, I

VII

IH' b~" - '. Ill:' ~ ,~~ ,. ,~,t·,· . d~' '. ~ '. ~ - - ' , ." "':t' 'l~'" d . IA' . . t . ·S"~'- '. - '. . 'd'~ .' .. 't·- d r ' .

.!=: U IS no, u I! In Ct. c;,~ ex ~ ~ID I e'l pn me r ICII prtu tDI_i. II! ~ _,I ru _lD ,IIII,S;,lep u e\J!' 51 . p,e'f'D I =0 _ill

mx'p-l.iIc-·t~':'N;·.I·~ -'n tan 1iC:"'~I-I·'" "12' h- - oras des pIU'i:U~~ d-Q,1 estreno el C'~IPI;j1'tu'ID sum . A

1~~'._'~I=·_fIiiiiIll'II¥'gl~ =_I,~_' ~ul.lwl ,=-,,:~ __ U_I'~~~ l~i.I~!,~_·~_I~;~;L '~I ~,~,~_·I~ __ ·W" 1~1~:::!:i.I_~.I II'I= ~_'_-iJ"_lu

'7 ~,OOD deseargas o,flcilll',~S, 'V SJDOID leeturasen ,Slul'bma'lnl:la~ ,A d:i~al de' I1IID'YJ un mes ,deSp'U'B!5 dle,l estreno, entre Je,su~l~ilnlk'i,com, y Suib'lmallt1I,11 se s rna - mas Ide 52~OOO lectures 81 este primer capitulo. Es para estar conterr .. ~,

A,dem,as~ pereee que 1181 vuelta de IR,alru'tD' hi.' !a~l:a'ldD ~,a leetura die' 'R,arut:a y 51 elementos en plllll~lt,aj'1 rmas C1DImo Submanga, Ell pasado :24 de Sepths'mlbrs" 1911 capltulo 1,2 Ide 51 elementos se alll'o"l:on mtles de lectures '811n Subm,sn.B'a V s,6!llo f,ule superado 11151111 sem a na per [1:Q,5 'CIIPlitUII,o,s semanales Id:e IHlllelachl One IP1iiec,s' Y' IPO r S,lllJiPIIU II1S,'t:IOI.1.' I-I~;. ruto,

V ahora que 'Y,I 0'5 he pUles"~IDIIII~ dlli., en estadlsticas (xID) ,so,II,D"qIU,f!dll declros que

I~~ tod 1"1 III III nil p' i aeer retom "I~ r est liD Inlr'~y- ·Ial ""1" 'A til' ·~lln··1 d lesenfsd ~Id" '~IICI Y'" each '. A In: '. do ." S-~P' IU t .. ,

~,iii:!Il ·:.::_.·~_U u __ :_·hi~iII~I~ __ , ~ :::'i;;;;l!! 'U_ ~~_,~ ,~'_ u: ~·~_U ._:U __ :_.~~I!!i;l!i; __ !~.::_: Ig~_= '. \;oi'~!II,;;;; _u_, __ ~,!!! -~;:D'_:-~

rnos metidcs elln IRillru'I:'D ;1111 1,1010%" V st!'g:uiilmo,s 'v'iiiajando, pier I'DI$' salones Idle IM!anllill 'v1elnd'ie:n,d:a comics, dando clha!lrl~as! y haelendo t:IDnr't,er'!~aISlll OIS, reeuerdo que estaremos en e II p'ro"x'im'D S"BI,o" del -' ar ga .... e Barcel ana y que semanas despues lrernos al Salon d@II' lar g:CiI Idle' MUf"cia,~, :S~ qlu~lelrels i'lnf'D,rml,artJe bien sobre nuestras vjls"iit.'as., elnll ria en jesullnk.com.

i Kishr oto~

Es,tQ l£fJ! ~BDlr,que: -J,ugalral 'f1J'tIl'iQII e',n ~a'

P-I'ay-,- '~cILI'

L ' -

I:Eh- II "'~I~~ At'l-r:iiii"NIi~ ~ II ,1 , ",' I" ~',;;i!' I!.I" - II' ""',;;!!' ~

,iID.ten.os ,Y

~"~Sli",~lu, ... ;':4m- 'di gl'~"~I'!I'1XJ I~

,a Ra',~~a"

I,""

, 11f:.,,_ ft n- ,ri,,c: pl~'':=: ~I

. par ;:;,~,~mT;;n,.dol.

, ,en ~luglar' de,

Vto'~an!d'Q' (}I ,oo,rri,d",dl,Q'~

ii";A,/-' H'H' HHH' HI~~

~I~I-, _ _ I _! _ I I _ ~i~'

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

iA '~I l,mo"ilClldIS:

II P...." ,,;;;;1_ - D'

mudiarn a ' --'n

. ~

p~I,50 nlus __ y' IJlnl

,eu p',SllrtIS: nlQ

_ po~,!m05 . "srm It'l~,rno'slo'.,

r-- -- ----.

rte:n,g}o

Ique: fBGUID,Slralr Ir' - - ---

.. iiI'

IRa't,ld

I

j,NliO pu'sde ,self!

'~

I ,,~~I~.

~Ten,fa qu'.

It -ILr~:-

_i_,a l!'srLaI

,,~'&'t'o ,oom'o nos; 'a' snIQO,ntlrs' .... , mill,S In'os,oi!!!'!

't'ltiDs,I

Cnn-j~' 111,n q-U"~i _ ~'I ~W" I __ ~

~'lilII""" 'udml

,~',t!I", I ~ I~I _"1 __ -"

a'

"," " ,,-1- _

pO _ ,,1101i

II,n-~ t-~II~I~:

1_ _ _ ,_ Q if II' IU ~

,~ m- lu,..,h-I-I~'~ IGI "_ -~ I_- '''1 'I g ~I

1"

ma"--"s"I

. I _'

I_: _,,:_ _-

C,A;t:~iiC _ ",~ig1~~

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

If - . ~,ulifp" .'11 t'e~,!1

M~!i c:tJicQs! rlCI

-, @ - - -

ss,t,li1nll 10SI

~ilI!lr:a ,Sfi'CJl., aU~'e'f'O ,SIO,nC~'-

ta ,,' J7Strt8t,5e' de' l~a"g',Q

I!!I-, '"

In'l -fQlr,,,

O ,.c:,111 ,li~', Inr,- .... '

;:". 11:;;11 " IICiO

li I"'., ill iii ,iC:i, iI,~ IFill

''''II~~I!!io;i!!'·''I!

Ide

d'~lt-,n.:= ~,~I~~~,

S- A- -, 'A- "-'

,; 1,'," i"

IJ"' " . Ii

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

E~ ~apt de _ -,n' ,-.8'fs7l,01 89, ~I_ 01 mIUY:.· ..

II! .' ,_.

!e:nl Y'-US

-~II~e!rB

n- u- - --- .• rll"l iiiC: O' . ,£ _- ."1 ~11''''''~''·· .. ~!

Inl_iua,SI diS:

Igl~ell-n n1i-_ -J~

~M,8 ",oy de ,m "SJ~'6n\~

C'u-':'n' "1'£""1

1 __ I!iiI1 __ I_)Q

,- iii

't-IIDlm····· I-,-A

~. !II1~·I_ _ _> [W"II.,.'

I_' -

-

_ ...

I COlm,Q Ihas

c:u~eciJdo:. IF~olra~ _ 'Ya' p'ue'd~, Uev:S' -. titlmb'i'fin

m~' Imllolr:;,hn.'I!

a," A"'~" iibl,\iI':I'r'- ,e r li::iI~ .. c'-'~ '.'D:_ ,~'~

L~y ... ~ljl,.tlJI

Iflll~ '" l~lU. &;,1

.'. , ...' : ,t '. I'l' ."

y :911 I:Q [~III·lfiJllnl!

I I

H'o u·t~',llfc-es,

u l88a'~~ . 'etu'-i,oa~, 'ta: ~I,Q "~r1Qlhrbo Ir;Oi ~ulln' mlsn', -,e~

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

"s:::I' n ll;O;ii, ,.,lIIft IIr\iQ I . Il\,u II~ - ,

est'si ---.- - -d-

,: .. '. .':r . ,e .. '::.: ,~. ,'-'.'.:

Q,nvsnena. Q~,

P,' 11,

IQ,u8'.y;a ,n'o Gsa mi6d~c'o~

IMli'l~a ~a5 mall~casi Ide ,glU Galralii SIan va n'en!a,5! ql,ue:

IP'n,r'ftPiran' ,iI'l:!llll ~i;d:, 'Ilii!l'~ ~J !I;i~ll! tlll~ l ~LI~ rr'gl-

nLa,~ , . .,.J16 ,..~ 1F,~1 ,~,~, ,u~ I~II' g,lI

r


I I 1

,I
t

I ~'- -
_,


~ ~r.. ii

~ Es,---,al ,s,it'uiI,cJ,6n 85, u,na ~m" . nrn1a nl""~"~' I~._. ,_l~!_ ~~ . ~!lI~~1

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

ml~.

m- llilil~rtn

_ _,~I~ _- L-:,Iu\~

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

·;:E· 'n-·-I·I?:nnn-·· ··,n,"

u_l_~ _ rb. l I~~

- '~: Iil""'.;t' _ I ...!II. '.

,~V-~If!~le

n.c:t··I'

~1.!rii!;i!!1Il

- A-

iIi'ill K'/ /.

II' ..

,__ l'~ '._d

v~ ~,g

,b,6m'-- ,~ . .:::. fl~~ y~

I-~-' d

.' . "1'--,

I , ega. D,!!,

1!Iil"

iii!

.. ~
Ii!'
II'~ 4
- .. "' ---
pa::_ -- .. ..
;; "' III iii D"(J~' n'- -I d- Is-'i!Q il

I~- .. ·ill .... ··ir~

.... .... ·/1 : ." I ' < '11' II'

•... I _o". -._. _ .. 1_

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

slo'rr .:JI -

Uln

ImIIU~lldlni~

liEspera'dJ fAintss de, ~imIOI,6 t'ern!!miQS q11J1S: IG~ra:r a

- IKs'nlkluI,,1

lrues; ~a 'italria IS:- tral~ajlQ Iunla 1f,ISlrPa M~dadii1

'E'sta tif~n'al 8L5' IcomlOI fa :' ,~, "'-I

,S'ulmlsidlrB' !c;uandol

- III _

eral,J'IDven"i1

lPasat,e' a Ulna cClJa.!

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

RA"R.uro - Jesus ,Ga·.rcfa Ferrer fJ·esuJin!.k-1

[,iNo, I.,'ta_ B 1!1 fe:rimlol,~1

,ii!'

fl.n § 61 SiiJ_Valf a 1t'.i!:II £'-, .:::::111111 " __ . ~~ .~!

As,flcuan 't'lsrwdne mos· l1'OS ViJ'mIOS a'tc1mar

lafgQ'~1

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

La- I C·· ~uev· .-. ·a· .

I . t· .",.

I . /. __ .... ~ . ~ ~i

l f

ISS' f,a tCUtlV:&i.

-

/

.-.

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

J;.d'IDr·-'

w' . ,E!!!' iI!'

iii!2.~, Ilftl g:,~, ~II ~!" ~~,

n liii."!ii ilJj',n n' gin l __ l"! rr'~_ 1_, .'~ ... ~l!l!1

..

i,Peenti11 0'

P'~Ij!!'~

t[!b';~'

,rl~~~~lu,e II,r'V ~- -

Im'lSlaa If a Mi'snlill ~

r

-u u u u u

u U

,A

A

.

, . .

A-· i .. '

.' '

I 1="1'

IPf"!O!ce Id,amlCJ5 Ii' ~a IlxtrS'Q=

-,~ ~--

,t?II,onliii

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

Puesi a~rBn"'"

lal!es\~

'. --

~~--a '~1f.ii,1 . I.' _ !~!!j

Ec; S··It:JIJi1 I ~'ii i iii ,:~. ,I :;"'"

P .,Ir"iIi!!C 0'" "In-Ia' .. ,

ID'. ~'i/ _1= . .1 _,_

R'8Iru't',o 8181"8: qu,e ,resaata,ndo

'~I U .. · n~"-:- J :Df;'~z····~·",

Q . ,_ .. ~~Ql V

1.1

V1U/IO IB}2J 1!1'12)IS

Ie .--

. -. I

121 -,fIMiI!

~'N··· AI ,to - 81 m.-·~ u d!,p!!'~l~, I

II' __ V ~I!!;ij - - . ____:__~i' I~~'!i'

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

Y,5a'sks lSi uI11tim!al\ij

li'Ds! IlguaU ,QU'II ~dlQs,

v:a In,a i~,t'II'r~IPI,_,: alr'os,~,

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

'--- -

.....

....

.....

....... ~

, ~

.. ~

~

,.,

,--

luisQ'nltliJ hla~~1 'vuedtoi!a ~'[nltBrp()n[er!Shl en 'o·s, c:s'mllnD5 ,de nuss-

~'ff "," r; ,t~ ',' ", nli '-t' - i M ,,.' .. ' "mL. --t'-", -L.' .. ' ri-l "", ,,-,

110,,_ D8 [Pl_-O alg!If'\_'_~I&, ,a',s.· ,_,,·<,8& I'JD_I_'_Il7111 ~., lap".u."~'o,e ,en~ji

'_I - ~_t'D I, 'sl~u8d.:~'- '/ f--, -'0 IS: \f1de_il,I'9' ,117111 ,

,I ~

IE~ J die, INlovliem'IJ"e: en JeeulnntCD,m'

Versjon online gratuita. Descarga eata version en • jasulink.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful