O MIE ŞI UNA DE NOPŢI povestiri a avut toată dreptatea înfăţişându-l pe Şahriar, împins de curiozitatea de a asculta mai departe, amânând

dimineaţă după dimineaţă împlinirea sângerosului obicei al uciderii soţiepânfăţişând soarta unor oameni din cele mai diverse categorii socialeŢde la calif şi rege până la cerşetor şi bandit, cu mijloace artistice tot atât de multiple: de la rafinamentul fastidios al poeziei de curte şi de salon până la limbajul reavăn al povestitorului popular care le spune în mod firesc tuturor lucrurilor pe nume, fără a se sinchisi că l-ar putea acuza cineva de indecenţă, de la umorul păstos al snoavei folclorice până la sentimentalismul patetic al romanelor cavalereşti de iubire, nu e de mirare că ele şi-au cucerit publicul imens pe care l-au avut şi-l au în toate timpurile, în cele mai felurite straturi de oameni OVIDIU PAPADIMA

FIE VOIA LUI ALLAH! ÎN NUMELE LUI ALLAH, preaîndurătorul, iertătorul!
Mărire luiAllah, stăpânul lumii! Şi rugăciunea şi pacea peste prinţul celor trimişi, stăpânul nostru şi domnul Mohammed! Şi peste toţi ai săi, rugăciune şi pace pe veci întru fiinţă unite până în ziua răsplatei! Şi pe urmă! Facă-se ca legendele celor din vechime să fie învăţătură pentru cei de astăzi, ca omul să vadă întâmplările prin care trecură alţii decât el: şi atunci el va asculta supus şi va privi cu luare-aminte la cuvintele noroadelor trecute şi la ceea ce ele au petrecut, şi se va mustra pe sine. De asemenea slavă celui ce păstră istorisirile întâilor drept învăţătură spre folosul acelora din urmă! Ci, din acele învăţături au fost scoase poveştile numite O mie şi una de nopţi, şi toate cele ce sunt într-însele fapte nemaipomenite şi înţelepciuni

POVESTEA REGELUI ŞAHRIAR ŞI A FRATELUI SĂU,
REGELE ŞAHZAMAN
Zice-se - dar Allah aste mai ştiutor şi mai înţelept şi mai puternic şi mai binefăcător - că era odată - în ceea ce s-a depănat şi s-a arătat în vechimea vremilor fi In trecutul evului şi al clipei - un rege dintre regii din Sassan, în insulele Indiei v Chinei*. Era stăpân peste oştiri, peste ajutoare, peste slujitori şi peste o numeroasă curte. Şi avea doi copii, unul dintre ei mare şi celălalt mic. Amândoi erau viteji cavaleri; dar cel mare era mai bun cavaler decât cel mic. Cel mare domni peste ţări şi îi cârmui cu dreptate pe supuşii lui; şi aşa îl iubiră locuitorii {arii şi ai împărăţiei. Numele lui era regele Şahriar* *. Cât despre fratele lui cel mic, numele lui era Şahzaman*" şi era rege în Samerkand Al-Ajam. Starea asta de lucruri nu mai conteni şi ei domniră în ţările lor; şi fiecare dintre ci fu, în împărăţia lui, cârmuitor drept al supuşilor săi timp de douăzeci de ani împliniţi. Şi ajunseră amândoi la hotarul creşterii şi înfloririi lor. Şi nu mai conteniră să fie aşa, până când regele cel mare simţi dorinţa arzătoare i& îl vadă pe fratele său cel mic. Atunci îi porunci vizirului său să plece şi să se întoarcă înapoi cu el. Vizirul îi răspunse: — Ascult şi mă supun! Apoi plecă şi ajunse în deplină ocrotire prin îndurarea lui Allah: intră la fratele cel mic şi îi aduse salutul de pace**** şi îl înştiinţa că regele Şahriar dorea arzător să îl vadă şi că ţelul acestei călătorii era ca să îl poftească să meargă să îl vadă pe fratele său cel mare. Regele Şahzaman îi răspunse: — Ascult şi mă supun!

1

Apoi îşi rândui toate de plecare şi îşi scoase corturile, cămilele, catârii, slugile * Voalul numelor proprii şi al geografiei, în O mie fi una de nopţi, este ceva minunat. Este, deci, de prisos să mai aprofundam. * * Şahriar: Stăpânul Oraşului. Cuvânt persan. *** Şahzaman: Stăpânul Veacului şi al Timpului. Cuvânt persan. **** „Pacea şi mântuirea să fie cu tine!". Este salutul întrebuinţat de musulmani.

j
r'K
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

/

24
Când regele Şahriar văzu acea stare de lucruri, judecata i se irosi din cap: şi îi zise fratelui său Şahzaman: — Haidem să vedem starea sorţii noastre pe drumul lui Allah, căci noi nu mai putem avea nimic, nici în clin nici în mânecă, cu împărăţia, şi asta până când vom putea găsi pe vreunul care să fi avut parte de o întâmplare asemănătoare cu aceasta a noastră; iar de nu, moartea să fie pentru noi, într-adevăr, mai de ales faţă de aşa viaţă! La asta, fratele său îi răspunse încuviinţând. Apoi, amândoi ieşiră din palat pe o uşă tainică. Şi nu conteniră din drum zi şi noapte până când ajunseră în cele din urmă la un copac, în mijlocul unei pajişti singuratice, aproape de marea sărată. în acea pajişte, clipocea un ochi de apă dulce: ei băură din acest ochi de apă şi se puseră la odihnă. Abia se scurse un ceas din zi, când marea începu să se învolbureze, şi deodată ieşi din adâncul ei o coloană de fum negru care urcă spre cer şi se îndreptă spre pajiştea aceea. în faţa acestei privelişti, ei fură cuprinşi de spaimă şi urcară până chiar în vârful copacului, care era. înalt, şi se puseră să pândească ce putea oare să fie asta. Ci, iată că această coloană se preschimbă într-un genni* înalt de statură, voinic şi spătos, şi care ducea pe capul lui o ladă. El puse piciorul pe pământ şi veni spre copacul în care se aflau şi stătu sub el. Ridică apoi capacul lăzii şi scoase din aceasta o raclă mare de cristal pe care o deschise, şi îndată se ivi ţâşnind o fecioară fermecătoare, sclipitoare de frumuseţe, luminoasă aidoma soarelui când surâde. Şi neîndoielnic că tocmai despre ea a grăit poetul: „Flacără în beznă, ea se iveşte, si este ziuă! Ea se iveşte si de lumina ei se luminează zorile. Sori împrăştie raze din lumina ei si lunile, din surâsul ochilor ei! Fie ca vălurile tainei sale să se destrame, si numaidecât făpturile la picioarele ei se vor închina fermecate. Şi dinaintea fulgerelor blânde ale ochilor ei, rouă lacrimilor aprinse umezeşte colţurile oricărei pleoape!" După ce genni-ul o privi îndelung pe frumoasa fecioară, îi zise: — O, crăiasa mătăsurilor! o, tu, pe care te-am răpit chiar în ziua nunţii tale! tare aş dori să dorm oleacă într-un loc ferit unde nu pot să te vadă ochii fiilor lui Adam. Şi după ce mă voi fi odihnit aşa după călătoria pe mare şi pe meleagurile pământului, atunci voi face cu tine fapta cea de toată ziua! Ea îi zise cu vocea ei cântec de pasăre: — Dormi, o, părinte al genni-lor şi coroana lor! Şi facă-se ca aceasta să-ţi fie spre întărire şi desfătare! Şi genni-ul, rezemându-şi capul pe genunchii fecioarei, adormi pe dată. Şi iată în ce-1 priveşte. Atunci fata îşi înălţă capul spre vârful copacului şi îi văzu pe cei doi regi ascunşi în copac. Numaidecât ridică ea capul genni-ului de pe genunchii ei, îl culcă pe pământ şi stând în picioare sub copac le grăi prin semne: * Genni: de aici cuvântul geniu.

.'5
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Coborâji-vă şi să n-aveţi frică de acest efrit'. Ei îi răspunseră prin semne: — Ah! pe Allah asupra ta! scuteşte-ne de această primejdioasă încercare! Ea le zise: — Pe Allah asupra voastră amândorura, coborâţi cât mai repede, că de nu, îi voi da de veste efritului şi vă va ucide cu cea mai cruntă moarte! Atunci ei se înfricoşară şi coborâră lângă ea; şi ea se sculă să-i întâmpine şi Ic zise de îndată: — Haideji! Străpungeţi-mă cu lancea, cu o străpungere năprasnică şi tare! Că de nu, îi voi da de ştire efritului! Spaima îl făcu pe Şahriar să-i zică lui Şahzaman: — O, frate al meu, fă tu întâiul cu ea ceea ce ea ne porunceşte! El îi răspunse: — Ah! eu nu voi face nimic din aceasta înainte ca tu să îmi dai pildă, ca frate
""■ii mare!

2

Şi amândoi începură să se poftească unul pe celălalt la adolescentă, făcându-şi din ochi semne de împreunare. Atunci ea le zise: — De ce vă văd trăgându-vă aşa cu ochii? Dacă nu vă apropiaţi numaidecât |i nu mi-o faceţi tare, uscat şi în răstimp îndelungat, îl vestesc de îndată pe efrit! Atunci, din pricina fricii lor de genni, ei făcură amândoi cu ea, ceea ce ea Ie poruncise. După ce se supuseră şi se goliră bine şi isprăviră treaba precum le poruncise, ei le zise: — Cât sânteţi voi de iscusiţi! Apoi ea scoase din buzunar un săculeţ şi trase din el un şirag alcătuit din cinci tute şaptezeci de inele cu peceţi, şi le zise: — Ştiţi voi ce-i asta? Ei îi ziseră: — Nu ştim. Atunci ea le zise: — Stăpânii acestor inele cu peceţi s-au împreunat cu toţii cu mine pe coarnele nesimţitoare ale acestui efrit. Aşadar şi voi, amândoi fraţii, daţi-mi-le pe ale voastre. Atunci ei îi dădură, scoţându-le din degetele de la mâinile lor, cele două inele cu peceţi. Şi ea le zise: — Să ştiţi că acest efrit m-a răpit în noaptea nunţii mele, m-a pus într-astă raclă de cristal şi, aşezând racla în ladă, a ţintuit pe ladă şapte lacăte, şi m-a aşezat upoi în fundul mării muginde, care se izbeşte şi se învolbureazâ din valuri. Dar el nici pomeneală să ştie că atunci când o femeie dintre noi doreşte ceva, nimic nu ar li în stare să o stăvilească. Şi poetul zise de altminteri:
„Prietene! nu te încrede câtuşi de puţin la femei şi surâde la făgăduielile lor! Căci ioanele lor bune sau rele atârnă de capriciul vulvei lor! Ele tsi risipesc dragostea lor mincinoasă, tn vreme ce perfidia le năpădeşte şi formează canura vesmintelor lor. * Efrit: viclean. Sinonim cu genni. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

26
Adu-p aminte cu smerenie de cuvintele lui Yussuf. Şi nu uita tn veci că Eblis l-a gonit pe Adam din pricina Femeii De asemenea conteneşte cu dojana, prietene. La nimica nu slujeşte asta! căci mâine la acela pe care tu ti dojeneşti, dragostei simple ti va urma patima nebună. Şi nu zice niciodată: *Dacă sunt îndrăgostit, voi ocoli nebuniile tndrăgostqilor». Căci «Ar fi o minune fără de pereche, într-adevăr, să veri un om răzbind teafăr din vrăjile femeilor»". La aceste cuvinte, cei doi fraţi se minunară, la hotarul uimirii, şi îşi ziseră unul celuilalt: — Dacă acesta-i un efrit, şi dacă, în ciuda marii lui puteri, i s-au întâmplat lucruri mult mai nebănuite decât nouă, asta-i o întâmplare ce trebuie să ne aline durerea. Şi atunci, ei o părăsiră chiar în clipa aceea pe adolescentă, după salutările şi cuvintele de datină, alinaţi în suflet, înseninaţi şi îmbogăţiţi cu noian de hotărâri şi se întoarseră fiecare spre oraşul său. Când regele Şahriar intră în palatul său, porunci să i se taie gâtul soţiei lui, şi tot aşa să li se taie gâtul sclavelor şi sclavilor. Appi îi porunci vizirului său să îi aducă în flecare noapte o fată fecioară. Şi aşa, în flecare noapte, el lua o fecioară şi îi răpea fecioria. Iar la capătul nopţii, o ucidea. Şi nu conteni să facă tot aşa trei ani în şir. Iar supuşii se zbătură în strigăte de durere şi în învălmăşeala groazei, şi îşi părăsiră vetrele cu fetele ce le mai rămăseseră. Şi nu rămase in oraş nici o fată în stare să îi slujească navalei călăreţului. într-acestea, regele îi dete poruncă vizirului să i se aducă o nouă fecioară ca de obicei. Şi vizirul ieşi de la el şi căută, dar nu găsi nici o fată; şi plin de întristare şi mâhnire mare, se întoarse către lăcaşul său, cu sufletul răscolit de spaimă din pricina regelui. Ci, acel vizir avea şi el două fete, pline de frumuseţe, de farmece şi de strălucire, desăvârşite şi nespus de dulci. Numele celei mari era Şahrazada*, iar numele celei mici Doniazada". Cea mare, Şahrazada, citise cărţile, cronicile, legendele regilor din vechime şi poveştile noroadelor apuse. Se mai zice că ea avea o mie de cărţi cu poveşti în legătură cu persoanele din vechime şi cu regii din vechime şi cu poeţii. Şi era tare iscusită in măiestria de a povesti şi nespus de plăcută la ascultare. La vederea tatălui său, ea zise: — De ce te văd aşa de schimbat, ducând povara grea a durerilor şi a mâhnirilor? Căci află, o, tată, că poetul zice: „O, tu care te zbuciumi, afănează-te! Nimic nu [ine pe veci, orice bucurie se spulberă şi orice mâhnire se uită". Când vizirul auzi aceste cuvinte, îi povesti fiicei sale tot ce i se întâmplase cu regele, de la început până la sfârşit. Atunci Şahrazada îi zise: * Şahrazada: Fiica Cetăţii. '* Doniazada: Fiica Lumii.

3

sau voi trăi. Atunci negustorul îi zise rândaşului: Mussleminilor: musulmanilor. La vederea stăpânului său.27 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Pe Allah! o. tată. ^^f^MBflW*9 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 28 — Ia măgarul şi du-1 la arat tn locul boului cât va fi ziua de mare! Şi omul se întoarse şi luă măgarul tn locul boului şi ară cu el cât fu ziua de mare. ori două ori trei. ba chiar linse ieslea cu limba. Când rândaşul veni la bou sâ îi dea nutreţ. se apucă să-i mulţumească plin de înflăcărare şi să îl preamărească ridicându-l în slăvi.. Iar boul văzndu-l tn aşa stare.. să băşească zgomotos şi să fugă nebuneşte în toate părţile. eu nu slujesc decât la arat şi la învârtitul morii! Atunci măgarul îi zise: — O.. în loc să te văicăreşti. chiar de te vor bate.u Mint ostenit. în iesle se aflau orz bine ales prin ciur şi fân bine ales. Apoi adăugă: Totuşi. Când vei ieşi la câmp şi te vor înjuga. sau voi fi ■ IM umpărarea pentru fiicele mussleminilor* şi pricina mântuirii lor din mâinile irgelui! Atunci el îi zise: — Păzească-te Allah! nu te va lăsa niciodată pradă astfel primejdiei! Ea îi zise: — Trebuie neapărat de făcut acest lucru! Atunci el îi zise: — Păzeşte-te să nu ţi se întâmple ce i s-a întâmplat măgarului şi boului cu •lipanul {arinii! Ea întrebă: — Ce a pă|it măgarul şi boul cu stăpânul (arinii? Şi vizirul îi zise fiicei sale. şi se căi cu cea mai amară căinţă. boul începu să dea din coadă. el văzu că de-abia se atinge de acesta. că era odată un negustor. care îl zorea din întâmplare. tu mănânci orz bine dres şi te slujesc alţii! Şi dacă nurori printre picături. îl află bolnav.iscă graiurile dobitoacelor şi ale păsărilor. nici nu pune gura. Şahrazada: Povestea măgarului şi a şi a stăpânului ţarinii boului Află. Atunci veni rândaşul şi îl luă pe bou de coarne şi îl scoase din grajd. boul fi mulţumi pentru bunăvoinţa lui şi că 1-a lăsat să se odihnească de osteneală o zi încheiată. Atunci negustorul fu cuprins de un aşa 4 . trebuie să ştii că acum pe dată tţi voi da încă un sfat bun. boul ajunse la locul rânduit pentru măgar şi află locul acela măturat |l itropit bine. Şi se mai dumiri că dacă stăpânul îl mai încăleca vreo• i. iar măgarul •• desfăta culcat la odihnă. semănătorul veni şi luă măgarul şi ară cu el până la sfârşitul zilei. Atunci măgarul îi zise: — înainte eram tare îndestulat. fă tot ce poţi de te abţine să nu mănânci şi nici să nu bei o zi. grăbeşte-te de te culcă din nou. Şi aşa. doar pentru faţa lui Allah.. Când se miji de ziuă. Dar măgarul nu i-a răspuns nimica. Iar dacă atunci te vor mâna înapoi la grajd şi îţi vor aduce bob. o. A doua zi. el se întoarce cu tine degrabă înapoi! (It despre mine. Şi într-acest fel. negustorul îl ■m/1 pe bou zicându-i măgarului: — Poftă bună! şi să—{i fie de sănătate şi de folos şi să—ţi cadă bine la mistuit. |l când dimineaţa îl luă la arat. însurat şi tată de copii. fă ce «ni lâ-ţi zic. tntr-o zi. fata mea. pentru a doua oară. ti mulţumi şi zise: — Atunci voi merge de bunăvoie cu ei să îmi văd de treburile mele. ca şi cum ai fi bolnav. iar după ce te vei fi sculat. Ci.iiit. şi M|«. Când măgarul se întoarse la grajd pe înserate. mărită-mă cu acest rege. căci ţi-o spun din prietenie. stăpân de mari avuţii şi de turme • !■■ vile. aruncă-te la pământ şi nu te mai scula de jos. te vei odihni tlupă atâta osteneală şi trudă! Şi negustorul era ascuns acolo şi le auzi vorbele lor. iar tu odihnit. Şi măgarul se întoarse cu grumazul jupuit şi sleit de osteneală. l-am auzit pe stăpânul nostru zicând: «Dacă boul nu se scoală din locul lui. măgarul se întorcea repede înapoi la odihnă. Dar în ziua aceea. se puse pe mâncat şi înfulecă tot nutreţul. părinte plin de virtute şi îndelung răbdător. Şi acestea fiind zise. aceasta o făcea numai pentru un drum scurt. căci. Şi în lăcaşul negustorului se aflau ţi un măgar şi un bou. Allah Prea înaltul i-a hărăzit de asemenea să cu. ci nimic nu imi pricinuia vreo tulburare decât numai binefacerile mele. ti vom da să îl înjunghie şi să facă din pielea lui o piele tăbăcită pentru masă!» Şi eu sunt tare îngrijorat de soarta ta şi îţi dau de ştire ca să îţi cauţi vreo cale de scăpare! Când boul auzi vorbele măgarului. l'. Toate acestea! şi stăpânul lor din ascunzătoare trăgea cu urechea la vorbele lor. negustorul ieşi cu soţia lui spre grajdul boilor şi vacilor. şi amândoi şezură. locul de şedere al acelui negustor tm mir-o (ară roditoare pe marginea unui fluviu. stăpânul te încalecă.

zise: — O. Şi toată lumea se găsi în »(»rea cea mai fericită şi cea mai bucuroasă până la moarte. să îşi tacă mai întâi rugăciunile. şi cum îl înjura şi îi zicea: — Nu ţi-e ruşine să fii vesel când stăpânul nostru se pregăteşte să moară! Atunci cocoşul îi zise câinelui: — Dar cum este? Iar câinele îi repetă povestea. Apoi voi să îşi facă testamentul înainte de a-i dezvălui taina soţiei sale şi înainte de a muri: căci îşi iubea nevasta cu dragoste mare. tu îmi vei zice: «O. bătând-o cu nuiele până o făcu să cadă în nesimţire. cum povestea cu câinele. şi mai avea |l un câine. şi pe care nu pot să îl destăinuiesc fără ca să mor. 5 . sora mea. chiar de va trebui •» moară! Atunci ei încetară să îi mai vorbească. i se făcu din nou lumină în minte şi se hotărî să îşi bată nevasta. chiar în clipa când îşi va dezvălui taina. auzi această povestire de la tatăl ei. Pe lângă aceasta. In acest răstimp. apoi urcă să ii dea de ştire regelui Şahriar. şi când vei fi venit şi îl vei vedea pe rege isprăvindu-şi lucrul lui cu mine. Ea fi zise: — Dar atunci nu râzi decât de mine! Apoi ea nu mai conteni să se certe cu el şi să-l hărţuiască prin vorbe pline de îndărătnicie. Şahrazada îi dete îndrumări surorii sale mai mici şi îi zise: — Când voi G lângă rege. trimise să le cheme pe toate rudele soţiei lui şi pe locuitorii din partea Kîdiul (cadiul): judecătorul. fiica vizirului. o să moară! Atunci toţi oamenii care se aflau acolo ti ziseră femeii: — Pe Allah asupra ta! lasă la o parte lucrul acesta de teamă să nu-ţi moară i MI hatul tău. Iar soţia lui îi zise: — De ce râzi? El ti zise: — De un lucru ce l-am văzut şi auzit. şi îi zise chemând-o la el: — Vino în iatacul tău ca să îţi spun taina mea fără ca nimeni să mă vadă. mulţumind-o pe una şi dojenind-o pe alta! Iar •I n-are decât o singură soţie. Ea îi zise: — Trebuie neapărat să mi-1 povesteşti şi să-mi spui pricina râsului tău. Iar când Şahrazada. încât până la urmă el se găsi într-o mare încurcătură. Şi negustorul se ridică de lângă ei şi se îndreptă către staul. Atunci ea îi zise: — îmi pare rău! îmi pare rău! Apoi se aruncă şi îi sărută amândouă mâinile şi amândouă picioarele bărbatului |l ie căi cu adevărat. şi se repezi asupra ri. vreau. chiar dacă va trebui să mori pentru aceasta! El îi zise: — Nu pot să îţi destăinuiesc asta din pricina temerii mele de moarte. porunci să se pregătească zestrea fiicei sale Şahrazada. şi îl auzi pe câine strigându-1 pe cocoş. Când negustorul auzi vorbele cocoşului. mai cu seamă că era fiica unchiului său dinspre tată şi mama copiilor săi. tatăl copiilor tăi! Dar ea le zise: — Nu îl voi lăsa în pace până când nu îmi va spune taina lui. şi se bucurară de asemenea toate rudele.tini ca va muri ori se va pocăi: şi niciodată nu îi va mai trece prin cap să îl mai tulbure din nou cu întrebări despre mai ştii ce! Aşa grăi. voi trimite la tine să te cheme. Ci el avea un cocoş viteaz în stare să îndestuleze cincizeci de găini. tată. şi atâta. şi cocoşul îi zise: — Pe Allah! stăpânul nostru e tare sărac la minte! eu am cincizeci de soţii şi •uni In stare să mă descurc cu ele. să faci ceea ce îţi cer! Atunci vizirul. şi «poi voi muri! /ytunci ea intră cu el. fără să mai stăruiască. iar el închise uşa iatacului după ei doi.râs. după ce tăiase pentru nevoile lui nu ielele de dud şi le ascunsese. . în grădină. şi că trăise cu ea o sută douăzeci de ani la etatea lui. Şi el îşi chemă copiii de faţă şi trimise să cheme cadiul* şi martorii. ■^ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI El grăi. După care ieşi cu el împreună. lull Aici vizirul se opri din poveste şi îi zise fiicei sale. şi nu cunoaşte nici calea cea bună şi nici felul cum IM i iu ic s-o ia! G asta-i tare uşor! n-are decât să taie pentru nevoia Iui câteva nulele bune de dud şi să intre grăbit in iatacul menit pentru ea şi să o lovească până i . totuşi. Şahrazada: — E cu putinţă ca regele să facă aşa cu tine cum a făcut negustorul cu soţia Ea îi zise: — Şi ce a făcut? Vizirul urmă: Negustorul intră în iatacul menit nevestei lui."i O MIE ŞI UNA DE NOPŢI li ir de târg şi le povesti la toţi întâmplarea lui şi cum. tncât căzu pe spate. şi să se întoarcă pe urmă să îşi spună taina şi să moară. Şi aşa toată lumea adunată «colo se bucură.

sâmburii îl izbiră pe fiul meu în piept. şi mai O MIE ŞI UNA DE NOPŢI am copii şi o soţie. şi cum de altminteri îndura de nesomn. oare. nu se supără că avea să asculte povestea Şahrazadei. vizirul. Aşadar. ceasul lui! Şi negustorul înţelese că nu mai era pentru el nici o scăpare fi nici un ajutor şi întinzându-şi amândouă palmele către efrit. Ci am multe avuţii.istoriseşte-mi din poveştile minunate -cu care ne petreceam serile!» Atunci eu îţi voi istorisi nişte poveşti care. Atunci regele trimise să o caute pe surioara care veni şi se aruncă de gâtul Şahrazadei şi sfârşi prin a se ghemui lângă pat. sora mea. care. ea se pomi pe plâns şi regele îi zise: — Ce ai? Ea îi zise: T~ O. ţi-am putut ucide eu copilul? El îi zise: — Atunci când ai azvârlit sâmburii după ce ai mâncat curmalele. stăpân peste numeroase avuţii şi treburi negustoreşti III toate ţările. rege! Am o surioară mică de la care doresc să îmi iau rămas-bun. se apropie de negustor şi strigă: — Scoală-te ca să te ucid. că trăia odată un negustor dinirc negustori. îngăduie6 . de va vrea Allah. în această întâie noapte. Şi Şahrazada. mare de statură. Şi cum arşiţa se întinsese i ■<MC măsură. învârtind o tabie pe deasupra capului. Atunci s-a isprăvit cu ci şi muri chiar în ceasul acela. veni să o ia şi urcă împreună cu ea la rege. istoriseşte-ne o poveste care să ne umple noaptea! Şi Şahrazada îi răspunse: — Din toată inima şi ca o datorie de cinstire cuvenită! Dar numai dacă binevoieşte să mi-o îngăduie acest rege bine crescut şi înzestrat cu purtări alese! Când regele auzi aceste cuvinte. Atunci Doniazada îi zise Şahrazadei: — Pe Allah asupra ta! o. el se aşeză sub un copac şi. o. Iar regele fu tare fericit şi îi zise vizirului: — Aceasta e. Şi o luă fără zăbavă pe fecioara Şahrazada şi îi răpi fecioria. îi zise: — Cum. vor fi calea de mântuire pentru fiicele mussleminilor! După care. o. ei le strânse nAmburii în mână şi îi azvârli cu putere până departe. începu povestea următoare: l Aici încep cele O MIE ŞI UNA DE NOPŢI POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRITUL Şahrazada zise: Mi s-a povestit. Apoi se puseră pe vorbă. scoase de acolo o bucată de pâine şi mai luă şi cfttcva curmale. la hotarul uluirii şi al spaimei. măreţule efrit. tatăl ei. şi n-aş fi în ilare pentru nimic în lume să te mint. mărite rege. cum mi-ai ucis şi tu copilul! Şi negustorul. eu ducându-1. căci tocmai treceam prin văzduh. el încalecă pe cal şi porni la drum spre câteva oaze unde ii chemau treburile. şi pe lângă asta mai am la mine acasă multe avuţii ce mi-au fost încredinţate spre păstrare. tocmai ceea ce trebuie? Iar vizirul spuse cu smerenie: — Da. iar el fiind dus. vârându-şi mâna în traista cu merinde. Şi iată că deodată se ivi dinaintea lui un efrit. că sunt un credincios. ii zise: — Află. După ce sfârşi de mâncat curmalele. într-o zi dintre zile. Când regele voi să o ia pe fecioară. Atunci regele se ridică.

pradă unei mâhniri adânci şi unor gânduri zbuciumate. Se apropie şi le ură pace şi îi întrebă de pricina popasului lor in acest loc bântuit de genni. -■*. Cât despre negustor. într-acestea se iscă un vârtej de praf fi o furtună suflă cu putere apropiindu-se de mijlocul pajiştei. trăgând după el doi câini ogari din soiul câinilor negri. împrăştiindu-se praful. după care se hotărî să pornească înapoi şi. nevastă şi copii. Şi astfel Allah este chezaş de vorbele mele! Atunci genni-ul îi dădu crezare şi îl lăsă pe negustor să plece. nu voi conteni să rămân aici lângă tine până când nu voi vedea cum o să ieşi la capăt cu efritul. Apoi. se desfăcu de toate legăturile sale şi făcu să ajungă toate drepturile la cei care erau îndreptăţiţi.răpi fecioria. într-adevăr. frate al meu. trăgând după el un catâr de culoarea sturzului. smulgându-1 pe negustor din mijlocul lor. trăgând după el o gazelă. şi rămase cu ai săi până la sfârşitul anului. şi scântei ţâşneau din pleoapele lui. Iar negustorul se întoarse în ţara lui. Şi ajunse la grădina despre care a fost vorba. şi îl văzu chiar căzând în nesimţire de frică şi spaimă. stăpânul gazelei. Iar ceilalţi se puseră să îl bocească şi scoaseră strigăte de jale. Apoi. Şi abia şezu lângă ei. se ivi genni-ul din poveste. îl salută pe negustor. Apoi se aşeză lângă el şi zise: — Pe Allah! o. care se îndreptă spre ei. Şi ziua aceea era întâia zi din an. luându-şi linţoliul subsuoară. iată că un şeic* bătrân se îndreptă spre el. Şi ei îi povestiră întâmplarea de la început şi până la sfârşit Dar n-are nici un rost să o mai repetăm. Atunci ei îi povestiră întâmplarea de la început până la sfârşit. fu cuprins de mirare şi zise: — Pe Allah! o. îşi luă rămas-bun de la cei apropiaţi. regele Şahriar o luă fără de izbavă pe fecioara $ăhr"azada-şi-i. Şi rămase.. Şi atunci vei face cu mine cum îţi va fi voia. încât. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI acolo. îi ură un trai îndestulat şi îi zise: — Din care pricină poposeşti singur cuc aicea chiar in acest loc bântuit de genni?** Atunci negustorul îi povesti ceea ce păţise cu efritul şi despre pricina popasului său in locul acesta. de la vecini şi neamuri. el îi lăsă aşa în necazul lor pe prieteni şi neamuri şi îşi urmă drumul. El le ură pace şi îi întrebă de pricina popasului lor în locul acela. Astfel îţi făgăduiesc prin jurământ că mă voi întoarce pe urmă aicea la tine. El veni lAlrc ei şi. cu o sabie ture ascuţită in mână. • * Germ: pluralul de la djinn. Şi în vreme ce şezu şi plânse de năpasta ce s-a abătut peste capul lui. ii zise: 7 . acesta ar fi un temei de reculegere adâncă pentru unul care cugetă cu smerenie. Şi stăpânul gazelei stărui să rămână * Şeikh (şeic): un moşneag vrednic de tot respectul. Apoi le destăinui soţiei şi fiilor săi ceea ce i se întâmplase şi toţi se puseră pe bocit: neamuri. dacă ar fi scrisă cu acul pe colţul lăuntric al ochiului. frate al meu. Pe urmă negustorul îşi alcătui testamentul. când iată că sosi un al doilea şeic.. unde trebuia să se predea în mâinile genni-ului. Iar şeicul. şi plecă în pofida nasului său.mi să mă duc până acasă ca să pot da fiecăruia partea ce i se cuvine şi o dată treaba asta isprăvită. când al treilea şeic se îndreptă «pro ei. mă întorc iarăşi aicea la tine. credinţa ta e mare! Iar povestea ta este o poveste atât de minunată. şi statură de vorbă.

Şi pe neaşteptate. dar i-am poruncit văcarului s-o jertfească. După un răstimp îndelungat. Prin ştiinţa magiei pe care o stăpânea. îmi dărui un fecior li umos ca luna când răsare. măreţule efrit. preacinstite şeic! Dacă îmi vei istorisi povestea |l o voi găsi minunată. o. vaca se puse pe bocit şi să plângă cu lacrimi gârlă. Şi aşa HI. genni-ule. Nu se zice wcru. Şi el a făcut-o. doar pielea şi oasele. şi el îmi aduse o vacă grasă . întrebai de fiul meu şi de mama lui.dar aceasta era concubina mea fermecată de această gazelă! Atunci mi-am suflecat mânecile şi poalele mantiei mele. şi fiica unchiului meu îmi zise: — Sclava ta a murit. deci: „fiica unchiului meu" în loc de soţia mea. m-am întors din călătorie. Când veni sărbătoarea din an a Zilei Jertfelor. apoi a jupuit-o. în vacă. iar pe sclavă. dar la ce îmi ajuta căinţa? Apoi i-o dădui văcarului şi îi zisei: — Adu-mi viţelul cel mai gras. această gazelă. şi cu cuţitul în mână. stăpânul gazelei. nici carne. îşi făcuse încă din copilărie ucenicia în vrăjitorie şi in meşteşugul descântecelor. pe gemete şi să se tânguiască III gura mare. avea nişte ochi minunaţi şi sprâncenele împreunate şi trupul desăvârşit. Apoi i-a dat în paza văcarului nostru. desigur. o. în schimb îmi vei dărui o treime din sângele tui negustor? Qcnni-ul îi zise: — Da. suflul vieţii mele şi focul inimii mele! Atunci negustorul începu să plângă şi să se jeluiască. însă primul şeic.— Vino să te ucid. că această gazelă era fiica unchiului meu* şi că ea era din carnea şi din sângele meu. rămăsei copleşit de jalea inimii mele şi de lacrimile ochilor mei. dacă îţi voi istorisi povestea mea cu această gazelă şi dacă te vei minuna de aceasta. şi fiul tău a fugit şi nu ştiu unde s-o fi dus! Atunci. arabii le numesc adesea astfel pe sojiile lor. 8 . Dar nu aflarăm in ea nici grăsime. cum l-ai ucis şi tu pe fiul meu. mama lui. îţi voi dărui o treime din sângele acestuia! Povestea întâiului şeic Tntâiul şeic zise: — Află. care. Atunci m-am oprit. Ci. m-am pregătit să jertfesc vaca. şi la fel ici trei şeici se puseră pe planşete. ci unchi. Şi el îmi aduse fiul prefăcut în viţel prin farmece. cu voia lui Allah. M I •'•! I <?*r O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 34 ajunse băiat de cinsprezece ani. Crescu puţin câte puţin. ea îl preschimbă pe fiul meu în viţel. sfârşi prin a-şi lua inima în dinţi şi sărutând mâna genni-ului. îi trimisei vorbă văcarului să îmi aleagă vaca cea mai grasă. mânat de un târg gras. M-am căsătorit i II ea pe când era încă tânără şi am trăit cu ea aproape treizeci de mi Dar Allah nu m-a învrednicit cu nici un copil de la ea. îi zise: — O. vreme de un an. fiica unchiului meu. în zilele acelea mă văzui silit să pornesc la drum spre un oraş îndepărtat. căpetenie a regilor genni-lor şi coroana lor. până * Printr-un eufemism.H luai o concubină. M-am căit atunci amarnic că am jertfit-o.

şi-i zise văcarului: Lasă viţelul acesta printre celelalte vite! Toate acestea! Şi genni-ul se minună tare de povestea aceea uimitoare. sora mea. regele îmi îngăduie. şi-i zisei văcarului: — Adu-mi o vacă. acestea toate s-au petrei ui aievea! Şi fiica unchiului meu. regele ieşi să împartă dreptatea din scaunul de judecată. eu şedeam când veni văcarul la mine şi îmi /inc: — O. dacă. Şi abia îl văzu şi îşi acoperi faţa cu vălul şi începu să plângă. în noaptea viitoare. se smulse rupând frânghia. bineînţeles. stăpânul gazelei. când mi-ai dat O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 36 viţelul. gazela aceasta. Când ieşiră din divan. şi acesta îl luă şi se duse cu el. era acolo. regele Şahriar se întoarse în palatul său. cât sunt vorbele tale de gingaşe şi blânde şi plăcute şi nespus de dulci! Iar Şahrazada răspunse: — Dar ele nu sunt chiar nimica prin asemuire cu ceea ce vă voi povesti la amândoi. Iar vizirul se afla în mare nedumerire şi la hotarul mirării. tată.1 zise: Ajuns-a până la urechile mele. stăpâne al meu.. intrai cu el la fiica mea. Ci. Şi îl văzu pe vizir O MIE ŞI UNA DE NOPŢI tmind şi aducând subsuoară linţoliul menit fiicei sale Şahrazada. şi lasă-1 pe acesta! în clipa aceea a povestirii sale. dacă totuşi voi mai fi în viaţă şi dacă regele va binevoi să mă păstreze! Şi regele îşi zise în sinea lui: „Pe Allah! nu o voi ucide decât după ce voi auzi urmarea povestirii ei!" Apoi regele şi Şahrazada îşi petrecură toată noaptea în îmbrăţişări. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discretă fără să se folosească pe mai departe de îngăduinţa primită. pe care o credea mtNtrtă de acum. După aceea îmi zise: „O. l-am zis: — Fireşte. Iar după aceea. El zise: — O. ieri. Atunci sora ei Doniazada îi zise: — O. că."ind pe viţel. am o fată vrăjitoare şi ea a învăţat vrăjitoria de la o bătrână ce şedea la noi. însă regele nu i-a pomenit nimic despre aceasta. Apoi şeicul. negustorule vestit. încât îi laşi să străbată aşa de uşor în casă la mine pe bărbaţii străini?" Eu îi zisei: „Dar unde-s acei bărbaţi străini? Şi de ce ai plâns la început 9 . o. şi îi poruncii vAcnrului să îl ducă de acolo. continuă: — O. în ziua următoare. inima i-a fost cuprinsă de milă. alergă la mine şi mi se aruncă la picioare: şi cum mai gemea! şi cu cât amar plângea! Atunci mi se făcu milă de el. şi urmă pe mai ■• I MI ie să împartă dreptate şi să numească pe unii în slujbe şi să îi înlăture pe alţii. aşa de mult a scăzut preţul meu in ochii tăi. îţi voi spune un lucru să te înveselească. sora mea. iar apoi să râdă. rogu-te sfârşeşte de istorisit povestea care este istorioara riwpre negustorul cu genni-ul! Iar Şahrazada răspunse: — Cu toată inima şi ca o cinstire cuvenită. Atunci regele îi zise: — Poji vorbi! I . mărite rege. atunci când negustorul îl văzu |ilAnj'. înzestratule UU gânduri juste şi drepte. |l care veste bună îmi va aduce o răsplată. Şi când se lăsă a doua noapte Doniazada îi zise surorii ei Şahrazada: — O. ea (>i Ivea şi zicea: — Ah! va trebui să ii jertfim pe acest viţel căci e gata gras! tnsă eu de milă nu mă puteam hotări să îl jertfesc. domnule peste regii genni-lor. o. |i «ceasta până la capătul zilei.Când viţelul mă văzu.

apoi stropi viţelul şi îi zise: . ■ mu tocmai treceam prin locurile astea. ea luă o albie mică de aramă. îţi voi dărui ţie toate vitele şi avuţiile ce se află sub mâna tatălui tău! Ea surâse Ia vorbele mele şi îmi zise: — O.Dacă Allah te-a făcut viţel. Când auzii. ŞI UNA DE NOPŢI umplu cu apă şi rosti deasupra descântece tainice. rămăsei nespus de uluit şi aşteptai nerăbdător întoarcerea dimineţii ca să vin să-ţi dau de veste despre toate. negustorul. pe acest viţel. flacăra inimii tale! Eu îi zisei: — O. Apoi viţelul veni la mine şi mi se aruncă la picioare. ieşii degrabă împreună cu el. i-am zis: — Fie! şi pe deasupra făgăduielii." La aceste cuvinte ale fiicei mele. Când ajunsei. nu îţi schimba forma! Dar dacă eşti vrăjit. dacă-mi vei mântui copilul. o genni-ule îndurător. stăpâne al meu! acest viţel este fiul tău.şi apoi ai râs?" Ea îmi zise: „Acest viţel. asta-i din pricina mamei viţelului jertfită de tatăl. rămâi viţel. fata îmi ură bun venit şi îmi sărută mâna. fiul meu. şi mă simţii îmbătat fără vin. o fermeca pe fiica Unchiului meu şi o preschimbă în gazele asta pe care o vezi! Şi eu. Apoi i-am zis: — Pe Allah asupra ta! povesteşte-mi ce a făcut fiica unchiului meu din tine şi din mama ta! Şi imi povesti toate câte se petrecură. Şi tocmai mama lui maşteră 1-a fermecat aşa. continuă şeicul. intoarce-te la forma ta dintâi. nu voi consimţi să primesc avuţia decât numai dacă îmi vei îndeplini aceste două dorinţe: întâia este să mă mărit cu fiul tău! iar a doua este să mă laşi să farmec şi să leg prin descântec pe cine vreau eu! Fără de care eu nu răspund de urmările tămăduitoare ale farmecelor mele împotriva nelegiuirilor nevestei tale. îţi îngădui să hotărăşti după voia ta de sângele ei! Când îmi auzi vorbele mele. îmi însurai fiul cu fata pAMnrului. şi aceasta cu îngăduinţa lui Allah Prea înaltul! Ia grăi. şi aflai de la ei ce i s-a 10 . Şi ea. zvârcolltulu se. la casa văcarului. Atunci i-am zis: — O. Atunci mă repezii la el şi—1 îmbrăţişai. Şi viţelul numaidecât începu să se zbată. odată cu el. o. el se refăcu din nou în făptură omenească. Atunci îi zisei fiicei văcarului: . pe el şi pe mama lui. Iar dacă am plâns. Iar după aceea. auzii cuvintele acelui văcar. Şi tocmai de chipul lui de viţel nu m-am oprit să nu râd. o M O MIE. prin meşteşugul vrăjitoriei. o. văzui aceşti oameni cumide adunaţi aici. dându-i înapoi forma lui dintâi de fiu al lui Adam. de valul de bucurie şi de fericire care mă năpădise. puternice genni. puternice genni. cea zămislită. îi întrebai ce fac. Allah Stăpânul peste Ursite ţi-a hărăzit o fiinţă mre să te mântuiască şi să fie pavăză dreptăţii tale. vei avea avuţiile ce se află sub mâna tatălui tău! Cât despre fiica unchiului meu. vorbele fiicei păstorului. stăpâne al meu. aşadar. Când. că îl voi revedea pe fiul meu. prea bună şi îndurătoare fecioară. care-i cu tine. este fiul stăpânului nostru. dar este fermecat. apoi. — E adevărat ceea ce povesteşti despre acest viţel? — Dar bineînţeles. o.

însă eu nu m-am lăsat înduplecat nici într-un chip. Iar cuvintele tale nu mai pot să îmi fie de folos. Atunci îi zisei: . Ei răspunseră: — Allah să ne ocrotească gândul! 11 . Atunci ii mulţumii lui Allah. continuarăm să rămânem în dughenele noastre. şi zise: Povestea celui de al doilea şeic Află. fi aiyt-i toată povestea mea! Atunci genni-ul strigă: . că aceşti doi câini sunt ui doi fraţi ai mei. nu mai avea nimic. şi eu sunt al treilea.Ini Am plat acestui negustor. când muri tatăl nostru. şi şezui să văd ce o să se mai întâmple. Allah. voi împărţi câştigurile pe jumătate între mine şi tine! Şi într-adevăr. şi le-am zis: — Ce aţi câştigat voi din călătorii. Şi unul dintre fraţii mei porni în călătorii de negoţ şi se înstrăina de noi vreme de un an. şi fără să mă ating de avutul ei. Apoi ne puserăm împreună la masă ca să mâncăm. iu insă moştenire trei mii de dinari. să ne socotim ce bani avem. a îngăduit MIE ŞI UNA DE NOPŢI 38 să mi se întâmple asta. şi mă bucurai cu cea mai mare bucurie. Cât despre celelalte două n • mu din sângele acestui blestemat. şi le zisei: — O. făcui socoteala câştigului adus de banii din prăvălie şi aflai pentru acel an un câştig de o mie de dinari. Ci.O. Atunci îl dusei la mine in dugheană. Atunci le zisei: — Să îngropăm jumătate în pământ. şi i-am zis: — O. voi face socoteala câştigului din prăvălia mea de la un an la altul. încă un an bun. iu clipa aceea ieşi înainte al doilea şeic. căci nu mă înduplecară. Dar atunci ei începură din nou să stăruiască pe lângă mine ca să îi însoţesc în călătorie. domnule peste regii genni-lor. eu i le voi lua. dar fără nici un rod. ca să fiu ispitit să vă însoţesc? Atunci ei începură să îmi facă imputări. şi eu mă împotrivii întruna şi asta ţinu şase ani încheiaţi. ca să ii putem folosi dacă ne-ar paşte vreo nenorocire. care este puternic şi mare. căci nu mai am nimic. o. Socotirăm şi adunarăm în totului şase mii de dinari. Şi ramaserăm împreună zile după zile. apoi l-am petrecut la hammam şi ii dădui o mantie strălucitoare din cele mai de preţ. care este puternic şi mare. Când se întoarse. în ceasul şi în clipa asta.Povestea aceasta este nespus de uimitoare: şi te învrednicesc In dur cu o treime din sângele cerut. frate al meu. Apoi impărţii câştigul în două părţi egale între fratele meu şi mine. frate al meu. stăpânul celor doi ogurl. fraţii mei. în pofida naiului său. frate al meu. Şi să luăm fiecare o mie de dinari ca să facem negoţ cu amănuntul. i II caravanele. Şi cu partea mea deschisei o dugheană unde vindeam şi cumpăram. în cele din urmă sfârşii prin a cădea cu ei la învoială în privinţa plecării. nu te-am sfătuit eu să nu te avânţi în călătorii? Atunci el se puse pe plâns şi grăi: — O. să vindem şi să cumpărăm. Dimpotrivă. Dar din nou fraţii mei se hotărâră să plece şi voiră să mă fac să plec împreună cu ei.

dar nu te crede îndatorată să îmi fii pentru asta recunoscătoare. Cât despre fraţii tăi. *** Gennia: feminin de la genni. iar soţia mea se trezi in apă. ei veniră la noi ţt ne ridicară şi ne aruncară pe amândoi in mare. care-i puternic şi mare! O luai. fireşte! eu ştiu să ajut şi să îndatorez. fie el * Şeitan: Satan.iveam. cât ai clipi din ochi. stăpâne al meu. Şi nu te simţi câtuşi de puţin ruşinat de sărăcia mea! Când auzii aceste cuvinte. mă simţii cuprins in inimă de o milă iitldă faţă de ea. la sfârşitul căreia intrarăm într-un oraş unde ne vândurăm mărfurile şi ne aleserăm cu un câştig de zece dinari la fiecare dinar! Apoi părăsirăm oraşul. ii impărţii frăţeşte la fiecare dintre noi trei. ea îşi schimbă forma şi se prefăcu in efrită**. îmi tftrută mâna şi îmi zise: — O. Şi din clipa aceea nu o mai slăbii din ochi nici ziua. te-am scăpat de la moartea în apă. în schimb. Şi din clipa când tc-am zărit. atunci însoară-te cu mine. totuşi tu te-ai îndurat să te căsătoreşti cu mine. " Efrită: feminin de la efrit: drăcoaică. Şi inima mea o iubi cu iubire mare. eu sunt o gennia***. să ştii desluşit. aşadar. inima mea te-a îndrăgit. nici noaptea. Călătoria ţinu o lună încheiată. Apoi se făcu nevăzută pentru toată noaptea şi se întoarse către dimineaţă şi îmi zise: — Oare nu mă recunoşti? Sunt soţia ta! Eu te-am scos din upă şi te-am scăpat de la moarte cu îngăduinţa lui Allah Prea înaltul. îi împărţii in două părţi egale. să iţi recunosc binefacerea ta! Eu îi zisei: — Da. numai fiindcă Allah a voit-o ţi fiindcă sunt o credincioasă în Allah şi în profetul său. o înveşmântai in straie scumpe. şi îşi azvârliră cu lăcomie privirile peste tot ce . îmbrăcată în straie vechi şi roase. şi îţi voi închina sufletul meu! îndatorează-mă. şi. şi du-mă în \. şi uneltiră moartea mea şi răpirea banilor mei: căci Şeitan* Ic înfăţişa fapta lor sub cele mai ademenitoare c'ulori. căci <uii dintre acelea care ştiu preţul unei îndatoriri şi al unei binel. la rândul meu. Atunci. Mă luă apoi pe mine şi mă duse pe o insulă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 40 (Profetul) binecuvântat şi ocrotit de Allah! Când am venit la tine în starea nenorocită în care mă aflam. aşadar. căci nu este nimic care să se facă fără de voinţa Iul Allah. cât despre ceilalţi trei mii. pe când dormeam lângă soţia mea. care se apropie de mine. Apoi ne făcurăm cumpărăturile de felurite mărfuri. Şi atunci eu. plină «le strălucire. poţi oare să mă ajuţi şi să-mi faci un bine? şi eu voi căuta cu tot dinadinsul ca. încărcarăm totul pe aceasta şi pornirăm la drum. într-o zi.iicri. arendarăm o corabie. Vicleanul. Ea îmi răspunse: — O. fraţii mei fură cuprinşi de gelozie. sunt plină de mânie împotriva 12 . Căci.ua ta.Atunci luai banii. Şi eu singur dintre fraţii mei puteam să-mi petrec cu ea. apoi întinsei pentru ea pe corabie mvoare minunate. cu mine. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Când ajunserăm pe ţărmul mării. şi îi făcui o primire ospitalieră şi bogată. Şi aşa. mă pizmuiră şi pentru bogăţia şi preţul neasemuit al mărfurilor mele. întâlnirăm o femeie. . stăpâne al meu. îngropai trei mii de dinari. Iar apoi pornirăm la drum.

Atunci deschisei uşile casei. căci mă duc la cumnata mea ca să o rog să-i mântuiască de vreme ce iată cei zece ani trecuţi de acuma. auzii păţania lui. Genni-ul răspunse: — Facă-se voia ta! Şi al treilea şeic zise: l'ovestea celui de al treilea şeic 13 . Când se lăsă noaptea. Eu ii zisei: — Dar cine i-a putut aduce în starea asta? Ea răspunse: — Eu! Am rugat-o pe sora mea. La sosirea mea aici. şi ea i-a adus in starea asta. Iar după aceea. într-astă-noapte. căci Meşterul Proverbelor zice: „O. după ce făcui vizitele ce trebuiau făcute şi dusei salutările de cuviinţă. din care nu vor putea ieşi decât peste zece ani. şi zbură.lor. rămăsei tare uluit. După ce ascultă vorbele mele. îi găsii pe aceşti doi câini legaţi într-un colţ. şi ei vor pieri! Eu strigai: — Pe Allah asupra ta! oricum ar fi. şi trebuie neapărat să-i ucid! La aceste vorbe ale ei. Şi îmi vei dărui restul sângelui menit pentru itacumpărarea omorului. însă îndată după aceea veni în fugă soţia mea şi îmi zise: — Aceştia sunt fraţii tăi. Atunci păşi înainte al treilea şeic. îl văzui pe acest tânăr cumsecade. intrând în casa mea. oricum ar fi. o. îi mulţumii pentru fapta ei şi i-am zis: — Cât despre pieirea fraţilor mei. Şi deschisei o dugheană. ei rămân totuşi fraţii mei! Ea zise: — Trebuie neapărat să îi ucid! Şi îi implorai zadarnic îndurarea. şi făcui noi cumpărături de mărfuri. şi mă aşeză pe terasa casei mele. închisei dugheana şi. mă luă pe umerii ei. treimea m mi se cuvine din sângele său. şi n-am vrut nicidecum să plec 41 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mai departe până când nu voi vedea ce se va ivi între tine şi el! Şi wiu-i povestea mea. care a azvârlit sâmburii. ei se ridicară şi începură să plângă şi să se agate de veşmintele mele. nu o face asta. stăpânul mulei. ea zise: — Eu. puternice genni. Iată de ce. şi îi zise §enni-ului: — Eu îţi voi istorisi o poveste şi mai minunată decât acele ale irlorlalţi doi. desigur că nu se cade! Apoi îi povestii de câte mi s-au ivit cu ei de la început până la sfârşit. Dar îi vot stoarce blestematului acesta. am venit în locul acesta. care este mult mai iscusită decât mine în farmece. Genni-ul zise: — Iată o poveste cu adevărat uimitoare: şi ţie îţi hărăzesc a doua treime din sângele pentru răscumpărarea omorului. Apoi scosei cei trei mii de dinari din ascunzătoare. voi zbura către ei şi le voi scufunda corabia. binefăcătorule faţă de un om nevrednic! să ştii că ucigaşul este pedepsit îndeajuns chiar de fapta lui nelegiuită!" Ci. Când mă văzură.

mă stropi cu câteva picături şi zise: — Ieşi din forma asta şi întoarce-te la forma ta dintâi! Atunci mă intorsei la forma mea dintâi şi îi sărutai mâna fetei şi zisei: — Doresc acum să îmi vrăjeşti soţia aşa cum m-a vrăjit ea pe mine. ea se ridică în grabă |) se aruncă asupra mea ţinând în mână un ulcior de apă. fiica mea. departe de ni. şi de mângâietoare. Atunci. o aflai dormind. şi râdeau şi se sărutau. o stropii cu apă şi-i zisei: — Ieşi din forma asta şi preschimbă-te luând chipul unei muie! Şi chiar în acea clipă se preschimbă in mula. De îndată ce dădu cu ochii de mine. Când mă văzu fata casapului. şi de plăcute şi de dulci în prospeţimea lor! Şahrazada răspunse: 14 . îşi ascunse numaidecât chipul in ii din pricina mea şi îi zise tatălui său: — Oare se cade asta? Tu aduci un bărbat în casă şi intri cu el la noi! \ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Tatăl ei îi zise: — Dar unde-i acel bărbat? Ea îi răspunse: — Câinele acesta e un bărbat. şi îşi aţâţau poftele frământându-şi trupurile. da! aşa este. cât sunt cuvintele tale de gingaşe.ni. fără să se mai folosească de îngăduinţa primită. Toată povestea aceasta îl făcu pe genni să se înfioare de tulburare şi plăcere. sultane şi căpetenie a regilor genni-lor! Atunci genni-ul se întoarse către mula şi îi zise: — E drept ceea ce zice? Şi ea dădu din cap şi grăi prin semne: — Da. la dugheana unui casap. Ajungând aici. în cele din urmă. tu. Şahrazada văzu mijind zorile şi. uiU mă văzu stăpânul dughenei. ti zise: — O. şi când mi-am încheiat treburile negustoreşti. sora mea. Plecasem odată în călătorie şi lipsisem de acasă. iqii şi de atunci nu mai contenii să rătăcesc. un an întreg.. o.O. mă luă şi merse cu mine la el acasă. Şi iată că tocmai pe ea o vezi acuma chiar cu ochii tăi. după ce murmură câteva cuvinte deasupra ulciorului. da! da. tatăl zise: — Pe Allah asupra ta! o. mă stropi cu apă şi mu zise: — Ieşi din forma ta şi prefă-te în câine! Şi numaidecât mă prefacui în câine. Şi 1-a vrăjit o femeie. sultane. conteni din vorbă.. stropeşte-o cu apa aceasta şi se va preschimba după voia ta! Şi. Iar eu sunt în stare să—1 mântuiesc. şi se giugiui. mă Intorsei la ea în plină noapte şi o găsii culcată cu un sclav negru jte vclinţa patului. şi îl dărui pe moşneag cu ultima treime de sânge. şi ajunsei. Ea îmi dădu atunci puţină apă şi îmi zise: — Dacă o găseşti pe soţia ta dormind. într-adevăr. o. şi ea mă izgoni din casă. sfioasă. La aceste cuvinte. şi amândoi stăteau acolo de vorbă. izbăveşte-1! Ea luă un ulcior cu apă şi după ce murmură deasupra acestuia câteva cuvinte. căpetenia genni-lor! mula aceasta este soţia meu. Atunci sora ei Doniazada. Mă apropiai şi începui să rod oase.

că. acest dar din partea lui Allah este uluitor! Şi rosti aceste versuri: „O. aruncă năvodul şi aşteptă răbdător până când năvodul se aşeză in fundul apei. Atunci strânse firele şi simţi năvodul greu tare. îl hiritisiră cu prilejul i/Mvirii lui. sora mea! Te rog întregeşte-ne povestea ta. Iar ei. — Care poveste a pescarului? Şi Şahrazada zise: I <*• . fu cuprins de mâhnire şi zise: — Nu-i altă putere şi tărie decât întru Allah Prea înaltul. El se bucură. că trăia odată un pescar. mărite rege. Atotputernicul! Apoi zise: însă. merse pe ţărmul mării. — tnsă. orbeşte! Haide. Ci. cufundătorule! te rostogoleşti în genunele nopţii §i ale pierzaniei. se afundă în apă în jurul năvodului. într-o zi dintre zile. şi cu nimic mai mult. îşi puse jos coşul. Iar vizirul şi dregătorii intraseră. iar regele Şahriar se întoarse la palatul său. şi divanul se umplu de lume. la ceasul amiezii. genul ui se minună nemaipomenit. Atunci trase capătul spre ţărm şi îl legă de un stâlp bătut în pământ Apoi se dezbrăcă. Şi îl slobod pe Atunci negustorul. Şi regele judecă şi numi şi O MIE ŞI UNA DE NOPŢI îndepărtă din slujbe şi isprăvi treburile şi împărţi porunci. plin de fericire. om foarte înaintat în vârstă. căci Soarta nu îndrăgeşte mişcarea!" Apoi trase năvodul. La vederea acestuia. însurat. aceasta nu-i mai uimitoare decât povestea pescarului. se îmbrăcă din nou şi. o. se înfiora de tulburare şi plăcere. şi aceasta până la sfârşitul dlel. urmă Şahrazada. se înfăţişă înaintea şeicilor ţi le mulţumi călduros. POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUL Mi s-a povestit. o. într-adevăr. după ce al treilea şeic ii IMorisi genni-ului povestea cea mai uimitoare dintre cele trei.— Dar ce sunt toate acestea pe lângă ceea ce îţi voi povesti în nopţile viitoare. găsi într-însul un măgar mort. tată a trei copii. Şi fiecare dintre ei se întoarse in ţara sa şi în drumul său. Şi când se lăsă a treia noapte Ooniazada zise: — O. 15 . Şi avea el obiceiul să arunce năvodul de patru ori pe zi. îl stoarse de apă. || /. de voi mai fi în viaţă şi dacă regele va binevoi să mă mai păstreze! Şi regele îşi zise: „Pe Allah! nu o voi ucide decât atuncea când voi fi auzit urmarea istorisirii ei care-i aşa de uimitoare!" Apoi regele şi Şahrazada îşi petrecură noaptea înlănţuiţi până la ziuă. Atunci regele îi zise Şahrazadei.ise: — Iţi dăruiesc restul răscumpărării omorului. apropiindu-se de năvod. la rândul lor. conteneşte din cumplita caznă. După care regele se îndreptă spre sala mare unde împărţea dreptatea. mărite rege. şi nu conteni să se opintească până când îl văzu tras afară. şi dupăce îl stoarse bine. Apoi divanul fu ridicat. şi foarte sărac după starea lui. şi nu izbuti să îl tragă spre el. Şi Şahrazada răspunse: — Cu toată inima deschisă şi darnică! Apoi ea urmă: — Mi s-a povestit.

îşi întinse năvodul. Apoi coborî în apă şi zise: „în numele lui Allah!" şi aruncă din nou năvodul în apă, şi aşteptă ca năvodul să dea de fundul apei; încercă atunci să îl scoată, dar îşi dete seama că năvodul era tare greu şi părea mai tare prins de fund ca întâia
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

dat A. Şi crezu din nou că era ceva peşte mare. El legă atunci năvodul de ţărm, se dezbrăcă, se cufundă în apă şi nu se lăsă până când nu II trase la mal; şi ducându-1 pe ţărm, găsi intr-însul un chiup uriaş plin de mâl şi de nisip. La vederea acestuia, el se jelui şi rosti tA leva versuri: „O, schimbări ale sorţii, ajunge! înduraţi-vă de făpturile omeneşti! Ce întristare! Pe pământ, nici o răsplată nu-ipe măsura vrednititl şi nici potrivită faptei De atâtea ori ies din casă, ca, neştiutorul de mine, să caut Notncull Şi aflu de la alţii că Norocul a murit de mult. O, pătimire! oare, Soartă îndurătoare, să fie într-aievea că ai turghiunit înţelepţii la umbră ca să laşi proştii să cârmuiască lumea ?" Apoi aruncă chiupul departe de el, stoarse năvodul, îl curaţi, • i II iertare lui Allah pentru mişcarea lui de răzvrătire şi se îninurse spre mare pentru a treia oară; aruncă năvodul, aşteptă ca itftvodul să atingă fundul apei şi, scoţându-1, găsi într-insul oale «parte şi cioburi de sticlă. La vederea acestora, rosti încă un vers (Hntr-un poet: „O, poetule! vântul nenorocirii niciodată nu va sufla înspre tine! i hire nu îţi dai seama, neştiutorule, că nici condeiul tău de trestie, nici şirele armonioase ale scrisului nu te vor înavuţi niciodată?" Şi ridicându-şi faţa spre cer, el strigă: — Allah! Tu ştii! eu nu arunc năvodul decât de patru ori. Şi iată că l-am aruncat de trei ori! După aceasta, chemă într-ajutor încă o dată numele lui Allah, şi «zvârli năvodul în mare, şi aşteptă să se aşeze pe fund. Şi de astă dată, tu toate sforţările lui, nu izbuti nici într-un chip să tragă năvodul, i urc se agăţa şi mai tare de pietrele din rundul apei. Atunci el strigă: — Nu este tărie şi putere decât numai întru Allah! Apoi se dezbrăcă, se cufundă de jur-împrejurul năvodului §i .' apucă să îl mânuiască, până ce îl desprinse şi îl târî la ţărm. II ilt-schise şi găsi într-însul, de astă dată, un vas mare de aramă galiH-nă, plin şi neatins; gura era pecetluită cu plumb purtând urma preoţii domnului nostru Soleiman*, fiul lui Daud. La vederea aces• Solomon, fiul lui David. Arabii îl socotesc ca stăpânujt genni-lor binefăcători lAufăcători.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

teia, pescarul se bucură tare şi îşi zise: „Iată un lucru pe care îl voi vinde in sukul* căldărarilor, căci asta face pe puţin zece dinari de aur!" încercă apoi să-l lege şi să-1 ia la spinare, dar ii găsi prea greu şi îşi zise: „Trebuie neapărat să-1 deschid şi să văd ce se află într-însul, apoi îl voi deşerta în sacul meu; şi apoi voi vinde vasul în sukul căldărarilor". Apoi luă cuţitul şi se apucă să-1 învârtească până când ii descetlui plumbul; întoarse apoi vasul cu gura în jos şi îl scutură ca să îl deşerte pe jos. Dar nimic nu ieşi din vas decât un fum care se urcă în albastrul cerului şi se aşternu pe faţa pământului. Şi pescarul se minună tare. Apoi fumul ieşi de tot afară, se îndesă şi se preschimbă intr-un efrit al cărui cap atingea norii iar picioarele i se târau în pulbere. Capul acelui efrit era ca o cupolă, mâinile ca nişte furci, pi-

16

cioarele ca nişte catarge, gura ca o peşteră, dinţii ca nişte pietre, nasul ca un ulcior, ochii ca două torţe; părul ii era încâlcit şi plin de praf. La vederea acestui efrit, pescarul se înspăimântă, muşchii îi tremurară, dinţii i se încleştară cu putere, scuipatul îi secă in gură, iar ochii lui fură orbiţi de lumină. Când efritul îl văzu pe pescar, strigă: — Nu este nici un Dumnezeu decât numai Allah şi Soleiman este profetul lui Allah! Şi grăind către pescar, el îi zise: Iar tu, o, mărite Soleiman, profetul lui Allah, nu mă ucide, căci niciodată nu iţi voi ieşi din voia ta şi nu mă voi răzvrăti împotriva poruncilor tale! Atunci pescarul ii zise: — O, uriaşule răzvrătii şi cutezător, îndrăzneşti să spui că Soleiman este prorocul lui Allah! De altminteri, Soleiman a murit de două mii opt sute de ani, şi suntem la plinirea vremurilor! Ce-i şi cu povestea asta? Şi ce îţi veni să îndrugi? Şi din ce pricină te-ai vârât în vasul acesta? La aceste cuvinte, genni-ul îi zise pescarului: — Alt Dumnezeu nu este decât numai Allah! Lasă-mă să îţi împărtăşesc o veste bună, o, pescarule! Pescarul ii zise: — Şi ce vrei să îmi vesteşti? El îi răspunse: — Moartea ta! Şi chiar în ceasul acesta, şi în cel mai groaznic chip! Pescarul răspunse: — Pentru această veste te faci vrednic ca, o, locţiitorule al
* Suk: piaţă.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

iuţilor, cerul să te lipsească de ocrotirea lui! Şi fie ca aceasta să li îndepărteze de noi! Şi de ce, oare, îmi vrei pieirea mea? Şi ce im l,1cut, oare, ca să fiu vrednic de osândit la moarte? Te-am sloi'ti/ii din amforă, te-am izbăvit din acea îndelungată şedere în maic-am adus înapoi pe pământ! Alunei efritul zise: — Cumpăneşte şi alege felul morţii care ţi-ar fi mai pe voie ţi felul cum ţi-ar plăcea mai bine să fii ucis! Pescarul zise: - Care-i fărădelegea mea pentru ca să fiu vrednic de o aseni. ni-a pedeapsă? Kfritul zise: — Ascultă-mi povestea mea, o, pescarule. Pescarul zise: — Vorbeşte! şi scurtează-ţi cuvântarea, căci, de nerăbdare, sunetul meu e gata să îmi iasă din piciorul meu! UI ritul zise: — Află că sunt un genni răzvrătit! M-am răsculat împotriva Iul Solciman, fiul lui Daud. Numele meu este Sakhr El Djinn! Şi Moli-iman îl zori spre mine pe vizirul său Asef, fiul lui Barkhia, »«ie m-a dus cu toată împotrivirea mea şi m-a dat intre mâinile Iul ' .tMciman. Şi nasul meu în clipa aceea se făcu tare umil. La vederea mea, Soleiman făcu legământ lui Allah, şi îmi porunci să îmbrăţişez religia lui şi să mă supun lui. Dar eu mă împotrivii. Atunci el ceru să i se aducă această amforă şi mă încuie într-insa. \|»M o cetlui cu plumb şi o pecetlui cu numele Prea înaltului.

17

Apoi dădu porunca genni-lor credincioşi, care mă luară pe umeri ţi mă lepădară în mijlocul mării. Petrecui o sută de ani in fundul tipci şi îmi ziceam în inima mea: „Pe veci îl voi îmbogăţi pe acela • mo. mă va mântui!" Dar cei o sută de ani trecură şi nimeni nu mă t/bâvi. Când intrai în a doua numărătură de o sută de ani, îmi zisei: „Voi descoperi şi voi da comorile pământului celui care mă va mântui!" Dar nimeni nu mă izbăvi. Şi se scurseră patru sute de ani |l lini zisei: „îl voi învrednici cu trei lucruri la alegerea lui pe acela ■ .11 c mă va mântui!" Dar nimeni nu mă izbăvi! Atunci mă cuprinse it groaznică mânie şi îmi zisei în sufletul meu: „De acum îl voi ucide pe acela care mă va mântui, dar îi voi îngădui alegerea morţii lut!" Atunci ai venit, pescarule, şi m-ai izbăvit. Şi iţi voi îngădui *A Iţi alegi felul morţii tale! • La aceste cuvinte ale efritului, pescarul zise: — O, Allah! ce minune mare! A trebuit ca să fiu tocmai eu
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

48

acela care să-1 izbăvesc! O, efritule-, ai îndurare faţă de mine şi Allah se va indura de tine! Dar dacă mă vei pierde, Allah va ridica asupra ta un altul care să te piardă şi pe tine. Atunci efritul zise: — Dar dacă vreau să te ucid, e tocmai fiindcă tu m-ai mântuit! Şi pescarul zise: — O, şeicule al efriţilor, prin urmare aşa vrei să-mj întorci binele prin rău! Aşadar, proverbul nu minte câtuşi de puţin! Şi pescarul rosti versuri despre aceasta:
„Vrei să guşti din amărăciunea lucrurilor? - fii bun şi săritor. Da, îţi jur pe viaţa mea! mişeii nu cunosc nici un fel de recunoştinţă. Dacă vrei, încearcă! Şi soarta ta va fi aceea a bietei Magir, mama MAmer!"

însă efritul îi zise: — Ajunge cu atâta vorbărie! Să ştii că am neapărată nevoie de moartea ta! Atunci pescarul îşi zise în sinea lui: „Eu nu sunt decât un om, şi el este un genni, dar Allah mi-a dat o judecată tare aşezată; şi aşa, voi potrivi o capcană ca să îl pierd, un şiretlic din iscusinţa mea. Şi voi vedea atunci, dacă el, la rândul lui, va putea potrivi ceva cu răutatea şi viclenia lui." Atunci el îi zise efritului: — Şi, într-adevăr, mi-ai hărăzit moartea? Efritul ii răspunse: — Nu te mai indoi de asta câtuşi de puţin. Atunci el zise: — Pe numele Celui Prea înalt, care este săpat în pecetea lui Soleiman, eu te rog fierbinte să imi răspunzi cu adevărat la întrebarea mea! Când efritul auzi numele Celui Prea înalt, fu tare înduioşat şi tare zguduit, şi ii răspunse: — Mă poţi întreba şi îţi voi spune adevărul. Atunci pescarul zise: — Cum ai putut încăpea întreg în acest vas, care de-abia îţi poate cuprinde piciorul sau mâna? Efritul zise: — Oare, nu cumva te îndoieşti de asta? Pescarul răspunse: 49
18

mei efritul auzi vorbele pescarului. mărite rege. povestea aceasta este nespus de uimitoare. până se curmă. zicându-i: „Aici se află un efrit. de nu te voi vedea • hiar cu ochii mei că încapi în acest vas! Dar în clipa aceea Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discretă. tu ai respins rugămintea mea şi te-ai purtat mişeleşte! De aceea Allah te-a dat între mâinile mele.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — într-adevăr. se îndesă şi Imepu să intre în vas. se cutremură şi se prefăcu ■im nou într-un vârtej de fum care urcă până la cer. efritul se tulbură tare. că. de nu te voi vedea acolo chiar iu ochii mei!". cu pecetea lui Soleiman deasupra capului. puţin câte puţin. o. pescarule. şi se văzu întemniţat. ce ai de gând să faci cu mine? El zise: — Să te arunc în mare! Căci dacă ai petrecut acolo o «nie opt ti 4 voi T O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 50 sute de ani. şi pe urmă voi face cu această fată a vizirului meu ce am făcut cu celelalte fete. încercă să iasă. odată scăpat. Atunci iit'Hcurul luă cu iuţeală capacul de plută întipărit cu pecetea lui ■ -ii nnan şi astupă vasul. că de nu. el se supuse şi /Ine: — O. înţelegând că pescarul îl ducea către mare. nu te-am rugat să mă cruţi pentru ca Allah să te cruţe? şi să nu mă ucizi pentru ca nici Allah să nu te ucidă? Ci. nu o voi crede niciodată. Şi aşa îi voi aştepta sfârşitul." Şi când se lăsă a patra noapte \ Fia zise: Mi s-a povestit. Apoi strigă pe efrit şi ii zise: — Ei! socoteşte şi cumpăneşte felul morţii de care doreşti mai bine să mori. blestematule! De altfel. Şi înţelese atunci că pescarul îl încuiase în temniţa împotriva t A reia nu pot să izbândească nici cei mai slabi şi nici cei mai puternici dintre efriţi! Şi. oare. Şi regele Şahriar îşi zise în sufletul său: „Desigur. el vrea să îl ucidă pe mântuiloi ui său şi îi înşiră felurile morţii ca să îşi aleagă dintre-acestea!" < . te voi azvârli în mare şi îmi voi zidi o casă p© ţărm şi voi împiedica pe oricine ar veni să pescuiască. eu te voi ţintui acolo până în ceasul judeţului! Căci. atunci când pescarul îi zise < li Itului: „ Nu te voi crede niciodată. dar nu i/liuti. între tine şi mine se petrece întocmai ceea s-a petrecut între vizirul regelui Iunan şi medicul Ruian! Şi efritul zise: — Dar cine erau vizirul regelui Iunan şi medicul Ruian? Şi cum este această poveste? Povestea vizirului regelui Iunan şi a medicului Ruian Pescarul zise: 19 . /Inc: — Nu! Nu! Şi pescarul zise: — Trebuie! ah! trebuie! Atunci genni-ul începu să îl ia cu vorbe dulci. Şi n-am nici o remuşcare fiindcă te trădez! Atunci efritul zise: — Deschide-mi vasul şi te voi copleşi de binefaceri! El îi răspunse: — Minţi.

Apoi îşi făcu extracte din me•i" . intră la el şi sărută pământul între mâinile «li Apoi îi prescrise să meargă la meidan** călare şi să se joace II mingea şi cu maiul. Apoi vorbi şi îi impArtăşi cine este. pe Allah! de mă vei tămădui. o. fiul meu! II li răspunse: — Ascult şi mă supun! Apoi cobori de la rege şi inchirie o casă unde îşi rândui cărţile. tu. Nici drogurile. prin extensiune: toţi creştinii şi îndeosebi grecii. şi înrâuririle lor bune şi pe cele rele. pe care îl scobi la capăt şi ii potrivi o coadă. de curteni. desigur! Te voi tămădui fără nici o osteneală şi nici tltiifii In trupul tău. şi îţi voi împlini toate dorinţele. o. nici pilulele.— Află. arabe şi siriene. care zi şi care clipă va vedea înfăptuindu «fi ceea ce mi-ai povestit? Grăbeşte-te să o faci.nuculele lui şi din cele simple. că trăia odată. el se îmbrăcă în cele mai frumoase veşminte ale MII |i intră la regele Iunan. Dar eu te voi lecui. această măreaţă podoabă a ii Prea Bun. un rege numit Iunan. pe al său nume Ruian. efritule. stăpân peste oşti. Dar când se trezi dimineaţa şi când străluci * Romanii din Bizanj. te voi imlingăţi până la fiii fiilor tăi. Apoi sărută pământul între mâinile <>' *. studiase medicina şi astronomia. $i îi zise: într-adevăr mă vei tămădui de această boală fără leacuri şi fii» alifii? II ii răspunse: Da. el auzi povestea regelui şi a leprei care ii chinuia trupul prin voia lui Allah şi la fel despre deplina neizbandă a încercărilor de lecuire ale tuturor medicilor şi cărturarilor. Alunei regele se minună cum nu se poate mai tare. romane. regele Iunan se minună peste măsură şi zise: — Cum vei face? Ci. un medic bătrân şi vestit. că medicul Ruian 20 . el HM . nici alifiile nu aveau nici o înrâurire asupra lui. veni în oraşul regelui Iunan. şi nu te voi pune nicitii < uni să bei tot felul de leacuri şi nici nu te voi unge cu tot felul ti* alifii! I x aceste vorbe. după ce medicul intră în oraş şi petrecu acolo câteva zile. în vechimea timpurilor şi în trecutul evului şi al clipei. şi înrâuririle lor bune şi pe cele rele. şi mai făcu H minge cum se pricepu mai bine. îşi făcu un mai de lemn scurt şi IH< nvoiai. Ci. El era priceput în cărţile greceşti. în oraşul Fers. într-o zi. medic neîntrecut. Când sfârşi de tot cu lucrul. Şi aşa. în ţara Rumannilor*. |t MI urile şi ierburile sale aromatice. persane. şi îi zise: — Am aflat despre pătimirea ce te-a lovit în trupul tău şi am illiti că mulţimea medicilor n-au putut găsi mijlocul prin care să i iu mc boala. medicul îşi petrecu noaptea frământat de gânduri. peste puteri însemnate şi cu aliaţi din toate soiurile de oameni. şi rosti urări pentru vecia puterii lui şi a darurilor lui Allah ■ "i>i. de viziri şi de i Opctcniile împărăţiei. şi nici unul dintre medici nu putu să ii afle vreun leac tămăduitor. Itegele merse însoţit de emirii lui. De-abia merse la meidan.i lui şi despre toate cele mai bune lucruri. el studiase filosofia şi toate ştiinţele medicale şi multe ştiinţe încă. rege. Insă trupul lui era chinuit de o lepră care îi aduse la disperare pe j medicii şi cărturarii din ţara lui. el cunoştea însuşirile plantelor şi ale ierburilor grase şi uscate. La această veste. ale căror principii şi reguli le cunoştea prea bine. şi ii tovarăşul meu de băutură şi prietenul meu! După aceea regele îi dădu o mantie frumoasă şi îl copleşi cu 1 "un. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI iimuna zilei şi soarele salută lumea. şi îi zise: » O. El era bogat şi puternic. o.t a doua zi la rege. în sfârşit.

Şi fă în aşa chip ca : ajungi să asuzi în palmă şi din tot trupul. După ce vei 6 asudat. la vederea lui. iar curtenii şi ■ "i marii împărăţiei intrară şi ei. până când asudă tare în palmă şi din tot trupul. Iată in ce îl priveşte pe regele Iunan. când regele părăsise hammamul. cu toată puterea ta. Când se sculă iliinineaţa. în acest scop. tapiţerii se grăbiră cu sârguinţă şi sclavii se zoriră pe întrecute şi îi gătiră schimburile. Şi acum pacea fie cu tine. Apoi li se serviră la amândoi mâncărurile şi bucatele ţi băuturile cât fu ziua de mare. în felul acesta leacul îţi va străbate in palmă şi ţi se va împrăştia prin tot trupul tău. Când se lăsă noaptea. precum noul binefăcător acoperă dealul. 1-1 pregătiră şi. sărută pământul între mâinile sale şi începu prin a-i recita câteva strofe cu gravitate: „Dacă Elocinţa te-ar alege drept tată. regele dădu medicului două mii de dinari. Atunci regele Iunan intră în hammam. nişte călăreţi aleşi urcară pe cal şi-i aruncară mingea. La rândul lor. regele se ridică în graba mare şi ii puse să |udă lângă el. Şi atunci vei fi vindecat. ea ar înflori a doua oarăf[ Şi pe nimeni altul afară de tine ea n-ar mai putea alege! O. chip strălucitor a cărui lumină ar umbri chiar flacăra unui ] tăciune arzând! Fie ca acest chip preamărit să rămână un răstimp destul de îndelungat luminos în prospeţimea lui ca să vadă cutele brăzdând chipul timpului! M-am acoperit de binefaceri cu dărnicia ta. Cât despre medicul Ruian. regele se sculă in picioare şi se aruncă drăgăstos de gâtul medicului. Apoi îl forţă să şadă lângă el şi îl dărui cu minunate mantii de cinstire. ca să doarmă acolo. şi la fel făcu medicul Ruian. el îşi privise trupul şi nu mai găsi nici urmă de lepră. ţinând mereu strâns in mâini cu străşnicie maiul. îi porunci regelui să se întoarcă la palat şi să meargă la hammam să facă numaidecât o baie. Atunci el se puse să gonească în urma ei şi să o ajungă şi să o izbească cu putere. Şi regele Iunan se întoarse îndată şi porunci să i se pregătească hammamul. Când medicul Rujan văzu că leacul se imprăştiase prin tot trupul. • MIE ŞI UNA DE NOPŢI într-adevăr. urcă la rege. intră. intoarce-te la palat şi du-te apoi la hammam de te scaldă. zicându-i: * Sărută pământul între mâinile sale: adică se înclină până la pământ şi sărută pii iftnlul înaintea regelui. îi ceru îngăduinţa să intre. *• Pia[a consacrată jocurilor. Alunei. Şi nu încetă să izbească mingea. şi leacul va fi avut răgazul să lucreze. fără să socotim mantiile de cinstire 21 . se deşteptă dimineaţa. de unde ieşi ca să încalece pe cal şi să se întoarcă la palat. iar pielea lui se făcuse curată t ii argintul neprihănit. acesta se întoarse acasă să se culce. regele intră in divan şi se aşeză pe tron.veni şi îi dădu maiul. El se bucură atunci cu cea mai neţărmurită bucurie şi pieptul i se lărgi şi i se umplu de plăcere. Atunci regele Iunan luă maiul de la medic şi îl apucă zdravăn în mână. Măreţele tale fapte de vitejie te-au adus pe culmile măririi §i eşti îndrăgitul Destinului care nu mai are nimic ce să-fi refuze!" Odată versurile recitate. m O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Ia maiul acesta şi prinde-1 aşa. ceea ce regele ii incuvinţă. izbeşte cu acesta în pământ meidanului şi în minge.

cu bucurie mare vâzându-se sănătos IM trup şi tămăduit de boala lui. Şi aşa se întoarse medicul la casa sa. printre viziri. zise: — Şi care-i sfatul tău? El îi răspunse: — O. regele se tulbură nespus de tare. Când se sculă dimineaţa. el nu mai contenea să se mire. fără să mă ungă cu alifie! Ci. şi să zică: „El m-a lecuit pe dinafară trupului meu. < And acest vizir îl văzu pe rege aşezându-1 alături de el pe medicul Uuian şi învrednicindu-1 cu toate binefacerile sale. Şi aşa mellcul îşi luă rămas-bun şi se întoarse acasă. şi zise: — Cine-i acela despre care susţii că este duşmanul meu şi care ar fi fost copleşit de favorurile mele? El îi răspunse: — O. cei din vechime au zis: „Cel care nu priveşte sfârşitul şi urmările. copleşindu-1 cu daruri mărinimoase. iţi dau din partea mea un sfat de o nemaipomenită însemnătate şi pe care nu aş putea să ţi-1 ascund O MIE ŞI UNA DE NOPŢI' 54 fără să fiu într-adevăr un fiu adulterin. Ci.ţi darurile. şi fu iiuonjurat de emiri. nu va avea norocul drept prieten. rege. tirania stă dosită în inima invidiosului. viziri şi curteni. învrednicind cu binefaceri pe duşmanul său. El po"iiiu atunci să îl cheme pe medicul Ruian care veni şi sărută pământul intre mâinile sale. puterea e socotită ireală şi slăbiciunea o ţine mocnind". fu cuprins de invidie şi hotărî in taină să ii piardă. sărută pământul intre ni. iun icoşător. se schimbă la culoarea feţei. căci el m-a lecuit cu un lucru ce l-am ţinut in mână şi 22 . dacă ai adormit. rege al secolului şi al vremii. şi tocmai l-am văzut pe rege pierzându-şi judecata. II puse să şadă lângă el. se afla un vl/lr cu o înfăţişare respingătoare. tu care i-ai încărcat pe nnmeni cu binefacerile tale. pe acel care doreşte nimicirea domniei tale. t Aşadar. InOlţflnd rugi pentru rege. regele ieşi şi intră in divan. din pricina aceasta. Vizirul se apropie atunci de regele Iunan. greţos de zgârcit. trezeşte-te! căci eu vorbesc de medicul Ruian! Regele îi zise: ţr* Acesta este prietenul meu bun şi mi-e cel mai scump dintre oameni. pe Allah! asta-i o ştiinţă "i 'lună! Am datoria să îl acopăr pe acest om cu binefacerile dărnii lei mele şi să îl iau de tovarăş şi prieten iubitor pentru totdeauna!" 71 icgcle Iunan se culcă vesel. minunându-se de măiestria medicului. de cea mai mare teamă pentru soarta regelui! La aceste cuvinte. pizmos şi împietrit de invidie şi ură. când regele veni dimineaţa şi se aşeză pe tronul său. cu chip scârnav şi de piază rea. şi îl puse să încalece chiar pe armăsarul lui. eu sunt cuprins.miile sale şi zise: -*. şi •mirii şi vizirii se aşezară de-a dreapta şi de-a stânga lui. tulburat adânc de vorbele vizirului.O. după proverbul care zice: „Invidiosul se izbeşte de oricine. atunci (i-1 voi destăinui! Atunci regele. •' •mlucătorii poporului statură in picioare în faţa mâinilor lui. Ci. rege slăvit. Dacă îmi porunceşti să ţi-1 dau la iveală. îi ură o viaţă lungă şi ii dădu mantii de < Initire şi o mie de dinari. Şi regele se ridică anume pentru el. acoperindu-1 cu favoruri. Cât despre rege.

de plimbări prin grădini. Apoi plecară şi ajunseră într-o vâlcea. îl lua cu sine. aşa cum • a căit regele Sindabad după ce a ucis şoimul! Vizirul răspunse: — Şi cum s-a întâmplat aceasta? Atunci regele Iunan povesti: Şoimul regelui Sindabad Se zice că trăia odată un rege dintre regii din Fars. Şi avea un şoim pe care ii crescuse el singur şi care nu II părăsea nici noaptea: căci. Şi regele judecă şi numi în slujbe O MIE ŞI UNA DE NOPŢI fi îndepărtă din dregătorii şi cârmui. şi fără de prihană cuvintele tale! Şi Şahrazada ti zise: — Dar ce sunt toate acestea. Şahrazada fu surprinsă de licărirea dimineţii şi conteni cu povestirea ei. care-i o poveste într-adevăr minunată! Apoi îşi petrecură amândoi noaptea. el făcu lucrul său obişnuit cu Şahrazada. cum se istoriseşte în povestea ce am auzit-o despre regele Sindabad! în clipa aceea. mărite rege. tn noaptea viitoare. fiica vizirului. pe când t«Mlca în patul său. îi voi meni fonduri de leafă. sora mea. asemuite cu ceea ce vă voi povesti la amândoi.m-a mântuit de boala mea. De altminteri. iar divanul se umplu de lume. deodată iată—1 venind pe vechil* încărcat de pflxdri de vânătoare. De asemenea. şi aceasta până la tapAtul zilei. desigur! nu-i nimeni altul ca el in acest secol. care atunci sări şi o zbughi trecând peste capul său şi se cufundă în locuri depărtate. care i-a făcut pe medici să dispereze! Ci. şi dacă regele va binevoi să mă păstreze! Atunci regele îşi zise în sufletul său: „Pe Allah! nu o voi ucide înainte de a auzi urmarea povestirii ei. de astăzi înainte. cât sunt de dulci. rege al secolelor. şi sfârşi treburile domniei. o. Atonei regele rine: — îl voi ucide pe acela pe lângă care va trece gazela! Apoi se apucă să strângă plasa în jurul gazelei. în lumea întreagă. Atunci regele îşi bătu palmele una de alta ca să o facă pe gazelă să fugă..■ iubitor de petreceri. Şi regele ieşi spre sala judecăţii. într-o zi. care se apropie alunei de rege. ii 23 .O. Apoi divanul fu ridicat şi regele intră în palatul său. că regele Iunan îi zise vizirului tiu: — O. vizirule. se ridică pe picioarele de dinapoi şi strânse la piep• Wekil: intendent. chiar în timpul nopţii. din care îi dădea să bea. ai lăsat să pătrundă în tine invidia împotriva IM. Şi regele se întoarse spre străjeri şi îi văzu trăgându-şi cu ochiul către el. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 56 tul ei labele dinainte ca şi cum ar fi vrut să sărute pământul înaintea regelui. Când se apropie nutiplca.. şi de gingaşe.. care era . Atunci Doniazada îi zise: — O. dacă voi mai fi în viajă. de toate felurile tir vânători.1 uului şi vrei ca eu să îl ucid. şi ar fi puţin lucru pentru el. Şi deodată o gazetă căzu în capcană. unde întinseră plasele •Ic vânătoare. e tocmai timpul potrivit să mergem la vAnâtoare! Atunci regele îşi făcu pregătirile de plecare şi luă şoimul pe mAnă.. care îi zise: . îl ţinea pe pumnul său şi. ca pe urmă să mă căiesc. chiar dacă i-aş da jumătate din împărăţia mea. . îmbrăţişaţi până dimineaţa. şi plăcute. cred cu tărie că tu nu grăieşti toate acestea decât din invidie. Când se lăsă a cincea noapte ihrazada zise: Mi s-a povestit. La vederea lor. şi îi atârna In pM O cupă de aur. ca să aibă o mie de dinari. în Apus ca şi în Răsărit. când mergea la vânătoare.. Şi acum îndrăzneşti să îndrugi asemenea lucruri despre el? Cât despre mine.

Şi regele însetase şi calul însetase. sterp şi fără de apă. ple ducând cu sine gazelă şi ajunse la palatul său. avea mâna acoperită de o mănuşă de piele. te-^ai lipsit pe tine însuţi de apă 5 l-ai lipsit de aceasta pe cal.. oare. Povestea prinţului şi a vampirului Kcgele despre care este vorba avea un fiu foarte iubitor de vln&loarea călare şi avea şi un vizir. o jupui şi îi. încalecă din nou pe cal. ce rău am săvârşit. vei pieri aşa cum a pierit un vizir care înşelase MII du de rege dintre regi. Şi regele acela îi porunci acelui Vilii să fie cu fiul său oriunde va merge.. Şi aceasta este povestea regelui Sindabad! Când vizirul auzi istorisirea regelui Iunan. o izbi cu acesta şi o făcu să se rostogolească. gâtul şoimului. Atunci regele se căi că îi tăiase aripile şoimului. o înjunghie. La această privi'li^ic. leţl la vânătoare pe jos şi la vânătoare călare. Atunci regele îşi luă hangerul. Aruncă gazelă bucătarului şi îi zise: — Ia-o şi găteşte-o! Apoi. fi vizirul ii zise fiului de rege: 24 . era cald şi locul era pustiu. Apoi se ridică. şi aşa luă cana de la. Şi tu vt-i cunoaşte adevărul din spusele mele! Dacă mă asculţi. eşti »«Aput. îi zise: — O. dar şoimul. şi luă cana pentru a treia oară. pentru a doua oară. intr-una din zile. Regele luă] cana pentru a doua oară. darl pasărea ii dădu cănii o lovitură cu laba şi o răsturnă.) îi dădu cănii o lovitură cu laba şi o răsturnă. că îşi fac asemenea semne către mine? El îi răspunse: — Ei zic că ai jurat să trimiţi la moarte pe oricine va vedea] trecând gazelă înspre el! Şi regele zise: — Pe viaţa capului meu! trebuie să o urmărim pe această gazelă şi să o aducem înapoi! Apoi regele porni în goana calului pe urmele gazelei.. o umplu. Atunci regele zise: — Fie ca Allah să te îngroape.ui care 1-a scăpat de la pieire. apoi coborî. şijj şoimul răsturnă cana cu aripa. şi văzu în copac un şarpe năprasnic.zise vizirului: — Ce-i cu oştenii aceştia. şi ceea ce curgea era veninul său. dar i-o întinse calului. Atunci şoimi începu să ridice capul şi să îi grăiască prin semne: — Priveşte ce este sus in copac! Şi regele ridică ochii. şi şoimul i o izbea cu ciocul peste ochi. Şi amândoi merseră şi văzură o fiară grozavă. •M» cărui urmări aducătoare de nenorociri le vei fi avut? Nu m-am i ■■•ni aşa faţă de tine decât fiindcă mi-a fost milă de tine. Atunci şoimul sughiţă o dată şi muri. cea mai nefastă dintre păsările cobe! M-ai împiedicat să beau. o umplu din apa aceea şi-o întinse păsării. Şi regele se întoarse şi văzu un copac din care curgea ceva ca untul. i-o puse dinaintea ei. şi gândindu-se mereu că păsării' ii este sete. regele scoase strigăte de jale şi de durere pentru că ucisese . o.. Apoi îl izbi pe şoim cu sabia şi îi reteză aripile. Ci. şi atât de tare. şi împreună cu el l#|l vizirul tatălui său. Ci regele . rege măreţ şi plin de vrednicie. încât o orbi şi o făcu să ameţească. regele se aşeză pe tron. Şi regele se mânie pe j şoim. Acel fiu. având O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Ma| >oimul. iar de nu.. atârnă leşul de oblâncul şeii.

măicuţă. ea îl văzu că era speriat ca un mişel fricos şi că tremura. ca să ne umplem burţile! Când prinţul auzi vorbele lor. Tu. Prinţul ii zise: — Cine eşti tu? l>a îi răspunse: — Fiica unui rege dintre regii Indiei. dacă te increzi in acest medic. Şi prinţul fi muşc tare buimăcit şi nu mai ştia încotro să se întoarcă. mă cuprinse o poftă de somn şi căzui din |ti (Ară să îmi dau seama. Trecând printr-o insuliţă pustie. căci tu ai putere peste tot ce doreşti! Când vampira auzi această rugăciune se făcu nevăzută. stăpâne al meu. şi îndepărtează-1 de la mine.. o. dacă te roagă. nici nu se mai îndoi de moartea lui. Iar vampira îi zise: — Dar tu mi-ai spus chiar aşa: „Sunt un prinţ". Şi mă trezii părăsită singură şi fără să . văzând că ea întârzia prea ninli ţi că era prea înceată. copiii mei. fu cuprins de înduioşare şi o lAIlfl pe spatele calului său şi o aşeză călare pe crupă şi porni la drum. într-adevăr. când vlfu In susul drumului o sclavă tânără ce plângea.O. şi îi povesti despre sfatul mişelesc al vizirului! Iar regele porunci moartea vizirului! Apoi vizirul regelui Iunan urmă cu aceste cuvinte: — Şi tu. aş vrea să-mi fac nevoile! Alunei el o coborî pe insuliţă şi. el te va face să mori de moartea cea mai groaznică. intră în urma ei fără ca ea să bage de Mumă. în timp ce călătoream pi In deşert cu caravana. n-ai decât să ceri ajutorul lui Allah împotriva vrăjmaşului tău. ajută-mă să biruiesc asupra vrăjmaşului. Ci ea era o vampiră! Şi le zicea copiilor ei: .. Şi cu toate că l-ai copleşit 25 . nu? El răspunse: — Da. aşa cum susţii.E rândul tău! aruncă-te pe fiara asta şi urmăreşte-o! lur prinţul se porni în urmărirea fiarei până ce se făcu nevăzut iMI ochi. tatăl lui. care-i răspunzi celui asuprit. Şi iată că deodată fiara se pierdu în pustietate. şi se întoarse la locul unde îl lăsase. astăzi v-am adus un băiat tânăr şi gras bine! Şi ei îi ziseră: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 58 — O. Iar prinţul se întoarse la regele. Ea îi zise: — Atunci de ce nu îi dai duşmanului tău ceva bani ca să îl îndepărtezi? El răspunse: — Vai! el nu se mulţumeşte cu bani şi nu râvneşte decât la sufletul meu! Ci tare mi-e frică şi sunt un om rob al nedreptăţii! Ea zise: * — Dacă eşti asuprit.iiu încotro s-o apuc! ("and prinţul auzi aceste cuvinte. adu-ni-1 mai repede. Când ieşi vampira din vizuina ei. şi muşchii-i fremătară şi fu cuprins de mare spaimă pentru soarta lui. sclava îi zise: — O. şi El te va păzi de fărădelegile tuturor acelora de care îţi este frică! Atunci prinţul ridică ochii spre cer şi zise: — O. rege. şi-i zise: — De ce ţi s-a făcut frică? El răspunse: — Am un vrăjmaş de care mi-e frică. şi îi descoperi răul.

cum aş putea să nu îţi cânt mărirea ta. şi aşa vei illvili fărădelegile lui. va trebui izbit peste ceafă. ci numai pun voinţa sigură a înţeleptului înţelepţilor! Aşadar. şi zise: 26 . oare. nu deznădăjdui niciodată.\ rită mirare. aşadar. şi uită de toate tristeţile şi de hune grijile! Oare nu ştii că grijile învechesc chiar si inima celui mai Mit şi a celui mai puternic? Lasă.cu favoruri şi ai făcut din el apropiatul tău. care eşti în rătăcire. dacă m-a mântuit cu un lucru ce l-am ţinut în mână. pe care el te va face să-1 ţii în mână de acum încolo? Atunci regele Iunan zise: — Adevărat grăieşti! Fie după sfatul tău. o. că aceasta-i numai spre a-ţi pricinui pierzania ta cu un al doilea lucru. Doamne! putea-voi petrece vreodată chiar o singură zi ui î[i cânt osanale? Şi pentru cine mi-aş putea păstra mai bine ituul minunat al stilului meu ritmat şi limba mea de poet? Fiecare dar nou ce îl primesc din mâinile tale. nici spinarea mea atâta putere. care te temi de loviturile Destinului. că nimica nu se face prin voia ta. este mai fHmw\ frecat cel dinainte. SVf ştii. Nu vezi de ce te-a mântuit de boală pe dinafară trupului tău cu un lucru pe care l-ai ţinut în mână? Şi nu crezi. e scris şi nu se şterge nicidecum! Şi cât itn/ire ce nu este scris. |i w te slăvesc în suflet şi în faţa tuturor?! I Uir trebuie să ţi-o mărturisesc. vizire. medicul Ruian. Planurile noastre nu sunt decât planuri de u-putincioşi în faţa singurului Orănduitor! Lasă-te în voia sorţii! Jfl vti gusta din fericirea statornică". Căci este prea lesne cu putinţă ca acest medic să fi Vtnil în taină ca o iscoadă ca să îmi pricinuiască pierderea mea. rămase mirat cu neţărmu. ca să—1 cheme. fie ca »i? i iitu. Doamne. »# va trebui să facem cu el? Şi vizirul îi răspunse: — Trebuie să trimitem de îndată pe cineva la el. »! poate tare bine să mă piardă. inima ta nu va ii\m nimic de ce să se teamă din partea oamenilor. n-ai de ce te teme! Şi. Tu. şi îmi vine înainte chiar de a-l fi dorit! Şi aşa. totuşi el îţi pregăteşte moartea. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Când se înfăţişă. linişteşte-te! Nu ştii. de pildă. regele îi zise: — Ştii de ce te-am chemat să te înfăţişezi înaintea mea? Şi medicul răspunse: — Nimeni nu ştie dinainte necunoscutul în afară de Allah Pre înaltul! Regele îi zise: — Te-am chemat să vii pentru moartea ta şi ca să îţi scot sufletul din tine! Iar medicul Riuan. ţt »And se va înfăţişa aici. "imul ce hotărâse îndurătorul . Niciodată gura mea nu va avea H ilurinţă atâta de frumoasă. Trădează-1. Inii adevăr. înainte ti ir trădeze el pe tine! Şl regele lunan zise: — Adevărat grăieşti. vizire al meu de («_______________________________________O MIE ŞI UNA DE NOPŢI jtoviiţă bună. care se înfăţişă vesel. de asemenea. aşadar. ru. că toate sunt în mâinile Celui ce a zidit pământul?! C 'ăci ceea ce este scris. vizire! Apoi regele trimise să îl cheme pe medic. aşadar. şi te vei fi liniştit. încredinţează-ţi grijile tale în mâinile lui Allah. tu. tu iitire. la aceste vorbe. fie ca să duc povara binefacerilor cu care tu m-ai copleşit! i >. totul. toată mărirea ta.căci poetul zice in versuri: „O. cu un lucru pe care m-ar <ă-l miros! Apoi regele lunan ii zise vizirului său: O. singur înţelept! Şi după ce vei face aceasta.

j sau într-alt chip! Şi medicul zise: — O. spătarul înainta. plânse şi se mâhni din pricina ajutoarelor i date acelora cu totul nevrednici de ele. aşa cum am făcut şi eu către tine. ea este într-adevăr despuiată de HMi f scânteie de spirit mai înalt. că de nu. Ah! Allah te aibă în pază! cruţă-mă şi Allah te va 27 . rege. ce voi miroşi. Apoi ti zise regelui: Aceasta mi-e răsplata? Iată că mă cinsteşti precum făcu un ! Atunci regele ii zise: IDur cum este povestea aceasta cu crocodilul? lat medicul îi zise: Vai! mi-e cu neputinţă să ţi-o istorisesc câtă vreme mă aflu ■ ittroa asta. şi care a fost greşeala de mine j săvârşită? Iar regele îi răspunse: — Se zice că eşti o iscoadă şi că ai venit să mă ucizi. rege. oare aceasta-i răsplata mea? Aşa întorci tu răulj pentru bine? Dar regele zise: — Neapărat e nevoie de moartea ta şi fără nici o zăbavă. pilda mea le va sluji altora ca să limba lor să grăiască". îi zise regelui: Cu îngăduinţa ta! I >ur medicul continuă să plângă şi să îi zică regelui: — Cruţă-mă. priviţi-l! el nu înaintează decât cu o lumină în mână. Când medicul se dumiri pe deplin că regele îi voia moartea fără de nici o îndurare. îl legă la ochi pe medic. fereşte noroaiele drumurilor. După aceea regele Iunan ii zise medicului: — Nu îmi voi regăsi încrederea şi nici tihna până când nu te] voi şti ucis. şi liApndu-şi spada. şi sfaturile nesocotiţilor i' Şi n-am cules decât hulă şi ocară. Dar tatăl ei. este un om plin de inimă şi trece printre cei mai înzestraţi. Şt aşa. Despre acest lucru poetul zice: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „ Tânăra şi nebuna Maimuna. mă voi păzi cu străşnicie să nu mai dau num sfat cuiva! Iar de voi muri. de voi mai trăi. fără ca tu să mă fi izbăvit. iar j de nu. şi nu mă ucide. §i in IU est fel. Alinii ic va ucide! Şl recită versurile poetului: „Staturile mele n-au cunoscut izbânda. de ce să mă pierzi. Allah te va ucide pe tine. şi Allah te va cruţa.] efritule. dimpotrivă. cred cu tărie că mă vei ucide cu altceva. stăruiai să îmi j voieşti moartea. dimpotrivă. Căci dacă m-ai mântuit cu un lucru pe care l-am ţinut! in mână.— O. pulberea şoselelor şi alunenle primejdioase!" După aceea. Ci eu te voi ucide înainte ca să mă ucizi tu pe mine! Apoi regele ii strigă spătarului şi îi zise: — Izbeşte gâtul acestui trădător şi mântuieşte-ne de nelegiuirile lui! Şi medicul ii zise: — Cruţă-mă. Apoi ii repetă rugămintea. ci. i> $i aşa. şi Allah te va cruţa pe tine! Şi nu mă ucide.

şi cea mai infimă dint. căci 1.îngrijească d înmormântarea mea şi mai ales ca să le dau în dar cărţile mele d medicină. tainele pe care le dezvăluie este aceasta: dacă îmi tai capul. Atunci dicul intră în divan şi rămase în picioare dinaintea regelui. Apoi se întoarse la divan. rege! ia această carte.1. şi veniră de asemeni emirii.. îndură-te pentru noi de sângele acestui medic.HH(* |>c tine! A|M>i începu să verse şiroaie de lacrimi. într-adevăr. aş fi pierdut fără îndurare. şi nu mă ucide. dimpotrivă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI O.» ucidă spre a pune mâna pe preţul tocmit pentru răpunerea O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mea. şi media coborî la el acasă şi îşi încheie treburile din ziua aceea şi pe ce: de a doua zi la fel. şi zise: — O. un lucru de t minunat. c de nu. îngăduie mi o păsuire. rege! chiar aşa şi este. tu. conţinând praf. După care vc fi fără teamă în ce mă priveşte pe mine! Atunci medicul zise: — Păstrează-mă. l-am văzut miniiiiiulu-te de boala ta care i-a răzbit pe medici şi pe cărturari! Ut'gclc răspunse: Voi nu cunoaşteţi pricina osândei la moarte a acestui medic: rtut» I aş cruţa.. efritule! când medicul se dumiri că regele vrea săucidă fără îndurare. Apoi şezu şi zise: — Să mi se aducă o tipsie! Şi aduseră o tipsie. Chiar de ţi—aş tăia capul.ţii irului se ridicară şi ziseră: — O. o. Atunci câţiva dintre «i. Atunci regele îi îngădui să plece. De altminteri. rege. Allah te va ucide! Dar. şi tot ai vorbi? El răspunse: — Da. şi înfiora de bucurie şi de tulburare. Vărsă în aceasta praful şi îl întinse pe deasupra ei. ca Allah să te păstreze. citeşte pe urmă tr şire din pagina stângă. curtenii. o. di chide cartea şi numără trei file întorcându-le. ţinâ in mână o carte foarte veche şi o cutiuţă de colir. Apoi • Locotenenjii regelui. medicule!. va putea > »ft mă ucidă dându-mi ceva să miros. vizirii. căci este cu putinţă să fie o iscoadă care nu a venit aici decâ spre a mă ucide. şi atunci capul tăiat îţi va vorbi şi îţi răspunde la toate întrebările ce i le vei pune! La aceste vorbe. el îi zise: — O. Aşadar. Atunci regele îi zise medicului: — Şi care-i această carte? El ii răspunse: — Ea cuprinde leacuri de nepreţuit. ca să cobor până acasă la mine. tare mi-e frică să MM MI. căci acela care m-a niuit de boală. pe care vreau să ţidăruiesc ca să o păstrezi cu grijă in dulapul tău. Ci. moartea lui este necesară. făcându-mă să ţin un lucru în mână. dar între păzitori. regele se minună la hotarul mirării. să mă descotoroses de toate şi să las vorbă rudelor şi vecinilor să se. rege! dacă moartea mea este absolut necesară. am o carte care este într-adevăr extrasi extraselor şi cea mai rară dintre cele rare. divanul se preschimbă parcă într-o grădină înflorită. nawabii* şi toate căpeteniile împărăţiei. dar nu te sluji de ea înainte de 28 .1 tun văzut niciodată greşind faţă de tine.

ml vei deschide cartea! |)nr regele. Şahrazada văzu lucirea dimineţii şi se opri iri. Atunci îşi duse degetul jtuA. o. Şi făcu »U)i lucru pentru a doua şi a treia foaie. în acest fel. fii tu binefăcător: şi proverbele cunoscute zic: „O. Dar el s-a |toirivit şi şi-a hotărât pieirea. eu te-aş fi cruţat.i Şi sora ei Doniazada îi zise: ŞI UNA DE NOPŢI — Cât de dulci sunt cuvintele tale! Ea răspunse: — Dar ce sunt toate acestea prin asemuire cu cele ce vă voi povesti în noaptea viitoare. efritule! că dacă regele Iunan l-ar fi cruţat modicul Ruian. „Aceşti judecători! Ei m-au judecat.atunci efritul strigă şi zise: — Pe Allah asupra ta! o. j căci dacă eu am fost nelegiuit. pescarule.. Şi tu. dar nu dădu de urma nici unui fel de scris. chiar in clipa rit regele căzu mort. luă cartea şi o c. in graba Iui. tu. pescarule. dar trecând peste drepturile ji tn pofida oricărei dreptăţi! Şi totuşi.i tocmai când medicul Ruian îşi sfârşi recitarea. o. o. Şi petrecură noaptea aceea în neştirbită fericire şi în desfătare până dimineaţa. ei N tniţaţi. că atunci când pescarul îi zise efritului: „Dacă mă cruţai. dreptatea se M'*/ Ln rândul lor. Allah te-ar fi ţal. iartă pe deplin fărădelegea răufăcătorului!" Şi tu. dar nu-i scris nimic! Medicul răspunse: întoarce mai departe în acelaşi fel! Şl regele continuă să întoarcă foile mai departe. o. *f In clipa şi în ceasul acela. II umezi cu scuipat şi izbuti să întoarcă prima foaie. legHc zise: ■■ O.] Apoi regele urcă în divanul său. căci cartea era otrăvită. Şi atunci ir se prăvăli in spasme cumplite şi strigă: Otrava mă frământă! |l In acest timp. el se întoarse în palatul său] şi se adună cu ai săi. Şi când ridică divanul. o. că otrava străbătu prin tot trupul regelui. aşează-1 pe această tipsie poruncă să îl apese peste acest praf ca să oprească sângele. să nu o faci asta! Şi cruţă. mărite rege. După ce mi-1 vei fi tăiat.i mă cu mărinimie. Dar abia se yr*«*rl câteva clipe.Iliu capul. dar tu n-ai voit decât moartea mea. dar găsi foile lipite unele de altele. Stăpâne. acum află. medicul Ruian începu să alcătuiască versuri. şi de fiecare dată foile •• desfăceau decât tare anevoie. şi eu te voi face să mori întemniţat în acest vas şi te voi arunca în această mare!" . tu care faci bine celui ce face rău. dacă voi mai fi încă în viaţă şi dacă regele va binevoi să mă cruţe. medicule. nici nu-1 mai asculta. au fost judecaţi! De-ar fi fost drepţi şi buni. Allah l-ar fi cruţat la rândul său. şi soarta i-a asuprit şi i-a împovărat fttr mai grele necazuri! Ii au ajuns ţintă de hulă şi batjocură şi de mila trecătorului! »"'"'"r' legea! Aceasta din pricina celeilalte! Şi Destinul na făcut > ^-mplinească după judecata dreaptă!" ". regele dezlipi şase l încercă să citească. Când se lăsă a şasea noapte Şahrazada zise: Mi s-a povestit. fără să mă dojeneşti prea mult pentru fapta mea. ( I. nu îmi face aşa cum a făcut Umama cu Atika! Pescarul zise: — Şi cum a fost întâmplarea lor? Efritul spuse: 29 . Dar au asuprit. efritule! dacă ai fi vrut să mă cruţi. in această clipă a povestirii sale.

căci vi se va cere socoteală!" Ci tu mi-ai făgăduit U NI! «I jurat că nu mă vei trăda. Dacă. I< . se bucură. La această privelişte. Atunci efritul se opri şi îi porunci pescarului •A iţi mume năvodul şi să pescuiască.jtii. fără să iţi poat rămâne vreo cale de a ieşi din ea! Când te rugam fierbinte şi arnJ recurs la tine. Allah Prea înaltul a zis: „Aveţi datoria să vă im Amantul. dacă îl va IIMIMI/I.ititţut fără urmă de îndoială de pieirea lui apropiată. să ştii că nu te voi arunca in mare decât ca să previn de faptele tale pe oricine ar încerca să te scoată. după ce se încredinţa cu tărie de credinţa lui şi i» fAgAduiala lui. şi pescarul privi în apă şi II |u)ii albi şi peşti roşii. Apoi. Atunci ru.frltul ii răspunse: Slobozeşte-mă.. De altminteri.. I M «ceste cuvinte. şi zise: „Nu văd nici un semn bun într-asta!" A|i<)i'iiui-rcă să se întărească în inima lui. Ci. Şi la ♦• »l«MOii lor. efritul se puse pe râs. pcscarule. rămase IM. ci îl va răsplăti «i'. albaştri şi galbeni. nul se minună. tu nu îmi doreai decât moartea fără ca eu să fi] săvârşit vreo greşeală faţă de tine sau vreo josnicie oarecare. am înţeles că erai dintr-o seminţie real la obârşia ta. Şi acum.. BIBLIOTECA JUDI „OCT AVI AN • A 5 l'. Apoi işi aruncă năvodul. şi urcară !»»• mi munte. şi efritul îi zise: — Intră cu peştii aceştia la sultan şi imbie-i lui. totuşi. |i| titt rMc uituc. căci El ţine mult la porunca lui! şi dacă este răbdător.. şi îţi voi fi de mare ajutor într-o treabă care te va iHtlMigAţi pe veci! Alunei pescarul luă în seamă această făgăduială că. Şi când] te-ai purtat aşa cu mine. şi el te va arunca în mare pentru a doua oară. şi atunci vei zăbovi in marea aceasta până la sfârşitul vremurilor ca să guşti din toate felurile de cazne! I Baia tinerelor. iar el iţi va tii In Kchimb din ce să te înavuţeşti. văzu într-acesta patru peşti.. în răstimpul cât sunt întemniţat când îmi vei da drumul. fiecare de altă culoare. se udă |n veşmintele sale.— Nu-i vreme de povestit. Efritul izbi vasul cu piciorul şi—1 prăvăli IM muie. mă vei trăda. şi coborâră într-un loc larg şi singuratic. şi după ce îl făcu să se lege cu jurământ pe nu• li iui Allah Atotputernicul. Când pescarul văzu vasul luând drumul mării. căci am uitat datinile bune I» mâlu amar de vreme de când mă aflu în fundul mării. |>si. şi zise: O. şi nul ţi-am făcut decât bine. căci te-am slobozit din temniţă. şi ţi-am spus ceea ce i-a zis medicul Ruian regelui iuti*II „( ruţă-mă şi Allah te va cruţa pe tine". Allah U va |" ■ i. iată de ■i tun mai bine de o mie opt sute de ani de când n-am mai văzut 30 . şi îl pierdură din vedere. nu! trebuie neapărat să te arunc în mare. căci acuma e ceasul potrivit să îţi istorisesc (i'wrMcu. pe Allah! fă bine şi Nllmeşte rugămintea mea de iertare. efritule.începu să urce până ieşi pe deplin şi se prefăcu într-un efrit Htli luifAtor de urât la chip. şi trăgându-1 după 'i. şi păşi înaintea lui şi o. urmează-mă! |i pescarul porni în urma lui fără să prea creadă in scăparea IM). în mijlocul i «uiiu se afla un lac. îţi făgăduiesc că nu iţi voi mai face nicioilni A vreun rău. efritul nu ii va mai face niciodată vreun rău. |l «ţa ieşiră departe de oraş. îţi voi istorisi despre întâmplarea lor! Pescarul zise: — O.lu 1. pescarul deschise vasul.

şi după aceea îl întoarse j pe cealaltă parte. vizirul îi dete poruncă] să frigă peştii. Dar deodată peretele bucătăriei se întredeschi şi făcu loc să intre în bucătărie o fată înaltă de statură. îl rândui în cuptor. căci nu mai văzuse niciodată în viaţa lui] alţii asemănători ca soi şi ca preţ. cu trupul aplecat cu multă gingăşie. Atunci pescarul se întoarse de acolo în oraş cu sufletul plin dej cele ce văzuse în toată întâmplarea lui cu efritul. şi regele porunci să îi dea pescarului patru de dinari. brăţări încheieturile mâinilor. da! Apoi murmurară în cor această strofă: „Dacă te vei întoarce pe urmele tale. apoi luă peştii şi îi duse acasă. regele se minună în culmea uimirii la vederea acestor peşti] pe care-i îmbia pescarul. fata răsturnă cuptorul şi ieşi prin acelaşi loc te unde intrase. numai de trei zile. şi ţinea in mână o nuia de bambus. vei veni in toate li > i O MIE ŞI UNA DE NOPŢI zilele să pescuieşti aici. se îndreptă spre palatul regelui. o vom îndeplini pe a noastră. cercei in urechi. cu plini şi netezi. şi în degete inele cu pietre preţioase. zise: — O. văzu că cei patru peşti se arseserâ şi se prefăcuseră înl|t MI» scrum negru. Când pescarul urcă la rege şi îi îmbiej peştii. şi fata repetă O MII ŞI UNA DE NOPŢI iliua ţi a treia oară întrebarea ei. o umplu cu apă şi puse acolo peştii. peştilor. la soţia lui. noi te vom urma. ave pe cap o panglică de mătase albastră.! aşa cum îl sfătuise efritul. iar peretele se lipi la loc. prea bună negresă. voios şi mulţumit. După ce vizirul ii dădu. dacă î{i \tî îndeplini făgăduiala. Iată ce aveam de istorisit despre pescar! Cât despre negresă. cu însuşiri desăvârşite. da! ah. pescarul ii puse in pulpana tiei lui şi se întoarse acasă. dar numai câte o singură dată! Şi acum. vizirul se întoarse de acolo după ce îi dădu toat aceste îndrumări. şi îşi zise în sinea ei: „Bietul peşte! Abia pornit 31 . cu pleoapele cănite cu kohl negru. zicându-i: — O. îl curaţi. vârându-şi nuiaua în cuptor. I de regele rumiior şi nici nu avuseseră încă timpul să îi pună la încercare măiestria în ale gătitului. Când sclava se trezi din liMlmiirc. vom stărui până când te vei fi înduplecat!" 1 ÂX aceste cuvinte. luând o oală de lut ars. cu chipul drăgălaş. căci sultanul primit chiar acum un om aducător de daruri! Zicându-i aşa. regele mă însărcinează să îţi zic aceasta: „Eu nu te păstrez chiar ca pe o comoară. şi ii zise: — Să ii fie daţi peştii negresei noastre. I apoi îl lăsă să se coacă bine pe o parte. sclava căzu în nesimţire. tu picătura ochiului meu. Atunci toţi peştii ridicară capul •im i uptor şi ziseră: Ah. bucătăreasa! Iar această sclavă îi fusese trimisă în dar. după aceea. fie ca Allah să te aibă în paza lui! Şi acestea fiind zise.(ttmra de pe faţa pământului! Cât despre tine. ridicând oala şi punând-o pe cap. care începură să se zbată în apa din oală. decât numai pentru ziua de atac!" Ci arată-ne astăzi dovac' măiestriei tale la gătit şi bunătatea bucatelor tale. vă mai ţineţi încă făgăduiala? La această privelişte. acesta se deschise şi îl înghiţi. Apoi. dar dacă vei f»n tu a să scapi. Ea se apropie şi. Şi aşa. ea luă peştele. efritul izbi cu amândouă picioarele înj pământ.

Şi deodată peretele bucătăriei se despic în două şi se ivi pe acolo un negru ca toţi negrii. o. Iar regele îi zise: — Vreau să le văd acestea chiar cu ochii mei! Şi trimise în căutarea pescarului.li mm. Vârî nuiaua in cuptor |4 «inc: — O. o poveste nespus de ciudată! 'j/l uimise în căutarea pescarului şi. dar dacă fj( vei dezice făgăduiala. îl vom îndeplini §i noi pe al nostru. că. şi zise cu glas răspicat şi înfri-j coşător: 32 . iar peretele se lipi la loc. odată prăjiţi pe o parte. iată că vizirul se ivi in spatele ei. iar vizirul rămase foarte mirat şi zise: Asta-i. peştilor. asemănător \ bivol ca toţi bivolii. Atunci vizirul se sculă şi] zise: — Iată o întâmplare pe care nu mă văd îndreptăţit să i-o] ascund regelui! Apoi se duse la rege şi ii povesti cele ce se petrecuseră de faţăl cu el. Şi vizirul intră să li ducA negresei. aruncă năvodul şi il trase tu '' HI peşti pe care ii luă şi îi duse vizirului.-\:. îi zise: — Găteşte-i tu însuţi. dacă îţi N»f tndeplini jurământul. zicându-i: Scoală-te şi prăjeşte-i de faţă cu mine ca să văd ce este cu tunia povestea asta! Şt negresa se sculă. vom striga atâta până când ne vei despăgubi" — 'i"-'. atunci când peştii începură I să vorbească. şi îi zise: — Du peştele sultanului! 'ji sclava se puse pe plâns şi îi povesti vizirului întâmplarea şi < urmară. şi ţinea în mânai o armură dintr-un copac verde. într-adevăr. fata răsturnă cuptorul cu nuiaua şi ieşi prin locul pe j unde intrase. peştii aceştia! Şi vizirul răspunse: — îndeplinesc porunca ta şi mă supun! Atunci porunci să aducă cuptorul înaintea regelui şi puse peştii să se frigă după ce îi curăţă bine. mărite rege. Sahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi conteni cuvintele îngăduite. sau cu un uriaş din tribul Had. şi îi porunci să se intoarc cu patru peşti asemănători celor dintâi şi îi dădu în acest scop răgaz de trei zile. apoi. Dar pescarul se întoarse degrabă la eleşteu aduse la puţină vreme patru peşti. odată pescarul adus. sub ochii mei. ii zise: Trebuie neapărat să te întorci cu patru peşti asemănători ■ipltiia pe care i-ai adus întâia oară! Şi pescarul se îndreptă spre eleşteu. dea|H|MM capului ei. o. Atunci regele porunci să i dea patru sute de dinari. peştilor! oare ţineţi mereu vechea voastră fişftiluială? Iar peştii ridicară cu toţii capul şi intonară în cor această ţâ „Dacă te vei întoarce pe urmele tale. tn clipa aceea. pregăti peştii şi îi puse în cuptor pe tăciuni. întorcându-se spre vizir. întoarse pe cealaltă parte. şi. noi te vom urma. când iată—1 pus pe fugă!" Şl pe când se jeluia aşa. •' 'i Hbia se scurseră câteva clipe şi se ivi fata îmbrăcată în aceleaşi vitţitiliuc şi ţinând mereu nuiaua in mână. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Când se lăsă a şaptea noapte Ea zise: Mi s-a povestit.

un înţelept. într-adevăr. noi ne vom întoarce! Dacă jifăgăduiala. li zise: De unde ai prins peştii aceştia? II răspunse: I)intr-un eleşteu aşezat între patru dealuri dincolo de munW« t« domină oraşul! Şl regele se întoarse către pescar şi ii zise: Câte zile iţi trebuie să ajungi acolo? II răspunse: — O. Nti«>pu In taină să-1 blesteme pe efrit. desigur! Da. nu-i nici o îndoială că peştii aceştia treMtli> HA aibă o poveste ciudată. vizirilor şi curtenilor: „Sultanul nu se simte bine şi mi-a dat poruncă să nu 33 . Şi regele şi toţi plecară. odată pescarul ■Mii. Şi sultanul şi oştenii . şi coborâră într-un câmp lung şi singuratic ■ Mtc In viaţa lor nu-1 văzuseră mai înainte. miuror. iit iniil in toate ştiinţele. tu te vei aţine la uşa cortului meu şi le vei spune emirilor. Iar pescarul. măria-ta sultane! abia de trebuie o jumătate de oră! Şl sultanul rămase tare mirat şi porunci străjerilor să îl insoi pe pescar chiar în clipa aceea.. şi ||i«il pe un munte. nu putem să o trecem mi 11< <rc. Şi regele se opri şi le zise ostaşilor şi MMMtor celor ce erau de faţă: I sie vreunul dintre voi care să mai fi văzut vreodată înainte •nil lac în locul acesta? HI răspunseră cu toţii într-un glas: O. regele ii zise: — Am de gând să fac un lucru şi vreau mai întâi să ţi-1 împărc: m-am gândit să rămân cu desăvârşire singur la noapte şi să O MIE ŞI UNA DE NOPŢI caut singur să dezleg taina acestui lac şi a acestor peşti. şi ostaşii o făcură.. noi ne-o vom line pe a noastră! Dar dacă te împotriveşti^ atâta vom striga până te vei îndupleca de-a binelea!" ■ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Apoi negrul se apropie de cuptor şi îl răsturnă cu armura. nu! |l regele zise: Pe Allah! eu nu mă voi întoarce una cu capul în oraş şi nu Hi» vni aşeza pe tronul regatului meu înainte ca să aflu adevărul tlmpic acest lac şi despre peştii din cuprinsul lui! Şl porunci ostaşilor să împresoare munţii. desigur! Şi în cor murmurară această construcţie de versuri: „Dacă te vei întoarce înapoi. plin de elocinţă.. ( i vizirul acela era un cărturar. peştilor! vă ţineţi mereu de vechea voastră făgă-J duială? Şi peştii ridicară capul din tigaie şi strigară: — Da.— Peştilor. Negrul plecă după §*««•• prin acelaşi loc pe unde intrase. Aşadar. Alunei regele îl chemă pe vizirul său. Când acesta se înfăţişă între mâinile rei • im. şi feţiii arseră şi se preschimbară în scrum negru.. tare nedumerit. Când se făcu nevăzut din in. şi i eleşteu în care zburdau peşti de patru culori deosebite: BMl. regele zise: lată o întâmplare pe care. alb. De altminteri. galben şi albastru. o.Intră de această întindere pustie aşezată între patru munţi. I tete atunci poruncă să fie adus pescarul şi.

Atunci el se bucură şi. Şi nu întâlni acolo pe nimeni. Găsi o uşă peste care t ftdea o perdea. intr-o sală mare. de jur-imprejur zburdau nenumărate păsări care nu puteau să zboare afară din palat. se bucură de aceasta şi îşi zise: „Poate că voi găsi acolo pe cineva care îmi | va'istorisi povestea aceasta a lacului şi a peştilor lui!" Apropiindu-se de acea negreală. un trecător pe drum. îşi încinse sabia şi se strecură departe de însoţitorii lui.las pe nimeni să intre la el!" Şi nu vei destăinui nimănui gândul meu ascuns! Şi în acest fel. cu Untura mlădioasă. dar neauzind nici un răspuns. obrajii ca trandafirul. Şi acum somnul ochilor mei • r) preschimbat în nopţi de nesomn. şi vă cer puţină merinde pentru călătorie! Apoi repetă cererea sa pentru a doua oară şi a treia oară. insă cu putere şi nimeni nu-i răspunse. Dar deodată auzi un geamăt uşor care venea ca dintr-o inimă tristă. Ah. dar şi ce chinuri pe ftindurile mele! Indurare! Lasă-mă să gust din odihnă! Şi mai ales nu merge să u vizitezi pe Aceea care este tot sufletul meu. Atunci el îşi zise: „Nu mai rămâne nici o îndoială. a munţilor şi a palatului. Ridică perdeaua şi. dar. Era un tânăr frumos. şi văzu că poarta avea j un canat deschis şi celălalt închis. văzu că era un palat. a peştilor. dar se mâhni mai tare că nu putea afla pe nimeni care să fie în stare să îi dezvăluie în sfârşit taina lacului. şi în mijlocul unuia din nbraji mijea o aluniţă ca un bob de chihlimbar negru. Atunci. şi auzi o voce lină care cânta încetişor aceste versuri: 'I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „Suferinţele mele! ah! nu le-am mai putut ţine ascunse si păti: mea din dragoste s-a destăinuit. Şi iată că văzu in depărtare ceva negricios. dragostea! La glasul meu ea a venit. bătu încet. până la ceasul când căldura prea dogoritoare îl forţă să se odihnească. străjuit de patru lei din aur roşu şi care slobozeau din gura lor apă ţâşnind în mărgăritare sclipitoare şi in nestemate. După aceea porni din nou la: drum neîntrerupt cât fu ziua de mare şi în a doua noapte până dimineaţa. bătu a doua oară şi a treia oară. neprimind răspuns. se îndârji în inima lui şi se întări in fire şi pătrunse pe coridor până în mijlocul palatului. vizirul nu putu să nu i se supună. Şi se aşternu la drum toată noaptea' până dimineaţa fără de popas. înzestrat cu un glas catifelat şi limpede. luându-şi inima în dinţi. clădit în întregime din pietre negre. palatul acesta este părăsit". precum poetul zice: „Zvelt şi gingaş. Atunci regele I se deghiza. fruntea (I era ca o floare. cugetând adânc la toate acestea. aşa de 34 . tânărul efeb! Cu părul din întunecimi. apoi neprimind răspuns. Şi regele se minună de toate acestea. Dar văzu că întreg palatul era somptuos aşternut cu tapiserii. fiind împiedicate de o plasă largă care se întindea pe deasupra palatului. stăpâni ai palatului. şi în mijlocul curţii interioare se afla un bazin. văzu un tânăr |P/flnd pe un pat mic. Acolo zise în gura mare: — O. apropiindu-se de poartă. ] fără să fie văzut de cineva. întărit cu brâie late de fier. se sculă şi se tmlrcptă în partea de unde le auzea venind. sunt un străin. ridicat de un cot. bătu a patra oară. Apoi şezu între cele două uşi. pătrunse prin poarta palatului şi ajunse într-un coridor. să o faci să sufere! Căci fra este mângâierea mea în cazne şi primejdii!" Când regele auzi aceste cuvinte murmurate.

insă. am preluat sultanatul şi mă căsătorii cu fiica unchiului meu.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Cum aş putea oare să nu plâng. această nelegiuită. oare. adolescentul vărsă alt şiroi de lacrimi. Atunci una se aşeză la căpătâiul meu şi cealaltă la picioarele mele. domnule. înveşmântat în mantia lui de mătase brodată cu fir de aur. vădind in glas tristeţea ce se răspândea din toată fiinţa lui. această ucigaşă! 35 . După moartea lui. aşadar. Numele lui era Mahmud. că tatăl meu era regele acestui oraş. Dar mi se sperie somnul gândindu-mă că soţia mea nu era lângă mine şi nici un pic de somn nu se lipi de mine: căci. domnule. încât dacă. şi era stăpânul Insulelor Negre şi al celor patru munţi. sufletul îmi rămânea treaz! Atunci o auzii pe sclava care stătea la căpătâiul meu zicându-i celei care stătea la picioarele mele: — O. regele se bucură şi-i zise: — Pace ţie! Şi'tânărul continuă să rămână şezând pe pat. care i se prelinseră de-a lungul obrajilor. după aluniţa. după care se stinse din mila îndurătorului. ce te face. lâmureşte-mă asupra poveştii lacului ţi a peştilor coloraţi. lipseam fiind departe de ea. chiar dacă ochiul mi se închidea. ce o poartă pe trandafiriul obrazului său chiar dedesubtul unuia . şi regele se minună şi zise: — O. până când. din întâmplare. ar fi o învăţătură pentru cititorul plin de luare-aminte! Şi adolescentul istorisi aşa povestea aceasta: Povestea tânărului fermecat şi a peştilor Află. Şi tânărul ii zise regelui: — Află. încât împrăştie noaptea împrejur! O frunte de lumină. şi de asemenea asupra acestui palat şi asupra singurătăţii tale şi asupra pricinii lacrimilor tale! La aceste cuvinte. mărite domn. şi cealaltă jumătate de la buric la părul de pe cap. să plângi? Iar tânărul răspunse: . Şi ea rămase sub ocrotirea mea vreme de cinci ani. Ea mă iubea cu o dragoste atât de năvalnică. tinere adolescent. Şi eu intrai în acest palat şi adormii in locul obişnuit unde dormeam. iertaţi-mă că nu m-am ridicat deloc! Dar regele îi zise: — O. atâlu de albă de luminează noaptea! Niciodată ochii oamenilor n-avură \mrte de aşa o sărbătoare ca la priveliştea farmecelor lui îl vei recunoaşte dintre toţi ceilalţi efebi. că povestea peştilor este o întâmplare stranie.im ochii lui!" La această privelişte.nepătruns. ea nu mânca şi nu bea până nu mă revedea din nou. tinere. Massauda. de vreme ce mă aflu îr starea aceasta? Şi tânărul întinse mâna spre pulpanele lungi ale mantiei sale şi le ridică şi atunci regele văzu că toată jumătatea de jos a tânărului era din marmură. într-o zi. şi poruncii la două dintre sclavele mele să îmi facă vânt cu un evantai. singura pe lume. care de-ar fi scrisă cu acul pe colţul lăuntric al ochiului] ca să fie văzută de toţi. merse la hammam după ce ii poruncise bucătarului să ne pregătească bucatele pentru cină. el îi întoarse regelui «slutul şi ii zise: — O. Tatăl meu domni şaptezeci şi doi de ani. era de om. de ce tinereţe nefericită are parte stăpânul nostru! Şi ce nenorocire pentru el că are de soţie pe stăpâna noastră.

i'-niă când ajunse la movilele ridicate din îngrămădirea rămăşiţelor de la o cetăţuie încununată de o cupolă şi zidită din pământ ars. Şi ea atunci zise: — Dormi! Şi facă-se ca să nu te mai trezeşti în veci! Cât despre mine. se încinse cu o sabie. şi atunci #1 se trezeşte din somn. ■ 36 . seraiul u-ne ca de obicei unul pe altul cu băutură. şi sufletul mi-e sătul de apropierea ta! Apoi se sculă. îmbrăcă cele mai frumoase veşminte. şi zăvoarele căzură şi porţile se deschiseră. oare. şi lipseşte până dimineaţa. că nelegiuita aceasta amestecă înloldcauna ceva in paharul pe care îl bea stăpânul nostru în fiecare "■ • ipie înainte de a adormi. stăpânul nostru trebuie să fie tare nepăsător ■ ii sâ nu bage deloc în seamă faptele acestei femei! Şi cealaltă zise: — Dar ce tot îndrugi oare? Poate. şi ea părăsi oraşul. şi o vărsai fulgerător în cuta din partea de sus i mantiei mele. după ce i-a dat să bea banjul. vorbele sclavelor. Şi mersei mai departe tot în urma ei. Atunci ea grăi către porţi într-o limbă din care nu înţelesei uimit. ea ii arde ceva sub nas ca să 'miroasă. stăpânul nostru măcar •A bănuiască din ce face ea? Sau crezi că ea îl lasă să trăiască şi să M mişte slobod? Află. el nu poate şti ce se întâmplă.Şi cealaltă răspunse: — Fie ca Allah să le blesteme pe femeile desfrânate! Căci această fiică adulterină cum ar putea ea să aibă vreodată pe unul cu o « M O MIE ŞI UNA DE NOPŢI IIic tot aşa de bună ca aceea a stăpânului nostru. ( And se întoarce. lumina din iuliii mei se preschimbă în beznă. Şi îmi păru că timpul zăboveşte pica mult până să văd apropierea nopţii ca să fiu din nou împreună i II iiica unchiului meu. Atunci întinserăm masa şi mâncarăm vreme de un ceas. şi ea îmi (niinse cupa. şi el cade într-un ■ •mu adânc. ea care îşi petrece inuie nopţile ei mereu într-alte paturi! Şi sclava care stătea la căpătâiul meu răspunse: — într-adevăr. nici unde merge şi nici ce face ea. aşadar. fără să mă zărească. şi chiar în ceasul acela şi chiar în clipa aceea mă liilinsei pe pat prefăcându-mă că dorm. * Banj: bang sau banj înseamnă la vechii arabi extract de măsclarijă sau orice «li soporific pe bază de un cannabis oarecare. Ci. După care. In cele din urmă ea se întoarse de la hamnuim. şi îţi urăsc până şi chipul tău. stăpâne al meu. Dar eu mă ferii să o beau şi mă prefăcui că o duc la Im/e ca de obicei. deschise poarta palatului şi ieşi. Ea străbătu pe lAnd fiecare suk din oraş şi in cele din urmă ajunse la porţile ora'ilui. în această stare. se parfumă. Atunci i II mă sculai şi o urmării până ce ieşi din palat. Când auzii. cerui vinul pe care îl beam în fiecare noapte înainte de culcare. o. pe Allah! te urăsc. ea pune acolo banj*. ea te îmbracă şi pleacă lăsându-1 singur.

lumina ochilor mei! Şi nu conteni să plângă şi să se roage de el până o iertă. o. neţărmurit mai presus ca aceea a albilor. de nu mi-ar fi fost teamă că te voi vedea şi pe tine zdrobit. că. iubitul meu. stăpâne şi comoara inimii mele! oare nu ştii că sunti măritată cu fiul unchiului meu. cu desăvârşire gnulă se ghemui in negru sub zdrenţele lui jegoase. de mult aş fi nimicit oraşulf din temelii şi aş fi făcut ca doar ţipătul bufniţei şi croncănitul corbului să se mai facă auzite. şi. Acel negru fiorosl avea buza de deasupra ca şi capacul unei oale şi buza de dedesubt! chiar ca oala. va fi vai de mine! O. Cât despre mine. cea mai josnică dintre femeile albe! Apoi o luă sub el.de dincolo de muntele Caucaz! Negrul îi răspunse: — Minji. desfrânato! Ci eu jur pe cinstea şi pe însuşirile I bărbăteşti ale negrilor. o.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ea intră pe poartă şi eu urcai pe terasa cupolei şi mă pusei pândesc de sus.irătă deplin fericită. şi mancă şi bău. apoi IN nala asta ce o vezi şi acolo vei afla buza* din care vei bea! Şi ea se sculă. La vederea lui. trădătoare vicleană! tu n-ai întârziat atâta decât pentru că ţi—ai astâmpărat aiurea poftele tale de femeie. scumpul meu. Când văzui toate aceste lucruri pe care le făcea fiica unchiului II 37 . stăpâne al meu. cu desăvârşire goală şi zise: — O. oare ţi-a rămas ceva cu care să îţi saturi MM ha ta? Şi negrul îi răspunse: — Ridică capacul de pe oală şi vei găsi acolo o tocană din oase ■ >. Şi el era putrezit de beteşuguri. începând de astăzi. Şi iat-o intrând la ea un negru.irece pe care o vei mânca până ce vei roade şi oasele. apoi se Inioarse şi se culcă cu negrul pe paiele de trestie. o. dacă de altă dată vei mai întârzia aşa. Apoi fiica unchiului meu începu să plângă şi să se jeluiască între mâinile negrului şi să zică: — O. rodul inimii mele. şi zăceai întins pe o mână de paie de trestie de zahăr. încât puteau! alege pietrele din nisip. iar el ridică spre ea capul şi ii zise: — Vai jie! De ce ai întârziat până într-ăst ceas? I-am poftit pe negrii care s-au pus la băut din vin şi s-au amestecat cu ibov-| nicele lor. eu n-am voit nici într-un chip să beai din pricina ta. se sculă în picioare fără de nimica pe ea. putreziciune. şi aş fi strămutat pietrele ruinelor până i . Şi urmă: Când auzii aceste vorbe schimbate intre ei şi văzui cu ochii mei ceea ce se petrecu mai pe urmă între ei doi. eu mă voi lepăda de prietenia ta şi nu îmi voi mai pune trupul meu pe trupul tău! O. Aşa povesti prinţul grăind către rege. o. lumea se întunecă dinaintea feţei mele şi nu mai simţii unde mă aflu. fiica I unchiului meu sărută pământul între mâinile sale. şi pe seminţia noastră de oameni. şi că îi urăsc până şi chipul lui. Atunci O MIE ŞI UNA DE NOPŢI . Ea zise: — O. şi] că mi-i groază şi să stau cu el? De altminteri. nii i măcar chiloţii. eu nu te am decât pe tine! De mă izgoneşti. şi se spălă pe mâini. şi aceste două buze spânzurau aşa de jos. Şi se întâmplă intre ei ceea ce se întâmplă. o.

care nu murise. se trezi după plecarea mea. că tânărul fermecat îi zise regelui: Izbindu-1 pe negru ca să îi retez capul. în zori de zi şi când se lăsa noaptea. şi Doniazada îi ilir nurorii sale: l Irmează-ţi. o aflai plâr gând şi izbindu-se peste faţă şi rostind aceste versuri cu o vc tristă: „Odată plecat. şi zisei: — Fă ceea ce crezi de cuviinţă. n-am voit să arăt că ştiu ceva. şi crezui că murise. mărite rege.'"■II. căci horeai cu un horcăit crâncen şi răsunător. hotărât să-i ucid pe amândoi.1 răspunse: < u toată inima şi ca o cinstire cuvenită! Când se lăsă. Şi din zic rănirii lui. Odată anul încheiat. a opta noapte Şahrazada zise: Mi s-a povestit. Apoi regele se întoarse în palatul său. că tat fost ucis în războiul sfânt. o. a doua * Buza: băutură fermentată foarte preţuită de negri. Apoi ea îmi zise: — O. smulsei sabia pe care o purta fiica unchiului lini. o apucau spasme de bocet şi de nebunie. ea îmi zise: — Vreau să clădesc pentru mine în palatul tău un morman în formă de boltă. nu mă osândi rogu-te de ceea ce 1 căci tocmai mi-a ajuns la urechi ştirea că mama a murit. Fiica unchiului meu. şi îi dădea sa bea nişti băuturi şi alte fierturi. dar zăcea greu şi era aşa de si. Şi ea rămase închisă în jalea ei. şi divanul se umplu de IMIHC până la sfârşitul zilei. povestirea ta! i . îi tăiai într-adevăr gâtli'|ul. te rog. şi acolo mă voi retrage în singurătate şi lacrir şi lăcaşul acesta îl voi numi Casa Jelaniei! Eu îi răspunsei: — Fă ceea ce crezi de cuviinţă! Şi ea zidi această Casă a Jelaniei încununată de o boltă şi avar înăuntru un mormânt în formă de groapă. de un scorpion şi că celălalt a fost îngropat de viu sub dărâmăturii unei clădiri. peste gât. La aceste cuvinte. După cum vezi. nu îmi mai putui ţine firea şi coborâi din înaltul cupolei. văzui că fiica unchiului meu îşi tăiase părul şi îmbrăcase str de jelanie. am tot dreptul să plâng şi să mă je luiesc. şi stăruia să mai trăiască de fiindcă nu i se plinise încă sorocul. căci eu nu te împiedic. în toate zilele. el nu mai putea vorbi. i . pielea şi carnea.mdu-mă în sală. de la un început de an la alt început an. lu/t sabia. începui prin a-1 izbi întâi pe i" ci u. o. că unul dintre fraţii mei a murit înţer. intră in palat şi se culcă in patul meu până dimineaţă. prea iubitule. planşetele şi zbuciumul ei n\ bun ţinură un an încheiat. regele Şahriar intră în sala de judeţ. Şi eu o urmăream din oct tot timpul. şi. acolo lâng el. dar într-o zi. Aşadar. dimineaţa şi seara în tot răstimpul celui de-al doilea an. intra el subt boltă. se întoarse în oraş. Şi tiinl luci dimineaţa. aceasta nu îl împiedica să bea tot timpul vin şi buza. intrând la ea pe neaşteptate. care in răstimpul i ni se petrecu aceasta dormea adânc. şi crezui că l-am ucis. fiul unchiului meu. încât nu îi mai putea fi de nici un folos fiicei unchiului meu. fn clipa aceea Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa şi se opri discret. Şi ea. aşadar. pe care o vârî înapoi în teacă. şi. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI zi. ti părăsii pe oameni si trăit-an 38 . Şi nu conteni să facă aşa. Apoi îl aduse şi îl aş acolo pe negru.

ducăndu-i dimi-! neaţa şi seara vinuri şi nişte băuturi fierte. îndur pătimirea grea cu neţărmurită răbdare. ea se întoarce iarăşi la negru.. §) nu mai puteam nici să mă clintesc. înţelegând din aceasta că acela care pricinuise Mim negrului eram chiar eu. mă prefăcui aşa cum mă vezi.(i cu lacul în mijloc.. sub boltă. După ce mă aduse in această llHtc. devreme ce aceasta tsie bunăvoia ta! Dar mă înăbuş în nefericirea mea! Şi nici un ajutor nu am afară >k line. iată vorbele ticăloaselor care se leapădă de ii urile din trecut şi calcă în picioare prietenia! Şi ridicând braţul.. îndură-te şi culege rămăşiţa eipieritoare ca aducere-aminte despr viaţa ei pământească.. în lucare zi ea vine la mine şi mă dezbracă de veşmintele mele şi îmi unge cele o sută de lovituri de bici în timp ce eu plâng şi strig şi nu pot face o singură mişcare ca să mă apăr de ea. în răbojul istoriei! Şi el nu mai pomeni nimic despre aceasta şi urmă să stea de 39 . şidă-i odihna mormântului. Şi pe urmă îmi pune de-a dreptul pe piele pe sub veşmintele mele o mantie din păr de capră. îi zisei cu sabia scânteind în mână: O. acoperindu-mi toată purica de sus a corpului meu! După aceste cuvinte. Regele zise: — Pe Allah! o. tocmai mă pregăteam să o izbesc. o. când ea »• ildică deodată şi. Allah să te preschimbe jumătate în piatră şi jumătate în om! Şi chiar în ceasul acela. vai! din mormântul meu tu nu vei auzi ţin iii tristul răsunet al oaselor mele cum se ciocănesc unul de altul!" Când conteni cu bocetul.stingheră căci inima mea n-ar mai fi în stare nimica să iubeasc^ odată tu plecat. ea vrăji cele patru insule ale regatului meu şi le prefăcu in . şi zise: Fie ca prin puterea vrăjitoriei mele. prea iubite! De te vei întoarce ca să mai petreci o dată lângă prea iubita te o. Apoi. această femeie? El răspunse: — în mormântul meu unde se găseşte negrul. tânărul începu să plângă şi rosti aceste versuri: t „în aşteptarea dreptăţii tale. şi ■|M. Dumnezeule pe care îl preamăreşte Profetul nostru binecuvântat!" Atunci regele se întoarse către tânăr şi-i zise: — Ai mai adăugat o întristare la mâhnirile mele! Dar spumi unde se află.. se cuvine să îţi dau un ajutor : de neuitat şi să îţi aduc o alinare ce va trece. după ce O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mă pedepseşte aşa. i • II aceasta încă nu este totul! în fiecare zi ea mă schingiuieşte şi HIA biciuieşte cu o curea de piele şi îmi dă o sută de lovituri până tAţncşte sângele. o. Dumnezeul meu. dacă te întorci ca să mai petreci o dată lângă pr iubita ta! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ii laşul tău amintească-§i de numele meu de odinioară ca să îmi gtiimscă pe mormânt! Dar. domnule. după mine. o. da aproape de tine. cu nu sunt nici mort şi nici viu. si a judecăţii Mie.. oare. trădătoareo. nici să fac vreo mişcare. tinere neînfrânt. Stăpâne. unde vei vrea. se ridică dreaptă in picioare şi rosti itlfic vorbe din care nu pricepui nimic. şi îi preschimbă pe supuşii mei în peşti.

vorbă până la apropierea nopţii. Apoi regele se ridică şi aşteptă să vină ceasul din noapte al vrăjitorilor. Atunci se dezbrăcă, îşi încinse sabia şi se îndreptă spre locul unde se afla negrul. Acolo, el văzu de departe făclii şi candele atârnate; şi simţi mirosul tare de tămâie, de parfumuri şi toate felurile de mirodenii. Şi cât ai clipi tăbărî peste negru, îl izbi şi—1 străpunse, făcându-1 să-şi verse sufletul. Pe urmă îl încarcă in spinare şi îl azvârli în fundul unui puţ ce se găsea in palat. Apoi se întoarse şi se îmbrăcă în straiele negrului, şi se plimbă o vreme pe subt boltă învârtindu-şi paloşul sclipitor în toată lungimea lui. Ci, după un ceas, veni vrăjitoarea, desfrânata, Ia tânăr. Şi de-a- j bia intră şi îl dezbrăcă pe fiul unchiului meu şi luă un bici şi îl izbi cu putere. Atunci el strigă: — Vai! Vai! ajunge! nenorocirea mea e de acum destul de cumplită! Oh! aibi milă de mine! Ea răspunse: — Dar ţie ţi-a fost milă de mine? Oare mi-ai cruţat iubitul? Nu! Ei bine, aşteaptă! Atunci ea ii pine haina din păr de capră şi îi trase celelalte haine pe deasupra. Odată treaba aceasta făcută, cobori la negru, ducându-i cupa de vin şi castronul cu buruieni fierte. Şi intră sub boltă, şi plânse şi se tângui zbierând: „Oh! Oh!" şi zise: — O, stăpâne al meu, vorbeşte-mi! O, stăpâne al meu, vorbeşte cu mine! Apoi rosti îndurerată versurile acestea: „Cât va mai dăinui oare, o, inima mea! îndepărtarea aceasta aşa de neîndurătoare? Iubirea cu care tu m-ai străbătut mi-a ajuns de i acum o caznă ce trece peste puterile mele! Ah! până când vei stărui. aşa ca acum să te depărtezi de mine?... Dacă n-ai fi voit decât deznădejdea mea si durerea mea tristă, du-te, fii fericit, dorinţa ta s-a împlinit!" Apoi izbucni în suspine şi repetă: — O, stăpâne al meu, vorbeşte-mi ca să îţi aud glasul!
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

Atunci negrul (cel aşa crezut) îşi întoarse limba şi începu să îngâne în glasul negrilor, şi zise: — Ha! Ha! Nu-i tărie nici putere decât numai cu ajutorul lui Allah! Când auzi aceste vorbe (doar trecuse atâta vreme de când el un mai grăise nimic), ea ţipă de bucurie şi căzu in nesimţire, dar Iţi veni din nou în fire şi zise: — Ah! oare mi s-a tămăduit stăpânul meu?! Atunci regele îşi prefăcu glasul şi abia îngână şi zise: — O, nesăţioasă de plăceri! Nu eşti vrednică nici să îţi rostesc măcar o vorbă! Ea zise: — Şi oare pentru ce? El răspunse: — Fiindcă în toate zilele nu faci decât să iţi schingiuieşti bărhatul, şi el să strige şi să cheme într-ajutor, şi toate acestea îmi d perie somnul în fiecare noapte până dimineaţa. Şi bărbatul tău nu mai conteneşte să te roage fierbinte şi să îţi ceară îndurare, Intr-atâta încât glasul lui mi-a răpit somnul. Fără de toate astea, încă de multă vreme mi-aş fi recăpătat puterea. Şi tocmai aceasta mă împiedică să iţi răspund.

40

Ea zise: — Atunci, fiindcă îmi porunceşti, îl voi slobozi din starea în care se află! Şi regele îi zise: — Dai slobozeşte-1 şi redă-ne tihna! Ea zise: — Ascult şi mă supun! Apoi se sculă şi ieşi de subt boltă. Intrând in palat, ea luă o cană de aramă plină de apă şi rosti deasupra ei vorbe de descântec. Şi apa începu să fiarbă cum clocoteşte apa în oală. Atunci ea îl stropi cu aceasta pe tânăr şi zise: — Prin tăria vorbelor rostite, îţi poruncesc să ieşi din astă lormă ca să îţi iei din nou forma ta dintâi! ' Şi tânărul se scutură şi, mântuit de farmece, se sculă în picioare, şi se bucură de scăparea lui, şi strigă: — Mărturisesc că alt Dumnezeu nu este înaintea lui Allah, şi Mohammed este profetul lui Allah! Binecuvântarea şi pacea lui Allah coboare peste el! Atunci ea zise: — Du-te şi nu te mai întoarce prin locurile acestea, că de nu, te voi ucide! Şi ea îi ţipă în fajă. Atunci el se îndepărtă dintre mâinile ei. Şi iată în ce-1 priveşte! Şi ea se întoarse la boltă şi coborî înlăuntru, şi zise: — O, stăpâne al meu, scoală-te să te văd! Şi el, abia îngânat, îi zise: — Ah! încă n-ai făcut nimic! Tu nu mi-ai redat decât numai o parte din liniştea mea, dar n-ai înlăturat pricina de căpetenie a tulburării mele! Ea zise: — O, scumpul meu, dar care să fie această pricină de căpetenie? El zise: — Peştii din lac, care nu sunt altceva decât locuitorii oraşului din trecut şi ai celor patru insule de odinioară, nu mai contenesc, în tot ceasul, să ridice capul din apă şi să rostească blesteme împotriva mea şi a ta. Şi aceasta-i pricina care mă împiedică să îmi recapăt puterile. Aşadar, tu ai datoria să îi izbăveşti. Şi atunci vei putea veni să mă iei de mână şi să mă ajuţi să mă scol, căci neîndoielnic că atunci mă voi tămădui! Când desfrânata vrăjitoare auzi cuvintele negrului pe care îl credea că-i negru, ea îi zise plină de bucurie: — O, stăpâne al meu, voinţa ta mi-o aştern pe capul meu şi in ochii mei! Şi rostind: „în numele Iul Allah!" ea se sculă plină de fericire şi se porni la fugă şi, ajungând lângă lac, luă puţină apă şi...
fn clipa aceea, Şahrazada văzu mijind dimineaţa şi se opri cu discreţie în isto-

Când se lăsă a noua noapte
Ea zise:

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că atunci când tânăra vrăjitoare luă un pic de apă din lac şi rosti peste aceasta vorbe tainice, peştii începură să se frământe şi ridicară capul şi se prefăcură din nou în fii ai lui Adam chiar în ceasul şi în clipa aceea, şi se irosi vraja care îi înlănţuia pe locuitorii oraşului. Şi oraşul se prefăcu din nou
(II

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

Inlr-un oraş înfloritor cu sukuri bine zidite, şi fiecare locuitor înce41

pu să lucreze in meseria lui. Şi munţii se preschimbară în insule tu odinioară. Şi iată în ce îi priveşte pe toţi aceştia! Cât despre tânăra femeie, ea se întoarse de îndată la rege, cremcl mereu că acesta e negrul, şi îi zise: — O, scumpul meu, dă-mi mâna ta îndurătoare ca să o sărut! Şi regele îi răspunse cu glas scăzut: — Apropie-te de mine! Ea se apropie. Şi deodată el îşi smulse sabia lui bine ascuţită ţi Ii străpunse pieptul cu atâta putere încât vârful îi ieşi prin spate; iipoi o izbi din nou şi o tăie în două. Odată acestea săvârşite, el ieşi şi îl află pe tânărul fermecat care îl aştepta în picioare. Atunci el îi aduse laude şi urări pentru i/liăvirea lui; şi tânărul îi sărută mâna şi ii mulţumi fierbinte. Apoi icgele îi zise: — Vrei să. rămâi în oraşul tău ori să vii cu mine în oraşul meu? Şi tânărul îi zise: — O, rege al timpurilor, ştii tu, oare, ce depărtare este de aici până la oraşul tău? Şi regele zise: — Două zile şi o jumătate de zi. Atunci tânărul îi zise: — O, rege, dacă ai adormit, trezeşte-te! Ca să mergi de aici până în oraşul tău, vei face un an întreg cu voia lui Allah! Căci dacă ai venit până aici in două zile şi jumătate, aceasta a fost fiindcă oraşul era fermecat. De altminteri, o, rege, nu te voi părăsi nici cât ai clipi din ochi! Şi regele se bucură la aceste cuvinte, şi zise: — Mărire lui Allah care a binevoit să te scoată în calea mea! Căci de astăizi înainte tu eşti fiul meu, de vreme ce Allah până acuma nu m-a învrednicit cu nici un copil! Atunci ei se aruncară unul de gâtul celuilalt şi se bucurară la hotarul bucuriei. Apoi porniră la drum până la palatul tânărului rege care fusese fermecat. Şi regele cel tânăr îi vesti pe mai marii regatului că avea să plece în curând în pelerinajul sfânt la Mecca. Atunci i se făcură toate pregătirile cele de cuviinţă. Apoi el şi sultanul plecară şi inima sultanului ardea de grija oraşului său, căci lipsise de acolo vreme de un an. Porniră, aşadar, la drum, având cu ei cincizeci de mameluci* încărcaţi cu daruri de împărţit. Şi nu conteniră cu dru• Soldaji. -U 6 voi. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

82 mul zi şi noapte vreme de un an încheiat, până când se apropiară de oraşul sultanului. Atunci vizirul ieşi cu oştenii săi în întâmpinarea sultanului,] după ce pierduse orice urmă de nădejde că o să-1 mai regăsească. Şi oştenii se apropiară şi sărutară pământul între mâinile sale şi îi urară bun-sosit. Şi el intră în palatul său şi se aşeză pe tron. Apoi îl chemă pe vizir lângă el şi îi istorisi toate cele întâmplate. Când auzi vizirul povestea tânărului, îi aduse laude pentru mântuirea lui şi pentru salvarea lui. într-acestea, sultanul îi răsplăti pe mulţi, apoi îi zise vizirului: — Porunceşte iute să vină aici pescarul care mi-a adus odinioară peştii. Şi vizirul trimise să îl caute pe pescarul care fusese pricina mântuirii locuitorilor din oraş. Şi regele ii zise să se apropie şi îl dărui cu mantii de cinstire, şi îl puse să îi vorbească despre
42

viaja lui şi îl întrebă de are copii; şi pescarul îi zise că are un fiu şi două fete. Atunci regele se căsători cu una dintre cele două fete, şi tânărul se căsători cu cealaltă. Apoi regele îl păstră pe tatăl lângă el şi îl numi întâiul vistiernic al regatului său. După aceea îl trimise pe vizir în oraşul tânărului, aşezat în Insulele Negre, îl numi sultan al acestor insule şi trimise cu el pe cei cincizeci de mameluci care îl înso{iseră odinioară pe el însuşi, şi trimise cu el o sumedenie de mantii de cinstire pentru toţi emirii. Atunci vizirul îi sărută amândouă mâinile, şi ieşi pregătindu-se de plecare. Şi sultanul şi tânărul continuară să trăiască împreună, fericiţi cu soţiile lor, cele două fete ale pescarului, într-o viaţă de plăceri tihnite şi în prospeţimea inimii. Cât despre pescar, ajuns întâiul vistiernic, el se îmbogăţi peste măsură şi ajunse omul cel mai bogat din timpul său. Şi le vedea în toate zilele pe cele două fete ale sale care erau soţiile regilor. Şi în această stare veni, după mulţi ani de îndestulare, să-i cerceteze Despărţitoarea prieteniilor, Cea de neocolit, Tăcuta, Neîndurătoarea! Şi ei muriră.
Dar, urmă Şahrazada, sâ nu credeţi că această poveste ar fi mai minunată decât cea a hamalului.

POVESTEA HAMALULUI CU FECIOARELE
Trăia odată, în oraşul Bagdad, un bărbat holtei, care era hamal. într-una din zile, in timp ce se afla în suk, răzimat nepăsător tic coşul său, iată că se opri dinaintea lui o femeie acoperită cu un vttl bogat din stofă de Mossul, de mătase presărată cu firicele de mir şi căptuşită cu brocart. Ea îşi ridică puţin vălul ei cel mic de pe faţă şi de dedesubt se iviră atunci nişte ochi negri cu gene lungi ;\ nişte pleoape de toată frumuseţea! Şi era zveltă şi mlădioasă, cu trăsături desăvârşite. Şi se întoarse către hamal şi-i zise cu o voce nespus de dulce: I — O, hamalule, ia-ţi coşiil şi urmează-mă! Şi hamalul, tulburat peste măsură, nu putu să îşi creadă ochilor de vorbele auzite; totuşi îşi luă coşul la spinare şi o urmă pe tânăra, care se opri în cele din urmă dinaintea porţii unei case. Bătu la poartă şi numaidecât un bărbat nusrani* cobori şi îi dădu, pentru un dinar, o măsură de măsline pe care o puse în coş, zicându-i hamalului: — Du aceasta şi urmează-mă! Şi hamalul strigă: — Pe Allah! ce zi binecuvântată! Şi luă din nou coşul în spinare şi o urmă pe tânăra femeie. Şi iată că ea se opri dinaintea dughenei unui vânzător de fructe şi cumpără mere de Siria, gutui osmani, piersici din Aman, iasomii din Alep, nuferi din Damasc, castraveţi de la Nil, lămâi dulci din Egipt, chitre sultani, boabe de mirt, flori de hinnâ, anemone sângerii, viorele, flori de rodii şi narcise. Şi le puse pe toate în coşul hamalului şi ii zise:
* Nusrani, adică nazarinean. Este numele dat de musulmani creştinilor.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

— Du-le! Şi el îşi duse coşul şi o urmă până când ea ajunse dinainte unui casap căruia ii zise: — Taie-mi zece artal* de carne. EI tăie cei zece artal: şi ea le înveli în frunze de bananier, le] puse în coş şi zise:
43

— Du-le, o, hamalule! El duse coşul mai departe şi o urmă ca să se oprească dinaintea unui vânzător de migdale, de la care ea luă toate soiurile de mig- j dale şi zise: — Du-le şi urmează-mă! Şi el duse coşul şi o urmă până dinaintea dughenei negustorului de dulciuri; acolo, ea cumpără o tipsie şi o acoperi cu toate cele se aflau in casa negustorului: împletituri din zahăr cu unt, pastă catifelată parfumată cu mosc şi cu umplutură delicioasă, biscuiţi numiţi sabun, pateuri mititele, plăcinte cu lămâie dulce, dulceţuri savuroase, zaharicale numite muşabac (desfătările gâtlejului), buşeuri mititele puhăvite în cuptor numite lucmet-el-kădi (îmbucăturile cadiului), şi altele numite assabih-Zenab (falangele Zenaibei), gătite cu unt, cu miere şi cu lapte. Apoi ea clădi toate aceste feluri de dulciuri pe tipsie şi potrivi tipsia în coş. Atunci hamalul zise: — Dacă mi-ai fi spus mai dinainte, aş fi venit cu un catâr ca să încarc pe spinarea lui toate aceste lucruri. Şi ea surâse la vorbele lui. Apoi se opri la povarnagiu şi cumpără de la el zece feluri de ape: apă de trandafiri, apă de portocali şi încă multe altele; de asemenea luă o măsură de băuturi îmbătătoare; şi mai cumpără un stropitor de apă de trandafiri parfumată cu mosc, boabe de tămâie de parte bărbătească, lemn cu aloe, ambră cenuşie şi mosc curat; la urmă cumpără lumânări din ceară de Alexandria. Aşeză totul în coş şi zise: — Du coşul şi urmează-mă! Şi el luă coşul şi o urmă, cărându-1, până ce tânăra domniţă ajunse la un palat măreţ. Palatul acela, zidit din blocuri de marmură, avea spre grădina din dos o curte spaţioasă; şi era palatul foarte înalt, de formă pătrată, şi impunător, portalul avea două canaturi din abanos acoperite cu plăci de aur roşcat. Tânăra se opri la poartă şi bătu într-un fel cu totul graţios şi poarta se deschise cu amândouă canaturile. Atunci hamalul o privi
* Anal, plural de rail, greutate variind după Jinuturi, între două şi unsprezece
uncii.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

i cc4 care le deschise uşa şi o găsi că era o fecioară cu statura rliă şi graţioasă, un adevărat model cu sânii ei rotunzi şi sprinprin drăgălăşenia, graţia, frumuseţea şi toate desăvârşirile statui ii şi înfăţişării ei; fruntea-i era albă ca întâia lucire de lună nouă, «»imjca ochii gazelelor, sprâncenele ca pătrarul lunii Ramadan, Obrajii ca anemona, gura ca pecetea lui Soleiman, chipul ca luna plină la răsăritul său, sânii ei ca două rodii gemene; cât despre '.ui.irul ei pântec mlădiu şi unduitor, el se ascundea sub veşminte mo scrisoare preţioasă în sulul care o înfăşoară. Şi aşa, la vederea el, hamalul simţi că îşi pierde minţile şi că i se prăvale coşul de pe II estetul capului: şi îşi zise: — Pe Allah! nici când vreodată, în toată viaţa mea, n-am avut n n mai binecuvântată ca această zi! Atunci tânăra uşieră, rămânând mereu tnlăuntrul casei, îi zise ui orii ei aducătoare de bucate şi hamalului: — Intraţi! şi fie-vă primirea voastră aici spre deplină încântare! Atunci ei intrară şi răzbiră în cele din urmă într-o sală spaţi> iasă ce dădea spre curtea din mijloc, împodobită toată cu brocari uri de mătase şi de aur, şi plină de mobile măiestrit lucrate şi
44

incrustate cu şire de aur, şi de asemenea cu vaze şi jilţuri sculptate, i u perdele şi sipete de haine păstrate cu grijă. în mijlocul sălii se «ila un pat de marmură încrustat cu mărgăritare sclipitoare şi cu pietre scumpe; deasupra patului era întinsă o perdea apărătoare «le ţânţari din satin roşu, şi pe pat era culcată o fecioară minunată, cu ochi babilonieni, cu statura dreaptă ca litera alef, şi cu un chip atâta de frumos, încât umplea de tulburare chiar şi soarele luminos, lira ca una dintre stelele strălucitoare şi, într-adevăr, ca o nobilă femeie din Arabia, după zisele poetului:
„Acela care măsoară statura ta, o, fecioară, şi o aseamănă cu frăgezimea ramurei mlădioase, nu rosteşte câtuşi de puţin adevărul pe de-a-ntregul şi judecă cu greşeală, cu tot talentul luu Căci statura ta n-are asemănare şi nici trupul tău nu îşi are frate! Căci ramura nu este frumoasă decât prinsă-n copac şi în toată goliciunea ei; pe când tu! în toate chipurile eşti frumoasă, şi straiele care te ascund nu sunt decât încă o desfătare!"

Dar iată că fecioara se sculă din pat, făcu câţiva paşi ca să ajungă în mijlocul sălii lângă cele două surori ale ei, şi le zise: — De ce staţi aşa nemişcate? Ridicaţi povara de pe creştetul hamalului!
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

86 Atunci aducătoarea bucatelor veni dinaintea hamalului, uşiera se aşeză înapoia lui şi, ajutate de a treia soră, ele îl uşurară de povară. Apoi scoaseră tot ce se găsea în coş, rânduiră fiecare lucru ' la loctrî lui, îi dădură doi dinari hamalului şi îi ziseră: — întoarce-ţi faţa şi du-te în drumul tău, o, hamalule.' Dar hamalul le privi pe fiecare şi începu să admire frumuseţea lor în toată desăvârşirea ei, şi se gândi că nu mai văzuse niciodată ceva asemănător. Totuşi, el băgă de seamă că nu se afla nici un bărbat în casa lor. Şi văzu tot ce se găsea acolo, ca: băuturi, fructe, flori înmiresmate şi multe alte minunăţii; şi se minună la hotarul uimirii, şi nu simţi nici un imbold să plece. Atunci cea mai mare dintre fecioare îi zise: — Dar ce ţi s-a întâmplat de nu te clinteşti din loc? Vei fi găsit neîndestulătoare simbria primită? Şi se întoarse către sora ei, aducătoarea, şi îi zise: — Mai dă-i şi al treilea dinar. Dar hamalul îi zise: — Pe Allah, o, stăpânele mele, simbria mea obişnuită nu-i decât două jumătăţi de dinar! Şi n-am găsit câtuşi de puţin neîndestulătoare simbria de aici. Dar inima mea şi fiinţa mea lăuntrică se frământă din pricina voastră. Şi mă întreb cum poate să fie viaţa voastră de vreme ce locuiţi singure şi nu aveţi aici nici un bărbat care să vă ţină tovărăşie omenească. Oare nu ştiţi voi că un minaret nu poate fi cu adevărat frumos decât numai dacă este dintre cele patru minarete ale moscheii? Şi, o, stăpânele mele, voi nu sunteţi decât trei şi vă lipseşte un al patrulea! Şi voi ştiţi că fericirea femeilor nu este deplină decât împreună cu bărbaţii? Şi aşa, cum zise poetul, un acord nu va fi deplin armonios decât la patru instrumente cântând laolaltă: o harfă, o lăută, o chitară şi un flaut? Ci, o, stăpâne ale mele, voi nu sunteţi decât numai trei, şi vă lipseşte al patrulea instrument, flautul. Ci, eu voi fi flautul, şi mă voi purta ca un bărbat înţelept, plin de agerime şi de judecată, meşter iscusit şi ştiind să păstrez o taină. Şi fecioarele îi ziseră:
45

o. cuprins de ameţeli.— Dar. ai avea. aducătoarea de bucate se amestecă şi zise: — O. mai cu seamă. cea mai mare dintre fecioare. cele trei surori se înseninară mult. de-ar fi fost un altul. hamalule. îşi închipuia că J visează prin somn. să ne faci să veghem toată noaptea până la ivirea zorilor pe chipurile noastre? Apoi. este singurul leac tămăduitor! 46 . jur pe viaţa mea. surorile mele. şi a treia oară. să fii tovarăşul de ospăţ şi. aşadar. pe toate cele întristătoare. acest băiat nu ne-a micşorat cu nimica ziua! De altminteri. eu făptuiesedupă spusa poetului: „Singur bărbatul tare înzestrat ştie să păstreze taina. Atunci hamalul se bucură neţărmurit şi îi zise aducătoarei: — Pe Allah! întâiul câştig al zilei. stăpâna casei. oare. hamalule. şi a doua oară. cărţile poeţilor O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ţi a studiat cronicile! Eu nu povestesc decât lucruri plăcute şi le |). însă. oare nu ştii că noi suntem virgine? Şi. aici şi fii sigur că vei fi balsam pe capul nostru şi in ochii noştri! Şi numaidecât aducătoarea de bucate se sculă şi îşi strânse mijlocul. că noi am cheltuit pentru acest palat o grămadă foarte mare de bani. Apoi! o umplu din nou şi le-o îmbie surorilor şi hamalului. nu ţie singură ţi-1 datorez? Atunci toate trei îi ziseră: — O. limpezi vinul pritocindu-1. fără să pomenesc de ele. hamalule de treabă. La mine taina este ferecată într-o casă cu lacăte tari. rămâi. această construcţie ritmată: „Bea vinul acesta! El este pricina oricărei veselit El îl face băutorul său mai plin de tărie şi de sănătate. Aşadar. Apoi turnară vinul şi şezură cu O MIE ŞI UNA DE NOPŢI toţii şi hamalul in mijlocul lor. oare. tare ne este teamă să ne incredem într-un iscoditor ca tine. numai din prefăcătorie. de cumpănă bună! Şi uşiera zise: — Dacă n-ai nimic. n-ar fi avut această răbdare faţă de noi. tot ce îi va reveni din cheltuială. Cu orice prilej. Şi hama improviza. şi aduse dinaintea lor toate cele de care puteau avea nevoie. stăpânele mele! Sunt un bărbat înţelept. pregăti locul ospăţului şi pernele chiar lângă bazin. îi ziseră: — Ştii. ajunge! căci. Singuri ştiu ui îşi ţină o făgăduială cei mai buni dintre muritori. a cărei iheie s-a pierdut şi poarta-i cetluită!" Auzind versurile hamalului şi multe alte strofe ce le recită şi creaţiile lui ritmate.1strez cu grijă in sinea mea. în talerul balanţei. de asemenea. pe Allah. Oare nu-i chiar aceasta dorinţa ta să rămâi aicea la noi. adăugă: — Dragoste fără bani nu poate să slujească. du-te fără de nimic! Dar chiar în clipa aceea. Pentru toate relele. la rândul său. noi am citit din poeţii care zic: „Fereşte-te de orice destăinuire. la tine cu ce %& ne despăgubeşti? Căci nu te vom pofti să şezi cu noi decât numai dacă vei făgădui că nu îţi vei precupeţi banii. care a citit. o. cuprins de extaz. î umplură cupa şi o băură. căci o taină împărtăşită e de îndată pierdută!" La aceste cuvinte. De altfel. hamalul strigă: — O. iau asupra mea să plătesc in locul lui. sigur şi credincios. Şi iată că tânăra care adusese bucatele întinse sticla cu vin. Apoi rândui sticlele. Şi pe urmă.

pricina oricărei veselii. Atunci el ii zise: — Nu! Nu! aceasta se numeşte vulvă! Dar ea îi zise: — Nu aşa! Şi hamalul zise: — Atunci este bucăţica ta de dinapoi! Şi ea îi răspunse: — Nu aşa! 47 . lucrul tău şi avutul tău! Şi recită în cinstea ei aceste versuri ale poetului: „La uşa ta. să cânte şi să se joace cu florile gingaşe şi în tot timpul tirsta hamalul le lua în braţe şi le săruta. ştii tu cum se numeşte aceasta? Şi hamalul îi răspunse: — Ha! Ha! de obicei aceasta se numeşte cortul îndurării! Atunci ea îi strigă: — Iu! Iu! Nu ţi—e ruşine? Şi îl apucă de ceafă şi începu să îl lovească. sărută mâna fecioarei.Nimeni nu bea vinul. o.. o. întinzându-se pe spate. şi a treia îl bătea cu flori. Şi continuară IR bea până când fermentul ajunse să joace în mintea lor. stăpâna mea." Atunci ea îi zise intinzându-i cupa: — Bea. ieşi din apă şi dete fuga să se arunce la pieptul haiii ilului. ca să vorbească de iubitele lor. şipoate-i cel mai neînsemnat dintre sclavii tăi! Dar el îşi cunoaşte stăpâna! El îi cunoaşte îndurarea şi binefacerile ei Şi mai ales el ştie mulţumirile ce i se cuvin. cântă încetişor aceste versuri ale poetului: „l-am îmbiat prietenei mele* un vin scânteietor asemenea obrajilor ei. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci fecioara luă cupa de la hamal. Şi se puseră cu toţii să i ni .. prin eufemism. apoi luă n|i. După aceea se îndreptă spre stăpâna casei şi îi zise: — O.' şi facă-se ca această băutură să îţi fie de sănătate şi pentru o mistuire plăcută! Şi să îţi dea tărie pe calea adevăratei sănătăţi! Şi hamalul luă paharul. genul masculin. obrajii ei atâta de luminoşi precum numai lumina unei flăcări ar putea să facă viaţa strălucitoare! Ea binevoi să îl primească. I >upă aceea. Poejii arabi întrebuinţează aproape întotdeauna. fără să fie plăcu înviorat de acesta! Singură îmbătarea este în stare să ne îndestuleze '> de voluptate!" Apoi sărută mâinile celor trei fecioare şi goli paharul. o apropie de buzele ei. şi una îi spunea glume ţi alta îl atrăgea spre ea. prietene al meu. Şi îi zise făcând semn spre aceea dintre coapsele ei: — O. scumpul meu. purpura ei este sângele meu şi amestecul kţ în cupă este tot sufletul meu!»" * In original: „prietenul meu".i in gură şi îl stropi gălăgios pe hamal: ceea ce nu o împiedică lt şi dea cu apă peste mădularele ei şi printre coapsele ei tinere. sunt sclavul tău. tânăra uşieră se sculă deodată. un sclav al ochilor tăi aşteaptă în picioare. şi cu o voce lină şi unduită. flacăra acestei inimi! Această licoare sunt lacrimile mele preţioase. dar îmi zise cu faţa scăldată de surâs: «Cum vrei tu să mă faci să beau proprii mei obraji?. apoi se duse să se aşeze lângă sora ei. Apoi dintr-o IÂI itură se aruncă în bazin şi începu să se joace cu apa.» Eu îi zisei: «Bea.oze. se despuie tir toate veşmintele şi ţâşni în toată goliciunea ei. Când vinul domni pe deplin.

apoi îşi puse din noul veşmintele şi merse să se întindă pe genunchii hamalului. şi îi zise:] — Ghiceşte-i numele. al meu | nsuioc al podurilor! După aceea. să îl lovească aşa de tare peste gât. îi zise hamalului: — O. făcând semn cu mâna spre] părţile ei gingaşe. o. susan descojit dintre susanuri. Apoi cu un semn arătând spre mădularul său îi zis stăpânei casei: — O. îşi scoase veşmintele şi coborî în ba zin: şi paloşul lui înota pe deasupra apei! El se spălă pe tot trupi aşa cum se spălară fecioarele. „izvorul luminilor" şi sfârşi prin a o întreba pentru ca ea să înceteze de a-1 mai lovi: — Haide. înşirându-i pe degete „graurul mut". o. Apoi a doua fecioară îşi scoase veşmintele şi se aruncă in bazinul cu apă: făcu şi ea la fel ca sora ei. scumpule!. Atunci el zise: — Spune-mi. încât îi zdrobi pielea. care-i numele său? 48 . făcând semn cu degetul spre coapsele ei şi spre aceea dintre coapse. apoi ieşi şi merse să se O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 90 aşeze în poala hamalului.Atunci el spuse: — Este bondarul tău! Ea începu. o. spune-mi numele ei adevărat! Ea răspunse: — Hanul* lui Aby-Mansur! Atunci hamalul se sculă.] unde făcu la fel ca şi cele două surori ale ei. aşadar. Atunci el între — Dar care este numele său? Ea răspunse: — Susanul descojit! Şi el strigă: — Coboare asupra ta. la aceste vorbe. din nou trecu din mână în mână cupa şi farfui toara. Acolo. cele| mai alese dintre binecuvântări! Atunci se sculă a treia fecioară. lumina ochilor mei! care este numele acesteia? El răspunse: — Crăpătura ta! Ea strigă: — Ah! vorbele ticăloase ale acestui băiat! Şi ea îl pălmui peste obraji atât de tare încât răsună toată sal Şi el zise: — Ştiu! e busuiocul podurilor! Ea răspunse: — Nu! Nu! Şi se apucă din nou să îJ lovească peste gât. „găina fără glas". cum o cheamă! Şi ea îi răspunse: — Busuiocul podurilor! Atunci hamalul strigă: — în sfârşit! fie lăudat Allah pentru mântuirea ta. se numeşte şi aşa!. apoi ieşi din bazin şi se aruncă poala uşierei şi îşi întinse amândouă picioarele în poala aducătoarei de bucate. „iepuraşul fără de urechi". se dezbrăcă şi cobori în bazin. mărita mea stăpână. Atunci el începu să zică: — Se numeşte şi aşa. „părintele luminii".

Atunci ele fiseră: — Scula ta! El răspunse: — Da' de unde! Şi luă de la fiecare câte o pişcătură de ţâţă.* Khtn (han) . Apoi începură din nou să bea dintr-aceeaşi cupă până pe înnoptate. vei auzi nişte lucruri ce nu îţi vor fi pe plac!" 49 .casă de oaspeji. M O MIE ŞI UNA DE NOPŢI La aceste cuvinte tustrele fură cuprinse de un aşa râs. şi. şi zise: — O. privi spre coapsele sale. plin de bunăvoinţă şi de haz! Atunci ele ii ziseră hamalului: — Ei bine! vei putea şedea într-astă-noapte la noi. şi trage in gazdă la hunul tatălui meu Mansur!" La aceste cuvinte. încât se (năvăliră pe spate şi strigară: — Zebbul tău! — Nici pomeneală! Şi luă de la fiecare dintre ele câte o muşcătură. iată vorbele ce mi le-a spus chiar adineauri acest copil care-i zebbul meu: „Numele meu este: catârul ia re şi nefugărit. stăpânele mele. doar e aşa de zbuciumată! Şi de fiecare dată hamalul scutura din cap. şi se desfătează luându-şi tainul de susan descojit. şi mâine fiecare va putea să plece să vadă starea sorţii lui pe calea lui Allah! Atunci fecioara aducătoare de bucate se amestecă şi zise: — Pe viaţa mea. o. care mestecă şi paşte busuiocul podurilor. clipi din ochi. dar numai O MIE ŞI UNA DE NOPŢI de vei vrea să intri sub cârmuirea noastră şi să nu ne ceri nici lămurire despre orice vei vedea sau despre pricina a orice ar fi! Atunci el zise: — Da. le pişcă şi le strângea in braţe. Atunci ele îi ziseră hamalului: — Acum întoarce-ţi faţa şi du-te arătându-ne spatele tale cât ţi—s de late! Dar hamalul strigă: — Pe Allah! îi vine mai la îndemână sufletului meu să-mi pălâsească trupul. să îl poftim să îşi petreacă noaptea la noi. şi ele râdeau pe rupte. de altfel. căci este un pierde-vară fără de ruşine. Şi ele mirate îi literă: — Dar e sigur că-i unealta ta. vom râde bine cu el. încât se prăvăliră pe spate. o. surorile mele. apoi Ie săruta. decât mie să părăsesc casa voastră. ele se puseră pe un aşa râs. je muşca. în i ele din urmă sfârşiră prin a-1 întreba: — Spune-ne odată numele lui adevărat! Atunci hamalul se gândi o clipă. scoală-te şi citeşte ceea ce este scris pe uşă! Şi el se sculă şi găsi pe uşă aceste cuvinte scrise în zugrăveală j aurită: „Nu pomeni nimic de ceea ce nu te priveşte câtuşi de puţbm că de nu. stăpânele mele! Mai degrabă să împreunăm noaptea aceasta cu -ziua care a irecut. desigur! o. stăpânele mele! Şi ele îi spuseră: — Atunci. că-i aşa de aprinsă! şi e chiar ■ i>bul tău.

mărite rege. Şi deodată auziră bătăi la poartă. desfătându-se. o. dându-se rând pe rând cu câte un pas înapoi. veţi auzi lucruri ce nu o să vă pitică!" Şi fecioara merse bucuroasă tot într-o fugă la poartă şi se înlo. Odată aşezaţi. ii ziseră: — O! dar acesta-i tot un saâluk ca şi noi! aşadar.Atunci hamalul zise: — O. dar aceasta nu îi tulburai deloc din plăcerile lor. arseră lemne înmiresmate şi tămâie. bănuind că ar ţine de cinul lor. atâta sunt de caraghioşi. apoi se întoarse şi le zise: — Masa noastră va fi. Acest cuvânt numeşte toate popoarele vorbind oi limbă străină de cea arabă. Aşadar. desigur. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discret. ei aveau bartui rasă şi. într-adevăr. dacă îi vom plobozi inlăuntru. care îi ziseră în cele din urmă: — Atunci spune-le că pot să intre. plural de la Ajami. că atunci când hamalul rosti această făgăduială către fecioare.irse. stăpânele mele. vă iau de mărturie că nu voi pomen^ nimic despre ceea ce nu mă priveşte câtuşi de puţin! în clipa aceea. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI i h lori de ochiul stâng. apoi toată lumea începu din nou să bea şi să guste din toate dulciurile cumpărate in suk. aducătoarea de bucate se sculă şij rândui merindele dinaintea lor. cei trei oameni îl priviră pe humalul care era beat de-a binelea şi după ce îl iscodiră cu luareMînnte. Abia intrară şi ei le urară pace la cei de faţă. o să petrecem de minune pe socoteala lor! Apoi ea urmă să rostească vorbe prin care să le înduplece pe tovarăşele ei. deplină într-astă-noapte. care auzi gândurile lor. Încheie-Ji povestea! Şi Şahrazada răspunse: — Cu toată prietenia şi ca o cinstire cu care mă simt datoare! Şi ea urmă şirul povestirii: Mi s-a povestit. mai mult decât atât. fecioarele izbucniră în hohote de râs şi îşi 50 . aprinseră făcliile. totuşi tânăra uşieră se sculă şi se îndrept spre poartă. şi îndeosebi pe persani şi în generai pe loji aceia cărei vorbesc rău araba. La vederea lor. şi mai ales hamalul care în acelaşi timp rostea mereu versuri rimate închizând ochii şi clătinând din cap. şi mâncară cu toţii. Dar când se lăsă a zecea noapte Doniazada îi zise: — O. Şi. căci am dat la poartă peste trei ahjam* cu barba rasă şi tustrei] * Ahjam. purtau mustăţi răsucite în sus şi '-■ml la ei arăta că făceau parte din cinul cerşetorilor numiţi uftlik*. ne va putea ţlnejmeteneşte tovărăşie! Insă hamalul. şi flecare dintre ei are o Inliţişare deosebită de a celorlalţi. însă cel mai adesea se întrebuinţează acest nume doar pentru] persani. şi. fecioarele se ridicară ţi ii poftiră să şadă. dar să le arăţi de ce trebuie ifl se ţină cu străşnicie. insă tustrei sunt cum nu se poai< mai hazlii la chip. holbă ochii mari. şi uitându-se chiorâş le zise: — Haideţi! Haideţi! fiţi numai pe pace. căci nu am ce face cu delicateţele voastre! Şi începeţi prin a lua seama la ceea ce este »eris acolo pe uşă! La aceste cuvinte. se sculă deodată. călăuzindu-i pe cei trei chiori. zicându-le: „Nu vorbiţi de ceea ce nu vă priveşte câtuşi de puţin. într-adevăr. căci de nu. Iar după aceea. văd într-asta o uimitoare poli ivire de întâmplări! Numaidecât mi-am dat seama că sunt nişte ni (lini care par să vină din ţara Rumilor. sora mea.

lăuta şi al treilea flautul. el făcea tumbe de plăcere ş zicea: „Hai! ya Allah!" într-atâta era de uimit de vocile minunat şi armonioase ale cântăreţilor. Tânăra uşieră deschise. şi ei mâncară pe săturate! Apoi uşiera ii pofti să bea. la această poruncă. stăpâna mea! suntem nişte negustori din Tabariat*« Sunt de acum zece zile de când am venit la Bagdad cu marfă I locuim la hanul negustorilor. Şi chiar în clipa aceea. Atunci uşier J le aduse numaidecât o tobă de Mossul. Aşa că am face bine să ne ferim să intrăm acolo ca nu cumva să ni se întâmpl cine ştie ce pacoste. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 94 şi cerură să li se aducă instrumentele de desfătare. poarta. Ci. şi saâlikii se puseră pe rând pe băut şi ■ i treacă mereu de la unul la altul cupa din mâinile tinerei uşiere. Şi era însoţit de vizirul său Giafar Al-Barmaki* ' de spătarul Massrur. ol lăută din Irak şi un flaut din Persia. şi Giafar ii zise: — O. cât despre hamal. Dar Giafar răspunse: — Aceasta pare să fie o casă de beţivi. care a ţinut o oră şi la care ne-a ospătat bine mâncare şi cu băutură. < and cupa începu să se plimbe din plin. împresurată de clopoţei. Şi aşa. Dar califul zise: — Trebuie neapărat să intrăm şi să ii luăm pe neaşteptate. dar înnoptase şi eram străini. Aşadar. hamalul le zise: — Ehei! fraţilor! Aveţi in sacii voştri vreo poveste bună sau vreo întâmplare minunată care ar putea să ne desfăteze? La aceste cuvinte. unul dintre negustorii ide | han ne-a poftit în noaptea aceasta la el acasă şi ne-a pus la cin| După masă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 51 . Şi Giafar. al doilea . ei se simţiră îmboldiţi tare şi înfierbântaţi * Persanii îi numesc Kalendeni sau Kalendei. într-acestea se auziră din nou bătăi in poartă. Aşad ieşirăm. Şi caHfui îi zise lui Giafar: — Vreau să intrăm în această casă pentru a vedea ale cui sun vocile acelea. în timp ce se plimba în noaptea aceea pe străzile c şului. plinitorul răzbunărilor lui. Şi cei trei saâlik statură îi picioare. Cuvântul saâluk face la plural uiâlik. Căci el îşi Iu obiceiul să se deghizeze adesea în negustor./iseră: — Vom petrece bine pe socoteala acestor saâlik şi a hamalului! Apoi ii poftiră pe saâlik să mănânce. Şi toţi trei începură să cânte şi fecioarele îi acompaniat cântând cu vocea. Şi uşiera se ridică să vadă despre ce poate fi vorba. iată care era pricina bătăilor în poartă: In noaptea aceea califul Harun Al-Raşid coborâse să cutreier prin oraşul său ca să vadă şi să audă el însuşi lucrurile ce puteaţ să se întâmple. unul luă toba cu clopoţei. răspunse: — Ascult şi mă supun. el nimeri în calea lui această casă şi auzi sunetul instrumer telor şi zarva ospăţului. •• Tiberiada. Şi el păşi înainte şi bătu ia poartă. deci. mai pierdurăm şi drumţ * Al-Barmaki sau Barmecidm. uşieri veni să deschidă. el ne-a dat drumul să ne ducem.

pe care puse o ceaşcă de porţelan de China. zicând: — Sunt un bun hadj!* Atunci uşiera se sculă şi aşeză dinaintea lui o mescioară încruslată cu fineţe. o. i ■ ■ loarele se ridicară in picioare şi ii întâmpinară şi le ziseră: — Fiţi bineveniţi şi facă-se ca primirea aici să vă fie îmbelţugată şi prietenească! Simţiţi-vă in largul vostru. şi îşi zise în sinea lui: „Trebuie ca mâine să o răsplătesc pentru fapta ei şi pentru tot binele pe care îl face!" Fecioarele continuară să îşi îndeplinească îndatoririle de gazde primitoare şi să servească băutură. ele îl chemară pe hamal şi ii ziseră: — Allah! cât e de puţin săritoare prietenia ta! Haide! doar nu eşti nicidecum un străin aicea. apoi aduseră un vin nespus de dulce pentru calif. înfăţişarea de negustori şi o ţinută vrednică de toată cinstirea. la vederea lor. ridică tot ce se afla in mijlocul sălii şi mătură locul. Cât despre celelalte două fecioare. apoi i-o îmbie calilului. Atunci uşiera ii privi şi găsi că aveau. ii întrebă din nou ce mai poruncesc. şi rămase nespus de uluit şi mirat. Ele îi ziseră: — Pofteşte-i să intre! Atunci ea se întoarse ca să le deschidă poarta. voi oaspeţi ai noştri! Dar avem să vă cerem o făgăduială: „Nu vorbiţi de ceea ce nu vă priveşte câtuşi de puţin. Apoi califul îi privi pe cei trei saâlik şi văzu că erau chiori de < >chiul stâng. dar el nu primi. turnă iu ceaşcă apă de izvor pe care o răci cu o bucată de zăpadă. şi ei o întrebară: — Putem să intrăm cu îngăduinţa voastră? Ea zise: — Intraţi! Atunci califul şi Giafar şi Massrur intrară şi. fireşte! Şi şezură şi fură poftiţi să bea şi să îşi treacă între ei cupa. Şi acum ne rugăm fierbinte mărinimiei voastre ca să ne îngăduiţi să intrăm şi să ne petrecem noaptea aicea 1« voi. Şi merse ca să Ic dea de ştire tovarăşelor ei şi le ceru părerea. Şi Allah va ţine socoteala de această faptă bună.• «11 c hanul unde locuiam. că de nu. stăpâna casei se sculă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Ea ii răspunse: — La poruncile tale! Atunci uşiera se sculă. şi se miră nespus. scoală-te. îşi strânse mijlocul şi zise: — Porunciţi şi mă supun! Şi ele îi ziseră: — Aşteaptă la locul tău! 52 . Dar fe• loarele continuară să stea de vorbă cu musafirii şi să îi poftească na bea împreună. şi i mestecă totul cu zahăr şi apă de trandafiri. îşi suflecă pulpanele mantiei. într-adevăr. ca să ne îndeplinim îndatoririle noastre! * Hadj: pelerin la Mecca. sora mea. El o primi şi mulţumi călduros fecioarei. Dar când vinul îşi vădi înrâurirea. tu eşti unul de al casei! Atunci hamalul se ridică. Privi apoi fecioarele şi le văzu toată liumuseţea şi graţiile. le zise celor trei saâlik să se ridice din mijlocul sălii şi să se aşeze cu spatele răzimaţi de uşi. apoi o luă de mână pe aducătoarea bucatelor şi ii zise: — O. veţi auzi lucruri ce nu vă vor plăcea!" Ei răspunseră: — Da.

Dar fecioara. ■. tot sângele meu este numai al ei Vă voi răspunde întotdeauna că îmi aleg să îl risipesc mai degrabă pentru ea decât să îl păstrez în mine cu toată povara 53 . Hamalul le luă şi le aduse în mijlocul sălii. şi fecioara se purtă cu căţeaua cea de doua precum se purtase cu întâia.. crăiasă a mătăsurltor.. ci ea vă va lămuri! Eu vă voi răspunde întotdeauna că sângele meu. Atunci califul îşi simţi inima umplându-i-se de milă şi pieptul i se strâmtă de tristeţe. atuncea somnul s-a supărat pe mine şi m-a părăsit Ei îmi răspunseră: «Ce-ai făcut. şi văzu două căţele de soiul câinilor negri.. Atunci ea aruncă biciul din mână şi luă căţeaua în braţe. deschise sacul şi scoase din el o lăută. Pe urmă stăpâna casei se întoarse spre cele două surori şi zise: — Haidem! Să facem ceea ce avem obiceiul de a face! Ele răspunseră: — Ne supunem. Dar Giafar îi răspunse prin semne că este mai bine să tacă. „OCTAVÎĂN ( i . ■' '- . tu pe care te ştim dintre acei care merg pe calea cea dreaptă şi sigură? Spune-ne cine te-a putut aduce în asemenea rătăcire?» Eu le zisei: «Nu voi fi nicidecum eu acela.. O întinse uşierei. prietene al nostru.LUI 17 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci. V O. Atunci stăpâna casei se apropie.. şi spuneţi-i unde mi s-a dus înţelepciunea! Când am încuviinţat să găzduiesc iubirea în casa mea. ciupindu-i coardele. stăpâna casei urcă în patul său de marmură cu plăci de aur şi argint şi îi zise uşierei şi aducătoarei de bucate: — Arătaţi-ne acuma ca să vedem ceea ce ştiţi să faceţi! Atunci uşiera se sculă şi urcă în pat alături de sora ei. MJOTECA JUDZŢEAN. luă un bici şi îi zise hamalului: — Adu-o aici pe una dintre căţele! Şi el aduse una dintre căţele. fără să ţină seama de asta. şi ii clipi din ochi lui Giafar ca să-i dea < înţeles să o întrebe pe fecioară despre rostul acestui lucru. care o acordă şi.. trăgând-o de lanţ. Apoi îi zise hamalului: — Du-o înapoi. şi adu-mi-o pe a doua! Şi hamalul se supuse. merse în iatacul ei şi aduse de acolo un sac de atlaz. o strânse la pieptul ei şi îi şterse lacrimile şi o sărută pe cap. şi căţeaua plângea şi ţipa.. şi uducătoarea de bucate ieşi. cântă aceste strofe despre iubire şi despre tristeţile ei cu o voce răscolitoare şi chinuită de suspine: „îndurare! Daţi-le înapoi pleoapelor mele somnul ce a fugit. se opri dinaintea fecioarelor. încercuit de ciucuri de mătase verde. tăbărî asupra ei. şi fecioara nu mai conteni să o lovească până când ii amorţiră braţele. lovind-o cu biciul peste cap. şi o făcu să se apropie şi căţeaua începu să plângă şi să ridice capul spre fecioară.După câteva clipe aducătoarea de bucate îi grăi: — Urmează-mă şi vino să mă ajuţi! Şi el o urmă afară din sală. care purtau nişte lanţuri prinse in jurul gâtului. ţinându-i-1 cu amândouă palmele. îşi suflecă mânecile.

surioara mea! Dar tânăra uşieră fu cuprinsă de o mâhnire aşa de mare. ce i-am putea răspunde? Dacă noi înşine am fi bântuiţi de iubire. o. de fapt tălmaciul nu va fi în stare câtuşi de puţin să redea toate tristeţile unei inimi îndrăgostite. voi m-aţi ierta văzând-o! Căci Allah însuşi a făurit în aur acest giuvaer. pe focul mistuitor. eu nici nu mai pot păstra tăcerea şi nu îmi voi afla liniştea până când nu voi fi descoperit adevărul despre toate acestea. oare. Şi numai aceasta a izgonit pentru totdeauna somnul de pe ochii mei! Şi n-au fost nicidecum faptele trecute cele care m-au mistuit aşa.lui! . ce am putea face? Căci dacă îl însărcinăm pe un tălmaci să răspundă pentru noi. şi rămase uimit la hotarul uimirii. ci numai trecutul acela al ei! Şi n-au fost nicidecum lucrurile dragi de care m-am îndepărtat. cu licoarea vieţii. slăvite stăpâne. durere! N-a mai rămas nimic pentru noi decât părerile de rău. califul băgă de seamă că acest trup poartă urmele unor lovituri de bici şi de nuiele. Ah. de parfumurile de ambrăşi de mosc ale trupului ei?»" Când îşi sfârşi cântecul. *U7vol. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 98 Şi acum.. să îmi întorc privirile spre alta? eu\ al cărui suflet este legat pe de-a-ntregul de trupul ei înmiresmat. care m-au adus în această stare. apoi ii aduse o rochie nouă şi o înveşmânta cu aceasta. el a făurit rodia şi mărgăritarele!» Ei îmi ziseră: «Oare afli cu adevărat. gândurile mele care oglindesc însuşi chipul eu Şi aşa de-aş izgoni acest chip. Dar aducătoarea de bucate se apropie şi stropi cu puţină apă peste faţa surorii ei in nesimţire şi aceasta îşi reveni în simţire. cum prin această mişcare trupul ei se dezgoli. neştiutorule. încât îşi sfâşie veşmintele şi căzu la pământ în deplină nesimţire. aminteşte-ţi de făgăduiala dată: „Nu vorbi nimic despre ceea ce nu te priveşte. lacrimi. Şi dacă noi îndurăm şi pătimim în tăcere din pricina fugii prea iubitului. sora ei îi zise: — Facă-se ca Allah să te aline. Am ales o femeie ca să îmi sădesc în ea gândurile mele. şi. cu ceea ce a rămas din această licoare. o ciupi cu vârful degetelor şi cântă: „Dacă ar veni cineva să ni se plângă nouă de iubire. în făptura ta iubită altceva decât suspine. că de nu. o. precum şi despre întâmplarea cu cele două căţele! Şi Giafar ii zise: — O. aducătoarea de bucate se ridică şi luă lăuta. însă. o sprijini de sânul ei rotund. Atunci califul îi zise lui Giafar: — Nu prea îmi pari tulburat de toate astea! Dar n-ai văzut urmele de lovituri pe trupul acestei femei? Cât despre mine. ci numai privind-o. n-ai mai vedea decât umbra ta? Bei dintr-un izvor de care eşti sătul înainte chiar de a fi putut măcar gusta din eL» Eu le răspunsei: «Nu credeţi nicidecum că bând-o m-a cuprins beţia. 54 . aş putea eu. ci numai despărţirea ei de mine. şi coroana de pe capul meu. durerea va răzbi în curând până să ne aducă la doi paşi de moarte! O. mi-aş pune foc simţămintelor mele. mâhniri şi rare plăceri? Oare nu ştii că privindu-ţi chipul în apa limpede. vei auzi lucruri ce nu îţi vor fi pe plac câtuşi de puţin!" într-acestea.

Doar numai o dată! Atunci aducătoarea de bucate îşi acordă din nou lăuta şi cântă aceste strofe: „Până când această îndepărtare şi această părăsire atâta de neîndurătoare? Oare nu ştii că ochii mei nu mai au lacrimi de risipit?. stăpâna casei îşi sfâşie veşmintele. pricina care mi-a istovit toate imterile. ai de gând să mai laşi în privire pentru multă vreme încă vechea prietenie? Ah! dacă scopul tău n-a fost decât să aprindă în mine gelozia. eu şt întâia ei soră. datorită depărtării. să îi întreb ca să văd cine sunt! Atunci hamalul strigă: 55 . când nesomnul să îl şi redeschidă de îndată larg! I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 102 Şi negrii îndepliniră porunca şi ziseră: — O. surghiunul trebuie să fie astfel partea mea. bietele femei n-ar mai afla o singură zi în care să le facă împotrivă iubiţilor credincioşi! Dar eu. se aşeză pe pat şi îi zise celei care o ajuta: — Te rog din inimă. Şi aducătoarea de bucate se sculă şi o ajută să îmbrace o altă rochie. Domnul nostru. atunci ai izbutit! Dacă soarta vicleană i-arfi părtinit din veci pe cei îndrăgostiţi. oare ai fugit de privile ochilor mei şi ai curmat legăturile ce te ţineau prins de măruntaiele mele? Spune! ai mai păstrat în tine măcar o urmă din dragostea noastră O MIE ŞI UNA DE NOPŢi tic odinioară.. o.. căci vreau. o.. cel care lipseşti. vai! cui m-aş putea. înainte de a le tăia capul. refăcută puţin. aşadar. fraţi musulmani! vă las în grijă să mă răzbunaţi pe necredinciosul! Ca şi el să îndure aceleaşi suferinţe! Ca de-abia să ajungă să închidă ochiul pentru odihna nopţii. ucigaşule al acestei inimi!. si prin tine m-a adus în această stare de slăbiciune şi de neputinţă? Dacă.jalea şi lacrimile şiroind pe obraji. stăpâna noastră. Şi tu. Şi aleanul inimii mele zdrobite nu face decât să sporească de nebunia dorului de tine! Te doresc! Mi-ai făgăduit? Dar unde eşti oare? O.. iubite. plânse şi căzu in nesimţire.. de nefericirile mele venite prin mâna ta.. oare. floare ascunsă de privirea oamenilor. Vai. casă ne putem plăti datoriile noastre. după ce avu grijă să o stropească cu apă pe faţă şi să o facă să îşi vină iarăşi in lire. de toate pătimirile mele!" La auzul acestui cântec trist. o firavă urmă ca să mai dăinuiască chiar în ciuda vremii? Sau ai uitat. vai! ce dezamăgire îl aşteaptă pe părătorul care şi-a pierdut dovada scrisă de datornicul lui sau a unei datorii plătite!. plânge ca să mă descarc puţin de nefericirile mele. Tu m-ai dat uitării! Dar. oare.! oare ne îngădui să le retezăm capul? Ea răspunse: — Mai aştepta{i un ceas. mai cântă.. îi voi are într-o zi seama lui Allah. Atunci stăpâna casei.

— Pe Allah! o. Şi pe tine eu te rog fierbinte. nu mă ucide pentru nelegiuirea săvârşită de alţii! Aceştia toţi de aici au greşit şi au săvârşit o adevărată nelegiuire. puteţi fi încredinţaţi că v-aş fi trimis încă şi mai repede pe lumea cealaltă. Dar când se lăsă a unsprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. dar nu eu! O.. dreptp«edeapsă! Atunci califul îi zise lui Giafar: — Vai de noi. cât e de frumoasă. în numele prieteniei neîntinate care ne leagă. o fac pentru că sunteţi nişte oameni sărmani. căci nu mai aveţi decât un ceas de trăit! De altminteri. căci fiecare lucru îşi are timpul lui! Atunci fecioara se apropie de saâlik şi le zise: — Sunteţi fraţi? Ei răspunseră: — Nu. doar intrând într-insul! Şi grăind aşa. pe Allah! dar povestea pierderii ochiului meu este o poveste atât de uimitoare. ar fi o învăţătură pentru cine ar citi-o cu luare-aminte! Şi al doilea şi al treilea îi răspunseră la fel. oraşul cel mai înfloritor. ce noapte fericită şi plăcută am fi petrecut dacă am fi fost scutiţi de vederea acestor saâlik aducători de năpastă! căci aceşti saâlik de piază rea ar duce la prăpăd. o. Giafar! Dezvăluieşte-i cine sunttem. el recită această strofă: „Cât e de frumoasă iertarea din partea celui tare. ea se apropie de grupul musafirilor şi zise: i — Povestiţi-mi tot ce trebuie să-mi povestiţi. pe Allah! Nu suntem decât cei mai să raci dintre cei săraci şi trăim din truda noastră punând ventuze şi fiăcând hărăcsiri»! Atunci ea îi grăi fiecăruia dintre ei şi îl întrebai: — Eşti chior din naştere? ' El răspunse: — Nu. căci dacă aţi fi fost dintre cei mai de vază sau dintre cei mai mari din tribul vostru sau dacă 103 O MIE Şl UJNA DE NOPŢI iii fi fost dintre cei de la stăpânire. că atunci când fecioara începu să râdă. în clipa aceea. după ce se aprinsese de mânie. mai ales când învredniceşte o fiinţă fără de apărare!. încât de ar fi scrisă cu acul în colţul lăuntric al ochiului. ca ne va ucide! Şi Giafar răspunse: — Nu primim decât ceea ce ni se cuvine! însă califul îi zise: — Nu-i îngăduit să glumim în clipa când trebmie să fim cu luare-aminte. mărite rege. Apoi toţi împreună îi ziseră: — Fiecare dintre noi este dintr-o ţară şi povestirile noastre sunt uluitoare şi întâmplările noastre nemaipomenit de ciudate! Atunci fecioara se întoarse către ei şi le zise: — Fiecare dintre voi să îşi istorisească povestea lui şi pricina 56 . stăpâna mea. dacă mai tărăgănez aşa. să nu îl ucizi nici într-un chip pe cel nevinovat din pricina celui vinovat. pe Allah. că de nu. fecioara începu să râdă." Când hamalul sfârşi recitarea. o.. Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa şi conteni cu discreţie. chiar şi numai prin venirea lor.

pe Allah! eu nu mă voi duce decât după ce voi fi auziţi istorisirea tovarăşilor mei de aici. stăpâna mea. El avea un frate. şi din toată inima prietenească şi deschisă! Atunci. Şi mi s-a întâmplat cu voi celelalte ceea ce voi ştiţi prea bine. lipsi câteva clipe. împrăştiind un parfum nespus de plăcut. Şi asta-i toată povestea mea. pricina care m-a silit să i îmi rad barba şi să îmi pierd ochiul! Află. îmbrăcată în veşminte strălucitoare care trebuie să se fi ridicat la un preţ neasemuit ue mare. Atunci întâiul saâluk păşi înainte ca să îşi istorisească povesteai lui. Atunci fiul unchiului meu îmi zise: — O. Şi el se întoarse către mine. tocmai se potrivi că mama mă aduse pe lume în aceeaşi zi când se născu şi fiul unchiului meu. eu. apoi se întoarse. stăpâna mea. Apoi începurăm să bem. înţelegeţi de ce.a lua sânge. şi eu şi fiul unchiului meu creşteam. Şi după aceea fiecare dintre voi să îşi ducă mâna la frunte în semn de mulţumită pentru găzduire şi să se ducă in întâmpinarea destinului său! Atunci întâiul care păşi înainte fu hamalul.. şi apoi ani şi zile. şi chiar să rămân la el acasă mai multe luni în şir. că tatăl meu era rege. cu femeia în urma lui. şi zise: Povestea întâiului saâluk Eu îţi voi împărtăşi. Ultima oară când am fost la ei. fiu al unchiului meu! pe care te iubesc într-un chip cu totul deosebit. căci nu voi mai adăuga o vorbă mai mult. el porunci să taie berbeci in cinstea mea şi să pitrocească mai multe feluri de vinuri. ca să aibă deplină încredere. fiul unchiului meu îmi făcu o primire dintre cele mai călduroase şi mai mărinimoase. Şi vă doresc pacea! Atunci fecioara îi zise: A hărăcsi . şi îmi zise: ' 105 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Ia această femeie şi păşeşte înaintea mea spre locul pe care 57 . aşadar. o. care zise: — O.Şi numaidecât după aceea el se ridică. am de a—ţi cere ceva de mare însemnătate şi aş vrea să nu te văd împotrivindu-te sau împiedicându-mă de la ceea ce am hotărât să fac! îi răspunsei: — Fireşte. sunt hamal şi nimic mai mult! Aducătoarea de bucate care-i aicea de faţă mi-a poruncit să îi car o povară şi veni cu mine aici. netezeşte-ţi părul şi du-te în treaba ta! Dar hamalul zise: — Nu. şi acel ! frate era rege într-un alt oraş. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Haide! ridică—ţi puţintel mâna la frunte spre a vedea daca este la locul ei. încât vinul se dovedi mai tare ca noi. în ceea ce priveşte naşterea mea. după starea mea între oameni. aducând după el o femeie plină de podoabe. şi băurăm aşa de mult. Trebuie să îţi spun că mi se prilej uia să merg la răstimp de câţiva ani să îl văd pe unchiul meu.venirii lui în casa noastră. el îmi porunci să mă leg cu jurământul cel mai sfânt punându-mă să jur pe Cartea cea Sfântă. Apoi anii trecură. şi ceea nu vreau să mai repet aici.

şi făcui aşa cum îmi poruncise să fac. şi numai Allah o ştie! Şi aceasta-i rugămintea rnea! Apoi adăugă: Şi acum fie" ca Allah sa nu mă copleşească peste măsură cu tristeţea din pricina despărţirii şi a depărtării tale de mine. fiul unchiului meu. Atunci se întoarse spre femeie şi îi zise făcându-i semn: — Haide! n-ai decât să alegi! Şi femeia coborî numaidecât pe scară şi se făcu nevăzută. încât mu lămuri pe deplin asupra lui). şi şezvirăm ca să îl aşteptăm pe fiul unchiului meu. pe care îl văzurăm sosind la puţină vreme după aceea. începui să cuget la O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 1061 toate întâmplările acelea din noaptea trecută. şi mă vei aştepta acolo! Şi nu putui să mă împotrivesc dorinţei lui şi nici să mă dezic in faţa acestei rugăminţi. Atunci el se întoarse spre mine şi îmi zis-e: — O. (Şi îmi lămuri locul.\\ 1 voi arăta. Şi aşa vei întregi ajutorul pe care mi l-ai dat. Mă întorsei atunci la palatul unchiului meu. apoi vei potrivi din nou la loc lespezile aşa cum au fost şi cu acel amestec vei tencui lespezile pe la încheietura lor ca ţi mai înainte şi vei face în aşa fel ca nimeni să nu poată bănui ceva şi zice: „Iată un mormânt proaspăt a cărui tencuială e de curând făcută. tu vei aşeza la loc capacul şi îl vei acoperi din nou cu pământ aşa cum a fost mai înainte. fără să pot ajunge să îl deosebesc dintre acestea. şi m-am căit amarnic 58 . Şi îmi urmai căutarea până se lăsă noaptea fără să izbutesc ca să aflu drumul la acesta. Atunci mă cuprinse o mâhnire de moarte şi îmi petrecui toată noaptea zbuciumându-mă cumplit până dimineaţa. ducând cu el o cană plină de apă. din pricina jurământului pe care il făcusem cu mâna cea dreaptă! Şi luai femeia cu mine şi mă dusei şi Intrai cu ea sub bolta mormântului. Când se făcu nevăzut dinaintea privirilor mele. şi nu putui nici bea nici mânca şi toate gândurile mi se învălmăşeau numai în jurul fiului unchiului meu şi cu toate acestea nu putui descoperi nici cel mai mic lucru. îl deschise şi dedesubt se arătă o scară boltită. Mă intorsei atunci pentru a doua oară la cimitir gândindu-mă la toate cele săvârşite de fiul unchiului meu. Cât despre ipsosul acela din sac. aşa încât mormântul se preschimbă din nou precum fusese mai înainte. fiu al unchiului meu! Apoi coborî scara şi se scufundă în mormânt. Când voi fi coborât acolo înăuntru. mă sculai şi închisei capacul. Le puse toate jos. un sac cu ipsos şi o toporişca. şi m-am căit amarnici de fapta pe care o săvârşisem. nu păstră la el decât toporişca şi se îndreptă spre piatra mormântului de sub boltă. o. descriindui-mi-1 în aşa fel. o. şi cât despre apa asta din cană. Apoi când se făcu dimineaţă. iată că se împlineşte un an întreg de când mă trudesc aici. fiul unchiului meu! te rog să întregeşti ajutorul pe care mi l-ai dat. scoase lespezile una câjte una şi le aşeză alături. şi atunci mă dusei să mă culc în noaptea aceea. Şi acolo vei afla un mormânt «nie-aşa în mijlocul celorlalte morminte. apoi se apucă să sape pământul cu acea toporişca până când scoase la iveală un capac mare ca o uşiţă. însă unchiul meu era la vânătoare pe jos şi călare. tu le vei amesteca bine. însă căinţa nu ajută niciodată la j nimic! Atunci mă intorsei la morminte şi căutai mormântul cu pricina. Atunci mă intorsei la palat. dar lespezile sunt vechi!" Căci. şi la toate câte se] petrecură între mine şi fiul unchiului meu.

Şi întâmplarea făcu. ei mă ridicară şi eu nici nu mai ţineam de fapt la lumea asta. într-atât moartea tatălui meu mă umpluse de durere. într-o zi dintre zile. unul dintre ei. dar fără de izbândă. am urmat literă de literă şi cele care pentru noi au fost scrise de către Soartă. Şi cu acestea. Şi îmi urmai astfel căutarea în răstimp de şapte zile. însă la câteva clipe după aceea. tocmai stăteam la pândă aşteptând clipa când să ne cazi in mâini. eu încercai i ţintesc pasărea cu arbaleta. Cum zice poetul: „Lasă sorţii să se împlinească si nu încerca să îndrepţi decât faptele judecătorilor de pe pământ! ' în faţa oricărui lucru nici să nu te bucuri câtu§i de puţin şi nici să te mâhneşti. că o pasăre mare coborî pe 107 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI icrasa palatului vizirului. când am fost dus cu mâinile legate înaintea lui. în clipa când soseam la porţile oraşului tatălui meu. Dar el îmi răspunse: 59 . căci aceluia pentru care a fost rânduit un şir de către Soartă nu-i rămâne decât să îl străbată. Şi ei mă târâră supus între mâinile vizirului care îl ucisese pe tatăl meu. vizirul nu tu teză să îmi zică nimic. Atunci îi zisei: — Aceasta am făcut-o din nebăgare de seamă. căci tatăl meu era regele oraşului. dăinuia o veche duşmănie. şi nu nimerii nicicum pe drumul cel bun. încât simţii că-s gata să înnebunesc. apoi m-am apucat din nou să caut mormântul in mijlocul tuturor celorlalte morminte. Atunci rămăsei uluit cu desăvârşire de această faptă. Pricina acelei duşmănii era că mă aprinsesem peste măsură pentru tragerea cu arbaleta. o ceată de oameni răsărind din pământ. Ca să găsesc un leac şi cale de scăpare de pătimirile mele. dar arbaleta greşi ţinta şi atinse ochiul vizirului şi îl sparse cu voinţa şi judecata scrisă de Allah.că l-am ascultat. Cât despre noi. care era unul dintre sclavii mei cei tineri. îmi zise: — Soarta timpului s-a arătat potrivnică faţă de tatăl tău. Ci. ţinând seama că eram fiul sultanului oraşului. şi ei nu îmi dădură nici un răspuns. el porunci să îmi taie capul! Atunci îi zisei: — Fi-vei în stare să mă ucizi fără vreo fărădelege din partea mea? El răspunse: — Şi ce fărădelege poate fi mai mare decât aceasta? Şi îmi făcu semn spre ochiul său pierdut. şi îmi zisei în sinea mea: „Cine ştie ce i s-a întâmplat tatălui meu!" Şi mă apucai să îi întreb despre aceasta pe cei care mă legau de mâini. căci nimic nu este pe veci! Ne-am îndeplinit osânda noastră. şi că aceia erau slugile tatălui meu şi de asemenea alţii erau sclavii mei tineri. între mine şi acel vizir. pe când vizirul se afla acolo. Oştenii l-au trădat şi vizirul 1-a trimis la moarte. Atunci îngrijorarea şi gândurile negre mă năpădiră în aşa măsură." Saâluk-ul urmă aşa: Când i-am stricat aşa fără de leac ochiul vizirului. Deci. pe când mă aflam pe terasa palatului tatălui meu. mă gândii^ la călătorie şi pornii la drum ca să mă întorc acasă la tatăl meu. Şi aceasta era pricina vrăjmăşiei între mine şi el. Şi avui o presimţire groaznică. într-atât ştirile auzite mă zbuciumaseră. se năpusti asupra mea şi mă legă la mâini.

Du-te. care trebuia să pedepsească. Apoi îi zise spătarului: — Ţi-1 încredinţez pe acesta. fie ascuţit ce străpunge! Cât despre mine. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci mă scoase afară din ladă. După aceea. rogu-vă. şi mi-1 smulse cu desăvârşire. prietene. vizirul porunci să mă lege şi să mă vâre într-o ladă. cea neputincioasă. cu mâinile legate şi picioare|j| înlănţuite. ce faptă nesăbuită. Atunci spătarul mă luă şi mă duse până ce ieşirăm din oraş. mâna mea cea dreaptă. de imputările crude şi de ocări. Aşadar. însă niciodată nu vei mai afla un alt suflet decât sufletul tău! Gândeşte-te! ce lucru uluitor. între mâinile duşmanilor mei! I-am luat ca să îmi slujească de săgeţi ucigătoare! Şi aşa ei fură! ■ Dar în inima mea! Am cultivat inimi cu înflăcărare spre a le face credincioase. învred. şi \ lăsaţi-i numai pe duşmanii mei să îmi arunce săgeţile durerii! Sărmanul meu suflet. Atunci el întinse mâna şi îşi vârî degetul în ochiul meu stâng. este scris ca omul al cărui destin este să moa- 109 O MIE Şl UNA DE NOPŢI 60 . se abţinea. aşa cum vedeţi cu toţii. alte ţări decât ţara ta. tu ai făcut-o din nebăgare de seamă. cruţaţi-mă.. ucide-1 şi lasă-1 acolo pradă fiarelor sălbatice. eu o voi face fiindcă aşa vreau! Apoi strigă: — Să fie adus între mâinile mele! Şi mă duseră între mâinile lui. încărcat de schingiuirile duşmane. eliberează-te.— Da. şi nu îl striviţi prin asprimea vorbelor şi sub povara lor! I-am luat pe prietenii mei să îmi slujească de scut întăritor! Şi aşa ei fură! Dar în contra mea. cum zice poetul: „.. Şi ele aşa au fost! Dar într-alte iubiri! I-am îngrijit cu toată înflăcărarea inimii mele ca să fie statornică! Şi ei fură statornici! însă în trădare!" Când auzi spătarul versurile mele. Şi de atunci sunt chior. când puterea era partea mea. Aşa făptuiam eu. când pământul lui Allah este întins la nesfârşit! Totuşi! este scris!. să trăieşti într-o ţară de umilinţe.| niciţi-l cu darul tăcerii. şi voi să mă lege la ochi înainte de a-mi curma viat ' Dar începui să plâng şi să recit aceste strofe: „ Te-am luat drept platoşă în calea oricărei încercări ca să \ ocoleşti de suliţele vrăjmaşe. Trage-ţi sabia din teacă şi du-1 de aici. trecând arma în mâna mea stângă. atunci îşi aminti că fusese spătarul tatălui meu şi că îl copleşisem eu însumi cu binefaceri şi îmi zise: — Cum să te pot ucide? Şi eu sunt sclavul tău supus! Apoi îmi zise: — Fugi! Viaţa îţi este salvată! Şi nu te mai întoarce pe meleagurile acestea căci vei pieri şi mă vei face să pier împreună cu ţine. Scoate-1 afară din oraş. şi ai fost tu însuţi fierul lăncii. şi mântuieşte-ţi sufletul de sub tirania oricăror legături! Şi lasă casele să slujească de morminte acelora care le-au zidit! Du-te! Vei afla alte pământuri decât ale tale.

care era acolo în braţele femeii care coborâse cu el. eu. Deci. îi sărutai mâinile. şi anume acesta: — Nu este putere şi tărie decât intru Allah Prea înaltul. Dar numaidecât unchiul meu rosti cuvântul care îndepărtează orice frică de acela care îl rosteşte. m-am resemnat cu pierderea ochiului meu gândindu-mă la scăparea mea de la moarte. care ne orbi. privind la dreapta şi privind la stânga. sfârşii prin a recunoaşte mormântul. unchiule. Şi îmi urmai călătoria şi ajunsei la oraşul unchiului meu. Atunci unchiul meu privi înlăuntrul patului şi-l găsi şi—1 recunoscu pe fiul său.. tot este mai bine că ţi—ai pierdut ochiul decât să-ţi fi pierdut viaţa! La aceste cuvinte nu mai putui tăcea despre cele ce i se întâmplaseră fiului unchiului meu. fiul meu. intrai la el şi ii povestii cele petrecute cu tatăl meu şi ce mi se întâmplase mie de ajunsei să îmi pierd astfel ochiul.. de astă dată. Şi nici nu mă încumetai să cred că scăpaseră cu adevărat decât când mă văzui zburat de acuma departe. şi. oare. Şi mai ales nu uita niciodată că gâtul leului nu creşte şi nu se învârtoşează decât numai când sufletul leului a crescut în deplină libertate!" Când sfârşi aceste versuri. eu şi unchiul meu furăm la hotarul bucuriei O MIE Şl UNA DE NOPŢI 110 şi intrarăm sub boltă. Şi văzurăm în mijlocul sălii o perdea lăsată peste un pat. într-adevăr se bucură nespus la cuvintele mele despre fiul său. insă amândoi se prefăcuseră în negru cărbune 61 . fiul fratelui meu! iată că mai adaugi o mâhnire la mâhnirile mele şi o durere la durerile mele! Căci trebuie să îţi spun că fiul sărmanului tău unchi care se află înaintea ta s-a pierdut de iile şi zile şi nu ştiu ce i s-a întâmplat şi nimeni nu poate să îmi spună unde este! Apoi începu să plângă aşa de tare. Şi îmi zise: — Ah! du-mă cât mai iute să văd acel mormânt. Mai pe urmă. copilul meu! m-am mâhnit cu o nespusă mâhnire după liul unchiului tău. şi încă de multe alte lucruri. o. şi eu şi unchiul meu. văzurăm un fum gros urcând către noi. Atotputernicul! Apoi merserăm înainte şi ajunserăm într-o sală mare plină de făină. Căci am mers de mai multe ori să caut mormântul fără să izbutesc să îi aflu locul! Atunci. de toate felurile. La vorbele mele. Atunci. încât căzu in nesimţire. cunoşti tu pământul destinului tău?. unchiul se bucură la hotarul bucuriei. Când ajunserăm la capătul scării. Când îşi reveni din nou în fire. nu va putea muri decât în pământul său! Dar. merserăm la cimitir. îi dezvăluii întreg adevărul. coborârăm cincizeci de trepte ale scării. de bucate de toate felurile. unchiul tău! Şi tu iată că mai adaugi o mâhnire la mâhnirile mele. povestindu-mi ce i s-a întâmplat tatălui tău! Dar pentru tine. Aşadar. chiar copilului său. el îmi zise: — O. de merinde. Şi eu îi răspunsei: — Pe Allah! o. eu şi unchiul meu. ridicarăm pământul şi apoi capacul. Atunci el începu să plângă cu suspine multe şi strigă: — O.iu într-un pământ. eu nu îi ştiu locul unde se află.

l-am mustrat cu o mustrare groaznică. când fiul meu văzu că îl despărţisem de sora lui. unchiul meu. Totuşi. aduse aici bucate şi toate celelalte! Şi se folosi de lipsa mea de acasă. incă din copilăria lui s-a îndrăgostit cu aprindere chiar de sora lui. Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa discretă. şi văzându-te pe tine. bine de aceste fapte. unchiul meu scuipă în obrazul fiului său şi strigă: — Te-ai făcut vrednic din plin de aceasta. care este al meu. văzându-i. că nu te mul\umeşti numai cu aceasta şi că îl loveşti cu talpa papucului tău! Atunci unchiul meu îmi povesti acestea: — O. după cum vezi. Şi. unchiul meu începu să plângă. ajunge! alină-ţi puţin îngrijorarea . precum. şi cu talpa lui îl lovi peste faţă.şi califul şi Giafar. într-adevăr. nu voi nicidecum să se folosească şi pe mai departe de îngăduinţa primit Dar când se lasă a douăsprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. când intre ei se petrecu fapta cea nelegiuită şi eu auzii de aceasta! Dar. după ce unchiul meu îl lovi cu talpa papucului peste faţă pe fiul său care zăcea întins acolo negru cărbune. şi să o despart de el. mărite rege. când mă aflam la vânătoare. pildă de ruşine şi de scârnăvie până la moarte! Şi crainicii călare vor purta povestea noastră până departe în toată lumea! Păzeşte-te. unchiule. te voi blestema şi te voi^ ucide!" Apoi avui grijă să îl despart de ea.întocmai cum ar fi aruncaţi într-o groapă de jăratec! La această privelişte. şi îi zisei: „Păzeşte-te bine de aceste fapte nelegiuite. eu rămăsei peste măsură de uluit de această lovitură. că de nu. prefăcuţi astfel în negru cărbune! Apoi strigai: UI O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Pe Allah. care este mai crâncenă şi mai îndelungată! Şi zicând aceasta. la început nu-i dădui intru totul crezare. fiul fratelui meu! află că acest copil. ascultau povestea: Deci. el şi fecioara. că saâluk-ul îi zise fecioarei in timp ce toată adunarea celor de faţă. printre regi. dar îţi mai rămâne pătimirea de pe cealaltă lume. după ce scuipă în obrazul fiului său. şi plânsei şi 62 . se descălţă de papucul său. Şi eu îl îndepărtam mereu de ea şi îmi ziceam în sinea mea: „Limşteşte-te! ei sunt încă prea tineri!" dar nici pomeneală! De-abia ajunseră în pragul fecioriei. tatăl lui. vom fi. pe el şi pe fecioară. ca să se mute aici cu sora lui! Atunci dreptatea Celui Prea înalt şi Prea Mărit nu mai putu să îndure! Şi ea îi arse pe amândoi aici! Dar pătimirea de pe lumea cealaltă este încă mai cumplită şi mai îndelungată! Şi zicând acestea. ticălosule! Şi acea&ta este numai pătimirea din lumea asta. o. in negru cărbune. aşadar. fără să destăinuiască nimănui nimic.uimii tale! Căci inima mea se zbate cumplit aşa precum şi toată iiinţa mea lăuntrică spre a-şi tălmăci cele întâmplate fiului tău! Şi mai ales mă cuprinde jalea văzându-1 pretăcut astfel. pe care nimeni nu le-a săvârşit înaintea ta şi pe care nimeni nu le va mai săvârşi nici după tine! Că de nu. în clipa aceea a istorisirii sale. pare-se că şi-a făcut acest ungher de sub pământ. o. o. însă crede-mă că această nelegiuită îl iubea cu o iubire neţărmurită! Căci Şeitan întări lucrarea lui într-înşii! Aşadar. Şi mă întristai tare de năpasta ce se abătuse peste fiul unchiului meu.

mă pomenii faţă in faţă cu acest saâluk. la ochiul meu smuls pe care îl vedeţi cu toţii! şi la toate cele câte i se întâmplaseră fiului unchiului meu. chiar in astă-noapte. zbuciumul şi îngrijorarea se învălmăşiră în sufletul meu. Stăturăm de vorbă prieteneşte când îl văzurăm apropiindu-se de noi pe acest saâluk. şi închiserăm capacul la loc. unchiul meu. al treilea tovarăş al nostru. De altă parte. în cele din urmă. care s-a grăbit să îşi adune toţi oştenii şi toate ostile şi să vină aici în cea mai mare grabă. De-abia ajunserăm acasă şi şezurăm. cugetai adânc asupra întâmplărilor de pe lumea aceasta de jos şi. şi văzurăm năvală de războinici. Şi nu ştiui unde să merg şi nici încotro să mă îndrept şi mă aflai în mare încurcătură. că auzirăm sunete de instrumente vestitoare de război.eu împreună cu el. 113 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Noi îi răspunserăm: 63 . şi oraşul întreg se umplu de zarvă. sfârşi prin a întreba de pricina acestora şi i se răspunse: — Fratele tău a fost ucis de vizirul lui. pe neaşteptate. mă gândeam că de m-aş fi arătat la lume. Şi pornii la drum spre acest oraş al Bagdadului. El ne ură pace şi ne zise: — Sunt străin de aceste locuri. ieşirăm din mormânt. locuitorii oraşului şi soldaţii tatălui meu m-ar fi recunoscut şi ar fi căutat să mă ucidă şi să mă piardă! Şi nu găsii nici o altă ieşire decât aceea să îmi rad barba. Atunci îi urai pace şi îi zisei:/ — Sunt străin pe aceste locuri. unde nădăjduiam să ajung in pace şi să aflu pe cineva care să îmi ajute să răzbesc până la palatul emirului credincioşilor. Harun Al-Raşid. Şi nici nu mai ştiam ce să mă fac. mă gândii la moartea tatălui meu din porunca vizirului. şi pe urmă ne întoarserăm acasă. de zgomot şi de colbul stârnit de copitele cailor. Şi aşa îmi rasei barba şi mă deghizai în alte straie şi părăsii oraşul. şi de aceea ii închinară oraşul fără împotrivire! La aceste cuvinte. ca să ia pe neaşteptate oraşul prin năvală! Şi locuitorii oraşului au văzut că nu puteau să-i ţină piept. căruia voiam să îi istorisesc povestea mea şi întâmplările prin care trecusem. vreme de un ceas. Şi într-adevăr rămăsesem tare tulburaţi in mintea noastră fiindcă nu puteam nici într-un chip răzbi să ne dumirim in privinţa pricinii acestora. El îmi răspunse: — Şi eu sunt străin. atâtea fapte din cele mai ciudate şi nu mă putui stăpâni să nu plâng! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 112 După aceea. califului stăpânului lumii. Apoi îmi zise: — De astăzi înainte tu vei fi copilul meu în locul celuilalt! Atunci eu. Sfârşii prin a ajunge în pace în acest oraş al Bagdadului. tobe şi trâmbiţe. şi mă apucai să îmi deapăn în minte cu mâhnire toate nenorocirile prilejuite tatălui şi mamei mele. apoi îl acoperiram cu pământ şi lăsarăm mormântul în starea în care se afla mai inainte. la tronul său răpit cu forţa. eu îmi zisei în sinea mea: „Desigur că mă va ucide de voi cădea între mâinile lui!" Şi din nou. între altele. Dar. regele.

şi de dedesubt se iviră şaizeci de călăreţi asemănători cu nişte lei în turbare. de asemenea.— Şi noi suntem străini. află că nu voi pleca până când nu voi fi . tatăl meu încuvinţă şi porunci să mii se pregătească şase corăbii încărcate cu de toate cele de trebuinţă şi pornii la drum. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 114 nice de regi. m-am cufundat într-atât în studierea tuturor ştiinţelor. în faţa noastră. Atunci auzi regele Indiei vorbindu-se de mine. am citit Coranul: am citit cele ?apte povestiri. Când îi privirăm mai bine. când mă ceru. stăpâna mea. Dar. Iacă ar fi scrisă cu acul în colţul lăuntric al ochiului. Atunci merserăm până când ne învălui întunericul. Este unul din felurile salutului oriental. ea ar sluji de învăţătură oricui este în stare să înveţe! Aşa cum mă vezi. apropiindu-se. şi iscusinţa mea ajunse cunoscută de către toţi regii. că au sunt câtuşi de puţin un neştiutor. este atât de uimitoare. şi încărcarăm zece dintre cămilele noas-3 tre cu daruri menite regelui Indiei. fecioara îi zise: — Haide! bine! şi acum mângâie-ţi niţel creştetul*. La rândul său. cărţile senţiale ale oamenilor de ştiinţă. sunt rege. Soarta ne călăuzi din fericire până aici în casa voastră. cărţile de căpetenie. şi ţinu astfel timp de j un ceas din zi. ducându-ji mâna la cap. eu nu sunt chior din naştere. pe care ţi-o voi istorisi. şi califul îi zise chiar lui Giafar: — Neîndoios că de când sunt pe lume n-am mai auzit o înlâmplare asemănătoare aceleia a acestui saâluk! Atunci întâiul saâluk merse de se aşeză încrucişându-şi picioai ele şi al doilea saâluk păşi inainte. . o. ce se aflau cu noi pe j corăbii. Mai mult decât atât. de asemenea. îi trimise tatălui meu cadouri strălucite şi daruri într-adevăr vred- P" * Adică: fă gestul de salut. am învăţat ştiinţele stelelor şi uvintele poeţilor. aşa faima mea crescu în rândul tuturor scriitorilor. faima mea se întinse prin toate ţinuturile şi colţurile lumii. încât i-am întrecut pe toţi muritorii din secolul meu. încât. sărută pământul între mâinile i acrei stăpâne a casei şi istorisi aceasta: Povestea celui de al doilea saâluk într-adevăr. după care! ajunserăm la un ţărm.luziţ istorisirile tuturor celorlalţi tovarăşi de aici. Acolo coborârăm caii. stăpâna mea. văzurăm că erau arabi din deşert. abia pornirăm la drumj că se ridică un nor de praf. însă povestea mea. am citit. o. stăpânele noastre! Şi aceasta-i pricina bărbii mele rase şi a ochiului meu pierdut! La auzul povestirii întâiului saâluk. Şi el trimise rugăminte către tatăl meu să mă trimită la el. pe când începusem să fugim şi văzură că 64 . Şi du-te ilegrabă! Dar întâiul saâluk ii răspunse: — O.voi. Şi. apoi se risipi. Călătoria noastră pe mare ţinu o lună încheiată. şi aco-i peri tot cuprinsul cerului şi al pământului. şi în acelaşi timp. în acel răstimp. toată adunarea rămase uimită de această poveste uluitoare. fiu de rege! Află. şi cămilele noastre. în sfârşit. tâlhari de drumul mare! Şi de îndată ce ne zăriră.

ei îi uciseră pe câţiva dintre slujitorii mei] tineri. nu mai ştiui nici unde mă aflam \ şi nici ce aveam de făcut. Şi într-adevăr. când. Vai! adineauri încă. Şi petrecurăm noaptea povestind împreună. rămăsei la el vreme de trei zile. îndeosebi in starea de sfârşeală în care mă aflam. şi putui. după care mă întrebă: — Ştii vreo meserie ce te-ar putea ajuta să iţi câştigi pâinea? Şi îi răspunsei: — înreşte! sunt cărturar priceput în jurisprudenţă. nici nu ştiam măcar încotro să mă îndrept. nici să socotească. să mă odihnesc acolo şi să îmi petrec noaptea. încât iarna nu avea asupra lui nici o înrâurire. tinere cumsecade. trecând pe lângă un croitor care cosea în dugheana lui. venirea mea in acel oraş. nimeni nu ştie nici să studieze. mă dusei 115 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI l. să nu spui nimic din toată această întâmplare la oricine ar fi! Căci mi-i tare teamă pentru tine din partea regelui acestui oraş. şi îmi făcu loc într-un colţ al dughenei unde mă întinsei lângă el ca să dorm. o luarăm la fugă în toatei părţile. îmi pregăti mâncare şi băutură. şi acum in jalnică sărăcie! Şi stăruii în fuga mea până ajunsei in vârful unui munte. eu eram printre mărimile pământului. în sfârşit. sunt o meserie. Şi aşa. de la început până la sfârşit. ieşii din peşteră şi îmi urmai călătoria până când ajunsei într-un oraş strălucitor şi bogat. dar meseria ta n-are nici o căutare pe piaţa oraşului nostru! Aici in oraşul nostru. In acel oraş. copleşit cum eram de călătorie şi de goană. nici să citească. şi are o veche răfuială de închegat cu el! După aceasta. Şi eram tare schimbat la fajă. Cât despre mine. Apoi îmi aduse toate de câte pu(cam avea nevoie. o saltea şi o pătură. Atunci îi povestii toate câte Ic petrecusem. Şi aşa. în vreme ce. eram într-o stare jalnică de vestejire. Dimineaţa. de vrei (căci mă vedea tare necăjit). Atunci noi le făcurăm semne cu mâinile şi le. în fuga mea. mă bucurai nespus de. nici să scrie. maestru încercat în ştiinţe. arabii deşertului se îndeletniciră cu prădarea avuţiilor şi darurilor noastre rămase pe spinarea cămilelor. şi eu mâneai şi hâui şi el de asemenea împreună cu mine. el este cel mai mare duşman al tatălui im. Şi el fu foarte mâhnit <le nenorocirea mea şi îmi zise: — O. în aceli răstimp.i el si îi urai pace! El îmi întoarse urarea de pace şi mă pofti piiete'nos să şed şi mă îmbrăţişa şi mă întrebă cu bunătate de prit ina care mă îndepărtase de ţara mea. unde găsii o peşteră. Ci toată lumea se pricepe numai să îşi 65 . cu toate hăţurile slobozite.aveam cu noi zece încărcături de daruri menite regelui Indiei. ştiu citi şi ştiu socoti! Dar îl îmi întoarse: — Prieten al meu! toate acestea nu sunt o meserie! Sau mai ilegrabă. eu după ce fusesem rănit cu o rană groaznică. iar primăvara îl înveşmânta veşnic cu trandafirii ei. ceilalţi şi cu mine. săi nu ne faceţi vreun rău! Şi ei ne ziseră: — Noi nu suntem pe pământul lui şi nici sub stăpânirea lui! Şi acestea fiind zise. aler-1 gară pe urmele noastre şi îşi îndreptară iureşul înspre noi. cu climă atât de minunată. ziserăm: — Suntem trimişi pentru puternicul rege al Indiei! Aşadar.

îi zisei: — O. Ieşii atunci cu tăietorii şi mă apucai de tăiat lemne. în sfârşit. pe care le găsii pline de dulceaţă şi da duioşie. 66 . fără să fi văzut vreodată o fiinţl omenească? La aceste cuvinte. încât vederea ei spulbera din inimă orice grijă. dar. Atunci ea mă privi şi îmi zise: — Eşti o fiinţă omenească sau un geniu? Eu îi răspunsei: — O fiinţă omenească. Atunci rămăsei tare întristat şi nu mai putui decât să ii repet: — într-adevăr. el merse de îmi cumpâYă o secure şi o funie şi mă trimise să tai lemne cu alţi tăietori. securea mi se agăţă pe neaşteptate într-o verigă de aramă. cu adevărat. după obiceiul meu. după ce avu grijă să mă încredinţeze străinilor in paza lor. unde mă odihneam la umbră. nimerii într-o pădure stufoasă unde erau multe lemne de tăiat. şi numaidecât mă închinai întru închinare eătre Creatorul care i-a hărăzit atâta desă-. şi mergeam în fiecare zi să îl văd pe prietenul meu. până când Allah se va indura să iţi hărăzească o soartă mai bună! Şi. O privii. într-o zi. pentru ca. nu destăinui nimănui din cine te tragi. Coborâi până în josul scării şi găsii o uşă. Intrai pe uşă şi mă aflai într-o sală măreaţă a unui palat minunat şi zidit cu măiestrie. pe Allah! nu ştiu nimic altceva a face decât cele ce tocmai ţi le-am înşirat! Şi el îmi zise: — Atunci. Allah este cel care m-a călăuzit spre lăcaşul tău. mai cu seamă. şi du-te şi taie lemne la ţară. croitorul. încrucişându-mi picioarele în ungherul meu. o dusei la oraş şi o vândui pe o jumătate de dinar. Cu câţiva bănuţi îmi cumpărai de mâncare ţi păstrai cu grijă ce mi-a rămas din bani. vârşire şi această frumuseţe. Scosei atunci pământul dimprejur şi descoperii un capac de lemn de care era prinsă veriga de aramă.i âştige pâinea. incinge-ţi mijlocul! Şi ia o secure şi o Iunie. să fie uitate toate pătimirile şi durerile mele. Şi îl ridicai. mă dusesem să tai lemne la ţar» şi ajungând acolo. Şi aşa lucrai întruna J O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 116 vreme de un an întreg. în dugheana lui. tocmai pe când lucram acolo. băiatul meu. Alesei atunci un copac uscat şi mă apucai să îndepărtez pământul dimprejurul rădăcinilor lui. Şi găsii inlăuntru o fecioară încântătoare asemenea celei mai frumoase dintre mărgăritare. Şi ea îmi zise: — Dar atunci. stăpâna mea. căci te vor ucide! Rostind aceste cuvinte. Apoi îmi sprijinii încărcătura de lemne pe cap. Şi era într-atâta de frumoasă. orice mâhnire şi orice nefericire. cine te-a putut călăuzi până într-acest loc în care mă aflu de douăzeci de ani. Şi descoperii dedesubt o scară.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Drept covor la picioarele tale am fi întins Sângele nepătat al inimilor noastre şi catifeaua întunecată a 67 . şi se culcă o noapte cu mine. Şi într-adevăr. înainte ca să îmi fi pierdut fecioria. Apoi ea îmi zise: — în seara aceasta vei dormi şi te vei odihni după truda îndurată. chiar aici. care se chema Georgiros. o aflai şezând la căpătâiul meu. căci ea plânse şi îmi zise: — Şi eu la rândul meu îţi voi istorisi povestea mea. că. Atunci eu mă dezbrăcai numaidecât şi ea la rândul ei se dezbrăcă goală. mobile. mărire lui Allah! fie el slăvit că. ne aşezarăm pe baldachinul din hammam. cel din urmă rege al Indiei stăpânul Insulei de Abanos. au trecut de acuma patru zile de când n-a enit. Aşa că ai putea . amâne la mine cinci zile. de la început până la sfârşit" Şi într-adevăr. după ce i-am mulţumit cu recunoştinţă. răpitorul ei. şi dimineaţa pleacă. Apoi continuarăm să povestim cu mult drag şi să mâncăm din toate aceste bunătăţi aduse de efritul. rochii. fiul lui Rajmos. încercai să dorm bine. aceasta îi pricinui multă milă faţă de mine. cu vocea ei caldă.Şi ii povestii tot ce mi se întâmplase. şi îmi freca plăcut braţele şi picioarele. De atunci încoace. şi aceasta vreme de douăzeci de ani! Dar. le-ar fi fost zi sau noapte. mă trecu printr-o uşă cu arcade şi mă petrecu până răzbirăm ntr-un hammam îmbietor şi plăcut şi plin de o încropeală învăluitoare. dacă aş avea nevoie de el în timpul clor zece zile regulate ce le petrece departe de mine. stăpâna mea. sub bolta acestei săli. mâncăruri şi băuturi. o. că sunt fiica regelui Aknaunos. ca apoi să pleci cu o zi înainte de sosirea lui. Şi ii răspunsei: — Desigur că pot! Atunci ea fu foarte bucuroasă. şi ne puserăm la poveşti vreme de un ceas. şi ii mai rămân încă şase zile să lipsească. stofe persiene. ca să fii pe urmă vesel şi odihnit. de ttunci încoace. Şi într-adevăr. Şi eu. mă răpi un efrit. se sculă dreaptă. După baie. De astă dată. Şi el mă inai preveni de asemenea. îl şi văd arăându-se. n-aveam. de îndată ce ating această inscripţie.te-a călăuzit până aici la mine! Apoi. eram foarte tristă şi simţeam cum mi se strânge pieptul. îmi cântă această stanţă: „Dacă despre venirea ta Am fi fost vestiţi dinainte. şi începu >ă mă îmbie să beau sirop de mosc şi îmi aşeză dinainte prăjituri delicioase. Ea îmi zise: — Pe Allah! înainte. ea alături de mine. singură în acest palat subpământean. şi amândoi intrarăm în baie. unde aduse tot ceea ce aş fi putut dori. şi ea îmi spuse nişte lucruri foarte plăcute. mă luă de mână. el vine să mă vadă tot la zece zile. dintre dul117 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI eţuri şi zaharicale. El mă măritase cu fiul unchiului meu. fiul lui Eblis însuşi! El mă luă la sine şi zbură cu mine şi mă aşeză într-acest loc. decât să ating cu mâna acele două şire care sunt scrise acolo. Atunci îl chemai într-ajutor pe Allah să cer asupra ei toate binecuvântările. însă. Află» aşadar. căci nu găseam pe nimeni cu cine să vorbesc. chiar in noaptea nunţii mele. uitai de toate grijile! Când mă trezii.

68 . trăsei . stăpâna mea boltă. Sahrazaaa va*u discret Şi când se lăsă a treisprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. îi mulţumii cu mâna pe inimă. .. cu adevărat! Atunci eu încă plin de aprindere şi mai ales ca să îmi prelungesc fericirea. încă de multă vreme. şi grijile şi necazurile mele se irosiră toate. îi zisei: — Vrei să te ajut să ieşi de sub pământ şi să te descotorosesc de genni-ul acela? Dar ea începu să râdă. când izbii una zdravăn cu piciorul în Aşadar..." O MIE Şl UNA DS NOPŢI Dar eu. şi îmi zise: — Taci odată şi mulţumeşte-te cu ceea ce ai! Haide! acest sărman efrit nu va avea decât o zi din zece. ca in acest fel efritul să vină aici la îndemâna mea şi să îl pot ucide! Căci. iar ţie îţi făgăduiesc de fiecare dată celelalte nouă zile! Atunci eu. ea începu să îmi recite aceste versuri: „O. fără să iau seama la aceste versuri ce mi le recita. mă culcai cu ea. i «^hrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu în clipa aceea a povestim sale. m-am deprins să îmi fac o ţintă din toţi efriţii de deasupra şi dedesubtul pământului! La aceste cuvinte. călător al nopiii! Căci locul tău este deasupra pleoapelor noastre!" La auzul acestor versuri. mărite rege.. ci doar să ne iubim? Nu î[i aduci aminte să îţi zici că sfârşeala este însăşi legea oricărei legături şi că ruptura este încheierea oricărei prietenii!. Iar când se făcu ziuă. tu.. şi aceasta până la căderea nopţii: atunci. femeia îmi zise: mântat adineauri? Oare ce aceste lucruri omeneşti? Ea răspunse: . Apoi ne aşezarăm şi băurăm din aceeaşi cupă. o. mâncat de flacăra patimii aprinse. plin de fericire. ne scularăm foarte mulţumiţi unul de altul şi în deplină fericire. că aceasta este calea cea mai sigură să nu ne legăm nicidecum unul de altul. o. în noaptea aceea. oare. o. şi care găseşti îndepărtarea prea crudă. şi ca să mă liniştească. ca" al doilea saâluK tf urmă astfel istorisirea lui către tânăra stăpâna a casei.ochilor noştri! Am fi întins frăgezimea obrajilor noştri Şi carnea tânără a coapselor noastre mătăsoase Drept aşternut \ie. ajunsei prea departe cu vorbele. căci îi zisei: — Nici nu mă gândesc! acum de îndată voi nimici din temelii această boltă unde sunt săpate acele inscripţii magice. Şi niciodată în toată viaţa mea. izbitură zdravănă cu piciorul in bolta. us dinainte? s-a s ss ţ i-au veni. nu cunoscui o noapte asemenea nopţii aceleia. nu ştii. tu.. şi iubirea mea faţă de ea se aprinse şi mai pustiitor în mine. care ceri o păsuire înaintea despărţirii.

şi la caznele pe care i le pricinuia blestematul acela. recitai un vers despre această jalnică po. la frumuseţea ei. Şi în clipa aceea. mă simţii tare mâhnit la gândul că el o schingiuia din pricina mea. îmi urmai drumul până ce ajunsei la tovarăşul meu croitorul. Poate că îţi erau agăţate de spatele tău j şi le vei fi adus tu însuţi aici. voi. simţii cum îmi păleşte faţa şi tot trupul mi se incovoaie de groază. şi aflai in calea mea aceste lucruri fără să ajung să ştiu ale cui puteau fi. intră şi zise: — Aşteaptă la uşa prăvăliei un necunoscut. punând-o la cazne. Şi aşa. Şi începui să mă gândesc la tânăra fată. care întreabă de tine şi are cu el securea şi sandalele talc. care te cunosc. Şi îl aflai şezând. în culmea mâniei. nevăzându-te sosind ca de obicei.' veste. în doi peri şi încâlcite! Ele nu vor fi i in stare să mă ducă chiar pe mine. Şi mai cu seamă. ci o pusese pe tânăra lui nevastă la cazne. cine este stăpânul lor?" Atunci croitorii de pe strada noastră. şi ia-ţi înapoi securea şi sandalele tale. o. un fel de persan. Ieşi. Atunci genniul. Dar lăudat să fie Allah că te-a scăpat de la pieire! Atunci. zicându-le: „Am ieşit în zori ca să merg la rugăciunea de dimineaţă. acum că tre. Dar eu. zbieră: — Ce vorbe fără noimă. Şi îmi zise: — Ieri. şi mulţumeşte-i pentru osteneală. capacul. Spuneţi-mi. el o despuie toată de veşminte şi o întinse în] cruce între patru stâlpi bătuţi în pământ şi. mă aştepta plin de nerăbdare.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 120 — Le văd acum că mi le-ai arătat tu! Niciodată nu le-am mai văzut înainte de aceasta. ca şi cum ar fi stat pe jăratic într-un cuptor încins. mi-am petrecut noaptea cu inima la tine! Şi îmi era teamă pentru tine de o fiară sălbatică sau de ceva asemănător peste care poţi să dai în pădure. 121 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI i iură că sunt ale tale şi se grăbiră să îi dea adresa ta acestui persan. aşezai. Şi m-am căit amarnic de fapta mea la hotarul căinţei. deodată pământul se deschise înaintea ungherului meu $1 se ivi persanul de care era vorba. văzând securea şi sandalele. la ! locul său. la chemarea muezinului. şi începui să mă gândesc la cele ce mi se întâmplaseră. croitorul. şi urcai de zor scara \ tremurând de groază. ajuns in cele din urmă afară. dezmăţato! La aceste vorbe. aşadar. începui din nou să mă gândesc iarăşi la tatăl meu ] şi la împărăţia lui şi la starea amărâtă de tăietor de lemne în care ajunsesem şi. din pricina întârzierii mele. şi.i cuseră douăzeci de ani de când vieţuia cu el. la aceste vorbe. aşa cum fusese. plângând. şi te aşteaptă la uşa prăvăliei. intrai în dugheană şi şezui in ungherul meu. eu îi mulţumii pentru bunătatea lui. Era efritul! în răstimul acela. Atunci el luă securea şi sandalele şi îi zise: 69 . Şi deodată bunul meu prieten. Şi iată-1 aici. deci. şi îl ferii de priviri acoperindu-l din nou cu pământ. Şi în timp ce mă aflam în această stare de rătăcire.! începu să o întrebe despre cele întâmplate. Le-a^ purtat pe la toţi croitorii de pe stradă. şi ce cumplite cazne! Dar ea nu-i mărturisise nimic. Toate acestea! După care. şi să mă dojenesc pe mine însumi pentru izbitura de picior pe care o dădusem în boltă. Dar eu nu putui să ' îndur mai mult şi nici să aud bocetele ei.

făcându-mi semn cu sprâncenele: — Oare eu ţi-am vătămat drepturile tale? Atunci ochii mi se umplură de lacrimi şi aruncai sabia dini 70 . galben de groază. Dar efritul se îndreptă spre ea şi.\ se şi îmi zise: — Retează-i capul. Atunci ochii mei se umplură de lacrimi. de folosirea degetelor lui." Tânăra femeie înţelese şi semnele şi versurile mele şi azvârlii din mâinile ei sabia efritului. desfrânato! iată-1 pe iubitul tău! Atunci tânăra mă privi şi zise: — Nu îl cunosc. Şi nu l-am văzut niciodată decât numai în clipa aceasta. Atunci efritul luă sabia şi mi-o întin. pentru cel în{elegător. şi cum îi curgea sângele din trupul ei. ne rostesc simiământul deplin şi nu-i nici o\ nevoie. îi făcui un semn negativ cu sprâncenele (să o rog să aibă milă) şi lacrimile îmi curgeau de-a lungul obrajilor. Şi^efritul îi zise: — Cum? Iată în faţa ta însăşi mărturia fărădelegii şi nu mărturiseşti? Atunci ea zise: — Nu îl cunosc. ia sabia aceasta şi retează-i capul! Atunci ea luă sabia. pe neaşteptate la mine. aşadar. Şi nu l-am văzut în viaţa mea. veni la mine şi se opri dinaintea mea. Atunci intră cu mine în palatul subpământcan unde gustasem desfătările. cu căzui în nesimţire. Tăcere aşadar! şi să îi lăsăm numai iubirii cuvântul. şi te voi slobozi şi nu îţi voi face nici un I rău! Şi eu i-am zis: — Da! Şi luai sabia. şi înaintai curajos. Şi nu îmi place să mint dinaintea feţei lui Allah! Atunci efritul îi zise: — Dacă într-adevăr nu îl cunoşti deloc. Când mi te-ai arătat. Şi eu. mă răpi cu el! Zbură şi se înălţă m văzduh. fără a pierde o clipă. înjunghiind-o. Intră. Atunci îmi clipi şi ea din ochi. apoi coborî şi se scufundă în pământ! Cât despre mine. răsărind din pământ şi numaidecât. îi zise: — O. Şi văzui fata dezgolită. din stirpea lui Eblis! Şi vei vedea de pot sau nu pot să ţi-1 aduc aici pe stăpânul acestei securi şi al acestor sandale! Şi atunci veni să încerce această viclenie. printre croitori. lacrimile calde siroiră şi eu amup'i: căci\ ochii mei îp grăiau destul despre flacăra mea! Pleoapele clipind.— îţi voi dovedi că sunt mereu acelaşi Georgiros. Sprâncenele noastre ne pn locul la toate celelalte. despre care ţi-am vorbit. şi cu limba îi zisei O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 122 aceste versuri cu două înţelesuri (pe care efritul nu putea să ]M priceapă bine): „Ochii mei ştiu îndeajuns să îp vorbească pentru ca limbo mea\ să fie de prisos! Ochii mei singuri îp dezvăluiesc tainele ascunse îm inima mea. dar zise cu glas tare: — Tu eşti pricina tuturor nenorocirilor noastre! Şi îi făcui din nou semn cu sprâncenele. şi ridicai braţul! Atunci ea îmi] zise.

i >chiul din care a clipit privindu-te. că pe această tânără am răpit-o în noaptea nunţii. Cum aş putea. stăpâna mea. cu puţină credinţă şi judecată. la^ rândul meu. eu au te voi ucide. vreau . Apoi se Întoarse spre mine şi îmi zise: — Află. ca să îmi petrec noaptea cu ea. stăpâna mea. ea nu m-a înşelat decât numai cu ochiul. puternice efrit. deci. acel blestemat luă sabia. Cât despre tine. mă bucurai la hotarele bucuriei văzându-mă scăpat de la moarte. şi veneam să o văd la zece zile o dată. doi! Şi atunci. cuprins de turbare. la genii. viteazule vânjos şi neînfrânt! dacă aceas. chiar de vei ajunge să mă faci să beau cupa morţii amare! La auzul acestei cuvântări. mai ales dat fiindj că niciodată nu am văzut-o înainte de ceasul acesta? Aşadar.i tă femeie era aşa cum o crezi.mâini. o. apoi îi izbi cealaltă mână şi i-o i reteză la fel. şi imi clipi din ochi.ca să nu poţi râde în spatele meu . ni-. o. im ucis-o! De altminteri. şi îi zisei efritului: — O. Şi îi zisei: — Dar zău nu ştiu ce rău să aleg dintre toate relele! Nu mi-e pe plac nici unul! Atunci efritul.să îţi fac un rău care să îţi spulbere trufia! Dar te las să îţi alegi felul pe care îl doreşti dintre toate relele! Atunci eu. tu. deoarece n-am putut dovedi că tu ai păcătuit cu ea ca să o ajuţi să mă înşele. ea a zvârlit tocmai sabia departe de ea. Şi aceasta mă îmbărbăta să mă încred în îndurarea lui. stăpânul meu Georgiros. fiinţă omenească. dimpotrivă. ea afl fi găsit îndreptăţită căderea capului meu tăiat! Ci. fiică de curvă! chiar acum ai săvârşit adulterul cu ochiul! Şi atunci o izbi peste gât cu sabia şi îi reteză capul. Dar totuşi. din stirpea puternicului Eblis! dacă te înduri de mine. şi mă împreunam cu ea sub chipul unui persan! Dar din clipa când m-am dumirit că ea mă înşeală. lovi cu piciorul în pământ şi zbieră: — îţi spun să alegi! Astfel. izbi cu aceasta o mână a tinerei şi i-o reteză. căci aveam speranţa într-o iertare deplină: (i — Pe Allah! o. Dar. Şi aşa. să mă aflu îndreptăţit să îi tai gâtul. mereu încredinţat de indurarea lui. când n-avea decât doisprezece mi şi mai înainte ca vreun altul să se fi culcat cu ea sau să o fi cunoscut! Am adus-o aici. oare. vai! efritul văzu această clipire din ochi şi strigă: — O. apoi îi tăie piciorul stâng. îi reteză cele patru mădulare. o. apoi îi tăie piciorul ei drept. ne este îngăduit şi ne este chiar îndreptăţit şi suntem povăţuiţi să ucidem nevasta adulteră! Află. o. ciodată nu voi săvârşi această faptă. ' 123 O MIE Şl UNA DE NOPŢI în clipa aceea. ca. Allah se va îndura de tine! căci el îţi va fi mulţumitor de iertarea cu care l-ai învrednicit pe un 71 . alege-ţi sub ce chip vrei să te vrăjesc! Vrei chipul unui măgar? — Nu! — Chipul unui câine? Chipul unui catâr? Chipul unui corb? Sau mai degrabă chipul unei maimuţe? ' Atunci îi răspunsei. cu patru lovituri. la noi. cum că după legea noastră. efritul zbieră: — Hai! acum s-a dovedit din plin iubirea care este între voi. tânăra femeie mă privi pe furiş. Şi eu priveam aceasta cu ochii mei şi mă gândeam că voi muri neîndoios.

această maimuţă m-a rugat fierbinte şi îi ascult rugăciunea. el mă ridică. şi traerăm la ţărm lângă un oraş nespus de mare şi atâta de plin de locuitori. şi eu îi înţelegeam toate vorbele. După aceea. şi le zise: — O. mă simţii mai întâi nemulţumit şi începui să ţopăi. şi aceasta vreme de o lună. la încercare bunătatea mea căci trebuie neapărat să] te vrăjesc! La aceste cuvinte. el mâ luă de lujitor al său şi eu îi făceam toate treburile şi îl slujeam pe corabie. Şi aşa. şi lacrimile îmi curgeau şiroaie. Vântul ne fusese prielnic vreme de cincisprezece zile. despică bolta şi pământul de j deasupra noastră. Poposii acolo ca la un ceas. ea este sub ocrotirea mea! Numeni să nu o prindă şi să nu o izgonească sau să o necăjească! Apoi căpitanul începu să mă strige şi să îmi zică vorbe plăcute 125 O MIE Şl UNA DE NOPŢI i bune. Când îi văzui pe oameni sosind şi mergând şi venind. aşadar. o. încât Allah singur le poate socoti numărul lor! 72 . chiar în partea unde mă aflam. care nu ţi-a pricinuit niciodată vreo vătămare! Şi continuai să îl implor până la marginea rugăminţii. fiindcă aceasta nu îmi slujea la nimic. dormind noaptea prin copaci. Atunci începui să cuget la nedreptăţile sorţii şi învăţaî pe pielea mea că de fapt soarta nu atârnă câtuşi de puţin de făptură. începui să plâng de mila mea şi de mila celui care fusesem înainte. pe care vântul prielnic o împingea spre ţărm. stând umil in picioare intre mâinile lui şi îi zisei: — Mă osândeşti pe nedrept! Atunci el îmi răspunse: O MIE Şl UNA DE NOPŢI 124 — Ajunge cu vorbe de acestea. Şi efritul râdea într-un chip înspăimântător. rosti câteva cuvinte. luă un j pumn de ţărână in mâna sa. şi ţopăiam de minune! Apoi. j Atunci cobori pe creştetul unui munte şi mă aşeză acolo. şi atâta de sus. până ajunsei pe ţărmul mării sărate. Apoi se făcu nevăzut. Şi pornii la drum. apoi aruncă această ţărână peste mine strigând: — Ieşi din forma asta a ta şi ia chipul unei maimuţe! Şi chiar în clipa aceea. că de nu. îmi luai inima-n dinţi şi sfârşii prin a mă arunca în mijlocul corăbiei. atunci moartea! Nu j pune. mă dădui de-a rostogolul din creştetul muntelui până chiar dedesubt la poale. murmură ceva pe deasupra mârâind aşa: „Hm! hm! hm!". in mijlocul mării. încât nu mai zăream pământul decât sub înfăţişarea unui blid cu apă. Şi unul dintre oameni strigă: — Izgoniţi degrabă această făptură de piază rea! Şi un altul strigă: — Nu! să o ucidem! Şi un al treilea strigă: — Da! să o ucidem cu sabia asta! Eu începui să plâng şi împiedicai cu laba vârful săbiei. Atunci căpitanului i se făcu milă.bun moslem. şi încă ce maimuţă! Bătrână de cel puţin o sută de ani şi cât se poate de slută! Atunci eu. şi zbură cu mine în văzduh. stăpâna mea. o corabie. în cele din urmă. negustori. şi zării. Atunci eu mă ascunsei după o stâncă şi aşteptai. mă prefăcui în maimuţă. când mă văzui sub această înfăţişare.

apoi fiecare aşternu pe rând câte un şir cu cea mai frumoasă scriere a lui. Ei se apropiară şi ic urară bun venit negustorilor şi le ziseră: — Regele nostru vă aduce urări cu prilejul sosirii voastre în pace. Din această pană. şi ne însărcinează să vă înmânăm acest sul de pergament. Şi ei se temură că mă vor vedea i upându-l şi azvârlindu-1 în apă. se revarsă peste lume cinci fluvii de elocinţă şi de poezie!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 126 c) „ Vă voi vorbi de neamurile lui: Nu este pe lume scriitor care să nu moară. Dar eu le făcui semn că ştiam şi voiam să scriu! Şi căpitanul le zise: — Lăsaţi-l să scrie! De îl vom vedea mâzgălind. şi a patra la modul Muşic: a) „De acuma timpul a încrestat pe răboj binefacerile şi darurile oamenilor mărinimoşi. întinzând bine cerneala pe cele două feţe ale calamului. văzurăm înaintând spre corabie nişte mameluci. dar dacă. păstrându-mi mereu chipul de maimuţă. în acest fel. Şi scrisei aşa patru strofe atunci alcătuite. îl voi înfia ca pe copilul meu! Căci n-am mai văzut niciodată o maimuţă mai cuminte! Atunci eu luai calamul. care era alcătuită în patru moduri diferite. îl apăsai de perniţa călimării. Când regelel luă cunoştinţă de toate acele scrieri. După care. le întinsei sulul de pergament. pe când eram încă fiu de rege. ea este cea care l-a rânduit în numărul cărturarilor de vază. cel puţin afundă-te într-însa ca să plămădeşti frumosul! Şi. Şi mă strigară în gura mare.La sosirea noastră. şi pentru | care eram vestit în lumea întreagă. sclavii plecară ducând sulul regelui. ţinută între pulpa celor cinci degete ale sale. Şi priviră j şi fură cuprinşi cu toţii de admiraţia cea mai mare. dar şi-a luat orice speranţă că va putea ajunge vreodată să le numere pe ale tale! După Allah. mă sculai i apucai deodată din mâinile lor sulul de pergament şi sării cu acel pergament niţel mai departe. şi . vei fi printre aceia care-s socotiţi din rândul celor mai mari dintre scriitori!" Când sfârşii de scris. îl vom împiedica să o facă pe mai departe. nu te afunda într-însa decât ca să\ înşiri rânduri de daniilor. rânduri binefăcătoare! Dar dacă nu pop să te serveşti de aceasta ca să scrii şire de j dăruire. şi voiră să mă ucidă. care erau trimişi de regele acelui oraş. se pricepe să • aligrafieze. Atunci regele le zise tuturor prietenilor săi care erau de faţă şi sclavilor săi: — Mergeţi cu toţi la meşterul acestei scrieri minunate şi în—1 73 . fiecare cu o scriere deosebită şi după un stil deosebit: întâia strofă la modul Rikaa.-l vă zice: „Fiecare dintre voi să scrie aici un şir cu scrisul lui cel mai frumos!" Atunci eu. seminţia omenească nu a cerut ajutor decât numai de la tine. şi începui să scriu. dar timpul eternizează j scrierea mâinilor sale! Şi aşa nu lăsa pana să scrie decât numai lucruri cu care te vei 1 putea mândri în ziua învierii!" d) „Dacă deschizi călimara. căci tu eşti cu adevărat tatăl tuturor binefacerilor!" b) „ Vă voi vorbi despre pana lui: Pana lui! Este întâia şi însăşi obârşia celorlalte pene! Tăria sa este un lucru uimitor. într-adevăr. â doua la modul Rihani. el nu fu mulţumit decât de scrierea mea. şi a treia la modul Sulsi.

şi scrisei două strofe despre minunatele prăjituri arabe: „O. şi voi râdeţi de mine! Şi ei răspunseră: — O. o. şi luai căliniara. şi strigă: — Doresc să cumpăr această maimuţă! Şi zicând acestea. care nu căzu la învoială de la început! Iar eu ii făcui semn căpitanului ca să îi spun că eram tare mâhnit din pricină că îl părăsesc. Şi toţi cei de faţă se minunară de bunăcreşterea mea şi de bunăcuviinţa mea neîntrecută. şi toţi locuitorii )i toate făpturile omeneşti din oraş rămaseră încremeniţi şi statură aţintiţi să privească ca pe o minune mare la această privelişte uluiloare şi fără de pereche ca nici una alta. rege al secolului. Când ridicară masa. şi purtaţi-1 cu pompă mare. Nu rămase în sală decât icgele. mă îmbrăcară cu mantia <le cinstire. Şi de îndată ce mă pusei astfel în genunchi. rămase tare supărat şi strigă: — Cum! eu vă dau o poruncă. toată dragostea mea aprigă! O. începură cu toţii să surâdă. \tunci regele mă pofti să şed şi mă pusei în genunchi. Când mă aduseră în faţa regelui şi îi văzui chipul. şi mă aşezai foarte cuviincios pe şezutul meu de maimuţă. Şi regele. apoi mă întorsei după ce m-am spălat pe mâini. şi toate minunăţiile care fac desfătarea ochilor. dulci prăjituri. Şi eu mă sculai şi sărutai pământul . căpetenia eunucilor. şi mă pusei pe mâncate imintindu-mi de toată buna creştere primită în trecut. şi aduceţi-1 intre mâinile mele! La aceste cuvinte. un sclav tânăr favorit şi eu. în sunete de instrumente. el porunci tuturor persoanelor de la curte. sărutai pământul între mâinile lui în trei rânduri şi rămăsei apoi nemişcat. calamul şi o foaie de pergament. mă sculai şi eu. o. fiori ai inimii mele. şi sunteţi singura mea speranţă. 74 . fine §i sublime. leacul împotriva oricărui venin! în afară de voi.mânaţi-i această mantie de cinstire ca să o îmbrace. stăpâna mea! Atunci regele porunci să aducă de-ale mâncării. apoi fuj cuprins de spasme de veselie şi îl podidi râsul.iitre mâinile sale în şapte rânduri deosebite. care băgă de seamă aceasta. să meargă la corabie să aducă maimuţa şi să ia cu ei catârul şi mantia de cinstire. Şi aduseră o masă pe care erau rânduite toate bucatele pe care un suflet le poate ■ lori şi pofti. dar şi de astă dată regele rămase cel mai uimit dintre icţi. prăjituri înfăşurate cu degetele! Sunteţi leacul îmbătător. regele porunci la toată lumea să plece şi plecă toată lumea. ca să merg să mă spăl pe mâini. şi pornirăm cu toţii în sunetul instrumentelor armonioase din acest oraş. la vederea unei mese întinse. şi urcaţi-1 călare pe cel mai frumos dintre catârii mei. plăcintele. ci o maimuţă care aparţine căpitanului corăbiei! Atunci regele se minună peste măsură de vorbele lor. şi le spuse: 127 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Trebuie neapărat să o înveşmântaţi în această mantie de cinstire şi să o urcaţi călare pe catâr şi să o aduceţi aici! Atunci veniră cu toţii la corabie şi mă cumpărară nemaipomenit de scump de la căpitan. Apoi mă duseră. peste care. nimic n-a§ putea iubi vreodată pe lume. mă ajutară să încalec pe catâr. Şi i egele îmi făcu semn să mănânc. noi ne ferim cu străşnicie să nu râdem | de vorbele tale! dar trebuie să îţi spunem că acel care a scris această scriere atâta de frumoasă nu este câtuşi de puţin un fiu al lui Adam.

fiica mea. rege! Regele. o kenafa. şi această maimuţă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI către rin{a mea. care abia mă zări. tată. îndeplineşte-i tu celjbjntâi 75 . cum de te-ai putut hotărî să trimiţi să mă caute ca să mă faci văzută de oameni străini de locurile noastre? Şi regele îi zise: — O. şi spune-i: „. pe tipsia întinsă! 0. pusei jos calamul şi foaia. o. părintele meu. aşezai figurile şi începui să joc cu regele Şi îl învinsei de două ori la rând! Atunci regele nu mai ştiu ce să creadă şi judecata lui rămase uluită. să petrec o zi din viaţa mea. că această maimuţă este fiul unui-. fără de tine pe masa mea. tatăl lui. şi eunucul care te-a crescut. kenafa subţiată într-o cană îmbietoare. stăpâna mea!" căci vreau ca fiica mea să se poată bucura de această privelişte şi să vadă această maimuţă minunată! Atunci eunucul se duse şi se întoarse la puţină vreme cu tânăra] sa stăpână. îţi acoperi tu faţa? Atunci fecioara îi răspunse: — Află. chiar înfruntând primejdia de a muri.. ■**. deliciosul tău sirop! Hei! a§ manca dintr-însul şi aş bea dintr-însul zi şi noapte şi aş lua-o de la început în viaţa viitoare!" După aceea. şi eu tatăl tău. Această maimuţă este numai fermej cată. aşadar. Dinaintea cui. aici la mine nu se află decât tânărul meu sclav. îşi acoperi cu iuţeală faţa cu vălul ei şi zise: — O.. fiica regelui. do- L * prăjitură făcută cu firicele foarte fine de fidea. o. o. frate al meu. i-ar fi întrecut pe toţi muritorii din secolul său! Apoi regele zise eunucului: — Du-te la tânăra ta stăpână. este nestăvilit! Şi n-aş putea. desfătătoare! o. kenafa. acest copil pe care îl vezi. i se aduse înaintea regelui un joc de şah. fiica mea.din mijlocul ei.■ O. şi zise: — Dacă acesta era un fiu al lui Adam. ştiu! Atunci mă apropiai. Şi regele privi cele ce scrisesem şi le citi şi se minună cu mirare mare şi strigă: — Oare-i cu putinţă ca o maimuţă să fie înzestrată cu atâta elocinjă şi îndeosebi cu o scriere atât de frumoasă? Pe Allah! aceasta-i minunea minunilor! In clipa aceea. şi mă sculai şi mă dusei mai la o parte arătând cinstirea cuvenită. şi regele mă întrebă prin semne: — Ştii să joci? Şi eu îi făcui cu capul: — Da.Vino doi grabă la rege. şi a fermecat-o efritul Georgiros din stirpea lui Eblis. ţipătul dorinţei mele către tine. yo kenafa! Şi siropul tău! adorabilul. se împrăştie aroma unei kenafa* înotând în mijlocul untului şi al mierii. se numeşte Aymaros şi este stăpânul unei ţări din interiorul îndepărtat.

cu picioarele ca nişte catarge şi cu ochii ca doi tăciuni aprinşi. atunci mântuieşte-1 pe acest tânăr ca să pot face dintr-însul vizirul meu! Cum! Eşti înzestrată cu un dar atât de însemnat şi eu nu ştiu nimic? O. o. că al doilea saâluk zise către stăpâna casei: O. mântuieşte-1 ca numaidecât să mi-1 fac vizirul meu. efritule! 76 . regele se minună mult.. m-am desăvârşit şi-am învăţat aşa aproape o suta şaptezeci de articole de magie. şi întreg oraşul dincolo de Muntele Caucaz. pe când eram mică. pe fiica regelui \knahnos. este. deci. fiica mea. şi începui să plâng. cu mâinile ca nişte furci. şi aşa făcu un răstimp de câteva clipe. Atunci regele o întrebă pe fiica lui: — Dar de unde ai învăţat să desluşeşti că este fermecat? Ea răspunse: — O. Dar când se lăsă a paisprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. învăţat şi tare înţelept! La aceste cuvinte.O'ZTÂVtAN GOGA LUJ 129 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI la fermecat după ce şi-a ucis propria lui soţie. şi citi într-o carte străveche nişte lucruri pe care nimeni nu le pricepea. Şi de atunci l-am adâncit şi mai mult. fecioara luă în mână un cuţit Mii 9 voi. mărite rege. să preschimb întreg acest ţinut într-o oglindă de mare şi să ii prefac pe toţi locuitorii în peşti! Atunci tatăl ei strigă: — Pe adevărul numelui lui Allah asupra ta! o. stăpânul Insulei de Abanos. stăpâna mea. un om. părinte al meu. pe care i i o crezi maimuţă adevărată. Şi numaidecât înaintea noastră se înfăţişă efritul Georgiros. Această maimuţă. Ea m-a învăţat meşteşugul vrăjitoriei. apoi se aşeză în mijlocul cercului şi murmură încet descântece. sub chipul cel mai înfricoşător şi cel mai groaznic. Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa şi se opri cu discreţie. Dar fiica regelui ii zise: — Nu îţi urez nici câtuşi de puţin bun venit! Şi nu îţi fac o primire caldă. Atunci noi toţi ramaserăm înlemniţi de groază. o. şi cel mai neînsemnat dintre aceste articole m-ar face în stare să strămut palatul tău în întregime cu toate pietrele lui. ca o cinstire cuvenită! în clipa aceea a povestirii sale. însă cărturar. mă privi şi îmi zise: — Să fie adevărat ceea ce îmi spune fiica mea despre tine? Şi eu răspunsei cu capul: — Da! este adevărat!.. Şi iată că partea de palat unde ne aflam se cufundă într-o beznă atât de adâncă încât crezurăm că am fost îngropaţi de vii sub minele lumii. şi cu acel cuţit trase un cerc in mijlocul palatului şi în mijlocul cercului scrise nume proprii şi semne talismanice. bătrâna care şedea la mama era o babă vrăjitoare plină de farmece şi foarte iscusită in magie. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 130 pe care erau întipărite cuvinte în limba ebraică. la aceste vorbe. căci trebuie să fie un adolescent destoinic şi plin de agerime! Şi fecioara îi răspunse: — Din toată inima deschisă şi generoasă.

care sări în apă şi se scufundă în urmărirea peştelui şi se făcu nevăzută dinaintea privirilor noastre vreme de un ceas. Şi nu mai rămase decât o singură sămânţă pe care cocoşul tocmai se pregătea să o înghită şi pe asta. când fulgerător vulturul se preschimbă într-o pisică neagră. şi din ochii şi nările lui ţâşneau fum şi flăcări. încât ni se păru că palatul se prăvălise peste noi. dar era şi ea încinsă toată în flăcări. roşie şi foarte mare. căzu greoaie pe marmură şi se crăpă: atunci toate seminţele se risipiră şi acoperiră tot cuprinsul curţii. dar noi nu pricepeam nimic din graiul lui şi nici ce ne zicea. te-ai făcut vrednică din plin de soarta ce te aşteaptă! Ia aceasta! Şi numaidecât efritul se preschimbă într-un leu fioros care îşi deschise larg gura şi se repezi asupra fecioarei. Dar fiindcă era prea mare. şi. trădătoareo. şi pisica. Dar pe dată capul tăiat al leului se prefăcu într-un scorpion. Atunci cocoşul începu să ţipe şi să bată din aripi şi să ne facă semn cu clonţul. după un ceas de urmărire. dar numaidecât fecioara se preschimbă într-un şarpe grozav care se repezi asupra blestematului de scorpion. auzirăm nişte ţipete puternice şi ne cutremurarăm de spaimă. care se târî spre călcâiul fecioarei. in mijlocul bazinului. îşi smulse un fir de păr din cap. Dar ea. în aşa fel. chipul efritului. Şi scoase un ţipăt atâta de cumplit către noi care nu îl înţelegeam. se schimbă din nou şi se prefăcu într-o rodie uriaşă. insă era cuprins de flăcări ca un tăciune aprins şi din gura lui ţâşneau flăcări. care de acum ajungea la noi! Atunci furăm cuprinşi cu toţii de o spaimă cumplită că vom fi arşi de vii şi ne vom pierde viaţa. Şi ea apucă sabia. şi se vâri mtr-o crăpătură. şi după el se ivi fecioara sub forma ei de fiica regelui. încât cocoşul nu mai dădea de ea. când deodată această sămânţă căzu din clonţul cocoşului. şi porni in urmărirea efritului. ca să o muşte. Atunci cocoşul se preschimbă într-o balenă uriaşă. Şi această rodie se ridică în văzduh. Lupul se preschimbă într-un cocoş care începu să adune cu 131 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI i lonţul seminţele de rodie şi să le înghită una câte una. şi eram gata să ne aruncăm în apă. când deodată sămânţa căzu în apă. aproape de bazin. şi era gata să îl ajungă. pisica şi lupul se bătură şi se încleştară într-o luptă crâncenă. La capătul acestui răstimp. Dar deodată scorpionul se preschimbă în vultur şi numaidecât şarpele se prefăcu intr-o pajură care tăbărî asupra vulturului şi se porni în urmărirea lui.Atunci efritul ii zise: — O. Şi numaidecât văzurăm ivindu-se efritul sub forma lui scârnavă de efrit. nelegiuită! cum de ţi-ai putut călca jurământul? oare nu mi-ai jurat şi n-am căzut amândoi la învoială că nici unul dintre noi doi nu se va amesteca în treburile celuilalt şi nu va căuta să i le încurce? Şi aşa. o. in mijlocul palatului. îl apropie de buzele ei şi murmură asupra lui nişte vorbe vrăjite. ca un metal topit. şi se prefăcu într-un peşte care se scufundă în apă. şi numaidecât fecioara se prefăcu în lup. văzându-se învinsă. îl izbi cu aceasta năprasnic pe leu şi îl tăie în două. când efritul ne opri deodată printr-un zbierat înfiorător şi se năpusti asupra noastră în mijlocul 77 . Apoi cocoşul începu să se rotească in mijlocul curţii şi să caute sămânţa până ce o găsi în gaura din bazin şi se repezi asupra ei să o ciugulească. căci aşa o voise fatalitatea şi destinul. şi amândoi se încleştară într-o luptă scurtă. şi numaidecât părul se preschimbă intr-o sabie foarte ascuţită. cu o mişcare fulgerătoare.

care cuprindea. cu barbă şi cu gură cu tot. îmi zise: *— Focul s-a prefăcut din nou în foc. Şi o scânteie îl atinse pe eunuc la piept şi luă foc în intregime şi arse şi muri în clipa şi în ceasul acela! în acest răstimp. insă focul de la ea nu ne pricinui nici un rău. dar el respinse şi îl arsei atunci! Şi eu. o scânteie mă atinse pe mine la ochiul stâng de maimuţă şi mi-1 strică pe veci! Şi o scânteie îl atinse pe rege peste faţă şi îi arse toată jumătatea din jos a feţii. dar rămăsei chior! Şi fecioara. ingenunche şi îşi întoarce faţa de la trădătorul care se lepădă de credinţa lui Mohammed. venind şi de la ea şi de la el. Apoi veni la noi şi ne zise: — Aduce-ţi-mi degrabă o cană cu apă! Aceasta îi fu adusă. scântei negre ţâşniră şi urcară spre pieptul ei şi spre faţa ei. a fost împărţirea seminţelor de rodie. Toate acestea făcură să ne atingă dogoarea şi pe noi. groaznica poartă a focului! Ci. şi făcu să-i cadă toţi dinţii de jos. totuşi. in semn de mângâiere.sălii ce dădea spre curte şi suflă jăratec peste feţele noastre! Dar fecioara îl ajunse. şi suflă şi ea foc peste obrazul lui. această voce era aceea a fiicei regelui. Şi când focul ii cuprinse faţa. Dar vai! nu o văzusem! Căci aşa era fatalitatea destinului! Şi aşa am fost forţată să dau cu el atâtea bătălii crâncene sub pământ. încercai să îl înduplec să îmbrăţişeze credinţa noastră. eu îi deschideam o poartă de pierzanie. în numele şi prin adevărul singurului Adevărat! Şi. stăpânul oamenilor! Ci. Dar deodată auziră un glas care zicea: — Allah este singurul mare! Allah este singurul Atotputernic! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 132 El zdrobeşte. ea singură. l-aş fi ucis încă de prima dată! Dar ceea ce m-a obosit şi m-a pus la mare caznă. Apoi zise: — Cât despre mine. care este legea sfântă a Islamului. in văzduh şi în apă. Atunci ea rosti asupra apei vorbe nedesluşite şi mă stropi cu apă şi îmi zise: — Fii mântuit. în vreme ce focul de la el dimpotrivă! Astfel. căci această moarte mi-a fost scrisă! în ceea ce-1 priveşte pe efrit. trebuie neapărat să mor. la rândul meu. care ne făcu semn cu degetul şi ni-1 arătă pe efritul care. ea plânse apoi zise: — Mărturisesc că nu este nici un alt Dumnezeu decât Allah! 78 . sufletul geniului! Ah! dacă aş fi putut prinde acea sămânţă. in cele din urmă. pe de-a-ntregul ars. şi. eu n-aş fi avut de îndurat atâta caznă ca să îl nimicesc de ar fi fost o oarecare făptură omenească. întoarce-te la chipul tău dintâi! Atunci eu mă prefăcui în fiinţă omenească. efritul era nimicit chiar în clipa aceea. se prefăcu într-un morman de cenuşă. de fiecare dată când deschidea o poartă de scăpare. să îl ard pe efrit înainte de a fi arsă şi eu! Dar. înainte de a-1 ucide. ea începu să implore focul până în clipa când. trebuie să mori! Şi destinul îmi îngădui. prin adevărul numelui lui Allah Atotputernicului. fecioara îl urmărea mereu pe efrit fără să ii slăbească şi suflă pară de foc spre el. voi muri! Şi Allah îmi va ţine locul alături de voi şi vă va mângâia! La aceste cuvinte. până când el deschise. căci sămânţa pe care nu o putusem ciuguli de la început era chiar sămânţa cea mai însemnată. sărmanul meu copil! Şi acelaşi lucru ii zise tatălui său care avea barba arsă şi dinţii căzuţi. când poarta focului este o dată deschisă. in cele din urmă. asemenea celui din trecut.

şi nici scrierea ta aducătoare de năpastă. fără să îmi cred deplin simţurile despre mântuirea mea. încât fu cât pe ce să moară. despre toate câte mi se întâmplaseră. acel slujitor credincios care mi-a crescut fiica mea. nouă şi ţie. şi îşi lovi obrajii . Şi rămaseră nespus de miraţi şi începură să se învârtă in jurul regelui fără să se încumete să îi vorbească.a de mult bine. Atunci regele îşi mai reveni puţin în fire şi ic povesti ce i se întâmplase fiicei lui cu efritul. sărmanul meu eunuc. înainte de sosirea ta noi ne trăiam pe aici viaţa in cea mai deplină fericire. a fost ucis şi el! Dar aceasta nu-i câtuşi de puţin din vina ta. şi îmi zise: — O.nu ştiui încotro să o apuc. se îmbolnăvi aşa ■e rău. Şi amândoi o jelirăm. o. tinere. Această boală îl ţinu o lună ncheiată. ieşi din (ara aceasta! Căci ne sunt de ajuns câte ni s-au întâmplat încă până acuma din pricina ta. şi. Aceasta-i destinul! Deci. stăpâna mea. Şi îmi adusei aminte. în inima mea. Atunci ne jelirăm după ea. Cât despre ce. şi îl găsiră pe sultan mtr-o stare de sfârşeală de moarte. fiul meu. tu ai fost pricina pierzaniei fiicei mele.uşa efritului. şi acum mâna ta O MIE ŞI UNA DE NOPŢI nu poate aduce vreo îndreptare la aceasta: şi toate acestea ni s-ai întâmplat. Când regele o văzu pe fiica lui prefăcută într-o movilită de cenuşă. Şi eu aş fi dorit să fiu în locul ei mai degrabă. vreme Ue şapte zile încheiate. fll lăudat Allah care i-a îngăduit fiicei mele să te mântuiască pe tine. desigur. îşi smulse ceea ce îi mai rămase din barbă. porunci să mă chene la el. în ce priveşte arsura. Şi. la adăpost de stricăciunile sorţii! Şi a ost nevoie de venirea ta la noi şi de scrierea ta frumoasă ca să itragi peste capetele noastre toate năpastele. Dar toate acestea au fost hotărâte de către Allah. preţuia mai mult decât o sută de bărbaţi! Şi in al doilea rând. decât să văd sub înfăţişarea unei movilite de cenuşă »est chip luminos de odinioară. această fecioară care îmi făcuse «•. din pricina ta.Şi mărturisesc că Mohammed este apostolul lui Allah! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Abia rosti aceste cuvinte. nici pe tine şi nici chipul tău de piază rea. Dar sultanul. Şi eu făcui la fel. şi porunci să stea acolo aprinse lumânările şi candelele zi şi noapte.i îşi sfâşie veşmintele. după toate aceste nenorociri. Pe urmă veniră curtenii şi căpeteniile cârmuirii. Mai bine să nu te fi văzut nciodată. ceea ce ştii prea bine! şi mi-am pierdut dinţii iar ceilalţi mi-s stricaţi! Şi. de la început şi până la sfârşit: cum tâlharii deşer- 79 . Şi ei strigară: — Allah! Allah! ce nenorocire mare! ce năpastă! Pe urmă veniră toate femeile din palat cu sclavele lor. în primul rând. ieşi şi mergi în pace! Atunci eu. Dar nu poţi cârti nimic împotriva poruncii lui Allah. aceasta fu risipită în văzduh sub blestemul lui Allah. se făcură toate slujbele de jelanie şi de pomenire. în al treilea rând. că o văzurăm prefăcându-se într-o movilită de cenuşă alături de movilita efritului. Apoi regele porunci zidirea unei bolţi spaţioase pentru cenuşa fiicei lui şi rândui să o sfârşească in grabă mare. pierzându-se pe sine însăşi. stând să jelească lângă două movilite de cenuşă. care ne-a aruncat în această stare de deznădejde! Căci. mi s-a întâmplat. ieşii de Ia rege. Şi când se întrema puţin după boală. din porunca lui Allah! De altminteri. şi aceasta vreme de un ceas. acum. care. Aşadar.

şi îl văzurăm apropiindu-se pe fratele nostru. aşadar. în cele din urmă. Şi de fiecare dată când mă gândesc la aceasta. şi îi zisei: — Pacea asupra la! Şi el îmi răspunse: — Şi asupra ta pacea! şi îndurarea lui Allah! şi toate binecuvântările sale! Atunci mă aşezai cu el de vorbă. I 135 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Cât despre acela care zice că sunt plăceri în această lume. Nici o taină. pricinile bărbii mele rase şi a ochiului meu stricat! Atunci tânăra stăpână a casei îi zise celui de al doilea saâluk. Acolo mi-am ras barba. — Povestea ta este cu adevărat nemaipomenită! Dar. lacrimile îmi năpădesc in ochiul drept şi mă împiedică să văd. mai cu seamă îndeplinită de către cel pios. mă dusei la hammam ca să fac o baie. ca lumea să ştie bine că am răbdat într-o stare mai amară încă decât răbdarea însăşi! Căci răbdarea îşi are frumuseţea ei. Şi soarta şi destinul ne călăuziră dinaintea acestei porţi. chiar în noaptea aceasta. o. răspundeii-i că va gusta în curând zile amare ca sucul âe smirnă!" Plecai. şi mă îndreptai spre Lăcaşul Păcii. cei de al treilea. şi. şi întâlnirea mea cu croitorul. toate de la început. care. nespus de nedumerit. şi înainte de a părăsi oraşul. în Bagdad. ne zise că este străin de aceste locuri. stăpâna mea.tului mă lăsaseră întreg şi teafăr. după urările de pace. despre intrarea mea în oraş ca străin. vai! întâmplarea neprevăzută din urmă. nu s-ar putea să fie ascunsă. 80 . care stătea (intuit locului. nu contenii zi şi noapte să plâng şi să mă gândesc la toate nenorocirile câte le-am indurat şi mai ales la pierderea ochiului meu stâng. şi nici unul dintre noi nu ştia povestea celuilalt. în faţa caznelor mele de neîndurat. suntem doi străini şi am sosit chiar în noaptea aceasta într-acest oraş binecuvântat! Apoi merserăm tustrei împreună. cumpărarea mea de către rege pe un preţ tare scump. cu toată preschimbarea mea in maimuţă ajunsă slugă ia căpitanul de corabie. despre călătoria mea de o lună şi ostenelile mele. ca să pot călători ferit de primejdii in starea asta de saâluk! Şi de atunci încoace. După zile nesfârşite. o. ajuns-am. stăpâna mea. însă nu mă vor împiedica niciodată să mă gândesc la aceste versuri ale poetului: „De uimirea mea. care prilejuia pierderea ochiului meu. haide. în sfârşit. Allah îndurătorul oare se îndoieşte? Nenorocirile asupra mea s-au abătut si prea târziu le-am simţit! Totuşi mă voi înarma cu răbdare. despre scăparea mea din mâinile efritului care voia la început să mă ucidă. şi călătorii prin {M şi irăbătui capitale. în sfârşit totul! Chiar şi mai ales. Şi noi îi ziserăm: — Şi noi la fel. Orişice ar fi. Şi—1 întâlnii pe acest frate. întâiul saâluk. Bagdadul. ceea ce Allah a hotărât pentru făpturii sale trebuie să se petreacă! Iubirea mea neştiută de nimeni cunoaşte toate tainele palatului meu. şi părăsii acest oraş. însă îi mulţumii lui Allah zicând: „Mai bine că mi-am pierdut ochiul decât să imi fi pierdut viaţa!" După aceea. unde speram să ajung Ia emirul credincioşilor ca să îi povestesc loate câte le petrecusem. despre întâlnirea mea de dragoste atâta de minunată cu fecioara de sub pământ. fie ea taina tainelor. şi intrarăm Ia voi! Şf4 acestea sunt.

nu voi ieşi de aici până când nu voi fi auzit istorisirea celui de al treilea tovarăş al meu! Atunci al treilea saâluk înainta şi zise: Povestea celui de al treilea saâluk O. mâncarăm. Căci capitala mea era aşezată pe malul mării. doamnă plină de mărire. află că din ziua când suflă vântul potriv- 81 . şi eu sunt fiul său. şi domnii. când vântul se linişti puţin şi marea se îmblânzi. Tatăl meu se numea Kassib. văzurăm dezlănţuindu-se asupra noastră vânturi potrivnice şi aceasta până în zorii zilei. prin greşeala mea. îşi smulse barba şi ne zise la toţi: — Vă vestesc pieirea noastră a tuturor! Şi nici chiar unul singur nu va hălădui teafăr de aici! Apoi începu să plângă şi noi. Când regele. şi ii cârmuii cu dreptate. şi împărţii mult bine supuşilor meiv însă nutream o mare dragoste pentru călătoriile pe mare. Iată! Sunt un rege. într-o zi. tatăl meu. tălmăceşte-mi vorbele strajei! El răspunse: — O. începurăm să ne plângem propria noastră soartă. la răsăritul soarelui. mi-am atras fatalitatea şi mi-am umplut inima de griji şi de zbucium. Atunci. căpitane. moştenii regatul. să nu crezi că povestea mea are să fie la fel de minunată ca acelea ale celor doi tovarăşi ai mei! Căci povestea mea este nesfârşit mai uimitoare. nouă şi chiar căpitanului. văzurăm o insuliţă unde puturăm să ne oprim puţin: coborârăm pe pământ. într-o noapte dintre nopţi. Şi nu mă lipseam de acestea. şi pornirăm din nou la drum. şi rânduii să încarce merinde pentru o lună. nenorocirile O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 136 le-au fost pricinuite numai de către destin şi de fatalitate. ca să aşteptăm sfârşitul furtunii. căpitanul se schimbă tare la faţă. ne pierdurăm drumul. aceştia doi pe care îi vedeţi. la fel ca el. Călătoria ţinu douăzeci de zile. în mijlocul mării. Şi mă hotărâi într-o zi să merg să cutreier prin insule şi poruncii să îmi pregătească zece corăbii mari. mărite stăpâne. Apoi îl întrebai pe căpitan: — O. de fapt. şi pe o foarte mare întindere de mare aveam insule pe care le stăpâneam şi care erau întărite in stare de apărare şi de luptă. îşi trânti turbanul de pământ. la mine e altceva! Pricina bărbii mele rase şi a ochiului meu stricat este că eu însumi. la capătul cărora. şi. Călătoria mai ţinu douăzeci de zile până când. am desluşit în depărtare ceva ce părea când alb când negru! La aceste cuvinte ale strajei. gătirăm ceva bucate ca sâ mâncăm. Căci. apoi cobori şi îi zise căpitanului: — în dreapta mea am văzut nişte peşti pe faţa apei. căpitanul nici nu mai recunoştea câtuşi de puţin această mare! Atunci îi ziserăm străjii de pe catarg: — Scrutează marea cu luare-aminte! Şi straja urcă sus pe catarg. ne odihnirăm două zile.pe Allah! netezeşte-ţi puţin părul tău de pe cap şi du-te de vezi starea drumului tău pe calea iui Allah! Dar el îi răspunse: — într-adevăr. Dacă la tovarăşii mei. şi plecai in călătorie. fiu de rege. apele prin care navigam ne erau necunoscute. muri.

grăindu-i tinerei stăpâne a casei. stăpâna mea. când furăm aproape de tot de acel munte cu stânci negre de magnet. căci Allah Prea înaltul 1-a înzestrat cu o însuşire tainică pe acest munte de magnet care atrage astfel spre el orice lucru din fier! Şi nici nu poţi să îţi închipui grămada''prinsă de lucruri din fier care s-au adunat. căci valurile grozave şi vânturile potrivnice îi împrăştiară in toate părţile. deodată cuiele din corăbii începură să zboare cu miile. mari suferinţe şi mari nenorociri.. şi merseră de se lipiră de munte. că atâta vreme cât acel călăreţ va fi pe calul acela. Apoi. într-adevăr. şi corabia noastră va fi prefăcută în bucăţi. iar alţii se salvară. că al treilea saâluk. o. ramaserăm în puterea mării.. Pe lângă aceasta. şi unii se înecară. şi apele ne vor târî cu forţa înspre acel munte. în clipa aceea a povestirii sale. se vede lucind. o. şi nici pomeneală de vreun vânt prielnic care să ne mai poată întoarce pe calea cea bună. împreună cu celelalte fierării. nici o scăpare nu va fi cu putinţă câtă vreme acel călăreţ nu va fi prăvălit jos de pe acel cal! La acele vorbe. şi acei care se salvară nu putură niciodată să se cunoască nici să se regăsească. atrase de muntele de magnet. de-abia se iviră zorile. care se numeşte Muntele de Magnet. o. stăpâna mea. află înţelesul acelei arătări negre şi ilbe şi al acelor peşti plutitori deasupra apei prin apropiere. Ci. la poala acelui munte de magneţi Atunci găsii un drum care ducea până în creştetul muntelui. şi toate fiarele din corăbii vor zbura ca să se lipească de munte! Aşadar. mâine urmează să ajungem la un munte din tancuri negre. o boltă din aramă galbenă susţinută de zece coloane. şi se vor lipi de coastele lui. Atunci. şi pe acea boltă se află un călăreţ pe un cal de aramă. Şi îndată chemai într-ajutor numele lui Allah Prea înaltul. prinse ciorchine de acest munte. şi pe pieptul acelui călăreţ atârnă o placă de plumb gravată toată cu nume necunoscute şi talismanice! Şi află. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 138 Eu putui să mă agăţ de o scândură dintre scânduri. Şahrazada văzu lucind dimineaţa şi conteni discretă. şi valurile şl vânturile mă aruncară pe coastă. şi apele ne târâră cu putere înspre el. rege. şi noi furăm încredinţaţi de pieirea noastră fără de scăpare şi fiecare dintre noi îşi luă rămas bun de la prietenii săi. dar cea mai mare parte pieriră înecaţi. căpitanul începu să plângă cu şiroaie de lacrimi. o. Allah Prea înaltul m-a salvat ca să îmi hărăzească alte pătimiri. când cele zece corăbii ale noastre ajunseră la poala muntelui.137 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI nic am rătăcit drumul. Cât despre mine. Şi. şi toţi călătorii vor fi pierduţi pentru totdeauna. toată ziua. de atâta vreme de când corăbiile au fost atrase înspre el cu forţa! Allah singur cunoaşte numărul lor. căci cuiele din corabie vor zbura. toate corăbiile care vor trece pe dedesubt vor fi prefăcute in ţăndări. şi corăbiile noastre se despicară şi furăm cu toţii aruncaţi în mare. Şi câtid se lăsă a cincisprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. de pe mare. in timp ce tovarăşii ceilalţi şedeau cu bra82 . şi. şi aşa l-am pierdut încă de acum zece zile. şi care era construit în formă de scări tăiate în stâncă. mărite rege. pe creştetul muntelui.

Şi atunci văzui arătându-se. vei găsi acolo pe cineva care te va ajuta să te întorci în ţara ta. într-ajutor numele lui Allah şi îl rugai fierbinte şi mă cufundai în extazul rugăciunii. fără de teamă. să urc acest munte. mă apucai pe dată să îndeplinesc porunca glasului. Şi numaidecât marea se învolbură. vântul prin porunca lui Allah. acel călăreţ se va prăbuşi în mare. sapă sub picioarele tale şi vei găsi un arc de aramă şi trei săgeţi de plumb pe care sunt gravate talismane.ţele încrucişate. în clipa aceea sfârşeala mă copleşi într-atâta. Vei lua acest arc şi vei lovi cu el in călăreţul care-i sus pe boltă. timp de trei zile. dar fără să rostesc o singură vorbă. în sfârşit. în sfârşit. atunci îl ingropai chiar in locul acela. nişte insule: şi aceasta era salvarea mea! Atunci mă bucurai şi. Şi în timpul somnului. Şi tu. şi cu nici un preţ! O dată ajuns în luntre. descotorosindu-i de acest flagel groaznic! După ce îl vei fi lovit astfel pe călăreţ. Atunci mă lăsai pe amândoi genunchii. această persoană te va călăuzi şi te va purta pe ape vreme de zece zile până ce te va scoate de vei răzbi la Marea Salvării. însă nu uita. potolindu-se. aşadar. Atunci coborâi în barcă. în depărtare. şi plin de curaj. care avea pe piept o placă de plumb pe care erau gravate nume şi talismane. văzui ivindu-se în mijlocul mării o luntre ce se îndrepta spre mine. Şi când luntrea ajunse aproape de tot. pomenii numele lui Allah şi îl preamării şi zisei: „Allahu akbar! Allahu akbar!"» Dar abia şoptisem aceste cuvinte sfinte. stăpâna mea. îl lovii pe călăreţ şi îl făcui să cadă. El se prăvăli în mare. şi arcul va cădea din mâinile tale pe pământ. Această persoană va veni la tine ţinând în mână o vâslă.. o. Dar aceasta-i altă persoană decât cavalerul runcat în mare. auzii un glas care îmi zicea: — O. Atunci îi mulţumii lui Allah Prea înaltul. fiule al lui Kassib. apoi el se pierdu în 83 . Atunci vei ridica arcul şi îl vei îngropa in pământ chiar in locul unde va fi căzut! în acest timp. şi îi mulţumii lui Allah pentru mântuirea mea. şi mă bucurai tare de salvarea mea până la hotarul bucuriei! Şi nu îmi rămânea decât să ajung la boltă. Cu arcul şi săgeţile găsite. Chemai. bagă bine de seamă! Să nu faci aceasta. ajunsei şi putui să pătrund înlăuntru. Şi arcul îmi căzu din mână. apoi să se umfle până va ajunge B9 O MIE Şt UNA DE NOPŢI |ic creasta unde te afli tu. Şi după câteva clipe. când te vei trezi din somnul tău. văzui in ea un om de aramă. marea va începe să clocotească. clocoti şi se umflă peste ţărm ajungând până la creştetul muntelui pe care mă găseam.. supravegheaţi de cei şapte negri care ţineau în mâini săbiile scoase. Şi omul de aramă se apucă de mă călăuzi timp de două zile. când omul de aramă mă apucă şi mă azvârli din luntre in mare. urcă-te cu ea în luntre! Dar fereşte-te bine să nu rosteşti numele sfânt al lui Allah. şi izbutii. că toate acestea nu se vor îndeplini decât de vei îndeplini porunca să nu pomeneşti niciodată numele lui Allah! In clipa aceea. Ajungând la această mare. Şi atunci vei vedea o luntre pe mare şi m luntre o persoană. urmă: . şi mi-am rostit rugăciunea. şi vei reda astfel liniştea oamenilor. mă trezii din somn. din pricina simţirii mele năvalnice şi a recunoştinţei mele faţă de Prea înaltul. încât mă aruncai la pământ şi adormii. apoi mă agăţai cum putui de stânci şi de scobituri. şi aşa mai departe până la sfârşitul celei de a zecea zi.

cine ştie ce alt necaz. şi văzui atunci coborând din luntre. rostii şehada credinţei şi mă pregătii de moarte. Acel şeic ţinea de mână un băiat de o frumuseţe că te scotea din minţi. şi multe alte lucruri. într-adevăr. se întoarseră în luntre şi scoaseră din ea o grămadă de lucruri şi le încarcară pe umerii lor: pâine. un moşneag venerabil. începură să sape în pământ. coborâră într-aceasta şi se îndepărtară pe mare. şi coborâră. pe care le încarcară pe braţele lor. saci plini. Văzui barca apropiindu-se de ţărm şi din ca coborâră zece sclavi care ţineau în mână câte o sapă. în mijlocul sclavilor. în aşa măsură. oi. şi îmi întinsei hainele pe pământ ca să se usuce. până ce goliră cu desăvârşire luntrea de lucrurile cele mari. pe care locuitorul unei case le poate râvni. foarte bătrân. chiar în clipa aceea.depărtare şi se făcu nevăzut. văzui apropiindu-se pe maro o luntre plină de oameni. După ce făcură aceasta. înconjurată cum era do mare. după câteva clipe. un val. Aşa voit-a Allah! Urcai atunci pe ţărm şi începui să imi storc hainele de apă. Şi nimerii dinaintea mea o vale îngustă şi roditoare. tot aşa de incântător ca frumuseţea pură. miere. cad într-alta mai rea ca aceea!" în timp ce stăteam aşa afundat în gânduri negre. acolo. încât braţele îmi fură sleite deyputeri şi umerii obosiţi. şj sclavii nu mai conteniră să meargă şi să vină de la uşa galeriei subpământene la luntre şi de la luntre la capac. Dar. de frică să nu mi se mai întâmple . încât îmi umplu inima de încântare şi făcu să îmi freamăte miezul cărnii mele! Ei merseră până când ajunseră la uşă. apoi scoaseră dintr-aceasta haine strălucitoare şi mantii minunate. după tipul desăvârşirii. Când m-am deşteptat. făină. şi mă sculai să văd încotro să mă îndrept. Atunci. care mă făceau să imi doresc cu aprindere moartea. şi adormii fără să mă trezesc toata noaptea. Cum ştiam să înot. văzând moartea apropiindu-se. pătrunsei pe aceasta şi-o străbătui în toate părţile. încât se prefăcuse intr-o arătare de om. tot aşa de gingaş ca o ramură fragedă şi mlădioasă. goni de departe ca o cetate gigantică şi mă azvârli cu atâta putere şi atâta de departe. mă pusei pe înotat cât fu ziua de mare până noaptea. într-atâta de tare. şi se făcură nevăzuţi dinaintea ochilor mei. mai uriaş ca toate valurile mării. ei merserj până ajunseră în mijlocul insuliţei şi. mă îmbrăcai cu hainele ce mi ifl uscaseră. unt. urcară iarăşi cu toţii pe pământ. 141 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 84 . gârbovit de ani şi stafidit de trecerea schimbătoare a timpului. încât mă trezii deodată pe ţărmul uneia * Formulă întrebuinţată pentru preamărirea lui Dumnezeu: „Dumnezeu este atotputernic!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 140 dintre insulele pe care le văzusem. şi eram prăpădit de osteneală! Atunci. şi sfârşiră prin a scoate la iveală un capac pe care ii ridicau şi deschiseră o uşă care se găsea dedesubt. Atunci îmi zisei în sinea mea: „Ce nenorocire! de fiecaro dată când sunt scăpat dintr-o nenorocire. în sfârşit cu un farmec aşa de plin de vrajă. se întoarseră spre luntre. mă sculai şi mă căţărai într-un copac şi aşteptai pândind de acolo. dar. apoi făcui întreg ocolul locului unde ml aflam şi văzui că mă găseam pe o insuliţă. vrednic să slujească de model şi arătare unui trup desăvârşit. turnat. In afară de băiat.

şi. el fu cuprins de frică mare. că acest fiu va avea să moară înaintea tatălui său şi a mamei lui. mă sculai şi coborâi din copac şi alergai spre locul pe care-1 îl acoperiseră cu pământ. însă el se îngriji de mine. regilor şi emirilor pământului. izbutii totuşi să-1 ridic. Şi văzui că acel capac era dintr-un lemn de grosimea unei pietre de moară. şi îmi zise: — Ya sidi. Mă apucai să sap din nou pământul şi să trebăluiesc până când scosei la iveală capacul. prin caravanele pe care le trimitea departe ca să ii vândă nestematele. îi zisei: — Pacea să fie cu tine! Şi el îmi răspunse atunci. nu mă aflu nicidecum în acest ungher ca să mor. cu ajutorul lui Allah. după ce va prăvăli pe călăreţul de ara- 85 . cu toate că eram nespus de uluit şi sfârşii prin a ajunge jos. cu un surâs al buzelor lui. ca să mă sustragă ochilor iscoditori ai regelui. care mă adusese pe lume după cele nouă •luni ale sorocului prin voinţa lui Allah. şedea băiatul şi îşi făcea vânt cu un evantai. călăreţul fusese aruncat in mare. ci ca să ocolesc moartea. bijutierul. gârbovit de ani şi de nenorociri. La vederea mea. Şi atunci tatăl meu află că. domnul meu. căci chiar de pe acuma singură vederea ta m-a şi scos din minţi! Atunci băiatul surâse la cuvintele mele. încât se schimbă la chip. în ceasurile târzii ale vieţii lui. dar. tatăl meu a fost înştiinţat prin meşterii ghicitului. Află că sunt fiul mai mare al unui bijutier. într-adevăr. slăbi la trup şi ajunse ca un moşneag tare bătrân. între lumânări aprinse şi vaze pline de flori şi vase pline de fructe şi altele pline de dulceţuri. şi îndurarea lui Allah şi binecuvântările sale! Şi eu îi zisei: — O. fie ca tihna să o ai drept zestre a inimii tale! >Aşa cum mă vezi. recăpătându-şi curajul: —> Şi cu tine pacea. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 142 şi aceasta la patruzeci de zile după ce acel rege îl va fi aruncat in mare pe călăreţul de aramă de pe muntele magnetic!" Şi tatăl meu. Şi eu vin ca să te scap de aici. care citiseră soarta mea în stele. Şi vei fi prietenul meu. coborâi pe această scară de piatră. fiul unui rege numit Kassib. şi faima lui s-a întins în toate ţinuturile. îi ziseră: „Acest fiu va fi ucis de un rege. cu vocea mea cea armonioasă. şi văzui dedesubt o scară boltită. şi mama împreună cu el.Când îi văzui dispărând cu desăvârşire. încă de la naşterea mea. mai cu seamă când cărturarii. ce avea să mă ucidă la vârsta de cincisprezece ani. unde. şi începu să plângă şi să se zbuciume atâta de mult. şi mă crescu cu multă luare-aminte până când ajunsei la vârsta de cincisprezece ani. sunt totuşi fiu de rege şi eu însumi rege! Allah m-a călăuzit la tine ca să te izbăvesc din acest ungher subpământean unde am văzut cum oamenii te-au coborât fără doar şi poate ca să te piardă. pe un divan scund. şi tatăl meu. Acolo aflai o sală încântătoare. Atunci mă aduse in acest lăcaş subpământean în această insulă. şi mă pofti să merg să şed lângă el pe divan. în ziua aceea. cunoscut în lumea întreagă pentru bogăţiile lui şi pentru grămada lui de comori-. lucrase cu oamenii. căzu într-o grea mâhnire. fu copleşit de o grea durere. cu toată bucuria naşterii mele şi cu toată fericirea mamei mele. aşternută cu covoare de mare preţ şi cu stofe de mătase şi de catifea. La naşterea mea.

auzind cuvintele acestui copil fermecător.mă. Şi iată că băiatul ca să se joace. Atunci eu. şi îl frecai şi îl masai. şi îl spălai cu mâinile mele. şi pe cel mai mare. La apropierea dimineţii. cu nucşoare. cu un miez tot aşa de dulce şi uşor ca spuma. Când se trezi. încât 86 . şi nici mierea. imi dădui seama pe deplin cât îmi era inima mea de fermecată de graţiile acestui băiat. ar trebui să mă ucid pe mine însumi!" Apoi ii zisei: — O. Şi aşa ne întinserăm şi ne culcarăm cât fu noaptea de mare. după ce mâncarăm. mă gândii în sufletul meu: „Cum pot oare oamenii care citesc în stele să se înşele în aşa măsură? Căci. aşezai tava pe covor. şi mâncarăm pepeni. cu stafide. ne culcarăm. îmi mulţumi cu vorbe plăcute. apoi turnai apă caldă în albia de aramă. mă trezii şi mă spălai şi îi adusei baia143 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI (ului ligheanul de aramă plin cu apă parfumată. cu piper şi cuişoare. unde vei fi prietenul meu şi moştenitorul tronului meu! Atunci băiatul. plăcintă cu miere şi unt. şi urcai in pat ca să iau cuţitul cel mare care era atârnat pe perete deasupra capului băiatului. ca să—1 ucid. şi mă dumirii cât de tare ne împrieteniserăm! Şi petrecurăm aşa in plăceri şi tihnă până într-a patruzecea zi. fiul bijutierului. eu voi rămâne cu tine in aceste patruzeci de zile şi apoi ii voi spune tatălui tău să te lase ca să vii cu mine in regatul meu. copilul meu. şi nici scorţişoara. Şi tatăl meu şi cu mine furăm încredinţaţi că Mul lui Kassib nu ar putea veni să mă găsească in această insulă necunoscută. Şi aceasta este pricina şederii mele in locul acesta. şi mâncarăm din toate bucatele minunate din merindele lui care puteau ajunge timp de un an la o sută de oaspeţi. harbuji. şi bijutierul trebuia să vină. şi băiatul intră în apă. şi apoi începurăm din nou să povestim. şi îi dădui să bea un şerbet dulce de fructe şi adormi. şi eu către el. şi îl pusei pe o tavă. aprinsei lemnele. Şi apoi. Allah Atotputernicul nu va îngădui niciodată ca o floare ca tine să fie tăiată! Şi eu sunt aici ca să te apăr şi voi rămâne cu tine toată viaţa mea! Atunci el îmi răspunse: — Tatăl meu va veni din nou ca să mă ia la capătul celei de a patruzecea zi. şi în care untul nu era cruţat. şi se spălă şi el. şi luai seama cât era de plin de drăgălăşenie in povestirile sale. şi nici migdalele. fiindcă era cea din urmă zi. băiatul voi să facă o baie şi ii încălzii apă in căldarea cea mare. copilul meu. mă gâdilă pe neaşteptate la picior. şi îl parfumai. Şi ne aşternurăm la vorbă ca doi prieteni. ca în noaptea dinainte. adăugai apă rece ca să o potrivesc călduţă şi plăcută. şi băurăm apă dulce şi rece. Ci. Şi eu îi zisei: — Pe Allah! o. atunci întinserăm masa şi mâncarăm un miel umplut cu migdale. apoi îl dusei în pat şi îl acoperii cu o pătură şi îi infăşurai capul cu o pânză de mătase brodată cu argint. el voi să mănânce şi alesei cel mai frumos dintre harbuji. şi eu gătii prânzul şi mâncarăm împreună. Atunci. şi mă gâdilă aşa de tare. căci după acea zi nu va mai fi nici o primejdie. pe Allah! acest băiat este flacăra inimii mele şi. apoi să ne jucăm împreună felurite jocuri şi să râdem până seara. câtă atragere avea către mine.

şi cuţitul pe care îl luasem se înfipse în inima lui. şi sclavii începură să plângă şi să se jeluiască. că de nu. Atunci moşneagul începu să îşi strige fiul pe nume cu glas tare. Şi muri chiar în clipa aceea. nici in rău. dar văzură pământul încă de tot proaspăt. dacă am săvârşit o fărădelege. precum fusese mai înainte. sunt gata să fiu osândit după dreptatea ta! Şi in clipa aceea eram plin de bărbăţie in faţa morţii. Atunci îi mulţumii lui Allah care se indura. şi pornii la drum prin insuliţă şi mersei toată ziua şi toată noaptea. văzui că acel foc roşu era un palat măreţ din aramă galbenă pe care îl ardea soarele aşa. dorinţa noastră nu se împlineşte niciodată. moşneagul simţi cum îl părăsesc puterile. şi mă gândii la această nenorocire şi plânsei multă vreme. nici în bine! Şi aşa. coborâi din copac. mă lovii peste faţă şi scosei strigăte şi gemete. îmi zisei: „Trebuie să văd ce se va întâmpla. in sfârşit. în ceasul amurgului. trebuia să vină la sfârşitul celei de a patruzecea zi. Ei coborâră cu toţii pe ţărm şi sosiră in grabă mare. chemând într-ajutor numele lui Allah. nu mai putui indura mai multă vreme vederea acelui loc şi. care se afla aproape de locul capacului. eu. stăpâna mea. şi se îndepărta şi lăsa uscată toată partea aşezată între insulă şi pământul din faţă. Un ceas mai târziu. când. Dar tânărul meu prieten murise. ca să nu dezmintă cuvintele cititorilor în stele. 6 MIE ŞI UNA DE NOPŢI 144 dar va trebui să mă ascund bine. şi destinul său se împlinise. ieşii şi închisei capacul. Apoi îl duseră pe sus pe moşneag în luntre. şi toate bogăţiile ce rămaseră şi toate merindele şi se făcură nevăzuţi departe pe mare. cu sufletul mohorât. şi moşneagul simţi cum îl părăseşte sufletul. şi ei se apucară să îl caute scotocind pretutindeni. deschiseră capacul şi coborâră cu toţii. apoi îl duseră pe umerii lor pe moşneag afară din galerie. văzui ivindu-se pe mare luntrea moşneagului cu sclavii. Atunci eu. Dar când am ajuns mai aproape. Şi mă simţii la hotarul mirării. Şi deodată văzui arătându-se in depărtare un foc mare şi roşu. apoi urcai pe uscat şi începui să merg. şi căzu in nesimţire. o. Şi nu contenii să rămân in aceeaşi stare. şi mă aruncai la pământ în graba disperării şi suspinelor. voi fi măcelărit de cei zece slavi care mă vor ucide cu cea mai groaznică moarte!" Şi atunci urcai într-un copac înalt. Şi eu îmi ridicai privirile şi mâinile către Prea înaltul şi zisei: — O. întins pe pat. ca beţi. dar sclavii săpară pământul. Dar. Când ajunsei afară. sub copac. stăpân al lumii.căzui peste el fără voia mea. Şi aşa până la ceasul amurgului. şi îmi sfâşiai veşmintele. şi mă aşezai şi privii. urcai pe scară. şi băiatul nu îi răspunse. şi sâpară pământul şi îl înmormântară pe băiat în linţoliu. în faţa acestei privelişti. fiindcă ştiam că tatăl. într-un târziu. căci credeam că voi da peste ceva fiinţe omeneşti trebăluind să îşi prăjească o oaie. într-o stare de plâns. şi ajunsei de partea cealaltă. băgai de seamă că marea se micşora dintr-o clipă într-alta. şi fură cuprinşi de frică mare. apoi pe adolescentul mort. să mă izbăvească de vederea acestei insule blestemate. La această privelişte. şi îl găsiră cu inima străpunsă. şi ii acoperii cu pământ. pe nisip. şi mă îndreptai spre acel foc roşu. stăpâna mea. la vederea acestui palat im- 87 . bijutierul. o.

şi mâncară cu toţii şi băură. fără a rosti o vorbă. Dar mie nu îmi dădu nimic. moşneagul adună tot ce rămăsese. şi cei zece tineri fiecare pe al său.punător. şi străbăturăm săli nenumărate. Atunci tinerii ii ziseră: — Cum te înduri să şezi înainte de a ne aduce cele trebuitoare ca să ne îndeplinim îndatoririle noastre? Şi moşneagul. tot din aramă galbenă. cei zece tineri se apropiară şi îmi grăiră: — Pacea să fie asupra ta! Şi le-am întors urarea de pace. ieşi. Şi în noaptea următoare făcură ca şi în cea dintâi. când ridică stofa. dar nu îndrăznii să întreb nimic. moşneagul se sculă. pe cap cu un lighean acoperit cu o pânză de satin şi in mână cu un felinar. kohlul pe ochiul lor cel drept. stăpâna mea. 88 . şi se întoarse de fiecare dată. Apoi ei luară cenuşa şi şi-o turnară pe cap. după câteva clipe. se ridică şi ieşi de zece ori. şi se întoarse de mai multe ori aducând mâncăruri şi băuturi. Când văzui toate acestea. şi nu ne întreba nimic despre orice ar fi din cele ce vei vedea aici! Atunci. stăpâna mea. intră în acest lăcaş şi facă-se ca primirea aici să iţi fie prietenească şi mărinimoasă! Intrai. Atunci. deodată. şi fui cuprins de mare mirare. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 146 spălară în alte ligheane aduse de moşneag şi îşi luară mantii noi şi se prefăcură iarăşi în cei de mai înainte. spaţioasă şi mai frumoasă decât toate celelalte. imi zisei: „Pe Allah! ce potrivire ciudată! Cum s-a nimerit oare ca zece chiori să aibă fiecare dintre ei ochiul stâng stricat. dar e de prisos să o mai repet. şi îmi ziseră: — Şezi. fără de saltea. văzui ieşind. şi în mijlocul acestor zece aşternuturi minunate.* La vorbele mele. se aflau zece covoare întinse pe saltele. din pricina poruncii date. şi în cele din urmă aiunserăm in ultima sală. fui cuprins de mirarea cea mai mare. După aceea. pe poarta cea mare a palatului. o. şi le istorisii povestea mea. zgura pe faţă. domnule. şi aşeză fiecare lighean şi fiecare felinar dinaintea fiecăruia dintre tineri. se afla un al unsprezecelea covor. in afară de un moşneag 145 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI venerabil şi impunător. Dar. Atunci se • ii 10 voi. moşneagul se aşeză pe al unsprezecelea covor. în partea de sus a sălii. cu toţii la fel!" în timp ce eram cufundat in aceste gânduri. şi eu împreună cu ei. văzui că în fiecare bazin era cenuşă şi zgură şi kohl. şi se întoarse •de şezu din nou. şi începură să se jeluiască şi să plângă şi să zică: — N-avem parte decât de ce am fost vrednici prin faptele noastre rele şi prin greşelile noastre! Şi nu conteniră cu aceasta până înspre zorii zilei. şi privii la trăinicia zidurilor lui. în faţa acestei privelişti. tinerii fură în culmea uimirii şi îmi ziseră: — O. zece tineri cu o statură minunată şi cu o înfăţişare care îl preamărea pe Creatorul fiindcă o făcuse atât de frumoasă. când. domnule. toate aşternute cu stofe de mătase. în mijlocul acestei săli mari. şi ei in urma mea. de la început pânâ la sfârşit. o. dar văzui că acei zece tineri erau chiori cu toţii de ochiul stâng. care era al unsprezecelea. dar tot aşa de frumos ca şi celelalte zece.

Apoi ei îmi ziseră: — Vei fi cusut cu această piele de berbece şi vei fi scos la vedere pe terasa acestui palat de aramă. după pierderea ochiului tău. apoi te va lăsa pe creştetul unui munte înalt unde nu pot ajunge făpturile omeneşti. şi despre cărbunele şi despre kohlul pe care vi le puneţi pe cap.şi în a treia noapte. Şi deodată mă simţii ridicat de infricoşătoarea pasăre Rokh. pe Allah! mai bine moartea decât această neţărmurită mirare în care m-aji adus! Atunci ei strigară: — O. nefericitule. şi strigai: — O. Atunci pasărea cea mare Rokh. şi nu mai este loc pentru un al unsprezecelea! La aceste cuvinte. şi toate zidurile lui groase sunt încrustate cu nestemate şi îndeosebi cu naralde şi cu mărgăritare. acolo ne-am lăsat ochiul nostru stâng. ca să te înfulece pe gâtlejul ei! Dar atunci tu. care nu mănâncă oameni. moşneagul aduse un berbece pe care îl tăie. căci cu de-amănuntul ar umple foile unei cărţi mari şi groase! Cât despre tine. Atunci nu putui să îmi {in mai mult limba. Acel palat este acoperit tot cu plăci de aur. pielea de berbece şi vei ieşi pe de-a-ntregul din ea. şi se va năpusti asupra ta şi te va înălţa până la nori. nu vei putea să te mai întorci aici. şi căruia ii curaţi pielea. spintecai cu cuţitul pielea de berbec şi ieşii pe de-a-ntregul stri- 89 . fie ca de acuma să ţi se împlinească destinul! La aceste cuvinte. domnii mei. şi îndată ce mă simţii coborât din nou pe pământ. te va lua drept un berbece adevărat. şi mă scoaseră Ia vedere pe terasa palatului şi se îndepărtară. şi vei vedea ceea ce vei vedea! Cât despre noi. care îşi luă zborul. pe creştetul muntelui. şi într-a patra. şi înfricoşătorul Rokh. ce Ii-a venit să ne întrebi? Aceasta-i pierzania ta! Eu răspunsei: — îmi aleg mai bine pierzania decât această neţărmurită mirare! Dar ei îmi ziseră: — Teme-te de ochiul tău cel stâng! Şi eu zisei: — N-am nevoie de ochiul meu stâng dacă trebuie să rămân în această neţărmurită mirare! Atunci ei îmi ziseră: — împlineascâ-ţi-se destinul! Ţi se va întâmpla şi ţie. preum am intrat şi noi. ceea ce ni s-a întâmplat şi nouă. mă cusură în pielea de berbec. şi despre cenuşă. dar să nu te plângi că aceasta va fi din vina ta! Şi. şi de o mie de ori 147 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mai strălucitor. Acolo vei intra pe poarta deschisă. îl jupui. vei spinteca. ei îmi dădură cuţitul. căci. şi mai îndurăm încă şi um pedeapsa de care suntem vrednici şi o ispăşim făcând in fiecare noapte ceea ce ne-ai văzut făcând. Aceasta este pe scurt povestea noastră. de altminteri. nu te va mânca şi se va face nevăzut dinaintea vederii tale! Atunci tu vei merge până ce vei ajunge la un palat de zece ori mai mare decât palatul nostru. cum mă ţineam tare în hotărârea mea. căci suntem de acum zece. vă rog să mă lămuriţi despre pricina prăpădirii ochiului vostru stâng. cu acest cuţit pe care ţi-1 dăm. care este în stare să ridice în văzduh un elefant.

fără de nici un bărbat. La vederea acelui palat. oaspetele nostru. domnul nostru. mă mai potolii şi le istorisii numai o parte din povestea mea. şi locul tău să fie pe capetele noastre şi în ochii noştri! Şi ele mă poftiră să şed şi mă puseră pe un podium. şi alta işi răsucea dinaintea mea mijlocul deasupra coapselor. şi in miezul zilei ajunsei la palat. măruntaiele mele!" şi o alta: „o. pe covoare. ficatul meu!" şi una: „o.Casa noastră să fie casa ta. După toate aceste desfătări. şi aceea işi frângea braţele înaintea mea. şi unele cântară din instrumente de petrecere. tu. tu. Apoi întinseră masa şi fură servite bucatele cele mai alese şi băuturile cele mai îmbătătoare. tot atâta de cumplită cât zece elefanţi şi tot pe atâta de mare cât douăzeci de cămile! Atunci pornii la drum şi în mare grabă. ele imi ziseră: -?. ochiul meu!" şi aceea: „o. o. a treia mă îmbrăcă într-o mantie toată de mătase cu un brâu brodat din fir de aur şi argint. oaspete al nostru. suntem sclavele tale şi lucrul tău. sufletul meu!" şi alta „o. mă trezii numaidecât in mijlocul a patruzeci de tinere. iubitule. unde văzui toate bogăţiile de pe pământ şi de pe mare. Poarta cea mare de aur. era înconjurată de nouăzeci şi nouă de uşi din lemn de abanos şi din lemn de santal. încât mă oprii simţind că ameţesc. şi alta îmi recita versuri. rămăsei uimit la hotarul uimirii.gând: „Hâş! Hâş!" ca să o izgonesc pe grozava Rokh care zbură greoi şi văzui că era o pasăre mare. şi fericirea noastră este acuma deplină! Atunci. alta îmi turnă pe mâini apă parfumată dintr-un ibric de aur. şi a patra îmi întinse o cupă plină cu o băutură nespus de dulce şi parfumată cu flori. şi aceea îmi surâdea. atâta eram de aprins de nerăbdare. şi se aşezară toate dedesubtul meu. şi toate aceste uşi duceau spre săli şi spre grădini. căci era cu mult mai măreţ decât se poate rosti în cuvinte. prin care intrai in palat. şi îmi ziseră: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 148 — O. de mult amar de vreme. şi aceasta până la apropierea nopţii. şi una imi clipea din ochi. în timp ce eu continuam să mănânc. Atunci aduseră lumânări nenumărate şi sala fu luminată ca de soarele cel mai sclipitor. şi tu eşti stăpânul nostru şi coroana de pe capetele noastre! Apoi toate se zoriră să mă servească. istoriseşte-ne povestea ta. care erau atât de fermecătoare prin frumuseţea lor. şi uşile sălilor erau din abanos încrustat cu aur şi diamante. încât nici nu îţi mai puteai veni în fire aflându-te în mijlocul lor şi nici ochii nu se puteau odihni cu precădere asupra vreuneia din ele şi fui cuprins de atâta încântare. albă. şi unele începură să danseze. una aduse apă caldă şi ştergarele şi mă spălară pe picioare. Atunci toate laolaltă se ridicară la vederea mea şi îmi ziseră cu o voce plăcută: -*. iată acuma timpul plăcerii tale şi a palatului.O. căci suntem singure cuc aici. 90 . şi aceasta mă privea. cu toată descrierea celor zece tineri. flacăra inimii mele!" Apoi se apropiară toate de mine şi începură să mă maseze şi să mă dezmiardă şi îmi ziseră: — O. şi altele cântară cu vocea cea mai încântătoare. în prima sală unde intrai. şi una zicea „ah!" şi alta „un!" şi alta îmi zicea: „o.

eu voi rămâne în casă spre a-1 preamări pe Allah până la întoarcere voastră! Ele îmi răspunseră: — Facă-se să ţi se împlinească dorinţa! Iată toate cheile palatului. Ele îmi răspunseră: — Află că noi suntem toate fiicele unui rege. şi mă petrecea la hammam. Şi închisei ochii. o. căci mai trebuie să ştii că tu nu eşti primul. Acest palat este lăcaşul tău şi tu eşti stăpân aici.alege-ţi dintre noi pe cea care îţi place şi să n-ai teamă că ne jigneşti. spre a merge să îl vedem pe tatăl nostru şi pe mamele noastre. lumina ochilor noştri. sufletul meu! 149 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Şi ea mă dezmierdă.De la începutul fecioriei noastre. o. Şi astăzi este ziua nenorocită! Atunci eu zisei: — Dar. dintre noi. că trebuie să te părăsim. nu ne vei mai vedea şi ţi se va întâmpla fără putinţă de scăpare o mare nenorocire. Şi ele plângeau in hohote şi îşi despleteu părul de mâhnire şi se jeleau. şi mă spăla pe tot trupul. Apoi îmi ziseră: — Află. şi tot aşa îl astâmpărăm şi noi! Dar în fiecare an trebuie să lipsim patruzeci de zile. noi nu vom mai putea trăi fără tine! Şi eu le zisei: — Dar spuneţi-mi de ce trebuie să mă părăsiţi. care deschid toate uşile. le văzui pe toate tinerele roind spre patul meu. în fiecare noapte cu una dintre surori. într-adevăr. Căci nici eu nu vreau să pierd bucuria vieţii mele. Fereştete bine. care e in voi! ■. neîndoios. Şi după fiecare noapte. Ea îmi întinse atunci mâna şi mă petrecu în patul ei! Şi mă desfătai toată noaptea cu ea. în desfătare şi înflorire. dar i-am închis repede. şi ea mă ciupea. şi mă masa zdravăn. că de nu. căci fiecăreia. nu ştiui pe care trebuia să o aleg dintre surori. Şi urmai aşa. fiecare la rândul ei va începe din nou să se joace cu tine în pat în toate nopţile. căci toate erau la fel de îmbietoare. şi după aceea. Şi aşa ajunserăm până la sfârşitul anului. cele patruzeci de surori. o. să nu deschizi uşa de aramă! 91 . însă de la mai multe mame. trăim în acest palat şi. şi mă parfuma cu toate parfumurile ce le-a încredinţat Allah slujitorulor lui. Allah călăuzeşte pe drumul nostru un insărcinător care ne astâmpără. stăpâna mea. stăpâna mea. şi ne-au făcut ca şi tine! Numai că tu. Dar fereşte-te bine să nu deschizi uşa de aramă care se află în fundul grădinii. şi că înaintea ta mulţi însărcinători ne-au ncălărit ca tine. tu eşti săritorul cel mai bogat în sărituri şi la măsură de gros şi de lung! Şi de asemenea tu eşti. o. şi in fiecare noapte îmbrâncind sumedenie de îmbrânceli dintr-o parte şi dintr-alta! Şi aceasta vreme de un an întreg. aşadar. şi aşa trecu toată noaptea. din pricina frumuseţii ei orbitoare. cel mai desfrânat şi cel mai drăgălaş dintre toţi! Şi tocmai din această pricină. şi deschisei ochii. şi eu o muşcam. în dimineaţa zilei din urmă. ochiul meu! Yuh! o. tânăra din noapfea viitoare venea la mine. dimineaţa. întinsei braţele şi o prinsei pe una. îi va veni rândul pentru o noapte. în fiecare an. Atunci eu. fermecătoarelor. aşa cum i-am părăsit pe ceilalţi dinaintea ta. Eu o însărcinai de patruzeci de ori cu o sarcină de încărcător! şi ea la rândul ei! şi ea îmi zicea de fiecare dată: — Yuh! o.

Deschisei apoi a treia uşă. într-a treia. înşiruite. să deschid întâia uşă. garoafe. aceste uşi. trandafiri. Dar a doua zi ieşii în grabă şi deschisei uşa a patra. Când deschisei întâia uşă. cu întâia cheie. încât fructele acestor pomi erau de o mărime şi de o frumuseţe uimitoare. ochii şi văzul îmi fură fermecate de florile care umpleau o grădină mare scăldată de pârâiaşe. nici măcar în vis. Când deschisei această uşă. într-a 92 . erau numai smaralde. când se lăsă noaptea. Mâneai din aceste fructe. pâraie ce curgeau pe canale înguste şi scăldau toţi pomii şi atâta de bine. văzui o livadă mare plină de pomi încărcaţi cu fructe. ea era plină până sus de diamante. Şi mă apucai. în viaţa mea. Când sfârşii de mâncat. văzui o boltă minunat zidită: această boltă avea scări de porfir care urcau ca să ajungi la patruzeci de uşi din lemn de abanos incrustate cu aur şi argint. ale căror canaturi erau deschise. Văzui că prima sală era plină de grămezi mari. piciorul cocoşului şi toate florile din toate vremurile. Când sfârşii de mirosit mireasma tuturor florilor. apa de băut a acestor păsări era turnată în farfurioare de jad şi de jasp fin şi colorat. dar cele mai mari erau mai numeroase decât cele micuţe. şi fiecare era tot aşa de mare cât un ou de porumb şi tot aşa de strălucitor ca luna în toată sclipirea ei. şi păsările îl binecuvântau pe Creatorul. curmale. Atunci eu. viorele. lungi ca degetele unui nobil arab. ii mulţumii lui Allah pentru darurile sale. şi începui să cutreier prin acel palat. Şi atunci. zambile. Ascultam cântecele păsărilor. narcise. încât. o. într-atât trupul meu şi sufletul meu fuseseră înlănţuite în pat de braţele acelor tinere. veniră toate să mă îmbrăţişeze şi să mă sărute una după alta plângând şi zicându-mi: — Allah să fie cu tine! Şi ele mă priviră printre lacrimi şi plecară. cu a patra cheie. văzui lucruri pe care. Dar a doua sală o întrecea pe întâia în bogăţie. mai ales banane. şi fiecare cameră preţuia mai mult decât o împărăţie întreagă. lalele. anemone. în această grădină creşteau toate florile care cresc în grădinile emirilor pământului: iasomii.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 150 La aceste cuvinte. şi deschisei a doua uşă cu a doua cheie. rodii. ca să ii respir aroma. şi de rubine albastre* şi de rubine roşii aprinse. stăpâna mea. lăsau să se vadă prin fiecare câte o 151 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI sală largă. mere şi piersici. şi îi mulţumii lui Allah Prea înaltul pentru bunătăţile sale. şi atâta de mari şi atâta de frumoşi. grăunţele se aflau în căni de aur. pe care până în ziua aceea nu avusesem vreme să îl văd. o fiinţă omenească n-ar putea să le vadă vreodată. o. de mărgăritare mari şi de mărgăritare mai micuţe. fiecare sală cuprindea câte o cameră deosebită de celelalte. nu mai văzusem alţii asemănători în lumea întreagă. şi apoi mă retrasei pentru ziua aceea. pământul era măturat şi stropit cu apă. Acele păsări erau toate într-o colivie mare făcută din beţişoare din lemn de aloes şi de santal. culesei o iasomie şi mi-o vârâi în nări ji o lăsai aşa. stăpâna mea. de rubine roşii. şi urechile îmi fură fermecate de glasurile păsărilor de toate culorile şi din toate soiurile de pe pământ. ieşii din sală ţinând cheile în mână. în mijlocul unei curţi spaţioase.

într-a cincea . arzând. şi căzui în nesimţire chiar în clipa şi în ceasul acela. şi îl luai de frâu şi II dusei în grădină şi îl încâlceai. şi piciorul lui stâng dinapoi şi cel drept dinainte erau pătate cu alb la chişiţă. cornaline de toate culorile. ochiul meu! Yuh! o. şi căzui dincoace de uşă. presărată toată cu şofran. care se închise la loc. în sfârşit. o. şaua îi era din brocart şi frâul lui era un lanţ de aur. Atunci. zării un minunat cal negru care avea o • Safire. şi zbură cu mine in văzduh. ieslea îi era plină de grăunţe de susan şi de orz bine vânturat. şi uimirea mea crescu în fiecare zi. stăpâna mea. toate giuvaejurile folosite la curţile emirilor şi ale regilor. stăpâna mea. in fiecare zi. şi îşi înfipse 93 . fiindcă marea mea patimă erau caii fru moşi şi cum eram călăreţul cel mai strălucit din regatul meu. Şi printre sfeşnicele de aur şi lămpile de aur. Şi atunci el se ridică pe picioarele de dinapoi. Dar celelalte săli erau pline de toate nestematele din sânul pământului şi al mărilor. stăruii în această hotărâre inspirată de Şeitan. într-un chip atât de înfricoşător şi se scutură cu aşa iuţeală. stăpâna mea. o. şi ispita fu mai tare decât mine. mă gândii că acel cal mi s-ar potrivi de minune. Şi eu. la tăria coapselor lor. şi nu îmi mai rămânea decât ultima cheie care era cheia uşii de aramă. şi îşi aplecă aripa lui spre faţa mea. peruzele. Apoi se apropie de mine. calul cobori şi se opri pe terasa palatului de aramă unde îi întâlnisem pe cei zece tineri chiori. Şi mă gândii la cele patruzeci de tinere. Când mă trezii. într-a şaptea . până într-a patruzecea zi. şi de lămpi minunate din aur şi argint pline cu uleiuri aromate care împrăştiau. jgheabul îl era plin de apă rece parfumată cu apl de trandafiri. bătu cu copita de trei ori în pământ. Şi urmai aşa. la strâmtimea vulvelor lor. Şi numaidecât. topaze. o noapte albă!" Dar Blestematul mă făcea să simt cheia acestei uşi de aramă. tăvălindu-se. Atunci intrai şi găsii o sală spaţioasă.dinari de argint de pe întreg pământul. şi deschisei uşa de aramă. la rotunjimea şi la mărimea dosurilor lor. la gingăşia purtărilor. hiacinte. dar îmi strânsei coapsele şi mă ţinui in şa ca un călăreţ bun. pietre de Yemen.dinari de aur de pe tot pământul. dar nici nu se clinti. calul întinse două aripi mari şi negre pe care nu le văzusem până in clipa aceea. îmi ridicai mâinile şi privirile şi îi mulţumii lui Allah Prea înaltul pentru binefacerile sale. şi ea mă ispiti neţărmurit. la frăgezimea cărnii lor. o. numai nasul meu singur simţi un miros foarte puternic şi foarte potrivit simţurilor mele. şi simţii cea mai mare fericire gândindu-mă la ele. Şi eu.patra. Şi iată că. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 152 stea in frunte. vaze de jad. şi deschisei din nou şi aşteptai ca mirosul să îşi piardă din tărie. bucăţi de aur curat. brăţări. şiraguri. şi la ţipetele lor când ele îmi ziceau: „Yuh! o. intr-a şasea . o. Dar ochii nu văzură nimic. acest miros vrăjmaş. flacăra mea" Şi strigai: „Pe Allah! noaptea noastră va fi o noapte sfântă. să deschid una sau două sau trei uşi.argint neprihănit. necheză într-un chip înspăimântător. pământul mi se învârti dinaintea ochilor. Atunci îl lovii peste gât cu lanţul de aur. şi luminată de lumânări parfumate cu ambră cenuşie şi cu tămâie. stăpâna mea. încât mă azvârli din şa. centuri.

Şi eu îmi pusei mâna pe ochiul pierdut. şi destinul tău va fi între mâinile sale! Şi plecai. Harun Al-Raşid. Dar. Eu te iert! Dar al treilea saâluk răspunse: — Nu mă voi duce. Şi ei îmi răspunseră: — Şi noi suntem străini! Şi aşa ajunserăm tustrei in această casă binecuvântată. Şi ieşiră şi ajunseră în stradă. Dar plecaţi cât mai repede! Căci iată zorile. Şi califul le zise: — Veniţi să petreceţi capătul nopţii la noi. a cărui faimă a ajuns până la noi. intrând in casă. Şi Giafar nu întârzie să îndeplinească poruncile califului. şi şezu pe tronul împărăţiei şi porunci să intre toate căpeteniile împărăţiei lui. Apoi. şi nu contenii cu drumul până când am ajuns în acest lăcaş de pace. dar nu putu gusta nici pic de somn în noaptea aceea. Atunci fecioara se întoarse spre calif. care văzându-mă îmi ziseră: — N-ai voit să ne asculţi! Şi iată rodul hotărârii tale aducătoare de năpastă. şi pe cele două căţele şi cei trei saâluk. fecioara le zise tuturor: — Vă iert pe toţi. Şi ii zise lui Giafar: — Ia-i la tine acasă şi adu-mi-i mâine şi vom vedea ce va fi de făcut. stăpâna mea! Şi aceasta este pricina ochiului meu pierdut şi a bărbii mele rase! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI După ce ascultă această poveste nemaipomenită. Atunci califul zise către saâluk: — Tovarăşi. Şi Giafai plecă numaidecât şi îi aduse pe toţi între mâinile 94 . Bagdadul. şi mi-1 nimici fără chip de tămăduire.vârful aripii in ochiul meu stâng. Şi noi nu putem să te primim în mijlocul nostrul că suntem de acum zece. ca să nu am de îndurat şi alte nenorociri. o. vei ajunge in oraşul Bagdad la emirul credincioşilor. şi călătorii zi şi noapte. şi ii salutai şi le zisei: — Sunt un străin. se întoarse spre Giafar şi îi zise: — Adu-mi-le aici pe cele trei fecioare. şi măsurai în lung şi in lat terasa gemând şi scuturându-mi mâna de durere! Şi numaidecât îi văzui ivindu-se pe cei zece tineri. şi şederea voastră aici ne este de acuma neîngăduită şi apăsătoare. Atunci califul urcă în palatul său. şi îi întâlnii pe aceşti doi chiori. Apoi dimineaţa se sculă. după ce plecară toate căpeteniile împărăţiei. după ce îmi rasei barba şi imbrăcai aceste haine de saâluk. spre Giafar şi spre Massrur şi le zise: — Istorisiţi-mi povestea voastră! Şi Giafar se apropie şi îi istorisi toată povestea ce o mai spusese încă uşierei. pe Allah! decât după ce v(y fi auzit poveştile tuturor celorlalţi. unde mergeţi voi aşa? Ei răspunseră: — Nici nu ştim unde trebuie să mergem. pe unii şi pe alţii. urmând calea ce ţi-o arătăm. după ce auzi cuvintele lui Giafar. Apoi. tânăra stăpână a casei îi zise celui de-al treilea saâluk: — Haidem! mângâie-ţi puţin capul şi du-te.

că sora cea mai mare dintre fecioare păşi înainte. ramaserăm împreună. cea mai mare păşi înainte şi zise: — O. o. încât dacă ar fi scrisă cu acele pe colţul lăuntric al ochiului. că eu mă numesc Zobeida. luară cei o mie de dinari de la soţiile lor ca să cumpere 155 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mărfuri. La vederea celor două cerşetoare. Când tatăl nostru muri. Dar când se lăsă a şaisprezecea noapte Ea zise: — Mi s-a povestit. şi fecioarele se acoperiră cu vălurile lor şi statură in picioare dinaintea califului. Şi surorile mele îndurară toate patimile şi sfârşiră prin a ajunge înapoi la mine sub înfăţişarea unor sărmane cerşetoare. o. şi eu sunt cea mai tânără dintre noi trei. am fost departe de a recunoaşte într-însele pe surorile mele. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi se opu cu discreţie din istorisirea ei. califul Harun AlRaşid! Va trebui. pe care iată-le între mâinile tale. care vorbea din partea principelui credincioşilor. cele două surori ale mele mai mari se pregătiră de măritiş şi se măritară fiecare cu un bărbat şi rămaseră mai departe câtva timp cu mine în aceeaşi casă. Amina şi Fahima. el ne lăsă cinci mii de dinari. din aceeaşi mamă. şi se duseră părăsindu-le pe soţiile lor în voia sorţii în neagră străinătate. Dar la puţină vreme. Principe al Credincioşilor. Emire al Credincioşilor. în acest timp. întâia fecioară O. îşi luară cu ei soţiile şi plecară cu toţii lăsându-mă singură cuc. dar sunt mai mare decât surorile mele de la cealaltă mamă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 154 Când fecioarele auziră cuvintele lui Giafar. ne-aţi iertat şi ne-aţi făcut bine. Şi iată că acum sunteţi in mâinile celui de al cincilea dintre coborâtorii din Abbas. află. Cât despre cele două căţele. La puţină vreme după moartea tatălui nostru. Atunci Giafar le zise: — Noi vă scutim de orice datorie. fiindcă fără să ne cunoaşteţi. ar fi o învăţătură pentru acel care ar citi-o cu luare-aminte! în clipa aceea a povestirii sale. că aţi ajuns în starea asta? 95 . şi eu şi celelalte două surori ale mele. să îi istorisiţi numai adevărul. surioarele mele. dar nu din aceeaşi mamă. sora mea care ţi-a deschis uşa se numeşte Amina-.califului. aşadar. intre mâinile Emirului Credincioşilor. cele două căţele aicea de faţă. Suntem tustrele născute din acelaşi tată. atunci sora mea Amina şi sora mea Fahima ne părăsiră ca să locuiască în casa mamei lor. Dar atunci ele mă strigară şi le recunoscui şi le zisei: — Cum se face. soţii lor se pregătiră pentru o călătorie de negoţ. şi mă îndepărtai de ele. şi istorisi aşa această poveste: Povestea Zobeidei. mărite rege. aşadar. ele sunt chiar surorile mele. Şi aşa lipsiră de acasă un răstimp de patru ani. soţii surorilor mele sărăciră şi îşi pierdură toate mărfurile. care fură împărţiţi între noi la una ca la alta. povestea mea este într-atâta de uimitoare. şi sora mea cea mică se numeşte Fahima.

luai cu mine jumătate şi ascunsei cealaltă jumătate. o. dar cu mintea cea mai aşezată. noi ne simţim mai bine măritate. căci bărbatul într-adevăr cinstit şi bun este un lucru foarte rar în timpurile de astăzi! Şi. de altminteri. în ani cea mai mică dintre noi. Şi se rugari mult de iertare şi îmi ziseră: — Nu ne dojeni prea aspru. Atunci le zisei: — O. căci calamul a gonit peste ceea ce a poruncit Allah! La aceste cuvinte. însă. aşa singure. a ajuns la capăt. noi nu ne mai putem lipsi de aceasta. după care mă gândii să încarc o corabie cu mărfuri şi să plec ca să fac negoţ Ia Bassra. voi nu veţi afla nimic bun în căsătorie. voi sunteţi cele două surori mai mari. şi plecară părăsindu-le. şi viaţa noastră va fi vrednică de respect şi cinstire. şi avutul meu era avutul lor. surorile mele. Şi. Dar înaintea plecării mele. a fost binecuvântată de Allah şi a crescut nemaipomenit. Apoi. oare. şi le zisei: — O. inima mi se umplu de milă pentru ele. soră! Tu eşti. şi le trimisei la hammam. de acuma cuvintele nu mai pot sluji la nimic. după soarta lor. 96 . mă îngrijisem să îmi împart banii in două părţi. surorile mele. vreţi. şi ele rămaseră la mine de-a lungul unui an întreg. şi noi vom trăi de acum înainte mereu împreună! Şi. Şi le îmbrăcai pe fiecare dintre ele cu o rochie frumoasă şi nouă. Dar abia trecu câtva timp de când plecaseră. Noi i|i făgăduim. Ramaserăm în starea aceasta un an întreg. surorile mele. când bărbaţii lor O MIE ŞI UNA DE NOPŢI îşi bătură joc de ele. surorile mele! N-am pe nimeni mai scump ca pe voi două! Şi le îmbrăţişai. mai bine să rămâneţi în casa mea în tot răstimpul cât va ţine călătoria. e adevărat. şi le zisei surorilor mele: — O. şi voiră totuşi să se mărite fără consimţământul meu. intr-o zi. într-adevăr. căci nu vom putea niciodată îndura lipsa ta de acasă! Atunci le luai cu mine şi plecarăm. şi eu sunt cea mai mică! Şi vă socotesc ca ţinându-mi loc de tată şi de mamă! De altminteri. şi le copleşii încă şi mai mult cu mărinimie. Atunci ele se întoarseră la mine disperate. ca şi vouă celorlalte. să nici nu mai pomenim vreodată măcar cuvântul căsătorie. ele îmi ziseră: — într-adevăr. ele se duseră cu bărbaţii lor. n-aţi mai încercat o dată măritişul? Şi. oare. sora noastră. Atunci ele se măritară cu banii mei şi le făcui zestrea de care aveau nevoie. până la întoarcerea mea. o încărcai de mărfuri şi de cumpărături de tot felul şi de tot ce îmi putea fi de trebuinţă în timpul călătoriei cu corabia. moştenirea ce mi-a revenit. eu le copleşii cu binefaceri. şi răbdarea noastră. pregătii o corabie. Atunci le zisei: — Facă-se ca primirea la mine să vă fie ospitalieră. într-adevăr. sau v-^r plăcea mai bine să plecaţi cu mine? Şi ele îmi răspunseră: — Vom pleca cu tine. aţi uitat ceea ce aţi găsit in el? Dar ele nu ascultară cuvintele mele. o.Ele îmi răspunseră: — O. oare. Veţi mânca împreună cu mine din rodul ei. şi le luară tot ce le dădusem.

Şi aşa nu 157 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI va mai rămâne decât să intraţi în acest oraş şi să vă desfaceţi mărfurile. La această privelişte furăm la hotarul uimirii şi ne ziserăm: „Este neîndoios că pricina la toate acestea trebuie să fie vreun lucru nemaipomenit. urcai în cetate şi mă dumirii că acolo era palatul regelui. La un ceas după aceea. îl văzui pe rege împietrit. şi îl întrebarăm pe căpitan: — Care este numele acestui oraş spre care ne îndreptăm? El răspunse: — Pe Allah! nu ştiu nimic Nu l-am mai văzut niciodată şi in viaţa mea n-am mai intrat în această mare. în mijlocul femeilor împietrite. găsirăm mărfurile aşa cum trebuie. într-adevăr. Curentul ne târî spre marea din afară şi intrarăm într-o mare cu totul alta decât aceea spre care ne îndreptam.zicându-mi: „Se poate întâmpla să se abată vreo nenorocire asupra corăbiei şi noi să scăpăm cu viaţă. Şi in curte şi în toate sălile. şi totul până la zăbrelele de la ferestre era de aur." Atunci ne despărţirăm. dar împietriţi cu toţii şi încă parcă vii. în depărtare. care nu conteni vreme de zece zile. dar şi ea era 97 . Şi dacă le puteţi vinde. străjerii şi curtenii erau in picioare sau şezând. căci pe toate suk-urile şi pe toate străzile negustorilor. în afară de orice primejdie. pereţii erau acoperiţi cu draperii de mătase. adunându-şi pe seama ei tot ceea ce putea să ducă din aur. Şi în sala din capăt. din argint şi stofe preţioase. îmbrăcat în veşminte atâta de strălucitoare şi de bogate. la întoarcerea noastră. pe însăşi regina înveşmântată cu o rochie presărată cu mărgăritare şi nestemate şi având pe cap o coroană împodobită cu toate soiurile de pietre scumpe. Şi un vânt foarte puternic ne împingea din urmă. şi. la gât. căpitanul greşi drumul. din nefericire. în sfârşit. Dar. Dar numai locuitorii erau împietriţi. de locotenenţi şi de viziri. De s-ar întâmpla una ca asta. văzurăm că toţi locuitorii acestui oraş erau prefăcuţi în pietre negre. în sfârşit. Şi o văzui. şi fiecare merse într-altă parte pe străzile oraşului. Cât despre mine. să vedeţi minunile lui Allah în lucrările sale! Şi pomeniţi numele lui sfânt ca să vă ferească de nenorociri! Atunci merserăm spre oraş. Intrai in palat printr-un portal mare din aur masiv. Şi. încât îţi luau minţile şi era înconjurat de cincizeci de mameluci îmbrăcaţi în mantii de mătase şi ţinând în mână săbiile scoase. şi ridicai perdeaua grea de catifea de la intrare. Dar îmi urmai drumul şi ajunsei în sala haremului pe care o găsii încă şi mai minunată. de ne vom întoarce vreodată. şezând pe tronul său. vom găsi acolo ceva ce o să ne prindă bine!" Nu contenirăm cu mersul zi şi noapte. plină de curteni. pe uşi şi pe ferestre se aflau perdele de catifea şi de atlaz. din fericire. şi văzui că toate mobilele dinlăuntru şi toate lucrurile erau din aur şi argint. bine este că ne aflăm. că ramaserăm cuprinse de cea mai mare uimire. dar. vă sfătuiesc să le vindeţi. Tronul regelui era incrustat cu mărgăritare şi cu nestemate. eram gata să înnebunesc. cu şiraguri şi zgărzi de aur minunat cizelate. Atunci. şi de-abia ajunserăm acolo. el se întoarse spre noi şi ne zise: — Grăbiţi-vă de coborâţi spre oraş. şi toate celelalte lucruri din aur şi argint aşa cum trebuie. zărirăm în chip nedesluşit un oraş. şi fiecare mărgăritar strălucea ca o stea. şi fiecare se puse pe treabă.

dar nu izbutii. acesta era luminat de lampioane suspendate de sticlă verde. şi in mijloc şedea un tânăr foarte frumos la chip care citea Coranul cu luare-aminte şi cu glas tare. şi pe această estradă se afla un pat de alabastru cu stofe preţioase şi cu broderii. Şi eu îmi zisei: „Dacă aceste făclii sunt aprinse. atunci voii să ies din palat. şi mă întrebai cum. Urcai pe această scări şi. acoperită cu covoare ţesute din aur. începui să citesc câteva versete ca sâ mă pătrund de sfinţenie şi să II mulţumesc lui Allah şi să mă dojenesc. şi mă minunai pn tutindeni şi încercai pretutindeni să descopăr o fiinţă vie. Atunci îi zisei: — Eu te rog fierbinte. acest briliant era desăvârşirea însăşi şi singure razele lui luminau toată sala. găsii o sală mare toată din marmură albă. intrai uşor pe uşă. care de care mai gingaşe. mă apropiai şi mă dumirii că această lumină era un briliant tot atât de mare cât un ou de struţ. aşezat pe un scăunel şi alo cărui faţete împrăştiau această lumină. Şi fiindu-mi speriat somnul. şi de surorile mele. ale cărei canaturi erau amândouă din argint neprihănit şi inlăuntru văzui o O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 15H scară din porfir alcătuită din şapte trepte. dar ele se simţeau ruşinate In faţa acestui diamant. rămăsei trează până la miezul nopţii. care era scrisă cu o scriere minunată în caractere de aur cu roşu şi miniaturi de toate culorile. luai cartea sfântă. De acolo îmi urmai drumul şi găsii o uşă deschisă. acest tânăr singur să scape de soarta întregului oraş. văzui o estradă de aur presărată cu smaralde şi cu peruzele. Atunci mă ridicai în grabă şi mă îndreptai înspre partea de unde venea glasul ce recita. oare. cu mult simţ al ritmului. mă acoperii pe jumătate cu învelitoarea de atlaz albastru brodată cu argint şi cu mărgăritare. în clipa aceea auzii un glas recitând din Coran. când se lăsă noaptea. Atunci păşii înainte şi mă întorsei spre el şi ii rostii urarea mea de pace. şi in mijlocul acestei săli. şi îmi zise: — Dezvăluie-mi mai înainte. la rândul meu. pe adevărul sfânt al versetelor ce le reciţi din cartea lui Allah. tu întâia. şi de corabia mea.apoi mă întinsei să dorm şl încercai să dorm.Allah să-1 binecuvânteze! . uitai şi de călătoria mea. femeie. Şi văzui în fund o lumină care strălucea. înseamnă că le-a aprins cineva. Şi mă cuprinse cea mai mare uimire. Ş încă eram cuprinsă de această uimire. Şi sfârşii prin a ajunge la o încăpere a cărei uşă era deschisă. Coranul nostru. voi răspunde 98 . Şi erai atât de tulburată de cele ce vedeam. şi privii locul şi văzui că este un altar. dar mă rătăcii. un glas plăcut şi dulce şi încântător. ajungând sus. 159 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI şi el îşi aţinti privirile spre mine şi imi întoarse urarea de pace. şi în această carte. încât uitai de mine însămi. pricina intrării în acest lăcaş de rugăciune şi. intre candelabre masive de aur.împietrită într-o piatră neagră. să îmi răspunzi la întrebarea mea! Atunci el surâse cu linişte şi blândeţe. lăsând afară făclia ce îmi lumina calea în căutările mele. şi meditai la cuvintele Profetului . Totuşi erau aici şi făclii aprinse. o." Atunci urmai drumul şi intrai în alte săli. nu mai regăsii drumul şi sfârşii prin a ajunge în sala unde se afla patul de alabastru şi briliantul şi candelabrele de aur aprinse. Atunci mă aşezai pe pat.

fiu al bătrâneilor sale. şi văzui că era ca luna plină. peste măsură de atrăgător. pe umbră şi pe căldură. ca şi cum el ar fi fost cel pe care îl pomenea poetul în aceste strofe: „Cititorul în stele veghea în noapte! Şi deodată înaintea ochilor lui se ivi statura zveltă a băiatului fermecător. fin şi proporţionat la statură. 99 . o. Şi el se gândi «Numai Zonal* poate fi cel care dă acestui astru coama asta neagră si despletită ca o cometă $i cât despre îmbujorarea obrajilor săi Mirrik** este cel care se îngriji să o întindă! Şi cât despre razele pătrunzătoare ale ochilor lui. cu o înfăţişare minunată. cu trăsături desăvârşite. Şezui şi îl privii atunci cu băgare de seamă. şi numai la sfârşitul vieţii lui mă născui eu. şi atunci fusei ales pentru adevărata fericire. vederea lui mă aruncă in tulburarea simţurilor cea mai răscolitoare. Şi tatăl meu mă crescu cu multă grijă. şi pe aştrii vestitori! Vreme îndelungată. •*• Planeta Mercur. Tatăl meu este acel rege pe care l-ai văzut şezând pe tron şi preschimbat în piatră. Tatăl meu şi mama mea erau magi. obrajii îi erau de cristal. care se închinau năprasnicului Nardun. Şi era locuit de toate rudele şi toţi supuşii lui. în timp ce Abylsuha**** este cel care puse într-însul acest preţ în aur!» Şi aşa cititorul în stele nu mai ştiu ce să creadă şi rămase adânc nedumerit. şi îl întrebai care era pricina acestei stări nemaipomenite în care se afla oraşul! Şi el imi zise: — Aşteaptă puţin! Apoi închise cartea sfântă şi o puse într-un săculeţ de mătase şi îmi zise să şed lângă el. povesteşte-mi acuma ceea ce te-am întrebat! Şi el îmi răspunse: — Ascult şi mă supun! Şi îmi povesti: — Află." ■ wBa Privindu-1 aşa. Şi atunci steaua se înclină spre el şi surâse. Şi îi zisei: * Planeta Saturn. Cât despre regina pe care ai văzut-o. tatăl meu nu avu nici un copil. doamnă plină de cinstire. •• Planeta Marte. care îl miră mult. Şi eu ii istorisii povestea mea. Ei jurau şi făceau legământ pe foc şi pe lumină. stăpâne al meu şi măritul meu domn. chipul său de culoarea curmalelor proaspete.întrebării pe care mi-o vei pune. aceasta este mama mea. •••• Planeta Venus. că acest oraş era oraşul tatălui meu. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — O. in cele mai arzătoare păreri de rău că nu ii cunoscusem până în acea zi: şi vetre roşii se aprinseră in inima mea. acestea sunt înseşi săgeţile arcaşului cu şapte stele! Dar Hutared*** este cel care îl dărui cu această agerime minunată.

instruieşte-1 bine având multă grijă de el!» Şi bătrâna mă luă in grija ei. Şi acesta grăi cu un răsunet tot aşa de puternic ca şi tunetul şi care ajunse tot aşa de bine la urechile celui de aproape ca şi la ale celui de departe: — O. văzând la ea atâta credinţă faţă de noi şi curăţenie sufletească. Şi rămâneţi neclintiţi în vechile voastre credinţe. şi să păstrezi cu străşnicie taina. eu păstrai cu grijă taina. El era foarte darnic cu ea şi o copleşea cu mărinimia lui.într-adevăr. Şi nici nu trecu mult timp de când încheiasem cu învăţătura. un glas puternic de muezin nevăzut se făcu auzit. dar ea mă învăţă religia binelui. o musulmană. in răzvrătirea? lor şi întru întunecarea lor. Şi când încheie pe deplin învăţătura mea. şi învaţâ-l legile religiei Focului care este religia noastră şi dă-i o creştere aleasă. de la îndatoririle purificării şi de la îndatoririle scaldei rituale până la formele sfinte ale rugăciunii. pentru a doua oară. Şi atunci inima lor se aplecă de bunăvoie către cuvintele tatălui meu. credincioasă in Allah şi in trimisul său. fiul meu.LUJ 161 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI stăruiau să fie aşa cum erau. părăsiţi închinarea la foc şi la Nardun. el mă încredinţa in grija ei şi ii zise: «Ia—1 şi creşte-1 bine. şi nu încetară o clipă să rămână legaţi cu tărie şi aplecaţi spre închinarea la foc. când crescui mai mare. şi îl întrebară: — De unde vine glasul acesta înfricoşător pe care l-am auzit? Suntem încă şi acum copleşiţi de spaimă din pricina acelui strigăt. Şi aşa. Dar locuitorii oraşului nu făceau decât să împietrească în necredinţa lor. Şi rămaseră în starea lor de rătăcire orbi vreme de încă un an. Tatăl meu le zise: — Nu vă înspăimântaţi câtuşi de puţin de acest glas şi nu vă îngroziţi de el. Ea credea aceasta în ascuns. şi închina{i-vă Regelui Unic şi Puternic! / La auzul acestui glas. el te va ucide. va trebui să ascunzi cu grijă aceasta de ochii tatălui tău.» \ Şi. Dar într-o zi. care se adunară la curtea tatălui meu. şi aceasta o dată pe an. Şi credea cu tărie că ea este de credinţa şi religia lui. ea îmi zise: «O. timp de 100 . într-adevăr. glasul se făcu auzit. apoi a treia oară. Şi ea mă învăţă şi îmi tălmăci Coranul in limba Profetului. Şi tatăl meu avea o încredere neţărmurită într-insa. Şi continuai să fiu în taină un credincios intru Allah şi in Profetul lui. voi locuitori ai oraşului. şi îmi încredinţa cele din urmă sfaturi ale ei. regele oraşului.A JUDEŢEANĂ „OCTAVIAN GOGA" . pe când ei I Povestea hama fii:etifeâb£i6£. că de nu. până pe timpul când se împlinea anul de la ziua când auziseră întâiul glas! Şi atunci. se stârni o groază mare în inimile locuitorilor. de ochii lumii se prefăcea că ar fi de părere cu părinţii mei. când bătrâna sfântă muri. la noi la palat aveam o femeie bătrână foarte înaintată in vârstă.

Şi amândoi nu încetară de povestit. in taină. 101 . nenorocirea şi blestemul se abătu asupra lor din cer. Atunci le istorisii ceea ce văzusem. Dar soarta ne-a aruncat pe această coastă şi ne-a făcut să cu >. Şi ea nu mai putea de bucurie şi de fericire! (Apoi Zobeida îşi urmă aşa istorisirea ei către califul Harun Al-Raşid. decât atunci când somnul se făcu stăpân pe ei. coborârăm din cetate spre oraş. Căci eram singurul credincios. fură tare mulţumiţi şi mă întrebară de pricina întârzierii mele. ei şi caii lor şi catârii şi cămilele şi toate vitele lor! Şi dintre toţi locuitorii. care mă căutau de multă vreme.) Când străluci dimineaţa. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI noaştem oraşul acesta. Şi fură împietriţi în chip de pietre negre. că şi fură foarte geloase.trei ani în şir. o. tinere plin de vrednicie. şi am sub porunca mea o sumedenie de bărbaţi tineri! Şi am aici cu mine o corabie încărcată cu vârf de mărfuri.«li 11 voi. Giafar şi cei trei saâluk. chipul frumuseţii. se opri din istorisire. Atunci fecioara Zobeida se culcă şi adormi în noaptea aceea la picioarele tânărului liniştit... şi ne-a prilejuit această întâmplare necrezută. în zori. de abia mă văzură cu acest adolescent. şi îi întâlnirăm pe sclavii mei şi pe căpitan. eu îi zisei: — O. Căci soarta a voit să ne întâlnim astfel! Şi apoi nu încetai să îi insuflu dorinţa plecării cu mine. oare nu poţi să vii cu mine în oraşul Bagdad? Acolo îi vei găsi pe cărturarii şi pe venerabilii şeici încercaţi în legi şi religie. Şi când mă văzură. \ Cât despre surorile mele. ne scularăm cuminţi şi intrarăm să deschidem toate visteriile şi luarăm tot ce nu prea era greu de dus şi ceea ce era mai de preţ. mărite rege. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi. fără să am lângă mine pe nimeni care să îmi ţină de soţie omenească! La aceste cuvinte. în ajun şi în citirea Coranului. până când el îmi răspunse încuviinţând. Dar ei nu încetară să urmeze cu stăruinţă rânduielile lor greşite. discreta. sunt tare sfârşit de singurătatea în care mă găsesc. sunt stăpâna oamenilor mei. în clipa aceea a povestirii sale. Şi atunci. Dar. precum şi povestea tânărului. Dar când se lăsă a şaptesprezecea noapte I Ea zise: Mi s-a povestit. cujoate că sunt o persoană de seamă. şi se umplură de ură şi puseră la cale. Şi eu. într-o dimineaţă. o. voi fi roaba ta şi lucrul tău! într-adevăr. şi mă invidiară. şi pricina preschimbării locuitorilor oraşului. Şi ei rămaseră tare uluiţi ascultând povestea mea. cu toate amănuntele. sigur eu am fost scutit de această nenorocire. Şi în tovărăşia lor vei spori în ştiinţă şi în cunoaşterea dreptului divin. Şi din ziua aceea mă ţin mereu aici în rugăciune. fapte nelegiuite împotriva mea. după obiceiul ei. doamnă plină de cinstire şi desăvârşie. că fecioara Zobeida nu conteni să îl îmboldească pe tânăr şi să ii umple dorinţa de a o urma până când el încuviinţă.

sora noastră. Şi aşteptarăm ca vântul să ne fie prielnic şi desfăşurarăm pânzele şi plecarăm. ele puneau la cale trădarea şi pierzania. şi numaidecât în urma ei gonea un şarpe mare şi O MIE ŞI UNA DE NOPŢI gros care voia să o ucidă. Acolo îmi uscai veşmintele. Allah mă dărui cu o bucată de lemn pe care urcai călare şi cu care valurile mă duseră şi mă aruncară pe ţărmul unei insule nu prea îndepărtate. eram scrisă printre cei care aveau să scape cu viaţă. Şi aşa. Atunci eu. şi văzurăm în depărtare ivindu-se clădirile sale. dorinţa mea este să devin lucrul tău! Rogu-te deci să nu mă respingi! Atunci ei îmi zise: — Ascult şi mă supun! Lp aceste cuvinte mă îmtorsei spre surorile mele şi le zisei: — Drept singură avuţie mă mulţumesc cu acest tânăr! Cât despre toate avuţiile mele. Dar. încât limba ii spânzura din gură! Atunci eu mă simţii cuprinsă de milă pentru ea. şi îi mărturisii: — O. încât îl zdrobii şi ii ucisei chiar in clipa aceea. mai navigarăm timp de câteva zile şi atunci ajunserăm aproape de tot de oraşul Bassra. Pe această mare. Continuarăm tot aşa să călătorim pe mare cu un vânt prielnic. oare ce ai de gând să faci cu acest tânăr frumos? Şi eu le zisei: — Scopul meu este să îl iau de soţ. Cât despre mine. îmi petrecui toată noaptea. şi ieşirăm din Marea Spaimei ca să intrăm în Marea Liniştei. stăpânul meu. surorile mele se sculară şi mă luară. căci era scris de Allah că va intra în rândul martirilor. în faţa uscatului unde zării în depărtare oraşul Bassra. Şi eu fusei la hotarul mirării. Cât despre tânăr. noi merserăm cu toţii la corabie. după ce îmi luai iarăşi veşmintele care se uscaseră. Dar. şi fericirea mea sporea încă din dragostea pentru I 163 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI tânăr. şi în curând adormirăm cu toţii. Aceasta şopârlă era atâta de sfârşită şi ostenită de fugă. Şi găsii un drum pe care se cunoşteau urme de paşi de fiinţe omeneşti. fiindcă nu ştia să înoate. şi mă simţeam tare fericită. cu aşternuturile noastre şi cu toate celelalte. Apoi mă întorsei spre el. Cât despre surorile mele. Şi deodată văzui o şopârlă ce alerga spre mine. mă apropiai de el.într-acestea. fii ai lui Adam! Acest drum începea pe ţărm şi se cufunda în insulă. pe mine şi pe tânărul meu. şi dimineaţa mă trezii şi căutai un drum. 102 . ne oprirăm. când căzui în mare. din clipa aceasta ele trec în stăpânirea voastră! Şi ele îmi răspunseră: — Voinţa ta este plăcerea noastră! Dar în sinea lor. cum se lăsa tocmai noaptea. şi luai o piatră mare şi o aruncai in capul şarpelui. şi ne aruncară în mare. urmai acest drum până când ajunsei pe ţărmul de dincolo al insulei. în timpul somnului nostru. ele continuară să ne însoţească şi într-o zi îmi spuseră deoparte: l — O. Dar numaidecât şopârla îşi desfăcu două aripi şi zbură in văzduh şi se făcu nevăzută. el se înecă.

ca pe cele două. a doua fecioară La aceste cuvinte ale califului.Dar cum stăteam acolo copleşită de oboseală. o. o. abia scăpată. am dus in casa ta din Bagdad toate bogăţiile care erau în corabie. Eu ţi le-am vrăjit pe cele două surori sub forma a două căţele negre şi ţi le aduc. Şi când m-am trezit. frumoaso. ea mă strânse în braţe. care îi deschisese poarta astă-noapte. Atunci eu. să le dai la fiecare dintre cele două căţele. tânăra Amina înainta sfioasă. Atunci îmi trăsei speriată picioarele şi simţii o ruşine mare. voi veni degrabă şi te voi preschimba şi pe tine sub aceeaşi formă. Căci eu sunt şopârla pe care ai scăpat-o de şarpe. toate avuţiile şi toate lucrurile care se aflau pe corabie. în fiecare zi. cu ochii aplecaţi şi zise: 103 . Auzind această istorisire. care este oare pricina acelor urme de lovituri ce se văd pe trupul tău? Povestea Aminei. el s-a înecat. Şi nici un lucru nu se pierduse şi nici nu se stricase. Apoi gennia îmi zise: — Eu te leg cu jurământ. şi am scufundat-o. şi o întrebă: — Dar tu. am zburat pe aripile vântului şi m-am îndepărtat în grabă spre corabia din care te-au aruncat cele două surori ale tale. şi nu pot face nimic împotriva morţii. surorile mele. găsii. Principe al Credincioşilor. tu care mi-ai făcut acel neprejuit bine că mi-ai ucis duşmanul. Şi atunci le văzui pe cele două căţele legate de un copac dinapoia mea. Cât despre acel tânăr. Apoi gennia urmă: — După aceea. Şi numai tu singură m-ai scăpat din mâinile lui. începui să le biciuiesc. o negresă drăguţă care îmi masa picioarele şi mă mângâia. care este încă mult mai uimitoare decât povestea mea. califul Harun Al-Raşid fu la hotarul cel mai îndepărtat al uimirii. Iar dacă vei uita intr-o singură zi 165 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI să îndeplineşti această poruncă. care îţi va istorisi povestea ei. De aceea se întoarse către tânăra Amina. Şi eu mă simţii tare îndatorată să îi răspund: — Ascult şi mă supun! Şi din acea zi. apoi mă întinsei şi mai dormii vreme de un ceas. ca pe urmă să îmi fie milă de ele şi să le îmbrăţişez! Şi aceasta este povestea mea! Dar iat-o pe sora mea Amina. pe inscripţia sfântă de pe cetatea lui Soleiman. şi le ridică şi pe ele şi ne aduse pe toate în zbor înalt şi ne coborî tefere pe terasa casei mele din Bagdad! Şi îmi văzui casa şi găsii aici. Şi acel şarpe era şi el un genni. Dar el era duşmanul meu şi voia să mă silnicească şi să mă ucidă. şezui în acest loc. căci nu ştiam ce voia frumoasa negresă de la mine! Şi îi zisei: — Cine eşti şi ce doreşti de la mine? Şi ea îmi răspunse: — M-am grăbit să vin lângă tine. şezând la picioarele mele. Dar se grăbi să işi astâmpere pe deplin setea de a şti totul. apoi le dezlegă de copac pe cele două căţele. aşezate în bună rânduială. Şi eu sunt o gennia. câte trei sute de lovituri de bici. Căci Allah singur este Domnul învierii! La aceste cuvinte. o. Principe al Credincioşilor.

Şi r0 bunătăf" ^i ~î ^' ^^an va 51*sa 'îi întoarcă răsplata şi cele cuvenite acestei ~ e . %ctflai şi mersei la hammam. Pe această bătrână. bătrâna începu să plângă şi să îmi sărute mă înd • ^u< care nu aveam de unde să îi ştiu toată viclenia.F ă su . cum şedeam tihnită. dinţii măcinaţi. eu şi sora mea cea mai mică dintre noi cinci. j ^l !na. atunci când muri tatăl nostru. şi mă parfumai. fiecare rochie cu o mie de dinari. că. pregăte *u m^ vo* duce»cu îngăduinţa ta. în acest timp. o bătrână intră să mă vadă. într-o zi dintre zile. Fahima. chiar fără să vorbească. un nas ce i se prelingea întruna. în timp ce sora mea Zobeida şi celelalte două merseră să trăiască împreună cu mama lor cealaltă. Ş'ra8u' meu de mărgăritare şi nestemate. bătrânul meu soţ muri în pacea lui Allah. Şi nu mă lipsii de nimic pe lume. nişte ochi de babă desfrânată. Şi ea era groaznic de urâtă: faţa ei era tot aşa de slută ca un dos bătrân. spre seară. sprâncenele căzute. omul cel mai bogat din oraş şi de pe vremea lui. care >f S"Cit* NOPŢI 166 altminteri. şi îi zisei: A in)izise j . uneifetile> ea s~a împreunat cu o adolescentă. şi nici n-ar sfâşia pânza de păianea a oA^-f ^ farmece blestemate şi ştie săvârşi toate scârnăviile: a curv' . uioşai § i îmi fu milă de ea. te însot^te C ^' imbracă-te. căci eu. Emire al Credincioşilor. avea un nas turtit. Şi aşa eu mă grăbii să îmi fac zece rochii minunate. şi tu. merserăm să trăim singure cu mama noastră. mă voi întoarce să Poi ea îir^j sărută mâinile şi se duse. optzeci de mii de dinari de aur. Iar la un an mai târziu. şi îmi lăsă drept parte legiuită din moştenire. după codul nostru oficial. nu îţi voi mai repeta cuvintele surorii mele Zobeida despre părinţii noştri. eu nu o mai văzusem niciodată mai înainte. ea este aidoma înfăţişată de poetul Âătrână de piază rea! De~ar vedea~° Eblis' ea l~ar ei' Ea te ^rădelegile. doar prin tăcerea încur °* ^Ute** să descurce o mie de catâri îndărătnici care s-ar fl :en / l lntr~° jjrfflză de păianjen.să binevoieşti să ne cinsteşti luând parte la nunta noaste Sarmar^e fete atât de năpăstuită şi de umilă. şi îmi strânsei brocart> §' îm' Puse' va'u' ce' m'c Pe faîa> după â băâ ş 104 .O. apoi ^fr*moasa dintre cele zece rochii noi şi ma imbrăcai. La puţină vreme după aceea. aşadar. şi a aprins poftele într-o femeie bătrână. re preţioase şi toate bijuteriile mele.C^ru^. şi noaptea aceasta este noaptea nunţii ei. ea atâtâ»li CUO-*nCie coaptă. gazdă vin ac ^eastă bătrână intră la mine şi mă salută şi imi zise: dă f • >^^nr^ P*'na de gingăşie şi de farmece! Am la mine în să f \>rfană. apoi imi luai mare de mătase albastră şi de aur. care nu cuînaltult^6 nim>«n' a'c' §' nu are de partea ei decât pe Allah Prea picioar 1 cuvinte. mama mă mărită cu un bătrân bogat. Află. brăţările.

obiecte din aur şi argint. La vederea noastră. ele s-ar fi înveselit. în cinstea mea. şi arme din metal preţios. casa este acum plină de rudele mirelui. Şi văzurăm un portal înalt de marmură încununat de o cupolă susţinută de arcuituri. închinăndu-se pe urmele paşilor săi! Ele şi-ar fi strigat în graiul lor: «Allah! oua sahlan!» pentru oamenii plini de mărinimie şi de măreţie!" Apoi ea şezu şi îmi zise: — O.§' iat"° înl°rcându-se pe bătrâna care su . Şi chiar el făcu aceasta ca să se întâlnească cu tine. prietenoasă şi uşoară!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI lftH dorinţă decât să se însoare cu tine chiar în acest an binecuvântai de Allah şi de trimisul său. şi de tavan atârnau lămpi colorate aprinse. şi monumentală. Şi străbăturăm acel coridor. Şi din acea noapte el te-a îndrăgit cu o inimă plină de iubire şi de înflăcărare. şi făclii aprinse se înşirau in toată lungimea lui.iie (jm oraş Le-am vestit de ve 167 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI • irea ta sigură. Atunci eu luai cu mine câteva dintre sclavele mele şi ieşirăm toate şi merserăm până când ajunserăm într-o stradă largă şi stropită bine cu apă şi unde zburda briza răcoroasă. Atunci intrarăm şi. care era acoperită toată de mătăsuri. o fecioară ieşi din lăuntrul palatului. şi ajunserăm intr-o sală atât de minunată. sora mea! trebuie să îţi spun că am un frate care te-a văzut într-o zi la o nuntă. se afla un pat de alabastru împodobit cu mărgăritare alese şi cu pietre preţioase şi acoperit cu o pânză subţire din atlaz apărătoare de ţânţari.a ■ lSil ocn" cu konl. şi acuma te aşteaptă cu multă nerăbdare. ce mi-' i ^u' ^e brocart> §' îm' Puse' va'u' ce' m'c Pe faîa> după care îrn. în mijlocul acestei săli. şi era frumoasă ca luna. tu ne faci cea mai mare cinste omenească! Anastina!* Şi eşti pentru noi o dulce mângâiere şi eşti mândria noastră! Apoi. Şi prin acest portal văzurăm înlăuntru un palat atât de înalt. Intrarăm. căci fratele meu nu are altă * „Marhaba! Ahlan! oua sahlan" şi „Anastina!" urări de bun venit intraductibile cuvânt cu cuvânt: „Fie ca primirea ta să fie cordială. tit doanţ^gjg ggjg maj noj.ftaP**âiia mea. o dată ajunse la poarta palatului acela. de asemenea. şi găsirăm mai întâi un coridor aşternut cu covoare şi cu draperii. bijuterii. bătrâna bătu în poartă şi cineva deschise. încât ajungea până la nori. şi toată din alabastru. încât este de prisos să o mai descriu.-Ascult Atunci ea apoi înv cerceii ' vălul mCU miilocu eU jf. şi au rămas încântate. şi mai erau. Este un tânăr foarte binecuvântat şi cu mult mai frumos ca mine. aici la mine. şi şi-ar fi împărtăşit una alteia vestea cea bună. ea recită aceste versuri ale poetului: „Dacă înseşi pietrele ar fi aflat de venirea fermecătorului oaspete. Şi nu-i nici o ruşine în a săvârşi faptele 105 . atârnate de pereţi. Şi ea îmi zise: — Marhaba! Ahlan! oua sahlan! O sora mea.

până dimineaţa. vorbeşte! Spune-mi ce vrei să îmi ceri? Atunci el se sculă. Ramaserăm în starea aceasta vreme de o lună. aduse Cartea Sfântă. şi simţii dragostea lui străbătându-mă până in măruntaie şi până în ghemul inimii mele! După aceea. şi pe care îl cunoştea de mult. şi îmi zise: — îmi vei jura pe Coram. Atunci soţul meu se apropie de mine şi îmi spuse: — Să fie noaptea noastră o noapte binecuvântată! Apoi el zise: — O. La acest semn al ei. care de atunci rămăsese in casă. când se lăsă noaptea. Atunci îmi pusei veşmintele şi o luai cu mine pe bătrâna. întorcându-se către negustor. în vreme ce tânărul negustor se zorea să ne 106 . Atunci el păşi înainte şi se aşeză lângă sora lui. şi coborâi în suk. care la moartea tatălui său moşteni multe bunuri şi avuţii! Apoi. încât a ajuns operă împlinită cu adevărat vrednică de Făuritorul ei! un giuvaer spre mărirea meşterului faur care l-a cizelat! El a ajuns la desăvârşirea însăşi a frumusepi. şi ne petrecurăm toată noaptea aceea bi- 169 O MIE ŞI UNA DE NOPŢi necuvântată în îmbrăţişări şi alte lucruri asemănătoare. că niciodată nu iţi vei alge un altul decât mine. Şi jur că nu este pe lume altă frumuseţe pe lume decât a lui!" La vederea sa. şi numaidecât intră cadiul cu patru martori. îi cerui soţului meu îngăduinţa să mă duc în suk să cumpăr nişte stofe şi el încuviinţă. Apoi ea adăugă: — Acesta-i un băiat tânăr. stăpâna mea. îi zisei fecioarei: — Ascult şi mă supun! Atunci ea se umplu de bucurie şi bătu din palme. la hotarul fericirii şi al bucuriei. el mă luă şi se întinse cu mine în pat.îngăduite de lege! Când auzii aceste cuvinte. şi mă văzui cunoscută şi înconjuraţi cu atâta cinstire ia acest lăcaş. sclavele ne întinseră masa. nu te minuna câtuşi de puţin când îl vezi scoţându-i din minţi de iubire pe toţi muritorii! Frumuseţea lui străfulgera ochii tuturor. Atunci el se bucură nespus de mult şi îmi aruncă braţele sale în jurul gâtului. şi că nu te vei lăsa niciodată ispitită de un altul! Şi eu mă legai cu jurământ că îi voi îndeplini această dorinţă. asemănător cu zisa poetului: „El a atins o asemenea treaptă de frumuseţe. ei salutară şi se aşezară. căci e întipărită pe trăsăturile sale. Apoi. Mă oprii la prăvălia unui tânăr negustor de mătăsuri pe care bătrâna mi-1 lăudase mult pentru stofele lui alese. apoi cadiul scrise contractul meu cu acel tânăr. La sfârşitul lunii aceleia. inima mea se înclină spre el. căci ne trebuie pentru această frumoasă fecioară! Şi el zise: — Ascult şi mă supun! Apoi bătrâna. îi zise: — Arată-ne ce ai mai bun şi mai scump printre toate stofele tale. şi mâncarăm şi băurăm până ne saturarăm. după spusele ei. şi martorii îşi puseră pecetea lor pe contract. tare aş vrea să îţi cer ceva! Eu îi spusei: — O. stăpânul meu. se deschise o uşă şi intră un tânăr frumos ca luna. la unitatea ei! Şi aşa. şi se duseră cu toţii în drumul lor. unul în braţele celuilalt.

eşti tare nesăbuit dacă socoteşti acest sărut ca un lucru atâta de nepreţuit! Apoi ea îmi zise: — O. care părea a fi tare mâhnită din pricina mea. tare îngrijorat: 107 . Cât despre prăvălie. continuă să-mi laude şi să îmi arate însuşirile lui alese. Când îmi venii în fire. apoi să ne întoarcem acasă. intrai in camera mea şi mă prefăcui bolnavă. acesta este un dar pentru plăcerea şi cinstirea ce îmi faceţi de a fi venit în prăvălia mea! Atunci eu îi zisei bătrânei: — Dacă nu vrea ca să primească banii. o. un singur sărut. Şi pe lângă asta. îngăduie-mi. ai auzit ce spune acest tânăr negustor! Fii O MIE ŞI UNA DE NOPŢI liniştită. în schimb. şi aşa nu vei avea nimica de ce să te căieşti. şi întinsei pulpana vălului meu pentru ca trecătorii să nu vadă ce se petrece. mă trezii întinsă pe genunchii bătrânei. Şi atunci tânărul îşi vârî capul sub vălul meu. in schimb. ţi—ai putea alege şi lua după placul tău din toate stofele astea preţioase! Atunci eu răspunsei: — Dar nu ştii că sunt legată prin jurământ? Şi ea răspunse: — Lasă-1 să te sărute. Dar el nu voi nici într-un chip să se atingă de bani. mă pornii la drum până când ajunsei acasă. După ce ne aleserăm stofa dorită. Dar tu te vei preface că eşti bolnavă. fiica mea. şi tu. aceasta era închisă şi tânărul negustor se făcuse nevăzut. şi. şi pe lângă ei stofele. noi îi întinserăm negustorului bani cât era preţul. tinere frumos. îţi vei lua înapoi banii care sunt ai tăi. şi ne zise: — Pentru astăzi nu primesc de la voi nici un ban. dă-i înapoi stofa! Dar el strigă: — Pe Allah! nu voi primi nimic de la voi! Acesta este un dar din partea mea. intră bărbatul meu şi îmi zise. Dar în acelaşi timp mă muşcă de obraz şi cu o muşcătură atâta de adâncă. frumoasă fecioară. işi apropie gura de obrazul meu şi mă sărută. încât îmi sfâşie carnea! Şi căzui în nesimţire de durere şi de tulburare. Atunci nu mai zăbovii să mă scol. Şi bătrâna îmi zise: — Mărire lui Allah că ne-a ferit de o nenorocire mai cumplită! Apoi ea îmi zise: — Acum este timpul să ne întoarcem acasă. chinuită de gânduri şi de spaima de urmări. Ajungând acasă. în sfârşit. bătrâna urmă tot aşa să îmi înfrumuseţeze fapta aceasta şi trebuii să mă înduplec să-mi vâr capul în sac şi să primesc târgul acesta. nimic supărător nu ţi s-ar putea întâmpla de pe urma unui mic sărut ce l-ar primi de la tine. şi eu ii răspunsei: — Eu n-am ce face cu aceste însuşiri alese şi cu laudele ce mi le înşiri despre el! căci scopul nostru aici este să cumpărăm de la el din cele ce avem nevoie. Totuşi îmi acoperii ochii. într-acestea. dar tu nu vorbi şi nu face nici o mişcare. unul singur! Socotesc acest sărut ca de mai mare preţ decât toate mărfurile adunate în prăvălia mea! Şi bătrâna îi zise: — O. şi eu îţi voi aduce un leac pe care ţi-1 vei pune pe muşcătură şi te vei tămădui pe dată. şi spaima mea creştea pe măsură ce mă apropiam.desfăşoare dinaintea noasră stofele.

aceste străzi strâmte din Bagdad! Dar el se umplu de mânie şi îmi zise: — Chiar mâine. Atunci el mă privi cu băgare de seamă şi îmi zise: — Dar ce-i cu această rană de pe obrazul tău. şi mi-a sfâşiat vălul şi m-a rănit la obraz aşa precum vezi. tu ai de gând să ucizi pe toată lumea din pricina mea? Atunci află că aceasta mi s-a întâmplat doar prin voinţa lui Allah şi prin destinul pe care îl călăuzeşte! La aceste cuvinte. şi strigă cu un glas puternic de chemare.— O. care era împovărată cu butuci de lemn m-a strâmtorat 171 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI in strada care gemea de lume. şi din întâmplare se afla acolo o bucată de lemn care mi-a sfâşiat faţa şi m-a rănit la obraz! Atunci el strigă: — Mâine voi urca la Giafar Al-Barmaki şi îl voi istorisi această poveste. şi am căzut la pământ. recită aceste versuri: t „Dacă aş vedea că am un părtaş la acela pe care îl iubesc. o cămilă. soţul meu nu mai putu să îşi stăpânească mânia şi strigă: — O. Sunt sănătoasă. şi va ucide toate turmele de măgari din acest oraş! Şi eu strigai: — Aşadar. şi bătu cu piciorul în pământ. voi merge la guvernator şi voi înainta plângere împotriva tuturor stăpânilor de cămile şi a tăietorilor de lemne şi guvernatorul va da poruncă să îi spânzure pe toţi până la cel din urmă! Atunci eu. blestemată! ajunge cu minciunile! Vei îndura fărădelegile tale! Şi mă ocări cu vorbele cele mai aspre. stăpâna mea. Şi i-aş zice sufletului meu: «O. stăpânul meu. o voi izbi cu paloşul şi o voi tăia în două! Şi alt negru adăugă: — Şi fiecare dintre noi va tăia o bucată mare din carnea ei şi o va azvârli de hrană peştilor în fluviul Dejla*. aceasta-i numai din vina mea singură. Căci aceasta trebuie să fie pedeapsa oricui calcă jurământul şi trădează prietenia! Şi ca să îşi întemeieze spusele. Oh. ce nenorocire s-a abătut peste tine de când ai ieşit in oraş? Ii răspunsei: — Nu mi s-a întâmplat nimic. chiar în locul cel mai fraged şi cel mai gingaş? Atunci ii răspunsei: — Când cu îngăduinţa ta. Allah asupra ta! nu te împovăra cu păcatele altuia! De altminteri. suflet al meu. sufletul meu s-ar răzvrăti şi s-ar smulge din această dragoste de pierzanie! • Tigru. este mai de pre[ 108 . Şi soţul meu îi porunci unuia dintre negri să mă ţină de mână şi să se aşeze pe mine. şi porunci unui alt negru să se aşeze pe genunchii mei şi să mă ţină de picioare. Atunci se deschise uşa şi intrară şapte negri fioroşi care mă smulseră din patul meu şi mă aruncară in mijlocul curţii. plină de compătimire. Atunci veni un al treilea negru care ţinea un paloş în mână şi zise: — O. îi zisei: — Pe. căci am urcat pe un măgar care începu să împroaşte şi să gonească. am ieşit astăzi ca să cumpăr stofe.

loveşte-o pe această netrebnică! Şi Saad ridică paloşul! Şi soţul meu îmi zise: — Şi tu. nu v-aţi născut decât ca să îmi căşunaţi nefericirea mea şi pe aceea a orcărei tinereţi? Oh! prieteni ai mei. nu moartea mă miră. slujitorule al Iui Allah Prea Bunul! dă-mi numai răgazul să îmi fac şehada crezului şi testamentul meu! Apoi îmi ridicai capul către cer. şi nici din sfârşeală! El a săvârşit o greşeală vrednică de osânda despărţirii! El a dorit să îmi alăture părtaş un altul la iubirea noastră. Şi îmi voi îmblânzi vorbele. ci mă mir numai că văd trupul 109 . eu începui să din nou să plâng. şi mă năpădiră lacrimile şi plânsei şi recitai aceste versuri: „Aţi aprins patima în măruntaiele mele. mima mea să vă uite sau ochii mei să contenească de a vă mai plânge. ca să îl înduioşez şi îmi zisei în sinea mea: „Mă voi preface supusă şi umilă. mi-1 aplecai pe piept şi începui să mă judec pe mine însămi şi să cuget asupra stării jalnice şi de ocară în care mă aflam. va aruncă într-acolo o privire de compătimire!" Şi sfârşind aceste versuri. când umerii mei de-abia puteau să îndure povara cămăşii subţiri. rosteşte-ţi cu glas tare şehada crezului. aceste versuri: „într-adevăr. sau o povară încă şi mai uşoară! Şi totuşi. aceasta n-a fost nicidecum din pricină că m-arfi năpădit urâtul. viteazule Saad. trecătorul mâhnit care cunoaşte suferinţele de iubire. în timp ce inima mea şi simţurile mele şi judecata mea nu putură înclina spre o asemenea însoţire!" După ce sfârşi aceste versuri. tu nu m-ai da morţii! Dar se ştie că acela care a dat osânda despărţirii de neînlăturat. mai plânsei încă. oare. ca după aceea să adormiţi? Dar eu! Eu v-am rânduit un loc aşezat între inima niea şi ochii mei! Şi aşa cum ar putea. ca după aceea să rămâneţi reci? Aţi făcut să vegheze ochii mei în nopţi nesfârşite. soţul meu fu mai furios încă şi îmi zise aceste stanţe: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „Dacă l-am părăsit pe acela pe care îl iubea inima mea. scrieţi pe piatra mormântului meu: «Aici sălăşluieşte un mare vinovat! El a iubit!» Intr-acest fel. Şi poate că &şa el mă va ierta de osânda la moarte. de ai vrea să fii drept. ţi-o jur. acum. dar abia mi-aţi cucerit inima şi v-aţi întors faţa de la mine. Apoi aminteşte-ţi puţin de toate lucrurile şi veşmintele şi bunurile care sunt ale tale şi fa—ji testamentul căci ai ajuns la capătul firului vieţii tale! Atunci eu îi zisei: — O. vă conjur pe Allah! când voi muri. Şi acum nu mai vroiţi nici într-un chip să vă înduraţi de această inimă! Deci. Dar când auzi versurile mele şi văzu lacrimile mele.pentru noi să murim neprihăniţi Căci nu-i nici un fel de fericire într-o dragoste cu un duşman»" Atunci soţul meu îi zise negrului care ţinea paloşul: — O. Mi-aţi jurat o statornicie neistovită. chiar de îmi va lua toate avuţiile pe care le am"! Şi începui să îl rog fierbinte şi îi recitai cu înduioşare. n-a ştiut niciodată să fie drept! Tu m-ai făcut să duc toată povara urmărilor dragostei. privind mormântul meu.

căci nu a săvârşit o greşeală care să fie vrednică de o asemenea pedeapsă! De altminteri. încetă să mă mai lovescă şi se duse. plânsei. şi aţi făcut să se simtă întreaga voastră înstrăinare. până când el ii zise: — Ei bine. şi la fel toată strada pe care se găsea. lăsându-mâ întinsă la pământ şi poruncind sclavelor să mă părăsească in această stare până la lăsarea nopţii. casa mea de odinioară şi să mă arunce acolo ca pe un lucru neînsufleţit. rămăsei multă vreme fără ca să mă pot mişca din pricina loviturilor. Când. ca şi cum aş fi fost scrijelată de curele şi de bice! Şi aţi văzut cu toţii urmele acelea. în cele din urmă. după aceea. din pricina ta mă îndur de ea! Dar trebuie să ii faci un semn care să-i rămână întipărit pe trup pentru toată viaţa! La aceste cuvinte. apoi mă îngrijii cu leacuri de tot felul. să mă ducă în. se năpusti asupra mea. şi mă ocărî îndelung şi îmi recită versurile: „ V-aţi lăsat cuprins de o altă prietenie decât cea faţă de mine. ca. şi mă tem ca blestemul ei să nu se abată peste tine! Apoi bătrâna începu să plângă şi continuă să îl copleşească cu rugăminţi ca să îl înduplece. ci numai dintr-a ta". copilul meu. pieptul şi şoldurile şi aşa de tare şi aşa de turbat. tu eşti încă tânăr. sfârşii prin a mă tămădui. Atunci el luă cu mâna lui o ramură mlădioasă de gutui. şi in locul tuturor acelor minuni nu mai rămăseseră decât grămăzi de gunoaie adunate de scursurile oraşului. nu putui ajunge să aflu veşti despre soţul meu. 110 . dar acesta era ruinat cu desăvârşire. fiincă v-aţi înclinat spre un altul! Şi ruptura va fi pe veci între noi şi nicidecum din pricina mea. Şi cu toate căutările mele. după ruptură. stăruind să te dorească!" Când sfârşii aceste versuri. şi puţin câte puţin sfârşii prin a mă vindeca. Şi sclavele făcură întocmai aşa. am voit să merg să imi arunc ochii către palatul unde îndurasem această silnicie. sub ocrotirea întunericului. o văzui intrând pe bătrâna care se aruncă la picioarele tânărului şi începu să le sărute şi îi zise: — O. şi nu mă gândii decât să îmi încredinţez soarta lui Allah Prea înaltul. eu fui încredinţată de venirea O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 174 morţii mele şi îmi pierdui orice nădejde în viaţă. şi începu să-mi biciuiască tot trupul. Oare aşa furăm noi? tiar eu vă voi părăsi cum m-aţi părăsit şi aţi dispreţuit dorinţa mea! Şi faţă de voi o să am aceeaşi răbdare ca şi aceea arătată de voi! Şi mă voi aprinde pentru un altul decât voi. eu. îl strigă pe negru şi îi zise: — Taie-o în două jumătăţi! Ea nu ne mai este nimica! Când negrul păşi către mine. de la un capăt până la altul. care numaidecât mă despuiară de veşminte şi mă înfăţişară astfel dezgolită. în numele îngrijirilor pe care ţi le-am dat. şi îndeosebi spatele. dar urmele loviturilor şi cicatricile rămaseră pe mădularele mele şi pe carnea mea. să o ierţi pe această fecioară.meu. el le făcu unul sau două semne negrilor. încât căzui in nesimţire. după ce îmi pierdui orice speranţă de a supravieţui la asemenea lovituri. te rog fierbinte. Când îmi revenii in fire. după patru luni de îngrijire. şi mă aruncară în casa mea de odinioară urmând porunca stăpânului lor. Şi chiar în clipa aceea. Atunci el mă privi şi mă împinse plin de turbare cu mâna. Şi când încheie aceste versuri. doica ta.

fie ca niciodată să nu se pomenească între noi cuvântul căsătorie. n-ai decât să aprinzi unul din aceste fire de păr. aceea care ţi-a istorisit povestea cu cele două surori ale sale schimbate în căţele. şi califul luă un fir de păr şi îl aprinse. precum şi cele ale celor trei saâlik. Şi ea mi-a istorisit povestea ei. califul Harun Al-Raşid rămase nespus de uimit şi porunci ca aceste două povestiri. Şi nu încetăm să trăim astfel foarte fericite. sub înfăţişarea celor trei negustori. şi chiar trebuie să îi pierdem până şi amintirea! Şi tot aşa. Zobeida. până in ziua când sora noastră Fahima ni—1 aduse pe hamal. Zobeida. chiar dacă aş fi dincolo de Muntele Caucaz!" Atunci califul îi zise: — Ah! adu-mi acea şuviţă! Şi Zobeida îi dădu şuviţa. să fie scrise de scribii canO MIE ŞI UNA DE NOPŢI 176 celariilor cu cea mai frumoasă scriere de aur. sora noastră mică Fahima rămase cu noi. Emire al Credincioşilor! Şi aceasta este povestea mea! Atunci califul rămase nespus de uimit. Şi atunci sora mea Zobeida îmi zise: — O.Atunci m-am întors la sora mea cea mai tânără Fahima. sora mea. mai cu seamă. fără de bărbaţi. şi deodată se ivi gennia sub chipul unei fete îmbrăcate în straie bogate. Şi tot atunci intrară cei trei saâlik care ne istorisiră >oveştile lor. 3. doamnă plină de nobleţe. şi. şi mă voi ivi numaidecât dinaintea ta. Dar când se lăsă a optsprezecea noapte Şahrazada urmă cu aceste cuvinte: Mi s-a povestii. cât despre sora noastră cea mare. care erau acolo cu sora lor cea mică Fahima şi cele două căţele negre şi cu cei trei saâlik. mărite rege. iar manuscrisele să fie păstrate în arhivele domniei. din orice loc îndepărtat s-ar nimeri să mă aflu. Şi fiindcă era mu- 111 . conteni istorisirea ei. ea face rânduială in treburile casei. după salutările cele de cuviinţă. o. şi. spune-mi: n-ai mai primit veşti de la efrita care le-a fermecat pe cele două surori ale tale prefâcându-le sub chipul acestor două căţele? Şi Zobeida răspunse: — Emire al Credincioşilor. o. discretă. şi amândouă merserăm să o 175 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI vedem pe sora noastră de la acelaşi tată. că se stârni un cutremur în tot palatul şi o zguduitură puternică. iar eu sunt însărcinată numai să le deschid poarta la cei care bat şi să ii primesc pe cei poftiţi la noi. că la auzul istorisirilor spuse de tinerele Zobeida şi Amina. Şi ea este aceea care coboară la suk ca să târguiască în fiecare zi şi să cumpere toate cele de trebuinţă. care rămăsese mereu fecioară neprihănită. Şi de-abia se făcu simţit mirosul de păr. Apoi el ii zise fecioarei Zobeida: — Şi acum. şi apoi voi. Dar tn clipa aceea a povestirii sale. aş putea să ştiu de ea. căci mi-a dat o şuviţă din părul ei şi mi-a zis: „Când vei avea nevoie de mine. Şi tu tii ceea ce s-a întâmplat şi cum am fost aduse între mâinile tale.. împovărat cu o grămadă de lucruri şi pe care îl poftirăm să se odihnească o clipă la noi. şi eu îi istorisii povestea mea.. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa. nimeni pe lumea aceasta nu este ferit de nenorocirile sorţii! Dar mulţumită lui Allah! noi suntem încă amândouă în viaţă! să rămânem de acum înainte mereu împreună. Şi.

locţiitor al lui Allah! v Şi califul îi răspunse: — Facă-se ca şi asupra ta să coboare pacea şi indurarea lui Allah şi binecuvântările sale! Atunci ea îi zise: — Află. le cunună pe celelalte două fecioare. este însuşi fiul tău. îl cunună din nou pe fiul său El-Amin cu tânăra Amina. Prinţe al Credincioşilor. cele două căţele se prefăcură în două fecioare frumoase să facă cinste cui le-a zămislit. Atunci califul porunci să se adune cadiii şi martorii. în aceeaşi sală unde se aflau cei trei saâlik. şi dacă nu le-am făcut să moară. ea nu uită să îi spună califului: — Pace ţie. Căci află că el îţi este cel mai apropiat dintre oameni! Apoi efrita luă o cană de apă şi descântă deasupra ei. îi voi lua apărarea şi o voi răzbuna împotriva aceluia care a pedepsit-o într-un chip atâta de nedrept! Atunci efrita zise: 177 O Mlfi ŞI UNA DE NOPŢI — Emire al Credincioşilor. o. mi-a făcut mult bine şi a sădit in mine seminţe care au încolţit! Şi aşa. nicidecum omenească. doreşti izbăvirea lor. Cât despre surorile ei. eu nu voi putea niciodată să răsplătesc îndeajuns binele ce mi 1-a făcut. orice aş face pentru ea. mă voi dumiri şi despre adevărul povestirii ei. noi vom cerceta cazul tinerei femei cu trupul învineţit de lovituri. Şi atunci. eu le-am preschimbat în căţele. şi cele trei fecioare cu cele două surori care fuseseră vrăjite. şi dacă într-adevăr. că această fecioară care m-a făcut să mă arăt aicea după dorinţa ta. povestindu-i adevărul. aceasta a fost ca să nu ii prilejuiesc surorii lor o prea mare mâhnire. fiu de rege. El-Amin! Şi ea îi istorisi povestea pe care califul putu astfel să o dovedească prin gura unei a doua făpturi. fii de regi. şi El-Amin îi răspunse. dacă tu. eu ţi-1 voi arăta într-o clipă pe acela care s-a purtat aşa cu tânăra Amina şi a asuprit-o şi i-a luat toate avuţiile. o. fecioara 112 . eu nu uit nici o clipă că sunt musulmană! Atunci el îi zise: — Desigur! doresc să le izbăveşti! După aceea. o. Prinţe al Credincioşilor.sulmană. in acelaşi ceas. Apoi gennia se întoarse spre calif şi îi zise: — Făptaşul tuturor acestor nedreptăţi pe care le-a îndurat tânăra Amina. apoi le stropi cu aceasta pe cele două căţele şi le zise: — întoarceţi-vă degrabă la forma voastră omenească cea de odinioară! Şi. eu le voi izbăvi în semn de cinstire faţă de tine şi faţă de sora lor! Şi de altminteri. fii de regi. o cunună pe tânăra Zobeida cu tânărul saâluk. insă încheie: — Mărire lui Allah pentru mântuirea acestor două căţele prin mijlocirea mea! Apoi porunci să vină fiul său El-Amin dinaintea feţei^sale şi îi ceru lămuriri. şi el însuşi porunci să se alcătuiască contractul său de căsătorie cu cea mai tânără dintre cele cinci surori. ci gennia! Atunci califul rămase foarte uluit. cu ceilalţi doi saâlik. care tocmai îşi redobândiseră forma lor omenească. Acuma. de faţă cu cadiii şi martorii.

urmă Şahrazada grâindu-i regelui Şahriar. mărite rege. şi Allah încă nu m-a învrednicit cu pâinea din care să îmi hrănesc 113 . se grăbi să meargă să se întindă între braţele tinerei Fahima. starea săracului si pâinea săracului şi viaţa lui! De-i vară. trimise să—I aducă şi—1 numi căpetenia curtenilor. aşadar. scutiţi-mă de aceste vorbe! Nu este nici o ştiinţă decât aceea a Destinului!» Căci eu. când deodată. ca să iscodim despre faptele guvernatorilor şi ale valiilor. se deghizară şi coborâră şi porniră să cutreiere pe străzile Bagdadului. şi le dădu la toţi avuţii uriaşe ca să poată vieţui fericiţi. I POVESTEA FEMEII TĂIATE. de la amiază până acum. ce este mai întristător decât săracul. şi moşneagul acela păşea agale murmurând aceste strofe: „Ei mi-au zis: «O. să nu crezi nicidecum. mai de ales pentru el mormântul!'' Auzind aceste versuri tânguitoare. El este ţinta batjocurei şi a hulei! Ah! cine oare e mai nenorocit ca el? Dacă nu se încumetă să îşi strige plângerea lui către oameni şi să îşi arate necazul. cu care petrecu întâia noapte binecuvântată! Dar. cât este. A CELOR TREI MERE ŞI A NEGRULUI RIHAN Şahrazada zise: într-o noapte dintre nopţi.Fahima. califul Harun Al-Raşid ii zise lui Giafar Al-Barmaki: — Vreau să coborâm într-astă-noapte spre oraş. când de-abia se lăsă seara. Şi sunt pe deplin hotărât să îi îndepărtez din dregătorii pe toţi aceia împotriva cărora mi s-ar aduce plângeri! Şi Giafar răspunse: — Ascult şi mă supun! Şi califul şi Giafar şi Massrur. Şi porunci să se zidească pentru fiecare pereche câte un palat. n-aş fi în stare să trag în cumpănă cu puterea Destinului nici măcar o singură zi! Şi acei care ar face rămăşag pe mine nu VotputZStdecffismŞipiardă arvuna! 179 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI într-adevăr. califul îi zise lui Giafar: — Versurile şi toată înfăţişarea acestui om sărman arată o mare sărăcie. care este meseria ta?. că această poveste ar fi mai uimitoare decât cea care va urma. Şi el însuşi. câinii se reped să îl gonească! Vai de el! El este un netrebnic. stăpânul meu. cu toate manuscrisele mele şi cărţile mele şi călimara mea. înţeleptule! prin a ta ştiinţă. spătarul. cu toată ştiinţa mea. şeicule. Apoi el se apropie de moşneag şi îi zise: — O. ei deteră cu ochii de un moşneag tare bătrân care ducea pe cap un năvod de prins peşte şi un coş împletit. el n-are cu ce să 'se încălzească decât cenuşarul! De conteneşte din mers. şi—1 însura cu cea mai frumoasă fecioară din haremul împărătesc. trecând pe o ulicioară. a femeii tăiate! ■*la 12 voi. şi care ţinea în mână o bâtă. el îşi iroseşte puterile! De-i iama. cine va fi acela care să plângă de mila lui? Ah! dacă aceasta-i viaţa săracului. aducătoarea de bucate dulce şi drăgălaşă! Cât despre hamal. tu eşti printre oameni ca luna în noapte!» Eu le răspunsei: «Rogu-vă. sunt pescar! Şi tare sărac! Şi am o familie! Şi. o. El răspunse: — O. am fost dus pe aiurea la muncă.

Dar el se grăbi să ii dea cei o sută de dinari pescarului. ca să recunosc ucigaşul în mijlocul unui oraş întreg? Atunci califul urlă de mânie şi porunci răstignirea lui Giafar 114 . Şi bătrânul se bucură la aceste vorbe şi răspunse: — Primesc îndemnul tău şi mi-1 aşez pe capul meu! Şi pescarul se întoarse cu ei spre Tigru şi îşi aruncă năvodul in apă şi aşteptă. după ce o încercă. Şi nici aşa nu mai ştiu ce să fac". tare grea de ridicat.copiii! De aceea sunt scârbit de mine şi sătul de viaţă.lână. ca să îmi văd norocul? Şi tot ce vei scoate din apă. Şi tot frământându-se astfel. scoaseră covorul şi dedesubt afiară O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 180 un văl mare şi alb de femeie. fapta aceasta mi-ar apăsa greu conştiinţa. Atunci Giafar şi Massrur luară in spinare lada şi o duseră până la palat. că dacă nu mi-1 aduci în faţa mea pe ucigaşul acestei femei pe care vreau să o răzbun. califul îl întrebă: — Unde-i ucigaşul tinerei femei? Giafar răspunse: — Oare. în faţa acestei privelişti. califul lăsă să-i curgă şiroaie lacrimile pe obraji. apoi trase funia năvodului şi năvodul ieşi din apă. Şi când se înfăţişă între mâinile sale. Giafar ajunse la el acasă şi rămase acolo în timpul celor trei zile de răgaz. albă ca argintul curat. şi nu-mi mai doresc decât moartea! Atunci califul îi zise: — Oare nu te poţi întoarce cu noi înapoi la fluviu şi să arunci de pe ţărm năvodul în Tigru. pot eu ghici nevăzutul şi ascunsul. apoi se întoarse plin de mânie spre Giafar şi strigă: — O. la rândul său. Cât despre tine. o găsi tare grea. dacă i-aş aduce un altul decât ucigaşul pentru ca acela să moară în locul adevăratului făptaş al nelegiuirii. o tânără femeie ucisă şi tăiată în bucăţi. voi da poruncă să te răstignească de poarta palatului meu. Ei găsiră inlăuntru un coş mare împletit din frunze de palmier. Şi califul porunci să se aprindă făcliile şi Giafar şi Massrur se apropiară de ladă şi o sparseră. voi cumpăra de la tine şi îţi voi plăti cu o sută de dinari. merse prin oraş şi îşi zise in sinea lui: „Cum aş putea să recunosc vreodată pe acela care a ucis-o pe acea tânără femeie şi unde să îl aflu ca să îl aduc dinaintea califului? Iar de altă parte. cusut cu. Giafar îi zise: — îngăduie-mi un răgaz de trei zile! El îi răspunse: — Ţi-1 îngădui! Atunci Giafar ieşi din palat şi. care se duse împăcat. o. verii tăi! Şi califul era plin de mânie. pe tine şi patruzeci din Barmakizi*. pe Allah! trebuie neapărat să îl pedepsesc pe ucigaş şi să îl omor. Şi bătrânul pescar găsi în năvod o ladă ferecată. Şi într-a patra zi. Giafar.jrpşie^ţăja^ă firul de lână şi găsiră in coş un covor. jur pe adevărul coborârii mele de-a dreptul din califii Bani-Abbas. se săvârşesc omoruri şi cei ucişi sunt aruncaţi în apă! Şi sângele lor se va întoarce asupra mea în ziua judecăţii. califul trimise să îl cheme. ridicară vălul şi dedesubt găsiră. pradă deznădejdii. şi aceasta in numele meu. şi va atârna greu pe conştiinţa mea! Ci. câine de vizir! iată că acum sub domnia mea. plin de mâhnire. Şi califul.

nu da nici o crezare cuvintelor acestui tânăr. stăpânul meu cel mai mare dintre nobili.. începu. vizire. acest şeic bătrân bate câmpii şi nu ştie ce grăieşte.vizire. şi toată lumea era întristată şi se tânguia. neamurile lui. iată dinaintea ta pe ucigaşul tinerei femei! Şi califul întrebă: — Unde-i? Giafar zise: — Acest tânăr mărturiseşte şi susţine morţiş că el. Când lemnul schingiuirii fu ridicat. Şi voi sluji drept răscumpărare pentru tine. îi salută şi le zise: — O. vizirul califului. numaidecât să iasă şi să vină de faţă la această privelişte! Şi toţi locuitorii Bagdadului ieşiră de pe toate străzile ca să ia Barmakizii. căci Giafar şi toţi Barmakizii erau iubiţi pentru binefacerile şi dărnicia lor. şi numai asupra mea trebuie abătută răzbunarea. îţi repet că eu am ucis-o! Aşadar.de poarta palatului şi porunci crainicilor să strige vestea prin tot oraşul şi prin împrejurimi. îi aşezară pe osândiţi dedesubt. să îi ceară desluşiri mai amănunţite. în timp ce toţi locuitorii plângeau. şi la răstignirea a patruzeci dintre Barmakizi. şi fu aşteptată încuviinţarea califului pentru împlinirea osândei. de poarta palatului. cu încuviinţarea căpeteniei străjilor. Atunci Giafar. este ucigaşul. Şi iată. dar se întrista mult de soarta ce îl aştepta pe tânăr. copilul meu! tu eşti încă tânăr şi trebuie să iubeşti viaţa! Dar eu sunt bătrân şi m-am săturat de lumea aceasta. căci nimeni altul nu este ucigaşul tinerei femei decât numai eu! Şi numai împotriva mea ai dreptul să te răzbuni! Dar tânărul zise: — O. îi luă cu sine pe tânăr şi pe moşneag şi urcă împreună cu ei la calif. în veşminte strălucitoare. tu lăcaş de adăpostire a săracilor! Căci eu sunt acel care am ucis-o pe femeia tăiată in bucăţi şi care am pus-o în lada pe care aţi pescuit-o din Tigru! Aşadar. ucide-mă în schimb şi hotărăşte să fiu pedepsit! Când Giafar auzi cuvintele tânărului. o. îţi repet. pentru vizir şi pentru verii lui. se bucură tarejentru sine. despică zorit mulţimea şi ajunse între mâinile lui Giafar şi îi zise: — Facă-se ca izbăvirea să îţi fie dată. familie nobilă arabă. Şi zise: — Emire al Crcdincişilor. aşadar. o. deci. şi numai el. dar nimeni nu ştia pricina acesteia. că eu sunt ucigaşul. zicând: — Oricine doreşte să ia parte la priveliştea răstignirii lui Giafar Al-Barmaki. 181 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI parte la răstignirea lui Giafar şi a verilor săi. numai eu singur trebuie să fiu pedepsit în acelaşi chip! Atunci şeicul zise: — O. când deodată un şeic venerabil îndepărtă mulţimea şi înainta în grabă către Giafar şi tânăr. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 182 Atunci califul ii privi pe şeic şi pe tânăr şi le zise: — Care dintre voi doi a ucis-o pe femeie? Tânărul răspunse: 115 . un tânăr frumos.

Şi eu numaidecât mă dusei în oraş ca să cumpăr mărul.— Eu! Şi şeicul zise! — Nu! chiar eu am ucis-o! Atunci califul. Şi ea continuă mereu să mă iubească şi să mă slujească. vrui să o sfătuiesc să facă mai întâi o baie. Şi Allah m-a învrednicit să am de la ea trei copii de parte bărbătească. fără să întrebe mai multe. am o poftă ce vreau să mi-o astâmpăr. Emire al Credincioşilor. care nu zăboviră să o vindece în curând. că eu singur am ucis-o pe tânăra femeie! Şi iată dovezile despre aceasta! Şi atunci tânărul descrise descoperirea făcută şi cunoscută numai de calif şi de Giafar şi de Massrur. dar n-aveau deloc mere! Şi mă întorsei de acolo necăjit acasă şi nici nu mă încumetai să dau ochii cu soţia mea. în zori. Dar in calea mea întâlnii un paznic de livadă. Şi eu îi zisei: — Şi care poate fi această poftă? Ea îmi zise: ■ 183 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Am poftă de un măr ca să îi simt mireasma şi să muşc din el o îmbucătură. şi este fiica acestui şeic bătrân care este socrul meu. A doua zi. şi eu continuai să nu aflu la ea numic de dojana. că acea fecioară îmbucâtăţită este soţia mea. Dar ea îmi zise: — înainte de a intra la hammam. ieşii din casă şi mă îndreptai spre livezi. El îmi zise: 116 . şi—1 întrebai unde aş putea să aflu nişte mere. a întins pământul până la adâncimea unde este. Şi califul rămase încredinjat de vinovăţia tânărului şi fu cuprins de cea mai neţărmurită mirare. un om in etate.Dar de ce ai săvârşit acest omor? De ce această mărturisire din partea ta fără să fii forţat la aceasta prin lovituri de vergi? Şi cum se face că tot tu ceri astfel să fii pedepsit în schimb? Atunci tânărul zise: — Află. şi cum dorinţa mi s-a iscat în clipa aceea. şi îmi petrecut toată noaptea gândindu-mă la calea de a găsi un măr. una câte una. şi îi zise tânărului: v. şi numaidecât adusei medicii cei mai pricepuţi. destinul hotărî ca ea să cadă greu bolnavă. cu îngăduinţa lui Allah! Şi eu. osândirea celui de-al doilea ar fi o mare nedreptate! Atunci tânărul strigă: — Jur pe Cel care a ridicat cerurile la înălţimea unde sunt ş. îi zise lui Giafar: — Ia-i pe amândoi şi răstigneşte-i! Dar Giafar răspunse: — Dacă nu-i decât un singur ucigaş. copac de copac. cum nu mă culcasem cu ea de la începutul boalei sale. chiar de-ar fi fost la preţul de un dinar de aur! Şi căutai la toţi negustorii de fructe. Dar la începutul lunii acesteia. o. M-am însurat cu ea când era o copilă neprihănită. şi mă apucai să le cutreier. fără să aflu nimic.

dar dragostea ce o aveam pentru ea mă făcu să mă pregătesc numaidecât de călătorie. spune-mi ca să mă duc şi eu să cumpăr câteva asemănătoare? La vorbele mele. ochii mei văzură lumea toată în tăciune negru. şi când o întrebai. eu rog fierbinte să 117 . şi cu putere încă. de nu cumva s-or găsi la Bassra. a plecat anume pentru asta la Bassra ca să mi le cumpere. şi mă întorsei la soţia mea. Şi atunci îi zisei soţiei mele: — Dar unde-i al treilea măr? Ea îmi răspunse: — Nici nu bănuiesc unde poate fi şi nici nu am vreo ştire despre el. şi le-a cumpărat cu trei dinari de aur!" Apoi ea îmi dădu acest măr pe care îl am în mână? La aceste cuvinte ale negrului. o. apoi o acoperii cu vălul şi cu covorul şi o pusei în lada. Dar mulţumită lui Allah. şi o găsii posomorâtă şi lângă ea se aflau trei mere. ca să ajung la Bassra şi să mă întorc de acolo. Ci. nu găsii nici urmă de al treilea măr. pe care îl am. Şi plecai. Atunci ii zisei: — Ei! prietene! de unde ai putut lua mărul acesta. nu din altă pricină. pe care am încuiat-o. pusei totul în coşul împletit cu toată graba. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 184 ea îmi zise: „închipuieşte-ţi. şi o ţineau întruna. Dar şi acolo e greu de ajuns la ele. şi aceasta chiar cu mâinile mele! Şi aşa. Astfel mă dumirii despre adevărul vorbelor negrului. aşadar. văzui că. Intrai. şi avui nevoie de cincisprezece zile bune. încărcai lada pe spinarea catârului meu şi mă dusei numaidecât să o arunc în Tigru. văzui trecând pe dinaintea mea un negru care ţinea in mână un măr cu care se juca întruna. Căpetenie a Credincioşilor. Totuşi. şi putui atunci să ies şi să merg la prăvălia mea. căci trecuse de acuma câtăva vreme de când n-o mai văzusem. tare vesel in casă şi îi întinsei soţiei mele cele trei mere. negrul începu să râdă şi zise: — L-am luat de la iubita mea! Tocmai mă dusesem să o văd. căci paznicul păstrează cu grijă merele pentru folosin(a califului. după ce pe drum îmi pierdusem toate minţile sub imboldul nestăvilit al mâniei mele. într-adevăr. acesta-i un lucru tare anevoie de găsit. în timpul lipsei mele de acasă. ea nu vădi câtuşi de puţin vreun semn de mulţumire. şi soţia mea mai zăcu încă zece zile în răstimpul cărora nu o părăsii nici măcar o clipă. scumpul meu. îmi pusei genunchii pe pântecele ei şi o ciopârţii cu lovituri de cuţit. dar soarta mă părtini. călătorind zi şi noapte. şi închisei numaidecât prăvălia şi mă întorsei acasă. fierbinţelile o întoarseră pe soţia mea. deci. în timp ce şedeam aşa la mine în prăvălie. decât doar fiindcă nu se află nicăieri. in livada căpeteniei credincioşilor. dar la vederea lor. la capătul acestui răstimp.— Copilul meu. şi mă apucai din nou să vând şi să cumpăr. şi le aruncă nepăsătoare lângă ea. ea îşi redobândi sănătatea. Atunci eu mă întorsei de acolo înapoi la soţia mea şi ii povestii cele petrecute. Şi privii pe pat şi. îi tăiai astfel capul şi mădularele. către ceasul amiezii. Emire al Credincioşilor. aducând trei mere cumpărate de la paznicul livezii din Bassra pe preţul a trei dinari. Atunci mă năpustii asupra ei cu un cuţit în mână. că acest biet tătic încornorat de bărbat al meu.

negrul nu îmi mai dădu mărul înapoi ci mă lovi şi se duse cu el! Şi acum eu mă tem să nu mă bată mama pentru mărul acela! 185 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI La aceste cuvinte ale copilului. Şi făcurăm să ţină slujbele de înmormântare vreme de cinci zile. pe Allah! mă voi închide la mine acasă fără să mă clintesc din loc. fără să fiu văzut de nimeni. coborând să mă joc cu fraţii mei.. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discret. Apoi califul se întoarse către Giafar şi îi zise: -L Adu-1 în faţa mea pe acel negru de smoală şi catran care a fost pricina acestei întâmplări! Şi dacă nu mi-1 vei putea găsi. cumpărate de la Bassra cu trei dinari.îmi grăbeşti moartea drept pedeapsă pentru fărădelegea mea. că atunci califul zise că nu îl va ucide decât pe negru. până astăzi să ne jeluim de această moarte. eu te rog fierbinte. de va vrea.. acest şeic venerabil care se află aicea cu mine. căci tare mi-e teamă să îiu dau seamă pentru acestea la ziua învierii! Aşadar. să îmi grăbeşti pătimirea şi să aduci asupra mea pedeapsa cumplită spre a răzbuna acest omor! La auzul acestei povestiri. in cele trei zile de păsuire.. Şi îl aflai pe băiatul meu cel mare plângând şi cu toate că eram sigur că el nu ştia de moartea mamei sale. Emire al Credincioşilor. Căci la ce-i bun să fac cercetări zadarnice? Să mă încredinţez voinţei Celui Drept şi Prea înalt!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 1». o. tot aşa şi eu numai din întâmplare am scăpat întâia oară de la moarte. care s-a dus şi 1-a adus mamei mele cu încă două asemănătoare. voi porunci să te ucidă în locul lui! Şi Giafar ieşi plângând şi zicându-şi: „De unde voi putea eu. o. oare. Dar când se lăsă a nouăsprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestiţi. şi mă întorsei acasă. apoi îl văzui venind pe tatăl soţiei mele. califul fu la hotarul mirării şi strigă: — Pe Allah! nu vreu să ucid decât pe acel viclean de negru!. Şi nu mai contenirăm amândoi cu plânsul până la miezul nopţii. apoi. dat fiind că tânărul era vrednic de iertare. pe amintirea sfântă a străbunilor tăi. Atunci ei şezu lângă mine şi începu şi el să plângă.. de altminteri. Dar acum?. Şi. Şi ii povestii trista întâmplare. să îl aduc în faţa lui? Aşa cum numai din întâmplare un ulcior care cade nu se sparge. o aruncai în Tigru. totuşi îl întrebai: — De ce plângi? El îmi răspunse: — Fiindcă am luat unul dintre merele pe care le avea mama. şi fiincă. pe care o voi ispăşi intr-acest chip. mă va scăpa şi a doua oară! Cât despre mine. Totuşi: Cel care a voit întâia oară să mă scape. mărite rege." Cu toate vorbele mele. 118 . am văzut un negru uriaş care trecu pe lângă mine şi îmi smulse mărul din mâuii şi îmi zise: „De unde-i venit mărul acesta?" Eu îi răspunsei: „îl am de la tatăl meu. pricepui că negrul ticluise o poveste mincinoasă pe socoteala fiicei unchiului meu şi că aşa am ucis-o pe nedrept! Atunci începui să vărs lacrimi amare. Dar în clipa aceea a povestirii. ' Aşadar.

Şi îl am de patru zile la mine. şi tata a plecat să îl aducă de la Bassra cu încă două mere. orice planta cu miros aromatic. mergând prin oraş. simţi ceva rotund în buzunarul fetiţei şi îi zise: — Ce ai în buzunar? Ea răspunse: — O. atunci el plânse şi îmi zise: „Mărul este al mamei mele. fiindcă o iubea mai mult decât pe toţi ceilalţi copii ai săi. Şi a patra zi trimise să îl caute pe cadiu şi îşi făcu testamentul înaintea Iui.. cum de nu î[i trece prin minte să te descotoroseşti de sclavul acesta? * Rihan însemnează mirt şi. venii acasă cu mărul acesta şi îl dădui pe doi dinari stăpânei mele. Şi califul Harun Al-Raşid rşmase atât de uimit. printre ei. căruia îi istorisi povestea.Şi. Căpetenie a Credincioşilor. şi vărsă lacrimi îmbelşugate gândindu-sc că era silit să o părăsească. Şi Giafar plânse şi mai tare.. negrul nostru. Apoi o cuprinse pe cea mai mică dintre fiicele lui ca să o mai îmbrăţişeze o dată. un măr! Mi 1-a dat Rihan*. tată. şi o strânse la pieptul său. Giafar nu se clinti din casa lui în cele trei zile de păsuire. şi îl luă pe negru şi îl duse dinaintea califului. Şi mama e bolnavă. şi Giafar îl întrebă: — De unde ai acest măr? El răspunse: — O. 187 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Nu ştii tu că sclavii roiesc. Ea a avut poftă de un măr. Şi eu am luat unul ca să mă joc cu el". de asemenea. Şi Rihan veni. Dar deodată. o. cum o strângea către sine. Dar Giafar zise: — Nu te minuna prea tare de această poveste. Apoi se înveseli că scăpase astfel el însuşi de la o moarte sigură şi recită aceste două versuri: „Dacă nenorocirile tale nu se datoresc decât sclavului tău. Apoi începu să plângă. rămas-bun de la copiii săi. Dar. şi îşi luă. Dar nu îl putui lua de la el decât după ce i-am dat doi dinari. şi copiii plânseră împreună cu el. căci ea este departe de a se putea asemui ca aceea a vizirului Nureddin şi a fratelui său Şamseddin. Şi porunci să fie aruncat numaidecât in temniţă. pe preţul de trei dinari de aur. încât porunci cu această poveste să fie trecută în cronici spre a sluji de învăţătură oamenilor. eu fără să ţin seama de plânsul lui. într-adevăr. Şi califul strigă: — Şi cum este acea poveste care zici că-i mai uluitoare decât 119 . stăpânul meu." Dar apoi se răzgândi. plângând. Apoi veni trimisul califul care îl vesti că Emirul Credincioşiloi era nestrămutat în hotărârea de a-1 ucide dacă negrul nu va fi găsit. dar că sufletul tău este unul si nu poate fi înlocuit?. Giafar fu cuprins de neţărmurită mirare văzând cum se ivesc toate aceste încurcături şi moartea unei femei. se afla unul care ţinea in mână acest măr. Mântuitorule! Apoi porunci să îl aducă pe negrul Rihan. din greşeala negrului său Rihan. i-1 luai şi îl lovii. fetiţa ta! Auzind această povestire. acum cinci zile. La auzul acestor cuvinte despre negru şi măr. am intrat pe o uliţă şi văzui nişte copii jucându-se şi. Giafar simţi o neţărmurită bucurie şi strigă: — O.

Apoi rânduiră să ţină o lună întreagă prohodul după tatăl lor şi. ii înveşmânta cu mantii de mare cinstire şi le spuse: — Din clipa aceasta. Şi acum. Şi porunci să vină la el cei doi şi le zise să se apropie de el. Acel sultan avea doi copii asemănători ca două luni de pe cer: cel mare se numea Şamseddin** şi cel mic se numea Nureddin***. şi spre a-i alina durerea de pe urma pierderii soţiei ciopârţite. câte o săptămână. câte pe unul dintre cei doi fraţi. ■ ■■MS i ■■ iii POVESTEA VIZIRULUI NUREDDIN. se întâmplă ca sultanul trebuind să plece a doua zi dimineaţa şi venindu-i rândul viziratului pentru acea săptămână lui Şamseddin. Atunci ei se bucurară şi sărutară pământul intre mâinile sultanului. pe rând. îi dau de soţie legitimă pe cea mai frumoasă dintre fecioarele mele tăinuite. trebuie să îţi spun că dorinţa mea este să 120 . muri. Prinţe al Credincioşilor. el nu lua cu sine decât numai. într-o noapte dintre nopţi. voi veţi îndeplini. Şi sultanul răr adânc indurerat de moartea lui. care. numai pentru plăcerea de a contempla desăvârşirea lui şi trăsăturile chipului său. invredniceşte-ne auzul cu vorbele tale.cea pe care tocmai am auzit-o? Şi Giafar zise: — O. pe lângă mine. intrară in noua lor dregătorie de viziri. neîndoios. frate al meu. dregătoria tatălui vostru. cu zestrea ei. după aceea. Ci. Soarta rândui că vizirul. şi mulţi călători veneau în Egipt. dar Nureddin nu îşi avea pereche în lumea întreagă. Şi când sultanul pleca în călătorie. Giafar. •• Şamseddin: Soarele Religiei. *•* Nureddin: Lumina Religiei. din ţările cele mai îndepărtate. 189 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI dintre ei îndeplinea pe rând. de altfel. că trăia în ţara Mesr* un sultan drept şi binefăcător. încât frumuseţea lui era cunoscută în toate ţinuturile. Şi îl iau de prieten şi de tovarăş pe acest tânăr. cel mic. şi cu leafă de vizir. fiica unchiului său. Cum stăteau aşa de vorbă. A FRATELUI SĂU VIZIRUL ŞAMSEDDIN ŞI A FRUMOSULUI HASSAN BADREDDIN Atunci Giafar Al-Barmaki zise: Află. şi fiecare * Mesr sau Massr este numele dat de arabi tot atâta de bine Egiptului precum şi oraşului Cairo (Al-Kahirat). era. tatăl lor. o. El era atât de minunat. nu ţi-o voi povesti decât de-mi făgăduieşti că ii vei ierta negrului meu Rihan fapta lui necugetată! Şi califul răspunse: — Fie! Te învrednicesc cu iertarea sângelui său. mai frumos şi mai bine făcut decât Şamseddin. o Căpetenie a Credincioşilor. slujba de vizir. cei doi fraţi povesteau despre unele şi despre altele ca să le treacă seara. dar Nureddin. fratele cel mare ii zise celui mic: — O. era desăvârşit.

tu uiţi că numai mie singur îmi datorezi dregătoria ta înaltă. copleşit de gândurile sale mohorâte. scumpindu-şi împătrit preţul untului! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 190 Atunci Şamseddin îi zise: — Văd bine că tu îţi închipui.dacă Allah se va indura! . de recunoştinţă. şi când ele vor ft născut în aceeaşi zi . şi tu îmi ceri zestre. atunci va trebui să îi căsătorim pe copii pe unul cu altul ca pe fii de unchi! Şi Nureddin răspunse: — O. Şi. se va întâmpla ceea ce o să se întâmple! Atunci Nureddin se îndepărtă peste măsură de mâhnit de toată sfada asta şi se duse să se culce singur. vei vedea! La întoarcerea mea. Şamseddin îi zise lui Nureddin: — Când. şi că dacă te-am luat de tovarăş cu mine. Şi dacă tânărul. Căci. aceasta îmi dovedeşte că tu eşti lipsit cu desăvârşire de judecată şi de înţelepciune şi. Dar. trei mii de dinari de aur. aceasta am făcut-o numai din milă faţă de tine şi ca să poţi să mă ajuţi în lucrurile mele. La aceste cuvinte. aceasta va fi prea puţin lucru ca răscumpărare pentru fiica mea. ne vom fi unit cu cele două fecioare şi ne vom fi culcat cu ele în aceeaşi noapte. şi atunci ce te gândeşti să ceri de la fiul meu drept zestre ca să i-o dai pe fiica ta? Şi Şamseddin zise: —« Voi lua de la fiul tău. frate al meu. căci eu sunt întru totul de o părere cu tine. tu ar trebui să i-o îmbii fiului meu pe fiica ta in dar. nu mai vreau să îmi mărit fata cu fiul tău. chiar de ar fi cumpănit în aur! La aceste cuvinte. mai cu seamă. de va îngădui Allah. nedorind să îşi sloboade marfa. fiul tău. nu voi mai avea răgazul să te fac să simţi toată necuviinţa vorbelor tale. de vreme ce vorbeşti de vizirat. pe care tocmai fiica ta ar trebui să o aducă! Tu faci ca acel negustor de unt care. fiindcă mâine trebuie să plec cu sultanul. De altminteri. Odată ce se învoiră între ei asupra acestui dintâi lucru. Nureddin răspunse: — Tu nu te gândeşti la ceea ce zici! Oare ce vrei să faci cu zestrea pe care ai de gând să i-o ceri de la fiul meu? Uiţi că noi suntem doi fraţi şi că suntem chiar doi viziri intr-unul singur? în loc de această cerere. Ci. Dar după aceea. trei livezi irigate şi trei sate din cele mai bune ţinuturi din Egipt. nu va voi să primească acest contract.ne gândim cum să ne căsătorim şi ca această căsătorie să o facem amândoi în aceeaşi noapte. 121 .vor fi dat naştere. pe Allah! tu poţi spune ce vei vrea! însă eu. Nureddin rămase foarte mâhnit şi zise: — Nici eu nu mai vreau să îl însor pe fiul meu cu fiica ta! Şi Şamseddin răspunse: — Da! Iată o încheiere tare potrivită! Şi acuma. cu bunăvoinţa lui Allah. începe ca să îl îndepărteze pe muşteriu. soţia ta la un băieţel şi soţia mea la o fetiţă. drept preţ al fiicei mele. fiul meu este un bărbat. într-adevăr. că fiul tău este mai nobil decât fiica mea. de vreme ce vorbeşti aşa. nu ştii oare că bărbatul este oricând mai de preţ decât femeia? Ci. fără să te gândeşti să ii ceri fiului meu vreo zestre oarecare. ei bine. într-adevăr. o. frate al meu. Şi Nureddin răspunse: — Făptuieşte după voia ta. atunci nimica nu se va face între noi.

ochii care mă priveau? Şi leul? Aş fi putut eu. şi vei ajunge pe culmi! Dar dacă vei rămâne legat de glia ta. dacă n-aş fi ieşit din desişul pădurii?. Odată acestea făcute. ochilor ei de lumină! Dar dacă nu mi-aşfi luat osteneala să fac ocolul rotirilor ei. vâna leul. şi la umilirea indurată. nu vei putea niciodată răzbi spre înălţimi!" Când sfârşi de rostit aceste versuri. după ce îşi petrecu noaptea aceea cufundat in gânduri negre din pricina purtării fratelui său. de nu s-ar desprinde cu putere din arcul încordat? Şi aurul şi argintul? N-ar rămâne. ieşi ca să pornească în călătorie.. respirând in voie aerul din plin. ochii fiecărui pătrar. apoi se îndreptă spre dulapul său.A doua zi dimineaţa. se sculă de dimineaţă. de unde luă o desagă pe care o umplu cu aur. Cât despre Nureddin. ii zise băiatului şi tuturor celorlalţi sclavi: — Eu plec acuma pe dată să dau o raită afară din oraş. Şi săgeata? Oare. porunci unuia dintre tinerii sclavi să îi inşăueze un catâr de culoarea sturzului. încât mula păru asemenea unei tinere mirese înveşmântată în straie noi şi nespus de strălucitoare. unde socotesc că voi poposi trei nopţi. pe care îl trecu cu luntrea ca să ajungă la Ghesirah. numai o pulbere netrebnică. Nureddin mai porunci să i se pună peste toate astea un covor mare de mătase şi un covoraş de rugăciuni. dacă nu le-ar scoate din zăcămintele lor? Şi cât despre lăuta melodioasă. Apoi. oare. către Kaliubia. m-am dumirit şi despre luna plină. tu. pornindu-se din nou să curgă! Dar altminteri ea rămâne netămăduită! Tot aşa. sultanul. oare.. dacă meşterul nu ar fi dezrădăcinat-o din lemne ca să o făţuiască! Surghiuneşte-te. ar fi ea ucigătoare. Dar nu îngădui nimănui ca să mă urmeze! 122 . nu este nici urmă de înflăcărare. gândindu-se mereu Ia vorbele dispreţuitoare ale fratelui său rostite faţă de el. oare. aşadar. însoţit de vizirul Şamseddin. şi am aflat numărul ochilor ei. cu o teltie din velur de Ispahan. asta? ea n-ar fi decât un buştean de lemn. nu este nici urmă de prietenie! crede-mă! fugi din patria ta! smulge-ţi rădăcinile din glia patriei tale! si cufundă-te în ţările cele mai îndepărtate! 191 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Ascultă! am băgat de seamă că apa stătută se împuţeşte! Şi ea <ir putea totuşi să se tămăduiască de stricăciunea ei. săgeata. îl înşăuă cu o şa împodobită cu brocart şi cu aur. şi o dată acestea împlinite. ştii. şi se îndreptă spre Nil. mare şi iute la picior. călare. Şi sclavul ii pregăti cel mai frumos dintre catâri. el îşi puse desaga plină de aur şi bijuterii între covor şi covoraş. căci simt că am o strângere în piept şi vreau să mă duc pe acolo ca să mi-I lărgesc. aş fi cunoscut eu. părăseşte totul şi pleacă! Vei afla mulţi alţi prieteni decât acei pe care îi laşi în urma ta! Du-te! ieşi din curţile tale şi inalţă-ţi corturile! Fă-ţi lăcaşul în cort! Acolo şi numai acolo sălăşuiesc plăcerile vieţi! In lăcaşurile statornice şi tihnite. cu scări indiene. şi o găti atâta de bine. şi acolo călători către Piramide. prietene. îşi făcu scalda rituală şi zise întâia rugăciune de dimineaţă. şi atunci îşi aminti de aceste strofe ale poetului: „Pleacă.

care era un moşneag foarte bătrân şi tare vrednic de cinste. Aşadar. dar el nici nu ştia măcar că acest oraş ar fi Bassra. ajunse în oraşul sfanţ Ierusalim. într-acest scop. Şi vizirul îi zise portarului: — Cine-i stăpânul acestui catâr şi care-i rangul lui? Portarul ii răspunse: — O. în zori. urcă pe catârul e culoarea sturzului şi se îndepărtă cu iuţeală. despovăra catârul de covoare.Apoi. domnul meu! Stăpânul acestui catâr este un adolescent cu Adevărat nespus de frumos şi foarte atrăgător. cumpără de la Belbeis din toate cele de câte putea avea nevoie. cobori de pe catâr. Atunci portarul păşi înainte şi sărută pământul într mâinile vizirului. apoi. încalecă din nou pe catâr. fie pentru el. Acolo descăleca de pe catâr. se gândi să plece. Şi merse zi şi noapte. şi se gândi că acest catâr trebuie neapărat să fie al vreunui vizir dintre vizirii străini. sau chiar al vreunui rege dintre regi. frumosul catâr de culoarea sturzului. unde se opri. şi îl însărcina pe portarul hanului să ii plimbe niţel catârul. Şi copilul dete fuga să îl caute pe portar şi îl aduse dinaintea vizirului. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 192 mulţumită hărniciei catârului său. mancă puţin. Odată ieşit din iro. încât la amiază ajunse la Belbeis. Şi lăsă catârul să meargă in voia lui. Zări. luându-şi ceva de merinde pentru drum. Portarul hanului luă deci catârul de căpăstru şi se apucă să îl poarte. şi adormi. el nu mai ştia pe unde se afla. deci. el îşi întinse covorul şi se aşeză la han să se odihnească. se odihni. A doua zi. după ce trase până în adâncurile pieptului aerul plăcut din Alep. Cobori atunci de pe catâr. îşi întinse covorul mare de mătase. Acolo trase în gazdă la unul din hanurile din oraş şi petrecu trei zile în deplină tihnă să se odihnească şi să lase catârul să se odihnească. îmbrăcat străluîndurătorul n-a făurit o privelişte mai încânte împletiţi în aştern ■ooro cteoât-< >■« doi îndrfigootiţi-___ A JUDEŢEANĂ 123 . se nimeri că tocmai în clipa aceea vizirul din Bassra şedea dinaintea ferestrei de la palatul său şi privea pe stradă. într-o seară in amurg ajunse în oraşul Bassra. odată acestea săvârşite. in dricul amiezii. începu să îl privească mai cu luare aminte şi fu cuprins de mare uimire. încât. şi nu conteni de astă dată cu drumul "in pas voinicesc până ce ajunse în oraşul Alep. Căci el nu află numele oraşului decât o dată ajuns la han. Ci. gândinduse mereu cu mânie la purtarea fratelui său faţă de el. şi îi văzu şaua şi hamurile strălucitoare de mare preţ. apoi dădu porunca unuia dintre tinerii sclavi să îl aducă numaidecât pe portarul care ducea catârul. unde îl lămuriră alţii. atât de bine. ca să nu răcească odihnindu-se de îndată. iată. merse atâta de bine. fie pentru harul catârului său şi se porni din nou la drum. Cât despre însuşi Nureddin. şi tot felul de bunătăţi pe care le preţuia mult încă din copilărie. urcă din nou în şa. lăsă catârul să se odihnească. după ce îşi cumpără din acele dulciuri minunate. de merinzi şi desagă. îşi scoase ceva din sacul cu merinde şi mancă. pe care le ştiu găti atâta de bine la Alep şi care sunt umplute toate cu fistic şi migdale şi au o crustă de zahăr. Două zile mai târziu. căci odată ieşit din Alep. ca să se odihnească şi să—1 lase să se odihnească.

Dar acum. şi vizirul îl vedea in toate zilele şi îl copleşea cu bunăvoinţa lui şi cu favorurile. copilul meu. încât vin să te întreb de vrei să te învoieşti să o primeşti la tine pe fiica mea ca pe o sclavă in slujba ta! Căci doresc cu tărie să fii soţul fiicei mele. de întâmplările nenorocite ale vieţii şi ale timpului! Apoi vizirul porunci sclavilor să scoată şaua de pe catâr şi să desfacă mătăsurile şi covoarele. şi îl lăsă să se odihnească. este prăpădul şi sfârşitul sfârşiturilor. apoi zise: — Ascult şi mă supun! Atunci vizirul fu in culmea bucuriei şi numaidecât le pom 124 . vin de la Cairo. eu te iubesc cu o dragoste atâta de mare din inimă. şi că vii la Bassra numai ca să im i fiica in căsătorie. care. această propunere a vizirului. şi până acum i-am respins pe toţi acei care mi-au cerut-o în căsătorie. ştii tu. de unde vii şi pentru ce te afli la Bassra? Şi Nureddin îi zise: — Domnul meu. La. pe tine. şi toată înfăţişarea lui stârneşte admiraţie. L*l* 13 voi. şi îl luă cu sine pe Nureddin la ei acasă. Dar Allah m-a învrednicit cu 6 fată. într-adevăr. in ţările străine. Nureddin tăcu şi îşi ap! ochii îa jos. spre a nu o mai părăsi după aceea. Călătoria. şi Nureddin i-1 întoarse şi ii primi cu multă căldură. este deopotrivă cu tine în frumuseţe şi în desăvârşire. La aceste vorbe ale portarului. Dacă vei binevoi să primeşti. vizirul se sculă în picioare şi încalecă pe cal. Şi el adăugă: -j Dar mi-am luat hotărârea nestrămutată să nu mă mai întorc vreodată în Egipt. Ascultă-mi sfaturile mele. şi îl ajută să coboare de pe cal. şi merse în grabă mare la han şi intră in curte. dar a murit ca să meargă întru îndurarea lui Allah! Apoi Nureddin îi istorisi vizirului toată povestea de la început si până la sfârşit. si vizirul şezu lângă el şi ii zise: — Fiul meu. încât într-o zi îi zise: ( — Copilul meu. te va lua în U» meu de vizir. iată-mă ajuns la adânci bătrâneţe şi n-am avut nici un copil de parte bărbătească. căci tare mă tem de ce te aşteaptă. Tatăl meu a fost vizirul sultanului Egiptului. Căci de acum sunt tare bătrân şi am nevoie de odih Şi va fi o mare plăcere pentru mine când mă voi întoarce la mea. care este oraşul meu şi acolo m-am născut. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI de curând sosit din Egipt. şi in aşa măsură.. nu da urmare acestor gânduri nefericite de a călători mereu. Atunci vizirul-îl •Iută cu salutul de cuviinţă. Nureddin se sculă în picioare şi alergă în îniimpinarea lui.. Şi sfârşi prin a-1 iubi nespus de mult pe Nureddin. La vederea vizirului. voi urca numaidecât la sultan şi îi voi spune că eşti nepotul meu. după ce ii puse la îndemână toate cele de câte putea el avea nevoie. Şi sultanul. până când nu voi fi călătorit mai întâi pretutindeni şi nu voi fi cutreierat toate oraşele şi toate ţinuturile! La cuvintele lui Nureddin.O:TAVAN GOGA" LLJ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mor ca un fiu de ceva mare negustor. vizirul zise: — Copilul meu. căci ele te vor duce la pierzanie. din pricina mea. şi ii dădu o încăpere. Nureddin rămase astfel câtăva vreme la vizir.

iată. fiul meu. Atunci vizirul. Şi acum nu îmi rămâne decât să cer pentru tine de la Allah toate favorurile lui şi toate darurile sale. şi ii zise: — Du-te. iată-1 în faţa voastră pe acest tânăr care este unul dinin cei doi fii ai fratelui meu. le zise: — Aveam un frate care era vizir la curtea Egiptului. 1-a învrednicit cu doi fii. şi ieşi din hammam. m-a învrednicit p mine cu o fată. Ceru veşti despre el de la 125 . Dar când se lăsă a douăzecea noapte Şahrazada urmă: Mi s-a povestit. trecând p străzile oraşului. Când sfârşi călătoria pe care-o străbătu cu sultanul Egiptului. băură tot fclu de vinuri şi mâncară nespus de multe prăjituri şi dulceţuri. apoi ii trimise ştergare.. înainte de a muri. mărite rege. şi eu i-am fagădull Şi tocmai. El coborî şi intră în casa vizirului şi ii sărută mâna.sclavilor să pregătească ospăţul. căţuli de ars parfumuri şi mirodenii şi toate celelalte de trebuinţă. discretă cum era de telul ei. aşa cum. unde tot norodul îl admira şi scoase strigăte 4 195 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI uimire la vederea frumuseţii lui şi a creaţiei lui Allah. şi . apoi după ce stropiră sălile cu apă de roze după datină. Atunci vizirul le porunci tinerilor săi sclavi să îl petreacă |> Nureddin la hammam şi să îi pregătească o baie minunată. desigur! Ceea ce faceţi este pe creştetul capetelor nuM tre! Şi atunci toţi cei poftiţi luară parte la nuntă. Apoi Nureddin încalecă pe catarii său de culoarea sturzului şi merse la palatul vizirului. la Cairo. Şi v| zirul îi dădu una dintre cele mai frumoase mantii dintre mamut sale. aceea menită anume celor mai mi dintre emiri. ca să vin să şadă împreună cu ea la mine! Atunci răspunseră cu toţi: — Da. se întoarse acasă şi'rămase tare neliniştit că nu îl află pe fratele Nureddin. şi toţi vi niră să se înfăţişeze intre mâinile sale. fratele meu a stăruit pe lânii mine să îmi mărit fata cu unul dintre fiii săi. şi intră în iatacul fecioarei. spre a-l muri asupra alegerii pe care a făcut-o dându-i precădere lui Nu reddin faţă de toţi ceilalţi. Atunci vizirul. nu voi nici într-un chip să vorbească mai departe.. cea mai mare.. Apoi îşi adună toţi negustorii de seamă din Bassra. vizirul. voi toţi ştiţi. dă fuga şi intră la soţia ta. ' Nureddin făcu baie. îşi luară ramat bun de la vizir şi de la Nureddin. şi. şi fii fericit! Şi mâine voi urca împreună cu tine la sultan. şi se făcu tot aşa de frumos ca luna pi ml în cea mai senină dintre nopţi. Dar în clipa aceea a povestirii sale. lighene de aramă pentru baie. Şi a venit aici chiar în acest SOfl Şi eu doresc mult să ii scriu contractul său cu fiica mea. Ci. după ce îmbrăcă cea mi frumoasă mantie nouă. o. în noaptea aceea. Atunci Nureddin mai sărută o dată mâna vizirului.. că vizirul se ridică atunci în picioare şi îl primi cu bucurie mare pe frumosul Nureddin. socrul său.. să împodobească şi să iluniu sala de primire. mergând către Piramide şi de acolo aiurea. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa. Şi se întâmplă ceea ce întâmplă! Iată în ce îl priveşte pe Nureddin! Cât despre fratele său Şamseddin.

Dar Alia li îngădui această potrivire a căsătoriei celor doi fraţi în aceeaşi noap te. Dar. care îi răspunseră: — Când ai plecat cu sultanul. Să bei chiar din gura lui! să bei această gură şi să uiţi cupele pline şi vesele sau care se revarsă. şi le trimise prin soli călare in toate părţii»." O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Şi Şamseddin urcă numaidecât la sultan şi ii împărtăşi din fii in păr cum stau lucrurile. şi ne zise. se nimeri această potrivire că tocmai noaptea intrării Iul Şamseddin în camera nupţială era chiar aceea a pătrunderii Iul Nureddin la Bassra în camera soţiei lui. la toţi locotenenţii săi. înhămat cu mare pompă ca pentru zilele de paradă. după câtva timp. fiica vizirului. niciodată!»" 197 O MIE Şl UNA DE NOPŢI 126 . oh! şi să uiţi purpura vinurilor.. „Eu plec spre Kaliubia şi voi rămâne pe acolo o zi sau două. şi îşi făcu contractul de căsătorie cu această fecioară şi se cunună cu ea. unde se afla Nu reddin.. aduse pe lume un fiu cum nu mai era un al doilea ca frumuseţe In toată lumea din acea vreme! Aşa cum zice poetul: „Copilul!. adică cele două soţii rămaseră însărcinate in aceeaşi noapte şi născuseră în aceeaşi zi şi in acelaşi ceas. Cât este de dulce! şi gingaş! şi trupşorul lui!. nevasta Iul Şamseddin. cum orice lucru are un sfârşit. grăindu-le in aceste pli curi că Nureddin dispăruse şi că trebuie căutat pretutindeni. născu o fetiţă. De aceea trebuie să îndrept gresiile săvârşite faţă acest frate bun şi să trimit în căutarea lui. Frumuseţe! ce crezi? Văzuta-i vreodată perechea lui?» Ea ar răspunde: «Ca el? într-adevăr. căci simt că mi s-a strâns pieptul şi că are nevoie de puţin aer. Să bei de pe buzele lui. „Toate acestea sunt din vina mea! Şi asta nu mi s-a întâmplat decAt din pricina lipsei mele de înţelepciune şi de măsură!" Dar. dulceaţa lor şi beţia lor! Dacă Frumuseţea însăşi ar veni să se măsoare cu acest copil. Şi se întâmplă ceea ce se in tâmplă! Ci. să te priveşti ca într-o oglindă în izvoarele ochilor lui. şi mâhnirea lui se făcu din zi in zi mai mare şi sfârşi prin a simţi cea mai amarnică strângere în piept.. Şi sultanul porunci să fie scrise plicuri sigilate cu pecetea lui. Frumuseţea şi-ar apleca faţa ruşinată! Şi de a-i întreba-o: «O. şi nevasta lui Nureddin. să îţi astâmperi setea din răcoarea proaspătă a obrajilor lui. totul se petrecu aşa cum potriviseră fraţii înaintea sfadei lor. se întoarseră toţi solii farl de ispravă. ca să vădească mai bine că el este stăpânul destinului fapturiloi sale! Mai mult chiar. stăpânul nostru Nureddin urcă pe catârul său. Dar să nu mă urmeze nimeni dintre voi!" Şi din ziua aceea până astăzi n-am mai primit nici o ştire de la el. Şamseddin se resemna In cele din urmă şi. chiar in aceeaşi zi. in toate ţinuturile. Şi se gândi: „Desigur că nu este altă pricină a plecării lui decât vorbele aspre ce i le-am grăit în ajunul călătoriei mele cu sultanul. Şi poate că tocmai asta 1-a împins să fugă de mine. mireasma lor. Atunci Şamseddin rămase tare mâhnit de lipsa fratelui său. vizirul Egiptului. se logodi cu fiica unuia dintre marii negustori din Cairo. cum nu mai era a doua ca frumuseţe in tot Egiptul. căci nici unul nu mersese la Bassra. Atunci Şamseddin se jelui la hotarul jeluirii -şi îşi zise.. la Bassra.slujitori. la câtăva vreme după aceea.

căci îi făgăduisem şi îi jurasem tatălui său că voi da fiica mea de soţie unuia dintre nepoţii mei.cidin a fost numit. Şi fără să mai zăbovească. în vreme ce al doilea. care este totodată ginerele meu. rodnic in idei minunate şi foarte priceput în meşteşugul de a cârmui treburile obşteşti! Atunci sultanul îl privi mai bine pe tânărul Nureddin şi rămase fermecat de cele văzute. La moartea sa. şi binevoi să încuviinţeze sfatul bătrânului său vizir. oare. domnul şi stăpânul meu. căci este un bărbat. fermecat de aceste versuri. al meu la vizirat. şi îl dărui cu o strălucitoare mantie de cinstire. şi nici chiar că ar fi pe lume. îl numi pe Nureddin ca mare vizir în locul socrului său. Naşterea lui prilejui mari petreceri obşteşti. şi fiindcă era înzestrat cu un mare dar al elocinţei. vizirul din Bassra îl luă pe Nureddin şi urcă cu el la sultan. bun sfetnic. o fac fiindcă acestea nu mai sunt nişte degete. Încât ar trebui să poţi face un §irag dintr-însele care să împodobească gâturile! Şi dacă sărut capătul degetelor sale. Nureddin sărută atunci mâna sultanului şi ieşi cu socrul său şi amândoi se întoarseră la casa lor în culmea bucuriei şi merseră să 127 . căci el a câştigat inima tuturor fiinţelor alese! Eu cânt faptele sale.Fiul lui Nu. căci el întrebă pe vizir. O dată serbările sfârşite. ci sunt lucruri atât de frumoase. fu nespus de mărinimos în daruri cu Nureddin şi cu vizirul. trebuie să îţi spun că aveam un frate vizir la curtea din Egipt. şi sunt şi niţel surd. Atunci Nureddin sărută pământul intre mâinile sultanului. Şa aşa. şi gândurile îmi zboară de la treburile împărăţiei. O MIE Şl UNA DE NOPŢI 198 Acesta-i un adolescent aşa cum ii vezi. De aceea vin să îi cer domnului meu sultanul să binevoiască să îl primească pe nepotul meu. că îl însurai cu fiica mea! * Hassan: Frumosul. şi cu un catâr chiar din grajdurile sale şi îi alese străjile şi curtenii. se dădură ospeţe şi petreceri într-adevăr vrednice de fiii de regi. din pricina frumuseţii lui. ca urma. acest tânăr frumos şi înzestrat cu darul vorbirii? Atunci vizirul ii istorisi sultanului povestea de la început până sfârşit şi îi zise: — Acest tânăr este nepotul meu! Şi sultanul ii zise: — Cum se face că n-am auzit până acuma vorbindu-se de el? Vizirul ii zise: — O. fără să ştie nici măcar o vorbă despre căsătoria lui Nureddin. de-abia sosi aici. Şi a şaptea zi după naşterea lui. pe care îl vezi aici. căci acestea nu sunt fapte. Şi pot să te încredinţez că el este cu adevărat vrednic să fie vizirul tău. Badreddin: Luna Plină a Religiei. şi eu îmbătrânesc. cu o inimă vitează şi foarte iscusit în frumuseţile limbii. Hassan Badreddin*. îi recită sultanului aceste versuri ale poetului: „El este acela dinaintea căruia cel mai mare dintre binefăcători se înclină si se face nevăzut. el lăsă doi fii dintre care cel mare ajunse vizir in locul fratelui meu. după ce îl lăudă pe Nureddin pentru frumoasele sale versuri: — Cine este. ci cheile tuturor binefacerilor!" Sultanul. cea mai frumoasă pe care putu să o găsească. veni să mă vadă. socrul său.

Acel şeic venerabil veni în toate zilele să îi dea lecţii acasă. Şi eşti 128 . ajungând acolo. Şi toate acestea până când fiul său ajunse la vârsta de patru ani. Şi de atunci încolo. şi să facă dreptate ca şi cum ar fi fost vizir de ani indelugaţi. aşa pe rând. nu face decât să strălucească şi să crească în frumuseţe cu aşa putere. în graţie şi în desăvârşire. şi să cârmuiască treburile zilei. să îşi clădească case. Nureddin îşi închină toate puterile lui. şi făcu dintr-însul prietenul său cel mai apropiat şi nedespărţit zi şi noapte. şi negre să fie zilele tuturor pizmaşilor tăi!" Atunci sultanul ii îngădui să se aşeze pe divanul vizirului. încât tânărul Hassan sfârşi prin a-1 învăţa în întregime pe de rost. să îşi înzestreze pe seama lui corăbii de negoţ care călătoreau prin lumea întreagă. să zidească mori şi roate de apă. continuă să—i împărtăşească învăţăcelului său toate cunoştinţele folositoare. şi din această pricină îl iubi şi mai mult. sărută pământul între mâinile sultanului şi recită aceste două strofe: „Pentru tine desfătările sunt mari în toate zilele. şi el şi toţi mai-marii împărăţiei îl petrecură la înmormântare. şi le duse pe toate la bun sfârşit atâta de bine. cum zice poetul: „Acest băiat tânăr! el este luna şi. Şi începu să îşi îndeplinească sarcina lui. îi dezvălui învăţătura Al-Koranului. Căci Nureddin se făcea din zi in zi mai puternic şi mai îndrăgit de sultan 199 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ■ care îi spori numărul curtenilor. socrul lui Nureddin. tânărului Hassan Badreddin. bătrânul vizir. ca ea. Cât despre Nureddin. cu toate treburile împărăţiei. şi Nureddin ii făcu o înmormântare pompoasă. să îşi sădească grădini minunate şi livezi. de priceperea lui in treburile obşteşti şi de felul minunat în care face dreptate. încât sultanul rămase uimit de mintea lui ageră. şi toate acestea sub ochii sultanului. Şi Hassan nu conteni să crească în frumuseţe. încât soarele împrumută sclipirea razelor sale de la anemonele obrajilor săi! El este regele frumuseţi prin distincţia lui fără de seamă. muri. încât aceasta îi îngădui să facă negoţ pe scară mare.îl îmbrăţişeze pe noul născut Hassan Badreddin şi ziseră: — Venirea pe lume a acestui copil ne-a adus fericirea! A doua zi. şi Nureddin şezu pe divanul vizirului. creşterii fiului său. încât pizmaşul s-a uscat de ciudă din pricina lor! Ah! facă-se ca toate zilele să fie pentru tine albe. în acea vreme. dar aceasta nu îl făcu să uite de creşterea fiului său Hassan Badreddin. şi la fel roadele belşugului! şi într-atât. după aceea bătrânul cărturar. Nureddin merse la palat ca să îşi îndeplinească înaltele lui servicii şi. îl încredinţa cărturarului cel mai încercat in legile religiei şi civile. al străjilor. timp de ani. el continuă să îşi îndeplinească de minune înaltele sale sarcini. Şi Nureddin ajunse atât de bogat. al slujitorilor şi al crainicilor. şi puţin câte puţin.

înainte de a muri. şi se indeptă cu el spre palatul sultanului. După care. acestea sunt înseşi săgeţile Arcaşului cu şapte stele! Dar Hutared este cel care îl dărui cu această agerime minunată. Şi toţi locuitorii. uimiţi de frumuseţea lui. şi. la vederea tânărului Hassan Badreddin. căci simt că nu voi mai putea să mă lipsesc de el! Şi vizirul Nureddin se simţi îndatorat şi îi răspunse: — Ascult şi mă supun! într-acestea. făcu din el alesul său. de regele lui şi de toţi prietenii lui din Cairo. vizire. ca o cometă. scoaseră strigăte de admiraţie. atunci când Hassan Badreddin ajunse prietenul şi alesul sultanului. dar lumea viitoare este eternă! Şi aşa." Dar în tot acest răstimp. de graţiile lui. trebuie neapărat să mi-1 trimiţi aici în toate zilele. de fineţea staturii lui. căci bătrânul cărturar îi cerea mare luare-aminte faţă de lecţiile lui. la amintirea lor. şi îi dădu cele din urmă sfaturi şi îi zise: — Află. şi îi zise: 129 . Şamseddin. nu se putu opri să nu plângă că nu a putut să îi mai vadă o dată. tânărul Hassan Badreddin nu părăsi nici o clipă palatul tatălui său Nureddin. Nureddin îşi aduse aminte de fratele lui. când îl văzu pe tânărul Hassan Badreddin şi frumuseţea lui. îl chemă la sine pe fiul său Hassan. încât îşi pierdu răsuflarea din pricina asta şi uită să îşi tragă răsuflul pentru un răstimp. că această lume este un lăcaş pieritor. Dar curând se gândi că mai avea de dat încă multe poveţe fiului său Hassan. străbătând cu mare pompă uliţele Basserei. şi îl puse să încalece pe un catâr.foarte ispitit să bănuieşti că strălucirea livezilor şi a florilor sunt împrumutate de la el. Aşadar. Şi cât despre îmbujorarea obrajilor săi Mirik este cel care se îngriji să o întindă! Şi cât despre razele pătrunzătoare ale ochilor lui." Atât despre sultan. de purtarea lui fermecătoare. fiul meu. Dar când Hassan împlini al cincisprezecelea an şi când nu mai avea nimic de învăţat de la bătrânul cărturar. ascultă-le bine şi deschide-le inima ta! Şi Nureddin începu să ii dea lui Hassan cele mai bune poveţe despre cum să se poarte în tovărăşia semenilor lui şi cum să se călăuzească în viaţă. în timp ce Abylsuha este cel care puse într-însul acest pre{ în aur. ţara lui. cea mai măreaţă pe care o putu găsi printre mantiile sale. tatăl său Nureddin îl luă şi îi puse o mantie. rămase aşa de uluit. Şi îl pofti să se apropie de el şi îl îndrăgi nespus. şi simţind că nu va întârzia mult fără să fie chemat la Allah. Şi atunci steaua se înclină spre el şi surâse. vizirul din Egipt. Şi el se gândi: «Numai Zohal* poate fi cel care dă acestui astru coama asta neagră si despletită. vreau să îţi dau câteva sfaturi. o. îl copleşi cu daruri şi ii zise tatălui său Nureddin: — O. şi nu se puteau stăpâni să nu exclame: „Ya Allah! Cât e de frumos! Ce chip de lună! Fie ca Allah să îl ferească de deochi!" Şi acestea îl petrecură până la sosirea lui Badreddin şi a O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 200 tatălui său la palat (şi atunci oamenii pricepură înţelesul acelor strofe ale poetului): „Cititorul în stele veghea în noapte! Şi deodată înaintea ochilor lui se ivi statura zveltă a băiatului fermecător.» Şi aşa cititorul în stele nu mai ştiu ce să creadă şi rămase adânc nedumerit. Nureddin tatăl lui căzu greu bolnav. cel mai frumos dintre catârii lui şi cel mai sprinten.

in sfârşit. Şi Nureddin nu conteni să îi dea poveţe fiului său. după ce o presără cu nisip şi o usca şi o pecetluui cu pecetea tatălui său vizirul. căci * Vezi explicaţia de la p. Nureddin.— Copilul meu. gradul lui de nobleţe personală dobândită şi. vizirul. Hassan Badreddin. Cât despre Hassan Badreddin. acolo unde m-am născut eu. şi să fie lipsit de vederea tatălui său. şi cei mari şi cei mici. Atunci Hassan Badreddin fu cuprins de mare jale şi tot aşa sultanul. tatăl tău Nureddin. la Cairo oraşul înfloritor. apoi şezu. ducându-i urarea mea de pace. înainte de a o coase. precum şi toţi emirii. cele din urmă îndrumări ale mele cu privire la aceasta. Odinioară. cu numele tatălui lor şi al bunicului lor. ne-am despărţit după o mică sfadă. îi dictă genealogia lui întreagă. obârşia lui. şi uită chiar să se urce Ia palat şi să meargă să îl vadă pe 130 . îndoi foaia de hârtie pe mâna lui stângă. muie calamul în căiţii îmbibaţi cu cerneală dinlăuntrul tocului. părinte al meu. ţine minte cuvintele ce ţi le voi spune. el este unchiul tău şi pe lângă asta este vizir in Egipt. ia. nu îşi părăsi casa nici măcar o clipă. Află. îţi voi da.. intre stofă şi fes. şi spune-i că am murit. a căsătoriei lui cu fiica bătrânului vizir. deci. şi o cusu. care sade în casa noastră. Apoi îl înmormântară după rangul său. prin puterea destinului. o hârtie şi o pană şi scrie aşa cum iţi dictez. şi îndurerându-se la gândul O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 202 că avea să rămână singur. departe de el şi că înainte de a închide ochii n-aveam altă dorinţă decât să îl văd! Iată. fiule al meu. ii zise tatălui său Nureddin: — O. neîmpăcat că mor pe pământ străin. şi eu sunt aici la Bassra. Poema este reprodusă identic. Şi te rog fierbinte să nu mi le uiţi! Atunci Hassan Badreddin împături cu grijă hârtia. alese din toc cel mai bun calam. şi în tot răstimpul acesta. 201 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI acestea sunt de mare însemnătate. tot neamul lui dinspre tată şi dinspre mamă. până când îşi dădu sufletul. şi continuă să dicteze apoi fiului său toată povestea lui. fără de margini Preamilostivul!. cu numele lor. sfaturile ce voiam să ţi le dau. sărutând-i mâna tatălui său. îţi ascult cuvintele! Şt Nureddin începu să dicteze: — în numele lui Allah îndurătorul. Apoi zise: — Păstrează cu grijă această foaie de hârtie. aşadar. că am la Cairo un frate care se cheamă Şamseddin. şi ţinând calamul in mâna dreaptă. ţi s-ar ivi vreo nenorocire în viaţă. el făcu să ţină două luni slujbele de jelanie. Hassan. fără învoirea lui. să o înfăşoare bine într-un petec de pânză înmuiată in ceară curată. aşadar. încă prea tânăr. dar ca să o ferească de umezeală avu grijă. scoase tocul cu cele de scris din centura lui. care era mai bine ascuţit. Acolo vei întreba unde sade unchiul tău. înaintaşii direcţi şi indirecţi. mai apoi îi dictă data sosirii lui la Bassra. Atunci Hassan Badreddin luă o foaie de hârtie. el nu se mai gândi decât să plângă. intoarce-te in ţara de obârşie a tatălui tău. de la început până la sfârşit. O dată acestea făcute. şi salută-1 din partea mea. 159. Şi dacă. apoi o puse în căptuşeala turbanului său..

îmbrăcat aşa cum era. Porunci să i se sigileze şi să i se confişte toate bunurile. şi se împrieteni cu un alt tânăr curtean. pe care îl respectam şi care mă iubea la rândul său şi mă preţuia mult? Fie ca 131 . ieşi în mare grabă după ce îşi ridică pulpanele mantalei peste cap ca să nu fie recunoscut de nimeni. şi să îl aducă in lanţuri. cu capul aplecat. fură cu toţi la hotarul mâhnirii şi începură să zică: 203 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Ah! ce păcat de frumuseţea lui şi de făptura lui fermecătoare! Şi străbătând uliţele fără să fie recunoscut. cu inima îndurerată. Şi aşa. Acel negustor jidov venea dintr-un sat vecin şi se îndrepta către oraş. numi in această dregătorie pe un altul. tânărul Hassan auzi aceste păreri de rău mărturisite şi aceste strigăte. cu care se acoperise pe cap. şi mereu gândindu-se la defunctul său tată. Ci. Cât despre locuitorii din Bassra. Şi trecând pe lângă turbeha lui Nureddin. Sau ţi s-a mai întâmplat vreo nenorocire nouă de la moartea tatălui tău. şi in loc să îl numească pe Hassan de vizir urmaş al tatălui său Nureddin. privi înlăuntru şi îl văzu pe tânărul Hassan Badreddin. Sultanul. care nici nu gândea la nenorocirea ce îl ameninţa. Şi Hassan îl întrebă: — Dar mai am măcar timp ca să iau cu mine din ce să trăiesc în timpul fugii mele în străinătate? Şi tânărul mameluc ii răspunse: — Timpul ne zoreşte! Nu te mai gândi decât să te salvezi pe tine mai presus de orice. toate casele şi toate moşiile lui. el se tulbură peste măsură de mânie. în timp ce şedea acolo pradă gândurilor lui. Atunci intră. tu care erai atâta de frumos. sultanul făcu încă şi mai mult. Şi se aşternu la drum până ce se află afară din oraş. apoi porunci să îl prindă chiar pe Hassan Badreddin. Atunci el ii împărtăşi ceea ce urma să i se întâmple. cât de trasă şi de schimbată ţi—e faţa. vizirul Nureddin. la vestea plănuitei prinderi a tânărului Hassan Badreddin. printre sclavii tineri din palat se afla un tânăr mameluc care îl iubea mult pe Hassan Badreddin. şi se îndreptă printre morminte. Şi numaidecât noul vizir luă cu sine pe câţiva dintre curteni şi se îndreptă spre tânărul Hassan. Nemulţumit numai cu atât. care era un negustor bine cunoscut în tot oraşul. pe care îl află tare mâhnit.sultan după obiceiul lui. şi fără să îşi ia nimica la el. fiul defunctului Nureddin vizirul. şi ajunse la turbeha* tatălui său. pe care îl recunoscu numaidecât. la auzul acestei veşti. La aceste cuvinte. Numai atunci îşi lăsă mantia în jos. Dar el se grăbi şi mai tare până când soarta şi destinul făcură să treacă pe lângă cimitir. văzu venind către el un jidov din Bassra. se apropie respectuos de dânsul şi îi zise: — Ah! domnul meu. şi intră sub bolta turbehei şi se hotărî să îşi petreacă noaptea acolo. neînţelegând că numai durerea singură îl ţinea pe Hassan departe de el. a confiscării bunurilor lui şi a morţii lui posibile. tânărul Hassan. Şi aşa. tânărul mameluc alergă degrabă şi ajunse în preajma tânărului Hassan. socoti că Hassan nu îl lua in seamă şi îl ocolea. Ci.

trimisese în depărtare nişte corăbii care acuma se întorc încărcate cu mărfuri in numele lui. Şi tot din întâmplare. in plimbarea ei.Allah să îl aibă întru îndurarea sa! Dar tânărul Hassan Badreddin nu voi să îi împărtăşească pricina adevărată a schimbării chipului său. Atunci Hassan începu să plângă gândindu-se la răposatul său tată şi la starea lui din trecut şi la soarta lui de acum. corabie făcând parte dintre corăbiile care au fost ale tatălui său Nureddin. cu care mă aflam în legături de afaceri. şi aceasta pentru preţul de o mie de dinari. fiul lui cutare. fără nimic mai mult. ai voi să îmi vinzi încărcătura acestor corăbii. domnul meu.şi că el a vândut jidovului cutare. îl văzui pe răposatul meu tată care mi se arătă şi imi impută cu asprime puţina mea grabă de a-i cerceta turbeha. incărcătura întâiei corăbii ce va sosi la Bassra. in timp ce stătea astfel întins pe mormântul tatălui său. şi. Ci. 132 . în somn. aşadar. sub razele lunii. Dacă. scrie-mi această hârtie drept dovadă de primirea banilor. acel cimitir era un loc bântuit de gennii cei buni. fu silit să se întoarcă de tot şi să se culce pe spate: astfel. trecu pe lângă Hassan dormind. Şi jidovul îşi scoase din mantie o pungă de aur. alergai aici cu toată 'graba. Dar. ca să îl scoată din starea de grea cumpănă in care se afla. cum se lăsase noaptea. tatăl tău. i se făcu somn şi adormi in turbehă. credincioşi. alunecându-i capul de pe piatra mormântului. şi rămase nespus de uimită. chipul ii rămânea scăldat din plin de razele lunii şi ii străluci în toată frumuseţea lui. şi răscolit peste măsură. şi îl văzu. şi zise: „Mărire lui Allah! ce băiat frumos! într-adevăr. aşadar. şi băgă de seamă frumuseţea lui şi statura lui frumoasă. de vreme ce te întâlnesc aici. pune-ţi pe ea pecetea ta! Atunci Hassan Badreddin luă hârtia ce i-o întindea jidovul şi apoi condeiul. plin de spaimă şi de remuşcări. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 204 de dinari şi îi întinse numaidecât tânărului Hassan. dar soarta astăzi imi este prielnică. şi ţi le-aş plăti cu bani gheaţă. voit de Allah. Apoi jidovul adaugă: — Acum." Apoi sigila cu pecetea lui în josul foii şi i-o dădu jidovului. că vizirul. mă trezii tresărind. de gennii musulmani. muie condeiul in călimară şi scrise acestea pe hârtie: „Adeveresc acum că acela care scrie acest document este Hassan Badreddin. Şi mă vezi copleşit încă de acel simţământ apăsător! Atunci jidovul îl zise: — Domnul meu. Şi tot aşa până răsări luna. chiar îndată. care nu pierdu prilejul să primească târgul acesta. şi îi răspunse: — După ce adormisem. care plecă după ce ii salută cu respect. o gennia fermecătoare tocmai ieşi la aer in ceasul acela. Află. iată că a trecut de acum o bucată de vreme de când trebuia să vin să te văd ca să iţi vorbesc de o afacere. negustor în Bassra. astăzi după-amiază. fiul vizirului Nureddin răposatul . tânărul meu domn. Atunci. deodată. eu ţi-aş imbia câte o mie de dinari pentru fiecare încărcătură. acasă. in clipa aceea. numără o mie • Turbeha. în patul meu.fie ca Allah să îl aibă intru indurarea lui! . criptă.

o să îmi iau niţel zborul ca să îmi urmez plimbarea mea prin văzduh. in ziua naşterii fiicei mele. dintr-o pricină de nimica! Şi el îi istorisi sultanului toată pricina cu de-amănuntul.. Apoi adăugă: — Şi aşa. domnul şi stăpânul meu. o ceru de la vizir în căsătorie. Şi gennia strigă: — Cu neputinţă! Genniul zise: — Pe Allah! am văzut! şi aceasta sub cerul Egiptului. Dar. şi urcă în înălţimi ca să se răcorească. tatăl ei." Şi îşi luă zborul. in timpul zborului. o duc bine. care s-a născut din săvârşirile mele cu mama ei. strigă: —*■ Allah! Allah! el nu îşi are perechea! El a fost creat ca să aprindă toate vulvele! Apoi se mai gândi o clipă şi adăugă. trebuie să îţi spun că am văzut pe cineva pe care îl poţi asemui acestui tânăr fermecător. că. căci îi ghicesc de un negru! şi de un alb!. fiica mea. Căci tu ştii povestea sărmanului meu frate Nureddin. se pomeni in mare încurcătură. să vii cu mine ca să te minunezi de frumuseţea unui tânăr dormind in cimitirul din Bassra? Genniul îi zise: — Sunt la porunca ta! Atunci ei se luară de mână şi coborâră împreună în cimitir şi se opriră dinaintea tânărului Hassan dormind. jurai în faţa lui Allah. orice s-ar putea ivi. care hotărâse altceva pentru fiica lui. eu nu o voi mărita decât cu fiul fratelui meu Nureddin. este menită şi scrisă pe numele vărului ei. Şi aceasta s-a întâmplat. are mari necazuri din pricina ei. bine? El răspunse: — Mulţumită lui Allah. un genni de parte bărbătească. şi el credincios. 205 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci ea îi zise: — Oare consimţi-vei. şi îi zise sultanului: ■• — O. sultanul Egiptului. am aflat abia acum câteva zile că fratele meu Nureddin s-a căsătorit cu fiica vizirului din Bassra şi a avut de la ea un fiu. rămase încântată când întâlni în drum pe unul dintre prietenii ei. la Cairo! şi este fiica vizirului Şamseddin! Gennia îi spuse: — Dar nu o cunosc! Genniul îi zise: — Ascultă toată povestea ei: Vizirul Şamseddin. ai bunătatea şi binevoieşte a primi rugăminţile mele cele mai umile şi să mă ierţi de acest lucru. într-adevăr." Apoi ea îşi zise: „Aşteptând să se trezească. mai pe urmă. auzind vorbindu-se de către femeile sale de frumuseţea nemaipomenită a fiicei vizirului. Atunci ea ii zise: — Bunii credincioşi din Cairo o duc. Ea n salută prietenos şi el ii întoarse binevoitor salutul. Dar vizirul Şamseddin. Şi acolo sus. oare. Totuşi. care era vizirul tău împreună cu mine. prietene. Ştii că a plecat într-o zi şi că n-am mai auzit vorbindu-se de el. din fericire.. Şi genniul. buimăcit de frumuseţea minunată a lui Hassan Badreddin. Hui 133 .m-am îndrăgostit de ochii Iui frumoşi. surioară. Şi iată că au trecut de atunci opsprezece ani. într-adevăr. Şi aşa.

cu cel mai netrebnic dintre oamenii mei! Ci. sultanul porunci să se facă o nuntă mare cu cântăreţ) şi cântăreţe. nu se mai aşteaptă decât doar aceasta ca să înceapă nunta! • Sen El-Hosn: Regina Frumuseţii. o. şi tu îndrăzneşti. Şehrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi. că te înşeli amarnic susţinând că Sett El-Hosn este mai frumoasă decât adolescentul. Mul mult chiar. peni ni o pricină fără de nici o noimă. de altminteri. 134 . e tare slut acel cocoşat şi tare scârnav. Apoi adăugă: Cât despre fecioară. Şi genniul. surioară. vizirule netrebnic! eu voiam să îţi fac cinstea să ml însor cu fiica ta şi să cobor până la tine. în ciuda rugăminţilor fierbinţi ale tatălui. Cât despre mire. la amintirea lui. Ea stă cu desăvârşire singură la nuntă. ea este cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o pe lume în viaţa mea. Cât despre tine. domnul şi stăpânul meu tu poţi să o ai pe oricare fecioară! Egiptul este plin de ele! Şi •# află printre ele din acelea care sunt bucăţi vrednice de regi! Dar la aceste cuvinte. mărite rege. gennia zise: — Da! dar tare mă tem. sultanul avea un mic rândaş la cai. pe capul meu! te voi sili să o măriţi. să nu mi-o dai! Fie! Dar. al dansatorilor şi al cântăreţilor. slut şi ghebos. porunci sa fie scris contractul lui de căsătorie cu fiica vizirului Şamseddin. într-adevăr. căruia nu i-a fost îngăduit să fie de faţă la nuntă. discretă. Netrebnicul rândaş va ieşi nu peste mult timp de la hammam.. îl lăsai pe când se pregătea să îşi facă baia la hammam. sultanul fu cuprins de mânie marc |! strigă: — Cum. surioara mea. 207 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI în clipa aceea a povestirii sale. şi luaseră fiecare de acuma în mână făcliile de nuntă ca să îl însoţească pe mire. Setl El-Hosn* şi chiar aşa este! Am lăsat-o plângând amarnic departe de tatăl ei. îşi amână povestirea ei pe mâine. Căci eu susţin cu tărie că el este cel mai frumos din aceste vremuri! Dar efritul răspunse: . cu petreceri şi dansuri. Şi când se lăsă a douăzeci şi una noapte Şahrazada zise: Mi s-a povestit. scuipă pe pământ.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI fratelui meu Nureddin. că la auzul istorisirii genniului care încheie zicând: „Şi nu aşteaptă decât ieşirea cocoşatului de la hammam!". Sultanul îl chemă pe dată la el. în mijlocul batjocurilor şi râsetelor sclavilor tineri care ziceau: „în ce ne priveşte. strâmbându-se groaznic. In clipa când sclavii tineri ai palatului îl inconjurau pe piticul cocoşai şi îl copleşeau cu glumele egiptene care de care mai caraghioase. Ea se numeşte. cu saltimbanci şi oaspeţi. fări a mai socoti întrecerile vitejeşti. apoi ii po runci piticului ghebos să se culce in aceeaşi noapte cu fata. in mijlocul lăutarilor. o. îmr-aceasta i-am lăsat aşa. cu un gheb dinainte şi un gheb dinapoi. în pofida nasului tău. Aceasta nu este cu putinţă. Cât despre mine. Te încredinţez că este încă şi mai frumoasă decât acest adolescent. ne-am alege mai bine scula unui măgar chelbos decât zebbul jalnic al acestui ghebos!" Şi. prietene.

Aşadar. Nu mai era acelaşi oraş. şi deopotrivă intr-a mea care te iubesc. căci cuvintele tale sunt pline de înţelepciune şi dreptate! Haidem! Şi cu aceasta. unul credincios! Eu te-am adus aici. fără şovăială. 135 . surioară. şi îşi seamănă într-atâta. şi vei lua aur cât îţi va încape in pumn. Şi ia—ţi o înfăţişare sigură de tine şi nu te teme de nimica. îl vei afla mereu plin cu aur. dar numaidecât văzu în faţa lui o namilă de om cu barba lungă. efritul îl luă pe tânărul Hassan in spate şi zbură urmat îndeaproape de efrita care îl ajuta ca să meargă mai repede. dormind mereu. vei da câte un pumn de aur la toţi aceia care se vor apropia de tine. Acolo vei vedea ieşind un soi de pitic ghebos. pe o bancă de pe o stradă. Acest oraş este Cairo. tu îţi vei cufunda mâna in buzunarul tău. deci. care. încât ai zice că sunt doi fraţi sau cel puţin doi veri. De altminteri. De altminteri. Acolo ei se despovărară de frumosul Hassan şi îl puseră jos. care ii făcu semn cu ochiul ce si cum i-ar fi spus să nu strige. şi vei intra cu el în acel palat. şi îl vei arunca nepăsător la toţi aceia! Şi n-avea nici o teamă că s-ar putea cumva întâmpla să se istovească aurul: de asta mă voi îngriji eu. Şi Hassan se stăpâni. în timp ce dormeai. şi ii zise: — Află că sunt un genni. Şi toate îi erau necunoscute. şi amândoi. te încredinţez că fecioara este şi mai frumoasă încă. Treaba aceasta e uşoară. de fiecare dată când vei vedea ajungând un dansator în faţa voastră a amândurora. n-ai decât să vii ca să o vezi cu mine împreună. şi ajuns in sala mare de petecere. ca şi cum ai fi unul de al casei. astfel împovăraţi. Ia. Privi ia dreapta. la O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 208 Bassra. Şi atunci. să îl purtăm pe braţele noastre pe adolescentul adormit şi să îl împreunăm cu fecioara despre care vorbeşti. ţi se întâmplă prin voinţa şi prin puterea lui Allah Prea înaltul! La aceste cuvinte genniul se făcu nevăzut. Şi te-am adus aici căci îţi vreau binele şi vreau să te ajut fără să îţi cer nimica. Rămase atâta de uimit încât deschise gura ca să strige.— Pe Allah! o. Ne vom folosi de prilej ca să îl păgubim pe cocoşat de această minune de carne. cu cea mai mare iuţeală. frate. făclia asta aprinsă. tot ce ţi se întâmglă aici. Hassan se trezi şi fu la hotarul cel mai îndepărtat al uluirii când nu se mai văzu întins în cimitir. amestecă-te în mulţime şi du-te cu ea la acel hammam pe care îl vezi. Da. sfârşiră prin a ajunge la Cairo. vom face un lucru bun. Cei doi tineri sunt vrednici unul de altul. prin grija mea. numai din dragoste pentru faţa lui Allah şi pentru chipul tău frumos. te vei pune de-a dreapta ghebosului. Ce păcat ar fi ca ghebosul să apuce să se împreune cu Sett El-Hosn! Atunci gennia răspunse: — Ai dreptate. Şi încredinţează-te lui Allah care te-a făurit atât de frumos. tu îl vei urma! sau mai degrabă vei merge alături de ghebos care este mire. şi pe lângă aceasta vom vedea mai bine care este cel mai frumos dintre ei doi! Şi efritul răspunse: — Ascult şi mă supun. privi la stânga. şi îl treziră. pe mormântul tatălui său. pe care îl vei petrece la palat. ci un oraş cu totul deosebit de Bassra. în acest fel. Şi omul (era chiar genniul!) îi dădu o făclie aprinsă şi II povăţui să se amestece în mulţimea de oameni care purtau cu toţii făclii aprinse ca să însoţească nunta. aproape de cuf tea palatului care era plin de lume. un lăutar sau o dansatoare sau o cântăreaţă.

ale vizirilor şi ale curtenilor din palat. rândaş la cai. Şi aşa. arunca aurul acesta cu pumnii plini în jurul lui. oare. ţinând câte o făclie mare. merse şi îşi aprinse din nou făclia. Numai atunci se arătă toată frumuseţea lui Hassan în minunata ei strălucire. De altminteri. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 210 136 . scoţând-o plină de aur. din pricină că erau de faţă şi acei doi bărbaţi. care se stinsese. el era singurul bărbat. dacă nu îl veţi lăsa să intre cu noi pe acest adolescent care ne-a copleşit cu binefacerile lui! Şi nu vom consimţi să îi facem praznicul miresei. şi avea o mantie ţesută din mătase învărstată cu fir de aur. în faţa cocoşatului. ieşea de acolo călare şi îmbrăcat în straie nou-nouţe. pe calea străbătută de cortegiu. oare. Şi aceasta nu făcea decât să ii dea mai multă strălucire chipului său fermecător şi frumuseţii lui. decât numai dacă va fi de faţă tânărul nostru prieten! Şi femeile puseră stăpânire cu de-a sila pe tânărul Hassan şi îl duseră cu ele in harem. cu piticul ghebos. într-un singur glas. curtenii îndepărtară mulţimea şi nu lăsară să intre decât lăutarii şi trupa dansatoarelor şi a cântăreţelor. şi se apropia de el. numaidecât Hassan Badreddin îşi cufunda mâna in buzunar şi. Aşadar. Şi aşa. Atunci Hassan Badreddin din Bassra se amestecă cu mulţimea şi se învârti atât de bine. încât ajunse in capul cortegiului alături 209 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI de ghebos. şi aceasta într-un chip şi cu o graţie neîntrecută. să însemne toată povestea asta? Şi. în sala de adunare se strânseseră toate doamnele. ca să fie de faţă la găteala miresei! Dar ne vom împotrivi şi noi cu tărie să intrăm. pe cap purta drept tichie un fes înfăşurat cu un minunat turban de mătase. şi mai turna de asemeni din acesta cu pumnii plini în toba mică cu clopoţei a tinerei dansatoare sau a tinerei cântăreţe. şi mai mult chiar. îşi zise în sinea lui: „Ce poate. şi toate aveau chipul acoperit cu vălul cel mic de mătase albă. în mijlocul haremului. Şi nimeni altcineva. toate femeile şi toată mulţimea fură cuprinse de cea mai mare admiraţie. şi ajunse la hammam chiar in clipa când ghebosul. Acolo. Toate aceste doamne se înşirară pe două rânduri. şi le-o umplea de fiecare dată. care sfârşise cu baia. Hassan era mereu îmbrăcat în hainele lui strălucitoare din Bassra. strigară la curteni şi le ziseră: — Pe Allah! aveţi toată dreptatea să îi împiedicaţi pe bărbaţi să intre cu noi în harem. de la făclia unuia dintre nuntaşi. Cortegiul sfârşi prin a ajunge la palat. în urma ghebosului. despre ce serviciu pe care mi-1 face a voit să pomenească acest efrit uluitor?" Dar fără să stea mai mult pe gânduri. soţiile emirilor. în ciuda nasului cocoşatului care nu putu împiedica lucrul acesta. de fiecare dată când o cântăreaţă sau dansatoare se desprindea din grupul lăutarilor. toţi erau fermecaţi de frumuseţea şi de graţia lui. in mijlocul sălii celei mari de adunare.Şi Hassan Badreddin din Bassra. Atunci cântăreţele şi dansatoarele. la aceste cuvinte ale efritului. şi înfăşurat după datina de la Bassra. brodat tot cu aur şi argint. Şi Hassan şi mirele ghebos trecură printre cele două şire şi merseră să se aşeze • oala 14 voi.

Atunci pe dată se sculă rândaşul ghebos şi se repezi să o 137 . sau măcar un ceas. Dar pe blestematul ăsta de cocoşat fie ca Allah să îl prăpădească! în timp ce doamnele din sală stăruiau mai departe să îl laude pe Hassan şi să ii ocărască pe cocoşat.pe un podium inalt străbătând printre cele două rânduri de femei care se întindeau de la sala de adunare până la camera nupţială. dar aceasta nu era decât rochia de deasupra. şi ea strălucea ca o hurie. şi ca să ii spună un cuvânt sau două de dragoste. încât nici un om. şi să rămână prinsă acolo vreme de un an. şi pe stofă erau desenate chipuri de animale şi de păsări. Cât despre Hassan Badreddin din Bassra. La vederea lui Hassan Badreddin. ea purta o rochie brodată toată cu aur roşu. în dreapta şi în stânga. a chipului lui luminos ca şi cornul lunii noi. De altminteri. ca la un semn. deodată cântăreţele bătură în instrumentele lor. şi să se arunce în poala lui. făptură de rând. umerii i se desenau mai mult sub veşmintele bogate care ii acopereau. aşa precum stelele înconjoară luna ieşind de după nori! Ea era parfumată cu ambră. mireasa. femeilor li se tăie răsuflarea şi simţiră cum îşi pierd cu desăvârşire minţile. Ea se apropie de podium imprimându-i trupului său nişte mişcări nespus de graţioase. nu erau decât nişte stele care să îi formeze cortegiul. dansatoarele şi cântăreţele se mai întreceau cu laudele povestind despre dărnicia lui Hassan şi îmboldindu-le pe doamne să îl servească cum se pricepeau ele mai bine. chiar răstimpul cât să fie încălărită. şi părul ei strălucea sub mătasea care îl acoperea. să fi fost însuşi regele. de unde trebuia să iasă peste puţin timp mireasa. şi îşi descoperiră chipul. a frumuseţii lui. sau măcar să îi facă un semn cu ochiul care ar fi putut să ii vădească lui cât de mult îl doreau toate. da! poate dormi cu Sett El-Hosn! Ei sunt făcuţi unul pentru celălalt. şi să îl simtă măcar o dată într-insa! Şi iată că. Şi aşa. sau o lună. înconjurată de eunuci şi de însoţitoare. pentru nuntă. el şedea mereu stârnind admiraţia întregului grup de doamne. uşa camerei nupţiale se deschise şi mireasa Sett El-Hosn. era atâta de frumoasă pe cât este de frumoasă luna plină într-a patrusprezecea noapte a ei. Şi doamnele îşi ziceau: — Allah! Allah! iată un adolescent! Acesta. alături de ea. Sett El-Hosn. nu se mai putură stăpâni mai mult. Sett El-Hosn. Ea era într-adevăr înveşmântată regeşte. îşi făcu intrarea în sala de primire. deodată. căci în ce priveşte celelalte rochii de pe dedesubt. nu văzuse ceva asemănător. şi celelalte. numai Allah singur ar fi în stare să le preţuiască în toată 211 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI bogăţia lor! La gât purta un şirag care putea valora cine ştie câte mii de dinari! Fiecare nestemată care îl alcătuia era aşa de rară. toate aceste femei. Şi fiecare dintre ele ardea de dorinţa să îl poată încolăci cu braţele pe acest tânăr miunat. a farmecelor lui. şi se pieptănase. intră în mijlocul femeilor. tocmai către el se îndreptă şi mireasa. uitând că este de faţă cocoşatul! Şi începură toate să se apropie de Hassan Badreddin ca să îl soarbă din ochii de mai aproape. de tulburare. ridicându-şi vălul! Şi ele se arătară fără nici o cuviinţă. intre altele. cu mosc şi cu roze. fiica vizirului Şamseddin. într-un cuvânt.

in timpul acesta. Şi când te gândeşti că acesta era vărul ei. scuturându-şi şoldurile şi 138 . Şi necazul lui sporea de fiecare dată când o vedea pe una dintre fetişcane întorcându-se spre Hassan. şi. spre vulva ei. Şi fiecare rochie nouă era cu mult mai frumoasă decât cea dinainte şi fiecare găteală cu podoabe le întrecea nespus de mult pe celelalte. te-ar azvârli înapoi cu curul înainte! Şi râdeau cu hohote. Şi rămase aşa tot timpul să îşi omoare urâtul singur şi să îşi facă sânge rău în sufletul lui. Cât despre mireasă. sau alta mişcându-şi jucăuş degetul mijlociu şi făcându-i cu ochiul. toate femeile ce se aflau în faţă începură să râdă. privindu-1 pe Hassan şezând surâzător! Şi cocoşatul privea la toate acestea tare necăjit. şi ii ardeau glume nesărate. cântăreţele din lăute făceau minuni şi cântăreţele ziceau cântecele de iubire cele mai nebuneşti şi mai aţâţătoare de iubire. şi le aruncă aurul cu pumnii însoţitoarelor lui Sett El-Hosn şi dansatoarelor şi cântăreţelor. întinse una peste alta. cu mâna întinsă şi aplecată deodată. poftindu-1 prin semne. Dar ea îl împinse cu groază. urmată de toate doamnele. îşi stingeau făcliile-. că se împreunează. Cât despre cocoşat. făcu ocolul sălii. trecând pe lângă el.îmbrăţişeze. de şapte ori în şir. imprăştiind-1 prin toată sala. Hassan Badreddin nu uita să arunce aurul cu pumnii. şi se întoarse sprinten şi dintr-o mişcare se puse înaintea frumosului Hassan. şi strigă ridicând mâinile spre cer: — Allahumma! fă ca acest băiat frumos să fie soţul meu! Şi descotoroseşte-mă de acest rândaş ghebos! Atunci Hassan Badreddin. Şi toţi cei care se apropiau din întâmplare de el. se simţi mistuită de o patimă aprinsă. şi dansau ca nişte păsări! Şi de fiecare dată. el fusese părăsit cu dispreţ. de sunetele instrumentelor şi de beţia cântecului. şi femeile se aruncau asupra lui ca să aibă ceva ce să atingă din mâna adolescentului. îşi cufundă mâna în buzunar şi o scoase plină de aur. Şi toate femeile chicoteau privindu-1. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 212 A treia zicea: — Dacă ţi-ar trage una cu zebbul lui. chiar din acea clipă. şi de flecare dată îmbrăcată într-alt fel. sau alta. ca să se prefacă. Una ii zicea: — Maimuţoi Tu vei putea să ţi-o faci singur pe uscat şi să te împreunezi cu aerul! Alta îi zicea: — Uite! tu abia eşti pe de-a-ntregul atâta de mare ca zebbul frumosului nostru stăpân! Şi cele două gheburi ale tale sunt chiar pe măsura ouălor lui. Şi tot timpul. şi şedea singur cuc. Ba chiar fură dintre acelea care se folosiră de voia bună şi de aţâţarea simţurilor tuturor. şi se oprea după flecare rotire dinaintea lui Hassan Badreddin din Bassra. tot aşa de urât ca o maimuţă. care strigară: — Ah! facă-se ca mireasa să fie a ta! Şi Badreddin surâse prietenos la această urare şi la laudele lor. de care. după povaţa genniului. mai ales când mireasa se opri dinaintea frumosului Hassan. ca să îşi bată joc de el. şi nici el nu ştia cu nimic mai mult decât ea! La vederea acestei întâmplări. in vreme ce mireasa înainta astfel încet şi lampas. şi că nu ştia asta.

cocoşatul ajunse la umblătoare ca să se golească înainte de a intra la mireasă. o vei lua fără teamă şi fără şovăială. nici nu ştia. ghebosul. fie atingându-i pulpana mantiei. şi ieşi toată lumea privindu-1 pe Hassan pentru cea din urmă oară. cu ochi sclipind fioros. cocoşatul şi mireasa cu însoţitoarele ei. îi scoaseră rochiile de pe ea una câte una. dansatoarele şi cântăreţele se opriră şi. sau alta. trebuia să aştepte ca mirele. îi zise cu un glas tare cătrănit: — De fapt. pisica începu să se umfle şi se prefăcu într-un câine riiare care latră: 139 . nunta se sfârşi. între timp. îi vei ridica vălul şi îi vei face ceea ce îi vei face! Apoi genniul se făcu nevăzut! într-adevăr. şi când o vei vedea intrând pe mireasă. chiar acum. şi scoase guiţatul lui de şobolan: — Zik! Zik! Şi rândaşul bătu din palme ca să îl fugărească şi ii zise: — Hâş! Hâş! Numaidecât şobolanul începu să se umfle şi se prefăcu într-un cotoi cumplit. văzându-1 pe Hassan şezând mai departe. ca şi cum i-ar fi zis să rămână acolo. Apoi plecară lăsând-o singură cu doica ei bătrână. ca să fie despăgubit. oare. trecură pe dinaintea lui Hassan.răsucindu-se. fie sărutându-i mâinile. Şi aşa cântăreţele din instrumente conteniră să îşi mai ciupească instrumentele. de fapt. când îl văzu pe genni ivindu-se şi zicându-i: — Unde pleci aşa. şi începu! Dar numiadecât genniul se prefăcu într-un şobolan cumplit. el este cel mai netrebnic dintre rândaşii noştri de la cai. aştepţi ca să pleci de aici. îi vei spune: „Eu sunt adevăratul tău soţ! Vizirul. La sfârşitul celui de-al şaptelea ocol. Dar abia ieşi pe uşa sălii afară. de pe podium şi. fiindcă ghebosul îşi făcea mai departe nevoile. Atunci însoţitoarele o conduseră pe soţie în camera de dezbrăcare. nu s-a folosit de acest vicleşug decât de grija ta ca să nu te deoache oamenii pizmaşi! Cât despre rândaş. 213 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI care. ce avea desfăcut. răspunse ridicându-se: — în numele lui Allah! Şi se sculă şi ieşi. la drept vorbind. căci ţinuse o bună parte din noapte. şi se lăsă pe vine pe lespedea de marmură. nu mai rămaseră în sală decât Hassan. şi. cu care să se răcorească în sănătatea noastră!" Apoi. tatăl tău. bătându-şi bucile cu palma şi zicându-i ghebosului: — Tu vei muşca din ele în luna caiselor! Şi toată lumea se omora de râs. rostind de fiecare dată: „în numele lui Allah!" ca să îndepărteze prin farmece deochiul. deci. care începu să miaune groaznic. până ce te-om izgoni? Atunci Hassan. care. înainte de a o petrece în camera nupţială. Dar acuma. împreună cu toate doamnele. şi ieşi din gura umblătoarei. plesnindu-şi mâna ei dreaptă deschisă peste mâna ei cea stânga închisă. Cocoşatul se sculă. i se pregăteşte la grajd o strachină bună de lapte prins. du-te de îndată in camera nupţială. să ajungă întâiul acolo. Şi într-adevăr. Apoi. Badfeddin? Opreşte-te şi ascultă-mă bine şi urmează-mi poveţele. cu un gest încă şi mai desfrânat. tu ne-ai cinstit peste măsură cu venirea ta şi ne-ai copleşit cu binefacerile tale în această noapte. Cocoşatul a ieşit la umblătoare şi mă voi îngriji-de el! Tu.

ţi-o mai repet o dată. locuitori ai casei! Atunci. simţi cum tot pântecele i se topeşte în cufureală. de teamă să nu-1 vadă scăpat de acolo. şi abia avu putere să strige: — Ajutor. decât pe stăpâna mea? Şi rândaşul. măgarul ne umflă şi mai tare şi se prefăcu într-un bivol înfricoşător care astupi cu desăvârşire uşa de la umblătoare. şi acest bivol vorbi de asii dată cu grai omenesc. şi îi zise: — Nenorocire ţie. Şi cocoşat ui fu cuprins de spui mă. javră de codoş! Atunci câinele crescu şi se umflă şi se prefăcu într-un măgar. şi fălcile îi clănţăneau una de alta. 140 . că de nu. cocoşatul simţi cum îl năpădesc frigurile morţii. în harem! că de nu. şi pătrunse în iatacuri şi de acolo în camera nupţială. Şi de-abia ajunse acolo. Dar nu vei grăi nimănui nici măcar o vorbă despre toate astea. el îl l^g pe ghebos şi pe efrit hărţuindu-se. Atunci genniul îi zise: — Vei rămâne aici toată noaptea până la răsăritul soarelui! Şi numai atunci te vei putea duce. unde se aşeză chiar în fundul ei. are începu să zbiere în obrazul cocoşatului: „Hi-ha! Hi-ha!" şi O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 214 să se băşească cu o zarvă cumplită. ori te voi face să îţi muşti căcatul! Şi rândaşul. la această ameninţare înfricoşătoare. prea puternice împărat al bivolilor. apoi acestea sfârşiră prin a i se încleşta de spaimă! Atunci bivolul zbieră. alunecă jos pe lespezi. tu. îţi voi zdrobi capul şi te voi vâri în groapa cu căcat! Apoi adăugă: — Iar acum te voi aşeza într-un fel din care să nu cumva să mai te încumeţi să te mişti până în zori! Atunci bivolul îl apucă pe rândaş cu dinţii de picioare şi îl vâri cu capul în jos. cocoşat de smoală! oare n-ai putut să îţi afli o altă femeie pe care să o umpli cu scula ta scârnavă. o. Şl genniul îi zise: — Răspunde-mi. in fundul găurii căscate a gropii umblătoarei şi îi lăsă numai picioarele scoase afară din gaură. cel mai scârnav dintre rândaşii de la grajduri! La aceste cuvinte. pe jumătate dezbrăcat şi cu curul în sus. Şi de acum să nu mai pui vreodată piciorul prin partea aceasta de palat. cocoaşa curului meu! o. Iată in ce îl priveşte pe ghebos! Cât despre Hassan Badreddin din Bassra. sugrumat de spaimă. — O. de altminteri. Şi îi mai repetă o dată: — Şi mai ales bagă bine de seamă să nu te clinteşti cumva! 215 o MIE şi UNA DE NOPŢI Apoi se făcu nevăzut. lui Allah şi ţie! Atunci genniul îi zise: — îmi vei jura pe Allah că te vei supune la poruncile mele! Şi cocoşatul se grăbi să facă jurământ. rosti anevoie: — Pe Allah. asta nu-i deloc vina mea! Am fost silit la asta! Şi. eu nici n-aş fi putut visa că fata ar avea un ibovnic printre bivoli! Dar îţi jur că mă căiesc de asta şi vă cer iertare.— Ham! Ham! Atunci cocoşatul începu să se înspăimânte şi îi strigă: — Marş. cu cufureală după el. îţi voi sfărâma capul in mii de bucăţi. nu putu îngâna o vorbă.

ia-mă! ia-mă! Strânge-mă! Ţintuieşte-mă in poala ta! Şi cum Seu El-Hosn îşi scoase poalele. zicând aceste vorbe: „Ţintuieşte-mă în poala ta!". acuma cocoşaţui se afla în . ea îşi ridică rochia până din sus de vulvă şi îşi dezvălui astfel în toată minunăţia lor coapsele ei şi curul ei de iasomie. văzându-te şezând în sala de ospăţ cot la cot cţţ spurcatul de ghebos. Badreddin simţi cum dorinţa îi răscoleşte trupul şi face să-i tresară pruncul adormit! Şi numaidecât se ridică degrabă. scumpul meu! cât e§ti de drăguţ că mă adepţi de atâta timp! Singur eşti? Ce fericire! Iţi voi mărturisi că credem ia înce_ put. apoi deodată. apoi îşi scoase turbanul său atâta de frumos şi îl puse pe un scaun şi luă în cap un turban uşor de dormit pe care îl aduseseră acolo pentru cocoşat. lăsând-o pe Sett El-Hosn să intre singură. se dezbrăcă şi se descotorisi de pantalonii lui largi cu nenumărate încreţituri.grajd unde înfulecă pe rupte in sănătatea noastră % castronaş de lapte prins proaspăt! La aceste cuvinte ale lui Badreddin. bătrâna crezând c§ vorbeşte cu ghebosul. că vă însoţiserăţi amândoi împotriva mea! Badreddin răspunse: — O. Tatăl tău 1-a răsplătit cu zece dinari. ea se retrase. să r^dă încă şi mai drăgălaş. zise: — Scoală-te. şi dţ asemenea ca să te ferească de deochi. Atunci mireasa. căci toate femeile din palat auziseră vorbindu-se de frumuseţea ta neasemuită şi tatăl tău |_a lămurit pe acel cocoşat ca să slujească de pavăză faţă de deochi. Allah fie cu voi! Apoi. Sett El-^osn se afla jn culmea plăcerii. oare ce poţi vorbi? Cum jj. şi o puse pe divan sub pantaloni. De altminteri. Sett El-Hosn. cutezătorule. Badreddin îşi desfăcu brăcinarele şi se năpusti asupra lui Sett El-Hosn care ii întindea tot trupul ei. Toată această mascaradă a ghebosului n-a fost ticluită decât ca să ne facă să râdem. p§ng să desluşească pe cine vedea în fund. copiii mei. închipui că ghebosul ar putea să se atingă de tine? Şi cum s-ar nutea oare însoţi cu mine împotriva ta? Sett El-Hosn răspunse: — Dar.'ia-ţi soţia şi poartă-ţe vitejeşte! Şi acum.Pe Allah! scumpul meu.O. ea se ivi goală de tot sub rochia ei. şi Badreddin 141 .când intră mireasa. îşi scoase punga cu cei o mie de dinari pe care îi dăduse jidovul din Bassra. cu inima tare sleită înainta zicându-şi în sinea ei: „Nu! mai degrabă îmi dau sufletul'decâi să mă las în mâinile acestui scârnav rândaş ghebos!" 5ar abia făcu câţiva paşi şi îl recunoscu pe minunatul Badreddin! Atunci ea scoase un ţipăt de fericire şi zise: -ţ. şi se înlănţuiră. Şi aşa. ea începu să surândă drăgălaş. sprijinită de doica ei bătrână c^re se Oprj ja' uşă. La această privelişte şi la vederea cu de-amănuntul a cărnii ei de hurie. stăpâna mea. care dintre voi doi este bărbat^ meu tu sau el? Badreddin răspunse: — Eu. şi nu rămase îmbrăcat decât cu cămaşa fină din muselină de mătase brodată cu fir de aur şi cu izmenele largi de mătase albastră. nemaiputându-se stăpâni. stăpâna mea. în sfârşit. strigă: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ar. Şi. o. legat la brâu cu un brăcinar cu ciucuri de aur.

precum vei vedea in cele ce urmează. deodată. urmată îndeaproape de efrit. pe ea să o iubeşti. şi zbură cu el. chiar din acea clipă. Apoi efritul îi zise prietenei sale. şi nu se simţi rău din pricina asta câtuşi de puţin. tovarăşa lui. Şi. Când. şi amândoi veniră să îi admire pe cei doi tineri dormind. surioară. îl încarcă pe umerii ei. Priveşte-i lipiţi unul de altul şi neavând de acoperitoare decât numai binecuvântările! Când lumea vede două inimi legate prin iubire aprinsă. căci nu pizmaşul îţi va binevoi dragostei tale! Gândeşte-te! că îndurătorul n-a făurit o privelişte mai încântătoare decât aceea a doi îndrăgostiţi împletiţi în aşternutul lor! Priveste-L Iată-i lipiţi unul într-altul. el îi răpi ceea ce avea de a-i răpi şi se desfată în deplină tihnă din dulceaţa acestei tinereţi. nu trebuie să fie găsit aici! Atunci efrita-1 ridică pe tânărul Hassan dormind. şi împinse voinicul împlântându-1 în crăpătură: şi numaidecât crăpătura se lărgi. vezi că am avut dreptate! Apoi adăugă: Acum trebuie ca la rândul tău să îl răpeşti pe tânăr şi să îl duci în acelaşi loc de unde l-am luat. în plină călătorie prin văzduh. Şi atunci se întinse lângă Sett El-Hosn. Sett El-Hosn rămase însărcinată. efritul o pofti trupeşte pe efrită şi voi să o silnicească asa cum era 142 . fiica unchiului său. Când Badreddin sfârşi cu împlântatul celui de al unsprezecelea stâlp. Şi Badreddin nu mai putu de fericire dumirindu-se că mărgăritatul era nestrăpuns. şi numai cu ea. efrita: — Haide. şi apucă coapsele lui Sett El-Hosn şi le atrase spre sine indepărtându-le una de alta. după ce fuseseră de faţă la jocurile lor şi număraseră loviturile de berbece. trebuie să trăieşti!" Iată in ce îi priveşte pe Hassan Badreddin şi pe Sett El-Hosn. în cimitirul din Bassra. Şi atunci ţinti cu berbecul. acoperiţi de binecuvântări! Mâinile şi braţele lor le slujesc de perne aşa de molatice. care stătea bârzoiat către cetate. îşi zise: „Poate că este de-ajuns de acuma". şi eu te voi ajuta la aceasta. cui pe cui. ea încearcă să le lovească cu fierul rece! Dar tu. într-adevăr. el se grăbi să plece în căutarea genniei. căci iată că încep să se ivească zorile. şi că nici un berbece înainte de al său nu îl pătrunse şi nici măcar nu îl atinsese nici cu vârful nasului! Şi se lămuri că acest dos binecuvântat nu mai fusese niciodată încălecat sub asaltul vreunui încălecător! Şi aşa.o ridică pe Sett El-Hosn şi o trânti în aşternut şi se slobozi peste ea! El se ghemui cu coapsele desfăcute. şi. şi amândoi se împletiră strâns şi înainte ca să adoarmă îşi recitară aceste strofe minunate: 217 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „Nu te teme de nimic! Şi pătrundă lancea ta în ţinta iubirii tale! Nu lua seama la sfaturile pizmaşilor. Emire al Credincioşilor. treci mai departe! De toate dăţile când destinul îţi scoate o frumuseţe în cale. berbecul se întrecu de cinsprezece ori dupăolaltă intrând şi ieşind neîntrerupt. Şi aşa. la hotarul cel mai îndepărtat al bucuriei. îmbrăcat aşa cum era numai cu cămaşa. căci izmenele nu îl ţinuseră în toiul zbenguielilor. o. şi-i puse mâna uşurel sub corp şi Sett ElHosn la rândul ei îl cuprinse cu braţele. in turbeha tatălui său Nureddin! Şi fă-o repede. Cât despre genni. cu ea.

Şi aşa efrita şi Hassan fură scăpaţi de cumplitul efrit care poate că i-ar fi nimicit. goluţ? Alţii răspunseră: — Poate că sărmanul tânăr a petrecut la crâşmă mai mult decât se cuvenea! Şi a băut peste măsură! Şi intorcându-se seara acasă. în clipa aceea. dacă n-ar fi fost Hassan. Badreddin se trezi şi se văzu întins aproape de aceapoartă necunoscută şi înconjurat de toţi acei oameni: şi rămase tare nedumerit şi strigă: — Unde mă aflu. oare ce îmi spuneţi voi? Eu mi-am petrecut noaptea la Cairo. oameni buni? Spuneţi-mi.împovărată cu frumosul Hassan. în ce te priveşte. Ci. numai aşa de plăcere! Dar. o tichie de noapte. un buric. şi efrita s-ar fi lăsat de bunăvoie efritului. Şi efrita îl duse pe Hassan aproape de tot de una din porţile oraşului. chiar în locul unde se prăvălise O MIE ŞI UNA DE NOPŢI efritul cu care ea s-ar fi împreunat cu drag. va fi găsit porţile oraşului închise şi s-a hotărât să doarmă pe câmp! Ci. şi fără de izmene! Şi ei îşi ziseră: — Cine ştie cât a trebuit să stea de veghe ca să fie cufundat acum într-un somn aşa de adânc! Dar alţii spuseră: — Allah! Aliah! ce adolescent frumos! Fericită şi plină de noroc este femeia care s-a culcat cu el! Dar oare de ce este acum aşa de gol. oare nu ştii că te afli la poarta Damascului? Unde oare ţi-ai putut petrece noaptea de eşti aşa despuiat de tot? Hassan răspunse: ' Şam: Siria sau numai oraşul Damasc. să fie tare aproape de oraşul Damasc. dar să temu să nu i se întâmple ceva lui Hassan. Şi ziceţi că sunt la Damasc? 143 . în zorii zilei se deschiseră porţile oraşului. toate ca din cristal! un zebb şi nişte ouă tare bine potrivite. in loc de turban. din fericire. Şi această privelişte îi uimi pe toţi oamenii. briza dimineţii se iscă şi veni să îl dezmierde pe frumosul Hassan şi îi sumese cămaşa: atunci se iviră un pântece. în ţara Şam*. în timp ce vorbeau aşa. neîndrăznind să îl duci mai departe numai ea singură. Allah le veni într-ajutor. Atunci efrita coborî pe pământ. căci efritul este crâncen la împreunare. îl aşeză uşor pe pământ şi îşi luă zborul. iar pe lângă aceasta. având pe cap. ne-am oprit ca să te privim. nişte coapse şi nişte pulpe. De altminteri. L 219 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Pe Ailah! oameni buni. vă rog! Şi de ce v-aţi adunat aşa in jurul meu? Ce s-a întâmplat? Ei răspunseră: — în ce ne priveşie. şi trimise împotriva efritului o ceată de îngeri care aruncară asupra lui un stâlp de foc care îl arse. aşa fusese scris de către Destin ca locul unde efrita avea si îl coboare pe tânărul Hassan Badreddin. care nu se mai saturau privind. şi oamenii care ieşeau fură tare miraţi văzându-1 pe acest adolescent fermecător dormind îmbrăcat numai cu o cămaşa. căruia ii purta tare mult de grijă.

vă asigur şi v-o repet. şi unul dintre ei strigă râzând: — Vedeţi bine că sărmanul tânăr s-a însurat în vis! Bună-i oare căsătoria în vis? De câte ori? Oare era o hurie sau o curvă? Dar Badreddin începu să fie tot mai nedumerit. vină-ţi în fire. 144 . toată lumea se temu şi se trase înapoi. fiul meu. pe Allah! oameni cumsecade. şi unul dintre ei zise: — O. Şi nu îndruga asemenea prostii. în sfârşit. şi mi-am pus chiar scufia de noapte care ii era menită lui. unul strigă: — Ce lucru de necrezut! Un altul: — Acesta-i nebun! Şi câţiva începură să se strâmbe de râs şi să bată din palme. şi le zise: — Ei bine. că astă-noapte am petrecut-o la Cairo şi alaltăieri la Bassra în oraşul meu! La aceste cuvinte. aflaţi că astănoapte. aşa caraghios cum era. mâncătorule de haşiş! Şi alţii ziseră: — Nu mai încape nici o îndoială că este nebun de-a binelea! Ce păcat ca un adolescent atâta de încântător să înnebunească! Şi alţii ziseră: — Dar. neavând încotro. lăsând» pe Hassan în pace. unO MIE ŞI UNA DE NOPŢI 220 de mi-s izmenele. şi pe care iat-o aici! Apoi. am petrecut clipe nespus de plăcute. da'. ale cărui isprăvi erau faimoase ne voie mare în oraş. fimd mire! Atunci fură cu toţii din ce în ce mai încredinţaţi de nebunia lui. se gândi o clipă şi strigă: — Dar. oare nu-i păcat că acest adolescent minunat şi-a pierdut astfel mintea? Dar şi ce nebun fără de pereche! Şi un altul mai înţelept ii zise: — Haide. Şi Hassan se năpusti în prăvălie şi se ascunse acolo. dar Allah se temu acest băiat frumos să nu fie silnicit. şi îl făcu să treacă pe lanţ dugheana unui cofetar care tocmai atuncea îşi deschise prăvălia. unde mi-e turbanul. Şi alţii ziseră: — într-adevăr.Atunci izbucniră cu toţii într-un râs nemaipomenit. şi. şi fiindcă cofetarul era o namilă zdravănă. Atunci Hassan zise: — Ştiu ceea ce zic Şi chiar mai mult decât atât. era o hurie! şi nu m-am împreunat nicidecum in vis. Şi toata lumea începu atunci să îşi tragă cu ochiul şi să işi facă semne ci adolescentul este smintit de-a binelea. unde mi-s mantia şi pantalonii? Şi mai cu seamft unde mi-e punga? Şi Hassan se sculă şi îşi căută hainele în jurul lui. Atunci Hassan se hotărî si intre in oraş. la Cairo. eu nu mint niciodată! Aşadar. să străbată străzile şi sukurile. cum stăm cu povestea asta ciudată pe care ne-o îndrugi aici? Atunci Hassan Badreddin zise: — Pe Allah! oameni buni. în mijlocul unei gloate mari de copii şi de oameni care strigau: — Iată—1 pe nebun! iată—1 pe nebun! Şi bietul Hassan nu ştia ce să se facă. ci de cincisprezece ori intre coapsele ei binecuvântate şi am luat locul unui ghebos împuţit.

într-adevăr. vizirul îşi zise: „Nimic nu mă va împiedica să o ucid pe fiica mea dacă voi afla despre ea că i s-a dat acelui scârnav cocoşat!" Bătu. o. eu n-am nici un copil. borcanele cu dulceţuri. deci. Apoi îl duse la cadiu şi. şi el lua banii de la muşterii şi la vindea prăjiturile. în urma învăţămintelor ce i le dăduse mama lui. cu care se întoarse ca să îl îmbrace. Dar. tinere drăgălaş. şi m-ai face tare fericit dacă te-ai învoi să mă primeşti de tată! Şi eu te voi lua de suflet ca pe fiul meu! Atunci Hassan Badreddin ii răspunse: — Bunule uncheş! facă-se după dorinţa ta! Numaidecât cofetarul merse la suk şi cumpără nişte haine 221 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI scumpe. şi învăţă in scurtă vreme măiestria cofeturilor pentru care avea un dar cu totul deosebit. care gătea prăjiturile şi dulceţurile dinaintea lui. căci te iubesc încă de pe acum mai presus ca pe sufletul meu! Atunci Hassan îi istorisi cofetarului Hadj Abdallah toată povestea lui. fiica lui. ea nu îl află pe frumosul Hassan lângă ea. porţelanurile pline cu şerbeturi. Şi înainte de a intra la fiica lui. şi aceasta până când Allah se va indura să curme ponoasele de care eşti lovit. a farmecelor lui şi a darurilor li din fire. Şi era nespus de tulburat în sufletul său de nedreptatea sultanului care îl silise să o mărite aşa pe frumoasa Sett El-Hosn. şi aceasta de la început până la sfârşit. care se numea El-Hadj Abdallah. tatăl ei. vizirul Şamseddin. spune-mi de unde vii? şi fii fără de te mă. putu să îl măsoare pe îndelete şi rama uimit la vederea frumuseţii lui. istoriseşte-mi toată povestea ta. şi dugheana cofetarului El-Hadj Abdallah ajunse cea mai căutată dintre toate prăvăliile cofetarilor din Damasc. tare anevoie de crezut. această poveste este. faţă de martori. Şi frumuseţea lui Hassan. la uşa camerei nupţiale. Şi Hassan rămase în prăvălia cofetarului. îl luă de suflet pe Hassan Badreddin ca pe fiul său. Dar n-are nici un rost să o mai repetăm. cu rândaşul ghebos.Când cofetarul. Iată in ce îl priveşte pe Hassan Badreddin! . şi o strigă: — Seu El-Hosn! 145 . şi chiar în clipa aceea dragostea ii năpădi inima şi îi tânărului Hassan: — O. veni de o căută ca să vadă ce face. şi faimoasele dulciuri din Damasc. El era tare îngrijorat. iată: Când se trezi Seu El-Hosn în dimineaţa întâiei nopţi a nunţii. îl văzu tânărul Hassan Badreddin. fiul de suflet al cofetarului. eu te sfătuiesc să nu mai pomeneşti nimănui despre aceasta căci e primejdios să faci asemenea destănuiri. Atunci îşi închipui că Hassan se duse la umblătoare! Şi se puse să ii aştepte până se va întoarce. De altminteri. îşi întinse faima peste întreg oraşul Damasc. copilul meu. pe când era copil. fiica vizirului Şamseddin din Cairo. nevasta vizirului Nureddin din Bassra. şi vei rămâne cu mine.1 Cât despre mireasa Seu El-Hosn. strălucitorul tânăr din Bassra. Şi cofetarul rămase nespus de uimit şi ii zise lui Hassan: — Tânărul meu domn Badreddin. ca fiu al său. îţi pun la îndemână dugheana mea. într-acestea. şi toată istorisirea ta este nemaipomenită.

la vederea fiicei sale bucuroasă in loc de a fi mâhnită de împreunarea cu cocoşatul. Seu El-Hosn începu să râdă cu înţeles gl zise: — Pe Allah! o. tată. adevăratul meu bărbat de astă-noapte! Ah! Această noapte! cât a fost ea de plină de desfătări lângă iubitul meu! încetează. frumosul adolescent cu purtări alese. tată. şi ochii i se învineţiră de furie şi zbieră: — Nenorocire! Ce îndrugi tu.Ea îi răspunse dinlăuntru: — Da. vizirul se umplu de mânie. Dar tatăl ei. nu eşti chiar tu. fată neruşinată! Cum îndrăzneşti să te înfăţişezi înaintea mea cu acest chip înveselit după ce te-ai culcat cu acel scârnav rândaş ghebos? fslSipiPffiii8$$ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 222 La aceste cuvinte. Şi acolo dădu peste ghebos cu picioarele in aer şi cu capul cufundat adânc în gaura umblătoarei. Şi adăugă: — Ah! cât îmi era de bine. se repezi afară şi dete fuga la umblătoare. cufundată in poala soţului meu prea iubit. nespus de uluit. ea ieşi sprintenă în întâmpinarea tatălui ei. cocoşatule? Şi mai repetă o dată întrebarea cu glas tunător. deci tată. 223 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Dar când se lăsă a douăzeci şi doua noapte 146 . şi sufletul ei mustind de bucurie fiindcă simţise îmbrăţişările minunate ale acelui cerb frumos! Şi aşa. şi neclintit aşa! Şi vizirul. şi se aplecă ca să îi sărute mâinile. mereu ţintuit de groază. vizirul strigă: — Fiica mea. şi chipul ei era ca şi luminat. acel cocoşai care nu face nici cât rosătura de unghie a frumosului meu prea iubit. cu minunaţii lui ochi negri. oare? Cum! Cutezi să spui că ghebosul nu s-a culcat cu tine în această cameră? Ea răspunse: — Pe Allah asupra ta. oare ţi-ai pierdut minţile? Ce-mi spui tu. era genniul. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discret. ajunge cât mi-ai tot pomenit numele acelui cocoşat! Fie ca Allah să îl pedepsească. care glumeau pe socoteala mea chipurile in legătură cu presupusul meu soţ. oare? Şi unde-i acum tânărul acela pe care tu îl numeşti bărbatul tău? Sett El-Hosn răspunse: — S-a dus la umblătoare! Atunci vizirul. cu sprâncenele lui arcuite! La aceste cuvinte. strigă: — Ce văd? oare. îşi închipui că acel care-i vorbea. cu gluma asta şi nu mai pomeni de cocoşatul acela! La aceste cuvinte ale fiicei lui. o.. pe el şi pe tatăl lui şi pe mama lui şi toată familia lui! Ştii că eu cunosc de acum vicleşugul de care te-ai folosit ca să mă fereşti de deochi! Şi îi istorisi tatălui ei toate amănuntele nunţii şi ale nopţii. vin pe dată să îţi deschid! Şi se sculă degrabă şi dete fuga să ii deschidă tatălui său. peste măsură de îngrijorat.. în clipa aceea a povestirii sale. Dar cocoşatul nu-i răspunse nimic căci. tată. strigă: — Ah. ajunge cu gluma! Mi-a fost prea destul că am ajuns batjocura tuturor nuntaşilor. Şi ea se făcu încă şi mai frumoasă ca de obicei.

sau nu? Şi vizirul. că Giafar urmă astfel istorisirea atre califul Harun Al-Raşid: Cocoşatul îngrozit. îi răspunse: — Dar ce mai este şi cu efritul acela despre care tot vorbeşti? O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 224 Atunci ghebosul îi istorisi povestea. Sunt tatăl miresei. îi strigă vizirului in faţă: — Blestemat să fii tu şi fiica ta. măgarilor şi a efriţilor! Blestemat să fii. tu eşti pricina nenorocirii mele. despre venirea lui la mi reasâ. dar nu voi fi atât de nesocotit ca să ies de aici fără învoirea cumplitului efrit! Căci el m-a oprit cu străşnicie să ies din gaură înainte de răsăritul soarelui. Şi ajunse la palat. oare va mai zăbovi mult soarele înainte de a răsări. despre arătarea efritului sub felurite chipuri. şi lasă-mă în pace aici! Dar spune-mi înainte de a pleca. răpitorul de suflete! De altminteri. cu faţa mânjită toată. Atunci cocoşatul scoase un geamăt adânc şi zise: — Ei. şi galbenă şi prăpădită. simt că îmi pierd minţile! Lămureşte-mă cum stau lucrurile cu această întâmplare! Atunci Sett El-Hosn zise: — Află. tată. ori îţi voi despica trupul cu paloşul acesta! Atunci cocoşatul. el se întoarse ca nebun la fiicăsa.Ea zise: Mi s-a povestit. tu poţi s-o ştergi de aici! Eu nu am cu tine nimic de-a face! Şterge-o repede până când nu se întoarce cumplitul efrit. de măgar şi de bivol. Şi ghebosul. şi. Du-te. şi îi zise: — O. îi răspunse din fund: — Pe Allah! o. fiica mea. despre porunca dată să nu iasă de acolo. deci. ca să pot auzi puţin din ce îmi tot îndrugi! Dar ghebosul răspunse: — Voi fi poate nebun. ghebos blestemat. de şobolan. căpetenie a efriţilor şi a gennilor. — Răspunde-mi. fu împiedicat să îi răspundă de o spaimă cumplită. Atunci vizirul strigă furios. şi urcă la sultan şl ii povesti păţania lui cu efritul. ibovnica bivolilor! Şi de teamă să nu vadă arătându-se din nou efritul. mărite rege. Cât despre vizirul Şamseddin. vizirul nu mai ştiu ce să creadă şi strigă: — Dar ce-mi tot îndrugi de acolo? Eu nu sunt efrit. Atunci vizirul se apropie de cocoşat. şi despre cele îndurate. că tânărul fermecător care a avut cinstea 147 . aşadar. aibi milă de mine! îţi jur că nu m-am clintit de aici toată noaptea şi m-am supus poruncii tale! La aceste cuvinte. <i< pisică. urlând şi ncîndrăznind să se uite înapoi. tu şi fiica ta şi toţi răufăcătorii! Atunci vizirul îi zise: — Nebunule! haide ieşi de aici. o. îl înşfacă de picioare şi II trase afară din gaură. mi-ai dat de nevastă pe ibovnica bivolilor. Sett El-Hosn. din ce în ce mai uluit. Apoi ghebosul începu să se văicărească. cu capul mereu vârât în gaură. cocoşatul îngrozit de moarte o luă la fugă din toate puterile. nici nu vreau să te mai văd. în cele din urmă. gândindu-se că acel care-i vorbea era gen.niul.

Când îşi veni în fire. scotoci apoi prin pantaloni şi îi ridică şi află acolo punga cu cei o mie de dinari pe care jidovul ii dăduse lui Hassan Badreddin...acestei hârtii. Şi la rândul lui. . Şi află că aceste date se potriveau întru totul. . şi neîndoios că voi naşte un copil. că i-am dat această sumă de o mie de dinari. Şi se minună nespus de mult. şi află cuprinsă acolo toată povestea lui Nureddin şi naşterea fiului său Badreddin. vizirul se îndreptă spre scaun şi luă turbanul şi îl privi cu luare-aminte şi îl întoarse pe toate feţele. încât le porunci sclavilor palatului să aştearnă pe hârtie această poveste minunată şi să o păstreze cu grijă în arhiva domniei. iată turbanul lui pe scaun. arătându-i hârtiile. şi strig. prin bună înţelegere. domnului Hassan Badreddin. se întoarse acasă la fiica sa şi se 148 ..nunţii toată noaptea. La aceste cuvinte. pe lângă aceştia. fiul vizirului Nureddin pe care Allah să îl aibă întru îndurarea lui! pentru încărcătura întâiei corăbii care va trage la ţărm înBassrat". ]Ua. cutare. pantalonii lui pe divan şi izmenele lui în patul meu. s-a culcat cu mine şi s-a bucurat de fecioria mea. Mai mult decât atâta. Şi ca să îţi aduc dovadă despre cele spuse. Şi atunci începu să plângă' şi să se jelească zicând: — Ah! sărmanul meu frate. citirea:. Cât despre vizirul Şamseddin. în această pungă se găsea.. un petec mic de hârtie pe care erau scrise aceste cuvinte de mâna jidovului: „întăresc. 225 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI chidă plicul aflat in turban şi numaidecât recunoscu scrisul fratelui său Nureddin. încât se grăbi să meargă să îl caute pe sultan. eu. pe care se grăbi să îl ia.. rânduitorulpătimirilor mele. vizirul Şamseddin scoase un strigăt puternip şi căzu în nesimţire. El rămase atât de uimit. ştii tu numele celui căruia i te-ai dat astă-noapte? Acesta este nepotul meu. având pe mână şoimul său favorit. se grăbi să desŞi regele ieşi la vânătoare. mai cu seamă când cercetă cu de-amănuntul şi confruntă datele înşirate de fratele său cu datele căsătoriei lui la Cairo şi cu naşterea fiicei sale Sett ElHosn. îmi storc şi ochii mei de lacrimi! Şi mă întreb. vei afla în pantalonii lui un lucru care-i ascuns acolo şi pe care nu l-am putut ghici ce ar putea să fie. sultanul rămase atât de uimit. să se îndure şi să îmi îngăduie revederea lui!»" Apoi citi din nou cu luare-aminte istorisirea fratelui său. negustor în Bassra. cu toată fiinţa. apoi strigă: — Dar acesta-i un turban ca şi acelea ale vizirilor din Bassra şi Mossul! Apoi îl desfăşură şi găsi pe tichie un plic cusut.. acesta este Hassan Badreddin! şi cei o mie de dinari sunt zestrea ta! Allah să fie slăvit! Apoi recită aceste două strofe: „Regăsesc urmele lui şi numaidecât. fără a primi vreun răspuns: «Cine m-a smuls de lângă el şi l-a azvârlit aşa de departe! Facă-se ca acela. zise: — Allah este atotputernic! Apoi îi spuse fiicei sale: — Fiica mea. sărmanul meu frate! După ce se mai linişti puţin. mă topesc de tot! Şi la amintirea lăcaşului fericit. fiul unchiului tău Nureddin. mă topesc de dor..

însoţit de sclavul negru Said. mantia şi punga. apoi ii tăiară buricul. decât numai de va spune 149 . mergea la şcoală ca să se întoarcă la amiază şi seara acasă.. bunicul lui.. nepotul meu Hassan să poată vedea casa în aceeaşi stare în care a lăsat-o!" Aşadar. vizirul regelui Harun Al-Raşid. zi după zi. la întoarcerea lui.xPe Allah. vizirul Şamseddin luă o călimară şi un calam şi o foaie de hârtie. urmă astfel istorisirea către calif: Când vizirul Şamseddin văzu că nepotul său Hassan Badreddin se făcuse nevăzut. şi îşi zise: . şi la sfârşitul celor nouă luni pline.puse să aştepte întoarcerea nepotului său. Şi. Agib. care îi semăna tatălui în toate privinţele. din pricina tatălui său. la fel de frumos! de drăgălaş! de desăvârşit! La naşterea lui. Dar sfârşi prin a-şi da seama că Hassan se făcuse nevăzut. femeile îl spălară şi ii îngriră ochii cu kohl. care vedea că îndemnurile date fiului vizirului erau zadarnice. până când ajunse astfel la vârsta de doisprezece ani. fiica vizirului. Dar în acest timp. ce întâmplare nemaipomenită este întâmplarea aceasta! într-adevăr. toate lucrurile şi toate mobilele din casa lui. Când minunatul Agib ajunse. adunaţi-vă cu toţii în jurul lui Agib şi ziceţi unii către alţii: „Pe Allah. şi făcu dintr-acestea o legătură pe care o puse cu multă grijă sub cheie. nu s-a mai văzut niciodată una asemănătoare!. într-adevăr. fără să ajungă ca să înţeleagă pricina acestei fapte. Şi merse aşa la şcoală vreme de cinci ani. şi fiindcă. îl trimise la şcoala unui dascăl cu mare faimă şi i-1 dete în grijă cu multă căldură acelui învăţător. însărcinată. Când sfârşi lucrul. şi o puse cu grijă la păstrare în sipetul cu scrisorile. Astfel el scrise: „Cutare dulap este aşezat în cutare loc. După aceea. şi îl încredinţară slujitoarelor şi doicii. mărite rege. din pricina frumuseţii lui uluitoare. şi aşa mai departe. în urma întâiei nopţi a nunţii ei. lună după lună. conteni istorisirea spre a nu obosi câtuşi de puţin pe sultanul Şahriar.. ea rămase. rege al Insulelor Indiei şi Chinei! 1» 15 voi. şi care îl va împiedica de acum înainte să mai vină la şcoală. o. tichia. le zise copiilor: — Vă voi învăţa ceva ce îi veţi spune lui. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa. an după an. născu la vreme un copil ca luna. tânărul Hassan Badreddin. adună turbanul. Agib se făcuse nesuferit celorlalţi copii din şcoală. unul câte unul.. şi. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 226 Dar când se lăsă a douăzeci şi treia noapte Ea zise: Mi s-a povestit. el îi bătea şi ii înjura şi le zicea: — Cine dintre voi este ca mine? Sunt fiul vizirului din Egipt! * Minunatul. vizirul. el sigila hârtia după ce o citi fiicei sale Sett El-Hosn. îşi zise: „Este înţelept (căci lumea este alcătuită din viaţă şi din moarte) ca să îmi iau măsurile mele de prevedere pentru ca. mâine în timpul recreaţiei. Cât despre Sett El-Hosn. 227 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI La urmă. Aşadar. haideţi să ne jucăm un joc tare plăcut! Dar nici unul nu va putea lua parte la acest joc. că Giafar Al-Barmaki. la vârsta de şapte ani. copii se adunară şi merseră să se plângă învăţătorului. şi însemnă. cutare perdea este in cutare loc". nu voia să îl dea chiar el afară. pantalonii. bunul eunuc al tatălui său. vizirul Şamseddin. discretă. îi deteră numele Agib*." în clipa aceea a povestirii. Şi in toate zilele.

şi câini. pe el randaşul. strigându-i: ţ — Du-te! tu nu cunoşti numele tatălui tău! Şamseddin nu-i nicidecum tatăl tău! El este bunicul tău. deci. dimineaţa. vizirul este tatăl meu! Dar copiii începură să chiotească şi să bată din palme. mai smerit de azi înainte! La aceste cuvinte ale învăţătorului. nici tu. Agib. vizirul Egiptului! Atunci copiii strigară cu toţii: — Nu. ci bunicul tău. gennii l-au închis. după ce îl vei fi găsit. Atunci mama lui se puse să-1 mângâie şi. nici altul nu-1 cunoaşte. Agib. micul Agib fugi valvârtej acasă la mamă-sa Sett El-Hosn şi era într-atâta de sugrumat de suspin. deci. Agib. Agib grăi plin de semeţie: — Eu sunt Agib! Mama este Sett EI-Hosn! Şi tata este Şamseddin. la venirea lui Agib la şcoală. De altminteri. spune-i mamei tale pricina mâhnirii tale! Şi ea ii îmbrăţişa şi îl dezmierdă. Atunci Agib simţi o strângere în piept şi fu sugrumat de suspine. şi că pe tatăl tău nu-1 cunoaşte nimeni. Şi tot el a povestit nişte întâmplări uluitoare cu bivoli şi măgari. Căci sultanul a măritat-o pe Sett El-Hosn cu un rândaş ghebos. şi cu alte făpturi asemănătoare. află că vizirul Şamseddin este numai bunicul tău. Fii. nimeni nu cunoaşte numele tatălui tău! Fii. smerit înaintea lui Allah şi a tovarăşilor tăi. Când ii veni rândul lui Agib. Aşa că. atunci poţi veni să te joci cu noi! Şi copiii se împrăştiară in hohote de râs. văzându-1 atât de tulburat. şi îi întoarseră spatele. se înţeleseră între ei şi unul dintre ei strigă: — Ah! pe Allah! iată un joc minunat! Dar nici unul nu va putea să se joace în acest joc decât dacă va spune numele tatălui său şi al mamei sale! Haideţi! fiecare unde-i vine rândul lui! Şi le trase cu ochiul.cu glas tare numele tatălui şi al mamei lui! Căci acela care nu va putea spune numele tatălui sau şi al mamei sale va fi socotit copil din flori şi nu se va putea juca cu noi!" Şi aşa. tu eşti intru totul la fel ca un copil vândut la târg care nu l-ar cunoaşte deloc pe tatăl său. ca să se culce ei cu Sett El-Hosn. Atunci unul dintre copii păşi înainte şi zise: — Mă numesc Nabih! Mama se numeşte Nabiha! Şi tata se numeşte Izeddin! Apoi un altul păşi înainte şi zise: — Eu mă numesc Naghib! Mama se numeşte Gamila! Şi tata se numeşte Mustafa! Apoi al treilea şi al patrulea şi alţii deopotrivă grăiră la fel. tatăl mamei tale! Cât despre tatăl tău. inima ei se topi de milă şi ii zise: — Copilul meu. copiii se adunară in jurul lui. Atunci micul Agib îi zise: 150 . care te socotesc ca pe un copil din flori. tatăl mamei tale Sett El-Hosn? Cât despre tatăl tău. să ingăimeze ceva. Dar numaidecât învăţătorul se apropie de el şi ii zise: — Cum. pe Allah! vizirul nu este nicidecum tatăl tău! Şi Agib zise furios: — Allah să vă pedepsească! într-adevăr. dar randaşul nu a putut să se culce cu Sett El-Hosn şi a povestit prin tot oraşul că in noaptea nunţii. nici noi. încât nici nu putu. la început. nici nu ştiai până acuma că vizirul nu este niciO MIE ŞI UNA DE NOPŢI 228 decum tatăl tău. încă o dată.

auzind ţipete şi suspine. si el mi-a răpit odihna! Şi de atunci mi-am pierdut toată tihna! M-a părăsit. se puse şi el din nou pe plâns. De-ar trece măcar o zi fără ca dorul meu să mă poarte către el. mi-am pierdut tihna somnului si toată răbdarea mea! 229 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI El m-a părăsit şi. şi îi ceru încuviinţarea să plece spre ţările Răsăritului ca să ajungă in oraşul Bassra unde socotea să îi dea de urmă nepotului său. Şi vizirul. ii spuse că acea stare nu mai poate dăinui. îmi voi curma numaidecât viaţa cu pumnalul acesta! Şi micul Agib îi repetă mamei lui cuvintele învăţătorului. şi. ori de nu. în timp ce fiecare plângea în partea lui. se înalţă dinaintea sufletului meu. căci n-am nici un alt gând şi nici alte iubiri!" Apoi ea nu mai făcu altceva decât să plângă cu suspine. in sfârşit. Şi. intră. şi îi scrise poruncile trebuitoare pentru toate ţările şi toate provinciile. îi povesti toată întâmplarea. Şi sultanul îşi simţi inima înduişată. De îndată ce. chipul lui se înalţă din mintea mea. Şi rămase şi el tare tulburat şi inima îi fu cuprinsă de mare mâhnire vazându-şi copiii plângând aşa. ce se abătuseră până atunci asupra lui. eu îmi simt sporindu-mi îndoit dragostea şi dorul şi amintirile! Ah! mereu chipul lui iubit se înfăţişează întâiul dinaintea ochilor mei chiar din primul ceas al zilei! Şi mereu va fi aşa. să facă cercetările trebuitoare ca să îl găsească şi să îl aducă înapoi acasă pe nepotul său. nu! El nu-i tatăl meu! Nu îmi ascunde adevărul! Vizirul este tatăl tău. Atunci. pentru numele său şi numele copiilor săi. Hassan Badreddin. văzând-o pe mama lui plângând. în toate ţările pe unde se va duce. Şi Agib. şi lacrimile ochilor mai plâng lipsa lui de acasă) ele curg şi paralele lor ar umple mările. amintindu-şi acestea. lăsând casa pustie. asupra fratelui său Nureddin. Şi. mamă. frumoasa Sett El-Hosn începu să îşi depene in minte întâia noapte a nunţii ei şi toată frumuseţea şi toate farmecele minunatului Hassan Badreddin din Bassra! Şi. asupra nepotului său Hassan Badreddin şi. m-a părăsit fericirea mea. Sett El-Hosn ii zise: — Cine să fie? Vizirul! Şi Agib ii răspunse plângând: — Ah. vizirul Şamseddin. Apoi îi mai ceru sultanului să îi scrie nişte po■runci pe care le va lua cu el şi care ii vor îngădui. iţi este tată ţie dar nu-i tatăl meu! Nu. asteptându-l. amintindu-şi de vărul şi bărbatul ei de o noapte. îşi aduse aminte de toate nenorocirile trecute. năpădit de toate aceste amintiri adunate laolaltă. Apoi începu să plângă cu amar. cine-i tatăl meu? Şi tare mirată. Sărmana mea minte izgonită nu se va mai întoarce înapoi decât numai la întoarcerea lui! Şi eu. urcă la sultan. la auzul acesteia. ea plânse de înduioşare şi suspină aceste strofe: «•£/ a aprins dorinţa în inima mea §i a plecat departe. nu se putu stăpâni să nu plângă şi el. şi le zise: — Copiii mei. disperat. fără ca inima mea să zvâcnească de durerea plecării lui de lângă mine. Atunci vizirul 151 .— Spune-mi. asupra micului Agib. de ce plângeţi aşa? Atunci Sett El-Hosn îi povesti păţania micului Agib cu copiii de la şcoală. nu! Spune-mi adevărul. odată cu el.

şi ca să se scape de această gloată iscoditoare. murise. |l acolo îşi ridicară corturile ca să se odihnească două zile înainte de a-şi urma drumul. ci mărgăritare. dinastie de califi din Damasc. că locuitorii Damascului luară seama cât era de graţios şi de fermecător şi că era mai dulce decât briza Nordului. această prăvălie era tocmai a lui Hassan Badreddin. Şi se opriră foarte aproape de porţi. în tufişurile lui. prin voinţa Destinului. şi că era aidoma oraşului cântat de poet: „La Damasc am petrecut o zi şi o noapte! Creatorul lui a jurai că niciodată nu va putea făuri o operă asemănătoare! Noaptea acoperă plină de duioşie Damascul cu aripile eu Şi dlminează întinde peste acesta umbra pomilor stufoşi Rouă de pe ramurile copacilor lui nu este nicidecum rouă. şi Hassan moştenise prăvălia. şi el. Şi chiar in ceasul O MIE ŞI UNA DE NOPŢI acela. îl întreceau pe Agib şi se aşezau pe jos ge unde urma să treacă. Agib şi eunucul ajunseră dinaintea dughenei unui cofetar. la Midanul Hasba. Şi într-adevăr. apa vie este pagina albă deschisă. şi numaidecât toţi oamenii de pe uliţă şi din case şi din prăvălii începură să alerge în urma lui Agib şi a eunucului. apoi in ziua a doua şi a treia şi aşa m.n departe. mai plăpând decât sănătatea celui abia ieşit din boală. adierea vântului răspunde şi scrie după dictarea păsării. frumosul Agib. Ci. şi nu uitară să meargă să se imbăieze în vestitele hammamuri şi să meargă la mascheia Bani-Omiahilor*. către Damasc. 231 O MIE Şl UNA DE NOPŢI se aţină după Agib tot timpul fără să îl slăbească o clipă. el nu se înşelă deloc. mai plin de dulceaţă decât apa rece pentru cerul gurii însetatului. natura face totul. îşi făcu pregătirile trebuitoare de plecare. Cât despre Agib. Merseră in ziua întâia. în ciuda biciului zdravăn al eunucului. ţinea în mână un bici in stare să doboare o cămilă. şi alţii alergau şi mai repede. merse să petreacă în oraş. în ziua aceea. aşezată în inima oraşului şi care nu îşi are pereche în lumea întreagă. căci el îi cunoştea din auzite pe locuitorii Damascului şi voia să ii împiedice cu ajutorul acestui bici să se apropie de stăpânul său. ca să îşi cumpere lucrurile de care aveau nevoie şi de asemenea ca să îşi vândă lucrurile aduse din Egipt. şi să Bani-Omiahi sau Omiazi. Şi când văzu pe Agib şi pe sclav oprindu-se. câţiva paşi în urma lui. In sfârşit. căci abia îl zăriră pe frumosul Agib. Şi eunucul negru. şi în cele din urmă ajunseră cu bine la I >• mase.se bucură nespus şi îi aduse sultanului multe mulţumiri şi tot aşa de multe urări de mărire. plin de pomi şi de ape curgătoare. Şi găsiră că Damascul era un oraş minunat. Deci. însoţit de bunul eunuc Said. apoi îşi luă rămas-bun şi ieşi. Hassan se pregătea tocmai să facă un fel de prăjituri cu seminţe de rodie şi cu alte dulciuri zaharate şi savuroase. se opriră. şi plecă. şi se închină inainte-i sărutând pământul între mâinii sale. mărgăritare fulguind ca neaua în voia adierii care le scutură! Acolo. pasărea îşi rosteşte cltania ei de dimineaţă. Hassan rămase fermecat de frumuseţea micului Agib. spre a-1 vedea mai bine şi mai pe îndelete. şi norii îşi plouă picăturile pentru scrisoare!" Şi aşa oamenii vizirului nu îniârziară să meargă să vadă oraşul şi sukurile lui. 152 . tatăl adoptiv al lui Hassan. apoi îi luă cu sini pe fiica sa Sett El-Hosn şi pe micul Agib. tatăl lui Agib. Bătrânul cofetar.

asta niciodată! La cuvintele eunucului. pe care te-au slăvit toţi poeţii noştri în versurile minunate. să îmi faci plăcere să guşti din dulciurile mele. Haidem. deopotrivă despre starea lui din trecut şi despre soarta lui din clipa de faţă. îngerii din cer la rândul lor coboară ca să îl slujească!" Aceste versuri erau într-adevăr aşa de minunate şi aşa de potrivite pe măsura clipei şi aşa de bine recitate. oare. oare. oare chiar aşa? Poţi face aceasta? Şi cum oare? Pe Allah! Grăbeşte-te să-mi spui! Şi numaidecât Hassan Badreddin ii recită aceste versuri minunate de laudă a eunucilor: „Purtarea lui gingaşă şi blândeţea firii lui şi nobleţea chipului său l-au făcut strajă ţinută în mare cinste la curţile regilor! Cât de neasemuit slujitor este pentru harem! Şi din pricina gingăşiei lui. Hassan. tu. tânărul meu domn. nici pomeneală! Nu i se cade nicidecum fiului unui vizir să intre in dugheana unui cofetar din suk şi mai cu seamă. aşadar. ei nu. luându-1 de mână pe Agib. oare. aşa. mă voi pricepe O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 2\: eu prea bine să îi îndepărtez şi să te apăr de ei cu biciul acesta neîntrecut! Dar ca să intrăm în prăvălie. numai aşa de milă faţă de mine? La aceste vorbe. Când Agib auzi cuvintele tatălui său. eu pot să iţi dezvălui taina ca să te faci tot aşa de alb şi pe dinafară precum eşti pe dinlăuntru! Atunci viteazul eunuc se puse pe râs cu poftă şi strigă: — Oare chiar aşa. şi plânse mult la gândurile ce se îmbulzeau în amintire. şi. tu spre care mă simt nespus de atras din adâncul măruntaielor mele. 153 . să mănânce. acesta ar fi un lucru neîngăduit! oh. măritule. faţă de toată lumea! Ah! nu! Dacă.şi nu numai fermecat. tu care într-o clipă mi-ai şi cucerit inima şi care domneşti încă de pe acum peste fiinţa mea lăuntrică. poate Allah se va milostivi de noi şi ne va ajuta să izbândim la rândul nostru în căutarea tatălui meu! La cuvintele lui Agib. că vrei să intri în această prăvălie. dar mişcat până in adâncul inimii lui într-un chip dumnezeiesc până în străfundul inimii şi într-un fel nemaisimţit vreodată. poate vrei. îmi închipui că îşi va fi lăsat şi el în părăsire undeva departe un copil al său şi că eu îi aduc aminte de acest copil. de ce. stăpâne. nu vrei să te milostiveşti de mine şi să îmi faci plăcerea aceasta să intri în prăvălia mea? o. intră cu el în prăvălia cofetarului. care eşti negru ca şi castana. şi se întoarse spre sclav şi îi zise: — Said! acest cofetar mi-a înduioşat inima. îşi simţi şi el inima năpădită de înduioşare. aceasta o faci numai de teama de aceşti pierde-vară şi de ceilalţi oameni care te urmăresc. să intrăm la el ca să îi facem plăcere şi să gustăm din ceea ce vrea să ne îmbie. nu. tu. dar alb înlăuntrul tău ca şi miezul ei! o. totuşi. încât eunucul rămase înduioşat şi de asemenea nespus de măgulit. fără voia lui. cofetarul Hassan Badreddin rama tare mâhnit şi se întoarse către eunuc cu ochii plin de lacrimi • cu obrajii scăldaţi în lacrimi şi îi zise: — O. Şi dacă ne vom arăta înduioşaţi de durerea lui. eunucul Said strigă: — Pe Allah! o. se trezi cu ochii plini de lacrimi. să îmi faci cinstea să intri pentru o clipă în prăvălia mea? Pulea-vei. şi strigă plin de iubire: — O.

o. Dar abia plecă Agib că Badreddin îşi simţi sufletul luându-se după el şi. Apoi luă cea mai frumoasă dintre cănile lui de porţelan.Atunci Hassan Badreddin fu la hotarul bucuriei şi nu mai prididi să se învârtă in jurul lor spre a le da cinstirea cuvenită. Atunci eunucul băgă de seamă că cofetarul se luase după ei. îşi închise 'iute prăvălia. De altminteri. ce mare cinste pentru mine! Şi ce noroc nebănuit! Şi facă-se ca aceasta să vă fie plăcută şi de o dulce mistuire! Atunci micul Agib. şi se înroşi tot şi bolborosi: — Said! Lasă-1! Drumul lui Allah este slobod pentru toţi mu- 154 . nemaiputând ţine piept dorinţei de a-1 urma. nu uită să îl poftească pe cofetar să şadă. aşa de tânăr şi chiar de pe acum1 să înduri pierderea cuiva drag? Şi Agib îi răspunse: — Chiar aşa. copilul meu! Tu. plecarea voastră mi-a smuls sufletul din trup! La aceste cuvinte. cu migdale descojite şi delicios aromate şi chiar cât trebuie. bătând toate ţinuturile. atât era aceasta de gustoasă. Apoi micul Agib începu să plângă la această amintire şi. Dar fiindcă timpul îi zorea. şi se întoarse şi îi zise: — De ce ne urmăreşti. eunucul fu cuprins de mânie mare şi strigă: — Iată cât de scump trebuie să plătim cana aceea! Afurisita de cană aducătoare de ponoase! Cofetarul ăsta vrea acuma să ne întoarcă maţele pe dos! Iată—1 de acum pus pe urmele noastre dintr-o turtă într-alta! Atunci Agib se întoarse şi îl văzu pe cofetar. gătite cu zahăr. se simţi foarte măgulit şi foarte mulţumit. Şi mâncară până se saturară. Şi văzându-i mâncând cu vădită plăcere. oare. după primele îmbucături. o. cofetarule? Şi Badreddin răspunse: — Numai fiindcă am o mică treabă de rezolvat afară din oraş şi am venit să vă ajung din urmă pe voi ca să facem drumul împreună. Şi bunicul meu şi cu mine am ieşit din ţara noastră ca să pornim în căutarea lui. la rândul iui. Şi chiar şi eunucul clătină din cap cu multă înduioşare. zicându-i: — Poţi rămâne cu noi şi să mănânci cu noi! Şi aşa Allah ne va răsplăti tacându-ne să izbândim în căutarea noastră! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Şi Hassan Badreddin îi zise: — Cum. Hassan nu putu să afle mai multe despre acesta. şi le zise: — într-adevăr. ieşi şi grăbi pasul mergând pe urmele lor şi îi ajunse înainte de a fi trecut pe poarta mare a Damascului. şi eunucul îl luă pe Agib cu el şi se duse ca să ajungă înapoi la corturile vizirului. şi plânse. unchiaşule. o. o umplu cu seminţe de rodie. inima mea a şi fost greu încercată şi arsă de pierderea unei fiinţe dragi! Şi această fiinţă atâta de dragă nu este alta decât însuşi tatăl meu. şi fără a bănui câtuşi de puţin că micul Agib ar fi copilul lui. apoi le puse în faţa lor cana pe cea mai strălucitoare dintre tipsiile de aramă ornamentată şi şlefuită. Dar toate acestea nu îi împiedicară să facă pe dată cinste cănii dulci de rodii parfumate şi gătite cu atâta măiestrie. şi după aceea să mă întorc înapoi. Badreddin nu se putu stăpâni să nu ia parte şi el la aceste suspine.

grăi: — Allah să-1 aibă întru îndurarea lui! Şi adăugă: Da. apoi spre Hama şi Alep. într-o zi se făcu nevăzut. se înfurie şi mai tare. Hassan Badreddin. şi vom mai sta pe gânduri să îl izgonim! Apoi Agib işi aplecă fruntea şi işi urmă calea. Dar. din fericire. şi toată faţa i se acoperi de sânge. privindu-1 neclintit cu nişte ochi luminaţi de o lucire ciudată.sulmanii! Apoi adăugă: Dar dacă va continua să ne urmeze până O MIE ŞI UNA DE NOPŢI . prietene al meu. gândindu-se mereu cu durere la sărmana lui mamă de la Bassra. sfârşi prin a ajunge în oraşul Bassra. Şi. acum cincisprezece ani! El a lăsat. se ţine de mine. Şi Şamseddin îi istorisi toată povestea şi zise că el era fratele fostului său vizir Nureddin. De-abia se odihni puţin. şi azvârli in el din răsputeri cu piatra. gândindu-se că această flacără din ochii cofetarului era o flacără necurată. şi îl iubeam mult.Ml la corturi. acolo unde erau întinse corturile. şi îl lovi în frunte. porni cu copilul Agib pe drumul Homsului. care numaidecât ii pofti să intre. porunci ca să se ridice tabăra din Midan şi urmându-şi călătoria către Bassra. şi plânse şi. într-adevăr. într-adevăr. şi cu totul nelalocul meu urmărindu-1 pe acest copil frumos şi dându-i astfel de gândit că l-aş fi urmărit cu gânduri necurate!" Apoi suspină: „Allah kerim"* şi se întoarse in oraş. la auzul numelui lui Nureddin. De la Alep merse Allah este darnic! 235 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI la Mardin. in cele din urmă. şi Agib. atunci vom şti că. şi îşi opri sângele şi. apoi Agib şi eunucul se grăbiră spre corturi. Atunci Agib şi eunucul se întoarseră şi îl văzură la câţiva paşi în urma lor. care era alesul meu cel mai iubit şi care. Şi sultanul. unchiul cofetarului Hassan Badreddin. primele învăţături in măiestria cofetăriei. el nu întârzie să işi vină din nou în fire. Cât despre Hassan. aceasta-i numai din vina mea! M-am purtat într-un chip nesocotit închizându-mi prăvălia. se legă la frunte. in nesimţire. iar eunucul la câţiva paşi în urma lui. apoi la Mossul şi la Diarbekir. încă pe când era copil mic. recită in sinea lui această strofă: „Nu cere nici pic de dreptate din partea Sorţii: tu nu vei avea decât dezamăgire! Căci nicidecum nu va fi Soarta aceea ce îţi va face vreodată dreptate!" Cât despre vizirul Şamseddin. Apoi începu să se dojenească singur şi îşi zise: „La drept vorbind. un fiu. Nureddin era într-adevăr vizirul meu. işi deschise iarăşi prăvălia şi se puse din nou să facă prăjituri ca mai înainte şi să le vândă. Cât despre Hassan Badreddin. şi a murit. la capătul celor trei zile de odihnă la Damasc. pe neaşteptate. ca să-şi aline mâhnirea. el continuă să îi urmeze până la Midanul Hasba. el căzu la pământ. şi de astă dalA Agib se supără şi se temu tare ca nu cumva eunucul să meargă si îi povestească totul bunicului său: că Agib intrase în prăvălia unul cofetar şi că după aceea cofetarul ii urmărise pe Agib! La gândul acesta care-1 înspăimântă. şi îl primi cu multă bunăvoinţă şi îl întrebă cu bunătate de pricina care îl aducea la Bassra. Şi de atunci n-am mai auzit 155 . îl privi pe Hassan cum stătea în picioare. rupând o fâşie de pânză din turbanul său. el luă o piatră. că se grăbi să meargă să se înfăţişeze la sultanul din Bassra. care ii dăduse. Şi pretutindeni nu uită să facă cercetări.

săpat cu litere de aur. rege. să plângă zi şi noapte şi să se tânguiască. până când ajunse in iatacul unde stătea de obicei soţia fratelui său. farmecele prietenului meu irositu-s-au ? Irositu-s-a pe veci acea privelişte încântătoare a frumuseţii lui? O. Poarta casei era o minune de granit şi de arcuri. şi acolo. cel dinaintea lui Nureddin. dulcele meu prieten. Când ajunse foarte aproape de uşa încăperii. gândindu-se întruna pe drum la fratele său Nureddin mort departe de el. în sfârşit. plină de viaţă prin marmure de toate culorile. La auzul acestei veşti. Şi porunci să ii zidească acolo. fierăstrăul dinţat al do? (ei. mama lui Hassan Badreddin din Bassra. boltită. şi sărută numele şi rămase foarte înduioşat şi plânse recitind aceste strofe: „Dimineaţa. Ci. la Bassra. ea stătuse închisă in această încăpere. po- ___ A O MIE ŞI UNA DE NOPŢI vara dorinţei.tO. pe care îl credea mort de multă vreme.vorbindu-se de el. în fiecare zi. La temelia acestei porţi. Şamseddin auzi vocea soţiei fratelui său şi această voce îndurerată recita versurile: . Şi să îmbrăţişez pereţii de jur-împrejur! Dar nu dragostea pentru pereţii casei m-a rănit în miezul inimii. pe o marmură strălucitoare găsi numele lui Nureddin. in mijloc. răspunde-mi! oare frumuseţea. şi nu zăbovi mult până când ajunse. îi cer veşti de la tine soarelui ce răsare! Şi în fiecare noapte cer veşti de la tine fulgerului care scânteiază! Dacă dorm. ce zi neasemuită va fi aceea când putea vom. închipuind mormântul sărmanului ei copil. istovită de durere. mormântule! desigur că tu nu e§ti nici grădina desfătărilor şi 156 . nu mai prelungi nici cu o clipă mai mult îndepărtarea ta neîncrezătoare! Inima mea-i în bucăţi. Numaidecât Şamseddin alergă spre casa răposatului său frate Nureddin. imboldul dorinţei. Atunci se închină. fiica fostului meu vizir. ci dragostea pentru acela care locuia în casă!" tr Apoi pătrunse pe o poartă mare într-o curte largă. tare aş dori să o văd pe soţia fratelui meu! Şi regele încuviinţă aceasta. întristat de gândul de a nu-1 mai fi putut îmbrăţişa! Şi plânse şi recită aceste două strofe: Ahl să mă întorc spre lăcaşul nopţilor mele trecute. Şi acolo îşi petrecu tot timpul în lacrimi. Şamseddin fu in culmea bucuriei şi zise: — O. să ne aflăm din nou împreună! Dar să nu crezi nicidecum că lipsa ta mi-a umplut sufletul de dragoste pentru altul! Căci inima mea nu-i destul de largă să mai poată cuprinde încă o iubire!" Apoi intră în casă şi străbătu toate cămările. tăiată în bucăţi de durerea îndepărtării tale! Ce zi binecuvântată. de când se făcuse nevăzut fiul său Hassan. Dar se mai află încă aici. după ce află unde-i casa lui şi pe unde să meargă. soţia fratelui tău Nureddin. dorinţa. chiar şi dacă dorm. o clădire mică. îşi răzima capul să doarmă. in fundul căreia se înălţa casa. mormântule! pe Allah. mama lui. mu < nceşteî Şi niciodată nu îmi strig în gura mare durerile mele! O. fratele său.

de la fiica mea. vizirul Egiptului. Văduva. Nureddin.. Şi aşa. i-am spart capul cu o piatră. că nepotul ei era acolo şi că. spune-mi! Atunci cum se face că văd înlăuntrul tău luna strălucind şi ramura înflorind?." Atunci vizirul Şamseddin intră. în vreme ce vizirul nu mai prididea cu bogaţii negustori veniţi la corturi ca să ii îmbie mărfurile lor. care şezuse până în clipa aceea ca o femeie in mare doliu. dar. se sculă cu vioiciune şi se aruncă la picioarele sale sărutăndu-ie. ci a pregătirilor pentru plecarea ta cu noi spre Egipt. in sfârşit. într-adevăr. Şi Şamseddin îi zise: — O. Apoi adăugă: — Agib a venit cu mine. care veni acolo. Şi sultanul îl încarcă cu daruri şi cu cadouri pentru el şi pentru sultanul din Egipt. in faţa ei se afla aievea cumnatul 237 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI său Şamseddin. aceasta nu-i câtuşi de puţin clipa potrivită pentru lacrimi. Şi rânduiască Allah să ne vedem cu toţii iarăşi împreună cu Oul tău Hassan.. ca să avem timp să ne cumpărăm daruri şi cadouri vrednice de a fi înfăţişate sultanului din Egipt. la această veste. cele două doamne şi Agib porniră la drum. drept răsplată. Atunci bunica se ridică şi se aruncă plângând la gâtul lui Agib. mamă. eu îi voi dărui ofrandă o inimă sfâşiată de atâtea despărţiri " Şi vizirul trimise numaidecât să îl caute pe Agib. Ei nu conteniră drumul până când ajunseră din nou la Damasc. să mai auzim ceva noutăţi şi poate că mai aflăm ceva veşti despre ce i s-a putut întâmpla cofetarului de la care am mâncat dulciurile şi căruia. într-adevăr. şi recită aceste două strofe în cinstea lui: „Pe Allah! cople§eşte-l cu daruri pe cel care tocmai îmi aduce această veste fericită. El este copilul tău. nepotul meu! Şi bunica lui Agib răspunse: — Ascult şi mă supun! Şi chiar în clipa aceea. Se opriră în piaţa Kanun şi acolo îşi întinseră corturile. Apoi îi istorisi toată povestea. Apoi Şamseddin. cum Sett El-Hosn a rămas însărcinată şi 1-a născut pe Agib. Atunci vizirul Şamseddin urcă să îşi ia rămas-bun de la sultanul din Bassra. că fiul ei era viu. O salută pe doamnă cu cinstirea cea mai adâncă şi îi împărtăşi ca era fratele soţului ei. atunci când n-aveam decât să ne lăudăm cu ospitalitatea lui. de vreme ce este fiul fiului tău. retrasă de lume. într-adevăr. am o poftă grozavă să merg să îmi petrec vremea prin oraş. căci el mi-a adus vestea cea mai fericită si cea mai bună dintre cele auzite! Şi de va vrea să primească şi să se mulţumească cu daruri. cum s-a făcut nevăzut dimineaţa şi. şi in curând fu gata.nici cerul înalt. Şi vizirul zise: — Vom poposi de astă dată o săptămână încheiată la Damasc. şi cum fiul ei Hassan se culcase o noapte cu fiica sa Sett El-Hosn. se sculă şi îşi strânse toate cele trebuitoare şi toate merindele şi toate slujitoarele. însoţiţi de întreg alaiul lor. Agib ii zise eunucului: — Babu Said. noi i-am întors binele cu rău! Şi eunucul răspunse: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 157 . Haidem in sukul Damascului.

238 — Ascult şi mă supun! Atunci Agib şi eunucul ieşiră din corturi, căci Agib săvârşea aceasta sub înrâurirea unui imbold orb, stârnit de o neştiutoare dragoste de fiu. Ajunşi în oraş, ei nu conteniră să cutreiere prin sukuri până când ajunseră la dugheana cofetarului. Era ceasul când credincioşii se îndreptau spre moscheia Bani-Ommiahilor pentru rugăciunea de asr*. Chiar în clipa aceea, Hassan Badreddin se afla în prăvălia lui, trebăluind cu gătitul aceloraşi dulciuri minunate ca data trecută: seminţe de rodie cu migdale, zahăr şi parfumuri pe măsură! Şi Agib putu să îl iscodească bine pe cofetar, şi văzu pe fruntea lui urma loviturii de piatră pe care i-o dăduse. Atunci inima lui se înduioşa şi mai tare, şi zise: — Pace ţie! o, cofetarule cutare! Grija ce ţi-o port este tocmai ceea ce mă împinge să vin ca să aflu veşti despre tine. Nu mă recunoşti? Dar abia îl văzu şi Hassan îşi simţi măruntaiele răscolindu-se în el, inima ii bătu anapoda, şi capul i se aplecă spre pământ parcă ar fi vrut să-i cadă, şi limba i se lipi de cerul gurii, neputând să mai lege o vorbă. în cele din urmă putu să îşi ridice din nou capul spre băiat şi, cu o înfăţişare plină de supunere şi teamă, îi recită aceste strofe: „Mă hotărâsem să îi fac imputări prietenului meu; dar, numai la vederea lui, am lăsat totul baltă şi nu mi-am putut ţine în frâu nici limba si nici ochii! Am tăcut §i mi-am aplecat ochii dinaintea înfăţişării lui impunătoare şi semeţe; şi am încercat să ascund vederilor ceea ce simieam; dar n-am putut izbuti într-asta. Scrisesem file peste file pline de imputări; dar, regăsindu-mă cu el, n-am putut citi un singur cuvânt." Apoi adăugă: — O, stăpânii mei, binevoiţi de intraţi, numai aşa din bunăvoinţă şi gustaţi din dulci^ile gătite de mine. Căci, pe Allah! o, copile binecuvântat, de-abia te-am văzut data trecută şi inima mea s-a simţit atrasă spre tine! Şi mă căiesc că te-am urmărit: aceasta era doar curată nebunie! Dar Agib răspunse:
* După-amiază.

239
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

— Pe Allah! tu eşti un prieten tare primejdios! Pentru o bucăţică ce ne-ai dat să gustăm, erai gata să ne pierzi! Ci acuma eu nu voi intra şi nu voi mânca la tine decât dacă mi te vei lega cu jurământ că nu vei ieşi deloc în urma noastră şi nici nu ne vei urmări. Iar de nu, niciodată nu ne vom mai întoarce pe aici: căci află că vom petrece o săptămână întreagă la Damasc, timpul în care bunicul meu să poată cumpăra daruri pentru sultan! Şi Badreddin strigă: — Mă leg cu jurământ faţă de voi doi! Atunci Agib şi eunucul intrară, şi numaidecât Badreddin le aşeză dinainte câte un porţelan umplut cu amestecul minunat din seminţe de rodie. Şi Agib îi zise: — Vino să mănânci cu noi. Şi aşa poate că Allah ne va ajuta să izbândim în căutarea noastră!

158

Şi Hassan fu tare fericit de aceasta şi se aşeză in faţa lor. Dar, in timpul acesta, el nu se putu stăpâni să nu îl privească stăruitor pe Agib; şi îl privea într-un fel aşa de neobişnuit şi aşa de stăruitor, încât Agib, stânjenit, îi zise: — Allah! Ce prieten supărător şi stânjenitor eşti tu, o, şeicule! Eu ţi-am mai imputat aceasta! Conteneşte o dată de a mă mai iscodi aşa şi de a mă mânca aşa din ochii tăi! La aceste cuvinte, Badreddin răspunse cu strofele acestea: tyAm pentru tine, în adâncul inimii mele, o taină ce nu ţi-o pot dezvălui, un gând tainic şi ascuns pe care niciodată nu îl voi putea tălmăci prin cuvinte! O, tu, care acoperi cu sfială chipul strălucitor al lunii trufaşă de frumuseţea ei, care de ruşine faci dimineaţa şi zorile strălucitoare, o, tu, chip luminos! O liturghie fără de cuvinte, ţi-am închinat, o, alesule, un semn nemuritor şi legăminte care nu fac decât să crească şi să înfrumuseţezef Şi acum, mă mistui arzând cu toata fiinţa mea! Chipul tău este raiul meu! Voi muri de setea mea arzătoare! Şi totuşi, o, buzele tale ar putea să îmi potolească setea şi, cu mierea lor, să mă răcorească!" După aceste strofe, el mai recită altele tot aşa de frumoase, dar cu un înţeles, menite eunucului. Şi continuă aşa, vreme de un ceas, să recite versuri când pentru Agib, când pentru eunuc. După care, fiindcă se saturaseră bine, Hassan se grăbi să le aducă tot ce le trebuia să se spele pe mâini. Pentru aceasta le aduse un ibric
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

240

frumos de aramă tare curat şi le turnă pe mâini apă parfumată; apoi le şterse mâinile cu un prosop din mătase colorată pe care îl ţinea atârnat la brâul său. Apoi îi stropi cu apă de trandafiri dintr-un stropitor de argint, pe care îl păstra cu grijă pentru zile mari, pe poliţa cea mai înaltă din prăvălie. Şi aceasta încă nu fusese totul! Ieşi pentru o clipă din prăvălie ca să se întoarcă numaideât ţinând în mână două ulcioare pline de şerbet cu apă de trandafiri tămâioasâ, şi le îmbie câte un ulcior fiecăruia, şi le zise: — Binevoiţi a-mi îngădui! Cu aceasta veţi pune vârf bunăvoinţei voastre! Atunci Agib luă ulciorul şi bău, apoi îl trecu eunucului, care bău şi îl trecu înapoi la Agib, care bău şi îl trecu din nou eunucului, şi aşa mai departe până când îşi umplură bine pântecul şi se saturară cum nu mai fuseseră niciodată in viaţa lor. După care, mulţumiră cofetarului şi se retraseră în seara aceea cum putură mai iute, ca să ajungă la corturi înainte de apusul soarelui. Ajunşi la corturi, Agib se grăbi să meargă să îi sărute mâna bunicei lui şi mamei, Sett El-Hosn. Şi bunica îl îmbrăţişa şi îşi aminti de fiul său Badreddin şi suspină mult şi plânse mult. După aceea recită aceste două strofe: „De n-aş fi sperat deloc că lucrurile despărţite trebuie într-o zi să se adune iarăşi laolaltă, în toată viaţa mea nu aş mai fi spera; vreodată la tine după plecarea ta! Ci, eu mi-am făcut acest legământ ca niciodată să nu sălăşuiesc în inima mea o altă iubire decât iubirea pentru tine. ŞiAllah Domnul meu este martor al jurământului meu şi ştie toate tainele!" Apoi ea zise lui Agib: — Copilul meu, unde ai fost să te plimbi?

159

El răspunse: — Prin sukurile Damascului! Ea zise: — Atunci trebuie să-ţi fie tare foame! Şi se ridică şi îi aduse o cană de porţelan plină cu minunatul amestec din seminţe de rodie, acea delicioasă gustare în care era neîntrecută şi despre gătitul căreia îi dăduse primele îndrumări şi fiului său Badreddin, pe când încă era copil la Bassra. Ea ii zise şi sclavului: — Poţi mânca împreună cu stăpânul tău Agib! Dar eunucul făcu in sinea lui o strâmbătură şi îi zise:

""V
Şi cele trei fecioare statură în picioare dinaintea Califuiuii...

J
241
O MIR ŞI UNA DE NOPŢI

— Pe Allah! nu mai am într-adevăr nici pic de poftă! N-aş putea înghiţi nici măcar o îmbucătură! Totuşi se aşeză iângă Agib. Cât despre Agib, şezu şi el, dar îi era şi lui pântecele ghiftuit cu toate felurile de bunătăţi ce le mâncase şi le băuse în dugheana cofetarului. Luă totuşi o îmbucătură şi o gustă. Dar nu putu nici într-un chip să o înghită, într-atât era de ghiftuit. Şi, de altminteri, i se mai păru că acesteia ii lipseşte puţin zahăr. Aceasta nu era adevărat. Numai că el era sătul de-a binelea. Şi aşa, făcând o strâmbătură, îi zise bunicii: — Asta. nu-i tocmai bună, bunico! Atunci bunica se înecă de ciudă şi strigă: — Cum, copilul meu, îndrăzneşti să susţii că bucatele mele n-ar fi bune?! Nu ştii, oare, că nu este in lumea întreagă altcineva care să se priceapă ca mine la gătitul bucatelor, prăjiturilor şi dulciurilor în afară poate de tatăl tău, Hassan Badreddin, care, de altminteri, a învăţat acestea de la mine Dar Agib răspunse: — Pe Allah! bunico, amestecul tău n-are împlinirea dorită. Lipseşte niţel zahăr. Şi apoi de-ai şti! Uite, îţi mărturisesc, de curând am cunoscut în suk (dar să nu-i spui bunicului mamei) un cofetar care ne-a îmbiat cu acelaşi amestec. Dar... Chiar şi numai la mirosul aromei lui îţi simţeai inima umflându-ţi-se de plăcere! Cât despre gustul lui, acesta era aşa de delicios, încât ar fi stârnit pofta chiar şi în sufletul unuia care nu mistuie bine! Cât despre iscusinţa ta de a-1 găti, într-adevăr, nici nu se poate asemui cu a celuilalt, nici de aproape şi nici de departe, şi nici într-un fel, chiar aşa, bunicuţo! La aceste cuvinte, bunica fu cuprinsă de mânie mare, şi aruncă o privire piezişă spre eunuc şi îi zise...
Dar în clipa aceea a povestirii sale, Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaja şi, discretă, încetă istorisirea. Atunci sora ei, mica Doniazada, îi zise: — O, sora mea, cât sunt de dulci şi de plăcute cuvintele tale, şi cât este de fermecătoare şi delicioasă această poveste! Şi Şahrazada îi surâse şi îi zise: — Da, surioara mea, dar aceasta nu-i nimic pe lângă ceea ce vă voi povesti la amândouă în noaptea viitoare, dacă voi mai fi încă în viaţă/prin harul lui Allah şi

160

. îi zise Şahrazadei: — Poţi să vorbeşti! Şi Şahrazada zise: Mi s-a povestit. încheie această poveste minunată care este povestea frumosului Hassan Badreddin şi a soţiei lui. să se ridice de pe covor şi să îi zică Şahrazadei: — O. Şi strigă: — Said! intrat-ai. desigur! din toată inima şi cu toată bunăvoinţa îmi voi încheia povestirea. o. da sau nu. o dată fapta săvârşită. încât Şamseddin. cu Agib. mărite rege. vizirul. ha-ha!. fiica unchiului său Şamseddin! Erai tocmai în locul: „Bunica aruncă atunci o privire piezişă către eunucul Said şi îi zise. surioara mea. care este. a strajenlor şi a oamenilor din palat. şi nu zăbovi să îşi facă fapta obişnuită cu ea. în dugheana unui cofetar? Şi eunucul îi răspunse îngrozit: — Nu. o poveste minunată şi nespus de uimitoare!" «1* 16 voi. Şi când se lăsă noaptea. eunucul fu tare speriat şi se grăbi să se dezvinovăţească cu tărie de acest lucru. şi aceasta până la sfârşitul zilei. într-adevăr. şi sfârşi treburile ce erau de rânduit. şi divanul se umplu de mulţimea vizirilor. merse de o căută pe Şahrazada. bunicuţo!.. încât ne-am ghiftuit până aici! şi pe urmă am băut un şerbet delicios cu gheaţă tocată! Allah! cât era de bun! şi neîntrecutul cofetar nu şi-a precupeţit zahărul ca bunica! 161 .. ce i-a spus? Şi Şahrazada îi surâse surioarei sale şi îi zise: — Da. Apoi divanul fu ridicat şi regele se întoarse la palat. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 242 Apoi regele Şahriarşi Şahrazada îşi petrecură amândoi restul nopţii îmbrăţişaţi până la ziuă. care de felul său era aprins la fire şi care bucuros se descărca prin zbierete asupra celorlalţi. care aştepta sfârşitul cu mare nerăbdare. Şi era a douăzeci şi patra noapte Şi mica Doniazada nu întârzie.. eu te rog din suflet. era atât de bun.buna plăcere a regelui! Şi regele îşi zise în sufletul său: „Pe Allah! nici nu îmi trece prin cap să o ucid înainte de a fi auzit urmarea povestirii ei. bunico. El zise: — Noi n-am intrat deloc în dugheană: n-am făcut decât să trecem pe dinaintea ei! Dar îndărătnicul Agib strigă: — Pe Allah. Fiica vizirului. am intrat cum trebuie acolo şi am mâncat acolo! Şi adăugă cu şiretenie: Şi îţi repet. era cu mult mai bun decât ceea ce ne îmbii tu colea! Atunci bunica fu şi mai ciudată şi merse bombănind ca să îi spună cumnatului său.. dar nu mai înainte ca acest rege cu purtări alese să îmi îngăduie aceasta! Atunci regele. îi aruncă sclavului o privire piezişă şi îi zise: — Nenorocitule! oare nu cumva tu ai fost acela care l-ai stricat pe acest copil? Cum de ai îndrăznit să îl faci să intre în dugheana bucătarilor şi cofetarilor! La aceste cuvinte ale bunicii lui Agib. şi cârmui. Şi regele judecă şi numi în slujbe şi îndepărtă din slujbe. despre groaznica nelegiuire a eunu243 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI cului de catran! Şi îl aţâţă in aşa măsură pe vizir împotriva sclavului. n-am intrat nicidecum acolo! Dar vicleanul Agib strigă: — Ba da! am intrat acolo! Cât despre ceea ce am mâncat acolo. a curtenilor.. Atunci regele Şahriar ieşi spre sala de judecată." Rogu-te. că bunica lui Agib se umplu de mânie. se grăbi să meargă cu cumnata sa în cortul unde se aflau Agib şi eunucul.

stăpânul meu. îţi îngădui să mergi ca să ne cauţi un porţelan umplut cu acelaşi conţinut! Şi. încă şi acum sunt zdrobit tot de pe urma ei! Atunci Hassan Badreddin începu să râdă şi zise: — Fii fără de teamă! Căci această dulceaţă pe care ţi-o gătesc. Dar se grăbi să spună cum că în ajun mâncase atâta în cort cu ceilalţi sclavi. Şi eunucul ieşi numaidecât şi sfârşi prin a ajunge la dugheană şi îi zise cofetarului: — Iată! tocmai adineauri am făcut un rămăşag asupra felului tău de amestec cu cei de acasă. nu este în iume altcineva care să se priceapă să o facă aşa ca şi mine. şi se năpusti asupra lui cu lovituri sporite şi din toată puterea.mărturiseşte adevărul! Atunci eunucul se hotărî şi zise: — Ei bine. de altminteri. din acestea de o jumătate de dinar. aşadar. Dă-mi. se opri şi îi zise lui Said: — Haide . atât era de ghiftuit până în gâtlej. pe la cofetar. dar eunucul continuă să se dezvinovăţească. Atunci porunci să îl întindă sclavii la pământ. voi totuşi să se supună încercării. dar fu silit să se oprească la prima îmbucătură. chiar în ziua aceea. de ni-1 vei aduce. într-adevăr. da! o. şi mai ai îndrăzneala să îl faci mincinos pe acest copil care neîndoios că spune adevărul. în viaţa mea. care şi ei au gătit un amestec din seminţe de rodie. Totuşi eu voi consimţi să te cred dacă vei putea să înghiţi cana aceasta întreagă gătită de cumnata mea! Aceasta îmi va dovedi că eşti nemâncat! Atunci Said. n-am mai gustat ceva aşa de bun! Dar şi ce nenorocire că am gustat acuma din această dulceaţă searbădă şi greţoasă! Allah! cât este aceasta de rea! Atunci vizirul se puse cu poftă pe râs. sfârşi prin a-şi cere iertare. căruia i se repetă aceeaşi întrebare. strigă: — Ah! mincinosule! spre a dovedi. zbierând cât îl ţinea gura: — O. umilită până la sânge. Atunci vizirul îi zise: — Said! eşti un mincinos. îţi poruncesc să ne aduci din amestecul cofetarului tău! căci toate acestea sunt născociri ale tale! Dar. Că de nu. Dar vizirul pricepu de îndată că eunucul intrase. desigur! Atunci bunica îi dădu un ban de o jumătate de dinar şi o cană goală de porţelan. stăpâne al meu. deşi ghiftuit în urma trecerii lui pe la Badreddin. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 244 încât.Atunci mânia vizirului spori îndoit împotriva eunucului. acesta-i adevărul! Noi am intrat la un cofetar din suk! şi dulceaţa lui era atât de gustoasă. Pe Allah. Şi eunucul. acesta ne va sluji cel puţin să facem o asemănare între lucrul lui şi al meu! Cumnatul meu va fi judecătorul! Şi eunucul răspunse: — Da. Şi mai ales găteşte-1 bine şi pune într-acestea toată iscusinţa ta. Şi lepădă îmbucătura pe care o luă in gură. dar bunica nu se mai putu stăpâni de ciudă şi. vă spun drept că-s îngreţoşat de ieri! Şi fiindcă vizirul se osteni de atâta bătaie. stâlcit în bătaie. în afară de mama mea! Şi mama este acum în ţări atâta de 162 . încât se îngreţoşase. voi mai mânca o ciomăgeală ca şi adineauri. şi se aşeză înaintea cănii cu seminţe de rodie şi se puse pe treabă.

deci. şi răsturnară pe jos toate prăjiturile şi zaharicalele.. şi le zise: — Douăzeci de bărbaţi dintre voi să meargă numaidecât la dugheana cofetarului Hassan. Hassan. Plecaţi! Cât despre vizir. îşi alcătui un plan. Vizirul îşi luă atunci rămas-bun de la locotenentul-guvernator şi se întoarse la corturi..şi dărâmară întreaga dugheană. şi îl legară cobză cu pânza de la turbanul lui. plânse mult 163 . şi să dărâme din temelii acea dugheană. rămase uluit şi se grăbi să arunce apă de trandafiri pe faţa bunicii. Cât despre Hassan Badreddin. la locotenentul-guvernator care reprezenta la Damasc pe stăpânul său. vizirul se află in culmea bucuriei şi a nerăbdării de a-1 vedea pe nepotul său şi strigă: — în sfârşit. şi isprăvi cu pregătirile lui. după ce se înarma cu răvaşele scrise de sultanul Egiptului... şi se duse la casa cârmuirii. el ii văzu venind înspre el pe toţi acei oameni înarmaţi cu ciomege. ca şi toată lumea. Şi înfricoşatul Hassan se gândi: „Allah! nu încape îndoială că numai amestecul de seminţe de rodie poate fi pricina tuturor acestor întâmplări! Cine ştie ce vor fi găsit într-acesta!" Sfârşiră. cu hârleţe şi cu securi.! Apoi Badreddin umplu porţelanul sclavului cu foarte mare grijă. sfârşi prin a-şi reveni în fire. cugetă o clipă. Allah ne va îngădui să fim iarăşi împreună! Şi numaidecât porunci să vină slujitorii lui. dar ferindu-vă bine să nu îi pricinuiţi nici cel mai mic rău. fără să rostească o vorbă. Cât despre cofetar să i lege braţele cu pânza de la turbanul lui. cunoscut în suk sub numele de Hassan El-Bassri. Dar abia îl duse la buze şi scoase un ţipăl şi căzu pe spate. şi să îmi fie adus aici cu forţa. vizirul îi înfăţişă locotenentului-guvernator scrisorile sultanului.îndepărtate. Şi eunucul luă porţelanul şi se întoarse de acolo cu toată iuţeala înapoi la corturi. care. Ea ghicise mâna fiului ei. adăugă încă puţin mosc şi apă de trandafiri. Ajuns la Dâr El-Salam. care numaidecât se închină şi le sărută cu respect şi le duse la frunte cu veneraţie. prin a-1 aduce pe Hassan la corturi dinaintea vizirului. Atunci bunica lui Agib luă porţelanul şi se grăbi să guste din acesta ca să işi dea seama de gradul lui de dulceaţă şi de bunătate. tulburat peste măsură. Şi zise: — Allah! făcătorul acestui amestec din seminţe de rodie nu poate fi decât fiul meu Hassan Badreddin şi nicidecum un altul! —— 245 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Eu sunt încredinţată de aceasta! Nimeni altul in afară de mine nu ştie să îl pregătească în felul acesta. şi eu l-am învăţat şi pe Hassan! La aceste cuvinte. după un ceas. sultanul Egiptului. Apoi se întoarse către vizir şi îi zise: — Porunceşte! pe cine vrei să prinzi? El răspunse: — E vorba de un cofetar din suk. Şi guvernatorul zise: — Nimic mai uşor! Şi porunci străjilor să meargă să le stea într-ajutor cu puterea. Şi Hassan Badreddin. Dâr El-Salam. oamenilor vizirului. şi prefăcură totul în bucăţi. el urcă de îndată pe cal. care năvăliră în prăvălia lui. apoi îl prinseră pe înfricoşatul Hassan. Atunci vizirul.

şi strigă: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Doamne! oare ce fărădelegi am putut eu săvârşi? Vizirul îl întrebă: — Tu eşti acela care ai gătit acel amestec din seminţe de rodii? El răspunse: — Da. după ce vizirul îl descosea cu tot felul de întrebări. se opreau şi îl scoteau pe Hassan afară. şi vizirul ii zise: — Ia-i măsura acestui om in lungime şi lăţime. Atunci se opriră să ia ceva în gură. se opriră in mahalaua Zaidaniah. domnul meu! Oare veţi fi găsit în el ceva ce mi-ar pute aduce cumva osânda tăierii capului? Şi vizirul răspunse cu asprime: — Să ţi se taie capul? Dar asta ar fi pedeapsa cea mai blândă! Aşteaptă-te la ceva cu mult mai rău! Vei vedea îndată! Ci. pe tinerii săi sclavi şi le zise: — Aduceţi-1 aici pe unul dintre oamenii noştri de la'cămile Şi mai aduceţi şi o ladă mare de lemn. aşadar. Merseră până se lăsă noaptea. Chemă. Apoi îşi urmară drumul. din vreme în vreme. şi ridicară tabăra şi porniră la drum. şi înalţă numaidecât un stâlp pe măsura lui. Hassan Badreddin se pălmui peste obraji şi 164 . zicându-i de fiecare dată: — Tu eşti acela care ai gătit amestecul de seminţe de rodii? Şi Hassan răspundea neschimbat: — Da. şi potriveşte acest stâlp la o căruţă trasă de o pereche de bivoli! Şi Hassan strigă îngrozit: — Doamne! ce vrei oare să faci cu mine? Şi el răspunse: 247 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Să te ţintuiesc la stâlpul de ocară şi să te fac să intri astfel în oraş ca să fii de privelişte la toţi locuitorii! Şi Hassan strigă: — Dar care este fărădelegea ce mă face vrednic de o aşa pedeapsă? Atunci vizirul Şamseddin îi zise: — Pentru nepăsarea pe care ai vădit-o la gătitul amestecului din seminţe de rodii! N-ai pus in acesta destule mirodenii şi nici destule parfumuri! La aceste cuvinte. şi vizirul porunci din nou să îl scoată pe Hassan din ladă şi să îl târască înaintea lui. Apoi îl încărcară pe cămilă. ca apoi să îl închidă din nou. la porunca vizirului. vizirul le spuse celor două doamne să îl lase pe el rânduiască totul după socoteala lui. domnule! Şi vizirul striga: — Legaţi-1 pe acest om şi încuiaţi-1 înapoi in ladă! Continuară astfel călătoria. Şi atunci zise: — Aduceţi-mi degrabă un dulgher! Şi veni dulgherul. Şi sclavii se supuseră pe dată. Şi. căci el nu vroia să le dea sear de ceea ce urmărea el decât numai la sosirea lui la Cairo. până ce ajunseră la Cairo. Apoi. îl luară pe înfricoşatul Hassan şi îl vârâră in ladă şi închiseră cu grijă capacul. şi îl scoaseră o clipă pe Hassan din ladă. Dar înainte de a intra în oraş.

îi răspunse: — Da. de acuma numai crucea ţi se cade! "' în timpul cât schimbară aceste cuvinte. care se sculară pe dată şi se puseră pe treabă şi aprinseseră făcliile. ca şi cum i-ar fi spus: „Pe Allah. — Mărire lui Allah care ne-a îngăduit. Atunci puseră mâna pe Hassan şi îl încuiară înapoi in ladă. lângă ei. cu multă asprime. El îi zise de fapt fiicei sale Sett El-Hosn. cărora. aceasta-i pricina lipsei de pricepere în dresul bucatelor! Fireşte! Atunci Hassan Badreddin fu la hotarul uluirii. pentru asta. nu era altă cale decât numai asta! Şi Hassan Badreddin ii zise: — Orice ar fi.stjrigă: — Ya Allah! şi aceasta să fie fărădelegea mea? Pentru atât m-ai făcut să îndur această caznă îndelungată a călătoriei. să ii dăm de urmă vărului tău Hassan Badreddin! El este aici! Scoală-te. nu te-ai purta aşa cu mine pentru trei firicele de mirodenii mai puţine într-un amestec de rodii! Şi vizirul îi zise: — Dar trebuia să te învăţ minte să nu cazi din nou în greşeală! Ci. in cele din urmă. şi veghe ca fiecare lucruşor să fie rânduit la locul său dintâi. purtarea ta mişelească faţă de mine este o fărădelegere cu mult mai cumplită! Şi ar trebui să te pedepseşti întâi pe tine însuţi! Atunci vizirul îi răspunse: — Nu mai este nimic de adăugat. Şi le citi pe-ndelete inşiruirea acestora. şi merseră până ce ajunseră în cele din urmă acasă. şi ridică mâinile spre cer. aicea te vei simţi bine!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 248 într-acestea se lăsă noaptea. deşi la hotarul tulburării şi al fericirii. îşi arunca pe furiş câte o privire asupra lui Hassan. dulgherul. de n-ai fi căpetenia nebunilor. negreşit. şi dădu porunca de plecare. fiica mea şi fii fericită! Şi ia seama bine de îţi aşează mobilele şi covoarele din casă şi din camera ta nupţială întocmai in aceeaşi stare in care se găseau în prima noapte a nunţii tale! Şi numaidecât Sett El-Hosn. că tu le eşti căpetenie! Căci. la Cairo! Şi numai atunci vizirul găsi de cuviinţă să le dezvăluiască toate. şi începu să cugete adânc! Şi vizirul îi zise: — La ce te gândeşti? El răspunse: — O! nu la mare lucru! doar la cei ce şi-au pierdut minţile. Şi treaba fu 165 . Şi vizirul îi zise: — O să-i ajut aducerii tale aminte! Şi deschise dulapul său şi scoase de acolo hârtia pe care erau înşirate mobilele şi toate lucrurile din casă cu locurile unde erau aşezate atuncea. fireşte. Şi vizirul îi strigă: — Pe mâine urmează răstignirea ta! Apoi aşteptă câteva ceasuri până ce Hassan adormi în ladă. din vreme în vreme. continua să pregătească lemnul caznei şi. fiicei şi soţiei fratelui său. dădu poruncile trebuitoare slujitoarelor. Atunci rândui să încarce lada pe spinarea unei cămile. o. şi nu mi-ai dat să mănânc decât numai o dată pe zi. fiica mea. şi acum vrei să mă ţintuieşti la stâlp? Şi vizirul.

şi. îl dezbrăcă şi îi puse numai o cămaşă subţire şi o tichie pe cap. Acestea o dată făcute. şi pe divan pantalonii şi hainele sale. Şi se îndreptă spre încăperea unde se afla lada in care sălăşluia Hassan legat cobză. totuşi. Porunci să îl scoată din aceasta in timp ce dormea. să intre in camera nupţială şi să se pregătească spre a-1 primi pe vărul şi soţul ei. ridică surâzătoare marginea tivită a vălului şi îi zise: — O. vizirul aşeză chiar cu mâna lui. să păşească înainte. să fie cât mai drăgălaşă cu vărul ei şi să îl facă să îşi petreacă noaptea cât mai plăcut cu putinţă. Şi numaidecât. izmenele lui de noapte in patul răvăşit. întinsă în toată frumuseţea ei goală. iar dedesubtul lor punga cu cei o mie de dinari şi ţidula jidovului. strigă: „Dar. şi când el va intra. hainele lui Badreddin: turbanul lui pe scaun.aşa de bine făcută. dar înaintând cu un picior şi dând înapoi cu celălalt. Şi îşi zise: „Oare sunt treaz? sau dorm? sau am înnebunit?" Se încumetă. şi nu uită să coasă la loc plicul din pânză ceruită între tichie şi pânza turbanului. şi cu băgare de seamă îşi vârî capul pe uşă. Apoi îi zise fiicei lui să se îmbrace aidoma ca in prima noapte. îşi zise în sinea lui: „Pe Allah! Haide. el se încumetă să se scoale şi să facă vreo câţiva paşi pe afară ieşind din coridor pe una din uşile care se deschideau într-acolo. cu toate că Sett El-Hosn n-avea câtuşi de puţin nevoie de această povaţă. în cele din urmă. băiatule. pe uşa deschisă ce dădea in camera nupţială. sărmanul Hassan începu să râdă in hohote ca un mâncător de haşiş sau un fumător de opiu şi se puse pe urlate: 166 . Şi. de după pânza apărătoare de ţânţari din mătase albastră şi subţire. şi îl lăsă pe Hassan să se trezească singur. la puţină vreme. care îi erau strâns legate. pantalonii lui şi mantia lui pe divan. întocmai ca în noaptea nunţii. acum să te vedem: oare eşti cufundat în cel mai adânc dintre vise. fără să îndrăznească mai mult şi ştergându-şi mereu fruntea jilăvită de sudoare rece. Şi numaidecât i se tăie răsuflul căci tocmai recunoscuse aidoma sala unde se petrecuse nunta în cinstea lui şi spre paguba cocoşatului. Apoi vizirul însemnă data acestei zile binecuvântate. Atunci i se aşternu sudoarea pe frunte şi o şterse cu mâna. Hassan se trezi. e tocmai aşa. nu-i nicidecum un vis!" Şi. el ajunse la uşa camerei nupţiale. băiatule! Nu-i deloc un 'vis! Şi tu fuseseşi închis zdravăn şi legat cobză într-o ladă! Nu. stăpânul meu iubit! Cât ai zăbovit la umblătoare! Ah! vino repede! vino! La aceste cuvinte. Sett El-Hosn. fără să uite de cuvintele cele mai pline de dulceaţă şi de versurile poeţilor. încât muritorul cel mai treaz la minte s-ar fi crezut încă tot la nunta lui Sett El-Hosn cu rândaşul ghebos. vizirul se furişă în grabă deschizând uşile care duceau la camera nupţială. să ii zică: „Ah! cât de mult ai zăbovit Ia umblătoare! Pe Allah! de ce eşti supărat? De ce nu spui nimic? Oare nu sunt eu lucrul tău şi roaba ta?" El o mai povăţui. şi nespus de uluit de a se găsi astfel aproape despuiat de haine în acel coridor luminat strălucitor şi care nu îi părea chiar atât de necunoscut. Apoi. sau eşti în stare de trezie?" După întâiele clipe de încremenire. După aceea. îl dezlegă la picioare. zicând acestea. Hassan Badreddin. pe locul lor de odinioară. văzu chiar în fund pe scaun turbanul său. pe Allah! nu mai încape îndoială.

el vedea acolo înaintea lui pantalonii săi aşa cum îi ştia. Şi sărmanul Hassan. nu! Acesta-i Într-adevăr un vis! Această lovitură este poate o lovitură pe care am primit-o adineauri de la tine. turbanul lui din Bassra. voi fi visat un vis tare neplăcut! Apoi adăugă: Ah.. 167 . şezu pe covor şi începu să se gândească adânc. chiar de noaptea asta când berbecul tău a intrat cu putere de cincisprezece ori in crăpătura mea! O. da! Tare neplăcut! închipuieşte-ţi că am visat că eram ceva ca un fel de bucătar sau cofetar într-un oraş numit Damasc.! Desigur că voi fi adormit la umblătoare. vino. scumpul meu. a fost zvârlită bine! Apoi se gândi o clipă şi 251 O MIE Şl UNA DE NOPŢI adăugă: Sau mai curând. în Siria. scumpul meu! ai ieşit numai ca să mergi la umblătoare.. un uncheaş tare cumsecade!. nemaiputând de tulburare. prietenul meu. în zbenguielile noastre! Apoi zise: îţi voi povesti mai departe despre visul meu. acesta nu-i deloc un vis! Am gătit un amestec din seminţe de rodii. continuă să meargă înainte. care. şi acolo. M-am mai visat şi cu un băiat. numai în cămaşă şi cu o tichie pe cap. care atârnau în jos! Şi din nou Sett El-Hosn vorbi dinăuntrul patului şi ii zise: — Oare ce ţi s-a întâmplat iubitul meu? Te văd tare buimăcit şi tremurând. foarte departe! Da! şi că petrecusem acolo zece ani indeletnicindu-mă cu această meserie. Totuşi. să te încălzesc puţin. şi să-ţi faci nevoile.. înfoiaţi şi cu cutele foarte regulate. simţindu-şi fruntea scăldată de sudoare. dar in mişcarea aceea dibui urma pietrei care îl rănise şi sări in sus strigând: — Dar nu! Iată urma loviturii de piatră zvârlită de acel copil! Nu-i nimic de vis.— Hu! Hi! hu! ce vis uimitor! ce vis dezlânat! Apoi. şi putu in cele din urmă să rostească: — Ha! ha! zici că nu eram aşa la început! care început? Şi care noapte? Pe Allah! dar sunt ani şi ani de când lipsesc de aici! Ha! ha! Atunci Sett El-Hosn ii zise: — O. se şterse. nu ştiu cum într-o dimineaţă. în deplină linişte. aşadar. vino inima mea. Apoi. Şi totuşi! acesta. Ah! tu nu erai la început aşa! Oare nu cumva. ca un orb sau un beţivan. făcând cu mâinile semne nebuneşti de uimire.. neîndoios că vreun fiu de neam ales. ridicându-şi pulpanele cămăşii O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 250 cu mâna şi pipăind prin aer cu cealaltă mână.. aşa precum mă vezi.. linişteşte-te! Pe numele lui Allah asupra ta şi în jurul tău! linişteşte-te! Vorbesc de noaptea asta pe care adineauri ai petrecut-o in braţele mele. însoţit de un eunuc! Şi mai mi s-a întâmplat cu ei cutare şi cutare păţanie. Tichia ghebosului! Şi locuitorii nici nu ştiu prea bine ce aveau cu mine! Moştenii iacă aşa dugheana unui tofetar. ochii mei! Dar Badreddin continuă să râdă ca un smintit şi zise: — Poate că grăieşti adevărat! Totuşi. începu să deschidă şi să închidă gura într-o mişcare de râs nebun. Am sosit in acel oraş Damasc. care şedea prea neclintit ţinându-şi fruntea între palme. Şi ai întârziat acolo aproape un ceas! Ah! văd bine că te simţi tare prost! Vino. ca şi cum ar fi păşit pe şerpi. cu neţărmurită băgare de seamă. bluza lui şi dedesubt baierele pungii.. acolo. Sett El-Hosn.? Atunci Badreddin..

Allah! mai sunt încă scăldat în sudoare cum am ieşit din lada aceea! Şi Sett El-Hosn îl întrebă: — Dar de ce vroiau să te răstignească? El răspunse: — Tot din pricina prea puţinelor mirodenii din amestecul de seminţe de rodie! Da! infricoşătorul stâlp de ocară era acolo şi mă aştepta cu căruţa trasă de o pereche de bivoli de Nil. ii istorisi lui Sett El-Hosn toată povestea. vis sau întâmplare aievea. se intinse istovit şi căzu într-un somn greu. Şi el nu îndrăznea nici să se clintească din loc... spune-mi-1 în întregime. liniştea se intoarse in mintea lui Hassan O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 252 Badreddin care... mi-ar fi pricinuit o neţărmurită durere! Atunci Sett El-Hosn. care numaidecât ii ură pace. purtat uşor pe braţe de Sett El-Hosn până la pat. Haide!. când aceste cuvinte: „Acesta-i un vis!". nepotul meu. trezindu-se. Şi deodată strigă: — Nu! nu! toaie acestea nu sunt deloc un vis! Allah! unde mă aflu? unde-i adevărul? Şi sărmanul Hassan. pe Allah! care m-ai legat ieri de mâini şi care mi-ai dărâmat dugheana? Şi toate acestea din pricina prea puţinelor mirodenii în amestecul din seminţele de rodie? Atunci vizirul Şamseddin. într-adevăr.! Şi Hassan Badreddin. Atunci Sett El-Hosn strigă: — Iubitul meu. pantalonii tăi şi punga ta.. de la început şi până la sfârşit. ce vis nemaipomenit ai visat. copilul meu. într-adevăr. pierderea dughenei mele de cofetărie. nemaiputând îndura. căci n-aveam decât această cale la îndemână ca să te recunosc. Şi atunci!. toate acestea n-au fost decât un vis. Mă vei ierta. de vreme ce te-ai născut la Bassra! Ah! copilul meu! toate acestea se datoresc unei neînţelegeri. într-adevăr! Tu eşti Hassan Badreddin. întrerupându-se mereu ca să se minuneze singur. deci. dacă din fericire visul nu s-ar fi destrămat la timp.. vegheat de Sett El-Hosn. când aceste cuvinte: „Nu! acesta-i adevărul!" O dată cu dimineaţa. copilul meu. Apoi adăugă: — Şi când te gândeşti că eram gata să fiu răstignit! Şi aş fi fost. în sfârşit. căci. mulţumită lui Allah. Şi eu nu te-am făcut să înduri toate acestea decât spre a avea o dovadă mai mult că eşti chiar el şi ca să mă încredinţez că ai fost tocmai tu acela care a intrat în patul fiicei mele. se regăsi în braţele lui Sett El-Hosn şi îl văzu dinaintea lui în picioare. nu avea destule mirodenii!. sări din pat şi veni să se arunce la gâtul lui Hassan Badreddin şi îl strânse la pieptul ei imbrăţişându-1 şi mistuindu-l cu sărutările ei. şi mai cu seamă ţidula din pungă şi plicul pecetluit din turban care cuprinde poveţele tatălui tău Nureddin. nemaiavând nici un temei ca să tacă. zise: — O. eu care nu te văzusem niciodată mai înainte. pe unchiul său.. în prima noapte a nunţii ei. la capătul patului. Dar. uite aşa. Şi această dovadă am avut-o văzându-te cum recunoşti (căci eram ascuns dinapoia ta) casa şi mobilele. vizirul Şamseddin. care îl auzea. apoi turbanul tău. fiul răposatului meu frate Nureddin din Bassra. Rogu-te. Şi Badreddin îi zise: — Doar nu eşti tu acela. murmurând în somn. oare numai să fi visat toate acestea? Şi să nu se fi petrecut aievea?.pare-se.. dărâmată din temelii. ivite chiar la început între 168 .

mărite rege. ii dărui cu una dintre cele mai frumoase fecioare. sultanul insulelor Indiei şi Chinei. care fură nenumărate. eu am adus-o de la Bassra. a fratelui său. dar îl cuprinse în mare prietenie pe tânărul care era soţul femeii tăiate din povestea celor trei mere şi. povestea minunată pe care vizirul Giafar Al-Barmaki a istorisit-o califului Harun Al-Raşid. şi îl luă la sine. apoi îi zise: — O. copilul meu! cât despre mama ta. emirul credincioşilor. Şi prietenul meu s-a întors! Aşadar. fără să se teamă de el. nu numai că îl învrednici pe vizirul Giafar cu iertarea negrului Rihan. în bucuria lui. de nu eşti ostenit! Şi regele Şahriar îi zise: 169 . îi făcu daruri strălucite. Fericirea şi-a ţinut făgăduiala şi şi-a plătit datoriile. ca prieten apropiat şi comesean ai său. Şi aceasta este. cum se temea de cofetarul îndrăgostit. iarăşi pe toţi laolaltă sănătoşi. mama lui Badreddin. Şi după înflăcărate mărturii de iubire. nu crede nicidecum. şi începură din nou să trăiască în bucurie şi într-o fericire deplină. de astă dată. recită aceste versuri: „După plecarea ta am început să plâng. şi ridică-tf pulpanele mantalei ca să îl slujeşti!" De-abia sfârşise de recitat aceste versuri. şi o vei vedea precum şi pe fiul tău Agib. o. o. în sfârşit. am călcat jurământul! Aceasta~i o nelegiuire. să plâng îndelung. Apoi ii mulţumiră lui Allah fiindcă i-a adunat. Şi întâiul care roşi fu Agib. fiul Iui Nureddin. şi Badreddin. grăindu-i regelui Şahriar. mărite rege. dacă vreodată Allah i-ar uni din nou pe îndrăgostiţii îndureraţi de despărţirea lor. urmă gingaşa şi sfioasa Şahrazada.pleoapele mele. Şi am făcut legământ ca. Apoi porunci scriitorilor palatului să scrie această poveste minunată cu scrierea lor cea mai frumoasă şi să o încuie cu grijă în dulapul documentelor ca să slujească de învăţătură copiilor lor. o. ei îşi istorisiră unul altuia poveştile lor şi păţaniile lor şi toate suferinţele lor. ca să îl mângâie de pierderea soţiei lui jertfite pe nedrept. şi a lui Hassan Badreddin. scoală-te spre acela care aduce fericirea. şi în desfătările curate fără să se lipsească de nimic şi aceasta până la capătul zilelor lor. Destinule.tatăl tău. şi unchiul tău! Şi vizirul îi istorisi povestea. Şi califul Harun Al-Raşid strigă: — Pe Allah! cât sunt acestea toate de uimitoare şi de minunate! Şi in mulţumirile lui. Dar. si cu atâta repeziciune. rodul întâiei nopţi a nunţii tale cu mama lui! Şi vizirul dete fuga să îi caute. vizirul Nureddin. Timpule. se aruncă de gâtul tatălui său. care. Da! aceasta-i povestea păţaniilor vizirului Şamseddin. ca ibovnică. că această poveste ar fi la fel de minunată ca aceea pe care îmi voi îngădui să {i-o istorisesc. şi lăsând mulţi copii tot aşa de frumoşi ca luna şi stelele. §i m-a cuprins atâta fericire. se apropie plângând cu hohote şi se aruncă în braţele sale aproape ameţită de bucurie. o. în oraşul Bagdad. încât fără voia mea vărsai lacrimi din ochii mei! IJM1 253 O MIE Şl UNA DE NOPŢI Destinul a jurat să rămâie pe veci vrăjmaşul si pricina mâhnirilor mele! Şi eu. când bunica lui Agib. care este fratele meu Nureddin. cu lacrimi de bucurie. îi zise Şahrazada regelui Şahriar. să nu mai pori niciodată pe buzele mele cuvântul de despărţire veche! Şi fericirea s-a revărsat asupra mea. Şi lacrimile se revărsau de pe .

.............................................................................................................................19 POVESTEA REGELUI ŞAHRIAR ŞI A FRATELUI " SĂU...................................................50 Şoimul regelui Sindabad ....................104 Povestea celui de al doilea saâluk............................Bucureşti..........„..................<£|3) Povestea întâiului saâluk....21 Povestea măgarului şi a boului si a stăpânului ţarinii...........................................44 Povestea vizirului regelui lunan şi a medicului Ruian...............................77 CUPRINS Prefaţă.....41 POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUL.31 Povestea întâiului şeic.......... A FRATELUI SĂU VIZIRUL ŞAMSEDDIN ŞI A FRUMOSULUI HASSAN BADREDDIN................57 Povestea tânărului fermecat şi a peştilor.55 Povestea prinţului şi a vampirului...............188 170 ........33...............................178 POVESTEA VIZIRULUI NUREDDIN.................— Şi care este această poveste? O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 254 Şahrazada răspunse: — Ea este cu mult mai minunată decât toate celelalte! Şi Şahriar îi zise: — Şi care este numele ei? Ea răspunse: — Aceasta este Povestea Croitorului................... a Cocoţatului............................135 Povestea Zobeidei.93.....72 X POVESTEA HAMALULUI CU FECIOARELE... Te)..154 Povestea Aminei........ poji să o povesteşti! SFÂRŞITUL VOLUMULUI I Tipar: c/grupul drago prnT TIPOGRAFIA FED Calea Rahovei 147...........................................5 Fie voia lui Allah!..................31 POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRITUL........... întâia fecioară.........: 335...................27 • * * POVEŞTILE CELOR O MIE ŞI UNA DE NOPŢI......... A CELOR TREI MERE ŞI A NEGRULUI RIHAN...............................................____................................... REGELE ŞAHZAMAN.................................... sector 5 ............18......................................113 Povestea celui de al treilea saâluk........ a Jidovului a Nazarineanuhu ţi a Bărbierului din Bagdad/ iiu^rmat Şi regele Şahriar răspunse: — Fireşte............................. a doua fecioară..................£&.......f.................. Fax: 337.....................................165 POVESTEA FEMEII TĂIATE....................................................................33 Povestea celui de al doilea şeic..................................................................37 Povestea celui de al treilea şeic.................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful