<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£
e´ekÕú|≈ü î£ \T :

dü+|ü⁄{Ï .. 8

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

y˚T .. 2010

dü+∫ø£ .. 5

$wüj·T+

Á|ü<Ûëq b˛wü≈£î\T
P.

N|òt m&ç≥sY
D.

s¡e÷<˚$

•eÁ|kü Õ<é

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ù|J

ªª @&ÉTø=+&É\yê&ÉT µµ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
ªª eTq<ä+≥÷ ˇø£ eTTÁ<ä y˚<ë›+ µµ ` T. yêDÏ
ªª dæ+>∑|üPsY˝À <Ûë´q Á|üuÛÑ+»q+ µµ ` D. •eÁ|ükÕ<é
ªª <Ûë´q ø±«˝≤\+|üPsY µµ ` D. •eÁ|ükÕ<é
ªª MT≈£î MTπs ~≈£îÿ µµ ` T. yêDÏ
ªª ‘ IFSS ’ Á|ü<ÛäeT kÂVü‰Ås¡› düe÷y˚X¯+ µµ
ªª ª yê©àøÏ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ µµ

2
3
4
6
10
12

` es¡+>∑˝Ÿ dô +Á≥˝Ÿ C…˝’ Ÿ
m&ç≥sY
T.

N|òt m–®≈£L´{Ïyé
D.

yêDÏ
n&çàìÅùdºwüHé

U.

øπ X¯esêE

&çC…’ì+>¥, ÁbÕôddæ+>¥   Á|æ+{Ï+>¥
D.

yÓ+ø£fÒwt

düπs«wt

&ç.{Ï.|æ.
D.

CÀ´‹

]ôd|ü¸ìdtº ‡
B.

Ä|ò”dt ndæôdº+{Ÿ
L.

Hê>∑Á|üdüqï

sêCŸ≈£îe÷sY

m–®≈L£ ´{Ïyé {°yTé

q+<ä Á|ükÕ<äsêe⁄

M.

P.

s¡y˚Twt

<ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶

C.

S.R.

|ùÁ eTj·T´

8. ªª ˇ]kÕ‡ »j·T|üPsY˝À <Ûë´q »j·Tøπ ‘·q+ µµ ` ø£+∫ s¡|Tüò TsêyéT
9. ªª <Ûë´q+ ˝Òì J$‘·+ .. ÁbÕD+ ˝Òì X¯Øs¡+ µµ ` Dr. B. Ç+~s¡
10. ªª |üÁrJ n+fÒ e÷≈£î m+‘√, m+‘√ ÁbÕD+ ! µµ ` M. Á|üD°‘·
11. ªª KeTà+ |ü≥ºD+˝À <Ûë´q eTVæ≤fi≤ $»j·T+ µµ ` K. Á|üuÛ≤ø£sY
12. ªª |üÁrJ ø£\\ |ü+≥ .. #˚sê* Á|ü‹ Ç+≥ µµ ` D. πøX¯esêE
13. ªª y˚T e÷dü+ .. |üÁrJ <Ûë´qj·÷Á‘· $X‚cÕ\T µµ
14. ªª <Ûë´q X¯øÏÔ e˝Ò¢ .. Äs√>∑´+ µµ ` Dr. N.V. düTu≤“¬s&ç¶
15. ªª á J$‘·+˝À Hê≈£î ø±e\dæ+~ H˚qT #˚jT· e\dæ+~
|æs¡$T&é kıôd’{°˝ÀH˚ e⁄+~ µµ ` G. $»j·T\øÏÎ
16. ªª nìï ãTTD≤\qT rs¡TÃ≈£î+<ë+ µµ ` G. •esêeTHêj·TT&ÉT
17. ªª <Ûë´q j·TTe‘· $»j·T+ µµ ` T. ^‘ê X¯óuÛÑl
Ç+ø± .. <Ûë´HêqTuÛÑyê\T, <Ûë´q Á|ü#ês¡ $X‚cÕ\T
eT]ìï ‘·T\d”<fiä ≤\T ..

Äq+<é ≈£îe÷sY

60
66
68

dhyanandhrapradesh@yahoo.co.in

www . pssmovement . org

printed and published by P. Ramadevi
817, Vasanthanagar Colony, Kukatpally
Ranga Reddy dist.
printed at Kala Jyothi Process Pvt. Ltd.
owned by P. Prasad
Chief Editor : D. Sivaprasad

|Á <ü ëÛ q ø±sê´\j·T+
Ç+{Ï HÓ+. 16`11`511/D/247 .. XÊ*yêVü≤q q>∑sY
eT÷kÕsê+u≤>¥ .. ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 036
bò˛Hé : 040 ` 64547630, 9246337630

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

14
16
19
31
36
39
45
57

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

$&ç Á|ü‹ : s¡÷ˆˆ 25 dü+e‘·‡s¡ #·+<ë : s¡÷ˆˆ 250

1

y˚T 2010

ªª @&ÉTø=+&É\yê&ÉT µµ
y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T
n+fÒ, ªª @&ÉTø=+&É\yê&ÉT µµ.
ªª @&ÉTø=+&É\T <ë{Ï yÓfi≤fl* µµ ø£qTø£ ªª @&ÉTø=+&É\yê&ÉT µµ `
nì ˝À≈£î\T kÕ<Ûës¡D+>± nqT≈£î+≥÷+{≤s¡T.
nsTT‘˚,
ªª @&ÉTø=+&É\T µµ nqï$ @&ÉT X¯Øsê\q÷,
wü{Ÿ #·Áø±\q÷, eT] düV≤ü ÁkÕsê˙ï dü÷∫kÕÔsTT.
ø£qTø£,
‘·q Äs¡T #·Áø±\q÷, eT] düV≤ü ÁkÕsê˙ï |üP]Ô>± kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îì,
‘·q @&ÉT X¯Øsê\q÷ |ü]|üPs¡+í >± ñ‘˚õÔ ‘·+
#˚düT≈£îqïyê&çH˚
ªª @&ÉTø=+&É\yê&ÉT µµ nì n+{≤+.
Á|ü‹ |üs¡eT>∑Ts¡TeP @&ÉTø=+&É\yê&˚ —
Á|ü‹ <Ûë´˙ ∫e]øÏ nj˚T´~ ªª z @&ÉTø=+&É\yê&ÉT µµ >±H˚.

1500 dü+e‘·‡sê\T>± jÓ÷>∑d‹úæ ˝À e⁄+≥÷
Ç|üŒ{Ïø° ‹s¡TeT\ ø=+&É˝À¢ eTq eT<Û´ä uÛÖ‹ø£
X¯Øs¡ <Ûë]jÓTÆ e⁄+&ç, e÷s¡<Z ]ä ÙjÓTÆ , eTq\ï+<ä]˙
m+‘·>±H√ n\sê]düTqÔ ï z eTVü‰jÓ÷–|ü⁄+>∑e⁄&˚,
z @&ÉTø=+&É\yê&˚ y˚+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T.

ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ ..

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

2

y˚T 2010

` ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ n&çàìÅùdºwüHé <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 3 y˚T 2010 . ªª <Û´˚ j·T+ µµ eT] yê{Ï |ü≥¢ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ªª ø£\\T µµ n+{≤s¡T $E„\T. ▲▲▲ Ç˝≤ ªª kÕe÷q´+>± ñ+&çb˛e&É+ µµ nqï~ ˇø£ XÊ|ü+. n+‘·˝ÀH˚ ìsêXÊ ìdüŒèVü≤\≈£î ˝ÀHÓ’ . $Áø£e÷s¡Tÿ&ç XË’* |ü≥Tº<ä\ eT] z|æø£ ø£\>∑*|æ . eT] $CÒ‘\· T. n‹ ‘=+<äs˝¡ ÀH˚ yêdüeÔ s¡÷|ü+˝À eTq eTT+<äT kÕø屑·ÿ]+∫ ▲▲▲ eTq*ï $CÒ‘\· T>± ì\u…&TÉ ‘·T+~ eT] á düèwæ˝º À eTq<ä+≥÷ ªª ‘·s+¡ >∑ dü<èä X¯+ µµ ˝≤+{Ï á ÁbÕ|ü+∫ø£ J$‘·+˝À ˇø£ ªª eTTÁ<ä µµ qT y˚sTTdüT+Ô ~ .. eTq+ e∫à yÓ[flq >∑Ts¡T>Ô ±.. ‘·|Œü ø£ e⁄+{≤sTT. ... eT] n˝≤+{Ï ‘·|Œü ø£ ì»eTe⁄‘·T+~ µµ nqï >=|üŒ qeTàø±ìøÏ eTq+ n≈£î+]ƒ‘· |ü≥Tºd&ü \É ì $XÊ«dü+ eTq˝À e⁄+fÒ <ë] eT<Û´ä ˝À eTq≈£î mìï Bø£å .. e∫Ãb˛j˚T ø£wdºü Tü U≤\˙ï ªª ø£&*É ‘·s+¡ >±˝Ò µµ .. eT] Ç+<äT˝À ▲▲▲ eTq+ #˚ùd Vü≤&Ü$&ç n+‘ê ªª ˇø£ ‘·‘·+>∑+ µµ e÷Á‘·y˚T ! Ç˝≤+{Ï ªª >=|üŒ ø£\\qT µµ ø£H˚ <Ûs’Ó ´¡ + . J$‘·eT+‘ê nC≤„q+‘√ >∑&|ç æ ∫e]øÏ ªª $T–*q á ø±düÔ J$‘·+ dü]b˛efÒ<¢ ˚ ? µµ .. eT] e#˚à X¯óuÛøÑ ±sê´\ d”»HéqT <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì MT≈£î ô|<äy› TÓ T‘·+Ô >± ø±e\dæq e÷>∑CH’… \é qT eTT+<äT>±H˚ n&Ü«Hé‡ #Ó*+¢ ∫ ãTø˘ #˚dTü ø√e\dæ+~>± $»„|Ôæ #˚dTü HÔ êï+... eT] Ä ø±ã{Ϻ á düèwæº˝À Á|ü‹ˇø£ÿ]ø° ‘·eT ‘·eT ªª »qà $XÊ«kÕìøÏ Á|ü‹|òü\+ . »qà rdüT≈£îì sês¡T — ndü\T n˝≤ e#êÃeTqTø√e&É+ düèwæøº s£ Ô¡ jÓTTø£ÿ ~e´ Á|üD≤[ø£qT n|üV‰ü dü´+ #˚j·T&Éy˚T ! ▲▲▲ »>∑ < ä T Z s ¡ T e⁄ Ä~X¯ + ø£ s ê#ês¡ T ´\ yês¡ T ‘· e T ªª uÛÑ»>√$+<ä+ µµ ˝À ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢ . eTq+ q$Tàq <ëìì #·÷&É≥+ µµ \ø£´å + µµ. <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚k˛Ôqï |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä]ø° . ø£qï ø£\\qT ne‘·*øÏ <Ûë´q+ <ë«sê eTq+ bı+<˚ Ä‘·àX¯øÏÔ. |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ eT÷yéyÓT+{Ÿ ≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï ñ<äj·T+ 10 >∑+ˆˆ\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\≈£î es¡≈î£ ñ∫‘·+>± bı+<äe#·TÃ.ªª eTq<ä+≥÷ ˇø£ eTTÁ<ä y˚<ë›+ µµ ªª #·÷&Éì <ëìì qeTà≥+ $XÊ«dü+ . eT] yê{Ïì ˇø√ÿkÕ] á eTÚ*ø£ Ä‘·àC≤„q+ ˝À|æ+∫q|ü&ÉT eTq+ ì»+ #˚dTü ø√>∑*>π n<äT“¤‘· HÓ|’ ⁄ü D≤´\qT eTq≈£î n+~+#˚$ . Ç~ uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ T+‘·{≤ e]ÔdTü +Ô ~. ªª düs<¡ ë>± µµ.. n_Ûq+<äq\T... n+‘˚ø±<äT n~ ˇø£ eTVü‰bÕ|ü+ ≈£L&Ü . {À˝Ÿ Á|”ò : 18004252012 á HÓ+ãsYøÏ bò˛Hé #˚dqæ yê]øÏ bò˛Hé _˝Ÿ #ÛêsY® ñ+&É<Tä .. <ë+‘√bÕfÒ <ëìï kÕø±s¡+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ ªª eTq Á|ü>±&ÛyÉ TÓ qÆ $XÊ«düyT˚ eTq*ï eTq >∑eT´+ ˇø£ ì]›wyºü TÓ qÆ ªª e÷s¡`Z >∑eTq+ µµ ≈£L&Ü e⁄+≥T+~. ªª Hê ø£\ yÓ|’ ⁄ü øÏ rdüT≈£îì yÓfió¯ +Ô ~ µµ nqï~ nø£så ¡ dü‘´· +. Ä‘·àôdÌús¡´+ eT] $dæ]ø={Ϻ eTØ n‹ ªª kÕe÷q´yÓTqÆ J$‘·+ µµ yÓfifl¯ ãT#·TÑ·÷ Ä‘·àC≤„Hê\T e÷Á‘·yT˚ ! e⁄+{≤+. m+<äTø£+fÒ á düèwæ˝º À @ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü @<√ }]πø . ø±düÔ eTT+<äT>±H˚ ªª bÕsê VüQcÕsY µµ n+≥÷ me] Ä‘·à\qT yêπs ‘·{ºÏ ˝Ò|⁄ü ≈£î+<ë+ ! Ç+ø± eT]ìï Ä‘·à\qT ‘·{˝ºÏ |Ò ⁄ü <ë+ ! ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î $»„|æÔ µµ " Toll free number " $ yêVü≤ eT] Ç‘·s¡ y˚&TÉ ø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± $#˚Ãdæq uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À mø£ÿ&É qT+#ÓH’ ê ô|k’ Õ Ks¡TÃ˝Ò≈î£ +&Ü n‹<∏Tä \≈£î ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ |üÁ‹ø£qT ø±qTø£>± Çdü÷Ô ... n+≥÷ yêb˛j˚T ø£+fÒ . Ä n&É+¶ ≈£î\T e∫ÃHê ˝…øÿ£ #˚jT· ø£ yê{Ïì Á|üøÿ£ ≈£î HÓ≥Tº≈î£ +≥÷ eTq+ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚d÷ü +Ô fÒ n~ n+#Ó\+#Ó\T>± kÕø±s¡eTe⁄‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘ê+.. n˝≤ @ <Û´˚ j·T+ eT] \ø£´å + ˝Ò≈î£ +&Ü.

. yÓT>± |æs$¡ T&é ãj·T≥ qT+∫ M&çj÷Ó wüO{Ï+>¥ #˚d. $X‚cÕ\qT ù|s¡Tù|s¡THê n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. #Ó ’ ˙ j· T T\T. u…+>∑fiS¯ s¡T |æs$¡ T&é yê´© eT] |üÁrJ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À »]|æq $$<Ûä <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\ bò˛{À\‘√ ≈£L&çq ôd&¢Ì é c˛ Ç<äs› T¡ #Ó˙’ dt u…+>∑fiS¯ s¡T |æs$¡ T&é yê´©˙ dü+<ä]Ù+∫. dæ+>∑|üPsY Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘·T+<√ . $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ X¯• dü«>∑èVü‰ìøÏ ø±s¡T˝À yÓfiS¯ HÔ ˚ nH˚ø£ $wüj÷· \T. @ $<Ûä+>± yês¡T nqTuÛÑ÷‹ #Ó + <ä T ‘· T qïB.. ¬ s +&É T $&É ‘ · \ T>± »]–q á <Û ë ´q•ø£ å D ˝À <Ûë´qT\+<äs¡÷ ~e´#·≈£åîe⁄ eT] dü÷ø£ÎX¯Øs¡ nqTuÛÑyê\T bı+<ës¡T. dæ+>∑|Pü sY |æs$¡ T&é e÷düsº Y X¯•<Ûsä s¬Y &ç. dæ+>∑|Pü sY˝À <Ûë´q+/dü+<˚X+¯ n+<ä]ø° m˝≤ #˚s¡T‘·TqïB.t Ç+&çj÷· . nq+‘·s+¡ <Ûë´qT\T n&ç–q nH˚ø£ Á|üXï¯ \≈£î #·øÿ£ ì düe÷<ÛëHê\T n+~+#ês¡T. dæ + >∑ | ü P ]j· T Hé ‡ @ $<Û ä + >± ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ <ë«sê Á|üu≤Û $‘·+ #Ó+<äT‘·TqïB.¶ ❖❖❖ |üÁrJ ‘·eT ~e´ dü+<˚X+¯ ˝À . ªª ÄsYº µµ.. @Á|æ˝Ÿ 9 eT] n+<äs÷¡ ø=\Te⁄rsês¡T |üÁrJ sêø£ø√dü+ ! dü]>±Z düeTj·÷ìøÏ 10 e ‘˚B˝À¢ dæ+>∑|üPsY ˝À eTs√kÕ] Ä<Ûë´‹àø£ |ü]eTfi≤\qT yÓ<ä»˝≤¢s¡T. e´ekÕú|≈ü î£ \T . n+<ä]‘√ |ü\ø£]+|ü⁄\÷. ❖❖❖ ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘ qT+∫ |ü~ùV≤qT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì ªª dæ$˝Ÿ düØ«ôddt ø£u¢ Ÿ µµ #˚sT¡ ≈£îHêï+.D. ªª Vü‰sYº µµ. dæ+>∑|Pü ]j·THé‡ eT] ‘Ó\T>∑Tyês¡T <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 4 y˚T 2010 . •eÁ|ükÕ<é ` dæ+>∑|üPsY ªª dæ+>∑|üPsY˝À <Ûë´q Á|üuÛÑ+»q+ µµ |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° . n|üŒ{Ïøπ dæ+>∑|Pü sY e÷düsº ‡Y nø£ÿ&çøÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. ªª mHé˝…’f…HéyÓT+{Ÿ µµ \ >∑T]+∫ eT] ªª d”]j·TdtHÓdt µµ eT] ªª dæì‡j·÷]{° µµ \ >∑T]+∫ #·øÿ£ {Ï ñ<ëVü≤s¡D\‘√ $e]+#ês¡T. |üÁrJøÏ $e]+#ês¡T X¯•<Ûsä s¬Y &ç. |æs¡$T&éì #·÷|ædü÷Ô ‘êqT >∑‘·+˝À #˚dæq |ü]XÀ<Ûqä \ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T.æ <ëìì ù|dò ãt Tø˘˝À n|t˝À&é m˝≤ #˚kÕs√ $e]+#ês¡T X¯•. ÄHé˝H’… é <ë«sê @ $<Ûä+>± |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°. #Ó˙’ dt. eT] >∑‘+· ˝À |üÁrJ <Ûë´q+ ø±¢dTü $ì Á|üu≤Û $‘·+ #Ó+~qyês¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ eTT#·Ã≥>± eT÷&ÉekÕ] 2010. ªª ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘ µµ ˝Àì X¯• dü«>∑èVü‰ìøÏ #˚sT¡ ≈£îHêï+.30 >∑+≥\≈£î cÕ+¬>’ n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯jT· +˝À ø√˝Ÿø‘£ Ô· |æs$¡ T&é e÷düsº Y $cÕ˝Ÿ.¶ düTsπ wt\T |üÁrJøÏ |òTü q+>± Vü ‰ \T˝À |ü Á rJ Á|ü y ˚ • +#· & É + ‘√ ˇø£ ÿ kÕ] #· | ü Œ ≥T¢ e÷s¡TÁyÓ÷>±sTT ! n+<ä]ø° ø£s¡#ê\q+ Çdü÷Ô |ü\ø£]+#ês¡T |ü Á rJ ! |ü Á rJj˚ T dü « j· T +>± n+<ä ] <ä > ∑ Z ] ø° e∫à |ü\ø£]+#·&É+‘√ n+<äs¡÷ ñ_“‘·_“ãT“ nsTTb˛j·÷s¡T ! nq+‘·s+¡ n+<ä]#˚‘· s¬ +&ÉT $&É‘\· <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T |üÁrJ ! kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. 2010 µµ @Á|æ˝Ÿ 9 e ‘˚B ñ<äjT· + 9. ªª 9 @Á|æ˝Ÿ. eTTK´+>± ªª ôd’Hé‡ Ä|òt yÓT&çfÒwüHé µµ ô|’ #·ø£ÿì ne>±Vü≤q ø£*–+#ês¡T. ø±qŒ¤s¬ Hé‡ Vü‰˝Ÿ˝À 140 eT+~ Ç+&çjT· Hé‡.

nq+‘·s+¡ ôV≤’ <äsêu≤<é |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ l #·+<äq.00 qT+∫ 1. C≤„q Á|üe#·Hê\‘√ n+<ä]˙ z\˝≤&ç+#ês¡T |üÁrJ. <ëìøÏ |üÁrJ “ O.00 qT+∫ sêÁ‹ 11.. Ç+&çjT· Hé‡. |üÁrJ dæ+>∑|Pü sY edüTHÔ êïs¡ì ‘Ó*dæ Ä esYÿcÕ|t |üÁrJ <Ûë´q+‘√ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »s¡bÕ\ì ø√sês¡T. sêÁ‹ 10. #Ó˙’ dt e+<äeT+~ bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‹ e÷qe⁄&ç J$‘·+˝À <Ûë´q+ ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+∫ $e]dü÷Ô . nq+‘·s+¡ .. #Ó|æŒ+#ês¡T.00 qT+∫ 5. ❖❖❖ kÕj·T+Á‘·+ 6. l \ø°Î \T |üÁrJì ø£*dæ ‘·eT dæ+>∑|Pü sY <Ûë´q ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT |üÁrJ‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ” #Ó|Œæ $y˚ø±q+<ä jÓ÷>∑•ø£Då ≤ •_s¡+ ˝À <Ûë´q•ø£Då Ç#êÃs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï+ 3. ªª 10 @Á|æ˝Ÿ. u…+>∑fi¯Ss¡T $y˚ø±q+<ä jÓ÷>∑ $X¯«$<ë´\j·T+ bòÂ+&ÉsY Dr.00 es¡≈î£ ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘. ‘·q #·ø£ÿì y˚DT>±q+‘√ . ø±qŒ¤s¬ Hé‡ Vü‰\T˝À .C.00 es¡≈£î dæ+>∑|Pü sY |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <äs÷¡ X¯• Ç+{À¢ |üÁrJ e÷{≤eT+‹ »s¡ | ü & É + ‘√ dæ + >∑ | ü P sY ˝ À <Û ë ´q Á|ü # ês¡ ø±s¡ ´ Áø£ e T+ Äq+<√‘ê‡Vü‰\ eT<Û´ä Vü‰sTT>± eTT–dæ+~ ! ❖❖❖ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 5 y˚T 2010 .00 es¡≈î£ eT∞fl X¯•<Ûsä s¬¡ &ç¶ >±] dü«>∑èVü≤+˝À |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À »s¡T|üuÀj˚T dæ+>∑|Pü sY˝À <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ e÷{≤eT+‹. Hêπ>+Á<ä jÓ÷>∑•ø£Då ≤ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T.R. 2010 µµ dæ+>∑|Pü sY ˝Àì ªª n˝ŸEHÓ’&é µµ nH˚ Á|ü<X˚ +¯ ˝À z ô|<ä› •yê\j·T+ e⁄+~ ! Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì A. Á|ü ‹ ˇø£ ÿ ] #˚ ‘ · yê] J$‘· nqTuÛ Ñ y ê\qT |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ |ü≥¢ n+<ä]ø° eT]+‘· ne>±Vü≤q ø£*–+∫+~. nq+‘·s¡+ n+<ä]#˚‘· 45 ì$TcÕ\T <Ûë´q+ #˚sTT+∫ yê]ì <Ûë´q dæ‹ú ˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓ[fl nH˚ø£ C≤„q >∑T[ø£\qT n+~+#ês¡T.K. dæ$˝Ÿ düØ«ôddt ø£u¢ Ÿ (˝…y˝Ó Ÿ`2) ˝À eTs=ø£ <Ûë´q•ø£Då ‘·s>¡ ‹∑ ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T |üÁrJ q\uÛ…’eT+~ e÷düºs¡T¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z H êïs¡ T . nq+‘·s+¡ yês¡+‘ê ‘·eT ‘·eT <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\T |üÁrJ‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. H..

00 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚sê+.. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! $e÷HêÁX¯jT· + qT+∫ ø±«˝≤\+|üPsY dæ{° øÏ 11.00 >∑+≥\≈£î ø±«˝≤\+|üPsY ˝Àì ªª k˛eT |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ µµ øÏ #˚sT¡ ≈£îHêï+ ! ø±«˝≤\+|üPsY ˝Àì ❋❋❋ |ü Á rJ ‘· e T ~e´ dü + <˚ X ¯ + ˝À ªª uÛ Ñ > ∑ e BZ ‘ · ˝ À y˚<yä ê´düT&ÉT lø£èwüß&í ç <ë«sê @+ #˚jT· eTì #ÓbÕŒ&√ ne˙ï ‘Ó\T>∑Tyês¡T |üÁrJì ø£*dæ ‘·eT Äq+<ëìï e´ø£Ô|üs¡#ês¡T ! >∑‘+· ˝À s¬ +&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ |üÁrJ ø±¢dTü $ì ìs¡+‘·s+¡ kÕ<Ûqä #˚dTü qÔ ïyês¡+<äs÷¡ ‘·eT ‘·eT Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ eT] yê] <Ûë´q nqTuÛyÑ ê\T eT] <Ûë´q Á|ü#ês¡+ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T ! 7. nq+‘·s+¡ |üÁrJ <Ûë´q ø±¢dTü ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ÛeTes¡+ qT+∫ e∫Ãq |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ <Ûë´q•ø£Då ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü Á|ükÕÔ$+#ês¡T. •eÁ|ükÕ<é ªª <Ûë´q ø±«˝≤\+|üPsY µµ @Á|æ˝Ÿ 11. Á_ø˘|ò”˝Ÿ¶‡ ˝Àì nqï\øÏÎ Vü≤À≥˝Ÿ˝À $+<äT @sêŒ≥T#˚kÕs¡T e÷düsº ‡Y ! nq+‘·s+¡ yÓTÆ Vü≤À≥˝Ÿ #˚sT¡ ≈£îHêï+ ! eT˝Òdj æ ÷· |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹. \ø£ÎDT&ÉT µµ >±s¡T ! n˝≤π> yÓC’ ≤>¥ eT] .L. Ä+Á<Ûä qT+∫ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ eTq+<ä] u≤>∑Tø√dü+ e#êÃs¡T. ø±«˝≤\+|üPsY |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° ñ<äjT· + 10.00 >∑+≥\≈£î k˛eT |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À n+<ä]˙ |ü\ø£]+#ês¡T ! y˚~ø£ ô|’øÏ |üÁrJì ÄVü‰«ì+∫ |üÁrJ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 6 y˚T 2010 . Á|üø±wtsêe⁄ µµ >±s¡T ªª H˚qT ‘·«s¡˝À |ü<$ä qT+∫ ~>∑qTHêïqT.dæ+>∑|Pü sY qT+∫ ñ<äjT· + 7. 2010 . ❋❋❋ kÕj·T+Á‘·+ 6. á˝À>± @<Ó’Hê z #·ø£ÿì ø±s¡´Áø£eT+ ª n+<ä]ø° eT+∫ »]π>˝≤ e⁄+&Ü* µ nì n˝≤+{Ï <ëìø√dü+ #·÷düTHÔ êïqT. |üP\<ä+&É\‘√ K. nq+‘·s+¡ uÛ>Ñ e∑ BZ‘· XÀ¢ø±\T |ü]+ƒ #ês¡T.D.. eT˝Òdæj·÷ ô|’e÷ e÷düºs¡T¢ XÊø±Vü‰s¡+ô|’ ˇø£ #·øÿ£ ì dæÿ{Ÿ Á|ü<]ä Ù+#ês¡T.00 eT˝Òdj æ ÷· ˝À >∑‘+· ˝À #˚dqæ |üs´¡ ≥q eT] Á|üdTü ‘Ô +· yê] sêø£qT >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] eT˝Òdæj·÷ sê»<Ûëì ø±«˝≤\+|üPsY ø=ìj·÷&Üs¡T . yê]øÏ eT˝Òdj æ ÷· ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ‘·s|¡ ⁄üò q ø£è‘·»‘„ \· T µµ nì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. eT˝Òdæj·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ôd\+>∑÷sY $uÛ≤>∑+ n<Û´ä ≈£îå \T ªª Dr.30 ≈£î #˚sT¡ ≈£îHêï+ ! ø±«˝≤\+|üPsY |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ 30 eT+~ u§πø\‘√. n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯jT· +˝À |üÁrJøÏ |òTü qkÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T ! Á|ü‹ˇø£ÿ]˙ ù|s¡Tù|s¡THê |ü\ø£]+#ês¡T bòÂ+&ÉsY ªª N.

dü+<˚X+¯ nq+‘·s+¡ n+<ä]#˚‘ê >∑+≥ùd|ü⁄ <Ûë´q+ #˚sTT+∫ <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\ $X‚w¢ Dü #˚kÕs¡T. \ø£ÎDY >±] dü«>∑èVü≤+˝À kÕj·T+Á‘·+ 7. |ò+ü ø£Hå Vé ‰ü ˝Ÿ˝À ñ<äjT· + 10. MT˝À ˇø£ÿs¬ H’ ê z ø£.. eTTøÏ¢ \_ÛdTü +Ô ~. ˝Òøb£ ˛‘˚ |ü⁄qs¡|æ »qq+ |ü⁄qs¡|æ eTs¡D+ ! eT∞fl eT∞fl |ü⁄{≤º*. z ãT<äT&∆ TÉ nsTT‘˚ n+‘·øH£ êï dü+‘√wü+ ˝Ò<Tä ! Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ <Ûë´q XÊÅkÕÔìï nuÛ≤´dü+ #˚j÷· * ! ªª eTq+ ª nVü≤+ <˚V≤ü Àdæà µ nqT≈£î+≥THêï+ ! ø±<äT ! eTq+ ª nVü≤+ Ä‘√àdæà µ ! ª eTq+ á X¯Øs¡+ µ nqT≈£î+≥THêï+ ! ª eTq+ Ä‘·à\+ µ . |ü⁄D≤´\ eT÷≥.. 2010 ñ<äj·T+ 10. ôdô|+º ãsY˝À »]π> ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·q dü«+‘· Ks¡TÃ\‘√ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êqT µµ nì düuÛ≤eTTK+>± Á|üø{£ +Ï #ês¡T ! ❋❋❋ 12 @Á|æ˝Ÿ. eTq dü+‘√wü+ eTq e\¢H˚ ø£\T>∑T‘·T+~ µµ. ªª <Ûë´q+ #˚jT· &ÜìøÏ eTT+<äT ª ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ôd\+>∑÷s¡T n<Û´ä ø£å |ü<$ä qT+∫ ‘·|ü ≈£î+<ë+ µ nqT≈£îHêïqT. eTØ eTØ düT\uÛ+Ñ .00 qT+∫ 12. á s¬ +&É÷ e⁄+fÒ edüT+Ô <ë ? kÕ<Ûqä ø±yê*..00 qT+∫ 9. ❋❋❋ &Üø£ºsY Á|üø±wtsêe⁄ >±s¡T ‘·q <Ûë´q nqTuÛÑyêìï n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£î+≥÷.sY nsTT‘˚. z y˚eTq nsTT‘˚. e÷ nqï>±s¡T qqTï ø={Ϻ ‹{Ϻ ã\e+‘·+>± HÓ&‘ç ˚ Hê≈£î dü+^‘·+ e∫Ã+~.. n+<ä]ø° ˇø£ÿ&˚ ! ø£qTø£ s¡øs£ ø¡ ±\ <Ûë´Hê\T. eT˝Òdj æ T· Hé‡. H˚qT <Ûë´q kÕ<Ûqä #˚ùdÔ <Ûë´q+ e∫Ã+~. <ëìøÏ &Üø£sº . ªª n˝≤π> eTq #Ó&TÉ ø£sà¡ \ e\¢ ø±´q‡sY edüT+Ô ~. bÕbÕ\ eT÷≥ 2. H√{À¢ >±* e⁄+~. nq+‘·s+¡ ø±«˝≤\+|üPsY ˝Àì \ø°Î|ü‹sêe⁄ dü«>∑èVü≤+˝À >∑&bç Õs¡T |üÁrJ ! kÕj·T+Á‘·+ ªª cÕ n\+ µµ ˝Àì N. \ø°Î|ü‹sêe⁄ ªª <äeTHé ôds¡ µµ nbÕsYy º TÓ +{Ÿ‡ ˝≤. ∫qï|üŒ{Ï qT+#˚ <Ûë´q kÕ<Ûqä #˚ùdÔ eTTøÏÔ \_ÛdTü +Ô ~. ø£w|ºü &ü ˚ kÕeTs¡´∆ + Hê≈£î e⁄+~ ø£qTø£ Hê≈£î dü+^‘·+ n_“+~.. eT] |ü Á rJ kÕ«$Tì eT∞fl ôdô|º + ãsY ˝ À sêyê*‡+~>± ø√s¡T‘·THêïqT. #ÓH’ ê˝ÀHÓH’ ê. ªª s¡øs£ ø¡ ±\ <Ûë´Hê\T ˝Òe⁄ ! ˇø£ÿfÒ <Ûë´qØ‹ . H˚qT kÕ<Ûqä #˚kÕqT ! e∫Ã+~ ! dü+^‘· kÕ<Ûqä #˚ùdÔ dü+^‘·+ e∫Ã+~ — Ç+^¢wt kÕ<Ûqä #˚ùdÔ Ç+^¢wt e∫Ã+~. z ø£èwüß&í TÉ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nsTT‘˚. Hê ìs¡j í T· + e÷s¡TÃ≈£î+≥THêïqT ! á dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚dæ |ü<$ä qT+∫ ~>∑T‘êqT.30 es¡≈£î eTs=ø£ <Ûë´q•ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‹∑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! |üÁrJ . @ <˚X+¯ ˝ÀHÓH’ ê ! ˇø£ÿfÒ dü÷s¡T´&ÉT eT˝Òdj æ ÷· ˝ÀHÓH’ ê.30 es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då »]–+~. &çôd+ãsY˝À »]π> <Ûë´q#·Áø£ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. H˚qT eTTô|ÌŒ¤ dü+e‘·‡sê\T m+‘√ kÕ<Ûäq #˚kÕqT ø£qTø£ H˚qT yêsTT+#·>*∑ >±qT. ªª $TÁ‘·T˝≤sê ! <Ûë´q+ #ê˝≤ düT\uÛ+Ñ . 7 y˚T 2010 . #Ó˙’ j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ ø£w|ºü &ü ܺqT ! ø£ùwº |ò˝ü Ò ! Hê≈£î ∫qï|ü&ÉT sê<äT.00 >∑+≥\≈£î P. ø£w|ºü &ü ç @~ H˚sT¡ Ã≈£î+fÒ n~ edüT+Ô ~. 1. C≤„Hê\T ˝Òe⁄ ! ˇø£ÿfÒ Ø‹ n<˚ ÄHêbÕqdü‹ ` XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü ! ªª ª C≤„q+ µ n+fÒ ndü‘´· + qT+∫ dü‘´· + yÓ|’ ⁄ü sêyê* ! n+fÒ ª H˚qT á <˚V≤ü + ø±<äT Ä‘·à µ nì ‘Ó\TdüTø√yê* ! ndü‘·´+ qT+∫ dü‘·´+˝ÀøÏ eùdÔ s√>±\T b˛‘êsTT. ªª bÕbÕ\ e\¢ s√>±\T ekÕÔsTT ! ∫qï bÕbÕ˝…‘’ ˚ ∫qï s√>±\T. Ç~ ns¡+ú ø±yê\+fÒ <Ûë´q+ #˚dræ sê* ! eTq <äT'K+ eTq e\¢H˚ ø£\T>∑T‘·T+~. ∫es¡>±. eTq+ Á|ü‹s√p ¬s+&ÉT eT÷≥\T ø£≥Tº≈î£ +≥THêï+. ø£w|ºü &ü ç kÕ<Ûqä #˚kÕqT. eT˝Òdj æ ÷· |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <äs÷¡ y˚T ˝À »]π> ãT<äb∆ Âs¡$í T ñ ‘·‡yê\≈£î. ndü‘´· + qT+∫ dü‘´· + yÓ|’ ⁄ü sêyê\+fÒ <ëìøÏ e÷s¡+Z ` <Ûë´q+ ! µµ |üÁrJ ‘·eT y˚DTe⁄ rdæ ªª Bìì yêsTT+#·>\∑ sê ? µµ nì ˇø£ <Ûë´ìì n&ç>±s¡T. ªª y˚DTe⁄˝À dü+^‘·+ e⁄+~.MTs¡+<äs÷¡ #˚j÷· * ! ª eTìwæ J$‘·+ m˝≤ J$+#ê* ? µ nqï~ ‘Ó\TdüTø√yê*. mø£ÿ&ÓH’ ê ˇø£ÿfÒ dü÷s¡T´&ÉT ! s¡øs£ ø¡ ±\ dü÷s¡T´fi¯ófl ˝ÒsT¡ .Y eT+<äT\T @MT #˚jT· ˝Òe⁄ ! ø£sà¡ dæ<ë∆+‘·+ n+‘˚ ! ø£qTø£ eTq #˚‘\· ãfÒº eTq J$‘·+ e⁄+≥T+~. ô|<ä› bÕbÕ˝…‘’ ˚ ô|<ä› s√>±\T ekÕÔsTT ! ªª |ü⁄D≤´\ e\¢ uÛÀ>±\T ekÕÔsTT ! H˚qT m+‘· uÛÀ>∑+ #˚kÕH√ ! |ò*ü ‘·+>± m+‘·eT+~ $TÁ‘·T˝À ! ∫qï |ü⁄D≤´\ e\¢ ∫qï uÛÀ>±\T ô|<ä› |ü⁄D≤´\ e\¢ ô|<ä› ô|<ä› uÛÀ>±\T ! eTq+ #˚ùd ø£sà¡ \ e\¢ ø£sà¡ |ò˝ü ≤\T ekÕÔsTT ! z e´ekÕj·T<ës¡T&ÉT ø£w|ºü &ü ç ùd<ä´+ #˚ùdÔ eT+∫ |ü+≥ edüT+Ô ~ ! dü]>±Z #ÓjT· ´ø£b˛‘˚ |ü+≥ sê<äT.

8 . ªª j·÷ µµ R @<Ó’‘˚ ªª kÕ µµ R n~ (<ëìì) ªª e÷ µµ R ˝Ò<√ ªª e÷j·÷ µµ R e÷j·T (nì n+{≤s¡T) n+fÒ. <Ûë´q+ <ë«sêH˚ ªª eTe÷‘êà düs«¡ uÛ÷Ñ ‘ê‘êà µµ nì ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. ìC≤ìøÏ. ªª Ä‘˚à <˚V≤ü + µµ nqï C≤„q+ ñqïyê&˚ ª e÷j·T µ ˝Òìyê&ÉT. <ëìøÏ ª e÷j·T µ nì ù|s¡T. ªª @<Ó’‘˚ ˝Ò<√ µµ. ªª eTe÷‘êà düs«¡ uÛ÷Ñ ‘ê‘êà µµ nì ‘Ó\TdüT≈£îqïyê&˚ ª e÷j·T µ ˝À+∫ ãj·T≥|ü&qç yê&ÉT ! ªª <˚Vü‰‘·à ÁuÛ≤+‹ µµ ñqïyê&˚ ª e÷j·T µ ˝À ∫øÏÿqyê&ÉT. nì ‘Ó\TdüT≈£îqïyê&ÉT. n+fÒ. ‘·q ª dü«s¡÷|ü+ µ. ª H˚qT µ nH˚ uÛ≤eH˚ ‘·q ª <˚Vü≤+ µ . kÕ e÷j·÷ µµ nì. ªª ‘·‘·«eTdæ µµ — n+fÒ. qTe⁄« y˚πs µµ nH˚ uÛ≤eq. n+‘·+ ˝Òì s¡÷bÕ+‘·Øø£sD¡ |ü]D≤eT Áø£eTy˚T ! ª #êe⁄ µ ˝Ò<ìä ‘Ó\TdüT≈£îqïyê&˚ ª e÷j·T µ ˝À+∫ ãj·T≥|ü&qç yê&ÉT ! n˝≤π> ªª nVü≤+ ÁãVü‰àdæà µµ. ªª qTeP« n<˚ µµ. n+fÒ ªª <˚ì¬ø’‘˚ ndæÔø£‘· ˝Ò<√ µµ. ª #êe⁄ µ mø£ÿ&Ü ˝Ò<Tä — ñqï<ä˝≤¢ Ä~.. ªª H˚q÷ n<˚ µµ. ªª <˚Vü‰‘·à ÁuÛ≤+‹ µµ n+fÒ ªª <˚Vü≤y˚T H˚qT µµ nqï ÁuÛ≤+‹ ø£\yê&ÉT.. ▲ ▲ <Ûë´q+ <ë«sêH˚ <˚V‰ü ‘·à ÁuÛ≤+‹ ‘=\>∑T‘·T+~. Á|ü|ü+#·+˝À ¬s+&˚ ¬s+&ÉT edüTÔe⁄\T ª e÷j·T µ ` ˇø£{Ï ` ª #êe⁄ µ nH˚ uÛ≤eq — ¬s+&ÉT ` ªª H˚qT y˚πs.ªª e÷j·T µµ ªª e÷j·T µµ nH˚ |ü<ëìøÏ ìs¡«#·q+ ` ªª j·÷ e÷. ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ .

ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ . ∫‘·. ªª H˚qT µµ nH˚~ Hê\T>∑T ‘·‘ê«\T>± Á|üdüTŒ¤≥eTe⁄‘√+~. ª H˚qT µ nH˚<˚ ª ÁãVü≤à µ. ªª #·‘·Ts¡TàU≤\T µµ n+fÒ Hê\T>∑T <ë«sê\T. Hê\T>∑T e÷sêZ˝Ò Hê\T>∑T ª eTTU≤\T µ. á ª H˚qT µ qT #˚sT¡ ø√e&ÜìøÏ Hê\T>∑T <ë«sê\T e⁄HêïsTT. ª H˚qT µ n+fÒ ª Ä‘·à|ü<ës¡+ú µ nqïe÷≥. ˇπø ªª H˚qT µµ $$<Ûä |ü]dæú‘·T\˝À $_Ûqï edüTÔe⁄\T>± |ü]>∑D+Ï |üã&ÉT‘√+~ nqïe÷≥. ª H˚qT µ. ãT~∆.Ô nVü≤+ø±sê\T µµ. 9 . ªª nVü≤+ ÁãVü‰àdæà µµ nH˚ y˚<äyê≈£îÿ Á|üø±s¡+ ª nVü≤+ µ n+fÒ ª ÁãVü≤à µ. eT+∫#Ó&TÉ \qT #Óù|Œ≥|ü&ÉT ªª ãT~∆ µµ >± ìs¡+‘·s¡ ∫+‘·q #˚ùd≥|ü&ÉT ªª ∫‘·+Ô µµ >±. k˛<äs¡T&ç‘√ ñ+&˚≥|ü&ÉT ª k˛<äs¡T&ÉT µ n˙.. eTqTeT&ç‘√ ñ+&˚≥|ü&ÉT ª ‘ê‘· µ n˙ e´eVü≤]+#·ã&çq≥T¢. ny˚ ` ªª eTH√.ªª #·‘·Ts¡TàUÒq ÁãVü≤à' µµ ªª ÁãVü≤à≈£î Hê\T>∑T eTTU≤\T µµ n+{≤s¡T. ø=&ÉT≈£î‘√ ñ+&˚≥|ü&ÉT ª ‘·+Á&ç µ n˙. ì‘ê´ì‘ê´\qT. ‘·+Á&ç‘√ ñ+&˚≥|ü&ÉT ª ø=&ÉT≈£î µ n˙. ˇπø e´øÏÔ. ▲ dü+ø£\Œ $ø£˝≤Œ\T #˚ùd≥|ü&ÉT ªª eTqdüT‡ µµ >±. ª Hê~ µ nH˚≥|ü&ÉT ªª nVü≤+ø±s¡+ µµ >± ` Ä‘·à|ü<ësêúìï n+fÒ ªª H˚qT µµ qT eTq+ $e]kÕÔ+.

á Hê uÀ<Û ä q \T MTs¡ T m|ü Œ {Ï ø ° eTs¡e≈£L&É<äT — eT] e~* y˚jT· ≈£L&É<Tä . ‘·q ∫≥º∫e] XÊ«dü es¡≈î£ ≈£L&Ü ‘·q J$‘· ø£syÔ¡ ê´ìï ìs¡«Væ≤dü÷HÔ ˚ e⁄Hêï&ÉT. yê{Ïì MTs¡T $ì <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 10 y˚T 2010 . kÕ<Ûqä #˚jT· +&ç. Çy˚ MT≈£î ì»yÓTqÆ dæ]dü+|ü<ä\T. M{Ï ì qeTà+&ç . á Áø£eT+˝À .. HêsYÔ nyÓT]ø± eT] @wæj·÷˝À¢ kÕú|æ+∫q Bukkyo Dendo Kyodai dü+düú <ë«sê Rev. ªª bÕe µµ #˚sπ dü]øÏ rÁe ndü«dü‘ú ≈· î£ ˝Àqj·÷´s¡T. Dr. 53 <˚XÊ˝À¢ \ø£å˝≤~ Á|ü‘·T\T Á|ü#·T]dü÷Ô ªª ãT<ä∆ Á|üC≤„Hêìï µµ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+ #˚dü÷ÔHêïs¡T . ªª dü]ø±ì ø√]ø£\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï n‘ê´XÊ |ü s ¡ T &ç > ± ø±ø£ @ ø√]ø£ ˝Ò ≈ £ î +&Ü ñqï~ ñqï≥T¢ > ± d”«ø£]+#· >∑*>π X¯Sq´ eTqdüT‡‘√ dü<ë ñ+&É>∑*–‘˚H˚ Á|ür ø£åD+ e÷s¡TŒ #Ó+<˚ á Á|ü|ü+#·+˝À eTq+ Vü‰sTT>± ñ+&É>\∑ +. Ç‘·s¡T\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ée<äT›.. nqTyê<ä+ : T. á Á>∑+<∏ä+ qT+∫ ùdø£]+∫q ªª ãT<äT∆ì ∫≥º∫e] ~e´dü+<˚X¯+ µµ jÓTTø£ÿ ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ ªª ãT<ä∆bÂs¡í$T µµ dü+<äs¡“¤+>± ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+ . ÄkÕ«~+#·+&ç... n‘·ìï ˇø£ ãT<äT∆ì ˝≤>± ˝Ò<ë ˇø£ |üX¯óe⁄ ˝≤>± ø±˙ e÷s¡Ã>∑\<äT. <˚«cÕ\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç eT] MT jÓTTø£ÿ Á|ües¡qÔ qT dü]jÓTÆ q |ü<‹∆ä ˝À ñ+#·T≈£î+{≤s¡T. Hê á uÀ<Û ä q ˝Ò MT≈£ î BbÕ\T. Á|ü‹ eTìwæ jÓTTø£ÿ ª eTqdüT‡ µ .. n|ü&˚ MT eTqdüT‡ X¯ó<ä∆+>± e÷] e÷≥\T $XÊ«dü|üP]‘·+>± ãj·T{ÏøÏ ekÕÔsTT. ªª eTqdüT‡qT kÕ«BÛq|üs¡#·T≈£îH˚ á Hê uÀ<Ûäq\ e\¢ MTs¡T ndü÷j·÷.. 1965 dü+e‘·‡s¡+˝À j·T÷s¡|t. nsTTHê ‘·q Á|üj÷· D+ Ä|üø£ kÕ–b˛‘·÷ .>ö‘·eTãT<äT∆ì ∫≥º∫e] ªª ~e´C≤„q dü+<˚X¯+ µµ ªª MT≈£î MTπs ~≈£îÿ µµ >ö‘·eTãT<äT∆ì uÀ<Ûäq\‘√ ≈£L&çq “ The Teachings of Buddha ” nH˚ n<äT“¤‘· Á>∑+<∏ëìï 41 uÛ≤wü˝À¢. ★★★ ªª $TeTà*ï MTs¡T ˇø£ B|ü+˝≤ eT\#·Tø√+&ç.. ªª #·+&É µµ nH˚ ˇø£ ø£eTà]yê&ÉT düeT]Œ+∫q ÄVü ‰ s¡ + rdü T ø√e&É + e\¢ n˝≤ ndü « dü ú ‘ · ≈ £ î >∑ T ¬ s ’ q >ö‘·eTãT<äT&∆ TÉ n‹ø£w+ºü ‘√ ≈£îdæ q>∑s¡ •yês¡˝¢ Àì n&É$ ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îì Ä n&É$˝À ¬s+&ÉT ô|<ä› kÕ\ eèøå±\ eT<Û´ä #˚s–¡ \ã&ç ‘·q ∫≥º∫e] uÀ<Ûqä \qT •wüß´\≈£î n+<äCdÒ ÷ü Ô . $TeTà*ï MTπs qeTà+&ç. Ç+πø Ç‘·s¡ uÀ<Ûqä \T $qe\dæq nedüs+¡ ˝Ò<Tä . ªª Hê á uÀ<Ûqä \qT MTs¡+<äs÷¡ ø£*dæ n<Û´ä j·Tq+ #˚jT· +&ç . kÕ<Ûäq #˚ùdÔ eT] n$ MT≈£î dü<ë Äq+<ëìï ø£\T>∑CùÒ d ì»yÓTqÆ dü+|ü<\ä T>± $T–*b˛‘êsTT. ‘·q J$‘·|⁄ü #·se¡ ÷+ø£+˝À 80 e j˚T≥ ªª yÓ’XÊ* µµ q>∑s¡ |üs´¡ ≥q≈£î yÓfiS¯ Ô ªª sê»>∑èVü≤ µµ qT+∫ ªª ÁXÊedæÔ µµ øÏ yÓfifl‚ e÷s¡+Z ˝À ndü«düT˝ú ’… ª eT÷&ÉT HÓ\\ e´e~Û˝À µ ‘êqT ìsê«D+ #Ó+<˚ düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ˇø£ ∫qï ‘·|ü Ä˝À#·q eTìwæì ˇø£ sêø£ådüT&ç˝≤ e÷s¡Ã>∑\<äT eT] ˇø£ eT+∫ Ä˝À#·q ~e´C≤„q Á|üø±XÊìï ø£*–q ª ãT<äT∆ì µ ˝≤ e÷s¡Ã>∑\<äT. Yehan Numata >±s¡T.. ãT<ä∆‘·«+‘√ ≈£L&çq ~e´C≤„q Á|üø±XÊìï bı+~q nq+‘·s+¡ <ë<ë|ü⁄ 45 düTBs¡È dü+e‘·‡sê\bÕ≥T <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± |üs´¡ {Ïd÷ü Ô ‘êqT ‘Ó\TdüT≈£îqï dü‘ê´ìï Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô eT] yê]ì ≈£L&Ü dü‘´· e÷s¡+Z ˝ÀøÏ |üjT· ì+|üCdÒ ÷ü Ô $düÔ è‘·+>± |üs´¡ ≥q\T »]bÕ&ÉT >ö‘·eTãT<äT&∆ TÉ . <äT'K+˝À qT+∫ ãj·T≥|ü&ç Vü‰sTT>± J$‘êìï Äq+~+#·+&ç. yê{Ï yÓ \ T>∑ T ˝À |üjT· ì+#·+&ç. Á|ü‹ø£Då + J$‘·|⁄ü |üse¡ ÷sê∆ìï >∑T]+∫ Ä˝À∫dü÷Ô ms¡Tø£˝À ñ+#·Tø√e&É+ e\¢ e÷Á‘·yT˚ ø√|ü+ eT] ndüVü≤q+‘√ bÕ≥T mH√ï #Ó&ÉT kÕ+Á|ü<ëj·÷\ qT+∫ ãj·T≥|ü&É‘ê+. ø£ø\å£ T ø±s¡ŒD≤´\‘√ MT eTqdüT‡\qT eT*q |üs¡#·Tø√ø£+&ç. yêDÏ bÕ{Ï+∫. ~e´C≤„q Á|ü ø ±X¯ + jÓ T Tø£ ÿ |ò ü ˝ ≤\qT dü ] jÓ Æ T q dü e Tj· T +˝À eT] dü ] jÓ Æ T q $<Û ä + >± n+<äT≈£î+≥÷ .

2010 ªª Ç+&çj·THé ô|ò&ÉπswüHé Ä|t dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’+{Ïdtº ‡ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À . n˝≤π> Hê uÀ<Ûäq\qT me¬s’‘˚ d”«ø£]+∫ bÕ{ÏkÕÔs√ yêπs qqTï ì»+>± #·÷&É>\∑ s¡T.org $sêfi≤\T : ICICI u≤´+ø˘.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 9. J$‘·düuÛÑT´\ s¡÷eTT\T. »j·÷ q>∑sY Áu≤+#Y A/c No. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ á s√>±\÷ eT] eTs¡D≤\T ≈£L&Ü nqTuÛ$Ñ düTHÔ êï+.. e÷]à 2010 kÕj·T+Á‘·+ 6. &ܬsàÁ{° πø{≤sTT+#·ã&ÉT‘·T+~. á Á|ü»„ dü<ë <Ûsä à¡ dü+s¡øDå£ ˝À e⁄+&ç eT] <Ûäsêà#·s¡D˝ÀH˚ dæú‘·yÓTÆ e⁄+≥T+~. s ¬ &ç¶. y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º P. |æs$¡ T&é yê´© J$‘· düuTÑÛ ´\≈£î 20% sêsTTr e⁄+≥T+~. eT] ÄkÕ+‘·+>± MT≈£î uÀ~ÛdTü HÔ êïqT.. á <˚Vü‰ìï eTq+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ <ë«sê bı+~ m˝≤¬>’‘˚ ÄVü‰s¡+‘√ b˛wædTü HÔ êïyÓ÷ . M. Á|ükÕ<é.00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ : ªª eTTK´n‹<ÛTä \ <Ûë´q Á|üe#·Hê\T µµ sêÁ‹ 8. H˚qT dü+bÕ~+∫q C≤„qeT+‘ê MTø£+<ä]ø° dü+|üPs¡í+>± |ü+∫y˚dTü HÔ êïqT. ‘·q•wüß´\‘√ bÕ≥T>± düeTdüÔ e÷qyê[ø° n+<äCÒkÕ&ÉT.00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ : ªª kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T µµ $sêfi≤\T : ãT<ä∆bÂs¡í$T yê]¸ø£ ñ‘·‡yê\˝À bÕ˝§ZH˚yês¡T Hê\T>∑Ts√E\≈£î ˇø=ÿø£ÿs¡T s¡÷ˆˆ 400/` $sêfi¯+ n+~+#·e\dæ e⁄+≥T+~.. Hê ndü˝q’… qqTï #·÷&É˝sÒ T¡ .. ªª Hê Á|æjT· •wüß´˝≤sê ! H˚qT Hê J$‘·|⁄ü ∫e] X¯Øs¡+‘√ ≈£L&çq ø£Då ≤˝À¢øÏ Á|üy•˚ düTHÔ êïqT. $T–*qyê]øÏ Vü≤{Ÿ‡˝Àq÷. n+≥÷ ãT<äT&∆ TÉ ‘·q ∫≥º∫e] dü+<˚XÊìï .R. eTT+<äT>± mes¡T ]õdüsº Y #˚sTT+#·T≈£î+{≤s√ yê]πø M\e⁄‘·T+~. 029901001052 ˝À “ The Pyramid Spiritual Trust (INDIA) ” ù|s¡Tq &çbÕõ{Ÿ #˚jT· >∑\s¡T. |æs¡$T&é yê´©øÏ kÕŒq‡sY‡. ªª nsTT‘˚ ì»yÓTÆq ª ãT<äT∆&ÉT µ ˇø£ X¯Øs¡<Ûës¡T&ÉT e÷Á‘·y˚T ø±<äT. á dü+|üPs¡yí TÓ qÆ C≤„q+‘√ MT BbÕ\qT MTπs yÓ*–+#·Tø√+&ç µµ . <Ûë´q Á|üe#·Hê\T. 24.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ñ<äjT· + 7. ]õÅùdwº Hü é ø√dü+ : MD G91 92417 38032. eT]ìï $esê\≈£î : P.. |æs$¡ T&é yê´©˝Àì ªª yÓTÁÆ ‘˚jT· ãT<ë∆ <Ûë´q $<ë´ $XÊ«\j·T+ µµ ˝À 2010 y˚T HÓ\ 24..ªª Hê eTs¡D≤q+‘·s+¡ ≈£L&Ü ª <Ûsä à¡ y˚T µ MT≈£î >∑Ts¡Te⁄. uÛsÑ ‘¡ Y G91 94490 55570 dü+Á|ü~+#·>\∑ s¡T.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ : ªª nK+&É dü+^‘· Hê<ä <Ûë´q+ µµ ñ<äjT· + 9.S.00 >∑+ˆˆ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5. <Ûsä êà#·sD¡ <ë«sêH˚ MTs¡T Hê yêfi¯ófl ne⁄‘ês¡T. |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{Ï µµ kÕj·T+Á‘·+ 6. Ç+πø s¡V≤ü dü´ uÀ<Ûqä \T ø±˙ eT] s¡V≤ü dü´ dü+<˚XÊ\T ø±˙ Hê e<ä› $T–* ˝Òe⁄. ÄHé˝…’Hé ]õÅùdºwüHé ø√dü+ : www.. |æs$¡ T&é yê´©˝À edü‹ |ü]$T‘·+>± e⁄+~. n‘·&ÉT ˇø£ ª ~e´C≤„q Á|ü»„ µ. H˚qT H˚sT¡ Ã≈£îqï C≤„Hêqï+‘ê á 45 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ n$ÁXÊ+‘·+>± .K. Á≥d”º IFSS ` ôdÁ¬ø≥Ø »qs¡˝Ÿ 09945685825 09036871362 09448350268 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 11 y˚T 2010 . yê] •wü´>∑DeT+‘ê ø£*dæ ªª ≈£îd” q>∑s¡+ µµ ˝À ãT<äT∆ì bÕ]úe <˚Vü‰ìøÏ n+‹eT dü+kÕÿsê\T »]bÕs¡T. uÛÖ‹ø£X¯Øs¡+ eTs¡DÏ+#·e#·Tà ø±˙ ~e´C≤„q Á|ü»„ e÷Á‘·+ XÊX¯«‘·+>± ì*∫b˛‘·T+~. ÁbÕ‘·'ø±\+ 4.00 >∑+ˆˆ qT+∫ sêÁ‹ 8. ★★★ ãT<äTì∆ eTVü‰|ü]ìsê«D+ ‘·sT¡ yê‘· n‘·ì Á|æjT· •wüß´&ÉT Äq+<äTì H˚‘è· ‘·«+˝À . f…+{Ÿ‡˝Àq÷. 26. eTs¡D+ nH˚~ á uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+‘√ ≈£L&çq J$‘·|⁄ü eTs=ø£ |òTü ≥º+ e÷Á‘·yT˚ . |æs$¡ T&é ˝≤. Hê X¯Øsêìï e÷Á‘·y˚T #·÷dü÷qÔ ï yê¬ses¡÷ .pssmovement. #·+Á<äXK ‚ sY. ãT<ä∆ |üP]íeT ñ‘·‡yê\T µµ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À u…+>∑fiS¯ s¡T. Á≥d”º I.00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ : ªª Áf…øÏÿ+>¥. 27 ‘˚B\˝À 4 s√E\ bÕ≥T ªª IFSS C≤rj·T kÕúsTT düe÷y˚XÊ\T µµ eT] ªª ãT<ä|∆ Pü ]íeT yê]¸ø£ ñ‘·‡yê\T µµ »s¡T>∑T‘êsTT.V.˝Àq÷ øπ {≤sTT+#·ã&ÉT‘·T+~. |æs¡$T&é yê´© Ç+≥sYH˚wüq˝Ÿ ` 24`27 y˚T.00 >∑+ˆˆ\≈£î yê]¸ø£ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ . 25.

|üPs¡«ø±\+˝À ø±s¡´Áø£eT $X‚cÕ\T. ø£*|æ $q÷‘·ï Á|ü|+ü #êìï m+<äT≈£î düèwæ+º #·˝sÒ T¡ ? ø£qTø£ q&ÉT+ PSS eT÷yé y Ó T +{Ÿ e´ekÕú | ü ≈ £ î \T ÁãVü ≤ à]¸ |ü Á rJ \T _–+∫q |üÁ‹kÕsY u≤<Ûä´‘·˝À y˚T+ ≈£L&Ü e÷e+‘·T bÕÁ‘· y˚~ø£q\+ø£]+∫q Ä düe÷y˚X+¯ <˚edüuqÑÛ T ‘·\|æ+∫+~ ! UPF b˛wækÕÔ+. yÓTT‘·+Ô ü #êH˚ï e÷s¡Ã>∑\s¡T. e+{Ï nwüdº <æ Tä \∆ ÷ eX¯eTe⁄‘êsTT. Ä‹<∏ë´˙ï n+~+∫q eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄\T ˇø£#√≥ #˚]‘˚ uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊH˚ï ø±<äT. Soul over Mind µµ q÷. yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥>± düe÷q+ ! Á|üdTü ‘Ô · uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ »HêuÛ≤ 110 ø√≥¢≈L£ 110 eT+~ ‘·eT uÛ≤>∑kÕ«e÷´˙ï.. X¯ ì yês¡ + kÕj· T +Á‘· + ÄÁX¯ e T+ sê»ø°j÷· \≈£î Ä<Ûë´‹àø£‘· ‘√&Éyê«*. ªª eTqdüT‡ô|’ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 12 y˚T 2010 . ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ªª ‘ IFSS ’ Á|ü<ÛäeT kÂVü‰Ås¡› düe÷y˚X¯+ µµ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì $$<Ûä Ä<Ûë´‹àø£y˚‘·Ô\qT ˇπø y˚~ø£ MT<ä≈£î rdüT≈£îe∫Ã. eTVæ≤eT . Væ≤+dü <ä]Á<äHêsêj·TDT\≈£L Á|ürø£ µµ nì ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô ªª |ü<ës¡+∆ ô|’ eTqdüT‡ Ä~Ûø´£ ‘· . ªª ˇø£ Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ ø√{ÏeT+~ kÕe÷q´ e÷qe⁄\≈£î ✤✤✤ “ IFSS ” kÕú|q ü qT n_Ûq+~dü÷Ô . uÛ≤s¡rj·T Ä<Ûë´‹àø£ XÊgy˚‘\Ô· düe÷K´ “ IFSS ”.. IFSS #ÛÓ’s¡àHé. ªª |ü<ës¡+∆ ô|’ Ä‘·à uÛ≤s¡‘<· X˚ Êìï ì]à+#ê\qï \ø£´å +‘√ . nq+‘·s+¡ ªª l |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé µµ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ . <=+>∑‘H· ê\qT #˚jT· >±. sêE\≈£ î ãTTwü ß \T dü \ Vü ‰ \T Ç∫ÃqfÒ ¢ Ç|ü  &É T ≈£ L &Ü 17 e ‘˚ B . ∫qï ∫qï <=+>∑˝Ò ø£*dæ ªª ‹s¡TeT÷˝≤sY uÛÑeq+ µµ ˝À ÁbÕs¡+uÛÑ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ‘ IFSS ’ ∫Vü≤ï+˝À ∫qï ‘i’ ÇVü‰ìø°. kÕ<Ûqä ‘√ nDÏeT. ô|<ä› ‘I’ |üsêìø° Á≥d”º eT] ôdÁ¬ø≥Ø ªª l düT+<äs¡sêeTHé µµ ÁbÕs¡úHêXÀ¢ø£+‘√ Á|ürø£\T. Ä<Ûë´‹àø£ |ü]es¡Ôq <ë«sê Á|üXÊ+‘· Ä‘·à Ä~Ûø´£ ‘· .. n_Ûq+~+#ês¡T. Mind over Matter µµ q÷. eT] Ä<Ûë´‹àø£y‘˚ \Ô· +<äs÷¡ #˚sTT.. ø±q≥¢sTT‘˚ nsê#·ø+£ Á|üã\T‘·T+~.. #˚sTT UPF e´ekÕú|≈ ü î£ \T |üP»´l |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé. eT] Væ≤+dü yÓqTπø ù|<ä]ø£+ ñ+≥T+~.... á ∫qï ‘i’ ô|<ä› ‘I’ >± e÷s¡≥y˚T Ä<Ûë´‹àø£‘· µµ nì Á|üd+ü >∑+ ÁbÕs¡+_Û+∫ IFSS uÛ≤s¡‘<· X˚ Êìπø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü n<äT“¤‘y· TÓ qÆ dü+<˚XÊìï Ç#êÃs¡T ! n+‘·sê®rj·T+>± $dü]Ô +#ê\H˚ Äø±+ø£qå T yÓ*ãT#êÃs¡T. XÊ+‹ \ø°ÎHêsêj·TDT\≈£L. Soul over Matter µµ q÷ $e]+#ês¡T. ✤✤✤ |üÁrJ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ dæ<u∆ä ÷ÑÛ $T Çø£ÿ&É. UPF |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé >±] ‘·$Tfi¯Á|üd+ü >±ìï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Áf…»s¡sY ªª l bıqTïkÕ«$T µµ ÄÁX¯e÷ìøÏ $#˚Ãdæq IFSS düuTÑÛ ´\qT |æs$¡ T&é e÷düsº Y y˚T&ÉyTé düT˙‘· ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#ês¡T. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ kÕú|+æ ∫+<˚ Ä~Ûø´£ ‘· . Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ µµ ÄÁX¯eT+˝À 17`4`2010 ªª Ä<Ûë´‹àø£y‘˚ \Ô· bÕ\q˝À e÷Á‘·yT˚ <˚X+¯ düT_Ûø+å£ >± qT+∫ 19`4`2010 es¡≈£î eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T »]–q e⁄+≥T+~... United Peace Foundation e´ekÕú|ü≈£î\T ` ªª |üP»´l Á|ü|+ |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé.Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ . XÊ+‹ e⁄+fÒ <ëìì dü+|ü<ä nqTdü]düTÔ+~ .

ªª |æs$¡ T&é n+fÒ X¯øeÔÏ T<Û´ä + .¶ IFSS @sêŒ≥T.. yÓTTø£ÿ\‘√ ì+&çq ø=+&É\÷. l |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ . |üÁrJ. ≈£î+&É*ì ˝Àì @&ÉT#·Áø±\T dæsú +¡ >± ø£*–qyê&˚ (n#·\+>± e⁄qïyê&ÉT) @&ÉTø=+&É\yê&ÉT dü V ü ≤ ÁkÕs¡ dæ ú ‹ ˝À @~ dü + ø£ * Œ+∫Hê n~ Á|ü‘·´ø°åø£]+#·ã&ÉT‘·T+~ µµ nHêïs¡T. Ä˝À#·q≈£L >∑\ dü+ã+<Û+ä $e]+#ês¡T.V. ✤✤✤ 19 e ‘˚B. |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé Ç<äs› ÷¡ »\bÕ‘·+ <ä>sZ∑ ¡ e⁄+&É>± Äø±X¯+ qT+∫ ø±dæàø˘ »\T¢ ≈£îs¡e≥+ n+<äs÷¡ e÷eT÷\T ø£fifl¯ ‘√H˚ <ä]Ù+#ês¡T ! düTe÷s¡T 50 eT+~ e÷düsº T¡ ¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.K. ¬s&ç¶ µµ dü+|òTü ≥q\ dü+uÛ≤e´‘·\qT $e]+#ês¡T. øπ s¡fi\¯ qT+∫ e∫Ãq IFSS düuTÑÛ ´\qT ‘·&|ç . Áù|eT»\T¢\‘√ Ä+Á<Û. ✤✤✤ IFSS »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø l I. 18 e ‘˚B Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ªª Á|üDyê\j·T+ ]õÅùdwº Hü é $esê\T ‘Ó*bÕs¡T.æ eTT+#Ó‘êÔsT¡ ! ]b˛s¡ºsY |æs$¡ T&é yê´© Ç+≥sYHw˚ qü ˝Ÿ. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Á|üDyê\j·T+˝À <Ûë´q+ eT] 9. sê»Hé µµ . u…+>∑fiS¯ s¡T qj·TqeTH√Vü≤s¡+. eTqdüT‡≈£L. »\bÕ‘ê\÷ IFSS yê] ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ µµ ‘=* e÷´>∑CH’… qé T |üs+¡ CÀ´‹ eTVü‰Hé Ä$wüÿ]+#ês¡T..V.ªª <Ûë´q ‘·$Tfi¯>∑+ µµ m&ç≥sY y˚T&ÉyTé –]C≤ sê»Hé á düe÷y˚X+¯ ˝À IFSS &ç|üP´{° #ÛÓ’s¡àHé ªª l S. e&ç+¶ |üCdÒ qæ >∑Ts¡T|ü‹ï ªª leT‹ eTVü‰\øÏÎ µµ >±]øÏ e÷ Á|ü‘´˚ ø£ ø£è‘·»‘„ \· T ! >∑Ts¡TeTVü‰Hé. ¬øs√*Hé ø√© Áyêdæq “ Divine Plan Beyond 2010 ” ˝Àì “ IFSS ” \øå±´\qT ‘·$Tfi¯+˝À $e]+#ês¡T. >∑Ts¡T|ü‹ï yê] UPF düuTÑÛ ´\ ùdïVü≤ kÂVü‰Åsê›\T. <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\÷ bı+<ës¡T ! ñ<äj·T+ 8. á n<äT“¤‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥÷ $$<Ûä s¡ø±\ s¡T∫ø£s¡ |ü<ësê∆\qT e+&ç+∫.00 >∑+≥\≈£î ‹s¡TeT÷˝≤sY uÛeÑ Hé˝À düe÷y˚X¯+ : <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 13 y˚T 2010 . >±] <Ûqä ´yê<ë\‘√ eTT–dæ+~. s ¬ &ç. |æs$¡ T&é µµ ˝À <Ûë´q+˝À bÕ˝§Zqï n+<äs÷¡ n<äT“¤‘· X¯øbÔÏ Õ‘ê˙ï. uÛ÷Ñ $T eT÷\+. ÄHê{Ï düuÑÛ IFSS »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø ªª l I...00 >∑+≥\≈£î ªª Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ µµ ≈£î »]–q Áf…øÿÏ +>¥˝À .ä ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. ÄÁX¯eT jÓ÷>± •ø£≈å î£ \T ªª lsêeT »>∑Bwt µµ X¯Øsêìø°.

ªª D. <äT'K+. eT÷s¡‘â «· +. Ä |ò*ü ‘·yT˚ Ç|ü&ÉT á es¡+>∑˝Ÿ C…˝’ À¢ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ ìsêàD+ »s¡>&∑ +É eT] uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ Ä<Ûë´‹àø£ #·]Á‘·˝ÀH˚ n|üPs¡«+ ! eT] á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêhkÕúsTT b˛©düT n~Ûø±] D. l >√|”Hê<∏é¬s&ç¶ >±s¡T µµ á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± D. y˚<qä . Ä‘·è‘·. l >√|”Hê<∏s¬é &ç¶ >±s¡T U…B’ \qT <Ûë´q+ <ë«sê ‘·eT Á|ües¡qÔ qT dü]~<äT≈› î£ +{≤s¡ì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤yêìï yÓ*ãT#êÃs¡T. ìsêX¯. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± C…’fi¯flXÊK &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ l >√|”Hê<∏ä¬s&ç¶ >±s¡T Vü‰»s¡T ø±e&É+ ˇø£ >=|üŒ $X‚w+ü . l >√|”Hê<∏ä¬s&ç¶ >±s¡T Vü‰»s¡T ø±e&É+ m+‘√ >=|üŒ $wüj·T+ ! U…B’ ˝À¢ e÷qdæø£ |ü]es¡qÔ ø£*>π +<äT≈£î á ªª yê©àøÏ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&É>\∑ <äT — Ç+<äT˝À <Ûë´q+ e\¢ ãT~∆$ø±dü+ ø£\T>∑T‘·T+~ — eT] eTqdüT‡≈£î Á|üXÊ+‘·‘· \_ÛdTü +Ô ~ µµ nHêïs¡T. ªª Á|ü‹ˇø£ÿ]ø° ‘·q Ä‘˚à ùdïVæ≤‘·T&ÉT..G.∆ä uÛøÑ ÔÏ ø£*–‘˚. nC≤„q+... J$‘·+ |ü≥¢ $s¡ø. $düT>∑T. C…’\T Äes¡D˝À |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ ì]à+#·ã&É&+É U…B’ \ n<äèwü+º ! <Ûë´q+ <ë«sê Hê&ûeT+&É\X¯ó ~∆ ø£*– ‘·<ë«sê dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ ø£\T>∑T‘·T+~. n\»&ç. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 14 y˚T 2010 . <Ûë´q+ <ë«sê. ªª <˚X+¯ ˝ÀH˚ ˇø£ C…\’ T˝À |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ ì]à+#· & É + es¡ + >∑ ˝ Ÿ ˝ À Á|ü < ∏ ä e T+... es¡+>∑˝Ÿ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ ˝À eTs=ø£ n<äT“¤‘· n<Ûë´j·T+ .ÔÏ eT÷&ÛqÉ eTàø±\T . á <Û ë ´qπ ø +Á<ëìï ì]à+#·&ÜìøÏ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫q es¡+>∑˝Ÿ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ l øÏwHü s¬é &ç¶ eT] l ø=+&É\sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T m+‘ÓH’ ê n_Ûq+<ä˙j·TT\T.. es¡+>∑˝Ÿ ôd+Á≥˝Ÿ C…\’ T ˝À es¡+>∑˝Ÿ |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ Ä<Û«ä s¡´+˝À ì]à+∫q 18ˆI18ˆ ôdE ’ |æs$¡ T&é. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª ª yê©àøÏ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ µµ 15 @Á|˝æ Ÿ 2010 @Á|æ˝Ÿ 15 e ‘˚B. <Ûë´q+ <ë«sê eT]+‘· |ò*ü ‘·+ bı+<äe#·TÃ.G. ªª >∑‘· s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î ô|>’ ± |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ sêhyê´|ü+Ô >± C…fi’ fl¯ ˝À U…B’ \≈£î <Ûë´q+ uÀ~ÛdTü HÔ êïs¡T . |æs$¡ T&é X¯øÔÏ . á |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ <ë«sê nH˚ø£ $<Ûë\ \_∆ bı+<äe#·TÃ. ªª <Ûë´q+. Ä+<√fi¯q. BìøÏ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª yê©àøÏ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ nì HêeTø£sD¡ + #˚XÊs¡T. eT] n~ m+‘√ dü‘Œ· *¤ ‘ê\qT Ç∫Ã+~. Çe˙ï ª <Ûë´q+ µ e\¢ ‘=\–b˛‘êsTT.es¡+>∑˝Ÿ ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝À¢ . nVæ≤+dü. eT+∫ Á|ües¡qÔ ‘√ H˚sÁ¡ |üeè‹Ôì ‘=\–+#·Tø√e#·TÃ. ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Á|üe∫dü÷Ô .G.G. ã+<ÛTä e⁄. uÛj Ñ T· +. l >√|” H ê<∏ ä ¬ s &ç ¶ >±s¡ T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ . á eT÷&É÷ me¬s‘’ ˚ ñ|üj÷Ó –+#·Tø√e&É+ #˚kÕÔs√ yês¡T <˚ìHÓH’ ê kÕ~Û+#·>\∑ s¡T µµ nì ≈£L&Ü ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ $e]+#ês¡T. ø£sà¡ dæ<ë∆+‘·yT˚ nìï{Ïø° Áù|s¡D ø£qTø£ XÊ+‹j·TT‘· Jeq+ ø√dü+ Á|ü‹ eTìwæ <Ûë´q+ n\yê≥T #˚dTü ø√yê* µµ n+≥÷ D. ø±ã{Ϻ <Ûë´q+ #˚dæ ‘·eT˝À e÷s¡TŒ‘Ó#T· Ã≈£îì U…B’ \T düe÷» ñqï‹øÏ bÕ≥T|ü&Ü* ! eTTK´+>± eTqdüT‡˝À ÁX¯<..

MTs¡T ô|s√˝Ÿ ªª sêbÕø£ C≤q‡Hé . m+‘· yÓ’<ä´ |üs¡´y˚ø£åD #˚dæHê U…’B\˝À #·øÿ£ {Ï Äs√>∑´+ sê˝Ò<Tä .¢ Á|üeTTKT\T #˚sTT+#˚ #·≥+º ‘·«s¡˝À ek˛Ô+<äì D. dü‘êÿsê´\qT #˚j÷· * µµ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ ]b˛s¡ºsY n+≥÷ es¡+>∑˝Ÿ d”ìj·TsY e÷düsº Y l ø=+&É\sêe⁄ >±s¡T nHêïs¡T.. ªª m+‘√ s¡|tò ø±´¬sø£sº Y nsTTq H˚qT ˇø£ Á|ü|+ü #· Á|üU≤´‘· Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Á|üøÿ£ q. ªª J. yê] e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q qT+∫ ãj·T≥|ü&ç MT<ä yÓ[flq|ü&ÉT MT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î ≈£L&Ü uÀ~Û+#·+&ç.. ‘êeTT <Ûë´q+ #˚dæ m+‘√ \_∆ bı+<ëeT˙. eT] á es¡+>∑˝Ÿ C…\’ T˝À e⁄qï U…B’ \+<äs÷¡ ‘·|Œü ø£ á |æs$¡ T&é˝À Vü‰»¬sq’ á ø±s¡´Áø£eT+ eTVü‰yÓu’ eÑÛ +>± »]–+~ ! <Ûë´q+ #˚dæ dü‘ÁY |ües¡qÔ qT ø£\T>∑CdÒ Tü ≈£îì. Ç‘·s¡ b˛©düT Ä|òd” sü T¡ . á <Ûë´qeT+~s¡+ ìsêàD+ ‘·eT uÛ≤>∑´eT˙. sêhkÕúsTT b˛©düT D. <Ûë´q+ #ê˝≤ $\TyÓ+’ ~. ªª ø=+&É\sêe⁄ >±s¡T µµ ★★★ ªª dü‘YÁ|ües¡Ôq ø£*–q U…’B\‘√ ø=ìï dü‘êÿsê´\T 900 eT+~ U…B’ \T. nsTT‘˚ l øÏwHü s¬é &ç. $T>∑‘ê U…B’ \+<äs÷¡ <Ûë´q+ #˚dæ ˝≤uÛ+Ñ bı+<ë\˙. n˝≤π> á ø±s¡´Áø±ìøÏ e÷ C…fi’ fl¯ &Ós¬’ ø£sº Y »qs¡˝Ÿ l >√|”Hê<∏s¬é &ç¶ >±s¡T ≈£L&Ü sêe&É+ >=|üŒ $wüjT· +. l >√|”Hê<∏é¬s&ç¶ >±] Á|üø£ÿq ≈£Ls¡TÃì düuÛÑ˝À e÷{≤¢&>É \∑ T>∑T‘·THêïq+fÒ Ç~ <Ûë´q+ <ë«sê e∫Ãq n|üPs¡«yÓTqÆ e÷s¡TŒ eT] XÊø±Vü‰s¡+ <ë«sê ø£*–q kÕ‹«ø£ \ø£Då +..¶ l ø=+&É\sêe⁄ >±s¡¢ düV≤ü ø±s¡+ e\¢ U…B’ \T <Ûë´q+ #˚dæ ‘·eT Äs√>∑´+˝À m+‘√ n_Ûeè~∆ì bı+<ës¡T. øÏwüHé¬s&ç¶ >±s¡T µµ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY l J. >±s¡T Ç+<ëø£ #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT J$‘ê\qT ‘êy˚T ñ<ä]∆ +#·Tø√yê\˙ nHêïs¡T.G.G. ª Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ø√yê* µ nqT≈£îH˚ eTìwæì ≈£L&Ü <Ûë´q+ e÷s¡Ã>∑\<äT ! eTq Á|ües¡qÔ e÷s¡&+É e\¢ düe÷»+˝À eTq≈£î >ös¡e+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. MTs¡T MT˝À e÷s¡TŒ ‘Ó#T· Ã≈£îì. ªª n+‘˚ø±≈£î+&Ü <Ûë´q+ #˚dTü qÔ ï U…B’ \˝À Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|ü&&É +É . e÷qdæø£ |ü]es¡qÔ ø£\>∑&+É #·÷dæ $T>∑‘ê U…B’ \T ≈£L&Ü <Ûë´q+ #˚j·T&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. C…’˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ µµ >∑‘· s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± es¡+>∑˝Ÿ ôd+Á≥˝Ÿ C…\’ T˝À U…B’ \≈£î <Ûë´q+ H˚sŒ¡ &ÜìøÏ nqTeT‹ì∫à m+‘√ ‘√&ÉŒ&çq C…\’ T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ l sêbÕø£ C≤q‡Hé >±s¡T dü+<˚X$¯ Tdü÷Ô ªª H˚qT Çø£ÿ&É á es¡+>∑˝Ÿ C…’\T˝À eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïqT.. n˝≤π> ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ n+‘·{Ï >=|üŒ Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ Bìï ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ e÷ uÛ≤>∑´+ µµ nHêïs¡T. n˝≤π> á |æs$¡ T&é ìsêàD+ nsTT á s√E ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ H√#·T≈£î+~. es¡+>∑˝Ÿ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 15 y˚T 2010 . ªª <˚X+¯ ˝ÀH˚ Á|üÁ|ü<eä∏ T+>± yÓTT<ä{kÏ Õ]>± á C…\’ T˝À l yê©àøÏ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ ì]à+|üã&É≥+ >∑s«¡ +>± e⁄+~. ª ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ˝À|ü⁄ á es¡+>∑˝Ÿ C…˝’ À¢ U…B’ \+<äs÷¡ <Ûë´q+ #˚dæ yê©à≈£ î \T>± e÷s¡ ‘ ês¡ T µ nì H˚ q T uÛ ≤ $dü T Ô H êïqT ! nqT≈£îqï<ëìø£+fÒ e+<äs¬ ≥T¢ nqTuÛ÷Ñ ‹ì á |æs$¡ T&é ìsêàD+ Hê≈£î Ç∫Ã+~ ! U…B’ k˛<äsT¡ \T ª ˇø£ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ ø£{+ºÏ ∫ Çe«+&ç µ nì n&É>&∑ +É Hê¬ø+‘√ dü+‘√cÕìï Ç∫Ã+~. øÏwüHé¬s&ç¶ >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ . á |æs$¡ T&é ìsêàD≤ìøÏ Ä]úø£ kÕj·T+ #˚dqæ l ø√&Ó\ ≈£îe÷s¡kÕ«$T >±s¡T m+‘√ n_Ûq+<ä˙j·TT\T µµ nHêïs¡T. Äq+<ä+>± Äs√>∑´+>± J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T µµ nHêïs¡T. n~ MT¬ø+‘√ Ä‘·àdü+‘·è|æìÔ ÇdüT+Ô ~. ªª U…B’ k˛<äsT¡ \+<ä]ø° H˚qT #Óù|Œ~ ˇø£ÿfÒ .ªª U…’B\ düŒ+<äq µµ ø=+<äsT¡ U…B’ \T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ .

bò˛Hé : 93936 08877 ▲▲▲ @Á|æ˝Ÿ 1q ñ<äjT· + 11. leT‹ eTùV≤X¯«] ‘·~‘·sT¡ \T qqTï ø£\e&É+.00 >∑+≥\ es¡≈£î <Ûë´q+. <Ûë´q ÄeX¯´ø£‘· ‘Ó\|ü&É+‘√ »j·T|üPsY ˝À <Ûë´q Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä˝+’… ~. e÷]à 31. ªª Á|ü‹s√p <Ûë´q+ #˚jT· +&ç µµ nì. kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\ qT+∫ 9. düTe÷s¡T q\uÛ’… ì$TcÕ\T n+<ä]‘√ <Ûë´q+ #˚sTT+#ê+. ñ<äjT· + 9. Hê nqTuÛÑyê\T n˙ï $Hêïø£ ªª eT+<ë\e÷\ µµ düuTÑÛ ´\T dæ$ú T‘·|&ü ܶsT¡ . n+<ä]ø° ªª <Ûë´q+ n+fÒ @$T{Ï ? µµ.00 >∑+≥\ qT+∫ 2. ˇfi¯ófl H=|ü\T sêe&É+‘√ ì*|æy˚XÊqT µµ nì .30 >∑+≥\≈£î yÓC’ ≤>¥≈î£ ãj·T\T<˚sê+ ! ø£+∫ s¡|Tüò TsêyéT ‹s¡T|ü‹. l yÓ+ø£Á{≤e⁄. <Ûë´q+≈£î »j·Tøπ ‘·qy˚T ! @Á|æ˝Ÿ 3 e ‘˚B ñ<äjT· + ªª leT‹ ø±+#·q µµ >±] ø=‘·Ô Ç+{À¢ 108 |æs$¡ T&é ≈£î X¯+KTkÕú|qü #˚dæ ªª »j·Tø£[+>∑ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ nì HêeTø£sD¡ + #˚jT· &É+ »]–+~.. 2010 q kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+≥\≈£î »j·T|üPsY #˚sê+. j·÷uÛX’… Ê‘·+ ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&y˚ êπs eT] #ê˝≤eT+~ lø±≈£îfi¯+. #ê˝≤eT+~ #·øÿ£ >± <Ûë´q+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À ø£*ÿô|’ »]–q $wüj÷· \ô|’ eTqkÕÔ|+ü #Ó+~. ˇ]kÕ‡˝À. ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ n+fÒ @$T{Ï ? µµ n˙ï $es¡+>± ‘Ó\|ü&+É »]–+~. leT‹ eTùV≤X¯«]. #ÓbÕŒs¡T. düTe÷s¡T j·÷uÛy’… \˚ »HêuÛ≤ >∑\ ÁbÕ+‘·+.00 >∑+≥\ es¡≈î£ ø=‘·ùÔ |≥˝À düTe÷s¡T eTTô|ŒÌ e¤ T+~øÏ <Ûë´q+ H˚]Œ+#·&+É . @Á|æ˝Ÿ 2 e ‘˚B ñ<äjT· + 7. mH√ï <Ûë´q nqTe÷Hê\qT rs¡Ã&É+ »]–+~ ! Ä s√E sêÁ‹ 12.. ªªeT+<ë\e÷\µµ nH˚~ ˇø£ Ä<Ûë´‹àø£ dü+dü.00 >∑+≥\ qT+∫ 7. yÓC’ ≤>¥ õ˝≤¢\ qT+∫ e∫Ãqyêπs. |üÁrJ |æs$¡ T&é ñ<ä´e÷˙ï..00 >∑+≥\≈£î »j·T|üPsY˝À >∑\ ªªeT+<ë\e÷\µµ düuTÑÛ ´\T leT‹ s√C≤. n+<äT˝À ˇø£sT¡ . ªª eT] Ç˝≤ me]¬ ø ’ H ê eùdÔ . dü‘kY Õ+>∑‘´· + »]>±sTT. ¬s+&ÉTs√E\T>± <Ûë´q $wüj÷· \ô|’ düs¬ q’ ne>±Vü≤q @s¡Œ&É&+É ‘√ ø=‘·>Ô ± H˚sT¡ Ã≈£îqï <Ûë´qT\+<äs¡÷ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± <Ûë´q+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.00 >∑+≥\ es¡≈î£ l ø£q´ø±|üsy¡ T˚ X¯«Ø <˚yê\j·T+ ˝À <Ûë´q ‘·s>¡ ‹∑ »]–+~.. l >ö]X¯+ø£s.00 >∑+≥\≈£î ªª yêø£s‡Y   jÓ÷>± ø£u¢ Ÿ µµ yês¡T e∫à yê] dü+<˚V‰ü \T rs¡TÃ≈£îì <Ûë´q+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ªª 2010 &çôd+ãsY . leT‹ ø±+#·q >±s¡‘¢ √ ˇø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T#˚dæ ñ<äjT· + 9. düTe÷s¡T 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. <Ûë´q+‘√ Ç˝≤ m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·T+<√ $es¡+>± ‘Ó*|æ. ø±˙ @+ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·T<äT.00 >∑+≥\ es¡≈î£ eTs=ø£ <Ûë´q ‘·s¡>∑‹ ìs¡«Væ≤+#·&É+.. <˚e⁄&ÉT n+fÒ uÛÑj·T+ — Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ ‘Ó*j·T<äT. J&ç||ü ü bòÕ´ø£Øº dt m≈£îÿe>±H˚ e⁄HêïsTT. yê]øÏ <Ûë´q+ >∑T]+∫ #Ó|Œü &É+ »]–+~. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ Hê |ü]#·j·T+. ▲▲▲ 16 . ~≈£îÿ ‘Ó©ì |ü]dæú‹˝À e⁄Hêïs¡T. yê]H˚ Á|ü‹s√p <Ûë´qπø+Á<ä+ ìs¡«Væ≤+#·eTì ø√s¡&+É ‘√ yês¡T dü+‘√wü+>± ˇ|ü≈£îHêïs¡T.00 >∑+≥\≈£î CÒ|Pü sY≈î£ mquÛ’… øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À >∑\ ªª >∑Tù|XÔ «¯ sY µµ nH˚ ÁbÕ+‘êìï <ä]Ù+∫. ªª 1997 ˝À |üÁrJ »j·T|üPsY˝À <Ûë´q ‘·s>¡ ‹∑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T — n|ü&ÉT <Ûë´q+ >∑T]+∫ Äj·Tq n+‘ê #ÓbÕŒs¡T — Ä ø±¢dTü ≈£î H˚qT yÓfi≤flqT — nsTT‘˚ n|ü&É|ü &É÷ <Ûë´q+ #˚d÷ü +Ô fÒ ‘·\H=|æŒ.Y l $X‚«X¯«s¡sêe⁄.00 >∑+≥\≈£î lø±≈£îfi¯+ qT+∫ q+<äÁ|ükÕ<é bò˛Hé #˚dæ 3 e ‘˚B ñ<äjT· + ˇø£ |æs$¡ T&é≈î£ X¯+KTkÕú|qü #˚dæ s¡eTàq&É+. <Ûë´q ÄeX¯´ø£‘·q÷ dü$es¡+>± ‘Ó\|ü&É+‘√ <Ûë´q+ $\Te n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+~. ø=sêΩ|Pü {Ÿ õ˝≤¢ eT+∫ yêDÏ»´ øπ +Á<ä+.ú Çø£ yês¡T »j·T|üPsY˝À <Ûë´q ‘·s>¡ ‘∑ T· \T @sêŒ≥T #˚jT· &É+ eT] Bì˝À #ê˝≤eT+~ ø£*ÿ uÛ≈Ñ î£ ˝Ô Ò bÕ˝§Zq&É+ $X‚w+ü .00 >∑+≥\ qT+∫ 9. yê]#˚ ø=+‘·ùd|ü⁄ <Ûë´q+ #˚sTT+∫ yê] nqTe÷Hê\T rs¡Ã&É+‘√ »j·T|üPsY˝À <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î n<äT“¤‘· Hê+~ |ü*øÏ+~. CÒ|Pü sY˝À Á|ü‹s√p kÕj·T+Á‘·+ 6. #ê˝≤ u≤>± <Û ë ´q+ #˚ d ü T Ô H êïs¡ ì ‘Ó\TdüTø√+&ç µµ .00 >∑+≥\ es¡≈î£ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ l yêdüM Ä\j·T+˝À <Ûë´qπø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚jT· eTì. neTsêe‹ µµ ˝À »]π> ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£ µµ ≈£ î n˝≤π > 2010 y˚ T e÷dü + ˝À u… + >∑ fi ¯ S s¡ T ˝À »]π > ªª ãT<äb∆ Âs¡$í T µµ øÏ s¡eTàì ÄVü‰«ì+#·&+É ‘√ #ê˝≤eT+~ ªª ekÕÔ+ µµ nHêïs¡T ! sêÁ‹ 9. ø=sêΩ|Pü {Ÿ õ˝≤¢. nì #Ó|Œæ . $»j·Tq>∑s+¡ . <ä>sZ∑ ˝¡ À >∑\ X¯ã] q~ì (lsêeTTìøÏ X¯ã] m+–* |ü+&ÉT¢ Ç∫Ãq ÁbÕ+‘·+) #·÷dæ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.ø£+∫ s¡|òüTTsêyéT ` ‹s¡T|ü‹ ªª ˇ]kÕ‡ »j·T|üPsY˝À <Ûë´q »j·Tπø‘·q+ µµ »j·T|üPsY . kÕj·T+Á‘·+ 6. ªª Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{Ï ? µµ.

10. á dü+<äs¡“¤+>± ªª |ü ˝ ≤dü µµ |ü ≥ º D <Û ë ´qT\T s¡ | ò ü T Tsêyé T >±]ì ø£ ˙ dü + |ü~ùV≤qTs√E\T Çø£ÿ&É ø±¢düT\T ø£+&Éø˘º #˚j·TeTì n&É>∑&É+ <ëìøÏ s¡|òüTTsêyéT >±s¡T ˇ|üø√e&É+ n+<ä]ø° Äq+<ëìï ø£*–+∫+~ ! 29 e÷]Ã. n<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\≈£î Hê nqï>±¬sq’ ø=‘·øÔ √≥ >ö]X¯+ø£Ásêe⁄ >±] Ç+{À¢ e÷ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\‘√ s¡|Tüò TsêyéT >±] Á|üe#·Hê\qT $q&É+ y˚T+ #˚dTü ≈£îqï |üPs¡«»qà düTø£è‘·+. |æs$¡ T&é <Ûë´qT\T. ˇ]kÕ‡˝À <Ûë´Hêìï |ü]#·j·T+ #˚dæ Hê »qàuÛÑ÷$T ãTTD+ rs¡TÃ≈£îHêïqT. 2010 q qs¡düqïù|≥˝À ãj·T\T<˚] »j·T|üPsY. H˚qT Hê ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ø£*dæ e÷ ≈£L‘·Ts¡T ns¡TD.00 >∑+≥\≈£î <Ûë´q+ >∑T]+∫ s¡|Tüò TsêyéT >±s¡T #Ó|üŒ&É+ <ëìøÏ #ê˝≤eT+~ düŒ+~+#·&É+ e÷≈£î #ê˝≤ Äq+<ëìøÏ >∑T]#˚d+æ ~. 2010 q lø±≈£ î fi¯ + <ä > ∑ Z s ¡ e⁄qï ªª bı+<ä÷s¡T µµ ˝À ñ<äjT· + 11.00 >∑+≥\≈£î ªª |ü˝≤dü µµ nH˚ }s¡T #˚sês¡T. Ä ø±¢dTü ≈£î $#˚Ãdæq #ê˝≤eT+~ <Ûë´q+ >∑T]+∫. <ëì e\q ø£*π> Á|üj÷Ó »Hê\ >∑T]+∫ #Ó|Œü &É+ qs¡dqü ïù|≥ yêdüeÔ ⁄´\T <ëìï Á>∑V≤æ +#·&+É e÷≈£î #ê˝≤ Äq+<ëìï ø£*–+#êsTT ! ❉❉❉ 30 e÷]Ã. »>∑Bwt . n|üŒ{Ïπø s¡|òüTTsêyéT >±s¡T sêe&É+ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*dæb˛sTT+~.00 >∑+≥\≈£î n\j·THé‡ Á>∑÷|ü⁄ yÓ+ø£≥sêe⁄ >±] Ä<Û«ä s¡´+˝À yêdü$ <˚yê\j·T+˝À Ç+ø=ø£ ø±¢dt ø£+&Éøº˘ #˚jT· &É+ . e÷düsº T¡ ¢ n+<äs÷¡ ‘·|Œü ø£ bÕ˝§Zq>∑\s¡ì Äø±+ø£.00 >∑+≥\ qT+∫ ø±¢dt @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+~. 2010 q ‹s¡T|ü‹˝À ãj·T\T<˚] 28 e÷]Ã.00 >∑+≥\≈£î |ü+#êj·T‹ Ä|òd” t ˝Àq÷ s¡|òüTTsêyéT >±s¡T <Ûë´q+ >∑T]+∫.30 >∑+≥\≈£î eT] n<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ 6. 2010 q 9. #ÓHï’Ó bò˛Hé‡ : 080 56110713. ñ<äjT· + 11. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À. ªª düTπswt µµ ` n+&Ée÷Hé. n+fÒ ªª qs¡dqü ïù|≥ µµ. 094402 70847 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 17 y˚T 2010 . n+<ä]ø° #Ó|Œæ H˚qT bı+<˚ Äq+<ëìï yêfi¯ófl ≈£L&Ü bı+<ë\H˚ ø√]ø£‘√ ªª ø£+∫ s¡|Tüò TsêyéT µµ >±]ì ñ‘·Ôsê+Á<Ûä eT] ˇ]kÕ‡˝À <Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ s¡eTàì ÄVü‰«ì+#ê+.11 ‘˚B\˝À ªª ø±+N|ü⁄s¡+. n\T¢&ÉT yÓ+ø£Á{≤e⁄ Ç+{À¢ 28 e ‘˚Bq ñ<äjT· + 11.. Hê »qà ≈£L&Ü <Ûäq´+ #˚dTü ≈£îHêïqT !! nq÷wü Á|ü‘ê|t u…+>∑fi¯Ss¡T ªª ø±+N|ü⁄s¡+˝À <Ûë´q C≤„q eTVü‰j·T»„+ µµ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À 2010 p˝…’ 9.u…+>∑fi¯Ss¡T ª »j·T|üPsY˝À <Ûë´q+ |ü]#·j·T+ #˚dæ Hê »qàuÛÑ÷$T ãTTD+ rs¡TÃ≈£îHêïqT µµ Hê ù|s¡T nq÷wü Á|ü‘ê|t. n˝≤ »j·T|üPsY. Äq+<ëìï Hê≈£î »qàì∫Ãq Hê kı+‘· }s¡T nsTTq .00 >∑+≥\≈£î eT] lø±≈£îfi¯+˝À kÕj·T+Á‘·+ 5. <ëì e\q düeT≈£Lsπ Äs√>∑´+ >∑T]+∫ ø£+∫ s¡|òüTTsêyéT >±s¡T #Óù|Œ n‹düT\TyÓ’q |ü<ä∆‘·T\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì #ê˝≤ Äq+<ä|&ü ܶsT¡ ! á dü+<äs“¡ ˝¤ À ø£+∫ s¡|òüTTsêyéT >±]ì XÊ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ❉❉❉ 31 e÷]Ã.å $esê\≈£î G. n|ü&ÉT yÓTT<ä˝+’… ~ e÷ C≤„q Á|üj÷· D+. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT µµ ˝À ªª <Ûë´q C≤„q eTVü‰j·T»„+ µµ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+~. ˇ]kÕ‡ nsTTq e÷ kı+‘· }]øÏ Á|üj÷· D+ #˚dæ n<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ 6. 2010 q e÷ nø£ÿ |ü<ëàe‹ eT] e÷ u≤e >±¬s’q uÀsTTq uÛ≤düÿs¡sêe⁄ >±] kı+‘· }fiÀfl.. ˇ]kÕ‡˝À . ø£+∫ s¡|Tüò TsêyéT >±s¡T 27 e÷]Ã. H˚qT u…+>∑fiS¯ s¡T yêdüeÔ ⁄´sê*ì. »j·T|üPsY.. <Ûë´q+ <ë«sê H˚qT bı+<˚ C≤„Hêìï.

Ûe÷dt s¡|Tüò T ÁbÕC…≈î£ º ø√Ä]¶H≥˚ sY. Hê≈£î @MT ø±˝Ò<Tä . ‹s¡T|ü‹ ` 517501 bò˛Hé : 93936 08877 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 18 y˚T 2010 . Äs√>∑´+>± e⁄qï |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ e÷qdüdsü √es¡+ sêyê\qT≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ n|æøπ¢ wüHé ø√dü+ dü+Á|ü~+#·+&ç. |ü≥Dº +.XÊ+‘·≈£îe÷] ` ˇ]kÕ‡ ª ˇø£ÿs√E <Ûë´q+‘√H˚ yÓ*¢$]dæq Ä‘·à$XÊ«dü+ µ Hê ù|s¡T XÊ+‘·≈î£ e÷]. m+‘√ Äq+<ä | ü & É T ‘· T HêïqT. $<Ûëq+ >∑T]+∫ s¡|Tüò TsêyéT ˇø£ ÿ s√E <Û ë ´q+‘√H˚ Ç+‘· >±]‘√ #Ó|üŒ>± ªª <Ûë´q+ Ä‘· à $XÊ«dü + edü T Ô + <ä ì ‘Ó © <ä T . »]–+~. µµ leT‹ XÊ+‘·≈î£ e÷] ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ |ü]#·jT· + #˚dqæ #ê˝≤ düT\uÛ+Ñ >± Ä#·]+#˚ »j·T|üPsY (ˇ]kÕ‡) ªª ÄHêbÕqdü‹ $<Ûëq+ µµ >∑T]+∫ e÷ }]˝À n+<ä]ø° #Ó|Œü &É+ ªª ‘=$Tà<äe ¬ø’˝≤dü e÷qdü düs√es¡ <Ûë´qj·÷Á‘· µµ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ÄodüT‡\‘√ . ø√sê|ü⁄{Ÿ õ˝≤¢.00 >∑+≥\≈£î |üÁrJ ì Á|ü‘´· ø£+å >± #·÷kÕÔ+. nìï eT÷&É T |ü P ≥˝≤ yê&˚ |üqT\T #·øÿ£ >± #˚dTü ≈£î+≥THêïqT. e÷qdüdsü √es¡ j·÷Á‘· ÁbÕC…≈£îº #ÛÓ’s¡àHé C/o ‹s¡T|ü‹ dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{ ’ . <Ûë´q+ #˚ùdÔ ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Ç|ü&ÉT <Ûë´q+ nH˚~ eTq˝ÀH˚ e⁄qï XÊ«dü‘√ dü+ã+<ÛäeT˙. ˇ]kÕ‡ sêh+. y˚T˝À »]π> ãT<äb∆ Âs¡$í TøÏ u…+>∑fiS¯ s¡T≈£î yê&É&+É e÷H˚dæ <Ûë´q+ #˚jT· &É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT. <Ûë´q+ e\q Çìï ˝≤uÛ≤\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*j·T<äT. ÁãVü≤à]¸ >±s¡T Ç<˚s√E yêdüM <˚yê\j·T+˝À kÕj·T+Á‘·+ 6. n|üŒ{Ï qT+∫ H˚qT e÷Á‘·\T <Ûë´HêìøÏ ø£è‘·»‘„ \· T. ªª >∑Ts¡TbÂs¡í$T µµ s√E e÷qdüdsü √es¡+ <ä>sZ∑ ¡ ø±˙. <Ûë´q+ e\q kÕ<Û´ä eT˙ nqT≈£îH˚<ëìï. <Ûë´Hêìï \_Û+#˚ Äs√>∑´+ >∑T]+∫ me¬sH’ ê #˚jT· e#·TÃq˙.. |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ ø√dü+ 2010 p˝…’ HÓ\˝À ‘=$Tà<äe ø¬ ˝’ ≤dü e÷qdü düs√es¡ <Ûë´qj·÷Á‘·≈î£ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. 2010 q e÷ <Ûë´q+ n+fÒ e÷eT÷\T eTqTwüß´\T #˚dTü ø√˝Òs˙¡ . ø¬ ˝’ ≤dü|sü «¡ ‘·+ <ä>sZ∑ ¡ ø±˙ ñ+&˚≥≥T¢>± @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. s¡|Tüò TsêyéT ‘·|Œü ≈£î+&Ü e÷ »j·T|üPsY qT+∫ ø=+‘·eT+~ ekÕÔ+.. e\q ‘· > ∑ T Z ‘ · T +~ — Çø£ e÷Á‘·\T yê&Ée<äT› µµ nì #ÓbÕŒs¡T. ø£+∫ s¡|Tüò TsêyéT . <ëìøÏ H˚ q T yê&˚ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ eT+<äT\T yê&É&É+ eT÷&É T s¡ ø ±\ e÷Á‘· \ T e÷H˚XÊqT.° 2`1`83. H˚qT e⁄+&˚~ »j·T|üPsY #ê˝≤ Äq+<ëìï ø£*–+∫+~. BìøÏ H˚qT ≈£L&Ü ø=+#Ó+ #˚jT· ÷‘· ìe«&É+ Hê≈£î e÷yê] ù|s¡T >öØX¯+ø£Ásêe⁄.. l ø£+∫ s¡|Tüò TsêyéT >±s¡T e÷]à 31. <Ûë´q ˝≤uÛ≤\T #˚dqæ yê]ø° ‘·|Œü ≈£î+&Ü á dü+<äs“¡ +¤ >± Hê ekÕÔj·Tì dü«j·T+>± ‘Ó\TdüT≈£îì nHês√>∑ ´ + >∑ T ]+∫ . ø√˝≤M~Û. n~ ø=+<ä]øπ Ç+{ÏøÏ $#˚Ãdæ <Ûë´q+ #˚ùd $<Ûëq+ >∑T]+∫ .

&܈ˆ Ç+~s¡ >±]øÏ eT] á Ç+≥s¡÷«´˝À düVü≤ø£]+∫q dæøÏ+Á<ëu≤<é |æs¡$T&é e÷düºsY S. e÷ ≈£î≥T+ã+ j·÷e‘·÷Ô. Ä düeTj·T+˝À øÏ+>¥‡ #Ûê+ãsY n+‘ê U≤∞>± e⁄+~.00 >∑+≥\≈£î n+<ä]˙ <Ûë´q+˝À sê»X‚KsY : eTq |æs$¡ T&é <Ûë´q |ü]#·jT· + eT] |üÁrJ |ü]#·jT· ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T.B. n~ eT>∑düŒs¡Ù nì|æ+#·≥+‘√ H˚qT ∫sê≈£î>± ø£fió¯ fl‘Ó]∫ #·÷kÕqT.S. >=+<äT\ yÓ+≥ |üsT¡ >¬ ‹Ô ˇø£ eT+~s¡+ ˝≤+{Ï Á|ü<X˚ ÊìøÏ #·T≥º]ø£+Ø‘ê´ Äj·Tq qqTï ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü µµ <Ûë´q+ #˚]+~. <ëì˝À ªª yÓT&çfwÒ Hü é µµ ≈£L&Ü ˇø£ uÛ≤>∑yT˚ ø±˙ H˚qT <ëìï n|üŒ{À¢ HêeTe÷Á‘·+>±H˚ #˚ùd<ëìï.. C≤qø£eTà >±s¡T¢. ‘·sê«‘· M. n+‘·≈£îeTT+<äT s√E˝À¢ ≈£L&Ü H˚qT ìÁ<ä˝À ªª ÄÅd˝ºü Ÿ Á{≤yÓ*+>¥ µµ #˚ùd<ëìï. nø£ÿ&É ˇø£ uÛ≤Ø Äø±s¡+ ≈£Ls¡TÃì e⁄+<äì ‘Ó*dæ+<˚ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 19 y˚T 2010 .S. 1999 &çôd+ãs¡T˝À ø£s÷¡ ï\T˝À »]–q <Ûë´qj·TC≤„ìøÏ eTT+<äT eT<ÛäT qqTï ø£s¡÷ï\T ãT<ë∆ |æs$¡ T&é ≈£î rdüT≈£îyÓ[fl <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T. eè‹ÔØ‘ê´ m+‘√ _J>± e⁄+&˚ &܈ˆ B. Ä ‘·sê«‘· Ç~>√ Ç˝≤ &Üø£sº ìY nj·÷´qT !! Ä ‘·sê«‘· eT<ÛäTyÓ÷Vü≤Hé >±s¡T qqTï j·T»„yê{Ïø£≈£î rdüT≈£îyÓ[fl |üÁ‹kÕsYqT |ü]#·jT· + #˚kÕs¡T.&܈ˆ B. Ç+~s¡ >±s¡T eè‹Ô‘√ bÕ≥T <Ûë´q Á|ü#êsêìï ≈£L&Ü n+‘˚ |ü≥Tº<ä\‘√ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.B.. ˝À #˚s≥¡ + »]–+~. eè‹ÔØ‘ê´ ¬>’qø±\õdtºqT. rsê #·÷ùdÔ nø£ÿ&É me«s¡÷ ˝ÒsT¡ ! Ä s√E˝À¢H˚ ôd\e˝À¢ dü‘·´kÕsTT $<ë´]∆qT\+<äs¡÷ dæŒ]#·T´e˝Ÿ ø√¬s‡dt ø√dü+ }{° ø±˝ÒJ j·÷»e÷q´+ ‘·s|¡ ⁄üò q yÓfifl‚ yês¡+. e÷~ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ <Ûäs¡àes¡+. Hê ∫qï‘·q+ qT+N. sê»X‚KsY >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T . Hê Ä Äø±s¡+ dü+<äT\ eT<ÛTä yÓ÷Vü≤Hé µµ >±s¡T e÷ u≤e>±] ≈£îe÷s¡T&˚ ø±e&É+‘√ Ä yÓ+≥. ˇø£ &Üø£ºsY>± <Ûë´q+ e\¢ e÷Á‘·y˚T dü+|üPs¡í Äs√>±´ìï bı+<ä>∑\eTH˚ dü‘ê´ìï |òüT+{≤|ü<∏ä+>± ‘Ó*j·TCÒdü÷Ôqï . H˚qT ˇø£ÿ<ëH˚ï ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ #˚d÷ü +Ô &É>± Vü≤sƒê‘·T>Ô ± qqTï mes√ ÄqT≈£îì ≈£Ls¡TÃqï≥T¢ nì|æ+∫+~.B. ‘·sê«‘· kÕsY sêÁ‹ 12. kÕsY @MT e÷{≤¢&˝É <Ò Tä ø±˙ Hê ø£fifl¯ ˝À¢øÏ #ê˝≤ ˝À‘·T>± #ê˝≤ùd|ü⁄ #·÷kÕs¡T. >±+BÛ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ¬>’qø±\J $uÛ≤>∑+˝À Ábıô|òdüsY>± .. ` m&ç≥sY sê»X‚KsY : <Ûë´q J$‘êìøÏ eTT+<äT MT $esê\T #Ó|Œü +&ç ! &܈ˆ Ç+~s¡ : Hê ù|s¡T Ç+~s¡.B. ≈£Ls¡TÃqï eTs¡Tø£åD+ n#·Ã+ Hê˝≤>±H˚ e⁄qï $X‚cÕ\T #Ó|Œü +&ç ! Äø±s¡+ |üs¡T>∑T\T ô|≥º&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~ ! H˚qT ø£fi¯ófl &܈ˆ Ç+~s¡ : Ç|üŒ{Ï d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y ªª nøÏÿsêE eT÷düT≈£îH˚ ìX‚Ãwüßsº ê*HÓ’ #·÷düTHÔ êïqT. ÁbÕD+ ˝Òì X¯Øs¡+ µµ dæøÏ+Á<ëu≤<é . H˚qT mqTï≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <˚esêCŸ.. Äj·Tq ø£fi¯fl qT+∫ edüTÔqï ø±+‹|ü⁄+C≤\qT #·÷&É˝Òø£ H˚qT ø£fi¯ófl yê˝ÒÃXÊqT. ø±˙ ne>±Vü ≤ q ˝Ò ø £ b ˛e≥+‘√ ªª @y√ $+‘· ø£ \ \T µµ nqT≈£îH˚<ëìï. dü ‘ · ´ kÕsTTu≤u≤ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T ø±e≥+‘√ H˚ q T |ü < ä e ‘· s ¡ > ∑ ‹ #·~y˚s√E˝À¢ dü‘·´kÕsTTu≤u≤ Hêqï>±]øÏ ø£\˝À ø£ì|æ+∫ ªª ne÷àsTTì Hê nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±˝ÒJ˝À Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ #·~$+#·T µµ nì #ÓbÕŒs¡≥ ! #˚jT· eTì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚yês¡T. Ç+~s¡ ` ôV’≤<äsêu≤<é ªª <Ûë´q+ ˝Òì J$‘·+ . #·<äyê\qT≈£îqï|ü&ÉT |ü⁄≥º|]ü ˝Ô À dü‘´· kÕsTTu≤u≤ì ø£*dæ ªª H˚qT &Üø£sº ìY ø±yê* µµ nì n&ç–‘˚ ªª ‘·|Œü ≈£î+&Ü ne⁄‘êe⁄ µµ nHêïs¡T ! Hê $XÊ«düy÷Ó eTπsyÓ÷ >±˙ Äj·Tq e÷fÒ eT+Á‘·yTÓ Æ H˚qT m+Á≥Hé‡ ÁãVü‰à+&É+>± Áyêj·T≥+ M.. Á|üeè‹ÔØ‘ê´ dü‘ê´H˚«wü≈£îsê*ì.

e÷~ #ê˝≤ nqT≈£L\ <ë+|ü‘´· +.. <ëìøÏ‘√&ÉT |üse¡ TjÓ÷>∑T´&Óq’ Hê uÛsÑ ≈Ô¡ î£ uÛ]Ñ +#·˝ìÒ yÓqTïH=|æŒ yÓTT<ä˝+’… ~. H˚qT #ê˝≤ Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕqT ø±˙ Hê e\¢ ø±˝Ò<Tä . Çø£ á dü+<˚XÊ\ |ü≥¢ H˚qT düTBs¡+È >± Ä˝À∫+#·&+É yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. ÁbÕ|ü+∫ø£ ø√]ø£\≈£î n+‘·÷ bı+‘·÷ e⁄+&É<Tä ø±ã{Ϻ yê{Ïì ø=+‘·es¡ø¬ H’ ê ‘·–+Z #·Tø√eTì #Óù|Œyês¡T. n|ü&ÉT ≈£L&Ü ‘·>T∑ ‘Z T· +<äì #Ó|Œü ˝ÒeT˙ &Üø£sº T¡ ¢ #ÓbÕŒs¡T. e+<ä #Ó|Œü >∑\qT ! ø±˙ MTs¡T ªª ˇø£ÿfÒ µµ n&ç>±s¡T ø±ã{Ϻ #ÓãT‘·THêïqT. Çø£ H˚qT Á|ü|+ü #êH˚ï eTs¡∫ Äj·Tq ø±¢dTü \≈£î yÓfifl‚ <ëìï. kÕsY m+‘√ z|æ ø £ > ±. eT] eTq ˝Àø±r‘·yTÓ qÆ düu…®≈£îº\T ø£<ë n$ ! <ë+‘√ ∫qï|æ\¢\T ≈£L&Ü n&É>∑q+‘· ne÷j·Tø£+>± njÓ÷eTj·TyÓTqÆ Á|üXï¯ \T n&ç>π <ëìï. dæ]dü+|ü<\ä T ≈£L&Ü e÷≈£î ‘·–qìï e⁄+&˚$.. n+‘·˝ÀH˚ ªª <äT'KsêVæ≤‘·´y˚T »qàsêVæ≤‘·´+ nì ‘Ó\TdüTø√ µµ nì $ì|æ+∫+~. j·TT ÄsY y˚d+ºæ >¥ &çøπ &é‡ ÇHé j·TTesY ˝…|’ tò . Äj·Tq y˚>±ìï n+<äTø√˝Òø£ n+<äs÷¡ |üsT¡ >∑T\T ô|{Ϻ Äj·TqqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. Ä‘·à n+fÒ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì jÓTTø£ÿ dü«s¡÷|ü+ eT] n~ ˙˝ÀH˚ e⁄+~ µµ . |æs¡$T&ÉT¢ ø£{Ϻ+#ê\qTø√e≥+ ≈£L&Ü ø√]ø£˝Ò ø£<ë n+fÒ ªª n$ ø√]ø£\T ø±e⁄ — |ü⁄{Ïqº Á|ü‹yê] ø£seÔ¡ ´+ µµ nH˚yês¡T. Äràj·T|üPs¡«ø£yTÓ +Æ ~ ≈£L&Ü ! ªª <Ûë´q+ m+‘· m≈£îÿe #˚ùdÔ Äj·Tq≈£î n+‘· m≈£îÿe Äràj·TT\yÓTbÆ ˛‘ê+ µµ nH˚~ ì]«yê<ë+X¯+ ! n|üŒ{Ïs√E\˝À Äj·Tq #·T≥÷º |ü~eT+<˚ e⁄Hêï . Ä bÕ<ë\ u§≥qy˚fió¯ fl ˇø£<ëì‘√ ˇø£{Ï yÓT*‹]– e⁄HêïsTT. |üÁ‹kÕsY <Ûë´qÁ|ü#ês¡Ø‘ê´ ø£s¡÷ï\T˝À m≈£îÿe ñ+&˚yês¡T ø±<äT. Hê #˚‹˝À sê»X‚KsY : |üÁ‹kÕsY‘√ MT≈£îqï nqTuÛyÑ ê\T #Ó|Œü +&ç ! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 20 y˚T 2010 . ô|<ä› ô|<ä› n+>∑\T y˚dTü ≈£î+≥÷ q&ÉTdüTHÔ êïs¡T.· nedüsy¡ TÓ qÆ |ü&ÉT m+<ä]ø¬ H’ ê düV‰ü j·T+ #˚j·T≥+˝À Äj·Tq+‘· Ä|ü<들+<äe⁄\T eT] ø±s¡TD´eT÷]Ô eT¬se«s¡÷ e⁄+&ÉsT¡ ! sê»X‚KsY : ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D #Ó|Œü >∑\sê ? &܈ˆ Ç+~s¡ : ˇø£ÿfÒ+ Ks¡à. ‘êqT #˚jT· >∑*–q<ëìï e÷Á‘·yT˚ #Ó|Œü ≥+ Äj·Tq Á|ü‘´˚ ø£‘.. @Hê&É ÷ $düT≈£îÿH˚yês¡T ø±<äT !! n|ü&ÉT Hê≈£î Äj·Tq ªª wæØk¶ ÕsTT µµ nì ‘Ó*dæ+~ ! n˝≤π> ˇø£ u§≥qy˚\T á X¯Øs¡+ n˙. ªª uÛj Ñ T· |ü&ܶyê ? µµ nqï dü « s¡ + e÷Á‘· + $ì|æ + ∫+~. <ë+{À¢ì ø=ìï yêø±´\T qqTï u≤>± Äø£]¸+#êsTT. eùdÔ e÷Á‘·+ ‘·|Œü ìdü]>± ø±¢dTü e⁄+&˚~. á ˝À≥T e\H˚Hy˚ ÷Ó H˚qT <Ûë´HêìøÏ u≤>± <ä>sZ∑ j ¡ ÷· ´qT.. qTe⁄« <Ûë´q+ #˚jT· ≥+ ◊<äT ì$TcÕ\T Ä\dü´+ nsTT‘˚ ˙ J$‘·+˝À ø=ìï <äXÊu≤›\T e´s¡+∆ nsTTqfÒ¢ . Ç|ü&ÉT \ø£\å eT+~. >∑+≥\T ø£s÷¡ ï\T |æs¡$T&é˝À ≈£Ls¡TÃì ¬s+&ÉTHÓ\\T <Ûë´q+ #˚dæ Ä H=|æŒì XÊX¯«‘·+>± b˛>=≥Tº≈î£ Hêïs¡T ! <ë+‘√ e÷ Ç+{Ï*b¢ Õ~ø° <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ nedüs¡+ ‘·<ë«sê Äq+<ä+ ø={§º∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ e÷ ≈£î≥T+ã+ n+‘ê <Ûë´q≈£î≥T+ã+ nsTTb˛sTT+~ !! ❈❈❈ Äj·TqqT C≤Á>∑‘>Ô· ± >∑eTìdü÷Ô e⁄+fÒ Á|ü‹ ø£<*ä ø£˝Àq÷ eTq+ mH√ï H˚sT¡ Ãø√e#·TÃ. e÷~ ∫+‘·\T ˝Òì #·ø£ÿì ≈£î≥T+ã+ ! n˙ï e⁄+&ç ≈£L&Ü @<√ ‘Ó*j·Tì yÓ*‹ . kÕsY d”Œ&é MT≈£î ‘Ó\TdüT ø£<ë ! ãdüT‡ ~>∑≥+ Ä\dü´+ . á s¬ +&É÷ ø£*dæyTÓ *dæ ñqï≥T¢Hêï nedüsy¡ TÓ qÆ |ü&ÉT $&Érùd X¯øÏÔì bı+<ë\H˚ bÕsƒ¡+ Äj·Tq <ä>∑Zs¡ qT+∫ H˚s¡TÃ≈£îHêïq˙ ‘Ó*dæ+~. s¬ +&Ée~ ªª Ç|òt j·TT &ç˝Ò &É÷sTT+>¥ yÓT&çfÒwüHé |òüsY ô|ò’yé $Tì{Ÿ‡. |üÁ‹kÕsY ≈£L&Ü ø£s÷¡ ï\T˝ÀH˚ e⁄+&É≥+ . Ä|üsπ wüHé ‘·|Œü ìdüs˙¡ .. zs¡ T Œ>± dü + <˚ V ü ≤ ìeè‹Ô #˚ ù dyês¡ T .. >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç <Ûë´q+ #˚j÷· \qT ø√e≥+. ~ bòÕyéT Ä|òt >±&é $‘Y ÇHé j·TT .‘·|Œü Äj·Tq eTTK+ Hê≈£î ø£ì|æ+#·˝<Ò Tä . Hê |æ\\¢ T ≈£L&Ü jÓ÷>∑T´˝Ò. ªª ø£*dæ e⁄qï Áy˚fifl¯ qT $&ÉrsTT µµ nì $ì|æ+∫+~. n|ü&ÉT Äj·Tq >∑+≥\T. Ä ø£+sƒd¡ «ü s¡+ |üÁ‹kÕsY<˚ !! ❈❈❈ ‘·sê«‘· Ç+{ÏøÏ yÓfi‚Ô H˚qT @Hê&É÷ #·÷&Éì ªª ôd˝ŸŒ¤ ]j·T˝…’CÒwüHé µµ nH˚ |ü⁄düøÔ +£ Hê fÒãT˝Ÿ MT<ä e⁄+~. @<√ ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ Ä]Ô nqTø£Då + qqTï yÓ+{≤&ÉT‘·÷ e⁄+&˚$. s¬ +&Ée~ Ä‘·à n˙ .. ˇø£kÕ] |üÁ‹kÕsY eTs√ Çs¡y’Ó eT+~$T ø£*dæ ˇø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓfi≤fl+. n+<äT˝À ˇø£{Ï ªª ~ k˛˝Ÿ.. Ä ‘· s ê«‘· Äj· T q yÓ÷ø±fi¯fl qT+∫ ÁøÏ+~ bÕ<ë\ es¡≈î£ ø£ì|æ+∫+~..µµ Äj·Tq‘√ ø£*dæ e⁄+&É≥+ nH˚~ n|ü&É÷ Ç|ü&É÷ ≈£L&Ü n‘·´+‘· Äq+<ä<ëj·Tø£yTÓ +Æ ~ . n+‘·{Ï düTeT<ÛTä s¡ $C≤„q M∫ø£\T n$ ! nsTT‘˚ Äj·Tq m+‘· ‘˚*ø£ uÛ≤wü˝À #Ó|Œæ Hê ø=ìï ns¡eú Tj˚T´$ ø±e⁄. Hê≈£î u≤>± ø£*dæe∫Ã+~. Hê uÛÑs¡Ô #ê˝≤ eT+∫yês¡T. &܈ˆ Ç+~s¡ : 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À H˚qT ø£s÷¡ ï\T ìyêdæì ø±e≥+ ..

&܈ˆ Ç+~s¡ : ˇπø ˇø£ÿ{Ï »]–+~. $T>∑‘êyês¡T ≈£L&Ü |ü&TÉ ‘·÷ ˝Òd÷ü Ô |üsT¡ >¬ ‘·TøÔ =#êÃs¡T. yÓTÁÆ ‘˚jT· ãT<ä‘∆ «· +. Äj·Tq MT<ä á>∑ Áyê*Hê düVæ≤+#˚<ëìï ø±<äT. |ü<|˚ <ü ˚ Hê eTqdüT‡ ªª yÓT؇ øÏ*+¢ >¥ µµ MT<ä≈î£ yÓfiS¯ Ô e⁄+&˚~. ø±˙ ìs¡+‘·s¡ <Ûë´q kÕ<Ûqä e\¢ ndü\T dü+>∑‹ ‘Ó\TdüT≈£îì ~Å>±“¤+‹ #Ó+<ëqT.· düeTs¡‘∆ · e#êÃsTT.. #˚‘T· ˝≤sê e÷ HêqïqT #·+|ü⁄ø√˝Òø£ ìdü‡Vü‰j·TTsê*>± ñ+&˚<ëìï. <ëìøÏ mH√ï ñ<ëVü ≤ s¡ D \T. dü+‘√wü+>± rdüTø√e≥+ Äj·Tq≈£î ˇø£ÿ]πø #Ó\T¢‘T· +~ ! nkÕ<Ûë´\qT düTkÕ<Ûë´\T #˚j·T≥+ Äj·Tq≈£î m+‘√ Çwü º + . Á|ü‹ ø£åD+ Äj·÷dü|ü&ÉT‘·÷ ñ+&˚yês¡T.. ø£ s ¡ ÷ ï\T <ä > ∑ Z s ¡ ªª \ø°Î»>∑Hêï<Û>ä ≥∑ Tº µµ #·÷&É+&ç. ‘Ó\y¢ êπsdü]øÏ á uÛj Ñ T· +ø£s¡ u≤<Ûä qT+∫ e÷ Hêqï≈£î $eTTøÏÔ ø£*–+#·T µµ nì. ÁøÏø¬ {Ÿ #·÷&É≥+. eè‹Ô˝À HÓ’|ü⁄D´‘· n|ü]$T‘·+>± ô|]–+~. uÛÀ»q+ #˚ùdyês¡T. ndü\T |üÁ‹kÕsY mø£ÿ&É e⁄+fÒ nø£ÿ&É q÷‘·H√‘ê‡Vü‰\T yÓ*$¢ s¡TkÕÔsTT ! Hê¬øH’ ê n+‘˚ . m+‘√ <äT'K+ e∫ÃHê Äj·Tq Á|ü‹ ø£Då + |ü&¶É u≤<Ûä >∑Ts¡T‘Ô #Ó T· Ã≈£îì ªª |òsü ê«˝Ò<Tä ˝Ò µµ nì dü]ô|≥Tº≈î£ HêïqT. Çe˙ï ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î yÓHïÓ ‘√ ô|{Ïqº $<ä´\T !! ❈❈❈ J$‘· + ˝À Á|ü ‹ ø£ å D ≤ìï ≈£ L &Ü Äq+<ä + >± nqTuÛÑ$+#ê\+fÒ Äj·Tq ‘·sê«‘˚ me¬s’Hê. düø\£ Çã“+~ø£sy¡ TÓ qÆ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢HH’Ó ê düsT¡ ≈› î£ b˛j˚T ‘·‘·«+ Äj·Tq~ ! ø£{Ïø£H˚\HÓ’Hê.. <ëìï yÓ÷j·T˝Òø£ H˚qT #ê˝≤ yÓqTø£ã&çb˛j·÷qT. eT÷Á‘·+ n˙ï eT+#·+ ô|’H˚. es¡eÔ ÷q+˝À J$+#·≥+ . m+‘√ø±\+ ‘·sê«‘· ˇø£s√E |üP]Ô eTÚq+ bÕ{Ï+∫ wæض kÕsTTu≤u≤≈£î #Ó|ü ≈£îHêïqT. yÓfi¯fl≈£î+&Ü ñ+&É˝Òø£ ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T>± @&˚Ã<ëìï. Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯fl˝Òø£. m+<äsT¡ &Üø£sº ¢¡ #·T≥÷º ‹]–Hê me«]e˝≤¢ ø±ø£ #˚‘T· ˝…‘kÔ˚ Õs¡T. Ç˝≤ nB ÇB nì ø±<äT Á|ü‹ ø£Då eT÷ n~ m˝≤+{Ï<H’Ó ê düs<¡ ë>±. ªª Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ dü<Tä bÕj·÷\T ø±yê* µµ nì ø±˙ Ä•+#·ì nkÕ<Ûës¡DyÓTqÆ |üsy¡ ÷Ó qï‘·T\T eTq |üÁrJ ! dæ+|ü⁄˝Ÿ *$+>¥. ªª qTy˚« ø£qTø£ ø£sT¡ D≤eTj·TT&ç$ nsTT‘˚ kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄\ MT<ä. Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü Hê ô|’q nyê´»yÓTÆq Áù|e÷qTsê>±\T e⁄+&˚$. Äj·Tq‘√ bÕ≥T e⁄qï eTq <Ûë´qT\T. dæìe÷\≈£î yÓfifl¯ &É+ . ‘·\#·T≈£îqï|ü&É˝≤¢ Ç|üŒ{Ïø° Hê ø£fifl¯ yÓ+≥ ˙fi¯ófl ø±s¡‘êsTT. #˚ùd Ä|üsπ wüHé |ü≥¢ q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ n+øÏ‘u· ≤Û e+ @s¡Œ&ç+~.. m+&É≈L£ yÓHïÓ \≈£L e⁄qï+‘· e´‘ê´dü+. m+‘√eT+~ Ç‘·s¡ &Üø£sº ˝¢¡ ≤ ˇ‹Ô&‘ç √ ø±≈£î+&Ü n\y√ø£>±. Ç|ü&ÉT m˝≤ e⁄+<√ ! ˇø£|ü &ÉT e÷≈£î ‘Ó*dæq »>∑Hêï<Û>ä ≥∑ Tº≈L£ Bìø° m+‘· e´‘ê´dü+ n+fÒ . |ü≥Tº|üs¡T|ü⁄HÓ’Hê Äj·Tq düe÷q+>± d”«ø£]+#˚yês¡T. eTs¡Tdü{sÏ √E bı<äTH› ï˚ e÷ Hêqï X¯Øs¡+ ìùd»Ô +>± |ü&ç e⁄+~. Ç+‘·ø° Äj·Tq e∫Ã+~ Hê dü÷{Ÿøπ dt yÓ÷j·T{≤ìøÏ ! Ç+‘·{Ï ø£sT¡ D≤düeTTÁ<äT&ÉT eTs=ø£sT¡ e⁄+&É≥+ nH˚~ »s¡>ì∑ |üì.. Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü n+‘˚ ! ªª H˚qT ˇø£ >∑Ts¡Te⁄ì µµ nì ø±˙. me«]¬øH’ ê n+‘˚ !! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 21 y˚T 2010 . sê»X‚KsY : <Ûë´q+ H˚s¡TÃø√ø£eTT+<äT MT J$‘·+˝À @yÓTÆHê $cÕ<ä dü+|òTü ≥q\T »]>±j·÷ ? ˇø£ ãs¡TyÓ’q dü÷{Ÿπødt e⁄+~. n|üŒ{À¢ Ä‘·àC≤„q+ n+‘·>± ˝Òøb£ ˛e≥+ e\q Hê≈£î n+‘ê njÓ÷eTj·T+>± e⁄+&˚~. Äq+<ä+>± #˚jT· >∑\ ìã<ä‘∆ . ❈❈❈ m|ü&ÓH’ ê e÷ Ç+{ÏøÏ e#˚Ãyês¡T. #·≥㺠<ä‘∆ · ø±ø£b˛e≥+ ˇø£ ø±s¡D+ ø±>±. Hê ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ e÷ Hêqï>±s¡T Hê≈£î n‘·´+‘· Á|”‹bÕÁ‘·T\T. ø±dü+Ô ‘· ej·TdüT‡ MTsêø£ Äj·Tq≈£î n‹uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ yê´~Û e∫Ã+~. #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ yêfi¯ófl ≈£L&Ü #˚w\ºü T&ç– #·÷ùd+‘· ª s¡ìï+>¥ sπ dt µ n+~. yêfi¯fl+<äs÷¡ <ë<ë|ü⁄>± ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À kÕsY Vü≤sƒê‘·TÔ>± yÓqT‹]– qqTï #·÷dæ ª C…{Ÿ µ y˚>±ìï $T+∫ Hê yÓ|’ ⁄ü ≈£î |üsT¡ >¬ ‹Ô sêe≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . m+‘√ Äràj·T+>± y˚\ dü+e‘·‡sê\T>± nqTã+<Û+ä e⁄qï e´øÏ˝Ô ≤ ñ+&˚yês¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq uÛÖ‹ø£Xد s¡+ ø±*b˛sTT+~ ø±˙ Äj·Tq dü÷ø£Î<˚V≤ü + Hê #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&˚~. eT\+. Äj·Tq≈£î e+≥ #˚j·T≥+ nqï~ eTVü‰ düs¡<ë ! ø£wüº|ü&É≥+ eTVü‰ düs¡<ë ! m+&É˝À m+‘· <ä÷s¡yTÓ HÆ ê q&Ée≥+ düs<¡ ë. Hê˝≤+{Ï ìdü‡Vü‰j·TT\ MT<ä ˙≈£î Áù|y˚T e⁄+fÒ .sê»X‚KsY : dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç #˚dæq <Ûë´q |òü*‘·+>± MT eè‹Ô˝À e∫Ãq e´øÏ>Ô ‘∑ · e÷s¡TŒ\T @$T{Ï ? &܈ˆ Ç+~s¡ : ø±e\dæqìï e⁄HêïsTT. Äj·Tq qs¡ø£j·÷‘·q dæú‹ì nqTø£åD+ >∑eTìdü÷Ô e⁄qï Hê≈£î ø£˙ïs¡T Äπ>~ ø±<äT. |òüT&çj·T |òüT&çj·T≈£L eT+#·+ MT<ä m–¬s–] |ü&ÉT‘·÷ ñ+&˚yês¡T.

me] ø±´q‡sYqT yêπs qj·T+ #˚dTü ø√yê* µµ nì |üÁ‹kÕsY sê»X‚KsY : eT] Ç|ü&ÉT <Ûë´q+˝À MT ÄÅdüº˝Ÿ u≤&ûì H√≥ #ê˝≤kÕs¡T¢ $q≥y˚T <ëìøÏ ø±s¡D+. eT>∑»qà rdüT≈£îì ª ÁãVü≤à#ê] µ >± e⁄HêïqT. H˚qT #˚dqæ ‘·|ü |üìøÏ |üÁ‹kÕsYqT u≤<Û´ä ‘· ªª ms¡T|ü⁄s¡+>∑T µµ n|ü&É÷ Ç|ü&É÷ ≈£L&Ü #ê˝≤ #ê˝≤ Çwü+º ! rdüTø√eTì ø√s¡{≤ìøÏ eTqdüÿ]+#·˝Ò<äT. ‘·eTTà&çøÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ≥T Ä‘·àC≤„Hêìï ≈£L&Ü Çe«>∑\ neø±X¯+ e∫Ã+~. eTs√ »qà˝À á Hê uÛsÑ øπÔ¡ uÛ≤s¡´>± e⁄HêïqT. &Üø£ºsY>± n+‘·sY nej·Tyê\q÷. ªª s¬ +&ÉT Áã‘·ø±*‡q+‘· ø±\+ yê]ì H˚qT Áã‘·øì£ ∫à e⁄+fÒ yê&çøÏ @<ÓH’ ê <˚V‰ü \T ≈£L&Ü ª e÷$ µ ø±e⁄ . eT÷s¡Ã¤ ˝≤+{Ï$ Ä y˚>±ìï n+<äTø√˝Òø£ ‹]– X¯Øs¡+˝ÀøÏ e#˚ÃXÊqT. #ê˝≤ ù|<ä dæ‹ú e÷~. &܈ˆ Ç+~s¡ : ªª ˇø£ Ä‘· à qT . ªª »+‘·TC≤\+ |ü≥. ‘êqT ≈£L&Ü ˇøÏ+‘· ≈£î‘·÷Vü≤\+. <Ûë´ì>± n+‘·sY Á|ü|+ü #ê˙ï #·÷&É>*∑ >π uÛ≤>∑´+ <äøÿÏ +~ Hê≈£î !! ªª Hê ø±\+ rs¡ø£b˛e≥+ e\q ø=+‘·.. d”«j·T<Ûë´qkÕ<Ûqä ‘√H˚ #·÷düTø√˝Ò<ë ? &܈ˆ Ç+~s¡ : Çìï #˚j÷· \H˚ ø√]ø£ ñqï<ëìï n~ #˚jT· ≈£î+&Ü e÷ Hêqï ñ<˚X› Ê´ìï ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Hê ì‘ê´edüsê˝…q’ eT{Ï≈º î£ +&É\T yÓTT<ä˝q’… $ Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü m|ü&ÉT ‘·\TÃ≈£î+fÒ n|ü&ÉT düŒwü+º >± ø£ì|ækÕÔsTT ! Ä jÓ÷>∑J$‘·+ e\¢H˚ |üÁ‹kÕsY kÕ+>∑‘·´+ \_Û+#·≥+. <Ûë´q+˝À e÷düºsY dæú‹ì bı+<ëø£ H˚qT #˚j·TuÀj˚T yÓfiÀÔ+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ ≈£î‘·÷Vü≤\+‘√ H˚qT ≈£L&Ü ÄÅdüº˝Ÿ u≤&ûì ]©CŸ #˚dæ yÓ+ã&ç+#êqT. nHê˝À∫‘·yTÓ qÆ |üì e\q Äj·Tq s¬ +&ÉT$<Ûë˝≤ qwübº ˛j·÷s¡T. e÷‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ e÷ ‘·eTTà&ÉT ˇø£ÿ&˚ ø±dü+Ô ‘· ‘·≈î£ ÿe <=]øÏq|ü&É˝≤¢ Á|üø£ÿÁ|üø£ÿq ≈£Ls¡TÃì dü÷ø£ÎX¯Øs¡j·÷q+ #˚dü÷Ô+{≤+ ! n˝≤+{Ï dü+<äs¡“¤+˝À ¬s+&ÉTeT÷&ÉTkÕs¡T¢ H˚qT <äX˝¯ À e⁄Hêï&ÉT.. ø±˙ <ëìøÏ ÄÅd˝ºü Ÿ ø±sY¶ ø£HøÓ Hå£ é Ä|üπswüHé˝À @y˚T+ ø±+|æ¢πøwüHé‡ ekÕÔjÓ÷ eTT+<˚ ‘Ó*ùd~ ! ˝Òøb£ ˛e≥+ e\q.. ªª Bìø√düyT˚ H˚qT &Üø£sº ìY nj·÷´qT µµ nì ‘·sê«‘· n+‘·sê«DÏ eTs¡Tø£Då + Hêqï Ä‘·à X¯sy¡ >˚ +∑ ‘√ m–]b˛sTT+~ !! n~ mø£ÿ&çøÏ ≈£L&Ü ‘Ó*|æ+~. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 22 y˚T 2010 .. yÓTT<ä{sÏ √E\˝ÀH˚ Ä˝À#·Hês¡V≤æ ‘·d‹úæ . n~ e∫Ãq |ü ì |üP]Ô#d˚ Tü ø√ìe«≈£î+&Ü . ≈£L©. ªª me] ‘·\H=|æŒì yêπs.. ‘êqT <˚V≤ü +‘√ ñqï|ü&˚ ‘·eTTà&çì ≈£L&Ü X¯Øs¡+˝À+∫ ãj·T≥≈£î e∫ÃHê eT] Hê uÛsÑ Ô¡ >±] dü÷\ú <˚V‰ü ìï eT+∫ dæú‹˝À #·÷&Ü\H˚ Hêqï ‘ê|üÁ‘·j·T+ rs¡˝Ò<äT.¢ |üøCåÏ ≤‘·T\ |ü≥¢ eTq+ #·÷ù| Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ô ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï<˚ µµ nì #Ó|Œæ . n<äT“¤‘· nqTuÛyÑ ê\T ø£\>∑≥+ »]–+<äì nì|æd÷ü Ô e⁄+≥T+~. n+‘˚ø±<äT Hê Ä‘·àX¯øÔÏ e\¢H˚ Äj·Tq ÁbÕD+ e<ä˝≤*‡ e∫Ã+<äì ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. ∫Á‘·+>± Hê≈£î n|ü&ÉT @ s¡+>∑T Ns¡\T sê»X‚KsY : eT] @+ #˚kÕs¡T ? |üÁ‹kÕsY≈î£ #ÓbÕŒsê ? Çwüyº ÷Ó Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü ny˚ s¡+>∑T Ns¡\T Çwü+º ! eTTK´+>± &܈ˆ Ç+~s¡ : ˝Ò<Tä . ˇø£ &Üø£sº qY T nsTT e⁄+&ç yÓT&çfwÒ Hü é ÁbÕeTTK´‘· Á|ü‹ yÓ+≥H˚ H˚qT <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃì #˚dæq yÓTT<ä{Ï |üì ù|ôw+{Ÿ≈î£ H=øÏÿ H=øÏÿ eTØ #Ó|Œü ≥+‘√ Á|ü‹yê]ø° Äs√>∑´+‘√ Hêqï≈£î Ä‘·àø£åe÷|üD\T #Ó|æŒ .. n|üŒ{Ï Hê n+<äyTÓ qÆ ≈£î{°s+¡ . <ëìøÏ neø±X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü H˚qT #˚dqæ ìyêkÕ\T µµ nì|æ+#˚~. ªª n~ wæØk¶ ÕsTT Ç∫Ãq eTs¡D+ ø±<äT — n+‘· >=|üŒ e÷düsº T¡ ¢ m|ü&É÷ Ç˝≤+{Ï |æ∫à ø√]ø£\qT |ü{+ºÏ #·Tø√s¡T µµ n˙ #ÓbÕŒs¡T.sê»X‚KsY : MT |üPs¡«»qà\T #·÷düT≈£îHêïsê ? sê»X‚KsY : @$T{Ï Ä ndü\T dü+>∑‹ ? &܈ˆ Ç+~s¡ : ÄVü‰ ! dü\ø£Då +>± #·÷düT≈£îHêïqT ! H˚qT ÁøÏ‘+· »qà˝À ˇø£ jÓ÷–ì. H˚qT Ç+ø± X¯Øs¡<ëÛ s¡D>± e⁄qï ø±s¡D+>± Bìe\q ‘·*¢øÏ Á|üdüe düeTj·T+˝À B.. ‘·eTTà&ç dæú‹ì ❈❈❈ u≤>∑T#˚jT· ˝Òøb£ ˛e≥+ e\q ø=+‘· Hê Ä‘·à øå√_Ûk˛Ô+~ µµ nì u≤<Û‘ä √ #ÓbÕŒs¡T. n|ü&ÉT ≈£L&Ü nH√´q´ <ë+|ü‘·´+ e÷~.P. n˝≤ nsêú+‘·s+¡ >± eTs¡DXÊdüHêìï eTq+ *œ+#·≈L£ &É<Tä — n~ düèwæº s¡#q· øπ $s¡T<ä+∆ µµ nì <Ûë´q+˝À e÷düsº ‡Y #ÓbÕŒs¡T. eT] n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑s“¡ d¤ úü •X¯óe⁄ m<äT>∑T<ä\˝À ˝À|ü+ e⁄+fÒ yÓ+≥H˚ eTT+<äT C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√>∑*>π <ëìï ! >∑s“¡ +¤ ‘√ qT+∫ H˚qT ø±düÔ eTqXÊÙ+‹>± ñ+≥THêïqT.. <ë+‘√ Hê u≤<Ûä n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. e÷ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ dü+‘êqeT+‘ê nìï$<Ûë˝≤ Vü‰sTT>± e⁄+{≤Hê ?! m≈£îÿekÕs¡T¢ e÷ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*<ä›s¡eT÷ neø±X¯+ e⁄Hêï+. Hê© #˚düT≈£îì Áã‹πøyês¡+. ñ‘·T‡ø£‘‘· √ #·÷ùd<ëìï. edü‹˙ @sêŒ≥T#˚kÕÔqì Á|üe÷D+ #˚kÕqT. eT+∫dæú‹˙. <˚V‰ü \T øπ e\+ ‘ê‘êÿ*ø£ @sêŒ≥T #˚ùdyêπsyÓ÷ . Çø£ n|üŒ{Ï sê≈£î+&Ü.

. n˝≤π> bÕ˝Ÿ $»jYT≈£îe÷sY >±] uÛ≤s¡´ &Ó*eØ n|ü&ÉT $|üØ‘·+>± H=|ü\T e∫à ÄyÓT B. mH√ï nqTuÛyÑ ê\T !! H˚qT ˇø£kÕ] Hê\T¬><’ Tä >∑+≥\T Ä|üsπ wüHé ~∏jT˚ ≥sY ˝ÀH˚ e⁄+&ç mH√ï yÓT\≈£îe\T rdüTø√e\dæq dü+<äs“¡ +¤ e∫Ã+~. <Ûë´q+ e\q ‘·\T¢\ e÷qdæø. f…yÆ Té ≈£L&Ü ◊<äTs√E\ eTT+<˚ ‘Ó*dæ+~. <ëì˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·{≤ìøÏ Åd\Ô” ≈£î nqTeT‹ ˝Ò<Tä . Ç+{ÏøÏ yÓ[fl $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· Hê eè‹Ô˝À Hê≈£î m+‘√ düV‰ü j·T+ #˚dTü qÔ ï ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº ‡Y ≈£L. yÓqTø£ #·÷ùdÔ >=sTT´. Hê ÄÅd˝ºü Ÿ u≤&û ]©CŸ nsTT ~∏jT˚ ≥sY≈î£ yÓ[fl nø£ÿ&É ø°H¢ ©é HÓdqt ÷. n~ bÕ˝Ÿ düs‘Y √ #Ó|Œü ≥+ . Ä yÓ+≥H˚ ÄyÓT H=|ü\T Ä–b˛e≥+ .. Ç+‘·˝ÀH˚ H˚qT e÷Á‘·yT˚ #·÷&Ée\dæq eTs√ øÏw¢ yºü TÓ qÆ dæ‹ú ˝À e⁄qï >∑]“¤Dø° Ï H=|ü\T rÁe+>± edüTHÔ êïj·Tì ø£ãTs¡T e∫Ã+~. e÷ n‘·>Ô ±] eTs¡D+ ‘˚B. Hê≈£î @+ #˚j÷· ˝À bÕ\Tb˛˝Ò<Tä . ø±˙ H˚qT ÄyÓTqT eTÚq+>± H=|æŒì uÛ]Ñ +∫ 2. #ê˝≤ øÏw¢ yºü TÓ qÆ Ä|üsπ wüHé n~. |üs¡e÷‘·à>± ‘√∫+~ ! Ä s√E qT+∫ |ü ~ ùV≤qTs√E\ bÕ≥T H˚ q T ˇø£ Äq+<ä d ü « s¡ ÷ |æ D Ï > ± e÷]b˛j·÷qT !! |ü>\∑ T`sêÁ‹ ‘˚&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü H˚qT #·÷düTqÔ ï Á|ü ‹ ÁbÕDÏ ` Á|ü ø £ è ‹ ≈£ L &Ü Hê≈£ î mq˝Ò ì Äq+<ëìï Á|ükÕ~+#êsTT !! ‘·sê«‘· ‘·sê«‘· HÓeTà~>± ‘·–bZ ˛sTT Hês¡à˝Ÿ>± nsTTb˛j·÷qT. @ e÷Á‘·+ @eTs¡TbÕ≥T>± e⁄Hêï ‘·©_¢ &É\¶ T Ç<äs› ÷¡ #·ìb˛j˚T |ü]dæ‹ú ..00 >∑+≥\≈£î yÓT\≈£îe e∫Ã+~. •X¯óe⁄ K∫Ñ·+>± #·ìb˛‘·T+~.00 >∑+≥\≈£î eTs√ ô|<ä› Ä|üπswüHé e⁄+~. u≤>± ô|]–b˛sTT+~. ªª ÄÅd˝ºü Ÿ u≤&ûø. HÓeTà~>± ìÁ<ä|{ü ºÏ eT∞fl ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTT 4.. ❈❈❈ eTq+<ä]ø° u≤>± ‘Ó*dæq eTq d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y ªª bÕ˝Ÿ $»jYT≈£îe÷sY µµ >±] ‘·*¢ eTs¡D+ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT+<äT>±H˚ ‘˚B. Hê X¯Øs¡+˝Àì Á|ü‹ nDTeP |üs¡e÷DTe⁄>± .00 >∑+≥\≈£î ø£<ë H˚qT Ç+{ÏøÏ yÓfi≤flqT. Hê≈£î 23 y˚T 2010 . ÄyÓT dü]>±Z Ä ‘˚Bøπ eTs¡D+Ï #·≥+ .. ‘·øDå£ + Hê eT÷˝≤<Ûës¡+ qT+∫ ñyÓ«‘·TqÔ ñ_øÏ ñ_øÏ edüTqÔ ï bÕ‘êfi¯>+∑ >∑ ˝≤+{Ï yÓÁ’ uÒwHü é ô|ô’ |ø’ Ï m–dæ Äø±X¯>+∑ >∑ ˝≤>± Hê düV≤ü ÁkÕsêìï <ë{Ï Á|üeVæ≤+∫+~. Ç˝≤ mH√ï.e⁄qï @ ÅdÔ” nsTTHê eTT+<äT qT+#˚ <Ûë´q+ #˚ùdÔ ÁbÕ|ü+∫ø£+>±. n|ü&ÉT ~∏jT˚ ≥sY˝À f…yÆ Té 2. ‘·sê«‘· Hê\T>∑Tqïs¡ øπ J\ n‘·´~Ûø£ ãs¡Te⁄‘√ #ê˝≤ #·øÿ£ ì u≤ãT |ü⁄{≤º&TÉ ! yÓT&çø˝£ Ÿ ôdH’ ‡é ≈£î nr‘·yTÓ qÆ ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ µµ m+‘· u≤>± sê»X‚KsY : &Üø£sº Y eè‹Ô˝À uÛ≤>∑+>± Ç+ø± @yÓTHÆ ê n<äT“¤‘ê\T |üì#˚d+æ <√ ‘Ó*dæ Ç˝≤ Hê eè‹Ô˝À Hê yÓT&çfwÒ Hü é Hê≈£î m+‘·>±H√ ñ|üø]£ k˛Ô+~ ! e⁄Hêïj·÷ ! ❈❈❈ &܈ˆ Ç+~s¡ : ˇø£ k Õ] sêÁ‹ 2. ˇø£ <ëì yÓqTø£ ˇø£{Ï »]–b˛j·÷sTT. eT∞fl Ç˝≤ ìÁ<ä|≥ü &º +É .00 >∑+≥\T #·÷|æk˛Ô+~.00 >∑+≥\T yÓT&çfwÒ Hü é #ÓjT· ´eTHêïqT.° ÄÅd˝ºü Ÿ ˝Àø±\≈£L ª f…yÆ Té µ nH˚~ e⁄+&É<Tä .00 >∑+≥\≈£î #·÷|æk˛Ô+~ @+{Ï á >∑&j ç ÷· s¡+ ? µµ nì|æ+#·>±H˚ .. H˚qT Ä |üì˝À ìeT>∑ï+ nj·÷´qT.00 >∑+≥\T #·÷|æk˛Ô+~ @+{Ï ! sêÁ‹ 2. ø±˙ e÷≈£î ô|<ä› ÁbÕD+ eTTK´+.00 >∑ + ≥\ es¡ ≈ £ î ≈£î≥T+ãìj·T+Á‘·D Ä|üsπ wüH‡é #˚dæ n\dæb˛sTT |ü&TÉ ≈£îHêïqT. s¬ +&ÉT Ä|üsπ wüqT¢ ~–«»j·T+>± |üP]Ô#j ˚ T· ≥+ »]–+~. eTs¡Tdü{Ïs√E 8. Ä<Ûë´‹àø£+>± ≈£L&Ü ˝≤uÛ+Ñ bı+<äT‘ês¡˙. n|ü&ÉT e∫Ã+~ nqTe÷q+ ªª bı<äTH› ï˚ Ä|üsπ wüHé e⁄+~ ø£<ë ! Ä|üπswüHé ~∏j˚T≥sY n+‘ê X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ dædüºsY‡ πs|ü{Ï Ä|üπswüHé≈£î ø±e\dæq kÕeTÁ– ô|{≤ºs√ ˝Ò<√ µµ nì. ÄyÓT nø£så ê˝≤ bÕ{Ï+∫+~.00 >∑+≥\T nsTTq≥T¢ Ç+{À¢ #·÷kÕqT ø£<ë Çø£ÿ&É 2. n<˚ f…ÆyéTqT 4.. yÓ+≥H˚ Hê <Ûë´qX¯øìÔÏ <Ûës¡b˛dæ ªª Ä s¬ +&Ée ù|ôw+{Ÿ≈î£ H˚qT yÓfifl‚ es¡≈î£ H=|ü\T Ä–b˛yê* µµ nì dü+ø£*Œ+#êqT. ªª Ç|ü&ÉT 4. ø±ãfÒº qTe⁄« X¯Øs¡+‘√ #·÷dæq Ä ¬s+&ÉT >∑+≥\T Ç|ü&É÷ ø£ì|æk˛Ô+~ µµ nì Hê n+‘·sê«DÏ qT+∫ dü+<˚X¯+ e∫Ã+~. n˝≤ #˚dqæ +<äTe\¢ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sê»X‚KsY : n˙ï ªª ÄÅdüº˝Ÿ µµ nqTuÛÑyê\T u…ãT‘·THêïs¡T — ªª uÛÖ‹ø£+ µµ >± @yÓTHÆ ê #Ó|Œü +&ç ! &܈ˆ Ç+~s¡ : ø£s÷¡ ï\T˝À u≤>± ù|s¡T bı+~q eTd”<Tä ˇø£{Ï e⁄+~. HÓ\‘√ düV‰ü ø£ì|æ+#·≥+ . dæ<+∆ä #˚dqæ kÕeTÁ–˙ #·÷dæ ‘·è|æ|Ô &ü +ç ~.£ XÊØs¡ø£ dæ‘ú T· \T u≤>∑T+&É≥y˚T ø±ø£ e÷düsº ‡Y düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\ e\q jÓ÷>∑T\T |ü⁄fÒº neø±X¯+ ≈£L&Ü e⁄+<äì yê]øÏ dü$kÕÔs+¡ >± ‘Ó*j·T CÒd÷ü +Ô {≤qT. eTT+<äT #·÷ùdÔ qTsTT´ . @ &Üø£s º Y ‘·øDå£ ø£seÔ¡ ´yÓTHÆ ê yÓ+≥H˚ Ä|üsπ wüHé #˚dæ •X¯óe⁄qT ãj·T≥≈£î rj·÷*. eTq |üÁ‹kÕsY≈L£ y˚\y˚\ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£îì <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃHêïqT.P..

˝À|ü*øÏ yÓ[flq ‘·sê«‘· H˚qT <Ûë´q+ >=|üŒ‘·q+ $es¡+>± #Ó|Œæ n+<ä]˙ ≈£Ls√Ãu…{≤ºqT. 22 ‘˚B\˝À l yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T Ä\j·T+. M..S. Ç+≥sYMT&çjÓT{Ÿ˝À ‘êqT m+‘√ u≤>± ÁyêXÊqT nqT≈£îqï ¬ø$TÅd”º˝À 16 e÷s¡Tÿ\T e#êÃsTT. mH√ï ‘·sq®¡ uÛsÑ q®¡ \ ‘·sê«‘· yêfi¯fl‘√ düV‰ü H˚qT ˝À|ü*øÏ yÓfifl¯ {≤ìøÏ ˇ|ü≈£îHêïs¡T. ˇø£ÿ yÓ<’ ´ä $<˚´ ø±<äT.ÛeTes¡+. 2001 ø£s¡÷ï\T <Ûë´qeTVü‰j·T»„+˝À <Ûë´q+ >∑ T ]+∫ nqs¡ Z fi ¯ + >± Á|ü d ü + –+∫ |ü Á ‹kÕsY Á|ü X ¯ + dü \ T n+<äT≈£îHêï&ÉT ! ªª ãT<äT&∆ øç Ï e⁄qï düV≤ü Ádü yÓ\T>∑Tsπ K\˝À M&ÉT ˇø£ yÓ\T>∑Tsπ K µµ nì |üÁ‹kÕsY #Ó|Œü ≥+‘√ e÷ uÛ≤sê´uÛsÑ \Ô¡ + |üse¡ ÷q+<ä uÛ]Ñ ‘·T\eTj·÷´+ ! <Ûë´q+ e\q mHÓïìï ˝≤uÛ≤˝À #Ó|üŒ˝ÒeTT. ˝À ñ<√´>∑+ #˚d÷ü Ô M.Tech IIT |üP]Ô#d ˚ æ U. <Ûë´q+ ˝Òì J$‘·+ ÁbÕD+ ˝Òì X¯Øs¡+>± uÛ≤$+#ê*. ≈£î Á|æù|sY ne⁄‘·THêï&ÉT. qs¡d+æ Vü≤|ü⁄s¡+. N|òt »dædº t ø√s¡T˝º À y˚TeTT øπ düT y˚jT· ≥+. 94901 71853. ” #Ó|Œæ q ‘·sê«‘· eT‘· ô|<ä\› +<äs÷¡ ˝Ò∫ ªª y˚TeT+<äs+¡ @Hê&É÷ bı+<äq+‘· X¯Sq´dæ‹ú ì bı+<ëeTT — MTs¡T m|ü&ÉT e∫ÃHê kÕ«>∑‘+· µµ nq≥+ Hê≈£î eTVü≤<ëq+<ëìï Ç∫Ã+~ !! sê»X‚KsY : ªª bÕ‘êfi¯˝Àø±\T µµ @yÓTHÆ ê #·÷kÕsê ? &܈ˆ Ç+~s¡ : ˇø£kÕ] n#·Ã+ >√¢ãT ˝≤>± e⁄qï eTq uÛ÷Ñ $T ô|u’ ≤Û >∑+˝À ≈£Ls¡TÃHêïqT. ÁøÏ+<ä ø√s¡Tº˝À πødüT y˚ùdÔ ø={Ϻy˚XÊs¡T.A. Ç|ü&ç|ü &˚ <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq &Üø£ºs¡¢≈£L.S. ¬s+&Ée u≤ãT ªª Á|üXÊ+‘Y µµ. >∑+≥ ‘·sê«‘· H˚qT “ O.B.. yê]<äs› ÷¡ $<˚XÊ\˝À <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚jT· {≤ìøÏ »ìà+#ês¡T µµ nì #ÓbÕŒs¡T ! Ç|üŒ{Ïøπ e÷ ô|<äu› ≤ãT IIT ˝À Ç+»˙]+>¥ |üP]Ô#d˚ æ U. <Ûë´q Á|ü#ês¡+ <ë«sê n‘·´+‘· HÓ|’ ⁄ü D´‘·. @&ÉT dü+e‘·‡sê\ ∫qï ej·TdüT‡ qT+#˚ <Ûë´q+ #˚düTÔHêïq&ÉT. n+‘· u≤<Û˝ä Àq÷ Hê uÛsÑ Ô¡ ªª Bì n+‘·T @+{À ‘˚\TÃ≈£î+{≤qT µµ nì <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. Ç+~s¡ 16`11`408. ~˝ŸdüTUŸq>∑sY. 17 dü+e‘·‡sê\T. e÷ n+<ä] u≤<Ûä n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. Hê ø£+{Ï#÷· |ü⁄ uÛ÷Ñ $T ˝À|ü\ e⁄qï mH√ï bıs¡\qT #Û~˚ +#·T≈£î+≥÷ <ä÷düT≈£îb˛sTT+~. eT÷kÕsê+u≤>¥.. ≈£L&Ü m+‘·>±H√ ñ|üø£]kÕÔsTT. .A. ˝À $X‚w+ü >± <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êï&ÉT !! sê»X‚KsY : #ê˝≤ #ê˝≤ <∏ë+ø˘‡ y˚T&ÉyTé ! MT á nqTuÛyÑ ê\T ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \πø ø±≈£î+&Ü . ñ+&ç s√&ÉT. me¬ses¡T @ @ eè‘·T\Ô ˝À e⁄Hêï <Ûë´q+ <ë«sê .. ∫e]>± MT dü+<˚X¯+ ?! eT] me¬s’Hê <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÕsƒ¡≈£î\T @yÓ’Hê dü\Vü‰\ ø√dü+ $TeTà*ï dü+Á|ü~+#ê* nqT≈£î+fÒ MT ∫s¡THêe÷ ÇùdÔ . 21.¶ . nø£ÿ&É Hê≈£î eT‘·‡´ø£q´ ≈£L&Ü ø£ì|æ+∫+~ ! sê»X‚KsY : MT |æ\\¢ >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç ! &܈ˆ Ç+~s¡ : ô|<äu› ≤ãT ù|s¡T ªª e+o µµ. B. 25 dü+e‘·‡sê\T.ôV’≤<äsêu≤<é bò˛Hé : 94403 29097 ❈❈❈ ô|<äu› ≤ãT≈£î @&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· IIT ˝À d”≥T ø√dü + Á|ü j · T ‹ï+#ê+. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T <Ûë´q+ eT] yÓ<’ ´ä |üs+¡ >± ≈£L&Ü ‘· e T≈£ î ø£ * π > dü + <˚ V ü ‰ \≈£ î MT dü e ÷<Û ë Hê\T bı+~‘˚ u≤e⁄+≥T+~. &܈ˆ Ç+~s¡ : ‘·|Œü ≈£î+&Ü. y˚dqæ Çs¡yÓ’Hê\T>∑T>∑+≥\˝À e÷≈£î nqT≈£L\+>± rs¡TŒ sêe≥+ »]–+~ ! n+<ä]‘√bÕfÒ e÷yê&ÉT ≈£L&Ü düs¬ q’ düeTj·T+˝ÀH˚ IIT ˝À #˚sê&ÉT !! y˚T HÓ\ 20. HêD´‘· edüT+Ô <äì Á>∑V≤æ +#ê+.ÛeTes¡+˝À »s¡>e∑ \dæq Ä‘·àC≤„q •ø£Då ≤ •_s¡+ ãT<äb∆ Âs¡$í T dü+<äs“¡ +¤ >± s¡<Tä › #˚jT· &ÉyTÓ qÆ ~. ˝Àø± düeTkÕÔ düTœH√uÛÑe+‘·T.<ëì ˝À|ü*øÏ yÓ[fl <Ûë´q+ #˚j·÷\ì|æ+∫ eTd”<äT ô|<ä›\qT nqTeT‹ n&ç>±qT.. ªª á eT+∫|æ\¢\T e÷ Ç<ä›]˙ m+<äT≈£î mqTï≈£îHêïs¡T ? µµ nì e÷düsº ‡Y qT <Ûë´q+˝À n&ç–‘˚ . 94403 09812 ❈❈❈ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 24 y˚T 2010 .K. <Ûë´q+˝À Äj·Tq≈£î e÷düsº ‡Y ø£ì|æ+∫ ªª sêp ! qTe⁄« yÓ+≥H˚ &Ós¬’ ≈£î>º ± yÓ[fl N|òt »dædº qt T ø£\Te⁄ µµ nì #ÓbÕŒs¡≥. nø£ÿ&É ≈£L&Ü nH˚ø£ $+‘· Je⁄\q÷ düeTTÁ<ä+ ˝À|ü* ˝Àø£ Je⁄\q÷ #·÷kÕqT. m+‘√ yÓ T ]{Ÿ dü ÷ º & Ó + {Ÿ yê&É T . düø£\ ˝Àø£ÁbÕDÏ ø£fi≤´D ÁbÕ|æÔs¡düTÔ ! ` Dr. ªª MT]<äs› ÷¡ á <˚X+¯ ˝À <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚jT· {≤ìøÏ |ü⁄{≤ºsT¡ ø±ã{Ϻ .. $esê\≈£î : ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òTü esêe⁄. <Ûë´q+ nø£j å T· bÕÁ‘· ! dü]>±Z #˚j÷· ˝Ò ø±˙ kÕ<Û´ä + ø±ì~ n+≥÷ e⁄+&É<Tä ! XÊ«dü MT<ä ìs¡+‘·s+¡ <Ûë´dü e⁄+∫‘˚ Á|ü|+ü #êH˚ï ø±<äT $XÊ«H˚ï »sTT+#·e#·Tà ! Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ <Ûë´q+ #˚ùdÔ ‘·eT≈£î ‘êeTT düTK+>± J$‘êìï m+C≤jYT #˚dTü ø√e≥y˚T ø±ø£ #·T≥÷º ñqïyê]ì ≈£L&Ü düTKdü+‘√cÕ\‘√ J$+|ü CÒj·T>∑\s¡T.A. <Ûë´q+ n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·Tì &Üø£ºs¡¢≈£L .

e÷qe J$‘· n+‹eT \ø£´å dæ~∆ ø√dü+ eT] ‘·øDå£ eTq'XÊ+‹ ø√dü + .. uÛ≤>∑´e+‘·T&çø¬ H’ ê ˇø±H=ø£ nedüs+¡ <Ûqä + ! <Óe’ ø±sê´\T #˚j÷· \Hêï.T... uÛ≤wü\q÷. e´≈£î\Ô q÷ >ös¡$+#·&yÉ T˚ . ªª düèwæº µµ n+fÒ . ˇπø Ç+≥ ø±ã{Ϻ yê] yê] n_ÛeT‘ê\qT >ös¡$+#·T≈£î+≥÷ ≈£ î ≥T+ãdü u Û Ñ T ´\ eT<Û ä ´ n_Û C ≤‘ê´\≈£ î ‘ê$e«≈£ î +&Ü ø£wdºü Tü U≤\qT. $#·øDå£ qT ñ|üj÷Ó –+∫. es¡ Ô e ÷q+˝À dü + <ä s ꓤ q TkÕs¡ + >± eTdü\Tø√e&ÉyT˚ ` ªª <Ûäs¡à+ µµ. $_Ûqï eT‘ê\ ø£\sTTø£‘√ _Ûqï _Ûqï eè‹Ô. n+‘· s ê‘· à |ü ] dæ ú ‘ · T \qT nqTdü]+∫ u≤Vü≤´ <˚Xø¯ ±\ |ü]dæ‘ú T· \ Ä<Ûës¡+>±.. kÕVæ≤‘·´. ø£sà¡ \ìï+{Ï˝À <Óy’ êìï #·÷&É>\∑ T>∑T‘·÷ |üPìq |üqT˝À¢ dü+|üPs¡í u≤<Û´ä ‘·qT eVæ≤+#·&yÉ T˚ ªª eè‹Ô <Ûäs¡à+ µµ ! ªª <˚V≤ü <Ûsä à¡ + µµ ªª Ä]úø£ <Ûäs¡à+ µµ $_Ûqï <˚XÊ\. qè‘·´.. nìï kÕúsTT\˝Àì dü$Twæº Ä˝À#·Hê ÁøÏj÷· s¡÷bÕ\T eT] ìs¡+‘·s+¡ mH√ï ˝Àø±\. ø£*$T˝ÒeTT\qT ø£*dæ nqTuÛ$Ñ dü÷Ô Ä‘√àqï‹ ~X¯>± |üjT· ì+#·&yÉ T˚ ªª >∑èVü≤düú <Ûäs¡à+ µµ ! XÊ+‹ Jeq+ ø√dü+ e÷qe⁄&ÉT bÕ{Ï+#·e\dæq <Ûsä êà\T ªª düèwæº <Ûäs¡à+ µµ @ ˇø£ÿ] ìj·T+Á‘·D MT<ä kÕπ>~ ø±<äT . ø£fi\¯ Ä$sꓤe+‘√ ≈£L&çq ìs¡+‘·s+¡ q÷‘·q düècÕº´<äT\qT ÄkÕ«~dü÷Ô Ä ªª düèwæº <Ûäsêàìï µµ nqTdü]+#·&yÉ T˚ eTq jÓTTø£ÿ ˇø±H=ø£ eTTK´ <Ûsä à¡ + ! eTq ˝À|ü* X¯øÔÏ kÕeTsê∆´\qT >∑T]Ô+∫ ‘·–q |üì#˚d÷ü Ô ø£sà¡ \˝À øöX¯\‘ê«ìï kÕ~Û+#·&yÉ T˚ ªª eè‹Ô <Ûäs¡à+ µµ .. ª düèwæº µ ªª dü+|òüT <Ûäs¡à+ µµ n+fÒ .. yÓ s ¡ d æ nìï+{≤ Ä•+#·≈î£ +&Ü düV‰ü j·T+ #˚ùd neø±XÊìï eTqøÏ∫Ãq yê]|ü≥¢ ø£è‘·»‘„ · #·÷|ü⁄‘·÷ Ç‘·sT¡ \≈£î Çe«&ÉyT˚ ªª <ëq <Ûäs¡à+ µµ.. ªª dü«<Ûäs¡à+ µµ ªª |ü+#·T≈£î+fÒ ô|+#·Tø√ã&ÉT‘·T+~ µµ ø£qTø£ eTq≈£î dü«+‘· <˚V‰ü _Ûeè~∆ |ü≥¢ C≤Á>∑‘· eT] dü«+‘· Ä‘√àqï‹ ñqï<ë+{À¢ ø=+‘· Ç‘·sT¡ \≈£î |ü+∫ Çe«&ÉyT˚ ªª <ëq+ µµ ! nìï |ü≥¢ ø£èwæ — dü«+‘· dü+kÕs¡ dü+øπ eå T+ |ü≥¢ u≤<Û´ä ‘· eT] #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ <ëHê\˝À ¬ø˝≤¢ ñ‘·ÔeTyÓTÆq <ëq+ C≤„q<ëq+ ! |òü*‘êìï dü + |ò ü T |ü ⁄ s√_Û e è~∆ |ü ≥ ¢ dü V ü ≤ ø±s¡ + . sêÁr.. <ëqe ø£è‘ê´\T dü\bÕ\Hêï |ü+#· ø£sπ à+Á~j·÷\‘√. ìs¡+‘·s+¡ mH√ï n+XÊ‘·à\ ñ<ä“e¤ y˚T . n˝≤+{Ï <ÛäHêìï ì‘ê´edüsê\ ì$T‘·Ô+.. <Ûäs¡àã<ä∆+>± dü+‘√cÕ\‘√ $T[‘·yTÓ +Æ ~ á <˚V≤ü +. ø£ * dæ yÓ T *dæ J$+#·&ÜìøÏ rdüT≈£îHêï+ »qàqT . dü+e‘·‡sê\÷. |ü⁄s√>∑eTq+˝À ñ+&É≥y˚T ªª dü«<Ûäs¡à+ µµ ! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 25 y˚T 2010 . |ü+#· C≤„H+˚ Á~j·÷\‘√ düTK nedüs+¡ <Ûqä + . eTTs¡∞<ÛäsY ` >∑T+‘·ø£˝Ÿ ªª <Ûäs√à s¡ø£å‹ s¡øÏå‘·' µµ ªª <Ûäs¡à+ µµ ªª >∑èVü≤düú <Ûäs¡à+ µµ ìwü Œ ø£ å u Û ≤ e <Û √ s¡ D Ï ‘ √. ôV≤#·Ã]ø£\ <ë«sê ‘·qqT ‘êqT ìj·T+Á‹+#·T≈£îH˚ á <˚V‰ü ìï <˚yê\j·T+>± |ü$Á‘·+>± Ä]®+#·&yÉ T˚ ªª Ä]úø£ <Ûäs¡à+ µµ ! ñ+#·>\∑ >∑&yÉ T˚ ªª <˚Vü≤ <Ûäs¡à+ µµ ! ªª <ëq <Ûsä à¡ + µµ düèwæº j·÷e‘·÷Ô ø£\>∑*|æ ‘·j·÷s¡T#˚dæq dü«j·T+X¯øÏÔ #ê\ø£yTÓ +Æ ~ e÷qe <˚V≤ü + . Á|üeè‘·TÔ\‘√ n\sêπs á dü+|òüT+ eTq≈£î ì‘·´q÷‘·q bÕsƒ¡XÊ\ ! á dü+|òüT+˝Àì $$<Ûä eT‘ê\q÷. ªª dü+|òüT <Ûäs¡à+ µµ ! ªª eè‹Ô <Ûsä à¡ + µµ _#·Ã>±&çø¬ H’ ê. øπ e\+ |ü>\∑ ÷.. mH√ï s¡ø±\ q÷‘·q dü+^‘·. j·TT>±\÷ e÷Á‘·yT˚ ø±≈£î+&Ü |ü]D≤eTÁø£eT+˝À ‘·q<Ó’q XË’*˝À kÕ–b˛‘·÷ ñ+&É&yÉ T˚ ` ªª düèwæº µµ n+fÒ .

ªª $<ë´ <Ûsä à¡ + µµ e∫ÃHê ª dü«`Ç#·Ã¤ µ ‘√ q&ÉTdü÷Ô Ç‘·sT¡ \ nìïs¡ø±\ ùd«#·Ã\¤ qT $<ä´qT Ä]®+∫qyês¡T ‘·≈î£ ÿe . s¡eTD. Á|üø£è‹ ! dü‘·´es¡ÔqT\≈£î <ëk˛Vü≤+ nH˚ á Á|üø£è‹ <Ûäs¡à+ ì‘·´Áù|eT |æbÕdü‘«· y˚T ! Á|üøè£ ‹ì ª $ø£è‹ µ >± e÷s¡Ã≈£î+&Ü #·÷&É&yÉ T˚ e÷qe<Ûsä à¡ +.V. ª eTsƒê~Û|‹ü µ nì #Ó|ü ≈£îH˚yê&ÉT ª >∑Ts¡Te⁄ µ ø±<äT ! n+<ä]ø° e÷s¡<Z sä Ù¡ ≈£î&ç>±.V. ª düs«¡ + Hê≈£î nqTuÛeÑ y˚T µµ nì #Ó|ü ≈£îH˚yê&ÉT eT] ª |”sêƒ ~Û|‹ü µ.. eT] eTq˝Àì Á|ü‹uÛqÑ T nedüs¡yÓTÆq$ ùd«#êä sê»ø°j·÷\T ! <˚XÊìï Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À >∑T]Ô+#·>∑*π>yê&˚ $TÁ‘·T&ÉT . ø£sà¡ |üs+¡ >± j·÷Á‘· nì j·÷Á‘ê+‘·sê\qT #·øÿ£ >± ns¡+ú #˚dTü ø√e&ÉyT˚ ` nVæ≤+kÕqTdüsD¡ Ò ªª nVæ≤+kÕ <Ûäs¡à+ µµ ! ªª eTs¡D <Ûäs¡à+ µµ ! ªª ùd«#êä <Ûsä à¡ + µµ T.. nqTyê<ä s¡#s· TT‘·#˚ ùd‘Y $C≤„q+ô|’ esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. <˚XÊìø° ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≥y˚T . |ü⁄≥Tºø£ ˇø±H=ø£ ÁbÕs¡+uÛÑ+ e÷Á‘·y˚T . ªª Á|üø£è‹ <Ûäs¡à+ µµ ! ªª Mfi¯ófl Hê •wüß´\T µµ nì #Ó|ü ≈£îH˚yê&ÉT. eTTs¡∞<ÛäsY >∑T+‘·ø£\T¢ |ü ] $T‘· T \T ˝Ò ì uÛ ≤ yê\‘√ e⁄+≥÷ n+<ä ] s¡#s· TT‘· : <Ûäs¡à+ X¯s¡D+ >∑#êä$T eTH√uÛ≤yê\q÷ >ös¡$+#·&yÉ T˚ ùd«#·Ã¤ n+fÒ — mìï n&É+¶ ≈£î\T ªª ùd‘Y $C≤„q+ô|’ esYÿcÕ|t µµ ùd‘Y $C≤„q+ nH˚~ n‘·´+‘· nkÕ<Ûës¡DyÓTqÆ |ü]|üPs¡í Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q Á|üø±X¯+ ! ñqï‘√qï‘·yTÓ qÆ J$‘·XÊg+ ! l V. 25`5`2010 ˝À|ü⁄ MT ù|s¡TqT ]õwüsº Y #˚dTü ø√e˝…qT. 99632 58796 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 26 y˚T 2010 . dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ ªª sê»ø°j·T <Ûäs¡à+ µµ ! uÛ≤$+#·&yÉ T˚ ` ªª $TÁ‘· <Ûäs¡à+ µµ ! ªª Á|üøè£ ‹ <Ûsä à¡ + µµ ªª >∑Ts¡T <Ûäs¡à+ µµ düs«¡ ÁbÕDT\≈£L düs«¡ + n+~+#˚~ eT] |ü]dæ‘ú T· \qT ã{Ϻ düT_Ûøå±˙ï. s¡eTD .. eTs¡D+ H˚Á‘êq+<ä+ ø√dü+ ne÷qTwü »+‘·Te<Ûë Áø°&É\T ˇø±H=ø£ n+‘·+ e÷Á‘·yT˚ ! eT<Û´ä ˝À kÕπ> á J$‘·+ ˇø±H=ø£ $dü]+® #·&+É eT] Ä˝À#·Hê|üs+¡ >±. e÷≥|üs+¡ >±. dü\ú + : $»j·Tyê&É ‘˚B : 13`6`2010 (Ä~yês¡+) $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç V... ø£wüºqcÕº˝À¢.. ìsê<äs¡Dq÷ düe÷q+>± kÕ«s¡∆s¡Væ≤‘·+>± Á|ü»\≈£L. eT] n$<ä´˝À $Ás¡M>π yês¡T ãVüQyÓT+&ÉT ! <Ûäs¡à+ µµ ! n˝≤+{Ï n$<ä´qT n+‘·yTÓ T+~+#·&yÉ T˚ ` ªª $<ë´ <Ûsä à¡ + µµ ! ªª sê»ø°jT· <Ûsä à¡ + µµ ªª $TÁ‘· <Ûäs¡à+ µµ ≈£ î \eT‘ê\≈£ î nr‘· y Ó T Æ . eT] yÓ’|üØ‘ê´\q÷ ø£*–+#˚~ .. bò˛Hé‡ : 99857 63446. Á|ü » \ dü + π ø å e ÷ìøÏ eTq ‘·|ü \qT m‹Ô#÷· ù|yê&ÉT. ‘êqT>± ì‘·´ dü‘ê´H˚«wüD˝À dü]jÓTÆ q ª >∑Ts¡Te⁄ µ >± e⁄+≥÷ düV≤ü #·sT¡ \qT ≈£L&Ü >∑Ts¡TkÕúsTTøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&yÉ T˚ ªª >∑Ts¡T <Ûäs¡à+ µµ ! ªª nVæ≤+kÕ <Ûsä à¡ + µµ ªª eTs¡D <Ûsä à¡ + µµ dü]jÓTÆ q XÊø±Vü‰s¡ d”«ø£sD¡ Ò ª nVæ≤+kÕ <Ûsä à¡ + µ .. ø£*$T˝ÒeTT˝À¢ q&ç | æ + #· & ÜìøÏ #· T ø±ÿqT˝… ’ q á ùd«#êä sê»ø° j · ÷ \T bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥÷ Ä<äs¡Dq÷. $<ä´qT uÀ~Û+#˚yês¡T |ü]s¡ødåÏ ÷ü Ô eTq dü«+‘· ùd«#·Ã˝¤ À¢ eTq+ $Vü≤]+#·&yÉ T˚ ªª ùd«#êä #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe .

y˚ fi ¯ ≈ £ î y˚ fi ¯ ≈ £ L ìÁ<äb˛‘·THêï+. yÓ<’ Tä ´\≈£î n+~+#˚ Ks¡TÃ\T ‘·>T∑ ‘Z êsTT.. ˇø£ ~e´dü+|ü<ä µµ le÷Hé . yê´kÕ\T ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À Áyêdæ ªª ‘Ó\T>∑TMs¡ ˝Òesê µµ nqï ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ïì Ä$wüÿ]+#ês¡T. ˙ s¬ +&ÉT ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îì XÊ«düô|’ e÷Á‘·yT˚ ˙ <Ûë´düq+‘ê eTÚq+>± <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 27 y˚T 2010 . ˙ U≤´‹ »>±q B|üyTÓ Æ yÓ\T>∑T‘·T+~ ! ø£sà¡ uÛ÷Ñ $T ˙~sê ! ø±sê´#·sD¡ ≈£î |üPqsê ! ªª »q˙ »qàuÛ÷Ñ $TX¯Ã dü«sêZ<|ä æ >∑Øj·Tdæ µµ ì\T|ü⁄. n˝≤π> ìqTï qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√e{≤ìøÏ ≈£L&Ü Á|ü‹s√p. >∑Ts¡Te⁄. y˚fi¯≈£î y˚fi¯≈£L ì‘·´ø£s¡à\T |ü{°º y˚düT≈£îì #Ó|ü ≈£î+≥THêï+. ∫e]<Óq’ ªª <Ûë´q+ µµ ø£$‘· n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Áyêdæ Ç#êÃs¡T.° <˚X¯ <˚XÊ\≈£L ‘·q •wü´es¡+Z ‘√ Á|üj÷· D+ #˚d÷ü Ô . <˚ e ⁄&É T |ü { Ï º + ∫q Á|ü ‹ J$ø° Á|üj÷Ó »qø£s+¡ >± e⁄+≥T+~ µµ nì Á|üuÀÛ ~düTHÔ êïs¡T |üÁrJ ! ªª @ ø±sê´ì¬øH’ ê ìwü. ˙ <Ûë´qy˚T ˙≈£î yÓ<’ Tä ´&ÉT. Ç+{Ï+{Ïø. mø£ÿ&ÓH’ ê. n<˚ <Ûë´q+. ªª <Ûë´q+ Áø£eT+>± #˚ùdÔ ìqTï »ãT“\T yÓ+{≤&Ée⁄. Á|üuÀÛ ~düTqÔ ï ~e´ <Ûë´qeT÷]Ô eTq |üÁrJ ! ªª y˚ fi ¯ ≈ £ î y˚ fi ¯ ≈ £ L uÛ À +#˚ d ü T Ô H êï+. <Ûë´q+ #˚ùd $<ÛëHê\qT Á|üuÀÛ ~düTqÔ ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! <Ûë´q+ #˚düTø√e&ÜìøÏ dü+|ü<ä\T @M e<ä›˙ . á <Ûë´q ø±\eT+‘ê ˙ ˇø£ÿ&çøπ ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£+ ø±ø£ ˙ <ë«sê ˝Àø£øfi£ ≤´D+ ≈£ L &Ü »s¡ T >∑ T ‘· T +~.. mø£ÿ&ÓH’ ê #·øÿ£ >± <Ûë´q+ #˚dTü ≈£îì |ò˝ü ≤\qT nqTuÛ$Ñ +#·eT˙ . @ ø±\+˝ÀHÓH’ ê. yê&Éyê&É≈L£ ..Ûôd{Ϻ q÷ø£j·T´ >±s¡T ! eT˝Òdæj·÷ d”ìj·TsY ‘Ó\T>∑T dæ{Ï»Hé ! eT˝Òdæj·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù >± |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ $X‚wüyÓTÆq ùde\T n+~düTÔHêïs¡T ! ‘Ó\T>∑T˝À #·ø£ÿ>± e÷{≤¢&>É \∑ q÷ø£jT· ´ >±s¡T nH˚ø±H˚ø£ ø£$‘·\T. <Ûë´q Á|ü|+ü #·+˝À Áø£eTÁø£eT+>± uÛÑ>∑e+‘·Tì düèwæºq+‘ê |ü]ÁuÛÑ$T+∫ #·T{Ϻ #·÷&É>\∑ e⁄. n˝≤π> <Ûë´q+ #˚j·T<ä\∫ <ëì <ë«sê ˙ ˝Àì uÛÑ>∑e+‘·Tìï n+fÒ ìqTï qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√e{≤ìøÏ ‘·|Œü ≈£î+&Ü XÊø±Vü‰]$ ø±yê*. <Óe’ +>± ˙ ‘√&ÉT˙&É>± ñ+{≤&ÉT µµ nì ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïs¡T eTq |üÁrJ ! <Û ë ´q+ <ë«sê e÷qe⁄&É T ‘· q ˝Àì e÷<Û ä e ⁄&ç ì ø£\TdüTø√>∑\&Éì nqTø£Då + Á|üuÀÛ ~dü÷Ô |ü˝|¢… ˝ü ≈¢… L£ . ˙≈£î nqT≈£L\+>± e⁄+&˚ |ü<‹∆ä ˝À ≈£Ls¡TÃì. yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ]>± ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï q÷ø£jT· ´ >±s¡T X‚wü J$‘êìï <Ûë´q Á|ü#ês¡+ ø√düy˚T.. q÷ø£j·T´ ` ø±«˝≤\+|üPsY ` eT˝Òdæj·÷ ªª <Ûë´q+ . XÊø±Vü‰s¡T\πø Ç~ n‹ ‘·«]‘·+>± <ä≈î£ ÿ‘·T+~. ˙ bÕ<ä+ô|’ eTs√ bÕ<ä+ e⁄+∫. ìqTï qTe⁄« |ü]|üPs¡+í >± ‘Ó\TdüTø√>∑\e⁄. bÕ≥\T.º ìj·Te÷\T e⁄+{≤sTT. <Ûë´q+ e\¢ ø£*>π ˝≤uÛ≤\qT. ˙ neTè‘·yTÓ qÆ ø±\+˝À >∑+{À ns¡>+∑ {À ˙ edü‹ nqT≈£L\+ ã{Ϻ m+‘·ø±\yÓTHÆ ê. eT˝Òdæj·÷qT ªª <Ûë´q eT˝Òdæj·÷ µµ #˚j·T&É+ ø√düy˚T n+øÏ‘·+ #˚kÕÔqì #Ó|üŒ&É+ eTVü‰$X‚wü+ ! ` m&ç≥sY ªª kÕ<Ûäq µµ á »>∑‹˝À nkÕ<Û´ä eTqï~ ˝Ò<Tä sê ! kÕ<ÛHä ˚ ˙ }|æs¬ ‘’ ˚ @<ÓH’ ê kÕ~Û+#·>\∑ e⁄sê ! H˚\‘·*¢ ãTTD+ rs¡TÃ≈£îì ˙ »qà kÕs¡ø∆ +£ #˚dTü ø√sê ! eTVü‰X¯ødÔÏ +ü |üqTï&Óq’ eTVü‰eT˙wæ$ qTe⁄« ! eTVü≤Àqï‘· ø±sê´\T #˚ùd eTVü‰ ‘·|dü «æ qTe⁄« ! Äø±XÊìï düŒ]Ù+#·>\∑ <ä÷s¡<]ä Ù$ qTe⁄« ! ø=+&É*ï |æ+&ç#j ˚ T· >∑\ BÛXÊ*$ qTe⁄« ! kÕ<ÛHä ˚ Á|ü>‹∑ øÏ k˛bÕqeTì ‘Ó\TdüT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑sê ! $»j·T\øÏÎ ìqT e]+#·TqTsê ! Ä‘·à$XÊ«düyT˚ }|æ]>± $»j·T|ü<+ä∏ yÓ|’ ⁄ü kÕ>∑sê ! Ä<äsÙ¡ ÁbÕj·TT&Éy’Ó e÷qyê[ì q&ç|+æ #·sê ! ˙ #·]‘· dü«sêíøså£ ê\‘√ *œ+#·ã&ÉT‘·T+~.B. qTe⁄« m+‘Ó+‘· ø±\+ Ç˝≤ #˚kÕÔy√ n+‘·+‘· ‘·«s¡˝À ˙≈£î C≤„H√<äj·T+ ø£\T>∑T‘·T+~.

lXË\’ + nqTuÛyÑ ê\T : lXË\’ +˝À áX¯«s¡T&ÉT.Ûôd{Ϻ q÷ø£jT· ´ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ne‘·]+∫. eTq‘√ dü+uÛ≤wæ+∫ eTq*ï |ü⁄˙‘·T\T>± #˚dü÷Ô <Ûë´q e÷s¡Z+˝À Á|üy•˚ +#·eT˙ eT] |ò*ü ‘·+ nqTuÛ$Ñ +#·eT˙ eTq≈£î kÕø屑·T>Ô ± ‘êH˚ <Ûë´q |ü<ä∆‘·T\T H˚s¡TŒ‘·Tqï eTVü‰‘˚»dæ« eTq |üÁrJ eTVü‰qTuÛ≤e⁄ìøÏ eT˝Òdj æ ÷· <Ûë´qT\+<ä] ‘·s|¡ ⁄üò q e+<äHê\T n]Œ+#·T≈£î+≥THêïqT ! ..ÛeTes¡+ sê|òüTesêe⁄ >±] ø±¢dtøÏ yÓfi¯fleTHêïs¡T. |üÁrJ. eTq‘√ eTT#·Ã{Ï+∫. Ä e÷düsº Y ø±¢dTü ˝À Hê≈£î |üPs¡«»qà\T ø£ì|æ+#êsTT ! Hê≈£î 1997 ˝À Hê X¯Øs¡+ ø±*b˛sTT+~. Ä ªª ∫qï‘·q+˝ÀH˚ ø√&çì yÓTT+&ç ø£‹Ô‘√ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 28 y˚T 2010 . n|ü&ÉT Hê˝À qT+∫ ˇø£ CÀ´‹ ø±+‹e+‘·+>± ø£ì|æ+∫+~. |üÁrJ Vü≤è<äjT· +˝À sê|òTü y˚+Á<ä kÕ«$T ñqï≥T¢>± s√p ø£ì|æk˛Ô+~ ! Hê\Zes√E Hê≈£î <∏sä ¶Y ◊ zô|Hé nsTT+~ ! ø=+#Ó+ùd|ü{øÏ Ï dü÷ø£ÎX¯Øs¡+ $&ÉT<ä˝’… eT÷&ÉT }fi¯ófl ‹]–e∫Ã+~ ! |üÁrJ “ OK ” nqï ‘·sT¡ yê‘· ˝À|ü*øÏ e#˚Ãdæ+~. H˚qT sê»eT+Á&ç˝À »]–q |üÁrJ ø±¢dTü ≈£î yÓfi≤flqT. |üÁrJ . Ç+{À¢ <Û ë ´q+ #˚ d ü T Ô q ï|ü  &É T ‘· ≥ e]Ô Ms¡sê|òTü esêe⁄ >±s¡T e∫à ø±¢dt #ÓbÕŒs¡T. |æ<|ä ü ‘·q <˚X+¯ ˝Àì nìï sêÅcÕº\˝Àq÷ <Ûë´q øπ +Á<ë\T HÓ\ø=*Œ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï <Ûë´q uÛ≤s¡‘·+>± e÷sêÃs¡T. Ä kÕsY eTeTà*ï m+‘√ n_Ûe÷q+>± #·÷XÊs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢. nH˚ø±H˚ø£ <Ûë´qπø+Á<ë\T HÓ\ø=*Œ ø√{≤¢~ Ä+Á<ÛTä \≈£î <Ûë´q Á|üuÀÛ <äq\T #˚dqæ |üÁrJ <Ûë´q dü«sêí+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ>± ‘·q sêÅcÕºìï r]Ã~<ë›sT¡ . b˛ µµ nHêïs¡T.K. ãT<äT∆&ÉT ø£ì|æ+#ês¡T ! eT∞fl ˇø£s√E yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T $Á>∑V≤ü s¡÷|ü+˝À ø£ì|æ+∫ ªª H˚qTHêïqT. ˇø£ ne‘ês¡ eT÷]Ô eTq #Ó+‘·≈£î e∫Ã. $»j·T\øÏÎ ªª ø±´q‡sY ˝Ò<äT ! @MT˝Ò<äT ! bò˛ ! µµ ø√kÕqT — n+<äTøπ ø±´q‡sY ‘Ó>T∑ \T e∫Ã+~ µµ nì <Ûë´q+˝À ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. nø£ÿ&É |üÁrJ n+<ä]#˚‘· |ü~ì$TcÕ\T <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T. m|ü&ÉT ø±yê\+fÒ n|ü&ÉT X¯Øs¡+ $&ç∫ô|≥ºe#·Tà µµ nì #Ó|üŒ≥+ |ü⁄düÔø£+˝À #·~yêqT. ªª ˙ J$‘·+ ˙ #˚‘·T˝À¢ e⁄+~. ˇø£kÕ] <Ûë´q+˝À ø√&ç düb˛{≤ |ü+&ÉT ‹+≥Tqï≥Tº>± ø£ì|æ+∫+~.eT˝Òdæj·÷˝Àì eTq+ n<äèwüºe+‘·T\+. ø±¢dt nsTTb˛sTT yÓfiS¯ Ô ªª H˚HeÓ s√ ‘Ó\TkÕ ? kÕsTTu≤u≤qT µµ nì #ÓbÕŒs¡T. @MT˝Ò<Tä . ★★★ ªª ø£èwüyí D˚ Ï µµ nH˚ á‘·ø√≥ d”ìj·TsY e÷düsº Y qqTï . n~ m+<äT≈£î ø±*+<√ <Ûë´q+˝À ‘Ó*dæ+~. ★★★ sêe⁄\bÕ˝…+ ªª X¯+ø£sY¬s&ç¶ µµ >±] Ç+{ÏøÏ ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ e∫Ãq ªª 2012 lìyêdüsêe⁄ µµ >±s¡T nH˚ ˇø£ e÷düsº Y e#êÃs¡T. Ä s¬ +&ç+{Ï˙ ø£$å T+#·eTì <Ûë´q+˝À n&ç>±qT. u…+>∑fiS¯ s¡T nqTuÛyÑ ê\T : u…+>∑fi¯Ss¡T |æs¡$T&é yê´© øÏ+>¥‡ #Ûê+ãsY MT<ä ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ #˚düTÔqï|ü&ÉT zc˛. n~ >∑Ts¡T≈Ô î£ e∫à ªª H˚qT Ç|ü&˚ sêqT — Hê≈£î Ç+ø± u≤<Û´ä ‘·\T e⁄HêïsTT µµ nì #ÓbÕŒqT. eT÷&Ées√E Hê≈£î \ø°Î<˚$ ‘êeTs¡|ü⁄e⁄«˝À ø±+‹e+‘·+>± ø£ì|æ+∫+~ ! Ä ‘·s¡Tyê‘· Ç+{ÏøÏ yÓ[flq eTs¡Tdü{sÏ √E sêÁ‹ <Ûë´q+ #˚d÷ü Ô ìÁ<ä˝ÀøÏ yÓfi≤flqT. nø£ÿ&É eT÷&ÉTs√E\T e⁄HêïqT. n|ü&ÉT Äj·Tq |ü~ì$TcÕ\T #·÷dæ yÓ [ flb˛j· ÷ &É T . ø±¢dt #Ó|Pü Ô e⁄+fÒ $uÛ÷Ñ ‹ yêdüq ek˛Ô+~. e÷~ sêe⁄\bÕ˝…+. m+<äTø£+fÒ ªª ∫qï‘·q+˝À ≈£îø£ÿ MT<ä y˚&˙ç fi¯ófl b˛dæq+<äT≈£î Hê X¯Øs¡+ ø±*+~ µµ nì <Ûë´q+˝À ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. |üÁrJ Hê ‘·\ô|’ ∫qï>± ˇø£ <Óã“y˚dæ ªª ø±´q‡sY ˝Ò<Tä . Ä eTs¡Tdü{Ïs√E j·TeTsêE ø£ì|æ+∫ ªª ˙ f…yÆ Té nsTTb˛sTT+~ sê µµ nHêï&ÉT. uÛÑj·T|ü&É≈£î µµ nHêïs¡T ! ˇø£s√E |æs$¡ T&é˝À <Ûë´q+ #˚dTü qÔ ï|ü&ÉT ˇø£ e÷+dü+ eTT<ä˝› ≤ e⁄qï <ë+{À¢+∫ ˇø£ ∫qï|æ\¢ ãj·T{ÏøÏ e∫à yÓT~* yÓT~* #·ìb˛sTT+~. Ä ø±¢dt qT+∫ yÓfifl‚ ≥|ü&ÉT |üÁrJì ø£*dæ ªª &Üø£sº ‡Y Hê≈£î ª ø±´q‡sY e⁄+~ µ nHêïs¡T µµ nì #ÓbÕŒqT. ‘·sT¡ yê‘· ªª ø±´q‡sY #·ìb˛sTT+~ µµ nì ˝À|ü* qT+∫ »yêãT e∫Ã+~ ! Hê ù|s¡T $»j·T\øÏÎ. Á|üdüTÔ‘·+ K+&É K+&Ü+‘·sê\˝Àì <˚X¯ <˚XÊ\T |üs´¡ {Ïd÷ü Ô á uÛ÷Ñ ˝Àø±H˚ï <Ûë´q uÛ÷Ñ ˝Àø£+>± e÷s¡TdüTHÔ êïs¡T ãT<ä∆ uÛ>Ñ y∑ êqT&ç eTs=ø£ ne‘ês¡+>± ù|s=ÿqã&ÉT‘·Tqï eTq |üÁrJ ! K. Ä CÀ´‹ qT+∫ $ù|òTïX¯«s¡T&ÉT ãj·T{ÏøÏ e#êÃ&ÉT. Ä eTs¡Tdü{Ïs√E eT<Ûë´Vü≤ï+ <Ûë´q+ #˚dTü qÔ ï|ü&ÉT Äø±X¯+˝À •e⁄&ÉT Hê≥´+ #˚düTÔq≥T¢>± ø£ì|æ+#ês¡T ! Ä ‘·s¡Tyê‘· Ä+»H˚j·TkÕ«$T dü+J$ì |üs¡«‘êìï |ü≥Tº¬øfi¯ó‘·Tqï≥T¢>± ø£ì|æ+#ês¡T ! Ä ‘·sT¡ yê‘· ø±øÏHê&É G. Ä s¬ +&ÉT qqTï ø£$å T+#êsTT. >±s¡T ˇø£ >∑+≥ <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T.

n+<äTøπ . ªª Ä dü‘·´+˝À. 29 . ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ . dü+kÕÿsê\T ñqïyê] |ü≥¢ ndü÷j·T‘√. n˝≤ nwüºdæ<äT∆\˙ï ª <ä‘·Ô µ yÓTÆq dæú‘˚ ªª <ä‘êÔÁ‘˚j·T µµ dæú‹. dæ<äT∆\˙ï ekÕÔsTT. ▲ Á‹>∑TD≤\T <ë{Ï. n+‘ê ª <ä‘·Ô µ eTe⁄‘·T+~. <˚V≤ü kÂ+<äs´¡ +. ìs¡TDZ +˝À dü<ë ªª nqdü÷j·÷ dæ‹ú µµ ˝À dæú‘·yÓTÆq|ü&˚ düs¡«dæ<äT∆\÷ <ä‘·ÔeTe⁄‘êsTT. |ü<eä ⁄\T. Ä <Ûäs¡à+˝À e⁄+&É&É+ µµ n+fÒ ªª nqdü÷j·T‘√ dü+kÕs¡+ #˚jT· &É+ µµ. Ä <Ûsä à¡ +˝À edæ+#·+&ç — n|ü&ÉT MT <ä>]Z∑ øπ n˙ï #˚sá ã&É‘êsTT µµ nì.. ‘·eTø£Hêï m≈£îÿe>± ø£+&Éã\+. ªª ªnÁ‹µ ø±ì yêfi¯ófl µµ n+fÒ ªª Á‹>∑TD≤\˝À eTTì– ‘˚˝Ò Á‹>∑TD≤‘·à≈£î\T µµ. Jdüdt nHêïs¡T ` ªª <˚e⁄ì sê»´+ #˚]. n+fÒ. #·<Tä e⁄\T. ªª nGÁ‹µµ R ªª nÁ‹ µµ R ªª Á‹>∑TD≤\qT <ë{Ïqyê&ÉT µµ. ªª eTVü‰ eTTì µµ n+fÒ ªª eTVü‰ eTÚq+ ñqïyê&ÉT µµ nqïe÷≥ ! ªª ∫‘·Ô+ eè‹Ô s¡Væ≤‘·yÓTÆqyê&ÉT µµ nqïe÷≥. ªª <˚e⁄ì sê»´+˝À #˚s&¡ +É µµ n+fÒ ªª nÁ‹ eTVü‰eTTì ne&É+ µµ. <˚«cÕ\‘√ e⁄+&É&+É düs«¡ kÕe÷q´+. nÁ‹ ª eTVü‰eTTì µ >± nsTTHê ª nqdü÷j·T µ ‘√ ø±|ü⁄s¡+ #˚j÷· *‡+<˚ ! ndü÷j·T ˝Òì dæ‘ú ˚ ª nqdü÷j·T µ dæ‹ú . ªª n|ü&ÉT MT <ä>∑Z]πø n˙ï #˚s¡Ãã&É‘êsTT µµ — n+fÒ ªª <ä‘êÔÁ‘˚jT· dæ‹ú µµ nqïe÷≥.ªª <ä‘êÔÁ‘˚j·T µµ ªª eTTì µµ n+fÒ eTÚì. n~Ûø±sê\T. ªª yêø˘ eTÚq+ ñqïyê&ÉT µµ nqïe÷≥. n|ü&˚. Ä dü‘´· +˝À. Á‹>∑TD≤\qT <ë{Ï Ä‘·à|üs+¡ >± ñqï|ü&ÉT ≈£L&Ü ˇø√ÿkÕ] ndü÷j·T ñ+&Ée#·Tà ` $XÊ«$TÁ‘·T&çøÏ˝≤>± ` ªª H˚qT ª sê»]¸ µ ì e÷Á‘·y˚T — eTs=ø£s¡T ª ÁãVü≤à]¸ µ µµ nì ! eTìwæøÏ ∫e]>± á ªª Ä<Ûë´‹àø£ ndü÷j·T µµ ≈£L&Ü ñ+&Ésê<äT. nsTT‘˚.

m+‘·eT+~ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ ˝Àì ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+<˚XÊ\T. ôV≤’ <äsêu≤<é ` 500 036 bò˛Hé : 040 ` 64547630. d”ìj·TsY e÷düsº ‡Y Ç+≥s¡÷«´\T. ôV’≤<äsêu≤<é Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£L dü+ã+~Û+∫q |ü⁄düÔø±\T #·<äe&É+. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢. Áø=‘·Ô |ü⁄düøÔ ±\ ❈❈❈ >∑T]+∫q $X‚w¢ Dü \T #·<eä &É+ <ë«sê nìï ø√D≤\˝À C≤„Hêìï <Û ë ´q+ #˚ j · T &É + yÓ T T<ä \ Tô|{Ï º q ‘· s ê«‘· Hê˝À ô|+#·T≈£î+≥÷. düT˙‘· Äs√>∑´+‘√ e⁄HêïqT ! <Ûë´q+ #˚jT· &ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü Ä‘·àC≤„Hêìø°. uÛÑj·T+. e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q m≈£îÿe>± ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷dü|Áü ‹ø£q÷. n+‘·s¡TàK+>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îì Ä+<√fi¯q\T ‘·–Z ªª <Ûë´q »>∑‘Y µµ <Ûë´q Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Ç+‘· n+<ä ] ‘√ Äràj· T +>± ñ+&É > ∑ \ T>∑ T ‘· T HêïqT.000/` $sêfi¯+>± <ë«sêH˚ ‘·–+Z #·Tø√>∑\qH˚ >∑{ºÏ qeTàø£+‘√ ñ+&˚<ëìï. N|òt m–®≈L£ ´{Ïyé ` 9440077359 Ç+{Ï HÓ+. ø√|ü+. H˚qT Hê\Tπ>fi¯fl qT+∫ Á|üdTü ‘Ô +· <Ûë´q Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <Ûë´q+ ø±¢dTü \T #Ó|Œü &É+.Y eT÷kÕsê+u≤>¥. |æs$¡ T&é kıôd{’ ° e⁄+&ç J$‘êìï ÄkÕ«~+#·˝Òø£ jÓTTø£ÿ Ç‘·s¡ Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄düÔø±\q÷ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü nXÊ+‹‘√ ñ+&˚ < ëìï. kÕ+>∑‘´· +. <Û ë ´q+ #˚ d ü T Ô H êïqT. ‘Ó*dæqyêfi¯fl≈£î |ü⁄düøÔ ±\T. <Û ë ´q+ Ç+{À¢ ø±¢dTü \T ø£+&Éøº˘ #˚jT· &É+. #·<äTe⁄‘·THêïqT. <Ûë´q Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü Hê˝Àì á e÷s¡TŒ≈£î ø±s¡D+. ˇø£ e÷dü+ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Á|ü#·Ts¡D ì$T‘·Ô+ eT]ìï $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : D.. 2009 Ç#êÃqT ! á |üÁ‹ø£qT n+<äs÷¡ #·~$. nHês√>∑´+ (¬>ì’ ø˘ ÁbÕã¢yTé ) ‘√ ≈£L&Ü u≤<Û|ä &ü <˚ ëìï. Hê nHês√>±´ìï ≈£L&Ü <Ûë´q+ øÏ Hê e+‘·T düV‰ü j·T+ n+<äCj Ò ÷· \ì 25. <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\T. J$‘êìï Äq+<ä+>± >∑&bÉ Õ\ì nqTuÛeÑ + bı+<ëqT ! n|üŒ{ÏqT+∫ Äs√>∑´ düeTdü´ rÁe‘· ‘·>&Z∑ +É eTqdü÷Œ¤]>Ô ± ø√s¡T≈£î+≥THêïqT ! yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~ ! Á|üdüTÔ‘·+ @ Ä|üπswüHé ˝Ò≈£î+&ÜH˚ |üP]Ô G. Ä‘·àC≤„q+ bı+<ä&+É ˝À <Ûë´q+ #˚dü÷Ô+&É>± ˇø£s√E ÄÅdüº˝Ÿ Ä|üπswüHé »]–q <ë«sê Áù|eT‘·‘ê«ìï bı+~. J$‘êìï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ C≤„Hêìï n+<ä]ø° n+<äCkÒ ˛Ôqï ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Äq+~+#· >∑\T>∑T‘·THêïqT.000 ` s¡÷ˆˆ25. Ä<Ûë´‹àø£+>± ñqï‘·e÷s¡+Z ˝À |üjT· ìdüTHÔ êïqT.000 . XÊ*yêVü≤q q>∑s. dü»®q ôd˝Ÿ : 94410 41580 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~∆ ì$T‘·Ô+ ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ ø√dü+ ªª J$‘·ø±\+ b˛wü≈î£ \qT µµ ÄVü‰«ìdüTHÔ êï+.000 eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T ` s¡÷ˆˆ1. 16`11`511/D/247.G. ▲ ▲ ▲ J$‘·ø±\+ #·+<ë J$‘·ø±\+ b˛wü≈î£ \T ` s¡÷ˆˆ3. &Üø£sº q¢¡ T ø£*dæHê Ä|üsπ wüHé nedüse¡ Tì #ÓbÕŒs¡T. øπ X¯esêE. 9246337630 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 30 y˚T 2010 .00. ªª Hê~ µµ \T ø=ì ñ∫‘·+>± |ü+∫ô|≥º&+É #˚dTü HÔ êïqT ! ❈❈❈ nH˚ uÛ≤eq .. düT˙‘· ` ôV’≤<äsêu≤<é ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ Hê ù|s¡T düT˙‘·. CD #˚jT· ø£eTT+<äT ªª H˚qT µµ.

Á|üD°‘· ` ôV’≤<äsêu≤<é ªª |üÁrJ n+fÒ e÷≈£î m+‘√. Ç+‘·˝À |üÁrJ “ O. n~ @Á|æ˝Ÿ HÓ\.. Ä ∫qï‘·q+˝ÀH˚ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 31 y˚T 2010 . Äsê. m+‘√ ÁbÕD+ ! µµ Hê ù|s¡T ªª Á|üD°‘· µµ.. ø£sà¡ yÓTT<ä˝q’… yê{Ï #Ó|Œü >±H˚ Ä ˝Àø£+˝À+∫ ˇø£ÿkÕ]>± á ˝Àø£+˝ÀøÏ e∫Ã|ü&ܶqT ! >∑T]+N e÷ eT<Û´ä m+‘√ dü+uÛ≤wüD »]π>~.. ” n+<äT‘·÷+&˚$.. n‘·´+‘· .. Ä ∫ìï ej· T dü T ‡˝À . e÷ Ä+{° #Ó|æŒ . mìï Ä<Ûë´‹àø£ $wüj÷· \qT Ç+≥¬sï{Ÿ ˝Àq÷. ªª Hê≈£î uÛÑj·T+ y˚k˛Ô+~ kÕsY µµ nq>±H˚ |üÁ‹kÕsY ªª &Üø£sº Y ns¡TD $T≥º|*ü ¢ (∫ø±>√) µµ >±]øÏ #ê˝≤ düìïVæ≤‘· ªª MT≈£î |æ∫Ã|ü{Ϻ+~. H˚sT¡ Ã≈£îqï s¬ +&ÉT HÓ\˝À¢H˚ Hê |üPs¡«»qà u≤>± #·÷düTø√>∑*>±qT. (IT) Final Year ” #· < ä T e⁄‘· T HêïqT. ø±˙ e÷ neTà Ç+{À¢H˚ |æ\\¢ +<ä]ø° H˚qT |üØø£\å ø√dü+ #·<Tä e⁄≈£î+≥÷+&É>± Hê ˝À|ü* qT+∫ ˇø£ <Ûë´q+ ø±¢dTü \T ô|{Ϻ Á|ü‹s√p yÓT&çfwÒ Hü é #˚sTT+#˚yês¡T. Ç‘·s¡T\ |üPs¡«»qà\qT #·÷&É>∑\>∑≥+. |ü⁄düøÔ ±\ <ë«sê eT] |üÁrJ dü+<˚XÊ\ <ë«sê m+‘· nsTT‘˚ ‘Ó\TdüT≈£îHêïH√.E. Hê ej·TdüT‡ 11 dü+e‘·‡sê\T — Hê ∫ìï J$‘·+˝ÀH˚ #ê˝≤ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ s√E (Ä $wüjT· + n|üŒ{À¢ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT) ! |üÁrJ eTVü‰sêh˝À <Ûë´q+ ø±¢düT\T eTT–+#·T≈£îì e#êÃs¡T. H˚qT <Ûë´q+ n|ü&ÉT 11 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡.M. <ä{C° Ÿ |üÁrJ !! |üÁrJ eTeTà*ï <Ûë´q+˝À ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T.. Hê |ü<äø=+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡˝ÀH˚ |üÁrJ e<ä› #˚dqæ ˇø£ >∑+≥ <Ûë´q+˝À mH√ï $»Hé‡ sêe≥+. 2000 µµ.. düT<Ûë Ä+{° . n+<ä ] |æ \ ¢ ˝ ≤¢ π > Hê≈£ î ≈£ L &Ü <Û ë ´q+ n+‘· > ± n|ü&ÉT H˚qT @&Ée‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·THêïqT.. e÷ neTà Ä s√E˝À¢H˚ ªª |üÁrJ nø£ÿ>±¬sq’ düT<Ûë Ä+{° µµ ‘√ ≈£L&Ü ø=~›>± K+>±s¡T |ü&ç |üÁ‹>±]øÏ bò˛Hé #˚dæ . Hê‘√bÕ≥T e÷ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T düsfi¡ ¯ n‘·eÔ Tà. #˚j÷· \ì|æ+#·øb£ ˛j˚T~. H˚qT ❖❖❖ <Ûë´q+˝À ≈£Ls√Ã>±H˚ ˇ+{Ï ì+&Ü @<√ ÁbÕ≈£î‘·Tqï≥T¢. Hê≈£ î ª |üPs¡«»qà µ n+fÒ >∑Ts¡TÔ≈£îe∫Ã+~.K... H˚ q T 2000 ˝≤+{Ï n‘·´+‘· . #·øÿ£ {Ï s¡ + >∑ T \T ø£ q |ü & É ≥ + eT] n<ä T “¤ ‘ · y Ó T Æ q mH√ï ø£ ≥ º & Ü\T á Áø£eT+˝À Hê≈£î <Ûë´q+ #˚dqæ |ü&É˝≤¢ Á|üeTTK {Ïu{… Ÿ ø£ì|æ+#·&+É . qqTï e÷ neTà |üÁrJì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ |üÁrJ ø±ì |üPs¡«»qà\ C≤„q+ ø£\>∑≥+ nH˚ $wüj÷· ìï n‹ dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ‘˚˝ÃÒ j·T&É+ |üÁrJπø kÕ<Û´ä + ! <ä{C° Ÿ |üÁrJ !! Ç+{ÏøÏ rdüTø¬ fi¯fl&É+ »]–+~. |üPs¡«»qà\ >∑T]+N. Ç|ü&ÉT . <Ûë´q+˝ÀøÏ sêe&É+.. »]–+<ä+‘ê ø£*dæ |üÁ‹>±] Ç+{ÏøÏ yÓfi≤flqT. $TÁ‘·Tsê\T ! n+<äTe\¢ düT<Ûë Ä+{° e\¢H˚ e÷ neTà>±s¡T MTπsMT K+>±s¡T |ü&øÉ ÿ£ sπ <¢ Tä µµ nì eT+<ä*+#·&+É »]–+~. n<äT“¤‘·yÓTÆq >∑Ts¡Te⁄ jÓTTø£ÿ dü+e‘·‡s¡+ »qe] ∫e] yês¡+˝À kÕ+>∑‘ê´ìï bı+<ä≥+ Hê |üPs¡«»qà düTø£è‘·+ e÷Á‘·yT˚ ! ❖❖❖ e÷ neTà ªª M. yÓ+≥yÓ+≥H˚ ø=ìï ôd&¢Ì ‡é e÷s¡TÑ·÷qï≥T¢>± mH√ï >∑Ts¡Te⁄ ªª ˝ÀuŸkÕ+>¥ sê+bÕ µµ >±] qT+∫ dü+<˚XÊ\T <äèXÊ´\T yÓ+≥yÓ+≥H˚ ø£ì|æ+#·kÕ>±sTT. <Û ë ´q+ #˚ ù dÔ Ç˝≤+{Ï ôV≤’ <äsêu≤<é “ MGIT ” ˝À H˚qT nqTuÛyÑ ê\T ekÕÔjT· ì ≈£L&Ü H˚qT $qì Ä düeTj·T+˝À . Äsê #·÷&É>\∑ >∑≥+ ‘Ó*dæ b˛sTT+~. Hê á 21 e dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡˝À . MT ne÷àsTTøÏ |üPs¡«»qà ‘Ó*dæ+~ . <ë+‘√ yêsTTdt ªª qTe⁄« VüQj·÷Hé‘ê‡+>¥ µµ n+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ uÛj Ñ T· + H˚qT ≈£L&Ü ã\e+‘·+>± ≈£Ls¡TÃH˚<ëìï. ❖❖❖ ❖❖❖ Ä s√E ªª |òÁæ ãe] 17. |üPs¡«»qà ‘Ó\TdüTø√e≥+. m+‘√ n<äT“¤‘·yÓTÆq nqTuÛÑyê\T bı+<ä≥+ nH˚~ ª |üÁrJ µ “ B.. yêfi¯fl |æ\\¢ +<äs÷¡ . y˚dæ e÷ neTà <ä>∑Z]øÏ |ü]¬>‘·TÔ¬ø[fl #Ó|üŒ>±H˚ .. Ä ‘·sT¡ yê‘· e÷ Ç+{À¢ <Ûë´q+ ø±¢dTü \T dü+e‘·‡sê\ ‘·sã¡ &ç ‘·|dü Tü ‡\T #˚ùd ãTTwüß\≈£î ≈£L&Ü kÕ<Û´ä + ô|≥º&+É . n+<äse¡ T÷ |üÁrJ <ä>]Z∑ øÏ e#êÃ+. n|ü&ÉT . ìs¡à˝≤<˚$ µµ <ë«sê <Û ë ´q+ H˚ s ¡ T Ã≈£ î HêïqT.

ˇø£<ëì ‘·sê«‘· ˇø£{>Ï ± ˇø£ÿ HÓ\˝ÀH˚ eT÷&ÉT eT©ºHw˚ qü ˝Ÿ ø£+ô|˙\T ø£fi≤flsê #·÷&É≥+ »]–+~ ! <ä{°CŸ Á|üD°‘· !! “ C. Ç|ü&ÉT H˚qT ÄXÊeVü≤ <äèø£Œ<∏ëìï ø£\T>∑CdÒ ÷ü Ô ˇø£ >∑e÷´ìøÏ ‘·|Œü ø£ #˚sT¡ düT+Ô ~. eT] Hê yÓT&ÉH=|æŒ ªª m|ü&Ó‘’ ˚ $$<Ûä nqTuÛyÑ ê\ <ë«sê ˇø£ Ä‘·à ‘·qqT ø£Då ≤˝À¢ e÷j·T+ ø±e&É+ »]–+~ ! á $wüjT· + e÷ neTà ‘êqT ñ<ä]∆ +#·T≈£î+≥÷ ñqï‘·~X¯>± kÕ–b˛‘·÷ e⁄+≥T+<√ . mHÓïH√ï eT+<äT\T yê&Ü*‡ e#˚Ã~. Vü‰sTT>± XÊ«dü |”\TÃø√>∑\T>∑T‘·THêïqT @ ø±\+˝ÀHÓH’ ê !! ªª á s√E H˚qT Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ m+‘· ô|<ä› düu˝ÑÛ ÀHÓH’ ê y˚\eT+~ eTT+<äT nsTTHê <Ûs’Ó ´¡ +>± ì\ã&ç . ªª cÕ*˙ Ä+{° µµ ì n&É>>∑ ± Ä$&É ªª ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº ‡Y ø=+<äsT¡ Ä Áø£eT+˝ÀH˚ n~ ˇø£ uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ç˝≤ s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ +≥T+~ ..S.. Hê X¯Øs¡+ n+<äT˝À <Û ë ´q+ dü e T≈£ L ]à ø£q|ü&TÉ ‘·÷ .. n{≤ø˘ ñ<√´>±\T ≈£L&Ü bı+~ .. “ Teach for India ” eT] “ Birla Soft ” ˝À¢ ❖❖❖ Hê ∫qï‘·q+ qT+N Hê≈£î ÄkÕÔà e⁄+&˚~. •wüß´sê*>± dü>ös¡e+>± #Ó|Œü >∑\qT ! <ä{°CŸ Á|üD°‘· !! ªª eT+<äT\T ndü‡\T yê&É≈L£ &É<Tä µµ nqT≈£îì <Ûë´HêìøÏ ≈£Ls√Ã>±H˚ ❖❖❖ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 32 y˚T 2010 . Ç|ü&ÉT ñ<√´>±\ m+|æø£ H˚qT e∫Ãq|ü&É˝≤¢ $|üØ‘·+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ÁbÕD+ b˛‘·Tqï+‘· #˚düTø√yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~ ! ªª Ç+»˙]+>¥ #˚dæHê u≤<Ûqä T nqTuÛ$Ñ +#˚<ëìï.. #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·T nø£ k Õà‘· T Ô > ± ˇø£ ≈£ î HêïqT. Áø£eT+>± ô|{Ï+º ~.yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ]>± ªª |üPsêí‘à· µµ eT] ªª n+XÊ‘·à µµ \ >∑T]+∫ ø±ùd‡|ü{øÏ Ï ˇø£ n+<äyTÓ qÆ yÓ+&ç s¡+>∑T˝À e⁄qï ‘Ó\ì¢ yÓT‘·ìÔ Hê≈£î m+‘√ n<äT“¤‘+· >± $e]+#ês¡T sê+bÕ >±s¡T.. e<ë› ? b˛sTT+~ ! Ä µµ nì Ä˝À#·q‘√ e⁄qï eTs¡Tdü{Ïs√E H˚qT Hê H˚ q T |ü Á rJ dü ÷ #· q Á|ü ø £ ÿ MT<ä |ü & É T ≈£ î ì y˚ T s¡ ≈ £ î ñ<√´>∑ + ìÁ<ä b ˛‘· ÷ +&É > ± . e÷{≤¢&>É \∑ qT ❖❖❖ ˇø£ k Õ] Hê≈£ î . n+≥÷ sê+bÕ e÷dü º s Y $es¡ + >± ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T ! <Ûë´q+ <ë«sê H˚qT m+‘√ Ä‘·àX¯øìÔÏ bı+~ Hê $<ë´]∆ ˇø£kÕ] <Ûë´q+˝À qqTï H˚qT ˇø£ ãT~∆dtº e÷+ø˘>± J$‘·+˝Àì Á|ü‹ <äXq¯ ÷ m+‘√ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ $»j·Te+‘·+>± #·÷düT≈£îHêïqT ! n‘·qT Hê #˚sTT|ü≥Tº≈î£ ì ˇø£ ‘·{≤ø£+ e<ä≈› î£ eTT–+#·T≈£î+≥÷ Á|ü‹ ˇø£ÿ dü+|òTü ≥qq÷ <Ûs’Ó ´¡ +>± m<äTs=ÿHêïqT.. dü÷ÿ˝À¢ eT] ø±˝ÒJ˝À rdüT¬ø[fl qqTï n+<äT ≈£L&Ü ªª ˇø£ ©&ÉsY µµ ˝≤ ˝ÀøÏ #·÷&ÉeTì #ÓbÕŒ&ÉT ñ+&É>*∑ >π dü‘êÔqT Hê≈£î . ❖❖❖ n+XÊ‘· à \y˚ T µµ . $&çe&ç e÷qe»qà rdüT≈£îqï <Ûë´q+ <ë«sê V”≤*+>¥\T #˚dTü ≈£îH˚yêfi¯fl+ düs<¡ ë>±.S. eTq+<äs¡+ ùdïVæ≤‘·T\ $wüjT· +˝À ≈£L&Ü @yÓH’ ê nHês√>±´\T+fÒ n+<äs+¡ ≈£L&Ü ˇø±H=ø£ |üPsêí‘à· qT+∫ . ªª Ç+»˙]+>¥ m+‘√ n<äT“¤‘+· >± @&ÉT ‘·sT¡ yê‘· nyÓT]ø± yÓ[fl X¯ Ø sê\T>± $&ç M... Ä wæ|ü qT {≤˝…+{Ÿ‡ ñqïyêfi¯flqT ≈£L&Ü Á‘√dæsê»qT≈£î+≥÷ .. |tà µµ n+≥÷ ô|<ä$ $s¡Tdü÷Ô ìsêX¯|&ü ˚ n˝≤+{Ï~ <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq ø=~›ø±˝≤ìπø ÄkÕÔà yê´~Û j·TTe‘·qT eT] yêfi¯fl ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT <Ûë´q+ e÷Á‘·yT˚ yê]˝À dü+|üPs¡+í >± eT] düeT÷\+>± qj·TyÓTbÆ ˛sTT+~. mø£ & É $ Tø˘ ‡ @*j· T Hé ‡ ‘√ ≈£ L &ç q |üs+¡ >± Hêø£+fÒ m≈£îÿe ª ùdŒdt w æ | t µ Hê s¡÷yéT˝ÀøÏ sêe&É+ eT] H˚qT yÓ+≥H˚ ìÁ<ä˝À+∫ ˝Ò∫.C.. Ç˝≤ e÷ eT] eTqeT+<äs¡+ Ç˝≤π> |ü]D≤eT+ #Ó+<ë+. #˚sTT Hê yÓT&Éô|’ n˝≤ yÓT‘·>Ô ± sêj·T&É+ . #˚j÷ · ˝≤. dü ÷ ÿ˝Ÿ ˝ À yÓ T ≥¢ MT<ä qT+∫ eT] yê]˝À ≈£L&Ü dü÷Œ¤]Ôì ì+|ü>∑\qT µµ nì |üÁ‹düsY |ü&çb˛e≥+‘√ <Óã“ ‘·–* yÓT&É $|üØ‘·+>± H=|æŒ ô|{Ϻ+~.. &Üø£sº T¡ >¢ ± Ç˝≤ V”≤*+>¥\T #˚kÕÔsT¡ µµ nì #ÓbÕŒs¡T. ñ<√´>±eø±XÊ\T ˝Òe⁄. ”.

2006 qT+∫ 2008 es¡≈î£ ªª |æs¡$T&é j·T+>¥ e÷düºsY‡
nk˛dæjT˚ wüHé PYMA µµ øÏ yÓd’ t Áô|dæ&+Ó {Ÿ>± Hê ùde\T n+~dü÷Ô
n|üŒ{Ï ô|e’ ÷ e÷düsº ‡Y #·+<äq, Vü≤], Á|üuÀ<Û,é JeHé, $»jYT,
l\øÏÎ, kÂeT´, uÛ>Ñ e∑ BZ‘,· dü+|ü‘,Y |üPs¡í .. Ç˝≤ m+‘√eT+~‘√
ø£*dæ mHÓïH√ï ø±˝ÒJ\T, dü÷ÿfi¯ófl ‹s¡T>∑T‘·÷ $<ë´s¡T∆\≈£î
yÓT&çfwÒ Hü é ø±¢dTü \T ìs¡«Væ≤+#˚yêfi¯fl+. Ä s√E <Ûë´q Á|ü#ês¡+˝À
bÕ˝§Zqï e÷ Á>∑÷|t yêfi¯fl+‘ê á s√E ñ<√´>∑Ø‘ê´ $$<Ûä
<˚XÊ˝À¢ #·ø£ÿ>± ôd{Ï˝Ÿ nsTT dæ+>∑|üPsY, nyÓT]ø±, ÄÅdæºj·÷,
u…*®j·T+, <äTu≤jYT, ÄÅùdº*j·÷, \+&ÉHé ‘·~‘·s¡ <˚XÊ˝À¢
n<äT“¤‘+· >± <Ûë´q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T.

˝À>± »]–+~. yÓ+≥H˚ H˚qT e÷ neTà‘√ ªª |üÁ‹kÕsY ôdeHéÔ
u≤&û e÷düsº Y ne÷à ! n+<äTøπ ª düsY µ #Óù|Œ $wüj÷· \T n+<äs÷¡
]d”yé #˚dTü ø√˝ÒsT¡ µµ nì #Ó|Œü >±H˚, neTà &Üø£sº Y K. q÷´≥Hé
n+≈£î˝Ÿ≈î£ bò˛Hé #˚dæ .. @&ÉT X¯Øsê\ >∑T]+∫ n&É>>∑ ±H˚ ..
n+≈£î˝Ÿ @&ÉT X¯Øsê\T n+fÒ @$T{À $e]+#ês¡T !
Ç˝≤ á ∫ìï ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü µµ nH˚ <Ûë´q+ Hê
∫qï‘·q+ qT+∫ mH√ï >=|üŒ >=|üŒ Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\qT
uÀ~Ûd÷ü Ô e∫Ã+~.

eT] á ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü µµ Á|ü|ü+#êìø£+‘ê
|ü]#·j·T+ #˚dæ m+‘√eT+~ J$‘ê˝À¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ
Ç˝≤ e÷ n+<ä ] J$‘ê\qT <Û ä q ´+ #˚ d ü ÷ Ô rdüT≈£îe∫Ãq (ªª H˚H˚MT e÷s¡TŒ rdüT≈£îsê˝Ò<äT nì |üÁ‹kÕsY
$<ë´]∆˝Àø±ìøÏ ndü˝q’… $<ä´qT n+~dü÷Ô e÷ n+<ä]‘√ ì»yÓTqÆ n+≥÷+{≤s¡T µµ) |üÁ‹kÕsYøÏ Vü‰´{≤‡|òt ! <ä{C° Ÿ Áπ>{Ÿ |üÁrJ !!
ùdïVæ≤‘·T&ç˝≤ yÓT\T>∑T‘·÷ .. ô|q’ T+∫ ªª MTs¡+‘ê »>∑<Tä sZ T¡ e⁄\T
❖❖❖
— Á|ü|+ü #êìï <Ûë´qeTj·T+ #˚jT· &ÉyT˚ MT ø£seÔ¡ ´+ µµ n+≥÷
eTeTà*ï dü<ë Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ Á|æj÷· ‹Á|æjT· yÓTqÆ |üÁrJ ªª düsY µµ
eTq ô|e’ ÷ e÷düsº Y ªª P. JeHé µµ .. ªª |æs¡$T&é j·T+>¥
n+fÒ e÷ø£+<ä]ø° m+‘√, m+‘√ ÁbÕD+ ! <ä{C° Ÿ |üÁrJ !!
e÷düºsY‡ nk˛dæj˚TwüHéqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì e⁄+~ µµ nì
|üÁ‹kÕsY≈£î #Ó|üŒ>±H˚ |üÁ‹kÕsY <ëìøÏ “ Yes ” n+≥÷ ˇø£
❖❖❖
ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T#˚dæ qqTï ªª yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ µµ >± e⁄+#ês¡T !
H˚qT Äs¡e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À ñ+&É>±H˚ Hê≈£î ˇø£ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ
H˚qT n|ü&ÉT ‘=$Tà<äe ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·THêïqT. e÷ ô|e’ ÷˝À
nqTuÛeÑ + »]–+~. e÷ dü÷ÿ˝Ÿ˝À uÛeÑ q ìsêàD+ |üì »s¡T>∑T‘·÷
Hêø£+fÒ ej·TdüT‡˝À ô|<äy› êfi¯ófl e⁄Hêï qqTï Ä b˛düT≈º î£ |üÁ‹kÕsY
e⁄+~. Hê ø±¢dst ÷¡ yéT s¬ +&Ée n+‘·dTü ˝Ô À e⁄+&ç ÁøÏ+<ä n+‘ê
ôd˝…øº˘ #˚jT· ≥+ Hê˝À m+‘√ m+‘√ Ä‘·à$XÊ«kÕìï ì+|æ+~.
Á>±HÓ{’ Ÿ sêfi¯ófl ÇqT|ü#T· e«\T |ü&ç e⁄HêïsTT. ãs¡TyÓq’ |ü⁄düøÔ ±\
u≤´>¥‘√ H˚qT yÓT≥T¢ m≈£îÿ‘·÷ .. ˇø£ÿkÕ]>± ‘·÷* ÁøÏ+<ä|&ü bç ˛‘·÷ n|üŒ{Ï qT+∫ ô|’e÷ @sêŒ≥T#˚ùd nìï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ u≤>±
e⁄+&É>± ªª s¬ +&ÉT #˚‘T· \T µµ eTè<äTe⁄>± qqTï bı~$ |ü≥Tº≈î£ ì #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥÷ ñ+&˚<ëìï.
st

Ä ‘·sT¡ yê‘· B.E. I Year qT+∫ e÷ ø±˝ÒJ˝À »]π>
ªª ìsê«D Áb˛Á>±yéT µµ qT ø£+&Éøº˘ #˚jT· &ÜìøÏ ø±e\dæq |ò+ü &é‡
ø£˝ø… º˘ #˚jT· ≥+ mH√ï M.N.C. ø£+ô|˙\≈£î e÷ Áô|+ò &é‡qT yÓ+≥
rdüT¬ø[fl Ä ø£+ô|˙ H.R. \‘√ <ÛÓ’s¡´+>± e÷{≤¢&ç ˇ|æŒ+∫
m+‘√ |òü+&é ¬s’õ+>¥ #˚dæ Ç‘·s¡ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\qT
#·÷düT≈£î+≥÷ B.E. Final Year ≈£î e#˚Ãdü]øÏ ø±˝ÒJ˝À »]π>
mH√ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ªª Á|üD°‘· @<Ó’Hê Äs¡ZHÓ’CŸ #˚j·T>∑\<äT µµ nì
❖❖❖
e÷ Ábıô|dò sü ‡Y <äèwæìº Äø£]¸+#·≥+ »]–+~. Ç˝≤+{Ï Äs¡HZ õ’Ó +>¥
ˇø£kÕ] H˚qT dü÷ÿ\T≈£î ‘·j÷· s¡e⁄‘·÷+fÒ e÷ neTà Hê≈£î ¬øbÕdæ{°dt Hê≈£î m˝≤ nu≤“jÓ÷ .. MT n+<ä]ø° Ç|üŒ{Ïπø
»&É\T y˚d÷ü Ô T.V. ˝À mes√ kÕ«MTJ Á|üe#·q+ #·÷dü÷Ô e⁄+~.
‘Ó*dæb˛sTT e⁄+≥T+~. <ä{C° Ÿ |üÁrJ !! <ä{°CŸ Á|üD°‘· !!
H˚qT ≈£L&Ü j·÷<∏ë˝≤|ü+>± T.V. #·÷dü÷Ô+&É>± nø£kÕà‘·TÔ>±
❖❖❖
|üÁ‹kÕsY ø£q|ü&≥É + .. Hê≈£î sê+bÕ e÷düsº Y |üÁ‹kÕsY jÓTTø£ÿ
Hê≈£î á <Ûë´q kÕ<Ûqä e\¢H˚ @ $wüjT· + >∑T]+∫
dü|XÔü د sê\T #·÷|æ+#·&+É eT] ªª |üÁ‹kÕsY áCŸ ôdyÓHÔé u≤&û
e÷düsº Y µµ nì sê+bÕ e÷düsº Y #Ó|Œü ≥+ n+‘ê ø£qTïeT÷dæ ‘Ó]#˚ Ä˝À∫+∫Hê ne©\>± Ä düuø®… º˘ n+‘ê n+<äT‘·÷ e⁄+&˚~.
eT∞fl yÓT≥¢ MT<ä ì\u…{≤ºsTT ! n~ mes√ .. MT≈£î Ç|üŒ{Ïøπ
‘Ó*dæb˛sTT e⁄+≥T+~. mes√ ø±<äT Ä e÷düºsY |üÁ‹kÕπs !
ªª Hê≈£î me] dü+>∑‹ ‘Ó*j·T<äT me]ì yêπs ñ<ä]∆ +#·Tø√+&ç µµ
n+≥÷H˚ me]˙ ø£~*+∫Hê Ç˝≤+{Ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ nqTuÛyÑ ê\T
eTq |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ J$‘ê˝À¢ mH√ï e⁄HêïsTT. <ä{C° Ÿ Áπ>{Ÿ
|üÁrJ !!

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

33

y˚T 2010

2005 dü+e‘·‡s¡+˝À qq÷ï, ªª l#·+<äq µµ q÷
j·TTe‘· Ç|ü&˚ e÷¬ø+<äT≈£î <Ûë´q+ n+≥÷+{≤s¡T. ø±˙ <Ûë´q+
m≈£îÿe>± #˚jT· e\dæ+~ yêπs. m+‘√ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ J$‘·+˝À |üÁ‹kÕsY Ä<√ì, ø£s÷¡ ï\T, <Ûsä à¡ es¡+ Ä <ä>sZ∑ ¡ e⁄+&˚ |ü˝\¢… T
ì\Á<=≈£îÿ≈£îì eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl&ÜìøÏ á <Ûë´q+ Hê¬ø+‘√ n˙ï ‹|æŒ nø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï nìï <Ûë´qdüu˝ÑÛ À¢ eTeTà*ï Ç<ä]› ˙
y˚˝≤~eT+~ eTT+<äT e÷{≤¢&ç+#ês¡T ! Ä ‘·s¡Tyê‘· y˚TeTT
‘√&ÉŒ&ç+~.
Á|üj·÷D+ #˚ùd düeTj·T+˝À ≈£L&Ü m˝≤ e÷{≤¢&Ü˝À ˇø£
❖❖❖
ø£qï‘·*¢˝≤, ‘·+Á&ç˝≤ eT] •ø£åDì#˚à >∑Ts¡Te⁄˝≤ n+‘ê
H˚qT B.E. I Year ˝À C≤sTTHé ø±>±H˚ I Year ˝À $e]+#˚yês¡T ! ªª |üÁ‹kÕsY≈î£ ø√|ü+ m≈£îÿe µµ nì n+<äs÷¡
e⁄qï nìï bòÕø£©º dü÷º&Ó+{Ÿ‡≈£î ø£*|æ ˇø£ ø±eTHé MT{Ï+>¥ n+≥÷+{≤s¡T. ø±˙ Ä ô|’ô|’ ø√|ü+ yÓqTø£ e⁄qï neTè‘·
@sêŒ≥T#˚dæ |üs‡¡ Hê*{° &Óe\|tyTÓ +{Ÿ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TC…|Œü &ÜìøÏ Vü≤è<äjT· +˝À e⁄qï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ Áù|eTqT y˚T$T<äs› +¡ m+‘√ ..
ªª MT˝À me¬s’Hê ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ @<Ó’Hê MT≈£î ÇwüºyÓTÆq düu…®ø˘º m+‘√ nqTuÛÑ$+#ê+ ! Ä eT÷&ÉTs√E\÷ e÷ J$‘·+˝À
MT<ä e÷{≤¢&+É &ç µµ n+fÒ ˇø£ÿfi¯Sfl eTT+<äT≈£î sê˝Ò<Tä . ªª MT˝À eTs¡Te˝Òì eT<ÛTä sêqTuÛ÷Ñ ‹ì $T–˝≤ÃsTT !!
me«s¡÷ e÷{≤¢&É˝Òsê ? µµ n+≥÷ Äs¡ZHÓ’»sY n+≥÷+fÒ
❖❖❖
|üÁ‹kÕsYqT ˇø£ÿkÕ] ‘·\#·T≈£îì &Éj÷· dt mø±ÿqT. ns¡>+∑ ≥ùd|ü⁄
H˚qT, #·+<äq kÕsY‘√ Ä Á{Ï|t ‘·sê«‘· m+‘√ m+‘√
nqs¡Zfi¯+>± yÓT&çfÒwüHé >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÜqT ! n&ÉT>∑&ÉT>∑THê C≤„Hêìï, Ä‘·à$XÊ«kÕìï bı+<ë+ .. eT] ªª Ä‘·à|üs+¡ >± m+‘√
qqTï |üÁ‹kÕsY ÄÅd˝ºü Ÿ>± yÓqTï‘·{ºÏ Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï≥T¢ e⁄+&É≥+ m+‘√ m~>±+ µµ nì|æ + ∫+~. Ä eT÷&É T s√E\T ˇø£
e˝Ò ¢ Ç+‘· <Û Ó ’ s ¡ ´ +>± mìï y˚ \ eT+~ eTT+<Ó ’ H ê ã+>±s¡T˝Àø£+˝À $Vü≤]+∫q≥T¢>± nì|æ+∫+~. Ä ‘·sT¡ yê‘·
e÷{≤¢&>É \∑ T>∑T‘·THêïqì e÷Á‘·+ >∑{>ºÏ ± #Ó|Œü >∑\qT. <ä{°CŸ Áπ>{Ÿ ªª H˚ì|ü&ÉT dæ+>∑|üPsY˝À Ç+‘· esYÿ #˚j·T>∑\T>∑T‘·THêïq+fÒ
|üÁrJ !!
n|ü&ÉT düsY qT+∫ \_Û+∫q dü÷Œ¤sπ Ô µµ nì #·+<äq n+≥÷
e⁄+≥T+~. <ä{C° Ÿ nesY |üÁrJ !!
❖❖❖
st

st

yÓ’wüíM <˚$ ` lq>∑sY ` neTsYHê<∏é
<Ûë´q Á|#ü ês¡ j·÷Á‘· .. 17 - 26 p˝…,’ 2010
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ÄodüT‡\‘√
ªª yÓ’wüíM <˚$ µµ, ªª lq>∑sY µµ eT] ªª neTsYHê<∏é µµ |ü~ s√E\ <Ûë´q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· &Û©ç ˝¢ À Äs¡+uÛyÑ TÓ Æ ‹]– &Û©ç ˝¢ À
eTT>∑TdüTÔ+~.
eTTK´ >∑eTìø£ : á j·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHy˚ ês¡T, Á|üj÷· D edü‹ eT] kÂø£sê´\¬ø’ y˚T 31e ‘˚B ˝À|ü⁄ yê] ù|s¡q¢ T ]õdüsº Y
#˚düTø√yê*.
$esê\¬ø’ dü+Á|ü~+#·+&ç
Navakanth 9000807220 - Anand 9573593678 - Saikumar Reddy 9849096111

áõ|tº <Ûë´q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘·
14 - 23 ôdô|+º ãsY, 2010
eT÷&ÉTs√E\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ bÕ˝§Z+{≤s¡T
‘=$Tà~ s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ eT÷&Ée ªª áõ|tº <Ûë´q eTVü‰ j·÷Á‘· µµ ˝À bÕ˝§Zq+&ç. Á|ü|+ü #· $+‘·˝À¢ n‹ô|<ä<› q’Ó ,
|ü⁄sê‘·qyÓTqÆ , n|üPs¡« X¯øÔÏ øπ Áå ‘·yTÓ qÆ ^C≤ |æs$¡ T&é˝À Á|ü‘´˚ ø£ <Ûë´q+ ! »qà»qà\≈£î eT<ÛTä sêqTuÛeÑ + !!
eTTK´ >∑eTìø£ : á j·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHy˚ ês¡T, y˚T 31e ‘˚B ˝À|ü⁄ MT bÕdtb˛sYº eT] s¬ +&ÉT bÕdtb˛sYº ôdE
’ bò˛{À\‘√
]õdüsº Y #˚dTü ø√yê*.
PYRAMID TOURS & TRAVELS

Saikumar Reddy - 9849096111 .. Venugopal Reddy - 9866456111

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

34

y˚T 2010

ªª |ü⁄Á‘·T&ÉT ` |ü⁄HêïeTqs¡ø£+ µµ
ªª |ü⁄HêïeTqs¡ø£+ µµ
ªª |ü⁄q'GHêeTGqs¡ø+£ µµ `
n+fÒ,
ªª eT∞fl eT∞fl ª ù|s¡T µ rdüT≈£îH˚ ª qs¡ø£+ µ µµ.
n+fÒ ªª |ü⁄qs¡q® à µµ nqïe÷≥.
ª |ü⁄Á‘·T&ÉT µ n+fÒ, ª yês¡düT&ÉT µ.
eTq >∑TD≤\qT dü+‘·]+#·T≈£îqïyê&ÉT `
eTq C≤„Hêìï Á>∑V≤æ +∫qyê&ÉT.
ø£qTø£,
ªª |ü⁄Á‘·T&ÉT eTq*ï ª |ü⁄HêïeT qs¡ø£+ µ qT+&ç ‘·|æŒkÕÔ&ÉT µµ `
n+fÒ,
ªª eTq Ä‘·à•wüß´\ <ë«sêH˚ eTq≈£î »qàsêVæ≤‘·´ |ü<$ä edüT+Ô ~ µµ nqïe÷≥.
ª |ü⁄Á‘·T&ÉT µ n+fÒ XÊØs¡ø£ yês¡düT&ÉT ø±<äT, e÷qdæø£ yês¡düT&ÉT.

eTq˝≤+{Ï Ä‘·àC≤„qT\qT ø=+‘·eT+~HÓH’ ê ‘·j÷· s¡T#˚ùdHÔ ˚
eTq≈£î eT] eTs¡T»qà qT+&ç $&ÉT<ä\.

ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ ..

35

ªª H˚qT $XÊ«ìøÏ n+øÏ‘y· TÓ qÆ e´øÏìÔ ....000 eT+~ <Ûë´qT\T . ªª K. yê] qè‘·´ n_Ûqj·T+ <ë«sê. ø±ã{Ϻ á s√E sêhyê´|ü+Ô >± eTq+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷qï ª eTVæ≤fi≤ <Ûë´q $»j·÷\T µ Ä <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 36 y˚T 2010 . ªª |üÁrJ ø£qï‘·*¢ leT‹ kÕ$Ár<˚$ >±s¡T >=|üŒ <Ûë´ì eT] Ä‘·àC≤„ì ø±e&É+ e˝Ò¢ . düs√» µµ >±s¡¢ Ä<Û«ä s¡´+˝À n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± ªª <Ûë´q eTVæ≤fi≤ $»j·T+ µµ »]–+~.. b˛düsº \Y ‘√ $düÔ è‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚jT· &É+ »]–+~. eTTK´+>± Áø=‘·yÔ ês¡T Vü‰»¬sq’ á <Ûë´qdüuÑÛ ø√dü+ ªª KeTà+ e÷düºs¡¢ {°yéT µµ n+‘ê HÓ\s√E\ eTT+<äT qT+#˚ bÕ\«+#·. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJøÏ n|üPs¡«Ø‹˝À |òTü qkÕ«>∑‘+· #ÓbÕŒs¡T. Ä$&É Ç+‘· >=|üŒ ne‘ês¡eT÷]ÔøÏ »qàìe« >∑*>±s¡T.. d”ìj·TsY e÷düsº Y leT‹ ìs¡à˝≤ y˚T&ÉyTé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ . uÛÑÁ<ë#·\+. ÄVüA‘·T \+<äsT¡ ≈£L&Ü ø£˙ïfi¯fl|üs´¡ +‘·+ nj·÷´s¡T. |üÁrJ kÂVü‰Ås‘›¡ ≈· î£ |ü⁄\øÏ+∫q leT‹ #Ûêj·÷<˚$ y˚T&ÉyTé ‘√ bÕ≥T>± . ªª n|üs¡í\øÏÎ µµ.. ★★★ kÕúìø£ &Üu≤\ ãC≤sY ªª yêdü$ >±¬s¶Hé‡ µµ ˝À düTe÷s¡T 2. ø=&ÉT≈£î>± H˚qT #˚jT· e\dæq |üì #Ûêj·÷<˚$ >±s¡T #˚kÕs¡T.00 >∑+≥\≈£î yêdü$ ø£u¢ Ÿ yÓT+ãs¡T¢ ªª n|üs\í¡ øÏÎ  {°yTé µµ . XË\’ » µµ. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+.ªª KeTà+ |ü≥Dº +˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ÄodüT‡\‘√ @Á|æ˝Ÿ 25 e ‘˚Bq KeTà+ õ˝≤¢ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y bÕ\es¡|ü⁄ ªª #Ûêj·÷<˚$ µµ. <Ûë´q+ eT] XÊø±Vü‰s¡+ b˛düsº q¢¡ T #·÷dæ m+‘√ dü+‘√wæ+∫ yê] H√{°dt uÀs¡T¶˝À¢ yê{ÏøÏ kÕúq+ ø£*Œ+#ês¡T dü«#·Ã+¤ <ä+>± ! ★★★ 25 e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6. eT~Ûs¡ e+{Ï ÁbÕ+‘ê\ìï+{Ï˝À ø£s¡|üÁ‘ê\T. nq+‘·s+¡ |üÁrJ ‘·eT ~e´ dü+<˚X+¯ Çdü÷Ô .. á dü+<äs“¡ +¤ >± KeTà+ ø£˝ø… sº£ Y Ä|òd” Tü øÏ yÓ[flq|ü&ÉT nø£ÿ&ç dæã“+~ . lsêeTT\T >±s¡ T n+~+∫q yÓ ’ < ä ´ ùde\T eTs¡Te˝Òì$. eTDT>∑÷s¡T. Á|ü|ü+#·+˝À Hê≈£î n‘·´+‘· Çwüyº TÓ Æ e´øÏÔ áy˚T µµ nì n+<ä]˙ ì\u…{ºÏ #·|Œü ≥T¢ ø={Ï+º #ês¡T. ªª N. Hê ‘·*¢ >±] Äs√>∑´+ u≤>∑T+&Éq|ü&ÉT HÓ\s√E\T H˚qT $<˚o |üs´¡ ≥q˝À ñqï|ü&ÉT bÕ\es¡|⁄ü #Ûêj·÷<˚$.

KeTà+ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 37 y˚T 2010 . sêÅcÕº\T. nq+‘·s+¡ düTe÷s¡T>± j·÷uÛe’… T+~ eTVæ≤fi¯\qT düHêàì+∫ ‘·eT y˚DT<Ûë´q+‘√ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´qT\+<ä]˙ |ü⁄\ø£]+|üCÒkÕs¡T. q\C≤\ düs√õì. leT‹ ø±fÒ|*ü ¢ XË\’ » >±]ì ªª KeTà+ <Ûë´q eTVæ≤fi≤ s¡‘·ï+ µµ >± >∑T]Ô+∫ XÊ\Tyê yÓ T yÓ T +{À‘√ dü ‘ · ÿ ]+∫ eT] yê]ì e÷{≤¢ & É e Tqï|ü  &É T ªª dü V ü ≤ »+>± Åd” Ô \ T X¯øÏÔe+‘·T\T ø±˙ <Ûë´q kÕ<Ûäq˝À Åd”Ô\T ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï <Ûë´q+ ≈£î≥T+ã+>± e÷]Ãq≥¢sTT‘˚ õ˝≤¢\T. ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ nqTsê<Û.<Ûë´q eTVæ≤fi≤ $»j·T+ µµ e÷‘·èeT÷]Ôøπ n+øÏ‘+· µµ n+≥÷ ‘·eT uÛ≤yê\qT n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. Ç\¢+<äT $»j·T\øÏÎ yêdü$ eì‘· ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åîsê\T bÕ\es¡|⁄ü n|üs\í¡ øÏÎ. j·÷e‘Y Á|ü|+ü #·+ <Ûë´qeTj·T+ ø±e≥+ #ê˝≤ ‘˚*ø¬ q’ |üì µµ nì XË\’ » #ÓbÕŒs¡T. u§˝Ò|¢ *ü ¢ ns¡TD.ä eTDT>∑÷s¡T s¡eT. >∑ T »sê‘Y e÷dü º s Y leT‹ ªª Ø{≤ y˚T&ÉyTé µµ. ★★★ á ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìøÏ Ä<ä ´ +‘· + düV≤ü ø£]+∫q KeTà+ õ˝≤¢ |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä]ø° ªª bÕ\es¡|ü⁄ lsêeTT\T µµ >±s¡T ù|s¡Tù|s¡THê ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T . sêj·T|üP&ç Á|ü M T\ \qT dü H êàì+∫ yÓ T yÓ T +{À\T n+<äCj Ò T· &É+ »]–+~.00 >∑ + ≥\≈£ î kÕú ì ø£ HÓ Á Vü A q>∑ s Y ˝ À @sêŒ≥T #˚jT· ã&çq ~ KeTà+ |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ ° ø±sê´\j·÷ìï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. #Ûêj·÷<˚$ >±s¡¢‘√ #˚sTT+∫ á wüwæ˜|üP]Ô ø±s¡´Áø£e÷ìï ã+<ÛTä e⁄\ eT<Û´ä ˝À ø±≈£î+&Ü Çø£ÿ&É Ä‘·àã+<ÛTä e⁄\ eT<Û´ä ˝À #˚dTü ø√e&É+ ì»+>± >=|üŒ $wüjT· +>± n+<ä]ø° #Ó|Œæ #·|Œü ≥T¢ ø={Ï+º #ês¡T. 26 e ‘˚B ñ<äjT· + 9. sê<Ûä >±s¡¢ wüwæ˜|üP]Ô ø±s¡´Áø£eT+ bÕ\es¡|ü⁄ lsêeTT\T. A. Á|üuÛ≤ø£sY . <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ m&ç≥sY ªª leT‹ yêDÏ y˚T&ÉyTé µµ \qT n<˚$<Û+ä >± KeTà+ õ˝≤¢ $•wü˜ eTVæ≤fi¯\T ø±fÒ|ü*¢ XË’\». ★★★ nq+‘·s+¡ eT∫©|ü≥ï+ |æs$¡ T&é e÷düsº Y l yê&É|ü*¢ s¡|òüTTHê<é.

ªª uÛsÑ Ô¡ m&Éu≤≥T nsTT+~ ` ø£qTø£. bÕeTs¡T\≈£î dü+øπ ‘·+>±. e\e˝≤ @&çÃ+~ ! µµ Ç~ ì»y˚THê ? ø±<äT !! Ç+<äT˝À yê©àøÏ eTVü≤]¸ jÓTTø£ÿ ø£$‘ê #ê‘·Ts¡´+ e⁄+~. ªª d”‘ê<˚$ ª XÀø£Á>∑dÔü µ nsTT+~ µµ nqï~ ìC≤ìøÏ nyêdüeÔ + ! ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ . Ä$&É≈î£ ª XÀø£+ µ nqï<˚ ndü+uÛeÑ + ! ø£qTø£.. e\e˝≤ @&çÃ+~ µµ nHêï&ÉT. 38 . eTVü‰jÓ÷–ì... ▲ ø£qTø£. ªª mø£ÿ&É XÀø£+ ˝Ò<√ nø£ÿ&É µµ . ª nXÀø£ µ eq+ nHêï&ÉT — ª nXÀø£ µ eèø£+å nHêï&ÉT. Ä$&É eTVü‰C≤„qTsê\T.ªª nXÀø£eq+ µµ ªª d”‘ê<˚$ nXÀø£eq+˝À. nXÀø£eèø£+å ÁøÏ+<ä. nqïe÷≥. ªª nXÀø£+ µµ n+fÒ ªª nGXÀø£ µµ . nsTT‘˚.

\ø£å ≈£î≥T+u≤\qT |ü\Tø£]kÕÔsTT ! yê] J$‘ê˝À¢ Áø=‘·Ô yÓ\T>∑T\T ì+|ü⁄‘êsTT ! ❖❖❖ ❖❖❖ 2009 qe+ãsY ˝ À qqTï ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ N|òt m–®≈£L´{Ïyé µµ >± ìj·T$Tdü÷Ô ªª Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ˝Àì Á|ü‹ <Ûë´q ≈£ î ≥T+u≤ìøÏ ˇø£ <Û ë ´Hê+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ Á|ü ‹ HÓ ˝ ≤ yÓfi≤fl* µµ nHêïs¡T. ❖❖❖ |üÁrJ ø£\\ |ü+≥ ` #˚sê* Á|ü‹ Ç+≥ ! Ç+<äTø√dü+ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ {°yTé s¬ &û>± e⁄+~ eT] MTs¡T s¬ &ûHê ?! D. >∑T+≥÷s¡T. Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝Àq÷ |üÁrJ sêø£ø√dü+. |üÁrJ ÄX¯j·TyÓTÆq ªª 2012 ø£˝≤ <Ûë´q »>∑‘Y µµ ìsêàD+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ |æs$¡ T&é e÷düsº Y $X‚wü ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. Á|ü ‹ }]˝Àq÷ |æs¡$T&é‡. dü+<˚X+¯ ø√dü+ Ä‘·è‘·>± y˚˝≤~eT+~ <Ûë´qT\T m<äTs¡T#·÷dü÷+Ô {≤s¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+ã+ XÊø±Vü‰s¡ ≈£î≥T+ã+. ❖❖❖ KeTà+ õ˝≤¢ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y n+<äs÷¡ ø£*dæ õ˝≤¢˝Àì 46 eT+&É˝≤˝À¢ $düÔ è‘·+>± <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô qe+ãsY 11 e ‘˚B ˝À>± eT+&É˝≤ìøÏ yÓsTT´ #=|üq 46 eT+&É˝≤˝À¢ ªª 46 y˚\T <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·+<ë<ës¡T\T µµ >± #˚]Œ+#ê\ì $X‚wü ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. eHé&˚ ø±¢dTü \T. qe+ãsY Hê{ÏøÏ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 39 y˚T 2010 . ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]. eHé&˚ esYÿcÕ|ü⁄\T. eT] n˝≤π> Á|ü‹ Ç+{≤ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ. |üÁrJ ÄX¯jT· kÕ<Ûqä ˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ Ç+{≤ <Û ë ´q+. Á|ü‹ Ç+{Ïô|q’ |æs$¡ T&é. |ü•ÃeT >√<ëe]. ø π X¯esêE N|òt m–®≈L£ ´{Ïyé ôd˝Ÿ : 94400 77359 |üÁrJ n&ÉT>∑TC≤&É\˝À q&ÉTdü÷Ô J$‘êìï #·øÿ£ ~<äT≈› î£ ì Ç‘·sT¡ \≈£î dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£yTÓ qÆ eTq+ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ $wüjT· +˝À ≈£L&Ü Á|ü‹ <Ûë´q ≈£î≥T+ã+ ◊<äT <Ûë´q ≈£î≥T+u≤\qT <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ #·+<ë<ës¡T\T>± #˚]ŒùdÔ #ê\T. <ëì |ò*ü ‘·yT˚ Ç+{Ï+{≤ <Ûë´q+ ` Á|ü‹ Ç+{≤ C≤„q+. Ç˝≤ |üÁrJ dü+ø£˝≤Œ\˙ï n<äT“¤‘+· >± HÓsy¡ s˚ T¡ ‘·THêïsTT. Ç+ø± nH˚ø£ s¡ø±\T>± <Û ë ´q $C≤„ q ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T ìs¡«Væ≤+#˚ ìsê«Vü≤≈£î\T yê] e<ä › ≈ £ î e#˚ à yê]øÏ <Û ë ´q $•wü º ‘ · q ÷. |æ s ¡ $ T&é X¯ ø Ï Ô ˙ >∑T]+∫ m˝≤ ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïs√ n˝≤π> ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ >∑ T ]+∫ ‘Ó * j· T CÒ d æ Á|ü ‹ ≈£ î ≥T+u≤ìø° ˇø£ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ yÓfifl‚ $<Û+ä >± #·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+∫ düV≤ü ø£]+#ê*.. #˚sê* Á|ü‹ Ç+≥ µµ ªª Ç+{Ï+{≤ ª <Ûë´Hê+Á<| ÁäÛ <ü X˚ Ÿ µ µµ |üÁrJ 1990 e dü+e‘·‡s¡+˝À kÕú|+æ ∫q |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ <ë«sê áHê&ÉT \ø£å˝≤~ ≈£î≥T+u≤\T <Ûë´q+ #˚d÷ü Ô ‘·eT ‘·eT J$‘ê\qT Äq+<äeTj·T+ #˚ d ü T ≈£ î +≥THêïsTT. πøX¯esêE ` ôV’≤<äsêu≤<é ªª |üÁrJ ø£\\ |ü+≥ . eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À¢ì e÷düsº ‡Y ªª<Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ #·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. XÊø±Vü‰s¡ sê´©\T ìs¡ « Væ ≤ dü ÷ Ô e÷dü º s ¡ ¢ + <ä s ¡ ÷ Á|ü»\qT Ä<Ûë´‹àø£ e÷s¡Z+˝À q&ç|ædü÷Ô m+‘·>± #Ó’‘·q´ |üsT¡ düTHÔ êïs√ n<˚ dü÷Œ¤]‘Ô √ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|Áü ‹ø£ 2010 qe+ãsY 11 e ‘˚B |üÁrJ 63 e »qà~q dü+ãsê\ Hê{ÏøÏ ‘=*$&É‘·>± ªª ˇø£ \ø£å <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·+<ë<ës¡T\T>± µµ #˚]Œ+#ê\ì Á|ü‹ õ˝≤¢˝Àq÷ e÷düsº ‡Y $X‚wü ø£èwæÔ #˚düTÔHêïs¡T.D.. KeTà+. Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ sêh+˝ÀH˚ >±ø£ Ç‘· s ¡ sêÅcÕº\˝Àq÷. n+<äTπø |üÁrJ ≥÷sY&Ó’Ø˝À U≤∞ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ì‘·´+ nH˚ø£ <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T ! ˇø£ \ø£å <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |üÁ‹ø£\T .

˙ yêfi¯flq÷ me¬sH’ ê e+&ÉT≈£î‹+fÒ MT≈£î m˝≤ e⁄+≥T+<√ .¢ bÕHé>˝∑ Ÿ eT+&É\+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 40 y˚T 2010 . |üXó¯ yêqs¡»qà\T >∑&eÉ >∑ |ü]D≤eTÁø£eTeTTq ˙e⁄ .....ªª XÊø±Vü‰s¡+ µµ |ü\$¢ : e÷+kÕVü‰s¡+ e÷H˚s√E sêyê© e÷qe⁄\+‘ê e÷+kÕVü‰s¡+ e÷Hê* ÁbÕDÏì ÁbÕDÏ>∑ ÁbÕD+‘√H˚ e⁄+#ê© ÁbÕDT\T n+‘ê düTKXÊ+‘·T\ J$+#ê* #·s¡D+ : ÁøÏ$Tø°≥ø£ »qà\T <ë{Ï .. }Væ≤+#·+&û . lìyêdt ãTdæs¬ &ç|¶ *ü . ˆˆ e÷+kÕ ˆˆ #·s¡D+ : |ü+&ÉT>∑ |üu≤“\≈£î ˙e⁄ eTT+<äT>∑ ã\T\+{≤e⁄ ã*#˚dqæ ‘·\\qT ≈£L&Ü $+<äT>∑ uÛÀ+#˚kÕÔe⁄ Ä Je⁄\ Ä‘·à|òTü Àwü\T ˙ #Óe⁄\≈£î $q|ü&˝É <Ò ë ˙ ø£]qƒ |ü⁄ Vü≤è<äjT· +˝ÀøÏ ø£sT¡ Dj·Tqï~ sêH˚sê<ë? ˆˆ e÷+kÕ ˆˆ S. eTqTEì>± e÷]‹$ ÁX‚wy˜ü TÓ qÆ »qàqT ˙e⁄ X¯ó<äe∆ TT>± ñ+&É˙j·Tø£ n|ü$Á‘·eTT #˚døæ =qT≥ bÕ&ç>±<äT ‘Ó*j·TTeT+&û ! #·s¡D+ : e÷qe⁄\T e÷+düeTT ‹qT≥ @$T<Ûsä à¡ eT+&û MT˝≤π> |üsÁ¡ bÕDT\T nì ˙‹ ‘Ó*j·Ts¡+&û ìq÷ï. ˆˆ e÷+kÕ ˆˆ ˆˆ e÷+kÕ ˆˆ #·s¡D+ : Ç‘·s¡ Je⁄\qT e~ÛsTT+∫ ø£eTà>∑ ˙ ø£&TÉ |ü⁄ ì+|ü⁄‘Í ˙ ø£&TÉ |üP ø£&TÉ ù|Hê ? eT] ˝Ò≈î£ +fÒ düàXÊqe÷? ã\T\T s¡ø‘Ô£ s· Œ¡ D≤\‘√ ÁãVü≤àeTTq≈£î @ |üì˝Ò<Tä Ä‘·àX¯ó~∆ #˚dTü ≈£î+fÒ n+‘˚#ê\÷ $qs¡+&û .

es¡\ø°Î y˚T&ÉyTé ($»j·Tyê&É). $X‚wyü TÓ qÆ Äq+<ëqTuÛ÷Ñ ‹øÏ ˝Àqj·÷´s¡T.00 >∑+≥\ qT+∫ 8. $»j·Tyê&É J. ‘·<ë«sê Á|ü‹ Ç\÷¢ <Ûë´q ≈£î≥T+ã+>± e÷s¡>\∑ <äT.G. Ç˝≤¢*øÏ #·<Tä e⁄ Ç+{Ïøπ yÓ\T>∑T n+fÒ Ç<˚ ! düeTj·÷ìï ˇø£ÿ ì$Twü+ ≈£L&Ü eè<Ûë #ÓjT· ´sê<äT. dü÷s¡´≈£îe÷] ` q+~>±eT ªª q+~>±eT˝À eTVæ≤fi≤ <Ûë´q $»j·T+ µµ q+~>±eT˝À e÷]à 10 e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6. q+~>±eT |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ <Ûë´qT\T. Á|ü‹ eTVæ≤fi≤ <Ûë´q eTVæ≤fi¯>± ø±yê*. $»j·Tyê&É.. n˝≤ #˚jT· &É+ eT÷s¡‘â «· + eT] düeTj·÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T&Éy˚T bÕ+&ç‘·´+µµ nì ôd\$#êÃs¡T. sê|òTü esêe⁄ >±s¡T¢ yê] dü+<˚XÊ\qT $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ |üÁrJ y˚DTHê<ä+‘√ <Ûë´q+ #˚dqæ ÄVüA‘·T\+‘ê . e⁄j·T÷´s¡T \ qT+∫ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ $#˚Ãdæ düuqÑÛ T $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª Åd\Ô” ≈£î |ü⁄s¡Twüß\ ø£Hêï ‘·«s¡>± <Ûë´q+ |ü≥Tºã&ÉT‘·T+~. dü÷s¡´≈£îe÷] q+~>±eT <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 41 y˚T 2010 . bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ $<ë´]∆qT\T eT] KeTà+. »>∑j Z T· ´ù|≥.00 >∑+≥\ es¡≈£î kÕúìø£ ªª ø£eTà Vü‰düº˝Ÿ Á>ö+&é µµ q+<äT ªª eTVæ≤fi≤ <Ûë´q $»j·T+ µµ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À n<äT“¤‘+· >± »]–+~. dü«s¡í\‘· y˚T&ÉyéT (e⁄j·T÷´s¡T).

G. »s¡T>∑T‘·THêïsTT.#˚yÓfi¯fl ªª eTVæ≤fi≤ <Ûë´qj·T»„+ µµ ªª ìy˚~‘· bòÂ+&˚wüHé µµ ìs¡«Vü≤D˝À 30`03`2010 ìsê«Vü≤≈£î\T ªª XÊs¡<ä y˚T&ÉyéT µµ eTVæ≤fi¯\ >∑T]+∫. ìy˚ ~ ‘· bò  +&˚ w ü H é <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 42 y˚T 2010 . n|üŒ{Ï qT+&ç Çø£ÿ&É Á|ü‹ #·ø£ÿ>± n+<ä]ø° ns¡úeTj˚T´˝≤ <Ûë´q+ eT] ne÷yêdü´ eT] bÂs¡í$TøÏ <Ûë´q+ ø±¢düT\T ÁbÕ|ü + ∫ø£ Jeq+ >∑ T ]+∫ #Ó b ÕŒs¡ T .R. |üÁrJ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ . nø√ºãsY.. yÓ+ø£≥s¡+>±¬s&ç¶ (e÷J PRP n<Ûä´≈£åî\T) eT] X¯+ø£sY|ü*¢ ‘·sT¡ yê‘· #˚yfiÓ fl¯ ˝Àì K. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ #˚yÓfi¯fl $T{≤º nø£ÿ&˚ Çs¡y’Ó ì$TcÕ\T <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T.30 >∑+ˆˆ\≈£î |üÁ‹kÕsY #˚yfiÓ fl¯ #˚sT¡ ≈£îì . <Ûë´qj·T»„+ µµ n<äT“¤‘+· >± »]–+~. q\uÛì’… $TcÕ\T n+uÒ<ÿä sY uÛeÑ Hé˝À ªª #˚yfiÓ fl¯ |æs$¡ T&é øπ sY ôd+≥sY µµ qT ÁbÕs¡+_Û+∫ <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T. #˚yfiÓ fl¯ l dü‘´· kÕsTT ìy˚~‘· bòÂ+&˚wHü é yês¡T 2009 ôdô|+º ãsY. dü÷ÿ˝Ÿ |æ\\¢ T #·øÿ£ {Ï kÕ«>∑‘· qè‘·´+‘√ kÕsYqT ÄVü‰«ì+#·&+É qe+ãsY HÓ\˝À¢ Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ yÓ[fl Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° »]–+~. ªª e÷+kÕVü‰s¡+ bÕbÕVü‰s¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5. ªª <Ûë´q ø£s|¡ Áü ‘·+ µµ n+<ä]ø° Çdü÷Ô nø£ÿ&˚ <Ûë´q •ø£Då ìs¡à˝≤ y˚T&ÉyéT eTVæ≤fi¯\ >∑T]+∫ #ê˝≤ Çe«&É+ »]–+~. XÊø±Vü‰s¡+ q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ #˚yfiÓ fl¯ ˝À ªª eTVæ≤fi≤ ÁbÕeTTK´+ >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T.. XÊø±Vü‰s¡+ kÕ‹«ø±Vü‰s¡+ µµ nì #Ó|Pü Ô . <Ûë´qj·T»„+ µµ y˚~ø£ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. n<˚$<Û+ä >± ÁbÕDVæ≤‘·. neì (eTT+ãsTT) C…’ |üÁrJ ! C…’ <Ûë´q+ ! C…’ <Ûë´q»>∑‘Y ! y˚T&ÉyTé XÊø±Vü‰s¡+ >∑T]+∫ n<äT“¤‘+· >± <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôV’≤<äsêu≤<é ]b˛s¡ºsY #Ó b ÕŒs¡ T . |ò+ü ø£Hå é Vü‰˝Ÿ˝À ªª eTVæ≤fi≤ dü‘´· Hêsêj·TD >±s¡T¢ eTT+<äT≈£îe#êÃs¡T..

ø=ìï HÓ\\T y˚Tqø£‘√ ø£*dæ $ÁX¯$T+∫q ‘·sT¡ yê‘· $XÊ«$TÁ‘·T&ÉT ‹]– kÕ<Ûäq #˚|ü{Ϻ n∫s¡ø±\+˝ÀH˚ ªª ÁãVü≤à]¸ µµ ø±>∑*>±&ÉT. n~ >∑eTì+∫ Ç+Á<äT&ÉT ` ªª Ä |ü<‹∆ä dü]ø±<äT — n~ dü«j·÷ìπø Vü‰ìø£s+¡ µµ ` nì ‘Ó\TdüT≈£îqïyê&ÉT ø£qTø£ ø£ìø£]+∫. n‘·ìï m˝≤ ∫Árø£]+#ês¡T ?! ▲ ▲ ªª n‹ Ä‘·Ts¡‘· µµ nqï~ m|ü&É÷ Vü‰ìø£s+¡ — ì<ëq+>±.ªª y˚Tqø± |Á j ü ÷Ó >∑+ µµ e•wüߺ&ç ˝≤>± ÁãVü≤à]¸>± yÓ+≥H˚ ø±yê\ì ªª n$sêeT |ü]ÁX¯eT µµ #˚düTÔHêï&ÉT $XÊ«$TÁ‘·&ÉT. y˚Tqø£qT |ü+|æ ˇøÏ+‘· $sêeT+ ø£*>π ≥≥T¢ #˚XÊ&ÉT. ì\ø£&>É ± e⁄+fÒH˚ <˚ì˝ÀHÓH’ ê >¬ \T|ü⁄. ì<ëq+ Á|ü<ëÛ q+ ! ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ . 43 .. eT÷s¡+â >± Á|üe]Ô+#˚yê]øÏ düVü‰j·T|ü&˚yê&˚ Ç+Á<äT&ÉT — ø±˙.

qè‘·´ <Ûë´qj·T»„+ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 44 y˚T 2010 .. dü+^‘·.Ÿ 2010 <ëeD¬>s¬ .2`4 @Á|˝æ .

30 øÏ #ÓHï’Ó #˚]ø£. dæ+>∑|üPsY qè‘·´ <Ûë´q eTVü‰j·T»„ ø±s¡´Áø£e÷\T.30 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ es¡≈î£ dæ+>∑|üPsY ˝Àì •yê\j·T+ ˝À $y˚ø±q+<ä ñ<äj·T+ 10. |ü~àì.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @Á|æ˝Ÿ 1 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 8.30 es¡≈î£ _sê¢ ôdH’ ‡é Ä&ç{À]j·T+ ˝À eTùV≤X¯«s¡ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 45 y˚T 2010 .00 e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 7.30 es¡≈î£ dæ+>∑|üPsY ˝Àì dæ$˝Ÿ düØ«ôddt |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹.30 qT+∫ 1.30 øÏ ãj·T\T<˚] dü+<˚X+¯ . 100 eT+~ e÷´>∑CH’… é esYÿ.00 @Á|æ˝Ÿ 5 : <ëeD¬>s¬ : ñ<äjT· + 10.D.30 øÏ ãj·T\T<˚] #ÓHÓ’ï Á|üj÷· D+ — 10. mobile : 9966006239 mobile mobile : 9849096111 : 9440571542 eTVü‰|æs$¡ T&é ø√düyTÓ Æ dü+ø£\Œ <Ûë´q+. u…+>∑fi¯Ss¡T eT<Ûë´Vü≤ï+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 9. ∫qàj·T Á≥dtº ˝Àì ‘·b˛eHé Vü‰˝Ÿ ˝À <Ûë´q•ø£åD. l ø£ècÕíq+<ä yê] •wüß´\‘√ #·s¡Ã\T — 1. @Á|æ˝Ÿ 9 : dæ+>∑|üPsY : ñ<äjT· + 9. P.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 øÏ dæ+>∑|üPsY #˚]ø£ — ñ<äjT· + 11. 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] dæ+>∑|Pü sY Á|üj÷· D+.V.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ #ÓHÓ’ï.00 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘ ˝À |æs$¡ T&é e÷düsº Y Á|üj÷· D+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î |æs$¡ T&é X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ >±] dü«>∑èVü≤+˝À dæ+>∑|üPsY |æs¡$T&é yê´© Ç+≥sYHw˚ qü ˝Ÿ dü+<äsÙ¡ q — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ <Ûë´q•ø£Då . ∫{Ÿù|≥.30 es¡≈î£ ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ µµ e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.30 es¡≈î£ #ÓHï’Ó nHêïq>∑sY ˝À ªª Á|üøè£ ‹ |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8. 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.R.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] <ëeD¬>s¬ Á|üj÷· D+ — sêÁ‹ 10. <ëyÓ÷<äsY s ¬ &ç¶ B.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] ø±«˝≤\+|üPsY Á|üj÷· D+. •eÁ|kü Õ<é mobile : 9440274559. 11.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª l ø£èwüí <Ûë´q øπ +Á<ä+ µµ ˝À #Ó H Ó ’ ï |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] u…+>∑fiS¯ s¡T Á|üj÷· D+ — 10. 9848152629 A.30 øÏ #˚]ø£. 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ 10.00 es¡≈î£ u…+>∑fiS¯ s¡T ªª e÷qdü ‘·b˛eq+ µµ dü+<äs¡Ùq. @Á|æ˝Ÿ 8 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 8. @Á|æ˝Ÿ 2/3/4 : <ëeD¬>¬s : ñ<äj·T+ 5. @Á|æ˝Ÿ 10 : dæ+>∑|üPsY : ñ<äjT· + 10. bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 qT+∫ 12.O.30 qT+∫ ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ µµ jÓ÷>∑•ø£Då ≤ •_s¡+ ˝À <Ûë´q•ø£Då .30 es¡≈î£ ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘ ˝À ø£\Ãs¡˝Ÿ ø£¢uŸ ˝…e˝Ÿ`2 ˝À @Á|æ˝Ÿ 7 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 11. <Ûë´q•ø£Då — 140 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ yÓTT<ä{sÏ √E dü+^‘·. ø£¢uŸ ˝À ªª ôd’Hé‡ Ä|òt yÓT&çfÒwüHé µµ nqï n+X¯+ô|’ @Á|æ˝Ÿ 6 : u…+>∑fi¯Ss¡T : ñ<äj·T+ 8. 8. ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+.00 >∑+ˆˆ\ >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T dæ{° #˚]ø£ — »j·Tq>∑sY ˝À qT+∫ 9. kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 11 : dæ+>∑|üPsY : ñ<äjT· + 7.30 øÏ ãj·T\T<˚] |æs¡$T&é yê´© dü+<äs¡Ùq — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î <ëeD¬>s¬ #˚]ø£. kÕsTT≈£îe÷sY s ¬ &ç¶ q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄ mobile : 9246636854 P.00 qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.

e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 5. düe÷y˚X+¯ — kÕj·T+Á‘·+ 4.00 qT+∫ 1.30 es¡≈î£ ãTøÏ‘Y >±] Ç+{À¢ ãdü.00 es¡≈î£ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑CH’… é esYÿ. <Ûë´q•ø£åD. ñ<äj·T+ 9.30 øÏ ãj·T\T<˚] ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.30 es¡≈£î IFSS eTT–+|ü⁄ ªª yê´düeTVü≤]¸ |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 >∑+ˆˆ\≈£î ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ #˚]ø£ — es¡≈£î ø±«˝≤\+|üPsY k˛e÷ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª |üs+¡ CÀ´‹ ø±«˝≤\+|üPsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — eTVü‰Hé ÄÁX¯eT+ µµ ˝À j·T÷ìes¡‡˝Ÿ |”dt bòÂ+&˚wüHé kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då . 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+ — 10. <Ûë´q•ø£Då .30 es¡≈î£ yÓTÆ Vü≤À≥˝Ÿ ˝À <Ûë´q•ø£Då — 12. 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — ªª l ôd+<∏$ä T˝Ÿ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 >∑+ˆˆ\≈£î es¡+>∑˝Ÿ ˝À Áf…øÏÿ+>¥ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.30 qT+∫ 9. ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôdH’ ‡é µµ ns¡sú êÁ‹ 12. e÷´>∑CH’… é $&ÉT<ä\. 6.30 qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 12 : ø±«˝≤\+|üPsY : ñ<äjT· + 10. es¡≈£î ôd\+>±sY.30 qT+∫ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] ôV≤’ <äsêu≤<é düuTÑÛ ´\‘√ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ @Á|æ˝Ÿ 15 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 7. 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.30 øÏ ôV≤’ <äsêu≤<é #˚]ø£.00 qT+∫ 12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 es¡≈£î es¡+>∑˝Ÿ πø+Á<ä ø±sê>±s¡+ ˝À ªª yê©àøÏ @Á|æ˝Ÿ 19 : Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ : ñ<äj·T+ 5. @Á|æ˝Ÿ 14 : ôV’≤<äsêu≤<é : 12. 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ dü«>∑èVü≤+˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — ás√&é˝À |æs$¡ T&é e÷düsº Y &܈ˆ X¯+ø£sHY êsêj·TDY kÕj·T+Á‘·+ 7. »j·÷<äeTHé ˝Àì kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+ — 7. <Ûë´q•ø£Då . \ø°Î|ü‹sêe⁄ >±] <Ûë´q•ø£åD.30 ñ<äjT· + 10. #·*y˚+Á<ä+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — 11. 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ sêeTqïù|≥ ˝À 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î e⁄&ÉTe÷\ù|≥ 11.00 qT+∫ kÕj· T +Á‘· + 4.00 es¡≈î£ Ç+&çj·THé ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôd’+{Ïdtº‡ ]Á{°{Ÿ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 >∑+ˆˆ\ eT˝Òdæj·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡≈î£ ‹s¡T|üPŒsY ˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eT] Ä+Á<Ûä |æs$¡ T&é <Ûë´q•ø£Då .00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ @Á|æ˝Ÿ 18 : Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ : ñ<äj·T+ 5.30 øÏ ø±«˝≤\+|üPsY n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯jT· + ˝À ø±«˝≤\+|üPsY |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT |òüTqkÕ«>∑‘·+ — kÕj·T+Á‘·+ 6. »\‘√+>¥.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4. Hêsêj·TDY >±] dü«>∑èVü≤+˝À <Ûë´q+. ô|≥]+>¥. cÕ\+ ˝Àì eT˝Òdj æ ÷· |æs$¡ T&é kıôd{’ ° @Á|æ˝Ÿ 17 : ás√&é : ñ<äj·T+ 9.30 Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ ≈£î Á|üj÷· D+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ bÕ˝§ZHêïs¡T — 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ Á|üj÷· D+ — 10.30 qT+∫ 1.30 es¡≈î£ Á|üøè£ ‹ |ü]s¡øDå£ ô|’ ôd&¢Ì é c˛ — >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.30 qT+∫ ≈£î Á|üj÷· D+.eT˝Òdæj·÷ @Á|æ˝Ÿ 16 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 8. es¡≈£î |æs¡$T&é e÷düºsY øÏwüHé¬s&ç¶ >±] dü«>∑èVü≤+ ô|q’ ªª ÁãVü≤à]¸ |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 es¡≈£î ‹s¡T|üPŒsY ˝À XÊø±Vü‰s¡ sê´©. 20 eT+~ @Á|æ˝Ÿ 13 : ø±«˝≤\+|üPsY : ñ<äjT· + 10.30 øÏ ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ Á|üj·÷D+.30 ≈£î eTDÏø=+&É ˝À ªª |æs¡$T&é 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ |ò+ü ø£Hå é Vü‰˝Ÿ ˝À <Ûë´q•ø£Då . <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 46 y˚T 2010 . @Á|æ˝Ÿ 20 : ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ : ñ<äjT· + 10.30 ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ #˚]ø£.30 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] <Ûë´q•ø£Då — kÕj·T+Á‘·+ 6. nq+‘·s+¡ |æs$¡ T&é e÷düsº Y K.00 >∑+ˆˆ\≈£î l X¯+ø£sY bòÂ+&ÉsY \ø£ÎDY >±] dü«>∑èVü≤+˝À <Ûë´q•ø£Då .30 500 eT+~ U…B’ \T bÕ˝§ZHêïs¡T — kÕj·T+Á‘·+ 5.

000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — s¬ +&ÉT s¡÷|ò{t ≤|t ªª |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~sê\T µµ sêÁ‹ 9. ÁbÕDÁ|ü‹wüº — kÕj·T+Á‘·+ 6.500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.30 øÏ .00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑CH’… é esYÿ. <Ûë´q•ø£Då .00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø=‘·ùÔ |≥ &çÁ^ ø±˝ÒJ Äes¡D ˝À ªª <Ûë´q j·TTe‘· $»j·T+ µµ — 2. <Ûë´q•ø£Då . 100 eT+~ eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 es¡≈î£ }ã\+ø£ ˝Àì l dü‘´· kÕsTT uÛ»Ñ q eT+~s¡+ ˝À <Ûë´q•ø£Då . 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — 11. 400 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 1. @Á|æ˝Ÿ 25 : sê»eT+Á&ç : ñ<äjT· + 6. 1.00 es¡≈î£ qs¡ d ü s êe⁄ù|≥ &Üø£ º s Y ø√&Ó \ •eÁ|ü k Õ<ä s êe⁄ düuÛ≤ÁbÕ+>∑D+ ˝À <Ûë´q•ø£åD.30 qT+∫ 1. q]Ù+|ü⁄s¡+ ˝À Á|üj÷· D+ — 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 øÏ ôV≤’ <äsêu≤<é #˚]ø£ — 2.30 es¡≈î£ qs¡dsü êe⁄ù|≥ ˝À ªª <˚Vü‰‘·à µµ eT] ªª Á‹ø√fÒX¯«s¡ µµ s¬ +&ÉT ªª |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~sê\T µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ . <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 47 y˚T 2010 .ÛeTes¡+ Á|üj÷· D+ — kÕj·T+Á‘·+ 6. <Ûë´q•ø£Då .000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.30 es¡ ≈ £ î >√bÕ\|ü⁄s¡+ ˝À ªª l wæØk¶ ÕsTT µµ eT] ªª $XÊ«‘·à µµ s¬ +&ÉT ªª <Ûë´q eT+~sê\T µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ >∑D|ües¡+ ˝À ªª l ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — 10.30 øÏ ∫+‘·\|üP&ç |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .ÛeTes¡+ Á|üj÷· D+ — 12.30 øÏ ãj·T\T<˚] qs¡dsü êe⁄ù|≥ Á|üj÷· D+ — 1. ˝À ªª dü+Jeì |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .30 qT+∫ 6.00 qT+∫ 1.00 es¡≈£î KeTà+ ˝À |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ πøsY ôd+≥sY qT+∫ 9.30 qT+∫ 9.30 øÏ #˚]ø£ — 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ e+<äe @ø£‘ê <Ûë´q+ — 100 eT+~ @Á|æ˝Ÿ 23 : qs¡dsü êe⁄ù|≥ : ñ<äjT· + 6.00 qT+∫ 11. <Ûë´q•ø£Då — 11. @Á|æ˝Ÿ 22 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 9.@Á|æ˝Ÿ 24 : ‘ê&˚ | ü * ¢ > ∑ ÷ &Ó + : ñ<ä j · T + 9. |ü≥Dº +˝À ªª l\øÏÎ µµ eT] ªª l \ø°ÎkÕsTT µµ ÁbÕDÁ|ü‹wüº .00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4. @Á|æ˝Ÿ 21 : ôV≤’ <äsêu≤<é : ñ<äjT· + 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î T.00 es¡≈î£ KeTà+ \*‘· |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛÑ+.30 øÏ ãj·T\T<˚] ∫+‘·\|üP&ç e÷{≤eT+‹ — 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj÷· e÷´>∑CH’… é esYÿ.30 qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ @Á|æ˝Ÿ 26 : KeTà+ : ñ<äj·T+ 9.ÛeTes¡+ ˝À ªª $X¯«XÊ+‹ <Ûë´qeT+~s¡+ dü+<äsÙ¡ q — 12. <Ûë´q•ø£Då .00 >∑ + ˆˆ\≈£ î ãj·T\T<˚] ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ >√bÕ\|ü⁄s¡+ Á|ü j · ÷ D+ — 10.30 øÏ ãj·T\T<˚] .30 es¡≈£î ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ë∆ <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y ‘√ e÷{≤eT+‹— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ 7.30 øÏ ªª Á|æj·T<ä]Ùì |æs¡$T&é <Ûë´q es¡≈î£ ø=yê«&É ˝À ªª l kÕsTT<äTs¡Z |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 >∑+ˆˆ\≈£î es¡+>∑˝Ÿ 10.30 es¡≈î£ u§ã“s¡¢\+ø£ ÁbÕ+‘·+˝À >√<ëe] yÓT>± |æs¡$T&é $»j·Tyê&É |æs¡$T&é Vü≤Ödt˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ ≈£î dü\ú |ü]o\q — 10.30 es¡ ≈ £ î $»j·Tyê&É Á|üj÷· D+ — 8.30 øÏ e⁄+&ç s√&ÉT¶˝Àì Á|üuÛÑT‘·« $»j·T+ µµ — 1.30 qT+∫ ãj·T\T<˚] sê»eT+Á&ç Á|üj÷· D+ — sêÁ‹ sê»eT+Á&ç ˝À ãdü.00 <Ûë´q•ø£Då — 1.30 øÏ ãj· T \T<˚ ] KeTà+ bÕ˝§ZHêïs¡T — kÕj·T+Á‘·+ 5.30 qT+∫ 10.00 qT+∫ 11.00 es¡≈î£ sêe⁄\bÕ\+ |æs¡$T&é e÷düºsY X¯+ø£sY¬s&ç¶ >±] Ç+{À¢ |æs¡$T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 4. 1.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] bÕ˝§Z H êïs¡ T — 9.00 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î .30 >∑+ˆˆ\≈£î ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ Á|üj÷· D+ — ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 es¡≈î£ ˝À ªª l sêeT#·+Á<ä |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ KeTà+ yêdü$ |ò+ü ø£Hå é Vü‰˝Ÿ ˝À ªª eTVæ≤fi≤ <Ûë´q ÁbÕs¡+uÛÑ+ — 5.00 qT+∫ 4. bÕ]ÁXÊ$Tø£ •ø£Då ≤ dü+dü˝ú À ªª uÛ≤s¡‹ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î Hê¬sÿ&é$T*¢ ˝À ªª ÁãVü≤à]¸ |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — kÕj·T+Á‘·+ 6. <Ûë´q•ø£Då .00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8. 700 eT+~ bÕ˝§Z H êïs¡ T — 3. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 øÏ #˚]ø£.000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — 10. 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — 12.

00 >∑+ˆˆ\≈£î dü«s¡í<Ûë‘·T @Á|æ˝Ÿ 28 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 9..30 qT+∫ 8. q>∑sY ˝À ìs¡à\ <Ûë´q ≈£î{°s¡+ 8.00 @Á|æ˝Ÿ 29 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.30 es¡≈£î yÓ÷rq>∑sY ø£eT÷´ì{° Vü‰\T ˝À ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — kÕj·TÁ‘·+ 6. u…\+¢ |ü*¢ Ä~˝≤u≤<é ø±e÷¬s&ç¶ pHé 8`9 pHé 10 pHé 11 pHé 12 pHé 13 pHé 14 pHé 15 : : : : : : : ôV’≤<äsêu≤<é u≤|ü≥¢ ø£+<äT≈£Ls¡T eT∫©|ü≥ï+/>∑T&çyê&É eHÓï∫+‘·\|üP&ç @˝ÒX¯«s¡+ lø±≈£îfi¯+ 48 pHé 16 pHé 17 pHé 18`19 pHé 20`24 pHé 25 pHé 26`30 : : : : : : sêj·T>∑&É (ˇ]kÕ‡) yÓ’C≤>¥ ôV’≤<äsêu≤<é &Ûç©¢ / |ü+C≤uŸ >±«*j·TsY ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2010 . r>∑\ sê+¬s&ç¶ kÕàs¡ø£ \*‘· ø£fi≤uÛeÑ q+ >∑+ˆˆ\≈£î yÓ÷rq>∑sY ˝À lø£ècÕí |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ ˝À ªª eTVæ≤fi≤ <Ûë´q $»j·T+ µµ.00 es¡≈£î dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ e÷´>∑C…’Hé esYÿ — >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑C…’Hé esYÿ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.kÕj·TÁ‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8. 1.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5. 500 es¡ + >∑ ˝ Ÿ |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √ e÷{≤eT+‹ — eT+~ bÕ˝§Z H êïs¡ T — sêÁ‹ 9. @Á|æ˝Ÿ 27 : ôV≤’ <äsêu≤<é : ñ<äjT· + 11. es¡≈£î dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ e÷´>∑C…’Hé esYÿ — @Á|æ˝Ÿ 30 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ /dæŒ]#·T´e˝Ÿ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4. 2010 y˚T 1`3 y˚T 4`7 y˚T 8 y˚T 9 y˚T 10 y˚T 11 : : : : : : ø£s¡÷ï\T ôV’≤<äsêu≤<é $wüßí|ü⁄s¡+ >∑+|ü\>∑÷&Ó+ sêC≤yê]bÕ˝…+ /ˇ+>√\T HÓ\÷¢s¡T /yÓ+ø£≥–] y˚T 12 y˚T 13 y˚T 14 y˚T 15 y˚T 16 y˚T 17`19 : : : : : : Hêj·TT&ÉTù|≥/q–] y˚T 20 ø√q/|ü⁄+>∑q÷s¡T y˚T 21 sêj·T#√{Ï / »+>±\|ü˝…¢ y˚T 22`23 ø=+&ÉdTü +πødüT\/uÒ‘+· #·s¢¡ y˚T 24`28 >∑<ë«\/eTVü≤ã÷uŸq>∑sY y˚T 29`31 ôV’≤<äsêu≤<é : : : : : nq+‘·|ü⁄s¡+ /Hês¡Œ\ sêj·T<äTs¡Z+ /≈£L&碬> u…+>∑fiS¯ s¡T dæ{° u…+>∑fiS¯ s¡T |æs$¡ T&é yê´© ôV’≤<äsêu≤<é pHé .00 >∑+ˆˆ≈£î ø£s÷¡ ï\T eT] ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ |æs$¡ T&é µµ \≈£î X¯+KTkÕú|qü — #˚]ø£. bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 10.15 Ç+&çj÷· e÷´>∑CH’… ‡é esYÿ — sêÁ‹ 9.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é #˚]ø£.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ 3.000 eT+~ øπ sY ôd+≥sY ÁbÕs¡+uÛ+Ñ .00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] ôV≤’ <äsêu≤<é ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ dæŒ]#·T´e˝Ÿ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.30 es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då — 700 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 8..30 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5. 2010 pHé 1 pHé 2 pHé 3 pHé 4 pHé 5 pHé 6 pHé 7 : : : : : : : <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓT<äø˘ Hêsêj·TDUÒ&é uÀ<ÛäHé / Äs¡÷às¡T »–‘ê´\/ø£Ø+q>∑sY >√<ëe]Kì. y˚T .00 es¡≈î£ ã#·Ãqïù|≥ Á|üuÛÑT‘·« ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ˝À <Ûë´q•ø£Då .00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª l ãT<ä∆ |æs$¡ T&é µµ ø£s÷¡ ï\T Á|üj÷· D+ — ns¡sú êÁ‹ 1.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 Ç+&çj÷· e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.30 MTsYù|≥.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Á|üj÷· D+ — 1.B.30 qT+∫ >∑+ˆˆ\≈£î L.00 |æs$¡ T&é dü+<äsÙ¡ q. Á|üj÷· D+ — sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î qT+∫ 7.

.. ªª W ô|<ä›eTìw” . >±ì‘√ì <Ûë´q+ CÒsTT+∫ . >± s√E\\¢ \ø£å s¡÷bÕj·T\+f… –|ü&ÉT ø√≥¢ $\Te ! <ë+‘√ Ç>∑ eTT<äT›>∑ eTH√fi¯ófl j·T÷ìe]‡{° >∑fÒºdæÁqT ! >∑≥¢ eTqdüT‡H√ïìøÏ mHÓï’ q e÷sêZ\T+≥jYT. >∑~ Çì HÓC’ ≤+ qyêãT . >± ìC≤+≈£î ? H˚H‘’Ó ˚ ñ\º >±ì dü‘ÓÔqï : ‘·MTà ! n+<äsT¡ e÷düsº T¡ ¢ ˙ ˝…øÿ£ H˚ |üìCÒùdÔ . eT] >∑ìïø√≥Tº j·÷&çø¬ *¢ ‘ÓdsπÔü ?? ‘·\T‡≈£î+f…H˚ Hê≈£î eTdüTÔ >∑TãT˝…’‘·T+~. –~ dü‘+ÔÓ ... bÕ>∑˝Ÿ >±ì ˝…ø£ÿ ø£qŒ&ÉT‘·TqïHê ? µµ nì eTdüTÔ >∑~ <˚e⁄ì >∑Tfi¯fl Á|ükÕ<ä+ ˝…øÿ£ ‘Ó∫à |æs$¡ T&é Ä|òd” \t >∑Tdü‡CÒdTü ≈£î+≥ . m+‘· Ks¡Tà nsTT‘·<√ ˝…ø£ÿCÒdæÁqT . ø±o\ ªª u… H ês¡ d t Væ ≤ +<ä ÷ j· T ÷ìe]‡{° µµ ø£ { ≤º \ ïì ô|<ä›\+‘·CÒ]. MT~¬ø*¢ ô|d’ \ü ø√dü+ eTTdæ+¢ HÓq’ uÀsTT . ˙πøeTqï ~e÷ø˘ –≥¢ Ksêu…+’ <ë ? ˝Òø£ ˙ ª Væ≤+<ä÷ µ j·T÷ìe]‡{°øÏ ô|d’ *ü j·T´˙øÏ H˚q+‘· |æs$¡ T&é µµ >∑T]+∫ #Ó|.Ôü yêfi¯ófl ñ\º Hêπø$T∫Ãq . lXË’\+: >∑+‘· ø£+&Éø±es¡e÷ ... eTsêï&ÉT ù||üs¢¡ Á|üø≥£ q #·÷dæq ìC≤+≈£î eT] >±ì ‘êuÒ<ës¡≈¢ î£ eTdüTÔ |üsπ cÕHé ø±ã{Ï+º ~.. eTfi§fl#Óà MT<äøπ eT\¢ #Ó|ü qT Çdæ] ø=f…{º Àìï ! •esêÁ‹ øÏ $T\$T\ yÓ T s¡ T ‡≈£ î +≥ . <˚X¯ Á|ü»\+<ä] ‘êq≈£î uÀsTT $sêfi≤\T n&ç– ˇø£ j·T»„+ ˝…øÿ£ <ëìì |üP]Ô #˚j÷· \ïì ô|d’ò \ü CÒdæ ‘·˝≤ ˇø£ ~≈£îÿ≈£î m*¢ÁqT.. yÓT#·TÃ≈£îH√ïì‘êìøÏ . yêfi¯fl\¢ ªª eT<äHyé ÷Ó Vü≤Hé e÷\e´ µµ nH˚ ˇø£ ô|<äe› Tìwæ . Hê <Ûë´dü. Ç+{Ï MT<ä |æs¡$T&é >∑{≤º˝… . yêDÏ ` ôV’≤<äsêu≤<é ªª eTVü‰|æs¡$T&é $T\$T\ yÓTs¡TdüÔ~ µµ dü‘ÓÔqï : @+~s¡ ‘·$Tà lXË’\+ ? MT Ç+{Ï MT<ä |æs¡$T&é >∑{dºÏ Tü qÔ ïeì $qï ?! ìC≤+≈£î e+>=+– dü˝≤yéT >={Ϻ . nf…qÿ eTT<äT>› ∑ Çsê˙ #êjYT <ë– . ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ\ >∑f…º Hê ‘êìø=∫Ãqyé. Ç+{ÏøÏ uÀsTT eTdüTÔ k˛+#êsTT+∫+&ÉT.... Hê XÊ«dü . ‹{ÏHº √ì‘êìøÏ.. |ü~eT+~ø° eT+∫ #˚ùd ˇø£ j·T»„+ ø£qTø£ ªª |üì m+‘· ô|<ä~› ? µµ nì >±≈£î+&É ªª eTq ô|d’ò \ü m+‘· »ãs¡d› >Ôt T∑ qï~ ? µµ nì ms¡Tø£\ ñ+#·Tø√ì e÷Hêee÷Hê\qT ˝…øÿ£ CÒjT· ø£ . ˝Ò≈£î+fÒ >∑~ uÒø±sY ø=+|ü µµ nì |üÁ‹kÕsY nqã{Ï+º &ÉT >∑<ä . >∑+<äTø¬ ø£&TÉ qÔ ï..… >∑|ü &ÉT eTq |æs$¡ T&é ìsêàD+ >∑÷&É eTdüTÔ Vü≤˝≤ÿ>∑ nsTT‘·~.T.. ô|<ë›j·Tq ø£&ÜÔ˝Ÿ\ >∑+‘· ô|<ä› |æs$¡ T&é ø£{≤º\ïì X¯|<ü +ä ã{Ï+º &ÉT . Ç>∑ Ç|üŒ{Ï dü+~ ^ |æs¡$T&é j·T»„+ MT<ä≈î£ Çdæ]ø={Ï+º &ÉT.. dü‘ÓÔqï : @<Ó’Hê >=|üŒ |üì #Ój÷· ´\ï+fÒ ø£˝CÒ ≤ ñ+&Ü\ ‘·$Tà ! >∑kı+{Ï ø£˝»Ò ñH√ïì‘êìøÏ nwü\º ∫Ã$T\T >∑Tq>∑Tq q&ÉT‡≈£î+≥ ˇdüsÔ T¡ . me«ì ‘êì¬øq’ nì ù|s¡T ô|&ÉyÔ é .. ø±˙ nHêï ?! ^ ∫qï |æs$¡ T&é ø£≥Tº&TÉ øπ Hê≈£î –+‘· ø£s¡T‡ nsTT‘·T+~ >∑<ä .. ø±<äTs¡ ! >∑+<äTø¬ >∑ #Ó|ü Bdæ ‘·q dü+∫\ u…≥Tº≈î£ ì <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 49 y˚T 2010 . n&ÉT≈£îÿ+≥ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ≈£L&É e∫à ìC≤+ qyêuŸqT $sêfi¯+ n&ç–+&ÉT.. ø£ & ÜÔ ˝ Ÿ eTVü‰|æs¡$T&é eTq ø£+&É¢eTT+<äT ì\ã&ÉÔ~s¡ ! –~ dü‘ÓÔqï : ø±˙ ‘·MTà ! >∑ ªª e÷\e´ µµ ˙ nkı+{Ï bÕ>∑˝À&ÉT dü‘·´+. \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î ìC≤+ #Ó|üqT ø=qT≈£îÿì Ç+{ÏøÏ rdüT≈£îb˛sTTÁqT.... düøÿ£ >∑ ªª dæj÷· dü‘Y µµ ù||üs√ì ‘êq≈£î uÀsTT ªª ìC≤+ >±] #Ó|ü . >∑T]+∫ n+<ä]øÏ #Ó|ü &˚ .. ªª –|ü&ÉT >±&ÉT ô|{Ϻq y˚\+ bÕ≥\ ìC≤+ >±] #Ó|ü eT+∫ <Ûäs¡ |ü\ø£øb£ ˛‘˚ m+‘· HêeTsê› ? mf…q¢Ì CÒdæ Ç>∑ eTqy˚T m≈£îÿe sπ ≥T≈£î #Ó|ü qT ø=qT≈£îÿ+<ä+ µµ nì y˚\+bÕ≥ s√E b˛sTT .. y˚\+ y˚jT· ã&ÉTqT µµ nì Á|üø≥£ q Ç∫Ã+&ÉT.. –|ü&ÉT eTq+ ø£fºÒ |æs$¡ T&é. qTe⁄« ø±o\ j·T÷ìe]‡{° ø£≥Tº≈î£ +≥ . lXË’\+: W nqï ! ªª kı+‘·+ Ç\T¢ e⁄H√ï&ÉT me«&Óq’ düsπ .. n+<ä]ï $sêfi≤\T n&ÉT≈£îÿ+≥ . <ëìøÏ ª u…Hês¡dt Væ≤+<ä÷ j·T÷ìe]‡{° µ lXË’\+: eT+∫ e÷≥ C… | æ Œ qeqï !! Ç>∑ q T+∫ H˚ q T . ‘·q ø±*≈£îqï #Ó|ü qT rdæ e÷\e´ n|üŒC…|ü‘·.. ˇø£kÕ] .. ªª e÷\e´ µµ ˝…øÿ£ |üì MT<äH˚ <Ûë´düu{… ≤º˝.

Hê ù|s¡T e+oø£èwükí ÕsTT. mH√ï ˝Àø±\q÷ dü+<ä]Ù+#êqT ! |üÁ‹kÕsY Hê≈£î <Ûë´q+˝À #·øÿ£ ì >¬ &’ HÓ ‡é ÇkÕÔsT¡ .„ e÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç<ä›s¡÷ <Ûë´qT\T. e÷~ <Ûë´q ≈£î≥T+ã+. H˚qT 16/10/2003 qT+∫ <Ûë´q+ #˚dTü HÔ êïqT. e÷ ne÷à. Ç˝≤ eT÷&ÉTHÓ\\ qT+∫ »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+~. Á>∑V‰ü +‘·sy¡ êdüT\qT ø£*XÊqT ! Hê $TÁ‘·T\+<ä]ø° ≈£L&Ü <Ûë´q+ #˚dTü ø√eTì #ÓãT‘·÷+{≤qT. #·<Tä e⁄≈£L ø£*|æ Áù|yéTHê<Ûé kÕsY eT÷&ÉT>∑+≥\T <Ûë´q+ #˚jT· eTHêïs¡T. Hê≈£î }Vü≤ ‘Ó*dæq|üŒ{Ï qT+∫ H˚qT <Ûë´q+ #˚dTü HÔ êïqT. dü÷s¡T´&çì ‘êøÏq|ü&ÉT Ä y˚ & ç Çø£ ÿ &É Hê uÛ Ö ‹ø£ <˚ V ü ‰ ìøÏ nqTuÛ Ñ e yÓ T Æ + ~. ˇø£s√E |üÁ‹kÕsY Hê≈£î <Ûë´q+˝À ø£ì|æ+∫ u≤>± #·<äeeTì Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. Hê\T¬><’ Tä s√E\πø Hê≈£î á ø£fifl¯ »ãT“ qj·TyÓT+Æ ~. HêHêï ≈£L&Ü #·øÿ£ ì yÓT&çf≥Ò sY‡. Hê≈£î <∏sä ¶Y ◊ $»Hé‡. H˚qT eTq bÕ\|ü⁄+‘· n+‘ê #·÷kÕqT ! dü÷s¡T´&ç <ä>sZ∑ ≈¡ î£ ≈£L&Ü yÓ[fl. H˚qT m|ü&É÷ ø£fió¯ fl ‹|ü‘·÷ ñ+&˚yê&çì. |æs¡$T&éqT #·ø£ÿ>± ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ≈£ î ì yê{Ï ˝≤uÛ ≤ \qT bı+<ä T ‘· T qï Hê <Ûë´q$TÁ‘·T\+<ä]ø° Hê n_Ûq+<äq\T ! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 50 y˚T 2010 . <Ûë´q+˝À H˚qT áõ|tº˝Àì Áπ>{Ÿ –C≤ |æs$¡ T&éq÷. mH√ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ nqTuÛyÑ ê\T Hê kı+‘·+. H˚qT >∑‘· |üHïÓ +&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± <Ûë´q+ #˚dTü HÔ êïqT. <Ûë´q+ <ë«sê H˚qT ¬s+&˚fi¯ófl>± u≤<Ûäô|&ÉT‘·÷qï m\¢Ø®ì e~*+#·T≈£îHêïqT. H˚qT <Ûë´HêìøÏ ≈£Ls¡TÃqï yÓ+≥H˚ >∑DwÒ t e÷düsº Y e∫à qqTï mH√ï ˝Àø±\≈£î rdüT≈£îyÓfi≤ÔsT¡ ! H˚qT mH√ï Ç‘·s¡ Á>∑V‰ü \≈£î yÓfi≤flqT ! nø£ÿ&ç Á>∑Vü‰+‘·s¡yêdüT\qT #·÷kÕqT ! Áπ>{Ÿ |æs¡$T&éqT #·÷kÕqT ! dü‘´· e÷düsº Y #Ó|Œæ q Áπ>{Ÿ kÕºsqY T #·÷kÕqT ! Hê≈£î m≥Te+{Ï nHês√>∑´+ m<äT¬s’Hê <Ûë´q+ <ë«sê qj·T+ #˚düT≈£î+{≤qT. ªª <Û ë ´q Á|ü # ês¡ + #˚ j · ÷ * µµ nì dü+ø£*Œ+#·T≈£îqï yÓ+≥H˚. nH˚øe£ T+~ e÷düsº ‡Y ø£ì|æ+∫ Hê≈£î #·øÿ£ ì yÓTùd‡C…dt Ç#˚Ãyês¡T ! Ç{°e\ e∫Ãq nqTuÛÑyê\˝À ˇø£{Ï. #·+Á<ä–] e÷düºsY ªª s¡y˚Twt µµ >±s¡T n+~+∫q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T eTs¡Te˝Òì$ ! 8ˆI8ˆ s¬ +&ÉT Ådøºü ã sY‡ e#˚à $<Û+ä >± Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À ‘=*kÕ]>± Ç≥Te+{Ï |æs$¡ T&é ìsêàD+ »s¡>&∑ +É . dü÷ÿ˝Ÿ˝À ≈£L&Ü #·øÿ£ >± #·~$ eT+∫ e÷s¡Tÿ\T ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤qT ! Hê ù|s¡T Á|ü». Hê ej·TdüT‡ @&ÉT dü+e‘·‡sê\T.ªª ô|’e÷ e÷düºsY‡ <Ûë´q »>∑‘Y yês¡düT\T µµ ø=+‘·eT+~ ô|e’ ÷ e÷düsº ‡Y jÓTTø£ÿ nqTuÛyÑ ê\T Hê ù|s¡T Á|üDyé. e÷ neTà ≈£L&Ü <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚dTü +Ô ~ ! ô|e’ ÷ e÷düsº Y nsTTq ªª ø£qø£sêE µµ >±s¡T. á |æs$¡ T&é≈î£ 2009 &çôd+ãsY 18q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±]#˚ n‘·´<äT“¤‘+· >± ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »]–+~ ! kÕsY á |æs$¡ T&é≈î£ ªª l kÕsTTsêyéT |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ >± HêeTø£s¡D+ #˚j·T&É+ »]–+~.Ô Hê ùdïVæ≤‘·T\+<ä]˙ ≈£L&Ü <Ûë´q+ #˚jT· eTì Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô e⁄+{≤qT ! Hê ù|s¡T Á|ü‘÷· ´wü. e÷~ Ábı<äT≥› ÷s¡T. H˚qT <Ûë´q+ #˚d÷ü . ∫qï|æ\¢\T ≈£ L &Ü <Û ë ´q+ #˚ ù dÔ Äs√>∑ ´ + u≤>∑ T +≥T+<ä ì #· + Á<ä ø £ fi ≤ y˚ T &É y é T #ÓbÕŒs¡T. Ä s√E qT+∫ H˚qT <Ûë´q+ #˚dTü HÔ êïqT. #˚dqæ ‘·sT¡ yê‘· Hê˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. n+<äT˝À H˚qT. Hê ‘·*<¢ +ä Á&ÉT*<äs› ÷¡ <Û ë ´qT\T ø±e&É + e\q Hê≈£ î á neø±X¯+ \_Û+∫+~. Hê uÛsÑ Ô¡ dürwt≈î£ e÷sY uÛ≤>∑kÕ«eTT\+ ø±e&É+ e÷≈£î m+‘√ Äq+<ä<ëj·Tø£+>± e⁄+~. e÷ Ç+{Ï ø±+bÂ+&é˝ÀH˚ |æs$¡ T&é ìsêàD≤ìøÏ n+≈£îsês¡ŒD »]–+~ ! Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q Ábı<äT›≥÷s¡T e÷düºsY‡. ÄÅd˝ºü Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ e+{Ï nqTuÛyÑ ê\T ˝Òøb£ ˛sTTHê Á|ü‹ì‘·´+ Hê≈£î mH√ï J$‘· dü‘ê´\qT H˚sT¡ Ã≈£îH˚ uÛ≤>∑´+ <Ûë´q+ <ë«sê ø£ * –+~. e÷ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+<ä]ø° Hê <Ûäq´yê<ë\T. H˚qT ø±¢dTü ˝À m|ü&É÷ |òüdtº e÷sYÿ‡ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤qT ! lXË’\+˝À »]–q <Ûë´q eTVü≤À‘·‡yê\˝À Hê≈£î &ÜHé‡ #˚ùd neø±X¯+ \_Û+#·&+É >=|üŒ es¡+>± uÛ≤$düTHÔ êïqT. 2007 dü+e‘·‡s¡+˝À Äs√>±´ìø°. Ç˝≤ eT÷&ÉTHÓ\\T #˚kÕqT.

ªª yÓTbÆ Õ&ÉT µµ ˝À ªª lø£èwüí |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ 10ˆI10ˆ ôd’E˝À ì]à+#·≥+ . CD \T Á|üd+ü >±\ <ë«sê Á|ü‹s√p y˚TeT+‘ê dü‘‡· +>∑+ #Ó|ü ≈£îì |ü+#·T≈£î+≥THêï+ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç.. ★★★ . eTs¡|ü⁄sêì~ ! Ä s√E˝À¢ |üÁ‹kÕsY ‘·s#¡ T· >± HÓ\÷¢sT¡ ≈£î e#˚Ãyês¡T ! <Ûë´q+ ø±¢dTü |üPs¡sÔ TTq ‘·sê«‘· Hê <ä>]Z∑ øÏ e∫à ªª m˝≤ e⁄+~ y˚T&ÉyTé á s√E ø±¢dt ? µµ nì n&ç>π yês¡T. ªª <Ûë´q+ <ë«sê s√>∑ìyês¡D µµ ‘√ m+‘√eT+~ Äs√>∑´e+‘·T\j·÷´s¡T ! Nø£{Ï ★★★ ì+&ÉT düu˝ÑÛ À kÕsY qqTï ‘·q Á|üøÿ£ q ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈î£ ì ì+|ü⁄≈£îqïyês¡+‘ê yê] J$‘ê\˝À Äq+<ä+ C≤„q+ ì+|ü⁄≈£îì ªª nkÕe÷q´ >∑èVæ≤DÏ µµ nì yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T ≈£L&Ü.. f…*|ür. >∑&|É ü <ë{Ï <Ûë´q kÕ<Ûqä <ë«sê J$‘·+ <Ûqä ´+ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· yÓ+≥H˚ HÓ\÷¢sT¡ qT+∫ Á|ü#T· ]‘·eTj˚T´ ªª <Ûë´q|ü⁄] µµ øÏ l kÕ«$T >±]‘√ bÕ≥T qqTï ≈£L&Ü ªª m&ç≥sY µµ >± ìj·T$T+#·≥+ »]–+~ ! u…+>∑fi¯Ss¡T. ‘Ó\T>∑T dæŒ]#·T´e˝Ÿ ãTø˘‡ $kÕÔs+¡ >± #·<eä ≥+ .. $q≥+. ªª kÕsY ! nyÓ T ]ø ± yÓ [ flq|ü  &É T ªª ô|ì‡˝Ò « ìj· ÷ µµ ˝Àì MTπs Hê #˚‘· ÁyêsTT+#ês¡T — H˚qT ì$T‘·eÔ ÷Á‘·Tsê*ì µµ nHêïqT HÓ\÷¢sT¡ kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À kÕsY‘√. ªª mø£ÿ&ç qT+&ç e#êÃqT ? µµ. ‘Ó\TdüTø√e&É+. ªª mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤ÔqT ? µµ ∫s¡Tqy˚« düe÷<Ûëq+.. <ëìø° kÕsY á <Ûë´q uÛ≤>∑´+ e\¢ mHÓïH√ï >∑‘·»qà\T #·÷düT≈£îHêïqT. ì+&ÉT düu˝ÑÛ À kÕsY qqTï yÓT#·TÃø√e≥+ . eT+&É\ <Ûë´Hê\T <Ûë´qeTj·Ty˚T ! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 51 y˚T 2010 .. Á|ü‹ ø£Då + <Ûë´q+ ø√düyT˚ .. e÷ ≈£ î ≥T+u≤\T <Ûë´qeTj·T+ nj·÷´sTT.. n+‘ê Ç+{À¢ <Ûë´qT\ #˚‘· #˚sTT+#·≥+ . kÕsY ∫s¡Tqe⁄« qyê«s¡T. Hê <Ûë´q J$‘êìøÏ |ü<Ûëï\T>∑T @fi¯ófl ì+&ÜsTT ! |üÁ‹kÕsY‘√ Hê nqTã+<Ûä+ eTs¡Te˝Òq~. Äq+<ë˙ï ì+|ü⁄≈£îì e#êÃ+. kÕ«<Ûë´j·T|üs«¡ +˝À ìs¡+‘·s+¡ C≤„qT\ C≤„q+‘√ ì+&çq Ç+^¢wßü .. #˚sTT+#·≥+ . ★★★ ªª <Ûë´qy˚T Hê }|æ] µµ >± Hê J$‘·+ ‘·j÷· s¡sTT+~.. Ä ‘·sê«‘· ªª l eTTø±Ôq+<ä |üse¡ TVü≤+dü µµ >±] ªª ∫‘YXø¯ $ÔÏ ˝≤dt µµ Ç+^¢wt |ü⁄düøÔ +£ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#·≥+ »]–+~ ! ∫Á‘·+>± l eTTø±Ôq+<ä>±]øÏ Ä |ü⁄düøÔ +£ Çs¡yˇ’Ó ø£ÿ s√E\˝À ‘·j÷· s¡sTT+~.. ø=‘·Ô }|æ] b˛düT≈£îqïyê]‘√ ø£*dæ e÷ eTVæ≤fi¯\ Á>∑÷|t $kÕÔs+¡ >± HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝Àì Á>±e÷\T |ü≥Dº ÁbÕ+‘ê\T n˙ï Á|ü # ês¡ + #˚ j · T &É + ø±¢ d ü T \T ìs¡ « Væ ≤ +#· ≥ + n+<ä ] #˚ ‘ · ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ #·+<ë\T ø£{+ºÏ #·≥+ »s¡T>∑T‘√+~ ! ★★★ Á|ü‹ s√p. 1996 ˝ÀH˚ ªª leT‹ ns¡TD µµ >±] ªª yÓTùd‡C…dt Ä|òt bòÕغ e÷düºsY‡ µµ |ü⁄düÔø£+ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#·≥+ . ªª kÕe÷q´ >∑èVæ≤DÏì µµ nsTTq qqTï ªª nkÕe÷q´ >∑èVæ≤DÏ µµ >± |üÁ‹kÕsY e÷≥\˝À r]Ã~<äã› &É≥+ øπ e\+ ndüe÷q nqq´ kÕe÷q´ »>∑<Tä sZ T¡ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ yê] ø£è|ü. ★★★ ãj·T{ÏøÏ yÓfifl¯ ì Hê #˚‘· ì+&ÉT düu˝ÑÛ À e÷{≤¢&+ç #ês¡T. bÕ+ô|{¢ò Ÿ‡ $]$>± Ç+{Ï+{Ïø° |ü+#·≥+ . ne÷yêdü´ <Ûë´Hê\T n+<äTø√e≥+. eTVæ≤fi¯\T n+<äs+¡ ø£ * dæ <Û ë ´q$Vü ‰ sê\T #˚ j · T ≥+ »s¡ T >∑ T ‘√+~.. Á>±eTÁ>±e÷˝À¢ <Ûë´q+ ø±¢dTü \T ìs¡«Væ≤+#·≥+ . |ü⁄düøÔ ±\T.. ªª |òæ\&Ó*Œ¤j·÷ µµ ˝À Hê <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ n<äT“¤‘+· >± »]–+~ ! ªª Hê »qà»qà\ >∑Ts¡Te⁄ MTπs kÕsY µµ nHêïqT. ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü≤+‘√. e÷eT÷\T>± $|üØ‘·yTÓ qÆ Äø£*‘√ e⁄+&˚ Hê≈£î Ä s√E˝À¢ Äø£* y˚jT· ø£b˛e≥+ $+‘· nqTuÛeÑ +. e+<ä ù|J\‘√ ì+bÕ*‡q $wüj÷· ìï ˇø£ ∫qï yêø£´+˝À Ç$T&çà #Ó|Œü ≥+ MTπø kÕ<Û´ä + µµ nH˚<ëìï. Ä ñ‘ê‡Vü≤+‘√ eT+&É \ + s√E\T ˇπ ø dæ { Ï º + >¥ ˝ À eT÷&É T >∑ + ≥\bÕ≥T $»j·Te+‘·+>± <Ûë´q+ #˚jT· ≥+ »]–+~. |üÁ‹kÕsYøÏ Ä s¬ +&ÉT |ü⁄düøÔ ±\T n+~e«≥+ .J.. Hê≈£L øπ e\+ 21 s√E\˝À nqTyê<ä+ eTT–dæ+~. ªª H˚HeÓ s¡T ? µµ. nkÕe÷q´ >∑èVæ≤DÏ>± e÷sêqT µµ Hê ù|s¡T sêCÒX«¯ ] — e÷~ HÓ\÷¢sT¡ . Ä{À¬s{’ +Ï >¥ ìs¡+‘·s¡ C≤„q Á|üyêVü‰\T mH√ï <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÂs¡$í T. lXË’\+ <Ûë´q eTVü‰j·TC≤„\≈£î Vü‰»¬s’ n+‘·T˝Òì X¯ø˙ÔÏ . Ç+ø± Ç+ø± mH√ï mH√ï nqTuÛyÑ ê\T . mH√ï mHÓïH√ï nqTuÛyÑ ê\T ! dü‘‡· +>∑+ #Ó|Œü ≥+. ★★★ ★★★ >∑+≥\T >∑+≥\T <Ûë´q kÕ<Ûäq . sêCÒX¯«] ` HÓ\÷¢s¡T ªª <Ûë´q+ <ë«sê . Äq+<ä+ ì+&çq ø£fifl¯ ‘√ ªª#ê˝≤ u≤>∑T+~ kÕsY. |üÁrJ ÄodüT‡\‘√ »]–+~ ! eT+&É\+ s√E\T øπ e\+ ˙s¡T e÷Á‘·yT˚ Á‘ê– e⁄+&É≥+ »]–+~.

ndü\T dü«s¡+Z n+fÒ #·ìb˛sTTq ‘·sT¡ yê‘· nqTuÛ$Ñ kÕÔsT¡ n+{≤s¡T. Ç|ü&ÉT n˙ï <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 52 y˚T 2010 . Hê≈£î s¬ +&ÉT &=ø£ÿ˝À¢ H=|æŒ m≈£îÿe>± e⁄+&˚~. @ |üìø¬ H’ ê ªª yÓfi≤fl* µµ nqT≈£î+fÒ Hê ùdïVæ≤‘·T\T Hê≈£î m|ü&É÷ düV≤ü ø±s¡+ n+~kÕÔsT¡ ! e÷≈£î <ä>∑Zs¡>± e⁄+&˚ }fi¯fl≈£î yÓ[fl <Ûë´q+ ø±¢düT\T ô|&É‘ê+ ! n+<äT≈£î e÷ ≈£î≥T+ã+˝À n+<äs¡÷ eT] Hê ùdïVæ≤‘·T\T e÷ Á>±eT Á|ü»\+<äs¡÷ düVü‰j·T+ #˚kÕÔs¡T. #˚kÕÔsT¡ ! m+<äTø£+fÒ H˚qT $ø£˝≤+>∑Tsê*ì ø±ã{Ϻ s¡øs£ ø¡ ±\T>± Ä˝À#·q\T e#˚Ã$. n~ @$T≥+fÒ ªª Áf…øÿÏ +>¥≈î£ yÓfifl¯ ì yêfi¯ófl |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ ø±˝ÒsT¡ µµ nì. e÷ Hêqï>±]øÏ 20 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ >=+‘·TH=|æŒ m≈£îÿe>± e⁄+&˚~. nqTuÛ$Ñ k˛Ô+~. ø±˙ Ä dü«s¡+Z y˚TeTT ‘ê+&Ée •e dü+^‘· qè‘·´ <Ûë´q eTVü‰j·T»„+˝À nqTuÛ$Ñ +#ê+ ! <Ûë´q eTVü‰j·T»„+˝À >∑Ts¡Te⁄ >±s¡T ˇø£ e÷≥ nHêïs¡T. ø±˙ y˚TeT+<äs¡+ <Ûë´q+˝ÀøÏ e#êÃø£ ñ+≥THêïqT. e÷ Ç+{À¢ n+<äs+¡ <Ûë´q+ #˚kÕÔ+. ø±˙ Ç|ü&ÉT e÷Á‘·+ #ê˝≤ #ê˝≤ Äq+<ä+>± e⁄+≥THêï+. ‘· e TTà&É T eT+∫ ùdïVæ ≤ ‘· T ˝≤¢ Hê≈£î s¬ +&ÉT eT÷&ÉT s√E\≈£î ˇø£kÕ] »«s¡+ e∫à ◊<äT ø£*dæyÓT*dæ ñ+≥THêïs¡T. Hê ≈£ î ≥T+ã dü u Û Ñ T ´\+<ä s ¡ ÷ Hê≈£ î #ê˝≤ nqT≈£ L \+>± q&ÉT#·T≈£î+≥THêïs¡T ! @ ø±s¡´Áø£e÷ì¬øH’ ê. ★★★ H˚qT mø£ÿ&çø¬ H’ ê Á|üj÷· D+ #˚ùdÔ Çø£ Hê≈£î ˇø£ yês¡+ s√E\T »«s¡+ e#˚Ã~. <Ûë´q+ Äs¡T s√E\ es¡≈î£ e⁄+&˚~. Hê eTTKeT+‘ê ìØ®e+>± V”≤q+>± Ä neTà <Ûë´q+˝ÀøÏ e#êÃø£ Á|ü‹ø£åD+ Äq+<ä+ nsTTb˛j˚T~. m+<äTø£+fÒ ªª H˚qT q&Ée˝ÒqT — H˚qT m˝≤ yÓfi≤ÔqT ? µµ nì. <Ûë´q+ #˚j·Tq|ü&ÉT Hê≈£î e÷ Ç+{À¢ n+<äs+¡ <Ûë´q+ m≈£îÿe>± ‘·\H=|æŒ e#˚Ã~. Á|ü|+ü #·+˝À e⁄qï Äq+<ä+ n+‘ê e÷ <ä>sπZ∑ e⁄+~ nì|ædTü +Ô ~ ! ★★★ n+<äTøπ e÷ ≈£î≥T+ã+˝À n+<äs÷¡ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü u≤>± Hê≈£î ãj·T{ÏøÏ yÓfi≤fl\+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·T+>± e⁄+&˚~. @~ ‹Hêï >=+‘·T˝À Çs¡T≈£îÿì u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷ ñ+&˚yê&ÉT. nø£ÿ&É @&ÉTs√E\T @&ÉT ø£Då ≤\T nì|æ+∫+~.¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢. Hê≈£î 9`10`2008 q ªª u≤˝ŸsêE µµ Ç|ü  &É T <Û ë ´q+ #˚ j · T &É + e\q nH˚ e÷düsº Y e\¢ <Ûë´q |ü]#·jT· + ø£*–+~. ‹+≥THêïs¡ T ! e÷ Hêqï >±]øÏ e÷~ ãkÕ«j·T|ü*.. n+<äTe\q y˚sπ }]øÏ yÓ[flHê ≈£L&Ü @MT ‹H˚yês¡T ø±<äT. e÷ n+fÒ ‘Ó*j·T<äT. Ä e÷≥ Hê≈£î #ê˝≤ u≤<Ûä ø£*–+∫+~. $»j·T<äX$¯ T s√E Äj·Tq dü+|üPs¡í Äs√>∑´+>± e⁄Hêïs¡T ! »]–q |üÁrJ ø±¢düT≈£î yÓfi≤flqT. <Ûë´q+ µµ Hê ù|s¡T bÕ]C≤‘·. H˚qT <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ïqº |üŒ{Ï #˚j·Tø£eTT+<äT yê[fl<ä›s¡÷ |üs¡eTX¯Á‘·Te⁄˝≤¢ ñ+&˚yês¡T. ø±˙ Ç|ü&ÉT e÷Á‘·+ Hê≈£î #ê˝≤ <Ûs’Ó ´¡ + e#˚Ãdæ+~ ! m+<äTø£+fÒ Hê ùdïVæ≤‘·T\T. Ç+‘·{Ï Äq+<ä+ y˚TeTT m|ü&É÷ ªª #·÷kÕÔ+ µµ Ç|ü&ÉT s√E\ ‘·sã¡ &ç ã+&Éô¢ |’ Á|üj÷· D+ #˚dHæ ê Äs√>∑´+>± nì nqTø√˝Ò<äT. y˚TeT+<äs+¡ yÓ[fl <Ûë´q+ #ÓbÕÔ+ ! ★★★ ãkÕ«j·T|ü*¢ qT+∫ y˚TeTT 31 eT+~ lXË\’ +˝À »]–q ‘ê+&Ée •e dü+^‘· qè‘·´ <Ûë´q eTVü‰j·T»„+ ≈£î e#êÃ+. ø±˙ Ç|ü&ÉT ùdïVæ≤‘·T˝…’ #ê˝≤ #ê˝≤ Äq+<ä+>± e⁄Hêïs¡T.M. eT∞fl ø√\Tø√e&ÜìøÏ ˇø£ yês¡+s√E\T |üf~ºÒ . Ç|ü&ÉT Hê≈£î ndü‡\T ‘·\H=|æŒ #˚ j · T &É + e\q e÷ Hêqï. lXË\’ +˝À ø£*–q nqTuÛyÑ ê\T : ªª H˚qT m‘·TÔ≈£îì yÓfi≤ÔqT µµ <Ûë´q+ #˚jT· ø£eTT+<äT e÷ Ç+{À¢ n+<äs+¡ m|ü&É÷ f…q¸H‘é √ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷ ñ+&˚yêfi¯fl+. ø±fi¯ófl |üP]Ô>± |üì#˚jT· e⁄. bÕ]C≤‘· ` ãkÕ«sTT|ü*¢ ªª nqTø£åD+ Äq+<ä+>± e⁄+#˚˝≤ #˚ùd<˚ . ªª m˝≤ yÓfi≤fl* ? m˝≤ e⁄+≥T+<√ ? µµ nH˚ s¡øs£ ø¡ ±\ Ä˝À#·q\T qqTï eTT+<äT≈£î yÓfi¯flì#˚Ã$ ø±e⁄. qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ ˇø£ÿs√E ≈£L&Ü eT∞fl »«s¡+ sê˝Ò<Tä .

‘·Tfi¯Sfls¡T eT+ˆˆ. ÄøÏM&ÉT ▲ 2 e ‘˚B . Á|ü‹ õ˝≤¢˝Àì |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ bÂs¡$í T s√Eq neTsêe‹øÏ sêe\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+.. ø±˙ Ç|ü&ÉT e÷Á‘·+ nìï #√≥¢≈î£ ‹s¡T>∑T‘·THêïqT !! ùwø˘V‰ü ´+&é‡ ÇdüTHÔ êïs¡T. 1 e ‘˚B . e÷ ≈£î≥T+ã+ n+‘ê >∑Ts¡Te⁄ >±]ì ø£*dæ+~ ! Çø£ Ä s√E e÷ Äq+<ëìøÏ ne<ÛTä \T ˝Òe⁄ ! ★★★ nqTø£åD+ Äq+<ä+>± e⁄+&˚˝≤ #˚ùd<˚ <Ûë´q+. ôd˝Ÿ : 9848595503 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 53 y˚T 2010 .. qqTï Áf…øÏÿ+>¥≈£î |ü+|æq+<äT≈£î ªª s¡$øÏs¡DY µµ e÷düsº ≈Y î£ Hê ø√{Ï ø√{Ï <Ûqä ´yê<ë\T !! ★★★ Á|üøè£ ‹ n+<ë\T #·÷dü÷+Ô fÒ Hê≈£î #Ó|Œü ˝Òq+‘· Äq+<ä+ ø£*–+~ ! <Ûë´q eTVü‰j·T»„+˝À ◊<äT s√E\T >∑&∫ç b˛j·÷sTT. m+<äTø£+fÒ Ç+ø± s¬ +&ÉT s√E\T e⁄+~. es¡\øÏÎ . n|ü&ÉT nì|æ+∫+~ ªª eTq+ @+ nqT≈£î+fÒ n~ yÓ+≥H˚ »]–b˛‘·T+~µµ nì ! ªª >∑Ts¡Te⁄ >±s¡T m|ü&É÷ eTq yÓ+fÒ e⁄+{≤s¡T µµ nì ‘Ó*dæ+~.ø±˙ sêÁ‹ ø±¢dTü nsTTb˛sTT s¡÷yéT≈£î yÓfiS¯ +Ô fÒ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY s¡$øÏs¡DY nH˚ e÷düºsY qqTï e÷ ‘·eTTà&ÉT »>∑BwtqT |æ*∫ ªª sπ |ü⁄ MTs¡T nø£ÿeTVü‰<˚$ >∑TVü≤\T Áf…øÿÏ +>¥≈î£ yÓfifl¯ +&ç µµ nHêïs¡T. ªª H˚qT ø£˙dü+ >∑Ts¡Te⁄ >±]øÏ ùwø˘V‰ü ´+&é ≈£L&Ü yÓfifl¯ ˝ÒqT µµ nì @&ÉT|ü⁄ ≈£L&Ü e∫Ã+~. $»j·Tyê&É ▲ 8 e ‘˚B . á s¬ +&ÉT s√E˝À¢ H˚qT >∑Ts¡Te⁄ >±]ì ø£\TkÕÔHê? n+<äs¡÷ yÓ[fl >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ neTsêe‹ ˝Àì ãT<ä$∆ Á>∑V≤ü + Äes¡D˝À Á|ü‹ HÓ˝≤ bÂs¡$í T s√Eq <Ûë´q eTVü‰#·Áø£+ dü+ø£\Œ <Ûë´q+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+~...¶ ôV≤’ <äsêu≤<é ▲ 5 e ‘˚B . Ç+ø± s¬ +&ÉT s√E\T e÷Á‘·yT˚ $T–˝≤sTT. l U. düè»Hê yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄. ø±˙ uÛÀ»q düeTj·T+˝À H˚qT ˇø£ k˛bòÕ˝À ≈£Ls¡TÃHêïqT..¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ bò˛Hé : 99499 25011 e÷ ‘·eTTà&ÉT qqTï m|ü&É÷ #·+{Ï|\æ ˝¢ ≤ m‘·T≈Ô î£ ì Á|ü‹ ø±¢düT≈£î rdüT≈£îyÓfi≤Ô&ÉT. ø±˙ H˚qT e÷ ‘·eTTà&ç‘√ ªª Hê≈£î q&Ée&É+ sê<äT ø£<ë ! n&É$ n+‘ê qTe⁄« ˇø£ÿ&çy˚ m‘·TÔø√e&É+ #ê˝≤ ø£wüºeTe⁄‘·T+~ µµ nHêïqT. l G. ø±˙ e÷ ‘·eTTà&ÉT ªª H˚qT m‘·T≈Ô î£ ì yÓfi≤ÔqT µµ nHêï&ÉT. bÕs¡«‘·eTà. sêeTes¡+ ▲ 7 e ‘˚B . kÕ+ã•esêe⁄. bÕsƒ¡≈£î\+<ä]ø° Hê $q‹ @$T≥+fÒ ªª <Ûë´q+ #˚j·T+&ç ! #˚sTT+#·+&ç !! µµ M.. HÓø£ÿ\T¢. ôV≤’ <äsêu≤<é ▲ 11 e ‘˚B . nq+‘·|⁄ü s¡+ ▲ 6 e ‘˚B . Ä q Vü‰« eTT leT‹ kÕ$Á‘e· Tà.. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢. ‘·øDå£ y˚T H˚qT ˝Ò∫ Äj·Tq≈£î ùwø˘V‰ü ´+&é Ç#êÃqT ! n|ü&ÉT Hê ~>∑T\+‘ê ˇø£ÿ ø£åD+˝À e÷j·TyÓTÆ+~ ! n|ü&ÉT nì|æ+∫+~ ªª eTq eTqdüT‡˝À @+ nqT≈£î+fÒ n~ n|ü&˚ >∑Ts¡Te⁄ >±]øÏ ‘Ó*dæb˛‘·T+~ µµ nì. l D. e÷ }]ì ªª <Ûë´q Á>±MTD+ µµ >± #˚kÕÔqT. ÇÁãVæ≤+|ü≥ï+ ▲ 9 e ‘˚B . bÕ]C≤‘· ãkÕ«j·T|ü*. l e÷s¡+ •eÁ|kü Õ<é. K. @Á|æ˝Ÿ HÓ\ 1 e ‘˚B qT+∫ 11 e ‘˚B es¡≈î£ HÓøÿ£ \T¢˝Àì ªª l yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ˝Àì ªª leT‹ kÕ$Ár<˚$ s¡eTD≤sêe⁄\ <Ûë´q Äs√>∑´ ÄÁX¯jT· + µµ ˝À ªª @ø±<äX¯ <Ûë´q eTVü‰#·Áø£ $»j·T+ µµ @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+~. sê»eT+Á&ç ▲ 4 e ‘˚B . >∑Ts¡Te⁄ >±s¡T H˚qT ≈£Ls¡TÃqï k˛bòÕ Á|üøÿ£ q e∫à ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. yÓC’ ≤>¥ ▲ 3 e ‘˚B . leT‹ K. y˚TeTT e÷ }]yêfi¯fl‘√ ø£\dæ Áf…øÏÿ+>¥≈£î yÓfi≤fl+. ns¡$+<ä¬s&ç. ‹s¡T|ü‹ $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : nã÷“] ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄. l S.. kÕ«$T. á n|ü⁄s¡÷|üyTÓ qÆ <Ûë´Hêìï n+~+∫q >∑Ts¡Te⁄ >±¬sq’ |üÁrJøÏ e÷ ≈£î≥T+ã düyT˚ ‘·+>± <Ûqä ´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêï+.V. s¡eTD. leT‹ nøÏÿsêE $»j·T\øÏÎ . l D. l $»j·Tu≤ãT. H˚qT m|ü&É÷ ‹s¡>˝∑ qÒ T nqT≈£îH˚<ëìï. ôV≤’ <äsêu≤<é ▲ 10 e ‘˚B . ø π X¯esêE. e÷ }]˝À Ç|ü&ÉT 50% Á|ü»\T <Ûë´q+ #˚dTü HÔ êïs¡T !! e÷ }]˝Àì Á|ü‹ Ç+{À¢ <Ûë´q+ #˚ùd˝≤ #˚j·T&Éy˚T Hê J$‘· <Û˚´j·T+>± m+#·T≈£îHêïqT. l leT‹ K. s¡eTD≤sêe⁄\ <Ûë´q Äs√>∑´ ÄÁXj ¯ T· + l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+. Ä s√CÒ H˚qT >∑Ts¡Te⁄ >±]ì s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ ø£*XÊqT. ªª eTTô|ŒÌ y˚\eT+~ »Hê\ eT<Û´ä H˚qT m˝≤ yÓfi≤ÔqT ? µµ nqT≈£îH˚<ëìï.. Çø£ Hê≈£î ~>∑T\T yÓTT<ä˝+’… ~...

ªª |ü⁄≥º|ü]Ô µµ ˝À s¬ +&ÉT |æs$¡ T&ÉT¢ e⁄HêïsTT. ‘·sê«‘· eTÁ<ëdüT≈£î Á{≤Hé‡|òsü Y nsTTq|ü&ÉT Äj·Tìï ø£*XÊqT.K. Hê Ä˝À#·q\qT >∑eTìdü÷Ô J$‘·+˝À m<äTs¡T|ü&˚ n+<ä]ø° <Ûë´Hêìï |ü+#·T‘·÷ J$düTÔHêïqT.B. |üÁ‹kÕsYqT #·÷XÊø£ ªª eTVü‰sêCŸ >±s¡T ÁbÕs¡+_Û+∫ eT÷&ÉTHÓ\\T ÁX¯<>∆ä ± #˚XÊs¡T. s¡»˙wt |ü⁄düøÔ ±\T #·<eä &É+ yÓTT<ä\Tô|≥º>±H˚ ô|fi¯flsTTq ‘·sê«‘· e÷yê] ñ<√´>∑Ø‘ê´ Ç+&çj·÷˝À ˇø£ düuŸyTÓ ØHé ø£e÷+&ÉsY ø£\˝À ø£ì|æ+∫ s¬ +&ÉTs√E\ ‘·sê«‘· #ê˝≤ #√≥¢ ‹]π> neø±X¯+ ø£*–+~. @yÓTÆHê #ÓãT‘êq˙ e÷ neTàqT <ä>]Z∑ øÏ |æ*|æ+#ês¡T. ÄHêbÕqdü‹ì Á|ü|ü+#êìøÏ n+~+∫q |üÁ‹kÕsY≈£î uÛÖ‹ø£+>±. e÷ Ç+{À¢ |üP»\T e⁄+&˚$ ø±e⁄. ªª &çyÓ’Hé ˝…’{Ÿ µµ nH˚ |ü⁄düøÔ ±ìï Hê≈£î Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. X¯Øs¡+ qT+&ç mø£ÿ&Óøÿ£ &çø√ yÓfifl‚ nqTuÛÑe+. Hê≈£î n˙ï u≤>± >∑Ts¡THÔ êïsTT ø±˙ @MT #ÓbÕŒ* nì|æ+#·˝<Ò Tä . ‘·sT¡ yê‘· ø=~›øDå£ ≤˝À¢ Áã‹πø neø±X¯+ ø£ì|æ+∫ &Üø£sº T¡ ¢ C≤Á>∑‘>Ô· ± #·÷düT≈£îHêïs¡T. bÕ{Ï+#·&+É yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. Ä˝À#·q\T kÕø±s¡+ ø±e&É+. Hê Ä˝À#·q\T ø=+‘·ø±\+ ‘·sê«‘· Äj·Tq ªª MT≈£î y˚πs >∑Ts¡Te⁄ ø£ì|æ+∫ ¬>’&ÓHé‡ n+<äT≈£îH˚yês¡T. uÛÖ‹ø£+>±q÷ ø£ì|æ+#ês¡T. e\¢ @y√ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘·|üŒ H˚qT >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± ªª |ü⁄≥º|ü]Ô µµ ˝À Ç+πøMT ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . ★★★ sê+bÕ |ü⁄düøÔ ±\T. |ü<ëÛ ï\T>∑T dü+e‘·‡sê\T>± ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ #˚düTÔHêïqT.K. ø=~›H\Ó \T >∑&#ç êø£ #êe⁄ì >∑T]+∫q nqTuÛeÑ +. n|ü&ÉT Hê≈£î Ä˝À#·q\‘√ <ä÷s¡+>± ñqïyê]øÏ dü+<˚X+¯ |ü+|æ yê] düe÷<ÛëHê\T n+<äTø√e#·Ãì ns¡yú TÓ +Æ ~. e÷ e÷eTj·T´ J$‘·+ kÕ–+~. e÷ yê] eTs¡D+ ‘·sê«‘· H˚qT |ü⁄≥º|]ü ˝Ô À dæsú |¡ &ü ܶqT.000 eT+~˝À H˚qT ≈£L&Ü ˇø£<ëì>± ñ|ü<X˚ +¯ rdüT≈£îHêïqT ø=ìïs√E\T <Ûë´q+˝À Ä˝À#·q\T n+~+∫. #Ó|Œæ q >∑Ts¡Te⁄ áj·TH˚ µµ nì|æ+∫+~. yês¡T ô|[flfi¯ófl nsTT J$‘·+˝À #·~$ n+<äT˝Àì ìj·TeT. ˇø£ dü‘‡· +– Hê‘√ yês¡+ s√E\THêïs¡T. HêeT»|ü+ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 54 y˚T 2010 . nsTT‘˚ H˚qT ªª õ&ÉT¶ ø£èwüeí T÷]Ô n_Ûe÷ì µµ nsTTq e÷ y˚Tqe÷eT e<ä› eTqdüT‡. >∑eTì+∫q H˚qT qqTï. Ç~ $qï |ü⁄≥º|ü]Ô yês¡T ≈£L&Ü <Ûë´q+ ÇkÕÔsT¡ µµ nì #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Te⁄ >±¬sq’ ªª eTVü‰sêCŸ #·s¡DYdæ+>¥ µµ >±] dü‘‡· +>±ìøÏ yÓ[fl #·ìb˛sTTq e´øÏÔ <Ûë´q+˝Àq÷. Væ≤e÷\j·÷˝À¢ <Ûë´q+ #˚ùd jÓ÷>∑T\qT >∑T]+∫q 1996 dü + e‘· ‡ s¡ + ˝À ªª ÄHêbÕqdü ‹ <Û ë ´q+ µµ |ü⁄düøÔ +£ #·~$ yê]ì #·÷&Ü\ì nqT≈£îH˚<ëìï. ★★★ Ä˝À#·q\ Á|üuÛ≤e+ Hêô|’ #ê˝≤ e⁄+&˚~. ★★★ ñ+≥THêïqT. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘·sê«‘· ne÷àsTT |ü⁄{Ï+º ~. ★★★ ★★★ H˚qT 2006 dü+e‘·‡s¡+˝À ªª wæض <Ûë´q Á|ü#ês¡ u≤´#Y µµ ‘√ Äs¡THÓ\\T e⁄HêïqT ! nq+‘·|ü⁄s¡+ \øÏÎ >±s¡T eT] nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ Ç‘·s¡ e÷düºs¡¢ düVü≤ø±s¡+‘√ |ü⁄≥º|ü]Ô˝À eT÷&ÉTs√E\ <Ûë´qj·T»„+ »]|æ+#êeTT. ìã+<Ûqä \T dæsú |¡ &ü ܶsT¡ . yÓ\T>∑T˝À ‘êeTs¡|üP\T ø£ì|æ+#êsTT. Äj·Tq eTÁ<ëdüT˝À ñHêïs¡ì ns¡yú TÓ +Æ ~ ø±˙ m|ü&É÷ uÛÖ‹ø£+>± ø£*dæq e´øÏÔ ø±s¡T. düT>∑TD |ü⁄≥º|ü]Ô Hê˝À HêeT»|ü+ nÁ|üjT· ‘·ï+>±H˚ »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&˚~. yÓTT<ä\Tô|{Ïqº HÓ\ s√E˝À¢H˚ Hê≈£î Hê |ü≥¢ $|üØ‘·yTÓ qÆ <Ûs’Ó ´¡ + e∫Ã+~. n|ü&ÉT &Üø£sº T¡ ¢ ø=~› ø£åD≤˝À¢ #·ìb˛‘êq˙. dü÷ø£Îs¡÷|ü+˝À. düT>∑TD ` |ü⁄≥º|ü]Ô ªª Hê≈£î ÇwüºyÓTÆq $<Ûä+>± J$düTÔHêïqT µµ Hê ù|s¡T düT>∑TD. e÷≥. ªª sê<ÛëkÕ«$T u≤´dt µµ uÛÖ‹ø£+>± ø£ì|æ+∫ ªª j·TT |òüsY mesY µµ |ü⁄düÔø±ìï Ç#êÃs¡T. #˚‘\· bı+‘·q ˝Òø£ #ê˝≤ø±\+ ndü+‘·è|æøÔ s£ y¡ TÓ qÆ ô|]>±qT. mH√ï |ü⁄düÔø±\qT #·~y˚<ëìï. 18. Á>∑+<∏sä ÷¡ |ü+>± C≤„Hêìï Hê≈£î n+~+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° Hê ø£è‘·»‘„ ê_Ûe+<äHê\T ! B. Hê≈£î Çwüyº TÓ qÆ $<Û+ä >± J$+#·&+É ÁbÕs¡+_Û+#êqT.

>∑DÒwt ` yê&ÉbÕ˝…+ ªª u§>∑TZ ˝≤+{Ï qqTï ª ÄHêbÕqdü‹ µ eÁ»+˝≤ e÷]Ã+~ µµ Hê ù|s¡T >∑DwÒ t . Ç˝≤ e⁄+&É>± 2007 pHé ˝À Hê≈£î ˇø£ |æs$¡ T&é e÷düsº Y ø£ì|æ+∫ ªª <Ûë´q+ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~ . 2009 |òæÁãe]˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ e∫Ãq|ü&ÉT sêe⁄\bÕ˝…+ qT+∫ neT˝≤|ü⁄s¡+ es¡≈î£ ªª XÊø±Vü ‰ s¡ u… ’ ø ˘ sê´© µµ m+‘√ n<äT“¤‘·+>± eTq e÷düºs¡¢+<äs¡÷ ø£*dæ »]|æ+#ês¡T ! á sê´© m+‘√ Äq+<ëìï Ç∫Ã+~. Ä‘·à$XÊ«dü+ ø√˝ÀŒj·÷qT... Äs¡THÓ\\T>± eTH√yê´~Û‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷qï H˚qT Ç+‘· ‘=+<äs>¡ ± <ëì qT+∫ ãj·T{ÏøÏ sêe&É+ qqTï ÄX¯Ãs¡´#·ø‘Ï T· &çì #˚d+æ ~. »s¡>u∑ Àj˚T á j·÷Á‘·˝À j·TTe‘· n+<äs÷¡ bÕ˝§Zqe\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêïqT. <Ûë´q+˝À ø=+<äsT¡ e÷düsº ‡Y qT+∫ ªª qTe⁄« yÓfi≤fl*‡q e÷s¡+Z Ç<˚ — Bìï $&ç∫ô|≥ºe<äT› µµ nì dü+<˚X+¯ e#˚Ã~. ª u§>∑TZ µ >± e⁄qï qqTï ª eÁ»+ µ >± e÷]Ãq |æs$¡ T&é kıôd{’ ø° . n|üŒ{Ï qT+∫ Á|ü‹s√p <Ûë´q+ #˚d÷ü Ô Hê˝À e⁄qï nuÛÑÁ<ä‘êuÛ≤yêìï |ü~ùV≤qTs√E\˝À ‘=\–+#·T≈£îHêïqT. |æs$¡ T&é bÕغ Ä|òt Ç+&çj÷· øÏ õ˝≤¢ n+‘·{≤ n\dü≥ ˝Ò≈î£ +&Ü m+‘√ |üì #˚j·T≥+ Hê≈£î m+‘√ nqTuÛÑeC≤„Hêìï H˚]Œ+∫+~. |üs¡eT•e⁄&ÉT <Ûë´qeTTÁ<ä˝À ø£ì|æ+#·&É+‘√ m+‘√ Vü‰sTT>± nì|æ+∫+~ ! Ä s√E qT+∫ Á|ü‹s√p <Ûë´q+ #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êqT.. e÷~ ‘· ÷ s¡ T Œ>√<ëe] õ˝≤¢ ø=‘· Ô ù |≥ eT+&É \ + yê&ÉbÕ˝…+. m+‘√eT+~ &Üø£sº ¢¡ <ä>]Z∑ øÏ ‹s¡>±qT.Ï eT] »>∑<Tä sZ T¡ e⁄ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJøÏ ø√{Ï ø√{Ï <Ûë´q <Ûqä ´yê<ë\T ! n|üŒ{Ï qT+∫ ªª H˚qT bı+~q á Äq+<ëìï n+<ä]ø° |ü+#ê* µµ nì #·øÿ£ {Ï |æs$¡ T&é |ü⁄düøÔ ±\T #·<Tä e⁄‘·÷ . Á|ü‹ }s¡÷ ‹]– <Ûë´q+ #ÓãT‘·÷ e⁄qï qqTï eTq |æs$¡ T&é kıôd{’ d° t yêfi¯ófl ªª ô|e’ ÷ Áô|dæ&+Ó {Ÿ µµ >± ñ+&É e Tì #Ó | ü Œ &É + ‘√ Ä u≤<Û ä ´ ‘· q T rdü T ≈£ î ì nìï $<ë´\j·÷\≈£L yÓ[fl j·TTe‘· n+<ä]ø° <Ûë´q+ #Óù|Œyê&çì ! ❉❉❉ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 55 y˚T 2010 . 600 e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bÕ≥T . ø±˙ Hê≈£î s√Es√E≈£L e÷qdæø£ yê´~Û ô|s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&˚~. ªª ˇø£ yÓ÷{≤sY yÓTø±ìø˘ µµ >±. n+<√fi¯q m≈£îÿej·÷´sTT. Çs¡yì’Ó $TcÕ\˝À Hê≈£î @<√ ‘Ó*j·Tì #·øÿ£ {Ï nqTuÛ÷Ñ ‹ ø£*–+~.. Hê≈£î m<äTs¬ q’ Á|ü‹yê]ø° <Ûë´q+ >∑T]+∫ #Ó|Œü &É+ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. <ë+‘√ Çø£ H˚qT ªª #·ìb˛‘êH˚y÷Ó µµ nqT≈£î+≥÷ ñ+&˚yê&çì. $|üØ‘·yTÓ qÆ f…q¸Hé e#˚Ã~. ªª yÓ÷{≤sY yÓTø±ìø˘>± |üì#˚d÷ü Ô Vü‰sTT>± J$düTHÔ êïqT µµ nqT≈£î+≥÷qï Hê≈£î Hê˝À ‘Ó*j·T≈£î+&Ü nuÛÑÁ<ä‘êuÛ≤e+ #√≥T#˚dTü ≈£îì . uÛj Ñ T· +. ªª m+‘· eT+∫ |üì #˚kÕe⁄sê µµ n+≥÷ |üÁrJ Hê≈£î ˇø£ eTT<äT› ô|{≤ºs¡T ! n|üŒ{Ï qT+∫ n~ Hê≈£î ª |ü⁄qs¡®qà µ >± e÷]+~ ! n|üŒ{Ï qT+∫ Hê Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄s√>∑eTq+ y˚>e∑ +‘·yTÓ +Æ ~. ªª düèw摺 *· ¢ n˙ï Çe«&ÜìøÏ m|ü&É÷ dæ<+∆ä >± e⁄+~ µµ nH˚ á jÓTTø£ÿ dü÷Á‘êìï H˚qT nqTdü]dü÷Ô |üP]Ô düeTj·T+ <Ûë´HêìøÏ n+øÏ‘+· #˚dTü HÔ êïqT. ªª @MT˝Ò<äT µµ nH˚yês¡T. n<˚ |æs$¡ T&é˝À <Ûë´q+ #˚ùdÔ Ç+ø± u≤>∑T+≥T+~ µµ nì |æs$¡ T&é nÁ&Édt Ç∫à ø=‘·ùÔ |≥˝À ªª dü‘·´ |æs¡$T&é µµ <ä>]Z∑ øÏ yÓfifl¯ eTì #ÓbÕŒs¡T. ªª nVæ≤+kÕ |üs¡yÓ÷ <Ûäs¡à' µµ nH˚ dü÷Á‘êìï Ä#·]dü÷Ô . dü»q® T\‘√ kÕ>∑‘´· + #˚d÷ü Ô . ªª ≈£î+>¥|òüP e÷düºsY µµ >± e⁄+≥÷ Jeq+ kÕ–düTqÔ ï Hê≈£î ªª ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ µµ |ü]#·j·TyÓTÆ+~. yÓ+≥H˚ eTs¡Tdü{sÏ √E yÓ[fl |æs$¡ T&é˝À <Ûë´q+ #˚kÕqT.. Äq+<ä+ yÓ*$¢ s¡TdüT+Ô ~. ªª á düèwæ˝º À @ J$ ≈£L&Ü Væ≤+dü≈î£ >∑T]ø±≈£L&É<Tä µµ nì #ÓãT‘·÷ e⁄+fÒ Hê Vü≤è<äjT· + |ü⁄\ø£]düT+Ô ~. n˝≤π> ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì 56 eT+&É˝≤˝À¢ |æs$¡ T&é e÷düsº Y ªª l <ë≥¢ sêj·T»>∑|‹ü sêE µµ >±] Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q ªª nVæ≤+kÕ XÊ+‹ <Ûë´q Á|ükÕs¡ j·÷Á‘· µµ ˝À õ˝≤¢ n+‘ê ‹]– ø±¢dTü \T #ÓãT‘·THêïqT.. ì»+>± |æs$¡ T&é kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ ˝À H˚q÷ ˇø£ |æs$¡ T&é e÷düsº >Y ± e⁄+&É≥+ m+‘· >=|üŒ uÛ≤>∑´yÓ÷ e]í+#·˝ÒqT ! ❉❉❉ ô|<ä›>± #·<äTe⁄ø√˝Òø£b˛sTTHê á s√E H˚qT mH√ï ø±˝ÒJ˝À¢ ... ❉❉❉ ❉❉❉ 2010 ôdô|º + ãsY yÓ T T<ä { Ï yês¡ + ˝À <ë≥¢ sêj·T»>∑|‹ü sêE >±] Ä<Û«ä s¡´+˝À »s¡>u∑ À‘√qï ªª nVæ≤+kÕ XÊø±Vü‰s¡ bÕ<äj÷· Á‘· µµ sê»eT+Á&ç qT+∫ ôV≤’ <äsêu≤<é es¡≈î£ . ndü\T Hê≈£î Ç~ m+<äTø=∫Ã+<√ ‘Ó*j·T<äT. m+‘√ Äq+<ëìï ø£*–+∫+~.

2010 ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5. ns¡$+<äs¬ &ç¶ ` ôV≤’ <äsêu≤<é. yÓ+ø£≥ø£èwüj í T· ´. sêeTø£èwüí ` ˇ+>√\T yÓTT<ä˝q’… e÷düsº T¡ ¢ <Ûë´q+ nH˚ düT>∑+<Ûä |ü]eTfi¯ |ü⁄cÕŒ\qT |üPsTT+∫ es¡¸+>± ≈£î]|æ+#·>± Ä düT>∑+<Ûä |ü]eTfi¯ <Ûë´q+˝À <Ûë´qT\+<äs¡÷ á 41 yêsê\ <Ûë´qeTVü‰j·T»„+˝À d”ìj·TsY |æs$¡ T&é ‘·qàj·T‘·«+˝À eTTì– ‘·eT ‘·eT dü+ø£˝≤Œ\ Ä‘·à˝Àø£+˝À e÷düsº T¡ ¢ l K. •eÁ|k ü Õ<é <Ûë´q\Vü≤] ≥÷sY‡   Á{≤yÓ˝Ÿ‡ . düT˝À#·q ` @\÷s¡T.. dü‘qÔÓ |ü*¢ >±]#˚ eTT–+|üã&ç+~. ˇ+>√\T >±s¡T <Ûë´qj·T»„ $»jÓ÷‘·‡yêìï 40 e Ä~yês¡+ Hê&ÉT eT] 41 e Ä~yês¡+ 21`03`2010 q dü+^‘· <Ûë´q eTVü‰j·TC≤„ìï dü÷s¬ sêe÷sêe⁄. |üP\ Á|ükÕ<é ` kÕeTs¡¢ø√≥. »j·TsêyéT. sêeT#·+Á<äsêe⁄ eT] |æ∫Ãj·T´ >±s¡T¢ e´eVü≤]+#ês¡T. $y˚ø±q+<ä |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ <äTs¡Z ` . T.ÛeTes¡+. Á{≤Hé‡b˛s¡Tº bÕ´πøJ˝À e]ÔkÕÔsTT. pHé 2010 <Ûë´q |Á # ü ês¡ j·÷‘Á · ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´q ÄodüT‡\‘√ ..ªª 41 Ä~yêsê\ |æs$¡ T&é <Ûë´qBø£å µµ 41 Ä~yêsê\ |æs$¡ T&é <Ûë´qj·T»„+ nH˚ eTVü‰s¡<ë∏ ìï l neTsê dü‘´· Hêsêj·TD e÷düsº Y dü+ø£*Œ+#·>± kÕs¡~>∏ ± l X¯+ø£s¡sêe⁄ e÷düºsY. Hê>∑sYø√{Ÿ µµ 6`12. 94402 74559 Ç+{Ï HÓ+. ñ|ü>∑T+&É÷s¡T l yêdü$ ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] Äs¡´yÓ’X¯´ ø£fi≤´DeT+&É|+ü ˝À 14`06`2009 q d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y l ñ+&Ée*¢ lìyêdüsêe⁄.V.000 H√≥T¢ Carry #˚jT· sê<äT. sêeTT ` ø£+<äT≈£Ls¡T. l<˚$ ` $»j·Tyê&É. uÛÀ»q+. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ªª U≤≥à+&ÉT .Y eT÷kÕsê+u≤>¥ . n#·T´‘· ñ|ü>∑T+&É÷s¡T. sêe⁄. 2010 sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é #˚sT¡ ≈£î+{≤+. 1. ø£èwüí . ★ @&ÉTs√E\T ô|y ’ò ké ÕºsY Vü≤À≥˝Ÿ edü‹. ★ ø π e\+ 100 H√≥T¢ e÷Á‘·yT˚ rdüT≈£îsêyê* ! 500.. s¡<∏ä nX¯«#√<ä≈£î\T>± l Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄. b˛Áø± . $esê\≈£î D.. ø£qø±sêe⁄. ôV≤’ <äsêu≤<é ` 500 036 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 56 y˚T 2010 . ø=˝≤¢ $»j·T\øÏÎ ` yÓC’ ≤>¥— >∑&+¶É $Vü≤]+∫ Ä‘·àX¯øìÔÏ bı+~ Ä‘·àCÀ´‹ì <ä]Ù+#ês¡T. neTsê dü‘´· Hêsêj·TD ‘·TeTà\ X‚w–ü ]sêe⁄.. dü«s¡\í ‘· ` e⁄j·T÷´s¡T. 16`11`511/D/247 . XÊ*yêVü≤q q>∑s. ★ bÕdtb˛s¡Tº ˝Òøb £ ˛sTTHê z≥s¡T ID ø±s¡T¶ dü]b˛‘·T+~. eT+&Éù|≥ yê]#˚ ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ç 14`03`2010 q d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY l •U≤ø=*¢ lìyêdüsêe⁄. ôd˝Ÿ : 9848152629.V.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] 12 pHé. lìyêdüsêe⁄ ` Nsê\.. Ä<Ûë´‹àø£‘· ø=\Te⁄B]q <˚X+¯ H˚bÕ˝Ÿ ! ãT<äT&∆ ç »qàdü\ú + ! <Ûë´qT\T dü+<ä]Ù+∫ <Ûë´q+ #˚dTü ≈£îH˚ X¯øÔÏ øπ Áå ‘ê\T mH√ï e⁄HêïsTT ! d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ H˚bÕ˝Ÿ ‘=* <Ûë´q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· ! 24 d”≥T¢ e÷Á‘·yT˚ ! ★ 6 pHé. Vü≤]u≤ãT. $»j·T\øÏÎ.

s¡øbÔ£ ˛≥T »ãT“ edüT+Ô ~. |üÁ‹kÕsY jÓTTø£ÿ kÕeTs¡´∆ + ô|s¡T>∑T‘·T+~ — »ãT“\T qj·T+ ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~ — Á|ü‹ e÷≥. m+&√Åø¬ H’ é >±¢+&é‡\˝À ñ+&˚≥≥T¢ #˚dæ ã¢&é Áô|wüsY e÷eT÷\T>± e⁄+≥T+~.30 es¡≈î£ |üÁ‹kÕsY‘√ bÕ≥T e⁄HêïqT ! ñ<äjT· + qT+∫ ø£D≤\q÷ ñ‘˚õÔ ‘·+ #˚jT· &É+ e\q X¯Øs¡+˝À nìï nej·Tyê\ kÕj·T+Á‘·+ ˝À|ü\ |üÁ‹kÕsY‘√ e⁄qï Á|ü‹ ø£Då +.. <Ûë´q+ #˚dæq|ü&ÉT. <Ûë´q e÷s¡+Z ˝À ne⁄‘ê+. yê´~Ûs÷¡ ù|D |”&´É ‘˚ µµ >∑‘· Hê ej·TdüT‡ øπ e\+ ˇø£{qÏ ïs¡ dü+e‘·‡sê\T ! »qà\˝Àì bÕ|üøs£ à¡ \T á »qà˝À s¡øs£ ø¡ ±\ s√>±\ s¡÷|ü+˝À eTq*ï |”&kç ÕÔsTT. <Ûë´q+ e\¢ »ãT“\T qj·T+ nì|æ+#êsTT ! n+‘·≈£îeTT+<äT H˚qT #·~$q ªª kÕsTT #˚dTü ø√e#·Tà nH˚ $wüj÷· ìï yÓ<’ ´ä $C≤„q XÊgã<ä+∆ >± ≈£L&Ü ©˝≤eTè‘·+ µµ ˝Àì dü+|òüT≥q\T Hê≈£î ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻq≥T¢>± $e]+#·e#·Tà : ñ<ëVü≤s¡D≈£î B. B. <Ûë´q+ e\¢ kıôd{’ ° µµ n<Û´ä ≈£îå ì>± u≤<Û´ä ‘·\T C≤„q+ e\q düs¡«ø£s¡à\T ø±* ã÷&ç<Ó’ eTq+ ø£s¡à$eTT≈£îÔ\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïqT.P. Ä ❋❋❋ C≤„q+˝À düs«¡ bÕ|üøs£ à¡ \T <ä>y∆∑ TÓ . ” n+{≤+. »ãT“.ºü Á|ü‹ ø£<*ä ø£ Hê≈£î ª kÕsTTu≤u≤ µ ˝≤>± s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. X¯Øs¡+˝À.P.P. X¯Øs¡+˝Àì nìï 10. |üÁ‹kÕsY Hê >∑Ts¡Te⁄ ! Çø£ MT<ä≥ |üÁ‹kÕsY H√{Ï qT+∫ e#˚à Á|ü‹ e÷{≤...Æ eTq+ Ä bÕ|ü ø£sà¡ \ qT+∫ yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ì 2008 e $eTT≈£î˝Ô ’… yê´<ÛTä \ u≤] qT+∫ s¡ø+åÏ #·ã&É‘ê+ — eT] <Ûë´qdæ‹ú ˝À dü+e‘·‡s¡+ qe+ãsY 3 e ‘˚Bq ø£&|É ü õ˝≤¢ ªª ‘êfi¯flbÕø£ µµ ˝À ñqï|ü&ÉT Ä˝À#·Hê s¡V≤æ ‘·d‹úæ ˝À ñqï|ü&ÉT ÁãVü≤às¡+Á<Û+ä <ë«sê ø£*ùd uÛ≤>∑´+ Hê≈£î \_Û+∫+~. ªª düs¬ q’ |”&çj·÷Á{Ïø˘   ìjÓ÷H˚≥˝Ÿ <Ûë´q kÕ<Ûqä #˚ùdÔ »\TãT qT+&ç ø±´q‡sY es¡≈î£ nìï s¡ø±\ Ç+f…ì‡yé πøsY j·T÷ì≥¢ ‘√ »ãT“\q÷ XÊgã<ä∆+>± eT] Ä<Ûë´‹àø£+>± |üP]Ô>± qj·T+ ≈£L&çq 22 |ü&Éø£\ ªª uÛÑe´ #˚dTü ø√e#·Tà µµ n˙ K∫Ñ·+>± #Ó|Œü >∑\T>∑T‘·THêïqT ! ❋❋❋ ∫qï|æ\¢\ ÄdüT|üÁ‹ µµ ì eT] ªª eT<äq|ü*¢ |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ ªª C≤„Hê–ï ø£s¡à <ä>±∆D≤+ µµ nHêïs¡T ø£<ë.P. yÓTT‘·+Ô MT<ä ø±s¡D+ @<ÓH’ ê ∫e]>± yê{Ï ˇø£ &Üø£ºsY>± yÓ’<ä´XÊg+ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq e´øÏÔ>± Á|üuÛ≤e+ e\¢ s¡ø£ÔHêfi≤\T ≈£î+∫+#·T≈£îb˛e&É+ e\¢ . <Ûë´q+ <ë«sê eTq+ C≤„Hêìï bı+~.¶ XÊgã<ä+∆ >± »]π> e÷s¡TŒ\qT ‘Ó\TdüT≈£îì.. ªª |üPs¡«»qàø£è‘·+ bÕ|ü+. e+X¯bÕs¡+|üs´¡ +>± ø±˙ ˝Ò<ë s¡øHÔ£ êfi≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q J$‘êìï |ü+#·Tø√yê\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïqT. X¯Øs¡+˝À @+ #Ó_‘˚ n~ #˚jT· &ÉyT˚ Hê |üì ! |üÁ‹kÕsY bÕ<ë\ #Ó+‘· Hê »]π> s¡øs£ ø¡ ±\ e÷s¡TŒ\ e\¢ ø±˙. Ä s√E ñ<äjT· + qT+∫ sêÁ‹ eTq˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#˚ ø±dæàø˘ mqØ® .. n<˚ düeTj·T+˝À <Ûë´ì>± <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ Á|üj÷Ó »Hê\T e⁄qï eT+<äT\qT Á|ü‹s√p..V. M≥ìï+{Ï˙ uÒØE H˚ q T eT<ä q |ü * ¢ ˝ À y˚dTü ≈£îqï ‘·sT¡ yê‘· ªª <Ûë´q+ düs«¡ s√>∑ ìyê]DÏ µµ n˙ . Ä ø=s¡‘· r]+~. J$‘ê+‘·+ yê&Ü*. Á|ü‹ #˚w. »ãT“\ e\¢ s¡øHÔ£ êfi≤\˝À »]π> e÷s¡TŒ\ e\¢ ø±˙ ªª B. A.P. m|ü&Ó‘’ ˚ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 57 y˚T 2010 . e÷qdæø£ y=‹Ô&TÉ \ e\¢ ø±˙. Ä˝À#·Hês¡Væ≤‘·dæú‹øÏ eT+<äT\T. <ëìe\¢ Ä ‘Ó*dæq e´øÏÔ>±. düTu≤“¬s&ç¶ ` eT<äq|ü˝…¢ ªª <Ûë´q X¯øÏÔ e˝Ò¢ . $X¯«X¯øÔÏ .Dr. Äs√>∑´+ µµ Hê ù|s¡T A. eT+<äT\T yê&çq|ü&ÉT á »ãT“ ñqïyêfi¯ófl <Ûë´qT\T ø±q|ü&ÉT J$‘ê+‘·+ n$ X¯Øs¡+˝À @ $<Û+ä >± |üì#˚dæ »ãT“\T ‘·–kZ ÕÔj÷Ó ‘Ó*dæq á ≈£î+∫+#·T≈£îb˛sTTq s¡øHÔ£ êfi≤\qT yê´ø√|æ+|ü #˚ùd dü«uÛ≤e+ e´øÏ>Ô ±. ‘Ó*dæq e´øÏÔ>±. Á|ü‹ Ä<˚X+¯ Hê≈£î y˚<yä êø£´+ ! |üÁ‹kÕsY Áô|wüsHY ˚ ªª ã¢&é Áô|wüsY µµ ˝Ò<ë “ B.. ≈£î+∫+#·T≈£îb˛sTTq s¡øHÔ£ êfi≤\qT e÷eT÷\T ôdE ’ ˝À yÓ[flq|ü&ÉT eTq yÓT<ä&TÉ ˝À. »ãT“\T @ $<Û ä + >± ekÕÔ j · T H˚ bÕ<∏ √ |ò æ õ j· ÷ \J .V. Pathophysiology . düTu≤“¬s&ç. ❋❋❋ »ãT“ µµ edüT+Ô ~. ô|]– B. eT] wüß>∑sY »ãT“\T : ø£ì|æ+#êsTT ! Ä s√E‘√ Hê Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+˝À ñqï≥Te+{Ï s¡øHÔ£ êfi≤\˝À s¡ø+Ô£ m+‘· Áô|wüs‘Y √ Á|üeVæ≤düT+Ô <√.

»ãT“ µµ edüT+Ô ~.. <ë+‘√ s¡ø+Ô£ ˝Àì wüß>∑sqY T ªª yÓT≥u§˝…C’ Ÿ metabolize µµ #˚jT· &É+ <ë«sê XÊ‘êìï ‘·–+Z ∫ #Óø¬ ÿs¡ yê´~Ûì ø£+Á{À˝Ÿ˝À e⁄+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+~. X¯Øs¡+˝À >∑÷ø¢ √CŸ XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. á $<Û+ä >± <Ûë´q+ #˚jT· ìyê]˝À eT+<äT\T #˚ùd |üìì <Ûë´q+ #˚ùdyê]˝À eT+<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü wüß>∑sY yê´~Ûì ø£+Á{À˝Ÿ˝À ô|≥º&+É »s¡T>∑T‘·T+~. ø£+Á{À˝Ÿ˝À ñ+#·T‘ês¡T. eT] nedüsêìøÏ $T+∫q nH˚ø£ s¡ø±\ Ä˝À#·q\T #˚d÷ü Ô e⁄+{≤yÓ÷.{≤ ø£D≤\ MT<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|æ yê{Ï kÕeTsê∆´ìï ‘·–Z+#·&É+ <ë«sê ªª ÇqT‡*Hé µµ ñ‘·Œ‹Ô Ä–b˛‘·T+~. á Vü‰s√àqT¢ øÏ&ïû \ MT<ä ñqï≥Te+{Ï dü÷ÁbÕØq˝Ÿ >±¢+&é‡ MT<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|ü&+É e\¢ ªª nÁ&˚q*Hé µµ eT] ªª HêsY nÁ&˚q*Hé µµ Vü‰s√àqT¢ m≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. s¡ø£Ô+˝Àì #Ó¬øÿs¡ XÊ‘êìï . @ $<Û+ä >± ‘·>∑TZ‘·T+<√ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. n<˚$<Û+ä >± wüß>∑sY »ãT“. e÷eT÷\T>± m|ü&Ó‘’ ˚ eTq X¯Øs¡+˝À á $<Û+ä >± “ B.P. á $<Û+ä >± <Ûë´q+˝ÀøÏ sêø£eTT+<äT eT+<äT\T #˚ùd |üì Ç|ü&ÉT <Ûë´q+ e\¢ eTq »ãT“qT eTqy˚T qj·T+ #˚dTü ø√>∑\T>∑T‘·THêï+. ” eT] ªª wüß>∑sY µµ yê´<ÛTä ˝Ò ø±≈£î+&Ü nìïs¡ø±\ »ãT“\q÷ Ç≥T <Ûë´q+ e\¢ X¯Øs¡+˝À »]π> XÊgã<äy∆ TÓ qÆ s¡øs£ ø¡ ±\ ãjÓ÷ø¬ $Tø£˝Ÿ. eT] X¯Øs¡+˝À Á|üy•˚ +#˚ ªª ø±dæàø˘ mqØ® µµ e\¢ bÕ+ÁøÏj·÷{Ïø˘ Á>∑+~∏˝Àì ø£D≤\T ñ‘˚õÔ ‘·+ ø±e&É+ e\¢ ªª ÇqT‡*Hé µµ ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡T>∑T‘·T+~. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 58 y˚T 2010 . ªª ÇqT‡*Hé µµ XÊ‘·+ ‘·≈î£ ÿe ne⁄‘·T+<√ n|ü&ÉT &Üø£sº T¡ ¢ eTq≈£î ãj·T{Ï qT+∫ ÇqT‡*HéqT e÷Á‘·\ s¡÷|ü+˝À ø±˙ ˝Ò<ë Ç+C…øqå£ ¢ s¡÷|ü+˝À ø±˙ Á|ü‹s√p.eTq+ e÷qdæø+£ >± Ä+<äfiq¯ ‘√ e⁄+{≤yÓ÷. MBBA. DCH Áô|dæ&Ó+{Ÿ eT<äq|ü˝¢… |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ ° eT<äq|ü˝¢… ` 517325 ôd˝Ÿ : 94402 47123 “ TV I ” ˝À Á|ü‹s√p sêÁ‹ 11. V. eT] <ë+‘√ ªª nÁ&ûq*Hé eT] HêsY nÁ&˚q*Hé µµ Vü‰s√àqT¢ ‘·>&Z∑ +É e\q ≈£î+∫+#·T≈£îb˛sTTq s¡øHÔ£ êfi≤\T yÓT\¢yTÓ \¢>± ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ e÷eT÷\T dæ‹ú øÏ e∫à s¡øbÔ£ ˛≥T e÷eT÷\T kÕúsTTøÏ e∫à ø£+Á{À˝Ÿ˝À e⁄+≥T+~. m|ü&Ó‘’ ˚ eTq+ <Ûë´q+ #˚kÕÔy÷Ó n|ü&ÉT eTq+ |üP]Ô Ä˝À#·Hês¡V≤æ ‘· dæ‹ú øÏ yÓfi¯fl&É+ e\q e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· @s¡Œ&ç eTq yÓT<ä&ÉT˝Àì ªª <∏˝Ó ≤$Tø˘ eT] ôV≤’ b˛<∏˝Ó ≤$Tø˘ µµ j·÷øÏ$º {° ‘·–Z ‘·<ë«sê ªª nÁ&ûH√ ø±]ºø√ Á{À|òøæ ˘ µµ Vü‰s√àqT¢ ‘·>&Z∑ +É . |òõæ jÓ÷˝≤õø£˝Ÿ ]j·÷ø£Hå ‡é e\¢ eTq+ bı+<˚ ø±dæàø˘ mqØ® e\¢ eT] Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÔÏ e\¢ eT+<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü qj·T+ #˚dTü ø√e#·Tà ! $T>∑‘ê nìï s¡ø±\ »ãT“\ìï+{Ï >∑ T ]+∫ ≈£ L &Ü n|ü  &É | ü  &É T neø±X¯ + e∫Ãq|ü&ÉT ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ !! ªª TV I ˝À ª ≈£îX¯\e÷ µ µµ Dr. #Óøÿ£ s¡ yê´~Û. J$‘ê+‘·+ Ç∫à #Óø¬ ÿs¡ yê´~Ûì . ôV’≤b˛ j·÷øϺ${° ô|s¡T>∑T‘êsTT. düTu≤“¬s&ç¶. n|ü&ÉT eTq yÓT<ä&ÉT˝Àì <∏Ó˝≤$Tø˘ j·÷øϺ${°. A.. m|ü&Ó‘’ ˚ e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q\T. eT] m|ü&Ó‘’ ˚ eTq+ <Ûë´q+ #˚kÕÔy÷Ó <∏˝Ó ≤$Tø˘ eT] ôV≤’ b˛ <∏˝Ó ≤$Tø˘ j·÷øÏ$º {° ‘·–Z ø±]ºkÕ˝Ÿ Vü‰s√àqT¢ ‘·>&Z∑ +É .P. bÕ´+ÁøÏj·÷dt Á>∑+~Û˝À »]π> s¡øs£ ø¡ ±\ e÷s¡TŒ\ e\¢ ªª ÇqT‡*Hé µµ Vü‰s√àHéì ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd kÕeTs¡´∆ + ‘·–Z <ëì ñ‘·Œ‹Ô ‘·>&Z∑ +É e\¢ ªª #Óø¬ ÿs¡ yê´~Û µµ edüT+Ô ~.V.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11. á Vü‰s√àq¢≈î£ s¡øHÔ£ êfi≤\qT ≈£î+∫+|ü #˚ùd dü«uÛ≤e+ e⁄+&É&+É e\¢ s¡øHÔ£ êfi≤\T ≈£î+∫+#·T≈£îb˛sTT ªª B.30 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s Y Dr. Ä˝À#·q\T m≈£îÿe>± ñ+{≤jÓ÷ n|ü&ÉT yÓT<ä&TÉ ˝À <∏˝Ó ≤$Tø˘ eT] ôV≤’ b˛ <∏˝Ó ≤$Tø˘ j·÷øÏ$º {° ô|s¡>&∑ +É e\¢ ªª |æ≥T´≥Ø µµ Á>∑+~∏ MT<ä y=‹Ô&ç ô|]– ªª ø±]ºk˛˝Ÿ µµ Vü‰s√àqT¢ m≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. ªª ø±]ºk˛˝Ÿ µµ Vü‰s√àqT¢ bÕ´+ÁøÏj÷· {Ïø˘ Á>∑+~∏˝Àì . Vü≤]≈£îe÷sY >±]#˚ Á|ükÕs¡eTj˚T´ ªª ≈£îX¯\e÷ µµ ø±s¡´Áø£e÷ìï MøÏ+å #·+&ç. BH˚ï eTq+ ªª #Óø¬ ÿs¡ yê´~Û µµ n+{≤+. Bìe\¢ |æ≥÷´≥Ø Á>∑+~∏ MT<ä y=‹Ô&ç ô|]– ªª nÁ&ÓH√ ø±]ºø√ Á{≤|òæø˘ Vü‰s√àqT¢ (ACTH) µµ m≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT.

nsTT‘˚. ▲ |ü]ÁX¯eT m|ü&É÷ ªª dü$sêeT+ µµ >±H˚ e⁄+&Ü*.ªª dü$sêeT |ü]X Á e¯ T µµ ªª |ü]ÁX¯eT µµ nqï~ m|ü&É÷ #˚ùd rsê*. ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ . m|ü&É÷ ªª dü$sêeT |ü]ÁX¯eT µµ |ü<ä∆‘˚ dü]jÓÆTq~. n‹ ! ▲ yÓ÷Vü≤+ nqï~. 59 . n‹ nqï~. m|ü&É÷ ≈£L&É<Tä — n‹ düs«¡ <ë nqs¡ùú V≤‘·Ty˚. n|ü&˚ ø£fi\¯ qT |üP]Ô>± H˚sT¡ Ã≈£î+{≤+. ªª n$sêeT |ü]ÁX¯eT µµ e÷Á‘·+ |üìøÏsê<äT. ªª n$sêeT+ µµ nqï~ yÓ÷Vü≤+. n|ü&˚ |üqT\T »s¡T>∑T‘êsTT — n|ü&˚ $<ä´\T n˙ï nãT“‘êsTT. ªª dü G $sêeT µµ R ªª $ÁXÊ+‹‘√ ≈£L&çq µµ ªª n G $sêeT µµ R ªª $sêeT+ ˝Òì µµ n$sêeT |ü]ÁX¯eT e\¢ yÓTT<ä{øπÏ yÓ÷dü+ edüT+Ô ~..

|ü≥Tº<ä\ ø£*–q ªª G.. #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T &Üø£ºs¡T¢. |ü+C≤uŸ. ø√|ü+ e∫à ø±ø£. ` m&ç≥sY e÷s¡+ : eT] yÓT&çfwÒ Hü ˝é ÀøÏ sêe&É+ m˝≤ dü+uÛ$Ñ +∫+~ ? e÷s¡+ : y˚T&ÉyTé . >±. 20 dü+e‘·‡sê\ <Ûë´q+˝À e⁄qï e÷ #Ó˝…¢\T $»j·Tyê&É d”ìj·TsY e÷düºsY bÕ≥T dæìe÷ |ò”˝Ÿ¶˝À e⁄HêïqT.. e÷ #Ó˝…¢\T es¡\øÏÎ bò˛Hé #˚dæ e#˚ÃXÊqT. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ mø£ÿ&çøÏ yÓ[fl <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚j·TeTì Ä<˚X¯$T∫ÃHê . $»j·T\øÏÎ y˚T&ÉyéTøÏ. Vü≤sê´Hê. Ä ‘·sT¡ yê‘· |ü~ùV≤qTs√E\≈£î ‘êqT G.µµ nqT≈£îHêïqT. @ kÕ«MTJ ø±s¡´Áø£e÷ìø° ≈£L&Ü 1968 ˝À SSLC |üP]Ô#d˚ æ H˚qT dæìe÷ s¡+>∑+˝ÀøÏ ªª yÓfi≤fl* µµ nì|æ+#˚~ ø±<äT. n˝≤π> eT] H˚q÷...P. #ÓHÓ’ï˝À. u…+>∑fiS¯ s¡T |æs$¡ T&é yê´© ø√dü+ ôV≤’ <äsêu≤<é eT] nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À ‹]– $sêfi≤\T. mH√ï dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ Hê≈£î @&Óì$T<˚fifl¯ ej·TdüT‡ es¡≈î£ y˚TeTT $»j·Tyê&É˝À eT] d”ìj·TsY yÓ÷dtº &Üø£sº ø¢¡ Ï ≈£L&Ü n+‘·Tã≥º˝<Ò Tä <ëì >∑T]+∫.. Vü‰sYÁº bÕã¢yTé . MT >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç ! $»j·T\øÏÎ : Hê ù|s¡T $»j·T\øÏÎ — Hê ej·TdüT‡ 63 G. ∫qï|ü&ÉT H˚qT @+ Ä&Ü\qT≈£î+fÒ . <ë<ë|ü⁄ ˇø£ 18. n˝≤π> Çs¡yn’Ó sTT<äT s√E\ bÕ≥T Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À e⁄HêïqT. ø£sà¡ dæ<ë∆+‘·+ Á|üø±s¡+ Ä düeTj·T+ e#˚Ães¡≈î£ mes¡÷ @MT ø=Hêïfi¯fl≈£î ªª Çø£ #ê\T˝Ò . ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. M. n˙ï ˇø£ Ä&˚<ëìï . ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|挑√ 15 dü+e‘·‡sê\T.. $»j·T\øÏÎ : dæìe÷ s¡+>∑+˝À ñ+&É>±H˚ Hê≈£î nHês√>∑´+ yÓTT<ä˝…’ ¬s+&ÉT Ä|üπswüqT¢ nj·÷´sTT. es¡\øÏÎ µµ Hê≈£î bò˛Hé ˝ÀH˚ <Ûë´q+ >∑T]+∫ #Ó|Œæ +~.. 2004 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñ‘·‡yê\˝À ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·qT #˚|ü{Ϻ $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚kÕs¡T. Ä j·÷ Ä≥\T ‹]– e#êÃqT.t yÓTÁÆ >π Hé. yê]‘√ á Ç+≥s¡÷«´˝À düVü≤ø£]+∫q e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é >±]øÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ ø£è‘·»„‘·\T . &Éj÷· _{°d. ñ+&˚yêfi¯fl+. n+<äT˝À+∫ ãj·T{ÏøÏ $qs¡T. #Ó|Œæ Hê ≈£L&Ü $q˝Ò<Tä .L.G. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »]–q nìï ø±s¡´Áø£e÷\‘√bÕ≥T . eTTK´+>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n+‘·{≤ $X‚w+ü >± |üs´¡ {Ï+∫ ªª <Ûë´q|ü]Á|ü#ês¡+ µµ #˚kÕs¡T. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 60 y˚T 2010 . >∑{Ϻ>± @<Ó’Hê n+fÒ n~ »]π>~. Ä<Ûë´‹àø£ ñ|üHê´kÕìø°. ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ ‘·>∑Zø£ .. eT] @+ #˚j÷· \qT≈£î+fÒ n~ #˚dæ kÕ~Û+#˚<ëìï <ëì yÓ+≥ ˇø£{Ï e∫à ˇø£ÿkÕ] #ê˝≤ d”]j·Tdt nsTT . nH˚ø£ s√>±\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï düeTj·T+˝À <Ûë´q+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì ªª <Ûë´q+ düs«¡ s√>∑ìyê]DÏ µµ nqï C≤„qdü÷Á‘·+ q$Tà Ä#·]+∫ ªª <Ûë´q+ <ë«sêH˚ dü«düú‘· µµ nqï |üÁrJ yê≈£îÿì dü‘´· ìs¡÷|üD #˚dqæ ªª <Ûë´q$<ä«qàDÏ µµ ! 1999. |üÁrJ‘√ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ˝Àì nìï õ˝≤¢\˝À ‹]>±s¡T ! Ä+Á<Ûä. dæ˙q{Ï>± ‘·q J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+∫ . $»j·T\øÏÎ ` ôV’≤<äsêu≤<é ªª á J$‘·+˝À Hê≈£î ø±e\dæ+~ H˚qT #˚jT· e\dæ+~ |æs$¡ T&é kıôd{ ’ ˝ ° ÀH˚ e⁄+~ µµ ªª G. 2004... yÓ+≥H˚ <ëìï neT\T#˚ùd ãVüQuÛ≤cÕø√$<äTsê\T leT‹ G. me¬s’Hê ã+<ÛäTe⁄\T ∫qï‘·q+ qT+∫ ≈£L&Ü Hê~ ª uÛøÑ ÔÏ e÷s¡+Z µ ø±<äT. Ä ‘·sê«‘· e÷ ≈£î≥T+ãeT+‘ê ôV’≤<äsêu≤<é≈£î dæìe÷˝À¢ |üì#˚jT· &É+ ≈£L&Ü ø£wyºü TÓ Æ 1989 ˝À ôV≤’ <äsêu≤<é e#˚ÃXÊ+. $»j·T\øÏÎ µµ ! ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°˝À ªª d”ìj·TsY yÓ÷dtº µµ eT] ªª $X‚wüyÓTÆq ~e´#·≈£åî nqTuÛÑyê\T µµ ø£*–q z >=|üŒ |æs¡$T&é <Ûë´qs¡‘·ï+. 2009 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À ªª |æs¡$T&é bÕغ Ä|òt Ç+&çj·÷ µµ ‘·s¡|òü⁄q $X‚wü+>± ø£èwæ#˚kÕs¡T ! M. @ eTs¡DkÏ ÕÔs+¡ fÒ Hê≈£î eTT+<˚ ‘Ó*ùd~. Hê Äs√>∑´ |ü]dæ‹ú ‘Ó*dæ n|üŒ{Ïøπ ø±ø£‘ê∞j·T+>± yÓfi≤flqT.A. Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚dæ. s√>∑+ ìsê∆sD¡ ªª dæø˘Ô ‡ ôdHé‡ µµ nH˚~ Hê≈£î n|üŒ{À¢H˚ e⁄+&˚~. Ç˝≤ @ $wüjT· +˝À ≈£L&Ü uÛj Ñ T· + ˝Ò≈î£ +&Ü e⁄+&˚~. e´øÏÔ‘·«+‘√ H˚qT dæìe÷ |ò”˝Ÿ¶˝À Vü‰sTT>± Ç$T&çb˛j·÷qT. J$‘·duü ´ÑÛ ‘ê«\T ùdø£]+#ês¡T.. bÕ+&ç#˚Ã] sêÅcÕº\˝À ≈£L&Ü $X‚wü+>± <Ûë´q+ ø±¢düT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. . dü+e‘·‡sê\T u≤<Û|ä &ü ܶqT.

#Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä\Tô|≥ºHê ? µµ nì n&ç>±qT. ˝À|ü\ Hê_Û qT+∫ ªª z+ø±s¡ X¯ã›+ µµ $ì|æ+#·&+É yÓTT<ä˝+’… ~. |æs¡$T&é kıôd’{° <Ûë´q+˝À @ eT+Á‘·eT÷ #Ó|Œü s¡T. d”ìj·TsY e÷düsº ‡Y Á|üe#·Hê\T $+≥÷+fÒ.. n˝≤ Hê <Ûë´q kÕ<Ûqä . Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü Ä ø±¢dTü \≈£î nf…+&é nj˚T´<ëìï. H˚qT #˚jT· e\dæ+~ |æs$¡ T&é kıôd{’ ˝° ÀH˚ e⁄+~µµ nì ns¡yú TÓ +Æ ~ ! ªª Hê >∑Ts¡Te⁄ |üÁrJj˚T µµ nì ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT ! ✦✦✦ eT] <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ïqº |ü~ùV≤qT s√E\ qT+#˚ ªª Hê≈£î ‘Ó*dæq á <Ûë´q jÓ÷>∑ $<ä´qT Hê ùdïVæ≤‘·T\≈£L.<Ûë´q+ #˚jT· &É+ yÓTT<ä\Tô|{Ïqº ‘·sê«‘·. n|ü&ÉT d”ìj·TsY e÷düºs¡T¢ ªª Y. Ä ‘· s ¡ T yê‘· eT÷&É e s√E ªª dæ ø Ï + Á<ëu≤<é . >± ..L. e÷ Ç+{À¢ ôd+≥sY yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. 4 ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ µµ ˝À ø±¢düT\T yÓTT<ä\j·÷´sTT.. sê<Ûëø£èwüí nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± 1989 ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT qT+∫ ìÁwüÿeTD <Ûë´q+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ : 1 ôdô|+º ãsY. ªª á J$‘·+˝À Hê≈£î ø±e\dæ+~.. X¯s¡à µµ...í V. yê]<ä›s¡÷ qqTï |üÁrJøÏ |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. Ä ˇø£ÿ ø£Då +˝ÀH˚. ªª #ê] µµ. nqï|üPs¡. 1998 sê»ø°jT· nqTuÛeÑ + : 1999 ˝À |æs$¡ T&é bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q düq‘Yq>∑sY M. ªª s√&é HÓ+.A. 2009 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY M. 61 y˚T 2010 . Ç˝≤ m+‘√eT+~ ø±¢düT\T rdüT≈£îH˚yês¡T.P. 1998 ôdô|+º ãsY 1e ‘˚Bq. ªª s¡+>± µµ >±s¡T¢ .. #ê˝≤ #ê˝≤ n<äT“¤‘+· >± nì|æ+#˚~. <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq Äs¡eHÓ\˝À . Hê ˝À|ü\ Hê≈£î ‘Ó*j·T+~ @<√ e⁄+~ µµ nì yÓTT<ä{kÏ Õ] <Ûë´q+˝À ‘Ó*dæ+~. Ä ‘·sê«‘· 2001 ˝À |üÁrJ Hê≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq u≤<Ûä´‘·qT Ç#êÃs¡T. uÛ≤düÿs¡sêe⁄ $<ë´s¡Ω‘· : 1967 ˝À SSLC dæ˙s¡+>∑ Á|üyX˚ +¯ : 1972 $yêVü≤+ : 1976 uÛÑs¡Ô : G. |üÁrJ ªª y˚T&ÉyTé ! MTs¡T ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ñ+&É&ÜìøÏ á uÛ÷Ñ $T MT<ä≈î£ sê˝Ò<Tä — yÓTT‘·+Ô Á|ü|+ü #êìπø <Ûë´q+ #Ó|Œü {≤ìøÏ e#êÃs¡T µµ nì yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ] qqTï KeTà+ |ü+|æ+#ês¡T. |üHïÓ +&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´q+ #˚jT· &É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. 2004. Hê≈£î ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ ªª z+ø±s¡+ µµ »|æ+#·&É+ n\yê≥T ˝Ò<äT .. eT] n|üŒ{À¢ ªª #·+<äsY¬s&ç¶ µµ nì Ç+ø=ø£ e÷düsº Y ñ+&˚yês¡T. n+‘˚. 1998 ÁãVü≤à]¸ |üÁrJì yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥ ø£*dæ+~ : 3 ôdô|+º ãsY. |üÁrJì #·÷&É>±H˚. eT] ªª ª z+ø±s¡+ µ m˝≤ $ì|æ+∫+~ ? . <ë+‘√ mH√ï dü+e‘·‡sê\T |”&+ç ∫q »ãT“\˙ï |ü~ HÓ\˝À¢ <˚V≤ü +˝À qT+∫ |üP]Ô>± ‘=\–b˛j·÷sTT. Hê$TH˚wüHé y˚dæ Ä‘·à|üs¡+>± ¬>\Tbı+<ës¡T <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ✦✦✦ á Áø£eT+˝À ªª Hê≈£î m+‘· ‘Ó\TdüT ? H˚qT m+‘· #Ó | ü Œ >∑ \ qT ? ne‘· * yês¡ T @<Ó ’ H ê Á|ü X ¯ ï y˚ ù dÔ »yêãT #Ó|Œü >∑\Hê ? µµ ˝≤+{Ï dü+<˚V‰ü \T Hê≈£î e⁄+&˚$ ø±e⁄ ! ø±ùd‡|ü⁄ ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü ô|&ç‘˚ #ê\T m≥Te+{Ï Á|üXï¯ \ø£sTTHê »yêãT e#˚Ã$ ! ✦✦✦ KeTà+ yÓ[fl e∫Ãq ‘·sê«‘·. ‹s¡TeT\–]˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ˇø£ |æs¡$T&é≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚kÕÔsT¡ µµ nì ‘Ó*bÕs¡T |üÁrJ u≤eeT]~ ªª <ë«s¡ø±Hê<Ûé µµ. |ü ] #· j · T dü T Ô \ ≈£ L #Ó b ÕŒ* µµ nì rÁe+>± nì|æ + #· & É + yÓTT<ä\Tô|{Ï+º ~.J. »ãT“\˙ï ‘·–qZ ‘·sê«‘· Hê≈£î m+<äT≈£î ‘·>eZ∑ ⁄ ? µµ nì|æ+∫ >∑+≥\T >∑+≥\T <Ûë´q+ #˚jT· &É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT ! |ü≥Tº<\ä >± |ü~ >∑+≥\T. n+fÒ 1999 ˝À . <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃqï |ü~ùV≤qT ì$TcÕ˝À¢H˚ Ä˝À#·Hê s¡Væ≤‘·dæú‹˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷qT. ø±¢dTü \T #ê˝≤ u≤>± »]π>$. ◊<äTHÓ\\ ‘·sê«‘· |üÁrJì ªª düsY ! Hê≈£î <Ûë´q+ >∑T]+∫ n+<ä]ø° #ÓbÕŒ\ì rÁe+>± nì|æk˛Ô+~. n~ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô ‹]– <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #ÓjT· ´&É+. ªª yês¡+<ä]ø° mH√ï nqTuÛyÑ ê\T e∫à . >± .. á |ü<äø=+&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ H˚qT eT∞fl nHês√>∑´+ #·÷&É˝<Ò Tä ! dü«j·T+>± e∫à qqTï ã\e+‘·+>± <Ûë´HêìøÏ ≈£Ls√Ãu…{+ºÏ ~ . <Ûë´q Á|ü#ês¡ $»j·T+ kÕ–+~ ! ✦✦✦ ãjÓ÷&˚{≤ »qq+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T : 10`10`1947 : V. Ä s√E q\uÛ…’◊<äT ì$TcÕ\T <Ûë´q+ #˚XÊqT.

‹+&ç e⁄Hêï ˝Òø£b˛sTTHê. n|ü&ÉT sêÁ‹ 12. e÷s¡T‹ Á≥ãT˝Ÿ Ç∫à M|üq>∑+&É¢ s¡÷{Ÿ˝À Ä–b˛sTT es¡¸+ ˝À|ü*øÏ eT] Mfi¯fl+‘ê <Ûë´q Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ªª eTeTà*ï ≈£L&Ü Á&Ü|t eTVü≤ã÷uŸq>∑sY #˚ j · T +&ç µµ nì õ˝≤¢ ˝ Àì –]»q. <ë+‘√ Ä Ç+{Ï nsTT‘˚ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ <ë«sê ªª ndü\T ø£cÕº\qT m˝≤ ‘·\T|ü⁄ ‘·&‘ç ˚ ˝À|ü\ ñqïyês¡T ªª MTs¡T ì»+>± Á|üj÷· D°≈î£ ˝À zs¡TÃø√yê* ? ø£cÕº\qT m˝≤ uÛÑ]+#ê* ? µµ nH˚ bÕsƒêìï eT] qø£‡˝À‡ e÷¬ø˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~ ? µµ nì yês¡T ‘·\T|ü⁄ rj·T˝Ò<Tä . 2004 ˝À |üÁrJ qqTï s√&ÉT¶ ø£q|ü&Éq+‘· uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yêq. düV‰ü j·T+. J|t˝À Å&e’Ó sY ø±ø£ Hê‘√bÕ≥T ªª yÓ+ø£fÒwt µµ G. nø£ÿ&É áX¯«s¡jT· ´ >±s¡T. <Ûë´q Á|ü#ês¡+ nH˚ dü‘·´+˝À mes¡T e⁄+{≤s√ yê]øÏ ‘·|Œü ìdü]>± ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº ‡Y s¡øDå£ . ∫qï }s¡T. J$‘·+˝À eTs¡∫b˛˝Òì nqTuÛeÑ + d”ìj·TsY e÷düsº Y ªª áX¯«s¡j·T´ µµ >±] }s¡T ãj·T\T<˚sê+. yÓVæ≤øÏ˝Ÿ˝À ‘·j÷· s¡Tø±e&ÜìøÏ á eT>∑yêfi¯ófl e⁄Hêïs¡T. <ä÷s¡+˝À ˇø£ ∫qï yÓ\T‘·Ts¡T ø£ì|æ+#·&+É ‘√ eT] ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ H˚qT ø£w+ºü nH˚~ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü y˚T+ yÓ[fl Ä Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄ ‘·{≤º+. yê{Ï˝À¢+∫ ˇø£ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ nqTuÛeÑ + MT‘√ |ü+#·T≈£î+{≤qT. eTT+<äT ªª dü T >±* ‘· + &Ü\T #˚jT· eTT µµ nqïyêfi¯ó ≈£ L &Ü ‹]>±qT. ô|uÒ“s¡T <ë{≤+. HêπøyÓ÷ <ë] ‘Ó*j·T<äT. õ˝≤¢ Á|ü#ês¡+ m+‘√ yÓ V æ ≤ øÏ ˝ Ÿ Ä|æ nqT≈£ L *+∫+~.¶ ñe÷eTùV≤wt . eT∞fl yês¡T <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 62 y˚T 2010 . H˚qT Ä<Ûë´‹àø£+>± |ü]|üPs¡í+>± e∫Ã+~. ˇø£ >∑+≥ n˝≤π> J|t˝À cÕsY º f… + |ü s Y #ê˝≤ m≈£ î ÿe. $T>∑‘ê e÷düsº T¡ ¢ e÷ ø√dü+ #˚dqæ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ Hê J$‘· >∑eTHêH˚ï e÷]Ãy˚d+æ ~. fl ≈£L&Ü e÷ |ü]dæ‹ú n˝≤π > Ä õ˝≤¢ ˝ À #·÷dæ m+‘√ ø£sT¡ D‘√ mH√ï#√≥¢ ôV’ ≤ kıôd’{°ì ≈£L&Ü ª ≥#Y µ #˚XÊqT.n|üŒ{Ïøπ &Üø£sº Y |üsy¡ T˚ X¯«sYs¬ &ç. $»j·T\øÏÎ : dæìe÷ s¡+>∑+ ø√dü+ 18 dü+e‘·‡sê\T #ÓHï’Ó ˝À nH˚ e÷düsº Y e⁄Hêï&ÉT.¶ sê$T¬s&ç. n˝≤+{Ï~ ªª eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ µµ n+‘ê ‹s¡>±* ! qø£‡˝Ÿ‡ u≤>± dü+#·]düTÔqï ÁbÕ+‘·+ n~. dü&ÉHé>± düTyÓ÷ ˝≤+{Ï ˇø£ yÓVæ≤øÏ˝Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢. Çe˙ï uÛ Ñ ] +∫ ‹]>±qT <ÛÓ’s¡´+>± ≈£Ls¡TÃHêï+. n˝≤π> m+‘√ K+>±s¡T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ≈£L&Ü |ü&TÉ ‘√+~. nsTTHê uÛj Ñ T· + y˚jT· ˝Ò<Tä ø±˙ Ç|ü&ÉT ªª J|t ≈£L&Ü ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ Hê≈£î zs¡TŒ. ªª |ü~ùV≤qT ✦✦✦ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ e⁄+~ µµ nì #Ó b ÕŒs¡ T . ✦✦✦ düV≤ü ø±s¡+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü e⁄+≥T+~ µµ nqï |üÁrJ e÷≥ ª nø£ås¡ ˇø£s√E eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ J|t˝À M|üq>∑+&É¢ dü‘´· + µ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. ªª M|ü q >∑ + &É ¢ m+‘· ø£cÕºìï uÛÑ]+#˚ bÕsƒ¡+ <ä÷s¡+ e⁄+~ ? µµ nì H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. s√&ÉT¶ ≈£L&Ü ø£q|ü&&É +É ˝Ò<Tä . n|üŒ{À¢ n<ä+‘ê ô|]>±qT. n&ç>±+. es¡¸+ #ê˝≤ m≈£îÿe>± e⁄+&É&+É e\¢ e÷s¡+ : Ç+ø± @ @ ÁbÕ+‘ê\˝À MTs¡T <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T ? Á{≤|òøæ ˘ ≈£L&Ü ˝Ò<Tä . #ê˝≤ ÁX¯$T+∫ ‹]>±qT.00 >∑+≥\T nsTT+~. n~ ! ø±¢dt #·÷düT≈£îì ãj·T\T<˚πsdü]øÏ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yêq. n&ç>±+. ‘·≈£îÿe. H˚qT ˇ+≥] H˚sT¡ Ã≈£îHêïqT. n+‘· es¡¸+˝À J|t ñ‘·sÔ ¡ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À <Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ yÓfifl¯ eTHêïs¡T. sêÁ‹ 2. ˝Òøb£ ˛sTTHê eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À #˚sê+. e⁄+&É&+É e\¢ ‘·$Tfi¯+ u≤>± e∫Ã+~. ÅdìÔ” . M|üq>∑+&É˝¢ À Á&Ü|t #˚XÊs¡T. Ä–b˛sTT+<˚ µµ nì Ä˝À∫düTHÔ êïqT. ªª <Ûë´q+.00 >∑+≥\≈£î M|üq>∑+&É¢ Á|üj÷· D kÂø£sê´\T e⁄Hêï. n|üŒ{À¢ yÓTTu…˝’ Ÿ ô|dò *æ {° #ê˝≤ mH√ï n<äT“¤‘·yÓTÆq nqTuÛÑyê\T Hê≈£î dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻ+~. düV≤ü q+ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe.

Ç˝≤ ˇø=ÿø£ÿ ÁbÕ+‘·+ yê]‘√ |ü]#·j·÷\T ô|+#·T≈£î+≥÷ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚XÊ+.. n˝≤ H˚qT HÓ\≈£î |ü~ùV≤qTs√E\ bÕ≥T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT yÓ[fle#˚Ã<ëìï. M{Ï >∑T]+∫ MTs¡T bı+~q nqTuÛÑ÷‹ì ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæ . |ü≥Dº ≤\≈£L yÓ[fl <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚XÊ+.. CÀ´‹. eT<ÛTä dü÷<äH. e÷düºsY‡ dü+<˚XÊ\˝À Ç‘·s¡ Á>∑Vü‰˝À¢ e⁄qï Je⁄\ >∑T]+∫q C≤„q+ bı+<ä&+É »]–+~. yê] e<ä›≈£î yÓ[fl yê] dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡+‘√ $$<Ûä |ü≥ºD≤\ Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òü÷\ bò˛qT¢.Ï ø£&\É ÷s¡T . $»j·T\øÏÎ : <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~ Äs√>∑´+ ø√dü+. nVæ≤+dü. HÓ\˝À Hê >∑‘»· qà\T #·÷düTø√e&É+. nø£ÿ`#Ó˝…¢\T. H˚qT #ÓHÓ’ï yÓ[flq ‘·sê«‘· . á kÕ<Ûës¡DyÓTqÆ yêfi¯fl+ ø±<äT. C≤„q+. Ç˝≤ n˙ï eT÷ØÔuÛÑ$+∫q #Ó’‘·q´s¡÷|ü+ ! $e]+#·+&ç ! mìïkÕs¡T¢ mìï#√≥¢ mìï s¡÷bÕ˝À ! n˝≤ e⁄+{≤s¡T Äj·Tq ! n+<äTπø Äj·Tq @<Ó’Hê u≤<Ûä´‘· n|üŒC…|æŒq|ü&ÉT s¡÷bÕsTT. Çe˙ï Hê eT÷&Éeø£qTï‘√ mH√ïkÕs¡T¢ #·÷&É&+É »]–+~. 2007 ªª ‹s¡TeD≤íeT˝…’ <Ûë´qj·T»„+ µµ ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤<äsêu≤<é ‹]– e#˚ÃXÊ+. G. ªª Ä eT÷\#Ó‘’ q· ´y˚T ªª eTs¡D+Ï ∫q ‘·sê«‘· Ä‘·à Á|üj÷· D+. n|ü&ÉT CÀ´‹. eT<ÛTä dü÷<äHé >±s¡¢ Ç+{À¢H˚ e⁄+≥÷ H˚qT. yê] s¡÷bÕsTT n&ÉT≈£îÿì nsTTHê H˚qT Äj·÷ }fi¯fl≈£î yÓ[fl Äj·Tq qT+∫ dü+<˚XÊ\T rdüTø√e&É+. H˚qT <ëìï ‘·$Tfi¯+˝À nqTyê<ä+ #˚dæ e÷s¡+ : ªª |üÁrJ µµ >∑T]+∫ ?! $ì|æ+#êqT ! G. ‹s¡T∫Ã. ø±s¡DuÛ÷Ñ ‘·yTÓ qÆ eT÷\#Ó‘’ q· ´+ @<Ó‘’ ˚ e⁄+<√. ª ≈£î\+ µ.. yê{Ï dæ‹ú >∑‘T· \T Äs¡&ÉT>∑T\ |ü⁄s¡Twü s¡÷|ü+˝À e∫Ãq |üÁrJ µµ nì Hê≈£î m˝≤ e⁄+{≤sTT ? µµ. düèwæºø° #·÷&É&+É . ªª >ö‘·eTãT<äT&∆ TÉ µµ >¬ &’ é e÷düsº ‡Y >± nH˚ø±H˚ø£ düe÷<ÛëHê\T bı+<ä&+É »]–+~. m+‘· >=|üŒ >∑Ts¡Te⁄ n+fÒ ˇø£ e÷s¡+ : eT] á |üHïÓ +&ÉT dü+e‡sê˝À¢ <Ûë´q+.Hê≈£î ‘·$TfiŸ ‘Ó\TdüT ø£qTø£ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT yÓfifl¯ eTHêïs¡T. nÁ&ÉdüT\T rdüT≈£îì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ùd\+. nVæ≤+dü.. eTs¡D+Ï ∫q yê] Ä‘·à\qT á nq+‘·yÓTÆq ø√{≤qTø√≥¢ $XÊ«\≈£L. Ä Ä‘·à\‘√ e÷{≤¢&&É +É »]–+~. <Ûë´q+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq ◊<äe n|üŒC…|Œæ q |üì #˚dæ e#êÃqT. ªª á uÛ÷Ñ $T ô|q’ ˇø£ nqTuÛeÑ + <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 63 y˚T 2010 .íü eT] á |ü<äø=+&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ <Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ H˚qT ‹s¡>&∑ ÜìøÏ ø±e\dæq Á|ü‹ s¡÷bÕsTT e÷ yêπs Ç#êÃs¡T... Ç˝≤ M≥ìï{Ï qT+∫ H˚qT |üP]Ô>± ãj·T≥|ü&ܶqT ! H˚qT bı+~q ne>±Vü≤q eT] nqTuÛ÷Ñ ‘·T\‘√ ÁbÕøÏøº ˝£ Ÿ>± á s√E H˚qT J$düTHÔ êïqT. Hê MT<ä H˚qT Á|üXï¯ \T y˚dTü ≈£îì <Ûë´q+˝À ªª jÓ÷–y˚eTq µµ. ª kÕ+Á|ü<ëj·T+ µ . Ä ‘·sT¡ yê‘· |üÁrJ Ä<˚X+¯ y˚Ts¡≈î£ eT÷&˚fifl¯ bÕ≥T Ç\T¢ n<Ó≈› î£ rdüT≈£îì #ÓHï’Ó ˝ÀH˚ e⁄Hêï+ H˚q÷. ùdïVæ≤‘·T&ÉT` |æs¡$T&é X¯øÏÔ . ‘·*¢` ‘·+Á&ç. ‹s¡T‘·DÔ . $»j·T\øÏÎ : |üÁrJ . ªª yê{Ï nqTuÛ÷Ñ ‘·T\T m˝≤ e⁄+{≤sTT ? µµ ne>±Vü≤q ø£*–+~. m˝≤ ? µµ nì Ä˝À∫düTqÔ ï dü+<äs“¡ +¤ ˝À e÷≈£î >=|üŒ düV‰ü j·T+ #˚kÕs¡T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Äs¡´yÓX’ ´¯ dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå \T ªªHêsêj·TD>∑T|üÔ µµ >±s¡T. ªª ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À kÕ«MTJ\T m≈£îÿe — Ä<Ûë´‹àø£ dü+dü\ú ÷ m≈£îÿy˚..é »>∑Bwt . ªª ndü\T H˚H+Ó <äT≈£î »ìà+#êqT ? µµ. düT˙‘· >±s¡T¢ yêfi¯fl Ç+{À¢H˚ ôd+≥sY ô|{Ϻ ø±¢düT\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ªª uÛ÷Ñ $T MT<ä e÷qe »qà m+<äT≈£î rdüT≈£îHêï+ ? µµ nH˚ Á|üXï¯ ≈£î á dü‘´· e÷s¡+Z ˝À Hê≈£î düe÷<Ûëq+ <=]øÏ+~. ª H˚qT µ. e÷yês¡T sê<ÛëÁøÏw. n˝≤π> 2006 ˝À s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ ªª n+&Ée÷Hé µµ eT] á eT<Û´ä |üÁrJ yÓ+≥ ªª ø=\+uÀ µµ ≈£L&Ü yÓ[fl |üÁrJ Ç+^¢w˝t À Á|üe#·q+ ÇùdÔ. nqï`‘·eTTà&ÉT. |æs$¡ T&é X¯≈î£ \Ô >∑T]+∫ ≈£îå DíyTÓ qÆ ne>±Vü≤q bı+<ä&+É e\¢ #·øÿ£ >± M{Ï >∑T]+∫ n<äT“¤‘+· >± uÀ~Û+#·>\∑ T>∑T‘·THêïqT. ªª H˚qT <˚ìø√dü+ á uÛ÷Ñ $T MT<ä≈î£ e#êÃqT ? µµ nH˚ ‘·|qü eT÷\ø£+>± eT] mH√ï düe÷<ÛëHê\ ø√dü+. n˝≤π> eTq+ ≈£L&Ü . »>∑Bwt ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£L. dü‘´· + ‘Ó*dæ+~. ª Hê~ µ. ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îqï s¬ +&Ée s√E qT+#˚ e÷düsº ¢¡ <äsÙ¡ q+. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e÷´|t eTT+<äT ô|≥Tº≈£îì bÕ¢Hé‡ y˚düT≈£îHêï+.

Çø£ Hê≈£î Äj·Tq #Óù|Œ<ëìô|q’ . n˝≤ e÷s¡+ : ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î MT dü+<˚X+¯ ! J$+∫ <ëìï uÀ~Û+#·&Üìπø MTs¡T uÛÑ÷$T MT<ä≈£î e#êÃs¡T. #ê˝≤ ñ<Ûäè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊqT. n$ ¬ s +&ç + {Ï ˙ nDTeDTe⁄Hê ˝≤uÛ≤\T ..44. |üÁrJ #Ó|æŒq Á|üø±s¡+ mø£ÿ&çø¬ H’ ê &ÉãT“ e⁄Hêï. eTq+ #˚s¡e\dæq dæ‹ú øÏ #˚sT¡ ‘ê+. Ä |üqT\T Ä Á|üø±s¡yT˚ »s¡T>∑T‘·THêïsTT ! G. H˚qT m+<äT≈£î e#êÃH√ Hê≈£î |üP]Ô>± ns¡yú TÓ +Æ ~. Hê~ nH˚~ @B ˝Ò<Tä y˚T&ÉyTé ‘·≈î£ ÿe e#êÃsTT ø±˙ |æs$¡ T&é bÕغ e÷´ìô|kò ˛º. ªª H˚qT µµ. eT] kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T <ëìï MTs¡T.. #Óù|Œ |üì MT<ä @ dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò≈£î+&Ü. eT] nq+‘·|Pü sY Á|ü‘ê|ts¬ &ç.¶ n˝≤«˝Ÿ eTTs¡[<Ûsä Y ˝≤+{Ï e÷düsº T¡ ¢ <ä>sZ∑ T¡ +&ç Hê$TH˚wHü é y˚sTT+#ês¡T. $»j·T\øÏÎ : 1999 ˝À bÕØºì ‹s¡TeT\ Áf…øÿÏ +>¥˝À nHÍHé‡ #˚XÊs¡T |üÁrJ. #˚XÊqT. m+‘√eT+~ jÓ÷>∑T\qT |ü]#·jT· + #˚dTü qÔ ï n‘·´+‘· >=|üŒ |üÁ‹ø£ ✦✦✦ Ç~. Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ á |ü⁄düøÔ +£ $wüjT· +. M{Ï˝À ø=≥Tº≈£î+≥÷qï eTqTwüß´\T <Ûë´q+ #˚dæ M≥ìï{Ï˙ n~Û>$∑ T+#·&ÜìøÏ eTq≈£î <ë] #·÷|ædTü qÔ ï ø±s¡D»qTà\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! eTq+ yê] e÷s¡+Z ˝À e⁄+fÒ . ªª Hê~ µµ nqï ¬s+&ÉT |ü<ë\qT e~*+#·T≈£î+fÒ . $»j·T\øÏÎ e⁄HêïsTT ! m+‘√ X¯øÔÏ >∑\ <Óe’ dü«s¡÷bÕ\+ eTq+ ! eT] <ëìï ôd˝Ÿ : 99081 61717 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 64 y˚T 2010 .. nsTTHê |üÁrJ düq‘Yq>∑sY˝À “ MLA ” >± b˛{° #ÓjT· ´eTHêïs¡T.000 eT+~ e÷düsº ‡Y qT ˇø£ ô|<ä› ÁbÕC…≈î£ º . s√>±\T. ˝Òøb£ ˛sTTHê yÓ[flb˛‘·THêïqT. · \qT G.. ªª @ eTìw” kÕe÷q´yÓTqÆ yê&ÉT ø±&ÉT — n+<äs+¡ <Óe’ ‘·«dæ‹ú ñqïyêfi¯fly˚T ! eTq Ä‘·à ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô #˚dTü ø√e&É+ ø√düyT˚ eTq+ Çø£ÿ&çøÏ e#êÃ+ — n~ düÁø£eT+>± |üP]Ô #˚dTü ≈£îì yÓ[flb˛yê* µµ nì ns¡yú TÓ +Æ ~. n+<äT˝Àq÷ á düeTj·T+˝À uÛ÷Ñ $T MT<ä »ìà+∫ #·~$ <Ûë´q+ #Ój÷· ´* ! e⁄+&É&+É eTVü‰<äT“¤‘y· TÓ qÆ $wüjT· + ! mH√ï nqTuÛyÑ ê\T Çø£ÿ&˚ G. á bÕ+ô|≥¢ò ¢ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ Ç+{Ïø° #˚sá >∑*>±+ ! e~*+#·T≈£îHêïs¡T. ˇø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘·q yÓ+≥ ‘Ó#T· Ã≈£îHêïs¡T µµ nì Hê C≤„qH˚Á‘·+‘√ ‘Ó*dæ+~. Á|ü ‹ ‘Ó \ T>∑ T ≈£ î ≥T+ã+˝À. Á|ü|+ü #·eT+‘ê Äq+<ä+>± e⁄+&É&ÜìøÏ eTq ø£èwæ eTq+ #˚j÷· *. s=wüß\º T . |ü<eä ⁄\T. Hê≈£î sê»ø°j÷· \ >∑T]+∫ @ e÷Á‘·+ ne>±Vü≤q ˝Ò<äT. n~Ûø±sê\T. TDP ‘·sT¡ yê‘· <∏sä ¶Y ù|d¢ ˝t À Hê≈£î 30.000 z≥T¢ e#êÃsTT !! eT] |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ˝À |æs¡$T&é bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q b˛{° #˚dqæ yê]˝À Ç~ n‘·´~Ûø+£ ! eT] eT∞fl 2009 ˝À m+‘√eT+~ düV≤ü ø±s¡+‘√ H˚qT eT∞fl eTVü≤ã÷uŸq>∑sY MP ✦✦✦ >± b˛{° #˚XÊqT.eTs¡∫b˛sTT &ÉãT“. z≥T¢ ˇø£kÕ] |üÁrJ ªª H˚qT. Á|ü ‹ ˇø£ ÿ Ç+{À¢ á uÛÑ÷$T MT<ä e÷qe»qà rdüTø√e&Éy˚T n<äT“¤‘· ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ |ü⁄düøÔ +£ e⁄+&Ü*... n|ü&ÉT ø±+Á¬>dt. $»j·T\øÏÎ : eTq≈£î ‘Ó*j·Tì mH√ï Ä<Ûë´‹àø£ $wüj÷ n<˚ JeqTàøÏÔ µµ nì #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ªª Hê˝≤+{Ï 1. e÷s¡+ : |æs$¡ T&é bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q MTs¡T mìïkÕs¡T¢ 1998 qT+∫ mìïø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T ? ø√dü+ e∫à yÓ÷Vü≤+˝À Çs¡T≈£îÿb˛j·÷+ µµ nì ‘Ó*dæ H˚qT <ëì qT+∫ ãj·T≥|ü&ܶqT. á uÛ Ñ ÷ $T MT<ä . <Ûë´q+ e\q . yÓsTT´ z≥T¢ e#êÃsTT ! eT∞fl 2004 ˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ #Ó|Œü >± “ MP ” >± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ b˛{° #˚XÊqT.

Ò Ç˝≤+{Ï nqsêú\qT n_Ûeè~∆ #˚dæ j·T<ësê∆\qT $düà]+|ü#˚düTÔHêïs¡T. ªª eT÷wæø£ yêVü≤qT&ÉT µµ n+fÒ ªª m\Tø£qT møÏÿqyê&ÉT µµ nì ø±<äT — ªª Nø£{ìÏ nD>∑Á<=øÏÿ C≤„qÁ|üø±XÊìï n+~+∫qyê&ÉT µµ nì ns¡+ú ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ . nø√ºãs¡T ˆ94) ▲ ø£qTø£.. ì»+>± Bì n+‘·sês¡+ú ‘Ó*j·Tì eT÷s¡T˝â . 65 .ªª eT÷wæø£ yêVü≤qT&ÉT µµ ªª ª $Hêj·T≈£î&ÉT µ nqïyê&ÉT ª eT÷wæø£ yêVü≤qT&ÉT µ ! ªª ª Ç+‘· ô|<ä› bı≥º >∑\yê&ÉT Ç+‘· ∫qï m\Tø£ MT<ä @ Ø‹>± ≈£Ls√Ã>∑\&ÉT ? µ nì . ªª ª eT÷wæø£+ µ n+fÒ ª Nø£{Ï µ øÏ >∑Ts¡TÔ.. ª $Hêj·T≈£î&ÉT µ nqïyê&ÉT Nø£{ìÏ ‘·q ÁøÏ+<ä y˚dTü ≈£îHêï&Éqïe÷≥ — n+fÒ Nø£{ìÏ nD>∑Á<=ø±ÿ&ÉT. µµ ` l dü‘´· kÕsTT (ªª düHê‘·q kÕs¡~Û µµ. nH˚øe£ T+~ $eTs¡Ù\T #˚d÷ü Ô e#êÃs¡T.

•esêeTHêj·TT&ÉT ` ø£&ÜÔ˝Ÿ ªª nìï ãTTD≤\qT rs¡TÃ≈î£ +<ë+ µµ ªª |æs¡$T&é n<äT“¤‘· s¡Vü≤dü´ X¯øÏÔ µµ nH˚ n+X¯+ ô|q’ dü+|üPs¡+í >± |ü]XÀ~Û+∫ <Ûë´qÁ|ü#ês¡+‘√ bÕ≥T <˚Xe¯ T+‘·{≤ ø=ìïy˚\ |æs¡$T&ÉT¢ ì]àdü÷Ô Á|ü#êsêìï kÕ–düTÔHêïs¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ. ªª ø°«Hé‡ #Ûê+ãsY µµ eT] ªª d”Á¬ø{Ÿ #Ûê+ãsY µµ ì]à+#·{≤ìøÏ ≈£L&Ü qeT÷Hê\T ‘·j÷· s¡j÷· ´sTT. |æs$¡ T&é ªª dü÷|üsY Ådøºü ã sY µµ qT ˝…y’ Té k˛ºH‘é √ ì]à+#·&+É á |æs$¡ T&é jÓTTø£ÿ Á|ü‘´˚ ø£‘. l düTsπ wtu≤ãT >±s¡T.000 eT+~ ˇπøkÕ] <Ûë´q+ #˚düTø√e{≤ìøÏ M\T+~. N. á ìsêàD≤ìï sêuÀj˚T 2011 eTVü‰•esêÁ‹ s√Eq ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <äè&ÛdÉ +ü ø£\Œ+ ! ✤✤✤ á ìsêàD+ ø√dü+ ìj·T$T+#·ã&çq ªª |æs$¡ T&é Á≥düTº µµ yÓd’ t #Ûs’Ó à¡ Hé $»j·TuÛ≤düÿsY s¬ &ç¶ >±]‘√ bÕ≥T.K. Jaki & Associates Hyderabad. Ädæj÷· K+&É+˝À yÓTT<ä{Ï~. ✤✤✤ ✤✤✤ Á|ü|+ü #· $+‘·\˝À ˇø£fqÆ… ª ^C≤ µ |æs$¡ T&é ìsêàD dü÷Á‘ê\qT Á|ü<ëÛ q+>± <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì XÊÅdj Ô” T· $C≤„Hêìï CÀ&ç+∫ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T |æs¡$T&é ìsêàD |ü<‘∆ä T· \ MT<ä ø£èwæ#d˚ æ ∫es¡≈î£ ø±+Áø°≥T ˝Ò≈î£ +&Ü.B. n˝≤ #˚jT· >∑*–q Hê&˚ Hê J$‘·+ <Ûqä ´eTe⁄‘·T+<ä˙ H˚qT uÛ≤$düTHÔ êïqT.000 eT+~ <Ûë´qT\T ˇπøkÕ] kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+ #˚j·T{≤ìøÏ ì]à+∫ . Ä+Á<Ûä sêÅcÕºìøÏ ≈£L&Ü ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq |æs¡$T&é ì]à+#ê\qï <äè&ÛÉdü+ø£\Œ+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ düMTbÕq lXË\’ + s√&ÉT¶ yÓ’|ü⁄ ø£&ÜÔ˝Ÿ e<ä› ªª Vü≤qTe÷dt|ü*¢ µµ Á>±eT •yês¡˝¢ À 180ˆI180ˆI114ˆ ø=\‘· \ ‘√ ªª eTVü ‰ X¯ « s¡ eTVü‰|æs$¡ T&é µµ nH˚ ù|s¡T‘√ ˇø£ >=|ü Œ |æ s ¡ $ T&é ì]àdüTÔHêïs¡T. ìsêàD |üs¡´y˚ø£åD≈£î M/S. øπ e\+ d”˝º Ÿ Ådøºü ã s¡˝Ÿ Áù|yò Té ‡ ñ|üj÷Ó –+#·T≈£îì |ü⁄Hê~ n+‘ê düV≤ü »yÓTqÆ Á>±HÓ{’ Ÿ sêsTT‘√ ì]à+∫.. sê+u≤ãT >±s¡T. e÷qe ÁX‚jT· düT‡≈£î m+‘√ ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. Prof. uÛ≤s¡‘<· X˚ Êìø°.· Ç+<äT˝À ^C≤ |æs$¡ T&É e˝… ªª øÏ+>¥‡ #Ûê+ãsY µµ. düTe÷s¡T 10. |æs¡$T&é‘√ bÕ≥T Ç‘· s ¡ Infra structure arrangements ‘√ ø£ * dæ ∫e]øÏ Á|ü | ü + #· + ˝ÀH˚ Ç+‘·es¡≈£î ˝Òì ˇø£ >=|üŒ ªª eTùV≤X¯ « s¡ Ä<Û ë ´‹àø£ $X¯ « $<ë´\j· ÷ ìï µµ r]Ã~<ë›\ì |üÁrJ dü+ø£\Œ+. eT] Ä~eT÷]Ô (Seniormost Professor in Structural Engineering) ìj·T$T+#·ã&ܶs¡T. düTBÛsY >±s¡T eT] Ç‘·s¡ düuTÑÛ ´\T #ê˝≤ ì•‘·+>± Á|ü‹ $wüj÷· ìï ˝À‘·T>± |ü]o*+∫ eTØ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ä+Á<Ûä sêÅcÕºìø°. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ªª u…+>∑fi¯Ss¡T eTVü‰q>∑s¡+ µµ düMT|ü+˝À ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ë∆ <Ûë´q $<ë´ $XÊ«\j·T+ µµ nH˚ ù|s¡T‘√ 160ˆI160ˆI102ˆ ø=\‘·\‘√ <ë<ë|ü⁄ 4. j·÷e‘Y e÷qyê[ø° >∑s«¡ ø±s¡D+ ø±uÀj˚T á eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs$¡ T&é ìsêàD+ m‘ÓqÔÌ Á|ü<˚X¯+˝À düVü≤»yÓTÆq n≥Mdü+|ü<ä Á|üø£ÿH˚ Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À 66 y˚T 2010 . |æs¡$T&é ìsêàD+ düTe÷s¡T |ü~ø√≥¢ s¡ ÷ bÕj· T \T ø±>∑ \ <ä ì n+#·Hê. Ç‘·sT¡ \ n_Ûeè~∆ ø√dü+ |üì#˚ùdÔ ªª j·T»„+ µµ n˙ ô|<ä\› +{≤s¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ø£{qºÏ |æs$¡ T&É‘¢ √ b˛*ùdÔ á |æ s ¡ $ T&é Á|ü | ü + #· + ˝À s¬ +&Ée~. »s¡T>∑T‘·THêïsTT.G. lsêyéT >±s¡T. ì»+>± ÁãVü≤à]¸ >±s¡T ‘·\ô|{Ϻq á ø±s¡´Áø£eT+ ˇø£ eTVü‰j·T»„+ ! á eTVü‰j·T»„+˝À bÕ˝§Zq&É+ ì»+>± eTq+<ä] n<äèwüº+ ! Ç+»˙sY>± Ç+‘·≈£îeTT+<äT Hê≈£îqï kÕ+πø‹ø£ $C≤„Hêìï $ìjÓ÷–+∫ Ä eTVü‰qTuÛ≤e⁄ì dü+ø£˝≤ŒìøÏ s¡÷|ü⁄πsK\T ~<ë›\˙. |æs¡$T&é #·T≥÷º |ü~ùV≤qT mø£ s ê\ dü ú ˝ ≤ìï dü T +<ä s ¡ + >± r]Ã~<ä › { ≤ìøÏ @sêŒ≥T¢ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘·qø√dü+ |üì#˚ùdÔ ªª ø£sà¡ µµ n˙.

ôV’≤<äsêu≤<é µµ ù|s¡T MT<ä M. / D. <Óe’ ãTTD≤˙ï eT] ãTTwæãTTD≤ìï rs¡TÃ≈£îqïfÒ¢ ! s¬ q÷´e˝Ÿ bòÕs¡yTé |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{ ’ \ ° <Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ #·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç #·<äe+&ç #·~$+#·+&ç ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <Ûë´q e÷dü|üÁ‹ø£ #˚|ü{Ϻq ªª »>∑‘Y <Ûë´q$<ë´ Á|ü#ês¡+ µµ ˝À MTs¡T ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! á ÄX¯j·Tdæ~∆øÏ MTs¡T #·+<ë<ës¡T\T. MTs¡T mqTï≈£îqï u≤ø˘‡˝À {Ï≈£îÿ  ø={Ϻ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ. 16`11`511/ D/247.D. |ü+|æ+#·ø√s¡T‘·THêï+ ! dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ J$‘· ø±\+ #·+<ë 250/` #·+<ë 500/` 3.Y eT÷kÕsê+u≤>¥. XÊ*yêVü≤q q>∑s.O.ø£\dæb˛‘·÷ ªª uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À eTVü‰|ü⁄D´uÛ÷Ñ $T>± e÷s¡T‘·T+~ µµ Á|ü‹ e÷düsº Y ‘·eT≈£î Ä<äsÙ¡ ÁbÕj·TyÓTqÆ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ nq&É+˝À dü+<˚V≤ü + ˝Ò<Tä .. J$‘· bÕ´Á≥Hé‡. 9246337630 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 67 y˚T 2010 .000/` ù|s¡T eT] ∫s¡THêe÷ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Ç+{Ï HÓ+. ‹]– #·+<ëqT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚düTø√e\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+ ! nÁ&Édt dæºø£ÿsYô|’ ñqï #·+<ë >∑&ÉTe⁄qT >∑eTì+#·>∑\s¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é ` 500 036. eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T nyê«\ì ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ! dü+e‘·‡s¡ #·+<ë<ës¡T\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë<ës¡T\T>± e÷sê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! #·+<ë >∑&ÉTe⁄ |üP]ÔnsTTq yÓ+≥H˚. G. bò˛Hé : 040 ` 64547630. dü+ø£˝≤ŒìøÏ ‘·eT≈£î #˚‘H· q’Ó düV≤ü ø±sêìï |üP]Ô>± n+~e«>∑\s¡ì á |æs¡$T&é ìsêàD dü+ø£˝≤ŒìøÏ #˚j·T÷‘·ì∫Ãq eTqkÕsê ø√s¡T‘·÷ . •esêeTHêj·TT&ÉT eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs$¡ T&é |æs$¡ T&é Ç+»˙sY Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ düe÷»ãTTD≤˙ï.

. sêsêE\T µµ nì |æs$¡ T&é j·T+>¥ e÷düsº ‡Y ≈£î ~XÊìπsX› +¯ #˚XÊs¡T. e⁄+fÒ ªª m+‘√eT+~ Á|üVü‰¢<äT\T. nq+‘·s+¡ |æs$¡ T&é j·T+>¥ e÷düsº ‡Y C≤rj·T n<Û´ä ≈£îå \T l Á|üB|t nìs¡T<Ûé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|’e÷ \øå±´\q÷ . &Û©ç .¢ sê»kÕúH. <Ûë´q»>∑‘Y ø£sêï≥ø£. ô|e’ ÷ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. j·TTer j·TTe≈£î\+<ä]˙ uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T>± r]Ã~<ä›{≤ìøÏ M\T>± ªª j·TTe‘˚ uÛÑ$‘· µµ nqï ìHê<ëìï j·TTe‘·≈î£ ‘·q<Óq’ XË*’ ˝À n+~+∫ ªª |æs¡$T&é j·T+>¥ e÷düºsY‡ µµ ≈£î ì‘·´ ñ‘ê‡Vü≤+.T. sêE\T. ô|’e÷ @Á|æ˝Ÿ 24 kÕj·T+Á‘·+ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ªª ø=‘·ùÔ |≥ e÷düsº ‡Y $»j·÷\q÷ . bÕ+&ç#Ã˚ ]. ❉❉❉ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ düuqÑÛ T ñ<˚•› +∫ Á|üd+ü –dü÷Ô ªª sêuÀ‘·Tqï ø±˝≤ìøÏ |æs¡$T&é j·T+>¥ e÷düºπs‡ >∑Ts¡Te⁄\T. eT+&É\ øπ +Á<ä+ µµ ˝À ô|e’ ÷ e´ekÕú|øü £ e÷s¡<Z ]ä Ù. eT¬s+‘√eT+~ <Ûë´q jÓ÷^X¯«s¡T\T Çø£ÿ&çøÏ $#˚ÃXÊsê ! µµ nqï Ø‹˝À ø=qkÕ>±sTT. ø£èwæ . ^‘ê X¯óuÛÑl ` ø=‘·Ôù|≥ ªª <Ûë´q j·TTe‘· $»j·T+ µµ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ µµ #·]Á‘·˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ eTs√ n<äT“¤‘· dü+#·\q Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ªª <Ûë´q j·TTe‘· $»j·T+ µµ <ë«sê lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ . »>∑<äTZs¡Te⁄\T.. ❉❉❉ ô|’e÷ kÕs¡<Ûä´+˝À kÕúìø£ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À e+<ä˝≤~eT+~ |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ düeTø£+å ˝À ◊<äT>∑+≥\bÕ≥T Á|ü‹ |æs¡$T&é j·T+>¥ e÷düºsY yê] nqTuÛÑyê\qT nK+&É+>± »]–q ªª <Ûë´q j·TTe‘· $»j·T+ µµ m+‘√ #ÓãT‘·Tqï|ü&ÉT |üÁrJ dü«j·T+>± ø£\T>∑CdÒ Tü ≈£îì yê]øÏ dü]jÓTÆ q »qs¡ + »ø£ + >± eTH√$ø±dü + >± eT¬ s +<ä ] ø√ dü ÷ Œ¤ ] Ô > ± $es¡D\T Çdü÷Ô yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü‰ìï ø£*–dü÷Ô <Ûë´qT\+<ä]#˚ ø£qTï\|ü+&ÉT>∑>± »]–+~. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ bÕ≥T düTe÷s¡T yê] yê] Á>±e÷\≈£î $X‚w+ü >± #·|Œü ≥T¢ ø={Ï+º #·&+É <Ûë´q düuøπÑÛ j·÷uÛe’… T+~ j·T+>¥ e÷düsº ‡Y y˚~ø£q\+ø£]+#ês¡T ! eHÓï ‘Ó∫Ã+~ ! ❉❉❉ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´q |ü]#·jT· +‘√ yê] yê] J$‘ê˝À¢ bı+~q ñqï‘·d‘úæ T· \ nqTuÛyÑ ê\qT ô|e’ ÷ e÷düsº ‡Y $e]dü÷Ô e⁄+fÒ $qïyês¡T dü+ÁuÛeÑ ÷X¯Ãsê´\≈£î >∑Ts¡j÷· ´s¡T ! |ü<ëÛ ï\Tπ>fi¯fløπ Ä‘·àC≤„q+ bı+~q kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ø£+fÒ ˝Ò‘· ej·TdüT‡˝ÀH˚ <Ûë´q+ <ë«sê $y˚ø+£ ‘√ bı+~q <Ûë´q nqTuÛyÑ ê\qT ô|e’ ÷ e÷düºsY‡ $e]dü÷Ô e⁄+fÒ yê] Á|ü»„. |ü≥Tº<\ä ‘·eT ø£syÔ¡ ê´\‘√ düq÷‘·q düe÷» ìsêàD≤ìøÏ q÷‘·q »edü‘ê«\T n+~+∫ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ø=‘·ùÔ |≥ Á|ü»\qT eTs√ Áø=‘·Ô ˝Àø±\≈£î rdüTø¬ fi≤fls¡T.é nyÓT]ø± |ü\T <˚XÊ˝À¢ Á|ü<ë‘· ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À |æs¡$T&é j·T+>¥ e÷düºsY‡ »s¡T>∑T‘·Tqï $düsÔ D¡ q÷ düu≈ÑÛ î£ $e]+#ês¡T. bÕ≥yê\qT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 68 y˚T 2010 .

kÕVæ≤‘·´ ø£fi≤ Á|ü<sä Ù¡ q\T |ü\Te⁄]øÏ ø£eT˙j·T Äq+<ëìï n+~+∫ ‘·eT |æ\¢\qT ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ ô|’e÷˝À #˚]Œ+#ê* nqï Ø‹˝À á Á|ü<äs¡Ùq\T ø=qkÕ>±sTT ! á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Ò&û ô|e’ ÷ e÷düsº ‡Y m≈£îÿeeT+~ bÕ˝§Zq&É+ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ì+&ÉT<äq+ ‘Ó∫Ã+~ ! ❉❉❉ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ d”ìj·TsY $»j·T+ µµ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü‹ ÁbÕ+‘·+˝Àq÷ $X‚wü+>± |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ‘·s¡*e∫à yê] yê] dü÷#·q\T. ø£˙dü+ nìï ì$TcÕ\T . ≈£Ls¡TÃì . #˚‘T· \T s¬ +&É÷ ø£*|æ ... Vü‰sTT>± .. Ä dæ‹ú ˝À X¯Øs¡+ yÓ\T|ü\ e⁄qï $X¯«eTj·T ÁbÕDX¯øÔÏ . eT<Û´ä eT<Û´ä ˝À nH˚ø±H˚ø£ Ä˝À#·q\T edüTHÔ êï yê{Ïì m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ª ø£{Ÿ µ #˚d÷ü Ô ...á ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT d”ìj·TsY e÷düsº Y <Ûë´qs¡‘·ï l |æ|üŒfi¯fl Á|ükÕ<äsêe⁄ ãè+<ä+ Ä\|æ+∫q <Ûë´q ^‘ê\T n+<ä]˙ n\]+#êsTT ! ô|e’ ÷ e÷düsº ‡Y Á|ü<]ä Ù+∫q |ü\T qè‘·´. Hê&ûeT+&É˝≤ìï X¯ó~∆ #˚dTü +Ô ~. ^‘ê X¯óuÛl Ñ <Ûë´q j·TTe‘· n<Û´ä ≈£îå \T l >∑DwÒ t <Ûë´Hê_Ûe+<äHê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ø=‘·Ôù|≥ e+<äq düeTs¡ŒD >±$+#ês¡T. á Ä˝À#·Hês¡V≤æ ‘·d‹úæ ˝À ø£*>π nH˚ø±H˚ø£ XÊØs¡ø... ìs¡«Væ≤+#ê\ì ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<˚•+#ês¡T ! düV≤ü ø±sê\T n+~+∫q yês¡+<ä]ø° ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|e’ ÷ T. >∑Ts¡T s¡÷bÕ˙ï Á|ü‘´˚ ø£+>± }Væ≤+#·T ø√sê<äT ! @ <Óe’ HêeTdüàs¡D≤ e⁄+&Ésê<äT ! e÷eT÷\T>± »s¡T>∑T‘·÷qï ñ#êä«dü ìXÊ«dü\H˚ nVü‰<¢ +ä >± >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü*. ‘·|Œü ìdü]>± .. Ç<˚ <Ûë´qdæ‹ú . <Ûë´q+ #˚j·÷*.. á $<Ûä+>± Á|ü‹s√p ìj·TeTã<ä∆+>± <Ûë´q nuÛ≤´kÕìï n\yê≥T #˚dTü ø√yê*. me] ej·TdüT‡ m+‘·T+≥T+<√ . Á|üøè£ ‹ düV≤ü »+>± »s¡T>∑T‘·÷qï ñ#êä«dü. eTqdüT‡ ì]«wüj·T+.. Ä‘êàqTuÛyÑ ê\qT ÁX¯<>∆ä ± >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü*. Áø£eTÁø£eT+>± . @ø£<ëÛ s¡>± . <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 69 y˚T 2010 ... <Ûë´dü eTs¡\TÑ·÷ e⁄+fÒ . eT∞fl eT∞fl XÊ«dü MT<äøπ . Ç≥Te+{Ï ªª <Ûë´q j·TTe‘· ôd˝Ÿ : 91777 25796 <Ûë´q+ #˚ùd |ü<ä∆‹ : ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü R ÄHêbÕqdü‹ µµ düTU≤düq+˝À .... >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü* ! @ <˚e‘ê s¡÷bÕ˙ï.£ Hê&ûeT+&É\. s√EøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢>± . nbÕs¡+>± X¯Øs¡+˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫ . dü+^‘·. Ä˝À#·Hê s¡Væ≤‘· dæú‹ ø£\T>∑T‘·T+~ .. düVü‰j·T. ø£fió¯ fl s¬ +&É÷ eT÷düT≈£îì . X¯Sq´+ nsTTb˛‘·T+~ ... ìXÊ«dü\qT ..

e÷qdæø+£ >±.ªª eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\T µµ ªª ª uÛÑ÷˝Àø£+ µ . <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 70 y˚T 2010 . ªª |ü⁄sêD≤\˝Àì ø£<\ä∏ T ø=ìï $∫Á‘·+>± e⁄+{≤sTT.. e÷qdæø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq <ëìøÏ ≈£L&Ü ª |üqTï µ ø£{≤º*.£ Ä<Ûë´‹àø£ X¯≈î£ \Ô ìï+{Ï˙ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ <Ûës¡b˛j·T&É+. eT] Ä<Ûë´‹àø£+>± ` eT÷&ç+{Ï˝Àq÷ uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT Á|üy•˚ +#ê&ÉT — Bì n+‘·sês¡+∆ Ç<˚ ! ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ .. nø√ºãs¡T ˆ94) ▲ XÊØs¡ø+£ >±. eTq Ç+{ÏøÏ ˙s¡T düs|¡ süò ê #˚dqæ +<äT≈£î eTTì‡bÕ*{°øÏ |üqTï ø£&‘É ê+ ø£<ë ! Ä<˚$<Ûä+>±. XÊØs¡ø£ ÁuÛ≤+‹ì <Û«ä +dü+ #˚XÊ&Éì ns¡+ú . {≤ø˘‡ µ. µµ ` l dü‘´· kÕsTT (ªª düHê‘·q kÕs¡~Û µµ. ª uÛÑTes√¢ø£+ µ . Ç+ø£. eTqùd‡ ª uÛÑTes√¢ø£+ µ Á|ü»„j˚T ª düTes√¢ø£+ µ ªª ª ã* µ n+fÒ ª |üqTï µ ˝Òø£ ª düT+ø£+. eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\qT yêeTqT&ÉT ã*#·Áø£e]Ôì ø√sê&ÉT. ã*#·Áø£e]Ô ø£{qºÏ düT+ø£+ @$T{Ï ? ‘·q XÊØs¡ø.. ªª ª uÛ÷Ñ ˝Àø£+ µ n+fÒ @$T{Ï ? eTq X¯Øs¡y˚T ª uÛÑ÷˝Àø£+ µ BìH˚ ø=+‘·eT+~ ª Á|üøè£ ‹ µ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì ˇø£ bÕ<ä+ uÛ÷Ñ ˝Àø±qï+‘ê ÄÁø£$T+∫+<ä≥ ! s¬ +&Ée bÕ<ä+ Äø±XÊqï+‘ê eX¯+ #˚dTü ≈£î+<ä≥ ! eT÷&Ée bÕ<ä+ ã*#·Áø£e]Ô ‘·\ô|’ ô|{≤º&≥É ! n+fÒ. ª dü«s¡Z˝Àø£+ µ nH˚ eT÷&ÉT ˝Àø±\qT.£ e÷qdæø.

ªª |æs¡$T&é . 2010 ø=yê«&É . 2010 qs¡düsêe⁄ù|≥ <˚Vü‰‘·à |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ .ÛeTes¡+ .ÛeTes¡+ . 2010 23 @Á|æ˝Ÿ. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ 22 @Á|æ˝Ÿ. 2010 23 @Á|æ˝Ÿ.. 2010 23 @Á|æ˝Ÿ. uÛ≤s¡‹ |æs¡$T&é <Ûë´q+ eT+~s¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑D|ües¡+ .. Á‹ø√fÒX¯«s¡ |æs¡$T&éqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 22 @Á|æ˝Ÿ.ÛeTes¡+.. l kÕsTT<äTs¡Z |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ . 2010 qs¡düsêe⁄ù|≥ 22 @Á|æ˝Ÿ... l sêeT#·+Á<ä |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 23 @Á|æ˝Ÿ. 2010 .&܈ˆ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ düuÛ≤ÁbÕ+>∑D+˝À C≤„quÀ<Ûä #˚düTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 23 @Á|æ˝Ÿ.. e⁄+&ç s√&é . 2010 .. l \*‘· |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ bÁ Õs¡+_Û+∫q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 71 y˚T 2010 . $X¯«XÊ+‹ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+˝À ÁbÕDÁ|ü‹wüº #˚düTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ qs¡düsêe⁄ù|≥ ..

yêdü$ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À <Ûë´q eTVæ≤fi≤ $»j·T+ 25 @Á|æ˝Ÿ. <Ûë´q j·TTe‘· $»j·T+ KeTà+ ... $XÊ«‘·à |æs¡$T&é <Ûë´q+ eT+~sêìï dü÷s¡‘Y e÷düºsY Ø{≤ πø|üºHé #˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ #˚sTTdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >√bÕ\|ü⁄s¡+ ... 2010 ø=‘·Ôù|≥ . 2010 26 @Á|æ˝Ÿ. 2010 >√bÕ\|ü⁄s¡+ .ªª |æs¡$T&é . l wæضkÕsTT |æs¡$T&é <Ûë´q+ eT+~s¡+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 24 @Á|æ˝Ÿ. 2010 KeTà+ . &çÁ^ ø±˝ÒCŸ . l\ø°Î |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 72 y˚T 2010 .. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ 24 @Á|æ˝Ÿ. l kÕsTT\ø°Î |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~sêìøÏ bÁ ÕDÁ|‹ü wüº #˚sTTdüTqÔ ï ãÁ Vü≤à]¸ |ürÁ J KeTà+ .. 2010 25 @Á|æ˝Ÿ... |Á j æ T· <ä]Ùì |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~sêìøÏ bÁ ÕDÁ|‹ü wüº #˚sTTdüTqÔ ï ãÁ Vü≤à]¸ |ürÁ J ∫+‘·\|üP&ç . 2010 24 @Á|æ˝Ÿ. dü+Jeì |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 26 @Á|æ˝Ÿ.. 2010 ∫+‘·\|üP&ç . 2010 25 @Á|æ˝Ÿ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful