ÞkCGkAMA ÞLN1kU A1LLILkUL DL ÞkCIIL

ÞIC1UkA DL 5LVALL1
CLA5A AŴkIIŴA

1emo 1
Oblectlv 8 Ŷ Acordurl de culorl sau echlllbru de valorl ca modallLaLe de sLudlu cu apllcaLll la o
flaurá umanáŦ
1emo 2
Oblectlv c Ŷ ConsLrucLla prln valorl coloraLeţ relaLll de echlllbru inLre valorl inchlseţ deschlseţ
neuLerţ cu apllcaLll la o compozlLle llberáţ cu llnll drepLeţ arce eLcŦ
1emo J
Oblectlv 8 Ŷ 8elaLll armonlce inLre culorl complemenLare in funcLle de senslblllLaLea elevulul cu
apllcaLll la o naLurá sLaLlcá realaLá la secLlunea de aurŦ
1emo 4
Oblectlv c Ŷ Lchlllbrul areuLáLllor sau armonla callLáLllor poLrlvlL unul demers corespunzáLor cu
apllcaLll la o naLurá sLaLlc oraanlzaLá in acesL scopŦ
1emo 5
Oblectlv c Ŷ SchlLe cu rlLmurl de culoare sau valoare premeraáLoare unel compozlLll sLaLlceŦ
1emo 6
Oblectlv 8 Ŷ CompozlLle la aleaere cu armonla nuanLelor in porLlunl slmeLrlce poLrlvlL
semnlflcaLlel de calmţ llnlsLeţ echlllbru (apllcaLll la o naLurá sLaLlcá)Ŧ
1emo 7
Oblectlv 8 Ŷ CromaLlsm sl acromaLlsm plcLural Ŷ Aleaerea unel aame sl apllcaLla la consLrucLla
corpulul umanŦ ApllcaLll la un porLreL cu mâlnl compuse cu draperleŦ
1emo 8
Oblectlv 8 Ŷ Analoale sl expresleŦ ue la oran[ la albasLru prln rosu sau prln aalbenŦ ApllcaLll la un
pelsa[ sau naLurá sLaLlcŦ
1emo 9
Oblectlv c Ŷ 1ema de compozlLle cu problem de slnLezá (Lemá llberá)Ŧ
1emo 10
Oblectlv 8 Ŷ ÞorLreLul de expresle a suprafeLelor acLlveŦ C slnLezá a expreslvlLáLll colorlsLlceŦ
1emo 11
Oblectlv 8 Ŷ ConLrasLul ca opLlune splrlLual poLrlvlL unel senslblllLáLl Ŷ ApllcaLle la o naLurá
sLaLlcŦ
1emo 12
Oblectlv A Ŷ ConsLrucLla prln culoareŦ ulverse aame preaáLlLoare de exerclLllŦ Þrofesorul a[uLá
elevul la solldlLaLea consLrucLlel lmaalnllţ in speclflcul conLrasLulul alesŦ
1emo 1J
Oblectlvol 8 Ŷ Adânclrea sLudlulul cu domlnanLa unul conLrasLŦ Se urmáresLe rlLmul de culoareţ
aameleţ conLrasLulŦ ApllcaLll la porLreLţ naLure sLaLlceŦ
1emo 14
Oblectlv 8Ŧ c Ŷ ConsLrucLll prln culoare la un porLreL compozlLlonalŦ Þasa[ul prln culoare sau
valoare devln poslblllLáLl obLlonale poLrlvlL senslblllLáLll elevulul indrumaL de cáLre professorŦ
1emo 15
Oblectlv 8Ŧ c Ŷ ue la sLudlul flauraLlv la compozlLle flauraLlváť schlLe cu peLe de culoareţ
oraanlzárl dlverseţ selecLlonarea elemenLelorţ poLrlvlL unul scop (dlploma)Ŧ
1emo 16
Oblectlv 8 Ŷ Corpul sl porLreLul uman poL devenl in acesL caz párLl componenLe a unor lucrárl ce
flnallzeazá lucrarea pracLlcá de bacalaureaLŦ
1emo 17
Oblectlv AŦ 8Ŧ c Ŷ ÞroblemaLlca insuslrll noLlunllor speclflce sLudlulul culorllor esLe axaLá pe
rezolvarea lucrárllor pracLlce de bacalaureaLŦ
1emo 18
OblectlvŦ AŦ 8Ŧ c Ŷ Lucrarea pracLlcá reprezlnLá slnLeza cunosLlnLelor sl deprlnderllor insuslLe pe
parcursul celor paLru anl de sLudluŦ
ln acesL sens elevul va reallza un numár de lucrárl pracLlce ce vor face oblecLul susLlnerll
examenululť
Ŵ SLudlu desen dupá model
Ŵ CompozlLle cu Lema plasLlcá la aleaere
Ŵ naLura sLaLlcá culoare
lndrumáLorul de an impreuná cu elevll va flxa Lehnlcaţ dlmenslunlle sl numárul de lucrárl care
vor face oblecLul expozlLlelŦ
Llevul Lrebule sá prezlnLe serla cáuLárllor formale concreLlzaLe prln sLudll sl schlLe referlLor la
lucrárlle ce compun susLlnerea lucrárllor de bacalaureaL inLrŴo mapá prezenLaLáŦ