CUPRINS

Prefaţă Cuvînt înainte 1. Generalităţi (S. Godeanu) 1.1. Elemente de ecologie 1.2. Elemente de sistematică 1.3. Elemente de biogeografic 2. Marea Neagră şi litoralul A. Plante (C. Pârvu). B. Animale (S. Godeanu). 3. Apele interioare şi zonele umede A. Plante (C. Pârvu) B. Animale (S. Godeanu). 4. Câmpia A. Plante (C. Parvu) B. Animale (S. Godeanu) 5. Pădurea şi poienile A. Plante (C. Pârvu) B. Animale (S. Godeanu). 6. Culmile munţilor A. Plante (C. Pârvu). B. Animale (S. Godeanu) 7. Mediul subteran A. Animale (S. Godeanu) 8. Mediul antropic A. Plante (I. Stroe şi S. Godeanu) B. Animale (S. Godeanu). Glosar de termeni Index de plante Index de animale Bibliografie selectivă

PREFAŢĂ
În cadrul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, ilustrată prin aplicaţiile fecunde ale energiei nucleare, ale electronică, extensiunea uimitoare a automaticii şi ciberneticei, sînt chemate şi disciplinele biologice să participe la satisfacerea cerinţelor de amplificare a resurselor energetice şi de hrană în profitul dezvoltării sociale umane. De fapt, rolul biologiei este fundamental şi mult mai vast, pentru că numai în calitatea să de fiinţă vie, înzestrată cu conexiuni neuronale cerebrale care îi conferă o conştiinţă raţională, omul a devenit autorul ştiinţelor, ceea ce îi permite să exploreze toate nivelurile de organizare a materiei universale şi să se cunoască pe el însuşi. Capacitatea umană de înţelegere a legilor naturii ne dă libertatea de a ne asigura sănătatea, cultura şi o persistenţă cît mai îndelungată pe planeta noastră. La această îndrumare, spre un viitor cît mai luminos, participă şi ramurile culminante ale biologiei: fiziologia şi morfogeneza experimentală, biologia moleculară şi ingineria genetică, destinate să producă forme cît mai avantajoase de plante şi animale, să creeze biotehnologii rentabile şi să controleze ereditatea umană. Datorită tocmai eficienţei practice a cercetării ştiinţifice, are loc o progresivă expansiune demografică şi masivele aglomerări sociale umane se însoţesc de puternice construcţii energetice şi industriale, de imense terenuri cultivate şi de propagarea intensivă a speciilor domestice. Astfel, acest uriaş complex antropic intră în impact cu echilibrele naturale ale biosferei din care a provenit, dar s-a separat tot mai adînc în succesiunea civilizaţiilor multimilenare. Totuşi, oricît ar fi de avansată, omenirea rămîne strict tributară naturii nealterate, a cărei diversificare ascendentă este o garanţie de perenitate şi progres. Constanţei cantitative a biosferei îi datorăm, oxigenarea atmosferei indispensabilă respiraţiei aerobe şi protecţiei faţă de radiaţiile nocive. Resursele inepuizabile ale naturii ne refac sănătatea trupească şi psihică, ne conduc la o concepţie dinamică, evoluţionistă a lumii şi la situarea justă a omului în cosmos, ne oferă nesfîrşite bucurii estetice.

În trecut, pe lîngă domesticire, omul a provocat dispariţia unor specii, iar poluarea actuală ameninţă pe şi mai multe cu extincţia, putînd ajunge la depopularea a valoroase ecosisteme. Acţiunile devastatoare nu cruţă nici pe oameni, cîtă vreme dăinuiesc războaiele şi înarmarea nucleară, de aceea legiferarea internaţională a ocrotirii naturii are tangenţe fireşti cu lupta pentru pace. Succesul ambelor mişcări depinde în mare măsură de convingerea sinceră a fiecărui om, formată pe baza unei educaţii de înalt umanism şi a cunoaşterii adecvate a factorilor de dezvoltare a societăţii şi naturii. Pentru a desluşi rolul speciilor vegetale şi animale în comunităţile lor de viaţă, numite biocenoze, de mult s-au alcătuit lucrări care să orienteze, atît pe naturalişti cît şi publicul larg dornic de drumeţie în natură, asupra identificării vieţuitoarelor pe care le întîlnesc. În ţara noastră, pentru începuturi, să amintim „Excursiuni zoologice" (1905) de prof. N. Leon, „Călăuza naturalistului în pădure" (1935) şi la Marea Neagră (1937) de prof. A. Popovici-Bâznoşanu şi M. A. Ionescu precum şi însufleţitele scrieri ale prof. I. Simionescu (1941). S-au adăugat diferite apariţii recente dar, aşa cum ne arată „Ghidul naturalistului în lumea apelor dulci" (1965) de dr. Elena Chiriac şi Maria Udrescu, majoritatea lor se referă la cîte un singur mediu de viaţă şi nu la întreaga diversitate naturală a ţării noastre. Toate aceste publicaţii, prin caracterul lor vădit de popularizare, au contribuit la misiunea atît de imperioasă astăzi de înfrăţire a omului cu natura. Acelaşi ţel îl urmăreşte şi prezentul volum „Călăuză în lumea plantelor şi animalelor", ai cărei autori, dr. Constantin Parvu, dr. Stoica Preda Godeanu şi ing. Laurenţiu Stroe, şi-au dovedit competenţa ecologică în contribuţii anterioare deosebit de apreciate. Aici, sub formă de ghid ilustrat, ei oferă cititorilor o documentaţie ingenios concentrată asupra speciilor de plante şi animale caracteristice pentru şapte medii principale de viaţă din ţara noastră, inclusiv cel amenajat de om. Consultarea cărţii este înlesnită de lămuririle generale de la început despre ecologie, sistematică şi biogeografie, precum şi de glosarul termenilor şi indexul speciilor, cu care se încheie. Ilustraţia bogată şi sugestivă este un îndemn la cunoaşterea activă pentru dezvoltarea curiozităţii în studiul formelor şi relaţiilor din natură. Flora şi fauna României cuprind specii mult mai numeroase decît cele redate în călăuza de faţă, dar autorii ei au meritul de a fi ales aici pe cele mai semnificative, deseori cu caracter de endemisme, adică proprii numai teritoriului românesc. Zestrea naturală în specii vegetale şi animale ale patriei noastre constituie o avuţie naţională de nepreţuit pentru cercetările ştiinţifice cele mai înaintate cît şi pentru incalculabile aplicaţii în producţie. De aceea să considerăm această călăuză ilustrată ca o eficientă pledoarie adresată opiniei noastre publice pentru ocrotirea naturii. Academician profesor, RADU CODREANU

CUVÎNT ÎNAINTE
Relaţiile care se stabileso între om şi natură suscită un interes permanent, condiţionat atît de dorinţa cunoaşterii fenomenelor care se petrec alături de noi, cît şi de procurarea unor surse de materii prime, fără ca prin aceasta să se producă dezechilibre în natură, ale căror consecinţe pot fi imprevizibil de mari şi grave. Epoca noastră se caracterizează mai ales prin conştientizarea şi străduinţa popoarelor de a conserva, ocroti, ameliora şi menţine mediile de viaţă de pe planeta noastră. Mediul înconjurător constituie un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Menţinerea echilibrului ecologic este esenţială pentru desfăşurarea normală a vieţii. În acest context apare imperioasă nevoia de cunoaştere a legilor care guvernează interaeţiunile organismelor vii cu mediul înconjurător, a modalităţilor de realizare a producţiei biologice, supravieţuirii, dezvoltării, dinamicii şi adaptării indivizilor, populaţiilor şi biocenozelor la condiţiile de viaţă existente. Aceasta presupune un efort deosebit ştiinţific, tehnic, economico-financiar şi cultural-educativ, pentru care este nevoie de o mare unitate de voinţă şi acţiune a membrilor societăţii, pe baza marelui principiu al raţionalităţii şi eficienţei ecologice, tehnice şi economice. Omul trebuie să capete conştiinţa faptului că el nu ocupă o situaţie privilegiată în natură, ci, ca orice fiinţă, depinde de ea. Comparînd strategia naturii eu cea a societăţii omeneşti, constatăm existenţa unei contradicţii esenţiale şi anume aceea dintre echilibrul şi armonia din natură şi tendinţa omului de realizare a unor producţii maxime, prin înlocuirea ecosistemelor naturale cu altele artificiale, labile, create şi menţinute viabile de el. Cartea se adresează tuturor iubitorilor de natură şi ocrotitorilor ei; ea permite o mai bună cunoaştere a mediilor de viaţă din România, a feluritelor specii de plante şi animale care le populează. Structurată pe 7 medii principale de viaţă: marea şi litoralul, apele interioare, cîmpia, pădurea şi poienile, culmile munţilor, mediul subteran şi mediul antropic, cartea prezintă la fiecare cîte o parte generală, în care se face o caracterizare a principalelor ecosisteme, a condiţiilor abio-tice şi biotice existente, precum şi caracterele generale ale organismelor care trăiesc în mediul de viaţă respectiv. Sînt

apoi menţionate, în ordine sistematică, plantele şi animalele cele mai reprezentative pentru ţara noastră. Pentru o mai bună informare, la mediul antropic au fost incluse alături de speciile sălbatice şi cîteva dintre cele mai comune plante de cultură şi animale domestice din România, întrucît o serie de organisme sînt întîlnite în mai multe medii de viaţă, la sfîrşitul fiecărui capitol sînt trecute numerele de ordine ale acelor specii care pot fi întîlnite în mediul respectiv, dar care au fost descrise la altul, cel la care sînt mai caracteristice. Schema de prezentare a plantelor şi animalelor este următoarea: — numărul de ordine (separat pentru plante şi pentru animale, număr care se regăseşte în ilustraţiile color); — numele popular; — denumirea ştiinţifică şi autorul; — numărul planşei pe care se află ilustraţia; — dimensiuni (care sînt prescurtate astfel: A = anvergura aripilor; D = diametrul; G = greutatea; H = înălţimea; L = lungimea; l = lăţimea); — unele caracteristici morfologice; — date din biologia speciei (sînt menţionate lunile anului cu cifre latine — I—XII), obiceiuri, fenologie; — folosinţe sau pagube aduse omului şi produselor sale, monument al naturii etc.; — mediile de viaţă caracteristice; — răspîndire în România şi pe glob. Din carte lipsesc acele grupe de vieţuitoare pentru care, pentru a fi colectate, observate sau studiate, este necesară o aparatură specială sau trebuie prelucrări laborioase. Nu au fost descrise algele microscopice unicelulare, unele ciuperci inferioare, protozoarele, viermii paraziţi şi cei microscopici. Pentru uşurinţa recunoaşterii, fiecare organism citat în text este ilustrat în planşele de la sfîrşitul cărţii. Dorim ca această carte să constituie ceea ce ne-am propus: o călăuză utilă tuturor în lumea minunată a plantelor şi animalelor. Nu putem încheia aceste rînduri fără a adresa sincere mulţumiri numeroşilor specialişti cărora le-am solicitat şi ne-au acordat tot concursul lor, în special colegilor Gavrilă Negrea n, dr. ing. Gheorghe Popescu, dr. Iosif Căpuşe, dr. Vasile Decu, dr. Maria Paspaleva, dr. Matei Tălpeanu, dr. Theodor Nalbant, dr. Ionel Fuhn şi dr. Geza Iuliu Muler, pentru toate informaţiile, recomandările şi indicaţiile preţioase primite. În mod special mulţumim colegei Eugenia Grimalschi pentru ajutorul dat la definitivarea acestui volum. Ne exprimăm gratitudinea faţă de editura Ceres care a manifestat interes şi înţelegere şi care a tipărit această carte. AUTORII

1. GENERALITĂŢI
Viaţa reprezintă forma de existenţă a materiei aflate la nivelul său superior de organizare. Ea se află într-o permanentă interdependenţă, cu mediul abiotic, se caracterizează printr-un grad ridicat de complexitate şi este supusă unor legităţi atît generale, cît şi specifice. În cele ce urmează vom încerca să punctăm din ansamblul cunoştinţelor de biologie pe acelea care explică neuniformitatea distribuţiei vieţii pe pămînt, cauzele grupării organismelor în anumite asociaţii stabile şi interdependenţa lor cu mediul înconjurător (elemente de ecologie), să prezentăm pe scurt clasificarea plantelor şi a animalelor şi să indicăm provenienţa lor pe un anumit teritoriu (elemente de biogeografic). Acestora li se adaugă — la sfîrşitul cărţii — un glosar, în care se dă explicaţia unor noţiuni şi termeni mai des utilizaţi. 1.1. ELEMENTE DE ECOLOGIE Dacă privim cu atenţie lumea, constatăm că sîntem înconjuraţi do numeroase plante şi animale care se asociază în moduri caracteristice, prezintă o distribuţie variată, neuniformă, organismele vii supunîndu-se acţiunii unor mecanisme naturale foarte complicate. Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme, al relaţiilor lor cu mediul ambiant, al cunoaşterii structurii şi modului de funcţionare a populaţiilor şi grupărilor de organisme din natură. Ansamblul vieţii pe scoarţa pământului, cu multitudinea de forme sub care poate fi întîlnită constituie învelişul viu al pămîntului, biosfera, Ea variază în spaţiu în funcţie de condiţiile fizicogeografice şi climaterice concrete; nu se prezintă ca un înveliş continuu şi se caracterizează prin

precum şi prin existenţa unor anumite relaţii de interdepedenţă. un flux care trece prin diferitele verigi ale ecosistemului cu viteze şi intensităţi diferite. sînt delimitate geologic. o livadă. 1970) Procesele principale care condiţionează existenţa biocenozei sînt cele de sinteză. Prin antroposferă se înţelege acea parte a biosferei şi litosferei care. în care integralitatea. el se modifică neîncetat. cele mai importante fiind cele determinate de modul de hrănire (deci relaţiile trofice). echilibrul dinamic şi autoreglarea sînt deosebit de puternice şi ecosistemul" pare stabil. Specia constituie forma fundamentală. fiziologic şi metabolic. stabilă. geografic şi biologic de celelalte ecosisteme. Organismele care alcătuiesc o biocenoză se pot grupa în producători de material organic viu (plantele). a tatonărilor şi etapelor prin care a trecut fiecare specie. ELEMENTE DE SISTEMATICĂ Lumea actuală reprezintă rezultatul unei îndelungate evoluţii. şi componenta nevie — biotopul — (mediul abiotic) în care îşi desfăşoară activitatea biocenoza respectivă. există o interdependenţă reciprocă. este influenţată şi dependentă de om. ele alcătuiesc grupări de indivizi de acelaşi fel. constituie momentele în care acesta se află în stadiul de climax. echilibrul dinamic (intercondiţionarea reciprocă care determină stabilitatea ecosistemului) şi autoreglarea (capacitatea ecosistemului de a se menţine şi reorganiza menţinîndu-si însă caracteristicile proprii în condiţiile unor variaţii ale factorilor biotici şi abiotici). 1971) Organismele din biocenoză nu trăiesc separat. între biosferă. el contribuind activ la transformarea naturii. 1. Ansamblul de indivizi ai aceleiaşi specii care îşi desfăşoară viaţa pe un anumit teritoriu şi ale cărui limite maxime sînt cele ale biocenozei respective se numeşte populaţie. Fiecare populaţie ocupă în cadrul biocenozei o anumită nişă ecologică (locul pe care îl ocupă specia respectivă în biocenoză şi totodată funcţiile şi raporturile în care intră cu celelalte specii care constituie biocenoza). mai stabile. şi care au fost denumite cicluri biogeochimice (fig. capabili de autoreproducere în cadrul unei serii de generaţii. Fiecare biotop este populat de trei tipuri de organisme: cele specifice lui. Populaţiile diferitelor specii care alcătuiesc o biocenoză suferă neîncetat fluctuaţii care sînt determinate de variaţia factorilor ecologici. consumatorii acestora (animalele) şi descompunătorii (bacteriile şi ciupercile care degradează substanţele organice ale organismelor moarte). . de la anorganic la organic. de bază. La nivelul ecosistemului mediul abiotic şi cel biotic alcătuiesc o entitate de sine stătătoare. De istoria evoluţiei speciilor. În cadrul ecosistemului se distinge o componentă vie — biocenoza — reprezentată de organismele vegetale şi animale asociate pentru trai. Treptat. care trece astfel. Biosfera este alcătuită dintr-un mozaic de ecosisteme care îşi menţin individualitatea. succesiv. 4). Ele determină existenţa unei anumite dinamici a populaţiilor (fig. cea în care se desfăşoară interrelaţiile dintre componentele vii şi cele nevii ale mediului. Fig. ritm de viaţă. caracteristică. structuri şi a unui mod de funcţionare unitară a componentelor sale). hidrosferă şi atmosferă au loc neîntrerupte schimburi de materie şi energie. a interrelaţiilor dintre organisme determină existenţa a trei caracteristici ale ecosistemelor: integralitatea (existenţa unei organizări. Complexitatea relaţiilor biotic-abiotio. Ea reprezintă o comunitate de indivizi. La nivelul ecosistemului şi al biosferei se desfăşoară neîncetate transformări ale materiei. sub o formă sau alta. urmare a complicării formelor de viaţă şi adaptării acestora la condiţiile mereu schimbătoare ale mediului. Specia nu poate exista în natură ca atare. densitate. 2). a hranei. de existenţa unor reglaje fiziologice caracteristice fiecărei specii. omul. Pe baza lor iau naştere între organisme numeroase lanţuri trofice care se întrepătrund alcătuind la nivelul biocenozei o reţea extrem de complicată (fig. a existenţei materiei vii în natură. caracterizaţi prin existenţa într-un anumit spaţiu geografic şi avînd anumite caractere ecologice specifice. cele comune mai multor medii de viaţă şi cele ajunse accidental.intensităţi diferite de desfăşurare a proceselor vitale. o reprezintă ecosistemul.2. 2 — Schema fluxului de materie şi energie din ecosisteme (după Whittaker. o pădure constituie tot atîtea ecosisteme. Unitatea funcţională fundamentală a biosferei. ci sub forma uneia sau mai multor populaţii. litosferă. în cursul evoluţiei. 1). Zona de graniţă dintre două ecosisteme se numeşte ecoton. a devenit un factor pertur-bant al desfăşurării interrelaţiilor dintre natura vie şi nevie. Perioadele de evoluţie lentă. prin activitatea sa. de cunoaşterea formelor dispărute. transformare şi descompunere a materiei vii. 3 — Schema unui ciclu biogeochimic (după O d u m. morfologic. Un ecosistem nu rămîne acelaşi. unitari sub aspect genetic. atît directe cît şi indirecte. Fig. suferă o evoluţie. La nivelul ecosistemului se desfăşoară un schimb neîncetat de materie şi energie cu mediul înconjurător. structură. se ocupă o disciplină aparte — paleontologia. Un lac. deci cele care nu sînt caracteristice biocenozei respective. nu sînt izolate. 3). Ea se caracterizează printr-o anumită repartiţie spaţială. Aceste trei categorii de organisme sînt legate între ele prin raporturi numeroase şi complicate. specifice (fig.

insectelor ş. muştele. ci îndeosebi la cele care sînt menţionate în lucrarea de faţă. teritoriul de procurare a hranei.a. Pe glob se disting 8 mari regiuni biogeografice terestre: holarctică (ce se subîmparte în .3. Orice floră şi faună sînt rezultatul unei îndelungate dezvoltări istorice. Prin floră şi faună se înţelege ansamblul speciilor de plante şi animale care trăiesc într-o localitate.) şi nu trebuie confundat cu teritoriile pe care poate fi întîlnit ocazional sau in care a migrat temporar dintr-o cauză sau alta.Clasificarea plantelor şi animalelor actuale. Sistematica se ocupă cu evidenţierea caracterelor distinctive dintre specii şi cu gruparea acestora în categorii superioare în funcţie de caracterele lor comune. fiecare cu o multitudine de ramuri şi rămurele. rezultat al unor condiţii biotice. În figurile 5 şi 6 sînt prezentaţi doi arbori filogenetic!. reflectă un anumit grad de evoluţie şi diferenţiere şi au un trecut istoria bine conturat. Cercetările au demonstrat că evoluţia diverselor organisme nu a avut loc uniform. altele au dispărut.). din ce în ce mai generale.a. altele lungi. alte vii. Raporturile filogenetice (de înrudire) dintre toate grupele sistematice de vieţuitoare pot fi prezentate schematic sub o formă intuitivă. încrengăturile sau filumurile indică grupări foarte mari de organisme care prezintă planuri de organizare distincte. unele scurte. fluturii. iar cel al mesteacănului Byctiscus betulae). unele dispărute. în care vieţuitoarele s-au diversificat şi au evoluat. În cadrul arealului său. Evoluţia configuraţiei uscatului şi apei mărilor şi oceanelor de-a lungul erelor geologice lămureşte multe fenomene biogeografice. Majoritatea speciilor se caracterizează prin existenţa mai multor rase geografice. păianjenilor. separate prin teritorii de mărimi diferite în care nu trăieşte). Mai multe familii formează un ordin (toţi gîndacii — ordinul Coleoptera — grupează numeroase familii. Totalitatea faunei şi florei globului poate fi subîmpărţită într-o serie de regiuni biogeografice caracterizate prin existenţa unor elemente floristice şi faunistice fundamentale comune. Fiecare specie este compusă din una sau mai multe populaţii (care pot fi socotite ca nişte comunităţi locale. 6 — Arborele filogenetic al animalelor (original) 1. de indivizi). Cum s-a spus mai înainte. abiotice specifice şi al existenţei unor bariere greu de trecut. Teritoriul în care trăieşte o specie se numeşte areal. a croitorilor etc. au intervenit imigraţii şi emigraţii provocate de factorii climatici şi ecologici. Mai multe genuri se pot grupa in familii. într-o regiune sau pe un teritoriu dat. unul din caracterele speciei este coexistenţa indivizilor săi într-un anumit spaţiu geografic. astfel încît s-a ajuns la coexistenţa unei multitudini de specii aflate în diverse grade de evoluţie (ea decurgînd de cele mai multe ori în sensul complexităţii structurilor. Speciile au origini şi vechimi diferite. Fig. altul al animalelor. inexplicabile pe baza cunoaşterii numai a condiţiilor geografice actuale. naturale. o specie nu are o răspîndire uniformă. de reproducere etc. Ea se constituie pe baza unor caractere comune de organizare fundamentală de mare generalitate (aşa este încrengătura Arthropoda care reuneşte clasele crustacei lor. genul reprezintă numele de familie (astfel ţigărarul plopului se numeşte Byctiscus populi. La animale arealul este echivalent cu teritoriul pe care îşi desfăşoară viaţa (habitat. distincte. deci caută să stabilească locul fiecăreia în clasificarea generală a vieţuitoarelor. Mai multe clase pot forma o încrengătură. a celor cu rît. care constituie obiectul unei discipline biologice speciale — sistematică — urmăreşte găsirea ordinii fireşti. care trăiesc în ecosisteme diferite. al corelării tot mai desăvîrşite a reacţiei acestora În faţa factorilor mereu schimbători ai mediului ambiant). ea fiind în funcţie de condiţiile oferite de mediul de viaţă. ci a decurs cu viteze inegale. Mai multe ordine care au o serie de caractere fundamentale comune se grupează într-o clasă (gîndacii. altul al plantelor şi al treilea al animalelor. printre care cele ale gândacilor de scoarţă.). în cursul căreia unele specii au apărut. Genul reprezintă categoria imediat superioară speciei. Uniformitatea răspîndirii speciilor este în funcţie de mărimea suprafeţei ocupate şi varietatea condiţiilor ecologice în care trăiesc. Arealele sînt de două feluri: continui (o specie se întîlneşte mai mult sau mai puţin uniform răspîndită în cadrul arealului său) sau discontinui (cînd specia dată ocupă un areal care are întreruperi. acestea acoperite cu numeroase frunzuliţe (care reprezintă speciile ce trăiesc în prezent). la care ramificaţiile au mers pînă la încrengăturile şi eventual la principalele clase actuale şi nu la toate. Dacă specia poate fi comparată cu numele de botez. La plante arealul este echivalent cu teritoriul geografic pe care creşte planta respectivă. eea a unui arbore cu trei ramuri principale: unul al bacteriilor. libelulele ş. unul aî plantelor. se încadrează în clasa Insecta). Aceste grupări de populaţii asemănătoare (uneori identice morfologic) se pot diferenţia în subspecii sau rase geografice. sînt izolate de cele mai multe ori prin bariere geografice şi ecologice care pot fi trecute de specia respectivă mai mult sau mai puţin greu. ELEMENTE DE BIOGEOGRAFIE Ştiinţa care se ocupă cu studiul răspîndirii fiinţelor vii de pe planeta noastră şi cu elucidarea factorilor care au condiţionat această răspîndire se numeşte biogeografie. caută să evidenţieze filiatiunile şi legăturile dintre ele.

Flora şi fauna acvatică au o altă istorie. preglaciari. neozeelandeză (Noua Zeelandă). dar mai legată de bazinul hidrografic al unei anumite mări. malgaşă (insula Madagascar). Cu toate acestea în peşteri şi la suprafaţă (mediul epigeu) există reprezentanţi vechi. precum şi forme specifice munţilor din Europa — reprezentînd forme alpine. caucazian şi sirian. Se întîlneşte un număr redus de imigranţi glaciari. neotropicală (America de Sud şi insulele Antile). Ţara noastră face parte din regiunea holartică. ele explicînd amestecul de forme existente în prezent pe aceste teritorii. care în prezent se află ÎR stadiul de forme endemice. . subregiunea pale-artică. Alături de acestea se întîlnesc. Influenţate profund de glaciaţiile din cauternar. Recent au fost introduse de om o serie de specii de peşti şi nevertebrate acvatice. nordul Africii şi al Asiei şi nearctică — America de Nord). în interdependenţa lor pe un anumit teritoriu. Arealele lor actuale cuprind Marea Caspică. flora şi fauna sînt de origine predominant postglaciară. polineziană (arhipeleagurile Polineziei) şi circumarctică (malurile Antarcticei) (fig. 7). australiană (Australia şi Noua Guinee). Organismele din pădurile de foioase provin mai ales din refugiile mediteranean. părţile îndulcite ale Mării Negre. Imigranţii postglaciari sînt aproape inexistenţi. apele salmastre adiacente şi cursul inferior al apelor care se varsă În aceste mări. orientală sau indo-malaieză (partea tropicală a Asiei). Pentru flora şi fauna actuale ale emisferei nordice în general şi ale Europei în particular. unele în mod voit. cele din stepe din refugiile aralo-caspic şi mongol. pe culmile munţilor. Modificările climatice constituie un alt factor deosebit de important în determinarea răspîndirii speciilor. Flora şi fauna postglacială provin din diverse refugii în care se adăpostiseră vieţuitoarele în cursul glaciaţiilor. speciile rămase din timpul glaciaţiunilor (şi care constituie relicte glaciare). etiopiana (Africa la sud de Săhara şi sudul peninsulei Arabice).palearctică — Europa. altele ajunse accidental. Majoritatea animalelor de apă dulce de la noi au o vechime preglaciară. glaciaţiile din cuaternar au avut repercusiuni deosebit de importante. ea fiind mai puţin influenţată de glaciaţii. cele din pădurile de conifere îndosebi din refugiul manciurian. unele provenind din strămoşi originari din mările puternic îndulcite care acopereau în terţiar majoritatea teritoriului: mările Sarmatică şi Pontică.

asemănător unui intestin. Variaţiile de temperatură se resimt pînă la adîncimea de 75 m (vara temperatura apei la suprafaţă poate urca la 20— 26°C. Stă fixată pe stînci sau pe alga Cystoseira la adîncimi de 2—6 m. Marea Neagră are o suprafaţă de 413 000 km 2 şi o adîncime maximă de 2 466 m. de la adîncimea de peste 180 m în jos viaţa animală lipseşte. El găzduieşte în zonele pietroase plante şi animale care se fixază puternic şi care pot suporta perioade scurte de uscare. pe de altă parte de forme caracteristice bazinului ponto-caspic. Etajul azoic — situat sub 200 m adîncime. La marginea platformei există un taluz abrupt care coboară la adîncimi de peste l 500—l 800 m. MAREA NEAGRĂ ŞI LITORALUL Rest al Marii Sarmatice. platforma continentală. la litoralul nostru ea scăzînd la 7—12‰ sub influenţa apelor Dunării. Substratul este calcaros sau nisipos. Marea Neagră constituie un mediu de viaţă deosebit. alge) şi care pot forma depozite rău mirositoare. În zonele nisipoase trăiesc animale care se pot îngropa foarte rapid în substrat. În repartiţia vieţuitoarelor de pe fundul Mării Negre se pot distinge 6 etaje. Modiolus. PLANTE ALGE VERZI (FILUM CHLOROPHYTA) 1 — Enteromorpha intestinalis (L. Etajul supralitoral — este constituit din porţiunea de ţărm stropit de valuri sau acoperit de acestea la furtuni mari. În acest etaj trăiesc numeroase crustacee. C. D. Litoralul românesc al Mării Negre przintă două forme de relief: de la delta secundară a Chiliei şi pînă lîngă Constanţa. Domină asociaţiile de viermi (Terebellides) sau de scoici (Mytilus. ocupă porţiunea de fund în care se pot dezvolta fanerogamele marine (Zostera) şi algele iubitoare de lumină (ca Phyllophora). salinitatea apei este de 17—18%o (pe jumătate cît cea a altor mări). relicve ale fostului bazin sarmatic. adaptate acestui mediu. comune mărilor din sudul şi vestul Europei. nisipos. Masa apei — pelagialul — este domeniul a numeroase organisme animale şi vegetale care se grupează în 2 asociaţii: planctonul (vieţuitoare mici care se mişcă puţin sau se lasă duse de curenţi) şi nectonul (animale mari care înoată rapid. pe o lungime de 85 km. care la litoralul românesc are lăţimi de 50—200 km. insecte şi viermi care se hrănesc cu materiile organice în descompunere aduse de valuri (scoici. Viaţa animală este deosebit de activă. Mareele sînt de mică amploare (de cca 12 cm). populat de sulfo-bacterii. Fundurile sînt predominant nisipoase sau miloase. dintre care multe sînt specifice numai acestei mări. . 1). dintre care 5 sînt pe platforma continentală şi unul sub aceasta: 1. 2) — corp abundent ramificat. A. Etajul circalitoral — se întinde între 12 şi 100—120 m adîncime. constituit din faleze înalte care lasă din loc în loc zone cu plaje nisipoase. Abra. De la linia ţărmului şi pînă la adîncimea de 180—200 m se întinde o cîmpie submarină uşor înclinată. Pe nisipurile şi falezele calcaroase se dezvoltă o floră specifică. pe care trăiesc puţine animale vii. E. pe o lungime de peste 140 km este un ţărm jos. Etajul mediolitoral — îl formează zona de spargere a valurilor (la adîncimi ale apei de 0—0.) Link (Pl. B. mai adesea stîncos. iarna apa îngheaţă la mal). Etajul infralitoral — situat la adîncimi de 0. De aici pînă la Vama Veche. Flora şi fauna sînt sărace ca număr de specii. Etajul perizoic — situat între 100—200 m adîncime este reprezentat de asociaţii de animale moarte recent (tanatocenoze) sau de cele subfosile. Datorită originii şi evoluţiei ei.5 m). H = 15 cm. A.2. Mya. activ şi care în Marea Neagră sînt reprezentate numai de peşti şi delfini). Lentidhim) pe care vin să le „pască" numeroşi peşti cu valoare economică. şi ca rezultat al prezenţei în cantitate mare a hidrogenului sulfurat. apele sînt agitate de valuri şi suferă variaţii mari de temperatură. malul este înalt de pînă la 15—20 m. Plantele şi animalele acestei mări sînt reprezentate pe de o parte de forme marine. dar bogate ca număr de indivizi (Pl. caracterizat printr-un complex de factori fizico-chimici care condiţionează dezvoltarea unor asociaţii de organisme. cu un tal tubular.5—12 m (rar pînă la 18 m). care adăposteşte puţine animale.

(Pl. ALGE BRUNE (FILUM PHAEOPHYTA) 6 — Cystoseira barbata (Good et Wood) Ag. Stă fixată pe substrate stîncoase. Asemănătoare este C. Se dezvoltă mai bine în zone liniştite. 2) — H = 4—6 cm. constituie hrană pentru peşti (chefali) şi păsări acvatice. În toate mările circum-europene. pe stînci. uşor rupt de valuri (fig. cu rămurele terminale uşor curbate. În mările Neagră. Algă robustă. 5 — Cladophora sericea (Huds. (Pl. Uscată. (Pl. foarte ramificat. cel mai ades pe valve de Mytilus. Nu opun rezistenţă valurilor. Filamentele axiale drepte. (Pl. Stă fixată pe pietre şi cochilii în bancurile de Mytilus. În toate mările şi oceanele din zonele temperate. (Pl. mai ales la sud de Mangalia. Indian şi îngheţat de Nord. Mai rară la litoralul nostru. la adîncimi de 1. De la suprafaţa apei pînă la 12 m adîncime.) J. cu ramuri dispuse vertical. Oceanele Atlantic. 3 — Ulva lactuca L. cu filamente terminale fine. Ag. Perenă. cu ramificaţii care pornesc de pe un disc ce se fixează prin rizoizi de substrat (stînci.5—3 m. Axul principal şi filoizii cilindrici. Se fixează pe pietre mici şi pe stînci. cochilii de moluşte. Azov şi Mediterană. Pe axul principal ramificaţiile au aspect mătăsos. dar şi pînă la 4 m. comună la adîncimi de 10—20 m. ALGE ROŞII (FILUM RHODOPHYTA) 7 — Phyllophora brodiaei (Turn. 2) — H peste 1. se foloseşte la saltele sau ca ambalaj. în partea de sud a litoralului românesc. tal masiv. unde formează 95% din totalul biomasei macrofitelor. (Pl. 9 — Ceramium arborescens J. ca o tufă. Euribiontă. la adîncimi de 2—6 m. Smith) Lyngb. Ag. În Marea Neagră şi pe malurile Atlanticului în partea sa europeană. bosphorica Sauv. în oceanele Atlantic. ca şi în lacul Mangalia. fotofilă. pe coasta europeană a Oceanului Atlantic. de culoare de la maro la carmin. încît înăbuşe speciile cu care se asociază. 2) — Algă mică. În toată emisfera nordică. unde temperatura şi salinitatea sînt mai constante. 11 — Laurencia obtusa (Huds. Formează o pîslă deasă şi încîlcită la suprafaţa stîncilor sau pe Cystoseira. la adîncimi de 0. În Marea Neagră pînă la adîncimea de 1 m. ca nişte filamente dispuse în şiruri longitudinale. În mare şi lacuri litorale salmastre. Marea Japoniei şi Oceanul Indian. ramificaţiile pornesc de la bază şi sînt dispuse în cruce sau spirală. rizom tîrîtor. mezotermă. Tal ramificat dichotomic. (Pl. (fig. Preferă ape cu suspensii organice şi transparenţă redusă. Pacific şi îngheţat de Nord. unde formează adevărate pajişti. terminal uşor măciucate. fixată pe pietre. Tal lamelar cu numeroase ramificaţii fine. Pacific şi Indian. În bazinul mediteranean. cochilii de scoici sau epifită pe Cystoseira. 8 — Ceramium rubrum (Huds. 10 — Callithamnion corymbosum (J. l = 3—9 mm. pe care se prind alte alge. cu talul lăţit în formă de frunză. E. în partea sudică a litoralului românesc. Specie stenohalină. Frecventă la litoralul nostru. mai scurte spre vîrf. cu creşterea pe toată suprafaţa. inflorescenţă cu flori unisexuate protejate de o spată. 6.5— 2. Stă fixată pe stînci. sau epifită pe alte alge (Cystoseira sau Phylophora). suportă variaţii mari de temperatură. 2) — Tal lamelar. la capăt trunchiate sân obtuze. Ag. cochilii. b). Pacific. Înflorire în lunile V—IX. Mediterană.70 m. Euribiontă. (Pl. În condiţii prielnice de viaţă poate avea o dezvoltare atît de rapidă. ANGIOSPERME (FILUM ANGIOSPERMAE) 12 — Iarbă de mare — Zostera marina L. 2) — H = 12—15 cm. abundenţa sa crescînd de la nord la sud. 2) — H = 10—15 cm. Comună şi în Marea Mediterană.) Lamour. 2) — Talul formează o pîslă deasă. (Pl. 2) — H = 4—5 cm. Trăieşte şi pe coasta temperată europeană a Atlanticului. precum şi în lacul Mangalia. Oceanul îngheţat de Nord.Formele de la adîncimi sînt mai mari. Trăieşte fixată pe stînci. 2) — L = 20—25 cm. sau epifită pe alte alge). Tal fragil. cu ramificaţii subterminale. arbustiform.) J. 3 a şi 3 b). Specie euritermă şi eurihalină.) Ag. Stenotermă şi stenohalină. Vegetează la adîncimi de 2—6 m.5 m. .5—10 m.) Ag. Comună la litoralul românesc. Foarte frecventă la litoralul nostru. 3) — L = 60—150 cm. pietre sau valve de Mytilus. mai lungi la baza axului. La adîncimi de 1. (Pl. În Marea Neagră. Bine reprezentată în Marea Neagră. 2) — Tal rigid. 2 — Enteromorpha prolifera (Mull. (Pl. în Oceanul Indian. comună la adîncimi de l—5 m. ca şi în mările Azov şi Mediterană şi în Oceanele Atlantic. 4 — Bryopsis plwnosa (Huds. Stă fixată pe stînci sau pe alte alge. partea nordică a Atlanticului. În ape cu adîncime mică. Endemică pentru Marea Neagră.) Kiitz. Tal abundent ramificat. Corp foarte flexibil. 1 = 3 mm. Euritermă şi eurihalină. În Marea Neagră. cu consistenţă lemnoasă.

pătate la bază.5 cm) e protejat de o spată şi conţine 3—12 flori. 4) — H = 80— 100 cm. Perenă. Fruct elipsoidal. 15 — Ruscuţă — Adonis flammea Jaquis. Frunze dispuse în rozetă la baza tulpinii. Pe nisipuri maritime. În tufişuri. Caspică. Flori galbene grupate în antodii. păros. Flori mici. pe litoral. (Pl. 3) — H —30— 40 cm. Inflorescenţă paniculat-ramificată. cu lacinii filiforme. cărnoasă. Tulpina păroasă. (Pl.) Mill. înflorire VII—IX. înflorire VI—VIII. la adîncimi de 0. Pe coaste loessoide. sectate. adesea negre. Flori solitare. (Pl. în umbele. Perenă. În locuri uscate. (Pl. cu rădăcină fibroasă. Mediteranei. Baltică Nordului. 4) — Anuală. Frunze acoperite cu peri aspri. culcată. 28 — Anghinare — Scolymus hispanicus L. Tulpină ramificată cu frunze spinoase. tufă cu frunze liniare şi flori umbeliforme. Flori monoice galbene-verzui. pe coastele însorite de pe litoral. înflorire VI—VIL Pe nisipurile litoralului Mării Negre şi Mediteranei. prin stepe şi păşuni nisipoase. (Pl. (Pl. În sud-estul Europei şi vestul Siberiei. 18 — Lucerna marină — Medicago marina L. se desprinde de pe peduncul la maturitate şi aruncă seminţele la distanţa de l m. flori grupate în verticile. înflorire . la sud de Tuzla. Perenă. de-a lungul litoralului. Plantă medicinală. de la Constanţa la Mangalia. ramificată. 22 — Ridichioară — Limonium gmelini (Willd. cu frunze lineare. Pe nisipuri marine la mările Neagră. Spicul (L = 1. lanceolate. 4) — H= 10—35 cm. 3) — H = = 15—40 cm. 3) — H = 20—50 cm. înflorire V—VIII. 19 — Scaiul dracului — Eryngium maritimum L. Frunze trifoliate. inflorescenţă cu flori mari. Anuală. pe tot litoralul. Perenă. Anuală. În jurul Europei. înflorire V—VI. păroasă. Mediterană şi Baltică. Sudul Europei şi Asia Mică. pe nisipurile litoralului. cu tulpini şi frunze lineare (1 = 2 mm). 3) — H = 33 cm. în Crimeea.5—10 m. rădăcină pivotantă. Pe nisipuri. Pe coaste însorite. este consumată de porci. pe dos albe. la sud de Constanţa. Mediterană şi la Oceanul Atlantic. Mediterană. 4) — H = 20—40 cm. sesile. apare şi în alte locuri din sudul ţării. albăstrui. înflorire VII—VIII. Aceleaşi utilizări ca Z. În toată ţara. Bienală.) Richard (Pl. cu flori lungi de 5 mm. pietroase sau stîncoase. dar şi în alte zone din ţară. dar şi ca surogat de lînă articială. violete. 24 — Linariţă — Linaria genistifolia (L. tulpină foarte ramificată. anuală. 21 — Haţmaţuchiul măgarului — Torilis nodosa L. lanceolate. cu frunze groase. Caspică. înflorire VII—VIII.S. Tufă globuloasă. În depresiuni. în Delta Dunării şi pe litoralul Mării Negre. Gaertner (Pl. păroase. liliachii. frunze diferit sectate. Europa şi vestul Siberiei. înflorire în IV—VI. 2. 26 — Plesnitoare — Ecballium elaterium (L. (Pl. Frunze păroase. 4) — H = 30—60 cm. Inflorescenţa capitul cu flori mici. rizom gros. în Asia Mică şi Iran. Toate părţile aeriene sînt păroase. Transcaucazia şi Siria. Crudă. înflorire V—VII. aride. În mările Neagră.) O. Numai pe nisipurile litorale. Africa de Nord şi Asia de sudvest. Anuală. tulpină cilindrică. Asia Mică. înflorire VI—VII În zonele nisipoase ale litoralului mării Negre şi Caspice. 27 — Plevaiţă — Xeranthemum annuum L. (Pl. dar şi pe margini de drumuri. rugoase. triunghiulare.3 — Volbură — Convolvulus persicus L. în sudul şi vestul Europei. Caucaz. ţepoase pe margine. viguroasă. în funcţie de înălţimea la care se află pe tulpină. Pe coaste însorite şi uscate. rizom subţire. cu flori pintenate. glabră. Sud-estul Europei. dar şi în alte zone din sudul ţării. recomandată pentru hidropizie. frecventă pe coastele loessoide ale litoralului. Perenă. galbene-deschis. (Pl. Tulpină ramificată. Rădăcină cărnoasă şi aromată. (Pl. Rădăcina se foloseşte în boi de inimă. În Balcani sudul U. înflorire VI—VIII. 3) — H = 60 cm. Pe coastele loessoide ale litorlului. Frunze sesile. 4) — H = 20— 60 cm. Pe fundul nisipos al mării şi al lacurilor litorale.13 — Iarbă de mare pitică — Zostera nozti Hornem. 3) — L = = 10—40 cm.S. cu rizom lung şi tulpină culcată. 4) — H = 40— 100 cm. Florile adunate în antodii semiglobuloase. Inflorescenţă compusă din flori glabenaurii. 14 — Laptele cucului — Euphorbia seguieriana Necker (Pl. frunze cărnoase. 20 — Piciorul cocoşului păros — Ranunculus oxyspermus Willd (Pl. în vii. ramificat. Perenă. păroasă. Pe terenuri loessoide. dispuse lateral pe tulpină. înfloreşte în VI—X. ovate. nisipoase sau pietroase. rădăcini lungi. cu frunze alterne. Tulpină erectă sau ca tufă. Perenă. Sudul şi vestul Europei. ramificată. 17 — Varză de nisip — Crambe maritima L. dinţate.R. pe coaste cu săraturi. rădăcină pivotantă. înflorire V—VI. mai rar albe. 4) — Perenă. Europa centrală şi de sud. Bienală sau perenă. tulpină mult ramificată la bază. 3) — H = 30— 40 cm. marina. însorite. la sud de Constanţa. Inflorescenţa din raceme umbeliforme. Perenă. Inflorescenţa racem. Frecventă din deltă pînă dincolo de Tuzla. Kuntze (Pl. albe. Flori solitare cu petale roşii. Comună în partea sudică a ţării. păroase. pe toate plajele litoralului românesc. 3) — H = 20— 40 cm. frunze groase. catifelatpăroasă. înflorire în lunile VI—VIII. roze. Caucaz. frunze glabre.. Tulpină erectă. 16 — Ridichioară de nisip — Cakile maritima Scop. Frunze cu forme diferite. 25 — Jaleş — Stachys maritima Gonan (Pl. Flori galbene-aurii.

viermi şi peştişori ce se ating de tentacule. Asia de Vest. Gură ventrală. cu coloraţie variabilă. lemne. Tulpină rigid erectă. iarna este prezentă permanent). Frunze rigide. înconjurată de 4 braţe lungi. Arbust sau semiarbust peren. Stă fixat pe fund. 30 — Perişor — Elymus racemosus Lam. pînă la adîncimea de 20 m. cilindrice. Spic erect. gălbui. Africa de Nord. Burete cu o structură cornoasă. Se hrăneşte cu puiet de peste şi crustacee mici. cu rizom lung. 4) — H = 50— 100 cm.) (Pl. În toate mările şi oceanele globului.VI—IX. 5) — D = pînă la 40 cm. 5) — D — 5—10 mm.. Corp ca un ou cu şiruri de lamele ciliare. 3 — Meduza de apă caldă. de formă neregulată. În toate mările şi limanele circumeuropene. lîngă litoral. frecventă în bazinul mediteranean. Cenuşiu. 5) — L = 12 cm. Frunzele se desprind de la baza tulpinii. Predator. Nedorită de pescari. lacurile litorale. evită lumina directă. Europa Centrală şi de Nord. Este singurul ctenar din Marea Neagră. rigid. mare (30 cm). ÎNCRENGĂTURA VIERMILOR INELAŢI (ANNELIDA) CLASA POLICHEŢI (POLYCHAEIA) 6 — Nereis diversicolor (Muller) (Pl. 5) — D = 3—4 cm. Pe nisipurile litorale şi continentale. Perenă. Cu proprietăţi diuretice. Îşi sapă galerii pe care le căptuşeşte cu mucus. America. în jurul Mării Negre şi Caspice. B. lung. limbul cilindric. sau pe scrădis. Foarte comună în pelagialul Mării Negre. CLASA ANTOZOARE (ANJHOZOA) 4 — Actinie. tulpini aeriene rigide. cu 2 lobi branchiali formaţi din 6—10 filamente scurte. Corp gelatinos. cilindric. 29 — Pipirig de mare — Juncus maritimus Lam. Corp din 90—120 segmente. la adîncimi de 2—65 m. în cîmpurile de Zostera. ca nişte ramuri care se împletesc. în plancton.. vine la mal cînd apa mării este caldă. Pe soluri nisipoase sau argiloase. Pe nisipuri umede şi în mlaştini. înconjurată de 8 braţe foarte lobate la mijloc şi bifurcate spre capete. 5) — D — 15— 30. Inflorescenţă din flori verzui cu antere galbene. În toate mările şi oceanele emisferei nordice. folosită sub formă de ceaiuri în tratamentul insuficienţelor hepatice şi al eczemelor cronice. inima mării — Rhizostoma pulmo (Macri) (Pl. cu suprafaţa corpului netedă. pe substrate tari. Izvelev (Pl. cu multe proeminenţe. Se hrăneşte cu peşti şi cu crustacee. înflorire VI—IX. 4) — H = == 60—80 (150) cm. . capturează crustacei. În bazinul mediteranean. Pe funduri pietroase. Tentaculele se retrag brusc cînd sînt atinse.5 cm. brun sau roşiatic. glabră. Foarte numeroasă iarna. În toate mările şi oceanele emisferei nordice. iarna intrînd în plasele lor. în unele lacuri litorale (Sinoe). (Pl.) (Pl. În pelagialul Mării Negre. cu cele două tentacule lungi prinde hrana. Gura ventrală. Culoare variabilă. tije de stuf. Corp din 70—120 segmente. Filtrează din apă detritus organic fin. 5) — L == 0.) (Pl. coca vaselor. Orificiile de evacuare a apei (osculii) cu D = 6 mm. H = 2—3 cm. ÎNCRENGĂTURA CTENARI (CTENARI) 5 — Pleurobrachia pileus (Chin. Mai frecventă în apele reci (vara se apropie de ţărm cînd apele sînt reci. În zona mediteraneană. pe pietre. 7 — Mercierella enigmatica (Fauvel) (Pl. Comună de la suprafaţa apei. proeminează pe nişte papile. ÎNCRENGĂTURA CNIDARI (CNIDARIA) CLASA SCIFOZOARE (SCYPHOZOA) 2 — Meduză de apă rece — Aurelia aurita (L. cochilii. Rizom orizontal. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA SPONGIERI (SPONGIARIA) l — Halichondria panicea (Pallas) (PI 5) —. dediţel de mare — Actinia equina (L. Răpitor. pe coastele de la malul mării sau al lacurilor litorale. Comun în nisipul mîlos din apele salmastre marine şi din lacurile litorale mai sărate. rar 40 cm.6—2. animalul rămînînd ca un bulb cărnos. graţie cărora se deplasează lent. Australia. Corp moale fixat de suport printr-un disc ce acţionează ca o ventuză. cu care se hrăneşte. În mare. din care pornesc sto-loni. înflorire VI—VII. repent. În toate mările şi oceanele. Europa.L = 15—20 cm. În Oceanul Atlantic şi mările Mediterană şi Neagră.

la adîncimi de l—30 m. pe funduri miloase şi nisiposmîloase.5 cm. formînd bancuri între 4—50 m adîncime. în cîmpurile de Zostera şi Phyllophora. 18 — Rapana — Rapana thomasiana (Crosse) (Pl. Comună în toate mările şi oceanele circumeuropene.6 cm. Culoare foarte variabilă. la adîncimi de l—52 m. 7) — L = 9 cm.3 cm. Culoare variabilă. D = 0. 21 — Stridie — Ostrea lamellosa (Brocchi) (Pl. 6) — H = 0. Culoare variabilă. În zone miloase sau nisipoase.6 cm. 6) — H = 0. Pe fundurile miloase. Apare în scoicărişul aruncat de valuri pe mal. D = 1. 12 — Hidrobia — Hydrobia ventrosa (Montagu) (Pl. în mările Neagră şi Azov ca o varietate distinctă. la adîncimi mai mari de 50 m. În toate mările şi oceanele circumeuropene. Foarte comună pe litoralul nostru.9 cm. între l—80 m adîncime. D = 0. D = 0. Frecventă pe plaje. D = 0.) (Pl. Oceanele Indian şi Atlantic. Comună în Marea Neagră. scoica inimii — Cerastoderma edule (L. Apare în grămezile de scoici de pe plaje. CLASA MELCI (GASTROPODA) 9 — Trocus — Gibbula divaricata (L. miloase sau nisipoase. cea ventrală albă-sidefie. Pe funduri stîncoase.4 cm. alcătuind „mîlul cu fazeoline". Suprafaţa valvelor cu perişori drepţi. în faţa gurilor Dunării. Este hrana preferată a peştilor bentofagi. l = l—7 cm. . Consumă alge mărunte. 6) — În Marea Neagră are H = 19 cm.CLASA POLIPLACOFORE (POLYPLACOPHORA) 8 — Lepidochitona tinerea (L. sticloasă. 7) — D = 3—4.4 cm. 10 — Fasianela — Tricolia pontica (Milasecich) (Pl.5 cm. culoare şi mărime.3—50 m. de formă variabilă. Cochilie subţire. 7) — L = pînă la 9 cm. foarte rezistente. transparentă. În toate mările şi oceanele circumeuropene. Comună în Marea Japoniei. la adîncimi de peste 1.3 cm. Pe stînci. Specie caracteristică Mării Negre. decimează bancurile de midii şi stridii. 1 = 0. Nu trăieşte în asociaţie cu stridiile. Cochilie transparentă. În toate mările şi oceanele circumeuropene. pe funduri pietroase acoperite cu alge. Formează aglomerări compacte uriaşe pe sub-strate tari. Pe funduri nisipoase şi nisipo-lutoase. CLASA SCOICI (LAMELLIBRANCHIA) 19 — Midie — Mytillis galloprovincialis (Lamarck) (Pl.25 cm. În ape cu salinitate variabilă: în mare. 11 — Risoa — Rissoa splendida (Eichwald) (Pl. împreună cu Rissoa. la adîncimi de 0. În zonele nisipoase. inclusiv în Marea Neagră. în ultima vreme în tot bazinul mediteranean.5—40 m. la adîncimi de 7—50 m. lacuri îndulcite sau suprasărate. lucioasă. solidă. mările Mediterană şi Neagră. 6) — L =1. 7) — L = 1. 6) — H = 0. D = 0. În estul Oceanului Atlantic şi în mările sud-europene. în ape foarte bine oxigenate.5 cm. 7) — L = 3 cm. 23 — Cardium. adîncime la care scoicile ajung să se fixeze şi unele de altele prin filamentele de byssus (substanţă filamentoasă aderentă). care constituie ultima centură vie deasupra zonei azoice din Marea Neagră. în Razelm. de culoare brună. În număr mare în scoicărişul de pe plaje.8 cm.5 cm. 22 — Donax — Donax trunculus (L.7 cm. Foarte comună în zone miloase sau nisipoase cu Zostera.3—1.) (Pl. Obişnuită în grămezile de scoici de pe plaje. Circumeuropeană. 6) — H = 1.26 cm. De-a lungul litoralului nostru.5 cm. Cochilie mare. Trăieşte pe diferite alge.) (Pl. În tot bazinul mediteranean. 16 — Nana neritea (L. 6) — H — = 1.8 cm. 13 — Cerit — Cerithium vulgatum (Bruguiere) (Pl. 6) — H = 0. în zonele mai îndulcite.33 cm.8 cm.. 6) — H = 0. În Oceanul Atlantic şi bazinul mediteranean. 17 — Tritia reticulară (L.8 cm. Trăieşte la mică adîncime. printre plante îndeosebi în zonele cu Zostera. Faţa dorsală brună. mai ales a sturionilor. În Oceanul Atlantic şi în mările sud-europene. Se hrăneşte cu alge. Plăci tari.2—1. Carnivor rapace. 14 — Încornorat — Bittium reticulatum (Costa) (Pl. sau pe frunzele de Zostera. În tot bazinul mediteranean. 6) — H = = 0. pe bancurile de stridii şi midii. nu are încă duşmani.) (Pl. În estul Oceanului Atlantic şi bazinul mediteranean.) (Pl.5 cm.5 cm. între 0—60 m.5—15 m. între 10—30 m. Variabilă ca formă. Trăieşte la adîncimi de 4—15 (45) m.5 m (a fost găsită şi la gurile Dunării şi în complexul Razelm-Sinoe). Se consumă ocazional. 6) — H = 3. pe diferite alge şi pe Zostera. Comestibilă. D — 1. formînd o biocenoză specială — faciesul mitiloid. brună-închisă. În zona stîncoasă a litoralului. În estul Oceanului Atlantic. la limita superioară de spargere a valurilor. 20 — Modiola — Modiolus phaseolinus (Philippi) (Pl. Pe fundurile miloase. La noi nu se consumă. D = 16 cm. între algele fixate. D = 1.6 cm. 1 = 4 cm. la adîncimi de 0. la adîncimi de 0. Imigrant nou în Marea Neagră. D = 0. H = = 1. În bazinul mediteranean şi Oceanul Atlantic. 15 — Retusa truncatella (Locard) (Pl.) (Pl.

5 cm. rar 50 m.5 cm. cu 5—6 denticuli. 8) — L = 20 mm. 31 — Unghiuţă — Moerella tenuis (Costa) (Pl. Valve fragile. mai ales pe funduri nisipoase. cadavre. Se deplasează tîrînd cochilia după el. Circumeuropeană. Circumeuropean. de la roz la alb. cu 3 dinţi puternici frontali şi cîte 4 pe laturile carapacei. între 0—5 m adîncime. 8) — L = 6—7 cm. Corp adăpostit de plăcuţe calcaroase albe şi acoperit cu un opercul rombic. 8) — L = 3 cm. Amfipod mic. 8) — L = 3. în zona de spargere a valurilor. cu coaste înalte. Eurihalin. În apa mării şi limanurile Mării Negre şi ale bazinului mediteranean. raci s. 34 — Pontogammarus maeoticus Martinov (Pl.8 cm.5 cm. În Marea Neagră formează pe fundurile nisipos-mîloase o asociaţie caracteristică. 29 — Mia. scoici. Este căutat de peşti şi păsări. cea cu Spisula. Culoare foarte variabilă. la adîncimi de pînă la 50 m. În mările Neagră şi Mediterană.) (Pl. la adîncimi de 5—15 m (iarna coboară pînă la 60 m). peşti mici. Omnivor: consumă alge. ÎNCRENGĂTURA ARTROPODE (ARTHROPODA) CLASA CRUSTACEI (CRUSTACEA) 32 — Vărsat de mare — Balanus improvisus (Darwin) (Pl. În găurile şi crăpăturile stîncilor. este comun pe fundurile nisipoase. Alb opacă solidă. 25 — Irus. 38 — Crab de iarbă — Carcinus mediterraneus (Czerniavsky) (Pl. În toate limanurile din nordul Mării Negre. peşti morţi. Numeroasă pe fundurile nisipoase. l = = 1. 7) — L = 2. venerupis — Irus irus (L. detritus.5 cm. fragile. În ape dulci. Izo-pod întîlnit frecvent în zona litorală. garidă de nisip — Crangon crangon (L. 28 — Corbula — Lentidium mediterraneum (Costa) (Pl. În oceanele Atlantic şi Pacific. în asociaţie cu corbula şi cu midii. 26 — Venus — Chamelea gallina (L. Psamobiont tipic: în zonele infra. La adîncimi de 6—15 m. suportă variaţii de salinitate şi temperatură. crevetă de iarbă — Palaemon adspersus (Rathke) (Pl.) (Pl. mai rar pietroase. ventral este alb-lucios. în oceanele Atlantic şi Indian. cu o mare variabilitate de culoare. 8). înrulat în cochilie. cu fruntea şi laturile dinţate.6—3. la adîncimi de 0—15 m. Printre alge.) (Pl. cea cu corbula. Formează pe nisipuri colonii uriaşe.. În estul Oceanului Atlantic şi în mările Mediterană şi Neagră. H = 3. cu corpul turtit lateral. H = = 2. Pe funduri nisipoase sau miloase.5—15 ni adîncime. După furtuni apare pe plaje în Mamaia. l = 1. animale mici. 8) — L = 5. 7) — L = = 0. între 0. Consumă sedimente organice şi viermi. Valve subţiri. Pe pietre sau printre alge — îndeosebi Cystoseira — sau Zosiera. transparentă. vii sau în descompunere.2 cm. stă fixat permanent pe pietre. l = 6—7 cm. Este căutată de peşti. Ia culoarea substratului pe care trăieşte (de la gălbui la negru). 33 — Idothea baltica basteri (Auduin) (Pl. 7) — L = 5. piloni. Trăieşte în nisipul litoral. 7) — L — 2 cm. albe. sub pietre şi în zona cu Zostera.5 cm.şi medio-litorală. În zona litorală. H == 1. cu ajutorul cărora perforează fundurile argiloase tari. 8) — D = sub l cm. Rostrul lung. l = 3 cm. mările Mediterană şi Neagră. alcătuind o biocenoză căutată de peşti. 24 — Monodacna pontica Eichwald (Pl. cu slabe depuneri de calciu. 30 — Barnea — Barnea candida (L. Acest pagur trăieşte în cochilia melcului Tritia. 7) — L — 3. 1 = 4 cm. Circumeuropeană.) (Pl.3 cm. pînă la 12 m adîncime. semitransparente. În mările Mediterană şi Neagră. Frecventă între scoici.Comună în estul Oceanului Atlantic şi în tot bazinul mediteranean. la adîncimi de l—10 m. de la gurile Dunării şi pînă la Agigea. la adîncimi de 6—15 m. 37 — Bigec — Diogenes pugilator (Roux) (Pl. 27 — Spisula substruncata (Costa) (Pl.a. 39 — Crab de nisip — Macropipus holsatus (Fabricius) (Pl. salmastre şi marine. Mediterană. În nisip. rar coboară pînă la 30 m. atacă crevete.8 cm. Abdomen lung. Culoare variabilă după locul de trai. scoica albă — Mya arenaria (L. Stă îngropată în nisipurile lacurilor salmastre din complexul Razelm. Carapace aproape hexagonală.7 cm. Carapace gălbuie. Comestibil. H = 0. 40 — Crab de piatră — Pachygrapsus marmoratus (Fabricius) (Pl.5 cm. 36 — Garidă. L = l—3 cm. Filtrator. În mările Neagră. H = = 1. 8) — L = 6—12 cm.4 cm. Carnivor. 8) — L = 5—6 cm. Corp turtit dorsoventral. Foarte căutată de sturioni. l = . în cîmpurile de Phyllophora. Circumeuropean. Neagră şi Azov şi în limanele lor. moale. În estul Oceanului Atlantic şi în tot bazinul mediteranean. Circumeuropeană. 7) — L — 3. rar pînă la 47 m. Carapace aproape hexagonală.) (Pl.5—3 cm. 7) — L = 3—4 cm. la nord de Constanţa. Consumă plante şi animale mărunte. la adîncimi de 0—10 m sau în nisipul bătut de valuri. Poate coborî pînă la 50 m. Circumeuropeană. În mările Caspică.5 cm. 35 — Crevetă. 7) — L = 2 cm. Poate sta şi pe uscat. Cosmopolit. pe plaje.

Cercii masculilor lăţiţi la vîrf. Asia mică.2 cm. pe tot globul (în Europa îndeosebi în jumătatea sa sudică). în Deltă. 44 — Repedea — Cicindella lunulata nemoralis OI. noaptea iese pe uscat. Nu este periculos pentru om. Bot lung. delicate. cîine de mare — Squalus acanthias (L. Oceanul Atlantic. Cap relativ mic. în VII—X. Cel mai mare dermapter de la noi. de la gălbui la violaceu. depune 20—360 mii de icre pe fundul nisipos al fluviilor. datorită poluării şi barării fluviilor. Caspică. 9) — L = l—1. Animal rar. trăieşte singuratic. păianjeni). Este singurul rechin din Marea Neagră. (Pl. Pe nisipuri şi soluri nisipoase şi sărate.) (Pl. 6) — L — 12—30 mm. lungi de 1 cm. Pentru reproducere vine în fluvii (în Dunăre urcă pînă la Porţile de Fier) şi depune pe funduri la adîncimi de 10—25 m cîte 7 milioane de icre. Europa. Se pescuieşte la carmace şi paragate. Europa.4—4. mările Mediterană şi Neagră. Iran. În toată ţara. crustacee. ca un disc.8 m. pe laturi cu cîte un dinte ascuţit. Azov şi fluviile adiacente. Brun-gălbui sau roşcat. G = l 500 kg. incolor. consumă cadavre. Se prinde rar la taliene sau la carmace. Degetele pensei sînt negre. Se mişcă cu repeziciune. Se hrăneşte cu crustacei mici şi cu alevini. 41 — Carmioca. se prinde la carmace şi la taliene.5 —3. G = 100—200 kg. cu schelet discontinuu.) (Pl. Circumeuropeană. Pe mîl. Circumeuropeană. Suportă cu uşurinţă frigul. l = 4—5 cm. Cefalotorace aproape pătrat. 45 — Sagitta setosa (Muller) (Pl. ÎNCRENGĂTURA ECHINODERME (ECHINODERMATA) CLASA ŞERPI DE MARE (OPHIURIDAE) 46 — Steluţa de mare — Amphiura stepanowi (Djakonov) (Pl. Ficatul său conţine 70% grăsimi. Braţe lungi. 5) — H = 17 cm. Cefalotorace puternic. 43 — Urechelniţa — Labidura riparia Pali (Pl. G = 6—13 kg. Trăieşte peste 18 ani. Translucid. mai rar pe malul rîurilor. Se reproduce în lunile IV—V. cu fruntea cît 1/4 din lăţime. Ovovivipar. carnivoră (se hrăneşte cu melci. Se consumă totul de la el. de aceea se impun măsuri de protejare şi înmulţire artificială. Aripile posterioare hialine. pe litoralul nisipos. unde se hrăneşte cu larve de insecte şi crustacee. 9) — Atinge L = 9 m. corp cu 5 şiruri de plăci osoase (care nu cresc cu vîrsta ca la păstruga). Pe funduri pietroase. În toate mările globului. Adulţii consumă moluşte. Pe funduri păroase. Se hrăneşte cu hameii. ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA PEŞTI CARTILAGINOŞI (CHONDR1CHJHYES) 48 — Rechin. sub pietre şi lemne putrede. Specie endemică pentru Marea Neagră. la malul mării lîngă ape interioare sărate. Femelele au abdomenul mare şi rotund. Colorit variabil. Coleopter iute.2 (2) m. masculii îl au mic şi triunghiular. stă fixat pe scoici sau pe stînci. 5) — D = 4—5 mm. peşti.2 cm. în perioada de reproducere e în cîrduri mici. Pe soluri uscate. Carnivor. la adîncimi de 0—3 m. Circumeuropeană. În plancton. foarte flexibile. Poate ataca culturile de bostani. pe care-i prinde cu cîrligele cefalice. în grămezi. cu un procent ridicat de vitamina A. format din 3 regiuni distincte. 5) — L = 2. Frecvent pe plaja mării şi lîngă lacurile sărate. Masculul ceva mai mic. cu fruntea cît lăţimea cefalotoracelui. verzui. la adîncimi de 25—75 m. la Brăila. de la Baziaş la vărsare. Corp mic. pe cîmpii. G = 6—8 (20) kg. la adîncimi de peste 40 m. Găinii. CLASA ASCIDII (ASCIDIA) 47 — Ciona intestinalis L. Corp transparent. numărul morunilor s-a redus considerabil. cu vîrful adus în sus. 9) — L = pînă la 1. Trăieşte pînă la 75 ani. 6) — L = 13— 26 mm. filtrator. În ultimul timp. scrumbii şi diferiţi peşti de adîncime. CLASA INSECTE (INSECTA) 42 — Calliptamus barbarus Costa (Pl. Puietul coboară spre mare în lunile VII—IX şi rămîne lîngă gurile Dunării. guvizi. ele păzesc ouăle şi puii. Cel mai valoros sturion. poate forma aglomerări mari. (Pl. larve de insecte. 6) — L = 12—14 mm. În . carnivor.5 m. crab de ţărm — Xantho poressa (Plivi) (Pl. 50 — Morun — Huso huso (L. CLASA PEŞTI OSOŞI (OSTEICHTHYES) 49 — Păstruga — Acipenser stellatus Pallas (Pl. dar obişnuit L = 2. Suportă ape salmastre sau puternic poluate. Nocturnă. apoi se reîntoarce în mare. Este cel mai comun sturion. roz. Pe malul mării. În toată ţara. viermi etc. femelele „nasc" după 8—9 luni de la împerechere cîte un pui care trăieşte independent de la început. Pe corpul său se fixează Balanus. Femelele depun ouăle în sol în galerii lungi de pînă la 2 m. În Dunăre. alge. în mările Neagră. 8) — L = 4 cm. Se hrăneşte cu peşti de fund şi moluşte.

pelagici. Trăieşte pînă la 9 ani. 9) — L = 30—40 cm. Se pescuieşte la taliene. Endemic în Marea Neagră. Consumă alge. Trăieşte 4— 5 ani. Pe faţa inferioară este alb. homocromie. 57 — Laban. acoperit cu plăcuţe osoase cu spini. (rar 30 cm). 55 — Limbă de mare — Pegusa impar nasuta Risso (Pl. înoată la suprafaţa apei. Gura terminală. cu falca superioară mai lungă. 10) — L = 12— 21 cm. la adîncimi de l—45 m. Reproducere în V—IX. În toate mările din regiunile temperată şi tropicală. Tot ei păzesc ulterior ponta.) (Pl. Pe funduri nisipoase sau pietroase. mai îngroşate. 60 — Scorpie de mare — Scorpaena porcus (L. Frecvent în Marea Neagră. Ghebos. În zonele pietroase. Se reproduce în lunile IV—V lîngă coaste. la adîncimi de 3—75 m. Trăieşte 2—3 ani. sturionii). Ochiul cu pleoapă transparentă. se reproduce tot anul. Pe fundul nisipos al plajelor marine. viermi. După depunerea icrelor majoritatea adulţilor mor. sînt duse de ape la vale. G = 8—10 g.) (Pl. cu vegetaţie. Reproducere în lunile V—IX. 9) — L = = 10—20 cm. Stă în bancuri. Stă în bancuri de zeci de mii de indivizi. Sensibil la variaţii de temperatură. G -= pînă la 12 kg. Endemic pentru Marea Neagră. 52 — Şprot. iar în apele dulci se hrăneşte cu detritus organic şi organismele din acesta. Pe opercul. Neagră şi Azov. migrînd de-a lungul litoralului (ocazional şi în lacurile litorale salmastre). Caspică şi Azov. Importanţă economică mare. sardeluţă — Sprattus sprattus (L. cu mustăţi lungi pe falca inferioară. 10) — L = 5— 8 cm. 9) — L = 45— 65 (90) cm. 53 — Hamsie — Engraulis encrasicholus ponticus (Alexandrov) (Pl. Trăieşte 2 ani. Se reproduce numai în mare. Devine matur la 3 ani. 10) — L = 9— 15 cm. 10) — Cap masiv. stă culcat pe partea stîngă. În mările Egee.) (Pl. Numai în pelagialul Mării Negre. ca nişte degete lungi. crustacee mici. cu care merge pe tund.5 kg. Marină. În lacurile litorale stă din V în IX pentru hrănire. ochii protejaţi de tentacule. la adîncimi de 60—80 m. 62 — Ghidrin — Gasterosteus aculeatus (L. 10) — L = 25— 40 (75) cm. păsări şi delfini. Se pescuieşte industrial la taliene. Puii. Ventral de culoare alb-gălbuie. sau cei care iarna stau lîngă fund. 9) — L = 8—10 cm. mările Mediterană. Trăieşte 5 —6 ani. 61 — Rîndunică de mare — Trigla lucerna (L. Este singurul chef al cu ochiul acoperit de o membrană cu o fantă în dreptul pupilei. Culoare brun-măslinie. Fără butoni ososi pe corp. Pentru reproducere migrează în luna III în fluvii (în Dunăre înaintează 500—900 km). În ape marine . Se reproduce în lunile IV—V cînd masculii se colorează pe abdomen în roşu. Gura largă. pectoralele mari. Se hrăneşte numai cu organisme planctonice. 9) — L = 9— 12 cm. nu are importanţă economică. Linia laterală curbă. Cu importanţă locală. avînd carne gustoasă. 58 — Stavrid — Trachurus ponticus (Aleev) (Pl. Circumeuropean.5 m. Consumă crustacee. consumă peşti bentonici mai mici. Trăieşte în bancuri în mările Neagră şi Caspică.) (Pl. diferite crustacee. G = 300— 600 g. cu o dungă marginală albastră sau sidefie. 10) — L = 27— 30 cm. la adîncimi de 35—70 m (iarna coboară pînă la 150 m). Marmara şi Neagră. pe fund. Consumă peşti şi crustacei mici.mările Neagră. Consumă crustacee planctonice. terminală. franjurate. posterior este o pată neagră. Se reproduce în lunile IV—V lîngă mal. rar 30 cm. Puternic turtit lateral. căci se pescuieşte rar. cu ultimele 3 radii libere. Cu mare importanţă economică..5 m înălţime. Constituie hrana unor peşti răpitori valoroşi (scrumbia de Dunăre. pe care le caută în cîrduri pe fundurile nisipoase. Reproducere în lunile VII—VIII. Ţepii de pe corp au o secreţie veninoasă. au o membrană lobată. gustos. Cînd este în pericol. Reproducerea în lunile V—IX. Reproducere în lunile IV—VI. Consumă peşti şi crustacee mărunte de fund. Este căutat pentru carnea sa. Deşi gustos. Trăieşte în bancuri. planctonice. Ouăle. G = 1. Are o capacitate rapidă de homocromie. avînd ambii ochi pe dreapta. 59 — Barbun — Mullus barbatus ponticus (Essipov) (Pl. chef al mare — Mugii cephalus (L. în lunile VI—VIII (perioadă cînd iese din lacuri în mare). În Oceanul Atlantic. au o simetrie bilaterală (asimetria apare după 2 luni). Consumă viermi. În oceanele Atlantic şi Indian. moluşte. un cuib în care aduc femele pentru a-şi depune icrele. Circumeuropean. Este consumat de peşti. şalăul. Linia laterală puternic arcuită anterior. Fără importanţă economică. Consumă organisme planctonice şi peşti mărunţi. Răpitor. Consumă crustacei mici. construiesc din iarbă şi alge. Falca superioară mai lungă. sare din apă peste obstacol la peste 1. lungi cît 2/3 din lungimea corpului. Se pescuieşte toamna şi iarna. care-nate posterior. 56 — Scrumbie de Dunăre — Alosa pontica (Eichwald) (Pl. Planctonofag. G = 40 g. asigură circulaţia apei în cuib şi ulterior hrana puilor. Fără valoare economică. la adîncimi de 5—70 m. Reproducere în lunile VI— VII. Corp turtit lateral (stă pe partea dreaptă). ambii ochi sînt pe faţa stîngă. larve de insecte. dar este consumată şi de om (se prinde în cantităţi mari la taliene).5—2. acoperită de plăcuţe mici. iarna se retrage în mare la adîncimi de 80 m. 51 — Gingirică — Clupeonella cultriventris (Nordman) (Pl. Circumeuropeană. corp acoperit cu butoni ţepoşi. În mările Caspică. Pe suprafaţa fundurilor nisipoase. Consumă peşti şi crustacee mărunte.) (Pl. 54 — Calcan — Scophthalmus maeoticus (Pallas) (Pl. Puietul rămîne la gurile Dunării. formează bancuri. Neagră şi Azov. Culoare variabilă. G = 9 g. Se pescuieşte mult la litoralul nostru. Gura mică. în locurile unde se aglomerează. 9)— L = 10—17 cm. cu mare valoare economică. la adîncimi de 0.

Trăieşte în cîrduri. său pe sol. Cît o raţă mare cu aripi lungi. Consumă moluşte. operculul cu spin (la baza lui şi la cea a spinilor dorsali are glande veninoase). 11) — L = 55—70 cm. Puiul măsoară la naştere 80—85 cm şi se hrăneşte cu laptele mamei cîteva luni. De-a lungul coastelor circumeuropene. 70 — Prundăraş de sărătură — Charadrius alexandrinus (L. CLASA PĂSĂRI (AVES) 69 — Cormoran moţat — Phalacrocorax aristotelis (L. Trăieşte numai în mările Neagră şi Azov. Poate mişca ochii independent unul de altul. Femela depune icrele într-o pungă de pe abdomenul masculului. De cîţiva ani trăiesc cîteva perechi şi în Bucureşti. Homocromie. În estul peninsulei Balcanice. înaltă. lîngă mare sau ocean. O subspecie limitată numai în apele dulci şi izvoarele de la coada lacului Techirghiol. Cap cu fruntea bombată.S. greţuri. Iran. coada în evantai. înoată foarte rapid (pînă la 50 km/h). rotunjit. Corpul acoperit cu plăci. Se hrăneşte cu gîndaci. pînă la Mamaia. 10) — L = 10—12 cm.6—2 m. Irak. CLASA REPTILE (REPTILA) 67 — Broasca ţestoasă de uscat. Consumă plante. Foarte căutat pentru carnea sa. În timpul migraţiei se întîlneşte adesea pe săraturile dobrogene şi pe lîngă lacurile sărate din estul Cîmpiei Române. care ies după 2—3 săptămîni rămîn un timp aici. unde este ocrotită (Gasterosteus aculeatus crenobiontus. Se hrăneşte numai ziua. depune 3 ouă pe care le cloceşte 24 zile. Masculul are plastronul mai concav. Consumă numai peşti. poate fi uşor dresat (acestei specii îi aparţin delfinii .litorale şi salmastre (iarna trăieşte în mare. Se hrăneşte cu peşti şi diferite animale mărunte. 68 — Şopîrla de nisip — Eremias arguta deşerţi (Gmelin) (Pl. vara vine la mal şi intră în lacurile litorale). 11) — L = 9—15 cm. Consumă numai peşti. Icrele şi puii se dezvoltă într-o pungă pe abdomenul masculului. 10) — L = 30— 35 cm. păianjeni. respiră printr-o nară situată pe cap. Prezentă tot anul.) (Pl. Consumă crustacee şi puietul altor peşti. Gura mare. Pe malurile tuturor continentelor. Reproducere în lunile III—VIII. Depune 2—3 ouă. Icrele pelagice. Atlanticul de Nord. ca joc nupţial perechea îşi ciocneşte carapacele. 11) — L =1. Între tufele ierbii de mare. Toamna hibernează. dar consumă şi resturile din depozitele de gunoaie. Ochi mari. 65 — Drac de mare. Băcescu şi Mayer). poate coborî pînă la peste 20 m şi stă sub apă l—3 minute. unde acesta le fecundează şi păstrează. cefalee. Iernează pe coasta africană la sud de ecuator. Cuibăreşte pe clădiri de-a lungul întregului litoral. Cuibul ascuns printre ierburi este ca o gropiţă căptuşită cu puţină vegetaţie acvatică. care poate adăposti complet capul şi picioarele. ale cărei înţepături sînt foarte dureroase şi pentru om. cuibăreşte în zonele stîncoase de la Capul Caliacra (R.) (Pl. ca la căluţul de mare. Puii ies în VIII—IX. de unde ies numai ochii şi spinii aripioarei dorsale. ei încep să zboare după 8 —9 săptămîni. 10) — L = 30 cm. dragon — Trachinus draco (L. de stepe cu vegetaţie ierboasă. în mările Mediterană şi Neagră. crustacei. Se hrăneşte cu crustacee mici. veninul provocînd ameţeli. crustacee. Iarna poate veni pe lacurile interioare. îngropîndu-se la adîncimi de 30—40 cm. Corp înalt. Are ca duşmani păsările răpitoare. acoperit de plăci. În locuri uscate. Prezintă homocromie. Homocromie. între tufele de alge şi iarbă de mare. înoată şerpuind vertical.) (Pl. Dobrogea. În toată emisfera nordică. bombată. Bulgaria). 63 — Căluţ de mare — Hippocampus ramulosus Leach (Pl. În VI—VII femelele depun 3—5 ouă. Circumeuropean. Un foarte bun scufundător. pe funduri pietroase. lăcuste. Corp foarte lung. Cel mai mare guvid de la noi. În sudul părţii europene a U. situaţi pe cap dorsal.S.R. Se mişcă iute (adesea este vizibilă doar ca o săgetare pe nisip). CLASA MAMIFERE (MAMMALIA) 72 — Delfin — Delphinus delphis (L. Cea mai rapidă şopîrlă de la noi. 10) — L = 30—45 cm. anvergura aripilor = 150 cm. Mările Neagră şi Azov. Este evitat chiar şi de pescari. Stă îngropat în nisip. Reproducere în VI—VIII. Se deplasează încet.) (Pl. crustacee. Apare destul de rar la litoralul nostru. 71 — Pescăruş argintiu — Larus argentatus (L. 66 — Hanus — Gobius batrachocephalus Pallas (Pl. Reproducere în V. bot scurt. în mare şi unele lacuri litorale. fălcile formează un rostru. Siria. 11) — L = 16—18 cm. sau pe stîncării. viermi. 11) — L = 75 cm. Pelagic. Pe dunele —din Delta Dunării şi pe litoral.) (Pl. ocazional rîme şi melci. are o culoare variabilă. Asemănător calului de la jocul de şah. În emisfera nordică. P. Se hrăneşte cu insecte. însorite. Sedentar. Puii. broasca cu capac — Testudo graeca ibera (Pallas) (Pl. izolat şi în sudul Moldovei. dispusă superior. peştişori. Pe funduri pietroase. 64 — Ac de mare — Syngnathus typhle argentatus (Pallas) (Pl. se prinde de ele cu coada. median. Trăieşte pînă la 100 ani. din care după 26 zile ies puii. miriapode. Asia Mică. Animal inteligent. apropiaţi. viermi şi moluşte. Gura orientată oblic în sus. 11) — L carapacei = 20—22 (30) cm. Consumă peşti.

În toate mările şi oceanele. delfin cu bot gros — Tursiops truncatus (Mon-tagu) (Pl. Maxilarul superior mai mic decît cel inferior. se hrăneşte cu peşti pelagici. ambele cu dinţi numeroşi. G = 40 —50 kg. 73 — Marsuin. În perioada de reproducere masculii se luptă între ei. porc de mare — Phocaena phocaena (L. 167. . Destul de rar în Marea Neagră. În toate mările şi oceanele emisferei nordice.) (Pl. 194. 177. numeros în Marea Neagră. Se hrăneşte cu peşti. Fără rostru. Strigătul său este ca un guiţat. 11) — L— 1. În pelagial. pe care. În toată emisfera nordică. Pătrunde în taliene. pe la sfîrşitul verii. Naşte un singur pui. Deoarece strică talienele. caracatiţe etc. crustacee. greu de 6—8 kg. păsări (în alte mări şi cu sepii. Vine ades aproape de mal. nasc un singur pui. Alte animale care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 129.2—1. le rupe. 162. Femelele mai mici decît masculii.de la acvariul din Constanţa). pescarii îl ucid.5 m. Răpitor. 220 şi 297.). cu aripioară dorsală mică. care este capabil să înoate de la început. 74 — Delfin mare. 11) L = pînă la 3 m. ca să scape. în grupe de 20—50 indivizi.

Făgăraş. în masa acesteia. adînci. la acţiunea curentului. Cosmopolită. Se disting lacuri alpine (de origine glaciară. Ramurile şi frunzele conţin mult calciu. în bălţi. Se disting mlaştini oligotrofe şi eutrofe. care determină principalele caracteristici fizico-chimice şi adaptările organismelor care trăiesc în ele. lacurilor. adăpost ori hrană şi posedă o serie de adaptări morfologice (palmatură pentru înot. Animalele trăiesc întreaga viaţă sau o parte din ea (insecte. 12). pe nămol şi muşchi umed. Zonele umede sînt teritorii în care apa joacă un rol determinant în instalarea unei flore şi faune specifice. albiile majore şi zonele pe care apa le poate acoperi permanent sau temporar (Pl. pîraie. Plantele pot trăi plutind pe suprafaţa apei. urît mirositoare. Mlaştinile acestea sînt plane sau curbate în jos turba are o reacţie alcalină şi se formează din fanerogame acvatice şi palustre. fixate pe fund sau pe alte plante (epifite). dar care pot supravieţui şi în caz de nivele mari de apă. lunecos la pipăit. liber. În ape se constituie 2 tipuri de asociaţii de organisme (biocenoze: pelagice — organismele care îşi desfăşoară toată viaţa sau o parte a sa în masa apei — şi cele bentonice — organisme care trăiesc în/pe substrat sau pe vegetaţia care creşte pe fundul cuvetei (Pl. amfibii ş. El cade la fundul apei şi germinează în primăvara următoare. posedă o turbă formată din muşchi. În categoria apelor stagnante intră lacurile. bălţilor. pîraielor şi izvoarelor. Mlaştinile eutrofe sau smîrcurile se formează în depresiuni în care apa stagnează. Factorul predominant îl constituie curentul apei. Uscată.). A. Pentru înmulţirea sexuată are organe pe frunzuliţe. cu caracter permanent. Ele se află în zonele muntoase sau deluroase reci. Frecventă. Ele apar pe soluri silicioase. îndeosebi în zona inundabilă a Dunării şi În Deltă. Apele curgătoare sînt reprezentate de izvoare. parţial ocupate de plantele acvatice submerse care cresc pe toată suprafaţa fundului. 13) — Corp diferenţiat într-un tal propriu-zis (care este ca o tulpină ramificată şi frunze dispuse de la noduri în verticil) şi rizoizi de fixare în nămol. sînt dependente de mediul acvatic pentru reproducere. ecologice şi etologice proprii acestui mediu. Cosmopolită. bălţile şi mlaştinile.) în apă. În toate apele stagnante şi curgătoare. crovuri (produse prin acumularea apelor în depresiuni naturale din zona de cîmpie). CHARACEE (FILUM CHAROPHYTA) 33 — Chara tomentosa L. cu un cromatofor spiralat. care după fecundare dau zigotul (din el în anul următor poate ieşi o nouă plantă). 13) — Tal filamentos. Mlaştinile oligotrofe. numite şi bahne sau tinoave. Colmatarea lor se face de la margini spre centru. PLANTE ALGE VERZI (FILUM CHLOROPHYTA) 31 — Mătasea broaştei — Spirogyra elongata Link — Tal filamentos neramificat. adesea în cantităţi ridicate şi nămol sapropelic). Mlaştinile sînt zone în care un strat mic de apă staţionează în tot cursul anului. 12). unde poate . băltoace. precum şi în caz de secetă în medii cu sol umed. Pe rizoizi sînt tuberculi care servesc la înmulţirea vegetativă. din care rezultă zigotul de rezistenţă. format din celule cilindrice puse cap la cap. pentru capturarea hranei etc. (Pl. Pe substrat formează o pătură pîsloasă de culoare verde închis. În apa dulce. Lacurile sînt bazine cu apă stagnantă. lacuri litorale (formate de mare prin bararea unor foste golfuri şi ale căror ape au un grad variat de salinitate — de 0. Se întîlnesc pe tot teritoriul ţării. lacuri de acumulare (formate prin îndiguirea apelor curgătoare în mod natural — lacul Roşu — sau de către om — lacuri ce se construiesc în prezent pe mai toate cursurile de apă din regiunile montane. stagnante sau curgătoare. În lacuri şi bălţi. sau în cea mai mare parte a sa şi în care se dezvoltă muşchi sau plante amfibii. lacuri sărate (care conţin anumite săruri minerale. au un relief convex şi sînt acoperite de muşchi. se rup uşor. submontane şi colinare. sînt drenate de ape oligominerale. Bălţile sînt numeroase în albiile majore ale apelor curgătoare. Parîng. 32 — Lîna broaştei — Cladophora glomerata L. ca şi pe unele rîuri mari şi Dunăre). Toamna. Bălţile sînt bazine cu un nivel redus de apă (adîncime sub 5 m). ori pe solul umed. au un caracter acid. În toată ţara. poate servi ca îngrăşămînt agricol. APELE INTERIOARE ŞI ZONELE UMEDE Acest mediu cuprinde totalitatea apelor interioare dulci sau sărate.3. curată şi puţin adîncă a mlaştinilor. aspru la pipăit. adaptări respiratorii. fixat de pietre sau de mîl cu ajutorul rizoizilor.5—250 g/1). prin alăturarea a 2 filamente are loc conjugarea. (Pl. ramificat.a. situate în munţii înalţi: Rodnei. rîuri şi fluviul Dunărea. Retezat). capabile să trăiască amfibiu.

În zonele montană şi subalpină. iar la umiditate se desfac. 14) — H = 60 cm. În mlaştinile de turbă. semiîntunecate. (Pl. Cosmopolită. 35 — Ricciocarpus natans Corda (Pl. America de Nord. Talul poartă pe partea inferioară nişte prelungiri înguste şi zimţate ca nişte carene care împiedică răsturnarea plantei la mişcări ale apei. Asia. 14) — H = 20— 50 cm. 43 — Barba ursului de bahnă — Equisetum palustre L. la marginea bălţilor şi mlaştinilor. uneori chiar în pîraie. Perenă cu 2 feluri de tulpini: una brună. ramificat dichotomic. 37 — Muşchi de turbă — Sphagnum magellanicum Brid. Formează de multe ori o pătură deasă care. pe marginea apelor. 13) — L = 8 cm. terminată cu un spic. 14) — H = 30—40 cm. Asia. 42 — Coada mînzului — Equisetum sylvaticum L. În centrul şi nordul Europei. iazurilor. Sporocarpii se formează în IX—X pe pediceli secundari la baza . pe sol. America de Nord. fierea pămîntului — Marchantia polymorpha L. În locuri umede. În VI—IX pe faţa inferioară a frunzelor se formează sori rotunzi (sporogoni). Contribuie. Tulpina are creşterea continuă. care la secetă se strîng şi acoperă tulpina. 39 — Muşchiul apei — Mnium punctatum Hedw. cu 6—8 şanţuri longitudinale adînci şi o lacună centrală mică. America de Nord. bungeac — Polytrichum alpestre Hoppe (Pl. cu rizom ramificat şi frunze lung peţiolate. pe pămînt sau lemn umed. reumatism. la ramificarea ramurilor se formează capsule sporifere oviforme situate pe nişte sete scurte. Frecventă în fîneţe umede. la suprafaţa apei împiedică pătrunderea luminii. Frunze lungi. Japonia. fertilă (producătoare de spori). În toată ţara. Br. pe sol umed în zona montană. Frunze lung peţiolate. Spre partea terminală a tulpinii. În apa liniştită a mlaştinilor şi bălţilor. 13) — D = 2 cm. ramificate dichotomic. Vegetează de la cîmpie. pîsloase. Perenă. Tal cu aspect de frunză. pe marginea bălţilor. ca nişte solzi la vîrf. ca şi Chara la colmatarea bazinelor acvatice. Organe sexuale pe discuri stelate aflate la capătul unor fire subţiri. 14) — H= 5—15 cm. asimilatoare. formînd uneori mici insule plutitoare. în apa bălţilor. MUŞCHI (FILUM BRYOPHYTA) 34 — Riccia fluitans A. (Pl. 38 — Jabghie. formînd în mlaştinile oligotrofe covoare moi. în locuri umede din păduri. pe prundişuri umede. Pe faţa inferioară se formează sori mari. Europa. lacurilor. prin păduri. dispuse în tufe desfăcute. Tulpină erectă.) A. în fîneţe umede. Asia. în păduri umede de răşinoase. Seta (H = 2—4 cm) cu o capsulă În poziţie orizontală sau aplecată. hipoacidifiantă remineralizantă. 14) — H = 100 cm. înmulţirea asexuată se face prin corpus-cule speciale aşezate în organe cu aspect de pahar. spicul sporifer pe vîrful ramurilor. Formează sporangi în VII—IX. În mlaştinile de turbă din regiunea montană (800—1 000 m). Capacul lung şi ascuţit. În zonele de dealuri. În mlaştini. cele femele sînt regulat lobate. 14) — H = = 15—40 cm. Perenă. partea lor inferioară moare şi se turbifică. pînă în zona montană pe prundişurile ude ale pîraielor. Asia. Tal primitiv organizat. (Pl. 45 — Ferigă de baltă — Thelypteris pdlustris Schott (Pl. În Europa. dispuşi în şiruri de cîte 2—5.5 m grosime. liniar lanceolate. În zona de deal. Setă de 10 mm. (Pl. gută. Scufie brună. în VI—IX. fîneţe. Frunze relativ mari. mai ales în regiuni muntoase. Tulpina fertilă. dispuse în rozete. în păduri. (Pl. montane şi alpine. Europa. cu tulpinile fertilă şi sterilă de culoare verde. Tal dioic. Perenă. 41 — Coada calului — Equisetum arvense L. turbării. Japonia. apătoase. pe măsură ce plantele cresc. Borner (Pl. Utilizată ca ceai în anemii. 13) — L = 5 cm. 46 — Pestişoara — Marsilia quadrifolia L. Sporogeneza în IV—V. dinţate (cele de la partea terminală a tulpinii sînt aşezate în rozetă). verde. 44 — Ferigă de mlaştină — Dryopteris cristata (L.) C. Gray (Pl. Tufe întunecate. 13) — H = peste 6 cm. Perenă. ramificată. În locuri umede. antimicrobiană. ascuţite la vîrf. pe aluviunile umede ale apelor. (Pl. ramificată. terminată cu o capsulă prevăzută cu o scufie. America de Nord. se formează în V—VIII. Europa. Perenă. 13) — H = 10—40 cm. 36 — Muşchi de mlaştină. 13) — L = l mm. Pluteşte pe ape. (Pl. lacurilor şi a mlaştinilor. 14) — H = 8—20 cm. Pe pămînt în locuri umede. ulcer gastric şi bronşite. frunze penat sectate. cele mascule neregulat lobate. Africa de Nord. De la cîmpie pînă în zona montană. ce apare în IV—V şi alta sterilă. ex-pectorantă.tapeta fundul cu un strat de peste 1. America de Nord. penat sectate. pe marginea bălţilor şi a lacurilor. prin locuri mlăştinoase. din segmente subţiri. în pajişti mlăştinoase. Cu rizomi tîrîtori. cu 2 feluri de tulpini — fertilă şi sterilă — care apar aproximativ în acelaş timp. ca o frunză. (Pl. cu ramuri scurte pe care sînt aşezate des numeroase frunzuliţe. Stă fixat de substrat prin rizoizi. Tulpină tîrîtoare cu frunze foarte dese. dinţate. FERIGI (FILUM PTERIDOPHYTA) 40 — Brădişor — Lepidotis inundata (L. Perenă. Cu acţiune diuretică. dezinfectant urinar. Europa.

Culoarea scoarţei la tinereţe este cenuşie. de la cîmpie pînă în etajul montan. Asia. pluteşte liber pe suprafaţa apei. înflorire III—IV. folosit pentru chibrituri şi împletituri. pe faţa inferioară cu peri în lungul nervurilor. 15) — H = pînă la 4 m. la bătrîneţe se îngroaşă devenind ritidom cu plăci netede. Pe marginea bălţilor şi pîraielor. 55 — Troscot de baltă — Polygonum amphibium L. Ramurile se rup uşor la inserţie. pajişti înmlăstinate. 51 — Răchită roşie — Salix purpurea L. înfloreşte în IV—V. Amenţi galbeni. încovoiaţi. pe malul apelor. zăvoaie. dispuse în amenţi cilindrici. Frecventă în ape stătătoare sau lin curgătoare. cu ramuri subţiri. zona temperată a Asiei. Partea aeriană se foloseşte ca diuretic. 50 — Zălog — Salix cinerea L. pînă la arbustivă. Anuală. Pe prundişuri de-a lungul apelor curgătoare şi în locuri pietroase. Frunze verticilate. (Pl. intestinale. uterine şi ale vezicii urinare. cu rădăcini bine dezvoltate. Africa de Nord. în lunci. în afecţiunile hemoroidale. Cei de vîrstă mijlocie au ritidom la baza tulpinii. răchită albă — Salix alba L. În locuri mlăştinoase. Amenţii masculi lungi. înflorire IV—VI. Amenţi mici. (Pl. cu peduncul pubescent. Africa de Nord. Asia. Europa. 56 — Calcea calului — Caltha laetha S. Africa de Nord. Asia temperată. Frunzele . Lemn uşor. înflorire III—IV. Perenă. extern e cicatrizant şi hemostatic. cea de a 3-a este submersă şi modificată sub forma a 4 filamente cu peri. de la cîmpie pînă pe munţi. Plantă medicinală folosită intern la tratarea reumatismului. nevralgiilor. Frunze romboid-ovate. pentru cuie de cismărie. înflorire IV—V. În centrul şi sudul Europei. Flori mari cu numeroase stamine. tulpină roşiatică. Foarte comun la cîmpie şi pe dealuri. serate. (Pl. (Pl. lunci. lacurilor. se aplică în ulceraţiile pielii. Scoarţa este folosită la vopsitul lînii. laxativ şi sedativ. de-a lungul apelor curgătoare. America de Nord. Frunze plutitoare. Frunze ovat lanceolate. ramificată. vîrf lung şi ascuţit. cu marginea mărunt serată. răcelii. Pe malul apelor. Europa. de la cîmpie pînă pe munţi. păroase la bază. (Pl. cu marginea superioară mărunt sectată. Frunze ovate. cei femeii scurţi. Folosită ca antiscorbutic.) Ali (Pl. viguroasă. Nyat Ky (Pl. America şi Africa de Nord. 32 — Salcie — Salix triandra L. Perenă. delimitate de crăpături. în mlaştini. Europa. 47 — Pestişoara — Salvinia natans (L. în regiunile de cîmpie şi colinare. fixată pe fundul apelor. cele inferioare peţiolate. Frunze lanceolate. Florile mascule cu 2 stamine. sudul Africii. Rămurelele folosesc la confecţionarea măturilor. 15) — H = pînă la 5 m. cilindrici. Prin mlaştini. păroase pe faţa inferioară.peţiolului frunzei. cu marginea întreagă în partea inferioară a limbului şi uşor dinţată în rest. hemostatic. diuretic. umflată la noduri. înflorire VI—VIII. 15) — Arbore înalt de 20 m. (Pl. Nuielele se folosesc la împletirea coşurilor. 15) — Arbore de talie mijlocie. ea îndeplinind rolul unei rădăcini. cu margine serată. pe faţa inferioară alburiipăroase. Importanţa medicinală ca Salix purpurea. late. pe lîngă ape curgătoare. Europa. (Pl. 57 — Piciorul cocoşului de apă — Ranunculus aquatilis L. crenate pe margini. Frunze peţiolate. apoi devine brună-negricioasă. cei masculi mai lungi. roşii-purpurii sau galbene. în lunci şi zăvoaie. flexibile. 16) — H — 30—100 cm. PLANTE CU FLORI (FILUM ANGIOSPERMAE) 48 — Mesteacăn pufos — Betula pubescens Ehrh. cîte 3 la fiecare nod: 2 plutesc. Flori grupate în spice false. înflorire III—IV. la cei bătrîni acesta ajunge la nivelul coroanei. (Pl. în zăvoaie şi lunci. Asia. Frunze lanceolate. Arbore sau arbust cu frunze ovot lanceolate. America de Nord. Europa. Asia. aurii. Lemnul se foloseşte ca furnir şi la construcţii sub apă. brăzdat în lung. ovoi-dali. Europa. de la cîmpie pînă în zona subalpină. 15) — Arbust cu lujeri anuali cenuşii. Comună în ape stagnante şi lin curgătoare. în hemoragii hemoroidale. 49 — Anin negru — Alnus glutinosa Gaertner (Pl. cu scoarţa albă. Lemnul este folosit la obţinerea gudronului de mesteacăn. sînt verzi şi acoperite de peri. Extern se utilizează la spălarea plăgilor ulcerate. Centrul şi sudul Europei. la marginea bălţilor şi a lacurilor din sudul şi vestul ţării. încovoiaţi. Cu aceleaşi utilizări medicinale ca şi Salix purpurea. 16) — H = 150 cm. Frunze reni-forme. moale. Amenţi suripăroşi (cei masculi de 2—3 cm. Amenţi cilindrici cu flori galbene. Reproducerea prin sporocarpi care se formează la baza fascicolelor filiforme în VIII—X. 53 — Salcie. cu 3—5 lobi. la atenuarea stărilor febrile şi ca tonic. cei femeii de 6 cm). Frunzele stimulează secreţia glandelor mamare. În mlaştini de turbă. insomniilor şi gutei. Arbore cu scoarţa netedă. Vegetează în apa mlaştinilor. Frunze lanceolate. Arbore pitic sau tufă. 54 — Salcie fragedă — Salix fragilis L. înflorire III—IV. Amenţi galbeni. pe partea inferioară pubescente şi cu nervuri evidente (cele secundare arcuite). Asia temperată. umede. lungi. pe malul apelor. cu limb lanceolat şi cu o pată în „V" pe faţa superioară. Flori monoice. 16) — H = peste l m. rotunde sau reniforme. 15) — H = pînă la 28 m. 15) — Trunchiul tulpinii are un ritidom dezvoltat. la marginea bălţilor. Europa şi Asia. Europa. Perenă. Europa centrală şi în Balcani. în lunci şi zăvoaie. 14) — H = 2 cm. Asia.

lacuri. subţiri. Planta realizează decalcifierea biogenă . înfloreşte în VI—VIII. Frunze penate. Asia. fixat cu rădăcini adventive pe fundul apei. solitare. de două ori bifurcate în 4—8 lacinii filiforme. (Pl. înflorire VI—VIII. 16) — Perenă. În toată emisfera nordică şi Australia. din 5—7 foliole. pe substrat calcaros. 17) — H = 30—280 cm. în unele ţări se cultivă. cu rădăcini mici. Flori mari. Flori albe sau uşor verzui. Frunze linear lanceolate . cu limbul rotunjit roşietic şi cu peri glandulari pe faţa superioară. stărilor de agitaţie. Fruct capsulă. vestul Asiei. grăsimi (7. compus din puţine flori. Europa. Europa şi Asia. Frunze păroase. 16) — H = 100—120 cm. pe nisipuri. Europa. înfloreşte în VI—VII. aşezate în verticil. 16) — Perenă. din 3—5 perechi de foliole serate pe margine. Rizom repent. Frunzele dispuse în rozetă la baza tulpinii. înfloreşte în VI— VIII. În Moldova se fac din flori dulceaţă şi şerbet. Vegetează prin mlaştini eutrofe. cu rădăcini adventive. proteine (15%). însorite. Frunze imparipenat compuse.5%) şi zahăr (3%). Europa. ovat sau lat lanceolate. În apele stagnante şi lin curgătoare. cu nămol bogat în humus. întreg. 60 — Roua cerului — Drosera rotundifolia L. antitusive şi antibiotice. lignificat. Rizomii şi frunzele conţin tanin. aşezate cîte 5 în verticil. Pe toate continentele. (Pl. filiform. prin locuri mocirloase. Poate prinde insecte al căror conţinut îl digeră prin frunze. lanceolate. conţin o cameră cu aer. Africa. Asia. hemostatică. rigide şi bifurcate în 2—4 lacinii dinţate şi care este răspîndită pe tot globul. În etajele montan şi subalpin. (Pl. tulpină. malul lacurilor. mlaştini. tulpină friabilă. pietrişuri litorale. cenuşii-argintii. Datorită conţinutului bogat al seminţelor în amidon (52%). Flori albe-gălbui dispuse într-o inflorescenţă laxă. Tulpină erectă. sînt folosite contra diareii. cu rizom scurt şi stoloni tîrîtori. La cîmpie. Folosită în tusea convulsivă. cu rizom lung (pînă la 80 cm). Ape stagnante sau lin curgătoare. ape lin curgătoare cu fundul nisipos. Inflorescenţa este un racem lax. prin bălţi. în toată ţara. iazuri. puţin ramificată. Africa de Nord. Rizomii sînt folosiţi la tratarea diareii şi în bolile de piele sub formă de cataplasme. turbării şi în muşcăturile animalelor veninoase. (Pl. ovat. America de Nord. diuretic şi antihidropic. Frunze opuse. apoi cilindrică. are acţiune antiseptică. simplă sau ramificată. Europa. ulcer varicos. tonic. cu tulpină submersă ramificată. Asia. Rizom orizontal. moi. lacuri. a lacurilor. (Pl. canale. Asia. Flori formate din 14—40 petale ce trec treptat în stamine. adînc cordat. Conţine principii active antispasmice. Flori gălbui. mirositoare. în mlaştinile de turbă. înfloreşte în VI—IX. 68 — Peniţă. et Sm. (Pl. America de Nord.) (Pl. rîurilor. pectinat sectate. cele emerse. bălţi. la marginea bălţilor.) Maxim (Pl. Perenă. America. (Pl. pe substrat calcaros. Frunze lungi (L = 2—4 cm). hiperexcitabilităţii sexuale. Perenă. fiind folosite în industria pielăriei. cu rizom lemnos. antibiotică e folosită în dezinterie. filiforme. Flori cu un inel de peri la baza corolei. Europa. (Pl. portocalie. estul şi vestul Asiei. Tulpină uşor muchiată la bază. pornesc frunze foarte lung peţiolate. care conţin vitamina C. 16) — Perenă carnivoră. În bălţi. cătină de rîu — Hippophae rhamnoides L. Din rizomul gros.) Siblth. Florile servesc ca adjuvant în tratamentul reumatismului articular acut. Puietul de peşte găseşte aci adăpost şi hrană. Frunze pectinat sectate. de la vîrful tulpinii plutitoare dispuse în rozetă şi cu peţiolul umflat. Europa şi Asia temperată. la bază rotunjite sau cordate. Perenă. Australia. Perenă. rizom tîrîtor gros. sărace în carbonat de calciu. Fructele sînt folosite În avitaminoze. Arbust cu ramuri spinoase acoperite cu solzi cenusii-argintii. submersă. înfloreşte în VI—VIII. În mlaştini. Perenă. 17) — H = 50—150 cm. hemoragii gastrointestinale. păroase pe faţa inferioară. Africa de Nord. Comună în mlaştini şi zone umede. cu 5 (4—7) sepale galbene verzui şi 10—20 petale galbene. care are frunze verticilate. cu 2—4 coarne. 67 — Cornaci — Trapa natans L. Folosită în ceaiuri. 17) — H = 15—30 cm. 16) — H — 20 -100 cm. În ape stagnante. Poate forma pajişti pînă la adîncimea de 2 m. înflorire VII—VIII. Cu importanţă medicinală căci împiedică fermentaţiile intestinale. fierte sau pregătite sub formă de pîine. 16) — H = pînă la 6 m. Flori roşii-violete sau roz înflorire VI—IX. Flori unisexuate.submerse au limb sectat. Flori cu peţiol umflat. Fruct drupă falsă. mici. reumatism. diaree. 59 — Nufăr alb — Nymphaea alba (L. înflorire în VII—VIII. înflorire VI —VIII. 64 — Creţuşcă — Filipendula ulmaria (L. 62 — Cătină albă. Seminţele se consumă crude. brădiş — Myriophyllum verticillatum L. În sfagnete. Folosită ca astringent. grupate într-un spic. Pe prundişuri de-a lungul rîurilor. se foloseşte în combaterea insomniilor. înflorire III—IV. De la Marea Neagră pînă în etajul montan. Cu proprietăţi sedative. păroasă. care apar în VI—VII. 17) — Anuală. Fructe tari. 63 — Şapte degete — Comarum palustre (L. în 4 muchii. A nu se confunda cu specia Ceratophyllum demersum. În zone umede. 65 — Răchitan — Lythrum salicăria L. Europa. de la cîmpie pînă pe munte. 58 — Nufăr galben — Nuphar lutea (L. excepţie Australia. albe păroase pe faţa inferioară. 16) — H = 30— 60 (100) cm. ovat şi adînc cordat. 61 — Cosor — Ceratophyllum submersum L. cu limbul plutitor. Perenă.) (Pl. urticarie. cu frunzele submerse faţă în faţă. Europa. Frunze cu peţiol foarte lung şi limb natant. 66 — Pufuliţă — Epilobium hirsutum L.

În mlaştini. Tulpină în 4 muchii. 17) — H = 60 cm. păroasă. În mlaştini. Frunze peţiolate. ca aromatic şi în tahicardie. înfloreşte în IV—VI. Fruct capsulă glabră. Prin zăvoaie. dreţe — Lysimachia nummularis L. (Pl. Perenă. lanceolate. 18) — H = 120 cm. America de Nord. obovate. Perenă. în fîneţe umede. Perenă. (Pl. ape lin curgătoare şi mlaştini. De la cîmpie pînă în zona subalpină. cu înflorire în V—VII. ades culcată pe sol. aninişuri şi stufărişuri umede. Asia. Folosită în tratarea colicilor abdominali. cu segmente lineare prevăzute cu vezicule (utricule. înflorire VI—VII. scurt peţiolate. Inflorescenţă racemoasă. Perenă. Fruct-capsulă. Europa. la marginea bălţilor. Frunze aproape rotunde sau eliptice. şanţuri. Perenă. (Pl. Frunze trifoliate. ovate. în 4 muchii. În emisfera nordică. Semiarbust cu rizom lemnos. preferînd soluri argiloase sau bogate în humus. înfloreşte în VI—VIII. înflorire VII—IX. la eliminarea gazelor. combate hemoroizii. în păduri umede. adunate într-o inflorescenţă pani-culat ramificată. în tratarea febrei tifoide şi a „frigurilor". 77 — Bălbişă. păroasă. Tulpină muchiată. gutei. tulpină erectă. ramificat. 18) — H = 60 cm. înflorire V—VI. nefixată. Asia. bălţi. Holarctică. Europa. herniei şi în cicatrizarea rănilor. Folosită ca antidiareic. Antiscorbutică şi diuretică. Africa de Nord. sudul Africii. Frecventă în mlaştini. Corolă purpuriu-violacee. opuse. plutitoare. în 4 muchii. pe terenuri inundabile. pe marginea bălţilor. Fruct capsulă. În locuri băltoase. 72 — Lăsnicior — Solanum dulcamara L. 75 — Bobornic — Veronica beccabunga L. Europa. în raceme laxe. bălţi. submersă. pe terenuri inundabile. bălţilor şi izvoarelor. A nu se confunda cu Myriophyllum spicatum care are tulpina ramificată. Fruct-capsulă. În jurul bălţilor. În toată ţara. tulpină erectă. antidiuretic şi febrifug. (Pl. ulceraţiile scorbutice şi pistruii. lacurilor. ovat lanceolate. cu puncte roşii dispuse în semilună. în depresiuni. 18) — H= 15—30 cm. Flori cu 5 petale unite dispuse paniculi-form în raceme. lîngă pîraie. (Pl. înflorire VII—X. Perenă. rizom scurt cu stoloni lungi. 18) — H == 10 — 60 cm. Europa. 69 — Gălbăjoară. cu l—4 frunze dispuse la noduri şi flori mici. (Pl. 70 — Gălbinele — Lysimachia vulgaris L. Frunze peţiolate. Europa. Flori brune purpurii la exterior şi galbene-verzui la interior. Dozele mari pot duce la intoxicarea organismului. Europa. America. lîngă pîraie. Perenă. Frunze păroase. Flori solitare. Perenă. Folosită la infuzie pentru spălături ale urechii în caz de inflamaţie şi ca loţiune pentru ochi. opuse. înfloreşte V—VII. cu tulpini fistuloase glabre. nordul şi sudul Asiei. Europa şi Asia Mică. Frunze alungit-lanceolate. stimulează funcţiile . pe malul apelor curgătoare. (Pl. Asia. opuse. rizom repent ramificat. de la şes pînă în zona montană. 73 — Iarbă neagră — Scrophularia alata Dumont (Pl. Flori grupate cîte 25—30 în inflorescenţe cimoase. (Pl. Asia. carnivoră. 18) — H = 120 cm. opuse. America de Nord. lacuri. precipi-tînd calciul pe frunze. folosită în dezinterie. înfloreşte în VII—X. 76 — Otrăţel — Utricularia vulgaris L. America. Frunze alungit-ovate cu marginea serată şi peţiol aripat. Asia. (Pl. Frunze peţiolate. ramificată. stau cîte 3—4 în verticil. înflorire VI—VIII. tulpină simplă sau ramificată. în durerile de dinţi sau în „brîncă". pentru comprese şi cataplasme. rizom stolonifer lung. Fruct nuculă. tufărişuri şi mlaştini. Extern. pe marginea lacurilor. Fruct nuculă brună. 79 — Izmă broaştei. dublu dinţate pe margine. Perenă. În mlaştini. epilepsiei. pe marginea bălţilor. 78 — Piciorul lupului — Lycopus europaeus L. Rizom noduros. păroasă la exterior. locuri mlăştinoase. Ia cîmpie şi deal. înflorire VI—VIII. Florile grupate în racem lax. (Pl. formează o inflorescenţă deasupra apei. înfloreşte în VII—VIII. de la cîmpie pînă în regiunea subalpină. 18) — H = 40 — 120 cm. De-a lungul apelor curgătoare. Perenă. Tulpină agăţătoare. reumatismului. Frunze păroase. scrpfuloză şi dureri toraciee.) Hill (Pl. cu 4 muchii. sesile. pecinginea. prin mlaştini. Europa. 71 — Nu-mă-uita — Myosotis scorpioides (L. Fructe bace roşii. apelor curgătoare. Plantă medicinală. Flori albe cu labiu inferior trilobat. repentă. prin zăvoaie. cîte 3—4 în verticil. în zăvoaie. 80 — Trifoişte de baltă — Menyanthes trifoliata L. aşezate opus. Fruct capsulă. repenţi. Fruct capsulă. rizom lung. Europa. hemostatic. Sucul obţinut din plantă e folosit ca depu-rativ. bălţi şi lacuri. lacurilor. vestul Asiei. cu peţiol lung. 17) — H = 150 cm. urne) în care se prind animale mici de apă. tîrîtor. ramificată. rizom îngroşat spre vîrf. cu rizom gros. Frunze multisectate. palustră. Flori azurii. Asia.a apei. 17) — H = 40—120 cm. Frunze scurt peţiolate. Folosită în hipertiroidie. 74 — Şopîrliţă — Veronica longifolia L. De la cîmpie pînă în zona subalpină. 17) — H = 30—150 (200—300) cm. ramificate. jaleş de mlaştină — Stachys palustris L. de la cîmpie pînă în zona montană. 17) — H = 20—30 (60) cm. Folosită pentru creşterea părului. rîurilor. lacuri. calmant al tusei şi excitant al secreţiilor gastrice. Flori cu corola păroasă la interior. De la cîmpie pînă în zona montană. Frunze lanceolate. lanceolate. alungit-eliptice. prin gropile cu apă. izmă de baltă — Mentha aquatica L. pe marginea apelor curgătoare. Folosită ca adjuvant în tratamentul scrofulozei. 18) — H = 30—120 cm. pe terenuri umede. Tulpină muchiată. Perenă. Europa. Răspîndită în lacuri. subţire. pe locuri umede lîngă ape curgătoare. Krng. ca tonic. lacurilor. Fruct-capsulă.

cordiforme. sărace în calcar. în vîlcele umede şi umbroase. liniare. Flori mari. grupate în calatidii. de la cîmpie pînă la munte. sudorifică. (Pl. cu rădăcini rămuroase şi tulpina ramificată. de la cîmpie la munte. În bălţi. Inflorescenţă calatidiu. dispuse verticilat. Frunze lung peţiolate. Fructe nucule. 89 — Iarba broaştelor — Hydrocharis mor sus ranae L. fixat pe fundul apei. Asia. 91 — Broscariţă —Potamogeton natans L.hepatice. pe prundişul rîurilor. bălţi. ape lin curgătoare. Spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie formează muguri de toamnă pentru înmulţirea vegetativă. submersă. 19) — H = 30—120 cm. pînă la adîncimi de 2 m. Tulpină simplă sau puţin ramificată. în regiunea montană inferioară. Frunze plutitoare. Frunzele pornesc din rizom şi apar după înflorire. (Pl. înflorire III—IV. 85 — Sîrmuliţa apei — Vallisneria spiralis L. urticariilor. Pe malul rîurilor. pe malul rîurilor. Perenă. hidropiziei şi hipersecreţiei lactare. înfloreşte în VI— VIII. Folosită ca emolient şi expectorant. Flori dispuse umbeliform. Fruct achenă cu papus. sedativâ. 83 — Podbal — Tussilago farfara L. (Pl. frunze . după fecundare se spiralează şi trage floarea sub apă (unde se vă matura fructul). Europa. 19) — H = 100 cm. frunzele din apă lineare. cele femele singure. Europa. Perenă. cele aeriene sagitate. grupate în inflorescenţe. stau într-o inflorescenţă pamculată. frunze mari. În ape stagnante. dinţaţi pe margine. a astmului bronşic. Perenă. Cosmopolită. (Pl. 84 — Denliţă — Bidens tripartita L. înmulţire mai ales vegetativă prin muguri de iarnă (turioni) care cad toamna la fundul apei. Evitată de peşti din cauza spinilor de pe marginea frunzelor. înfloreşte în VI—IX. Cosmopolită. Se creşte în acvarii. semisubmersă. cele mascule aşezate la partea superioară a axei. iar primăvara ies la suprafaţă şi dau noi plante. grupate în spice groase (L = 4—8 cm) ce ies din apă. Înfloreşte în VI—VIII. 19) — H = 70 cm. Kuntze (Pl. tulpină dreaptă. Tuberculii sînt folosiţi în alimentaţie. rizom ramificat. în tratarea bronşitei cronice. Pe marginea umedă a bălţilor. Utilizată ca îngrăşămînt agricol. eleşteie şi ape lin curgătoare. În ape stagnante. acvatică. Pe tot globul. Tulpina cu 4 muchii. America de Nord. Florile mascule mari. ramificată. dispuse în rozete. Europa. Intern. cu limb aproape rotund şi adînc cordat. Utilizată în acvarii. 19) — H = 15—150 cm. înfloreşte în VI— IX. înfloreşte în VI—IX. antiastmatic. Folosită pentru tratarea rănilor. reniform ovate. late. echilibrează procesele digestive. (Pl. Folosită în tratarea nefritelor. bogate în fosfaţi. 18) — H = 15—40 cm. Frecventă în Delta Dunării. uşor laxativă. (Pl. sînt peţiolate. spinos dinţate pe margine. avînd un conţinut bogat în amidon şi proteine. cu petale ciliate pe margine. cu acţiune diuretică. cu limb pielos. lîngă lacuri. rizom stolonifer multiramificat. prin şanţuri. stolonifer. gros. 18) — H = 5—15 cm. antiseptic. scrofulozei. bălţi. cele plutitoare întregi. medical ca emolient. (Pl. La maturitate cele mascule se desprind şi plutesc la suprafaţa apei. 81 — Plutniţă — Nymphoides peltata S. plutitoare. dispuse în umbelă. 19) — H = 5 m. lacuri. Folosită ca nutreţ pentru bovine. vestul şi nordul Asiei. Perenă. 86 — Limba broaştei. monoică. Cu o mare capacitate de răspîndire. dioică. Florile ambelor sexe mici. măreşte amplitudinea contracţiilor inimii. 90 — Pasă —Potamogeton crispus L. 19) — H = 15—40 cm. lung peţiolate. ondulate pe margini. Gaertner (Pl. Pe funduri miloase. Flori verzi. pieloase. rizom repent. (Pl. Plantă dioică. Asia. (Gmelin) O. eliptice. comună în mlaştinile eutrofe. ramificată superior. Frunze lung peţiolate. Perenă. înfloreşte în V—VIII. bălţi.F. iazuri. 87 — Săgeata apei — Sagittaria sagittifolia L. puternic. hipotensiv şi antispasmatic. stimulează circulaţia arterială. laringitei şi emfizemului pulmonar. pe surpături de maluri şi şanţuri umede. rizom lung (l m). rizom gros. rotund cordate. 19) — Perenă. În sudul şi centrul Europei. Fructe achene. grupate în calatidii. cu frunze în 3 muchii. 82 — Brusture. jacurilor. înfloreşte în V—IX. Flori galbene. 92 — Broasca apei — Potamogeton lucens L. Flori unisexuate. antispasmic. Anuală. Siberia. Frunzele se formează după înflorire şi sînt reniformrotunde. 88 — Foarfeca bălţii — Stratiotes aloides L. submersă. Flori verzi grupate în spic. Relativ comună în ape stătătoare sau lin curgătoare. ovate. rizom gros. Europa. Flori tubuloase. Rădăcinile utilizate în homeopatie şi contra turbării. Frunze opuse. înfloreşte În VII—X. Frunze sesile. În mlaştini. înflorire în III—V. pe aluviuni. 19) — Perenă. Florile. 18) — Perenă. Perenă. cu rizom scurt. captalan — Petasites hybridus (L. înfloreşte în VII—VIII. Folosită ca expectorant în bronşite. ovate.) P. sărace în calcar. din 3 foliole. limbariţă — Alisma plantago aquatica L. plutitoare. Sporadică în mlaştini cu rogozuri. lanceolate sau liniar-lanceolate. cu stoloni lungi şi subţiri. 19) — H = 80 cm. albe-verzui. Tulpină floriferă. Cele femele ies la suprafaţa unui pedicel care. Fruct achenă cu papus alb murdar. Europa şi vestul Siberiei. (Pl. lacuri şi ape lin curgătoare. În mlaştini. natante. bogate în fosfaţi. fixat de substrat. la cîmpie. Vegetează în jurul izvoarelor. Perenă. cu peri fini şi deşi pe partea inferioară. Foarte comună în ape stagnante şi lin curgătoare. Asia. în bălţile din Delta Dunării. noduros. pe malul pîraielor sau rîurilor. rizom scurt şi gros. (Pl. În zona temperată nordică.

frunze lineare late. Perenă. Fruct capsulă tunchiată. 20) — H = 25—150 cm. 104 — Stuf — Phragmites australis (Cv. În mlaştinile de turbă (tinoave. Ungaria. Folosită contra muşcăturilor de şarpe. înflorire în VI—VIII. 99 — Rugină — Juncus inflexus L. Inflorescenţă din 2—3 spi-culeţe mascule şi 2—3 femele. prin mlaştini. ovate. situat deasupra celor 3—6 spiculeţe femele. (Pl. cu rădăcină filiformă. rizom tîrîtor. 95 — Papură lată —Typha latifolia L. frunze plane. (Pl. Perenă. Africa de Sud. Europa. America de Nord. netedă. În bălţi şi lacuri limpezi. înfloreşte în VII—VIII. În toată emisfera nordică. puţin mirositoare. Peren. din care 2—3 sînt femele şi cu 17 capitule mascule. Frunze lineare şi late. tulpina creste din apă. înfloreşte în "VII_VIII. lîngă lacuri şi ape lin curgătoare. Asia temperată. este multifloră. Spic L = 5—6 cm. lacurilor şi rîurilor. În Delta Dunării contribuie cu peste 80% la formarea plaurului. cu inflorescenţe globuloasă. printre plantele palustre. 94 — Papură îngustă — Typha angustifolia L. Inflorescenţe cimoase. înflorire VI—VIII. 96 — Spetează —Typha shuttleworthii Koch (Pl. cu un singur spic alb-lînos. tulpină cilindrică în partea inferioară şi trunchiată în partea superioară. 20) — H = l— 4 m. 101 — Rogoz de baltă — Carex pseudocyperus L. Tot globul. frunze plane. tulpina cu 3 muchii. Ax floral ramificat. 100 — Pir roşu — Carex hirta L. comună de la cîmpie la munte. tulpina mică. înfloreşte în VI—VIII. 97 — Capul ariciului — Sparganium ramosum Huds.5 cm). coşurilor şi preşurilor. Se asociază cu Typha latifolia. Africa de Nord. păroase. cu frunze drepte. 20) — H = 60—100 cm. pe marginea bălţilor. repent. De la cîmpie. Germania. tulpini ovate sau lanceolate. fîneţe umede. 20) — H = 30— 100 cm. Formează colonii întinse pe apa bălţilor sau în zona de mal a apelor liniştite. (Pl. piramidal. înguste. În mlaştini eutrofe şi oligotrofe. Pe marginea bălţilor. Asia. Frunzele folosite la împletirea rogojinilor. (Pl.) Raemer et Schultes (Pl. Australia. Cosmopolită. înflorire VII—IX. Inflorescenţa formată dintr-un singur spiculeţ mascul. înflorire în VI—VIII. natantă de forma unei frunzişoare (D = 2—4 mm). 20) — Perenă. foarte comună în Delta Dunării. Perenă. Asiei şi Africa de Nord. (Pl. Lîngă bălţi. plină de măduvă. în dogărit şi la fabricarea hîrtiei. În mlaştini. Centrul şi sudul Europei. Africa de Nord. înflorire în VI—VIII. Perenă. 20) — D = 5—10 mm.5—2. (Pl. robustă. mult ramificată (L = 2—6 m). lîngă bălţi şi lacuri. bălţi. Fructe comprimate cu un rostru central ascuţit. Australia. gropi cu apă. bălţi. lacurilor. 98 — Stînjenel galben — Iris pseudaconis L. 106 — Lintiţă — Lemna trisulca L. Rizomii fierţi sînt folosiţi în combaterea scorbutului. bălţi şi lacuri. Perenă. Perişorii de pe spice. compact. Perenă. prin mlaştini. tulpină submersă. ramificat. bahne) din zona montană şi subalpină. Frecventă în ape stagnante şi lin curgătoare. cel mascul fiind jumătate cît cel femei. lung de 5—20 mm. 20) — H — 30—70 cm. cu peţiol scurt. striată. înfloreşte în V—VI. În zona temperată nordică. În zona temperată a Europei. Spicul mascul distanţat de cel femei. bălţi. rizom tîrîtor. Rizomul se foloseşte la tratarea „gălbinarei” avînd proprietăţi emetocatalitice. În mlaştini. înflorire în IV—VI. Folosită în construcţii. (Pl. Frunze lanceolate (L — 1. Cosmopolită. 105 — Lintiţă — Lemna minor L. tulpinile la împletituri. În toată ţara. Inflorescenţă panicul lax. Perenă. . 102 — Pipiriguţ — Eleocharis palustris (L. înflorire în V—VI. 20) — H = pînă la 2 m. 20) — H = pînă la 4 (6—7) m. mărunt dinţate pe margine. România. cu frunze lineare. cu o muche ascuţită pe partea inferioară. Frunzele de la baza tulpinii reduse la teci. rizom lung. cilindric. 19) — Perenă. 20) — H = 10—60 cm. rizom cu internodii scurte. Spicul femei şi cel mascul sînt de aceeaşi lungime şi se succed fără un spaţiu liber între ele. pe marginea bălţilor. Perenă. Asia de sud-vest. Flori mari. erectă. În mlaştini. (Pl. Polinezia. America de Nord. Inflorerscenţa — un spic ovoidal. Rizomul este folosit în tratrarea bolilor de rinichi. din care pornesc numeroase tulpini fistuloase. ca materie primă în industria celulozei şi hîrtiei. rigide (L = 40—50 cm). garduri. cu măduva întreruptă (ceea ce o deosebeşte de Juncus effusus). lîngă lacuri şi ape lin curgătoare. Fruct nuculă. 20) — H = 40—80 cm. Pe tot globul. mlaştini. înflorire în VII—VIII. mlaştini. 20) — H = 50—150 cm. (Pl. înflorire în V—VI. Spicele se ating pe ax. spic L = 3 cm. în amestec cu lîna servesc la fabricarea fetrului pentru pălării. înflorire În V—VII. liniare. Pe tot globul. 20) — H = 4 m. sesile. Frunze liniar lanceolate. Europa. Europa. Europa. (Pl. Perenă. 103 — Bumbăcăriţă —Eriophorum vagmatum L. În mlaştini eutrofe. 93 — Moţ — Potamogeton perfoliatus L. prin smîrcuri. cu frunze submerse. cu rizom. La cîmpie şi deal.ovale sau lanceolate. Tulpină cilindrică. la bază cu frunze reduse la teci. Perenă. lacurilor şi rîurilor. tulpină cilindrică. pînă pe munţi. terenuri aluvionare de lîngă ape curgătoare. rizom lung. Fruct obovat. (Pl. şanţuri şi gropi cu apă. ex Stendel (Pl. În toată ţara. mai lungi decît tulpina. de la cîmpie la munte. Cu stoloni subterarni.) Trin. Asia.

pe plante. înoată şerpuit. înfloreşte în V—VI. din care scoate afară treimea superioară. 21) — L = 20— 50 mm. din care puii ies după 30 zile. În mlaştini. în canale şi ape reziduale. pîraie. În ape relativ reci: izvoare. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA SPONGIERI (PORIFERA) 75 — Burete de apă dulce — Spongilla lacustris L. Se mişcă cu . 20) — D = 3—8 mm. cu un fascicul de 5—15 rădăcini filiforme. Perenă. gălbuie. Muntenia. ÎNCRENGĂTURA CELENTERATE (CNIDARIA) 76 — Hidra verde — Chlorohydra viridissima (Pali) (Pl. canale. Valvele în interior sidefii. frunze natante. 80 — Lipitoarea peştilor — Piscicola geometra L. Capul nediferenţiat de corp. înfloreşte în IV —V. 21) — L = 25—85 mm. 24) — L -= 120— '200 mm. Moldova şi Dobrogea. Culoarea corpului se datoreşte unor alge verzi care trăiesc simbiont în hidră. impurificate. pe care îi introduce în orificiul bucoanal dintre tentacule. gri sau brună. Pe marginea anterioară a corpului cu o pereche de corniţe şi cu mai mulţi ochi. apoi scoate afară trompa (situată pe faţa inferioară) şi suge prada. la moartea buretelui. În ape stagnante sau lin curgătoare. în cele stagnante cu diferite proeminenţe. În lacuri şi bălţi. la adîncimi de l—4 m. în mod caracteristic. 21) — L = 2—6 mm. adulţii pe cel al mamiferelor. Indivizii noi se formează pe corp. Stă fixată pe substrat şi îşi întinde tentaculele lungi prevăzute cu celule care conţin un lichid urticant. Europa. cu o singură rădăcină filiformă. ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTE (MOLLUSCA) CLASA SCOICI (LAMELLIBRANCHIA) 81 — Scoica de iaz — Anodonta cygnea L. în corp cu spicule microscopice silicioase (sclere). cu care îşi paralizează prada (constituită din diverşi crustacei mărunţi şi viermi). Cosmopolită. (Pl. în ape stătătoare şi lin curgătoare. Ca îngrămădiri. 21) — L =85—110 mm. Tot globul. CLASA LIPITORI (HIRUDINEA) 79 — Lipitoarea — Hirudo medicinalis L. cea posterioară mai mare. 107 — Lintiţă — Spirodela polyrrhiza (L. Africa de Nord. peşteri. Corpii reproducători (gemulele) sînt eliminaţi toamna. bălţi. La fiecare segment cu l—4 cheţi fini. cosmopolit. CLASA OLIGOCHETE (OLIGOCHAETA) 78 — Tubifex — Tubifex tubifex (Muller) (Pl. (Pl. prin înmugurire. (Pl. Coloraţia şi modelele de pe corp variabile. dispuse în cruce. Europa. În nisipul şi nămolul apelor stagnante sau lin curgătoare. În ape curgătoare corp neted. Culoarea roşie datorită hemoglobinei dizolvate în plasmă. pietre său pe peşti (preferenţial pe opercule). natante sau uşor submerse. America de Nord. Stă înfiptă în mîl. la cîmpie şi În zona de dealuri. cu cilii de pe lamele determină formarea unui curent de apă din care îşi ia hrana formată din detritus şi alge. Se înmulţeşte şi prin ouă. ca o pîslă consistentă pe tulpinile plantelor sau pe lemne. Aparatul reproducător în segmentele 10—12. Europa. Ei sug sîngele broaştelor. În bălţi sau lacuri bogate în substanţe organice. Cu miros de formol. (Pl. Carnivor. unde sînt deversate dejecţii de grajduri. La exterior se observă numeroase orificii (osculi) şi pori foarte fini. Corp cilindric. formează pete roşietice pe fundul apelor. Se deplasează pe sub-strate tari. 21) — L = 100—l 000 mm. scurţi. Asia temperată. vestul Asiei. În toată ţara. la dealuri. „Podul vegetal" pe care îl formează inhibă creşterea altor plante. de culoare verzuie. Cosmopolit. 21) — L = 10 mm. De la cîmpie. Suge sîngele peştilor (îndeosebi al ciprinidelor). oxigenată.pedicelate. acoperă prada cu corpul. B. În toată ţara. În zona de munte. Construieşte tuburi în nămol din care scoate partea posterioară. De mărimi variate. acolo unde lipsesc lipitorile. Fiecare ou este protejat de un înveliş tare. Abundă în iazurile de lîngă sate. eu ventuze distincte. Depune un cocon membra-nos pe marginea apelor în pămînt sau printre plante. Stă fixată cu ventuza posterioară pe plante. Cosmopolită. o ucide cu secreţiile sale tegumentare. Comun. pe care o agită ca să aducă lîngă corp apă proaspătă. ÎNCRENGĂTURA VIERMILOR PLAŢI (PLATHELMINTHES) 77 — Planarie — Polycelis felina (Dalyell) (Pl.) Schleichen (Pl.

Respiră prin branhii. cel din vîrf turtit. În Transilvania şi sudul ţării. În toată ţara. apucă şi devorează chiar şi semenii săi mai mărunţi. Siberia. filtrînd neîncetat detritus. Din deltă pînă la l 700 m altitudine. Cînd apa se adună din nou. În centrul şi sudul Europei şi nordul Africii. Deosebit de lacom. În ape stagnante (bălţi. Cochilia cu 7 spire. pînă la adîncimi de 35 m. Cînd apele seacă. Stă fixată pe scoici. (Pl. l = 4— 8 mm. 22) — L = 50—100 mm. (Pl. mai ales în Dunăre şi Deltă. Nistru. 91 — Radix ovata Drap. Glochidiile se prind de branhiile peştilor cîteva săptămîni. mor. Trăieşte 2—3 iini. prin nişte fire de byssus secretate de scoică. în lacuri. Europa. sticlos-transparentă. Se hrăneşte cu alge şi părţi moi de plante. Din deltă pînă în lacurile glaciare alpine. în toată ţara. Ulterior larvele cad pe fund şi se transformă în scoicuţe. Comestibilă. la cîmpie. curate. Respiră aer atmosferic. Siberia. Pe tot globul. pietre. cu apertura mai mare decît întreaga cochilie (care este acoperită cu detritus negru). canale. În ape stagnante şi lin curgătoare pline cu plante. Cochilia este cel mai ades acoperită de alge. În apele calde ale lacului Peţea. dar este prezentă şi în ape lin curgătoare. În toată ţara. ultima foarte mare.5—6 mm. Depune ouă într-o capsulă gelatinoasă pe care o lipeşte de plante. Cu sînge roşu. fine. 89 — Physa fontinalis L. În rîuri (Dunăre. Europa. de culoare variabilă. 88 — Melanopsis pareysii Muhlenfeld (Pl. 24) — L = 70—90 (110) mm.) (Pl. 95 — Artemia salina (L. sînt prevăzute cu striuri dese.5 mm. Ierbivor. Valvele ele mărimi şi culori variate. 92 — Planorbis corneus L. Cochilie cu 5 spire răsucite spre stînga. pe plante. tije de stuf şi papură. din ouă ies şi se dezvoltă rapid indivizi noi. Formează îngrămădiri (ades stau chiar unele peste altele). opercul cu coaste tipice. În toată ţara. Europa. Corp moale. Vine la suprafaţa apei pentru respiraţie. lacuri. sau lin curgătoare. 21) — H = 9. În ape stagnante. în lacurile alpine. De origine pon-tocaspică. Numai în Dunăre. plin de ouă. 24) — L = 3. primăvara şi toamna. 21) — H = 20—25 mm.ajutorul piciorului cu care „ară" mîlul. 21) — H = 45—60 mm. Variabilitate mare de formă şi dimensiuni. Este un relict viu. 90 — Limnaea stagnalis L. Depune anual 400 000 ouă din care ies larve mici — glochidii — care se prind un timp de branhiile peştilor (se asigură în acest fel răspîndirea scoicii). înoată pe spate. fixată pe pietre şi buşteni. Valve triunghiulare. În ape curgătoare. Bug şi Nipru. gropi). ÎNCRENGĂTURA ARTROPODE (ARTHROPODA) CLASA CRUSTACEI (CRUSTACEA) 94 — Apus cancriformis — Schăffer (Pl. Din ouă ies embrioni care stau un timp în camera paleală a mamei. În ape periodice. sediment sau pe faţa inferioară a apei. În sudul Transilvaniei şi sudul ţării. (Pl. 87 — Viviparus viviparus L. Căsuţa se închide cu un opercul tare. Nera) şi lacurile litorale. În Banat. Moldova şi Transilvania. Cochilie fragilă. Cochilie ascuţită ca o scufie. înoată cu ajutorul picioarelor toracice. În iazuri bogate în plante. pînă la altitudinea de l 000 m. Europa. Cu 4—4. mocirle. 24) — L = 24—40 mm. Cu sac oviger piriform. foarte subţire. Europa. (Pl. pe plante şi fund mîlos. 21) — H = 18 mm. În ape limpezi. 84 — Sphaerium corneum L.5—10. Europa. 21) — H = 10—12 mm. alge şi animale mărunte. pe pietre sau plante. Europa. În gropi bogate în plante acvatice. Asia.poate obstrua.5 mm. suprafaţa cu striuri radiare. Europa. Depune anual pînă la 200 000 ouă care rămîn o lună între branhiile mamei.5 spire. pe plante. 85 — Pisidium casertarum Poli. mlaştini. 83 — Dreissena polymorpha Pallas (Pl. 21) — H = 2—3 mm. bălţi inundate periodic. 24) — L = 8—14 mm. (Pl. Cu o mare varietate de forme şi dimensiuni. bălţilor şi mlaştinilor. Se hrăneşte cu alge. Se hrăneşte cu detritus organic şi microorganisme. mai rar în ape curgătoare. (Pl. mocirle. În ape stagnante şi curgătoare. Filtrează apa. 93 — Ancylus jluviatilis Muller (Pl. (Pl. uneori pătrunde în conductele de apă. prezent numai în România. (Pl. În . În sudul ţării. 82 — Scoica de rîu — Unio pictorum L. cu 4 spire. CLASA MELCI (GASTROPODA) 86 — Theodoxus danubiaLis Pfeiffer (Pl. Asia de vest. Asia temperată. Trăieşte 3 ani. Europa. 21) — L = 30—40 mm. mai rar în bălţi. Formează colonii mari în mîlul iazurilor. în prezent în toată Europa. În toată ţara. În toate apele stagnante şi lin curgătoare. Asia temperată. Cu 7— 7. stagnante sau lin curgătoare. poate consuma şi resturi organice. l = — 8. regulate. Africa de Nord. America de Nord. detritus sau briozoare. lacuri limpezi. 21) — L = 9—12 mm. l = 25— 35 mm. 22) — L = 8—16 mm.5 spire. pe care le. Bega. În nisipul sau mîlul apelor lin curgătoare. Cochilie rezistentă. la temperaturi de pînă la 42°C. Cu sexe separate. ultima foarte mare.

Este pescuit pentru mîncare. Consumă plante. înoată avînd în jurul abdomenului o bulă de aer din care îşi ia oxigenul necesar respiraţiei. . Se înmulţeşte partenogenetic (prin ouă nefecundate). vestul Asiei. Comun. Turtit dorsoven-tral. În toată ţara. iese din cînd în cînd la suprafaţă pentru preschimbarea aerului. Europa centrală şi de nord. Poate ataca puiet de peşte. comun pe malul apelor. În mlaştini. Turchestan. Este consumat de peşti. Trup turtit lateral. Este singurul păianjen care trăieşte permanent în ape. 22) — L = pînă la 150 mm. Trăieşte 2 ani. pentru fiecare articol. G = sub 150 g. 22) — L =1. Cu 2 saci cu ouă. Cu 4 perechi de picioare şi 2 ochi mari. Construieşte pe plante un cuib din pînză în formă de clopot. Ei seamănă cu adulţii şi rămîn lîngă mamă 2 săptămîni. În toată ţara. În ape reci mari şi mici. lacuri invadate cu plante. Comună în ape dulci. 22) — L = 4—5 mm. plante. pîraie. în crescătorii de peste. invadate de plante. În toată ţara. 22) — L = 0. 22) — L = 9—20 mm. Cosmopolit. cu crustacei. cadavre. Dimorfism sexual accentuat. scos din apă se zbate puternic. Europa. 22) — L = 8—15 mm. cosmopolit. unde se hrănesc cu larvele altor insecte do apă. rîuri. Deşi este un păianjen de uscat. ucis de ciuma racilor.2 mm. din care vor ieşi larve caracteristice (nauplii) ce trec ulterior prin 4—5 stadii de copepodit pînă ajung adulţi. deschis la faţa inferioară. CLASA PĂIANJENI (ARACHNIDA) 102 — Păianjenul de apă — Argyroneta aquatica (Clarck) (Pl. Cu 2 generaţii pe an. nasc pui şi mor. noaptea ies pentru hrănire. 99 — Asellus aquaticus L. uneori şi în cele subterane. În toată ţara. iazuri. timp în care nu se hrănesc). 22) — L = 8—12 mm. vînează pe apă. În ape curgătoare. Se mişcă vioi. Consumă detritus vegetal. este activ tot anul. alta în primăvara anului următor).4— 2. animale mici. dorsal. Năpîrlirea. 104 — Arrenurus cuspidator (Muller) (Pl. 98 — Purice de apă — Cyclops rubens (Jurine) (Pl. de la munte la şes. bălţi. ieşirea din nimfă a subimago-urilor şi apoi a adulţilor se face concomitent la sfîrşitul lui V (astfel încît în amurgul zilei respective adulţii formează adevăraţi nori de insecte care trăiesc numai cîteva ore. în izvoare. melci.7—l mm. Prada o mănîncă pe plută sau pe uscat. prin bătăi bruşte ale cozii. De culoare mai închisă. 100 — Lătăuş — Rivulogammarus balcanicus Schăferna (Pl. 106 — Perla — Perla burmeisteriana Classen (Pl. Europa. Larvele (106 b) trăiesc 3 ani în ape repezi de munte. ci în perioade diferite (necesită un stadiu de frig şi uscăciune). ades în număr foarte mare. salmastre. adulţii sînt carnivori. stagnante sau lin curgătoare.) (Pl. În toată ţara. fabricîndu-si pentru aceasta o plută din frunze uscate. În Dunăre. (Pl. larvă = pînă la 35 mm. separate uneori prin mai mulţi ani. acoperit cu plăci mai tari. CLASA INSECTE (INSECTA) 105 — Rusalie — Palingenia longicauda (Olivier) (Pl. este vînat de peşti şi mamifere acvatice. Antene lungi care îi servesc la înotat. 22) — L = pînă la 4—5 mm. Sud-estul Europei. Holarctic. stă cel mai ades pe corpul ciprinidelor. Cosmopolit. Uneori foarte numeros. În toată ţara. generaţiile născute primăvara dau 2 serii de pui (una toamna. înoată pe o parte sau pe spate. Cînd este în pericol se afundă în apă. Ouăle nu eclozează deodată. în ape de suprafaţă. Consumă insecte. 22) — L = 25— 38 mm. În ape stagnante bogate în substanţe organice. săpîndu-şi în aceasta galerii în formă de U. Europa. 22) — L. Datorită poluării apelor este în regres. Adulţii sînt intens vînaţi de păsări.masa apei lacurilor sărate. Larvele consumă alge. Masculul ceva mai mare decît femela. dar înoată înapoi. Picioarele din faţă au la bază branhii. Corp puternic chitinizat. cadavre. Adulţii acestui plecopter zboară în V—VII. În perioada de reproducere se desprinde şi înoată în apă. în ape dulci mici. În malul lutos sapă găuri adînci în care se retrag ziua. în plancton sau în vegetaţie. pe toate continentele. Frecvent şi numeros în ape stagnante mai mici. pînă la albă în apele subterane. fixat cu 2 ventuze şi se hrăneşte cu sîngele gazdei. Europa. Generaţiile născute toamna se reproduc în primăvară. (Pl. lilieci şi peşti. 101 — Rac de rîu — Astacus astacus L. cînd ies puii. Larvele (105 b) trăiesc 2—3 ani pe nămolul de pe fundul apelor mari. Branhiur cu corpul modificat de parazitism. Efemer care depun ouăle la suprafaţa apei şi care apoi cad pe fund ca o ploaie fină. 96 — Purice de baltă — Daphnia galeata Sars (Pl. Femela poartă 60—l 500 ouă lipite de picioarele abdominale din X—XI pînă în V—VI. viermi. Are mai multe generaţii pe an. pe care le poartă sub cele două valve ale carapacei. separate. Se hrăneşte cu detritus. adult = = 16—26 mm. 97 — Păduchele crapului — Argulus joliaceus (L. Pe fundul apei merge înainte. L. bălţi. În toată ţara. peştişori. Năpîrlesc vara. ape lin curgătoare. cu alge multe ce-i servesc ca hrană. (22) — L = 8—16 mm. pe care îl umple cu aer. detritus. 103 — Dolomedes fimbriatus (Clarck) (Pl. pe funduri bolovănoase. În toată ţara.

în ape stătătoare sau lin curgătoare. corpul face un unghi cu suprafaţa suportului. Larvele (107 b). adult = 33—40 mm. înoată cu abdomenul în sus. trăieşte în rîurile rapide. Larva acvatică. Corpul este roşu sub aripi. pe care apoi îi înţeapă şi suge. ei consumă insecte pe care le prind şi mănîncă din zbor. atacă insecte mici. În toată ţara. peştişori). nu-şi fac un tub. bogate în oxigen. Larvele răpitoare atacă toate nevertebratele acvatice. 107 — Rhyacophyla nubila Zott. Fluturele adult trăieşte în VI— VIII. (Pl. L. (Pl. Adultul stă pe suport cu corpul paralel cu acesta. Larva se înpupează în nămol la mal. foarte vorace. 119 — Chaoborus flavicans Meig. Se împupează pe mal. . cosmopolit. Omida hibernează. Cosmopolită. 116 — Ţîntar — Anopheles maculipennis Mg. (Pl. 114 — Goniţă — Gyrinus natator L. În toată ţara. Larva (116 b). Se hrăneşte cu frunze de plante acvatice. bogate în vegetaţie. Dipter cu corp scurt. larva. a zonelor umede din toată ţara. lîngă suprafaţa apei. 23) — L = 6— 7 mm. Respiră oxigenul dizolvat cu ajutorul unui smoc de prelungiri digitiforme. încet. 23) — L = 6—12 mm. fixată cu nişte cîrlige de la partea posterioară a corpului. Tri-ehopter comun în ape de munte reci. Frecventă în ape cu substanţe organice în descompunere. în V—VIII. Adultul trăieşte pe flori. În caz de pericol coboară spre fundul apei. Coleopter acvatic care vine la suprafaţa apei înotînd rapid în cercuri. Sudul Europei. care sînt prevăzute cu peri pe care îi mişcă ca nişte vîsle. Pupele sînt mobile şi ies la marginea apei pentru a se transforma În adulţi. 115 — Ţîntar — Culex pipiens L. Respiră aer atmosferic prin tubul anal. (Pl. Masculul acestui coleopter are la prima pereche de picioare cîteva articole tarsiene lăţite. dejecţii. dar nu transmite malarie. Larva (109 b) carnivoră. Adultul are ochii astfel construiţi. Palpii lungi cît trompa. pe lîngă ape. ei se mişcă liber pe fundul apei. Atacă orice animal care îi vine în apropiere şi pe care îl poate apuca şi ucide. lung. larvă = 35 mm. (Pl. acvatică. Dipter cu corp gros. 23) — L. cu care captează hrana (detritus organic şariat). Femela suge sînge de mamifere. fără tub respirator vizibil. Pe fundul apelor stagnante mici. Africa. 109 — Păunită. În mlaştini şi bălţi. 108 — Calul dracului — Libellula quadrimaculata L. adult = 44—46 mm. Picioarele anterioare ale acestui heteropter sînt transformate în cleşti pentru apucat prada (insecte. Europa. 23) — L. la cap cu 2 tufe de trahee. 110 — Parapoynx stratiotata L. În toată Europa. saprofagă sau coprofagă. într-un cocon din frunze sau pietre. Masculul consumă tot sucuri vegetale. În ape stagnante. Ea depune ouăle în frunze şi tulpini de plante. 113 — Bou de baltă — Dytiscus marginalis L. Adultul zboară iute. Anterior cu 2 pedunculi cu peri prehensili. Ochii se ating. 23) — L = 3—6 mm. adult = 14 mm. Se mişcă. Larva. În şi pe malul bălţilor şi lacurilor. Femela acestui odonat depune ouăle în plante acvatice. Pupa stă într-o pîlnie. Masculul suge sucul plantelor. Europa. cu vegetaţie. Larva. 111 — Scorpionul de apă — Nepa tinerea L. În toată ţara. Europa. (110 b) stă în V—VIII într-un înveliş tubular format din resturi de plante (mai ales de rizac). în sol umed. 112 — Notonecta glauca L. printre plante acvatice. cu care prinde femela în momentul acuplării. Palpii femelei mai scurţi decît trompa. În toată ţara. Pentru respirat iese la suprafaţa apei cu partea posterioară a abdomenului. Adultul şi larva sînt carnivori (pot ataca şi puiet de peste). Comun. la marginea pădurilor. înoată greoi. Adulţii zboară seara şi noaptea (vin la lumină). cu smocuri de branhii pe abdomen. ci sare. Adulţii sînt răpitori. L. fîneţe. 23) — L = 30— 35 mm. Poate fi vector de boli. (Pl. din zbor. păduri. (Pl. Femela depune ouăle pe suprafaţa apei izolat. sub nivelul apei. (Pl. În sud-vestul ţării. răpitoare.dar şi cu alge şi resturi de plante. 23) — L = 20— 25 mm. înoată iute cu picioarele. stă în mîl sau pe plante. cosmopolit. Larvele (108 b) trăiesc 2 ani pe fundul apelor stagnante bogate în vegetaţie. Comun. (Pl. (Pl. vînînd insecte pe care le mănîncă din zbor. 22) — A = 15—35 mm. Pe uscat nu merge. Adulţii apar în masă şi sug sîngele vitelor. 118 — Musca columbacă — Simulium columbaczensis Schon. larvă = 24—28 mm. Adulţii nu se hrănesc. 23) — L. este amfibie. păros. încît atunci cînd înoată la suprafaţa apei. polifagă. Femela depune ouăle în grupe ce plutesc pe apă. în păşuni. căluş — Calopteryx splendens (Haris) (Pl. Europa. L. 23) — A — 20—24 mm. (Pl. Comună. 23) — L = 14—20 mm. gros. cu rol de ventuze. Deasupra apelor stagnante şi curgătoare. vede concomitent şi în aer şi în apă. 117 — Erystalis tenor L. În nopţile de vară zboară (este atras de lumină). Corpul hete-ropterului este fusiform. Europa. 23) — L = 5—7 mm. (Pl. larvă == 10—12 mm. Pentru eclozarea adultului subimago-ul iese pe frunze deasupra apei. În toată ţara. Răpitor. prevăzută cu un tub respirator. trăieşte 2 ani înainte de a se transforma în adult. 23) — L = 2—5 mm. Comun. aripi cu pete. Femela acestui odonat depune ouăle în apă. Femela suge sîngele mamiferelor şi omului (căruia îi transmite malaria). inclusiv larvele altor libelule şi puiet de peşte (prinde prada cu cele 2 căngi situate la capătul unei „măşti"). Cînd se aşază pe un suport. se hrăneşte cu nămol sau animale mici. Răpitor. Comună. Comună. Larvele şi pupele sînt mult căutate de peşti. Adulţii zboară pe înserate şi vin noaptea la lumină. în V—VIII.

se hrăneşte cu insecte. mai domoale. În bazinul Tisei. În rîurile Tisa. încovoiaţi spre interior. chiar peşti mici. Se hrăneşte cu larve de insecte. MONUMENT AL NATURII. Se reproduce în III—IV. 126 — Plătică — Abramis brama (L. orice peste mărunt care îi iese în cale. 129 — Porcuşor — Gobio gobio L. fiind unul din peştii cei mai comuni. trăieşte deasupra apelor sau pe maluri. masculii mor. înoată în apropierea fundului sau în plancton. 127 — Clean — Leuciscus cephalus L. Este cu o carne foarte gustoasă.R. Are o carne foarte gustoasă. cînd masculii au pe corp numeroşi butoni aspri. Bot lung. Se hrăneşte cu larve de chironomide. ca un ţînţar. foarte lacom. În toate rîurile Europei. Reproducere în IV— VI. G = 2—4 (16) kg.S. în aşa-numita zonă a lipanului. amfipode. s-a aclimatizat rapid şi acum populează toate apele stagnante şi lin curgătoare din sudul ţării. cla-docere). Chineză. Poate trăi peste 200 ani. Someş şi afluenţi. R. Se hrăneşte cu peşti (mai ales salmonide). G = 0. Pîndeşte prada şi atacă brusc. turtit lateral. 25) — L = 8 —14 cm. Azov şi Caspică. 24) — L = 20 (30) cm. în Dunăre pînă la Călăraşi. viermi. 24) — L = peste l m. Se pescuieşte cu undiţa în toate rîurile colinare şi de şes de la noi. G = 300—350 g. Carne slabă. frecvent În Delta Dunării şi în lacurile litorale. Larvele. stă în cîrduri. Dorsal cu o înotătoare adipoasă. murgoi chinezesc — Pseudorasbora parva (Schlegel) (Pl. În prezent se dezvoltă cu mult succes salmonicultura (reproducerea şi creşterea sa în bazine special amenajate). (Pl. Cu variabilitatea pronunţată. stau în nămol şi consumă detritus. crustacei. culoare variabilă. transparente. Se reproduce în IV. (Pl. dar şi cu alte animale acvatice. o groapă în care îşi depune icrele şi pe care apoi le păzeşte pînă ies puii. În toată zona temperată nordică. Icre foarte căutate. accidental. Este foarte gustos.) Pl. ca adult este singuratic. Depune pînă la 340 000 icre. Se hrăneşte îndeosebi pe fund cu vegetaţie acvatică. Europa şi Asia Mică. alb-gălbui. În toate apele stătătoare şi lin curgătoare. (Pl. În ape stagnante sau lin curgătoare mari. ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA CICLOSTOMI (CYCLOSTOMATA) 120 — Chişcar — Eudontomyzon danfordi Regan (Pl. de munte. Comun în partea . 24) — L = 30— 32 cm.P. 25) — L = peste l m. Cel mai vorace peste de la noi: înghite orice. Se hrăneşte cu viermi.Adultul dipterului. A fost introdus în ţara noastră în 1960. în VIII. În centrul şi estul Europei. 25) — L = 8—10 cm. Depune cca 10 000 ouă cenuşii deschis. G = = 10—12 kg. gura mare cu dinţi puternici. Se reproduce în IV—VI. Estul Asiei (Japonia. 25) — L = 25—30 cm. Mai puţin exigent la oxigen decît păstrăvul. U. Pe bot cu 2 mustăţi. Trăieşte 3—4 ani. ca şi repopularea apelor repezi de munte cu puiet. inclusiv păsări şi şobolani de apă. Larvele. afară de partea ei sud-estică. 128 — Murgoi bălţat. Chineză). În Crişuri. de munte. ele posedă antene terminate cu nişte spini lungi. Omnivor. broaşte. În toată Europa. Răpitor feroce: insecte. şoareci etc. (Pl. Atinge maturitatea sexuală la 4—5 ani. Se reproduce în II—IV. femela depune l 000—2 000 icre mari. Trup lung. crustacei şi insecte. peşti. Se reproduce în IV—V.. Cu 2 ochi. viermi). 24) — L = 20—40 cm. Gura inferioară ca o potcoavă. ce sînt dispuşi în serii radiale. viermi. 124 — Lipan — Thymallus thymallus (L. În toate rîurile mari. Are 10—12 pete negre de-a lungul liniei laterale. 7 perechi de orificii branhiale şi o nară nepereche. moluşte.) (Pl. ca nişte rîme. repezi. în X—XII. 125 — Ştiucă — Esox ludus L. România. Pe fundul Dunării. Cel mai apreciat peste de la noi. poate ataca şi peşti mici. După a doua reproducere. cu ajutorul cărora prinde crustacee ce-i servesc drept hrană. Stă în cîrduri.3—4 kg. Mureş. Iarna.2—4 kg. Corp puternic. Reproducerea În V—VI. biodermă algală. cu 4 mustăţi fin franjurată. Se reproduce la 3 ani. CLASA PEŞTI OSOŞI (OSTEICHTHYES) 121 — Cega — Acipenser ruthenus L. de la noi. insecte. deasupra celei anale. Endemică pentru bazinul Tisei. 123 — Păstrăv de munte — Salmo trutta fario (L.) (Pl. cap mic. Pe corp cu 5 şiruri de scuturi osoase. populează fluviile care se varsă în mările Neagră. Bistriţa moldovenească. G = 0. Trăieşte în rîuri mai adînci. prevăzută cu formaţiuni cornoase ca nişte dinţi. Gura rotundă. crustacee şi icre.) (Pl. Vişeu. Fiind un endemism sarmatic. Femela sapă pe fundul apei.P. Puietul este planctonofag (consumă rotifere. G = 200 g. curate. Depune icrele pe plante acvatice sau pietriş. gustoasă. adulţii sînt bentofagi (larve de chironomide. cu coada. adus ca puiet din R. moluşte. Fără importanţă economică. Se reproduce primăvara. efemere şi corofiide. 25) — L = 25—50 cm. G = 10—25 g. În ultimii ani s-a împuţinat. subţire. Se pescuieşte la undiţă. cînd femela depune pe pietre cîte 100 000 icre. G = 2—3 (16) kg. Cînd este tînăr. înotătoarea dorsală este mult spre spate. 24) — L = 50—60 (100) cm. În apele reci. 122 — Lostriţă — Hucho hucho (L.S.

Are o carne gustoasă. alge. Se foloseşte ca nadă vie pentru somn. Culoare variabilă în funcţie de mediu. 135 — Mreană vînătă — Barbus meridiondlis petenyi (Heckel) (Pl. în apă curată. 137 — Molan. Turigian. rîuri de şes şi lacuri mari (este frecvent şi în lacurile litorale). Ural şi în estul Mării Baltice. Nistrului. Omnivor. Se reproduce primăvara. Trăieşte 4—5 ani. mocirle. G = 250—400 g. Stă pe fund în Dunăre şi bălţile . realizîndu-se în acest fel fecundaţia chiar în scoică. Baltică. G = sub 2 kg (rareori 5—10 kg). 134 — Sabiţă — Pelecus cultratus L. Corp cilindric. formează cîrduri mari în ape repezi de munte şi deal. mai rar cu animale. cu năvodul. în curent puternic. de la nord de Alpi şi pînă la Ural şi Caucaz. 130 — Crap — Cyprinus carpio L. fără solzi. Are o mare plasticitate şi variabilitate. pe fund pietros. viermi. Se reproduce în IV—VI. Cu un ritm de creştere foarte rapid. Larvele rămîn aici 30—40 zile. Corp cilindric. Europa şi Asia temperată. detritus organic. (Pl. estul Asiei dar a fost introdus şi în America de Nord şi Australia. Femela depune l 000 icre mici pe fund nisipos. Se hrăneşte cu detritus. cu mustăţi lîngă gură. În majoritatea apelor curgătoare din regiunea muntoasă şi în partea superioară a celei colinare. poate fi întîlnit şi în nămolul umed al bălţilor secate. În Dunăre. 25) — L = 25—35 cm. 26) — L = pînă la 5 m. Ajunge matur la 2—4 ani. Corp alungit. Solzi mărunţi acoperiţi cu mucus. 26) — L = 8—15 cm. anala trece în caudală. crustacei. Adultul respiră prin branhii. Cel mai mic ciprinid de la noi. În bazinul Dunării. Europa şi Asia temperată. Poate trăi pînă la 150 ani. Cînd este scos din apă scoate un zgomot. Europa. Europa. crustacee. Cu 6 musrqţi la gură. trăieşte în bălţi. Se hrăneşte cu biodermă vegetală. intestinul posterior putînd funcţiona ca un plămîn). Depune 100 000 icre pe plante. Neagră şi Caspică. Se reproduce în IV—V. masculii îşi lasă sperma deasupra scoicii. Lausitz şi Boemia. mai rar cu vegetaţie şi detritus. 133 — Scobar. Depune pe vegetaţie peste 100 000 icre. cînd dimorfismul sexual este accentuat. În toate apele curgătoare din zonele de deal şi munte (rareori apare la şes). Se reproduce în IV—V. Se hrăneşte cu animale mărunte. Este cel mai mare peşte de apă dulce de la noi. În bazinul mărilor Neagră. raci. Trăieşte 5 ani. adulţii — peşti. chişcar — Misgurnus fosilis L. în curent slab. Reproducerea în IV—VI. gura cu fălci puternice. Se pescuieşte cu undiţa. grindel — Noemacheilus barbatulus L. mai rar cu crustacei şi viermi mărunţi. În aval de zona păstrăvului. Spinare dreaptă. larve de insecte. Dorsala fără radii osificate. Ochii gălbui-aurii. lacuri. Europa centrală şi de est. linie laterală ondulată. Cel sălbatic trăieşte În rîuri line de şes (în zona crapului) şi în bălţi. depune cca 100 000 icre semipelagice. situată spre partea ventrală a corpului. viermişori. care este verticală. comprimat lateral posterior. aproape cilindric. poduţ — Chondrostoma nasus L. 138 — Somn — Silurus glanis L. în regim de furajare artificială. 25) — L = 9 cm. crustacei. Reproducerea în III—VI. caută hrana îndeosebi noaptea. cu dinţi puternici. Asia temperată. Se creste în elesteie sau iazuri. 25) — L — cca 50 cm. crustacei. Caspică. (Pl. Fără importanţă economică. în bălţi şi iazuri legate de ape curgătoare. Puietul este planctonofag. În toată ţara. Botul depăşeşte gura. în IV—IX. cu buze groase. Este consumat de peştii răpitori. ape curgătoare. cu ajutorul unei papile genitale (ce se lungeşte mult în această perioadă) le introduce între valvele scoicilor vii. Se hrăneşte cu alge. Cu 3 perechi inegale de mustăţi.superioară a cursului mijlociu al rîurilor încete. Gali-ţian. în toate rîurile mai mari. 136 — Ţipar. moluşte. 25) — L = 3—6 cm. vegetaţie acvatică. în toată ţara. Suportă apele poluate. Consumă larve de insecte. pe întinsuri cu vegetaţie. 26) — L = 25 cm. Poate trăi şi în ape poluate. Cu o carne gustoasă. curbaţi spre interior. Oderului. Dorsala scurtă. păsări şi mamifere de apă (se cunosc cazuri cînd a atacat omul). Puietul cu branhii externe. Femela lipeşte pe pietre cca 100 000 icre. solzi mici. limpezi. Icrele sînt depuse în porţii de 8—11 bucăţi. piele şi intestin (în caz de deficit de oxigen înghite aer. G = sub l kg. în ape puţin adînci. (Pl. În toate apele stătătoare şi lin curgătoare. În perioada de reproducere (IV—VIII) cu un dimorfism sexual accentuat. 132 — Boarţă. detritus. Se hrăneşte cu larve de insecte. pe care. G = 150 g. folosind pentru aceasta mustăţile. (Pl. se pretează uşor la creşterea artificială — se cunosc 5 rase principale de crap de cultură: Eischgrud. Se pescuieşte mai ales toamna. se reproduce la temperaturi de 18—20°C. Gura cu 2 perechi de mustăţi. În fluviile ce se varsă în mările Nordului. gros anterior. Cap mare. Se hrăneşte cu insecte. tăioase. mucus abundent. 131 — Boiştean — Phoxinus phoxinus L. Peste de fund. solzi rari. Europa. (Pl. Nu consumă icrele altor peşti. Depune 20 000 icre. (Pl. amfibii. G = 50 g. 25) — L = sub 50 cm. Vistulei şi Vardarului. Puietul consumă larve de insecte şi crustacei. Corp rotund. G = 300—400 kg. mai rar plante. resturi de plante şi detritus. G = 8—12 cm. Fără valoare economică. blehniţă — Rhodeus sericeus amarus (Bloch) (Pl. peşti mici. Solzi mărunţi. (Pl. Reproducere în IV—VI. Sensibil la schimbări de presiune atmosferică (înaintea furtunilor iese la suprafaţa apelor). Bentonic. acoperiţi cu mucus abundent. viermi. 26) — L = 20—28 cm. Corp gros. ea fiind aspirată de scoică cînd respiră. Sociabil. Se pescuieşte cel mai intens primăvara. Depune l 000 000 icre. cînd urcă pe rîuri în cîrduri.

Asia Centrală şi Siberia. dar cu burta colorată în galben este buhaiul de baltă cu burta galbenă — Bombina variegata L. limacsi. la 2 ani — 2 kg. Cap fără solzi. ocazional cu icre sau puiet de peşte. la 3 ani — 4 kg. iazuri şi elesteie. Depune cele 300 000 icre pe plante. Solzi cu marginea zimţată. Depune 50 000—300 000 icre pe fund tare. stau în cîrduri şi consumă plancton. Baltică. Se poate reproduce artificial. 142 — Crap chinezesc. Se reproduce în III—V. Este prezent peste tot..P. 140 — Biban — Ferea fluviatilă L. 27) — L♂ — 10—14 cm. ochii sub nivelul gurii (care este mică. Consumă animale acvatice şi insecte de uscat.P. bine oxigenate. viermi.P. Are o carne slabă. Caspică şi Aral.) (Pl. după împerechere iese din apă şi rămîne pe sol. În rîurile mărilor Nordului. la 4 ani 5 kg. R. Pe spate are negi ru vîrf cornos. A fost adus în 1960 din R. pietre şi crengi sub forma unor panglici sau reţele. (Pl. are o carne gustoasă. L♀ — 11—18 cm. Corp acoperit cu solzi mici. Datorită glandelor veninoase din piele. În zona de cîmpie a tuturor rîurilor mari. În România se pare că nu se reproduce liber. uneori şi toamna. în Deltă şi lacurile litorale.S. înotătoarea dorsală mare. stînd cu capul contra curentului. Caucaz. Se reproduce În III— IV. zimţaţi. depune icrele pe pietre sau crengi. Are numeroşi duşmani: peşti. 26) — L = 20—30 cm. Cap alungit. Acvatic. Consumă insecte zburătoare. pe vegetaţie. prezent în toate bălţile. Corp zvelt. ulterior ei devin răpitori şi consumă peşti.. 141 — Fusar. moluşte. adînc crestată. Are o carne gustoasă. Europa. Masculul cu 2 saci vocali interni pe laturile capului. estul Americii de Nord. Consumă rîme. coada de lungimea corpului. Cu un ritm de creştere deosebit de ridicat: la 2 ani are peste 2 kg. ţestoase. În perioada reproducerii masculii au o creastă dorsală înaltă. desen şi colorit. CLASA AMFIBII (AMPHIBIA) 144 — Triton. Se reproduce în III—IV în bălţi şi băltoace. iarbă cosită. Neagră. Răpitor de fund. Peşte lacom. Metamorfoza durează pînă în IX.. gură largă cu dinţi inegali.S. 26) —L = cca 50 cm. Cînd se înmulţeşte prea mult. În bazinul Dunării şi al Vardarului. Caspică şi Aral. Asemănător.mari ale deltei. pînă la peste 400 m altitudine (lipseşte din podişul Transilvaniei). 27) — L = 5 cm. la vîrsta de 2—3 ani. icre care sînt păzite de mascul. larve de insecte. este crescut în iazuri şi elesteie. Trăieşte tot timpul în apă. dimensium. Chineză. Europa. consumă îndeosebi peşte mărunt. Asia Mică. et Val. Chineză ca puiet. Solzii mari. Pe opercul cu un ţep ascuţit. Se reproduce în V. Se reproduce în IV—V. Corp comprimat lateral. lacurile şi apele lin curgătoare. buşteni. 26) — L = 40— 70 cm. care este mai frecvent în munţii Apuseni şi în podişul Transilvaniei şi este răspîndit în apusul Europei. sub pietre. În captivitate a trăit 30 ani. Este utilizat ca peşte poliţist în bălţi. 26) — L = peste l m. în lacurile litorale. G = peste 36 kg (obişnuit L = 60 cm. Gura terminală cu dinţi faringieni tari. are puţini duşmani. devine treptat ihtiofag. amur alb — Ctenopharyngodon idella (Cuv.unk-unk" sau „un-un". ce se termină în dreptul picioarelor posterioare. plante. Se hrăneşte cu plante acvatice. crustacee. nisipos sau argilos. puiet de peste. Masculul cu 2 saci vocali cenuşiu-închişi. G = 200—500 g. diurn. Linia laterală curbată în jos. crustacee. Are o carne gustoasă. cu buze subţiri). în zone de bălţi şi păduri. Este crescut în lacuri. pe fund tare. linie laterală dreaptă. Estul Asiei. România. În sud-estul Europei. oarecum în aceleaşi zone. Metamorfoza durează 3—4 luni (rareori rămîn larve neotenice lungi de 20 cm). iazuri şi elesteie. et Val. Prezent pretutindeni. pe fund pietros. Animal diurn sau crepuscular.R. În Dunăre şi rîurile mari de deal şi şes. pînă la altitudini de l 000 m. De ape curate. foarte gustoasă. Asemănător. Cu un ritm de creştere rapid. cad pe fundul apei. G = 7 kg). 146 — Broască mare de lac — Rana ridibunda Pali. de la cîmpie. păsări. sălămizdră de apă — Triturus cristatus (Laur) (Pl. 145 — Buhai de baltă cu burtă roşie — Bombina bombina L. G = l—2 kg. bogată în grăsimi. A fost adus în 1960 din. Fără valoare economică. dar În Deltă a scăpat şi trăieşte liber în bălţi. Stă . Se reproduce în IV—V. Strigătul masculului este . Puii sînt planctonofagi. de la vîrsta de 3 ani. Ouăle sînt depuse în grămezi. Pînă la 2 ani puii sînt paşnici. artropode. ca la crap. Puietul consumă plancton. 143 — Sînger — Hypophthalmichthys molitrix (Cuv. În toate apele stagnante şi lin curgătoare. (Pl. În rîurile mari. sau în mîl. 27) — L = pînă la 17 cm. Fitoplanctono-fag. rîme. albă. Chineză. lacurile litorale şi în părţile îndulcite ale mării. (Pl. (Pl. devine dăunător. pe tot senalul Dunării. În bazinul rîurilor ce se varsă În mările Baltică. G = 7 kg.) (Pl. mai rar peştişori. Se hrăneşte cu insecte. mult căutat de pescari. dar cu o formă diferită şi cu o creastă înaltă ce se continuă şi pe coadă este tritonul de apă mică — Triturus vulgaris L. şi R. Neagră. crustacee. 139 — Şalău — Stizostedion lucioperca L. Ouăle stau ca grămezi pe fund sau pe plante. La noi cu 2 rase geografice care diferă prin aspect. pînă la Constanţa. În ape dulci stătătoare sau lin curgătoare şi în ape salmastre. Formă de fus cu peduncul caudal subţire. U. iernează pe uscat. Se reproduce în III—IV. prundar — Aspro streber Siebold (Pl. viermi. Cu un ritm de creştere foarte ridicat: la l an are 700 g. 26) — L— 12— 18 cm.

din plante verzi. 15)1 — Pelican comun — Pelecanus onocrotalus L. mormoloci. cu un cîrlig mic la vîrf. (Pl. Strigă „kark" sau „ulla". fire de iarbă. Oaspete de vară (IV—X). cu dungi întunecate pe cap şi gît şi cu o pată roşie pe creştet. Din deltă pînă la altitudini de l 000 m. pînă în Asia (Iran. acoperiţi cu puf negru-cenusiu. (Pl. grele. insecte. cu care îşi acoperă ouăle. 152 — Egreta mică — Egretta garzetta L. în mîl. OCROTIT DE LEGE. Cel mai mare corcodel de la noi. pînă în vestul Siberiei. 28) — L = 86 cm. 28) — L = = 80—91 cm. Asia Mică. sub care îşi poate trage total capul şi picioarele. Are ades pe cap o pată închisă în formă de V. avînd rol de agent sanitar. pe văile rîurilor. Europa. dar poate rămîne şi iarna ca exemplare rare. Sub cioc şi puţin pe gît. Carapace turtită.. Depune cele 5—25 ouă albe. Se reproduce în IV. insecte. Strigă „norr-norr" orăcăind asurzitor. Cuiburile. În deltă şi bălţile Dunării. Oaspete de vară (IV—X). Hibernează în mîl. Pe tot globul. ei vor căpăta penajul părinţilor după 2—3 ani. În Europa centrală. Se hrăneşte în apă cu broaşte. Asemănător. pînă la altitudini de l 200 m. şoareci de apă sau cîmp. Cele 3—6 ouă sînt clocite 21—22 zile. Cuib plutitor. Cuibăreşte în IV—V în pomi sau în stuf. Stă la noi în IV—X. dar cu guşa gălbui-albicioasă şi un ciuf alb pe cap este pelicanul creţ — Pelecanus crispus Bruch. mai rar cu şobolani. Iernează în Africa de Sud şi Australia. dar şi păsărele. În toată ţara. CLASA REPTILE (REPTILIA) 147 — Broasca ţestoasă de apă — Emys orbicularis L. Europa. deoarece stăvileşte bolile peştilor. 27) — L carapace = 26—36 cm. Puii ies toamna sau primăvara următoare. lipite unele de altele în VI—VII şi le îngroapă în sol afinat sau detritus. Nu are duşmani. seminţe. Peste tot. trăieşte în colonii. Puii rămîn în cuib 7 săptămîni. bun înotător (îşi cufundă în apă doar capul şi gîtul). lipitori. Cea mai mare pasăre din Delta Dunării (unde este unicul loc de cuibărire din Europa). Cioc turtit la capăt. Asemănătoare sînt broasca mică de lac — Rana esculenta L. chiar pe lîngă case. 148 — Şarpe de apă — Natrix tesselata (Laur) (Pl. (Pl. depune cele 3—16 ouă în V în gropi pe care le astupă bătătorindu-le cu plastronul. braţe împotmolite. 28) — L = = 140—180 cm. lîngă ape. 150 — Cormoran mare — Phalacrocorax carbo L. grădini. Asia Centrală. OCROTITĂ DE LEGE. 28) — L = 50—61 cm. în mlaştini. În ape adînci şi întinse. (Pl. Cu rol important în echilibrul ecologic al apelor. Corp cenuşiu. eu pielea golaşă. ascuţită. Africa de Nord şi sud-vestul Asiei. CLASA PĂSĂRI (AVES) 149 — Corcodel mare — Podiceps cristatus L. pe care depune l—2 ouă mari. Cloceşte 3—4 ouă. Pakistan). În zbor ţine gîtul strîns în formă de S. Guler mare. amfibii. plate. În iernile calde rămîn la noi. care trăieşte şi pe uscat. Sociabil. în Dunăre şi Deltă. Între degetele anterioare cu o membrană . Se hrăneşte cu peşti pe care îi prinde sub apă. Monogam. Puii sînt urîţi. Se reproduce în IV. bălţile. (Pl.obişnuit în soare pe mal sau pe plante. Consumă peşti. fie împreună eu pelicanii. Trăieşte 120 ani. 27) — L = peste l m. Coadă lungă. în IV—VI. rîme. insecte. 28) — L = 90—97 cm. lagune şi pe mare. Bun scufundător. iarna în Africa şi Asia de sud. dar este un excelent zburător şi planor. care sînt clocite de ambii părinţi timp de o lună. Mai frecventă pe Dunăre şi în Deltă. agăţîndu-se la nevoie şi cu ciocul. Cuibăreşte în toată Europa şi Asia. 28) — L = 56—63 cm. Formează colonii de cuibărit fie singur în sălcii. în cele reci coboară spre mările Marmara sau Mediterană. Asia. Oaspete de vară III—X (XI). Vara în Europa şi Asia temperată. moluşte. Aproape do mărimea unei berze. Activ ziua şi noaptea. Sensibil la frig. lăţit. lungi. Trăieşte 8 ani. iarna în jurul Mediteranei. (Pl. Se hrăneşte cu peşti. În zbor gîtul îl ţine în formă de S. care predomină în vestul ţării şi al Europei şi broasca de mlaştină — Rana arvalis Nilss care trăieşte în zone mai reci. ori sudul Europei. Corp zvelt. rîuri lin curgătoare. pescuieşte în grupuri împreună cu cormoranii. solzi dorsali puternic carenaţi. cu pete ca o tablă de şah. în colonii mixte. sînt din stuf uscat. tritoni şi peşti. dar şi în păduri şi pe cîmp. Puii stau în cuib o lună. Umblă greoi. moluşte. Puii stau în cuib 7—8 săptămîni. în toată ţara (lipseşte în Moldova). din care după 25—30 zile ies puii gălbui. des. în pivniţe. viermi. între degete cu membrană înotătoare. Europa de sud. În Deltă şi bălţile mari din zona inundabilă a Dunării. mormoloci. Africa de Nord. (Pl. Strigăt „kroiik". 153 — Stîrc cenuşiu — Ardea cinerea L. Asemănător este şarpele de casă — Natrix natrix L. În caz de pericol ei se caţără pe crengile de lîngă cuib. 154 — Lopătar — Platalea leucorodia L. doarme pe apă. dar poate rămîne iarna pe litoral. rudimentare. la şes. Hibernează pe fundul apei. Cele 3—5 ouă sînt clocite 26 zile de ambii părinţi. mai frecvent în deltă. Asia şi Africa. pe plauri sau sălcii mici în Delta Dunării. sub apă. Consumă peşti mărunţi. În toate lacurile. Depune 3—4 ouă ce sînt clocite 28—30 zile în cuiburi formate din bucăţi de lemn şi stuf. Se hrăneşte cu peşti. se hrăneşte cu peşti. insecte acvatice. Unele exemplare pot rămîne iarna la noi. Vara în sudul Europei. Cuibăreşte în colonii mixte prin stuf sau sălcii. melci.

Oaspete de vară (III—X) care poate ierna uneori şi la noi. crustacei.L = 61—65 cm. Comun în toate zonele de bălţi. Depune în IV—VI 4—5 ouă pe care femela le cloceşte 36 zile. moluşte. Vara în Europa. dar poate rămîne şi iarna. în toate bălţile mari. Poate ierna la coada lacului Techirghiol. de-a lungul apelor curgătoare sau stătătoare. pe care le cloceşte 21 zile. 29) —. În zbor planat are aripile puţin ridicate spre capete. Japonia. crustacei. În III face cuiburi din stuf. Strigăt scurt „pix-pix". 156 — Lebădă cucuiată. iarna în jurul Mediteranei şi sudul Asiei. păianjeni. Animal rar. Cu mers şi zbor de gîsca. Strigă „kurrr" sau „dack-dack". direct pe pămînt. viermi. insecte acvatice. Asia. Se hrăneşte cu insecte. seminţe şi resturi de plante. Cioc încovoiat în jos. cuib în stuf vechi. lebădă de vară — Cygnus olor Gm. ouă şi pui de păsări. Vara în Europa şi Asia. urmînd părinţii în şir indian. în stuf sau pe sălcii. 29) — L = 30—32 cm. rar. Ei zboară după 50—60 zile. iarbă. broaşte. Gît unduitor. în iernile blînde poate rămîne la noi. moluşte. (Pl. OCROTITĂ DE LEGE. Strigă „ak-ak-ak''. zburînd doar la nevoie. (Pl. 29) — L = 38—45 cm. Femela depune 5—7 ouă pe care le cloceşte 35 zile. Vara în Europa. În Pacific între 56—69° lat. Se hrăneşte cu insecte. Strigă „diii" sau „gi-gi-gig". 158 — Raţă de mare — Anas plathyrhynchos L. Cuibăreşte în stuf sau sub rădăcina copacilor. seminţe. Strigă „piiihu-u". Cuib în stuf sau vegetaţie rară. Alcătuiesc grupuri formate din mai multe familii. folosit de pereche mai mulţi ani. (Pl. 29) — L = 50— 63 cm. comun în lacuri şi bălţi. Se hrăneşte cu insecte. Poate depune 2—3 rînduri de ouă pe an. În IV—V depune în vizuini de vulpe sau găuri în malul abrupt. Siberia. Se hrăneşte cu plante şi animale mărunte: insecte. Pasăre rară. mai ales în Deltă. Depune 3—4 ouă pe care le cloceşte 21 zile (mai mult masculul). Depune 4 ouă . unde depune 8—10 ouă pe puf şi pene mici (dacă i s-au luat ouăle. mai rar peşti. consumă în egală măsură plante şi animale acvatice. plat. pe un suport de stuf. mai ales în deltă. Comună în toate bălţile şi lacurile.. Australia. Oaspete de vară (III—X). Masculul este ameninţător cînd însoţeşte bobocii. din plante uscate şi iarbă. melci. pe loc uscat. Se hrăneşte cu plante acvatice şi insecte. Degetele anterioare cu lobi înotători. Iarna coboară în sudul Europei. Oaspete de vară (IV—X). moale. 162 — Prundăraş gulerat mic — Charadrius dubius Scop. Filipine. care pleacă din cuib în aceiaşi zi. nordică. pe grinduri. Numai pe cursul inferior al Dunării şi în Deltă. pe care-i culege „cosind" cu ciocul în apă. După 26 zile ies bobocii. În zbor ţine gîtul alungit. Cuibăreşte în colonii mixte cu stîrcii. Depune 4 ouă mici pe care le cloceşte 25 zile. (Pl. iepuri. ei stau în cuib 3—4 zile. ca să-şi salveze puii şi ouăle mimează că nu pot zbura şi duc duşmanii departe de cuib. într-o gropiţă. 29) — L = 32—33 cm. 157 — Călifar alb — Tadorna tadorna L. iarna în Africa de Nord. Cuibăreşte la sfîrşitul lui III în locuri uscate din bălţi. Cu un moţ pe cap. rar „kow". Cuibăreşte în stuf. 8—12 ouă. Asia. 163 — Nagîţ — Vanellus vanellus L. Zbor cu bătăi rapide de aripi ce alternează cu planari. iarna în Africa. pe care femela le cloceşte 28 zile. Sedentară. 159 — Herete de stuf. În toată Europa şi Asia Centrală. Europa. de la şes la deal. 29) — L = 48—56 cm. rar cu peştişori. Depune în III 4—5 ouă din care ies după 22 zile puii. din deltă pînă pe munţi. viermi. dar şi pe ogoare. 28) — L — 56 cm. Cuibăreşte în colonii în stuf. Puii stau în cuib o lună. papură. (Pl. America de Nord. Pe coastele mărilor din nordul şi vestul Europei. în Delta Dunării. din plante uscate. 29) — L = 16 cm. Puii pot urma părinţii prin stuf după 2 —3 zile. Foarte frecventă. (Pl. rareori în interiorul ţării. 28) — L = 150—160 cm. viermi. Africa de Nord. larve de insecte. În III şi VIII depune cîte 5—8 ouă într-un cuib din frunze uscate de plante acvatice. Se hrăneşte cu lipitori. iarna Africa de Sud şi sudul Asiei. China. Vara în Europa. Ei pot zbura după 7—8 săptămîni. cele 3—4 (rar 5) ouă sunt depuse În V—VI şi clocite 24—25 zile.mică. bucăţi de plante. mormoloci. Oaspete de vară (IV—IX). Oaspete de vară (IV—IX). Oaspete de vară (IV—X). urmîndu-şi mama. Stă îndeosebi în stufării. este alcătuit din plante uscate. Vara în toată Europa (pînă la 60° lat. foarte mobil. 155 — Ţigănuş — Plegadis jalcinellus L. Bobocii pleacă din cuib a doua zi. uliu de baltă — Circus aeroginosus L. dar în număr mai mic). Locul de hrană şi cel cuibărit sînt depărtate. Cuibul. cuibăreşte pe nisip. doar la vîrf întărit. Oaspete de vară (IV—X). Asia Centrală.viermi. dar este mai frecvent în lagunele litorale ale Mării Negre. Adulţii. India. Europa. depune altele. În scorburi de copaci etc. (Pl. OCROTITĂ DE LEGE. 160 — Găinuşe de baltă — Gallinula chloropus L. OCROTIT DE LEGE. Ouăle şi puii sînt îngrijite numai de femelă. într-un cuib mare. viermi. Omnivor. Se obişnuieşte uşor cu oamenii. Se hrăneşte cu diferite animale acvatice: peşti. pe un pat de plante uscate fine şi puf. Stă cu coada ridicată. În complexul Razelm-Sinoe. numeros în deltă şi de-a lungul Dunării (în restul ţării mai rar). Fără deget posterior. frunze uscate. Oaspete de vară (III—X). Cioc egal de lat. Se hrăneşte cu şoareci. Fără a fi numeros. Japonia. Bobocii părăsesc cuibul după cîteva ore de la ecloziune şi pot înota imediat. În iernile calde poate rămîne la noi. 161 — Lişiţa — Fulica atra L. (Pl. migrează noaptea. nordică). Puii stau în cuib cca 38 zile. iarna Africa şi sudul Asiei. Asia. îndeosebi în deltă. este întîlnit pe bancuri de pietriş sau nisip. iarna Africa. (Pl.

uneori şi cu părţi de plante verzi. Oaspete de vară (IV—X). 30) — L = 16—18 cm. Se hrăneşte cu diferite insecte acvatice. frecvent pe Dunăre şi în deltă. moluşte. Strigă „kiip-kiip". deşi pot înota din prima zi. seminţe. Vara În zonele temperate ale Europei şi Asiei. Puii rămîn . 168 — Chirighiţă neagră — Chlidonias niger L. 167 — Pescăruş rîzător — Larus ridibundus L. crustacee. Vara în Europa şi Asia temperată. Masculul stă În apropiere. Are D = 13— 17/7—10 cm. Cuibăreşte în colonii care plutesc pe plante de apă sau pe stuf. Africa de Nord. pe săraturi. din puf de salcie şi plop. Cuibăreşte în IV. Cioc fin. 166 — Ciocîntors — Recurvirostra avosetta L. Africa de nord-vest. Pasăre sedentară. OCROTITĂ DE LEGE. În rest rar. În zbor este iute ca o săgeată. (Pl. la pasaj. Sedentar. 30) — L = 24—27 cm. În bălţi. cochilii. În caz de pericol adulţii zboară ţipînd tare. care este prevăzut cu 2 ieşiri. în grămezi de gunoaie. Pe un pat de ierburi plutitoare depune 2—3 ouă ce sînt clocite de ambii părinţi timp de 14—17 zile. (Pl. Cuib din plante uscate pe plaje. Se hrăneşte cu adulţi şi larve de insecte. alcătuit din ierburi uscate şi căptuşit cu păr. căptuşit cu plante acvatice uscate. (Pl. Bun zburător. Depune 4 ouă într-o gropiţă tapetată cu resturi de plante. pe litoral. Se hrăneşte cu insecte. formînd colonii. iarna ceva mai la sud. Pentru protejarea ouălor şi puilor mimează că este rănit. pe care le cloceşte cca 20 zile. iarna în Africa şi America Centrală. Puii şi ouăle pot fi uşor camuflaţi. pe care le cloceşte 23 zile. OCROTIT DE LEGE. 165 — Cătăliga — Himantopus himantopas L. piţigoi pungaş — Remiz pendulinus L. 169 — Pescăruş albastru — Alcedo athis ispida L. Pasăre de pasaj (IV şi X). 30) — L — 42— 48 cm. Asia temperată. aşezat într-o adîncitură a solului. Pare o piatră preţioasă. (Pl. în toate lacurile mari interioare. Degetele anterioare cu o membrană înotătoare. Asia. După ce-l prinde. Strigă „krek-krek" sau „Krrr". Cuibăreşte în săraturile şi pe limanul dobrogean. fără deget posterior. înconjurate de ape. în zone umede. ouă pe care le clocesc 27 zile ambii părinţi. moluşte. 30) — L = 33— 43 cm. Cuib la sol. 170 — Boicuş. unde depune de două ori. fructe. Strigă . Puii stau în cuib 23 zile. Vara în sudul şi centrul Europei. comună în deltă. plauri. Femela depune de două ori pe an cîte 5 ouă pe care le cloceşte 16 zile. Oceanul Indian.în cruce. Se hrăneşte cu larve de insecte. 164 — Sitar de mal — Limosa limosa L. în IV şi VI cîte 6—7 ouă. în o gropiţă căptuşită cu fîn. cu vîrfurile spre centrul cuibului. cu o gaură laterală de 2—3 cm. iarna Africa. Puii. din muşchi. numeros în deltă. Oaspete de vară (IV—X) şi de pasaj. Asia temperată. vine în porturi după pîine. vestul Asiei şi America de Nord. Sudul şi estul Europei. El adăposteşte 5—10 ouă mici care sînt clocite de femelă 13—14 zile. 30) — L = 18— 20 cm. Cu mare variabilitate în coloraţia penajului. pe care le cloceşte 12—13 zile. la pasaj şi în restul ţării. Asia pînă în Japonia. crustacee. pe care le cloceşte 24 zile. Strigă „gretagreta". face scurte plecăciuni repezi. Puii pot zbura după 16—18 zile.. cu picioare înalte (11—18 cm). iarna în jurul Mediteranei. Litoralul Europei. îndeosebi în deltă şi în lagunele litorale. camunflat în vegetale. Cuib din resturi de plante uscate. Oaspete de vară (III—XI) său sedentar. India.. se aşază pe cracă. (Pl. Strigă „Kliep" sau „Kluit". Strigă „zrrbzrrb". (Pl. Depune 4 ouă piriforme. plante plutitoare.kr-kr-kr". Strigă plîngător „saiih-ssiih". Formează colonii în locuri uscate. iarna în Africa şi sudul Asiei. (Pl. Asia temperată. peştişori. degetul posterior mic. Cuibăreşte în lagunele litorale. Cuib mare. Europa. Poate fi întîlnit şi de-a lungul Dunării. Europa. 30) — L== 16—19 cm. 30) — L ~ 10—11 cm. 171 — Pescăruş negru — Cinclus cinclus L. iarna Africa şi India. îl aruncă în sus şi îl înghite cu capul înainte. mai numeros toamna. rar pe lîngă unele lacuri sărate din Cîmpia Română. Ca o barză în miniatură. zboară de abia după o lună. Se hrăneşte cu insecte acvatice. (Pl.kiră" sau . apoi se scufundă brusc după larve de insecte. insular. ori în mlaştini înconjurate cu păşuni). insuliţe. Se hrăneşte cu peşti miri pe care îi pîndeşte de pe o cracă şi se aruncă după ei cu capul înainte. Sapă cu ciocul în malul apei un tunel lung de l m terminat cu o încăpere rotundă căptuşită cu oase de peşte. Pasăre de pasaj care cuibăreşte rar la noi (în vestul ţării şi în Deltă. pe care le scoate din nămol cu ciocul. Cuib pe sol. 30) — L = 38— 43 cm. viermi. (Pl. Oaspete de vară (III—X). pietricele. peşti. limacşi. Cuib rotund. Cele 3 ouă sînt clocite 23 zile. Poate fi întîlnit pe cîmp după plug. Se hrăneşte cu insecte. În care depune 4 ouă pe care le cloceşte 21 zile. cu care se hrăneşte. în alt cuib. 172 — Codobatură galbenă — Motacilla jlava L. Extrem de comună în toate zonele de bălţi. pe malul apelor curgătoare. strigă mieunat „ciu-vi. pe malul apei sub rădăcini de pomi său pe poliţe de stîncă. Femela depune de 2 ori pe an cîte 5—6 ouă. viermi. Puiul la naştere cu ciocul drept. 29) — L == 40—50 cm. Vara în Europa şi Asia. curbat în sus. ca şi de-a lungul rîurilor mai importante şi al lacurilor mari. stă agăţat de-asupra apei (este unul dintre cele mai măiestrite şi tot odată cele mai solide cuiburi făcute de păsările de la noi). construit cu migală* în formă de căciulă. Oaspete de vară pe litoral şi în lagune. privind în apă. Strigă „tit-tit-tita". Vara în Europa. În toate rîurile de munte. viermi. Stă pe pietre în rîurile de munte cu pietriş şi bolovani. Se hrăneşte cu insecte şi păianjeni. Puii stau în acest cuib 25 zile. ciu-vi".

Vede bine şi în apă. Sapă galerii în maluri. Trăieşte 2— 4 ani. se apără vitejeşte. posedă galerii aeriene şi guri de aerisire. rizomi. cuiburi cu mai multe ieşiri. cu muguri şi lăstari tineri. 50. 43. din care cel puţin una este sub apă. ori în lunci. 66. iar în deltă din U. Corp lung. 51. (Pl. Oaspete de vară (IV— IX). 27) — L =-8—10 cm. Stă mai mult în apă. Europa. Se hrăneşte cu plante verzi (toamna şi iarna cu rădăcini. Activ ziua şi noaptea. Se împerechează tot anul. 49. Coada groasă la bază. dar îndeosebi În II. Scoate 3—4 rînduri de cîte 6—7 pui pe an. 382. 372. melci. Este considerată animal dăunător. 174 — Şobolan de apă — Arvicola terrestris L. viermi. păianjeni.. mai rar urcă spre munte. cu simţuri foarte dezvoltate. în nordul şi vestul ţării. raci. . tuberculi. larve de insecte. 57. raci. face în maluri un cuib în care îşi creşte puii. Poate trăi 18 ani. Labele mări-soare. Europa. 175 — Bizam — Ondatra zibethica L. Se hrăneşte cu insecte. scoarţa verde a pomilor. G = 10—20 g. dar şi cu larve de insecte şi scoici. Africa de Nord. (Pl.. Blană valoroasă. America de Nord. Strigă „psuip". cele din spate unite printr-o pieliţă înotătoare redusă. Degetele cu ghiare ascuţite.S. Atinge maturitatea sexuală la 4 luni. (Pl. 189. 381. Grecia. se hrăneşte cu peştişori şi broaşte (pe care după ce le prinde. plante de cultură şi legume. din deltă pînă în zona păstrăvului. Asia. 342. În Deltă. Originar din America de Nord. pînă la l 200 m altitudine. 440 şi 495. Blana cu puf des.R. 176 — Vidra — Lutra lutra L. cărora le provoacă uscarea). picioare cu degetele prinse într-o membrană înotătoare. Europa (lipseşte din U. mai rar peşte. dar mai mic. Are ca duşmani răpitoarele cu păr şi pene. 311. Alte animale care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 33. Prezent pe malul lacurilor şi rîurilor. Sapă galerii complicate (L = 80 m) în solul afinat şi umed de la marginea lacurilor şi rîurilor de şes cu multă vegetaţie. activ ziua şi noaptea. Vizuina este săpată în maluri înalte şi are intrarea sub nivelul apei. din deltă pînă la 2 000 m altitudine (îndeosebi în vestul ţării). Asia. urechi mici (care cînd înoată se închid cu două pliuri). 315.S. păşuni. livezi. În deltă cuibul este construit pe grămezi de stuf şi pe plauri. Animal de noapte. G = pînă la 1. dar şi cu păsări şi mamifere de apă. foarte jucăuşe. Dea lungul Dunării. Animal dăunător. Trăieşte 3—5 ani. 55.în cuib 12 zile. Spania. a pătruns la noi din 1938. 44.5 kg. 306. 27) — L = 12—18 cm. În toate apele ţării. se scufundă uşor. fructe. aspri. restul pe sol tare. Asemănător şobolanului cenuşiu. Se hrăneşte cu părţile aeriene ale tuturor plantelor acvatice. 56. Scoate de 3—4 ori pe an cîte 6—12 pui. Se hrăneşte mai ales cu peşti. Social. Coadă turtită. galerii care dăunează grav construcţiilor hidrotehnice. încolţită de cîini. Permanent înfometat.393.R. cu fire de păr rare. G = sub 300 g. ca şi pe om (care duce împotriva sa o campanie activă de combatere). le zdrobeşte ceafa). 68. Europa. Agil. care serveşte la înot. În toată ţara.. America de Nord. Poate roade plasele de pescuit. 307. Europa. fîneţe.S. total dependent de apă. înoată. cu ieşiri în apă şi pe uscat (ultimele cu suri astupate). Are ca duşmani mamiferele şi păsările răpitoare mari. 308. 53. 27) — L = 70—90 cm. În apă este de o agilitate deosebită. bot scurt. CLASA MAMIFERE (MAMMALIA) 173 — Chiţcan de apă — Neomys fodiens (Pennant) (Pl. Cel mai mare şobolan de la noi. 380. în 1952. 62. 187. 360. 205. pe margini cu un tiv de peri lungi. Iarna vînează sub pod de gheaţă.S. scoici. 373. Iarna consumă rădăcini şi rizomi. Nu prea are duşmani. 27) — L = 30—35 cm. Cel mai mare chiţcan de la noi. Este activ noaptea. Naşte 2—4 pui după 8—10 luni de gestaţie. se întîlneşte în zone umede şi cîmpii străbătute de cursuri de apă. moluşte. pe Prut şi Siret. cap turtit. 228. 71. Irlanda).

are gust plăcut şi miros de migdale. Formele tipice cîmpiei naturale regresează. Pe cuprinsul stepei se întîlnesc zone de crovuri cu vegetaţie ierboasă şi tufărişuri caracteristice. Nisipurile sînt situate pe litoral. dar ele fructifică în primăvara următoare. prin păşuni. este cantonată în zonele cu cernoziom în care predomină vegetaţia xerofilă de păiuş şi colilii. netedă în centru şi cu scame brune spre margine. Comestibilă. Lamele distanţate. Vara şi toamna. La cîmpie şi deal. păşuni. 32) — H = 7—20 cm L picior = 8 —13 cm. albe-crem. Pălărie la început sub formă de clopot. majoritatea avîndu-le primăvara şi la începutul verii. Lamele largi. în special în zona de stepă. albă. este tot mai redusă. apoi hemisferică sau întinsă. (Pl. Toamna o parte dintre plante înverzesc şi chiar unele înfloresc. stepa propriu-zisă. Carnea cu gust dulce. zone în care terenul este plan sau uşor ondulat. vara şi toamna. pe cale de dispariţie şi totodată afectată de formele cosmopolite venite odată cu extinderea terenurilor agricole. Fauna cîmpiei este săracă. la început albicioase. apoi roz şi brun negricioase. sau se adaptează vieţii de pe terenurile agricole. L picior = 3—7 cm. Au o vegetaţie săracă. înălţimea mică (se disting 3 etaje de vegetaţie. chiar negricioase. PLANTE CIUPERCI (FILUM MYCOPHYTA) 108 — Ciupercă de cîmp — Agaricus arvensis Schaeff. CÎMPIA Cuprinde teritorii aflate sub altitudinea de 300 m. cel mai înalt fiind cel al tufişurilor). caracterizată prin o mare rezistenţă la deficitul de apă şi la acţiunea temperaturilor ridicate. peluze. brun roşcată. distribuită neuniform. Picior albicios. netedă. cu chelituri. În prezent majoritatea cîmpiei a fost desţelenită. Se disting 3 categorii de săraturi: solonceacuri (situate pe soluri bogate în săruri solubile). Picior alb plin. în interior prevăzut cu un inel răsfrînt În jos. la marginea pădurilor de foioase. spongioasă. pajişti. la început albicioasă. prevăzut cu un inel dublu. în Oltenia de sud. (Pl. ele ocupă numai islazurile. sudul (Cîmpia Română sau a Dunării şi cea Dobrogeană) şi sud-estul ţării (sudul Moldovei) (Pl. miros plăcut. pe care sărurile formează cristale chiar la suprafaţa solului. Stepa actuală. în care vegetaţia lemnoasă cedează locul celei ierboase. apoi roz şi brun-purpurii. Caracteristice pentru vegetaţia cîmpiei sînt gradul avansat de xero-filie. . În cadrul cîmpiilor naturale se disting păşunile din silvostepă. apoi întinsă. prevăzut cu un inel răsfrînt de culoare albă.4. astfel încît flora şi fauna naturală. ca şi dispărută. 110 — Leucoagaricus excoriatus Schaeff et Fr. 32) — D = 5—15 cm. sărit şi îngropat. 31). Pălăria ovoidă sau globuloasă. Săraturile apar pe suprafeţe mai mici sau mai mari (acestea îndeosebi în apropierea litoralului). Comestibilă. Vara şi toamna. pe lîngă rîurile mari din stepă şi silvostepă. Ea este dominată de formele fitofage şi granivore. Plantele posedă rădăcini care pătrund adînc în sol. hemisferică. A. Pălărie la început globuloasă. soloneţuri (situate pe soluri spălate de săruri) şi solodii (pe soluri total lipsite de săruri hidrosolubile). săraturile şi nisipurile. perioadele de înflorire şi coacere sînt scurte. reprezentată prin petice mici de păduri (şi acelea situate îndeosebi în silvostepă şi de-a lungul apelor). urmare a păşunatului excesiv la care sînt supuse. Ele sînt slab soli-ficate. Pajiştile din silvostepă sînt parţial degradate. posedă culori care le permit să se confunde uşor cu solul sau cu vegetaţia măruntă de stepă. Suprafaţa frunzelor este redusă. Lamele strînse. autohtonă. neted. grădini. albă. Cîmpiile ocupă vestul (cîmpia Tisei). care acoperă solul parţial (distribuţie mozaicată) ca urmare a varietăţii microstaţiumlor determinate de dune şi de umiditate. 109 — Ciupercă de gunoi — Agaricus campestris Fries (Pl. Carnea comestibilă. Ciclurile de dezvoltare. cea lemnoasă este rară. în apropierea zonelor de vărsare în Dunăre a principalelor rîuri din Bărăgan şi sudul Moldovei. Picior alb. 32) — L picior = 6—12 cm. Pe cîmpii. În toate predomină vegetaţia ierboasă. Prin fîneţe. Compoziţia lor floristică este săracă. Aci se dezvoltă o vegetaţie reprezentată printr-un număr redus de plante halofile de culoare roşie-tică. Animalele sînt adaptate la alergat. poieni de cîmpie. În iulie-august doar puţine plante mai sînt verzi. prin locuri îngrăşate din pajişti. reţin extrem de puţin apa şi au un relief caracteristic de dune. pajişti.

păroase. de obicei goi în interior.111 — Agrocybe praecox Pars et Fr. Frunze eliptic lanceolate sau ovate.) Garcke (Pl. cutat la partea inferioară. 33) — H = 30—100 cm. burete şerpesc — Lepiota procera Fries S. în pîrloage şi prin culturi. păduri. însoţite de 2 bracteole. La cîmpie. livezi. Europa şi Asia. în stepe şi pe coline uscate. Picior cu solzi dispuşi în benzi transversale. 114 — Pălăria şarpelui. 34) — H = . cu miros urît. Gray (Pl. largi. Pălăria convexă. lineare. ciorlan.R. 113 — Căciula şarpelui. Flori purpurii sau roşu închis. spectaculoasă. Frunze sectate de 3—4 ori în segmente lineare. Asia Centrală. stînci. Floare albastră-violacee. Europa. Perenă cu tuberculi mari pe rădăcină. formînd tufe globuloase. Frunze fără peţiol. Frunzele pornesc din un rizom. 32) — Corp de fructificare sferic sau ovoid. pălăria cu solzi bruni. La cîmpie. care în final se transformă într-un lichid negru. dinţate. comprimat. Ciupercă mare. 33) — H = 60 cm. boglari — Ranunculus polyanthemos L. pe coaste însorite. la margini de pădure. în păduri. Carne albă. La cîmpie. (Pl. Smarda (Pl. Inflorescenţa — umbele cu 7—13 ramuri (pleiocaziu umbeliform). Carne albă. Frunzele de pe tulpină (involucrale) cu peţiol scurt şi lamina adînc trisectată. Pălărie cu solzi imbricaţi. pe lîngă drumuri. (Pl. Asia. albă. înflorire în V—VI. F. 33) — H = 10— 50 cm. este comestibilă în stadiul tînăr. dulce. (Pl. Carne albă. lipsite de peţiol. 119 — Laptele cîinelui — Euphorbia nicaeensis A11. Fr. tufişuri. Flori mici. netedă. De la cîmpie pînă în regiunea alpină. Europa. Fruct nuculă. . înflorire VII—VIII. 33) — H = 20—60 cm. inel mobil. din care pornesc tulpinile. cu o bază lignificată. primăvara. Creste pe sol în grupuri numeroase în locuri îngrăşate. Comestibilă numai în stadiul tînăr. H picior = 15—35 cm. piciorul cocoşului. Perenă. de culoare cenuşie. mai rar în timpul verii. păroasă. Flori purpurii întunecate. China de nord. Perenă cu rizom noduros. 112 — Beşica porcului — Lasiosphaera gigantea (Pers) F. 33) — H = 10— 60 cm. Perenă. ulterior negre. 120 — Bujor de cîmp — Paeonia tenuifolia L. j pe lîngă drumuri. comestibilă. mărăcinişuri. Picior alb prevăzut cu un inel. păroase. La cîmpie şi dealuri. Floare solitară cu peduncul lung. H = 5— 15 cm. Perenă. (Pl. lanceolat ovate sau invers ovate. 33) — H = 15—30 (45) cm. ovate sau ovat lanceolate. De la cîmpie. 12. D == 30—40 cm. grădini. parcuri.) S. galben-verzuie. fără peţiol. prin pajişti luminoase. poieni. Vara şi toamna. Fruct globulos. Lamele inegale ca lungime. spinoase la vîrf. Picior cu inel alb mobil. Fruct globulos. Lamele cărnoase. pe coaste însorite. izolat sau în grupuri. stepice. 123 — Gălbenele. lamele libere albe sau roz. În stepă. păros spre exterior. Africa de Nord. compus din flori albe sau roze. din care pornesc numeroase ramuri. 32) — D = 10 —30 cm. înfloreşte în VII—IX. În sudul Europei.2 — Clocoţei — Clematis integrifolia L. tufişuri. păşuni. pajişti. adunate cîte 3—5 în glomerule laterale şi terminale. Tulpină erectă său culcată. În sudul şi sud-estul Europei. la marginea pădurilor şi în rarişti. Schrader (Pl. bureţi popenchi — Coprinus comatus (Muller in Fl. înflorire în V—VI. Frunze filiforme. sinuoase. 118 — Garofiţă — Dianthus carthusianorum L. prin fîneţe. înflorire VI—VIII. Africa boreală. înguste (l mm). Tulpină cu muchii. Frunze opuse. Fruct capsulă. Tulpină uniflora. pe locuri pietroase. scurt păroasă. prin fîneţe. (Pl. din primăvară pînă toamna. Comestibilă (se consumă numai pălăria). Europa. pe faţa inferioară păroasă. prin parcuri. America de Nord. stepe nisipoase. Dan ex. (Pl. 33) — H = 15—70 cm. 117 — Guşa porumbelului — Silene vulgaris (Mnch. preferă soluri nisipoase sau calcaroase. Frunze lineare. Vegetează în locuri uscate. uneori şi în culturi. 32) — D = 3—6 cm. rostogol — Salsola kali L. prin fineţe. Inflorescenţă-dichaziu. dispuse cîte una la baza frunzelor. ulterior brună. Fruct-folicule catifelat păroase. Flori mici verzi sau roşietice. 33) — H = 30— 40 (100) cm. alteori uşor gălbuie. sînt lung peţiolate cu lamina sectată de 3— 5 ori. Gray (Pl. pajişti. cu gust de alună şi miros plăcut. apoi ruginii.S. În Peninsula Balcanică şi partea europeană a U. poieni. Carnea cu miros şi gust plăcut. Tulpină păroasă. pajişti. Asia temperată şi centrală. vara şi toamna. Perenă. F. dispuşi concentric. frecventă prin fîneţe. În regiunile stepice. Prin fîneţe de stepă. în locuri înierbate. Fruct capsulă alungită. Pe sol. înflorire VI— VII. rizom cu mai multe capete. dar şi în culturi ori în păduri deschise. Fruct nuculă. 116 — Săricică. apoi gălbui sau brun. (Pl. cîmpii. cu rizom dezvoltat. pînă în zona alpină. L picior = 4—8 cm. ANGIOSPERME (FILUM ANGIOSPERMAE) 115 — Iarbă vînătoasă — Kochia prostrata L. Europa. ca o tufă. Fruct capsulă globuloasă. înflorire IV—V. păros. Tufă perenă laxă. 121 — Oiţă — Anemone sylvestris L. 32) — D = 3—6 cm. pe substrat nisipos sau de loess. adesea roşiatică. bogat ramificată. opuse. alburii sau roze. Cu un miros caracteristic de făină. Anuală. Frunze plane. (Pl. ulterior prăfoasă. prin pajişti însorite. pe substrat nisipos sau loess.S. La început alb.

Flori solitare. (Pl. la marginea pădurilor. Frunze . înflorire V—VII. 34) — H — 6—60 (100) cm. prin semănături. Posedă ghimpi mari (4—6 mm) şi ghimpi mici. păşuni. înfloreşte în V—VIII. adesea sectate. 35) — H = l—5 m. fîneţe. aciculari. cu lacinii filiforme. în tratarea anghinei pectorale. Inflorescenţă corimbiform-paniculată cu flori galbene. prin livezi. Inflorescenţă racem terminal compus din flori verzi-galbene. Anuală. eliptice. de la cîmpie pînă în etajul subalpin. (Pl. Africa de Nord. Diuretică. Flori (D = 2—6 cm) de culoare roşu-aprins. 125 — Ruscuţă primăvăratecă — Adonis vernalis L. în tahicardie şi extrasistole de natură nervoasă. adesea tîrîtoare. 35) — H = l (4) m. 134 — Vişinei — Prunus fruticosa Pallas (Pl. 34) — H = 20— 150 cm. 34) — H = 50—100 (140) cm. păroasă. lung pedicelate. Comună de la cîmpie pînă în munţi. 34) — H = 15—70 cm. păşuni aşternute pe locuri uscate şi însorite. Fruct siliculă triunghiulară. brumate. ramificată. albastru negricioase. cu marginea crenat serată. Centrul şi sudul Europei. (Pl. Perenă. De la cîmpie pînă în regiunea montană. 34) — H = 30—60 (70) cm. Tulpină păroasă. În zona temperată nordică. pe coaste însorite.8 — Drobuşor — Isatis tinctoria L. 34) — H = 30—60 cm. 126 — Mac de cîmp — Papaver dubium L. Arbust des ramificat. Tulpină simplă sau ramificată. căi ferate. Bianuală sau perenă. Comună. ovate sau rotunde. lîngă drumuri. 34) — H = 20— 100 cm. Foliolele frunzei sînt pieloase. oblong-lanceolate. ca remediu antiscorbutic şi pentru icter. tensiunii. mari. Fructe — drupe globuloase mici. Sudul şi centrul Europei. Folosită ca hemostatic. Perenă. cele superioare îngustate. De la cîmpie pînă pe munţi. Arbust mic cu tulpini ramificate. prin fîneţe. lîngă drumuri şi păduri. ovale. obişnuit pufoasă. la marginea pădurilor. (Pl. Comună. pe coaste abrupte. cu rădăcină pivotantă. astringente. Frunze bazale peţiolate. cu rădăcină pivotantă. Fruct silicuă. prin fîneţe. stîncării. amplexicaule. cu tulpini păroase. uşor hipotensivă. În centrul şi sud-estul Europei. Fruct capsulă. Cu acţiune diuretică. ascite de natură hepatică. (Pl. Frunzele bazale peţiolate. 131 — Pojarniţa — Hypericum perforatum L. cele inferioare la bază rotunjite. Asia de vest. Europa. înflorire IV— V. lîngă drumuri. pe pîrloage. înflorire III—XI. astmei. Este toxică pentru animalele domestice ţinute în soare. Fruct nuculă. Frunze peţiolate (cele superioare sînt sesile). Pe pajişti. cu numeroase rădăcini fibroase. Flori pendule mici. cu sepale păroase. polimorfă. depurativ. rizom scurt. Medicus (Pl. sectate. (Pl. Frunze sesile 2—4 penat sectate. sedativ. Frunze sesile. rar perenă. uneori albe sau roze. Frunze variabile. 127 — Gîscariţă — Arabis hirsuta L. Flori galbene-aurii. pe locuri stîncoase. 34) — H = 10—40 cm. cu tulpină ramificată. La cîmpie şi dealuri. tufişuri. Folosită contra viermilor. 129 — Traista ciobanului — Capsella bursa-pastoris L. 133 — Porumbar — Prunus spinoasa L. Fruct capsulă. rar întregi. grupate într-o inflorescenţă paniculiformă. pe lîngă drumuri. Europa centrală şi sud-vestul Asiei. Flori albe. locuri stîncoase. De la cîmpie pînă în etajul subalpin. înflorire în VI—VII. prin păşuni şi fîneţe uscate. La cîmpie şi dealuri pe coaste însorite. 34) — H = 30—120 (150) cm. ogoare neîngrijite. Eurasia. Africa boreală. Perenă. calmantă. hipotensiv. Holarctică. pe margini cu multe puncte transparente. Fruct capsulă. antidiareic. (Pl. Fructe nucule. prin păşuni. în păduri. fîneţe. cu lamina de 2—3 ori penată. de culoare roşu-deschis pînă la purpuriu. Frunze penate cu 3—5 foliole. preferă soluri calcaroase. grupate în dichazii. pe margini de drumuri. Inflorescenţă racem compusă din numeroase flori albe. Fructe-nucule turtite lateral. sudorifică. Fruct-silicvă cu valve bombate deasupra seminţelor. palmat 3—5 sectate sau fidate. sciaticii. America. tufişuri. pe faţă cu puncte negre. mai rar în terenurile agricole. tulburări neurovegetative. mari. solitare. cele superioare sesile.a. (Pl. Frunzele bazale dispuse în rozete cu limb alungit oval. De la cîmpie pînă în regiunea subalpină. În locuri uscate. Scop. Africa de Nord. înfloreşte în VI— IX. Frunze eliptice pînă la alungit-obovate.Anuală sau bianuală. Pe tot globul. cu numeroase rădăcini fibroase. cu tulpină ramificată de obicei la bază. Inflorescenţă-racem dens cu flori albe. înflorire VI—IX. Sudul şi centrul Europei. (Pl. hemoragiilor uterine şi hipertensiunii arteriale. pe lîngă drumuri. prin locuri ierboase şi pietroase. 224 — Rutişor — Thalictrum minus L. Segmentele mai sînt divizate în 3 părţi cu lacinii îngust lanceolate. în locuri însorite. alungit lanceolate. La cîmpie şi pe dealuri. Tulpina la bază lemnoasă. Europa şi Asia.20—60 cm. Flori galbene cu puncte negre. analgetic. Se recomandă în pleurite. Folosită în tratarea rănilor. înflorire V—VIII. cu 2—3 lobi la vîrf. la marginea pădurilor. înflorire în V—IX. 12. Frunzele bazate dispuse în rozetă. Bianuală sau perenă. La cîmpie şi pe dealuri. fîneţe. cele tulpinale întregi sau dinţate. prin păşuni uscate. Australia. locuri cultivate. vestul Asiei. Frunzele tulpinale lipsite de peţiol. 132 — Trandafir de cîmp — Roşa gallica L. frunze sectate sau dublu penat-sectate. lîngă ape şi drumuri. prin fîneţe. la vindecarea rănillor ş. 130 — Bechie — Reseda lutea L. înflorire în IV—V. Perenă. Florile şi fructele sînt folosite ca diuretic. Arbust spinos cu o tulpină foarte ramificată. Anuală.

36) — H = 50—120 cm. Fruct elipsoidal cu scvame. Fruct păstaie. foliola mijlocie este puţin mai lungă decît cele laterale. (Pl. 35) — H = 50— 150 cm. înfloreşte înainte de înfrunzire. Tulpini ramificate. Cîmpia Transilvaniei. Cu acţiune diuretică. Europa. Fructe păstăi. Europa. glan-dulos punctate. prin fîneţe şi păşuni. Bărăgan. Flori roze. rar albicioase. Arbore sau arbust. sau cu un peţiol foarte scurt. 35) — H = 10— 60 (75) cm. Centrul şi sudul Europei. 35) — H = 5—30 (50) cm. tufişuri. (Pl. uscate. 36) — H = 60 cm. Flori mici. iarbă dulce — Astragallus monspessulanus L. 138 — Trifoiaş — Trifolium campestre Schreber (Pl. Fructe drupe globuloase roşii-brunii. cu rădăcină pivotantă. mărăcinişuri. ramificată. (Pl. ţepoase la bază. spre bază galbene. prin fîneţe. 2—3 penat sectate. nisipos. liliachii. Flori roşii carmin. cu marginea fin serată. Foliola mijlocie cu peţiolul mai lung decît cele laterale. păroase pe faţa inferioară. obovat cuneate sau liniare. în stepă şi silvostepă. (Pl. Tulpină ramificată formînd tufe globuloase. 144 — Corn — Cornus mas L. cele superioare eliptice pînă la linear lanceolate. În sudul şi centrul Europei. lanceolate sau obovat lanceolate. (Pl. Flori roşii purpurii. în luminişuri. (Pl. la marginea stejeretelor. Flori mari. înfloreşte în V—IX. Antidiuretică. pe coaste. Inflorescenţa este un racem scurt. cu foliole oval lanceolate. Pe cîmpii şi dealuri. Flori galbene. prin poieni. Europa şi Asia. În sudul şi sud-estul Europei. Frunze trifoliate. pe coaste însorite. 136 — Culbecească. 141 — Crăsniţa — Lathyrus tuberosus L. 137 — Trifoi mărunt — Medicago lupulina L. înflorire VII—IX. Frunze ovate sau ovat eliptice. În Transilvania şi în Dobrogea. Perenă. dinţate spre vîrf. tufişuri. Frunze trifoliare. Caucaz. cele inferioare alungit ovate. Frunze imparipenat compuse. Tulpina foarte ramificată. rostogol —Eryngium campestre L. cu rizom lung şi rădăcină îngroşate tuberculiform. agăţătoare prin cîrcei. galben-aurii. recomandat în calculoză renală şi vezicală. Europa. 139 — Unghia găinii roşie. înflorire IV—VI. păroasă. Fruct — drupă păroasă. Perenă. cu foliole ţepoase. eu foliole obovate pînă la eliptice. comestibile. 146 — În mare — Linum hirsutum L. pajişti uscate. În stepă. pajişti. Africa. 36) — H = 100— 200 cm. Europa centrală şi de sud- . pe substrat pietros. Fruct capsulă sferică. neramificată. reniformă. din 8—20 perechi de foliole eliptice. Fruct păstaie. prin tufişuri. tulpină păroasă. (Pl. 35) — H = 30—80 cm. Flori albăstrui violacee grupate în raceme. Caucaz. în locuri cultivate. Frunze penat compuse. florile galben-aurii. la margini de drumuri. 35) — Perenă. foarte rar albe. Asia. Europa. la marginea drumurilor. tulpină foarte scurtă şi ramificată. cu nervurile petalelor purpurii. înflorire VI— VII. păroasă. cu tulpină ramificată. scurt păroase. tulpină ramificată. vestul Asiei. pe loess. în şanţuri. poieni. În toată ţara. lucerna galbenă — Medicago falcata L. 140 — Măzăriche — Vicia villosa Roth (Pl. pajişti. pe mirişti. Perenă. Frunze rigide. pe terase aluvionare. Frunze palmat partite său palmat sectate. coaste înierbate însorite. înflorire IV— V. înflorire VII—VIII. prin fîneţe. Flori galbene. Perenă. La cîmpie.eliptic obovate. Frunze formate dintr-o pereche de foliole eliptice şi cîrcei ramificat. pe grohotişuri. înflorire VI—VII. în locuri uscate. pieloase. Bianuală. Comună la cîmpie şi pe dealuri. tufărişuri. nordul Africii. scurt păroasă. în III—IV. cu marginea serat dinţată. grupate în capitule ovoidale. lung peţiolate. cu 6—10 perechi de foliole alungit lanceolate. de la cîmpie la munte. azurii. scurt peţiolate. înflorire VI—X. Fruct capsulă. înflorire V—VIL Prin mărăcinişuri. centrul şi vestul Asiei. Fructe ca un disc. este elementul constitutiv al tufărişurilor. Prin pajişti. Frunze alterne. Arbust cu aspect de tufă lemnoasă. agăţătoare. Sudul Europei. 145 — Scaiul dracului. Asia Mică. Flori albe. Bianuală sau perenă. lipsite de peţiol. Păstaie fără ţepi. vestul Asiei. cu o adîncitură în partea centrală. (Pl. 35) — H = 30—70 (100) cm. lîngă păduri. pe margini de pădure. Asia Mică. tufişuri. Flori mici. aspru păroase. prin fîneţe de stepă şi luminişuri de pădure din silvostepă. În stepă. Fructe drupe roşii. cu marginea crenată. Perenă. Frunze alterne. Frunzele. tufişuri. înflorire VI— VIII. lanceolate. 143 — Frăsinel — Dictamnus albus L. de la cîmpie pînă pe munţi. Frunze simplu penat compuse. Europa şi Asia. grupate cîte 20—30 în capitule globuloase. 36) — H =30—50 cm. Sudul şi centrul Europei. Asia. vestul Asiei. Africa de Nord (a fost introdusă şi în America de Nord). mărunt serate pe margine şi păroase pe nervuri. cu foliole involucrale. Frunze trifoliate. Prin fîneţe. grupate capituliform. pe grohotişuri. 135 — Migdal pitic — Primus tenella Batsch (Pl. pe lîngă garduri. uşor pieloase. Inflorescenţă capituliformă din 8—15 flori roşii purpurii mai rar albe. păşuni. Pe soluri calcaroase. lîngă drumuri. scoarţa şi fructele sînt folosite ca antidiareice şi febrifuge. la margini de păduri. 35) — H = 50—100 cm. înflorire IV—V. De la cîmpie pînă în regiunea montană mijlocie. Europa. De la cîmpie pînă în etajul subalpin. adesea culcată. Perenă. În Dobrogea. pe coaste însorite. 142 — Camileac — Althaea cannabina L. aseendentă sau culcată. Anuală sau bianuală. Fruct păstaie. Lemnul folosit la fabricarea suveicilor. la marginea pădurilor. prin fîneţe. Flori solitare roze sau roşu deschis. tulpină muchiată. (Pl. 36) — H = 4—8 m. înflorire în V—IX. Rădăcină pivotantă. în locuri pietroase. cu rizom fuziform. La cîmpie şi deal.

În toată ţara. Asia. (Pl. 37) — H — 30— 120 cm. (Pl. Frunze 2—4 penat sectate. favorizează eliminarea nisipului. Europa. 154 — Suliman — Ajuga genevensis L. cu flori violete. 36) — H = 100—150 cm. de drumuri. 151 — Păpălău — Physalis alkekengi L. păşuni. artritei sau sub formă de cataplasme în tratarea arsurilor şi a unor boli de piele. preferă zona stepică. Perenă. grupate în capitule densiflore. sud-vestul Asiei. Fructe dicariopse ovoidale. cu miros caracteristic. Bianuală. La cîmpie şi deal. cu ghimpi. Cu proprietăţi emoliente. Fructe lat elipsoidale. calmînd durerile de rinichi şi vezică. Europa şi Asia. înflorire V—VII. Flori alb-gălbui sau albe purpurii. Recent s-a identificat şi un principiu hipoglicemiant. înflorire VI—VIII. Tulpină glabră. stimulent. Europa. păşuni. În stepe. cele mijlocii alungit eliptice. rar roze sau albe. În toată ţara. fapt ce o deosebeşte de M. păroase pe ambele feţe. cu marginea crenată. Cu efecte pozitive în aritmia cardiacă. La cîmpie. oblic. Inflorescenţă umbelă compusă. aripate.. ovate şi de culoare violetă sau roz. în păşuni. 37) — H = 10—40 cm. Asia Mică. tulpini ramificate de la bază. pe locuri stîncoase. păroasă. cu rădăcină pivotantă. Perenă. (Pl. 149 — Ruşinăriţă — Orlaya grandiflora L. aridă din sudul ţării. rădăcină pivotantă. Fructe nucule. peregrinum care are peţiolul scurt iar lamina ovat lanceolată. Africa de Nord. prin fîneţe. Fructe nucule. prevăzute cu peri setiformi.. Frunze ovate.2 — Lumînărica — Verbascum blattaria L. Africa de Nord. cu aspect cenuşiu. (Pl. expectorante. mai recent şi America de Nord. cu tulpini neramificate. cele superioare ovat triunghiulare. poieni. lîngă sate. simplă sau ramificată. Frunze peţiolate opuse. de la cîmpie la munte. În sudul ţării. Anuală. Florile bilabiate albastru-violete. Sudul Europei. prin fîneţe uscate. prin fîneţe. 37) — H = 10—80 cm. Cu gust amar şi miros neplăcut. tufărişuri. la margini de păduri. cu rădăcină pivotantă. Tulpină uşor muchiată. Fruct — bacă sferică. frunze tulpinale alungit ovate. Inflorescenţa racem lax. 156 — Unguraş. Tot globul. uneori ramificată. Perenă. Flori solitare alb-verzui sau alburiu murdar. (Pl. uşor păroase. Sudul şi centrul Europei. Inflorescenţă scorpioidă. dispuse în verticile la subţioara frunzelor. brun-gălbui. Planta are un miros plăcut. Frunzele bractee de la baza florilor sînt sesile. hibernantă. scurt păroase în lungul nervurilor. pe coaste însorite. alungit lineare. pe margine eronate. Frunze ovate. Europa. 37) — H = 25—60 (100) cm. Se cultivă pentru rădăcinile sale îngroşate folosite în alimentaţie. înflorire VI — IX. păroase. 157 — Jaleş de cîmp — Salvia nemorosa L. cu frunze păroase 3—4 sectat penate. (Pl. De la cîmpie pînă în regiunea de munte. nordul Africii. ramificată. Asia. 36) — H = 50—80 (200) cm. Pe marginea drumurilor. locuri nisipoase. cu marginea crenată alb păroase pe ambele feţe. înflorire V—VII. prin tufişuri. tulpină simplă sau ramificată. peţiolate. păroasă. Fruct capsulă globuloasă. Flori albastre. Asia Mică. tulpină erectă. Tulpină muchiată obişnuit ramificată. Europa. înflorire . La cîmpie şi dealuri. în locuri aride. luminişuri de pădure. Fructele se folosesc ca diuretic. înflorire VI— VIII. febrifuge. (Pl. 153 — Coada mielului — Verbascum phoeniceum L. Tulpină costată. înflorire VI—IX. uneori perenă. rizom scurt. Comună în întreaga ţară. mai rar roze sau albe. Frunze bazale dispuse în rozetă. 37) — H = 40—100 (150) cm. Europa centrală şi de sud-est. semănături. Fructe dicariopse elipsoidale sau ovoidale. păşuni. acoperite cu peri. 15. (Pl. de la cîmpie la munte. 38) — H = 30—80 cm. rizom perent. cu lamina aproape rotundă şi peţiol lung. vestul Asiei. bălţătură — Marrubium vulgare L. rădăcină pivotantă. erectă. Plantă anuală. la margini de drumuri. reumatismului. Perenă sau bianuală. În fîneţe. Utilizată ca infuzie în tratarea inflamaţiilor acute ale bronhiilor şi pentru creşterea sudoraţiei. livezi. (Pl. (Pl. cu marginea dinţată sau crenată. Înflorire VII—VIII. înflorire V —VII. cu contur triunghiular. cu rădăcină pivotantă. Europa şi Asia Mică. Astringentă şi cicatrizantă. fin păroase dispuse cîte 20—50 în verticile globuloase. Fruct tetramiculă. Inflorescenţa racem simplu cu flori galbene. Comună prin fîneţe. Perenă. 37) — H = 30—100 cm. 147 — Morcov sălbatec — Daucus carota L. cu rădăcină pivotantă. Utilizată în afecţiunile hepatice şi ca laxativ. lanceolate sau ovat lanceolate. Inflorescenţă — umbelă compusă din numeroase flori lung pediculate. 155 — Sugarei alb — Teucrium polium L. şanţuri şi terasamentul căilor ferate. Bianuală. adesea ramificată. umbelă din flori galbene. Rădăcină pivotantă. păroase. La cîmpie şi pe dealuri. Preferă soluri argiloase şi calcaroase. romboidal ovate sau alungit ovate. (Pl. 150 — Coada vacii — Echium italicum L. Folosită la tratarea litiazei renale. Fructe nucule brune. cu foliolele terminale lineare.est. Frunze lanceolate. cu frunze sesile. Flori albe. înflorire V—VII. 38) — H = 20— 60 cm. alb păroase. roşie-portocalie. lînat păroasă. cu flori albe sau palid roşietice. Bianuală. la margini de pădure. 37) — H = 10— 40 cm. margini de drumuri. Inflorescenţa. Caucaz. poieni. penat sectate. rar prin semănături. Fructe nucule. Frunze mari. La cîmpie şi munte. prin fîneţe. 148— Păstîrnac — Pastinaca sativa L. dune fixate. tulpină adesea ramificată. de culoare roşie. Fruct capsulă. nordul Africii. Hoffm. Frunzele bazale lat eliptice. uşor păroasă. Asia. Perenă. Frunze păroase. pe coaste.

Florile grupate în calatidii galben-aurii. Vegetează de la cîmpie la munte. scurt. 39) — H = 30—60 cm. Frunze alungit-ovate. Frunze penat sectate (L = 15—30 cm). (Pl. 38) — H = 20—100 cm. tulpină ramificată. Fructe nucule elipsoidale. lînos-păroasă. crestate pe margini. cele tulpinale — din partea superioară — întregi. 38) — H = 20—120 cm. puternic ramificată. Vegetează în regiunea de cîmpie. Frunze sectate. uneori şi prin arături. pe marginea drumului. globuloase. Din rădăcini se prepară surogatul de cafea. mături — Centaurea calcitrapa L. 39) — H = 100—150 cm. Marginea inegal dinţată. Plantă anuală hibernantă. dispuse în verticile la subţioara frunzelor. 39) — H = 30—120 <200) cm. pe coaste aride. Siberia. grupate în verticile. Caucaz. Europa. Frunze bazale în rozetă. În sudul Europei. tufişuri. cu rădăcina lemnoasă. 160 — Jaleş de stepă — Salvia nutans L. cu peţiol lung. Calatidiile sînt aproximativ sferice (D = 20—25 mm). (Pl. D = 5—6 cm). Caucaz. Flori violacee. cu flori albe. (Pl. reumatismului şi viermilor intestinali. colicistitelor cronice. Foliolele involucrale de la marginea calatidiului sînt spinoase. Perenă. Comună la cîmpie şi pe dealuri. cu lacinii alungite. păşuni. 163 — Floare galbenă — Inula hirta L. 165 — Scai răsăritean — Centaurea orientalis L. păroase pe ambele feţe. pe marginea drumurilor. sud-vestul Asiei. Flori albastru-violacee. Calatidii mici (L = 10 cm. pe locuri aride. Are aceleaşi utilizări medicale ca şi scaiul ghimpos. Frunze rombice sau alungitovate. Frunze radicale cordat-ovate. 38) — H = 10—15 cm. Europa. (Pl. nord-vestul Africii. De la cîmpie pînă în munţi. Frunze lineare. ramificată la bază. 158 Şerlai — Salvia aethiopis L. flori de paie — Helichrysum arenarium L. cu lamina lanceolată. rar roze sau albe. sesile. 39) — H = 10— 100 cm. pe locuri nisipoase sau stîncării. tufoasă. În Europa şi sud-vestul Asiei. prin fîneţe. înflorire VI—IX. Plantă perenă cu rizom gros şi scurt. înflorire V— VII. Anuală sau bianuală. coaste aride. în general ramificată la partea superioară. În pajişti. Asia Mică. pe locuri uscate. Sudul şi centrul Europei. 38) — H = 10—30 (40) cm. constipaţiei cronice. Pe cîmpii. Fructe achene fără papus. în inflorescenţă cu 2—3 ramuri. Fructe nucule. pe coline aride. La cîmpie. acoperită cu peri scurţi şi aspri. spinoase. lînos păroase pe ambele feţe. Inflorescenţa calatidii cu numeroase flori ligulate marginale de culoare albastră. Africa de Nord. cu lobi lanceolaţi. acnee. (Pl. înflorire VI—VIII. Fructe nucule elipsoidale. păşuni. pe marginea drumurilor. ovate şi fimbriate. cele din partea superioară sesile. tufărişuri. formînd tufe. grupate într-o inflorescenţă cu verticile globuloase compacte. . adînc sectată.V—IX. Asia Mică. Frunzele din partea superioară a tulpinii sînt scurt peţiolate sau sesile. dischineziei biliare. cu rizom lemnos. pe care sînt aşezate opus cîte l—2 perechi de foliole. rar perenă. Pe cîmpii. Asia Centrală. pe marginea drumurilor şi ogoarelor. Fructe achene. Tonic şi febrifug. Tulpină erectă. formate din numeroase flori de culoare palid purpurie (roşii-roze). în tufă îmbrăcată în peri aspri şi creţi. Frunze sinuat penat fidate. păroasă. Perenă. Frunzele tulpinale (cînd există) sînt lanceolate şi scurt peţiolate. înflorire VI—IX. 38) — H = 10—30 (50) cm. Perenă. Fructe achene. Antireumatică. (Pl. Perenă. Foliolele involucrale galben-verzui. (Pl. înflorire V—VIII. Partea aeriană şi rădăcinile sînt folosite pentru tratarea angiocolitei. Inflorescenţele folosite la tratarea afecţiunilor vezicii biliare. prin fîneţe. Fructe achene. Inflorescenţă ramificată. pe marginea drumurilor. în fîneţe. ramificată. înflorire VI—IX. înflorire VII-IX. Europa. cu flori galbene. (Pl. Europa. cu marginea simplu sau dublu crenată. Frunzele din partea inferioară sînt cordat triunghiulare. gutei. vestul Asiei. grupate în calatidii mari. Cele de la partea inferioară a tulpinii peţiolate. preferînd substratul nisipos sau pietros. cea inferioară cu peri deşi. înflorire VI—X. 167 — Cicoare — Cichorium intybus L. Tulpină păroasă. 38) — H = 30—80 cm. pe locuri calcaroase. Tulpina ramificată. Sudestul Europei. 159 — Urechea porcului — Salvia verticillata L. prin pajişti. Lipseşte în nordul ţării. alcătuite din flori galbene. ovat lanceolate. 166 — Scai galben — Centaurea solstitialis L. acoperită cu peri aspri. Moench (Pl. Fructe achene cu şi fără papus. Flori galbene aurii. cu rădăcini groase şi tulpină ramificată. rar albe. Flori trilabiate. fîneţe. coaste cu tufişuri. Faţa superioară a frunzelor este acoperită cu peri rari. cu tulpină erectă. Cele din partea superioară a tulpinii sînt sesile. în hepatite cronice. cu rizom din care pornesc 1—2 tulpini păroase. 162 — Siminoc. Europa. Perenă. 161 — Izmuşoară de cîmp — Acinus arvensis (Lam. Inflorescenţă calatidii globuloase. ovat lanceolate. Europa centrală şi de sud-est. În cîmpiile din sudul ţării. înflorire VI—VII. Frunzele de la baza tulpinii sînt ovate sau eliptice. cu tulpină erectă. pe marginea drumurilor şi în arături. furunculoze. prin păşuni. înflorire VI—X. albastru-liliachii pînă la roz-violete. întîlnită din regiunea de stepă pînă în etajul alpin. ţepoase. rizom gros. prin tufişuri. Fruct-nucule elipsoidale. prin fîneţe. 164 — Scai ghimpos. rar perenă. De la cîmpie pînă pe munţi. lanceolate. Calatidii solitare. fiecare cu foliole involucrale. În stepe.) Dandy (Pl. Bianuală. Bianuală. foarte rar albe. cu peri deşi pe faţa inferioară.

prin fîneţe, păşuni, pe lîngă drum, în locuri necultivate şi înierbate. Europa şi Asia. 168 — Iarba soarelui, ţîţa caprei — Tragopogon orientalis L. (Pl. 39) — H = 30—70 cm. Bianuală sau perenă, cu rădăcină pi votantă şi tulpină simplă sau ramificată. Frunze linear lanceolate, sesile, ample-xicaule. Inflorescenţa calatidiu cu flori ligulate galben-portocalii. Fructe achene cu papus alb-murdar. înflorire V—VIII. La cîmpie pînă pe munţi, prin fîneţe, păşuni, lîngă drumuri, căi ferate. În centrul şi estul Europei, Asia. 169 — Băluşcă — Ornithogalum pyramidale L. (Pl. 39) — H = 50— 80 cm. Perenă cu bulb. 4—7 frunze lineare sau linear lanceolate. Inflorescenţă racem alungit, din flori albe pe faţă, pe dos cu o dungă roşie. Fruct capsulă, înflorire VI—VII. În stepă şi silvostepă, prin fîneţe, pajişti, tufărişuri, poieni, pe terasamentul căilor ferate, în semănături. Europa, Africa de Nord. 170 — Negară, bucşă — Stipa capillata L. (Pl. 39) — H =40—-80 (100) cm. Plantă perenă care creşte în pîlcuri, cu frunze înguste (l mm), răsucite la uscăciune şi desfăşurate cînd este umiditate mare (pe ploaie). Inflorescenţa panicul închis la bază în teaca frunzei superioare (10— 15 cm). Aristele spiculeţelor (L = 8—25 cm) de forma unor fire de aţă, aspre, sucite la bază. Înflorire VI—VII (VIII). În regiunea de cîmpie şi deal, prin pajişti, pe coaste pietroase, nisipuri sau loess. Centrul şi sudul Europei, vestul Asiei. 171 — Colilie, fîscă — Stipa lessingiana Trin. et Rupr. (Pl. 39) — H = 40—80 cm. Perenă, creşte în pîlcuri. Frunzele sînt slab păroase, răsucite, terminate cu un vîrf subţire. Panicul alungit cu partea inferioară cuprinsă în vagina frunzei superioare. Paleea ce îmbracă fructul (L = 7—11 mm) este uniform acoperită cu peri deşi. Sub vîrf poate exista un inel scurt, gălbui. Arista (L = 15—20 (25) cm) este brusc îndoită. Partea de aristă de deasupra îndoi tuni este puternic păroasă, înflorire V—VI. Pe pajiştile stepice şi pe coaste însorite uscate. În centrul şi sud-estul Europei. 172 — Obsigă — Bromus L. (Pl. 40) — H = 20—80 (120) cm. Anuală sau bianuală, pufos ramificată, păroasă. Frunze plane, păroase. Inflorescenţă panicul ovoidal format din spiculeţe alungit ovoidale, înflorire V—VI. De la cîmpie la munte, în fîneţe, tufişuri, pe margini de drumuri. Europa, Asia. 173 — Fulfucă — Vulpia myurus L. C.C. Gmelin (Pl. 40) — H = 25—50 cm. Anuală, hibernantă, tufos ramificată. Frunzele îngust lineare. Inflorescenţă panicul (L = 30—50 cm), din spiculeţe cu 4—5 flori. Fruct cariopsă. Înflorire V—VIII. La cîmpie şi pe dealuri, prin locuri uscate, pe locuri aride, preferînd soluri podzolice, sărace în calcar, nisipoase, pietroase. Pe tot globul. 174 — Pir cristat — Agropyron pectiniforme Roemer et Schultes (Pl. 40) — H = 40—60 (80) cm. Perenă, creşte în pîlcuri dese. Rizom scurt. Tulpini aeriene erecte. Frunze late (3—4 mm) răsucite. Spicul (L = 6—8 cm) din 40—50 spiculeţe aşezate apropiat unele de altele, înflorire V—VI. La cîmpie şi dealuri, prin pajişti stepice, coaste însorite, marginea drumurilor, preferînd nisipurile calcaroase sau loess. Sudul şi estul Europei, vestul şi centrul Asiei. 175 — Păpădie — Taraxacum officinale Weber (Pl. 40) — H = 15— 20 cm. Perenă. Rizom vertical, continuat cu o rădăcină pivotantă. Tulpină capiformă cu o rozetă de frunze la bază. Flori ligulate, aurii, grupate într-un calatidiu mare. Înflorire IV—X. De la cîmpie pînă pe munţi, comună. Conţine un suc lăptos. Decoctul din rădăcină constituie un vechi remediu tonic, folosit în calitate de stomahic şi în afecţiuni hepatobiliare. Pe tot globul. 176 — Păiuş — Festuca valesiaca Schleicher (Pl. 40) — H = 20— 50 (70) cm. Perenă, cu creştere în pîlcuri. Tulpină subţire, cu 2 noduri. Frunze filiforme cu 5 nervuri (D = 0,4—0,6 mm). Teaca şi lamina frunzei, ca şi nodurile tulpinii sînt albăstrui ceroase. Panicul erect, din spicu-leţe lungi de 5,5—7,0 mm, nuanţate, palid verzui sau violacee, înflorire V—VII. La cîmpie şi dealuri, prin pajişti din locuri stepice uscate, însorite, pe nisipuri şi stîncării. Europa şi vestul Asiei. 177 — Păiuş alb — Festuca pseudovina Hackel (Pl. 40) — H = 10— 40 cm. Perenă, creste în pîlcuri dese. Tulpină subţire, cu 2 noduri spre vîrf, mai mult sau mai puţin muchiată. Frunze înguste, filiforme, scurte şi groase. Panicul ovoidal, uneori spiciform, din spiculeţe (L = 4—6 mm) îngust eliptice sau ovate, nuanţate verde sau violaceu. Spiculeţul este format din 4—7 flori, înflorire V—VII (VIII). La cîmpie şi pe dealuri, în pajişti uscate, însorite. Europa centrală şi de est, Asia. 178 — Ciucure — Aegilops cylindrice Host (Pl. 40) — H = 15— 50 cm. Plantă anuală, tufos ramificată. Frunze plane, păroase. Spic cilindric şi îngust, din 5—11 spiculeţe. Aristele spiculeţelor de la bază sînt mai scurte decît cele superioare, înflorire V—VI. Vegetează din regiunea de cîmpie pînă în cea montană, prin păşuni pe soluri nisipoase sau pietroase, lîngă drumuri uscate. Italia, Peninsula Balcanică şi sudul U.R.S.S. 179 — Tremurătoare — Briza media L. (Pl. 40) — H = 20—50 (100) cm. Perenă, rizom şi stoloni subterani scurţi. Frunze lineare plane» panicul lat şi lax (L = 15 cm) din spiculeţe ovat cordate cu 4—10 flori fiecare nuanţate violaceu, înflorire V—VIII. În toată ţara, de la cîmpie pînă în etajul subalpin, prin pajişti, margini de pădure, pe soluri fertile. Europa, Asia. Alte plante care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 15, 22,

21, 24, 27, 30, 418, 468 şi 495. B. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTE (MOLLUSCA) CLASA MELCI (GASTROPODA) 177 — Zebrina varnensis Pfeiffer (Pl. 41) — H = 20—-26 mm. Cochilia cu 10 anfracte uşor curbate, terminată cu un apex bont. În zone deschise, ierboase şi nisipoase, pe mărăcini şi alte plante, formînd colonii. Comună în Dobrogea, pe falezele mării. Sud-estul Europei, vestul Asiei. 178 — Jaminia microstragus Rossm (Pl. 41) — H = 10 mm. Cochilie cornoasă, puţin transparentă, din 7 anfracte uşor curbate, peristom puţin evazat, cu o buză puternică prevăzută cu 4 dinţi. Formează colonii pe ierburi, sub pietre, în tufişuri. În zone aride din Dobrogea. În Balcani. 179 — Helicella candicans Pfeiffer (Pl. 41) — H = 8,2 mm, D = = 16 mm. Cochilie tare, cu 5 anfracte, cele superioare puţin curbate. Peristom ascuţit. La cîmpie, în poieni şi pe coline uscate, pe ierburi, pietre, de la şes pînă la l 400 m. Transilvania, Banat, Muntenia, Dobrogea. Europa centrală şi de sud. ÎNCRENGĂTURA ARTHROPODE (ARTHROPODA) CLASA PĂIANJENI (ARACHNIDA) 180 — Atypus muralis Bertkan (Pl. 41) — L = 9—18 mm. Păianjen care îşi construieşte galerii în care stă ascuns. În păduri de stepă, pe teren accidentat, la baza şi marginea arbuştilor, în iarbă deasă, în locuri calde, relativ uscate, pe nisip, argilă, calcar, ghips, în prundiş. În Dobrogea, Moldova şi Transilvania. Specie est-europeană şi persană. 181 — Heliophanus cupreus Walckenaer (Pl. 41) — L = 4—6 mm. Păianjen comun prin vegetaţia scundă de stepă, pe lemne, în locuri deschise, prin iarbă şi pe arbuşti sau pietre. Iubeşte căldura, este vioaie (evită totuşi lumina prea puternică). În sezonul cald, în toată ţara, pînă la 500 m altitudine. CLASA DIPLOPODE (DIPLOPODA) 182 — Cromatojulus unilineatus Koch (Pl. 41) — L = 20—29 mm. Corp alcătuit din 43—50 segmente şi 75—89 perechi de picioare. Pe terenuri calcaroase, uscate, sărace în vegetaţie. Foarte frecventă. Europa centrală şi de sud-est. CLASA CHILOPODE (CHILOPODA) 183 — Scolopendra cingulata Latreille (Pl. 41) — L = 60—140 mm. Cu 21 perechi de picioare. În locuri deschise cu mult bolovăniş, pe plaja mării, în cîmpii, prin crăpături. În IV—VI. Nu suportă o uscăciune prea mare. În sudul ţării nai frecventă În Dobrogea. Circummediteraneană, Iran. CLASA INSECTE (INSECTA) 184 — Lăcusta italiană — Calliptamus italicus L. (Pl. 41) — L — 15— 40 mm. Femela mai mare decît masculul, de culoare variabilă; ea depune primăvara 150—200 ouă. Larvele acestui ortopter stau în cîrduri şi mănîncă frunze, scoarţa puieţilor. Cu două faze: una solitară, termofilă, în VIII—X, alta gregară mai mare (cînd este numeroasă devine dăunătoare), primăvara. Pe pajişti, cîmpii şi terenuri cultivate, la şes şi la deal. În toată ţara. Europa, Asia, Africa de Nord. 185 — Lăcusta cu rît — Aerată ungarica Herbst. (Pl. 41) — L = 30— 65 mm. Femela mai mare decît masculul. Ortopter asemănător cu un beţişor, cu capul prevăzut cu un rostru lung, caracteristic. Picioare lungi, foarte subţiri, ce o ajută să sară departe. Depune ouăle într-o spumă întărită, pe ramurile copacilor. Consumă seminţe. În VIII—X, pe cîmpii uscate, calde, în sudul ţării. 186 — Greierul de cîmp — Gryllus campestris L. (Pl. 41) — L = = 19—29 mm. Corpul ortopterului îndesat, cap măciucat, elitre fumurii, de lungimea corpului. Masculul stridulează lîngă gura galeriei în care femela depune ponta; el îşi face alături o galerie proprie. Se hrăneşte noaptea cu plante ierboase, seminţe încolţite, plantule, omizi etc. Cu numeroşi duşmani. Comună în V—VIII în stepe, pajişti şi culturi. În toată ţara, la şes. Sudul Europei. 187 — Graphosoma lineatum L. (Pl. 41) — L = 8—12 mm. Hete-ropter prezent în VIII pe flori de umbelifere, pîndind insecte mici, pe care le prinde şi suge. Vine din mlaştini în fîneţe şi grădini, dar şi în păduri pe flori şi fructe de pădure. Iernează ca adult în frunzar. În toată ţara, comună. Sudul Europei. 188 — Cercopis sanguinolenta L. (Pl. 41) — L = cca 10 mm. Hete-ropter ale cărui aripi

amintesc de elitrele coleopterelor. Femelele depun ouăle pe iarbă. Larvele şi adulţii sug sucuri de plante. Ca să se protejeze, larvele secretă o spumă roşietică în care se ascund. În VI—VIII în toată ţara. În sudul Europei. 189 — Cicadella viridis L. (Pl. 41) — L == 6—8 mm. Heteropter comun în pajişti umede, pe plante ierboase şi amfibii. Nu este dăunător. În toată ţara. 190 — Tetramorium caespitum L. — Llucrăt. = 2,3—3,5 mm. Cea mai răspîndită şi abundentă furnică. Comună de la şes pînă pe culmile munţilor, cu o mare variabilitate de construire a cuibului. Poate suporta inundaţii temporare. Omnivoră, mai ales nocturnă. Lucrătoarele sînt agresive. Pe terenuri virgine, în zone argiloase sau nisipoase, dar şi în culturi, păduri, la munte sub pietre, în locuinţe. În toată ţara. Holarctică. 191 — Viespe de nisip — Ammophyla sabulosa L. (Pl. 43) — L = = 20—28 mm. Himenopter al cărui abdomen este cu peduncul din 2 articole, posterior mai îngroşat. Face cuiburi în terenuri nisipoase, adînci de 25 cm. Prinde omizi defoliatoare, pe care le paralizează, le duce în cuib şi depune alături un ou, apoi iese şi astupă intrarea. Larva va mînca omida de vie. În toată ţara. Europa. 192 — Bonzar — Bambus hortorum L. (Pl. 43) — L = 19—23 mm. Himenopter cu un polimorfism colonial: femele, lucrătoare şi masculi. Corp păros. Formează colonii de 300—400 indivizi în pămînt, în cuiburile unor mamifere sau la baza copacilor bătrîni. În aceste cuiburi construieşte faguri în care depune miere şi ouă. Adulţii se hrănesc cu polen şi nectar. Toamna mor aproape toţi indivizii; rămîn mai ales femelele tinere, fecundate, care primăvara încep construirea unui nou cuib. Ele fac cîteva celule din ceară pe care le umplu cu polen şi depun ouă. Ele îngrijesc larvele pînă ce ies primele lucrătoare, care fac ulterior toată munca. În toată ţara. Europa, Siberia. 193 — Cărăbuş granulatus L. (Pl. 42) — L = 14—20 mm. Adultul şi larva acestui coleopter sînt prădători, distrug mulţi dăunători agricoli. La şes şi pe munte, sub pietre sau muşchi, pînă la altitudini de 2 000 m. În toată ţara. Europa, Asia. 194 — Scarabeus affinis Brulle (Pl. 42) — L = 24—30 mm. Coleopter cu picioarele anterioare fără tarse. Fruntea cu o carenă transversală întreruptă la mijloc. Din balega proaspătă a cornutelor mari face un cocoloş pe care îl cară în galerii săpate în pămînt şi pe care depune un ou ce se va dezvolta consumînd această hrană. În sudul ţării, în stepe cu graminee, pe litoral. Sudul Europei. 195 — Cărăbuşul de stepă — Anoxia villosa F. (Pl. 42) — L = 24— 28 mm. Coleopter asemănător cu cărăbuşii de mai. Adulţii trăiesc cca 30 zile în VII—VIII. Ziua stau ascunşi, noaptea atacă majoritatea plantelor de cultură. Larva se dezvoltă în sol în decurs de 2—3 ani, consumînd părţile subterane ale plantelor de cultură (popular sînt numiţi viermi albi). În sudul ţării. Franţa, U.R.S.S. 196 — Cărăbuşul marmorat — Polyphylla phulo L. (Pl. 42) — L = 22—34 mm. Cel mai mare cărăbuş de la noi. Adultul şi larva seamănă cu cărăbuşul de mai. Adulţii atacă frunzele copacilor, larvele părţilor subterane ale plantelor. Larvele se dezvoltă în sol 3—4 ani, atingînd L = 70—80 mm. Poate provoca uscarea puieţilor şi arborilor tineri. Adulţii rod frunzele de foioase şi viţă de vie. În zonele cu soluri-nisipoase din sudul ţării. Europa. 197 — Croitor vărgat — Dorcadion pedestre Poda (Pl. 42) — L = = 11—17 mm. Cu mare variabilitate de culoare. Antene groase, mai scurte decît corpul. Pe locuri înierbate, însorite. Larvele se hrănesc cu rădăcinile plantelor ierboase. În toată ţara, În zona de stepă şi în păduri de fag, în IV—VI. Estul Europei. 198 — Fluture cu coadă de rîndunică — Papilio machaon L. (Pl. 42) — A = 40—80 mm. Cap şi antene negre. Zboară bine. Suge nectarul-florilor. Cu 2 generaţii pe an: în IV (cînd fluturii sînt mai mici, cu corp mai negru şi fondul aripilor galben-palid) şi în VII—VIII. Larva trăieşte pe umbelifere. Din stepa dobrogeană pînă pe munţi. Europa, Africa de Nord, Siberia. Asemănător acestuia este Iphiclides podalirius L., fiind şi mai comun. 199 — Fluturele de răpită — Pieris rapae L. (Pl. 42) — A = 40— 50 mm. Larvele trăiesc pe crucifere sălbatice şi cultivate. Zboară în IV—V şi VII. Foarte comun, în toată ţara. Europa, Africa de Nord, Siberia, acum şi în America. 200 — Colias croceus Fourcroy (Pl. 42) — A = 31—44 mm. Cu 2 feluri de femele: unele asemănătoare masculului, altele cu un fond alb. Cu 4 generaţii pe an — în IV—V, VI—VII, VIII—IX şi (mai rar) X—XI. Larva trăieşte pe leguminoase. În toată ţara. Europa centrală şi de sud, Africa de Nord, Asia de vest. 201 — Lămîiţa, fluturele galben — Gonepteryx rhamni L. (Pl. 42) — A = 55—60 mm. Masculul cu fondul aripilor galben, femela cu el albicios. Prezent în VII—X, dar unii adulţi care iernează, zboară şi în III—IV. Larvele trăiesc pe Rhamnus. Europa, Africa de Nord, Siberia. 202 — Hyles euphorbiae L. (Pl. 42) — A = 67—77 mm. În VI—IX. Larva trăieşte pe Euphorbia, Fuchsia, Plantago. Comună de la malul mării pînă În zona de dealuri. Europa, Asia; a pătruns şi în Canada. 203 — Zygaena filipendulae L. (Pl. 42) — A = 37—42 mm. În VI— VII. Larva trăieşte pe

coadă cu o unghie tare. insecte. Reproducerea în IV—V. Fără calozităţi nupţiale. hirciogi şi po-pîndăi. în stepă. În Balcani. Nu are duşmani. pe plante. coadă moderat alungită. îndeosebi păsări răpitoare şi şerpi. Se reproduce în IV—V. Strigă „cot-cot-cot". 210 — Balaur — Elaphe quatuorlineata Lacepede (Pl. În Dobrogea şi la vest de Galaţi. Se îngroapă uimitor de rapid în sol nisipos. Poate transmite dalacul şi tularemia. ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA AMFIBII (AMPHIBIA) 206 — Broasca de pămînt brună — Pelobates fuscus Laur. Cuibăreşte în IV—V. Se împerechează la sfîrşitul primăverii. miriapode. lîngă tufişuri. Dobrogea. În sud-estul Europei. Dipter cu zbor rapid. În locuri deschise. şi seminţe. mărăcinişuri. Oltenia de sud. Femela depune 12—17 ouă pe care le cloceşte 24 zile. dar care se poate infesta. În centrul şi sud-estul Europei. (Pl. Larvele sînt răpitoare. Este vînată de păsările de baltă şi de răpitoarele de noapte. Comună în toată ţara. apoi le înghite). Banat. Bot rotunjit. deasupra pămîntului. tufe. Specie monogamă. timpan invizibil. Cînd este în pericol. Femela depune 300—600 ouă. Europa. În VI—VII sînt depuse 5—12 ouă. stepa kirghiză. Cap mare. 44) — L = = pînă la 1. 205 — Tăun — Tabanus autumnalis L. Se hrăneşte cu vegetale. La liziera pădurilor. chiar şi în culturi agricole. păianjeni. (Pl. pe care îi prinde şi îi ucide prin încolăcire. Hibernează în X—IV în pămînt sau în peşteri. stoluri reprezentate de o singură familie. Hunedoara şi în jurul Bucureştiului). se urcă în copaci sau pe stînci. cap oval. Este una dintre speciile cele mai prolifice de la noi. În stepe. pînă la altitudinea de 300 m. izolat în Cîmpia Dunării. 204 — Syrphus lunulatus Meigen (Pl. vara şi cu insecte. muscă. Depune 6—16 ouă în VII. Sedentară. la liziera pădurilor. În sudul ţării. Numai în Banat şi vestul Olteniei. trompă scurtă cu un ac care înţeapă puternic vitele mari. se dezvoltă pe malurile nisipoase ale apelor de stepă. la liziera pădurilor. •44) — Lcarapace = 11—12 cm. OCROTIT DE LEGE. restul Asiei. Se hrăneşte cu insecte. Caucaz. pupila verticală. Se mişcă lent. Stă pe flori în locuri însorite. Formează cîrduri. Piciorul posterior cu un tubercul osos ca o lopăţică. viroage. 42) — L = 17—21 mm. Se hrăneşte cu rozătoare. 44) — L = 5—8 cm. rîme. depune ponta în bălţi sub formă de cordoane groase. Cînd este atacat devine agresiv. apoi îi înghite. Iubitor de căldură şi locuri uscate. din iarbă şi frunze. melci. CLASA REPTILE (REPTILIA) 207 — Broasca ţestoasă de uscat — Testudo hermanni Gmelin (Pl. păianjeni. ochi mari.5 (rar 2. 209 — Şarpe rău — Coluber jugularis L. Prin vii. umflat în părţi. Ziua adultul stă îngropat. pe ogoare. dune de nisip. rar. Dipter care trăieşte pe flori de umbelifere. coadă lungă şi subţire. pe coaste. Metamorfoza durează 120—140 zile. înierbate. pîndind alte insecte pe care le prinde şi le suge. pe loessuri. Iernează în găuri adînci de pînă la l m. Are o muşcătură dureroasă. masculii dorsal verzi. Se hrăneşte noaptea cu melci. Hieracium ş. în lucerniere. ouă şi păsări (pe care întîi le sugrumă. Stă în perechi. stîncării. (unde vînează şoareci şi porumbei). neveninoasă. Carapace ovală. Se reproduce în V. Se hrăneşte cu şopîrle. în zone cu vegetaţie arbustivă. Poate muşca oile şi vacile la păscut. Cap mare. la lizieră de pădure. OCROTITĂ DE LEGE. La noi acum este rară (este mai numeroasă în Banat. Trăieşte în populaţii dense pe bolovănişuri invadate de vegetaţie. Este cel mai rapid şarpe de la noi. pe văile rîurilor. pe care le urmăreşte şi atacă cu insistenţă. Prezentă pretutindeni pînă la altitudini de 600 m. cu mare zgomot. dar poate urca şi spre munte. Cuib la sol. care zboară jos. Europa. OCROTITĂ DE LEGE. Europa. Puii pleacă din cuib la cîteva ore după ieşirea din ou. Strigă „kirr-hek" de mai multe ori. vestul Asiei. Se hrăneşte cu plante. se caţără bine în copaci. Corp îndesat. Africa de Nord. OCROTIT DE LEGE. 44) — L = sub 20 cm. Asia Mică. Are numeroşi duşmani. şopîrla dobrogeană — Lacerta taurica Pallas (FI. 43) — L = 26—30 cm. (Pl. dar îndeosebi în zona Porţilor de Fier şi pe valea Cernei. (Pl. argilos sau loess cu ajutorul picioarelor posterioare. 208 — Şopîrla de stepă. femelele bat în cafeniu cu pete brune sau negre. Femela depune 11—12 ouă albe. CLASA PĂSĂRI (AVES) 211 — Potîrniche — Perdix perdix L. 42) — L = 10 mm. mai rar cu melci şi rîme. oriunde găseşte un sol favorabil.Trifolium. Nordmediteraneană. deşi este căutată de . fuge iute pe sol. bot rotunjit. În pajişti de stepă. dar şi pe lîngă locuinţe. cornoasă. sferice. În restul ţării doar izolat. pe dealuri stîncoase. ascuns în vegetaţie. Puii (L = 4 cm) ies după 3—4 luni. În timpul împerecherii masculul ţine cu gura ceafa femelei. Se reproduce în VI—VII. 44) — L = pînă la 2 m. Femela depune 3—4 ouă într-o galerie săpată în pămînt. În sudul Europei. Cap mare. Plantago. pînă la Golful Persic.a.5) m. din care în IX ies puii.

Hibernează. de obicei noaptea. Se hrăneşte cu insecte şi seminţe. G — pînă la 6. la marginea oraşelor şi a pădurilor. dune. Oaspete de vară (IV—IX). lungi de pînă la 6 m. Cehoslovacia. Danemarca. (Pl. Cloceşte 30 zile. mai puţin agil ca alţi şoareci. În stepă uscată. din paie şi pene. rizomi. Strigă „prurrr". Asia. cuibăreşte sub formă de colonii în rîpe. la şes. din ierburi. în toată ţara. talpa acoperită cu păr des. Se hrăneşte cu insecte. Activ seara şi noaptea. masculii au jocuri nupţiale în IV. Sedentară. Palearctic. de foame sau îngheţ. Puii stau în cuib 10 zile. mobile. în ultimul timp şi în Suedia. primăvara. maluri. Animal solitar. este decimat de epizootii. Crişana şi Transilvania. agresiv cînd se apără. 218 — Şobolan de cîmp. Iarna vine pe lîngă case. Scoate 2—3 (4) rînduri de cîte 5—7 pui. Numeros în stepele din Dobrogea. bun zburător. ploile îl îneacă în cuib. viermi. Naşte anual 2—4 pui. (Pl. Europa. picioare posterioare cu 5 degete. 217 — Popîndău — Citellus citellus L. Este mai activ dimineaţa şi seara. Supraveghează împrejurimile. face rezerve de pînă la 4 kg. este OCROTITĂ DE LEGE. Cel mai comun mamifer din Europa. moare de pneumonie. moluşte. Africa de Nord. în Bărăgan şi Dobrogea. Castaniu. nu prea numeros. aşezat direct pe pămînt şi ascuns în vegetaţie. găuri în ziduri sau maluri de lut. trifoi şi lucerna.vînători. Cele 5-6 ouă sînt depuse direct pe pămînt sau pe resturi vechi de hrană şi sînt clocite de ambii părinţi timp de 20 zile. Masculii îşi marchează teritoriul înălţîndu-se spre cer sus de tot. 43) — L = 15—20 cm. Pe faţă şi labe cu peri ţepoşi. Puii stau în cuib 30 zile. Speriat. Culoare diferită vara şi . cepe. păianjeni. Comun în toată ţara. 2. Iese rar la suprafaţă. Se hrăneşte mai mult cu insecte. vest-asiatic. Are duşmani numeroşi printre păsări şi mamifere. pentru a se lăsa apoi spre pămînt.20 — Iepure — Lepus capensis L. În peninsula Balcanică. în teritorii deschise.150—300 g. Muntenia şi Moldova. dar şi insecte şi omizi (cînd ajunge în număr prea mare devine canibal). tuberculi. pe terenuri cultivate cu specii perene. dar şi în văile largi. Rozător subteran. Femelele depun 1-2-3 (6) ouă într-o groapă pe sol. Nocturn şi diurn. urechi foarte mici. în perioada de reproducere.6 kg. G = 18—25 g. coada rudimentară. dar şi în grădini şi livezi. (Pl. Africa de Nord. În Europa centrală şi de sud. Olanda. G = 12— 15 kg. Est-european. Nu face provizii. mai ales viespi şi albine. cu vegetaţie bogată. în căutarea cărora sapă neîncetat cu incisivii şi ghiarele noi galerii (ce pot atinge 100 m lungime). Femelele depun de 2-3 ori pe an cîte 3-4 ouă pe care le clocesc 11 zile. păşuni şi fîneţe. 43) — L = 25— 28 cm. stînd ridicat pe picioarele din spate. (Pl. Din ce în ce mai rară. În terenuri umede. Europa şi Asia centrală. Consumă plante verzi. consumă plante de cîmp. Sedentar. În cîmpiile din estul ţării. Se reproduce tot anul. CLASA MAMIFERE (MAMALIA) 216 — Orbete mare — Spalax leucodon Nordmann (Pl. (Pl. 44) — L = 20—22 cm. Obrajii mari permit acumularea de hrană în cele două buzunare. 44) — L = 45—70 cm. 212 — Dropie — Otis tarda L. Banat şi Crişana. 44) — L = = 18—27 cm. Est-european. Mai rar în Transilvania (doar pe valea Mureşului). Cuib sferic. pi-eioare adaptate la săpat. păgubitor. În zăvoaie. Numeros în afara arcului carpatic. Familiile se reunesc formînd cîrduri. Naşte de pînă la 13 ori pe an cîte 4—8 pui. 215 — Vrabie de cîmp — Passer montanus L. mai rar În culturi. cu o dungă neagră pe spate. Iarna se hrăneşte cu rădăcini. cu pleoapele lipite („simte" lumina. mai numeros în deltă. albinărel — Merops apiaster L. puii mănîncă insecte. galeriile sale pot ciurui pămîntul. G =. Cel mai mare rozător de la noi. pe terenuri înţe-lenite. 43) — L = 80—110 cm. Are mulţi duşmani printre răpitoare. Asia. Polonia. G = 15—40 g. 43) — L — 14— 16 cm. 44) — L = 9—12 cm. 213 — Prigoare. cîntînd melodios şi variat. În Africa de nord-vest şi sudul Europei. pînă în centrul Europei. Consumă insecte. Bărăgan şi Crişana. fiind hrăniţi de părinţi. Strigă „tett" sau „tecc". seminţe. foarte specializat. Poate rămîne şi iarna. Nu suportă frigul şi umezeala. 219 — Şoarecele de cîmp — Microtus arvalis Pallas (Pl. eratică. Sapă galerii simple sau complicate. scoate un ţipăt ca un fluierat. Buze groase. Se înmulţeşte enorm. Comun. ochi mari. la fund cu o cameră cu D = 15—25 cm. Frumos colorat. ocazional şi insecte sau ouă de păsări. Cuib simplu. de la cîmpie pînă pe păşunile montane. Mare cît un curcan. 214 — Ciocîrlie — Alauda arvensis L. incisivii sînt dublaţi în spate de alţii mai mici. Are camere pentru rezerve de hrană. nu o vede). Dobrogea. Oaspete de vară şi de pasaj. cele anterioare cu 4. evită pădurile. răpită. Nu prea frecvent. devenind păgubitor. În cîmpii şi pe ogoare în Dobrogea. Pe sol este tăcută şi înaintează pe furiş. mai rar în Trasilvania. Europa. Poate provoca daune apicultorilor. Cea mai robustă pasăre europeană de uscat. sudul Moldovei. şoarece vărgat de apă — Apodemus agrarius Pallas — L = 10—12 cm. frînînd în trepte. în care sapă galerii adînci de l—2 m. Puii părăsesc cuibul după 3—4 zile. tuberculi. (Pl. Se hrăneşte cu plante şi seminţe. dar preferă boabe de cereale. seminţe. Se hrăneşte cu rădăcini. bucăţi de plante. care ies după 13-14 zile de clocit. Poligamă. Cînd formează o colonie numeroasă. în scorburi.

Auz foarte bun. 448. . Asia. 498. de la cîmpie pînă în zona alpină. Evită mono-culturile. 342. trifoi. 503. 421. Odată cu extinderea agriculturii. ţepoase. Mustăţi lungi. Europa. 327. a intrat în regresie. Animal de seară şi de noapte. pe care îi naşte în cîmp. într-un culcuş primitiv. 452. Comun În toată ţara. 499. 362. 490. preferînd însă cîmpiile întinse cu mărăcinişuri şi zonele de deal cu vii. Are duşmani numeroşi. răpită. 473. Alte animale care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 42. Cu 4 generaţii de pui (a cîte 2—4) pe an. 465. suferă de epizootii. În fugă atinge 70 km/h. 359. 67. 5Q2. dar şi boluri alimentare incomplet digerate. 454. cu mecanizarea şi chimizarea. 528. 341. Trăieşte pînă la 12 ani. 489. 172. 426. puţin sociabil. varză (iarna dezgroapă semănăturile culturilor de toamnă şi pe cele perene). miros şi văz slabe. mănîncă vegetale variate: graminee. 505. 326.iarna.

În funcţie de arborii dominanţi. Stratul arbustiv (care uneori poate lipsi) este alcătuit tot din plante lemnoase şi constituie adăposturi şi sursă de hrană pentru numeroase animale (îndeosebi păsări şi mamifere). Aceste animale se hrănesc cu părţi ale plantelor (flori. regenerate singure din seminţe sau lăstari şi pădurile plantate. În afara celor trei straturi vegetale vii. fructe. lipsite de vegetaţie lemnoasă. cer şi gîrniţă) în silvostepă şi pe dealuri. pe frunze şi flori. păiuş roşu şi ţepoşică. fînul recoltat fiind folosit ca nutreţ în perioadele reci ale anului. în şi pe muşchii sau lichenii de pe pietre şi copaci. de amestec şi de răşinoase. sînt carnivore. iar la altitudinile înalte de condiţiile climaterice vitrege. multe dintre ele care nu se întîlnesc în pădurea închegată. pe sol sau în subsol. ele asigură echilibrul ecologic al acestui biom complex. Pădurile de foioase pot fi de sălcii şi plopi din lunci. păduri de fag pe dealuri şi munţi. 45). Stratul arborilor. iar în zonele de munte amestecuri de foioase cu răşinoase (fag cu brad şi molid). care se efectuează în scopul obţinerii unor terenuri care să poată fi utilizate pentru procurarea hranei animalelor domestice. b. parazite sau hiperparazite. care constituie litiera sau pătura vegetală moartă a pădurii. pot fi distinse — altitudinal —. El adăposteşte cea mai variată gamă de plante şi animale. determină intensitatea iluminării celorlalte strate vegetale şi determină valoarea economică a pădurii. care sînt rezultatul activităţii conştiente. scoarţă sau lemn viu). PLANTE CIUPERCI (FILUM MYCOPHYTA) . în care trăieşte cea mai bogată faună de vertebrate şi nevertebrate. în lemnul viu sau mort al acestora. Are o dezvoltare variată în funcţie de lumină şi umiditate şi rămîne singurul strat vegetal în poieni. A. Ea se întinde de la nivelul mării (pădurile de sălcii din deltă şi cele de pe grindurile marine de la Letea şi Caraorman). sînt dominate de graminee şi rogozuri şi prezintă compoziţii specifice în funcţie de altitudine. în pădurile de foioase şi în cele de răşinoase din zona montană. Acesta dă înălţimea maximă a pădurii. Pădurile şi poienile constituie biotopul terestru cel mai bine şi mai variat populat. la altitudini mai înalte cele potrivit de umede. în vegetaţia ierboasă. polen şi nectar. Pădurile de răşinoase sînt de brad. echilibrul său dinamic (Pl. Distribuţia pădurilor este limitată la altitudini mici de cantitatea de apă disponibilă. Prin relaţiile trofice în care intră. a căror activitate duce la crearea solului de pădure. deasupra solului din pădure se acumulează o pătură de frunze moarte aflată în grade diferite de descompunere (implicit ea este de grosimi diferite). cu lemn putred sau frunzar.5. În cadrul pădurilor se mai poate face o distincţie între pădurile naturale. alături de care apar numeroase plante cu flori. Ambele sînt alcătuite numai dintr-un singur strat vegetal. pe ele se dezvoltă îndeosebi graminee. de defrişare a pădurilor. pînă la altitudinile maxime la care pot creşte formaţiunile lemnoase compacte (pînă la l 500 m altitudine). duglas şi pin strob. PĂDUREA ŞI POIENILE Pădurea reprezintă teritoriul ocupat de vegetaţia lemnoasă (arbori şi arbuşti). stabilitatea sa. tei şi carpen) care se află în zonele de cîmpie şi de deal. Fîneţele sînt zonele de pe care iarba este cosită o dată sau de mai multe ori pe an. Păşunile şi fîneţele sînt un rezultat al acţiunii omului. prădătoare. Pădurile de amestec pot constitui şleaurile (amestecuri de stejar. c. La altitudini joase domină pajiştile uscate. Stratul ierbos prezent în pădurile de foioase de la şes (dar şi el este ades absent). în viziuni. aşa cum sînt pădurile de salcîm. Acesta poate crea păduri noi. orientate a omului. gorun. pedunculat. frunze. În păduri plantele sînt dispuse pe trei straturi principale: a. următoarele tipuri de păduri: de foioase. Ele sînt adaptate variatelor condiţii de mediu existente în copaci. larice. O caracteristică a sa este faptul că îşi schimbă în mod evident aspectul de la primăvară la vară. ele se caracterizează de cele mai multe ori prin monodominanţă specifică. Cele mai productive sînt păşunile de firuţă. pe şi sub scoarţa copacilor. iarba vîntului. Păşunile servesc ca loc de hrănire directă a animalelor domestice. păduri de gorun pe dealuri şi podişuri. care nu preexistau pe teritoriul ţării noastre. Ea este populată de o faună extrem de bogată şi mobilă de animale mărunte. cu substanţe organice aflate în diferite grade de descompunere. plop canadian. Animalele sînt adaptate fiecare mediului în care trăiesc şi hranei pe care o utilizează. Poienile sînt spaţii naturale din păduri. păduri de stejari (pufos. cel ierbos. în litieră. molid.

Se fixează pe substrat printr-un picior lateral. cu zone netede şi tomentoase. Vara şi toamna în păduri de conifere şi foioase. 46) — D = 20—60 cm. 181 — Iasca bradului — Phellinus robustus (Karst. Pălărie infundibuliformă. scurte. 46) — D =10—60 cm. Ciupercă cu rămurele bogat ramificate. Picior cărnos. 188 — Burete solzos. galbenă. pe tulpină. ulterior albicioasă. Carne cu gust şi miros de făină. acoperită cu numeroşi solzi. brun-întunecat la bază. 190 — Bureţii veveriţei. cu marginea sinuos ondulată. (Pl. apoi bruni. Pe partea să inferioară cu numeroşi dinţi albi-cenuşii. et Galz. Pălărie sferică. et Fr. formează un putregai roşu. Vara şi toamna în păduri de foioase şi conifere. (Pl. (Pl. cenuşie-deschis. Tot anul. maro-închis şi negru. 191 — Bureţi gălbiori — Cantharellus cibarius Fr. (Pl. Fr. cu numeroase scvame triunghiulare brune. 46) — D = 5—30 cm. Lamelele apar sub formă de mici riduri. Pe faţa inferioară pălăria are numeroşi pori rotunzi. 186 — Iasca mesteacănului — Piptoporus betulinus (Bull. Corpuri fructifere perene.) Karst (Pl. faţa inferioară este albicioasă sau uşor cenuşie. et Fr. Tot anul. jos. din care se desfac ramuri numeroase. Corp cărnos. cărnos. plop şi castan. ondulate.) Fr. cenuşii sau bruneînchis pe partea superioară şi albicioase. D = 6—10 cm. de 4— 5 cm. Carnea cu gust plăcut. 46) — Pălăria convexă. Pălărie galbenă-albicioasă sau crem-rozee. cenusie-închis sau brună-negricioasă. Prezentă tot anul pe lemnul coniferelor şi pe lemne tăiate. (Pl. 184 — Iască de brad — Lenzites saepiaria Fries et Wulfen (Pl. 182 — Linguriţa Zînei — Ganoderma lucidum (Leyss. Comestibilă numai în stadiul tînăr. cenuşiu-brună. (Pl. roşie-brună sau roşie-neagră. Tuburile sporifere sînt stratificate. pe conifere dar şi pe foioase. etajate. ulteror brunii. 189 — Creasta cocoşului — Sparassis crispa (Wulf. D = 5 —15 cm. Pălărie în formă de scoică sau ureche netedă. iar mai tîrziu plană. 183 — Iasca stejarului — Polyporus frondosus Fries et Vahl. ca un evantai. 47) — H = 5 cm. 47) — H = 7—15 cm. et Fr. izolate sau etajate. vara şi toamna în pădurile de foioase şi conifere. de forma unei copite. crem-albe sau galbene-deschis. ulterior brune. Picior gros.) Fr. groase. (D = 8—20 cm) sferic sau reniform. albă. mari. fără miros. Comestibilă în stadiu tînăr. 46) — D = 6— 30 cm.) Karst. brună-cenuşie la început. foarte puţin cărnoasă (mai mult membranoasă). 46) — D = 10—40 em. 47) — H = 6—20 cm. cu alte pălării suprapuse. carpen. buretele cerbilor — Sarcodon imbricatus (Fr. zenată. ca o pălărie. (Pl. Tot timpul anului. Comestibilă.) Bourd. prinse pe un trunchi comun.) Fr. cu picior lateral. Pălărie cu partea centrală puţin adîncită şi marginea ondulată. Picior gros. Comestibilă în stadiul tînăr. 192 — Trîmbiţa piticilor. galbeni. Carne fibroasă. Carnea la început dulce. Pe faţa inferioară a pălăriilor sînt pori (D = 0. mai ales pe pin. rugoasă. Comestibilă în stadiu tînăr. (Pl. frasin.) Karst (Pl. a căror coloraţie trece de la galbenportocaliu la brun-roşcat. Marginea de fructificaţie este de culoare brună. ulm. trîmbiţa morţilor — Cratellerus cornuco-pioides (L. (Pl. gălbui la partea superioară. 193 — Păstrăv de fag — Pleurotus ostreatus (Jacq. cu porii rotunzi. Picior rnai mult lateral. brună-cenuşie. Lamele albicioase sau uşor gălbui. Vara şi toamna prin pădurile de foioase. 187 — Burete ţepos. cu faţa superioară convexă. la baza trunchiului. terminate cu cîte o pălărie mică. Picior cărnos. Prezentă primăvara. 46) — H = 15—30 cm. cărnoase. salcîm. 185 — Burete păstrăv — Polyporus squamosus (Huds. H = 3—4 cm. 47) — D = = 5—10 cm. brună. Pălărie orbiculară. pe partea inferioară. burete spinos — Hydnum repandum (L. et Fr. cu marginea răsucită. 46) — D = 5— 45 cm.) Rick. cilindric. Toamna în pădurile de conifere.) Gill. Carne albă cu gust dulce şi miros de fructe. Mai rar pe alţi arbori. 46) — D = 2—6 cm. brună-cenuşie. Comestibilă În stadiul tînăr. Corpuri fructifere foliacee. Picior cilindric. flocoşel. sferică sau hernisferică. . Carnea are gust plăcut şi miros aromat. Carnea are gust amărui şi miros plăcut. tare (L = 3—8 cm) mai deschis la culoare decît pălăria. ramos anasto-mozate. Vara şi toamna pe trunchiuri vii de mesteacăn. Lamele subţiri. Hpicior = 3—12 cm. strînse. Carnea cu gust dulce şi miros de caisă. 46) — D = 3—10 cm. creasta cocoşului — Ramalina botrytis (Pers et Fr. culoare galbenă. L picior =5—8 cm. Corp fructifer. Miros plăcut. ulterior decolorată. Comestibilă la tinereţe. Tuburile sporifere stratificate. stejar. Piciorul are culoare asemănătoare cu cea a pălăriei. Tuburi sporifere alb-gălbui pînă la brune. ulterior aproape neagră şi crăpată. cu marginea ondulată. fiecare strat este gros de 3—5 mm. ex. Vara şi toamna în păduri de stejar. apoi ca o pîlnie. Corpuri fructifere perene. cu miros de făină. pe trunchiuri vii sau moarte de fag.5 cm). de aceeaşi culoare cu pălăria. pe cioturi şi rădăcini de stejar. ades reunite în peri rigizi. Tuburi sporifere cenuşii brune.) Fers. Cel mai des se fixează de substrat printrun peduncul lateral scurt. Creste vara şi toamna pe arbori foiosi.) Kumpo (Pl. Creşte toamna În jurul arborilor bătrîni din pădurile de conifere. (Pl.180 — Iasca fagului — Fomes fomentarius (L. cu forma de poliţă sau copită. ulterior devine amară şi pipărată. Pălăria este uşor adîncită pe faţa superioară. Lamele bifurcate. îngustat la bază.

Partea centrală a pălăriei este netedă. dar cu miros plăcut. ulterior verde. prevăzut la partea de sus cu mici adîncituri (reţea). picior bulbos la bază. roşie sau roşie-portocalie. aşezaţi concentric. muscăriţa — Anumita muscaria (L. Pălărie portocalie sau galbenă-aurie. (Pl. Vara şi toamna. în păduri de foioase. pajişti. ex Fr. pînă la baza piciorului. rişcov — Lactarius deliciosus L. Otrăvitoare. mai rar în cele de foioase. 197 — Crăiţă cu solzi — Amarata rubescens (Pers. prin pajişti. plin. Pălărie convexă. 194 — Burete de mai — Calocybe gambosa (Fr. caduci. cenuşie. Carnea îşi schimbă culoarea la contactul cu aerul (devine albastră sau verde). mitarcă — Boletus edulis Bull.) Quel. Picior tare. Sub inel. în sudul şi vestul ţării. produce gastroenterite. ex Fr. Albă. (Pl. foarte apreciată culinar. Otrăvitoare.) Sing. H picior = 8— 12 cm. grădini şi locuri cultivate. cu marginea striată. are miros plăcut şi gust dulce. Picior alb la partea superioară. Vara şi toamna în pădurile de foioase şi conifere. Comestibilă. Lamele inegale. cu inel striat lăsat în jos. de culoare albă sau crem. apreciată. Comestibilă. verzui sau roz. Carnea cu miros de făină şi gust dulce. 47) — H = 4—8 cm. ulterior galbene sau galbene-verzui. gol în interior. Picior cărnos galben-auriu. drept sau curbat. Carne comestibilă. Picior gros. Pălăria la început convexă. cenuşie sau gălbuie. Variabilă. 204 — Pîinea pădurii. dispuşi în cercuri concentrice. sălcioare — Clitopilus prunulus (Scop. neted. libere. în final ca o pîlnie. Comestibilă. D = 5— 16 cm. Creşte primăvara şi vara în luminişuri de pădure. Vara şi toamna în pădurile de conifere şi foioase. cenuşii sau roşietic. albe. Pălăria la început convexă. Pe faţa inferioară pălăria posedă tuburi sporifere la început albicioase. apoi roz sau gălbui. se consumă numai pălăria. ulterior întinsă. cu inel membranos la jumătatea piciorului. apoi plană. burete iute — Lactarius piperatus (L. ulterior întinsă. 203 — Hrib ţigănesc. cenuşii sau gălbui. lucioasă. cu inel alb. netedă. compact. în păduri de foioase. posedă un inel alb-cenuşiu. ulterior acră şi amară. Picior dilatat la bază. Carne dulce. 201 — Nicoreţi.) F. ca tufe în păduri de conifere şi foioase. 47) — Pălăria brună-gălbuie. dulce. Otrăvitoare. Creşte toamna pînă aproape de iarnă pe trunchiurile vii sau tăiate ale arborilor foioşi. Gray (Pl. 196 — Crăiţă — Amarata caesarea (Scop. 48) — H = 5 . Gust dulceag sau acru. roz sau roşietic spre bază (H = 8—14 cm). cu un inel jos. 48). în poieni. Vara şi toamna. Carnea cu gust amar cînd este crudă. cafenie-cenusie cu solzi caduci. buretele dracului — Boletus satanas Lenz. Pălăria brună-deschis sau brun-cenuşie. 48). la margini de pădure. Din primăvară pînă toamna. (Pl. apoi crem. ex Fr. Vara şi toamna în luminişurile pădurilor de conifere. (Pl. Lamele la început albe. de culoare brună-cenuşie sau ochracee. îndepărtate. (Pl. inferior foarte dilatat. Comestibilă. ulterior întinsă. D = 6—10 cm. Lamele inegale galbene-aurii. Picior cilindric (H = 10—25 cm). Pălăria la început convexă. Vara şi toamna. convexă. pătată uşor cu galben. albi. D — 8—20 cm. albe sau cenuşii. 47) — H = 15— 18 cm. cu inel membranos lăsat în jos. Comestibilă. Carnea cu gust dulce şi miros plăcut. 47) — Pălărie globuloasă.) Quel. cu miros de făină proaspătă. ex Fr. ulterior hemisferică. Lamele sinuoase. în pădurile de foioase şi conifere. Lamele albe la început. Carne comestibilă. albicioase. gust şi miros plăcut. adesea se bifurcă la bază. Lamele inegale. pe timp umed cu suprafaţa vîscoasă. elastic (H = 12—15 cm). cărnoasă. ex FT.albicios. (Pl. La atingere se colorează în albastru. cu numeroşi solzi cafenii. rar şi de fag. uneori cu o uşoară tentă gălbuie.C. albă. piciorul fiind tare şi fibros. Picior excentric. Lamele portocalii. 200 — Macrolepiota rhacodes (Witt.) Pers ex. cenuşiu. (Pl. prevăzută cu solzi albi sau alb-gălbui. Partea să superioară este acoperită cu solzi turtiţi. Pălărie convexă. Pălărie mare. 47) — D = 10— 20 cm. mînătarca. Lamelele albe. pătat cu galben la margine. La atingere se pătează în verde. Toamna. Carnea cu miros şi gust plăcut. mai tîrziu devin puţin roşietice. luminişuri. La ruperea piciorului sau pălăriei apare un latex roşu-portocaliu. 48) — H = 15 cm. Deasupra inelului piciorul prezintă striuri longitudinale. brună-roşcată. în luminişuri. cu şiruri concentrice mai închise. 48) — Pălărie la început sferică său ovoidă. cu gust dulce şi miros plăcut. spre bătrîneţe pătate cu roşu. resturi de vulvă în cercuri concentrice. ex Fr. Carne cu gust dulce şi miros plăcut. groşi. Picior alb. gălbui. ce ia apoi forma de pîlnie.) Sing. în păduri de conifere. cu gust dulce şi miros aromat.) Pers. Cooke (Pl. 202 — Hrib. izolat sau în grupuri în păduri de conifere şi foioase. Vara şi toamna. bulbos la bază. Galbenă-portocalie. 48) — D = 30 cm. Vara şi toamna. burete bulbos — Amanita pantherina (D. Lamele albe. În contact cu aerul carnea devine portocalie. 205 — Burete lăptos.) (Pl. Picior cilindric. apoi întinsă. 195 — Ghebă — Armillaria mellea (Vahl. restul suprafeţei este acoperit cu solzi bruni. Carne comestibilă. Miros plăcut. ornamentat cu o reţea roşie. 199 — Burete pestriţ. Picior gros. foarte gustoasă proaspătă sau murată. în pădurile de foioase şi conifere. Carne albă ce se înroşeşte în ruptură. libere. apreciată în arta culinară.) Kunim. (Pl. Comestibilă. 47) — H = 25 cm. 198 — Pălăria şarpelui. care apoi devine brun-roşietic. Tuburile sporifere de pe faţa inferioară a pălăriei sînt gălbui. (Pl. cărnoasă.

apoi este complet albă. Carne comestibilă. strînse între ele. Lamele subţiri. cu gust dulce.) Hoffm. H = 8 cm. Medula lichenului tratată cu o soluţie de KOH se colorează în galben. cu sinusurile rotunjite cu capetele uşor colţuroase. întinsă sau ca o pîlnie. cu faţa convexă. în păduri de foioase şi conifere. flexibil. uneori bifurcate la bază. apoi întinsă şi adîncită în centru. 48) — H = 8—15 cm. filiform. Uleiul volatil scos din tal este folosit la parfumuri. adîncită central. rar gălbuie. de la cîmpie pînă în regiunea de dealuri. alb. pe suprafaţa lobilor sau lateral. pin. Vara şi toamna.) Fr. Picior cilindric. Pălărie globuloasă. D = 2 —6 cm. galbene-roşcate pînă la brune-roşcate. Apoteci ca nişte cupe. fără miros. cu mici ridicături. G = ll.L = 15— 20 cm. 215 — Physcia stellaris Nyl. L = 10 cm. Picior gros. Vara şi toamna. cu gust de alune.) Ach. 49) — Tal tufos (fruticulos) pendul. comestibilă. concavă în partea centrală. Cînd este ruptă secretă un latex alb. Lobi divizaţi. Lamele aproape alipite unele de altele.—15 cm. 48) — H = 5—10 cm. cu adîncituri neregulate. usturător. Tal mare încreţit adînc sinuos. 214 — Ramalina fraxinea (L. cu ramuri numeroase. uneori verde-deschis. pe stejar. cu întreaga suprafaţă lînoasă şi cu marginile răsucite spre partea inferioară. roşie-deschis sau rosie-albicioasă. erect. Carne albă. Pălărie ovoidă sau conică. 49) — Tal mal mult sau mai puţin rugos. alburie. care este de asemenea gol în interior. (Pl. accidental pe molid. mai dilatat la bază (H = 6 cm). La ruperea piciorului sau a pălăriei se scurge un latex alb usturător.-Gray (Pl. Este comestibilă. ramificaţi inegal. fixat cu un crampon de substrat. verde cenuşii sau verde-albiciosi. mate sau lucioase. cu discul gălbui. Pălărie albă. pe scoarţa stejarilor. Pe scoarţa copacilor (ades pe fag). cu lobi ca benzi înguste. Lobii ca benzi (L = 20 cm. De la cîmpie pînă pe munţi (altitudine l 400 m). 21. neted. 49) —. Faţa superioară cenuşiealbicioasă. pot fi ru-goase. albe. Faţa superioară. Vara şi toamna. Lamelele sînt libere. pe lemn. căutată. în păduri de foioase şi conifere. radiari şi confluenţi spre centrul talului. Şi pe lemne sau pietre. Pălărie verde-cenuşie. 48) — H == 5—10 cm. ovale sau colţuroase. 208 — Pîinişoare — Russula cyanoxantha (Schaeff. Apoteci mari (2—8 mm) pe suprafaţa sau la marginea talului. netede sau bombate. Picior cilindric (H = 9 cm). D = l cm. încreţită. Conţine acid usnic. D — 10—20 cm. fin compartimentat. adesea cu rizine. zîmbru şi larice. 49) — Tal ca o rozetă (D = 2— 5 cm). (Pl. fără miros. foarte apreciată. cea inferioară albicioasă. mesteacăn. 212 — Lichen de stejar — Everina prunasteri (L.) S. întins pe substrat. fag. pietre. Marginile lobilor şi reticulaţiilor formează de regulă sorale alb-gălbui. mai rar pe lemne. verde în natură. Cu gust şi miros plăcut. 207 — Hulubiţa — Russula virescens (Schaeff ex Zanted) Fr. Pe marginea lobilor (rar pe suprafaţa lor) se formează soredii şi izidii. alb. (Pl. ramificat dichotomic. apoi plană şi concavă. cu scoarţă netedă cenuşie-verzuie.C. violet-închis. De obicei pe fag. păruşei — Lactarius torminosus (Schaeff. fagului şi paltinului. În interior pălăria este goală şi comunică cu piciorul. arţar. Partea inferioară este pîsloasă. 49) — D = = 40 cm. inegale. cu un bord. cu numeroase alveole pe toată suprafaţa sa. verde sau oliv. cea inferioară nudă. LICHENI (FILUM LICHENOPHYTA) 210 — Brîncă — Lobularia pulmonaria (L. În alveole se formează în stratul himenial asce cu ascospori (spori). striată. lobat. ex Schw. D = 8—14 cm. stînci. Se prinde de substrat cu un disc adeziv. Picior uşor îngustat bazal. fixate terminal pe ramuri. sesile.3 — Mătreaţa bradului — Usnea barbata Moţ. cupuliforme. Apoteci dese. roz-gălbui sau albicioase. Faţa superioară este reticulat-lacunoasă (faveo-lată) mai mult sau mai puţin verde-brunie sau verde. în păduri de foioase. Picior albicios. tei şi pomi fructiferi bătrîni. Este colorată diferit: purpuriu-violaceu. albe. Lamele albe sau alburii. brună-deschis sau brună. l = 2—5 cm). anin. albe. Tal fruticos (ca o tufă mică). cu marginea . părţile convexe sînt nude. 211 — Puricească — Lecanora subfusca (L.) Ach. frasin. cu o margine neagră. apoi întinsă. ex Fr. Apotecile ca discuri mari. în păduri de conifere şi foioase (în jurul pinilor şi al mestecenilor). 206 — Rîşcov de mesteacăn. gust pipărat. 49). peduncul opac. 209 — Sbîrciog — Morchella esculenta (Pers. D = 6—12 (20) cm. ex St. separate între ele prin creste şi muchii. înghesuite.) Amans (Pl. Carne comestibilă. de culoare verde-cenuşie în ierbar. (Pl. pe scoarţa copacilor. Din regiunea de dealuri pînă în cea subalpină. (PI. lineari. Apoteci rotunde. 48) — Pălărie la început sferică. (Pl. comestibilă. (Pl. Imediat sub cuticulă are o carne roz. Carne albă-gălbuie. la început cu marginea uşor răsucită. putregaiuri sau piatră. cu marginea continuă. inhibă tuberculoză şi difteria. Pe molid.) Ach. subţire. a tusei şi altor afecţiuni pulmonare. (Pl. Pe scoarţa copacilor. Tal moale. Cenuşiu-albicios sau gălbui. cu gust acru şi miros fin de terebentină. Utilizat la tratarea astmului bronşic. Creste în FV—VT în păduri şi la marginea drumurilor. brad. Cu proprietăţi antibiotice. ramificate dichotomic. cu miros plăcut.5 mg. Vara şi toamna.

pe lemne vechi. cu lobi marginali plani (1=1. mai mult sau mai puţin circular. cea inferioară brună-deschis.) Sandst (Pl. D = 5—25 cm. D = 4— 10 mm. întins şi fixat de substrat Prin rizine. cu disc plan sau concav. cu sinusurile dintre lobi ascuţite apoi rotunjite. Apoteci discoide. formînd cupe cu forme regulate. ramificată. muşchi şi pietre. Tulpină înaltă. Formează rozete cu lobi mari. La munte. Pe tulpină frunzele sînt mari. pe scoarţa diferitelor specii de stejari. 49) — Talul primar scvamos. alipit de substrat. pe copaci. apropiaţi. Apotecile. Setă roşie. Conţine metionină (este de aceea folosit în tratarea ficatului). fin încreţită. Foarte frecvent. Apoteci brun-roscate. verzi-cenuşii său măslinii superior. în regiunea alpină pe sol. pe conifere şi fag. H = 2—4 cm. ca un cioc.răsfrîntă. Podeţii (G = l—3 mg. pe lemne. ulterior soredioasă. 49) — Tal ca o tufă ce atîrnă de crengile copacilor. De la cîmpie pînă în zona subalpină. disc brun. 49) — Tal pielos-membranos. Lobi alungiţi. Apoteci discoidale (D = l—5 mm). 222 — Parmelia caperata (L. Capetele ultimelor ramificaţii subţiri. pe lemne. încovoiată. Gust amar. Faţa superioară galbenă. Marginea discului la început netedă. subţire. putregaiuri şi muşchi. trunchiuri de copaci. Tulpină dreaptă. puţin încreţiţi. D = 3—8 mm. 221 — Parmelia acetabulum (Neck. uneori pe copaci. mată sau uşor lucioasă. neagră. 49) — Podeţi alburii-gălbui sau galben-verzui (L = 10 cm). ca o rozetă (D = l —20 cm). convexe. tei. încovoiate la margine spre interior. pieloşi şi sinuat lobaţi.5—25. rar palidbrune. în păduri. roşie-carnee sau chiar albicioasă). lucioasă). Setă rosietică.5 cm) ca nişte trompete lăţite superior (l = l—5 mm) cu marginea întreagă sau dinţată. stă fixată în unul sau mai multe puncte. tei. cenuşie-albicioasă sau albăstrie. alipit. (Pl. cu un capac roşietic. brună.5— l mm). Învelişul trece de la capac peste capsulă.) Willd. Faţa inferioară este plană sau caniculată.) Ach. nuc. dinţată său proliferată. acoperită cu rizine scurte (la periferie lipsesc). uneori spre bază brune sau negricioase. 223 — Lichen de conifere — Parmelia jurfuracea (L. (Pl. Apotecile. cu marginile recurbate. sesile. 49) — Tal foliaceu. dispuse ca ţiglele pe acoperiş. 49) — Tal circular sau neregulat (D = 25 cm). De la cîmpie pînă în zona montană superioară. G = 0. MUŞCHI (FILUM BRYOPHYTA) 224 — Muşchi de pădure — Dicranum scoparium (L. ramificaţi la partea superioară. emarginate sau puţin sectate. Capsulă alungită. (Pl. laţi. Faţa superioară verde-întunecat pînă la albăstriu sau brun (dar umezită devine verde-viu). păducel. brun-deschis. lung. mesteacăn. Pe suprafaţa să se formează podeţii (L = l—4 cm). fidat lobat. aproape imbricaţi. 225 — Muşchi de pămînt — Hypnum cupressiforme Hedw. (Pl. (Pl. sau cu apotecii prinse pe un pedicel scurt. pe ramuri ceva mai mici. cu un disc roşu-purpu-riu pînă la brun. faţa inferioară albicioasă. sesile sau uşor pedunculate. sînt dispuse vertical. pînă în munţi. Lobii mari. pin. fag. În . galbenă-verzuie sau galbenă-portocalie. confluenţi. inferior alb. albe inferior. Udat. Apotecile ce se formează pe marginea cupei sînt brun-întunecate.) Hedw. De la cîmpie pînă în etajul subalpin. pe trunchiuri de arbori bătrîni. verigariu (Rhamnus cathartica) şi stejar (Quercus robur. lemne. talul devine gri-verzui. Gust amar. pe carpen. D = 2 cm. Rezinoidele şi uleiul volatil din tal sînt utilizate în industria parfumurilor şi a săpunurilor. îmbrăcată în frunzişoare ca nişte seceri. cu ramurile spre vîrf încovoiate în jos.5 mm). Capsulă cilindrică. confluenţi şi imbricaţi spre centrul talului (Liobi 5—10 mm). încovoiată. pe faţa superioară verde-cemisiu sau cenusiu-albăstrui. hemisferice (D = 0. 49) — Tal cu numeroşi lobi (D = 20 cm). mesteacăn. galbene-aurii. pe diferite specii de stejari. pe carpen. pe sol. 219 — Cladonia pyxidata Fr. La şes. inegali. stînci. De la cîmpie pînă pe munţi.0 mm) cu marginile curbate spre faţa inferioară. Faţa superioară este acoperită cu o pîslă fină (mai ales spre periferie). curbate în jos. larg oviforme. este nudă sau parţial acoperită cu izidii simple sau ramificate. 218 — Cladonia fimbriata (L. anin negru şi alb. Dioic. Frunze mici. Faţa superioară galbenă sau galbenă-verzuie. cu marginea netedă. slab încovoiată. subţiri. (Pl. H — l—2. sol.) Duby (Pl. (Pl. Faţa superioară cenuşie. groşi la bază. cu rizine scurte şi dese (excepţie partea marginală care este nudă. (Pl. La munte. 50) — H = 10 cm.) Ach. pe plop. sînt brune. aşezate terminal. cu pereţi groşi ce se lărgesc la partea superioară. alipită de substrat. cea inferioară este neagră-brună. ramificaţi. Q. lignicolă. De la cîmpie pînă în etajul subalpin. fag. De la cîmpie pînă pe munţi. neagră-albăstrie (la părţile tinere este neagră-roşcată. 217 — Lichen galben — Xanthoria parietina Beltr. mai rar saxicolă. cea inferioară cu o nervaţiune ca o reţea. 220 — Cladonia sylvatica Hoffm. verticali. 50) — H = 15 cm. Asce clavate. În păduri de conifere. fructifică rar. ziduri şi stînci. nudă. brune. mai ridicate de pe suprafaţa talului. Apoteci pedunculate. pe pămînt. cu marginile puţin ridicate. repent furcaţi (L —12 cm. ceris). 49) — Tal primar fixat de substrat. 216 — Peltigera canina (L. ca scvame rotunjite.

236 — Ferigă — Dryopterix jilixmas (L. situate în centrul tufei. Sporangiile se formează pe faţa inferioară a frunzelor în VIII—IX. Formează tufe puţin lucioase. Dioică. În regiunile montană şi submontană. cu marginea fin dinţată în treimea superioară. foarte dese pe tulpină. Perenă. stînci. Pe tulpină ele sînt dispuse asemănător ţiglelor de pe casă. pe stînci umbrite. În pădurile din zona montană şi subalpină. aplecata. Frunze puţin cutate transversal. În toate zonele. Comună.) Schimp. lanceolate. Frunze mari (L = 140 cm). Frunzele fertile sînt mai lungi. cu numeroase ramuri erecte. pe locuri stîncoase. se formează în VII—X. fin dinţate pe margine.) Hook et Tayl. Ca tufe comprimate. opercul cu rostrum lung. Pe pajişti. pietre şi stînci. În zona temperată a emisferei nordice. (Pl. de la şes pînă în zona alpină. Capsula mai mult sau mai puţin oblicorizontală. Perenă. 230 — Anomodon viticulosus (Hedw. Folosită împotriva guturaiului. Frunze mici. 51) — Perenă. În păduri de răşinoase din regiunile montană şi subalpină. rizom orizontal gros cît un creion. Miill. rizoizi fasciculaţi. prin crăpăturile de stînci. în păduri. Exemplarele feminine posedă o setă roşie şi o capsulă oviformă. În locuri umbroase. 51) — Perenă. Ramurile şi tulpina sînt acoperite de frunzişoare ascuţite. îndreptate în toate direcţiile. 50) — Frunze bilobate. groasă. 50) — Cu tulpini secundare ramificate. L = 10—30 cm. Frunze simplu penat sectate. rizom gros. Frunze întregi. dar şi în zona alpină. (PL 51) — H = 30—80 cm. 52) — H = pînă la 50 m. În regiunea montană.) Schott (Pl. 51) — Perenă. Frunze simplu penat sectate. În VII—IX se formează sporangii pe partea inferioară a frunzelor. umede sau prin mocirle cu tufişuri. a dischineziilor biliare însoţite de constipaţie. scurt oviformă. 50) — H = 20 cm. tîrîtoare. mai ales pe substrat calcaros. În regiunea montană. tulpină rigidă. 50) — H = pînă la 50 cm. FERIGI (FILUM PTERIDOPHYTA) 233 — Brădişor — Huperzia selago (L. deschise şi pe stîncării. fin dinţate în jumătatea superioară.) C. oviforme. pe scoarţa copacilor. cu rizom scurt. L = 20—60 cm. 227 — Muşchi de pămînt — Rhyridiadelphus triquetus (Hedw. ascuţite la vîrf. 232 — Polytrichum commune (Hedw. Utilizată în tratamentul alcoolismului şi tabacismului cronic. stînci. Capsulă roşie-purpurie. În păduri de conifere şi de amestec. cu gust dulce. acoperit cu resturile peţiolilor de frunze din anii precedenţi.) Bernh.) Bernh. povîrnişuri ierboase. rănilor şi febrei. neramificată.) (Pl. pe pămînt. Seta (H = 2—5 cm) arcuită. poieni. Utilizată în tratarea tusei. 226 — Muşchi de pămînt — Hylocomium splendens (Hedw.) Bry. Frunze 2—3 penat sectate. cu ramificaţii dendroide. Se foloseşte în tratarea icterului cataral. (Pl. mai rar în pădurile colinare. stînci cu vegetaţie lemnoasă sau ierboasă. Pe tot globul. Frunze plane lanceolat-liniare. de la şes pînă pe munţi. ramificată. pe sol umed. la deal şi pe munţi.) Roth. Perenă cu tulpină ramificată dichotomic. 237 — Năvalnic. (Pl. pe pămînt. Sporangii se formează în VI—IX pe faţa inferioară a frunzelor. cu rizon gros. care formează tufe. 238 — Scăriţa muntelui — Blechnum spicant (L. (Pl. Sporangiile se formează în VI—IX. Larg răspîndită. Tulpină erectă sau întinsă pe pămînt. În emisfera nordică. 50) — Tulpină de obicei întinsă pe substrat. în păduri şi poieni. comună pe pămînt şi lemne. diuretice şi astringente. (Pl. Setă papiloasă. calcaroase. Arbore cu coroană piramidală. iarbă dulce — Polypodium vulgare L. setă lungă (H = 12 cm). Se utilizează la tratarea alcoolismului şi nicotismului cronic. (Pl. Tulpini divizate. cu două feluri de frunze. în lung.) Dum. (Pl. (Pl. În pădurile şi văile umbroase umede. 51) — Perenă. 51) — H = 3—35 cm. penate. Larg răspîndită. Frunze foarte cutate. pe rîpi argiloase. În păduri umbroase şi turbării din zona submontană. pe povîrnişuri ierboase. 235 — Feriguţa de stîncă — Cystopteris fragilis (L. pe coaste umbrite. 50) — H = 15 cm. Muşchi înalt. povîrnsuri ierboase. Dioic. pe pajişti. 234 — Cornişor — Lycopodium annotinum L. în păduri mixte şi de amestec. Pe tot globul. (Pl. temperată. Frunze liniar lanceo-late. 51) — H' = 10—40 cm.) Newman (Pl. 50) — Formează tufe laxe. cu capsulă brună. 239 — Feriguţa. cele tinere sînt răsucite ca o cîrje. 228 — Radula complanata (L. Spic sporifer. Capsula curbată. 229 — Eurhynchium striatum (Hedw. Larg răspîndită. limba cerbului — Phyllitis scolopendrium (L. Cu proprietăţi calmante. Formează sporangi în VII—IX. în pajişti şi poieni. pe arbori. cu rizom. comună. în regiunea subalpină şi alpină în locuri înierbate. Sporii se folosesc în tratarea exemelor şi în cosmetică. Sporangiile se formează în VII—IX. ziduri.păduri de conifere şi amestec. pe terenuri silicioase. . (Pl. prinse de rizom. Sporangi reniformi la baza frunzelor.) Warnst. pe pămînt foarte umed. Tulpini ramificate în alte 2—3 tulpiniţe. Xerofită. H = 4 cm. cu un capac cu cioc scurt. În păduri de deal şi munte. 240 — Brad — Abies alba Miller (Pl. 231 — Abietinella abietina (Hedw.

52) — Arbust foarte ramificat. Scoarţă roşie-cărămizie. Fructe nucule însoţite de bracteole trilobate. cu margine dublu serată. cu marginea dublu serată. pendule. 248 — Fag — Fagus sylvatica L. de la cîmpie pînă în etajul montan inferior. Europa. În etajul montan. Uleiul volatil extras din plantă se foloseşte la băi. Infuzia de frunze folosită la tratarea edemelor cardiace sau renale. Conuri brune cenuşii. 53) — H = pînă la 50 m. 246 — Alun — Corylus avellana L. dispepsie de fermentaţie. gutei. prinse de jur împrejurul lujerului. În regiunea montană superioară şi subalpină. în păduri. gutei. În sudul şi centrul Europei. Conurile femele. Scoarţa. Gudronul de fag folosit în dermatite şi la vindecarea sau ameliorarea afecţiunilor căilor respiratorii. cu 4—8 perechi de lobi. de culoare verde deschis.ramuri aşezate în unghi drept. Scoarţă brună negricioasă. Arbore înalt. cu 2 dungi albe pe faţa inferioară. (Pl. cu ramuri noduroase şi coroană largă. cel al amenţilor ca sudorific şi astringent. lung pedunculate. La cîmpie şi pe coline joase. Arbore cu coroana piramidală. Asia. 53) — H = pînă la 28 m. Ramuri aproape orizontale. ANGIOSPERME (FILUM ANGIOSPERMAE) 245 — Carpen — Carpinus betuluş L. L== 10—15 (20) cm. Fruct achenă (ghindă). (Pl. În etajul montan superior şi subalpin. Europa. flexibile. răşina la fabricarea terebentinei. Lemn preţios. formează păduri pure (molidişuri) sau în amestec cu bradul şi fagul. În pîlcuri sau ca forme izolate la margini şi în rarişti de pădure. 242 — Larice. Conuri cu L = 4 cm. Frunze aciculare (L = 4—6 cm). cu scoarţa netedă. ascuţiţi. cu marginea sinuat lobată pînă la penat fidată. Europa. Frunze ovat eliptice. înflorire în IV—VI. cu o cupă. cu întrebuinţări variate (construcţii grele. Fruct achene ovoide (ghinde). la fabricarea mobilei. 53) — H = pînă la 5 nr. dispuse cîte 3 în verticil. Arbore înalt. pe soluri sărace. coaste însorite. (Pl. hipertensiunii-arteriale. Conuri cilindrice necăzătoare. ramurile coroanei subţiri. răşina şi uleiul volatil au aceleaşi utilizări ca la brad. Înflorire V—VI. Fruct samară. 243 — Pin — Pinus sylvestris L. înflorire. În etajul montan şi la dealuri. cu 3 seminţe. ca hemostatic. Asia Mică. Flori unisexuate. hipercolestero-lemiei (elimină colesterolul). L = 7 cm. prinse cîte 30—40 pe o ramură scurtă. Asia Mică. Fructele (alune). Arbore cu frunze rombic ovate pînă la eliptic lan-ceolate. Muguri fusiformi. la fabricarea mobilei. 52) — H = 50 m. pînă la îngust obovate. America. Frunze aciculare în 4 muchii. Europa. 53) — H = pînă la 40 m. cenuşie-albicioasă. cu formă neregulată la bătrîneţe. tăieturi. stînci. Siberia. Fruct pseudobacă negru-albăstruie. Extractul de frunze este utilizat în periflebite. Înflorire în V—VI. (Pl. sînt dispuse pe două şiruri (pectinat). Preferă soluri silicioase scheletice-Europa. 244 — Ienupăr — Juniperus communis L. În nordul şi centrul Europei. poieni. formînd păduri curate (stejărete) şi păduri de amestec cu alte foioase (păduri de şleau). Sudul şi centrul Europei. L = 10—15 mm. Flori femeieşti cîte 2—5. la construcţia instrumentelor muzicale. bronşitei acute şi cronice. 53) — H = pînă la 35 m. reumatismului articular. Amenţi masculi grupaţi cîte 2—4 pe ramuri. Frunze aciculare moi. Asia. (L = 8—16 (30) cm). 241 — Molid. America de Nord. stau grupate cîte 2—4 la un loc. în tratarea sistemului nervos. anorexie. 249 — Stejar — Quercus robur L. înflorire IV—V. brad roşu — Picea abies (L. Europa. mobilă). scurţi. în mlaştini de turbă. nordul Asiei Mici. În toţi Carpaţii. traverse. brumată în interior. V. nefritei cronice. Frunze rombice sau triunghiulare ovate. Amenţi suri-roşietici. Frunze obovate. prin pajişti. Cu utilizări ca şi bradul. peţiol scurt (4—8 cm). sau în amestec cu fagul sau molidul. Lemn folosit în construcţii. înflorire IV—V. În etajul montan şi subalpin (uneori pe dealuri înalte). Caucaz. Lemn utilizat în construcţii. zadă — Larix decidua — Miller (Pl. tulpină cilindrică. formează păduri curate (făgete) sau e în păduri de amestec. Lemn folosit în construcţii.) Karsten (Pl. ce se exfoliază în foiţe. peţiol L — l—2 cm. formează păduri curate. cei masculi L = 4 —6 cm. Arbore cu scoarţa netedă şi albicioasă. adînc brăzdată. Întîlnit ca tufişuri la marginea pădurilor sau în păduri rare. slab diuretic.. sesile . Arbust cu frunze invers ovate. Amenţi cilindrici. De la deal pînă în zona subalpină. 250 — Gorun — Quercus petraea (Mattuschka) Liebl (Pl. Fructele utilizate la remedierea anemiei hemolitice. Fruct nucă. reumatismului. Scoarţa folosită ca febrifug şi tonic amar (în locul chininei). mlaştini de turbă. Frunze aciculare. în rarişti de pădure. în industria celulozei şi hîrtiei. cei femeii L = 2 cm. protejată de o cupă ţepoasă (jir). 52) — H = pînă la 40—50 m. nordul Asiei şi Africii. Africa de Nord. 53) — H = pînă la 30 m. impunător. înflorire-în V—VI. De la cîmpie pînă în etajul montan mijlociu. ca expectorant. scoarţa în tăbăcărie. a nevralgiilor şi reumatismului. sînt căzătoare. 52) — H = pînă la 50 m. Fructe folosite la tratarea edemelor renale. (Pl. Coroană piramidală la tinereţe. pentru balonări abdominale. America de Nord. edeme cirotice. cu 5—8 perechi de lobi ce descresc către vîrful frunzei. pînă la eliptice. cu frunze aciculare. înflorire IV—V. Arbore cu coroană răsfirată şi luminoasă. (Pl. 247 — Mesteacăn — Betula pendula Roth. Scoarţă netedă şi coroană subpiramidală. cu marginea dublu serată. Înflorire în III. scoarţa este folosită în tăbăcărie. (Pl. înflorire V. În păduri. Iran. grupate cîte 1—5. îndeosebi la dealuri. prinse cîte 2. Frunze ovate.

Europa. adînc crăpată (fundul crăpăturii este roşcat cărămiziu). Flori cu petalele de două ori mai lungi decît sepalele. cu baza trunchiată şi marginea sinuat-dinţat-crenată. Frunze eliptice sau oblongovate. formînd păduri curate sau de amestec (mai ales cu fag) dar sporadic şi la cîmpie. Europa. În coroana speciilor de Quercus. Caucaz. Frunze obovate. Europa. înflorire IV—V. păroase pe nervuri. mesteacăn.Mică. înflorire IV—V. Tulpină ramificată dichotomic. dioice. La cîmpie. Fruct achenă ovoidă (ghindă). Inflorescenţă alungită. la margini de pădure. sesilă sau scurt pedunculată. prin păduri şi tufărişuri. brună-gălbuie. bogate în calciu. (Pl. pe soluri fertile. sesile la partea superioară a tulpinii. Europa. Infuziile de frunze utilizate în colicistite. cu cca 12 perechi de nervuri laterale. Perenă. (Pl. sub stînci umede. pieloase. adînc brăzdată. în astm. Frunze groase. acnee. Plantă perenă. 54) — H = 30—60 (100) cm. Europa. În coroana foarte multor specii de plante lemnoase. păr. tulpină erectă. depu-rativă. frasin şi trandafir). Europa. (Pl. Flori nude. La cîmpie pînă în zona subalpină. 53) — H = pînă la 30 m. căzătoare iarna. Fruct bacă galbenă acoperită de o materie cleioasă. (Pl. nordul Asiei şi Africii. cu tulpina furcat ramificată la partea superioară. 54) — H = 40—100 cm. 55) — H-= 60—100 cm. în poieni. Asia. Frunze alungit invers ovate. verzi în timpul iernii.R. 54) — H = pînă la 40 m. În păduri. Africa de Nord. Extractul apos din scoarţă se utilizează în bolile de piele. 258 — Măcriş — Rumex acetosella L. . elastic. angiocolite. înfloreşte înainte de înfrunzire. Înflorire V. Asia Mică. Arbore sau arbust. cu sămînţă aşezată central. pe margine dublu serate. Europa.sau aproape sesile. Prin poieni. Asia. plăgi greu vindecabile. fîneţe. (Pl. Amenţi cu L = 5—11 cm. (Pl. Flori grupate în fascicule dese.S. cele superioare sesile. cu faţa inferioară mai mult sau mai puţin aspră. înflorire V—IX. dioice. 261 — Garoafă de munte — Dianthus superbus L. 253 — Ulm — Ulmus minor Miller (Pl. rezistent. asimetrice. Japonia. cu nervura mijlocie proeminentă. hemoroizi. Perenă. Fruct capsulă. În sudul şi sud-estul Europei. semiparazită. instrumente. Frunzele şi ramurile tinere utilizate la tratarea arterosclerozei. înflorire VI—VIII. cu o sămînţă excentrică. Muguri ovoizi şi păroşi. La deal şi munte. Tulpină ramificată dichotomic. Asia. greu. Fruct capsulă. Arbore cu frunze penat compuse. tuse convulsivă. prin păduri. e sudorific. 259 — Steluţă — Stellaria nemorum L. 252 — Plop tremurător — Populus tremula L. 55) — H = 30—60 cm. Tînăr cu scoarţa netedă. cu gust acrişor. cu marginea sinuat-dinţat-lobate. 260 — Opaiţă roşie — Silene dioica (L. Prezent şi la cîmpie. în III—IV. Asia. depurativ şi astringent. Europa. a afecţiunilor cardiace. 54) — H = 20—50 cm. diuretice. Perenă. înflorire III—IV. cu scoarţă negricioasă. tulpină ramificată superior. alungit invers-ovate pînă la liniare. enterocolite. Scoarţă negricioasă. 54) — H = 20—50 (100) cm. Sudul şi centrul Europei. Asia Centrală. Flori unisexuate. uşor laxativă. poligame. 254 — Ulm de munte — Ulmus glabra Hudson (Pl. 256 — Vîsc — Viscum album L. Fruct samară. parazită. Înflorire III—IV. Asia Mică. sughiţuri persistente (pentru asta se foloseşte numai vîscul crescut pe măr. în exemplare izolate sau pîlcuri.S. leucoree. 54) — H = pînă la 30 m. pe margini serate. Frunze alungit lanceolate. uneori hermafrodite sau unisexuate. 54) — H = pînă la 20 m. metroragii. nordul Africii. brad. cele mascule dispuse în raceme spiciforme. Flori albe sau roze. cu aspect de tufă. Flori hermafrodite cu înveliş verde-roszietic. nordul Africii. înflorire IV—IX. grupate în mănunchiuri. Fruct nuculă. 257 — Vîsc de stejar — Loranthus europaeus Jacq. În zonele de dealuri şi montană inferioară. La cîmpie şi deal. Înflorire V. păroasă. cenuşiu-negricioasă. Frunze liniar lanceolate. simplă sau ramificată. albă-gălbuie. prin păduri de amestec. stimulatoare a digestiei. Flori dioice cu foliole perigonale roşietice. Frunze subrotunde pînă la ovate. Lemn folosit pentru mobilă. formînd păduri curate (cerete) sau de amestec. se fixează pe planta gazdă prin haustori. Pe dealuri şi munţi. 251 — Cer — Quercus cerris L. cele mascule mai mari decît cele femele. acoperiţi la început cu peri cenuşii. schiuri. dispuse în dichazii rare. Iran. Prin păduri de foioase. înflorire III—IV. La deal şi munte. izolat sau în pîlcuri. hipertensiunii arteriale. cultivat în parcuri ca arbore ornamental. extern în exeme. pînă la penat sectate (4—9 perechi de lobi). cu marginea dublu serată. Europa şi U. tahicardiei. cu 15—18 perechi de nervuri laterale. Fruct capsulă. Flori unisexuate. în sciatică. la munte. muzicale.) Clairv. ca revulsiv. cele femele în spice laxe. la bază brusc îngustate. arsuri. înaintea înfrunzirii. Arbore înalt. Siria. samară. tumorilor canceroase. Frunze eliptice. cele superioare sesile. pieloase. monoice. reavăn-umede. în poieni şi fîneţe relativ umede. mai rar pe alţi arbori. Asia temperată. înflorire V— VI. Arbore cu frunze lat eliptice pînă la obovate. Fruct samară lateliptică. America de Nord. Fruct bacă falsă. aparate de gimnastică. cu 11 foliole ovat lanceolate. (Pl. (Pl. Perenă. asimetrice. 54) — H = pînă îa 35 m. ulterior crăpată. Perenă. cele bazale cu peţiol. Europa. mai ales la cîmpie şi deal. Asia. ulcer gastric şi duodenal. Frunze peţiolate la partea inferioară. Fruct. Lemn tare. (Pl. pe dealuri şi podişuri. 255 — Frasin — Fraxinus excelsior L. dismenoree. la marginea pădurilor. Cu efecte antiscorbutice. cele inferioare peţiolate. Peţiol L = 8 cm. Flori roşii închis cu coronulă roză sau albă.

cu rădăcini firoase. cu un pinten scurt şi gros. cu limb compus din foliole ovat-sec-ţaţe. prin păduri. prin păduri. adînc sectate. trifoliat sectate. cu rizom puternic. 55) — H = 50—80 cm. Europa. Europa. Estul Europei.262 — Bujor românesc — Paeonia peregrina Miller (Pl. Folosită pentru tratarea bolilor de piele. lemnoasă. 55) — H = 6—30 cm. cu marginea fin crenată. Înflorirea III—IV. rigizi. (Pl. cu rădăcini tuberizate. În păduri şi poieni. stoloni subţiri. Fructe nucule ovate. tufişuri. verzi. De la cîmpie la munte. Tulpină neramificată. Fructe nucule. Perenă. Fructe nucule. prin fîneţe. De la cîmpie la munte. Perenă. Frunze îngust sau lat cordat ovate. lucioase. Rădăcina uscată se foloseşte la tratarea pestei porcine şi ovine. Petalele sînt reduse la cornete nectarifere. prin păduri. Centrul şi sudul Europei. cu flori violet-albu-rii. 56) — H = 15—30 cm. Flori albe sau slab roz-liliachii. Frunze cărnoase. 55) — Perenă. uneori roşietice. Flori cu sepale mari. înflorire III—V. 269 — Untişor. Înflorire III—IV. cu 7—11 petale sîngerii. poieni. Înflorire V—VI. sud-vestul Asiei. Frunze bracteriforme. la marginea pădurilor. Fructe silicvă. se folosesc la dulceaţă. Utilizată împotriva paraliziei. Inflorescenţă racem. preferă locuri stîncoase. La cîmpie. În păduri de fag şi stejar. Frunzele inferioare lung peţiolate. 55) — H = 10—80 cm. Perenă. În Transilvania coboară la podiş. Europa. În zonele montană şi alpină. În regiunile montană şi subalpină. Înflorire IV—V. Fructe folicule. Frunze lung peţiolate. Nordul Europei. prin păduri. Frunze palmat sectate. stipele îngust lanceolate. înflorire IV—V. cu tubercul aproape sferic. În sudul şi centrul Europei. extern stimulează creşterea părului. Stipele liniar lanceolate. Tulpină neramificată. Tulpină uniflora. Fruct capsulă ovat lanceolată. la soare. ca salată. sesile. lung peţiolate. tufişuri. 272 — Toporaşi — Viola suavis Biet. cu o parte din rădăcini tuberizate. cu tulpină ramificată la partea superioară. adunate în inflorescenţe cimoase. 274 — Coacăz roşu — Ribes rubrum L. prin poieni şi la margine de pădure. uneori cu puncte roşietice. brun-roşcat. rotund sau triunghiular cordate. 55) — H = pînă la 6—10 m. înflorire III—V. Din rizom se obţin produse farmaceutice cu efect cardiotonic. alungit ovate sau lanceolate. siropuri. hemoroizilor şi scorbutului. Tulpina floriferă apare înaintea frunzelor. tăieturi de pădure. Balcani. Fruct din 5—8 folicule acoperite cu peri deşi. Fructele se coc în VIII. prin introducerea unei mici porţiuni într-o perforaţie a urechii. (Pl. sud-vestul Asiei. Flori mari. 263 — Spînz — Helleborus purpurascens Waldot et Kit. lucioase. Floare galbenă-aurie la vîrful tulpinii. cu marginea slab crenată. cu foliole liniare. Fructe acnene. Înflorire III —IV. cu rizom. pintenate. cu marginea foliolelor dinţată. Europa. Fructe folicule. tufişuri. De la cîmpie la munte. Inflorescenţă racem din 3—8 (10) flori cu sepale verzibrunii. (Pl. solitare. Înflorire VI—IX. (Pl. prin păduri. 265 — Omag galben — Acanitum anthora L. 266 — Păştiţă — Anemone ranunculoides L. la bază adînc cordate. violacee-albastre. roze sau albe. volubilă (liană). rizom lung. concrescute cîte 4—6 la un loc. cu rizom brun. albicioşi. Frunzele tinere se folosesc în alimentaţie. 56) — H = 15—30 cm. 55) — H = 15— 100 cm. sălăţică — Ranunculus ficaria L. Fructe bace roşii cu gust acru. (Pl. Cu infuzie de plantă uscată se tratează paraliziile şi tuşea. De la cîmpie pînă pe munţi. ca remediu antireumatismal şi antigutos. prin păduri şi tufişuri. Frunze imparipenat compuse. 55) — H = 7—30 cm. tufişuri. prin poieni. Sudul şi centrul Europei. Înflorire IV—V. Rizomii se folosesc contra diareii. Pe dealuri şi la cîmpie. 56) — H = 35—65 cm. Conţine substanţe cu efecte narcotice. (Pl. Arbust ca o tufă.) Swartz (Pl. Înflorire VI— VII. cu flori violet-roşii. frumos mirositoare. păşuni. palmat tri-sectate. Flori galbene. cu lacinii ovate sau liniar lanceolate. cu bulbi la subţioara frunzelor (servesc înmulţirii vegetative). înflorire III—IV. Flori albe violete sau pestriţe. frumos mirositoare. cele superioare tot mai puţin sectate. zăvoaie. Frunze compuse. înflorire VI—IX. care sînt mari. 56) — H = 8—30 cm. La deal şi munte. tufişuri. Europa. frunze lat ovate. Fruct capsulă cu peri. alb. Asia. 271 — Colţişor — Bentaria bulbifera L. în păduri. Flori mari. Se poate cultiva. Africa şi America de Nord. rizom tîrîtor. scurt păroase. (Pl. Scoarţa se exfoliază în fibre lungi. poieni. Inflorescenţă-racem simplu. Flori albe. des păroase. 268 — Curpen de pădure — Clematis vitalba L. rizom îngroşat. De la cîmpie pînă pe munţi. subterani. cu 3—5 lobi laţi biseriaţi pe margine. 270 — Brebenel — Corydaîis solida (L. mai lungi decît petalele (care sînt galbene). Perenă. Europa. păroase. stoloni scurţi. Fruct polifoliculă păroasă. este prezentă în tăieturi de pădure şi tufişuri. Fruct capsulă globuloasă. poieni. rizom gros. vestul şi nordul Asiei. Perenă. tufişuri. Frunze mari. Flori violete sau la bază albe. Perenă. 267 — Floarea paştilor — Anemone nemorosa L. 264 — Căldăruşe — Aquilegia vulgaris L. Otrăvitoare (l mg substanţă ucide un om adult). Flori galbene. Mongolia. 56) — H = l m. Sucul frunzelor este utilizat în dureri reumatismale şi nevralgii. (Pl. (Pl. grupate într-o inflorescenţă simplă său ramificată. . tulpină cu frunze bracteiforme. Frunze imparipenat compuse. În regiunea colinară şi montană. involucru trifoliat. Perenă. albastre. cu peri lungi. palmat sectate. Siberia. 56) — Perenă. Asia Mică. Perenă. (Pl. cu baza tulpinii tuberizată. Perenă. Asia. prin păduri. compoturi. scurt păroase. Perenă. 273 — Toporaşi albi — Viola alba Besser (Pl.

la margini de păduri. monogyna (miocardită. Principiile active din fructe măresc acuitatea vizuală. rizom scurt. galbene-verzui. înflorire V—VI. Prin poieni. în fîneţe.) D. Tulpină neramificată. Fructe aeriene înfipte într-un receptacul cărnos. Frunze ovate sau eliptice. 57) — H = 30—100 cm. simplu sau ramificat. 57) — H = pînă la 15 m. Europa. Flori mari albe. nespinos. tufişuri şi luminişuri de pădure. 57) — H =-= 30—100 cm. strălucitoare. la umbră. calculoză renală şi tulburări de circulaţie periferică. cu ramuri spinoase. înflorire V—VII. 280 — Zmeură — Rubus idaeus L. simplu sau dublu crenate pe margine. afecţiuni cardiace. Cu stoloni supratereştri ce pornesc de la axele frunzelor bazale.5 m. Arbore puternic ramificat. De la cîmpie pînă în etajul montan. Asia. cu scoarţa solzoasă şi ramuri spinoase. Inflorescenţă racem cu flori dioice. Fructe poame. 56) — H = pînă la l—2 m. Fructe nucule închise în receptaculul de culoare roşie stacojie (fruct fals). în America. frunze penat compuse. mai ales în lungul nervurilor. cu marginea foliolelor dinţată. gută. Fructe drupacee ovoide. În estul ţării. Frunze mari. (Pl. cu glande galbene. Pe faţa inferioară dispers pubescente. păduri. dinţate pe margine. Arbust cu ramuri subţiri. Perenă. Fructe polidrupe. cu foliole mici printre cele mari. înflorire V —VI. 282 — Turtită mare — Agrimonia eupatoria L. cele femele. în reumatism. pe soluri umede. fîneţe. (Pl. Frunzele se folosesc în emerite acute. fructifică în VIII. Cu aceleaşi utilizări farmacodinamice ca şi C. (Pl. pe coaste însorite. roşii. lung peţiolate. Africa. În păduri de foioase. 285 — Măzăriche de pădure — Vicia sylvatica L. Africa de Nord. cele terminale . 278 — Măr pădureţ — Malus sylvestris Miller (Pl. uşor roze. punctiforme. Asia. De la cîmpie la munte. pe coaste. Arbust ca o tufă la bază cu ghimpi. cu peţiolul la bază cu stipele. înflorire IV—V. 276 — Coacăz negru — Ribes nigrum L. Flori cu inflorescenţe pauciforme. Frunze trifoliate. Fruct păstaie liniară. cu lamine mai puţin sectate decît C. tufişuri. Europa. puternic ramificată. a celor bătrîne negricioasă. 57) — H = pînă la 20 m. Inflorescenţa cimă paucifloră. în eliminarea toxinelor din corp. gem. (Pl. Inflorescenţa racem din flori galbene-auni. flori albe. Frunze ovate. faţa superioară acoperită dispers cu peri glanduloşi. Folosit la tratarea diareii. Flori dispuse în corimbe. nordică. În toată emisfera nordică. înflorie V—VIII (X). Europa şi Asia temperată. 57) — Arbust sau arbore cu spini bruni la vîrf. tulburări neurovegetative). cu vîrf ascuţit şi baza rotunjită. scurte. mărăcine — Crataegus laevigata (Poir. pe coaste abrupte Europa. 58) — H = lUU—loO cm. vin. Europa şi Asia. Florile cu 2 stile dispuse în corimbe erecte. în poieni. hipertensiune arterială. diabet zaharat. cu stipele lanceolate. neregulat dublu seraţi pe margine. surie-albicioasă pe faţa inferioară datorită perilor. tufişuri. Europa. păroasă. Frunze cu 3 (rar 5) lobi adînc seraţi pe margine. de culoare roz. tăieturi. Asia. pe liziere. Arbust nespinos. mai rar albe. Perenă.^Flori mari. brune-roşcat la bază. care rămîn cîte 2 în receptacul. Părţile înflorite servesc la stimularea secreţiilor gastrice. 283 — Măcieş — Rosa canina L. Fructe bace sferice. În păduri montane. (Pl. tufişuri. dispuse în rozete. cu 5—7 foliole ovale. Fructe poame. Frunze lanceolate pînă la eliptice. Inflorescenţă racem spiciform cu numeroase flori galbene. la vîrful ramurilor. în stejerete.5 m. 57) — H = pînă la 2. în păduri de foioase. Asia de sud-vest. Suportă geruri puternice. în diaree. prin poieni la margini de păduri. fructifică în VII. înflorire IV—V. roşu. 56) — H = 1. cu tulpini numeroase. 279 — Păducel. Frunze cu 3 lobi ascuţiţi. (L = 6 cm). pajişti. gas-tritei hiperacide. (Pl. 57) — H = 2—3 m. în afecţiuni faringiene. în luminişuri de pădure. Frunze utilizate ca diuretic. Fructe folosite în avitaminoze. cu ghimpi. 281 — Fragi de pădure — Fragaria vesca L. Sudul şi centrul Europei. cu marginea fin dinţată. Inflorescenţa racem din 5—10 flori verde-gălbui la exterior şi roşietice la interior. Arbust ca o tufă. ramificate. cu puncte galbene. Europa. 57) — H = 5_20 (30) cm. Cele mascule lungi. în păduri. prin păduri. Scoarţa se exfoliază în fîşii. tufişuri. adînc serate pe margine. De la cîmpie la munte. agăţătoare. poieni. înflorire IV—V. Scoarţa ramurilor tinere e cenuşie-gălbuie. roşii. Subarbust cu rădăcină pivotantă. în păduri. De la deal pînă în zona sub-alpină. rizom. tufişuri. cu baza rotunjită sau uşor cordata. foarte căutate. (Pl. păşuni. Frunze penat compuse.275 — Coacăz de munte — Ribes alpinum L. cu marginea dinţată păroasă. (Pl. prin luminişuri de păduri (mai ales stejerete). cu 8—30 flori. gută. roşii. la margini şi în rarişti. Frunze obovate pînă la ovate. Fructe nucule. (Pl. comestibil. Fructe bace sferice negre. tulpină erectă. întrerupt penat sectate. înflorire IV—V. Perenă. 284 — Drobiţa — Genista tinctoria L. crînguri. Arbore cu tulpină puternic ramificată. la vîrf ascuţite. fîneţe. lizarea calculilor biliari. grupate în raceme umbelate. înflorire VI—VII. roşu închis. Tulpini abundent ramificate sau nera-mifieate. pajişti. tahicardie. înflorire V-VI. previn accidentele vasculare. monogyna. pe locuri pietroase. De la cîmpie la munte. enterocolite. C. diaree. 277 — Păr pădureţ — Pyrus pyraster Burgsd (Pl. cu gust neplăcut. Din fructe se face sirop. din 2—5 flori. Folosit pentru creşterea apetitului. cu 5—7: foliole ovate. în hipotiroidie. de la deal pînă pe munţi. La munte. în afecţiunile ficatului şi splinei. solitare sau grupate. Frunze penat compuse. În toată emisfera . cu 6—8 perechi ae foliole eliptice sau alungit eliptice.

apoi albăstrii. Tulpină erectă.) Less. rizom ramificat. (Pl. rizom gros (L = 6—10 cm). la margini de pădure. De la cîmpie pînă la etajul subalpin. cu sol organic. cu 2—3 perechi de foliole ovate. cu rizom cilindric. În etajele montan şi subalpin. Tulpină păroasă. stoloni roşiatici. Utilizată în angine faringiene. 291 — Pălăria cucului — Geranium phaeum L. 58) — H = 20—40 cm. Frunze palmat lobate. Fructe drupe globuloase. în rozetă. Inflorescenţa axilară din 2—5 flori violacee deschis. 288 — Pupezele. Frunze paripenate. 58) — H = 30—50 (100) cm. Inflorescenţă calatidiu cu flori ligulate galbene-aurii. prin păduri. Tuct păstaie. 59) — H = 3—4 m. (Pl. cu rădăcină ramificată. scurt păroase. Peţiol păros. (Pl. cele tulpinale linear lanceolate. (Pl. dispuse în rozetă. Flori albastre-violet sau albastre deschis. 59) — H = 20—90 cm. oblic. cu foliolele terminale transformate în cîrcei. Inflorescenţă corimbiformă cu flori albeverzui. prin păduri. ca antidot în intoxicaţii cu arsen şi mercur. Frunze bazale eliptice sau alungit ovate. La deal şi munte. Asia. (Pl. eliptice sau ovate. înflorire VI—VIII. Inflorescenţa racem lax cu 3—8 flori la început purpurii violacee. Frunze penat compuse. 296 — Iarba vulturului — Hieracium sabaudum L. prin păduri rare. 298 — Clopoţei — Campanula persitifolia L. La cîmpie şi deal. înflorire VI—VII. rari. Europa. lîngă drumuri. Fruct păstaie. Înflorire V—VIII. păros. rar liliachii. înflorire VII-VIII. 295 — Iarbă împuşcată. 59) — H = 15— 28 cm. De la cîmpie pînă în etajul subalpin. Anuală. În păduri. rizom cărnos brun. (Pl. cu nervuri laterale arcuite. alipit păroasă. pe cea inferioară perii sînt numai pe nervuri. purpurii sau albastre. 292 — Fratele priboiului — Geranium sylvaticum L. superior ramificată. Flori violet închis pînă la roşiatic violet. Înflorire V—VI. ruen negru — Hypochoeris maculata L. Fruct capsulă. cu frunze ovate lanceolate.fiind transformate în circei. surii-păroase pe ambele feţe. cu 4—9 perechi de foliole ovale sau alungit ovale. Stipele brune. păşuni. 58) — H = 40— 60 (100) cm. Tulpini păroase. De la cîmpie pînă în zona subalpină. în păduri umbroase (mai ales de fag). Europa. palide la început. Fruct păros. 287 — Măzăroi sălbatic. Europa. (Pl. tulpină cu muchii. Perenă. înflorire VI—VII. În sudul Europei. înflorire V—VI. Asia. în păduri şi tufişuri. 294 — Crestată — Aposeris joetida (L. Folosită În afecţiuni ale ficatului. tufişuri. Inflorescenţă calatidiu cu involucru lung şi flori galbene. De la cîmpie la munte. Flori mari. tufişuri. Perenă. roşii sau rosiatic-violacee. 293 — Sînger — Cornus sanguinea L. Perenă. Inflorescenţa racem cu 5—20 flori albe-liliachii. tufişuri. (Pl. Europa. rizom gros. pe lîngă drumuri şi în culturi de cereale. cu 4—8 perechi de foliole eliptice sau alungit eliptice. acoperit la vîrf cu scvame brune. Inflorescenţă paucifloră. În etajele montan şi alpin. lintea cucului — Latliyrus vernus (L. Europa. Perenă. sud-vestul Asiei. cu peri scurţi pe partea superioară. De la cîmpie la munte. Frunze trifoliate cu peţiol păros. rizom ramificat. cu puncte albe la vîrf. cu marginea dinţată. vexil albastru. apoi albastru-liliachii. În păduri. 58) — H = 30—70 cm. înflorire IV—V. cu pete nectarifere. Fruct achenă brună-neagră. 289 — Măzărichea cucului — Lathyrus venetus (Miller) Wohlf (Pl. stejar. Frunze penat compuse. obişnuit pătate în violet. grupate în racem. De la cîmpie pînă în . brad. 286 — Borceag — Vicia pannonica Crantz (Pl. cu margini denticulate. Fruct achenă fără papus. 58) — H = pînă la 15 cm. Europa. Frunze bazale oval lanceolate. Fruct păstaie scurt păroasă. rizom scurt şi gros. Perenă. în scorbut şi diaree. molid sau în păduri de amestec. în luminişuri de pădure. Europa. Fruct păros. 59) — H = 30—100 (150) cm. fag. ultimele terminate în cîrcei. Caucaz. din care pornesc numeroase rădăcini adventive. Europa. Perenă. Europa. grupat în inflorescenţe acilare scurte. pe margine fin dinţate. În păduri de fag. Asia Mică. Frunze erucinat penat fidate. 297 — Clopotul caprei — Campanula trachelium L. Perenă. cu lobi dinţaţi.) Bernh (Pl. 290 — Măcrişul iepurelui — Oxalis acetosella L. rizom noduros. cu marginea întreagă. Frunze ovat-triunghiulare. tufişuri. cu flori galbene-aurii. Fruct păstaie. înguste. peţiolate (excepţie cele superioare care sînt sesile. Fructe achene cu papus alb murdar. Asia. Europa. înflorire V—VI. prin poieni umede. cu 4—5 flori albastre. păroasă. umbroase din preajma pădurilor. cu peri aspri. 59) — H — 30—100 cm. păroasă. Fruct păstaie. 59) — H — 100 cm. Frunze palmat lobate. pe locuri cultivate. În poieni. prin păduri de şleau. Flori albe. Flori albe-gălbui. cu vexilul alipit. înflorire V—VI (VII). ramificate superior. prinse cîte 2 pe un pedun-cul. Tulpină erectă simplă sau ramificată. Inflorescenţă calatidiu. prin păduri umede umbroase. Asia. Inflorescenţă racem cu 6—12 flori purpurii. Perenă. năutul iepurelui — Vicia sepium L. Arbust cu frunze late. fîneţe. (Pl. Siberia. De la cîmpie pînă în zona subalpină. Fruct capsulă. rizom şi tulpină ramificată. Fruct capsulă. În emisfera nordică. gras. cu 3 perechi de foliole ovate sau ovatlanceolate. Perenă. la margine de păduri. Sudul Europei. (Pl. tufişuri. cu suc lăptos. Perenă. negre-albăstrui. 58) — H = 20—30 (60) cm. Frunze penat sectate. Asia Mică. prin fîneţe. 38) — H = 30—40 cm. Perenă.

Asia. mai rar roze. Fructe achene. Inflorescenţe grupate corimbiform. 59) —H = 20—80 cm. Perenă. bronşite. America de Nord. cuscrişor — Pulmonaria ojficinalis L. Folosită ca infuzie din flori ca antiseptic. Europa. Corola ca o pîlnie. Inflorescenţe calatidii. În Carpaţii orientali şi Alpi. 60) — H = 25 cm. 302 — Arnică — Anica montana L. Corola este mai lungă decît caliciul. Fruct capsulă elipsoidală. (Pl. Huds. pe partea inferioară păroasă. 306 — Ciuboţica cucului. tulpină corimbiformă. în poieni şi fîneţe.) Hill. ramificat. Frunzele din partea inferioară a tulpinii întrerupt penat fidate cu segmente dinţate. tulpină ramificată superior. rizom gros din care pornesc rădăcini fibroase. Utilizată ca şi P. reumatism. (Pl. 60) — H = pînă la 20—35 cm. grupate umbeliform. 300 — Coada şoricelului — Achillea millejolium L. cele marginale albe. cele tulpinale eliptice. sesile. (Pl. rizom scurt. tufişuri de jnepeni. Fruct capsulă. păşuni. poieni. cu marginea crenată sau ondulată. În zonele montană şi subalpină. grupate corimbiform. Frunzele din rozetă eliptice sau cordat ovate. America de Nord. Inflorescenţă calatidii ovoidal globuloase. Fruct capsulă cilindrică. în luminişuri. cu peţiol scurt. Perenă. 60) — H = pînă la 50 cm. veris. sud-vestul Asiei. cu ramuri verzi. stufărişuri. 303 — Albăstrele de munte — Centaurea scabiosa L. Flori solitare. Europa. Frunze bazale în rozetă. înflorire III—VI. tăieturi de pădure. . sesile. galbene. rar albe. Inflorescenţă l—2 calatidii cu flori galbene. Asia. Fructe bace albastre-negricioase. ca tufişuri prin păduri de conifere. Frunzele tulpinale spatulate şi alungit ovate. molidişuri. la margini de pădure. poieni. Perenă. cele ale discului. Frunze penat compuse alungit lanceolate. frunze ovate sau alungit ovate. la margini de pădure. cicatrizant. Perenă. cu baza rotunjită brusc spre peţiol. gută. ramificată la vîrf. 60) — H = pînă la 120 cm. rizom noduros. Flori galbene-portocalii. La deal şi munte. albastre sau albastre-violete. 304 — Degetărele. Europa. pneumonie. rizom noduros. Tulpina poartă terminal mai multe flori de culoarea sulfului. gastrite. De la cîmpie pînă în zona alpină. (Pl. ţîţa vacii — Primula elatior (L. uremie. fîneţe. prin poieni. În etajul montan şi alpin. Frunze dispuse în rozetă. (Pl. muchiate. cu baza cordata. pînă la eliptice. Perenă. (Pl. 307 — Părăluţă de munte — Moneses uniflora (L. fîneţe. Fructe nucule. colici gastrice şi hepatice. Frunze lat ovate. cele marginale ligulate. prin păduri de foioase şi răşinoase. Siberia. În zona montană şi subalpină. poartă o singură floare. cu flori marginale albe. enterocolite. Inflorescenţa capitul globulos (care ulterior devine spiciform. Nu este mirositoare. înflorire V—VI. la margini de pădure. 305 — Ciuboţica cucului — Primula veris L. La munte. înflorire VI—VII. prin păduri. în pajişti. peţiolate. mici. tîrîtor. balonări abdominale. America de Nord. în păduri de conifere. în păduri de conifere. Fruct achene păroase. Caucaz. păşuni. pajişti. poieni. 309 — Mierea ursului. la marginea pădurilor. hemoroizi. păroase. prin păduri. Flori roşii violacee. 229 — Cărbuni — Phyteuma spicatum L. Perenă. cu rădăcini fibroase. exeme. Siberia. ovate sau alungit ovate. cordata la bază. Utilizat ca purgativ. em. Fruct capsulă. dispuse în rozetă. cele din partea mijlocie sînt penat lobate. rădăcini albe. Sudul şi centrul Europei. înflorire VI—VIII. este prevăzută cu pete galbene la gît. Peţiolul frunzelor şi pedicelii florali sînt acoperiţi cu peri glandulosi scurţi. galbene. Utilizată în bronşite. păşuni. Înflorire VI—VIII. Europa. pe margine crenată. tufărişuri. de obicei 3—11. prin păduri de foioase. La deal şi munte. grupate umbeliform. rar roşcate. £0) — H = 10—35 cm. plăgi supurente. peţiolată. rizom gros. Europa. la marginea pădurii. extern la contuzii. rădăcină îngroşată napiform. Utilizat în diaree. păroase. cistite. decongestiv. De la cîmpie la munte.) A. în poieni. Folosită intern în anorexie. (Pl. păşuni. marginea dinţată sau dublu crenat serată.etajul subalpin. (Pl. Perenă. foarte rar albe sau gălbui. Tulpină cu muchii. peţiolate. ulcer varicos. rizom viguros. opuse. Europa. Arbust foarte ramificat. roze palid. dismenoree. Siberia. 308 — Afin — Vaccinium myrtillus L. în regiunea subalpină. enterocolite. mai puţin prin fîneţe. stîncării înierbate. cu florile discului tubuloase. tulpină uşor păroasă. Frunze ovate sau eliptice. 59) — H = 30—100 cm. fîneţe. 301 — Năpraznic — Chrysanthemum corymbosum L. Flori albe. hemoroizi. rizom şi stoloni repenţi. Europa. cele din disc tubuloase. Fructe achene. rizom gros. Frunze bazale rotunde pînă la spatulate. uşor păroase. cu flori purpurii. livezi. (Pl. 60) — H = pînă la 15 cm. pe margine dinţate neregulat. arsuri. uneori şi alpină. Extern în abcese dentare. prin pajişti. poieni. Fructe achene. Europa şi Asia. cu marginea mărunt crenat dinţată. (Pl. Se foloseşte la tratarea bronşitei. lipsite de peţiol. Perenă. în tratarea plăgilor şi a laringitei acute. Perenă. Scapul florifer cu 2—6 flori. Înflorire V—VI. diabet. Gray (Pl. 60) — H =15—70 cm. Europa. potiraşe — Soldanella montana Vild. cu miros plăcut. tufişuri. stîncării. infecţii urinare. cu marginea fin serată. Înflorire VI—IX. De la cîmpie. 60) — H = 10—20 (30) cm. cu flori albe sau albe-gălbui Fruct capsulă. Flori campanulate. Caucaz. Perenă. Frunze sectate cu 7—12 perechi de lacinii dinţate pe margine. eliptice. La munte. care înainte de cădere devin albastre. Înflorire VI—VII. 59) — H = 40—80 cm. peţiolate. luminişuri. frunze cu lamina rotundă. cu papus de lungimea achenei. înflorire IV—VI.

preferenţial la munte. cu un inel păros la interior. 314 — Cistreţ — Salvia glutinosa L. Perenă. cruciata. (Pl. 61) — H = 60—100 cm. la subţioara frunzelor din partea mijlocie şi superioară a tulpinii. tăieturi. neramificate. Tulpină păroasă. azurie în interior. 61) — L = l m. roze sau albe. înflorire VI—VIII. glandulos pubescente pe ambele feţe. albastră pînă la verde. 61) — H = 40—120 cm. Perenă. abcese. în păduri umbroase. bilabiată. peţiolate. Flori solitare de culoare albastru-vio-letă. sagitate. Frunze ovat lanceolate sau eliptice. busuiocul stupului — Melissa officinalis L. 316 — Ochinacea — Genţiana cruciata L. păroasă. rizom şi stoloni subterani. pînă la eliptic lanceolate. cu . Tulpina în 4 muchii. mai ales pe nervuri. în tulburări neu-rovegetative. erectă albă-verzuie. prin tufişuri. Fruct nucule ovoidale. la cicatrizarea rănilor. dispuse unilateral. rizom puternic. rizom scurt şi oblic. dispers păroase la partea superioară. La baza tulpinii frunze alungit lanceolate. Frunze opuse. (Pl. la deal pe locuri uscate. cu nuanţe violacee. 61) — Perenă. din care pornesc rădăcini fascicu-late. prin poieni. opuse. cu marginea crenată. reumatice. Perenă. merişor — Vinca minor L. Frunze ovate. Tulpină simplă. Europa. cefalee. pentru spălături vagi-nale. în păduri. înflorire VI—VIII. scurt peţiolate. Europa. la margini de pădure. Flori cu corolă tubuloasă. Asia de vest. Tulpini În 4 muchii. poieni. Înflorire IV —VI. cu marginea serat dinţată. pe lîngă ape curgătoare. cu corola albastră-azurie. ca vermifug pentru cai. peţioli păroşi. reumatism. Rizom lignificat. opuse. înflorire VIII— IX. a bolilor aparatului urinar. în păduri de stejar. tulpină culcată.12 — Dumbravnic — Mellitis melissophyllum L. Frunze eliptice sau ovat eliptice. pe lîngă ziduri şi garduri. ramificată.. Flori cu corolă tubuloasă. Utilizată În tratarea durerilor articulare. din care pornesc alte tulpini florifere ascendente. Folosită în dischinezii biliare. amigdalită. Flori solitare sau cîte 2—3. De la cîmpie pînă în zona subalpină. Europa. albă sau palid gălbuie. brune. purpurie roză. apoi albe sau liliachii palid. parţial lemnoasă. În păduri de fag şi stejar. păroase. pietroase. lipicioase. rarişti. Cu aceeaşi răspîndire ca şi G. Sudul şi centrul Europei. cu 5 nervuri. fîneţe. ulcer gastric şi duodenal. (Pl. Folosită în boli hipertensive şi arteroscleroză. în interior cu pete mai întunecate. În toată ţara. vestul şi sud-vestul Asiei. pînă în zona subalpină. campanulate. 60) — H = 50—100 cm. 310 — Degetar galben — Digitdlis grandiflora Miller (Pl. Fructe nucule brune. 318 — Saschiu. vestul Siberiei. Frunze reniforme sau cordat ovate. Inflorescenţa racem cu flori palid gălbui. cu caliciul şi corola bilabiate. tulpină în 4 muchii. bronşite. (Pl. la margini de păduri. În sudul şi vestul ţării. insomnie. sesile. Perenă. vomă. (Pl. Cu efecte antiseptice şi diuretice. zone ierboase umbrite. luminişuri. 61) — H = 40—60 cm. tufişuri. rizom scurt şi ramificat. cu lobii bazali ascuţiţi. Fructe folicule. Asia. Tulpină fistuloasă. păroase pe faţa inferioară. Fiori la început gălbui. opuse. 61) — H == 30—70 cm. respirator. America de Nord. de culoare galbenă-sulfurie. Tulpină glandulos pubescentă în partea superioară. Fructe nucule trimuchiate. Utilizată în hernie. păroasă la partea superioară. 3. În păduri. Perenă. Fruct capsulă cu 2 valve. cu miros aromatic. G — l cm. umbroase. 315 — Roiniţa. Înflorire III—IV. Perenă.laringitelor. păroasă. în poieni. mai rar roşii-liliachii sau albe. cu 3—5 nervuri. 61) — H = 30—80 (120) cm. rizom gros. din care pornesc rădăcini adventive şi stoloni subterani scurţi. poieni. Frunze cordat ovate. slab păroase. înflorire IV—V. H == 20 cm. afecţiunilor renale. (Pl. înflorire VI—VIII. plăcut. dispuse verticilat cîte 5—6 într-o inflorescenţă laxă. Europa. în poieni umbroase. spasme şi colici gastrointestinali. Folosită în tratarea litiazei renale. Europa sudică. pubescentă. brun-gălbui. rar albă. înflorire VI— X. mai ales pe nervuri. 61) — H = 20—80 cm. hipertrofia prostatei. rizom gros (l — 2 cm). Se foloseşte în bolile de piept. peţiolate. Folosită în boli de stomac şi răni. pubescent. peţiolate. prinse la subţioara frunzelor superioare. Flori cu corola ca un clopot. în afecţiuni hepatice. 313 — Urzica moartă — Lamium album L. De la deal pînă în zona subalpină. cu marginea dinţată. păroasă. Fruct capsulă. adunate într-o inflorescenţă cu 10—12 verticile. De la deal. 311 — Rotungioară — Glecoma hederacea L. Înflorire IV—V. de 3 ori mai lungă decît caliciul. Fructe nucule ovoidale sau elipsoidale. Frunze ovat lanceolate. Pe soluri calcaroase. (Pl. Asia. 317 — Lumînărica pămîntului — Genţiana asclepiadea L. diaree uşoară. Flori albastre-liliachii. dispers păroase pe ambele feţe. Europa. Fruct capsulă ovoidă. noduros. Flori cu corolă bilabiată. mai lungă decît caliciul. cu marginea mărunt serată. în restul tulpinii ovate sau eliptic lanceolate. pe soluri calcaroase. Europa. diaree. cleioasă (mai ales la partea superioară). cu exteriorul glandulos. cu marginea serat dinţată. digestiv. Perenă. pe margine crenat-serate. Utilizată în leucoree. din care se desprind tulpini florifere erecte. tulpină culcată. Perenă. avînd acţiune cardiotonică. În păduri de foioase. pajişti. (Pl. grupate în cime. toate aşezate în acelasi plan. vestul Asiei. pe faţa inferioară glandulos punctată. Frunze ovate. diaree. colite cronice. paralizie.

emenagog. îmbrăcat în tunici de culoare brună. plane. din el pornesc 2 frunze lung peţiolate. 62) — H = 15—20 cm. lemnoasă (subarbust) cu rizom tîrîtor. Flori folosite în afecţiuni renale. tufărişuri. Recoltarea să este interzisă. Poate fi consumată în loc de usturoi. Fruct capsulă globuloasă sau eliptică. cu un bulb îngust învelit într-o tunică întreagă. 323 — Lalea pestriţă — Fritillaria orientalis Adams (Pl. lung peţiolate. liliachii. De la cîmpie la munte. Fruct capsulă ovoidală. rarişti. înflorire V—VII. Flori cu exteriorul purpuriu brun închis pînă la galben închis. bulb ovoidal cilindric sau îngust alungit. 62) — H = 50 cm. 320 — Soc — Sambucus nigra L. cu bulb format din 2 solzi cărnosi de fiecare generaţie. 62) — H = 80—150 cm. pajişti. . Frunze lat lineare. Utilizată în cardiopatii. Perenă. Se poate utiliza în scopuri diuretice şi antihemoroidale. Frunze îngust sau lat eliptic lanceolate. 324 — Măseaua ciutei — Erythronium denscanis L. repent. 62) — H — 10—30 cm. de obicei 2. 62) — H = 10—30 cm. Frunze eliptic ovoidale sau eliptic lanceolate. De la cîmpie la munte. grupate în inflorescenţe umbeliforme plane. în furunculoză. Fructe drupe baciforme. diuretic.humus. în păduri de foioase. prin păduri de foioase. antrax. în păduri de foioase. Înflorire III— IV. De la cîmpie pînă în zona alpină. OCROTITĂ DE LEGE. dumbrăvi. înflorire III—IV. subţire. La deal şi munte. miastenie. Inflorescenţa racem. Frunze folosite ca antiscorbutic. este antireumatismal. bulb globulos sau ovoidal. poieni. Flori albegălbui. aşezate la subţioara frunzelor. Floare solitară violacee. Înflorire VI—VII. Asia. prin păduri. peţiolate. 62) — H = 20—40 (80) cm. Utilizat ca purgativ. înflorire IV—V. violacee sau albe. dispuse verticilat. tufişuri. provenite din lăţirea ramurilor. 62) — H = 10—50 cm. ca o stea. Arbust cu coroană tufoasă. tufărişuri. cu flori albe. Peninsula Balcanică. Arbust cu frunze lat ovate. dispuse în racem. cu scoarţa crăpată (ritidom) şi măduva albă. cu flori albe sau roze. rarişti. depurativ. tufişuri. 321 — Leurda. tufişuri. învelit în tunici brune. ca tufişuri. Cultivată. Europa. luminişuri. 326 — Ghimpe — Ruscus acuLeatus L. Înflorire V—VI. înflorire III—IV. emolient. Poate fi conservată pentru iarnă. 319 — Liliac — Syringa vulgaris L. unilateral. 62) — H = 4—5 (10) m. cîte 5—6 (10) către mijlocul tulpinii. Perenă. rarişti. Fruct capsulă. 2 frunze alungit lanceolate sau oval lanceolate. (Pl. roză sau palid gălbuie ori albă. roşietice. Europa. 62) — H == 20—70 cm. Fruct capsulă obovoidală. neagră-albăstrie. Frunze eliptic lanceolate pînă la ovoidale. vestul Asiei. Fructe capsule alungit ovale. Fruct capsulă ovoidală. Cu efect diuretic şi cardiotonic. cu pete ca o tablă de şah. cu cicatricele frunzelor din anii precedenţi. gripă. în locuri însorite. usturoiţă — Allium ursinum L. prin poieni. dispuse unilateral. Perenă. Tulpină erectă. 329 — Ghiocel — Galanthus nivalis L. America de Nord. La formele cu flori roşii. (Pl. Perenă. Cu 5—8 (12) frunze dispuse altern. Cele 2 frunze lineare. Asia. care poartă o inflorescenţă umbeliformă cu 5—20 flori albe. răceală. sechele provocate de poliomielită (ca soluţii injectabile). activator al peristaltismului intestinal. rar mai multe flori albastre-azurii. Europa. grupate în panicule. prin păduri de foioase. La cîmpie şi deal. la restul cu pete gălbui sau albicioase. Cultivat ca arbust ornamental. rizom alungit. Flori albastre. înflorire V—VI. Inflorescenţă racem simplu. Europa. PLANTĂ OCROTITĂ. Inflorescenţă racem cu l—2 flori albe. (Pl. Perenă. Flori mici. păduri. De la cîmpie pînă la munte. nordul Africii. cu marginea dreaptă. Perenă. Flori solitare său în număr de pînă la 6. Perenă. În păduri. coaste despădurite. 322 — Crin de pădure — Lilium margaton L. (Pl. în păduri de foioase. Perenă. rizom alungit. Inflorescenţă racem lax. Tulpină muchiată. pe liziere. cu nervuri evidente. eliptice sau eliptic lan-ceolate. la abcese şi furuncule. locul lor este luat de filocladii ovale. bulb ovoidal sau sferic. ca o stea. obezitate. Utilizat ca diuretic. (Pl. care spre vîrf devin alterne. Europa centrală şi de sud. În păduri de foioase. (Pl. 328 — Lăcrămioare — Convallaria majalis L. prin păduri. cu 15—20 nervuri şi o tulpină situată lateral faţă de frunze. cu marginea întreagă. panariţiu. 62) — H = 10—20 cm. La cîmpie şi deal. revulsiv. (Pl. Europa. apar odată cu florile. În toată ţara. 327 — Pecetea lui Solomon — Polygonatum odoratum (Miller) Druce (Pl. Tulpină erectă. uneori în masă. constipaţie. rareori roze sau albe. Cu miros pronunţat de usturoi. (Pl. din loc în loc cu cicatrici scufundate. totdeauna verde. Fruct bacă sferică. Asia Mică. rare. cu pete mai evidente. în păduri. Perenă. faţa superioară a frunzelor este cu pete roşii sau purpurii. la liziere. pe faţa inferioară cu peri rari de-a lungul nervurilor. Frunze imparipenat compuse. revulsiv. Folosit în calmarea colicilor hepatici şi ca febrifug. Sudul Europei. pe soluri calcaroase. Fruct capsulă ovoidală. Europa. (Pl. Siberia. Fructe bace roşii. cu bulb ovoidal format din solzi cărnosi. Tulpină floriferă comprimată. pătate cu purpuriu. Europa şi Asia. Europa. din 3—7 foliole eliptice sau ovat eliptice. formată din flori roze. roşii sau violacee. Fruct bacă roşie. 325 — Viorele — Scilla bifolia L. înflorire IV—V (VI). Frunze reduse. plane. înflorire II—III. 62) — H = pînă la 7 m. înflorire V. interiorul mai deschis la culoare. În toată ţara. din 2—6. Asia.

464. tulpină înconjurată la bază cu numeroase teci. 157. Fruct capsulă. cu rădăcină alungită. (Pl. în rest cilindrică. 463. poieni. De la cîmpie pînă în etajul subalpin (îndeosebi la munte). 360. Perenă. Centrul şi sudul Europei. pajişti. 63) — H = 35 cm. 374. 12:. Florile liliachiu violacee rar albe. eliptice. În toate pădurile. 147. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA VIERMI INELAŢI (ANELLIDA) CLASA OLIGOCHETE (OLIGOCHAETA) 221 — Rîmă roşie — Denarobaena rubida Savigny (Pl. Cu variaţie de culoare. 465. 151. 153. 139. 332 — Brînduşe de munte —Crocus vernus (L. cu multe rădăcini subţiri. 142. Europa. Perenă. Perenă. pe soluri calcaroase. cu dungi subţiri. prin păduri. Inflorescenţa spic cu axa îngroşată (spadix) înconjurată de o frunză sub formă de cornet numită spată. În toată ţara. 342. 149. (Pl. 122. rizom tîrîtor. rizom gros.) Besser (Pl. cărnoasă. uneori nuanţat roşietice.5—9 anfracte. mediană. 64. Europa. Asia. 167. În păduri umbroase. păşuni. 344. striată. sub frunze. În păduri. 70. 460. celelalte foliole ale peri-gonului sînt purpurii brune.3 mm. Fruct bacă globuloasă. 111. Înflorire V—VIII. 169. 138. inferior cu o nervură albă. Richard (Pl. 63) — Perenă. pe coaste însorite. 335 — Trînji. purpurii sau violet brune. Perenă. volubilă. lung peţiolate.) L. La deal şi munte. nordul Asiei. pe liziere. înflorire V—VII. 40. bulb cărnos. cu flori verzi. 125. la . Cosmopolită. Europa.) R. frunzar. 46. În toate pădurile. 69. 127. prin poieni. B. Fructe bace roşii. prin păduri de foioase. alterne. 498. cu 9—18 nervuri. 50. 41. (Pl. Frunze lineare. prin păduri. (Pl. cu coaste. 175. 63) — H = 15—35 cm. fîneţe. pietre. nuanţate în roşu-violet. 144. Utilizată în tratamentul reumatismului. 365. 48. 163.tufişuri. 133. dentiţie şi dimensiuni. 51. din care pornesc numeroase rădăcini. 331 — Găsită — Iris graminea L. 160. Inflorescenţă racem lax. înflorire IV—VII. 146. 43. Frunze ovate pînă la îngust lanceolate. 330 — Fluerătoare — Tamus communis L. 113. Cochilie cu 8. 112. C. pe tufuri calcaroase. contuziilor şi echimozelor. 42. 132. 143. 110. saprofită. 336 — Mlăştiniţă — Epipactis atrorubens (Hoffm. Frunze lat ovate. 109. 152. Flori violacee. 468. de la şes. Asia. vestul Asiei. 129. care emană miros de vanilie. creţi. Frunze lat eliptice sau ovate. buruiană de trînji — Neottia nidus-avis (L. 63) — H = 15—50 cm. înflorire V—VII. Perenă. Europa. Flori femele grupate întrun racem scurt.) Hiel (Pl. purpuriu roşcată. dispuse altern pe tulpină. 64) — H = 4. De la cîmpie la munte. Fruct capsulă. pe soluri calcaroase. Tulpină la bază cu 4 muchii. Fruct ovoidal. 53. înflorire V—VI. 135. Alte plante care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 38. 52. peţiolate. 467. Inflorescenţă cu flori roşii. În rarişti de pădure. 72. (Pl. 136. cele mascule ca un racem lung. gutei.5—5. acoperit de rădăcini cărnoase încîlcite. Tulpină cilindrică. sub inflorescenţă glandulospăroasă. cu numeroase nervuri. cu labelul ca un papuc galben. 114. 333— Buhai — Listera ovata (L. 459. 63) — H = 30—50 cm. Transcaucazia. 63) — H = 20 —40 (60) cm. Peristom puternic evazat. dioică. Frunze (4—5) reduse la scvame lanceolate. 165. în gunoaie şi soluri cu substanţe organice în putrefacţie. În mediul subteran. 140. în tufişuri. 137. La deal şi munte. 123. rizom tîrîtor acoperit cu solzi. Tulpină la bază cilindrică. Perenă. Africa de Nord. sub scoarţa copacilor care putrezesc. Frunze adînc cordat ovate. înflorire V—VI. Tulpină erectă. 63) — H = 2—4 m. superior comprimată. Clitelumul pe segmentele 25—32. violacee. Utilizată în tratarea hemoroizilor. uneori cîte 2. nordul Africii. 334 — Papucul doamnei — Cypripedium calceolus L. 337 — Rodul pămîntului —Arum orientale Bieh. tubercul cilindric sau ovoidal. 64) — L = 40—80 mm. cu nervuri proeminente. Asia. Br. 118. la topirea zăpezilor. cu peri scurţi. 496. ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTE (MOLLUSCA) CLASA MELCI (GASTROPODA) 222 — Orcula dolium Brug (Pl. Europa. cu rizom lung articulat. Tulpină erectă. 117. Europa. 466. înflorire IV—V. 134. 49. 154. PLANTĂ OCROTITĂ DE LEGE. înflorire V—VI. Flori solitare. fin striată. Europa. Cele 2—3 frunze sînt liniar lanceolate şi apar odată cu florile. poieni. 78. 63) — H = 20—60 cm. 495. 492. Europa. prin rarişti de pădure. 124. În soluri de pădure. 39. 148. cu multe rădăcini. cu flori brune deschis cu miros de miere. tufişuri. l = 2. 345. Inflorescenţă racem.6 mm. M. 158. 179. cu rizom gros. Perenă. În locuri umede şi mlăştinoase. roşie. gălbui-verzi. Fruct cu 6 muchii. Frunze hastat sagitate. La cîmpie şi deal. 108.

64) — H = 6 mm.5 anfracte. sub scoarţa copacilor. Aleargă repede. Europa. 64) — H = 16 mm. Apertura cu 3 adîncituri. Comun. sub pietre.munte. prezent pe solul pădurilor de şes. stînci. Europa. În păduri de munte. Sudul Europei. Alpi. Din Delta Dunării pînă pe munţi la altitudini de l 400 m. Larg răspîndită. fragile. Holarctică.5 mm. Consumă frunze uscate. 65) — L = 2. Trăieşte l an. 235 — Scorpion —Euscorpius carpathicus L. pe sub pietre. În ierburi. răpitor. care apucate se rup foarte uşor. lemne putrede. 65) — L = 6—9 mm. 64) — L = 2. (Pl. În frunzar. (Pl. Izopod terestru. sub lemne putrede. 225 — Limax — Limax cinereo-niger Wolf (Pl. Masculul trăieşte împreună cu femela. piele întinsă. îndeosebi în Oltenia şi jud. Cochilie striată sau costată. pietre. 64) — L = 120— 150 mm. 65) — L = 4—8 mm. nordul Africii. vestul Asiei. în frunzar. Europa. cu 5 anfracte acoperite cu peri. Asia Centrală.5—6 mm. 232 — Evarcha arcuata (Clerck) (Pl. În toată ţara. Carpaţi). pe arbuşti. peristom cu buză distinctă. pe terenuri calcaroase. Se reproduce în VI—VIII. Abundent în păduri şi poieni. Mare variabilitate de colorit şi structură. în muşchi. Din ele ies primăvara puii În medii foarte variate. Simfil cu corp din 14 segmente şi cu 12 perechi de picioare. Consumă detritus vegetal. pe plante. Tăbăcaru (Pl. Femela depune coconul în mijlocul plasei. muşchi. Apertura rotunjit-piriformă. Adulţii se întîlnesc vara. frecvent. fără ochi. Animal sedentar. flori. cu un scut cît 2/5 din lungime. În păduri de munte. Pe spate cu smocuri de peri zimţaţi. Femela depune ouăle pe pămînt. crînguri. Nu ţese pînză. femela poartă cele 7—20 ouă într-o pungă. Cu mare variaţie de culoare şi dimensiuni. Cu un abdomen globulos. Comună în tufişuri. nordul Africii. În frunzar umed de pădure. arbori. păşuni. terminal cu o tufă de peri ca o pensulă. stînci. sub pietre şi frunze uscate. În păduri de foioase şi amestec.2—3. 64) — H = 2 mm. Europa. 65) — L = 40— 50 mm. fusiformă. În frunzar din păduri de deal şi munte. Picioarele lungi. Europa centrală. Cu acul din capătul cozii poate provoca o înţepătură neveninoasă pentru om. 224 — Gontodiscus perspectivus Muhlfeld (Pl. muşchi. cu 5—6 anfracte carenate spre exterior. sub scoarţa copacilor. în frunzarul pădurilor de pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali. Japonia.1—3. (Pl. CLASA SIMFILE (SYMPHILA) 236 — Scutigerella carpathica Juberthie. Se hrăneşte cu resturi organice. Pseudoscorpion care îşi face un cocon din resturi vegetale. Cu 2 serii de cîte 6 oceli. Ţese o pînză ca o pîlnie. Consumă larve şi adulţi de insecte (mai ales diptere) şi acarieni. Capturează hrana cu o mare precizie. CLASA PĂIANJENI (ARACHNIDA) 230 — Păianjenul cu casă în labirint — Agelena labyrinthica. Frecventă în toată ţara. Caucaz. Iugoslavia. 64) — L= 5. În toţi munţii. 64) — H = 17—18 mm. grădini. Cochilie turtit globuloasă. În toţi Carpaţii. Scorpion mic. Buzău. 227 — Cepaea vindobonensis Pfeiffer (Pl. Sud-estul Europei. ÎNCRENGĂTURA ARTROPODE (ARTHROPODA) CLASA CRUSTACEI (CRUSTACEA) 228 — Ligidium hypnorum (Cuvier) (Pl.5—7 mm. mărăcinişuri. În toată ţara. în salturi mici. nocturn. România. l = 4. în tot lanţul carpatic. la marginea apelor. Animal iute. Iran. Numai în Carpaţii . cu 10 anfracte relativ curbate. Europa. cadavre.6 mm. în litieră. 64) — L — 7—10 mm. 223 — Laciniaria elata Rossm. (Pl. viermi şi crustacee. la altitudini de 600—900 m. Jura. mai larg posterior. Europa. (Clerck) (Pl. Cochilie turtită. în frunzar. lemn putred. 65) — L = 8—12 mm. Femela mai mare decît masculul. uneori sub pietre. În Carpaţi. sub pietre. l = 5. 234 — Phalangium opilio L. D —10 mm. trăieşte în locuri foarte umede. Asia. CLASA DIPLOPODE (DIPLOPODA) 229 — Polyxenus lagurus L. Europa (Pirinei. În toată ţara. l = 20—21 mm. Foarte comună în păduri. În frunzarul pădurilor. pe vegetaţia măruntă. subţiri. 231 — Xysticus cochii Thorell (Pl. Opilionid care are pe chelicere (picioare anterioare terminate cu cleşti) nişte coarne. puii eclozează după 40—42 zile. sub frunze. pe arbuşti. Corp masiv. 233 — Neobisium carpathicum Beier (Pl. În toată ţara. 65) — L = 5—7 mm. 226 — Isognomostoma personata Lamarck (Pl. Consumă insecte. Ziua stă pe sub pietre sau lemne căzute. Nu ţese pînză. Cochilie globuloasă cu 5—5. Iubitor de soare. Jupeau. sub pietre şi lemne putrede. Apertură romboidală. cu o prelungire tubulară. pe care le prinde cu picioarele din faţă.2 mm.

sub lemne. 246 — Musculiţa cu gît lung — Raphidia ophiopsis Schum. scoarţa arborilor. Rafidiopter a cărui femelă depune ouăle în crăpăturile din scoarţa copacilor cu ajutorul unui oviscapt lung. frunze verzi de arbori şi arbuşti. pe pajişti. ei se întîlnesc în VI—VII. lemne tăiate. frunze moarte. Europa de sud. îşi îngrijeşte puii. 2 feluri de nimfe şi adulţi aripaţi (L = 6. Frecventă. În toată ţara. Formează colonii în pămînt. unde consumă ciuperci inferioare şi substanţe organice în descompunere. în muşchi. frecventă.3 mm). 66) — L = 10—16 mm. stau în copaci. Lăcustă cu aripi transparente. CLASA INSECTE (INSECTA) 239 — Lepidocyrtus cyaneus Tullberg (Pl. mai ales în Transilvania. Aleargă uşor înainte şi înapoi. În toată ţara. Lăcustă cu elitrele mici. Frecventă în VI—X în zonele de deal şi podiş. 243 — Călugăriţă — Mantis religiosa L. sub pietre. În păduri de foioase şi răşinoase. îndeosebi cu larve de fluturi. Femela depune ouăle în nisip. (Pl. 247 — Leul furnicilor — Myrmeleon formicarius L. comună în pădurile de foioase. Animal răpitor. mai ales pe stejar. 65) — L =18—25 mm. Europa. Arboricolă. (Pl. Diplopod cu corpul alcătuit din 20 segmente şi cu 28—29 perechi de picioare. 66) — L = 20—30 mm. în vii şi culturi forestiere. Consumă vegetale. purici de plante. (Pl. fragile. Activă ziua şi noaptea. larve de insecte. în lanuri de cereale. parcuri. Graţie unor protozoare care trăiesc în aparatul lor digestiv. resturi de animale. pe care îi roade pe dinăuntru.româneşti. În toată ţara. Foarte comun în litiera pădurilor de fag. se reproduc şi întemeiază noi colonii). Evită umezeala. terenuri necultivate. îndeosebi în Transilvania. fără aripi posterioare. Se hrăneşte cu. insecte. 66) — L == 42—75 mm. cu care aruncă nisipul afară. Apucă brusc prada care trece prin apropiere cu picioarele anterioare adaptate special pentru aceasta. Animal lacom. cu cîte un dinte interior. Consumă detritus vegetal. În IV— X în toată ţara. insecte. consumă ouăle şi omizile insectelor defoliatoare. subţire. 244 — Urechelniţa — Forficula auricularia L. Europa. 64) — L = 18—35 mm. în frunzar. 238 — Polydesmus complanatus (L. Ea stă în fundul gropii. Cînd o insectă ajunge pe marginea gropii. Adulţii sînt slab zburători şi trăiesc puţin.) (Pl. Europa. Larvele ies din ouă primăvara. plantule. cu ochi bulbucaţi şi oviscapt lung. în pivniţe şi magazii. Europa centrală şi de est. în zonele calde. Europa. Europa. se apără muşcînd puternic şi eliminînd pe gură un suc castaniu acid. Dobrogea şi Muntenia. Femela depune în IV—V în pămînt. Asia. 241 — Ephippiger ephippiger Fieb.. Ouăle şi larvele tinere sînt îngrijite de lucrătoare. Europa. pentru a-şi putea elibera aripile posterioare lungi. În păduri şi poieni. pe ramuri şi frunze. 65) — Isopter (termită) care formează state şi colonii. Există şi indivizi nearipaţi. Ea depune ouăle în o capsulă fixată în jurul unei crenguţe. lemn putred. Pe sol umed. căluşel — Decticus verrucivorus L. Se mişcă încet. 90 ouă pe care le păzeşte (la nevoie le transportă în alt loc). Nu zboară. Ca să zboare îşi ridică elitrele cu ajutorul furcii posterioare. Se hrăneşte pe înserat şi noaptea. pe tufe de muşchi şi licheni.) (Pl. stîlpi. larvei (247 b) sapă o groapă ca o pîlnie cu ajutorul capului. O femelă poate depune cca 200 000 ouă. Cu mai multe categorii de indivizi: larve indiferente (L = 2 mm). 65) — L= 10— 16 mm. rădăcini. pepiniere şi păduri. întunecate. bălegar. Europa. 240 — Meconema thalassinum Kollar (Pl. sînt încovoiaţi la capăt. Cleştii caudali. Europa. plante putrede. lucrătoare (L = 6. soldaţi (L = 5. vorace. Larvele sînt terestre. CLASA CHILOPODE (CHYLOPODA) 237 — Lithobius forficatus (L. Poate fi dăunător. Trăieşte 6 ani. în IV—X. Asia. mai rar în humusul pădurilor de foioase. Femelele iernează în sol. (Pl. cu tendinţă de răspîndire progresivă. (Pl. Antene şi oviscapt lungi. (Pl. Stă nemişcată pe plante şi pîndeşte hrana răsucind numai capul în toate părţile. Dermapter cu elitre de lungime variabilă. În poieni deschise şi împădurite. cadavre. De la cîmpie pînă pe munţi. ascunse.5 mm. 242 — Căluşar. Comună la intrările în peşteri. Prinsă. păianjeni. Coloraţie variabilă. în VIII—X. Consumă lemn mort sau verde. Femela depune ouăle în scoarţa copacilor. larva aruncă asupra ei . în litiera pădurilor şi plantaţiilor forestiere. în VII—X. În toată ţara. În toată ţara. 65) — L = 65—75 mm. Cu 15 perechi de picioare. consumă celuloza din lemn.8—7 mm) care părăsesc colonia. grădini. de-a lungul Dunării. 64) — L—16—28 mm. adulţii în VI—IX. 65) — L — 1. 245 — Furnică albă — Reticulitermes lucifugus Rossi (Pl. lăsînd afară numai o pereche de mandibule. Prezentă pînă la 2 000 m altitudine. poieni. Larvele au 6 stadii de dezvoltare. După împerechere femela mănîncă masculul. membranoase.5 mm). Colembol comun în litiera. reproducători. sub scoarţa copacilor. În sudul ţării.5—6. Lăcustă cu antene foarte lungi. tei. alun şi fag. 66) — L = 25—45 mm. În arbori şi arbuşti. America de Nord.

Ouăle sînt depuse în ramuri uscate. În "toată ţara. Element regulator important al biocenozelor. Adulţii sar şi zboară bine. urzici. Antene mici abia vizibile. În toată ţara. În locuri însorite. mai rar pe frasin şi plop. sapă o galerie lungă de 40 cm pe axul tulpinii. (Pl. Prada golită de conţinut este aruncată apoi afară din pîlnie. insecte. Ploşniţă fitofagă care suge bradul şi molidul.5—5 mm. ploşniţă de pom — Pentatoma rufipes L. În X ies larve care trăiesc 4 ani în sol. 67) — L — 12—45 mm. 66) — L = 9—10 mm. În pădurile de conifere. unde larva îşi înfige mandibulele în ea.nisip. 66) — L = 13—16 mm. De la cîmpie pînă la munte. cicoare — Tibtcina haematodes (Scop. Mecopter la care abdomenul masculului este asemănător cu cel al unui scorpion. (Pl. (Pl. Introduce apoi ovopozitorul în lemn şi reuşeşte să-l înfigă în omidă şi să-şi depună în ea ouăle. 67) — L = 25—28 mm. Iernează ca ou. nordul Asiei pînă în Japonia. (Pl. (Pl. mai rare. cu soluri umede. îndeosebi în sud.3—7. larice). 67) — Llucrătoare= 4—9 mm. Are un simţ deosebit care îi permite să simtă în lemn pînă la adîncimi de 30 cm locul unde se află larva unei insecte. la deal şi munte. pin. formează cele mal mari şi înalte furnicare (de l m). 66) — L mascul = 6. fiind astfel un animal util. Comun pe plante ierboase şi arbuşti. Frecvent în zonele înalte. Homopter iubitor de căldură. sugînd seva din rădăcini. Larva se împupează în sol. Cu 3 feluri de indivizi: masculi. În toată ţara. 67) — L = 2. 252 — Aradus betulinus Fn. încîlcite. 65) — L = 15— 20 mm. pe copaci şi arbuşti. Heteropter cu picioare roşii. 66) — L = 12— 14 mm. în păduri de brad. Larvele. calde. (Pl. (Pl. trăiesc în muşchi. 257 — Viespoiul. Adulţii. Omnivor. îndeosebi în zona muntoasă. Europa. în care trăieşte 2 ani. Femela depune 150 ouă care seamănă cu nişte popice ce sînt dispuse pe 2—3 rînduri în sol. Asia Mică. altele macroptere (cu aripi ce depăşesc lungimea abdomenului). L femelă = 8. Cu o generaţie pe an. America de Nord. sevă. Pentru împupare larva iese din gazdă şi formează un cocon. 259 — Diplolepis rosae L. Femela depune 350 ouă. Adulţi în V—VII. cu înveliş din fibre subţiri. Sudul Europei. 66) — L = 0. Emană un miros puternic. vestul Asiei. în păduri pe frunzele copacilor. Europa centrală şi de sud. Cea mai mare viespe din Europa. pe poame. Zboară zgomotos în VI—IX. Iernează ca adult în frunzar. lemne. Adulţii trăiesc 5 —6 săptămîni. Frecventă în toată ţara. În păduri de amestec şi de răşinoase. (Pl. cu al căror nectar se hrăneşte. Insectă folositoare. viespea mare de lemn — Sirex gigas L. 253 — Cicadă mare. Adultul se hrăneşte cu polen. apodă. 66) — L = 7—10 mm. neplăcut. În păduri de . Asia. 260 — Gărgăunele mare — Scolia flavifrons F. 66) L = 26—31 mm. afinează solul. apoi oblică. sugîndu-le sîngele. Homopter ale cărui larve cresc pe plante spontane joase şi pe care produc o spumă ce formează un strat protector în jurul lor. Lucanus şi Melolontha. Consumă insecte dăunătoare. Formează gale de mărimi diferite. pe care îl suge apoi prin aceleaşi canale. Suge sucurile plantelor. unde suge sucul plantei pe la baza frunzelor de pe crengile tinere. Deşi suge sucurile a numeroase plante.) (Pl. (Pl. adultul poate ieşi şi din lemn prelucrat. din care iese în primăvara următoare o nouă generaţie. 251 — Himacerus apterus F. salcie. răpitori. (Pl. Datorită perioadei lungi de dezvoltare. Cu o generaţie pe an. Siberia. Asia. carnivore. 66) — L = 5—6 mm. O generaţie pe an.8—11 mm. Europa. 255 — Centrotus cornutus L. în toată ţara. 254 — Mărgică. Europa. Europa. stupitul cucului — Phylaenus spumarius Amyot (Pl. Larva vermiformă. Parazitează larve de nazcorn (Oryctes). care scoate un ţîrîit foarte puternic ce se aude de departe. Viespea produce gale pe specii ale genului Rosa. În păduri şi livezi. Animal zoofag. cea mai comună insectă. 249 — Ploşniţă de cîmp — Palomena praxilla L. albă gălbuie. Cu 2 forme: unele brahiptere (aripile sub 1/2 din lungimea abdomenului) mai comune. Europa. Iernează ca ou sau ca adult. Larva care va ieşi se va hrăni cu carnea gazdei. livezi şi grădini.5—9. comun în VII—VIII în grădini. Larva. pe flori de compozite. 261 — Furnica de pădure — Formica ruja L. Polifagă.1 mm. prin păduri. Printr-un canal ce străbate aceste mandibule ea introduce în pradă sucuri gastrice care îi lichefiază conţinutul. Adultul în VI—X pe anin. plop. Europa. femele şi lucrătoare. În toată ţara. În toată ţara. În păduri. Abundentă în toată ţara. În toate pădurile de răşinoase din ţară (pe brad. Heteropter. Europa. 258 — Viespea de lemn — Rhyssa persuasoria L. Larvele produc cu salivă şi alte secreţii o spumă în care se ascund. Europa. Lfemeie = 9—11 mm. o dezechilibrează şi aceasta cade în pîlnie. 248 — Muscă scorpion — Panorpa communis L. molid. 256 — Aphrophora alni Fallen (Pl. 67) — L = 30—50 mm. În toată ţara. Homopter cu larve pe plante spontane joase şi cu adulţii în VI—VIII pe plante lemnoase din păduri umede. atacă larvele insectelor defoliatoare. se hrăneşte cu ouă şi larve tinere de insecte. Iernează ca adult pe scoarţa copacilor în locuri însorite. Europa. (Pl. cu camere numeroase. dar se termină cu un cîrlig. atacă ades şi larvele viespilor de frunză.1 mm. Siberia. 250 — Ploşniţă de pădure. la marginea pădurilor. globuloasă. În pădurile de stejar. Siberia. Lovopozitor = 30—31 mm. vestul Asiei.

(Pl. în V—VI şi trăiesc 20—30 zile. Pe pante însorite. în amurg şi noaptea. Larvele sub pietre. Animal terestru bine adaptat la mersul pe pămînt. Cele l 200 ouă sînt depuse în depresiuni În pămînt. Europa. Adultul şi larva sînt predatori. Dezvoltarea larvară durează 2 ani. 268 — Xylodrepa quadripunctata L. 68) — L — 6—10 mm. melci. Se împupează în lemn. Femela depune ouă pe flori sau pe sol. dar şi de foioase. În toată ţara. înierbate. 264 — Bărzăune — Xylocopa violacea L. Iernează ca larve. Aici se dezvoltă hrăninduse cu ouăle gazdei şi cu miere. Capul este înarmat cu un corn lung. Dimorfism sexual accentuat. cresc hrănindu-se cu ouă şi miere. Coloniile din arbori sînt la l— 10 m înălţime. Cuib în lemn uscat (pari. gîndac puturos — Meloe proscarabeus L. În primăvara următoare se împupează şi iese adultul. Corp păros. plopi). În toată ţara. omizi şi adulţi de insecte defoliatoare (Lymantrîa dispar. mai rar omizi procesionare. liliac. Larvele se agaţă de albinele solitare sau domestice şi sînt astfel transportate în stupi. 68) — L = = 25—39 mm. determinînd pierderi lemnoase de cca 5%. gros şi lipicios. Adulţii dăunează boabelor în lapte. 270 — Agrilus viridis L. 68) — D = 10—12 mm. în păduri de stejar şi în livezi. dar şi cereale abia încolţite. 67) — Lucrătoare — 7—14 mm. construind cuiburi din pastă celulozică. putînd provoca uscarea arborilor (frasin. În toate pădurile de foioase şi conifere. Adulţii ies prin găuri proprii. Viespile alcătuiesc state. Adulţii vioi. Atacă arborii slăbiţi de secetă. Abdomen gros. În toată zona carpatică. 273 — Cărăbuşelul cerealelor — Anisoplia segetum Hbst. caracteristic. Se hrăneşte cu iarbă. dăunînd stupului. (Pl. Animal folositor. 68) — L =13—17 mm. cu pureci de plante. (Pl. larvele rod rădăcinile. Asia. sub pietre. care încep construirea cuibului şi cresc primul lot de lucrătoare. lemn cîinesc). Se întîlneşte în VI—VIII. Trăieşte 2—3 ani. În toată Europa. Femela depune în sol 20 ouă. se prind de albinele sălbatice. 67) — L = 20—28 mm. Insectă vioaie. 68) _ L = 13—32 mm. mesteceni. în zone însorite. Europa. Adulţii zboară. în litieră. Iernează ca larvă în sol. Vînează ziua. Foarte răspîndită la noi. vînează pe sol larve. Europa. Impuparea se face în sol. are un miros greu. tei. (Pl. 68) L = 12—22 mm. L. în buturugi. (Pl. cu o înţepătură foarte dureroasă. Larva stă într-un tub în pămînt de unde prinde orice insectă care trece prin apropiere şi pe care o suge. mai ales în păduri de fag şi conifere. anini. Europa. 271 — Cantaridă. (Pl. 272 — Mamornic. 68) — L = 18—26 mm. Adultul mănîncă frunzele. Cu elitre moi. În pericol secretă un suc acid urît mirositor. caraban — Oryctes nasicornis L. 274 — Nazcorn. îndeosebi în păduri de răşinoase (mâi ales de molid). Pe picioare cu un aparat colector de polen. atunci cînd este apucată secretă un lichid acid. apoi ies adulţii. Vînează diferite insecte. 262 — Camponotus herculeanus L. inundaţii. zboară în V pe flori. lîngă care. păianjeni. ocupînd chiar şi cuiburi de păsări. Larvele tinere ies. Consumă lemn. Construieşte 12 cămăruţe separate prin ziduri de rumeguş întărit. dar poate apărea iarna pe zăpadă. Uneori şi în cîmp. în care depune ouă şi hrană (polen cu miere). (Pl. stîlpi). dar şi insecte diverse şi detritus. aleargă şi zboară iute. Adultul şi larva stau pe flori sau copaci şi distrug omizile de cotari şi tortricide. Zboară dea lungul drumurilor. căţelul frasinului — Lytta vesicatoria L. 68) — L = 11—15 mm. sau de defoliatori (de obicei stejari. Aici. îndeosebi larve. În care sapă cu mandibulele canale lungi de pînă la 30 cm. Larva se hrăneşte cu rădăcini de plante. carnivoră. 266 — Cărăbuş auronitens F. Durata de dezvoltare este de l—2 ani. (Ph 68) — L = 12—14 mm. Iernează ca adult. Consumă şi ouă de crizomelide. Se hrăneşte cu muşte. Europa. Consumă insecte. Cea mai mare furnică de la noi. În păduri bătrîne. printr-o dezvoltare complicată. Primăvara se împupează. monacha). Duşmanii săi sînt viespile parazite şi ciocănitorile. . (Pl. din care ies larve răpitoare. Larvele pătrund sub scoarţă şi sapă galerii întortocheate. Femela depune ouăle în grupe mici pe scoarţă sau în tulpina arborilor. 269 — Muscariu — Cantharis f usca L.răşinoase. Elitrele mai scurte decît abdomenul. cu mandibule puternice. limacşi. (Pl. 265 — Repedea de munte — Cicindella silvicola Duj. Este agresivă. În Carpaţi. provocat de cantaridă (o substanţă afrodisiacă). cu numeroase celule în formă de faguri etajaţi (D == 20—30 cm). Sudul Europei. deasupra cărora scoarţa se crapă. 67) — L = 21—35 mm. Face cuiburi în arbori bătrîni (de foioase sau răşinoase). Asia. 263 — Gărgăune — Vespa crabro L. ierburi. uscate. Răpitoare. sud-vestul Asiei. Iernează numai femelele fecundate. sălcii. pe pante pietroase. În stomac conţine protozoare şi ciuperci capabile să degradeze celuloza. util în combaterea dăunătorilor forestieri. 68) — L = 24—35 mm. La deal şi munte. Animal folositor. Europa. Europa. (Pl. (Pl. În toate pădurile de foioase şi răşinoase. Asia. care le duc în cuiburile lor. Culoare variabilă. Depune ouă în pămînt lucrat. Femela depune 100—600 ouă. (Pl. Toamna ies femelele şi masculii şi are loc reproducerea. 267 — Vînător de omizi — Calosoma sycophantha L. aripi posterioare rudimentare.

Cu mulţi duşmani. Femela este mai mare. 69) — L = 4. bifurcate. Zboară în VII—VIII. dăunătoare. Larvele pot provoca defolieri totale în pădurile de stejar. în decurs de 3—4 ani. În toată ţara. Europa. Cu 2 generaţii pe an (în IV şi VI). 283 — Cariul molidului — Ips typographus L. în V—IX. nucul şi castanul). în care depun 20— 100 ouă. 276 — Rădaşcă — Lucanus Cervus L. Adulţii şi larvele rod frunzele de ulm. dar mai ales larvele scheletizează frunzele. 285 — Tortrix viridana L. În toată ţara. 286 — Omida păroasă a stejarului — Lymantria dispar L. în crepuscul sau noaptea. Specie comună. în seri calde. 287 — Mironosiţa. Adulţii zboară în VII—VIII. În toată ţara. Larvele se dezvoltă în arborii slăbiţi. Arborii atacaţi pot lîncezi încă 15— 20 ani. Europa. Adultul se hrăneşte cu sucuri de flori (de aceea are un aparat bucal atrofiat şi mandibule moi). Ca adult suge seva din rănile copacilor. Adulţii în VI—VIII.arcuit. mai rar în lemn putred. Masculul sapă în scoarţă o gaură de intrare şi o cameră nupţială. femela mai mică (L = 30—45 mm). Din deltă pînă în zonele montane. Corp lucios. ulmul. polifage. 69) — L = 10—12 mm. Europa. Picioare puternice. Larvele. Larva se hrăneşte cu muguri şi frunze de stejar. mănîncă frunzele. masculul mai mare. 284 — Cotarul de toamnă — Erannis defoliaria Clerck (Pl. Ultimele articole antenare cu smocuri de peri. 277 — Croitorul mare — Cerambyx cerdo L. Adulţii. În toată ţara. dăunător important în pădurile de stejar. 69) — L = = 6—8 mm. În care pot trăi concomitent mai multe larve. mai frecventă în pădurile de stejar. fag şi conifere. 68) — L = 55—75 mm. Elitrele sînt terminal cu marginea dublă. Europa. 69) — L = 22—32 mm. (Pl. dar şi pinul şi laricele. Asia. glabru.2— 5. Iernează ca adulţi în litieră sau sol. 281 — Gîndacul ulmului — Galerucella lineola M. Extrem de comună. 69) — A = 22—25 mm. Europa. ciupercile. Europa. 68) — L = 30— 50 mm. Dezvoltarea durează 3—5 ani şi atinge L = 80—100 mm. Are mulţi duşmani. Noii adulţi perforează găuri proprii de ieşire. Femelele depun izolat cca 100 ouă în crăpăturile scoarţei tulpinilor de stejar. (Pl. dar şi în arini şi plopi. vestul Asiei. (Pl. 69) — A = 40—50 mm. De aici 2—3 femele fecundate sapă galerii verticale. Adulţii în VII—VIII. carpenul. (Pl. Noctuid. Pentru hrănire. (Pl. În toată ţara. 69) — A = 32 —36 mm. Adulţii apar în VIII şi iernează în frunzar. Cu o generaţie pe an. Atacă stejarul. 279 — Croitorul albastru al fagului — Rosalia alpina L. Din ouă ies larve care consumă frunze. dar atacă şi alte plante lemnoase şi ierboase (este polifagă). În regiunile muntoase. Europa. nona. 69) — L = 6— 7 mm. Femela apteră. Femela depune 100—800 (l 500) ouă. ca şi adulţii. (Pl. Cu dimorfism sexual accentuat. mai rar la şes. (Pl. Europa. Asia. Larvele sapă galerii de pînă la 50 cm. Se împupează cu capul în jos. Asia. Larva trăieşte un an în furnicare de furnici roşii de pădure şi în lemnul putred al copacilor sau în cioturi. Larvele se hrănesc cu frunzele esenţelor de foioase şi cu pomi fructiferi. în pachete de cîte 20 bucăţi. seara sau noaptea. cu dinţi interiori care îi servesc la lupte. (Pl. 278 — Strălucitul — Aromia moschata L. La sfîrşitul lui VII coboară în sol şi se împupează. gîndac de trandafir — Cetonia aurata L. Se împupează pe dosul acestora cu capul în jos. Asia. Ei pot trăi 20 luni. care slăbesc copacii (şi în care ulterior se pot instala carii). Adultul stă pe sălcii şi flori. Are mulţi duşmani naturali. 69) — A = 25—70 mm. mai rar alte foioase. America de Nord. 69) — A = 40—50 mm. În toată ţara. Ziua stă pe ramuri. omida păroasă a molidului — Lymantria monacha L. 282 — Gîndacul arinului — Agelastica alni L. Europa. Preferă copacii bătrîni de 80—140 ani. lăsînd numai nervurile. 68) — L = 14—21 mm. Europa. determinînd defolieri puternice. Femela depune 100—300 ouă. înainte de împupare îşi face un cocon în care stă 2 luni. atacînd molizii bătrîni (de 50—100 ani). Prezent în VI—VIII. Antene cu 11 articole noduroase. Zboară în X—XII. Cu 2— 3 generaţii pe an. insectele răpitoare şi parazite. Se hrăneşte cu frunze şi vîrfuri de lujeri. Europa. pe plopi şi sălcii. Adultul în V—VII. trec din pom în pom. Depune cca 60 ouă. Omizile se hrănesc cu frunze de . (Pl. Larva trăieşte săpînd galerii în stejari. vlăguiţi. Asia. Zboară spre seară. împiedică dezvoltarea plantelor. Larvele. Variabilitate mare. Europa. consumă frunze. Adultul pe flori în V—IX. Specie comună. Pe arin. fiind principalul dăunător al pădurilor de răşinoase. (Pl. Larvele îşi sapă galerii proprii. Larva se dezvoltă mai mulţi ani în plante în descompunere. Este cel mai important dăunător al stejarului (dar poate ataca şi fagul. — (Pl. Cu variaţii de culoare şi cu miros de mosc. 280 — Gîndacul roşu al plopului — Melasoma populi L. cu mandibule foarte dezvoltate. în unii ani este un dăunător periculos. (Pl. Au un zbor greoi. Europa. 288 — Omida procesionară a stejarului — Thaumatopoea proces-sionea L.5 mm. 69) — L = 22—36 mm. Femelele depun cele 600—900 ouă pe dosul frunzelor. pe fag. Elitre păroase. Cu 2—3 generaţii pe an. crescînd pînă la 80 —90 mm. La deal şi munte. Cel mai mare coleopter de la noi. mai rar de plop. Asia. 275 — Ileana. vine noaptea la lumină. Larva trăieşte săpînd galerii în trunchiurile sălciilor bătrîne. nordul Africii. Are ca duşmani păsările insectivore. În silvostepă. Asia Mică. (Pl. Adulţii trăiesc pe flori.

Larva trăieşte pe plop. Larvele se hrănesc cu frunze de plop şi salcie. Larvele se dezvoltă în lemn putred. Cu 2 generaţii pe an. 70) — A = 70—75 mm. Zboară noaptea. Europa şi Asia. Japonia. (Pl. Asia. mai rar alun. în păşuni. Rubia. seara zboară pe flori după nectar. fraxini. 70) — A = 18—30 mm. pe plante sau trunchiuri de arbori. porumbar. lăsînd să se vadă numai faţa inferioară a aripilor posterioare. (Pl. pe care îl culege din zbor. 67) — Muscă comună primăvara. Larva trăieşte pe fag. Europa. 67) — L= 11—13 mm. (Pl. ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA AMFIBII (AMPHIBIA) 305 — Sălămîzdră — Salamandra salamandra L. 293 — Limenitis camilla L. (Pl. ades în roiuri. ziua stau protejate în cuiburi de mătase. Numeroase exemplare pot hiberna ca adulţi în locuri adăpostite. Cu o generaţie pe an. pe care le suge. Larva trăieşte pe conifere. păducel. stejar. Europa. (Pl. comună de la cîmpie. 70) — A = 45—55 mm. pînă în Japonia. Pe stejar. asemănătoare unor frunze moarte. Europa. Frumos colorat. (Pl. Cu mulţi duşmani naturali. provocînd apariţia unor gale (D = l cm. pentru a se reîntoarce dimineaţa la cuib. (Pl. Cu 2 generaţii pe an: în V-VI şi VII— VIII. fulminea. 297 — Macroglossum stellatarium L. cu care se confundă. Cu peri iritanţi chiar şi pentru om. Cu 2 generaţii pe an: prima primăvara. 290 — Anthocaris cardamines L. a doua toamna tîrziu. În toată ţara. Europa. zboară pe timp frumos. pînă în munţi. formează roiuri mici. Iernează ca larve. Comună de la malul mării pînă pe munţi. musculiţe. (Pl. Relativ frecventă. Se împupează în sol. (Pl. 294 — Sfinxul de pin — Hyloicus pinastri L. Asia. tei etc. prin locuri umede. Adulţii zboară în VI şi hibernează ca adult. Larva trăieşte pe Lonicera. (Pl. Cea mai frecventă specie a acestui gen. La deal şi munte. Specie migratoare ce vine din sud. Cu 2 generaţii pe an: în III—IV şi în VII—VIII. (Pl. Europa. suge nectar din zbor. 298 — Aglia tau L. Europa. Ziua stă pe scoarţa arborilor. diferiţi arbori fructiferi. 296 — Fluture de seară cu ochi de păun — Smerinthus ocellatus L. Deformează ramurile. mesteacăn. în toată ţara. 302 — Syrphus tricinctus Fallen (Pl. Asia. Cu o singură generaţie pe an. mesteacăn. Corp îndesat. salcie. resturi organice. Adulţii zboară în V—VIII. între orele 9—15. (Pl. Larva consumă frunze de tei. 70) — A = 42—52 mm. Adulţii zboară în III—V. În repaus acest fluture ţine aripile lipite. dar poate coborî spre cîmpie. Europa şi Asia. pînă la munte la altitudini de l 500 m. 295 — Mimas tiliae L. populi. plop. (Pl. Asia Centrală. dăunătoare în pădurile de stejar din zonele de şes şi deal. L. care este homocromă. America. Zboară în III— IV. 70) — A = 49—88 mm. pe vreme bună. (Pl. 70) — A = 42—52 mm. ulm. 291 — Parnassius mnemosyne L. 69) — A = 65—70 mm. Adulţii zboară în IV—V la şes şi în VI—VII la deal şi munte. de la şes la munte. (Pl. păr şi prun trăieşte C. T. 67) — Muscă puţin activă. Asia. Adultul stă ziuă pe trunchiurile copacilor (seamănă cu o frunză căzută) şi zboară noaptea după nectar. Pe vreme rea stă sub frunze. În păduri şi la liziere. 303 — Bibio marci L. Larve active. Europa. . 67) — Femela depune pînă la 130 ouă pe lujerii tineri de Salix. Cel mai comun sfingid de la noi. 289 — Centra vinula L. Adulţii zboară în V —VI şi VII—VIII. Adulţii zboară noaptea. 300 — Rhabdophaga salicis Schrk. cu o mare variabilitate. Asia Mică. Respiră cu un organ respirator situat la partea posterioară. Diurn. mesteacăn (chiar şi cu fragi). Europa. pentru a zbura din nou primăvara. Zboară ziua. Trăieşte pe flori de compozite. 70) — A = 60—70 mm. (Pl. L = 4 cm) cu camere individuale. 70) -— A — 70— 85 mm.stejar. Larva polifagă. Larva trăieşte pe crucifere. Larvele cresc pe humus şi gunoi. 301 — Rhagio tringarius L. femela este nocturnă. din care seara pornesc spre ramurile cu frunze. Asia. în VII—IX. care consumă vegetale în descompunere. carpen. Zoofage sau saprofage. Drumul pe copaci şi de la un copac la altul îl fac în coloane nenumărate. Europa. 70) — A = 75—80 mm. De la cîmpie la munte. Asia temperată. îndeosebi în zona fagului. Europa. Asia de vest. Larva trăieşte pe Galium. Europa. frecventă la noi Ia deal şi munte. tot în coloane. vestul Asiei. 292 — Nymphdlis antiopa L. Stellaria. în toată ţara. iar pe frasin şi plop C. stejar. 299 — Catocala nupta L. Adulţii zboară în VI—VII. unde pîndeşte diferiţi purici de plante. Larvele se dezvoltă pe plop şi salcie. rod rădăcini fine. Larva trăieşte pe Corydalis. Larvele pătrund în tulpini. la deal şi munte. În toată ţara. Din zona litoralului. prin pădurile de foioase. Adultul zboară în IV—VI. 70) — A = 60—75 mm. Ziua se odihneşte pe trunchiurile de conifere. mesteacăn. Uneori se mută de la o pădrre la alta. Comun. se hrăneşte cu frunze de salcie.a noi comună. ulm. Cu mulţi duşmani naturali. Pe plop trăieşte L. 74) — L = 20— 28 cm. 67) — L = 11 mm. 304 — Stratyomis chameleon L.

. bot turtit. cînd nu mai mişcă. pe laturi cu cîte un şir de negi. (Pl. Corp masiv. dar şi de pasaj. pe sol său în apă mică. pe ploaie. Ochii cu pleoape mobile. buşteni umezi. Masculii se luptă Între ei. Europa. broaşte brune. 74) — L = 50—80 cm T Corp scurt. Naşte 5—18 pui în VIII—IX. umflat la tîmple. Pupilă orizontală. CLASA PĂSĂRI (AVES) 311 — Vînturel roşu — FaZco tinunculus L. Se hrăneşte cu insecte zburătoare pe care le prinde cu limba sa lipicioasă. chiar şi cu şopîrle mai mici. pe malul apelor. Puii sînt brun-roşcaţi. Pasăre folositoare. Masculul nu imobilizează femela la acuplare. coadă scurtă cu capăt bont. 309 — Şarpe de sticlă — Anguis fragilis L. depune 70 larve în apă mică. moluşte. Hibernează singură sau în îngrămădiri de pînă la 300 indivizi. În toată ţara. Face salturi scurte. în Crişana. o înghite de la cap. (Pl. 74) — L = 6—8 cm. În păduri rare de stejar cu subarboret. Animal nocturn. îndeosebi în Transilvania şi Dobrogea. Are mulţi duşmani printre şerpi. sau un X. dar şi în vii şi pîlcuri de pădure. Pupila orizontală. buşteni. Strigăt „cli-cli-cli". în IX—V. în scorburi. cînd este prins nu muscă. laterali. Asia. în stîncării. nordul Africii. dimineaţa sau seara. Animal iubitor de căldură şi soare. Europa. poate bate repede din aripi. în pomi înalţi. Animal diurn. sub pietre. (Pl. Puii stau în cuib 4 săptămîni. Fără duşmani (datorită veninului produs de glandele din tegument). Pe ambii versanţi ai Carpaţilor. stînd suspendat în aer pentru a-şi căuta prada de pe sol. nordul Africii. din care scoate un sunet puternic „ghek-ghek-ghek". sare. pe întinsuri. Depune ponta în grămezi mari care plutesc la suprafaţa bălţilor. Metamorfoza durează pînă în VII—VIII. Intre ochi şi cioc. la altitudini de 400—800 m. diferite artropode. Asia Mică. Se hrăneşte cu diferite crustacee. coloraţie variabilă. În pădurile de altitudine (de la 600—2 000 m). Se reproduce în IV—V. Asia Mică. În zile reci şi ploioase. apodă. pînă la altitudini de 2 500 m. oriunde este apă şi vegetaţie arborescentă. Europa. insecte.coadă cilindrică. Hibernează în găuri la rădăcina copacilor. activitatea redusă. scoate un sunet ca un chiţăit de şoarece. picioarele posterioare relativ lungi. Are mulţi duşmani printre păsări şi şerpi. Asia. Pe arbori. în care. pînă în Caucaz şi Asia Mică. de stepă. Se mişcă iute. la margini de păduri şi poieni. Cap puternic. 74) — L = 5 cm. Asia temperată. dar coada sa se rupe uşor. 71) — L = 46—65 cm. păsări răpitoare.. Median cu 2 şiruri de orificii glandulare. În văi umede. Preferă să stea în pomi înalţi. Se hrăneşte cu mamifere (rozătoare şi insectivore). Masculul cu 2 saci vocali interni. sub căpiţe de fîn. în clădiri înalte din oraşe. Timpan bine vizibil. din care în VIII ies puii. 307 — Broasca roşie de munte — Rana temporaria L. se caţără uşor în arbori. limacşi. se îneacă în apă adîncă. Este singura broască arbo-ricolă din Europa. Rar apare şi în pivniţele caselor de lîngă păduri. Şopîrlă serpentiformă. Hibernează pe fundul rîurilor. Are un venin puternic. 74) — L = 40 cm. Sudul Europei. 312 — Şorecar comun — Buteo buteo L. pietre. Metamorfoza durează 2—3 luni. Reproducere în V. îndesat. (Pl. În Subcarpaţi şi Podişul Transilvaniei. sub muşchi. Masculul cu un sac vocal mare. Hibernează în găuri adînci de l m. rîme. Depune în VI—VII cîte 7—14 ouă în galerii săpate în pămînt. (Pl. Larvele înoată foarte rapid. solzii cu luciu de smalţ. Se mişcă lent. Masculul emite un sunet ca un mîrîit slab. în podişul Transilvaniei. Pe spate cu o bandă neagră în zig-zag. 308 — Guşter — Lacerta viridis Laur. Se hrăneşte cu rîme. În toată ţara. Se reproduce în II—IV (la munte pînă în VII). În toate pădurile. Puii stau în cuib 40— 50 zile. Zbor liniştit. Cea mai mare şopîrlă de la noi. păşuni. 71) — L = 31— 38 cm. de obicei slab curgătoare. Se hrăneşte cu limacşi. Africa. insecte mai mari. insecte. 74) — L = pînă la 50 cm. 310 — Viperă. Europa. Fiind animal terestru. Se hrăneşte cu viermi. Naşte în VII—VIII cîte 5—26 pui vii (L = 8—9 cm). Europa. În toată ţara (lipseşte din Dobrogea). cap rotunjit. pe stînci. Se reproduce primăvara şi vara. în X—III (IV). în bălţi. cu pene moi. timpan vizibil. Animal folositor: se hrăneşte îndeosebi cu rozătoare. la liziera pădurilor. păianjeni. Pe cap un V întors. şopîrle. dacă este în pericol. Apar ades indivizi melanici. coaste stîncoase cu vegetaţie. Trăieşte şi 46 ani. Femela depune în V 3 ouă pe care le clocesc ambii părinţi timp de 30 zile. melci. Caută hrana în luminişuri. Sedentar. comun în păduri colinare. ades în colonii. mai rar cu păsări. în livezi. Ucide prada muşcînd-o. Asia Mică. Cele 4—5 ouă sînt clocite 25 zile. pe lîngă ape. Trăieşte peste 20 ani. Cuibăreşte în IV în păduri. masculul imobilizează femela muşcînd-o de ceafă. Europa. Strigăt „hlach". rar cu păsări. Se reproduce în III—IV. Oaspete de vară (III—XI) parţial sedentar. mamifere. năpîrcă — Vipera berus L. Se hrăneşte cu şoareci. cu lichid lipicios. Ovovivipar. (Pl. în cuiburi părăsite de ciori şi coţofene. Apare izolat. taluzuri de drum şi poteci. Asia. insecte. apoi. în jurul Iaşului. arbuşti şi în stuf. pe pante de loess cu arbuşti. În păduri. La colţul gurii cu o mustaţă negricioasă. Mai activă dimineaţa şi seara. În zone umede la munte şi dealuri. 306 — Brotacei — Hyla arborea L. (Pl. melci. Metamorfoza durează 2— 3 luni. reptile. prin iarbă şi frunzare. Trăieşte 5—8 ani. Este vînată de şerpi şi păsări răpitoare. În păduri. oraşe. Europa temperată. Cuibăreşte în păduri mici. dar şi în zonele montane. Degetele cu discuri adezive. Coadă aproape dreaptă.

China). 71) — L = 26—30 Cuib simplu. La jumătatea lui V îşi face un cuib în scorburi înalte sau în găuri săpate în maluri (lîngă ape mari). Se ascunde de duşmani. Asia. insecte. de culoare variată. 317 — Buha — Bubo bubo L. Puii stau în cuib cca 2 luni. (Pl. omizi. 72) — L = 30— 34 cm. Cuibăreşte în V—VI în scorburi de copac sau în găuri în zid. Se hrăneşte cu bucăţi de plante. Sedentară. Europa temperată. iepuri. Lfemelă — 60—70 cm. Femela depune în V cîte 5—8 ouă pe care le cloceşte timp de 24 zile de la depunerea ultimului ou. (Pl. în zăvoaie. Rară. Are peste 30 rase ce se pot încrucişa între ele. Puii stau în cuib 26—30 zile. Aripi mari. fructe. aruncînd din cuibul gazdă restul ouălor şi puii mamei adoptive. Cu un evantai de pene pe cap. în zig-zag. zgomotos şi iute. Depune 4 ouă ascuţite la vîrf. Pasăre de pasaj şi oaspete de vară (II—IV şi IX—XI). sau zboară brusc. Relict glaciar. în păduri. în plantaţii de salcîm şi parcuri. care rămîne în urma să ciuruit ca o sită. Din V pînă în VII depune cca 12—20 ouă mici.5 zile. omizi (este printre puţinele păsări care mănîncă omizile păroase). cu dimorfism sexual. de-a lungul întregului lanţ carpatic. melci. apoi îi înghite. mai ales la şes şi deal.. În păduri de foioase şi amestec. Africa de Nord. rar pînă la altitudini de l 400 m. 72) — L = 25—45 cm. seminţe. în păduri de foioase. ei se apără împroşcînd secreţia urît mirositoare a unei glande situate deasupra cozii. nu cloceşte şi nu îşi îngrijeşte puii. insecte. viermi. Cuibul adăposteşte 6—10 ouă ce sînt clocite de femelă 27 zile. în zăvoaie. În prezent este înmulţit în captivitate. parcuri şi vii. Frecventă în toată ţara. În unii ani poate scoate două rînduri de pui. fructe de pădure. Africa de Nord. Cuibăreşte în V—VI pe sol. fructe de pădure şi livezi. în vegetaţie. 314 — Fazan — Phaseanus colchicus L. Sedentară. Strigăt „orrrt-orrt" său „tsivik"'. fructe. 31. Asia (pînă în Japonia). păsări. Iernează în Africa şi nord-vestul Asiei. Se hrăneşte cu insecte. păianjeni. Strigăt „rak-rak". Africa de Nord. Lfemeiă = 50— 65 cm. Oaspete de vară (V—IX). Europa. Cu dimorfism sexual accentuat. 71) — Lmascul = — 85—100 cm. cu o coloraţie foarte variabilă. Caută cu ciocul viermi în sol umed. Europa. la baza arborilor. Puii stau în cuib cîteva ore. Oaspete de vară (IV—IX). melci. El rămîne în cuib 21—22 zile şi este foarte lacom şi gălăgios. dar consumă şi şoareci. Originar din Asia (India. noaptea în pădure). Căutată de vînători pentru carnea să foarte gustoasă. viermi. Puii stau în cuib 24—27 zile. Femela este OCROTITĂ DE LEGE. plante. În zăvoaie. 319 — Dumbrăveancă — Coracias garrulus L. În perioada împerecherii are loc o paradă nupţială. Surprinsă. Animal poligam. Asia. Nu îşi face cuib.. Pasăre poligamă. Puiul iese după 12. pe cap cu 2 smocuri depene asemănătoare unor sprîncene. lîngă ape. crăpături de stînci sau în cuiburile altor răpitoare mari. viermi. Asia centrală şi de est. Corp acoperit cu un penaj mare. 71) — L = 34—36 cm. într-o gropiţă căptuşită cu frunze uscate. Asia temperată (pînă la Sahalin). stînd . Strigăt „cu-cuu". În păduri la şes şi deal. în caz de primejdie. Cuibăreşte la rădăcina copacilor. Vînează numai noaptea. Iarna rămîne rareori. Se hrăneşte cu şoareci. Strigăt „turr-turr". Puii pleacă după mamă imediat ce s-au uscat. Oaspete de vară (IV—IX). acum colonizat în toată emisfera nordică. sedentară la noi. vestul Asiei. la nevoie şi cu alte nevertebrate (pe care le vînează mai ales din zbor). 71) — H = 62—73 cm. dar la nevoie fuge pe jos foarte iute. lîngă terenuri arabile şi ape. Cuibăreşte în III— IV în scorburi. Femela depune 6 ouă pe care le cloceşte 18 zile. Europa centrală şi nordică. OCROTITĂ DE LEGE. În nordul Angliei. cînd cocoşii cîntă. apoi este lăsat liber.313 — Cocoş de munte — Tetrao urogallus L. 318 — Cuc — Cuculus canorus L. 71) — Lmascui = 75— 90 cm. În toată ţara. (Pl. femelele mai jos). 320 — Pupăza — Upupa epops L. Europa. zburînd la distanţe de 15 km de cuib. Nocturn. Strigăt „upupupup". stă în zăvoaiele Dunării.) (Pl. Depune de 2 ori pe an cîte 2 ouă pe care le cloceşte 13—15 zile. A = 160— 170 cm. (Pl. melci. Zbor iute. (Pl. lax. pe care îi aruncă în aer. Puii stau în cuib 18 zile. Se hrăneşte cu insecte. (Pl. din crengi. Iernează la sud de Sahara şi în sudul Asiei. creste foarte repede. prin stîncării. în copaci la înălţimi de l— 7 m. Se hrăneşte cu insecte. Pasăre folositoare. Strigă „go-coc". melci. Cele 2—4 ouă le cloceşte 33—36 zile. în păduri rare. comun în toate pădurile colinare şi de munte. Se hrăneşte cu larve. în pădurile de conifere de altitudine medie şi mare. Căutată de vînători. masculul se vînează.5 — Sitar — Scolopax rusticola L. Strigăt „uhuhu-u-uhuhu" lugubru. se lipeşte de sol. 316 — Turturică — Streptopelia turtur (L. păduri cu luminişuri. pe care le culege dimineaţa şi seara (ziua stă prin desişuri. pe care femela le cloceşte 22 zile. late. Cuib pe sol. Se hrăneşte cu insecte. căptuşit cu resturi vegetale. Puii ies concomitent şi pot alerga să-şi caute hrana din prima zi (sub conducerea mamei lor). în semănături. La noi a fost aclimatizat şi s-a adaptat bine. Este vînat pentru carnea sa gustoasă. (Pl. Africa. Stă în locuri înalte. se hrăneşte cu diferite seminţe. Pasăre de zi. pe care le tapetează cu iarbă. ca o platformă rară. Iernează în Africa la nord de ecuator. Doarme în copaci (cocoşii mai sus. Femela depune cîte un ou în cuiburile altor păsări (are preferinţe pentru cuiburile anumitor specii). 71) — L =31—40 cm. Strigă „bac-bac-bac". În zonele înalte este mai mult de pasaj. Europa. Cele 4—6 ouă sînt clocite 18—19 zile de ambii părinţi. puf şi pene.

(Pl. Cîntă „zic" sau . Cuib săpat În tulpina arborilor. Oaspete de vară (III—X). Iarna vine în localităţi. (Pl. Puii părăsesc cuibul după 18—20 zile. hîrtii etc. Sedentar. pe ziduri. Europa. pe care îl vă căptuşi cu frunze. la înălţimi de peste 2 m. în parcuri şi grădini. 328 — Mierlă — Turdus merula L. Are un glas neplăcut. 327 — Măcăleandru. este rotund la exterior. Europa. Cuib în crengi. (Pl. în pomi. Europa. dar poate imita glasul diferitelor păsări şi mamifere. 73) — L = 15 cm. Asia. Solitar. din iarbă uscată. în grădini şi parcuri. lînă. în păduri. la înălţimi de 3— 10 m. frunze şi iarbă uscată. căptuşit cu lînă. Africa. parcuri. Se hrăneşte cu insecte şi păianjeni. cu un fluierat înalt. Cuib ca un hamac fixat la furca dintre 2 crengi înalte. sau în cuiburi părăsite de ciocănitori (la care micşorează gura cuibului cu nămol lipit pe margini). vestul Siberiei. 73) — L = 20 cm. dintre care femela vă alege unul. în copacii din apropierea apelor. Africa. 323 — Gaiţa — Garrulus glandarius L. după care sapă cu ciocul în lemnul arborilor. 324 — Piţigoi mare — Porus major L. Asia. 72) — L = 13—16 cm. În pajişti. În V îşi face un cuib ascuns. iarna vine spre şes şi în localităţi. Cuibăreşte pe la sfîrşitul lui III în scorburi mici. 72) — L == 23—26 cm. depune 9—12 ouă pe care mama le cloceşte 13—14 zile. Europa. comună în parcuri şi zăvoaie. este ţesut din fire de aţă. pe care le cloceşte 14—15 zile. Oaspete de vară (IV— X). Se hrăneşte cu insecte. Dimorfism sexual. Cele 4—7 ouă sînt clocite 16 zile. parcuri şi livezi. Iarna coboară la cîmpie şi în parcuri. folosind acelaşi cuib. Europa. iar la interior este căptuşit cu putregai de lemn şi păr. Asia (pînă în Japonia). în găuri din ziduri sau maluri. căptuşită cu iarbă fină. din muşchi. (Pl. Iernează în zona ecuatorială a Africii. în copaci la înălţimi de cca 3 m. comună în păduri de foioase. Asia. Cuibul lîngă sol. în interior căptuşit cu păr de cal. Africa de nord-vest. Se hrăneşte cu adulţi şi larve de insecte. din ierburi uscate şi muşchi. păr şi pene. frunze. Africa de Nord. grădini. în sudul Mării Caspice. pe lîngă păduri. (Pl. Frecvent în păduri. Puii rămîn în cuib 16—17 zile.nemişcată. Strigăt „ţinţi-vi" sau „pink-pink". (Pl. Africa de Nord. Asia Mică. La sfîrşitul lui V femela depune 3—4 ouă pe care le cloceşte 14—15 zile. poate depune încă o dată sau de 2 ori alte ouă. Se hrăneşte vara cu insecte. Comun în toate pădurile de conifere. Femela depune de 2 ori pe an cîte 4—6 ouă. comun la noi. Africa de Nord. Europa. Femela depune 6—10 ouă pe frunze sau surcele şi le cloceşte 14— 15 zile. 72) — L = 13—15 cm. Femela depune 4—5 ouă. pui de păsări. Cuibăreşte în scorburi sau găuri în zid. cuiburi artificiale etc. Africa de Nord. Cu dimorfism sexual. Europa. Cele 4—5 ouă sînt clocite 13 zile. de la şes pînă la 2 000 m altitudine. Strigăt „ghi-ghi-ghi". 330 — Privighetoare roşcată — Luscinia megarhynchos Brehm (Pl. Cea mai comună ciocănitoare de la noi. Scoate 2 rînduri de pui pe an. Masculul este poligam. Iarna vin la noi multe exemplare de pasaj. Masculul construieşte la jumătatea lui IV mai multe cuiburi sferice. Europa. Asia. Sedentară. în parcuri. întrerupt. în păduri de şes şi deal. Oaspete de vară (IV —X). 325 — Ţiclean — Sitta europea L. 321 — Ciocănitoare pestriţă mare — Dendrocopus major L. Femela cloceşte în IV cîte 5—6 ouă timp de 16 zile. India. în păduri. Scoate un fluierat tipic „din-din-hliu". 72) — L = 21—24 cm. Iernează în Africa. pe care îi caută în crăpăturile scoarţei copacilor. 73) — L = = 14—15 cm. Se hrăneşte cu insecte pe care le caută prin tufişuri. Femela depune în IV şi V cîte 5—6 ouă pe care le cloceşte 12—14 zile. toamna cu fructe de pădure. Comun de la cîmpie la munte. fixat în copaci la înălţimi de 2—7 m. Strigăt puternic „tiuh-tiuh" sau „sit-sit". ghindă. Asia. 322 — Grangur — Oriolus oriolus L. 72) — L = 34—36 cm. dar vine şi în localităţi. comun în păduri de foioase şi amestec. puf sau lină. Sedentar. Puii stau în cuib 11— 12 zile. 72) — L = = 9. pe care le caută pe scoarţa copacilor. În mai toate pădurile de şes şi deal. Cuibul este ca un coşuleţ alcătuit la exterior din iarbă uscată şi coconi de fluturi. iarna fructe de pădure. Vara consumă insecte. la 1—2 m înălţime. Se hrăneşte cu insecte. rarişti.5—11 cm. Puii sînt hrăniţi de ambii părinţi. guşă roşie — Erithacus rubecula L. Strigă „tze-tze". Fluieră frumos. Europa. Puii stau în cuib 20 zile. Puii stau în cuib 24 zile. Sedentar. pene. toate lipite cu nămol. Dacă ponta este distrusă. Asia. melci. de la şes la munte. El se află lîngă sol. Cel mai mare piţigoi de la noi. Cuib în găuri. Cuibăreşte în V—VI prin păduri şi parcuri. fibre vegetale. (Pl.. sărind şi stînd ades cu capul în jos. Pe un pat de muşchi pune păr. Consumă larvele insectelor dăunătoare. pe care îl construieşte între . 326 — Ochiul boului — Troglodytes troglodytes L. este din muşchi. Europa de sud şi est. viermi. resturi de plante şi animale stricătoare. păianjeni şi melci. la deal. (Pl. din deltă pînă în golul alpin. dar şi cu fructe. Sedentară. în tufişuri. în parcuri şi grădini. America. 73) — L = 24—28 cm. boschete. iarna mănîncă seminţe. frecventă. în ţevile gardurilor metalice. Strigăt „tit-tittit". Puii rămîn în scorbură 20 zile. Asia. mai ales primăvara. Se hrăneşte cu animale mici. Sedentară. La interior este căptuşit cu fîn mărunt. 329 — Silvie cu cap negru — Sylvia atricapilla L. alune. Poate creste 2—3 rînduri de pui pe an. iarna cu seminţe. Sedentară.tsîi”. pe care le cloceşte 13—14 zile. melodios. (Pl. pînă în golul alpin.

cu favoriţi pe maxilarele superioare. 334 — Mugurar — Pyrrhula pyrrhula L. Toamna face rezerve. Puii rămîn în cuib 24 zile. Scoate ţipete ca un sughiţ. stufos. În Europa. Europa sudică şi temperată. Europa. Puii stau aici 12— 16 zile. fructe de pădure. vestul Asiei. Naşte anual 3—5 (3— 8) pui în cuiburi aflate în scorburi. G = 5—10 kg. . sure. dar poate imita alte păsări. Asia temperată. în parcurile oraşelor. stufoasă. mereu în mişcare. Prinde mai ales insecte. Naşte în scorburi de copaci sau în crăpături de stîncă o dată pe an 3—6 pisoi. sau îi înfige în spini în jurul cuibului. căptuşit cu fire de păr şi lînă. parcuri. 331 — Sfrîncioc roşietic. zgîrie scoarţa copacilor. Strigăt „pincpinc". Foarte prolific (cu 3—4 generaţii a 4—12 pui pe an).5— 18. labe mari (cele anterioare cu 5 degete. Carnivor activ. (Pl. Poate cuibări vara şi iarna. Femela depune 5—6 ouă pe care le cloceşte 15 zile. apare ades iarna în parcurile oraşelor. centrul Europei. frecventă în pădurile de conifere din Carpaţi. în toate tipurile de păduri. Cuibăreşte la sfîrşitul lui V în tufişuri spinoase.5 cm. de crepuscul. Poate trăi 8—10 ani. (Pl. Sapă în sol galerii scurte. în mărăcinisuri din cîmpii. Cloceşte cele 5 ouă 13 zile. adesea chiar şi pe pămînt. Urechi cu smocuri. situat lîngă trunchiul arborilor. 73) — L = 16. păduri şi grădini. Face provizii de hrană pentru iarnă. Picioarele din faţă mai scurte. Se hrăneşte cu insecte. Coadă scurtă. fructe. dar cu coada egal de groasă. În toate pădurile de foioase şi răşinoase. lîngă rîuri sau bălţi. Europa. după ce se apropie cu şiretenie de pradă. CLASA MAMIFERE (MAMMALIA) 335 — Şoarece de pădure — Sylvaemus sylvaticus L. Pe vîrful urechilor cu un smoc de peri. călduroasă. (Pl. 336 — Veveriţă — Sciurus vulgaris L. cu păr bogat. seminţe. Vînează cerbi. grădini. America de Nord. sub colţuri de stîncă. În perioada de reproducere masculii cîntă foarte frumos (cel mai mare cîntăreţ de la noi). Femela naşte 2—4 pui în locuri ascunse. Cuib în copaci la 2 m înălţime. sfrîncioc berbecel — Lanius collurio L. iscoditori. 75) — L = 8—H cm. consumă seminţe din conurile de brad. Poate trăi 18 ani. Oaspete de vară (IV—IX). păsări. viermi. Femela cloceşte cele 4 ouă timp de 12—13 zile. pe care îi consumă imediat. Pînă în golul alpin. de la şes pînă la 800 m altitudine. Puţin mai mare decît şoarecele de casă. 73) — L = 14—17 cm. 333 — Forfecuţa — Loxia curvirostra L. Cu dimorfism sexual. pivniţe.urzici. Cuibăreşte la sfîrşitul lui IV. ciuperci. Cuib mare. pisica sălbatică. 74) — L == 50—80 cm. atacă prada prin surprindere. cu mai multe ieşiri). În toată ţara. La marginea pădurilor de foioase sau de amestec. cele posterioare cu 4). carnivor. Europa. (Pl. Scoţia. Sedentară. fîneţe. ascuţite. Comun. scorburi. Puii stau în cuib 11—12 zile. Se poate agăţa de crăci cu ciocul. (Pl. Sedentară sau parţial migratoare. ghindă. Europa. Asia. 73) — L = 14—19 cm. Poate sări şi de la 6 m. după o pîndă îndelungată. Atacă brusc. pe terenuri cultivate. 75) — L = 19—28 cm. cu talpa mare şi ghiare puternice. Strigăt „ghil-ghil". Miaună. insulele Mediteranei. în păduri pînă la altitudini de l 200'm. egal de groasă. iepuri. Animal diurn. mai ales noaptea.'iarbă. iarna migrează în Africa ecuatorială. 338 — Rîs — Lynx lynx L. sare uşor prin copaci. consumă rozătoare mici. Puii stau în cuib 2—3 săptămîni. Niciodată nu urmăreşte prada care îi scapă. pe care le scoate din conuri cu ciocul său adaptat special la acest fel de hrană. Coadă lungă. foarte vigilentă. mai ales păduri de conifere. fructe de pădure. Se hrăneşte cu seminţe. Africa (iarna). Poate trăi 15 ani. În anii favorabili se înmulţeşte devenind dăunător. dar şi ouă de păsări şi pui mici. dar şi în parcuri şi grădini. păianjeni. vestul Asiei. seminţe. de la cîmpie pînă pe munţi. pe care o muşcă de gît. cu smocuri de păr între perniţele degetelor. în rarişti. G = 250—335 g. Cîntec ca un fel de „ghec-ghec". în grădini. Ca o pisică domestică. lungi. G = 14—28 g. Pisicile bătrîne atacă şi iezii de căprioară. 332 — Cinteză — Fringilla coelebs L. Are ca duşmani jderul. Din deltă pînă la altitudini de l 200 m. Africa de Nord. (Pl. Toamna intră în grajduri. 73) — L= 17. Cu dimorfism sexual. lungi de 4 cm. comună în toată ţara. alune. pînă pe munţi. Sedentar. scuipă. Animal de amurg. Trup îndesat. la l—2 m de la pămînt. Nesociabilă. mustăţi negre. pe care pune ierburi uscate. la fel ca papagalii. 74) — L = 70—150 cm. insecte. fructe. Oaspete de vară (IV—X). Se împerechează în II—IV. ca rezervă de hrană. cîntă frumos. prin surprindere. În lipsă de hrană face migraţii mici. la bază din crenguţe. Africa de Nord. (Pl. bine vizibil. toarce. ţipă. Europa. Consumă insecte. păr şi pene. pe o platformă din crenguţe. Cloceşte o dată pe an. ochi mari. ghiare retractile. Consumă numai seminţe de conifere. dar şi pui de păsări sau şoareci. mărăcinişuri. parcuri. picioare lungi. decorat cu licheni. (Pl. G = 15— 58 kg. cafeniu-închisă sau roşcată. 337 — Pisică sălbatică — Felis catus L. Asia. Se hrăneşte cu boabe de cereale. arbori căzuţi. Femela depune 4—6 ouă pe care le cloceşte 12 zile. apoi din ierburi uscate şi căptuşit interior cu iarbă fină. este căptuşit cu lemn putred şi fire de păr. Cele 5—7 ouă sînt clocite de femelă 13—14 zile. Cuib din muşchi ţesut cu fire. mărăcini. la 3 m înălţime. unele păsări răpitoare. foarte musculoase. La margini de pădure. din iarbă uscată. în livezi. frecvent de la malul mării. Puii stau în cuib 14—-15 zile. Blană frumoasă. În peninsula Iberică. sau la bifurcaţia crengilor (atunci are cuib sferic.5—20 cm. Cuib mare.

agil. sub crengi sau glugi de porumb. insecte. extrem de curat. G = 12—25 kg. 75) — L = 60—90 cm. Păsăretul. miere. 75) — L =110—140 cm. dar şi de păsări (uneori chiar fazani). aspri. Blană valoroasă. pe cîmp deschis sau În zone de bălţi. Este vînat pentru blana sa. În toată ţara. picioare destul de scurte. îndeosebi coţofenele şi gaiţele o urmăresc şi o dau de gol. trăieşte în pădurile cu poieni şi tufişuri. mai rar oi. Nu atacă şi nu mănîncă oameni. Numeros. 339 _ Viezure. G = 100—400 kg. Coada terminal cu un ciucure negru. Consumă rîme. pe care le stîrpeşte. Are pînă la 10 feluri diferite de strigăte. Poate trăi pînă la 12 ani. Constituie un element regulator important al naturii. Cînd este atacat. poate sta pe lîngă drumuri. 341 — Lup — Canis lupus L. care este tot numeroasă. Are 3—5 pui pe an. Nu hibernează. Nu are duşmani în afară de om. după cca 2 luni naşte 3—6 pui. după 7—8 luni ursoaica fată 1—2 (rar 3) pui. diferite rozătoare. Are un mers domol. calcă pe toată laba. (Pl. Trăieşte sub 10 ani. (Pl. iepuri. Asia. vioi. Mănîncă preferenţial organele bogate în sînge (ficat. Solitar. Ucide tăind cu dinţii arterele gîtului. inimă. broaşte. 74) — L = 60—75 cm. la altitudini de 500— 2 500 m. atingînd 50—60 m lungime.. gît . Se împerechează în I—II. Mare consumator de rozătoare. Nu-i este frică de apă. pui de iepuri. porci. Se împerechează în IV—VI. Omnivor. groapă. ochi negri. distrugînd cadavrele. pînă în golul alpin. Poate trăi 13—15 ani. Atacă de la cerb şi cal. cornute. duce o viaţă ascunsă. din Deltă. păsări. pînă în golul alpin. jir. Animal de vizuină. coada cu ciucure alb. Nu suferă pisicile. Cu haină de vară şi iarnă diferite. iepuri. plămîni). precaut. În păduri de conifere. lucioşi. păsări sălbatice şi domestice. cap gros. ascuţit. G = 6—12 kg. puternice. se caţără sau înoată dacă este nevoie. 344 — Mistreţ Sus scrofa L. (Pl. fructe. dar şi fructe de livadă şi pădure. Ele sînt constituite din galerii etajate şi au mai multe ieşiri. Europa. struguri. Deşi face parte dintre carnivore. altfel fuge. îşi îngroapă prada pe care nu o poate termina. îşi face rezerve pentru iarnă. Alpii Dinarici.căprioare. Cu simţuri bine dezvoltate (îndeosebi auzul). 74) — L = 22—30 cm. în păduri. urechi şi coadă mici. Animal morocănos. Sub coadă cu 2 glande urît mirositoare. Animal mai mult folositor decît dăunător căci distruge şoarecii. 75) — L = 1. îşi face o vizuină ca o mică cetate subpămînteană. plîngător. porumb. 342 — Vulpe — Vulpes vulpes L. luptă curajos. putînd ieşi imediat în caz de pericol. Foarte puternic. Ochi. Sub coadă cu glande urît mirositoare. Trup puternic. Se împerechează în XII—II. de la şes la munte. fructe de pădure sau din livezi. Urechi mici. fructe de pădure. Acum în regresie. (Pl. ouă de păsări. Poate turba. (Pl. Comun. hoituri. Vizuinile se transmit din generaţie în generaţie şi sînt mereu mărite. Cu miros şi auz ascuţite. din Deltă pînă în golul alpin. larve de insecte. crepuscular şi nocturn. ciuperci. Culoarea variază cu anotimpul şi latitudinea. Iarna se adună în haite. terminat cu o gură mare. Blana cu coloraţie diferită vara şi iarna. pînă în Deltă. Strigăt ca un urlet răguşit. predominînd vegetalele (jir. în păduri. lîngă culturi. Urmăreşte prada care-i scapă. oi. G = 30—50 kg. singuratic. Atacă omul numai cînd este rănit sau cînd puii îi sînt în pericol. în păduri de fag. cu văzul foarte bine dezvoltat. Limba cu un şănţuleţ prin care poate soarbe ouăle. stînd ascunsă prin magazii. asemănătoare. paie. cu glande anale urît mirositoare şi cu o glandă deasupra cozii care secretă o materie vîscoasă cu miros de iris sau de violete. Holarctică. peşti. 75) — L = 170—250 cm. broaşte. trăieşte pînă la 15 ani. mănîncă de toate. Comună. insecte. Vara iese la soare să se odihnească. melci. într-un mal lutos sau nisipos). cîini şi mistreţi. pe care uneori le foloseşte. ciuperci. Urechi şi ochi mici. Naşte 5—7 pui (excepţional 13) în galerii săpate în pămînt. În Europa de Est şi Pirinei. ci doarme ca ursul. corp cu picioare mai lungi. porumb). văz slab. Trăieşte 30—40 ani. Păşeşte pe toată talpa. Nu este primejdios pentru om.2—2 m. gît mai scurt. Rezistent (poate parcurge într-o noapte şi 40 km). animalele bolnave şi slabe. Asemănătoare este nevăstuica — Mustela nivalis L. Buze mobile. Cu mers neauzit. 340 — Hermelina — Mustela erminea L. nocturn. cai. văz slab. bursuc — Meles meles L. pe cele degenerate. cu corpul şi picioarele anterioare adaptate la săpat în subteran. (Pl. Picioarele din spate mai lungi. Zgomotele nu-l deranjează. ghindă. în rîpe împădurite. Asia. Poate fi domesticit. Vînează pe teritorii de 5—10 km în jurul vizuinii (care se află într-o viroagă. gîndaci. Blană cu peri lungi. G = pînă la 350 kg. Poate transmite turbarea. cartofi. Extrem de agil. Are ca duşmani lupii şi rîşii. Europa (a rămas doar în Spania. de la limita superioară a pădurii. Nu suferă steguleţele şi zgomotele stridente. pînă la capre. este un animal omnivor. retras. În tot lanţul carpatic. cu toate simţurile bine dezvoltate. Scandinavia şi estul Europei). Singurul său duşman este omul. ouă. struguri. dar se apropie de casa omului. consumă chiar cadavre. 343 — Urs — Ursus arctos L. la nevoie consumă şi hoituri. ouă. Carnivor. şoareci. mai ales în zona de dealuri. Miros şi auz bune. Asemănător unui cîine. de amestec sau de răşinoase. Foarte iute. Palearctic. Iarna o petrece în stare de somnolenţă (nu hibernează). la loc ferit. După 2 luni naşte 4—6 (rar 12) pui. iepuri. G = 150—300 g. Europa. Corp aproape cilindric. consumă cu predilecţie rozătoare. cadavre de şoareci. Evită aşezările omeneşti.

413. 448. 359.2—1. frunze. 277. ghindă. 361. şerpi. cartofi. rădăcini. Se scaldă cu mare plăcere în locuri mlăştinoase. 488. 268. 454. 400. 290. 410. 243. sînt lepădate în fiecare an În II—III. Are ca duşmani omul. 386.. 420. sfeclă. văzul este slab. 263. Coarnele — formaţii ale osului frontal. lovind lateral şi în sus. Este atacat de om. 283. 455. paşte iarbă. 188. 135. apoi cresc din nou timp de 100—120 zile. 255. dar şi şoareci. 451. brună-verzuie. 497. 374. Cu auz şi miros foarte bune. dăunător culturilor agricole (de porumb. (Pl. mănîncă lujerii copacilor. Cu simţuri ascuţite (mai ales auzul şi mirosul). antrax. 354. 470. 231. Se împerechează în XII—II. 486. cu smocuri de păr. 471. Ierbivor de cîrd. insecte şi chiar hoituri. 272. 254. 385. 286. 282. distruge ovăz. 75) — L = 1. 467. 273. 409. Este secerat de boli ca febră aftoasă. 414. ca să scape. lupi şi urşi. 261. 229. ies dintre buze şi formează o armă puternică. omnivor. care au o blană cafenie cu dungi gălbui. 293. nu este legat de un anumit loc. atacă şi omul. ciuperci. Se împerechează în IX—X (perioada de bocănit a cerbilor). 258. 433. melci. 305. 270. Trăieşte 20 ani. consumă ferigi. 422. 262. 452. Trăieşte pînă la 30 ani. H83. Cînd este rănit sau la mare nevoie. totdeauna umed. În V—VI ciuta naşte l—2 viţei cu coloraţie monocromă (roşcată. 356. gălbează şi strechii. În Carpaţi. 432. 489.5 m. 379. 442. 216. 457. 351. păsărele. 468. după 18 săptămîni naşte 4—10 purcei. din zona de deal). ovăz).6—2. 239. jir.. 274. 266. rizomi. 423. 503 şi 506. 501. coada stă dreaptă. Alte animale care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele care sînt descrise la numerele 127. 416. Ochii în orbite adînci. 382. 276. 496. ghindă. 407. 464. 355. Animal de amurg şi noapte-Stă în ciurde mici (iarna mai mari). 472. 285. 284. 352. cu orientări diferite pe corp. 425. Din Deltă pînă în pădurile montane (mai numeros în cele de stejar şi fag. Trăieşte pe arealuri restrînse de 5—10 km 2. Animal de noapte. 357. Urechi rotunjite. 445. G = 130—350 kg. sub ochi cu o groapă lacrimală. 373. 446. Caninii cu creştere continuă. În jurul vertebrelor cozii cu o glandă mare. 279. 461. 495. 443. mai rar rîsul. 363. Stă în ciurde. bulbi. sud-estul Asiei. 498. 401. şopîrle. Colorit diferit vara şi iarna. 297. lupul. 388. 415. Element central european. 347. H = 1. 146. se deplasează în funcţie de hrană şi adăpost. 500. 296. într-o groapă. 275.scurt. 499. pui de iepuri.. . 465. 466. Păr de mai multe feluri. cap terminat cu un disc foarte mobil cu care rimă. Nas golaş. 252. 417. porumb. 269. cartofi.30 m şi G = 15 kg). 345 — Cerb — Cervus elaphus L.5 m. Numai taurul are coarne (cu L —1. Europa. În iernile grele poate muri de foame. cu pete albe). conduse de femele mai vîrstnice. 349.

Bistriţei. Utilizat în combaterea insuficienţei pancreatice. seriate. pe stînci şi platouri înalte. cilindrice. Călimani. Apotecile (D = 2—8 mm) sînt terminale. Tufărişurile ocupă suprafeţe întinse. subţire. piruscă şi rugină. Clima este aspră. cenusii-albăstrui pînă la cenuşii negricioşi. Lichenii au o largă dezvoltare. netezi. verde-brunie. Făgăraş. sau lîngă sol. bat vînturi aproape permanent (îndeosebi din vest şi nord-vest). podişurile şi coastele golaşe. Între ele se află rarişti de arbori şi păşuni alpine de piruscă. Retezat şi Ţarcu. Condiţiile aspre de viaţă fac ca aici să trăiască o floră şi o faună specifică. Vegetaţia este reprezentată de tufărişuri scunde şi ierburi grupate în perniţe dese. PLANTE LICHENI (FILUM LICHENES) 338 — Lichen de piatră — Rhizocarpon geograficum (L. Penajul şi părul vertebratelor sînt dese. Arborii lipsesc. aspru. eliminarea stărilor de vomă la gravide. Penteleu. la dezvoltarea afinului şi merişorului. Faţa inferioară de culoare mai deschisă. 2 — Etajul alpin — ocupă suprafeţe mici. firuţă şi ţepoşică. răsuciţi.'12—20 cm. cu multe pete albe. ele pot trăi la temperaturi scăzute şi au dimensiuni mai reduse. În fiecare ască sînt 8 spori. Godeanu. Animalele sînt rare. 339 — Muşchi de munte. Ciucaş. O structură mai aparte. rozete sau perniţe. cele care nu hibernează trăiesc pe suprafaţa zăpezii. Pe culmile munţilor se disting două etaje de vegetaţie: 1 — Etajul subalpin — se întinde între limita inferioară a etajului alpin şi cea superioară a pădurilor încheiate. uneori în jnepenişuri. laringitei. Predomină relicvele glaciare (formele rămase pe culmile munţilor la retragerea gheţarilor care au acoperit o bună parte a Europei în cuaternar (Pl. cenuşie-brună. sporirea apetitului. 77) — Tal crustos. Cucurbăta). expuse vîntului. Ea acoperă culmile. ceea ce face ca numărul formelor endemice să fie mare. muşchi de piatră — Cetraria islandica (L. bronşitei. specifică o au flora şi vegetaţia brînelor şi cea a mlaştinilor. În partea superioară ei dau naştere cîtorva ramuri mai groase. stau cît mai aproape de sol. Tal ca o tufă mică. în spaţiile rămase libere sub zăpadă. sub tufe. la dezvoltarea pajiştilor secundare de graminee înţelenitoare (cu rol important în economia pastorală). sîngele vertebratelor conţine cantităţi mai mari de hematii. aerul este rarefiat. Apotecile sînt terminale. Datorită discontinuităţii arealelor specifice. între limita superioară a jneapănului (l 850—2 000 m) şi vîrful munţilor. aninul de munte. Durata scurtă a verii alpine face ca animalele care hibernează să aibă perioade scurte de viaţă activă. Ceahlău. norii şi ceaţa acoperă muntele cca 250—300 zile pe an. Vînturile puternice fac ca arborii şi arbuştii să fie deformaţi îndoiţi în direcţia în care bate vîntul. afinul şi merişorul. animale şi pentru prepararea zahărului. În ţinuturile nordice este folosit ca hrană pentru om. iarba vîntului. erectă. netede. luînd forma de steag. Bîrgăului. neagră. Pot urca în exemplare izolate molidul. pe care apar cîte 6—12 ramificaţii subţiri. Vlădeasa. Faţa superioară lucioasă. Datorită rarefierii aerului. smîrdarul. Incendierea şi tăierea arboretului din acest etaj au dus la restrîngerea tufărişurilor şi rariştilor subalpine. 76). CULMILE MUNŢILOR Culmile munţilor se întind deasupra limitei superioare a pădurilor <peste l 370 m). îndeosebi pe substratul pietros. în Munţii Apuseni (Muntele Mare. Baiu. Parîng. La inserţia pe substrat talul este roşietic. în vegetaţie. Conţine multă lichenină (un polizaharid).) Web. iar zăpezile durează 150— 175 zile.4. apar forme melanice (de culoare întunecată). de 2—3 luni. 340 — Lichenul renilor — Cladonia rangifera (L. umiditate ridicată. care alcătuiesc pajiştile de coarnă. A. (Pl. 77) — H = 12 —15 cm. (Pl. traheitei. 77) — Hpodeţt . pe munţi. prevăzuţi pe margine cu cili groşi şi rigizi (spinoşi). Vîrfurile ramificaţiilor sînt bru-nificate. Pe blocuri de piatră silicioasă sau calcaroasă. temperatura medie anuală de 0°C. ori coboară în pădurile de sub zona alpină. Ele ocupă în Carpaţii româneşti o suprafaţă de cca 2 000 km 2 şi prezintă o distribuţie insulară: în munţii Maramureşului.) Ach. Nevertebratele se feresc de vînturile puternice trăind în locuri adăpostite: la nivelul solului. Apoteci colţuroase. albi-cenusii. negricioşi. Rodnei. Datorită umidităţii.) D. verde-cenuşie sau brună pînă la brună-neagră.C. cu o margine subţire. compartimentat. Semenic. Plantele se grupează în tufărişuri. cu lobii mari. (Pl. În Islanda şi Alpi. au perioade de vegetaţie scurte. . presiunea atmosferică de 560—650 mm. Principalii arbuşti sînt jneapănul. În locuri mai adăpostite cresc sălcii pitice. diferiţi ca formă. brună. toate curbate în jos în aceeaşi direcţie. Jnepenişurile constituie asociaţia vegetală predominantă. multe plante şi animale trăiesc izolat şi tind să evolueze pe căi proprii. În zonele alpină şi subalpină. nedelimitate precis. Bucegi. laricele şi zîmbrul. cenuşii. posedă părţi subterane bine dezvoltate.

Jura şi Alpi. neramificate. Frunze lungi. cu tulpini ramificate. (Pl. Muşchi de mărime mijlocie. 77) — Formează tufe dese. Pe sol şi pietre slab solificate. Frunze palmat sec-tate. 77) — H = 7 cm. în păduri. Conţine mult acid usnic. Asia. 351 — Salcie pitică — Salix herbacea L. MUŞCHI (FILUM BRYOPHYTA) 342 — Sanionia uncinata (Hedev) Warnst — Formează tufe viguroase. Asia. amărui. pe pietre ude. Pe pietre calcaroase sau pămînt pietros. apar odată cu frunzele. Arbust cu tulpini culcate cu vîrful oblic ascendent. În zona alpină şi montană. Groenlanda. Asia. În zona alpină. pe pajişti. ori pe lemn umed. în păduri. 345 — Polytrichum juniperinum Willd. rizom tuberiform. la deal şi pînă în zona alpină. Frunze aciforme. nordul Siberiei. Ca pîlcuri mici. Frunze rotunde sau lat-eliptice. locuri în care musteşte apa. Muşchi viguros. uscate. Sexe separate. în zonele montană şi alpină. În zonele arctice şi alpine (în tundră este hrană pentru reni şi oameni). în verticile. înflorire VII—VIII.) Limpr. Europa centrală. cu marginea crenat serată. bolovănişuri. se înmulţeşte vegetativ. America de Nord. În Carpaţi. Frunze tulpinal cordate. De obicei steril. Frunze eliptice. groasă. uninerve. (Pl. antiseptice ale căilor respiratorii şi renale. cele de la partea superioară a tulpinii linear lanceolate. Fr. necalcaroase. (Pl. 78) — H = 10—25 (50) cm. alburii-verzui. hidrofilă. În regiunea alpină (2 000— 2 500 m). Plantă perenă. Frunze mici. cu teacă lată. America de Nord. Pe stînci golaşe. sînt cilindrici (L = l—3 cm). Tulpină simplă. Frunze violet închis. 346 — Paraleucobryum enerve (Thed) Loeske (Pl. obovat lanceolate. cu rizom îngroşat. 353 — Cornut de munte — Cerastium alpinum L. Arbust cu multe tulpini şi ramuri încovoiate. Pe lemne putrede. Ca aromatizant al produselor cosmetice. Arbust mic. înflorire VII—VIII. În regiunea alpină. Din răşină se obţine o terebentină de calitate superioară. sau sol umed. Fruct capsulă. 354 — Iarbă roşioară — Silene acaulis (L. fixate de substrat prin rizoizi. fără stoloni. egal de lungi şi late. pe stînci şi grohotişuri. Europa. (Pl. rotunjite la bază. înflorire VII—VIII. (Pl. înflorire VII—IX. Flori solitare. cu ramuri culcate. pe roci calcaroase sau pe sol. cu numeroase tulpini scurte. lucioase. Amenţii. (Pl. Din acest lichen se prepară o pomăda ce este folosită în tratarea arsurilor externe şi a plăgilor superficiale. Fruct capsulă. cu tulpini rigide robuste. mici. rotunjite la vîrf şi la bază. CONIFERE (FILUM GYMNOSPERMAE) 348 — Jneapăn — Pinus mugo Turra (Pl. colorate variat. Galbenă-roscată pînă la roşu-ruginiu. cu o mare varietate de forme. 78) — Arbust pitic cu tulpină tîrîtoare la bază. Europa. umede. 352 — Iarba şopîrlelor — Polygonum viviparum L. Europa. verzi iarna. ia aspectul general de tufă. La uscare frunzele se încreţesc şi devin sfărîmicioase. În păşunile alpine. Amenţii globulosi. (Pl. Frunze ovate sau alungit lanceolate. 355 — Iarbă rea. În locuri deschise. păroase pe ambele feţe. printre muşchi. rotunjite la bază şi la vîrf. Folosit pentru efectele anti-inflamatoare. (Pl. pe cea inferioară alburii. 78) — Perenă. Formează tufe dese. Inflorescenţă spiciformă cu flori albe sau roze. 349 — Salcie pitică — SaZix retuşa L. avînd o acţiune mai mare decît penicilina. 77) — H = 10—15 cm. un antibiotic cu spectru foarte larg. Înflorire V—VI. pe fundul apelor. Cu însuşiri diuretice. et Mohr) Schwagr. mlaştini mocirloase. apar odată cu frunzele. Fructifică rar. În etajele alpin şi montan. Frunzele inferioare oblong ovate. cu cortex (scoarţă) pe ambele feţe. Flori cu petale de 2 ori mai lungi decît sepalele. lung peţiolate. Siberia. Perenă. mici. 350 — Salcie pitică — Salix reticulata L. în munţi. (Pl. stînci. umede. cu nervaţiune proeminentă pe faţa ventrală. 78) — H = 10—60 cm. 343 — Calliergon giganteum (Schimp) Kindb. la altitudini de l 300—2 500 m. Conuri solitare sau cîte 2—4. pe faţa superioară verde închis. fixaţi pe sol. (Pl. În bălţi. capsulă cu apofiză evidentă. — Tal crustos. 341 — Caloplaca elegans (Link) Th. Europa. 77) — Plantă mare. 344 — Aulacomium palustre (Web. 347 — Tortella tortuosa (L. Frunze rotunde sau lat-eliptice. 78) — H = 20 cm. cu o pîslă rizoidală deasă. turbării. în etajul alpin. cu tulpini penat ramificate sau neramificate. ca nişte perne.hemisferice. Perenă. cu vîrf ascuţit şi baza rotunjită. În mlaştini montane. America de Nord. rîpe. cu rizoizi bazali. înflorire VI—IX. În păduri de conifere şi mixte. Amenţii apar odată cu frunzele. 78) — H = 20 cm. des păroasă. sau uşor cordate. omag — Acanitum tauricum Wulfen (Pl. pe locuri stîncoase. aşezate des şi încovoiate spre lujer. 77) — H = 5—10 cm. Europa. grupate terminal într-o . pe creste şi bolovănişuri. 78) — H = 3 m. grohotişuri. scurt peţio-late sau sesile. ca tufişuri. În zona alpină. regulat penate. Frunze linear-aciculare. Vegetează ca tufe în etajul alpin pe terenuri ierboase sau pietroase. scurt. America de Nord. mai rar roşii.) Jacq. cu nervuri roşiatice. de obicei lipsite de pîslă rizoidală. cu flori puţine. şanţuri adînci. Scoarţa nu se exfoliază. unde nu creşte altă vegetaţie. 78) — H = 30 cm. seta lungă (L = 2—8 cm). în zonele montană sau alpină.

Perenă. cu baza cordata. În etajul alpin.) D. America de Nord. Perenă. păroasă. scurt. Frunze imparipenat compuse. rizom gros. dispuse în rozetă. cu tulpini numeroase. Frunze bazale ovate său rotunde.) Schinz et Thel (Pl. prin crăpături de stînci. Europa. Europa. Perenă. pe stîncării. Siberia. pe locuri stîncoase. 80) — H = 10—50 cm. cele bazale lung peţiolate. cu rizom cilindric. păroase. Frunzele bazale lirate. Alpi. rotunjite la vîrf. Europa. rizom ligni-ficat. Asia. Flori solitare. 80) — H = 10—20 (30) cm. Caucaz. Prin pajişti. Perenă. acoperite de peri deşi. Rizom napiform. Tulpină cu internodii scurte. În etajul alpin şi subalpin. Apenini. 79) — H = 2—20 cm. lanceolate sau obovat-lanceolate. 79) — H — l—5 cm. Asia. 79) — H = 3—12 cm. înflorire V—IX. (Pl. În Carpaţi. Fruct păstaie scurtă. Fructe nucule. Fructe silicve. 79) — H = 4—50 cm. Inflorescenţa raceme cu 8—16 flori gălbui albe. care pornesc din axilele frunzelor. (Pl. Lăstari foarte ramificaţi. cu o pată închisă la bază. Pe substrat calcaros. stîncării. 80) — Plantă lemnoasă pitică (subarbust). În etajul alpin sub formă de pîlcuri. penat sec-tate. cu foliolele spre vîrf fin serate. prin păşuni. Pe stînci şi grohotişuri. Fruct capsulă roşietică cu seminţe galbene brunii. Înflorire V—VIII. Inflorescenţă paniculiformă. brun-negricioasă. 79) — H = 7 cm. hibernantă. Fructe folicule. Fruct capsulă. Folosită în medicina populară ca diuretic. acoperit cu resturi de frunze. 359 — Toporaşi de stîncă — Viola alpina Jacq (Pl. În etajul alpin. Frunze trifoliate. glabre. rizom scurt. în etajele alpin şi subalpin. În etajul montan şi alpin. Inflorescenţă racem cu flori galbene-aurii. 79) — H = 6—40 cm. Fructe capsule cu seminţe negre. Frunze cu lamina ovat-triunghiulară. cele tulpinale scurt peţiolate. Frunze tulpinale penat sectate. puternic ramificată. În etajul alpin şi subalpin. pe marginea pîraielor montane. 357 — Stupitul cucului — Cardamine resedifolia L. Fruct păstaie alungit elipsoidală. înflorire VII—VIII. Pirinei. uneori trifidate. prin pajişti şi pe stînci. păroasă. culcată pe pămînt. Balcani. Perenă. . 361 — Iarba surzilor — Saxifraga paniculata Miller (Pl. Europa. Centrul Europei. Carpaţi. America de Nord. În Carpaţi şi estul Alpilor. cu 2—3 noduri. Europa. Fructe polinucule. Frunze palmat lobate (7—9 lobi) cu marginea dinţată. 358 — Mălăoaie — Helianthemum celandicum (L. fără petale. rădăcină puternică. umede. Flori albe cu puncte purpurii. Cu stoloni lungi. înierbate din etajul alpin şi în pădurile din etajul subalpin. pe locuri ierboase. 364 — Arginţică — Dryas octopetala L. 356 — Sisinei de munte — Pulsatilla alba Reichenb. Fruct capsulă. Perenă. 367 — Piatră linte — Astragalus australis (L. scorţoase. Fructe mici. pietroase. 80) — H = 10— 40 cm. Semiarbust cu numeroşi lăstari sterili şi floriferi. înflorire VI— VIII. Frunze rotund ovate. lung peţiolate. cu dinţi mărunţi şi ascuţiţi pe margine. cu numeroase flori galbene aurii. 360 — Toporaşi galbeni de munte — Viola biflora L. cu un pinten L = 3—4 mm. des păroasă.C. 362 — Ochii şoricelului — Saxifraga retuşa Gouan (Pl. 79) — H = 2—15 cm. cu foliole îngust lanceolate sau lineare. În etajul alpin. înflorire V—VIII. pe aluviuni umede. Frunze peţiolate eliptice pînă la alungit eliptice. sectată. (Pl. Europa. cu rizomi. Perenă. Europa. Frunze cărnoase. în locuri ierboase. coaste abrupte. În regiunile alpină şi subalpină. 366 — Trifoi — Trifolium badium Schreber (Pl. Înflorire VI—IX. Tulpină dreaptă. Europa. Inflorescenţă capitul lobulos oval. aluviuni. 79) — Perenă. Flori galbene.) Lam. Frunze eliptice. Înflorire VI— VIII. înflorire IV—VIII. ciliate pe margine. lobate sau lat lanceolate. Frunzele din rozetă obovate sau alungite. mari. simplă sau ramificată. drepte sau culcate. cu 4—8 perechi de foliole îngustat eliptice pînă la lanceolate. Japonia. (Pl. cu tulpina ramificată la vîrf. Pe stînci. În etajul alpin. prin pajişti. cu stipele la baza peţiolului. scundă. Flori mari (D = 2—4 cm) din 8 petale albe. din flori cu un caliciu dublu. solitare. foliate de jur împrejur. Alpii Dinarici. pe stîncării calcaroase. pe stîncării calcaroase. cele bazale lung peţiolate. Asia. (Pl. în etajele alpin şi subalpin. Tulpină ierboasă. Frunzele tulpinale mici. folosit în medicina populară. pe stînci calcaroase. Fructe nucule. În regiunile alpină şi subalpină. Perenă. Flori pintenate. flori roze sau purpurii. cu mar-giiaea evident crenată. Apenini şi în Asia Mică. 363 — Plăcinţele — Geum reptans L. Pirinei. lungă. La baza tulpinii cu o rozetă de frunze alipite de stîncă. albe. pe substrat calcaros. Inflorescenţa racem umbeliform cu flori albe. uneori şi subalpin sau montan. (Pl. Stipele mici. marginea frunzelor crenat dinţate. pietrişuri. 368 — Dulcişor — Hedysarum hedysaroides (L. (Pl. grohotişuri. înflorire VI—VIII. 80) — H = 10— 20 (35) cm. cu sau fără peri. Toxică. tulpini florifere glandulos păroase cu l—5 flori. Stipele concrescute cu peţiolul şi între ele. Flori albastre închis. Alpi. stîncoase. Ramurile culcate pe sol sînt foliate numai pe 2 rînduri: cele ridicate. Înflorire V—VIII. moale. (Pl. galbene. prin locuri ierboase şi pietroase. grohotişuri. fîneţe. America de Nord. prin pajişti şi pe stîncării. 365 — Creţişoare — Alchemilla vulgaris L. Europa centrală. scurt peţiolate şi nestipelate. bolovănişuri.inflorescenţă racemoasă. înflorire VI— VIII. Frunze tulpi-nale lat ovate sau reniforme. Perenă. păroase. Utilizată în medicină. simple sau puţin ramificate.

galbene-portocalii pe disc. (Pl. 81) — H = 10—40 cm. păroasă. În zona alpină. Tulpină des foliată. nordul Europei şi Asiei. sudul Europei. În Carpaţi. 81) — H = 15 cm. Perenă. rădăcina îngroşată napiform. Inflorescenţă capitul globulos cu 5—12 flori albastru-violacee. 81) — H = 5—30 cm. 80) — H = 20— 35 cm. galbene. Perenă. prin pajiştile de pe brînele abrupte. Frunze bazale dispuse în rozetă. briola — Ligusticum mutellina (L. (Pl. dispuse stelat. dinţate pe margine. tufoasă. Fruct capsulă. 375 — Cărbuni — Phyteuma nanum Schur. cele tulpinale simplu penat sectate şi peţio-late. America de Nord. Tulpină neramificată. Europa centrală. Perenă. Inflorescenţa calatidiu. Înflorire VII—VIII. pe coaste înierbate şi stîncoase. 370 — Capul călugărului — Leontodon rilaensis Hayek (Pl. Fruct achenă cu papus alb murdar. Frunze bazale dispuse în rozetă. Inflorescenţă calatidiu cu involucru lunar şi flori galbene. Perenă. 376 — Bunghişor — Erigeron uniflorus L. cu 5— 9 perechi de foliole eliptice sau alungit ovate. Carpaţi. ramificat. Alpi. (Pl. negru brun. Inflorescenţă calatidiu. Inflorescenţa calatidiu. Înflorire VI—VII. cele tulpinale lanceolate sau linear lanceolate. lungi de 2 cm. de lungime variabilă. prin pajişti. estul Alpilor. lînos păroasă. în centru. Monument al naturii. violet-închise. scurt. rădăcină pivotantă lungă. prin pajişti şi stîncării. cu radii inegale şi cu flori roze sau purpurii. Tulpină păroasă. 81) — H = 10—15 cm. Fruct acenhă. Fruct păstaie. rizom gros. În etajul alpin. uşor violacee. scurt. Frunze alungit eliptice sau ovat lanceolate. Cu un singur calatidiu. steluţe — Erigeron alpinus L. Fruct capsulă. Stipele concrescute. frunze imparipenat compuse. Frunze bazale lanceolat lineare sau spatulat lineare. Fruct capsulă. Inflorescenţă umbelă. Frunze bazale ovate sau eliptice. toate cu marginea întreabă. Asia. pe substrat granitic şi pe şisturi. pe substrat calcaros. Inflorescenţă racemoasă. Frunze oblong ovate în partea inferioară a tulpinii şi îngust lanceolate în rest. 374 — Clopoţei —Campanula serrata (Kit. cu flori marginale galbene-aurii şi tubuloase. tulpină scundă. Fruct achenă păroasă. (Pl. Inflorescenţă calatidiu cu flori violete. de 2—3 ori penat sectate. În pajiştile alpine. grupate într-un racem lax. Perenă. rizom multicapitat. 377 — Ochiul boului. rizom cilindric.) Hendrych (Pl. pe locuri stîncoase. de obicei setiform păroasă. America de Nord. Fruct achenă brună. Balcani şi Alpi. Frunze triunghiular ovate. pe creste şi coaste stîncoase. Perenă. Europa.Perenă. (Pl. În etajul alpini pe creste. albastre-violacee. fin striată. prin pajişti. înflorire VII— VIII. România şi Bulgaria. Fructe dicariopse. rizom noduros. albe şi flori tubuloase. stîncării. OCROTITĂ DE LEGE. Inflorescenţă calatidiu cu involucru lung şi flori galbene. În regiunea montană şi alpină. Perenă. Tulpină erectă. prin pajişti. Tulpină păroasă. cu marginea cre-nată. grohotişuri. dispers păroase. 369 — Brie. 81) — H = 2—10 cm. 379 — Romaniţa de munte — Anthemis carpatica Kit. Perenă. cu rizomi multicapitaţi. păroase pe margine. Fructe achene cu papus alb. 81) — H = 5—20 (30) cm. fîneţe. În etajul alpin. Înflorire VI—IX. campanulate. Fruct achenă păroasă. dispers lînos păroase. Fruct achenă. spatulate sau alungit spa-tulate. rizom gros cilindric. înierbate. (Pl. În Carpaţi şi Sudeţi. Tulpină simplă sau ramificată. 81) — H = 9—26 cm. 371 — Vulturică — Hieracium alpinum L. Europa. sesile. fîneţe. Perenă. Europa. alungit lanceolate. pe stîncării. 378 — Floare de colţ — Leontopodium alpinum Cass. În zona alpină şi subalpină. cu flori purpurii sau roze. jnepenişuri. tufărişuri. Flori pendule. Inflorescenţă calatidiu cu flori ligulate. cele tulpinale aproape lineare. pe stîncării. Europa centrală. dublu penat sectate. 80) — H = 30—120 cm. cele tulpinale linear lanceolate. sublanceolate. alb lînos. cu rizom. Flori ca un clopot. În Carpaţi. 380 — Cruciuliţă de munte — Senecio glaberrimus (Koch) Simonky (Pl. păşuni. păşuni. 80) — H = 10—40 cm. înflorire VI—VIII. prin poieni. cu pînă la 20 flori roşii. În etajul alpin (la l 500— 2 500 m). prin locuri pietroase. În etajul alpin şi subalpin. alb lînos tomentoase (mai ales pe faţa superioară). În etajul alpin. simplă sau ramificată. Balcani. pe stîncării. (Pl. adînc cordate. Perenă. Frunze lanceolate. În etajele alpin şi subalpin. 372 — Vulturică — Hieracium prenanthoides Vili. 373 — Clopoţei de munte — Campanula alpina Jacq (Pl. roze sau albe. peţiolate. rar albe. pe roci calcaroase. cu flori marginale ligulate. pe coaste înierbate. din care pornesc numeroase rădăcini. Înflorire VII—VIII. păroasă. Perenă. Perenă.) Crantz (Pl. Frunze linear lanceolate. galbene. înflorire VII—VIII. . înflorire VII— VIII. Carpaţi. din care pornesc rădăcini filiforme. Vegetează în regiunea alpină şi subalpină. coaste înierbate. prin păşuni. În etajul alpin. cu rizom gros. 81) — H = 80 cm. înflorire VII—IX. În Carpaţii de sud-est şi în Balcanii de est. cu rizomi scurţi. Frunze înguste. 80) — H = 19 cm. sesile. sud-vestul Asiei. rizom gros şi noduros. înflorire VT—VIII. cu lacinii îngust lineare sau linear lanceolate. înflorire VII—VIII. Frunze bazale în rozetă. estul şi centrul Asiei. rizom gros. Frunze alungit lanceolate. Flori grupate în calatidii parţial înconjurate de 5—15 foliole lance oîate. Balcani. Fruct achenă.

Înflorire VI—VIII. În zona alpină. În zona alpină. înalte de 4—7 cm. dispuse în cirne la subţioara frunzelor. lungă. În zona alpină şi subalpină. 82) — Perenă. cu rizom. Flori cu pedicel lung.) Desv. din care pornesc ramuri florifere subţiri. Europa. cu peri mai ales pe faţa inferioară. nordul Asiei. cu gît galben-roscat. 387 — Ochiul găinii — Primula minima L. acoperită cu peri albi. În zona alpină. W. 385 — Laptele stîncii — Androsace lactea L. înflorire VI—VII. lat ovat eliptice. În Carpaţi. mici. pe stînci calcaroase. Flori roşii sau violete. Perenă robustă. înflorire VI —VIII. 390 — Nu-mă-uita de munte — Myosotis alpestris F. În Carpaţi. 82) — H = 5—60 cm. Europa. fără peţiol. pe faţa inferioară cu glande solzoase ruginii. ca tufişuri în locuri stîncoase sau ierboase. Tulpină scapiformă. (Pl. deşi. În zona alpină. Utilizată ca purgativ. lungi. Fruct capsulă. Ele sînt linear lanceolate. Perenă. 82) — H = 2—9 cm. rizom gros de 2—3 cm. brune gălbui. (Pl. Înflorire VI—IX. cu corola ca o pîlnie. cu rizom uşor îngroşat. Alpi. (Pl. prin pajişti. înflorire V—VII. 82) — Perenă. grohotişuri. scundă. Flori albe sau roşcate. În zona alpină. verticilate.C. la marginea zăpezilor. roz aprins. Înflorire VI—VII. tîrîtor. cu peri cenuşii. în păşuni şi fîneţe. cu gîtul galben. pe păşuni. pe pajişti pietroase. scurt. aproape sesile lucitoare. (Pl. pe brîne stîncoase. persistente. înfloreşte în spic compact. înflorire V—VII. cîte 3. Europa. pajişti. alungit eliptice. Frunze opuse. stîncării. dispers păroase. foarte ramificat. Arbust cu frunze eliptice. pe margine sinuos dinţate sau sectate. În etajul alpin şi subalpin pe stînci. Frunze alungit-ovate sau ovat lanceolate. Flori albastre. Balcanii de est şi Alpii de est. Tulpini L = 3 cm. Asiei şi în America de Nord. În nordul şi centrul Europei. În zona alpină. 389 — Loiseleuria procumbens (L. 383 — Degetăruţ pitic — Soldanella pusilla Baumg. În zona alpină. frunze lineare. Carpaţii de sud-est. (Pl. 83) — H = 3—20 cm. În etajul alpin.381 — Zglăvoc — Centaurea nervosa Willd (Pl. cu gîtul galben. cu gropiţe glandulate pe faţa inferioară. Frunze ovate. pieloase. pe faţa inferioară alb-făinoase. prin pajişti aşternute pe substrate sărace în calcar. dispuse verticilat. Frunze cuneate sau invers triunghiulare. prin pajişti însorite. 384 — Laptele stîncii — Androsace villosa L. Inflorescenţa calatidiu solitar. cu o rozetă de frunze. grohotişuri. rar albă. pie-loase. cu rizom scurt. Frunze cu lamina rotundă. Fruct capsulă roşietică. glandulos punctate. Tulpina principală tîrîtoare. 392 — Vîrtejul pămîntului —Pedicularis verticillata L. Inflorescenţă capitată. (Pl. Perenă. 82) — Arbust pitic. Sudeţi. În sudul şi centrul Europei. Asia. Alpi. cu marginea întreagă. acoperite cu peri moi. 386 — Anghelina — Primula halleri J. America de Nord. 388 — Smirdar — Rhododendron kotschyi Simonki (Pl. Gmelin (Pl. Alpi. caliciu albicios şi corolă galbenă. Tulpină muchiată. F. Schmidt (Pl. Fruct capsulă. Balcani. Carpaţi. rădăcini îngroşate napiform şi tulpină simplă. Asia Mică. dispuse altern la vîrful lujerului. Tulpina floriferă H = 5 cm. În zona alpină. 83) — H = 4—20 cm. Balcani. Scap cu o singură floare campanulată. pe păşuni ierboase din zone stîncoase. galbene.) Willd. Inflorescenţă spic compus. formează covoare întinse pe locuri pietroase şi bătute de vînt. 393 — Cimbrişor — Thymus alpestris Tausch. cu rizom lemnos. fiecare la bază cu o rozetă de frunze din care porneşte tulpina floriferă. format din flori roşii. cele de pe tulpină sesile. cu tulpini puţin păroase. Carpaţi. Alpi. calcaroase. Înflorire VII—IX. lungi de 3—8 (15) cm. Flori roşii purpurii. 83) — H = 40— 140 cm. Flori roşii închis sau violet-deschis. cu o pată roşie pe labiul superior al corolei. Flori albe. cu rizom ramificat. Ramuri scurte. în pîlcuri. marginea întreagă. Fructe achene cu papus lung. Asia. alipiţi. cu 3—9 dinţi ascuţiţi la vîrf. Fruct capsulă cil 2 valve. (Pl. rizom gros. Perenă. 82) — H = 10—30 cm. cele bazale cu peţiol. tari. globulos. (Pl. grupate capituliform. înflorire VI—VII (VIII). Tulpini acoperite cu peri deşi. 391 — Darie — Pedicularis oederii Vahl (Pl. Perenă. Europa. (Pl. Flori roze. 82) — Perenă. Carpaţii orientali şi Balcani. tari. Înflorire VII—VIII. la bază cu frunze alungit ovate sau eliptice. Ramuri L = 4 cm. cu margini întregi. Asia. Frunze mici. Perenă. Fruct capsulă oval lanceolată. pie-loasă. pe pajişti. 394 — Ghinţură galbenă — Genţiana lutea L. 83) — Perenă. înflorire VI. înflorire VI—VIII. rar roze. 83) — H = 30 cm. violet-roşcată. Fruct capsulă cilindrică. în locuri stîncoase. înflorire VI—VII. dispuse în rozetă. foarte rar albe. În zona alpină şi subalpină. Fruct capsulă cu seminţe aripate. frumos mirositoare. scundă. prin pajişti. Frunze bazale şi tulpinale penat fidate. Fruct capsulă. Tulpină fistuloasă. Fructe nucule negre. pe soluri sărace în calcar. Fruct capsulă. Frunze lineare sau linear lanceolate. Flori roşii deschis. ovat eliptice sau alungit eliptice. În zona alpină. pe locuri pietroase. Perenă. Apenini. Sudul Europei. 82) — H = 50 cm. din care pornesc 3—5 rădăcini verticale. 382 — Armeria — Armeria alpina (D. . cu flori liliachiu roşii sau roşii spre violaceu. cu 5—7 nervuri proeminente paralele. Balcanii de est. America de Nord. Cele tulpinale. Perenă. cu flori mari. 82) — H = 10— 40 cm. rădăcini numeroase. Fruct capsulă. Frunze îngust lanceolate. America de Nord. Frunze penat partite sau sectate.

formată din spiculeţe uniflora mici. prin pajişti. Perenă. 405 — Helictotrichon versicolor (Vili. stîncării şi sfagnete. prin tufişuri. pe soluri sărace. L = 7—20 (30) cm. cu 3 nervuri. cu 2—5 tuberculi comprimaţi şi palmat-comprimaţi. Caucaz.C. În zona alpină. cilindrice. Inflorescenţa panicul cu ramuri ce cuprind l—2 spiculeţe. rar albă sau violetă. lax-cespitoasă. În sudul şi centrul Europei. 398 — Crinişor de stîncă — Lloydia serotina L. 84) — H = 10— 30 cm. din care pornesc rădăcini oblice sau verticale. viermi intestinali. în convalescenţă. sesile. Europa. În etajul alpin şi subalpin. cu frunze eliptice sau eliptic lanceolate. Perenă. Fruct capsulă ovoidală sau piriformă. Gluma inferioară uninervă.) D. În etajul alpin (la l 700—2 200 m). cu rizom multiramificat. Utilizată ca infuzie. pe pajiştile de pe substrate calcaroase. dischinezii biliare. Ural.5 cm. Înflorire III—VI. ovate sau ovat eliptice. Flori cu caliciul cilindric şi corola hipocrateriformă albastră-azurie. Înflorire VI— VII. Plantă hibernantă cu rădăcină fuziformă subţire. Frunze plane. Fructe nucule trimuchiate. prin pajiştile de pe substrate calcaroase. Frunze verzi-cenuşii. Frunze plane. Înflorire VI—VIII. ramificată. l — l—3 mm. îmbrăcat în tunici membranoase. 395 — Ghinţură pătată — Genţiana punctata L. fiecare format din 5 flori brune-gălbui-arămii. 83) — H = 7— 20 cm. Inflorescenţă dintr-un spiculeţ mascul. Frunze lineare. 84) — H = 10—50 cm. răsfirat. În zona alpină. cu 5 nervuri proeminente. cu rizomi lipsiţi de stoloni şi cu tulpini rigide. 399 — Credei de munte — Luzula sudetica (Willd. Spiculeţele castanii închis sau negre. (Pl. mai rar roze. Fruct cariopsă. . Flori campanulate sau infundibuliforme. pe care se află puncte roşii. Înflorire VII—VIII. cilindric şi 2—3 spiculeţe scurte. cilindrice. Aristă geniculată. înflorire VI—VIII. În Carpaţi. 396 — Ochincele — Genţiana verna L. înflorire V—VIII. fiecare formate din 3—5 flori. În zona alpină. dispuse în cime la subţioara frunzelor. femele. Staminele cu antere-roşii. Tulpini erecte. cu tulpini erecte. la vîrful ramurilor. America. Peninsula Balcanică. cespitoasă. Pirinei. Europa centrală. Inflorescenţa globuloasă sau ovoidal globuloasă. din flori femele şi mascule. cespitoasă. 84) — H = 18 cm. În zona alpină. Europa. Inflorescenţă panicul spiciform. rar violetă. pe locuri pietroase şi ierboase. Apenini şi Alpi. Alpi. (Pl. alungit ovoidale. Inflorescenţă panicul spiciform ovat. 84) — H = 20 cm. Fruct capsulă cu 2 valve. pe stînci şi grohotişuri. OCROTITĂ DE LEGE. În Carpaţi. 404 — Iarbă de munte — Oreochloa disticha (Wulfen) Link. Tulpină fistuloasă. (Pl. Europa. Fruct cariopsă ovoidală. scurte. În etajul alpin sau subalpin. Perenă. Tulpină subţire. În zona alpină. Frunze lineare. În zona alpină şi subalpină. 401 — Rogoz verde — Carex sempervirens Vili. 84) —. aşezate în rozetă la baza tulpinii.înflorire VI—VIII. cu 3 nervuri roşietice sau violacee pe fiecare foliolă a perigonului. Perenă. albe. În etajul alpin şi subalpin. 84) — H — 50 cm. campanulate. format din spiculeţe violet închis. (Pl. cu flori negricios purpurii. În Europa şi America de Nord. 84) — H = 30 cm. acide. cele tulpinale ovate sau lanceolate. Asia Mică. Perenă. prin păşuni. (Pl. 83) — H = l — 15 (30) cm. verde închis pe faţa superioară şi verde palid pe cea inferioară. rizom G = 1. (Pl. Monument al naturii. Perenă. mici. Asia. În etajul alpin. prin pajişti instalate pe soluri scheletice bogate în humus. Inflorescenţă din l—5 spiculeţe. În etajul montan. intern. Perenă.) Pilger (Pl. pe substrat calcaros. scurţi.) Reichenb. înflorire VI—IX. înflorire VII—IX. cu stoloni repenţi. l — 2—4 mm. Creşte în pîlcuri dese. Europa. Fruct capsulă sesilă. Perenă. rizom scurt. Noua Zeelandă. pe locuri stîncoase. Perenă. 400 — Rogoz — Carex rupestris AU. Frunzele bazale îngust lineare. Perenă. Frunzele bazale obtuze. plane. cea superioară cu 3 nervuri. cu 2—4 frunze lineare său linear-lanceolate. dispuse în rozetă. (Pl. fiecare cu. cu corolă galbenă deschis. prin pajişti. Asia. slab muchiată. păşuni. cu spiculeţe violacee aşezate pe axa paniculului pe 2 rînduri. Înflorire VII—VIII. Inflorescenţă panicul lax. cu miros puternic de vanilie. L = 5—6 mm. roză. înflorire VI—VIII. mai ales pe versanţii abrupţi. cu bulb îngust. Fruct nuculă trimuchiată. ovoidal. 397 — Ochincele mici — Genţiana nivalis L. Frunze-îngust lineare. pentru stimularea poftei de mîncare. Asia. Tulpina floriferă H = 5—12 cm. brune sau purpurii închis. Siberia. verde sau violacee. galbenă sau albă. 83) — H = 3—12 (26) cm. OCROTITĂ DE LEGE. prin pajişti. cu tulpini erecte. (Pl. castanie închis sau neagră. Flori sesile. pe pajiştile de pe soluri humico-silicioase. Frunze opuse. 403 — Iarba muntelui — Agrostis alpina Scop. încovoiate la vîrf. Tulpini trimuchiate. (Pl. Perenă.H = 15— 30 cm. dispuse altern. Fruct capsulă cu 2 valve. înflorire VI—VIII. Europa. Frunze lineare. America de Nord. Noua Zeelandă.5 cm. În etajul alpin şi subalpin. 83) — H = 20—60 cm. pedunculate. Inflorescenţa spic lung de l—1. Fruct cariopsă. uneori gălbui. pe pajişti. (Pl. în pajişti şi tufişuri. persistente. Plantă medicinală. Pirinei. 402 — Timoftică de munte — Phleum alpinum L. 84) — H — 20 cm. Tulpină erectă. 5—8 flori. tîrîtor. înflorire VI—IX. cu nuanţe violete. Floarea albastru-azurie. pe stîncării. Fruct capsulă. Europa. 406 — Sîngele voinicului — Nigritella nigra (L. (Pl. plane.

Tulpină erectă. L = 4 cm. înflorire VI—VIII. formată din numeroase flori mici. 219. Animal foarte vioi. 84) — H = 3—50 (70) cm. stîncării înierbate. 85) — H = 14—17 mm. cu numeroase frunze înguste. 125. (Pî. pe iarbă şi pietre. Larvele trăiesc vara. 302. în Carpaţii calcaroşi. Consumă resturi . 84) —. înflorire V—VIII. 1 = 6—7 mm. plante. verzi sau cenuşiu-verzui. Europa. la altitudini de peste 2 000 m. pe pajiştile de pe soluri scheletice. cu tulpini aspre în partea superioară. 308. întîmplător în peşteri. În tot lanţul carpatic. cespitoasă. 301. ţepoase. D =2. cu ax lînos păroasă. suprafaţa neregulat striată. 348 — Alopia glauca Rossm. discoidală. 329. Frunze L = 9 cm. capturează prada urmărindo (insecte mici). Corp din 48—55 segmente. cu miros de vanilie. lineare. (Pl. în golul alpin. cespitoasă. 304. 84) — H = 30 cm. (Pl. fără glume. cespitoasă. (Pl.5 mm. 118. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTE (MOLLUSCA) 373 — Pyramidula rupestris Drap. prin pajişti. Alpi. 138. pînă la alungit ovoidală. Jura. Corsica. rapid. Carpaţi. nuanţate violaceu. în munţi. (Pl.5 mm (femela este mai mare). comun prin crăpăturile stîncilor. subţiri. în locuri umede. în locuri puternic însorite. sub muşchi. nuanţate violaceu. dar şi în cele uscate. format din spiculeţe alungit eliptice. 127. Inflorescenţă conic ovoidală. pe zăpadă. Perenă. OCROTITĂ DE LEGE. În etajul alpin. CLASA INSECTE (INSECTA) 353 — Boreus hyemalis L. formează pajişti întinse. 175. Perenă. Europa. 124. fiecare constituit din 3 flori. cu tulpini erecte. 157. are 85—101 perechi de picioare.407 — Sîngele voinicului — Nigritella rubra (Wettst. lat lineare. Europa. În VI—X. 313. scurt pedunculate. cu 4—5 anfracte. 295. pe stîncării. 226. Cocon albastru închis. 218. 261. 84) — H = 8—15 (25) cm. cu linii spirale. 179. lemne putrede. (Pl. Picioare lungi. Cochilie cu 7—8 anfracte. 38. 351 — Mitopus morio Fabr. În tot lanţul Carpatic. În etajul alpin şi subalpin. în copaci. (Pl. sub frunzar umed şi lemne putrede. Cu rudimente de aripi. l = 4 mm. (Pl. Pirinei. Alpi. În muşchi şi licheni. B. 85) — H = 1. formează tufe mici. Perenă. roşiipurpurii sau roze. 409 — Păiuş — Festuca pumila Vili. Asia. 220. 316. în zone împădurite. Inflorescenţă spic unilateral. Cochilie turtită. Inflorescenţa panicul erect. arbori. Cu variaţii de formă şi grosime. dispuse pe o singură parte a spicului. 85) — L = 4—11 mm. Carpaţi. În păduri de munte şi jnepenişuri. foliată numai la bază. Pe stînci golaşe. pe stînci şi blocuri de piatră. 85) — H = 14—16 mm. Fruct cariopsă. Asia. Europa Centrală. America de Nord. Adulţii prezenţi în X—III. Înflorire VII—VIII. Africa de Nord. În Carpaţii estici (din Rarău pînă la întorsura Buzăului). 317. Pe munţi (pe stînci. cu rizom tîrîtor. Spiculeţe uniflore. 298. 85) — L = 7—9 mm. sub lemne. în secţiune cu 2 brazde pe faţă.) K. cu 5—7 nervuri. 117. Tulpină erectă. bolovănişuri. D == 18 mm. Frunze filiforme. ramificat. Inflorescenţă panicul cu spiculeţe lat ovate.H = 10—20 (30) cm. Extrem de rapidă. Europa. Fruct cariopsă cu 3 muchii. Balcani. În etajul alpin şi subalpin. Europa. în tufişuri. Cu variaţii de culoare şi striaţiuni. 265. 129. cu 2—3 tuberculi divizaţi. Orhidee perenă. 123. 264. Richt. în frunzar. Cochilie alungită cu 9— 10 anfracte sculptate cu linii fine sau cu coaste radiare.5 mm. 349 — Campylaea faustina Rossm. pe pajişti instalate pe substrate calcaroase. De la cîmpie pînă pe culmile munţilor. În etajul alpin şi montan. Asia. În munţi înalţi (este foarte comună în Retezat). 85) — L = 4—5 mm. (Pl. (Pl. 37. L = 10 —20 cm. 310. Cu mare variabilitate de mărime şi culoare. Europa. muşchi şi frunzar umed). Frunze plane. În jurul Mediteranei şi vestul Europei 374 — Ena moritana Drap. ÎNCRENGĂTURA ARTROPODE (ARTHROPODA) CLASA PĂIANJENI (ARACHNIDA) 350 — Pardosa nigra Koch (Pl. alungite. 85) — H= 11 mm. 294. la altitudini ridicate. 85) — L = 23—37. Sub pietre. Alte plante care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 36. 410 — Ţăpoşică — Nardus stricta L. În tot lanţul carpatic şi Munţii Apuseni. CLASA DIPLOPODE (DIPLOPODA) 352 — Leptorulus trilobatus (Verhoeff) (Pl. Monument al naturii. În regiuni muntoase. înflorire VII— VIII. 408 — Firuţa şopîrlelor — Poa alpina L. 297. tundre alpine. Spiculeţul din 3—5 flori verzi sau violacee.

În tot lanţul carpatic. (Pl. 86) — A = 36—41 mm. este caracteristică făgetelor şi molidişurilor. Antene mai scurte decît corpul. Pe pajişti. cît şi ca adult. În masivul Retezat. 368 — Eulithis populata L. myrtillus. America de Nord. Pe lîngă pereţii abrupţi. pe arbuşti. 357 — Manica rubida Latr. (Pl. comun de la şes pînă în vîrful munţilor. În zona alpină a Carpaţilor. (Pl. flori. la altitudini de peste l 700 m. Fluturii zboară în (VI) VII (VIII). 86) — A = 36—42 mm. în apele reci de munte. Larvele rod coletul plantelor tinere (poate fi considerat dăunător). în etajul jneapănului. Larva (371 b) trăieşte pe Hieracium. 86) — A = 34—40 mm. În toată ţara. Europa. 361 — Gîndac pocnitor — Corymbites cupreus F. Prins în mînă. Alpi. Larvele (367 b) trăiesc pe graminee. 355 — Pholidoptera transsilvanica Fischer (Pl. Elitre reduse. Animale combative. România. putînd provoca invazii devastatoare pe sfeclă. mai rar în muşchi. 86) — A = 34—38 mm. Europa. sub pietre. dar coboară şi în regiunea de dealuri. În toată tara. Sempervivum. vestul Asiei. 86) — A = 27—32 mm. comun în munţii înalţi. sălcii. Endemică în Carpaţi. Europa Centrală şi de est. Asia Centrală. în permanentă căutare de pradă. pe pante nisipoase. Europa. Europa. se întîlneşte sub balega proaspătă. Larva trăieşte pe diferite specii de Hypericum. (Pl. (Pl. Larvele (366 b) se întîlnesc în număr mare pe ierburile nepăscute de vite şi cai pe păşunile alpine. în VII—VIII. mlăştinoase. Comun în toţi munţii noştri. 360 — Helophorus glaciaris Villa. Bondar. În toţi Carpaţii. Europa. (Pl. În VII—X. (Pl. 85) — L = 24—42 mm. În . Carnivor. (Pl. în grajduri. Rodnei) şi în Munţii Apuseni. Abdomen neacoperit de elitre. Colectează polen de pe Rhododendron. Cordeus ş. Fitofag. De la şes pînă la peste 2 000 m altitudine. În zonele înierbate la altitudini de l 700— l 800 m. (Pl. 356 — Miramella ebneri Galv. 363 — Blithophaga alpicola Kiist. în etajul jneapănului. Europa. Forma tipic montană. 86) — L = 11—16 mm. îndeosebi pe flori de Senecio şi Deschampsia. Vine des lîngă case. Scutul cu 2 vîrfuri care intrînd sub mezotorace. Cu o mare variabilitate de colorit. 371 — Parietaria dilucidaria Hb. Cu aripi posterioare rudimentare. Primula. Atacă plantule şi rădăcini fragede. Larvele au inelele corpului puternic chitinizate. 366 — Erebia epiphron Knoch. elimină de lîngă gură un lichid urticant. Trăieşte 2—3 ani. În etajul jneapănului. 358 — Bambus pyrenaeus Perez (Pl. 85) — L — 18—20 mm. în fîneţe. Nordul şi centrul Europei. Răpitor. elitre scurte lobiforme (nu are aripi posterioare). Endemism carpatic. În VI—VIII. În tot lanţul carpatic. unde iarba rămîne mai lungă. 86) — L = 8—10 mm. În toată ţara. (Pl. îi permite ca atunci cînd cade pe spate. îşi sapă în pămînt canale lungi de pînă la 60 cm în care introduce bucăţi de balegă şi pe care depune ouă. în VII—VIII. În zona alpină. prezent în VII— VIII doar în cîteva locuri din Carpaţii Orientali (Rarău. Larva (369 b) trăieşte pe Vaccinium vitis-idaea şi V. pe grohotişuri de calcare. larve de insecte. Gîndac.vegetale şi insecte mici. 359 — Cărăbuş violaceus L. 86) — L = 2—4 mm. Genţiana. La altitudini de l 700—2 200 m. pivniţe. în etajul montan şi subalpin. Larvele cresc consumînd această hrană. Fluturii zboară în VI—VIII. oviscapt drept. Larvele (368 b) trăiesc pe afin. Pe munţi. greoaie. 354 — Lăcusta de păşune — Polysarcus denticaudus Charp. Gîndac ai cărui adulţi şi larve trăiesc în apă. Asemănătoare sînt şi alte specii de Erebia. foarte comun. (Pl. 85) — L = 18—30 mm. să revină la poziţia normală printr-o săritură însoţită de o pocnitură. Graminicolă. vestul Asiei. Jugoslavia. 86) — L = 18—34 mm. aleargă şi zboară bine. Adulţii ies în anul următor. calcaroase. Europa. Balcani. 365 — Parnassius apollo L. În toată ţara. în zona de trecere de la brad la molid. Larva (365 b) se dezvoltă pe Sedum. Fluturii zboară în VI—VIII. Adulţii activi primăvara şi toamna. Carpaţi. Comună la altitudini de 900—2 400 m. 362 — Gîndac de bălegar — Geotrupes stercorarius L. Consumă resturi organice. în V. Formează cuiburi subterane. uneori dăunătoare. 86) — L = 16—24 mm. cu vîrful ascuţit. În VII—X.a. Europa. Pirinei. Pe arbuşti. sub pietre. (Pl. (Pl. Europa. 364 — Polydrosus amoenus Germ. Asia. Europa. Europa (lipseşte din Scandinavia şi Finlanda). Europa. 86) — A = 72—88 mm. Bulgaria. Fluturii zboară în VI—VIII. la altitudini de l 000—2 300 m. Lăcustă mare. toate forme montane. (Pl. Coleopter fitofag atît ca larvă. (Pl. 369 — Entephria caesiata Lang. Helianthemum ş. Saxifraga. Animal greoi. în zone umede. plop. Furnică care îşi face cuibul superficial. Europa. 86) — A = 30—34 mm. Fluture mai rar. 367 — Erebia cassioides Hohem. la altitudini de peste l 700 m. 86) — L — 11—15 mm. Larva stă în sol şi roade rădăcinile plantelor. pe marginea fîneţelor şi păşunilor. (Pl. Trăieşte pe tufele de pe culmile munţilor. Siberia. ele iernează în galeriile săpate de părinţii lor.a. 370 — Anaitis simpliciata Tr. 85) — L — 16—27 mm. 85) — Llucratoare = 5—9 mm.

377 — Fluturaş de stîncă — Tichodroma muraria L. melci. OCROTIT DE LEGE. de la şes pînă pe crestele munţilor. Tegument grăunţos. OCROTIT DE LEGE. A = cca 2 m. În pădurile de conifere şi în jnepenişuri. mai frecvent în munţi calcaroşi. Sedentar şi oaspete de vară (III—XI). Scoate anual 2 rînduri de pui. Se hrăneşte cu insecte. relativ groasă. 87) — L = 16—17 cm. Sudul Europei. În Carpaţi. Este atacată de păsările de noapte. încă din II. folosit mai mulţi ani de aceeaşi pereche. 87) — L = = 76—90 cm. iar în interior căptuşesc cuibul cu păr şi pene. 87) — L = = 19 cm. Cuib la sol sau . ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA AMFIBII 372 — Sălămîzdră de munte — Triturus alpestris Laur. la nevoie şi cu cadavre. migratoare. Se reproduce în apă. Sedentar. 380 — Brumăriţa de stîncă — Prunella collaris Scop. 378 — Mierlă de piatră — Monticola saxatilis L. În Alpi. Cuib din ierburi uscate. CLASA PĂSĂRI (AVES) 374 — Corb — Corvus corax L. Asia. sub scoarţă. În centrul Europei coboară şi la cîmpie. lîngă sol. 88) — L = 17 cm. centrul Asiei. Oaspete de vară (IV—IX). păianjeni. Corp îndesat. Vestul Europei. în pereţi de stîncă sau arbori înalţi. Se hrăneşte îndeosebi noaptea. în Balcani (de unde a venit la noi). dar înoată bine. Siberia. Se hrăneşte cu insecte. Cuibăreşte în V—VI în găuri din stînci. întrerupt. Europa. Puii rămîn în cuib încă cca 40 zile. Cele 4—6 ouă sînt clocite de femelă 21 zile. Hibernează În X—IV. ca un fluierat frumos. limacsi. la altitudini de peste 900 m. Strigăt „tih-tiinitie-zizizitiii". mamifere. În toată emisfera nordică. (Pl. Pe platourile înalte ale munţilor Cibin şi Ţarcului. Se hrăneşte cu insecte. Nu coboară niciodată pe sol. Pirinei. în V—VI. 88) — Lmascul=8 cm. Cu o metamorfoză lungă (poate avea larve neotenice). Rezistă la temperaturi scăzute. rîme. în păduri mari. 87) — L = cca 65 cm (mult mai mare decît ciorile). Vipera (Vipera berus) este principalul său duşman. 375 — Acvila de munte — Aquila chrysaetos L. care începe să zboare după 85—92 zile. Asia Centrală. cadavre etc. Cuib mare.5 cm. Ambii părinţi adună crăcuţe. iernează în Africa de Nord. În munţi la altitudini de 700— 2200 m. bate des din aripi. Lfemelă = ll cm. de pază. pun apoi muşchi. Se hrăneşte cu insecte. OCROTITĂ DE LEGE. îşi face un cuib mare în vîrful unui copac. Strigăt „corr-corr". Se îmblînzeşte uşor. Cele 3—4 ouă sînt clocite de femelă. viermi. toamna şi cu fructe. Animal foarte rar. în toţi Carpaţii. Cuibăreşte în păduri muntoase din Carpaţi. Este o pasăre nordică. Depune 2 ouă care sînt clocite 40 zile mai mult de femelă. Sudul Europei. Supravieţuieşte de obicei doar un pui. conţine 4—5 ouă pe care le clocesc ambii părinţi în IV—VI. apoi cu păr. pe care îi adună cu ajutorul ciocului său fin din crăpăturile pereţilor calcaroşi. nu prea frecvent. În nordul Europei şi Asiei. la altitudini de peste 2 000 m. cîntător. Este singura şopîrlă de la noi care naşte 3—10 pui vii (este ovovivipara). ceea ce o face să semene cu un fluturas. Se hrăneşte cu păsări. Poate imita glasul altor animale. din ierburi. Animal sperios. în sol sau în crăpăturile stîncilor. lînă etc. Cuib pe sol. Se hrăneşte cu insecte şi păianjeni. Coadă rombică. Cu o coadă scurtă. Zbor de nuntă în III—IV. la peste 2 000 m altitudine şi pe stîncării. în tufişuri dese şi crăpături din stînci. iarna în Africa centrală şi de est. Africa de Nord. nu se poate căţăra. foarte rară. unde şi iernează. Puii stau în cuib 20—22 zile. mamifere (chiar şi cu iezi de ciută). 87) — L= 18 cm.toţi munţii noştri. Cele 4 ouă sînt clocite 14 zile. în turbării. pe păşuni alpine. lent. poate coborî iarna după hrană şi în zona colinară. În toţi munţii noştri. CLASA REPTILE (REPTILIA) 373 — Şopîrla de munte — Lacerta vivipara Sacquin (Pl. dar sînt forme care trăiesc numai În bălţi cu apă lin curgătoare. Coadă lungă. căptuşit cu păr de animale. În munţii înalţi ai Europei. cu coada mai scurtă decît corpul. În zone montane şi stîncoase. 379 — Mierlă gulerată — Turdus torquatus L. pe care le acoperă cu nămol. Se hrăneşte cu insecte. amfibii. Europa. în VI— VIII. 87) — L = 24— 27 cm (ceva mai mare decît mierla obişnuită). Cînd caută hrana. (Pl. diferite artropode. (Pl. Iarna poate coborî după hrană pînă în oraşe (a fost văzut şi în Bucureşti). Strigăt „tac-tac". melci. Strigăt „tac-tac". Strigăt „tşi-ih" lung. Asia Centrală. 376 — Ciocîrlie urechiată — Eremophyla alpestris L. (Pl. dar şi în Dobrogea şi în defileul Dunării. În tot acest timp masculul stă alături. Carpaţi. (Pl. cu rîme. din crăci. ca să se ajute. Strigăt „biia" sau „jicc-jicc". dar rămîn prin apropiere încă 2 săptămîni. terminal lăţită. (Pl. (Pl. 87) — L = 16—17. În pădurile umede de fag şi conifere. Cuib ascuns în crăpături de stîncă. la altitudini de pînă la 2 000 m. adăposteşte cîteva ouă. ei stau în cuib 15—16 zile. reptile. în munţi. (Pl. Sedentară. Adulţii stau obişnuit pe uscat. Dinarici. Oaspete de vară (IV—X).

În Alpi. În caz de pericol scoate un şuierat de avertizare. Cu blană căutată.sub stînci. Sudul Europei. iarna negricioasă. Calcă pe toată talpa. frecvent în munţi la peste 2 000 m altitudine. în mlaştini alpine. Se împerechează în V. 381 — Fîsa de munte — Anthus spinoletta L. cu o pauză de 4—5 ore la prînz. Bucegi. uneori chiar şi în oraşe. căptuşit cu lînă. Face rezerve mici de hrană pentru iarnă. pene. pui de păsări şi iepuri. la altitudini mai joase. Retezat. Are puţini duşmani (omul. Trăieşte în familii (adulţii şi descendenţii în vîrstă de 2 —3 ani). urechi mici. naşte pui în VI. predomină mirosul. Tălpi fără păr. Animal rumegător. îşi sapă vizuini de vară lungi de pînă la 10 m. lapte. Ochi şi urechi mici. sînt solitari. glandele de sub coadă extrem de rău mirositoare. Asia Centrală. lungă. În jumătatea sudică a Europei şi în Asia Mică. Parîng şi Făgăraş. 341. Pe stîncării. consumă păiuş. 384 — Şoarece de zăpadă — Microtus nivalis Martius (Pl. a fost reintrodusă şi se dezvoltă bine în golul munţilor Retezat. Animal sociabil. în locuri însorite. Prezintă canibalism. fructe de merişor. Femela cloceşte cele 4—5 ouă timp de 14 zile. pe lîngă ape îngheţate. Trăieşte pînă la 12 ani. care nu se schimbă în cursul vieţii. în jnepenişuri. iarna coboară pe văile apelor. 385 — Jderul de piatră. foarte agil (sare şi 7—8 m). Corp zvelt. Este foarte sperioasă. Trăieşte peste 22 ani. Animal diurn. ziduri părăsite. în crăpături din stîncă. mai rar cu insecte. 383 — Marmota de munte — Marmota marmota L. ouă. vînează şoareci. sălcii de munte. ghiare ascuţite. struguri. (Pl. mîncîndu-le doar creierii şi sorbindu-le sîngele). cariere vechi. păsări domestice (pe care ades le omoară din plăcere. Dispărută la noi. cu stîncării. Vara ase blana roşcată. 88) — L — 12—14 cm. (Pl. Scoate anual 2 rînduri de pui. insecte. Se hrăneşte toată ziua. Nu formează colonii. Se hrăneşte cu insecte. apoi văzul şi auzul. 88) — L = 50—57 cm. Tatra. Merge mai ales pe jos. Carpaţi. Cu mare sensibilitate la schimbări climatice. Are drumuri proprii. Naşte de 2—3 ori pe an cîte 3—7 pui în cuiburi căptuşite cu plante uscate tocate mărunt. Alte animale care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 310. şobolani. Masculii. dar şi fructe coapte. În zona pădurilor de conifere şi pe platourile înalte. Ghiare puternice. păianjeni. cu coarne caracteristice. trifoi de munte. melci. Alpii Dinarici. merişoare. 386 — Capra neagră — Rupicapra rupicapra L. rîsul şi răpitoarele mari) cu simţuri foarte ascuţite. Din resturi de alimente şi răşini în rumenul său se formează o piatră numită bezoar. Naşte 3—4 pui într-un cuib moale. ciuperci. golurile dintre pietre. din ierburi sau muşchi fini. Balcani. apoi stau pe lîngă părinţi. Făgăraş. În munţi la altitudini de 600—2 000 m. Sedentară. În regiuni colinare şi montane. Alpi. tivite cu alb. 342. pînă la rîme. (Pl. G = 1. Activ noaptea. Coboară iarna spre cîmpie. dar mai puţin valoroasă decît cea de jder. cu simţuri foarte dezvoltate. blană deasă. Parîng. Europa. Hibernează cca 6 luni în vizuini speciale. (Pl. Scoate o gamă largă de sunete. 454. îndeosebi cei bătrîni.20—1. Caucaz şi în Noua Zeelandă (unde au fost aduse). naşte 1—2 iezi în IV. pui de păsări. în fîn. Asia temperată. Cuib din iarbă uscată. Sub bărbie cu o pată albă care coboară spre picioare. vier-mişori. Blană deasă. CLASA MAMIFERE (MAMMALIA) 382 — Chiţcanul de munte — Sorex alpinus Schinz. 88) — L = = 1. cele din spate cu 5 degete. la altitudini de peste l 500 m. În golul alpin al munţilor Ţarcu. dar este şi un bun căţărător. 87) — L = 16— 17 cm. G = 40— 50 g. răchite. Consumă ziua graminee aspre. perii senzitivi de pe cap lungi. 490 şi 499. 88) — L = 6—8 cm. Iarna se retrage lîngă case. În Pirinei. beica — Martes foina Eryleb. Mereu nesătul. Piatra Craiului. G — 30—60 kg. Căpăţînei şi Rodnei. Europa Centrală. Animal precaut.40 m. Naşte vara de 2 ori cîte 4—10 pui. Trăieşte 3—4 ani. Vara îşi face cîteva adăposturi provizorii. care se dezvoltă foarte repede. nu suportă zgomotele tari şi neobişnuite. Se hrăneşte cu insecte. . coadă albă. Femela depune în V—VI cîte 4—5 ouă care sînt clocite de ambii părinţi timp de 13—14 zile. 88) — L = 42—70 cm. Puii rămîn în cuib 16 zile. Carpaţi. Trăieşte pînă la 15 ani. afine. Ochi şi urechi mari. Oaspete de vară (IV—X) sau sedentar. (Pl. La cîmpie coboară rareori. În Pirinei. În toţi Carpaţii. la sol. Alpi. de origine epidermică. Balcani. Cap scurt. Trăieşte în grupe de 20— 25 indivizi conduse de femele cu experienţă. Copita cu degetele formează o adevărată ventuză. cu mai multe ieşiri. rădăcini. cu diferite sensuri. păianjeni. Strigăt „trr-lit". consumă orice animal pe care îl poate ataca. căci umblă de obicei pe sub stratul de zăpadă după lujeri şi rădăcini. de obicei cu plante. Foloseşte ca adăpost crăpăturile din stînci. Picioare scurte: labele din faţă cu 4 degete. iarna şi cu seminţe.5 kg. Pirinei. lungă. G = 4—10 kg. G = 6—10 g. nervos. foarte proporţionat. gîndaci. de la şoareci. sub stînci. Se împerechează în X—XI. poate alerga cu mare uşurinţă pe steiuri şi grohotişuri.

conducte de apă. Cochilie din 5 spire. păsări. ciuperci. mai mult sau mai puţin specifice. pot fi orizontale. 392 — Bathynella paranatans Şerban (Pl.2 mm. (Pl. Germania. circulaţie redusă de aer. verticale sau mixte. trogloxene (ajunse întîmplător în mediul subteran). parazite (pe alte animale) şi guanobii (care trăiesc din şi pe excrementele de lilieci) (Pl. din excrementele animalelor care îşi petrec o parte din viaţă afară (ex. 391 — Megacyclops kieferi Chapp. MEDIUL SUBTERAN Prin mediu subteran se înţelege reţeaua de crăpături şi enclave din cele mai diferite substrate. 389 — Paladilhiopsis transsilvanica Rot. comensală sau de detritus. 90) — L = 10—14 mm. liliecii). precum şi o gamă foarte variată de animale. comună în păduri. precum şi în materialul aluvionar din imediata apropiere a rîurilor (hiporeic). frunzare. (Pl. (Pl. 90) — L = l mm. ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTE (MOLLUSCA) 388 — Oxychilus glaber Rossm. cu . rămasă în ape dulci şi retrasă ulterior în mediul hipogeu interstiţial. în peşterile din Valea Crişului Repede. insecte). Izopod terestru.9 mm. Iugoslavia.6—0. locuri umede. fantele.5— l mm. în peşteri pe pereţii umezi.5 spire. toate vieţuitoarele se împart în troglobionte (care trăiesc şi se reproduc numai în peşteri). solul şi pînzele de apă freatică. destul de comun. Banat şi Dobrogea). Specie troglofilă. 90) — L = 0. Relict al mărilor din Terţiar. umiditate de 100%. terestră. Comună în peşterile noastre (îndeosebi în cele din Oltenia. A. depigmentat. În peşteri. în care trăiesc o gamă largă de organisme lucifuge. Sub aspect ecologic. consumă diferite resturi organice. Fantele sînt reţelele de crăpături din masivele calcaroase În care microclimatul este deosebit de constant. Apa freatică este reprezentată de apele care stagnează sau curg pe sub pămînt şi care pot ieşi la suprafaţă prin izvoare. 90) — L = 3. Europa Centrală şi de sud-est. sub buşteni putrezi. Solul constituie mediul endogen în care trăieşte o mare varietate de organisme. endemic. a căror faună este predominant parazită. naturale sau artificiale. existenţa unor resturi organice şi detritus aduse de ape sau provenind. morfologie simplificată faţă de speciile întîlnite în apele de suprafaţă şi avînd dimensiuni mai mici. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA ANELIDE (ANELLIDA) CLASA OLIGOCHETE (OLIGOCHAETA) 387 — Troglochaetus beranecki Delachaux (Pl. În zonele colinare şi montane. higrofil şi saprofag. cavităţile artificiale. hiporeic. resurgenţe sau fîntîni. Arhianelid cu un corp din puţine inele prevăzute cu cheţi lungi. Cavităţile artificiale sînt toate săpăturile (galerii sau cariere) efectuate de om şi care sînt rapid populate de organisme specifice mediului subteran. guano. 90) — H = 2. 89). au lungimi de la cîţiva metri la sute de kilometri. Ele pot staţiona în pămînt.3 mm.7. Polifagă. În interstiţiile aluviunilor din cursurile de apă care scaldă galeriile cîtorva peşteri din Munţii Apuseni. 90) — L = 0. Ungaria. total depigmentat. aici s-au adaptat condiţiilor specifice de trai oferite de acest mediu: temperatură constantă (care variază în limitele 7—12°C). în nisipul plajelor marine şi lacustre (psamon). Peşterile sînt săpate de ape în calcare. ÎNCRENGĂTURA ARTROPODE (ARTHROPODA) CLASA CRUSTACEI (CRUSTACEA) 390 — Trichoniscus inferus Verh. În mediul subteran trăiesc numai organisme heterotrofe: bacterii. microcavernele. obscuritate totală. Troglobiont acvatic. cu o carapace fină. Cochilie cu 6—6. căldură şi plante. troglofile (care trăiesc şi se reproduc atît în peşteri cît şi la exterior). Copepod troglobiont. În domeniul subteran se includ peşterile. inundate sau uscate. Endemic pentru peşterile de pe valea Cernei şi din nordul Olteniei. (Pl. troglobiont. pe argilă. Microcavernele sînt găurile săpate de animale (mamifere. Batine-laceu orb. Organismele care populează mediul subteran derivă din cele care trăiesc la suprafaţa pămîntului (epigee) şi care s-au retras în diferite perioade în acest mediu lipsit de lumină solară. În munţii Apuseni.

A pătruns de mult în mediul subteran ş. orb. acoperite cu solzişori şi peri lungi. depigmcntat. Este orb. lîngă curentul apei. asemănător unui scorpion. în peşterile din N-V Bulgariei. cu tuberculi. 90) — L = 0. rîme şi păianjeni mici. pigmentat. cu pedipalpi (picioare pipăitoare) subţiri. cu corp comprimat lateral (se deplasează pe o latură). guano.5 mm. agăţaţi de tavanul galeriilor sau de pereţi. În peşterile din jud. destul de mic. pe care le prinde cu ajutorul unor cleşti puternici). Animal lucifug. 397 — Paranemastoma silii Hermann (Pl. În ape interstiţiale şi hipogeu. Pe argilă. mică. În Carpaţii meridionali. ca efect al vieţii în subteran. şi Orghidan (Pl. îşi ţese pînze simple. Pseudoscorpion mic. Europa Centrală şi de sud. endemic în peşterile din nordul Olteniei. Ochii şi tegumentul sînt slab pigmentate. Europa. cu aripile nefuncţionale. Madagascar. la baza pereţilor. picioare lungi. în care îşi prinde prada. higrofil. Originar din ape marine. Omida trăieşte pe verigariu (Rhamnis saxatilis). 91) L = pînă la 5 mm. Amfipod orb.2—5 mm. polifag. 90) — L = 16 mm. munţii şi podişul Mehedinţi. depigmentat. Prezent în VII—VIII. Troglobiont vechi. 6 şi cel anal sînt colorate în galben-pai. trăieşte numai în fîntîni. 90) — L = 4 mm. Troglobiont. În peşterile noastre mai calde. Opilionid troglofil. Poate trăi şi la suprafaţa apei din bazine. 91) — L = 3. neveninos. 91) — L = 5. Oceli depigmentaţi. Coleopter troglobiont vechi. Apuseni. a trecut o dată cu retragerea apelor. (Pl. Troglobiont. Dipter sub-troglofil. Coleopter mic. În peşterile dintre Olt şi culoarul TimişCerna. lemne putrede. carnivor atît ca larvă.corp alungit. Pe tot globul. lipsit de carapace. din mediul psamic litoral marin în cel dulcicol şi de aici în apele carstice ale coastelor mărilor din Terţiar. (Pl. În hipogeu în Oltenia şi judeţul Hunedoara. depigmentat. Valea Cernei. vara şi iarna. 403 — Pholeuon proserpinae Kn. Vara este prezent în prima porţiune a peşterilor umede şi reci. abundent în cavităţile subterane. Albania şi România. CLASA PĂIANJENI (ARACHNIDA) 396 — Meta menardi Latreille (Pl.5—6 mm. CLASA INSECTE (INSECTA) 400 — Heteromurus nitidus Fempleton (Pl.8 mm. sferici. 402 — Limonia nubeculosa L. Carnivor. Consumă detritus organic. Iugoslavia. Carnivor. cît şi ca adult. depigmentat. Hunedoara şi pe valea Cernei. Hidracarian carnivor.5—3 mm.4 mm. 91) — L = 1. România (peşteri din Transilvania). 395 — Litliobius decapolitus Matic. Asia. Negrea. destul de frecvent la baza pereţilor. 90) — L = 5—6. Coleopter răpitor. Coconi albi. fără coadă. nordul Olteniei şi Moldova. troglobiont. 405 — Duvalius budai Kend (Pl. 90) — L = 0. 91) — . endemic. orb. prezintă modificări morfologice evidente. Europa. Ungaria. Comun în apele subterane din Apuseni. CLASA DIPLOPODE (DIPLOPODA) 394 — Trachysphaera orghidani Tăbăcaru (Pl. Coleopter stafilinid. 90) — L = 7—8 mm. 398 — Phreatohydracarus mosticus Tanas. de pe văile Cernei şi Jiului. În Spania. constituie unul din componenţii principali ai biocenozei de pe pereţi. uneori prezent în număr mare (constituind alături de celelalte colembole din peşteri hrana de bază a răpitorilor). Prunescu (Pl. În peşterile din vestul ţării. 401 — Triphosa sabaudiata Duponchel (Pl. Dobrogea. comun în majoritatea peşterilor din lanţul carpatic. bastonase şi creste transversale calcaroase la partea posterioară a segmentelor. 90) — L = 3. 406 — Quedius mesomelinus Marsh (Pl. troglofil. cu antene şi picioare lungi. În epigeu în toată ţara. Colembol troglofil. Fluture cu aripi mari. 91) — L = 8—9 mm. ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA MAMIFERE (MAMMALIA) 407 — Liliac rinolof mare cu potcoavă — Rhinolophus ferrum-equinum Schreber (Pl. crustacei. În munţii Apuseni. Endemic pentru România. America de Nord. Cehoslovacia. dispuse orizontal. prezent în mai multe peşteri din bazinul Motrului (în munţii şi podişul Mehedinţi). Formă troglobiontă veche. comun în peşterile cu guano. Păianjen tro-glofil. 91) — L = 40—44 mm. 393 — Nyphargus carpathicus Dobreanu şi Manolache (Pl. Endemic pentru România. 399 — Neobisium closanicus Dumitrescu şi Orghidan (Pl. Segmentele 5. reduşi.5 mm. 404 — Closania orghidani Decu (Pl. 91) — L === 5. carnivor redutabil (consumă diverse insecte. guanofil.5—5 mm. Europa. Mai comun iarna. orb.

din indivizi care stau separaţi unul de altul. Cel mai mare liliac de la noi. Se întîlneşte rareori în peşteri. Cînd stă agăţat.5—9°C. poduri. unite la bază. Naşte în VI—VII cîte l—2 pui care pot zbura după 8 săptămîni. nordul Olteniei) şi Dobrogea. înalt. În regiunea nazală cu o formaţie membranoasă ca o potcoavă. Hibernează în IX — V în peşteri. îndeosebi în vestul ţării (Banat.3 cm. cu un tragus lung. În toată ţara. îngustat la bază. 351 şi 415. uşor arcuit. În coloniile de naştere se poate asocia cu Rhinolophus mehelyi şi Myotis myotis. cu urechi fără tragus (un pliu membranos caracteristic urechii liliecilor). Origine tropicală. cu tragus mic. galerii de mină. 91) — L = = 7—8 cm. aripile nu învelesc spatele său. izolat în estul Transilvaniei şi nordul Munteniei. G = 16—30 g. vara se adăposteşte în scorburi. 237. clopotniţe. la mică înălţime.2—6. cu bot lat. întreprinde migraţii. Din vestul Africii şi Portugalia. Adună hrana preferenţial printre pomi şi arbuşti. . Formează colonii numeroase şi dense în peşteri. Coada este prinsă complet în patagiu. G = 15— 40 g. Poate trăi 10 ani. înalt. localizate în clopotniţe şi poduri. Bot proeminent. grajduri. Comun. G = 25—35 g. Coloniile de vară sînt mai mici. truncate. Colonii de iarnă mici. poduri (chiar şi în cutiile jaluzelelor de la geamuri). pînă în Japonia şi Filipine. Nu formează colonii numeroase. dinţi puternici. Alte animale care se pot întîlni în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 221. rapid. Larg răspîndit în sudul şi vestul Europei. formînd colonii nu prea mari. Frunte bombată. Iarna hibernează în peşteri. În timpul hibernării colonia îşi schimbă locul în funcţie de variaţiile microclimatului. Urechi lungi cît corpul. Zboară în nopţile calde. fiind cel mai comun liliac de la noi. 409 — Liliac — Plecotus austriacus Fischer (Pl. Cînd stă agăţat. Zboară foarte bine. 411 — Liliac cu aripi lungi — Miniopterus schreibersii Kuhl (Pl. Puiul se naşte în iunie şi stă agăţat de mamă cca 2 luni. Aripi lungi. Sudul Europei (România este la limita estică a arealului). Europa. fără zgomot. Urechi scurte. G = 5—10 g. urechi scurte şi rotunjite. Zboară pînă la 200 km distanţă de colonie. Urechi relativ late şi lungi.1 cm. Îşi capturează hrana (care constă din insecte) zburînd iute. la temperaturi de 12°C. În toată ţara (mai rar în Moldova). sau stau chiar izolaţi. Formează împreună cu miniopterii coloniile cele mai mari şi frecvente din peşterile noastre. la altitudini de 40—l 000 m. Africa de Nord. Poate migra la distanţe mari. Crişana. În peşteri. scorburi. 408 — Liliac mare — Myotis myotis Borckhausen (Pl.L = 5—7 cm. Brun-deschis. ruine. la temperaturi de 2. 91) — L = 5. 91) — L = 7—8 cm. Asia (pînă la Altai). în linie dreaptă. Cele de vară în scorburi. subţiri. G = 8—11 g. Zbor rapid. 91) — L = 4. cu care poate sfărîmă învelişul chitinos al insectelor mari. în sud pînă în Madagarcar şi nord-estul Australiei.7— 5. Vara în peşteri. ţine urechile culcate pe spinare. cu tragus lung şi subţire. Robust. 410 — Liliac mare de amurg — Nyctalus noctula Schreber (Pl. la umiditate crescută. uneori chiar ziua. Europa.

MEDIUL ANTROPIC Prin mediu antropic se înţeleg ecosistemele care sînt formate conştient sau inconştient de om şi care rămîn viabile datorită prezenţei şi îngrijirilor sale. insecte). 93) — Ciuperca atacă frunzele. Creşterea concomitentă a mai multor specii (policultura) este utilizată mai ales în grădini. accelerarea eroziunii solului (implicit extinderea procesului de desertificare sau de salinizare). urmărind permanent menţinerea echilibrului biologic din natură. Este cea mai răspîndită rugină a grîului de la noi. nu posedă adaptări speciale deosebite. Plantele cultivate determină extinderea dăunătorilor. mai rar tecile. Spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie în locul boabelor se dezvoltă corpuri scleroţiale tari. parcurile şi grădinile publice. curţile. În ecosistemele agricole mari se obişnuieşte cultivarea cîte unei singure specii de plante (monocultura). ca urmare a extinderii culturilor. Apare în fiecare an şi produce atacuri de intensitate variabilă. neavînd în noile condiţii duşmani naturali.). sau sînt nevoite să se adapteze traiului în mediile de cultură (căprioare. ea este reprezentată de specii care depind sub o formă sau alta de plantele care se cultivă (adică de plantele cu care de obicei se hrănesc şi pentru care sînt considerate de aceea ca dăunătoare). explozive ale unor dăunători vegetali (ciuperci. livezi. apar zone cu variaţii mari de temperatură). Animalele din culturi dispar şi fauna locală se reinstalează. Aceste ecosisteme sînt reprezentate de culturile agricole. Mediului antropic îi aparţin o serie de plante şi animale care trăiesc şi profită de pe urma activităţilor umane. se pot înmulţi şi deveni cu atît mai păgubitori (ei îşi pot extinde acţiunea şi asupra altor plante de cultură sau autohtone. În ecosistemele antropice pot apărea înmulţiri bruşte. Plantele şi animalele care populează mediul antropic sînt eurioice şi cosmopolite. Fauna acestor ecosisteme este săracă. Scleroţii . este ca şi dispărută din Bărăgan). a întregului mediu antropic. aşa cum se întîlnesc în celelalte medii de viaţă descrise anterior. dependenţa lor de om. În cazul în care acţiunea omului de îngrijire a acestor ecosisteme încetează. În zonele cu climat continental. A. Plantele cultivate dispar. climei (zone umede se transformă în aride. 92). Dezvoltarea ecosistemelor antropice a dus la regresia celor naturale. 412 — Cornul secarei — Claviceps purpurea (Fr. al omizii păroase a dudului etc. Cultivarea intensivă şi neraţională a terenului poate determina modificări ale structurii vegetaţiei (prin tăierea pomilor). vegetaţia sălbatică autohtonă recucereşte rapid teritoriul pierdut (are loc înţelenirea terenurilor agricole.) Tul. sînt ataşate şi se dezvoltă în aşezările umane. altele preferă tovărăşia omului deoarece îşi găsesc mai uşor hrană şi adăpost. curţi şi parcuri. Unele — organismele sinantrope —. Din florile infectate se scurge un lichid vîscos şi dulceag în care se găseşte un număr mare de conidii care pot infecta alte flori. la distrugerea de pe mari teritorii a florei şi faunei autohtone. (Pl. degenerează sau se resălbăticesc. ex Desm. grădinile de zarzavat. arealele lor se extind odată cu teritoriile noi ocupate de om. locuinţele şi dependinţele de la sate şi oraşe. tulpinile şi spicele. PLANTE PARAZIŢI VEGETALI 411 — Rugina brună a grîului — Puccinia recondita Rob. dropia. regimului hidrologic (secete prelungite sau inundaţii). aşa cum este cazul gîn-dacului de Colorado. Ele au apărut din necesitatea satisfacerii de către om a nevoilor sale de hrană. ciori). 93) — Ciuperca atacă spicele de secară în perioada înfloririi. îmbrăcăminte şi habitat (Pl. Caracteristica acestor ecosisteme este marea lor labilitate. ei provenind din zona de baştină a plantelor cultivate şi care. estetic. (Pl. Provoacă îngălbenirea şi uscarea frunzelor. ori ale unor dăunători animali (viermi. bacterii) sau buruieni. acoperirea cu vegetaţie a ruinelor locuinţelor). Produce pustule cu spori ce pot fi alungite şi conflua. ele se modifică rapid. Multe vieţuitoare găsesc tot mai greu teritoriile pe care să trăiască (de ex. el trebuie să practice o exploatare adecvată şi raţională a teritoriilor pe care le-a determinat să fie dependente de el. vegetaţiei şi faunei autohtone) şi cultivarea în locul lor a unor plante utile sau a unora crescute în scop decorativ. uşor curbate (dar nu în toate florile unui spic).8. Deoarece de aceste racile omul este răspunzător. la dispariţia unor plante şi animale. la înmulţirea unor plante şi animale cosmopolite şi eurioice — însoţitori ai omului —. medicinal (plante ce sînt adesea aduse din alte continente sau ţări şi care supravieţuiesc în noile condiţii numai graţie unor îngrijiri permanente). reducerea producţiei de boabe. Ecosistemele antropice sînt constituite prin desţelenirea stepelor şi pădurilor (deci prin înlăturarea forţată a florei.

Înflorire VII—VIII. rotunde.C. Este cea mai păgubitoare boală a viţei de vie. de la şes pînă în regiunea montană inferioară. Frunzele sînt atacate în toate stadiile. Provoacă sterilitate. locuri necultivate. nordul Moldovei. Foarte comună prin cultură. Comună în culturile agricole. Flori grupate spiciform.căzuţi pe sol sau cei rămaşi în sămînţă germinează în primăvara următoare. ramificate. frunze şi ramuri. în livezi. Se înmulţeşte şi prin stoloni. Făina de porumb cu spori are efecte toxice.) Corda (Pl. verde. rizom orizontal lung. 417 — Mana viţei de vie — Plasmopara viticola (Berk et Curt) Beri et De Toni (Pl. adînc. 93) — Ciuperca atacă toate organele porumbului. 414 — Innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor de cartof — Erwinia atroseptica V. Anuală. Pe organele atacate se formează la începutul verii nişte pungi mari (D = 5—10 cm). dînd naştere la un număr mare de ascospori care ajung la maturitate cînd înfloresc plantele. Perenă. cărnoase. plantele devin sensibile la ger. Comun. Apar pete de decolorare untdelemnii. Inflorescenţa panicul ca un spic. cîrcei. putînd provoca pagube care variază. iar în depozit se manifestă prin putrezirea tuberculilor. Putregaiul inimii atacă pulpa centrală în jurul seminţelor. usucă şi apoi cad. Comună la noi şi pe glob. îndeosebi ştiuleţii şi tulpinile (mai ales la noduri şi bază). adesea în . (Pl. Tulpină erectă. Cînd sînt infectaţi tuberculii. semănături. uneori roşcată. putregai negru sau ca putregaiul inimii. sesile în partea superioară. 93) — Bacteria atacă planta în toate fazele de dezvoltare. Înflorire VI—VIII. Pe tot globul. lăstari. 93) — H = 50— 150 cm. Comună în semănături. culturi de legume. Atacurile cele mai puternice au loc în primăverile reci şi ploioase. În lipsa luminii şi la temperaturi joase în putregai negru. sub care pulpa se înmoaie şi brunifică. Atacul determină o slăbire a butucului. fără miros specific. În zonele temperate. Fructele silicule mici. pagube de peste 10—15%. La noi produce în depozite. Înfloreşte în IV —VII. pe mirişti. 93) — Ciuperca produce pagube însemnate la măr. Europa. 419 — Mohor — Setaria glauca (L. BURUIENI 418 — Pălămida — Cirsium arvense (L. păr. Inflorescenţă corimboasă. Perenă. La fructele aflate spre maturitate se întîlneşte fie ca putregai brun (cel mai păgubitor). locuri ruderale. Flori ca o pîlnie. afectînd între 10 şi 80% din producţie. Comună prin semănături. îngălbenirea şi chiar moartea. cu tulpini debile. 421 — Volbură. 93) — Ciuperca atacă toate organele aeriene ale plantei. peţiolate la partea inferioară a tulpinii. 93) — Boala este produsă de o ciupercă care atacă toate părţile verzi ale plantei: frunze. umede. dar mai ales pe fructe (care pot fi infectate în orice stadiu al dezvoltării lor). se brunifică şi cad. anomalii ale diferitelor organe sau chiar uscarea lor. poate trece treptat. 93) — H = 20—80 cm. Tulpină erectă. La noi îndeosebi în regiunile umede de munte. Frunze lan-ceolate. pe toate soiurile. Perenă. (Pl. frunzele se răsucesc spre faţa superioară şi nu se mai formează tuberculi. ei au pulpa putrezită. apoi pline cu o masă negricioasă. (Pl. 422 — Urda vacii — Cardasia draba (L. monilioza — Monilia fructigena (Aderh et Ruhl) Honey (Pl. cele tinere fiind mai sensibile. se usucă. ruderale. 93) — H = pînă la l m.) P. prin scăderea suprafeţei de asimilaţie. Des şi fin păroasă. Atacul se manifestă pe flori. lăstari. Forma cea mai păgubitoare sub care se manifestă boala este cea de pe boabe. oriunde se creşte porumb. Bobocii florali nu se mai deschid. Perenă. La noi în Cîmpia Dunării. 416 — Putregaiul brun. Flori grupate corimbiform. Plantele se infectează prin sporii rămaşi în sol. Asia. lobat sau penat fidat. care se brunifică. 413 — Tăciunele comun al porumbului — Ustilago maydis (D. Comună în locuri ruderale. locuri ruderale.) Scop.) Desv. tulpină culcată sau volubilă. şanţuri. Înflorire VII— IX. Frunze lineat lanceolate. formată din sporii ciupercii. îndeosebi frunzele (care se acoperă cu o pîslă albicioasă şi apoi cad) şi lăstarii (care nu mai cresc). (Pl. L = 10 cm. albe sau roze. rochiţa rîndunicii — Convolvulus arvensis L. Holl (Pl. în condiţii de uscăciune. Fructe acnene cu papus alb-murdar. Fructele tinere se brunifică. În cîmp apare de obicei ca o înegrire a bazei tulpinii. Flori roşii-violete. Înflorire în V—X. în dreptul cărora pe partea inferioară apare o pîslă albicioasă cu sporii ciupercii. Pe faţa inferioară cu peri fini. cu limb întreg. Se iveşte în prima jumătate a verii. Beauv. la plantele tinere determină nanismul. Internodiile rămîn scurte. ducînd la apariţia de plante pitice. atacul fiind local. Larg răspîndită pe glob. Frunze peţiolate. Pe tot globul. apoi cad. semilichidă. gutui şi piersic. pulverulentă. astfel încît ciorchinele rămîne fără boabe (putregaiul brun). plantă ruderală. în depozite şi în timpul transporturilor de lungă durată. vivace cu rădăcini scurte. Atacul este mai puternic în locuri însorite. rombic-ovate. În toate ţările viticole. cu calatidii ovoidal globuloase. cordiforme. Vîrful lobilor prevăzut cu cîte un spinişor. 93) — H = 4— 40 (90) cm. (Pl. ciorchini şi boabe. Fructul prezintă pete galben-brune. 420 — Ştir — Amarantus retroflexus L. dar mai puţin paniculul şi limbul frunzelor. Spiculeţele de la bază cu pete gălbui-ruginii. estul Transilvaniei. 415 — Făinarea trandafirului — Sphaerotheca pannosa Wallr. (Pl. Fruct cariopsă. 93) — H = 50— 70 cm.

Spiculeţe cu 2. În toată ţara. Solidor. Auriu de Banat. Ei pot fi simpli — HS. Bănăţean. 431 — Porumb — Zea mays L. 426 — Grîu durum — Triticum durum Desf. late de 7— 15 mm. grupate în glomerule. sticlos. Cu numeroase soiuri de toamnă şi primăvară. Europa. 94) — Ocupă 90% din suprafaţa mondială semănată cu grîu. 427 — Secară — Secale cereale L. pînă la l 800 m altitudine. Rana. Ceres. Partizanka ş. cu soiurile Danae. La noi se cultivă îndeosebi soiul Krasnodar 424. Dă producţii mari pe terenuri mai sărace. Frunze plane. Anuală. cu rahis flexibil. cu forme de primăvară şi toamnă. acum şi America de Nord. vulgare var. Cu 4 varietăţi din care la noi se cultivă 2: H. 432 — Tutun — Nicotiana tabacum L. În toată ţara. Frunze lineare (L = 60 cm) acoperite cu peri. Frunze glabre cu 2 auricole albe. Se cultivă numai Secale cereale var vulgare. cea femelă (ştiulete). în Subcarpaţii din Transilvania. înflorire VII—VIII. Fruct cariopsă albă sau roşie. Romulus. grupate în inflorescenţe: cea masculă ca un panicul erect la partea superioară a tulpinii. roşiatică sau verzuie. Favorit. Asia. comprimat. L = 4—18 cm. Elgine. Bega. În prezent se cultivă pe scară largă hibrizii. lutesens. cu măduvă şi numeroase internodii. Doina. suportă bine monocultura şi. bogat ramificată. Anuală. Zea mays indentata (porumbul dinte de cal). înflorire VI—VII. Ametist. 94) — H = 75—150 (200) cm. Inflorescenţă panicul (L = 15—30 cm). Fruct cariopsă cu palee aderente. Iulia. (Pl.) Murr. Românesc de Studina şi Dobrogean. Donkovskie zlote. hexastichon cu soiurile Miraj şi Intensiv şi H. dubli — HD şi triliniari — HT. care se obţin prin înmulţirea liniilor consanguinizate (obţinute prin autofecundări succesive pînă la obţinerea de linii pure). înflorire VI—VIII. glabre sau ciliate pe margine. PLANTE DE CULTURA 424 — Grîu — Triticum aestivum L. Fruct capsulă. lucioase pe faţa inferioară. frunze plane. îmbrăcată în pănuşi.a. În zone colinare din Transilvania. vestul ţării şi nordul Moldovei. cu ariste mai lungi decît spicul şi paralele cu acesta. Frunze glabre. pe faţa superioară aspru pubescente. fistuloasă. apulicum şi bucurum. erectă. cilindrică. glabre. tulpină cilindrică cu 5—7 internodii netede. Holarctică. (Pl. răsucită pe planta gazdă. erectă. spiculeţe cu 2—3 flori. simple. învelită În palei. striată. 425 — Grîu comun — Triticum aestivum sp. Potaisa. Frunze lat lineare. 93) — Parazită. galbenă. netedă. (Pl. în zonele reci. Fruct cariopsă. glandulos păroase. Polizeşti. frunze mari. La noi se cultivă îndeosebi soiurile erythrospermum. Liana. de la tropice. Parazitează diferite plante de cultură sau spontane. distichon (orzoaica). cu soiurile Azuga. (Pl. rar 3 flori. 430 — Orez — Oryza sativa L. Larg răspîndită pe glob. melanopus. 94) — H = 30—150 cm. Bob mai lung. vulgare Miller (Pl. Cultura sa se află pe locul II în lume. pînă în regiunile temperate reci. Inflorescenţa paniculat ramificată cu flori ca o pîlnie. Timiş. cu frunze reduse. În Subcarpaţii din Moldova şi Transilvania. înflorire VI— VII. cu stilurile şi stigmatele florilor lungi (mătasea de porumb).pîlcuri. . Pai plin în partea superioară. 94) — H = 40—150 cm. de perspectivă sînt Sidef. ferucjineum şi milturum. Turda. tulpină paniculată. mai ales de-a lungul Dunării. muchiat. Silvana. la baza unor frunze. Spice aristate sau nearistate. în perspectivă Bucovina I şi III. Spic prismatic pînă la fusiform. Inflorescenţă-spic (L = 5—20 cm). înflorire VI—VIII. Anuală. Spic scurt (L = 4—10 cm). Fruct ca-riopsă învelită cu palii. tulpină subţire. cu multe flori în spiculeţe (glumele constituie un element important în descrierea soiurilor). Portocaliu de Tg. (Pl. 428 — Orz — Hordeum vulgare L. Înflorire VI—VII. Se cultivă de la cîmpie. în estul. 94) — H = 2 m. linear lanceolate. Pe terenuri apătoase. Este cereala cea mai importantă şi răspîndită de pe glob. 94) — Formă caracteristică de stepă. cu 5—6 internodii. temporar inundate. Cu varietăţile hordeijorme. constituind hrana principală pentru cca 2 miliarde de oameni din Asia Orientală şi de sud-est. 423 — Torţei — Cuscuta epithymum (L. pătrat în secţiune. Frumos. Zea mays everta (porumbul de floricele) ş. Montana. La noi se cultivă soiurile Cenad 309. din 10—25 spiculeţe. vestul şi sudul ţării. Cu multe varietăţi. cu nervura principală pronunţată. tulpini fistuloase.a. Ileana. Bezostaia. Anuală. erect. La noi se cultivă soiurile autohtone Dacia. Sava. rădăcina bogat fibroasă. Anuală cu tulpini erecte. Rapid ş. 94) — H = 130 cm. (soiuri de primăvară). Flori sesile. Fruct cari-opsă. Africa. tufos ramificată la bază. din care mai comune sînt Zea mays indurata (porumbul cu bob tare) cu soiurile Mîngănesc.a. Scorumnit. Anuală. La noi pe dealuri sărace. 94) — H = 60—100 (150) cm. (Pl. (Pl. Moldova şi Dobrogea. tulpină erectă. 429 — Ovăz — Avena sativa L. Galben timpuriu. Lovrin şi soiurile străine Libellula. fiecare cu 3—6 (9) flori. la bază cu noduri. sub formă de ramuri simple sau ramificate. 94) — H = 20 (30) cm. cu seminţe mici. este stimulat de irigaţii. albrozee. vulgare var. la baza laminei cu auricule scurte. Inflorescenţă panicul (L =12—30 cm) erect. Inflorescenţa spic (L = 4—10 cm). (Pl. (Pl. Arieşan. Beta şi Victoria (soiuri de toamnă) şi Dvoran. Anuală. Flori unisexuate. nisipoase. La noi în toată ţara.

suculentă. Cu 2 feluri de ramuri: vegetative la bază. Pe tot globul. liliachie-roz. Anuală. medicinală şi ornamentală. Înflorire VII—VIII. Inflorescenţă cimoasă cu flori albe sau roşieticviolete. 94) — H = 80 (100) cm. (Pl. Alături de ele se cultivă soiuri din Olanda. de la cîmpie. Donskoi rannîi. Pana Corbului s. 433 — Floarea soarelui — Helianthus annuus L.D. tulpină cu peri glanduloşi. Fruct capsulă ovoidală. 435 — Cînepa — Canabis sativa L. Germană. Bucureştene 33. din care se obţin fibre textile. în interior cu măduvă buretoasă. La noi se cresc soiuri de tip oriental (Moldovata şi Djebel) soiuri de tip semioriental (Ghimpaţi).roşii.a. lung peţiolate. Înflorire VII—VIII. cele femele cîte una la subsoara bracteii). 437 — Ricinul — Ricinus communis L. 443 — Vinete — Solanum melongena L. (Pl. rădăcină pivotantă. Conţine o serie de alcaloizi. Florile inflorescenţă calatidiu cu 2 feluri de flori: unele marginale. Anuală. (Pl. cu seminţe bogate în ulei. 436 — Bumbacul — Gossypium hirsutum L. România este la limita ecologică nordică a cultivării acestei specii. (Pl. albegălbui. frunze întrerupt imparipenat sectate. trilobate. cu foliole dinţate. tulpini subterane ca nişte tuberculi. lat cordate. Frunze dese. ovate. celulozică. Prima. cu 3 nervuri glabre. Pe tot globul. Originară din Africa tropicală. Plantă oleaginoasă. Fruct silkvă. sterile. Frunze mari. cele superioare alterne. Iute de Arad. Fruct capsulă dehiscentă cu 3—5 valve. Flori dioice. Se cultivă la cîmpie (România este una din ţările mari producătoare de tutun din Europa). tulpină erectă. . Tulpină cilindrică. gogoşari — Timpuriu de Bucureşti. viguroasă. nicotină. ICA-32. dinţate. altele în centrul discului. Flori axilare. lucioasă. Principalele soiuri de cartof create În ţara noastră sînt Muncel. Smarald). Polonia şi R. tulpină glabră. Cecei. LEGUME 439 — Cartof — Solanum tuberosum L. Rădăcină cărnoasă. Fruct capsulă ghimpoasă. care se deosebesc din punct de vedere morfologic. Măgura. Semenic.a. lung peţiolate dictat 3—7 sectate. Frunze alterne. (Pl. înfloreşte în VI—IX. Fruct bacă sferică. brune. lung pedunculată. Fruct bacă mare. alterne. cilindrice. Planta femelă mai verde şi mai viguroasă decît cea maseulă. La noi se cresc îndeosebi în sudul tării soiurile Delicia. Anuală. (Pl. 434 — Inul — Linum usitatissimum L. În judeţele din sudul ţării. Formele cultivate aparţin subspeciei macrocarpus. soiuri de tip Virginia. adînc înfiptă în sol. (Pl. fiziologic şi în funcţie de calităţile frunzelor. lanceolate. Principalele soiuri de la noi sînt Deta. înflorire VI—VIII. Anuală. Frunze bazale penat sectate. 95) — H = 50—100 (120) cm. Originară din India. mari. de ulei şi mixte). înflorire VII—VIII. Pe glob larg cultivată. frunze lanceolate pînă la ovate. Seminţe acoperite cu peri. suculentă. Se ating producţii de 140—160 q/ha. (Pl. 95) — H — 30—70 (120) cm. violacee. Soiurile mai comune la noi sînt Aurora 100. /CA-44. Anuală. turtite. protejată de 3 bractee dinţate. tubuloase. brune. Frunze palmat lobate. Floare mare. solitare. uleiuri eterice. 440 — Pătlăgele roşii. flori unisexuate grupate în raceme. La noi se creste mai ales soiul Cirpan 433. tulpini solitare. Colina. fructifere deasupra. netedă. mici. tomate — Lycopersicum esculentum MilL (Pl. Argeş 428. tulpină înaltă. Lungi de Tg. păroase. În toată ţara. groase. (Pl. la munte. 95) — H = 5 m. Gorczanski şi Sallux. Cu 3 subspecii: euroasiaticum (inurile de fuior. Redtop s. Uriaş dulce. Anuală. Fruct bacă. Flori galbene. 94) — H = 90— 120 cm. Frumos. L 1120. Pe toate continentele de la 30° latitudine sudică. Frunzele bazale opuse. Flori solitare sau cîte 2. Seminţe ovoidale. precum şi multe alte soiuri mai puţin importante. cu multe soiuri: dintre ardeii graşi se cultivă Galben timpuriu. roşii sau violete. 95) — H -= 50—100 (150) cin. roze sau albe. 438 — Rapiţa — Brassica rapa L. păroasă. Suprafeţele cultivate au scăzut mult deoarece nu s-a mecanizat recoltatul şi datorită faptului că fibra este neomogenă de-a lungul tulpinii. Cu numeroase soiuri. ardei lungi — Kapia de Kurovo. Anuală. Fructe aeriene. 441 — Ardei — Capsicum annuum L. rădăcină pivotantă. Fruct capsulă globuloasă. mediterraneum (de ulei) şi transitorium (mixte). pînă la 55° latitudine nordică. lung peţiolate. ardei iuţi — Iute portocaliu. La noi se cultivă în sudul ţării (soiurile timpurii Coral. Bucureştean III. hermafrodite. cu soiurile Rekord şi Peredovic. soiuri de mare consum (Banat) şi de tip Burley. ligulate. lanceolate. Galben de Banat. păroase pe ambele feţe. cu peri glandulari. 95) — H = 30—50 (100) cm. 95) — H = 60— 200 cm. se cultivă acum pe tot globul între 40° latitudine nordică şi 40° latitudine sudică. La noi se cultivă soiul dioic Fibromulta 151. Fruct nuculă ovală. Se cultivă mult în grădini de legume şi sere. îndeosebi în judeţele cu climă mai umedă şi răcoroasă. Flori grupate în inflorescenţe extrâ-axilare cu flori galbene. În sudul şi vestul ţării se cultivă soiurile Cobza de toamnă. brun-cenuşie. Flori în cincine cu pediceli lungi. azurii. cu carne relativ suculentă. 95) — H = 40—150 (200) cm. rar monoice (cele mascul e dispuse în cime racemiforme axilare. rar albe. 94) — H = 30—100 cm. cele mijlocii şi superioare întregi şi cordiforme Ia bază. fin pubescente. Hera. Frunze penat sectate. Fruct bacă. Florida. Productivă.

Se cultivă soiurile Communis. iar dintre cele de iarnă — Neagra rotundă. tulpina din primul an scurtă. Anuală. La noi se cultivă pentru zahăr soiurile R poly. Delicate s. volubilă. ICA 332. Anuală sau bianuală. bogat ramificată. galbene. Cele mai comune soiuri sînt Alb de Cenad şi De Moldova. napi-formă. Rădăcină fusiformă. Latifolia. România este cel mai mare cultivator din Europa. pentru zahăr şi ca furaj. Înflorire VII—IX. ierbacee. trifoliate. cu tulpină tîrîtoare. Anuală. (Pl. sagitate şi alungit ovate. 3—4 penat sectate. în multe varietăţi. 455 — Mărar — Anethum graveolens L. Anuală. Este una dintre cele mai importante leguminoase utilizată de om şi animale. Originară din centrul Asiei. şi un buchet de frunze mari. Dittmark. (Pl. Originară din Asia. Înflorire V— VIL Fruct silicvă lungă. gemmifera (varza de Bruxelles) cu soiul Tîrzie de Amagar. Frunze paripenat compuse. Fructe ovoidale. Flori alburii cu vinişoare liliachii. lanceolate. (Pl. înflorire VI—VIII. Premial. 95) — H = l m. cu frunze rombice şi flori mici. Frunze compuse. Cornişon. Soiurile cele mai cunoscute de la noi sînt De Buzău. Nigrum. dispuse cîte 2—8. cu rădăcină pivotantă. Nicos. Cultivată pe toate continentele. Prin selecţie s-au obţinut diferite varietăţi: capitata (varza albă) cu soiurile Victoria. Roşie de Făgăraş şi de Jittau. Bistrenski. Great Northern.3— 4 (7) m. 447 — Mazăre — Pisum sativum L. Anuală. În al 2-lea an din rădăcină creste o tulpină ramificată. la noi se cultivă soiurile Uladowski 303. Florile hermafrodite. Stupini. Utilizat ca condiment în alimentaţie. cele superioare întregi. Bulb tunicat. Originală din Mexic sau Guatemala. Originară din orient. 96) — H = 2—4 m. la noi larg răspîndită în cultură. botrytis (conopida) cu soiurile Pitica timpurie de Erfurt şi Bulgăre de zăpadă etc. roze sau violete. seminţe mari. superior ramificată. la bază mai sclerificate. (Pl. ca tonic şi somnifer. Flavia. fistuloasă. Flori violete pînă la albe. cu 2 seminţe. Frunze de 2—4 ori penat sectate. dispuse în umbele globuloasă. cu miros caracteristic. (Pl. 462 — Spanac — Spinacia oleracea L. 96) — H = 60—120 cm. Ucrainica. Pe tot globul. Păstăi mici. (Pl. 450 — Lintea — Lens culinaris Medicus (Pl. lobate. De Buzău. latovate. 451 — Varza — Brassica oleracea L. tulpină dreaptă. ramificată. 95) — H = 15—75 cm. Meteor. Fruct capsulă cu mai multe seminţe negre. Nicos. Dintre ridichile de lună mai comune sînt Roşii cu vîrful alb. 96) — H = pînă la 130 cm. terminată cu o inflorescenţă. grupate în umbele. cu 2 stipele mari la bază. tulpină cilindrică. Fruct înconjurat de perigonul întărit. de formă şi culoare variate. glabră. Polyrom şi Poli-cama. terminate cu cîrcei. Bianuală. Flori în racem. 96) — H = 50—80 (200) cm. erbacee. groasă (cocean). Bianuală. În toată ţara. paripenate. La noi mai comune sînt soiurile Nantes. Sporu. frunze lung peţiolate. Viridis. Braşov. Mai comun este soiul Viroflay. Flori albe. 95) — H = 35—200 cm.443 — Ceapa — Allium cepa L. Frunze trifoliate. învelită pînă la jumătate în tecile frunzelor. Auralia. Anuală. 444 — Usturoi — Allium sativum L. Frunze cilindrice. Fruct silicvă. Fină verde. rădăcină pivotantă. În al 2-lea an produce flori în racele laxe. Rădăcină pivotantă. La noi se cultivă în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei soiurile Iaşi şi Vinga. Anuală. 453 — Morcov — Daucus carotn L. cu peri aspri. albegălbui. îngraşă solul în azot. 96) — H — 20—100 cm. De Bistriţa. Seminţe reniforme sau sferice. (Pl. format din (4)—15 (60) bulbişori (căţei) incluşi în tunici. Fructele se desfac uşor. În primul an de vegetaţie se formează o rădăcină groasă. Saxa şi Alb lung. fistuloasă. Bordo s. 445 — Castravete — Cucumis sativus L. Flori albe-violet roşcate. Frunze mici. Clujană. Tulpina plină. fin striată. Frunze verzi-albăstrui cu nervura mediană proeminentă. tulpini erecte simple său ramificate. care formează în primul an un mugure gigantic. Păstăi mici. albe sau violete. Chantenay. cu lobi ascuţiţi. sabauda (varza roşie) soiul Cap de negru. ierbacee. agăţătoare. Originară din Asia centrală. 95) — H = 0. Volsca. solitare sau în raceme. Originară din Asia . globuloase. galbene-aurii. Flori albe grupate în umbelă. Bianuală. Frunzele inferioare penat sec-tate. mai comune sînt soiurile Arad. cu cerci. Gloria. Flori unisexuate. 449 — Soia — Glycine hispida Maxim (Pl. Saxa cilindrica. (Pl. Frunze cordate. cărnoasă. La noi sînt mai comune soiurile Progres. Fruct globulos. gongylodes (gulia) cu soiul Dworsky. Fruct păstaie. Perenă. Spaniolă. dioice. 96) —.) Savi (Pl. Bulb lat ovoidal. (Pl. 96) — H = 25—100 (200) cm. Licurişcă. îmmaculata. păroase. Flori unisexuate. Utilizată în hrană. pentru consum Lunga de Erfurt. sesile. acum se cultivă pe tot globul ca plantă alimentară şi medicinală. Stricta. ierbacee. acoperite cu peri aspri. Fruct pepenoid. se cultivă pe tot globul. 454 — Ridiche — Raphanus sativus L. fistuloase. cu peri rigizi pe ambele feţe. 96) — H = 30—50 (100) cm.H = 30—80 (170) cm. cu rădăcină lemnoasă. 448 — Fasole — Phaseolus vulgaris (L. Mirai. Uriaş de Berlicum. verzui. Fruct păstaie cu. tare. Cu 6—12 frunze lat liniare. Anuală. în glomerule înghesuite.a. (Pl. Flori mici. 96) — Bianuală. Înfloreşte în VII—VIII. 446 — Sfecla — Beta vulgaris L. terminate cu cîrcei. (varza creaţă) Vorbote. cu frunze mari. Delicioasă. Serotina. tuberizată.

solitare sau grupate cîte 2. America. Înflorire IV—V. fructele şi seminţele cu utilizări în medicină. Africa de Nord. (Pl. dar şi la margini de pădure. îndeosebi în părţile sudice. înflorire III—IV. Mai comun la noi este soiul Bereczki. fin serate pe margine. Asia Mică. 463 — Prunul — Primus domestica L. lung peţiolate. 96) — H = 30—120 cm. Fruct cărnos. valorificînd terenurile improprii pentru alte culturi. care uneori se sălbăticeşte. la bază rotunjite. Flori solitare. Înflorire IV—V. (Pl. triunghiulare. Muguri păroşi. ovate. pîntecos. cu miros caracteristic. Fructe globuloase. înflorire IV—V. înflorire VI— VII. 464 — Cireşul — Cerasus avium (L. 460 — Gutuiul — Cydonia oblonga Miller (Pl. Arbust său arbore scund. Flori albe. Perenă. Sămînţă amară. lucitoare. mari. păroase pe partea inferioară. Frunze ovate. ramificat. Originar din Asia. tri-costat. cu miros caracteristic. Pe coline însorite. pînă la rombice. Subspontan la margini de pădure şi pe coaste însorite. comprimat. cu seminţe numeroase (8—16) în fiecare lojă. albe-roz. cu margini întregi. Decana de iarnă (459 b). Înflorire V-VI. 97) — H = 6 (rar 8) m. 461 — Caisul — Armeniaca vulgaris Lam. eliptice sau alungit ovate. formate prin îngroşarea receptaculului. roşu carmin pînă la albe. numeroase.de sud-est. 456 — Pătrunjel — Petroselinum hortense Hoffman (Pl. Tulpină erectă. În păduri. lucitoare. Asia. 97) — H = 1—3 m. erecte. subrotunde. Arbust sau arbore. Cultivat În numeroase soiuri în sudul Europei. ce se formează înaintea frunzelor. cu marginile dinţate sau întregi. Subspontan. Jonathan (458 a). Flori albe. în toată ţara. îndeosebi în depresiunile carpatice şi la deal. Frunze eliptice pînă la obovate. Se cultivă În sudul Europei. (Pl. violete. glabră. păroasă. brusc acumulate. Arbore cu coroană piramidală. excitant. Asia Mică. Cultivat. în toată ţara. Frunze penat sectate. Arbore eu coroana rotundă. suculentă. carenat. Frunze uşor cărnoase. dulci sau amare. luminişuri şi la margini de pădure. Frunze alterne. hermafrodite. scurt pedicelate sau sesile. 459 — Părul — Pyrus domestica Sm. Delicios dublu roşu (Starking delicious). tulpină cilindrică. rar cîte 2. acum pe tot globul. tomentos.) Moench. 97) — H = 11 (20) m. Cure. Fructe mari. grupate cîte 2—5. Africa de Nord. acuminate. glabre. penat sectate. îndeosebi În sudul şi vestul ţării. cu lujeri tineri erecţi. păroase pe faţa inferioară. (Pl. Înflorire V—VI. Frunze alungit ovate. Arbore sau arbust. acumulate. fistuloasă. mai tîrziu orizontali sau penduli. pînă în etajul montan. America de Nord şi Sud. 96) — H = 80— 250 cm. Cel mai răspîndit pom fructifer de la noi. Rădăcină pivotantă subţire sau îngroşată. Originar din China. Sîmbure ovat. cu 7—10 radii. ramuri lungi. Flori solitare. Soiurile . Fructe drupe globuloase. galbenă-portocalie. Pulpă aromată. serate. dispuse în raceme umbeliforme. Se cultivă în livezi şi grădini. sesile sau scurt pedicelate. Arbore a cărui scoarţă se exfoliază În fîşii circulare. uneori se sălbăticeşte. Soiurile cele mai răspîndite la noi sînt Tuleu gras (463 a). Williams. înflorire în VI—VIII. Sîmbure vîrtos. punctată pe partea însorită. neted. lung pedunculate. cu rădăcini superficiale care lăstăresc uşor. galbene-verzi. lipsit de spini. în medicină pentru combaterea icterului. 457 — Leuştean — Levisticum otficinale Koch. Fructe drupe alungite. 462 — Piersicul — Persica vulgaris Miller (Pl. Cultivată. mai ales în sudul ţării. Creşte spontan în China. Flori albe-roz. Europa. Utilizat în alimentaţie şi în medicină ca diuretic şi expectorant. Florile. Frunze eliptice sau eliptic lanceolate. La noi ca plantă de cultură. POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI 458 — Mărul — Malus pumila Milb. Cu 28 specii pe glob. este hipotensiv. Parmen auriu (458 c) ş. peţiolate. de la cîmpie. Seminţe dulci sau amare. Sîmbure foarte tare brăzdat. 97) — H = 20 rn. Cultivat în regiunea de cîmpie. vestul Siberiei.a. Cele mai răspîndite soiuri la noi sînt Cardinal. Umbele lung pedunculate. Bianuală. glabre. bogat ramificată. Africa de Nord. crenat serate pe margini. uneori sălbăticită. 97) — H = 10 m. Flori grupate în umbele compacte. 97) — H = 10 m. La noi cele mai comune sînt Delicios auriu (Golden delicious). Mai comune la noi sînt Cea mai bună de Ungaria şi Tîrzii de Bucureşti. în zone de podgorii. Anna Spath (463 b) şi Grase româneşti (463 c). Înflorire III —IV. Sîmbure ovoidal. tufişuri. de la cîmpie pînă în etajul montan (l 000 m). Inflorescenţă racem umbeliformă. Fruct drupă globuloasă. globulos. uşor muchiată. (Pl. Prin păduri. acum se cultivă pe tot globul. cultivat mai ales pe soluri bogate. Fructe globuloase sau piriforme. pe coline însorite. dublu crenat serate. Europa. Umbele cu flori mici. Caucaz. roşii-violete sau galbene. grupate cîte 4—9 în corimbe. Turkestan. Rizom gros. cu (5) — 7—9 flori. tomentoase. galbenă pînă la roşu-închis. uneori fistuloasă. Dixired şi Redhauen. 97) — H = 10 m. Fixează terenurile slab consolidate. terminată cu o inflorescenţă. cu cca 10 000 soiuri cultivate. roşii sau negricioase. Cele mai răspîndite soiuri de la noi sînt Favorita lui Clapp (459 a). pe margini fin crenat-serate. În grădini şi livezi. În alimentaţie drept condiment. Flori albeverzui. (Pl. ramificată superior. parfumate. galbene-portocalii. negre-albăstrui. Arbore cu frunze lat ovate. Coroană ovală pînă la piramidală. Frumos de Voineşti (458 b). pe coaste însorite. Frunze ovate. glabră.

înflorire V—VI. frunze ternate. Dumitra. argintiu-cenuşie. Asia. După modul de folosinţă. groase. În tufişurile de la marginea pădurilor. corimboasă. şi Boambe de Cotnari (464 b). păduri. frunze întregi. este una dintre plantele cele mai vechi cultivate. (Pl. la marginea apelor. (Pl. De Fălticeni ş. Iran şi Ţările Balcanice. tulpină erectă. cu scoarţa ramurilor brună. Europa de Est. cilindrici. Muguri cu solzi cleioşi. forme şi mărime. În cultură pe tot globul. negre. 470 — 477 — Viţa de vie — Vitis vinifera L. De Geoagiu (466 b). Mai comune la noi sînt soiurile Crişana (465 b) şi Mari timpurii (465 a). rotată. Înflorire IV—V. glabre. Busuioacă de Moldova. unicoloră sau pestriţă. verzi întunecoase mari. American de munte. Cultivat în Europa. la cîmpie şi deal. viguroasă. inflorescenţă scurtă. 2 — soiuri roditoare nobile. Arbore cu coroană largă. dispuse în fascicule cu cîteva frunzişoare la bază. ramificat. Europa. Spontan În India. Menţionăm soiurile Senga-Sejigana. Robinson. înflorire IV—V. bogate în ulei. 467 — Agrişul — Ribes grossularia L. Tămîioasă românească (477). (Pl. înflorire V. Fructe bace dispuse în ciorchine. dar soiurile autohtone au fost decimate de filoxeră. la . Perenă. Fruct din drupeole puţine. Asia Centrală. 468 — Murul de mirişte — Rubus caesius L. pendenţi. Cardinal (470). creste pretutindeni. Inflorescenţă din 5—12 flori. 98) — H = 30 m. cultivate pentru producerea strugurilor pentru masă şi vin şi 3 — hibrizi producători direcţi. după soiuri. Chasselas dore. mărime şi culori diferite. Aprikose. Tulpina glandulos păroasă. b) Soiuri de viţă nobilă pentru stafide: Kis-Miş alb (473). 97) — H = 8—10 m. Flori de o mare variabilitate de culori. receptacul păros. purpurii. glabre. stoloni subţiri. Cultivată de la nivelul mării pînă în zona subcarpatică. Prin păduri şi tufişuri din regiunea montană. Anuală. cu margini întregi. Fetească regală (Galbenă de Ardeal (475). 99) — H = 20—80 cm. ternară.a.cele mai răspîndite la noi sînt Pietroase negre mari (464 a). cu perioade diferite de coacere. cu 5—9 foliole eliptice. Tămîioasă de Pietroasele. Florile bărbăteşti grupate în amenţi masculi solitari. îndustry. zbîrcite. mai ales în zonele de nisipuri). Creste sporadic prin păduri de amestec. Muscat de Hamburg (471). sau 3—5 lobate. Au fost create o serie de soiuri la care pulpa fructului este mare. uneori sălbăticit. Dintre numeroasele soiuri cultivate în prezent la noi. Grasa de Cotnari (474). ondulată sau fimbriată. 466 — Nucul — Juglans reggia L. cu lujeri bruniu-roşietici. acre. fructe glo-buloase. Fetească neagră. Afuz Ali (472). soiurile cultivate din ţara noastră se împart În trei categorii mari: l — soiuri de viţă portaltoi. La noi se cresc numeroase soiuri: De Sibişel (466 a). cultivat este Wilson's frilhe. Flori hermafrodite. Cultivat. Munchenberger fruhe. sau cîte 2. Arbust tîrîtor şi agăţător. cu o corolă miundibuliformă sau hipocrateriformă. sesile. (Pl. 98) — H = 60—150 cm. Flori mici în raceme compuse. erbacee. la deal (îndeosebi în Banat şi Oltenia). Originară din America de Sud. Frunze mari. Arbust ghimpos. roşii-închis sau negre. (Pl. pînă în Crimeea. Flori albe. de formă. (Pl. China. alterne. Europa. fructificare VI— VII. Un soi valoros. Madame Montat. axilare. Sîmbure globulos. multiflori. Pot fi simple sau bătute. pubes-centă. fin dublu crenat serate. 98) — Ramuri cu ghimpi slabi. zăvoaie. cu o durată mare de înflorire. dulce. 3—5 digitat lobate. roşii. c) Soiuri de viţă nobilă pentru vinuri albe: Galbenă de Odobeşti. verzuie. Triumphant. 465 — Vişinul — Cerasus vulgaris Miller (Pl. gălbuie sau roşcată. solitare sau cîte 2—3. Brandenburg. comestibile. mai rar la munte. Cultivat frecvent în livezi şi grădini. Flori solitare. la cîmpie. Scoarţa de pe lujerii bătrîni se desface fîşii Tulpină noduroasă-butuc. Fetească albă. inegali. cu seminţe mici. Lady Delamere. ovate. Fruct drupă sferică. d) Soiuri de viţă nobilă pentru vinuri roşii: Băbească neagră (476). scurt peţiolate. Prin livezi. scoarţă netedă. verzui sau roşcate. Coarnă neagră. 469 — Căpşunul — Fragaria moschata Duch. De Peştişani. superior larg deschisă. Florile femele cîte l —4. cu rizom orizontal. Pinot noir. e) Soiuri de viţă nobilă pentru vinuri aromate: Muscat Ottonel. De Mărculeşti (466 c). Sămînţă cu 2 cotiledoane mari. ulterior au fost introduse şi extinse soiuri străine. Arbore cu coroană rotundă. plăcut mirositoare. Frunze eliptic-obovate pînă la alungit obovate. Viţa de vie este cultivată demult la noi. Frunze semicirculare. Spontană în Armenia şi Transcaucazia. Fructe cu receptacul globulos. vestul Siberiei. mai valoroase economic (cele autohtone au rămas pe suprafeţe reduse. Frunze adulte orbiculare-cordate. de la cîmpie pînă în etajul montan la limita superioară a fagului. Mai comune sînt soiurile May Duke. exfoliindu-se în fîşii. Meliferă. menţionăm: a) Soiuri de viţă nobilă pentru struguri de masă: Perla de Csaba. oblong ovate. PLANTE DECORATIVE 478 — Petunie — Petunia hybrida Vilm. mari. cu corola dreaptă. mai ales pe locuri uscate. Fruct bacă globuloasă mare. 98) — H = pînă la 20 m. 98) — H = 40 cm. Se înmulţeşte aproape numai prin sămînţă.

durată de înflorire. îndeosebi a celor aduse din Africa de Sud. Arbust erect sau agăţător. 482 — Crizantemă. noduros. În Japonia. Flori grupate în raceme sau panicule corimbiforme sau umbeliforme. 100) — H = 50—150 cm. Fructe nucule unisperme înconjurate de un receptacul cărnos ovoidal. plăcut mirositoare. Gloria Romei. Se cunosc peste 20 000 soiuri de trandafiri care diferă prin mărime (pitici. terminată cu o inflorescenţă. tuberobulb sferic. larg deschise. grupate cîte 3—5 într-o inflorescenţă umbeliformă. Erbacee. Perenă. dreaptă. (Pl. uşor pubes-centă. În China şi Japonia). cu margine ondulată şi o tije cu frunze înguste. Frunze ovoide. 479 — Cîrciumărese — Zinnia elegans Jacq. înflorire îndelungată şi abundentă.) şi cu flori lung tubuloase. coccinea Cav. din ale căror încrucişări au rezultat numeroase specii. Strike. Soeur Therese. înfloreşte în IX—XI. Frunze penat lobate. unicolore. Comună.). pletoşi).. 483 — Dalie. Flori tubuloase şi ligulate. specii cu flori scurt pedunculate şi perpendiculare pe tija florală (candidum L. Se cultivă numeroase soiuri pentru flori tăiate. alterne. Rizom subteran. de forme. Primăvara iese din el o tulpină dreaptă (rareori ramificată). acoperit cu o tunică. dar la subsoara vechiului bulb apar (2—3 (6) bulbili noi. (Pl. Frunze liniar lanceolate. Perenă. Utilizată la decorarea pergolelor. Varietatea Chabaud este anuală. Inflorescenţa calatidiu. capsulă triloculară. după soi). Super Star. 486 — Lalea — Tulipa gesneriana L. Din el primăvara ies l— 2 (4) tije florale drepte (rareori ramificate). indicum L. Flori cu un colorit variat. (Pl. cu petale pe margine dinţate. aspru păroasă. Crescută pentru flori tăiate. tigrinum K. cu frunze lanceolate sau lineare şi care poartă terminal 14— 20 flori grupate într-un racem uniserial sau biserial. mari.. Pink Dusty. 99) — H = 300 cm. terminată cu o floare mare. grad de catifelare. glabre sau păroase. cu numeroase . Comună la noi. Peţioli ghimpoşi. Originară din jurul Mediteranei. (Pl. în pămînt cu un bulb solzos. care este patria celor mai multe soiuri cultivate în prezent (peste 150). Primăvara devreme ies frunzele sesile. Joker. Cardinal. formă. la decorarea curţilor. Tulpină erbacee. 99) — cu numeroase specii (leucanthemum L.. cu frunze ovale sau lanceolate. semilignificată. Anuală sau perenă.G. adînc dinţate (cele superioare întregi). Soiuri mai comune în culturile forţate sînt: Eclipse. în parcuri şi grădini. imperialis Roezl. ades cu stoloni subterani lignificaţi. cordiforme. 100) — H = 25—70 cm. cu specule variabilis Des. unde înfloresc tot anul. Utilizată ca flori În parcuri sau ca flori tăiate. 485 — Crin — Lilium sp. Virgo. peţiolate. 99) — H = 40— 100 cm. ramificată. pot vegeta şi în sere. dar de culori variate. ca un clopot cu foliolele frumos colorate. Frunze bazale oval spatulate. gardurilor. parcurilor şi peluzelor (în grupe său în combinaţie cu alte flori). grupate în calatidii variat colorate.. President. Flori solitare. de mărimi diferite. (Pl. 99). Vara foarte floriferă. Better Times. Se creşte pentru flori tăiate. fragilă. Trandafirii decorează parcurile şi grădinile. Tulpină volubilă. Soiurile cele mai comune Dark Red Sim.). Golden. turtit (D = 6—12 cm). Gold Regn. Flori mari. 100) (în culturi forţate se folosesc soiurile şi hibrizii proveniţi din Rosa chinensis L. săbiuţe — Gladiolus hybridus Hort. Din ele au rezultat numeroase rase şi hibrizi. sinense Sab. 481 — Garoafa — Dianthus caryopyllus L. H = 20—120 cm. 99) — H = 30—90 cm. juarezii Hort. auratum Lindl). Talisman. 487 — Gladiole. balcoanelor. Din zonele calde ale Americii. gofrate sau franjurate. cu 3—9 foliole. cu creştere rapidă. pendule şi cu foliolele perigo-nului răsfirate (speciosum Thunb. Message. Florile mari (o corolă cu 6 foliole). urcători.. de mărimi diferite. Specia a provenit din hibridarea a numeroase specii de Gladiolus. rosea Cav. Flori ligulate. de mărimi şi culori variate.. mai ales toamna. Lucky. ramificată. (Pl. tulpini ramificate de la bază şi uşor lignificate. imparipenat compuse. maximum Ramond în Pirinei. Tulpini cu ramuri erecte. opuse. piriform sau ovoid. miros. pînă la penat sectate. uneori reduse la o floare terminală. înfloreşte în III— V. 100) — Sub numele de crin sînt cuprinse specii cu flori lung pedunculate. Originară din Mexic. gherghină — Dahlia sp. Florile. cu peţiol lung. sesile. Harvest Moon. cu ghimpi. Perenă. Bulb tunicat.noi de 90 ani. a fost cultivată cel mai intens În Olanda. cu perigon din 6 foliole (cu conformaţii diferite. cu rădăcini tuberizate. plăcut mirositoare. grupate în inflorescenţe calatidii. Rouge Meillard etc. sesile. regale Wilson. 480 — Zorele — Ipomaea purpurea Roth. cele tulpinale lanceolate. ca nişte pîlnii uşor bilabiale.. glabră sau uşor păroasă. H = 40—200 cm. late. Folosită ca flori tăiate sau plantate izolat sau în grupuri în parcuri. Frunze alterne. Petalele numeroase. (Pl. sînt lung pedunculate. Fructul. ce creşte de la an la an. peţiolate. Originară din Asia Centrală şi de răsărit şi Africa de Nord. Baccara. Tulpină dreaptă. În cursul fiecărei perioade de vegetaţie bulbul se epuizează. acoperit cu mai multe tunici. tufănică — Chrysanthemum sp. culoare. cu florile îndreptate în sus (croceum L. Frunze întregi. culori şi grad de catifelare diferite. în coroană. dinţate pe margine. sau ca borduri de-a lungul aleilor. 484 — Trandafir — Rosa sp. (Pl. Herbert Hower. glauce. superbum L. forma ligulelor şi talie. oblic său orizontal. (Pl. ascuţite la vîrf. H = 60—200 cm. Cu numeroase soiuri ce diferă prin mărimea inflorescenţelor. tulpină uşor lignificată. persistenţă pe plantă sau tăiată etc. chioşcurilor. În Europa.

Speciile cele mai comune sînt P. peltatum Stit (cu tulpini tîrîtoare sau pendule) şi P. Florile la subsuoara frunzelor superioare. cărnosi. cu margini dinţate. izmă bună — Mentha piperita Wirtg.) (Pl. spasmolitic. depărtaţi de lujer. Flori de culori diferite. spinos. (frunze rotunde. sub formă de cataplasme. (Pl. (Pl. P. în furunculoze şi afecţiuni bucale. albe şi flori centrale tubuloase. zonale Ait. Fruct achenă. frunze penat sectate. în supozitoare unguente. Se cultivă îndeosebi pentru flori tăiate. este un „vestitor al primăverii". Se utilizează în industria farmaceutică. doamna codrului — Atropa bel-ladona L. cu rizom şi stoloni. Extern. frumos mirositoare. Fructe capsule. cu tuberculi rotunzi. Cu creştere rapidă. Perenă. 498 — Mătrăgună. Arbust cu tulpină şi ramuri curbate. Originar din China şi Japonia. înmulţire vegetativă. în gastrite. nisipoase. inflorescenţă antodii cu flori marginale ligulate. grădini. de-a lungul apelor curgătoare. Fructul capsulă mică-axială. Cultivat în parcuri. Frunze oblong-ovale. În zona de deal şi cîmpie. negricioase. (Pl. Originară din Africa de Sud. 100) — H — 20—50 cm. la cîmpie şi pînă în zona montană. gofrate. flori mari. (Pl. 488 — Muşcată — Pelargonium sp. (Pl. enterocolite. 494 — Busuioc — Ocimum basilicum L. Inflorescenţa din verticile suprapuse. Înfloreşte în VI—IX. Perenă. . Înflorire VII—VIII. susţinute pe pedunculi lungi. 99) — H = 30 m. melifere. cu ghimpi la baza peţiolului. pe soluri sărăturoase. Tulpini aeriene drepte. de mărimi şi culori variate. lujerii cu 4 muchii. verde. Fructul se desface în 12 —20 pericarpe. Fructe păstăi turtite. cireaşă lupului. 491 — Forsiţia — Forsythia suspensa Vahl. (arbustiformă). Flori uni-sexuate. drumuri şi căi ferate ca plantaţii. PLANTE MEDICINALE CULTIVATE 493 — Mentă. alimentară. (Pl. Fructe capsule cu 2 loji în care sînt seminţe aripate. în vîrf. înflorire VI. lunci. (Pl. ghiveci şi grădini. Anuală. eliptice. L = 5—10 cm. fără frunze. cenuşie. uşor păroase. Erbacee. frunze lung peţiolate. albe-roz sau albe. aşezate de-a lungul ramurilor. Tulpinile formează o tufă viguroasă. grupate în umbele. turtiţi (D = 4—10 cm). fortifică sistemul nervos. Rezistent la ger şi poluare. 99) — H — 1. Spontană. cu acţiune antiseptică. Perenă.5 (2) m. colite. în gastrite. cele mascule numeroase. La noi este una din plantele de ghiveci şi balcon cele mai iubite. romaniţa — Matricaria chamomilla L. Anuală sau hibernantă. spaţii verzi. Crescută în seră. Tulpină cu 4 muchii.5 m. tulburări digestive. (Pl. Originar din Caucaz. Fruct 4 nucule. colite. cu frunze opuse. pe lîngă locuinţe. Frunze imparipenat compuse. pubescente. Introdusă în cultură. din mijlocul căreia pornesc tulpini florifere neramificate. grupate 5—7 în raceme. lanceolate. simple. 100) — H = 5—80 cm. În locuri nisipoase. rare. Se cultivă în parcuri şi grădini.5— 2 m. siropuri pentru inflamaţii ale căilor respiratorii. dispuse cîte 6 în pseudoverticile. Înflorire VII—IX. formînd o rozetă. Rezistent la variaţii climatice. ajută la eliminarea calculilor renali. Flori mici. 99) — H = 3 m. flori violete sau roz. lemnificate la bază. 490 — Lămîiţa. folosit la fixarea nisipurilor. 100) — H ~ 100 cm. Arbust sub formă de tufe dese. cu stigmate scurte cărnoase. antispasmică. Flori mari. înflorire III—IV. 99) — H = pînă la 100 cm. Înflorire VI—VIII. fără măduvă. pubescente. Frunze 3—5 lobate. dar şi cultivată. Europa. cu frunze cordiforme dinţate. 489 — Begonie — Begonia tuberosa Hort. 99) — Perenă.seminţe. Muguri opuşi. 100) — H = l—1. Arbore exotic. iasomie — Philadelphus coronarius L. (Pl. Conţine oestragol şi linalol. plăcut mirositoare. pe lîngă poteci şi drumuri. cu 4 petale. pe soluri sărăturoase. argiloase. rădăcină cilindrică. 495 — Muşeţel. galbene-aurii. 100) — H = 1. ovoidal. grupate în spic cilindric. în zăvoaie. cu margini dinţate. rădăcină fibroasă. Florile se folosesc la calmarea tusei. 492 — Salcîm — Robinia pseudacacia (L. Utilizat În industria cosmetică. Fruct 4 nucule. frunze ovat-lanceolate cu numeroase glande secretoare pe partea inferioară. cu un rizom din care se dezvoltă rădăcini lungi. Flori simple. Cultivat în grădini. pîslos păroasă. America. originară din estul Europei. cele femele mai puţine. cu tulpini ramificate. grupate în inflores-cenţă-ciorchine pendent. 496 — Nalbă mare — Althaea ofjicinalis L. Utilizată pentru calmarea durerilor de stomac. scoarţa pentru combaterea hiperacidităţii şi ulcerului. dar se folosesc şi în parcuri şi grădini pentru amenajeri florale. albe sau roz-deschis. tulpină în 4 muchii. roşietio-violetă. Infuzia cu flori are efect antiinflamator. 100) — H = 50—60 cm. catifelat păroase. Înflorire V—VI. Flori mari. hepatice. Willd. cordiforme. Plantă cultivată. cu multe stamine. cu scoarţă adînc brăzdată. cu frunze L = 20 cm.). bactericid. care apar înainte de înfrunziră. Perenă. Utilizată în inflamaţiile căilor respiratorii. Comună. În industria alimentară pentru prepararea vermuturilor. (Pl. La cîmpie. Flori albe sau roz. 497 — Pătlagina îngustă — Plantago lanceolata L. este sedativ. grandiflora™. cu D = 6 cm. cărnoase. Înflorire V—IX. Introdusă în cultură. Tulpină puţin ramificată. Flori albe. originar din America. la vindecarea rănilor.

Frunze alterne, eliptice, ovate. Flori brune, violete, roşcate, în interior gălbui, cu nervuri purpuriu violete, înflorire VI—VIII. Fruct bacă sferică, neagră. Pe acelaşi exemplar se pot găsi flori, fructe verzi şi coapte. Spontană, în majoritatea judeţelor ţării, în zona fagului, în luminişuri, tăieturi. Cultivată pe soluri bine lucrate, îngrăşate. Cu utilizări în oftalmologie, contra spasmelor căilor biliare şi urinare, astmului, ulcerului gastric şi duodenal, boalei lui Parkinson. Alte plante care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 74, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 123, 126, 127, 128 ,129, 131, 134, 136, 141, 145, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 16S, 169, 172, 174, 175, 178, 180, 200, 209, 212, 217, 225, 253, 256, 274, 276, 280, 281, 286, 287, 305, 313. B. ANIMALE ÎNCRENGĂTURA ANELIDE (ANELLIDA) CLASA OLIGOCHETE (OLIGOCHAETA) 412 — Rîma vărgată de bălegar — Eisenia foetida Savigni (Pl. 101) — L = 40—130 mm. Pe fiecare segment cu benzi roşii-violete pe un fond alb-gălbui. În gunoaie, pe sub pietre, în grădini de legume. Numai lîngă aşezările umane (este specifică de compost); nu este în sol natural. Cosmopolită. ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTE (MOLLUSCA) CLASA MELCI (GASTROPODA) 413 — Limax — Arion Hortensia Fer. (Pl. 101) — L = 30—40 mm. Cu un scut anterior fin grăunţos. Tinerii cenuşiu deschis, adulţii brun-cenuşii spre negricios. Talpa gălbuie-portocalie. Pe corp cu un mucus galben, pe talpă alb. În parcuri, grădini, livezi, păduri. În toată ţara. Europa. 414 — Melc, culbec — Helix pomatia L. (Pl. 101) — H = 40 mm, l = 40—80 mm. Cu 4,5—5 anfracte curbate. Apertură mare. Cu variaţii de formă şi culoare. Sexe separate; execută un fel de dans nupţial. Femela depune cca 70 ouă într-o gropiţă în pămînt. Hibernează. Iarna acoperă apertura cu un capac de mucus cu calcar. În mers talpa secretă un mucus care ulterior se întăreşte în contact cu aerul. Se hrăneşte cu frunze de zarzavaturi şi alte plante suculente. Carne comestibilă. Comună în grădini, livezi, păduri, poieni, obişnuit pînă la altitudini de l 500 (rar l 800) m. Europa (lipseşte pe malul Mării Mediterane). ÎNCRENGĂTURA ARTHROPODE (ARTHROPODA) CLASA CRUSTACEI (CRUSTACEA) 415 — Porcelio scaber Latreille (Pl. 101) — L = 14—18 mm. Izopod terestru, poate depune 2 ponte pe an. Nocturn. Se hrăneşte cu substanţe vegetale. Comun în grădini, sere, beciuri, pe ziduri umede, în păduri, peşteri, sub scoarţa copacilor, sub pietre (este iubitor de calcar), dar şi la mare. Europa. CLASA PĂIANJENI (ARACHNIDA) 416 — Păianjenul cu cruce — Araneus diadematus (Clerk) (Pl. 101) — L = 5—12 mm. Coloraţie variabilă. Pe spatele abdomenului cu un model în formă de cruce. Adulţii în VIII—X. Construieşte plase mari, clin fire rare, concentrice, întărite cu fire radiare. După acuplare femela mănîncă masculul. Cocon gălbui, adăposteşte 45—60 ouă din care în primăvara următoare ies puii. Dezvoltarea durează 2 ani. Cu simţuri foarte dezvoltate. Cel mai comun şi abundent păiajen din locuinţe. În poduri, grajduri, pivniţe, staule, dar şi în copaci şi pe plante. În toată ţara. Europa, Asia, America de Nord. 417 — Păianjenul saltimbanc — Salticus scenicus (Clerck) (Pl. 101) — L = 5—7 mm. Cu variaţii de culoare. Adultul în V—VIII. În perioada reproducerii masculul dansează în jurul femelei. Este cel mai comun păianjen săritor; pîndeşte prada, pe care sare şi o apucă în ghiare. În toată ţara. Europa, nordul Africii, America de Nord. 418 — Opilio parietinus (De Geer) (Pl. 101) — L — 5—8 mm. În perioada de reproducere masculii se luptă între ei. Femela depune ouă pe sol umed sau în crăpăturile solului cu ajutorul unui tub lung (ovo-pozitor). Vînează muşte şi furnici. Frecvent în locuri umede şi umbroase, pe garduri lîngă case. În toată ţara. Europa, Asia, America de Nord. 419 — Rîie — Sarcoptes scabiei Fabr. (Pl. 101) — Lmascul = 0,18— 0,25 mm, Lfemelă = 0,3—0,4 mm. Trup ca un sac cu 4 picioare terminate cu ţepi ascuţiţi. Fără cap şi ochi. Femela elimină 25—30 ouă lipicioase, pe care le aşează în pielea omului, în galerii lungi de 2 cm. Trăieşte săpînd galerii în

pielea subţire dintre degete, la subţioară sau pe piept, determinînd o mîncărime de nesuferit. Se hrăneşte dizolvînd celulele unui anumit strat de celule din piele. Se tratează cu alifii. Cel mai bun mijloc de prevenire este curăţenia şi îmbăierea. 420 — Scorpionul de cărţi — Chelifer cancroides L. (Pl. 101) — L = 2,6—4,5 mm. Asemănător unei ploşniţe, cu o pereche de pedipalpi lungi, terminaţi cu cîte un cleşte. Femela poartă 5 —18 ouă într-un cocon prins de abdomen. Se mişcă iute înainte, înapoi şi lateral, prinzînd şi mîncînd insecte mai mici decît el, adesea dăunători, care trăiesc prin biblioteci, locuri întunecoase, sub podele, în frunzar. Are un dans nup-pţial. Pe toate continentele. CLASA CHILOPODE (CHILOPODA) 421 — Scutigera coleoptrata L. (Pl. 101) —- L = 16—26 mm. Ochi negri, strălucitori. Sub pietre, în cîmp, deschis, parcuri, vii, pe liziere, În locuinţe( băi, cămări, pivniţe, magazii. Iese la vînat seara şi noaptea. Consumă insecte. În sudul ţării, mai ales pe litoral. Circummeditera-neană, în sudul U.R.S.S. CLASA DIPLOPODE (DIPLOPODA) 422 — BlanjuLus guttulatus Bosc. (Pl. 101) — L = 7,5—16 mm. Corp din 37—57 segmente prevăzute cu 59—103 perechi de picioare. Fără ochi. Dezvoltarea are loc în 15 săptămîni. Poate trăi 3 ani. În locuri umede, pe lîngă locuinţe, în grădini, sere, culturi. Se hrăneşte cu resturi vegetale şi animale în descompunere, dar şi cu plantule de legume, cereale, flori şi ciuperci. Deşi este considerat dăunător, s-a constatat că fii atacă numai plantele bolnave. Foarte comun. Europa. CLASA INSECTE (INSECTA) 423 — Lepisma sacharina L. (Pl. 101) — L=7—10 mm. Tisanur lucifug, de umezeală şi căldură; se hrăneşte cu resturi alimentare, atacă haine de lînă, hîrtie veche, rumeguş. În case, prin locuri întunecoase (sertare, biblioteci, sub tapete), dar şi în păduri, sub scoarţa arborilor uscaţi, în lemne tăiate. Comun, în toată ţara şi pe tot globul. 424 — Greiere de casă — Acheta domestica L. (Pl. 102) — L — 14— 20 mm. Ortopterul cel mai cunoscut şi renumit prin ţîrăitul său caracteristic. În locuinţe, prin colţurile camerelor, în crăpături, lîngă sobe, cuptoare. Activ tot anul. În toată ţara, comun. 425 — Cosaş verde — Tettigonia viridissima L. (102) — L = 28— 40 mm. Oviscaptul femelei puţin mai scurt decît vîrful elitrelor. Antene lungi. Consumă insecte mărunte şi frunze tinere. În copaci (larvele prin Iarbă), de la cîmpie, pînă în zona montană, în VI—X. În lanuri de cereale, parcuri, livezi şi grădini, pe pajişti, în păduri de foioase şi răşinoase. În toată ţara. Europa, Africa de Nord, Asia. 426 — Coropişniţă — Grillotalpa grillotalpa L. (Pl. 102) — L =35— 50 mm. Insectă mare, cu ochi strălucitori. Picioarele anterioare sînt modificate pentru săpat, cele posterioare mai permit sărituri scurte. Elitre scurte. Aripile posterioare, bine dezvoltate, stau în repaus îndoite sul şi depăşesc lungimea abdomenului. Femela depune în V—VII 350—600 ouă într-o cameră în pămînt tare. Larvele consumă humus şi rădăcini fine. Dezvoltarea durează l—2 ani. Activă tot anul. Poate ierna în pămînt. Este un dăunător important al culturilor de grădină şi seră. Activă îndeosebi noaptea şi în amurg. Mănîncă larve de insecte, rîme, melci, rădăcini de zarzavaturi şi plante tinere, roade scoarţa pomilor tineri. În grădini de zarzavat, pepiniere, cîmpuri cultivate cu cereale. Comună, în toată ţara. Europa, vestul Africii, Asia. 427 — Libarcă, gîndac negru — Blatta orientalis L. (Pl. 101) — L = 19—30 mm. Blatid cu corp moale. Femela depune ouăle sub formă de pachete pe care le poartă un timp la capătul abdomenului. Foarte lacom, stricător, consumă cele mai variate resturi alimentare, dar şi pîine, mămăligă, brînză. Tot anul, în locuinţe, magazii de alimente, pivniţe; este activ noaptea. Comun. Europa. 428 — Gîndac roşu — Phyllodromia germanica L. (Pl. 101) — L = 11—15 mm. Femela depune cca 50 ouă într-o capsulă pe care o poartă prinsă la capătul abdomenului. Larvele asemănătoare adulţilor, dar mici, ies din capsulă după 14 zile. Adulţii ies după 6 năpîrliri larvare. Aleargă iute, zboară greu. Nocturn, consumă orice resturi de alimente, hîrtie ş.a. Iubitor de căldură şi umezeală. În case, dulapuri, pe lîngă instalaţii de apă, în podele. Fuge de lumină. În toată ţara, foarte comun pe tot globul. 429 — Urechelniţa — Labia minor L. (Pl. 104) — L = 4—5 mm. Dermapter cu corp moale, pubescent. Zboară ziua şi noaptea. Se hrăneşte cu gunoi şi resturi animale. În locuri umede, pe ogoare şi în plantaţii. La cîmpie şi munte, în Transilvania, Moldova. Cosmopolit. 430 — Păduchele de haine — Pediculus vestimenti L. (Pl. 104) — L = 3—4 mm. Anoplur a cărui femelă produce în 8 săptămîni 5 000 de pui din ouă (lindeni), pe care le lipeşte pe haine la cusături. Consumă sîngele omului pe care îl suge îndeosebi noaptea. Poate transmite tifosul exantematic. Rezistă la presiuni mari (de peste l kg), poate fi distrus de căldură (la temperaturi de 50—

60°C), sau cu insecticide puternice. Dezvoltarea sa este favorizată de murdărie. Mai numeros în perioadele de război. Pe spate şi pieptul omului. Pe tot globul. 431 — Păduche lat — Phthirius pubis L. (Pl. 104) — L = 3—5 mm. Anoplur asemănător unei ploşniţe, cu ghiarele ca nişte căngi, cu care se prinde puternic de firele de păr. Foarte prolific, devine adult după 15 zile de la ecloziune. Consumă sînge proaspăt, pe care îl suge de la om. Trăieşte în părţile sale păroase (pubis, subţiori, piept), dar nu pe cap. Provoacă mîncărimi. Trece de la un om la altul. Poate transmite tifosul exantematic. Se combate cu unsori pe bază de mercur, terebentină, petrol. Pe tot globul. 432 — Chrysopa perla L. (Pl. 104) — L = 9—10 mm. Cu 2 generaţii pe an. Femela depune 300—400 ouă pe cîte un peduncul. Larvele sug păduchi şi căpuşe de plante (pînă la 30—40 pe oră), omizi de fluturi şi viespi de frunză, păduchi ţestoşi. Adulţii sug şi devorează diferite insecte mici. Se apără răspîndind o substanţă rău mirositoare. Animal folositor. În livezi, grădini, păduri. Vine noaptea la lumină. Comun în toată ţara. Europa. 433 — Păduchele verde al mărului — Aphis pomi De Geer (Pl. 102) — L — l—2,5 mm. Cu 2 feluri de femele: aripate şi nearipate. Cu 8— 12 generaţii pe an. Iernează ca ou fixat pe lăstari. În IV ies larve, din care provin femele ce se înmulţesc partenogenetic toată vara. În IX apar formele sexuate care, după împerechere depun ouăle de iarnă. Suge seva din mugurii, lăstarii şi frunzele de măr, păr, păducel şi scoruş. În livezi şi pepiniere poate duce la scăderea producţiei de fructe. În toată ţara, pe tot globul. 434 — Musculiţa albă de seră — Trialeurodes vaporariorum Westw. (Pl. 102) — L = 1,1— 1,5 mm. Aripi albe. Cu 3—4 generaţii pe an. O femelă depune cîte 200— 500 ouă în porţii de 10—20 ouă. Larvele se fixează pe faţa inferioară a frunzelor. Adulţii ies după 35 zile. Se hrăneşte cu sucul plantelor de seră (vinete, ardei, castraveţi, dar mai ales roşii), putînd dăuna plantele, pînă la uscare. În sere în toată ţara; în. natură apare doar sporadic. Originar din America, acum şi în Asia, Australia, Europa. 435 — Păduchele de San Jose — Quadriaspidiotus perniciosus Comst. (Pl. 102) — L = 0,8— 1,2 mm. Femela apodă, circulară, acoperită cu un scut protector (D = 1,6—2,3 mm). Larva mică (0,2— 0,26 mm), mobilă. Cu l—3 generaţii pe an, prima de vară (V—VII) pe tulpini, ramuri şi frunze, a doua de vară (VII—X) pe scoarţă, frunze şi fructe, cea de iarnă, hibernantă (X—V), numai pe scoarţă. Cu rostrul său (L — 5— 18 mm) suge sucul din plante. Atacă pe glob cca 200 plante, în Europa 80 specii de pomi şi arbuşti fructiferi sau de ornament. Este unul dintre dăunătorii cei mai păgubitori ai culturilor din livezi. Pot distruge un pom în 4—5 ani (în 35 ani a distrus 15 milioane de arbori). De la cîmpie pînă în zona montană. Originar din China, acum pe tot globul. 436 — Păduchele lînos, puricele roşu — Eriosoma lan.iqerum Hausm. (Pl. 102) — L= 1,7— 2,5 mm. Cu 2 feluri de femele: aptere şi aripate, primele cu corpul acoperit de o secreţie albă, ceroasă, filamentoasă. La noi cu 8—12 generaţii pe an; se înmulţeşte numai partenogenetic. Iernează în stadiul de larvă în rănile de pe ramuri. În Europa trăieste-pe măr, provocînd nişte umflături canceroase, hipertrofiate, care dăunează ramurilor (pe care le poate usca). În zonele pomicole. Originar din America, acum şi în Europa. 437 — Filoxera — Phylloxera vastatrix Planch. (Pl. 102) — L = 1,5— 2 mm. Parazit specific viţei de vie. Cu o mare varietate de forme; aripate sau aptere, galicele şi radicicole, animale profund modificate de parazitism. Cu 2 cicluri biologice (unul pe viţa americană şi pe hibrizi, altul pe viţa europeană). Atacă frunzele (pe care produce gale) sau rădăcinile (la care produce nodozităţi şi tuberozităţi sub care se necrozează ţesuturile); ulterior plantele se usucă şi mor. Se răspîndeşte prin zbor sau trecînd prin crăpăturile solului de la o plantă la alta, ori odată cu butaşii infestaţi. Originară din America de Nord, a ajuns în Europa în 1863, pe care a invadat-o rapid. Din 1864 a fost semnalată şi în România. 438 — Reduvius personatus L. (Pl. 102) — L— 15—17 mm. Articole şi antene păroase. Nocturn, vînează diferite insecte. Larva, şi ea răpitoare, ca să se mascheze, se acoperă cu praf şi diferite resturi. 439 — Ploşniţa cerealelor — Eurygaster maura L. (Pl. 102) — L — 9—10 mm. Corp aproape circular, ca un scut. Se hrăneşte cu laptele şi seva din boabele, tulpinile şi frunzele de grîu. Femela depune cca 100 ouă în grupe; larvele ies după 10 zile şi devin adulţi după 30—40 zile, în VI. După recoltarea păioaselor, adulţii trec pe graminee sălbatice, sorg şi porumb. În IX—IV hibernează în frunzar sau tufişuri (pentru hibernare poate migra zeci de km). Este unul dintre cei mai mari dăunători ai culturilor de grîu. 440 — Ploşniţa de pat, stelniţa — Cimex lectularius L. (Pl. 102) — L = 2—4 mm. Hemielitrele sînt reduse la nişte solzi. Corp turtit. Depune ouă în crăpături de lemn sau zid; larvele ies după 8 zile. La 11 săptămîni adultul poate depune noi ouă. Suge sîngele oamenilor. Rezistă la foame (poate sta nemîncat şi 6 luni), dar cînd se hrăneşte se umflă ca o băşică). Transmite febra tifoidă.

103) — L —14—16 mm. în locuri însorite. Larvele abea ieşite. Asia. nordul Africii. Stă în exemplare izolate. vestul Asiei. Nu este dăunător. Mănîncă noaptea boabe de cereale. (Pl. Insectă . America. la baza copacilor. în grădini. Nu este agresivă. cînd are loc împerecherea. Adulţii zboară în V—VI. în păduri de cîmpie. Se hrăneşte cu sucul fructelor sau cu insecte moarte. 452 — Lupul albinelor — Trichodes apiarius L. trîntorul şi lucră -toarea. Sînt 3 feluri de indivizi: masculi. pulpa fructelor coapte. Un viespar poate conţine pînă la 60 000 indivizi. În primăvara următoare iese o nouă viespe. În număr mare primăvara. (Pl. 103) — L = 10—16 mm. În unii ani poate compromite recoltele. este foarte vorace. 451 — Licurici — Luceola mehadiensis Decu (Pl. Holarctic. Boabele atacate dau o făină de proastă calitate. Dăunător al culturilor de cereale. 106) — L = 5— 10 mm. 106) — L = 6 — 12 mm. Matca poate trăi 3—4 ani. Cuib caracteristic. formînd o sferă strălucitoare. În grădini. (Pl. Europa. rămînînd într-o galerie în sol. atacă. Plantele atacate sînt sterile. sau formează grămezi ori şiruri. care este subteran. depune ouăle în cuiburile altor himenop-tere (de aceea şi numele de viespe cuc) pe ale căror larve şi hrană le consumă. 103) — L—8—11 mm. consumînd conţinutul lor de sus în jos. Se hrăneşte cu substanţe dulci (nectar. a căror acţiune periclitează dezvoltarea boabelor. (Pl. Iernează ca femele adulte. pentru adunatul cărora are adaptate în mod special ultima pereche de picioare. Europa. viespe cuc — Chrysis ignita L. Se cunosc 6 forme de albine cu numeroase rase şi varietăţi. care conţine nişte enzime puternice. 448 — Viespea aurie. În toată ţara. Se hrăneşte cu nectar şi polen. Iubitoare de căldură. Sînt 3 feluri de adulţi: matca. După împerechere femela nu mai luminează. 443 — Albina domestică — Apis mellifica L. ale căror secreţii le consumă (pe unii îi aduce în furnicar şi îi pune să sugă din rădăcinile plantelor). Atacurile sale pot afecta grav culturile. 450 — Gîndac ghebos — Zabrus tenebrioides Goeze (Pl. mic. (Pl. În toată ţara. Masculul aripat. folositoare. Comun. Din ele ies lucrătoare. parcuri. nordul Africii. 106) — L = 10—16 mm. În toată ţara. Fără aripi membranoase (sau acestea apar numai uneori). ca larvă şi adult. (Pl. Sînt insectele cele mai bine studiate. Femela depune cca 100 ouă în sol. mănîncă tot ce întîlneşte. 447 — Polistes gallicus L. În podurile caselor. Nu are un miros deosebit. Larvele trăiesc în tulpini de graminee (inclusiv în grîu). livezi. o parte pleacă cu o femelă fecundată — roiesc — şi îşi construiesc un nou stup. pe care îi umplu cu miere. Odată cu recoltarea acestora. 106) — Llucrătoare = = 2—4 mm cu o mare variabilitate în construcţia cuibului. Se combate greu. Viespe parazită. După reproducere femela îşi retează singură aripile. unde sînt mulţi oameni îngrămădiţi. Activ noaptea. Iernează sub formă de pupă. 445 — Viespea strugurilor — Vespa germanica L. 446 — Furnica obişnuită — Lasius niger L. Lfemelă=ll—12 mm. Larva. 442 — Vaca Domnului — Pyrrhocoris apterus L. în III—X. Cînd stupul are prea multe albine. în livezi. seminţe încolţite. prezent în V—VII se hrăneşte cu nectar. Adultul. stupi). Adulţii ies în VI şi se hrănesc cu nectar şi polen. într-un stup este o singură matcă şi sînt pînă la 70 000 lucrătoare. Fuge de lumină. Impuparea are loc primăvara. (Pl. constituind un aliment deosebit de valoros. cu un cap mare. femela apteră. cu abdomenul mat. livezi. Mierea adunată de ele ca rezervă de hrană se recoltează. vermiformă. Atacă preferenţial grîul de toamnă şi gramineele sălbatice. îndeosebi în stadiile tinere. poate zbura. apoi începe construirea unui nou furnicar. căpşuni. Europa Centrală şi de sud. plante tinere. 102) — L = 10 mm. 449 — Harpalus distinguendus Duft. 444 — Viespea grîului — Cephus pygmaeus L. pe ultimele 2 segmente abdominale cu organe de iluminare. 106) — L = 10— 16 mm. Primăvara formează în sol un cuib în care depune ouăle. Europa. (Pl. Iernează ca larve. Poate face cuib în locuri închise (scorburi. (Pl. Omnivor. vestul Olteniei. Larvele şi adulţii capturează hrana (insecte şi moluşte) din ierburi şi muşchi). fiind foarte rezistentă şi ascunzîndu-se foarte uşor. rod plantele la baza frunzelor. Carabid mic. neacoperit. Cap triunghiular. negru. boabe de struguri). cavităţi. cu mers rapid. pajişti. chitincs. În primul război mondial a fost un adevărat flagel. îşi hrăneşte larvele cu miere sau lăptişor ca şi albinele. pietre. al căror suc îl suge. pe ziduri. Masculii şi femelele apar numai toamna. Holarctică. Formează în pămînt viespare cu faguri numeroşi. pe lîngă locuinţe. înţepînd. 106) — L = 14—20 mm. la baza tulpinilor. 441 — Ploşniţa cerealelor — Aelia acuminato L. Ochi păroşi 3 oceli dispuşi în triunghi. Pe vreme rece nu zboară. Îşi poate strînge antenele şi picioarele. Corp subţire nu prea lung. Banat. fixat de un suport. se retrag în sol şi rămîn în dia-pauză pînă în primăvara următoare (o mare parte mor toamna şi iarna). Pe tot globul. femele şi lucrătoare. Ultimele construiesc fagurii de ceară. introduce în plantă saliva. Iernează sub pietre. Insecte nocturne răpitoare. În toate zonele unde se cultivă păioase. Asia Centrală. 102) — L = 7— 10 mm. 103) — Lmascul = 16—18 mm. Caută purici de plante. (Pl. sub scoarţa copacilor uscaţi. crengi.Proliferează unde este murdărie şi umezeală călduţă. Europa.

sub scînduri. 462 — Gărgăriţa florilor de măr — Anthonomus pomorum L. în primul sau al doilea an. Cu o generaţie pe an. unde se dezvoltă mîncîndu-le conţinutul. Africa de Nord. Adulţii apar în V şi depun ponta pe solanacee şi pe buruienile din culturi (200 —il 000 ouă). Atacă numai mazărea. (Pl. 457 — Cărăbuşul de mai — Melolontha melolontha L. Larva consumă părţile moi. Adulţii. Cosmopolită. Europa. 456 — Gîndac de făină. Originar din America de Nord. Din fiecare bob iese un adult printr-un mic orificiu. Adultul se hrăneşte cu frunze. (Pl. apoi intră în somn de vară şi apoi în cel de iarnă. sevă de plante. 103) — L = 2—3 mm. Cu o generaţie pe an. Europa. frunze. În a IIa jumătate a lunii V ies noii adulţi. În caz de atac puternic afectează producţia viticolă. excrementelor şi mirosului. fiecare în alt mugure floral). în Transilvania numai sporadic. 103) — L = 4. (Pl. apoi închide orificiul . fără aripi membranoase. cireşi şi vişini. La noi se dezvoltă numai în magazii. 455 — Gîndac puturos — Blaps mortisaga (L.5—9. aducînd pagube în pepiniere. Europa.) Borza (Pl. Adulţii apar în IV la cîmpie şi în V la deal. Dăunător. 458 — Gîndacul de Colorado. acoperit cu solzi. ei fac improprie consumarea făinii.5—4. 103) — L = 15 mm. apoi depune un ou în nervura principală. unde se cultivă mazărea. În România a pătruns în 1952. care rod frunze cca 25 zile. 454 — Buburuză — Coccinella septempunctata L. (Pl. Iernează ca adulţi În depozite. în locuinţe. Cu elitre sudate. Adulţii ies spre toamnă. Migrează ca adult pe distanţe scurte. prezenţi în IV—X prin locuri întunecoase. a ajuns în Europa în 1876.5 mm.5 mm.) atît ca larvă. (Pl. larvele intrînd în boabele din păstăi. rozînd mugurii şi depunînd în ei ouă (în total 100. Larvele consumă părţile interne ale florii. stînd în locuri adăpostite. putînd afecta producţia în proporţie de pînă la 70%. se hrănesc cu resturi vegetale. pe care a invadat-o şi cucereşte acum Asia. stă în V—VII pe florile de umbelifere. Europa. Iernează ca adult în căsuţele nimfale. Ciclul de dezvoltare este de 25—50 zile. Pe flori. o răsuceşte ca pe o ţigară şi o lipeşte pe margini cu o substanţă aglutinantă. unde se hrănesc cu larvele şi pupele acestora. hambare. atacă produse animale şi vegetale uscate. Cu o generaţie pe an. mori. În toată ţara. (Pl. 103) — L = 9— 11 mm. pe care femela le introduce pe fiecare în cîte un bob de grîu. animale împăiate etc. apoi le închide cu o secreţie care ulterior se întăreşte. cît şi ca adult. (Pl. pietre. (Pl. Adulţii zboară spre seara. în casă. culturi de cartofi. Adulţii apar în III—IV. în VII—VIII. Îndeosebi în sudul ţării. Pe tot globul. 453 — Anthrenus museorum L. Larvele sale se dezvoltă în cuiburile de insecte (albine) sălbatice. se împrăştie departe. pe care le perforează cu rostul. în toată ţara. interioare ale „ţigării". Atacă viţa şi diverse specii de arbori. Cu ciclu de dezvoltare de 3 ani. uneori formează invazii. asemănătoare viermilor sîrmă. moleţ — Tenebrio molitor L. activi noaptea. 103) — L = 5. Cu 2—3 generaţii pe an. 461 — Ţigărarul viţei şi plopului — Byctiscus betulae L. în pivniţe. dar duşi de vînt. brutării. Asia. 103) L = 3. 103) — L = 20—25 mm. Adulţii pot defolia arborii şi arbuştii. de la malul mării pînă pe culmile munţilor. depun ouă îr> pămînt. legume rădăcinoase. provoacă pagube mari în livezile de caişi. Corp mai mult sau mai puţin circular. bulbi şi rizomi. 459 — Gărgăriţa mazării — Bruchus pîsorum L. văi. Generaţiile următoare sînt în VI şi VIII (ultimii adulţi iernează în sol). fructe. (Pl. 103) — L = 20—31 mm. Datorită exuviilor.predatoare. Adulţi nocturni. omizi mici. Pe tot globul. insectare. rădăcini de plante. Răspîndeşte un miros urît. îndeosebi himenopotere. care se ofileşte. gunoi. Primăvara migrează în culturi. În VIII ies din fructele căzute Pe jos şi pătrund în sol unde se impupează. 103) — L = 4—5 mm. Larvele. cu tegument lucios. ziua se hrănesc cu frunze. sub frunze. Larvele se hrănesc cu seminţe fragede şi cu pulpa fructelor (care putrezesc şi se mumifică). tare. În toată ţara. Răpitor ca adult şi ca larvă. Depune cca 300 ouă. Europa. Adulţii se hrănesc cu muguri. Insectă deosebit de dăunătoare. În livezile de meri din zonele de deal şi submontane. astfel că aceasta nu se mai desface. distrugînd plantele. Femela depune ouăle în fructele tinere. În zonele de stepă şi silvostepă. flori. 103) — L = 5. unde prinde diferite insecte. Ulterior apucă frunza cu rostrul şi picioarele. În toată ţara.5 mm. 103) — L — 3. Foarte comună. Larve alungite. Femela face o incizie la baza frunzei. secretă un lichid puternic mirositor. Adulţii în V—IX. dorifora — Leptinotarsa decemlineata L. tuberculi. 460 — Gărgăriţa fructelor — Rhynchites bachus L. sfeclă şi zahăr. ca să se apere.5—5 mm. şi în zone submontane. în iarbă. consumă îndeosebi purici de plante (afide). Larvele consumă făina. flori şi fructe tinere. Mare dăunător al colecţiilor (ierbare. Se impupează în sol.5—8 mm. (Pl. mai rar pe alte alimente. Femela depune 250—450 ouă pe făină. ouă de crisomelide (o larvă ca să se dezvolte consumă cca 400 afide). Femela depune cca 400—600 ouă pe dosul frunzelor. lemn putred. 463 — Gărgăriţa grîului — Sitophilus granarius L. Atacă frunzele şi lăstarii solanaceelor. Cu o singură generaţie pe an. Adultul poate trăi 2 ani (deobicei 4—5 luni). cu 3 perechi de picioare. Cu o generaţie la l—2 ani. În toată ţara. după recoltare. Sînt foarte rezistente la uscăciune şi frig. Frecvent în toate regiunile. se dezvoltă în bălegar. turtit. larve de gîndaci.5—6. Atacă sîmburoasele şi sămînţoasele.

nuc. 104) — A = 42—53 mm. arţar). Ramurile atacate se usucă. Crataegus. provoacă pagube însemnate. Sorbus şi pe diferiţi . Cu 2 generaţii pe an: în V —VI (venită dinspre sud) şi VIII—X (care se dezvoltă la noi). preferă solanaceele. Cehoslovacia. Europa. Sensibilă la uscăciune şi temperatură ridicată. consumă pînă în VIII stamine. în care iernează l—2 ani. zboară în epoci diferite. frecventă. Destul de rară. Fluturii zboară în VII—IX. 105) — A = 46—65 mm. Originară din China. 471 — Omida păroasă a dudului — Hyphantria Cîrnea Druri (Pl. La noi cu o generaţie la 2 ani. Comună. R. Este cel mai periculos dăunător din depozitele de cereale (de grîu. protejate de o pînză rară. 466 — Fluture mare de noapte cu ochi de păun — Saturnia pyri Deniş et Schif (Pl. Iernează ca larvă într-un cuib format din frunze uscate unite prin fire de mătase. Asia temperată. Asia. de la şes pînă în zonele muntoase. Femela depune 300—400 ouă. După ce defoliază un copac. 467 — Fluture de zi cu ochi de păun — Inachis io L. precum şi diverse plante din flora spontană care cresc în lanurile de porumb. (Pl. unde chitina este mai subţire. sfredelitorul porumbului — Ostrinia nubilalis Hubner (Pl. Europa. în toată ţara. 105) — A = 29—42 mm. (Pl. (Pl. Africa de Nord. Larvele polifage. Are numeroşi duşmani. Firul de mătase secretat pentru constituirea gogoşilor serveşte la fabricarea mătăsii. Adultul se hrăneşte cu miere şi sucuri care se scurg din rănile copacilor. Acum a invadat R. 104) — A = 50—58 mm. fluturele alb al verzei — Pieris brassicae L. Cu 2 generaţii pe an. polifagă. Europa de sud. Larva trăieşte pe diferite cru-cifere. Femela depune cca 150 ouă. cu 2—3 generaţii pe an. zboară în IV—VI. orz. Poate pătrunde în stupi. În toată ţara. pînă la 2 500 m altitudine. Africa de Nord. Holarctică. Larg răspîndită în vestul. Oriunde cresc duzi. 470 — Inelar. În toată ţara. Palearctică. (Pl. secară. Asemănător este P. perforează capacele de ceară ale celulelor fagurilor şi suge mierea. 104) A — 105—135 mm. Cel mai mare fluture de la noi. ci se mumifică). albinele îl învelesc cu ceară (sub care nu putrezeşte. higrofilă. 105) — A = pînă la 50 mm. Larva. Comun în toată ţara. Are un tegument dur. pînă pe munţi. cu 2 generaţii pe an. dar şi pe ulm. 472 — Sfredelitorul ramurilor — Zeuzera pyrina L. înţepîndu-l la articulaţii. Larva trăieşte săpînd galerii În ramurile pomilor fructiferi (atacă peste 150 specii de arbori cu lemn moale). Germania.cu o substanţă mucilaginoasă care ulterior se întăreşte. 473 — Molia porumbului. 104) — A = 48—56 mm. Europa. floarea-soarelui. Larvele. După uciderea sa. 465 — Albilită. Între III—X. Adulţii consumă nectarul florilor. 105) — A = 24—35 mm. Polifagăatacă porumb. Pupa este învelită într-un cocon cît un ou de porumbel. 475 — Yponomeuta pedellus L. Grecia şi România (din 1949). cînepă. Extrem de comună. Larva se hrăneşte cu frunze de dud. Specie comună. (Pl. trăiesc pe Prunus spinosa. D. pînă în VIII. Europa. Originară din America de Nord. Cu numeroşi duşmani. În V—IX. America. În toată ţara. F. conopidă. America de Nord. cu ajutorul trompei. sorg. În VI—VII şi VIII—IX. 474 — Molia lucernei — Nomophila noctuella Deniş et Schiff. (Pl. Femela depune ouăle pe tulpini în inele strînse. Adulţii zboară în VI—XI. 105) — A = 17—20 mm. Comun. Larvă foarte poli-fagă (atacă peste 130 specii diferite de plante). Fluturi diurni. Adulţii zboară de la sfîrşitul lui V. Larva trăieşte pe lucerna şi alte plante ierboase. Larva consumă frunzele pomilor fructiferi şi ale numeroşilor arbori din pădurile de foioase. 105) — A = 20—28 mm. rozînd frunzele (poate deprecia 30—40% din masa verde). dar atacă şi mugurii. stupitul cucului — MaZacosoma neustria L. Are mulţi duşmani. Cu 2—3 generaţii pe an. Cu o generaţie pe an. Adultul zboară în VII—IX. Asia temperată. în toată ţara. de la cîmpie. America de Nord. 105) — A = 24—35 mm. Cînd este prins şi luat în mînă. Cu mulţi duşmani naturali. De la şes. În toată ţara. începînd cu V. Palearctic şi etiopiana. Comună. care au tendinţa de a sta grupate. Larva trăieşte pe urzici. 469 — Fluture de mătase —Bombyx mori L. frasin. coboară pe sol şi caută altul. de aceea albinele cu greu îl omoară. Larva trăieşte pe diferiţi pomi fructiferi (îndeosebi pe cais. unde. 468 — Fluture cap de mort. Adulţii zboară în V—VII. strigă — Acherontia atropos L. (Pl. Cu o generaţie pe an. hamei. Nu poate zbura. sudul şi estul ţării. (Pl. coacăz. Colorit variabil. În condiţiile ţării noastre nu trăieşte în natură. ci este crescut în camere speciale. Pe tot globul (unde creste porumbul). în funcţie de altitudine. porumb. Creşterea viermilor de mătase — sericicultura — este una dintre întreprinderile cele mai rentabile. Zonele reci din Europa. Larva defoliază diverşi pomi fructiferi. frunzele. Ungaria. Germană. apoi perforează ramurile şi paniculele. ovăz). (Pl. a fost adusă în Europa întîmplător în 1940. Larvele stau grupate. napi L. Asia (pînă în Iran). 464 — Nălbar — Aporia crataegi L. Adultul nu se hrăneşte (el trăieşte maxim 15 zile) din rezervele acumulate de larvă). Dăunător al lucernei. 104) — A = 90—165 mm. în special pe varză. Cu o generaţie pe an. scoate un sunet asemănător chiţcăitului de şoarece. pătrunde în internodii.

în toată ţara. în V şi VIII. 106) — L = 0. Cu o secreţie tegumentară veninoasă. înghit ouăle. Asia. turtit lateral. musca suedeză — Osciniella frit L. Poate transmite boli. Larvele se dezvoltă rapid. Larvele trăiesc în sucuri de fructe şi must (consumîndu-l pe acesta determină o activare a fermentaţiei). Pe corp cu negi mari. Asia. Larvele se hrănesc cu detritus. dar şi sfeclă. Femela urmăreşte insistent şi înţeapă dureros caii şi cornutele mari pe torace şi abdomen. Se hrăneşte noaptea cu rîme. Adultul suge sucuri dulci de plante. Vara iese cam o generaţie pe lună. Corp voluminos. În toată ţara. (Pl. Adultul trăieşte 2—14 zile. materii organice în descompunere sau pe cadavre. Se . Eupora. cap lat. În locuri umede. Larva cade pe sol. În 14 zile ies noii adulţi. a 2-a în VIII—X. În toată ţara. resturi vegetale. dar şi tutun. care provoacă mîncărime. (Pl. Retează plantele de la colet. 103) — L = 2—4 mm. Polifagă. melci. El scoate un bîzîit caracteristic care sperie animalele. orzul şi griul. Europa. comun. Transmite miaze la om şi animale. (Pl. umbroase. lîngă case. Reproducere în III— IV. Europa. A constituit obiectul a numeroase studii de genetică. 106) — L = 7— 20 mm. Depune pe an 700—800 ouă în porţii de cîte 10—12 în crăpături din lemn. (Pl. În păduri şi păşuni. Cosmopolită. 481 — Musca neagră a cerealelor. Adulţii sug nectar. Masculul fără saci vocali.pomi fructiferi. tutun. Asia (pînă în Armenia). Poate transmite ciuma şi unele tenii. 106) — L = 15—23 mm. Vivipară. 106) — L — 14— 15 mm. Larvele circulă prin ţesuturile gazdei timp de l an. 480 — Muscă — Musca domestica L. 105) — A = 42—48 mm. Adulţii zboară greoi. Asia. Dăunător. uneori şi porumbul. Europa. o suge. (Pl. În toată ţara. sub formă lichidă. gunoaie. cu picioare care îi permit să facă sărituri foarte lungi. care lingîndu-le.7—2 mm. Comună. la nevoie trec pe porci. Larvele atacă sfecla şi cerealele. Europa. Lfemelă—13 cm. 485 — Muscă cenuşie de carne. Africa de Nord. (Pl. cu ouă mici. Mai comună spre toamnă. Ponta cu aspect de şiraguri (L = 3— 5 m). Cu 2 generaţii pe an. În toată ţara. Depune ouăle sub teaca frunzelor. Fluturi crepusculari sau nocturni cu zbor scurt. cu zbor iute. brînzeturi). 106) — L = 21—24 mm. ÎNCRENGĂTURA VERTEBRATE (VERTEBRATA) CLASA AMFIBII (AMPHIBIA) 488 — Broască rîioasă brună — Bufo bufo L. Comun în toată ţara. (Pl. Femela depune 120—160 ouă în l—5 ponte. Pentru împupare şi iernare se îngroapă în sol. 105) — A = 36— 41 mm. Palearctică. În toată ţara. Cu 2—3 generaţii pe an. Roieşte în zilele călduroase. păduri. Comună. Pe picioarele posterioare cu cîte un tubercul. Pe flori şi gunoaie. Pupila orizontală. (Pl. ^orz. 106) — L = 6—8 mm. în păşuni. Cu 2 generaţii pe an. 484 — Tăune — Tabanus bovinus LW. Larva secretă o salivă care dizolvă carnea. plante medicinale şi ornamentale. grădini. 105) — A = 37-45 mm. Poate transmite diferite boli la om şi animale. 478 — Buha verzei. Cosmopolită. 487 — Purice — Pulex iritans L. bot rotund. cîini. Masculul suge numai sudoarea vitelor şi nectarul din flori. sfeclă. viermînariu — Sarcophaga carnaria L. Femelele depun cele 400—800 ouă pe corpul animalelor mari. porumb. Zbor zvîcnit. sub piele. 477 — Buha sfeclei — Aorotts exclamationis L. (Pl. în toată ţara. Cosmopolită. Adulţii sînt paraziţi la om (sug sînge). Are o salivă iritantă. fără aripi. precum şi ciupercile din ele. 106) — L = 3—4 mm. Larvele consumă sucurile plantelor. Afartipter nearipat. Femela depune 300 ouă pe alimente (carne. Iernează ca adulţi în locuinţe. buha semănăturilor — Agrotis segetum Deniş et Sch. provocînd tumori furunculoase. Larva atacă varza şi alte crucifere. Atacă ovăzul. pot determina chiar dezgolirea oaselor. Corp protejat de un înveliş chitinos foarte dur. apoi le suge sîngele. pe care apoi. bohociu — Mamestra brassicae L. Africa de Sud. Africa de Nord. pe bălegar. Metamorfoza se încheie în VII—VIII. musca albastră de carne — Calliphora vomitoria L. zboară În V—IX. secară. 482 — Musculiţa de oţet — Drosophila melanogaster Mg. (Pl. atacă peste 80 specii de plante (inclusiv puieţi din pepiniere pomicole şi viticole). Distrug plantele sau le afectează creşterea şi implicit reduc producţia. Larvele atacă rădăcinile şi baza tulpinilor de grîu. Larvele se hrănesc cu rădăcini şi seminţe (sînt considerate dăunătoare) dar pot consuma şi vegetale putrede. Dăunător. Cu ciclu de dezvoltare rapid. Animale greoaie. 486 — Ţînţăroi — Tipula oleracea L. Trăieşte 500 zile. 479 — Muscoi. depune pînă la 20 000 larve care se hrănesc cu cadavre şi materii organice în putrefacţie. Cu 2 generaţii pe an: prima in V-VI. diferite insecte (mulţi dintre dăunătorii culturilor). provocînd pagube însemnate. cartof şi floarea-soarelui. care deranjează animalul şi deteriorează calitatea pielii. foarte comun la noi. 483 — Streche — Hypoderma bovis De Geer (Pl. Dăunător. Europa. pisici. gunoaie. (Pl. Cosmopolit. ovăz. În toată ţara. (Pl. după care se fixează în muşchii de pe spate. mazăre. Europa. în ape mici. în care se împupează. 476 — Omida de pămînt. 106) — L = 14 mm. 107) — Lmascul = 8 cm. negre. dacă larvele sînt depuse pe animale în răni cu puroi.

107) — L = 18—22 cm. turle înalte. şi îl căptuşeşte cu pene. comun. lîngă case. Dăunătoare. Puii stau în cuib 32 zile şi sînt hrăniţi cu insecte şi cu resturi alimentare. este hemisferic. (Pl. 107) — L = 13— 16 cm. bine însorite. Din centrul Europei. pe pereţi stîncoşi. păr. Se hrăneşte cu insecte pe care le prinde din zbor. Mai numeroasă la pasaj. 107) — L = = 28 cm. maluri. Se hrăneşte îndeosebi cu insecte.S. cap lung. la II = 60—70 cm. Strigăt „chiak". Poate face şi cîte un cuib fals. fructe. (Pl. diverse resturi din gunoaie. barză albă — Ciconia ciconia L. care este plat. la altitudini de peste l 000 m. comună din deltă pînă în munţii înalţi. coada mai scurtă ca la alte şopîrle. fructe. Puii ies în VIII. Asemănătoare este broasca rîioasă verde — Bufo viridis Laur. Se reproduce în V. melci. 496 — Stăncuţă — Corvus monedula L. rozătoare. Consumă insecte pe care le prinde din zbor. melci. locuinţe părăsite. Femela cloceşte cele 4—6 ouă timp de 17—18 zile. Venită din Asia Mică în 1920. sedentar. 107) — L = 33—36 cm. iubeşte umiditatea.mişcă lent. Puţin sperioasă. comună şi numeroasă în toată ţara. Cele 4(2—6) ouă sînt depuse în IV—V şi sînt clocite 33—34 zile. Cuib format din crengi lipite cu nămol. pînă în centrul U. în locuri deschise. subţire. Zveltă. Are ca duşmani păsările răpitoare de ouă. În V îşi face un cuib din nămol şi ierburi uscate. pe lîngă drumuri.S. Cuiburi aproape numai pe case. Oaspete de vară (III—X). sub streşini. Cuibul. (Pl. Sedentară. cap mare. seminţe. 108) — L = sub 20 cm. pînă sub munte. De-a lungul lanţului Carpatic. Femela depune 4—5 ouă pe care le cloceşte 14—16 zile. iernează la sud de Sahara.5—15 m. În toată ţara. pînă în Asia Mică. Corp masiv. dă alarma printre păsări. broaşte. fiind o pasăre folositoare. din care ies în VII—VIII puii. Europa Centrală şi sudică. gălăgioasă. Femela cloceşte cele 5—8 ouă timp de 17—18 zile. iarna spre ecuator. Oaspete de vară (III—IX). sau în galerii de rozătoare. este construit la sfîrşitul lui III în copaci sau tufişuri mai mari. Reproducere în V. Consumă pui de păsări. Hibernează în IX—IV îngropată în pămînt. Comun. bot rotunjit. Puii stau în cuib 54—63 zile. asemănător unui con cu capac. din cîteva crenguţe (chiar şi sîrme). Holarctică. înalt. Stă pe sol sau pe tufe. lipit pe perete imediat sub tavan. păduri. coadă lungă. în special ciorile. Holarctică. din bule de nămol. rămurele. Puii sînt hrăniţi cu o secreţie a guşii părinţilor. În zona temperată a Europei şi Asiei. 493 — Rîndunică — Hirundo rustica L. miriapode. La diferite rase coloritul diferă de la verde intens la rosu-ruginiu. Poate scoate 2—3 rînduri de pui pe an. rîme. la deal şi podiş. Este extrem de rapidă. pe balcoane. Are ca duşmani şerpii şi păsările răpitoare. crustacei. Europa. Are numeroşi duşmani printre păsări şi şerpi. 107) — L = cca 'l m. Cuibăreşte în colonii în coşurile locuinţelor. 108) — L = 20 cm. şerpi. Cuibăreşte în grajduri. Clămpăneşte din cioc. (Pl. melci. în pomii din localităţi (cuiburi la care familiile revin ani în şir. (Pl. dar nici nu se lasă atinsă de el. Puii stau în cuib 25 zile şi sînt hrăniţi cu insecte. Hibernează pe uscat în găuri pe care le sapă cu picioarele posterioare. Holarctică. Poate scoate 2 rînduri de pui pe an. CLASA PĂSĂRI (AVES) 491 — Barză. deschis deasupra. ziduri vechi în parte ruinate. Strigăt: „ook-ook". culturi. păduri. cu mai multe intrări. comun de la malul mării pînă în golul alpin. Hibernează. pe stîncării calcaroase. şi pe care îl căptuşeşte cu pene şi fire subţiri de iarbă. Adultul se hrăneşte cu seminţe. Nu se sperie de om. Holarctic. asemănătoare ei este cioara de semănătură — Corvus frugilegus L. taluze. Se hrăneşte cu insecte. iernează în Africa de est şi sud. Strigăt „cu-cuh-cu". stîlpi electrici. 492 — Guguştiuc — Streptopelia decaocto Friv. ouă. ponta din 3—15 ouă este depusă în VI în sol. 494 — Lăstun de casă — Delichon urbica L. îşi face cuibul în IV din crenguţe. ades în colonii. Sedentară şi oaspete de iarnă. în Munţii Apuseni şi Dobrogea. în culturi. şosele. . Cele 4—5 ouă sînt clocite 14—15 zile. scorburi de copaci. femela depune 2—8 ouă în V-VI. insecte. Asia. păianjeni. Cuib simplu. păianjeni. 490 — Şopîrlă de ziduri — Lacerta muralis Laur (Pl. Oaspete de vară (III—X). sferic. cîrpe. de la şes pînă la 2 300 m altitudine. viermi. Coada mai puţin despicată decît la rîndunică. cu o deschidere mică în partea de sus. insecte mici. (Pl. ei devin independenţi după 60 zile. ascuţit. Scoate 3—5 rînduri de pui între III—XI. Se caţără pe pereţi verticali şi sare de la o stîncă la alta. Strigăt „tsrip". Strigă „tvit". Strigăt „sac-sac". cît timp se menţine perechea). Se hrăneşte cu insecte (multe coro-pisniţe). Puii stau în cuib 21 zile. seminţe. 495 — Coţofană — Pica pica L. Se hrăneşte cu insecte şi păianjeni. formate din beţe. faleze calcaroase. Puii stau în cuib 21 zile şi sînt hrăniţi de ambii părinţi. În văi cu grohotiş umed. în toate localităţile. Vioaie. La cîmp. în pomi. la înălţimi de 1. pietricele. Holarctic. (Pl. Depune l—2 ouă pe care le cloceşte 14—16 zile. a invadat toată Europa.R. pînă în Anglia şi Suedia. În toată ţara. CLASA REPTILE (REPTILIA) 489 — Şopîrlă de cîmp — Lacerta agilis L. În livezi. iarna şi cu resturi de mîncare şi carne. Trăieşte în colonii mari. Comun. 107) — L = 45—48 cm.

Asia Mică şi Centrală. sapă galerii noi zi şi noapte. Asia Centrală. insecte. ouă şi pui do pasăre. Neastîmpărat. comună. Prezintă fenomene de canibalism. În mijloc cu camere de locuit. Adusă de om şi în Australia. este ades ţinut în colivii. Comun. vioi. de la cîmpie pînă pe munţi. Femela . Are ca duşmani jderul şi păsările de noapte. Consumă rîme. picioare şi coadă scurtă. mihuş — Glis glis L. activ mai ales noaptea. furnici. (Pl. toamna în sure. pleoape aproape lipite. Africa de nord. strică fîneţele. (Pl. Social. mănîncă mult. jir. Naşte de cel puţin 4 ori pe an cîte 6—10 pui. Cuib cu galerii adînci de pînă la 2 m. groase. În centrul şi sudul Europei. Strigăt „tiglitt". Are mirosul şi pipăitul extrem de dezvoltate. Se hrăneşte cu seminţe. Scoate 2—3 rînduri de pui pe an. diverse ierburi. 107) — L = 14—18 cm. agresiv. care devin maturi după 2 luni. Coada scurtă. lătrături. mai mult.2 kg. Purtător de boli. ca să mănînce. Hibernează în X—IV în grupe. urechi cărnoase. (Pl. Sînt rare cazuri de albinism. G = = 65—120 g. tufişuri. Îşi face un cuib împletit din muşchi. cu mai multe intrări. Animal folositor. Trăieşte 8—10 ani. Activ noaptea şi dimineaţa devreme. Comun. adaptat la săpat şi tîrît prin galerii. 503 — Şoarece de casă — Mus musculus L. 501 — Pîrş mare.8—1. în cuiburi artificiale. viermi. în toată ţara. Scoate sunete variate. În toată ţara. cîinii şi bufniţele. Se hrăneşte cu sîmburi. Comensal omului. Sapă galerii numeroase şi lungi pînă la adîncimea de 50 cm. pîine etc. Picioarele anterioare cu un os de consolidare suplimentar. comun şi frecvent. sub rădăcini. care se poate rupe spontan (autotomie) cînd este apucată. Animal singuratic. gîndaci. Puii stau în cuib 15 zile. Naşte de 2 ori pe an cîte 3—9 pui într-un culcuş în scorburi de copac. face provizii de iarnă de cîte 5—10 kg boabe în camere speciale. În toată ţara. G — 12—30 g. Hibernează în XI—III. G == 200—400 g. hrană pe care o cară în sacii bucali enormi (în care încap 60 —70 g). 108) — L = pînă la 30 cm. la marginea pădurii. 108) — L = 22—40 cm. mănîncă zilnic o cantitate de hrană egală cu greutatea proprie. şobolani. Se împerechează în III—VI şi naşte după 7 săptămîni 3— 8 pui cu pielea aproape golaşe. stînd încovrigaţi şi acoperindu-se cu coada. se hrăneşte cu ghindă. la şes şi zona colinară. În IV şi VI femela naşte 8—12 pui golaşi. Uneori şi la cîmpie sau în păduri rare. cu dinţi ieşiţi din gingii. G = 300—400 g. ouă de păsări. 108) — L — 7— 10 cm. Nu prea are duşmani. pe care le transmite la om şi animale. În toată ţara. Nesociabil. de la şes pînă la altitudini de 650 m. Consumă cele mai diferite alimente. Consumă graminee. pe tot globul. Ochi mici. de la cîmpie pînă la altitudinea de 2 000 m. dar mai ales seminţe. Stă pe lîngă casa omului. livezi şi cîmpii. dar se scoală la cîteva zile odată. Femela cloceşte cele 5—6 ouă timp de 13 zile. 502 — Hîrciog — Cricetus cricetus L. foarte agil. fructe mărunte. din care iese numai noaptea. urechi mari. Este o mică fiară. Puii stau în cuib 13—15 zile. după 4 —6 săptămîni naşte 2—7 pui. Cuib în scorburi joase. loess. larve de gîndaci. deasă. Se hrăneşte cu lăscuste. pe care le murdăreşte şi infectează. poate deveni uneori dăunător. îl face în II—III din paie şi ierburi uscate şi-l căptuşeşte cu pene. 107) — L = 12_15 cm. În centrul şi estul Europei. lînă şi puf la capătul unor ramuri de copac la 2—8 m înălţime. Se împerechează primăvara devreme. Evită apa. Permanent nesătulă. Picioare puternice. Are 3 duşmani principali: vulpile. fluierături. omizi. Poate trăi 6— 8 ani. crăpături de stînci. podul caselor. 108) — L = 13—18 cm. Însoţitor nedespărţit al omului. Cap mare. Bot ascuţit. în jurul cărora sînt hambarele. alune. blană scurtă. insecte. urechi golaşe. dar şi în păduri. În sudul şi estul Europei. CLASA MAMIFERE (MAMMALIA) 499 — Cîrtiţă — Talpa europaea L. ca nişte mici vizuini. în găuri din ziduri. Scoate sunete variate ca ţiuituri. Europa. grădini. vara şi cu insecte. Cea mai numeroasă şi răspîndită pasăre de pe glob. greieri. muguri de fag. grădini. îşi goneşte proprii semeni. broscuţe. 108) — L = 23—26 cm. (Pl. 500 — Arici — Erinaceus europaeus romanicus Barrett-Hamilton (Pl. Dăunător. În toată ţara! Europa. rădăcini. Nocturn. 498 — Sticlele — Carduelis carduelis L. şoareci. Hibernează în X—IV. fire de iarbă. 108) — L = 10—15 cm. Părul de sub ţepi este ros-cat-gălbui-sur. (Pl. iarna în oraşe şi sate. lăstărişuri. şoareci. şoareci. G = 0. căci distruge insectele şi aeriseşte solul. dar şi alte animale care intră în galeriile sale. le imprimă un miros neplăcut. La noi trăieşte în familii mari. şobolan cenuşiu — Rattus norvegicus Berkenhaut (Pl. Sedentară. stă cu perechea doar în perioada de reproducere. pe sol moale. prezent în păduri. În stepe şi pe terenuri cultivate. cu care se caţără uşor. Sedentar şi oaspete de iarnă. livezi. seminţe. În toate solurile. ghiare mari. Capul unit de trup. Asemănător unei veveriţe mici. pînă la altitudini de 2 000 m. datorită urinei. Cele 4—5 ouă sînt clocite' 13 zile. Insectivor subteran. molid. în toată ţara.497 — Vrabie — Passer domesticus L. (Pl. în livezi. Poate trăi io ani. Strigăt „cip-cirip". 504 — Guzgan. Toamna face provizii. labe cu degete lungi. vara şi iarna. Cuibul său este în centrul sistemului de galerii. pe lîngă garduri spinoase. mic şi vioi. Cuibăreşte sub streşini. deoarece făcînd muşuroaie. G = 70—180 g. coropişniţe. pavilioanele urechilor abea marcate. Trăieşte în copaci mici. Toamna puii sînt mari cît părinţii. cu coadă stufoasă pe laturi. ghiare lungi şi lăţite. Cuib sferic.

Cap uscăţiv. Aleargă. dihori şi păsări de pradă. gri-metalic sau galben-bruniu. 109) — H = 22—27 cm.). după 40 zile femela naşte 4—8 pui. 108) — L = 95— 135 cm. Mai activ noaptea. sub lemn. Devotat familiei. credincios. poduri. păr des. gura şi urechile atîrnă. unde este lăstăriş mult. este prezent numai în stepa dobrogeană. fructe. Trăieşte 15. credincios. Trăieşte 8—10 ani. lespezi. Păr lung. pentru ca în IV să se refacă. labe groase. Epizootiile îl decimează. pînă pe munţi. Lîngă case. Poziţia cozii în jos. mătăsos. sîrmos. păroase pînă la unghii. Consumă ierburi. Păr scurt. care sînt de forme foarte variate şi cresc cu vîrsta (dar pe care toamna tîrziu le pierd. Picioare scurte. miere. cu maxilarul inferior mai lung. puii de alte mamifere mai mari şi de păsări răpitoare. rar 17 ani. bănuitor faţă de străini. Din vestul Europei pînă în China. Pielea frunţii cutată. negru. Rasă de pază pentru casă şi oi. Se împerechează în VII şi în XI—XII. Iarna se strîng în pîlcuri de 15—120 indivizi. curajos pînă la sacrificiu. Talie mijlocie spre mare. G = 25—45 kg. la ochi şi la gît de culoare mai deschisă. proporţionat. 109) — H = 35—60 cm. Corp scund. 109) — H = 50 cm. bine proporţionat. Bine legat cu urechi lungi. G = 22 kg. sare. Cap şi bot mare. alimente preparate. ataşat de stăpîn. El este şi ceva mai puţin prolific. a ajuns în Europa în sec. curajos. uşor proeminenţi. pe bot. Coada bine îmbrăcată. Cap masiv. foarte musculos. Latră puţin. Inteligent. drăgăstos. des. se apără cînd este atacat de cîini şi pisici. G = 40 kg. 108) — L = 31—45 cm.5 kg. lung. groase. în prezent se cunosc cîteva sute de rase. European. Sub coadă cu 2 glande care au o secreţie cu miros greţos. picioare scurte. G = 0. pe sub şuri. bot alungit. Cîine de agrement. ochi oblici. aleargă foarte iute. cel european este într-o regresie evidentă. cu coloraţie diferită vara şi iarna. şoareci. cu miros foarte dezvoltat.2 kg. gît puternic. cu talpă fără păr.naşte de 3—4 ori pe an cîte l—14 pui. 507 — Ciobănesc românesc (Pl. Se deplasează puţin. vesel. lung. 109) — H = 20—25 cm. Merge în salturi. Foarte credincios. . Murdăreşte şi infectează totul eu germeni patogeni transmisibili. Cei doi pui se nasc în V (sînt gestaţii de 40 şi de 22 săptămîni). 514 — Pechinez (Pl. păr lung. ocrotit de lege. se caţără în copaci. Comun de la şes pînă în munţi. 512 — Springer spaniol (Pl. hoituri. 511 — Tekel (Pl. În ultima vreme stă mai mult în culturile agricole şi la marginea pădurilor. XIII. Miros şi auz foarte dezvoltat. lung. deştept. 510 — Saint Bernard (Pl. care stau pe teritorii destul de restrînse. Inteligent. iarna şi coaja arborilor. peşti. bun soricar. Sensibil la frig. Cîine de pază şi însoţire. Corp încovoiat. cu alură mîndră. broaşte. monocolor sau cu desene. Caracter mai aspru. Animal vioi. Mănîncă pui de păsări. urechi căzute. dar pe distanţe mici. de cercetare. Adulţii sînt atacaţi de lupi. Activ noaptea.5—1. 109) — H = 55—63 cm. pui de găină. Trup scurt. pe tot globul. crescătorii. hîrciogi. A început să fie domesticit de peste 10 000 ani. corp solid. Foarte bun la vînătoare solitară. potîrnichi. Cap fin. Păr des. corp musculos. Cîine mic. Robust. Cîine de apartament. arţăgos faţă de străini. plin de personalitate. nas cîrn. 109) — H = 65 cm. calm. Corp puternic. dihorul de stepă (Putorius putorius eversmanii). Cîine de pază. Picioare scurte. incoruptibil. şiret. Mănîncă orice. Datorită vigurozităţii noului venit. urechi ridicate. Animale de amurg. Asemănător lui şi la fel de dăunător este şobolanul negru (Rattus rattus L. rezultat din amestec de încrucişări şi selecţionări repetate. curajos. Comun de la litoralul mării. unde se hrăneşte cu şoareci. dar în locuri liniştite circulă şi ziua. 506 — Căprioara — Capreolus capreolus L. Numai masculii au coarne. Corp svelt. la nevoie migrează. cariere de piatră. creţ sau buclat uniform. puternic proporţionat. care este originar din Europa şi ceva mai mic. Coadă stufoasă. În toată ţara. 505 — Dihor — Putorius putorius L. Păr aspru. Păr lung. Animal ataşat. Ochi rotunzi. 109) — Rasă în curs de stabilire. În depozite. 513 — Caniche (Pl. necesită mişcare. ANIMALE DOMESTICE 507—514 — Cîinele — aparţine speciei Canis familiaris şi provine din lup (Canis lupus) şi şacal (Canis aureus). atent. 109) — H = 70—90 cm. Se împerechează în III—IV. Deosebit de fidel. O subspecie a sa. spate şi picioare drepte. curbate lateral. iepuri. 508 — Lup alsacian (Pl. de agrement. Păr scurt. gît gros. bot scurt. Foarte credincios stăpînului. G = 5—5. Originar din centrul Asiei. canale colectoare. ciuperci. atîrnînde. (Pl. Cîine de pază. maidane. Coadă alungită. folosit pentru conducerea orbilor. dreaptă. potrivit de lung. Animal vioi. Cîine de vînătoare la vizuină. resturi de la abatoare. Evită pădurile. monocolor. des. alungit. Necesită multă îngrijire şi hrană. urechi scurte. coada recurbată pe spate. Cel mai dăunător animal de pe lîngă casa omului. şerpi. cadavre. G = 5—9 kg. Animal vioi. Ochi mari. fructe de pădure. Face provizii. G = 70—80 kg. gîndaci. utilizat de Salvamont. aspect cvadratic. G = 15—30 kg. Se apropie de aşezările omului. coada stufoasă atîrnă. Animal masiv. poame de pădure. proeminenţi. popîndăi. puternic. urechi lungi. iubeşte copiii. de la grîu şi făină. cimitire. cu franjuri ondulate. înoată şi se cufundă uşor. 509 — Boxer german (Pl. musculos. cap cubic. (Pl. ager. pînă la slănină.

deschis. În sudul Transilvaniei. Animal vioi. Prietenoasă. spinare şi şale lungi. coadă lungă. Rezistent la înţepături de insecte. dar sensibil la frig. de Banat etc. groase. 109) — Corp masiv. Gît. Cu numeroase rase. Cu mai multe varietăţi regionale: moldovenească. Cu capacitatea de a „toarce" şi de a cădea totdeauna pe picioare. bun pentru tracţiune grea. murgă şi dereşă. cu trăpaşi americani şi francezi. la Dunăre. Membre solide. III) — Aparţine speciei Bubalus bubalus. 522 — Măgar (Pl. G= 280—450 kg. membre lungi. Cea mai veche rasă de la noi. Păr puţin. uscăţive. Cu 13 perechi de coaste. prin încrucişarea rasei locale de munte cu calul tarpan şi mongol. dar nu greoi. Este animalul domestic cel mai apreciat pentru robusteţea. Suceava). urechi mici. cap rotund. Nu este pretenţios la hrănire şi îngrijire. îndeosebi în Bihor. în care se culcă vara pentru a-şi proteja pielea cu nămol. zvelt. elegantă. Membre lungi. jucăuş. Acestei rase îi aparţin cca 90% din pisicile de la noi. ochi mari. păr. rotunzi. piept strîmt. acum se înlocuieşte sau încrucişează cu . provenită din bour. Animal puternic. sînge. transilvăneană. Iniţial venerată de egipteni. Se ataşează de stăpîn. carne. Rezistenţă la mers pe sol stîncos. greabăn musculoase. 110) — H = l24-—l30 cm. Bine adaptat condiţiilor noastre de mediu. 521 — Huţul (Pl. Crupă largă. Colorit specific. Deşi este folosit la muncile agricole. Animal nocturn. Temperament vioi. Rasă formată în nordul Moldovei. 110) — H = 157 cm. subţiri. mai rar neagră. dă metişi buni pentru muncile agricole. Mai mic decît calul. puternice. are o putere de munca relativ scăzută. copite mici. piele. coama şi blana scurte. Banat. 520 — Ardenez (Pl. iar acum este din nou apreciată. Dă o producţie medie de lapte de l 500—2 000 l/an. Animal răbdător. Viţeii la naştere sînt galben-roşcaţi. largi. a fost persecutată în Evul Mediu. Sînt animalele cele mai utile omului. cu o dungă pe spate şi două dungi laterale. Încrucişat cu rase locale. deosebit de rezistent. Animal calm. membre puternice. Nepretenţios la hrană. Testiculele sînt lipite de abdomen. utile la munca cîmpului. cu urechi lungi. cap mare. Culoare sură cu diferite nuanţe. piept foarte musculos. prin încrucişare cu rase străine. membre scurte. A început să fie domesticit acum 5 000 ani în China şi acum 3 700—2 700 În Europa. frunte convexă. picioare scurte şi puternice. 518 — Trăpaş românesc (Pl. dobrogeană. Utilizat mai frecvent în Dobrogea. Consumă plante de zone mlăştinoase. mătăsos. G = 450 kg. vede bine ziua şi noaptea. aptitudinile de dresaj. prietenos. proporţionat. Spinare şi sale scurte. Animale robuste. 519 — Calul românesc (Pl. În curs de ameliorare. Cunoscută de 5 000 ani. îşi păstrează caracterele naturale. Provine din 3 specii de pisici: pisica nubiană (Felis ocreata). des. 109) — Adusă din Asia în Europa la 1870. pe faţă poartă parcă o mască. fălci puternice. Se cunosc cca 30 rase. Ultimul animal care se lasă domesticit. precum şi produse utilizate ca materie primă în industrie (lapte. de Făgăraş. musculoase. Se creste la herghelia de la Lucina (jud. este blînd. are un auz bun. cu vîrfurile ridicate). Rasă formată în munţii Ardeni (Belgia). Bine adaptat la condiţiile de trai din zonele montane. ialomi-ţeană. docilitatea. Culoare roibă. Muntenia şi Oltenia. 110) — H =130 cm. Rasă formată la începutul secolului XX. musculos. Ialomiţean. coloraţie extrem de variată. mai lung pe urechi şi coadă (care stă în sus). urechi mici. 515 — Pisica europeană cu păr scurt (Pl. bun pentru munca cîmpului. Alergător. copite rezistente. Aparţine genului Cabalus. bălegar). Animal mic. Produc cca l 500 l lapte În decurs de 220—260 zile. Muntenia. şoricie şi roibă. pisica de stepă (Felis mânui) şi pisica europeană (Felis sylvestris). nas scurt.necesită îngrijire specială. Moldovenesc. G = 400 kg. 514—517 — Pisică. rotund. 516 — Pisica persană (de angora) (Pl. coamă bogată şi lungă. cu copite mari. corp suplu. crupă lungă. coarne cu poziţie caracteristică (turtite lateral la bază. unde a fost adus şi crescut îndeosebi de turci şi tătari. spinare şi sale puternice. care este bogat În grăsimi. Este unul dintre cei mai buni amelioratori pentru caii de munte. Taurinele provin din Boş taurus (boul domestic european). largă. Banat. III) — Aparţine genului Asinus. Se foloseşte ca ameliorator al cailor locali din Oltenia. Rasă formată în diferite regiuni. cap mare. în cruce pe partea anterioară a corpului. lent. se mai numeşte şi cal Dobrogean. Păr lung. Ochi albaştri-intenşi. prin încrucişarea cailor locali cu trăpaşi ruseşti (rasa Orlof). nu prea pretenţioasă. Cap triunghiular. 518—521 — Cal. nepretenţios la hrană şi îngrijire. 110) — H = 150—160 cm. 517 — Pisica siameză (Pl. ele dînd o mare cantitate de alimente de origine animală. se dresează uşor. pielea pare golaşe. 524 — Sură de stepă (Pl. 523 — Bivol (Pl. Aparţine speciei Felis cattus. Culoare murgă. 110) — H = 155—157 cm. puternice. Manifestă o preferinţă pentru locuri umede. Ialomiţa. În funcţie de zonă. carne. Coloraţie variată. uşor oblică. Dobrogea. glandele cu secreţie internă. rezistenţa fizică. Răspîndită acum mai mult în Moldova. mlăştinoase. Piele de bună calitate. 109) — Corp puternic. Se poate încrucişa cu calul dînd naştere la hibrizi sterili (catîri). 524—527 — Vacă. Siluetă zveltă. rezistent la boli şi intemperii. Ardelenesc. la epizootii şi frig.

Culoare bălţată. sensibilă la boli. dau pînă la 800 l lapte/an). Reprezintă 11% din efectivul de taurine al ţării. la deal şi munte. ochi roşii. Poate dă 130 l lapte/an. cu 6—7 ondulaţii/cm (L = 7—8 cm). De culoare neagră. În nordul Moldovei. de talie mijlocie.rase mai productive. iute. resturi de iarbă. Proporţional cu mărimea sa. Rasă de păr. Se îngrase uşor. dar în unele regiuni şi pentru lapte. Lînă groasă (L = 23 cm). neagră. animal robust. suportă drumuri lungi şi grele. 533 — Karakul (Pl. ruginie. bot.2 kg lînă şi 80—100 l lapte/an. Bot şi unghii roşietice. sudul Transilvaniei şi în Munţii Apuseni. Domesticirea să a început din antichitate.8—3 kg lînă/an. Se creşte pentru lapte. Banat. 527 — Brună (Pl. risipitoare. hrănire şi îngrijire. alb cu galben de diferite nuanţe. Ovis vignei şi Ovis musimon. Trup lung. Produce lapte (2 000—2 500 (3 000) l/an şi carne. 532 — Ţurcană (Pl. sudul Moldovei. rezistentă. deşeuri vegetale şi menajere. 109) — Aparţine speciei Oryctolagus cuniculus. Culoare bălţată alb cu roşu. Rasă de carne şi blană 529 — Angora (Pl. albă. Animale de carne. 531 — Ţigaie (Pl. bucălaie. cele din Alpi. Coarnele cu vîrfurile închise. 110) — H = 125 cm. Poate naşte de l—2 ori/an cîte 2 iezi grei de 2. coarne şi unghii negre-cenuşii. 535—537 — Porc — Sus scrofa. Deosebit de rezistentă la variaţii climatice şi boli. Prolificitate 105—125%. În zona montană şi submontană. 528 — Chinchilla (Pl. dă cea mai ridicată producţie de lapte (cele de la noi dau 300 l/an. frumoase. De la porc se valorifică carnea (cu mare valoare . 110) — H = 130 cm. Rezistentă la boli şi intemperii. Prolificitate redusă. carne şi pielicele. Animal robust. neagră de murite. Rasă crescută pentru pielicele. III) s-a format prin încrucişarea raselor Tigaie şi Ţurcană cu Merinosul de Rambouillet şi Semiprecoce german. Produce 1. În toată ţara. Maramureş. Culoare albă. La baza cozii cu un depozit de grăsime. Varietate de lînă şi lapte. grase. urechi mijlocii. Are puţine rase. lînă. mătăsoasă. carne. Rasă formată prin încrucişarea vacilor sură de stepă. 110) — H = 135—140 cm. muguri. Se creste în nordul Moldovei. pretenţioasă. 526 — Pinzgau de Transilvania (Pl. adaptată la regiunile cu precipitaţii abundente. uniformă. Rasă de lapte (2 900—3 500—4 100 l/an) şi carne. Produce 2. Se creşte în nordul Moldovei. nordul Moldovei. chiar dăunătoare. Animal puţin pretenţios la adăpostire. III) — Rasă cu lînă semifină (L = 9—10 cm). În locul animalului vioi. Produce 2. Reprezintă cca 20—25% din efectivul din taurine al ţării. este precoce şi destul de prolifică. brumărie sau cafenie. G = 550— 650 kg. Creşterea să reprezintă o lucrare relativ simplă. şi se utilizează la ţesături şi articole de îmbrăcăminte. Lînă albă. care au fost încrucişate şi selecţionate îndeosebi pentru lînă. mai rar în restul ţării. cu picioare scurte. Ulterior buclele dispar. în zona subcarpatică din afara lanţului carpatic. În Dobrogea. brumărie. în jurul botului cu un chenar alb. Rasă formată în 1860 prin încrucişarea vacilor din rasa Sură de stepă (de Transilvania şi Moldova) cu tauri din rasa austriacă Pinzgau.5—3. Coloraţie uniformă. Se creşte pentru lapte (produce 3 000—5 000 l/an) şi carne (pînă la l 000 kg). Reprezintă cca 15% din efectivul de taurine al ţării. Rasă formată în Maramureş prin încrucişarea vacilor Sură de stepă cu tauri din rasa Schwyz. 534 — Capră — (Capra hircus) — G = 30—60 kg. neagră. lînă şi lapte. 530 — Merinos de Palas (Pl. Conformaţie armonioasă. 344). Cu mai multe varietăţi. se cunosc cca 70 rase. vrejii de leguminoase. de fiecare dată născînd 6—8 pui. Cu mai multe varietăţi. cap scurt. pe an. Muntenia. curajos descris anterior (nr. Păr lung. cu tauri din rasa Siementhal. care cîntăresc 70—80 kg. 525 — Bălţată românească (Pl. 528—529 — Iepure (Pl. vînătă. raţcă. Culoarea blănii seamănă cu a rozătorului american de la care a luat şi numele. G = 450—550 kg. Crişana. agil. III) — Originară din Arabia. îndeosebi în Podişul Transilvaniei şi sudul ţării.5—4 kg.5—6 kg. 109) — G = 3. chiar şi hîrtie). uşoară şi rentabilă (o femelă şi descendenţii ei dau pe an 25—30 kg carne). pielea formează pe corp pliuri mici (pe gît cu l—3 pliuri mari). prin încrucişări şi selecţie s-au obţinut nişte animale disproporţionate. Rasă rezistentă. se îngraşe greu şi are carne proastă. cocenii. Poate avea mai multe fătări pe an. de aceea ei sînt sacrificaţi în primele zile după naştere. fin (este considerat al 2-lea ca fineţe după mătase).2—3. 109) — G = 2. Foloseşte bine o serie de deşeuri agricole cum sînt paiele. varietatea transilvăneană. Este folosită la muncile agricole. lînă şi carne. G = 400— 550 kg. La puii nou născuţi blana are bucle dese.5 kg lînă/an şi 80—90 l lapte. Se îngrase greu. permite obţinerea unei producţii anuale de 200—600 g. Constituie 43% din efectivul de taurine al ţării. pe spate cu o dungă albă. greoaie. Produce 7—8 kg lînă/an la oi şi 7—12 kg la berbeci. Rasă de lapte. A fost domesticită din preistorie. care la animalele îngrăşate poate atinge 8—10 kg. III) — Este una dintre cele mai vechi rase locale. domesticită încă din preistorie. părul din pavilioanele urechilor alb. nepretenţioasă la mîncare (consumă orice — scoarţă. în jurul oraşelor mari. În Transilvania. De regiuni aride.5—5 kg. Cu mai multe varietăţi: albă. mergînd pînă la roşu. roşcată sau bălţată. Adaptată la condiţii de stepă. pielicele. 530—533 Oaie — Aparţine speciilor Ovis arie s.

112) — Rasă autohtonă. unghiile. ficatul atinge 2 kg. Deşi puţin pretenţioasă. 112) — Rasă formată în America de Nord. Ierbivoră.5 kg. Rasă rustică. negru sau cenuşiu. Depune 40—60 ouă/an. Nu este legată obligatoriu de apă. 547 — Bibilică — Numida meleagris (Pl.5 kg. III) — Originar din Anglia. puţin productivă. intestinele. rezistentă la temperaturi scăzute. gunoiul. carnea. penele. arămie şi galbenă. Este sensibil la insolaţie. chiar înaintea găinii. încep ouatul la 5 luni şi au o producţie anuală de cca 170— 200 bucăţi (maximum 350). Conformaţie corporală specifică porcilor de grăsime. Cu o mare precocitate. carne şi puf. pielea. Deşi este domesticită de multe secole. Gfemelă = = 2. negru-roşiu etc. Cu 7 varietăţi.2—2. Este crescut la noi de peste 100 ani. Se cunosc foarte multe rase de porci. Produce 120—150 ouă/an. 112). rezistent. are o mare prolificitate. Prolificitate redusă. care se pretează bine la creşterea industrială.8 kg. puf şi pielicele. III) — Formată în localitatea Bazna. cu penajul asemănător celei sălbatice. A fost domesticită în America. nepretenţios la hrănire şi îngrijire. Gmascul= 3—i3. Rasă de carne. caracterizate prin producţii diferite de carne. Rasă de carne şi ouă. Banat. Gfemelă —8—12 kg. corp oblic. În Transilvania. Depune 80—100 ouă/an. Constituţie robustă. 546 — Curea (Pl. păstrează caracterele gîştii sălbatice. Gfemelă =3. Gmascul = 3—3. puţin pretenţioasă la hrană. căutată. 538—541 — Găină — Aparţine speciei Gallus bankiwa. se îngrase uşor. precoce (atinge 90—110 kg într-un an). 544—545 — Gîsca — Aparţine speciei Anser anser. Larg răspîndită. O rasă mai comună la noi este Bronzată (Pl. 112) — Originară din Africa.5—2. Carne grasă. În nord-vestul Transilvaniei. Pasăre voluminoasă. Produce 60—75 ouă/an (excepţional 200 ouă). în prezent cu un număr mare de varietăţi. se înmulţesc uşor. Animal prolific. prin încrucişarea porcului alb de Sumadia cu porcul negru de Syrmia. 543 — Peking (Pl. zebrată. Se creşte la cîmpie şi dealuri. subţire. G = 4. Se creşte mult la noi. Pasăre rezistentă. Rasă de carne şi puf. 538 — Leghorn (Pl. a fost comună în peninsula Balcanică şi Asia Mică. neameliorată. Rasă de ouă şi carne. În prezent pe cale de dispariţie. se aclimatizează uşor. 541 — Gît golaş de Transilvania (Pl. Cu varietăţi de culoare: blond. Oltenia. 112) — Aparţine speciei Meleagris gallopavo. grea. 112) — Rasă originară din America de Nord. 542—543 — Raţă — Aparţine speciei Anas platyrhynchos. Este puţin sensibilă la boli. 112) — Rasă creată în Transilvania. este importat şi crescut la noi din secolul trecut. des şi creţ. cu 2 varietăţi de culoare — roşie şi albă. Gfemeiă =2. Puicile încep ouatul la 7 luni.2—1. Precoce (la 5 luni cîntăreşte 3 kg). precoce (naşte 11 pui la o fătare şi atinge 130 kg la l an). Produce 15— 30 ouă/an. Gmascul = 1. cu urzici şi mălai). De la găini se valorifică ouăle. Gfemelă = 1. Culoare albă. Specific pentru grăsime. 544 — Gîsca comună românească (Pl. o perioadă scurtă de gestaţie. precocitate potrivită (la l an cîntăreşte 85—90 kg). cloceşte mai greu. Se pretează bine la creştere şi îngraş re industrială. 537 — Marele alb (Pl. lunca Dunării. precocitate. cu trup mare şi picioare scurte. III) — S-a format în Jugoslavia. Capul şi gîtul golaşe. ouă. Valorifică bine zonele mlăştinoase şi bălţile. valorifică bine hrana.5— 3 kg. A început să fie domesticită de cca l 800 ani. 539 — Rhode-Island (Pl. 112) — Rasă autohtonă.5 kg. Gmascul = 13—14 kg. Gfemelă = 8—10 kg. . 542 — Raţa comună românească (Pl. Carne gustoasă. Rasă formată în China. 536 — Mangaliţa (Pl. Este crescută în număr mare în gospodăriile de la noi pentru ouă. Carne gustoasă. 545 — Toulouse (Ph 112) — Rasă formată în Franţa. roz. picioare înalte. cu păr alb. de culoare albă. se adaptează uşor la condiţii noi de mediu. 112) — Rasă formată din găinile italiene.5 kg. Gfemelă = 2. părul. este omnivoră. Produce 70—120 ouă/an. caracteristic. se adaptează uşor la condiţiile de mediu şi adăpostire. Mai comune la noi sînt: 535 — Bazna (Pl. Duce un mod de viaţă puţin diferit de cel al rudelor lor sălbatice. Gmascul—15—17 (22) kg. cu care se mai poate încrucişa. Rasă de ouă. alb. iar puii se cresc dificil (ei necesită o hrănire specială. Dă o producţie mare de carne. Crescut pentru carne şi grăsime.5 kg. Pasăre rezistentă. bună producătoare de carne.5—3 kg.5 kg. Rasă de carne şi ouă. bună cantitativ şi calitativ. Domesticită de multă vreme. rezistentă la boli. membre scurte. Cu o bună fecunditate. Gmascui =3 kg.nutritivă) grăsimea. 112) — Gmascul =4 kg. subţiri. bălegarul. Cu mai multe rase. Reprezintă 20% din efectivul de porci al ţării. Picioarele împinse mult posterior. cilindric. se creşte pentru carne. Dobrogea. puţin productivă. rezistent la boli şi intemperii. gustoasă. puţin pretenţioasă. Produce 120—170 ouă/an. îndeosebi pentru carne. Gmascul = 2. Cu 3 varietăţi: neagră. Producţia anuală de ouă este de 150—170 bucăţi. reprezintă în prezent peste 50% din efectivul total de porcine. cu ficat bine dezvoltat. Animal prolific (cîte 9 purcei la o fătare). prin încrucişarea scroafelor Mangaliţa cu vieri Berck (Anglia).5 kg. Rustică. nepretenţioasă la hrană şi îngrijire. Din carnea să se prepară salamul de Sibiu. Corp acoperit cu păr lung. un ritm de creştere rapid.7—2 kg. Păsări precoce. G femelă = 1. 540 — Plymouth (Pl. neagră. Corp lung.

Comun. 324. piept puternic. 320. Picioare scurte. neîncălţate. Picioare puternice. 308. 245. se orientează perfect. 112 — De talie mare. 184. Picioare scurte. netede. o rozetă. 218. 407. Vedere redusă. Ochi albi. . Aceasta este de lungime mijlocie. 548—551 — Porumbel comun de casă. 342. 325. 266. gros. 203. delicată ca cea de fazan. abdomen plin. 211. 273. aripi cu vîrfurile purtate sub coadă. Rasă prolifică. 186. 318. 241. 249. 551 — Porumbel jucător ardelean (Pl. 316. 548 — Porumbel — Columba livia. 163. Aripi lungi. 339. orizontal. cu inele pronunţate. 310. 354. Rasă prolifică. Cioc cu umflături puţin pronunţate. creşte şi cloceşte bine puii. Penajul de pe corp lung. 326. 195. cloceşte şi îngrijeşte bine puii. Cap mijlociu. 329. coada plată. 198. rapid (60—122 km/oră). 190. Alte animale care pot fi întîlnite în acest mediu de viaţă sînt cele descrise la numerele 42. 219. Trunchi jos. Gît vertical. eliptic. cioc scurt. 215. 309. 296. Cu o prolificitate şi fecunditate ridicată. caracterizate printr-o mare varietate de formă.ici-colo cu pene răsfoite. Se cunosc peste 350 rase de porumbei. bogat. 199. 322. aripi lungi. a căror suprafaţă este uşor zbîrcită. dîndu-se peste cap odată sau de mai multe ori). îngustă. 250. moale. Rezistă la intemperii. 303. 130. sau triple. 327. cu vîrful neascuţit. Mai frecvent în Transilvania. 284. care îl face să vină înapoi de la distanţe de sute de km. 550 — Porumbel voiajor de concurs. Penaj caracteristic gri-perlat. corp uşor oblic. 333. huligan (Pl. 200. 217. 210. penaj. 321. 227. 377. 306. Unicelor sau tărcat. 237. Coada îngustă cu 12 rectrice. tuberculi roşii. cu pielea cu gurguie. coada cu 12 rectrice. caracteristic (timp de 2—3 ore face tumbe dese. îndreptat în jos. Picioare neîncălţate. o coamă sau un lanţ). mărime. fără încălţări. spinare largă. 351. 43. Este mult mai apropiată omului decît alte păsări. cioc mijlociu spre lung. 259. voiajor belgian. Gît lung. Piept bombat. bogat. 341. 331. se hrăneşte cu vegetale şi insecte. cu inele pronunţate. cu forme alungite. cu umflături scurte. penaj neted. 174. Zboară bine. cu penaj crescut ca un guler sau perucă (care formează o pălărie. deşi şi-a menţinut capacitatea de zbor. Se creşte uşor. cu umflături puţin pronunţate. capacitate de zbor şi joc. piept bombat. 328. Penaj fin. călător (Pl. 112) — Cap mijlociu. 196. 359. spinare şi abdomen lungi. Cioc scurt. Zbor în stoluri. 311. 179. 332. Porumbelul a început să fie îmblînzit şi domesticit în Asia Mică pe la sfîrşitul perioadei pietrei cioplite. 260. 220. 212. 251. 234. pielea gîtului roşie. guta n. neîncălţate. 549 — Porumbel gulerat (cu perucă) Maria Stuart (Pl. gît mijlociu. 344. 112) — Corp masiv. Produce cca 80 ouă/an. are un dor fanatic de casă. cu sau fără moţ. 409 şi 410. 272. gros. din 2—3 cercuri umflate şi zbîrcite. Ochi albi cu inele duble. zbor greoi. în toată ţara. cu umflăturile bazale alungite. 330. 314. nemoţat. 361. Carne gustoasă. ochi mici strălucitori. 208. Irisul cu 3 zone. 187. 242. 385. Piept bombat. 408. 112) — Rasă crescută în Ardeal. 193.

Apendice (la insecte) = terminaţii ale abdomenului larvelor sau adulţilor. dînd aspectul unei ramificaţii dichotomice. Buco-anal = orificiu prin care este introdusă hrana şi prin care sînt eliminate ulterior resturile digestiei. Cimă = inflorescenţă la care axul principal are o creştere limitată. coloniale. bractee a căror bază îmbrăţişează tulpina. Cromatofor = formaţiune pigmentată din celulele plantelor şi animalelor. Detritivor = animal care se hrăneşte cu detritus. cu tentacule anterioare cu ajutorul cărora determină pătrunderea apei (şi particulelor de hrană) în tubul digestiv. Bilabiat = caliciu sau corolă cu două prelungiri distincte opuse (două buze). Defoliator = animal care consumă frunzele plantelor. Briozoare = animale nevertebrate mici. Cordiform = organ al pantei de forma unei inimi. Apod = lipsit de picioare. Acvatice (în mări şi ape dulci). scoici şi melci. Clitelum = îngroşare glandulară a tegumentului segmentelor genitale de la viermii oligocheţi care secretă un manşon mucilaginos (în care are loc reproducerea). Ciliat = cu peri rari (de obicei dispuşi pe marginea unui organ). cu o organizare relativ simplă. Acut = ascuţit. iar axele secundare iau naştere din muguri subterminali. Campanulat = în formă de clopot. Caduc = care cade prematur (caliciu. Bidentat = cu doi dinţi la vîrf. Ament = inflorescenţă racemoasă cu flori sesile sau scurt pedunculate dispuse înghesuit pe un ax flexibil. articulate sau nearticulate ale abdomenului insectelor. Auriculat = în formă de urechiuşă. Cosmopolit = trăieşte pe sau aproape pe tot globul. Apertură = orificiul cochiliei melcilor prin care iese corpul şi piciorul. Digitat = aspectul unui organ care poartă ramificaţii ca degetele unei mîini. Arhegon = organ reproducător femei de forma unei butelii. întîlnit la muşchi (Briofite) şi ferigi (Pteridofite). înţepător.GLOSAR Acuminat = terminat într-un vîrf fin şi alungit ca un ac. Dehiscent = fruct uscat care se deschide. Bifid = cu o incizie care ajunge la jumătatea organului. conferindu-i aspectul de aripă. pietre. Coriaceu = pielos. Carnivor = animal care se hrăneşte cu alte animale. Florile se deschid de la margine spre centru. Amplexicaul = frunze. Cocon = înveliş de protecţie al ouălor secretat de diferite nevertebrate. Crenat = cu dinţi rotunjiţi (marginea frunzei). Carenat = în formă de luntre. Apex = capătul ascuţit al cochiliei melcilor. Dimorfism = existentă a două tipuri morfologic diferite printre indivizii aceleiaşi specii. asemuite muşchilor de pădure. Cerci = terminaţii perechi. iar apoi coconul ce protejează ouăle. pe tulpini. Capitul = inflorescenţă racemoasă de formă mai mult globuloasă formată din flori sesile aşezate pe partea dilatată a axului. Axilar = situat la subsuoară. Decurent = frunze la care limbul concreşte pe o anumită porţiune cu tulpina. Anteridie = organ reproducător mascul întîlnit la plantele inferioare şi la ferigi (dintre cormofite). Dicaziu = inflorescenţă cimoasă la care axul principal se termină cu o floare de sub care pornesc două ramuri opuse de la acelaşi nivel. delimitîndu-1 în două. corolă). fixate. Cespitos = sub formă de tufă. ghimpos. ca în cazul diferenţelor structurale dintre masculi şi femele. Cuspidat = fin ascuţit. Corimb = inflorescenţă racemoasă la care pedunculii florilor pornesc de pe ax de la diferite nivele şi ajung terminal la acelaşi nivel. Calatidiu = inflorescenţă racemoasă cu aspectul unui disc sau cupă înconjurată de involucru. Dioic = organism vegetal unisexuat la care organele de reproducere femele şî mascule se formează pe . Cu rol de organe de simt ori apărare care servesc în copulare sau la ridicarea aripilor. Anfract = o spiră completă la cochilia melcilor.

Komocrom = de culoarea mediului în care trăieşte. ciuperci).). Ligulă = mică prelungire membranoasă aliată la limita dintre teacă şi limbul frunzei la Gramineae. Lamina = partea lată a frunzei. crenaţi. Lanceolat = de forma unei lance.tulpini diferite. Emarginat = ştirbit. Gametofit = generaţie sexuală haploidă. drepţi. Lax = dispers. detritus etc. membranoase sau tari. cît şi cu alte produse (carne. ?' Lanat = peri lungi. moi. Natant = organ sau organism care pluteşte pe suprafaţa apei. Lacinie = diviziune îngustă a unei frunze. abundenţi. Exuvie = învelişul structurat în care artropodele şi şerpii ies prin năpîrliri periodice şi astfel pînă la întărirea noului înveliş. deşi şi încîlciţi. Higrofil = iubitor de mediu umed. Oblong = alungit — eliptic. Monoică = plantă cu flori unisexuate masculine şi feminine situate pe aceeaşi tulpină. Hirsut = cu peri lungi. chimic mecanic sau viu). în formă de genunchi. neascuţit. Eurihaline = organisme care trăiesc în limite largi de variaţie a salinitătii. Fistulos = organ alungit gol în interior. Eratic = care se deplasează în cursul vieţii dintr-un loc în altul. Obovat = cu lăţimea cea mai mică deasupra mijlocului. se fereşte de lumină. Evazat = larg desfăcut la un capăt. Maculat = pătat. Hialin = transparent. care acoperă coleopterele. Glabrescent = cu peri foarte rari. Ensiform = în formă de sabie. Obtuz = vîrf rotunjit. Melanic = de culoare negricioasă sau închisă (comparativ cu ceilalţi semeni ce au culori mai deschise). Fitofag = consumator de plante. Glabru = lipsit de peri. se dezvoltă din spor. Involucru = totalitatea frunzişoarelor de la baza unei umbele. Koctuid = care este activ noaptea. Frugivor = care se hrăneşte cu fructe. Foliole = părţi componente ale unei frunze compuse. Euriterme = organisme care îşi desfăşoară viata în limite largi de variaţie a temperaturii. de spadă. Glume = frunzişoare modificate. răsfirat. Nutant = axe sau ramificaţii cu vîrful aplecat în jos. restrîns. Ierbivor = care se hrăneşte cu plante. de obicei concave care stau la baza florilor de la Cyperaceae sau la baza spiculeţelor de la Gramineae. Fidat = divizat cel mult pînă la jumătatea organului. Fimbriat = cu marginea foarte fin divizată. capitul sau calatidiu Involucel = ansamblu de bractee de la baza umbelei. a unei petale sau lob de tal. Endemic = plantă sau animal care trăieşte pe un areal limitat. Distih = aşezat pe două rînduri. Geniculat = îndoit brusc. care se termină cu formarea gârneţilor. Hastat = în forma vîrfului de lance. Involut = răsucit într-o parte. Ecloziune = ieşire din ou. Neotenic = prezenta caracterelor de adult şi a capacităţii de reproducere la stadii imature. Elitre = prima pereche de aripi întărite. Monogam = animal ce trăieşte alături de un singur partener de sex opus (ex barza lebăda). pot să-şi crească dimensiunile corpului sau să-şi schimbe conformaţia. Labiu = parte a corolei alungită sub formă de buză. Necroză = mortificarea ţesutului viu în urma acţiunii unui agent (fizic. Imparipenat = frunză compusă cu număr impar de foliole din care una se află în vîrful rahisului. . flexibili. Lucifug = evită. Dogon = organ reproducător femei întîlnit la plantele inferioare (alge. Obcordat = invers cordat (în formă de inimă cu scobitura în vîrf). caracteristică ciclu-» lui evolutiv al unei plante. Omnivor = care se hrăneşte atît cu vegetale. iar restul lateral.

Peristom = regiunea din jurul gurii (termen utilizat la unele nevertebrate. Rizomorfe = cordoane miceliene asemănătoare rădăcinilor rezultate din împletirea strînsă a hifelor de la unele ciuperci superioare. Pontă = ouăle depuse de nevertebrate (deodată sau în mai multe porţii). cu ajutorul căruia acestea perforează şi depun ouăle în ţesuturile altor plante sau animale. Spadix = inflorescenţă racemoasă cu rahisul gros pe care se prind flori sesile şi învelită într-o frunză numită spată. pe care le păstrează în corp şi din care ies ulterior puii. unde se diferenţiază închizînd în interior sporangii cu spori. cu dinţi orientaţi înainte. mezo. Serat = dinţat ca ferăstrăul. Pelagic = care trăieşte în masa apei. Panicul = inflorescenţă racemoasă compusă. Papus = smoc de perişori situaţi pe fruct (stilul florilor) cu rol de răspîndire a lor. cu rol senzorial. Perenă = plantă care trăieşte mai mulţi ani. Partit = despicat pe o porţiune mai mare decît jumătatea organului şi întîlnit la frunze. Răpitor = care se hrăneşte cu alte animale vii. cîinele). Palmat = cu lobi aşezaţi radiar cu nervuri ce pornesc din acelaşi loc. Repent = tîrîtor. frunză compusă din mai multe foliole prinse de o parte şi de alta a unui ax comun numit rahis. la unele plante. Reticulat = ca o reţea. Sporofit = generaţie diploidă care începe cu zigotul şi se termină cu formarea sporilor. Oospor = zigotul unor plante inferioare cu rol de înmulţire şi organ de rezistenţă. ca viermi. la marginea frunzei. Solitar = singur. Rahis = ax comun la pene. Setă = organ subţire rigid (în formă de păr). . cu peri scurţi şi rigizi. fără contact cu fundul bazinului. Ovat = cu lăţimea cea mai mare sub mijloc. Sporocarp = corp de fructificare. Perigon = înveliş floral format din foliole numite tepale. Pubescent = organ acoperit cu peri scurţi.Debiculat == circular. Ritidom = scoarţă crăpată sau exfoliată formată din suber şi feloderm. Periant = înveliş floral dublu format din caliciu şi corolă. Sclerot = organ de înmulţire şi rezistenţă al unor ciuperci (Ascomicete) parazite. diferit colorate. Planetonofag = care se hrăneşte cu organismele mărunte din masa apei (pelagic?) Pleiocaziu = inflorescenţă cimoasă la care sub floarea terminală pornesc trei sau mai mult axe florale laterale. Palustră = de locuri mlăştinoase. Reniform = în formă de rinichi. Palee — frunzişoare modificate. Pericarp = peretele fructului în structura căruia se disting trei zone: epi-. Sectat = despicat pînă la nervura mediană. frunze penate sau inflorescenţe. Spic = inflorescenţă racemoasă cu axul lung şi rigid pe care sînt dispuse flori sesile sau scurt pedunculate. adesea membranoase. Polifag = care consumă o gamă largă de organisme. Ovipozitor = organ format din piese tari şi alungite situate la capătul abdomenului femelelor unor insecte. permanent umede. moi şi drepţi (aspect de puf) Racem = inflorescenţă monopodială cu creştere în lungime sub formă de ciorchine. uneori aristate întîlnite la Gramineele şi Cyperaceae. Predator. prădător = animal care consumă alte animale. flori. Sagitat = frunze cu limbul în formă de săgeată. insecte). găina. formată dintr-un ax central pe care se dezvoltă inflorescenţe simple. simple sau ramificate. Scabru = foarte aspru. colorate într-un singur fel. Palpi = apendice pereche însoţind piesele bucale ale artropodelor. Poligam = animal care se reproduce cu mai mulţi indivizi din sexul opus (ex. petale. sepale.şi endocarp. Rizoizi = filamente unicelulare sau pluricelulare. Penat = ca o pană. Rucinat = lobi inegali îndreptaţi spre baza frunzei. Ovovivipar = animal care produce ouă cu înveliş bine definit. ceea ce dă impresia că naşte pui vii. cu rol fixator şi mai puţin absorbant. Ovipar= care depune ouă. Sesile = organe de plante ca frunze. fructe lipsite de peţiol sau peduncul.

moi. Redactori: ing. Umbelă = inflorescenţă la care florile pornesc din vîrful axei. muguri. Stenoterme = organisme care trăiesc în limite strînse de variaţie a temperaturii. capabilă de a forma rădăcini şi de a da naştere la noi plante. moi. ECATERINA MOŞU Tehnoredactor: STELIANA PARIZIANU Coperta: KALAB FRANCIS Ilustraţia: MIRCEA ŞERBAN FEUDA IONESCU VALERIA PAULIAN MARILENA NEGREA Scanare.com/ Carte obţinută prin amabilitatea dlui. ca frunze. flori. care se dezvoltă cel puţin trei la nivelul aceluiaşi nod pe tulpină. Vivipar = care naşte pui vii. Vilos = cu peri lungi. catifelaţi ce conferă o culoare albicioasă. deşi. Sulcat = brăzdat. Verticil = organe ale plantelor. Stolon = ramură plagiotropă. NELY CALIN ing. pedunculii lor au lungime inegală şi dau forma generală a unei umbrele.Stenohaline = oganisme care trăiesc în limite reduse de variaţie a salinităţii. asemănător lînii.com Alte titluri disponibile la : grupul HARTI_CARTI la http://groups. Romică “Măcin” Popoiu . Vagină = teacă. foarte deşi. OCR şi corectura : Roşioru Gabi rosiorug@yahoo. cu peri scurţi. Zoofag = consumator de animale. Tomentos = pîslos. crescută din baza tulpinii.yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful