Coneixement obert i canvi socioeducatiu

Escoleta de la Tardor. 2010

Francesc LLorens Cerdà

LA IDEA
La noció actual del coneixement implica canvis substancials en la manera de relacionar-nos i en la manera d’ensenyar i aprendre

ELS TEMES
1. LES TRANSFORMACIONS EN EL

CONEIXEMENT
2. INTERACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN XARXA 3. CAP A UN ÚS CRÍTIC DE LES TECNOLOGIES

EN L’APRENENTATGE

ELS TEMES
1. LES TRANSFORMACIONS EN EL

CONEIXEMENT
2. INTERACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN XARXA 3. CAP A UN ÚS CRÍTIC DE LES TECNOLOGIES

EN L’APRENENTATGE

ELS TEMES

1. LES TRANSFORMACIONS EN EL CONEIXEMENT 2. INTERACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN XARXA 3. CAP A UN ÚS CRÍTIC DE LES TECNOLOGIES EN

L’APRENENTATGE

ELS TEMES
1. LES TRANSFORMACIONS EN EL

CONEIXEMENT
2. INTERACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN XARXA 3. CAP A UN ÚS CRÍTIC DE LES

TECNOLOGIES EN L ’APRENENTATGE

EL MARC

EL SISTEMA-GLOBAL TECNOLOGIA

“Modelem les nostres eines; després, les eines ens modelen a nosaltres”

Marshall McLuhan

EL SISTEMA-GLOBAL TECNOLOGIA

El DRIVE: ACCELERACIÓ

ACCELERACIÓ

“Es tracta d’una mundialització del temps i de la velocitat. Fins ara hem viscut el temps de la història. A partir d’ara viurem una mundialització instantània i un temps absolut. Un temps d’immediatesa i ubiqüitat”
Pau Virilio

ACCELERACIÓ

ACCELERACIÓ

http://www.math.ucr.edu/home/baez/this.week.html

ACCELERACIÓ

http://www.math.ucr.edu/home/baez/this.week.html

ACCELERACIÓ

SOCIETAT INDUSTRIAL

SOCIETAT POSTINDUSTRIAL

Tecnologia

Tecnologia

Producció

Consum

ACCELERACIÓ

http://www.visualizingeconomics.com/2008/02/18/adoption-of-new-technology-since-1900/

ACCELERACIÓ

=
TECNOLOGIA DE

CONSUM CONSUM DE TECNOLOGIA

POSTECNOLOGIA

ACCELERACIÓ
DIALÈCTICA TECNOLOGIA-ECONOMIA

=

=

=

INVISIBILITAT-ACRITICISME

Visió essencialista de la tecnologia: la tecnologia ve “de sèrie” amb la vida

UBIQÜITAT-IMPLANTACIÓ

No accedim a la tecnologia. La portem “implantada”. La traslladem amb nosaltres. Ens accedeix.

DISGREGACIÓ D’IDENTITATS

La identitat es fragmenta i projecta virtualment en forma d’AVATAR

REALITAT AUGMENTADA

Les característiques de la realitat física poden ser “augmentades” virtualment, donant lloc a nous objectes enriquits

APRENDRE I OBLIDAR

Edgar Dale. 1969
http://www.g-networks.net/cono_aprendizaje/

ALGUNS TRETS DE L’OPEN KNOWLEDGE

CONNECTIVISME: MARC PEDAGÒGIC DE L’APRENENTATGE EN XARXA

EL CONEIXEMENT “HORITZONTAL ”

La societat al poder: tots som potencialment consumidors i productors de coneixement: “PROSUMIDORS”

REIVINDICACIÓ DEL CONEIXEMENT NO INSTITUCIONAL

EXPLÍCIT

TÀCIT

METACONEIXEMENT

LIFELONG LEARNING - ANDRAGÒGIA

L’aprenentat ge és un procés permanent, que dura tota la vida

LIFELONG LEARNING - ANDRAGÒGIA

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

LIFELONG LEARNING - ANDRAGÒGIA

Adaptat de: http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.ht

ELS ADULTS A LES XARXES SOCIALS

MOBILE LEARNING: EL CONEIXEMENT IMPLANTAT

MOBILE LEARNING: EL CONEIXEMENT IMPLANTAT

• Hi ha quasi 200 millions de persones que es connecten a Facebook mitjançant dispositius mòbils • Els usuaris amb accés mòbil són dues vegades més actius que els que es connecten via ordinador

MOBILE LEARNING: EL CONEIXEMENT IMPLANTAT

Aplicacions per a m-learning

CONNECTIVISME: UNA PEDAGOGIA PER A L’ERA DIGITAL

George Siemens

Stephen Downes

CONNECTIVISME: UNA PEDAGOGIA PER A L’ERA DIGITAL

CONNECTIVISME: UNA PEDAGOGIA PER A L’ERA DIGITAL

L’APRENENTATGE EN XARXA

• El model cerebral: neurones-nodesindividus • Les xarxes tenen propietats comunes amb les connexions neuronals • El coneixement resideix en les connexions

CONNECTIVISME: UNA PEDAGOGIA PER A L’ERA DIGITAL

CONNECTIVISME: UNA PEDAGOGIA PER A L’ERA DIGITAL

http://conectivismo.wikispaces.com/Mapa+conceptual

CONNECTIVISME: UNA PEDAGOGIA PER A L’ERA DIGITAL

“L’aprenentatge no està a la xarxa; l’aprenentatge és la xarxa” George Siemens

INTEGRACIÓ DE PERSPECTIVES EN EL CONEIXEMENT

Aprenentatge per a gaudir Aprenentatge per a ser recompensat

Aprenentatge per a transformar

ALGUNES DADES PER A LA REFLEXIÓ
• La indústria dels videojocs ha superat, en volum de negoci, la resta de les indústries de mitjans audiovisuals • Internet concentra major temps d’ús per dia que la TV • La penetració de les xarxes socials a Espanya és del 80% • Facebook abasta més de 500 milions d’usuaris • Twitter abasta més de 145 milions d’usuaris • Facebook conté quasi 1 billió d’objectes (pàgines, grups, esdeveniments, videos…) • Twitter abasta10 billions de twitts (març 2010)

SOCIAL NETWORKING I INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA

XARXES SOCIALS AL MON

http://www.vincos.it

XARXES SOCIALS: LES MEGALÓPOLIS VIRTUALS

XARXES SOCIALS: LES MEGALÓPOLIS VIRTUALS

XARXES SOCIALS: LES MEGALÓPOLIS VIRTUALS

EL NOU TESTAMENT… EN XARXA!

http://www.esv.org/blog/2007/01/mapping-nt-social-networks/

ELS PERFILS DÚSUARIS DE XARXES SOCIALS

Informe Observatorio Redes Sociales. Gener 2010. http://www.tcanalysis.com/index.php

REPRESENTACIÓ DE LA IDENTITAT EN LA SOCIETAT-XARXA

COMPARTIR EL CONEIXEMENT

http://blog.seosocialguru.com/tag/myspace/

XARXES SOCIALS EN EDUCACIÓ. POSSIBILITATS

http://jjdeharo.blogspot.com/2008/11/la-redes-sociales-en-educacin.h

TAXONOMIA DE XARXES SOCIALS PER A EDUCACIÓ

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1H2LW1YSQ-220BHX5-J37/Tipos%20de%20redes%20sociales%20simplificado.

COMUNICACIÓ VIRAL: CREAR-VIRTUALITZAR-DIFONDRE

EXPERIÈNCIES AMB XARXES SOCIALS

“Filosofia en Twitter”

• Assumpció de rols filosòfics • Defensa d’idees a partir de temes escollits • Coneixement del pensament d’altres filòsofs

EXPERIÈNCIES AMB XARXES SOCIALS

Un llibre col·laboratiu sobre Twitter, des de Twitter…
• Educació • Social Media • Empresa • Coneixement • Art • Comunicació • Identitat Digital
http://www.elbazardeloslocos.org/

Jordi Adell

Sant Francesc d’Assís

LA VIRTUALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT: ALGUNS PERILLS

LA VIRTUALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT: ALGUNS PERILLS

“Esse est percipi”

“Ser és ser percebut”
George Berkeley

LA VIRTUALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT: ALGUNS PERILLS

Monòlegs de sords

Gregarisme

LA VIRTUALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT: ALGUNS PERILLS

• Risc d’infantilització de l’educació • Nadius digitals: confondre causes amb conseqüències • Multitasking • Neonarcisisme i individualisme. “El traje del emperador” • La inversió: La tecnologia com a finalitat del sistema • La privacitat i el control

1. La tecnologia no és una opció TECNOLOGIA = ECOLOGIA

L’ECOSISTEMA TECNOLÒGIC

II. Formació en tecnologies per a l’aprenentatge IMMIGRACIÓ DIGITAL NECESSÀRIA

LA FORMACIÓ EN TECNOLOGIES

M. Segura, C. Candioti i C. J.Medina. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE)

III. Pensar en termes de comunitat APRENENTATGE SOCIAL

COMUNITATS: XARXES DE PRÀCTICA PER A L’APRENENTATGE

“L’home està obligat a procurar, en la mesura de les seves possibilitats, el bé de la societat, i res val qui no serveix a cap altre”
René Descartes. Discurs del Mètode

El coneixement generat per un grup és major que el coneixement generat pel membre més intel·ligent del grup

V. Transferència dels valors d’Internet a l’aprenentatge

NEUTRALITAT - INTERCANVI - RECIPROCITAT

ELS VALORS ORIGINALS DE LA INTERNET

Neutralitat. Llibertat. Col·laboració. Reciprocitat. Horitzontalitat. Intercanvi lliure d’idees i coneixement

Paloma WWW. Eneko/20minutos.es.

Freenomics

Compartit

FOMENTAR EL CONEIXEMENT LLIURE (CC)

Creative Commons

V. Relativització dels continguts FLEXIBILITZACIÓ - CONSTRUCCIÓ

VI. Pensar en termes hol·lístics HISTORICITAT I CONNECTIVITAT

SABER – CONNECTAR- EXPANDIR

El saber ha de ser crític, històric i connectiu

VII. El treball autònom a la pràctica ANALITZAR – DEBATRE – PRODUIR

VIII. Fomentar els PLEs ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE

PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT–PERSONAL LEARNING NETWORK

http://jjdeharo.blogspot.com/2008/12/mi-entorno-personal-de-aprendizaje-ple.htm

IX. L’accés front a la repressió EL DOMINI DEL CODI TECNOLÒGIC

X. Experimentar, experimentar, experimentar… APRENENTATGE EXPANSSIU

DECÀLEG
I. La tecnologia no és una opció Pensar en termes hol·lístics VI. II. Formació en tecnologies per a l’aprenentatge III. Pensar en termes de comunitat IV. Transferència dels valors d’Internet a l’aprenentatge VII. El treball autònom a la pràctica VIII. Fomentar els PLEs IX. L’accés front a la repressió

X. Experimentar, V. Relativització dels continguts experimentar, experimentar…

OBLIDAR ELS MODELS…

“Els professors aprenem per modelització, els nostres alumnes per experimentació”

Antoni Bartolomé

I CERCAR ALTRES PUNTS DE VISTA…

“Si l’única eina que tens és un martell, tendiràs a veure tots els problemes com un clau”
Abraham Maslow

Coneixement obert i canvi socioeducatiu

Francesc LLorens Cerdà

Escoleta de la Tardor. 2010