Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 28. 3. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5228 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

#.-#.#,0'/1 '<# 6+6+6+ 0# '/'&+%+0#4'7.+$+,+
Ne mo`emo utjecati na privatni aran`man, ka`e Alkalaj Postoje glasine da nisu uop}e dobili posao u zdravstvu, ve} ne{to drugo, ka`e Prodanovi} Niko nije tra`io da se vrati, ka`e Safet [ubo, organizator odlaska u Libiju Majami: Ivan Ljubi~i} za „Dnevni avaz“
a sudbinu bh. zdravstvenih radnika koji su oti{li u Libiju kona~no se zainteresirao i na{ dr`avni vrh. To pitanje pokrenuo je

’AVAZ’ SAZNAJE

Lazar Prodanovi} tra`io odgovor od ministra

Z

dr`avni parlamentarac Lazar Prodanovi} zatra`iv{i od ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja da ka`e {ta je njegovo ministarstvo poduzelo da rije{i pro-

bleme na{ih medicinara u Libiji. Alkalaj u svom odgovoru potvr|uje da su radnici anga`irani isklju~ivo putem privatne inicijative. 2. strana

Istraga

Bogdanovi}: Bez komentara

Aida i Ivan: Ljubav i podr{ka supruge va`ne su teniseru

Nigdje ne idem bez supruge i sina
Intervju: Arie Livne, savjetnik premijera RS

Automobil profesora Dragana Bogdanovi}a totalno uni{ten u paljevini

(Foto: H. ^ali})

Panorama

Razbojnici zapalili „mercedes“ koji su oteli u Doboju

STRANCI NE @ELE UKLONITI DODIKA
5. strana

Osveta profesoru zbog la`nih diploma?
MOSTAR PREMIJER LIGA BiH OLOVO

15. strana

Prefarbani kukasti kri`evi

7. strana

Va`ne pobjede Vele`a, Celika i Travnika
56. i 58. str.

Kriminalci pucali na policiju
14. str.

2

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Lazar Prodanovi} tra`io odgovor od ministra

Alkalaj ne mo`e za{tititi bh. medicinare u Libiji
Ne mo`emo utjecati na privatni aran`man, ka`e Alkalaj Postoje glasine da nisu uop}e dobili posao u zdravstvu, ve} ne{to drugo, ka`e Prodanovi}
Za sudbinu bh. zdravstvenih radnika koji su oti{li u Libiju kona~no se zainteresirao i na{ dr`avni vrh. To pitanje pokrenuo je dr`avni parlamentarac Lazar Prodanovi} zatra`iv{i od ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja da ka`e {ta je njegovo ministarstvo poduzelo da rije{i probleme na{ih medicinara u Libiji.
Gordon: Anga`man SAD

Filip Gordon, pomo}nik dr`avnog sekretara SAD

BiH mora sama ispuniti uvjete za prijem u MAP
Mi se zala`emo i `elimo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u, naglasio Gordon
Bosna i Hercegovina mora sama ispuniti uvjete koji bi je doveli do prijema u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP), izjavio je za Srnu pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekreta za evropska i evroazijska pitanja Filip Gordon (Philip). - Pitanje MAP-a za BiH bilo je na stolu na samitu NATO-a u decembru. Mi se zala`emo i `elimo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u, ali je o~igledno da ta zemlja mora ispuniti uvjete koji vode do dobivanja MAP-a - naglasio je Gordon. Na pitanje ima li nekih novih ideja nakon propasti butmirskog procesa, Gordon je rekao da je „Butmir itekako na stolu“. - Mi se ne povla~imo iz ove problematike. Ostajemo veoma anga`irani. Butmir je itekako na stolu ka`e Gordon. BiH o~ekuje prijem u MAP na narednom samitu {efova dr`ava i vlada Alijanse koji }e biti odr`an u Estoniji. Izvor iz jedne od zemalja ~lanica NATO-a rekao je da raspolo`enje u vezi s prijemom BiH u MAP unutar Alijanse nije jedinstveno - SAD izra`avaju sumnje da ne}e biti ni{ta od ustavnih promjena ako BiH odmah dobije MAP .

Dobri odnosi
Alkalaj u svom odgovoru potvr|uje da su na{i radnici anga`irani isklju~ivo putem privatne inicijative. O takvom aran`manu MVP ni Ambasada BiH u Libiji prethodno se ne obavje{tavaju. - Saznav{i za probleme, na{a ambasada u Tripoliju kontaktirala je s na{im medicinarima i nadle`enim organima Libije, ali je, nala`ost, vi{estrano konstatirano da ne mo`emo utjecati na privatni aran`man, jer nismo subjekt u njima - naveo je Alkalaj. Prodanovi} je za „Dnevni avaz“ kazao da je njegov motiv da se provjeri sudbina na{ih medicinara u Libiji bio to {to se de{avalo da mnogi od njih nemaju primanja, da su neadekvatno pla}eni te da im se uzimaju dokumenti i oni se onda ne mogu vratiti u BiH. - S obzirom na to da imamo dobre odnose s Libijom, najbolje je bi bilo potpisati me|udr`avni
[ubo: Sve su to {pekulacije Prodanovi}: Agencije ostvaruju profit Alkalaj: Bez obavje{tenja o aran`manu

Niko nije tra`io da se vrati
- Nije ta~no da ne mogu da se vrate, ve} niko od njih nije to ni tra`io. Do sada je iz regiona u Libiju oti{lo vi{e od 80 ljudi. Narednih dana do}i }e delegacija iz sporazum kako bi se na{im ljudima garantirala sva prava i ne bi se de{avalo da neke agencije uzimaju novac, a radnike stavljaju u nepovoljan polo`aj. Najve}i profit u tome ostvaruju nesigurne agencije, a na{i ljudi izlo`eni su zloupotrebama i mobingu. Postoje i glasine da oni koji su oti{li u Libiju uop}e nisu dobili posao u zdraLibije, koja }e u Sarajevu obaviti intervjue sa zainteresiranima. Planirano je da u ovoj turi u Tripoli otputuje 68 medicinara - rekao je [ubo. vstvu, ve} neki drugi - ka`e Prodanovi}.

Sigurnost gra|ana
S druge strane, Safet [ubo iz Sarajeva, vlasnik firme „Dino kompani“ i organizator odlaska u Libiju, tvrdi da bh. medicinari nemaju nikakvih problema. [tavi{e, prezadovoljni su uvjetima u kojima rade i borave, a sve ostalo su {pekulacije, ka`e on. Komentiraju}i Prodanovi}ev zahtjev da se ispita aran`man, [ubo je kazao da o~ito nekome nije u interesu da projekt opstane. - Libija je ranije tra`ila dogovor na dr`avnom i entitetskom nivou, ali je to propalo - ka`e E. HALA] [ubo.

Kardinal Pulji} ~estitao Uskrs

Porodica je gnijezdo vjere
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} ~estitao je dolaze}i Uskrs, uz `elju da Kristova prisutnost ohrabri i unese radost u srca vjernika i njihovih porodica. - Sretan Uskrs svima koji su ranjeni u du{i i na tijelu, te ih rane uskrslog Krista krijepe u trpljenju i no{enju svog svakida{njeg kri`a naveo je kardinal Pulji} u uskrsnoj poruci koju je objavila Katoli~ka tiskovna agencija, prenosi Srna. On je ~estitao i svima umornim i klonulim duhom vjernicima u BiH, ali i {irom svijeta. - Kao {to Isus {alje svoje u~enike u njihov kraj garantiraju}i im da }e ga tamo vidjeti, neka i sve nas okupi na na{im ognji{tima, kako bismo ga prepoznali i obnovili korijene svoje vjere, te s nadom `ivjeli i gradili svoju budu}nost - poru~io je kardinal Pulji}, podsjetiv{i da por-

Predlo`en me|udr`avni ugovor
Predstavnici Ambasade BiH u Tripoliju obavili su razgovore u libijskom ministarstvu zdravstva predla`u}i reguliranje saradnje me|udr`avnim ugovorom. - O~ekujemo odgovor od njih. Tako bi se izbjegli svi problemi. U pregovore treba uklju~iti i Agenciju za rad i zapo{ljavanje BiH - navodi Alkalaj u odgovoru Prodanovi}u.

Direktorica Fonda za humanitarno pravo u Banjoj Luci

Kandi}: Svako ima pravo na svoje mi{ljenje
Pulji}: Radost u srcu vjernika

odica treba biti gnijezdo vjere i kr{}anske ljubavi. Katoli~ka i Pravoslavna crkva ove godine Uskrs slave istog dana, 4. aprila.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Nerije{eni imovinskopravni odnosi: Zavod PIO ne mo`e do imovine od 80 miliona KM
- Samo vratite pa prodajte, kao {to Mujezinovi} ka`e: Sve treba prodati. Pa, onda dajte poslanicima penzije iznad 2.000 KM, a sirotinja neka gladuje. Osposobite objekte i neka se koriste za {ta su! A onoga ko nije na vrijeme poduzeo korake za povrat imovine, u zatvor, pa neka mu se i konfiskuje imovina! Koliko je na{e imovine ostalo u stranim rukama, {to su doma}i fakini „poklonili“, a sebi u d`ep pare stavili!!! (fazlija)

Direktorica beogradskog Fonda za humanitarno pravo Nata{a Kandi} ju~er je u Banjoj Luci govorila o temi „Suo~avanje s pro{lo{}u i sopstvenim ratnim zlo~inima kao pretpostavka demokratizacije dru{tva“, koju organizira njema~ka Fondacija „Friedrich Ebert“. Kandi} je prije predavanja izjavila novinarima da }e tom temom

nastojati otvoriti i pitanja su|enja za ratni zlo~in, naslije|a Ha{kog tribunala te rada Komisije za istra`ivanje ratnih zlo~ina po~injenih tokom rata u Bosni i Hercegovini, a sve radi razvoja demokratizacije dru{tva. Nije `eljela komentirati stavove doju~era{njih saradnika iz KoREKOM-a Branka Todorovi}a i Edina Ramuli}a, prema kojima

Ispitati i slu~aj ’Dobrovolja~ka’
Odgovaraju}i na novinarske upite koji se odnose na slu~aj „Markale“, „Dobrovolja~ka“ i hap{enje ratnog ~lana Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a, Kandi} je ponovila da komisije koje se bave istra`ivanjima zlo~ina formiraju dr`ave, a ne ona, kao i da podr`ava utv|ivanje ~injenica i u slu~aju „Dobrovolja~ka“, jer je i to jedan od na~ina da se promijeni odnos prema zlo~inima.

(Foto: M. Lugi}) Kandi}: Istra`ivanje ratnih zlo~ina

ona tro{i milione za vlastitu promociju, kako bi izlobirala Nobelovu nagradu za mir, navode}i jedino da svako ima prava na svoje V. S. mi{ljenje.

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

OTKRIVAMO Kako je propala gradnja ~etiri grani~na prijelaza

Vlast prokockala desetine miliona KM
Projekti su propali zbog ne~ijih li~nih interesa, ka`e [araba Vlasnici i lokalne zajednice tra`ili su nam novac koji nismo imali u bud`etu, isti~e Kova~evi}
Zbog nemara i nezainteresiranosti doma}e vlasti, Evropska komisija (EK) u posljednjih nekoliko godina raskinula je sa BiH ~etiri ugovora o gradnji grani~nih prijelaza vrijednih vi{e od 20 miliona maraka. Iako je bila precizno definirana lokacija, ura|ena projektna dokumentacija i osiguran novac, grani~ni prijelaz Ivanjica nije izgra|en. Propala je gradnja i grani~nih prijelaza Vardi{te, Bosanski Brod i Gorica.

Za{to ]osi} hvali Dodika
Pita li iko srpski narod u RS da li je spreman opet ratovati i liti krv da bi zadovoljio politi~ke apetite i sujete ishlapjelih staraca iz Beograda
Nema sumnje da su Miloradu Dodiku godile rije~i pohvale koje mu je na nau~nom skupu o Dejtonu u Beogradu uputio Dobrica ]osi}, kao {to nikoga ne treba ~uditi {to Dodikovu politiku veli~a velikosrpski ideolog ]osi}evog kalibra. Re`imi na prostoru biv{e Jugoslavije i Srbije su se mijenjali, srpski politi~ari su dolazili i odlazili s vlasti, ali Dobrica ]osi} ostao je dosljedan Memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), dokumentu u ~ijem je pisanju aktivno u~estvovao i kojim su, poslije smrti Josipa Broza Tita, srpski nacionalisti javno definirali glavni cilj srpske politike na Balkanu - stvaranje velike Srbije od Karlovca do Kumanova. U me|uvremenu, granice te zami{ljene srpske dr`ave su se su`avale, ]osi}evi politi~ki puleni gubili su ratove i osvojene teritorije, ~ak je i Kosovo postalo nezavisna dr`ava, ali vreme{ni akademik ne `eli realno sagledati propast zlo~ina~kog projekta koji je iza sebe ostavio milione raseljenih i prognanih ljudi, stotine hiljada ubijenih. ]osi}, koji smatra da je RS najvredniji srpski ratni plijen u posljednjih 200 godina, ushi}eno govori o Dodiku kao „pragmati~nom politi~aru sa `ivotnom svije{}u o opasnostima koje ~ekaju RS i ratni~kom spremno{}u da brani ste~eno“. Prije Dodika, iste hvalospjeve ]osi} je upu}ivao Radovanu Karad`i}u, koji u ha{kom zatvoru ~eka su|enje i presudu za genocid i ratne zlo~ine po~injene u BiH, i Ratku Mladi}u, srebreni~kom krvoloku i ha{kom bjeguncu. Treba li, dakle, Dodik biti sretan {to o njegovom navodnom politi~kom umije}u i ratni~kom duhu sve najbolje misli ~ovjek koji je proma{io u svim svojim procjenama i koji je spreman zalo`iti jo{ hiljade glava golobradih srpskih mladi}a da bi se ostvario njegov megalomanski i nerealni san o svim Srbima u jednoj dr`avi? I, pita li iko srpski narod u RS da li je spreman opet ratovati i liti krv da bi zadovoljio politi~ke apetite i sujete ishlapjelih staraca iz Beograda? Zveckanje oru`jem vi{e nikome nije potrebno. Narodi u BiH, sva tri, siti su poziva na odricanje i `rtvovanje za neke imaginarne ciljeve. Oni o~ekuju da ih neko pozove na posao, u fabriku ili na gradili{te, a ne u rovove. I da `ive u normalnoj evropskoj dr`avi u kojoj nikome ne}e biti tijesno. Uostalom, i sam Dodik nakon dolaska na vlast prije ~etiri godine obe}ao je punije stomake i sigurna radna mjesta. Danas, kada treba polo`iti ra~une za neispunjena obe}anja, premijeru RS o~ito je dra`e ]osi}evo tap{anje po ramenu od vapaja prevarenog i gladnog naroda.

Dru{tvena korist
- Ovi projekti propali su zbog ne~ijih li~nih interesa. Da se dr`ava, odnosno ovda{nja vlast, malo vi{e potrudila, Evropska komisija finansirala bi vrlo va`ne projekte koji bi bili dru{tveno korisni. O~igledno je, me|utim, da to nekome nije odgovaralo - rekao nam je poslanik u Parlamentu BiH Slobodan [araba, potpredsjednik Demokratske partije Dragana ^avi}a.

Bosanski Brod: Propala gradnja novog grani~nog prijelaza

No, kako smo saznali iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, kojoj je Vije}e ministara BiH pro{le godine i zvani~no povjerilo upravljanje grani~nim

prijelazima, nije postojao na~in da se dogovore s vlasnicima o eksproprijaciji zemlji{ta. - Da bi po~ela gradnja savremenog grani~nog prijelaza, Uprava je morala eksproprirati zemlji{te i pripremiti sve potrebne dozvole za gradnju. No, vlasnici i lokalne zajednice tra`ili su nam novac koji nismo imali u bud`etu Uprave - kazao nam je portparol UIO Ratko Kova~evi}.

Ulazak u posjed
Pojasnio nam je da ni desetine sastanaka i razgovora s vlasnicima i predstavicima lokalnih zajednica nisu urodile plodom, „jer se nikako nije moglo na}i rje{enje koje bi zadovoljilo obje strane“. No, [araba je demantirao ove navode, isti~u}i da to nije mogao biti razlog, jer su, prema Zakonu o eksproprijaciji RS, ako se radi i o op}em interesu, mogli u}i u posjed. S druge strane, Kova~evi} tvrdi da takav zakon nije va`io u vrijeme kada je EK bila spremna graditi grani~ne prijelaze, odnosno da su izmjene koje su to omogu}ile donesene tek pro{le godine. - Kako to tada nismo uspjeli rije{iti, sredstva su propala. Evropska komisija kasnije nije bila zainteresovana za ove projekte - zaklju~io je S. RO@AJAC Kova~evi}.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Delegati ne zaslu`uju beneficirane penzije!
Pitanje: Trebaju li poslanici i delegati u Parlamentu FBiH imati beneficirane penzije u iznosu od 2.100 KM?
A) DA 13% B) NE 86% C) Ne znam 1%

[araba: Nemar dr`ave

Kova~evi}: Ni{ta se nije moglo

Uloga Dragana Vranki}a
Iako je po nalogu Vije}a ministara BiH du`an da usvoji pravilnik o unutra{njoj sistematizaciji radnih mjesta kako bi Uprava zvani~no preuzela upravljanje grani~nim prijelazima, Upravni odbor UIO to nikada nije u~inio. Interesantno je da u Upravnom odboru sjedi i ministar finansija BiH Dragan Vranki}, koji je na Vije}u ministara BiH glasao za to da Uprava preuzme ove poslove.

C A

Po{tivanje ljudskih prava i sloboda

BiH treba provesti presudu iz Strazbura
Kada je rije~ o po{tivanju ljudskih prava i sloboda, Bosna i Hercegovina relativno dobro kotira. Mi se kriti~nije odnosimo prema sebi nego drugi prema nama, izjavila je {efica Misije BiH pri UN-a u @enevi ambasadorica Emina Ke~o-Isakovi} u intervjuu za Radio Federacije BiH, prenosi Fena. Ona napominje da je u februaru ove godine u Vije}u za ljudska prava UN-a u @enevi razmatran univerzalni pregled tih prava u na{oj zemlji, koji se obavlja jednom u pet godina. Istakla je da je za BiH, koja je od 2007. godine punopravna ~lanica Vije}a za ljudska prava UN-a, sada najva`nije da se promjenama u Ustavu stvore uvjeti za provo|enje presude Suda za ljudska
Ke~o-Isakovi}: Dobro kotiramo

B

prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i Finci“.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 96.380 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

aktuelno

REAKCIJE Borci iz BPK Gora`de o pla}ama parlamentaraca

Tadi}: Saglasnost entiteta

Rompej: Insistiranje na dijalogu

Tra`e sankcije za Bili}a, Begovi}a, Tafru i Milovi}
Mi sada pitamo ho}e li penzioneri imati penzije, policajci pla}e, jer su nas borce optu`ivali za to, pa ko sada ru{i dr`avu, ka`e Jusuf Tuti}
Koordinacija bora~kih udru`enja iz BPK Gora`de o{tro je osudila poslanike s podru~ja ovog kantona koji su glasali za Prijedlog zakona o pla}ama u Parlamentu FBiH i sramne povlastice poslanicima. Od njihovih politi~kih partija zatra`eno je da se ograde i da sankcioniraju poslanike Dragomira Bili}a iz SDP-a, Aliju Begovi}a i Hasana Tafru iz SDA te Daliborku Milovi} iz NSRzBa. Od poslanika iz BPK protiv sramnog zakona bio je jedino Emir Fra{to iz SDP-a. - Mi sada pitamo ho}e li penzioneri imati penzije, policajci pla}e, jer su nas borce optu`ivali za to. Ko sada ru{i dr`avu? Vjerujemo da Predstavni~ki dom to ne}e podr`ati, jer }emo ina~e zatra`iti da sve ranije donesene uredbe ponovo budu stavljene u funkciju i da i mi imamo pravo na penziju, jer smatram da smo zaslu`niji do njih - kazao je Jusuf Tuti}, predsjednik Saveza RVI „Sinovi Drine“ BPK Gora`de. Abduselam Sijer~i} Pelam, predsjednik Udru`enja veterana rata, Patriotske lige i Zelenih beretki BPK, ka`e

Susret Tadi}a i Van Rompeja u Briselu

Probleme u BiH rje{avati dogovorom sva tri naroda
Tadi} se saglasio da treba o~uvati cjelovitost BiH i sve probleme rje{avati dijalogom
Predsjednik Srbije Boris Tadi} i predsjedavaju}i Evropskog vije}a Herman van Rompej (Rompuy) ju~er su u Briselu razgovarali o ulozi Srbije u rje{avanju problema na zapadnom Balkanu. Kako je Tadi} rekao novinarima, razgovor se ticao regionalnih problema u ~ijem rje{avanju Srbija mo`e biti partner Evropske unije. Srbijanski predsjednik dodao je da je u susretu s predsjedavaju}im Evropskog vije}a, tokom evroatlantskog „Briselskog foruma“, zaklju~eno da i Srbija mo`e pomo}i u rje{avanju problema u BiH. Srbijanski predsjednik rekao je da }e posjetiti Mostar tokom Me|unarodnog ekonomskom sajma kako bi podstakao privrednu saradnju Srbije i Federacije BiH, uz ve} razvijene sveukupne veze s Republikom Srpskom, prenosi Onasa. Tadi} je dodao da se s Van Rompejem saglasio da treba o~uvati cjelovitost BiH i sve probleme rje{avati dijalogom i dogovorom. Dodao je da }e Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma prihvatiti svako politi~ko rje{enje u BiH ako se do toga do|e saglasno{}u dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Tadi} je istakao da su o tome nedavno, kao i na zajedni~kom razgovoru sino} na „Briselskom forumu“, on i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} ponovili da nema nametanja rje{enja za BiH i da je prihvatljivo sve {to se dogovore njena dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Srbijanski predsjednik dodao je da su se on i Van Rompej ju~er saglasili da me|unarodna zajednica u ovom trenutku nema rje{enje za probleme BiH i da se mora insistirati na dijalogu.

Tuti}: Zaslu`niji od njih

Sijer~i}: Nestalo povjerenje

Poziv gra|anima na neposlu{nost
- Ako bude usvojen zakon, pozvat }emo gra|ane na neposlu{nost, nepla}anje obaveza, a u tom slu~aju nastala bi potpuna anarhija. To zvu~i radikalno, ali nakon 15 godina prevara, {ta nam jo{ preostaje - kazao je Sijer~i}.

da su „svi prevareni od poslanika koji su glasali za sramni zakon“. - To nam ne daje mogu}nost da im vi{e vjerujemo i zato tra`imo od Skup{tine BPK Gora`de da preispita svoje ranije odluke i zatra`i njihovu odgovornost zbog nepo{tivanja zaklju~aka Vlade i Skup{tine

BPK Gora`de pri glasanju o izmjenama i dopunama bora~kih zakona - istakao je Sijer~i}. Dono{enje zakona o{tro su osudili i predstavnici Udru`enja porodica {ehida i poginulih boraca, kao i Udru`enja demobilisanih boraca ARBiH BPK GoAl. B. ra`de.

^apljinske vlasti Bo{njaku negiraju vlasni{tvo

Ra|o o Tihi}evoj izjavi o „Dobrovolja~koj“

Na djelu je nastavak specijalnog rata protiv BiH
Ha{ki tribunal razmatrao je predmet „Dobrovolja~ka ulica“ i nije ga okarakterizirao kao ratni zlo~in te je slu~aj vra}en bh. pravosu|u. Tribunal je kolonu JNA koja se nalazila 2. maja 1992. godine u Dobrovolja~koj ulici okarakterizirao kao vojnu metu. Ovo je za „Dnevni avaz“ kazao D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH, koji je u maju 1992. u Sarajevu bio na poziciji pomo}nika komandanta Regionalnog {taba za specijalna djelovanja. On isti~e da predsjednik SDA Sulejman Tihi} „{iri neistine“ svojom izjavom da je u Dobrovolja~koj ulici po~injen zlo~in i da je tu poginulo na desetine `rtava. - Frapiran sam tom njegovom izjavom. Tihi} nije bio ovdje u ratu i njegova izjava je jo{ jedan atak ne samo na ratnog ~lana Predsjedni{tva RBiH prof. dr. Ejupa Gani}a i druge patriote koje Srbija proganja zbog ovog slu~aja nego na sve gra|ane i branioce Sarajeva i dr`ave BiH. Zaboravlja se da je tog 2. maja predsjednik Predsjedni{tva RBiH rahmetli Alija Izetbegovi} bio kidnapovan i mene ~udi kako niko nije pokrenuo proces protiv onih koji su oteli predsjednika - ka`e Ra|o.

Mirsadu [uti poru{ili fabriku pa zemlji{te dodijelili Hrvatu!
Borit }u se za ovo {to je moje do groba, a kada umrem, moji sinovi nastavit }e borbu sve do posljednje sudske instance u Strazburu, poru~uje [uta
Glasovima hrvatskih vije}nika (dva HDZ-a i HSP), Op}insko vije}e ^apljina na sjednici odr`anoj ove sedmice odbilo je postupiti po nalogu Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove da se obavi revizija dodjele parcele gra|evinskog zemlji{ta prethodno oduzete od bo{nja~kog povratnika Mirsada [ute. Time su op}inske vlasti u ^apljini dodatno produ`ile desetogodi{nju agoniju ovog ~ovjeka, koji do danas nije odustao od borbe za povrat svoje parcele na Domanovi}ima nadomak ^apljine, na kojoj je imao vlastitu fabriku betonskih elemenata. Tu fabriku [uta je izgradio 1980. godine, a do po~etka rata u Op}ini je produ`avao ugovor o do-

Ra|o: Frapiran sam izjavom predsjednika SDA (Foto: M. Kadri})

Prema njegovim rije~ima, „zlatni ljiljani“ ovakvu Tihi}evu izjavu smatraju nastavkom specijalnog rata protiv BiH i njenih branilaca koji su najsvjetliji dio bh. gra|anstva i koji su u najte`im uvjetima uspjeli sa~uvati suverenitet i integritet BiH. - On je u~esnik tog specijalnog rata protiv Armije RBiH i bh. gra|ana. Izjavu Sulejmana Tihi}a tuma~imo kao akt razbijanja patriotskog fronta i predla`emo mu da se informira barem od aktera de{avanja u Dobrovolja~koj ulici o tome {ta se tu desilo, kao i od Ha{kog tribunala, i neka sa~eka odluku bh. pravosu|a kojem treba prepustiti da rije{i ovaj slu~aj - poru~io je Ra|o. M. K.

^apljina: [uta na parceli na kojoj je imao fabriku

Faksimil odluke OV ^apljina iz 1999.

djeli zemlji{ta. - Ono {to nisu uspjeli zavr{iti Srbi u ratu, sru{iti moju fabriku, uradili su Hrvati

Kompenzacija {tete
Nezavisni vije}nik Natko Bitanga, koji se odva`io da na sjednici OV ^apljina potencira [utin slu~aj, kazao nam je da je od op}inskih vlasti tra`io da [uti barem kompenziraju nastalu materijalnu {tetu za njegovu fabriku. - Radi se o tome da je jednom Bo{njaku uskra}eno pravo na rad i `ivot. To je grubo kr{enje ljudskih prava - kazao je Bitanga.

u miru. Sedam dana nakon mog zahtjeva za povrat 1996. godine, poru{ili su mi sve objekte i uni{tili ma{ine, a 1999. OV ^apljina dodijelio je zemlji{te izvjesnom Ivici D`evlanu. Kao da na toj parceli nikada nije bilo ni fabrike, niti mene - govori nam [uta. Da se radi o klasi~nom brisanju bo{nja~ke imovine iz evidencije na podru~ju ^apljine, govori i podatak naveden u odluci koju je izglasao OV ^apljina - da se D`evlanu

dodjeljuje „gra|evinsko neizgra|eno zemlji{te dru{tvenog vlasni{tva“?! S obzirom na to da OV ^apljina nije postupio prema Zakonu o upravnom postupku FBiH, [uta }e, kako je rekao, sa svojim advokatom poduzeti daljnje korake. - Borit }u se za ovo {to je moje do groba. A kada umrem, moji sinovi nastavit }e borbu sve do posljednje sudske instance u Strazburu poru~io je [uta. A. DU^I]

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

5

INTERVJU Arie Livne, savjetnik premijera RS

Stranci ne `ele ukloniti Dodika
Na osnovu mojih razgovora s raznim me|unarodnim diplomatima uvidio sam da su oni rije{ili da treba postojati dr`ava koja se zove BiH
Razgovarala: Brankica SPASENI] Savjetnik premijera RS Arie Livne u RS se smatra jednim od najmo}nijih ljudi ovog entiteta i nezvani~nom desnom rukom Milorada Dodika, a njegovi politi~ki stavovi o federalnom ure|enju BiH i pravu RS na referendum prepoznatljivi su i u Dodikovoj retorici. vidim to veliko oru`je, a li~no sam i obilazio neka mjesta za koja su tvrdili da su skrovi{ta naoru`anja. To su gluposti. Kao drugo, NATO je tu i vi{e ne}e dozvoliti ratove na Balkanu. Ja govorim o dogovoru i mirnom rje{enju. Dok god se budu ~uli nacionalisti~ki i ekstremisti~ki tonovi, to da su oni rije{ili da treba postojati dr`ava koja se zove BiH. Velike sile `ele da bude onako kako one tra`e i uvijek je postojala situacija da su ve}i i sna`niji tako rje{avali stvari. Ako se ne mo`emo razdvojiti, moramo vidjeti kako }emo dalje `ivjeti, jer ne mo`emo se neprekidno sva|ati. Isti~ete da za BiH nisu dobri ekstremni nacionalisti~ki govori, ali oni vrlo ~esto dolaze od Dodika, kojeg Vi savjetujete. Koliko on uva`ava Va{e sugestije? - S Dodikom imam prijateljski odnos i na njega

Oru`ani sukob
Ovaj 89-godi{nji Jevrej posljednjih 50 godina `ivi na relaciji Banja Luka - Tel Aviv, a {ef je i predstavni{tva RS u Izraelu i senator RS.

D`eko: Savladao Majnc u gostima

Li~nost dana Edin D`eko

Jo{ dva gola na kontu
Na{ napada~ do sada postigao 16 pogodaka u Bundesligi
Edin D`eko postigao je oba gola za Volfsburg, koji se pobjedom od 2:0 na gostovanju kod Majnca vratio nakon debakla u pro{lom kolu kada je na svom terenu pora`en od Herte 1:5. Na{ napada~ s ova dva gola do sada je postigao 16 pogodaka u Bundesligi. I ova dva gola D`eko je postigao u svom stilu. Prvi je zabio lijevom, a drugi desnom nogom. Ovog prolje}a D`eko igra sjajno u Bundesligi. S ova dva gola D`eko je postigao i vrijedan jubilej, jer je u 88 nastupa za „Vukove“ postigao ta~no 50 golova. Pro{le sezone naslov najboljeg strijelca Bundeslige izmakao mu je za dva gola. Dijamant ih je zabio 26, a njegov suigra~ Grafite 28. Nadamo se da }e ove sezone D`eko imati vi{e sre}e. Novu priliku za dokazivanje imat }e ve} ovog ~etvrtka, kada Volfsburg gostuje u Londonu kod Fulema u ~etvrtfinalu Evropske lige. D`eko je ro|en 17. marta 1986. godine u Sarajevu, a prve nogometne korake napravio je u @eljeA. N. zni~aru.

Livne: Ne mo`emo se neprekidno sva|ati
(Foto: M. Lugi})

Ne vjerujem da bi Dodik do{ao u Sarajevo da radi
Na pro{lim izborima predlagali ste Dodiku i da se kandidira za neku od dr`avni~kih funkcija. Mo`e li se to sada o~ekivati? Za sebe ka`e da je ateista, nenacionalista i vje~iti opozicionar, a zagovornik je ideje da je jedino rje{enje za BiH da bude ure|ena kao federalna dr`ava od tri jedinice koje bi imale maksimalnu samostalnost koju mogu dobiti u okviru jedne zemlje. Ovakav Va{ stav prepoznatljiv je i u retorici Milorada Dodika, posebno kada govori o „mirnom razdru`ivanju“ i referenduma. Je li mogu}e da se to dogodi? - Ratovanja nema. Evropska zajednica i Amerika ne}e dozvoliti oru`ani sukob. Nigdje i ne
- Jedino je mogu}e da se kandiduje za predsjednika RS, a to bih mu i ja savjetovao. Dodik je druga generacija sa sela, lokalpatriota i on voli Aleksandrovac, svoju ku}u, porodicu i dru{tvo. Zato ne vjerujem da bi i{ao u Sarajevo da radi.

Ibrahim Spahi} s Kemalom ^au{evi}em

ne}e i}i na dobro i za tim nema potrebe. Svaka nacija ima pravo da izrazi {ta ho}e, kao {to su to u~inili Crnogorci ili Albanci na Kosovu. Mislite li da bi to mogla uraditi i RS i na takav na~in kroz referendum eventualno proglasiti samostalnost? - Ako su mogli oni, za{to RS nema pravo da napravi referendum? Treba pitati narod, a u demokratskom svijetu sigurno bi trebali imati to pravo. No, na osnovu mojih razgovora s raznim me|unarodnim diplomatima uvidio sam

gledam kao na sina. Nema nikakve sumnje da su se kod njega desile izvjesne promjene u pona{anju, za razliku od po~etka njegove politi~ke karijere. Ali, za razliku od njegovog prvog mandata, sada je ~esto pritisnut na razne na~ine, a njegovo reagovanje se ne sla`e uvijek s mojim pogledima, ali ga razumijem. On sebe smatra ~uvarom RS. Jednom mi je rekao: Slu{aj, ako se ti ne sla`e{ s mojom politikom, formiraj partiju, dobij izbore, pa radi {ta ho}e{. On je izabran od naroda na osnovu onoga {to ka`e.

Sniziti stopu PDV-a za izdava~ku djelatnost
Predsjednik Udru`enja izdava~a i knji`ara Ibrahim Spahi} i direktor Uprave za indirektno oporezivanje Kemal ^au{evi} razgovarali su ju~er o pokretanju procedure za sni`avanje stope PDVa za izdava{tvo i {tampu, prenosi Onasa. Tokom razgovora ^au{evi} je izjavio da postoje svi uvjeti da za ove djelatnosti budu sni`ene stope. Dodao je da se u saradnji s Udru`enjem `eli do}i do najboljeg prijedloga koji }e biti predstavljen Parlamentu BiH u formi prijedloga za izmjene i dopune Zakona o PDV-u.

Nema alternative
Ipak, njegove izjave nerijetko predstavljaju direktan udar na suverenitet BiH, zbog ~ega je reagirala i me|unarodna zajednica, pa je ~ak otvarana mogu}nost njegove smjene. - Me|unarodna zajednica ne mrzi toliko Dodika, jer da je tako, ve} bi ga smijenila. Ako Evropska zajednica i Amerika `ele nekoga ukloniti, to }e se i desiti. Oni to ne `ele, jer nemaju politi~ku alternativu.

Privrednici u Izraelu nemaju predstavu gdje je RS
- Ljudi ovdje misle da su Sarajevo i Banja Luka centar svijeta i da su svi stranci i potencijalni investitori upoznati sa stanjem u BiH. Me|utim, privrednici, recimo u Izraelu, nemaju predstavu gdje je RS i oni ne znaju da li je Sarajevo glavni grad Bugarske, ^e{ke ili BiH. Potrebno je da im odr`imo cijeli govor o raspadu biv{e Jugoslavije, osamostaljenju biv{ih republika ili da ih podsjetimo na Olimpijadu u Sarajevu kako bismo ih asocirali - istakao je Livne.

Spahi}: Pokretanje procedure

U BiH u 2009. ro|eno 34.820 djece
U Bosni i Hercegovini u 2009. je bilo 34.820 `ivoro|ene djece, {to je pove}anje broja `ivoro|enih za 0,59 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u tom periodu umrle su 34.772 osobe, {to predstavlja pove}anje od 2,32 posto, prenosi Fema. Tokom 2009. u Bosni i Hercegovini sklopljena su 20.563 braka, {to je za 7,15 posto manje nego godinu ranije. Lani je razvedeno je 949 brakova, {to je pad od 17,12 posto u odnosu na 2008.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

mozaik

KCUS Ho}e li biti prekasno za transplantaciju srca

Ekaterinburg: Glavni glumac na sceni

Dje~ija predstava {okirala roditelje

Adis Junuzovi} u kriti~nom stanju
Priklju~en na aparate Porodica se odranije pribojavala da }e sakupiti novac, dogovoriti operaciju, ali da ne}e biti srca
Adis Junuzovi} (19) iz Rakovice kod Sarajeva, kojem je neophodna transplantacija srca, preksino} je u te{kom stanju smje{ten u Centar za srce KCUS-a. Na`alost, ve} se po~elo de{avati ono ~ega se porodica pribojavala. Zahvaljuju}i humanosti ljudi u BiH, u rekordnom vremenu uspjeli su prikupiti novac za transplantaciju srca, ali ovog organa za Adisa jo{ nema iako je mladi} na evropskoj listi. Jo{ ranije je bilo dogovoreno da }e, ~im se srca prona|e, Adis istog dana specijalnim avionom biti transportovan u Be~ kako bi ga operirao kardiohirurg Georg Volonek. Sve je, me|utim, stopirano dok se srce ne na|e. Porodica Junuzovi} i ju~er je uputila vapaj svima koji mogu pomo}i da to u~ine sada kako bi se spasio Adisov `ivot. - Od ovoga smo strahovali. Ne znamo {ta da radimo. Ve} dugo ~ekamo na srce - ka`e Adisova tetka Zineta Ali}. Prema njenim rije~ima, Adis je posljednjih dana bio lo{e. U petak

Glumci se skinuli i pokazivali genitalije
Roditelji djece iz ruskog Ekaterinburga ostali su {okirani na dje~ijoj predstavi na kojoj su se glumci i plesa~i skidali goli. Optu`ili su reditelja predstave „That’s so“ za pedofiliju i egzibicionizam. Ostali su potpuno zate~eni kada je na scenu do{etao mladi} u dugom kaputu. Odjednom ga je rastvorio, a ispod je bio potpuno go. Po~eo se vrtjeti na sceni i pokazivati genitalije. Roditelji su zgrabili djecu i iza{li iz dvorane. - Takvo pona{anje je za striptizklubove i bordele, a ne dje~ije pozori{te - kazao je jedan od roditelja. Ali, voditelj plesne grupe Oleg Petrov ka`e da ne vidi u ~emu je problem, jer u predstavi nema pornografije.

Hit me|u turistima

Zmijska masa`a koju pru`a kraljevski piton
Posjetioci zabavnog parka „Svijet avantura“ u ^esintonu u Velikoj Britaniji mogu u`ivati u posebnoj ponudi, masa`i kraljevskim pitonom. Zmijska masa`a opu{ta posjetioce prije nego {to odu u lov po novu dozu adrenalina u zabavnom parku. - Zmijske masa`e opu{taju mi{i}e i pobolj{avaju krvotok - saop}eno je iz zabavnog parka. Ovakav na~in opu{tanja postao je popularan nakon {to su izraelski spa centri promovirali zanimljive opu{taju}e masa`e. Cijena masa`e je oko 50 eura, a ljude masiraju, naravno, neotrovne zmije.

Adis snimljen nedavno u KCUS-u: Ima li nade

nave~er mu je pozlilo i odmah je preba~en u bolnicu. - U kriti~nom je stanju i na aparatima je. ^elni ljudi sarajevskog

Centra za srce su u Be~u i re~eno nam je da }e vidjeti mo`e li se Adis odmah prebaciti u tamo{nju bolniE. Ha. cu - ka`e Zineta.

Gra|ani Br~ko Distrikta `ale se na rad policije

„Pauk“ odvozi automobile i s mjesta predvi|enog za parking
Portparol policije u Distriktu Halid Emki} za na{ list objasnio da vozilo „pauk“ postupa kada policija uo~i prekr{aj i na zahtjev gra|ana
Zmije nisu otrovne

Slu~aj iz Mi~igena

Nekoliko gra|ana obratilo se „Avazovom“ dopisni{tvu u Br~kom kako bi izrazilo nezadovoljstvo {to su im vozila s parkinga „paukom“ odvezena na policijski depo te su dobili kazne u visini od 110 KM za nepropisno parkiranje i odvo`enje vozila.

Pijana voza~ica sebi pozvala policiju
Pijana voza~ica u Mi~igenu sama je sebi pozvala policiju koja ju je uhapsila. Policija je objavila snimak razgovora na kojem `ena dvadesetak minuta ~avrlja s policijskim dispe~erom. Otpravnik telefonskih poziva upitao je `enu na liniji je li pod utjecajem alkohola. - Apsolutno, ne bih smjela voziti - odgovorila je ona, nakon ~ega ju je telefonista nagovorio da zustavi vozilo negdje uz cestu. Dipe~er je pomogao policajcima da lociraju automobil s pijanom `enom, nakon ~ega je ona uhap{ena. @ena, ~iji identitet nije otkriven, suo~ena je s optu`bom za vo`nju u pijanom stanju, zbog ~ega bi mogla provesti do 90 dana u zatvoru.

Br~ko: „Pauk“ odvozi nepropisno parkirano vozilo

- Parkirao sam na skoro dva metra od pje{a~kog prijelaza i vozilo mi je odvezeno. Morao sam platiti kaznu kako bih uzeo svoje vozilo s depoa. Objasnili su mi da moram parkirati najmanje pet metara od pje{a~kog prijelaza, jer je tako po zakonu. Malo me zbunilo {to je mjesto gdje sam ostavio automobil obilje`eno kao parking, a svjedok sam, i poslat }u vam fotografije, gdje policajci slu`bena vozila parkiraju na pje{a~kom prijelazu ili na trotoaru - kazao nam je stanovnik Distrikta ne `ele}i se predstaviti, od kojeg smo dobili dvije fotografije na kojima se vidi da su policajci slu`bena vozila parkirali na pje{a~kom prijelazu i trotoaru. Portparol policije u Distriktu Halid Emki} za na{ list je objasnio da tzv. pauk vozilo postupa kada policija uo~i prekr{aj i na zahtjev gra|ana, odnosno „u svim slu~ajevima gdje parkirano vozilo ometa sigurno odvijanje saobra}aja“. Prema policijskim izvje{tajima, „pauk“ je u Br~kom pro{le godine odnio vi{e od 1.000 nepropiE. R. sno parkiranih vozila.

Iz Udru`enja porodica nestalih, odvedenih i ubijenih

Stan od {est kvadrata 220.000 eura
Jedan minijaturni stan koji se prostire na manje od {est kvadratnih metara procijenjen je na 200.000 funti (220.222 eura) zbog idealne lokacije u centru Londona. Stan, du`ine 3,35 i {irine 1,68 metara, sastoji se od dvije prostorije. U jednoj su smje{teni dnevni boravak koji slu`i i kao spava}a soba i kuhinja s neophodnom opremom, a u drugoj je kupatilo. Vlasnik stana, predstavljen kao Bejker (Baker), ka`e da je to mjesto koje slu`i samo kao preno}i{te, ali da je njegova velika vrijednost na tr`i{tu nekretnina neosporna, zbog lokacije.

Goli}: Sve radimo po zakonu
Povodom SMS-a objavljenog u na{em listu, a u kojem na{ ~italac navodi da „Udru`enje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih iz Br~ko Distrikta radi pod sumnjivim okolnostima i nikome ne podnosi izvje{taje“, Redakciji „Dnevnog avaza“ javio se Senad Goli}, sekretar Udru`enja. - Sve izvje{taje uredno podnosimo. Da radimo nelegalno, ukinuli bi nam sva primanja. Neka se osoba koja je poslala SMS obrati tu`ila{tvu - ka`e Goli}. On je istakao da u svom radu imaju samo podr{ku u Vladi DiE. K. strikta.
Goli}: Podr{ka Vlade BD

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

7

[ta ka`u poznati
Ivica Da~i}

Politi~ka stabilnost ovisi o Srbiji i Hrvatskoj
- Siguran sam da su Hrvatska i Srbija dvije dr`ave o kojima ovisi politi~ka stabilnost na ovim prostorima. Pro{lost te{ko mo`emo promijeniti, ali mo`emo u~initi sve da Da~i}: `ivimo normalno kao dvije susjedne dr`ave. O~ekujem da Policijska }e u idu}em periodu do}i do pobolj{anja na{ih politi~kih saradnja odnosa, a kada je rije~ o policijskoj saradnji, ona }e uvijek biti korak ispred tih odnosa, jer se na{i problemi moraju rje{avati bez obzira na politiku. (Srbijanski ministar unutra{njih poslova za „Jutarnji list“)

Srdan Golubovi}

Imamo obavezu baviti se ljudsko{}u
- Mi smo odrasli u nekom drugom vremenu u kojem su i moral i humanizam i sve te neke vrijednosti imale smisla. E sad, mo`da je to vrijeme u kojem smo odrastali bilo la`no, mo`da su one nasilu bile odr`avane. Mislim Golubovi}: da u dobu u kojem `ivimo jednostavno imamo obavezu Moral i da se, barem s vremena na vrijeme, bavimo ljudsko{}u i humanizam (Reditelj za „Blic“) postavimo tezu da biti ~ovjek ne{to zna~i

Mostar: Nije ih zastra{io pro{lomjese~ni napad huligana

MOSTAR Druga akcija ~i{}enja fa{isti~kih simbola

Esma Red`epova

Mladima ne trebaju podjele
Simboli poput kukastih kri`eva ne mogu nikako biti dobri za na{ grad, ka`e Dejan Kosani}, u~enik Srednje likovne {kole
Iako zakon o zabrani fa{isti~kih organizacija i upotrebe njihovih simbola Dr`avni parlament jo{ nije usvojio, mladi Mostarci ve} su krenuli u njegovu provedbu. Rije~ je o drugoj akciji ~i{}enja fa{isti~kih simbola s mostarskih objekata koju su ~lanovi organizacije „Kreaktiva“ pokrenuli za vrlo kratko vrijeme. Tokom ju~era{nje akcije kazali su nam da ih nije zastra{io napad nekolicine huligana od prije mjesec, kada su po~eli ~istiti fa{isti~ke simbole u centru grada. - Taj napad dao nam je jo{ ve}u motivaciju da nastavimo s ovom akcijom. Bili smo svjedoci da ima fa{izma u gradu i da se protiv njega treba boriti. Trebamo raditi na zajedni{tvu, a protiv podjela. Mi `ivimo u ovom gradu i svaki dan gledamo na te simbole koji su napisani s lo{om namjerom. Mi ih vi{e ne `elimo gledati. Simboli poput kukastih kri`eva ne mogu nikako biti dobri za na{ grad. Mladima ne trebaju mr`nja i podjele - kazao nam je 18-godi{nji Dejan Kosani}, u~enik Srednje likovne {kole. Dejan i njegova kolegica Selma Drljevi} nadaju se da }e na nivou BiH ipak biti usvojen zakon o zabrani fa{isti~kih organizacija i upotrebe njihovih simbola. - Politi~ari moraju pokazati odgovornost, a dok glasaju za ovaj zakon, trebaju misliti na mlade u BiH i njhovu budu}nost A. Du. - kazala je Selma.

Moj muzi~ki anga`man vezan je uz gostovanja
- Skoro sav moj anga`man na muzi~kom planu vezan je uz gostovanja po svijetu. Divno je nastupati u velikim pozori{nim dvoranama, koje su uvijek prepune i Red`epova: kada vidite da vas publika dolazi slu{ati zato {to vam je Kvalitetan glas glas kvalitetan, a ne zbog tekstova pjesama. Takva me situacija ~ini sretnom i evo me na samom vrhu world muzike ve} 53 (Pjeva~ica za „Ve~ernji list“) godine.

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

¤

Tihi} bi trebao sam pla}ati svoje ra~une
- Koliko je Sulejman Tihi} potro{io u 2009. za ra~un za mobitel, proizlazi da je svakog dana pri~ao dva i po sata. Je li mogu}e da toliko pri~a? Ima li iko da mu naplati te tro{kove od pla}e? Ako je ~ovjek na mjestu, trebao bi vratiti (Redovni ~italac M. \.) novac u bud`et i sam pla}ati svoje ra~une.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

28. 3. 2010.

Promocija djela neobi~nog maturanta iz Zenice

Malik govori {est jezika i pi{e drugu knjigu
Osamnaestogodi{njak ~esto anga`iran kao zvani~ni prevodilac stranih delegacija
Zeni~anin Malik Ejubovi} promovirao je svoju prvu knjigu „Ratni brodovi, tenkovi i avioni kroz historiju“. Analiti~ki pripremljen materijal, na ~ak ~etiri stotine stranica, predstavili su stru~ni recenzenti i promotori, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i biv{i pomo}nik ministra policije ZDK Ned`ad Korajli} te penzionisani pukovnik Armije BiH Husejin Hajdarevi}. Informacija o promociji knjige ne bi bila ~udna da Malik nema osamnaest godina i da nije maturant Prve zeni~ke gimnazije, a uz to govori {est jezika i ~esto je anga`iran kao zvani~ni prevodilac stranih delegacija u BiH. - Malik je u~enik sa svim peticama, redovan i veoma aktivan u {kolskim, ali i van{kolskim obavezama, a uz to fantasti~no svira harmoniku i jo{ neke instrumente, pa je promociju za~inio i s nekoliko

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

VRIJEME DANAS

16

BANJA LUKA 18

BR^KO 17 TUZLA 16

Obla~no s ki{om

LIVNO

ZENICA 15 SARAJEVO 14
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Zenica: Malik Ejubovi} s promotorima

odsviranih numera. U {ezdesetak godina Gimnazije, me|u sedam hiljada biv{ih gimnazijalaca imali smo desetine veoma poznatih ljudi, stru~njaka, doktora, politi~ara, ali ovo je prvi slu~aj da u~enik Gimnazije za vrijeme {kolovanja objavi knjigu, i

to uz to jo{ i stru~nu - kazao nam je direktor Prve gimnazije Vedat Had`iosmanovi}. Malik, izuzetno skroman mladi}, maturant, kazao nam je da je knjiga bila gotova prije dvije godine te da je pri kraju pisanja i drA. D`. uge.

O~ekuje se umjereno 13 obla~no vrijeme sa sun~anim periodima. Tokoma dana pove}anjem obla~nosti mjestimi~no je mogu}a ki{a ili kratkotrajni pljusak. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar umjeren sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a najvi{a dnevna do 11 do 19 stepeni.

16 MOSTAR

GORA@DE 14

NEUM 19

NEDJELJA
28. 3. 2010.

PONEDJELJAK
29. 3. 2010.

UTORAK
30. 3. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 2 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 00C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 20C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

Pomjerene kazaljke na satu

od 110C do 190C

od 110C do 200C

od 100C do 210C

Po~elo ljetno ra~unanje vremena
Ljetno ra~unanje vremena po~elo je no}as tako {to su kazaljke u dva sata pomjerene za jedan sat unaprijed. Sve evropske zemlje koriste ljetno vrijeme, a datum pomjeranja kazaljki razli~it je od dr`ave do dr`ave. Ljetno ra~unanje vremena u Evropi }e trajati do 31. oktobra.
Kazaljke su pomjerene unaprijed

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Negativni efekt promjenljivog vremena djelimi~no }e biti ubla`en osvje`enjem i ne{to ni`im temperaturama. Kod osoba sa psiho smetnjama mogu}e su povremena glavobolja, dekoncentracija i promjena raspolo`enja. Pojedini dijelovi dana bit }e ugodniji, ponajvi{e zbog kra}ih sun~anih intervala.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.36 Zalazak 19.08

28. 3. 2010.
Izlazak 17.28 Zalazak 5.20

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

teme

PROCESUIRANJA Civilne `rtve rata tra`e naknade

Najve}i broj tu`bi protiv RS
Pomak je to {to su odre|ene sudije, ka`e Muzafer Teskered`i}
Belki} i @ivkovi}: Zahtjevi odbijeni kao neosnovani

Sjednica Ustavnog suda BiH

Odbijeni zahtjevi Belki}a i @ivkovi}a
Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovan zahtjev Beriza Belki}a, zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, za ocjenu ustavnosti izrade i dostavljanja Drugog izvje{taja RS Vije}u sigurnosti UN-a o situaciji u BiH. Podnosilac zahtjeva tvrdio je da pobijane radnje i akt nisu u skladu s Ustavom BiH, prenosi Fena. Sud je odbio kao neosnovan zahtjev Milorada @ivkovi}a za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o osnivanju kompanije za prijenos elektri~ne energije u BiH, utvrdiv{i da su pobijane odredbe ustavne. Odbijen je i @ivkovi}ev zahtjev za ocjenu ustavnosti ~lana 6. Zakona o Agenciji za osiguranje u BiH. Ustavni sud zaklju~io je da je pobijana odredba u skladu sa ~lanom IV/4.a) Ustava BiH.

Nakon prvih tu`bi za naknadu nematerijalne {tete protiv Republike Srpske koje su podnijeli ~lanovi Unije civilnih `rtava rata Kantona Sarajevo Osnovnom sudu u Banjoj Luci jo{ u junu 2007. godine, tek posljednjih mjeseci stvari su se pokrenule s mrtve ta~ke u pogledu njihovog procesuiranja.

Nema odustajanja
Iako nijedna od 1.759 tu`bi u kojima se tereti RS za stradanja civila u proteklom ratu jo{ nije dobila epilog, u ovom udru`enju, koje broji vi{e od 4.000 ~lanova, ipak su uporni i optimisti~ni. - Sud nije bio pripremljen, oskudijevao je kadr-

Akcija „Narcisom protiv raka“

om, a nedavno je primljeno 12 novih sudija koji }e raditi na tome. Na`alost, mi ne mo`emo ubrzati proces, ali ne odustajemo, jer tu`ili smo ih zato {to su nas ranjavali i ubili na{e najmilije ka`e Muzafer Teskered`i}, sekretar Unije, koji je tu`io RS zbog ranjavanja i ubistva oca i sestre. Prilikom predaje tu`bi dobili su samo pe~at koji dokazuje da su one zaprimljene, a sada im svakodnevno dolaze pismena od suda u kojima se i od tu`itelja tra`i da dostave dodatne papire. - Pomak je i to {to su predmeti zavedeni po brojevima, a za svaki je odre|en i sudija. Sada smo zatrpani

Teskered`i} i Karovi}: Obiman posao

Gra|ani Zenice donirali novac
Na tri punkta u centru Zenice ju~er je odr`ana akcija „Narcisom protiv raka dojke“, u organizaciji Udru`enja `ena oboljelih i lije~enih od karcinoma dojke „@ivot“ iz Zenice. Aktivistice Udru`enja dijeli- Zenica: Akcija ispred centra „D`ananovi}“ le su narcise prolaznicima kod Robne ku}e „Bosna“, u pje{a~koj zoni u centru, te ispred [oping centra „D`ananovi}“ na Kamberovi}a polju, a oni su svojim dobrovoljnim prilozima, prema naho|enju, donirali novac A. D`. tom udru`enju.

Tu`be i protiv drugih dr`ava
Osim Unije iz Sarajeva, i mnoga druga udru`enja i pojedinci civilne `rtve rata podnijeli su tu`be protiv bh. entiteta ili dr`ava koje su bile u~esnice rata u BiH. Me|u njima je i Savez logora{a BiH. - Jedna tu`ba rije{ena je 2005. godine, {to se ti~e na{ih ~lanova, a ostale jo{ nisu ni prvostepeno. Radi se o privatnoj tu`bi, ali to je bio neki osnov da krenu masovne tu`be. Mi smo tu`ili RS, Federaciju, Hrvatsku, Crnu Goru gdje je donesena jedna vrsta nagodbe i, naravno, Srbiju - ka`e Murat Tahirovi}, predsjednik Saveza logora{a.

kovertama sa suda. Mi }emo najvjerovatnije svoja prava ostvariti na Sudu za ljudska prava u Strazburu, ali moraju se iscrpiti prvo doma}i sudovi. Znamo da je na{a tu`ba pravno utemeljena, jer svaki tu`itelj posjeduje rje{enje op}inskog organa na okolnosti ranjavanja, u kojem se navodi i stepen invalidnosti navodi Teskered`i}. Svjesni su, ka`u, da je ovo dugotrajan proces i ako bi u naredne tri do ~etiri godine bio okon~an, to bi bio uspjeh. Vjeruju da }e sudstvo poka-

zati objektivnost i nezavisnost, uprkos opstrukcijama koje se, s obzirom na okolnosti, mogu o~ekivati.

@ivjeli pod opsadom
- Mi }emo istrajati do kraja. Ne}u da prejudiciram krajnji ishod ro~i{ta, ali ako pravda ne bude zadovoljena ovdje, idemo dalje. Uop}e nije upitno ho}emo li mi te tu`be dobiti, jer ~injeni~no stanje govori da smo u pravu i da smo nedu`no stradali, izgubili dijelove tijela i svoje najmilije samo zato {to smo `ivjeli u ovom gradu (Sarajevu, op. a.), koji je bio pod opsadom 1.425 dana i na koji je dnevno u prosjeku padalo 329 granata - isti~e sekretar Unije. Iako se oko 99 posto njihovih tu`bi odnosi na RS, ima i onih u kojima se tu`i Federacija. Tu`itelji su raznih nacionalnosti, jer snajper nije pitao ko si pa da te tek onda pogodi, ka`u u E. GORINJAC Uniji.

Presudama se dokazuje zlo~in
- [to se ti~e visine materijalne naknade koju `rtve potra`uju, ona zavisi od stepena invalidnosti, starosne dobi u kojoj je neko bio kada je ranjen i od broja tu`itelja na jednom predmetu, odnosno broja ~lnova porodice koji su podnijeli tu`bu. Do sada je bilo konkretnih presuda, ali one nisu vezane uz na{e udru`enje i to je neznatan broj. Jedan na{ ~lan podnio je privatnu tu`bu protiv RS i Vlada RS mu je isplatila 6.000 KM. To je malo, s obzirom na to da mu je ubijen otac i da je to bio osnov tu`be, ali bitno je da se tim ~inom priznaje zlo~in. Novac mu je ispla}en kada je to naredila Komisija za ljudska prava - ka`e Senida Karovi}, predsjednica Unije, tako|er ranjena u Sarajevu tokom rata.

Nakon helikopterske akcije spa{avanja

Slobodan Savi} zahvalio EUFOR-u
Na~elnik op}ine Pale Slobodan Savi} uputio je javnu zahvalu komandantu EUFOR-a generalu Bernhardu Bairu i EUFOR-ovom kontingentu na njihovom vodstvu tokom helikopterske akcije spa{avanja ~etiri osobe zarobljene u snje`noj lavini na obroncima Zelengore 20. marta ove godine, prenosi Fena. Tokom prijema na Palama general Bair naglasio je da su ljudski `ivoti na Zelengori spa{eni zahvaljuju}i timskom radu izme|u bh. vlasti i EUFOR-a i pozdravio sve koji su bili uklju~eni u ovu operaciju, od osoblja zadu`enog za primanje poziva u pomo} do ljekarskog tima bolnice Ko{evo u Sarajevu.

Kako Karad`i}evi advokati vrbuju svjedoke

Kampanja EUPM-a u Br~ko Distriktu

Avdi}a u Bijeljinu odveo Petronijevi}
Bratun~anin Samir Avdi} tvrdi da ga je iz fo~anskog zatvora u Bijeljinu odveo Karad`i}ev advokat Goran Petronijevi}, koji mu je tamo promijenio ime u Milan Duki} i pripremao ga da u Beogradu i Hagu svjedo~i u odbranu paljanskog krvoloka. U zamjenu za slobodu, jer je u to vrijeme slu`io kaznu od pet godina za ubistvo jednog Bo{njaka u Srebrenici, trebao je nau~iti imena 36 ubijenih Srebreni~ana i posvjedo~iti da su ih ubili muslimani, ili da su ~ak `ivi. - Ovo nije prvi put da se moj klijent koristi kako bi se negirao genocid u Srebrenici te proganjali nevini civili. Jo{ dok je bio u zatvoru u Fo~i, posje}ivale su ga nepoznate osobe te mu donosile dokumente koje je morao prepisivati, a na osnovu kojih je tu`ilac Goran Jankovi} poku{ao hapsiti brojne Srebreni~ane.

Crtali mu krstove po tijelu
Kada je prvi put uhap{en 1996. godine, Avdi} ka`e da je pro{ao najgora mu~enja kako bi priznao krivicu. - Policajci u Bratuncu lomili su mi prste na rukama i nogama. ^ak su mi iscrtavali krstove po tijelu kako bih priznao da sam ubio neku osobu koju nikada u `ivoti nisam vidio. ^ak sam se u to vrijeme nalazio u @epi, a ne u Srebrenici ispri~ao nam je Avdi}. ustanovili da je njegov iskaz ta~an - rekao je Petronijevi}. On ne vjeruje da je Avdi} svojevoljno do{ao u Sarajevo, nego da je „u najmanju ruku kidnapovan“. Zbog svega ovoga Petronijevi} je izrazio zabrinutost za Avdi}evu sigurnost, i to, kako tvrdi, zbog sadr`ine njegovih izjava koje im je dao. F. KARALI]

Odr`an seminar o korupciji u BiH
U sklopu kampanje EUPM-a „Korupcija ti uzima sve“ u Br~kom je odr`an dvodnevni seminar koji je organizirao Omladinski centar Vermont. O identificiranju korupcije kao problemu, njenoj definiciji te percepciji govorio je portparol policije Distrikta Halid Emki}, prenosi Fena. Direktor Trezora Distrikta Mato Lu~i} prisutne je upoznao s ekonomskim tro{kovima korupcije u BiH, s posebnim Emki}: Govorio osvrtom na Br~ko Distrikt, te s konvenci- na seminaru jama usvojenim na nivou Vije}a Evrope (Konvencija o pranju novca, Gra|ansko-pravna konvencija o korupciji, Kazneno-pravna konvencija). O mjerama u borbi protiv korupcije govorio je {ef br~anske policije Goran Luji}.

Avdi} s Alagi}em: Raskrinkali gnusne metode

Prosje~na neto pla}a u januaru 789 KM
Prosje~na mjese~na ispla}ena neto pla}a po zaposlenom u pravnim subjektima BiH za januar ove godine iznosila je 789 KM, {to pokazuje nominalni pad za 1,5 posto, u odnosu na decembar 2009., podaci su Agencije za statistiku BiH.

Zbog toga pozivam Ha{ki tribunal i sve odgovorne da kona~no stanu ukraj ovim gnusnim metodama vrbovanja svjedoka - kazao nam je Damir Alagi}, Avdi}ev advokat. Advokat Goran Petronijevi} potvrdio nam je da je uz saglasnost Ministarstva pravde RS posjetio Avdi}a u zatvoru u Fo~i i da je nakon

izlaska iz zatvora Avdi} odveden u Bijeljinu. No, Petronijevi} ka`e da je to uradio tek nakon {to ga je Avdi} pozvao i zatra`io pomo}. - Nije istina da smo tra`ili da nau~i imena 36 ubijenih muslimana. Radi se o 26 imena ubijenih Srebreni~ana za koje je Avdi} nama kazao da su `ivi, a nakon provjere smo

stranke

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

9

ANALIZA Na sceni razjedinjenost unutar hrvatskog bloka

Juri{i}: Saradnja ^ovi}a i Dodika opasna je za Hrvate
S jedne strane kukati kako drugi biraju predstavnike hrvatskog naroda, a s druge raditi sa SNSD-om, nije u skladu s interesima Hrvata
Potraje li trenutna razjedinjenost hrvatskih politi~kih stranaka do izbora, onda Hrvati opet ne}e imati svog „legitimnog“ ~lana Predsjedni{tva BiH. Trezvena je to ocjena nekoliko na{ih sagovornika koji su za „Dnevni avaz“ komentirali posljednja de{avanja na hrvatskoj politi~koj sceni.
Banja Luka: S konstituiranja Odbora
(Foto: M. Lugi})

Konstituiran Odbor u manjem bh. entitetu

Sru{ena nada
Smatraju da briga zbog „ponavljanja slu~aja @eljka Kom{i}a“ postaje sve ve}a, s obzirom na to da su ~etiri najja~e stranke unutar potpisnica Kre{evske deklaracije ve} iza{le sa stavovima da idu sa svojim kandidatima za ~lana Predsjedni{tva BiH. Prvo je to u~inio potpredsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi} Lijanovi}, s najavom da se li~no on `eli kandidirati, potom HDZBiH, pa onda i HDZ 1990 i HSPBiH. Predsjednik HSP-a Zvonko Juri{i} ka`e za „Avaz“ da uzajamna podr{ka HDZBiH i SNSD-a definitivno ru{i nadu u okrupnjavanje hrvatske politi~ke scene, odnosno zajedni~ko okupljanje oko hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH.

Predsjednik Na{e stranke u RS Damir Miljevi}
Bojan Baji} kazao da Na{a stranka, po programskom opredjeljenju, ne li~i ni na jednu drugu stranku
Juri{i}: [ta nam nudi HDZBiH Vegar: Neprincipijelan potez

- Princip koji nam nudi HDZBiH „uzmi ili ostavi“ ostavlja nam jedino opciju „ostavi“. HSP ne mo`e prihvatiti ~injenicu da je Dragan ^ovi} o kandidatu za Predsjedni{tvo BiH prvo razgovarao s Miloradom Dodikom. Za{to nije prijedlog o kandidatu iz svoje stranke iznio na sastanku kre{evske {estorke? Kao {to to ~ini sa

HDZ-om 1990, HDZBiH izgleda `eli dodatno oslabiti i druge hrvatske stranke - isti~e Juri{i}. On je naveo da mu saradnja ^ovi} - Dodik li~i na „cementiranje BiH i opasnu igru za Hrvate“.

Nije moralno
Portparol HDZ-a 1990 Veso Vegar cijeni da postoji opasnost da u Predsjendi{tvu BiH ne bude ~lana koji ima legitimitet hrvatskog naroda. - Taj dogovor HDZBiH s Dodikom apsolutno je neprincipijelan potez. S jedne strane kukati kako drugi biraju predstavnike hrvatskog naroda, a s druge strane raditi sa SNSD-om, nije ni moralno niti sukladno interesima HrA. DU^I] vata - ka`e Vegar.

^avara: @elimo konsenzus
Potpredsjednik HDZBiH Marinko ^avara tvrdi da je njegova stranka uvijek pokazivala da `eli napraviti konsenzus s ostalim hrvatskim politi~kim partijama, {to }e, ka`e, poku{ati napraviti i na narednom sastanku kre{evske {estorke sredinom aprila. - Normalno je da }e HDZBiH predlo`iti svog kandidata, jer smo najja~a politi~ka opcija unutar hrvatskog naroda. Na`alost, zbog strana~kih interesa drugih, mnogo toga s ostalim strankama nismo uspjeli dogovoriti - izjavljuje ^avara.

U Banjoj Luci ju~er je konstituiran Odbor Na{e stranke za Republiku Srpsku, za ~ijeg je predsjednika izabran Damir Miljevi}. Predsjednik Na{e stranke Bojan Baji} izjavio je da }e ova stranka na predstoje}im parlamentarnim izborima predstavljati alternativu i da postoji mogu}nost fomiranja tre}eg bloka politi~kih stranaka RS, prenosi Srna. - Do sada smo razgovarali s liderom DP-a Draganom ^avi}em, Nove socijalisti~ke partije Zdravkom Krsmanovi}em, Lijanovi}ima i nekolicinom lokalnih po-

kreta - rekao je Baji}, izraziv{i nadu da }e u narednih mjesec-dva sve biti precizirano. On je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci rekao da Na{a stranka, po svom programskom opredjeljenju i demokratskom statutu, ne li~i ni na jednu drugu stranku. Predsjednik Odbora Na{e stranke za RS Damir Miljevi} smatra da ova stranka predstavlja alternativu, jer nikada ne}e, kako je rekao, koristiti nacionalisti~ku retoriku u prizemne politi~ke svrhe, te da nisu spremni na „trule kompromise“ da bi participirali u vlasti.

Najava iz Srpske radikalne stranke

Danas potpisivanje sporazuma sa SDS-om i PDP-om
Srpska radikalna stranka (SRS) Republike Srpske danas }e sa Srpskom demokratskom strankom (SDS) i Partijom demokratskog progresa (PDP) potpisati sporazum o zajedni~kom nastupu na op}im izborima u oktobru ove godine, {to zna~i da }e imati zajedni~kog kandidata za funkciju predsjednika RS i ~lana Predsjedni{tva BiH iz reda srpskog naroda, prenosi Onasa. - Najva`nije je da smo, nakon vi{e razgovora koje smo vodili sa svim opozicionim strankama u RS, do{li do teksta dokumenta koji predstavlja alternativu aktuelnoj vlasti - rekao je predsjednik SRSa Milanko Mihajlica na konferenciji za novinare odr`anoj ju~er u Banjoj Luci, nakon sjednice Izvr{nog odbora stranke. On je rekao da su ovim sporazumom jasno definirani politi~ki ciljevi i politi~ki programi, ekono-

Aktivnosti u Savezu za bolju budu}nost BiH

Izabrani op}inski odbori u Jablanici i Kladnju te Predsjedni{tvo u Cazinu
Savez za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) zavr{io je izborne procese formiranja op}inskih rukovodstava u tri op}ine, saop}eno je iz ove stranke. U Jablanici je odr`ana Izborna skup{tina op}inske organizacije Saveza za bolju budu}nost, na kojoj je tajnim glasanjem izabrano 30 ~lanova Op}inskog odbora. Nakon toga, ~lanovi OO su, tako|er tajnim glasanjem, izabrali op}insko Predsjedni{tvo, koje broji deset ~lanova i ~iji je prvi zadatak da u narednom periodu izabere predsjednika

Izbori i u Bu`imu
Opæinski odbor je juèer i u Bu`imu izvršio izbor predsjednika i dva potpredsjednika. Tajnim glasanjem za predsjednika je izabran Sead Jusiæ, proslavljeni komandant, „zlatni ljiljan“ i poslanik u Parlamentu FBiH. Za potpredsjednike su izabrani Mirela Balti} i Hasan I}anovi}. te dva potpredsjednika Op}inskog odbora. Ju~er je odr`ana Izborna skup{tina u Kladnju, na kojoj su delegati tajnim glasanjem izabrali predsjednika, potpredsjednike i Predsjedni{tvo SBB-a Kladanj. Za predsjednika je izabran Irfan Hatibovi}, magistar {umartsva i profesor stru~ne-teorijske nastave. Istovremeno, u BKC-a u Tuzli odr`ana je prva sjednica nedavno izabranog Op}inskog odbora SBB-a, na kojoj su prezentirane upute za daljnji rad i {irenje Saveza u ovoj op}ini. Op}inski odbor SBB-a u Cazinu na ju~era{njoj sjednici izabrao je Predsjedni{tvo te predsjednika i dva potpredsjednika. Za predsjednika je izabran dipl. in`injer ma{instva Samir Abazovi}, a potpredsjednici su Safet Velad`i}, dipl. in`injer saobra}aja, i Sadmir [krgi}, gra|evinski in`injer. Ina~e, sino} je u Stocu odr`ana tribina Saveza za bolju budu}nost BiH.

Mihajlica: Alternativa vlasti

msko-socijalne mjere za popravljanje stanja u RS te jasno opredjeljenje da se odlu~no, sistemski i institucionalno bore s kriminalom i korupcijom u RS.

Demokratska narodna zajednica BiH

Zabrinutost zbog propagandnog rata u USK
Demokratska narodna zajednica (DNZ) BiH saop}ila je da je zabrinuta zbog svojevrsnog propagandnog rata koji se vodi u Unskosanskom kantonu nakon izglasavanja nepovjerenja Vladi Kantona i neuspjelih poku{aja formiranja parlamentarne ve}ine i imenovanja novog mandatara, prenosi Onasa. DNZ poziva sve politi~ke stranke u Kantonu da interese gra|ana u ovom slo`enom i te{kom vremenu stave ispred li~nih i interesa politi~kih lobija ~iji su taoci, saop}ila je ova stranka.

Tuzla: Odr`ana prva sjednica Op}inskog rukovodstva SBB-a

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Klub poznatih

Muhamed Muji}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2009.

teme

U ovoj dr`avi ima se popraviti mnogo toga
Li~ni profil nogometa{a Olimpika i mladog reprezentativca BiH
Ime i prezime: Muhamed Muji}. Datum i mjesto ro|enja: 26. septembar 1991. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Podstanar. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ne mogu se sada sjetiti. Koji automobil vozite: Za sada ne vozim. Kako se odmarate: Gledaju}i TV. Omiljeni muzi~ar: Aco Pejovi}. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Na Drini }uprija“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Za koji klub navijate: Za Barcelonu. Koga biste poveli na pusti otok: Nisam o tome razmi{ljao. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Izgled. Biste li ikada oprostili nevjeru: Da. Bavite li se sportom: Naravno. Omiljena hrana i pi}e: Sokovi i burek. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Volim. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, red i samo rad. Va{ najbolji prijatelj je: Senad Ferhatbegovi}. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta

INSPEKCIJE Agencija za za{titu li~nih podataka u BiH

Brojne zloupotrebe u bankama i biroima
Li~ni podaci obra|uju se samo u predmetu za koji su dati Nije ni ~udo {to sve ~e{}e imamo slu~ajeve prevara, kazao Lakota
Inspekcijskim nadzorima i provjerama prigovora gra|ana utvr|ene su brojne zloupotrebe prilikom obrada li~nih podataka u javnom i privatnom sektoru, potvrdili su nam u Agenciji za za{titu li~nih podataka u BiH. Zbog toga }e, kako je najavio direktor Agencije Petar Kova~evi}, inspektori pro~e{ljati komercijalne banke i kreditne biroe, dok }e posebnu pa`nju posvetiti javnom sektoru, gdje su zloupotrebe mnogo {tetnije.

Kr{enje zakona
- Osnovni princip je da se li~ni podaci obra|uju samo u predmetu za koji su dati. Napri-

Nije dozvoljeno ~uvanje podataka
Muji}: Odmara se uz TV

biste prvo uradili: U ovoj dr`avi ima se popraviti mnogo toga. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Naravno, {to da ne.

- Kr{enjem Zakona smatra se i ~uvanje podataka u arhivima. Li~ne podatke mogu}e je koristiti samo za obradu predmeta za koji su dati. Za sve druge namjene mora se imati saglasnost osobe od koje su dobiveni - ka`e Kova~evi}.

Kova~evi}: Pa`nja na javni sektor

(Foto: S. Jordamovi})

SMS
BRUKA I SRAMOTA - Ovo je bruka i sramota. Dok nas vlastodr{ci ubje|uju o uvjetima MMF-a i re`u ionako mizerna primanja svim kategorijama, u isto vrijeme sebi podi`u pla}e i penzije do abnormalnih visina, a sve to uzimaju}i od naroda kroz poreze i PDV! Sramotno. CESTE KAO U FILMU - Sre}a pa je Direkcija za ceste imala novca za „neophodne“ saobra}ajne znakove po Sarajevu tipa „poledica na mostu“?! Me|utim, interesantno je da novca nema za za potrebnije znakove kao {to su pravo prvenstva, horizontalna signalizacija ili za obnovu puteva koji su gori nego u filmu „Ko to tamo peva“. Pa, ovdje treba otvoriti tvornicu amortizera, opruga,

Dnevni avaz 061-142-015
kugli, krajnica i sli~no. PREVISOKA PLA]A - E, sad je kona~no do{lo vrijeme da narod digne pobunu protiv parlamentaraca. [to }e njima beneficirani sta` kada rade u idealnim uslovima, {to }e im vi{e pla}e kad su im i ove previsoke s obzirom na efekt rada. PITA SE I NAROD - Ma, ko je Tihi}, ko je taj Dodik ili ^ovi} da oni dijele na{u zemlju? Valjda se i ja pitam i oni koji su krv prosuli za ovaj komad zemlje! Sulejman Od`ak ^APLJINA I TURIZAM Slu{am ministra Vranki}a kako lijepo pri~a na TV-u da bi svaki evropski turista trebao do}i u ^apljinu. Prije bi dobio komad kruha nego kamen. E, moj ministre, gdje si bio kad su tjerali nehrvatske gra|ane tvoje ^apljine. Kad nisi bio spreman njih braniti, kako misli{ do~ekivati evropske turiste. Gre{kom ro|ena ^apljinka NA RA^UN DR@AVE - Kad razni inspektori hvataju neprijavljene konobare, za{to onda ne kontroli{u bespravna parkirali{ta u Sarajevu. Ima ih u Kotromani}a ulici barem pet koji ne pla}aju porez, a dobro zarade sve na ra~un dr`ave. Sarajlija RADE ZA DRUGE - Kako u Mostaru farmaceutski tehni~ari obavljaju no}nu de`uru kad je zakonom predvi|eno da to mogu obavljati samo diplomirani farmaceuti? Ali, zato diplomirani farmaceuti u`ivaju u svojim pla}ama od 3.000 maraka dok im tehni~ari to zara|uju.

mjer, ako neko da svoje podatke za otvaranje teku}eg ra~una, banka ne mo`e samoinicijativno, {to se de{avalo, te podatke koristiti u druge svrhe, kao {to je izdavanje kreditne kartice i sli~no. To je kr{enje zakona koji se odnosi na sve one koji poda-

tke obra|uju, od gradskog prijevoza do banaka - kazao je Kova~evi}. I u Udru`enju za za{titu interesa potro{a~a nezadovoljni su za{titom li~nih podataka, u kojoj, kako ka`u, ve} dugo vlada pravi haos.

Propu{tena prilika
Sekretar Udru`enja Mesud Lakota kazao nam je da je zakonodavac propustio priliku da kr-

oz CIPS projekt uvede red u ovu oblast i napravi centralnu bazu podataka koja bi vrijedila za cijeli javni sektor. - Sada imamo situaciju da, ako `elimo ostvariti bilo kakvo pravo, moramo svakome ponaosob davati sve mogu}e podatke. Pa, nije ni ~udo {to sve ~e{}e imamo slu~ajeve prevara, prvenstveno u bankarskom sektoru, gdje ljudi ~esto ne znaju da su `iranti - kazao je LaF. KARALI] kota.

Mahmut \apo demantira navode bolesnika

Nema problema s podjelom aparata za mjerenje {e}era
Gra|ani tvrde da ne mogu ostvariti pravo
Bolesnici iz Kantona Sarajevo, koji su dobili rje{enje da mogu podi}i besplatne aparate za mjerenje {e}era u krvi, po`alili su se na{oj redakciji da ne mogu ostvariti ovo pravo. Jedan od njih je Sultanija Uzeirovi}, koji tvrdi da je jo{ 25. februara dobio svu dokumentaciju, ali aparat jo{ nije preuzeo. - Ne `ele mi dati nikakvo obrazlo`enje iako sam nekoliko puta zvao u Zavod zdravstvenog osiguranja. Te`ak sam bolesnik i ne mogu stalno i}i u ambulante da izmjerim {e}er - ka`e Uzeirovi}. Mahmut \apo, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ da nema nikakvih problema s podjelom aparata za mjerenje {e}era. - Oni gra|ani koji su dobili rje{enje, aparat mogu podi}i kod nas. Besplatno }e dobivati i trake

Neka do|u u poslovnice, ka`e \apo

\apo: Besplatne i trake

za mjerenje {e}era svakih 50 dana. Trebaju samo s papirima do}i u poslovnice Zavoda u Novom Sar-

ajevu ili u Dobrovolja~koj ulici, gdje }e dobiti informaciju i aparE. Ha. at - ka`e \apo.

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

11

BIHA] Zbog odluke Ministarstva obrazovanja USK

U~enici bojkotiraju nastavu subotom
Ju~er po~elo nadokna|ivanje nastave zbog jednomjese~nog {trajka prosvjetnih radnika u oktobru pro{le godine U~enici se pozivaju na zakone i konvencije
Iako je od ju~er na podru~ju Unsko-sanskog kantona u ve}ini osnovnih i srednjih {kola po~elo nadokna|ivanje nastave zbog jednomjese~nog {trajka prosvjetnih radnika u oktobru pro{le godine, nakon sjednice odr`ane 24. marta, Vije}e u~enika Gimnazije Biha} prihvatilo je inicijativu u~enika i ju~er odr`alo proteste na Gradskom trgu protiv odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK da se u narednih pet subota odr`ava nastava kako bi se nadoknadio prop{teni fond ~asova. Gimnazijalcima su se pridru`ili i u~enici Srednje ekonomske i Elektrotehni~ke {kole. me|utim, kako je ranije istaknuto u Sindikatu srednjeg obrazovanja USK, oni }e ispo{tovati odluku i raditi subotom. Ali, nadle`ni }e im morati objasniti kako }e im biti pla}eno nadokna|ivanje nastave, jer tih pet subota ima vi{e od 40 radnih sati sedmi~no, {to Zakon o radu ne dozvoljava. Ministar obrazovanja u tehni~kom mandatu Amir Had`i} je prije ju~era{njih protesta istakao da se nastava od 180 nastavnih sati mora nadoknaditi na ovaj ili drugi na~in. Kako ka`e Dalila Odoba{i}, ako se ne promijeni ova odluka, u~enici su odlu~ili da ne}e i}i u {kolu subotom. Resorni ministar Amir Had`i} nije se pojavio na ovom skupu, kao ni prosvjetni radnici koji su bili u {koI. N. [. lama.
Mladi oki}eni vrbovim granama

Vrbica u Bijeljini
U okviru obilje`avanja vaskr{njih praznika ju~er je u Bijeljini obilje`ena Lazareva subota, u narodu poznata i kao Vrbica, praznik djece i mladih koji ima zna~enje pobjede `ivota nad smr}u. Tradicionalno, Vrbica se obilje`ava uo~i dana{njeg praznika Cvijeti, sedam dana prije E. M. Vaskrsa.

Red vo`nje
- @elimo da poka`emo da i mi imamo prava da u~estvujemo u dono{enju odluka koje se i nas ti~u - poru~ila je Dalila Odoba{i}, predsjednica Vije}a u~enika Gimnazije Biha}. Dodala je da se ova odluka prelama „preko le|a“ u~enika, protivno njihovim pravima na petodnevnu radnu sedmicu o kojoj govori i ~lan. 29. Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju USK-a, te da se tome protivi i Zakon o vaspitnom procesu, Ustav BiH, FBiH,

Protest u~enika na Gradskom trgu u Biha}u

Obnovili vozni park
Zahvaljuju}i vlastitim, ali i kreditnim sredstvima preduze}e „Gora`deputevi“ zna~ajno je obnovilo svoj vozni park. Investicijom od 600.000 KM nabavljeni su novi „fini{er“, ma{ina za polaganje asfalta, vrijedna pola miliona maraka, nove prikolice za prijevoz gra|evinskih ma{ina, te putarsko vozilo. U jednom od rijetko uspje{nih preduze}a koje su tokom privatizacije otkupili radnici na ovaj su na~in stvorene pretpostavke za preuzimanje obimnijih poslova na tr`i{tu BPK, a po potreAl.B. bi i {ire.

Odoba{i}: I mi imamo prava

USK-a te Me|unarodna konvencija o pravima djeteta. Aida Maki}, predsjednica Vije}a u~enika Elektrotehni~ke i drvoprera|iva~ke {kole kazala je da, ako moraju subotom odr`avati nastavu, ona mora biti skra}ena i taj dan ih profesori ne bi tr-

ebali ispitivati. Veliki broj u~enika koji koriste javni prijevoz imat }e problema jer autobusi vikendom imaju drugi red vo`nje.

Ko }e platiti
S odlukom Ministarstva ne sla`u se ni profesori,

Tra~ak nade za radnike bugojanske „[pedicije“

Vije}nici u Op}inskom vije}u Breza odlu~ili
Najzanimljivija i ta~ka koja je izazvala najvi{e diskusija na 15. redovnoj sjednici Op}inskog vije}a Breza bila je dodjela javnog priznanja op}ine. Predsjednik Komisije za odlikovanje i op}inska priznanja Fikret Sal~inovi} istakao je da je na konkurs za prijedloge pristiglo mnogo prijava. Ove godine „Plaketa Breze“, koja se dodjeljuje povodom Dana op}ine, pripast }e Med`lisu Islamske zajednice Breza. Prijedlog vije}nika Arifa Sirotanovi}a da ovo priznanje pripadne D`emalu Had`i}u nije dobio dovoljan broj glasova, pa je podr`ana odluka Komisije za odlikovanja i op}inska priznanja. Oko dodjele „Nagrade Breze“ nije bilo ve}ih polemisanja, osim {to je istaknuto da bi trebalo smanjiti broj onih koji je dobijaju jer masovno{}u S. G. gubi na zna~aju.

Prodajom nekretnina Najve}e priznanje Med`lisu IZ izmiriti dugovanja
S mnogo optimizma vratili su se predstavnici Sindikata ATP „[pedicija“ Bugojno iz Sarajeva sa sastanka sa predsjednikom Saveza samostalnih sindikata BiH Ismetom Bajramovi}em. Najzna~ajniji zaklju~ak sa ovog sastanka je zahtjev upu}en Op}ini i Op}inskom vije}u Bugojno da se radi rje{avanja problema radnika nalo`i Op}inskom sudu brisanje vlasni{tva u korist ATP „[pedicija“ ili preuzimanje nekretnina preduze}a uz obavezu izmirenja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja. Ostavljena je mogu}nost Sudu da proda nekretnine „[pedicije“, te od iznosa dobivenog prodajom isplati hipotekarne povjerioce i tra`itelje izvr{enja. Radnici bi bili zadovoljni da se njihova potra`ivanja izmire i na bilo koji drugi na~in. Posebno se to odnosi na izmirenja dugovanja prema PIO -u, kada bi ve}ina radnika stekla uslove za odlazak u penziju. Zahtjevom je zatra`eno da se o ovom prijedlogu o~ituje OV na tematskoj sjednici o stanju privrede u Bugojnu 29. marta i donese adekvatan zaklju~ak. Predstavnici Sindikata i radnika „[pedicije“ nadaju se kako }e OV Az. M. podr`ati ovaj zahtjev.

„Bujica“ radi na „Maloj rijeci“
Vodosnabdijevanja sa izvori{ta „Mala rijeka“ ponovno je bilo na dnevnom redu, ali ovaj put samo kao informacija. Na~elnik op}ine Seid Smailbegovi} istakao je da je na tenderu za finalne radove pobijedila firma „Bujice“ iz Konjica. Oni posao trebaju zavr{iti za 60 dana.

Podjela sadnica borovnice
Op}ina Kakanj izdvojila je 15.500 KM za nabavku sadnica borovnice za {est proizvo|a~a koji se bave ovom djelatno{}u ve} du`e vrijeme i bilje`e dobre rezultate. Za dunum je predvi|eno oko 300 sadnica koje bi prema procjenama trebale davati oko 1.200 kg svje`e borovnice. Prema rije~ima Fadila Merdi}a, koordinatora projekta, otkup i plasman su zagaraAz. S. ntovani.

Akcija policije RS u vrijeme prolje}ne sjetve
Centar javne bezbjednosti Bijeljina, u saradnji sa AMS RS, 24. i 25. marta organizovao je kampanju pod nazivom „Voza~i traktora, u~estvujte bezbjedno u saobra}aju“. Cilj je upozoriti i edukovati voza~e traktora kako bi se pove}ala bezbjednost u saobra}aju jer je vrijeme prolje}ne sjetve period kada je pove}ana aktivnost traktora na putevima. Prema podacima MUP-a RS, samo u pro{loj godini na teritoriji ovog entiteta dogodile su se 224 saobra}ajne nesre}e u kojima su u~estvovali traktori. U tim nesre}ama povrije|eno je desetine osoba, a smrtno je stradalo osam traktorista. Kampanja tokom koje su pripadnici policije dijelili edukativne materijale u kojima podsje}aju na saobra}ajne propise, provedena

Procjena {teta od poplava u Prozoru
Komisija za popis i procjenu {teta od poplava, koje su u januaru zahvatile neke dijelove op}ine Prozor/Rama zavr{ila je rad i dostavila izvje{taj Op}inskom vije}u. Obilnim ki{ama i poplavama bilo je zahva}eno podru~je od oko 60 kilometara kvadratnih, a najvi{e su stradala naselja Gra~ac, Gra~anica i T o{}anica, kao i dijelovi naselja [}ipe, Donja Vast, Gmi}i i Brajke. U poplavama su o{te}eni stambeni i gospodarski objekti, a najve}e {tete zabilje`ene su na objektima putne infrastrukture. Ukupna {teta procijenjena je na 487.383 KM, od ~ega je 346.769 KM {teta na objektima infrastrH. M. ukture.

Upozorenje voza~ima traktora Voda odnijela pola miliona KM

Turnir u {ahu

Najuspje{niji {ahisti

Derventa: Policija traktoristima dijelila edukativne materijale

je u svim op{tinama koje operativno pokriva CJB Bijeljina. - Prema podacima AMSa, u Derventi su registrovana 93 traktora. U 2007. godini poginula su dva voza~a traktora, a nakon toga evidenti-

rali smo saobra}ajne nezgode u kojima su u~estvovali voza~i traktora i to sa materijalnom {tetom - ka`e @eljko \uri}, komandir Stanice za bezbjednost saobra}aja u Derventi. E. M. - N. S.

Bujica odnijela put Gra~anica-Klek

Dom zdravlja Donji Vakuf u saradnji sa [K Donji Vakuf organizovao je Drugi memorijalni turnir u {ahu na kojem je u~estvovalo sedam istinskih zaljubljenika u igru na 64 polja. Pobjednik je D`evad Opardija, drugi je Idriz Mahmutovi}, a tre}e mjesto pripalo je Irfanu MehmeD. M. dagi}u.

Gimnazijalac Filip Savi} iz Srpca

Prvak iz fizike za regiju Banja Luka
Filip Savi}, u~enik ~etvrtog razreda Gimnazije iz Srpca jo{ jednom je opravdao povjerenje svojih profesora. Sa regionalnog takmi~enja u znanju iz fizike, koje je odr`ano u Bosanskoj Gradi{ci, vratio se sa osvojenim prvim mjestom. - Sretan sam {to sam uspio pobijediti svoje vr{njake iz velikih centara kao {to su Banja Luka, Prijedor i Gradi{ka - ka`e Filip. On je do sada kao u~enik tre}eg razreda Gimnazije, Savi}: „Navikao“ na priznanja bio tre}i u RS iz matematike, dok je vi{e puta osvajao LJ. K. visoka mjesta na regionalnim takmi~enjima.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

panorama

GORA@DE Kona~no zavr{ena sedmogodi{nja borba

Planinari dobili u vlasni{tvo zemlji{te na Rudoj glavi
Centralni objekat Sportsko - rekreacionog centra ~lanovi BPD „Gora`de Magli}“ dovr{ili dobrovoljnim radom
Odlukom Op}inskog vije}a Gora`de sa jedne od posljednjih sjednica, zemlji{te na kojem je izgra|en Sportsko rekreacioni centar Ruda glava kona~no je u vlasni{tvu Bo{nja~ko planinarskog dru{tva „Gora`de Magli}“. Sedam godina trajala je borba planinara za dodjelu parcele na kojoj su, uglavnom dobrovoljnim radom, dovr{ili radove na glavnom objektu centra koji osim {to je obogatio turisti~ku ponudu ovog kraja, slu`i i za trajno podsje}anje na heroje Podrinja koji su iz opkoljenog Gora`da preko Rude glave po hranu i municiju pje{a~ili do Grebka. - Centralni objekat je potpuno zavr{en. Imamo na raspolaganju 50 le`ajeva, s tim da kapacitet mo`emo pove}ati sa jednom dodatnom salom koja je vi{enamjenska i koristi se za odr`avanje seminara, a mo`emo je pretvoriti u spavaonicu. Imamo restoran, a potkrovlje je u fazi opremanja - ka`e predsjednik BPD „Gora`de Magli}“ Zajko [ov{i}. Osim planinarskog doma, koji nosi ime inicijatora projekta i biv{eg predsjednika BPD Nedima Pilava Jogija, na lokalitetu Rude glave planirana je i izgradnja bungalo-

[ta mi se (ne)svi|a u Visokom

Mladi se nemaju gdje okupljati
- Na{ grad je posljednih godina dosta napredovao. U pojedinim dijelovima promijenjena je uli~na rasvjeta, naro~ito u ulici Alije Izetbegovi}a gdje su postavljeni fenjeri, imitacija nekada{nje viso~ke ~ar{ije. Najve}i problem je zaga|enost rijeka i niska ekolo{ka svijest. Stanje na cestama nije ni{ta bolje. Volio bih vidjeti barem jednu ulicu u Visokom, koja ne}e imati desetak rupa i krpljenih dijeloSenad Alibegovi}, gimnazijalac va. Mi, mladi, u ovom gradu prakti~no nemamo nikakvog sadr`aja, koji bi nas okupljao - ka`e Senad Alibegovi}, u~enik viso~ke Gimnazije. N. O.

Planinari ispred objekta na rudoj Glavi

[ov{i}: Kapacitet 50 le`ajeva

va, bazena, sportskih terena, skija{ke staza sa ski- liftom. - Objekat je otvorenog tipa i od avgusta 2009. kada je otvoren koriste ga planinari, ali i svi gra|ani. Imamo prelijepe staze za {etnje. Ljudi

do|u zbog ~istog zraka, a ljeti imate borovnice, brusnice i ljekovitih trava u izobilju. Ono {to je priroda dala Rudoj glavi, posebno zna~ajne izvore vode, sigurno nema nigdje Al. B. - isti~e [ov{i}.

U krugu Policijske stanice Srebrenik

Raport iz mostarskih porodili{ta

Za sedam dana ro|ene 44 bebe
U Mostaru su za sedam dana ro|ene 44 bebe, od ~ega 26 dje~aka i 18 djevoj~ica. Dje~ake su rodile Vahida Bajramovi}, Alenka Mu{anovi}, Nermina Saki}, Dijana Gosto, Fatima Vujinovi}, Zahira @ale, Dijana Hod`i}, Katarina Su{ac, Dragana Kraljevi}, Nina D`eba, Ivana D`idi}, Leze [unji}, Mirjana Mari}, Slavica Boban, Lidija Boban, Vanja Vukoja, Olja Stoj~i}, Ru`a Soldo, Angelina Bogdan, Valerija ^arapina, Bo`ica Vu~i}, Martina Bo{njak, Marija Beri}, Tatjana Vasilj Zeli}, Marija Rai~ i Lenka Mihaljevi}. Majke djevoj~ica postale su Romana Boras, Vesna Kraljevi}, Ivana Pinjuh, Sanja Bo{njak, Karolina Grube{i}, Kristijana Me{trovi}, An|elina Jakovljevi}, Lana Arapovi}, Mara Grubi{i}, Ivana Lon~ar, Sunita ]i{o, Ivana Rado{, Adnela Avdi}, Elma Masle{a, Arijana Rahi}, Melina Tipura, \ula Kaji} i Sanela Jusufovi}.

U~enici uredili vo}njak
U okviru projekta „Rad policije u zajednici“, u~enici poljoprivredne struke Mje{ovite srednje {kole Srebrenik posjetili su Policijsku stanicu. U razgovoru s Halidom Ali~i}em, slu`benikom PS Srebrenik, srednjo{kolci su se interesirali za aktivnosti policije na spre~avanju narkomanije i maloljetni~ke delikvencije. S obzirom na to da je PS Srebrenik jedna od rijetkih institucija ove vrste u BiH koja u svom krugu ima mini vo}njak, posjeta u~enika iskori{tena je i za organiziranje oglednog ~asa rezidbe vo}nih sadnica. Budu}i poljoprivredni tehni~ari, pod stru~nim nadzorom dipl. ing. agronomije Hasana ^au{evi}a, obavili su proljetnu rezidbu sadnica i uredili vo}njak formiran prije vi{e O. M. od 25 godina.

Prodaja narcisa
Zavidovi}ko Udru`enje `ena oboljelih i lije~enih od karcinoma dojke i drugih tumora „Budu}nost-ZA“ organiziralo je uli~nu prodaju narcisa. Prikupljeni novac bit }e usmjeren za lije~enja oboljelih ~lanica Ar. M. Udru`enja.

Obavljena proljetna rezidba sadnica

Jedan od punktova

RADOVI

Kakanj

Velika Kladu{a

Bijeljina

Rekonstrukcija mosta
Zavod za planiranje grada Kaknja izdvojio je 6.000 KM za rekonstrukciju mosta u ulici Omera Masli}a. Ovaj most, prema rije~ima direktora Zijada Neimarlije, u{ao je u plan i program za izgradnju za ovu godinu, ali zbog neusvajanja bud`eta i projektne dokumentacije, koja je u izradi, jo{ je na ~ekanju. - Obezbijedili smo sredstva da privremeno saniramo most kako bi se saobra}aj na ovoj dionici odvijao bez zastoja. Predvi|eno je da se na ovom lokalitetu izgradi novi most ~ija Az. S. je vrijednost oko 200.000 KM - ka`e Neimarlija.

Krpljenje gradskih ulica
Radnici „Bijeljina puteva“ po~eli su radove na krpljenju gradskih ulica u Bijeljini. Katastrofalno stanje ulica u gradu ovim }e djelimi~no biti ubla`eno, a kako saznajemo, ovim radovima „Bi(Foto: G. Bobi}) jeljina put“ ispunjava preostale obaveze iz pro{logodi{njeg ugovora sa op{tinom. Zbog obima radova, te ulice su zatvorene za saobra}aj. - Preostalo je da popravimo asfalt na kolovozima centralnih gradskih ulica oko zgrade Op{tine. Obezbijedili smo svu potrebnu opremu i ma{ine kako bi posao bio zavr{en u roku ka`e Jovo Tadi}, tehni~ki direktor „Bi- Zbog radova ulice zatvorene jeljina puta“. E. M. za saobra}aj

Radovi u Centru „Zuhdija @ali}“

Zapo~eta tri projekta
U Velikoj Kladu{i su istovremeno otpo~eli radovi na rekonstrukciji Centra za kulturu i obrazovanje „Zuhdija @ali}“, modernizaciji i rekonstrukciji ulice Sulejmana Topi}a, ure|enju platoa „Meeting point“ i gradskog parka kod Doma zdravlja. Ukupna vrijednost ova tri projekta iznosi 818.488 KM, a realiziraju se uz pomo} Projekta upravne odgovornosti GAP ~iji su sponzori ameri~ki USAID, {vedska SIDA i , Ambasada Kraljevine Holandije, te UNDP projekat pod nazivom „Ja~anje lokalne demokratije-LOD“. Rok za zaM. D. vr{etak ovih radova je 45 dana .

Omogu}eno normalno odvijanje saobra}aja

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

13

Bh. mozaik

NA RUBU EGZISTENCIJE Bolest i nepravde na le|ima Milovana [inika

Volio bih da me zbog duga odvedu u zatvor jer bi tamo `ivio humanije
Zar je dr`ava spala da rje{ava svoje socijalne probleme preko mojih le|a, pita se Milovan Invalid sa uro|enim tjelesnim o{te}enjem
Milovan [inik (59) iz Gornjih Podgradaca kod Bosanske Gradi{ke `ivi na rubu egzistencije. Iako je ve} tri godine u penziji, Milovan ne mo`e sastaviti kraj sa krajem, zahvalju}i prvenstveno brojnim nepravdana u~injenim prema njemu. - Radio sam 35 godina u Drvnoj industriji „Podgradci“, jedno vrijeme kao obra~unski radnik, potom na centrali i na kraju u pogonu. Za sve to vrijeme nisam ni{ta manje doprinosio u odnosu na moje zdrave kolege. Kada sam 2007. godine oti{ao na invalidsku komisiju, dobio sam rje{enje o iznosu penzije od 120 KM. @alio sam se i dobio 155 maraka. Ponovo sam se `alio, ali godinu dana nema nikavog odgovora - ka`e [inik. jnog oca su uzeli 120 dunuma zemlji{ta za podizanje vo}njaka, a nadoknadu nisu dobili. - Te iste godine umro je i otac, tako da smo ostali i bez zemlji{ta i novca. Samo su nam prenijeli staru riglovanu ku}icu na novu lokaciju.

Oni su isporu~ili najvi{e mlijeka

„Dan rekordera“ u Kozarskoj Dubici

Nagra|eni proizvo|a~i mlijeka
„Mlijekoprodukt“ iz Kozarske Dubice organizirao je manifestaciju „Dan rekordera“. Milorad Arseni} iz sela Johova, op{tina Kozarska Dubica, nagra|en je za isporu~enih 350.000 litara mlijeka u 2009. godini, drugoplasirani je Samir Cimiroti} iz sela Dubrave, op{tina Bosanska Gradi{ka, sa proizvedenih 276.000 litara, dok je tre}e mjesto pripalo Ibrahimu Hoti}u iz sela @eravica, op{tina Bosanska Gradi{ka sa 274.000 litara mlijeka. Specijalnu nagradu osvojila je ZZ “Liva~“ iz bosanskogradi{kog sela Aleksandrovac, ~iji su zadrugari V. S. ukupno proizveli i predali 348.000 litara mlijeka.

Od vrata do vrata
Milovan ka`e da ga je u nekoliko navrata pomagao na~elnik op{tine Nikola Kragulj, ali da mu je dosadilo da vi{e ide od vrata do vrata. - Bolestan sam, 70 odsto sam invalid sa uro|enim tjelesnim o{te}enjem. ^itav `ivot sam se jako patio, a sada mi je najgore. Zar je dr`ava spala da rje{ava svoje socijalne probleme preko mojih le|a? Ne mogu se vi{e nositi sa bijedom i nepravdama - ka`e sa suzama u o~ima Milovan [inik.
B. GRGI]

Apel SBBBiH iz Jajca

Mladi moraju da se „probude“
U Jajcu je odr`an sastanak radne grupe Saveza za bolju budu}nost BiH na kojem su predstavljene dosada{nje aktivnosti. Bilo je govora i o izbornoj skup{tini koja bi se ubrzo trebala biti odr`ana. - Trenutni ciljevi SBB-a Jajce su pro{irenje ~lanstva, prikupljanje pristupnica i Radna grupa Saveza za bolju alarmiranje javnosti - rekao budu}nost BiH u Jajcu je doktor veterine Samir Kesten, koordinator SBB-a iz Jajca. On je uputio apel mladima u Jajcu „da se kona~no probude“ Ad. Se. i aktivnije u~estvuju u kreiranju svoje budu}nosti.

Prenijeli ku}u
Milovan danas, kako priznaje, pre`ivljava uz pomo} mje{tana. U tro{noj ku}ici samo prespava, a nad glavom mu je vje~ita prijetnja da }e mu biti isklju~ena elektri~na energija. - Trenutno sam du`an 240 KM. Tre}inu svake penzije dam za struju, a kako da pre`ivim sa onih stotinu maraka. Imao sam subvenciju za struju svaka tri mjeseca po 45 KM, ali evo ve}
[inik: ^itav `ivot sam se patio, a sada mi je najgore

Svirao gitaru
Milovan je ~itavog radnog vijeka va`io za dobrog radnika. Nije se predavao, ~ak je, dok je bio mla|i, svirao solo gitaru na igrankama i drugim sve~anostima. - T me je nosila mlaada dost, sada mi je jako te{ko - ka`e Milovan [inik.

~etiri mjeseca tih uplata nema. Volio bih da me ho}e odvesti u zatvor zbog duga jer bi tamo `ivio humanije ka`e Milovan. Njegovu porodi~nu ku}u tada{nje vlasti prenijele su 1960. godine u naselje Gornje Podgradce. Od poko-

Vije}nici u Gornjem Vakufu usvojili novi cjenovnik

Na promociji u Prozoru

Cijena odvoza sme}a podijeljena u tri kategorije
Ponovo na udaru porodice iz socijalnih kategorija, koje imaju i veliki broj ~lanova
Vije}nici u Op}inskom vije}u Gornji Vakuf-Uskoplje na 10. redovnoj sjednici jednoglasno su usvojili Odluku o izvr{enju bud`eta za pro{lu godinu. U bud`etu je ostao vi{ak od 120.000 KM, koji }e namjenski biti utro{en u izgradnju sportske dvorane. Polemike i diskusije vije}nika izazvala je ta~ka dnevnog reda o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JKP „Radovina“. Najvi{e primjedbi izre~eno je na naplatu odvoza sme}a za fizi~ka lica, koja su podijeljena u tri kategorije, a cjenovnik uva`ava isklju~ivo broj ~lanova doma}instva. KM, s tim da u nju nije ura~unat PDV. Ovu uslugu doma}instva sa tri i ~etiri ~lana pla}at }e {est, a sa pet i vi{e ~lanova 7,5 KM sa PDV-om. Cjenovnik je dobio podr{ku 18 vije}nika, dok je jedan bio suzdr`an. Jedan broj vje}nika izrazio je sumnju kako }e ovaj na~in naplate dovesti do masovnije apstinencije u pla}anju ovih obaveza. Navodili su kako }e ponovo na udaru biti porodice iz socijalnih kategorija, koje pored slabih ili nikakvih primanja u ve}ini slu~ajeva imaju i veliki broj ~lanova poroAz. M. dice.

Predstavljena monografija „Ste}ci“
U prozorskom Domu kulture, a u organizaciji KSC i KUD „Hrvatska sloga“ predstavljena je monografija „Ste}ci“ dr. Dubravka Lovrenovi}a, koju je autor, kako je nazna~io, posvetio [efiku Be{lagi}u, veoma va`noj osobi u prou~avanju ste}aka na na{em prostoru. Promocija je izazvala zavidan interes publike u Prozoru, a o zna~aju ovoga nau~nog djela govorili su, pored autora, dr. Enver Kazaz i knji`evnik @eljko Ivankovi}. U prisustvu op}inskih du`nosnika govorilo se i o nedopustivom stanju vi{e od 20 nekropola sa oko 830 ste}aka na poH. M. dru~ju ove op}ine.

Socijalno ugro`enim stanovnicima Bijeljine

Rahman Sulji} donirao 40 paketa

Vi{ak u bud`etu za izgradnju sportske dvorane

Pau{alna cijena sakupljanja i odvoza sme}a za do-

ma}instva sa jednim ili dva ~lana mjese~no je ~etiri

Bu`imskom sportu crno se pi{e

Nogometni klubovi ostali bez stadiona
Nakon nekoliko sastanaka sa predstavnicima politi~kih partija u op}ini Bu`im, jedino nije bilo predstavnika SDA, kao i sa bra}om Isakovi}, ~ije je zemlji{te sporno i dio je stadiona, na vanrednoj Skup{tini NK „Vitez“ poku{alo se na}i rje{enje da ovaj klub nastavi rad. Naime, bra}a Isakovi} tra`ili su zamjenu zemlji{ta, ali im se, kako ka`e na~elnik op}ine Mirsad [ahinovi} nije moglo iza}i u susret tako brzo. Tako je NK „Vitez“ ostao bez stadiona, kao i NK „Mangan“, {to }e itekako unazaditi bu`imski sport. Zbog ovog problema ve} je odgo|eno jedno proljetno kolo, a na Skup{tini NK“Vitez“ odlu~eno je da se poku{a odgoditi jo{ jedno kolo, jer su predsjednik NK Izet Ljubijanki} i predsjednik Skup{tine Safet Ljubijanki} podnijeli neopozive ostavke. Najvjerovatnije je da }e ova dva bu`imska kluba svoje utakmice kao doma}ini igrati u Bosanskoj Krupi. Ovo bi rje{enje bilo privremeno kako bi se zavr{ila polusezona, a ako se do tad ne izgradi stadion u Bu`imu, postoji mogu}nost da se ova dva kluba potpuno N. V. ukinu.

Pomo} je oti{la u prave ruke

(Foto: G. Bobi})

Sa vanredne skup{tine NK „Vitez“

Vlasnik firme „Metals Trade“ Rahman Sulji} i na~elnik op{tine Bijeljina Mi}o Mi}i}, ju~er su u prostorijama Centra za socijalni rad Bijeljina uru~ili 40 paketa sa najpotrebnijim `ivotnim namirnicama najugro`enijim korisnicima socijalne pomo}i. Vrijedni paketi pomo}i stigli su u prave ruke, uglavnom socijalno ugro`enim porodicama koje imaju djecu sa posebnim potrebama, a koja su {ti}enici Centra za socijalni rad. Bijeljinac Rahman Sulji}, vlasnik firme koja djeluje u Berlinu i Bijeljini, istakao je da ovo nije prva niti posljednja pomo} njegovim sugra|anima. Kako saznajemo, Sulji} koji ve} godinama uspje{no vodi svoju berlinsku firmu planira i razvoj preduze}a na podru~ju op{tine Bijeljina, E. M. te otvaranje novih radnih mjesta.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

crna hronika

OLOVO Nakon {to su zaustavljeni u rutinskoj kontroli

Kriminalci iz Zenice pucali na policijsku patrolu
S izricanja prvostepene kazne

U razmjeni vatre nije bilo povrije|enih, o{te}en policijski kombi za bjeguncima i specijalci sa psima traga~ima
U mjestu Kri`evi}i kod Olova preksino} oko 21.30 sati dogodili su se pucnjava i napad na policijsku patrolu koja je tokom redovne kontrole saobra}aja na regionalnom putu Olovo - Zavidovi}i zaustavila automobil „golf “ u kojem su bile tri osobe. i dalje nastavili bijeg pje{ice kroz {umu. U potjeri za napada~ima anga`irane su znatne policijske snage MUP-a ZDK, operativni timovi slu`benika kriminalisti~ke policije i timovi za podr{ku MUP-a ZDK sa slu`benim psima.

U potjeri

Vrhovni sud FBiH smanjio kaznu

Kajmakovi}u dvadeset godina za ubistvo majke
Prvostepenom presudom bio osu|en na 22 godine zatvora
Vrhovni sud Federacije BiH osudio je Amera (Zijaha) Kajmakovi}a (32) iz Zenice na 20 godina zatvora zbog ubistva majke, koje je ovaj izvr{io 6. decembra pretpro{le godine. Ovaj sud uva`io je djelimi~no `albu advokata odbrane te umanjio prvostepenu kaznu sa 22 na 20 godina, a u obrazlo`enju je navedeno da je prvostepeni sud u Zenici prete{kim ocijenio ote`avaju}e okolnosti te „razrezao kaznu“. Kajmakovi} je uhap{en na osnovu nalaza vje{taka te otiska traga prsta i DNK analize. Prema navodima optu`nice Kantonalnog tu`ila{tva Zenica, Kajmakovi} je ubistvo svoje 66-godi{nje majke Izete Handuki} po~inio na naro~ito okrutan i podmukao na~in, tako {to ju je u njenom stanu u ulici Armije BiH broj 20 u zeni~kom naselju Moku{nice gu{io, tukao i udarao cjepanicama te na kraju usmrtio zabiv{i joj 13 puta o{trice makaza u vrat. Policiji su kom{ije 6. decembra u popodnevnim satima prijavile da se iz stana Izete Handuki}, biv{e direktorice Srednje specijalne {kole u Zenici, ~uju vika i razbijanje, ali po dolasku patrole policije na lice mjesta

Bijeg u {umu
Prilikom njihove identifikacije - nezvani~no saznajemo da je rije~ o trojici Zeni~ana, Sedadu Salkanovi}u (25), Dini Menzilovi}u (40) i Jasminu Ali}u (24) - policajci su u automobilu uo~ili kapu „fantomku“ i rukavice, nakon ~ega su zatra`ili da obave detaljan pregled vozila. Trojka je iza{la iz vozila i iznenada potegnula oru`je na policajce, nakon ~ega su i oni upotrijebili slu`beno oru`je. U razmjeni vatre o{te}en je policijski kombi, a razbojnici su uspjeli usko~iti u policijski „golf“ i odvesti se do obli`njeg potoka, gdje su ostavili vozilo

Uhva}ena dvojica
Bjegunci su primije}eni ju~er poslije pono}i u mjestu Solun, pored pje{a~kog mosta. Mje{tanin koji ih je vidio i dojavio policiji kazao nam da je, prolaze}i svojim automobilom, primijetio nepoznate osobe koje su `eljele prije}i preko mosta, {to mu je bilo sumnjivo. Stoga je odmah pozvao policiju. U ranim jutarnjim satima ju~er su, prema nezvani~nim informacijama, uhva}eni Dino Menzilovi} i Sedad Salkanovi}, dok je Jasmin Ali} i dalje bio u bijegu. Pomo} policiji pru`ali su i stanovnici naselja Kri`evi}i, Boganovi}i i SoS. M. - A. D`. lun.

Vidljive rupe od hitaca

(Foto: S. Miluni})

Pucnjava i galama
Vahid Helja, ~ija se ku}a nalazi pored mjesta gdje je izvr{en napad na policiju, kazao nam da se sve odigralo brzo. - Za~uo sam pucnjavu, a potom galamu i povike „stoj“. Kada sam iza{ao iz ku}e, vidio sam da se jedno vozilo naglo udaljava. Ispaljno je pet ili {est metaka - Helja kazao nam je Helja.

Handuki}: Svirepo ubijena

ulazna vrata stana su bila zaklju~ana i iz unutra{njosti se nije ~ulo ni{ta. Tri dana kasnije otkriven je le{ ubijene. Kajmakovi} je u tom trenutku bio u pritvoru, ali zbog nasilni~kog pona{anja i posjedovanja droge. Njegov advokat Mladen Veseljak i dalje tvrdi da pronala`enje Kajmakovi}eve DNK u stanu nije dokaz, jer je logi~no da je ovaj posje}ivao majku. Tako|er, prema advokatovim rije~ima, ~injenica da oko samog le{a i predmeta kojima je izvr{en zlo~in nema nikakvih tragova DNK ubice, pokazuje da nema dovoljno dokaza da se upravo on osudi za ubistvo. A. D`.

Klin~i}i kod Olova

„Golf“ koji su koristili napada~i

„Fantomka“ na sjedi{tu

Uga{en po`ar na ku}i
U mjestu Klin~i}i kod Olova prekju~er oko 12 sati izbio je po`ar na ku}i vlasnika M. H. Tom prilikom nije bilo povrije|enih, a nastupila je materijalna {teta. Po`ar su lokalizirali pripadnici Vatrogasne jedinice Olovo. Istra`itelji Policijske stanice Olovo i inspektor za protivpo`arnu za{titu obavili su uvi|aj i u toku je utvr|ivanje uzroka izbijanja po`ara.

Poja~ane policijske aktivnosti u Zenici

Stotine kazni zbog nepropisnog parkiranja
Policijski slu`benici Uprave policije MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona proteklih dana poja~ano kontroliraju saobra}aj na podru~ju Kantona, a posebno su na udaru prekr{ioci iz oblasti takozvanog miruju}eg saobra}aja. Zbog nepropisnog parkinja, za samo jedan dan izdato je 187 prekr{ajnih naloga. Prema informaciji iz MUPa, 92 prekr{ajna naloga uru~ena su vlasnicima vozila, dok ih je 95 ostavljeno na vidnom mjestu na vozilu kojim je po~injen prekr{aj, a tzv. pauk vozila preduze}a „Parking“ i MUP-a izmjestila su protekle sedmice dvadesetak automobila. Iako je vikend, ju~er smo zatekli policajce u nastavku akcije, kako revnosno napla}uju kazne svim prekr{iocima. Na lokalnim medijima, ova sveobuhvatna akcija primljena je veoma pozitivno, jer je Zeni~anima dosadilo da voze slalom izme|u nepropisno parkiranih vozila na trotoarima i svim drugim nedozvoljenim mjestima. Ipak, preovladava stav da nema potrebe za akcijama, nego da se ovakve aktivnosti trebaju provoditi svih 365 A. D`. dana u godini.

Ukraden Uhap{eni zbog automobil ’d`eta’ razbojni{tva
U ulici Velikog sudije Gra|e{e na broju 1 u Zenici ukraden je automobil „d`eta“ (765-M-656), ~iji je vlasnik A. R. iz Zenice. Slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a ZDK obavili su uvi|aj i tragaju za automobilom i kradljivcem. Sarajevski policajci u petak su li{ili slobode J. O. (17), ^. A. (19) i T. H. (20) zbog sumnje da su u ranijem periodu po~inili razbojni{tvo. Oni su nakon hap{enja predati u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

Napla}ivanje kazni svim prekr{iocima

(Foto: A. D`onli})

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

15

ISTRAGA Vozilo prona|eno na {umskom putu

Razbojnici zapalili „mercedes“ koji su oteli profesoru iz Doboja
Razbojni{tvo i paljevina automobila navodno su osveta prof. Bogdanovi}u, koji je dovo|en u vezu s aferom „Falsifikat“, tj. izdavanjem la`nih diploma
Automobil „mercedes C-220“ (411-K-056), vlasni{tvo profesora Dragana Bogdanovi}a iz Doboja, koji su u ~etvrtak oko 19.30 sati s parkirali{ta u Nemanjinoj ulici u Doboju odvezla dvojica „fantomkama“ maskiranih i pi{toljima naoru`anih razbojnika, prona|en je dan kasnije zapaljen pored lokalnog puta u Gornjoj Fo~i, trideset kilometara sjeverno od Doboja.

Objekt bio evakuiran

(Foto: A. Du~i})

Reagirala policija u Mostaru

La`na dojava o bombi u tr`nom centru „Tu{“
Policijskoj upravi Centar u Mostaru ju~er ujutro je dojavljeno da je u tr`nom centru „Tu{„ postavljena eksplozivna naprava, potvr|eno nam je u MUP-u Hercegova~ko -neretvanskog kantona. Na lice mjesta, osim policijskih patrola, iza{li su i pripadnici Odjela kontradiverzione za{tite MUP-a. Nakon njihovog pregleda utvr|eno je da se radilo o la`noj dojavi o postavljenoj bombi. Uprkos tome, radi preventivnih mjera, policija je svim uposlenima naredila da napuste ovaj objekt, koji je, kako to nala`e procedura, dr`ala 12 sati pod kontrolom, sve dok definitivno nije utvr|eno da je doA. Du. java bila la`na.

Skrivanje tragova
Vozilo su prona{li povratnici i o tome odmah obavijestili policiju. Napad na profesora desio se dok je sjedio u auto-

Novo Sarajevo

Razbojni{tvo u kladionici ’Bet Live’
Automobil totalno uni{ten u paljevini
(Foto: H. ^ali})

Bogdanovi}: Bez komentara

mobilu u blizini zubne ordinacije svoje supruge Zumrete Bogdanovi}, koju je ~ekao da je poveze ku}i. Razbojnici su Bogdanovi}a fizi~ki napali i izbacili iz vozila, a zatim sjeli za volan „mercedesa“ i odjurili u pravcu dobojske ^ar{ije. Razbojni{tvo je o~ito dugo i dobro planirano, jer niko od prisutnih nije mogao ni trepnuti da pomogne na-

padnutome. ^uli su se samo komentari „ubi{e ~ovjeka“ i ni{ta vi{e. Da bi sakrili tragove, razbojnici su se uputili u pravcu Dervente, skrenuv{i kod Johovca u Gornju Fo~u, pusto i popaljeno hrvatsko selo u koje se vratilo tek nekoliko osoba. U blizini katoli~kog groblja, skrenuli su na {umski put i tu su zapalili automobil, koji je potpuno izgorio. O motivima razbojni{tva i paljevine automobila profesor Bogdanovi} ju~e nije govorio. Kazao je da ide u bolnicu da primili lijekove. - Ne znam {ta bi ovo moglo zna~iti. Ustvari, `ivimo u vremenu kada je sve mogu}e i sve nemogu}e - bilo je sve {to smo ~uli od profesora.

Nad radnicom u sportskoj kladionici „Bet Live“, koja se nalazi na Trgu heroja broj 32 u Novom Sarajevu, prekju~er oko 13 sati

izvr{eno je razbojni{tvo. Nepoznat mu{karac ukrao je od G. E. odre|enu koli~inu novca i pobjegao. Policija za njim traga.

Nalaz obdukcije u Banjoj Luci

Mi{i} umro od trovanja i te{kih opekotina
Gornja Fo~a: Pusto selo

Sumnjive diplome
U Doboju se, me|utim, sve glasnije pri~a da su doga|aji od ~etvrtka i od preksino} opomena profesoru koji je navodno povezan s aferom „Falsifikat“. Profesor Bogdanovi} osam godina bio je direktor Tehni~ke {kole u Doboju. Smijenjen je zbog navodne zloupotrebe slu`benog po-

Parking na kojem je napadnut

lo`aja, tj. falsificiranja diploma. Nezvani~no, danas mnogi od profesora Bogdanovi}a tra`e da im vrati novac koji je uzeo za la`ne diplome. Sve je ovo u sferi {pekulacija, ali da ne~ega u cijeloj pri~i ima, vi{e je nego o~ito. Posljednji doga|aji dobrano su uznemirili sve gra|ane. Ubistva, pucanje iz „zolja“ u ugostiteljske objekte, podmetanje po`ara pod automobil novinara, pa i ovaj slu~aj profesora Bogdanovi}a, ukazuju na to da je sve opasnije `ivjeti u Doboju. Bez obzira na to koliko se policija CJB Doboj trudila da sigurnosna situacija u ovoj op}ini bude na visini, svakodnevica ih demantira. H. ^ALI]

Banjalu~anin Miroslav Mi{i} (30) preminuo je od trovanja ugljenmonoksidom i te{kih opekotina po tijelu koje je zadobio u ~etvrtak u mjestu Ponir kod Banje Luke, nakon {to je poku{ao zapaliti vozilo „golf 2“ preduze}a u kojem je radio. To su pokazali rezultati obdukcijskog nalaza. Prema tvrdnjama istra`itelja, ustanovljeno je da se mladi} dovezao „golfom“ do Ponira s dva kanistera benzina, a potom poku{ao zapaliti vozilo. Za sada je, prema istra`iteljima, neizvjesno da li se tom prilikom namjeravao i sam ubiti, s obzirom na oko-

lnosti tragedije i ~injenicu da je mladi} imao psihi~kih problema. Porodica nastradaloga izjavila je da je Miroslav, nakon {to je do{ao na Ponir, pozvao roditelje i rekao da mu se automobil zaglavio te da mu do|u pomo}i. No, kako u policiji navode, okolnosti o tome da li je mladi} nastradao ili svjesno sebi prekratio `ivot, tek se utvr|uju. Prema tvrdnjama policije, izjave su dali i radnici preduze}a „Niskogradnja“, koji su bili svjedoci tragedije. Nakon {to su uo~ili da vozilo gori, a u blizini i mladi}, pozvali su policiju i vatrogasce. V. S.

Udes u Bosanskom Petrovcu

Maloljetniku slomljena tjemena kost
Na raskrsnici puteva M5 i M-14 u Bosanskom Petrovcu prekju~er u 9.50 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je maloljetni Ezrin Dru`i} (13) zadobio te`e povrede. Dje~aka, koji se vozio na biciklu, sanitetskim vozilom Doma zdravlja Sanski Most udario je A. I. (58). Prema rije~ima de`urnog ljekara Marije [anti} s Odjela intenzivne njege u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijanki}“, Dru`i} je zadobio prijelom tjemene kosti i povrede sinusa. Nakon vi{esatne operacije dje~ak se nalazi na Intezivnoj njezi, a prognoza o ishodu povreda o~ekuju se narednih dana. Uvi|aj je obavio kriminalisti~ki ista`itelj Policijske stanice Bosanski Petrovac, prilikom ~ega je utvr|eno da je uzrok nesre}e najvjerovatnije neprilago|ena brzina sanitetskog vozila.
I. N. [.

Pale}i automobil, i sam nastradao

Iz stana nestao nakit
Nepoznata osoba prekju~er je provalila u stan vlasnika D. S., koji se nalazi u ulici Vojvodi}a put na broju 16 u Zenici. Lopov je iz iz stana odnio odre|enu koli~inu zlatnog i srebrenog nakita. Obavljen je uvi|aj i policija traga za kradljivcem.

16

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

biznis

EKONOMIJA Nau~na rasprava o stanju privrede u FBiH

Spas u javnim radovima i stranim investicijama
Fima banka: Gubitnik sedmice

PetroChina: Smanjenje mar`e

Kolektivni ugovori neoprezno zaklju~ivani Moramo izvoziti da bismo zatvorili sistem, kazao Mujezinovi}
Privredna komora FBiH i Otvoreni univerzitet Apeiron iz Travnika organizirali su ju~er u Vitezu nau~ni skup o temi „Stanje privrede i mjere ekonomske politike u 2010. godini“.

Pad profita PetroChine
KINA - Najve}i proizvo|a~ sirove nafte u Aziji, kineska kompanija PetroChina, objavio je da je 2009. zabilje`io pad neto dobiti od 9,7 posto, najvi{e zbog smanjenja mar`e usljed slabe potra`nje i kontrole nad cijenama naftnih derivata. Kineski gigant lani je ostvario neto profit od 15,1 milijarde dolara.

Trgovanje 971.502 marke

Indeksi sedmicu zavr{ili u minusu
Fima banka izgubila 20,63 posto vrijednosti
Na ovosedmi~nom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 971.502 marke, a u sklopu 333 transakcije ukupno su prometovana 493.894 vrijednosna papira. U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je dionicama 42 emitenta. Od toga, deset je imalo rast vrijednosti, dok je pad cijene zabilje`ilo 14 kompanija. Na kotaciji kompanija u ovoj sedmici promet je iznosio 37.188 KM, me|u fondovima 96.327, obveznicama FBiH 244.481, na primarnom tr`i{tu 310.066, a na sekundarnom 277.449 maraka. Najve}i porast cijene u

Javni bud`eti
U uvodnom izlaganju Kadrija Hod`i}, dekan Ekonomskog fakulteta u Travniku, naglasio je da su javni bud`eti u BiH i prije recesije bili neodr`ivi. - Problem krize u BiH je te`i i mo`e trajati du`e nego u drugim zemljama. Globalna recesija samo je postoje}u krizu u na{oj zemlju dovela do usijanja naglasio je Hod`i}. U uvodnom dijelu skupa govorio je i premijer FBiH Mustafa Mujezino-

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,84% 0,29% 0,20% 1.663,10 1.015,41 1.052,67

ovoj sedmici imale su dionice sarajevskog Standarda, od 40,2 posto, a najve}i pad registrirala je Fima banka, od 20,63 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,84 posto, na 1.663,10 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti za 0,29 posto i skliznuo na 1.015,41 poen, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,2 posto i iznosi 1.052,67 poena.

Velike rezerve prirodnog plina
Vitez: Globalna recesija postoje}u krizu u BiH dovela do usijanja

vi}, koji se osvrnuo na kolektivne ugovore koji su, prema njegovom mi{ljenju, neoprezno zaklju~ivani. Mujezinovi} {ansu za spas bh. privrede vidi u pri-

vla~enju investicija i pokretanju javnih radova.

Elektri~na energija
- Ovdje je ~esto potencirano pitanje politi~ke volje. Moramo izvoziti da bismo zatvorili sistem u privredi BiH, pa tako i svakog entiteta. Na`alost, i dalje vi{e uvozimo nego {to izvozimo. Velika prilika nam je izvoz elektri~ne energije istako je Mujezinovi}. Na stru~no-nau~nom skupu bili su predstavnici svih nivoa vlasti, kao i predstavnici privrednih udru`enja, privrednici i nau~ni radnici.
K. KAVAZOVI]

Monetarno-kreditni sektor
Nikola Grabovac, rektor Univerziteta Apeiron, smatra da je klju~ni problem u monetarno-kreditnom sektoru. - Mislim da je monetarno-kreditni sektor najozbiljniji problem, jer Centralna banka BiH je obi~na mjenja~nica! Nema monetarno-kreditnih poluga koje }e stimulirati doma}u proizvodnju. Sada su u velikom podsticaju putem komercijalnih kredita uvozne kompanije, {to sve ide na {tetu doma}ih proizvo|a~a - kazao je Grabovac.

VENECUELA - Predsednik Venecuele Hugo ^avez (Chaves) kazao je da su istra`iva~ka bu{enja u priobalju njegove zemlje u Karipskom moru pokazala ogromne izvore prirodnog plina, s rezervama koje bi mogle biti skoro dvostruko ve}e nego {to se ranije predvi|alo, prenijela je agencija AP.

Pri Privrednoj komori FBiH

Pad prodaje novih vozila
RUSIJA - Drasti~no smanjena prodaja novih vozila utjecala je na to da se prosje~na starost automobila koji su se krajem 2009. kretali ruskim cestama uve}a na 13 godina, objavila je kompanija Avtostat. Lani je prodaja novih automobila u Rusiji vi{e nego prepolovljena.

Formirana Sekcija drvne industrije
U sklopu Grupacije {umarstva i drvne industrije pri Privrednoj komori FBiH formirana je Sekcija drvne industrije. Drvoprera|iva~i su dugo godina iskazivali `elju za formiranjem svoje sekcije pri ovoj grupaciji. Razlozi za formiranje bili su brojni, ali prvenstveni je zastupanje drvoprera|iva~a u FBiH i njihov ravnopravniji odnos unutar Grupacije, zatim mogu}nost utjecanja na organe vlasti koji donose zakone iz ove oblasti, a sve zbog toga {to FBiH jo{ nema zakon o {umama, ve} uredbu Federalne vlade, koja bi trebala prestati va`iti krajem ovog mjeseca. Drvoprera|iva~i su u neravnopravnom polo`aju i prema njima se nekolegijalno odnosi na tr`i{tu kada je rije~ o snabdijevanju trupcima.

Podaci Agencije za statistiku BiH

Rast industrijske proizvodnje
Obim industrijske proizvodnje u BiH u februaru 2010. godine ve}i je nego u januaru za 6,7 posto, dok je za 0,5 posto manji od prosje~ne mjese~ne proizvodnje u 2009. Na podru~ju va|enje ruda i kamena proizvodnja je u februaru ve}a je za 0,5 posto nego u istom mjesecu lani, a u pore|enju s januarom 2010. porasla je za 13,4 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH. Prera|iva~ka industrija zabilje`ila je rast u odnosu na mjesec ranije od 12,1, a u pore|enju s februarom pro{le godine manja je za 2,5 posto. Proizvodnja i snabdijevanje elektri~nom energijom, plinom i vodom ve}i su za 3,8 posto nego u februaru lani, a za 10,5 posto manji nego u prvom mjesecu ove godine.

Posljednja tran{a kredita MMF-a
BJELORUSIJA Me|unarodni monetarni fond (MMF) odobrio je posljednju tran{u kredita Bjelorusiji od 700 miliona dolara, jer smatra da }e politika koju vodi vlada omogu}iti ekonomiji da se adaptira na rast cijena ruske nafte. Isklju~ena je mogu}nost da Fond i Bjelorusija pokrenu pregovore o novom aran`manu.

Sedmica na Banjalu~koj berzi

Blok-posao popravio promet
Na ovosedmi~nom trgovanju na Banjalu~kojh berzi kroz 399 transakcija ostvaren je promet od 16.150.674 KM, a najve}i je obavljen blok-poslom Balkan investment banke, u ukupnoj vrijednosti od 14.936.210 maraka. Na kotaciji obveznica trgovano je za 856.643 marke, a najlikvidnije su bile obveznice stare devizne {tednje 1, uz vrijednost trgovanja od 517.067 maraka. Me|u fondovima ostvaren je promet od 70.171 KM, a najve}i je obavljen akcijama Euroinvestme-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 1,39% 2,53% 901,08 1.530,03

nta, od 25.215 maraka, uz pad cijene za 4,2 posto. Najve}i pad cijene me|u fondovima imala je Aktiva invest fond, od 9,15 posto, saop}ila je Banjalu~ka berza. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 1,39 posto, na 901,08 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 2,53 posto i iznosi 1.530,03 poena.

Prera|iva~ka industrija bilje`i porast od 12,1 posto

Rast BDP-a za 5,6 posto
SAD - Bruto doma}i proizvod (BDP) SAD porastao je u ~etvrtom tromjese~ju lani za 5,6 posto, ne{to manje od prvobitno procijenjenih 5,9 posto, saop}ilo je ameri~ko ministarstvo trgovine. Istovremeno je dobit ameri~kih kompanija poslije oporezivanja porasla za 6,5 posto. Za cijelu 2009. profiti kompanija su smanjeni za 6,9 posto.

Inicijativa stara dvije godine

Osniva se „prva srpska“ banka u Hrvatskoj
U Hrvatskoj bi za nekoliko mjeseci trebala po~eti s radom Tesla banka, koja }e, izme|u ostalog, podsticati obnovu i razvoj podru~ja nastradalih u ratu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba, objavili su ju~er hrvatski portali. Nova banka ovih dana putem oglasa tra`i saradnike, a poziv potencijalnim ulaga~ima zainteresiranim za saradnju ve} je ranije objavljen na internet-stranici Srpskog narodnog vije}a (SNV). O pokretanju „srpske banke“ u Zagrebu po~elo se govoriti jo{ prije dvije godine, ali se potom naga|alo da, zbog finansijske i privredne krize, od projekta ne}e biti ni{ta.

Berzanski barometar za 27. 3. 2010. godine

Euro/dolar 1,3410 Nafta 80,00 po barelu Zlato 1.105,40 $ po unci 0,66% 1,03% 1,03%

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

17

KRIZA Nakon dogovora ~elnika Evropske unije o pomo}i Atini

MMF }e pa`ljivo pratiti razvoj situacije u Gr~koj
Nije jasno pod kojim bi uvjetima i kakvu vrstu podr{ke ta zemlja mogla dobiti Fond }e morati po{tivati pravila EU i eurozone
Me|unarodni monetarni fond (MMF) stavio je do znanja da }e pa`ljivo pratiti daljnji razvoj du`ni~ke krize u Gr~koj i izrazio spremnost da pomogne toj zemlji ako Atina zvani~no zatra`i finansijsku pomo}. se spominje ime, izjavio je za Reuters da Gr~ka jo{ nije zatra`ila pomo} Fonda. Taj zvani~nik rekao je da je nejasno pod kojim bi uvjetima Atini moglo biti dozvoljeno da aktivira mehanizam finansijske pomo}i od MMF-a.

Droga Kolinska: Splet raznih okolnosti

Kompanija Istrabenz tra`i spas

Na prodaju slovenska firma Droga Kolinska
Predsjednik Uprave slovenske kompanije Droga Kolinska Slobodan Vu~i}evi} potvrdio je da je u toku postupak njene prodaje. Vu~i}evi} je kazao da je kompanija Istrabenz pred bankrotom i da je zato odlu~ila prodati Drogu Kolinsku. On je podsjetio i da je slovenski Istrabenz imao dobru ideju da napravi najja~u regionalnu prehrambenu industriju, ali je spletom raznih okolnosti do{la u situaciju da proda biser svog poslovanja.

Velika dilema
Agencija Reuters podsje}a da je reagiranje MMF-a uslijedilo nakon {to su ~elnici Evropske unije (EU) postigli dogovor da uka`u finansijsku pomo} dugovima optere}enoj Gr~koj, ali zajedno s Fondom. MMF je u saop}enju naveo da za sada nije jasno kakvu bi vrstu pomo}i i pod kojim uvjetima Gr~ka mogla konkretno dobiti ako bi se odlu~ila na taj korak. Dilema s kojom se sada suo~ava MMF jeste u tome

Visina kamata
Gr~ki ministar finansija Jorgos Papakonstantinu (George) ranije ove sedmice izjavio je da bi njegova zemlja vi{e voljela da novac koji nedostaje za saniranje dugova dobije na finansijskom tr`i{tu, mada }e to, kako je dodao, zavisiti od visine kamatnih stopa. U saop}enju dostavljenom javnosti nakon proteklog dvodnevnog samita EU u Briselu navodi se da bi EU trebala osigurati dvije tre}ine, a MMF ostatak finansijske pomo}i Gr~koj. Gr~ka kvota za pozajmice od MMF-a ravna je ekvivalentu od 1,25 milijardi dolara, ali bi se mogla uve}ati za deset do 12 puta, kao {to je to bio slu~aj s drugim zemljama koje su se na{le u te{koj finansijskoj krizi.

Hrvatska premijerka Jadranka Kosor

MMF: Gr~ka jo{ nije zatra`ila pomo}

kako ukazati pomo} zemlji koja, fakti~ki, mora po{tivati pravila EU, ~ija je ~lanica, ali i eurozone, za koju va`e odredbe Evropske centralne

Pomo} od 22 milijarde eura
Ameri~ki analiti~ari navode da bi MMF na kraju mogao Gr~koj odobriti paket finansijske pomo}i u vrijednosti od 20 do 22 milijarde eura. Ako se taj scenarij ostvari, bit }e to prvi slu~aj da jedna ~lanica eurozone dobije finansijsku pomo} od Fonda.

banke (ECB). Te ~injenice predstavljat }e problem MMFu ako bude potrebno da i vlastitim sredstvima u~estvuje u saniranju gr~ke du`ni~ke krize, isti~e Reuters. Sporazum ~elnika EU predvi|a da Gr~ka dobije pomo} na osnovu dvostranih sporazuma s drugim ~lanicama eurozone i MMF-om, {to u praksi, imaju}i u vidu sve ~injenice, mo`e predstavljati problem. Predstavnik MMF-a, koji nije `elio da mu

Ve} ove godine rezultati Vladinih mjera za oporavak
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor rekla je kako vjeruje da }e Vladine mjere za privredni oporavak jo{ ove godine donijeti rezultate. Ona je ponovila da }e Vlada uskoro donijeti i posebne mjere za kompanije koje se nalaze u velikim pote{ko}ama, prenose hrvatski portali. - Boli nas svaka nova informacija o broju nezaposlenih, ali vjerujem da }e rezultat Vladinih mjera za privredni oporavak, u {to smo usmjerili 500 miliona kuna, jo{ ove godine donijeti rezultate - rekla je Kosor.

Spas za milione gra|ana SAD

Vlada napravila prvi korak

Slu`bena odluka o prodaji 40 posto Telekoma Srbije
Srbijanska vlada odlu~ila je na me|unarodnom tr`i{tu prodati 40 posto dionica kompanije Telekom Srbija, koje su u vlasni{tvu dr`ave, a prvi korak bit }e raspisivanje javnog poziva za izbor privatizacijskog savjetnika koji }e pripremiti prodaju. Vlada je donijela odluku kojom od Upravnog odbora preduze}a PTT Srbija tra`i da dionice koje posjeduje u Telekomu prenese na dr`avu bez naknade, ka`e se u Vladinom saop}enju. Vlada je osnovala dvije radne grupe - jedna }e pratiti proces prodaje, a druga treba izabrati privatizacijskog savjetnika. Prema rije~ima dr`avnog sekretara u Ministarstvu finansija Slobodana Ili}a, po~etkom sljede}e sedmice radna grupa sastat }e se s predstavnicima Uprave Telekoma i dogovoriti se o svim poslovima.

Kosor: Pomo} kompanijama

Poku{aj odr`avanja poslovanja u Kini

Google i dalje cenzurira pretrage za neke korisnike
Kompanija Google i dalje cenzurira pretrage za neke svoje korisnike u Kini, u poku{aju da odr`i poslovanje prije premje{tanja svog pre- Google: Po{tivanje ugovora tra`iva~a u Hong Kong, saop}ila je portparol te ko- staviti s ispunjavanjem tih mpanije u Tokiju D`esika obaveza - izjavila je Pauel. Pauel (Jesica Powel). Ona je, me|utim, istakla - Odluka da se pru`aju da }e cenzurirane pretrage cenzurirane pretrage done- vremenom prestati, ali nije sena je radi po{tivanja ugo- navela o kojim se korisnicivora s aktuelnim poslovnim ma radi, prenijela je agencipartnerima i Google }e na- ja AP .

SAD: Vlada }e otkupiti kredite od investitora

Obama rje{ava krizu hipotekarnih kredita
Administracija predsjednika Baraka Obame (Barack) najavila je da }e objaviti novu inicijativu koja bi trebala rije{iti problem miliona Amerikanaca koji ne mogu otpla}ivati rate stambenih kredita. Vlada namjerava otkupiti hipotekarne kredite od investitora po sada{njoj vrijednosti stanova, da bi stabilizirala tr`i{te nekretnina, javljaju agencije. Osim toga, vlada planira ponuditi i pove}anje podsticajnih sredstava za kreditore koji pristanu da prema tom programu smanje glavnicu kredita. Od kreditora }e se zahtijevati i da nezaposlenima odobre smanjenje mjese~ne otplate na razdoblje od najmanje tri mjeseca. Nova inicijativa trebala bi stupiti na snagu u drugoj polovini godine i bit }e finansirana sa 700 milijardi dolara, koliko je preostalo od pro{logodi{njeg plana za spa{avanje finansijskog sektora.

Svjetska banka poma`e Makedoniji

Krediti za ja~anje finansijskog sektora
Makedonski ministar finansija Zoran Stavrevski i stalni predstavnik Ureda Svjetske banke u Skoplju Markus Repnik potpisali su Sporazum o zajmu u iznosu od 20,5 miliona eura, koji }e biti kori{ten kao podr{ka bud`etu. Iz Vlade Makedonije saop}eno je da }e novac biti iskori{ten za ja~anje finansijskog sektora. - Odobrenim sredstvima Makedonija }e nastaviti s reformama u procesu upravljanja javnim tro{kovima i u sistemu socijalne politike - navodi se u saop}enju. Stavrevski je s holandskom ambasadoricom u Skoplju Simonom Filipini potpisao sporazum o grantu od sedam miliona eura, koji je namijenjen za bud`etsku podr{ku, prenose agencije.

Telekom Srbije: Izbor privatizacijskog savjetnika

18

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

globus

FRANCUSKA Ponuda kompanije „Ultime Réalité“

Plati da bude{ otet
Pro}i }ete kroz pravu senzaciju nasilja, terora i straha. To je psiholo{ki {ok koji ne}ete brzo zaboraviti - obe}avaju organizatori
Benedikt XVI: Zatra`ena smjena

Zbog optu`bi da ne spre~ava pedofiliju

Austrijanci gube povjerenje u papu Benedikta XVI
Lo{u ocjenu dobila je i Rimokatoli~ka crkva
Austrijanci sve manje vjeruju Rimokatoli~koj crkvi, a tako i njenom poglavaru papi Benediktu XVI, pokazuje istra`ivanje be~kih medija. Samo 21 posto Austrijanaca ima povjerenje u papu Benedikta, a 55 posto ima skepti~an stav prema poglavaru Rimokatoli~ke crkve. Glavni razlog za pad popularnosti Pape jeste njegovo pismo, koje je bilo upu}eno Irskoj, povodom slu~ajeva zlostavljanja maloljetnika od strane sve}enika. Lo{u ocjenu dobila je i Rimokatoli~ka crkva. Vi{e od polovine Austrijanaca izgubilo je povjerenje u Crkvu, a samo 23 posto jo{ vjeruje ovoj instituciji. Austrijanci ne vjeruju da Crkva ~ini dovoljno da bi razjasnila i sprije~ila slu~ajeve zlostavljanja. Samo deset posto Austrijanaca vjeruje da Papa ~ini dovoljno u spre~avanju daljih slu~ajeva zlostavljanja, a 74 posto je mi{ljenja da je premalo u~inio. Zbog ovih rezultata istra`ivanja, kao i prognoza da bi u Austriji Rimokatoli~koj crkvi moglo da okrene le|a do milion vjernika, organizacija „Mi smo Crkva“, odnosno njen predsjednik Hans Peter Hurka, tra`i ostavku pape Benedikta XVI.

Gra|ani u Francuskoj kojima su poznati ekstremni sportovi ve} dosadili, a koji su i dalje `eljni adrenalina, imaju mogu}nost da pro`ive filmske scene prave otmice. Za 1.300 eura korisnici kompanije „Ultime Réalité“ u Besansonu, u isto~noj Francuskoj, mogu kupiti „osnovni paket otmice“. Osnovni paket podrazumijeva da }e ih kidnapirati nepoznate osobe, svezati, voziti u prtlja`niku automobila i dr`ati u tamnoj }eliji ~etiri sata.

Bangkok: Okupljanje „Crvenih ko{ulja“ (Foto: AFP)

Protest pristalica Taksina [inavatre
BANGKOK - Oko 80.000 ljudi naklonjenih biv{em premijeru u egzilu Taksinu [inavatri (Thaksin Shinawatra) protestiralo je ju~er protiv tajlandske vlade, ~iju legitimnost osporavaju. [inavatra se, podsjetimo, nalazi u Crnoj Gori, ~iji je dr`avljanin.

Pravi trenutak
Ako ovo ne zvu~i dovoljno uzbudljivo, tome se mo`e dodati i potjera ~amcima, bijeg helikopterom... - Pro}i }ete kroz pravu senzaciju nasilja, terora i straha. Do`ivjet }ete pravu otmicu. To je psiholo{ki {ok koji ne}ete brzo zaboraviti obe}avaju iz ove kompanije, prenosi „Telegraph“. Mu{terije unaprijed objasne {ta ta~no `ele da se desi, i kada je scenario dogovoren, potpi{u ugovor, ali neDo sada niko nije fizi~ki povrije|en

maju pojma kada i gdje }e se otmica desiti. - Mi vas pratimo nekoliko dana. U pravom trenutku, na ulici ili negdje drugdje, mi vas otmemo - navodi se u uvjetima ugovora. @or` Seksus (Georges Cexus), koji je u januaru osnovao kompaniju, kazao je da ve} prima dva zahtjeva

dnevno. Istakao je da do sada niko nije fizi~ki povrije|en usljed ove igre.

Sru{io se helikopter
BEOGRAD - Helikopter novosadske firme „Ciklonizacija“ sru{io se ju~er u blizini aerodroma E~ka, a te{ko povrije|eni pilot preba~en je u Urgentni centar u Zrenjaninu. Helikopter se sru{io se vrijeme trena`nog leta, javila je Radio-televizija Srbije. Uzrok nesre}e nije odmah saop}en.

Prag straha
Ovaj servis nastao je na osnovu filma „Igra“ iz 1997. s Majklom Daglasom (Michael Douglas) u glavnoj ulozi. U filmu protagonista ne mo`e da se izvu~e iz igre u koju je u{ao, a koju je organizirala grupa „Consumer Recreation Services“. Me|utim, za razliku od filma, u ovom slu~aju prekid igre je mogu}. Ukoliko korisnik pre|e „prag straha“ koji mo`e da podnese, igru mo`e prekinuti pomo}u lozinke koja se unaprijed dogovori.

Poku{aj rehabilitacije Staljina

Saglasnost policije
Glasnogovornik francuske policije kazao je da ovaj servis nije ilegalan, ali da bi kompanija morala obavijestiti lokalne vlasti ako bi se bilo {ta nepredvi|eno desilo. Prema njegovim rije~ima, ovim se zakon ne kr{i, jer `rtve pristaju da budu otete, tako da nema razloga da se igra zabrani.

Tu`ba zbog klevete Josifa Visarionovi~a
Pred sudom u Moskvi ju~er je po~eo proces po tu`bi koju su pristalice Josifa Visarionovi~a Staljina podnijele zbog kleveta izre~enih na njegov ra~un, {to dobar dio ruske javnosti vidi kao poku{aj rehabilitacije sovjetskog diktatora nekoliko decenija nakon njegove smrti. Staljinov unuk Jevgenij D`uga{vili tra`i 330.000 dolara od{tete od liberalne radiostanice „Eho Moskve“ zbog toga {to je prenijela informaciju da je Staljin odobrio ubistva djece od 12 godina tokom ~istki tridesetih godina pro{log vijeka. - Ljudi koji `ele da nas vrate u te godine postaju sve aktivniji. Postoji mnogo ljudi koji misle da je vladavina gvozdenom pesnicom dobra

Ubijen {ef policije
MONTEREJ - Tijela {efa gradske policije i jo{ jedne neidentificirane osobe prona|ena su u prtlja`niku njihovog patrolnog vozila na sjeveroistoku Meksika, izvijestilo je Dr`avno tu`iteljstvo. Ubistva su povezana s organiziranim kriminalom, s obzirom na to da su `rtvama odrubljene glave, prenose agencije.

Smanjenje strate{kog nuklearnog naoru`anja

Pozdravljen dogovor Moskve i Va{ingtona
Ki-mon o~ekuje brzu primjenu sporazuma
Najvi{i svjetski zvani~nici pozdravili su dogovor Rusije i SAD da Sporazum o smanjenju strate{kog nuklearnog naoru`anja (START) bude potpisan 8. aprila u Pragu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Kimon (Ki-moon) rekao je da sporazum predstavlja va`nu prekretnicu u globalnim naporima za otklanjanje nuklearnog oru`ja, saop}eno je iz UN-a, prenosi Reuters. Ki-mon o~ekuje da }e novi sporazum biti ratificiran bez odlaganja, kako bi bila mogu}a njegova brza primjena i da }e dogovor pru`iti zna~ajan podstrek konferenciji o reviziji Sporazuma o ne{irenju nuklearnog naoru`anja (NPT), koja }e biti odr`ana u maju pod pokroviteljstvom UN-a. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da o~ekuje sinhroniziranu ratifikaciju STARTa u parlamentima dviju zemalja nakon potpisivanja. - Dvije strane }e zapo~eti proces ratifikacije odmah poslije potpisivanja sporazuma. Neophodno je, pritom, izraditi jo{ nekoliko aneksa, {to }e biti u~injeno za dvije ili tri sedmice, a to nije u nadle`nosti predsjednika izjavio je Lavrov, izra`avaju}i nadu da }e proces ratifikacije zapo~eti u aprilu, prenosi Itar-Tass. Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) naglasila je da novi sporazum sa Rusijom pokazuje zemljama kao {to su Iran i Sjeverna Koreja da je ne{irenje nuklearnog oru`ja jedan od glavnih prioriteta Moskve i Va{ingtona.
Staljin: Vladavina gvozdenom pesnicom

H1N1 sli~an {panskoj groznici
VA[INGTON - Virus pandemijskog gripa H1N1 je najbli`i srodnik virusa koji je 1918. godine izazvao pandemiju „{panske groznice“, zaklju~ili su ameri~ki stru~njaci. Time se mo`e objasniti za{to je pandemijski grip u velikoj mjeri po{tedio strarije osobe, prenio je Reuters.

stvar - rekao je glavni urednik moskovskog radija Aleksej Venediktov, prenosi Reuters.

Akcija na Crnogorskom primorju

Uhap{en Du{ko Mi}unovi}
U akciji na Crnogorskom primorju policija je uhapsila Du{ka Duku Mi}unovi}a za kojim je raspisana Interpolova potjernica zbog osnovane sumnje da je jedan od vo|a kriminalne grupe koja se u Italiji tereti za {verc 87 kilograma kokaina, saznaje portal „Analitika“. Prema istom izvoru, Mi}unovi} je dr`avljanin Srbije i bit }e zadr`an u ekstradicionom pritvoru do izru~enja srbijanskom pravosu|u. Hap{enjem Mi}unovi}a, navodi portal, crnogorska policija uzela je aktivno u~e{}e u me|unarodnoj akciji pod nazivom „[ah-mat“. Krajem januara u velikoj policijskoj potjeri na prostoru od Barija do Milana uhap{eno je tridesetak ~lanova organizirane me|unarodne kriminalne grupe.

Spajanje naftnih tokova
MOSKVA - Rusija predla`e formiranje jedinstvenog me|unarodnog konzorcijuma koji bi upravljao naftnim tokovima u regionu Crnog i Sredozemnog mora, odnosno isporukama nafte budu}im cjevovodima Burgas-Aleksandropolis i Samsun-^ejhan, izjavio je predsjednik ruske kompanije „Transnjeft“ Nikolaj Tokarev.

Naoru`anje: Poruka Iranu i Sjevernoj Koreji

Zna~ajno smanjenje
Prema novom sporazumu, koji }e biti na snazi deset godina, svaka strana treba da smanji broj raspore|enih strate{kih bojevih glava sa 2.200 na najvi{e 1.550, kao i da zna~ajno smanji zalihe nosa~a. Raniji rusko-ameri~ki sporazum o smanjenju strate{kog nuklearnog naoru`anja, koji je potpisan 1991., istekao je 5. decembra pro{le godine.

globus
(Foto: AFP)

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

19

Ukratko

SPOROVI Slovenija odlu~ila organizirati referendum

Mubarak: Stanje se pobolj{ava

Hosni Mubarak napustio kliniku
BERLIN - Egipatski predsjednik Hosni Mubarak napustio je ju~er kliniku u Hajdelbergu u Njema~koj, gdje mu je prije tri sedmice ura|ena hirur{ka intervencija, i otputovao u Egipat, izjavila je glasnogovornica klinike, koja je dodala da je predsjednik dobro, i da se njegovo zdravstveno stanje posljednjih sedmica stalno pobolj{ava.

Gra|ani }e se izjasniti o arbitra`nom sporazumu
Najprije }e o ratifikaciji odlu~iti slovenski parlament
Irak: Slavlje Alavijevih pristalica
(Foto: AFP)

Alavi otvoren za saradnju
BAGDAD - Ijad Alavi, ~ija je koalicija „Irakija“ pobijedila na parlamentarnim izborima u Iraku, izjavio je ju~er da je otvoren za saradnju sa svim partijama i da `eli brzo formiranje vlade kojom }e biti uspostavljene ja~e veze sa susjednim zemljama. U isto vrijeme, u dva bomba{ka napada u isto~noj ira~koj provinciji Dijala poginulo je 57 osoba, a 73 su ranjene, saop}ila je policija. Napadi su izvedeni u vrijeme objavljivanja preliminarnih rezultata izbora, prema kojima je tijesnu ve}inu od 325 mjesta u parlamentu osvojila Alavijeva koalicija.

Tragedija u Pan~evu
PAN^EVO - Policija je ju~er ujutro prona{la be`ivotna tijela bra~nog para u njihovom porodi~nom stanu, nakon informacije dobijene od gra|ana, ali nije saop}ila vi{e detalja o toj tragediji. Uvi|aj na licu mjesta je zavr{en, a istra`ne radnje se nastavljaju, uklju~uju}i obdukciju, javio je Tanjug.

Slovenija i Hrvatska: Spor u vezi s granicama

Tenkovi napustili Gazu
onih stranaka, koji su u parlamentarnu proceduru ve} ranije uputili prijedlog o odr`avanju neobavezuju}eg savjetodavnog referenduma, predlo`iti da ga povuku i umjesto njega daju novi prijedlog o odr`avanju obavezuju}eg zakonodavnog referenduma, nakon {to arbitra`ni sporazum bude ratifikovan u parlamentu. - Rezultat naknadnog zakonodavnog referenduma bio bi obavezuju}i, {to zna~i da bi kona~nu odluku o arbitra`nom sporazumu donijeli gra|ani - rekao je slovenski premijer isti~u}i da je pravilno da o tako va`nom pitanju kona~nu rije~ imaju gra|ani. TEL AVIV - Pet izraelskih tenkova i dva oklopna buldo`era u{li su dublje u pojas Gaze, ispaljuju}i granate na ciljeve kraj grada Kan Junisa na jugu, nakon sukoba u kojima su poginula dva izraelska vojnika i dva Palestinca. Vojno krilo Hamasa je izdalo saop}enje da je ubilo vojnike, ali u samoodbrani. Palestinski izvori su tako|er rekli da su to podru~je nadlijetali izraelski helikopteri i bespilotne letjelice, a vatru je otvorila i izraelska mornarica du` obale Sredozemnog mora. Tenkovi su kasnije napustili pojas Gaze.

Premijer Slovenije Borut Pahor i predsjednici parlamentarnih stranaka dogovorili su da }e o ratifikaciji arbitra`nog sporazuma sa Hrvatskom najprije odlu~ivati slovenski parlament, a nakon toga }e biti odr`an referendum. - Na{e je zajedni~ko mi{ljenje da o sporazumu treba da odlu~uju gra|ani

na referendumu - rekao je Pahor nakon sastanka sa predsjednicima politi~kih stranaka i pojasnio da }e biti odr`an takozvani naknadni zakonodavni referendum, nakon {to o ratifikaciji sporazuma odlu~i parlament, {to se o~ekuje narednog mjeseca. Pahor je rekao da }e vlada predstavnicima koalici-

Novi plan za Bliski istok
SIRT - Generalni sekretar Arapske lige (AL) Amr Musa upozorio je ju~er da arapske zemlje treba da se pripreme za mogu}nost da palestinskoizraelski mirovni proces u potpunosti propadne i da pripreme alternativne planove. - Moramo uzeti u obzir mogu}nost da }e mirovni proces biti potpuna propast. Vrijeme je da se suo~imo s Izraelom. Moramo imati alterantivnih planova, jer je situacija do{la do prekretnice - kazao je Musa.

Ukrali {kolske dnevnike
NOVI PAZAR - Policija je uhapsila ~etiri maloljetnika zbog sumnje da su obili prostorije u {koli, odnijeli dnevnike a zatim zapalili u~ionice. Osumnji~eni su obili kabinet direktora i zbornicu osnovne {kole „Rifat Burd`ovi} Tr{o“ i odnijeli 13 {kolskih dnevnika, kao i hard disk sa ra~unara za video nadzor, a zatim polili benzinom i zapalili kabinet za hemiju, odakle se po`ar pro{irio na susjedne prostorije.

Upitan kredibilitet
- U slu~aju da parlament ratifikuje arbitra`ni sporazum s Hrvatskom, a on bude odba~en na referendumu, Slovenija bi se mogla na}i u situaciji da njen kredibilitet u me|unarodnim odnosima bude naru{en - ocijenili su dekan Pravnog fakulteta u Ljubljani Rajko Pirnat i politolog Milan Brglez sa Fakulteta politi~kih nauka.

Policija upala u obdani{te
MOSKVA - Upad ruske policije u jedno obdani{te, za vrijeme kojeg su istra`itelji navodno ispitivali i prepadali djecu, izazvao je o{tre osude roditelja i nastavnika, javila je ju~er ruska televizija. Kontroverzna policijska akcija u gradu Jekaterinburgu na Uralu, oko 1.400 kilometara isto~no od Moskve, posljednji je skandal koji potresa rusku policiju, ~esto optu`ivanu za brutalnost i korupciju.

Zbog pronevjere 29 miliona eura

Gazda Jezda izru~en Srbiji
Holandija je izru~ila Srbiji vlasnika propale „Jugoskandik“ banke Jezdimira Vasiljevi}a, poznatijeg kao Gazda Jezda, koji je optu`en za pronevjeru oko 29 miliona eura. Dr`avni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen rekao je da }e Vasiljevi}, koji je dugo bio u bjekstvu, do po~etka su|enja biti u pritvorskoj jedinici Centralnog zatvora u Beogradu. Ministarstvo pravde Srbije zatra`ilo je Vasiljevi}evu ekstradiciju iz Holandije 8. aprila pro{le godine, ~etiri dana poslije hap{enja po Interpolovoj prava `albe na prvostepenu odluku suda. Holandija je prihvatila zahtjev Srbije za izru~enje Vasiljevi}a, uprkos njegovom zahtjevu da bude izru~en Ekvadoru ~ije dr`avljanstvo posjeduje. Optu`nica tereti Vasiljevi}a da je zloupotrebom slu`benog polo`aja, prevarom i utajom, sa saradnicima u propaloj „Jugoskandik banci“ Ljubivojem [undi}em, Draganom Antonijevi}em i advokatom Stevanom Proti}em pronevjerio oko 29 miliona eura i o{tetio {tedi{e za 190 miliona tada{njih njema~kih maraka.

Mogu}e nove sankcije Iranu
MOSKVA - Mogu}e su nove sankcije kako bi se zaustavio iranski nuklearni program, izjavio je ju~er ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, {to je znak da bi Rusija mogla podr`ati poja~ane sankcije Ujedinjenih nacija Iranu. Dodao je da treba biti jasno re~eno da sankcije moraju biti pa`ljivo odmjerene, kako ne bi pogodile iransko civilno stanovni{tvo.

Vasiljevi}: O{tetio {tedi{e

potjernici, ali se godinu dana ~ekalo na izru~enje zbog

Ubijeno devet pobunjenika
ISLAMABAD - Najmanje devet pobunjenika ubijeno je ju~er na sjeverozapadu Pakistana, u oblasti Orakzai, kada su pakistanski vojni helikopteri bombardirali i uni{tili dva skrovi{ta ekstremista u blizini granice s Afganistanom, saop}ili su zvani~nici.

Zahtjev `eljezni~koj kompaniji „Deutsche Bahn“

@rtve holokausta tra`e 445 miliona eura
@rtve holokausta iz Poljske, Ukrajine i Bjelorusije zatra`ile su od njema~ke `eljezni~ke kompanije „Deutsche Bahn“ isplatu od{tete u visini od 445 miliona eura zbog deportacije ljudi u nacisti~ke koncentracione logore tokom Drugog svjetskog rata. @rtve nacisti~kog re`ima vjeruju da je „ Deutsche Bahn“ moralni i historijski nasljednik „Deutsche Reichsbahna“, `eljezni~ke kompanije nacisti~ke Njema~ke, prenijela je ruska novinska agencija RIA Novosti. - „Deutsche Reichsbahn“ uzimala je novac za svaki kilometar pre|enog puta koji nas je vodio u logore smrti. Kompanija je ostvarila dobit od svoje uloge u masovnim zlo~inima - pi{e u dokumentu koji su potpisali nekada{nji logora{i na zajedni~koj konferenciji za novinare u Poljskoj.

Rasmusen: Poziv Evropskoj uniji

(Foto: AFP)

Posti}i dogovor s Turskom
BRISEL - Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) pozvao je ju~er Evropsku uniju da postigne dogovor s Turskom u domenu odbrane i sigurnosti, prenosi AFP. Zvani~ni odnosi izme|u NATO-a i EU blokirani su ve} godinama zbog turskokiparskog spora i nedostatka entuzijazma vi{e zemalja Evropske unije da podupru pregovore koji se od 2005. godine vode s Ankarom o njenom priklju~enju EU.

20

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

kiosk

IMETAK List „Finas“ objavio listu djevojaka s najve}im mirazima

Ko su najpo`eljnije udava~e u Rusiji
Prvo mjesto pripada Viktoriji Mihelson, koja }e dobiti nasljedstvo od ~ak 5,9 milijardi dolara
Feng `eli na operaciju

Ljekari ne znaju uzrok

Kinez ima ogromne grudi
Kineski ljekari vjeruju da su na{li mu{karca s najve}im grudima. Mljekar Guo Feng (53) do{ao je u ordinaciju dr. Zanga Lilana u Pekingu zato {to su mu njegove velike grudi po~ele smetati. - Farmer je po svemu mu{karac, osim {to ima grudi. Ka`e da mu je nelagodno s njima i smetaju mu dok radi - rekao je dr. Lilan. Fengu smeta i pa`nja koju privla~i dok prodaje mlijeko. Ljudi mu se toliko smiju da nosi te`ak kaput, i po najve}im vru}inama, da sakrije svoje obline. Fengu su grudi po~ele rasti prije deset godina. Nije previ{e razmi{ljao o tome jer se malo udebljao, sve dok nisu dostigle ekstremnu veli~inu. - Ponekad mislim da mi ljekari ne `ele pomo}i iz medicinske znati`elje - rekao je Feng i dodao da }e ih sam odsje}i ako mu ljekari ne pomognu. No, ljekari ga ne `ele operirati dok ne otkriju uzrok. Lilan ka`e da u 30 godina karijere nije vidio ni{ta sli~no, jer su sve pretrage uredne.

Najpo`eljnije djevojke za brak u Rusiji su k}erke milijardera i vlasnika velikih, uglavnom naftnih kompanija, a listu je objavio list „Finas“. Prvo mjesto pripada Viktoriji Mihelson, koja }e dobiti nasljedstvo od ~ak 5,9 milijardi dolara. Budu}i da je jedino dijete Leonida Mihelsona, generalnog direktora ruske plinske kompanije „Novatek“, Viktorija }e dobiti svu njegovu imovinu.

mpanije „Uralkalij“ Dmitrija Ribolovljeva. Ona }e u miraz ponijeti 4,25 milijardi o~evih dolara, do kojih je on do{ao zahvaljuju}i rudnicima na Uralu i trgovini vje{ta~kim |ubrivom. Otac }e joj, kao svadbeni dar, pokloniti i najskuplju ku}u na Floridi u SAD, koju je kupio od ameri~kog magnata Donalda Trampa (Trump) za 100 miliona dolara.

[est nasljednika
Nastja Potanjina (26) zauzela je ~etvrtu poziciju, iako je njen otac Vladimir Potanjin objavio da }e svu svoju imovinu dati u dobrotvorne svrhe. Ipak, ako se jedan od najbogatijih Rusa i predsjednik kompanije „Interros“ predomisli, Nastjin miraz iznosit }e 3,2 milijarde dolara. Petoplasirana na listi je Ana Abramovi~ (18), k}erka oligarha Romana Abramovi~a, koja je od svih djevojaka i najpoznatija javnosti. Kada bi se sada{nji kapital Abramovi~a od 17 milijardi dolara podijelio na njegovih {est nasljednika, Ana bi dobila 2,8 milijardi dolara.

Najskuplja ku}a
Iako je njen otac u vrijeme finansijske krize 2008. izgubio polovinu kapitala, 2009. godine ne samo da je vratio nego je i uve}ao imovinu za milijardu dolara. Drugoplasirana na listi je Guljnara Kerimova (20),
Potanjina: Svrstana na ~etvrtu poziciju

k}erka Sulejmana Kerimova, vlasnika kompanije „Nafta Moskva“, koja }e naslijediti 4,8 milijardi dolara.

Lisin krije nasljednike
Prema podacima ~asopisa „Finans“, najbogatiji Rus je Vladimir Lisin, predsjednik odbora direktora Novolipeckog metalur{kog kombinata, s bogatstvom od 18,8 milijardi dolara. Poznato je da ima troje djece, ali milijarder krije i spol i uzrast svojih nasljednika, tako da se ne isklju~uje da najbogatija nevjesta raste, ili je ve} stasala ba{ u njegovoj porodici.

Istra`ivanje u Velikoj Britaniji

Tre}ina ispitanika prihvatila bi nemoralnu ponudu
Skoro tre}ina Britanaca prihvatila bi nemoralnu ponudu, seks sa strancem, u zamjenu za milion funti, a pet posto njih ~ak bi se upustilo u tu avanturu u zamjenu za kartu za Svjetsko nogometno prvenstvo, pokazala je anketa. Ipak, polovina ispitanika izjavila je da ni po koju cijenu ne bi stupila u seksualni odnos s nepoznatom osobom. Prema istra`ivanju koje je provela kompanija „Durex“, prosje~ni Britanac upra`njava seks tri do ~etiri puta sedmi~no, a tokom `ivota spavao je s najvi{e pet osoba. Istra`ivanjem, kojim je bilo obuhva}eno 12.000 ljudi, utvr|eno je da dvoje od troje Britanaca nikada nije prevarilo partnera i da tri ~etvrtine parova razgovara o svojim seksualnim fantazijama.

Ina~e, njen otac postao je poznat nakon {to se u novembru 2006. u Nici svojim luksuznim automobilom „ferari enco“ zakucao u drvo i zapalio. S njim je bila ljubavnica, poznata TV voditeljica Tina Kandelaki. Osim 20-godi{nje Guljnare, on ima jo{ dvoje djece, ali gdje oni `ive i kako izgledaju, niko ne zna. Na tre}em mjestu je Natalija Ribolovljeva (20), starija k}erka predsjednika ko-

Bebisiteri iz pakla krivi za ubistvo

Par nasmrt pretukao trogodi{njeg dje~aka
Dje~ak pretrpio vi{e od 70 povreda koje su stru~njaci opisali kao tipi~ne za `rtve saobra}ajne nesre}e
pazio na njenog sina, a ona mogla dekorirati svoj dom. Dje~ak je pretrpio vi{e od 70 povreda koje su stru~njaci opisali kao tipi~ne za `rtve saobra}ajne nesre}e. Tri dana prije Bo`i}a 2008. godine, Bolejn je otr~ala do susjeda i rekla mu da pozove Hitnu pomo} jer je dje~ak pao u kupatilu i udario glavom. - Dje~ak je le`ao go na krevetu s ogrebotinama po tijelu, a o~i kao da su mu se pjenile. Bio je to traumati~an prizor - ispri~ao je susjed na sudu. Bolejn i Tejlor nisu na su|enju pokazali nikakve emocije. Za stravi~an zlo~in Par iz Velike Britanije optu`en je za ubistvo trogodi{njeg dje~aka Rajana Lovela-Henkoksa (Ryan LovellHancox), koji je preminuo na Badnjak 2008. godine. Par je osumnji~en da je dje~aka zlostavljao, zanemarivao i tukao. Poroti u Volverhemptonu trebalo je sedam sati da osudi Kristofera Tejlora (Cristopher Taylor, 25) i Kejli Bolejn (Kayley Boleyn,19) za ubistvo dje~aka. Dje~akova majka Ejmi (Amy) pla}ala je oko 40 funti sedmi~no paru kako bi

Poku{ao se ubiti zbog ocjena

Tinejd`er petardama raznio lice
Rus Azat G. (18) raznio je sebi petardama donju ~eljust i zube, rasjekao gornju i donju usnu te od eksplozije zadobio opekotine drugog i tre}eg stepena na di{nom traktu, objavili su ljekari bolnice u gradu Ufa. Mladi} se, navodno, htio ubiti nakon sva|e s majkom. Imao je lo{e ocjene te je htio odustati od {kole, ali kako to majka nije dozvoljavala, zgrabio je petarde i zatvorio se u kupatilo. Roditelji su samo ~uli prasak. Provalili su vrata i sina na{li krvavog lica na podu. - Do{ao je u kriti~nom stanju. Sada je na intenzi-

Bolejn i Tejlor: Nisu pokazali emocije

koji su po~inili prijeti im do`ivotna zatvorska kazna.

Majka tvrdi da nije znala ni{ta o zlostavljanju.

Odluka suda u Kopenhagenu
Azat ima 150 {avova

Novinarka oslobo|ena optu`be za ubistvo 12 ribica
Novinarka danske dr`avne televizije DR, osu|ena za „ubistvo“ 12 akvarijskih ribica u emisiji u kojoj je `eljela dokazati toksi~nost jednog {ampona, oslobo|ena je poslije `albe drugostepenom sudu u Kopenhagenu. Lisbet Kelster (Lisbeth Koelster) u emisiji o za{titi potro{a~a u novembru 2004. `eljela je dokazati da je jedan {ampon protiv peruti toliko otrovan, da mo`e ubiti ribice. U akvarij je sipala razrije|en uzorak {ampona koji sadr`i agense protiv gljivica i bakterija. Poslije tri dana, 12 od 13 ribica je uginulo. Jedan veterinar potom je novinarku tu`io za nano{enje nepotrebnih patnji ribicama i kr{enje zakona o za{titi i eksperimentiranju nad `ivotinjama. U maju 2009. ona je progla{ena krivom za kr{enje tih zakona, ali Kelster se `alila apelacionom sudu koji je ocijenio da nije „dovoljno dokazano da je ona izazvala strah i patnju kod ribica“.

vnoj njezi - rekao je hirurg Osman Kemal i dodao da je mladi} bio na rubu smrti. Operirali su ga {est sati te na licu ima 150 {avova. Mjesec nakon povrede i dalje ne mo`e pri~ati, ali majci je napisao da se ipak `eli vratiti u {kolu i popraviti ocjene.

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

21

SUDBINE Lora Bejkon oporavlja se od zahtjevne operacije

Lijeva strana lica bila deset godina starija od desne
Nakon {to joj je operiran tumor na oku, Lorino lice bilo potpuno deformirano
Lora Bejkon (Laura Bacon, 16) iz Oklahome u SAD kao djevoj~ica oboljela je od tumora na oku. Sa samo ~etiri godine pro{la je kroz nekoliko ciklusa hemoterapije, a tumor joj je na kraju uklonjen. Ali, desna strana lica, na kojoj je bio tumor, ostala je deformirana i nije se razvijala kao i ostatak tijela. Lijeva strana lica bila joj je za deset godina „starija“ od desne. Zbog hemoterapije izgubila je i kosu. Lesli Bejkon (Leslie) rekla je da su mnogi u ~udu gledali njenu k}erku Loru i - Tokom hemoterapija Lora je izgubila mnogo sala i dio kosti iz tog dijela lica i lobanje. Salo je normalni dio tijela te je potreban za razvoj. Njoj su odstranili jedan dio lica, {to je rezultiralo deformacijama - rekao je dr. Ivan Vejn (Wayne). Dodao je da je tinejd`erki tokom rekonstrukcije lica salo presa|eno iz trbuha kako bi se zaostale }elije oporavile. Trebala je pro}i godina da joj se ~itavo lice ujedna~i, a nakon 15 mjeseci Lora ima skoro simetri~no lice. - Ponovno sam lijepa i napokon se osje}am kao potpuna osoba - rekla je presretna Lora.

Bejkon: Ponovo lijepa

nerijetko mislili da je mu{ko, jer je bila }elava. Nakon {to joj je kosa ponovno narasla, djevojka je lice

vje{to skrivala kosom. Kada je prestala rasti, ljekari su Lori predlo`ili rekonstrukciju lica.

Upozorenje Odjela za istra`ivanje kriminala SAD

La`ni romanti~ari prazne bankovne ra~une usamljenih `ena
Mu{karci iz afri~kih zemalja predstavljaju se kao ameri~ki vojnici u inozemstvu i putem interneta izvla~e novac
Online prevaranti predstavljaju se kao ameri~ki vojnici koji slu`e u inozemstvu i obe}avaju}i ljubav i brak, od mnogih `ena izvla~e hiljade dolara, upozorilo je zapovjedni{tvo Odjela za istra`ivanje kriminala (CID) u ameri~koj vojsci. Posebni agenti tog odjela upozoravaju na brojne incidente u kojima su `enske `rtve u{le u romanti~ne odnose s „ameri~kim vojnicima“, a onda su oni igrali na kartu njihovih osje}anja ili patriotizma i tako izvla~ili novac. Kris Grej (Chris Grey), portparol CID-a, ka`e da prevaranti ~esto koriste podatke o stvarnim vojnicima, uklju~uju}i njihova imena i rangove, a prona|u i fotografije vojnika na internetu te tako stvore la`ni identitet. Ti prevaranti obe}avaju pravu ljubav, ali samo slome srca i isprazne bankovne ra~une `ena. Nakon {to zarobe `rtvu u svoju zamku, kriminalci tra`e novac koji im je navodno potreban za kupovinu povratne avionske karte ili stvari kao {to je laptop. - Ti po~inioci, ~esto iz zemalja kao {to su Gana, Angola ili Nigerija, dobri su u onome {to rade i dobro poznaju ameri~ku kulturu ka`e Grej.

Prevaranti tra`e novac za karte ili kupovinu

@ene trebaju biti pa`ljive kada ih putem interneta kontaktira neko ko se predstavlja kao ameri~ki vojnik. - Budite jako sumnji~ave

ako vas zamole za novac koji im je potreban za tro{kove puta ili poziva, pripreme vjen~anja ili tro{kove lije~enja - upozorava CID.

Plan za popunjavanje gradskih kasa

Nijemci uvode porez za javne ku}e i prostitutke
Ve}i broj njema~kih gradova i op}ina ~ije su kase sve praznije planira uvesti poseban porez za javne ku}e i prostitutke. Planovi za ovu poreznu promjenu ve} se prave u Dortmundu, Duizburgu, Esenu, Oberhauzenu, Gladbeku i nizu manjih gradova. Gradovima je „primjer za ugled“ Keln, koji je pa`nju medija {irom svijeta izazvao kada je jo{ 2004. godine uveo „seks-porez“. Vlasnici javnih ku}a du`ni su platiti Gradske vlasti u Dortmundu razmatraju ~ak i mogu}nost uvo|enja posebnog poreza za uli~nu prostituciju pa bi `ene dnevno pla}ale „doprino“ od 15 eura. U Konferenciji njema~kih gradova nisu uvjereni da ovakve mjere ozbiljno mogu ubla`iti finansijsku krizu. „Seks-porez“, naime, spada u takozvane bagatelne, kao {to su porez na pse ili na zabavu koji pla}aju diskoteke, kina ili vlasnici sala s automatima za igru.

Porez bi pla}ale i prostitutke koje rade na ulici

pau{al od tri eura za svakih deset kvadratnih metara prostorija koje koristi. @ene u

javnim ku}ama pla}aju oko 150 eura mjese~no poreznim vlastima.

22

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

kultura

KULTURA I VLASTI Umjesto slavlja na Svjetski dan teatra

S otvorenja izlo`be u Gradskoj galeriji

Apeli iz Sarajeva i Zagreba za spas mostarskih pozori{ta
Teatarske ku}e u BiH na rubu egzistencije, rekao Gojer Zagreba~ki umjetnici ju~er uputili poziv mostarskim vlastima da rije{e osniva~ka prava nad pozori{tima
U cijelom svijetu ju~er je obilje`en 27. mart, Dan teatra. Prije svake predstave teatarske ku}e pro~itale su poruku ugledne britanske glumice D`udi Den~ (Judi Dench), koja je govorila o ljepoti teatra i onome {to on zna~i za svaku kulturu. Svjetski dan teatra u Bosni i Hercegovini nije se slavio ni pribli`no kao u drugim sredinama zato {to je vlast ove zemlje pozori{ne ku}e dovela na rub egzistencije.

Izlo`ba umjetni~ke grupe

„Kammen“ u Biha}u
Predstavili se Anto Kajini}, Mirko Mari} i Edin Numankadi}
U Gradskoj galeriji u Biha}u otvorena je izlo`ba umjetni~ke grupe „Kammen“, koju su 1987. godine osnovali Anto Kajini}, Mirko Mari} i Edin Numankadi}. Naziv „Kammen“ ina~e je akronim imena ovih umjetnika. Iako s vlastitim likovnim senzibilitetom, Kajini}, Mari} i Numankadi} izla`u zajedno i djeluju kao grupa. Kajini} na lesonitnim plo~ama istra`uje mogu}nosti likovnih elemenata koje svodi do skoro potpune bjeline, a umjetni~ku naraciju prepu{ta poetskim nazivima slika. Numankadi} se predstavio svojim prepoznatljivim ciklusom „Zapisi“, koji djeluje kao istrgnute stranice njegovog umjetni~kog dnevnika, dok je Mari} bi{}anskoj publici izlo`io ciklus fotografija i portreta s porukama na majicama. Ova izlo`ba rezultat je saradnje Gradske galerije Biha} i sarajevske galerije „Collegium artisticum“. Otvorenju u Biha}u prisustvovali su Anto Kajini} i Edin Numankadi}, a otvorio ju je Strajo Krsmanovi}, direktor „Collegium M. D. artisticuma“.

Gojer: Atak na kulturu

Jel~i}: Protestni skup

Ga{enje po`ara
To je u svom obra}anju medijima ju~er naglasio direktor Narodnog pozori{ta Sarajevo Gradimir Gojer kazav{i da spas bh. teatara nije u davanju bilo kakvog novca, jer to predstavlja samo ga{enje po`ara, ve} u sistemskoj svakodnevnoj brizi dr`ave o njima i ulaganju u njihov razvoj. On je poru~io da bh. teatri

Koncert Sarajevske filharmonije

Solistica i dirigent iz Japana
Redovni koncert Sarajevske filharmonije bit }e odr`an 2. aprila na sceni Narodnog pozori{ta. Gosti na sarajevskom koncertu bit }e solistica Juki Saito na flauti i ugledni dirigent To{io Janagisava iz Japana. Maestro Janagisava je dirigent koji je svoje znanje ste~eno u Japanu nastavio usavr{avati i u drugim dijelovima svijeta, te je zabilje`io anga`mane u Parizu i [vicarskoj. Na programu }e biti Rosinijeva (Rossini) „Uvertira L’ Italiana“, Mocartov (Mozart) „Koncert za flautu i or-

nemaju razloga za slavlje ni na svoj dan, jer oni samo pre`ivljavaju u anticivilizacijskom odnosu dr`ave prema tim institucijama kulture i duhovnosti. Posebno je naglasio slu~aj mostarskih teatara koji su dokaz totalnog kraha tamo{njih gradskih vlasti. - Situacija u mostarskim teatrima je paradigmati~na,

ona je direktni atak vlasti na pravo gra|ana na kulturu i obrazovanje. Di`em svoj glas protiv osione bh. vlasti koja ne ~ini ni{ta za unapre|ivanje teatarskog `ivota u BiH. Upu}ujem apel vlastima da rije{e osniva~ka prava - kazao je Gojer.

Odluka u ponedjeljak
Zanimljivo je da su svoj glas protiv katastrofalne situacije u kojoj su se na{li Narodno pozori{te Mostar i Hrvatsko narodno kazali{te Mostar digli ju~er i glumci i reditelji u Zagrebu. Tako je u Hrvatskom narodnom kazali{tu tog grada odr`an protestni skup ~iji su inicijatori

Podr{ka kolegama
Podr{ku kolegama iz Mostara ju~er su u Zagrebu svojim prisustvom na protestnom skupu pru`ili reditelji Jo{ko Juvan~i}, Ozren Prohi}, glumci Dragan Despot, Damir Markovina, @arko Poto~njak, direktorica HNK Ana Lederer...

predsjednik Hrvatskog dru{tva dramskih umjetnika Goran Grgi} te Mostarci Goran Matovi}, glumac, i Bobo Jel~i}, reditelj. - U ponedjeljak bi se u Mostaru trebale sastati vlasti Hercegova~ko-neretvanskog kantona i Grada te odlu~ivati o osniva~kim pravima dviju teatarskih ku}a. Mi razumijemo da je cijela situacija u Mostaru i BiH nepovoljna i da postoji suficit u bud`etima, ali apelujemo na vlasti da odr`e na `ivotu ova dva pozori{ta. Vlasti ne smiju dozvoliti ga{enje kulturnih institucija - rekao je za na{ list Jel~i}.
A. GAJEVI]

Predstavljena zbirka pjesama „Zbogom fa{isti“
Janagisava: Ugledni maestro

Svakodnevica i intima Marka Toma{a
Novu knjigu mostarskog pjesnika objavio sarajevski „Buybook“
Zbirka pjesama „Zbogom fa{isti“ Marka Toma{a promovirana je preksino} u Omladinskom kulturnom centru „Abra{evi}“ u Mostaru. Promociju Toma{eve pete zbirke pjesama uveli~ali su brojni ljubitelji poezije. Dugotrajni aplauzi, nakon Toma{evog ~itanja, bili su dokaz kvaliteta nove knjige ovog mladog pjesnika. Preovladavalo je mi{ljenje da se radi o njegovom najzrelijem djelu. Poja{njavaju}i sam naslov svog djela, Toma{ je kazao da se radi o njegovom opro{taju od promi{ljanja o fa{izmu. - Radi se o prera|enim do`ivljajima svakodnevice, o intimnim `ivotnim situacijama. Opisana je sva slo`enost ljudskog identiteta kojom sam se u posljednje vrijeme bavio. Sve to je upakovano u niz kratkih pri~a koje danas predstavljaju moderni na~in poetskog izra`avanja - kazao je Toma{. Knjigu, koja je objavljena u izdanju sarajevskog „Buybooka“, osim Toma{a, predstavila je Ivana Crnjac. A. Du.

kestar No.2, KV 314 D-dur“ te Betovenova (Beethoven) „Sedma simfonija“. A. G.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U galeriji „Duplex/10m2“ ve~eras }e biti otvorena izlo`ba radova koji su nastali u okviru umjetni~kog projekta „See Vision 2010“, a o temi „Express Europe Trough Your Eyes“. Na izlo`bi }e biti predstavljeno 20 radova mladih umjetnika iz jugoisto~ne Evrope. A. Gr.

Elma Ahmetovi} preporu~uje

Dima, Istvud i „Miris `ene“
Sarajevska glumica Elma Ahmetovi} preporu~uje na{im ~itaocima da za vikend pro~itaju knjigu „Dama s kamelijama“ Aleksandra Dime (Alexandre Dumas), pogledaju film „Mostovi okruga Medison“ reditelja Klinta Istvuda (Clint Eastwood) te da poslu{aju CD s muzikom iz filma „Miris `ene“ Martina Bresta. - Knjiga odgovara na mnoga pitanja i ru{i predrasude koje nam je dru{tvo nametnulo da razlikujemo ljude prema tome ~ime se bave. Film je sjajna `ivotna drama o dvoje ljudi koji zbog dru{tva, okoline, dru{tvenih na~ela odustaju od ljubavi, ali dokazuju da za pravu ljubav nikad nije kasno. Postoji veliki broj CD-ove koje rado slu{am, ali za ovu priliku prAhmetovi}: Prava eporu~ujem muziku iz filma - ka`e ljubav Ahmetovi}. A. Gr.

Crnjac i Toma{ na promociji u Mostaru

U sarajevskom Centru za kulturu

„Svakodnevna vila“ Ivone Juki}
U sarajevskom Centru za kulturu preksino} je odr`ana promocija prve knjige poezije „Svakodnevna vila“ mlade pjesnikinje Ivone Juki}, a koju je objavila izdava~ka ku}a „Buybook“. Promociji je prisustvovao veliki broj posjetilaca, a o poeziji Ivone Juki} govorila je poznata glumica Jasna Dikli}. Kako je kazala Juki}, knjigu je pripremala {est godina i u njoj se neprestano sudaraju stvarnost i ma{ta. - Neke pjesme vrlo su realne, a neke ma{tovite, jer mi je cilj da svoje ~itaoce {to vi{e odvojim od dosadne svakodnevice - istakla je Juki}. U zbirci su objedinjene umjetnost pisane rije~i i fotografija, koje su sarajevskoj publici predstavljene svojevrsnim performansom. Uz mladog amaterskog glumca Dinu Sariju, autorica je pribli`ila svoju poeziju uz muzi~ku podlogu koju je komponirao Sanin Lutvi} i fotografiju koju je priredila A. K. Na|a Berberovi}.

Juki}: Prva knjiga

(Foto: M. @ivojevi})

Dnevni avaz nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Ivan Ljubi~i}

Daria Lorenci

Do uspjeha uz ljubav supruge Aide

U vrtlogu erotske strasti

Edina Papo

Du{mani ka`u kako sam sve „poklopila“

Poznate li~nosti kod estetskih hirurga

Ljepota ispod no`a
Alen Me{anovi}: Promijenio `ivot iz temelja „Playboyeve“ ze~ice u Sarajevu

24
ISPOVIJEST

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Alen Me{anovi}, miljenik navija~a @eljezni~ara

Nisam mogao vjerovati da }u u Sarajevu prona}i mir
Bje`anje iz klubova, kockanje, opijanje je za ovog nogometa{a pro{lost mi ~esto dolaze supruga i sinovi Iz Biha}a

Amar je najbolji
Alen Me{anovi} nije {tedio rije~i hvale za trenera Amara Osima, koji je po njemu glavni krivac za dobre igre nogometa{a @eljezni~ara. - S Amarom je svaki dan pou~an. Kada smo bili na dnu, govorio sam da je druga~iji od ostalih i da }e napraviti rezultat. Ima on ne{to posebno u sebi. Stvarno je najbolji i od njega svaki nogometa{ mo`e puno nau~iti ka`e Me{anovi}. dam se da }e moja nogometna pri~a imati sretan kraj i da }u sa @eljom osvojiti duplu krunu ka`e napada~ @elje. Me{anovi} u Sarajevu `ivi devet mjeseci. Dobio je stan nedaleko od stadiona Grbavica.

G

odinama je Alen Me{anovi} slovio kao jedan od najkontroverznijih nogometa{a u na{oj zemlji - bje`ao je

kafana. Ali, sada je to za napada~a @eljezni~ara daleka pro{lost. Dolaskom u ekipu s Grbavice Me{anovi} je iz korije-

Sada imam normalan `ivot. Prirodno se budim ve} u rano jutro. To mi je prije samo dvije godine bilo nezamislivo
iz klubova, kockao se, opijao se... Njegove nogometne majstorije, driblinzi, pasovi, golovi, ~esto su bili u sjeni lumpovanja po na promijenio `ivot. Potpuno se posvetio nogometu i sportskom `ivotu, a nije izostao ni njegov u~inak u plavom dresu. Stigli su golovi i ubrzo je postao miljenik navija~a @eljezni~ara.

Ku}anski posao
- Dobro je da je stan blizu stadiona tako da redovno pro{etam prije treninga. To mi dobro do|e da se zagrijem. ^esto mi iz Biha}a dolazi supruga Maida sa sinovima Hamzom i Tarikom. U Sarajevu mi jedino nedostaje porodica, ali }e se i to u narednom periodu srediti. Protiv ^elika su me bodrili s tribina i odmah sam postigao dva gola - ka`e Alen. Mada je dugo `ivio sam, ka`e da je tek sada kada je daleko od svojih najbli`ih, spreman za sama~ki `ivot. - Tek sada sam nau~io brinuti o sebi. Ni{ta mi nije te{ko, skuhati jelo, ispeglati ve{, uraditi bilo koji ku}anski posao. Sada imam normalan `ivot. Prirodno se budim ve} u rano jutro. Najkasnije u osam sati. To mi je prije samo dvije godine bilo nezamislivo. Kako }e{ ustati rano kada zaglavi{ u kafani. Nema {anse - govori napada~ @elje i dodaje da mu je televizor postao naD. ZEBA jbolji prijatelj.

MOJ STAV O...
Prema prognozama evropskih kladionica, Vuka{in Braji} ne ide u finale...

Sretan kraj
- Mada }e mnogima zvu~ati smije{no, u Sarajevu sam na{ao svoj mir. To mi je nedostajalo cijeli `ivot i do sada sam ga neuspje{no tra`io. Nisam mogao vjerovati da }e mi se to desiti u najturbulentnijem gradu u BiH, ali se i to ~udo desilo. Osje}am se kao da `ivim u nekom slavonskom ili vojvo|anskom selu. Kao da sam u nekoj ravnici. Nema para za koje bih sada `rtvovao svoj mir - otvoren je Me{anovi}. Isti~e da je bilo dosta skeptika prilikom njegovog dolaska na Grbavicu, ali da ih je sve demantirao na najbolji na~in. - Golovi i igre na terenu su mjerilo svega. Nekada

Me{anovi}: Tek sada sam nau~io brinuti o sebi

Nema vi{e no}nog provoda
Iako je posljednjih mjeseci bilo dosta razloga za slavlje, Me{anovi} se jo{ nije odlu~io za no}ni izlazak u glavnom gradu BiH. - Ne znam kako izgleda no}ni `ivot u Sarajevu. Sje}am se izlazaka prije nekoliko godina, ali sada nikada nisam pono} do~ekao u gradu. Nekoliko puta sam gledao utakmice u kafi}ima, ali sam ve} do 23 sata bio u stanu - govori Me{anovi}.

Zlatan Fazli} Fazla, kantautor
- Te prognoze nemaju nikakve veze sa stvarnim plasmanom. De{avalo se da onaj ko je bio favorit kladionica, bude zadnji. To se ~ak de{avalo i na{oj zemlji. Eurosong je festival na kojem mo`ete pobijediti samo ako imate pare i veliku `elju. Kokuzi tu ne jedu hljeba.

sam slovio kao najve}i talent u BiH, ali ni sada ne kotiram lo{e, jer sam najbolji veteran lige. Pokazao sam da jo{ mogu igrati na visokom nivou. U karijeri sam imao mnogo padova i uspona. Lo{ih iskustava je bilo napretek. Zbog toga sam godinama bio razo~aran. Ali, to me je oja~alo. Na-

MOJ CD PLAYER J A S E N K O H O U R A
1. „Rock and Roll“ - „Led Zeppelin“ 2. „East Side West Side“ - Tupac 3. „Fame“ - David Bowie 4. „Vertigo“ - „U2“ 5. „Godinama“ - Dino Merlin i Ivana Banfi}

U FOKUSU

Borba za kola~ se nastavlja!
Nesre|eno stanje u na{oj dr`avi reflektira se ve} godinama i na za{titu autorskih prava - oblast u kojoj se u posljednje vrijeme di`e sve vi{e pra{ine. Koliko se `u~no „Sine Qua Non“, na ~elu s direktorom Mirzom Hajri}em, bori za po{tivanje i naplatu potra`ivanja, toliko vlasnici elektronskih medija, ugostiteljskih obje- Hajri}: Direktor „Sine Qua Nona“ kata, frizerskih salona, hotela i mnogi drugi, koji se tretiraju obveznicima, osporavaju regularnost agencije za za{titu autorskih prava. Ipak, u moru sudskih tu`bi i argumenata koji pristi`u sa svih strana jedno je sasvim sigurno: borba za kola~ se nastavlja, a ishod je krajnje neizvjeA. I. stan.

Nihad Voloder, pjeva~
- Kada sam s grupom „Hari Mata Hari“ u~estvovao na Eurosongu, na{ plasman po kladionicama kretao se od prvog do osmog mjesta. Glas naroda se broji i mislim da se na kladionice ne treba previ{e osvrtati. Presudno je ono {to se de{ava na bini.

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

25

SILIKONSKA LJEPOTA

Poznate li~nosti pod no`em estetskih hirurga

Svi rade sve!
stetske operacije u velikom dijelu planete su postale svakodnevica. Iako su Sjedinjene Dr`ave daleko ispred svih, nije zgoreg navesti primjer ove dr`ave u kojoj godi{nje bude obavljeno vi{e od 11 miliona estetskih intervencija. Taj trend je naro~ito uobi~ajena pojava me|u slavnim li~nostima, koje se ne libe i}i pod hirur{ki no` kako bi pobolj{ale vlastiti izgled. [irok je spektar mogu}nosti, od silikonskih implantata u grudima i usnama, preko operacija nosa, o~nih kapaka, do liftinga, botoksa i liposukcije. Naravno, takva vrsta uljep{avanja nije zaobi{la ni na{ region. Severina Vu~kovi}, Indira Vladi}-Mu-

I kod nas je to postalo normalno. Nema vi{e tabua, ka`e doc. dr. Reuf Karabeg Bitno je ne pretjerati i ne praviti od sebe ~udovi{te, govori Aleksandra Grdi}

E

Severina je na obje slike

{to potvr|uju i rije~i doc. dr. Reufa Karabega, predsjednika balkanskog Udru`enja plasti~nih i rekonstruktivnih hirurga. - I kod nas je to postalo sasvim normalno. Nema vi{e tabua. ^ak su javne li~nosti otvoreno po~ele

Neka se narod prekraja ako mu to godi, ali u svakom slu~aju ne treba praviti budalu ili lutku od sebe, ka`e Hanka Paldum
jki}, Nikolina Pi{ek, Selma Bajrami, Jelena Karleu{a, Dragana Mirkovi} samo su neke od zvijezda koje su posegnule za tim metodama. Ve}ina njih, iako se „iz aviona vidi“ da su vje{ta~ki korigirale izgled, iz samo njima znanih razloga i dalje krije da su „kupovale ljepotu“. govoriti da su operirane. Sve vi{e estradnih li~nosti dolazi u BiH i iz ostalih zemalja regiona, vjerovatno zbog dobrih rezultata koje imamo - govori Karabeg. Dodaje da su dana{nje zvijezde spremne na sve vrste estetskih operacija. - Rade sve. Svaka operacija ima svog kandidata. Naj~e{}e su to ipak kod `ena grudi, pa onda pove}anje usana, uljep{avanje kapaka i liposukcija.

Mu{karci rade liposukciju i smanjivanje grudi. Ima puno osoba s estrade koje izgledaju dosta mla|e, a ka`u da su operirane van BiH, a nisu. Odre|ene javne li~nosti su radile odstoje}e u{i, naravno i nos. Moram ista}i kako na{e estradne li~nosti zaista imaju realne zahtjeve. Kod nas nema pretjerivanja - zaklju~uje Karabeg.

Folk pjeva~ica Adelisa Hod`i} otvoreno govori o pove}anju grudi i operaciji kojoj se podvrgla prije sedam godina, i to upravo kod doktora Karabega. - Me|u prvima u BiH sam ugradila silikone i nikada to nisam krila, poput nekih. Operaciju je izvr{io doktor Karabeg i do sada nisam imala nikakvih problema. Ne znam {to je to kod nas bauk, jer je svugdje u svijetu sasvim normalna pojava - ka`e Adelisa.

Deen prije i poslije estetskog zahvata

Deen uradio korekciju usana
Deen tako|er smatra da od estetskih operacija ne treba praviti tabu temu. - Uradio sam korekciju usana. Ne namjeravam vi{e ni{ta. Preglupo mi je govoriti o ne~emu {to je svugdje u svijetu najnormalnija pojava, a kod nas tabu. U Italiji, naprimjer, vi{e niko ne spominje termin plasti~na operacija, ve} to zovu kozmeti~kim zahvatom - nagla{ava Deen. Sini{i Glumi~i}u. - Nemam nikakvih predrasuda o tome. Estetska hirurgija je toliko daleko oti{la da, ako stvarno neko ima potrebu, nije zadovoljan ne~im, mo`e napraviti lijepu korekciju i da to sve bude prirodno. Bitno je samo ne pretjerati i ne napraviti od sebe ~udovi{te. Danas se osje}am kao da nikada nisam bila na operaciji. Nikada nisam za`alila - ka`e Grdi} dodaju}i kako ne zna da li }e se uskoro javiti potreba za nekom novom hirur{kom intervencijom. Na{a pjeva~ica Donna Ares priznaje da se prije deset godina podvrgla operaciji nosa, ali isti~e da osim toga ni{ta drugo nije operirala. - Grudi nisam pove}ala i ne vjerujem da }u to ikada uraditi. Mo`da u starosti ubrizgam malo botoksa ka`e Donna. Kraljica sevdaha Hanka Paldum tako|er tvrdi kako nema ni{ta protiv plasti~nih operacija, ali podvla~i da ne treba i}i u krajnost. - Neka se narod prekraja ako mu to godi, ali u svakom slu~aju ne treba praviti budalu ili lutku od sebe. Nisam protiv manjih zahvata. Prije vi{e od 20 godina operirala sam nos ali korekciju nisam uradila zbog izgleda nego zbog zdravstvenih pote{ko}a. Vi{e ni{ta nisam radila E. D. A. govori Paldum.

Prekrajanje naroda
Hrvatska manekenka Aleksandra Grdi}, koja je ve} du`e vrijeme u vezi s Azerom Berberom, sinom na{eg istaknutog slikara Mersada Berbera, ka`e da je prije dvije godine pove}ala grudi „iz gu{ta“ te se prepustila u ruke prijatelju, estetskom hirurgu

Rosulja{: Nemam silikonske grudi
Dejana Rosulja{, atraktivna voditeljica OBN-a, demantira pri~e da je ugradila silikone u grudi. - Kod mene je sve prirodno, jer sam zadovoljna svojim izgledom. Jo{ ni{ta nisam korigirala, ali ako za to bude potrebe kasnije, ne bje`im od toga tvrdi Rosulja{.

Realni zahtjevi
Poznate osobe danas prakti~no stoje u redu pred hirur{kim ordinacijama,

Voditeljica OBN-a prije nekoliko godina i danas

Grdi}: Silikonski umeci u grudima

Mujki}: [ta je sve uradila

GLUMICE Daria Lorenci o erotskoj melodrami Rajka Grli}a

26
INTERVJU

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

39

MUZIKA

Imala sam problema s Mikijevom potencijom
Sva pra{ina koja se podigla zbog filma, zahtjev da bude zabranjen, samo je dobra reklama, ka`e Sarajka

Ivan Ljubi~i} iz Majamija za „Dnevni avaz“

Nigdje bez supruge i sina
Sve {to mi se sada de{ava do`ivio sam prije i znam kako se nositi s tim potrebu i}i u Banju Luku, jer tamo vi{e nema ljudi koje sam poznavao Nemam

N

ovi film reditelja Rajka Grli}a „Neka ostane me|u nama“, koji istra`uje odnose izme|u mu{karca i `ene, podigao je veliku pra{inu i prije nego {to se na{ao pred publikom u regionu. Na eksplicitne scene seksa i vulgarne izraze u filmu reagiralo je Hrvatsko dru{tvo za promicanje i za{titu ljudskih prava, odbor za ravnopravnost spolova tra`e}i zabranu prikazivanja Grli}evog ostvarenja uz napomenu da film „najgrublje vrije|a javni moral i te{ko diskriminira `ene“. Ove prijetnje Grli} nije ozbiljno shvatio ba{ kao ni glavna protagonistica erotske melodrame, Sarajka Daria

{ta `ele, poprili~no nezrelo, ishitreno, vo|eni seksualnim nagonom, a ne glavom. Njihov nagon prikazan je kao njihova slabost. Ne{to ~ime ne mogu vladati i {to izaziva niz problema u njihovim `ivotima, nanosi dosta boli ljudima koji ih okru`uju. A kritika `enama bi bila {to je njihova bol izazvana time {to o~ito ne znaju izabrati dobre mu{karce.
Tema filma je bra~na nevjera. Da li biste je Vi oprostili?

stvar. Ali, ponovi{ je nekoliko puta i onda zaboravi{ da se to de{ava pred ljudima na setu. Jednostavno, radi{ svoj posao.

@ivotna prekretnica
Kakav je filmski partner Manojlovi}?

L

- Mislim da je to te{ko znati dok vam se ne dogodi. To je individualna stvar. Zavisi i od toga kakav je odnos u

- S njim je predivno raditi, ugodno, ima taj topli duh i uvijek se zeza. Bilo je situacija da se jednostavno nismo mogli dovoljno uozbiljiti za neku scenu te bi se onda reditelj ljutio govore}i nam da ne dozvolimo da nam uni{ti koncentraciju.
Ima li neka zanimljiva anegdota sa snimanja?

ijepe stvari de{avaju se teniseru Ivanu Ljubi~i}u u posljednje vrijeme. Pobjedom na turniru u Indijan Velsu napravio je senzaciju, {to je ozna~ilo njegov povratak me|u svjetsku elitu. Sa

man i sa samopouzdanjem, ali nisam razmi{ljao o osvajanju turnira. U Indijan Velsu sam uvijek igrao dobar tenis. Nadao sam se ne~emu dobrom, ali, iskreno, nisam ba{ razmi{ljao o tituli. Posljednje

opu{ten. Sve {to mi se sada de{ava je ne{to {to sam do`ivio prije i znam kako se s tim nositi. U karijeri sam napravio puno stvari tako da je ova titula ne{to lijepo, ali sigurno nije ne{to {to }e mi promije-

mog kuma. U kontaktu sam s nekoliko prijatelja iz {kole. U Banjoj Luci sam nakon 1992. godine bio samo jednom. Mislim da je to bilo prije sedam ili osam godina. Nemam potrebu da idem u Banju Luku, jer tamo vi{e nema ljudi koje sam poznavao. Meni su bitniji ljudi od samog mjesta. A ljudi koje sam ja znao uglavnom su vani i susre}em ih po svijetu.
Koliko Vam zna~i podr{ka navija~a s ovih prostora?

Hotel u Opatiji
Osim tenisu, posvetili ste se i biznisu na jadranskoj obali.

- Da, u Opatiji sam kupio hotel „Mozart“. U tu investiciju sam u{ao s puncem i on o tome vodi brigu.
Ferovi}: Studij muzi~kog teatra je moja `elja izgraditi prijateljstvo s nekim teniserom?

- Najve}a je da sam na pola

Najve}a anegdota sa snimanja filma jeste da sam u pola posla ostala trudna

- Kada igrate na terenu sa 16.000 ljudi, kao {to je u Indijan Velsu, onda vam zna~i tih deset ljudi koji obi~no budu glasniji od svih 15.990 Amerikanaca. Bitno je da se razvije ta atmosfera i da osje}ate da niste jedan protiv svih.
Jeste uspjeli li

- Tomas Johanson (Thomas Johansson) je moj najbolji prijatelj. Prestao je igrati, sada je direktor turnira u [tokholmu, ali ~esto se ~ujemo i vidimo.
L. SARAJLI]RAMOVI]

Alma Ferovi} prenosi bogato iskustvo

Studenti su moja inspiracija
ovodom obilje`avanja Svjetskog dana glasa 16. aprila, u glavni grad BiH doputovat }e renomirana profesorica sa Kraljevske muzi~ke akademije iz Londona i Odsjeka za Muzi~ki teatar En-Meri Spid (Anne-Marie Speed), koja }e 12. aprila na Muzi~koj akademiji u Sarajevu odr`ati predavanje i radionicu pod nazivom „Estill Voice Model“.

Mladi talentirani ljudi s Muzi~ke akademije u Sarajevu prvi put su uplovili u vode mjuzikla, ka`e umjetnica

P

Aida i Ivan: Ljubav i podr{ka supruge va`ne su teniseru

Manojlovi} i Lorenci: Scena iz filma „Neka ostane me|u nama“

Lorenci, jedna od najtra`enijih glumica u Hrvatskoj.

Slabost mu{karaca
- Sva pra{ina koja se podigla zbog filma, zahtjev da film bude zabranjen, po meni je samo dobra reklama. Ne znam za{to su se neki ljudi na{li uvrije|enim, ali u svakom slu~aju im hvala jer se zahvaljuju}i tome jo{ vi{e pri~a o filmu.
Vi ne vidite ni{ta sporno u Grli}evoj pri~i?

tom trenutku s partnerom, da li ima dovoljno motiva da se preko toga pre|e ili nema. Te{ko je to znati. Mislim da je dosta nerealno imati neki stav unaprijed jer, ako ga i ima{, `ivot ti poka`e druga~ije. Nema tu pravila.
Kako Rajko Grli} opu{ta glumce prije snimanja scena seksa?

snimanja ostala trudna.
Film je bio velika prekretnica u Va{em privatnom `ivotu. Glumili ste trudnicu i ostali trudni.

- Ne. Koliko sam shvatila, to udru`enje se `alilo zbog diskriminacije `ena. U tom filmu zapravo je ja~a kritika mu{kog roda nego `enskog tako da bih im preporu~ila da ponovo pogledaju film. Ko god ga pogleda, vidjet }e da su tu mu{karci prikazani kao oni koji ne znaju

- Bilo je dosta takvih scena i svako od nas ih druga~ije do`ivljava. Reditelj razli~ito pristupi glumcu. [to se ti~e scena koje sam ja snimala, vi{e smo se bavili nekim drugim stvarima nego golotinjom. Snimali smo scenu u kojoj moj suprug Nikola, kojeg igra Miki Manojlovi}, ima problema s potencijom tako da smo se puno time bavili. Kako to napraviti da bude {to realnije. A samo skidanje majice nije najugodnija

- Mo`e se re}i. Ina~e sam u toj fazi bila u nekakvim bitnim promjenama. Prije snimanja filma po~ela sam se zabavljati sa svojim budu}im mu`em Emilom Flatzom i ustvari je to za mene bila najve}a promjena, nova veza sa ~ovjekom koji nije iz moje bran{e. Otvorio mi se potpuno druga~iji stil `ivota, brzo sam ostala i trudna i rodila blizance Frana i Maka.
S. ALAGI]ALETI]

26. mjesta ATP liste ekspresno je sko~io na 13., a ujedno je i najstariji teniser koji je osvojio ovaj turnir. U Indijan Velsu je popularni Ljubo u prisustvu svojih najdra`ih, supruge Aide i jednoipogodi{njeg sina Leonarda, proslavio i 31. ro|endan. I dok su mediji puni hvalospjeva za Banjalu~anina koji igra pod hrvatskom zastavom, isti~u}i da je u `ivotnoj formi, on se hladne glave uputio u Majami na novi turnir. Tamo u pauzi izme|u treninga i me~eva s porodicom provodi dragocjene trenutke i poku{ava se skloniti od medija. Ipak, uz posredovanje njegove majke Hazire, Ljubi~i} je izdvojio vrijeme za „Dnevni avaz“ i otvoreno govorio o karijeri, privatnom `ivotu, rodnom gradu...

tri-~etiri godine tamo slavim i ro|endan. Imamo i prijatelje tako da smo se i ina~e lijepo osje}ali. A sada jo{ ljep{e.
Supruga i sin su s Vama.

karijere dovoljno je izdvojiti saradnje sa svjetskim muzi~arom Eltonom D`onom (John) s kojim je pet godina bila na turneji. Na projektu „Sevdah Opera“ sara|ivala je sa istaknutim kompozitorom Najd`elom Ozbornom (Nigel Osbourn). Ipak, jedna od njenih najva`nijih saradnji je s dobitnikom dva Oskara za

ziklu „Gospodar prstenova“ i 492 predstave koje sam odigrala, u Sarajevu sam posve}ena pokretanju studija muzi~kog teatra {to je uvijek bila moja `elja - isti~e Ferovi}. Ve} drugu godinu Alma je saradnik na predmetu Muzi~ko-scenski projekti na Muzi~koj akademiji. Namjera joj je poja~ati an-

- Da, mi smo gotovo uvijek skupa. Ovo nije prvi put da me prate na turniru.
Da li je i njihova blizina doprinijela Va{em povratku me|u tenisku elitu?

niti karijeru ili `ivot. U drugom sam dijelu karijere. Sigurno je bli`i kraj nego po~etak. Tako da sve {to mi se desi je plus i lijepo, a bez nekih pritisaka. Bio sam tre}i na svijetu i znam da to vi{e ne mogu dosegnuti. To je pro{lost i sada u`ivam u ovim trenucima.
Na raznim krajevima svijeta susre}ete se vjerovatno i sa ljudima s ovih prostora.

Biv{a profesorica
En-Meri Spid je biv{a profesorica na{e talentirane umjetnice Alme Ferovi} kojoj je velika `elja bila da u svom rodnom gradu ugosti ljude s kojima je imala priliku sara|ivati dok je studirala na londonskoj Kraljevskoj muzi~koj akademiji. - Pozvani su da prisustvuju i aktivno u~estvuju pjeva~i-solisti, glumci, horski pjeva~i i profesori pjevanja kako bi se upoznali s metodama pjevanja i kori{tenja glasa, te vokalnim kvalitetima specifi~nim za teatarsku disciplinu Muzi~ki teatar ka`e Ferovi}. Iz Almine uspje{ne

U Sarajevo sti`e renomirana profesorica s londonske Kraljevske muzi~ke akademije En-Meri Spid
muziku u filmu „Milioner s ulice“, indijskim kompozitorom A.R. Rahmanom, s kojim je u okviru njegove koncertne turneje skoro dvije godine kao solistica nastupala u najpresti`nijim muzi~kim arenama. Rahman je komponirao i muziku za predstavu „Gospodar prstenova“, u kojoj je Alma igrala i glavnu ulogu Galadriel. - Moj san je bio zaigrati na daskama najpresti`nijeg „West Enda“ i ste}i iskustvo koje je neprocjenjivo. Nakon anga`mana u mjuga`man u edukaciji djece i studenata kako bi im prenijela bogato iskustvo.

Velika scena
Cilj ove umjetnice je oblast Psihologija glasa koja obra|uje metode pjevanja i studiju fonatornog aparata po ameri~koj nau~nici D`o Estil (Jo Estill), za {ta se `eli licencirati na na{im prostorima, a potom ovaj segment uvesti kao inovaciju u svoju nastavu i studij. - Moji studenti 17. marta imali su nastup na Muzi~koj akademiji i to je kao mala predstava, mjuzikli u kojima igraju kostimirani ba{ kao London u Sarajevu. To su prvi koraci u mojoj `elji za odsjekom i polako se realiziraju. Va`no je spomenuti da su to mladi talentirani ljudi, studenti ~etvrte i pete godine svih odsjeka na Muzi~koj akademiji koji prvi put imaju priliku uploviti u vode mjuzikla i koji su uistinu pokazali da to i mogu. Njihov rad i `elja da savladaju sve {to je pred njima moja su inspiracija i u budu}nosti ih `elim gledati na velikoj sceni negdje u BiH dodaje Alma.
S . ALAGI]-ALETI]

- Sigurno da mi poma`e. Donosi mi taj neophodni mir. Naro~ito supruga, sve napravi da se mogu koncentrirati na tenis. Kada se poslije treninga i me~eva vratim u sobu, u`ivamo svi skupa. Iako mi je dan ispunjen obavezama, osje}aj da su tu blizu veoma mi je bitan.
Prili~no ste opu{teni.

- Bude stvarno uvijek na{ih ljudi. Uvijek se na|e neko ko navija i kome je drag va{ uspjeh.

Najbolji prijatelj
Va{i Banjalu~ani su rasuti {irom svijeta. Susre}ete li se i s njima?

U`ivamo skupa
Jesu li se slegli dojmovi iz Indijan Velsa?

- Tamo sam do{ao spre-

- Kod mene nikada nije postojao imperativ pobjede. Sada sam jo{ vi{e

- U Australiji sam nedavno sreo

Saradnja sa Sjuzan Bojl
En-Meri Spid je glumica, rediteljka, vokalni trener i licencirani praktikant/predava~ studije o gra|i i funkciji fonatornog aparata i metodama pjevanja, po ameri~koj nau~nici i opernoj pjeva~ici D`o Estil. Kao vokalni konsultant-trener anga`irana je na ITV serijalu „The X-factor“ na kojem je radila s pjeva~kim zvijezdama Sjuzan Bojl (Susan Boyle) i Aleksandrom Burk (Alexandra Burke), pobjednicom serijala za 2008. godinu. - Radila je na mjuziklima u „West Endu“, mnogim filmovima i serijama za BBC, Really Useful Group, The Royal Shakespeare Company, Tiger Aspect Productions i HBO, a me|u njenim klijentima su i glumci Kira Najtli (Keira Knightley), Ana Friel (Anna), Sem Nil (Sam Neill), En Meri Daf (Anne-Marie Duff), Brendan Glison (Gleason), Leni Henri (Lenny Henry) i Majlin Klas (Myleene Klass) - isti~e Alma.

Posjeta oca Emira Saltagi}a
Kada planirate do}i u rodni grad, mo`da na premijeru filma, ako se desi?

@ivot u Monte Karlu
@ivite u Monte Karlu. Je li to zaista mjesto iz snova?

- Krenuti s djecom na put za mene bi bio ogroman pothvat pogotovo jer sam po~ela raditi. Stoga, vidjet }emo. Za Novu godinu nas je posjetio moj otac (reditelj Emir Saltagi}, op.a.) koji `ivi u Sarajevu, ali kako i on ima malo dijete, nije mu ba{ jednostavno do}i u Zagreb. U mati~nom kazali{tu Tre{nja po~ele su mi probe predstave „Ivica i Marica“ u kojoj igram vje{ticu. Mislim da je to za sada moj maksimum jer devetomjese~ni blizanci tra`e moj puni anga`man.

- U Monte Karlu mo`ete biti najbogatiji ~ovjek na svijetu i niko se ne}e okrenuti za vama. I to {to sam ja neki dobar teniser ni{ta ne zna~i. Monte Karlo je specifi~an grad, lijep je, ali je i jako mali. Svako poznaje svakoga. Tamo smo dugo, upoznali smo mnogo ljudi i osje}amo se ugodno.

U Banjoj Luci sam nakon 1992. godine bio samo jednom

Ljubi~i}: Sada sam jo{ vi{e opu{ten

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

RADOVI U APRILU Iza|ite iz ku}e

Pretvorite balkon i vrt u mjesto za opu{tanje
Pri ure|enju u obzir treba uzeti mno{tvo detalja poput ograda, zidova, natkrivanja terasa i balkona, obrade podova, rasvjete, rasporeda biljaka...

Kako do svog krova
ProCredit banka: EKS od 12,60 do 14,91 posto

Krediti za renoviranje
Vrijeme je proljetnih radova, pa su se banke pripremile za namjenske i nenamjenske kredite za adaptaciju
Vrijeme je proljetnih radova pa mnogi razmi{ljaju kako sanirati o{te}eni krov, fasadu, zamijeniti dotrajale prozore, renovirati kupatilo... No, sve to itekako ko{ta, ~ak i one s ne{to dubljim d`epom. Tu su i banke sa svojom bogatom ponudom namjenskih i nenamjenskih kredita za renoviranje i adaptaciju. Da li su i povoljni, to ve} zavisi od kamata i brojnih drugih faktora. sje~ne pla}e i{lo bi na otplatu zajma od 10.000 KM punih 60 mjeseci. Uz sve to, valja osigurati garanciju za otplatu kredita u vidu `iranata, hipoteke, zaloga ili oro~enog depozita u banci.

Minimalni anuitet
Neke banke odlu~uju se na nenamjenske kredite koji se mogu koristiti i za renoviranje sa `irantima, a jo{ bolje bez `iranata, jer ih je sve te`e na}i. Tako, Raiffeisen banka BiH nudi namjenske kredite do 20.000 KM, na rok otplate od tri mjeseca do sedam godina, bez `iranata. Kamatna stopa na kredit do 10.000 KM je 13,99 posto, a od

Rok otplate
Na internet portalu ProCredit banke BiH prona{li smo, tako, kredite za renoviranje i adaptaciju. Iznos kredita je od 4.000 do 10.000 KM, na rok otplate do pet godina. Minimalna rata kre-

Materijal za vrtnu garnituru treba biti otporan na vodu i UV zrake

Igre kamatama
Za razliku od pomenutih banaka, neke druge banke su krenule u dodjelu tzv. akcijskih kredita, nude}i nominalnu kamatnu stopu izme|u 7,50 i devet procenata. Zvu~i primamljivo za na{e prilike sve dok se ne pogleda EKS, koja je, nerijetko, preko 15 procenata na rok povradita je 90 maraka, a kamatna stopa od 11 do 13 posto, u zavisnosti od kategorije klijenta. Ni`a je za one koji obavljaju platni promet, primaju pla}u ili {tede u ovoj banci. Za stalne klijente ni`a je i efektivna kamatna stopa (EKS), koja predstavlja stvarnu cijenu kredita, sa svim tro{kovima obrade i vo|enja zajma. EKS je od 12,60 do 14,91 posto. Izra~unali smo putem kalkulatora kredita, na maksimalan iznos od 10.000 maraka i rok povrata od pet godina, rata bi uz EKS od 12,60 posto iznosila ni manje ni vi{e nego 225,48 maraka. Oko 30 procenata prota kredita od jedne godine. Prema tome, sve se svodi na isto. Kamate na stambene kredite i kredite za renoviranje u BiH jo{ uvijek su rijetko gdje ispod dvocifrenog broja. Za pet do sedam godina povrata kredita kamata iznosi gotovo isto toliko, kao polovina glavnice zajma. 10.000 do 20.000 maraka 13,49 posto. Me|utim, EKS na maksimalni iznos i rok otplate kredita je ve} od 15,53 do 16,11 posto. Otplata kredita je u jednakim mjese~nim anuitetima, pri ~emu minimalni anuitet ne smije biti ispod 40 maraka. Izra~unali smo, na maksimalni iznos od 20.000 KM i rok povrata od sedam godina, rata kredita bi iznosila 392,81 KM. Budu}i da nema `iranata, banka se na neki na~in mora osigurati. Tako se kao instrument osiguranja kredita tra`i da onaj koji `eli kredit prima pla}u preko banke i ima povoljnu kreditnu historiju u banci od najmanje E. P . devet mjeseci.

S

dolaskom prolje}a priroda se budi i poziva nas da je {to ~e{}e posje}ujemo. Najbli`i izlet u prirodu upravo je {etnja do vlastitog vrta ili terase. Stoga je va`no na vrijeme razmi{ljati o ure|enju ovih prostora.

Sklopive garniture
Opremanje vanjskih prostora ovisi, prije svega, o njihovoj veli~ini, podneblju u kojem se nalaze te aktivnostima za koje su

predvi|eni. Pri ure|enju u obzir treba uzeti mno{tvo sastojaka poput ograda, zidova, natkrivanja terasa i balkona, obrade podova, rasvjete, rasporeda biljaka i cvije}a te namje{taja i dodataka. Vrtne garniture i popratni sadr`aji ~ine udobnijim dru`enje s porodicom i prijateljima na otvorenom te sun~anje, ~itanje i odmaranje nakon napornog radnog dana. @elite li se sun~ati na balkonu ili u vrtu, preporu~ljivo je zna-

ti ta~ne mjere prostora prilikom kupovine le`aljki, kako pri postavljanju namje{taja ne bi bilo nezgodnih iznena|enja. Opremate li manji prostor preporu~uje se sklopivi namje{taj kojeg mo`ete jednostavno spremiti nakon upotrebe, a i ne zauzima puno mjesta kao i, primjera radi, stolice koje mo`ete slagati jednu na drugu prilikom skladi{tenja.

Dvije zone
Ako se radi o eksterijeru ve}ih dimenzija, najbolje ga je podijeliti na dvije zone, jedna neka bude za konzumaciju hrane, a druga za razgovor i opu{tanje. Pri podjeli prostora mo`e vam pomo}i i atraktivan paravan. Vrtne garniture }e va{em vrtu ili terasi dati opu{tenu atmosferu. Pri izboru materijala nemojte {tedjeti te pripazite da svi materijali budu vodootporni i UV otporni. Neizostavni dio svake garniture su i meki jastuci, a sve kako biste u`ivali u udobnosti i opu{tanju.

Koje materijale odabrati?
Me|u namje{taj kojim se dizajnira eksterijer ubrajaju se stolice, le`aljke i stolovi izra|eni od materijala otpornih na vremenske (ne)prilike. Od metala naj~e{}i su aluminij i kovano `eljezo, dok je tikovina vrlo popularan izbor, ne samo me|u drvenim materijalima nego i op}enito. Tikovina je tvrdo drvo koje mo`emo na}i u Aziji, primjera radi, u Indiji i Burmi. Budu}i da sadr`i visok postotak ulja, vrlo je trajna i otporna na vlagu. Njena po~etna sme|a boja, nakon du`eg boravka na otvorenom, poprima atraktivne srebreno-sive tonove. Garniture izra|ene od sinteti~kih materijala u kombinaciji s aluminijskom konstrukcijom koriste se pri opremanju terasa hotela i kafi}a, ali se sve ~e{}e nalaze i u domovima zahvaljuju}i svojoj privla~nosti te jednostavnom odr`avanju.

28

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 003109 08 Mal Livno, 02. 03. 2010. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Valentin Brni}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enika Nikica Bara}, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom potupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 12. 04. 2002. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Nikica Bara} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enika obvezati na isplatu duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 463,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 99,25 KM po~ev{i od 16. 09. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 224,55 KM po~ev{i od 16. 10. 2001. godine pa do isplate, - na iznos od 139,31 KM po~ev{i od 16. 11. 2001. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Valentina Brni}

Na osnovu Odluke Nauèno-nastavnog vijeæa, broj: 08-200-001-0258/10 od 17. 03. 2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, daje slijedeæu:

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Ps 044901 08 Ps Tu`itelj: JP „ELEKTROPRIVREDA HT HB“ d.d. Mostar (u ~ijem sastavu se nalzi organizacijska jedinica Opskrba elektri~nom energijom, opskrbno podru~je - Jug, zastupano po zz direktoru Vladi Mari}, ul. Blajbur{kih `rtava b.b. Mostar Tu`enik: GALTING d.o.o. Mostar - ul. Ante Star~evi}a 32-F Mostar

OBAVIJEST
SMAJO ŠABIÆ, diplomirani pravnik, javno æe braniti magistarski rad pod naslovom: „STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA"

tro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31. 1. 2007. godine od 31. 12. 2007. godine iznos od 3.479,13 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Istodobno tu`itelj predla`e da ukoliko tu`eni u skladu sa odredbama ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Napomena: Dostava tu`be na odgovor se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). SUDAC Angela Pu{i}

dana 13. 04. 2010. godine sa poèetkom u 14,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ulica Travnièka cesta broj 1., Zenica.

Radi: Isplate na temelju ~lanka 516. stavak 1., a u vezi sa ~lankom 324. stavak 1. ZOO i ~lanka 53. ZPP . Vrijednost predmetnog spora 3.479,13 KM TU@BENI ZAHTJEV Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za po-

Magistarski rad mo`e se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska broj 1., Zenica.

moja ku]a SAVJET STRU^NJAKA Zidovi u spava}oj sobi

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

29

Korisno je znati

Roze boja odgovara bijelom namje{taju
Dok opremate spava}u sobu, imajte na umu da ona treba biti mjesto opu{tanja i relaksacije
otreban mi je savjet u vezi s bojom zidova u spava}oj sobi? Kupili smo namje{taj za spava}u sobu koji je bijele boje s crnim uzorcima i srebrenim detaljima. Me|utim, stolarija (vrata i prozori) su sme|i, ta~nije

P

Vodi~ za gradnju ku}e
Morate biti sigurni da je zemlji{te na kojem `elite graditi u va{em vlasni{tvu
Sve vi{e ljudi sanja o svojoj ku}i i vrtu. Me|utim, mnogi su zbunjeni jer ne znaju odakle krenuti u prikupljanju potrebnih papira. Donosimo vam kratki vodi~ kroz pripreme za gradnju ku}e. Vlasni{tvo. Morate biti sigurni da je zemlji{te na kojem `elite graditi u va{em vlasni{tvu ili morate imati neko drugo pravo na temelju kojeg smijete graditi.
Roze boja se dobro uklapa

Odgovara: Selma Moranki}Miljkovi}, dizajner enterijera i stru~na saradnica „Enterijer.ba“ magazina

mahagoni. Imamo brodski pod boje bukve i lamperiju. U dilemi smo koju boju staviti da spava}a soba do|e do izra`aja, a da je

to ujedno i boja koja smiruje, budu}i da smo svakodnevno izlo`eni stresu, pita Petra D. iz Mostara. Va{a spava}a soba u svakom slu~aju treba biti mjesto opu{tanja i relaksacije. S obzirom na spome-

nute elemente spava}e sobe, bijele boje s crnim i srebrenim detaljima i ne ba{ podudarne boje stolarije, predla`emo da barem jedan zid obojite u zagasitu roze ili plavu boju. Roze boja odaje sre}u

i slatko}u. Tako|er, spada me|u boje koje opu{taju. Vrlo lijepo se mo`e uklopiti u postoje}e boje koje vi trenutno imate.

Urbanisti~ki plan
Gdje se smije graditi? Zemlji{te mora biti unutar gra|evinskog podru~ja, i to u zoni u kojoj je dopu{tena gradnja za individualnu stambenu namjenu. Ako je u neizgra|enom dijelu gra|evnog podru~ja, treba postojati urbanisti~ki plan ure|enja da bi se moglo graditi. Kada se smije graditi? Mo`e se dogoditi da je zemlji{te u gra|evinskoj zoni, ali, ako je u neizgra|enom dijelu, treba ~ekati urbanisti~ki plan ure|enja, {to ponekad mo`e potrajati godinama. Ure|enje zemlji{ne ~estice. Da bi se na ~estici moglo graditi, ona mora imati pristup s javne saobra}ajne povr{ine, osigurane priklju~ke za komunalnu infrastrukturu (struju, vodu i odvodnju) te propisani broj parkirali{nih mjesta.

www.enterijer.ba

Dozvola za gradnju. Za porodi~ne ku}e do 400 kvadrata treba imati idejni projekt na temelju kojeg se dobiva rje{enje o uvjetima gra|enja. Idejni projekt prikazuje gdje }e na parceli biti ku}a, koliko }e biti velika, koliko }e imati prostorija, prozora, vrata... Uz idejni projekt treba prilo`iti i dokaz da imate pravo graditi te dokaz da ste uplatili sve doprinose i pristojbe. Glavni projekt. Kad je odobren idejni projekt, arhitekt radi glavni projekt koji je detaljniji. Uz arhitektonski dio, taj projekt ima i gra|evinski, elektrotehni~ki, strojarski i finansijski dio.

S vama u kupovini

Komunalni doprinosi
Koliko sve ko{ta. Komunalni doprinosi su razli~iti od grada do grada, pa }e i cijena izgradnje ku}e biti druga~ija. Gra|enje. Graditi ku}u smiju za to ovla{teni izvo|a~i, tj. osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti gra|enja. Za vrijeme gra|enja treba osigurati stru~ni nadzor, koji mogu obavljati ovla{teni arhitekt ili gra|evinski in`enjer. Useljenje. Dovoljno je da nadzorni in`enjer sastavi i potpi{e svoj zavr{ni izvje{taj i ku}a je spremna za useljenje i upis u gruntovnicu.

Na~in iskori{tavanja starih knjiga

Luster iz kojeg mo`ete ~itati
Okrugli sto se uklapa u svaki prostor i ne zauzima puno mjesta

Okrugli sto je za male stanove
Trpezarijski sto i stolice koristit }ete godinama, {to je dovoljan razlog za oprez pri kupovini. Obi|ite {to vi{e salona namje{taja i izaberite ono {to najvi{e odgovara specifi~nim potrebama va{e porodice. S metrom u kupovinu. Prije polaska u kupovinu zapi{ite ta~ne mjere prostorije, polo`aj prozora, vrata, stubova... Veli~ina stola zavisit }e, naravno, od dimenzija trpezarije, broja uku}ana i toga koliko ~esto organizirate ru~kove i ve~ere za goste. Krug, kvadrat, elipsa... Jo{ niste odlu~ili kakav oblik stola `elite? Evo {ta trebate znati. Okrugli sto se lako uklapa u svaki prostor i ne zauzima puno mjesta. Stolovi kvadratnog oblika idealni su za minimalisti~ki ure|ene prostore i male porodice koje rijetko organiziraju ku}na slavlja. Najvi{e mjesta za sjedenje pru`aju pravougaoni i aovalni stolovi. Mala trpezarija, jednostavne stolice. Stolice s naslonima za ruke udobnije su i djeluju rasko{nije. Me|utim, one zauzimaju mnogo prostora i idealne su za velike trpezarije. Ako imate malu trpezariju ili kutak za ru~avanje u dnevnoj sobi, birajte {to jednostavnije stolice bez naslona za ruke. Stolice na sklapanje. Ukoliko je trpezarija mala, kupite po stolicu za svakog ~lana porodice i jo{ ~etiri-pet stolica na rasklapanje koje }ete ~uvati iza regala, u ostavi ili na balkonu.

Iznena|ena ~injenicom da se sedmi~no u antikvarnicama i bibliotekama u sme}e baca preko 10.000 knjiga jer ne zadovoljavaju pravila recikla`e, dizajnerica Lusi Norman (Lucy) osmislila je na~in kako ih iskoristiti i spasiti da ne postanu otpad. Dizajnerica je do{la na ideju izrade atraktivnih vise}ih lustera. Svaka stranica od niza knjiga koje sa~injavaju luster savijena je te je tako dobivena kru`na forma od listova, koja visi uokolo rasvjetnog tijela. Prvi koji je osmislila i

„Light reading“: Stranice vise oko rasvjetnog tijela

podarila mu `ivot nazvala je „light reading“.

Zenica u znaku novih projekata
Novo Radakovo: Zgrada }e biti useljiva ve} u maju
(Foto: J. Had`i})

moja ku]a UNUTRA[NJE URE\ENJE Sastavni dio modernih interijera

30

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

35

U posjeti porodici Hanki} u Tuzli
Amra s majkom i k}erkom

Radni kutak u ugodnom okru`enju
S obzirom na u~estalu upotrebu prijenosnih kompjutera, veli~ina radnog kutka postaje dimenzionalno vrlo fleksibilna pa je i u sku~enim prostorima mogu}e napraviti takav prostor

Hodnik ili galerija
Komunikacijski prostori, poput hodnika ili galerija, odli~no su rje{enje za smje{taj ku}nog ureda. Preporu~ljivo je imati izvor prirodne svjetlosti u ovakvom prostoru. Smje{tajem radnog stola te potrebnih polica i ormara, dosadna komunikacija dobiva sadr`aj, kojim se rastere}uju ostale prostorije.

K

Pri kraju izgradnja 12 stanova, kvadrat 1.300 KM
Po zavr{etku radova u Novom Radakovu firma „Almy“ po~inje graditi poslovni centar u Crkvicama
Dolazak prolje}a aktivirao je gra|evinske radove na nekoliko lokacija u Zenici. Trenutno najaktivnije je privatno preduze}e „Almy“, koje privodi kraju gra|evinske i zanatske radove na stambenom objektu u naselju Novo Radakovo. - Objekt ima 12 stanova, uglavnom dvosobnih, sa po pedesetak kvadrata. Cijena po kvadratu je 1.300 KM, plus PDV, a prodan je ve}i dio ponude. Nagla{avamo da svaki stan ima posebni kalorimetar, vodomjer, a zgrada je osigurana nadzorom i interfonom kazao nam je Semir Begi} iz firme „Almy“. Vanjski, fasadni i zanatski radovi bit }e okon~ani do kraja aprila, a ova firma }e tada, po zavr{etku radova, pre}i na gradnju po-

Nova „Sun~ana dolina“
Investitor „Zening“ i izvo|a~ radova „Uniprojekt“ Zenica po~eli su pripremne radove za gradnju luksuznog stambenog naselja u blizini Doma za stara lica u Crkvicama. Iako }e podaci o izgledu i broju stambenih jedinica biti poznati tek tokom aprila, prve naznake govore da }e gradnjom ovog kompleksa biti nastavljen niz moderno projektiranih i izgra|enih individualnih stambenih objekata u susjednom naselju „Sun~ana dolina“. slovnog centra na ~etiri eta`e i s ~etiri hiljade kvadratnih metara korisnog prostora kod Studentskog doma u Crkvicama. Pro{le godine je za kupovinu cijelog, tada jo{ neizgra|enog, centra bio zainteresiran slovenski „Mercator“, ali, s obzirom na de{avanja u vezi s prodajom dionica te firme kao i sveop}eg stanja tr`i{ta u oblasti trgovine, u „Almyju“ ne `ele prejudicirati da li }e izgra|eni objekt prodavati „prostor po prostor“ ili }e ga uspjeti prodati nekome u cjelini. A. D@ONLI]

u}ni ured tj. radni kutak postaje obavezan dio doma, jer kompleksnost savremenog stanovanja name}e uklju~ivanje razli~itih obaveza, poput preno{enja radnih zadataka koje niste uspjeli dovr{iti u radnom vremenu ili obavljanje honorarnog posla od ku}e. Radni prostor je sastavni dio modernog stambenog interijera. Uklju~uje radni sto s kompjuterom koji mo`e biti na razli~ite na~ine integriran u namje{taj tj. sami prostor, atelje za izradu umjetni~kih slika ili skulptura, kutak za {ivanje.

ma da probaju vlastite vje{tine. Sto s kompjuterom je najzastupljeniji radni kutak u stambenim interijerima. S obzirom na u~estalu upotrebu prijenosnih kompjutera, veli~ina radnog kutka postaje dimenzionalno vrlo fleksibilna, pa je i u vrlo sku~enim pr-

Radni prostor postaje obavezan dio doma

Nakon renoviranja stan je postao funkcionalniji
Kuhinja, trpezarija, dio hodnika i dnevni boravak predstavljaju jednu cjelinu
Moderno namje{ten enterijer, karakteristi~an ukusu ve}ine mla|ih osoba, prevladava i u domu porodice Hanki}, u tuzlanskom naselju Skojevska. Nakon renoviranja, uklanjanja odre|enih pregrada i ru{enja nekih popre~nih zidova stan je, ka`u, postao prostraniji, funkcionalniji i atraktivniji. nki} i dodaje da je uz crvenu kombinirala i kontrast crno-bijele boje kako unutra{njost stana ne bi djelovala previ{e agresivno. Dnevni boravak je najve}a prostorija u stanu, s odli~nim prirodnim osvjetljenjem. Izme|u dviju svjetiljki na zidu, iznad trosjeda, nalazi se slika s prepoznatljivim motivom Tuzle, mostom s kipovima. Zid u trpezariji krasi staklena vitrina s ~a{ama, ispod koje se, na interesantno poslaganom parketu, ra|enom u dvije nijanse sme|e boje, nalaze ~etiri mesingane figure slona, koje su „doputovale“ iz Afganistana. - Kuhinja je projektirana i ura|ena prema mojoj zamisli. Tu smo sru{ili dio zida i napravili {ank, dok smo izme|u trpezarije i dnevnog boravka ukinuli harmonikavrata - obja{njava Amra.

Zanimljiv print
Zanimljiv print na tapeti i veliki krevet dominiraju spava}om sobom. Na suprotnom zidu je ameri~ki plakar u boji bijele kafe. Pored spomenutih prostorija, tu su jo{ i dvije dje~ije sobe, kupatilo, WC i veliki balkon, a hodnike upotpunjuje mno{tvo suvenira, skulptura, cvije}a i porodi~nih fotografija.
A. ARNAUTOVI]

Najzastupljenija varijanta
Bez obzira kojom se djelatno{}u bavite, osigurajte prostor kako biste se u njemu u slobodno vrijeme mogli zabaviti ili dati mogu}nost ostalim uku}aniMo`ete iskoristiti svaki slobodan kutak

Jedna cjelina
- Kuhinja, trpezarija, dio hodnika i dnevni boravak sada predstavljaju jednu cjelinu. Suprug je odabir namje{taja i detalja prepustio meni, a s obzirom na to da mi je crvena omiljena boja, ona je najzastupljenija u stanu - ka`e Amra Hakoji trebaju mir pri radu ili ponekad primaju klijente. Elegantni interijeri dnevnih boravaka tra`e sofisticirana rje{enja smje{taja ku}nog ureda, a jedan od najnenametljivijih je primjena psihe. Njena dvostruka uloga - postolja za umjetni~ke predmete te radnog stola za smje{taj prijenosnog kompjutera, omogu}it }e da u bilo kojem trenutku dnevni boravak postane privremena radna zona, a onda se jednostavno transformira u onu primarnu opu{taju}u.

Pripreme za gradnju luksuznog naselja u Crkvicama

Na|ite prikladno mjesto za kompjuter

ostorima mogu}e napraviti takav prostor. Savremeni `ivot je nezamisliv bez kompjutera, pa se potrudite da ga prikladno smjestite u postoje}i interijer. Ku}ni ured mo`ete organizirati na razli~ite na~ine, a najva`niji faktor su postoje}e prostorne mogu}nosti. Ured mo`e biti sastavni dio ku}ne biblioteke koja se nalazi u odvojenom ili vizuelno izmaknutom prostoru. Ovakav na~in organizacije ku}nog ureda je odli~an za sve pojedince

Pale cijene luksuznih nekretnina u svijetu

Na udaru Dubai, Palma de Majorka, San Francisko
Stanovi u Monaku su drugu godinu zaredom bili najskuplji, ispred londonskih i pari{kih
Cijene nekretnina prve klase na 56 lokacija {irom svijeta opale su tokom 2009. za prosje~no 5,5 posto, s tim {to su stanovi u Monaku drugu godinu zaredom bili najskuplji, ispred londonskih i pari{kih, prenijela je agencija „Blumberg“. Najvi{e su „stradale“ cijene stambenih kvadrata na selu, na morskoj obali i u skija{kim centrima, tj. oni koji ~esto imaju karakter „drugog doma“. Luksuzni kvadrati na ovakvim mjestima pojeftinili su pro{le godine u prosjeku za najmanje 12 posto. Najvi{e su opale cijene prvoklasnih nekretnina u Dubaiju, u regionu Algarve na jugu Portugala, na Palma de Majorci i u Dablinu - u prosjeku za najmanje 22 posto. Ali, zahvaljuju}i brzom kineskom oporavku od krize, cijene prvoklasnih nekretnina u [angaju, Pekingu i Hong Kongu su 2009. rasle

Uskoro izgradnja nogometnog centra?
Preduze}e „Almy“ bi uskoro trebalo po~eti jo{ jedan gra|evinski poduhvat. Naime, ako ~elnici Me|unarodne nogometne asocijacije odobre sredstva Nogometnom savezu BiH, ve} po~etkom maja trebali bi po~eti radovi na izgradnji nogometnog centra na Crkvi~kom brdu. - Osim sportskih objekata, planirana je gradnja hotela i smje{tajnih kapaciteta za nogometne selekcije svih uzrasta kao i prate}ih objekata. Projekti i planovi te odobrenja su pripremljeni, samo se ~eka novac - ka`e Semir Begi}.

Minimalisti~ki namje{taj
Moderna koncepcija dnevnog boravka koja uklju~uje minimalisti~ki namje{taj geometrijskih ploha, podrazumijeva fleksibilna i prakti~na rje{enja za smje{taj ku}nog ureda. Radni sto integriran u centralni regal kao samostalan ili element na izvla~enje, poput ladice, u potpunosti }e zadovoljiti sve potrebe stanara te estetske kriterije interijera. Neiskori{teni kutak spava}e sobe iskoristite za smje{taj manjeg radnog stola i police. Rad u izdvojenom prostoru pru`it }e potreban mir i mogu}nost opu{tenog surfanja internetom prije spavanja. Ovakvim smje{tajem ku}nog ureda rasteretit }ete zonu dnevnog boravka.

Iz svijeta dizajna

Osigurajte prostor tako da se u njemu u slobodno vrijeme zabavite

Kau~ koji podsje}a na kaktus ili planinu
Vjerovali ili ne, spavanje na velikim kaktusima ne mora biti bolno kao ni odmaranje na snje`nim planinama, a, ako ste, pak, ljubitelj mekanih povr{ina, zavalite se me|u pli{ane igra~ke. Neki od njih mogao bi biti pravi izbor za va{ dnevni boravak, a, ako, ipak, preferirate jednostavniji dizajn, ne morate pribjegavati klasici, odaberite ne{to malo druga~ije, poput metalne sofe, staklenog kau~a ili zakrivljenog, koji ima dvije lebde}e svjetiljke, idealne za u`ivanje u ~itanju. Predstavljamo vam neoNeki od njih mogao bi biti i u va{em dnevnom boravku

Potrudite se da imate dovoljno prirodne svjetlosti

Radni kutak u ormaru
Dobar na~in za organiziranje radnog kutka je njegov smje{taj u ormar koji se po potrebi otvara i stvara ku}ni ured, a nakon toga zatvara i u potpunosti negira njegovo postojanje. Na ovaj na~in se uspje{no prikrivaju svi dodatni elementi - papiri, pribor koji mogu stvarati dojam nereda u prostoru. Stolicu na to~ki}ima jednostavno }ete pridru`iti ovom prakti~nom ku}nom uredu, a nakon dovr{enih aktivnosti vratiti je na uobi~ajeno mjesto.

Sto s kompjuterom je naj~e{}i izgled radnog kutka

Ako koristite prijenosni kompjuter i u potpunosti `elite izbje}i ku}ni ured, koristite postoje}u trpezariju u tu svrhu. Veliki sto i udobne stolice osigurat }e dovoljno prostora i potreban komoditet. Na isti na~in mo`ete iskoristiti sto ili pult u kuhinji, lod`i ili nekom drugom prostoru.

Monako: Privla~i bogate niskim porezima

bi~ne i za neke ~udne dizajnirane kau~e i krevete koji su, bez obzira koji stil preferirate, zaista jedinstveni.

Uspje{no }ete prikriti dodatne elemente

„fenomenalnom stopom“ pa su samo u [angaju pove}ane za 52 posto - na 4.000 do 5.300 eura po kvadratnom metru. Krajem 2009. prosje~na cijena luksuznog stambenog prostora u Monaku, dr`avi koja privla~i bogate svojim niskim porezima, iznosila je 36.000 do 44.000 eura po kvadratnom metru. Luksuzni stanovi i ku}e

u 2009. su se najvi{e prodavali u Londonu, pod djelovanjem slabljenja funte i godinu dugog opadanja cijena, pa je prosje~na cijena prvoklasnih stambenih kvadrata iznosila 26.900 do 32.900 eura. Pro{le godine u SAD i Kanadi cijene luksuznih stambenih kvadrata su opale u prosjeku za 7,7 posto, a najve}e pojeftinjenje je registrirano u San Francisku.

28. 3. 2010.

PJEVA^ D@EGER

NA[ NAROD ^ETVRTASFUDBALSKI MONGOL- TI NAPRS- BRITANSKI PREDIGRA LJEPOTICA NA SLICI STRU^NJAK SKOG NIK GLUMAC U [PANSK. ('Zvjezdane (”@ejezniPORIJEK- PRAVOSL. OLIVER POZORI[TU staze”) ~ar”) LA SVE]ENIKA

NAUKA O MORALU

INDIJSKI VLADARI OTPORNOST NA ZARAZNE BOLESTI AVIONI ZA GA[ENJE PO@ARA @IVAHAN [KOTSKI PLES GORNJI DIO TIJELA [ARENA PAPIGA TORINO GRABE@LJIVAC OS, AKSA @IVE@NA NAMIRNICA MO^VARA MU@JAK KOZE VRSTA GMIZAVCA (mn.) STROJEVI, MA[INE (tal.) ZMIJA OTROVNICA RIJE^NA RIBA BROJNI SISTEM SA BAZOM 2 VILA, LJETNIKOVAC (rus.) DJE^IJA VARALICA, DUDA PLANINA KOD SARAJ. VOJNI^KI HLJEB, KOMIS POTOMAK EAKA N.D. SUPRUGA ARGENTIN. DR@AVNIKA PERONA UMANJENI MODEL ^EGA PUTNI KOV^EG REOMIR BILO KAKAV MJESTO KOD OPATIJE [TAMPAR. POGRE[KA POJEDINOST NARODNA MUZIKA USTA ZVIJERI ”Protocol Engineering Laboratory” PISAC HEJLI ZEMLJI[NA MJERA ONI KOJI LETE ENERGIJA TIM FORMULE 1 CIPELE ZA BLATO NEPOZNATA U MATEMATICI TAKMI^. U BRZINI KALIJ GLUMAC ISTVUD ALUMINIJ INOSAVA ODMILJA SLAVNI RUSKI [AHIST OBLI^JE, FIGURA VE]I VODENI TOK

NULA

U.R.

PJEVA^ RAHIMOVSKI

SKLADI[TE ROBE

NEUTRON

SLAVNI BOKSER LISTON

TUZLANSKA ROK GRUPA

TREZOR

PROPAST U KARTANJU (`arg.)

ENERGIJA

302

@IVOTINJICE NA KOJIMA SE IZVODE POKUSI NADIMAK GLUMCA ZIJAHA SOKOLOVI]A UTVARA, SABLAST

TENISER NA SLICI

PJEVA^ MONTENO

BEZBOJNI PLIN

[ALJIVO, KOMI^NO

@ITELJ ARABIJE

TENISER NA SLICI

@ENSKO IME

FIGURA U [AHU

RADIOAKTIVNI HEMIJSKI ELEMENT PJEVA^ VARE[ANOVI]

DJEVOJKA

RIJE^NA RIBA, BULJE[ STARA MJERA ZA POVR[INU ZEMLJI[TA KOJI IMA MANU, FALINKU ^LANICA FERIJALNOG SAVEZA STARIJA GLUMICA DAJANA KOJOT ^LAN LIGE PLANINSKI VIJENCI I.K. U KOJE VRIJEME SREDSTVO BEZGOTOVINSKOG PLA]ANJA PROLJETNI CVIJET M.O. LJ.I. KOZA^KI POGLAVICA FILM KOSTE GAVRASA STRANO MU[KO IME PRITOKA UNE IZRASLINA NA GLAVI NEKIH @IVOTINJA MUSLIMANSKI SVE]ENIK ^.R. JOD METAR KRIVA LINIJA

DESKRIPCIJA, OPISIVANJE

MJESTO ZASA\ENO MASLINAMA

ALKOHOLNO PI]E (mn.)

NALJEPNICE

STRANA MJERA ZA DU@iNU BOKSER HOLIFILD BRZI MOTORNI ^AMAC

PAPSKA DR@AVA U RIMU

@ENSKO IME

SUSJEDNA SLOVA ABECEDE

DAIRE, MATERIJAL TAMBURIN ZA KROVOVE

TE[KO RADITI

TONA

DIO MOLEKULA

POSTATI GLADAN SNA@NO SIPATI STI]I NA NEKO MJESTO PODIGNUTI SE SAMURAJSKI MA^ OSIJEK GLUMAC OLIVIJE OGLED, POKUS ITALIJA ISMIJAVATI, IRONIZIRATI TOPLI VJETAR SA ALPA KARAKTER, MORAL MORSKI GREBEN ZADAH, MIRIS

]ELAVICA

IZOSTAJANJE S NEKOG SKUPA ILI DOGA\AJA

HRVATSKI TENISERI U SKANDINAVKAMA
RUSKI PLES NJIVE AMERI^KI GLUMAC STIVEN OTPADAK OD SIJENA, TRINA BOG U ISLAMU REOMIR TENISER NA SLICI KIKINDA BOLEST GRLA DR@AVA U SREDNJOJ AMERICI POVR[INA ZEMLJI[TA (lat.) VE]I STAMBENI OBJEKAT STARIJI GLUMAC FONDA [AHIST MAKS DIO TIJELA U PTICA ZEMLJI[NA MJERA MONETA NEKE ZEMLJE LITAR VRSTA POVR]A RE@ISER KJUBRIK GLUMAC DIZEL OZNAKA SASTOJAKA NEKE ROBE GRAM MALJAV

OP[TA OZNAKA STRUJA U BUR@OAZIJI ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE @ENA AMPER PRISTA[E MARINIZMA, UMJETNICI KOJI SLIKAJU MORSKE PEJZA@E GR^KI JUNAK RANJIV SAMO U PETU

MA[TA, UOBRAZILJA

ELEKTRON

TENISER NA SLICI

SLIKE SRETNOG SEOSKOG @IVOTA

ENGLESKI [AHIST D@ONATAN

VRSTA CVIJETA

FILM KOSTE GAVRASA

FENI^KOSIRIJSKA BO@ICA LJEPOTE, I[TAR

VODENI^ARI

SVETA VATRA KOD IRANACA PRIJAETLJ (tur.)

RE@iSER LEONE JAKA DISCIPLINA

GLUMICA MANJANI

PROSTOR ZA STANOVANJE ”Micro-Air Vehicle” UMJETNIK LAGODNOG @IVOTA RE@iSER ROBERTO VELIKI VREMENSKI PERIOD SUSJEDNA SLOVA AMERI^KI POLITI^AR ZAVOJEVA^

DR@AVA U JU@NOJ AMERICI

O.C.

”Regional Airline Association” VR[ITI OBNAVLJANJE, REPARIRATI ^.G.
GLUMAC KIANU TONA A.^. VRSTA LE@AJA

SEKUNDA

ZRNO IZ PU[KE ILI PI[TOLJA

GLUMAC HAD@IHAFIZBEGOVI] SO^IVO (mn.)

GALAME VRISKE

IVAN ODMILJA, I]O KO[NICA, ULI[TE REOMIR AR^IBALD ODMILJA

SEKUNDA ITRIJ TANTAL NAJJA^I VOJNI SAVEZ

JOD

MITSKI LETA^

- NITI - NLO - O] - ONIL - OSEKA - OSKARI - OTITIS - OTKA - PONOS - PRHUT - PSINA - RI - RIKEN - RL - ROLNA - RONDO - RRK - SAN - SITO - SOFT - STOP - [ARAFI - [I - TEIN - TKON - TOKA - TS - UAR - ULMAN - UTEG - UTVARA

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

Vodoravno: - AAS - AGIM - AKIR - AKSL - AMARA - AMATER - ANAM - ANAT - ANTIFON - APORTER - ARAM - ARNAUT - BONER - DI[O - DLAN - EN - ENZIM - IKADA - INTIMA - IOS - IRAK - ISTI - KAMENITO - KAOSI - KLUB - KMERI - KORAK - LAOS - LE]A - LINO - NAOR - NED - NIGER - NITKOV - ODOTRAG - OK - OKOP - OPIS

- OS - OTAR - PANCIRI - PERU - PN - RAKA - RASIM - RATA - REMORKERI - RIK - RITAM - RMK - RTA - SANTIM - STO - [ITI - TA - TAST - TASTER - TI - TI[INA SMIJEMO SE - TIN - TUKA - U[I - URI Uspravno: - ADUT - AITOR - AKIM - ALAN - AMITA - ANTONIO - APROPO - AR - ARENE - ARM - ASTRONOM - ATE - BAIR

- BALTIKA - BINOMI - CURA - DATI - DL - DR - EDAM - ERITEM - ETAPA - GRBA - I]I - IFTAR - INIK - IPAK - IRI - KAI[ - KRKA - LAR - LINC - MASE - MEMA - MOJ - NATI

RJE[ENJA: str. 1. MAHARAD@E, IMUNITET, KANADERI, RIL, LIK, TO, ARARA, OSOVINA, RIT, JAJA, ZMIJE, AL, O, MAKINE, [ARAN, K, DA^A, IKS, UR, CUCLA, AKI, TAIN, ALGER, ND, N, MAKETA, IKAKAV, R, SONI, IKA, IF, DETALJ, SEF, RALJE, TROPA, AH, E, LETA^I, MEKLAREN, str. 2. ZIKE, AVET, MOMA, OKAN, RAL, ^R, M, FERIJALKA, ATOM, DORS, LIGA, VIL, IK, MASIVI, ^EK, KA]UN, ATAMAN, LJ.I, NEDOLAZAK; DAMA, URAN, HARI, OPIS, VINA, IN^, T, IVANDER, OGLADNJETI, LITI, FEN, DI]I SE, RT, OS, KATANA, ]ELA, OPIT, IRONISATI; KOSTARIKA, AREAL, VIN, ZGRADA, G, ANA, HENRI, ^ILE, KLJUN, OC, VALUTA, KELERABA, RIVS, A^, T, CIKE, I]AN, J, UL, AR^I; FEMINIZAM, A, ADAR, SL, MARINISTI, AHIL, STAN, BOEM, ERA, RAA, AL GOR, OBNAVLJATI, S, ^G, EMIR, LE]E, IT, S, NATO, IKAR, str. 3. SANDI CENOV, RATA, AMEL ]URI], BONER, NED, IRAK, SANTIM, DLAN, ATO BOLDON, RITAM, OLAF TON, P, AMATER, SITI, IOS, BODI MILER, KAOSI, URI, AKIR, AAS, EN, LE]A, ENZIM, TUKA, OS, PANCIRI, RTA, KMERI, NITKOV, O, ODOTRAG, ARNAUT, A, APORTER, KORAK, REMORKERI, AMARA, KETRIN BIGELOU, D, EROL FLIN, TASTER, RIK, TONI PARKER, IKADA, OKOP, AGIM, OK, ARAM, NAOR, TA, TAST, LINO, NIGER, INTIMA, ISTI, RMK, STO, ANAT, KLUB, O, OPIS, DI[O, LAOS, PN, PERU, ANAM, TI, RAKA, OTAR, RASIM, H, AKSL, KAMENITO, U[I, ANTIFON, TIN, TI[INA SMIJEMO SE, str. 4. ORA, VOZ, NENSI, ESKIM, V, S, NILS, VO[ANI, IVANA KINDL, JENS LEMAN, ENKA, JERES, SVAKO, NOVE, TIRIT, ADNA, EL, ]AR, NID, OSA, VALOK, DONA ARES, P, SNEN, ONTOS, T, TVIGI, RE, RABAR, KJAT, AMERI, RATA, HAN, STATOR, ATIS, AVARI, ENTONI, VRGORAC, IK, LAT, KAZA^K, A, BRIST

Puno je jednostavnije vakcinisati ih kada se...

3

7 5

4

6

8

PRIPADNIK NARODA NA SJEVERNOM POLU

STANOVNICI OVSI[A U SLOVENIJI, OVSI[ANI

UKRAJINSKI PLES

OMLADINSKA RADNA AKCIJA

NEODRE\ENA ZAMJENICA

FUDBALSKI GOLMAN NA SLICI 3

MJESTO IZNAD MAKARSKE

SVRATI[TE (tur.)

PJEVA^ICA NA SLICI 5

PJEVA^ICA NA SLICI 2

KIBELIN SVE]ENIK, ATIN

ZASIP ZA SUPU I SL.

IZRAZ U @ARGONU ZA AMERIKANCE

AUSTRIJA GLUMICA ABDEL SAHI SLAVNI MUZI^AR POL STARIJI [AHIST BRASLAV SUMPOR POSPAN, SANJIV [AHIST LASKER INSEKT SLI^AN P^ELI TONA I.K. GALAMA, CIKA GLUMAC KVIN

NASTAVAK PSEUDONIM TEKSTA IVE ”ANKARA” KARIKAANDRI]A TURE

MANEKENKA NA SL. 8

NEPROFESIONALKA

MJESTO NA JADRANU GLUMAC NA SL. 4 FIZI^AR BOR INDIJSKI MUZI^AR RAVI GLUMICA NA SL. 6 LATICA CVIJETA (pjesn.) GLUMAC BE^I] DOBIT, KORIST FUDBALSKI STRU^NJAK MARKO DR@AVNIK EL SADAT NEPOKRETNI DIO EL. MOTORA VRSTA ZANATLIJE PJEVA^ NA SLICI 1 VLAK U^ENJE SUPROTNO DOGMAMA JESENJA TRAVA BI]E U FILOZOFIJI (gr~.) VRSTA CVIJETA JEDAN OD SEDAM RIMSKIH BRE@ULJAKA RADNICI KOJI ORU OBRI NOV^ANA JEDINICA U BURMI (MIJANMARU) DIO OTPLATE BO@ANSTVO SMRTI (gr~. mit.) ANTIKNA GIMNAZIJA, LICEJ NEUPOTRIJEBLJENE ELEKTRON NEUTRON @ENSKO IME MORSKI RAK VOLT ”Network Identification” GLUMICA TARNER PJEVA^ NA SL. 7 NAZIVI GR^KI BOG

PRIPADNOST NEKOM NARODU

GRUPE PTICA ILI RIBA

2 1
RENIJ PORTUGAL SVESKA U KOJU SE BILJE@E DNEVNI DOGA\AJI ^UVARI PASA MU[KO IME LITAR GOVORNIK

Zenica u znaku novih projekata
Novo Radakovo: Zgrada }e biti useljiva ve} u maju
(Foto: J. Had`i})

moja ku]a UNUTRA[NJE URE\ENJE Sastavni dio modernih interijera

30

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

35

U posjeti porodici Hanki} u Tuzli
Amra s majkom i k}erkom

Radni kutak u ugodnom okru`enju
S obzirom na u~estalu upotrebu prijenosnih kompjutera, veli~ina radnog kutka postaje dimenzionalno vrlo fleksibilna pa je i u sku~enim prostorima mogu}e napraviti takav prostor

Hodnik ili galerija
Komunikacijski prostori, poput hodnika ili galerija, odli~no su rje{enje za smje{taj ku}nog ureda. Preporu~ljivo je imati izvor prirodne svjetlosti u ovakvom prostoru. Smje{tajem radnog stola te potrebnih polica i ormara, dosadna komunikacija dobiva sadr`aj, kojim se rastere}uju ostale prostorije.

K

Pri kraju izgradnja 12 stanova, kvadrat 1.300 KM
Po zavr{etku radova u Novom Radakovu firma „Almy“ po~inje graditi poslovni centar u Crkvicama
Dolazak prolje}a aktivirao je gra|evinske radove na nekoliko lokacija u Zenici. Trenutno najaktivnije je privatno preduze}e „Almy“, koje privodi kraju gra|evinske i zanatske radove na stambenom objektu u naselju Novo Radakovo. - Objekt ima 12 stanova, uglavnom dvosobnih, sa po pedesetak kvadrata. Cijena po kvadratu je 1.300 KM, plus PDV, a prodan je ve}i dio ponude. Nagla{avamo da svaki stan ima posebni kalorimetar, vodomjer, a zgrada je osigurana nadzorom i interfonom kazao nam je Semir Begi} iz firme „Almy“. Vanjski, fasadni i zanatski radovi bit }e okon~ani do kraja aprila, a ova firma }e tada, po zavr{etku radova, pre}i na gradnju po-

Nova „Sun~ana dolina“
Investitor „Zening“ i izvo|a~ radova „Uniprojekt“ Zenica po~eli su pripremne radove za gradnju luksuznog stambenog naselja u blizini Doma za stara lica u Crkvicama. Iako }e podaci o izgledu i broju stambenih jedinica biti poznati tek tokom aprila, prve naznake govore da }e gradnjom ovog kompleksa biti nastavljen niz moderno projektiranih i izgra|enih individualnih stambenih objekata u susjednom naselju „Sun~ana dolina“. slovnog centra na ~etiri eta`e i s ~etiri hiljade kvadratnih metara korisnog prostora kod Studentskog doma u Crkvicama. Pro{le godine je za kupovinu cijelog, tada jo{ neizgra|enog, centra bio zainteresiran slovenski „Mercator“, ali, s obzirom na de{avanja u vezi s prodajom dionica te firme kao i sveop}eg stanja tr`i{ta u oblasti trgovine, u „Almyju“ ne `ele prejudicirati da li }e izgra|eni objekt prodavati „prostor po prostor“ ili }e ga uspjeti prodati nekome u cjelini. A. D@ONLI]

u}ni ured tj. radni kutak postaje obavezan dio doma, jer kompleksnost savremenog stanovanja name}e uklju~ivanje razli~itih obaveza, poput preno{enja radnih zadataka koje niste uspjeli dovr{iti u radnom vremenu ili obavljanje honorarnog posla od ku}e. Radni prostor je sastavni dio modernog stambenog interijera. Uklju~uje radni sto s kompjuterom koji mo`e biti na razli~ite na~ine integriran u namje{taj tj. sami prostor, atelje za izradu umjetni~kih slika ili skulptura, kutak za {ivanje.

ma da probaju vlastite vje{tine. Sto s kompjuterom je najzastupljeniji radni kutak u stambenim interijerima. S obzirom na u~estalu upotrebu prijenosnih kompjutera, veli~ina radnog kutka postaje dimenzionalno vrlo fleksibilna, pa je i u vrlo sku~enim pr-

Radni prostor postaje obavezan dio doma

Nakon renoviranja stan je postao funkcionalniji
Kuhinja, trpezarija, dio hodnika i dnevni boravak predstavljaju jednu cjelinu
Moderno namje{ten enterijer, karakteristi~an ukusu ve}ine mla|ih osoba, prevladava i u domu porodice Hanki}, u tuzlanskom naselju Skojevska. Nakon renoviranja, uklanjanja odre|enih pregrada i ru{enja nekih popre~nih zidova stan je, ka`u, postao prostraniji, funkcionalniji i atraktivniji. nki} i dodaje da je uz crvenu kombinirala i kontrast crno-bijele boje kako unutra{njost stana ne bi djelovala previ{e agresivno. Dnevni boravak je najve}a prostorija u stanu, s odli~nim prirodnim osvjetljenjem. Izme|u dviju svjetiljki na zidu, iznad trosjeda, nalazi se slika s prepoznatljivim motivom Tuzle, mostom s kipovima. Zid u trpezariji krasi staklena vitrina s ~a{ama, ispod koje se, na interesantno poslaganom parketu, ra|enom u dvije nijanse sme|e boje, nalaze ~etiri mesingane figure slona, koje su „doputovale“ iz Afganistana. - Kuhinja je projektirana i ura|ena prema mojoj zamisli. Tu smo sru{ili dio zida i napravili {ank, dok smo izme|u trpezarije i dnevnog boravka ukinuli harmonikavrata - obja{njava Amra.

Zanimljiv print
Zanimljiv print na tapeti i veliki krevet dominiraju spava}om sobom. Na suprotnom zidu je ameri~ki plakar u boji bijele kafe. Pored spomenutih prostorija, tu su jo{ i dvije dje~ije sobe, kupatilo, WC i veliki balkon, a hodnike upotpunjuje mno{tvo suvenira, skulptura, cvije}a i porodi~nih fotografija.
A. ARNAUTOVI]

Najzastupljenija varijanta
Bez obzira kojom se djelatno{}u bavite, osigurajte prostor kako biste se u njemu u slobodno vrijeme mogli zabaviti ili dati mogu}nost ostalim uku}aniMo`ete iskoristiti svaki slobodan kutak

Jedna cjelina
- Kuhinja, trpezarija, dio hodnika i dnevni boravak sada predstavljaju jednu cjelinu. Suprug je odabir namje{taja i detalja prepustio meni, a s obzirom na to da mi je crvena omiljena boja, ona je najzastupljenija u stanu - ka`e Amra Hakoji trebaju mir pri radu ili ponekad primaju klijente. Elegantni interijeri dnevnih boravaka tra`e sofisticirana rje{enja smje{taja ku}nog ureda, a jedan od najnenametljivijih je primjena psihe. Njena dvostruka uloga - postolja za umjetni~ke predmete te radnog stola za smje{taj prijenosnog kompjutera, omogu}it }e da u bilo kojem trenutku dnevni boravak postane privremena radna zona, a onda se jednostavno transformira u onu primarnu opu{taju}u.

Pripreme za gradnju luksuznog naselja u Crkvicama

Na|ite prikladno mjesto za kompjuter

ostorima mogu}e napraviti takav prostor. Savremeni `ivot je nezamisliv bez kompjutera, pa se potrudite da ga prikladno smjestite u postoje}i interijer. Ku}ni ured mo`ete organizirati na razli~ite na~ine, a najva`niji faktor su postoje}e prostorne mogu}nosti. Ured mo`e biti sastavni dio ku}ne biblioteke koja se nalazi u odvojenom ili vizuelno izmaknutom prostoru. Ovakav na~in organizacije ku}nog ureda je odli~an za sve pojedince

Pale cijene luksuznih nekretnina u svijetu

Na udaru Dubai, Palma de Majorka, San Francisko
Stanovi u Monaku su drugu godinu zaredom bili najskuplji, ispred londonskih i pari{kih
Cijene nekretnina prve klase na 56 lokacija {irom svijeta opale su tokom 2009. za prosje~no 5,5 posto, s tim {to su stanovi u Monaku drugu godinu zaredom bili najskuplji, ispred londonskih i pari{kih, prenijela je agencija „Blumberg“. Najvi{e su „stradale“ cijene stambenih kvadrata na selu, na morskoj obali i u skija{kim centrima, tj. oni koji ~esto imaju karakter „drugog doma“. Luksuzni kvadrati na ovakvim mjestima pojeftinili su pro{le godine u prosjeku za najmanje 12 posto. Najvi{e su opale cijene prvoklasnih nekretnina u Dubaiju, u regionu Algarve na jugu Portugala, na Palma de Majorci i u Dablinu - u prosjeku za najmanje 22 posto. Ali, zahvaljuju}i brzom kineskom oporavku od krize, cijene prvoklasnih nekretnina u [angaju, Pekingu i Hong Kongu su 2009. rasle

Uskoro izgradnja nogometnog centra?
Preduze}e „Almy“ bi uskoro trebalo po~eti jo{ jedan gra|evinski poduhvat. Naime, ako ~elnici Me|unarodne nogometne asocijacije odobre sredstva Nogometnom savezu BiH, ve} po~etkom maja trebali bi po~eti radovi na izgradnji nogometnog centra na Crkvi~kom brdu. - Osim sportskih objekata, planirana je gradnja hotela i smje{tajnih kapaciteta za nogometne selekcije svih uzrasta kao i prate}ih objekata. Projekti i planovi te odobrenja su pripremljeni, samo se ~eka novac - ka`e Semir Begi}.

Minimalisti~ki namje{taj
Moderna koncepcija dnevnog boravka koja uklju~uje minimalisti~ki namje{taj geometrijskih ploha, podrazumijeva fleksibilna i prakti~na rje{enja za smje{taj ku}nog ureda. Radni sto integriran u centralni regal kao samostalan ili element na izvla~enje, poput ladice, u potpunosti }e zadovoljiti sve potrebe stanara te estetske kriterije interijera. Neiskori{teni kutak spava}e sobe iskoristite za smje{taj manjeg radnog stola i police. Rad u izdvojenom prostoru pru`it }e potreban mir i mogu}nost opu{tenog surfanja internetom prije spavanja. Ovakvim smje{tajem ku}nog ureda rasteretit }ete zonu dnevnog boravka.

Iz svijeta dizajna

Osigurajte prostor tako da se u njemu u slobodno vrijeme zabavite

Kau~ koji podsje}a na kaktus ili planinu
Vjerovali ili ne, spavanje na velikim kaktusima ne mora biti bolno kao ni odmaranje na snje`nim planinama, a, ako ste, pak, ljubitelj mekanih povr{ina, zavalite se me|u pli{ane igra~ke. Neki od njih mogao bi biti pravi izbor za va{ dnevni boravak, a, ako, ipak, preferirate jednostavniji dizajn, ne morate pribjegavati klasici, odaberite ne{to malo druga~ije, poput metalne sofe, staklenog kau~a ili zakrivljenog, koji ima dvije lebde}e svjetiljke, idealne za u`ivanje u ~itanju. Predstavljamo vam neoNeki od njih mogao bi biti i u va{em dnevnom boravku

Potrudite se da imate dovoljno prirodne svjetlosti

Radni kutak u ormaru
Dobar na~in za organiziranje radnog kutka je njegov smje{taj u ormar koji se po potrebi otvara i stvara ku}ni ured, a nakon toga zatvara i u potpunosti negira njegovo postojanje. Na ovaj na~in se uspje{no prikrivaju svi dodatni elementi - papiri, pribor koji mogu stvarati dojam nereda u prostoru. Stolicu na to~ki}ima jednostavno }ete pridru`iti ovom prakti~nom ku}nom uredu, a nakon dovr{enih aktivnosti vratiti je na uobi~ajeno mjesto.

Sto s kompjuterom je naj~e{}i izgled radnog kutka

Ako koristite prijenosni kompjuter i u potpunosti `elite izbje}i ku}ni ured, koristite postoje}u trpezariju u tu svrhu. Veliki sto i udobne stolice osigurat }e dovoljno prostora i potreban komoditet. Na isti na~in mo`ete iskoristiti sto ili pult u kuhinji, lod`i ili nekom drugom prostoru.

Monako: Privla~i bogate niskim porezima

bi~ne i za neke ~udne dizajnirane kau~e i krevete koji su, bez obzira koji stil preferirate, zaista jedinstveni.

Uspje{no }ete prikriti dodatne elemente

„fenomenalnom stopom“ pa su samo u [angaju pove}ane za 52 posto - na 4.000 do 5.300 eura po kvadratnom metru. Krajem 2009. prosje~na cijena luksuznog stambenog prostora u Monaku, dr`avi koja privla~i bogate svojim niskim porezima, iznosila je 36.000 do 44.000 eura po kvadratnom metru. Luksuzni stanovi i ku}e

u 2009. su se najvi{e prodavali u Londonu, pod djelovanjem slabljenja funte i godinu dugog opadanja cijena, pa je prosje~na cijena prvoklasnih stambenih kvadrata iznosila 26.900 do 32.900 eura. Pro{le godine u SAD i Kanadi cijene luksuznih stambenih kvadrata su opale u prosjeku za 7,7 posto, a najve}e pojeftinjenje je registrirano u San Francisku.

VREMEPLOV

28. mart 2010.

DOGODILO SE
1376. - Prvi pomen Gora`da u pisanim historijskim izvorima. Radi se o dokumentu koji predstavlja ugovor o prevozu robe izme|u Dubrovnika do Gora`da i iz Gora`da u Dubrovnik. 1776. - U Moskvi osnovan Bolj{oj teatar, veliki teatar opere i baleta, po ugledu na Sankt Peterburg, u kojem su od ~etrdesetih godina 18. stolje}a izvo|ene operske predstave. 1800. - Irski parlament usvojio Zakon o ujedinjenju Irske s Engleskom. 1930. - Dva najve}a turska grada Konstantinopolj i Angora dobili nove nazive Istanbul i Ankara. 1939. - Republikanska vojska predala je Madrid snagama generala Franca, ~ime je okon~an [panski gra|anski rat. General Franco objavio je 1. aprila kraj rata

36

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

sveznadar

SEZONSKE BOLESTI Pla}amo danak modernom dobu

Svaka druga osoba pati od alergije
Kad su alergije na hranu u pitanju, ljudi su naj~e{}e alergi~ni na mlije~ne proizvode i jaja te morske i ora{aste plodove
Oko 51 posto `ena ima barem jednu alergiju u pore|enju sa 37 posto mu{karaca. Alergije su u porastu {irom svijeta, a nau~nici jo{ istra`uju za{to je to tako. Zadnje istra`ivanje pokazalo je da su osobe mla|e od 35 godina sklonije alergijama (48 posto). Naj~e{}a je alergija na polen (26 posto), zatim na pra{inu (11 posto) i `ivotinje (devet posto), a slijede je plijesan (~etiri posto), guma (dva posto) i metal (jedan posto). Kad su alergije na hranu u pitanju, ljudi su naj~e{}e alergi~ni na mlije~ne proizvode i jaja te morske i ora{aste plodove. Me|utim, 24 posto osoba ka`e da danas skoro svi tvrde da su alergi~ni na ne{to, dok ih 18 posto misli da je alergija bolest novog doba.

1797. Natanijel Brigs (Nathaniel Briggs) je patentirao ve{-ma{inu. koji je trajao 986 dana i odnio vi{e od milion `ivota. 1989. - U Beogradu progla{eni amandmani na ustav Srbije, kojim je pokrajinama oduzeta mogu}nost veta na ustavne promjene u Srbiji i dio zakonodavne, upravne i sudske funkcije. Revizija republi~kog Ustava je na Kosovu popra}ena masovnim demonstracijama Albanaca. U sukobima sa policijom poginula su 22 demonstranta i dva policajca. 1995. - Humanitarni zra~ni most za Sarajevo obilje`io je 1000. dan trajanja. Ovaj najdu`i humanitarni zra~ni most u historiji zrakoplovstva po~eo je 3. jula 1992. godine i od tada je u Sarajevo u oko 12.000 letova dopremljeno vi{e od 151.000 tona hrane, lijekova i druge pomo}i. 2000. - U Tuzli otvoren Centar za identifikaciju ekshumiranih tijela nastradalih Podrinjaca iz perioda pada Srebrenice 1995. godine. Projekt identifikacije „Podrinje“ dio je dugoro~ne strategije Me|unarodne komisije za nestale osobe u svrhu identificiranja nekoliko hiljada `rtava. 2003. - Na Fru{koj gori (Vojvodina) prona|eni ostaci biv{eg predsjednika Predsjedni{tva Srbije Ivana Stamboli}a (otet krajem avgusta 2000. godine).

Najvi{e je alergi~nih na polen

ORDINACIJA

Za vi{e energije
Va`na je i koli~ina kofeina

Pregled krvnih sudova vrata
Dobila sam preporuku od ljekara specijaliste neurologa da uradim pregled krvnih sudova vrata. Znam da postoji vi{e metoda pregleda krvnih sudova, pa me zanima koja metoda je najjednostavnija, pita A. D. iz Srebrenika.
Ta~no je da postoji vi{e dijagnosti~kih mePRIVATNA ORDINACIJA

ZUKI]
Prof. dr. TARIK ZUKI]
- Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler

RO\ENI
1749. - Ro|en francuski astronom, matemati~ar i fizi~ar Pjer Simon Laplas (Pierre Simon Laplace). 1868. - Ro|en je ruski pisac Maksim Gorki, koji se smatra utemeljiva~em socijalisti~kog realizma u ruskoj knji`evnosti.

Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956 033 204 640

toda koje se koriste za pregled krvnih sudova. U tzv. algoritmu pretraga uobi~ajen redoslijed je color Doppler, MRA (angiografija magnetnom rezonancom), CTA (angiografija kompjuteriziranom tomografijom) i DSA (digitalna subtrakciona angiografija). Najjedostavnija, najpristupa~nija i metoda bez bilo kakvih komplikacija je color Doppler krvnih sudova. Color Doppler je dijagnosti~ki modalitet koji se koristi za pregled krvnih sudova cijelog tijela. U va{em slu~aju je najjedostavnije uraditi color Doppler krvnih sudova vrata.

Prof. dr. Tarik Zuki}, neuropsihijatar

Pregled je neinvazivan, pristupa~an, a daje korisne informacije o stanju krvnih sudova, eventualnim ateroskleroti~nim promjenama u njima, izgledu plakova ukoliko su prisutni, eventualnim stenozama (su`enjima) te brzinama protoka krvi kroz krvne sudove. Na osnovu rezultata ove pretrage ljekar }e odlu~iti o daljnjim dijagnosti~ko-terapijskim procedurama.

^aj umjesto kafe
Mnogi misle da kafa bez kofeina ne utje~e na razbu|ivanje. Ipak, takva kafa sadr`i oko pet miligrama kofeina, ali od njega sigurno ne}ete biti manje umorni i pospani. Naprotiv, dr. Kristal Haskel sa Univerziteta Nortambrije otkrila je da nas mala koli~ina kofeina usporava i da zapravo sve ispod 10 miligrama doprinosi tome da se osje}amo umornim i ne pamtimo stvari kao obi~no. Dr. Haskel zato umjesto kafe preporu~uje konzumiranje osvje`avaju}eg biljnoog ~aja, recimo od |umbira.

Vojno primanje
UMRLI
1941. - U nastupu depresije izazvane Drugim svjetskim ratom, engleska knji`evnica Vird`inija Vulf (Virginia Woolf) izvr{ila samoubistvo. 1943. - U Beverli Hilsu, u Kalforniji, umro je ruski kompozitor i pijanisti~ki virtuoz Sergej Rahmanjinov, autor ~uvenih klavirskih koncerata i „Rapsodije na Paganinijevu temu“. Ro|en je u Rusiji 1. aprila 1873. godine, a emigrirao je u SAD 1918. godine. 1985. - Umro je francuski slikar rusko-jevrejskog porijekla Mark [agal (Marc Chagall), koji je, osim svih likovnih formi i eksperimenata koji su obilje`ili 20. vijek, uspio izgraditi originalan individualni likovni izraz. 1994. - Umro je francuski dramski pisac rumunskog porijekla Eugene Ionesco, tvorac „antiteatra“ i jedan od najzna~ajnijih autora „teatra apsurda“ („]elava pjeva~ica“, „@ak ili pokornost“).

Uvjeti za penziju
U firmi postoji slu`benica koja je 2009. ispunila godine `ivota i godine sta`a za penziju, a jo{ uvijek radi, dok su njeni vr{njaci svi morali u penziju. Zanima me kako je to mogu}e? Da li je zakon isti za sve ili postoje iznimke, pita P P iz . . Sarajeva.
Slu`benicima koji ispune zakonske uvjete za penzionisanje, automatizmom prestaje radni odnos u dr`avnoj slu`bi, o ~emu starje{ina organa donosi rje{enje. Ne postoji zakonska mogu}nost za izuzetke kao {to je izuzetak koji vi spominjete, te ukoliko `elite reagirati imate pravo od uprave inspekcije zatra`iti vr{enje inspekcijskog nadzora na okolnosti nezakonitog produ`enja radnog odnosa va{e kolegice i nakon sticanja zakonskih uvjeta za penzionisanje.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i} Sarajevo: Zakonski uvjeti

Da li mogu ostvariti pravo na vojno penzionisanje po{to sam 18. marta navr{io 35 godina radnog sta`a ukupno sa beneficijama vojnog-ratnog sta`a i 52 godine `ivota? Bio sam pripadnik ARBiH od 15. aprila 1992. pa sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nakon toga sam nastavio slu`enje i u mirnodopskom kontingentu sve do prisilnog demobilisanja 30. novembra 1996. Nisam dobivao nikakva materijalna primanja prilikom demobilizacije kao ni kasnije. Demobilisan sam sa ~inom ~elnika, a kasnije sam i promovisan u ~in narednika prve klase, ka`e V. K. iz Miri~ina.
Prema odredbama Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama koji je sada na snazi, pravo na

penziju mogu ostvariti samo vojni osiguranici, a vojnim osiguranicima smatra se profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama koje ima to svojstvo u skladu sa ovim zakonom. Kako vi niste profesionalno vojno lice, pravo na penziju po ovom zakonu ne mo`ete ostvariti. Po Zakonu o pravima demobilisanih branilaca i ~lanova njihovih porodica, vi se s obzirom da ste u Armiju BiH stupili 1. aprila 1992., smatrate dobrovoljcem u organizovanju otpora, a ova lica u smislu ~lana 22. istog zakona ostvaruju pravo na penziju kad navr{e 55 godina `ivota i najmanje 30 sta`a. S obzirom da vi imate 52 godine `ivota i 35 sta`a, ne ispunjavate uvjete za starosnu penziju ni po ovom zakonu.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

37

Ta~no Neta~no

PREPORUKE Istra`ivanje Evropske uprave za sigurnost hrane

Vlakna za crijeva i srce
Nau~nici su do{li do zaklju~ka i da idealan dnevni unos vode iznosi dva litra za `ene i 2,5 litara za mu{karce
Dnevno 25 grama vlakana za funkcioniranje digestivnog trakta

1.[panski gra|anski rat zavr{en je u toku Drugog svjetskog rata? politi~ar Aristid Brend 2.Francuskiputa bio ~lan francuske je osam vlade ili njen predsjednik?
jo{ ne izdvoje 3.Hroni~ariDrugommogu dadiverzanajuspje{niju savezni~ku ntsku akciju u svjetskom ratu?
1. NETA^NO

Dnevni unos vlaknastih namirnica neophodan za normalno funkcioniranje crijeva kod odraslih osoba iznosi 25 grama, pokazali su rezultati istra`ivanja grupe nau~nika iz Evropske uprave za sigurnost hrane (EFSA). Istra`ivanje, vezano za dijetetske proizvode, ishranu i alergije, pokazalo je i da ve}i unos vlaknastih namirnica mo`e ~ak smanjiti opasnost od pojave sr~anih oboljenja i razvoja dijabetesa tip 2 i pomo}i u odr`avanju tjelesne te`ine. Nau~nici su do{li do za-

klju~ka i da idealan dnevni unos vode iznosi dva litra za `ene i 2,5 litra za mu{karce. Oni su konstatirali i da unos masnih materija ne treba prema{iti 35 posto ukupnog energetskog unosa, kao i da bi ukupan unos glucida (ranije nazivanih ugljikohidratima) trebao iznositi 45 do 60 posto ukupnog energetskog unosa, {to ovisi da li se radi o djeci ili odraslim osobama. Evropsko istra`ivanje pokazalo je i da visok unos zasi}enih masno}a i masnih kiselina pove}ava holesterol, pa samim tim i opasnost od sr~anih oboljenja, kao i da redovno konzumiranje namirnica bogatih {e}erom podsti~e pojavu karijesa.
Nau~nici s Tehnolo{kog instituta Kalifornije objavili su rezultate studije koji pokazuju da opu{tene osobe imaju ve}e izglede za sna`nije i trajnije pam}enje. Istra`iva~i vjeruju da }e njihovi nalazi omogu}iti razvoj u~inkovitijih terapija za osobe s demencijom i pote{ko}ama u u~enju. U istra`ivanju je u~estvovalo osam ispitanika ~ije je pam}enje testirano uz pomo} niza od 100 fotografija. Aktivnost neurona u~esnika studije pra}ena je uz pomo} elektroencefalograma (EEG), a rezultate je objavio ~asopis „Nature“.

Zavr{en [panski gra|anski rat
[panski gra|anski rat zavr{en je prije po~etka Drugog svjetskog rata. Bilo je to na dana{nji dan, 28. marta 1939. godine. Uzrok rata je bilo to {to {panjolski desni~arski krugovi nisu prihvatali legalnu politi~ku pobjedu {panjolskih republikanaca (liberala i ljevi~ara). Rat je zapo~eo vojnim pu~em u julu 1936. u Maroku, gdje su se snage odane generalu Franku ubrzo u~vrstile na vlasti. U ostalim dijelovima [panjolske republikanci su uspje{no ugu{ili pobunu. Nakon toga Franko je dobio otvorenu pomo} iz nacionalsocijalisti~ke Njema~ke i fa{isti~ke Italije, dok su Francuska i Velika Britanija objavile politiku nemije{anja. Republikancima je pomo} pru`io SSSR, a borili su se i komunisti~ki dobrovoljci iz drugih zemalja. Snage generala Franka ubrzo su po~ele pobje|ivati, a Madrid je osvojen 28. marta 1939.
2. TA^NO

Proljetna trpeza

Pala~inke punjene {pinatom

Osam puta ~lan ili predsjednik vlade
Francuski politi~ar Aristid Brend (Aristide Briand) je osam puta bio ~lan francuske vlade ili njen predsjednik. Isklju~en je iz Socijalisti~ke stranke 1906. godine zbog ulaska u mje{ovitu vladu kao ministar kulture. Bio je predsjednik vlade 1909. do 1911, 1913, 1915. do 1917, 1921. do 1922, 1925. do 1926. i 1929. godine te ministar vanjskih poslova 1926. do 1932. godine. Zalagao se za francusko-njema~ko pomirenje i razoru`anje pa je u tom smislu bio koautor takozvanih Lokarnskih sporazuma i Brend-Kelogova pakta o odustajanju od rata te za evropsku carinsku i ekonomsku uniju. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1926. godine.
3. NETA^NO

Za tijesto: 250 g bra{na (glatko), malo soli, 2 dcl mlijeka, 3,5 dcl mineralne vode, 2 jaja, 1 ka{ika ulja. Za fil: 800 g {pinata, 1 dcl vrhnja za kuhanje, 1 manja glavica luka, 1 ka{ika maslaca, so, biber, mu{katni ora{~i}, 200 g `utog sira, pola kiselog vrhnja (90 g), 1 jaje, 2 ~esna bijelog luka.

Na~in pripreme: 1. U bra{no dodati jaja, vodu, mlijeko, malo soli i umutiti glatko teku}e tijesto za pala~inke. Ispe}i pala~inke i ostaviti ih da se hlade. 2. Sitno nasjeckani luk i bijeli luk popr`iti na maslacu, dodati oprani i nasjeckani {pinat, kratko prokuhati, dodati vrhnje za ku-

hanje, so, biber i mu{katni ora{~i}. 3. Pala~inke premazati {pinatom, te `utim sirom narezanim na trake. Srolane pala~inke poslagati u vatrostalnu posudu. 4. Pomije{ati kiselo vrhnje sa jajetom, posoliti i dobivenom smjesom premazati pala~inke. Pe}i 2530 minuta na 200 stepeni.

BRZO, NABRZINU STARIJI SLIKAR I KARIKATURIST U[KOPLJENI PIJETAO (pu~.)

DOPREMANJA

POPRAVLJANJE

MU[KARAC ”User Network U BRAKU Interface”

REOMIR

OBMANA, VARKA

PISAC ANDRI]

TEPIH, SAG PORTUGAL MU[KO IME

RAZUMNO, RAZBORITO

@ENSKO IME TANASIJE ODMILJA SF PISAC STANISLAV HEMIJSKI ELEMENT, METAL KRA]I NAZIV ZA ESTONCA DIONICE ”ROYAL TENNIS ASSOCIAT” GRADI] U TIROLU U.O. ANKONA OBIM

Najuspje{nija savezni~ka diverzantska akcija
Ne mo`e se re}i da hroni~ari jo{ ne mogu da izdvoje najuspje{niju savezni~ku diverzantsku akciju u Drugom svjetskom ratu. Bila je to akcija u pomorskoj bazi Sen Nazar u Francuskoj - skrovi{tu njema~kih ratnih brodova i podmornica koji su napadali savezni~ke konvoje na Atlantiku. Saveznici su neopa`eno dovukli stari razara~, pun eksploziva sa tempiranim mehanizmom za paljenje, i u sna`noj eksploziji uni{tena su sva lu~ka postrojenja i o{te}en je bojni brod „Admiral Tirpic“. Luka u Sen Nazaru ostala je neupotrebljiva za vojne potrebe do kraja rata.

SPALITI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MARIO BASLER, EMANUELA, NA, KO@A, RENOAR, [R, TRG, ATKO, AFR, AMITA, G, TAO OKAMOTO, INSCENIRATI 2116

PREFIKS ZA DUBOKU STAROST POTVRDA NA IZDATU ROBU AMERI^KA GLUMICA NA SLICI ZATVORENA VJERSKA GRUPA

UNAOKOLO

38

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

moja ku]a

VIKEND

Francuski buldog
Iako je manji i laganiji, francuski buldog podsje}a na engleskog. Prema najvjerovatnijoj pretpostavci, francuskog buldoga su donijeli tokom XIX stolje}a u Francusku engleski tekstilni radnici. Zatim je bio ukr{tan s raznim lovcima na pacove i, Ne podnosi vru}inu bez sumnje, s drugim posljednjeg daha. Ja~i je malim dogama sa sjevenego {to se o~ekuje. ra zemlje i iz Belgije. Te{ko podnosi vru}e daProizvod ovog ukr{tanja ne i te{ko di{e ako se postao je cijenjen lovac na pacove kod mnogih tr- napre`e. Aktivan, inteligentan i privr`en, {to ga govaca, prodavaca vina i nekada mo`e u~initi i vemesara koji su po~eli raoma ljubomornim, istovrzvijati rasu i davati joj emeno je blag s djecom, njen dana{nji izgled. ali hrabar i tvrdoglav. [armantan je ku}ni pas i Jednom rije~ju, ku}ni ostavlja utisak da }e pas i pas ~uvar ujedno. ku}u i imovinu braniti do

Prijevor: Iz koliba puca pogled na Magli}

Iskusni alpinisti kre}u u osvajanje vrhova

Prijevor - vrata do krova Bosne
Do Prijevora, koji je idealan za kampovanje, mo`e se do}i vozilima iz pravca Tjenti{ta preko Drago{ sedla dobrim putem

M

e|u najljep{e bosanske planine, pa i evropske, spadaju one ~ije padine doti~u prekrasni kanjon Sutjeske. Bio~, Makaze, Volujak, Magli}... te{ko se odlu~iti koja je planina ljep{a i s koje je pogled dalekose`niji i sadr`ajniji, premda Magli} kao najvi{i bh. vrh (Veliki Vitao 2.386 m) dominira. S planine, kada je lijepo vrijeme, puca pogled na kanjone Pive i Sutjeske,

pra{umu Peru}icu, NP „Tjenti{te“ te na Durmitor i ostale crnogorske vrhove, a na bosanskoj strani sve do srednjobosanskih i dinarskih masiva, jer je Magli} krov Bosne, ali i susjedne Crne Gore. Ishodi{na ta~ka do ovih prekrasnih planina i vrhova, do Su{i}kog potoka i Ulobi}a, te do Trnova~kog jezera na crnogorskoj strani je visoravan Prijevor. Do Prijevora, koji je idealan za kampovanje, mo`e

se do}i vozilima iz pravca Tjenti{ta preko Drago{ sedla dobrim putem. Ispod Mrkalj klada, oko 600 metara desno, odvaja se ogranak puta za Prijevor koji ide sjevernim {umovitim padinama Magli}a. Na kraju puta je zidani izvor, a na putu prema Suhoj jezerini su katuni, drvene kolibe okru`ene zelenilom i planinskim masivima. ^ak i sam dolazak na Prijevor je nagrada za ljubitelje prirode sve da i ne kre-

nu u osvajanje okolnih vrhova. Vidokrug i sa samog Prijevora (1.646 m) je prekrasan i nezaboravan, a padine Magli}a i Makaza su idealne za {etnju i sakupljanje ljekobilja. Potpuni planinarski u`itak je tek na najvi{im vrhovima Bio~a, Magli}a, Volujka, na koje se s Prijevora i polazi markiranim stazama, a na raspolaganju su i lak{e ture do Trnova~kog jezera, Su{i}kog potoka i Ulobi}a. A. KAMBER

Hrana za kanarince
Ako imate kanarinca, hranite ga svakodnevno ka{ikom zrnaste hrane i svje`om vodom. Pored zrnaste hrane, ishranu je neophodno dopuniti mineralima (sipina kost ili minerali u prahu koji se sipaju u posebnu posudu). Jednom sedmi~no u vodu za pi}e sipajte nekoliko kapi vitamina.Korisno je ljubimca povremeno poslu`iti opranim i prosu{enim vo}em (naro~ito jabukama) i povr}em (salata, {pinat, kupus).

RIBOLOV
Majstor za pastrmku
Mirsad [abi}, ~lan SRD „Zujevina“ iz Had`i}a, slobodno vrijeme provodi na obalama rijeka i jezera pecaju}i ribu. Najbolja potvrda toga da je [abi} pravi majstor za lov pjegave ljepotice su ~etiri ribe koje je upecao na Bora~kom jezeru. - Nisam dugo ~ekao na ulov, dan je bio odli~an za pecanje. Ulovio sam jo{ tri pastrmke, ali sam ih vratio u vodu jer su bile male - kazao nam je I. B. [abi}.

[abi}: Dan odli~an za pecanje

Gad`un i Mlaki} s prijateljem

Pecanje na La{vi
Poznati sportski ribolovci Fikret Gad`un iz Kaknja i Mladen Mlaki} iz Viteza ~esti su gosti bh. rijeka i jezera. Ovih dana zatekli smo ih na La{vi kako pecaju. Krajnji bilans su po ~etiri poto~ne pastrmke od kojih je jedna bila te{ka jedan i po kilogram. Za mamac su koristili leptir broj 2. - Dosad sam imao nekoliko dobrih ulova pastrmke, ali je bilo dana kada nisam ni{ta upecao. Takav vam je ribolov. Za mene je najva`nije da sam u prirodi s prijateljima, ne mora uvijek ~uvarica biti puna - ka`e Mlaki}. I. B.

U ~uvarici osam {kobalja
Mirza Ali} iz Sarajeva spada u grupu istaknutih sportskih ribolovaca i jedan je od velikih majstora za lov {kobalja. Nedavno je iz Bosne u Modrinju i Donjem Kaknju izvukao osam {kobalja kila{a. Sportskim ribolovom bavi se od rane mladosti, a u~esnik je brojnih dr`avnih i kantonalnih takmi~enja i osvaja~ I. B. medalja.

Dru`enje u Kaknju
Na obalama Bosne u Kaknju svakodnevno se okupljaju brojni sportski ribolovci iz svih gradova u BiH. Razlog je bogatstvo ribljeg fonda kojim raspola`e rijeka Bosna, naro~ito u dijelu Donjeg Kaknja i Modrinja. Uz obale rijeke zatekli smo manju, ali odabranu grupu zaljubljenika u ribarski {tap koju su ~inili Nazif i Jasmin [ahinovi}, Fadil Kubat, Ramiz Gu{o i Mujo Be~i}. Ribari su vje{to izvla~ili ulov iz rijeke i dru`ili se do kasnih popodnevnih sati. I. B.

Ulov podijelio prijateljima
Prava ribarska sre}a poslu`ila je Miodraga Kalu|erovi}a koji je na Bosni kod Begovog Hana upecao sedam {kobalja kila{a, a onda ih podijelio prijateljima. - Volim pecanje i dru`enje u prirodi. Nije mi va`no da li }u se ku}i vratiti punog ruksaka. Bitan je boravak u prirodi jer me to odmara, a ako se pri tome ne{to i ulovi, onda Kalu|erovi}: U ruksaku je pun pogodak - ka`e Kalu|erovi}. I. B. sedam {kobalja

Ali}: U~esnik brojnih takmi~enja

GLUMICE Daria Lorenci o erotskoj melodrami Rajka Grli}a

26
INTERVJU

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

39

MUZIKA

Imala sam problema s Mikijevom potencijom
Sva pra{ina koja se podigla zbog filma, zahtjev da bude zabranjen, samo je dobra reklama, ka`e Sarajka

Ivan Ljubi~i} iz Majamija za „Dnevni avaz“

Nigdje bez supruge i sina
Sve {to mi se sada de{ava do`ivio sam prije i znam kako se nositi s tim potrebu i}i u Banju Luku, jer tamo vi{e nema ljudi koje sam poznavao Nemam

N

ovi film reditelja Rajka Grli}a „Neka ostane me|u nama“, koji istra`uje odnose izme|u mu{karca i `ene, podigao je veliku pra{inu i prije nego {to se na{ao pred publikom u regionu. Na eksplicitne scene seksa i vulgarne izraze u filmu reagiralo je Hrvatsko dru{tvo za promicanje i za{titu ljudskih prava, odbor za ravnopravnost spolova tra`e}i zabranu prikazivanja Grli}evog ostvarenja uz napomenu da film „najgrublje vrije|a javni moral i te{ko diskriminira `ene“. Ove prijetnje Grli} nije ozbiljno shvatio ba{ kao ni glavna protagonistica erotske melodrame, Sarajka Daria

{ta `ele, poprili~no nezrelo, ishitreno, vo|eni seksualnim nagonom, a ne glavom. Njihov nagon prikazan je kao njihova slabost. Ne{to ~ime ne mogu vladati i {to izaziva niz problema u njihovim `ivotima, nanosi dosta boli ljudima koji ih okru`uju. A kritika `enama bi bila {to je njihova bol izazvana time {to o~ito ne znaju izabrati dobre mu{karce.
Tema filma je bra~na nevjera. Da li biste je Vi oprostili?

stvar. Ali, ponovi{ je nekoliko puta i onda zaboravi{ da se to de{ava pred ljudima na setu. Jednostavno, radi{ svoj posao.

@ivotna prekretnica
Kakav je filmski partner Manojlovi}?

L

- Mislim da je to te{ko znati dok vam se ne dogodi. To je individualna stvar. Zavisi i od toga kakav je odnos u

- S njim je predivno raditi, ugodno, ima taj topli duh i uvijek se zeza. Bilo je situacija da se jednostavno nismo mogli dovoljno uozbiljiti za neku scenu te bi se onda reditelj ljutio govore}i nam da ne dozvolimo da nam uni{ti koncentraciju.
Ima li neka zanimljiva anegdota sa snimanja?

ijepe stvari de{avaju se teniseru Ivanu Ljubi~i}u u posljednje vrijeme. Pobjedom na turniru u Indijan Velsu napravio je senzaciju, {to je ozna~ilo njegov povratak me|u svjetsku elitu. Sa

man i sa samopouzdanjem, ali nisam razmi{ljao o osvajanju turnira. U Indijan Velsu sam uvijek igrao dobar tenis. Nadao sam se ne~emu dobrom, ali, iskreno, nisam ba{ razmi{ljao o tituli. Posljednje

opu{ten. Sve {to mi se sada de{ava je ne{to {to sam do`ivio prije i znam kako se s tim nositi. U karijeri sam napravio puno stvari tako da je ova titula ne{to lijepo, ali sigurno nije ne{to {to }e mi promije-

mog kuma. U kontaktu sam s nekoliko prijatelja iz {kole. U Banjoj Luci sam nakon 1992. godine bio samo jednom. Mislim da je to bilo prije sedam ili osam godina. Nemam potrebu da idem u Banju Luku, jer tamo vi{e nema ljudi koje sam poznavao. Meni su bitniji ljudi od samog mjesta. A ljudi koje sam ja znao uglavnom su vani i susre}em ih po svijetu.
Koliko Vam zna~i podr{ka navija~a s ovih prostora?

Hotel u Opatiji
Osim tenisu, posvetili ste se i biznisu na jadranskoj obali.

- Da, u Opatiji sam kupio hotel „Mozart“. U tu investiciju sam u{ao s puncem i on o tome vodi brigu.
Ferovi}: Studij muzi~kog teatra je moja `elja izgraditi prijateljstvo s nekim teniserom?

- Najve}a je da sam na pola

Najve}a anegdota sa snimanja filma jeste da sam u pola posla ostala trudna

- Kada igrate na terenu sa 16.000 ljudi, kao {to je u Indijan Velsu, onda vam zna~i tih deset ljudi koji obi~no budu glasniji od svih 15.990 Amerikanaca. Bitno je da se razvije ta atmosfera i da osje}ate da niste jedan protiv svih.
Jeste uspjeli li

- Tomas Johanson (Thomas Johansson) je moj najbolji prijatelj. Prestao je igrati, sada je direktor turnira u [tokholmu, ali ~esto se ~ujemo i vidimo.
L. SARAJLI]RAMOVI]

Alma Ferovi} prenosi bogato iskustvo

Studenti su moja inspiracija
ovodom obilje`avanja Svjetskog dana glasa 16. aprila, u glavni grad BiH doputovat }e renomirana profesorica sa Kraljevske muzi~ke akademije iz Londona i Odsjeka za Muzi~ki teatar En-Meri Spid (Anne-Marie Speed), koja }e 12. aprila na Muzi~koj akademiji u Sarajevu odr`ati predavanje i radionicu pod nazivom „Estill Voice Model“.

Mladi talentirani ljudi s Muzi~ke akademije u Sarajevu prvi put su uplovili u vode mjuzikla, ka`e umjetnica

P

Aida i Ivan: Ljubav i podr{ka supruge va`ne su teniseru

Manojlovi} i Lorenci: Scena iz filma „Neka ostane me|u nama“

Lorenci, jedna od najtra`enijih glumica u Hrvatskoj.

Slabost mu{karaca
- Sva pra{ina koja se podigla zbog filma, zahtjev da film bude zabranjen, po meni je samo dobra reklama. Ne znam za{to su se neki ljudi na{li uvrije|enim, ali u svakom slu~aju im hvala jer se zahvaljuju}i tome jo{ vi{e pri~a o filmu.
Vi ne vidite ni{ta sporno u Grli}evoj pri~i?

tom trenutku s partnerom, da li ima dovoljno motiva da se preko toga pre|e ili nema. Te{ko je to znati. Mislim da je dosta nerealno imati neki stav unaprijed jer, ako ga i ima{, `ivot ti poka`e druga~ije. Nema tu pravila.
Kako Rajko Grli} opu{ta glumce prije snimanja scena seksa?

snimanja ostala trudna.
Film je bio velika prekretnica u Va{em privatnom `ivotu. Glumili ste trudnicu i ostali trudni.

- Ne. Koliko sam shvatila, to udru`enje se `alilo zbog diskriminacije `ena. U tom filmu zapravo je ja~a kritika mu{kog roda nego `enskog tako da bih im preporu~ila da ponovo pogledaju film. Ko god ga pogleda, vidjet }e da su tu mu{karci prikazani kao oni koji ne znaju

- Bilo je dosta takvih scena i svako od nas ih druga~ije do`ivljava. Reditelj razli~ito pristupi glumcu. [to se ti~e scena koje sam ja snimala, vi{e smo se bavili nekim drugim stvarima nego golotinjom. Snimali smo scenu u kojoj moj suprug Nikola, kojeg igra Miki Manojlovi}, ima problema s potencijom tako da smo se puno time bavili. Kako to napraviti da bude {to realnije. A samo skidanje majice nije najugodnija

- Mo`e se re}i. Ina~e sam u toj fazi bila u nekakvim bitnim promjenama. Prije snimanja filma po~ela sam se zabavljati sa svojim budu}im mu`em Emilom Flatzom i ustvari je to za mene bila najve}a promjena, nova veza sa ~ovjekom koji nije iz moje bran{e. Otvorio mi se potpuno druga~iji stil `ivota, brzo sam ostala i trudna i rodila blizance Frana i Maka.
S. ALAGI]ALETI]

26. mjesta ATP liste ekspresno je sko~io na 13., a ujedno je i najstariji teniser koji je osvojio ovaj turnir. U Indijan Velsu je popularni Ljubo u prisustvu svojih najdra`ih, supruge Aide i jednoipogodi{njeg sina Leonarda, proslavio i 31. ro|endan. I dok su mediji puni hvalospjeva za Banjalu~anina koji igra pod hrvatskom zastavom, isti~u}i da je u `ivotnoj formi, on se hladne glave uputio u Majami na novi turnir. Tamo u pauzi izme|u treninga i me~eva s porodicom provodi dragocjene trenutke i poku{ava se skloniti od medija. Ipak, uz posredovanje njegove majke Hazire, Ljubi~i} je izdvojio vrijeme za „Dnevni avaz“ i otvoreno govorio o karijeri, privatnom `ivotu, rodnom gradu...

tri-~etiri godine tamo slavim i ro|endan. Imamo i prijatelje tako da smo se i ina~e lijepo osje}ali. A sada jo{ ljep{e.
Supruga i sin su s Vama.

karijere dovoljno je izdvojiti saradnje sa svjetskim muzi~arom Eltonom D`onom (John) s kojim je pet godina bila na turneji. Na projektu „Sevdah Opera“ sara|ivala je sa istaknutim kompozitorom Najd`elom Ozbornom (Nigel Osbourn). Ipak, jedna od njenih najva`nijih saradnji je s dobitnikom dva Oskara za

ziklu „Gospodar prstenova“ i 492 predstave koje sam odigrala, u Sarajevu sam posve}ena pokretanju studija muzi~kog teatra {to je uvijek bila moja `elja - isti~e Ferovi}. Ve} drugu godinu Alma je saradnik na predmetu Muzi~ko-scenski projekti na Muzi~koj akademiji. Namjera joj je poja~ati an-

- Da, mi smo gotovo uvijek skupa. Ovo nije prvi put da me prate na turniru.
Da li je i njihova blizina doprinijela Va{em povratku me|u tenisku elitu?

niti karijeru ili `ivot. U drugom sam dijelu karijere. Sigurno je bli`i kraj nego po~etak. Tako da sve {to mi se desi je plus i lijepo, a bez nekih pritisaka. Bio sam tre}i na svijetu i znam da to vi{e ne mogu dosegnuti. To je pro{lost i sada u`ivam u ovim trenucima.
Na raznim krajevima svijeta susre}ete se vjerovatno i sa ljudima s ovih prostora.

Biv{a profesorica
En-Meri Spid je biv{a profesorica na{e talentirane umjetnice Alme Ferovi} kojoj je velika `elja bila da u svom rodnom gradu ugosti ljude s kojima je imala priliku sara|ivati dok je studirala na londonskoj Kraljevskoj muzi~koj akademiji. - Pozvani su da prisustvuju i aktivno u~estvuju pjeva~i-solisti, glumci, horski pjeva~i i profesori pjevanja kako bi se upoznali s metodama pjevanja i kori{tenja glasa, te vokalnim kvalitetima specifi~nim za teatarsku disciplinu Muzi~ki teatar ka`e Ferovi}. Iz Almine uspje{ne

U Sarajevo sti`e renomirana profesorica s londonske Kraljevske muzi~ke akademije En-Meri Spid
muziku u filmu „Milioner s ulice“, indijskim kompozitorom A.R. Rahmanom, s kojim je u okviru njegove koncertne turneje skoro dvije godine kao solistica nastupala u najpresti`nijim muzi~kim arenama. Rahman je komponirao i muziku za predstavu „Gospodar prstenova“, u kojoj je Alma igrala i glavnu ulogu Galadriel. - Moj san je bio zaigrati na daskama najpresti`nijeg „West Enda“ i ste}i iskustvo koje je neprocjenjivo. Nakon anga`mana u mjuga`man u edukaciji djece i studenata kako bi im prenijela bogato iskustvo.

Velika scena
Cilj ove umjetnice je oblast Psihologija glasa koja obra|uje metode pjevanja i studiju fonatornog aparata po ameri~koj nau~nici D`o Estil (Jo Estill), za {ta se `eli licencirati na na{im prostorima, a potom ovaj segment uvesti kao inovaciju u svoju nastavu i studij. - Moji studenti 17. marta imali su nastup na Muzi~koj akademiji i to je kao mala predstava, mjuzikli u kojima igraju kostimirani ba{ kao London u Sarajevu. To su prvi koraci u mojoj `elji za odsjekom i polako se realiziraju. Va`no je spomenuti da su to mladi talentirani ljudi, studenti ~etvrte i pete godine svih odsjeka na Muzi~koj akademiji koji prvi put imaju priliku uploviti u vode mjuzikla i koji su uistinu pokazali da to i mogu. Njihov rad i `elja da savladaju sve {to je pred njima moja su inspiracija i u budu}nosti ih `elim gledati na velikoj sceni negdje u BiH dodaje Alma.
S . ALAGI]-ALETI]

- Sigurno da mi poma`e. Donosi mi taj neophodni mir. Naro~ito supruga, sve napravi da se mogu koncentrirati na tenis. Kada se poslije treninga i me~eva vratim u sobu, u`ivamo svi skupa. Iako mi je dan ispunjen obavezama, osje}aj da su tu blizu veoma mi je bitan.
Prili~no ste opu{teni.

- Bude stvarno uvijek na{ih ljudi. Uvijek se na|e neko ko navija i kome je drag va{ uspjeh.

Najbolji prijatelj
Va{i Banjalu~ani su rasuti {irom svijeta. Susre}ete li se i s njima?

U`ivamo skupa
Jesu li se slegli dojmovi iz Indijan Velsa?

- Tamo sam do{ao spre-

- Kod mene nikada nije postojao imperativ pobjede. Sada sam jo{ vi{e

- U Australiji sam nedavno sreo

Saradnja sa Sjuzan Bojl
En-Meri Spid je glumica, rediteljka, vokalni trener i licencirani praktikant/predava~ studije o gra|i i funkciji fonatornog aparata i metodama pjevanja, po ameri~koj nau~nici i opernoj pjeva~ici D`o Estil. Kao vokalni konsultant-trener anga`irana je na ITV serijalu „The X-factor“ na kojem je radila s pjeva~kim zvijezdama Sjuzan Bojl (Susan Boyle) i Aleksandrom Burk (Alexandra Burke), pobjednicom serijala za 2008. godinu. - Radila je na mjuziklima u „West Endu“, mnogim filmovima i serijama za BBC, Really Useful Group, The Royal Shakespeare Company, Tiger Aspect Productions i HBO, a me|u njenim klijentima su i glumci Kira Najtli (Keira Knightley), Ana Friel (Anna), Sem Nil (Sam Neill), En Meri Daf (Anne-Marie Duff), Brendan Glison (Gleason), Leni Henri (Lenny Henry) i Majlin Klas (Myleene Klass) - isti~e Alma.

Posjeta oca Emira Saltagi}a
Kada planirate do}i u rodni grad, mo`da na premijeru filma, ako se desi?

@ivot u Monte Karlu
@ivite u Monte Karlu. Je li to zaista mjesto iz snova?

- Krenuti s djecom na put za mene bi bio ogroman pothvat pogotovo jer sam po~ela raditi. Stoga, vidjet }emo. Za Novu godinu nas je posjetio moj otac (reditelj Emir Saltagi}, op.a.) koji `ivi u Sarajevu, ali kako i on ima malo dijete, nije mu ba{ jednostavno do}i u Zagreb. U mati~nom kazali{tu Tre{nja po~ele su mi probe predstave „Ivica i Marica“ u kojoj igram vje{ticu. Mislim da je to za sada moj maksimum jer devetomjese~ni blizanci tra`e moj puni anga`man.

- U Monte Karlu mo`ete biti najbogatiji ~ovjek na svijetu i niko se ne}e okrenuti za vama. I to {to sam ja neki dobar teniser ni{ta ne zna~i. Monte Karlo je specifi~an grad, lijep je, ali je i jako mali. Svako poznaje svakoga. Tamo smo dugo, upoznali smo mnogo ljudi i osje}amo se ugodno.

U Banjoj Luci sam nakon 1992. godine bio samo jednom

Ljubi~i}: Sada sam jo{ vi{e opu{ten

40
ZABAVE

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

„Playboy Party“ u klubu „Coloseum“

Sve je bilo poput lo{e u{timanog orkestra
„Ze~ica“ Una Gruji} ljubila se sa Sarajkom
layboy Party, odr`an preksino} u sarajevskom klubu „Coloseum“, privukao je tek stotinjak posjetilaca, koji su s nestrpljenjem o~ekivali da se na sceni pojave

Niggor jedina svijetla ta~ka

P

„ze~ice“ iz Srbije. Nakon dva sata zaka{njenja, nekoliko minuta iza pono}i na stejd`u se prvo pojavio Igor Lazi} Niggor, koji je u petak nave~er bio u ulozi DJ-a, a potom su

Gruji} u zagrljaju Sarajke

mu se pridru`ile i oskudno odjevene Anastazija Bud`i}, Una Gruji}, Jasmina Trifunova, Gordana Radi} i Marija Ne{kovi}, koje su svojevremeno krasile naslovnice „Playboya“. Od najavljenog glamura i dobre zabave posjetioci su vidjeli vrlo malo, gotovo ni{ta. „Ze~ice“ su u nekoliko navrata izlazile na scenu, mahale bokovima i grudima, ali bez ikakve koreografije. Sve je bilo poput lo{e u{timanog orkestra u kojem je jedina svijetla ta~ka bio Niggor. Na licima „ze~ica“ vidjela se velika `elja da {to prije napuste binu i u obilju pi}a i hrane u`ivaju sa svojim pratiocima. Nakon nekoliko ~a{ica, silikonske ljepotice su se razuzdale. Tako se Una Gruji} ljubila u usta sa jednom Sarajkom. - Bile smo umorne malo od puta, ali poku{ale

“Ze~ice“ na sceni sa Niggorom

(Foto: D. @ivojevi})

smo da prenesemo pozitivnu energiju na sve posjetioce. Da svi u`ivamo i da se provedemo - ka`e

Una Gruji}. Ovako lo{e organiziran parti, kojem nije mjesto ni u seoskoj diskoteci, jo{ ni-

je vi|en u „Coloseumu“, te su stalni posjetioci kluba bili vi{e nego razo~arani.
D. ZEBA

„Berette“: Pro{logodi{nji pobjednici

Uskoro po~inje „Jaeger Music Night“

Konkurs za nasljednika „Beretta“
Nedavno je otvoren konkurs za novu sezonu muzi~kog takmi~enja „Jaeger Music Night“, u kojem su pro{le godine u~estvovale desetine bendova iz cijele BiH, a u velikom finalu u Mostaru pobijedila je grupa „Berette“ iz [irokog Brijega. - Pozivamo bh. demo grupe da u~estvuju u na{em projektu i na taj na~in dobiju priliku za afirmaciju. Program je otvoren isklju~ivo za bendove ~iji su ~lanovi punoljetni dr`avljani BiH - ka`u iz organizacije ovog muzi~kog programa. Pristigle prijave ocijenit }e `iri, a imena 12 ovogodi{njih u~esnika u programu „Jaeger Music Night“ bit }e poznata 5. aprila.
D. Z.

Pop lista

Rok i alter lista

Folk lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Plavi orkestar“ „Amerika“ @eljko Joksimovi} „@ena za sva vremena“ To{e Proeski „Jo{ uvijek sanjam da smo zajedno“ Zdravko ^oli} i Goran Bregovi} „Manija~i“ „Parni valjak“ „Nakon svih ovih godina“ Armin Muzaferija „Gdje si ti“ SMS „Dva svijeta“ Sergej ]etkovi} „2 minuta“ Gibonni „Toleranca“ Nina Badri} „Znam te ja“
Rok i alter prijedlog aby“ „KillingJazzHardCoreB „Malo sutra“

Pop prijedlog Milan Stankovi} „Ovo je Balkan“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Bombaj {tampa“ „Vriska“ Mladen Voji~i} Tifa „21. vijek“ „Van Gogh“ „Lavirint“ Frenkie & Damir Imamovi} „Tebi“ „Letu {tuke“ „Mali“ „Skroz“ „Nevidljivi“ Edo Maajka „Sve prolazi“ „Emir & Frozen Camels“ „Jedina“ „Sikter“ „Line“ „Vuka{in Braji}“ „Munja i grom“

Folk prijedlog „Sarr e Roma“ “ „Imao sam deset `ena
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ [erif Konjevi} „Zlopamtilo“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ Adnan Jakupovi} „Mostar“ Selma Bajrami „Farmerice“ Halid Be{li} „^ardak“ Ibrahim Jukan „Carica“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ [emsa Suljakovi} „Bolje mi je da sam sama“ Emir \ulovi} „Igraj Hano“

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

41

UMJETNICI

Edina Papo, prvo baleta u BiH

Moja trema je izraz po{tovanja prema publici
De`urni du{mani ka`u kako sam u baletu sve „poklopila“ Trudim se biti uzorna supruga
ez ikakve dileme Edina Papo je prvo ime baleta u BiH. Cijeli `ivot posvetila je ovoj umjetni~koj disciplini koju je iskusila u svim mogu}im rolama. Ve} sa 16 godina postala je ~lanica Baleta Narodnog pozori{ta u Sarajevu, ~ija je danas direktorica, a poha|ala je Akademiju „Vaganova“ u Sankt Petersburgu, te u istom gradu specijalizirala na Univerzitetu „Rimski Korsakov“.

[ARENI IZLOG

B

Ve}i ansambl
Neostvarena `elja Edine Papo je rad s velikim ansamblom... - To kao umjetnik `elim svim srcem. Ne treba to biti preveliki, glomazni ansambl. Jednostavno, kada imate ve}i ansambl mo`ete biti kreativniji i raditi opu{tenije. A ne da, kada neka balerina kihne, strahujete ho}e li odr`avanje predstave do}i u pitanje. Velika `elja mi je, tako|er, da u Narodnom pozori{tu postavimo „Bajaderu“, ina~e veoma zahtjevnu predstavu - otkriva Papo.

„Djeca crvenih o~iju“ u Domu mladih

(Foto: I. [ebalj)

„Los Ninos...“ u Sarajevu

Intelektualno bogatstvo Obilje`avanje 60. godi{njice postojanja Sarajevskog baleta, ali i baletne umjetnosti u BiH op}enito, po~elo je premijerom predstave iz dva dijela ~iju koreografiju i re`iju potpisuje upravo Edina Papo. Time se nakon {est godina pauze autorskim radom vratila na scenu. - Na`alost, prije nekoliko godina tada{nji saziv Vlade Kantona Sarajevo donio je odluku prema kojoj ja, kao direktorica Baleta NPS, ne mogu dobivati finansijsku nadoknadu ni po kojoj drugoj osnovi. Zbog toga nisam `eljela svoje autorstvo i intelektualno bogatstvo, koje je danas za{ti}eno, davati tek tako. Tokom tih {est godina ipak sam uspjela odr`avati autorsku kondiciju rade}i na projektima u Rumuniji i Rusiji -

Evo banke, cigane moj...
Jedanaest ~lanova, me|u njima i gitarista Jasmin Me{i} iz Tuzle, „furalo je svoju furku“
grani - isti~e direktorica Baleta NPS. Privatno, Edina za sebe ka`e da je `ena koja i pored brojnih obaveza u pozori{tu, uspijeva izdvojiti dovoljno vremena za porodicu. - Trudim se biti uzorna supruga. Ako pod tim podrazumijevate i takve stvari kao {to su pranje, peglanje, kuhanje, to uredno sti`em obavljati. Suprug razumije u potpunosti ono ~ime se bavim, jer je i sam umjetnik, violon~elista u Orkestru Narodnog pozori{ta. Tako|er, redovno odr`avam kontakte sa sestrom blizankom Nerminom Damian, koja `ivi u Rumuniji. Rje|e se vi|amo, ali ~ujemo se svakodnevno. Presretna sam i kada s bratom Mirsadom Had`irovi}em pijem kafu negdje u gradu - govori Papo. H. PROLI] Nominalno {panski bend, „Los Ninos de los Ojos Rojos“, ili na bosanskom Djeca crvenih o~iju, sastav od 11 ~lanova okupljenih iz bijela svijeta, u petak je u Domu mladih odr`ao dugoo~ekivani koncert. Nekih godinu-dvije u opticaju je bila ideja da ova multivarijantna kompozicija gostuje u glavnom gradu BiH, da bi evo sada to u~inila u sklopu turneje po gradovima {irom biv{e Jugoslavije. Nakon Zagreba, Banja Luke i Tuzle (gdje svi zainteresirani za njihov izraz nisu ~ak ni mogli prisustvovati svirci, mno{tvo ih je ostalo izvan koncertnog prostora), „Djeca“ su se spustila i u Sarajevo, gdje su svirali oko dva sata pred, za divno ~udo (budu}i da je 26. u mjesecu), oko tri-~etiri stotine fanova. Jedanaest ~lanova, me|u njima i gitarista Jasmin Me{i} iz Tuzle, „furalo je svoju furku“, {to je i glavna odlika ovog benda koji je imao nastupe {irom svijeta na mnogim poznatim prostorima, eminentnim filmskim festivalima, sportskim doga|ajima... U njihovom repertoaru na{le su se i izvedbe pjesama „Moja mala nema mane“ i „Evo banke, cigane moj“, a tokom nastupa preplitali su se kubanski ritmovi, irski etno zvuci, ska, rege, hip A. ^. hop, hardkor...

Papo: Usred sam konstantne borbe

govori umjetnica. Upravo zbog spomenute pauze, premijera baleta iz dva dijela, „Meu Amor“ i „Karmen-Svita“, u srijedu, 24. marta, nosila je posebnu emotivnu te`inu za Edinu Papo. - Imala sam tremu. Ogromnu. Ipak, ja sa svojim radom nisam ovdje iza{la ~ak {est godina. Kao {to sam ve} rekla, tokom tog perioda sam tu i tamo ne{to radila, ali ne i cjelove~ernju predstavu. Naravno, opet }u imati tremu. Moja trema je, ustvari, po{tovanje prema onima koji do|u pogledati predstavu i ocijeniti je, bez obzi-

ra jesu li to stru~ni ljudi ili ne - ka`e Papo. Ne krije da je nezadovoljna finansijskom podr{kom dr`ave prema baletu, i nakon 60 godina „`ivota“ na ovim prostorima. Na kafi s bratom - Mislim da u na{oj zemlji sve vrste umjetnosti moraju biti podjednako njegovane, a to nije slu~aj. Mi u Baletu NPS imamo bud`et izme|u 130.000 i 180.000 KM. To je mizerno u pore|enju s kolegama u regionu. Moji de`urni du{mani ka`u kako je Edina Papo u baletu sve „poklopila“, a ne razumiju da se ustvari nalazim usred konstantne borbe. Da poku{avam s malim ansamblom napraviti ne{to. Stvoriti sistem koji poprili~no ko{ta. Tako|er, o~ito ne shvataju da balet-majstori ne rastu na

Suprug razumije u potpunosti ono ~ime se bavim, jer je i sam umjetnik, violon~elista u Orkestru Narodnog pozori{ta

Dje~iji muzi~ki festival u San Remu

CAFE
PANORAMA

Sead Su{i}maj priprema koncert u Sarajevu odmarao se „Tri kralja“ Nazif Gljiva za 13.
ni „Mirza Deliba{i}“. Na ovom muzi~kom spektaklu uz Halida Be{li}a nastupit }e Miroslav Ili} i [aban [auli}. Amel ]uri} zajedno sa svojim bendom posljednjih dana uvje`bava repertoar s novim pjesmama. Nakon operacije pro{irenih vena pjeva~ iz Gra~anice se dodan poslije u sarajevskom klubu „Cinemas“. Biv{i nogometa{ Sead Su{i}, koji `ivi i radi u Belgiji kao nogometni skaut, nekoliko dana proveo je u Sarajevu. Su{i} je gledao utakmice kadetskih reprezentacija BiH, Hrvatske, Portugala i Rumunije. Brat na{eg selektora

Edin Talovi} predstavlja BiH
Trinaestogodi{nji Edin Talovi} predstavljat }e BiH na dje~ijem muzi~kom festivalu u San Remu, koji }e biti odr`an od 20. do 25. aprila. - Na festivalu }u izvesti pjesmu „La`“ koju sam uradio u saradnji s Eldinom Huseinbegovi}em, koji potpisuje i aran`man. Drago mi je da sam na po~etku muzi~ke karijere imao ~ast raditi s Eldinom, koji je jedan od na{ih najboljih muzi~ara - ka`e mladi Talovi}, koji ve} pet godina svira gitaru i klavir. D. Z.

Nazif Gljiva, kompozitor

Nazif Gljiva posljednjih dana posvetio se organizaciji koncerta „Tri kralja“ koji }e 13. maja biti odr`an u sarajevskoj dvora-

Amel ]uri}, pjeva~

Sead Su{i}, biv{i nogometa{

bro osje}a i ve} je dogovorio nekoliko svirki {irom BiH. Amel }e 2. aprila pjevati u Zenici, a

boravak u Sarajevu iskoristio je i za susret s rodbinom i prijateljima.
D. Z.

Talovi}: Saradnja s Huseinbegovi}em

42

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 12. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 26.03.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 16. 31.

LUTRIJA
BOSNE i HERCEGOVINE
13. 28.

75 64 49

2. 17. 32.

02 62 66

3. 18. 33.

80 07 33

4. 19.

71 77

5. 20.

59 21

6. 21.

27 39

7. 22.

44 42

8. 23.

04 34

9. 24.

84 56

10. 25.

63 38

11. 26.

15 60

12. 27.

70 88

67 50

14. 29.

68 78

15. 30.

11 76

BINGO 33 (JACK-POT)

NIJE IZVU^EN

OÈEKIVANI JACK-POT ZA 13. KOLO TV BINGA 1.600.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 33 (JACK-POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVUÈEN SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 45 . . . . . . . . . . . . . . . .1.882,70 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 14.807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,90 KM JACK POT ZA 12. KOLO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.582.865,00 KM UPLAÆENO JE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470.179,50 KM NAGRADNI FOND 60% : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.107,70 KM FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70.300,00 KM FOND ZA I i II REDA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211.807,70 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.723,10 KM FOND ZA 5 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.384,60 KM FOND ZA GLEDAOCE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.700,00 KM

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00022 1340468 031-0286178-79 1x1RED ZASTUPNIK : 00044 1330017 031-2234030-55 ZASTUPNIK : 00050 1350406 031-1321891-62 ZASTUPNIK : 00127 1350125 031-0923889-30 ZASTUPNIK : 00142 1350592 031-1762704-65 ZASTUPNIK : 00151 1260287 031-1250737-09 ZASTUPNIK : 00159 1350308 031-1782109-95 ZASTUPNIK : 00160 1350005 031-3671356-74 ZASTUPNIK : 00187 1310149 031-3583936-60 ZASTUPNIK : 00193 1340048 031-3584502-46 ZASTUPNIK : 00198 1350331 031-2115758-45 ZASTUPNIK : 00203 1310013 031-0107060-20 1310028 031-0107047-96 ZASTUPNIK : 00205 1340015 031-2816080-15 ZASTUPNIK : 00238 1x2RED 1310024 031-3381991-90 ZASTUPNIK : 00262 1340143 031-2037771-58 ZASTUPNIK : 00264 1340248 031-3992838-25 1350061 031-3992928-16 ZASTUPNIK : 00296 1350544 031-3017408-40 ZASTUPNIK : 00315 1350660 031-1944751-91 ZASTUPNIK : 00316 1310469 031-1235214-29 ZASTUPNIK : 00334 1350233 031-2185083-93 ZASTUPNIK : 00342 1330007 031-0699936-26 ZASTUPNIK : 00356 1340004 031-0304864-45 1350502 031-0758174-86 ZASTUPNIK : 00358 1350045 031-3434706-57 ZASTUPNIK : 00533 1260076 031-1827742-47 ZASTUPNIK : 00590 1260008 031-2679977-91 ZASTUPNIK : 00616 1270093 031-1337894-49 1270268 031-1337476-85 ZASTUPNIK : 00619 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1350294 031-3004449-25 ZASTUPNIK : 00628 1350320 031-1126144-68 ZASTUPNIK : 00652 1341055 031-3004096-75 ZASTUPNIK : 00667 1320060 031-1799662-66 ZASTUPNIK : 00683 1330145 031-2590566-61 ZASTUPNIK : 00692 1260104 031-2034534-81 1350355 031-2037861-49 ZASTUPNIK : 00701 1340130 031-1353081-99 ZASTUPNIK : 00715 1350253 031-0489896-04 1350505 031-0480724-52 ZASTUPNIK : 00723 1340258 031-2649651-32 ZASTUPNIK : 00747 1350059 031-3157431-95 ZASTUPNIK : 00768 1330167 031-3524727-91 ZASTUPNIK : 00786 1310065 031-0955027-86 ZASTUPNIK : 00790 1260041 031-1827198-69 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

DOBICI PUTEM SMS PORUKA SPECIJALNE NAGRADE
JEDAN AUTOMOBIL GOLF VI GORA@DE ZASTUPNIK : 00246 1350579 031-2386505-24 JEDAN MOTOCIKL-SKUTER GRADAÈAC ZASTUPNIK : 00202 1330015 031-1602793-51 TURISTIÈKO PUTOVANJE MAGLAJ ZASTUPNIK : 00217 1330378 031-3450267-30

DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST (SMS) IZ 11. KOLA
ZASTUPNIK : 00312 - @IVINICE 1240154 031-1691231-38 1.000,00 KM ZASTUPNIK : 00149 - BUSOVAÈA 1250115 031-3204426-71 5.700,00 KM ZASTUPNIK : 00749 - SARAJEVO 1240004 031-0088116-51 4.280,00 KM ZASTUPNIK : 00126 - VOGOŠÆA 1250708 031-1352164-10 1.000,00 KM ZASTUPNIK : 00781 - LIVNO 1230002 031-2364188-32 8.550,00 KM

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 17.240,00 KM 5. 3.450,00 KM 2. 10.350,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 6.900,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 5.170,00 KM 8. 1.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 12. KOLA BINGO PLUS OD 26.03.2010.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS

DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS) U 12. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00127 - HAD@IÆI 1350090 031-0923890-01 2. ZASTUPNIK : 00244 - ZENICA 1350245 031-2649780-58 3. ZASTUPNIK : 00768 - GRAÈANICA 1310066 031-3524165-19 4. ZASTUPNIK : 00677 - LUKAVAC 1310148 031-2114139-91 5. ZASTUPNIK : 00328 - SREBRENIK 1340138 031-0794348-01

9

7

5

1

7

2

OÈEKIVANI JACK POT ZA 13. KOLO BINGA PLUS 150.000,00 KM
U 12. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103.245,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.947,00 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (10.154,00 + JP 129.786,74) . . . . . . . . . .139.940,74 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.793,00 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO 27.03. 2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 11. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 19.03.2010.god.

NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 11. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO 37+ DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.515,50 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.086,10 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 15.552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80 KM JACK POT ZA 11. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.538.507,70 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456.976,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274.185,90 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.546,50 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.546,50 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.927,90 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.265,10 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.900,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 11. KOLO TV BINGA JE 26.04.2010.GODINE KONAÈAN IZVJEŠTAJ 11. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 19.03.2010.god.
LUTRIJA BiH SARAJEVO 27.03. 2010.godine

BROJ DOBITAKA I DOBICI BINGO PLUS 4 IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6
DOBITAKA NEMA FOND DOBITKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT

BINGO PLUS 5
DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.077,00 KM

NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 11. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

BINGO PLUS 4
DOBITAKA IMA 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .895,90 KM

U 11. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.188,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.113,10 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (9.856,62 + JP 119.930,12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129.786,74 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.256,48 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA PRVE VRSTE SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.464,20 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704,00 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,30 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 18.044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 11. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 26.04.2010.GODINE

BINGO PLUS 3
DOBITAKA IMA 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,50 KM

BINGO PLUS 2
DOBITAKA IMA 1.881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

BINGO PLUS 1
DOBITAKA IMA 18.592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM

DOBICI BINGO PLUS 5
ZASTUPNIK : 00222 1330004 031-2075172-05 1x5

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 (HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )

ZASTUPNIK : 00047 1340074 031-1345172-49 ZASTUPNIK : 00104 1350028 031-0125172-39 ZASTUPNIK : 00131 1351469 031-3445172-45 ZASTUPNIK : 00140 1350053 031-3345172-07 ZASTUPNIK : 00145 1332185 031-1015172-72 ZASTUPNIK : 00147 1270223 031-0595172-42 ZASTUPNIK : 00149 1320256 031-3215172-17 ZASTUPNIK : 00198 1350125 031-2115172-40 ZASTUPNIK : 00208 1340209 031-1655172-11 ZASTUPNIK : 00217 1350612 031-3455172-92 ZASTUPNIK : 00218 1350233 031-1485172-86 ZASTUPNIK : 00260 1350528 031-2205172-31 ZASTUPNIK : 00301 1320311 031-1385172-48 ZASTUPNIK : 00372 1260159 031-2565172-59 ZASTUPNIK : 00619 1310419 031-3005172-83 ZASTUPNIK : 00695 1330073 031-2705172-31 ZASTUPNIK : 00726 1340019 031-2965172-11

1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4

LUTRIJA BiH SARAJEVO

27.03.2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

Dnevni avaz

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

43

MALI

OGLASI
Prodaja
Laguna 1.9, 99. god., reg. do jan., 9.200 KM. Tel. 061 173 723. Lancia Lybra 1.9 JTD, 2003. god., registr. sa zimskim gumama. Tel. 065 435 585, Sarajevo. Lancia Musa, 2006., full oprema, tiptronic, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Megan-Sedan 1.6, 16 V, 2003., 105.000 km, sport. oprema, extra stanje, 12.200 KM. Tel. 061 137 179. Mercedes 190 D, 84. god., tek registrovan, 3.300 KM. Tel. 061 504 190. Mercedes 220 C dizel, proizv. 1997. god., cijena 10.800 KM. Tel. 061 759 277. Mercedes benz 124, 300 D, god. 1988., o~uvan, sivi met., registr. do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., ful oprema. Tel. 061 145 887. Opel kadet karavan, 1990. sa plinom, mo`e zamjena za manje. Tel. 061 819 488. Opel karavan 90. god., sa plinom, cijena dogovor. Tel. 061 819 488. Peugeot 207 Trendy 8. 2007., pre`ao 14.000 km, gara`iran. Tel. 061 134 947. Prodajem Hyundai GETZ, 2006. god., pre{ao 51.000 KM, servisna knjiga, klima, el. podiza~i stakala, mp3, CD, air bag, daljinsko zaklju~avanje, metalik srebrena boja. Cijena fiskno 10.000 KM. Tel. 061 173 799. Prodajem pasat karavan delfin, 97 god tdi, 8200 KM. Mob. 061 255 806. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Reno-Megan sedan, za manji auto uz dogovor. Tel. 033 760-780, 062 846 348. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Clio 1.2 B, reg. do 7. 2010., airbag, crveni, cijena 3.600 KM. Tel. 062 728 290. Reno Megan Coupe 2001., full oprema, extra o~uvan, reg. do jula 2010. Tel. 061 338 433. Reno Scenic TDI, 2000. g., full oprema. Tel. 061 188 764. Seat Ibiza, 2004. god., benzin, ful oprema, crna boja, odli~no stanje, pre{ao 70.000 KM. Tel. 061 566 579. [evrolet kobalt 2.2 benz., 2006. g., met. sivi, klima, 4 vrata, tek reg. Tel. 061 841 572. [koda Fabija 1.2, 2004. god., siva met. Tel. 061 345 423. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Volvo 5.80, 2001., automatik, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 142 883. VW Golf 4, TDI, 2003. god., 74 KW, karavan, ful oprema, u odli~nom stanju, uvezeno iz Njema~ke u februaru 2009. god., jedna ruka, servisna knjiga, reg. do 2. 2011. god. Cijena 13.500 KM. Tel. 061 241 645. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Yaris 2006. 1.0 B, nema klimu, 28.000, siva met., 4 vrata. Tel. 061 33 55 72. Yugo 55, dobar, povoljno. Tel. 061 616 040. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 100 m2, Grbavica-Kova~i}i, ekskluzivno renoviran, 3 ulaza, 2 ba{te. Tel. 061 505 948. 4851-1tt Dvosoban namje{ten stan, Aneks, u zgradi, centralno, kablovska. 450 KM + re`ije. Tel. 062 941 172. 4927-1tt Izdajem namje{ten stan u zgradi, povoljno ([vrakino). Tel. 066 201 150, 061 143 695. 4155-1Nd` Adapt. namje{ten jednos. stan u zgradi, II sp., Bistrik, ozbiljnim osobama, 450 KM, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom, blizu Wise. Tel. 601 267 264. Apartmani, povoljno, sa upotrebom kuhinje na Vla{i}u u vikendici pored ski staze. Tel. 061 161 971. B. Potok, polunamje{ten stan, povoljno. Tel. 033 654-717. B. Potok, pos. prostor sa inventarom. Tel. 061 863 722. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, blizu Katedrale, lijepo namje{ten dvos. stan. Tel. 601 480 445. Centar, ^obanija, garsonjera, centr. grijanje, namje{tena 300 KM, uklju~uju}i sve re`ije. Tel. 033 444843. Centar, izdajem pos. prostor. Tel. 061 033 953. Centar, Sarajevo, studentima (jeftino) smje{taj, centr. grijanje, TV kabl., kupatilo. Tel. 061 244 181. Centar, tros. stan u zgradi izdajem. Tel. 062 177 704. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. ^. Vila, namje{ten dvosoban stan. Tel. 465-101. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, poseban ulaz, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dvoipos. stan namje{ten, Al. Polje, A faza. Tel. 061 191 061. Dvos. namje{ten stan na M. Dvoru. Tel. 033 526-426, 061 504 385. Dvos. namje{ten stan sa grijanjem, pos. ulaz, kablovska TV. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Dvos. namje{ten stan u centru. Tel. 061 746 016. Dvos. stan 60 m2, Grbavica „[oping“. Tel. 061 595 890. Dvos. stan na ^ar{iji, et. grijanje, bez fri`idera i ve{ ma{ine, ozbiljnoj zapos. osobi. Tel. 647-822, 061 233 428. Dvos. stan na Grbavici, 4 sp., lijepo namje{ten, cijena 500 KM. Tel. 601 540 015. Dvos. stan namje{ten u priv. ku}i. Tel. 033 522-753. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`a u [oping-centru na Grbavici. Tel. 061 911 971. Gara`u (ve}u) u Aerodrom. naselju, na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Gara`u izdajem na Grbavici 1, blizu zelene pijace. Tel. 204-045. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, I sprat, priv. ku}a + gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, Radni~ka bb, izdajem pos. prostor 82 m2, ili 3 prostora (38+44 m2). Tel. 061 140 525, 061 109 159. Grbavi~ka, zidanu gara`u sa kanalom. Tel. 641-293. Hrasno, Posavska 128, izdajem namje{ten sprat ku}e, prednost porodice, sve zasebno, 280 KM. Tel. 062 422 405. Hrasno, sobe za no}enje,1 5 KM po osobi. Tel. 062 100 285, Sarajevo.

Teretni MB ATEGO 815, 2004. g., pre{ao 50.000 km, kao nov. Cijena 33.000 KM. Tel. 061 784 790. N. Aprilia sport city 200 maxi skuter, 2008., registrovan, pod garancijom. Tel. 061 863 362. Audi 2.7 T, allroad, karavan, 2001., 4+4 havariasn sa novim dijelovima za zamjenu. Tel. 061 516 854. Auto gume polovne 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 215/65/16, 4 kom. 205/65/15, 4 kom 205/55/16 i 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 318i, 97. g., talijanske table. Tel. 063 892 324. BMW 525 TDS, 99. god., crne boje, tek registrovan, full oprema, cijena 16.900 KM. Tel. 061 750 214. BMW 525+plin, god. proizv. 1988. registrovan do 27. 5. 2010., met. sivi. Tel. 033 553-865, 061 895 017. BMW 530 D, crni, al. felge, xenon, CD, navigacija, 220 KS, auto je extra. Tel. 066 364 848. Clio 1,2, 2005 god. tek registrovan, pre{ao 66 000km, crveni, 3 vrata, nove gume zimske, cijena 8 700 KM. Tel. 061 259 784 Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Fiat Punto 1.3 dizel, multi jet, 2005. god., reg. god dana. Tel. 061 305 928. Fiat Punto 13 m, jet 2006. god., klima, ABS, airbag, el. podiz., citi servo, maglenke, 3 vrata, tek registrovan, 7.800 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Stilo SW 1.9 multi jet, 2006. god., met. sivi, ful oprema, nove gume, alarm, do registr. 11.300. Tel. 061 923 420. Fiat punto 1.2 benzin, 2001 god., 5900 KM. Tel. 062 255 987. Fiat Uno 1.7 dizel, 91. god., registrovan, 5 vrata, povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Fokus, 2007. god., 1.6, 90 KS, PDCI, reg. do 12/2010., CD, klima, ABS, 8 airbaga, daljinsko. Tel. 033 626-990. Ford Ka crna met., 2001., 113.000 km, servo, ABs, centr. br, 2 airbaga, nema klimu (panorama krov), 2x gume, CD player, tro{i 6 l, odli~an, 6.500 KM. Tel. 061 108 144. Golf dizel 91 god., 3900 KM. Mob. 061 925 862. Golf 4 dizel 98 god. tdi 7900 KM. Mob. 062 437 178. Golf I, benzin, registrovan do 04. 01. 2011., o~uvan, 83. god. 1300 KM. Tel. 061 365 325. Golf 2 1.6 dizel, 92. god., registrovan do kraja maja 2010. god., cijena 4.800 KM, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Golf 2, 86. god., 1.8, registrovan, cijena 1.500 KM. Tel. 061 156 260. Golf IV TDI, 98. god., registrovan. Tel. 062 341 977. Golf IV, cijena 8.800 KM. Tel. 061 299 874. Hitno prodajem nov skuter tip Pe`o-V-klik 2.9 KS. Tel. 061 312 997, 226-903. Hunday Atos, 2002., mo`e zamjena, uz moju doplatu. Tel. 061 202 816. Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin, u garanciji, tek registrovan, 7.000 EUR-a. Tel. 063 639 287. Kamion korpa 12 m, Iveco 35/10, god. 1999., plavi. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Lada 110, plin, centralna, 2003., metalik, 114.000 km, tonirana stakla. Tel. 033 214-755. Lada 112, 1.5 GLI 16 V, metalik, 5 vrata, pre{la samo 25.500 km, reg. do 2. 6. 2010., cijena nakon pregleda vozila. Tel. 033 410-505 i 061 927 080.

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila havarisana, str. table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Mazdu 323, 89./90., havarisana ili neispravna, Kadet suza. Tel. 061 365 193.

Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2 sa parkingom za istovar, povoljno za sve namjene na du`i period. Tel. 033 622-064, 061 156 840. Izdajem 1-krevetnu i 2-krevetnu sobu: TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033 238-744, 061 335 409. Izdajem dvos. stan nenamje{ten u priv. ku}i, bez centr. grijanja. Tel. 443411, Vele{i}i. Izdajem extra lokaciju za fitnes ili ordinaciju. Tel. 061 141 610. Izdajem gara`u kod Socijalnog. Tel. 601 803 662. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem ili prodajem ku}u 220 m2, 2 gara`e, parking, mo`e kao pos. prostor. Tel. 061 145 494. Izdajem jednu sobu `enskoj osobi, Lo`ioni~ka 5/II. Tel. 033 641-885. Izdajem namje{ten 1-soban ili 2soban stan u Hrasnom. Tel. 521-880 i 643-515. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 061 803 662. Izdajem posl. prostor 45 m2, pogodan za sve namjene, veliki parking. Lokacija extra. Tel. 061 141 610. Izdajem posl. prostor, prodajni, proizvodni, magacin + stan. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem poslovno-skladi{ni prostor 80 m2, na Stupu kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem savremeni nov pos. prostor u strogom centru Vogo{}e. Tel. 061 202 287. Izdajem sobe za spavanje, strogi centar Ba{~ar{ija, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e, namje{ten ili nenamje{ten, ul. Brije{}e 161. Tel. 061 214 220. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Jednokrev. namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, strogi centar. Tel. 445306. Jednos. Ned`ari}i namje{ten, bez ve{ ma{ine, na du`e vrijeme, zaposlenoj. Tel. 647-822, 061 233 428. Jednos. stan Ferhadija. Tel. 033 201-973. Jednos. stan namje{ten sa grijanjem, pos. ulaz. Tel. 442-131, 061 803 662. Kanc. prostor Centar, Sarajevo. Tel. 061 033 953. Kanc. prostor u ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Kod FDS namje{ten stan studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655-398. Kova~i}i kod OHR-a, namje{ten extra adapt. stan, 80 m2, lift, c.gr., 1.000 KM. Tel. 061 480 462. Ku}u izdajem na Kova~ima, ba{ta, gara`a, 2 banje. Tel. 602 177 704. Manji jednos. namje{ten stan, Isto~no Sarajevo. Tel. 065 918 475. Na [ipu izdajem pos. prostor 16 m2. Tel. 061 539 532. Namje{ten dvos. stan blizu italijan. ambasade, grijanje plin. Tel. 526022, 061 9116 429. Namje{ten dvos. stan na ^. Vili. Tel. 465-101. Namje{ten jednos. stan Al. Polje. Tel. 061 811 266. Namje{ten jednos. stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Namje{ten stan 60 m2, priv. ku}a, pos. ulaz, Ko{evo. Tel. 033 666-019. Namje{ten stan strancima. Tel. 061 221 706. Namje{ten stan u novoj ku}i kod Ko{evske bolnice, zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Nenamje{ten jednos. stan op{t. N. Grad, zvati od 17-21 h. Tel. 033 801526. Otoka, 1,5-soban stan moderno namje{ten, kablovska, ADSL 400 KM+re`ije. Tel. 602 392 283, 649769. Pofali}i kod benzinske pumpe, izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. Polunamje{ten stan uz glavnu cestu u B. Potoku. Tel. 033 654-717. Pos. prostor 100 m2, ul. S. Zajke. Tel. 062 525 332.

Pos. prostor 130 m2, parking uz glav. cestu, raskrsnica, novogradnja, kod auto ku}a Mercedes, Vogo{}a. Tel. 601 235 178. Pos. prostor 15 m2, Vrbovska, Aneks. Tel. 061 337 510. Pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Pos. prostor 60 m2, pogodan za sve djelatnosti, odli~na lokacija. Tel. 610-151, poslije 18 h. Pos. prostor extra zoan, ^umurija, 50 m2+25 m2 galerija. Tel. 061 130 616. Pos. prostor na Grbavici, vrlo povoljno. Tel. 061 804 248, 062 118 724. Pos. prostor u ul. Nedima Filipovi}a 10. Tel. 062 225 751. Povoljno izdajem prazan jednosoban stan, pos. ulaz, Alifakovac 24 (Stari Grad). Tel. 033/533-564, 062 521 371. Prazan dvos. stan na Ba{~ar{iji. Tel. 441-974 od 17 h. Prazan stan 65 m2, II sp., c. grijanje sa parkingom, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Prazan stan sa grijanjem, 64 m2, I sp., E. [ehovi}a, N. Sarajevo. Tel. 061 205 264. Preno~i{te, 150 m od katedrale, 7 EUR-a po osobi. Tel. 061 339 647. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. TEl. 061 434 123. Prostor 55 m2 - 600 KM, pogodan za sve namjene, parking, grijanje. Tel. 061 357 786. Prostor za stanovanje uz kori{tenje ba{te, Semizovac uz cestu. Tel. 061 907 490. Saraj polje, prazan stan 65 m2, II sprat, c. grijanje, sa parkingom. Tel. 061 545 358. Soba sa 2 le`aja, kupatilom i grijanjem, Ko{. Brdo. Tel. 220-531. Socijalno, blizu Merkatora, tros. stan u zgradi. Tel. 061 18 57 18. Stan Ciglane kod Amer. ambasade, namjet{en, 4 spava}e sobe. Tel. 601 358 225. Stan jednos. na Aneksu, blizu trolejb. stanice. Tel. 033 651-054. Stan namje{ten u novogradnji, Tuzlanska, Sarajevo. Tel. 062 856 996. Stan u ku}i 60 m2 sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641166. Stan, pos. prostor 132 m2, na Obali K. Bana, kod latinske }uprije. Tel. 062 811 494. Studentima sobu sa cen. grijanjem, kod hotela Bristol. Tel. 033 612837. Studentima sobu sa centr. grijanjem kod hotela „Bristol“. Tel. 033 612-837. Titova ulica, trosoban namje{ten stan. Tel. 061 243 923. Tros. namje{ten stan na spratu, studenti ili bra~ni par. Tel. 061 271 204, 033 442-995. Tros. stan za 3 studentice ili zaposlene sa eta`. grijanjem, Ko{. brdo. Tel. 061 537 239. Tuzlanska bb, Sarajevo, dvosoban namje{ten stan, novogradnja. Tel. 062 856 996. U Sarajevu pos. prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana. Tel. 061 586 203. Vele{i}i, namje{ten jednosoban stan. Tel. 065 991 301. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Orebi} „Vila Vidikovac“. Prodajem apartmane na drugom katu, namje{teni, klima, blizina mora, povr{ine 27 m2, cijena 1.550 EUR-a/m2, mo`e i zamjena. Tel. 00385 20 713-793. 231-1Go Al. Polje, 4-soban stan 77 m2, 5 kat, B faza. Tel. 061 167 930. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722. Al. Polje, b faza, 52 m2, 1.500 KM/m2, prazan, ure|en. Tel. 066 620 164. Azi}i, parcele od w60, 380, 6.500, 32.000 m2, i dev. ku}a sa 170 m2 oku}nice. Tel. 065 227 933. B. Potok, ku}u 3 sprata, sa posl. prostorom, do glavne ceste. Tel. 061 598 743. Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. Beograd, prodajem dvos. stan, I sp., 53 m2, sa terasom, beograd. naselje Kote`, 53.000 EUR-a, renovirna.

Tel. 00381 64 3016897. Bistrik-Hrvatin, jednoiposoban stan 47 m2, prizemlje, povoljno. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 061 269 148. Bos. Krupa naselje Kr~ane, 8.500 m2 vlas. 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak, 210 m2 sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Breka, stan dvoipos., 66 m2, extra raspored. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Breka, tros. 80 m2, adapt., nova stolarija, kuhinja, ameri~ki plakari, kupatilo i ostalo. Tel. 061 106 424. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, v. prizemlje, upotrebljiv za pos. Tel. 033 221-533. Centar, V. Peri}a, stan 104 m2, I sp., 2 balkona. Tel. 061 48 33 58. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665256. Ciglane, stan 92 m2, toplinska izolacija, eta`n o i plin., mali vrt, cijena 2.300 KM/m2. Tel. 066 438 914. Ciglane, stan sa ve}im dvori{tem, 270.000 KM. Tel. 062 203 895. ^. Vila 1, dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^. Vila kod Merkura, dvos. stan IV sp., centr. grijanje. Tel. 061 214 982. ^. Vila, kod Merkura, prodajem dvosoban stan 57 m2, 2.200 KM. Tel. 061 214 982. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^etverosoban stan 105 m2, 1 sp., balkon, gara`a, ^ekalu{a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Dobrinja I, FBiH, troipos. stan 87 m2, I sp. Tel. 062 141 072. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-62,5 m2, kreditiranje BBI banka bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje sa objektom, extra lokacija, Bojnik. Tel. 062 136 255. Dva dun. zemlje i ku}a sun~ano, op}ina N. Grad-Perivoj, iza Zabr|a. Tel. 062 855 544. Dvos. 48 m2, 1 sp. Vogo{}a, centar. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Dvos. adapt. stan, Hrasno, extra lokacija. Tel. 061 724 597. Dvos. stan 54 m2, centr. grijanje, balkon, prvi sprat, ^. Vila I, 110.000 KM. Tel. 618-725. Dobro{evi}i, Tijepova~ki put 1.305 m2 plac, ogra|en, priklju~ak struje, temelj, zimzeleno rastinje, kultivisano, prelijep pogled na grad. Cijena po dogovoru. Tel. 061 237 110. Dvos. stan Grbavica 53 m2, III sp., 60.000 EUR-a. Tel. 00385 91 1774627, 063 191 201. Dvos. stan na Al. Polju. Tel. 066 848 420. Dvos. stan, novogradnja na Betaniji, 55 m2, sprat prvi, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Dvosoban 60 m2, bez posrednika kod Pivare. Tel. 061 348 004. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera Bau{i}i, H. Novi ili zamjena za stan u Isto~nom Sarajevu. Tel. 065 462 251. Grbavica, troipos. s tan, renoviran sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033 617742. Hostel prodajem u funkciji, 75 le`aja, mogu}nost pro{irenja. Tel. 061 133 176. Hrasno dvos. stan 50 m2+2 balkona, 14 sp. Tel. 058 416 546. Hrasno, Olovska, pos. prostor 42,5 m2. Tel. 061 150 304. Hrasno, P Ribar, garsonjera 28 . m2, Vi sp. Tel. 061 201 739. Hrasno, Porodice Ribar, garsonjera 28 m2, VI sp., 63.000 KM. Tel. 061 201 739. Hrasno, stan 53 m2. Tel. 061 101 186. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a, ku}a na ekskl. lokaciji, pored Kristala, pogodna za ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Tel. 065 227 933. Ilid`a-Lu`ani stan 55 m2, centralno, III sp., cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, stan 69 m2, 115.000 KM. Tel. 065 831 209, 033 621-023. Ilid`a-Osjek na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 033 699 195.

44

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ku}u Radni~ka 122, visoko prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stambeno-poslovni prostor u Ilija{u, dim. 12x8 m. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 105 m2, strogi centar, novogradnja, centralno grijanje, gara`a. Tel. 033 221-694. Prodajem stan Ilid`a-Lu`ani, 69 m2, 115.000 KM. Tel. 065 831 209, 033 621-023. Prodajem standardnu gara`u na Ba{~ar{iji, Logavina ul. Tel. 061 544 894. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 531 130. Rakovica, vikendica sa ve}im dvori{tem, Kobilja~a, 55.000 KM. Tel. 062 203 895. Renoviran polunamje{ten tros. stan, Alipa{ino B faza. Tel. 033 452105. Ru{evnu manju ku}u 100 m2, iznad restorana „Kibe“, Vrbanju{a. Tel. 061 212 241. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Srbija, U`i~ka Po`ega prema Zlatiboru, banja Roge, ku}icu sa 4 odjeljenja i 12 ari zemlje. Tel. 00381 11 2183837. Stan 102 m2, I kat, centar, kod Pozori{ta, plin, 1/1, predratna gradnja, potrebna adaptacija, 1.200 EURa/m2. Tel. 033 226-550, 061 528 112. Stan 34 m2, II sp., M. Dvor, ustakljen, balkon, 2.800 KM/m2. Tel. 062 569 990, 033 243-554. Stan 54 m2, O. K. Bana, II sp. Tel. 062 920 191. Stan 80 m2 na Al. Polju, B faza. Tel. 061 507 845, 542-343. Stan 92 m2, Titova, neboder „parku{a“. Tel. 061 905 212. Stan na Alipa{inom B faza, S. Fra{te, sp. 11, 64 m2. Tel. 062 007 070. Stan na Grbavici, ul. Zagreba~ka, 4 sp., 62 m2+2 balkona, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 601 247 191. Stan na M. Dvoru 50 m2, prvi sprat. Tel. 061 209 930. Stan na Obali K. Bana kod Lat. }uprije, 132 m2, vl. 1/1, pogodan i kao pos. prostor. Tel. 062 811 494. Stan u Hrasnom, 53 m2. Tel. 061 101 186. Stan u Vogo{}i, povr{ina 54 m2+balkon 33 m2. Tel. 061 916 160. Stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Travnik stari, centar, kod op{tine, 73 m2, dvos.+trpezarija, V kat, od VI, centr. grijanje, lift, velika lo|a 4x2. Tel. 062 117 222. Tros. stan 77 m2, 3 sp., Ciglane (vrh). Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Tros. stan sa gara`om, ul. Juki}eva 75 m2, sprat 8 u dobom stanju, 1.660 KM/m2. Tel. 061 540 015. Trosoban 70 m2, 3 sp., kod hotela Holiday In. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Trosoban stan 83 m2, odli~no stanje, 2 balkona, eta`no grijanje, trokatnica. Tel. 033 210-915. U Hrasnom prodajem nov neuseljiv dvoipos. stan 67,35 m2 kod Bosmala. Tel. 061 145 887. U Makarskoj stan renoviran 33 m2, centar, 70.000 EUR-a. Tel. 062 552 025. U Zenici prodajem ku}u na tri eta`e sa gara`om i dvos. stan 51 m2. Tel. 063 673 215, 066 242-110. Useljiva ku}a 240 m2, pijaca Vrap~i}i, Mostar ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ve}i stan u centru. Tel. 066 848 420. Vikend ku}a u Neumu, odmah useljiva. Tel. 061 133 176. Vikendica i 2.500 m2 zemlje na Kobilja~i, Buhotina. Tel. 062 118 724, 061 864 241. Vikendica na Han Plo~i, 400 m od gl. ceste, Kiseljak, 171, cijena 30.000 KM. Tel. 061 520 680. Vogo{}a, centar nadogradnja, dvoeta`ni rhay-bau faza, 96 m2, 1.000 KM/m2, zvati iza 17 h. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, stan 54 m2 + balkon 33 m2. Tel. 061 916 160. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlju pod {umom, 12 dun. u Ahatovi}ima, mo`e i u parcelama. Tel. 033 629-274, 061 132 416. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 4764-1TT Radim ma{insko malterisanje i sve vrste fasada, cijena po dogovoru. Tel. 061 338 919. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. TV servis - opravka svih vrsta TV i audio ure|aja, prodaja svih vrsta daljinskih upravlja~a. Tel. 061 350 813, 063 930 116. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, Terezije 32. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom radi monta`u novih kupatila i odr`ava staru instalaciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Stolar - postavljam laminat, {ipod i ugra|ujem i popravljam stolariju. Tel. 061 219 000. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Servisiram sve vrste tlakomjera i prodajem sa garancijom, povoljno. Tel. 061 188 903. Kvalitetno i povoljno radim sve vrste gra|evinskih radova, adaptacije stanova i ostalo.Tel. 061 513 031 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493.

PRODAJEMO POVOLJNO STAMBENO-POSLOVNI PROSTOR 116 M2 U ULICI HAD@I IDRIZOVA 1 (UGAO ULICA KO[EVO I HAD@I IDRIZOVA). SVE INFORMACIJE NA TELEFON: 033 261-230, 033 570-555 i 062 991-923. N. Ilid`a-Plandi{te, bosanskih ljiljana, dvoeta`. stan 150 m2, ba{te 150 m2, papiri uredni. Tel. 062 319 563. Ivanica, 6 km od mora, iznad Dubrovnika, ku}a 240 m2, 3 stana. Tel. 061 565 781. Jar~edoli, ku}a sa oku}nicom, cijena dogovor. Tel. 033 201-134. Jedan ipo dun. zemlje na Kobilja~i-Buhotina, voda, put, struja, vrlo povoljno. Tel. 062 118 724, 061 804 248. Jednoipos. stan 47 m2, BistrikHrvatin, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Kiseljak, Pale{ka }uprija, vikend sa 2.200 zemlje pod vo}em. Tel. 033 647-851. Kod Pivare 56 m2, prizemlje, 1.200 KM/m2. Tel .033 536-748, 062 656 447. Ku}a na Ilid`i-centar, 220 m2, 4 sobe, eta`. grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5 prizemlje+2 eta`e sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ku}a p+s, 70 m2, podrum, balkon, dvori{te, Pehlivanu{a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Ku}a S. Grad, Arapova, ku}a 120 m2, ba{ta 120 m2, gara`a 2 vozila, lijep pogled. Tel. 061 135 661. Ku}a sa 3 odvojena stana i 2 gara`e, vl. 1/1. Tel. 061 131 268, Vratnik. Ku}a sa dva dvos. stana, gara`a, {upa, parking za 3 auta, ba{ta, N. Had`ovi}a. Tel. 522-715. Ku}a sa oku}nicom, Ilid`a, uredni papiri. Tel. 061 219 853. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9 m, 171, p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena 70.000 EUR-a. Tel. 420-319. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje. Uz cestu. Papiri uredni. Tel. 061 159 513, 062 419 252. Ku}a u samom centru Bugojna. Tel. 061 257 604. Ku}a, pom. objekat, zemlja u Crnoj bari, Bogati}i, Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Logavina, S. Grad, 90 m2, visoko prizemlje, ba{ta 30 m2, gara`a. Tel. 061 183 941. M. Dvor, dvos. stan 56 m2, 4 sprat, vl. 1/1, balkon, blind vrata, 2.250 KM/m2. Tel. 061 480 462. M. Dvor, stan 58 m2, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Makarska, stan hitno, centar jug, 62+8 lo|a, 93.000 EUR-a. Tel. 385 99 596 0425. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mostarsko raskr{}e, prodajem pos. prostor. Tel. 061 174 017. N. Sarajevo, ku}a 10x11, vl. 1/1, povoljno. Tel. 061 929 894. Ned`ari}i, dvije ku}e na placu od 760 m2 sa urednim papirima, cijena 500.000 KM. Tel. 061 504 425. Neum, tiha luka, kompletno namje{ten stan, 40 m2, sa terasom i pogledom na more, cijena 1.700 EURa/m2. Tel. 061 147 336. Novo Sarajevo, Paromlinska, dvoipoisoban stan 64 m2, novogradnja, 148.000 KM. Tel. 061 214 580. Obala Kulina bana 21/II, stan 54 m2. Tel. 062 920 191. Otoka, stan 49 m2, 7 sp., 2 balkona, 110.000 KM. Tel. 066 858 997. Plac na crnogorskom primorju \emovi} kod H. Novog. Tel. 033 638125. Pos. prostor 1/1, 38 m2, razra|ena trgovina sa inventarom ili bez u Vogo{}i. Tel. 061 149 183. Pos. prostor 38 m2, moderno opremljen za trgovinu sa inventarom ili bez, vlas. 1/1. Tel. 061 149 183, Vogo{}a. Povoljno zemlja u b. Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodajem jednosoban stan 31 m2, Op}ina Centar, Mejta{, kod Bo{nja~ke {kole, adaptiran sa zajedni~kim kori{tenjem WC-a, cijena 62.000 KM. Tel. 061 397 861. Povoljno, potpuno dev. vikend sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Prodajem dvosoban stan 53 m2/III, Grbavica kod klinike „Sanasa“, 60.000 EUR-a. Tel. 063 191 201. Prodajem dvosoban stan 56 m2 +

Potra`nja
Manji stan do 60 m2 u zgradi blizu centra potreban za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Potreban manji stan u zgradi za izdavanje do 55 m2 za poznatog klijenta (Agencija). Tel. 061 031 330. Kupujem jednos. stan bez posrednika do 35.000 KM. Tel. 062 951 616. Stan kupujem u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agenciji potreban ve}i broj stanova, ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768 016. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje (agencija). Tel. 061 925 649.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 2844-1ND@
Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapit. lipljana i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Skalpove dom. pijetlova u raznim bojama, za izradu mu{ica za ribolov. Tel. 061 206 345. Harmonika vrata Marley, najbolje cijene, kvalitetna ugradnja, svih modela „standard“ i „staklo“ sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Ljekovita jaja prepelica, 30 kom.9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 256 914. Pe} plin 2 rerne, 6 stol. kompl., 1 kasa Oliveti, 2 raz. vitr., 2 tende 6x3,5. Tel. 061 958 001. Tra~nu {lajfaricu, stolarsku tezgu, ru~nu veliku i malu frezu, zvati iza 18 h. Tel. 601 145 885. Skoro nov, ru~no ra|eni kau} za 50 KM, Zenica. Tel. 032 244 911. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 387 856. Povoljno prodajem kuhinjske elemente. Tel. 033 642-029. Trosjed, dvosjed, fotelja, povoljno. Tel. 033 646-540. Zidnu vitrinu 2,10x2 m i sredi{nje gondole za samoposlugu, 4 m. Tel. 062 272 537. Polovna oprema za snowboard prodajem. Tel. 061 929 130. Za va{e zdravlje naru~ite u BiH kod distribu. Amerike, jedini originalni noni |us. Tel. 602 342 150, 033 472-713. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapit. lipljenja i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Prodajem po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, escherihiju cooli i imunitet. Tel. 033 646-912, 061 865 685. Svje`a ljekovita jaja prepelica 30 kom-9 KM, bespl. ku}. dostava. Tel. 061 256 914, 061 504 425. Prodajem ljekovita prepeli}ija jaja i doma}a koko{ija, bespl. dostava. Tel. 062 138 855. Rasprodaja sportske opreme, skije, klizaljke, role... Mob. 061/237110. Nova puna drvena vrata lijeva sa {tokom, 100x205x10. Tel. 065 442 477. Prodajem ulazna vrata i prozor, PVC 90/60, novo. Tel. 033 238 419 Muz. liniju „Aiwa“ sa komplet zvu~nicima.Tel. 061 218 870. Ugao prodajem, cijena po dogovoru. Tel. 033 660-792, 062 189 731. Vlastite guske, gu{~iju mast za lijeka, patke, donosim na ku}. adresu. Tel. 601 925 691. Polukru`nu sofu za sjedenje, dobro o~uvana, kao nova, cijena povoljna. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Pelene, podmeta~e, {ar{afe fatirane za odrasle, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Trosjed, dvosjed, fotelju, vrlo povoljno. Tel. 033 646-540. Antik unikat svije}u sa 4 sprata, ra|ena 1873. god. Tel. 061 598 743. Aparat za autogeno varenje, komplet 2 boce, {laufi, monometri, ru~ka i breneri, ispravno. Tel. 061 065 666.

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu (kod bolnice), za garsonjeru ili ve}i stan uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Dobrinja 2, super lokacija, mijenjam dvosoban stan, 1/1, za stan Makarska - Makarska rivijera. Tel. 062 213 786. Jednos. stan ^. Vila za dvos. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Hrasno, stan 53 m2, 1 kat, za manji ili prodajem. Tel. 061 501 515. Mijenjam ku}u u zavr{noj fazi gradnje sa oku}nicom pod vo}em 12.500 m2 za stan u Sarajevu, mo`e i prodaja.Tel. 061 203 367. Isto~no Sarajevo, Dobrinja 4, dvos. stan mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542-668.

„RASPRODAJA OGRIJEVA“. Bukova cijepana drva i drva u }utcima 60 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Pozovi: 061 670 068. 4359-1tt VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 55 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah - 140 KM (Kreka) drveni 100 KM i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 3856-1Nd` T otalna rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 45 KM po jednom metru. Isto tako nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do Vas je isti dan. T 061 526 453. el. 4159-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Rasprodajem jednogodi{nje koke nosilje po cijeni 5 KM za 1 komad. Tel. 033 421-270, 061 165 097. Prodajem klupski sto sa staklom 1,20x50x50 cm. Tel. 521-880 i 643515. Ciglu prodajem iz TA pe}i. Tel. 062 972 512. Kafe aparat 2. grupe „Arieta“, povoljno sa mlinom. Tel. 062 570 109. Pelene za odrasle, 2 i 3, 1 paket 15 KM, 2 paketa 25 KM. Tel. 033 612776. Komplet zlatarsku opremu valcu, prese, freza, {tac alate. Tel. 063 113 428. Prin ma{ina Rodin Solvent 6184, a {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. P~ele prodajem 10 LR sanduka, zajedno sa p~elama. Tel. 061 902 645.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 3875-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3205-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 2670-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4509-1tt

Dnevni avaz
Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ vr{i prevode svih vrsta sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Konverzacijski engleski za sve uzraste, PC osnovi i njegove aplikacije, antivirusna za{tita. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Dajem ~asove iz osnova PC-a, konverzacija na engleskom, viruse i ostale probleme na PC-u rje{avam. Tel. 062 293 688, Ilid`a. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. @albe, tu`be, molbe i dr. pravne akte radim povoljno. Tel. 061 722 706. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Instalacija windowsa, programa, antivirusna i antispyware za{tita, seminarski radovi, dolazak besplatan. Tel. 061 812 308, 033 201-389. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Crtam idejna rje{enja za legalizacije i urban. dozvole. Tel. 061 537 576. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Hemijsko dubinsko ma{insko ~i{}enje unutra{njosti vozila, pranje, poliranje i voskarenje vozila i motora.Tel. 033 472 436 i 061 336 113. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Sve staklarske radove radim povoljno, dolazim na adresu. Tel. 061 842 343. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje, kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amrli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Vodoinstalater, obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravka, adaptacije. Tel. 061 696 133. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. T 061 268 155. el. Servis ra~unara, instalac. windowsa, antivirusna za{tita, internet rje{enja, dolazak besplatan. Tel. 061 812 308. Pru`am usluge medicinske, sportske i relaksiraju}e masa`e, molim ozbiljne ponude. Tel. 061 563 098. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Agencija pru`a ra~unovodstvene i poslovne savjete za sve djelatnosti. Tel. 033 710-710, 061 218 550. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Iskusni vodoinstalater Vinko, radi u~inkovito usluge iz svije struke. S. Fra{te 13. Tel. 033 543-988, 061 968 031. Dijamantsko sje~enje i bu{enje armiranih betona, bez buke, pra{ine i vibracija. Tel. 061 336 558. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Servis ra~unara „Majo“, antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, internet konekcija, ~i{}enje kompjut. virusa. Tel. 061 243 611. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Elektri~ar - vr{i opravku i uvo|enje novih el. instalacija u stanovima i posl. prostorima. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru. Tel. 061 872 581. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Usluge reklamiranja na renomiranom radiu 300 puta mjese~no, za pravna i fizi~ka lica. Tel. 061 245 070. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Klimatiziranim i udobnim kombijem 7+1 nudim usluge prevoza na sve destinacije. Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Dajem instrukc. iz engleskog jezika, djec i srednjo{kolcima, za popravni dolazim na adresu. Tel. 062 788 854. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Servis ra~unara C10, windows sistem, instaliranje arapski, program i dr. Tel. 062 692 198. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja, radim normativna akta. Tel. 061 150 368. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i kontrolne poslove, agencija EDNA, za DOO, STR, SZR, SUR. Tel. 066 442 454. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Snimanje kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze i ostalo, kompjut. obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Usluge snimanja kamerom VHSDVD svadbe, d`enaze, ostalo, kompjut. obrada i monta`a. Tel. 061 205 109. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Servisiram ra~unare, vrlo povoljno, dolazim na adresu. Tel. 061 248 073.

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

45

Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti vozila, tapeta, sjedi{ta, podova, poliranje boje. Tel. 062 672 354, 062 213 732. Potrebna radnica za rad u fast fudu, sve po dogovoru. Tel. 061 109 908. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto, kreditiranje, stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Tra`im partnera da hostel u funkciji, pretvorimo u stara~ki dom, polikliniku, Novi Grad. Tel. 061 133 176. Potreban radnik/ca za rad u cafeu Time out na A. polju, C faza.Tel. 061 509 746. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 033 645-439. Mlad, zdrav i stru~an moler tra`i posao, obavljao bi i dr. poslove po potrebi. Tel. 066 832 479. Potrebna `enska osoba za obavljanje ku}. poslova, dogovor o radnom vremenu. Tel. 033 438-505. Ugradnja termo fasada, mol. farb. radovi, rigips, keramika, laminat. Tel. 061 565 834.

Ponuda-potra`nja
Potreban ra~unovo|a sa certifikatom, stalni radni odnos. Tel. 061 160 020. 4805-1tt Njegovala bih osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 823 662. Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita br. 30. Potrebni: pomo}na radnica, radnica za poslu`ivanje, radnica za prodaju sladoleda. Tel. 061 778 526, 033 213 813. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. 14 upra`njenih mjesta, ameri~ka kompanija u segmentu prehrane, mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061 297 354. Tra`im partnera radi pro{irenja uhodanog privatnog posla, ulog 5.000 EUR-a, dobit 50%. Tel. 062 288 691. Iskusna `ena njegovala bi pokretnu-nepokretnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Radila bih sve ku}anske poslove i peglanje. Samo vikendom. Cijena povoljna. Tel. 061 220 782. Apsolvent pedagogije, daje instrukcije i pedago{ko psiholo{ku pomo} osnovcima, dvo~as 11 KM. Tel. 066 468 812. Potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 ^istim pos. i stamb. prostore. Tel. 061 537 404. Nadogradnja noktiju i geliranje sa magnetic kozmetikom. Tel. 061 381 920. Brinula bi o starijoj `enskoj osobi. Tel. 033 611-436. Posao za penzionera za odr`avanje zemlje, zauzvrat kori{tenje imanja i mjese~na naknada 100 KM. Tel. 061 203 367. Potreban frizer sa iskustvom. Tel. 061 157 454. Tra`ite dodatnu zaradu? Odli~no, pozovite. Tel. 601 141 802. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900, 062 950 069. Smanjite dosadu, dopunom bud`eta, rad u svom domu, lak posao, dobra zarada. Tel. 063 347 564. Tra`im saradnike za kat. prodaju kozmetike iz cijele BiH, uklju~. bespl., zarada 20 posto+rabat. Tel. 061 622 304, 033 223-749.

Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Ginekolo{ka ordinacija Dr. Zild`o Eski} preselila u ulicu Fojni~ka 11, D. Malta. Tel. 033 522-033, 061 16 00 16. Kupujem thule kutiju, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Kupujemo dionice , ratnu {tetu i deviznu {tednju.Tel. 061 398 487. Ozbiljnom gospodinu potreban odmor u doma}instvu na selu, u prirodi blizu Sarajeva. Tel. 062 417 695. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne {tete i dionice, prodajem certifikate. Tel. 061 140 521. Suvenire kupujem sarajevske Olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Razne vrste knjiga kupujem, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 424 679. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu {tetu, dionice. Tel. 061 267672 Kupujem dionice svih fondova, preduze}a, staru dev. {tednju, kupujem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Dionice, stariju dev. {tednju i ratnu od{tetu kupujem. Tel. 062 358 344. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, vrlo povoljno. Tel. 061 863 224. Dionice po berznim cijenama, kupovina Federacija i RS. Tel. 061 271 935. Akcije PIF-ova, obaveznice, {tednja devizna, kupovina. Tel. 061 271 935. Certifikate kupujem-prodajem, za otkup stana, povoljno. Tel. 061 526 918. Stara devizna {tednja, obaveznice, kupovina, Federacija. Tel. 061 526 918.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

46

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE, d.o.o. SARAJEVO Na osnovu èlana 33. Pravila igre na sreæu TV Tombola Bingo, broj: 01-ÈM-13-1567-6/08 generalni direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo, dana 19. 03. 2010. godine, d o n i o j e
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 048181 07 P Sarajevo, 17. 3. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Selimovi} Fazlagi} u pravnoj stvari tu`itelja 1. [ABANOVI] ABDULAHA, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e broj 380, 2. [ABANOVI] MUHAMEDA, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e broj 380, 3. [ABANOVI] MEHE, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e broj 380, 4. [AHOVI] SENIJE, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e do broja 380, 5. ABDURAHMANOVI] [AHE, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e do broja 380, 6. ORU^ SALKE, iz Sarajeva, Ulica Bratuna~ka broj 26, 7. OMERSPAHI] FATIME, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e bb, i 8. ZUKAN IFETA, iz Sarajeva, Ulica Mahmuta Bu{atlije do broja 141, svi zastupani po punomo}niku advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. [ILJEVI] DRAGUTINA, iz Sarajeva, Ulica Hulusina broj 1, 2. \ERI] VERE, iz Sokoca, Ulica Petra Ko~i}a bb, 3. [ILJEVI] DRAGICE, iz Sarajeva, Ulica Adema Bu}e broj 270, 4. [ILJEVI] TANKOSAVE, Ulica Semira Fra{te broj 5, Sarajevo (stan Doki} [umara), 5. RON^EVI] JANJE, iz Sarajeva, Ulica Grada Kalgarija broj 2/3, 6. [ILJEVI] MILINKA, iz Sarajeva, Ulica Behd`eta Muteveli}a broj 61, 7. [ILJEVI] SRETENA, iz Sarajeva, Ulica Hiseta broj 21, 8. LU^I] LENKE, iz Lukavice, Ulica Radomira Putnika broj 94, koju zastupa punomo}nik brat [iljevi} Sreten, 9. [ILJEVI] STANKA, iz Pala, Ulica Luke 02/1, koga zastupa punomo}nik brat [iljevi} Sreten, 10. [ILJEVI] @ARKA, iz Lakta{a, selo Mahovljani bb, 11. [ILJEVI] NEDELJKE, iz Sarajeva, Ulica Semira Fra{te broj 5 (stan Doki} [umara), 12. [ILJEVI] @ELJKE, iz Sarajeva, Ulica Semira Fra{te broj 5 (stan Doki} [umara), 13. [ILJEVI] NEBOJ[E, iz Sarajeva, Ulica Trg Sabora bosanskog broj 24/su. i 14. [ILJEVI] MILENKA, iz Sarajeva, Ulica Bud`ak broj 14, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.s.p. 5.000,00 KM, nakon zaklju~enja glavne rasprave dana 17. 2. 2010. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i tu`enih [iljevi} Sretena li~no, i kao punomo}nika Lu~i} Lenke i [iljevi} Stanka, te [iljevi} Neboj{e, li~no, dana 17. 3. 2010. godine, donio je sljede}u,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPÆINA BIHAÆ OPÆINSKI NAÈELNIK Broj:01-05-3531 Bihaæ, 24. 03. 2010. godine Na osnovu èlana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Slu`bene novine F BiH“, broj: 12/03) èlana 47. Zakona o pravobranilaštvu („Slu`beni glasnik USK“, broj 20/04) i èlana 5. taèka 2. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Opæinskog pravobranilaštva Bihaæ („Slu`beni glasnik Opæine Bihaæ“ broj 10/06,1/08), Opæinski naèelnik Opæine Bihaæ objavljuje:

ODLUKU
o 2. vanrednom majskom kolu igre na sreæu TV TOMBOLA BINGO Èlan 1. Drugo vanredno majsko kolo igre na sreæu TV Tombola Bingo prireðuje se dana 04. 05. 2010. godine - utorak / u daljem tekstu: Vanredni Bingo./ Èlan 2. Prodaja kartica Vanrednog Binga poèinje teæi od 03.04. 04.05.2010. godine. Cijena jedne kartice sa tri kombinacije iznosi 2,00 KM. Fond dobitaka Vanrednog Binga je 60% od ukupne uplate. Vrijeme izvlaèenja dobitaka : utorak 04.05.2010. godine, u 20,30 sati, u direktnom izvlaèenju na Federalnoj televiziji. Èlan 3. Vanredni Bingo ima slijedeæe vrste dobitaka: - dobitak prve vrste Jackpot Jackpot se dobija ako je na jednoj od tri kombinacije, ispisanoj na potvrdi ili zvaniènoj kartici, pogoðeno svih 15 do tada izvuèenih brojeva, zakljuèno sa 33 / tridesettreæim / izvuèenim brojem. Jackpot èini akumulacija predhodnih redovnih kola + fond za bingo vanrednog kola, u skladu sa Pravilima igre na sreæu TV Tombola Bingo. - dobitak druge vrste ostvaruje se zakljuèno sa 33 / tridesettreæim / izvuèenim brojem, ako je pogodjeno svih deset brojeva u bilo koja dva od tri reda jedne kombinacije ispisane na potvrdi. - dobitak treæe vrste ostvaruje se zakljuèno sa 33 / tridesettreæim / izvuèenim brojem, ako je pogodjeno svih pet brojeva u bilo kojem redu jedne kombinacije ispisane na potvrdi. - 2Nagrada za uèesnike u studiju Za uèesnike u studiju utvrðuju se nagrade u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM i 7 nagrada u iznosu od po 100 KM, u skladu sa èlanom 30. Pravila igre na sreæu TV Tombola Bingo. Dobici putem SMS poruka Dobici putem SMS poruka u Vanrednom Bingu su: 1. 3 automobila Golf VI sa plaæenim porezima u iznosu od 40.000,00 KM po jednom automobilu, 2. 3 motocikla - skutera do 50 cm3 sa svim plaæenim porezima u vrijednosti 2.300,00 KM. Dobici iz taèke 1. i 2. isplaæuju se iz formiranog fonda dobitaka 2. Vanrednog kola. Prireðivaæ æe iz baze podataka poslanih SMS poruka za 2. Vanredno kolo, izvuæi jednog dobitnika putovanja u Tunis, za dvije osobe, koje dodjeljuje Turistièka agencija "Sol Azur" iz Sarajeva. Svi igraèi Vanrednog Binga koji putem SMS poruka prijave svoje listiæe u vremenu prodaje Vanrednog Binga od 03.04. do 04.05.2010. godine, na odreðene brojeve telefona, mogu dobiti jednu od gore navedenih nagrada, sluèajnim odabirom. Èlan 4. Raspodjela fonda dobitaka Ukoliko se do 33 broja ne ostvari Jackpot, fond dobitaka Vanrednog Binga iznosi 60% od ukupne uplate tog kola. Nakon što se od formiranog fonda dobitaka odbije vrijednost tri automobila Golf VI i 3 motocikla- skutera, ostatak fonda dobitaka se dijeli kako slijedi: - 50% za deseterce i - 50% za peterce. Èlan 5. Odredbe ove Odluke primjenjuju se umjesto odredbi èlana 31. Pravila igre na sreæu TV Tombola Bingo. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviæe se u listu „Dnevni avaz“. Broj: 03-ÈM- 468/10 Dana: 19. 03. 2010. godine GENERALNI DIREKTOR Edhem Pašukan, s.r.

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA OPÆINSKOG PRAVOBRANIOCA - 1 izvršilac a) Opis upra`njene pozicije Zamjenik opæinskog pravobranioca obavlja poslove iz djelokruga rada Opæinskog pravobranilaštva Bihaæ koje mu odredi Opæinsko pravobranilac. b) Kandidat za zamjenika opæinskog pravobranioca mora ispunjavati sljedeæe opæe i posebne uslove: 1. OPÆI USLOVI Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, Da je stariji od 18 godina, Da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, Da se na njega ne odnosi èlan IX 1. Ustava BiH po kome nijedna osoba koja izdr`ava kaznu izreèenu od Meðunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedna osoba koje je pod optu`bom Suda i koja se oglušila o poziv da se pojavi pred Sudom ne mo`e se kandidovati niti mo`e obnašati nikakvu naimenovanu izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriji BiH, Da se protiv njega ne vodi krivièni postupak, odnosno da nije osuðivan za krivièno djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje za upra`njenu poziciju u roku od 5 (pet) godina od dana izdr`ane, izmirene, zastarjele ili oproštene kazne. 2. POSEBNI USLOVI Da je kandidat diplomirani pravnik koji ima polo`en pravosudni ispit i iskustvo u radu u pravosudnim organima, drugim dr`avnim organima, preduzeæima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje 4 (èetiri) godine, koji je radeæi u tim organima stekao visok ugled pravnog struènjaka, Da nije èlan niti obavlja poslove u organima stranke, politièkim udru`enjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom niti mo`e biti ukljuèen u bilo kakvu politièku ili stranaèku aktivnost. c) Zamjenik Opæinskog pravobranioca se imenuje bez ogranièenja trajanja mandata. d) Uz prijavu kandidati su obavezni prilo`iti slijedeæe: Kraæu biografiju sa adresom i kontakt telefonom, Dokaz o struènoj spremi, polo`enom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu, Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Uvjerenje o neka`njavanju, odnosno nevoðenju kriviènog postupka (ne starije od 3 mjeseca), Izjavu kandidata ovjerenu od nadle`nog organa o ispunjavanju uslova iz taèke b) 1. alineja 3. i 4. i uslov iz taèke b) 2. alineja 2. Prijave sa tra`enim doumentima o ispunjavanju uslova iz oglasa mogu se dostaviti nakasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa. Korvertirane prijave sa naznakom „Javni oglas za izbor i imenovanje zamjenika opæinskog pravobranioca „NE OTVARATI“ podnose se lièno ili poštom preporuèeno na adresu: Opæina Bihaæ Opæinski naèelnik Ulica bosanska broj 4 Bihaæ Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava neæe biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu izbora. OPÆINSKI NAÈELNIK mr. Hamdija Lipovaèa

PRESUDU
Utvr|uje se da su tu`itelji na osnovu dospjelosti stekli pravo vlasni{tva na nekretninama koje se nalaze u Sarajevu, naselje Bu~a Potok i to: 1. [ABANOVI] ABDULAH, sin ]amila, pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 412/15 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/901 u naravi gradili{te povr{ine 227 m2 i k.~. 3890/444 k.o. Crnotina, u naravi gradili{te povr{ine 37 m2. 2. [ABANOVI] MUHAMED, sin Abdulaha, pravo vlasni{tva sa dijelom od 1/1 na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 412/5 i 413/5 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/471 k.o. Dolac u naravi vo}njak, povr{ine 233 m2 i k.~. 664/474 k.o. Dolac u naravi vo}njak povr{ine 22 m2. 3. [ABANOVI] MEHO, sin Abdulaha, pravo vlasni{tva sa dijelom od 1/1 na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 412/8, k.~. 412/9 i k.~. 412/16 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/903 k.o. Dolac u naravi gradili{te 31 m2, - k.~. 3890/226 u naravi vo}njak 4 m2, k.~. 3890/227 u naravi vo}njak 12 m2, k.~. 3890/224 u naravi gradili{te 277 m2 k.o. Crnotina. 4. [AHOVI] SENIJA, k}i Ibrahima, pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 412/3 k.o. Dolac, po novom premjeru {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/212 k.o. Crnotina u naravi vo}njak 274 m2 i k.~. 664/902 k.o. Dolac u naravi gradili{te povr{ine 76 m2, - k.~. 412/13 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/446 k.o. Crnotina, u naravi vo}njak 134 m2, - k.~. 412/2 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/209 k.o. Dolac u naravi vo}njak 181 m2. 5. ABDURAHMANOVI] HA[A, k}i Muje, pravo vlasni{tva sa dijelom od 1/1 na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 412/12 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/442 u naravi gradili{te 240 m2, - k.~. 412/7 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/225 u naravi vo}njak 24 m2. 6. [ABANOVI] ABDULAH, sin ]amila, [ABANOVI] MUHAMED, sin Abdulaha, [ABANOVI] MEHO, sin Abdulaha, [AHOVI] SENIJA, k}i Ibrahima i ABDURAHMANOVI] [AHA, k}i Muje, pravo suvlasni{tva sa po 1/5 dijela na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 412/6 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/470 k.o. Dolac u naravi vo}njak 91 m2 i k.~. 3890/223 k.o. Crnotina u naravi vo}njak 15 m2, - k.~. 412/14 k.o. Dolac po novom premjeru {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/443 k.o. Crnotina u naravni pristupni put 8 m2, - k.~. 412/17 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/445 k.o. Crnotina u naravi pristupni put povr{ine 5 m2. 7. ORU^ SALKO, sin Selima, pravo vlasni{tva sa 1/1 dijela na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 408/7 k.o. Dolac novog premjera, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/308 u naravi oranica 325 m2. 8. OMERSPAHI] ro|eno RADELJA[ FATIMA, k}i Saliha, pravo vlasni{tva sa 1/1 dijela na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 408/8 k.o. Dolac novog premjera, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/307 k.o. Crnotina u naravi oranica 312 m2. 9. ZUKAN IFET, sin Halima, pravo vlasni{tva sa 1/1 dijela na nekretninama ozna~enim kao: - k.~. 408/1 k.o. Dolac novog premjera, {to po starom premjeru odgovara k.~. 3890/120 k.o. Crnotina, u naravni oranica 560 m2, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelji upi{u kao vlasnici u zemlji{nim knjigama nadle`nog suda u Sarajevu, a sve u roku od 30 dana. Tu`iteljica [AHOVI] SENIJA se odbija sa dijelom tu`benog zahtjeva koji se odnosi na utvr|enje prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. 413/3 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/472 k.o. Dolac u naravi vo}njak 22 m2 i k.~. 3890/228 k.o. Crnotina u naravi vo}njak 3 m2. Tu`itelji [ABANOVI] ABDULAH, [ABANOVI] MUHAMED, [ABANOVI] MEHO, [AHOVI] SENIJA i ABDURAHMANOVI] [AHA se odbjaju sa dijelom tu`benog zahtjeva koji se odnosi na utvr|enje prava suvlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. 413/4 k.o. Dolac po novom premjeru, {to po starom premjeru odgovara k.~. 664/473 k.o. Dolac u naravi vo}njak 16 m2. SUDIJA Selimovi} Fazlagi} Amela, s.r. POUKA: Protiv ove presude je dopu{tena `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste, a rok po~inje te}i prvog narednog dana nakon dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

Dnevni avaz
Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a mama, nena i svekrva

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

47

VAHDETA ^IVI], ro|. GAD@O
Vrijeme prolazi, a praznina koju si ostavila svojim odlaskom sve je ve}a. Jedino {to utjehu pru`a je ~injenica da prava ljubav nema zavr{etka, ne umire, ona jednostavno nikad ne prestaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Heda, Ehlimana, Amila, Tanja i Beno
268-1tz

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage majke

[AHE (MURATA) DURI], ro|. SADIKOVI]
iz Vlasenice

ro|ena 20. 2. 1926. preselila na ahiret 28. 3. 2005. godine
Draga majko, neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji sinovi Salim i Ramiz, unuci Nermin i Muhamed
260-1tz

IN MEMORIAM

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se jedanaest godina kako je na ahiret preselila na{a draga

SUADA ZULI], ro|. ALAGI]
iz Sanskog Mosta Vrijeme prolazi, ali sje}anje na Tvoj lik, Tvoju plemenitost i dobrotu ostaje vje~no u srcima Tvojih najmilijih. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: suprug Mehmed, sin Faruk, k}erke Azra i Nejra, snaha Semina, zet Hafid, unuci Karim i Tarik i unuka Suada
PTT

Dana 28. 3. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog sina, mu`a, oca i brata

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. 3. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kako vi{e nisi sa nama

BENJAMIN (JUSUF) D@ANANOVI]
iz Srebrenika Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka Fikreta, supruga Anja, k}erka Larisa, sestre Amela i Sanela, zet Azem 3560-1nd`

ABID ([A]IRA) TOKA^A
Bol i tuga nisu u rije~ima i suzama, nego u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Emina, unuci Dino i Damir, snaha Sabina i sin Ned`ad
4100-1nd`

ABID ([A]IRA) TOKA^A
S velikom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i tvoj plemeniti lik. Tvoji: Mujanovi} Lamija, Sarah, Hana, Irena i Osman
4100-1nd`

HIKMETA (MUHAMEDA) HAD@I] SOKOLOVI]
Milostivi Bo`e, uve}aj njena dobra djela, ra{iri joj kabur i osvijetli svojim nurom Lilahi. A mi koji te volimo u~imo dove da olak{amo svoj bol i osvijetlimo put u D`ennet. Tvoja k}erka Teufida, zet Sejad, unuk Vahidin, snaha \ulijana i unuk Abduselam
4107-1nd`

Dana 28. 3. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

Dana 28. 3. 2010. godine su dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a draga zaova i tetka

Dana 29. 3. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

RAMIZ (ZE]IR) DURAK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga D`ema, sinovi D`evad, Ned`ad i Samir, unuka Minela i snaha Jasmina Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 28. 3. 2010. godine u ul. Vrbovska 175 u 14 ~asova.
4971-1tt

dr. JOVANA - BATE RADOVANOVI]A
Uvijek }e{ biti dio na{ih lijepih uspomena.

AJKA (BAJRE) KATANA, ro|. KOVA^
Neka joj dragi Allah podari D`enet i vje~ni rahmet.

S po{tovanjem i ponosom, Tvoj brat Radomir-Bobo sa porodicom
4923-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Emira, Edin i Elma Kova~
4961-1tt

48

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 40 najtu`nijih dana od kako nije sa nama na{ dragi otac, dedo i svekar

Prof. dr. JOVAN - DRAGAN RADOVANOVI]
Osta}e{ zuvijek u na{im srcima voljen i nezaboravljen. Vje~no tvoji: Zlatan, Vedran, Mionel i Dijana Istog dana u 11 sati posjetit }emo grob na gradskom groblju Bare.
4954-1tt

Dana 28. 3. 2010. godine navr{avaju se 4 godine kako sa nama nije na{a supruga, majka, nana, svekrva i punica

FATIMA (ALIJE) ZE^EVI], ro|. SKOKI]
„Daljine nisu to {to se na{im srcima ~inilo, kad smo hudi mislili da je dovoljno da ti ~ujemo samo glas...“ Svakim danom koji svane bez tebe praznina je sve ve}a, ali je na{a ljubav prema tebi od svega ja~a! Nedostaje{... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: suprug Fuad, k}erke Mirsada i Suada, sinovi Mirsad i Vedad, unu~ad Suarna, Damir, Elma, Zana i Lejla, snahe Suzana i D`enana, zet Mirsad-Rora
4908-1tt

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se pet godina od kada je preselila na ahiret na{a majka, supruga, svekrva, punica i nana

ZEMA BA[I], ro|. BJELAK
Dani prolaze... A tuga i jedna velika praznina u na{im srcima je i dalje u na{im srcima, bez Tebe. Ljubav je ja~a od smrti voljene osobe koja je iskreno i sa osmijehom voljela sve oko sebe. Hvala ti za svu tvoju ljubav, plemenitost, pa`nju kojom si nas obasipala. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja porodica: suprug Hamdija Ba{i}, sin, k}erke, snaha, zetovi i unu~ad Istog dana, na mezarju Ni{an - Jar~edoli u 12 sati okupit }e se porodica i pokloniti hatma-dovu.
4956-1tt

Danas je godina otkad nije sa nama na{a draga

[EVALA (BELA) FETAHOVI]
9. 3. 1934 - 28. 3. 2009.
Uvijek si u na{im mislima i srcima. Sestra D`emila sa djecom
4101-1nd`

SJE]ANJE

na moje mile
AJ[A (KARABEGOVI]) MAHMUTBEGOVI]
21. 4. 1995.

Dana 28. 3. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog
AMIR ^EMERLI]
29. 3. 1993.

EHLIMANA (ALAGI]) KARABEGOVI]
3. 7. 2005.

ZIJAH MAHMUTBEGOVI]
4. 5. 1988.

PA[A (KARABEGOVI]) ^EMERLI]
7. 9. 1978.

SULEJMAN KARABEGOVI]
30. 1. 1970.

UZEIR (MUHAMED) HOD@I]
28. 3. 2008 - 28. 3. 2010.
I danas rana jednako boli kao i onog dana kada si oti{ao, ali sje}anje na tvoj lik, dobrotu i ~asna djela nikad ne blijedi. Tvoji: Jasminka, Almir, Ismir, Aida i unu~ica Ajna
4874-1tt

AZRA MUZUROVI]
22. 2. 1986.

HAJRULAH KARABEGOVI]
16. 8. 2005.

AMELA ^EMERLI]
22. 6. 1992.

EMINA ([EHOVI]) KARABEGOVI]
28. 3. 1989.
4573-1tt

Va{ Jasmin
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage i plemenite

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 28. 3. 2010. navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SADU
28. 3. 2008 - 28. 3. 2010.
Vrlo ~esto se sjetimo svih lijepih trenutaka koje smo proveli s tobom. Ostaje{ u na{im srcima dokle god `ivot bude trajao. Tvoji: Alija, Elfa, Saida, Amira i Ned`ad
4969-1tt 4649-1tt

\ULSA (AHMET) OV^INA
1911 - 2010.
iz Bile}e Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke Kadira i Alija, brat Selim, unu~ad, praunu~ad i prapraunu~ad, te porodice Ov~ina, Bajramovi}, Okeri}, Zorni}, Pervan, Kapetanovi}, \apo, Papi} i [ehovi}
4115-1nd`

SADO JUSOVI]
28. 3. 2008 - 28. 3. 2010.

TID@A JUSOVI]
9. 11. 2009 - 28. 3. 2010.

Ostala je duboka praznina i na{a neizmjerna tuga. Va{i Bida i Senad sa porodicom

Dnevni avaz

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

49

ZAHVALA

AMIR (EMIR) HUMO
Dana 29. 3. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je izgubljena trideset~etverogodi{nja te{ka bitka za `ivot na{eg sina i brata Amira. U toj bici sudjelovao je cijeli niz ljekara, medicinskog osoblja, rodbine, prijatelja i poznanika. U nemogu}nosti da se pojedina~no zahvalimo svima onima koji su izrazili svoje sau~e{}e i u~estvovali u posljednjem ispra}aju na{eg Amira, ovim putem to ~inimo. U vezi s navedenim izra`avamo posebnu zahvalnost: - Osoblju Kantonalne bolnice u @enevi na ~elu sa profesorima Hanhom, Radovanovi}em i Friedlijem. - Doktorima i medicinskom osoblju III Interne klinike KCU - Sarajevo. - Osoblju Neurohirur{ke klinike KCUS, a posebno doc. dr. Naimu Kadi}u i primarijusu dr. Hasi Sefi. - Osoblju Odjela za torahalnu hirurgiju AKH bolnice u Be~u, na ~elu sa prof. dr. Gregorom Wollonekom. - Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ u Mostaru i njegovom Fakultetu humanisti~kih nauka na kojem je na{ Amir radio, na dostojnom obilje`avanju ovog, za nas tu`nog doga|aja. U toku ove vi{egodi{nje bitke za Amirov `ivot ni na koji na~in ne smiju biti zaboravljeni Fadila i Mustafa Bijedi} ~ija ku}na vrata u @enevi su uvijek za nas bila {irom otvorena, te profesorica Elbisa Ustamuji} koja je toplo prihvatila na{eg Amira pri njegovom zapo{ljavaju na Fakultet. Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u ponedjeljak, 29. 3. 2010. u 13.00 sati. O`alo{}eni roditelji i brat
4977-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SIDIKA FAZIL
28. 3. 2009 - 28. 3. 2010.

EMIN FAZIL
31. 3. 1995 - 31. 3. 2010.

FADILA ^USTOVI]
4. 4. 2004 - 4. 4. 2010.

ZIKRIJA ^USTOVI]
15. 5. 1978 - 15. 5. 2010.
423-1mo

Dio `ivota su i tu`nog sje}anja. Va{i najmiliji: \ani, Alma i [efik Obad, Edin i Ekrem Fazil sa svojim porodicama

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret moje drage majke

ALMASA (HAMID) HAD@I], ro|. VITE[KI]
Najdra`a majko, tu`na je istina da vi{e nisi sa nama, ali ti si bila i ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Znala si koliko te volim i koliko si me voljela, a samo ja znam koliko mi nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj i ~istoj du{i. Tvoj sin Sead i Hermina Tevhid }e se prou~iti istog dana, 28. 3. 2010. godine (nedjelja) u 13.00 sati u mesd`idu u Hrasnici, ul. [ehitluci br. 22.
4154-1nd`

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 6 godina od prerane smrti na{eg dragog sina i unuka

Dana 28. 3. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od tvoje smrti

Dana 28. 3. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako nisi sa nama

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

BENJAMIN BENJO KARI]
Vrijeme prolazi, a bol, tuga i sje}anje na tebe ne prolazi. Tvoji: otac Vahidin, mama Meliha, brat Vahdet, sestra Lejla, dedo Ibro, nana Zlata, amid`a Ajdin, strina Mevlida i amid`i} Zinedin
4164-1nd`

RAMIZA JUSUFOVI]
Tu`ni su ovi martovski dani jer nas podsjete na rastanak s tobom. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrjeme ne lije~i. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet, a nama sabur. Tvoji najdra`i: k}erka Hankija, zet Edin, unu~ad Ermin, Elvedin i Hamza
241-1go

RAMIZA JUSUFOVI]
Ni dan, ni no}, ni godina, ni stolje}e, ni vje~nost ne mo`e ubla`iti bol koju nam je donijela tvoja smrt, koja je bila ja~a od `ivota, ali ne od na{e ljubavi i sje}anja na tebe. Tvoji najdra`i: suprug Esad, sin Hakija i k}erka Irma
241-1go

had`i MUJO (ABIDA) ]ENANOVI]
Tevhid }e se u~iti 28. 3. 2010. godine u 11 sati u ku}i `alosti ul. Izeta ^omare br. 52. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. PORODICA
4151-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na dragog

Danas se navr{ava deset godina od smrti na{e plemenite i drage

Dana 20. 3. 2010. navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ dragi

ISMETA PILAVA
iz Gora`da

IBRAHIM (RAIFA) ^OKI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 28. 3. 2010. u 13.00 sati u mjestu ^ekrek~ije - Visoko. Te{ko je biti bez tebe, ali dok smo `ivi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima, jer postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. S ljubavlju, sestra Ramfa sa djecom
4991-1tt

28. 3. 1995 - 28. 3. 2010.
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koju si ostavio iza sebe. Sa ponosom te se sje}amo i po dobru pamtimo. Tvoji: Nura, Abida, Adnan, Ismet i Senad
235-1go

EMSIJE HUMO, ro|. ]ESOVI]
28. 3. 2000 - 28. 3. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Sestra Suada sa k}erkama Vesnom i Selmom sa porodicom
419-1mo

50

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na

IN MEMORIAM

AN\U RADO[EVI], ro|. MATI]
Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci od kako nisi sa nama. Svaki dan osje}am prazninu koja me podsje}a na tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost. S po{tovanjem i ponosom ~uvam sje}anje na tebe. Unuka Agnesa sa porodicom
4939-1tt

SJE]ANJE

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ilo se tu`nih {est mjeseci od smrti na{eg dragog

KEMALA (SALIHA) MUMINOVI]A
S tugom, ljubavlju i po{tovanjem: supruga Zvjezdana, k}i Sanja, sin Sa{a, sestra Farida, bra}a Fikret i Faruk sa porodicama
4942-1tt

JOZO LEUTAR
28. 3. 1999 - 28. 3. 2010.

IN MEMORIAM

SLOBODAN \URASOVI]
28. 3. 2003 - 28. 3. 2010.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Ponosni smo na tebe i nikada te pre`aliti ne}emo. S ljubavlju i tugom, O`alo{}ena porodica
4358-1tt N

Dana 28. 3. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

JUSUFA - HAZIMA [I[I]A
2007 - 2010.
Nedostaje{ nam... Da Ti dragi Allah podari lijepi D`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sestra Fatima, zet Adem, sestri}i Jasmin, Adis, Adila, Adisa i Samir
4989-1tt

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako nije vi{e sa nama na{ voljeni otac i mu`

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret

SJE]ANJE

na dragog ro|aka

Dana 29. 3. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od kada nije s nama moj brat

NEDIM (SMAJIL) DELI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Maja i Er`ika
4994-1tt

ABID ([A]IR) TOKA^A
Sje}anje i ljubav na tvoj plemeniti lik nikada ne}emo zaboraviti. Tvoji: unuci Ahmed i Rijad, snaha Senada i sin Sead
4150-1nd`

SLOBODANA \URASOVI]A
28. 3. 2003 - 28. 3. 2010.
Vrijeme prolazi, uspomene i sje}anje ostaju. Tvoji: Mila Janu{i} sa obitelji
3950-1nd`

ARMIN OV^INA
Dvije godine tuge i bola od kada nisi s nama, moj dragi Armine. Uvijek }u te voljeti i nikad zaboraviti. Tvoja seka Alma s porodicom
4986-1tt

Dana 28. 3. 2010. navr{ava se godina od smrti supruga, oca i brata

DU[AN (STEVANA) VIDOVI]
POSLJEDNJI

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e voljene ATE

Uz ljubav koju smrt ne prekida, bol i tugu koje vrijeme ne lije~i i sje}anja koja ne blijede, zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: supruga Merdija, sin Nino, brat Milan i sestra Jela 4036-1nd` sa porodicama

POZDRAV

Dana 28. 3. 2010. navr{avaju se 4 godine otkako je preselio na ahiret

Dana 28. 3. 2010. navr{avaju se 4 godine otkako je preselio na ahiret

Danas, 28. 3. 2010. godine navr{ava se dvanaest godina kako je na ahiret preselio na{ dragi

^IKA RATKU

AHMET (]AMILA) DELI]
Onaj ko ka`e da zaborav postoji, taj nije nikada izgubio... Godine prolaze, ali bol ne biva manja. Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i ne mo`e ovu bol umanjiti. Neka ti Allah d`.{. lijepi d`enet podari. Tvoji: Ramiza, Amir, Elvira, Tajra, Tarik i Amira
4988-1tt 4156-1nd`

ANA [ERBETI] MAD@I]
Draga ATA, Te{ko je iskazati bol i tugu u na{im srcima. Ali ponosni smo {to su na{a djeca rasla uz tebe. Dobrota tvog plemenitog lika, velikog srca i toplih rije~i osta}e vje~no sa nama. Nedostaje{ nam. Vole te tvoji: Fuad, Suada, Minela i Edi Ata, hvala ti {to si nam bila baka. Puno te volimo, Minela i Edi 4978-1tt

KEMAL (SALKO) ^AU[
Dragi brate, zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom je vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoj brat Fako, brati}i Jasmin i Edin i snaha Jasmina
4153-1nd`

KEMAL (SALKO) ^AU[
Vrijeme prolazi, ali tuga i bol ne prestaju. Ponosna sam {to sam te imala, ostaju sje}anje i ljubav prema tebi, moj dragi sine. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Voli te mama Habiba i brati~na D`enana
4153-1nd`

Alen i Irena

Dnevni avaz
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

51

SEID (MEHMEDA) MULALI]
dana 27. 3. 2010. preselio na ahiret u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u Turovima, dana 28. 3. 2010. u 16.30 sati (poslije ikindije namaza) a ukopat }e se na mezarju Turovi. Tevhid }e se prou~iti u Turovima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Mehmed, D`afer, Izo, k}erka Zineta, snahe Dijana, Munevera, Hatid`a, unuci, unuke i praunuci, praunuke, sestra Mulija, Mel}a, snaha Nazifa, svastika Mulija, zet Brahim, bad`o Elirizajet, brati~ne, sestri}i, sestri~ne te porodice Mulali}, Ozdi}, Dedovi}, Mulaomerovi}, Pintol, Bunti}, Torlak, Brki}, Plo~o, Mulaosmanovi}, Begaj, Hromo, Halilovi}, Mravi}, Ra{~i}, Ga~anin, Kurbegovi}, Avdibegovi}, Rami}, Beganovi}, Gardel, Horvat, Mahmutovi}, Godinjak, Dokara, Mizdrak, Bota, Mehanija, Halilovi}, Ko~an, Pand`i}, te 4168-1nd` ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

... za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je moj dragi babo i dedo POSLJEDNJI SELAM

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

SEID (MEHMEDA) MULALI]
preselio na ahiret dana 27. 3. 2010. godine u 81. godini. Hvala Ti, babo, na neizmjernoj ljubavi, po{tovanju i razumijevanju, koje si mi dao i pru`ao ~itavog `ivota. Praznina u mom srcu je duboka i prazna i ne mo`e se popuniti, niti bol u du{i ugasiti. Bio si uzor i primjer svim o~evima, dedama. Zato ti, babo, hvala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. AMIN Tvoja k}i Zineta Ozdi}, unuci D`evad i Ned`ad, snahe Enisa i Mersiha, praunuci Bilal i Munib, praunuke Medina i Berina 4167-1nd`

SAID (E[EF) HERAK
preselio na ahiret dana 26. 3. 2010. godine u 1 godini. D`enaza je klanjana u subotu, 27. 3. 2010. godine u 15.30 sati ispred Sinabegove d`amije u Gora`du, a ukop je obavljen na mezarju Kalac. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ROMAN (JOSIPA) TOM[I]
poslije du`e bolesti, preminuo u petak, 26. marta 2010. godine u 90. godini. Sprovod kre}e ispred rimokatoli~ke kapele na groblju Bare dana 29. 3. 2010. godine u 13.30 sati. O@ALO[]ENI: k}erka Jasna, sin Tihomir, unu~ad Lejla, Omar i Bojan, praunuk Malik Roman, zetovi Zijo i Hasib, snahe Slavica i Sonja, sestri} @eljko, sestri~na Branka, brati~ne Tea i Sonja, brati} Borut, te porodice Tom{i}, Pa{i}, Kerou{, Had`ibuli}, Bjelogrli}, Dedi}, Jan~i}, Pucelj, Godec, Nov{ak i druga rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Grbavi~ka br. 54.

O@ALO[]ENI: otac E{ef, majka Elvedina, sestra Sajra, nana Tema, dajd`a Edin, amid`e Asim i Nazif, tetke Fatima, Esma i Temima, dajd`inica Amira, te porodice Herak, Pozder, Korjeni}, Zorlak, Borovac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Radost zbog tvog ro|enja pretvorila se u tugu... neopisivu bol i tugu... Iako se tvoj kratki `ivot prebrzo ugasio vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcima i nepodno{ljiva bol u grudima.
111 242-1go

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{e majke i nane

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

HANIFA MUMINOVI], ro|. MANSO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Ibrahim (Ibro) sa porodicom, Hamid sa porodicom i k}eri Kreki} Zada sa porodicom i [i{i} Biba sa porodicom
5003-1tt

FEHIMA (HUSO) COCALI], ro|. OMANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 24. 3. 2010. godine u Mettmannu-Njema~ka, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. 3. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: suprug Abdulah, k}erka Mubera, sin Muhidin, sestre Mina, Safija, Nezira, Fatima, Behija sa porodicama, djeverovi Adil, Hamdija, Kadrija, jetrve Fazila, Dobrinka, Amela, zaova Fatima sa porodicom, te porodice Cocali}, Omanovi}, Kepe{, Parnica, Habibovi}, Kulovac, @iga, Ahmetagi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa raskr{}a Sokolje sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim stajanjem na Stupu i Ned`ari}ima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MUFIK (ALIJA) SIRBUBALO
preselio na ahiret u petak, 26. marta 2010. godine, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. marta 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Ramiza, sin Ermin, bra}a Mugdim, Miralem i Muamir, snahe [emsa, Refika i Mediha, brati}i Samir, Senad i Nedim, brati~ne Elma, Lejla i Amra, svastike Fatima, [efika i Sena, {ura [efik, bad`e Rifet i Izet sa porodicama, tetke Enisa Pezi} i Enisa Pikuti} sa porodicama, amid`i~ne Fatima, Ned`iba i Bahra sa porodicama, snaha Ismeta, daid`inice Fatima, Rabija i Igbala sa porodicama, te porodice Sirbubalo, Mr{i}, Krili}, Pezi}, Pikuti}, Jovi~i}, Mufti}, Pertef, Kukuljac, Mustafi}, Ki~evi}, Hota, Arapovi}, Tanovi}, Pipi}, Mrehi}, Kranti}, Selimovi}, ^ar{imamovi}, ^ustovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Stara cesta br. 12 - Hotonj. 111

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti moje mame, majke i punice

BELKIJE AHATOVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Plemenite osobe kao ti dugo se pamte. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Minka, unuk Vedad i zet Ibrahim Djana
4999-1tt

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti moje drage mame - majke

Dana 28. 3. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti majke i pramajke

BELKIJE AHATOVI]
Suze poteku, a du{a bolna i prazna, za tobom, draga mama. Neka Ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Tvoja k}erka Azra i unuk Dino
4999-1tt

BELKIJE AHATOVI]
Uvijek }emo te se sje}ati. S ljubavlju i po{tovanjem, Unuka Mirela, praunuk Dani i zet Fric Frankovi}
4999-1tt

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj majci i svekrvi Dani prolaze, a tuga i bol za tobom ne prestaju, svakim danom je sve te`e. Svugdje si ti, draga moja majko, sa tvojim plemenitim o~ima i tvojom smireno{}u, moja najmilija. Gospodar je tako htio, molim Ga da nam olak{a i podari sabur do preseljenja, a tebi najljep{e mjesto u d`enetu. ^ekaj nas, svi }emo do}i i biti skupa akobogda. Puno te voli tvoj jedini sin D`emal Arnaut sa suprugom Esmom
4999-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog

dragom prijatelju

VAHID (OSMAN) HA@BI]
(19. 5. 1941 - 24. 3. 2010.)
Od porodica: Jusufa i ]amile Had`ajli}, Admira i Na|e Re{idovi}, Seada i Enise Stamboli}
4169-1nd`

RUSMIRA (SULEJMANA) UZUNOVI]A
Ne postoji zaborav, samo lijepa sje}anja na tvoju plemenitost. Samija, Merima, Bilgena, Ali i Fahro
4170-1nd`

52

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DRAGUTIN (MARKO) IVANOVI]
preminuo 26. 3. 2010. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 29. 3. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Maida, sin Goran, k}erke Snje`ana i Svjetlana, unuka Aleksandra, unuci Dejan i Andrej, zet Damir, porodice Be{i}, Peki}, Vuja{kovi}, Aksentijevi}, Begovi} i Doko.
111

BEGO ([ERIFA) AGOVI]
preselio na ahiret dana 24. 3. 2010. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 28. 3. 2010. godine na mezarju Stari Ilija{ poslije ikindije namaza u 16.30 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u d`amiji u Starom Ilija{u poslije ikindije namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA O@ALO[]ENI: supruga Nura, sinovi Midhat i Mesudin, snahe Refija, Nihada i Mejra, unu~ad Nejla, Vedad, Amel i Anes, brat Fehim, sestra Fatima, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Agovi}, Gabela, Salihovi}, [e}erovi}, Tozo, Habibovi}, Kadrispahi}, Polutak, Bezdrob, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 4976-1tt

DENIJAL (IDRIZ) GREDELJ
preselio na ahiret u petak, 26. marta 2010. gdoine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. marta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Tatla, k}erka Lejla, zet Enes, unu~ad Adna i Adnan, bra}a Uzeir, Edin i Husein sa porodicama, sestra Adela sa porodicom, punac Uzeir, {ure Ahmed, Sabahudin i Nedim sa porodicama, te porodice Gredelj, Dautovi}, Berberovi}, Veli}, D`emid`i}, ^engi}, Ku{umovi}, Kujund`i}, Reki}, ^au{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Dobrinjske bolnice br. 14/VIII 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

ZEHRA BUREKOVI], ro|. KITU[A
preselila na ahiret u subotu, 27. marta 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. marta 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Mahir, k}erka Emina, snaha Branka, zet Zlatan, unu~ad i praunu~ad, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^ekalu{a.
111

HASNA ZAHIROVI], ro|. OMANOVI]
POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
SARAJEVO

OSNOVANO 1923

tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

preselila na ahiret dana 27. 3. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. 3. 2010. na groblju Vlakovo u 14 sati. O@ALO[]ENI: sin Mirza, bra}a Huso i Jusuf, sestre Nura i Di{a, unu~ad Jasmina i Zlatko, porodice Zahirovi}, Omanovi}, Hasidi}, Veli}, Memi{evi}, Grci}, ]uri}
5002-1tt

www.bakije.com

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

424 - 440;


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 003635 08 Ps Zenica, 03. 03. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja FILMSKO-IZDAVA^KORADIODIFUZNO-USLU@NO I PROMETNO DRU[TVO „TROPIK“ DOO ZENICA, protiv tu`enog: VIDEOTEKA [EKI BOSANSKA KRUPA Vl. [ERTOVI] HATID@A, radi: isplate potra`ivanja v.s. 3.500,40 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a: Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni VIDEOTEKA [EKI BOSANSKA KRUPA Vl. [ERTOVI] HATID@A, du`an isplatiti tu`itelju iznos od 3.500,40 na ime duga, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Enida Had`iomerovi} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Mals 079466 09 Mals Sarajevo, 17. 02. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U ul. Kneza Branimira bb, protiv tu`enog YEJI D.O.O. SARAJEVO, SMAJE [IKALA 117 SARAJEVO, radi duga u iznosu od 117,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

Dnevni avaz

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

53

- na iznos od 72,28 KM po~ev od 16. 06. 2008. godine - na iznos od 24,18 KM po~ev od 16. 07. 2008. godine - na iznos od 21,04 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 17. 03. 2009. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK EDINA BU^AN

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: VIDEOTEKA [EKI BOSANSKA KRUPA Vl. [ERTOVI] HATID@A. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja FILMSKO-IZDAVA^KO-RADIODIFUZNO-USLU@NO I PROMETNO DRU[TVO „TROPIK“ DOO ZENICA, OP]INA ZENICA, protiv tu`enog: VIDEOTEKA [EKI BOSANSKA KRUPA Vl. [ERTOVI] HATID@A, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 17. 03. 2009. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga isplati iznos od 117,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 016346 04 Mal Mostar, 26. 02. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb Mostar zastupan po zz direktoru, protiv tu`ene Milke Topi} Zr. Frankopana br. 5 Mostar radi isplate, vrijednost spora 737,96 KM, van ro~i{ta, dana 07. 09. 2009. donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`ana je tu`ena Milka Topi} isplatiti tu`itelju iznos duga od 737,96 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 124,47 KM po~ev od 17. 07. 2002. godine pa do isplate na iznos od 613,49 KM po~ev od 17. 08. 2002. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 114,50 KM, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 023935 06 Mals Mostar, 17. 02. 2010. godine

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni SANA export-import d.o.o. isplatiti tu`itelju iznos od 1.044,60 KM uz zakonske zatezne kamate koje teku: na iznos od 210,95 KM po~ev{i od 08. 03. 2006. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 232,60 KM po~ev{i od 08. 04. 2006. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 317,65 KM po~ev{i od 08. 05. 2006. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 261,50 KM po~ev{i od 08. 06. 2006. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 21,90 KM po~ev{i od 08. 07. 2006. god. pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 133,50 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog SANA exportimport d.o.o. Bi{}e Polje bb Mostar radi isplate, vrijednost spora 1.044,60 KM, van ro~i{ta, dana 17. 11. 2009. godine donio je slijede}u

OGLAS
Posl. br. Broj: 58 0 Ps 033000 07 Ps Op}inski sud Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudac Angela Pu{i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda“ Hz Hb, D.D. Mostar iz Mostara, protiv tu`enika Bo`o ]ubela vl. Str Lotos Mostar iz Mostar, radi -, v.sp. 5.624,53, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje: PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 08. 2002. godine do 31. 05. 2007. godine iznos od 5.624,53 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19. 06. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 341,00 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Sudac Angela Pu{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 002937 09 Mal Te{anj, 23. 02. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, sudija Ajanovi} Besima u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Tuzla, D`afer Mahla 29, protiv tu`enih Kajini} Vahide, Bobare bb - Te{anj, Bo{njak Salihe, Kalo{evi} bb Te{anj i Red`i} Aldine, Miljkovac bb - Doboj, radi isplate duga v.s. 110,93 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i:

i tro{kovima parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Poziva se tu`ena Kajini} Vahida iz Bobara, op}ina Te{anj, da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana dostave uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupati a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, puni naziv i adresu, procesne prigovore, izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Upozorava se tu`ena da ukoliko u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu da mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom proteka roka od 15 dana od dana objavljivanja. Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem Op}inskog suda Te{anj - prijemna kancelarija, Trg Alije Izetbegovi}a. Sudija Ajanovi} Besima

OGLAS
Tu`ba na odgovor Kod ovog suda podnesena je tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Tuzla, D`afer Mahla 29, protiv tu`enih Kajini} Vahide, Bobare bb - Te{anj, Bo{njak Salihe, Kalo{evi} bb - Te{anj i Red`i} Aldine, Miljkovac bb - Doboj, radi isplate duga v.s. 110,93 KM kojom tu`bom je predlo`eno da se tu`ene obave`u da tu`itelju na ime duga isplate iznos od 110,93 KM zajedno sa zakonskom kamatom po~ev od 17. 02. 2009. godine, kao danom podno{enja tu`be pa do isplate

BOSNA I HERCEGOVINA OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 011039 09 Mals Zenica, 10. 04. 2009. godine OP]INSKI SUD U ZENICI i to sudija Enida Had`iomerovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „Vitaro Vektor Tran{ped“ Sarajevo, protiv tu`enog „Ozbeg Industrial Prod“ Visoko radi Ostalo v.s. 233,20 u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 10. 04. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 012455 07 Mal Zenica, 20. 02. 2010. godine

nomo}nka tu`ioca, a u odsustvu uredno obavije{tenog tu`enog, koja rasprava je zaklju~ena 16. 12. 2009. godine, dana 31. 12. 2009. godine donio je

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu iznos od 61,66 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 07. 2005. g. pa do isplate, te da tu`iocu na ime tro{kova postupka plati iznos od 38,32 KM, sve u roku od 15 dana. Sudija Albisa Kapi} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude mo`e se podnijeti `alba zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog prava Kantonalnom sudu u Zenici putem ovog suda u roku od 15 dana od dana dono{enja presude u tri istovjetna primjerka. Presuda se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, tu`enom se dostavlja presuda. Op}inski sud u Zenici, sudija Albisa Kapi} u pravnoj svari tu`ioca JP „Grijanje“ Zenica ul. Bilmi{}e br.107, kojeg zastupa Sarajli} Mirsada dipl. pravnik, uposlenik kod tu`ioca, protiv tu`enog Lavri} Dragana iz Zenice, ul. Bulevar Kulina bana 28C, kao pravni sljednik Lavri} Antuna, radi duga v.s. 191,38 KM nakon odr`ane neposredne, usmene i glavne rasprave u prisutnosti pu-

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an u roku od 15 dana od pravosna`nosti presude platiti tu`iocu iznos od 233,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 05. 06. 2008. pa do isplate te tro{kove postupka u iznosu od 45,00 KM pod prijetnjom izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Enida Had`iomerovi}

54

Nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 001799 07 Mal Livno, 03. 03. 2010. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Valentina Brni}, u pravnoj stvari tu`itelja HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar, protiv tu`enika Josip Marin~i}, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

U PRODAJI JE NOVI BROJ

OGLAS
Dana 06. 03. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Josip Marin~i} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enika obvezati da tu`itelju isplati ukupan iznos duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 199,72 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 102,53 KM po~ev{i od 16. 05. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 83,75 KM po~ev{i od 16. 06. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 13,44 KM po~ev{i od 16. 07. 2006. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a): Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Valentina Brni}

U PRODAJI JE NOVI BROJ

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 001763 07 Mal Livno, 05. 03. 2010. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Valentina Brni}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enika Marijana Bijeli} iz Livna, Kralja Tvrtka 6, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 25. 07. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Marijana Bijeli} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enika obvezati na isplatu duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 1.095,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 220,79 KM po~ev{i od 15. 09. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 273,25 KM po~ev{i od 15. 10. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 151,07 KM po~ev{i od 15. 11. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 450,00 KM po~ev{i od 15. 04. 2007. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a): Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog proopu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom nabroj predmeta. Stru~ni suradnik Valentina Brni}

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

55

56

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

sport

PREMIJER LIGA „Veziri“ minimalno savladali bordo tim

Dudi} obe}ao gol i ispunio obe}anje
Sa utakmice u Vrap~i}ima: Radost strijelca D`afi}a
(Foto: R: Ivi})

Crveni kartoni [iljku i Hamzagi}u zbog ko{kanja te Ihtijarevi}u zbog udaranja Saraj~i}a bez lopte
Nogometa{i Travnika zaslu`eno su savladali tim Sarajeva, od kojeg se o~ekivao bolji nastup. Mada je bordo tim bolje otvorio utakmicu, prvu priliku imao je Travnik u 5. minutu kada je Arnes Brki} sa 20-ak metara dobro {utirao, ali je golman Dino Hamzi} loptu skrenuo u korner. je Nenad Eri} tek u 26. minuti, ali je Hamzi} opet bio uspje{an. U 32. minutu {ut Eri}a glavom jo{ jednom brani golman Sarajeva, ba{ kao i tri minuta kasnije poku{aj Fe|e Dudi}a iz slobodnog udarca sa 18 metara. U nastavku ista slika, samo {to je Sarajevo kona~no stvorilo dvije prilike preko Alena [kore, koji je {utirao kraj gola. Gol odluke pao je u 53. minuti. Brki} je ukrao loptu na sredini terena i prona{ao Dudi}a koji je iza{ao sam
(Foto: S. Pinjo)

Potop Trebinjaca u Vrap~i}ima

^oli} postigao tri gola za osam minuta
Jo{ dva gola dodao D`afi}, a jedan Velagi}, dok su Rami} i Magazin bili strijelci za goste
Samo {to se krenulo sa centra, Vele` je poveo. Akciju Kne`evi}a i D`afi}a zavr{io je Velagi} golom nakon trideset sekundi. Nakon 20 minuta ve} je bilo 2:0. Sve je napravio raspolo`eni Osmanagi}, a D`afi}u nije bilo te{ko da sa metar ubaci loptu u gol. vom smanjio na 3:1. Potop Leotara stigao je u fini{u. Osmanagi} je u 82. minuti pro{ao tri igra~a gostiju i probacio loptu do ^oli}a, koji efektnim udarcem poga|a za 4:1. Magazin je smanjio na 4:2 iz penala koji je dosu|en nakon duela Kadi}a i Ra{evi}a.

Odbrane Hamzi}a
Od tada se igra odvijala na sredini terena, a slijede}u {ansu, opet za Travnik, imao

Travnik 1 (0:0) 0 Sarajevo
Stadion Pirota u Travniku Gledalaca: 2.500 Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg) 6 Pomo}nici: Dalibor Mavrak (Mostar) i Damir Kne`evi} (Livno) Delegat: Branko Stjepanovi} (Tesli}) Strijelac: 1:0 - Dudi} (53) @uti kartoni: Brki}, Ribi} (Travnik), D`akmi}, Muminovi} i Al. [koro (Sarajevo) Crveni kartoni: [iljak (64), Hamzagi} (64), Ihtijarevi} (90+3) Igra~ utakmice: Fe|a Dudi} (Travnik) 7

Vele`
Stadion u Vrap~i}ima Gledalaca: 1.000 Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 5,5 Pomo}nici: Admir Forto (Vitkovi}i) i @eljko Mari} (Doboj) Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac) Strijelci: 1:0 - Velagi} (1), 2:0 - \afi} (21), 3:0 - \afi} (27), 3:1 - Rami} (29), 4:1 ^oli} (82), 4:2 - Magazin (86 - penal), 5:2 - ^oli} (87), 6:2 - ^oli} (90) @uti kartoni: Kne`evi}, Kadi}, ^oli}, Demi} (Vele`), Radovi}, Cimirot (Leotar) Crveni karton: Demi} (83 drugi `uti karton) Igra~ utakmice: Elvir ^oli} (Vele`) 8

6 (3:1) 2 Leotar
VELE@ Ha|id`ulbi} 7 Kne`evi} 7 Kajtaz 7 Kadi} 7 [kalji} 7 Majki} 7,5 ^oli} 8 Osmanagi} 8 D`afi} 7,5 (83. Durakovi} -) Salihovi} 7 (39. Demi} 7) Velagi} 8 (72. ]emalovi} -) Trener: Abdulah Ibrakovi} LEOTAR: Berak 6 Vu~ini} 5 ]erani} 5 Radovi} 5 ^orlija 5 Cimirot 5 Ra{ovi} 5 (63. Komneni} -) Rami} 5,5 Magazin 5 Risti} 5 (59. Todorovi} -) [e{lija 5,5 (69. Andri} -) Trener: Goran Skaki}

TRAVNIK Nurkovi} 6,5 Terzi} 6,5 Varupa 6 Helvida 6,5 Ribi} 7 Saraj~i} 7 [iljak 6,5 Brki} 6 (83. Lihovac -) ]uri} 6 (46. Pranjkovi} 6) Eri} 6 (60. Badrov 6) Dudi} 7 Trener: Ned`ad Selimovi}

SARAJEVO Hamzi} 7 An. [koro 6 Belo{evi} 7 D`akmi} 6,5 Torlak 6 Hamzagi} 6 Ihtijarevi} 6 Muminovi} 6 (82. Pliska -) Al. [koro 6 Avdi} 5,5 (61. Jahovi} 5,5) Had`i} 5,5 (80. Hand`i} -) Trener: Emir Alihod`i}

Slavlje doma}ih igra~a nakon Dudi}evog gola: Sa utakmice u Travniku

pred golmana Hamzi}a i poslao loptu iza njegovih le|a za 1:0. Dudi} je dan ranije na konferenciji za novinare obe}ao gol timu za koji je nekada igrao i ispunio je obe}anje.

Izjave trenera
Ned`ad Selimovi} Zaslu`eno smo pobijedili nezgodnu ekipu Sarajeva, ali mi je `ao {to nismo iskoristili jo{ neku od brojnih prilika. Ova tri boda nam mnogo zna~e za nastavak prvenstva. Emir Alihod`i} ^estitam Travniku na zaslu`enoj pobjedi, samo to imam re}i. ja, zabilje`ili smo dobar poku{aj Midhata Saraj~i}a za Travnik, ali je golman Hamzi} jo{ jednom pokazao da je dobro zamijenio Alaima. U 64. minutu do{lo je do nepotrebnog ko{kanja izme|u Mirsada [iljka i D`enaldina Hamzagi}a, koje je sudija Marinko Jeli} poslao u svla~ionicu. U sudijskoj nadoknadi pocrvenio je i Faruk Ihtijarevi}, po{to je bez lopte odgurnuo SarS. PINJO aj~i}a.

Napadi gostiju
Sarajevo se nakon primljenog pogotka jo{ vi{e otvorilo. Zoran Belo{evi} je u 65. i 79. minutu dobro {utirao, ali je Adis Nurkovi} jo{ bolje odbranio. Do kra-

Navija~i Sarajeva tra`ili ostavke
Na tribinama Pirote na{lo se ne{to vi{e od 400 navija~a Sarajeva koji su do primljenog pogotka bodrili svoj tim, a onda se zbog slabe igre okrenuli protiv njih. „Horde zla“ su pozvale trenera Mehmeda Janjo{a i upravu na ostavke. Na kraju su petardama zasuli teren dok su igra~i Sarajeva odlazili u svla~ionicu.

Na 3:0 je pove}ao D`afi} u 27. minuti. Na prizeman centar{ut Velagi}a slabo je reagirao Berak, a napada~ doma}ih lako poentirao. Dva minuta kasnije, nakon kornera Leotara koji je izveo Cimirot, Rami} je glaRezultati 20. kola: TRAVNIK: Travnik Sarajevo 1:0, MOSTAR: Vele` - Leotar 6:2, MODRI^A: Modri~a ^elik 0:1, PRIJEDOR: Rudar - Zrinjski 2:0, sino}: @eljezni~ar - Slavija. Danas: Olimpik - Lakta{i, Sloboda - [iroki Brijeg, Borac - Zvijezda. Parovi 21. kola (3. i 4. april): ^elik - Vele`, [iroki Brijeg - Modri~a, @eljezni~ar - Travnik, Zvijezda - Sloboda, Leotar - Olimpik, Zrinjski Borac, Slavija - Rudar, Lakta{i - Sarajevo.

^oli} je u 87. minuti postigao svoj drugi gol za 5:2. Korner je izveo Osmanagi}, a ^oli} je bio najvi{i u skoku. I u zadnjim trenucima ^oli} je na asistenciju Osmanagi}a postigao pogodak za konaF. IBRULJ ~nih 6:2.

Tabela
1. Borac 2. @eljezni~ar 3. [iroki B. 4. Sarajevo 5. Vele` 6. Zrinjski 7. Leotar 8. Travnik 9. Rudar 10. Olimpik 11. ^elik 12. Slavija 13. Zvijezda 14. Modri~a 15. Sloboda 16. Lakta{i 19 19 19 20 20 20 20 20 20 19 20 19 19 20 19 19 12 10 10 10 10 9 9 8 7 7 7 6 7 6 6 5 2 5 4 4 3 5 2 4 4 4 3 5 2 3 2 2 5 4 5 6 7 6 9 8 9 8 10 8 10 11 11 12 24:12 28:15 30:18 25:18 36:21 28:23 21:28 26:26 17:19 18:26 22:24 21:24 19:30 25:34 13:27 22:30 38 35 34 34 33 32 29 28 25 25 24 23 23 21 20 17

Petardama po svojim igra~ima

Mostarci pora`eni u Prijedoru

Uspje{an debi Gavrana
Zrinjski u 90. minuti nije iskoristio penal
Novoimenovani {ef stru~nog {taba Boris Gavran na najbolji na~in zapo~eo je mandat na klupi Prijedor~ana. Rudar je sa 2:0 savladao favorizirani Zrinjski, koji se tokom 90 minuta igre nalazio u podre|enom polo`aju. Doma}i su ve} na startu pokazali da `ele pobjedu. U 4. minuti Ku{lji} je propustio sjajnu priliku, ba{ kao i u 28. minuti. Radost doma}ima donio je Da{i} u 21. minuti poslije sjajnog centar{uta Kotarana s lijeve strane, kada je glavom sa 7-8 metara savladao Had`i}a. Potom su prilike propustili Jevti} i Kova~evi}, da bi u 45. minuti poslije odli~no izvedenog kornera od strane Ranki}a, Staki} zakucao loptu u lijevi gornji ugao gola Had`i}a. U nastavku, gosti u 47. minuti nisu iskoristili priliku preko Su{i}a, kojem je Avduki} zaustavio udarac, te Dragi~evi}a u 66. minuti. Doma}i su stvorili nekoliko prilika, a najbolje je propustio Da{i} u 62. i 82. minuti. U 90. minuti Jevti} je u

Rudar
Gradski stadion u Prijedoru Gledalaca: 2.000 Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 8 Pomo}nici: Ratko Kuni} (Banja Luka) i Goran Dujak (Od`ak) Delegat: Ferid ^ov~i} (Sarajevo) Strijelci: Da{i} (21) 2:0 - Staki} (45) @uti kartoni: Jevti}, Kova~evi}, Ku{lji}, Ranki}, Kecman (Rudar), Ivankovi}, Princ, Ani~i} (Zrinjski) Crveni: Musa (Zrinjski) u 64. minuti zbog namjernog udaranja protivni~kog igra~a Igra~ utakmice: Sa{a Kova~evi} (Rudar) 8

2 (2:0) 0 Zrinjski
RUDAR Avduki} 8 Despotovi} 7 (85. Drlja~a -) Kotaran 7,5 Saki} 8 Jevti} 7 Kova~evi} 8 Ku{lji} 7 (77. Kecman -) @eri} 7,5 Da{i} 7,5 Ranki} 7,5 (80. Goli} -) Kantar 7,5 Trener: Boris Gavran ZRINJSKI Had`i} 6 [unji} 6,5 Selimovi} 6 Musa 5,5 @ur`inov 6,5 Ivankovi} 6 Su{i} 6,5 Princ 6 (46. Stenli 6) Zadro 6 (46. @i`ovi} 6) Dragi~evi} 6 Ani~i} 6 Trener: Dragan Jovi}

Bh. nogometa{ice pora`ene od Rumunije
@enska nogometna reprezentacija BiH u petom susretu grupe 4 kvalifikacija za SP ju~er je u Sarajevu pora`ena od Rumunije sa 0:5. Ovo je bio peti poraz bh. nogometa{ica, koje u narednom kolu 31. marta gostuju reprezentaciji Ma|arske.

{esnaestercu nespretno sru{io jednog igra~a Zrinjskog, a Vukasovi} je pokazao na penal, ali Ivankovi} nije us-

pio savladati izvanrednog golmana Avduki}a, koji je imao jo{ nekoliko sjajnih V. V. intervencija.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

57

TUZLA Imperativ pobjede za oba rivala na Tu{nju

Sloboda bez prava na kiks, [iroki najavljuje ofanzivu
Umjesto ka`njenog Glava{a, doma}u ekipu vodit }e pomo}nici Osmanhod`i} i Dedi}
Ohrabreni pobjedom nad Sarajevom, fudbaleri tuzlanske Slobode sa velikim optimizmom do~ekuju jo{ jednog jakog rivala, ekipu [irokog Brijega. Tuzlaci se uzdaju i u tradiciju, jer su u posljednjih pet me|usobnih me~eva na Tu{nju upisali ~etiri pobjede i remi.

S me~a Borac - Zvijezda odigranog jesenas

Danas preostale tri utakmice 20. kola

[irokobrije`ani gostuju na Tu{nju
Sva tri me~a po~inju u 16 sati
Danas su na programu preostale tri utakmice 20. kola Premijer lige BiH u nogometu. Zbog promjene na ljetno ra~unanje vremena, sva tri me~a po~inju u 16 sati. SLOBODA: Mujki}, Krasi}, Milo{evi}, Karad`a, Jogun~i}, Gavari}, Zoleti}, Malki}, Okanovi}, Smajlovi}, Mostarli}. Trener: Vlatko Glava{. [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Diogo, Topi}, ]utuk, Bari{i}, [ili}, Vagner, Martinovi}, Hrgovi}, Varea, Ivankovi}. Trener: Toni Kara~i}.

Crnogorac pauzira
- O~ekujem tvrdu utakmicu, ali nemamo pravo na kiks. Nedostajat }e nam Gradimir Crnogorac, umjesto njega vjerovatno }e po~eti D`emo Sadikovi}. Bit }e jo{ nekih rokada. Uglavnom, ko god po~ne, morat }e dati sve od sebe, jer nam je cilj da se novom pobjedom po~nemo izvla~iti iz opasne zone ka`e trener Slobode Vlatko Glava{. Zbog isklju~enja Glava{a protiv Sarajeva u dana{njem susretu Slobodu }e voditi njegovi asistenti Adnan Osmanhod`i} i Mirsad Dedi}. Ina~e, duel sa [irokim Tuzlaci }e do~ekati u karantinu u Lukavcu. Ni{ta manje bitan ovaj duel nije ni za goste. Upravo protiv Slobode, u 5. kolu jesenas, Toni Kara~i} imao je uspje{an debi na klupi [irokog Brijega (2:0), {to je bio po~etak se-

Olimpik Lakta{i
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Sudija: Semir Kaplan (Stolac). OLIMPIK: Fejzi}, Suljevi}, Je{e, Kolarov, Suba{i}, Risti}, Vidovi}, Tijago, ]ulov, Alimanovi}, [aranovi}. Trener: Edin Prlja~a. LAKTA[I: [eji}, Memi{evi}, Baji}, Ze~evi}, [araba, Gruji}, Stjepanovi}, Ljubojevi}, Miki}, Novakovi}, Cvetkovi}. Trener: Dragoslav Stepanovi}.
Iz prvog dijela sezone: [iroki je slavio sa 2:0
(Foto: I. Rozi})

Borac Zvijezda
Gradski stadion u Banjoj Luci. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica). BORAC: Milinovi}, Stupar, Trivunovi}, ]ori}, Puziga}a, Vukobratovi}, Sakan, Stani}, Jandri}, Stevanovi}, Kajkut. Trener: Zoran Mari}. ZVIJEZDA: Kari}, Nezi}, Jusi}, Prodanovi}, Gazibegovi}, Vasili}, Omeragi}, Savi}, Husi}, \ori}, Stankovi}. Trener: Zoran ]urguz.

rije od deset utakmica bez poraza.

Ofanzivna formacija
Me|utim, [iroki je u drugom dijelu sezone startao jako lo{e, pa se sti~e dojam da me~evi protiv mom~adi sa

Tu{nja na neki na~in odre|uju sudbinu i trenera Kara~i}a. - Svjesni smo da nas u Tuzli ~eka te`ak ispit, ali nemamo izbora nego pobijediti. Stoga }u i postaviti napada~ku formaciju - rekao je Kara~i}.

U odnosu na pro{le utakmice Kara~i} u sredinu vra}a Dejana Martinovi}a, na mjesto kapitena Dalibora [ili}a (lijevi bok) ide Mirko Hrgovi}, dok }e [ili} umjesto Mi{i}a na desni E. M. - D. K. bok.

Sloboda [iroki B.
Stadion Tu{anj u Tuzli. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina).

Borac do~ekuje Zvijezdu

Sarajlije do~ekuju Lakta{e

]urguz `eli barem bod protiv lidera
Nakon ne ba{ briljantne igre, ali zato odli~nog rezultata protiv doma}e Slavije u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa BiH (2:2), pred fudbalerima Borca je novi izazov. U 20. kolu lider Premijer lige BiH do~ekuje Zvijezdu. - U ovaj susret ulazimo oslabljeni i zato }e biti odre|enih rokada u timu. Bez obzira na to, na{a je obaveza da idemo na pobjedu - rekao je trener Borca Zoran Mari}, koji ne mo`e ra~unati na napada~e Ljubi{u Vukelju (kartoni) i Mladena Boji}a (povreda). Gosti iz Grada~ca jo{ su u te`oj situaciji. Zbog `utih kartona ne}e igrati Hamzi} i Deli}, a zbog bolesti Huseinba{i}, Moranjki}, [est i ^oli}. Ipak, trener Zvijezde Zoran ]urguz isti~e da pri`eljkuje barem bod u Banjoj Luci. - Borac igra veoma kvalitetno, znaju dobro kontrolirati loptu i mentalno su jaki, ali }emo poku{ati iskoristiti odsustvo njihovog ponajboljeg igra~a Vukelje. I mi imamo problema, ali vjerujem u momke koji }e istr~ati - rekao S. K. - D`. D. je ]urguz.

Trijumf za prekid negativne serije
Priliku bi mogao dobiti golman Irfan Fejzi}.
Ekipa Olimpika danas do~ekuje Lakta{e. Iako sarajevski premijerliga{ nije me|u ugro`enima u borbi za opstanak, radi se o veoma bitnoj utakmici za ekipu trenera Edina Prlja~e. Mir koji je donijela bodovna zaliha, eventualnim novim neuspjehom mogao bi polako prerasti u nervozu. Zato su igra~i, ali i stru~ni {tab, svjesni kako sebi ne smiju dozvoliti luksuz da budu pora`eni i tre}i put uzastopno. - Nemamo izbora. Bez obzira na ono {to Lakta{i pokazuju u nastavku prvenstva, na{ cilj je samo pobjeda - najavljuje Prlja~a. Prvi stratag Olimpika odmah nakon poraza od Sarajeva najavio je promjene u timu. Iako nije htio otkriti ko bi mogao izgubiti status prvotimca, ~ini se da bi se prije svih na klupu mogao preseliti golman Dragan Vrani}. Najvjerovatnije }e na golu protiv Lakta{a stajati biv{i golman Sarajeva Irfan N. D. Fejzi}.

Stepanovi}: Olimpik nije nepobjediv
Pred fudbalerima Lakta{a, koji su zabilje`ili tri pobjede u nizu, te`ak je ispit, jer gostuju u Sarajevu kod Olimpika. - Tek poslije ovog me~a vidjet }emo koliko smo dosad napravili u borbi za opstanak. Bit }e te{ko, ali Olimpik nije nepobjedljiv, tako da se nadamo pozitivnom ishodu ovog susreta - izjavio je {ef stru~nog {taba Lakta{a Dragoslav StepanoZ. V. vi}.

Fejzi}: Prvenstveni debi na golu Olimpika

Navijaèi neæe Krojfa za poèasnog predsjednika Barcelone
Veliki broj navijaèa Barcelone protivi se imenovanju Johana Krojfa (Cruyff) za poèasnog predsjednika kluba. Anketa katalonskog dnevnika „Mundo Deportivo“ pokazala je da se 66 posto èitalaca ne sla e s tom odlukom predsjednika oana Laporte (Joan), jer smatraju da se tim potezom kopira èin predsjednika Reala Florentina Pereza, koji je 2000. godine proglasio Alfreda Di Stefana poèasnim predsjednikom madridskog kluba. (M. T.)
Mari}: Pobjeda obaveza za Banjalu~ane

58

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

sport

MODRI^A Dario Puri} presudio svom biv{em klubu

Detalj iz Bugojna: Gu`va pred golom Banovi}ana

(Foto: K. Balihod`i})

Dok Modri~ani tonu, Zeni~ani se spa{avaju
Gol odluke pao u 13. minuti
Pobjedu ^eliku donio je nekada{nji igra~ Modri~e Dario Puri}. U 13. minuti u sporednim ulogama bili su Armin Kapetan i Nermin Jamak, dok se na desnoj strani pa`nji ~uvara iskrao Puri} koji je pogodio mre`u tima u kojem je stekao reputaciju. Doma}in je bio blizu izjedna~enja u 25. minutu, ali je {ut Ognjena Radulovi}a sa distance zavr{io pored gola. Drugo poluvrijeme u potpunosti je pripalo gostima, koji su napadali u valovima. U 62. minuti Emir Obu}a je mogao povisiti prednost svog tima, ali je Bojan Tripi} odbranio paradom. U 67. minuti golman gostiju Luka Bilobrk istr~ao je na 25 metara i ispred \or|a

Iskra - Budu}nost 1:0
Gradski stadion Jakli} u Bugojnu. Gledalaca: 1000. Sudija: Mirza Kazlagi} (Cazin) 7. Pomo}nici: D`emal Burzi} (Cazin) i Asmir Budimli} (Biha}). Delegat: Esad Kudeli} (Bu`im). Strijelac: 1:0 - Seferovi} (30). @uti kartoni: Burina, Fuka, Kova~ (Iskra), Sarajli}, Zrnanovi} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Haris Seferovi}(Iskra) 7,5. ISKRA: Perkovi} 7, Kova~ 7, Kova~evi} 7, Juri} 7, Drobi} 7, Kmeta{ 7, Burina 7, Fuka 7, Seferovi} 7,5 (89. Vrban -), Juri~ 7 (73. Kozica -), Smaji} 7 (87. Behi} -). Trener: Senad Smaji}. BUDU]NOST: Husi} 6,5, \erzi} 6,5, ^amrkovi} 6,5, ^oli} 6,5, Zrnanovi} 6,5, Sli{ko 6 (70. Had`i} -), Kurti} 6,5, Sarajli} 6 (55. Smaji} 6), Halilovi} 6,5, Boji} 6,5 (75. [migalovi} -), Piri} 6,5. Trener: Munever Rizvi}.
K. BALIHOD@I]

„Uljari“ izgubili svih pet utakmica ovog prolje}a

Jedinstvo - Igman 1:0
Stadion Bori}i u Biha}u. Gledalaca: 300. Sudija: Read Mehanovi} (Bukinje) 7. Pomo}nici: Samir Hod`i} (@ivinice) i Esad Iskri} (Grada~ac). Delegat: Mehmedalija @ili} (Sarajevo). Strijelac: 1:0 - Mirvi} (20). @uti kartoni: Treji}, Sarajki}, Kahrimanovi}, Muli}, El. [u{njar (Jedinstvo), Badali}, Jahi}, \apo (Igman). Igra~ utakmice: Admir Mirvi} (Jedinstvo) 7,5. JEDINSTVO: Ed. [u{njar 7, Sejdi} 6,5, Sarajki} 7, Trivi} 6,5, Muli} 7, Treji} 7, ^ahtarevi} 7 (60. El [u{njar 6,5), Mehad`i} 7 (46. Kahrimanovi} 6), Ljeljak 6, Mirvi} 7,5, Abdi} 6,5 (46. Dizdari} 6,5). Trener: Branislav Pekez. IGMAN: Bobi} 6, Jahi} 6,5, Sejfovi} 5,5 (70. D`umhur ), \apo 6 (85. ]ati} -), Lemezan 5,5, Kudra 6, Badali} 6, Murti} 6, Para{ 5,5, Hajdarovi} 6,5, [imunovi} 6 (57. BaE. A. jri} 5,5). Trener: Ferid Rami}.

(Foto: J. Had`i})

S utakmice u Modri~i: Trenutak kada je Puri} pogodio za 1:0

Stoji} podnio ostavku Trener Modri~e Marko
Stoji} nakon poraza od ^elika podnio je ostavku. - Zimus je 14 igra~a koji su iznijeli teret jesenjeg dijela sezone napustilo ekipu. Ukazivao sam {ta }e nas sna}i, niko me nije ~uo. Zbog svega {to se dogodilo, odlazim iz kluba. Neka do|e neko drugi i poku{a malo trgnuti igra~e. Kada se zavr{i sezona, mo`da }u otvoriti du{u i javnosti ponuditi cjelokupnu istinu. Neka ovaj put bude `rtva Marko Stoji}, ali smatram da je problem na nekim drugim adresama. Svom voljenom klubu `elim dosta uspjeha u budu}nosti - rekao je Stoji}.

Modri~a
Stadion „dr Milan Jeli}“ Gledalaca: 500 Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo) 6,5 Pomo}nici: Mujo Tutun (Sarajevo), Branko [ipka (Prijedor) Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je) Strijelac: 0:1 - Puri} (13) @uti kartoni: Kutla~i}, Todorovi}, Radulovi}, Gale{i} (Modri~a), Juri}, Sadikovi} (^elik) Igra~ utakmice: Dario Puri} (^elik) 8

0 (0:1) 1
MODRI^A Tripi} 7 Koji} 5 Jolovi} 5,5 Gale{i} 5 Kutla~i} 6,5 Savi} 5 (72. Radi} 6) Radulovi} 5 Todorovi} 5,5 (80. Bajramovi} -) Stoki} 5 Tomi} 5 (53. Pup~evi} 5) Joksimovi} 5,5 Trener: Marko Stoji}

^elik
^ELIK Bilobrk 7 Kapetan 7 Obu}a 7 Jamak 7 Puri} 8 Isakovi} 7 (85. Dilaver -) Sadikovi} 7 Markovi} 7 Hasanovi} 7 Juri} 7 Zahirovi} 7 Trener: Omer Kopi}

Tabela
Rezultati 19. kola: Kraji{nik SA[K Napredak 1:1, Slaven Ora{je 1:1, Vitez - @ep~e 3:1, Jedinstvo - Igman 1:0, Iskra - Budu}nost 1:0. Danas: Bosna - Rudar, Omladinac GO[K. Slobodno Gora`de.
1. Budu}nost 2. Iskra 3. Rudar 4. Ora{je 5. Bosna 6. GO[K 7. Kraji{nik 8. Slaven 9. Napredak 10. Omladinac 11. Igman 12. Jedinstvo 13. Vitez 14. Gora`de 15. @ep~e 19 19 18 19 17 18 19 19 19 18 19 18 18 18 19 14 11 11 10 9 9 8 8 8 7 6 6 6 6 4 2 4 4 1 2 1 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 8 6 8 7 7 9 9 10 9 10 10 13 36:12 32:14 28:16 30:22 23:16 26:18 29:27 23:26 24:27 19:26 24:29 18:35 21:23 16:25 12:29 44 37 37 31 29 28 28 28 26 23 21 21 20 20 14

Savi}a izbio loptu u polje, kada je izgledalo da }e doma}i tim poravnati rezultat. Potom je Obu}in {ut zavr{io pored stative. Isti igra~ je u idealnoj poziciji bio i u 80. minutu, ali je pucao preko gola. Dragan Radi} se u 82. minutu izborio za {ut koji je Bilobrk izblokirao. Zatim je Radulovi} poku{ao odbijenu loptu pospremiti u mre`u, ali ~uvar mre`e Zeni~ana bio je na visini zadatka. Tako je Modri~a, nakon pet poraza u pet utakmica, sve bli`e ispadanju u ni`i raS. J. ng.

Duel bh. internacionalaca

Hrvatska nogometna liga

Ibri~i} pogodio za Hajduk
Dinamo je pobjedom nad Interom od 3:1 zadr`ao osam bodova prednosti na vrhu Hrvatske nogometne lige. Slavio je i Hajduk, za koji je u duelu sa Varteksom Senijad Ibri~i} postigao drugi pogodak. Rezultati 22. kola: Croatia - Zadar 1:2, Hajduk - Varteks 2:0, Cibalia - Zagreb 1:0, Istra - Osijek 1:3, Me|imurje - Slaven 1:1, Dinamo - Inter 3:1, [ibenik - Lokomotiva 0:0. Poredak: Dinamo 52, Cibalia 44, [ibenik 40, Hajduk 38, Karlovac 37, Osijek (M. T.) 36...

Lion bolji od Grenobla
U prvoj utakmici 30. kola francuskog prvenstva sastala su se dva bh. internacionalca. Lionu je gostovao ve} pre`aljeni sastav Grenobla. O~ekivano, na kraju su slavili doma}i. Iako je na poluvremenu bilo 0:0, kona~an rezultat je glasio 2:0. U po~etnom sastavu Liona nije bilo bh. reprezentativca Miralema Pjani}a. On je u igru u{ao u 68. minuti susreta. S druge strane, Mehmed Ba`darevi}, trener Grenobla, barem je skupo prodao ko`u. Strijelci za Lion bili su Mi{el Bastos (Michel) u 48. i Cezar Delgado (Cesar) u 90. minuti susreta. (N. D.)

Fudbalska liga Srbije

Partizan u fini{u do pobjede
Partizan je upisao o~ekivanu pobjedu nad ekipom BSK, ali je do nje do{ao tek u 90. minuti, kada je Jovanovi} poentirao za 2:1. Rezultati 21. kola: BSK Partizan 1:2, Smederevo OFK Beograd 0:1, Jagodina - Hajduk 2:0, Metalac - Mladi radnik 1:0, Napredak - Borac 2:0, Spartak - ^ukari~ki 1:0. Poredak: Partizan 52, C. zvezda 52, Spartak i OFK Beograd po 36, Vojvodina i Metalac po 30, Jagodina (M. T.) 29...
Delgado: Potvrdio pobjedu

(Foto: AFP)

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

59

NJEMA^KA [alke preuzeo vode}u poziciju

D`eko dvostruki strijelac
Doma}i poraz Bajerna od [tutgarta Volfsburg u gostima savladao Majnc
Lampard posti`e jedan od golova
(Foto: AP)

ENGLESKA Stradali Bolton i Aston vila

Man~ester junajted i ^elzi bez milosti
Lampard postigao ~etiri pogotka Birmingem otkinuo bod Arsenalu
Man~ester junajted zadr`ao je prvu poziciju, a za to im je trebala pobjeda na gostovanju protiv Boltona. Ne samo da su pobijedili, nego su nanijeli katastrofu doma}em sastavu. Na kraju je bilo 4:0. ^elzi je nastavio utrku za titulu prvaka, nakon {to je ju~er istresao bijes na Aston vili, ali iz borbe bi mogao ispasti Arsenal. ^elzi je Aston vilu pobijedio sa nevjerovatnih 7:1, pa je bilans postignutih golova u posljednja dva kola pove}ao na ~ak 12. Junak pobjede bio je Frenk Lampard (Frank), koji u posljednje vrijeme igra u fantasti~noj formi. Veznjak londonskog kluba Aston vili je zabio ~ak ~etiri pogotka, od ~ega dva sa bijele ta~ke. Posljednji od njih, Lampardov je 151. u dresu ^elzija.

Tabela
1. Man~ester j. 2. ^elzi 3. Arsenal 4. Totenhem 5. Man~ester s. 6. Liverpul 7. Aston vila 8. Everton 9. Birmingem 10. Stouk 11. Fulam 12. Blekburn 13. Sanderlend 14. V’hempton 15. Bolton 16. Vigan1 17. Vest Hem 18. Hal 19. Barnli 20. Portsmut (-9) 32 32 32 31 30 31 31 32 32 31 31 31 31 32 32 31 32 31 31 32 23 22 21 17 14 15 13 13 12 9 10 10 8 8 8 8 6 6 6 6 3 5 5 7 11 6 12 10 9 12 8 8 11 8 8 7 9 9 6 4 6 5 6 7 5 10 6 9 11 10 13 13 12 16 16 16 17 16 19 22 76:25 82:29 74:34 57:29 55:39 50:32 43:32 50:42 33:37 30:35 33:36 34:50 41:47 28:50 36:60 29:59 38:55 31:64 31:64 28:60 72 71 68 58 53 51 51 49 45 39 38 38 35 32 32 31 27 27 24 13

D`eko posti`e prvi gol

(Foto: AP)

[alke je novi lider njema~kog prvenstva. U derbiju 28. kola sastav iz Gelzenkirhena nadigrao je doma}i Bajer iz Leverkuzena i tako iskoristio posrtanje minhenskog Bajerna. Igra~

Lista strijelaca
17- Kuranji ([alke) 16 - D`eko (Volfsburg), Kisling (Bajer) 15 - Barios (Borusija D.) 12 - Pizaro (Verder), Derdijok (Bajer), Bunjaku (Nirnberg)

odluke bio je Kevin Kuranji (Kuranyi) koji je postigao dva gola. Trener Bajerna poku{ao je odmarati najbolje igra~e pred utakmicu Lige {ampiona protiv Man~ester junajteda, no plan je propao. Osim {to je na svom terenu pora`en od [tutgarta, morao je na poluvremenu, kod rezultata 1:1, uvesti Robena (Robbena) i Riberija (Ribery). Na kraju je zavr{ilo jo{ gore, Marika (Marica) je postigao pobjedonosni gol za [tutgart. Edin D`eko ponovo je blistao u dresu Volfsburga, postigao je oba gola za po-

Tabela
1. [alke 2. Bajern 3. Bajer 4. Borusija (D) 5. Verder 6. Hamburg 7. [tutgart 8. Ajntraht 9. Volfsburg 10. Majnc 11. Hofenhajm 12. Keln 13. Borusija (M) 14. Bohum 15. Nirnberg 16. Hanover 17. Frajburg 18. Herta 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 27 28 27 28 28 28 27 28 17 16 14 14 13 11 11 11 11 10 9 7 8 6 6 6 6 4 7 8 11 7 9 11 8 8 7 8 6 10 7 9 7 5 5 7 4 4 3 7 6 5 9 9 10 10 12 11 12 13 15 17 16 17 46:22 55:26 56:30 46:33 58:35 48:32 41:36 37:40 52:51 29:35 34:31 27:35 35:47 30:51 26:47 30:54 25:49 27:48 58 56 53 49 48 44 41 41 40 38 33 31 31 27 25 23 23 19

bjedu u Majncu kojom se aktuelni prvak probio na

deveto mjesto tabele. Rezultati i strijelci 28. kola: Herta - Borusija (D) 0:0, Bajern - [tutgart 1:2 (Oli} 32 - Tra{ 41, Marika 50), Majnc - Volfsburg 0:2 (D`eko 83, 90+1), Hanover - Keln 1:4 (^erundolo 81 To{i} 12, 71, Petit 21, Novakovi} 28 penal), Verder Nirnberg 4:2 (Mertesaker 1, 20, Borovski 36, Fric 90+2 - Franc 47, ^upoMoting 63 penal), Bohum Ajntraht 1:2 (Holbi 10 Rus 29, Kajo 64), Bajer [alke 0:2 (Kuranji 11, 28). Danas: Hofenhajm - Frajburg , Borusija (M) - Ha(Z. [.) mburg.

Lista strijelaca
26 golova - Runi (Man~ester j.) 24 - Drogba (^elzi) 20 - Bent (Sanderlend) 17 - Defo (Totenhem), Lampard (^elzi) Arsenal je u Birmingem otputovao s imperativom pobjede, ali istoimeni doma}in se nije slagao s ambicijama „Topnika“. Nasri je u 81. minuti postigao gol za 1:0, ali je Birmingem u posljednjoj minuti, uz pomo} gre{ke golmana Arsenala Manuela Almunije (Almunia), ipak uspio prona}i put do gostuju}e mre`e. Totenhem nije imao te`ak zadatak. U goste mu je do{ao Portsmut, klub na kojeg se sru~io sav jad ovoga svijeta. Ipak, za razliku od ^elzija, koji je „fenjera{u“ u

Portugalac produ`io ugovor

Nani u Man~esteru do 2014.
Portugalski reprezentativac Nani produ`io je ugovor s Man~ester junajtedom za jo{ ~etiri godine, do juna 2014. Dvadesettrogodi{nji Nani na Old Traford je do{ao 2007. godine iz Sportinga i ustalio se u prvom timu „crvenih |avola“. - Drago nam je {to je Nani potpisao novi ugovor i siguran sam da }e imati dugu i uspje{nu budu}nost u Man~esteru. On je veliki talenat i strahovito je napredovao otkada je u na{em klubu - izjavio je menad`er engleskog prvaka Aleks Fe(M. T.) rguson (Alex).

Njemicama Balak najseksepilniji na SP
Njema~ke `ene su za najseksepilnijeg fudbalera koji }e igrati na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi izabrale svog sunarodnjaka Mihaela Balaka (Michael Ballack). U anketi jednog njema~kog portala, veznjak ^elzija dobio je 14 odsto glasova, dok je drugoplasirani Portugalac Kristijano Ronaldo (Cristiano) osvojio 12,4. Tre}e mjesto pripalo je Holan|aninu Rafaelu van der Vartu (Vaart). U izboru za najseksepilniju ekipu, Njemice su ponovo iskazale patriotizam. Nijemce su stavile ispred Italije i [panije. (M. T.)

pro{lom kolu utrpao pet golova, Spursi su bili milostiviji, pa su postigli svega dva. S ovom pobjedom Totenhem se u~vrstio na ~etvrtom mjestu koje vodi u Ligu prvaka. Liverpulu Spursi bje`e sedam bodova. Vest Hem je kod ku}e zabilje`io vrlo ne`eljen poraz od Stouka od 0:1, pa ga u fini{u ~eka dosta te{ka borba za opstanak. Na{ golman Asmir Begovi} sjedio je na klupi gostiju. Rezultati i i strijelci: Volverhempton - Everton 0:0, ^elzi - Aston vila 7:1 (Lampard 15, 44 penal, 62 penal, 90, Maluda 57, 68, Kalu 83 Karev 29), Birmingem - Nasri 1:1 (Filips 90 - Nasri 81), Hal - Fulam 2:0 (Bulard 16 penal, Fagan 48), Totenhem - Portsmut 2:0 (Krau~ 27, Kranj~ar 41), Vest Hem Stouk 0:1 (Fuler 69) Bolton - Man~ester junajted 0:4 (Samjuel 38 autogol, Berbatov 69, 78, Gibson 82). Danas igraju: Barnli Blekburn (13), Liverpul Sanderlend (17). Sutra: Man~ester siti - Vigan (21).
(M. T.)

Franc Bekenbauer tvrdi

Runi mo`e Englesku dovesti do finala SP
Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer) izjavio je da je Vejn Runi (Wayne Rooney) u takvoj formi ove sezone da Englesku mo`e dovesti do finala Svjetskog prvenstva. - I ranije je bilo jasno kakav je igra~ Runi, ali ove sezone je fantasti~an. Radi odli~an posao za Man~ester junajted i malo me je strah kako }e Bajern igrati protiv njih u Ligi prvaka. (N. D.)

Nani: Ustalio se u timu

60

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

sport

FORMULA 1 Danas u Melburnu druga utrka sezone

Fetel ohladio Vebera
Red Bulov tandem kre}e iz prvog reda
Rohus: Savladao drugog igra~a svijeta
(Foto: AP)

Slabi nastup Hamiltona i [umahera

Teniseri i teniserke igraju u Majamiju

Ispao Novak \okovi}
Ljubi~i} predao Bekeru zbog povrede le|a
Najve}e iznena|enje u prvom kolu ATP Mastersa u Majamiju napravio je Belgijanac Olivije Rohus (Olivier Rochus) koji je savladao drugog nosioca Novaka \okovi}a iz Srbije, 6:2, 6:7, 6:4. Rohus je ostvario najve}u pobjedu u karijeri, nakon {to je 2002. godine savladao tada{njeg drugog igra~a svijeta Marata Safina u Vimbldonu. Osvaja~ Mastersa u Indijan Velsu Ivan Ljubi~i} predao je me~ Benjaminu Bekeru (Becker) zbog povrede le|a. Rezultati 1. kola tenisera: Tsonga (Francuska) - Garsija - Lopez ([panija) 6:4, 6:3, Rodik (SAD) - Andrejev (Rusija) 6:4, 6:4, Nalbandijan (Argentina) - Troicki (Srbija) 6:3, 4:6, 6:4, Beker (Njema~ka) - Ljubi~i} (Hrvatska) 4:6, 0:1 - Ljubi~i} predao, Nadal ([panija) - Dent (SAD) 6:4, 6:3, Belu~i (Brazil) - Blejk (SAD) 3:6, 6:1, 6:2, Karlovi} (Hrvatska) - Himeno - Traver ([panija) 6:3, 6:7, 6:3. Teniserke, 1. kolo: Enen (Belgija) - Dementijeva (Rusija) 6:3, 6:2, Zvonareva (Rusija) - Odin (SAD) 6:1, 6:2, Klajsters (Belgija) - Kvitova (^e{ka) 6:1, 6:1, Stosur (Australija) - Suarez Navaro ([panija) 4:6, 7:5, 6:2, Voznijacki (Danska) - Pironkova (Belgija) 3:6, 6:3, 6:4, Jankovi} (Srbija) - Koritseva (Ukrajina) 6:4, 6:0, Safarova (^e{ka) - Martinez San~ez ([panija) 4:6, 7:6, 6:2, Azarenka (Bjelorusija) - Dulgeru (Rumunija) 6:3, 6:2. (Z. [.)

Otkako su se u Melburnu po~ele voziti utrke Formule 1, na Albert parku nikada nijedan Australac nije zauzeo najvi{e postolje, ali doma}i navija~i nadaju se da }e se u nedjelju ta crna serija kona~no prekinuti. Na treningu, sve o~i bile su uperene u doma}eg pilota Marka Vebera (Webber) u bolidu Red Bula, ~iji je najbolji rezultat na doma}oj stazi tek peto mjesto iz 2002. i 2005. godine. Me|utim, taman kada se Australac ponadao da }e osigurati prvu startnu poziciju, odnekud se pojavio njegov timski kolega i aktuelni svjetski viceprvak Sebastjan Fetel (Sebastian Vettel), zabilje`iv{i bolje vrijeme i osvojiv{i „pole-position“. Feletov rezultat predstavlja svojevrstan revan{ Nijemca Veberu za utrku s Nirburgringa pro{log jula, kada ga je Australac sprije~io da pred svojim navija~ima do|e do prve startne pozicije.

Fetel: Revan{ Marku Veberu

(Foto: AFP)

- Nisam ba{ najzadovoljniji redoslijedom, ali Sebastjan je vozio fantasti~no. Imali smo sjajnu borbu koju }emo ponoviti i u utrci - kazao je Veber. Tre}i }e sa starta krenuti pobjednik iz Bahreina Fer-

nando Alonso iz Ferarija, ~etvrti aktuelni svjetski prvak Britanac D`enson Baton (Jenson Button), a peti Brazilac Felipe Masa (Massa). Prvak iz pretpro{le godine Luis Hamilton (Lewis) nije bio na visini zadatka.

Britanac, kojeg je dan ranije policija uhvatila u divljanju ulicama Melburna i zaplijenila njegov Mercedes, zauzeo je tek 11. poziciju. Povratnik Mihael [umaher (Michael Schumacher) krenut }e kao sedmi. (M. T.)

Lejkersi pora`eni u Oklahomi

Svjetsko prvenstvo u umjetni~kom klizanju

„Grom“ pogodio prvake
San Antonio zaustavio Kavalirse
„Grom“ pogodio prvake, „Mamuze“ zauzdale „Konjanike“! Najve}i favoriti za NBA krunu pora`eni su na gostovanjima, gdje je naro~ito slabu partiju pru`io Kobi Brajant (Kobe Bryant). Lider aktuelnih uvo|enja ograni~enja napada u NBA ligi u svom prvom porazu u posljednjih osam me~eva. Pobjednike su predvodile nadolaze}e zvijezde Kevin Duran (Durant, 26 poena) i Rasel Vestbruk (Russell Westbrook, 23). Ko{arka{i Klivlend kavalirsa, koji imaju najbolji omjer u ligi 57-16 (Lejkersi su drugi sa 53-19), zaustavljeni su u San Antoniju (97:102). U Nju D`ersiju su napokon odahnuli. Najslabiji tim Lige upisao je devetu pobjedu u sezoni (63 poraza), savladav{i Detroit (118:110), pa i ako izgubi preostalih deset utakmica, ne}e oboriti ve} „samo“ izjedna~iti najgori rezultat u historiji, koji je 1973. postavila Filadelfija (9-73). (E. J.)

Virtu i Moar objedinili svjetsko i olimpijsko zlato

Rezultati
Indijana - Juta 122:106, Orlando - Minesota 106:97, Filadelfija - Atlanta 105:98, Toronto - Denver 96:97, [arlot - Va{ington 107:96, Boston Sakramento 94:86, Nju D`ersi - Detroit 118:110, Oklahoma siti - LA lejkers 91:75, Milvoki - Majami 74:87, San Antonio Klivlend 102:97, Feniks Njujork 132:96.

Duran (Oklahoma) {utira preko Odoma (Lejkers)

Virtu i Moar: Pobjedni~ka izvedba u Torinu

(Foto: AP)

Kana|ani Tesa Virtu (Tessa Virtue) i Skot Moar (Scott Moir) potvrdili su olimpijsko zlato prvim mjestom u takmi~enju plesnih parova na Svjetskom prvenstvu u umjetni~kom klizanju u Torinu. Srebro je pripalo Meril Dejvis (Meryl Davis) i ^arliju Vajtu (Charlie White) iz SAD, a bronza Iitalijanima Federiki Fajeli (Federica Faiella) i Masimu Skali (Massimo Scali). Virtu i Moar su prvi ple-

sni par nakon 1994. godine i Oksane Gri{uk i Jevgenija Platova iz Rusije, koji su dobili olimpijsku i svjetsku titulu u jednoj sezoni. Prethodno je takmi~enje kliza~a okon~ano pobjedom Daisuke Takaha{ija, koji je postao prvi Japanac s titulom svjetskog {ampiona. Osvaja~ bronzane olimpijske medalje u Vankuveru slavio je ispred Kana|anina Patrika ^ena (Patrick Chen) i Francuza Brajana @ubera (Brian Joubert).

prvaka Los An|eles lejkersa u porazu od Oklahoma siti tandera (75:91) postigao je samo 11 poena uz ~ak devet izgubljenih lopti.

Kako ni njegovi saigra~i nisu bili ne{to bolje raspolo`eni, Lejkersi su postigli drugi najmanji broj ko{eva u klupskoj historiji od

Objavljeni osvaja~i nagrada za fer-plej

Presuda NBA ko{arka{u
Gilbert Arenas ipak ne}e u zatvor. Na razo~arenje tu`ila{tva, koje je zbog ilegalnog posjedovanja oru`ja i uno{enja ~etiri pi{tolja u klupsku svla~ionicu tra`ilo tromjese~nu zatvorsku kaznu, sud u Va{ingtonu kaznio je poznatog NBA ko{arka{a samo uslovno na dvije godine, uz 400 sati dru{tveno korisnog rada i 5.000 dolara. Da je kojim slu~ajem Arenas zavr{io iza re{etaka, Va{ington vizardsi imali bi osnovu da sa Ol-star bekom raskinu ugovor te`ak vi{e od 100 miliona dolara.

Abejlegeze, Merkorios Arenas se spasio zatvora i Pilon dobitnici
Turska atleti~arka Elvan Abejlegeze, atletski trener iz Eritreje Emanuel Merkorios (Emmanuel) i fudbalski trener \uzepe Pilon (Giuseppe) dobili su nagrade za fer-plej za 2009. godinu. Me|unarodni komitet za fer-plej dodijelio je nagradu turskoj atleti~arki po{to je na Svjetskom prvenstvu u Berlinu pomogla takmi~arki Meseleh Melkami. Ona je u hotelu zaboravila patike, a po{to njen trener Merkorios i pored velikih napora nije mogao da joj pomogne, Abejlegeze joj je pozajmila svoju opremu. Melkama je nakon toga iza{la na stazu i trku na 10.000 metara zavr{ila na drugom mjestu. Trener Askolija Pilon predlo`io je svojim fudbalerima da dozvole protivni~kim fudbalerima Re|ine da postignu gol, kako bi nadoknadili zaostatak, po{to je njegova ekipa na nepo{ten na~in (M. T.) stigla do vodstva.

Preminuo biv{i svjetski prvak u {ahu

Smislovu otkazalo srce
Biv{i svjetski prvak u {ahu Vasilij Smislov umro je u 90. godini `ivota, uslijed prestanka rada srca. Smislov, koji je titulu prvaka svijeta osvojio 1957. godine nakon {to je pobijedio Mihaila Botvinika, ranije ove sedmice primljen je u bolnicu, nakon {to se `alio na probleme sa srcem.
(M. T.)

Arenas: Uspio se provuæi

Arenasa je zbog incidenta koji se desio u decembru pro{le godine Liga suspendirala do kraja sezone.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 28. mart/o`ujak 2010.

61

RUKOMET Utakmice 17 kola Premijer lige BiH za mu{karce

^eliku pobjegao i posljednji voz
Porazom od Bosne Prevent, Zeni~ani ve} jednom nogom u ni`em rangu
Rukometa{i ^elika su pora`eni na svom terenu od viso~ke Bosne Prevent, pa su ve} jednom nogom u ni`em rangu. S druge strane lider Bosna BHG revan{irala se sastavu Sloge za poraz u prvom dijelu sezone, te onaj u revan{ utakmici Kupa BiH.
Klinac: Tijesna pobjeda Borca

Premijer liga BiH za rukometa{ice

^elik Bosna Prevent

31 42

Borac sve bli`e ~etvrtom uzastopnom naslovu
Banjalu~anke u derbiju savladale drugoplasirani Ljubu{ki LO sa 31:28
Rukometa{ice Borca na{le su se pred osvajanjem ~etvrte uzastopne titule {ampionki, po{to su u derbiju 14. kola, ali i cijele Premijer lige BiH, u Banjoj Luci savladale drugoplasiranu ekipu Ljubu{kog Lido osiguranje sa 31:28. Borac sada ima 36 bodova, devet vi{e od Ljubu{kog. Istovremeno, tim Jedinstvo Vulkan u~vrstio je tre}e mjesto sa 24 boda. usina 3, M. Prusina 8 (2), Risti} 4, Mistri} 2, Knezovi} 4, Pavlovi}, Mi{eti}, Vrdoljak 3, Boras 2, Toli} 2, Bebi}, Kolak, Stojak. Trener: ZvoS. K. nko Herceg.

Arena Zenica. Gledalaca: 300. Sudije: Damir Gad`o (Ilid`a) i Samir Me{i} (Vogo{}a). Sedmerci: ^elik 3 (1), Bosna Prevent 8 (6). Isklju~enja: ^elik 16 minuta, Bosna Prevent 10. Crveni karton: Paji} (37 - tri isklju~enja). Rezultat: ^elik - Bosna Prevent 31:42 (17:20). ^ELIK: Juki} 10 odbrana (1 sedmerac), Derven~i} 2, Gu{i} 5, Begagi} 3, Paji}, ]osi}, ]uran 2, Bajramovi} 7 (1 sedmerac), Peri} 1, Vidimli}, Jolovi} 4, Ekinovi} 4, Kasumovi}, ^upkovi} 3. Trener: Milanko Sav~i}. BOSNA PREVENT: Tatar 15 odbrana (2 sedmerca), Geko 9, Dedi}, Hurem 2, ^aki} 4, Sir}o 6, Limo 1, Hod`i} 5 odbrana, Ahi} 4, Kaleni}, Selimovi} 4, Mustafi} 10, Hasagi}, Karaveli} 2. Trener: Senad V. B. Skopljak.

Jedinstvo Vulkan 27 Zrinjski 22
Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca: 100. Sudije: Jasminko Omerefendi} i Adnan Muhtarevi} (@ivinice). Sedmerci: Jedinstvo Vulkan 6 (6), Zrinjski 7 (5). Isklju~enja: Jedinstvo Vulkan 10 minuta, Zrinjski 6. Rezultat: Jedinstvo Vulkan - Zrinjski 27:22 (14:13). JEDINSTVO VULKAN: Dubinovi}, Al. Turudi} 4, Al. Omahi} 3, Ali} 1, Ar. Omahi} 10, Saletovi} 5, Demirovi}, Avdi}, Ku{mi}, Zub~evi} 4, Kamari}, ]erimagi}. Trener: Zlatko Cipurkovi}. ZRINJSKI: Glibi}, A. ^uljak 1, G. Mari} 1, Kolobara 8, Kara~i} 5, I. Mari} 2, I. ^uljak 2, Ivona Knezovi} 1 , Rezi}, Gudelj, Omanovi} 2, A. Knezovi}, Ivanka Knezovi}, ]ori} 2. Trener: E. M. Robert Grgi}.

Borac Ljubu{ki LO

31 28

Bosna BHG Sloga

39 27

Doborac: Prvo ime u pobjedi sarajevske Bosne

Dvorana Ramiz Sal~in u Sarajevu. Gledalaca: 500. Sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Delegat: Milenko Turudi} (Mostar). Sedmerci: Bosna 1 (0), Sloga 4 (4). Isklju~enja: Bosna 10, Sloga 8 minuta. Rezultat: Bosna BHG - Sloga 39:27 (17:11). BOSNA BH. GAS: Grahovac 5 odbrana, Doborac

13, Me|i} 7, ^a~i}, Pucelj, Bozoljac, Veselinov, Bani} 4, Uvodi} 7 odbrana, Neki}, Vra`ali}, Arnaudovski 4, Meli} 4, Kapisoda 7. Trener: Irfan Smajlagi}. SLOGA: [abanovi} 11 odbrana, Manji} 4, Gavri}, Buljugija 7, Antonovi} 1, Stankovi} 4, Stojanovi}, Pani} 1, Belji} 2, Doki} 8, Kapi~i} 1 odbrana. Trener: A. ^. Zoran Doki}.

Zrinjski Krivaja

31 31

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca: 300. Sudije: Mladen Dragi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anec (Banja Luka). Sedmerci: Zrinjski 5 (4), Krivaja 4 (4). Isklju~enja: Zrinjski 8 minuta, Krivaja 6: Rezultat: Zrinjski - Krivaja 31:31 (12:14). ZRINJSKI: Agi}, Bor-

ov~anin, I. Peri}, Dominikovi} 3, Orhan, Orlovi} 2, Deli} 1, Zadro 5, Parad`ik, Un~anin 9, B. Peri}, D`eba 3, Kerezovi} 3, Ragu` 5. Trener: Damir Saltari}. KRIVAJA: Had`ihasi}, Selimbegovi}, Puri}, [anti}, Omerovi} 2, Avdi} 2, Vrbi}, Brki} 2, Zveki}, Omer~evi} 17, Memi{evi}, Ali} 2, Divkovi} 4, Ba{i} 2. Trener Ma. P. Adnan Ba{i}.

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 200. Sudije: Senad Kamberovi} (@ivinice) i Mevludin [abi} (Gra~anica). Sedmerci: Borac 5 (3), Ljubu{ki LO 4 (2). Isklju~enja: Borac 8 minuta, Ljubu{ki LO 6. Rezultat: Borac - Ljubu{ki LO 31:28 (18:15). BORAC: Gudelj (17 odbrana, 1 sedmerac), Su~evi}, Keki} 8, Radi}, Bogojevi}, Rajili} 5 (2), Mari} 1, Dr. Kne`evi} 5, De. Kne`evi} 5, Crni} 2, Ostoji}, Babi}, Klinac 5, Radanovi}. Trener: Rade Un~anin. LJUBU[KI LO: Jel~i} (12 odbrana, 1 sedmerac), A. Pr-

Poja~anje za tuzlansku ekipu

^etvrtfinale plej-ofa u odbojci

Lukav~ani lako s Modri~om
U polufinale se plasirali i odbojka{i Radnika
Oba ~etvrtfinalna duela plej-ofa za odbojka{e rije{ena su u dva me~a. U polufinale su se plasirali 7 Lukavac i Radnik, gdje ih ~ekaju Kakanj, odnosno Napredak. hmedovi}, Memi}, Sa. Imamovi}, Salki}, Kambi}, Hrvanovi}, Burgi}, Ibri~i}, Had`i}, [iljegovi}, Se. Imamovi}. Trener: Alen D`ambi}. MODRI^A OPTIMA: D. Milo{evi}, Mari}, Cvijanovi}, Staki}, B. Milo{evi}, Hasanba{i}, Mehi}, Vergilas, Radi}, Drobnjak, Vidovi}. Trener: S. Ho. Lazo Cviji}. (Banja Luka) i Ned`ad Sara~evi} (Kalesija). Rezultat: Radnik - Br~ko Jedinstvo 3:1 (25:22, 24:26, 25:22, 25:17). Prvi me~: Br~ko Jedinstvo - Radnik 2:3. RADNIK: Novokmet, Vasi}, Jokanovi}, Kvrgi}, \oki}, Stoli}, Vujanovi}, Toholj, Gojkovi}, Mili}evi}, Marinkovi}, ]ekli}. Trener: Darko Manojlovi}. BR^KO JEDINSTVO: Pani}, N. [ormaz, Traki}, D`inovi}, Hod`i}, L. [ormaz, Mitrovi}, Vasiljevi}, ]endi}, Dragi~evi}, Huri~evi}, ]irkovi}. Trener: Ljubisav Risti}. D. T.

Plej-of odbojka{ica Radnik 3 Jahorina 1
Dvorana O[ „Knez Ivo od Semberije“ u Bijeljini. Gledalaca: 200. Sudije: Anel Deli} (Tuzla) i Mirjana Lozanovi} (Zvornik). Rezultat: Radnik - Jahorina 3:1 (25:9, 23:25, 25:23, 25:14). Prvi me~: Jahorina - Radnik 2:3. RADNIK: Sekulovi}, Stevanovi}, Koji}, \uri}, Modrakovi}, Tomi}, Sari}, \oki}, Staki}, Hrnjez, Zori}, Simi}. Trener: Miroslav Mi}i}. JAHORINA: V. Slijep~evi}, Bakmaz, Gari}, Vukovi}, Rajak, Br~kalo, N. Slijep~evi}, Baranac, Cicovi}, Tabakovi}. Trener: Danilo Tadi}. Odbojka{ice Radnika plasirale su se u polufinale plejofa gdje }e igrati sa Jedinstvom. Drugi par su Imzit Dobrinja i Kula. D. T.

Jedinstvo anga`iralo Jelenu Maksimovi}
^elnici @enskog ko{arka{kog kluba Jedinstvo ne `ele se zadovoljiti jednim trofejom u ovoj sezoni. Nakon nedavno osvojenog Kupa, tuzlanske ko{arka{ice imaju velike ambicije i u predstoje}oj Ligi 4 za prvaka BiH. O tome svjedo~i vijest da su ~lanovi Upravnog odbora Nijaz Suljki} i Mla|o Lazi} na sastanku u Beogradu dogovorili transfer Jelene Maksimovi} (28 godina, 191 centimetar), koja je sezonu po~ela u aktuelnom bh. prvaku @eljezni~aru iz Sarajeva, a prije dolaska u Tuzlu igrala je za slova~ku Nitru. - Rije~ je o iskusnom i kvalitetnom centru, koji }e nam biti od zna~ajne pomo}i u zavr{nici - izjavila je direktorica Jedinstva Mara Laki}-Br~aninovi}. Najavljeni su i pregovori sa 23-godi{njim plejem Ma-

7 Lukavac Modri~a Optima

3 0

Maksimovi}: Jedinstvo poslije @elje

Sportska dvorana u Lukavcu. Gledalaca: 400. Sudije: Desko Pavi} (Bijeljina) i Jasmin Mahmi} (Zenica). Rezultat: 7 Lukavac - Modri~a Optima 3:0 (25:20, 25:21, 25:23). Prvi me~: Modri~a Optima - 7 Lukavac 2:3. 7 LUKAVAC: Ba{i}, Me-

Radnik Br~ko Jedinstvo

3 1

Dvorana O[ „Knez Ivo od Semberije“ u Bijeljini. Gledalaca: 300. Sudije: Slavi{a Kuzmanovi}

jom [}eki} (170), koja je nastupala za kiparski AEL. Dodajmo i to da je branilac naslova @eljezni~ar, kojem }e rivali u Ligi za prvaka pored Tuzlanki biti jo{ banjalu~ki Mladi Kraji{nik i zeni~ki ^elik, nastoji anga`irati bh. reprezentativnog centra Almu Kova~evi} (26, 186) iz Slobode iz BosaE. M. nskog Novog.

NEDJELJA 28. 3. 2010.

07.55
FORMULA 1, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.55 LIVERPUL - SANDERLEND

21.00

VRIJEME UBIJANJA

14.55

NEDJELJNO POPODNE

20.00

STIPE U GOSTIMA

18.25

ROBNA KU]A

Velika nagrada Australije

21.00
NOGOMET, HAYAT TV

[panska liga: Real Madrid Atletico Madrid
TV Alfa
07.00 Dje~iji program 09.05 Internet djevoj~ica - dje~iji program 09.35 Arena, r. 10.25 Pet vet show 11.00 Marker r. 12.00 Vijesti 13.00 SMS ^AT 18.00 Vijesti 18.30 Za svaku bolest trava raste, r. 19.00 Profili, r. 19.30 Poznati, r. 20.00 Na{e pravo 20.30 Na tragu prirode 21.00 Kontra gard 21.35 Za svaku bolest trava raste 22.00 Vijesti 22.30 SMS ^AT 00.00 Vijesti 00.15 SMS ^AT

06.45 Prirodna ba{tina BiH: Na Vla{i} planini 07.15 Moja porodica, igrana serija, 1/9, r. 07.45 BHT vijesti 07.55 Formula 1: Velika nagrada Australije, prijenos 10.00 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Savana, igrana serija, 26/33 12.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Burnli Blekburn Rovers, prijenos 15.00 BHT vijesti 15.05 Debate o debatama, program za mlade 16.00 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Liverpul - Sanderlend, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Superstars, magazin 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 11/13 20.50 Kod ku}e je najbolje, show 22.10 BHT vijesti 22.20 Global, magazin o zbivanjima u svijetu 22.50 BHT sport 23.20 Villa Marguerite, francuski igrani film 00.50 Savana, igrana serija, 26/33, r. 01.35 Global, magazin o zbivanjima u svijetu, r. 02.05 Pregled programa za ponedjeljak
18.00 Skrivena kamera, zabavni program 18.15 Brzi kuhar, kulinarski show 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.40 Bajke iz cijelog svijeta, dje~iji program 19.55 Iz dana u dan 20.05 Fojlov rat, serijski film 21.30 Auto shop magazin 22.00 Na kraju dana 22.15 Top Ten Stars

07.00 Razli~iti morski `ivot u harmoniji, japanski dokumentarni film 08.00 Vijesti 08.05 Lutkokaz, igrani program za djecu 08.35 Zack i Cody, serija za djecu, 20. epizoda 09.05 To je prava Raven, serija za djecu, 26. epizoda 09.30 ZIZ, zabavno-edukativni program za djecu 12.00 Vijesti 12.05 Ekovizija, dokumentarni program 12.35 Sedmica, magazin iz kulture 13.05 Grmalj: Nind`ina sjenka, italijanska mini serija, 4. epizoda /RP/ 14.45 Dobri ljudi, humanitarnozabavni program, r. 15.50 Vijesti 15.55 Dijana, srbijanski dokumentarni film /RP/ 16.45 Tri palme za dve bitange i ribicu, srbijanski igrani film /RP/ 18.29 Dnevnik, najava 18.30 Grimove bajke: Dvije kraljevne, crtana serija 18.55 Mala princeza, crtani film 19.05 Hranoljupci, program za djecu 19.25 BSO - sigurne minute 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 13. epizoda, r. 21.00 Vrijeme ubijanja, ameri~ki igrani film /RP/ 23.29 Vijesti, najava 23.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 00.05 Vijesti 00.15 Sportnews 00.25 Magazin LP u nogometu 00.50 Revolver, britanski igrani film /Z/ 02.40 Pregled programa za ponedjeljak

07.30 Putevi prilagodbe II., dokumentarni program 08.30 Putevi prilagodbe III., dokumentarni program 09.30 Will & Grace VI, 02/24 (26/48), humoristi~na serija,r. 10.00 Ke~eri, sportska emisija,r. 10.50 Skrivene palme, 8/8, misteriozna drama ,r. 11.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.30 Red Carpet, showbiz emisija,r. 14.00 Telering, talk show 14.55 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj, zabavna emisija 16.10 Fashion police IV 04/06, (24/26), zabavna emisija 16.40 Victoria Slivetedt: My perfect Life 02/08, zabavna emisija, r. 17.10 Victoria Slivetedt: My perfect Life 03/08, zabavna emisija 17.50 Skrivena kameraPopCorn, 72/150, zabavna emisija 18.20 Nimboli, 04/26, crtani film, r. 18.40 Nimboli, 05/26, crtani film, r. 18.55 OBN Info 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 21.30 Obitelj Kremenko, film 23.25 Will & Grace VI, 03/24 (26/48), humoristi~na serija 23.55 Doktor 90210 2/13 (18), dokumentarna serija 01.05 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 04.15 Europska liga, snimka utakmice

07.30 Moj dom 08.00 Hello Kitty, crtani film 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Bajkeri s Marsa, crtani film 11.23 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.28 Biometeorolo{ka prognoza 11.30 Sesami Street, dje~iji program 12.00 Jura bje`i od ku}e, crtani film 13.15 Stipe u gostima, igrana serija 13.45 Batman i Robin, igrani film 15.58 Vremenska prognoza 16.00 Kako ostati mlad, zabavni program 17.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Hayat sport, sedmi~ni sportski pregled 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Stipe u gostima, igrana serija 21.00 [panska liga: Real Madrid Atletico Madrid, utakmica 23.00 Putnik 57, igrani film 00.30 Sport centar 00.35 La`i i {aptaji, igrani film

08.30 Tick, sitkom 09.00 BH net jutarnji program 10.35 Film iz regiona 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.20 Made in Banja Luka 14.30 Mahala{i, serija 15.00 Sva ta ravnica, serija 15.55 Gusto, tv kulinarstvo 16.00 Sex i selo 16.30 Grand hitovi 17.00 Pink dvogled 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Robna ku}a, dok. serijal 19.00 Gusto, tv kulinarstvo 19.05 Sve za ljubav 20.00 [esto ~ulo, reality serija (zaplet) 21.00 Grand narod pita 22.30 [esto ~ulo, reality serija (rasplet) 00.30 Farma - u`ivo 02.00 Vampiri 2, film (Vampires. los muertos) 2002
15.30 Nedjeljno popodne, zabavno-muzi~ki program 19.20 Marketing - 8 19.30 BN monitor 20.10 Luda ku}a 21.00 Nijesmo mi od ju~e 21.30 Pazi! Mogu}e je! 22.00 Slu~ajni partneri

19.00 RTM vijesti 20.00 Stipe u gostima, igrana serija 21.00 Real Madrid Atletico Madrid, sportski program 23.00 Putnik 57, igrani film 01.00 Sport centar

TV Visoko
17.00 17.30 18.45 19.30 20.05 20.35 21.00 21.50 Te{anjska hronika Film: RRRrrrr, r. Turizam plus, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Zdrav `ivot i ekologija 19. kolo Prve nogometne lige FBiH Bosna - Rudar Kakanj, snimak

16.45 Kad narastem bit }u zvijezda 18.15 FIS SHOP 18.20 TJEDNIK, info magazin, r. 19.30 Dnevnik HRT 20.05 ADVENTURE RAKELA, putopis em. 5. 20.35 Euromax, magazin o stilu `ivota 21.05 FIS SHOP 21.10 Film

20.05 Time Out, program za mlade 21.05 Studenti, dok. serija 4/16 22.05 Vijesti 22.10 Bonaventura

TV Zenica
17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 23.00 O tome se govori, r. Mali oglasi, TV izlog Autoshop Mali oglasi, obavje{tenja Dokumentarni program 100 najve}ih otkri}a Obavje{tenja Selu u pohode Igrani film Svjetla pozornice

16.30 Crno-bijeli svijet, omladinski program 17.00 Sedmi~ni informator r. 17.30 Auto shop, r. 18.05 Maroko, putopisna reporta`a, r. 19.55 Vijesti 20.00 Stipe u gostima igrana serija 21.00 Real Madrid - Atletico Madrid, sportski program

TV HEMA
17.00 Prevaranti, igrani film, r. 18.46 Marketing 19.00 TV ZEHRA - emisija za `enu i porodicu 20.00 Moda inn - repriza 20.46 Marketing 21.00 Religija u slu`bi `ivota - repriza 21.46 Marketing 22.00 Pregled sedmice informativni program 22.46 Marketing 23.00 Slavuj iz plave doline, igrani film 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV Gora`de
17.00 Ritam `ivota 18.00 Turizam plus 19.00 Sedmica, muzi~ki program 20.00 Aktuelno - informativni magazin 21.00 Igrani film

TV Kakanj
17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.05 21.00 Razotkriveni Svi vole Rejmonda, serija Denis napast Dnevnik FTV Pregled programa Info IC U potjeri za pravdom, film 23.00 Na snimanju

HIT TV
15.00 Hit nedjeljom - (nedjeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.30 Mega Sound 23.30 Tak show 00.30 Film

TV Cazin
Program TV OBN

TV TK
17.00 History Channel: Biografije 17.45 Za svaku bolest trava raste, obrazovno-dok. program

TV Mostar
13.50 Batman i Robin, igrani film 15.10 TV vremepolov 16.00 Strani igrani film

TV KISS
14.15 Sport nedjeljom 15.45 AUTO SHOP 16.15 Lifestyle TV, r.

TV USK
19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program

TV Bugojno
16.05 Ovo mi je {kola dje~iji program

BN
14.00 Servis Karamela 14.45 Bez maske

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.00
FILM, Nova TV

14.10

VRIJEME JE ZA BEBE

17.15

U@IVO: RUKOMET

15.30

FUDBAL

15.00

ITALIA - SERIA A

14.00

MAJMUNI LOPOVI

21.20

THE OSBOURNES

20.15 GOSPODAR PRSTENOVA

20.15

[REK TRE]I

14.10 Vrijeme je za bebe 15.00 Vijesti 15.15 Sat 16.00 Vijesti 16.03 Bela la|a, r. 17.0 0 TV mre`a srpske dijaspore 17.30 Pri|i bli`e, serija 18.25 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.10 Bela la|a, tv serija

14.00 U@IVO: Biatlon 15.00 Rukomet 15.30 U@IVO: Rukomet: Kopenhagen - Kil 17.15 U@IVO: Rukomet 18.45 Magazin 19.00 Superbajkeri SP 19.30 Motori 20.00 Motorsport 20.15 Umjetni~ko klizanje 21.00 Tenis WTA turnir u Majamiju

14.00 Supersport 15.00 Fudbal 15.30 Fudbal: Hofenhajm Frajburg 17.30 Fudbal: Menhengladbah Hamburger SV 19.30 Fudbal 20.30 Vikend vijesti 20.45 Martinele karambol 22.45 Rukomet

12.30 U@IVO: ACB Liga: Xacobeo - Murcia 14.30 NBA Live 15.00 U@IVO: Italia Seria A: Multi prijenos: Napoli - Katanija, Palermo- Bolonja, Livorno - Bari, Siena \enova 17.00 U@IVO: ATP Masters Majami 04.30 NBA Live

14.00 Majmuni lopovi 15.00 Deset najboljih fotografija 16.00 Najnevjerojatnije fotografije 17.00 Skrivene tajne Biblije - 1. dio 18.00 Skrivene tajne Biblije - 1. dio 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Otkrivena Firenca

17.30 Brand new 18.00 Doma}ica 19.00 Just see mtv 19.30 Videography: Smells like the 90’s 20.30 Mtv take over: 50 cent 21.00 Nitro circus 21.20 The Osbournes 21.50 South park

14.00 Formula 1, trka 16.15 Autotrka 16.45 Nestali 17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Farma 20.15 Gospodar prstenova, film 23.50 Spiegel TV

15.00 Tata u akciji 2, film 16.40 Legend of the Seeker, serija 17.35 Family Guy, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 [rek tre}i, film 22.05 Pans Labyrinth, film

Razbija~
Nakon osmogodi{nje slu`be u specijalnoj jedinici ameri~ke vojske, narednik Kris Von vra}a se u svoj rodni grad, tra`e}i posao u mjesnoj tvornici. Od {erifa saznaje da je tvornica zatvorena prije {est mjeseci i da je sad kockarnica, ~iji je vlasnik njegov biv{i {kolski prijatelj D`ej Hemilton Uloge: Dvejn D`onson, D`oni Noksvil, Kristen Vilson Reditelj: Kevin Brej

NEDJELJA 28. 3. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Veoma ste otvoreni za ne{to novo. Posebno dobro osje}ate se u toplom partnerovom zagrljaju. 21. III - 20. IV Posao: Ukoliko nai|ete na te{ko}e, nemojte i}i „glavom kroz zid“. Predahnite, dobro proanalizirajte situaciju. Zdravlje: Osje}ate se poletno.
OVAN

18.20

PUT VINA

20.10 TKO @ELI BITI MILIJUNA[?

22.30

DOBRE NAMJERE

00.05

TELEVIZIJSKA POSLA

08.00 Vijesti 08.15 Turizam plus Mala tv 09.00 Duel struna, muzi~ki {ou 09.55 Naruto, crtana serija Tim galaksi, crtana serija 10.40 Birajte |ur|evdanske zvjezdice 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Vijesti 12.15 Snop 13.00 Ognji{ta, dokumentarni serijal 13.25 Sviraj ne{to narodno 13.50 Heroji i fenomeni, dokumentarni program, repriza 14.10 Naslovi - zemljotres, dok. program, r. 14.35 Povratak otpisanih, film 16.05 Od bisera grana, emisija narodne muzika, repriza 17.00 Vijesti 17.10 Specijalna redakcija, serija 17.40 Cvjetna nedjelja 17.50 Liturgija, dokumentarni program 18.20 Put vina, dokumentarni program 18.50 Pri~e o pjesmama, zabavni program 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Od bisera grana, emisija narodne muzike 21.05 Nije lako sa mu{karcima, film 22.40 Sportski pregled 23.10 Magazin Lige {ampiona 23.40 Vijesti 23.50 Povratak otpisanih, film

07.50 Vijesti 08.00 Valentina Fija~ko, Giorgio Surian i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Ivana Repu{i}a 09.15 Opera box 09.45 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom 09.46 TV kalendar 10.00 Vijesti 10.20 Ru`marin i maj~ina du{ica 3, serija 11.05 Pri~e Ruth Rendell: Nikad dovoljno opreza, mini-serija 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.15 Syngenta Agro, mali savjeti za poljoprivrednike 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.40 Vijesti 15.50 Vrijeme sutra 15.55 Glava obitelji, ameri~ki film 17.35 Lijepom na{om: Pore~ (2/2) 18.35 U istom loncu, kulinarski show 19.14 Za one koji misle unaprijed - CO 19.15 LOTO 6/45 19.20 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Tko `eli biti milijuna{?, kviz 21.10 Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija 21.50 Paralele 22.25 Vijesti 22.50 Filmski vikend s Johnom Carpenterom: Tamna zvijezda, ameri~ki film 00.15 Claude Chabrol, slobodno dijete - dokumentarni film 01.10 Ru`marin i maj~ina du{ica 3, serija 01.55 Pri~e Ruth Rendell: Nikad dovoljno opreza, mini-serija 02.45 Lijepom na{om: Pore~ (2/2) 03.40 U istom loncu, kulinarski show 04.20 Plodovi zemlje 05.10 Rijeka: More

06.15 TEST 06.30 Najava programa 06.35 Zgode Toma i Jerryja, crtana serija 06.55 Paulino ljeto, serija za djecu 07.25 Melbourne: F1 za Veliku nagradu Australije emisija 07.50 Melbourne: F1 za Veliku nagradu Australije 10.00 Imotski: Cvjetnica, prijenos (nije kod. na sat.) 11.45 Biblija 12.00 Nora Fora, TV igra za djecu 12.40 Zvijezde pjevaju (3.) 14.15 Milijarder, ameri~ki film (12) 15.45 Olimp - sportska emisija 16.00 Odbojka, Challenge Cup 18.00 Melbourne: F1 za Veliku nagradu Australije, snimka 19.00 Olimp - sportska emisija 19.30 Magazin LP 19.55 Ve~eras... 20.00 Zabava, ameri~ki film 21.40 Sportske vijesti 21.50 Za one koji misle unaprijed CO, emisija pod pokroviteljstvom 21.55 Gara`a: Mika Male i Norma Belle 22.30 Dobre namjere, TV serija (12) 23.15 Dobro ugo|ena ve~er: Mladen Tarbuk Kate’s Kiss 00.15 Transfer 00.45 Kraj programa

06:05 Asterix i Kleopatra, crtani film 07:20 Superheroj Spiderman, crtana serija 07:45 Timmy Time, crtana serija 08:00 Dora istra`uje, crtana serija 08:25 U slu~aju frke, serija 08:55 Ulica sje}anja, serija 09:55 Automotiv, auto-moto magazin 10:25 Magazin Lige prvaka 10:55 Novac, business magazin 11:25 Zbogom, biv{i, serija 12:25 @ene ameri~kih vojnika, serija 13:25 Na{ mu` Talijan, igrani film 15:10 Flipper, igrani film 17:00 Vijesti 17:10 Izbor za Miss Universe Hrvatske, snimka 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farma, reality show 21:00 Razbija~, igrani film (12)* 22:45 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 00:05 Televizijska posla, serija 00:35 Vatromet ta{tine, igrani film (12)* 02:40 Slu~ajno ubojstvo, igrani film (12)* 04:10 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 05:20 Automotiv, auto-moto magazin 05:45 Novac, business magazin 06:10 Kraj programa

Ljubav: Mogu}e je da }e veza biti ugro`ena. Sami izazivate nezgodnu situaciju, pa se nesporazumi 21.IV - 22.V produbljuju. Posao: Potrebno je mnogo truda i ve}e anga`iranje. Sre}om, svjesni ste da }e se sve, na kraju, isplatiti. Zdravlje: Oti|ite zubaru.
BLIZANCI Ljubav: Sre}a vas ne napu{ta. U`ivate u krugu

BIK

prijatelja, ali i nasamo sa partnerom. Va{e dru{tvo `ele mnogi. Posao: Definitivan uspjeh, a to }ete na o~igledan na~in danas spoznati, zavisi isklju~ivo od va{e odgovornosti. Zdravlje: Kontrolirajte vid.
23.V - 22.VI

RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: U centru ste pa`nje vi{e osoba. Mogu}e je da }ete upoznati nekoga ko }e vam zarobiti srce. Posao: Ne{to ste sporiji, manje horni za velike aktivnosti. Zbog toga, uradite samo ono {to je ne-

ophodno. Zdravlje: Osje}ate se kao na krilima. Ljubav: Slijede ugodni trenuci u dru{tvu osobe do koje vam je izuzetno stalo. Sre}om, i njoj je stalo do vas. 23.VII - 22.VIII Posao: Zaista je prerano i pomalo neodgovorno ako odustanete od jednog, za va{u karijeru, va`nog projekta. Zdravlje: U odli~noj ste formi.
LAV

Ljubav: Potra`it }e vas osoba koju jedva poznajete. Mo`ete o~ekivati izjavu ljubavi kakvu do sada niste ~uli. 23.VIII - 22.IX Posao: Cijelog dana imate pune ruke posla. Va`no je da sve obavite na vrijeme, kako biste i predahnuli. Zdravlje: Fizi~ke vje`be nisu naodmet.
DJEVICA

Ljubav: Osje}ate da ste umorni od nesporazuma sa partnerom. Najbolje je da se malo povu~ete i 23.IX - 22.X odmorite. Posao: Radite sa vi{e `ara i volje. Pogotovo ako `elite da se ispuni va{a `elja u vezi pobolj{anja finansija. Zdravlje: Kre}ite se vi{e.
[KORPIJA Ljubav: Te{ko je na}i pravu mjeru i biti vlastiti su-

VAGA

00.50
FILM, FEDERALNA TV

Revolver
Nakon odslu`enja sedmogodi{nje zatvorske kazne, tokom koje je od dvojice nepoznatih zatvorenika u susjednim samicama nau~io sve tajne {aha i vje{tih prevara, kockar D`ejk Grin izlazi na slobodu. Budu}i da je iza re{etaka dospio zaslugom mo}nog i ekscentri~nog gangstera Dorotija Ma~e, D`ejk s njim odlu~i podmiriti ra~une. Nakon {to za kockarskim stolom Ma~i uzme novac i javno ga ponizi, D`ejk zaklju~i da se gangsteru dovoljno osvetio. Uloge: D`ejson Statem, Rej Liota, Vinsent Pastore Reditelj: Gaj Ri~i

02.00
FILM, PINK BH

Vampiri 2
Derek Blis, okrutni lovac na vampire, dobija novi zadatak od misterioznog klijenta. Potrebno je da ode u srce Meksika u potragu za krvopijama. Derek treba da okupi grupu hladnokrvnih ubica, me|u kojima je i seksepilna Zoi, za koju Derek sumnja da je i sama vampir. Uloge: Diego Luna, Nata{a Gregson Vagner Reditelj: Tomi Li Voles

dija. Voljena osoba jo{ vi{e vam ote`ava dono{enje odluke. Posao: Sre}om, neodlu~nost iz privatne sfere ne}ete prenijeti na posao. Tu ste otresiti, odgovorni, znalac. Zdravlje: Vrijeme je za dijetu?!
23.X - 22.XI

Ljubav: Ovo je vi{e nego ugodan dan. Provod i dru`enje su dobro do{li. Ako ni{ta, promjene radi. 23.XI-22.XII Posao: Ne{to u vezi o~ekivanog poslovnog putovanja nije vam po volji. Razmi{ljate o novom „strate{kom“ planu. Zdravlje: Bez promjene.
STRIJELAC

Will & Grace

23.25
OBN
Kada Leo odlu~i pozvati svoju biv{u i atraktivnu djevojku na prijateljsku ve~eru, Grejs ga napominje da }e sa Vilom, D`ekom i Karen zaokru`iti popis gostiju. Me|utim, kada Grejs sazna da je Leova biv{a djevojka zapravo jedina djevojka sa kojom je Vil spavao, Grejs postaje ljubomorna...

Ljubav: Nije primjereno da se uljuljkujete u snove. Iskreno povjerenje vi{e vrijedi od laskanja. Sami odaberite. 23.XII-21.I Posao: Kolege od vas o~ekuju prvi korak. @ele vam dati podr{ku da istrajete u malo ve}em poduhvatu. Zdravlje: Vi{e se odmarajte.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Ovo je jedan od burnijih dana. Ako do|e

Ljudi sa Medisona

20.00
BHT 1
Don odlazi na poslovni put u Los An|eles, gdje sklapa nova poznanstva. Za Pegi je na pomolu nova uredska romansa, dok Dak razmi{lja o svojoj budu}nosti u „Sterling Cooperu“.

do „potresa“, sagledajte situaciju i reagirajte mirno. 22.I-19.II Posao: Mo`da ba{ danas morate donijeti definitivnu odluku, koja ima velikog utjecaja na va{u budu}nost... Zdravlje: Ne mo`ete savladati nervozu. Ljubav: Previ{e ste samouvjereni. Ako ne promijenite stav, gubite kod partnera, pa slijedi za20.II-2O.III hla|enje odnosa. Posao: Ne bi trebalo da bude nekih ve}ih problema ili iznena|enja. U izgledu je i vi{e nego solidna zarada. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
RIBE

SERIJA

SERIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-

jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Bruni i Sarkozi: Romanse „sa strane“

Karla Bruni odbacila glasine
PARIZ - Karla Bruni Sarkozi (Carla Sarkozy), prva dama Francuske, odbacila je skandalozne glasine koje {iri {tampa o tome da ona i njen mu` navodno imaju romanse „sa strane“ i rekla da ne obra}a pa`nju na njih. Istovremeno je priznala da ne bi voljela da njen suprug dobije i drugi predsjedni~ki mandat.

Bruk: Po~astvovana {to }e predstavljati poznatu kampanju

Manekenka postala za{titno lice modne ku}e donjeg rublja „Ultimo“

BRUK PONOVO U ^IPKI
Rad na editorijalu je bio odli~an i mislim da su rezultati fantasti~ni, ka`e Keli
LONDON - Glumica i voditeljica Keli Bruk (Kelly Brook) postala je za{titno lice modne ku}e donjeg rublja „Ultimo“, za koju je snimila i seksepilni editorijal, javljaju britanski mediji. Keli je manekensku karijeru zapo~ela sa 16 godina. Uglavnom se bavila poziranjem za editorijale donjeg rublja. Nakon toga je glumila u nekoliko televizijskih serija i filmova, a radila je i kao televizijska voditeljica. Govore}i o svom novom anga`manu, istakla je kako je veoma po~astvovana {to }e predstavljati ovu poznatu kampaniju. - Rad na editorijalu je bio odli~an i mislim da su rezultati fantasti~ni - kazala je nakon snimanja 30-godi{nja manekenka. Radi se, naime, o seksepilnom editorijalu ~ipkastog donjeg rublja u kome je manekenka pokazala svoje bujno poprsje. - Keli je prirodna ljepotica i veoma je seksi, {to je ~ini idealnom manekenkom za za{titno lice ove modne ku}e - rekla je glasnogovornica „Ultima“.
@uto more: Policija traga za pre`ivjelima (Foto: AFP)

Jo{ nepoznat uzrok eksplozije
SEUL - Uzrok eksplozije koja je dovela do potapanja ju`nokorejskog broda u @utom moru ni ju~er nije zvani~no saop}en. Za sada je spa{eno 58 mornara, dok 46 njih jo{ uvijek nisu prona|eni. Brod je, kako je saop}eno, prevozio oru`je i municiju, ali pre`ivjeli vjeruju da je do eksplozije do{lo zbog vanjskog faktora. Nema dokaza da je za incident odgovorna Sjeverna Koreja.

Odje}a natopljena kokainom
ZAGREB - Na aerodromu Pleso zaplijenjeno je oko 1,7 kilograma kokaina koji su dvojica dr`avljana Srbije poku{ali prokrijum~ariti natopiv{i drogu u odje}u koju su potom osu{ili i slo`ili u putne torbe. Uhap{eni su stanovnici Novog Pazara, starosti 29 i 35 godina. Oni su na putu iz peruanskog grada ^iklaje, preko Pariza, sletjeli u Zagreb. Prilikom pregleda njihovih kofera uo~ena je velika koli~ina odje}e s bijelim flekama koje su se policiji u~inile sumnjivim, pa su doveli slu`benog psa koji je prepoznao drogu. Kokain je bio namijenjen srbijanskom tr`i{tu, a vrijednost mu je oko 70.000 eura.

Iskosa

Trudna s delfinom
Berluskoni: Prijete}e poruke
(Foto: AP)

Prijetnje Silviju Berluskoniju
RIM - U Italiji je prona|en prijete}i paket koji je bio upu}en italijanskom premijeru Silviju Berluskoniju (Berlusconi). Velika omotnica s prijete}im pismom stigla je na privatnu adresu italijanskog premijera. Sadr`avala je bijeli prah i crte`e ljudskih likova s imenima ~etiriju ~elnika Berluskonijeve stranke, javili su mediji. Drugi paket sli~nog sadr`aja eksplodirao je pri razvrstavanju po{te ju~er ujutro i lak{e ozlijedio zaposlenika po{te. Paket je sadr`avao prijetnje Berluskoniju i italijanskom ministru unutra{njih poslova Robertu Maroniju.

MAZAN - Rejna Jumbato (Reyna Yumbato) iz Perua tvrdi kako je trudna s delfinom. Rejna je otputovala iz pokrajine San Hoze u Mazan kako bi se obratila ljekarima u bolnici Loreto, s obzirom da ima pote{ko}e u trudno}i. Ljekarima je rekla da ima troje djece, a ranije nije imala problema u trudno}i. Kazala je kako ve} danima sanja roze delfina.

Hrvatska: Policija sprije~ila krijum~arenje