SEJARAH PERKEMBANGAN TULISAN JAWI DI MALAYSIA ‡ TULISAN JAWI  MERUPAKAN WARISAN BANGSA MELAYU  DIGUNAKAN DENGAN MELUASNYA SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN  MULA DILUPAKAN SETELAH NEGERI-NEGERI MELAYU DIJAJAH .

Contoh : Belajar b) Kata Dasar Satu Sukukata (Tertutup ) adalah pinjaman B. Ejaannya dikekalkan. Contoh: BAB .( ) .KAEDAH PEMBENTUKAN PERKATAAN KATA MASUKAN a) Kata Dasar Satu Sukukata (Tertutup ) Yang mengandungi bunyi (a) dieja tanpa Alif.Arab yang mengandungi huruf Alif. Contoh: BAS ( ) KATA DASAR DUA SUKUKATA a) Kata Dasar yang berdiri bebas b) Kata Dasar yang digunakan bersama imbuhan c) Homograf d) Diftong ai dan au KATA DASAR TIGA SUKUKATA ATAU LEBIH a) Kata Dasar yang berdiri bebas Contoh : Abadi b) Kata Dasar tiga atau lebih daripada 3 sukukata yg terbina dengan pertambahan sukukata baru.

Contohnya: Geometri . Contohnya: AMIL ( ) b) Kata pinjaman daripada Bahasa Arab yang sudah menjadi kata-kata umum dalam Bahasa Melayu.Melayu.PERKATAAN SERAPAN DARIPADA BAHASA ASINGA ‡ a) Kata pinjaman daripada Bahasa Arab yang merupakan istilah agama Islam dieja seperti ejaan asalnya dalam Bahasa Arab. dieja menurut bunyi B.Inggeris ) dimasukkan dan dieja secara transliterasinya serta sedikit penyelarasan dengan kaedah ejaan rumi B. Contohnya: Ahli c) Kata pinjaman daripada bahasa-bahasa lain ( B.Melayu.

Contohnya : Serbah serbih .).PENULISAN KATA ULANG a) Kata ulang penuh dimasukkan dan dieja dengan menggunakan simbol angka dua Contohnya : Abuk-abuk b) Kata Ulang yang mengalami perubahan bunyi dieja dengan menggunakan Sempang ( .

TAJUK-TAJUK PEMBENTANGAN ( KUMPULAN ) .

JELASKAN BAGAIMANA KAEDAH MENULIS PERKATAAN TERSEBUT DI DALAM EJAAN JAWI TERKINI. DENGAN MENGEMUKAKAN CONTOH-CONTOH .TAJUK-TAJUK PEMBENTANGAN ( KUMPULAN 1) PERKATAAN BAHASA MELAYU BANYAK MENGGUNAKAN KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA ASING. .

TAJUK-TAJUK PEMBENTANGAN ( KUMPULAN 2 ) BINCANGKAN KAEDAH-KAEDAH TERKINI YANG SESUAI DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI. .

TAJUK-TAJUK PEMBENTANGAN ( KUMPULAN 3 ) JELASKAN MASALAH-MASALAH YANG SERINGKALI DIHADAPI DALAM PROSES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI DI SEKOLAH ANDA. .

APLIKASIKAN DI DALAM KELAS ANDA.TAJUK-TAJUK PEMBENTANGAN ( KUMPULAN 4 ) SEDIAKAN SATU RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TENTANG MATA PELAJARAN JAWI. .