UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PADAGOŠKI FAKULTET U JAGODINI

Važi od: 15. septembar 2010.

35000 Jagodina Milana Mijalkovića 14 tel. 035/223-805 NASTAVNIK U ZVANJE I NA RADNO MESTO DOCENT ZA UŽU STRUČNO-UMETNIČKU OBLAST MUZIČKA KULTURA SA METODIKOM (PREDMETI: METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE; METODIČKI PRAKTIKUM MUZIČKE KULTURE; METODIKA MUZIČKOG VASPITANJA; MUZIČKA KULTURA I IZBORNI PREDMETI) na određeno vreme od 5 godina USLOVI: VII/2 stepen stručne spreme, akademski naziv magistar metodike muzičke nastave, sposobnost za nastavni rad i uslovi propisani Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu. NASTAVNIK U ZVANJE I NA RADNO MESTO DOCENT ZA UŽU STRUČNO-UMETNIČKU OBLAST LIKOVNA UMETNOST SA METODIKOM (PREDMETI: METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE; METODIČKI PRAKTIKUM LIKOVNE KULTURE; OSNOVE VIZUELNE UMETNOSTI I IZBORNI PREDMETI) na određeno vreme od 5 godina USLOVI: VII/2 stepen stručne spreme, akademski naziv magistra umetnosti, sposobnost za nastavni rad i uslovi propisani Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu. OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti overene fotokopije diploma o završenim osnovnim studijama i magistarskim studijama, spisak naučnih i stručnih radova, kao i same radove i druge dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

OSTALO: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 120. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 011/2570-199 NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA za 65% radnog vremena USLOVI: Odgovarajuće visoko obrazovanje određenog zanimanja. NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE za 20% radnog vremena USLOVI: Odgovarajuće visoko obrazovanje određenog zanimanja. Uz prijavu na oglas dostaviti: overenu fotokopiju diplome i overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu na oglas dostaviti: overenu fotokopiju diplome i overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije.NASTAVNIK (više predmeta) PRVA SPORTSKA KOŠARKAŠKA GIMNAZIJA KOLEDŽ Važi od: 15. stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji. prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika. Prijave na konkurs slati na gorenavedenu adresu. OSTALO: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 120. septembar 2010. 11000 Beograd-Železnik Stjepana Supanca 15a tel. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana . Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika.

Prijave na konkurs slati na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.objavljivanja konkursa. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful