C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p ± T do ± H nh phúc

GI Y CAM K T
Kính g i: - UBND Qu n 6 - Phòng qu n lý ô th Qu n 6 Tôi tên: Quang Hùng, hi n th ng trú t i 129 Bình Phú Ph ng 11 Qu n 6, là ch s h u c n nhà 905A H ng Bàng Ph ng 9 Qu n 6. Tôi xin cam k t nhà 905A H ng Bàng Ph ng 9 Qu n 6 có c a h u thông qua ng Bà Ký có b ngang 4,35m. Nay xin gi y phép xây d ng m i c gi c a h u nh tr c ây. N u có ai khi u n i, tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và th c thi theo ch o c a UBND Qu n 6 và Phòng qu n lý ô th Qu n 6.

Ngày 9 tháng 4 n m 2010

Ng

i làm

n,

Quang Hùng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful