dü+|ü⁄{Ï 3

eT+>∑fi¯yês¡+

31 Ä>∑düߺ 2010

ôV’≤<äsêu≤<é

dü+∫ø£ 313

ù|J\T 10G4G20 yÓ\: s¡÷.3.00

Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

l $ø£è‹HêeT dü+e‘·‡s¡+, <äøÏåD≤j·TD+, es¡¸ s¡ß‘·ße⁄, ÁXÊeD e÷dü+, ø£èwüí |üø£å+, ‹~∏: wüwæ˜ ñ. 5.49— qø£åÁ‘·+: uÛÑs¡DÏ ñ. 9.05— es¡®´+: sê. 9.26 qß+∫ sê. 11.04 es¡≈£î— sêVüQø±\+: eT. 3.00
qß+∫ kÕ. 4.30 es¡≈£î— <äßs¡ßàVüAs¡Ô+: ñ. 8.22 qß+∫ ñ. 9.06 es¡≈£î— dü÷s√´<äj·T+: ñ. 5.47 ì dü÷sê´düÔeTj·T+ kÕ. 6.20 ì.

yÓ’mdt bÕe⁄\≈£î #Óø˘

HÒ «§æþÆ>ÃÆðÿyìþz

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Hyé¨ ´ë˯èþ ç³NÇ¢ M>¯èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.ÆøÔèýÄæý$Å MöÆæÿyé ¡íÜ ™èþ¯èþ ™èþÆæÿà ´ë˯èþ Ææÿ$_
^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A«¨Úëx¯èþ… Ðèþ*r¯óþ ™é¯èþ$ ´ësìýÝ뢯èþ°, Ýù°Äæý* V>…«©Móü
™é¯èþ$ Ñ«§óþÄæý$$yìþ¯èþ°, ò³O¯èþ$…_ H B§óþÔéË$ ÐèþõÜ¢ Ðésìý¯óþ AÐèþ$Ë$ ^óþÝ뢯èþ$
™èþç³µ Ý÷…™èþ…V> GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý*Ë* ¡çÜ$Mø»Z¯èþ° C…™èþM>Ë… ^ðþº$™èþ*
ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÆøÔèýÄæý$Å, CMæü Ðèþ$*yæþ$ ÆøkÌZÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> »ê«§æþÅ™èþË$
ïÜÓMæüÇ…_ Hyé¨ M>¯èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ™é¯èþ$ ^óþÄæý$§æþË^èþ$Mæü$¯èþ²
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. ¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü

ø=s¡&Ü s¡a[|ædüßÔqï ø=DÏCÒ{Ï
Ä#ês¡´ n~Ûø±sê\≈£î ø£‹Ô]+|ü⁄
{°{°&û <Ûäsêà¬s&ç¶ô|’ ã<ä© y˚≥ß
yÓ’mdtÄsY |ü⁄s¡+ ù|s¡ß e÷s¡ßŒ
s√X¯j·T´ dü+#·\q ìs¡íj·÷\ß

eTè‘·ß\ ≈£î≥ß+u≤\ >∑ß]Ô+|ü⁄
»>∑Hé C≤_‘ê≈£î b˛{° C≤_‘ê
ˇø√ÿ ≈£î≥ß+u≤ìøÏ \ø£å |ü]Vü‰s¡+
&ûd”d” n<Ûä´≈£åî\≈£î m+|æø£ u≤<Ûä´‘·
H˚s¡ß>± n~ÛcÕ˜q+ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+
‘·+Á&çì ø°]Ôdü÷ÔH˚ ‘·qj·TT&çøÏ ø£fiË¢+
yÓ’mdt e´‹πsø£ •_s¡+ Vü‰´|”.. Vü‰´|”

b˛\es¡+ô|’
düßÁ|”+≈£î
yÓfi≤Ô+: ˇ&çcÕ
$esê\ß 10˝À

z<ës¡ßŒ j·÷Á‘· ø±+Á¬>dt˝À ø£˝À¢˝+
düèwæºk˛Ô+~. »>∑Hé ÁbÕ<ÛëHê´ìï
‘·–Z+#·&ÜìøÏ n~ÛcÕ˜q+ eP´Vü‰\ß
s¡÷bı+~düßÔqï~. Ä eP´Vü‰\qß
‹|æŒø=≥º&ÜìøÏ »>∑Hé es¡Z+
ô|’m‘·ßÔ\ß y˚düßÔqï~. á m‘·ßÔ\ß
ô|’m‘·ßÔ\ß sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢ ô|qß
‘·ßbÕqß düèwæº+#·qßHêïsTT.
$esê\ß 2˝À

Ksês¡ß #˚dæq d”m+
H˚&ÉT n~Ûø±]ø£ ñ‘·Ôs¡ß«\ß
@d”;øÏ πøÄsY q+<äHé
eT]ø=ìï e÷s¡ßŒ\ß

½ï³ B^éÆæÿÅ

j·÷Á‘· Äù|~ ˝Ò<äß
eP´Vü‰ìøÏ Á|ü‹ eP´Vü≤+
u≤~Û‘·ß\≈£î kÕj·T+ e÷ <Ûäs¡à+
z<ës¡ßŒ ‘·|ü⁄Œ ø±<äì ‘˚*+~
@◊d”d” Á|üø£≥q e÷ $»j·T+
ÁbÕã˝≤´ìï ô|+#·ßø√&ÜìøÏ n<äqß
»>∑Hé •_s¡+˝À eT\¢>∑ß˝≤¢\ß

$düÔs¡Dô|’

ø=‘·Ô &ûJ|”
ns¡$+<äsêe⁄?
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý
B‹œ ´ù΋ÜV> Gïܽ yîþiï³V> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² Móü.AÆæÿÑ…§æþ
Æ>Ðèþ# °Äæý*Ðèþ$Mæü… §é§éç³# QÆ>ÆðÿO…¨. 1977Ðèþ »êÅ^Œþ
Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Iï³G‹Ü A«¨M>Ç AÆÿ$$¯èþ AÆæÿÑ…§æþÆ>Ðèþ#
A¯èþ$¿æýÐé°² §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° {ç糿æý$™èþÓ… D ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$¢¯èþ²¨. Mö™èþ¢ yîþiï³ G…í³Mæüò³O
HÆ>µr$ ^óþíܯèþ {†çÜ¿æýÅ MæüÑ$sîý BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ ´ùÎçÜ$
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë õ³Ææÿϯèþ$ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜ*_…_…¨.
ÐéÇÌZ.. Móü.BÆŠÿ.¯èþ…§æþ¯Œþ, Vú™èþ…Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ï AÆæÿÑ…§æþÆ>Ðèþ#
Mæü¯é² ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï. EÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ¨¯óþÔŒýÆðÿyìþz, ÕÐèþÔèý…MæüÆŠÿ,
¿êçÜPÆŠÿ BÄæý$¯èþ »êÅ^ŒþMæü$
... 5˝À

yÓ’mdt$ ø±+Á¬>dt |ü<∏äø±˝Ò
πøM|”ô|’ Äs√|üD\≈£î H√ø±yÓT+{Ÿ
>∑es¡ïsY CÀø£´+ sêC≤´+>∑ã<ä∆y˚T
dü+πøåeT+ Ä>∑<äß
Hê~ eTT+<äß#·÷|ü⁄...
dü¬s’q düeTj·T+˝À $düÔs¡D
Á|ü‹|üøå±\ô|’ $eTs¡Ù\ß ‘·>∑Z˝Ò<äß
me÷àsY $#ês¡Dô|’ <ë≥y˚‘·
d”my¥ßzô|’ Äs√|üD\ß e´øÏÔ>∑‘·+
- @&Ü~ bÕ\qô|’ MT&çj·÷‘√
d”m+ s√X¯j·T´ ÇcÕº>√wæ˜

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>ÌZÏ »ZVæü‹Ü ˼®
§éÆæÿ$Ë HÇÐóþ™èþ ÐðþOG‹Ü BÌZ^èþ¯óþ¯èþ°, BÄæý$¯èþ iÑ…_ E¯èþ² çÜÐèþ$
Äæý$…ÌZ¯óþ CÌê…sìý BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…§æþ°, ™é¯èþ$ §é°¯óþ AÐèþ$Ë$
^óþçÜ$¢¯é²¯èþ°, ¿êÈ çÜ…QÅÌZ A¯èþÆæÿ$áËMæü$ ç³£æþM>Ë$ ^óþÆæÿyæþ… ÐèþÌôýÏ D
°Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï ÆøÔèýÄæý$Å ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V>
糧æþÒ »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sìýt... Hyé¨ ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
Mö×ìýgôýsìý ÆøÔèýÄæý$Å ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ bé…ºÆæÿ$ÌZ Ò$yìþÄæý*™ø CÚët
VøíÙt çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ
yæþ$™èþ*... M>ÆæÿÏÌZ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$Ë$ òÜO™èþ… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ
{糿æý$ý™èþÓ çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ…™ø AÆæÿ$áÌñýO¯èþ
°Ææÿ$õ³§æþËMæü$ D ç³£æþM>Ë$ ^óþÆæÿyæþ…Ìôý§æþ°, Ðèþ$ÆøÐðþOç³# BǦMæü…
V>¯èþ$ Qgê¯éMæü$ C¨ ¿êÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…§æþ° BÄæý$¯èþ Ðé´ùÄæý*
Ææÿ$. ©°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$¯óþ çÜ…„óüÐèþ$ç³£æþM>Ë AÐèþ$Ë$¡Ææÿ$¯èþ$
çÜÒ$„ìü…^éË° ¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† yéMæütÆŠÿ ÐðþOG‹Ü
Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz A{´ëÄæý$ç³yìþ¯èþr$Ï ÆøÔèýÄæý$Å ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ¯èþ
çßýÄæý*…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> »ê«§æþÅ™èþË$
... 5˝À

ãj·÷´s¡+

ã+&Üs¡+ ãj·T≥ô|{≤º*
MT @&Ü~ bÕ\q es¡<ä\‘√
yÓTT<ä˝…’ es¡<ä\‘√H˚
eTT>∑ßdüßÔ+<˚yÓ÷qì|æk˛Ô+~ kÕsY

Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ´ë˯é M>Ë…ÌZ °Äæý$Ñ$™èþ$ÌñýO¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ë º§æþÎË$
™égê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ™öÍ Ððþ$r$t. ÑÐé§éË ç³#rtV> Ðèþ*ǯèþ Hï³ IIïÜ
ÐèþÅÐèþàÆ>ËÌZ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ ½ï³ B^éÆæÿÅ ÎËË$
JMöPMæüPsìýV> ºÄæý$r ç³yæþ$™èþ$…yæþr…™ø BÄæý$¯èþ¯èþ$ AMæüPyìþ¯èþ$…_ ™èþí³µ…_
Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ AfÄŒý$
Ñ${ÔéMæü$ »ê«§æþÅ™èþË$ Aç³µWçÜ*¢ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü †Ææÿ$Ðèþ$Ë
†Ææÿ$糆 §óþÐèþÝ릯èþ… {ç³™óþÅMæü A«¨M>ÇV> E¯èþ² «§æþÆ>ÃÆðÿyìþz° AMæüPyìþ¯èþ$…_
çÜÐèþ*^éÆæÿ
... 5˝À

ºÄæý*ÅÆæÿ…ÌZ C¯èþ$ç³ Q°gê°² ç³ÇÖÍçÜ$¢¯èþ² sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$,
C™èþÆæÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$

Á|ü»\ kı‘·ßÔ n\ߢ&çøÏ <ëq+
sêh dü+|ü<äqß <√#·ß≈£îqï yÓ’mdt
≈£î≥ß+ã dü+|ü<ä>± e÷]Ãq sê»X‚KsY¬s&ç¶
\ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Kì»+ \÷{°
yÓ’mdt ã+<Ûäße⁄\qß C…’fi¯fl˝À ô|{≤º*
Çø£ÿ&ç <√|æ&û sêVüQ˝Ÿ≈£î ø£qã&É<ë
d”m+ |”sƒêìøÏ s√X¯j·T´ nqs¡ßΩ&ÉT
ãj·÷´s¡+˝À #·+Á<äu≤ãß <Ûä«»+
n&É$ <ë]˝À ãj·÷´sêìøÏ u≤ãß
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø dü+K´˝À »q+
|ü\ße⁄s¡ß ª<˚X¯+µ H˚‘·\ß Vü‰»s¡ß
$esê\ß 9˝À

kÕúìø£ mìïø£\≈£î
_j·T´+ uÛÑj·T+
3
Á>∑÷|t-1 yêsTT<ë
‘·|üŒ<ë?
3
s¡»≈£î\
Ä‘·à>ös¡e+ HÓ–Z+~
3
m+|”\
eT÷>∑ H√eTT

$esê\ß ˝À

$esê\ß ˝À

$esê\ß ˝À

$esê\ß 10˝À

˙fi¯ó¢
»>∑Hé e´eVü‰s¡+
‘˚˝Òes¡≈£L ô|+&ç+>¥
ÄXÊeVüQ\ ÄX¯\ß Ä$]
~>±\ß |ü&ɶ s√X¯j·T´
nqß≈£L\ es¡Z+
nqedüs¡+>±
‘=+<äs¡|ü&ܶeTqï Äy˚<äq
MT&çj·÷qß q$Tà
yÓ÷düb˛j·÷eT+≥ßqï
H˚‘·\ß

$esê\ß 9˝À

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful