ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္မွ ယေန႔စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား

မဂၤလာခင္ဗ်ာ… ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕နယ္ထဲ
မွာ ဒီကေန႔ ဒီAခါ မိုးရာသီမွာ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လယ္သမား (Aခုေတာ့- ထုိင္းနုိင္ငံမွာဆိုေတာ့ကာ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္သား)ေတြဟာ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ Aာလူး၊ သေဘၤာ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကက္သြန္၊ ခရမ္းခ်U္ စတဲ့ စားပင္သီးပင္ေတြကို စိုက္ပ်ဳိးၾက
ခ်ိန္ျဖစ္သလို ကုလားပနး္(ေခၚ)ေရႊဒဂၤါးပန္း၊ ေAာင္သေျပပန္းစတဲ့ ဘုရားတင္ပန္းေတြကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ကာလ ျဖစ္ေနပါ
တယ္။ Aခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ စက္သံုးဆီထုတ္ဖို႔ `ႀကံ´စိုက္ၾကတာရယ္၊ ကီလိုပက္ေက်းရြာနဲ႔ ေမာ္ကဲေက်းရြာဘက္ေတြမွာ
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးတာရယ္၊ ၃၇-ကီလိုမီတာေက်းရြာဘက္မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မုံလာစိုက္ပ်ဳိးတာရယ္၊ ပခါးမိုင္၊
ပခါးေကာင္၊ ပါ၀ိုင္၊ ပါခယ္၊ ခ်ီဘာဘိုေက်းရြာဘက္ေတြမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေလႊ႔စိုက္ပ်ဳိးၾကတာရယ္ စသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး
သီးႏွံတစ္မ်ဳိးထဲကုပ
ိ ဲ Aဓိကထား စိုက္ပ်ဳိးၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ၈၃-ကီလိုမီတာေက်းရြာရယ္၊ ထီးေလာ္ဆူးေက်းရြာ
ရယ္ စတဲ့ရြာေတြမွာ ေျပာင္း တစ္မ်ဳိးထဲကိုပဲ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စိုက္ပ်ဳိးသလိုမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။
Aဲဒီလုိ စိုက္ၾကပ်ဳိးၾကေတာ့ ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ျမန္မာျပည္က လယ္သမားAမ်ားစု (ပဲခူးတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊
ကရင္ျပည္နယ္)ေတြဘက္ကAျပင္ Aျခားျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြဘက္ကလည္း ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကို ေရာက္ရွိလာၾက
တာရွိပါတယ္။ လုပ္Aားခကေတာ့ တစ္ေန႔ (၅၀၊ ၆၀၊ ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀၊ ၁၀၀)ဘတ္စသျဖင့္ ထုိင္းေက်းရြာလူႀကီး၊ ေမွ်ာ့(ေခၚ)
မံုေက်းရြာလူႀကီးေတြက ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို လုပ္Aားခ (ေန႔စားခ)ေစ်းေကာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစိုကပ
္ ်ဳိး
ေရးAလုပ္သမားAမ်ားစုကေတာ့ တစ္ေန႔ကိုေန႔စားခ (၁၅၃)ဘတ္ ဆိုတဲ့ တာ့(ခ္)ခရိုင္Aတြင္း လုပ္Aားခ သတ္မွတ္စံႏႈန္း
နဲ႔ ေ၀းကြာေနၾကဆဲပါပဲ။ ဒီၾကားထဲမွာ Aရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ (၀ါ) ေက်ာင္းေနAရြယ္ ကေလးAလုပ္သမား Aမ်ားAျပား
ဟာလည္း ဒီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိၿပီး လူႀကီးAလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္Aားခတန္းတူ မရၾကပါဘူး။ ဒီၾကားထဲ Aလုပ္ရွင္ေတြက
ဘာလက္မွတ္မွလုပ္မေပးၾကဘဲ ဒီAတုိင္း ဘလိုင္းခိုင္းေစခံရတဲ့ လက္မွတ္မဲ့ Aလုပ္သမားAမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု
ပါပဲ။ (Uပမာ- Aလုပ္သမား ၃၀-ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုဆိုၾကပါစို႔။ Aဲဒီစိုက္ခင္းလုပ္ငန္းမွာ `၀ဏၰ´လို႔ေခၚတဲ့ Aလုပ္ၾကပ္
တစ္Uီး(၀ါ) Aလုပ္ၾကပ္ ၂-Uီးေလာက္ကိုပဲ Aလုပ္သမားလက္မွတ္လုပ္ေပးၿပီး က်န္တဲ့ Aလုပ္သမားေတြကို ဘာလက္မွတ္
မွ မရွိဘဲ ခုိင္းေစလာတာဟာ (၁၀)စုနွစ္ တစ္ခုထက္မနည္းေတာ့ပါဘူး။ Aလုပ္သမားလက္မွတ္မရွိၾကတဲ့ Aခါမွာ သူ႔ရဲ႕
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြက သိၾကတဲ့Aတုိင္း ေပါ့ဗ်ာ။ က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္ နီးစပ္ရာ ေက်းလက္က်န္း မာေရးဌာန
ကို မသြားနုိင္ပဲ (ပုလိပ္ဖမ္းမွာ ေၾကာက္လို႔ေလ) `ရမ္းကု´(၀ါ) `Aပ္ပုန္း´ေတြရဲ႕ မတန္တဆေတာင္းတဲ့ ေဆး ဖိုးရယ္၊ မကု
တတ္ ကုတတ္နဲ႔ ဘာမွ တာ၀န္မယူတဲ့ ကုသမႈရယ္ေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္တိုး ေတာ့တာပဲေလ။
ဒါ့Aျပင္ Aလုပ္သမားလက္မွတ္တို႔ ဘာတို႔ သူတို႔မွာ မရွိတဲ့Aခါမွာ `သိမ္ငယ္စိတ္´ ေတြကလည္း ရွိၾကၿပီး Aခုရ
ေနတဲ့ လုပ္Aားခ (၆၀၊ ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀၊ ၁၀၀)ဘတ္စတာေတြကပဲ တကယ့္ရပိုင္ခြင့္ေတြလိုလို ဘာလိုလိုထင္လာၾကတယ္
ေလ။ ၿပီးေတာ့ Aလုပ္ရွင္ေတြကိုလည္း `သူေဌး၊ သူေဌး´ `သူေဌးမ၊ သူေဌးမ´ဆိုၿပီး လိုသည္ထက္ ပိုမိုစြာ ရိုေသေလးစား
ျပၾကေတာ့ တာပါပဲ။ Aလုပ္ရွင္က မမွန္ရင္လည္း ျပန္မေျပာရဲၾကပဲ `၀ဏၰ (Aလုပ္ၾကပ္)´ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သား၊ လူရည္
လည္သူကိုပဲ Aျပစ္တင္စရာရွိရင္ Aျပစ္တင္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ Aဲဒီမွာ ျမန္မာျပည္သားAခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၾက
ေတာ့တာပါပဲ။ Aခုဆိုရင္ ေဟာဒီ ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္Aတြင္းမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမား (၀ါ) ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္
သား ၇၀၀၀၀ ေလာက္ ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ ရွာေဖြစားေသာက္ေနေၾကာင္းပါဗ်ာ။
(Aလ်U္းသင့္လွ်င္ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္)
ခံစားတင္ျပသူ - ဓူ၀ံ (ဖုတ္ဖရား)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful