09/21/10

ANG MISA NG SAMBAYANAN N: P: B: P: Magsitayo po ang lahat at makisabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. (+) (or kung anong intro ng misallete) Amen Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa¶y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. PAGSISISI SA KASALANAN

N:

Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. (Sundays, read the intros) UNANG PAGBASA **Lektor : Ang salita ng Diyos. B: Salamat sa Diyos SALMONG TUGUNAN N: Salmong Tugunan, ang atin pong itutugon«««.Atin pong Ulitin. **Lektor : Mga Salmo N: Tugon Po IKALAWANG PAGBASA

B:

P:

B:

P:

B: P: B: P: B: P: B:

Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayoy maging marapat gumanap sa banal sa pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita , sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako`y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami Kristo, kawaan mo kami Panginoon, kawaan mo kami Panginoon, kawaan mo kami (Aawitin ang Papuri sa Diyos sa Kaitaasan) PANALANGING PAMBUNGAD Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan«.sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen. PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

**Lektor: B: N:

Ang Salita ng Diyos.

Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa Mabuting Balita ng Panginoon. Koro: Aleluya, Aleluya, MABUTING BALITA P: B: P: B: P: N: Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. + Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay«««««. Papuri sa Iyo, Panginoon . Ito ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.

HOMILIYA PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA N: Magsitayo po ang lahat. B: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, Sa kasamahan ng mga Banal, sa kapatawaran ng mga

P: P:

B:

09/21/10

kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. **Panalangin ngBayan Sunday, Special Masses **Offering of Flowers ± Tuesdays ** Oil (Novena) ± Fridays N: P: B: P: B: Magsi-upo po ang lahat at makiisa sa pagaalay Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa Sanlibutan. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kalianman ! Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa Sanlibutan. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman! **AFTER WASHING OF HANDS Magsitayo po ang Lahat. Manalangin tayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaki-nabangan at sa buong Sambayanan niyang banal. Ama naming Lumikha««..sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan«..Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa Kalangitan kami¶y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. (Aawitin) Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na Makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa Kaitaasan. Magsiluhod po ang Lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang Kabanalan. Kaya¶t sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong Banal ang mga kaloob na ito upang para sa ami¶y maging Katawan at Dugo + ng aming Panginoong Hesukristo. (sa ikalawang pagluhod ng Pari). Magsitayo po ang Lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.

B: P:

B: P:

Si Kristo¶y namatay! Si Kristo¶y nabuhay! Si Kristo¶y babalik sa wakas ng panahon! Sa pamamagitan ni Kristo«.. Diyos Amang Makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni««. Ama namin, sumasalangit ka«««« Hinihiling naming««««.. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol««« Amen. Ang Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa¶t-isa Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, nguni¶t sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

B: P: B:

P: B: P: B: P: B:

N: P:

B:

P: B: P: B: P: B: P: B: P:

N: P: B:

N: P:

B:

N: P:

B: P: B: P: B: P: B:

(pagkatapos ayusin ng pari ang mga gamit) (Announcement) Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal« .magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa ngalan ng Ama at Anak + at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.

N: P:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful