Universitatea Spiru Haret Facultatea de Contabilitate si Finante Specializarea Finan e şi Banci Anul II ZI/FR Disciplina Contabilitatea financiară Titular Conf

.univ.dr. Braga Viorina Nr.crt 1 2 3 4 Con inut subiect Definiti contabilitatea, ce asigura aceasta? Care sunt utilizatorii situa iilor financiare? De ce informa ii sunt interesa i creditorii si furnizorii? Care este categoria de utilizatori interesata despre informatiile legate de stabilitatea şi profitabilitatea societă ii? In ce constă principiul continuită ii activită ii? În ce constă principiul pruden ei? În ce constă principiul independen ei exerci iului? Cum se calculeaza valoarea de intrare pentru bunurile procurate cu titlu oneros ? Cum se calculeaza valoarea de intrare pentru bunurile produse de societate? Cum se calculeaza valoarea de intrare pentru bunurile care reprezinta aport la capitalul social? Cum se calculeaza valoarea de intrare pentru bunurile ob inute cu titlu gratuit? Cum se calculează costul de achizi ie? Cum se calculează costul de produc ie? Ce nu include costul de productie? Cum se stabileste valoarea de utilitate a unui bun? Cum se stabileşte valoarea neta contabilă? Cum se face evaluarea bunurilor la inventar? Cum se stabileşte valoare de inventar in cazul crean elor si datoriilor? Cum se face evaluarea bunurilor la ieşirea din gestiune? Ce se întâmplă cu diferen ele dintre valoarea contabilă şi valoarea de inventar in cazul activelor, dar in cazul datoriilor? Cum se clasifică capitalurile? Ce sunt si cum se calculează capitalurile proprii? Cum se constituie capitalurile proprii? Cum se calculează primele de capital, care sunt acestea? Care sunt tipurile de rezerve? Cum se constituie rezervele legale? Pag. 7 7 7 7 Sursa 1 1 1 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 21 22 23 24 25

16 16 16 11 32 12

1 1 1 1 1 1

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Cum se determina rezultatul exercitiului? In ce cont se inregistrează rezultatul din anul precedent? Defini i subven iile pentru investi ii. Ce sunt provizioanele? Ce sunt datoriile pe termen lung? Ce este capitalul social? Cum se calculează valoarea matematic contabilă a unei ac iuni? Care sunt activele fictive? Înregistrarea contabilã de subscriere a ac iunilor / pãr ilor sociale. Înregistrarea contabilã a depunerii aportului in euro in contul de la banca. Înregistrarea constituirii unei societati comerciale atunci cand aporturile sunt depuse in numerar si natura. În situa ia în care valoarea de emisiune este mai mare decât valoarea nominalã a unei ac iuni, creşterea de capital social cum se inregistreaza? Cand se constituie provizioanele. Cum sunt definite imobilizările necorporale? Cum sunt definite imobilizările corporale? Cum sunt definite imobilizările financiare. Detinerea titlurilor imobilizate are ca scop obtinerea de venituri. Care sunt acestea? Calcula i amortizarea anuală folosind metoda degresiva. Calcula i amortizarea anuală folosind metoda liniară. Calcula i amortizarea anuală folosind metoda accelerată. Cum se înregistrează amortizarea imobilizărilor corporale( construc ii, echipamente tehnologice, mijloacelor de transport) Achizi ia titlurilor de participare Din ce sunt formate stocurile? Defini i stocurile de mărfuri? Ce includ reducerile comerciale, pentru ce se acorda fiecare( rabat, remiză, risturne) Evaluarea stocurilor la iesire folosind metoda CMP, lunar sau după fiecare intrare. Cum se calculeaza costul mediu ponderat Inregistrarea consumului de materii prime Evaluarea stocurilor la iesire folosind metoda FIFO Evaluarea stocurilor la iesire folosind metoda LIFO Ce sunt dividendele Cum functioneaza contul 512 Conturi curente la banci? Cum şi cand se poate calcula costul mediu ponderat? Ce sunt efectele de comert?

34 33 12 16 16 18 19 19 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 24

1 1

37 45 54 65 65 51 50 52 61-62

1 1 1 1 1 1 1 1

66 71 71 80 83 83 84 85 85 125 140 83-84 92

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 63 64 65 66 67 68 69

Cum se înregistrează plata unui furnizor cu efecte de comert? Cum se înregistrează plata unui furnizor cu numerar sau prin virament bancar din contul de la bancă? Modul de func ionare al contului 411 Clien i. Modul de func ionare al contului 441 Impozit pe profit Calculul TVA- ului de plată sau de recuperat Ce includ cheltuielile în avans? Ce includ veniturile în avans? Ce include contabilitatea trezoreriei?

94 94 97 115 117-118 129 129 134

1 1 1 1 1 1 1 1

Nota No

Pentru acest examen aveti nevoie de planul de conturi din anexă.

1.Coman Florin, Contabilitatea financiară a societă ilor comerciale, edi ia a III-a revăzută, Editura Funda iei Romania de Mâine Bucureşti 2007. Exemple de intrebari tip grila asemanatoare cu cele de la examen
Intrebari de tipul TRUE/FALSE 1.Costul mediu ponderat se poate calcula după fiecare intrare sau lunar, ca raport între valoarea totală a stocului ini ial, plus valoarea intrărilor în stoc şi cantitatea existentă în stocul ini ial plus cantită ile intrate în stoc. 2. Contul 4111 „Clien i” se debitează cu valoarea la pre de vânzare a mărfurilor, produselor livrate, lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoare adăugată, colectată aferentă. 3. Contul 4426 „TVA deductibilă” are func ia contabilă de pasiv, se creditează cu taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emisă către clien i reprezentând livrări de produse, executări de lucrări sau prestări de servicii, cu taxa pe valoarea adăugată aferentă mijloacelor fixe realizate în regie proprie, aferentă lipsurilor. 4. Contabilitatea asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi

capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor ob inute de o societate comercială
5. Utilizatorii de situa ii financiare sunt:investitorii prezen i şi poten iali, angaja ii, creditorii financiari,

furnizorii şi al i creditori comerciali, clien ii, Guvernul şi institu iile, publicul, managementul.
6. Principiul evaluării separate a elementelor patrimoniale impune evaluarea separată a elementelor de

activ şi de pasiv. 7. Costul de achizi ie cuprinde pre ul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport – aprovizionare, cheltuielile accesorii necesare intrării în gestiune şi punerii în stare de utilitate a bunurilor, iar în cazul mijloacelor fixe şi costul estimat pentru demontarea şi mutarea activului, respectiv costul de restaurare a amplasamentului la finele duratei sale de via ă;

Provizioanele se constituie. fără formă materială concretă. cheltuielile de administra ie. după cum urmează: pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. 20. aceste elemente men inându-se la valoarea lor de intrare. denumită şi valoare de inventar. 19. Valoarea de inventar în cazul crean elor şi datoriilor este reprezentată de valoarea probabilă de încasat sau de valoarea probabilă de plătit. starea şi pre ul acestora. 15. Eviden a profitului sau pierderii în cursul unui exerci iu financiar se ine cu ajutorul contului bifunc ional 117 „Rezultat reportat”. pentru diferen ele constatate în plus sau în minus se va proceda. Imobilizările necorporale sunt reprezentate de activele identificabile monetare. elementele respective fiind eviden iate în continuare la valoarea lor de intrare. avându-se în vedere generarea acestora şi nu data încasării sau plă ii lor. în scopul închirierii acestora . după cum urmează pentru elementele de activ. primele de capital. care se stabileşte în func ie de utilitatea bunurilor. de regulă. Valoarea de utilitate a unui bun se stabileşte. 12. Din compararea valorii de intrări (valorii contabile) cu valoarea de inventar (de utilitate). cu ocazia inchiderii exercitiului financiar pentru diferen ele constatate în plus sau în minus se va proceda. la finele exerci iului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a căror realizare sau plată este incertă sau pentru acele cheltuieli ce devin exigibile în perioadele următoare. La data ieşirii din patrimoniu sau la darea în consum. 17. inând cont de pre ul pie ei. Din compararea valorii de intrări (valorii contabile) cu valoarea de inventar (de utilitate). provizioane pentru riscuri şi cheltuieli şi datorii pe termen lung. Cheltuielile de desfacere. cu ocazia inchiderii exercitiului financiar. 22. de inute în vederea utilizării. diferen ele constatate în plus pentru elementele de activ între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate. rezultatul reportat. Din compararea valorii de intrări (valorii contabile) cu valoarea de inventar (de utilitate). 11. 16. 13. diferen ele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.8. precum şi cele financiare se includ. în costul de produc ie. rezervele din reevaluare. rezultatul exerci iului. 23. Rezervele legale se constituie in procent de 5% din profitul brut pana ajunge la 20 % in capitalul social Rezultatul exerci iului se determină ca diferen ă între veniturile şi cheltuielile exerci iului. 10. Costul de produc ie care este determinat de costul de achizi ie al materiilor prime şi materialelor consumabile. diferen ele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. ca fiind legate de produc ia acestora 9. bunurile sunt evaluate şi scoase din gestiunea societă ii la valoarea lor de intrare. 18. de regulă. de celelalte cheltuieli directe de produc ie. Capitalurile proprii cuprind: capitalul social. evaluarea elementelor patrimoniale se efectuează la valoarea actuală a fiecărui element. 21. Capitalurile se clasifică în capitaluri proprii. Cu ocazia inventarierii. rezervele. starea şi utilitatea acestuia. 14. de cota cheltuielilor indirecte de produc ie alocate ra ional.

valoarea nominla . valoarea contabila neta d. de inute în vederea utilizării. cost mediu e. Imobilizările necorporale sunt reprezentate de activele identificabile monetare. 26. 2. după analiza lor. e. Evaluarea bunurilor la iesire se face la: a. pentru a fi închiriate ter ilor şi care pot fi folosibile pe parcursul a mai multor exerci ii financiare. cladiri constatate plus la inventariere b. Dividendele reprezinta orice distribuire in bani sau in natura. primele privind rambursarea obliga iunilor. in favoarea actionarilor sau asociatilor ( proportional cu cota de participare a acestora la capitalul social) din profitul realizat. aparatura birotica obtinute din productie proprie a.ter ilor 24. Ce semnifica inregistrarea contabila 722 ? cladiri primite ca donatie. permit să determine dacă sumele care le sunt datorate de societate vor fi achitate la termenele convenite. cladiri chizitionate de la furnizori. activele de regularizare şi asimilate. 25. MULTIPLE CHOICE 1. costul istoric b. 208 = % 2000 lei d. aport la capitalul social c. % 2808 6583 208 2000 lei 400 lei 1600 lei 2000 lei b. % 2808 6811 = 208 2000 lei 1600 lei 400 lei 214 = d. 28. 3. fără formă materială concretă. Activele fictive sunt reprezentate de cheltuielile de constituire a societă ii. mobilier. Furnizorii şi al i creditori comerciali sunt interesa i de acele informa ii care. Care din următoarele înregistrări reflectă scăderea din gestiune a unui program informatic în valoare de 2000lei. 2808 =208 =208 1600 lei 400 lei c. în scopul închirierii acestora ter ilor etc 27. amortizat în propor ie de 80%? a. Imobilizările corporale sunt bunurile şi valorile economice de inute de o societate pentru a fi utilizate în activită ile productive. % = 2808 2808 1600 lei 6583 6583 400lei 2000 lei e.

000 lei. b. rezerve din reevaluare (sold creditor) 9. 7. prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei. 2131 456 = = 2131 404 d. 72 000 lei. rezerve legale 5. repartizarea profitului 10. 60 000 lei.000 lei. capital social subscris varsat 10.000 lei. b.c. 62 000 lei. 72 000 lei. rezultatul exercitiului (sold creditor) 6. 6812 = 1513 6. d. 1511 = 7812 7812 = 1511 b. Rezervele legale se constituie din: a.000 lei.000 lei. 95 000 lei. rezultatul exercitiului (sold creditor) 15.000 lei. c.000 lei. profitul brut b. rezultat reportat (sold creditor) 8. rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei. Care din următoarele înregistrări reprezintă depunerea aportului la constituirea unei societă i e.000lei. Alege i varianta corectă ce reprezenită constituirea unui provizion pentru restructurare: d. c. e. repartizarea profitului 3. prime de emisiune 2. capital social e. rezerve legale 6. rezerve statutare 3000 lei. 2131 = 1012 .000 lei. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 60. a. 78 000 lei.000 lei. 8. marimea capitalurilor proprii este: a. capital social subscris varsat 10. d. 75 000 lei.000 lei. marimea capitalurilor proprii este: a. 54 000 lei. reprezentând echipamente tehnologice? a. prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000lei. Conform OMFP 1752/2005. Conform OMFP 1752/2005. 6812 1512 = = 1514 7812 e. b.000 lei. 70 000 lei. rezultatul reportat d. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei. profitul net c. e. 73 000 lei. prime de emisiune 2. alte rezerve 5. comerciale de către asocia i. 205 2131 = = 456 456 c. valoarea lor de intrare sau contabilă 4.000 lei. c.

000 lei e. fiind intrat si pus in functiune pe data de 28. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1) care este valoarea amortizarii in primul anul N si formula corespunzatoare: a. anul 5 5 600 lei . O societate comercialã scoate din func iune.000 lei 2813 135. în care an se va trece la valori anuale de amortizare egale (liniare) si la ce suma se ridica amortizarea: a. 117 = = = 1068 117 1068 500 lei 500 lei 500 lei d.000 lei 2813 15. anul 4 6 000 lei.000 lei. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare 5500 lei. anul 3 5880 lei. Alegeti inregistrarea de scoatere din gestiune a acestuia. e. 1682 b.12. anul 2 7200 lei . O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N. durata de viata 5 ani. 6811 = 2813 1650 lei d.000 lei . 6811 = 2813 812.9. anul 1 10 800 lei.000 lei 6583 135. Care din urmatoarele inregistrari reprezinta operatiunea de repartizare a profitului din anii precedenti in valoare de 500 lei pentru constituirea de alte rezerve? a. 2813 = 2131 135. 6811 = 2813 650 lei b. ca urmare a vânzãrii. 1068 c. 1061 e.000 lei si o durata de amortizare de 5 ani. Aplicandu-i regimul de amortizare degresiv (AD1). % = 2133 150. 5121 = = 1682 666 1500 lei 1500 lei c. 13. 666 = = = 5121 1682 1681 1500 lei 1500 lei 1500 lei d. 2813 = 2133 150. 121 b. cheltuieli de transport 1000. d. b. complet amortizat. 1012 = = 1068 1068 500 lei 500 lei 10. c. % = 2131 150. 1682 12.000 lei 6583 15. Care este în înregistrarea contabilă corectă privind achitatrea din contul de la bancă a dobânzii aferente unui credit bancar pe termen lung în valoare de 1500 lei ? a. c.N. a. 6811 = 2813 1950 lei 6811 = 2813 1300 lei e. 5121 e.000 lei b.5 lei 11. Un utilaj are o valoare de intrare de 36. un mijloc de transport carui valoare contabilã de intrare este de 150.000 lei d.

000 1012 420.000 lei 6583 15. % = 404 119.000. b. lei 2131 = 1513 5.000 lei 6812 = 1513 5.c. 161 = % 450. 161 = % 450.000 lei.000 lei c. 1621 = 5311 700 lei d.lei 2131 100.000 lei 2131 100.000. Valoarea nominalã a unei obliga iuni este 15 lei/obliga iune. Se transformã 30. O societate comercialã achizi ioneazã o instala ie tehnologicã în valoare de 100.000 1012 420.000 e. Înregistrarea contabilã corectã privind intrarea în gestiune a instala iei tehnologice conform reglementãrilor contabile româneşti este: a. 161 = % 450.000 1041 30. lei d.000 1011 420.000 1012 420.000 lei b. lei 2131 100. % = 404 119. 1621 = = 5121 700 lei 404 700 lei e. la sfârşitul duratei de via ã utilã este de 5.000 lei 2813 135.000 1044 30. Se estimeazã cã valoarea cheltuielilor legate de demontarea şi dezafectarea instala iei tehnologice.000 lei % = 404 119.000 lei 14.000 1012 420.000 169 30.000 ac iuni.000.000 1044 30. % = 2133 150. 161 = % 450.000 .000 1068 30.000 lei 4427 19. 15. Care este înregistrarea contabilă corectă privind achitarea din contul de la bancă a unei rate la un credit pe termen lung in valoare de 700 lei? 1621 = 5124 700 lei d.000.000 obliga iuni în 30.000 lei e. 666 = 1621 700 lei a.000 c.000 lei 2131 100. % = 401 119. 1621 c.000 lei 4426 19.000 b. % = 404 119.000.000. Valoarea nominalã a unei ac iuni este 14 lei/ac iune. lei 2131 100.000 16.000 lei 4426 19. TVA 19%. 161 = % 450. Indica i formula contabilã corectã: a.000 lei. lei 4426 19.000 lei 4426 19.

000 1044 20. b.000 1012 180.000 1012 180. 500 lei. c. O societate comercialã achizi ioneazã pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabilã de intrare de 24000 lei. 5000 c. 4.000 1012 180. 3 ani. d.000 19. d.200.200.000 obliga iuni în 15.000 1012 180.17. b.200. În condi iile utilizãrii metodei de amortizare acceleratã şi a limitei maxim legale de amortizare în primul an. 2 ani.01 N un utilaj cu valoarea contabilã de intrare de 24. 7. 7. Care este mãrimea amortizãrii în primul an de func ionare.000 lei.000 . numãrul de ani în care se realizeazã amortizarea degresivã şi numãrul de ani in care se realizeazã amortizare liniarã ? a. care este mãrimea amortizãrii în anul al II-lea de func ionare ? a. 161 = % 200. O societate comercialã achizi ioneazã pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea contabilã de intrare de 4000 lei.000 169 20. 161 = % 200. 161 = % 200.000 lei. 4800 b.000 1068 20. durata de via ã utilã 4 ani. 800 lei.400. În condi iile utilizãrii metodei de amortizare acceleratã şi a limitei maxim legale de amortizare în primul an. 3. durata de amortizare 5 ani. e. c. 161 = % 200.000 1041 20.000 d. 3 ani. Indica i formula contabilã corectã? a.000 1012 180.000 lei. O societate comercialã achizi ioneazã la data 16. 21. 400 lei. care este mãrimea amortizãrii în anul al II-lea de func ionare ? a. 161 = % 200.000 lei.000 c. Valoarea nominalã a unei ac iuni este 12 lei/ac iune. 1 an.000 ac iuni.000 b. 4 ani.000. Se transformã 20.000 e. 12. 450 lei.000 768 20.000 lei. 3 ani. 2 ani.. e. 7.000 lei. 3 ani. metoda de amortizare degresivã varianta AD1 (fãrã influen a uzurii morale).000 d. durata de via ã utilã 5 ani. Valoarea nominalã a unei obliga iuni este 10 lei/obliga iune. e. 2000 lei. 2 ani. 2 ani.600. 5. 6000 18.

5121 = 456 . 22. Capital social / Numãr de ac iuni. 5121 = 1012 25. creşterea de capital social se înregistreazã in contabilitate astfel: a. Numãr de ac iuni vechi /Numãr de ac iuni noi c. 1011 = 456 d. e. 5121 = 456 e. Alegenti formula ce reprezinta plata cheltuielilor de constituire din contul de la bancã. 456 = 1011 e. Activ net contabil / Numãr de ac iuni. 456 = 1011 d. Rezerve / Numãr de ac iuni. 5121 = 201 b. 5121 = 212 e. c. 212 = 456 b. Valoarea matematicã contabilã are formula: a. 5121 = 1012 c. 635 = 5121 d. 1011 = 1012 d. 1012 = 1011 e. 203 = 5121 24. 456 = 5121 d. 5121 = 456 21. Creşterea de capital social / Numãr de ac iuni . 5121 = 1011 b. b. În situa ia în care valoarea de emisiune este mai mare decât valoarea nominalã a unei ac iuni. Rambursarea capitalului social cãtre ac ionari/asocia i se înregistreazã astfel: a. 5121 = 456 23. 201 = 5121 c. Vãrsarea capitalului subscris în numerar prin depunere la bancã în momentul constituirii unei întreprinderi se înregistreazã astfel: a. 1012 = 456 d. Înregistrarea contabilã de subscriere a ac iunilor / pãr ilor sociale este: a. 456 = 1011 e.20. 201 = % 1012 1041 c. 456 = % 1011 1041 b. 456 = 1012 b. a.

2111 = 6811 29. 1681 = 666 b. 131 = 7584 5000 lei b. 2813 = 2131 b. 104 = % 1012 1041 c. 456 = % 1012 1061 27. 6811 = 2813 c.c. aceasta va înregistra încasarea subven iei astfel: a. 1061 = 104 e. 105 = 2131 e. 445 = 771 5000 lei d. % = 445 5950 lei 5121 5000 lei 4426 950 lei d. Înregistrarea contabilã privind încorporarea primelor în capitalul social si in rezerve este: a. 666 = 1681 d. Înregistrarea contabilã privind plata dobânziilor aferente creditelor bancare pe termen lung din contul de la banca: a. Dacã la o instala ie tehnologicã apare o diferenta din reevaluare in plus are loc înregistrarea contabilã: a. 5121 = 2812 d. 6811 = 2812 b. 5121 = 445 5000 lei e. 5121 = 1681 . 2813 = 105 c. 131 = 771 5000 lei 30. 2131 = 105 c. Dacã o societate primeşte de la bugetul de stat suma de 5000 lei drept compensa ie pentru pierderile înregistrate ca urmare a efectuãrii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare. 104 = % 1012 1061 b. 161 = 5121 e. 6811 = 5121 e. 456 = 5121 26. 456 = 104 d. 2131 = 2813 28. Înregistrarea amortizãrii unei construc ii este: a.

800 lei/bucata. 30. 120. 210. x 2.600 lei 1068 2. 173.600 lei 2812 4. 30 august – intrări 5 buc. Care este valoarea ieşirilor din 25.000. b.000. % = 212 6. Care este înregistrarea corectã a scoaterii din eviden ã a construc iei? a.P. % = 212 6. 19 august – intrări 80 buc. d. X 2. 280 = 290 33.400 lei 6583 1. Dispune i de urmãtoarele date: valoarea contabilã a unei construc ii scoasã din func iune 6. 16 august – intrări 30 buc x 3. 133.000. 34.000 lei 2812 4.500.000.000 lei/bacata.000 lei/bucata. 30. 30 august – intrări 15 buc.000. X 4. 6813 = 2903 32. 173. 8 august – intrări 20 buc.( după fiecare opera ie de intrare) a. 30. 157. 280 = 290 e. % = 212 6. x 4.800. 20 august – intrări 40 buc.c. 167.900 lei b. 1682 = 5121 31.000 lei 2812 3. 6813 = 290 b.000 lei/bucata. 280 = 290 c. ieşiri pe 17 august – 40 bucă i şi 21 august – 70 bucă i. 167.000 lei 2812 3.08 şi valoarea stocului la sfarsitul lunii august utilizând metoda FIFO ? a. 8. folosind metoda C. Situa ia stocurilor de materii prime în cursul lunii august este: 1 august – sold ini ial 10 buc. e. 5 august – intrări 20 buc. % = 213 6. % = 212 6.600 lei c.M.400lei e. d.100 lei 472 2.000.000. 210.000. 8.800.000.600 lei 6583 2.000 lei 2812 3.200.200.000.000. c.000 lei/bucata.800.000. x 1. ieşiri pe 18 august – 55 bucă i şi 25 august – 43 bucă i. x 5. valoarea amortizatã pânã la scoaterea din func iune 3. .500 lei/bucata.500. 163. 310.600 lei. e.400.000 lei/bucata. Situa ia stocurilor de materii prime în cursul lunii august este: 1 august – sold ini ial 10 buc. Valoarea stocului la sfarsitul lunii august şi valoarea ieşirilor din 21 august. x 2.400 lei d. 8. 340. 10 august – intrări 30 buc x 3. c.lei 6583 1.000 lei. 310.000. b.000 lei/bucata.000 lei/bucata. Inregistrarea ajustărilor pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare se înregistreazã astfel: a. x 4. 210.000 lei d.000 lei/bucata.

Care este formula contabilă corectă: a. 5311 = 707 3000 lei d. Înregistrarea impozitul pe profit datorat. 6911 = 4411 d. marfuri in valoare de 1500 lei. 371 = = 456 401 1500 lei 1500 lei e. 5311 = 3570 lei 707 3000 lei 4428 570 lei b. Alegeti inregistrarea ce reprezinta plata furnizorilor prin virament bancar. 6911 = 512 c.35. Costul de produc ie al bunurilor de natura stocurilor vândute este de 6000 lei. 456 = 371 1500 lei b. 301 = 701 7500 lei e. 371 = 456 1500 lei d. 4411 = 6911 e. 5311 = 3570 lei e. cu incasare in numerar. 711 = % 9520 lei 345 8000lei 4427 1520 lei b. O societate vinde unui client produse finite în valoare de 8000 lei. 401 = 3570 lei 701 3000 lei 707 3000 lei 4427 570 lei 4427 570 lei c. e. TVA 19%. 601 = 301 7500 lei b.. 411 = % 9520 lei 701 8000 lei 4427 1520lei 40.000 lei d. 602 = 301 7500 lei c.000 lei. O societate comercială primeşte ca aport de la asociati. 378 c. 711 = 345 8. O societate comercială vinde marfuri in valoare de 3. Darea în consum a unor materii prime în valoare de 7500 lei se înregistrează astfel: a. 5311 = 707 4427 3570 lei 3000 lei 570 lei 37. TVA 19 %. Care este aceasta a.Care este inregistrarea corespunzatoare pentru aceasta operatiune? a. presupune una din urmatoarele inregistrari. Cum se inregistreaza scaderea din gestiune a produselor finite vândute? a. 512 = 441 38. 601 = 701 7500 lei d. 441 = 512 b. 411 = % 9520 lei 711 8000 lei 4427 1520 lei c. 711 = 345 6000 lei . 301 = 601 7500 lei 39. 371 = 1011 1500 lei 36.

80 buc şi 880 lei noi. 11.000 lei . şi 840 lei .50 lei .a.x 10 lei/bucata.) a ieşirilor din 14 martie şi valoarea stocului rămas in aceeas data utilizând metoda costului mediu ponderat calculat după fiecare opera ie de intrare a. 30. Situa ia stocurilor de materii prime în cursul lunii martie este: 1 martie – sold ini ial 100 buc. 401 = 5121 d.50 lei . Situa ia stocurilor de materii prime în cursul lunii martie este: 1 martie – sold ini ial 100 buc. 10. 8. 44. şi 1. 130 buc şi 1. şi 840 lei . b. 10. 43. 30.6 lei . d. 167 lei noi şi 1.80 lei . Situa ia stocurilor de materii prime în cursul lunii martie este: 1 martie – sold ini ial 100 buc. ieşiri pe 14 martie – 120 bucă i şi 30 martie – 70 bucă i. 200 buc şi 2.50 lei 42. 10. % = 5121 401 409 e. 60 buc şi 710 lei noi.260 lei noi. Care este cantitatea şi valoarea stocului rămas la sfarsitul lunii. ieşiri pe 14 martie – 120 bucă i şi 30 martie – 70 bucă i.50 lei noi şi 1. şi 1. 167 lei b. 8.077 lei . d. 16 martie – intrări 50 buc x 12 lei/bucata. ieşiri pe 14 martie – 120 bucă i şi 30 martie – 70 bucă i. 2 martie – intrări 100 buc.50 lei noi şi 840 lei noi. şi 664. d.. 2 martie – intrări 100 buc. 10.. e. 30. x 11 lei/bucata. e. ieşiri pe 14 martie – 120 bucă i şi 30 martie – 70 bucă i. 2 martie – intrări 100 buc.480 lei noi.) a ieşirilor din 30 martie şi valoarea stocului rămasla sfarsitul lunii utilizând metoda costului mediu ponderat calculat după fiecare opera ie de intrare ? a. d. x 11 lei/bucata.) a ieşirilor din 14 martie şi 30 martie utilizând metoda costului mediu ponderat calculat lunar ? a.100 lei noi. c. Care este valoarea unitară (cost/buc.260 lei . c. x 11 lei/bucata.80 lei .100 lei noi. 10.x 10 lei/bucata. Situa ia stocurilor de materii prime în cursul lunii martie este: 1 martie – sold ini ial 100 buc.x 10 lei/bucata. 16 martie – intrări 50 buc x 12 lei/bucata. utilizând metoda FIFO ? a. . e. 100 buc şi 840 lei noi. b. 2 martie – intrări 100 buc.260 lei noi. 5121 = 401 c. e. Care este valoarea unitară (cost/buc.260 lei . 401 = % 5121 4427 41.50 lei . 8. b. x 11 lei/bucata. 16 martie – intrări 50 buc x 12 lei/bucata.000 lei c.x 10 lei/bucata. % = 401 301 4426 b. 16 martie – intrări 50 buc x 12 lei/bucata. 10. Care este valoarea unitară (cost/buc. c.000 lei noi şi 1.50 lei noi şi 840 lei noi.

400 lei 301 50. % = 401 71. % = 401 71.000 lei 624 10.000 lei 601 60. determinate după metodele: costului mediu ponderat (CMP) şi ultimului intrat primului ieşit (LIFO)? CMP LIFO CMP LIFO a.160/640 47. = 601 1190 lei 401 1190 lei 401 601 4426 1190 lei 1000 lei 190 lei 46.400 lei % = 401 71.500/300 1. conform metodei inventarului intermitent: 1 a.700 buc.250/550 . intrări 1. 850/950 1.000 buc a 0. X S.000 lei 4426 11.400 lei b. Se cunosc urmatoarele date privind stocurile de materii prime: stoc ini ial 2. intrări 1. 301 1000 lei 4426 190 lei e.400/400 b. 48.000 buc a 0.250/850 b.000 buc a 0.320/480 1. ieşiri 1.C. % = 401 71.400 lei e.45. determinate după metodele: primul intrat-primul ieşit (FIFO) şi ultimul intrat primul ieşit (LIFO)? FIFO LIFO FIFO LIFO a.000 lei. Care este valoarea ieşirilor şi a stocului final. 1020/780 1. 301 = 401 1190 lei = a. % = 401 59. Eviden a materiilor prime se ine la cost de achizi ie.320/640 1. TVA 19% in conditiile folosirii metodei inventarului intermitent.000 lei. Care este valoarea ieşirilor şi a stocului final.500 lei d. 1.80 lei/buc.250/550 d.400 lei 301 60.400/400 e.500 buc.150/650 e. ieşiri 2.400 lei c.50 lei/buc.500 lei 4426 11. 1. 100/700 1. Indicati formula contabila corecta privind cumpararea de materii prime in valoare de 1000 lei. 1.400 lei 301 50.000 buc a 0.140/660 1. 1.5 lei/buc. 1. cheltuielile de transport înregistrate în factura furnizorului 10. 1. 950/850 1. d.8 lei/buc. 601 b.020/780 950/850 c.320/480 1.160/640 d.000 lei 624 10. S. TVA 19%.000 lei 4426 9.A.000 lei 4426 11.550/250 c. = 401 1190 lei = 301 1000 lei 4428 190 lei c. prezintă urmatoarele date privind stocurile de materii prime: stoc ini ial 2.000 lei 4426 11.400 lei 601 50. Care este înregistrarea contabilă corectă privind achizi ionarea de materii prime de la un furnizor conform facturii care cuprinde: costul materiilor prime 50.

461 = 212 1500 lei e. 4423 = 5311 2000 lei 50. 4423 = 5124 2000 lei e. investi ii financiare pe termen scurt . b. SC X SA vinde o imobilizare corporală în următoarele condi ii : pre de vânzare fără TVA 5. Care este înregistrarea contabila privind vinzarea de marfuri pe baza de factura in valoare de 2000 lei( TVA inclus) a. 411 = 707 4427 2000 lei 1680. c. în contabilitatea trasului (plătitorului) ? a. în afara stocurilor.33 lei d. d. 401 = 405 d. 404 = 5121 54.49. 4424 = 5121 2000 lei c.000lei. 411 = 707 4427 c.33 lei.67 lei 319. Care este inregistrarea contabila corecta privind vânzarea acestui activ? a. 2380 lei 2000 lei 380 lei. crean e financiare . e. precum metoda costului mediu ponderat (CMP). 6022 = 3022 1200 lei e. Cum se înregistrează plata unui furnizor de active fixe printr-un efect de comer în sumă de 2. 3022 = 401 1200 lei 3022 = 6022 1200 lei 5311 = 3022 1200 lei d. 461 = 212 4427 b. 4423 = 5121 2000 lei d. Care este inregistrarea contabila privind consumul de combustibil in valoare de 1200 lei. c. 404 = 403 e. amortizarea cumulată 1. crean e comerciale . 411 = 7583 4427 5950 lei 5000 lei 950 lei 5950 lei 5000 lei 950 lei d.67 lei 319. imobilizări corporale . 401 = 408 c. 601 = 301 1200 lei 51. 411 = 371 4427 b.500lei. 2380 lei 2000 lei 380 lei.000lei. La ce categorie de active. 404 = 405 b. b. a. se pot aplica la ieşire metode de evaluare pentru bunuri fungibile. 5311 = 707 4427 707 4427 2380 lei 2000 lei 380 lei. 5121 = 4423 2000 lei b. 461 = 7583 4426 5950 lei 5000 lei 950 lei . Care este inregistrarea contabila corecta pentru plata din contul de la banca a sumei de 2000 lei reprezentând TVA de plata pentru luna ianuarie 2006. 2000 lei 1680. ultimul intrat primul ieşit (LIFO) sau primul intrat primul ieşit (FIFO) ? a. valoarea de intrare 1. a.000lei. 401 = 52. SC Ramo SA vinde mărfuri la pre de vânzare cu amănuntul. e. în afara stocurilor nu se pot aplica 53.

850 lei c. 12.000 lei 4427 6. 601 = % 41. 12. 56.500 lei a.000 lei 4426 28. 461 = c. 6812 = 2813 30. cheltuielile cu abonamentele efectuate în d. 301 = 601 35.000 lei b. 601 = 701 35.800 lei a.000 lei 58. a. durata de viata utila 5 ani.650 lei 301 35. TVA 19%.000 lei. 12. toate cheltuielile întreprinderii por fi fectuate în avans. care este marimea amortizarii în anul al II-lea de functionare ? d. În categoria cheltuielilor în avans nu se cuprind : a. in valoare de 150. care este formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime.000 lei 4426 28. 8.000 lei d. c. cheltuieli cu provizioanele pentru repara ii capitale .000 lei. % = 462 178.000 lei 60. d.000 lei 4426 28. 6811 = 2813 30. 6811 = 2813 14000 lei c.500 lei b. % = 401 178. 6812 = 2813 20. În conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare în primul an.000 lei . b.000 lei e.500 lei c.000 lei b. % = 404 178. cheltuieli cu dobânzile plătite în avans . in valoare de 20.In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate ( cota in primul an este de 40%) care este inregistrarea contabila a amortizarii in primul an de viata utila.500 lei e. TVA 19%In conditiile utilizarii inventarului intermitent.000 lei .500 lei 601 150. d.05.5950 lei 7583 5000 lei 4427 950 lei 55. Alegeti inregistrarea corecta de achizitionarea unui stoc de materii prime.000 lei c.650 lei . 6811 = 2813 24.000 lei e.500 lei 301 150. cheltuieli cu chiriile plătite în avans . 601 = 301 35. % = 401 178.000 lei 4426 28.000 lei 59. 301 = 701 35.000 lei b. In conditiile utilizarii inventarului intermitent. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 64.000 lei se înregistreaza astfel: a.000 lei 4426 28.500 lei e.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 60. vans .500 lei 57. Darea în consum a unor materii prime în valoare de 35. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25. 8.500 lei 601 150. % = 404 178. e.500 lei 301 150.500 lei 301 150. Durata de viata utila este de 5 ani.

Capitalul permanent este constituit din: a. Dupa modul de constituire. cost de achizitie 63.000 lei 4427 3. de lichidare d. se afla in proprietatea actionarilor sau asociatilor b.380 lei e.380 lei 707 2000 lei 707 2000 lei 4428 380 lei 4426 380 lei b. capitalul propriu si imprumuturile pe termen lung b. primele de capital se structureaza in: a.800 lei d. capitalul propriu si capitalul neexigibil scurt 65. % = 401 23. prime de fuziune si de conversie a obligatiunilor in actiuni . de fuziune.000 lei 4426 3. 411 = 2. valoare de utilitate c.000 lei 4426 3. bunurile sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare (valoarea contabilă). prime de aport si prime de fuziune c. TVA 19 % fara a se elibera factura ( urmeaza).000 lei 4426 3. 418 = 2.800 lei 601 20. a. de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni b. % = 404 23.380 lei 707 2000 lei 701 2000 lei 4428 380 lei 4428 380 lei c.800 lei e. % = 462 23.380 lei d. prime de aport. cost de achizitie d.380 lei 707 2000 lei 4427 380 lei 62. La data intrării în patrimoniul unei societă i. de fuziune. capitalul propriu si imprumutat pe termen d.800 lei 601 20. 411 = 2. valoare de aport b. apartine atat actionarilor cat si altor persoane fizice si juridice c. prime de emisiune.800 lei c. Care este inregistrarea contabila privind livrarea de marfuri in valoare de 2000 lei. 418 = 2. Capitalul propriu este cel care: a.a. 418 = 2.800 lei 301 20.800 lei 601 20.800 lei 61.800 lei 301 20. % = 404 23.800 lei b.000 lei 4426 3. se afla in proprietatea altor persoane juridice 64. % = 401 23. se afla in proprietatea altor persoane fizice d. care in cazul bunurile ob inute cu titlu gratuit este egala cu una din urmatoarele valori a. capitalul propriu si capitalul juridic c.

5000 lei b. numai pentru rezultatele societatii b. aportul proprietarilor c. achizitie de la terti b.000 lei . numai pentru datoriile societati d. numai pentru activele societatii c. Contabilitatea asigură măsurarea. Inregistrarea subscrierii capitalului social a.000 lei a. Inregistrarea depunerii aportului ( realizarii varsamintelor) in EURO in contul de la banca a. 3000 lei 67. 1011 = 456 72. 5124 = 456 d. Identificati activul fictiv a. fiind constituit la înfiin area acesteia prin a. productie proprie d. Sa se calculeze valoarea activului net contabil. Care este categoria de utilizatori interesata în ceea ce privesc informatiile legate de stabilitatea şi profitabilitatea societă ii? a. primele privind rambursarea 70. 6000 lei c. Situatia patrimoniala la data de 31 12 N a unei societati pe actiuni poate fi sintetizata prin elementele din urmatorul bilant.000 lei c. furnizorii si alti creditori c. 5314 = 456 73. prime de aport obliga iunilor d. 456 = 1011 c. cunoaşterea. Alegeti inregistrarea corecta a depunerii aportului (realizarea varsamintelor) sub forma de mijloace de transport in valoare de 30. conturi curente la banci in lei 71. angajatii b. 5121 = 456 b. 5121= 456 c. donatie c.66. Capitalul social al unei societă i are un caracter avansabil. 2133 = 456 30. managementul d. Activ Sume Pasiv Sume Cheltuieli de 1000 Capital social(200 4000 constituire actiuni) Cladiri 5000 Rezerve legale 500 Marfuri 2000 Rezultat reportat 1500 Conturi curente la 1000 Imprumuturi pe 2000 banci termen lung Total 9000 Furnizori 300 Clienti creditori 700 TOTAL 9000 a. activelor. prime de emisiune b. 2133 = 404 30. gestiunea şi controlul a. 456 = 5124 b. 9000 lei d. precum şi a rezultatelor ob inute de o societate comerciala 68. 456 = 1012 d. datoriilor şi capitalurilor proprii. Guvernul si institutiile sale 69. evaluarea.

Cum se inregistrează aceasta repartizare. a. 211= 456 8000 lei c. O societate comerciala primeste ca aport in natura o contructie a carui valoare estimata este de 9000 lei. 117 = % 1011 2000 lei 1012 2000 lei 1068 3000 lei 1068 3000 lei 78. 456 = % 8000 lei d.000 lei 74. 117 = % d. Pentru acest aport au fost emise 1000 actiuni la un pret de emisiune de 9lei/actiune Valoare nominala a unei actiuni este de 8 lei/ actiune. O societate comerciala repartizeaza profitul din anul precedent in valoare de 5000 lei astfel 2000lei pentru dividende. 121 = % c. 212= 1012 9000 lei d. 121 = % c. 456 = 2133 30. 1011 8000 lei 1043 1000 lei b. 211= % 8000 lei 1011 7000 lei 1041 1000 lei b. 117 = % d. Pentru acest aport au fost emise 1000 actiuni la un pret de emisiune de 8lei/actiune Valoare nominala a unei actiuni este de 7 lei/ actiune.conturi curente la banci in lei 500 lei . Care este inregistrarea contabila corecta a subscrierii capitalului social a.b.000 lei d.brevete 1100 lei .cheltuieli de constituire 500 lei . 456 = % 9000 lei a.interese de participare 6000 lei . 117 = % 1012 2000 lei 457 2000 lei 1068 3000 lei 1068 3000 lei 77. 117 = 457 5000 lei 457 2000 lei 1068 3000 lei b. Care este valoare imobilizarilor necorporale.000 lei . 2131 = 456 30. 211= 1012 8000 lei 1011 7000 lei 1043 1000 lei 75. O societate comerciala repartizeaza profitul din anul precedent in valoare de 5000 lei astfel 2000lei pentru majorarea capitalului social.concesiuni 20.calculatoare 2000 lei . 212= 456 9000 lei c. 3000 lei alte rezerve. avand in vedere urmatoarea situatie: . 212= % 9000 lei 1011 8000 lei 1041 1000 lei 76. Care este inregistrarea contabila corecta a subscrierii capitalului social. 3000 lei alte rezerve a. O societate comerciala primeste ca aport in natura un teren a carui valoare estimata este de 8000 lei. 117 = 1012 5000 lei 1012 2000 lei 1068 3000 lei b.

materii prime 7000 lei . bunuri 82. TVA 19% pe aviz urmeaza factura.000 lei b.terenuri 2000 lei. 5121 = 262 15.100 lei 79.casa in lei 2000 lei . avand in vedere urmatoarea situatie . Cum se inregistreaza achizitia de marfuri in valoare de 6000 lei. 24. . 262 = 2692 15.cheltuieli de constituire 500 lei. Detinerea titlurilor imobilizate are ca scop obtinerea de venituri sub forma de a. 262 = 5121 15000 lei d. 30. 22. se consideră că necesarul de ajustat este de doar 500 lei. % = 408 7140 lei 371 6000 lei 301 6000 lei 4428 1140 lei 4428 1140 lei .produse finite 6000 lei . .600 lei d. 6812 = 2911 1500 lei c. 46.creante imobilizate 1800 lei. 27. O societate constituie pentru deprecierea reversibilă constatată la unul din terenurile sale o ajustare în valoare de 2. 19.creante 3000 lei .800 lei c. . % = 408 7140 lei c.600 lei c. O entitate economica cumpara 5000 interese de participare emise de o societate din afara grupului la un pret de cumparare de 3 lei/act. dobanzi d.000 lei c.000 lei in sfarsitul anului N. 44.mijloace de transport 35.600 lei b. . 21. 261 = 5121 15000 lei c.marfuri 5000 lei . Stiind ca plata contravalorii lor se face din contul de la banca. 47. dividende c.800 lei 84.800 lei d. 2911= 7813 1500 lei 81.brevete 2000 lei. % = 408 7140 lei d.furnizori 1200 lei a. La finele exerci iului financiar următor ( n+1).materiale de natura obiectelor de inventar 5000 lei. 43.echipamente tehnologice 6000 lei. Care este valoarea imobilizarilor corporale. .300 lei d. Calculati valoarea stocurilor avand in vedere urmatoarele informatii .000 lei b.combustibil 1800 lei .000 lei 83. a. 21.000 lei. chirii b. 2912= 7813 1500 lei b.aparatura bitotica 3000 lei . .800 lei b.a. 2911= 7813 500 lei d. cum se inregistreaza achizitia acestora? a. 29. % = 401 7140 lei 371 6000 lei 371 6000 lei 4426 1140 lei 4426 1140 lei b.800 lei 80. a. Cum se inregistreaza diminuarea ajustarii la a finele exerci iului financiar următor ( n+1) a.

% = 4426 2. pentru vanzari superioare volumului stabilit c. TVA 19% . 5311 = % 6000 lei 701 5042 lei 4427 958 lei b.se livreaza marfuri in valoare de 7000 lei. pentru ansamblul de operatiuni efectuate cu societatea cumparatoare intr-un anumit interval de timp 86. Cum se inregistreaza vanzarea de marfuri in valoare de 6000 lei. pentru ansamblul de operatiuni efectuate cu societatea cumparatoare intr-un anumit interval de timp 87.520 lei 4427 1. 5311 = % 6000 lei c. Cum se inregistreaza vanzarea de marfuri in valoare de 6000 lei (TVA inclus) pe baza de bon fiscal (incasarea se face in numerar) a. 5311= % 707 4427 7140 lei 6000 1140 lei d. TVA 19% pe baza de bon fiscal (incasarea se face in numerar) a.000 lei.090 lei e.TVA 19% . % = 4426 2. % = 4426 2.se platesc salarii in valoare de 3000 lei Sa se inchida conturile de TVA. c.090 lei 4427 1. Rabaturile sunt reduceri comerciale ce se acorda: a. Remizele sunt reduceri comerciale ce se acorda: a. 418 % 6000 lei 701 5042 lei 4427 958 lei La o societate comerciala in luna mai 2009 au avut loc urmatoarele operatiuni: . pentru defectele de calitate constatate stabilit la bunurile achizi ionate b. 5311= % 6000 lei 707 5042 lei 4427 958 lei 89. pentru vanzari superioare volumului c.se cumpara marfuri in valoare de 11.se presteaza si factureaza servicii in valoare de 1000 lei. TVA 19% .520 lei 4426 1. pentru defectele de calitate constatate la bunurile achizi ionate b. stabilindu-se TVA-ul de plata sau TVA-ul de recuperat.520 lei 4423 570 lei 4424 570 lei b.090 lei d.900 lei . % = 4426 2.660 lei 4427 1. 5311= % 7140 lei 701 5042 lei 707 6000 4427 958 lei 4427 1140 lei b. 418 % 6000 lei 707 5042 lei 701 5042 lei 4427 958 lei 4427 958 lei 88.85. 5311= % 6000 lei d. a.

cu o deducerea personala este de 250 lei. = 444 d. la locul de munca unde are functia de baza va primi un salariu net de: a. 216 lei b. incasarea creditului si a dobanzii aferente. 92. b.500 lei -TVA neexigibila (4428) 1. d. 4427 = 4426 1900 lei 90. Plata drepturilor salariale.000 lei 12.000 lei Se cere a se determina TVA de plata: a. 600 lei c. b. stingerea datoriei reprezentand rata de a.350 lei e.850 lei -TVA deductibila (4426) 2. Ce semnifica urmatoarea formula contabila ? % 162 1682 = 5121 112. Plata impozitului pe salarii.000 lei 100. 1. pentru societatile comerciale se practica urmatoarele cote de retineri: CAS 10. stingerea datoriei privind dobinda . 2. 507 lei 91.635 lei 94. Retinerea impozitului pe salarii. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare? 421 a.500 lei b.000 lei d. Inregistrarea impozitului pe profit. La nivelul lunii decembrie N. Incasarea in avans a chiriei pentru un spatiu comerial prin contul de la banca se inregistreaza astfel: .350 lei c. 3. 1. CASS 5. acordarea unui credit.5 %.5 %. 1. La sfirsitul lunii se cunosc urmatoarele date : -TVA colectata (4427) 5. c.5 %. Inregistrarea contributiei la fondul de somaj. 461 lei d.4424 570 lei 4424 760 lei c. În aceste conditii. impozit pe salarii 16%. 93. e.000 lei c. credit si dobanda aferenta. un salariat încadrat cu un salariu brut de 600 lei. fond şomaj 0.

profit curent 10. 472 = 706 c.000 lei. 421 = 641 9600 lei 421 = % 1938 lei 421 = % 1938 lei 4312 912 lei 4312 912 lei 4314 528 lei 4314 528 lei 4372 48 lei 4372 48 lei 444 450 lei 444 450 lei b. repartizarea profitului 2. % = 2133 36. 39.000 lei 281 30.000 lei 6583 6000lei c. fond somaj = 48 lei.000 lei 2813 30. rezerve din reevaluare 5. 41. actiuni proprii detinute 500: pierdere neacoperita reportata 2.500 lei. 5121 = 706 e.000 lei. împrumuturi din emisiunea de obligatiuni 8.000 lei 281 30.000 lei.500 lei. 96.000 lei. Sa se determine valorea capitalurilor proprii conform cu OMFP 1752/2005 a.5% = 528 lei. Care este înregistrarea corectã a scoaterii din eviden ã a mijlocului de transport: a.000 lei 6582 6000 lei e.500 lei d.000 lei 472 6000 lei % = 212 36. 5124 = 706 d. 39.000 lei 6583 6000 lei d.000 lei şi subscris nevarsat 5. Bilantul contabil permite cunoaşterea urmatoarelor elemente: capital social: subscris varsat 20. impozit salarii 450 lei Cum se inregistreaza fondul de salarii si retinerile aferente? a. 25. 706 = 472 95. % = 213 36. d. 641 = 421 9600 lei c. Dispune i de urmãtoarele date: valoarea contabilã a unui mijloc de transport scoas din func iune 36. 5121 = 472 b. rezerve legale 1.000 lei b. prime de capital 3. % = 2133 36. valoarea amortizatã pânã la scoaterea din func iune 30.5% = 912. CASS 5.a. Retinerile pe stat au urmatoarele valori CAS 9. O entitate economica a realizat in luna februarie anul N un fond de salarii de 9600 lei. % = 2133 36.000 lei.000 lei 97.500 lei b.500 lei.000 lei 2813 6000 lei 6583 30.000 lei c.000 lei.000 lei 2813 36.000 lei. 421 = 5311 9600 lei 421 = % 1938 lei 421 = % 1938 lei 4312 912 lei 4312 912 lei 4314 528 lei 4314 528 lei 4372 48 lei 4372 48 lei 444 450 lei 444 450 lei .

Cum se inregistreaza contributia angajatorului la asigurari sociale?. . 421 = 641 10600 lei 421 = % 2276 lei 4312 1007 lei 4314 583 lei 4372 53 lei 444 633 lei b.5% = 583 lei. u.m. 6453 = 4313 c. .m. Se decide reducerea capitalului social prin rascumpararea si anularea a 20 % din numarul actiunilor emise. prime de capital 1.comision vamal 700.000 u. 4311 = 5311 b.m. a.000 lei. La terminarea extrac iei societatea estimează că cheltuielile cu mutarea. .000 u. numarul de actiuni 200.taxe vamale 7. % = 109 1400 lei 1012 1200 lei 1041 200 lei a. cheltuielile legate de achizi ie fiind : . impozit salarii 633 lei Cum se inregistreaza fondul de salarii si retinerile aferente? a. Care sunt sumele si inregistrarile corecte privind anularea actiunilor: % = 109 1400 lei 1011 1200 lei 1041 200 lei b.m.000 u. pretul de rascumparare al unei actiuni fiind de 35 lei/actiune. 641 = 421 10600 lei 421 = % 2276 lei 4312 1007 lei 4314 583 lei 4372 53 lei 444 633 lei c. 421 = 4313 101. % = 109 1400 lei 5121 1200 lei 1041 200 lei d. 4311 = 6451 c. Cum se inregistreaza contributia angajatorului la asigurari sociale de sanatate? a. S.000 u. 421 = 4311 100. .m. La o societate comerciala capitalul social este 6. 421 = 5311 10600 lei 421 = % 2276 lei 4312 1007 lei 4314 583 lei 4372 53 lei 444 633 lei 99.5% = 1007.C. rezervele 1. .pre de cumparare 70. 6453 = 5311 b. 4313 = 6453 d. fond somaj = 53 lei.000 lei. O entitate economica a realizat in luna februarie anul N un fond de salarii de 10600 lei. % = 109 1400 lei 456 1200 lei 1041 200 lei c.cheltuieli legate de punerea în func iune 15. 102.’’A’’ importă o instala ie X. 641 = 421 10600 lei 421 = 427 2276 lei d.m.000 u. 6451 = 4311 d.000 lei.cheltuieli cu reclama 1. Retinerile pe stat au urmatoarele valori CAS 9.98. CASS 5. demontarea activului vor fi de 20. Care este valoarea costului de achizitie.

700 lei c. 112.000 lei 6814= 3945 20. capital social subscris varsat 10.000 lei.000 lei. rezultat reportat (sold creditor) 8. 707 – 10. 60.a.000 lei.000 lei 6814= 3945 20.000 lei. prime de emisiune 2. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4. 232.000 lei.277 lei 4427 3473 lei 108. 39.000 lei.120.000 lei 105. 765 – 10. 766 – 12. Care este suma corecta a cifrei de afaceri? a.000 lei.000 lei d. 706 – 10. 766 – 5.000 lei. Incasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 60 de zile.000 lei b. . 66.000 lei d. 35. 704 – 5.valorile de inventar : 301 – 20. 230. 54.valorile contabile : 301 – 20.000 lei 107. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N? a.000 lei 106. 758 – 10.700 lei d. prime de aport 2. rezultatul exercitiului(sold creditor) 6. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 30. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 5. 49. 711 – 100.000 lei 3945= 7814 20.000 lei. cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 4. 711 – 4. Suma corecta a cifrei de afaceri este a. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei? % = 411 21.700 lei 665 50 lei b. marimea capitalurilor proprii este: a.000 lei.000 lei.000 lei c.000 lei d.000 lei c.. 397= 7814 25.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei. c.000 lei c.000 lei.000 lei.750 lei 701 18. c. repartizarea profitului 3. credite pe permen lung 3.000 lei b.000 lei. 371 – 120.rezerve legale 2. 113. 397 = 7814 25. 61. 345 – 420. Conform OMFP 1752/2005. 6814 = 397 125.000 EUR.000 lei b. 77.000 lei. 411 =% 21. .750 lei a. 63.000 lei . 345 – 400. 371 – 125. 210.20.000 lei.35 lei/ EUR. 92. 6814 = 397 25.000 lei 104. 5124 = 411 21.000 lei d. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel : 701 .34 lei / EUR.000 lei.000lei.000 lei b. 220. 704 – 80. 5124 = 411 21.000 lei.000 lei b. 758 – 10.000 lei.200 lei La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel : . rezerve din reevaluare (sold creditor) 3.700 lei d.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.750 lei 5124 21.200 lei.000 lei 6814= 3945 420. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel : 701 .

000 lei d. 214 = 722 5000 lei 110. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei. 214= 456 5000 lei b. 214 = 401 5000 lei c. Care este inregistrarea corecta a plusului de inventar? a. 5124 = 411 48.000 lei 5121 47. Incasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 60 de zile. % = 411 48.000 lei 5124 47.109.80 lei/EUR.000 lei 765 48.70 lei /EUR. % = 411 48.000 lei 665 48. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un corp de mobilier a carui valoare a fost estimata la 5. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4.000 lei. .000 lei a.000 EUR. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10. cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 4.000 lei c.000 lei b.000 lei 665 48. % = 411 48. 214 = 134 5000 lei d.000 lei 5124 47.

Rezultatul reportat 1171. 15. Terenuri şi amenajări de terenuri (A) 2111. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1064. Rezerve legale (P) 1063. CAPITAL ŞI REZERVE 101. IMOBILIZĂRI CORPORALE 211. Împrumuturi interne din emisiuni de obliga iuni garantate de stat (P) 1618. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 149. Alte împrumuturi din emisiuni de obliga iuni (P) 162. Provizioane pentru impozite (P) 1518. Interese minoritare5) 1081. Patrimoniul regiei (P) 1016. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii (P) 133. Ac iuni proprii 1091. Alte sume primite cu caracter de subven ii pentru investi ii (P) 14. mijloace de transport. Rezerve din conversie4) (A/P) 108. 11. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1685. Repartizarea profitului (A) 13. 208. Datorii fa ă de entită ile de care compania este legată prin interese de participare (P) 167. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden ă (P) 1623. 4 ) Acest cont apare numai în situa iile financiare anuale consolidate. Dona ii pentru investi ii (P) 134. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625.alte capitaluri proprii (A/P) 109. Prime de conversie a obliga iunilor în ac iuni (P) 105. Ca urmare. Alte provizioane (P) ___________ 7 ) Acest cont apare doar la agen ii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. Credite bancare pe termen lung 1621. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 141. Provizioane pentru garan ii acordate clien ilor (P) 1513. Prime de capital 1041. animale şi planta ii . Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043.rezultatul exerci iului financiar (A/P) 1082. Datorii fa ă de entită ile afiliate (P) 1663. patrimoniul regiei etc. Fond comercial 2071. Provizioane 1511. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 138. Împrumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de stat (P) 1615. REZULTATUL REPORTAT 117. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. vânzarea. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A). Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 1068. Alte imobilizări necorporale (A) 21. vânzarea. Dobânzi aferente datoriilor fa ă de entită ile de care compania este legată prin interese de participare (P) 1687. drepturi şi active similare (A) 207. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. mai pu in IAS 296) (A/P) 1174. Construc ii (A) 213. Interese minoritare . Alte rezerve (P) 107. 9 ) Acest cont apare numai în situa iile financiare anuale consolidate. licen e. 16. în situa iile financiare anuale consolidate. Fond comercial pozitiv8) (A) 2075. Datorii care privesc imobilizările financiare 1661. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obliga iuni (P) 1682. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 1626. Subven ii guvernamentale pentru investi ii (P) 132. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 161. răscumpărarea. Prime de aport (P) 1044. Provizioane pentru restructurare (P) 1515. Terenuri 2112. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1176. Instala ii tehnice. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunită ilor Economice Europene (A/P) ___________ 6 ) Acest cont apare doar la agen ii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 201. Patrimoniul public (P) 104. Rezerve de valoare justă4) (P) 1065. SUBVEN II PENTRU INVESTI II 131. 94/2001 şi până la scoaterea din eviden ă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Rezerve din reevaluare (P) 106. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Împrumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de bănci (P) 1617. Interese minoritare . Ac iuni proprii de inute pe termen lung (A) ___________ 3 ) În func ie de forma juridică a entită ii se înscrie: capital social. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) 169. Pierderi legate de emiterea. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 1681. Ac iuni proprii de inute pe termen scurt (A) 1092. Provizioane pentru pensii şi obliga ii similare (P) 1516.CONTURI DE IMOBILIZĂRI 20. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 1172. Rezerve 1061. REZULTATUL EXERCI IULUI FINANCIAR 121. Concesiuni. Amenajări de terenuri 212. mărci comerciale. Cheltuieli de constituire (A) 203.CONTURI DE CAPITALURI 10. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni 1614. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) 168. 12. Capital subscris vărsat (P) 1015. PROVIZIOANE 151. Profit sau pierdere (A/P) 129. 5 ) Acest cont apare numai în situa iile financiare anuale consolidate. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Capital subscris nevărsat (P) 1012. brevete. Prime privind rambursarea obliga iunilor (A) CLASA 2 . răscumpărarea. aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont. Capital3) 1011. de regulă. Dobânzi aferente datoriilor fa ă de entită ile afiliate (P) 1686.Plan de conturi pentru disciplina Contabilitate Financiara CLASA 1 . Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte ac iuni similare legate de acestea7) (P) 1514. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea. Fond comercial negativ9) (P) ___________ 8 ) Acest cont apare. Credite externe guvernamentale (P) 1624.

animalelor şi planta iilor (P) 2814. Diferen e de pre la animale şi păsări (A/P) 37. Mobilier. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 233. Produse aflate la ter i (A) 356. licen elor. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 291. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) 26. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Produse reziduale (A) 348. Animale şi planta ii (A) 214. mărcilor comerciale. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) 2912. Interese de participare (A) 264. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Animale şi păsări (A) 368. Combustibili (A) 3023. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) 29. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 2911. Amortizarea fondului comercial11) (P) 2808. mijloacelor de transport. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUC IEI ÎN CURS DE EXECU IE 391. Ajustări pentru deprecierea instala iilor. drepturilor şi activelor similare (P) 2807. 2908. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 393. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) . Dobânzi aferente altor crean e imobilizate (A) 269. Ajustări pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entită ile afiliate (P) 2962. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) 28. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entită ile afiliate (P) 2965. Crean e imobilizate 2671. Semifabricate (A) 345. Diferen e de pre la mărfuri (A/P) 38. Diferen e de pre la materii prime şi materiale (A/P) 33. brevetelor. licen elor. utilaje şi instala ii de lucru) (A) 2132. Titluri puse în echivalen ă10) (A) ___________ 10 ) Acest cont apare numai în situa iile financiare anuale consolidate 265. Alte materiale consumabile (A) 303. Produse finite (A) 346. PRODUC IA ÎN CURS DE EXECU IE 331. Ajustări pentru deprecierea produselor 3941. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2691. mijloacelor de transport. Mărfuri (A) 378. în situa iile financiare anuale consolidate. Mărfuri aflate la ter i (A) 358. Ambalaje aflate la ter i (A) 36. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execu ie 2931. drepturilor şi activelor similare (P) 2907. mărcilor comerciale. Mijloace de transport (A) 2134. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. Furaje (A) 3028. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construc iilor (P) 2813. 281. Ajustări pentru deprecierea materialelor 3921. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Ajustări pentru deprecierea produc iei în curs de execu ie (P) 394. Animale aflate la ter i (A) 357. Echipamente tehnologice (maşini. Materiale pentru ambalat (A) 3024. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P) 2693. Diferen e de pre la ambalaje (A/P) 39. STOCURI AFLATE LA TER I 351. MĂRFURI 371. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 308. control şi reglare (A) 2133. Crean e legate de interesele de participare (A) 2674. Ajustări pentru deprecierea construc iilor (P) 2913. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE 301. Lucrări şi servicii în curs de execu ie (A) 34. Materii şi materiale aflate la ter i (A) 354.CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUC IE ÎN CURS DE EXECU IE 30. Imobilizări necorporale în curs de execu ie (A) 234. Ambalaje (A) 388. în situa iile financiare anuale consolidate. Dobânda aferentă sumelor datorate de entită ile afiliate (A) 2673. Materiale auxiliare (A) 3022. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280. Amortizarea concesiunilor. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. echipamente de protec ie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) 23. Produse în curs de execu ie (A) 332. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor. Aparate şi instala ii de măsurare. de regulă. Alte titluri imobilizate (A) 267. PRODUSE 341. Semin e şi materiale de plantat (A) 3026. Diferen e de pre la produse (A/P) 35. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 261. Piese de schimb (A) 3025. brevetelor. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) ___________ 11 ) Acest cont apare. Ac iuni de inute la entită ile afiliate (A) 263. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 2968. Amortizări privind imobilizările necorporale 2801. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905. Amortizarea instala iilor. Ajustări pentru pierderea de valoare a crean elor legate de interesele de participare (P) 2966. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial12) (P) ___________ 12 ) Acest cont apare. aparatură birotică. de regulă. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2963.2131. Materii prime (A) 302. Vărsăminte de efectuat privind ac iunile de inute la entită ile afiliate (P) 2692. Alte crean e imobilizate (A) 2679. animalelor şi planta iilor (P) 2914. AMBALAJE 381. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P) 392. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execu ie (P) 296. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2678. Amortizări privind imobilizările corporale 2811. Sume datorate de entită ile afiliate (A) 2672. Imobilizări corporale în curs de execu ie (A) 232. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 2903. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor crean e imobilizate (P) CLASA 3 . Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execu ie (P) 2933. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (P) 2961. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) 293. Materiale consumabile 3021. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. Dobânda aferentă crean elor legate de interesele de participare (A) 2675. ANIMALE 361.

Ajustări pentru deprecierea animalelor (P) 397. Alte sume primite cu caracter de subven ii (A) 446. Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Avansuri acordate personalului (A) 426. Furnizori-debitori 4091.ajutoare materiale datorate (P) 424. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) CLASA 4 . Decontări între entită ile afiliate (A/P) 4518. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Sume în curs de decontare (A) 518.debitori diverşi (P) CLASA 5 . Impozitul pe profit (P) 4418. Furnizori de imobilizări (P) 405. Personal . Ajustări pentru deprecierea crean elor . Ac iuni de inute la entită ile afiliate (A) 505. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter i (P) 3956. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P) 455.facturi nesosite (P) 409. Clien i (A) 4118. Efecte de primit de la clien i (A) 418. Alte crean e privind bugetul statului (A) 45. FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 441. Conturi curente la bănci 5121. Subven ii 4451. TVA de plată (P) 4424. Alte datorii şi crean e în legătură cu personalul 4281. Decontări privind interesele de participare 4531. Dobânzi . AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREAN ELOR 491. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P) 395. TVA colectată (P) 4428. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la ter i (P) 3952. Decontări privind interesele de participare (A/P) 4538. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii (A) 4458. Alte investi ii pe termen scurt şi crean e asimilate 5081. Debitori diverşi (A) 462. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la ter i (P) 3958. Alte titluri de plasament (A) 5088. Efecte remise spre scontare (A) 512. 442. Ajutor de şomaj 4371. Impozitul pe venit14) (P) ___________ 14 ) Se utilizează pentru eviden ierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor. Valori de încasat 5112. definite conform legii. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la ter i (P) 3957.dobânzi la conturi curente (P) 456. taxe şi vărsăminte asimilate (P) 447. Decontări din opera ii în participa ie . Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Alte crean e în legătură cu personalul (A) 43. Alte datorii şi crean e sociale 4381. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Decontări din opera ii în participa ie 4581. Ac ionari/asocia i . Impozitul pe profit/venit 4411. Efecte de încasat (A) 5114. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 421. Decontări între unitate şi subunită i (A/P) 482. Venituri înregistrate în avans (P) 473. CLIEN I ŞI CONTURI ASIMILATE 411. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 461. Decontări cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul (A/P) 457. Alte impozite. Asigurări sociale 4311. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la ter i (P) 396. Cecuri de încasat (A) 5113.facturi de întocmit (A) 419. BUGETUL STATULUI. 425.creditori (P) 42. Ac ionari/asocia i . Vărsăminte de efectuat pentru ac iunile de inute la entită ile afiliate (P) 5092. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂ II 481. Clien i incer i sau în litigiu (A) 413.3946. Re ineri din salarii datorate ter ilor (P) 428. Conturi la bănci în lei (A) 5124. Prime reprezentând participarea personalului la profit13) (P) ___________ 13 ) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. Subven ii guvernamentale (A) 4452. INVESTI II PE TERMEN SCURT 501.decontări în cadrul grupului şi cu ac ionarii/asocia ii (P) 496. Creditori diverşi (P) 47. Clien i 4111. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 408.CONTURI DE TREZORERIE 50. Alte datorii fa ă de bugetul statului (P) 4482. Contribu ia angaja ilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) 437. Vărsăminte de efectuat pentru alte investi ii pe termen scurt (P) 51. TVA de recuperat (A) 4426.pasiv (P) 4582. Decontări din opera ii în curs de clarificare (A/P) 48. Clien i . Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i 3951. Dividende de plată (P) 458. Clien i .CONTURI DE TER I 40. Dobânzi aferente decontărilor între entită ile afiliate (A/P) 453. Ajustări pentru deprecierea crean elor . Contribu ia unită ii la fondul de şomaj (P) 4372. Furnizori (P) 403. Decontări între entită ile afiliate 4511. Furnizori . Taxa pe valoarea adăugată 4423. Decontări din opera ii în participa ie . CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 471. Ajustări pentru deprecierea crean elor . Fonduri speciale . Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări (A) 41. Alte crean e sociale (A) 44. ASIGURĂRI SOCIALE. Vărsăminte de efectuat pentru investi iile pe termen scurt 5091. Contribu ia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4314.activ (A) 46. CONTURI LA BĂNCI 511. TVA neexigibilă (A/P) 444. Personal . FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 401. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 4282. Contribu ia personalului la fondul de şomaj (P) 438. Alte datorii şi crean e cu bugetul statului 4481.conturi curente (P) 4558. GRUP ŞI AC IONARI/ASOCIA I 451.taxe şi vărsăminte asimilate (P) 448. TVA deductibilă (A) 4427. Dobânzi la obliga iuni şi titluri de plasament (A) 509. Obliga iuni (A) 508.clien i (P) 495. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Contribu ia unită ii la asigurările sociale (P) 4312. Alte datorii sociale (P) 4382. PROTEC IA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 431. Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor 4551. Efecte de plătit (P) 404. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter i (P) 3953. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) 398.salarii datorate (P) 423. Decontări între subunită i (A/P) 49. Obliga iuni emise şi răscumpărate (A) 506. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la ter i (P) 3954. Contribu ia personalului la asigurările sociale (P) 4313.

Cheltuieli privind ambalajele 61. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Despăgubiri. Casa în valută (A) 532. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunica ii 627. Viramente interne (A/P) 59. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind mărfurile 608. Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 705. loca iile de gestiune şi chiriile 613. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 6863. Casa în lei (A) 5314. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Ajustări pentru pierderea de valoare a ac iunilor de inute la entită ile afiliate (P) 595. Contribu ia unită ii pentru ajutorul de şomaj 6453. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus16) ___________ 16 ) Se utilizează conform reglementărilor legale. Cheltuieli privind asigurările şi protec ia socială 6451. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Credite externe guvernamentale (P) 5194. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE. reclamă şi publicitate 624. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Pierderi din investi iile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli cu studiile şi cercetările 62. Cheltuieli privind activele cedate şi alte opera ii de capital 6588. TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. loca ii de gestiune şi chirii . Dobânzi de încasat (A) 519. Alte valori 5321. taxe şi vărsăminte asimilate 64.CONTURI DE VENITURI 70. Venituri din redeven e. Cheltuieli privind calamită ile şi alte evenimente extraordinare 68. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Venituri din studii şi cercetări 706. Credite bancare pe termen scurt 5191. Venituri din vânzarea produselor finite 702. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654. Dobânzi de plătit (P) 5187. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Alte cheltuieli privind asigurările şi protec ia socială 65. Casa 5311. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investi ii pe termen scurt şi crean e asimilate (P) CLASA 6 . Avansuri de trezorerie15) (A) ___________ 15 ) În acest cont vor fi eviden iate şi sumele acordate prin sistemul de card-uri. Cheltuieli privind semin ele şi materialele de plantat 6026. Timbre fiscale şi poştale (A) 5322. Credite externe garantate de bănci (P) 5196. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813. Cheltuieli cu între inerea şi repara iile 612. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden ă (P) 5193. Cheltuieli cu deplasări. Venituri din vânzarea produselor reziduale 704. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. detaşări şi transferări 626. PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli privind animalele şi păsările 607. Cheltuieli privind investi iile financiare cedate 6641. Cheltuieli din diferen e de curs valutar 666. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. VIRAMENTE INTERNE 581. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591. Contribu ia unită ii la asigurările sociale 6452. Ajustări pentru pierderea de valoare a obliga iunilor (P) 598. CIFRA DE AFACERI NETĂ 701. provizioanele şi ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli cu alte impozite. Ajustări pentru pierderea de valoare a obliga iunilor emise şi răscumpărate (P) 596. Acreditive în lei (A) 5412. Cheltuieli privind dobânzile 667. Acreditive în valută (A) 542. Contribu ia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6458. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli de protocol. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salaria ilor 645. Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i 63. Pierderi din crean e şi debitori diverşi 658. Cheltuieli cu redeven ele. Acreditive 5411. CLASA 7 . Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Dona ii şi subven ii acordate 6583. Alte cheltuieli de exploatare 66. Alte valori (A) 54. Bilete de tratament şi odihnă (A) 5323. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli privind energia şi apa 606. CHELTUIELI FINANCIARE 663.CONTURI DE CHELTUIELI 60. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TER I 611. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Pierderi din crean e legate de participa ii 664. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864.5186. amenzi şi penalită i 6582. Cheltuieli de exploatare privind amortizările. Venituri din vânzarea semifabricatelor 703. Cheltuieli cu materiile prime 602. Tichete şi bilete de călătorie (A) 5328. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TER I 621. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 623. Cheltuieli privind combustibilul 6023. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga iunilor 69. ACREDITIVE 541. 58. Credite externe garantate de stat (P) 5195. CASA 531. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE 691.

707. Venituri din subven ii de exploatare aferente altor venituri 7418. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante CLASA 8 . Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate. Efecte scontate neajunse la scaden ă 8038. Venituri din crean e imobilizate 764. BILAN 891. Venituri din fondul comercial negativ18) 18 ___________ ) Acest cont apare numai în situa iile financiare anuale consolidate. VENITURI DIN PRODUC IA DE IMOBILIZĂRI 721. Costul produc iei în curs de execu ie . Alte venituri financiare 77. DECONTĂRI INTERNE 901. Venituri din ac iuni de inute la entită ile afiliate 7613. Venituri din investi ii financiare pe termen scurt 763. Venituri din subven ii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 78. Alte valori în afara bilan ului 804. neajunse la scaden ă 8051. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033.CONTURI DE GESTIUNE19) ___________ 19 ) Pentru organizarea contabilită ii de gestiune. 7412. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 8045. Alte angajamente primite 803. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din investi ii financiare cedate 7641. Venituri din subven ii de exploatare 7411. folosirea conturilor din această clasă este op ională. Bilan de deschidere 892.CONTURI SPECIALE 80. Alte venituri din exploatare 76. Decontări interne privind produc ia ob inută 903. Venituri din activită i diverse 71. VENITURI DIN SUBVEN II DE EXPLOATARE 741. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7814. Cheltuielile activită ilor auxiliare 923. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7815. Bilan de închidere CLASA 9 . Venituri din despăgubiri. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Alte venituri din exploatare 7581. Debitori scoşi din activ. Câştiguri din investi ii pe termen scurt cedate 765. CONTURI DE CALCULA IE 921. 786. COSTUL PRODUC IEI 931. Dobânzi de plătit 8052. Venituri din diferen e de curs valutar 766. Cheltuieli de desfacere 93. Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorată 75. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. chirii şi alte datorii asimilate 8037. Alte conturi în afara bilan ului 8031. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 805. Venituri din vânzarea activelor şi alte opera ii de capital 7584. Venituri din subven ii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414. Venituri din dona ii şi subven ii primite 7583. Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8034. Cheltuielile activită ii de bază 922. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864. VARIA IA STOCURILOR 711. Venituri din produc ia de imobilizări corporale 74. Giruri şi garan ii acordate 8018. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosin ă 8036. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7863. Venituri din imobilizări financiare cedate 7642. VENITURI FINANCIARE 761. Costul produc iei ob inute 933. Venituri din dobânzi 767. Venituri din vânzarea mărfurilor 708. CONTURI ÎN AFARA BILAN ULUI 801. Imobilizări corporale luate cu chirie 8032. Giruri şi garan ii primite 8028. Venituri din crean e reactivate şi debitori diverşi 758. loca ii de gestiune. Decontări interne privind cheltuielile 902. Angajamente acordate 8011. Angajamente primite 8021. urmări i în continuare 8035. Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri17) ___________ 17 ) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri. Venituri din imobilizări financiare 7611. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781. Dobânzi de încasat 89. Cheltuieli generale de administra ie 925. Venituri din produc ia de imobilizări necorporale 722. Alte angajamente acordate 802. Venituri din interese de participare 762. Redeven e. Venituri din subven ii de exploatare pentru asigurări şi protec ie socială 7416. Venituri din sconturi ob inute 768. amenzi şi penalită i 7582. 90. Venituri din provizioane 7813. Venituri din subven ii de exploatare pentru plata personalului 7415. Decontări interne privind diferen ele de pre 92. Varia ia stocurilor 72. Venituri din subven ii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile 7413. Cheltuieli indirecte de produc ie 924. Venituri din subven ii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417. Venituri din subven ii pentru investi ii 7588.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful