a Ermina Grozdanic-Seminarski

UNIVERZITET U BIHAĆU PRAVNI FAKULTET BIHAĆ

UPUTE ZA PISANJE SEMINARKIH RADOVA

Pripremili: mr. Ermina Grozdanić i ass. Nikola Findrik

Bihać, mart 2010.

pri čemu do izražaja dolazi teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost služenja aktuelnom domaćom i stranom literaturom. Svrha izrade seminarskog rada je studentova samostalna stručna obrada teme. uz dosljedno pridržavanje odabranoga. imali smo namjeru olakšati studentima njihov rad. 2 . U navođenju primjera koristili smo se APA stilom. te pretraživanje različitih baza podataka na Internetu. Cilj ovih Uputa je da studentu prezentira tehničke smjernice za izradu i pisanje seminarskih radova. već na općim metodološkim pravilima. UVOD Pisani radovi su uobičajeni način izražavanja studenata pravnih fakulteta.1. Svakako time ne ograničavamo korištenje ostalih stilova. Težište nije na sadržaju rada. Pisanjem seminarskog rada proširuje se i produbljuje znanje iz sadržaja nastavnog programa te stječe iskustvo u pisanju stručnih radova. Nadamo se da će ove Upute pomoći studentima prilikom pisanja njihovih radova. Pripremom ovih Uputa.

3 uvod i zaključak ne treba da pređu jednu stranicu. a s desne strane u istoj ravnini stoji ime nosioca predmeta.4 1. brojeva stranica (page numbering) i fusnota koristiti automatsko podešavanje. LITERATURA i NASLOVI se boldiraju.2. • • 3. Za numeraciju naslova. red ispod. U jednom pasusu bi trebalo istaći osnovne ciljeve koje student/ica želi da ostvari svojim proučavanjem teme (ovo zapravo treba da predstavlja kratak opis onoga o čemu će student/ica pisati u svom radu). U srednjem dijelu stoji naznaka SEMINARSKI RAD. 2. 3 U iznimnim situacijama. 12pt u tekstu. 5. Obostrano poravnavanje teksta. 4 Vidi prilog br. Kurzivom se ističu korišteni strani izrazi. Margine: 2. ZAKLJUČAK. ili boldiranje (masna slova). Nakon oznake i broja. Preporuka je da se isticanje dijelova teksta što manje upotrebljava. 3 . bez boldiranja.5 cm. U zaglavlju stoji naziv univerziteta i fakulteta. 1 u fusnotama. U uvodu treba istaći značaj teme i to tako što će student/ica da odgovori na pitanje zašto je tema relevantna. Obim rada: poželjni obim glavnog dijela rada treba da se kreće u rasponu od 8 do 15 stranica. Rad se obavezno sastoji od slijedećih dijelova: Uvod Glavni dio rada Zaključak Popis korištene literature Sadržaj Uvod. naziv predmeta i tema rada. ovisno o temi. broj indeksa. podnaslova. i navode velikim slovima. slika i grafikon moraju da budu označeni rednim brojem. Svaka tabela. a podnaslovi malim slovima. STRUKTURA RADA Naslovna stranica rada treba da sadrži zaglavlje. Stranice u radu obavezno numerirati od uvoda. TEHNIČKE UPUTE • • • • • • • • Font: Times New Roman. UVOD. Poželjno je u uvodu navesti ključna 1 2 Naslovna stranica se ne numerira. a ne u fusnoti). 3. Prored: 1.5 u tekstu. navesti naziv tabele. Naznaka mjesta i vremena izrade rada stoji u podnožju u sredini. a ne podcrtavanje. 10pt u fusnotama. S p a c i o n i r a nj e koristiti samo iznimno i to isključivo za isticanje pojedinih naslova i podnaslova. U podnožju sa lijeve strane stoji ime studenta. 1. srednji dio i podnožje. slike.1 preporučeno u donjem desnom uglu Svaki novi pasus u tekstu započeti sa uvučenim tekstom. Izvor iz kojeg su preuzeti mora da bude naveden u tekstu (ispod tabele. 4. grafikona. slike ili grafikona. opseg rada može odsupati od ovog pravila uz obavezne konsultacije sa predmetnim nastavnikom. Za isticanje pojedinih dijelova teksta2 koristiti kurziv.

8 http://www. podnaslovi. U sadržaju se trebaju navesti svi naslovi. a može se navesti bez numeracije ili pak označiti arapskim brojem. Ukoliko se UVOD numerira. Riječ UVOD piše se velikim slovima. 2. knjige. svakako se i ZAKLJUČAK mora numerirati i obrnuto (ako se ne numerira UVOD onda se i ZAKLJUČAK navodi bez numeracije). časopisi. publikacije.2010. te uvod. a piše se velikim slovima na vrhu stranice u lijevom uglu. primjena sekundarnih izvora informacija i sl. PRAVILA OZNAČAVANJA IZVORA PODATAKA „Plagijat je svako korištenje tuđih ideja..hr/_download/repository/Plagijarizam_i_navodjenje_izvora. Glavni dio rada treba da bude podijeljen na nekoliko poglavlja. propisi. U slučaju velikog broja izvora. 3. bilo parafrazirano.] 9 I citiranje i parafraziranje zahtjevaju navođenje reference u tekstu.6 Naslov LITERATURA ne numerira se. u parafraziranju je neophodno odvojiti pasus koji se 5 6 Ovisno o temi. Pravila označavanja izvora podataka se trebaju primjeniti na citiranje i parafraziranje. čak i ako su ona suprotna onome što piše u stručnoj literaturi. zaključak i literatura. Naslov ZAKLJUČAK piše se velikim slovima.pitanja na koja je student/ica daje odgovor u svom radu. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora). 7 Vidi prilog br. Kako je već istaknuto. 4 .9 Prilikom citiranja neophodno je citiranu rečenicu staviti u navodne znake. a može se navesti bez numeracije ili pak označiti arapskim brojem 1. Nadalje. dok kod parafraziranja to nije slučaj. Nadalje. ZAKLJUČAK se numerira ukoliko je numeriran UVOD i obrnuto (ako se ne numerira UVOD onda se i ZAKLJUČAK navodi bez numeracije). Takav 'copy/paste' čin predstavlja krađu autorstva.pravo. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. Popis literature. eventualno odjeljaka i pododjeljaka 5. te istaći vlastita mišljenja i prijedloge. pa tako i studentskim radovima. poželjno ih je razvrstati po grupama. Zaključak. Citiranje predstavlja doslovno korištenje tuđih rečenica ili dijelova rečenica. sa tačno označenim brojevima stranica. Struktura glavnog dijela rada treba da obuhvati teorijski i praktični osvrt na temu. poželjno je iznijeti stav o istraženom problemu. u kojemu se ne navodi autor odnosno izvor informacija. Za detalje u popisu literature vidi prilog br.7 4.“8 Da bi student izbjegao plagijarizam. Sadržaj. Internet stranice i sl. U zaključku treba ukratko prikazati rezultate i spoznaje do kojih se u radu došlo. Međutim. U zadnjem dijelu uvoda kratko opisati metodologiju. U ovom dijelu treba navesti zaista korištenu litetaturu u seminarskom radu.3. mišljenja ili teorija.. Navedena literatura treba da se podudara sa onom na koju se referiralo u tekstu. neophodno je da poštuje pravila označavanja izvora podataka. te je potpuno neprihvatljiv u stručnim i znanstvenim. u uvodu se treba navesti kako je rad strukturiran. dok parafraziranje predstavlja sažeto prepričavanje dijela na koja se student/ica u svom radu oslanja. na primjer. odnosno odabir relevantne literature. bilo doslovno.pdf [5. te ukratko opisati svako poglavlje.

Pravna misao. Međutim. br. godište i godina časopisa. Pravilo 1. Referiranje radova objavljenih u časopisima i drugim periodičkim publikacijama Kod citiranja radova iz časopisa. ali budite dosljedni u korištenju koji god stil da odaberete. 39-57. eventualno. brojem časopisa unutar godišta. Z. (ur. Referefiranje korištenih knjiga Prezime i prvo slovo imena autora odvojeni zarezom.). Ova upustva navode jedan od stilova za citiranje i referiranje (APA). stranica citata ili parafraze. Neki aspekti krivičnog djela ubojstva na mah. 1997. Na većini europskih univerziteta plagijarizam je razlog za udaljavanje studenta sa studija. izvor citata je naziv časopisa. Primjer (jedan autor): Tomić. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. naziv časopisa. naziv knjige napisano kurzivom. Magistrat. 2007. 6. Primjer (dva autora): Alijagić. citiranom stranicom i. tako da se u tekstu jasno ragraniče vlastite od tuđih misli. Bihać. 28. ovaj format nije obavezan: slobodno koristite i neki drugi standard za citiranje i referiranje (npr. Krivično pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Primjer (urednik): Novoselec. 2008. Sarajevo. str. et al. str. Posebni dio kaznenog prava. Harvardski ili MLA). 5 . A. Primjer: Mujčinović. naslov rada. stranice na kojima je rad objavljen i stranica citata. Sarajevo. Pravilo 2. mjesto i godina izdanja knjige. 28 Primjer (tri i više autora): Sijerčić-Čolić. – Bašanović. posebni dio. Finansije i finansijsko pravo. Š. izdavač. Zbirka zakona iz oblasti krivičnog prava. str. H. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. 34/2003. str. 49. P. godinom izdanja. te isti referirati na relevantnog autora. M. 2007. Zagreb. stranicama na kojima je rad objavljen. individualiziran godištem časopisa.parafrazira. str. eventualno broj časopisa unutar godišta (ako časopis ima više brojeva unutar istog godišta). Obavezni sastavni dijelovi su: autor. 47.

Citiranje propisa Obavezni dijelovi: puni naziv propisa. navodi se i taj izvor.2. Niš. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane 28. Primjer: http://www. I.7.2010. str.] 6 . 2007. obavezno je navesti puni link. 88/07 i 83/08) Primjer (prečišćeni tekst i kasnije ispravke): Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (Službeni glasnik BiH. Citiranje sudske i arbitražne prakse Obavezni dijelovi: naziv organa koji je donio odluku. (ur.2004. br. 166-168.2005. Sarajevo. Primjer (navođenje odluke prema izvoru): Kantonalni sud u Bihaću. br. naslov rada. 2008.pravo. 49/09 i 74/09-ispr. Kv-4/04 od 24. 254-255. naznaka izvora u kojem je rad objavljen (čemu prethodi riječ „u“ iza koje slijedi dvotačka). Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava. Referiranje izvora sa Interneta Kod referiranja na izvore sa Interneta. mjesto citata.pdf [5. – Tajić. na Pravnom fakultetu u Nišu.) Pravilo 5. Pravilo 4. Ako se praksa citira prema nekom izvoru. 19/02. (citirano prema: Simović.3. broj pod kojim je odluka donijeta i datum odluke.) Pravilo 6. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.). Kž-139/04 od 19. Z. Privredna štampa. te u zagradama naziv službenog glasila u kojem je propis objavljen. Primjer: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. prema pravilima za njegovo citiranje. u: Radivoljević. Zbirka sudskih odluka iz krivično-pravne materije. a u prave zagrade navesti datum zadnje posjete web stranici. Zabrana diskriminacije u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. Primjer: Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH.2008. te eventualne ispravke.Pravilo 3. mjesto i godina izdanja. broj i godina u kojem je objavljen osnovni tekst te svih ostalih brojeva u kojima su objavljene izmjene i dopune.hr/_download/repository/Plagijarizam_i_navodjenje_izvora. str.5. Primjer: Krstić. M. Referiranje članaka objavljenih u knjigama i zbornicima radova Obavezni dijelovi: autor. H.

7 . cit. Ponovljeni citati Ponovljeni citat je citat koji se referira na isto ili različito mjesto u djelu koje je već citirano. Za ponovljene citate koriste se posebne oznake kao što su ibid.koristi se ime autora i oznaka loc. cit. locus citatum – na navedenom mjestu). Poželjno je osim toga u zagradama navesti broj bilješke u kojoj je djelo prvi puta bilo navedeno (u potpunom citatu). Primjer: Tomić. cit. 4). 48.Pravilo 7. loc.koristi se oznaka op. Z. cit. str. (od lat. (od lat. c) Navođenje drugoga mjesta istoga rada u nekoj od sljedećih bilježaka (bez kontinuiteta) . i op. a) Navođenje istoga mjesta istoga rada u dvije ili više uzastopnih fusnota . Primjer: Ibid. (od lat. i naznaka mjesta koje se citira. Primjer: Ibid. cit. opus citatum – navedeno djelo) i naznaka mjesta koje se citira. cit.koristi se oznaka ibid. op.. Primjer: Tomić.. (fusnota. Z. 86.koristi se oznaka ibid. c) Navođenje istoga mjesta istoga rada u nekoj od sljedećih fusnota (bez kontinuiteta) . b) Navođenje drugoga mjesta istoga rada u dvije ili više uzastopnih fusnota . ibidem – na istom mjestu). str.

Mehmed Alijagić 8 . prof.dr.PRILOG 1: Primjer naslovne strane UNIVERZITET U BIHAĆU PRAVNI FAKULTET BIHAĆ SEMINARKI RAD EKONOMSKA POLITIKA ULOGA I ZADACI CENTRALNE BANKE KAO SUBJEKTA MONETARNE POLITIKE Ime i prezime studenta Broj indeksa: Bihać. mart 2010.

2010. Krivično pravo. br. Z. H. str. Pravna misao. M.3. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. 3. Z. 166-168. Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH. Niš. Bihać.). 2008. Magistrat.] 9 .) IV SUDSKA PRAKSA 8. (ur. 39-57 III PROPISI 6. II ČLANCI 4.PRILOG 2: Primjer popisa korištene literature LITERATURA: I KNJIGE 1. na Pravnom fakultetu u Nišu. Krstić. A. http://www. 19/02.pravo.2008. 88/07 i 83/08) 7. Alijagić. 9. 2008. Finansije i finansijsko pravo. Sarajevo. V INTERNET 10. – Bašanović. Kž-139/04 od 19. I. Zbirka zakona iz oblasti krivičnog prava. u: Radivoljević. Sijerčić-Čolić.7. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Tomić.5. br. 49/09 i 74/09-ispr. 34/2003.hr/_download/repository/Plagijarizam_i_navodjenje_izvora. Š. 2007.2005. 2. Kantonalni sud u Bihaću. posebni dio. 5.pdf [5. Sarajevo. br. Mujčinović. Kv-4/04 od 24. Neki aspekti krivičnog djela ubojstva na mah.2. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Zabrana diskriminacije u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. et al. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (Službeni glasnik BiH. Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava. 1997. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane 28.2004.

................... naslijeđe na i dohodak.................. Porez Posebni Porez porezi na na promet dodanu ( akcize na ili promet................................................6 4..................................... Pojam i osnovne karakteristike poreza................................... vrijednost ( PDV )....... Indirektni ili posredni porezi.... Zaključak...1.............................2............................................................................. trošarine )...........10 4....................................8 4..........3......................11 4............................................................................................... Direktni ili neposredni porezi....13 5........................................... Uvod..............17 10 ..............................................5 3.......................................1..............................................................................................2 2.........................................3 3...................................... Literatura.......16 6...... poklon..................................................... Porez Porez na imovinu.........................................................2........................PRILOG 3: Primjer sadržaja SADRŽAJ 1.3 3....................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful