Ram Jay

Si - ta

Ram

´ Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sitaram Sitaram Sitaram Jay Sitaram Jaya Siyaram Jaya Baba Hanuman

´ i Sr¯ Satyanandaji
C F C G C

˧ ´ §
´ i Sr¯ 1. G

§

§ §

§ 

§ ´ §

§ §

§ § § § § §
ke

§ § 

§ ´ §
C

Sat - ya - nan - da - ji

§

§ §

§ § § §
bo - lo

C

ke bo - lo 2. G

bo - lo nam ´r¯ s i

Sat - ya - nan - da - ji G

 §
nam

§

§ §

§
bo - lo 2. C

¨
nam

§

§

§

§

§ §

§

bo - lo 1. C

bo - lo

´ i Sr¯ Gu - ru de - va - ki

§

§

§ §
hai

§

§

§ §

§

§
ra

§ ´
hai

ma - hi - ma

a - pa - ra

ma - hi - ma

apa

´ i Sr¯ Satyanandaji ke bolo bolo nam ´r¯ Satyanandaji ke bolo bolo nam si ´ i Sr¯ Guru devaki mahima apara hai

Kirtan 31

Subhramanyam
C

Ë §

§

§

§ §

§

§

§ §

§ §

§

§

§

§

§

§

Su - bhra -man -yam G

Su - bhra -man -yam

´an mu - kha na - tha s C G

Su - bhra -man - yam C

§

§

§

§ §

§

§

§ §

§

§

§

§ §

§

§

§

Su - bhra-man -yam

Su - bhra-man -yam

´an mu - kha na - tha s

Su - bhra-man -yam

Subhramanyam Subhramanyam ´an mukha natha Subhramanyam s ´ ´ ´ ´ Hara Hara Siva Siva Subhramanyam Siva Siva Hara Hara Subhramanyam

Anandananda Gopal
Anandananda Gopal, Anandananda Gopal (Niranjananda Gopal, Niranjananda Gopal) Anandananda Anandananda Anandananda Gopal

Bam Bam Mahadeva
Bam Bam Bam Bam Mahadeva Hara Hara Hara Hara Sada ’Siva

Durga Laksmi Saraswati
Durga Laksmi Saraswati, Jaya Jaya ambe bhavani, Ma jaya jagatambe bhavani Jaya jaya ambe bhavani Ma, Jaya jagatambe bhavani

Govinda Hare
Govinda Hare, Gopala Hare, he prabhu d¯ dayala Hare ina

Govinda Jaya Gopala
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hare Govinda jaya jaya

Kirtan 32

Hara Hara Mahadeva Shambo
Hara Hara Mahadeva Shambo, Kashi vishwanatha Gange Hara Hara Mahadeva Shambo Bam Bam Mahadeva Shambo (Hara Hara Mahadeva Shambo) (Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara) Kashi vishwanatha Gange

Jaya Bhagavan
Jaya Bhagavan jaya Bhagavan jaya Bhagavan jaya Bhagavan

Jaya Guru Satyam
Jaya Jaya Guru Jaya Satyam

Jaya Hari Narayana
Jaya Hari Narayana Govinda

Jaya Jagatambe Narayana .
Jaya jagatambe, he ma Durga He Ma Durga, he Ma Durga, he Ma Durga, he Ma Durga Om Narayana, Om Narayana, Om Narayana, Om Narayana . . . .

Jaya Jagatambe
Jaya jagatambe, he Ma Durga Ma Kali, Durge namo namah . He Ma Durga, Ma Durga, he Ma Durga

Kali Durge
Jaya Jagatambe Sita Radhe Gauri Durge namoh namah Palana Karani Bhava Bhaya Harani Kali Durge namoh namah

Kirtan 33

Kashi Vishvanatha Gange
´ Hara Hara Mahadeva Sambhu Kashi Vishvanatha Gange

Om Namo Bhagavate Rama
Om namo bhagavate vasudevaya Ram Ram Sita Ram Ram Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Ram Ram Sita Ram

´ Om Namo Bhagavate Siva
Om namo bhagavate vasudevaya ´ Om nama Sivaya Hridaya Ananda Om ´ Om nama Sivaya

Radhe Shyam Govinda
Radhe Radhe shyam Govinda Govinda Radhe Govinda Radhe Radhe shyam Gopal¯ Radhe Radhe a

Ram Ram Sitarama
Hare Rama Ram Ram Sitarama Rama Rama Rama Rama Sitarama Rama Rama Sitarama Sitarama Sitarama Ram Ram Sitarama

Rama Dhuni Lag¯ i
Rama dhuni lag¯ re Gopala dhuni lag¯ i i

´ Sivaya Namah .
Om namah Sivaya, Om namah Sivaya . ´ . ´ ´ ´ Sivaya namah, ’Sivaya namah Om, Sivaya namah, ’Sivaya namah Om . . . . ´ ´ ´ ´ Sambhu Sankara namah Sivaya, Girija Sankara namah Sivaya . . ´ ´ ´ ´ Sambhu Sankara namah Sivaya, Girija Sankara namah Sivaya . ´ . ´ ´ ´ ´ Arunacal Siva namah Sivaya, Arunacal Siva namah §’ivaya . . ´ ´ Om namah Sivaya, Om namah Sivaya . . Kirtan 34

Sri Guru Charanam
Sri Guru charanam, sri Hari charanam

Sri Ram Jay Jay Ram
Sri Ram jay jay ram sri jay ram jay jay ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram

Sri Ram Jaya Ram
Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram

Kirtan 35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful