Societat

24 el de vuit DIVENDRES, DE SETEMBRE DEL
Tres penedesencs són fina
listes de la tercera edició dels
Premis Blocs Catalunya. Però
les casualitats han volgut que
el fet no sigui tan senzill: tots
tres tenen relació molt estre
ta. I això els fa uns finalistes
molt especials.
Així doncs, els tres finalis
tes dels Premis Blocs són la
Gemma Urgell, el seu com
pany Jordi Bertran i la seva
mare, Rosa Rocías. “No hem
fet cap campanya conjun
tament, però suposem que
l’entorn familiar ens ha vol
gut donar suport a tots tres”,
expliquen. Ni més ben fet,
doncs, podrien assolir aquest
èxit col· lectiu. La Gem
ma, col·laboradora del de
vuit, és la culpable que tots
aquests familiars tan direc
tes tinguin bloc. “Un dia vaig
veure que la mare feia fotos
del que cuinava i ho escrivia a
l’ordinador”, relata, i per això
li va suggerir de compartirho
en un bloc.
I, de fet, qui més sorpresa
està pel ressò del seu bloc ha
estat la Rosa, que és profes
sora de l’IES Andreu Nin del
Vendrell. El seu és un bloc
de cuina, on es limita a pen
jar receptes seves i que li fan
arribar persones que coneix.
“No tinc massa seguidors fi
dels, però els professors de
l’institut venen al bloc a bus
car receptes, per exemple”.
Ella té un domini d’Internet
i per això no li resulta difícil
matenir el bloc. Presentarse
als Premis Blocs va ser una
idea sense pretensions però
que ha acabat tenint, de mo
ment, la recompensa de ser
finalista. Ha quedat en cin
què lloc a la votació popular
de la categoria de gastrono
mia. Participar en aquest
certamen li ha possibilitat
de donarse a conèixer.
“El meu és un bloc on expli
co la senzilleza d’un simple
plat” diu la Rosa Rocías que
es vol dirigir a un públic con
cret: “És un lloc on la gent
jove pot veure com cuina la
gent gran”. Un bon eslògan,
sí senyora.
Reflexions del món rural
Per altra banda, Jordi Bertran
és actualment director ge
neral de Desenvolupament
Rural de la Generalitat i en el
seu bloc tracta de qüestions
d’aquest sector. Dins els Pre
mis Blocs està a la categoria
de política. La Gemma Urgell
també va ser la instigadora
que en Jordi comencés a pu
blicar les seves reflexions
a la xarxa. “Ja utilitzava el
Facebook i el Twitter, però
després de la gala dels Pre
mis Blocs de l’any passat la
Gemma em va acabar d’en
grescar”. El seu primer text
és del d’octubre, i allà ja
exposava que “participo de
les xarxes socials molt ac
tivament i us asseguro que
m’ajuden en el meu dia a dia
laboral i també en el meu es
pai personal”.
Com a reflexió per aquest
certamen proposa que “s’ana
litzi a fons el contingut i les
tipologies de participants”
per crear les categories més
d’acord als temes. Està con
tent de la seva presència a la
xarxa perquè valora que “In
ternet permet donar visibili
tat al món rural”.
La instigadora de tot plegat,
la periodista Gemma Urgell,
també és finalista dels Pre
mis Blocs. En el seu cas, està
a la categoria de blocs perso
nals amb ‘Viniesfera’, el seu
portal on tracta temes de vi,
comunicació i política entre
d’altres. Ella va animar el seu
entorn a entrar a la blogos
fera. “M’he sorprès d’estar
entre els finalistes”, diu la
Gemma.
Al mateix temps, els Premis
Blocs han permès que la Gem
ma conegui altres bitàcoles.
Ara que és a punt de ser mare
s’està aficionant a llegir blocs
sobre criatures. Precisament
s’està plantejant obrir una
categoria de temes de mater
nitat al seu bloc. O, qui sap, si
s’animaran a crearli un bloc
a la Marta.
Blocs penedesfèrics
A banda d’aquests tres blocs
de l’Alt i el Baix Penedès,
entre els finalistes dels Pre
mis Blocs n’hi ha tres més
de la Penedesfera, és a dir, de
l’Anoia i el Garraf. Aquests
són els blocs del vilanoví Ra
mon Francàs i dels anoiencs
Joan Pinyol i Ricard Espelt.
Per més inri, Espelt és el soci
de la Gemma Urgell al cap
davant de l’empresa Redall,
que es dedica a oferir serveis
de comunicació. En Ricard
Espelt també és finalista de
la categoria de política, com
Jordi Bertran, qui diu que
“si algú ha de guanyar, és en
Ricard”.
Premis Blocs Catalunya
Fins ara els finalistes a les di
ferents categories s’han esco
llit a través de votació popu
lar. Ara serà el torn del jurat,
a qui tocarà analitzar els blocs
i donar un guanyador per ca
tegoria. Es tindrà en comp
te criteris com el disseny,
el contingut, la periodicitat
d’actualització, l’estructura o
la interactivitat amb el lector
a l’hora de definirse.
El jurat d’aquesta tercera edi
ció està format per: Ernest
Benach, president del Par
lament de Catalunya;Alícia
Romero, tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Mataró; Ju
dith Vives, periodista de Cap
gròs Comunicació; Miquel
Duran, Comissionat . de la
Universitat de Girona; Dani
Cortijo i Dani Serena, dos dels
guanyadors de l’edició passada;
Teresa Férriz, responsable del
programa Lletra de la UOC;
Anna Nogué, subdirectora de
l’Agència Catalana de Notíci
es, ACN; Jordi Iparraguirre,
director de la Fundació Punt
Cat; Albert Castellanos, presi
dent de Talència; Àlex Araujo,
professor del Tecnocampus
de Mataró; Xavier Verdaguer,
CEO d’Innovalley; i Trina Mi
lan, presidenta de STIC.CAT.
Els Premis Blocs estan orga
nitzats per l’associació Stic.
cat i enguany celebraran la
tercera edició en una gala
que es farà el dia d’octubre
a Mataró.
AL1 ì BAìx Psnsoès | Internet
Una família blocaire, finalista
als Premis Blocs Catalunya
Sergi Sabaté
Vilafranca
ELS BLOCS
GsMMA UncsLL
Periodista
“Amb el bloc uneixo
les passions del vi i de
la comunicació”
Bloc: Viniesfera
www.viniesfera.com
RosA RocíAs
Professora
“En el meu bloc s’hi pot
descobrir la senzillesa
de fer un simple plat”
Bloc: Bitàcola Culinària
www.bitacolaculinaria.
blogspot.com
Jonoì Bsn1nAn
Director general de
Desenvolupament Rural
“Internet permet donar
visibilitat al món rural,
que és molt complex”
Bloc: Jordi Bertran
www.jordibertran.net
Rosa Rocías, Gemma Urgell i Jordi Bertran: una família del Penedès molt connectada | D
// PARENTIU Gemma Urgell, Jordi Bertran i Rosa Rocías són els blocaires que han passat les votacions
populars // AFICIONS Tots tres es prenen el bloc com una afició i un espai on expressarse i compartir
w
w
w
.
e
l

d
e
v
u
i
t
.
c
a
t