I

;

LIMBA GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof. dr. docenf JEAN LIVESCU
Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C I Asistent IOHANMA ANDREI Asistent

I

/IA B

A

ERMANÂ
Ediţia a ll-a (revizuită şi adăugită)

EDITURA DIDACTICĂ BUCUREŞTI-1966

Şl

PEDAGOGICĂ

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri. în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele 26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­ ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată. Rugăm pe toţi colegii care vor folosi acest manual de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.
AUTORII

LISTA ABREVIERILOR A., acuz. , Akk. adj. adv. adj. adv. compl. conj. D., dat., Dat. F f. flg. G., gen., Gen. M m.m. ca perf. N N., nom. , Nom. nr. num. pag. part. part. adj perf. pers. pi. pref. prep. prez. pron. prop. s. (s) sing.
V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

acuzativ, Akkusativ adjectiv adverb adjectiv adverbial complement conjuncţie dativ, Dativ feminin fără figurat genitiv, Genitiv masculin mai mult ca perfect neutru nominativ, Nominativ număr numeral pagina participiu participiu adjectivizat perfect persoana plural prefix prepoziţie prezent pronume propoziţie substantiv sein singular verb

'

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen : 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf) 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn). Wir machen jetzt Übungen". Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Erläuterungen 1) Wir lernen auch Deutsch — Deutsch ( = limba germană) este considerat substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu) GRAMMATIK
1. SUBSTANTIVUL ŞI ARTICOLUL

a) Der Lehrer kommt. b) Die Stunde beginnt. c) Der Student öffnet das Heft.

a') Ein Lehrer k o m m t . b') Eine Stunde beginnt. c') Der Student öffnet ein Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema nr. ..., pag. ..." se referă la compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d) Die Studenten machen die Übungen. e) Die Studentinnen öffnen die Hefte.

d') Die Studenten machen Übun­ gen.

în limba germană există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivului se recunoaşte după articol. Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît. 1) Articolul hotărît are la singular următoarele forme : der pentru genul masculin (ex. a) die pentru genul feminin (ex. b) das pentru genul neutru (ex. c) La plural articolul hotărît are o singură formă pentru toate genurile, şi anume die (ex. d şi e). Deci: Singular M. F. N. Plural der Lehrer s , Lehrer die Stunde-^ die —Stunden das Heft / \Hefte

Articolul hotărît Singular M. der F. die N. das
2) Articolul

Plural ^die

nehotărît are la singular următoarele forme ein pentru genul masculin (ex. a) eine pentru genul feminin (ex. b') ein pentru genul neutru (ex. c') Nu are plural. Deci: Singular Plural M. ein Lehrer Lehrer F. eine Stunde Stunden N. ein Heft Hefte

DER UNTERRICHT

1!

Articolul nehotărît Singular M. ein v F. eine—N. ein / Plural nu există

(vezi schema nr. 20, pag. 494) Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice altă parte de vorbire folosită substantival.
Observaţii. 1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­ colul respectiv. 2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­ nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Singular Pers. I Pers. a Ii-a Pers. a IlI-a ich du

Plural wir ihr

si:

M.

er

\ • sie — sie es /

Pronumele de politeţe : Sie
O b s e r v a ţ i e . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12
3. VERBUL

1. LEHRSTOCK

A. I N F I N I T I V U L

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).
B. RĂDĂCINA VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­ zent : frag-en, antwort-e«, grüß-en, regel-w.

C. P R E Z E N T U L

INDICATIV

a) Wir lernen auch Deutsch. b) Die Studenten schreiben... . c) Der Lehrer fragt:... . în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent. Prezentul indicativ se formează din rădăcina cerbului la care se adaugă desinenţele personale ale prezentului: Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a
M

fragen Plural -e -st -t -en wir fragen pers. I pers. a Il-a ihr frag« pers. a IlI-a sie fragen forma de politeţe Sie fragen -en -t -en -en

pers. a III-a^-F \N forma de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

DER UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural. Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a ich antworte -e du antwortet -est er -l pers. a III-a ^-F. sie \antwortet -et \N. es i Sie antworte« -en forma de politeţe antworten Plural wir antworte« -en pers. I pers. a Il-a ihr antwortet -et pers. a III-a sie antworte« -en forma Sie antworte« -en de politeţe

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en), -gn (begegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).
Observaţii. 1. Verbele a căror rădăcină se termină în -ß (grüß-en), -tz (ăberseiz-en), s (reis-en = = a călători) şi -ss (fassen = a cuprinde, a apuca) primesc la persoana a Il-a singular numai -t. Astfel, la verbele acestea, persoana a I l - a singular este identică cu persoana a III-a singular: ich grüße wir grüßen du grüßt ihr grüßt er grüßt sie grüßen (vezi schema nr. 102, p. 556). 2. Pronumele personal nu poate fi omis ca in limba r o m â n ă : întreb = ich frage, întrebăm = wir fragen. 4. PRONUMELE INTEROGATIV Der Die Lehrer Übung kommt. ist r i c h t i g . Wer Was kommt? ist richtig?

Pronumele wer? = cine? se referă la persoane Pronumele was? = ce? se referă la lucruri

14 5. PRONUMELE DEMONSTRATIV DAS

1. LEHRSTOCK

a) b) c) d) e) f) g) h)

Das Das Das Das Das Das Das Das

ist der Student Popescu. ist die Studentin Ionescu. ist das Heft. sind Studenten. sind Studentinnen. sind die Hefte. ist falsch. ist richtig.

Acesta este studentul Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. Acesta este caietul. Aceştia sînt studenţi. Acestea sînt studente. Acestea sînt caietele. Aceasta ( = acest lucru) este greşit. Aceasta este corect.

In exemplele de mai sus, das este pronume demonstrativ ( = acesta, aceasta) şi nu articol hotărît. Folosit cu verbul a fi, das se poate referi la un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural. demonstrativ p ronumele das + verbul sein se referă la : 1) masculin, 2) singular, feminir ,, plural. Übungen Citiţi cu glas tare! neutru;

A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen; das Buch; gut b) sagen; fragen; wir; wie; sie; zufrieden; c) Mathematik; studieren; korrigieren; Lektion (vezi schema nr. 2, pag. 486) B. Fiţi atenţi la pronunţarea diftongilor! a) Deutsch; heute; neun; auch; Erläuterung b) heißen; schreiben; eins; zwei; drei (vezi schema nr. 6, pag. 487) C. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Student; lernen; rechnen; antworten b) Genosse; morgen; kommen; öffnen c) Stunde; Unterricht; beginnen; übersetzen (vezi schema nr. 3, pag. 486)

DER UNTERRICHT

15

D. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalei cu Umlaut! grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf (vezi schema nr. 1, pag. 485) 2. Traduceţi în limba română! a) Ich heiße Alexander. b) Die Studenten machen Übungen. c) Das ist Genosse Popescu. d) Sie zählen von eins bis zehn. c) Genossin Ionescu antwortet richtig. f) Sie zählt richtig. g) Die Genossin ist zufrieden. h) Wir wiederholen die Übungen. i) Sie übersetzen die Antwort. 3. Conjugaţi la prezent! a) beginnen; kommen; korrigieren; lernen; schreiben b) öffnen; rechnen; begegnen; atmen; baden; widmen; ordnen c) grüßen; heißen; reisen; übersetzen 4. Wieviel ist ?

a) 4+5

b)

6—5

5+2 4+3 2+6 1+7 2+8

10—4 9—6 8—3 7—2 6—1

c) 1+9—2 2+8—1 3+5—4 4+6—3 5+5—4 6+4—7

d) 7—3+2 8—4+6 9—6+2 10—7+6 9—5+4 8—3+5

5. Formaţi propoziţii! a) Der Genosse, heißen, Popescu. b) Eine Studentin, lachen. c) Die Studentin, lachen. d) Ich, studieren, Mathematik. e) Du, rechnen, gut. f) Er, zählen, falsch. g) Ihr, studieren, Mathematik. h) Die Studentin, lachen, jetzt. i) Der Student, öffnen, das Heft. j) Wir, lernen, die erste Lektion. 6. Completaţi acolo unde A. a) Das b) Das c) Wir cu pronumele personal! Indicaţi toate posibilităţile este cazul! ist Genosse Popescu; ... ist Student. ist Genossin Popescu; ... ist Studentin. machen eine Übung; ... ist richtig. de rezolvare,

16

d) Die Genossen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. e) Die Genossinnen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. f) Wir rechnen; auch ... rechnet. B. a) b) c) d) e) f) g) h) ...heißt Popescu. ...heiße Ionescu. ...macht jetzt Übungen. ...rechnet richtig. ...studiert Mathematik. Auch ... studieren Mathematik. ...lachen. ...fragt und ... antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele! a) Wir mach- Übungen. b) Die Studentin lach-. c) Die Studenten grüß-. d) Der Lehrer antwort-. e) Ich studier- Mathematik. f) Er studier- Deutsch. g) Ihr studier- Mathematik. h) Die Studentinnen lach-. i) Du antwort- richtig. j) Sie schreib- Übungen. k) Du übersetz- die Lektion. I) Ich wiederhol- die Antwort. 8. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wer kommt? Was sagt der Lehrer? Was sagen die Studenten? Wie zählen die Studenten? Wie rechnet Genosse Popescu? Was machen die Studenten? Wer korrigiert? Was sagt der Lehrer? Studenţii şi studentele fac exerciţii. Un student se numeşte Popescu. O studentă se numeşte Ionescu. Un student răspunde greşit. O tovarăşă corectează. Ei răspund corect. Ele fac exerciţiile.

9. Traduceţi în limba germană! A. a) b) c) d) e) ţ) g)

Acestea sînt cărţile. Wir zählen von eins bis zehn. Acesta este răspunsul. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) C. i) Voi repetaţi lecţia. a) b) c) d) e) Cine este mulţumit? Ce traduce (ea)? Gît fac 9—6+2? Ce studiază (el) ? Cine repetă răspunsul? Ce traducem acum? Cum traduci (tu) ? Ce spuneţi (voi) ? Ce faceţi (dv. Aceasta este studenta Ionescu. 1881 . Wir lernen Deutsch. Aceasta este prima lecţie. Merken Sie sich (Reţineţi)! Guten Morgen! Ich heiße Popescu. Wieviel ist zwei und zwei? (2+2) Zwei und zwei ist vier.)? Cum te cheamă (numeşti) ? Cum se numeşte tovarăşa? Acesta este studentul Ionescu. j) Profesorul este mulţumit. B.DER UNTERRICHT 17 h) Tu întrebi şi el răspunde. (2+2 ==4) 2—Limba germană — c.

nicht alle sind hier. Der Professor kommt. Die Lampen hängen oben. Anda fehlt. 17. hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein. acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular. die Professoren. und die Stunde beginnt. In exemplele acestea. pag. Die Tür ist rechts. Paul. die Lektoren La substantivele de origine negermană terminate în -or. Alle Studenten gehen auf die Plätze.2. Im Hörsaal sind viele Bänke. die Fenster sind links. substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular. (ZWEITES) LEHRSTÜCK DER HÖRSAAL Der Hörsaal ist groß. Das Katheder und die Tafel sind vorn. Er ist hell und sauber." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht. 4) Er holt rasch Kreide. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr." Er holt rasch Kreide. iar acuzativul plural al tuturor substantivelor. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide. Auch ein Lappen ist dort. Wir machen Übungen. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Erläuterungen 1) Zwei Stunden Vorlesung — două ore de curs 2) Im Hörsaal = în sala de cursuri 3) Der Professor. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein. este identic cu nominativul plural. Marianne öffnet das Gruppenbuch. In limba germană. ich habe keine Kreide. der Lektor. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig. Die Vorlesung ist interessant. der Fußboden ist unten. 492). indiferent de gen. accentul este mobil." Es läutet. Observaţie. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung. . iar substantivul Übungen la acuzativ plural.

la forma afirmativă. die Fenster sind links.DER HÖRSAAL 19 5) Alle Studenten = Toţi studenţii. toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi. verbul haben stă la prezent. toate este articulat. Dacă două propoziţii. Hast du Kreide? Sind alle hier? verbul haben ( = a avea) stă la prezent. la forma interogativă.6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. PREZENTUL VERBELOR în exemplul a în exemplul b în exemplul c în exemplul d Verbele haben haben Forma afirmativă ich habe du hast er -l sie > hat es i wir haben ihr habt sie haben Sie haben Forma interogativă habe ich? hast du ? f er? hat \ sie? les? haben wir? habt ihr? haben sie? haben Sie? ich du er sie es wir ihr sie Sie Forma afirmativă bin bist i > ist J sind seid sind sind sein Forma interogativă bin ich ? bist du ? f er? ist l sie ? les?' sind wir? seid ihr? sind sie? sind Sie? . aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă. Die Tür ist rechts. Lexik Antonyme oben =f= unten rechts =f= links GRAMMATIK 1. — Toţi studenţii merg la locu­ rile lor. legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună. VERBELE HABEN ŞI SEIN a) b) c) d) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht. . verbul sein (== a fi) stă la prezent. verbul sein stă la prezent. la forma interogativă. Alle ( = toţi. la forma afirmativă. şi sein se conjugă neregulat.

nicht stă de obicei la sfirşitul propoziţiei (ex. a) b) c) d) Sie kommt heute nicht. d). în cazul acesta stă după verbul conjugat (ex. Xicht se poate referi: 1) la predicat. Kein. Sie hat das Buch nicht. NEGAŢIA A. a. a. a) b) c) d) Kein Student fehlt." în limba germană trebuie deosebită negaţia exclamativă nein de negaţia sintactică nicht. — dacă predicatul este simplu. C. nicht stă înaintea părţii neconjugabile a predicatului. b şi c) ş. nicht alle sind hier. Paul antwortet : „Nein. kein este articolul nehotărît negat. în cazul acesta stă înaintea părţii de pro­ poziţie respective (ex. Sie haben keine Stunden. Keine Studentin fehlt. d).2. în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat printr-un adjectiv (ex. keine. . Articolul nehotărît negat se întrebuinţează pentru negarea sub­ stantivului — precedat de articolul nehotărît : ein Student eine Studentin ein Heft * kein Student * keine Studentin » kein Heft — neprecedat de articol: Ich habe Kreide -*• Ich habe keine Kreide. B. c) 2) la o altă parte de propoziţie. Sie hat kein Heft. Sie ist nicht krank. LEHRSTOCK 2. Wir haben heute Stunden — Wir haben heute keine > Stunden. Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. b) — dacă predicatul este compus. Nicht alle sind hier.

Adjectivul predicativ este invariabil. 3. Studenta este atentă. keine \ N. adjectivul aufmerksam îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ. kein / Plural keine D. Studenţii sînt atenţi. Este deci adjectiv predicativ. în această propoziţie. F. adjectivul rasch este întrebuinţat ca adverb. A D J E C T I V U L PREDICATIV a) b) c) d) Der Die Die Die Student ist aufmerksam Studentin ist aufmerksam Studenten sind aufmerksam Studentinnen sind aufmerksam = = = = Studentul este atent. A D J E C T I V U L ADVERBIAL Er holt rasch Kreide. ADJECTIVUL A. î n limba germană de regulă nu pot sta două negaţii într-o propoziţie.DER HÖRSAAL 21 Articolul nehotărît negat Singular kein M. Adjectivul adverbial este invariabil. în limba germană adjectivul predicativ este invariabil. . Kein Student fehlt. In exemplele de mai sus. = Nici un student nu lipseşte. Studentele sînt atente. B. Spre deosebire de limba română.

zwei Stunden Vorlesung. . Er ist hier. A. Sie ist aufmerksam. d) Er .. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului sein! a) Die Studenten . 11. heute keine Stunden. dort. Grammatik. final Er heißt Andrei. a) Wie I heißt er? b) I ist sie ? D.. Übungen 1. b) Ihr ..' 4. 2) pronume impersonal. Citiţi cu glas tare! Nu legaţi vocala iniţială a unui cuvînt de sunetul al cuvintului precedenţi ein Hörsaal.. a) Wo ist er? b) G. keine Kreide. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului haben! a) Anda . Es poate fi: 1) pronume personal. c) B... b).. b) Es läutet = sună. 3. aufmerksam. de persoana a III-a singular neutru (vezi pag. aufmerksam. das Gruppenbuch. PRONUMELE ES 2. ein Heft. a) Was ist das? Das ist eine Tür... b) Die Studentinnen ... b) ein Heft. 4. Es ist vorn.. heute keine Vorlesung. heute vier Stunden.. a) Wieviel ist 8+1? b) 1 + 5? c) 1+4? 2. e) Du .. g) Wir . c) Die Studenten ... f) Ich . Conjugaţi la prezent! Ich habe ein Buch. Ich bin aufmerksam. 2).. dacă subiectul nu poate fi definit (ex.. LEHRSTOCK a) Das Katheder ist vorn.

Er holt die Bücher. er hier? .. Der Professor öffnet das Gruppenbuch. Die Antwort ist richtig. articolul hotărlt! B.. aufmerksam. Student. . Studenten. sie . Die Studenten haben heute Stunden. Eine Studentin ist krank. groß und hell.. Der Lappen ist hier. 7. Transformaţi A. Ein Student fehlt heute... Der Student heißt Ionescu. Die Studentin Anda fehlt. Hier ist ein Heft. Ich .. Ihr habt Kreide.. du krank? Anda fehlt. 5. krank. Du öffnest das Fenster.. Ein Student antwortet falsch...DER HÖRSAAL 23 c) d) e) f) g) h) i) Der Hörsaal . Wir machen heute Übungen.. Eine Studentin schreibt falsch. articolul nehotărit! C. Transformaţi propoziţiile afirmative A. Ihr . Du hast ein Gruppenbuch. Completaţi cu A. a) b) c) d) e) f) B. articolul nehotărit negat! a) Hörsaal b) Stunde c) Buch 6. Wir . a) b) c) d) e) f) Tür Tafel Lampe Fenster Lappen Übung negative! Katheder Heft Fußboden Kreide Platz Vorlesung In propoziţii Die Tür ist links.. Wir haben heute Vorlesung. . in propoziţii interogative! B. Er holt ein Buch.. în a) b) c) d) e) f) g) h) propoziţii negative! Anda ist krank..

Prelegerile sînt interesante. Lectorul este mulţumit. Wir gehen auf die Plätze. N-am caietul (caietele).24 2. LEHRSTOCK 8. Lectorii sînt mulţumiţi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. O studentă aduce repede cretă. Merken Sie sich! 9. Răspundeţi! a) Was machen die Studenten? b) Wie ist der Hörsaal? c) Wo sind die Lampen. er ist nicht hier. Ea nu este bolnavă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El este student. Studentele deschid fereastra. El nu este aici. . Nici o studentă nu lipseşte astăzi. Wir haben heute zwei Stunden Vorlesung. die Türen. Ist Andrei hier? Nein. Eşti mulţumit? Eşti mulţumită? Prelegerea este interesantă. Tu eşti studentă. El nu deschide uşa. N-am cărţile (caietele) aicil Aici n-am cărţi. Un student aduce repede creta. Ele nu deschid fereastra. N-am astăzi nici o carte (nici un caiet). Nici un student nu lipseşte astăzi. die Fenster 0 d) Wo ist der Fußboden? e) Ist die Tür rechts? f) Sind die Fenster links? g) Wo ist die Tafel? h) Was holt Paul? i) Wer kommt? j) Wie sind die Studenten? Traduceţi! A.

Zwei Studentinnen haben heute Dienst. Andrei geht in die Stadt.. Das Essen ist sehr gut. 5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii. Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks. . Sie holen das Essen.. 6) die Stadt — die Städte. sagt Marianne. hell und sauber. Messer. kommen zu Tisch — . Gabeln und Löffel auf die Tische. Sie warten ein wenig.. Er bringt Äpfel und Kuchen. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv. Dann bringen sie noch Teller.. Sie legen Tischtücher. Sie essen mit Appetit. Dann kommt auch Andrei. Marianne. Sie sind hungrig. Anda und Marianne gehen in die Bibliothek. Anda und Andrei essen zusammen. vin la masă 3) ein wenig = puţin 4) Nach Tisch. Andrei ist aber nicht dort. (DRITTES) LEHRSTÜCK DER SPEISESAAL Der Speisesaal ist groß.. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch. spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv. Gläser und Wasserkrüge. Hier sind viele Tische und Stühle." „Gut". andere besuchen die Bibliothek. vocala a din singularul substantivului Stadt este scurtă. Brotkörbe und Salzfässer. 2) .3.. Sie lesen und lernen dort. = Imediat după masă. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse. Hier spielen viele Kinder.. Erläuterungen 1) Zwei Studentinnen haben heute Dienst = două studente sînt astăzi de serviciu. vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă.. Einige Studenten gehen in ein Kino. „Wo ist Andrei?" fragt Marianne.

a: der Teller — die Teller']. Acestea primesc la nominativul plural desinenţa -s. PLURALUL SUBSTANTIVELOR a) b) c) d) e) f) g) h) Dann bringen sie noch Teller . Hier spielen viele Kinder. [ex. Messer. e . — Din grupa a treia fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -er.. Toate substantivele din această grupă care au a. o. [ex. în . c : der Tisch — die Tisch®]. [ex.. Nici substantivele din această grupă nu primesc Umlaut. g : der Student — die Studenten.. das Kind —• die Kinder]. f: das Gl&s — die Gläser].26 3. [ex. [ex. După felul în care substantivele formează pluralul. Unele substantive din această grupă primesc Umlaut. Er bringt Äpfel . Sie legen . ci: der Stuhl — die Stühle].. ele pot fi împărţite c i n c i grupe: •— Din grupa întlia fac parte substantivele care nu primesc nici un fel de desinenţă la nominativul plural. — Din grupa a doua fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -e. [ex. — Din grupa a cincea fac parte în special cuvinte de origine negermană. Einige Studenten gehen in Parks. b: der Apfel — die 'Apfel]. [ex. h: der Park — die Parks]. Hier sind viele Tische und Stühle. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1.. —• Din grupa a patra fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -en sau -n. Substantivele din această grupă n u pot primi niciodată Umlaut. Die Studenten haben heute zwei Stunden. [ex. Multe substantive din această grupă primesc Umlaut. u sau au în rădăcină primesc Umlaut. Gabeln und Löffel auf die Tische. die Stunde —• die Stunden]. Dann bringen sie noch Gläser..

c) Andrei ist nicht hier. Observăm că în toate aceste exemple. Cînd subiectul stă în urma verbului conjugat. b) Dann bringen sie noch Gläser. Primele două propoziţii (exemplele a şi b) sînt propoziţii enunţiative afirmative.DER SPEISESAAL GRUPELE DE PLURAL 27 Grupa I Grupa Grupa Grupa Grupa / fără desinenţă fără desinenţă -f Umlaut II / -e -e + Umlaut III / -er -er + Umlaut (la toate substantivele care au a. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ A. pag. verbul conjugat stă în locul 2. u sau au în rădăcină) en IV / ~ l — totdeauna fără Umlaut -n j V -s — totdeauna fără Umlaut (vezi schema nr. Propoziţia a 3-a (ex. Gînd subiectul stă înaintea verbului conjugat. . In exemplul b propoziţia începe cu un complement circumstanţial. vorbim de ordine directă (Grundstellung). vorbim de ordine inversă (Umstellung). c) este o propoziţie enunţiativă negativă. 28. indi­ ferent de locul pe care-1 ocupă subiectul. î n propoziţia enunţiativă ( r r s ' \ aiirin ativa 1 negativă | ver])Ui t conjUaab J locul 2. 500) 2. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E ENUNŢIATIVE A F I R M A T I V E ŞI N E G A T I V E 1 3 1 2 2 2 1 a) Sie holen das Essen. In exemplul a propoziţia începe cu subiectul. o.

28 B. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTEROGATIVE

3. LEHRSTOCK

a) Wo ist Andrei? b) Bringst du die Suppe? în propoziţiile interogative parţiale, verbul conjugat stă In locul 2, cuvlntul interogativ în locul 1 (ex. a). în propoziţiile interogative totale, verbul conjugat stă in locul 1 (ex. b).

In propoziţiile interogative / \

parţiale - verbul conjugat locul 2 totale — verbul conjugat locul 1

3. FORMAREA CUVINTELOR

A. P R I N COMPUNERE

a) Sie legen Tischtücher auf die Tische. b) Dann bringen sie Wasserkrüge, Brotkörbe, ... Foarte multe cuvinte din limba germană se formează prin compunere. Astfel: der Tisch (masa) + das Tuch (stofa, pînza) =das Tischtuch (faţa de masă). Primul element al cuvîntului compus se cheamă cuvint determinativ; ultimul, cuvînt de bază. Deci: das T i s c h cuvînt determinativ t u eh cuvînt de bază

în substantivele compuse, accentul principal cade pe cuvîntul determinativ: das Tischtuch

Genul substantivelor compuse este identic cu genul cuvîntului de bază: der Tisch + das Tuch = das Tischtuch.

DER SPEISESAAL

29 B. PRIN DERIVARE

a) der Student —• die Studentin b) der Lehrer —- die Lehrerin Multe Substantive care comportă posibilitatea unui feminin îl formează cu ajutorul sufixului -in : der Student + in -* die Studenţi« der Lehrer + in — die Lehrerin > Substantivele feminine, formate cu ajutorul sufixului -in, dublează pe -n- la plural: die Studentire — die Studentinnen die Lehrerin — die Lehrerinnen
O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate în -e pierd pe acest -e la formarea femininului: der Genosse—• die Genossin

Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) Saal; Professoren; Brot; Gabel; Kino b) Städte; Appetit; Gemüse; Kuchen; Tafel B. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Stadt; Professor; Klasse; Wasser; Messer b) Apfel; Löffel; Suppe; Fenster; Teller C. Fiţi atenţi la pronunţarea lui e scurt, slab ! a) legen; bringen; holen; spielen; warten b) Stunde; Lampe; Kreide; sieben; Studentinnen (vezi schemele nr. 2 şi 3, pag. 486. şi 4, pag. 487). 2. Treceţi substantivele de mai jos la plural, clasificindu-le pe grupe de plural! a) der Lehrer; das Buch; die Speise; die Stadt; das Heft b) der Genosse; die Bank; der Saal; das Brot; die Genossin c) der Apfel; der Löffel; die Gabel; der Teller; das Messer d) die Stunde; die Erläuterung; die Übung; die Lektion; die Tafel e) das Fenster; das Kind; das Glas; der Stuhl; das Kino 3. Treceţi propoziţiile de mai jos la plural! a) Der Lehrer kommt in die Klasse. b) Der Speisesaal ist groß und hell. c) Die Studentin bringt das Tischtuch, das Messer und die Gabel. d) Machst du jetzt die Übung?

30

3. LEHRSTÜCK

e) f) g) h) i)

Der Tisch ist sauber. Wo ist der Wasserkrug? Bringst du das Glas und das Salzfaß ? Der Park ist groß. Heute fehlt kein Student. substantive Fuß + Speise + Tisch + Wasser + Wasser + Brot + compuse! der Boden der Saal das Tuch der Krug das Glas der Korb gehen, in, Studenten, die Bibliothek, einige hier, viele, lernen, Studenten, und, lesen nicht, der Professor, heute, kommt hat, Buch, kein, Anda haben, heute, nein, wir, Vorlesung, keine in, kommt, die Bibliothek, ihr, heute machen, Studenten, was, manche, nach Tisch das Gemüse, du, bringst die Studenten, lernen, wo

4. Formaţi a) der b) die c) der d) das e) das f) das

5. Formaţi propoziţii A. afirmative! a) b) B. negative! c) d) e) C. interogative! f) g) h) i) 6. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) 7. Wie Wer Was Wer Was Was

ist der Speisesaal? hat heute Dienst? legen die Studentinnen auf die Tische? kommt zu Tisch? essen die Studenten? machen die Studenten nach Tisch?

Traduceţi! A. a) Andrei este astăzi de serviciu? b) Nu, nu el este astăzi de serviciu. c) Alina şi Anda mănîncă astăzi împreună. d) Cine aduce supa şi friptura? e) Ele aduc linguri, furculiţe şi cuţite. f) „Eşti flămîndă?" o întreabă Andrei pe Anda. g) „Eu sînt flămînd" spune Andrei. h) Mulţi studenţi merg după masă la bibliotecă. Ei citesc şi scriu acolo cîteva ore. i) Studenţii mănîncă astăzi supă, carne şi prăjitură. j) Aici este un parc. k) Acolo se joacă mulţi copii.

DER SPEISESAAL

31

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) D. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Unde mîncaţi (dumneavoastră)? Unde sînt paharele? Cine aduce paharele? Cine n-are furculiţă? Ce aduceţi la masă? Ce spuneţi (dumneavoastră) ? Ce faceţi după masă? Cîţi studenţi mănîncă astăzi aici? Cum este mîncarea? Mănînci astăzi supa? Învaţă (el) bine? Mergeţi astăzi la cinema? Aşteptaţi (dumneavoastră) puţin? Deschizi fereastra? Studenţii sînt harnici? Studentele sînt atente? Aveţi cărţile? El are caietul? Ai creta? Studentul Paul nu este aici. Studenta Alina nu lipseşte astăzi. Studenţii nu au astăzi ore. Studentele Alina şi Mariana nu merg astăzi la cinema. Astăzi n-avem cretă. Creta nu este aici. Nu am nici o furculiţă. Nu deschideţi ferestrele? Paharele nu sînt aici. Merken Sie sich!

Wir warten ein wenig. Wir sind hungrig. Wir gehen zu Tisch. Wir essen mit Appetit. Nach Tisch gehen wir in die Bibliothek.

4. ( V I E R T E S )

LEHRSTÜCK

DAS STUDENTENHEIM Es ist Freitag. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Dann geht er auf die Post. Daneben ist das Studentenheim. Dort wohnt Otto. Andrei hat noch Zeit. Er besucht Otto. Otto zeigt dem Freund das Studentenheim. A n d r e i : Wessen Zimmer ist das? Wohnst du hier? O t t o : Nein, das ist Alexanders Zimmer. Ich wohne nebenan. Sie gehen in das Zimmer Ottos. A n d r e i : Aber ich sehe hier drei Betten, drei Schränke, einen Tisch und vier Stühle. Wer wohnt noch hier? O t t o : Hier wohnen noch zwei Studenten. Sie haben heute Unterricht und sind nicht zu Hause. A n d r e i : Sind alle Schlafräume des Studentenheims so schön ? Ihr habt auch Bilder, Vorhänge und einen Teppich. O t t o : Ja, alle Schlafräume sind schön und sauber. Wir haben Wasch­ räume und Duschräume. A n d r e i : Und wo lernt ihr ? O t t o : Unten ist ein Leseraum und nebenan ist der Klubraum. Dort lernen wir und lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Wir haben auch ein Radio und einen Fernsehapparat. Dann fährt Otto den Freund in den Festsaal. O t t o : Das ist der Festsaal. Hier hören wir Vorträge und sehen Filme. A n d r e i : Der Saal ist groß und sehr schön. Ihr habt auch ein Klavier. O t t o : Ja, wir haben alles und sind sehr glücklich. Die Arbeitsbedin­ gungen sind ausgezeichnet. Erläuterungen 1) Es ist Freitag — Este vineri. 2) Wer wohnt noch hier? — Cine mai locuieşte aici?

DAS STUDENTENHEIM

33

3) auf die Post = la poştă 4) zu Hause = acasă 5) so schön = aşa de frumos, atît de frumos GRAMMATIK
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA T A R E

a) b) c) d) e) f)

Daneben ist der Klubraum. Die Schlafräume des Studentenheims sind schön. Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Otto führt den Freund in den Festsaal. Die Bilder sind schön.

în exemplul a substantivul masculin Klubraum (grupa a Ii-a de plural) stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul neutru Studentenheim (grupa a Ii-a de plural) stă la genitiv singular. î n exemplul c substantivul masculin Freund (grupa a Ii-a de plural) stă la dativ singular. în exemplul d substantivul feminin Mutter (grupa I de plural) stă la dativ singular. în exemplul e substantivul masculin Freund (grupa a Il-a de plural) stă la acuzativ singular. în exemplul f substantivul neutru Bild (grupa a IlI-a de^plural) stă la nominativ plural. în limba germană există patru cazuri: nominativul, genitivul, dativul şi acuzativul. Substantivele din limba germană se grupează, după desinenţele lor, în trei declinări: declinarea t a r e declinarea s l a b ă declinarea m i x t ă Din decimarea tare fac parte substantivele de gen masculin, feminin şi neutru, din primele trei grupe de plural. Acestea se declină în felul următor :

N. G. D. A.

Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer

Singular Feminin die Bank der Bank der Bank die Bank

Neutru, das Bild des Bild(e)s dem Bild(e) das Bild

3—Limba germană — c. 1881

34

4. LEHRSTOCK

Plural Masculin N. G. D. A. die der den die Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin die Bänke der Bänke den Bänken die Bänke Neutru die der den die Bilder Bilder Bildern Bilder

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării tari : La singular: — Substantivele tivul, dativul — La genitiv au — Substantivele

masculine şi neutre au trei cazuri egale (nomina­ şi acuzativul). desinenţa -(e)s. feminine au toate cazurile egale.

La plural: —• Toate substantivele, indiferent de genul lor, au trei cazuri egale (nominativul, genitivul şi acuzativul). — La dativ au desinenţa -n, dacă nominativul singular nu se termină den Lehrern, dar : der Garten = grădina în -n (der Lehrer den Gärten). (vezi schema nr. 37, pag. 509)
Observaţii. 1, Genitivul cu desinenţa -es îl formează totdeauna substantivele terminate în -ß (der Gruß, Grußes), în -s (das Glas, des Glases), în -z (das Salz, des Salzes), în -sch (der Tisch, Tisches), In -st (der Dienst, des Dienstes); uneori substantivele monosilabice terminate -eh (das Buch, des Buch(e)s), în -d (das Bild, des Bild(e)s), în -t (das Heft, des Heft(e)s), -g (der Krug, des Krug(e)s), în -k (der Schrank, des Schrank(e)s). 2. Dativul cu desinenţa -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desinenţa -es. des des în în

Substantivele precedate de articolul nehotărît sau de articolul nehotărît negat se declină întocmai ca substantivele precedate de articolul hotărît. Deci: * Masculin ein Lehrer eines Lehrers einem Lehrer einen Lehrer Singular Feminin eine einer einer eine Bank Bank Bank Bank Neutru ein eines einem ein Bild Bild(e) Bild(e) Bild

N. G. D. A.

DAS STUDENTENHEIM

35

Plural N. G. D. A. Masculin Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin Bänke Bänke Bänken Bänke Singular N. G. D. A. Masculin kein Lehrer keines Lehrers keinem Lehrer keinen Lehrer Feminin keine Bank keiner Bank keiner Bank keine Bank Plural N. G. D. A. Masculin keine Lehrer keiner Lehrer keinen Lehrern keine Lehrer Feminin keine keiner keinen keine Bänke Bänke Bänken Bänke Neutru keine keiner keinen keine Bilder Bilder Bildern Bilder Neutru kein keines keinem kein Bild Bild(e)8 Bild(e) Bild Neutru Bilder Bilder Bildern Bilder

'

2. DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE

a) Das ist Alexanders Zimmer. b) Marianne ist Andas Freundin. Numele de persoane, indiferent de gen, primesc doar la genitiv desinenţa -s. N. G. D. A. Alexander Alexanders Alexander Alexander Anda Andas Anda Anda

O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane la genitiv stau de multe ori înaintea substantivului pe care ii determină. în cazul acesta, substantivul se întrebuinţează fără articol. Deci: Alexanders Zimmer, dar: das Zimmer Alexanders. 3. PRONUMELE INTEROGATIV

a) Andrei schreibt einen Brief. — Wer schreibt einen Brief? b) Der Saal ist groß. — Was ist groß ? c) Das ist Alexanders Zimmer. — Wessen Zimmer ist das ?

36

4. LEHRSTOCK

d) Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Wem zeigt er das Studentenheim? e) Andrei besucht Otto. Wen besucht Andrei? f) Die Studenten hören Vorträge. Was hören die Studenten? Din exemplele de mai sus reiese că : 1) nominativul răspunde la întrebarea wer? cînd este vorba de persoane (ex. a), la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri (ex. 6); 2) genitivul răspunde la întrebarea wessen? (ex. c); 3) dativul răspunde la întrebarea wem? (ex. d); 4) acuzativul răspunde la întrebarea wen? cînd este vorba de persoane {ex. e) si la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri sau noţiuni abstracte (ex. f).' Deci pronumele interogative wer? (eine?), was?' (ce?) se declină în felul următor : was ? N. wer? ? wessen G. wem D. wen ? A. was ( Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. a) hängen; läuten b) Löffel; schön; hören c) führen; glücklich; übersetzen; Gemüse; Tür B. a) der der das der b) die das c) der der 2. Declinaţi A. cu articolul hotărît! B. cu articolul nehotărlt! C. cu articolul nehotărît negat! a) der Teller b) der Saal der Apfel der Stuhl der Film der Vortrag c) die Mutter die Stadt die Bank :> d) das Kind das Buch das Fest Vortrag Saal Glas Platz Mutter Tischtuch Fußboden Brotkorb die die die die die die die die Vorträge; Säle; Gläser; Plätze; • Mütter; Tischtücher: Fußböden Brotkörbe der die der das das der das der — die — die — die — die — die — die — die —• die (vezi schema nr. 1, Vorhang Bank Apfel Salzfaß Buch Krug Haus Raum Vorhänge Bänke Äpfel Salzfässer Bücher Krüge Häuser Räume pag. 485)

DAS STUDENTENHEIM

37

3. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e) f) g) h) i)

hotărît!

Hans besucht ... Freund. Helga besucht ... Freundin. ... Zimmer ist groß und hell. Die Schlafräume ... Studentenheims sind sauber. Die Kinder zeigen ... Lehrern die Hefte. Sie grüßen ... Lehrer. Das Zimmer ... Freundes ist links. Das Kind antwortet ... Mutter. Ich antworte ... Lehrer. nehotărit!

4. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e)

Ich lese ... Buch. Er besucht ... Freund Sie besucht ... Freundin. Öffnest du ... Fenster? Der Student antwortet ... Kind. f) Ich sehe ... Tisch und ... Bank. g) Andrei schreibt ... Freund. k) Helga schreibt ... Freundin. 5. A. Completaţi cu substantivele indicate la cazul B. Treceţi propoziţiile la plural! der Lehrer a) kommt in die Klasse. b) Der Vortrag ist interessant. c) Die Studentin zeigt das Heft. d) Ich besuche die Stadt a) ist sauber. b) Die Parks sind schön. c) Er besucht das Kind a) ist aufmerksam. b) Das Zimmer ist hell und sauber. c) Ich antworte d) Du fragst potrivit!

38

4. LEHRSTOCK

6. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h)

potrivit/

... Mutter ist hier (Anda). ... Hefte sind sauber (Peter). Ich öffne ... die Tür (Peter, Helga). Er öffnet die Tür (ein Zimmer). Der Student öffnet (der Schrank). Otto zeigt das Buch (der Freund). Die Waschräume sind sauber (das Studentenheim). Heute hören wir (ein Vortrag).

7. Completaţi cu pronumele interogativ la cazul potrivit! a) ... wohnt hier? b) ... lesen die Studenten? c) ... Buch ist das? d) ... zeigt Andrei den Festsaal? e) ... ist das? f) ... besuchen Sie? g) ... schreibt Andrei? 8. Răspundeţi! a) Wen besucht Andrei? b) Was zeigt Otto dem Freund? c) Wie sind die Schlafräume des Studentenheims? d) Wie ist der Festsaal? e) Was machen die Studenten dort? 9. Traduceţi! a) Aici s î n t : un pat, o masă, un dulap şi două scaune. b) Al cui tablou este acesta? c) Camerele căminului studenţesc sînt curate. d) Profesorul răspunde copiilor. e) Andrei arată prietenului dormitoarele. f) Studenţii citesc cărţi, ziare şi reviste. g) Studenţii şi studentele salută pe profesor. h) Camera prietenului este mare şi luminoasă. i) Cui (ii) arăţi clubul şi sala de lectură? j) Pe cine întrebi aceasta? k) Ce întreabă el? I) Mama Andei locuieşte în Constanţa. m) Prietenul lui Petre nu este acasă. Merken Sie sich! Es ist Freitag. Andrei geht auf die Post. Alexanders Zimmer ist groß. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet.

5. (FÜNFTES) LEHRSTÜCK

EIN AUSFLUG Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen macht mit den Lehrern einen Ausflug ans Meer. Sie fahren Samstag um 23 30 Uhr (halb zwölf) mit dem Zug. Sonntag um 530 Uhr (halb sechs) sind sie in Konstanza ( = Con­ stanţa). Von dort fahren die Studenten mit dem Autobus nach Mamaia. Dort bewundern sie die Neubauten. Die Begeisterung der Studenten ist groß. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. „Was sagt ihr zu den Blumen?" fragt Marianne die Kollegin. „Ja, hier sind sie weiß und gelb, dort sind sie blau und rot." „Alles ist herrlich!" rufen die Kollegen einstimmig. Nach einer Stunde gehen alle an den Strand. Dort liegen Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im Sand. Viele Menschen verbringen hier den Urlaub : Arbeiter und Bauern, Lehrerinnen und Verkäuferinnen, Schüler und Stu­ denten. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Alle baden, liegen in der Sonne und werden braun. Um 1445 Uhr (drei Viertel drei) gehen die Studenten zu Tisch. Nach Tisch besuchen sie Konstanza. Sie gehen durch die Straßen der Stadt. Um 2240 Uhr (zwanzig Minuten vor elf) fahren die Studenten fröhlich nach Bukarest. Montag, um 3 08 Uhr (acht Minuten nach drei) sind sie in Bukarest. Erläuterungen 1) ans Meer — la mare 2) die Neubauten — plural neregulat de la der Neubau 3) um 2330 Uhr — citiţi: um 23 Uhr 30 sau um halb zwölf = la ora 2330 sau la ora 11 jumătate 4) wie schön! — ce frumos! cît de frumos ! 5) Was sagt ihr zu ... = Ce ziceţi de ... 6) im Sand = în nisip 7) Sie werden braun. = Ei se bronzează.

40

5. LEHRSTOCK

GRAMMATIK
1. DECLINAREA SLABĂ A SUBSTANTIVELOR

a) b) c) d)

Der Student Paul ist hier. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. Die Studenten fahren nach Konstanza. Die Begeisterung der Studenten ist groß.

în exemplul a substantivul masculin der Student stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul feminin die Freundin stă la dativ singular. în exemplul c substantivul masculin der Student stă la nominativ plural. în exemplul d substantivul masculin der Student stă la genitiv plural. Aceste substantive se declină după regulile declinării slabe. Din declinarea slabă fac parte : 1) majoritatea substantivelor de gen masculin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). 2) toate substantivele de gen feminin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). Singular N. G. D. A. Masculin der Student des Studenten dem Studenten den Studenten Masculin der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Plural ' N. G. D. A. Masculin die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten Masculin die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Feminin die Blumen der Blumen den Blumen die Blumen Feminin die der der die Blume Blume Blume Blume

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării slabe : 1) Substantivele de gen masculin au la toate cazurile —• afară de nominativul singular —• desinenţa -(e)n. 2) Substantivele de gen feminin au la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -(e)n. (vezi schema nr. 38, pag. 510)
O b s e r v a ţ i e . Deoarece substantivele feminine au la singular cazurile egale, apartenenţa lor la declinarea tare sau slabă se poate recunoaşte numai după plural.

EIN AUSFLUG

41 2. PREPOZIŢIILE

A. a) b) c) d) e) f) g) In 1) 2) 3) 4)

Sie machen mit den Lehrern einen Ausflug. Eine Gruppe von Studenten macht einen Ausflug. Nach einer Stunde gehen sie an den Strand. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Die Studenten gehen durch die Straßen der Stadt. Die Studenten gehen in den Hörsaal. Alexander wohnt in einem Studentenheim.

limba germană, prepoziţiile se construiesc : cu dativul (ex. a, b, c, d); cu acuzativul (ex. e); cînd cu acuzativul (ex. f), cînd cu dativul (ex. g); cu genitivul. (vezi schema nr. 121, pag. 573) aus außer bei mit nach seit von zu = = = = = = = = din afară de la cu după, spre de, de la (numai temporal) de, de la, dintre la, spre, către, de

B. Prepoziţiile cu dativul cele mai des întrebuinţate s î n t :

Prepoziţiile aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu cer totdeauna cazul d a t i v .

3. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR

A. a) Um 5 30 Uhr sind die Studenten in Konstanza. b) Sie fahren mit dem Autobus nach Mamaia. — Pentru indicarea localităţii în care se petrece o acţiune se întrebuinţează prepoziţia in (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre un loc, spre o localitate se întrebuinţează prepoziţia nach (ex. b). O b s e r v a ţ i e . Numele de localităţi nu sînt însoţite de articol.

42

5. LEHRSTOCK

B. a) Er ist bei Alexander. b) Er geht zu Alexander. — Pentru indicarea locului la o persoană se întrebuinţează prepoziţia bei (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre o persoană se întrebuinţează prepoziţia zu (ex. b).
O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane sînt de obicei neînsoţite de articol.

1—in 1 _bei raporturi spaţiale —

(locul — localitate) (locul — persoană)

1—nach (direcţia — localitate) 1 zu (direcţia — persoană)
C. Die Studenten gehen an den Strand = Studenţii merg la plajă. în limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este de obicei însoţit de articol, spre deosebire de limba română, unde, in majoritatea cazurilor, se întrebuinţează nearticulat sau precedat de articol nehotârît.
4. FORMAREA CUVINTELOR

SUBSTANTIVE COMPUSE

(Continuare) A. a) b) c) d) Daneben ist ein Klubraum. Dort bewundern die Studenten die Neubauten. Wir haben Waschräume und Duschräume. Eine Gruppe von Studenten macht ... einen Ausflug ans Meer.

Cuvintul determinativ al unui substantiv compus poate fi •— un substantiv (ex. a: der Klub) — o altă parte de vorbire, de exemplu : un adjectiv (ex. b: neu) un verb (ex. c: waschen şi duschen) o prepoziţie (ex. d: aus) Verbul care intră în compunere ca determinant pierde desinenţa infini­ tivului : schlaf\gjţ]\ + der Raum wasche«'] / \ der Waschraum / der Schlafraum

EIN AUSFLUG

<M

B. a) b) c) d)

Das ist der Festsaal. Daneben ist das Studentenheim. Die Arbeitsbedingungen der Studenten sind ausgezeichnet. Unten ist ein Leseraum. formează: fi

Cuvintele compuse se

1) prin simpla alăturare a cuvintelor, cuvîntul determinativ putînd şi un substantiv la plural. das Fest + der Saal -* der Festsaal (ex. a) die Studenten + das Heim -*• das Studentenheim (ex. b)

2) prin intercalarea unui s între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază (ex. c) : die Arbeit + s + die Bedingung -» die Arbeitsbedingung (ex. c) 3) prin intercalarea unui e între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază : (ex. d): les^ă) -f- e + der' Raum — der Leseraum. >

5. NUMERALE CARDINALE

11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn ffJrtse : n) 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 52 60 63 70 74 80 85 90 96 97

zweiunddreißig dreiunddreißig vierunddreißig fünfunddreißig sechsunddreißig siebenunddreißig achtunddreißig neununddreißig vierzig ffirtsîş) einundvierzig fünfzig zweiundfü$fzig sechzig dreiundsechzig siebzig vierundsiebzig achtzig fünfundachtzig neunzig sechsundneunzig siebenundneunzig

.? = La ce oră. 5 30 == Es ist halb sechs s a u es ist siebzehn Uhr dreißig (Minuten). 540 __ E S }st Z ehn (Minuten) nach halb sechs (zwanzig vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr vierzig (Minuten). Die Uhr geht richtig = Ceasul merge exact. Die Uhr geht nach = Ceasul rămîne în urmă.? 500 __ E S j s t fünf Uhr s a u es ist siebzehn Uhr. 1245 se spune : drei Viertel eins. 5 45 = Es ist drei Viertel sechs (Viertel vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfundvierzig (Minuten).44 5. fünf (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr fünf (Minuten). O b s e r v a ţ i e . 520 = Es ist 10 (Minuten) vor halb sechs (zwanzig nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr zwanzig (Minuten). se spune : Es ist ein Uhr. .. 5 50 = Es ist fünf (Minuten) nach drei Viertel sechs (zehn vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzig (Minuten). Este ora unu. neputînd fi u r m a t de un siibstantiv. LEHRSTOCK Die Uhrzeit Wie spät ist es? \ / Cît este ceasul ? Wieviel Uhr ist e s / / \ C e oră este? Um wieviel Uhr. Die Uhr geht vor = Ceasul merge înainte.. 5«5 _ Es ist.. eins = unu. 510 __ jr s i s t z e l m (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr zehn _ (Minuten). 5 15 = Es ist (ein) Viertel sechs (Viertel nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Minuten).

die Speise. zusammen. Es ist 3 1 5 . die S t a d t . der Professor. falsch h) spielen. wiederholen (vezi schema nr. Es ist 1 Uhr. . der Freitag. rasch. bis. lesen. heißen. das Fenster. Es ist 5 25 . Zeitschrift. viele. einstimmig. sehen. die Post. cu articolul nehotărît! die Stunde die Frau die Lehrerin 3. der Film. pag. wenig. der Autobus. sehr. 9. Es ist 630. die Klasse. vorn. Es ist 2 05 . die Stunde. das Wasser f) grüßen. die Tafel vor. rechts. Es ist 9 45 . Es ist 7 35 . 2. Es ist 12 Uhr. a) b) c) d) cu glas tare! der Freund. schlafen. links. Citiţi A. die Straße (vezi schema nr. 15. der Strand. 491) B. essen. die Sonne b) das Gemüse. Es ist 2 10 . Fußboden. pag. Es ist 10 50 .weiß g) der Tisch. sauber. der Saal. verdanken. Es ist 12 15 . sieben. cu articolul hotăritl der Genosse der Mensch der Kollege B. das Ausland d) das Fest. waschen. widmen. außer. führen. a) sagen. 489 şi schema nr. die Be­ geisterung e) der Genosse. der Stuhl. Es ist 4 20 . Vortrag Klavier waschen.EIN AUSFLUG 45 Übungen 1. 13. interessant. 491) G. der Schrank. Formaţi substantive feminine (nominativ singular şi plural) Beispiel ( = exemplu) : der Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen der Student der Schüler der Professor der Arbeiter der Bibliothekar der Verkäufer der Genosse der Freund . das Glas. antworten. Es ist 2 Uhr. Es ist l l 5 5 . das Salz. vier. das Häuschen. studieren. so . der Dienst. wieviel. Vorhang. der Sport i) der Student. Declinaţi A. der Brief. aufmerksam c) eins. ausgezeichnet. der Gast. besuchen. fleißig. das Messer. schreiben. pag. Es ist 8 40 .

. der Student.. (eine Stunde).. . in... die Genossin) zu . (der Lehrer). Marianne kommt um 1230 Uhr aus . (die Studentin) Anda. das Kind. Um 12 15 Uhr geht Lotte zu .. c) Der Arbeiter antwortet . Predeal.. Wir sind . die Stu­ dentin)..... (der Strand) gehen die Studenten ... (ein Vortrag).. das Kind.. sind ausgezeichnet (der Student... (der Genosse Peter).. geht der Student in die Bibliothek (der Freund). (die Bibliothek). Nach .. Die Studentinnen gehen .. der Student.. Wir gehen . von.. der Genosse). (der Schüler. Hans und Andrei lesen .. f) Die Arbeitsbedingungen .. nach... LEHRSTÜCK 4. Von .. bei. Completaţi cu una din prepoziţiile mit. . b) Der Lehrer fragt . einen Ausflug (die Kinder). e) Die Studenten gehen mit .. (die Bibliothek) und geht . 45 Um 13 Uhr ist Hans bei .46 5.. Er kommt . Eforie... Completaţi cu substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h) potrivit! Der Lehrer macht mit . Completaţi cu substantivele din paranteză A. Grete lernt . (das Studentenheim).. (der.... aus! Puneţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Die Studenten fahren .. (der Lehrer. la singular! B.. Eforie... Ich lerne seit .. seit. Um 17 20 Uhr geht Andrei .. (die Bibliothek).. Wer fehlt außer . 5... (der Professor). zu.. lernt Anda (das Essen)... (der Schüler) Andrei? 6. (der Zug) ....... Professor). Sonntag fahre ich . die Studentin)... .. d) Die Lehrerin geht mit . (der Genosse..... (der Bauer. das Mädchen). zu dem Strand (der Junge. die Studentin). Um 16 35 Uhr bin ich . Helga (die Studentin).. la plural! a) Ich grüße . (eine Stunde). Konstanza.. (die Stadt). (eine Stunde) ist Helga .

Completaţi cu substantivele Stunde sau Uhr.. Um ll 2 0 haben sie 20 Minuten Pause... Sie lernt bis 1815.. a) b) c) d) e) II. la forma potrivită! a) Der Unterricht beginnt um sieben .. dann gehe ich in die Bibliothek. .. Exprimaţi fracţiunile orei de la 4 pînă la 5. e) Wir fahren um zwei . folosind toate variantele existente ! 9. Um 183(> geht sie mit einer Freundin in ein Kino. Citiţi şi traduceţi! Der Unterricht beginnt um 730 Uhr.. precedate de articolul hotărît sau nehotărît. d) Ich lerne heute zwei . Nach den Stunden haben die Stu­ denten 10 Minuten Pause. mit dem Zug nach Predeal. f) Ich warte seit g) Geht richtig? 10. also von 820 bis 830. von 920 bis 930. Um 21 15 geht sie in das Studen­ tenheim. Um 1345 essen die Studenten. Formaţi substantive compuse! Traduceţi-le! B. zu Hause. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer macht einen Ausflug? Um wieviel Uhr fahren die Studenten? Mit wem machen die Studenten den Ausflug? Was sehen sie in Mamaia? Wer verbringt den Urlaub in Mamaia? Was machen sie dort? Um wieviel Uhr fahren die Studenten nach Bukarest? . c) Um 12 . bin ich zu Hause.. also von l l 2 0 bis ll 4 0 . Marianne geht um 1445 in die Bibliothek. a) b) c) d) e) Brot — Korb Apfel — Kuchen Wasser — Glas Lehrer —• Zimmer Wasser —• Krug wohnen \ baden — Zimmer schlafen / hören \ Saal speisen / f) waschen\ g) duschen — Raum h) schlafen / i) schreiben — Tisch Ü nach \ Speise k) vor / 8. Determinaţi genul substantivelor formate! I. b) Heute haben wir vier .EIN AUSFLUG 47 A. 11. .. von 1020 bis 1030..

e) Studenţii şi studentele.48 5. i) La ora 1 sîntem la studentul Andrei. a) După o oră studenţii vizitează oraşul. Traduceţi! A. Die Studenten f a h r e n / a n }aLMe6V\ n a c h Mamaia. d) Băiatul spune : „La ora 14 55 mergem cu profesorul la cinema". Este 14 2S ". Die Studenten werden braun. b) Profesorul face o excursie cu studenţii. C. Studenţii şi studentele văd clădirile noi. h) Noi mergem la studentul Andrei. Mulţi muncitori. Sie sind in Mamaia. .. e) Stăm la soare de o oră. Wieviel Uhr ist es ? Wie spät ist es ? Um wieviel Uhr sind Sie zu Haus? /vor Die Uhr geht —-richtig \nach. c) Elisabeta spune : „Ceasul lui Paul rămîne în urmă.Gît este ceasul?" b) Paul răspunde : „Este 14 20 ". Ei călătoresc cu trenul şi cu autobuzul. elevii şi elevele fac baie şi stau la soare. a) b) c) d) O grupă de studenţi face o excursie. c) Noi venim din oraş. ţărani. Merken Sie sich! Ich bin bei einem Freund. j) Studenţii şi studentele sînt în Mamaia. LEHRSTÜCK 12. d) Toţi merg la plajă. Ich gehe zu einem Freund. Ceasul stu­ dentei Anda merge bine. f) Paul vine de la studentul Alexandru. a) Un băiat întreabă pe studentul P a u l : . • B. învăţători şi studenţi (îşi) petrec concediul la Mamaia. g) Toţi studenţii pleacă la Mamaia afară de studentul Ion.

A n d r e i : Woher kommst du. gibt es der Bibliothekarin und verläßt den Saal. den Gruppenverantwortlichen=pe Andrei. Sie trifft Andrei. 6. este deci tranzitiv. Die Leser gehen und sprechen leise. Dann schließt sie das Buch. responsabilul grupei 2) Sie braucht ein Buch = Ea are nevoie de o carte. Auch ich habe Hunger. denn es wird spät.. denn dort sind immer viele Leser! Ioana fährt mit dem Autobus bis zur Bibliothek der Akademie. I o a n a : Ich bleibe nicht lange dort. Ich gehe noch in das Heim. 1881 . Verbul brauchen se foloseşte în limba germană cu un complement la acuzativ. Sie geht in die Universitätsbibliothek. I o a n a : Bringen Sie bitte das Buch! Die Bibliothekarin bringt das Buch und sagt: B i t t e ! I o a n a : Danke! Ioana liest und schreibt bis ein Uhr. Ich brauche die „Chroniken" von Neculce. Geh in die Bibliothek der Akademie! Geh aber schnell. (SECHSTES) LEHRSTÜCK DIE BIBLIOTHEK Ioana hat morgen keine Vorlesungen. den Gruppenverantwortlichen. denn sie braucht ein Buch. und wohin gehst du ? I o a n a : Ich komme von Helga und gehe in die Universitätsbibliothek. Draußen trifft sie Grete und Radu. In dem Katalog findet Ioana den Buchtitel. Dort sind viele Bücher. sondern nur Literatur seminar. Erläuterungen 1) Andrei. 4—Limba germani: — c. I o a n a : Um 13 30 . Wartet hier! B a d u : Lauf schnell. Sie nimmt einen Bestellzettel. denn wir haben morgen Literaturseminar. schreibt den Namen des Verfassers. Sie gibt der Bibliothekarin den Bestellzettel. den Titel und die Buch­ nummer. und alle Studenten brauchen es. Zeitungen und Zeitschriften. G r e t e : Wann essen wir ? Ich bin schon hungrig. Ioana läuft in das Heim. In dem Lesesaal ist Ruhe. A n d r e i : Dort findest du heute das Buch nicht mehr.

50 6.. -s . trifft este pers. rasch / ^ l a n g s a m Wortfamilie (Familie de cuvinte) lesen (las—g elesen) = a citi der Leser. Sie trifft Grete. c). au nevoie de ea bis zur Bibliothek=pînă la bibliotecă Dann schließt sie das Buch. LEHRSTOCK 3) 4) 5) 6) Dort findest du . Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide". In exemplele de mai sus : fährt este pers. . -(eis. läuft este pers.= cititorul die Leserin. das Buch nicht mehr = Acolo nu mai găseşti. . PREZENTUL VERBELOR TARI a) b) c) d) e) Ioana fährt mit dem Autobus in die Stadt. a III-a singular prezent de la fahren (ex. -säle = sala de lectură GRAMMATIK 1. -nen = cititoarea der Lesesaal. b).. cartea .. a III-a singular prezent de la laufen (ex. Ioana läuft noch in das Heim. Lexik Synonyme rasch — schnell hungrig sein •—• Hunger haben Antonyme groß =f= klein viel =f= wenig immer =f= nie hungrig =f= satt leise =f= laut schnell\ . a).... o dă bibliotecarei Es este şi acuzativul pronumelui personal es. a III-a singular prezent de la treffen (ex. brauchen es = .. Ioana liest bis ein Uhr. gibt es der Bibliothekarin = Apoi închide cartea..

sînt identice cu cele ale verbelor slabe. Atunci la persoana a Ii-a şi a III-a singular: a -» ä (ex. au -» äu (ex. Desinenţele verbelor tari. d). c şi d au la persoana a III-a sin­ gular indicativ prezent altă vocală radicală decît la infinitiv. d). (vezi schema nr. a). e -*• i (ex. au sau e în rădăcină. b).DIE BIBLIOTHEK 51 liest este pers. care au a. sagt este pers. a III-a singular prezent de la lesen (ex. altele nu. . unele verbe schimbă vocala radicală în timpul conjugării. In limba germană. Observăm că verbele din exemplele a. c) sau -*• ie (ex. Modificări la prezent suferă verbele de conjugare tare. a III-a singular prezent de la sagen (ex. Verbele care schimbă vocala radicală în timpul conjugării sînt verbe de conjugare tare. 555) Infi­ nitiv P r e z e n t Infi­ nitiv P r e z e n t fahren ich fahre du fährst er | sie > fährt es ' wir fahren ihr fahrt sie fahren Sie fahren treffen ich treffe du triffst er j sie > trifft es J wir treffen ihr trefft sie treffen Sie treffen verlassen ich verlasse du verläßt er i sie > verläßt es 1 wir verlassen ihr verlaßt sie verlassen Sie verlassen sehen ich sehe du siehst er | sie > sieht es ) wir sehen ihr seht sie sehen Sie sehen laufen ich laufe du läufst er i sie) läuft es J wir laufen ihr lauft sie laufen Sie laufen lesen ich lese du liest er i sie > liest es 1 wir lesen ihr lest sie lesen Sie lesen geben ich gebe du gibst er i sie > gibt es > wir geben ihr gebt sie geben Sie geben essen ich esse du ißt er i sie} ißt es i wir essen ihr eßt sie essen Sie essen j i sprechen ich spreche du sprichst er 1 sie > spricht es 1 wir sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen nehmen ich nehme du nimmst er j sie > nimmt es J wir nehmen ihr nehmt [ sie nehmen Sie nehmen :. e). b. pag. la prezent. Verbele care nu modifică niciodată vocala radicală în cursul conjugării sînt de conjugare slabă (exemplul e). pe cînd verbul din exemplul e are aceeaşi vocală radicală la indicativ prezent ca la infinitiv. 102.

FORMAREA IMPERATIVULUI a) b) c) d) e) Geh in die Bibliothek der Akademie ! Lauf schnell! Warte hier! Wartet liier! Bringen Sie bitte das Buch! Imperativul are forme pentru persoana a II-a singular. d). Se întrebuinţează fără pronume (ex. desinenţa e (ex. persoana a Ii-a singular este identică cu persoana a IlI-a singular (vezi pag. 3) Verbul nehmen modifică la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular vocala lungă în vocală scurtă. imperativul este identic cu persoana a IlI-a plural a prezentului indicativ dar pronumele stă după verb (ex. -gn (begegnen). . pentru persoana a II-a plural şi pentru forma de politeţe. Verbul gehen este un verb neregulat de conjugare t a r e . pag. -dn (ordnen). La forma de politeţe. a). Prezentul verbelor tari 1) răd ăcina verbului -f desinenţele prezentului 2) La pers. verbul acesta nu schimbă vocala radicală la prezent indicativ. Verbele care primesc Umlaut la indicativ prezent îl pierd la imperativ (ex. IMPERATIVUL A. 4. 99. b). La verbul lesen. -tui (atmen) au la imperativ singular. -d (baien). Ortografic această transformare se indică prin dublarea consoanei următoare şi prin omiterea lui h ortografic. -îîn (oîinen). a II-a şi a III-a singular : a din rădăcină -* ä au din rădăcină -•» ä u i e din rădăcină ( ie j 1 (vezi schema nr. -dm (widmen). Grammatik 3 C. 553) 2. -clin (rechnen). Verbele a căror rădăcină se termină în -t (antworten). Persoana a II-a singular este identică cu rădăcina persoanei a II-a sin­ gular a prezentului indicaţii1 (ex. Se întrebuinţează fără pronume. e).6. Observaţii 1). 2. LEHRSTOCK Observaţii. Persoana a II-a plural imperativ este identică cu persoana a II-a plurat a prezentului indicativ. a III-a singular şi a Ii-a plural pe „ss" în ß. 13. în mod obligatoriu. Atît verbele tari cit şi cele slabe a căror rădăcină se termină în -ss schimbă la persoana a Ii-a singular. 1. c).

^ fifj nehmt j Sie | nehmen j nehmen B. nimm.DIE BIBLIOTHEK 53 Infinitiv fragen Prezent du fragst ihr fragt Sie fragen du rechnest ihr rechnet Sie rechnen du läufst ihr lauft Sie laufen du verläßt ihr verlaßt Sie verlassen du liest ihr lest Sie lesen du ißt ihr eßt Sie essen du nimmst ihr nehmt Sie nehmen Imperativ fy frag^ M/ fragt 1 Sie! fragen 1 pji rechnet pff rechnet Sie rechnen] / / rauf# ß/ lauft | Sie (laufen) 4f verlSß/ PM verlaßt | Siej verlassen j ^ y lies^ frag! fragt! fragen Sie! rechne! rechnet! rechnen Sie! lauf! lauft! laufen Sie! verlaß! verlaßt! verlassen Sie! j rechnen laufen verlassen lesen fift lest j Sie lesen j lies! lest! lesen Sie! ! 1 iß! eßt! essen Sie! nimm! nehmt! nehmen Sie! essen. verbul stă în primul Ioc. TOPICA ÎN PROPOZÎŢIA IMPERATIVĂ a) Bringen Sie bitte das Buch! b) Wartet hier! în propoziţia imperativă. fi iß/ jjfyj eßt | Sie essen J jkp. .

respectiv cu pronumele. b). în exemplul b verbul werden este la prezent. prin urmare. VERBUL WERDEN 6. PREPOZIŢIILE (continuare) a) In der Bibliothek sind viele Bücher. cînd ne referim la o mişcare spre un loc anumit. sau o mişcare fără indicarea direcţiei (ex. —-acuzativul. prin wohin. b) Sie werden braun. în exemplul a verbul werden este la prezent. werde wirst . O b s e r v a ţ i e . > wird i wir ihr sie „. Prepoziţia in — ca toate celelalte prepoziţii care se construiesc cînd cu dativul. Se conjugă în felul următor : ich du e r sie . persoana a IlI-a plural. răspunzînd la întrebarea wohin? ( = unde? încotro?). werden 4. fie la acuzativ. exprimă o mişcare spre un loc anumit (ex. dacă verbul. persoana a IlI-a singular. . c).. cînd ne referim la o stare pe loc sau la o mişcare fără indicarea direcţiei. Sie werden werdet werden . Cuvîntul unde se poate traduce. — Wohin geht Ioana ? Am văzut în lecţia precedentă că unele prepoziţii se construiesc cu substan­ tivul. dacă verbul. /dativ -» întrebarea : wo? in/ ^•acuzativ -> întrebarea: wohin? . prin wo. a). răspunzînd la întrebarea wo? ( = unde?). LEHRSTOCK a) Es wird spät. cînd cu acuzativul — cere : — dativul. fie la dativ. exprimă o stare pe loc (ex. Vedem că verbul werden ( = a se face. — Wo sind viele Bücher? b) Die Kinder spielen in dem Garten.54 3. a deveni) este—»ca şi verbele haben şi sein — un verb neregulat. . — Wo spielen die Kinder? c) Ioana geht in die Bibliothek.

das Kind. aber ( = dar). und die Stunde beginnt. brauche ein Heft. Conjugaţi la prezent! 1. brauchen c) die Chronik. Conjuncţiile und. Citiţi A. das Bild seit. der Sand. u n d . a) b) c) d) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nehme ein Heft. 122.. a) ich. pag. lese ein Buch. 488) B. warte nur ein wenig. dort. a) b) c) d) e) f) A. aber nu influenţează topica. Schreib schön! Seid ihr hier ?. oder. noch. rechts. denn wir haben Literaturseminar. die Bank wenig. b şi c) nu influenţează ordinea cuvintelor in propoziţie (comp. denn. 27). das Brot. herrlich. der Krug. (vezi schema nr. ruhig. einstimmig (vezi schema nr. Grammatik 2 A. Conjuncţiile und (ex.. gebe dem Studenten den Bleistift. richtig. der Charakter. der Chor d) sechs (vezi schema nr. krank. nach. 8. auch. FRAZELE PRIN COORDONARE TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTRODUSE P R I N UND Şl 1 1 3 2 2 1 2 DENN a) Der Lehrer kommt in den Hörsaal. gehe zu Tisch. fröhlich. das Fest der T a g . a) b) c) d) e) B. der Teppich. 488) 2.DIE BIBLIOTHEK 55 5. c) Geh aber schnell. denn dort sind immer viele Leser. Korb . pag. . sondern. Alte conjuncţii care nu influ­ enţează topica sînt : oder ( = sau). pag. sondern ( = ci). ausgezeichnet b) acht. 7. hungrig. a) şi denn (ex. ! besuche Helga. das Buch. besuchen. der Vortrag der P a r k . 3 b) Dort findest du das Buch nicht mehr. fahre nach Bukarest. danke dem Kollegen. fleißig. pag. 575) Übungen cu glas tare! Urlaub .

. aus dem Zimmer. c) Ihr Marianne draußen. e) Meine Kollegin . in die Bibliothek. einen Freund. b) Sie c) Was . d) Ich den Speisesaal.. e) Du gibst dem Lehrer das Heft. d) Du . an das Meer... Completaţi cu verbele A. einen Studenten. nach Konstanza... du hier ? d) Wen . a) Er die Neubauten. b) Wir du das Haus? c) die Bibliothek.. E. du? du Peter? c) d) Nein.. a) Sie . heißen . . a) Ich . b) Wir . a) Wie ... Peter.. Sie? b) Wie .. mit dem Lehrer.. sprechen. ihr? Sie Grete? e) G. mit Alexander. b) Wohin . treffen . C. d) ihr mit dem Autobus? wir mit dem Zug? e) F. b) Du nimmst das Buch. . laufen . 4. d) Du verläßt den Saal. LEHRSTOCK 3.. mein Freund . plural şi forma de politeţe! a) Du gehst in die Bibliothek.. c) Du lernst die Lektion. . a) Wir . D. sehen : Peter nicht.. d) Ihr . b) Andrei . Treceţi la imperativ singular.. fahren .. schnell in das Heim.. verlassen: a) Die Schüler die Schule. Sie? d) ihr mit dem Lehrer? e) Wir . c) Du . f) Du rechnest rasch... e) Ich ... e) Sie B. a) Hans ... den Zug.56 6.. er? c) Mit wem ... in die Schule. zu dem Vortrag. g) Du übersetzt richtig... e) Er . Paul in Eforie. du? c) Er . Anda. b) Wie .. einen Genossen...

ihr in Konstanza? j) Sie ...DIE BIBLIOTHEK 57 h) Du ißt die Suppe... b) Maria geht in den Lesesaal... . er? d) Es . 5.. Lehrer. b) Wir .. j) Du antwortest dem Genossen.. h) Wer .. oder... i) Du läufst in die Schule. .. du bleibst hier... . das Buch? i) . spät. sie hat keine Stunden.. e) Ioana geht in die Bibliothek der Akademie.. e) Die Antwort ist falsch. i) Andrei geht nicht zu Peter. g) Sprich nicht so laut! h) Geht nicht so langsam! 8.. cerute de sensul frazei! a) Ich gehe in das Studentenheim. Răspundeţi! a) Wohin geht Ioana? b) Was braucht sie ? c) Wen trifft das Mädchen? d) Was sagt Andrei ? e) Was macht Ioana? f) Was sagt sie der Bibliothekarin? g) WTie ist der Lesesaal? : . denn sau sondern. f) Die Tür ist links. es? f) .. sein sau werden! a) Er . es ist hell und sauber. . das Buch nicht.. înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv prin antonime! a) Bist du satt? b) Er lernt wenig... c) Lotte bleibt heute zu Hause. g) Die Studenten kommen in den Hörsaal... e) Wie spät .. . c) Wo . 6. d) Anda geht in die Bibliothek.. sie braucht ein Buch.. heute zwei Stunden Vorlesung. d) Er liest rasch die Lektion. h) Maria geht in ein Kino .. .. . Marianne geht in die Bibliothek der Fakultät. 7. Andrei geht in ein Kino. c) Peters Zimmer ist klein... in die Oper.. braun.. aber. sie haben Stunden.. Peter geht zu Andrei. Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare und.. .. f) Lottes Zimmer ist klein... du das Buch? g) Ich . Completaţi cu haben.

a) Cui dai cartea? b) Cine citeşte acum? c) Cu cine plecaţi la mare ? d) Pe cine vezi acum? e) Ce mănînci? C. titlul şi numărul cărţii! e) Ioana merge pentru cîteva minute la cămin. e) Unde mănînci astăzi? f) Pleci cu trenul? g) Vii la bibliotecă. b) Ea merge la biblioteca universităţii.Danke! . a) Ioana are nevoie de p carte. a) Fata ia caietul şi părăseşte sala. c) El îi dă bibliotecarei cartea şi ia un ziar. LEHRSTÜCK. Woher kommst du? Wohin gehst du ? • Es wird spät. b) Studentul Paul nu scrie. a) Vă rog. ci la biblioteca Academiei! d) închideţi acum caietele! e) Citeşte lecţia şi dă apoi cartea bibliotecarei! f) Vorbiţi (voi) încet! g) Nu vorbiţi tare! h) Tradu corect! i) Ia cărţile! j) Luaţi cărţile! k) Vino repede! I) Dă(-i) studentului caietul şi cărţile! D. d) Ia o fişă de comandă şi scrie numele autorului. d) Ioana întîlneşte afară pe studentul Andrei. B. Traduceţi! A. f) Prietenele Ioanei aşteaptă afară. ci citeşte o revistă. b) „Luaţi cartea!" îi spune bibliotecara studentei. c) Nu te duce la biblioteca universităţii. c) In bibliotecă sînt mulţi cititori.58 6. Bringen Sie bitte das Buch! —. mergeţi la biblioteca Academiei! Acolo găsiţi cartea. h) Was macht Ioana in der Bibliothek? i) Wen trifft sie draußen? j) Wohin geht Ioana noch? k) Um wieviel Uhr gehen die Freundinnen zu Tisch? 9. sau mergi la conferinţă? Merken Sie sieh! Ich brauche einen Bestellzettel.

G e n o s s i n W e b e r : Wohin stellen Sie den Apparat? . der Schreibtisch und Alinas Bettchen sind nicht neu. Genossin Weber gibt dem Kind Schokolade und legt für die Eltern einen Blumenstrauß auf den Tisch. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH Genosse Florescu ist Dreher in der Fabrik „Electromagnetica". und bequem. Genosse Weber läutet. G e n o s s i n W e b e r : Die Möbel sind auch sehr schön. G e n o s s e W e b e r : Ist das ein Gemälde von Grigorescu? G e n o s s e F l o r e s c u : Nein. G e n o s s i n F l o r e s c u : Guten Tag! Das ist eine Überraschung! Bitte. Sie sitzt unter dem Tisch auf dem Teppich und spielt mit einem Hündchen. Aber zwischen dem Fenster und der Tür hängt eine Reproduktion nach Grigorescu. Badezimmer und Küche. und links ist das Arbeitszimmer. Rechts ist das Schlafzimmer. G e n o s s e W e b e r : Wieviel Zimmer haben Sie? G e n o s s i n F l o r e s c u : Wir haben drei Zimmer. kommen Sie herein! Genossin und Genosse Weber hängen die Mäntel an den Haken und gehen in das Wohnzimmer. G e n o s s i n F l o r e s c u : Bald kaufen wir einen Fernsehapparat. das ist eine Reproduktion nach Theodor Aman. die Tochter der Familie Florescu. Über dem Schreibtisch hängt ein Bild. G e n o s s e W e b e r : Wir bewundern die Wohnung. ruf den Vater! Genosse Florescu kommt aus dem Schlafzimmer und begrüßt die Freunde. Alina. ist zwei Jahre alt.7. G e n o s s i n F l o r e s c u : Danke sehr! Alina. Die Mutter setzt schnell das Kind auf einen Stuhl. Genossin Florescu öffnet die Tür. Sie ist schön und modern. G e n o s s e F l o r e s c u : Fast alle Möbel sind neu. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Er wohnt in einem Neubau am Kogälniceanu-Platz. Alle nehmen Platz. G e n o s s e F l o r e s c u : Ja. Nur das Sofa. Sie zeigt den Freunden die Wohnung. Die Familie Weber besucht die Familie Florescu.

Pentru a arăta starea pe loc.= dormitorul Badezimmer. Wir stellen das Tischlein in die Ecke zwischen das Büfett und die Tür und den Apparat auf das Tischlein. Erläuterungen 1) am Platz — an dem Platz 2) Bitte. spunem nach Hause (Wir gehen nach Hause). . Die Gäste bleiben bis acht Uhr. Genossin Florescu bringt Kuchen und Kaffee. -s. . Lexik Vieldeutige Wörter (Cuvinte polisemantice) /piaţa der Platz / Mocul Wortfamilie das das das das das Zimmer. Dann gehen sie nach Hause. -s.= camera de locuit Arbeitszimmer. . odaia Wohnzimmer.— camera de lucru Schlafzimmer. -s.= camera. -s. kommen Sie herein! = Poftiţi. Sie gehen wieder in das Wohnzimmer.= baia .60 7. ist zwei Jahre alt = are (vîrsta de) doi ani.. in das Arbeitszimmer. dort ist kein Platz! In dem Wohn­ zimmer steht vor dem Fenster ein Tischlein. înăuntru! 3) .. — Wie alt ist sie? = Gîţi ani (ce vîrstă) are (ea) ? 4) danke sehr! = mulţumesc foarte mult! 5) Die Möbel — substantivul Möbel se întrebuinţează in special la plural 6) bis acht Uhr = pînă la ora 8 7) nach Haus(e) = acasă zu Haus(e) = acasă Dacă indicăm deplasarea. vă rog. . ~s. spunem zu Hause (Wir sind zu Hause). neben das Bücherregal. . LEHRSTOCK G e n o s s e F l o r e s c u : Ich glaube. G e n o s s i n F l o r e s c u : Nein.

h') = i. d'J Sie gehen in das Wohnzimmer. e) Der Schrank steht neben dem Schreibtisch. (ex. d.EIN BESUCH 61 GRAMMATIK 1. c) Er steht hinter der Tür. o deplasare într-o direcţie (întrebarea wohin?) Aceste prepoziţii s î n t : an auî hinter in neben über unter vor zwischen (ex. (ex. i) Das Tischlein steht zwischen dem Büfett und der Tür. a') b') c') d') e') la. Ele cer dativul cînd verbul exprimă o stare pe loc sau o mişcare fără indicarea direcţiei (întrebarea wo?) şi acuzativul cînd verbul exprimă o mişcare spre un loc anumit. i') Sie stellen das Tischlein zwischen das Büfett und die Tür. 2). (ex. (ex. cînd acuzativul (comp. e. h) Das Tischchen steht vor dem Fenster. pe (o suprafaţă verticală pe (o suprafaţă orizontală) în spatele în. g') = h. f) Sie hängen Schreibtisch. (ex. la lîngă deasupra sub în faţa între . g'^ Er legt eine Zeitung unter das Heft. c') Er geht hinter die Tür. Gramm. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL Wo? Wohin ? a ) Wir hängen Bilder an die Wand. b) Auf dem Tisch liegen Zeitungen. pag. h') Sie stellen das Tischchen vor das Fenster.n = g. Din exemplele de mai sus reiese că există mai multe prepoziţii care cer cînd dativul. (ex. f) Das Bild hängt über dem Schreib­ tisch. 6'^ Sie legen die Zeitungen auf den Tisch. c'^ Sie stellen den Schrank den Schreibtisch. = = = = = f. b. d) Sie sind in dem Wohnzimmer. 41. das Bild über den g) Die Zeitung liegt unter dem Heft. i') = a. c. (ex. neben a) An der Wand hängen Bilder. (ex.

Verbele stellen. c) exprimă direcţia unei mişcări. prepoziţiile care se construiesc cu dativul şi acuzativul. — Das Bild hängt über dem Bett. ex. ex. vor.i (licărea direcţiei \ (vezi schema nr. a'). Verbele acestea se numesc cauzative deoarece cauzează starea exprimată prin verbele lor corespondente : stehen ( = a sta vertical. neben. b') Der Teppich liegt unter dem Tisch. liegen şi sitzen exprimă o stare pe loc. LEHRSTOCK Prepoziţiile an. hinter. liegen şi sitzen sînt intranzitive. b') şi sitzen ( — a şedea. a') Der Tisch steht auf dem. După hängen ca verb intranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer dativul. c') Das Kind sitzt auf einem Stuhl. a culca. orizontal. ex. Teppich. zwischen cer d a t i v u l sau acuzativul. După hängen ca verb tranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer acuzativul.62 7. 573) 2. Sînt deci tranzitive. în picioare. legen şi setzen se întrebuinţează întotdeauna cu un com­ plement la acuzativ. . ex. c) Die Mutter setzt das Kind auf einen Stuhl. verbul hängen poate fi atît tranzitiv cît şi intranzitiv. über. b) şi setzen ( = a aşeza. După cum rezultă din exemplul de mai sus. unter. cer acuzativul. ex. prepo­ ziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul. 'Stare pe loc DativuK mişcare fără indicarea direcţiei Acuzativul o mişcare cu in. După aceste verbe. in. legen ( = a pune orizontal. Verbele stellen (— a pune vertical. După aceste verbe. a). în picioare. c). auf. 121. pag. liegen ( = a sta culcat. Verbele stehen. Verbele stehen. VERBE CAUZATIVE ŞI CORESPONDENTELE LOR a) Stellt den Tisch auf den Teppich! b) Sie legen den Teppich unter den Tisch. Er hängt das Bild über das Bett. cer dativul. a pune. ex.

Substantivele terminate în -en şi în -e pierd terminaţia aceasta la formarea diminutivului: Garl|grf]+ Umlaut + -chen -» Gärtchen (ex. + acuzativ Mişcare stellen legen setzen hängen Verbe corespondente Stare pe loc stehen liegen sitzen Intranzitive Wo? Prep. substantivele terminate in -/ formează dimi­ nutivul cu ajutorul sufixului -chen. O b s e r v a ţ i e . de exemplu: der Löffel — das Löffelchen.E!N BESUCH ba Verbe cauzative Tranzitive Wohin? Prep. c) este format din substantivul Hund + Umlaut + -chen. de exemplu : das Buch — das Büchlein. Celelalte substantive pot primi in general atît sufixul -chen cit şi sufixul -lein: / d a s Tischchen der Tischt \ d a s Tisch/ein . Substantivul diminutiv Bettchen (ex. b) este format din substantivul Bett + sufixul -chen. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Das Bettchen steht an der Wand. Substantivul diminutiv Tischhin (ex. Substantivul diminutiv Hündchen (ex. FORMAREA CUVINTELOR DERIVAREA SUBSTANTIVELOR CU AJUTORUL SUFIXELOR -CHEN ŞI -LEIN a) b) c) d) Sie stellen das Tischlein in die Ecke. d). Substantivele terminate in -eh formează diminutivul cu ajutorul sufixului -lein. Sie spielt mit einem Hündchen.dativ 3. -f. a) este format din substantivul Tisch + sufixul -lein.

€4 7. pag. wieder. herein. jetzt. b) Alina ist 2 Jahre . setzen. pag. a) die Wohnung. 15. e) Der Vater stellt den Apparat auf das . der Zettel. die Wand b) die Blumenvase. Übungen 1. ruhig. der Dreher. der Platz. — Substantivele diminutive au Umlaut dacă substantivul de bază are a. a) zeigen. 16. g) Um acht Uhr gehen sie h) Um 8 30 sind sie . — Substantivele diminutive sînt. . 12. wohin. a) der Schrank. vor (vezi schemele nr. glücklich c) bequem (vezi schema nr. das J a h r . 489 şi nr. 9. der Kaffee b) die E c k e . . herrlich. das Verb c) der Vater.. Platz.. das Katheder (vezi schema nr. das Zimmer. c) Das Bett steht in dem -zimmer und der Schreibtisch steht in dem -zimmer.. hinter woher. die Küche. 14 şi nr. der Park. a) b) c) d) e) i . Citiţi cu glas tare! A. der Vorhang. nehmen. ... sie spielt in dem -zimmer. das Heim. das Schnitzel c) die Reproduktion. zwischen. pag. în limba germană.. . und wohnt in einem . das H a u s . o sau u în rădăcină. sitzen. f) Die Gäste . —• Sufixele -chen şi -lein sînt sufixe diminutivale. 491) 2. zwei b) der Wortschatz.. das Studentenheim die Ruhe. . pag. die Zeit. 489) B. 490) C. die Lektion (vezi schemele nr. 491) D. die Schokolade. pag. 10. d) Wir kaufen einen -apparat. totdeauna de genul neutru şi fac parte din prima grupă de plural. Completaţi cu cuvinte din text! a) Alinas Vater i s t . die Uhr der Fernsehapparat die Bibliothek. au. . LEHRSTOCK.

Haken! d. der Vater. dem Haus ist ein Garten. 4. der Vater! neben. der Vater.. die Bank? neben. Der Schrank steht . die Tür.Tisch. Der Teppich liegt . dem Schreibtisch. Häng 5. d. der Vater. d.. Das Buch liegt . die Mutter! an.Stuhl... Formaţi propoziţii! A. der Tisch.. d.. Der Vater setzt das Kind .. d. er liegt d.Zeitung. .Schokolade ...Stuhl.. den Schreibtisch. 1881 . die Mutter...Kuchenschrank! .. der Tür und dem Fenster. . die Zeitung? in... Die Mutter hängt ein Bild . Die Mutter setzt Alina . Der Mantel hängt nicht . Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Das Tischlein steht . die Zeitung. der Schrank? auf. der Tisch. der Schrank. neben. an..Mantel . d. die Bank. unter. das Heft? unter. die Mutter. der Schrank. den Tisch. d.EIN BESUCH 65 3. a) Liegt das Heft in.. das Wohnzimmer.. vor. d..... Alina sitzt nicht . Die Gäste gehen .. zwischen..Stuhl. der Tisch! b) Ich lege das Heft c) Der Teppich liegt d) Das Kind sitzt e) Setz das Kind 5—Limba germană — c.. Ich stelle die Blumenvase . neben. und. neben. vor. hinter. dem Fenster..Glas . d. die Mutter! zwischen. unter. die Mutter.. der Wand hängt ein Bild. Frau Weber legt d. Completaţi cu prepoziţii şi cu desinenţe ! a) b) c) d) e) f) g) Stell d.Wand steht ein Schrank. die Tür. auf. neben. und.Haken. das Buch..

66

7. LEHRSTOCK

B. a) In, das Schlafzimmer, stehen, zwei Betten, ein Schrank, drei Stühle, und. b) Die Mutter, das Bettchen, stellen, an, die Wand. c) Vor, das Bett, liegen, ein Teppich. d) Ich, legen, ein Tischtuch, auf, der Tisch. e) Zwischen, das Fenster, und, das Bücherregal, hängen, das Bild, die Mutter. f) Hängen, der Mantel, du, in, der Schrank? g) Neben, wer, sitzen, du, in, die Bank? h) Andrei, sitzen, ein Stuhl, auf, und, ein Brief, schreiben. 6. Completaţi cu verbele potrivite, Urând seamă de întrebările wo ? a) Der Vater ... an dem Tisch. b) Unter dem Tisch ... ein Teppich. c) Auf dem Tischlein ... eine Blu­ menvase. d) Der Mantel... an dem Haken. e) Neben dem Schreibtisch ... zwei Stühle. f) Alinas Bild ... über dem Schreibtisch. şi wohin î a') Der Vater ... das Kind an den Tisch. b') ...den Teppich unter den Tisch! c') Ich ... die Blumenvase auf das Tischlein. d') Die Gäste ... die Mäntel an den Haken. e') Der Vater ... zwei Stühle neben den Schreibtisch. f) Die Mutter ... Alinas Bild über den Schreibtisch.

i 7. Completaţi, alegînd verbul potrivit din paranteză. )

a) b) c) d) e) f) g) h)

Wo (stehen, stellen) die Bücher? Wohin (stehen, stellen) wir die Bücher? Wer (sitzen, setzen) neben dem Vater? Wohin (sitzen, setzen) die Mutter das Kind? Was (liegen, legen) auf dem Tisch? Was (liegen, legen) wir auf den Tisch? Wohin (stehen, stellen) Andrei den Fernsehapparat? Wo (stehen, stellen) der Fernsehapparat?

8. Formaţi propoziţii, alegînd verbul potrivit din paranteză! a) b) c) d) e) f) Der Bleistift, (legen, liegen), das Buch, neben. Paul, (legen, liegen), der Bleistift, das Buch, neben. Die Tafel, (hängen, trans.; hängen, intrans.), die Wand, an. Wir, (hängen, trans.; hängen, intrans.), ein Bild, an, die Wand. Anda, (stellen, stehen), auf, die Blumenvase, der Tisch. Eine Blumenvase, (stellen, stehen), der Tisch, auf.

EIN BESUCH

67

g) h) i) j) k) I) m)

Der Student, (setzen, sitzen), an, der Schreibtisch, lernen, und. Die Mutter, (setzen, sitzen), die Tochter, der Stuhl, auf. In, die Ecke, (stellen, stehen), das Büfett. Wohin, wir, (stellen, stehen), das Tischlein? Die Studentin, (legen, liegen), ein Tischtuch, der Tisch, auf. Das Messer, die Gabel, und, (legen, liegen), der Teller, neben. Das Bücherregal, (stellen, stehen), der Schreibtisch, zwischen, und, das Fenster. n) Der Vater, (stellen, stehen), das Tischlein, das Fenster, vor. o) Andrei, (legen, liegen), ein Teppich, zwischen, das Bettchen, der Schrank, und. p) (stellen, stehen) nicht!

9. Găsiţi întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie tipărite cursiv l a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten sind in dem Hörsaal. Der Professor geht in den Hörsaal. Das Katheder steht zwischen dem Fenster und der Tür. An der Wand hängt die Tafel. Paul legt die Kreide auf das Katheder. Andrei sitzt neben Alexander. In der Pause gehen die Studenten in den Garten, Unter dem Tisch liegt ein Teppich. An den Fenstern hängen Vorhänge. Er stellt die Bücher in das Bücherregal. diminutive! B. die Mutter die Tür die Tafel C. das Zimmer das Kind das Buch

10. Formaţi substantive A. der Teller der Stuhl der Mantel 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

la întrebări!

Wo wohnt Genosse Florescu? Wer besucht die Familie Florescu? Was sagt Genossin Florescu? Was gibt Genossin Weber dem Kind ? Wie alt ist das Kind ? Was zeigt Genossin Florescu den Gästen? Wie ist die Wohnung? Was hängt an den Wänden ? Wohin gehen dann die Gäste? Wann gehen die Gäste nach Hause?

68

7. LEHRSTOCK

12. Traduceţi 1 A. a) Familia Weber merge la familia Florescu. b) Ei îi dau copilului ciocolată. c) Locuinţa familiei Florescu este frumoasă şi comodă. d) Musafirii merg şi în grădină. e) Dormitorul este la dreapta şi camera de lucru la stînga. f) Familia Weber rămîne la familia Florescu pînă la ora 8. B. a) Unde stă dulapul? — Intre uşă şi fereastră. b) Unde punem televizorul? —-Pe măsuţă. c) Covorul este în faţa patului. — Punem covorul sub masă? d) Tabloul stă atîrnat (atîrnă) deasupra patuluk e) Atîrnă paltonul pe cuier! f) In spatele casei este o grădiniţă. g) Copilul stă (sade) la masă. h) Aşază copilul lîngă mama! C. a) Locuiesc în Piaţa Kogălniceanu. b) Ia loc! c) Mergi acasă? d) Cînd eşti acasă? e) Vii de acasă? f) Rămîn acasă pînă la ora 715. g) Cîţi ani ai ? Merken Sie sich! Guten Tag! Bitte kommen Sie herein! Bitte nehmen Sie Platz! Danke sehr! Um 8 Uhr gehen wir nach Hause. Um 9 Uhr sind wir zu Hause. Radu ist 10 Jahre alt.

8. (ACHTES) LEHRSTÜCK

(Wiederholung) DER GEBURTSTAG Käthe erwacht heute schon früh. Sie öffnet die Augen und sieht auf dem Nachttisch in der Blumenvase einen Strauß Rosen. Sie sind weiß und wunderschön. Mit einem Lächeln zählt sie die Rosen : eins, zwei, drei ... es stimmt : Es sind genau siebzehn. Käthe ist heute siebzehn Jahre alt. Auf dem Nachttisch liegen auch noch zwei Bücher : Rumänische Balladen und Heines Prosawerke. Käthe ist sehr froh. Sie läuft schnell zu den Eltern und dankt für das Geburtstagsgeschenk. Nur Georg, Käthes Bruder, fehlt. „Mutti, schläft Georg noch?" fragt Käthe. „Nein, er ist nicht zu Hause", antwortet Käthes Mutter. „Wo ist er ? Er geht doch heute nicht auf die Fakultät, heute ist Sonntag, er hat keinen Unterricht!" sagt Käthe schnell. „Georg kommt gleich", antwortet der Vater. „Warten wir mit dem Frühstück? Ich bin hungrig", sagt Käthe leise. Die Eltern lächeln. „Da bin ich schon!" ruft Georg laut. Er steht in der Tür. In der Hand hält er einen Strauß Blumen und ein Päckchen. Der Bruder wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag und schenkt der Schwester Blumen und Scho­ kolade. Um halb sechs kommen Käthes Freundinnen und Freunde zu Besuch. Sie bringen Blumen und Geschenke und gratulieren dem Mädchen. Käthe holt Wein, Kuchen und Obst. Alle sind froh, tanzen und verbringen den Nachmittag angenehm.

Erläuterungen 1) ... einen Strauß Rosen (Blumen) = un buchet de trandafiri {de flori) 2) Mutti = mămica 3) Er hält—-hält este persoana a III-a singular prezent a verbului de con­ jugare tare : halten. Verbele tari cu Umlaut sau alternanţa e->i(e), la pers. a Il-a şi a III-a singular, nu intercalează un-e-eufonic la persoana a Il-a

70

8. LEHRSTOCK

singular prezent: ich halte, du hältst, ich betrete ( = păşesc, intru în), du betrittst, şi nu au desinenţă la persoana a IlI-a singular prezent: er hält, er betritt. 4) Er wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag = Ii doreşte lui Käthe mult noroc de ziua ei de naştere. 5) Sie ... gratulieren dem Mädchen — verbul gratulieren se construieşte în limba germană cu dativul — spre deosebire de verbul a felicita din limba română. Lexik Antonyme früh =f= spät Wortfamilie der Tisch, -(e)s, -e = masa der Schreibtisch, -es, -e — biroul der Nachttisch, -es, -e = noptiera das Tischtuch, -{e)s, " er = faţa de masă

Übungen 1. A. Completaţi cu articolul hotărit, nehotărit şi nehotărtt negat! B. Treceţi substantivele la plural!
a) Genosse b) Mensch Gabel Genossin Erläuterung Löffel Übung Apparat Messer Kind Schrank Stunde Teller Student Verfasser Studentin 2. Formaţi diminutivele c) Freund d) Zimmer Bild Bett Garten Tisch Bibliothek Stuhl Vorhang e> Zug Teppich Blume Vorlesung Mann Katheder Frau Lappen Knabe Verkäuferin Mädchen Tag Bauer Jahr Übersetzung

substantivelor! die Blume die Bank die Gabel das Bett das Heft das H aus die Schwester der Bruder die Rose

der Löffel der Schrank der Strauß

DER GEBURTSTAG

71

3. Treceţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) Die Antworten sind genau (der Schüler, der Student, die Stu­ dentin, das Kind). b) Er schenkt (die Schwester, der Kollege, der Bruder, das Kind) Schokolade. c) Ich besuche (der Kollege, der Freund, die Kollegin). d) Die Studenten holen (die Löffel, die Gabeln, die Messer). 4. Completaţi cu verbele de mai jos la prezenţi korrigieren a) b) c) d) e) Der Lehrer ... das Heft des Schülers. Ich ... die Arbeit des Kollegen. Du ... die Übungen. Die Studenten ... die Fehler. Wir ... die Antwort. öffnen a) b) c) d) e) f) Die Schüler ... die Fenster. ... du dem Professor die Tür? Ihr ... das Gruppenbuch nicht. Wer ... das Buch? Ich ... das Heft. Wir .... den Schrank. grüßen a) b) c) d) e) f) Ich ... den Professor. Der Lehrer kommt in die Klasse und ... . Du ... den Freund. Ihr ... die Genossen. Die Jungen ... die Mädchen. Wir ... die Arbeiter der Fabrik. sehen a) b) c) d) e) f ) ... du die Menschen an dem Strand? Ich ... heute viele Studenten in der Bibliothek. Die Verkäuferin ... Grete nicht. Wir ... viele Neubauten. Die Eltern ... heute einen Film. ... ihr den Professor?

72

8. LEHRSTOCK

nehmen a) b) c) d) e) f) Der Leser ... einen Bestellzettel. ... Sie auch ein Buch ? Ich ... die Gläser und die Teller. Ihr ... die Bilder und die Hefte. ... du das Fleisch und das Gemüse? Wir ... keinen Kuchen, wir... Obst. laufen a) b) c) d) e) /) ... du schnell in das Heim? Ich ... an den Strand. Der Bruder ... zu der Tür. Die Kinder ... zu den Eltern. ... ihr nicht in den Park? Wir ... in den Garten. verlassen a) b) c) d) e) f) Du ... die Bibliothek leise. Anda ... das Studentenheim um halb acht. Wir ... um 13 15 die Schule. Wann ... du die Wohnung? Um wieviel Uhr ... ihr den Speisesaal ? Peter und Klaus ... das Haus und gehen in die Stadt. halten ... Sie den Vortrag heute? Er... ein Glas Wasser in der Hand. ... ihr heute die Stunden? Was ... du in der Hand? spielen Die Kinder ... in dem Garten. ... du auf der Straße? Alina ... mit dem Brüderchen ... ihr mit den Kindern? werden a) b) c) d) e) Käthe ... 17 Jahre alt. Die Schüler ... Studenten. Ich ... Lehrer. ... du Dreher? Wir ... Arbeiter.

a) b c) d)

a) b) c) d)

DER GEBURTSTAG

73

5. Formaţi propoziţii la imperativ persoana a 11-a singular şi plural şi la forma de politeţe! a) b) c) d) e) f) g) h) i) um, kommen, die Bibliothek, fünf Uhr, in. nicht, gehen, das Kino, in, heute. der Freund, grüßen. um 14 Uhr, verlassen, die Wohnung. essen, um 13 Uhr. die Gäste, öffnen, die Tür. nehmen, Wein, Kuchen und Obst. schnell, laufen, zu, die Eltern. die Aufgabe, schreiben.

6. Treceţi substantivele din paranteză la cazurile cerute de prepoziţie ! a) Georg kommt um 13 30 aus (der Speisesaal, die Bibliothek, das Heim). b) Helga kommt von (der Genosse, die Freundin, das Mädchen, die Eltern). c) Er ist um 13 45 bei (der Student, der Freund, die Lehrerin, die Eltern). d) Er geht um 16 15 zu (der Junge, der Verfasser, die Mutter, die Eltern). e) Käthe schreibt mit (der Bleistift, die Kreide). f) Nach geht Marianne in den Gişmigiu (der Unterricht, die Vor­ lesung, das Seminar, die Stunden). g) Seit bin ich zu Hause {ein Tag, eine Stunde, der Morgen, 12 Uhr). h) Außer sind alle hier (der Genosse Andrei, die Genossin Anda). 7. Răspundeţi la întrebările de mai jos întrebuinţlnd cazul dativ sau acuzativ! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wohin stellst du den Stuhl des Professors? Wo steht der Stuhl des Professors? Wohin legt Peter den Bleistift? Wo liegt der Bleistift? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wo sitzt das Kind? Wohin hängen die Gäste die Mäntel? Wo hängen die Mäntel der Gäste? Wohin geht der Student? Wo lernt der Student? Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft? prepoziţiile care cer

74

S. LEHRSTOCK

8. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Hans fährt ... Mamaia. Er verbringt den Sommer ... Mamaia. Du fährst ... Temesvar. Andas Eltern wohnen ... Temesvar. Der Zug fährt ... Arad. Er ist um 1730 ... Arad. Fahren wir Montag um 7 Uhr ... Predeal? Ihr seid um 13 15 ... Predeal. Sie ist ... einer Freundin. Sie geht ... einer Freundin.

9. Legaţi prepoziţiile cu una din conjuncţiile und, denn, oder, aber, sondern! a) Käthe läuft zu den Eltern. Sie dankt für das Geburtstagsgeschenk. b) Das Bild an der Wand ist nicht von N. Grigorescu. Es ist eine Reproduktion nach Th. Aman. c) Käthe holt Kuchen und Obst. Georg ißt nicht. d) Ich esse jetzt nicht. Ich bin nicht hungrig. e) Gehst du in die Bibliothek? Kommst du in das Studentenheim ? 10. Răspundeţi cu propoziţii negativa A. a) Gehen Sie nach Haus? in die Stadt? in das Kino? zu Besuch? zu einem Freund ? zu einer Freundin ? zu Haus? in der Stadt? auf der Fakultät ? bei einem Freund ? bei einer Freundin ? Unterricht ? Stunden ? Vorlesungen ? Gäste ? Besuch ?

b) Ist der Bruder

c) Haben Sie heute

DER GEBURTSTAG

75

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gehst du heute in die Bibliothek? Ist das Heft der Genossin hier? Hast du einen Blumenstrauß ? Bist du die Studentin Helga? Legst du die Bücher auf den Nachttisch? Sind die Studenten um zwei Uhr in dem Studentenheim? Haben wir morgen Vorlesung? Kommst du um halb fünf in das Kino? Habt ihr einen Fernsehapparat?

11. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) Käthe hat Geburtstag. Sie erwacht früh. Käthes Bruder ist nicht zu Hause. Sie dankt den Eltern für das Geschenk. Georg ist in der Stadt. Georg bringt einen Strauß Rosen. Um halb sechs kommen Käthes Freunde.

12. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) Was sieht Käthe auf dem Nachttisch? Wie alt ist sie? Von wem hat sie die Rosen? Was bringt Georg der Schwester? Wer kommt zu Käthe? Wie verbringt Käthe den Nachmittag? Wann haben Sie Vorlesung? Wo haben Sie Seminar? Mit wem haben Sie Seminar? Wann haben Sie Stunden? Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? Um wieviel Uhr gehen Sie zu Tisch? Wo essen Sie? Wohin gehen Sie nach Tisch? Wann gehen Sie in die Bibliothek? Was machen Sie dort? Wo sehen Sie Filme und hören Vorträge? Wohin machen Sie einen Ausflug? Wann fahren Sie? Was sehen Sie dort? Wann sind Sie wieder in Bukarest?

76

8. LEHRSTOCK

13. A. Vorbiţi despre o B. Descrieţi 14. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) B. a) b) c) d) e) f) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) o

excursie!

locuinţă!

Acesta este dulapul. Aceasta este locuinţa familiei Florescu. Aceasta este camera Andei. Acestea sînt camerele căminului studenţesc. Unde stau scaunele, în baie? Dă-i Andei cartea Roxanei! Unde este caietul Andei? Cărţile lui Paul sînt curate. Mariana are 15 ani. Fratele lui Victor nu este acasă. Eu merg cu Alexandru la cinema.

Ce spune studentul Andrei? Cui răspunde studentul Petru? Al cui caiet este acesta? Eu (îi) dau studentului (studentei) cartea. Eu (le) dau studenţilor (studentelor) cărţile. Cu cine faceţi (voi) excursia? Cartea Măriei este pe masă. A cui carte este pe masă? Cartea tovarăşului (tovarăşei) este pe masă. Cărţile tovarăşilor (tovarăşelor) sînt aici. Eu (îl) întreb pe profesor (pe student, pe studentă, pe studenţi, pe studente). I) Răspunsul studentului (studentei) este corect. A cui zi de naştere este astăzi? Ce este ( = s t ă ) pe covor? Al cui frate nu este acasă? Cui (îi) dai cartea? Pe cine saluţi? Ce citim astăzi? Unde te duci? Unde eşti la ora IO13? De unde veniţi (voi) acum? Cînd vin părinţii? La ce oră veniţi (dumneavoastră) ? Cum învaţă prietenul lui George?

D. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

DER GEBURTSTAG

77

E. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Astăzi este duminică şi noi nu avem cursuri. Noi nu mergem astăzi la facultate, căci este duminică. Noi nu avem mîine prelegeri ci numai seminarii. Pe noptieră sînt două cărţi, dar pe masă este numai o carte. Eu pun încă trei caiete lîngă carte. Eu iau cartea fratelui din dormitor şi o dau surioarei. Locuinţa familiei Florescu este nouă şi modernă. Familia Weber vine la familia Florescu şi admiră locuinţa. Du-te la bibliotecă şi adu cartea! Te duci la Anda? Astăzi este ziua ei de naştere. Merken Sie sich! Käthe erwacht früh. Es stimmt! Da bin ich schon! Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Die Freunde kommen zu Besuch.

9. (NEUNTES) LEHRSTÜCK

EIN BRIEF An Genossin Elena Ionescu
G I U R G I U Eminescustraße Nr. 25

Bukarest, den 2. November 1965 Liebe Mutter! Ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăveşti. Hier wohnen ungefähr 2 500 Studenten in 1 250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch, und der Studentenverband hat eine Sit­ zung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiß sehr schön. Wie geht es Dir, liebe Mutter? Kommst Du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst Du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse Dein Andrei

EIN BRIEF

79

Erläuterungen 1) an Genossin ... = tovarăşei ... sau : către tovarăşa ... In adrese lipseşte articolul. 2) Nr. — Nummer = nr. ( = numărul) 3) den 2. November, citiţi: den zweiten November — în 2 noiembrie 4) Liebe Mutter! = Dragă marnă! Substantivul Mutter ca şi alte nume d e rudenie, stă fără articol, fiind asimilat cu un nume propriu. In limba germană, în scrisori, se pune de obicei semnul exclamării după numele sau titlul celui căruia ne adresăm. 5) ... gibt es Hochhäuser — există (sînt, se află) blocuri; expresia es gibt se întrebuinţează numai la singular, cu un complement la acuzativ. 6) Wie geht es Dir, ...? = Cum îţi merge...? Ce mai faci? In propoziţia aceasta es este pronume impersonal. Dir este dativul pronumelui personal du. In limba germană, în scrisori pronumele personal de persoana a Ii-a singular şi plural se scrie cu iniţială majusculă dacă se referă la per­ soana căreia ne adresăm. 7) ein paar Tage = cîteva zile 8) Dein ... = al t ă u ; Dein este pronume posesiv; şi pronumele posesiv d e persoana a Ii-a singular şi plural apare în scrisori cu iniţială majusculă. Lexik Synonyme treffen + Akk. — begegnen + Dat. Wortfamilie studieren (studierte — studiert) der Student, -en, -en die Studentin, -nen der Studentenverband, -(e)s,~e das Studentenheim, -(e)s, -e das Studentenstädtchen, -s, — = = = = = a studia studentul studenta asociaţia studenţească căminul studenţesc orăşelul studenţilor Antonyme beschäftigt =/= frei

GRAMMATIK
1. CONTOPIREA PREPOZIŢIILOR CU ARTICOLUL

a) Am Donnerstag gehen wir ins Stadion. b) Am Samstag fahren wir aufs Land. c) Im Gebirge ist es gewiß sehr schön.

80

9. LEHRSTOCK

d) Fährst du zur Tante Olga? e) Fährst du zum Onkel Emil? Unele prepoziţii pot fi contopite cu articolul hotărît. Astfel: an in in auf zu zu + + + + + + dem dem das das der dem. = = = = = = am im ins aufs zur zum (ex. a şi b) (ex. c) (ex. a) (ex. 6) (ex. d) (ex. e) (vezi schema nr. 25, pag. 498)

2. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI CU ACUZATIVUL

(Completare) a) Im Sommer fahren wir aufs Land. b) Am Abend gehen wir in die Oper. c) Gehst du vor dem Essen in die Stadt? In exemplul a, in s-a construit cu dativul (im = in + dem). In exemplul b, an s-a construit cu dativul (am = an + dem). î n exemplul c, vor s-a construit cu dativul. In, an şi vor se construiesc cu dativul nu numai pentru a exprima raporturi locale (vezi pag. 61, Grammatik 1) ci şi pentru a exprima raporturi temporale (întrebarea wann? = cînd?). wo? m an vor-acuzativ » wohin ? ,-d a t i v wann?

3. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL A. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E TIMP

a) Wir sind nachmittags frei. b) Was machst du am Nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Din genitivul unor substantive care exprimă noţiuni privitoare la împăr­ ţirea timpului s-au format adverbe : des Nachmittags -» nachmittags (ex. a).

EIN BRIEF

81

Spre deosebire de substantivele corespunzătoare, care sînt de multe ori pre­ cedate de prepoziţii şi se folosesc cînd acţiunea verbului nu se repetă (ex. b), adverbele acestea se întrebuinţează de obicei cînd acţiunea verbului se repe­ tă (ex. a) Wann? am Morgen am Vormittag am Mittag am Nachmittag am Abend in der Nacht am Montag im Sommer im November um fünf Uhr im Jahre 1965

heute jetzt gestern vorgestern morgen übermorgen

morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts montags

B. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E LOC

a) b) c) d)

Frau Ionescu wohnt Eminescustraße 1 Sie wohnt in der Eminescustraße 1 Wir bleiben einige Stunden dort, Von hier gehe ich auf die Post.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă printr-un substantiv (resp. pronume) sau adverb. Atît substantivul cît şi adverbul pot sta fie singure (ex. a şi c), fie precedate de o prepoziţie (ex. b şi d) Wo? Sie sind auf der Fa­ kultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind in Predeal. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause.
6—Limba germană 1881

Wohin? Sie gehen auf die Fa­ kultät. Sie gehen auf die Post. Sie fahren aufs Land. Sie gehen in die Stadt. Sie fahren ins Gebirge. Sie fahren nach PredealSie gehen ins Heim. Sie gehen ans Fenster. Sie fahren ans Meer. Sie gehen zu einem Freund. Sie gehen zu einem Vortrag. Sie gehen nach Hause.

Woher? Sie kommen von der Fa­ kultät. Sie kommen von der Post. Sie kommen vom Land. Sie kommen aus der Stadt. Sie kommen aus dem Gebirge. Sie kommen aus Predeal. Sie kommen aus dem Heim. Sie kommen vom Fenster. Sie kommen vom Meer. Sie kommen von einem Freund. Sie kommen von einem Vor­ trag. Sie kommen von zu Hause.

Md. Mill. FORMAREA VIITORULUI I locul ultim 2 / a) Wir werden Vater besuchen. verbul werden stă în propoziţia enunţiativă în locul doi. / b) Wird es .) 1 000 000 000 000 eine Billion 1 000 1 500 100 000 1 000 000 5.? In exemplul a verbul besuchen este la viitorul I. 102. iar în propoziţia interogativă totală în locul întîi şi infinitivul prezent al verbului de conjugat în locul ultim. pag. Cînd pre­ dicatul este la viitorul I. format din prezentul indicativ al auxi­ liarului werden şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat.) 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde.. Viitorul I = prezentul verbului werden -}. persoana a IlI-a singular. eine Überraschung sein. LEHRSTOCK (Completare) 100 hundert einhundert 101 hunderteins 102 hundertzwei 103 HO 120 200 300 hundertdrei hundertzehn hundertzwanzig zweihundert dreihundert tausend. persoana I plural..82 4. Viitorul I este un timp compus. 555) . NUMERALUL CARDINAL 9. locul ultim i .infinitivul prezent al verbului de conjugat. (vezi schema nr. în exemplul b verbul sein este la viitorul I. eintausend tausendfünfhundert hunderttausend eine Million (die Million.

Sie steht an dem Fenster... du lie-t.. du wä-st. Morgen fahre ich . Completaţi cu sch. das Wohn­ zimmer.. der -trand.. -on. ihr grü-t. A. die Überra-ung. dem Tisch und lernt. Der Vater kommt . Sie kommen heute von dem Meer. dem Hörsaal.t a d t . Helga geht an das Fenster.. In dem Sommer fahren wir an das Meer. Ottos Freund ist in dem Gebirge.. du i-t. die Stadt. 491) 1. wir e-en le-en. Completaţi cu prepoziţia este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) Die Studenten sind . das -ach. er verlä-t. das Land. das Flei-. die -peise. er lie-t.. Alexanders Vater ist . die Grü-e. potrivită.. -ön. der Gru-. dem Arbeitszimmer und geht .. die -wester der Geno-e. Citiţi cu glas tare cuvintele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) formate! der -tudent. sie verla-en wa-en. er wä-t. ich le-e. ich verla-e. er i-t. . das Kino oder . au-er... ihr wa-t.. der -rank. flei-ig lei-e. Der Student Otto ist bei dem Lehrer. Wer ist in dem Zimmer? Der Vater kommt in das Zimmer. der -onntag. contopind-o cu articolul. die Wirt-aft. ihr e-t. die . sie wa-en grü-en. ein-timmig. das -tadion der -tuhl. sie grü-en (vezi schema nr. be-uchen. -lafen -reiben. dem Gebirge. Gehen wir . ich grü-e. acolo unde 3.. die Sträu-e.. ss sau ß / B. die Oper? Andrei sitzt . der -port. du grü-t.. fa-t. -prechen. Contopiţi prepoziţia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cu articolul! Andrei sitzt an dem Tisch. die Kü-e e-en. er grü-t. der Ku-. der Ga-t. pag. du verlä-t. Konstanza? Ich gehe . der -üler die -traße. sie le-en verla-en. das Ob-t der Strau-... s. ich e-e.. 13. die -onne. ich wa-e. Wir fahren in das Gebirge. be-äftigt. intere-ant.. ihr verla-t. ihr le-t. das Au-land -eit.EIN BRIEF 83 Übungen 1... ge-tern. der Mutter . Eforie oder . gewi-. -ein. Fährst du ...

wo ? ţintnd seamă de întrebările wann ? a") wohin 1 Wir gehen. an. der Teppich vor. d') In. zu Tisch. das Meer. der November. die Nacht. die Eminescustraße) (neben. um. der Freitag) (an. der Mittwoch. eine Ausstellung. gen. in. zu. Monat Studentenstädtchea fahren. die El­ Eltern. das tern. das Meer... das Land. das Meer. bleiben. die Post) (in. LEHRSTÜCK i) Ich fahre . fahren. lie­ b') Vor. die Schwester) (in. Răspundeţi b") Legen. f) Er. c) Sein. sein. haben. g) Vor. fahren. zu. f") Er. 5. an. in. auf. das Klavier. ein Gärtchen. ich. das Stadion) (auf.. in das er. b) Der Teppich. morgen.. in.. fahren. die Urlaub. oft. 4. du. das Haus. nur. ein Onkel. vor. e') Er. November. in. das a') In. wir. die Mensa) (in. das Gebirge. auf. das Postamt) (zu.84 9. d) Ich. der Vater Predeal. bei. einige Tage. Haus? k) Wir wohnen .. gehen. g") Nach Tisch. verbringen. d"') Der Monat. sein. Land. e) Er. der Vater? wir. ein Kollege) [von. e") Er. besuchen. das Stadion) (in. la întrebări folosind cuvintele din paranteză {aus. tag.. bei Tisch. g') Vor Tisch. ein. c') An. eine Ausstel­ lung. gehen. das Zentrum) (in. schon. ge­ nau. sie. Grozăveşti. die Tür! c") Sie fahren. Formaţi propoziţii. die Bibliothek. 13 Uhr. Geburts­ Gebirge. wohnen. der November) (an.. nach. in. sein. in das Kino „Patria". a) Wir. dem Meer. der Nachmittag) a) Woher kommen Sie? b) Wo wohnen Sie ? c) Wohin gehen Sie? d) Wann fahren Sie ins Gebirge ? . essen. der Sommer) (in. j) Gehst du . der Bruder) (zu. auch Alina und Alexander sind . der f) Er. das Essen. in. Bukarest. gehen. das Kino) (von.

1 001 . nachmittags. bin ich beschäftigt (vormittags. Lesen. 589... auch. um 7 Uhr (am Morgen. morgens).. du. und . Folosiţi toate a) . haben. . am Nachmittag). wir.. morgens. aber dienstags haben wir keine Stunden. Am Nachmittag. gehen wir in die Oper (sonntags. die Nacht! Ich. 601.. Nachmittags. am Sonntag).. e) Montags haben wir Literaturvorlesung. zwei Stunden. b) Heute bin ich am Vormittag beschäftigt. Unterricht. aber am Nachmittag bin ich frei... mittags und abends in die Mensa. f) . gehen. Completaţi. gehen. beginnen. nachmittags.. zu. machen? Wir. 223. essen. am Morgen. lesen.. abends). übermorgen). g) Die Stunden beginnen . nicht. sein. am Vormittag. nicht. b) . Deutsch. die Tante.. alegînd complementul variantele posibile! potrivit din paranteză. bin ich frei. wir. 686.. 953. 345. ich. in. 1000. 78. 101. lesen wir in der Bibliothek. 97.. d) . 786. Traduceţi şi explicaţi sensul complementului circumstanţial de timp! a) Vormittags habe ich Vorlesungen und Seminare. ist Donnerstag. nachmittags. die Mensa. morgens). 7. ich.. f) Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. Citiţi şi scrieţi cu litere! 17..EIN BRIEF 85 6.. Was.. ist Dienstag. 444.. haben. aber . 701.. 999. 48. 829. gehe ich in die Stadt. frei.. d) Die Studenten gehen morgens. der Unterricht. die Nacht. am Abend. am Samstag). 26. in. Formaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) propoziţii! Wir. am Nachmittag). denn ich brauche ein Heft (vormittagsr am Vormittag.. in. Montags. 63. heute. am Abend. besichtigen wir eine Ausstellung (samstags. abends. c) . 8.. Am Montag.. e) . morgen. c) Am Abend gehen wir ins Kino. die Bibliothek. gehen wir ins Kino (am Nachmittag.. haben wir Literaturseminar (morgen. h) . in. 611. ist Mittwoch (morgen. . 9. um 8 30 .

Traduceţi! A. Treceţi la a) b) c) d) e) f) g) In der Ausstellung wird Andrei viele Bilder sehen. e) Sîmbătă facem o excursie. Ich werde der Mutter einen Brief schreiben. LEHRSTOCK 10. prezent! 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) Wem schreibt Andrei? Wo wohnt die Mutter? Wo wohnt Andrei? Was schreibt Andrei über das Studentenstädtchen Grozăveşti? Wann hat Andrei Vorlesungen.86 9. un oficiu poştal şi chiar şi o croitorie. f) La unchiul Emil este mătuşa Olga din Arad. a) Scriu părinţilor astăzi. und wann ist er frei? Was macht er nachmittags und abends? Wer hat am Mittwoch eine Sitzung? studenţesc! 13. Ich mache Andrei eine Überraschung. Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. Wirst du das Buch bis morgen lesen? la întrebări! 12. c) Avem camere cu două paturi. Vizităm o gospodărie de stat. Uneori merg şi la un meci de fotbal. Anda wird der Kollegin das Buch geben. Am Sonntag besichtigen wir eine Ausstellung. g) Faceţi-i mătuşii o surpriză şi veniţi pentru cîteva zile la Bucureşti! . d) Merg adeseori la expoziţii. o bibliotecă. Morgen gehen die Studenten zu einem Fußballspiel. căci mîine sînt o c u p a t : dimineaţa am cursuri şi după amiază am o şedinţă. Wirst du ins Gebirge oder ans Meer fahren ? Das wird eine Überraschung seinl Morgen werden wir keine Stunden haben. Descrieţi un cămin 14. b) Locuiesc în căminul studenţesc Grozăveşti. Wir besuchen Tante Olga. la operă sau la cinema. Die Mutter kommt für ein paar Tage nach Bukarest. Treceţi la t viitor! a) b) c) d) e) f) g) Ich wohne in einem Studentenheim.

în Bucureşti sînt multe stadioane. fratele lui Alexandru. Radu joacă bine şah. 250 studenţi sînt la o conferinţă în sala de festivităţi. Mergeţi sîmbătă la operă? Desigur. Şi noi plecăm duminică la munte. gut. Komm für ein paar Tage nach Bukarest! Das ist eine Überraschung! . Andrei este la munte. dar Alexandru este la ţară. Merken Sie sich! Wie geht es den Eltern? —Danke. Mergi la poştă? înainte de masă nu sînt liber. părinţii lui locuiesc la ţară. Vom locui în Predeal. Petru. Plecaţi (voi) la munte sau la mare? Deseară mergem la cinema şi mîine vom vizita expoziţia.EIN BRIEF 87 B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. căci am cursuri. pe strada Alecsandri nr. La cantină mănîncă 1250 studenţi. Cum îi merge prietenului? în cămin locuiesc aproximativ 1 115 studenţi. a) b) c) d) e) f) (Noi) îl vom vizita pe Andrei la Predeal. locuieşte la ţară. Sala de lectură are 115 locuri. 5. La prînz şi seara mîncăm la cantina studenţească.

Autobusse. Jetzt ist es grün. Auch der Staatsrat und die Regierung haben ihren Sitz in Bukarest." „Siehst du die Trolleybusse? Wir erzeugen sie in unserer Hauptstadt. „Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke". Buka­ rest ist der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens. Jetzt überqueren wir die Straße. Bro­ schüren.10. Vom Bahnhof fahren wir mit dem Autobus ins Zentrum. Fahrräder und Motorräder!" „Hier siehst du auch eine Straßenbahn. Otto bewundert den Boulevard. Von der Haltestelle gehen wir noch einige Minuten zu Fuß. (ZEHNTES) LEHRSTÜCK BUKAREST Unser Vaterland ist die Sozialistische Republik Rumänien. antworte ich. Neben diesem Kombinat sind Seen und der Park Herăstrău. „Komm. Überqueren wir die Straße?" „Nein. Die Haupt­ stadt unseres Landes ist Bukarest. Diese da fährt bis zum Kombinat Haus der Scinteia." „Jetzt ist es gelb." Unser Autobus hält vor dem Kino „Patria". wir gehen jetzt nach Hause. Hier ist der Sitz des Zentralkomitees der Partei. Sie hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien und Bibliotheken. in den Autobuzul-W erken. . „Oh. Ich zeige meinem Neffen das Zentrum ! „Dieses Gebäude ist die Universität. Zeitungen und Zeitschriften. wir warten noch. Wir warten aber ein wenig : das Licht der Verkehrsampel ist rot." Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. wie viele Autos. die Wohnhäuser und die Schaufenster der Kaufhäuser. Im Haus der Scinteia ist auch der Fernsehsender. In Bukarest gibt es auch viele Institute und Schulen. Mein Neffe Otto besucht Bukarest. „Wir wohnen in jenem Wohnblock dort". sagt er. Unsere Partei ist die Rumänische Kommunistische Partei (RKP). Dort erscheinen Hunderttausende von Büchern.

la sfîrşitul ultimului substantiv. In celălalt sau celelalte substantive compuse el se înlocuieştecu o cratimă. -s.. -n. întrebuinţate succesiv. 4) der Mittelpunkt = centru. Otto. în sens concret 5) der Neffe. = sute de mii de . Se întrebuinţează •— ca toate celelalte denumiri de ţări de gen neutru •— fără articol.und Beamtenfamilien. das Zentrum = centru. au cuvîntul de bază comun. Der Saal faßt über 3 000 Per­ sonen und ist ein Meisterwerk der Architektur. hier ist der Palast der Republik.BUKAREST 89 „Schau.und Filmvorstellungen = spectacole de teatru şi cinema. im Erdgeschoß gibt es Kaufhäuser und Restaurants.. Dacă două sau mai multe substantive compuse. acesta se scrie o singură dată. Theater. wir besuchen jetzt das Kunstmuseum. er ist der Schauplatz von Kongressen.. Sie sind herrlich! Wer wohnt d o r t ? " „Viele Arbeiter. Konferenzen.." Erläuterungen 1) die Sozialistische Republik Rumänien = Republica Socialistă România 2) die Rumänische Kommunistische Partei (RKP) = Partidul Comunist Român 3) der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens -— Substan­ tivul Rumänien este în limba germană de gen neutru. . Lexik Vieldeutige Wörter z gospodăria die Wirtschaft^ \ economia . -n = fiul fratelui sau al surorii.= fiul fiului sau al fiicei în raport cu bunicii 6) Hunderttausende von . spre deosebire de der Enkel. Komm.und Beamtenfamilien = familii de muncitori şi funcţionari. 7) Theater.und Filmvorstellungen.. Arbeiter. în sens abstract." „Neben dem Palast sehe ich viele Hochhäuser.

Pronumele demonstrativ de depărtare este jener. a. (vezi schema nr. b) = acel. I la cazul dativ. jene. dieses (ex. Pronumele demonstrativ de apropiere este dieser. diese. PRONUMELE DEMONSTRATIV a) b) c) d) Dieses Gebäude ist die Universität. b. 65. Feminin. die der den die diese dieser diesen diese Neutru jene jener jenen jene Desinenţele pronumelor demonstrative dieser şi jener sînt identice cu desinenţele articolului hotărit. jenes (ex. der des dem den dieser dieses diesem diesen jener jenes jenem jenen die der der die diese dieser dieser diese jene jener jener jene das des dem das dieses dieses diesem dieses jenes jenes jenem jenes Plural Masculin. D. N. mein (ex. a) este pronume posesiv de pers. această. Pronumele demonstrative dieser şi jener pot fi întrebuinţate adjectival {ex. 531) 2. aceasta. . Pronumele demonstrativ dieser şi jener se declină ca articolul hotărit : Singular Masculin Feminin Neutru N. d). PRONUMELE POSESIV a) Mein Neffe Otto besucht Bukarest. acesta. Diese fährt bis zum Kombinat „Haus der Scînteia". b) este pronume posesiv de pers. D. pag. b) Ich zeige meinem Neffen das Zentrum. acea.90 10. c) şi substantival (ex. G. Was ist aber jenes Gebäude dort? Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke. A. a şi c) = aeest. aceea. A. acela. G. I la cazul nominativ meinem (ex. LEHRSTÜCK GRAMMATIK 1.

pron. 529) O b s e r v a ţ i e . număr şi caz cu acesta. pron. (eurer) Fakultät. posesiv + desinenţa -—*• obiectul posedat Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Zeitschriften Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Briefe —• die Briefe — ihre Zeitschriften — ein — sein — die •— seine — ein — ihr — die — ihre Buch. Ihre. pron. Acordul se face adăugindu-se la pronumele posesiv desinenţele articolului nehotărit (respectiv ale articolului nehotărît negat) la singular şi ale articolului hotărît (respectiv ale articolului nehotărît negat) la plural. ihre. în limba germană. / l a sing. persoanei II sing. vocala e se suprimă de obicei înaintea lui r: unsrer. Bücher Bücher Buch. seine unser. pos. Buch. unser. unsrem (eurem) Freund. sein. deine. ihr. i h r . deine sein. . Bücher Bücher ^ . ihre sein. pron. pos. seine ihr. ihre. meine dein. dein. depinde de posesor. I h r . (vezi schema nr. pos pos pos. . Buch. seine. Ihr. 62. eu(e)re III plur. ihr îi corespunde pron. pag. mein. . nehotărît Desinenţa pronumelui posesiv ^ ^ p J u r d e s i n e n ţ e l e a r t . einen Brief — eine Alexander (er) zeigt<f seinen Brief —• seine Briefe — die die Alexander (er) z e i g t \ seine Briefe —• seine einen Brief — eine Marianne (sie) zeigt<^ ihren Brief — ihre die Marianne (sie) zeigt<f ihre Deci: posesorul •*—j-pron. Ihre ich îi corespunde du îi corespunde îi corespunde er îi corespunde sie îi corespunde es îi corespunde wir pron. I plur. sie îi corespunde pron. eu(e)re. uns(e)re II plur. în acest caz e din rădăcină rămîne : unserm Professor. pron. persoanei persoanei persoanei formei de I Desinenţa pronumelui posesiv este în funcţie de obiectul posedat. în formele declinate ale pronumelor unser. şi anume : persoanei I sing. sein. ihre politeţe Sie îi corespunde pron. pronumele posesiv acordindu-se In gen. pos. pos. pos. euer. euer. hotărft. Uneori se suprimă e din desinenţă. seine. mein. uns(e)re.BUKAREST 91 Pronumele posesiv. euer. ihr. pos. . meine. desinenţele art.

511) Declinarea mixtă cuprinde substantive de gen masculin şi neutru. -es. A. -n (vezi schema nr. b) Otto bewundert den See. Ob s e r v aţii. Aceste substantive se declină la singular tare şi la plural slab. 39. -en Ende. pag. DECLINAREA MIXTĂ A SUBSTANTIVELOR 10. în exemplul b: den See este acuzativul singular al aceluiaşi substantiv. -(e)s. -en masculin = = — = = statul vecinul raza vărul durerea das das das das das de senul neutru = = = = = ochiul urechea cămaşa patul sfirşitul Auge. -es. la singular se declină tare (ex. -en Hemd. der des dem den See Sees See See Plural die der den die Seen Seen Seen Seen Din declinarea mixtă fac parte : 1) cîteva substantive de gen masculin din grupa a IV-a de plural. -n Ohr. Deci: sub­ stantivul der See se declină mixt. . Substantivul der Nachbar se poate declina şi slab. D. dar — spre deosebire de majoritatea substantivelor din această grupă — nu se de­ clină slab decît la plural (ex. -(e)s. 2) toate substantivele neutre din grupa a IV-a de plural. -en Nachbar. dar de obicei se declină slab. -es. mai des întrebuinţate. -n Schmerz. -en Vetter. Vedem că substantivul der See face parte din grupa a IV-a de plural. -n Strahl. Singular N. -s.> 2. LEHRSTOCK a) Neben dem Kombinat sind die Seen. 1. -es. b). Substantive de declinare mixtă. -en Bett. sînt : de genul der der der der der Staat. -s. In exemplul a: die Seen este nominativul plural al substantivului der See. -s. a). G. Substantivul der Bauer poate fi declinat şi mixt. -s.92 3.

. Singular der Autobus des Autobusses dem Autobus den Autobus die der den die Plural Autobusse Autobusse Autobussen Autobusse D. der Pro -essor b) -orn. a) se declină mixt. der -etter.. das -enster.. das Auto die Autos G. A. G. Substantivele de origine negermană terminate în -bus dublează pe s la genitivul singular şi la toate cazurile pluralului. 513) Übungen 1. das Museum) schimbă la plural pe -(i)um în -(i)en. pag. Aceste substantive au accentul mobil. b) . A. Singular das Laboratorium des Laboratoriums dem Laboratorium das Laboratorium Plural die Laboratorien der Laboratorien den Laboratorien die Laboratorien (vezi schema nr. Multe substantive de origine negermană fac parte din grupa a V-a de plural.BUKAREST 93 4. Substantivele din această grupă se declină în felul următor : Singular Plural N. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat (der Professor. încolo se declină ca substantivele de declinare mixtă : N. D. G. B. der -er-asser . des Autos der Autos D. der -ater. -iel. -or. -leißig. întrebuinţaţi consoanele î sau y! a) -assen. A. D. -erbringen. der -erkehr c) -inden. wie viele Autos.. Încolo se declină ca sub­ stantivele de declinare tare : N. Autobusse . das Auto die Autos G. 42. -ehlen d) das -iertel. Substantivele de origine negermană terminate în -ium (exemplul c) sau în -um (de ex. die Professoren — ex. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DE ORIGINE NEGERMANĂ a) Die Studenten grüßen ihre Professoren. das -est. das So-a. die -orstellung. Completaţi! A. dem Auto den Autos A. der -ilm. c) Die Universität hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien. der -ortrag. der -uß . -ruh.

Freund das Buch. -oher. das -asser b) der Boule-ard. Freund das Buch. Freundin. das Rla-ier. Freundin. das -erb 2. -ohin. Wohnung. -arten. Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Wohnung. Wohnung. LEHRSTÜCK B. -ohnen. -eiß . Wohnung. Freund das Buch. die Uni-ersität. Freund das Buch. Freundin. Freundes. Freundes. Freundin. -asc hen. das Meister-erk c) die Blumen-ase. Freundes. Completaţi desinenţele! deindiesmeinunserdeindiesmeinunserdeindiesdeineuerdeindiesdeineurdeindiesihrdeindiesdeinihrFreundes.94 10. întrebuinţaţi consoanele v sau w/ a) der -erktätige. Freundin. Heft? Heft? Heft? Heft? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? a) Das ist das Buch b) Das ist das Buch c) Ich gebe d) Ich gebe e) Fragst du f) Er zeigt dem Neffen g) Hast du dkjenmdeinjenIhrunser- h) Schreiben Sie . Wohnung. Freundes. Freund das Buch. be undern.

. Formaţi B. d) bei . e) bei .Schüler und Jen. Wir sehen dies.(jen-) Kino. 4. Vater.. b) . c) .. Zimmer.. Răspundeţi propoziţii! pentru următoarele substantive. .. Eltern. bei ... Schlaf räum Lehrerin.(Jen-) Schüler dein Buch.. Dies. f) Neben dies. Zeig dies. b) Jen. Ferien Professor. Dies... von . . . f) bei .. mit . Lehrer . ....Genossinnen sind fleißig. h) Wir besichtigen dies.. Klasse .Genossin ist fleißig. Wir sehen dies... A..Schülerin gehen in die Bibliothek.. Die Tür dies.(Jen-) Wohnung.(Jen-) Bahnhof.(jen-) Parks... c) Die Tür dies. Mutter. zu .(Jen-) Klasse ist groß.. Wohnung. . . . aus .(Jen-) Zimmers ist braun.(Jen-) Schülerin dein Buch.. Kind... .BUKAREST 3. Dies.(jen-) Häusern ist ein Kino.(jen-) Kaufhäuser sind schön. Uhr. Freunde. g) Die Schaufenster dies.Genosse ist fleißig.. Bibliothekarin la întrebări! Folosiţi cuvintele de la margine! a) Ist dieses Buch für Ihr Neffe)? Ihre Tante) ? Ihr Schwesterchen) ? Ihr Lehrer) ? Ihre Lehrerin) ? Ihr Buch)? Ihr Kollege) ? Ihre Kollegin) ? Ihr Bruder) ? Ihre Schwester) ? Ihre Ihre Ihre Ihre Lehrer) ? Lehrerinnen) ? Kollegen) ? Kolleginnen) ? b) Ist das c) Ist das das Buch d) Machen Sie den Ausflug mit .. Bücher. . Neffen Genossen .(jen-) Kind dein Buch. Zeig dies. Completaţii a) Dies. Hefte.. 5.. d) Zeig dies. Kollegen... e) Wir sehen dies. zu . Găsiţi un pronume posesiv potrivit a) .. .Genossen sind fleißig.. Kollegin.

Die Wohnungen (diese Gebäude) sind groß. Fahren wir mit (diese Straßenbahn) oder mit (jener Autobus)? Im Konzertsaal sehe ich (mein Freund) und (meine Freundin).Lehrer.Vater.Tante.Kinder.Lehrer.Lehrer. Wir besuchen Ihr.Freundes.Lehrerin. Otto sieht sein.Lehrerin. Hier sind die Bücher unser. Der Schüler antwortet sein. Wir besuchen Ihr. Wir wohnen in (dieses IIaus). Mein Vater zeigt (sein Neffe) das Zentrum (diese Stadt). b) Ich besichtige die Wohnung dein. 7. f) Das Fenster unser. Anna sieht ihr.Lehrerin. LEHRSTOCK.Lehrerin. c) Der Schüler antwortet sein. Otto sieht sein.Lehrer. e) Gehen Sie heute zu (Ihr Bruder)? (Ihre Freundin)? (Ihr Brüderchen)? (sein Freund.Onkel.Lehrer. Anna gibt euer. h) Anna gibt euer.Vater Blumen. Der Onkel wohnt in (jenes Haus). unsere Freunde) ? (ihre Eltern. Das Fenster unser.Zimmers ist groß. ihre Freundin) ? (seine Eltern. Otto sieht unser. Die Schülerin antwortet ihr. Ich habe die Adresse dein.10. d) Die Schülerin antwortet ihr. Der Lehrer gibt (jene Schüler) Bücher.Mutter Blumen. Otto besucht mein. seine Freundin) ? (ihr Freund.Lehrerin.Freundin. e) Anna sieht ihr. Das Zentrum (unsere Stadt) ist schön. i) Wir besuchen Ihr.Klasse ist groß. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Straßen (unsere Stadt) sind sauber. .Mutter.Lehrer. unsere Freundinnen) ? f) Waren Sie gestern bei Completaţi! a) Otto besucht mein. g) Otto sieht unser.

Wir sehen Theater. 7—Limba germană — c. k) Vin de la dumneavoastră. autobuze şi tramvaie. b) Pe străzi şi bulevarde vedem multe automobile. g) Casa noastră are numai două etaje. e) Tramvaiul se opreşte în faţa casei lor. f) Vitrinele acestor magazine sînt minunate. la întrebări! Wie heißt unser Vaterland? Was ist Bukarest? Wessen Mittelpunkt ist Bukarest? Welche Gebäude sehen Sie in Bukarest? Was erscheint im Kombinat Haus der Sdnteia? Traduceţi! A.BUKAREST 97 8. a) Bucureşti este capitala ţării noastre. e) (îi) dau prietenei tale cartea ta. ni) Studenţii vizitează multe muzee. 1881 . d) Dă-i lui Alexandru cartea ta. Răspundeţi a) b) c) d) e) 9. k) Loc rinţa vărului meu este mare şi frumoasă.und Filmvorstellungen. c) Această clădire este universitatea. a) Unde locuieşte unchiul tău (mătuşa ta) ? b) Unde locuiesc ei? c) Merg cu vărul lui la cinema. căci lumina semaforului este roşie. (prietena Dvs. d) In acest parc este un lac. Der Saal des Palastes der Republik ist ein Meisterwerk der Architektur. n) Aceasta este cartea ei. ziare şi reviste. I) Merg la fratele lui. Merken Sie sich! Wir gehen ins Zentrum. B. i) în biblioteca noastră există multe cărţi. j) Universitatea noastră are biblioteci şi laboratoare.) ? h) Merg cu prietenii mei (prietenele mele) la expoziţie. m) Merg la el. j) Vin de la părinţii dumneavoastră. I) Lîngă Bucureşti sînt multe lacuri. Aşteptaţi puţin! i) în centrul oraşului vedem parcul Cişmigiu. h) Nu traversaţi strada. f) (îi) vezi astăzi pe prietenii noştri? g) Unde locuieşte prietenul Dvs.

dort in der Ecke. Tante Marie kauft ein Dutzend Knöpfe für ein Kleid. Sie zahlen. Verkäufer: Was wünschen Sie? O n k e l M a r t i n : Bitte zwei Stück Seife. Kölnischwasser. Tante Marie kommt auch mit uns. Knöpfe. Rasierapparate. eine Zahnpaste und 3 Rasierklingen. Das Warenhaus ist sehr groß. Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. heute besuchen wir das Warenhaus „Victoria". Otto: Was ist das ? Sind wir in einem Konzertsaal ? . Am Verkaufstisch stehen viele Käufer. Man findet dort Bücher. Ich zeige dir aber alle Abteilungen. Ohne sie kaufe ich nicht gern. Hefte. Wann öffnet man ? M a r t i n : Um 8 Uhr. Es hat 5 Stockwerke und viele Abteilungen. Ich gebe Ihnen einen Kassenzettel. Rechts verkauft man Toilettenartikel: Parfüm. Rechts ist eine Buchabteilung. Lippenstifte. Nadeln. bekommen das Paket an der Warenausgabe und gehen weiter durch die Halle. Federhalter und Tinte. Links verkauft man Kurzwaren : Zwirn. Puder. Ich brauche ein Paar Schuhe und Tante Marie braucht ein Kleid. Was kostet das? Verkäufer: Das kostet 15 Lei. Haarbürsten und Zahnbürsten. ( E L F T E S ) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (I) Onkel Otto: Onkel Otto: Onkel M a r t i n : Otto. Kaufen wir etwas ? M a r t i n : Vielleicht.11. Unten ist eine Halle. Plötzlich hört man Musik. Otto: Wo zahlen wir ? Verkäufer: Sie zahlen an der Kasse. Bleistifte. Füllhalter.

4) ein Dutzend Knöpfe = o duzină de nasturi 5) Fernseh.. Die Farbe steht Ihnen gut. neben uns ist die Abteilung für Musik­ instrumente und Sportartikel. Ex. dann kaufe ich dir im Sommer einen Fotoapparat. Die Auswahl an Stoffen und Seidenwaren ist groß. accentul nu cade pe prima silabă ci pe a doua 3) zwei Stück Seife = două bucăţi de săpun In limba germană substantivele masculine şi neutre care indică unităţi de măsură sau cantităţi se întrebuinţează după numerale numai la singular. 7) Was kostet das? = Cît costă aceasta ? cît face aceasta ? Lexik Synonyme der Fernsehapparat — das Fernsehgerät der Füllhalter — der Füller Onkel Martin . O n k e l M a r t i n : Wir gehen vorher in die Abteilung für Konfektions­ waren. Kommt zum Fahrstuhl! Erläuterungen 1) ein Paar — o pereche ein paar = cîţiva.. = sortimentul de. cîteva 2) în substantivul Abteilung (ap'taelUyj) = raion. zwei Dutzend Knöpfe — zwei Paar Schuhe. Ist das nicht schon seit langem dein Wunsch? Otto: Versprichst du es mir ? O n k e l M a r t i n : Ich verspreche es dir. Lerne fleißig..und Tonbandgeräte •— Fernsehgeräte und Tonbandgeräte = te­ levizoare şi magnetofoane (vezi pag. Erläuterung 7) 6) die Auswahl an.. Otto: Was zeigt ihr mir noch ? Tante Marie: Hier ist die Abteilung für Textilwaren. Martin? Verkäuferin: Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid.IM WARENHAUS (I) 99 (lacht) : Nein. Man findet hier auch Radioapparate.und Tonbandgeräte. Du hörst jetzt eine Schallplatte. 89. Gefällt euch dieser Stoff? Otto: Kaufst du ihn ? Tante Marie: Was sagst du. Fernseh.

. a F. a IlI-a plural (sie). personal se declină în felul următor : Singular Pers. G. D. D. F. er seiner ihm ihn Pers. sg. -nen — vînzătoarea der Verkaufstisch. I singular (ich). sie ihrer ihnen sie M. I N. a Ii-a singular (du).) == merceria die Textilwaren (f. -s. sg. PRONUMELE PERSONAL A. a II-a du deiner dir dich Plural N.100 11. arr balajul die Kurzwaren (f. pers. es seiner ihm es Pers. c) Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. pers. sg.cumpărătorul die Käuferin. dativul pronumelui personal. dativul pronumelui personal.LEHRSTOCK Wortfamilien kauîen (kauîte-gek auît) = a cumpăra verkaufen-verkauf te­ verka uft — a vinde der Käufer. a) Mir gefällt jener Stoff.) = confecţiile die Seidenwaren (f. -n = marfa das Warenhaus. •es.) = textilele die Konfektionswaren (f. -e = tejgheaua die Ware. mir este dir este ihnen este Pronumele dativul pronumelui personal. n er = magazinul die Warenausgabe. G.) = mătăsurile = die Schuhwaren (f. ich meiner mir mich .. b) Ich zeige dir alle Abteilungen. wir unser uns uns ihr euer euch euch M. -ei . A. N. -nen = cumpărătoarea der Verkäufer. pers. sg. sg-) = încălţămintea GRAMMATIK 1.=. -n = ghişeul de eliberare a mărfurilor. A. sie ihrer ihr sie III-a N. -s == vînzătorul die Verkäuferin.

persoana a IlI-a plural.IM WARENHAUS (I) 101 Pronumele de pcditeţe N. în limba germană pronumele personal se pune numai o singură dată. Mir gefällt jener Stoff. A. prin diateza reflexivă cu valoare pasivă : Man öffnet um 8 Uhr = Se deschide la ora 8. 622). ca în limba română. PRONUMELE XEHOTĂRÎT a) Wann öffnet man? b) Links verkauft man Kurzwaren. substantival. 78. Predicatul pro­ poziţiei. 536) . (vezi schema nr. pronumele personal are o singură formă. Apare numai la nominativ. Spre deosebire de limba română. c) Plötzlich hört man Musik. trebuie să stea la persoana a IlI-a singular. 2. deci numai ca subiect. n-are corespondent în limba română. la toate persoanele. Sie Ihrer Ihnen Sie B. 2. în limba germană pronumele personal se declină şi la genitiv. al cărei subiect este man. Man este un pronume nehotărît. Pronumele de politeţe. Observaţii. atît pentru singular cît şi pentru plural. cu deosebirea că pronumele de politeţe se scrie cu majusculă. In timp ce în limba română poate apărea în aceeaşi propoziţie atît forma accentuată cît şi cea neaccentuată a unui pronume personal. 1. Se poate referi — în mod neprecis — la una sau mai multe per­ soane. = Mie îmi place stofa aceea. în limba germană. 621. Man se traduce. şi nu două forme (una accentuată şi alta neaccentuată). G. pag. D. de cele mai multe ori. este identic cu pronumele de. Genitivul pronumelui personal se întrebuinţează rar (vezi pag.

u n substantiv (ex. (vezi schema nr. datorită prepoziţiilor ohne ( = fără). în exemplele a şi b complementul la dativ [exprimat p n n t r . Şi prepoziţiile uni ( = în jurul.102 3 PREPOZIŢIILE CU ACUZATIVUL II LEHRSTÜCK <L) Sie gehen weiter durch die Halle. uin cer cazul a e u z a t i v. für. care cer acuzativul. pe cind în exemplele c şi d complementul la acuzativ (exprimat printr-un pronume) stă înaintea complementului la dativ. Fiecare din propoziţiile de mai sus are două complemente: nnol Îs dativ (complementul persoanei) şi altul la acuzativ (complementul lucrului). a) şi printr-un pronume (ex. durch ( = prin) şi für ( — pentru). Prepoziţiile durch. cuvintele : die Halle. Obser­ văm că ordinea complementelor din exemplele a şi b diferă de ordinea com­ plementelor din exemplele c şi d. sie. in propoziţiile de mai sus. Prin urmare : Dativ Acuzativ Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) einen Fotoappartat. pentru. Ich kaufe dir einen Fotoapparat. ohne. la) şi gegen ( = in contra) cer acuzativul. b) Ohne sie kaufe ich nicht gern.) d) Der Onkel zeigt dem i\'effen alle Abteilungen. Der Onkel kauft ihn Acuzativ dem Neffen (ihm) Dativ . pag. Ich kaufe ihn dir Versprich e> mir. gegen. b)] stă înain­ tea complementului la acuzativ. 121. 573) ORDINEA COMPLEMENTELOR ÎN PROPOZIŢIE a) b) c. ein Kleid stau la acu­ zativ. c) Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid.

134.. das Vat-rland. In der Buch. du. ihr. Completaţi! A. pag. In der sieht Otto Radio. Sie) täglich. sie. der V-tt-r. es) ? c) Er besucht (ich. Complementul la acuzativ. der N-fff) die Univ-rsit-t. h-te. f-l-n d) üb-rs-tz-n. er. Sie).und -apparate. Folosiţi eu sau äu : a) die Erl-terung. . Sie) das Buch.verkauft man auch -stifte und -halter. die Verk-ferin b) das Geb-de. der Fr-nd.. 585) Übungen 1. (vezi schema nr. exprimat printr-un pronume personal.: Kölnisch. ihr.. a) Ich gebe (du. er. stă în urma complementului la dativ. die Fakult-t. r-chts. erz-gen. ä sau eh! a) Rum-ni-n. das G-m-ld-.und einen -stift. sp-t. das M-dch-n. ee. wir.IM WARENHAUS (I) 103 Complementul la acuzaţie. In der Abteilung für Textilwaren Toilettenartikel Bücher Musikinstru­ mente Konfektions­ waren B. das G-b-ude. Folosiţi e. für Musik-. n-. stă înaintea complementului la dativ. Martin einen Kassen-. ihr. der Kaff-. Completaţi cu cuvinte din text! Kurzwaren verkauft man A. der Sb) 1-ch-ln. n-n 2. Im Warenhaus gibt es auch eine . sie. der V-rk-hr B.. das P-ckch-n. b) Antwortest du (ich. er. Sie fahren mit dem -stuhl in die Abteilung für Konfektions- Treceţi pronumele din paranteză la cazul potrivit! A. sie. d) Wir sehen (du. exprimat printr-un substantiv. wir. a) b) c) d) e) f) Die Tante braucht Toiletten. das M-r. die Halt-st-Ue) h-ng-n. die -lt-rn c) das G-rtch-n. Die Verkäuferin gibt . das H-ft. sie.

Der Lehrer zeigt (lui) ein Buch. 5. A. die Lehrer). c) Er lernt mit (der Freund. die Genossin. substantivele din paranteză la cazul potrivit! 4. Sie).) die Stadt. b) Wir gehen durch (die Abteilung) für Kurzwaren. d) Ohne (mein Onkel) gehe ich nicht ins Warenhaus. Der Verkäufer gibt (lor) die Knöpfe. Ich gehe nicht ohne (du)"ins Warenhaus. es) ? Ich zeige (sie: pers. die Freundinnen). Kommst du mit (ich) in die Bibliothek? Gibst du (sie: pers. Er fragt (pe ea): „Kommst du mit (noi)?" (Pe mine) interessiert dieser Fotoapparat. aber (lui) gefällt jener Stoff. die Kinder). a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Otto fährt zu (er). die Freunde) (die Freundin. Puneţi B.) einen Brief. Der Lehrer zeigt (ei) ein Buch. b) Andrei trifft (der Genosse. Sie antwortet (wir). Treceţi substantivele şi pronumele din paranteză la cazul cerut de prepoziţie ! a) Ich kaufe zwei Bücher für (du) und einen Bleistift für (meinOnkel). înlocuiţi substantivele prin pronume personale! a) Der Student grüßt (der Lehrer. LEHRSTOCK B. a III-a plural) das Buch? Siehst du (er) ? Otto schreibt (sie: pers. Gefällt (vouă) dieses Kleid ? Gefällt (d-voasträ) dieses Kleid? (ei) gefällt dieser Stoff. . Puneţi în locul parantezei pronumele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) respectiv la cazul potrivit! Der Onkel zeigt (mie) das Warenhaus. d) Die Studentin antwortet (die Lehrerin. Arbeitest du oft mit (er. c) Gegen (Ihr Wunsch) kaufe ich nichts. das Kind) (die Lehrerinnen. Die Tante kauft (ţie) einen Kamm. ich sehe (pe ei) schon vor dem Kino. 6. I) Komm schnell. der Freund) (die Genossen. e) Um (der Verkäufer) stehen mehrere Käufer. aber (pe el) interessiert das Radio. Ich gebe (Sie) das Buch. a III-a fem. die Genossinnen). a III-a fem.104 11. Wir fragen (ihr. Der Onkel sieht (pe noi) unten in der Halle. f) Du bekommst das Buch durch (er) oder durch (sein Freund).

îţi arăt cartea. Arată fratelui peria de dinţi. El mi-o vinde. caiete şi creioane. e) Bringen Sie bitte das Buch! Bringen Sie bitte meiner Freundin das Buch I f) Gib dem Onkel die Schallplatte! 8. a) b) c) d) e) f) Paul. azi vii cu noi la cinema.IM WARENHAUS (1) 105 7. Der Onkel kauft dem Neîîen den Fotoapparat. Răspundeţi la întrebări! a) Wohin geht Otto? b) Was besucht er? c) Was sieht er in der Abteilung für Toilettenartikel? d) Was kauft Onkel Martin? c) WTo zahlen sie und wo bekommen sie das Paket? f) Was sehen sie in der Abteilung für Kurzwaren? g) Was findet man in der Buchabteilung? h) Wo hört Otto Musik und was sieht er dort? i) Was sucht die Tante in der Abteilung für Textilwaren? 9. Acolo se găsesc multe stofe. Wir kaufen der Tante Knöpfe. în jurul aparatului de radio stau cumpărători. . Un vînzător le arată cărţi. Cumpără-mi pieptenul! Cumpără-mi-1! El îmi vinde cerneală. d) Wir kaufen Knöpfe. El este contra mea. c) Der Verkäufer gibt dem Schüler das Heft. Pe mine (el) nu mă vede de aici. C. c) El îi dă (ei) cartea lui (creionul lui). b) îmi dai cartea ei (creionul ei). Die Verkäuferin zeigt der Tante die Bluse. Traduceţi! A. a) îţi dau cartea ta (creionul tău). Iţi arăt magazinul cu cele cinci etaje. b) Die Verkäuferin zeigt die Bluse. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) B. dar nu ţi-o dau. Mergem prin secţia pentru mărfuri textile. dar pe tine te vede. Vă dau (vouă) o bucată de săpun. Acolo se vînd multe mărfuri. (Eu) Ţi-o arăt. Arată-i-o! (D-voastră) nu vă place această rochie? Acest film nu le place. Înlocuiţi complementele prin pronumele corespunzătoare! (Atenţie la topică!) a) Der Onkel kauft den Fotoapparat. Nu te duce la şcoală fără cerneală! Vă rog daţi-mi o duzină de nasturi pentru această rochie.

j) Merg cu plăcere cu dumneavoastră la părinţii dumneavoastră (lui. ei. > d) Am nevoie de trei duzini de nasturi. el locuieşte de un an în Bucureşti la mătuşa noastră. Daţi-mi vă rog ziarul dumneavoastră! Vi-1 dau cu plăcere. o cumpăr. dar înainte de aceasta merg la raionul cu textile. Merken Sie sich! Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. El îi dă (lui) cartea lui (creionul lui). c) Cum îţi merge? — Mulţumesc. j) „Cumpără-ţi o duzină de lame de ras!" îi spuse mătuşa unchiului. D. b) Sînt de cîteva zile aici. a) Cumpăraţi (dumneavoastră) perechea aceasta de pantofi? — Da. I) Vă dau (dumneavoastră) această carte pentru el. Bitte ein Stück Seife! Was kostet das? Sie zahlen an der Kasse. I) De multă vreme îmi doresc acest disc. Daţi-i-o vă rog! El are mîine seminar şi are nevoie de ea. e) Iau şi o bucată de săpun. g) Ce faci înainte de oră? h) Ce faceţi după cursuri? i) Fratele meu este acum la munte.106 11. lor). LEHRSTOCK d) e) f) g) h) i) Ea îi dă (lui) cartea ei (creionul ei). Sie braucht ein Paar Schuhe. . îmi merge foarte bine. f) Mergi la raionul cu articole de confecţii? — Da. k) Şi fratele dumneavoastră locuieşte în Bucureşti? — Da. aici se vînd numai articole de sport. Dă-i (lui) cartea lui Alexandru! Mîine merg cu tine (cu prietenul tău) la cinema. k) Se găsesc în raionul acesta şi televizoare şi magnetofoane ? — Nu. El îi dă (lui) cartea lui Alexandru (creionul lui Alexandru). mai înainte a fost la mare. Die Farbe steht Ihnen gut. Die Auswahl an Stoffen ist groß.

Ich kaufe sie.und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Probieren Sie dieses P a a r ! Die Schuhe sind zu eng. Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Tante Marie: Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Beeile dich! Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? . Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein Paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken. Eine Verkäuferin hängte Winter.12. und Tante Marie probierte es. eine Bluse und Wolljacken. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. Jacken und Hosen. geben Sie mir einen Kassenzettel! In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden. Sie war zufrieden. Mir gefällt auch die Bluse. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock. Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe für den Winter. Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. Bitte. Kaufen Sie beides! Entschließe dich! Es ist spät. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Otto. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Diese Schuhe passen mir. Tante Marie: Onkel Martin: Otto: Verkäuferin: Onkel Martin: Tante Marie: Martin. Haben Sie auch Nummer 28? Ja. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid. Ich entscheide mich für das Kleid. (ZWÖLFTES) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (II) In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge. bitte.

Porzellan. pi. Sonst verspäten wir uns. 2) Das Kleid war schön und nicht teuer — Das Kleid war schön. es ist schon 1 Uhr. a) şi ordnen (ex. Bü­ geleisen... Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnis­ sen unserer Industrie.und Regenmäntel. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen.und Glaswaren — vezi pag. Verbul sich verspäten este reflexiv. 3) Kaufen Sie beides! = Cumpăraţi-le pe amîndouă! 4) Welche Schuhnummer tragen Sie? = Ce număr purtaţi la pantofi? 5) sich beeilen — diftongul ei nu se leagă de vocala precedentă e. und es war nicht teuer. auf den Verkaufstisch.) sticla GRAMMATIK 1.. In propoziţiile de mai sus. prînzul ( = timp) das Mittag = prînzul ( = masa de prînz) y paharul das Glas< N (f. IMPERFECTUL VERBELOR SLABE a) Eine Verkäuferin legte Hemden . Kuchen und Schokolade. b) Ein Verkäufer o:ctnete Anzüge.1O8 12. LEHRSTÜCK Otto: Onkel Martin: Tante Marie: Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein. Lexik ji Antonyme billig =/= teuer Vieldeutige Wörter der Mittag = amiaza. 89. Erläuterung 7. und Großmutter wartet zu Hause. verbele slabe legen (ex.. b) sînt la imperfect. Frü­ her erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. spre deosebire de verbul „a întîrzia" din limba română. Intre be şi eilen se face o foarte mică pauză : be/eilen. Kühlschränke und Waschmaschinen. Kommt jetzt in den Erfri­ schungsraum ! Dort gibt es Brötchen. Erläuterungen 1) Winter. 6) Wir verspäten uns = (noi) întîrziem. Nein. man verkauft dort Töpfe und Pfannen. .

Imperfectul în -etc îl formează verbele a căror rădăcină se termină în -gn. IMPERFECTUL VERBELOR HABEN. sein (ex. la toate persoanele. -d. -dm. C. -dn.ete -» ordnete Infinitiv legen ich legte du legtest er sie es • legte -(e) te -(e) test -(e) te -(e) ten -(e) tet -(e) ten -(e) ten ordnen ich ordnete du er sie es ordnetest • ordnete Imperfect wir legten ihr legtet sie legten wir ordnete« ihr ordnetet sie ordnete« Sie legten Sie ordneten O b s e r v a ţ i i . -tra. în propoziţiile de mai sus. la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular şi a lî-a plural (vezi pag. c) stau la imperfect. verbele haben (ex. SEIN ŞI WERDEX a) Das Kleid hatte einen Ledergürtel. deci aceleaşi care intercalează vocala e între rădăcină şi desinenţă la prezent.) 2.IM WARENHAUS (II) 109 Imperfectul verbelor slabe se formează din rădăcina verbului. c) Die Studenten wurden braun. . 12-13) Grammatik 3. a). sufixul -(e)te + desinenţele personale ale imper­ fectului : leg -\. -t.te -> legte ordn -f. b) şi werden (ex. Observăm că aceste verbe formează şi imperfectul în mod neregulat. b) Das Kleid war schön. -îfn. -chn. la care se adaugă.

b) Eine Verkäuferin legte Hemden. de la caz la caz. c). c) Tante Marie verlangte Strümpfe. Pentru persoanele I şi a II-a singular şi plural se întrebuinţează ca pro­ nume reflexiv formele respective ale pronumelui personal la acuzativ (ex. b) } " ca în limba română c) o acţiune încheiata în trecut (ex. PRONUMELE REFLEXIV imperfect. prin perfect simplu sau perfect compus. FOLOSIREA IMPERFECTULUI a) Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe. . corespunde perfectului simplu sau compus din limba română şi se foloseşte ca timp al povestirii.. a şi b) sau la dativ (ex. Imperfectul exprimă în limba germană : a) o acţiune care durează în trecut (ex. und Großmutter wartet..110 12. LEHRSTOCK Infinitiv haben ich hatte du hattest er j sie 1 hatte es | wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten sein ich war du warst er sie es war werden ich wurde du wurdest er sie es wurde Imperfect wir waren ihr wart sie waren Sie waren wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie wurden 3. c) — spre deosebire de limba română. imperfectul se numeşte preterit. Beeile dich/ Ich kaufe mir das Kleid. 4. a) \ b) o acţiune care s-a repetat în trecut (ex. î n această ultimă întrebuinţare. a) b) c) d) e) Wir verspäten uns. Sie entscheidet sich für das Kleid. Imperfectul se traduce în româneşte. Taschentücher. auf den Verkaufstisch. Onkel Martin kaufte sich zwei Paar Socken.

) » sie -» sich (dat. pag. e). III er \ sie > sich es J Prezent ich du er sie: es wir ihr sie Sie beeile mich beeilst dich beeilt sich beeilen uns beeilt euch beeilen sich beeilen sich ich kaufe mir ein Buch du kaufst dir ein Buch er \ sie \ kauft sich ein Buch es i wir kaufen uns ein Buch ihr kauft euch ein Buch sie kaufen sich ein Buch Sie kaufen sich ein Buch Imperativ beeil dich! beeilt euch! beeilen Sie sich! kauf dir das Buch! kauft euch das Buch! kaufen Sie sich das Buch! Imperfect ich beeilte mich du beeiltest dich ş.acuz.IM WARENHAUS (II) 111 Pentru toate trei genurile persoanei a III-a (singular şi plural) şi pentru forma de politeţă se întrebuinţează singurul pronume reflexiv din limba germană : sich.d.) (acuz. 58.m.(dat.) (vezi schema nr. 526) Pers.d. I II i• c h i Plural i r \mich \dich . ich kaufte mir das Buch du kauftest dir das Buch s. . / m du (dat.a.) > ihr — encb. -f.) (dat. Pers. Pronumele reflexie Singular Pers.m. Acest pronume are atît valoare de dativ (ex.) (acuz. -f.) (dat. + acuz.acuz.) wir — uns (dat.-{-acuz. d) cît şi de acuzativ (ex.a.) Sie ~> sich (dat. -f acuz.

die K-sse d) der M-ntel.). 29. w-rten . das P-r. fac parte din prima grupă de plural (vezi pag. FORMAREA CUVINTELOR a) b) c) d) Wir lesen und schreiben bis ein Uhr. 26. Din rădăcina verbelor derivă substantive. f-ren.in — die Leserin — die Leserinnen > der Lehrer + in — die Lehrerin — die Lehrerinnen » (vezi pag. z-len. Completaţi! A. Grammatik 1. In der Bibliothek sind viele Leser. die J-cke. nume de agent (numele celui care face acţiunea). h-lten. înaintea lui : . der T-g. formate cu ajutorul sufixului -er. Pentru formarea femininului din astfel de derivate se adaugă la sub­ stantivul masculin sufixul -in : der Leser -f. der Füllh-lter. b-den. aa sau a h ! a) der St-t. Aceste substantive se formează cu ajutorul sufixului -er. die V-se. LEHRSTÜCK în limba germană pronumele reflexiv se pune äupä verb. care se adaugă la rădăcină : lesWj + er -» der Leser. nu ca în limba română. die W-re e) s-gen. der N-men. die Pf-nne. die St-dt. Verkauft man in jener Abteilung Porzellanwaren ? Ein Verkäufer ordnete Anzüge. der B-nhof c) die B-ll-de. Folosiţi a. • ich beeile mich a grăbesc eu mă grab es 5.112 12. Grammatik 3 B) Übungen 1. das J-r b) das V-terl-nd. Substantivele derivate din verbe care au a sau au în rădăcină primesc Umlaut : b a c k j ^ ( = a coace) + er -> der Bäcker ( = brutarul) v e r k a u f t (•= a vinde) + er -> der Verkäufer ( = vinzătorul) Substantivele verbale. das Gl-s. der S-l.

.verkauft man -schränke. d) In der Abteilung für Küchen. der Anz-g. w-nderschön D. der Bleist-ft. b-s. aber Sie (brauchen) auch eine Jacke. Folosiţi o sau oh! a) der -nkel. -r. der T-pf (vezi schema nr.. 3. die Bl-me. der Br-der c) grat-lieren. d-ch.. b) Eine Verkäuferin zeigt ihnen Wäsche : c) In der Abteilung für -waren gibt es viele Modelle von Schuhen. der Str-mpf b) die R-e. prob-ren. die T-nte. Folosiţi u sau u h ! a) der H-t. der Tepp-ch. b) Die Schuhe sind schön und elegant. h) Es wird spät. der St-ff. Hause. c) Seid ihr fertig? Ich bin noch nicht fertig. der M-ntag b) das W-l. der Zw-rn. br-ngen e) G-b -m das Buch! L-s auch du d-ses Buch I N-mm es d-r! Es 1-gt auf -rem Schreibt-sch. 486) 2.sieht Otto . l) Ich habe das Buch zu Hause. 2. das Klav-r. C. r-fen. w-nen.. der Seh-. der F . und die Verkäuferin (reichen) es dir. Completaţi propoziţiile ! a) In der Abteilung für Konfektions. Folosiţi i. e) Unsere -häuser sind voll von .Industrie. bes-chen.ß . der St-1. d) Hast du auch einen Fotoapparat? e) Wir haben keine Hefte. Puneţi a) b) c) d) e) verbul din paranteză la imperfect! Der Verkäufer (legen) Hemden auf den Verkaufstisch. Gestern (übersetzen) ich diese Lektion. 4.. denn die -mutter wartet . der W-nsch. sp-len. Er (öffnen) den Schrank und (zeigen) uns den Anzug. S—Limba germană — c. Du (verlangen) ein Kleid. n-chts. pag. g) Um 2 Uhr waren sie . die Bl-se. s-rgen. der Kn-pf. Otto und Alexander (hören) Musik und (fragen) : „Wo ist das Radio?" f) Auf der Straße (warten) wir ein wenig. unser. -eisen. -ne. Treceţi la imperfect! a) Karl hat heute keine Zeit... n-cht. korr-g-ren. g) (Wünschen) Sie ein Kleid oder eine Bluse? h) Ich (brauchen) nur ein Paar Schuhe.. 1881 .Hause.IM WARENHAUS (II) 113 B. w-v-1. b-ll-g d) stud-ren. fr-. ie sau i h ! a) die Text-lwaren.. g) Die Studenten werden rasch fertig. das Erzeugn-s c) -nen. f-nden.. der Br-f b) die -ndustr-. f) Sie gehen nach ..

die Pfanne. Studieren. Formaţi propoziţii la imperfect! A. kaufen. brauchen. fleißig. zählen. sein. das Warenhaus. haben. heute. b) Ich (sich beeilen).114 12. richtig. ein Kleid. nicht. d) Er öffnete die Tür und grüßte. sein. gestern. das Studentenheim. dein Zimmer. der Topf. denn. j) Ich. Besichtigen. zu Hause. rechnen. Unterricht. 6. Sich wünschen. nicht. b) Tante Marie. wünschen. zeigen. denn der Fotoapparat ist gut. . der Fotoapparat. der Neffe. nicht? Wir. und. Treceţi verbele din paranteză la persoana cerută ! B. zu Hause. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: sich verspäten sich entscheiden sich freuen sich merken 8. in. an. i) Die Abteilung für Küchengeräte. sein. Treceţi la prezent! a) Ich hatte heute keine Zeit. es hatte fünf Abteilungen. nicht. g) Alexander lernte in der Bibliothek. das Warenhaus. Ihr. das Hemd. Ă^ Das Warenhaus war neu und schön. d) Der Neffe. der Anzug. sein? Du. sein. sein. b) Warum lachtest du? c) Der Onkel zählte das Geld und zahlte. haben. in. nicht. LEHRSTÜCK 5. f) Sie (ei). dieses Buch. der Radioapparat. in. das Fenster. sich verspäten. haben. Deutsch. wohnen. kein Bleistift. Du. wir. kaufen. k) Der Onkel. eine Jacke. ihr. dieses Buch von Sadoveanu? Ich. Knöpfe. Ich. f) Ich brauchte ein Paar Schuhe und kaufte sie im Warenhaus. e) Wer läutete an der Tür? Es wa/' mein Freund. das Bügeleisen. aj Onkel Martin. und. die Kasse. für. du. dieses Museum? Das Kind. Treceţi propoziţiile a. e) Die Tante. b şi c la imperfect! a) Wir (sich freuen). Mathematik. g) Sie. und. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Ich. i) Ihr antwortetet dem Lehrer. c) Er (sich verspäten) nicht. es. B. „Victoria". er. zahlen. c) Sie. in. sich kaufen. oder? 7. ein Rock. die Bluse. A. öffnen.

d) Prietenul meu îmi arătă cărţile sale. a) în raionul pentru instrumente muzicale erau aparate de radio. B. f) Studenta ceru bibliotecarei cartea. Unchiul Martin are nevoie de un palton şi de o pereche de pantofi pentru iarnă. Răspundeţi la întrebări! a) b) c) d) e) f) g) Was Was Was Was Was Was Was sieht Otto in der Abteilung für Konfektionswaren? wünscht Tante Marie? zeigt ihr die Verkäuferin? zeigt die Verkäuferin in der Abteilung für Wäsche? braucht Onkel Martin? findet man in der Abteilung für Küchengeräte? gibt es im Erfrischungsraum? 10. c) Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. b) Unchiul cumpără 3 perechi de şosete. căci unchiul îi cumpără prăjituri. g) Am vizitat ieri după masă o expoziţie. zwei Dutzend Knöpfe. f) Die Tante (sich entscheiden) für diese Bluse. denn es ist schon 1 Uhr. e) Du (sich verspäten). i) Am nevoie de 3 duzini de nasturi. batiste şi ciorapi pe tejghea. .IM "WARENHAUS (II) 115 d) Ihr (sich beeilen). Intîrziem şi bunica aşteaptă acasă. magnetofoane şi televizoare. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Cumpăr mamei mele o pereche de pantofi. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich kaufe vier Paar Socken. căci este foarte tîrziu. „Cumpăraţi articole de bucătărie?" întreabă un vînzător. Vînzătoarea pune bluze. denn es ist spät. drei Stück Seife. Traduceţi! A. e) Ieri am întîrziat. mă grăbesc. Nepotul se bucură. Nu am timp. Merken Sie sich! Ich wünsche ein Kleid Größe 46. El îi cere vînzătoarei cămăşi. (Tu) îmi dai rochia şi (eu) o încerc. h) Mătuşa mea şi-a cumpărat 3 perechi de ciorapi. 9. Unchiul Martin doreşte lenjerie. Vînzătoarea îi arată mătuşii o pereche de şosete bărbăteşti.

Vater?" fragte ich. Vor dem Bahnhof hielten viele Autos. ( D R E I Z E H N T E S ) L E H R S T Ü C K AUF DEM BAHNHOF Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. „wir gehen zum Zeitungskiosk. Ich löste eine Bahnsteigkarte. . Schnellzug 502 Personenzug 8056 Schnellzug 102 Expreßzug 32 Expreßzug 24 Zeit 535 557 g58 Ankunft von : Iaşi Constanţa Timişoara—Roşiori Oradea—Cluj—Sighişoara—Braşov Arad—Sibiu—Făgăraş 15 16 21 1 7 „Um wieviel Uhr fährst du. Postkarten und Briefmarken. Wir gingen in den Wartesaal. Expreßzug 23 Personenzug 8055 Expreßzug 31 Schnellzug 501 Schnellzug 101 Zeit §33 Abfahrt nach : Făgăraş—Sibiu—Arad Constanţa Braşov—Sighişoara—Cluj—Oradea Iaşi Boşiori—Timişoara 13 5 0 16io 22 50 Zug — Nr.13." Der Vater kaufte Zeitungen. „Um 13 50 . Dort saßen viele Leute. Mein Vater nahm ein Kursbuch und las auf Seite 33 den Fahrplan : Zug •— Nr." „Gehen wir noch ins Restaurant?" „Nein". Der Vater ging zum Schalter: „Bitte eine Karte zweiter Klasse nach Kronstadt ( = Braşov). Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Auch wir setzten uns. Ich begleitete ihn zum Bahnhof. sagte der Vater.

. Toate acordurilese fac la plural. Also ist mein Vater am Sonntag zurück. der dritte ein Expreßzug.. Sie fuhren ins Gebirge Schi = plecau la munte să schieze laufen Um wieviel Uhr? = La ce oră? hin und her = încolo şi încoace anderes Gepäck = alte bagaje Welches ist. treten (ex.. Sie trugen Koffer und anderes Gepäck. Ankunft von . Die Gepäckträger liefen hin und her. în propoziţiile de mai sus. „Der erste ist ein Personenzug. rief mein Vater aus dem Fenster und winkte... fahren (ex. a). = plecare la . Sie fuhren ins Gebirge Schi laufen. b) şi 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) . Februar. Februar — datele se exprimă în limba germană prin numerale ordinale GRAMMATIK 1 IMPERFECTUL VERBELOR TARI . Heute ist Dienstag. = sosire de la . der 4. c) sînt la imperfect..AUF DEM BAHNHOF 117 Dann gingen wir auf den Bahnsteig. Diese hatten jetzt Ferien. Mein Vater stieg in den Wagen und trat in ein Abteil. der zweite ein Schnellzug. mulţi oameni Substantivul die Leute nu are formă pentru singular. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) eine Karte zweiter Klasse = un bilet de clasa a II-a Abfahrt nach . viele Leute . = Peste cinci zile. Dort war der Verkehr sehr groß. c) Der Vater las den Fahrplan." Dieser hatte auch einen Speisewagen und einen Schlafwagen. Den Koffer legte er ins Gepäcknetz. Welches ist dein Zug?" „Ich fahre mit dem Expreßzug. a) Gestern fuhr mein Vater in die Provinz....? = Care este.? »Einsteigen! Bitte einsteigen!" = „Poftiţi în vagoane!" In fünf Tagen.. Der Schaffner rief : „Einsteigen! Bitte einsteigen!" „In fünf Tagen bin ich zurück"... der 4.. b) Mein Vater trat in ein Abteil.. Viele Züge standen in der Bahnhofshalle.. Wir sahen auch viele Studenten.. verbele t a r i lesen (ex.. = multă lume..

a') Der Koffer lag im Gepäcknetz.) se termină în -s (lesen—las). I sing. 12. La verbele tari. C). în -ß (verlassen — verließ) trebuie intercalat un -e.118 13.a singular. b. unde imperfectul n-are nici un fel de desi­ nenţă. LEHRSTOCK Observăm că aceste verbe au la imperfect altă vocală radicală decît la infinitiv. Observăm că verbele cauzative legen — legte (— gelegt) setzen — setzte (— gesetzt) stellen —• stellte (— gestellt) sînt slabe (ex. b) Wir setzten uns. a. în -d (finden — fand) se poate intercala un -e.eufonic la persoana a II~a singular şi se poate intercala şi la persoana a Ii-a plural. c) Wir stellten die Blumenvase auf den Tisch. afară de persoanele I şi a I l I . La verbele tari al căror imperfect (pers. al căror imperfect (pers. d') Das Bild hing an der W a n d .eufonic la persoana a Ii-a singular şi trebuie intercalat la persoana a Ii-a plural (comp. Desinenţele personale ale imperfectului verbelor tari sînt identice cu desinenţele prezentului.) se termină In -t (treten — trat). I sing. este una din caracteristicile principale ale verbelor tari. 2. VERBELE CAUZATIVE SI CORESPONDENTELE LOR (Continuare) a) Der Vater legte den Koffer ins Gepäcknetz. -(e)st — -en -(e)t -en -en Imperfect O b s e r v a ţ i e . Grammatik 3. Infinitiv : ich du er sie es wir ihr sie Sie fahren fuhr fuhrst | fuhr führe« fuhrt führe« führe« ich du er sie es wir ihr sie Sie treten trat trat (e)st | trat trate« trate« trate« trate« ich du er sie es wir ihr sie Sie lesen las lasest 1 las lase« \&$(e)t lase« lase« Desinenţa . b') Wir saßen i m W a r t e s a a l . d) Wir hängten das Bild an die Wand. Această schimbare a vocalei radicale. pag. c ) Die Blumenvase stand auf d e m Tisch. c). denumită Ablaut. .

20. Dacă numeralele ordinale sînt exprimate printr-o cifră. zehnte elfte 100. fünfte 40. d') este tare : hängen — hing (—gehangen). Neregulate sînt numeralele : der erste (ex. (vierte) Februar. b) şi prin adăugarea sufixului -ste de la 20 în sus. das erste 2. Numeralele ordinale se formează din numeralele cardinale prin adău­ garea sufixului -te. die. 4. die. b' şi c') sînt tari: liegen •— lag (—gelegen) sitzen —• saß (—gesessen) stehen — stand (—gestanden) Verbul hängen ca verb tranzitiv este slab (ex. drille ist ein Expreßzug. achte 70. c) şi der achte. 3. das zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste dreißigste vierzigste fünfzigste sechzigste siebzigste achtzigste neunzigste hundertste tausendste 21. siebente (siebte) 60. •-te (pînă la 19) Numeralul ordinal = numeralul cardinal + \ \-ste (de la 20) . NUMERALUL ORDINAL FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE a) b) c) d) Der Der Der Der erste ist ein Personenzug. 19. 10. zweite dritte 22. 3. sechste 50. Acest punct înlocuieşte desinenţa numeralului (ex. ele sînt urmate de punct. 4. 11. der dritte (ex. 90. a). der. 5. Numeralul ordinal este precedat de articol. neunzehnte 1 000. 7. d) : hängen — hängte (—gehängt) Verbul hängen ca verb intranzitiv (ex. vierte 30. pînă la 19 (ex. 9. d). 6. 1. a'. neunte 80. der.AUF DEM BAHNHOF 119 Verbele lor corespondente (ex. zweite ist ein Sehnellzug. 8.

der An-ug b) das -immer. das -entrum c) plö-lich. Completaţi! A. Der -zug fährt um 915. der Wohnbio-. Klasse. be-em. das Pä-chen. LEHRSTÜCK „Einsteigen! Bitte einsteigen!" Infinitivul se întrebuinţează şi ca un imperativ impersonal. -ahlen. er-eugen e) die Lek-ion. die Konferen-. Folosiţi k. Completaţi cu cuvinte din text! a) Ich fahre mit dem Schnell-. chs sau qu! a) das Gepä-. c) Die Gepäck. tan-en. — der I. ver-aufen e) über-eren.. das Gesellen­ de win-en. -eigen. der Ver-ehr. der -ug. 3.IV.1. die E-e. der On-el. die Kur-waren.? j) Ich komme . die Mar-e. der -ettel... 12. — der 8. das Sal(vezi schemele nr. das Gepäckne-.. 16. —der 16.V. schen-en. 4. die Musi(vezi schema nr.. pag. pag. 8. der Pia-. i) In wieviel Tagen kommst du . das Er-eugnis. d) Der Vater verlangt eine Fahr-. die Mü-e. die -eit d) se-en. eine Karte . h) Der Gepäckträger legt den Koffer ins -netz. . je-t. — der 30.. d) al 3-lea ghişeu — a 3-a lecţie — al 3-lea caiet. 488 şi schema nr. Übungen 1.laufen hin und . die Si-ung. Citiţi şi scrieţi cu litere! — der*23. b) Der -zug fährt um 745.. INFINITIVUL CA IMPERATIV 13. eh.. b) al 35-lea elev — a 35-a elevă — al 35-lea copil. Der Sohn löst eine -karte. se-. das Pa-et. die -ronik. c) al 8-lea vagon — a 8-a uşă — al 8-lea compartiment. e) Er .XII.VIII. Folosiţi z. 14 şi nr. .— der 19.. si-en. fünf . zurück. der Rob) der Zeitungs-ios-.. die Reproduk-ion. -ommen.VII. zurü-. die Scho-olade. tz sau t : a) der Si-. das Stüc) das Glü-. pag. — der 26. ck. Traduceţi şi scrieţi cu litere! a) primul student — prima studentă — primul an. f) Wartest du ein wenig im -saal? g) Er nimmt das -buch und liest den -plan.III.120 4. dan-en. 491) 2. 490) B... der Ha-en.

sich stellen. c) Der Fahrplan. Ich (treten) ins Abteil und (sich setzen). Formaţi propoziţii A. 7. setzen) viele Leute. an. trans. Wo ist es jetzt? h) Georg nahm es und (liegen. in. hängen. Der Gepäckträger (kommen) und (nehmen) den Koffer. der Schrank. Du (tragen) ihn ins Abteil. trans. ej Ich schrieb einen Brief und Zrwg ihn zur Post. Mein Vater (sitzen) schon im Abteil. e) Der Vater brachte den Radioapparat und (stehen. . la prezent! B. hängen. f) Der Mantel.. der Tisch. 6. das Kursbuch. Sein Koffer (liegen) im Gepäcknetz. der Tisch. Du (lesen) den Fahrplan. setzen) du dich nicht an unseren Tisch ? c) An der Wand (hängen. legen. la imperfect! a) Du. aber ihr (fahren) mit dem Personenzug. die Tür. stellen) ihn auf das Tischlein. sich setzen. Der Zug (halten). und der Vater (verlassen) das Abteil. 8.AUF DEM BAHNHOF 12! 5.) zwei Gemälde. legen) es in den Bücherschrank. d) Der Verkäufer (hängen. Wir (schreiben) euch nicht. g) Wohin fuhren Sie? h) In den Ferien fuhren sie ans Meer. d) Du gingst zum Schalter. e) Wir. d) Das Kind. intrans. ga&rf das Geld und bekamst die Fahrkarte. b) Warum (sitzen. stehen.) Regenmäntel in den Schrank. f) (Stehen. legen) gestern auf dem Tisch.. b) Er. an. frj Der Zug hielt. c^ Ihr a/ft im Speisewagen und schlieft im Schlafwagen. Wir (fahren) mit dem Schnellzug. stellen) dieses Tischlein immer in dieser Ecke? g) Das Buch (liegen. Im Restaurant (sitzen) viele Leute. intrans. an. an. die Wand. hängen. hängen. f) Der Schaffner nahm den Koffer und Aa^ dem Vater. Treceţi verbele din paranteză la imperfect! a) b) c) d) e) /y g^ Ăj i) j') k) Zj Der Vater (gehen) in den Wartesaal und (treffen) einen Freund. Er (stehen) an dem Schalter. und wir riefen einen Gepäckträger. auf. Treceţi la prezent! a) Der Onkel versprach ihm einen Fotoapparat. die Kasse. Alegeţi verbul potrivit din paranteză şi treceţi-l la imperfect! a) Im Abteil (sitzen. denn wir (kommen) bald zurück.

Die Gepäckträger laufen hin und her. in. al doilea era trenul nostru. der Koffer. e) Pe peron am văzut multe trenuri. der Mantel. sitzen. e) El a intrat în compartimentul al patrulea. Das Kursbuch. der Schrank. a) Paul este primul elev din clasă. iar al cincilea este vagonul restaurant. b) El cumpără un bilet de clasa a doua. i) Tu citeai mersul trenurilor. 10. f) Şedeam în compartimentul meu. aici locuiesc eu. Wir laufen gern Schi. Wir. in.122 13. Der Personenzug. a) Tatăl lui plecă la gară cu tramvaiul. h) Multă lume mînca în vagonul restaurant. Bitte eine Karte zweiter Klasse! Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. d) Hamalii alergau încoace şi încolo şi duceau bagaje. B. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. hängen. in. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. Der Schaffner r u f t : „Einsteigen! Bitte einsteigen /" In fünf Tagen bin ich zurück. b) Al doilea vagon este un vagon de dormit. der Wartesaal. c) Acesta este etajul al treilea. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. g) Conductorul veni repede şi strigă : „Poftiţi în vagoane". auf. Răspundeţi! a) Wohin fuhr der Vater? b) Was verlangte er am Schalter? c) Was löste der Sohn? d) Was sah man auf dem Bahnsteig? e) Wer saß im Wartesaal? f) Was las der Vater ? g) Was machten die Gepäckträger? h) Was rief der Schaffner? i) Was rief der Vater aus dem Fenster ? Traduceţi! A. Merken Sie sich! Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. d) Nepotul meu este în ( = vizitează) clasa a cincea. iar voi cumpăraţi bilete de peron. liegen. Ich. . c) Nepotul plecă la Braşov. stehen. LEHRSTÜCK g) h) i) j) 9. die Bahnhofshalle.

und machen Sie es ihm ebenso." „Wofür denn?" fragte der Gast. Herr Wirt. Der Wirt fragte höflich : „Wünschen Sie auch ein Glas Wein?" „Ja. bitte". ging zur Tür und sagte : „Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. Sie haben mir zu viel dafür gegeben. ." Nach dem Essen zog der Gast fünf Pfennig aus der Tasche und sagte: „Hier. sondern für mein Geld." „Was soll das heißen?" fragte der Wirt. ist mein Geld. A devenit cunoscut mai ales prin istorioare umoristice şi anecdote. sagte der Gast. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. Aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch vier Mark dazu. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. Gemüse und eine Nachspeise. dem Bärenwirt. „Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für vier Mark Essen verlangt. care au ca temă scene din viaţa ţăranilor. (VIERZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN Nach Johann Peter Hebel Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast. scriitor german. es ist aber Ihre Schuld. Guten Abend!" Erläuterungen 1) J o h a n n P e t e r H e b e l (1760—1826). erwiderte der Wirt. „ich bin sogar sehr durstig. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. şi anume în dialectul alemanic. Nachher forderte er dafür auch einen Rinds­ braten." Der Gast nahm lächelnd das Geld. „Sie sind mir doch vier Mark schuldig. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar. a scris în special în dialect. „Sie haben eigentlich etwas anderes verdient." „Sie sind ein Schalk".14.

wenig ( = puţin).) — begegnen ( + Dat.. zog .. gekommen)..124 14. poşeta der Gast GRAMMATIK 1. ... nichts ( = nimic). . cieZ ( = mult). genug ( = destul) adjectivul se scrie cu iniţială mare. — spre deose­ bire de limba română. b) Ich bin zu Ihnen gekommen. schuldig = îmi datoraţi . LEHRSTOCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) der Löwenwirt = hangiul de la Leul eines Tages = într-o zi eira G7as Wein = un pahar CM vin etwas Gutes — ceva bun După etwas ( = ceva). şi o alternanţă consonantică : ziehen — zog — gezogen. cînd este vorba de cuvinte izolate. dem Herrn Bärenwirt. Was soll das heißen? = Ce vrea să zică asta ? Ce înseamnă asta ? Sie sind mir . C \ vinovat . în limba germană apoziţia stă totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte. în formele de bază ale acestui verb observăm. fără legătură între ele.gehen Sie zu meinem Nachbar.. . Se traduce de multe ori prin gerunziu.. în exemplul b verbul kommen se găseşte la perfect (bin ....) vina dator Wörter Antonyme nachher =f= vorher . Lexik Synonyme treffen ( + Akk. etwas anderes = altceva der Bärenwirt = hangiul de la Ursul ich .. — m-am ţinut de cuvînt.. PERFECTUL a) Und eben er hat mich zu Ihnen geschickt.. oaspetele ( \ clientul z buzunarul die Tasche \ \ geanta...) Vieldeutige .. cînd există o legătură între cuvinte şi die Wörter... die Schuld \ \ schuldig datoria (f. musafirul. habe Wort gehalten. Substantivul das Wort are un plural dublu : die Worte. «MS der Tasche = .. scoase din buzunar zog este imperfectul verbului ziehen. pi..geschickt). în exemplul a verbul schicken se găseşte la perfect (hat . lächelnd = zîmbind lächelnd este participiul prezent al verbului lächeln. pe lîngă Ablaut. .

a) au la participiul perfect: — desinenţa -en — de multe ori Ablaut. c) Bei Ihrem Nachbar . a) Ich habe es ihm versprochen. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. bin ich schon gewesen. B a) Ich bin zu Ihnen gekommen..DAS BILLIGE MITTAGESSEN 125 Perfectul în limba germană este un timp compus. /verbe tari = (ge.-f) rădăcina verbului + -t perfect: . b) . 3) participiul perfect. . b) Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. P e r f e c t s i m p l u n u există în limba germană. dacă la infinitivul prezent sint accentuate pe prima silabă. gekom­ men) al verbului de conjugat.. Verbele t a r i (ex. FORMAREA PARTICIPIULUI PERFECT Pentru a putea conjuga un verb la toate timpurile este necesar să cunoaş­ tem formele sale de bază (vezi pag. b) au la participiul — desinenţa -t. < haben n»uen sau v \ / . . indiferent de conjugare. versprochen este participiul perfect al verbului tare versprechen (ex. . b).. primesc la participiul perfect augmentul ge-. Verbele din limba germană. Grammatik 1) : 1) infinitivul prezent 2) imperfectul (persoana I sg). care se formează din prezentul auxiliarelor haben sau sein şi participiul perfect (geschickt.+ ) rădăcina verbului ( + AbParticipiul perfect / laut) + -en \ v e r b e slabe = (ge. + participiul perfect al verbului de conjugat. Verbele s l a b e (ex. 51. verdient este participiul perfect al verbului slab verdienen (ex. a). sein 2..

'•«•. verbele din vocabularul pe lecţii care formează perfectul cu auxiliarul sein poartă după participiul perfect indicaţia : (s). h. Perfectul cu haben îl formează : 1) verbele tranzitive (ex. 2) o acţiune terminată în trecut. b). a) 2) verbele reflexive (ex. începînd cu această lecţie. es ist aber Ihre Schuld. a) . Perfectul exprimă : 1) o acţiune terminată în prezent (ex. b) Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. o deplasare (ex. begegnen (ex. a). Perfectul cu sein îl formează : 1) verbele intranzitive care exprimă : — o mişcare cu o ţinta precisă. d) O b s e r v a ţ i e . haben gelacht. bleiben. e) — schimbarea unei stări (ex. iar în propoziţia inte­ rogativă totală în locul 1 (ex. f) 2) verbele sein. h) Sie smd braun geworden. b) 3) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare sau schimbarea unei stări (ex. g. . ale cărei consecinţe se resimt încă în prezent (ex.u. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. SENSUL PERFECTULUI a) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. B. 1 2 1 2 TOPICA l.. e) Ich bin zu Ihnen gekommen. atunci verbul conjugat (haben sau sein) stă în propoziţia enunţiativă în locul 2 (ex. FORMAREA PERFECTULUI 14. j). ÎNTREBUINŢAREA PERFECTULUI A. c) 4) verbele care exprimă o mişcare fără o ţinta precisă (ex. f) Lotte ist um 7 Uhr erwacht. Wirt hat sich gefreut. haben getanzt. b) Hat er Sie zu mix geschickt? Gînd predicatul se găseşte la perfect. er hat mich zu Ihnen geschickt. b). Participiul perfect stă în ambele cazuri în locul ultim. a). j) Ich bin Peter begegnet. werden. 4.. i.126 3. LEHRSTOCK CU HABEN CU SEIN a) b) c) il) Der Der Wir Wir Gast hat Essen verlangt. g) Ich bin bei Ihrem Nachbar ge­ wesen. i) Sie smd nur einen Tag am Meer geblieben.

. Deci : Sn Joc de întrebuinţăm •wofür B..... . es ist aber Ihre Schuld...... . b).. el se înlocuieşte printr-un adverb pronominal format din da şi prepoziţia respectivă (ex. b) Sie haben mir zu viel dafür gegeben... verlangt . verlangt . precedat de o prepoziţie. gewesen .. gewesen ..DAS BILLIGE MITTAGESSEN 127 Perfectul geben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast • hat verbelor: sein ich bin du bist er sie ) ist es 1 wir sind ihr seid sie sind Sie sind ... gewesen gewesen gewesen gewesen verlangen gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast 1 . pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal format din wo şi prepoziţia respectivă (ex. gewesen . ... Dacă pronumele demonstrativ das. Dect : în loc de întrebuinţăm dafür . precedat de o prepoziţie. verlangt .. A. . se referă !a un substantiv abstract sau la un lucru.. Dacă pronumele interogativ was.. a). se referă ia un substantiv abstract sau la un lucru... verlangt verlangt verlangt verlangt hat haben habt haben haben haben habt haben haben 5..... . ADVERBELE PRONOMINALE a) Wofür denn? fragte der Gast...

g sau p. Folosiţi b. 572) 6. das Ge-äck. Pe lîngă funcţiile lui de pronume personal şi impersonal (vezi pag. pag. der A-fel. Se traduce prin pro­ numele demonstrativ aceasta sau prin pronumele prescurtat o. Gram­ matik 4) es poate fi folosit şi ca pronume demonstrativ. Womit schreibt er? E r schreibt mit dem Bleistift. (c)k ! a) der Urlau-.128 14. t. intre wo sau da şi prepoziţie se inter­ calează consoana r. Completaţi! A. d. 526) Übungen 1. 57. 120. Dacă prepoziţia începe cu o vocală. die Zahn-aste. pentru a evita succesiunea a două vocale : wo v / worin darin \ + r + in / da ' Întrebare -» wo(r) -f. de exemplu : Mit wem sprach er? E r sprach mit seinem Gast. (vezi schema nr. ES — PRONUME DEMONSTRATIV Ich habe es ihm versprochen = l-am promis-o. die 0-er . gel-. E r sprach mit ihm. LEHRSTOCK G.r + da + r 4 da 4 r 4 da + r 4 bei mit nach von zu vor für aus an auf in »oer = = = = = = = = = = = = dabei damit danach davon dazu davor dafür daraus daran darauf darin darüber r + r + r -jr 4r + O b s e r v a ţ i e . 22. pag. E r schreibt damit. (vezi schema nr. In general adverbele pronominale nu se pot referi la persoane.prepoziţie y \ adverb pronominal răspuns -> da(r) 4 prepoziţie ' Exemple: wo + wo + wo -f «'0 -jwo + wo + «'0 + wo + wo + wo + wo + wo + bei mit nach von zu vor für aus an auf in äoer — = = = = = = = = = = = wobei womit wonach wovon wozu wovor wofür woraus woran worauf worin worüber da 4da 4 da 4da 4 da + da 4<2a 4 rfa 4 f 4 da -\. die A-teilung. I-am promis aceasta.

Es liegt -auf. das Gesehen-. c) Das Radio steht auf dem Tisch. der Ta-. der Par-. die Arbei-. einstimm2. das Instrumen-. acolo unde este cazul! a) Hans schreibt mit dem Bleistift. das Stü-.kam ein . der Vornan-. das Kinc) der Bahnstei-.. schuld-. c) Bitte geben Sie mir auch Wein. höf-. fleiß-.. das Gel-. acolo unde este cazul! B. der S-ran-... en-. froh-.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 129 b) die Schul-. der Wir-. 488) B. eine -suppe und ein Stück -fleisch. rieht-. die An-wor-.. bill-. das Wer-. der Hu-. und habe .. g) Sie spricht über das Buch.. wir sprechen jetzt nicht -von. das Glü(vezi schema nr. wei-. A. f) Ihr kauft Hefte für die Mathematikstunde. c) -von sprecht ihr? Von dem Film? — Nein. das Lan-. 3. hoffent-. e) Die Kinder spielen mit der Mutter. 4. Completaţi cu adverbe pronominale interogative şi demonstrative! a) -auf liegt das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. d) Dieses Kind spielt mit einem Messer. das Hern-. der Kru-. Completaţi cu cuvinte din text! a) Zum Bären.. das Wor-. das Bro-. b) -mit schreibt der Schüler? Er schreibt mit der Feder. d) Sie sind mir vier Mark . 9—Limba germană — c. . înlocuiţi infinitivul din paranteză prin participiul trecut pentru a forma perfectul! a) Der Gast hat eine Reissuppe (essen). herr-. die Wan-. f) Ich habe es ihm . der Zu-. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! Folosiţi adverbe pronominale interogative. b) Er verlangte für sein . h) Sie spricht über mich. das Tonban-gerä-. eigent-. glück-. 1881 .. der Freun-. zurü-.. das Bil-. b) Hans geht mit seinem Freund ins Kino. die Zei-. Folosiţi ig sau lieh/ ruh-. der Vortra-.. 7. pag. das Dutzen-. der Ausflu-. Er schreibt -mit. e) Ich schenke Ihnen das -essen. 5. b) Hast du die Zeitung (lesen) ? c) Der Gast hat auch ein Glas Wein (verlangen). der Ro-. gehalten. das Klei-. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv prin adverbe pronomi­ nale corespunzătoare.

Mein Neffe. ich. Er. ich. in. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Draußen habe ich meinen Freund (treffen). 6. Der Vater. der Schnellzug. Der Sommer. laufen. ein Fotoapparat. gehen. Du 6isi mein Nachbar gewesen. keine Stunden. er. erwachen. um. sich entscheiden. Der Onkel. in. Sie ist ins Warenhaus (gehen). kaufen. Der Gast zieht das Geld aus der Tasche. Kaufst du dir das Buch? Hast du noch Zeit? Wir verlangen eine Suppe. mit. wieviel Uhr. Sie nehmen die Bücher und gehen in die Schule. Der Wirt hat den Gast zum Nachbar geschickt. Treceţi la prezent! 8. das Buch. haben? Ich. im Sommer? Bis. Sie Äa< sich dieses Kleid gewünscht. Formaţi propoziţii la perfect! . in. bleiben. ein Kleid. Begegnen. der Garten. in. ein Brief. die Tante. die Bibliothek. du. Ihr bleibt zu Hause und hört Musik. denn. Ich. sein. Er ist Lehrer (werden). Ich. gut. dann. Habt ihr das Buch gekauft ? Der Student. kommen. Woher. Peter? Wer. du? Ich. Lehrer. Ich verspreche Ihnen das Buch. das Studentenheim. Du läufst schnell ins Heim und holst das Heft. werden. schreiben. und. zu Hause. Treceţi la imperfect şi la perfect! 7. du. spielen. haben. fahren. Habt ihr Mathematik (studieren)? Wir sind in den Hof (laufen) und haben mit ihnen (spielen). 6 Uhr. gestern. Wir haben heute Gemüse und Fleisch gegessen. und.130 14. dein Freund ? Wohin. schlafen. Wir beeilen uns sehr. gehen. das Gebirge. zu Hause. mein Freund. gefallen. für. fahren. Er. lernen. ich. Er ist zu ihnen gegangen und hat das Buch verlangt. Die Kinder. in. bekommen. dieser Stoff.

spuse hangiul. d) „Dar pentru ce?" întrebă clientul. Daţi-mi pentru aceştia şi un pahar cu vin. Cu cine ai fost la cinema? Despre ce a vorbit ieri profesorul ? Despre cine vorbiţi? Pentru ce ai nevoie de bani? — Pentru carte. îi spuse el. Traduceţi! A. .DAS BILLIGE MITTAGESSEN 131 9. Das ist Ihre Schuld. h) Clientul a fost înainte de aceasta la vecin şi i-a făcut(-o) la fel. c) „îmi datoraţi patru mărci". a) b) c) d) e) Cu ce scrii (tu). dar sînt politicos" replică hangiul. dar aceasta nu este vina mea. „Faceţi-i-o la fel"." f) „Aţi meritat altceva. a) Clientul (îi) spuse hangiului : „Daţi-mi pentru banii mei o supă de carne. Redaţi conţinutul 11. Astăzi este ziua ei de naştere. f) Pentru cine cumperi florile ? — Pentru sora mea. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes. Merken Sie sich! Ich ging eines Tages in ein Restaurant. Sie sind mir 20 Lei schuldig." b) Clientul scoase banii din buzunar. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer kam zum Löwenwirt? Was wünschte der Gast? Wieviel Geld gab der Schalk dem Wirt? Was sagte der Wirt? Was antwortete der Gast? Was verlangte der Wirt vom Gast? Was sagte der Gast in der Tür ? textului „Das billige Mittagessen"! 10. B. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein! Ich gebe Ihnen etwas anderes. g) Hangiul 1-a trimis pe client la vecin. Numai pentru aceasta îmi trebuie bani. Ich habe Wort gehalten. e) „Am primit prea mult pentru aceştia.

( F Ü N F Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE Peter feiert seinen Geburtstag.15. antwortet der Kellner. Andrei fragt den Kellner : „Ist der Tisch frei?" „Nein. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte." „Danke". gebraten Kalte Speisen Brot mit Butter und Wurst Brot mit Butter und Schinken Brot mit Butter und Käse Nachspeisen Birnenkompott. SPEISEKARTE Warme Speisen Brühe Brühe mit Ei Reissuppe Nudelsuppe Schweinefleisch mit Kohl Schweinebraten mit Gemüse Schnitzel mit Kartoffeln Rindsbraten mit Kartoffeln Fisch. Er geht mit seinem Freund Andrei und dessen Bruder Radu in eine Gaststätte. gekocht Fisch. der ist besetzt. „Hier ist die Speisekarte. Pfirsichkompott . aber der Fenstertisch ist frei"." Der Kellner bringt sie. dann nehmen wir den. sagt Andrei. „Gut.

einmal. „Das macht zusammen 25 Lei". und schließlich fan­ den sie den Fehler. Für zwei Lei kaufen sie Zigaretten. dunkel Apfelsaft Limonade Mineralwasser Warme Getränke Katfee Tee Milch . das sind neun Lei.EINE »SCHWERE" RECHENAUFGABE - Kirschenkompott Schokoladetorte Eis Kalte Getränke Bier. Ein Leu fehlt also. alle drei zerbrachen sich den Kopf. Der Kellner macht die Rechnung. aber sie stimmt nicht. Finden Sie ihn auch? Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) Eine schwere Rechenaufgabe •= O problemă grea de aritmetică Warme (kalte) Speisen = Mîncăruri calde (reci) einige Zeit = cîtva timp Zahlen! = Plata! Die Rechnung stimmt nicht = Socoteala nu este exactă . Die Freunde bestellen. zweimal.. Andrei einen Leu und einen Leu behält er. „Das Essen hat uns geschmeckt". zwei Lei haben die Zigaretten gekostet : 27 + 2 = 29 (siebenundzwanzig und zwei ist neunund­ zwanzig). also 30 Lei und bekommen von ihm 5 Lei zurück. Peter gibt davon Radu einen Leu.. Sie rufen den Kellner. Wieviel hat unsere Feier eigentlich gekostet?" Sie machen die Rechnung. Sie essen und trinken mit Appetit. Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte. dreimal. Es wird spät. sagt er. Die Freunde geben dem Kellner je einen Zehnleischein.. „Zahlen!" sagt Peter. sagt Peter. 3 X 9 = 27 (drei mal neun ist siebenundzwanzig). hell Bier. Wo ist er nur?" Es war nicht leicht. „ Jeder von uns hat zehn Lei gegeben und einen Leu bekommen. „wir haben uns unterhalten und gelacht.

77. b) se declină ca articolul hotărît la plural. . a opri. -n = staţia GRAMMATIK 1. -s. jedev Student —jede Studentin —-jedes Kind (vezi schema nr. După etwas şi nichts adjectivul se scrie cu iniţială majusculă. 537). jeder ( = fiecare) (ex. pag. Sie bleiben noch einige Zeh in der Gaststätte. 536 şi nr. pag. . LEHRSTOCK Lexik Synonyme die Gaststätte — das Restaurant Antonyme warm =f= kalt hell =f= dunkel schwer =f= leicht . -s. cîteva) (ex. 82. Se declină ca articolul hotărît la singular. Etwas ( = ceva) (ex. . pag. Einige ( = cîţiva. toate) — alles ( = totul) substantivul este nearticulat.134 15. 538).= tocul (de scris) der Füllhalter. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. -s. Alle drei zerbrachen sich den Kopf. PRONUMELE NEHOTĂRlT (Continuare) a) b) c) d) e) Jedev von uns hat 10 Lei gegeben.= stiloul die Haltestelle. Pronumele acestea urmează regulile declinării articolului (vezi schemele nr.besetzt frei J Vieldeutige Wörter /îngheţata das Eis—: \ gheaţa kosten'a gusta -a costa koc -a fierbe hen>a găti ^beschäftigt Wortfamilie halten —• hielt — gehalten = a ţine. a) — spre deosebire de limba română — are desinenţe pentru toate trei genurile. . 83. După alle ( = toţi.— stiloul der Füllfederhalter. a staţiona behalten — behielt — behalten = a păstra der Federhalter. Ich wünsche dir alles Gute. c) şi nichts ( = nimic) sînt invariabile.

viermal Numeralul iterativ = numeralul cardinal + -mal (vezi schema nr.SCHWERE" RECHENAUFGABE 135 2.. pag. 64. Der. A. zweimal. die. PRONUMELE DEMONSTRATIV (Continuare) a) Ist der Tisch frei? b) Gut. In gramatica limbii române numeralului iterativ îi corespunde numeralul adverbial. la genitivul şi la dativul plural: Singular Masculin N. 530) 3. se declină ca articolul hotărît (vezi schema nr. declinarea lui diferă de aceea a articolului la genitivul singular. dreimal sînt numerale iterative. der dessen dem den Feminin die deren (derer) der die Neutru das dessen dem das Plural toate genurile die deren (derer) denen die O b s e r v a ţ i e . Numeralul iterativ se formează prin compunere din numeralul cardinal şi -mal: einmal zehnmal zweimal hundertmal dreimal tausendmal etc. pag. a) si substantival (ex. întrebuinţat adjectival. die. 92. întrebuinţat substantival. dreimal. 530). das are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural şi forma derer.. 64. pag. (vezi schema nr. dann nehmen wir den. c) Er geht mit Peter und dessen Bruder in eine Gaststätte. Ga pronume demonstrativ se întrebuinţează adjectival (ex. einmal.EINE . das accentuat este pronume demonstrativ ( = acest. G. Pronumele demonstrativ der. b). NUMERALELE ITERATIVE einmal. D. 542) . zweimal. Aceasta se întrebuinţează rar. aceasta).

170. ebenso. der Apfelsaft. die Speisekarte die Brücke. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive verbale. NUMERALELE DISTRIBUTIVE Sie haben nur je einen Zehnleischein. de regulă abstracte. die Sitzung. schicken. essen. stimmen. interessant. 541) 5. wofür. gefallen ordnen. kochen besetzen. zerbrechen. ordnen.Î36 15. (vezi schema nr. die Jacke. FORMAREA CUVINTELOR SUBSTANTIVELE DERIVATE CU SUFIXUL -UNG Sie machen die Rechnung. bestellen. treffen. Übungen 1. pag. die Straße. duschen/schließen schließlich. das Meisterwerk . die Industrie. LEHRSTOCK 4. eigentlich (vezi Schema nr. 90. Ele indică de obicei rezultatul acţiunii verbului din care s-au format: rechn (^j + ung -» die Rechnung j Substantivele derivate cu sufixul -ung sînt de genul feminin. woher. pag. Numeralele distributive se formează cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je. de gen feminin. Despărţiţi în silabe! a) b) c) d) e) f) g) die Rechenaufgabe. begegnen. k) worauf. 613) . die Gaststätte. das Restaurant. fahren. versprechen. worüber. schmecken das Institut. bekommen. das Instrument. wohin. fassen verlassen..

leicht. Formaţi substantive cu ajutorul sufixului a) wohnen. öffnen. Bier. Der Kellner bekommt 25 Lei.-kompott Fußball-speise Apfel-karte 5. Sie finden den Fehler. Sie. und. essen. kalt. trinken. verspäten 4. essen. Sie. die Gäste. eine Gaststätte. geben. Suppe. Die Freunde bestellen Braten und Bier. 6. Der Kellner. Birnenkompott. der Fenstertisch. bewundern b) besichtigen. Butter. dort. Zu Abend. Dann. teuer b) groß. Die Rechnung stimmt nicht.SCHWERE" RECHENAUFGABE 137 2. Die Gäste. Sie. Milch. Formaţi propoziţii la prezent. die Speisekarte. falsch. gern. üben.EINE . er. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Tisch ist frei. Es wird spät. verlangen. Schinken. oder? . mit. Fisch. trinken. Wurst. Der Kellner gibt den Freunden die Speisekarte. bestellen. essen. nehmen. Formaţi substantive compuse aleglnd cuvîntul articolul coresp unzâtor 1 a) b) c) d) SpeiseMineralNachSchweine-spiel -suppe -saft -fleisch e) f) g) h) de bază potrivit! Puneţi -ung! Traduceţi-le! Nudel-wasser Kirschen. Sie rufen den Kellner und geben ihm 30 Lei Die Freunde haben kein Kleingeld. vorher 3. kaufen. Care sînt antonimele cuvintelor de mai jos? a) besetzt. Käse. die Speisekarte. la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Freunde. die Freunde. fordern c) ordnen. gern. dunkel. und. Brot. in. Die Freunde zerbrechen sich den Kopf. Tee. Das Kind. gehen. Dann.

Predeal). das Gebirge). er. der Autobus. das Heim. die Fakultät). die Stadt). unsere Freundin. ein Freund. ein Monat. die Bibliothek. der Genosse. Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind ausgezeichnet. der Genosse Andrei). das Kauf­ haus. Ich treffe (einige Freunde) in der Ausstellung. die Post. LEHRSTOCK 7. das Meer). das Land). das Essen. ein Student). ein Jahr). die Gast­ stätte. der Speisesaal. unsere Freundin. Andrei). der Genosse Peter. Hast du es (alle Studenten) gesagt? Er spricht mit (einige Genossen). das Kino. das Land.138 15. die Stadt. die Straßenbahn. mein Freund. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) Er antwortet (jeder Student). meine Freun­ din. Răspundeţi la întrebări (prin propoziţii). c) Womit fahren Sie? d) Mit wem fahren Sie? (mit: e) Wo waren Sie? (in: (bei: (auf : f) Wann gehst du in (nach die Bibliothek? g) Seit wann lernen Sie (seit: Deutsch? (von : h) Von wem hast du das Buch? Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wohin sind die drei Freunde gegangen? Wo haben sie Peters Geburtstag gefeiert? Was haben sie den Kellner gefragt? Was hat ihnen der Kellner gebracht? Was haben die Freunde bestellt? Wie hat ihnen das Essen geschmeckt? Wieviel hat es sie gekostet? Hat ihnen der Leu gefehlt? . der Vortrag. die Vor­ lesung). Predeal). der Speisesaal. folosind cuvintele din paranteză 1 a) Wohin gehen Sie ? (zu : (in: b) Wohin fahren Sie? (nach (auf: (an: (in: (mit: mein Freund. die Bibliothek. der Zug. 8. das Heim. das Kaufhaus. eine Freundin. sie. das Auto). ein Genosse).

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ea a mers cu Maria şi cu prietena acesteia la cinema. acesta este liber. Toate locurile sînt ocupate. Aţi făcut (dv. Apa aceasta este rece ca gheaţa. Cine a spart farfuria? Nu-ţi bate capul! Iţi spun totul! Eşti liber mîine? Nu. a) Doi prieteni s-au dus la un restaurant. h) Şi noi am găsit greşeala. bere şi compot de piersici. ci foarte uşoară. d) Aceştia au comandat de două ori friptură de porc. b) Ei s-au aşezat la o masă şi i-au cerut ospătarului lista de mîncare. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. Apa fierbe la 100 de grade. Locul acesta este ocupat ? —• Nu. Iţi place costumul ? Cum ţi-a plăcut filmul acesta? Mie mi-a plăcut foarte mult. l-ai spus (lui) totul? Iţi arăt ceva frumos. Cît costă berea? Mama mea găteşte excelent.) toate exerciţiile? Mîncarea i-a plăcut. Toţi au venit. Voi citi încă o dată cartea aceasta. (Ei) Au mîncat cîte două bucăţi de pîine cu brînză. B. Aceasta este staţia Kogălniceanu ? Scrii cu tocul sau cu stiloul? Am comandat de două ori cafea şi îngheţată. Gustă compotul! Este foarte bun. Îmi plac cireşile.EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE 139 10. e) Ei i-au plătit ospătarului. . g) Fiecare şi-a bătut capul şi în cele din urmă au găsit greşeala. Astăzi mi-a plăcut mult friptura. dar poimîine sînt liber. Mergem azi la cinema? Da. c) Ospătarul a adus prietenilor lista de mîncare. Ai comandat totul? 11 văd în fiecare zi (folosiţi acuzativul). El a mers cu Radu şi cu prietenul acestuia la bibliotecă. Traduceţi! A. f) Prietenii au socotit greşit. a) b) c) d) e) f) g) D. Stăm cîte doi în bancă. mîine sînt ocupat. Iţi place îngheţata? Această problemă nu este grea. cu plăcere.

) carnea? Cîte bucăţi de pîine aţi mîncat (dv. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ce aţi comandat (dv.140 15.) ? Cum v-a plăcut mîncarea? Cui i-aţi plătit (dv.) aceasta? La ce oră aţi mers acasă? La ce oră aţi fost (dv.) acasă? De cînd nu l-aţi văzut pe prietenul dv. . Das macht zusammen 25 Lei.) ? Cum aţi socotit (dv. ? Unde a plecat (el) ? De unde a venit (el) ? Cînd vine (el) la Bucureşti? A cui zi de naştere este astăzi ? Al cui stilou este acesta? Ce i-aţi promis prietenului dumneavoastră? Ce i-aţi cumpărat nepotului dumneavoastră de ziua lui de naştere? Merken Sie sich! Wir bestellen dreimal Schweinebraten. Die Rechnung stimmt (nicht).)? De la cine aţi auzit (dv. Bitte geben Sie uns Bier. Trinken Sie Kaffee? Wir verlangen warme Speisen und kalte Speisen. LEHRSTOCK E.)? Cu ce mîncaţi (dv.

... Er ging in eine Gaststätte und setzte sich an einen Tisch. Mit Müh und Not bestellte der Ausländer eine Suppe..... 3) auf deutsch = în limba germană . andere Fisch mit Kartoffeln. Einige Menschen aßen Schnitzel mit Gemüse. Eines Tages kam er in ein Städtchen. Das Wetter war sehr schlecht.16. Der Mann beherrschte nur Französisch und verstand ein wenig Italienisch. sondern wieder Suppe.vorbea (poseda) numai franceza 2) Dann sah er nach . (SECHZEHNTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) EIN MIßVERSTÄNDNIS Ein Ausländer machte eine Reise durch Deutschland. und der Ausländer hatte auch Hunger. = Apoi privi spre . Dieser aß Huhn mit Bratkartoffeln. Er rief den Wirt und wieder­ holte die Worte des Nachbars : „Noch einmal!" Der Wirt brachte ihm aber kein Huhn. Dann sah er nach rechts und nach links. Der Wirt kam zu diesem Mann und fragte ihn : „Was wünschen Sie?" Der Mann sagte auf deutsch: „Noch einmall" Und der Wirt brachte ihm Huhn mit Bratkartoffeln. Der Ausländer verstand nichts. Es war gerade Mittagszeit.. Der Wirt aber sprach außer seiner Muttersprache nur ein wenig Russisch. Er dachte : „Warum bedeutet für mich „Noch einmal" Suppe und für meinen Nachbar Huhn mit Kartoffeln?" Erläuterungen 1) . Auch an seinem Tisch saß ein Mann. Der Ausländer dachte : „Ich bestelle nun auch Huhn mit Bratkartoffeln".beherrschte nur Französisch = .

Wir haben nur vormittags Unterricht.. mir. Was bestellen Sie? Was wünscht sich dein Freund zu seinem Geburtstag? W a n n triffst du ihn? Nimmst du das Buch? Ich verstehe sie nicht. Wer bringt das Essen? Er sieht nach rechts und nach links. Bist du am Nachmittag frei? Um wieviel Uhr seid ihr zu Hause? Du wirst am Meer rasch braun. perfect şi viitor! A. A.. Auf dem Verkaufstisch liegen Hemden und Taschentücher. Er beherrscht auch Französisch. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wie ist das Wetter? Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. schmecken! B. a) öj cj (2j e^ fj g) Aj t^ j) k) I) m) G. Seid ihr am Mittwoch beschäftigt? Es wird kalt. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) B. Legst du deine Bücher in die Bank? Wohin hängen die Gäste ihre Mäntel ? Die Studenten sitzen in den Bänken. Dieser Mann spricht gut Deutsch. Treceţi propoziţiile la toate timpurile învăţate! a) Die Schuhe .. Alina setei ihre Puppe auf das Bett. 2. Das Gemälde von Grigorescu hängt neben dem Gemälde von Aman. b) Der Rindsbraten . LEHRSTUCK Übungen 1. Completaţi cu verbele gefallen sau.. dem Gast sehr.142 16. Wir sind nachmittags frei. Ich stelle die Blumenvase neben das Bild meines Vaters. . Ich habe Geld bei mir. Die Uhr steht auf dem Schreibtisch. Versteht ihr mich? Liest du die Zeitung „Neuer Weg" ? Läßt du das Buch hier? Der Zug hält hier nicht. Hast du Donnerstag nachmittag eine Sitzung? Werden Sie Professor? Ich bin bei einem Freund. Die Uhr steht. Treceţi propoziţiile de mai jos la imperfect.

Georg kauft für seine Schwester ein Paar Schuhe. (die Halle... h) Andrei kommt von . Der Ausländer denkt oft an seine Reise durch Deutschland.. uns sehr gut.. meine Eltern)! d) Mein Freund geht in . das Stadion). sie. e) Wir legen die Bücher in . Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! B.. die Postkarte). sie) auf .. Treceţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! A. Sie legt ihre Hefte auf den Stuhl... meine Eltern. Sie) ? g) Ihr Bleistift liegt auf .. du.. (du.. Der Wirt kam zu dem Ausländer. die Universität) ? c) Bitte kommt zu . A. die Bank)... wir. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv cu adverbe pronominale acolo unde este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Otto fährt mit dem Autobus in das Zentrum. Hat dir die Zigarette ... er.. b) Danke für .. ihr. a) Ich kaufe nichts ohne .. a) Ich gehe mit . der Garten). wir. sie.. d) Sie kauft nichts gegen . f) War Boxana gestern bei .. Andrei kommt aus der Bibliothek. Wir erwarten viel von ihm.. c) Die Gäste gehen durch . 3. sie. Mein Vater kauft an dem Schalter eine Fahrkarte. (der Schrank. (der Lehrer.. (das Stadion.. Handball und Fußball... sie. meine Kollegen) durch .. . (der Park. B. (du.. (ich..? Mir . das Sta­ dion). (sein Wunsch). Andrei schreibt an seine Mutter. dir das Spiel? Das Bier .. das Heft. er. wir.. mein Kollege). ihr.EIN MIßVERSTÄNDNIS 143 c) d) e) f) g) h) i) Das Buch ist schön. wir... das Haus). das Geschenk. der Palast. e) Die Studenten stehen um .. (ich. der Bahnhof. Ich gehe mit meinem Freund in eine Ausstellung... mir.. mir. (die Post. Der Student antwortet auf die Frage... ihr. b) Gehst du für . der Tisch. . Es . (der Brief... Das Buch liegt auf dem Tischchen. die Bank). das Katheder). der Garten. (der Schreibtisch.. 4. Dieser Film ... (ich. (du.. dir das Schnitzel? .

. Stadion treiben wir Sport. c) Der Wirt schenkte . diese! B. (das) Huhn.. (die) Bratkartoffeln. sein. nicht. noch. ein Herr. 1947. eine Gaststätte. Sie). (ich. er. und. sie. er. c) Es. ihr. gehen.. ihr. h) Ich. fahren. wir). in. er.. nach Sinaia (du.. in. lernen. er. sie)? e) Der Onkel kauft für . jene. sein. ihr. du. ich. Suppe. lernen.. ich. sagen : Noch einmal". f) Die Kollegen grüßen . essen.. sehr. Anzug.. die. sitzen.. fleißig. er.. denken: „Auch. j) Er. antworten.. er). 6. Ich.. ich. hungrig. jener. Sie. wieder. Huhn mit Bratkartoffeln... Film? k) Die Fenster . Füllfederhalter ist neu und schreibt sehr gut. das Jahr. es. ihr. Karten (ich.. ich. Huhn. Wohnblocks sind schön und modern. sie). dieses... ich. dort. beherrschen. sein. mit.... 7. b) Die Wohnungen .. nach Hause. ihr. sehr.. schön. sie.. sein. wünschen?" I) Der Mann.. Speisen schmecken mir. ein Städtchen. ich fahren. e) Was haben Sie bei . i) An. meine Muttersprache. einmal. k) Der Wirt. Zeitschriften kaufte ich auf dem Bahnhof. Film schon gesehen? j) Wann gehst du zu . jene! G. sein Freund : b) In. du.. jenes.. sie. f) Der Wirt. wir. fragen. du... g) Ich. h) .. und jetzt.144 16. b) Ich fahre mit . I) In . der Mann: „Was. auf deutsch : „Noch einmal". p) Ich denken. Sie). Gast das Mittagessen.. bestellen. Stoff kaufen? g) Mir gefiel . essen.. n) Ich. ihr. erzählen. c) Er geht ohne . dieser. i) Hast du . Completaţi cu pronumele demonstrative A. . d) Ein Tag. der. e) Dort. bringen. (du. d) . du. die! a) . ins Stadion (ich.. mein Tisch. er. g) Er spielt gegen .. (ich. wir. wir). in Deutschland. Kellner bestellt? f) Werden Sie . LEHRSTOCK 5. sie. nach Hause. Completaţi cu pronumele personal! a) Ich esse heute bei . eine Suppe. Formaţi propoziţii! a) Ein Mann. sie.. mit Bratkartoffeln.. o) Der Kellner. wir. Deutsch. q) Ich. er. m) Der Wirt.. Zuges sind offen. sie. viele Sprachen.. diese. ich. d) Kommst du heute zu . bringen. (ich.. das.

a) Wohin fuhr der Ausländer? b) Welche Sprachen beherrschte er? c) Wie sprach der Wirt? d) Was bestellte der Ausländer? e) Was aß sein Nachbar? f) Warum brachte der Wirt dem Ausländer wieder eine Suppe? g) Was lernen Sie aus dieser Erzählung? B. 1881 .EIN MIßVERSTÄNDNIS 145 8. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) g) h) | i) j) k) I) m) n) o) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Waren Sie schon im Ausland ? Welche Sprache lernen Sie? Welche Sprachen beherrschen Sie? Welches ist Ihre Muttersprache? Essen Sie zu Hause oder in der Gaststätte? Essen Sie oft in der Gaststätte? Was bestellen Sie dort? Von wem verlangen Sie die Speisekarte? Welche Speisen schmecken Ihnen? Was trinken Sie? Was essen Sie morgens? Was essen Sie zu Mittag? Was machen Sie nach Tisch? Was essen Sie abends ? Was kosten die Speisen? Wo wohnen Sie? Seit wann wohnen Sie dort? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Was machen Sie vormittags? Was machen Sie nachmittags? Wohin gehen Sie abends ? Was haben Sie im Sommer gemacht ? Was machen Sie an Ihrem Geburtstag? Machen Sie oft Ausflüge? D. a) Was sieht man auf den Straßen der Hauptstadt? b)£No ist das Kombinat Haus der Scînteia? c) Nennen Sie einige Fakultäten der Universität Bukarest! d) Welche Fakultät besuchen Sie? e) Wo ist Ihre Fakultät? f) Wo ist der Palast der Republik? g) Was befindet sich dort ? 10—Limba germană — c.

a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) I) m) n) Wieviel Stockwerke hat das Warenhaus Victoria? Wann waren Sie in diesem Warenhaus? Wo liegt es? Was haben Sie dort gekauft? Wer hat Sie bedient? Wo haben Sie gezahlt? Welches sind die Abteilungen des Warenhauses? Wohin sind Sie im Sommer gefahren? Womit sind Sie gefahren? Wo lösten Sie die Karte? Welcher Klasse fuhren Sie? Was kostete die Karte? Wo bezahlten Sie die Karte? Um wieviel Uhr fuhren Sie? Woher kam der Zug? Hatten Sie auch noch andere Züge? Wann? Hatten Sie viel Gepäck? Wohin legten Sie Ihre Koffer? Wer begleitete Sie zum Bahnhof? Mit wem fuhren Sie? Wann waren Sie wieder zurück? 9. . LEHRSTOCK E. a) b) c) d) e) f) g) F. die Gaststätte? bestellen. die Suppe. der Ausländer. Warum gehen. nach rechts.146 16. er. nach links ? sagen. b) Vremea era foarte urîtă. a) Un străin intră ( = merse) într-un restaurant. der Ausländer. Wohnen Sie bei (Ihr Onkel)? (Ihre Tante)? (Ihre Eltern)? (Ihr Neffe)? (die (der (der (die Straßenbahn) Trolleybus) Autobus) Taxe) B. in. mit Müh und Not? sehen. Traduceţi! A. er : „Noch einmal" ? 10. bald. Womit fahren Sie in die Stadt? C. bald. Formaţi propoziţii! Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele de la mar­ gine la forma potrivită! A. c) Străinul vorbea ( = poseda) numai limba sa maternă şi puţin ruseşte.

g) El nu are nevoie de această carte. El (îi) spuse cîrciumarului: „încă o dată!" g) Străinul repetă cuvintele vecinului său. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Avem înainte de masă cursuri. Unde este ea ? — Ea este la Mamaia. Ia-ţi-o! f) El vă dă (dv.EIN MIßVERSTÄNDNIS 147 d) Cîrciumarul im-1 înţelegea pe străin şi străinul nu-1 înţelegea pe cîrciumar. a) Andrei scrie mamei sale o scrisoare şi tatălui său o carte poştală. g) Cînd vine sora ta? h) Unde merg colegii voştri? Ei merg acasă. Ţi-o dau. Şi eu voi pleca duminică la munte. Marţi am fost cu prietena mea şi cu fratele acesteia la o expo­ ziţie. Apoi merge la poştă. Ia-ţi-11 d) îţi dau peniţa mea. a) Dă-mi te rog stiloul tău! b) Am cumpărat pentru mine şi pentru prietenul meu cîte un bilet de clasa a doua. Poimîine vine unchiul meu pentru cîteva zile la mine. f) Părinţii lui locuiesc la ţară. b) El cumpără pentru tatăl său ziare şi reviste. c) îţi dau creionul meu. După masă citim la bibliotecă sau acasă. i) Străinul mîncă supa şi (se) gîndi: „Voi învăţa limba germană". k) Prietenul meu a plecat la mare. d) Ea merge cu unchiul şi mătuşa ei la un magazin. /) Vecinul său mînca pui cu cartofi prăjiţi. El vi-o dă cu plăcere. .. Ia-ţi-o! e) îţi dau cartea mea.. Ţi-1 dau. iar prietena mea la munte. B. c) Maria îl vizitează pe unchiul ei. căci avem o şedinţă. Sora prietenului meu a plecat alaltăieri cu trenul la Buşteni. Cadoul va fi pentru el o surpriză. C. h) Cîrciumarul îi aduse însă iarăşi o supă. e) Străinul comandă cu chiu şi vai o supă. Seara mergem la un cinematograf sau la operă.) cartea lui. D. Astăzi nu merg în oraş. Le mîncăm cu poftă. Ţi-o dau. h) îţi place acest costum? Cumpără-ţi-1! i) Nouă ne plac fructele. Unde pleci? Prietena noastră a plecat deja la mare. e) Noi plecăm cu prietenii noştri la munte. i) Vecinii dumneavoastră sînt acasă? j) Prietenul meu îşi serbează astăzi ziua de naştere.

h) In magazinul „Victoria" există şi un bufet. paltoane. a) b) c) d) Bucureştiul este centrul culturii şi economiei noastre.65 lei. G. f) Articolele de confecţii sînt ieftine. stilouri. La aceasta bere. o supă cu tăiţei. e) Sortimentul de mătăsuri este mare. f) Socoteala era exactă. o friptură pîine şi o (bucată de) prăjitură. Acest accelerat are un vagon restaurant şi un vagon de dormit. a) In acest magazin sînt multe raioane. de­ de porc cu legume. b) La raionul cu articole de toaletă găsim apă de colonie. înainte de plecarea trenului conductorul strigă : „Poftiţi în vagoane!" mîncaruri reci. sagte auf deutsch : „Noch einmal". Merken Sie sich! Er Er Er Er beherrscht nur seine Muttersprache. d) Alături sînt aparate de radio. LEHRSTOCK E. d) Aceasta face 18. parfum. Mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul în centrul oraşului ? Unchiul meu are o locuinţă într-un bloc lîngă Palatul Republicii. Acolo se vind prăji­ turi şi ciocolată.35 lei înapoi. c) Eu mănînc peşte. serturi. . băuturi reci şi calde.148 16. săpun şi pastă de dinţi. a) Noi am ocupat o masă lîngă fereastră. televizoare şi magnetofoane. g) Aici se găsesc costume bărbăteşti. Trenul pleacă la 830 prin Făgăraş şi Sibiu. rochii. La Bucureşti vom vedea spectacole de teatru şi cinema. c) La raionul de cărţi sînt cărţi. bestellte mit Müh und Not eine Suppe. b) Pe lista de mîncăruri sînt mîncăruri calde. beau şi o sticlă de de lei şi el îmi dă H. bluze. caiete. frumoase şi bune. sah nach rechts und nach links. F. în gară (hala gării) mai erau trenuri accelerate şi personale. a) b) c) d) e) ţ) La gară este multă lume. creioane. fuste. e) (Eu) dau ospătarului o bancnotă de 25 6. jachete. tocuri şi cerneală. Hamalul ducea un geamantan şi alte bagaje. pînă la Arad.

Helga: Ja.17. Wir sind jung. (SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? R o x a n a : Wie verbringen wir den nächsten Sonntag? Helga: Wir schlafen bis Mittag. Unsere Gruppe macht einen Ausflug an den Snagov-See. Am Nachmittag werden wir rudern. wir sind müde. R o x a n a : Das macht nichts. nach diesen schweren Prüfungen bin ich ein wenig zu faul dazu. R o x a n a : Und unsere Helga ist plötzlich faul geworden. R o x a n a : Natürlich! Du denkst schon wieder an deinen Schlaf. R o x a n a : Wie herrlich wird das Essen im Freien schmecken! II e l g a : Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. in der Sonne liegen und im See schwimmen. Kommt ihr mit uns? H elga: Das ist eine Idee 1 R o x a n a : Wunderbar! Wir werden turnen. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. R o x a n a : Trotz dieses schönen Wetters ? Schade! Gehen wir nicht zu den Athletikwettkämpfen ? Helga: Ich habe keine Lust dazu. A n d r e i : Wir bleiben den ganzen Tag dort. A n d r e i : Guten Tag! Was ist geschehen? Streitet ihr? H elga: Guten Tag! Wir machen Vorschläge für den nächsten Sonntag. A n d r e i : Ich besuche euch gerade wegen des Programms für den Sonntag. und Sport ist gesund. Draußen steht Kollege Andrei. R o x a n a : Dann gehen wir Tennis spielen! Helga: Es ist zu heiß. denn während der Prüfungen haben wir viel gearbeitet. . R o x a n a : Heute bist du mit keinem Vorschlag einverstanden! Werden wir vielleicht den ganzen Sonntag zu Hause sitzen und schlafen? Es klopft. aber jetzt.

.... . dann bleibt es dabei. Helga: Welcher Viktor ? A n d r e i : Der aus der vierten Gruppe.= la zu<^ < adv. an = Te gîndeşti Ia . um 8 Uhr früh an der Autobushaltestelle. Wir nennen ihn „den Bergsteiger".) Ich habe . 21. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig.. A n d r e i : Also. H e l g a : Einverstanden 1 Auf Wiedersehen! Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) bis Mittag = pînă la prînz Schade ! = Păcat! Das macht nichts = Nu face nimic. Wir treffen uns alle am Sonntag. Aber Viktor fährt mit uns. Spre deosebire de adjectivul adverbial şi predicativ care sînt invariabile vezi pag. LEHRSTOCK Kommt auch Alina an den Snagov-See? Nein.150 17. b) . dem 1. Juni. = prea a) Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. Im vorigen Jahr waren wir zusammen im Bucegi.. Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag.. Sie gehört zur Auswahlmannschaft der Korbballspieler. Helga: Ich freue mich schon auf den Ausflug...Gebirge.. nach diesen schweren Prüfungen... R o x a n a : Ich kenne ihn. Grammatik 3) adjectivul atributiv este variabil.. Auf Wiedersehen! R o x a n a . nu-i nimic Was ist geschehen = Ce s-a întîmplat? den ganzen Tag (Sonntag) = toată ziua (duminica) im Freien = în aer liber Du denkst . Ich habe meine Mü­ digkeit ganz vergessen. dann bleibt es dabei = atunci ne-am înţeles Lexik Synonyme wunderbar — herrlich bestimmt — gewiß Antonyme gesund =f= krank fleißig =f= faul GRAMMATIK 1. Er ist unermüdlich. Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. Ich freue mich auf = Mă bucur de (în vederea . immer lustig und singt schön. DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR Helga: Andrei: Vieldeutige Wörter /P r ep. und diese trainieren für das nächste internationale Wettspiel.. ganz vergessen = am uitat complet ..

nominativ singular la toate genurile acuzativ singular "feminin şi neutru articolul hotărît desinenţa -e' Adjectiv / / precedat ^ sau s ^ pronume + de­ desinenţa -en — la celelalte cazuri sinenţele artico­ lului hotărît (vezi schema nr. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Student Studenten Studenten Studenten die der der die Feminin fleißige fleißigen fleißigen fleißige Plural Masculin N.WAS MACKEN WIR AM SONNTAG? 15! Adjectivul precedat de articolul hotărît (ex. cînd are desinenţa -e. pag. die fleißigen Studenten. feminin şi neutru şi de acuzativul singular feminin şi neutru. b) ca de pildă dieser. Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor . dieses se declină slab. 47. diese. dem 1. ( = ersten) Juni. Singular Masculin N. Studentinnen. die fleißigen Studenten. den fleißigen Studenten. Feminin Studentinnen. 518) 2. afară de nominativul singular masculin. h) Wir treffen uns alle am Sonntag. A. der fleißigen Studenten. adică primeşte desinenţele substantivelor slabe -(e)n la toate cazurile. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE a) Der ist aus der vierten Gruppe. um 8 Uhr früh. Studentinnen. a) sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului hotărît (ex. D. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Studentin Studentin Studentin Studentin Neutru das fleißige des fleißigen dem fleißigen das fleißige Kind Kindes Kind Kind Declinarea slabă a adjectivelor . A. G. G. Studentinnen. D.

— Welches Kind ist da ? Adjectivul declinat slab răspunde la întrebările welcher ? welche ? welches ? welche Î Pronumele interogativ welcher. 22. welche. 121. ca : es schneit = ninge es regnet = plouă es hagelt = cade grindină es donnert = tună es blitzt = fulgeră es taut = se topeşte Verbele impersonale permanente formează perfectul cu auxiliarul de timp haben. 4. Grammatik 4 .152 3. Der Gast läutet. Verbele întrebuinţate numai la forma impersonală se numesc verbe imper­ sonale permanente. Andrei klopft. welches urmează regulile declinării articolului hotărit. PRONUMELE INTEROGATIV 17. — Welche Studentin ist da ? c) Da ist das fleißige Kind. Welches + verbul sein se poate referi şi la substantive masculine şi atît la singular cît şi la plural şi nu numai la cele neutre. (vezi schema nr. Verbele întrebuinţate atît la forma personală cît şi la forma impersonală se numesc verbe impersonale ocazionale : Es bleibt dabei Es läutet Es klopft dar şi dar şi dar şi Ich bleibe dabei. 535) Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. (vezi schema nr. O b s e r v a ţ i e . Majoritatea exprimă fenomene ale naturii. Erläuterung 6). Welches ist dein Zug? dar : Welcher Zug ist das? feminine. pag. pag. VERBELE IMPERSONALE 75. folosit ca pronume impersonal (comp. Uneori verbele au ca subiect pronumele es. pag. 79. 573) . pag. LEHRSTOCK (Continuare) a) Da ist der fleißige Student. — Welcher Student ist da? b) Da ist die fleißige Studentin.

Student das klein. Prepoziţiile während.Garten während des schön. rudern.Saal mit der gut.Feder durch den grün. a) b) c) d) e) /) g) der fleißig. pag.Ausflugs in jenem klein. 573) Übungen 1. substantivele Programm (ex. ex. Wetter (ex. b) Trotz dieses schönen Wetters? c) Während des Nachmittags werden wir . a) b) c) d) e) f) g) B.Zimmer aus diesem groß. c). Genitivul este cerut de prepoziţiile wegen ( = din cauza. trotz ( = în ciuda.Saal mit jener gut.Ausflugs in dem klein.Garten während dieses schön. ex. b) şi Nachmittag (ex.. a).. cu t o a t ă . Completaţi cu desinenţele A.. ex. (vezi schema nr. Declinaţi la singular şi a) b) c) d) e) f) g) plural! der interessante Vorschlag dieser große Wald die helle Wohnung jene schöne Schallplatte das nächste Jahr dieses neue Fernsehgerät jenes lustige Kind adjectivelor! 2.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 153 5.Zimmer aus dem groß..Student dieses klein.Wald dieser fleißig. PREPOZIŢIILE CU GENITIVUL a) Ich besuche euch wegen des Programms .Wald . 121. b) şi während (== în timpul. c) stau la genitiv.Feder durch diesen grün. trotz şi wegen cer cazul genitiv. In exemplele de mai sus. a).

Sprache? Seit wann wohnen Sie in dieser schön. Diese schwarz. ein Fernsehgerät und ein Klavier. c) Während des Jahres wohnen die Studenten in dies.Sälen mit diesen gut. a) In den neu.Zeitschrift gekauft? Wo hast du dieses interessant.Reise gemacht. .Stadt ? B. h) Die Studenten sehen die schön.Text in die rumänisch. Übersetzt du diesen schwer.Stadt besucht? Wir haben im Sommer diese schön.Stoff gefällt mir.Lichtes gelesen.Lesesälen.154 17. Er bewundert die Schaufenster der groß. d) Sie lernen in den hell. a) b) c) d) e) f) g) h) C. a) b) c) d) e) f) g) Dieser blau.Studenten Ausflüge.Fotoapparat. Die Farbe dieses billig.Studentenheims findet man einen Radioapparat.Neubauten von Mamaia. Die Tante kauft den rot. Sie hat die französisch.Stoffes ist schön.Neu­ bauten am Meeresstrand. b) Die Studenten haben die schön.Buch gekauft? Er hat trotz des schlecht.Federn durch die grün.Wohnblocks bewundert. a) b) c) d) e) f) g) die fleißig.Zimmer aus den groß.Gärten während der schön. e) In dem groß.Stu­ dentenheim.Klubraum hören sie Vorträge und sehen Filme. h) Die Studentinnen waren von diesem schön.Stoff.Mäntel sind nicht teuer. LEHRSTOCK C. Die Werktätigen verbringen ihren Urlaub in den herrlich.Ausflüge in den klein.Sprache in der Schule gelernt. f) In dem Klubraum dieses schön.Wäldern adjectivelor! 3. Wann hast du diese interessant. Completaţi cu desinenţele A.Ausflug begeistert.Warenhäuser.Studenten diese klein. Der Onkel versprach dem klein.schön.Wohnblocks sind die Wohnungen hell und schön.Neffen einen neu. g) In den Ferien machen die fleißig. Hast du schon diese groß.

In diesem kleinen Restaurant feierten die Freunde Peters Ge­ burtstag.. Die Studenten lesen das .. c) Dieser Schüler ist .. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cursivi (aas interessante Buch von (das Buch Sadoveanu) (der neue Füllhalter) (das große Zimmer) (die englische Sprache) (der russische Freund) (der französische Film) Er schreibt mit der blauen Tinte.. . Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Sie sprechen ..... g) Der Tisch ist . Buch... b) Diese Wohnung ist ... Wetters. Er trank das . Sprache ist nicht schwer. .... Wasser. .. 5. Der Lehrer korrigiert die falsche Antwort... . e) Das Wetter war ..WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 155 4.. Schülers sind sauber. Wir setzen uns an den . paranteză! la întrebări. Die Hefte dieses . Ich finde das deutsche Heft nicht. h) Der Wald ist . . . Wir besuchen das neue Museum. întrebuinţind cuvintele din a) Welches Buch kaufen Sie? b) c) d) e) f) g) Mit welchem Füllhalter schreiben Sie ? In welches Zimmer gehen Sie? Welche Sprache lernen Sie? Welchem Freund schreiben Sie? Welchen Film haben Sie gesehen? Mit welchem Kollegen gehen Sie ins (der deutsche Kollege) Theater ? h) Welche Kollegin haben Sie getroffen? (die deutsche Kollegin) 6. Wir gehen durch den . Wir machten den Ausflug trotz des .. f) Das Buch ist . . E r übersetzt den schweren Text. Sie wohnen in dieser Wohnung. Sie ging zu dem zweiten Schalter. Răspundeţi (deutsch) (groß) (fleißig) (kalt) (schlecht) (gut) (frei) (grün) Die . Wald....... Sie bringt das saubere Tischtuch. . . Ich brauche den roten Bleistift.. d) Das Wasser war .. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Tisch.. Er findet den neuen Füllhalter nicht.

. . acolo unde este cazul)! a) b) c) d) e) f) g) . de mai jos: A. trotz.. zu! a) b) c) d) e) f) Er las . dies. um.. wegen. diesem Monat fahre ich .. Wir gehen ....Kollegen Andrei... bin mit deinem Vorschlag einverstanden. Wir kommen . Viele Studenten fahren . Kind meines Freundes hat morgen Geburtstag.. verbringen den nächsten Sonntag in Sinaia. meinem Freund. la 9.... la imperfect! B.. Meer und . . den Sommerferien . sondern ins Kino. Completaţi propoziţiile! întrebuinţaţi una din prepoziţiile an.. Wir treffen uns um 730 vor dem Theater. Treceţi propoziţiile viitor! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Er schreibt orthographisch richtig. ihr. seine Mutter. des schlecht. von. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Das Ich Wir Wir Ich Am Ich Ich Ich habe meinen Freund begleitet. Land... fahren Samstag ans Meer. mir. Kommt auch ihr in die Bibliothek? Wir gehen nicht in die Bibliothek. Nachmittag gehen sie in den Wald. auf.Schulzeit lernen die Kinder auch Sprachen.. die Stadt? Ich gehe . diesem Sommer .. 4 Uhr war er . Gebirge. 7.. bei. seine Arbeit.. werde meinem Freund einen Brief schreiben. una din prepoziţiile 8. während.. Gebirge. war gestern bei meinem Onkel.. zu (contopită cu articolul.. la perfect! C.interessant. .. unser...Vortrag.. Das klein.Mädchen kauft Blumen . Completaţi cu prepoziţii şi desinenţe! întrebuinţaţi für.schlecht. LEHRSTOCK B. Bleiben Sie zu Hause? Bringen Sie mir das Buch? Ich gebe dir meinen Bleistift.. Gehst du ... Er denkt . in.Lichtes... d.156 17.. Ich war . Sie fahren nach Sinaia.Wetters blieben wir zu Hause. Sprichst du mit ihm? Kaufst du täglich die Zeitung? Liest du täglich die Zeitung Neuer Weg? Wir lernen in der Bibliothek.. . denke an meine Eltern. denke an meine Arbeit..

La 6 iulie (îşi) sărbătoreşte ziua (lui) de naştere. a) Wie werden Helga und Roxana den ersten freien Sonntag nach den Prüfungen verbringen? b) Wie lange werden sie am Snagov-See bleiben? c) Was werden sie am Vormittag machen? d) Was werden sie am Nachmittag machen? e) Wer fährt noch mit ihnen? f) Warum kommt nicht auch Alina? g) Wann und wo werden sich die Kollegen treffen? 11. c) Stăm puţin la soare şi apoi înotăm în lac. i) Fă în fiecare dimineaţă o oră gimnastică. ţ) Cu acest coleg vesel nu ne plictisim. dar este prea cald. a) b) c) d) e) f) g) Ieri a plouat. C. Vorbiţi despre o excursie! 12. Ieri am dormit pînă la prînz.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 157 10. astăzi ninge. mergem la campionatele de atletism. a) b) c) d) e) f) . tună şi fulgeră. Răspundeţi! A. Traduceţi! a) In prima duminică liberă (de) după examene facem o excursie la lacul Snagov. este foarte sănătos. h) Să sperăm că vom face duminica viitoare această frumoasă excursie. alpinistul neobosit. Ne-am înţeles : ne întîlnim diseară la ora 7S0 la staţia de tramvai. nu am chef (de aceasta). — Păcat! Nu sînt de acord cu propunerea ta. Vremea este foarte proastă. La 7 februarie este ziua de naştere a tatălui meu. dar mă grăbesc căci este foarte tîrziu. pleacă şi în acest an la munte. b) Jucăm după masă tenis ? — Nu. g) Victor. La 19 octombrie este ziua de naştere a nepotului meu. B. i) Gînd avem următorul examen? Ieri a fost 4 iulie. Ce s-a întîmplat? — Nimic. —• De acord! h) Vremea este foarte frumoasă. e) Selecţionata de fotbal se antrenează pentru un campionat inter­ naţional. d) La prînz mîncăm în aer liber. Am primit scrisoarea lui la 3 iulie. plouă. Vii cu mine la cinema? — Nu. La 5 iulie vine fratele meu din Braşov. iar după masă mergem în pădurea cea verde.

158 17. — Schade! Gehen wir Tennis spielen? — Ich habe keine Lust dazu. Wir verbringen den ganzen Tag im Freien. Es bleibt dabei. LEHRSTOCK D. Einverstanden! . a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) Ce facem mîine? Cu cine vorbeşti? Cu ce plecăm la Snagov? Cum petrecem după-amiaza? Cînd mergem la stadion? De ce vă certaţi? La ce oră mîncăm? Unde vom mînca ? Unde mergem diseară? Despre ce vorbeşte mîine profesorul? Cine bate (la uşă) ? Pentru ce ai nevoie de caietul meu? Pe cine aşteptăm? De unde vine autobuzul? Merken Sie sich! Es regnet. Es ist heute heiß.

Zur Familie Marx gehörte noch ein wichtiges Mitglied : Fräulein Helene Demuth. Mai 1818 in Trier geboren. Durch die Eltern und deren Freunde erfuhren die Mädchen vom Leben und Kampf der Arbeiter. In seinem Laden waren herrliche Sachen : hölzerne Männer und Frauen.18. Karl Marx war ein zärtlicher Vater und gleichzeitig ein sehr guter Erzieher. Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. Jenny hatte dunkle Augen und schwarzes Haar wie der Vater. wurde am 5. pflegte die Kinder. Karl und Jenny Marx hatten sechs Kinder: vier Töchter und zwei Söhne. der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. Er war damals 17 Jahre alt. Monatelang erzählte er von einem Zauberer. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. Alle liebten sie. In dieser alten deutschen Stadt verbrachte er mit seinen Geschwistern eine glückliche Kindheit und Jugend. Könige und Königinnen. sie war reizend. vierfüßige Tiere. und Vögel. Der hatte einen Spielwarenladen und kein Geld in der Tasche. Karl Marx war auch ein herrlicher Geschichtenerzähler. „Lenchen" — so nannte sie Marx — half Frau Marx. und bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Sie nannten ihn wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe „Mohr". aber auch. Hans Röckle. . Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradschaft. Eleanor ähnelte den Schwestern nicht. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. Jenny von Westphalen. Am Leben blieben nur drei Töchter. Er spielte oft stundenlang mit ihnen. nähte und kochte. Laura war blond wie die Mutter. (ACHTZEHNTES) L E H R S T Ü C K KARL MARX UND SEINE FAMILIE Karl Marx. Sie wurden aktive Kämpferinnen für die Sache des Proletariats.

= a se compune din j. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. . T .. /tineretul die J u g e n d . ori numeralul neprecedat de nici un alt cuvînt. geboren = s-a născut 2) Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. = a trece.160 18. cînd era vreme frumoasă Lexik Synonyme der Laden —• das Kaufhaus Vieldeutige Wörter die Geschichtet istoria povestea. Verbul heiraten ( = a se căsători) este în limba germană tranzitiv şi nu reflexiv ca în limba română. = în 1843 Marx s-a căsă­ torit eu prietena sa din tinereţe . wurde ... LEHRSTOCK Erläuterungen 1) .. a reuşi (la un examen) \ a u s + Dat. Pentru exprimarea anului se întrebuinţează : ori numeralul precedat de im Jahr. . istorioara . 3) 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin .. -nen = luptătoarea ... 5) Verhältnis guter Kameradschaft — relaţii de bună camaraderie 6) bei schönem Wetter = pe vreme frumoasă. -es.= luptătorul die Kämpferin. 4) Eleanor ähnelte den Schwestern nicht = Eleanor nu semăna cu surorile. Verbul ähneln cere un complement la dativ. -s.. / + Akk.^ t i n e r e ţ e a Wortfamilie kämpfen — kämpfte — gekämpft = a lupta der Kampf. '-e = lupta der Kämpfer. .

a lua în căsătorie (pe) GRAMMATIK 1.aus + Dat. = a se căsători (cu).Akk.Dat.Dat. adică adjectivele primesc desinenţele articolului hotărlt. 1SSÎ . f Bei dem Wetter -> bei dfeKfl| schön feml Wetter -> bei schönem Wetter 31 d £ i ( Die Augen — diS schwarzpf Augen -» schwarze Augen > Singular Masculin N. la toate cazurile afară de genitivul singular masculin şi de genitivul singular neutru. c) Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradßchaft. = a proveni (din). adjectivele nu sînt precedate nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului. unde au desinenţa slabă : -en. = a reuşi (ia) ähneln + Dat. în acest caz se declină tar«. = a avea interes (pentru) heiraten + Akk. (d/0) gute Freundin ( $ / ) guter Freundin (<$/) guter Freundin (<0<£) gute Freundin Neutru (?/0O gutes Kind (0ß) gutea Kindas (4$$) gutem Kind (fflft) gutes Kind II—Limba germani — c. = a aparţine (de). a face parte (din) stammen -j. = a se compune (din) helfen -\.für + Akk. A. In exemplele de mai sus. G.aus 4. D. = a semăna (cu) gehören + zu + Dat. b) Sie hatte schwarze Augen. = a ajuta (pe) sich interessieren -j. DECLINAREA TARE A ADJECTIVELOR a) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. a fi originar (din) bestehen -f. (^V/) 044) (£fâ) (^//i) guter gutes gutem guten Freund Freundes Freund Freund Feminin.KARL MARX UND SEINE FAMILIE |5J Rektion bestehen -+.

Freunde.' c) d) Er war ein zärtlicher Vater. Feminin Freundinnen. fie de pronumele posesiv (ex. LEHRSTOCK Plural Masculin N. (d/$ gute Freunde. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. b şi d). (ţf^/) guter D. Singular Feminin Freund Freundes Freund Freund meine meiner meiner meine gute guten guten gut© Freundin Freundin Freundin Freundin Masculin N. nehotărit negat sau de pronumele posesiv se declină mixt. adică au la unele cazuri desinenţe ale declinării tari şi la alte cazuri desinenţe ale declinării slabe a adjectivelor. iar desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. A. pe cînd în exemplul d adjectivul are desinenţa declinării slabe.162 18. Adjectivele precedate de articolul nehotărît. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Declinarea tare a adjectivelor Adjectiv neprecedat nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului hotărît desinenţa -en la genitivul singu­ lar masculin si neutru desinenţele articolului hotărît la toate celelalte cazuri (vezi schema nr. Freundinnen. ' (4-ifi) guten A. Observăm că în exem­ plele a. 2. c). Freunde. G. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. D. DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR a) b) *. pag. b şi c adjectivele au desinenţele declinării tari. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. la toate genurile şi la acuzativul singular numai la feminin şi la neutru. mein guter meines guten meinem guten meinen guten Neutra mein gutes meines guten meinem guten mein gutes Buch Buches Buch Buch . Ele primesc desinenţele declinării tari la nominativul singular. Freundinnen. ($p) gute G. 518). Freunden. 46. a. Freundinnen. adjectivele sînt precedate fie de articolul nehotărît (ex. în propoziţiile de mai sus.

Neutra Bücher Bücher Büchern Bucher Observaţii. . Feminin Freundinnen. Freunden.. se între­ buinţează desinenţa -en in locul desinenţei -es : Er kam zu uns trotz schlechten (nu : schlechtes) Wetters. Declinarea / mixtă a adjectivelor . 2. tern. Freundinnen.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 163 Plural Masculin N. Deci : Ich habe eiu schönes Buch. Ich habe meine schönen Bücher. Ich habe schöne Bücher. ein se declină la plural tare. A. nom. jener. . Freundinnen. 1. si acuz. .-er sing. . fie in adjectiv : der. dieser. jeder gute Schüler dar : ein. spre deosebire de : Ich habe mein schönes Buch. . . Adjectivul precedat la singular de ein.e sing. eine.. mase. nom. mein guter Schüler — O excepţie o formează numai genitivul singular masculin şi neutru Ia declinarea tare. . cind. . kein. neutru. j si I • I Adjectivul precedat de • • . pag. . ÎSlî>) Reguli practice privind declinarea adjectivele» — Desinenţa articolului hotărît trebuie să se găsească fie in cuvintul care precedă adjectivul. Freundinnen. din motive eufonice. Freunde. Freunde. D. . teuer — das leu(e)re Kleid. G. articolul n e h o t a n t / . Adjectivele terminate în -el şi -er pierd uneori vocala e în cursul declinării : dunkel — Sie hal (iunk(e)le Augen. . | 1 / • < • £ / . meine meiner meinen meine guten gute« gute« gute« Freunde. d a t fiind că articolul nehotărit nu are plural. ir—--es sing. nom b v—articolul nehotant negat \ acuz \ \ ' ^pronumele posesiv ' en la celelalte cazuri (vezi schema nr. 48.

Er hilft seinem Freund.164 3. pag. Unele verbe cer în limba germană alte complemente decît în limba română. A. Zur Familie gehörte noch ein Mitglied. Ich denke viel an euch. Verbele begegnen. de exemplu. a. G. helfen. . was was was was für für für für ein eines einem einen Feminin was was was was für für für für eine einer einer eine was was was was Neutra für für für für ein eines einem ein Plural toate genurile was was was was für für für für (vezi schema nr. Aceste verbe se numesc prepoziţionale. D. ähneln. 535) 4. Die Tochter ähnelte der Mutter. se construiesc cu un complement la dativ (ex. LEHRSTÜCK (Continuare) a) Er war ein zärtlicher Vater. c) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. d şi e). — Was für ein Vater war er ? — Was für eine Freundin war sie ? — Bei was für einem Wetter machte die Familie Ausflüge ? — Was für Dinge waren im Spiel­ warenladen ? Adjectivul declinat mixt şi tare răspunde la întrebările was für ein? was für eine? was für ein? was für? ( = ce fel de?) Singular Masculin N. d) I m Spielwarenladen waren herrliche Dinge. 76. REGIMUL VERBELOR a) b) c) d) e) Helga begegnet ihrer Freundin. PRONUMELE INTEROGATIV 18. o şi c). b) Sie war eine gute Freundin. Anumite verbe se leagă de complementul lor printr-o prepoziţie (ex.

precedat de o prepoziţie. Im Jahre 1959 hat. Mein Vater ist Dreher. Felul specific al verbelor de a se lega de com­ plementul lor se numeşte regim (Rektion). iar cazul complemen­ tului de prepoziţie. Complementul prepoziţional se află : 1) printr-un pronume interogativ. er eine Kollegin geheiratet. 133. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al lucrului : Er dachte an seine Aufgabe. COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL Prin complement prepoziţional înţelegem complementul legat de verb printr-o prepoziţie.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 165 La verbele prepoziţionale. Mein Familienname ist Popescu. prepoziţia depinde de verb. Ich habe zwei Geschwister : einen Bruder und eine Schwester. Ich habe meinen Neffen und meine Nichte sehr gern. Mein Bruder ist Ingenieur. Meine Eltern wohnen in der Provinz. mein Vorname ist Marie. 584) Übungen 1. Traduceţi cu ajutorul vocabularului alfabetic! Meine Familie Ich wohne in Bukarest. (vezi schema nr. meine Mutter ist Schneiderin. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al persoanei : Er dachte an seinen Sohn. 5. Auch meine Eltern (ihre Großeltern) lieben ihre Enkel. pag. Sie haben ^wei Kinder: einen Jungen von anderthalb Jahren und ein Mädchen von vier Jahren. im Studentenheim. . — An wen dachte er ? 2) printr-un adverb pronominal. — Woran dachte er? în întrebarea pusă pentru aflarea complementului prepoziţional trebuie să fie cuprinsă prepoziţia corespunzătoare.

Treceţi propoziţiile a) Das ist b) Das ist Studentin. B. A. das das das das das das das das das das Buch. LEHRSTOCK Meine Schwester ist Schülerin. Ich habe auch Tanten und Onkel. Buch. Studentin. Buch. Kind. Completaţi! la plural! der ein sein ihr euer die einseinihreuerdas ein sein ihr euer kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffe. Studentin. Kind. Buch. Kind. Studentin. Buch. Studentin. Vettern und Basen. Buch. f) Ich gebe dem einseinihr euerder einseinihreuer- Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Freundin Freundin Freundin Freundin Freundin g) Ich gebe . Buch. Neffe.166 18. 2. Studentin. Studentin. Kind. Kind. Neffe. Wir bilden eine große Familie. Buch. Studentin. Buch. Buch. Neffe. kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffen Neffen Neffen Neffen Neffen c) Das ist fleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- d) Das ist das Buch ich des ein­ sein • ihr euer der einseinihreuerklein­ kleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinklein- e) Das ist das Buch Studentin. Neffe. Studentin.

Mitglieder schwarz.Vater .Spielsachen bei schön.Gesichtsfarbe • mit dem kraus.Jugend deine dunkl.Prüfungen .Mitglieder • die schwarz. Kind.Geschichten­ erzähler .Freunden um groß.Haare die dunkl.Augen • bei den gut.Wasser trotz schwer. Kind.Wasser trotz der schwer.Vater • bei der gut. i) Ich frage j) Ich frage 3.Ausflugs das interessant. Kind.Wetter mit kalt.Augen bei gut.Vater bei einer gut.Wettspiel die wunderbar.Gesichtsfarbe mit ihrem kraus.Wetter . Completaţi! A.Spielsachen • bei dem schön.während des schön. Studentin.Haar sein zärtlich.Freundin ein herrlich. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B.Idee wichtig.Freunden • um die groß.Geschichten­ erzähler ein gut. Studentin.Jugend .KARL MARX UND SEINE FAMILIE 167 h) Ich frage den einseinihreuerdie einseinihreuerdas ein sein ihr euer fleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studentin.Prüfungen . Studentin.Verkaufstische mit schön.Kämpfer eine glücklich.die dunkl. a) b) c) d) e) f) g) h) i) ein aktiv. Kind.Aus­ flugs ein interessant.Idee • die wichtig.Haare dunkl. Kind.mit dem kalt.Wettspiel ihre wunderbar.Vater während eines schön. Studentin.Freundin • der herrlich.die glücklich.Kämpfer .der aktiv.Verkaufstische • mit den schön.der gut.Haar der zärtlich.

c) Wir lesen täglich die rumänisch. f) Er spricht über ein wichtig. f) Sie dankt Freundin (deutsch). 5. d) Sie liest den Brief Freundin (rumänisch). A.Zeitung Sclnteia.So­ zialismus.Republik Rumänien studieren auch deutschStudenten.Fragen.Demokratisch.Kameradschaft. Hast du (die Prüfung) gut bestanden? Aus wieviel (das Mitglied) besteht Ihre Familie? Ich denke an (ihr). Puneţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) cuvintele din paranteză la forma potrivită! Ich begegnete gestern (ein guter Freund). b) Sie fragt Freundin (gut). LEHRSTÜCK 4. (Wer) ähnelst du? (Wer) ähnelt deine Schwester? (Wer) hat dein Bruder geheiratet? Meine Schwester hat (ein Jugendfreund) geheiratet. e) Zwischen den Studenten herrscht ein Verhältnis gut. Completaţi cu pronumele posesiv corespunzător de persoana a şi cu adjectivul din paranteză! B.168 18. Philosophie und fremdSprachen.Bergsteiger. g) Er interessiert sich für sozial. Hilfst du (ich) ein wenig? Ich interessiere mich für (diese Frage). h) Die Arbeit Tochter ist ausgezeichnet (klein). h) Mein Freund ist ein ausgezeichnet. Gehört er zu (eure Familie)? Das Wort „Sozialismus" stammt aus (das Lateinische).Republik studieren auch rumänischStudenten.Problem. g) Die Arbeit Schülers ist ausgezeichnet (klein). Ich traf gestern (ein guter Freund). Treceţi propoziţiile la plural! a) Er fragt Freund (gut). e) Er dankt Freund (deutsch). 6. c) Er liest den Brief Freundes (rumänisch). . Er stammt aus (eine Arbeiterfamilie). b) In der Deutsch. Completaţi! IlI-a a) In der Sozialistisch. d) Wir interessieren uns für die Probleme des wissenschaftlich.

Mein Kollege kaufte sich den schwarzen Anzug. Das rote Kleid steht dir gut. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Lenchen pflegte die Kinder. Răspundeţi! A. Er kauft das große Paket Schokolade. Schwarzer Kaffee ist nicht gesund. Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. Mein Bruder ist ein herrlicher Geschichtenerzähler. Die Kinder spielten mit hölzernen Tieren. Sie kaufte die braune Seide. Die Mutter denkt an ihre Kinder. Er erzählte vom Kampf der Arbeiter. Sie nähte und kochte für die Kinder. Das ist ein fleißiges Mädchen. Ein höflicher Verkäufer zeigte uns den Stoff. Er denkt an eine wichtige Arbeit. Eine höfliche Verkäuferin zeigte uns den Stoff. Die grüne Bluse gefällt ihr. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. In dieser alten Stadt bin ich geboren. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) 8. In diesem Laden findet man herrliche Sachen. Die Kinder liebten Lenchen wie eine Mutter. Wir sahen einen herrlichen Film. Bei schönem Wetter machen sie gern Ausflüge. Sie trinkt gern schwarzen Kaffee. Die Eltern spielten oft stundenlang mit den Kindern. Der blaue Stoff gefällt ihm gut. cursiv! Jenny ähnelte dem Vater. Ich wohne in einer alten Stadt. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo wurde Karl Marx geboren? Hatte er Geschwister? In welchem Jahr bestand er die Reifeprüfung? Wie alt war er damals? Wen heiratete Karl Marx? Wem ähnelte Jenny? Wem ähnelte Laura? Was für ein Verhältnis herrschte zwischen Marx und seiner Familie? i) Wer war Helene Demuth? .KARL MARX UND SEINE FAMILIE 169 7. Sie kommt um 5 Uhr zu mir.

g) In prăvălia acestui „mare vrăjitor" erau jucării frumoase din lemn. i) Copiii o iubeau mult (sehr) pe Lenchen. c) In timpul (său) liber se juca cu copiii. Astăzi este profesoară. Ea se trage dintr-o familie de ţărani. Mai geboren. Mai geboren. Die fleißigen Studenten bestehen die Prüfungen. Ei au doi copii: o fiică şi un fiu. B. e) Tatăl le povestea poveşti frumoase. Vorbiţi despre familia dumneavoastră! 10. Mein Freund ist am 8. Merken Sie sich! Karl Marx wurde am 5.170 18. fiica seamănă cu mama. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Familia noastră se compune din cinci membri. El s-a căsătorit în anul 1955 cu o prietenă din tinereţe. Vom petrece vacanţa împreună. a) Ei au dat copiilor o educaţie bună. Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge. Traduceţi! A. Fiul are păr negru şi ochi negri. Mă gîndesc deseori la ei. b) El era un educator foarte bun. Fratele meu are 38 ani. Fiul seamănă cu tatăl său. el s-a născut în anul 1928. f) Copiilor le plăcea povestea cu vrăjitorul Hans Röckle. . h) Părinţii făceau uneori excursii cu copiii lor. LEHRSTOCK 9. Fiica are păr blond şi creţ şi ochi albaştri. d) Ei au avut o copilărie fericită.

Die Spuren der Wissenschaft führen uns von Milet zum babylonischen Tempel. Juli. wie die Babylonier. März. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. Juli. Oktober und Dezember haben je 31 Tage. Der Februar ist am kürzesten. Die Woche hat sieben Tage. Wann aber sprach sie ihr erstes Wort? Die erste wissenschaftliche Schrift erschien im Jahre 547 v.19. Mai. Wörterbücher. Im Tempel gab es Laboratorien und Schulen. Juni. auch er hatte Lehrer. Doch auch Thaies war nicht der erste Gelehrte. mehrere geographische Karten. denn die Babylonier kannten sieben Planeten (Sonne und Mond rechneten sie auch zu den Planeten). Nicht in Milet wurde die Wissenschaft geboren. Dann beginnt die erste Jahreszeit: der Frühling (das Frühjahr). Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik. Bis heute teilen wir. er hat nur 28 Tage und einmal in 4 Jahren 29 Tage. ein Archiv. November und Dezember. Juni. Der 21. (NEUNZEHNTES) L E H R S T Ü C K DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT Oft sprechen wir vom letzten Wort der Wissenschaft. und es beginnt der Herbst. Juni. September. Februar.u. . September ist wieder Tagundnachtgleiche. Es gab dort viele Lesebücher. Dann beginnt der Winter. So hat das Jahr 365 oder 366 Tage oder 52 Wochen. August. Die „Bücher" waren auf Tontäfelchen geschrieben.h. der Tag ist ebenso lang wie die Nacht. Aber die Monate nennen wir ähnlich wie die alten Bömer : Januar. Der Gelehrte Anaximander hatte sie geschrieben. Dieser dauert bis zum 21.Z. Mai. Oktober. dann beginnt der Sommer. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Am 23. Sie sind länger als die Monate April. Die Monate Januar. April. viele medizinische und mathematische Werke. März. eine Bibliothek. September und November (30 Tage). d. August. dem längsten Tag des Jahres (Sommersonnenwende). Am 21. in der griechischen Stadt Milet. den Kreis in 360 Grade und das Jahr in zwölf Monate. März haben wir Tagundnachtgleiche.

Sonntag. -s. — înaintea erei noastre. -s. auch Thaies war nicht . -e = joi Freitag. -e = vineri Samstag... -s = iulie August. -s = iunie Juli.. -x.n. -e = duminică -s. . -e = luni Dienstag.172 19. .u... -s. -z articolul hotărît poate înlocui desinenţa geni­ tivului. . -e) = sîmbătă .e.Z. -s. 4) d. Die Wissenschaft entwickelte sich. -s. in der Uhr. -e = mai Juni. = nici Thaies nu era . -s. -e = miercuri Donnerstag. -e = ianuarie Februar. -s.= septembrie Oktober. -(e)s..h. -s. -s. — prescurtare pentru : das heißt = adică Lexik Lunile der der der der der der der der der der der der anului Januar. -e = august September. -es. -s. -e = februarie März. -e — martie April. -e — aprilie Mai. . -s. Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. -s. -e (der Sonnabend. -s. — prescurtare p e n t r u : vor unserer Zeitrechnung — î. die babylonische Wissenschaft aber lebt bis heute im Kalender. in jedem mathematischen Lehrbuch. -e = marţi Mittwoch. 2) Er war der Schüler des Thaies von Milet — La numele proprii terminate în -s. 3) .= noiembrie Dezember. LEHRSTOCK Jahrtausende sind vergangen. denn sie war für das Leben und die Arbeit der Menschen notwendig. -clis. -s. -tz.= decembrie săptămlnii Zilele der der der der der der der Montag. -s. -ß. -s. -s.= octombrie November. Erläuterungen 1) v.

-s. -e = după amiaza Abend. das) erste =f= der (die. gestern abend. . -s. -s. -e = toamna Winter. das). -e (das Frühjahr. Synonyme der Frühling — das Frühjahr die_ Tagundnachtgleiche — das Äquinoktium die Sonnenwende — das Solstitium Antonyme lang =f= kurz der (die.= vara Herbst. -n.= iarna zilei -s. savantul . amiaza Nachmittag. Dacă cuvintele Morgen..= învăţătorul. profesoara der Gelehrte.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 173 Anotimpurile der der der der Frühling. Dienstag nachmittag. -n = învăţatul.= dimineaţa Vormittag. -e = seara Nacht. . -e = prînzul. -nen = învăţătoarea. Vormittag etc. -s. -e = înainte de masa Mittag. -s. -e = noaptea O b s e r v a ţ i e . das) letzte Vieldeutige Wörter /bătrîn \ vechi der (die. nächste cel (cea) mai aproape cel (cea) mai apropiat(ă) următorul (următoarea) alt Wortfamilie lehren — lehrte — gelehrt = a învăţa (pe cineva) der Lehrer. -s. -s. . heute vormittag. -e) = primăvara Diviziunile der der der der der die Morgen. stau în urma denumirii unei zile din săptămînă sau în urma unui adverb. profesorul die Lehrerin. . -s. fiind considerate adverbe : Montag morgen. -es. ele se scriu cu literă mică. Sommer. -s.

mit -f. lose = slobod). mager = slab). adjectivul kurz este la comparativ. COMPARATIVUL A. = a se ocupa de GRAMMATIK 1. b) Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. în -en (de ex.174 19. aufmerksam). în -ig (de ex. a) Alexander ist fleißiger als Peter. . b) Der Monat Mai ist länger als der Monat April. wie (exemplul a = tot a t î t . Comparativ = adjectivul la pozitiv ( -f Umlaut) + er O b s e r v a ţ i e . B. lustig) şi adjectivele care au în rădă­ cină diftongul au (de ex. ca). a) Am 21. în -sam (de ex. în -e (de ex. în -er (de ex. în exemplul b.. . termenii comparaţiei se leagă între ei prin ebenso (so) . wunderbar). = a împărţi (în) rechnen -+. Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul la gradul poziţie : fleißig + er -» fleißiger. a considera (drept) sich befassen -f. Unele adjective care au a. o sau u în rădăcină primesc Umlaut la compa­ rativ : kurz + Umlaut + er -» kürzer. In exemplul a. laut)..zn + Dat. . März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht.Dat.. LEHRSTOCK Rektion teilen -f in -f Akk. în -bar (de ex. offen = deschis). dunkel). c) Peter ist weniger fleißig als sein Bruder. cît. = a socoti (printre).. GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR A. în cazul de egalitate. adjectivul fleißig este la comparativ. Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (de ex. tot atît (aşa) .

b)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)sten la pozitiv. Termenii de comparaţie stau în limba germană la acelaşi caz : Er ist fleißiger als da = El este mai harnic decît tine. das längste g< . arbeitet am fleißigsten. das größte groß/ \ a m größten / d e r . Superlativul adverbial este inva­ riabil. Superlativul întrebuinţat ca atribut (superlativul atributiv (ex. 521) B. b şi c). superlativul atributiv (ex. Superlativul atributiv este variabil. Este precedat deseori de articolul hotărît. . das kürzeste kurz< \ a m kürzesten . în măsură mai mică. d). o sau u în rădăcină şi primesc Umlaut la comparativ îl primesc şi la superlativ : Pozitiv Ian Superlativ / d e r . die. die. SUPERLATIVUL a) b) c) d) Alexander Alexander Alexander Alexander ist der fleißigste Student. Adjectivele care au a. \ a m rlängsten / d e r . Superlativul întrebuinţat ca adverb (superlativul adverbial (ex. adjectivul fleißig se găseşte la superlativ. 52. c) cit şi. Este precedat de am. (vezi schema nr. a)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)ste la poziţie.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 175 In cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) raţiei se leagă prin als = decît (ex. In exemplele de mai sus. pag. termenii compa­ wie als egalitate inegalitate O b s e r v a ţ i e . ist am fleißigsten. Ca nume predicativ se întrebuinţează atît superlativul adverbial (ex. die. ist der fleißigste.

en O b s e r v a ţ i e . die. pag. Super.: das interessanteste Buch. 52. Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod nere­ gulat (ex. -z. das meiste am meisten am liebsten der. (vezi schema nr.176 19. ß. la pozitiv ( + Umlaut) -f. cu plăcere) nah(e) ( = aproape) hoch ( = sus.şi -h formează superlativul intercalînd vocala -e. înalt) Comparativ besser mehr lieber näher höher Superlativ der. COMPARAŢIA NEREGULATA a) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. Majoritatea adjectivelor terminate în -t. die. das nächste am nächsten der. 52 2) G. . die. care are la superlativ forma : der größte./ a t r i b u t i v == (articol + ) adj. das höchste am höchsten O b s e r v a ţ i e . de ex. Dieses Buch ist am interessantesten. la pozitiv ( + Umlaut) + (e)st> . -s.(e)ste lativul\adverbial = am + adj. die. a şi ex. der kürzeste Monat. x-. -d. Excepţie formează adjectivul groß. b): Pozitiv gut ( = bun. Dieser Monat ist am kürzesten. am größten. -sch. LEHRSTOCK Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ. b) Die Babylonier befaßten sich am liebsten mit Mathematik. nu-1 primesc nici la superlativ. bine) viei ( = mult) gern (== bucuros. Am liebsten se traduce şi prin : de preferinţă. das beste am besten der.

. b) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 2. 1) şi participiul perfect al verbului de conjugat. DECLINAREA ADJECTIVULUI (Completare) a) Es gab dort mehrere geographische Karten. wenige. Gramm. 1). prin urmare. etliche. ele se declină. . pag. viele medizinische und mathe­ matische Werke. „ . participiul sau ) + Fverbul*i \ sem / perfect al d/conjugat J ° 12—Limba germană — c. 520) 3. 1881 . tare (comp. pag. . wenige ( = puţini. 150. La fel se declină adjectivele precedate de einige. Adjectivele precedate de mehrere şi de viele (ex. 1). b) Sie war in der Stadt Milet erschienen. viele se declină t a r e . verbele schreiben şi erscheinen se găsesc la mai mult ca perfect.. a) primesc desinenţele articolului hotărît. 124. . . FORMABEA MAI MULT CA PERFECTULUI a) Der Gelehrte Anaximander hatte die erste wissenschaftliche geschrieben. cîţiva). Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul auxiliarelor haben sau sein după regulile formării perfectului (vezi pag. Gramm. b) şi de beide ( = amîndoi) se declină slab (comp. Adjectivele atributive precedate de einige . Adjectivele precedate de alle (ex. 50. .. Adjectivele atributive precedate de alle si de beide se declină slab. etliche ( = cîţiva). mehrere. . pag. Gramm./ Mai mult ca perfectul = imperfectul ( \ . . 161. (vezi schema nr. Schrift în propoziţiile de mai sus.

-bücher. 547 v. Die Wissenschaft wurde nicht in Milet. 2. f) Am 21. . Găsiţi antonimele adjectivelor! groß warm schwer gesund frei lang leise heiß neu viel hell faul hungrig langsam gut unhöflich Formaţi comparativul şi superlativul adjectivelor.. medizinische.... Wort? Die erste . als Radu.. gut Der Student Alexander lernt . LEHRSTOCK tlbungen 1. als ihr Bruder...178 19..... Peter ist .. g) Die Wissenschaft ist für das Leben der Menschen . Der ......und am 23.... und geographische . Sie lernt . Juni haben wir die Sommer. Schüler? Meine Schwester ist ebenso . Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet.. Completaţi cu adjectivele şi adverbele indicate! Alegeţi gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiei! a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) fleißig Peter und Andrei lesen . .. Paul lernt ebenso . wie Andrei. Helga lernt ... September die Tagund. In der Bibliothek gab es Wörter-.1 aufmerksam kalt schnell wunderbar jung leise leicht lang natürlich mager kurz alt arm heiß lustig 4... Marianne ist die .... Peter lernt Ist Peter der .. wie dein Bruder. Completaţi cu cuvinte din text! a) b) c) d) e) Wann sprach die Wissenschaft ihr..... Studentin in der Gruppe.u. .. Schrift erschien im ..Z...

.Lektionen. Wir machen die Übungen einiger schwer..... mit Literatur. als der Monat Juli. als im Herbst.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 179 viel a) b) c) d) e) Hast du . aber der Moldoveanu ist der .. Completaţi cu desinenţele adjectivelor! a) b) c) d) Mehrere gut. wie jenes Stadion. Dieses Stadion ist ebenso . mit Mathematik.. ins Kino? Ich gehe ins Konzert. aber Paul schreibt . .. g) Meine Wohnung liegt ... Gehst du .... Wann sind die Tage ... Der Saal des Palastes der Bepublik ist der . Monat des Jahres? Der Monat Juni ist . wie du.. Wer liest in unserer Gruppe? Die ... Berg des Landes.Studenten machten am Sonntag einen Ausflug. hoch kalt kurz lang nahe schön gern ..... Zeit als ich? Mein Bruder liest . als der Ceahlău. Viele gut.. Er ist a) b) c) d) e) 5.. Meine Mutter geht ebenso ... .. groß Mariannes Zimmer ist .. Paul wohnt am .. als Hans... Mein Freund befaßt sich .. Saal des Landes...... als die Nächte? c) Der Ceahlău ist .. Alegeţi adjectivul potrivit (din cele indicate la margine) şi puneţi-l la gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiilor! a) Welches ist der ... Wer schreibt ? f) Ich befasse mich am . Er ist . .... Während des Sommers besuchten wir viele schön.... als du.Städte. e) Hans schreibt . d) Heute ist es sehr .. in die Oper wie ins Theater.. b) Am 23. Im Winter ist es . gern a) b) c) d) Mein Vater geht ... . als dein Zimmer.. . wie der Tag. Ich lese ebenso .. Bücher findet man in der Bibliothek der Akademie. Marianne wohnt . in die Oper als ins Theater. Der Lesesaal ist sehr .... 6.Studenten trainieren für die Athletikwettkämpfe. September ist die Nacht ebenso .

Brief. Um wieviel Uhr fährt der letzt. In diesem Regal stehen zehn medizinisch. Ich kaufte mir mehrere gut. Ich hatte gute Lehrer gehabt.Garten. Completaţi B.Schallplatten. Er lernt die deutsch. Er hält Wort und kommt mit seinem neu. desinenţele! 7. Wir waren bis S Uhr im Park geblieben. Ich schenkte drei klein. Im Sommer werden wir einige schön. Treceţi propoziţiile la mai malt ca perfect! a) b) c) d) e) f) g) Dieser fleißig.Kindern Schokolade. Er hielt zwei interessant. Wir hatten im Sommer viele Ausflüge gemacht.Zug nach Konstanza? 8. Die Kinder laufen in den schön. Răspundeţi! A. Die Wissenschaft hatte sich entwickelt.Werke.Student schreibt eine gut. Treceţi propoziţiile la prezent! a) b) c) d) e) f) g) h) 9.LEHRSTOCK e) f) g) h) i) j) Er kaufte sich einige neu. A.Freund hatte ich mich nicht gelangweilt.Sprache gern. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo erschien die erste wissenschaftliche Schrift ? Wer hatte sie geschrieben? Wo finden wir die ersten Spuren der Wissenschaft? Was gab es im babylonischen Tempel? Was für Werke gab es in der Bibliothek ? Womit befaßten sich die alten Babylonier am liebsten? W a r u m hat sich die Wissenschaft entwickelt? Wo lebt heute die babylonische Wissenschaft noch? ein J a h r ? ein Monat? eine Woche? der kürzeste Monat des Jahres ? B . Mit diesem lustig. Ich bekomme von dir einen lang.Bücher und acht mathe­ matisch. Mein Freund verbringt viele schön.Tage am Meer.180 19.Arbeit.Ausflüge machen. Wann war dieses Buch erschienen? Wie lange hatte die Vorstellung gedauert? Er war sehr früh erwacht. a) Wieviel Tage hat .Bücher.Vorträge.Kollegen zu mir.

B. g) Care este cel mai frumos anotimp? h) înveţi şi noaptea? învaţă mai bine în timpul zilei. b) în templul babilonian existau multe opere (lucrări) medicale.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 181 b) Wie heißen die Jahreszeiten? die Monate? die Tage der Woche? der der der der Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Tagundnachtgleiche ? die Sommersonnenwende? der längste Tag des Jahres? der kürzeste der Tag ebenso lang wie die Nacht? sind Sie geboren. c) Azi este cea mai caldă zi din vara aceasta. d) în februarie a fost cel mai frig. c) Wann beginnt d) Wann haben wir e) Wann ist f) An welchem Tag g) In welchem Monat h) In welchem Jahr 10. Traduceţi! A. e) Ştiinţa vechilor învăţaţi trăieşte pînă astăzi în multe manuale de matematică şi în calendar. ţ) Ştiinţa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. a) Autorul primei scrieri ştiinţifice a fost învăţatul Anaximander. b) Luna ianuarie nu este mai lungă decît luna august. a) Lunile aprilie şi iunie sînt tot aşa de lungi ca lunile septembrie şi noiembrie. j) Unde este cea mai apropiată staţie de tramvai? k) Cum ajung ( = vin) cel mai repede la gară? I) Cînd pleacă trenul următor la Predeal? . e) Aceasta este cea mai veche clădire din oraşul nostru. Eu învăţ cel mai bine după-amiaza. geografice şi matematice. d) Vechii babilonieni considerau Soarele şi Luna deasemenea drept planete. i) Aveţi acum mai mult timp? Vă citesc lucrările cîtorva elevi buni. f) Eu învăţ mai uşor iarna decît primăvara. c) Cărţile constau din mici tăbliţe de argilă.

LEHRSTOCK m) n) o) p) G. a) b) c) d) Eleva următoare a răspuns foarte bine. Luni seara plec acasă. Părinţii mei nu sînt bătrîni. Astăzi am ultimul (meu) examen.. Cine a fost aseară la tine ? Prietena mea pleacă marţi dimineaţa în excursie ( = face . e) Fratele meu este mai mic decît mine. f) Fratele meu îşi sărbătoreşte duminică după amiază ziua (lui) de naştere. .182 19.. o excursie). Mîine după amiază sînt liber. Mobila aceasta este veche.

Ich möchte nächste Woche heiraten. Er hieß Bitterfeld. Dennoch saß er schon am nächsten Tag im Zug. der ist der bequemste. Sie fahren nach Leipzig. Herr Bitterfeld bezog das wieder auf sich und stieg rasch in einen Wagen dieses Zugs.20. Du sollst den Frühzug aus Leipzig nehmen. und wir sitzen beide in demselben Zug!" . er hat wirklich an alles gedacht". Er legte seinen Koffer ins Gepäcknetz. Plötzlich rief ein anderer Schaffner wieder : „Bitterfeld!" Der Gegenzug Berlin-Leipzig war gerade eingefahren. Ich erwarte Dich auf dem Bahnhof. Schnell nahm er seinen Koffer und verließ den Zug. „Das ist aber nett von meinem Sohn. denn er wollte seinem Sohn eine Freude bereiten. Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. In demselben Abteil saß ein älterer Herr. ebenso wie eine Stadt in Deutschland. antwortete sie. Eines Tages schrieb er seinem Vater: „Lieber Vater! Ich habe mich verlobt. Bitte. Plötzlich hielt der Zug und der Schaffner rief: „Bitterfeld!". Nun sollte er im Alter von 70 Jahren bis nach Berlin fahren. Du darfst nicht nein sagen. Kannst Du schon morgen hier sein? Wir wollen Dir auch Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen. komm zur Hochzeit. denn diese Stadt liegt zwischen Leipzig und Berlin. Er unterhielt sich mit ihm. „Das ist aber ein Wunder der Technik!" rief Herr Bitterfeld begeistert. (ZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT In einem kleinen Dorf neben Leipzig lebte Ende des vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. setzte sich und fragte eine Dame: „Wohin fahren Sie?" „Ich fahre nach Leipzig". Das fiel ihm nicht leicht. beide rauchten und waren bester Laune. Ich fahre nach Berlin. Es küßt Dich Dein Sohn Georg" Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren. „Jemand ruft mich! Wer mag das wohl sein? Ich muß rasch aussteigen!" dachte der alte Mann.

.184 20. das) nächste =f= neu =f= jung =f= aussteigen Wortfamilien fahren — fuhr—gefahren = a merge (cu un vehicul). a raporta la. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Alter von . .. —er = bicicleta die Abfahrt. a referi la . -s. -e = mersul trenurilor das Fahrrad. -(e)s. -en = calea. trenul die Eisenbahn. -e = ascensorul der Fahrplan. -n 1 biletul de der Fahrschein... -e = gara die Bahnhofshalle. a călători der Fahrer. = la virsta de . -en = tramvaiul der Bahnhof. -en = calea ferată die Straßenbahn. aussteigen — Trebuie să cobor . -(e)s.= şoferul die Fahrt.... Das fiel ihm nicht leicht = Aceasta nu i-a venit uşor beide waren bester Laune = amîndoi erau foarte bine dispuşi Wer mag das wohl sein? = Oare cine este? Cine ar putea să fie? Ich muß . -n = hala gării der Bahnsteig.. -(e)s. -en = călătoria die Fahrkarte. -(e)s. -(e)s. -e] călătorie der Fahrgast. -(e)s. war gerade eingefahren = tocmai intrase în gară Lexik Antonyme der (die. -(e)s. -e = călătorul der Fahrstuhl. -e = peronul die Untergrundbahn (die U-Bahn) = metroul Rektion beziehen + auf + Akk. -en = plecarea die Bahn. das) vorige alt alt einsteigen =j= der (die.

Acestea sînt verbele auxiliare de mod : können-konnte-gekonnt (ex. VERBELE AUXILIARE DE MOD A. unui îndemn. mai există şi verbe auxiliare care ajută la exprimarea unei posibilităţi. e) mögen-mochte-gemocht (ex. GENERALITĂŢI a) b) c) d) e) Kannst du übermorgen hier sein? = Poţi să fii poimîine aici? Du darfst nicht nein sagen = N-oi voie (nu ţi-e permis) să spui nu Ich muß rasch aussteigen = Trebuie să cobor repede Du sollst den Frühzug nehmen = Să iei trenul de dimineaţă Er wollte seinem Sohn eine Überraschung machen = A vrut să-i facă fiului său o surpriză f) Wer mag das wohl sein? = Cine poate să fie? Cine ar putea să fie? Oare cine este? In afară de verbele haben. O b s e r v a ţ i e . ele sînt deci egale : ich kann — er kann ich soll — er soll ich darf —• er darf ich will — er will ich muß —• er muß ich mag — er mag 3) Pluralul îl formează regulat. d) wollen-wollte-gewollt (ex.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 185 GRAMMATIK 1. b). c). care servesc la formarea timpu­ rilor compuse (verbe auxiliare de timp). f) B. . 1) La singular. Prezentul singular al verbelor modale este de fapt forma veche a preteritului. care a căpătat sensul de prezent. unei necesităţi. dürfen-durfte-gedurft (ex. unei dorinţe etc. sollen-sollte-gesollt (ex. CONJUGAREA VERBELOR M O D A L E Verbele modale se conjugă Formarea prezentului neregulat. Din această cauză verbele modale sînt denumite şi preterito-prezente. unei permisiuni. sein şi werden. müssen-mußte-gemußt (ex. a). verbele modale au o altă vocală radicală decît la infinitiv (cu o singură excepţie : sollen) : können — ich kann wollen •—• ich will dürfen — ich darf mögen •— ich mag müssen — ich muß 2) Persoanele I şi a III-a singular au desinenţa zero.

1. pag. ci şi la participiul perfect: können dürfen müssen mögen sollen wollen gekonnt gedurft gemußt gemocht gesollt gewollt dar O b s e r v a ţii. 2. Verbele modale formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar haben (vezi şi schema nr. Verbele modale n-au imperativ.186 20. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd la imperfect können ich konnte dürfen ich durfte müssen ich mußte mögen ich mochte sollen ich sollte dar wollen ich wollte Formarea participiului perfect Verbele modale formează şi participiul perfect slab. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd nu numai la imperfect. Indicativ Infinitiv können ich kann du kannst er -l sie >kann es J wir können ihr könnt sie können Sie können dürfen ich darf du darfst er | sie Idarf es J wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen müssen ich muß du mußt er -j sie \ muß es J wir müssen ihr müßt sie müssen Sie müssen Prezent . LEHRSTOCK Formarea imperfectului Verbele modale formează imperfectul slab. 97. 548).

EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 187 Infinitiv sollen wollen mögen Prezent ich soll du sollst er -i sie [soll es J wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich will du willst er -l sie [will es J wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen ich mag du magst er ^ sie [mag es J wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen Infinitiv können dürfen müssen Imperfect ich du er -l sie es J wir ihr sie Sie konnte konntest konnte konnten konntet konnten konnten ich durfte du durftest er i sie [durfte es J wir durften ihr durftet sie durften Sie durften ich mußte du mußtest er i sie [mußte es J wir mußten ihr mußtet sie mußten Sie mußten Infinitiv sollen wollen mögen Imperfect ich sollte du solltest er . sie [sollte es J wir sollten ihr solltet sie sollten Sie sollten ich wollte du wolltest er \ sie [wollte es J wir wollten ihr wolltet sie wollten Sie wollten ich mochte du mochtest er -l sie [mochte es J wir mochten ihr mochtet sie mochten Sie mochten .

(a fi în stare. a). sollen exprimă o obligaţie. a intenţiona (ex. precedat deseori de interjecţia hai (ex. Am văzut că atît müssen cit şi sollen se traduc prin a trebui. —• a şti (pentru a exprima o pricepere. du möchtest. Dieses Buch soll gut sein. c) — se spune că (ex. 3) Das muß man selbst lesen. LEHRSTOCK 1) a) b) c) d) Wir können nicht kommen. Cînd wollen stă la persoana I plural şi exprimă un îndemn. 4) a) b) c) d) Sie sollen richtig übersetzen. exemplul a). de multe ori cu sensul de im­ perativ (ex. c) : ich möchte ( = aş dori. a) — a urma să (ex. können se traduce prin : — a putea (a avea posibilitatea. sie möchten. b). . Du sollst den Frühzug nehmen. atunci se traduce prin conjunctivul verbului predicativ. mögen se traduce prin : a putea (ex. 2) Darf ich die Zeitung nehmen? dürfen se traduce prin : a avea voie. b) Er mag kein Fleisch. 5) a) Was wollen Sie damit sagen? b) Wollen wir gehen! wollen se traduce prin : a voi. De la verbul acesta se întrebuinţează în special conjunctivul imperfect (ex. müssen se traduce prin a trebui. b) —• conjunctivul prezent al verbului pre­ dicativ. aş vrea). o necesitate fizică. er möchte. SENSUL V E R B E L O R MODALE 20. 6) a) Er mag ungefähr zwanzig Jahre alt sein. dar pe cînd müssen exprimă o constrîngere. c) Ich möchte dieses Buch lesen. b). exemplul b). a avea permisiunea. wir möchten. sollen se traduce prin : — a trebui (ex. d) O b s e r v a ţ i e . (a avea voie. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren allein fahren. a plăcea (ex.188 G. exemplul c). Die Kinder können jetzt spielen. logică. Sie können die Arbeit machen. exemplul d). a). o datorie. ihr möchtet. o capacitate dobîndită prin muncă. Er kann rasch rechnen.

şi anume: verbul modal wollen şi verbul predicativ fahren. în propoziţia principală. 1) Cînd avem două verbe într-o propoziţie principală. la nominativ singular masculin. In exemplul b sînt. prin conjunctivul prezent al verbului respectiv. b) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. In exemplul c adjectivul alt se găseşte la superlativ. verbul modal se găseşte în locul II la o formă conjugată. şi anume : verbul modal müssen şi verbul predicativ aussteigen. adjectivele au desinenţele pe care le-ar fi avut la gradul pozitiv. Verbul auxiliar de mod stă de obicei în legătură cu infinitivul unui verb predicativ. la nominativ singular feminin. Observăm că în exemplele de mai sus. 3) Infinitivul verbului predicativ se traduce în româneşte de obicei.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 189 D. la infinitiv. în exemplul a sînt două verbe în propoziţie. de asemenea. 2. iar verbul predicativ stă în locul ultim. al doilea stă la infinitiv. . In exemplul a adjectivul jung se găseşte la comparativ. DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV a) Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. cu care formează predicatul verbal compus. două verbe în propoziţie. la nominativ sin­ gular masculin. în exemplul b adjectivul alt se găseşte la comparativ. 2) Verbul modal ocupă locul II şi infinitivul verbului predicativ locul ultim. b) „Ich muß rasch aussteigen". dachte der alte Mann. dintre care primul este modal. PREDICATUL VERBAL COMPUS a) Er wollte zu seinem Sohn fahren. Observăm că. c) Die älteste Tochter hatte schwarze Augen.

PLURALUL SUBSTANTIVELOR (Completare) In einem kleinen Dorf . lebte ein bescheidener Kaufmann. superlativ 3.. . Substantivele compuse cu cuvîntul de bază -mann formează de multe ori pluralul în -leute : Singular der der der der Kaufmann Bergmann (== minierul) Landmann ( = agricultorul) Landsmann ( = compatriotul) die die die die Plural Kaufleute Bergleute Landleute Landsleute etc. D. Nu formează pluralul în -leute substantivele : Singular der Staatsmann der Ehemann ( = bărbatul) der Schneemann ( = omul de zăpadă) Plural die Staatsmänner die Ehemänner die Schneemänner etc. A. D.190 20. A. comparativ: der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißiger er er er -e -en -en -en Student Studenten Studenten Studenten ein eines einem einen fleißigfleißigfleißigfleißig- er er er er -er •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten La superlativ : N.. G. LEHRSTÜCK Deci: La N. der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißig-e •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv. G.

A." Herr Bitterfeld saß am Vormittag im Zug.. (tot) aceeaşi. dieselbe. a) substantiv la acuzativ (ex. Complementul circumstanţial de timp se exprimă în limba germană : 1) printr-un 2) printr-un 3) printr-un matik 3 A) 4) printr-un 5) printr-un substantiv la genitiv (ex. b) substantiv precedat de o prepoziţie (ex. Gram­ adverb fără prepoziţie (ex. d) adverb precedat de prepoziţie (ex. dasselbe sînt pronume demonstrative compuse.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 191 Unele dintre substantivele cu cuvîntul de bază -mann pot forma pluralul atît în -männer cît şi în -leute : Singular der Fachmann ( = specialistul) der Sportsmann ( = sportivul) die die die die 4.. Kannst du schon übermorgen hier sein ? Er ist seit gestern hier. 80. D.. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP a) b) c) d) e) Eines Tages schrieb Georg seinem Vater : . PRONUMELE Plural Fachmänner Fachleute Sportsmänner Sportsleute (Continuare) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. e). e. . comp. Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. Acestea se întrebuinţează numai în sensul de (tot) acelaşi. Singular N. Derselbe. Masculin derselbe desselben demselben denselben Feminin dieselbe derselben derselben dieselbe Neutru dasselbe desselben demselben dasselbe Plural toate genurile dieselben derselben denselben dieselben 5. „Ich möchte nächste Woche heiraten. pag. iar cea de a doua ca un adjectiv precedat de articolul hotărît. G.

du englisch sprechen? — Nein. ich in die Stadt gehen (wollen).. Wir . schon lesen (können).. . ich um 7 Uhr zu dir kommen? . Ich kann heute abend nicht ins Kino gehen...192 20... Kannst du schwimmen? Mein Freund mag das letzte Werk dieses Schriftstellers nicht.. krank sein (sollen).... ich um 5 Uhr in der Bibliothek sein. am Montag eine Sitzung haben (sollen). a) b) c) d) e) f) g) h) Ihr ... auch du mit mir kommen ? Ioana . mehr lernen (müssen). Du . aleglnd verbul modal potrivit! 3. Heute . Alle Schüler . Traduceţi! A. LEHRSTOCK Übungen 1. Er .. ..... Möchtest du heute ins Kino gehen? Wir wollen am Sonntag die neue Ausstellung besuchen.. Sollen wir ihn zum Bahnhof begleiten? e) Ihr sollt pünktlich sein! f) Du sollst aufmerksam sein! Treceţi apoi propo­ 2. ich den Bleistift nehmen (dürfen) ? Wer . aber französisch sprechen.. die Bücher und Hefte schließen! Andrei ...... Dieser Film soll sehr interessant sein. . Completaţi.. nicht mit uns kommen.. morgen die Ausstellung besuchen. ich . das Essen bringen (sollen) ? Diese Kinder . a) b) c) d) Ich muß heute zu meiner Freundin gehen. diesen Artikel lesen (müssen).. . in der Klasse aufmerksam sein! Ich . . dich Maria begleiten (können) ? Wir . Sie .. zu Hause bleiben... Darfst du mit uns kommen? Sollen wir Tante Marie besuchen? Er soll gleich ins Zimmer kommen! Dieses Buch soll sehr interessant sein..... sehr gut Schach spielen. Puneţi verbul din paranteză la persoana potrivită! ziţiile la imperfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Am Nachmittag . Sollen wir es lesen? Der Vater soll morgen nach Predeal fahren. a) b) c) d) e) f) g) h) B.......

in. Treceţi adjectivele potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) Marianne geht zu ihrer (gut) Freundin. h) Ihr. f. können. sein Füllhalter. schreiben? b) Ich. 5. Wir bewundern die (schön) Bilder dieser Ausstellung. Deutsch. dürfen. müssen. dürfen. Wir stellen das Bett ins (groß) Zimmer. wollen. Treceţi propoziţiile a. gut. Die Arbeiten der (viel) Studenten sind sehr gut. i) Wie. ich. 1881 . Sitze. Die Haare des (jung) Sohnes sind schwarz. kommen? f) Ihr. heute. wollen. können. begleiten? c) Das Kind. Im (neu) Teil der Stadt sieht man die (modern) Wohnblocks. alles. noch. am Nachmittag. Ich will mit deinem (alt) Bruder sprechen. punindu-le la cazul 6. besuchen? e) Am Sonntag. mit. schon. Mein (jung) Bruder heiratet nächste Woche. Soll ich mir den (teuer) Stoff kaufen? Auch der (billig) Stoff ist sehr schön. j la imperfect: a) Dürfen. das Warenhaus. sein. lesen. er. din paranteză la superlativ. deine Freundin. c. das Kino. frei. nicht. du. Ioana kauft sich einen (hell) Stoff. d. g. d) Wollen. sollen.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 193 4. Mögen (întrebuinţaţi conjunctivul imperfect!). Die Haare der (jung) Tochter sind schwarz. wir. Das Kind sitzt auf dem (klein) Stuhl. gehen. Treceţi adjectivele din paranteză potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) la comparativ. du. gehen. sprechen. g) Er. la prezent! B. Formaţi propoziţii A. ein Ausflug. laut. Ich komme von meiner (jung) Schwester. wir. punindu-le la cazul Die Tochter meiner (alt) Schwester ist Schülerin. ihr mit. erzählen. du. hoch. Die Tochter meines (alt) Bruders ist Schülerin. machen. wir. in. Familie Florescu wohnt im (hoch) Wohnblock der Stadt. krank. müssen. 13—Limba germană — c. springen? j) Im Konzertsaal.

Zimmer.. folosind pronumele demonstrative derselbe. Wir arbeiten in . Ausstellungen.... Wir stammen aus .. Schriftsteller... Gebirge? . a) Wohin fahren Sie . . Uns gefallen ..-ittwoch nächst-reitag heute am am am am in die Bi 8. Stadt. Land? b) Fahren Sie nächst­ es Wo waren Sie vorig­ Monat Jahr Woche Jahr? Monat ? Woche ? Montag ? Monat Jahr Woche Monat Woche Jahr Tag Stunde s t Wird das Buch dies­ erscheinen ? es Bleiben Sie ein- hier? .. Gehen Sie -achmittag -achmittag -onntag -ontag -ormittag -amstag -bend -ienstags jed-achmittag am nächst. Dorf. Gruppe... denn wir sind in Wir gehen immer zu .. dieselbe. Completaţi şi răspundeţi! A. dasselbe la cazul potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) Wir wohnen in .. Im Sommer fahren wir in .194 20.. LEHRSTOCK 7. Wir haben ....... Aufgaben. Meer? . Completaţi. Bibliothek. Zug nach Predeal. nächstJahr? Monat ? .. Wir fahren mit ...

b) într-o zi domnul Bitterfeld primi o scrisoare de la fiul său mai mic. a) Un negustor bătrîn se numea Bitterfeld. spuse domnul Bitterfeld entu­ ziasmat. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wo lebte Herr Bitterfeld? Was war er? Was schrieb ihm sein Sohn ? Wann fuhr Herr Bitterfeld nach Berlin? Warum? Wer saß in demselben Abteil ? Was rief plötzlich der Schaffner? Was dachte Herr Bitterfeld? Warum? Was machte Herr Bitterfeld? Was rief ein anderer Schaffner? W a r u m ? Was machte Herr Bitterfeld wieder? Was fragte Herr Bitterfeld eine Dame? Was antwortete die Dame? Was rief Herr Bitterfeld begeistert? textului: „Eine lustige Geschichte aus dem vorigen. Ştii să traduci textul ? — Da. f) In tren stătu de vorbă cu un negustor mai în vîrstă. g) Să fii atent! . B. g) Cineva strigă: „Bitterfeld!" — „Oare cine poate să fie?" se gîndi domnul Bitterfeld. Redaţi conţinutul Jahrhundert'! 11. 10. Trebuie să scriu mamei mele o scrisoare. ambii erau foarte bine dispuşi. lîngă Leipzig. ştiu să-1 traduc. trebuie să cobor. d) Domnul Bitterfeld vroia să plece la nunta fiului său. întocmai ca un oraş (situat) între Berlin şi Leipzig. Traduceţi! A. h) Acest domn trebuie să fie un prieten al fiului meu — gîndi bătrînul negustor —. c) Georg se logodise şi urma să se căsătorească săptămîna următoare. i) „Fiul meu se gîndeşte la toate". dar numai cu dicţionarul. a) b) c) d) e) Vrei să citeşti ziarul? Prietenul meu urmează să plece mîine la Timişoara. e) El era pe atunci în vîrstă de 70 de ani şi locuia într-un sat. Sora mea cea mai mică nu ştie încă să citească.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 195 9. f) Nu aveţi voie să uitaţi caietele acasă.

. Wir sind bester Laune. Das ist nett von dir. Sîntem din acelaşi sat. Locuiam în aceeaşi stradă. Vreau să plec mîine seară la fratele meu mai mare (= bătrîn). LEHRSTOCK h) i) j) k) I) m) n) o) G. Am făcut în lucrare aceeaşi greşeală ca tine. Aş vrea să vizitez expoziţia aceasta. La vîrsta de şapte ani copiii trebuie să meargă la şcoală. Trebuie să mergem acasă. Sîntem compatrioţi. o puteţi lua. Merken Sie sich! Wer mag das wohl sein? Das fällt mir (nicht) leicht. Vrei să plecăm cu acelaşi tren? Am plecat în aceeaşi zi ca tine în concediu. Este tîrziu.196 20. Se poate fuma aici? Ştii să schiezi? Acum nu puteţi traversa strada. Citim aceleaşi ziare. Mi-am cumpărat aceeaşi stofă ca tine. Du denkst wirklich an alles. a) b) c) d) e) f) g) h) E voie să iau cartea dv?—-Da. lumina semaforului este roşie.

antwortete Itellius stolz. Odyssee. aber seine Freude dauerte nicht lange. Er konnte nicht einmal lesen. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen.-tz. Künstler. Eines Tages stellte ein Gast während des Essens folgende Frage : „Wie und was haben die Menschen früher gegessen?" „Darüber gibt es eine ausgezeichnete Stelle in der Ilias". Seine Gäste machten sich insgeheim über ihn lustig. (EIN'UNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK Einst lebte in Rom ein reicher Mann. Itellius war glücklich. Er fiel verzweifelt auf die Knie und sagte mit bebender Stimme : „Verzeih. . -z. Der Hausverwalter ging Ilias rufen. Statt des Sklaven sah man aber den Hausverwalter kommen. . zum Beispiel Ilias. Damals pflegte man während des Essens eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Äneis usw. Schließlich kam er auf folgenden Gedanken : Itellius wählte die klügsten Sklaven. Erläuterungen 1) Itellius'' Palast —• Apostroful înlocuieşte desinenţa genitivului la numele proprii terminate în -s. Nun hatte Itellius eine lebende Bibliothek. Er nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. Täglich aßen bei ihm dreihundert Menschen : Wissenschaftler. mit einem Wort die berühmtesten und gebildetsten Männer Roms. Itellius aber war sehr ungebildet. Itellius' Palast konnte die Bewohner einer ganzen Stadt fassen. Er hieß Itellius. „Ilias soll zu mir kommen". Was war zu t u n ? Itellius versuchte eine Lösung zu finden. -x. und er bemerkte es." Ganz Rom machte sich daraufhin über den Ignoranten Itellius hutig. befahl er. o Herr! Ilias hat heute Bauchschmerzen. -ß. Schriftsteller. Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen.21.

4) Was war zu tun ? = Ce era de făcut ? 5) Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen = El a pus pe fiecare să înveţe o carte anumită pe din afară. 3) nicht einmal = nici măcar. = ş.a. a dispune (Ich lasse mir einen Mantel nähen). lassen se întrebuinţează atît ca verb predicativ = a lăsa (Ich lasse das Buch auf dem Tisch). cît şi ca verb auxiliar de mod = a pune.= locuitorul die Bewohnerin. 6) die Rias — Iliada 7) die Odyssee = Odiseea 8) die Äneis = Eneida 9) usw. a face să. LEHRSTOCK 2) Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen —• herrlich nu primeşte în cazul de faţă nici o desinenţă. — prescurtare pentru und so weiter 10) Rias soll zu mir kommen — Iliada să vină la mine 11) ganz Rom = întreaga Roma Lexik Synonyme nun —• jetzt Antonyme reich =t arm gebildet =f= ungebildet Vieldeutige Wörter pflegen / + Akk. = a obişnui să / domnul der Herr <^ stăpînul mai devreme früher / \ m a i de mult Wortfamilie wohnen — wohnte — gewohnt = a locui die Wohnung. -s. deoarece lămureşte mai de aproape un participiu atributiv (gedeckt) şi nu un substantiv. -en = locuinţa der Bewohner. -nen = locuitoarea . = a îngriji \ + Inf. este prin urmare adjectiv adverbial şi deci invariabil.d. .198 21.m.

In propoziţiile de mai sus.Cu (vezi schema nr. 560) B. Grammatik 2. PARTICIPHLE A.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 199 GRAMMATIK 1. m i t bebender S t i m m e = cu o voce care tremura b) eine fesselnde Geschichte = o poveste captivantă c) eine lebende Bibliothek = o bibliotecă vie (tremurătoare) . b) E r n a n n t e die Sklaven n a c h den gelesenen B ü c h e r n . prezent— infinitivul verbului-\-d Parti-/ ' cipiul\ / l a verbele slabe : (ge-{-) rădăcina verbului -f. pag... SENSUL P A R T I G I P I I L O R a) . b) la participiul perfect. verbul beben (ex. infinitivul participiul prezent prezent Pentru formarea participiului perfect vezi pag. Participiul prezent se formează din infinitivul verbului + -d beben infinitivul prezent lächeln + -d = bebend participiul prezent + -d = lächelnd prezent...Ablaut) -f. 108. . a) stă la participiul iar verbul lesen (ex.(e)t ^perfect/ \ l a verbele tari: (ge-\-) rădăcina verbului(-\.. . FORMAREA P A R T I G I P I I L O R a) Der H a u s v e r w a l t e r sagte m i t bebender S t i m m e .. 125.. .

a. verzweifelte Hausverwalter fiel auf die Knie... participiile (atît cel prezent. (vezi schema nr. 562) C. Acţiunea exprimată este simultană cu acţiunea predicatului: E r sieht die spielenden Kinder = El vede copiii care se joacă. Gast nahm lächelnd das Geld... ex. Participiile se întrebuinţează adjectival şi uneori adverbial. d) urmează regulile declinării adjectivului atributiv. ex. are de obicei sens activ. 110. dar poate avea şi sens activ (la verbele intranzitive : ex. a) sau prin adjective (ex. ex. Infinitivul verbelor poate fi întrebuinţat ca substantiv : lesen -> das Lesen. Întrebuinţate adjectival. . pag.. Er sah die spielenden Kinder = El o văzut copiii care se jucau. cît şi cel perfect. ex. se traduce printr-o propoziţie relativă (ex. c) sînt invariabile. e). = în anul trecut (= care a trecut) 1) Participiul prezent. Î N T R E B U I N Ţ A R E A P A R T I C I P I I L O R a) b) c) d) Der Der Der Der lächelnde Gast nahm das Geld. întrebuinţat adjectival. > Toate infinitivele substantivizate sînt de genul neutru şi n-au plural. nach den gelesenen Büchern = după cărţile citite (care au fost citite) e) Im vergangenen Jahr. INFINITIVELE SUBSTANTIVIZATE Eines Tages stellte während des Essens ein Gast folgende Frage. Hausverwalter fiel verzweifelt auf die Knie. LEHRSTOCK d) . essen — das Essen. Se traduce de obicei prin participiu. b. întrebuinţate adverbial participiile (atît cel prezent.200 21. 2. 2) Participiul perfect întrebuinţat adjectival are de obicei sens pasiv (ex. d). a.. b şi c). cît şi cel per­ fect.

DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 201 3. ci forme nominale. al doilea se pune de obicei la infinitiv. 189. a şi b). D). infinitivul -> loc intermediar între verb şi substantiv 1 forme nominale participiul -» loc intermediar între verb şi adjectiv J ale verbului 4. c) Itellius versuchte eine Lösung zu finden. — sau precedat de zu (infinitiv prepoziţional—• ex. Grammatik 1. cît şi cu zu. Infinitivul se foloseşte : — singur (infinitiv pur—• ex. \ infinitiv cu zu Infinitivul de pe lîngă verbele modale face de obicei parte integrantă din predicatul verbal compus (vezi pag. în limba germană. b) Man sah den Hausverwalter kommen. Infinitivul. ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI FĂRĂ ZU ŞI CU ZU a) Iteîlius konnte nicht einmal lesen. Uneori verbul al doilea nu stă la infinitiv ci la participiu. cînd avem două verbe într-o propoziţie. c). atît fără zu. iar infini­ tivul şi ca substantiv. î n cazul acesta însă verbul al doilea îndeplineşte funcţia sintactică de element predicativ suplimentar. de ex. Complementele infinitivale răspund la întrebarea : was ? /infinitiv fără zu Complementul infinitival^ . : Er trat lächelnd ins Zimmer. în limba germană elementul predicativ suplimentar este totdeauna invariabil. b şi c). îndeplineşte deseori funcţia sintactică de complement infinitival (ex. . Din cauza aceasta infinitivul şi participiul nu sînt considerate moduri. Spre deosebire de limba română. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI Am văzut că participiul poate fi întrebuinţat şi ca adjectiv.

b). — după verbul lassen (ex. Ilias konnte nicht kommen = Ilias n-a putut veni. 561) C. I N F I N I T I V U L CU ZU a) Man pflegte eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Er ging Ilias rufen. Infinitivul fără zu se întrebuinţează : — după verbele modale (ex. TRADUCEREA INFINITIVULUI 0) b) c) d) Itellius konnte nicht lesen = Itellius nu ştia să citească. c). ca sehen (ex. helfen (ex. hören. prin gerunziu (ex. după verbele care exprimă percepţii prin infinitiv (ex. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) f) Itellius konnte nicht einmal lesen. Ein Kollege half mir diesen Text übersetzen. b) Was war zw ture? După majoritatea verbelor se întrebuinţează infinitivul ca zu. Itellius lernte nicht lesen. c). e). d). B. — după verbele lernen (ex. Die Gäste sahen ihn kommen = Musafirii l-au văzut venind. lehren (= a învăţa pe cineva). Er ließ manche Sklaven ein bestimmtes Buch auswendig lernen.202 A. pag. . (vezi schema nr. a). senzoriale. Was war zu tuni = Ce era de făcut? Infinitivul se traduce în româneşte : 1) 2) 3) 4) de obicei prin conjunctiv (ex. finden. fühlen ( = a simţi). prin supin (ex. Man sah den Hausverwalter kommen. 109. b). f). — după verbele mişcării (ex. I N F I N I T I V U L FĂRĂ ZU 21. a ) . d). bleiben. — după verbele care exprimă percepţii senzoriale.

D... Completaţii a) b) c) d) Man sprach viel über . Prezentul ich du er wir ihr sie tue tust tut tun tut tun Imperfectul ich du er wir ihr sie tat tatst tat taten tatet taten ich du er wir ihr sie Perfectul habe hast hat haben habt haben getan getan getan getan getan getan 6. Bei diesem reichen Mann aßen Hunderte von . lernen. dauerte aber nicht ... DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) O Herr .... G... der des dem den Herr Herrn Herrn Herrn Übungen 1. g) Eines Tages .. die . und diese mußten viele Bücher . Substantivul der Herr.... A. f) Seine . Sklaven ... Die Gäste machten sich .. Sein -Verwalter mußte die . getan.. VERBELE NEREGULATE (Completare) Was war zu tun? Verbul tun este neregulat.. Bibliothek. denn er war ein . über Itellius lustig....". . Männer Roms..... tat. Reichtum. Formele lui de bază sînt : tun. die Herren se declină neregulat Singular N. Plural die der den die Herren Herren Herren Herren . ... e) So hatte Itellius eine . ..DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 203 5. Itellius fand eine „. ein Gast eine Frage..

kaufen.. gehen? Warum. Wörterbuch. Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) cu infinitivul (c u sau f ă r ă zu).. haben. Während.. Er. tun? Wen.. . ich. . Ich. er. der Winter. zu. Formaţi din verbele de mai jos A. LEHRSTOCK h) Der Ignorant sagte : „In der Dias gibt es eine ausgezeichnete . nach Tisch. diese Übersetzung.. wünschen. Versuchen. regnen. gehen? Gehen. ich. ... Die Gäste wünschten fesselnde Geschichten ..." 2. .fiel auf die . kommen? Man. participiul C.. dieses Buch. Die Sklaven mußten bestimmte Bücher auswendig. Ilias kommt nicht. hören. Ilias konnte nicht . der Park. begleiten. kommen. substantive! lachen lächeln essen verbul potrivit! prezent! perfect! D.. die Kinder. .. sprechen. Itellius war zu faul . nicht. ohne. müssen. helfen? Was. o Herr. zu. fühlen. man. bei. . können. . ihr.. .. darüber. du. alegind Itellius wollte eine lebende Bibliothek Der Hausverwalter mußte die klügsten Sklaven . ich. und sagte : „. Sie? Es. du. er. dieser Film.. ihr. beginnen. nicht. Dreihundert Menschen pflegten bei ihm täglich . Sie. denn er hat .." i) Der Haus. .204 21.. participiul B. sprechen? Wohin. du. Wollen. . gehen ? Dürfen. übersetzen! Sollen. in. du. Der Ignorant ließ den Sklaven Ilias . kommen. Traduceţi cuvintele formate! leben fragen spielen lesen antworten singen lernen übersetzen tanzen 3... tanzen? Versprechen. ich. der Sklave Ilias soll sofort . Puneţi verbul al doilea la infinitivul rufen haben lernen wählen lernen hören kommen essen c u zu sau 4.. das Essen. sollen... Formaţi propoziţii! f ă r ă zu! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Dürfen.. wünschen. kommen? . dieser Text. am Sonntag.

Der alte Mann sprach mit einer (beben) Stimme.. mein Freund. Bilden Sie das Partizip (folgen) Verben! | . (kommen). die Haltesteile.. Es liegt nur mit . 7. (warten). das Land. Wir. keine Geschichte. Was hast du im . es schläft aber noch nicht. (fesseln). Formaţi propoziţii! din paranteză! a) b) c) d) e) întrebuinţaţi atributiv participiul prezent al verbdor Itellius.. gut (nähen). auf. gut (nähen). Frage war sehr interessant (stellen). ein Anzug.. der Text (lesen). erzählen. viele.. c) Sie (ea). Die Gäste saßen an schön (decken) Tischen.. zu Itellius (verzweifeln). zu.. Wir sahen das Gebirge aus dem (fahren) Zug.. Da hast du den (versprechen) Fotoapparat.. das Warenhaus „Victoria". An. die Kinder.. la forma (wün­ potrivită! if Hast du den Brief . sehen. e) Erzählen. haben. (wünschen).. finden. Sommer gemacht (vergehen) ? Die Zeit ist rasch . (zerbrechen). Menschen. Im Monat. fahren. (öffnen)? Ein . (stellen). Treceţi verbele din paranteză la participiul prezent sau perfect (după cum cere sensul propoziţiei). Buch gekauft (wünschen).. 8. Der Gast hat eine interessante Frage .. (lachen). (vergehen)... Sie. Das Kind hat das Glas . Der Hausverwalter ging . eine Bibliothek.... Augen (schließen). Die (finden) Lösung war nicht die beste.. Hausverwalter ging zu Itellius (verzweifeln). Treceţi verbele din paranteză la participiul a) a') b) b') c) c') d) d) e) e') f) f) g) g') perfect.. bringen. Ein .. können. tragen. stehen. in. Brief liegt auf dem Tisch (öffnen).. b) Mein Bruder... Der . der Inhalt. Die .. Glas liegt auf dem Fußboden (zerbrechen). d) Er. (leben).. Das Kind hat die Augen . Fiţi atenţi la caz! a) b) c) d) e) f) g) Ich habe ein (fesseln) Buch gelesen. Der Ignorant. ein Kleid.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 205 5. Ich habe dir das .. (schließen). der Stoff schen). ich. tragen. Formaţi propoziţii! din paranteză! a) Der Kellner. das Essen (bestellen). wollen. întrebuinţaţi atributiv participiul perfect al verbelor 6.. Du hast dir dieses Buch .

a) b) c) d) e) Wer war Itellius? Warum machten sich die Gäste über Itellius lustig? Welche Lösung fand Itellius? War das eine Lösung? Warum machte sich ganz Rom über den Ignoranten lustig? textului „Eine lebende Bibliothek"! 11. LEHRSTOCK 9. căci în Iliada este un pasaj foarte interesant despre aceasta". Traduceţi! A. Răspundeţi! A. a) Un mare om de ştiinţă ţine astăzi o conferinţă. Itellius lebte in Rom. a) Bărbaţii cei mai culţi din Roma mîncau zilnic la Itellius. un altul Odiseea şi aşa mai departe. j) Sclavul Iliada nu putu veni. h) Odată un musafir puse zîmbind întrebarea : „Ce mîncau oamenii mai de mult?" i) Itellius spuse musafirilor : „Sclavul meu Iliada vă va răspunde. căci era bolnav. Eines Tages kamen viele Gäste zu ihm. Ilias konnte nicht kommen. căci era incult. e) Musafirii îşi băteau pe ascuns joc de el. c) în timpul mesei fiecare povestea cîte o poveste captivantă. Er wählte die klügsten Sklaven. musafirii stăteau la mese minu­ nat puse. Formulaţi întrebări in legătură 'cu părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) 10. în sala de festivităţi.206 21. din opera lui. Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. . Itellius' Gäste waren sehr gebildet. Sie mußten viele Bücher auswendig lernen. Die gebildetsten Männer Roms kamen täglich zu ihm. E r nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. d) Itellius nu putea povesti nimic. b) In palatul acestui bărbat bogat. Während des Essens erzählten sie fesselnde Geschichten. b) Acest scriitor renumit va citi astăzi. Redaţi conţinutul 12. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Eines Tages ließ er den Sklaven Ilias rufen. Ganz Rom machte sich über den Ignoranten lustig. k) Toată Roma a rîs de Itellius. denn er hatte Bauchschmerzen. B. g) Un sclav trebui să înveţe Iliada pe dinafară. f) într-o zi lui Itellius îi veni o idee „excelentă".

DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 207 c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) Cine a tradus textul acesta? Textul acesta este bine tradus. Luna viitoare vin (ei) la Bucureşti. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Andrei kam auf einen guten Gedanken. ei nu vor rămîne însă mult timp acolo. o puteţi deschide. Merken Sie sich ! Sie decken den Tisch schön. Încerc să găsesc o soluţie. . Cine a lăsat cartea aici? Auzi glasurile copiilor care se joacă? Merg să-mi cumpăr stofă de ( — pentru) o rochie. Der Tisch ist schön gedeckt. Alle machen sich über einen Ignoranten lustig. amîndoi sînt la mare. Am doi fraţi. Cine ţi-a promis cartea aceasta? Mîine îţi aduc cartea promisă. Das Kind muß die Lektion auswendig lernen. Pot să deschid fereastra? — Da. Trebuie să găsim o soluţie.

Was gibt's denn?" „Ich möchte mit Helga ins Kino gehen. aber sie hat ihre Telefonnummer vergessen. Sie muß Schlange stehen. Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. Diesmal ist die Leitung besetzt. Sie hört das Telefon klingeln. Es läuft ein neuer rumänischer Film. Um 6 Uhr will Anda ihre Freundin wieder anrufen. Frau Braun. Sie sind falsch verbunden!" entgegnet die Stimme. Eine fremde Stimme fragt: „Hallo. Anda. „Verzeihung"." „Hier Anda. Anda hängt den Hörer ein und versucht wieder anzurufen. A n d a ? " „Danke. Eine Frauenstimme meldet sich : „Hallo. Kann ich mit Helga sprechen?" „Guten Tag. Da hat sie schon die Nummer gefunden : 16-74-13. Anda nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Frau Braun. denn das Gedränge ist groß. Auf Wiederhören!" „Du hast mich gar nicht gestört. Guten Tag. ihr dürft. gut. Anda. wer ist d o r t ? " „Bitte. hier Frau Braun. Dürfen wir. aber sie wählt eine falsche Nummer. sie muß bald nach Hause kommen. Frau Braun?" „Ja. Auch ich warte auf sie. wirft die Münze ein. Sie geht zu einem Zeitungskiosk und wechselt einen Leu. Wie geht es dir. Frau Braun. Erst beim dritten Mal kann sie mit Helga sprechen. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EIN TELEFONGESPRÄCH Anda will ihre Freundin Helga anrufen. Ich beeile mich. denn ich will noch Kinokarten kaufen. Neben dem Kino ist eine Telefonzelle. . Anda braucht eine 25 Bani-Münze." „Sei so lieb und rufe später noch einmal an!" „Entschuldigen Sie bitte die Störung. aber sie hat kein Kleingeld. Dann läuft sie zur Telefonzelle zurück. Auf Wiederhören!" Anda geht zur Kinokasse und besorgt im Vorverkauf zwei Karten. Helga ist leider nicht zu Hause.22. kann ich mit Helga sprechen?" „Bedaure.

Komm lieber mit dem Autobus und steig an der Universität aus! Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. Film.. Erst beim dritten Mal . Sie sind falsch verbunden! = greşeală! Aţi greşit numărul. a fugi rula alege forma (numărul la telefon) .. = Rulează un film . Erwarte mich!" „Gut. radio) Es läuft ein . aber sei pünktlich! Die Wochenschau beginnt um 730 und der Haupt­ film um 745.. Verzeihung! = Scuzaţi! Die Leitung ist besetzt. In welches Kino gehen wir?" „Ins Kino „Patria". deranjul! Auf Wiederhören! = La revedere! (la telefon. = Fii atît de drăguţă .. Lexik Synonyme anrufen — telefonieren warten auf — erwarten klingeln — läuten Antonyme suchen =f= finden Vieldeutige Wörter laufen wählen 14—Limba germană — c. ich bin es. = Firul este ocupat. vă rog.. 1881 / \ / \ a a a a alerga." „Holst du mich nicht ab ?" „Nein. bist du es? Endlich erreich' ich dich!" „Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung! = Scuzaţi......EIN TELEFONGESPRÄCH 209 „Helga. Unsere Plätze sind ausgezeichnet. „Einverstanden! Was für Karten haben wir ? " „Wir haben zwei Karten in der Reihe 20. = Abia a treia oară . Ich weiß schon alles und freue mich auf die Kinovorstellung.. Auf Wiedersehen!" „Auf Wiedersehen!" Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Was gibt's denn? = Ce este? Ce s-a întîmplat? Sei so lieb . Beeile dich aber!" „Habe Geduld! In einer halben Stunde hoffe ich dort zu sein..

= a aştepta GRAMMATIK 1. Verbele besorgen şi anrufen sînt verbe compuse cu particule : be + sorgen -H>. b) Sie ruft ihre Freundin an. -e = convorbirea telefonică Rektion anrufen + Akk. Prin urmare exista : Verbe compuse cu particulă /inseparabilă \ s e p arabila . în exemplul a. = a merge (veni) după cineva. LEHRSTOCK Wortfamilie telefonieren — telefonierte — telefoniert = a telefona das Telefon. ruft . a lua pe cineva erwarten + Akk. deci este separahilă. ~(e)s. -n = numărul de telefon das Telefonbuch.besorgen an + rufen -» anrufen Pe cînd la verbul besorgen particula nu se separă de verb în timpul conjugării. -(e)s.. -er = cartea de telefon die Telefonzelle. an este persoana a III-a prezent singular a verbului anrufen. == a aştepta cu bucurie (ceva). = a chema la telefon teilnehmen + an + Dat. deci este inseparabilă. besorgt este persoana a III-a prezent singular a verbului besorgen. VERBELE COMPUSE CU PARTICULĂ INSEPARABILĂ ŞI CU PARTICULĂ SEPARABILĂ a) Anda besorgt die Karten im Vorverkauf. a se bucura în vederea (unui lucru) abholen + Akk.. -e = telefonul die Telefonnummer. -n = cabina telefonică das Telefongespräch. -s. în exemplul b. la verbul anrufen particula se separă de verb. = a participa. = a aştepta warten + auf + Akk.210 22. a lua parte (la) sich freuen + auf + Akk.

cînd verbul de bază este la rîndul său compus de ex. entschuldigen (ex. wider-. a) Genossin Anda übersetzt den Text. Particulele inseparabile sînt neaccentuate. emp-. pot fi şi separabile. zerbrechen = a sparge. ver-.(ex. ge-. 564) O b s e r v a ţ i e .: verb compus inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt = a traduce verb compus separabil: übersetzen — setzte über — übergesetzt = a trece peste un rîu . zer-. unter-. Particulele über-. 563 şi nr. Particula miß. 111. mißsînt p a r t i c u l e inseparabile. ge-.ca şi particulele: durch-. a). de ex.(unterbrechen = a întrerupe) etc. zer.(de ex. b) Erwarte m i c h ! c) Sie versucht wieder anzurufen. : über.(ex. d). d) Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. empfinden — a simţi). wieder. b). wieder. in mißverstehen.sînt totdeauna inseparabile şi neaccentuate. ver-. erwarten (ex.EIN TELEFONGESPRÄCH 211 A. b) Wir wiederholen die Übungen. c). întotdeauna inseparabile sînt şi particulele : 'emp. V E R B E COMPUSE CU PARTICULĂ I N S E P A R A B I L Ă (Verbe compuse inseparabil) a) Sie bezahlen an der Kasse. ent-.(de ex. gehören (ex. e) sînt verbe compuse cu particule inseparabile. er-.(de ex. de ex. = a înţelege greşit. miß. a). 112. pag. zerreißen = a rupe). versuchen (ex. empfangen = a primi. mißlingen = a nu reuşi.este accentuată. voll-. mißbrauchen = a abuza). um-. er-. Şi alte particule pot fi inseparabile. e) Entschuldigen Sie b i t t e ! Verbele bezahlen (ex. Particulele be-. O b s e r v a ţ i e . b)7 unter. pag. (vezi schemele nr. ent. be-.

pe prima N -ieren silabă (vezi schema nr. toate celelalte verbe care n-au accen­ tul pe prima silabă (de ex. Verbele din exemplele de mai sus sînt verbe cu particulă separabilă. fest —. Verbele cu particulă inseparabilă — indiferent dacă sînt de conjugare tare sau slabă — formează participiul perfect fără augmentul ge-. (vezi schema nr. an— infinitiv : anrufen). spazieren — infinitiv : Spazierengehen) Toate particulele separabile sînt accentuate. a) Sie nimmt an einem Sportfest teil... / Participml perfect fara ge... vergessen.. verbele în -ieren. 108. 563) . b) Steig an der Universität aus! c) Sie läuft zur Telefonzelle zurück. zurück —• infinitiv : zurücklaufen) B. teil — infinitiv : teilnehmen) adjective (ex.. Ca verbe compuse cu particulă separabilă se conjugă şi unele verbe com­ puse cu : substantive (ex. Particulele separabile sint de obicei: — prepoziţii (ex.. (ex. O b s e r v a ţ i e . c) Der Professor setzte die Vorlesung für 5 Uhr fest. b : gehen .. 111. b) Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. a) Ich rufe dich aus der Stadt an. VERBE COMPUSE CU PARTICULĂ SEPARABILÄ (Verbe compuse separabil) A. . a: rufe *. korrigieren) formează participiul per­ fect fără ge-.verbele formate cu I verbe particulă inseparabilă I neaccentuate ^ ^ tepminate ^ . a : nimmt . . c : setzte.. aus —in­ finitiv : aussteigen) — adverbe (ex. ca studieren.212 LEHRSTOCK Formarea participiului perfect la verbele cu particulă inseparabilă a) Anda hat Helgas Telefonnummer b) Sie hat zwei K i n o k a r t e n besorgt.. b: Steig .infinitiv : festsetzen = a stabili) verbe (ex. pag.. pag. Ca şi verbele cu particulă inseparabilă. 560) B. c: läuft .

abnehmen an. Ich versuche meine Freundin anzurufen. beibringen (= a învăţa. einnehmen ( = a lua un medicament) fort-: fortgehen (s) ( = a pleca).: anrufen. a fabrica) hin. b) şi la imperativ (ex. la prezent (ex.: darstellen ( = a reprezenta).: zumachen ( = a închide). a accepta) aus. 112. 111.: vortragen ( = a expune. d). fortsetzen ( = a continua) her. Anda rief ihre Freundin an.: ahholen. pag. particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei.EIN TELEFONGESPRÄCH 213 Conjugarea verbelor compuse cu particulă separabilă a) b) c) d) e) f) Anda ruft ihre Freundin an.: zurückgehen (s) ( = a se întoarce). hinwerfen ( = a arunca) vor.: herkommen (s) ( = a veni încoace). a recita). pag. ausrufen ( = a exclama.: einsteigen (s) ( = a se urca în). pe lîngă) zu. zu se intercalează între particulă şi perö (ex. (vezi schema nr. — în propoziţia principală. darlegen ( = a expune) ein. annehmen ( = a primi. pe lîngă). e). vorwerfen ( = a reproşa) vorbei. Ich muß meine Freundin anrufen. — La infinitivul prepoziţional. Sei so lieb und rufe später noch einmal an! Sie hat (hatte) ihre Freundin angerufen.: aussteigen (s) ( = a coborî din). 563) Printre cele mai obişnuite particule separabile se numără : ab. a).: vorbei^eAerc (s) ( = a trece prin faţa. la imperfect (ex. zudecken (== a acoperi) zurück. zurückgehe« ( = a restitui) (vezi schema nr. — La infinitivul simplu particula nu'se separă de verb (ex. vorbeifahren (s) ( = a treoe într-un vehicul prin faţa. f). — La participiul perfect augmentul ge. a face pe cineva să înţeleagă) dar. 564) .: hingehen (s) (= a merge încolo). herstellen ( = a aşeza aici. a proclama) bei-: heiwohnen (— a asista la). c).se intercalează între particulă şi verb (ex.

parte din verbele preterito-prezente. Prezent ich du er sie es wir ihr sie Sie weiß weißt i } weiß i wissen wißt wissen wissen Imperfect ich wußte du wußtest er i sie > wußte es i wir wußten ihr wußtet sie wußten Sie wußten Perfect ich habe du hast er l sie ? hat es > wir haben ihr habt sie haben Sie haben gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt O b s e r v a ţ i e . Verbul wissen. verbul wissen are forme şi pentru impe­ rativ : wisse! wißt! wissen Siel 3. ihr dürft! Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. Frau Braun? b) Ja. VERBELE MODALE (Completare) a) Dürfen wir. Sei (ex. VERBELE NEREGULATE 22. a) este imperativul. IMPERATIVUL (Completare) •a) Habe Geduld ! b) Sei pünktlich! Habe (ex. totuşi se conjugă ca verbele modale. 4. Face. b) este imperativul. deşi nu este modal. persoana a Ii-a singular a verbului haben.214 2. persoana a Ii-a singular a verbului sein. Ich weiß este persoana I prezent de la verbul wissen ( = a şti). deci. . LEHRSTOCK (Continuare) Ich weiß alles. Spre deosebire de verbele modale. Anda.

. die Nummer! c) Wir gehen zur -kasse und besorgen die Kino.. = Ea parti­ cipă la o competiţie a universităţii din Bucureşti ^ = bucureştene).. . dich um 7 Uhr.) .....) b) ... = Sînt bucureştean.. c) Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. schnell . ....... (prezent şi imperf...? (prezent şi imperf. c).... 2. ! c) Wir sind eine Stunde . . Substantivele acestea pot fi întrebuinţate şi ca adjective atributive (ex...im Vor-.. e) Wann darf ich dich..) c) Ich habe dich nicht so früh — d) Ich werde dich an der Halte­ stelle ..!" 45 e) Die -schau beginnt um 73( und der -film um 7 ..? .. a) b) c) d) e) f) aussteigen Wo .. du . (prezent şi imperf.. d) Anda wählt eine . . e) Wir werden eine Stunde . Ich versuche am Sportfest . d) Ich möchte ein wenig . Nummer und eine Stimme antwortet sind falsch . aber ich habe kein -geld.. şi în cazul acesta se scriu cu iniţială majusculă.. ! Ich werde am Sportfest ... mit Andrei . am Sportfest .. ... a şi b).. Wo wirst du . und . Din numele de oraşe derivă substantive care indică denumiri de per­ soane (ex. mich vor der Universität! b) Ich . in dem Park . Sie am Sportfest. (prezent şi imperf..... Ich will hier . ! Ich bin zu früh . FORMAREA CUVINTELOR a) Ich bin Bukarester. b) Nimm den Hörer ...? Spazierengehen a) Wir .. Completaţi cu verbele indicate! a) b) c) d) e) f) teilnehmen Ich . am Sportfest .. ..) Ich habe am Sportfest ... . Übungen Completaţii a) Ich will meinen Freund an-...Sie erwarten a) . => Este bucureşteancă... .. b) Sie ist Bukaresterin.....EIN TELEFONGESPRÄCH 215 Verbele haben şi sein formează imperativul în felul următor : habe! habt! haben Sie! sen seid! seien Sie! 5.? I Vergiß nicht ...

216 22... an ihm . dir die Regel . la perfect! a) Helga .. du dem Wettspiel unserer Korbballmannschaft .. und wähle Helgas Nummer (abnehmen) l margine! 5. (wiedersehen). f) Das Kind .. (darstellen)? .. ich meinen Jugendfreund ... (anrufen).. an der nächsten Haltestelle . ? —• Ich . deinen Vorschlag gern . c) . . i) .. aber ich sah ihn nicht (vorbeigehen). du auch am Ausflug .. g) Was .. LEHRSTOCK 3.! Du hast das Buch im Hörsaal vergessen (zurück­ gehen). du schon ..... (abholen)... (beibringen)........ e) Mein Freund . den Hörer .. an deinem Haus . (aussteigen) ? f) Vor der Kinovorstellung ... Freundschaft für ihn (empfinden)..... Was ..... wir ein wenig . sehr schön . (aussteigen)..... Es legt sie nicht in den Schrank. Completaţi cu verbele din paranteză A.. d) Wir .. denn ich habe um 7 Uhr Stunden (aufstehen).. Ich ...... du ihm das Buch ..... (teilnehmen)? d) Ich .... (Spazierengehen). Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) Wann ..! Ich erzähle dir etwas Interessantes (herkommen). das Kind .. du ... ? h) Ich ...... denn es ist spät (fortgehen). la imperfect! C...... dich um 12 15 . 4.. c) Die Mutter ...... ? b) Er .. . .. schnell .... (aufwecken)! ... (einsteigen)? Ich ... .... i) Der Schüler . Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) cu verbele din paranteză! Wann . ... sich bei dem Lehrer (entschuldigen). la prezent! B. (beiwohnen)? . du dieses Medikament .. seinen Freund ein wenig später wieder . ich muß .. h) Andrei ... e) An welcher Haltestelle . morgen um 6 Uhr ... von seinem Kollegen einen langen Brief (bekommen).. Completaţi alegînd verbul potrivit de la B. man in diesem Werk . du mich ..... dich vor dem Kino „Patria" (erwarten). b) Im Sommer .... oft seine Sachen hin... An welcher Haltestelle . ? anrufen vortragen vorbeifahren zudecken hinwerfen annehmen darstellen einnehmen zurückgeben .. dieses Gemälde ... ihr ... die Mutter aus der Stadt ..... mich morgen um 6 Uhr . A. g) Ich .. Ich ... Bitte .. .. .. Ich ... schnell .. ? — Ja.

schnell! h) Begleiten. der Hörer. keine. Wir wollen Andrei . după sens! Traduceţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) 8. kommen. plural! C. (anrufen) ? Du mußt an dieser Haltestelle . Wo seid ihr .. (teilnehmen) ? Beginnt auch ihr an unserer Arbeit . Formaţi propoziţii A... ich... la forma de politeţe! a) Abnehmen. (besuchen)? Wann hast du ihn .. schlechte Münze! d) Abholen. die Mutter. gleich! I) Sein. ich. denn.... (einsteigen)? Du hast mich . in. (mißverstehen).. ich. (einsteigen).. hier! 7.. (besuchen)? Was hast du noch . (besuchen)? Wünschst du diese Ausstellung . (anrufen). (tun)? Wen will Anda anrufen? Was sucht sie ? Wer ist Frau Braun? Wann soll Anda noch einmal anrufen ? Was besorgt Anda? Wann versucht sie wieder anzurufen? Was sagt Anda ihrer Freundin? Was für Karten haben die Freundinnen ? Wo treffen sich die zwei Freundinnen? Răspundeţi! .. wieder! c) Einwerfen.. nicht. wählen! b) Jetzt. (tun)? Was mußt du noch . a) b) c) d) e) f) g) h) i) c u zu s a u Ich habe an einer interessanten Sitzung ..EIN TELEFONGESPRÄCH 217 6. Willst du auch an unserer Arbeit ... sau participiul.. (teilnehmen). 5 Uhr! g) Aussteigen. singular! la imperativ B. Geduld. um 12 Uhr.... bitte. intrebuinţlnd infinitivul f ă r ă zu. das Kino! i) Vergessen. in! f) Anrufen. die Bücher! j) Erwarten.. (teilnehmen) ? Wir versuchen Andrei . Completaţi cu verbele din paranteză. die Nummer. (anrufen). einhängen... ich.. am Abend! e) Einsteigen. Habt ihr schon Andrei .. der Hörer. vor.. die Fabrik! k) Haben.. der Autobus. und. hier. um. Wann willst du mich .

aceste locuri sînt excelente. dar vreau să-ţi povestesc ceva interesant. Cobori la această staţie? Mîine voi revedea un prieten din copilărie. De ce ai rupt scrisoarea? Te aştept la colţ la ora 7 10 . nou. g) Vreau să-i dau prietenului meu un telefon. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. Fiţi politicoşi! Eşti bucureştean ? — Nu. B. e) Trebuie să stai la coadă. M-ai înţeles greşit. Vreau să vorbesc cu el. Formează te rog numărul de telefon al fratelui tău. a) Mergem azi la cinema. dar locuiesc de mulţi ani în Bucureşti. Încerc să te chem la prînz la telefon. f) Poţi să-mi schimbi un leu? Am nevoie de bani mărunţi şi la chioşcul de ziare nu găsesc. Îmi aleg stofa albastră. Astăzi rulează la cinematograful „Patria" un film. k) Scuză deranjul. căci înghesuiala este mare." d) Putem să cumpărăm deja biletele? — Da. i) Grăbeşte-te! Jurnalul începe la ora 8 şi e deja 730. De altfel (übrigens) reprezentaţia începe abia la ora 8 30 . — De acord. dar un domn îi răspunde : „Regret. LEHRSTOCK 9. j) Mă grăbesc şi te aştept în 10 minute la colţ. Nu fugi! Nu este tîrziu. Se pot cumpăra şi anticipat bilete de cinema. puteţi. aţi greşit numărul". Traducerea n-a fost grea. b) Anda ridică receptorul şi formează numărul. h) Cabina telefonică e liberă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Mîine particip la o excursie frumoasă. Mulţi bucureşteni pleacă duminica la Snagov sau în pădurea Băneasa. Ştiaţi aceasta? — D a . Traduceţi! A. dar linia e ocupată. dar mama ei răspunde : „Fii drăguţă şi cheamă încă o dată la ora 8. I) Vreau să cumpăr bilete în rîndul 15. N-am vrut să spun aceasta. Participi şi t u ? Nu vă (voi) urcaţi în tramvai! Trebuie să vă urcaţi în autobuz. ştiu deja totul. c) Din păcate prietena mea nu este acasă.218 22. . Nu mă întrerupe! — Poţi continua! Nu vreau să abuzez de răbdarea ta. Ai puţină răbdare! Vin imediat! Fiţi vă rog atenţi! Lecţia începe.

nu vreau. deschideţi-o. vă rog. Merken Sie sich! Ich nehme den Hörer ab und wähle die ]\urnmer. n-am acum nevoie de el. a) Ai voie să vii cu noi la teatru? — Nu. Mi-am uitat ceasul acasă. g) Cît este ceasul ? — Nu ştiu. f) Nu-ţi place supa (întrebuinţaţi : mögen) ? — Nu. Die Leitung ist besetzt. trebuie. d) Nu vreţi să citiţi încă o dată scrisoarea ? — Nu. este prea cald. am citit-o cu atenţie. Was gibt's? Auf Wiederhören ! Auf Wiedersehen! . Entschuldigen Sie die Störung. îl puteţi lua. nu-mi place. Welcher Film läuft im Kino .EIN TELEFONGESPRÄCH 219 D. Ich habe falsch gewählt. b) Pot să iau creionul dumneavoastră? — Da. Bedaure. nu am voie. e) Să deschid fereastra?—Da. c) Trebuie să mergeţi acum în oraş?—Da.Patria " ? Sei so lieb und rufe mich in einer halb m Stunde an. Sie sind falsch verbunden.

und . Er legte aber keinen Floh hinein. Das Fräulein las also die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer. So hoffe ich ihr das Handwerk zu legen! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein Freund Paul Und diesen Brief verschloß der Witzbold in Gegenwart des Rechtsanwalts. In demselben Dorf wohnte ein Witzbold : der wollte dem Fräulein eine Lehre erteilen. denn sie ist sehr neugierig.) DER FLOH Nach Kurt Tucholsky In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin..23. er machte ihn auf. Eines Tages ließ er einen Rechtsanwalt zu sich kommen und schrieb in dessen Gegenwart einen Brief an seinen Freund : Lieber Freund! Die Postangestellte Emilie Dupont öffnet dauernd unsere Briefe und liest sie.. Scrierile sale — interzise în perioada fascistă — sînt străbătute de o strălucită şi spirituală critică la adresa Republicii de la Weimar şi a începuturilor fascismului. es war ein Floh darin. Das wußte alle Welt. (DREIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung. Der Freund bekam den Brief. . Diese hatte eine schlechte Gewohnheit: sie machte die Briefe auf und las sie. Anliegend schicke ich Dir einen leben­ digen Floh. Erläuterungen 1) K u r t T u c h o l s k y (1890—1935) cunoscut publicist şi scriitor satiric german.

das Zimmer. früh! 3. Răspundeţi la întrebările de mai jos. la persoana a Ii-a singular! plural! C. der Schnellzug. mult necaz Lexik Synonyme der Rechtsanwalt —• der Advokat aufmachen —• öffnen zumachen —• schließen Antonyme aufmachen =j= zumachen öffnen =1= schließen Übungen 1. in. (erwachen). das Buch. früh . heute. die Bibliothek 1 i) aufstehen. aus. mit! h) nehmen.. Was haben Sie heute vormittag gemacht? a) Ich . sein! b) helfen. punînd forma potrivită: A. die Schule! d) hereinkommen. la forma de politeţe! a) pünktlich. der Hörer! f) einwerfen. verbele din paranteză la . la persoana a II-a B. Formaţi din grupele de cuvinte de mai jos propoziţii A. in! e) abnehmen. Formaţi substantive compuse alegînd cuvîntul de bază potrivit! articolul corespunzător! a) b) en d) e) f) g) GeschichteZeitung­ GemüseTelefonKinoTelefonArbeit-garten -bedingung -karte -kiosk -gespräch -erzähler -zelle h) i) j) k) en Puneţi RegenKinoWocheFrau­ Konfektion- m) n) HauptBlume- -film -stimme -wetter -strauß -schau -wäre -Vorstellung imperative : 2.. eine Münze! g) fahren.DER FLOH 221 2) alle Welt = toată lumea 3) manchen Kummer = multă supărare. b) Ich (sich waschen)... der schwache Schüler! c) laufen.

Oktober) k) Wie alt bist du? (22 Jahre alt) 5... später als gewöhnlich . mit meinem Freund eine schöne Ausstellung . ein wenig .222 23.. (essen). mein Freund Andrei) h) Wohin gehst du? (zu. ihre Schwester) d) Wem bist du begegnet ? (unser Schüler.. Răspundeţi la întrebări. ich meinen Freund . b) Ich . ich zu Hause . d) Ich . erst um halb zwölf nach Hause . sein älterer Bruder) f) Wen siehst du? (ein Student.. (hören)... (einsteigen).... j) Ich .... die Provinz) j) Wann hast du Geburtstag? (an...... zu Mittag ..... (fahren). (sehen). sein Freund. Was haben Sie am Sonntag gemacht? a) Ich . i) Dann . a) Wo lebte die Postangestellte Emilie Dupont? b) Welche Angewohnheit hatte sie? c) Auf welchen Gedanken kam ein Witzbold? Warum? d) Was machte Fräulein Dupont? e) Was fand der Freund im Brief? B.. (gehen).. ich für die deutsche Stunde . (anrufen).. k) Ich ... e) Er über meinen Besuch . 4. mein Freund Andrei) i) Wo bist du gewesen? (in. f) Um 1 Uhr . g) Ich . (kommen)..... (besich­ tigen) und einen guten Film . d) Nach dem Frühstück .... ihre Freundin) b) Wessen Buch ist das? (ihr Freund...... (lesen) und Radio . (lernen). Răspundeţi! A. auf die Universität . c) Ich (baden)... LEHRSTOCK c) Ich (frühstücken). folosind cuvintele din paranteză! a) Wessen Geburtstag war gestern? (mein Kollege.... a) Wie heißen Sie? alt sind Sie? heißen Ihre Geschwister? ist Ihre Wohnung? sind Sie geboren? wohnen Ihre Eltern? wohnen Sie? b) Wo .. ich zu meinem Freund .. unsere Schüler) e) Wem half er ? (seine jüngere Schwester. (aufstehen)... (sich freuen). eine Schülerin) g) Woher kommst du? (von.. in die Straßenbahn . h) Nach dem Mittag .. seine Freundin) c) Wem gehört das Buch? (ihr Kollege. der 20. e) Ich . (sein). B.

Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. a) b) c) d) ej Nächste Woche kommt sie nach Bukarest. Sie kommt aus der Bibliothek. Er wohnt im Studentenheim. \ . Povestiţi conţinutul 7. Wir gehen auf die Universität. Es ist ein Viertel neun.DER FLOH 223 c) Wo arbeitet Ihr Vater? müssen Sie aussteigen? kann ich einsteigen? sind Sie geboren? fahren Sie zu Ihren Eltern? haben Sie Unterricht ? sind Sie frei? wohnen Sie im Studentenheim? lernen Sie Deutsch? trainieren Sie für das Wettspiel? kennen Sie meinen Freund? Stunden haben Sie heute? Studenten sind in Ihrer Gruppe? Uhr ist es? ist geschehen? erzählen Sie? erfuhren Sie? besorgen Sie? einen Füller kaufen Sie? eine Wohnung haben Sie? ein Zimmer haben Sie? Möbel wollen Sie sich kaufen? Ausstellungen haben Sie besichtigt? Museen kennen Sie? Filme haben Sie in der letzten Zeit gesehen? Bücher interessieren Sie am meisten? Monat beginnt der Unterricht an der Universität ? Monat waren Sie in Bukarest? Jahr bestanden Sie die Reifeprüfung? Alter gehen die Kinder in die Schule? sind die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt? ist Ihre Telefonnummer? ist der kürzeste Weg zum Bahnhof? textului „Der Floh"! cursiv! d) Wann e) Seit wann f) Wieviel g) Was h) Was für i) Welche j) In welchem k) Welches 6.

Licht! e) Wir hatten ein.Koffer. i) Dieses Kind hat schön-.Wasser.schön.warm. a) Er denkt an seine Arbeit. verbringst Ich verbringe meinen Urlaub .Bruder ist sehr fleißig. h) Sie hat nicht auf ihre Freundin gewartet. i) Das Mädchen ähnelte der Mutter. j) Bei schön. Completaţi desinenţele! a) Er las trotz des schlecht-Lichtes.224 23. i) Ich beziehe mich auf Ihren Freund. h) Sie hilft ihrer Freundin.. Meer.. g) Er heißt Andrei. b) Seine jünger.. c) . j) Ich beziehe mich auf Ihr Buch. meinem Freund.. 8. meinem Freund. I) Das Referat unseres Kollegen war ausgezeichnet.. 0) Das ist helles Bier. f) Trink kein kalt. h) Mein älter. Meer.. 9.. B..... j) Sie hatte blondes Haar.Augen. schwarz. k) Wir nahmen an einem Sportfest teil. m) Ioana braucht ein Buch.. fährst du? Ich fahre . 1) Ich freue mich auf deinen Besuch..Wetter fahren viele Studenten in unser.. . e) . d) Lies nicht bei schlecht. Completaţi cu adverbe! cu prepoziţii (eventual contopite cu articolul) a) .Sommer.Licht kann man nicht lesen.. c) Sie fuhren mit dem Zug nach Ploieşti. meinem Freund. g) Sein jünger.Berge.. n) Dieser blaue Stoff gefällt ihr... gehst du? Ich gehe .Schwester besucht noch die Schule. e) Sie sprechen über ihren Kollegen. kommst du? Ich komme . c) Bei dies. g) Er antwortet nicht auf meine Frage.. k) Ihr blondes Haar glänzte wie Gold.schlecht. f) Sie sprechen über ihre Prüfungen. f) ..Bruder ist Student. Gebirge du deinen Urlaub? und ... LEHRSTOCK f) Die Wohnungen der Arbeiter sind schön. b) Er denkt oft an seinen alten Lehrer.Koffer ins Gepäcknetz 1 Ich habe nur zwei klein. b) . k) Leg bitte den groß. d) Er ging mit seinem Freund ins Kino. d) . bist du? Ich bin .. warst du? Ich war Post..

.Freunden im Kino.. du . unde este cazul)! a) Gehen wir .. dieser Familie. k) ... des Essens soll man nicht sprechen. b) Mein Kollege nie. Treceţi propoziţiile la perfect! a) Er für das Studium der deutschen Sprache... v) Das ist ein groß. Nachmittag? i) Es hat . ihr . rumänisch. trotz. 15—Limba germană — c.. seinen Sohn.. Completaţi cu prepoziţiile cerute de verbe! a) Noch ein wichtiges Mitglied gehörte ..... e) Wir kauften die Kinokarten ..Bücher..schön... Alle gut. sehr auf den Ausflug? e) Wir diese Regel... Ich gehe nicht gern .Sportplatz. der Ferien machten wir schöne Ausflüge.. Wir lesen gern gut.groß. deinen Eltern bekommen? d) .. 11.Schriftsteller. Kino.? sich sich sich sich sich sich sich sich verspäten interessieren entscheiden merken freuen beeilen entwickeln merken 12. f) Die Vorstellung beginnt . Küchengeräte? n) . Er kaufte sich das neu. m) Geht ihr noch . f) Ich diese Regel....Schüler durften an einem Ausflug in unser.. A. Sie nehmen an ein. Completaţi cu verbul potrivit! B. des schlechten Wetters blieb ich zu Hause.. Es soll kommend. d) . c) Hast du einen Brief . c) Die Technik schnell. wieviel Uhr treffen wir uns? 1) .. Es läuft ein schön-. einer Bauernfamilie.Geschichtenerzähler..Sportfest teil..Berge teilnehmen. der Nacht geregnet..DER FLOH 225 m) n) 0) p) q) r) s) t) u) Mein Freund ist ein wunderbar. denn es ist spät... um.. Vormittag oder .Leute sind auf dem neu.. Abend .Werk vorlesen. meiner Bitte hat er es nicht getan. halb neun. Ich war mit einigen gut. durch. den Park? b) Er schrieb . welchem Jahr ist er geboren? h) Macht das Kind seine Aufgaben .Sonntag stattfinden..Buch.. Vorverkauf.. g) Sie . h) Für welches Kleid ... in... Mehrere jung... w) Er wird aus sein. wegen (contopită cu articolul.. während. die Abteilung . 10. j) . b) Sie stammte . Completaţi! Folosiţi una din propoziţiile: an... g) .Film.. für. von. 1881 ..

die Mutter.. Warte . e) Ioana holt (ich.. Wir teilen das Jahr . g) Meine Schwester heiratete (ein Jugendfreund. 15. seine Schwester. mein Nachbar).226 23.. d) Die Studenten wohnen (eine Sitzung. keine Uhr). Completaţi cu infinitivul c u zu sa u f ă r ă zu al verbelor din paranteză! a) Ich muß heute in die Stadt . b) Meine Schwester ähnelt (der Vater. sein Bruder. dein Bleistift. Mathematik. dein Schwesterchen). dieses Fußballspiel) bei. ein Lehrer). f) Um 8 Uhr erwarte ich (du. c) Ich kaufe dir das (wünschen) Buch.. (teilnehmen)? d) Versuche an dem Sportfest .. (bekommen).. b) Ich hoffe heute einen Brief von meinen Eltern .. c) Andrei hilft (das Kind. i) Können Sie mir Ihren Bleistift . e) Im Park spielen viele (lachen) Kinder. der Bruder). (kommen) ? g) Im Sommer lerne ich bestimmt ... h) Ich helfe dir diese schwere Übung . ein Freund. (teilnehmen)! e) Ich höre meine Mutter nach Hause . zwölf Monate.. ein Kollege. kein Heft.. mich an der Ecke! Mach dich nicht . Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) Ich brauche (ein Bleistift. der Freund. der Bruder) ab. diese Uhr. ihr Kollege.. der Student.. ein Freund. (schwimmen). g) Das neu (erscheinen) Buch ist sehr interessant. das Sportfest. ein alter Freund)... die Kollegen). .. (kommen). (machen).. jenes Heft. Wir freuen uns .... f) Möchtest du nicht zu mir .. h) Gestern begegnete ich (deine Nachbarin.. Folosiţi ca adjectiv atributiv participiul prezent sau perfect al verbelor din paranteză (după cum cere sensul propoziţiei) l a) Endlich bekomme ich den lange (erwarten) Brief. i) Morgen treffe ich (unsere Lehrerin. die Theatervorstellung. d) Das Kind zeigte mir das Heft mit den schön (schreiben) Übungen.. b) Im (kommen) Winter fahren wir ins Gebirge. eine Uhr. dieser Bleistift. h) Man soll nicht in einen (fahren) Autobus einsteigen.. das Heft. c) Willst du nicht an dem Sportfest . f) Laß das Ei drei Minuten in (kochen) Wasser. 14. (lernen). unser Lehrer.. ihre Mutter..... (geben)? j) Andrei beginnt für die Prüfungen . mich lustig! potrivit! 13. LEHRSTÜCK c) d) e) f) g) Mein Bruder interessiert sich .. (gehen).

f) An der dritten Haltestelle steige ich . . Traduceţi! A. (hereinkommen). die Stunde.DER FLOH 227 k) I) m) n) 0) Ioana geht das Buch . ! e) Ich steige hier in den Autobus . . (anrufen)! Ich kann dich nur um 6 Uhr. f) Prietenul deschise scrisoarea şi găsi un purice în ea. B. g) Ich... welche. e) Die Studenten.. d) „îţi trimit în această scrisoare un purice viu. Spazierengehen.. . c) Un locuitor din acel sat scrise în prezenţa unui avocat o scri­ soare prietenului său.. .. Completaţi cu particulele separabile ale verbelor respectivei a) Gestern abend wohnten wir einer Sitzung . der Bahnhof.. begleiten.. dann gehen wir noch eine Stunde .. aussteigen? 18. la imperfect! C. früh. . i) An. teilnehmen. sich entschuldigen.. a) O domnişoară mai bătrînă era funcţionară la un oficiu poştal dintr-un sat din Franţa. g) Um wieviel Uhr stehst du . Anul are 12 luni.. eine schöne Theatervorstellung... Formaţi propoziţii A. hereinkommen. b) Ea era foarte curioasă şi obişnuia să deschidă toate scrisorile. . wir? b) Wir. la prezent! B. heute. 17. wir. erwarten. martie.. d) Ich. denn. du. .. (anrufen). das Mittagessen.. Versuche mich um 5 Uhr .. Lunile anului se numesc : ianuarie... . f) Der Lehrer. beiwohnen." e) Dar el nu puse nici un purice în scrisoare. die Störung. . der Brief. wegen. iunie. 01) Komm und nimm an unserer Sitzung . Haltestelle. mai. beginnen. c) Hol mich . wir. b) Anda nimmt den Hörer . und wirft eine Münze . . zu Hause. .. ? h) Morgen rufe ich dich wieder . vergessen. auf. g) Astfel şugubăţul îi încurcă funcţionarei socotelile.. In der Nacht begann es . (schneien). adică 365 zile şi o dată la 4 ani 366 zile. 16. aufstehen.. . Ich sehe meine Schwester .. . ein wenig. Sper să-i dau o lecţie domnişoarei celei curioase. ein. .. februarie. Ausflug. und... die Kollegen. mein Vater. Nach dem Gespräch hängt sie den Hörer wieder . (kaufen). an. la perfect! a) Wo.. aprilie. h) Mein Freund. c) Vor.

L-am uitat acasă. Ea rămîne acasă. vineri. noiembrie. adică 30 sau 31 zile. . octombrie. Iarna zilele sînt mai scurte decît nopţile. septembrie. Trebuie să stăm puţin la coadă la casa cinematografului. sau o dată la 4 ani 29 zile. dar nu-ţi vine greu? D.228 23. Luna febru­ arie este cea mai scurtă. O săptămînă are 7 zile. căci trebuie să înveţe pentru mîine. toamna şi iarna. a) Ieri am revăzut un vecbi coleg. căci ea are numai 28 zile. Fiecare anotimp durează 3 luni. dar merg mai bucuros la teatru. nu are voie. Vara zilele sînt mai lungi decît nopţile. nu ştiu încă bine germana. La 21 martie şi 23 septembrie ziua este tot atît de lungă ca noaptea. a) b) c) d) e) f) Profesorul mi-a pus o întrebare grea. joi. îl vrei ? — Nu. b) Are voie Ioana să vină cu mine la cinema? — Nu. vara. căci rulează un film excelent şi înghesuiala e mare. Trebuie să scriu cu cerneală. duminică. Fiecare lună are 4 săptămîni şi 2 sau 3 zile. c) Te chem diseară la telefon şi poate mergem puţin la plimbare. c) încearcă să traduci această lecţie! — Nu pot. — Se spune că e foarte bun. marţi. Er wollte ihr das Handwerk legen. b) Ce film rulează la cinematograful „Patria" ? — Rulează un film nou. — Mulţumesc. sîmbătă. dar fii punctual! E. Acestea se numesc : luni. august. vino să mă iei (folosiţi abholen) la ora 6. d) Iţi ajut să traduci lecţia. Dar îţi dau cu plăcere creionul meu. Noi împărţim anul în 4 anotimpuri: primăvara. C. mulţumesc. Am învăţat mult pentru acest examen. g) Eu merg bucuros (cu plăcere) la cinema. a) Poţi să-mi dai stiloul tău ? — Nu-1 am la mine. Am format un număr greşit şi o voce mi-a răspuns : „Greşeală!" Mi-a venit (în minte) o ideie bună. LEHRSTOCK iulie. d) După masă participăm la o şedinţă. miercuri. decembrie. Nu trebuie să învăţaţi lecţia pe dinafară. h) Cum v-a plăcut cartea aceasta? Merken Sie sich! Paul wollte Fräulein Emilie eine Lehre erteilen. La vară revăd pe cel mai bun prieten al meu.

Morgen komme ich wieder. „und kann alle Krankheiten heilen. bleibe im Tor stehen und rufe euch allen zu : Alle Gesunden sollen herauskommen. Auch Lungenkranke lagen in den Betten. Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen." Am nächsten Tag kam Eulenspiegel wieder. Der Schwächste wird nicht gehen können. Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke : einige waren nierenkrank." Der Kranke versprach zu schweigen. daß du alle Krankheiten heilen kannst?" „Versprich mir 200 Gulden. eine Leberkrankheit oder ein Magengeschwür.24. Schnupfen und Husten. und daß ich aus diesem Pulver eine Arznei bereiten werde. ging zu ihm und fragte i h n : „Ist es wahr. Der Spitalmeister hatte von der Ankunft Eulenspiegels gehört. „Ich bin der Arzt der Ärzte". „Wisse denn". (VIERUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT Till Eulenspiegel kam eines Tages nach Nürnberg. aber sie wollten das Spital nicht verlassen. andere hatten ein Herzleiden. . Diesen werde ich verbrennen. Du wirst sehen. alle Kranken zogen sich an und kamen heraus. „daß ich den Schwächsten von euch durch Feuer in Pulver verwandeln muß. Manche Kranken hatten eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Kopfweh. und ich bringe alle Kranken auf die Beine. denn sie wollten am Leben bleiben. antworteten sie. daß sie das Spital verlassen. die Ärzte und Krankenschwestern hatten alle Hände voll zu tun. daß du niemandem verraten wirst. anderen taten nur die Zähne weh. Da flüsterte er jedem Kranken ins Ohr : „Schwöre mir. was ich dir sage. Die Krankenzimmer waren besetzt. prahlte er überall. sagte Eulenspiegel." Im Nürnberger Spital lagen damals sehr viele Kranke." Gleich darauf ging Eulenspiegel ins Spital und fragte die Kranken : „Wie fühlt ihr euch?" — „Es geht uns sehr schlecht".

124. comic izbitor al situaţiilor. (K. vorbind despre cărţile populare germane. Aber am dritten Tag sah der Spitalmeister. Marx şi Fr.. Satira poznelor lui Till Eulenspiegel se îndreaptă împotriva celor bogaţi şi a orăşenilor îngîmfaţi şi hrăpăreţi. cu care nu se pot făli multe popoare. daß alle Kranken ins Spital zurückgekommen waren. ob sie gehen können. 2) der Spitalmeister — der Spitaldirektor 3) eines Tages (vezi pag. spune : „Iată o serie de cărţi. Der Schalk verließ gleich darauf die Stadt. wollten am Leben bleiben — voiau să rămînă în viaţă Lexik Synonyme Halsweh — Halsschmerzen Kopfweh —• Kopfschmerzen die Arznei — das Medikament das Spital — das Krankenhaus Antonyms voll =f= leer krank =j= gesund der Kranke =/= der Gesunde sprechen =f= schweigen . pag. Erst jetzt merkte er. cap. daß kein Kranker zurückgeblieben war.S. LEHRSTOCK Der Spitalmeister fragte die Kranken.. Grammatik 2) 7) . Atîta spirit. 600). antwor­ teten alle und liefen davon. printre care şi despre Till Eulenspiegel.. 1953. Überrascht mußte der Spitalmeister feststellen. Friedrich Engels. ar putea într-adevăr să lase în umbră bună parte din literatura noastră". 214. Cărţi populare germane.P. Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel und gab ihm die verspro­ chene Belohnung. naturaleţe a construcţiei şi a tratării.P. Engels : Despre Artă şi Literatură. Sie erzählten ihm alles. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte.L. umor blînd care întovărăşeşte ironia muşcătoare. „Ja". află (vezi pag.230 24. Erläuterung 3) 4) gleich darauf = imediat. îndată după aceea 5) Es geht uns sehr schlecht = Ne simţim foarte rău 6) wisse denn = să ştii. E. Erläuterungen 1) Till Eulenspiegel (Til Buh-Oglindă) — cunoscut personaj comic din lite­ ratura germană populară. temperînd-o.

c) Schwöre mir. = a mulţumi (cuiva) GRAMMATIK 1. = a suferi (de) verwandeln + in + Akk. -n = bolnavul (bolnava) der Schwerkranke. -n. introduse prin conjuncţiile daß (ex. -n. -es.Dat. e). Propoziţiile de mai sus. was ich dir sage.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 231 Wortfamilie krank = bolnav der (die) Kranke. a şi c) = că şi oh (ex. ceea ce (ex. -er = spitalul die Krankheit. = a auzi (despre) leiden + an + Dat. ob). : was). = a transforma (în) zurufen -f. -en = boala die Leberkrankheit. sub- . sînt pro­ poziţii secundare şi anume propoziţii completive directe. daß alle das Spital verlassen. -n. ob sie gehen können. -n = sora (de spital) das Krankenhaus. b) Der Spitalmeister fragte sie. . -n = bolnavul grav der Lungenkranke.= camera de bolnavi die Krankenschwester. -s. sau prin pronume (de ex. b) = dacă şi prin pronumele was = ce. -en = boala de ficat herzkrank = bolnav de inimă nierenkrank = bolnav de rinichi Rektion hören + von + Dat. daß du niemandem verraten wirst. = a striga (cuiva) sich bedanken + bei + Dat. PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ A. Propoziţiile completive directe pot fi introduse prin conjuncţii ordonatoare (daß. a) Du wirst sehen. -n = bolnavul de plămîni das Krankenzimmer.

b la imperfect) este un verb compus cu particulă separabilă. Du wirst sehen... Verbele eu particulă separabilă în propoziţia secundară a) Er stellt fest. Propoziţia principală se desparte de propoziţia secundară printr-o virgulă. Verbul zurückbleiben.. totuşi în pro­ poziţiile de mai sus — acestea fiind secundare — particula nu s-a separat de verb. alle ins Spital zurückgekommen waren. .. daß kein Kranker zuriickfeleibt. 595) 2. . daß alle . . LOCUL P R E D I C A T U L U I ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) b) c) d) . In propoziţia secundară — verbul conjugat stă pe ultimul loc. ordinea cuvintelor din propoziţia secundară se deose­ beşte atît de ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi pag. 27. particula nu se mai separă de verb.. 148.. .. daß kein Kranker zurückblieb. a la prezent. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ A.. In limba germană. Grammatik 2). das Spital verlassen. zurückgeblieben (ex. ..... LEHRSTÜCK B. b) Er stellte fest. daß daß daß daß alle . infinitivul sau numele predicativ stau pe locul penultim. du niemandem verraten wirst. das Spital Was wirst du sehen? verlassen.. Propoziţia completivă directă răspunde la întrebarea was? ( = ce?) (vezi schema nr. •—participiul. . în propoziţiile secundare. cît şi de cea din limba română. la verbele cu particulă separabilă.. ex.232 24. blieb zurück. du alle Krankheiten heilen kannst. . . . pag.

în propoziţiile de mai sus adjectivul krank este întrebuinţat ca substantiv. c) Überrascht stellte er fest. daß Eulenspiegel alle Krankheiten heilen kann? b) Der Spitalmeister merkte. der des dem den Alte Alten Alten Alten der des dem den Reisende Reisenden Reisenden Reisenden der des dem den Angestellte Angestellten Angestellten Angestellten se declină ca adjectivele atri­ . daß er ihn betrogen hatte. observăm că se declină ca adjectivele. în exemplul b slab. b) Der Spitalmeister fragte die Kranken. ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE a) Im Nürnberger Spital lagen sehr viele Kranke. A. ob sie gehen können. iar subiectul ocupă locul următor. acesta trece înain­ tea subiectului. 3. pronumele complement direct. Adjectivele şi participiile substantivizate butive. 2) Dacă în propoziţie există un pronume personal. dacă propoziţia nu conţine nici un pronume personal. — In exemplul b însă. stă imediat după conjuncţie. daß kein Kranker zurückgeblieben war. si nu ca substantivele. în exemplul c mixt. EULENSPIEGEL ALS ARZT 233 B. — In exemplul c subiectul exprimat printr-un pronume stă imediat după conjuncţie. c) Der Spitalmeister merkte. LOCUL SUBIECTULUI ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) Ist es wahr. exprimat printr-un substantiv. G. D. dar numai dacă subiectul nu este exprimat el însuşi printr-un pronume. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. stă imediat după conjuncţie. celălalt pronume ocupînd locul următor. şi anume în exem­ plul a tare. — în exemplul a subiectul este exprimat printr-un substantiv şi stă ime­ diat după conjuncţie.TILI. Deci: 1) Subiectul propoziţiei secundare. Cu toate acestea. Exemple : Singular Masculin N.

G. G. etwas Wichtiges. N. . etwas Schönes. D. A. nichts Neues etc. D. die Werktätige. das Schöne. etwas Gutes. A. der Lahme ( = ologul). N. der Verantwortliche.234 24. die Taube. der Taube ( = surdul). das Gute. ein eines einem einen Alter Alten Alten Alten ein eines einem einen Reisender Reisenden Reisenden Reisenden ein eines einem einen Angestellter Angestellten Angestellten Angestellten Singular Feminin N. A. die Verantwortliche. Adjectivele şi participiile substantivizate de genul masculin şi feminin arată de obicei per­ soane : der Werktätige ( — omul muncii). D. der Verwandte ( = ruda). Observaţii. alles G u t e . die Stumme. der Deutsche. die Bekannte. A. 1. Adjectivele substantivizate de genul neutru exprimă de obicei noţiuni abstracte. der Bekannte ( = cunoscutul. die Lahme etc. G. D. de exemplu : das Wichtige. die der der die eine einer einer eine Alte Alten Alten Alte Alte Alten Alten Alte die der der die eine einer einer eine Reisende Reisenden Reisenden Reisende Reisende Reisenden Reisenden Reisende die der der die eine einer einer eine Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Plural Masculin şi Feminin N. der Stumme ( = mutul). LEHRSTÜCK Singular Masculin N. G. 2. die Verwandte. cunoştinţa). der Blinde ( = orbul). A. die Blinde. die Deutsche. die der den die Alten Alten Alten Alten die der den die Reisenden Reisenden Reisenden Reisenden die der den die Angestellten Angestellten Angestellten Angestellten Alte Alter Alten Alte Reisende Reisender Reisenden Reisende Angestellte Angestellter Angestellten Angestellte Adjectivele substantivizate de genul neutru se declină de asemenea ca adjectivele. dar se întrebuinţează numai la singular. viel Gutes. D. G.

der Stumme kann nicht sprechen. Jede Hand hat fünf Finger. ci cu subiectul al doilea : Es kommt heute ein Freund zu uns. Predicatul nu se acordă cu es. 5. der vordere das Gesicht. und der Lahme kann nicht gehen. der Taube kann nicht hören. Links und rechts sind die Wangen. Auf dem Kopf sehen wir die Haare. In această propoziţie sînt două subiecte : Es şi viele Schwerkranke. Die Gliedmaßen sind : die zwei Arme mit den Händen und die zwei Beine mit den Füßen. Im Mund sind die Zunge und die Zähne. schmecken mit der Zunge und tasten mit den Fingern. FORMAREA CUVINTELOR Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. Der hintere Teil des Kopfes heißt der Hinterkopf. . Rechts und links sind die Ohren. Das Gesicht besteht aus meh­ reren Teilen. Es poate servi şi la dublarea subiectului. Übersetzen Sie! Der menschliche Körper besteht aus Kopf. Zwischen den Augen ist die Nase. Sufixul de origine negermană -ei este accentuat. Rumpf und Gliedmaßen. Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ist der Hals. Wir sehen mit den Augen. DUBLAREA SUBIECTULUI PRIN ES 235 Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke. Acest es nu se traduce. Unter der Nase ist der Mund. Es kommen heute Freunde zu uns.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 4. Substantivele formate cu sufixul -ei sînt de genul feminin. Oben ist die Stirn. Se întrebuinţează în special atunci cînd vrem să punem predicatul (care urmează să fie scos în evidenţă) înaintea subiectului. und jeder Fuß hat fünf Zehen. Der Blinde kann nicht sehen. riechen mit der Nase. Übungen 1. Unter der Stirn sind die Augen. hören mit den Ohren.

. Alle Kranken werden gesund. c) daß < Itellius wußte nicht. Ich habe dir gesagt. ..und ein paar Lungen.. auf die .. Der Sklave war krank. Setzen Sie die eingeklammerten a) b) c) d) e) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Haben Sie von (dieser berühmte Arzt) gehört? Wir bedankten uns bei (der Lehrer und die Lehrerin) für die Hilfe. b) ob j Der Arzt weiß nicht.236 24. die anderen haben ein -leiden oder eine -krankheit. Alle Kranken werden gesund. Ergänzen Sie! a) Die Kranken. Gebrauchen Sie: Verbinden Sie die Satzpaare! a) daß i Der Arzt hofft. d) was J Erzähle ihr. . e) daß i Die Kranken wußten nicht. c) Dieser ist -krank. und sie werden das Spital . die -Schwestern hatten alle Hände voll b) Dort lagen die Schwer.. f) Eulenspiegel sagte dem Spitalmeister: „Ich bringe alle . Eulenspiegel hatte sie betrogen.des Spitals waren besetzt.. . d) Manche hatten eine . e) Ihr müßt diese Arznei täglich ." Ergänzen Sie! ReisendReisendReisendReisendReisendReisendKrankKrankKrankKrankKrankKrankb) dieser diese keines keiner allen viele d) der die das diesem ein eine Rlind Blind Blind Blind Blind Blind AltAltAltAltAltAlt- a) der ein eines diesem viele alle c) der die kein keine vieler dieser 4. . Ich leide an (starke Kopfschmerzen)..... LEHRSTOCK 2. Ich habe von (das neue Buch) gehört. Wir müssen uns bei (diese gute Krankenschwester) bedanken. mit -weh und -schmerzen..

(alle Kranken werden gesund). die Zähne. gut. Leiten Sie folgende Sätze durch es ein! a) b) c) d) Einige Kranke kamen zum Arzt. Viele Kranke saßen im Wartezimmer. (du willst mir erzählen). Fast alle Kranken kamen ins Spital zurück. Ich werde dich anrufen. schlecht) b) Wie fühlt sich Ihr Bruder?—(besser. Sie! Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter! 8. Herzkrankheit. Antworten a) Wie fühlen Sie sich ? —• (sehr gut. Antworten A. Hals-) d) Was t u t Ihnen weh ? —• (der Kopf. c) Eulenspiegel verspricht dem Spitalmeister. Leberschmerzen) f) Was fühlen Sie bei einer Erkältung?—. Du sagst. (Eulenspiegel hatte ihn betrogen). Kopf-. Alle Kranken nehmen die Arznei ein. Magen-. Ich höre nicht. Halsweh) 9. nichts) e) Woran leiden Sie? — (Nierenkrankheit. f) Ich weiß schon. Jeder Kranke nimmt ein. d) Der Spitalmeister sah erst spät. Magengeschwür. (ich kann heute ins Kino gehen).TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 237 f) daß g) daß h) was i) ob j) was Der Arzt sieht. Alle Kranken kommen zurück. (die Kranken können gehen). 7. b) Der Arzt wußte nicht. der Hals. was oder o b / a) Ich kann dir nicht verraten. g) Der Kranke fragte die Ärzte. (in diesem Brief steht geschrieben).(Kopfschmerzen. schlechter. Verwandeln Sie den eingeklammerten Satz in einen Objektsatz! Gebrauchen Sie daß. (sie können seine Krankheit heilen). Ich weiß noch nicht. der Magen. e) Ich weiß noch nicht. nicht gut) c) Was für Schmerzen haben Sie?—-(Ohren-. Leber-. Der Arzt weiß (es). a) b) c) d) e) Wer Was Wer Was Was Sie! kam eines Tages nach Nürnberg? erzählte Eulenspiegel überall? lag damals im Spital? versprach Eulenspiegel dem Spitalmeister? sagte Eulenspiegel jedem Kranken? . 6. wohl. Die Krankenschwester weiß (es). Zahn-. Die Kranken liefen aus dem Nürnberger Spital davon.

dar mă dor dinţii. a) b) c) d) e) . a) Ştiu că mergi diseară la teatru." d) A doua zi toţi bolnavii se îmbrăcară şi plecară. g) A treia zi toţi bolnavii se întoarseră la spital. am luat zilnic medicamentul şi acum sînt iar sănătos. că ai fost ieri la conferinţa profesorului nostru.) bolnav de inimă? — Nu. ceva mai bine decît ieri. b) c) d) e) f) C. e) Directorul constată că saloanele de bolnavi erau goale. Übersetzen Sie! A. Nu-i spune ce îţi voi povesti acum. eu sînt bolnav de ficat.238 24. Sînteţi (dv. Medicul a constatat că acest bolnav suferă de o boală de rinichi. und was machte er nachher? geschah am dritten Tag? merkte der Spitalmeister? Warum haben Sie gefehlt? Was fehlte Ihnen? Hatten Sie eine schwere Erkältung? Waren Sie in der Poliklinik? Was sagten Sie dem Arzt? Was sagte Ihnen der Arzt? Wie lange lagen Sie im Bett? Wer pflegte Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? als Arzt"! 10. Promite-mi că vei lua acest medicament de trei ori pe zi. Nu cred că o să iau medicamentul. LEHRSTÜCK f) g) h) i) j) B. f) El i-a dat lui Eulenspiegel banii promişi." c) Eulenspiegel şopti fiecărui bolnav la ureche : „Jură-mi că nu mă vei trăda. Mă doare capul şi am guturai. Nu ştiu dacă putem merge azi la medic. că ei s-au grăbit. B. că m-ai chemat azi dimineaţă la telefon. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Was Was Was Was Was machte er am nächsten Tag? machten die Kranken? bekam Eulenspiegel. Mai ai dureri de cap ? —• Nu. a) Eulenspiegel se lăudă că poate vindeca toate bolile. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Till Eulenspiegel 11. Cum te simţi astăzi ? — Mulţumesc. că trebuie să ne grăbim. Trebuie să ard pe unul din voi şi să-1 transform în pulbere. Eşti încă bolnav ? —• Nu. b) El spuse : „ î n două ore pun pe toţi bolnavii pe picioare.

rudele mele locuiesc la ţară. Es geht mir gut. . b) Oamenii muncii îşi petrec concediul ( = concediul lor) în frumoa­ sele case de odihnă din patria noastră. e) Domnul acesta este german. Ich habe Kopfschmerzen (Kopfweh). a) l-am mulţumit călătorului.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 239 D. Der Kopf tut mir weh. d) Aveţi rude în Bucureşti ? — Nu. Merken Sie sich! Wir haben alle Hände voll zu tun. besser). c) Nimeni nu ştie să povestească aşa de frumos ca această bătrînă. h) Obiceiul funcţionarei Dupont era foarte urît. schlecht. f) Poţi să-mi dai cartea aceasta pentru un cunoscut? g) în ţara noastră există multe şcoli pentru orbi. Der Arzt bringt alle Kranken auf die Beine. Wie fühlen Sie sich ? — Was fehlt Ihnen ? Ich fühle mich gut (wohl. el face o călătorie prin patria noastră minunată.

Wir wollen einmal sehen. ob du auch etwas spielen kannst. „Jetzt versuch." erwiderte der Kleine. Die Anwesenden waren begeistert. Mendelssohn wollte auf dem Klavier frei phantasieren." „Das Menuett". sagte der Dichter freundlich. ich spiele das Menuett aus . Dieses Kind war Felix Mendelssohn. Felix wieder­ holte es mit Variationen. Goethe streichelte den jungen Künstler und sagte : „Du bist noch nicht fertig! Ich möchte noch ein Menuett hören. Wie konnte man das nur lesen? „Das ist von Beethoven". denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. Der Knabe war sein Liebling geworden. J o h a n n W o l f ­ g a n g G o e t h e este unul din cei mai de seamă reprezentanţi nu . „Es wird überall gespielt und ist. sagte Goethe. (FÜNFUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN Eines Abends waren bei Goethe viele Freunde versammelt. deshalb bat er Zelter um ein Thema. Goethe betrachtete den Knaben mit forschenden Blicken. was du noch nicht kennst. „Bitte.25. Erläuterungen 1) Născut la 28 august 1749 în Frankfurt pe Main. rief jemand aus. Dann rief e r : „Jetzt werde ich es Ihnen vorspielen!" Und dieses zweite Mal spielte er fehlerlos. Der große Dichter hatte sie eingeladen.Don Juan'. „ist von dir vorbereitet worden." „Bitte. Er machte hie und da einen kleinen Fehler. Gib acht! Ich werde dir jetzt ein Manuskript bringen." Felix sah auf das Blatt. aber er verbesserte sich selbst. spiele uns etwas vor". zeig. meiner Meinung nach. was du k a n n s t ! " Felix begann sofort zu spielen. das schönste in der ganzen Welt. Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. Das Kind wurde von allen umarmt und geküßt. Zelter setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied.

. F e l i x M e n d e l s s o h n-B a r t h o 1 d y (1809—1847).. mare com­ pozitor german de factură romantică.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) numai ai literaturii germane. = După părerea mea este . Sînt cunoscute în special con­ certele lui pentru pian şi vioară şi uvertura Visul unei nopţi de vară. atingînd un renume mondial. teoria literaturii şi a artei. romanul Wilhelm Meister şi epopeea Hermann und Dorothea. In urma activităţii sale şi a influenţei exercitate de perso­ nalitatea sa. literatura germană se ridică la rangul de literatură naţio­ nală clasică. Opera sa cuprinde toate domeniile literaturii.. Sub influenţa artei antice Goethe scrie dramele îphigenie auf Tauris. Faust. Moare la 22 mar­ tie 1832. O influenţă deosebit de mare asupra formării sale o au călătoriile în Italia (1786—4788. unde rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. Trăind în perioada de trecere de la absolutismul feudal la democraţia şi liberalismul burghez. . 1881 Wörter / foaia frunza . Egmont şi Torquato Tasso. pe care a compus-o la vîrsta de 17 ani.. Goethe devine reprezentantul de frunte al clasicismului german. wollte frei phantasieren = voia să improvizeze K a r l F r i e d r i c h Z e l t e r (1758—1832). Intre 1794—4805—• perioada colaborării cu Friedrich Schiller — iau naştere renumitele balade. care îi lărgesc mult orizontul poetic şi umanistic. Es ist meiner Meinung nach . Don Juan — operă de Mozart (1756—1791). termină cea mai importantă operă a sa. poetul este preocupat de toate frămîntările sociale şi cuceririle ştiin­ ţifice ale epocii.. ci ai celei universale. î n 1775 se mută la Weimar. 1790). cu puţin înainte de moarte. sculptură.. în 1831. Goethe studiază dreptul la Leipzig şi Straßburg. compozitor german. o capodoperă a literaturii univer­ sale (prima parte apăruse în forma definitivă în 1808). istorie şi multe domenii ale ştiin­ ţelor naturii. pictură. a fost prietenul lui Goethe şi profesorul lui Mendelssohn. In tinereţe face parte din mişcarea „Sturm und Drang" şi scrie drama Götz von Berlichingen şi romanul Die Leiden des jungen Werthers. în ultimii ani ai vieţii se îndeletniceşte cu studii în domeniul ştiinţelor naturii şi scrie cunoscutul roman autobiografic Dichtung und Wahrheit. Gib acht! = Bagă de seamă! Ai grijă! Fii atent! Lexik Synonyme Antonyme jemand =f= niemand das Manuskript — die Handschrift verbessern — korrigieren Vieldeutige das Blatt 16—Limba germană — c.

-e = arta der Künstler. verbele sînt la diateza pasivă. . + zu + Dat. . -s..= actorul der Spielwarenladen. Jetzt wird dir ein anderes Manuskript gebracht werden.) bitten + Akk.242 25. Der Kleine wurde gebeten. -s. Das Menuett war von dir vorbereitet worden. '-' = magazinul cu jucarn Rektion einladen + Akk. — a invita (pe cineva la . = a (se) convinge (de) GRAMMATIK 1. şi anume : în în în în în propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia a — la b —-la c •— la d •— la e —la prezent imperfect perfect mai mult ca perfect viitor.. -nen = artista künstlerisch = artistic spielen — spielte — gespielt = 1. DIATEZA PASIVĂ A. pentru cineva) das Spiel. a cînta (la un instrument) vorspielen — spielte vor —• vorgespielt = a cînta (la un instrument în faţa cuiva. -s. -(e)s. -s. .= ar­ tistul die Künstlerin. -e = jocul der Spieler. FORMAREA PASIVULUI a) b) c) d) e) Das Menuett wird überall gespielt. LEHRSTOCK Wortfamilie die Kunst. + um + Akk. ein Menuett vorzuspielen. în exemplele de mai sus. a (se) juca 2.= jucătorul der Schauspieler. == a ruga pe cineva (pentru ceva) (sich) überzeugen -f von + Dat. Das Menuett ist von dir vorbereitet worden. .

Subiectul propoziţiei active Subiectul propoziţiei pasive De exemplu : Der Dichter bat den Kleinen. 106. direct Complementul direct al propoziţiei acUve Complement de agent ( + von) al propoziţiei pasive Der Kleine wurde von dem Dichter gebeten. \ Compl. D i a t e za p a s i v ă — werden (la timpul corespunzător) + partici­ piul perfect al verbului de conjugat. B. nu numai la formarea viitoru­ lui (werden f infinitiv).GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 243 î n limba germană. T R A N S F O R M A R E A D I A T E Z E I ACTIVE ÎN DIATEZĂ PASIVĂ La transformarea diatezei active în diateza pasivă — subiectul propoziţiei cu diateza activă devine în propoziţia pasivă complement de agent legat de verb. pasive > ţ O b s e r v a t i e . . La perfect şi la mai mult ca perfect pasiv se întrebuin­ ţează worden în loc de geworden. de agent j I Subiectul propoziţiei active -> complementul prop. diateza pasivă se for­ mează cu auxiliarul werden (la timpul corespunzător) + participiul perfect al verbului de conjugat. ci şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul perfect). Verbul auxiliar werden serveşte. Cînd o propoziţie In care mari este subiect este trecută la diateza pasivă. man nu se mai pune. — Das Menuett wurde gespielt. — complementul direct al propoziţiei active devine subiectul propoziţiei pasive. ein Menuett zu spielen. de obicei. spre deosebire de limba română. pasive + von Complementul direct al propoziţiei active — subiectul prop. 559) O I) s c r v a | i c. prin prepoziţia von. pag. (vezi schema nr. M&B spirite das Menuett. / Subiect ein Menuett zu spielen. Subiect Compl. prin urmare.

a şi b) 2) La perfect. TRADUCEREA D I A T E Z E I PASIVE Diateza pasivă se poate traduce în limba română : 1) fie prin diateza pasivă : Das Kind wurde umarmt. — participiul perfect stă în locul penultim. a). propoziţiile sînt legate prin conjuncţia deshalb ( = de aceea. mai mult ca perfect şi viitor : — auxiliarul conjugat stă în locul 2. war überall gespielt worden. TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E P R I N C I P A L E CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ 25. In fraza de mai sus (ex. deshalb bat er Zelter um ein Thema. Conjuncţia deshalb introduce propoziţii conclusive principale. wird überall gespielt werden. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. d şi e) D. — worden resp. TOPICA ÎX FRAZELE PRIX COORDONARE (Continuare) a) Der Kleine wollte auf dem Klavier phantasieren. (Ex. 2. . = Menuetul se cîntă pretutindeni. ist überall gespielt worden. = Copilul a fost îmbrăţişat.244 C. c. din această cauză). (Ex. — participiul perfect stă in locul ultim. wurde überall gespielt. 2) fie prin pasivul reflexiv : Das Menuett wird überall gespielt. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) Das Das Das Das Das Menuett Menuett Menuett Menuett Menuett wird überall gespielt. werden stă în locul ultim. 1) La prezent şi imperfect: —-verbul auxiliar conjugat werden stă în locul 2. b) Der große Dichter hatte Gäste eingeladen.

Nach seiner Schulzeit studierte er in Leipzig. denn sie braucht ein Bach. pentru ce). Goethe beendete dieses Meister­ werk der Weltliteratur erst kurz vor seinem Tod. D. ex. b) Er wird mir seinen Freund vorstellen. rief jemand aus. Johann Wolfgang Goethe. p.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 245 Alte conjuncţii care introduc propoziţii conclusive principale s î n t : darum. daß du niemandem. deshalb sau deswegen verbul conjugat stă în locul 1. 55. weswegen? ( = din ce cauză). wurde im Jahre 1749 geboren. was ich dir ins Ohr sage. verraten wirst. . 122. Einige Jahre später begann Goethe die Arbeit an seinem bedeutendsten Werk Faust." Niemandem este dativul pronumelui nehotărît niemand ( = nimeni). b) „Schwöre mir. Observaţie. Er starb am 22. A. între propoziţiile conclusive principale şi propoziţiile cauzale există atin­ geri semantice : Lotte braucht ein Buch. în propoziţiile introduse prin darum. B. G. Spre deosebire de propoziţiile introduse prin denn (propoziţia cauzală principală. (vezi schema nr. deshalb geht sie in die Bibliothek. desinenţă. März 1832 in Weimar. cît şi fără Übungen 1. Întrebările corespunzătoare sînt : weshalb? ( = de ce. Übersetzen Sie! A. 575) O b s e r v a ţ i e . der größte Dichter des deutschen Volkes. unde verbul conjugat stă în locul 2 (vezi pag. deswegen. a) Der Knabe wird den Gästen vorgestellt. 3. b). PRONUMELE NEHOTARÎT (Continuare) a) „Das ist von Beethoven". N. Lotte geht in die Bibliothek. Gram­ matik 5). Anto­ nimul pronumelui niemand este jemand ( = cineva). warum? ( = de ce). c) Sie werden das Buch nicht vergessen. jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) Dativul şi acuzativul acestor pronume pot fi folosite atît cu. Während dieser Leipziger Jahre entstanden seine ersten Dichtungen.

Verwandeln Sie ins Passiv! A. f) Man verkauft Briefmarken auf der Post. e) Man stellt den Bücherschrank neben den Schreibtisch.. vorzuspielen (bitten: Präsens. 2. b) Das Menuett wurde vom jungen Künstler vorbereitet... dem jungen Künstler (bringen: Perfekt.246 25. Präsens).. deshalb oder deswegen! a) Der Dichter wollte seinen Freunden ein begabtes Kind vorstellen.. f) Er wird mich morgen vertreten. d) „Das ist von einem großen Künstler geschrieben worden". b) Dieser Student machte keinen Fehler.. e) Es wird immer gespielt werden. (streicheln: Präsens.. g) Man öffnet das Kaufhaus um 8 Uhr. b) Man stellte den Schreibtisch neben das Fenster. f) Ein anderes Manuskript . a) Der Dichter lädt den jungen Künstler ein... f) Wir begleiteten unseren Freund. Plusquamperfekt). LEHRSTOCK d) In unserer Bibliothek werden oft Hefte vergessen. Der junge Künstler spielte es ihm vor. Verwandeln Sie ins Aktiv! a) Das Kind wird von allen geküßt. c) Das Lied ist von ihm fehlerlos gespielt worden.. c) Das Kind . b) Der Dichter wünschte ein Menuett zu hören. jemand. e) Die Gepäckträger haben viele Koffer getragen. denn er ist krank. denn ich kann nicht kommen. d) Man hängt das Bild an die Wand. 5. e) Er wird vertreten.... sagte . {umarmen: Präsens. Er lud sie zu sich ein. Imperfekt). c) Der Reisende zeigte dem Schaffner die Fahrkarte. Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen! a) Der Kleine .. Plusquamperfekt). Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen darum. d) Er hatte die Fahrkarten am Schalter gelöst.. vom Dichter . von Goethes Freunden . 3. 4. Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Passiv. von dem kleinen Künstler (vorspielen: Perfekt. e) Das Kind . Imperfekt). Imperfekt). B. von den Anwesenden . b) Das Menuett . d) Der Fehler (verbessern: Imperfekt. c) Man hat den Koffer ins Schlafzimmer getragen.. a) Man legt das Buch auf den Schreibtisch.

b) Sie gehen schon um drei Viertel 7 auf die Fakultät. 6. Sie braucht Kleingeld. f) Wir können jetzt die Straße überqueren. c) El a vrut să prezinte pe artist celor prezenţi. Er wünschte eine Karte zweiter Klasse nach Sinaia. alle Kranken auf die Beine zu bringen. d) Der Spitalmeister gab Eulenspiegel 200 Gulden. Sie wurden nicht gesund. Ich will eine Fahrkarte lösen. denn ich will eine Fahrkarte lösen. Verbinden Sie die Satzpaare A.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 247 c) Der Kleine spielte fehlerlos. a) Sie wechselt einen Leu. Er hat eine falsche Nummer gewählt. b) Marele scriitor a invitat mai mulţi prieteni. mit der Konjunktion denn! B. Die Begeisterung der Anwesenden war groß. g) Er ging zum Schalter. Übersetzen Sie! A. . Sie wollen sich nicht verspäten. a) Marelui scriitor i-a fost prezentat un copil foarte talentat. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Goethe und Felix Mendelssohn"! 9. 1) Ich gehe an den Schalter. Eulenspiegel versprach. c) Er ruft noch einmal an. d) Băiatul cîntă menuetul fără nici o greşeală. Antworten Sie! a) Wen hatte Goethe eingeladen? Warum? b) Warum bat der Kleine Zelter um ein Thema? c) Wie spielte der junge Künstler? d) Was spielte der Kleine noch vor? e) Hatte der Knabe alle Stücke vorbereitet? f) Wie gefiel den Anwesenden sein Spiel? 8. Sie hatten noch Zeit. darum gehe ich an den Schalter. e) Sie kamen ins Spital zurück. e) Cei prezenţi s-au convins de talentul copilului. mit der Konjunktion darum! Beispiel: Ich gehe an den Schalter. Sie umarmten und küßten ihn. 2) Ich will eine Fahrkarte lösen. f) Toţi au fost entuziasmaţi şi l-au îmbrăţişat şi sărutat pe băiat. 7. d) Die Anwesenden waren vom Kleinen begeistert. Das Licht der Verkehrsampel ist grün. h) Sie gingen in den Wartesaal.

Elevul este întrebat de profesor. a) a ) b) b') c) c') Acest actor tînăr este foarte talentat.248 25. d) Te-a întrebat cineva ceva? e) A venit cineva ? — Nu. Das Konzert ist meiner Meinung nach schön. a) b) c) d) e) f) g) D. Joci şah? Colegul meu este un jucător foarte bun. a) N-am văzut pe nimeni. f) Ai spus aceasta cuiva ? — Nu. Er spielt wunderschön Klavier. C. Elevul a fost întrebat de profesor. Profesorul 1-a întrebat pe elev. b) Ai văzut (tu) pe cineva? c) Să nu vorbeşti cu nimeni despre această chestiune ( = despre aceasta). g) Ce mai este nou? h) Nu-i nimic nou. n-am spus nimănui nimic. LEHRSTOCK B. Er setzt sich ans Klavier. Studenţii noştri au mult interes pentru artă. Profesorul îl va întreba pe elev. Elevul va fi întrebat de profesor. n-a venit nimeni. Ştii să cînţi la pian? Cîntă-ne ceva! Sora mea cîntă frumos (din gură). . Acest joc a fost foarte interesant. Profesorul îl întreabă pe elev. Gib acht! Geben Sie acht! Er machte hie und da einen kleinen Fehler. El este un mare artist. Merken Sie sich! Der Künstler spielt etwas cor.

Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik vor Schillers Fenster. und wir alle wollen anwesend sein. „der neue Professor wird heute seine erste Vorlesung halten. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. gab ihm Mut. lauten und sicheren Stimme. „Warum sind Hunderte von Studenten auf der Straße ? Brennt es irgendwo ?" —. Dieser faßte vierhundert Men­ schen. vor der Tür. es brennt nirgends". aber der Gedanke.26. Erläuterungen 1) Născut la 10 noiembrie 1759 în Marbach. Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren. „Ich bin doch unbekannt." Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. F r i e d r i c h Schiller este alături de Goethe un reprezentant de frunte al literaturii naţio­ nale clasice germane. Seine Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. denn jeder wollte einen guten Platz im anderen Hörsaal erobern. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten worden war. Er wählte einen kleinen Hörsaal. dachte er. Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. ich spreche hier zum erstenmal". bis auf die Straße. Noch den ganzen Abend wurde in der Stadt davon gesprochen. war die Antwort.„Nein. und es kamen noch immer mehr Studenten. dennoch war kein Platz frei. în tinereţe trebuie să urmeze contra voinţei sale . Schon um halb sechs war der Saal voll. auf den Treppen. „Was gibt's denn?" hieß es überall. auf der Diele. (SECHSUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA Nach einem Brief Schülers an einen Freund Am 26. Mai 1789 fand Schillers erste Vorlesung an der Jenaer Universität statt. Unter lautem Pochen der Studenten — das gilt in Deutschland als Beifall — bestieg Schiller das Katheder. Er hatte vor dieser ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Studenten standen auf den Bänken. Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. Alle Studenten rannten auf die Straße. aber dieser lag am anderen Ende der Stadt.

Die Jungfrau von Orleans. întemeiată în 1558. prin produsele optice Zeiss. Intre 1782—1787 iau naştere dramele de tinereţe Fiesko. Maria Stuart. Schiller rămîne pînă la sfîrşitul vieţii un apărător înfocat al liber­ tăţii şi al idealurilor democratice şi umaniste... Mai 1789 ('siebzehnhundertneunundachtzig). expresie a protestului său contra tiraniei brutale a ducelui. este una din universităţile cele mai renumite din Germania. în urma interven­ ţiei lui Goethe. immer noch mehr Studenten = tot mai mulţi studenţi Am 26. Pentru a indica anii de la 1100 pînă la 2000 se exprimă numai sutele. profesor extraordinar de istorie la Universitatea din Jena. Jenaer Universität —• universitatea din Jena. Deosebit de rodnică este perioada colaborării cu Goethe (1794— 1805) cînd Schiller depăşeşte influenţa „Sturm und Drang"-ului. pledînd pentru libertate şi demnitate umană.. Moare la 9 mai 1805.. LEHRSTÜCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) cursurile academiei militare (Karlsschule) patronate de despoticul duce de Württemberg. se auzea Lexik Synonyme die Angst — die Furcht rennen — laufen senden — schicken Antonyme das Ende =h der Anfang voll =f= leer anwesend =j= abwesend nirgends --/= überall bekannt =f= unbekannt .G. Die Braut von Messina. în 1789 este numit. Pe lîngă numeroase poezii (în special frumoasele balade). în care Schiller se ridică împotriva tiraniei sistemului feudal. Acolo scrie drama Die Räuber. Er hatte vor dieser Vorlesung Furcht = I-a fost frică de această pre­ legere .. vestit în special printr-o veche universitate. Jena—oraş important din R. Kabale und Liebe şi Don Carlos.. Wilhelm Teil şi Demetrius (fragment). în 1792 este numit cetăţean de onoare al republicii franceze. . omagiu adus luptei sale pentru libertate. studiind medicina şi dreptul. cît şi prin planetariu. Această universitate. î n urma premierei acestei drame (1782) Schiller trebuie să se refugieze la Mannheim.250 26. hieß es = . el scrie în acest timp renumitele drame Wallenstein (trilogie). ridicîndu-se pe culmile clasicismului german. luptînd pentru trezirea conştiinţei naţionale a Germanilor.D..

dacă subiectul suferă acţiunea. a considera (drept).SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 251 Vieldeutige Wörter a tine — a (se) opri ^ a staţiona halten + für = a lua drept. 1 D şi pag. a sta liefen ( ^ n P 0 Z Hi e orizontală) \ a se afla. a crede GRAMMATIK 1. 189. Infinitivul pasiv prezent = participiul perfect al verbului de conjugat . 201 Gramm.. erobern. dacă subiectul face acţiunea (compară pag.werden (vezi schema nr. pag. = a-i fi frică (de) halten + für + Akk. b) Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden.Akk. în exemplul a verbul erobern este la infinitiv prezent activ. = a se urca (pe) Furcht haben + vor + Dat. al doilea stă la infinitiv şi anume : 1) la infinitiv activ prezent. a crede halten das Ende / \ c . 107. 4). = a ajunge (la) besteigen -+. 559) . a considera drept. î n exemplul b verbul wählen este la infinitiv prezent pasiv.. 2) la infinitiv pasiv prezent. Gramm. INFINITIVUL P A S I V PREZENT a) Sie wollten einen guten Platz. a J1 aşezat ?P*ţ u J slirsitul Rektion erreichen + Akk. = a lua (drept). Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul perfect al verbului de conjugat şi infinitivul verbului werden. Cînd avem două verbe într-o propoziţie.

a vira. — worden sau werden în locul penultim. La prezent şi imperfect. Aceste verbe au : — pe lîngă caracteristicile verbelor s l a b e (-te la imperfect şi -t la participiul perfect) şi una din caracteristicile verbelor t a r i . La verbele bringen şi denken se observă şi o alternanţă consonantică. 2. Verbele senden şi wenden formează formele de bază şi în mod regulat. iar participiul perfect al verbului de conjugat în locul penultim. 3.. a transmite. verbul auxiliar stă în locul ultim. — participiul perfect al verbului de conjugat în locul antepenultim..) —• wandte mich — sich gewandt = a se adresa 2) bringen •— brachte — gebrachte = a aduce denken — dachte — gedacht = a se gîndi Observaţii.. . b) Es brannte nirgends. a) şi brennen — brannte — ge­ brannt (ex. mai mult ca perfect şi viitor: — verbul auxiliar conjugat stă în locul ultim. Intre formele neregulate şi regulate ale verbului senden există o deosebire de sens. etc. Formele regulate ale verbului wenden: wenden — wendete — gewendet au pe lîngă sensurile formelor neregulate şi înţelesul de a întoarce pe dos o haină. Verbele kennen — kannte — gekannt (ex. formele regulate senden — sendete — gesendet întrebuinţîndu-se mai mult cu înţelesul de a emite (radio)... La perfect. b) sînt verbe neregulate de conjugare slabă.. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten worden war. b) ..252 26. VERBELE NEREGULATE DE CONJUGARE SLABĂ a) Ich kannte ihn gut. 1. LEHRSTOCK 2. Verbe neregulate de conjugare slabă sînt : 1) pe lîngă kennen —kannte —gekannt = a cunoaşte brennen — brannte — gebrannt = a arde nennen — nannte — genannt = a numi şi rennen — rannte —• gerannt = a fugi senden — sandte •— gesandt = a trimite wenden •— wandte — gewandt = a întoarce. — la imperfect şi la participiu perfect o altă vocală radicală decît la infinitiv. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten wurde. a îndrepta sich wenden ( + an + Akk. TOPICA ÎN PROPOZIŢIILE SECUNDARE CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ a) .

Die Jenaer Universität—-die Friedrich-Schiller-Universität von heute — wurde im Jahre 1558 gegründet. In diesem Drama erhob sich der Dichter gegen die Tyrannei. Während der Jenaer und Weimarer Jahre entstanden u. TOPICA ÎN FRAZELE PRIN COORDONARE (Continuare) Der faßte vierhundert Menschen. pag. 575) Übungen 1. Auch in seinen anderen Dramen kämpfte Schiller für Freiheit und Menschenwürde. cu toate acestea). deshalb. Im Jahre 1799 zog der Dichter nach Weimar. . trotzdem J locul 1. 122. în exemplul de mai sus propoziţiile sînt legate prin conjuncţia dennoch ( = totuşi.und Industriestadt der Deutschen Demokratischen Republik. cu toate acestea). (vezi schema nr. Übersetzen Sie! A. die geschichtlichen Dramen Wallenstein und Wilhelm Teil und viele Balladen. In propoziţiile introduse prin dennoch şi trotzdem. B. Auf Befehl des despo­ tischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg mußte Schiller die Karlsschule besuchen. deshalb wurde er zum Ehrenbürger der Fran­ zösischen Republik ernannt. Die Schüler lebten dort wie in einem Gefängnis.a. Die Schule war vom Herzog gegründet wor­ den. dennoch war kein Platz frei. Die Stadt Jena ist eine bedeutende Universitäts. Er hatte eine schwere Jugend. Mit 30 Jahren wurde Schiller Professor der Geschichte an der Universität Jena. In der Karlsschule schrieb Schiller heimlich sein erstes Drama Die Räuber. deswegen 1 verbul conjugat dennoch. Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller wurde im Jahre 1759 geboren. / \ darum. Conjuncţia dennoch introduce propoziţii concesive principale. Seine Antrittsvorlesung hatte großen Erfolg. O altă conjuncţie care introduce propoziţii concesive principale este conjuncţia trotzdem ( = totuşi. verbul conjugat stă în locul 1.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 25 4. Schiller starb im Jahre 1805 in Weimar.

Antworten Sie auf folgende Fragen im Präsens Passiv. LEHRSTOCK Mit dieser Universität sind die Namen vieler Philosophen und Schriftsteller eng verknüpft. Setzen Sie den Infinitiv Präsens Passiv ein! a) Die Vorlesung sollte um sechs Uhr (halten). In Jena befindet sich auch der VEB (der Volkseigene Betrieb) Carl Zeiss. c) In der Nähe konnte kein Saal (finden). kann hier Bahnsteigkarten lösen. darf hier nicht sprechen. A. Setzen Sie die Antworten ins Imperfekt und ins Perfekt! Was wird in der deutschen Stunde gemacht ? a) Der Lehrer — grüßen b) Die Übungen — machen c) Die Fehler — korrigieren d) Die Wörter — lernen Was wird auf dem gemacht ? Bahnhof Was a) b) c) d) Der Die Die Die wird in der Bibliothek gemacht ? Bestellzettel — nehmen Bücher — bringen Bücher —• lesen Zeitung — lesen a) Die Bahnsteigkarte und die Fahrkarte — lösen b) Der Fahrplan — lesen c) Zeitschriften und Zeitungen —• kaufen d) Koffer — tragen 3. d) Eine Menschenmenge kann auf den Straßen (sehen). bestellen. 2. Verveenden Sie die angegebenen Verben! B. Präsens Passiv! lesen. soll fremde Sprachen lernen. der größte Betrieb der feinmechanisch-optischen Industrie der Welt. a) b) c) d) e) Man Man Man Man Man muß die Aufgaben machen. b) Ein guter Platz mußte (erobern). Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv a) Dieses Buch müssen Diese Zeitung sollen Diese Zeitschriften . 5. kaufen. Verwandeln Sie ins Passiv! Beispiel: Man soll dieses Buch lesen — Dieses Buch soll gelesen werden. Was wird im Kaufhaus gemacht ? a) Viele Sachen — kaufen b) An der Kasse — zahlen das Pac) An der Warenausgabe ket nehmen 4. e) Der Kranke darf schon (besuchen). Die Erzeugnisse dieses Betriebs werden in über 100 Länder exportiert. muß die Vokabeln täglich wiederholen.254 26.

A. besichtigen. von. und. Übersetzen Sie die Sätze! a) Der Student nennt den Autor des Romans. von. Die Wörter 6. heute. kaufen. auf. alle. die Post. dieser neue Professor. 7. wählen. h) Ich wende mich an dich mit einer Bitte. e) Ein anderer Saal. besuchen. nicht c) Dieser Kranke d) Können. nicht. einwerfen ? halten. halten. Postkarten. Setzen Sie die Verben ins Imperfekt und ins Perfekt Aktiv! B. tanzen. c) Unser Kunstmuseum. fahren. Bilden Sie Sätze im Passiv! a) Briefmarken. können. die Post. d) Alle kennen das Werk dieses Dichters. besichtigen. für. auf. j) Die Kranken. wählen. c) Es brennt nirgends. b) Die Studenten rennen auf die Straße. alle. f) Ein anderer Saal. schnell. morgen. noch. Verbinden Sie die Satzpaare mit der Konjunktion trotzdem (dennoch) oder mit der Konjunktion darum (deshalb)/ a) Mir gefällt die deutsche Sprache. g) Ich bringe Ihnen die Zigaretten. Postkarten. b) Briefmarken. von. hier | dürfen e) Der Vortrag Die Vorlesung f) Dieser Schrank Diese Briefe die Münze der Brief die Postkarten übermorgen sollen sprechen. Ich lerne Deutsch. und. interessant. rauchen. stören. heute. sollen. im Nürnberger Spital. g) Die grammatikalisch m Regeln wiederholen. e) Er denkt an seine erste Vorlesung. i) Der Spitalmeister. betrügen.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 255 b) Hier düi fen. ansetzen. d) Unser Kunstmuseum. kaufen. . halten. h) Eine Vorlesung. g) Eine Vorlesung. heilen. von. sollen. nicht. nicht. dürfen öffnen. 8. sollen. Till Eulenspiegel. f) Er sendet das Paket. können müssen lernen.

Sie machten einen Ausflug. b) Er hatte vor der ersten Vorlesung ein wenig Furcht. h) Es ist spät. c) Diese Übersetzung ist schwer. Sie beeilen sich. e) Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik. Ich will ihn noch einmal sehen. f) Das Werk dieses Schriftstellers ist mir bekannt. c) Seine Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. 10. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Ist Genosse Popescu anwesend? b) Gestern war die Straßenbahn voll. Sie kauft es. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „Schüler über seine erste Vorlesung in Jena"! . e) Ich hatte gestern Gäste. Das Fußballspiel fand statt. Ich bin nicht zu ihm gegangen. d) Dieses Buch war überall zu finden. LEHRSTOCK b) Er fühlt sich nicht gut. d) Den ganzen Abend wurde in der Stadt von der Vorlesung gesprochen. Ich gehe in die Bibliothek. j) Ich will dieses Buch lesen. Ich habe sie gemacht. Stellen Sie Fragen! a) Schillers Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. i) Das Wetter war schlecht. 9. Er ist zur Vorlesung gekommen. 11. e) Sein Haus steht am Ende der Straße. f) Es regnete sehr stark. d) Sie will das Buch lesen.256 26. g) Dieser Film war sehr schön. c) Es ist früh. Antworten Sie! a) Wo hielt Schiller seine erste Vorlesung? b) Was für einen Saal wählte er? c) Warum wählte er keinen großen Saal? d) Wie sprach Schiller? e) Wie äußerten die Studenten ihre Begeisterung? f) Welche Werke von Schiller wurden ins Bumänische übersetzt ? g) Welche Werke von Schiller haben Sie gelesen? h) Welche Dramen von Schiller werden in unseren Theatern gespielt? 12.

b) El a ales pentru prima lui prelegere o sală mică. d) Această prelegere a trebuit să fie ţinută într-o sală mai mare. Merken Sie Sich! Der Professor hält eine Vorlesung. Alle Studenten sind anwesend. e) Entuziasmul studenţilor a fost foarte mare. trebuie să fie bolnav. E bolnavă. a) Schiller era foarte modest. Übersetzen Sie! A. Colega noastră este astăzi absentă. f) In tot oraşul s-a vorbit despre prima prelegere a lui Schiller. unde este staţia de autobuz? Opreşte aici tramvaiul? Oraşul acesta este foarte frumos aşezat. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) A reuşit (el) la examen? Unui student bun nu-i este frică de examene. Ne ţinem totdeauna de cuvînt. Die Vorlesung ist für 6 Uhr angesetzt. pînă acum n-a întîrziat niciodată.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 257 13. c) Sute de studenţi au venit la prelegere. l-am crezut punctual. în care sală se ţine astăzi prelegerea de literatură? Pentru ce oră a fost fixată? Nu ştiu de ce n-a venit încă colegul meu. B. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. |-7—Limba germana — c. 1881 . La ce oră te scoli dimineaţa? Scuzaţi vă rog. Es kommen immer noch mehr Studenten.

Eines Tages erzählte der Lehrer den Kindern eine Geschichte. Die „Fee" war plötzlich nicht mehr zu sehen.27." Jahre waren vergangen. „Was gibt's?" fragte Heinrich. denn die Kiste war höher als das Kind. Er war begeistert und fragte nach dem wahren Verfasser. du bleibst draußen. Nach einer Stunde gab er seiner Schwester das Heft mit dem Aufsatz. Lottchen nannte ihn. „Ich soll eine Geschichte niederschreiben. sagte Heinrich. Am nächsten Tag las der Lehrer mit großer Aufmerksamkeit diesen Aufsatz. und ich habe sie vergessen". singst ein Lied und findest Reime!" Die Kinder schafften tüchtig. Sie begann bitterlich zu weinen. und er begann laut weinend um Hilfe zu rufen. . Das erschreckte Heinrich. ich bin gesund. lautete die Antwort. liebes Lottchen". Lotte besuchte schon die Schule. wir bauen einen Turm. Ich habe nur mein schönes Kleid zerrissen. Da rief Lotte aus der Kiste : „Erschrick nicht. Ich stelle eine Fee dar. Sie hatten sie zu Hause niederzuschreiben. „Beruhige dich. Lotte konnte sich aber nicht mehr an den Inhalt der Geschichte erinnern. „ich schreibe dir gleich eine schöne Geschichte". Eines Tages sagte sie ihm : „Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. ( S I E B E N U N D Z W A N Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK AUS HEINES KINDHEIT Heinrich Heine spielte als Kind oft mit seiner Lieblingsschwester Lotte. Die Kleine stieg in die letzte Kiste. glücklich legte sie es in ihre Schulmappe. Daraufhin besuchte der Lehrer Heines Mutter und beglückwünschte sie zu der Arbeit ihres Sohnes. ich bewohne ihn. und bald stand ein „Turm" aus Kisten bereit. Das Gebäude hatte zehn Fuß erreicht.

dachte sie. denn nicht ihr Sohn spielte. „Ich dichtete gerade ein schönes Lied. în care se afla Germania fărîmiţată." Erläuterungen 1) H e i n r i c h H e i n e (1797—1856) este una dintre figurile cele mai reprezentative ale literaturii germane. (Comp. 99. El satirizează în numeroasele sale opere situaţia jalnică. Nach drei Monaten ging die Mutter an dem Zimmer ihres Sohnes vorbei und hörte wunderschön spielen. substantivul der Fuß nu se întrebuinţează la plural dacă indică o unitate de măsură. „Mein Sohn ist ein Wunderkind". Revoluţia de la 1848 îl găseşte deja bolnav de o boală incurabilă.AUS HEINES KINDHEIT 259 Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. dar în scurt timp învinge această ideologie. „Schade. evoluînd spre o artă cu caracterul unei critici sociale şi politice ascuţite. care îl răpune după o lungă suferinţă. aprox. La Paris.. Multe poezii stau sub influenţa poeziei populare. între anii 1843—1844. Dintre operele sale cele mai cunoscute c i t ă m : Buch der Liedern. Şi-a început activitatea literară sub influenţa romantismului. a avut relaţii personale de prietenie cu Karl Marx. Sie t r a t ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. Neue Gedichte. Erläuterung 3). Harzreise. daß du mich störst". el pleacă în exil la Paris. der Lehrer geigte seine schönsten Kompositionen. 310 cm. Ne mai putînd suporta situaţia din patrie. „Ich kann auf ihn stolz sein". und die Musik half mir dabei. Talentul său s-a manifestat în mod deosebit în domeniul poeziei li­ rice şi satirice. pag. în copilărie 3) Die Kinder schafften tüchtig = copiii munciră din greu 4) Zehn Fuß = zece picioare. sagte er.. Der Junge lag auf dem Sofa. 2) als Kind = cînd era copil. Deutschland —• ein Wintermärchen. Lexik Synonyme der Verfasser — der Autor die Geige — die Violine beglückwünschen — gratulieren Antonyme weinen =f= lachen draußen =f= drinnen sich erinnern =f= vergessen . sondern .

260 27. = a locui (în) sich erinnern + an + Akk. LEHRSTÜCK Vieldeutige Wörter J ri o / piciorul der Fuß (~ r \ piciorul = unitate de măsură (aprox. Der Lehrer las den Aufsatz mit großer Aufmerksamkeit.bei + Dat. — a fi mîndru (de) GRAMMATIK 1. b). . + bei + Dat. de) vorbeigehen + an + Dat. + zu -j.Akk. Zwischen uns herrscht ein Verhältnis guter Kameradschaft. = a felicita (pentru. de) gratulieren + Dat. = a felicita (pentru. -KEIT. Substantivul Bescheidenheit este derivat de la adjectivul bescheiden -}. Substantivul Kindheit este derivat de la substantivul Kind + -heit (ex. = a trece (pe lîngă) helfen + Dat.Akk.Dat. = a învăţa (cu) beglückwünschen -\.-heit (ex.) Rektion bewohnen + Akk. -\. -SCHAFT. -UNG a) b) c) d) Aus Heines Kindheit Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -HEIT. 31 cm) erreichen ^ / \ a ajunge la găsi pe cineva a atinge a besuchen a vizita a frecventa (o şcoală etc.zu + Dat. = a-şi aminti (de) fragen + nach + Dat. a). = a întreba (de. după) lernen -\. FORMAREA CUVINTELOR (Continuare) A. = a ajuta (la) stolz + auî -|.

Cu sufixele -ie (ex. Arznei. pag. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -IE. -tat (ex. . Aufmerksamkeit şi Kameradschaft sînt de genul feminin. 29. b). c). -tat. d). Ioana geht in die Bibliothek der Universität. C. -ung. a). -schaft. -ik sînt de genul feminin. glücklich legte sie das Heft in ihre Schulmappe. -tion. -IK a) b) c) d) Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Der Lehrer geigte seine schöne Komposition. derivate cu sufixele -ie. Substantivul Kameradschaft este derivat de la substantivul Kamerad + -schaît (ex. De genul feminin sînt şi substantivele : Lehrerin. b) . (Vezi şi pag. c) derivă multe Substantive de origine negermană. -(t)ion (ex. Er ist ein Freund guter Musik.-TAT. -heit. -keit. -LICH. Grammatik 5 şi pag. A D J E C T I V E L E D E R I V A T E CU S U F I X E L E -ISCH..AUS HEINES KINDHEIT 261 Substantivul Aufmerksamkeit este derivat de la adjectivul aufmerk­ sam + -keit (ex. Substantivele derivate cu sufixele : -in. Grammatik 5). 136. Übersetzung. 235. Grammatik 3 B. Substantivele Kindheit. -ei sînt de genul feminin. Substantivele de origine negermană.. d).-(T)ION. Industrie. -IG a) Es gab dort viele medizinische Werke. Bescheidenheit. -ik (ex. B.

b şi ex. c) 2) dar şi de la alte părţi de vorbire: froh -» fröhlich (ex.262 27. \ sein / a) Sie hatten die Geschichte niederzuschreiben. a) das Glück -» glücklich (ex. LEHRSTOCK c) Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. a). Construcţia Aa&en + infinitivul c u zu are sens activ (ex. Construcţia sein + infinitivul cu zu are sens /»asie (ex. -ig derivă adjective 1) în special de la substantive: die Medizin -^ medizinisch (ex. c) Die Aufgabe ist zu machen. c). Verbul haben. b) die Lust > lustig (ex. c u za al unui verb predicativ. -lieh. INFINITIVUL CU Z U (Continuare) Verbele/ şi \ + Infinitivul cu zu — — — Sie mußten die Geschichte nieder­ schreiben. folosit cu infinitivul 1) o posibilitate (ex. exprimă : . b) Die Fee war nicht mehr zu sehen. Die Fee konnte nicht mehr gesehen werden. a). Die Aufgabe muß gemacht werden. Substantivele şi adjectivele terminate în -e pierd vocala aceasta înaintea sufixelor -isch şi ig: d e Geographie -> geographisch. b) 1) o necesitate (ex. d) dort -^ dortig O b s e r v a ţ i e . d) Sie fahren fröhlich nach Bukarest. Verbul sein. exprimă o necesitate (ex. folosit cu infinitivul c u 2» al unui verb predicativ. c). heute -> heutig 2. Cu sufixele -isch.

Lesen Sie laut! B. Mädchen. Gärtchen e) Kameradschaft 2. geigen. Fakultät d) Mathematik. Bepublik. b) Die Kinder schafften tüchtig.AUS HEINES KINDHEIT 263 3. b' şi ex. a'. denken. c) Ich hängte das Bild an die Wand. ex. b şi ex. Chronik. VERBE CU FORME DUBLE a) Das erschreckte Heinrich. Lektion. Arznei. Sensul acestor verbe se schimbă în funcţie de conjugarea lor : Slabe erschrecken — erschreckte —• erschreckt = a speria (pe cineva) schaffen — schaffte — geschafft = a munci hängen —• hängte — gehängt = a atîrna (ceva) Tari erschrecken — erschrak — er­ schrocken = a se speria (perfectul cu sein) schaffen —• schuf — geschaffen = a crea hängen — hing -—• gehangen = a sta atîrnat Übungen 1. Fräulein. Leben b) Übersetzer. ex. A. Verkäuferin. Begierung. Leiden. Verbele erschrecken. verfassen. Grammatik. Bestimmen Sie das Geschlecht folgender Substantive! a) Partei. erzählen b) dichten. schaffen şi hängen pot fi conjugate slab (ex. c'). mit dem Suffix a) spielen. besuchen. a. b') Dieses Bild schuf der große Maler Grigorescu. c') Das Bild hing an der Wand. a') Er erschrak. c) sau tare (ex. . Bilden Sie Substantive -er / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! A. Freundlichkeit. Fabrik. Geographie c) Klugheit. arbeiten c) hören.

sitzen Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -ung . der Pole b) der Arzt. wahr. mit dem Suffix die -in / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! | -in a) der Rumäne. häßlich. der Bauer. mit dem Suffix -keit/ die a) fröhlich. dichten. der Genosse(n) F. mif rfem. höflich b) sauber. berühmt b) gesund. begeistern b) stören. Suffix -ung/ die aj erfinden. herzlich E. der Nachbar C. der Landwirt. krank. erzählen. falsch D. der Nachbar. der Genosse.264 27. LEHRSTÜCK B. das Wissen b) der Mann. mit dem Suffix -schalt/ die Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -schaft Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -keit a) der Wirt. richtig. mif dew Suffix -heit / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! die | -heit a) schön.

laut. beruhigen. der Konditor ( = cofetarul) 3. nicht. versuchen. ein Aufsatz. darstellen. können. . ein Lied. mehr. eine Fee. wollen. singen. wünschen. dieses Buch. der Inhalt. A. niederschreiben. a) b) c) d) e) f) g) Lotte. er. draußen. sein. und. Übersetzen Sie die neu gebildeten Adjektive Bilden Sie Sätze! Setzen Sie das erste Verb ins Präsens und ins Imperfekt. Ich. helfen. nicht. — Ich wünsche (wünschte) dieses Buch zu lesen. die Geschichte. sich erinnern. sie. der Tischler ( = tâmplarul) b) der Bäcker ( = brutarul). Heinrich. bleiben. sehen. versprechen. lesen.—Ich wi^ (wollte) dieses Buch Zesen. das zweite Verb in den Infinitiv m i t zu orfer o h n e zu / Beispiel: Ich. lesen. schön. h) Heinrich. seine Schwester. Das Mädchen. A. wollen. wünschen. i) Er. an.AUS HEINES KINDHEIT 265 G. Bilden Sie Adjektive (eventuell mit Umlaut) mit den -lieh der der der der Osten Norden Westen Süden der Tag die Nacht 'der Monat das /a/w der Russe der Italiener Europa der Franzose der die der der iSattd Lasi Wmd Durst ins Rumänische! Suffixen: der Frieden die Freundschaft der Freund die Stunde der der der das Bulgare Ungar Tscheche ifi/id -isch.! a) der Buchdrucker ( = tipograful). sein. Was. dieses Buch. Die Schwester. der Rumäne der Kämpfer der Künstler die Philosophie -ig: heute gest(e)rn morgen einmal B. mit dem Suffix -ei/ Übersetzen Sie sie ins Rumänische. haben. beginnen. weinen. tun? Der Bruder. Lottchen. seine Schwester.

singen. c) Meine Mutter . ihr. lernen? Sein. der Tisch.. für.. lernen? Seit.. (du). Perfekt. das spielende Kind {erschrecken.. 7.. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du. b) Das Kind . Perfekt). auswendig. Ich. Geige. d) Friedrich Schiller .. Ergänzen Sie durch Präpositionen! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! a) Wir sind . vom frühen Morgen bis zum späten Abend {schaffen. Imperfekt). er. das Drama „Wilhelm Teil" {schaffen. Präsens.. Wir. c) Er befaßt sich . Perfekt). von. auf. viel. spielen. anrufen. durch. Er. Imperfekt). Ersetzen Sie durch Beispiel: Hast du noch Übungen zu machen? — Mußt du noch Übungen machen? Wo ist dieser Stoff zu kaufen? — Wo kann dieser Stoff gekauft werden? a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ich habe diesen Text bis morgen zu übersetzen. Hast du das Gedicht auswendig zu lernen? 6. beglückwünschen. (das Studium) der Fremdsprachen.. beginnen. du. Imperfekt). Perfekt. Setzen Sie die starken oder schwachen Formen der eingeklammerten Verben ein! a) Der Hund .. (unsere besten Fachleute). f) Er . ein Kollege. Imperfekt. Lassen. dieses Gedicht. Perfekt. B. liegen! Modalverben! 5. wann. Warum ist er in der letzten Zeit nicht zu sehen? Wie lange haben Sie noch an diesen Übersetzungen zu arbeiten? Das ist leicht zu verstehen. lernen. an. nicht. e) Das Bild . Perfekt). hören.. Ist dieser Aufsatz für morgen zu schreiben? Alle haben pünktlich zu kommen. Die Fenster sind während der Fahrt zu schließen. morgen. Haben. vergessen.. deine Bücher.... . d) . nicht. {erschrecken. Sie. jedes Schaufenster. dieses Gemälde an die Wand {hängen.. sollen. f) Er bezieht sich . (unsere schöne Hauptstadt) stolz.. (die Ausstellung) begeistert.. Klavier spielen? Ich. LEHRSTOCK. schön. du. nicht in der Mitte {hängen.. im Alter. Dieses Buch ist nicht zu finden.. b) Wir waren .. lassen.266 27. (wer) warten Sie? e) Ich rechne (er) . sieben Jahre.... stehenbleiben. Präsens..

(sein Geburtstag). Hilfe.. i) Lotte legte glücklich das Heft mit der Geschichte in die Schulmappe. Mein Freund leidet seit längerer Zeit . b) Die Kleine wollte eine Fee darstellen. (ich) lustig? Lottchen wollte die Kisten ... e) Der Lehrer erzählte den Kindern eine Geschichte. (ich) gefragt? Wir denken oft .. (ein Turm) verwandeln. 1) Die Mutter trat ins Zimmer.. m) Die Mutter blieb wie angewurzelt stehen..AUS HEINES KINDHEIT 267 g) h) i) j) k) I) m) n) 0) p) . Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern oder Sätzen! a) Heinrich Heine spielte oft mit seiner Lieblingsschwester. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Sie! Wie hieß Heinrich Heines Lieblingsschwester? Was für ein Spiel erfand sie? War Heinrich mit Lottchens Vorschlag einverstanden? Warum erschrak er? Wie beruhigte ihn Lottchen? Was für eine Hausaufgabe bekamen die Kinder? Warum weinte Heines Schwester? Wie half der Dichter seiner Schwester? War der Lehrer mit dem Aufsatz zufrieden? Was fragte der Lehrer? Was sagte Lottchen? Was dachte Heinrich Heines Mutter über ihren Sohn? Wer spielte so schön Geige? Was sagte der Dichter seiner Mutter? . k) Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. j) Lottchens Aufsatz war der beste.. (unsere Kindheit). Heinrich erschrak tüchtig und rief .... 9. f) Heinrich kam zu seinem Schwesterchen. 8. h) Heinrich Heine half seiner Schwester. g) Lottchen erinnerte sich nicht an den Inhalt der Geschichte. (eine Tasse Tee) einladen? Sie beglückwünschte (ihr Vater) ...c) Die Kinder bauten aus Kisten einen Turm. Hat jemand ... (starke Kopfschmerzen). d) Lotte rief aus der Kiste: „Ich bin gesund". Darf ich Sie für morgen . (diese Arbeit)..... Ich helfe (Sie) gern . was für (ein Gedanke) bist du gekommen? Machst du dich . n) Heinrich dichtete ein Lied...

Această compunere îi plăcu foarte mult profesorului. k) Vă felicit de ziua dv. f) El a trecut prin faţa mea dar nu m-a observat. lntr-o zi îi făcu o compunere foarte frumoasă. c) Ceasul meu s-a oprit. lautet seine Antwort ? . Übersetzen A. se sperie şi ceru ajutor. E a s-a urcat în „turn" şi n-a mai putut fi văzută. Profesorul i-a dat fetiţei caietul şi a întrebat-o : „Cine a făcut compunerea?" i) Lottchen i-a răspuns : „Eu vă voi spune adevărul. Mutter blieb wie angewurzelt stehen. e) Ne-am oprit în faţa magazinului „Bucureşti" şi am admirat fru­ moasele sale vitrine. de naştere. Merken Sie sich! Das Das Die Wie Kind lernt Geige spielen. Fratele meu mai mare mi-a scris-o!" j) Mama poetului era foarte mîndră de fiul ei. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Heinrich Heine era mai mare ( = mai bătrîn) decît sora lui. „Gebäude" hat zehn Fuß erreicht. de naştere. a) Acest tablou îl reprezintă pe poetul Heinrich Heine ca copil. g) Tatăl meu lucrează ca strungar într-o fabrică mare. b) Cum se numeşte sora ta preferată? Ea se numeşte Elena dar noi o numim Lenuţa.268 27. El o ajuta deseori pe surioara lui la lecţii. d) Autobuzul acesta nu mai opreşte în „Piaţa Kogălniceanu". LEHRSTÜCK 10. Heinrich n-o mai văzu. h) Pînă cînd trebuie făcută traducerea aceasta? i) Ştiţi să cîntaţi la vioară? j) Nu ştiam că aveţi astăzi ziua dv. Lada era mai înaltă decît fetiţa. B.

Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Es war ein herrlicher Tag. den Karpaten zu. verließen wir für kurze Zeit das Flugzeug und gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Das Flugzeug ging langsam nieder. wir flogen weiter. weil wir gleich weiterfliegen sollten. Gleich darauf begannen die Motoren zu arbeiten. Wir flogen nach Nordwesten. Um neun Uhr früh war ich im Reisebüro. Uns aber störte der Regen nicht. (ACHTUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG Vor einigen Tagen wollte ich zu meinen Verwandten nach Klausenburg ( = Cluj) fahren. Wir beeilten uns. Einige waren aus dem Ausland gekommen. Der Höhenmesser zeigte 1500 Meter. bewegte sich immer schneller und erhob sich in die Luft. Wir landeten. fliegen. Da ich mich nicht verspäten wollte. . unserem Zwischenlandungsplatz. Unser Flugzeug wurde gerade von einem Mechaniker überprüft. Auf dem Flugplatz sahen wir viele Flugzeuge. Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde.28. in die Tschechoslowakei und in die DDR. Ich beschloß. Langsam glitt das Flugzeug über das Rollfeld. „Bitte. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". Die fahrbare Treppe wurde gebracht. Wir merkten die Steigung am leichten Druck in den Ohren. Wir flogen durch ein Wolkenmeer. die Sonne schien — das rechte Flugwetter. Dann wurde das Zeichen zum Abflug gegeben. nach Ungarn. andere sollten in die Sowjetunion. Das Flugzeug war startbereit. war ich am nächsten Tag schon um 6 45 an Ort und Stelle. nach Polen. Ein Fluggast nach dem anderen stieg ein. Es begann zu regnen. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. das Flugzeug zu benützen. Plötzlich änderte sich das Wetter. In Hermannstadt ( = Sibiu). Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. sagte mir der Beamte. Schon wenige Minuten nach dem Start war Bukarest unter uns geblieben.

) = vremea de zbor der Abflug. = a observa (după) . -e = zborul der Fluggast. -e = aeroportul das Flugzeug. LEHRSTÜCK Erläuterungen 1) Um neun Uhr früh = La ora 9 dimineaţa 2) an Ort und Stelle = la faţa locului (în expresii idiomatice se omite de obicei articolul) 3) den Karpaten zu = în spre Carpaţi 4) immer schneller = tot mai repede 5) 300 Kilometer je Stunde = 300 km/h — 300 km/oră Lexik Synonyme die Reise — die Fahrt Antonyme der Norden =f= der Süden der Osten =j= der Westen Vieldeutige Wörter / întotdeauna betragen = a se ridica la din ce în ce sich betragen = a se purta (urmat de un adjectiv la gradul comparativ) immer Wortfamilie fliegen — flog — geflogen (s) = a zbura weiterfliegen —• flog weiter — weitergeflogen (s) der Flug.270 28. -(e)s — decolarea a zbura mai departe Rektion merken + an + Dat. -(e)s. -es. -es. -n = biletul de avion der Flugplatz. pl. -(e)s. -e — călătorul cu avionul die Flugkarte. -s (f. -e = avionul das Flugwetter.

Norweger. -n. -n. -n. Jugoslawe. -s. -s. -n. -n der der der (ein Chinese. -n. der Vietnamese. -n Inder. der Sowjetbürger. spanisch der Tschechoslowake. -n Grieche. -s. -n. -s. -n. -n. -n der Ungar. -n Franzose. -s. Italiener. - der Spanier. der Bulgare. -n. -n Däne. -n der Araber. -n türkisch ungarisch arabisch amerikanisch vietnamesisch . der Amerikaner. -s. -e) Adjektive albanisch belgisch bulgarisch chinesisch dänisch deutsch Ländernamen Albanien (die Volksrepublik Albanien) Belgien Bulgarien (die Volksrepublik Bulgarien) China (die Volksrepublik China) Dänemark Deutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) die Bundesrepublik Deutschland England Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indien (der) Iran Italien Jugoslawien (die Sozialistiche Föderative Republik Jugoslawien) die Koreanische Volksdemokratische Republik Kuba (die Republik Kuba) die Mongolei (die Mongolische Volksrepublik) die Niederlande Norwegen Österreich Polen (die Volksrepublik Polen) Portugal Rumänien (die Sozialistische Republik Rumänien) Schweden die Schweiz die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) — die Sowjetunion (SU) Spanien die Tschechoslowakei (die Tschechoslowakische Sozialistische Republik •—• CS SR) die Türkei Ungarn (die Ungarische Volksrepublik) die Vereinigte Arabische Republik (VAR) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die Demokratische Republik Vietnam der der der der der der der der der Engländer. -s. -n. -n. -n Portugiese. -n. -n der der der der der der Niederländer. -s. -n.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 271 Völkernamen der Albaner. -s. -n englisch finnisch französisch griechisch britisch indisch iranisch italienisch jugoslawisch koreanisch kubanisch mongolisch niederländisch norwegisch österreichisch polnisch portugiesisch rumänisch schwedisch schweizerisch sowjetisch der Koreaner. -n Deutscher. -s. der Mongole. -n -n Brite. -s. Österreicher. -n der Schweizer. -n. -n Rumäne. der Kubaner. -n. Pole. der Belgier. Iraner. -s. -n. -n der Schwede. -n. -n Deutsche. -s. -s. -n tschechoslowakisch der Türke. -s Finne. -n. -s.

598) 3. Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (vezi exemplul).272 28. această ordine a cuvintelor nu este de fapt o abatere de la regula : în propoziţia principală. PROPOZIŢIA CAUZALĂ a) Da ich mich nicht verspäten wollte. Propoziţiile introduse prin weil stau. Ele indică. o cauză logică. aus welchem Grunde? ( = din ce cauză?). a) şi weil ( = pen­ tru că) (ex. 2. O b s e r v a ţ i e . 154. b) Der Gedanke. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. — fie în urma propoziţiei principale (ex. weshalb?. Conjuncţiile weil şi da sînt conjuncţii subordonatoare cauzale. Deoarece propoziţia secundară ţine locul unei părţi de propoziţie. Subiectul stă deci în urma verbului conjugat. întrucît) (ex. Ele răspund la întrebările: warum? ( = de ce? pentru ce?). verbul ocupă locul 2. b) Wir beeilten uns. de obicei. weil immer mehr Studenten harnen. b) sînt propoziţii circumstanţiale cauzale. pag. după propoziţia principală. gab ihm Mut. Propoziţiile introduse prin da precedă de multe ori propoziţia principală. c) Er mußte einen anderen Saal wählen. . a). wählte er einen kleinen Saal. aceasta din urmă începe cu verbul conjugat. Ele indică o cauză reală. O b s e r v a ţ i e . g i n g e n sie n i c h t m e h r i n die S t a d t . Propoziţiile introduse prin da ( = deoarece. (vezi schema nr. —• fie intercalate în propoziţia la care se referă (ex. war ich schon um 645 an Ort und Stelle. c). weil wir gleich weiterfliegen sollten. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ PRECEDATĂ DE O PROPOZIŢIE SECUNDARĂ Da es spät war. de obicei. Conjuncţiile weil şi da introduc propoziţii secundare cauzale. POZIŢIA PROPOZIŢIEI SECUNDARE a) Da Schiller bescheiden war. b). daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten wurde. Propoziţiile secundare stau în limba germană : — fie înaintea propoziţiei principale (ex.

Observaţii. provincii etc. substantivizat. Din cauza aceasta. de ţări (ex.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 273 4. PARTICIPIILE ŞI ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE (Recapitulare şi completare) a) Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. NUMELE GEOGItAFICE A. cuvîntul der Beamte formează un femenin cu ajutorul sufixului -in : die Beamtin (ex.. Cuvîntul der Beamte (ein Beamter) este un participiu vechi.ein anderes sollte in die Tschechoslowakei fliegen. pe cale de a deveni substantiv. Das Banat se întrebuinţează cu articol. . sînt de genul 18—Limba germană — c. Unele nume de ţări. Deci: der Deutsche —• die Deutsche ein Deutscher — eine Deutsche dar : der Beamte — die Beamtin ein Beamter — eine Beamtin 5. . B. Grammatik 3). spre deosebire de celelalte adjective şi participii substantivizate. Dacă numele geografice sînt precedate sau urmate de un atribut. b) şi de ţinuturi sînt de genul neutru şi se întrebuinţează de obicei fără articol. atunci se întrebuinţează cu articol: das schöne Rumänien — das Rumänien von heute. 233. a) Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. 1881 feminin. 2. Cuvîntul die Beamtin se declină după regulile valabile pentru declinarea substantivelor. a). Cuvîntul der Beamte se declină după regulile valabile pentru declinarea adjectivelor atributive (vezi pag. c). seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". Majoritatea numelor de oraşe (ex. b) „Bitte. 1. b) Sie sollten nach Polen fliegen. sagte der Beamte. c) In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin.

die Moldau. D. die Vereinigten Staaten von Amerika ( = Statele Unite ale Americii) die Niederlande ( = Ţările de Jos) (vezi schema nr. b) Alinas Zimmer war sehr schön. în locul genitivului se foloseşte uneori construcţia prepoziţională von cu dativul. O b s e r v a ţ i e . der Atlantische Ozean ( = Oceanul Atlantic) — m ă r i : das Schwarze Meer. die Mongolei. N E P R E C E D A T E DE ARTICOL a) Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. die Türkei. numele proprii primesc doar la genitiv desinenţa -s (ex. a şi b. 22. Există şi unele ţări de gen masculin. 496) E. Grammatik 2) c) Das ist das Buch von Peter.274 28. DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Recapitulare şi completare) A. Acestea se întrebuinţează atît cu articolul hotărît (vezi schema nr. 0. Wir flogen den Karpaten zu. das Mittelmeer ( = Marea Mediterană). der Rhein ( = Rinul) etc. Numele de ţări terminate în -ei sînt numai de gen feminin : die Tschechoslo­ wakei. 35. die Alpen. der Irak. LEHRSTOCK Acestea se întrebuinţează cu articolul hotărît. Unele nume geografice au numai plural. vezi şi pag. die Schweiz. Cu articolul hotărît se întrebuinţează şi numele de : — oceane: der Stille Ozean ( = Oceanul Pacific). c. pag. Se întrebuinţează cu articolul hotărît: die Karpaten. Indiferent de gen. 496) cît şi fără articol. ca : der Iran. pag. 22. Aceasta stă totdeauna după substantivul regent. — ape : die Donau ( == Dunărea). . die Ostsee ( = Marea Baltică) etc. De exemplu : die Tschecho­ slowakei.

. mai rar nach. 2) prepoziţia in. 3. un apostrof (vezi şi pag. -clis în locul genitivului poate s t a : 1. Felix' Begabung (ex. die Donau die Karpaten das Banat 2. -x. 516) 7. der Donau der Karpaten des Banats D. Numele geografice se declină ca substantivele comune : N. Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă la genitiv. Numele geografice precedate de un atribut formează genitivul atît cu desinenţa s cît şi fără desinenţă : die Wälder des schönen Rumänien^) 3. in die (nach der) Tschechoslowakei und nach Ungarn fliegen. dacă numele ţării se întrebuinţează îără articol. e) Johann Wolfgang Goethes Werke Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. Pentru a indica direcţia spre o ţară se foloseşte : 1) prepoziţia nach. Erläuterung 1). se declină numai ultimul substantiv : B. uneori o desinenţă veche a genitivului -ens : Hansens Schwester.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 275 d) Der große Dichter war von der Begabung Felix' überzeugt. P R E C E D A T E DE ARTICOL 1. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR A. dacă numele ţării se întrebuinţează cu articol. De exemplu : Er fahrt nach (dem) Iran. O b s e r v a ţ i e . 2. d. Sie sollten in die (nach der) Sowjetunion. Numele de persoane sînt însoţite de articol — uneori în limbajul familiar — dacă sînt precedate de un atribut adjectival sau substantival : der große Goethe (vezi schema nr. 197. se întrebuinţează de obicei prepoziţia nach. -z. die Donau die Karpaten das Banat G. -ß. Dacă numele proprii se termină în -s. chiar dacă sînt precedate de un a t r i b u t : das Buch des kleinen Peter O b s e r v a ţ i e . der Donau den Karpaten dem Banat A. p a g . -tz. 44. construcţia propoziţională cu von : die Begabung von Felix. sau die Begabung Felix'). Dacă numele ţării este de gen masculin.

b) Vor einigen Tagen mußte ich nach Arad fahren. înţeles local = în faţa vor — înţeles temporal = înainte de. c) Es regnete. d) Unsere Jugend ist gesund. Wir gingen nicht mehr spazieren. . Das Kind durfte nicht zum Flugplatz gehen. a) Der Autobus wartete schon vor dem Reisebüro. temporal (ex.276 28. c) Die Studenten gingen in die Buchhandlung. d) Mit dem Autobus dauert der Weg nur zehn Minuten. B. mit der Konjunktion weil! a) Der Ausflug findet statt. Das Wetter ist sehr schön. Prepoziţia vor poate avea sens local (ex. a). Sie hatten Bücher zu kaufen. Verbinden Sie die Satzpaare A. Er wird sehr schön sein. c) Er weinte vor Freude. mit der Konjunktion da! a) Es war spät. b) Das Flugzeug sollte bald weiterfliegen. b) sau <(ex. înainte cu înţeles cauzal = de cauzal Übungen 1. b) Ich nehme an dem Ausflug teil. Es stand startbereit. Wir zogen uns warm an. vorstellen. e) Es regnete stark. Wir haben noch Zeit. Sie treibt viel Sport. LEHRSTÜCK B. c). e) Der Dichter wollte seinen Freunden den Jungen E r war sehr begabt.

.. Bern. weil ich eine Fahrkarte lösen will.) e) Warum fuhr er nach Klausenburg? (Er sollte an einer Konferenz teilnehmen. Tirana. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. . 3.. c) Warum fehlt Anda ? (Sie ist krank..EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 277 2. gehe ich an den Schalter. . . mit der Konjunktion da! B.... b) Sie wollten nicht zu spät kommen. Ulan Bator... a) Er wollte früher in Klausenburg sein. 2) Ich gehe an den Schalter.. Er reiste mit dem Flugzeug. ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist Bukarest. . 1) Da ich eine Fahrkarte lösen will.. Ankara. . ... c) Das Flugzeug sollte abfliegen. mit der Konjunktion weil! Ich will eine Fahrkarte lösen.) 4. Born.. . Prag. Wien. b) Warum fahren im Winter viele Studenten ins Gebirge? (Sie wollen Sport treiben).) f) Warum ging Andrei zum Schalter? (Er wollte eine Karte lösen. Sie beeilten sich sehr. . .) d) Warum reiste dein Freund mit dem Flugzeug? (Er wollte früher an Ort und Stelle sein. . Ergänzen A... . Ich gehe an den Schalter.. Der Flug war angenehm. d) Das Wetter war sehr schön... Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt . Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Sie! .. Berlin.. Verbinden Sie die Satzpaare A. Athen.. . Belgrad.. Sofia. London. Antworten Sie! Benützen Sie die eingeklammerten Sätze als Kausalsätze! Beispiel: a) Warum fuhren die Studenten aufs Land ? (Sie wollten ein Staatsgut besuchen)....

Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) b) c) d) e) Satzgliedern! Ein Kollege mußte nach Arad fahren. d) Ein Fremd. C.. . Russe spricht . Vietnamese spricht ..Natur.. Mongole spricht . Pole spricht . . .. . . Deutsche spricht .. Ergänzen Sie die Endungen! a) Der Reisend. Er merkte die Steigung am leichten Druck in den Ohren. h) Der Deutsch.kannte ihn.. . ..Warenhaus. . .. g) Der Rumän. Chinese spricht .. . i) Er hat hier keine Bekannt-.. . .. e) Er ist Deutsch-.. Ungar spricht . Die Hauptstadt Polens ist . j) Haben Sie hier Verwandt-? k) Sein Vater ist Beamt. Antworten Sie! a) Was sahen die Fluggäste auf dem Flugplatz? b) Was machte der Mechaniker? c) Wo gibt es in unserem Vaterland Flugplätze ? . .. Portugiese spricht ... Der Der Der Der Der Der Der Rumäne spricht rumänisch. Die Hauptstadt der Demokratischen Republik Vietnam ist . Das Flugzeug ging in Klausenburg langsam nieder. . ..war Rumän-.. Einige Flugzeuge waren aus dem Ausland gekommen. .zu sich ein... c) Der Beamt. .. . Die Hauptstadt des Irans ist . 7. Am nächsten Tag war er pünktlich an Ort und Stelle. Die Hauptstadt Indiens ist . LEHRSTOCK B. n) Es gibt nichts Herrlicher..278 28.in einem groß. Schwede spricht . b) Ein Beamt. Die Hauptstadt der UdSSR (der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) ist . Die Hauptstadt der Niederlande ist .besuchte den Rumän-...trinken. .lud den Deutsch. m) Ich möchte etwas Warm.. f) Ein Rumän.. Türke spricht ..bewunderte die herrlich.kontrollierte die Fahrkarten.... . 5..als das Meer.. . Die Hauptstadt Frankreichs ist . Die Hauptstadt der VAR ist . . Der Der Der Der Der Der Der Bulgare spricht . 6. . Norweger spricht .. . Die Hauptstadt der USA ist .kam nach Bukarest.. Koreaner spricht ....... . .. I) Ich wünsche Ihnen alles Gut-.

Unser Flugzeug war startbereit. e) în urmă cu cîteva zile am primit o scrisoare de la fratele meu. p) Unele drame ale lui Friedrich Schiller au fost traduse în limba română. Merken Sie sich! Er war pünktlich an Ort und Stelle. dar astăzi ninge. g) El soseşte cu avionul din Republica Democrată Germană. j) Ea locuieşte de doi ani la Bucureşti. Acolo a participat la un congres.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 279 d) Sind Sie schon oft geflogen? Wohin? e) Wie lange dauert der Flug von Bukarest nach Klausehburg? f) Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug als mit der Eisenbahn? Warum ? 8. f) El îmi scrie să-1 aştept luni. h) Ieri vremea a fost frumoasă. . r) Ai citit poeziile lui Johann Wolfgang Goethe ? s) Conferinţa a avut loc în capitala Elveţiei. la aeroport. I) Acum doi ani locuia la Sinaia. Übersetzen Sie! a) Vrei să completezi acest formular? b) La ce oră trebuie să fim la aeroport ? c) Profesorul din Uniunea Sovietică soseşte la ora 13 05 cu avionul. 16 aprilie. k) Plec la Bucureşti la sora mea. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. pentru că mai avem timp. pe urmă am făcut o excursie frumoasă pe Dunăre. m) Unde ţi-ai petrecut concediul ? n) Am fost în Moldova la părinţii mei. d) Nu mă grăbesc. Das Wetter änderte sich. cred că noi trebuie să fim la aeroport la ora 12 50 . i) După masă mă plimb uneori. o) La sud-estul ţării noastre se află Marea Neagră.

Sie beginnt damit. .Genossenschaft" prangten über der Eingangstür. An einem Tisch saßen zwei Beamte. nahm Hut und Mantel und ging los. jetzt ist es dir möglich. es heißt E S E L . Ich konnte ihn ihm aber nicht erfüllen.GENOSSENSCHAFT Nach Schuster Dutz Meine Geschichte spielt im Jahre 1916. werter junger Mann. denn ich will einen Esel kaufen und nicht Eier. dein Versprechen einzulösen." „Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben?" scherzte ich. warum ich das Geschäft wütend verließ. Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. „Eier?! Was soll ich mit Eiern anfangen ? Ich bin zu Ihnen gekommen.Genossenschaft". frotzeln lasse ich mich von Ihnen noch lange nicht! Setzen Sie sich selbst auf Ihre Eselseier und sorgen Sie dafür. Ich ließ alles stehen und liegen. du hast mir schon längst einen Esel versprochen. lautete die Antwort. auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. sagte der Beamte ziemlich unfreundlich. daß einer der Schulfreunde meines Sohnes einen Esel besaß. Oder soll ich mir vielleicht den Esel ausbrüten ? O nein." „Einen Esel?" fragte der Mann erstaunt. Vater. entgegnete mir der Kleine. Eines Tages kam mein Sohn freudestrahlend zu mir ins Zimmer und rief : „Vater. „Jawohl! Einen richtigen Esel!" erwiderte ich. „Denk Dir. Dieser Esel ließ mit sich spielen und auf sich reiten und war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen. fügte der andere hinzu. „Nein. „Vielleicht wünschen Sie aber Eier". Eine solche Beleidigung läßt die Firma nicht auf sich sitzen. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : „Ich möchte einen Esel kaufen. (NEUNUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK E S E L . denn weit und breit war kein Esel zu haben. „Den Artikel führen wir nicht". „Wo denn?" fragte ich lächelnd. aber richtige. daß Sie dabei keines zerdrücken!" Der Beamte sprang von seinem Sessel auf und brüllte mich an : „Sie werden vor Gericht Genugtuung geben müssen. aber was war zu t u n ? Ich mußte doch Wort halten. Die Worte „ E S E L . Ich trat ein. in meiner Klasse findest du keinen. Ich fand auch gleich den Laden. langohrige Esel sind zu kaufen".29. Ich habe nicht die Absicht zu schweigen!" Es ist doch leicht zu verstehen.

Ich wußte jetzt. = = = = = = a a a a a a riposta se apropia de replica zbiera la avea grijă de fi vorba de /just. Schließlich endete die Sache mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. erwidern -f Dat. sich handeln -f um + A k k . Din operele sale... obiectul die Sache —cauza \ a f a c e r e a . sorgen -f für + Akk. scrise adesea în dialect săsesc-ardelenesc. cităm volumul de poezii Aus meinen Som­ merferien şi volumele de proză Die Tarockpartie und andere lustige Geschichten.E S E L-GENOSSENSCHAFT 281 Einige Tage später bekam ich eine gerichtliche Vorladung. Ein positives Ergebnis allerdings hatte die Angelegenheit doch auch für mich. corect \ adevărat Antonyme freundlich =£• unfreundlich möglich =f= unmöglich .. sich nähern + Dat. anbrüllen + Akk... Das lustige 2 x 7 . 2) Den Artikel führen wir nicht = nu ţinem acest articol (această marfă) 3) Was soll ich mit . Es handelte sich um die „Erste Siebenbürgische Eier-Lieferung-Genossenschaft. nicht = nu permit să fiu luat peste picior 6) noch lange nickt = nicidecum Lexik Synonyme das Geschäft — der Laden die Angelegenheit — die Sache das Ergebnis — das Resultat Vieldeutige Wörter / a juca — a se juca spielen — a se petrece \ a cînta (la un instrument) /lucrul. Ich verlor den Prozeß.? 4) werter junger Mann — stimabile 5) frotzeln lasse ich mich ." Erläuterungen 1) Născut la 24 mai 1885 S c h u s t e r D u t z (Gustav Schuster) este unul dintre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai literaturii humoristice şi satirice de limbă germană din România. anfangen? = Ce să fac cu . chestiunea richtig Rektion entgegnen + Dat.. was die E S E L .Genossenschaft war.

G. ex. A. einer eines einem einen keiner keines keinem keinen meiner meines meinem meinen Feminin eine einer einer eine keine keiner keiner keine meine meiner meiner meine Plural Neutru eines eines einem eines keines keines keinem keines meines meines meinem meines Toate genurile lipseşte keine keiner keinen keine meine meiner meinen meine (vezi schema nr. Dieser Esel war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen (meinen). keine. ca articolul hotărît. A. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1.. 527) . D. D.. in meiner findest du keinen... De asemenea urmează regulile posesive întrebuinţate substantival sau de pronume. Singular Masculin N.". ex. N. nici una. a) şi keiner. G. b) sînt pronume substantivale. eine. D. A. 60... Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : . eines ( = unul. . „Vielleicht wünschen Sie Eier . N. Se declină declinării articolului hotărît şi pronumele dacă nu sînt precedate de articol (ex. a) b) c) d) e) Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben? Nein. b) Pronumele nehotărîte einer. pag. una.282 29. G. PRONUMELE (Continuare) A. keines ( = nici unul. fügte der andere hinzu.

ein anderes ( = un altul. d). Singular Masculin N. das eine ( = unul. una) şi der andere (ex. .a.d. N. die andere. cealaltă). A. 60. A. c).. o alta) urmează regulile declinării adjectivului. G. ca şi ein anderer. = ai mei = ai tăi (vezi schema nr. das andere ( = celălalt. ş. pag. G. D.m.. Selbst. d. e) sau de un pronume. selber este un pronume demonstrativ invariabil. die eine. eine andere. Setzen Sie sich selbst . 527) B.d.a. a. Se traduce prin pronumele de întărire : ich du er wir — eu însumi —• t u însuţi — — selbst — — el însuşi — . m.E S E L-GENOSSENSCHAFT 283 Pronumele nehotărîte der eine (ex. —• noi înşine — ş. der des dem den der des dem den eine einen einen einen mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en die der der die die der der die Feminin eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e das des dem das das des dem das Neutru eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e Plural Toate genurile die der den die die der den die einen einen einen einen mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en Pronumele posesiv poate fi şi substantivizat : die Mein(ig)en die Dein(ig)en ş.m. De asemenea urmează regulile declinării adjectivului şi pronumele posesive substantivale precedate de articolul hotărît (ex. D.

Se înlocuieşte de multe ori prin dativul + von: einer der Freunde eine der Freundinnen eines der Kinder = einer von den Freunden = eine von den Freundinnen = eines von den Kindern (genitivul 3. GENITIVUL PARTITIV Einer der Schulfreunde meines Sohnes besaß einen Esel. unmöglich {= imposibil). 561) . Möglich­ keit ( = posibilitate). Die Sache endete mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. b).d. La formele compuse cu wegen se intercalează.d. (vezi schema nr. Zeit ( = timp).. în ceea ce mă priveşte ta. Infinitivul cu zu nu se întrebuinţează numai după verbe (vezi pag. ange­ nehm ( = plăcut). a). = = = — din din din din partea partea partea partea mea. schön. C.284 29. în ceea ce o priveşte cu — wegen: meinetwegen = din cauza mea deinetwegen = din cauza ta seinetwegen = din cauza lui ihretwegen = din cauza ei ş. Absicht. möglich. fähig ( = capabil).a. 2) după adjective.a. ci ş i : 1) după substantive. : cu — seits: meinerseits deinerseits seinerseits ihrerseits ş. Pronumele personal la genitiv poate avea forme compuse. leicht. consoana t. Genitivul poate exprima în limba germană o parte dintr-un tot partitiv). aber was war zu tun ? b) Es ist doch leicht zu verstehen. în ceea ce 11 priveşte ei. schwer. wichtig ( = important).m. 109. 201. de ex. . notwendig ( = necesar).. ca : leicht (ex. ca : Lust (ex.m. în ceea ce te priveşte lui. INFINITIVUL CU ZU (Continuare) a) Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. Grammatik 4). 2. LEHRSTOCK. din motive eufonice. Gelegenheit ( = ocazie). O b s e r v a ţ i e . pag.

£ S E L-GENOSSENSCHAFT 285 LASSEN 4. e) 5) a transmite (ex. Ich ließ alles stehen und liegen. a cere (ex. a) B. fiind o formă perifrastică a imperativului O b s e r v a ţ i e . (ex.. b) 2) a lăsa (ex. Adverbele interogative nu introduc numai propoziţii principale şi propoziţii secundare (ex. d) 4) a dispune. în cazul acesta nu se traduce. Laßt uns gehen! Verbul lassen poate fi WT*6 predicativ verb auxiliar de mod A. warum ich das Geschäft wütend verließ... Lassen ca verb predicativ se traduce prin : a lăsa (ex. Itellius ließ seine Sklaven ganze Bücher auswendig lernen. PROPOZIŢIA SECUNDARA (Continuare) a) Warum kannst du das nicht verstehen? b) Es ist doch leicht zu verstehen. 5. = îmi fac un palton. De exemplu : Ich lasse mir einen Mantel machen. a accepta. Der Esel ließ mit sich spielen. b). Uneori lassen exprimă doar îndemnul la săvîrşirea acţiunii exprimate prin verbul predicativ. Ich lasse mich nicht frotzeln. c) 3) a tolera (ex. f) 6) hai să . g). a) ci . (ex... a da voie. DIFERITE ACCEPŢII ALE VERBULUI a) b) c) d) e) f) g) Ich ließ das Heft zu Hause. a admite (ex. a face să .. Sie ließ ihre Freundin grüßen. Lassen ca verb auxiliar de mod se traduce prin : 1) a permite..

keine Studentin fehlt. Fahrrad fahren? . dentin ? Fehlt heute ein Kind? Nein. LEHRSTOCK Übungen Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch substantivische Pronomen! Mein Vater ist 47 Jahre alt. sterchen ? b) Mein Schreibtisch ist schwarz.Was ist ihre Schwester? dentin. j) Waren Sie gestern bei Nein. du kannst mit meinem Füllhalter Tinte. Unser Zimmer ist höher als euer Zimmer. Darf ich mit deischreiben. h) Was machen die zwei Ein Verkäufer ordnet die Anzüge. k) Mein Füllhalter hat keine Ja. Was ist ihr Bruder? Seine Schwester ist Stu. nem Füllhalter schreiben? I) W7illst du mit meinem Ja. f) Euer Bruder ist Student.Mein Schwesterchen ist 6 Jahre alt. aber dein Zimmer ist groß. Eure Schwester ist Studentin. d) Sein Bruder ist Student. aber unser Bruder ist noch Schüler. aber unsere Schwester ist noch Schülerin. Unsere Wohnung ist kleiner als eure Wohnung. ich möchte mit deinem Fahrrad fahren. WTas ist dein Vater ? Meine Mutter ist Lehrerin.286 29. dem Vetter Ihrer Frau? heute gehe ich zu dem Vetter meiner Frau. Verkäuferinnen ? eine andere Verkäuferin bringt die Mäntel. Mein Zimmer ist klein. kein Kind fehlt. c) Mein Vater ist Dreher. g) Fehlt heute ein Student? Nein. aber unser Zimmer ist klein. i) Was machen die zwei Eine Verkäuferin ordnet die Anzüge. ein Verkäufer ? anderer Verkäufer bringt die Mäntel. Was ist deine Mutter ? Mein Brüderchen ist Was ist dein Brüderchen ? Schüler. gestern war ich bei meinem Vetter. Wie alt ist dein Schwe. e) Unser Fernsehapparat ist nicht besser als euer Fernsehapparat. Euer Zimmer ist groß. aber deine Uhr geht nach. Fehlt heute eine StuNein. Sein Töchterchen ist Was ist ihr Töchterchen? Schülerin. kein Student fehlt. aber dein Schreibtisch ist braun Meine Uhr geht vor. a) Wie alt ist dein Vater ? Wie alt ist deine Mutter ? Meine Mutter ist 42 Jahre alt.

gehen. der Vater... Das ist eines (die schönsten Bilder). f) Haben Sie Lust.. . .. e) Das ist nicht leicht . Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! B.? c) Der Ausländer wünschte diese Ausstellung . das Geschäft.. der Laden. Warst du mit einer (deine Kolleginnen) im Theater? mit oder ohne besuchen erfüllen lernen gehen einlösen fahren studieren hingehen verbringen machen geben grüßen sagen zu des 3. c) Wie. g) Ich beabsichtige ins Gebirge . neu ? C) wie. Ihren Urlaub am Meer .. der Junge sich der Junge. neu. Andrei ist einer (meine besten Freunde).. Ersetzen Sie den partitiven Genitiv durch den Dativ + von! a) b) c) d) e) f) g) h) Ich will dir eines (diese Bücher) kaufen.. .. der Laden.. m) Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen. . d) Ich möchte deinen Wunsch .. ein Esel. . V) eröffnen ? eröffnen. k) Lassen Sie sich einen neuen Anzug . . . Ich war mit einem (meine Brüder) im Ferienlager. . heißen. ein Esel? wünschen. gehen? j e') wohin.. spielen. dein Versprechen .. Bilden Sie Sätze! a) Wann. h) Hatten Sie nicht die Absicht... Medizin .. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv passenden Verbs! a) In unserem Vaterland haben alle die Möglichkeit . A. Steigen Sie in einen (diese Autobusse) ein! Zeigen Sie mir einen (die blauen Mäntel)! Ioana ist eine (meine besten Freundinnen). heißen. neu. das Geschäft. zu diesem Film . wo.? I) Hoffentlich wirst du die Möglichkeit haben... .. d') warum. i) Es war ihm unmöglich . neu.. Ihnen so rasch eine Antwort .. e) Wohin. j) Es fällt mir schwer. die a') Ich weiß 1 Geschichte ? spielen.. Er läßt dich herzlich . der Vater. .E S E L-GENOSSENSCHAFT 287 2. d) Warum. 4. b) Hattest du nicht den Wunsch.. . sich wünschen. T b) W o...

Setzen Sie das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt ein! a) Ich bringe dir gleich das. LEHRSTÜCK f) Um... Wort nicht lesen (hinzufügen). e) Er näherte sich dem Beamten. g') h') wieviel Uhr hingehen.. d) Über der Eingangstür des Ladens prangten . a) Despre ce este vorba în această povestire? b) Trebuie să ne ţinem întotdeauna de cuvînt. verlassen. f) De fapt n-a fost nimic altceva decît o neînţelegere. aus welchem Grunde. d) Ich möchte schon mit der Arbeit beginnen. h) Er ließ alles stehen und liegen und ging ins Geschäft. hin­ gehen. unfreundlich ? h) Aus welchem Grunde.. f) Auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden.. sein. weshalb. der Vater. der Beamte. Antworten Sie! a) Warum wünschte sich der Junge einen Esel? b) Warum konnte der Wunsch des Kindes nicht erfüllt werden? c) Was sah der Sohn eines Tages auf dem Marktplatz ? d) Was machte der Verfasser? e) Konnte er endlich sein Versprechen einlösen? Warum nicht? f) Welche Folgen hatte dieses Mißverständnis für den Vater? Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „ESEL-Genossenschaft" ! Übersetzen Sie! A. aufs Land zu fahren. wieviel Uhr... Buch (versprechen). b) Bei uns wird für die Kranken und Alten gesorgt. Este de mult înfiinţat? e) Funcţionarul s-a gîndit: „Domnul acesta vrea să-şi bată joc de mine.. Worte : „ESEL-Genossenschaft" ffolgen). din cauza aceasta îmi cere un măgar". Geschäft ist sehr elegant (eröffnen). sein.288 29. c) Ich habe die Absicht. e) Ich höre gern das Lachen der . dar nu este bine să le îndeplineşti toate dorinţele.. g) Der Junge kam freudestrahlend aus der Stadt nach Hause. wütend. wütend? f) Ich weiß um. c) Trebuie să ai grijă de copii. der Beamte. g) Der . er? g) Weshalb. Junge rief um Hilfe (weinen). er.... Kinder (spielen). unfreundlich.. b) Ich kann das . Wort (schreiben). . Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Unser sozialistischer Staat sorgt für die Erziehung der Jugend. d) N-am văzut încă magazinul acesta.. der Laden. ver­ lassen. f) Das ist ein falsch . c) Das neu . der Laden. der Vater.

dar acum nu este nici unul în Bucureşti. Un consătean de-al meu a venit pentru cîteva zile la mine. Cîţiva colegi de-ai noştri au făcut o excursie în Banat. al lui este încă elev. Nici unul nu vorbeşte. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. pune mai întîi cărţile şi caietele tale în dulapul t ă u . b) Prietenul meu are doi fraţi: unul este profesor. N-am decît pe cel albastru la mine. unii sînt plecaţi la mare. c) îmi cos un costum nou. a noastră din trei. celălalt este medic. h) Locuinţa lor se compune din patru camere. Merken Sie sich! Es war weit und breit niemand zu sehen. d) Să nu rămîi din cauza lui (ei. a) b) c) d) e) M-am întîlnit ieri cu un prieten de-al meu. e) Da. C. lor) acasă. noastră. a) Am mai mulţi prieteni. g) Sora mea are 14 ani. 1881 . îţi permit să pleci numai după aceea. Acesta este unul din copiii cei mai buni din clasă. Man muß für Ordnung sorgen.289 B. f) Fratele meu este student. noastră. dar nu ştiu unde este a ta. lor). aceasta este cartea mea." b) Transmite te rog fratelui t ă u salutări cordiale din partea mea (lui. Wir dürfen nicht alles stehen und liegen lassen. i) Am uitat creionul meu roşu acasă. alţii la munte sau la ţară. 19—Limba germană — c. voastră. Dă-mi-1 pe al tău. a lui are numai 7 ani. Er hat sein Versprechen eingelöst. ei. Am văzut pe o prietenă de-a ta. c) Aveţi şi o altă operă a acestui scriitor? d) în biblioteca noastră sînt mulţi cititori. mea. D. a) Mama îi spuse băiatului e i : „Nu lăsa totul baltă.

ein Zimmer eingerichtet mit kleinen chinesischen Tempeln. Sie gehörte dem reichen Amerikaner Harry Blackwood und seiner Frau Maud. hatte nun alles. Dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser. und Maud war verzweifelt. ein junger Chinese. Der alte Chinese wollte den Fisch nicht verkaufen : „Dieser Fisch. und so lag jetzt die Jacht in dem französischen Hafen. Schließlich verkaufte der Chinese den Fisch für den enormen Preis von zehntausend Dollar. dessen Leben für sie so wertvoll war. Man durfte das Zimmer. was sie brauchte : Zerstreuung. sagte er. Beide waren glücklich. Die Ärzte verordneten diese Reise. Maud. nur in Seidenkimonos betreten. „The King" war ein Goldfisch. denn er sollte den ganzen Tag den Fisch pflegen. der ihn zum Abendessen einlud. oder sie trafen sich in der Stadt. Eines Tages lernte Feng einen französischen Fischer kennen. Plötzlich wurde aber „The King" krank. Feng. und Maud war wieder glücklich. ( D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDFISCHLEIN Nach Friedrich Wolf An der blauen Küste Südfrankreichs lag eine große Jacht. an deren Giebeln silberne Glöckchen hingen. sie hatten sich eine Woche nicht . in dem die Seele eines verstorbenen Weisen lebt. fuhr mit. und Therese kam mit ihrer Katze aufs Schiff zu Besuch. Eines Sonntags war Feng nicht frei. dessen Frau und deren Tochter Therese.30. Vor dem Haus standen Tag und Nacht zwei Geheimpolizisten. bringt seinem Besitzer Glück und langes Leben". wo „The King" wohnte. Die ganze Jacht hatte man nur für „The King" gebaut. Dort verbrachte Feng einen Abend mit dem Fischer. die sich bis jetzt immer gelangweilt. Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. Sensation und den Glauben an die übernatürliche Macht des Fisches. In ihrem großen Palast in New-York wurde für „The King". den Harry und Maud während einer Reise im Laden eines alten Chinesen in Hongkong gefunden hatten.

2) the King = regele (în limba engleză) 3) für den . Feng verließ das Schiff. 9) Guten Morgen.. 4) gelangweilt. Erläuterungen 1) F r i e d r i c h W o l f (1888—1953).DAS GOLDFISCHLEIN 291 gesehen.. Dr. heiratete Therese und blieb bei den Fischern. în anul 1940. wie nutzlos und falsch das Leben der Reichen ist. = Peste o oră . de .. = la preţul . dragul meu! Lexik Antonyme das Glück =f= das Unglück der Reiche =j= der Arme . verbul auxiliar este omis din motive stilistice 5) Tag und Nacht — zi şi noapte 6) dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser — peştişorului îi mergea din zi în zi mai bine (se simţea din zi în zi mai bine) 7) von nun an = de acum înainte 8) In einer Stunde . mein Liebling! = Bună dimineaţa." Am andern Morgen kam Maud wie gewöhnlich ins Zimmer des Goldfisches. die zehn­ tausend Dollar für einen gewöhnlichen Fisch zahlen.. mein Liebling! Kennst du mich noch? Wie geht es dir?" und sie gab ihm Futter. aici = gelangweilt hatte.. Dintre operele sale mai importante prin mesajul ideologic înaintat ci­ tăm dramele Floridsdorf.. Sie bemerkte nichts und begrüßte den Fisch zärtlich : „Guten Morgen. Wolf a fost internat în lagărul de concen­ trare pentru deţinuţi politici Camp le Vernet. Plötzlich hörten sie ein Geräusch und sahen. Feng war verzweifelt: „The King" hat zehntausend Dollar gekostet! Man wird mich ins Gefäng­ nis werfen!" Aber Therese lachte : „Ich habe zwei Goldfische zu Hause und bringe dir einen. Lilli Wanner. Professor Mamlock.. In einer Stunde bin ich zurück. welches das Fischlein mit Appetit fraß. S-a alăturat din tinereţe cauzei clasei muncitoare. Preis von . daß die Katze den Fisch aufgefressen hatte. scriitor german. El a fost un luptător activ contra fascismului. Er wollte frei sein.. aşezat la poalele Pirineilor.. Fr.. aber die Armen vor Hunger sterben lassen. Jetzt sah Feng...

499) 2. 10.) de obicei \ (adj. Propoziţiile de mai sus. Observaţie. der ihn zum Essen einlud. b). = a face cunoştinţă (cu) GRAMMATIK 1. a păşi (în) kennenlernen + Akk.292 30. die. DAS Pronumele relative der. PROPOZIŢIA RELATIVA a) Feng lernte einen französischen Fischer kennen. introduse prin der (ex.. PRONUMELE RELATIV A. Deci: der — die —• das —• articol hotărît — pronume demonstrativ — pronume relativ (vezi schema nr. pag. das se declină ca pronumele demonstrative der. Propoziţia relativă apare deseori ca propoziţie intercalată în propoziţia la care se referă (ex. die sich bis jetzt immer gelangweilt. Grammatik 2). 26.. Grammatik 2 şi schema nr. Spre deosebire de pronumele demonstrativ pronumele relativ nu are . 135. Prin urmare der. = a intra (în). 534). 135. b) Maud. gewöhnlich Wörter fals falsch / \ greşit / (adv. hatte nun alles. pag. die. das întrebuinţate substantival (vezi pag. ci şi aceea de pronume relativ. DIE.) obişnuit Rektion der Glauben + an + Akk. die. . == credinţa (în) betreten + Akk. das — die nu îndeplinesc numai funcţia de articol (vezi pag. LEHRSTÜCK Vieldeutige / femeia die Frau — soţia \ doamna . b) sînt pro­ poziţii relative. Grammatik 1) şi de pronume demonstrativ (vezi pag.. P R O N U M E L E R E L A T I V E DER.forma derer. 71. a) şi prin die (ex. der şi die fiind aici pronume relative.

Die Kollegin geht in die Bibliothek. Die Begeisterung des Dichters war groß. fem. (subiect) b) Er begegnet einer Kollegin. masc. der masc. plural (subiect) d) Ich begegnete einigen Kollegen. Pronumele relative der. welche. Astfel se evită repetarea aceluiaşi cuvînt. die. gen. Ich begegnete einigen Kollegen. dacă der. wo „The King" wohnte. das la dativ Singular sau plural sînt precedate de in şi au sens local. a) Sie begegnet einem Kollegen. nom. cu care se acordă în gen şi număr. dacă pronumele relative der. nom. das sînt urmate de o formă identică a articolului hotărît. Er begegnet einer Kollegin. die ins Kino gingen. sing. gen. dessen Begeisterung groß war. B. sing. atunci ele pot fi înlocuite prin wo. sing. Der Sie begegnet einem Kollegen. umarmte den Knaben. die. nur in Seidenkimonos betreten. (subiect) masc. O b s e r v a ţ i e .DAS GOLDFISCHLEIN 293 întrebuinţarea pronumelui relativ mase. WELCHE. (subiect) fem. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară. sing. plural (subiect) Pronumele r e l a t i v e der. die. nom. sing. nom. (atribut) nom. das se referă la un sub­ stantiv sau la un pronume din propoziţia regentă. das pot fi înlocuite prin pronumele relative welcher. Die Kollegen gingen ins Kino. Man durfte das Zimmer. sing. WELCHES Sie gab ihm Futter. (atribut) cj Der Dichter umarmte den Knaben. P R O N U M E L E R E L A T I V E WELCHER. (subiect) Kollege geht in die Bibliothek. . die in die Bibliothek geht. in die Bibliothek geht. In propoziţia de mai sus. welches das Fischlein mit Appetit fraß. welches. wo = in dem. nom. die. Der Dichter.

de obicei. pag. A. b). welche. . der nicht arbeitet. D. was (vezi pag. Pronumele wer se întrebuinţează. die etc." Propoziţiile relative pot fi introduse şi prin pronumele relative substanti­ vale wer ( = cine. G. în loc de : jeder.294 30. welcher dessen welchem welchen Feminin welche deren welcher welche Neutru welches dessen welchem welches Plural toate genurile welche deren welchen welche C. ceea ce. 36. was ich dir sage. de Maud hatte nun alles. nehotărit neutru sau la pronumele demonstrativ das.. was se declină ca pronumele interogative wer. ex. soll nicht essen. Grammatik 3 şi schema nr. b). LEHRSTOCK Pronumele relative welcher. wird verbrannt werden. 72. was Mozart ist meiner Meinung nach Pronumele relative wer. was sie brauchte. 3) la un adjectiv la gradul Dieses Menuett geschaffen hat. ex. Pronumele was se referă : 1) la toată propoziţia 2) la un pronume exemplu : regentă (ex. soll nicht essen." b) Eulenspiegel sagte : „Schwöre. de exemplu : Jeder. der. Wer nicht arbeitet. 534). WAS a) Eulenspiegel sagte : „Wer nicht laufen kann. P R O N U M E L E R E L A T I V E WER. alle. a) sau was ( = ce. welches se declină în felul următor : Singular Masculin N. daß du niemandem verraten wirst. superlativ: das Schönste.

Singular N.. -n = litera Name(n). Cele mai obişnuite s î n t : entweder .... -ns. -ns = pacea Buchstabe. CONJUNCŢIILE CORELATIVE Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. -ns. noch = nici . oder sie trafen sich in der Stadt. La nominativ singular oscilează între Glaube şi Glauben.. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben.. -n = scînteia Wille(n).. -ns. în limba germană există conjuncţii corelative. nici 4. D. Substantivul Glaube se declină neregulat. -n = numele Gedanke.. sondern (auch) = nu numai . oder = ori . -ns = voinţa G&Glauben se declină : der der der der der der Observaţii.. G. 2.DAS GOLDFISCHLEIN 295 3.. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) Maud hatte nun alles. ci (şi) sowohl .. pe lîngă desinenţele slabe. cît (şi) weder . ori nicht nur . primeşte la genitivul singular şi desinenţa -s. das des dem das Herz Herzens Herzen Herz Plural die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen ... als auch = atît .. -ns. 514) Neregulat se declină şi substantivul das Herz. -n — gîndul Funke(n). Nominativul în -n este forma mai nouă. 43. 1. (vezi schema nr.. Deci: der des dem den Glaube(n) Glaubens Glauben Glauben Friede(n).. A. pag. Sensation und den Glauben an die Macht des Fisches. was sie brauchte : Zerstreuung.

.... ich ein Buch versprochen habe. aus Ploieşti gekommen ist..... .. mit . Übersetzen Sie! a) Hier sind viele Bleistifte. Student hat diese Arbeit geschrieben? . bist du begegnet? . Erzählst du allen Kindern Geschichten? — Kein.... LEHRSTOCK Übungen 1. Schwester meine Schülerin ist. Welchen Studentinnen gibst du die Bücher ? — Denen in der ersten Bank.. Ich kaufe den dort. die Genossin... Sie verbrachten den Abend mit ihren Freunden und deren Eltern.. nur . das Kind. Welche Kinder dürfen im Garten spielen ? — Die dort... . . 3.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie die Interrogativpronomina welche? welches? wer? was? oder die Demonstrativpronomina das! Achten Sie auf den Fall! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) welcher? der.. die . der Genosse. ... alle lieben. . : b) Er verbrachte den Abend mit Genossen Popescu und dessen Tochter. Bruder..... . das Kind. Freund rufst du a n ? — : .. ich nach Braşov fahre.. Welche Genossin heißt Ioana? — Die rechts. da. die Genossin.... das Kind.. Ich kaufe das da. . Uhr geht richtig? — .296 30. Arbeit ausgezeichnet ist. der Onkel Schokolade bringt. Ich kaufe die dort. Hefte immer sauber sind. Welchem Kind gibst du das Buch ? •— Dem in der ersten Bank. Welcher Studentin gibst du das Buch? — Der in der ersten Bank... ich in der Ausstellung getroffen habe. d) Welcher Genosse heißt Georg?-—Der links. begleitet den Vater auf den Bahnhof? . dort! .. .. .. . ... Welches Kind kann schon lesen? — Das hier... Bank. . Hier sind viele Uhren. der Genosse. 2. c) Welchem Studenten gibst du das Buch ? — Dem in der ersten. Sie verbrachte den Abend mit Genossin Popescu und deren Sohn. . da... besuchst du am Sonntag? ein! ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist der Genosse. an der Ecke.... aus der Brezoianustraße. liest du? Der Verkäufer zeigte uns mehrere Paar Schuhe. . das Kind.. Setzen Sie die passenden Relativpronomina a) Das Das Das Das b) Das Das Das Das c) Das Das Das Das . du noch nicht kennst. die Genossin.. mir den Bleistift gegeben hat. die Genossin.. Hier sind viele Bücher.. Mir gefallen . so schön Klavier spielt. Helga spricht mit Anda und . der Genosse.

ist schön eingerichtet. fährt zum Bahnhof.. c) Der Kollege ist mein ältester Freund. die Professorin gehalten hat.. wir wohnen. h) Hier ist das Buch. Antworten richtig sind.. die. Wir besuchen d e n Kollegen. e) Die Arbeit hat keine Fehler. i) Die Studenten studieren Geschichte. ich die Frage gestellt habe... i) Ich kenne das Buch nicht. Der Professor korrigiert d i e Arbeit... 5. morgen einen Ausflug machen... das ein! Ersetzen Sie in+Relativpronomen durch wo (wo es möglich ist)! a) Die Literaturvorlesung. in .. . welches oder der. das Mädchen gebracht hat.. Ich lese i n d e r Bibliothek. Studenten. c) Die Straßenbahn.. Sie im Gebirge kennengelernt haben.. .. ist sehr interessant.. b) Die Literaturvorlesung. d) Die Bibliothek hat viele Bücher. . ... Setzen Sie die Relativpronomina welcher. Wir studieren das Werk d e s Schriftstellers... das Kind hineingeht. .. . Das Buch. war sehr interessant. Ich habe d a s B u c h gelesen..PAS GOLDFISCHLEIN 297 d) Das Das Das Das sind sind sind sind die die die die Studenten. . ist unser Schlafzimmer. a) Der Schriftsteller ist sehr bekannt. welche. g) Die Genossin ist eine Freundin meiner Mutter. Ihr habt m i t d e m P r o f e s s o r gesprochen. b) Das Zimmer ist groß und hell. . Ich habe den Sohn d e r G e n o s s i n kennengelernt. f) Die Schüler. in . Relativsatz! 4. . f) Der Genosse ist ein Freund meines Vaters. Ich bin d e n S t u d e n t e n begegnet. die Mutter eingestiegen ist. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Beispiel: Das Buch ist sehr interessant. g) Die Schüler... Studenten. e) Das Zimmer.. können nach Hause gehen. war sehr interessant.. das ich gelesen habe. Zimmer wir besichtigt haben. in . . die Übungen geschrieben haben. d) Das Zimmer. bekommen gute Noten. Ich habe die Tochter d e s G e n o s s e n kennengelernt. h) Der Professor unterrichtet Geographie.. wir beigewohnt haben. Studenten. Du hast d i e S c h a l l p l a t t e n gestern gehört. du jetzt liest. Ich wohne i n d e m Zimmer. . j) Die Schallplatten sind ganz neu.

die Mutter eingeladen hat. wohnt in Ploieşti.... . ein! 7. alle Lektionen lernt. die an der Küste Frankreichs lag? Für wen wurde sie gebaut ? Wer war „The King" ? Wo hatten Maud und Harry den Goldfisch gekauft? Was sagte der alte Chinese über den Fisch? Wo und wie wohnte der Goldfisch in New-York? Warum fuhr Familie Blackwood nach Frankreich? Wen lernte Feng eines Tages kennen? Was geschah eines Sonntags? Was machte Therese? W a r u m bemerkte Maud nichts ? Was erkannte Feng schließlich? Was machte Feng? . I) Die zwei Ausstellungen.. du wissen wolltest. Setzen Sie wer. ins Kino. 6. ...... nach Predeal. ans Meer als auch ins Gebirge? Wir fahren entweder nach Konstanza . .. . dich noch ihn anrufen.. sind sehr schön.... sie brauchen. sondern auch in der Bibliothek der Akademie gesucht.. Ich konnte . Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wem gehörte die Jacht.. Setzen Sie die passenden korrelativen Konjunktionen a) b) c) d) e) f) g) h) Ich gehe heute weder ins Theater . soll die Tür schließen.. ich arbeite. . als letzter hinausgeht. Der Klavierkünstler hat nicht nur das Menuett. . .. Ich werde ... die Familie Popescu wohnt... Sie! 8.. Der Lesesaal. du dir gewünscht hast... LEHRSTÜCK j) Die Tante.. Ich habe das Buch in unserer Bibliothek.. das Fernsehgerät oder den Radioapparat kaufen. Der Onkel hat dir das gekauft. mitfahren will.. wird die Prüfung bestehen.. . wohnt in Ploieşti. hat 90 Plätze. die Studentengruppe besucht. sich mit kaltem Wasser wäscht. . . .. die Mutter geschrieben hat. ich dir jetzt erzähle! . Andrei hat gestern sowohl am Sportfest an unserer Sitzung teilgenommen. Fährst du diesen Sommer . bleibt gesund. in ... ist klein und hell. k) Die Tante. Ich habe dir alles gesagt. die Varia­ tion sehr schön gespielt. soll morgen um 7 Uhr vor dem Bahnhof sein! Das Zimmer. .. m) Hier ist das Haus. du liest.. was oder wo ein! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten haben im Studentenheim alles.... Verrate niemandem..298 30.

căci avea acum tot ce îşi dorise. B. C. e) Intr-o zi Feng făcu cunoştinţă cu un pescar. f) Feng se întîlnea în fiecare duminică cu fiica acestuia. îmi merge tot mai bine. care fusese construit pentru peştele de aur „The King". d) Aceasta este camera în care locuieşte prietenul meu Andrei. Acesta este elevul căruia i-am dat cartea mea. Acesta este elevul pe care l-am cunoscut ieri. Colegul meu învaţă din zi în zi mai bine. f) Nu-i povesti lui Alexandru ceea ce ţi-am spus acum. Aceasta este eleva căreia i-am dat cartea mea. a) Acesta este elevul care cunoaşte pe fratele meu. g) Peştele. c) Camera. Cum te simţi ? (Cum îţi merge ?) —• Mulţumesc.DAS GOLDFISCHLEIN 299 9. Peste o oră sînt la tine. Aceasta este eleva a cărei soră studiază matematicile. (Iţi) voi scrie nu numai ţie. Aceştia sînt studenţii pe care i-am cunoscut ieri. Acesta este elevul al cărui frate este student la matematică. g) Cine nu învaţă gramatica nu va putea vorbi corect. Ori vii la mine ori mă chemi la telefon la ora 6 30 . Aceştia sînt studenţii ale căror note sînt foarte bune. Ce idee ţi-a venit? . Nu ne-am văzut de o săptămînă. Nu(-l) cunosc nici pe vecinul tău nici pe vecina ta. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Voi învăţa pînă mîine atît prima cît şi a doua lecţie. d) Maud nu se mai plictisea. era un peşte obişnuit. Aceasta este eleva pe care am cunoscut-o ieri. e) îţi arăt tot ce am cumpărat azi. în care (unde) locuia peştişorul de aur era minunat aranjată. De acum înainte voi merge o dată pe săptămînă la teatru. Übersetzen Sie! A. pe care îl mîncase pisica. ci şi mamei tale. h) Feng îi părăsi pe bogaţi. pentru că se convinsese că viaţa lor este nefolositoare şi falsă. c) Aceştia sînt studenţii care cunosc opera lui Goethe. Aceştia sînt studenţii cărora le-am arătat expoziţia. care îl invită la el acasă. b) Aceasta este eleva care cunoaşte pe sora mea. a) La coasta Franţei se găsea un iaht. b) Maud şi Harry credeau că în peşte trăieşte sufletul unui înţe­ lept chinez. înainte de examene învăţ zi şi noapte — Să nu te îmbolnăveşti! Numele acestui scriitor ne este cunoscut nouă tuturor.

Ge faci de obicei duminica? îl cunosc pe domnul acesta de cîteva zile. . Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen. Merken Sie sich! Der Arzt verordnete eine Reise. Răspunsul lui a fost greşit. Ich denke Tag und Nacht an diese Arbeit. Am făcut cunoştinţă cu el la un prieten. Von nun an sehen wir uns jeden Tag. Diese Stadt wird von Tag zu Tag schöner.30 a 30. LEHRSTOCK m) n) o) p) (Eu) Nu mă plictisesc niciodată.

weil Du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. erfuhr. Da sie sich daran erinnerte.. da es dort heiß ist. Sie haben Land von der Republik bekommen. Jetzt weißt Du. Da schrieb Marina einen Brief an Laco : „Lieber Sohn Laco! Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen und stecken die Dörfer in Brand und erschlagen die Kinder.. Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen. Auch sagen sie. Tagelöhnerin in der Slowakei." Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. Darum ist Krieg. So schicke ich Dir nur den Brief. daß ihr Sohn Laco nach Spanien in den Krieg gezogen war. Der Kommissar des Bataillons teilte mit. die Du Dir gewünscht hast. Es küßt Dich Deine Mutter Marina Kmetko. Der Brief an Laco kam aber zurück. und warum ich hier bin. Die Tochter des Kaufmanns las der Mutter den Brief vor. aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine guwünscht hatte. und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe. kaufte sie gleich eine und ging zur Post. Übrigens wachsen doch die Apfelsinen in Spanien!" sagte sie. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief. denn in Spanien wachsen diese Äpfelchen. Sie konnte das gar nicht verstehen.31. weißt Du noch? Ich habe es gekauft. ( E I N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDENE ÄPFELCHEN Nach Franz Carl Weiskopf Marina Kmetko. daß es unnötig ist. Später schickte Laco einen Brief und zwei Bilder. warum ich habe herkommen wollen. Auf den Bildern waren tote Kinder und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. aber die Bauern wehren sich gut. Im Brief hieß es : „Die Bauern sind hier so arm gewesen wie bei uns. Aber die Beamtin wies das Paket zurück : „Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. daß der Kamerad Laco Kmetko .

romanul Lissy).. der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt.. sagte sie. warum er in den Krieg hat ziehen müssen".. = In scrisoare scria . Erläuterung 5) 5) Lieber Sohn Laco = Dragul meu fiu Laco Lexik Synonyme die Apfelsine — die Orange gleich — sofort Antonyme annehmen =f= zurückweisen unnötig =j= nötig heiß =f= kalt Vieldeutige Wörter y tabloul das Bild — fotografia ^ imag Wortfamilie kommen — kam — gekommen = a veni herkommen — kam her — hergekommen = a veni încoace ankommen — kam an — angekommen = a sosi bekommen — bekam — bekommen = a primi die Ankunft = sosirea .. din care au apărut primele două volume Abschied vom Frieden şi Inmitten des Stroms) 2) . „Weine nicht"." Marina streichelte ihr die Schulter. gar nicht = . rief sie aufgeregt. denn sie hatte die Augen voll Tränen." Das Mädchen konnte nur langsam vorlesen. LEHRSTOCK den Tod für die Freiheit gefunden hatte. 124. In opera sa zugrăveşte lupta clasei mun­ citoare împotriva fascismului (Das Anekdotenbuch. deshalb ist er hinge­ gangen. „Er ist an dem gleichen Tag gefallen. scriitor socialist de limbă germană din Praga. a războiului (Himmelfahrtskommando) şi problematica socială din mo­ narhia austro-ungară (trilogia Von Krieg zu Krieg.. de loc 3) Im Brief hieß es . an dem Ihr Brief ankam. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. die Männer : an die Frauen und Mütter denken sie gar nicht. „aber so sind sie immer." Erläuterungen 1) F r a n z Carl Weiskqpf (1900—1955).. „Ich verstehe nicht. „das verstehst du nicht.302 31. und wir haben ihn unter einem Baum begraben... 4) etwas Besonderes = ceva deosebit (vezi pag.

Er hatte an die Frauen und Kinder gedacht.. 598) . 591 şi nr.. pag. c) Da sie sich daran erinnerte.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 303 GRAMMATIK 1. b) So schicke ich nur den Brief. /principală -> introdusă prin denn-> Propoziţie cauzală / /weil 1 \secundară -» introdusă prin \ d a f /deshalb Propoziţie conclusivă — principală -> introdusă prin —darum \deswegc Verbul conjugat: locul II locul ultim 1 locul I (vezi schemele nr. 154. Propoziţiile principale cauzale sînt introduse prin denn. . Intre acestea şi propoziţiile cauzale există atingeri semantice (vezi pag. 142. Conjuncţiile deshalb. a). deswegen. Verbul conjugat stă imediat după conjuncţie. es ist unnötig. Observaţie). pag. B. denn in Spanien wachsen die Äpfelchen. iar pro­ poziţiile din exemplele b şi c sînt propoziţii secundare cauzale. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine gewünscht hatte. 245. Propoziţia din exemplul a este o propoziţie principală cauzală. a) Auch sagen sie. darum. deswegen influenţează topica. b) \ verbul conjugat stă — ca în toate propoziţiile secun2) da (ex. deshalb ist er hingegangen. această conjuncţie nu influenţează topica (ex. 244. PROPOZIŢIA CAUZALĂ ŞI PROPOZIŢIA CONCXUSIVÄ (Completare şi sistematizare) A. Gram­ matik 2) sînt propoziţii principale conclusive. c) J dare — în locul ultim. weil Du ja auch nicht rauchst. Propoziţiile introduse prin deshalb (darum. Propoziţiile secundare cauzale sînt introduse prin : 1) weil (ex. vezi pag.

Warum hat er hingehen müssen ? Jetzt weißt du. deci conform regulei. Hat er das gewollt? Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. a şi b) (vezi pag. în exemplul b : da este adverb de timp. Verbele modale se întrebuinţează ca verbe auxiliare (ex. ^adverb de loc da—-adverb de timp \ conjuncţie subordonatoare = aici — atunci = deoarece. 214. a şi b). Grammatik 1).. întrucît 3. c. atît în propoziţia principală (ex. b).. 185. Verbele modale întrebuinţate ca verbe auxiliare. a. c) Da es ihr einfiel. iar în propoziţia secundară înaintea infi- .304 2. Verbele modale întrebuinţate ca verbe predicative formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (ex. LEHRSTOCK a) Also. fiindcă. b) Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. daß Laco sich . Grammatik 3). e).. Astfel forma conjugată a verbului este urmată de două infinitive (infinitivul dublu). c. warum ich habe herkommen wollen. d şi e) (vezi pag. In exemplul c : da este conjuncţie subordonatoare cauzală. adică în legătură cu infi­ nitivul unui alt verb. eine Apfelsine gewünscht hatte. d). PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBELOR MODALE a) b) c) d) e) Er hat die Aufgabe gekonnt. cît şi în cea secundară (ex. dar şi ca verbe predicative (ex. In exemplul a : da este adverb de loc. Verbul haben stă în propoziţia principală în locul 2 (ex. da sind wir. formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + infinitivul prezent (un vechi participiu) şi nu cu participiul perfect. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CUVÎNTULUI DA 31. d) sau în locul 1 (ex. Infinitivul verbului auxiliar modal stă în urma infinitivului verbului pre­ dicativ..

20—Limba germană — c. weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat. 1881 . . /Predlcatlve Verbele m o d a l e ^ auxiliare /perfectul ] haben + participiul \m. Adverbul hin şi compusele acestuia exprimă direcţia dinspre vorbitor sau observator (ex.f perfect /perfectul 1 haben + infinitivul <^ m m c a p e r f j prezent 4.e i n . dar : Jetzt weißt du. hingehen. -ab. Astfel în propoziţiile secundare care cuprind un in­ finitiv dublu. b) Er ist hingegangen. a) Bist du schon da? b) Da es schon spät ist. caperf. . m. . hineingehen. müssen wir uns beeilen. Übungen 1. -aus. .. aber da kam Andrei zu Besuch. . hereinkommen. -über Adverbele her şi hin ca şi compusele acestora se întrebuinţează de multe ori ca particule ale verbelor compuse separabil : herkommen. . e).DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 305 nitivului dublu (ex. b). warum ich hergekommen bin. . Deci: Jetzt weißt du.. hinausgehen etc. Compusele cele mai obişnuite ale adverbelor her şi hin s î n t : i/ . ADVERBELE DE LOC HER Şl HIN ŞI COMPUSELE L O B a) Jetzt weißt du. warum ich es habe sagen wollen. verbul conjugat nu ocupă locul ultim. Adverbul her şi compusele acestuia exprimă direcţia înspre vorbitor sau observator (ex. a). c) Wir wollten fortgehen. -auf. warum ich es gewollt habe. Übersetzen Sie und erklären Sie den Sinn von da/ herauskommen etc. -unter.

darum (deshalb. Bilden Sie Sätze! a) Marina. d) Das Mädchen las langsam vor. Es hatte die Augen voll Tränen. f) Marina schickte ihrem Sohn keine Apfelsinen. Laco hatte den Tod für die Freiheit gefunden. die Beamtin. die Orange. d) Du mußt nicht um 5. a) Sie schickt ihm keine Zigaretten. deswegen) gehe ich in die Buchhandlung. 2. Ich gehe in die Buchhandlung. darum (deshalb. denn wir müssen ein Beferat schreiben. ich darf. deswegen)! Beispiel: 1) 2) 3) 4) Ich gehe in die Buchhandlung. f) Da die Vorstellung um 8 Uhr beginnt. gehe ich in die Buchhandlung. c) Sie entschuldigen sich. Setzen Sie die Verben ins Perfekt! Achten Sie auf die Wortstellung! a) Darfst du in die Stadt g e h e n ? — Ja. Ich will ein Buch kaufen. Sie wollte ihrem Sohn eine Freude bereiten. LEHRSTOCK d) Dieses Buch da ist sehr interessant. schicken. können. Ich will ein Buch kaufen. e) Da begann der Professor zu sprechen. werden wir um 7 45 dort sein. sehr arm. b) Wollt ihr mitkommen?-—-Wir wollen. zurückweisen. können. denn sie können auf dich nicht warten. b) Marina. aber wir können nicht. denn ich will ein Buch kaufen. sein. denn. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. Ich gehe in die Buchhandlung. weil ich ein Buch kaufen will. . Er raucht nicht. c) Der Brief kam zurück.306 31. aber ich kann nicht. g) Marina schickte einen Brief. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen A. Da ich ein Buch kaufen will. nicht. ihr Kind. kaufen. e) Die Beamtin wies das Paket zurück. ihr Sohn. sie. b) Laco ist in den Krieg gezogen. Die Apfelsinen wachsen in Spanien. das Paket. keine Apfelsine. da! B. weil. 3. sondern um 6 Uhr in die Schule gehen. denn! C. 4. weil. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen.

Die Mutter ist unten. warum Laco.. g) Marina. nicht. die Post. schicken. Übersetzen Sie! A. zurückkommen... de aceea scrisoarea Marinei s-a întors.. dann. und die Freunde gehen zusammen weg.. müssen.. .. unsere Freunde gehen in eine Austeilung.. deshalb. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das goldene 8. .!" Ich gehe . sie. Sie r u f t : „Komm. auf.. seine Mutter..!" Ich gehe . 6. keine Zigaretten.. gehen. das Mädchen. der Krieg. langsam.. hinaus. vorlesen. d) Laco.. herauf! a) b) c) d) e) f) Die Mutter ist im Zimmer. Ein paar Minuten später schaut er zum Fenster . dann.. f) Fata citea foarte încet.. fiindcă s-a gîndit la mame şi la copii. . e) Marina nu i-a putut trimite lui Laco portocala. sie. e) Laco murise. weinen.!" Ich gehe . erklären. f) Die Tochter. a) Marina a vrut să trimită fiului ei ceva deosebit." Hans und Peter gehen .. Die Mutter ist draußen. .. nach Hause. streicheln. .. Hans geht . in.. e) Marina. der Brief.. Sie r u f t : „Komm. her.!" Ich gehe . Sie r u f t : „Komm.. Sie ruft: „Komm.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 307 c) Marina. er. Hans klopft an die Tür... b) Deoarece lui Laco îi plăceau portocalele. und sieht unten seinen Freund Alexander. căci avea ochii plini de lacrimi. Äpfelchen"! . ... Wir gehen auch . für. finden. Die Mutter steht dort. sie. Laco. Antworten Sie! a) Was erfuhr Marina Kmetko? b) Was stand in Lacos Brief? c) Wodurch wollte Marina ihrem Sohn eine Freude machen? d) Was schrieb sie ihm? e) Was geschah mit diesem Brief? f) Was schrieb der Kommissar des Bataillons? g) Wer las Marina den Brief vor? h) Was sagte die Kaufmannstochter? i) Was antwortete Marina dem Mädchen? 7. d) Funcţionara nu avea voie să primească fructe pentru expediţie. können. sprechen. darum..!" antwortet Peter... herunter.. hinunter. die Freiheit. Sie ruft : „Komm. Dieser schaut .. rauchen. Die Mutter ist ohen. nur.. herein. hinauf.!" Ich gehe . ziehen. der Kaufmann. denn. Marina vru să-i trimită o portocală. g) Laco s-a dus la război. .. „Komm . Setzen Sie statt der Punkte eines der folgenden Adverbien: hin. der Tod.. . 5. heraus. . mit. . und r u f t : „Kommt . die Beamtin. hinein.

E a a fost bolnavă. b) Vin imediat la tine. Am vrut să merg la cinema. Mi-e frig. —• Nu este necesar să te grăbeşti. D. d) Aş vrea să vă arăt cîteva fotografii frumoase. Merg diseară la teatru. El este unul dintre studenţii cei mai buni. De ce nu vii cu noi?—-Nu pot veni. a) b) c) d) e) C. a) Vă plac portocalele? — Da. j) Nu am putut găsi cartea în biblioteca seminarului. fiindcă ştiu că nu fumezi. Ea este una dintre studentele cele mai bune. eu rămîn astăzi toată ziua acasă. dar nu am putut. k) Ioana a fost bolnavă. a trebuit să o caut şi în alte biblioteci. Merken Sie sich! Laco zog in den Krieg. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du-te (acolo)!—• Vino încoace! Du-te înăuntru! — Vino înăuntru ! Ieşi afară! — Hai afară! Du-te j o s ! — V i n o jos! Du-te sus! — Vino sus ! Nu-ţi trimit ţigări. fiindcă n-am văzut încă acest spectacol. deoarece a trebuit să scriu o scrisoare. E a a lipsit. c) Nu te-am putut aştepta. fiindcă a fost bolnavă. LEHRSTOCK B. sînt răcit şi nu pot pleca de acasă.308 31. de aceea a lipsit. a trebuit să merg la un bolnav. Andrei este unul dintre copiii cei mai buni. I) Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi cartea aceasta. . fiindcă nu am timp. Die Arbeiter kamen den Bauern zu Hilfe. dar merele îmi plac mai mult. Die Grafen steckten die Dörfer in Brand. de aceea nu a avut voie să plece la mare.

Plötzlich sagte mein Onkel : „Was sagst du." Schließlich mußte der Onkel zahlen. Bub. „da kann der Bub auch die neue Eisenbahn sehen. „Dort hält der Zug nicht!" entgegnete der Beamte lächelnd. „Und jetzt fahren sie ins Loch. die Eisenbahn ist etwas Schönes! Aber da ist schon das Spitalerdorf! Und wir sind erst eine Viertelstunde gefahrenl . Davor war eine Straße mit eisernen Leisten. „Gut". „Schau. Der Zug setzte sich in Bewegung. Der Schaffner stieß Jochem in einen WTagen und mich nach. Plötzlich sahen wir darauf ein schwarzes Wesen kommen." Am Nachmittag standen wir vor einem großen Loch. Der Onkel sagte: „Ja." Bald war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern im Loch verschwunden. Wir sahen. Der Zug kam an. die jetzt über den Semmering gebaut wurde. auch die Bäume fliegen!" Jetzt wurde es finster. Jochem wollte ihm nur zwei Sechser geben und gleich hinter dem Loch aussteigen. ( Z W E I U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN Nach Peter Rosegger Eines Tages wollte mich mein Onkel Jochem auf den Semmering mitnehmen. weil wir schon so nahe sind. probieren wir es? Was kann uns geschehen? Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn.32. das in den Berg hineinführte. Plötzlich wurde es wieder hell. Mein Onkel schaute zum Fenster hinaus und schrie : „Draußen fliegt eine Mauer vorbei. Auf dem Bahnhof sprach mein Onkel mit einem Bannbeamten. aber an der Wand des Wagens brannte eine Öllampe. daß es im Wagen Bänke gab und setzten uns. „Aber wir wollen dort aussteigen!" sagte Jochem." Ein Zug war gerade angezeigt. und wir fuhren durch ein grünes Tal. „Ihr müßt bis Spital fahren. sagte mein Vater. da hängen ganze Häuser daran!" rief Jochem.

ein Stückchen hartes Brot.. „hast du Geld bei dir?" „Ich habe kein Geld bei mir". wir gingen zur Tür hinaus.. das für uns beide war und das die Herren nicht anrührten.. und mich nach = . Erläuterungen 1) P e t e r R o s e g g e r (1843—-1918) este unul dintre cei mai populari scriitori austriaci." „Mürzzuschlag!" rief der Schaffner. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen. Der Schaffner verlangte von uns die Karten. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen = încă n-am stat destul pentru banii noştri 9) Mürzzuschlag —• numele unei localităţi 10) Vetter! = cumetre ! 11) und zwar = şi anume 12) ... Ihr müßt nachzahlen. wir bleiben noch ein wenig sitzen. mein Onkel mich — mein Onkel (starrte) mich (an) 13) Ich habe auch keines mehr = Nici eu nu mai am 14) ... Wir wurden stundenlang auf dem Bahnhof zurückbehalten. „Ich habe auch keines mehr".310 32. die wir beim Einsteigen bekommen hatten. eine Pfeife und endlich der Geldbeutel. Der Wagen stand. Erst am Abend entließ man uns. şi pe mine după el 8) . und wir mußten den Weg über Berg und Tal in stockfinsterer Nacht zurücklegen. dort mußten wir unsere Taschen umkehren. 6) Spital — Spitalerdorf = satul Spital 7) .. da hängen ganze Häuser daran! = .. über Berg und Tal = . Azi denumirea mai circulă prin popor pentru o monedă de 5 pfenigi... Ich denke.. antwortete ich. 2) Jochem —• formă populară pentru Joachim 3) der Semmering —• pas alpin în Austria estică 4) . de ea atîrnă case întregi! 5) der Sechser —• monedă germană divizionară veche — corespundea cu şase crăiţari. „Vetter!" rief er. murmelte Jochem.. Povestirile sale sînt inspirate în special din viaţa de toate zilele a ţărănimii.. peste munţi şi văi 15) in stockfinsterer Nacht — pe întuneric beznă . „Bub".. Ein blaues Taschentuch. LEHRSTÜCK Du. Wir wurden in eine Kanzlei geschoben. mein Onkel mich.. „diese Karten gelten nur bis Spital. in dem sich nichts befand. fragte dieser endlich. und zwar das Doppelte für zwei Personen!" Ich starrte meinen Onkel an.

Ersetzen Sie durch Synonyme! Achten Sie auf den Fall! a) Ich begegne ihm täglich. e) Sie fuhren mit der .DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 311 Lexik Synonyme der Junge —• der Bub — der Knabe probieren —• versuchen schließlich — endlich finster •—• dunkel Rektion Antonyme erscheinen =j= verschwinden das Einsteigen =f= das Aussteigen draußen =f= drinnen hineinführen + in + Akk.... h) Einige .. das in den Berg hineinführte (groß). f) In dem Wagen waren nur wenige .. d) Da hingen . Häuser flogen an ihnen vorbei (klein). Tages wollte Onkel Jochem seinen Neffen auf den Semmering mitnehmen (schön)... d) Mein Freund ist Postangestellter. e) Meine Schwester ist Bahnbeamtin.. = a se uita fix (la). Leisten (eisern).... = a duce în anstarren + Akk.. b) Bald standen sie vor einem . b) Wie heißt der Verfasser der Erzählung „Das erstemal auf der Eisenbahn" ? c) Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag. f) Hast du noch Halsweh? g) Korrigieren Sie Ihre Fehler! h) Um wieviel Uhr fängt die letzte Kinovorstellung an? i) Hat jemand nach mir gefragt? . c) Davor war eine Straße mit . Leute saßen auf den Bänken (alt). g) Sie fuhren durch ein ..... Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive ein! Achten Sie auf denFalll a) Eines . Loch. Eisenbahn (neu). Bänke (lang). a privi fix Übungen 1. Häuser daran (ganz).. 2. Tal (grün). i) Viele ..

zu sehen (schön). Die Bibliothekarin brachte das Buch. d) Der Koffer des . Der Schüler konnte die Lektion gut. Ich dachte daran.. (gelehrt). 6. i) Ich habe die . k) Du begleitest den ... Dann gehen wir beide -unter. Ihr konntet die Arbeit um 6 Uhr beginnen... e) Viele . Ich gehe zu ihm -auf. LEHRSTÜCK 3. e) Steig rascher ein! f) Es wurde draußen hell... Goethe brachte ein Manuskript von Beethoven... f) In dieser Stadt gibt es viel . Der Zug fuhr um 8 Uhr ab. 4. a) Mein Freund ist draußen.... Er kommt zu mir -auf. hatten das Spital verlassen (krank). heute nicht gesehen (klein). c) Mein Freund wohnt im fünften Stock eines neuen Wohnblocks. veröffentlichte dieses Buch (gelehrt). Er wartet oben in der Wohnung auf mich. als . ist leicht zu lesen (geschrieben).. 5. ins Präsens! B. wir wußten es genau. ins Perfekt! a) b) c) d) e) f) g) Wir kannten den Fahrplan nicht.. I) Viele .. h) Die Mutter gibt dem .. (krank).oder hin-/ erinnert. j) Ein . b) Mein Freund wartet unten auf der Straße auf mich. b) Der Arzt hat dem . d) Mein Freund ist im Hörsaal. Er kommt nicht zu mir -aus.. g) Das ... Ich gehe zu ihm -unter. Setzen Sie die Sätze A. Ich gehe zu ihm -ein. m) Man übersetzt die Vorträge der ... Gebrauchen Sie die eingeklammerten Adjektive und Partizipien Substantive! Achten Sie auf den Fall! a) Die meisten .. lag im Gepäcknetz (reisend)... eine Arznei verordnet (krank).. heute einen Brief zu schreiben. Ersetzen Sie durch Antonyme! a) Warum weinst du? b) Wartet er drinnen ? c) Ich habe mich an seine Telefonnummer d) Die Beamtin nahm das Paket an. ein Stück Kuchen (klein).. Er ist drinnen. c) Morgen besuche ich eine . Er kommt zu mir -ein. Ich gehe zu ihm -aus. sprechen auf diesem Kongreß (gelehrt). Ergänzen Sie her.312 32. auf seiner Reise (gelehrt). steigen in diesen Zug ein (reisend).

i) Er befand sich jetzt nicht ... darum (deshalb. .. Amerika. Amerika und fuhr auch nicht . denn er sah Lottchen nicht. j) Seine Jacht lag .... (das schöne Bukarest). c) Mein Freund studiert Deutschen Demokratischen Republik. Konjunktionen 1) Heinrich erschrak. Setzen Sie die eingeklammerten Eigennamen ein! a) Wir fliegen über .. Südfrankreich geschah wegen des Goldfischleins... 7. Er sah Lottchen nicht. Er durfte dich begleiten.... Erzählung (Peter Rosegger).. 9. g) Laco kam nicht mehr Slowakei zurück.. k) Seine Reise . Wohnung begeistert (Martin).. b) Die Berge . Jassy.. denn! B. d) Die Konferenz fand Schweiz statt. Taschentuch (Hans).. f) Die Mutter Lacos war Tagelöhnerin Slowakei. b) Wir waren im vergangenen Sommer Sowjetunion. Temesvar (Rumänien). (die Karpaten).. c) Das Wasser ... e) Laco war . darum (deshalb. deswegen) erschrak er..... Rumänien. da. Wolltest du diese Schallplatte hören? Konntest du das Lied auswendig? Ich mußte zu Hause bleiben.. Verbinden Sie die Satzpaare mit den A. h) Das ist eine Erzählung von . Amerika . Konstanza.. weil! Beispiel: Heinrich erschrak. d) Die größten Städte .. Klausen­ burg. sind hoch (die Karpaten).. f) Wir sind von Onkel . h) Harry Blackwood war . g) Das ist . Spanien in den Krieg gezogen.. Südfrankreich. e) Ich bin ein Bewunderer . deswegen)! C. (Peter Rosegger)... 2) Heinrich sah Lottchen nicht. Setzen Sie die Präposition mit oder ohne Artikel ein! a) Ich lebe . Amerika. sind Bukarest.. 8... ist nicht immer blau (die Donau — Dunărea).DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 3!3 h) i) j) k) I) Goethe wollte seinen Freunden ein sehr begabtes Kind vorstellen. i) Das ist .

die.. Ergänzen Sie die Relativpronomen a) Onkel Paul. Das Goldfischlein war „krank" und brauchte „Klimawechsel". (Der Schnellzug wird um 8 Uhr hier sein). Ich weiß nicht. mit . (Wir müssen immer lernen). d) Der Lehrer beglückwünschte Heines Mutter.. (Liest du die deutsche Literatur im Original?) (Kennst du Heinrich Heines Werk?) (Wurde Schillers Drama „Wilhelm Teil" ins Rumänische übersetzt?) (Wie heißen Sie?) (Wann sind Sie geboren?) (Wo haben Sie die Mittelschule absolviert?) (Welches Instrument spielen Sie?) (An wen schreiben Sie diesen Brief?) (Womit schreiben Sie?) (Warum haben Sie ihn angerufen?) der.. Ich weiß. Tasche immer etwas für mich war. Ich weiß nicht. . Mendelssohn spielte fehlerlos. Sie wollten die Gemälde von Grigorescu sehen. 4) Heinrich erschrak. (Er ist dein bester Freund). Sie konnte sich an den Inhalt der Geschichte nicht erinnern. fuhr mit mir ins Gebirge. g) Der reiche Amerikaner fuhr von Amerika nach Südfrankreich. mich immer gern mitnahm.. Wir flogen über dem Wolkenmeer.. LEHRSTOCK 3) Da Heinrich Lottchen nicht sah. Sätze in direkte Objektsätze! (Du kommst morgen zu mir). Verwandeln Sie die eingeklammerten A. das — die! B.. an . (Sie fährt erst am Freitag nach Hause). 11. C. weil er Lottchen nicht sah.. a) Goethe war von Mendelssohns Begabung überzeugt. f) Der Regen störte uns nicht. b) Die Studenten waren begeistert. Schiller hielt eine schöne Antrittsrede. in . ich mich gern unterhielt. erschrak er. c) Lottchen weinte bitterlich. . Heinrichs Aufsatz war ausgezeichnet. ich oft denke. e) Der Onkel und der Neffe gingen in das Kunstmuseum. 10.314 32..

.. . Brief zurückkam. . 12. d) Die Studenten. ... kommt zu spät... überall ... ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen schicken wollte.. {entlassen. fahren morgen ins Gebirge.. e) Petef Rosegger .. von seinem Onkel . unser Flugzeug. g) Sie . Imperfekt). Imperfekt. {bauen. Ergänzen Sie die Relativpronomen wer. im Garten spielt. Imperfekt). lauten und sicheren Stimme . Wußten Sie. von den Studenten .. Sinfonie von Beethoven ist meiner Meinung nach das Schönste.. überprüfen (Imperfekt.. dich nicht interessiert. in eine Kanzlei {schieben.. {betrügen... .. geht im Herbst in die Schule.. f) Über den Semmering .. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Passiv! Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen ! a) Die Geschichten mit Till Eulenspiegel . Imperfekt). Arbeiten gut sind. du gehört hast! b) Ich weiß nur das. b) Lacos Mutter. verstand ihren Sohn gut. d) Die Antrittsrede ... d) Die 9.. {mitnehmen. Plusquamperfekt). ich Klavier spielen hörte.. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie das Prädikat des Nebensatzes im Passiv ! A. {erzählen. ich heute getroffen habe.. Imperfekt. Futurum).. . c) Schillers Bescheidenheit ... sich nicht beeilt.. ich begegnete. sie . Plusquamperfekt?) . fleißig lernen. ich das Buch gab.. daß.. was! a) Erzähle mir alles... eine neue Eisenbahn . {vortragen.. c) Das Kind Mutter Lehrerin ist.. Präsens. h) Erst spät am Abend . . Laco oft schrieb. {belohnen. Setzen Sie die Sätze der Übung 13 ins Aktiv! 15.. 14. Perfekt).. ein Mechaniker. ..DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 315 ... c) . von Schiller mit einer klaren. uns Weiskopf erzählt. an .... Perfekt). b) Die Kranken .. .. Präsens. von. von Eulenspiegel . von . in der Musik geschaffen wurde. 13. Imperfekt.. Perfekt. Präsens. Perfekt).

bauen (man). vorlesen (Imperfekt. C. Antworten Sie! a) Wohin nahm Onkel Jochem seinen Neffen mit? b) Was konnte man auf dem Semmering sehen? c) Welchen Vorschlag machte der Onkel ? d) Was verlangte Onkel Jochem vom Bahnbeamten? e) Was für einen Eindruck machte die Fahrt mit dem Zug auf den Onkel und auf den Neffen? f) Was will der Onkel mit den Worten : „Wir' haben unser Geld noch nicht abgesessen" sagen? g) Was für Folgen hatte es. im a) b) c) d) e) f) Aktiv! Passiv! Der Kranke. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das erstemal auf der Eisenbahn" ! Was wissen Sie über Johann Wolfgang Goethe? Was wissen Sie über Friedrich Schiller? Was wissen Sie über Heinrich Heine? Sprechen Sie über einen Konzertbesuch! Beschreiben Sie einen Theaterbesuch! Erzählen Sie etwas aus Ihrer Kindheit! Beschreiben Sie einen Besuch in einem Krankenhaus! 19. G. Perfekt). Wohnblock. pflegen. sehen (Imperfekt). der Abflug. Die Übungen. schon. schön. schön. 16. das Zeichen. ob.316 32. Bilden Sie Sätze A. LEHRSTOCK B. daß der Onkel versuchte. er. gut (man). Die Übungen. ein Vortrag. pflegen (man). das Geld „abzu­ sitzen" ? 18. . dieser Text. einige Tage. Hier. Ich weiß nicht. A. alle Studenten. Der Kranke. halten (Präsens) ? daß. b) Trenul a pornit îndată. diese Ausstellung. machen. zu. im B. gut. machen. D. daß. Weißt du. bauen (man). B. ein Wohnblock. Plusquamperfekt) ? daß. interessant. eröffnen (Perfekt)? ob. gestern. vor. sollen. 17. müssen. Übersetzen Sie! A. F. H. geben (Imper­ fekt. heute. Hier. E. c) Ei au privit pe fereastră şi au admirat natura. C. müssen (von). a) Unchiul Ioachim şi nepotul său au făcut pentru prima dată în viaţa lor o călătorie cu trenul. (von) alle Studenten. ein.

Merken Sie sich! Ein Zug war angezeigt. (Folosiţi perfectul. Wir gingen über Berg und Tal. g) în buzunarele lor n-aveau decît o bucată de pîine uscată. Ştii că am foarte mult de învăţat pentru astăzi? Am vrut să ştiu.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 317 d) Călătoria le-a plăcut foarte mult. B. o pipă şi o pungă de bani goală. Ai mult de învăţat? Poţi să-mi spui ce ai învăţat? Cartea aceasta urmează să fie tradusă. f) Nici unchiul. Pînă eînd trebuie tradus textul acesta? (Folosiţi toate varian­ tele posibile!) Din cauza mea să nu rămîi acasă. din cauza aceasta au fost duşi în biroul gării. Ai avut timp să mergi la cinema? Aş vrea să merg la cinema. celălalt germana. L-am văzut ieri pe Alexandru pe stradă. fiindcă rulează un film foarte bun. . de ce n-a fost (el) la mine. unul studiază matematicile. Es war stockfinstere Nacht. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Cîţiva studenţi buni au făcut o excursie. Der Zug setzte sich in Bewegung. Te iau cu mine în oraş. nici la teatru. al cărei frate este colegul nostru. Haben wir etwas nachzuzahlen? Wir mußten einen langen Weg zurücklegen. Cine vine cu mine la conferinţă? Astăzi nu merg nici la cinema. Wir schauen zum Fenster hinaus. ci rămîn acasă. din cauza aceasta au dorit să plece mai departe cu trenul. o batistă. ci şi la bibliotecă. e) Conductorul le ceru să plătească diferenţa. h) Ei s-au întors acasă noaptea tîrziu. Am doi prieteni buni. Tovarăşa aceasta. este una dintre cele mai bune studente ale facultăţii.) Am fost nu numai la facultate. dar nu ştiu dacă (el) m-a văzut. nici băiatul n-aveau bani asupra lor.

erhielt illegale Kampfschriften und verbreitete sie. Seine Tätigkeit in der Partei und in der Gewerkschaft begann in dieser Jugendperiode. den Terror der faschistischen Kriegshetzer und entlarvte Hitlers Politik. daß die Faschisten nicht wagten.. ohne Prozeß. Jetzt erwies er sich als glänzender Organisator. „ H i t l e r — d a s ist der Krieg". Es lebt die einheitliche sozialistische Partei. und Ernst Thälmann wurde bei Verwandten untergebracht. was er in seiner jahrzehntelangen gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit geschaffen hat.33. In der Partei entfaltete er zugleich eine erzieherische Tätigkeit. ( D R E I U N D D R E I S S I G S T E S ) L E H R S T Ü C K ERNST THÄLMANN Am 16. Seine Popularität war zu dieser Zeit so groß. Er suchte Verbindung zu den politischen Freunden aus Hamburg. Mit 14 Jahren mußte er schon wie ein Erwachsener arbeiten. Zwischen den zwei Weltkriegen kämpfte Thälmann gegen den Nazismus. damit auch die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernten. März 1933 wurde Thälmann in Berlin von der Gestapo verhaftet. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. doch „. 1917 begrüßte er mit Begeisterung die Große Sozialistische Oktoberrevolution. Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. kam 1888 ins Gefängnis. Er empfahl den Mitgliedern der Partei. lebt weiter. 1925 wurde Ernst Thälmann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. wo er weiter für die Partei arbeitete. Elf einhalb Jahre blieb Thälmann im Gefängnis ohne Anklage.. Sein Vater. es lebt die Massen- . Dennoch war er in der Schule einer der besten Schüler. Am 3. aufs Land zu fahren. um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Im August 1944 wurde er auf Befehl Hitlers ermordet. ohne Urteil. sagte er. April 1886 wurde in der Hafenstadt Hamburg der große deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann geboren. Während des ersten Weltkrieges verbrachte Thälmann zweieinhalb Jahre an der Front. der auch ein sozialistischer Kämpfer gewesen war.

.. Lexik Synonyme die Kampfschrift — das Manifest die Ursache — der Grund zugleich — gleichzeitig Wortfamilie arbeiten — arbeitete — gearbeitet = a munci. kam ins Gefängnis = . -s. Verbindung zu den Freunden = . -en = lucrul. . es lebt das kühne Beispiel des anti­ faschistischen und antiimperialistischen Kampfes. lucrătoarea die Arbeiterklasse = clasa muncitoare die Arbeiterschaft = muncitorimea der Arbeiterführer.= conducătorul muncitorimii die Arbeiterbewegung ' = mişcarea muncitorească die Arbeiterpartei. . = a se familiariza (cu) . Pieck)... = a lupta (împotriva) sich vertraut machen + mit + Dat. .zn = partidul muncitoresc Rektion kämpfen + gegen + Akk.muncitorul. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) . munca der Arbeiter. . a fost închis mit 14 Jahren = la 14 ani an der Front = pe front .ERNST THÄLMANN 319 Organisation freier Gewerkschaften. legătură cu prietenii Gestapo ( = Geheime Staatspolizei) == poliţia secretă de stat (serviciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste). es lebt der Wille zum So­ zialismus" (W. a lucra die Arbeit... lucrătorul die Arbeiterin.s.. -nen = muncitoarea...

damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. wissen. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ FINALĂ Er empfahl den Mitgliedern der Partei aufs Land zu fahren. a) Die Faschisten wagten nicht. pag. a) sau complementul la dativ (ex. daß sie aufs Land fahren. propoziţii Răs­ (vezi schema nr. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. b) sau acuzaţie al propoziţiei regente. Deci n u m a i : Wir wissen. înlo­ cuind o propoziţie completivă. propoziţia completivă poate fi înlocuită printr-o construcţie infinitivală în care : — subiectul nu se mai repetă. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală completivă). erzählen. C o n j u n c ţ i a damit introduce secundare finale. — conjuncţia se omite. 155. ca : sagen. b) Er empfahl den Mitgliedern der Partei. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE A daß sie ihn öffentlich vor Gericht stellen. O b s e r v a ţ i e . ar putea fi considerată o propoziţie completivă rescurtată.320 33. Propoziţia introdusă prin damit ( = ca să) este o propoziţie finală. / ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. aufs Land zu fahren. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după unele verbe. punde la întrebarea wozu? ( = pentru ce? în ce scop?) Conjuncţia damit este o conjuncţie subordonatoare finală. . 599) 2. daß wir uns für die Prüfung gut vorbereiten müssen.infinitiv. Dacă subiectul propoziţiei completive este identic cu subiectul (ex. — forma verbală a predicatului se "înlocuieşte prin zu -f.

ERNST THÄLMANN 321 B damit er sich seinen Lebensunterhalt sichert. pag... Ich gehe in die Buchhandlung. Propoziţiile consecutive pot fi introduse şi prin so daß ( = aşa incit) : Die Straßenbahn kam nicht. 21—Limba germană — c. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală finală) ar putea fi considerată o propoziţie finală prescurtată. / damit ich mir ein Buch kaufe. . 2. . / um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Observaţii. zu + infinitiv. 1881 .. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. 159. so daß ich zu Fuß gehen mußte. Deci: Dacă subiectul propoziţiei regente — subiectul propoziţiei secundare: — propoziţia completivă -» construcţie infinitivală: zu + infinitiv — propoziţia finală -> construcţie infinitivală: um . Propoziţiei secundare consecutive introduse prin daß îi corespunde deseori în regentă corelativul so ( = atît. / . 601) în propoziţia secundară finală şi în construcţia finală infinitivală nu se întrebuinţează verbe modale care exprimă un scop. T . PROPOZIŢIA SECUNDARĂ CONSECUTIVĂ Seine Popularität war so groß. / \ um mir ein Buch zu kaufen. _. \ = Ich will mir ein Buch kaufen. — conjuncţia se omite. Deci daß nu introduce numai propoziţii completive. Propoziţia de mai sus introdusă prin daß ( = încît) este o propoziţie secun­ dară consecutivă. aşa). Dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regent e propoziţia finală se poate înlocui cu o construcţie finală în care : — subiectul nu se mai repetă. .. . sollen. etc. 3.. zu + infinitiv. . daß die Faschisten keinen Mut hatten.) : Ich gehe in die Buchhandlung. 1.. ci şi propoziţii consecutive. o intenţie (wollen. Er mußte schwer arbeiten. • — în locul predicatului se pune um . (vezi schema nr.

c) Thälmann kämpfte gegen den Krieg.. weil. (vezi schema nr. pag..und verbreitete sie.322 33. Sie gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren.. Seine Tätigkeit in der . Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine finale Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist)! a) Ich fahre schon u m 8 Uhr auf den Flugplatz. Thälmanns Popularität war sehr groß. Er mußte sich seinen Lebens. Er war ein sozialistischer Kämpfer. Während des ersten -krieges erhielt er Kampf.. A. b) Schon als Kind mußte Ernst Thälmann schwer arbeiten. 153. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen daß. so daß! a) Thälmanns Vater kam 1888 ins Gefängnis. 2... e) Seine Popularität war groß. ... f) Die Faschisten wußten (es).schon mit vierzehn Jahren sichern. LEHRSTOCK Conjuncţiile introduc propoziţii so daß şi . Ergänzen a) b) c) d) e) Siel In der -Stadt Hamburg wurde der große Arbeiter. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. daß secundare consecutive.. damit... 598) Übungen 1. begann in der -periode. . .Ernst Thälmann. Die Soldaten lernten die Ursachen des Krieges kennen.. Die Faschisten hatten keinen Mut. Er mußte sich seinen Lebensunterhalt sichern.. d) Thälmann verbreitete Kampfschriften. b) Die Fluggäste verließen das Flugzeug. Er hatte die wahren Ursachen des Krieges erkannt. Ich verspäte mich nicht. 3. f) Er verbrachte elf einhalb Jahre im . und . . Zwischen den zwei Welt. (so). ihn vor Gericht zu stellen.kämpfte er gegen die faschistischen Kriegs.

6. d) Es ist warm. e) Es ist spät. c) Ich vergesse nicht. Thälmann mußte wie ein Erwachsener arbeiten. b) Der Hörsaal war voll. e) Die Mutter wußte (es) nicht. Die Studenten mußten auf der Diele und auf den Treppen stehen. Er umarmte den jungen Künstler. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Wo und wann wurde Ernst Thälmann geboren? Wie war seine Jugend ? Warum ? Wann begann seine politische Tätigkeit? Was wurde Ernst Thälmann? Welches war seine Tätigkeit während des ersten Weltkriegs? Welches war seine Tätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen? Wann wurde er verhaftet? Wann und wie starb Ernst Thälmann? . Ich soll die wahren Ursachen kennen. c) Der Dichter war zufrieden. Du kannst ohne Mantel gehen. Mein Kollege besucht mich am Nachmittag. (wo es 5. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Objektsatz mit daß/ B. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Konsekutivsatz! a) Thälmanns Verwandte waren arm.ERNST THÄLMANN 323 c) Die Studenten rannten Sie eroberten im neuen d) Der Dichter lud viele Sie lernten den jungen hinaus. Künstler kennen. Ersetzen Sie den Objektsatz durch eine Infinitivkonstruktion möglich ist)! a) Er wollte (es). f) Die Fluggäste freuen sich. Ich gehe zu dir. Wir müssen uns beeilen. d) Ich freue mich. A. Gäste ein. Sie kommen um 12 Uhr in Arad an. Hörsaal einen guten Platz. 4. b) Ich habe heute keine Zeit. Ich bringe dir das gewünschte Buch.

fiindcă trebuia să-şi asigure subzistenţa. a) Studenţii s-au dus la facultate.324 33. LEHRSTOCK 7. d) La mare este atît de frumos. încît doresc să-mi petrec acolo concediul în fiecare an. Übersetzen Sie! A. d) Ernst Thälmann a luptat neobosit pentru unitatea clasei mun­ citoare. g) Acest artist cîntă atît de frumos la pian. e) Ernst Thälmann a fost un fiu credincios al clasei muncitoare. ca să cunoască viaţa ţăranilor. c) Prietenul meu ne găzduieşte pe toţi la el. f) Studenţii ţin o şedinţă ca să aleagă pe responsabilul grupei. . ca să asculte prelegerea noului profesor. a) Ernst Thälmann a recomandat membrilor de partid să plece la ţară. b) Ernst Thälmann a dat soldaţilor manifeste pentru ca aceştia să afle adevăratele cauze ale războiului. e) Este tîrziu. aşa încît nu mai am timp să-1 chem la telefon. B. încît vreau să ascult încă o dată concertul. b) Sper să vin astăzi la tine. c) Ernst Thälmann muncea la 14 ani ca un adult. ţ) Muncitorimea din toate ţările luptă contra războiului.

bekam. Wir rechnen und rechnen. ohne uns einigen zu können. însuşindu-şi apoi teoretic marxism-leninismul. der Zweite ein Drittel. Galileo Galilei e t c j el aplică noua teorie asupra teatrului. Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen. Dieses brachten sie ihrem alten Freund zurück. und der Jüngste ein Neuntel. Nehmt es und teilt dann. um gut teilen zu kön­ nen. hat er im Testament verfügt. Originar dintr-o familie bur­ gheză din Augsburg. ( V I E R U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK FREUNDSCHAFTSDIENSTE Nach Bertolt Brecht Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute und sagten ihm : „Unser Vater ist gestorben. fundamentînd aşa-numitul teatru epic.34." Erläuterungen 1. dennoch stelle ich es euch zur Verfügung. ." Sie bedankten sich für diesen Freund­ schaftsdienst. In vasta sa operă dramatică (Mutter Courage. den Willen des Vaters zu erfüllen. damit ihr besser teilen könnt. B e r t o l t B r e c h t (1898—1956) este unul dintre cei mai repre­ zentativi scriitori germani contemporani. ohne daß wir miteinander streiten. daß der Älteste die Hälfte. das sind zwei Kamele. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig. Ich habe selbst nur ein einziges Kamel. übernehmen Sie die Entscheidung!" Der Araber dachte nach und sagte : „Wie ich sehe. und bringt mir nur. was übrigbleibt. Statt uns zu sagen. Brecht s-a alăturat din tinereţe mişcării muncitoreşti. „Sie haben uns geholfen. sagten sie ihm. der Zweite ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. Este cel mai important dramaturg german al epocii moderne. wie wir sie aufteilen sollen. das sind neun. nahmen das Kamel und teilten die achtzehn Kamele nun so. daß der Älteste die Hälfte. das sind sechs. „Wir danken Ihnen herzlich". habt ihr ein Kamel zu wenig.

b) Er geht zu seinem Freund ^statt zu Hause zu bleiben. 151. Rektion sich bedanken + für + Akk. LEHRSTÜCK A scris şi poezie şi proză. pag. î n poezii. ca de altfel în întreaga sa operă.326 34. este un luptător activ contra fascismului. statt (anstatt) daß ich ihn besuchte. zu ihrem Erstaunen = spre mirarea lor. dacă subiectul propoziţiei secun­ dare este identic cu subiectul propoziţiei regente. Propoziţiile introduse prin : — ohne daß ( = fără [ca] sä) şi — statt daß ( = în loc [ca] să) sînt propoziţii secundare modale. 596) 2. introduse prin ohne daß şi statt daß. 'Statt daß er zu Hause bleibt. în acest caz : . b) Er besuchte mich. ohne daß ich es wußte. (vezi schema nr. Propoziţiile secundare modale. obscurantismului. milita­ rismului şi teroarei. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE MODALE ohne daß wir uns einigen können. ^ohne uns einigen zu können. = a mulţumi pentru GRAMMATIK 1. se înlocuiesc prin construcţii infinitivale modale. PROPOZIŢIA MODALA a) Er war bei mir. 1. a) Wir rechnen.

— propoziţia modală introdusă prin ohne daß -» construcţie infinitiv ala: ohne . .. — verbul conjugat se înlocuieşte prin zu + infinitiv.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 327 —-conjuncţia daß se omite. de exemplu : der dritte -f. Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale la care se adaugă -l. der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll.construcţie infinitivală : statt .I — das Neuntel. zu + infinitiv (fără [ca] să . Excepţii formează die Hälfte = x / 2 (substantival. în loc de a (vezi schema nr. NUMERALELE FRACŢIONARE Er hat verfügt. 159. zu -j.. der Zweite ein Drittel.. 541) . exemplul de mai sus) ein halb = 1 / 2 (adjectival) : Ich bleibe eine halbe Stunde hier.. pag. der vierte + I -> > -> das Viertel.. der neunte -f. 601) 3. Construcţiile infinitivale modale pot fi considerate propoziţii scurtate. H / 2 = anderthalb sau eineinhalb Numeralele fracţionare = numeralul ordinal + l.. Numeralele fracţionare sînt de genul neutru. —• subiectul nu se mai repetă. der zehnte + 1 .1 —> das Drittel. pag.infinitiv în loc [ca] să . Deci : modale pre­ Dacă subiectul propoziţiei regente = subiectul propoziţiei modale. daß der Älteste die Hälfte.. 88.• das Zehntel. fără a —• propoziţia modală i ntrodusă prin statt daß ->. Excepţii: die Hälfte — ein halb — anderthalb (vezi schema nr.

Ergänzen Sie! a) Ein alter Araber hatte drei . e) Sie baten einen alten Freund ihres Vaters. war groß.. 520) Übungen 1. Einander este invariabil.. f) Der Freund war damit einverstanden. c) Sie wollten nicht miteinander . unul altuia.) + prepoziţia mit. 50. bekommen..... stellte ihnen sein Kamel zur . nur das bringen. sollte die Hälfte.. Das war ein -dienst.... unii pe alţii etc.328 4. ohne zu des aufteilen helfen übernehmen streiten bekommen erfüllen ... Se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii. ... den jungen Leuten ... LEHRSTÜCK . f) Ein Freund ihres . .. die Ent­ scheidung.. d) So hatte es der Vater im Testament .. konnten sieb nicht . die Kamele rich­ tig.... d) Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele. pag. . 2. für den Freundschafts-.. ihnen nur eine Bedingung: Sie mußten ihm nach der . . ... ... Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv m i t oder passenden Verbs! a) Die drei jungen Leute wünschten.. i) Sie bedankten sich bei dem alten . g) Er . .. der Zweite ein .. ..... und der . . c) Der .. b) Er . . PRONUMELE RECIPROC 34.. ohne daß wir miteinander streiten.. . .. ein Neuntel der .... . b) Die drei Brüder haben versucht. h) Ihr ... e) Die drei jungen . was übrig-. den Willen ihres Vaters . de exemplu : einander + mit -» miteinander ( = unul cu altul) einander -j. ihnen siebzehn .. .. Miteinander este format din : pronumele reciproc einander (unul pe altul.. denn nach der Teilung blieb ein Kamel ..zu -> zueinander ( = unul la altul) einander + neben -^ nebeneinander ( = unul lîngă altul) einander + hinter -» hintereinander ( = unul după altul) (vezi schema nr.

. B. a) Er stand um 7 30 auf.. c) Mein Freund ging weg. zu! mit um . d) Der alte Mann übernahm die Entscheidung. A. .. Er half den drei jungen Leuten.. Er stand nicht um 7 auf. statt . Er dachte nicht lange nach. c) Er ging an mir vorbei. Ich wartete nicht auf deine Antwort. d) Er kommt zu mir. mein Kollege weiß.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 329 3." c) Der alte Araber fand die Lösung. a) Die drei Brüder zerbrachen sich den Kopf. Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer! . Wir sind gesund. statt a) Ich lasse einen Zettel auf dem Tisch.. h) Sie fuhren ins Gebirge. Er schrieb keinen langen Brief. Ich stieg nicht hier aus. ohne daß! damit. e) Ich schrieb den Brief. ich ihn bemerkte.. f) Gehst du zu Peter. ohne . diese sie eingeladen hatte. Sie schaut nicht ins Wörterbuch. Sie wollen Ausflüge machen. Sie bedankten sich bei ihm für den Freundschaftsdienst. zu. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe zu... e) Die jungen Leute gingen zum Araber. Wir streiten nicht. g) Er schrieb mir nur einige Worte. . Er erwartete mich nicht. Sie konnten sich nicht einigen. b) Er grüßte mich zuerst. b) Sie übersetzt gut. ich ihn zuerst grüßte. i) Geh ein wenig spazieren. f) Wir treiben Sport.. e) Sie ging zu ihrer Bekannten. b) Einer der Brüder sagte : „Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters.. wohin ich gegangen bin. er dir das Buch gibt ? 4. ich zu ihm gehe. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen daß. d) Ich stieg an der Haltestelle „Rosetti-Platz" aus.

e) Uimirea celor trei fraţi a fost mare.330 34. daß der Älteste die Hälfte der Ka­ mele bekommen sollte.. (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălui lor. und wollten nicht . streiten.. nacheinander. . Ergänzen Sie einander. în loc să meargă la bibliotecă. nebeneinander. Er hatte ihnen siebzehn Kamele hinterlassen. Er hatte im Testament verfügt. c) El le spuse: „Nu vă certaţi! Eu am numai o cămilă. zueinander! a) In der Schule saßen wir . . 7. era cămila bătrînului prieten.." d) După împărţire rămase o cămilă.. miteinander. g) Tinerii îi mulţumiră pentru serviciul său prietenesc. f) Ei luară cămila şi o înapoiară bătrînului.. e) Die drei jungen Araber liebten . Sie bedankten sich für den Freundschaftsdienst. Sie gingen zufrieden nach Hause.. Vă rog numai ca să-mi aduceţi după împărţire ceea ce va rămîne..... fără a-mi da un telefon. Übersetzen Sie! A. 6.. LEHRSTOCK 5. totuşi v-o pun la dispoziţie ca să vă ajut la împărţire. în loc să merg (eu) la ei. Der Vater dieser jungen Leute war gestorben.. c) Diese zwei Kinder spielen oft . ca să-mi aducă cartea lor. Die drei Brüder bedankten sich bei dem alten Araber. B. fără ca eu să-i fi aşteptat. Antworten Sie! a) Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b) Wollte der Araber die Entscheidung übernehmen? Unter welcher Bedingung? c) Warum war das Erstaunen der drei Brüder groß ? d) Wurde der Wille des Vaters erfüllt? e) Was taten die jungen Leute nach der Teilung? 8. Prietenii mei au venit la mine i ca să le dau cartea mea. gewußt. b) Wir haben lange nichts .. Der alte Araber half ihnen bei der Teilung. b) Intrucît n-au putut cădea de acord. von­ einander. d) Die zwei Flugzeuge landeten . a) Cei trei tineri n-au ştiut cum să împartă cămilele. . Bilden Sie a) b) c) d) e) f) g) h) Fragen! Drei junge Leute gingen zu einem alten Araber.

Iţi mulţumesc. Merken Sie sich! Ich stelle euch meine Bücher zur Wir danken Ihnen herzlich! Wir streiten nie miteinander. a) b) c) d) e) f) Te-am aşteptat o jumătate de oră. Cît face o treime şi cu o pătrime? Nu pot mînca toată portocala. Ia-ţi jumătatea aceasta. De ce ai întîrziat? Cîţi ani are nepoata t a ? (Ea) Are un an şi jumătate. . dar mie nu-mi plac portocalele. Verfügung. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 331 C.

Aber die Faschisten verschwanden noch nicht. Der dritte blieb zögernd stehen. Die „Besichtigung" der Wohnung verlief erfolglos. „Wir gehen nicht weg. indem er ihnen zur Winterfütterung reichlicher Zucker gab als in anderen Jahren. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. als er sah. schrie jetzt der eine. da sind sie sicher. Paul und seine Freunde freuten sich. und außerdem hatten ihn die Faschisten bisher in Ruhe gelassen. den sie nicht kannten. daß man ihn im Ganzen verbergen konnte. öffneten die Gestapoleute die Laubentür und liefen davon. Nach langen Mühen und Versuchen funktionierte er auch. Paul war sehr stolz auf seine „Tiere" und betreute sie noch liebevoller als zuvor. Die Gestapo kam. ( F Ü N F U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BIENENKORB Es war kurze Zeit.35. So ging alles lange Zeit gut. Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. roter Fleck. So sagten sie und wühlten einen ganzen Nachmittag alles durch. Nachher tauchte die brennende Frage auf: Wie und wo verstecken wir ihn ? So klein war der Sender nicht. Ein dicker. Die ersten zwei waren mit Paul an der Gartenlaube angelangt. wie sich seine Kameraden verzweifelt gegen die Bienen wehrten. Man wollte sich einmal „seine Wohnung ansehen". „Wo kommen denn die her". Der Chef warf sich auf einen Stuhl." Das war nicht schlecht. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. so groß wie eine Kirsche. „Oje!" kam es plötzlich pfeifend über seine Lippen. bevor wir uns nicht den Garten ansehen". Dort wurden sie gleich von den Bienen überfallen. Eines Tages erhielt Paul unerwünschten Besuch. Eine Gruppe von Antifaschisten baute einen kleinen Rundfunksender. Er wurde in mehrere Teile zerlegt. Er belohnte sie. Immer wenn jemand kam. während sein Nebenmann zurücksprang. Da auch die Untersuchung der Laube ergebnislos verlief. Die Bienen waren wirklich gute Wächter. denn Paul wohnte seit einem Jahr außerhalb der Stadt. sagte der Chef der „Besucher". Es wurde gesendet. Paul hatte eine Idee : „Die Hauptstücke kommen in meine Bienenkörbe. und die Bienen sind auch gute Wächter. zierte schon seinen Nacken. .

. Î N T R E B U I N Ţ A R E A T I M P U R I L O R ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E TEMPORALE a) Während der eine zurücksprang. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. ex. PROPOZIŢIA TEMPORALĂ (Generalităţi) a) „Wo kommen denn die her?" rief der eine. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. Co n j u n c ţ i i l e während. als er sah.. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. den die Bienen nicht kannten. fragte der andere . wie sich seine Kameraden wehrten. seit wann? ( = de cînd?). bis ( = pînă ce. seitdem. als ( = cînd. d). wenn. nachdem introduc propoziţii secundare temporale. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. wie oft ( = cît de des?). ansehen = Cică voiau să . c) Immer wenn jemand kam. nachdem ( = după ce. Propoziţiile temporale răspund la întrebările wann? ( = cînd?). ex. e) sînt propoziţii circumstanţiale temporale. während sein Nebenmann zurücksprang. a)... pînă cînd).DER BIENENKORB 333 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nach langen Mühen = După îndelungată osteneală im Ganzen = în întregime Man wollte sich . als. e) Es war kurze Zeit. ex. seit ( = de cînd). b). bevor. ex. b) Der dritte blieb zögernd stehen. wenn ( = cînd. bevor ( = înainte de. d) Wir gehen nicht weg. seit... b) Wir gehen nicht weg. bis. ex. Alte conjuncţii temporale s î n t : seitdem ( = de cînd). ori de cîte ori. . vadă „Wo kommen denn die her?" = „Dar de unde vin acestea?" mit Mühe = cu greu noch liebevoller = cu şi mai multă dragoste GRAMMATIK 1. Propoziţiile introduse prin conjuncţiile subordonatoare während ( = în timp ce. ehe ( = înainte de). ehe. c). wie lange ( = cît? cit timp?).

c şi d). O b s e r v a ţ i e . b). LEHRSTOCK c) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen haben. Pentru redarea raportului de anterioritate se întrebuinţează : în propoziţia secundară Perfectul Mai mult ca perfectul In propoziţia / \ prezentul (viitorul) imperfectul principală Observaţii. c şi d). — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de antei ioritate se introduc prin conjuncţiile nachdem (ex. predicatul propoziţiei introduse prin conjuncţia aceasta nu poate sta decît la perfect (dacă predicatul propoziţiei princi­ pale se găseşte la prezent sau la viitor) şi la mai mult ca perfect (dacă predicatul propoziţiei prin­ cipale se găseşte la imperfect). 1. gingen sie in den Garten. als şi wenn. als. d) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen hatten. bis. vorher war er bei mir. bevor er in die Ausstellung ging. nachher ging er spazieren. b) 3) raporturi de anterioritate (ex. gehen sie in den Garten. dar : E r machte die Aufgaben. a) 2) raporturi de posterioritate (ex. 2. dar : Er ging in die Ausstellung. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de posterioritate se introduc prin conjuncţiile bevor (ex. wenn etc. nachher ( = după aceea) : Nachdem er die Aufgaben gemacht hatte. Pentru redarea raportului de posterioritate nu există reguli precise în între­ buinţarea timpurilor. ehe. ging er spazieren. Trebuie evitată confuzia dintre nachdem ( = după ce). a). Conjuncţia nachdem puţind exprima numai raportul de anterioritate. Pentru redarea raportului de simultaneitate se întrebuinţează în propoziţia secundară acelaşi timp ca în propoziţia principală. Propoziţiile temporale pot exprima şi în limba germană 1) raporturi de simultaneitate (ex. Trebuie evitată confuzia dintre bevor ( = înainte de) şi vorher ( = înainte de aceasta): Er war bei mir.334 35. . — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de simultaneitate se introduc prin conjuncţiile während (ex.

erwarteten sie mich auf dem Bahnsteig. 151. c). se traduce numai verbul predicativ prin gerunziu: . pag. indem er ihnen Zucker gab = dîndu-le zahăr (vezi schema nr. 596) . b) Immer wenn ich zu meinen Eltern fuhr. 2) pentru exprimarea unei acţiuni repetate în trecut (ex. — Wann weim — adverb interogativ } conjuncţii temporale 2. PROPOZIŢIILE TEMPORALE INTRODUSE PRIN WENN a) Wenn du in Bukarest ankommst.. Propoziţia secundară modală introdusă prin indem răspunde la întrebarea wie? ( = cum?). Conjuncţia modală indem nu se traduce. regnete es. reichlich Propoziţia introdusă prin indem este o propoziţie secundară modală. als pentru exprimarea unei ac­ (vezi schema nr. so rufe mich an. indem er ihnen zur Winterfütterung Zucker gab.DER BIENENKORB 335 SAU ALS 1. c) Als ich nach Hause ging. PROPOZIŢIA MODALA Er belohnte sie auf seine Art. Dar pe cînd wann este adverb interogativ şi se întrebuinţează numai în întrebarea directă şi indirectă. als şi wenn sînt conjuncţii temporale. Propoziţia temporală se introduce prin ţiuni nerepetate în trecut (ex. Atit als şi wenn cît şi wann se traduc prin „cînd".. 596) Acţiuni : prezente : viitoare: trecute: repetate wenn wenn wenn nerepetate wenn wenn als O b s e r v a ţ i e . pag. b). a) sau viitoare. Propoziţia temporală se introduce prin wenn: 1) pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. 150.

bis er nach Hause kommt. (vezi schema nr. în cazul acesta bis este considerat adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : Ich begleite Sie bis zur Haltestelle. Er bleibt bis Montag. LEHRSTOCK (Continuare) P R E P O Z I Ţ I I L E CU GENITIVUL Paul wohnte außerhalb der Stadt. . PREPOZIŢIILE 35. während/ . /prepoziţie + gen. d şi f). < prepoziţie + dat. habe ich ihn nicht gesehen. a. bis< . O b s e r v a ţ i e . în exterior) se construieşte cu genitivul. în timpul în timp ce de de cînd pînă pînă ce. Seit er hier ist. Während. . pînă cînd /prepoziţie + acuz. Nconjuncţie subordonat. erzählte er uns viel Interessantes. b. SEIT ŞI BIS - a) b) c) d) e) f) Während seines Besuches erzählte er uns viel Interessantes. pag. Während er uns besuchte. Prepoziţia außerhalb ( = în afara. (ex. Er ist seit einer Woche in Bukarest. c şi e). PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII WÄHREND. 121. conjuncţie subordonat. 573) 4. Ich warte. seit şi bis pot fi atît prepoziţii subordonatoare (ex. Bis se întrebuinţează deseori urmat de o prepoziţie. cît şi conjuncţii .336 3. den ersten Juli hier. \conjuncţie subordonat.

seit. b) . Er sah den Fleck auf dem Nacken des Faschisten.. wenn! a) Ich kaufe die Karten im Vorverkauf.. als. c) Der Junge wurde Goethes Liebling. Er war zu groß. h) Er spricht gut Deutsch. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wann. Ich gehe auf die Fakultät. nachdem. b) Pauls Freunde wußten (es). Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor. Der Dichter hatte sich von der Begabung des Kindes überzeugt. Ich komme zu dir. Er ist in Bukarest... c) . Unsere Freunde fuhren mit der Straßenbahn.. da. i) Wir gingen zu Fuß. f) Ich rufe dich an. Sie hatten ihm geholfen. werden Sie mich besuchen? . c) Die Bienen waren gute Wächter..DER BIENENKORB 337 Übungen 1. seitdem. a) .. haben Sie sich das Fernsehgerät gekauft? ... Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz I Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. so daß. machen Sie Licht? . Ich traf ihn. ich im vergan­ genen Jahr in Bukarest war. 22—Limba germană — c. d) Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. 2.. Die Hauptstücke des Rundfunksenders waren in den Bienenkörben sicher.. weil! a) Man konnte den Rundfunksender nicht im Ganzen verbergen. Er übersetzt ins Deutsche.... wenn oder als! A. Ich war in Sinaia. es dunkel wird. die sie nicht kannten. Er lernt fleißig. e) Er ruft mich immer an. e) Paul betreute die Bienen noch besser. ich wieder in Bukarest bin. d) Ich habe ihn nicht gesehen. nachdem. Die Bienen überfielen alle. 3. d) . 1881 . sehen Sie die Fernsehsendung? . b) Ich freute mich sehr. g) Mein Freund gebraucht immer das Wörterbuch... ich zu Hause bin. während.

stand das Flugzeug schon startbereit. das Essen? g) Ich. ich. meine Eltern.. er. b) . f) Nachdem. eine Freundin. begegnete ich deinem Bruder. a) . ich. haben Sie diesen Film gesehen? .. ich. noch. d) Ich. e) Bevor. anrufen. und. du. ich im vorigen Jahr in Brăila war. ich.. sagen. zu. nach. das Gebirge. die Oper.. ich. alles. in. Bilden Sie Sätze! A. d) Findet der Ausflug statt. gehen. kalt. .. sie. in der Garten. das Wetter schön ist. überfallen.338 35. der Teil. wagen. durchwühlen. bei. ein wenig. zerlegen. sein. ein Jahr. er. aussehen. . sein.. hier. ich gestern auf die Fakultät ging. sein. sie. meine Aufgaben. er. wohnen. die Freunde.. ich. zu. b) Während. die Bienen. Tage. wie. LEHRSTOCK e) . die Gartenlaube. er. der Garten.. ich. jetzt. es regnet? e) . er. ich. die Stadt. ein wenig. haben Sie sich diesen Füllhalter gekauft? . die Gestapoleute. bei. klein. B. g) Seitdem. die Biene. gehen. ich meinen nicht finden konnte. fremd. er. d) Während. weggehen. nicht. ruhig. kommen. ich. 4.. in. werden. in. immer. so schlecht. bei.. und. nicht mehr. die Leute. lassen. b) Wenn. c) Bevor.. nachher. der Garten. ankommen. ich in der Stadt war. weggehen. wir auf dem Flugplatz ankamen. I) Seit. hat er dich angerufen? . f) .. überfallen. er. j) Wir sitzen. heute. hineingehen.. meine Eltern. schreiben. schreiben. einige. Paul. die Aufgabe. sie. sie. ich. kennen. B. die Ferien.. die Gestapoleute. k) Seit. a) Indem.. findet der Ausflug s t a t t ? . wir. wollen. a) Während. vorher. nachher. in. untersuchen. gehen. sie. das. ein Brief. diese. die Faschisten.. ich. ihre.. gehen. die Nähe.. der Rundfunksender. schreiben. heute. i) Nachdem. die Bienen. ich. ich. in. ich. davon­ laufen. sein. sein. er. kommen. hier.. Paul. in. gehen. er. h) Nachdem. die Faschisten. können. e) Vor. die Laube. m) Seitdem. in. nicht.. Paul. sich ansehen. zu ein Freund. jetzt. f) Spazierengehen. nicht. sein. wir.. schreiben. c) Als. sie.. sehr. verbergen. c) . es.

Sie sollen nicht auf uns warten. haben. dazu.DER BIENENKORB 339 n) Alle. 6. warten. r) Ich. ich. Tag gedauert... q) Er. g) Er ging ins Kino. können. h) Er hat diesen schweren Text übersetzt.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne . bis. statt daß oder in eine Infinitivgruppe mit um . mit. Dienstag. die Oper.. c) Er sprach. b) Paul sagte : „Wir verstecken die Hauptstücke in meinen Bienenkörben. Er lernte nicht. eine Antwort. p) Mein Freund. ging gut. lange. b) Sie gingen zu ihrem Freund. das Zentrum. dauern. ich. zu. Sie können ihn verbergen.. statt . Ich gehe nicht zu ihm... zu oder statt . heute. Er hatte uns nicht eingeladen.. a) Einige Antifaschisten versammelten sich. haben. zu! a) Wir beeilen uns. Sie bauten einen kleinen Bundfunksender. bis. keine Zeit. Vorschlag. von. Sie gingen nicht zu Fuß. außer. der Weg. bis. Setzen Sie alle.. zu. e) Sie fuhren mit der Straßenbahn. o) Ich.. Peter. außerdem. Bukarest.. Wir verstecken sie nicht bei euch. einverstanden." c) Paul und seine Freunde mußten den Sender zerlegen. zu. bleiben. d) Die Faschisten wühlten alles durch. in. ohne daß. zu! mit um . auch. geben. .. Er hat nicht das Wörterbuch benützt. außerhalb. keine Lust. zu. du. 7... Der Lehrer hatte ihn nicht gefragt. arbeiten. ohne . gehen. Sie. alles oder ganz ein! a) Die Fahrt hat einen . b) .. Sie fanden nichts. sein. in. die Stadt. Sie gratulieren ihm. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit damit. d) Er kommt zu mir. f) Wir besuchten ihn. s) Wie. der Bahnhof? 5..

d) Prietenii nu ştiau unde să-1 ascundă. c) Acesta funcţiona foarte bine.. a) b) c) d) e) Părinţii mei locuiesc de un an la Bucureşti. .. Wir . b) Cîţiva luptători antifascişti hotărîră să construiască un post de emisie. am paznici foarte buni de care sînt mîndru : albinele mele". Was machen Sie.. un luptător antifascist. locuia de un an în afara oraşului. wenn C.. a) Paul.340 35. B. Schüler an dem Ausflug teilgenommen? Gestern hat es den . Übersetzen Sie! A. e) Paul le spuse: „îl ascund. f) Paul a avut dreptate. Ich wünsche dir . Geben Sie den Inhalt des Textes „Der Bienenkorb" 10.. als Sie gestern keine Theaterkarten fanden? Sie Ihre Tante einlud? Sie längere Zeit keine Nachrichten von Ihren Eltern hatten? wieder! 9. gesagt.. Gute zu deinem Geburtstag. Cîţi ani au trecut de cînd nu ne-am văzut? Ce faci în timpul verii? Ce ai făcut (tu) în timp ce (eu) am fost la bibliotecă? De cînd înveţi germana ? — învăţ de un an. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wann spielt die Handlung dieser Erzählung? Was beschloß eine Gruppe von Antifaschisten? Welche Frage tauchte auf? Welchen Vorschlag machte Paul? Waren die Freunde mit dem Vorschlag einverstanden? Warum kamen die Faschisten zu Paul? Wie verlief der „Besuch"? Worauf war Paul stolz? Wie belohnte er seine Bienen? Sie Sie das Sie Sie am nächsten Tag Stunden haben? keine Stunden haben? Wetter schön ist? eine falsche Telefonnummer wählen ? sich nicht gut fühlen? B.. Haben . Tag geregnet. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) Ich habe dir .. albinele i-au gonit pe fascişti. müssen pünktlich sein.. Antworten A. Sie! 8. Was machten Sie..

Am fost la facultate. Invăţînd regulat. vei face progrese frumoase. am mers la bibliotecă. Înainte de aceasta a fost la ţară. la unchiul nostru. n) înainte de a pleca la Sinaia. cînd te-a văzut ? El se bucură mult ori de cîte ori mă vede. Ce a spus (el). o) îmi daţi voie să vă conduc pînă la autobuz ? . după aceea am mers la bibliotecă. sora mea a fost la o mătuşă.DER BIENENKORB 341 f) g) h) i) j) k) I) m) în timpul concediului am fost atît la munte cît şi la mare. Acum sora mea este la Sinaia. Nu mi-ai spus nici cînd şi nici unde l-ai întîlnit. După ce am fost la facultate.

Es saß aber noch eine Person im Wagen. die dem Fremden oft lästig fielen. der auf zwei Beinen ging und allerlei Kunststücke zu machen verstand. So vergingen Jahre. hatte man nichts über den Mann erfahren können. Sein Neffe ist hier. man klatscht über alles und jeden und hat seine Freude daran. Er mietete sich ein großes Haus. Als am nächsten Morgen die Truppe fortgezogen war. ließ der fremde Herr einen Wagen kommen und fuhr zu demselben Tor hinaus. Kein Wunder. und er versteht noch wenig Deutsch. die den Hut tief ins Gesicht gedrückt hatte. lebte er ganz für sich allein. Auch der junge Engländer war nie zu sehen. und noch immer hieß er in der Stadt „der fremde Herr". ( S E C H S U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER Nach Wilhelm Hauff Grünwiesel ist ein Städtchen. In dieses Städtchen zog eines Tages ein Mann. als er wieder dort erschien. und wenn der Lehrer und der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr bei Tisch haben. Der fremde Herr erklärte dem Wächter: „Es ist mein Neffe. doch hörte man oft in dem Haus des Fremden einen schrecklichen Lärm. jedermann weiß.36. und trotz der Versuche." Und so blieb er bei den Grünwieseiern „der junge Engländer". Die Leute aber. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und als eine verdächtige Person angesehen wurde. wie sie alle sind. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander auf Besuch und sprechen bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit. Kurz. Die Truppe zeichnete sich durch einen Orang-Utan aus. wie es da und dort zugeht. Es war schon Nacht. Eines Tages kamen Leute mit fremden Tieren ins Städtchen. Alles kennt sich." Am nächsten Tag erzählte der Wächter : „Der fremde Herr hat Besuch bekommen. so weiß es schon zu Mittag die ganze Stadt. sahen den Jungen unglaublich schnell durch alle . Er versteht noch wenig Deutsch und scheint Engländer zu sein. und weil er die schlechten Sitten der Bewohner nicht teilen wollte. die an den Fenstern vorbeigingen.

Daraufhin zum Bürgermeister gerufen. pe de altă parte însă se remarcă o puternică tendinţă de a prezenta în mod realist aspec­ tele societăţii timpului său. ce se întîmplă în dreapta şi în stînga 4) 5) 6) 7) Kurz . Darum schlage ich ihn manchmal..." Erläuterungen 1) W i l h e l m H a u f f s-a născut în 1802 şi a murit în 1827..... und noch immer hieß er .. în acest timp însă a crea* o serie de opere (mai ales nuvele şi basme) care i-au asigurat un loc bin« meritat în literatura germană. In opera lui Wilhelm Hauff se disting două trăsături esenţiale. Lexik Antonyme stark =f= schwach die Ruhe =f= die Unruhe . = ... will ich ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einführen.. Wenn er sich bessert. ganz für sich allein = de unul singur. = Fiind chemat după aceea la primar .. er ist aber leider faul und lernt nicht gern Deutsch. 2) Alles kennt sich = Toţi se cunosc 3) . ceea ce explică trăsăturile fantastice şi nercaliste din opera sa. şi încă şi acum era numit . Acti­ vitatea sa literară se rezumă doar la 2—3 ani..... 8) den Hut tief ins Gesicht gedrückt = cu pălăria trasă adînc pe ochi 9) Daraufhin zum Bürgermeister gerufen . »'ie es da und dort zugeht = .. und der Alte lief ihm mit einer Peitsche in der Hand nach. = Pe scurt . erklärte der Fremde : „Mein Neffe ist sehr klug und intelligent.DER JUNGE ENGLÄNDER 343 Zimmer laufen. Aus demselben Grund habe ich ihn auch bis jetzt nicht ausgehen lassen... foarte retras Kein Wunder = Nu-i de mirare . Pe de o parte Hauff stă sub influenţa romantismului conservator. ...

dacă — introduce wenn <f Întrebare ^ cînd — introduce Întrebare propoziţii condiţionale. vagonul der Wagen — automobilul —a se muta \ trăsura Rektion Freude haben + an + Dat.\ a striga ansehen als — a lua drept das Gericht^. = a se bucura (de) sich freuen + an + Dat. a pălăvrăgi ansehen + Akk. + als + Akk. = a fugi după prezent) viitor) trecut) a lua drept GRAMMATIK 1. werde ich ihn in die Gesellschaft einführen. In cazul acesta se traduce prin dacă. = a se bucura (de ceva klatschen -f über + Akk. a împărţi ziehen —a trece a împărtăşi . Propoziţia condiţională reală răspunde la întrebarea : Unter welcher Bedin­ gung ( = în ce condiţie) ? . = a se bucura (de ceva în sich freuen + über + Akk. LEHRSTOCK Vieldeutige Wörter ansehen—a privi y felul de mîncare 'a chema rufen. Conjuncţia wenn poate să introducă nu numai propoziţii temporale. = a se bucura (de ceva în sich freuen + auf + Akk.344 36. ci şi propoziţii condiţionale reale. nachlaufen + Dat. = a bîrfi. : Unter welcher Bedingung? propoziţii temporale. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ REALĂ Wenn er sich bessert. : Wann ? .judecata judecătoria verstehen / a înţelege —a scoate \ a se pricepe —atrage teilen. = a considera drept.

Grammatik 3). . b) Der fremde Herr hatte einen Wagen kommen lassen. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBULUI LASSEN a) Ich habe das Heft zu Hause gelassen.{ periectul I jj a j. cît şi verb auxiliar ( = a părea. VERBUL SCHEINEN a) Die Sonne scheint. acestea nu trebuie repetate. b). Verbul lassen ca verb auxiliar de med (pe lîngă infinitivul unui verb pre­ dicativ) formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate celelalte verbe modale.P . daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und| daQ_jl䣗¥teificl!e\ als eine verdächtige Person angesehen wurde. atît principale (ex. b).m. adică : haben + infinitivul prezent (ex. . b) Der Neffe scheint Engländer zu sein. ex. ca perf. e n _j_ infinitivul prezent m.DER JUNGE ENGLANDER 345 2. a) cît şi secundare (ex. 3. auch. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. Contragerea n u se poate face niciodată după conjuncţia denn. Ca verb auxiliar se construieşte cu infinitivul cu zu al verbului predicativ. . / 5. b) (vezi pag. a). 304. Contragerea se face în special in propoziţii coordonate legate prin conjunc­ ţiile und. au una sau mai multe părţi de propoziţie comune. sondern. doch. oder. Verbul lassen întrebuinţat ca verb predicativ formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate verbele predicative. a). b) Kein Wunder. adică : haben + participiul perfect (ex. verb predicativ / lassen / \ > verb auxiliar / \ m Pe"ectul l haben -f participiul perfect ca erf -f . ex. Verbul scheinen-schien-geschienen poate fi atît verb predicativ ( = a stră­ luci. PROPOZIŢIILE CONTRASE a) Man klatschte über alles und jedengi und [mag] hatte seine Freude daran. aber.

c) .. Viele Leute nahmen . A. Als ich nach Hause kam.. Setzen Sie das Verb lassen ins Perfekt! B.. die bald beginnen. Wächter erzählte vom Besuch des Neffen. Fremde kam erst in der Nacht zurück.. Es ist eine schlechte Sitte.. der Versammlung teil. ohne ihn zu bemerken.. Grünwieseier klatschten gerne. 2... Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wenn oder als! a) .. ein! 4.. .. die Leute mit den fremden Tieren kamen. besonders wenn es von der englischen Bourgeoisie stammte... die Ferien. b) Immer . saß ein junger Mann mit ihm im Wagen. Ich denke . mein Kommen. den Vortrag. welche die Sitten des deutschen Volkes verachteten und alles Fremde bewunderten. der Wächter erzählte. dennoch bieten der ganze Hintergrund und die handelnden Personen ein realistisches und typisches Bild der deutschen Provinzstadt. c) Er ließ sich einen Mantel nähen. der Fremde nach Grünwiesel kam. Setzen Sie die Präpositionen Ich freue mich . 3.. Grünwieseier hatten ihre Freude daran. dem Bürgermeister vorbei. hörten sie einen großen Lärm.. hörten ihm alle aufmerksam zu. den ich halten muß.. Übersetzen Sie! In der Erzählung Der junge Engländer verspottet Hauff die Beschränktheit jener Schichten des deutschen Bürgertums. war große Freude im Städtchen. Wächter erschien aufgeregt im Städtchen... Der Schüler freut sich . d) . LEHRSTÜCK Übungen 1. e) . alles zu klatschen. .... 5.. das erhaltene Buch. mietete er sich ein großes Haus.. Bilden und! a) Der Der Der b) Die Die c) Der Der a) b) c) d) e) f) g) Sie zusammengezogene Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktion Fremde mietete einen WTagen. b) Ich lasse mir ein Paar Schuhe machen. freute sich die Mutter . Er ging . Übersetzen Sie die Sätze ins Rumänische! a) Der fremde Herr läßt einen Wagen kommen. die Leute an seinen Fenstern vorbeigingen. der Fremde zurückkam. In der Erzählung Der junge Engländer sind viele groteske und phantastische Züge vorhanden. Fremde fuhr zum Tor hinaus.346 36..

d) Die Frauen kamen beim Kaffee zusammen. Leiten Sie den ersten Satz durch wenn ein! stellung ! a) Die Bewohner des Städtchens Grünwiesel sahen einen Fremden. b) Er kommt nicht. den Grünwieseiern besonders gut. e) Der Fremde ließ die Grünwieseier lange auf das Erscheinen des Neffen warten. wissen. e) Nimeni nu ştia unde plecase străinul. mir nicht... Übersetzen Sie! A. Sie waren begeistert.. d) într-o zi străinul ceru o trăsură şi plecă din orăşel. Dein Benehmen . Ich gehe allein. Sie klatschten über jeden. Achten Sie auf die Wort­ 7.. din această cauză el fu luat drept o persoană suspectă. h) Er läßt Sie herzlich grüßen.. Deutsch. b) Străinul trăia foarte retras.. c) Străinul rîse de acrobaţiile maimuţei.. Gebrauchen Sie gern. Die Grünwieseier wollten . Schokolade.. 8. wer der Fremde ist. In einer Stunde weiß es das ganze Städtchen. Uns .. . ein gutes Buch und hört .. nachdem die Truppe fortgezogen war? d) Welche Erklärung gab der Fremde dem Wächter über seinen Gast? e) Warum wurde der „Neffe" der „junge Engländer" genannt? f) Warum wurde der Fremde zum Bürgermeister gerufen ? g) Was versprach der Fremde dem Bürgermeister? 9. schmecken oder gefallen! a) b) c) d) e) f) g) Der junge Engländer . nepoliticos. Wir lernen .. g) Ich lasse den Brief auf dem Tisch. Antworten Sie! a) Warum wollte der Fremde für sich allein leben? b) Was brachte die Truppe nach Grünwiesel ? c) Was tat der Fremde. Den Kindern .. ihn am nächsten Tag zu besuchen. .. f) El se întoarse în aceeaşi zi cu un domn străin.DER JUNGE ENGLÄNDER 347 d) Der Bürgermeister ließ den Fremden bitten.. 6. f) Der Fremde ließ den Bürgermeister grüßen. Er liest . Musik.. das Essen ausgezeichnet. a) Străinului care se mutase la Grünwiesel nu-i plăceau moravurile locuitorilor acestui oraş.. sie haben sie besonders . c) Ein Fremder kommt nach Grünwiesel...

Plecăm mîine cu acelaşi tren. Anda pare să se grăbească. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Alles kennt sich. kein Wunder. Er versteht schon Deutsch. Der fremde Mann lebte ganz für sich allein. wie es da und dort zugeht. Andrei şi Alexandru locuiesc în acelaşi cămin studenţesc. I-ai permis surioarei tale să meargă la filmul acesta? Merken Sie sich! B. . Cînd va vorbi bine germana.348 36. Cartea pare să fie bună. Uneori trebuie să-1 bat chiar cu biciul. Paznicul spusese aceasta. daß es kalt ist. Ţi-am lăsat caietul la bibliotecară. Mobila lor pare să fie nouă. Noi vizităm pe acelaşi coleg. Locuitorii din Grünwiesel doreau să-1 cunoască pe tînărul englez. Străinul îi spuse primarului: „Vreau să-1 introduc pe nepotul meu în societatea din Grünwiesel. Er weiß. Es ist Winter. LEHRSTOCK g) h) i) j) k) Persoana străină avea pălăria adînc trasă pe ochi. Nepotul meu este foarte inte­ ligent. viu cu el la dum­ neavoastră. dar este leneş şi nu vrea să înveţe." I) Locuitorii din Grünwiesel se bucurau că străinul îi va vizita în curînd cu nepotul său. Der Mann hatte den Hut tief ins Gesicht gedrückt. Toţi l-au considerat pe tînărul nepot drept englez. Mi-am făcut un costum.

Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden und nahm die Halsbinde ab. Er rauchte eine große Pfeife und trug eine große Brille. denn der -viel bewunderte junge Engländer war . wird er wieder artig. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. Seine Meinung war ausschlaggebend für die Grünwieseler. Der junge Mann erwies sich als ein hervorragender Schachspieler. warf seine Perücke weg und zog die Handschuhe aus. Vor dem Konzert besuchte der Fremde den Bürgermeister und sagte ihm : „Ich bin krank. . Wenn Sie ihm aber die Halsbinde lockern oder ganz abnehmen. Daraufhin wurde der Neffe noch wilder. Als die Reihe an ihn kam. Da begann der Neffe wilde Sprünge zu machen. Der fremde Herr zog ihm in solchem Falle die Halsbinde fester zu. er ist manchmal übermütig. Die Anwesenden erstarrten vor Schreck. Der Bürgermeister stürzte sogleich hinzu und lockerte die Halsbinde. Folgender Vorfall wird aber der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben : Ein großes Konzert sollte die Wintervergnügungen beschließen. denn er war doch angeblich Engländer! Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. und man konnte sich nicht erinnern. ein Affe. zog der junge Engländer seinen Schuh aus und warf ihn ihm an den Kopf." Der junge Engländer war allein bei dem Konzert erschienen.37. Ich bitte Sie. Er sang aber ganz falsch. und wenn ich mich morgen nicht besser fühle. auf meinen Neffen aufzupassen. Als der Organist ihn darauf aufmerksam machte. und der Neffe beruhigte sich. so kann ich zum Konzert nicht kommen. Die Grünwieseier aber schrieben das seiner Jugend zu und behaupteten.. Die Tochter des Bürgermeisters hatte dabei mit dem Neffen ein Duett vorzutragen. Nur manchmal benahm sich der Neffe ganz ungebührlich. ( S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER (Fortsetzung) Endlich begann der Fremde seinen Neffen auszuführen.. je einen so netten jungen Mann in Grünwiesel gesehen zu haben. bestieg er das Podium und begann zu singen.

-s. = a încremeni (de) . = a atribui (cuiva) aufpassen + auî -\. in diesem Alter = la această vîrstă Als die Reihe an ihn kam .. . 2) locul (de şezut) die Sitzung. -es..... a da ascultare (cuiva) erstarren -\. "er = proprieta­ tea setzen — setzte — gesetzt — a aşeza übersetzen — übersetzte —• übersetzt = a traduce der Übersetzer.= traducătorul die Übersetzung. = Cînd îi veni rîndul Lexik Synonyme die Halsbinde — die Krawatte der Vorfall — die Begebenheit das Ende — der Schluß Antonyme die Jugend =f= das Alter artig =f= unartig ausziehen =j= anziehen cravata mai tare.. = a da urmare. -en = traducerea fortsetzen — setzte fort — fortgesetzt = a continua die Fortsetzung.. = a se bucura (de) zuschreiben -\. -s.auî + Akk.. = cu totul necuviincios . Vieldeutige Wörter das Alter / \ bătrîneţea vîrsta beschließen a hotărî a încheia Wortfamüien sitzen — saß — gesessen = a şedea der Sitz. = a atrage atenţia (asupra) befolgen + Akk.350 37. reşedinţa. ganz ungebührlich. -n. = a fi atent (la) aufmerksam machen -j. strîngea .Akk. zog . pro­ prietarul das Besitztum. -e = 1) sediul..= posesorul. -s.vor + Dat. die Halsbinde fester zu = . -en = continuarea ansetzen — setzte an — angesetzt = a fixa besetzen — besetzte — besetzt = a ocupa Rektion sich erfreuen + Gen.. -en = şedinţa der Vorsitzende. .Dat. -n = preşedin­ tele besitzen — besaß — besessen = a poseda der Besitzer. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) .

în această propoziţie. Infinitivul perfect activ se formează din: — infinitivul prezent activ al verbului auxiliar haben (ex. b). Grammatik 4). participiul jugat Infinitivul perfect activ infinitivul perfect al verbului de con­ + prezent ^ ^ . b) Die Grünwieseier behaupteten. a) (vezi pag. INFINITIVUL PERFECT ACTIV A. Viitorul II = prezentul werden + infinitivul perfect al verbului de conjugat. . a) Man konnte sich nicht erinnern. fie la infinitivul perfect (ex. Infinitivul perfect exprimă o acţiune încheiată (ex.DER JUNGE ENGLÄNDER 351 GRAMMATIK 1. predicatul stă la viitorul II. a) sau sein (ex. je einen so netten jungen Mann in Grün­ wiesel gesehen zu haben. a) Er soll heute kommen. al doilea se pune fie la infinitivul prezent (ex. b) precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. 2. 201. b). haben sau sein B. Infinitivul prezent exprimă o acţiune neîncheiată (ex. a). într-o propoziţie în care sînt două verbe. VIITORUL II (VIITORUL ANTERIOR) A. FORMAREA V I I T O R U L U I II Folgender Vorfall wird der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben. b) Er soll heute gekommen sein.

d) : complement infinitival (vezi pag.. astăzi îl găsim numai după un număr restrîns de verbe şi adjective. e). Der fremde Herr erklärte dem Wächter. a) : complement genitival dativ (ex. COMPLEMENTUL (Generalităţi) a) b) c) d) e) Der junge Engländer erfreute sich eines immer größeren Ansehens. complement prepoziţional. Er vergaß anzurufen. COMPLEMENTUL GENITIVAL 5) legat Complementul genitival poate fi exprimat atît printr-un substantiv cît şi printr-un pronume. în limba germană complementul poate să stea : 1) 2) 3) 4) la la la la genitiv (ex. b) : complement la dativ acuzativ (ex. . In limba mai veche. (vezi pag. Die Grünwieseier freuten sich auf das Konzert. complementul genitival se întrebuinţa mult mai frecvent. 201.rühmte mich — sich gerühmt = a se făli (cu) — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de. Grammatik 5) 4. De exemplu : — verbe reflexive : sich sich sich sich sich sich annehmen bedienen enthalten erfreuen rühmen schämen —• nahm mich an — sich angenommen — a se ocupa (de) — bediente mich — sich bedient — a se servi (de) —• enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) — erfreute mich — sich erfreut — a se bucura (de) •—.352 B. Î N T R E B U I N Ţ A R E A V I I T O R U L U I II 37. c) : complement la acuzativ infinitiv (ex. Der junge Engländer bestieg das Podium. încheiate înaintea altei acţiuni viitoare. unei bănuieli : Er wird schon gekommen sein = Ich glaube. b) pentru exprimarea unei presupuneri. cu) . Grammatik 4) de verb printr-o prepoziţie (ex.. LEHRSTOCK Viitorul II se întrebuinţează: a) pentru exprimarea unei acţiuni viitoare. daß er schon gekommen ist. 3. 165.

1881 .DER JUNGE ENGLÄNDER : — verbe intranzitive : bedürfen —• bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) gedenken — gedachte—• gedacht — a-şi aduce aminte (de) —• verbe tranzitive care cer. Der Fremde soll den Neffen (schlagen). Der kleine Muck und Kalif Storch. Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv des Passivs (Präsens) I a) Diese Ausstellung muß (besichtigen). jemals in Grünwiesel (sein). c) Die Kinokarten können im Vorverkauf (kaufen). Der Bürgermeister erklärte. Die Grünwieseier scheinen die Lehre des Fremden (verstehen). g) Der Bürgermeister versicherte. d) Ich spreche noch nicht gut Deutsch. a scuti (de) versichern —• versicherte — versichert = a asigura (de) würdigen— würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) — adjective : bewußt — conştient (de) fähig = capabil (de) habhaft (werden) = a pune mîna (pe) sicher = sigur (de) würdig = demn (de) Übungen 1. genitivul lucrului: entheben — enthob — enthoben = a destitui. h) Er muß gestern (wegfahren). 3. Der Schüler behauptete (lernen). Besonders beliebt sind seine Märchen Das kalte Herz. den Rat des Fremden (befolgen). pe lîngă acuzativul persoanei. 22—Limba germană — c. 2. die zu den schönsten der deutschen Literatur gehören und von großem Wert sind. b) Die Fortsetzung soll (lesen). aber ich hoffe dennoch (ver­ stehen). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv a) b) c) d) e) f) des Aktivs (Perfekt) ! Ich kann mich nicht erinnern. e) Die Märchen von Wilhelm Hauff sollen im Original (lesen). einen Brief auf dem Arbeitstisch (finden). Die Truppe soll heute (ankommen). Übersetzen Siel Wilhelm Hauff schrieb in den wenigen Jahren seiner literarischen Tätigkeit eine Reihe von Märchen.

b) Unsere .. überzeugtest du dich? er sehr tüchtig ist. ..... . (die Hilfe).... e) Das Konzert beginnt um 19 Uhr. 7..... in Liebe (er).. denkst du? fungen in Kürze beginnen. Setzen Sie die eingeklammerten A. freust du dich? meine Handschuhe gefunden habe.. wo wir unf) .. b) Ich überzeugte mich . a) b) c) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Wir bedienen uns . (seine größte Zufriedenheit). (das Wörterbuch).. Itellius rühmte sich . c) Er bedankte sich . h) Dein Neffe erlernt bald die deutsche Sprache. in der Bibliothek und lesen. .. ... (ihr Benehmen).... sind im ersten Abteil dieses Wagens. daß ich e') . h) Ich freue mich . Er ist . d) Das Kind gewöhnte sich .. freust du dich? ans Meer fahren werden.. . Kind ? e) Ich freue mich .. daß du c') . daß wir h') . daß V) . g) Sie warten . (sein Reichtum). Die Grün wieseler schämten sich .... Niemand enthielt sich ... Die Grünwieseier waren sich ..... 5...... Sie gedenkt . Der Fremde war ... ... . b) Der junge Engländer begeisterte die Grünwieseier durch sein Benehmen. daß wir Ihnen g') . warten Sie? schreiben. f) Dein Bruder geht zum Konzert. g) Der Kollege war an diesem Tage krank... Setzen Sie Wörter aus den Wortfamilien von sitzen oder setzen ein! a) Die Studenten ..354 37... Futur! Übersetzen Sie! a) Ein Bewohner von Grünwiesel erzählte Hauff die Geschichte. (die Stimme). d') . 6. (die Wirkung) seines Scherzes sicher. (das größte Ansehen).... . f) Wir sprachen . gewöhnte sich das die Aufgaben allein zu machen. Setzen Sie die Pronominaladverbien ein! a) Ich denke . daß die Prüa') . LEHRSTOCK 4. (ihre Fehler) nicht bewußt. d) Der Student lernt die Lektion bis morgen. spracht ihr? sere Ferien verbringen werden. a) b) c) d) e) f) g) h) B.. Unser Kollege erfreute sich .. bedankte er sich? ihm geholfen hast.. Die alte Frau bedarf . . Setzen Sie das Prädikat in das II... c) Er ruft dich um 5 Uhr an... Der Bürgermeister versichert den Fremden . würdig (das Lob).

. a) b) c) d) e) f) g) El trebuie să cumpere cartea aceasta. Merken Sie sich! Seine Meinung war ausschlaggebend. Cartea aceasta trebuie cumpărată. Ich führe meinen Neffen aus. . Unser Professor war der . b) Purtarea tînărului a plăcut celor din Grünwiesel foarte mult.. Nu pot să-mi aduc aminte să fi auzit acest menuet. El trebuie să fi cumpărat cartea. .. c) Părerea tînărului era decisivă pentru cei din Grünwiesel... Ea trebuie să vină imediat. .. ori de cîte ori tînărul englez se ducea la el... Antworten 9.. Hast du die . străinul îi strîngea cravata mai. e) Gînd tînărul nu era cuminte. dieser Novelle gelesen? Sie! Wie benahm sich der junge Engländer? Was t a t der Fremde. .. Er hat diesen schweren Text fehlerlos . wenn sich sein Neffe ungebührlich benahm? Wie fanden die Grünwieseier den jungen Engländer? Welcher Vorfall machte der Freude der jungen Leute ein Ende? Weshalb war der junge Engländer allein bei dem Konzert erschienen ? Wie benahm er sich dort? Was tat der Bürgermeister. B.. Mein Freund .. f) Străinul n-a venit cu „nepotul" său la concert. d) Primarul se bucura mult. Die Bauern sind jetzt die . tare.. Ea trebuie să fi venit. Übersetzen Sie ! A. Er kommt an die Reihe. a) Străinul s-a gîndit să cumpere un orangutan. um ihn zu beruhigen? Was sahen die Grünwieseier. ci a plecat din oraş... .. viele Bücher. als der junge Engländer die Perücke wegwarf ? 8. Ist dieser Platz . Se spune (Folosiţi sollen!) că (ea) a venit. Ein Vorfall machte ihrer Freude ein Ende. Er war angeblich Engländer. ? Seine Vorlesung war für sechs Uhr .DER JUNGE ENGLÄNDER 355 c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g) h) Wir hatten gestern eine . des Bodens.

das war eine schreckliche Geschichte. Einer der Regisseure dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen. Pauline. Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. ja. Hafenarbeiter. Johann? Erinnerst du dich ?" „Faust". (ACHTUNDDREISSIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN THEATERSKANDAL (aus dem Roman „Verwandte und Bekannte") Nach Willi Bredel „Wir waren einmal vor . „Es war von Goethe. „Das kann doch nicht schlecht gewesen sein!" „Aber recht traurig war's! Und ungerecht!" Das Ernst-Drucker-Theater in Hamburg. und die aufgeführten Schauspiele waren Possen. Mord und Kerker. erwiderte Frau Hardekopf. Der Satan in eigener Person spielte mit. — ach. Johann?" „Natürlich erinnere ich mich. Straßenverkäufer. da wurde eine schreckliche Sache gegeben. „So etwas möchte ich nicht wieder sehen. das ist schon viele Jahre her —• im Ernst-Drucker-Theater. half es nichts. Aber schlecht war's nicht. Als Doktor Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte. wie ihn das schöne alte Theater noch niemals erlebt hatte." „Von Goethe?" rief Carl Brenten erstaunt. „Also. am Ende wurde die arme Unschuld befreit." „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. das war wirklich ein Trauerspiel". ein Vplkstheater..38. gab es am Schluß einen so großen Skandal. daß eine Stimme vom Himmel rief : „Sie ist gerettet. antwortete der alte Hardekopf. Wie hieß das Stück noch. Fischhändler. Und am Schluß gab's einen richtigen Theaterskandal.. So gefiel es dem Publikum. die Gretchen-Tragödie aus dem „Faust" aufzuführen." Das war den . Erinnerst du dich noch. hatte als Publikum Seeleute.

.. Das ist Unsinn! Heiraten soll er sie! . 6) recht traurig wafs — sehr traurig war es 7) die arme Unschuld —• das arme unschuldige Mädchen 8) vor Jahren = cu ani în urmă 9) aufs höchste entrüstet = indignat la culme 10) Was heißt . Er soll sie heiraten!" Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes .. ? Ce vrea să însemne . muncitor. begann der Doktor : „Verzeih mir.. el însuşi strungar. Dintre celelalte opere ale scriitorului mai amintim aici o monografie con­ sacrată eroicului conducător al clasei muncitoare germane Ernst Thälmann. darum frage ich dich : Willst du mich heiraten?" Und Gretchen antwortete leise: „Ja. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. Erläuterungen 1) W i l l i B r e d e l (1901—1964) originar dintr-o familie muncitorească.. In timpul războiului civil din Spania... In anul 1933 a fost internat într-un lagăr de concentrare din care a reuşit să evadeze. Ich will es gut machen.? = Ce vrea să zică... und schrien : „Was heißt hier gerettet? . 3) da wurde eine schreckliche Sache gegeben — da wurde eine schreckliche Sache aufgeführt 4) das ist . soţia sa Pauline şi ginerele lor Cari Brenten sînt personaje din romanul Verwandte und Bekannte. „Was heißt hier Goethe! .. Willi Bredel a fost arestat de cîteva ori. Her mit dem Doktor! .. ? 11) Her mit dem Doktor! = Să vină încoace doctorul! .. care oglindeşte etapele cele mai importante din viaţa şi lupta clasei muncitoare din Germania. Männer und Frauen erhoben sich..S. Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenom­ men worden sein." Endlich traten Gretchen und Doktor Faust auf die Bühne.. scriitorul a luptat cu arma în mînă în rîndurile armatei republicane.. în 1934 s-a refugiat în Cehoslovacia şi pe urmă în U..R. Das sind nur Ausreden! .. Din cauza activităţii sale politice. a devenit activist al partidului comunist şi apoi a colaborat la diferite ziare progresiste. Opera cea mai importantă a lui Willi Bredel este trilogia Verwandle und Bekannte.. 2) Johann Hardekopf.. ich habe schlecht an dir gehandelt. Gretchen.S... Heiraten soll er sie! .. Heinrich!" Dann gaben sie sich die Hand. Als es im Zu­ schauerraum still geworden war. viele Jahre her = sînt mulţi ani de atunci 5) da gab's (gab es) einen richtigen Theaterskandal — es war ein richtiger Theaterskandal.EIN THEATERSKANDAL 357 Hamburgern ein zu mystischer und unsicherer Trost . aufs höchste entrüstet.

b) este o propo­ ziţie principală concesivă. b) Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes. sfîrşitul schließlich = în sfîrşit GRAMMATIK 1. . Propoziţia introdusă prin dennoch ( = cu toate acestea) (ex. Alte conjuncţii care introduc propoziţii secundare concesive sînt : obschon ( = deşi. cu toate că). a încheia sich anschließen — schloß mich an —• sich angeschlossen — a adera. a se alătura beschließen — beschloß — beschlossen = a hotărî (ceva) sich entschließen — entschloß mich — sich entschlossen = a se hotărî der Schluß. cu toate că) şi mai rar trotzdem ( = cu toate că. gab es am Schluß einen so großen Skandal. Grammatik 4). dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. cu toate că) (ex. a) este o propoziţie secundară concesivă. LEHRSTOCK Lexik Synonyme heiraten — sich verheiraten Antonyme der Sinn =f= der Unsinn gerecht =ţ= ungerecht sicher =fc unsicher traurig =f= lustig Wörter Vieldeutige bucata das Stück ( piesa de teatru Wortfamilie schließen — schloß — geschlossen = a închide. wie ihn das alte Theater noch niemals erlebt hatte. Schlüsse = încheierea. obgleich ( = deşi. PROPOZIŢIA CO\CESIVĂ a) Obwohl die Aufführung ernst aufgenommen wurde.358 38. deşi). Propoziţia introdusă prin obwohl ( = deşi. 253. Schlusses. Altă conjuncţie care introduce propoziţii principale concesive este trotzdem (vezi pag.

cît şi propoziţii secundare concesive (trotzdpm = cu toate că. deşi).EIN THEATERSKANDAL 359 verbul conjugat / dennoch —principală — > trotzdem Propoziţie concesivă— secundară —obwohl —obgleich — —obschon —trotzdem locul ultim ' . cu toate acestea). cu toate acestea (trotzdem = dennoch) conjuncţie sub ordonatoare -» cu toate că. INFINITIVUL PERFECT PASIV Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen worden sein. locul 1 Observăm că trotzdem poate să introducă atît propoziţii principale conce­ sive (trotzdem = totuşi. deşi (trotzdem = obwohl) 2. 560) . 107. conjuncţie coordonatoare trotzdem totuşi. pag. precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. Infinitivul perfect pasiv = participiul perfect al verbului de conjugat -f worden sein (vezi schema nr. Infinitivul perfect pasiv se formează din infinitivul perfect al verbului auxiliar werden (=|ge"|worden sein).

so daß. Aus der Tschechoslowakei fuhr Willi Bredel nach Moskau." 2.. d) Der Regisseur mußte die . b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. e) Die Schauspieler . Übersetzen Sie! Willi Bredel wurde in Hamburg.. machen wollte.. sich nicht in einem Krieg zu opfern.360 38.. Sie hatte es vor vielen Jahren gesehen. war entrüstet. die Gretchen-Tragödie aufzuführen.. als Sohn eines Tabakarbeiters geboren.. in die Tschechoslowakei zu fliehen... Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen obwohl.. Ergänzen Sie! a) Die Familie Hardekopf war vor vielen . der nicht ihre Sache war.. einem -theater.. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive! Grundwort! Ergänzen Sie den Artikel! a) b) c) d) e) TheaterVolkSeeSchneeTeufelGebrauchen Sie das passende -verkäufer g) Berg-theater -begleiter -räum h) Schluß-skandal i) Zuschauer-leute -szene j) Straß e-männer -leute k) Fisch-spiel -händler l) Trauer-arbeiter f) Hafen4. wo er Mitherausgeber der Zeitschrift Das Wort war. die Welt verbessern zu helfen. b) Ein . c) Das . weil! a) Pauline Hardekopf erinnerte sich an den Inhalt des Theaterstückes.. 3.. 1945 kehrte Willi Bredel in seine Heimat zurück. Durch Lautsprecher und Flugblätter riet er seinen Landsleuten.. Dort schrieb er in vier Wochen den Roman Die Prüfung. den ersten dichterischen Dokumentarbericht aus einem hitleristisehen Konzentrationslager. Faust wollte Gretchen nicht heiraten. im Ernst-Drucker-Theater. Es gelang ihm.. mit seiner Kunst dazu beitragen will. 1933 wurde der Schriftsteller von den Faschisten in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel geschleppt.. . Später arbeitete Willi Bredel in einer Propagandabrigade an der Front. Im Jahre 1918 trat Bredel in die Reihen des Spartakusbundes ein. sich die Hand. so muß er am gesellschaftlichen Leben seines Volkes unermüdlich teilnehmen. kam auf den .. Hier handelte er seinem Lebensmotto getreu : „Wenn ein Schriftsteller . der Heimatstadt Ernst Thälmanns. LEHRSTOCK Übungen 1. Er schloß sich früh der sozialistischen Jugendbewegung an. als sich Faust mit seinem Begleiter aus dem . „korrigieren".

bitte das Fenster. 6. b) Männer und Frauen sollen sich entrüstet (erheben). mußte es beruhigen. d) Faust gab zu... das Publikum (beruhigen). an Gretchen schlecht (handeln). b) Diese Aufgabe muß (machen). nannte den Autor des Stückes. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) mit oder o h n e zu! B. A. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von schließen ein! a) Wir haben .. d) Das Stück war gut. b) Eine Stimme vom Himmel hatte gerufen : „Sie ist gerettet". Das Publikum beruhigte sich nicht. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Passivs A... c) Der Regisseur glaubte.. A. c) Der Regisseur sagte : „Dieser .. Übersetzen Sie! a) Es muß ein großer Skandal (sein). c) Der Regisseur nannte den Autor des Stückes. 5. stammt von Goethe. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Im Ernst-Drucker-Theater wurden gewöhnlich Possen gegeben. b) . zum Vortrag zu gehen. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. Der Regisseur führte die Gretchen-Tragödie auf. d) Die Vorlesung soll (halten). Das Publikum war entrüstet. 8. e) Der Regisseur kam auf die Bühne. im Präsens! B. c) Das Kombinat Haus der Sclnteia soll von der Delegation (besichtigen). g) Er soll gestern (kommen). Pauline wollte es nicht wieder sehen. im Perfekt! a) Dieser Schüler soll (fragen). es ist kalt.EIN THEATERSKANDAL 361 c) Das Der d) Das Der Publikum Regisseur Publikum Regisseur beruhigte sich nicht. nicht von mir. f) Das Publikum muß begeistert (sein)." . Im Zuschauerraum wurde es nicht still. e) Eine neue Eisenbahnlinie soll (bauen). war entrüstet. e) Die Schauspielerin soll einen Blumenstrauß (bekommen). 7. ihn traurig (sehen). h) Ich erinnere mich nicht.

9. El trebuie să fi citit foarte mult. ca să vadă tragedia lui Gretchen din „Faust".. f) Publicul a fost atît de indignat încît regizorul a trebuit să schimbe scena finală. Merken Sie sich ! Du bist aufeinen guten Gedanken gekommen.. vorbeşte mai tare! Deşi copilul are numai 6 ani şi jumătate. e) Publicul a fost indignat. Das Trauerspiel wurde gut aufgenommen. cu toate acestea viu la tine.. g) Faust a trebuit să se căsătorească cu Gretchen. totuşi merge la şcoală.362 38. Este tîrziu. d) Pauline nu mai voia să vadă ceva trist. Nu era tîrziu. a) b) c) d) e) f) g) Deşi a fost tîrziu. Er will es gut machen.. . m-am dus la el. pentru că Faust n-a vrut să se căsăto­ rească cu Gretchen. cu toate acestea s-a grăbit. c) Cu ani în urmă Johann şi soţia lui au fost la teatrul „Ernst Drucker". doch mit dieser Übersetzung fertig geworden... Antworten Sie! a) Wo befand sich das Ernst-Drucker-Theater? b) Was für ein Theater war es? c) Woran erinnerte sich Pauline Hardekopf? d) Was für einen Eindruck machte die Gretchen-Tragödie auf das Publikum ? e) Hat das Publikum Faust verstanden? Warum nicht? f) Wie „korrigierte" der Regisseur die Schlußszene? g) Wie wurde diese „korrigierte" Schlußszene aufgenommen? 10. Es wurde ein Trauerspiel gegeben. a) Bătrînul Hardekopf şi-a sărbătorit ziua lui de naştere. . Er kam in eigener Person. Übersetzen Sie! A. mich deiner Meinung.. LEHRSTOCK d) Ich . Nu vorbi atît de încet. e) Hast du dich . B.. El s-a grăbit.. Das sind nur Ausreden. b) Toată familia s-a dus la teatru. an dem Ausflug teilzunehmen? f) Sie sind . Er hat sich aus dem Staub(e) gemacht. deşi nu era tîrziu.

Eine haselnußgroße. Friedrich Boshöfer. denn er dachte schon wieder an seine Formeln. Es fällt mir schwer. eine gewisse Frau Agnes Stub. um sie schätzen zu lassen. Vielleicht ähnelt sie nur einer echten. „Gib mir die Perle!" Er sah sie flüchtig an und ging in sein Labor.. erwiderte ihm Frau Irene ärgerlich. und heute bat sie mich um Geld.. zu einem Juwelier zu gehen. Hörst du mir überhaupt zu ?" Der Professor antwortete zerstreut: „Ja. daß mir Agnes irgendwie verdächtig ist." „Ja" nickte der Professor. als sie ihm auf einige Fragen einsilbige Antworten gab. Ich lud Frau Agnes zu mir ein. die mir sehr gut gefällt. Ich habe ja auch einmal diese junge Dame zu dir kommen sehen. Lade sie bald wieder ein . „Was weiter! ich zweifle an der Echtheit der Perle. „Im Sommer habe ich im Bad eine hübsche junge Frau. Kannst du vielleicht herausbekommen.. ob diese Perle echt ist?" Frau Irene öffnete ein kleines Etui. Er bemerkte es erst beim Essen.. Nach wenigen Minuten kam er zurück. es ist nichts leichter als das". Sie ist jung und hübsch und schließt sich ganz an mich an .. ein Chemieprofessor und Gelehrter von Weltruf.". „Ich will nicht sagen. Was weiter?" „Ich gab ihr zweihundert Mark. „Was ist denn mit dir los?" fragte er ohne Neugierde. . Da ist doch nichts daran. aber ganz traue ich ihr nicht... „Darüber reden wir noch". ( N E U N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BEWEIS Nach Alexander Keller Professor Dr. denn sie gefiel mir sehr gut. du hast jemanden eingeladen.. kennengelernt. und sie gab mir dafür eine Perle. murmelte Professor Boshöfer. dich zu besuchen. schöne Perle lag darin. dachte ich mir — na. „Gewiß. Frau Irene lächelte unsicher. da stimmt doch etwas nicht.39. „Sie hat dich um Geld gebeten ." „Was weiter?" fragte der Professor ein wenig ungeduldig. natürlich . der kaum hinhörte. fand eines Tages seine Frau recht nachdenklich. „Was weiter!" entgegnete Frau Irene heftig.

sagte der Professor. = a se ataşa (de) bitten + um -f. löst sie sich in drei Minuten auf.364 39.Ich bin sehr froh. = a se îndoi (de) verzichten + auf + Akk. = a asculta (pe (îineva sau ceva) reden -f. = a renunţa (la) . numai erst \ mai întîi Rektion kaum ^anevoie. improbabil ." „Darauf verzichte ich". de-abia zuhören + Dat. Wo hast du die Perle?" Dr. nu-i mare lucru da stimmt doch etwas nicht = aici ceva nu e în regulă Was weiter? = Şi mai departe? das Labor (plural: die Labors) — forma prescurtată a substantivului das Laboratorium. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Bad = la băi Hörst du mir überhaupt zu? = Dar. .Akk.Akk. „Ich kann dir sogar ein schriftliches Gutachten ausstellen. wenn eine Perle echt ist." Frau Irene stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. die Perle! Die habe ich doch in Salzsäure getan. : oarecare. Boshöfer hob erstaunt die Brauen. Deine Perle hat sich in drei Minuten aufgelöst — der beste Beweis für ihre Echtheit. = a avea încredere (în). „Die Perle.über + Akk. = a vorbi (despre) trauen + Dat. mă asculţi? Da ist doch nichts daran = Nu-i nimic deosebit în aceasta. anumit ^adc : desigur . die Laboratorien Lexik Synonyme reden — sprechen Antonyme sicher =f= unsicher geduldig^ungeduldig Vieldeutige Wörter gewiß / adj. = a cere zweifeln + an + Dat. a se încrede (în) sich anschließen + an -f. LEHRSTÜCK „Die Perle ist echt". lachte Frau Irene.abia.abia.

Dacă verbele care exprimă percepţii senzoriale (sehen. c) Hörst du mir überhaupt zu ? d) Frau Agnes ist mir nicht verdächtig.. 2. a) este o propoziţie completivă. Grammatik 3 şi pag.J stau pe lîngă infinitivul unui verb predicativ. erwiderte ihm Frau Irene. zu einem Juwelier zu gehen. a. b. h) Darüber reden wir noch. 3. g) sau o îndepărtare. —• o asemănare (ex. e) Vielleicht ähnelt die Perle nur einer echten? f) Die Tochter ist dem Vater ähnlich. hören etc. i). i) Es fällt mir schwer. b) este o propoziţie condiţională. e şi f) sau o deosebire. 304.. Propoziţia introdusă prin wenn = dacă (ex. Propoziţia introdusă prin ob = dacă (ex. De asemenea se pune complementul la dativ — după verbe de declaraţie (ex.diese junge Dame zu dir kommen sehen. COMPLEMENTUL LA DATIV a) Frau Agnes gefiel mir. Complementul la dativ este cerut în special de verbe sau de adjective care exprimă : —• o apreciere. h).DER BEWEIS 365 GRAMMATIK 1. ob die Perle echt ist? b) Wenn eine Perle echt ist. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca verbele auxiliare de mod (vezi pag. c şi d). — o apropiere (ex. löst sie sich in Salzsäure auf. TRADUCEREA L\ LIMBA GERMANĂ A CONJUNCŢIEI DACĂ a) Kannst du vielleicht herausbekommen. / o b —• introduce propoziţii completive —• întrebarea : Was? ^ wenn — introduce propoziţii condiţionale — întrebarea : Unter welcher Bedingung? / . b) Ich traue ihn nicht ganz. —• după unele verbe impersonale (ex. 345. FORMAREA PERFECTULUI ŞI MAI MULT CA PERFECTULUI (Completare) Ich habe. g) Ich näherte mich dem Beamten. Grammatik 3). o atitudine a unei persoane faţă de alta (ex.

FORMAREA CUVINTELOR 39. ein Glas Wasser. Setzen Sie das eingeklammerte Objekt in den richtigen Fall! a) Wir nähern uns (der Palast der Republik). c) Sie antwortete (er) einsilbig. 3) sufix... f) Frau Irene wollte sich . a se intlmpla (ex. cu înţelesul fără (ex. a se fi descotorosit de O b s e r v a ţ i e . (das schriftliche Gutachten).wollte er nicht verzichten? c) Ich schloß (ich) (er) sehr an.. e) Du sollst nicht .. zu einem Juwelier zu gehen. se foloseşte împreună cu verbul sein şi se traduce prin — a se petrece.. i) Was haben Sie (sie) erwidert? j) Wurde Frau Agnes (ihre Freundin) verdächtig? k) Warum traute sie (ihre Freundin) nicht ganz ? I) Trauen Sie (ihre Freunde) ? 2. d) Er lud (wir) . h) Es fiel (sie) nicht schwer. losfahren — a porni (cu un vehicul) etc. d) Gefallen (Sie) diese Perlen? e) (Mein Freund) kannst du trauen. (sein Geburtstag) ein. . Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Objekte in den richti­ gen Fall! a) Er bat (ich) .. c).. c) Dieses zweite Mal spielte Felix fehlerlos. g) Sie dachte dar-.. (seine Aufrichtigkeit) zweifeln. f) (Wer) ist deine Schwester ähnlich? g) Der Professor dachte an seine Formeln und hörte (seine Frau) kaum zu. diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen. h) Sie verzichtete . b) Wor. în cazul acesta exprimă începutul unei acţiuni: losgehen (ex. b) Ich begegnete (mein Freund) in der Straßenbahn. los se întrebuinţează ca : 1) adjectiv predicativ. (die Echtheit) der Perle überzeugen. în accepţiunea a doua cere un complement direct: Ich bin den Schnupfen los. 2) particulă separ abilă. a) — a fi scăpat de. b) = a porni (pe jos). Übungen 1.366 4. LEHRSTOCK a) Was ist denn mit dir los ? b) Ich nahm Hut und Mantel und ging los...

. in. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. . Wir. seit. die Perle echt ist. diese Gegend. d) Ich kann dir noch nicht sagen. . 4.. Ich glauben. Perlen. lösen sie sich auf. c) . dieser Herr. Bilden Sie Sätze A. Sie. h) Er fragte mich. ein Jahr. nicht. ein Jahr.. du willst. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie Sätze! Gebrauchen Sie eines der angegebenen Wörter! Ich. Warum. sein. man Zucker in Wasser legt. sich überzeugen. spielen wir heute nachmittag eine Partie Schach. jetzt Die Arbeit. I können Ich. schon. daß. dieser Mann. kennen Ich.. . kaum erst 5. wissen Sie. . Sie.. machen wir einen Ausflug. Bilden A. losgehen. lassen. b) Sie. er. . jetzt? Ich. erkennen. fertig. löst er sich auf.. .. Sie.. was. er. ein Jahr.. nicht. Perlen in Salzsäure getan werden. die Perle.DER BEWEIS 367 3. er schon in Bukarest ist? g) . im Präsens! B. kennen. los. er. die Perle. wo. k) Ich bin nicht sicher. wir. sein. er. im Perfekt! a) Frau Irene. du willst. du. von.. er kommt. Ich. Salzsäure. kennenlernen. i) Frau Irene wollte herausbekommen. sagen. Sie.. erfahren. los. daß. nicht. trauen. näher. ich ihm helfen möchte.. lange? Ich. er. e) . Ergänzen Sie durch wenn oder o b / a) . sich auflösen. Ich. I) . er. dann. das Spiel. sein? kennenlernen Ich. was. das Wetter am Sonntag schön ist.. vor. müssen. schon.. so. du ein Gutachten brauchst. b) Ich weiß nicht. nicht. c) Sie. schätzen. die Echtheit. so lade ich ihn zu uns ein. können. näherkommen.. sein. zu Hause. gut. kommen. . Als. werden. sein. j) . im Imperfekt! C.. Sie... ob. dieses Buch in der Bibliothek der Fakultät zu finden ist. kennen.. Deutsch? Ich.. dieser Herr. wollen.. es. es.. die Eminescustraße. seit. ich kommen werde. so stelle ich es dir aus... f) Kannst du erfahren.

Was D. auf. sehen. er. sie. Frau Irene. Ich. ihr Mann? antworten. bleiben. bleiben. Geld ? antworten. zu schreiben? Nein. ausgehen. nachdenklich? bemerken. nicht. hören.368 39. der Professor. Ich. er. wir. wir. in. Salzsäure. liegen. ein Gutachten? Ich. nicht. nicht? geben. die Perle. noch. sollen. sie. mein Füller? Danke. bei. viel Schönes. seine Frau? gefallen. das Laboratorium. dürfen. nicht. Friedrich Boshöfer? bemerken. ein Juwelier? Nein. das Etui. wollen. sein. er. besuchen. der Professor. nicht. Sie. brauchen. LEHRSTÜCK d) e) f) g) h) i) jj k) I) mj n) o) Sie. Ihre Freundin. ein Juwelier. in. Gehen. für. das Essen? erzählen. Ich. spielen. Sie. Frau Irene. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Brauchen. ihre Freundin? sollen. nicht. über. in. gehen. Frau Irene. das Labor. in. viel. sie. nicht. in. zu. von Weltruf. das Etui. die Brille. Wie lange. diese Schallplatte. Er. der Professor. Wie C. Antworten Sie! 6. bleiben. haben. Warum sein. die Brille. Ein Gelehrter. Haben. Sie. Frau Irene. Das Flugzeug. zu Hause. wollen. müssen. zu Hause? Nein. noch. Frau Irene. die Echtheit. hören. der Garten. jung. Ich. . nicht. Bilden Sie Sätze! A. nicht. gehen. in. nicht. Frau Agnes? trauen. Das Kind. in. Klavier spielen. Ich. viel. der Professor. gehen. heute. ich. ansehen. wollen. bei. Frau Irene. sein Labor? noch mehr B. dürfen. kaufen. ich. zu. unsicher? einladen. der Beweis. zu Hause. es. zu schreiben. ihr Füller. die Frage. sie. sehen. Frau Agnes? bringen. Sie. herausbekommen? feststellen. sie. der Laden. zu sehen. er. ich. Zegew. die Freundin. der Professor. nicht. seine Frau? geben. das Essen? lächeln. sehen. die Perle? sein. der Professor. erst. Brauchen. Er. Er.

într-o vară. Intr-o zi Agnes îi ceru prietenei ei mai mari să-i dea două sute de mărci. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Der 9. Übersetzen A. Un oarecare domn Popescu a fost aici.\ DER BEWEIS 369 7. Profesorul. Boshöfer beim Essen? Was erzählte Frau Irene ihrem Mann? Warum hörte er ihr kaum zu? Warum traute Frau Irene nicht ganz ihrer Freundin? Worum bat Frau Agnes Frau Irene? Woran zweifelte Frau Irene ? Worum bat sie ihren Mann? Wie „erfüllte" er den Wunsch seiner Frau ? Welche Folgen hatte das für Frau Irene? Welches ist der beste Beweis für die Echtheit einer Perle? Beweis11! 8. 1881 . la băi. ca să se convingă dacă (ea) este veritabilă. dizolvă perla în acid clorhidric. Soţia lui se numea Irina. El se gîndea numai la formule chimice. Nimeni să nu lucreze fără plan. Agnes. 24—Limba germană — c. Ea îi dădu banii şi primi în schimb ( = pentru aceştia) o perlă mare cît o alună. Irinei îi veni greu să nu îndeplinească dorinţa prietenei ei. să pornim! Ge s-a întîmplat. de ce v-aţi oprit? (El) A scris lucrarea fără nici o greşeală. care era foarte distrat. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie! Was bemerkte Dr. scoase un ţipăt şi leşină. Irina îl rugă pe soţul ei să constate dacă perla este veritabilă. Puteţi veni vineri la noi?—• Desigur. Gînd soţia lui află aceasta. făcu cunoştinţă cu o doamnă tînără şi dră­ guţă. E tîrziu. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Boshöfer era un profesor de chimie de renume mondial. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) B. venim cu plăcere. Irina o invită pe prietena ei la ea acasă pentru că (aceasta) îi plăcea foarte mult. Nu fii atît de nerăbdător! Nu sînt nerăbdător.

Er stellte ein schriftliches Gutachten aus. . Was ist los? Er ist ein Gelehrter von Weltruf. Gib nicht einsilbige Antworten! Da stimmt etwas ni cht.) de sinceritatea lui? Vă mai îndoiţi de sinceritatea lui? Merken Sie sich! .370 39. LEHRSTOCK i) j) k) I) m) n) Astăzi (noi) trăim fără griji. Ştiai că l-am văzut venind pe fratele tău? Cu cine semeni? Cu tatăl tău sau cu mama ta? De ce i-a fost prietena ei suspectă? Cum v-aţi convins (dv.

Parteitag führt unsere Partei die Benennung Rumänische Kommunistische Partei. gegen Faschismus und Krieg. UNSER WEGWEISER Nach Anton Breitenhofer Am 8. Diese Benennung entspricht vollauf den glorreichen Traditionen unserer Partei und der gegenwärtigen Etappe unserer Gesellschaft. sowie dem Endziel der Partei. Bauern. B. Intellektuellen und Beamten. der Vollendung des sozialistischen Aufbaus. In den Reihen der Partei vereinigen sich die fortschrittlichsten und bewußtesten Arbeiter. dem . Seit dem IX. Die Februarkämpfe der Eisenbahner und Erdölarbeiter von 1933 waren der Auftakt zum entscheidenden Ringen. Mai 1921 wurde die Kommunistische Partei Rumäniens gegründet. die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf ihre rote Fahne geschrieben. Immer. eine marxistisch-leninistische Partei neuen Typs. selbst in der tiefsten Illegalität. (VIERZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DIE PARTEI A.Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Die Kampftraditionen und Erfahrungen der KPR fanden in der Rumänischen Arbeiterpartei ihre Fortsetzung und fruchtbare Anwendung.\ 40. . dieses gipfelte im August 1944 im bewaffneten Aufstand der antifaschistischen und patriotischen Kräfte. sie ist ihr Vortrupp. Vom ersten Tage ihres Eestehens hat unsere Partei. AUS DEM STATUI DER RUMÄNISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI Die Rumänische Kommunistische Partei ist die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse. stand die Partei im unnachgiebigen Kampf gegen Entrechtung und Ausbeutung. Die Geschichte unserer Partei ist mit dem Kampf unserer Arbeiterklasse und unseres werktätigen Volkes eng verbunden. der den sozialistischen Aufbau möglich machte.

Akk. = a sluji. für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Perioada de intensă activitate publicistică şi scriitoricească a lui Breitenhofer începe după eliberare. die führende Klasse der Gesellschaft. ohne Unterschied der Nationalität. Vine în contact cu mişcarea ilegală a Partidului Comunist din România. = a corespunde dienen -f. al cărui membru devine în timpul celui de-al doilea război mondial.in + Dat. auf der Grundlage der Prinzipien und Normen marxistisch-leninistischer Beziehungen unterhält die Rumänische Kommunistische Partei Beziehungen der Zusammenarbeit zu den brüderlichen kommunistischen und Arbeiterparteien und trägt aktiv zur Festigung der Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommuni­ stischen und Arbeiterbewegung bei.für -f Akk. eng verbündet mit der Bauernschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kate­ gorien von Werktätigen. In romanul său Sieg in der Arbeiterstadt (1952) înfăţişează viaţa şi lupta muncitorilor din Reşiţa. = a lupta (pentru) gründen + auf -f. 2) neuen Typs = de tip nou 3) an der Spitze = în fruntea 4) eng verbündet mit = în strînsă alianţă cu Rektion gipfeln -f. = a baza (pe) beitragen + zu + Dat. = a contribui (la) . Alte opere ale scriitorului sînt povestirile Aus unseren Tagen şi nuvela Die Lehrjahre des Franz Jacobi. LEHRSTOCK Die Rumänische Kommunistische Partei. dient treu den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes.Dat. = a culmina (în) entsprechen + Dat. a servi kämpfen -f. participă de tînăr la lupta împotriva fascizării ţării.372 40. Im Geiste des proletarischen Internationalismus. Fiu de muncitor. Unter der Anleitung der Partei kämpft die Arbeiterklasse. die führende politische Kraft in der Sozialistischen Republik Rumänien. Das Endziel der Partei ist der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft — der kommunistischen Gesellschaft. Erläuterungen 1) A n t o n B r e i t e n h o f e r s-a născut în anul 1912 la Reşiţa (Banat).

die bürgerlich-demokratischen Revolutionen von 1848 in Muntenien. für soziale Gerechtigkeit. setzt die Gründung einer Industrie ein. von 1864 und die Erringung der nationalen Unabhängigkeit 1877 förderten das Voranschreiten der Gesellschaft und das Anwachsen der Produktivkräfte des Landes.DIE PARTEI 373 Übungen 1. Die ausgeprägte Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche infolge der Entstehung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse brachte es mit sich. die kontinuierliche Anleitung und die systematische Unterstützung und Kontrolle der VKJ-Organisationen zu sichern. Zahllose Seiten der Geschichte unseres Landes künden von den revolutionären Kämpfen der Bauern. Der Volksaufstand unter Tudor Vladimirescu. das Regionskomitee des V K J dem Regionsparteikomitee usw. Den Parteiorganisationen obliegt es. die ganze Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien und das Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit zu erschließen. den revolutionären Kampf des Volkes weiterzuführen. das Proletariat. zugleich mit der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in unserem Land. Das Zentralkomitee des Verbandes der Kommunistischen Jugend untersteht dem Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei. Städter. für die Unabhängigkeit des Vaterlandes erhoben haben. Die Partei entfaltet ihre Tätigkeit in den Reihen der Jugend der Sozialistischen Republik Rumänien durch den Verband der Kommunistischen Jugend. Die Erziehung der Massen der Jugend. der breiten Volksschichten. dem die historische Mission zukam. Der Verband der Kommunistischen Jugend entfaltet seine Arbeit unter der Führung der Rumänischen Kommunistischen Partei. In der zweiten Hälfte des 19. der Moldau und in Siebenbürgen. die Agrarreform. Übersetzen Sie! A. Im Verlauf der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Industrie bildete sich eine neue Gesellschaftsklasse heraus. die Vereinigung der Moldau mit Muntenien 1859 und die Gründung des rumänischen Nationalstaates. die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt gegen fremdländische Unterdrückung und Knechtung. Handwerker und Gelehrten. Jahrhunderts. B . daß das 19. . die Heranbildung der jungen Generation von Erbauern des Sozialismus und Kommunismus ist eine Ehrenpflicht der ganzen Partei.. Jahrhundert in unserem Land von starken revolutionären Erschütterungen beherrscht war. Der V K J ist die revolutionäre Organisation der werktätigen J u gend in Stadt und Land. die ständige Führung.

4.. b) Ernst Thälmann konnte sich seinen Lebensunterhalt sichern. Truppe mit den Tieren war fortgezogen. indem. mir einladen? k) Sie schloß sich .... i) Warten Sie schon lange .gut. Das.Hauptstadt stolz.) e) Wann schlug er seinen Neffen? (Er war faul.Mannschaft..) .) d) Wann hörten die Grünwieseier Lärm? (Sie gingen an den Fenstern des fremden Herrn vorbei. ihr. e) Thälmanns Popularität war sehr groß. Setzen Sie die Endungen und die passenden Präpositionen ein! a) Wir sind . so daß oder weil! a) Ernst Thälmanns Vater wurde verhaftet. obwohl. nachdem. Ernst Thälmann kam ins Gefängnis. dies. b) Freut ihr euch . c) Während des ersten Weltkrieges verbreitete Ernst Thälmann Kampfschriften.Kollegin an.klein... Er arbeitete schwer..) f) Wann erfuhren die Grünwieseier die Wahrheit? (Sie sahen..neu. unser.. e) Paß . I) Es fiel ihm schwer... d.Haus vorbeigegangen. d.. Der Junge kam zu seinen Verwandten. Verfügung. 3. was er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit geschaffen hat...) c) Wann kam der fremde Herr zurück? (Es war schon Nacht. mir gefragt? h) Ich bin gestern .. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen.. Bilden Sie Satzgefüge! Verwandeln Sie entweder den ersten oder den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als.Bruder auf! f) Wer ist .. Er wollte.. dein. f) Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben.Ausflug.) b) Wann ließ der fremde Herr einen Wagen kommen? (Die. Beantworten Sie folgende Fragen! Gebrauchen Sie die Konjunktionen wenn oder als / a) Wann klatschten die Grünwieseier? (Sie gingen zueinander auf Besuch. d) Wir freuen uns .. LEHRSTÜCK 2. mich? j) Darf ich Sie . dein. d) 1933 hatte Hitler die Macht ergriffen.Ausflug zu verzichten. . d. der nächste Woche stattfinden wird? c) Ich stelle dir gern mein Fahrrad . daß der bewunderte Neffe ein Affe war. lebt weiter.Sieg unser.374 40... daß die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernen.Gedanken gekommen? g) Hat jemand .schön... Die Faschisten wagten es nicht.

d) Nach der Teilung waren die drei Brüder zufrieden. c) Man soll dieses Buch lesen. begegnen. b) Der alte Araber hatte nur ein einziges Kamel. sehen. lesen. c) Er half den drei jungen Leuten gern. Bilden Sie zusammengesetzte Sätze! A. er. der Garten.DIE PARTEI 375 5. Verwandeln Sie ins Passiv! Gebrauchen Sie A. c) Sie soll dieses Lied (singen). in den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ a) Er muß dieses Gedicht auswendig (lernen). er. dieser Freund. sie. in den Infinitiv des Präsens (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ B. b) Ich glaube es jetzt (verstehen). b) Der alte Araber stellte ihnen gern das Kamel zur Verfügung. d) Der „Neffe" benahm sich ganz ungebührlich. Futurum! Übersetzen Sie! a) Die drei Söhne haben sich lange den Kopf zerbrochen. Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. den Infinitiv des Präsens! B. diese Straße. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. hören. d) Dieser Junge soll gut Klavier (spielen). Der „Neffe" beruhigte sich nicht. 6. diese Stadt. 8. von. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. dieses Buch. in. Er stellte es den drei jungen Leuten zur Verfügung. in. 9. e) Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden. e) Was kann er ihn fragen? 7. treffen. sein. Setzen Sie das Prädikat in das II. Sie konnten sich nicht einigen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv)! Ich kann mich nicht erinnern. Es gelang ihnen nicht. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Die drei jungen Leute hatten gerechnet und gerechnet. c) Die Grünwieseier wollten Näheres über den fremden Herra erfahren. auf. hier. d) Man mußte die Schlußszene korrigieren. den Infinitiv des Perfekts! a) Man muß diese Übersetzung rasch machen. . b) Man muß das Telegramm heute aufgeben.

Es sah die geänderte Schlußszene. b) Partidul a stat întotdeauna în fruntea luptei contra exploatării. ge­ fallen ? B. um.376 40. gehen. ich. um. weil. Bilden Sie Sätze. warten. er. und. obwohl. mit. dieselbe Stadt. damit. geboren sein? daß. 11. kaufen. weil. aus. Sie. er. Zeitungen. Sie sahen ein Trauerspiel.. 12. Sie müssen ihm schreiben. sich. Sprechen Sie über den Kampf unserer Partei um eine neue Gesellschaft­ ordnung! 13. wir. wir. Er führte keine Posse auf. warten. nicht. b) Der Regisseur führte einmal eine Tragödie auf.. statt. sein. in. dasselbe Jahr. daß. nicht. e) Doktor Faust mußte auf die Rühne zurückkommen. der Kollege. statt. daß. Sprechen Sie über die Rolle der Rumänischen Kommunistischen in der Sozialistischen Republik Rumänien! 14. Er bat Gretchen um Verzeihung. ein Kollege.' A. ohne. c) Partidul nostru a luptat şi luptă neînduplecat pentru construirea orînduirii socialiste. zu.. derselbe Schriftsteller. sehr. d) Der Regisseur kam heraus. a) Partidul Comunist din România a fost creat în anul 1921. c) Das Publikum wollte nicht nach Hause gehen. zu. zu Hause. C.. lassen. kommen. müs­ sen. Zeitschriften. Er beruhigte das Publikum. bleiben. auf. a) Johann Hardekopf und seine Frau gingen ins Theater. haben. auf. Übersetzen Sie! Partei A. er. LEHRSTÜCK 10. zu. z u ! mit um. warten. treffen. viel. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne. zu. wohin. Ihr Rrief. er. er. Wußten Sie. sagen. nach Rukarest. wir. . zu tun. Er ging rasch weg.. zu. der Kollege. damit. zu..

e) Succesele pe care poporul nostru le obţine în construirea socia­ lismului constituie o contribuţie activă la cauza păcii şi socia­ lismului în întreaga lume. d) în patria noastră întreaga putere aparţine poporului. . B. este forţa politică conducătoare din Republica Socialistă România. b) Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organi­ zare a clasei muncitoare.DIE PARTEI 377 d) în timpul fascizării ţării condiţiile de luptă ale partidului au devenit şi mai grele. este detaşamentul ei de avangardă. ţăranilor. f) Partidul a luptat şi luptă pentru construirea orînduirii socia­ liste. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. e) Lupta partidului din ilegalitate a culminat cu insurecţia armată din 23 August. a) Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rîndurile mun­ citorilor. c) In Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desfiinţată.

April 1961 die Ära der Weltraumflüge eröffnete. weitere Gruppenflüge. . Boris Jegorow und Konstantin Feoktistow und von manchen anderen gehört? Als erste Frau war die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa 71 Stunden im Weltall. das Gesetz der Schwerkraft zu besiegen und die Erde zu umkreisen. Forschungsflüge zu anderen Planeten usw. Doch noch größere Erfolge als bisher erwarten u n s ! Unermüdlich trainieren Kosmonauten für den Flug und die Rückkehr von immer großartigeren Zielen. von dem erfolgreichen Flug Gordon Goopers. sind die Namen vieler Kosmonauten bekannt geworden.41. Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor : zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. Seit Juri Gagarin mit seinem Flug um die Erde am 12. ( E I N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK DIE ERSTEN KOSMONAUTEN Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. daß es dem Menschen gelingen wird. Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen und eine internationale kosmische Expedition entsenden. von den „kosmischen Zwillingen" Andrijan Nikolajew und Pawel Popowitsch. die wohlbehalten wieder auf der Erde landeten. Virgil Grissom. John Gleen. An Bord des Raumschiffes „Wostok V I " umkreiste sie die Erde 49 mal und legte einen Weg von rund 2 Millionen Kilometer zurück. Wer hat nicht von Alan Shephard. Sie alle trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. die Landung auf dem Mond — die nach der gegenwärtigen Planung für die Periode 1967-—1969 zu erwarten ist —•. dann die Errichtung ständiger Stationen auf unserem kosmischen Nachbar. von den „kosmischen Drillingen" Wladimir Komarow. German Titow. Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiedenen Ländern. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten in den letzten Jahren Menschen in den Weltraum.

în propoziţiile de mai sus. = a servi (cuiva) GRAMMATIK 1. = a reuşi hören + von + Dat. predicatele se găsesc la conjunctiv şi anume : — î n exemplul a: la conjunctiv prezent (infinitiv: vorstellen) — în exemplul b : la conjunctiv imperfect (infinitiv : sein) — în exemplul c : la conjunctiv mai mult ca perfect (infinitiv : vorstellen). — a auzi (despre) beitragen + zu + Dat. personale: indicativul. Conjunctivul îndeplineşte şi funcţiunile modului condiţional-optativ. vorstellen ( . Der Kosmos diene dem Frieden.) -f. ..) vorstellen = a-şi imagina Rektion gelingen (v. viitorul I I .. O b s e r v a ţ i e . Doch die Bedingung zu ihrer Verwirklichung ist Frieden und Zusammenarbeit. dem Wohl der Menschheit! Lexik Synonyme sich vorstellen — sich denken die Schwerkraft •— die Gravitation der Weltraum — der Kosmos fern — weit Vieldeutige Wörter / a prezenta. impers. perfect. viitorul I. în limba germană există numai trei moduri imperativul şi conjunctivul. Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi indicativul: prezent. imperfect. b) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 379 Das sind wissenschaftliche und technische Zukunftspläne. = a contribui (la) dienen + Dat. MODUL CONJUNCTIV a) Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor. deren Erfüllung nicht mehr allzu fern ist. mai mult ca perfect.Dat. c) Wer hätte sich das vor Jahren vorgestellt. . \ a recomanda sich (Dat.

Se traduce prin : — conjunctivul prezent — indicativul prezent Infinitiv fahren ich fahre du fahrest er 1 sie } fahre es J wir fahren ihr fahret sie fahren Sie fahren -e -est -e -en -et -en -en rechnen ich rechne du rechnest er sie • rechne es j wir rechnen ihr rechne? sie rechnen Sie rechnen Prezentul Conjunctiv Observaţii. pag. -Un. Unele forme ale conjunctivului prezent coincid cu formele indicativului prezent şi anume : persoana I singular persoana I plural persoana a IlI-a plural La verbele slabe a căror rădăcină se termină în -t. LEHRSTOCK Înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de înţelesul tem­ poral al formelor indicativului. pe lingă persoana I (singular şi plural) şi persoana a III-a plural.. 3. Verbele neregulate (vezi schema nr. du fahrest etc. -chn. -d. avui. -dm. -tm. 554) formează conjunctivul prezent ca şi verbele regulate. imperfectul conjunctiv are înţeles de prezent. Deci numai persoana a III-a singular a prezentului conjunctiv diferă de indicativul prezent. De exemplu : Imperfectul indicativ : ich hatte = aveam. 101. FORMAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI A. Astfel. şi persoana a Ii-a (singular şi plural). CONJUNCTIVUL P R E Z E N T Conjunctivul prezent — atît la verbele tari cit şi la verbele slabe — se formează din rădăcina verbului. 1. coincid cu indicativul prezent. 2. ich nehme. am avut. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. 2. Imperfectul conjunctiv : ich hätte = aş avea. -dn.380 41. Deci: ich Jahre. Verbele tari nu schimbă vocala radicală la conjunctiv prezent. du nehmest etc. O singură excepţie o constituie verbul sein: ich sei du sei(e)st er sei wir seien ihr seiet sie seien . pe cînd imperfectul indicativ are numai înţeles de trecut. -gn.

sie \ fuhr es J wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren Imperfectul Conjunctiv ich führe du führest er . Verbele care au a. Infinitiv : schreiben Imperfectul Indicativ ich schrieb du schriebst CT Infinitiv : fahren Imperfectul Indicativ ich fuhr du fuhrst er . sie \ führe es J wir führe« ihr führet sie führe« Desi­ nenţa -e 1 -est -e -en i -et -en Imperfectul Conjunctiv ich schriebe du schriebest CT 1 \ schrieb J schrieben schriebt schrieben 1 sie es wir ihr sie sie \ schriebe es J wir schriebe« ihr schriebet sie schriebe« cu sau fără Um­ laut 2) La verbele slabe. ich hätte du hättest etc. CONJUNCTIVUL IMPERFECT 1) La verbele tari. etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 381 B. etc. conjunctivul imperfect este i d e n t i c cu imperfect: Infinitiv : lernen Imperfectul indicativ = Imperfectul conjunctiv ich lernte du lerntest er | sie ) lernte es > wir lernte« ihr lerntet sie lernte« Sie lernte« 3) Verbele auxiliare haben indicativul de timp primesc Umlaut la conjunctivul imperfect: sein werden Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ ich hatte du hattest etc. o sau u în rădăcina imperfectului primesc Umlaut. conjunctivul imperfect se formează din indicativul imper­ fect. Conjunctivul imperfect se traduce de obicei prin condiţionalul-optativ prezent. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. . ich war du warst etc. ich wäre ich wurde ich würde du wärest du wurdest du würdest etc.

ich nennte du nenntest etc. etc. LEHRSTOCK 4) Verbele preterito-prezente (afară de verbele wollen şi sollen) au de ase­ menea Umlaut la conjunctivul imperfect: können dürfen müssen Imperfectul Imperfectul llmperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich konnte ich könnte ich durfte ich dürfte ich mußte ich müßte du konntest du könntest du durftest du dürftest du mußtest du müßtest etc. wollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich wollte du wolltest etc. . 252. etc. 5) Verbele neregulate de conjugare slabă (vezi pag. etc. sollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich sollte du solltest etc. ich nannte du nanntest etc. Grammatik 3) formează conjunctivul imperfect neregulat : kennen nennen rennen Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich kannte du kanntest etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich möchte du möch­ test etc.382 41. Imper­ fectul Con­ junctiv ich wüßte du wüßtest etc. etc. etc. ich kennte du kenntest etc. wissen Imper­ fectul Indi­ cativ ich wußte du wußtest etc. ich rennte du renntest etc. ich rannte du ranntest etc. mögen Imper­ fectul Indi­ cativ ich mochte du moch­ test etc.

Imperfec­ tul Conjunctiv ich brennte du brenntest etc. denken Imperfec­ tul Indicativ ich dachte du dachtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich sendete du sendetest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich dächte du dächtest etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 383 brennen Imperfec­ tul Indicativ ich brannte du branntest etc. wenden Imperfec­ tul Indicativ ich wandte du wandtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brächte du brächtest etc. 6) Următoarele verbe formează regulat : conjunctivul imperfect de obicei ne­ Infinitiv Imperfectul Indicativ ich ich ich ich half starb stand warf ich ich ich ich Imperfectul Conjunctiv hülfe (hälfe) stürbe stünde (stände) würfe 1 helfen : sterben : stehen : werfen : . Imperfec­ tul Conjunctiv ich wendete du wendetest etc. senden Imperfec­ tul Indicativ ich sandte du sandtest etc. bringen Imperfec­ tul Indicativ ich brachte du brachtest etc.

. de obicei.Formarea timpurilor compuse ale conjunctivului Timpurile compuse ale conjunctivului se formează. ich wäre gefahren du wärest gefahren er i sie } wäre gefahren es > wir wären gefahren ihr wäret gefahren sie wären gefahren Mai mult ca perfect Mai mult ca perfectul conjunctiv se traduce. de obicei. ca şi timpurile compuse ale indicativului. numai că verbul auxiliar se întrebuinţează la timpul corespunzător al conjunctivului. prin perfectul Ich du er sie es wir ihr sie hatte gelernt hattest gelernt l ) hatte gelernt ' hatten gelernt hattet gelernt hatten gelernt ich hätte gelernt du hättest gelernt er i sie \ hätte gelernt es > wir hätten gelernt ihr hättet gelernt sie hätten gelernt ich du er sie es wir ihr sie war gefahren warst gefahren | | war gefahren ' waren gefahren wart gefahren waren gefahren indicativ. lernen Indicativ Ich du er sie es wir ihr sie habe gelernt hast gelernt i } hat gelernt i haben gelernt habt gelernt haben gelernt Conjunctiv ich habe gelernt du habest gelernt er i sie \ habe gelernt es > wir haben gelernt ihr habet gelernt sie haben gelernt ich du er sie es wir ihr sie Indicativ bin gefahren bist gefahren 1 \ ist gefahren i sind gefahren seid gefahren sind gefahren ich du er sie es wir ihr sie fahren Conjunctiv sei gefahren sei(e)st gefahren \ | sei gefahren ' seien gefahren seiet gefahren seien gefahren Perfect Perfectul conjunctiv se traduce. prin perfectul conditional-optativ.

„ „ sie werden „ „ sie werden „ ich werde ich werde gefahren sein gefahren sein du wirst „ „ du werdest „ „ er \ er 1 sie |werde „ „ sie \ wird „ „ es ' es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet „ „ sie werden „ „ sie werden „ „ Viitorul I şi viitorul II se traduc prin viitorul indicativ..Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Viitorul I ich du er sie es wir ihr sie werde lernen wirst lernen ) } wird lernen werden lernen werdet lernen werden lernen J ich du er sie es wir ihr sie werde lernen werdest lernen i } werde lernen ' werden lernen werdet lernen werden lernen ich du er sie es wir ihr sie werde fahren wirst fahren \ \ wird fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren ich du er sie es wir ihr sie werde fahren werdest fahren l } werde fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren Viitorul II ich werde ich werde gelernt haben gelernt haben du wirst „ du werdest „ „ er | er 1 sie [wird „ sie f werde „ „ es ) es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet . Viitorul II conjunctiv se Întrebuinţează rar. £ . O b s e r v a ţ i e .

h) Hätte ich die Möglichkeit gehabt. Conjunctivul imperfect se întrebuinţează : 1) pentru exprimarea unei acţiuni dorite (ex. unui îndemn (ex. aduce atunci o ezitare... — mai mult ca perfectul (ex. h). o notă de poli­ teţe (ex. unui ordin. Könnte auch ich hinfahren — Wenn auch ich hinfahren könnte = Dc-aş putea pleca şi eu acolo. a unei dorinţe nesigure sau irealizabile.. O b s e r v a ţ i e .. g) Könnten Sie mir dieses Buch geben? = Mi-aţi putea da. Propoziţiile acestea pot avea şi forma unor propoziţii secundare introduse prin conjuncţia wenn. f şi g). unei posibilităţi (ex. Am văzut că atît conjunctivul prezent cit şi conjunctivul imperfect au tnfeles de prezent. b). h). f) Dürfte ich Sie um dieses Buch bitten? = Aş putea să vă rog. a. 3) pentru atenuarea unei rugăminţi. solch einen Flug zu unternehmen! î n propoziţiile principale nu se întrebuinţează toate timpurile conjunctivu­ lui. Verbul conjugat stă în locul 1. e..386 41. f şi g). c.. c). Deci: î n t r e conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect există numai o deosebire de mod şi nu de timp. ci n u m a i : — prezentul (ex. e) Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen. unei urări. d. B. Conjunctivul mai mult ca perfect are înţeles de trecut. Conjunctivul prezent se întrebuinţează pentru exprimarea unei dorinţe realizabile (ex. — imperfectul (ex. C. 2) Pentru exprimarea unei probabilităţi. LEHRSTÜCK 3. d.. verbul conjugat stă în locul ultim : Wenn auch ich solch einen Flug unternehmen könnte! In ambele cazuri verbul conjugat se traduce prin de -f. dem Wohl der Menschheit! b) Man stelle sich auch die nächsten Etappen in der Eroberung des Kos­ mos vor! c) Könnte auch ich solch einen Flug unternehmen! d) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit. Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează de obicei pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate (ex. b). a). In acest caz. A.optativul. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI ÎN PROPOZIŢIILE PRINCIPALE a) Der Kosmos diene dem Frieden. e). ..

Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! a) Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt? Dem Menschen wird eine Erdumkreisung gelingen. mit. der Park. gehen. in. ich. daß er die Prüfungen gut besteht. b) Die Namen vieler Kosmonauten sind bekannt geworden. Das Kind. nicht. in. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen des des Sie A. c) Wir wissen (es). daß die Bedingung zur Verwirklichung unserer Zukunftspläne Frieden und Zusammenarbeit ist. Er. kommen. kommen. 100 Lei. ich. wir. Setzen A. die Bibliothek. Wann werden wir zum Mond fliegen? 2. jetzt. zu. den Konjunktiv B. a) b) c) d) Man Man Man Man (sich bemühen) immer. das Stadion. b) Die Studentin Grigoriu (mögen) zu mir kommen! c) Genossin Klein (übersetzen) den Text ins Bumänische! C. Juri Gagarin eröffnete im Jahre 1961 die Ära der Weltraumflüge. 3. Ich. den Konjunktiv a) b) c) d) e) Imperfekts! Plusquamperfekts! Er. gern. müssen. a) Der Student (lernen) so. wechseln? Sie die eingeklammerten Verben in den Konjunktiv des Präsens! Es (leben) unser geliebtes Vaterland! Der Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens! Man (vergessen) nie. Können. gehen. du. können. korrekt zu sprechen! (nehmen) von diesem Medikament nur 10 Tropfen ein! (nehmen) dreimal täglich je ein Löffelchen ein! {gebrauchen) zu diesem Kuchen nur ganz frische Eier! . Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? e) Wir sind überzeugt (davon). a) b) c) B. f) Wir fragen uns heute schon.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 387 Übungen 1. Unsere Zukunftspläne werden in Erfüllung gehen. d) Man kann (es) voraussehen. in. Alle Kosmonauten trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. dürfen.

... — Käme er heute! Wäre er heute gekommen! a) Der Zug kommt pünktlich an. Sie mir helfen? (mögen) b) . LEHRSTOCK 4. g) Der Genosse kann Deutsch. du mir sagen. daß er zu mir kommen muß. mir das Buch zu geben! g) Wenn er doch mehr (üben)! h) Wenn Sie gesund (sein)! 7. Sie mir nicht ein Buch bringen? (sollen) f) . nicht so spät kommen! (sollen) i) . dir das zu erklären! e) Wenn ihr Lust (haben). du mir diese Schallplatte bis morgen geben? (können) d) . 5.. e) Sie lernt die Lektion für heute.388 41.... j) Meine Schwester ist gesund.. den Konjunktiv des Plusquamperfekts! Beispiel: Er kommt heute. den Konjunktiv des Imperfekts! B. i) Ich erwache um 6 Uhr... ich dich bitten. in den Konjunktiv des Plusquamperfekts! a) Wenn du doch (kommen)! b) Wenn du die Möglichkeit (haben). Leiten Sie die gebildeten Wunschsätze durch die Konjunktion wenu ein! 6. h) Meine Mutter bleibt noch hier..... zu mir zu kommen! c) Wenn er nur nicht heute zu spät (kommen)! d) Wenn ich Zeit (haben).. auch mir eine Karte zu kaufen? (dürfen) g) ... b) Sie gibt ihm das Buch. Ergänzen Sie! Setzen Sie die Modalverben ins Imperfekt des Konjunktivs! a) . in den Konjunktiv des Imperfekts! B.. mit mir spazieren zu gehen! f) Wenn du so lieb (sein).. Setzen Sie die eingeklammerten Verben A.. ich Sie um eine Zigarette bitten? (dürfen) j) Wir . wo du warst? (mögen) h) Du . uns beeilen! (müssen) . c) Mein Bruder steht heute früher auf. d) Er denkt daran. Sie so freundlich sein und mich begleiten? (wollen) e) . Sie heute zu mir kommen? (können) e) . f) Sie fahren doch mit der Straßenbahn. Verwandeln Sie folgende Sätze in Wunschsätze! Gebrauchen Sie A.

DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 389 8. primul cosmonaut american. b) Zborul lui a fost o dovadă (pentru faptul). h) Ar fi posibile şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din ţări diferite. a avut loc la 5 mai 1961. d) Zborul lui Alan Shephard. i) Numai colaborarea paşnică între state ne aduce realizarea visurilor noastre de viitor. că oamenii pot învinge legea gravităţii. c) Oamenii care au fost lansaţi în Cosmos au aterizat nevătămaţi. f) Toţi cosmonauţii au contribuit prin eroismul lor la cercetarea şi cucerirea Cosmosului. e) Zborul Valentinei Tereşcova are o importanţă deosebită prin faptul că ea este prima femee care a zburat în cosmos. g) Zborurile în grup au deschis perspective noi cuceririi Cosmosului. Antworten Sie! a) Welche Staaten entsandten bis jetzt Menschen in den Weltraum? b) Wer umkreiste als erster die Erde? c) Wann fand der erste Flug in den Weltraum statt? d) Welche Namen von Kosmonauten kennen Sie? e) Was wissen Sie über ihre Flüge? f) Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? g) Für welche Periode ist die Landung auf dem Mond vorgesehen? h) Was wäre noch möglich? i) Welches ist die Bedingung zur Verwirklichung all dieser Zukunfts­ pläne? j) Wem soll der Kosmos dienen? 9. i) De aceea fiecare om să contribuie cinstit la menţinerea păcii! . Übersetzen Sie! a) Cosmonautul sovietic Juri Gagarin a deschis cu zborul lui în jurul lumii din 12 aprilie 1961 era zborurilor cosmice.

vielleicht etwas lauter." Ein leichtes Brummen ließ sich hören. Ebenso ihre Geduld. was im Buch steht.42. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege. Wir werden sehen. Meine Mutter kam herein und gab mir eine Ohrfeige. Das Garn war gerissen. Ich begann zu brüllen. bekommst du ein paar Ohrfeigen." Und schon hatte ich eine Ohrfeige. „Ich lerne doch!" „Gut.. mein Kind. ( Z W E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT Nach Egon Erwin Kisch Meine Großmutter war gewiß eine seelengute Frau. Ich hatte die „Heimatkunde" vor mir auf dem Tisch und studierte das Herzogtum Salzburg. wiederholte ich. Sicher hatte ich mich getäuscht. Wo war ich nur stehengeblieben? „Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg". den Satz." Ich wiederholte. ich lerne. Ich lernte : „Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. sagte ich nichts. ob sie Wort halten wird. „Du sollst keine Witze machen und lernen!" sagte meine Großmutter." Ich antwortete trotzig: „Ich rede doch keine Dummheiten. sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt. Dummheiten zu reden. Ich schaute wieder in mein Buch.. Aber die Großmutter schrie jetzt auch... um weiterzulernen. was im Buch steht!" „Wenn du lerntest. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte. Neben dem Tisch saß Großmama und strickte. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. gut. Es war so : Ich saß zu Hause und lernte Geographie. „Die Hauptstadt von Salzburg ist." Aha! Jetzt hatte ich sie. Großmama sagte : „Wenn du nicht aufhörst. Urteilsbegründung: „Warum ärgerst du die Großmama?!" .

weiß ich bestimmt. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. „Na das macht nichts. huh." „Huh. So zum Beispiel.. „Mutter!"." Da riß mir die Geduld.. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg.. „Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg. daß Salzbu... dann brauchen Sie ja kein Buch. und solchen Unsinn sagt er. „Die H a u p t stadt von Salzburg ist Salzburg. Da steht doch. Kommen sie heraus!" „Was wissen Sie über Salzburg?" „Das Herzogtum Salzburg"." „Blödheiten redet er. Das ist doch selbstverständlich.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 391 „Huh." „Wo steht das ?" fragte Mama." „Aber Mutterl. wenn wirklich. sagte meine Mutter zu der ihren.. huh. würde ich es doch nicht sagen. Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland." „Das haben wir schon zweimal gehört. Und nie mehr habe ich etwas gelernt. Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen. Wien ist die Hauptstadt von Wien.." „Dann braucht er gar nicht zu lernen! Afrika ist die Hauptstadt von Afrika.. „Wo haben Sie die Heimatkunde?" „Ich habe sie vergessen. „sehr g u t ! So! Steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin — Prag ist die Hauptstadt von Prag. ich ärgere sie nicht. statt zu lernen" rief die Großmutter." „Sehr gut". „Nicht einen Kreuzer geb ich für sein Studium her.. schrie die Großmutter. „hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. „dort steht wirklich. „Fragen Sie die Großmutter!" Er führte mich zum Direktor." „Weiter!" sagte der Professor. und die Großmama sagt. „Das ist gar nicht selbstverständlich!" schrie ich mit krebsrotem Kopf. ich lerne nur. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren!" Sie nahm die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster. Da bemerkte er.. und schaute in das Buch. Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen. Ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult. Ich weiß nicht viel." Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir blieb der Professor vor meiner Bank stehen. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor. ich mache Witze. was im Buch steht. sogar in schönem blauem Papier eingeschlagen. begann ich. und er nahm es in die Hand. huh. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. h u h ! Wenn es nicht so im Buch wäre... Pause." Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. aber was ich weiß. „Wieso ist das nicht selbstverständlich?" fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit. daß es die französische Grammatik war. .

de) .. = a ţi se părea starr + über + Akk. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) E g o n E r w i n K i s c h (1885—1948). = Dar aici scrie.. 8) Mutterl — formă diminutivală a substantivului Mutter 9) Nicht einen Kreuzer geh ich . = încremenit (din cauza.. her = Nu mai dau nici un crăiţar.. este cunoscut în literatură ca maestru al repor­ tajului cu conţinut social şi politic.. 2) Salzburg •— heute österreichisches Bundesland (land federal din Austria) mit der Hauptstadt Salzburg 3) folgendes = următoarele 4) .392 42.... Aus allen vier Winden.. ihre Geduld war gerissen — sie hatte die Geduld verloren = îşi pierduse răbdarea 11) ganz starr über meine Frechheit = încremenit (stană de piatră) din cauza obrăzniciei mele 12) nie mehr = niciodată Lexik Synonyme der Einwohner — der Bewohner hner Bewi :it die Blödheit — die Dumm! Dummheit sich ereignen •— geschehen Antonyme die Geduld =f= die Ungeduld Vieldeutige Wörter dick ^ ....) critică societatea capitalistă şi imperialistă din toate părţile lumii şi luptă pentru progres. Landung in Australien. was im Buch steht = ce (ceea ce) scrie în carte 5) Jetzt hatte ich sie = Acum am prins-o 6) Und schon hatte ich eine Ohrfeige = Şi mă şi pomenii (trezii) cu o palmă 7) Da steht doch . scriitor şi jurnalist de limbă germană din P r a g a . Asien gründlich ver­ ändert etc. pace şi socialism.. 10) . / gras grog Rektion vorkommen + Dat. In lucrările sale (Paradies Amerika.

344. introduse prin conjuncţia "wenn. în propoziţiile condiţionale i r e a l e se întrebuinţează modul conjunctiv (ex. — conjunctivul mai mult ca perfect. (vezi schema 158. / r eale ~» modul indicativ Propoziţii condiţionale ( . b) Wenn du lerntest. c). b şi c). ca perfect pentru o acţiune trecută (ex. Grammatik 1). \ ir eale—> modul conjunctiv Propoziţii condiţionale ireale. vezi şi pag. sînt propoziţii condiţionale. ca perfect (acţiune trecută) Timpurile şi modurile din propoziţia condiţionată (regentă). se folosesc precum u r m e a z ă : Conjunctivul Conjunctivul imperfect pentru o acţiune prezentă (ex. în propoziţiile condiţionale i r e a l e predicatul se pune l a : -— conjunctivul imperfect. sagte ich nichts. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte: Propoziţiile de mai sus. în propoziţiile condiţionale r e a l e se întrebuinţează modul indicativ (ex. was im Buch steht. legată de o propoziţie condiţională ireală. a. PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE a) Wenn er sich bessert.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 393 GRAMMATIK 1. . b) m.rn. b). will ich ihn in die Gesellschaft einführen. pag. c) Sie hätte auch mein Studium bezahlt. c) O b s e r v a ţ i e . . pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. Remarcăm că în propoziţia condiţionată se aplică.-> imperfect /(acţiune prezentă) modul conjunctiva „ \m. 600) . . aceleaşi reguli ca în propoziţia condiţională. m. pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. în întrebuinţarea timpu­ rilor.

CONDIŢIONALUL 42. Deosebim : 1) Condiţionalul prezent (I) şi 2) Condiţionalul perfect (II). LEHRSTOCK Wenn es nicht so im Buch wäre. Condiţionalul prezent se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat: ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden sagen sagen sagen sagen sagen sagen Condiţionalul prezent (I) se întrebuinţează în special în propoziţiile condi­ ţionate în locul conjunctivului imperfect. 557 şi schema 161. verbul sagen stă la condiţionalul prezent: würde. 606) . condiţionalul nu este considerat mod. ci numai o formă perifrastică a conjunctivului. pag.. sagen.. conjunctiv werden (würde) + prezent al verbului de con­ conjunctiv werden (würde) + perfect al verbului de con­ (vezi schema 104. Condiţionalul prezent (I) = imperfectul inîinitivul jugat Condiţionalul perfect (II) = imperfectul infinitivul jugat. Condiţionalul perfect (II) se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul perfect al verbului de conjugat : ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt haben haben haben haben haben haben ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen sein sein sein sein sein sein Condiţionalul perfect se întrebuinţează uneori în locul conjunctivului mai mult ca perfect. pag. mai ales cînd predicatul propoziţiei condiţionate este un verb de conjugare slabă (exemplul de mai sus) şi deci conjunctivul imperfect este identic cu indicativul imperfect.394 2. würde ich es doch nicht sagen. în propoziţia de mai sus. In limba germană.

. . ... ich dich nicht (fragen). h) Wenn du die Prüfung bestündest.. c) Wenn die Mutter früher ins Buch (schauen). der Ausflug . (besuchen)... (sich freuen). . /'mitnehmen). . . wir . Ergänzen Sie die Hauptsätze! Perfekt! Gebrauchen Sie A. (ärgern)... i) Wenn er Zeit hätte... er dich . .. 1. des Wörterbuchs (sich bedienen).. (stattfinden). ich . Übersetzen Sie! a) b) c) d) Plusquamperfekt! Wenn ich das Buch bekommen hätte. .... sie das Buch nicht aus dem Fenster .. (sich beruhigen). b) Wenn er in Bukarest wäre. (geben). ich es dir (geben). sie dem Jungen keine Ohrfeige . sehr (sich freuen)... (hereinkommen).. e) Wenn die Großmutter das Buch nicht aus dem Fenster (werfen). d) Wenn der Großmutter nicht die Geduld (reißen). der „junge Engländer" ... a) Wenn die Großmutter Geographie (können). so . den Konditional C....SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 395 Übungen 1.. du ... . e) Wenn ihr euch beeilt hättet. . ... ich .. so ...... (geben). den Konjunktiv Imperfekt! Gebrauchen Sie B. e) Wenn es nicht so spät wäre. c) Wenn er langsamer spräche. nicht (sich beeilen).. . ihr .... .. g) Wenn du mehr lerntest...... . Ergänzen A. Wenn ich Zeit gehabt hätte.. den Konjunktiv B. (anrufen). du schönere Fortschritte (machen).... .. f) Wenn das Wetter schön wäre.. die Mutter nicht . so .. f) Wenn der Bürgermeister dem Affen die Halsbinde fester zugezogen hätte.. (werfen)... b) Wenn die Großmutter nicht (schreien). d) Wenn ich es wüßte... sehr .. .. er dich (begleiten). . nicht (sich verspäten).. sie sich über den Jungen nicht . den Konditional Präsens! G. Wenn du dich ein wenig beeilt hättest...... ich dich . .. Übersetzen Sie! a) Wenn ich das Buch hätte. ich es dir . Wenn Sie uns besucht hätten. j) Wenn ich aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzte.. er weniger Fehler (machen). . es der Junge in die Schule .. Sie! Gebrauchen Sie den Konjunktiv Plusquamperfekt! 3.... nicht .. wir .. Ergänzen Sie die Hauptsätze! A.... (sich verspäten).

.. . er den Jungen nicht . das Publikum nicht empört . g) Wenn ich seine Adresse erführe.. b) Wenn er nach Bukarest gekommen wäre. f) Wenn ich meine Brille gehabt hätte. e) Wenn du dich nicht verspätet hättest.. 6.. d) Wenn du mehr gelernt hättest.. gäbe ich sie dir.. c) Wenn das Wetter schön bleibt... c) Wenn du mehr lerntest. (ausschließen). ^dkuij^tJ b) Wenn es möglich wäre. (sagen). bin ich dir dankbar. würde ich zu meinen Eltern aufs Land fahren... b) Wenn Faust Gretchen (heiraten). zurücklassen . (sein). . d) Wenn du mir einen Rat geben kannst. machtest du größere Fortschritte.. (beruhigen).. d) Wenn' du mehr lerntest. (sein). 5. . hätte ich sie dir gegeben. a) Wenn mein Freund (kommen). das Publikum zufrieden . . hättest du größere Fortschritte gemacht. d) Wenn sich Faust aus dem Staub (machen).396 42. hätte ich besser gesehen. e) Wenn ich Zeit habe. gehen wir ins Theater. in den Konjunktiv Imperfekt! Plusquamperfekt! C. würdest du ihn zu Hause gefunden haben. ich es dir .. gehen wir Sonntag in den Park.. 4.. h) Wenn ich seine Adresse erfahren hätte. b) Wenn wir Karten bekommen. würdest du auch früher aufstehen können. sähe ich besser. LEHRS10CK f) Wenn der Junge nicht „frech" (sein)... würde ich mit dem Frühzug fahren. e) Wenn ich meine Brille hätte. in den Konjunktiv B... gehen wir ein wenig spazieren.. würde der Lehrer mit dir zufrieden sein. . (führen). g) Wenn der Direktor Verständnis (haben). c) Wenn der Regisseur die Schlußszene nicht (ändern).... Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn ich jetzt Urlaub hätte.... sich das Publikum nicht .. (wollen). Setzen Sie die Sätze A. Ersetzen Sie im Hauptsatz den Konjunktiv durch den Konditional! a) Wenn er nach Bukarest käme.. c) Wenn du dich früher schlafen legtest. gehe ich ins Kino. Übersetzen Sie! a) Wenn es nicht kalt ist.. e) Wenn Faust sein Gretchen im Kerker nicht . besuchte ich ihn. hätte ich ihn besucht.. . ihn der Lehrer nicht zum Direktor .. . (sein). B. der Skandal noch größer ..

g) Wenn du näher wohnst. profesorii nu aveau nici o înţelegere faţă de copii. k) Dacă băiatul ar fi avut bani ar fi studiat. j) In şcolile burgheze. g) El s-a dus la şcoală fără manualul de geografia patriei pentru că bunica îl aruncase pe fereastră. Übersetzen Sie! A. Antworten Sie! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Wo spielt die Handlung der Skizze Salzburg ist die Hauptstadt? Worüber ärgerte sich die Großmutter? Was sagte sie dem Jungen? Warum gab ihm seine Mutter eine Ohrfeige? Was sah die Mutter. . f) Mama lui 1-a bătut înainte de a se uita ce scrie în carte. Beantworten Sie die Fragen i Was würden Sie tun. c) Dacă ai învăţa ce scrie în carte aş fi mulţumită. b) „Dacă înveţi ce scrie în carte" — îi spuse bunica — „sînt mul­ ţumită". nu l-ar fi eliminat din şcoală. h) Băiatului i-a fost frică să-i spună profesorului adevărul. d) Dacă ai fi învăţat ce scrie în carte aş fi fost mulţumită. -» e) Bunica n-a vrut să creadă că Salzburg este capitala Salzburgului. i) Dacă directorul ar fi avut înţelegere faţă de copil.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 397 f) Wenn du hungrig bist. a) Băiatul învăţa în timp ce bunica lui tricota. Erzählen Sie den Inhalt der Skizze „Salzburg ist die Hauptstadt"! 10. kannst du etwas im Erfrischungsraum essen. 7. können wir uns öfter treffen. wenn wenn wenn wenn wenn wenn wenn es nicht so heiß wäre? Sie jetzt Urlaub hätten? Sie ans Meer führen? Sie einen alten Bekannten träfen ? er Sie anriefe? Sie nicht müde wären? es regnete? 8. als sie in die Heimatkunde schaute? Warum wollte die Großmutter ihren Enkel nicht weiter studieren lassen ? Was machte sie mit seiner Heimatkunde? W'arum wollte der Junge den Lehrer täuschen? Was sagte ihm der Lehrer? Warum wurde der Junge aus der Schule ausgeschlossen? 9.

LEHRSTOCK B. Dacă-mi dai adresa lui. Dacă ai fi făcut sport. . te-ai fi simţit mai bine. mergem împreună la expoziţie. Dacă ai face sport. Dacă aş şti unde locuieşte. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Dacă vrei. l-aş fi vizitat. am fi mers împreună la expoziţie. am fi plecat împreună la munte. te-ai simţi mai bine. Dacă ai vrea. Dacă aş fi ştiut unde locuieşte. trebuie să iei un bilet de peron. Dacă ai fi avut concediu. Werft nichts aus dem Fenster! Meine Geduld riß mir. am pleca împreună la munte. Dacă ai fi vrut.398 42. l-aş vizita. Merken Sie sieh! Das Buch kommt mir interessant vor. am merge împreună la expoziţie. mă duc la el. Dacă ai avea concediu. Dacă vrei să-1 conduci pe prietenul tău la gară.

. In diesem Augenblick kam Herr Müller die Treppe herauf. als ob sie wahnsinnig geworden wären". „Oben sprechen sie so. „Im Badezimmer auch?" rief Herr Müller von der Kellertreppe her. . als ob nichts geschehen wäre. „Brennt's bei Ihnen?" rief Herr Kulicke. Sie hatte nur einen Bademantel um. Sie fing an zu zittern und eilte ins Wohnzimmer. schrie sie laut auf und schlug die Tür wieder zu.43. „Überall". bei Müllers brennt's und du sitzt hier. Dann machte sie die Tür zu." „Ich wußte es doch nicht. ( D R E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K BEI MÜLLERS BRENNT'S „Es brennt". „Bei Ihnen brennt's!" „Und was geht Sie das an? Sie tun so." „Da müssen wir doch helfen!" sagte Max Kulicke und rannte zu Müllers. Frau Müller öffnete. schrie Frau Müller aus der offenen Korridortür. Als sie Herrn Kulicke erkannte. Er h a t t e den Schrei seiner Frau gehört und betrachtete Herrn Kulicke mit finsterem Blick : „Was wollten Sie von meiner F r a u ? " „Mann. „ J a " . die eine Etage tiefer wohnte und gerade das neue Nachthemd ihres Mannes bügelte. schrie Frau Müller. „Komm. Brennt's bei Müllers? Woher weißt du das eigentlich ? " „Frau Müller hat es laut gerufen. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten . „ J a " . rief Frau Müller. Frau Kulicke. „Ich habe jetzt leider keine Zeit". Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!" Gereizt steckte Herr Müller den Schlüssel ins Schloß. Dort läutete er. berichtete Herr Kulicke seiner Frau. verstehen Sie denn nicht?" schrie Max Kulicke. „Mann.. aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren! Wir müssen vor allem packen!" fügte er hinzu. hatte alles gehört.

2) . Numele de persoană se întrebuinţează la plural dacă este vorba de toţi membrii unei familii. erklärte Max Kulicke entschlossen. neues Nachthemd brennt.400 43. sagte Max Kulicke „wir müssen etwas tun! Brennt es wirklich bei Ihnen?" „Selbstverständlich! Das Licht brennt wieder. als ihr Mann zurückkam. desto kleiner ist die Gefahr. „Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. verstehen Sie denn nicht? = Omule. în primul rînd 10) das ist ihre Angelegenheit = asta-i treaba lor 11) Es muß etwas getan werden = Trebuie să facem (să întreprindem) ceva .. Sie lief in die Küche. Müllers este aici dativul plural al numelui de familie Müller. brennt's — brennt es | 3) eine Etage tiefer'— cu un etaj mai jos 4) Ich wußte es doch nicht = Dar nu ştiam 5) . in der Küche. „Wir müssen die Feuerwehr rufen. „Nein. Wir dürfen doch nicht einfach so dasitzen. „Herr Müller". knurrte er. die Treppe herauf = urcă scările 6) Mann." „Aber es riecht doch so sengerig!" Da fiel Frau Kulicke plötzlich ihr Bügeleisen ein. Beide lauschten. Plötzlich hörten Herr und Frau Kulicke Wasser rauschen. in Hose und Hemd. dar nu înţelegi? 7) Was geht Sie das an? = Şi ce te priveşte pe d-ta? 8) Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!— Kümmern Sie sich um Ihre eigene Wohnung und nicht um meine Wohnung! 9) vor allem = înainte de toate. „Es muß etwas getan werden.. „Gar nichts". stöhnte Frau Kulicke. bemerkte Frau Kulicke. LEHRSTOCK „Sollten wir nicht doch die Feuerwehr benachrichtigen?" fragte Frau Kulicke." „Sie benehmen sich tatsächlich so." „Ich gehe noch einmal hinauf". fragte er zornig. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. „Sie löschen". Mit einem Wort. Nun lassen Sie uns endlich in Ruhe baden!" „Was ist?". als ob alles in bester Ordnung wäre. das ist ihre Angelegenheit." Herr Kulicke eilte die Treppe hinauf und klingelte. -es brennt überall. „komm ganz schnell! Dein schönes." Erläuterungen 1) Bei Müllers = la familia Müller. im Badezimmer. im Speisezimmer. fragte Frau Kulicke angstvoll. „Was zum Teufel wollen Sie schon wieder?". als ob sie den Verstand verloren hätten".. im Schlaf­ zimmer. schrie sie. Vorhin habe ich doch im Keller die neue Sicherung ein­ geschraubt. Diesmal öffnete Herr Müller. „Max".kam.. im Wohnzimmer. Die Hosenträger waren bereits abgeknöpft...

a se interesa. cu a t î t .wie ihn das Theater noch nie erlebt hatte.. a (ex. corelativul desto ( = cu cît . Propoziţiile şi b) şi ireale Propoziţiile ex. desto kleiner ist die Gefahr. ca şi propoziţiile condiţionale: reale (ex.. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten. b) etc. = Iar ai făcut o boro­ boaţă. als ob sie wahnsinnig geworden wären. Lexik Synonyme Antonyme Vieldeutige erklären ' \ a Wörter a explica declara zumachen — schließen zumachen =ţ= aufmachen zittern — beben schließen =f= öffnen anfangen — beginnen aufschreien — einen Schrei ausstoßen der Augenblick —• der Moment bereits — schon die Etage —• das Stockwerk Rektion sich kümmern + uni + Akk. je cu O b s e r v a ţ i e . comparative pot fi. Oben sprechen sie so. este următoarea : desto — comparativul (complementul circumstanţial de mod) —verbul conjugat — subiectul (ex. 6). PROPOZIŢIILE COMPARATIVE a) b) c) d) Am Schluß gab es einen Skandal. Sie tun so. comparative reale se introduc prin conjuncţiile: wie ( = cum. ex. Ordinea părţilor de propoziţie din propoziţia principală introdusă prin desto. a purta de grijă (cuiva) einfallen + Dat. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. 1881 . 26—Limba germană — c. c şi d). = a avea grijă de.BEI MOLLERS BRENNT'S 401 12) 13) 14) 15) 16) in bester Ordnung = în perfectă ordine Was zum Teufel = Ce dracu Gar nichts = Nimic komm ganz schnell = vino repede de tot Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. a). = a -î veni în minte (cuiva) = GRAMMATIK 1. a se preocupa (de).

a. (de) parcă als wenn = ca şi cînd. (pentru exprimarea simultaneităţii) mai mult ca perfectul. O b s e r v a ţ i e . uneori perfectul conj. .. b) Die Hosenträger waren abgeknöpft. uneori prezentul conj. — la conjunctiv mai mult ca perfect. — pentru exprimarea anteriorităţii: conjunctivul perfect. ca şi cum... în limba germană. Uneori se întrebuinţează : — pentru exprimarea simultaneităţii: conjunctivul prezent. Diateza pasivă se formează. LEHRSTOCK Propoziţiile comparative ireale se introduc de obicei prin conjuncţiile: als ob = ca şi cum. (de) parcă In propoziţiile comparative r e a l e se întrebuinţează modul indicativ. ca rezultat al unei anumite acţiuni. (pentru exprimarea anteriorităţii) 2. d).. pentru exprimarea anteriorităţii faţă de propoziţia principală (ex. Propoziţiile / r e a 1 e — modul indicativ > comparative \ i r e a 1 e -> modul conjunctiv Propoziţiile comp a. c). eingegriffen wird. diateza pasivă cu sein (diateza pasivă a stării) exprimă starea subiectului. din verbul auxiliar werden şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. 125. DIATEZA PASIVĂ (Continuare) a) Je schneller . Gram­ matik 2).. In propoziţiile comparative i r e a l e predicatul stă în majoritatea cazurilor — la conjunctiv imperfect. ca şi cînd./ rative i r e a l e \ imperfectul. pentru exprimarea simultaneităţii faţă de pro­ poziţia principală (ex.402 43. Uneori diateza pasivă se formează şi din auxiliarul sein şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. Spre deosebire de diateza pasivă cu werden (diateza pasivă a acţiunii). vezi şi pag. b).

d) Müssen wir nicht die Feuer. Ergänzen Sie! a) Frau Müller stand in der offenen -tür und rief: „Es . . überall.. c) Das Fenster ist geöffnet worden.!" b) Eine . tiefer bügelte Frau Kulicke das Nacht.. wäre. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Synonyme! a) Mach die Tür zu! b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. h) „Du hast wieder etwas Schönes .. Plötzlich fiel ihr das -eisen . im -zimmer.. als ob nichts . d) Frau Kulicke sagte ihrem Mann mit zitternder Stimme : „Bei Müllers brennt's!" e) Ihre Angst war groß. b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller..BEI MOLLERS BRENNT'S 403 Exemple : Diateza pasiva cu werden (Pasivul acţiunii) a) Der Tisch wird gedeckt... b ) Das Fenster war geöffnet. f) Was ist los? g) Komm rasch her! h) Bitte warten Sie einen Moment! i) Bist du schon mit deinen Aufgaben fertig? j) In welchem Stockwerk wohnen Sie? 3. im Bade-.. 106. und in der . wir dürfen nicht den . . verlieren! f) Das Licht .. Diateza pasivă cu sein (Pasivul stării) a') Der Tisch ist gedeckt. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Er schloß die Tür. eingeschraubt. c) Wir sollten nicht so sitzen. c) Frau Kulicke begann zu zittern... f) Warum bist du so traurig? . Ich habe vorhin die . .....? e) Packen wir schnell . c ) Das Fenster ist geöffnet gewesen... c) Ist dieses Kleid neu? d) Ich habe meine Handschuhe verloren. b) Das Fenster wurde geöffnet.". 559) Übungen 1... sagte Herr Kulicke.. g) Frau Kulicke wartete -voll auf ihren Mann.. 2.ihres Mannes. pag. e) Sie sollen lauter sprechen.. . (vezi schema nr.

(ein wenig Aufmerksamkeit)! Wir sprechen heute . (die neue Adresse) unserer Freunde. f) Ich habe mich während der Ferien . d) Ich beglückwünsche Sie . j) Wer hat nicht . Tisch.. (Sie) vorbeigegangen. nicht. Die Äpfel werden von mir gewaschen. du (Perfekt) ? setzen (Perfekt). Bilden Sie Sätze A. V) Diese Tische. im Passiv mit sein/ a) Ein Braten. (die Kinovorstellung) und kümmere dich .... LEHRSTOCK g) Es wird hell.. d) Ich schließe das Fenster.. die Freunde (Präsens). b) Welcher. (ein wichtiges Problem). bestellen (Prävon... a') Der Braten. sens). besetzen. 6. Die Schule ist gut gebaut.. (der Aufsatz) für das Literaturseminar! b) Ich erinnere mich nicht . bestellen... A. bevon.. Das Fenster ist geschlossen. . 5.. (Ihr Erfolg). (die Entwicklung) der Literatur in den letzten zwanzig Jahren sprechen...404 43. 4.. e) Sie hat die Knöpfe angenäht. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in die richtige Form! B.. h) Er ist nicht jung... (deinFreundin). wir wollen .. (die Kosmonauten) gehört? Sie haben alle .. (dieser Kollege) angeschlossen. Die Schule wird auf dieser Straße gebaut.. g) Er hat großes Vertrauen .. Die Knöpfe sind angenäht gewesen. (sein guter Wille). im Passiv mit werden/ B. Übersetzen Sie und erklären Sie die Form des Prädikats! a) Man baut eine neue Schule. noch. Das Kind wurde von der Mutter angezogen.. (die Erforschung des Weltalls) beigetragen. i) Er eilte die Treppe hinunter. (der Inhalt) dieses Buches. i) Ich zweifle nicht . c) Jemand fragt .. Die Knöpfe sind von ihr angenäht worden. c) Die Mutter zieht das Kind an. h) Ich bitte .. b) Die Äpfel sind gewaschen. Das Fenster wird von mir geschlossen.. e) Die Gefahr ist glücklich .. Das Kind war schon angezogen. Bilden Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Verzichte .

schließen. d') Das Formular. i) Er benahm sich so. Bücher (Präsens). h) Sie sah mich an. c') Dieses Buch. Sie hatten nichts Besseres zu tun. (Präsens). die Buchabteilung. verschon ausfüllen. Sie hatte mich zum erstenmal gesehen. gestern. das Wort „Regisseur".. Dieses Wort. Gebrau- 7. leider. Du hast mehr freie Zeit. von. f) Er spricht so gut Deutsch. schreiben h! ) Dieser Text. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen irrealen Komparativsatz! chen Sie die Konjunktionen als ob und als wenn! a) Unsere Kollegin singt so schön. längst. d) Das Formular. Er hatte mich jahrelang gekannt. Es ist spät. der Reisende (Imperfekt). e) In. Es ist Frühling. übersetzen (Imperfekt). Die Tür. Sie ist eine Sängerin. Verbinden Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen a) Du lernst mehr.. e) Es ist heute so schön draußen. d) Er beeilt sich so sehr. kochen (Präsens). b) Das Publikum war auf den Regisseur böse. übersetzen (Imperfekt). Sie hatte nichts verstanden. Sie ist noch ein kleines Kind. desto/ . g) Wie. gut (Präsens). Dieses Fleisch. g) Ich fühle mich so schlecht. k) Sie spielt noch mit den Puppen. f) Die Tür. schließen (Perfekt). 8. j) Sie war so überrascht. richtig. Ich bin krank.BEI MÜLLERS BRENNT'S 405 c) In. c) Die Grünwieseier klatschten über alles und jeden. Er hatte das Theaterstück geschrieben. alle. b) Du wirst mit den Aufgaben rascher fertig. e') f) g') schon. kaufen (Perfekt). Du machst größere Fortschritte. je . kochen. schreiben (Präsens) ? h) Dieser Text. von. Er hat jahrelang Deutsch gelernt. schon. Kantinen. das Kind (Perfekt). ausfüllen. (Imperfekt). verkauf'en. schon.

als er die Treppe heraufkam? e) Was beschlossen Frau und Herr Kulicke? f) Was erfuhr Herr Kulicke. după ce domnul Müller înşurubase noua siguranţă în pivniţă.bucătărie cămaşa nouă de noapte a soţului ei. a) Într-o seară. Antworten A. care tocmai urca treptele.406 43. îi spuse domnul Kulicke soţiei sale. ea auzi pe doamna Müller strigînd : „Arde!" b) Doamna Kulicke spuse soţului e i : „Eşti atît de liniştit de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. •d) Domnul Müller. Era însă prea tîrziu. cu atît va fi pericolul mai mic. îi spuse supărat domnului Kulicke : „Vezi-ţi de treburile dumitale! Ce-ţi pasă dacă la mine a r d e ? " •e) „Nu-ţi pierde capul. fiindcă avea numai un halat de baie pe umeri. cînd doamna Kulicke călca în. ci împachetează repede". LEHRSTÜCK c) Du Du d) Du Du e) Du Du bist in der Schule aufmerksamer. ." f) în cele din urmă familia Kulicke află că era vorba despre lumină. Sie! 9. Du-te repede sus şi ajută familiei Müller să stingă focul!" •c) Doamna Müller deschise uşa. care ardea din nou. „Cu cit anunţăm pompierii mai repede. wirst die deutsche Sprache schneller erlernen. cînd îl recu­ noscu pe domnul Kulicke. Übersetzen Sie! A. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Bei Müllers brennt's" / 11. legst dich früher schlafen. als er zum zweitenmal zu Müllers hinaufging? g) Was war inzwischen mit dem neuen Nachthemd des Herrn Kulicke geschehen? 10. dar o trînti repede. g) Deodată doamnei Kulicke îi veni în minte fierul de călcat din bucătărie. machst mehr Übungen. Cămaşa de noapte nouă a soţu­ lui ei ardea deja. a) Was hörte Frau Kulicke eines Abends ? Was sagte sie zu ihrem Mann ? b) Wohin rannte Herr Kulicke? c) Wer öffnete ihm? d) Was sagte Herr Müller. kannst morgens leichter aufstehen. verstehst die Lektion leichter.

de parcă am fi în luna ianuarie. Alles ist in bester Ordnung. f) Cu cît vei fuma mai puţin. Es muß etwas getan werden. cu atît rezultatele vor fi mai bune. Das Kind hat etwas Schönes angerichtet. b) Prietena mea cîntă atît de frumos la pian. d) Cu cît ne apropiem mai mult de vară. e) Cu cît intervenim mai repede.BEI MÜLLERS BRENNT'S 407 B. cu atît vei face progrese mai mari. g) Eşti atît de mirat. c) Cu cît vei citi mai mult. de parcă nu ai fi auzit niciodată de această chestiune. cu atît devin zilele mai lungi. Merken Sie sich! Er kommt die Treppe herauf. (de) parcă ai fi copil! i) Este deja atît de frig. a) Eulenspiegel s-a purtat în aşa fel. cu atît mai repede te vei însănătoşi. . h) Nu fii aşa de curios. de parcă ar fi fost un medic excelent. Sie wohnen ein Stockwerk tiefer. de parcă ar fi o mare artistă.

Er war mein Lehrer. starb. ( V I E R U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K MEIN LEHRER Nach Johannes R. Ich selbst — und das habe ich durch mein Verhalten schon genügend bewiesen — war ein Faulenzer und Nichtsnutz. Ich werde ihm nie gleichen. was es war. Meinen „großen Feind" nannte ich ihn oft. was ich geschrieben habe. Diesem „großen Feind" verdanke ich es. Am meisten verdroß es mich. Er wurde in mir zu einer Art von Gewissen. So soll er nach so vielen schweren Jahren auch an dieser Stelle in meinem Buch einen Gedenkstein finden: mein Lehrer von einst. mit mir zusammen am Sonntag ein Fußballspiel zu besuchen. Weiß Gott. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. wenn der Lehrer so tat. Und zwar nicht nur auf dem und jenem Gebiet. und was mich am meisten aufregte : er hatte einen festen Standpunkt. Am Tag des Begräbnisses wurde mir offenbar. er hatte eine Meinung. und er wußte mehr als ich. mein großer Feind. denn bei der oder jener Handlung frage ich mich: Was würde er dazu sagen? Ihm gebe ich in Gedanken das. So ging es jahrelang. denn er steht unerreichbar in seiner Bildung und seiner moralischen Kraft über mir. den ich so sehr gehaßt hatte. was dahinter steckt — dachte ich. Und der Lehrer. als wäre er mein Kamerad. hätte er sich dann mit mir so viel abgegeben ? Aber ich hielt ihn für meinen Feind. aber richtig und gerecht. warum ich jedesmal in Wut geriet. und es bis zu meinem Ende bleiben wird. um mich zu einem Menschen zu machen. Becher Ich wußte damals nicht. . Mein Lehrer aber verlor die Geduld nicht. der mein bester Freund war. ja mir sogar vorschlug. der mein ganzes Leben hindurch mein Lehrer blieb. mit allen Dingen des Lebens schien er vertraut zu sein. Er wollte nichts unversucht lassen. Viel mehr sogar und unendlich mehr. wenn etwas aus mir geworden ist. wenn ich ihm begegnete. zuerst zu lesen. daß ich meinen besten Freund zu Grabe trug. Sein Urteil ist streng.44. Ich frage mich oft: Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen.

. desfăşurînd o bogată activitate literară. = Ştie Dumnezeu ce se ascunde aici . a merge înainte (ceasul) nachgehen — ging nach — nachge­ gangen = a merge după. 2) Und zwar = Şi anume 3) auf dem und jenem Gebiet = într-un domeniu şi într-altul 4) Weiß Gott. Deşi era descendent al unei familii burgheze se alătură din tinereţe mişcării muncitoreşti.. apusul. răsăritul der Untergang = declinul..S. wenn etwas aus mir geworden ist = . pe lîngă der Eingang. scufundarea .. a rămîne în urmă (ceasul) vorbeigehen—ging vorbei — vorbei­ gegangen = a trece prin faţa. dacă s-a ales ceva din mine 6) bei der oder jener Handlung = în toate acţiunile (faptele) mele 7) mein ganzes Leben hindurch — în decursul întregii mele vieţi Lexik Synonyme verdrießen — ärgern Antonyme hassen =f= lieben der Feind =£ der Freund das Ende =j= der Anfang verlieren =j= finden Vieldeutige Wörter judecata das Urteil ^ părerea \ sentinţa Wortfamilie gehen — ging — gegangen = a merge vergehen •—• verging — vergangen = a trece ausgehen — ging aus — ausge­ gangen = a ieşi în oraş.S. la plimbare abgehen — ging ab — abgegangen — a pleca entgehen — entging —• entgangen = a scăpa vorgehen •—• ging vor — vorgegan­ gen = a proceda. 5) . In 1933 pără­ seşte Germania hitleristă şi ceva mai tîrziu se stabileşte în U. Reîntors printre primii scriitori în patrie.. a urmări. unde rămîne pînă în 1945. a cerceta. aurma. a se întîmpla. was dahinter steckt .MEIN LEHRER 409 Erläuterungen 1) J o h a n n e s R.R. cul­ turală şi politică. In 1953 a fost distins cu Premiul Internaţional Lenin „Pentru întărirea Păcii intre Popoare11. -e = intrarea der Ausgang.. Este important şi ca romancier (romanul Abschied) şi eseist. "e — ieşirea der Aufgang = scara de intrare... B e c h e r (1891—1958) este cel mai important reprezentant al literaturii germane socialiste şi unul din cei mai mari poeţi lirici ai timpurilor noastre. îşi pune toată activitatea în serviciul construirii socialismului..

. în acest caz se suprimă ob (din als ob) sau wenn (din als wenn).. = a ajunge în gleichen + Dat. LEHRSTÜCK Rektion geraten + in + Akk. b) . în cazul acesta. Verbul conjugat trece după conjuncţia als. = a semăna (cuiva.. als ob er m e i n K a m e r a d wäre.. P R O P O Z I Ţ I I L E COMPARATIVE (Completare) a) . Propoziţia comparativă ireală poate să apară de asemenea ca propoziţie •camuflată.. 139. verbul conjugat trece in locul 1. B. = a datora (cuiva <3eva) sich abgeben + mit + Dat. propoziţia condiţionată se introduce de obicei prin corelativul so sau dann. Propoziţii secundare cu topica propoziţiilor principale — Propoziţii secundare camuflate (Verkappte Nebensätze). hätte er sich dann mit mir so abgegeben? Wenn ich ein hoffnungsloser Fall gewesen wäre. cu cineva) verdanken + Dat. (schema nr. pag. als wäre er m e i n K a m e r a d . Dacă propoziţia condiţională este camuflată. hätte er sich mit mir so abgegeben? In propoziţia condiţională. în gramatica limbii germane. PROPOZIŢIILE SECUNDARE CAMUFLATE A. 588) .. = a se ocup a (de) GRAMMATIK 1. P R O P O Z I Ţ I I L E CONDIŢIONALE (Completare) a) viel b) viel Wäre ich ein hoffnungsloser Fall gewesen. Propoziţia secundară condiţională capătă astfel aspectul unei propoziţii principale (interogative totale) şi stă în fruntea frazei. O b s e r v a ţ i e .410 44. conjuncţia wenn poate fi omisă. propoziţiile secundare cu topica propoziţiilor principale se numesc verkappte Nebensätze (propoziţii secundare camuflate sau neintroduse).

împreună cu ob sau wenn.. Alte prepoziţii care se construiesc cu dativul şi se pun de regulă după sub­ stantiv sînt: entgegen = contra. 3. faţă în faţă. Are înţelesul: ca. Introduce propoziţii comparative ireale camuflate (ex. e). în calitate de (ex.. în contra. ca şi cînd. als wäre er mein Kamerad. 573) . 333. Se traduce prin ca şi cum. 3. c). exprimă inegalitatea (als— inegalitate. wie— egalitate). 41. Introduce propoziţii temporale (ex. La comparaţie. a). Es verdroß mich. 5. spre deosebire de majoritatea prepoziţiilor. stă de obicei după substantiv. wenn der Lehrer so tat. Se traduce prin decît (ex. (de) parcă. Se traduce prin cînd (vezi pag. als ob er mein Kamerad wäre. wenn der Lehrer so t a t . und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. peste drum). se construieşte cu dativul (vezi pag. Als poate avea înţelesurile cele mai variate: 1. (de) parcă. întotdeauna după pronume. als er wieder dort erschien. gegenüber şi gemäß se pun de obicei după substantiv. (vezi schema nr. Grammatik 1). d). în cazul acesta se pune după substantiv. Prepoziţia nach poate avea şi sensul de conform. împotriva gemäß = conform O b s e r v a ţ i e . Es verdroß mich. Grammatik 2 B). 4.MEIN LEHRER 4M 2. Prepoziţia gegenüber ( = faţă de. Prepoziţia gegenüber. pag. ca şi cînd. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL (Continuare) . 121. 2. Prepoziţiile cu dativul entgegen. propoziţii comparative ireale (ex. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CONJUNCŢIEI ALS a) b) c) d) e) Er wußte mehr als ich. b).. Es war schon Nacht. Introduce. Se traduce prin ca şi cum. Ich kenne ihn nur als Arzt.

Es scheint. Er t a t so. hätte er nicht mit dem Jungen sogar Fußballspiele besucht. 2. so wäre ich bei dir geblieben. B. f) Hättest du Lust. so könnten wir heute zum Fußballspiel gehen. d) Du sprichst so laut. e) Hätte ich ihm nicht das Buch gekauft. 3. LEHRSTOCK Übungen 1. wäre der Lehrer mit ihm zufrieden gewesen.412 44. als ob du Lehrer wärest. als wäre sie siebzehn Jahre alt. so hätte ich ihn nicht mehr gefunden. so hätte er sich geärgert. g) Du hast es mir so gut erklärt. b) Hätte ich Zeit gehabt. b) Wenn sich der Lehrer nicht so viel Mühe gegeben hätte. so wäre er fleißiger. als hätte er den Brief nicht gelesen. g) Gliche er seinem Vater. wäre der Junge ein Nichtsnutz geblieben. c) Er schlug vor. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion a) b) c) d) e) Marianne ist so braun. hätte er seinem Lehrer gefolgt. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion wenn ein! a) Hätte ich Zeit. als wäre sie im Gebirge gewesen. Sie sieht so jung aus. Verwandeln Sie in verkappte Nebensätze! A. als ob der Lehrer sein Feind gewesen wäre. d) Wenn der Junge fleißig gelernt hätte. als wäre der Frühling gekommen. Es scheint. d) Wäre ich nur einige Minuten später gekommen. als wenn er dazu Lust gehabt hätte. als ob er nichts bemerkt hätte. als ob er ein Deutscher wäre. c) Wäre er kein guter Lehrer gewesen. c) Wenn er sein Feind gewesen wäre. a) Der Junge benahm sich so schlecht. hätte er seinen Lehrer nicht geärgert. als ob jemand geschlafen hätte. so hätte er sich nicht so viel Mühe gegeben. b) Der Lehrer tat. e) Er sprach so leise. so bliebe ich bei dir. zum Fußballspiel zu gehen. als ob du allein wärest. als ob eint . e) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. f) Mein Freund spricht so gut deutsch. als hätte er uns nicht gesehen. a) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre.

. der Junge fleißig gewesen wäre... . kannst du in der Akademiebibliothek finden. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! Was würden Sie tun. Der Junge war aufgeregt. ... . d) Sie wollte mir nicht sagen. e) Das Bild. als oh. Der Junge lernte nicht.... der Junge ein Faulenzer war.. du mir sagst. . ist richtig.. der Lehrer vorschlug... Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen: obwohl... .. hätte sich der Lehrer nicht über ihn geärgert. c) Das Buch. wurde es dem Jungen offenbar. .. mit ihm ein Fußballspiel zu besuchen.... der Lehrer starb. Beantworten Sie die Fragen! B. wenn Sie Ferien hätten? wenn Sie ins Gebirge führen? wenn Sie mit Ihren Kollegen führen? wenn das Wetter schön wäre? wenn es regnete ? wenn ein Fußballspiel stattfände? 5. dir Freude bereiten wird. wenn! a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) als. . Deine Uhr Nein. Es schien.. 7.. gab sich der Lehrer viel mit ihm ab... ihm fehlt? g) Ich gebe dir heute nur das zu lesen..am Meer ist sehr schön. c) Um wieviel Uhr . . er seinen besten Freund verloren hatte. Der Lehrer benahm sich oft so. der Junge faul war.. . Er war nirgends zu sehen. er seinen Lehrer traf. daß.. 6.? d) Gestern früh bewunderten wir den Sonnen-. der Zug . der Lehrer mit allen Dingen des Lebens vertraut gewesen wäre.. . er ein Faulenzer war. b) Ich habe dir etwas zu sagen.. . .. . weil. ich geschrieben habe.. . f) Der junge Engländer ... trotzdem. ..... du gekauft hast... deine Uhr Es ist schon vier Uhr. Der Junge glaubte nicht. du lesen willst. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von gehen ein! a) Die Zeit ist sehr rasch .. Der Kleine geriet immer in Wut.. b) Es ist erst 3 4 5 Uhr. e) Der Sonnen.. gar nicht . f) Weißt du nicht. hängt schon an der Wand.. .. der Lehrer sein Bestes wollte. . sie getan hatte. Ergänzen Sie durch das oder was! a) Alles. . hielt ihn der Lehrer nicht für einen Nichtsnutz. der Kleine sein Kamerad gewesen wäre.MEIN LEHRER 413 A.

f) Er bereitet sich .Versammlung teil. 9. daß sein großer „Feind" in Wirklich­ keit sein bester Freund gewesen war? 10. d.. nicht der .. d.. ein. 8. g) Dacă băiatul ar fi fost ascultător şi harnic. d. d.Saal. wo ist der . e) Se purta cu el.Telefonnummer nicht erinnern. h) Profesorul s-a purtat întotdeauna frumos cu copilul... j) Er geriet . stark.. d..Kopfschmerzen...Studenten.Lehrer. . totuşi se ocupa mult de băiat.Vorschlag . e) Ich hielt ihn . d) Wir nahmen . d. b) Wir freuen uns .Freund vorbei. i) Der Schriftsteller denkt oft .. um den Jungen zu einem Menschen zu machen ? d) Wann bemerkte der Junge.414 44.Meinung .. war die Vorstellung ausgezeichnet. b) Profesorul era foarte ocupat... . Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! a) Ich kann mich . Antworten Sie! a) Warum geriet der Junge in W u t . I) Er handelte mein.Buch..unangenehm.. de parcă ar fi fost duşmanul său. p) Mein... d.. . m) Sie wohnt d.. k) Sie litt . . mein.. ori de cîte ori îl vedea pe profesor... j) Cînd profesorul a murit.. sein. LEHRSTOCK g) Die Vorlesung war sehr interessant. wenn er seinem Lehrer begegnete? b) Wie ist das Verhalten des Jungen zu erklären ? c) Wie ging der Lehrer vor.. auf. Übersetzen Sie! Lehrer''! a) Scriitorul îşi aduce aminte cu plăcere de unul dintre profesorii lui cei mai buni..Lage. chiar cînd profesorul vroia să meargă cu el la plimbare... d) Copilul se purta urît faţă de profesorul său. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Mein 11.alt. profesorul s-ar fi bucurat foarte mult.. Kein Wort ist mir . .... i) Profesorul era cu douăzeci de ani mai mare decît băiatul. n) Die drei jungen Araber teilten die Kamele d. ins Museum? i) Hier ist der .. o) Einer .ander. f) Băiatul se înfuria. h) Er hat sich .. g) Ich bitte dich ..Testament .deutsch.. h) Bitte.Prüfung vor.Wichtigkeit dieser Erfindung überzeugt..verließ d. ohne ihn zu bemerken.Ausflug.Stadion . ein. băiatul şi-a dat seama că a pierdut pe cel mai bun prieten al său.. c) Ich ging ..gut.. c) Copilul se înfuria...

rede französich. Der Wirt des Cafes führte die Frau zu dem Knaben. da habe er plötzlich laut erwidert. erzählte. Die Frau begann ihren Bericht.45. Die Meunier fragte. Der Knabe habe die Verhaftung des Vaters stumm. zur Kenntnis genommen. seine Sachen zusammenzupacken. Der Deutsche habe nämlich ein Kind. einen Knaben von zwölf Jahren. ihr Mann ist im Gefangenenlazarett. Doch was ihr weit näher gehe als der Mieter. Sie ging rasch nach Hause. „Deine Freundin Annette hat wirklich schlecht getan. ohne Tränen. Der Knabe habe Vertrauen zu ihr. Doch sie wurde gleich unterbrochen. und sie habe ihn frühmorgens in ein kleines Cafe gebracht. damit er am nächsten Tag abgeholt und nach Deutschland zu seinen Verwandten zurückgebracht werden könne. Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. als daß er in diese Familie zurückkehre. wenn sie sich nicht fürchte. daß die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. Unter dem Blick des Jungen faßte sie den Entschluß. Ich hätte an ihrer Stelle den Jungen eingesperrt." Die Frau begann rasch etwas anderes zu erzählen. ihr Kind für so lange aufzunehmen. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. Sie mußte es aber zuerst mit ihrem Mann besprechen." So kam der Sohn des Deutschen ins Haus. Ihr Mann war schon da. sie will ihn ein paar Tage besuchen. Als ihn der Gestapooffizier aufforderte. ihn zu sich zu nehmen. Sie hat mich gebeten. er werfe sich eher unter ein Auto. . der vor einigen Jahren aus einem deutschen Konzentrationslager entflohen sei. als wäre er ein Franzose. (FÜNFUNDVIERZIGSTES) LEHRSTÜCK DAS OBDACH Nach Anna Seghers Die Villard. sei hier in die Schule gegangen. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. der habe mit ihm das Zimmer geteilt. Angestellte in einem Pariser Hotel. einen solchen Unsinn zu unterstützen. das sei der Sohn des Mieters. Am nächsten Tag erklärte die Meunier ihrem Mann : „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. ob sie diesen Knaben sehen könne.

." 2) die Villard . der hat etwas riskiert.." Die Frau drehte sich weg und sagte : „Du hast ihn bereits aufgenommen. In anul 1933. una dintre operele cele mai reprezentative ale realismu­ lui socialist. 496). pentru această perioadă 6) Ich würde ihn höher halten . Ich würde ihn höher halten als meine eigenen Söhne.. pag. was ihr weit näher gehe .... în care evocă evenimentele din Germania de la sfîrşitul primului şi pînă la sfîrşitul celui de al II-lea război mondial şi Die Entscheidung (1959).. was ich wage und wen ich versteckt habe! Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aufnehmen. Barbara. die Meunier —• Frau Villard .. a primit premiul „Kleist" pentru povestirea Der Aufstand der Fischer von St.416 45. für so lange = pentru acest timp.. Einen solchen Knaben bei sich zu beherbergen. articolul înaintea numelor de persoană (vezi schema nr. la vîrsta de 28 ani. în limbajul familiar. Un loc central în creaţia literară a scriitoarei. LEHRSTOCK Wochen waren vergangen. Pentru rodnica ei activitate literară şi obştească... în anul 1928. Lexik Synonyme unterbringen — beherbergen Vieldeutige Wörter / soţul der Mann \ bărbatul . wir sind ohn­ mächtig. Die Toten bleiben jung (1949). Den Sohn dieses Deutschen. und diese Banditen ahnen nicht. Frau Meunier — în limba germană se poate întrebuinţa.. von dem dir einmal deine Annette erzählt hat. du hast ihn vielleicht vergessen.. Anna Seghers a emigrat din Germania. er rief : „Die Hitleristen haben die Macht! Wie stark ist dieser Teufel! Wir aber. In anul 1947 s-a reîntors în patria ei.. = . den würde ich aufnehmen. Anna Seghers a fost distinsă în anul 1951 cu Premiul Internaţional Lenin: „Pentru întărirea Păcii intre Popoare.. ich nicht. ceea ce o afectează mult mai mult 4) an ihrer Stelle = în locul ei 5) .." Erläuterungen 1) A n n a S e g h e r s este o renumită scriitoare progresistă contempo­ rană. 22. Eines Tages war der Meunier allein mit seiner Frau. Nach langem Schweigen brach es aus ihm heraus. 3) . îl deţine tema luptei antifasciste. = L-aş preţui (stima) mai mult . Dintre romanele Annei Seghers cităm : Das siebte Kreuz (1942). la venirea lui Hitler la putere. care descrie evadarea şi salvarea unui luptător comunist dintr-un lagăr de concentrare din Germania hitleristă. Aber der Deutsche.

2) Conjunctivul perfect pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. perfect sau mai mult ca perfect din vorbirea directă.DAS OBDACH 417 Rektion nahegehen + Dat. Die Villard erzählte. O b s e r v a ţ i e ." Der Junge sagt(e) dem Offizier : c) „Ich werde mich eher unter ein Auto werfen. Vorbirea directă Die Villard erzählt(e) : a) „Der Deutsche hat einen Kna­ ben. a'). als daß ich zu meinen Verwandten zurück­ kehre. In vorbirea indirectă se întrebuinţează : 1) Conjunctivul prezent pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. B. O b s e r v a ţ i e . b') Der Knabe sei hier in die Schule gegangen. daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. î n limba germană.1'' Vorbirea indirectă Die Villard erzählt (e). = a discuta (despre) Vertrauen haben + zu + Dat. în vorbirea indirectă se întrebuinţează de obicei conjunctivul. VORBIREA INDIRECTĂ A. = a afecta. Conjunctivului perfect din vorbirea indirectă îi poate corespunde imperfect. 27—Limba germană . spre deosebire de limba română. Vorbirea indirectă este de multe ori introdusă prin conjuncţia daß. als daß er zu seinen Verwandten zurückkehre. a mişca (pe cineva) besprechen + Akk. indicativul 3) Conjunctivul viitor pentru exprimarea unei acţiuni viitoare (ex. b) Der Knabe ist (war) hier in die Schule gegangen. = a avea încredere (în) GRAMMATIK 1. Timpul folosit în vorbirea indirectă nu depinde de cel folosit în propoziţia principală. c'). Der Junge sagt(e) dem Offizier. a') daß der Deutsche einen Kna­ ben habe. b'). c') er werde sich eher unter ein Auto werfen.

162. bringe dem Jungen Wäsche. pag. Imperativul este redat în vorbirea indirectă prin conjunctivul prezent al verbelor modale : 1) sollen (pentru exprimarea unui îndemn sau a unui ordin)." „Wir werden nächste Woche nach Bukarest kommen. er solle sie um sieben Uhr erwarten. conjunctiv. (vezi schema nr.' Annette sagte ihrer Freundin : „Bitte. LEHRSTOCK c. mai mult ca perfectul condiţionalul prezent. timpurile în vorbirea indirectă se întrebuinţează în felul următor : în locul prezentului conjunctiv în locul perfectului conjunctiv în locul viitorului conjunctiv De exemplu : Vorbirea directă Sie schrieben uns : „Wir befinden uns im Gebirge. 607) D." „Wir machen schöne Ausflüge. 2) mögen (pentru exprimarea unei rugăminţi) Luise sagte dem Jungen : „Erwarte mich um sieben Uhr.418 45. Annette sagte ihrer Freundin. daß sie ihre Verwandten besucht hätten (haben). — ) imperfectul conjunctiv." infinitivul prezent de conjugat. sie möge dem Jungen Wäsche bringen. Sie schrieben uns. daß sie sich im Gebirge befänden (befinden). 162. pag. (vezi schema nr. Se poate întîmpla ca formele conjunctivului să fie identice cu cele ale indica­ tivului sau ca povestitorul să aibă îndoieli asupra conţinutului celor afirmate." „Wir haben unsere Verwandten besucht. daß sie nächste Woche nach Bukarest kommen würden (werden). daß sie schöne Ausflüge machten (ma­ chen). al verbului Sie sagte dem Jungen. 609) . în cazurile acestea." Vorbirea indirectă -) —.

der Deutsche habe ein Kind. b ) wo er sich befinde. în limba germană. einen Knaben von zwölf Jahren. care introduce vorbirea indirectă. 4. V — propoziţie interogativă parţială). vezi pag. Die Meunier sagte. a') ob sie den Jungen sehen könne. dacă întrebarea directă începe printr-un cuvînt interogativ (ex. în limba germană apozitia este totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl determină. ÎNTBEBUINŢABEA CONJUNCTIVULUI (Completare) . Conjuncţia daß. în acest caz. 607) 2.. 410. 2) prin cuvîntul interogativ. Grammatik 1). a' — propoziţie interogativă totală). damit er am nächsten Tag abgeholt werden könne. verbul conjugat trece în locul 2..DAS OBDACH 419 E. 3. La întrebuinţarea timpurilor se aplică regulile vorbirii indirecte. în întrebarea indirectă se foloseşte de multe ori conjunc­ tivul. pag. Întrebarea indirectă poate fi introdusă : 1) prin conjuncţia ob. Propoziţia devine deci o propoziţie secundară camuflată (verkappter Nebensatz. ÎNTBEBABEA INDIBECTÄ Die Meunier fragte : a) „Kann ich den Jungen sehen?" b) „Wo befindet er sich?" Die Meunier fragte. (vezi schema nr.. Substantivul einen Knaben este apozitia substantivului la acuzativ „ein Kind". dacă întrebarea directă începe cu verbul (ex. APOZITIA Der Deutsche habe nämlich ein Kind. 162. Conjunctivul se întrebuinţează de multe ori în propoziţii finale. . daß der Deutsche ein Kind habe. poate fi omisă.

" „Grüße alle Kollegen von mir." „Bitte. a) Der Knabe sagte : „Ich gehe nicht zu meinen Verwandten." b) Die Meunier erzählte : „Ich war bei meiner Freundin Annette. antworte mir bald. Ich schrieb meinem Freund G." B." „In Kürze werde ich dir einen langen Brief schreiben." d) Sie sagte weiter : „Der Junge hatte keine Angst vor der Gestapo gehabt." Die Meunier sagte zu ihm : „Wir hatten damals den Jungen schon aufgenommen. Mein Freund schrieb mir : „Ich fühle mich sehr gut. ihr Kind für so lange aufzunehmen. LEHRSTOCK Übungen 1." „Ich antworte dir schon heute. Verwandeln o h n e daß)! Sie die direkte Rede in die indirekte (m i t und A." E." „Ich bekomme Urlaub. bis der Feind vernichtet ist. a) b) c) d) Der Vater sagte : „Wir haben heute keine Zeit." „Ich habe schöne Ausflüge gemacht." e) Er fügte hinzu : „Wir werden kämpfen." „Ich habe auch viel gelesen." „Sie will ihn besuchen." „Ich fahre dann sowohl ans Meer als auch ins Gebirge." D. Die Meunier Mann : ." „Der Mann von Alice ist im Gefangenenlazarett." c) Frau Villard antwortete : „Der Knabe hat mit seinem Vater das Zimmer geteilt." erklärte ihrem „Ich habe meine Kusine Alice getroffen." Der Schüler antwortete : „Wir lernten für heute den Konjunktiv." „Ich habe mich über deinen Brief gefreut." „Alice hat mich gebeten." e) Der Junge hörte nur : „Du wirst morgen von hier fortgehen." „Ich werde dich vielleicht nächste Woche besuchen.420 45." Der Mann sagte : „Wir haben schweigen gelernt.

Verwandeln Sie in die direkte Frage oder Rede! a) Sie fragte ihre Freundin. b) Ihre Freundin sagte. . daß sie die Aufgabe noch nicht gelernt habe. Drücken Sie den Imperativ durch die indirekte Rede aus! a) Anda sagte zu ihrer Freundin : „Komm morgen nachmittag zu mir!" b) Die Schülerin bat den Professor : „Bitte. Verwandeln Sie in die indirekte A. Verwandeln Sie die direkte Frage in die indirekte Frage! a) Der Lehrer fragte den Studenten : „Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach?" b) Andrei fragte : „Kommen deine Freunde zu uns auf Besuch?" c) Sie fragte : „Warum will der Junge nicht zu seinen Verwandten gehen ? " d) Der Mann fragte : „Wo befinden sich die Kinder j e t z t ? " e) Der Lehrer fragte : „Habt ihr das Buch gelesen?" f) Er stellte die Frage : „Was werdet ihr für morgen vorbereiten ?" g) Sie fragte besorgt: „Wirst du meinen Rat befolgen?" 6. daß sie keine Zeit gehabt habe. Die Schüler erklärten. Sie fragt ihre Freundin: B. Sie sagte. daß sie mich besuchen werde.DAS OBDACH 421 2. daß sie lieber mit dem Autobus führen. Die Schülerin antwortete. Die Meunier fragte den Wirt : 5. Verwandeln Sie die konjunktionalen a) b) c) d) e) Nebensätze in verkappte Nebensätze ! Meine Freundin sagte mir. wie der Junge heiße. daß die Arbeit zu schwer sei. Sie behauptete. schweig über des Gehörte!" d) Der Gestapooffizier befahl dem J u n g e n : „Packe deine Sachen!" 3. daß er Peter heiße. Frage! „Wie heißt der Junge?" „Wo ist er j e t z t ? " „Was soll ich ihm geben?" „Wie kann ich ihm helfen ?" „Warum ist er nicht zu seinen Verwandten gefahren?" „Was hat er gesagt ?" „Wann wird er zu mir kommen?" „Spricht der Junge französisch?" „Ist er traurig?" „Hat er geweint?" „Wird er zu mir kommen?" „Kann ich den Knaben sehen?" 4. entschuldigen Sie meine Verspätung!" c) Die Villard bat Frau Meunier : „Bitte.

.. . daß er im Jahre 1950 in Ploieşti geboren sei. Der Lehrer fragte den Schüler. b) Die Erzählungen der Schriftstellerin Anna Seghers. ob sie Vertrauen zum Wirt des Cafes habe. bitten. Der Lehrer fragte den Schüler. helfen (der Sohn des Mieters)...422 45. ob der Junge artig sei.. 9. b) Wir lesen gute Bücher. führte die Frau zu dem Knaben (ein freund­ licher Mann). Setzen Sie die Apposition in den richtigen Fall! a) Annette wollte dem Knaben. Sie sagte. d) Der Wirt des Cafes.. c) Luise wollte ihren Mann. daß er den Kleinen nicht verraten werde. .. den Knaben in ihr Haus aufzu­ nehmen (der Dreher Meunier). daß er zwei Brüder und eine Schwester habe. daß er sehr artig sei.. ob er Geschwister habe... 8. . . LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Sie fragte ihre Freundin. Der Schüler antwortete. sind von hohem künstlerischem Wert (die große Friedenskämpferin). Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist) ! a) Die Meunier nimmt den Knaben in ihr Haus.. e) Ein Freund des Arbeiters. wo er wohne und was sein Vater von Beruf sei. Unsere Kenntnisse werden bereichert. Der Schüler antwortete. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. Antworten Sie!\ a) Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach? b) Wen verhaftete die Gestapo? c) Wie nahm der Knabe die Verhaftung des Vaters zur Kenntnis? d) Wohin hatte die Villard den Knaben gebracht? e) Unter welchem Vorwand nahm die Meunier den Knaben ins Haus? f) Was zeigt die Aufnahme dieses deutschen antifaschistischen Jungen in das Haus einer französischen Arbeiterfamilie? . Wir bereichern unser Wissen. .. Er ist vor der Verfolgung der Gestapo sicher. brachte diese Nachricht (ein alter kommunistischer Kämpfer). A. Der Schüler antwortete. daß er in Bukarest wohne und daß sein Vater Dreher sei. 7. Sie fragte ihre Freundin. Die Freundin sagte... c) Wir hören Vorträge.. Der Lehrer fragte den Schüler. wann und wo er geboren sei.

g) Spune-i băiatului să-şi împacheteze lucrurile. Übersetzen Sie! A. i) Ea adaugă că va căuta o stofă neagră pentru un palton. a) Doamna Villard povesti despre chiriaşul arestat că are un băiat. c) Doamna Meunier luă hotărîrea să primească pe băiatul chiria­ şului arestat. după arestarea tatălui său. unde am petrecut vara. e) După cîteva săptămîni el spuse că ar primi cu braţele deschise pe băiatul chiriaşului german. d) Rodica o întrebă pe prietena sa dacă va pleca la munte sau la mare. unde o aştepta. Merken sie sich! Diese Geschichte geht mir sehr nahe. c) Ioana mă întrebă. f) Bibliotecara mi-a spus să-i aduc înapoi cartea.DAS OBDACH 423 10. 1-a dus într-o mică cafenea. B. k) El susţine ca limba germană nu este uşoară. j) Colegul meu declară. dacă toţi studenţii sînt prezenţi. Sie hat sehr gut getan. ans Meer zu fahren? Ich habe das zur Kenntnis genommen. h) Soţia lui povesti că şi-a cumpărat pantofi noi. b) Deoarece băiatul avea încredere în ea. a) Profesorul întrebă. . d) La început strungarul Meunier nu a fost de acord. care vorbeşte foarte bine limba franceză şi care a rămas singur. f) Soţia sa îi răspunse că 1-a primit de mult. Sie nahm den Knaben mit offenen Armen auf. e) Mama îi spuse copilului să fie cuminte. b) Prietenul meu mă întrebă dacă pot să-i dau un telefon după masă. că a luat hotărîrea să înveţe nemţeşte. Hast du den Entschluß gefaßt. den Knaben aufzunehmen.

„daß in diesem einfachen Haus solche Meisterwerke wie die Dramen Iphigenie auf Tauris. kennenzulernen. sagt Ursel. nicht w a h r ? " „So ist es. Auf dem Marktplatz angelangt. daß du infolge deiner Lektüre in meiner Heimatstadt gut Bescheid weißt. wie der Bewohner des Gartenhauses neben seiner vielseitigen Tätigkeit noch Zeit zum Bebauen seines Gärtchens fand. das der Dichter als Siebenundzwanzigjähriger bezogen und sechs Jahre bewohnt hat. Der Stadtkern Weimars ist mit Erinnerungsstätten an hervorragende Menschen und Ereignisse reich ausgestattet." Ergriffen steht sie vor dem Stehpult aus einfachen Brettern in Goethes Arbeitszimmer. Jahrhunderts das letzte Jahr seines bewegten Lebens". die Wohnung eines anderen großen Künstlers." . Alfred erzählt. endlich Alfreds Heimatstadt. von der dieser so viel erzählt hat. liegen. „muß. Am ersten Nachmittag machen alle einen Spaziergang durch den schönen Weimarer Park. Sie kann es auch kaum fassen.46. Sie brennen darauf. wenn ich mich nicht irre. Das erfährt die kleine Gruppe. „Es ist fast unglaublich". bleiben die Besucher vor einem schönen Gebäude aus alter Zeit stehen. „Nicht weit von hier". Wolf gang. ich sehe. Torquato Tasso und der Roman Wilhelm Meister entstanden sind. daß der große Dichter Sommer und Winter auf dem unbequemen Klappbett geschlafen hat. ( S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK WEIMAR Nach Theo Plana Alfred hat alle Hände voll zu tun. „verbrachte der begabte und volkstümliche Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere in der Mitte des 16. erzählt Alfred. „Hier". Bald ist die kleine Gruppe bei Goethes Gartenhaus angelangt. Die Sommerferien nutzend. als sie am nächsten Tag von Alfred durch seine Heimatstadt geführt wird. ergänzt Wolfgang. sind Base Ursel und Vetter Wolfgang bei seinen Eltern zu Besuch. des Komponisten Johann Sebastian Bach.

= Goethe a avut grijă ca ." Den nächsten Tag widmet die kleine Gruppe dem Besuch des Schiller­ hauses und des Goethe-Schiller-Archivs. das einfache Holzbett in Schillers Sterbezimmer. Goethe hat dafür gesorgt. welche Meisterwerke die zehnjährige Freundschaft dieser beiden Männer gefördert h a t . „Denkt daran. einer der größten Geister seiner Epoche. „unter der Grabplatte mit dem Wahlspruch . Altertumsforscher und Kunstsammler Johann Wolfgang Goethe nahezu ständig in diesem Hause gewohnt. Plastiken.. „ J e tiefer ich in seine Schönheiten eindringe. mehr als hundertdreißig Jahre nach seinem Tode. welche Meisterwerke . „Goethe hat das Verdienst. Naturwissenschaftler. = Gîndiţi-vă ce capodopere . welches ist das nächste Ziel?".Licht. als Siebenundzwanzig jähriger = la vîrsta de 27 de ani nicht wahr? = nu-i aşa? Nun. Ergriffen betrachten die Besucher die schlichten Räume im Schillerhaus. Friedrich Schiller 1799 zur Übersiedlung nach Weimar veranlaßt zu haben". Eine solche Gedenkstätte ist wohl einmalig in der WTelt. Der folgende Tag gehört dem Goethe-Nationalmuseum. in der sich auch Lucas Granachs des Jüngeren figurenreiches Altargemälde befindet.WEIMAR 425 „Mit Weimar geht es mir wie mit Goethes Faust11. = Ei. desto mehr gewinnen Herz und Verstand. Goethe hat dafür gesorgt. Gemmen. die Weimarer Hochschulen für Musik und Architektur und schließlich das Landeshauptarchiv. Münzen. die Landesbibliothek. ergänzt Wolfgang. = Ei ard de nerăbdare să . erklärt Alfred... „hat der Dichter. Philosoph und Publizist Johann Gott­ fried Herder. Nun.. Bücher und physikalischen Geräte." „Dieser Aufgabe". Die Freunde stehen bald vor der Herderkirche. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sie brennen darauf. seine große Steinsammlung in größter Ordnung hinter­ lassen. Welch eine unvergleichliche. . Staatsmann.. „Rechnet zu diesen Erinnerungsstätten noch das Deutsche Nationaltheater mit seiner Tradition hinzu.. Er hat seine Handschriften.. „Von 1782 bis zu seinem Tode am 22. . daß.. die auf Durchsicht warten. meint Ursel. so erklärt Alfred. Dennoch gibt es heute.. ergänzt Wolfgang.. März 1832". daß sein kostbarer Besitz für alle Zeiten bewahrt bleibt.. so viel ich weiß. „widmet sich. Denker. Liebe. noch immer unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß. Denkt daran. be­ sonders das Goethe-Schiller-Archiv".. es ist eine der fruchtbarsten und größten Perio­ den der deutschen Literatur".. „Hier".... einzigartige Stadt!" ruft Ursel begeistert aus. . Leben!' ruht der Humanist. sagt Alfred.

sarcina Rektion nutzen + Akk.Akk. = a avea grijă de.! Lexik Synonyme anlangen — ankommen einlach — schlicht der Stadtkern — das Stadtzentrum nahezu — fast die Gedenkstätte —• die Erinnerungs­ stätte das Ereignis — der Vorfall — die Begebenheit Vieldeutige Antonyme bequem =fc unbequem begabt =f= unbegabt Wörter beziehen + Akk. a apuca \ a înţelege die Aufgabe /lecţia ...auf -f. = a sc referi la ... + auf = a raporta (la) sich beziehen -\. = a se muta în . a se folosi (de) eindringen + in -f. = la mai mult de 130 de ani după. LEHRSTÜCK 7) 8) 9) 10) 11) mehr als hundertdreißig Jahre nach . Stadt! — Ce oraş.. = a se dedica beziehen + Akk.. noch immer = încă (tot mereu) die auf Durchsicht warten = care aşteaptă să fie cercetate (examinate) so viel ich weiß = după cîte ştiu Welch eine . = a se muta (în) beziehen + Akk.SL cuprinde fassen —a prinde.426 46. = a profita de. a se îngriji (ca) sich widmen + Dat. = a pătrunde în sorgen + für + Akk...Akk.

In der Dresdner Ge­ mäldegalerie sind Schätze der Weltkultur von unermeßlichem Wert. Altertums... besuchen wir Goethes -haus. -mann. a şi ex. In cazul acesta : — Subiectul propoziţiei regente nu se mai repetă — Conjuncţia se omite — In locul predicatului se pune de obicei: 1) participiul prezent — dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp simplu (ex. der Zwinger.. 2) participiul perfect—-dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp compus (ex. b). In Dresden befindet sich auch die berühmteste Porzellansammlung in ganz Europa. d) Goethe war Dichter. Im Zentrum der Stadt liegt das Wahrzeichen der Stadt. e) Die Besucher besichtigen auch das Deutsche National-. 602) Übungen 1. pag.WEIMAR 427 GRAMMATIK CONSTRUCŢIILE PARTTCIPIALE a) | Indem sie\ die Ferien [nutzen].. 2. în special circumstanţiale (ex. pag. c) Goethe hat im Jahre 1799 Schillers . Setzen Sie die passenden Wörter ein! a) Im Weimarer. anumite propoziţii. die -bibliothek und das Landeshaupt. Das kost­ barste Gemälde ist die Sixtinische Madonna von Raffael. 562 şi 159. Denker..B b) Die ganze Stadt ist mit -statten an große Menschen . z. Die Ferien nutzend \sind sie bei Alfreds Eltern zu Besuch b) | Nachdem die Besucher [ auf dem Marktplatz angelangt \sind\ \ Auf dem Marktplatz angelangt.. b) se pot prescurta prin construcţii participiaie. die Atomkraft für friedliche Ziele auszuwerten. Übersetzen Sie! Ebenso wie Weimar ist auch Dresden eine Kunststadt. Besitz wird im Goethe-National. (vezi schemele 110.. stehen Uneori.. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare.. . Sein . Natur-. a). Dresden ist auch das Zentrum für die Atomforschung in der DDR. nach Weimar . Hier konzentrieren sich die Bemühungen der deutschen Wissenschaftler.und -Samm­ ler. Dort sind -werke der deutschen Literatur entstanden.. ...^* bleiben sie.bewahrt.. .

. Beispiel: Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. c) Der Professor hat die Fehler des lesenden Schülers verbessert.. 562) 4. Wasser (fließen)? (vezi schema nr. c) Frau Irene reichte ihrem Mann ein . Im Jahr. f) Die .. ^ v e z i gchema n r ^ Q . Verwandeln Sie das Partizip in einen Nebensatz und übersetzen Sie! A. daß die Perle echt ist (ausstellen).. h) Die reich . Sommer werden wir einen Ausflug ins Donaudelta machen (kommen).. pag. Beispiel: a) b) c) d) e) . e) Der alte Mann freute sich über das lachende Kind. Delegation ist noch nicht angelangt (erwarten). die lebte.. das vergangen ist. pag. Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) Da ist der übersetzte Text.. g) Am ... in dem eine große Perle lag (öffnen).. d) Das . Hast du das bestellte Buch schon bekommen ? Im vergangenen Jahr war ich am Meer. 110. Das vorgelesene Gedicht ist mir nicht bekannt.4 28 46. Du findest das vergessene Buch in der Bibliothek. LEHRSTÜCK 3. f) Sprich leise! Sonst weckst du das schlafende Kind auf. Arbeiters (lesen). Tag besuchten wir das Nationaltheater und die Landesbiblio­ thek (folgen).. Etui. i) Hast du in deinem Zimmer . ltellius wollte eine Bibliothek haben. Da ist der Text. der übersetzt wurde.. b) Die Mutter des spielenden Kindes hat sich auf eine Bank gesetzt.. e) Ein bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht heißt Fragen eines . war ich am Meer. a) In der Straßenbahn sitzen lesende Menschen. Die Studentin brachte das gelesene Buch zurück. Satz (beginnen)! b) Im . Das erschienene Buch ist für mich sehr wichtig. d) Die studierende Jugend erfreut sich der besten Arbeitsbedingungen. Die Eltern geben dem eben angekommenen Sohn ein Geschenk... Ich erkenne den stehengebliebenen Genossen. Gutachten beweist. Sie trug den geschriebenen Brief auf die Post. Der erwartete Zug ist pünktlich angekommen. Till Eulenspiegel lachte über den betrogenen Spitalmeister. Die Mutter deckte das eingeschlafene Kind zu. B.. es ist ein alter Schul­ kollege.. Verwandeln Sie die eingeklammerten Verben in attributiv gebrauchte Partizipien! a) Beende den .. 562) C. Bibliothek ist im ganzen Land berühmt (ausstatten). In der vergangenen Woche fuhr ich nach Buşteni.

e) Der Junge. besichtigte die Delegation das Dorfmuseum. c) Sie fahren zu Alfreds Eltern. Verwandeln Sie die Nebensätze in attributive Partizipien! a) Der Professor unterbricht den Schüler. d) Vor Freude lachend. b) Der Student antwortete fließend auf die Fragen. h) Die Besucher sind von Schillers Haus tief ergriffen. f) Radu ging pfeifend durch den Garten. der gerettet wurde. 7. stiegen die Studenten in den Zug ein. Bilden Sie Fragen! a) Weimar liegt in Thüringen. g) Vor Angst zitternd. sagte Itellius' Hausverwalter : „Verzeih. nicht.WEIMAR 429 5. e) Vom Professor gefragt. 9. die zurückgeblieben waren. f) Goethe war 27 Jahre alt. Verwandeln Sie in Nebensätze! a) Ein Lied singend. i) Viele unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß warten auf Durchsicht. c) In Bukarest angekommen. b) Ursel und Wolfgang brennen darauf. die Stadt Weimar zu besuchen. Antworten Sie! a) Wo liegt Weimar? b) Wer wurde von Alfreds Eltern eingeladen? . erzählte mir mein Freund. d) Alfred sorgt dafür. der antwortet. e) Alfred widmet sich seinen Verwandten. dem „grünen Herzen" Deutschlands. c) Die Kollegen. f) Das Zimmer betretend. der versteckt wurde. b) Auf dem Bahnhof angelangt. der Sklave Dias ist krank. nach." 8. d) Mein Kollege sitzt lesend im Wartesaal. fragte Emil gleich. gab der Student eine gute Antwort. lösten wir eine Fahrkarte. o Herr. ob sein Vater schon zu Hause sei. Übersetzen Sie! a) Der Freund kam lächelnd auf ihn zu. daß die Verwandten alle Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt kennenlernen. b) Hans schaut dem Zug. der abgefahren ist. g) Der Dichter schlief Sommer und Winter auf einem unbequemen Klappbett. d) Die Faschisten fanden den Jungen. c) Die Mutter stand wartend auf dem Bahnsteig. wurde ein antifaschistischer Kämpfer. 6. kamen mit dem nächsten Autobus. e) Der Kleine schaute den Vater bittend an. daß er die schwere Prüfung bestanden hatte. als er das Gartenhaus bezog.

i) Marele poet. c) Delegaţia care a sosit în Bucureşti a vizitat Muzeul de Artă din Palatul Republicii. am văzut mulţi copii care se jucau. b) Goethe a locuit timp de şase ani în pavilionul (din grădină). Übersetzen Sie! A. G. instru­ mente fizicale şi o mare colecţie de roci.430 46. j) Arhiva Goethe-Schiller se dedică examinării comorilor nedes­ coperite încă din moştenirea lui Goethe. B. Goethe a lăsat moştenire manuscrise preţioase. monede. frumosul oraş din Turingia. Herder. W. c) Este de necrezut că Goethe a trăit în aceste camere atît de simple şi că a creat aici astfel de capodopere ca romanul Wilhelm Meister şi dramele Iphigenie auf Tauris şi Torquato Tasso. . a) Cum am sosit acasă. a) Goethe a locuit cincizecişişapte de ani în Weimar. e) La Weimar vin în fiecare an peste jumătate de milion de vizi­ tatori pentru a vizita aceste locuri comemorative. In ciuda activităţii sale multilaterale el avea timp să-şi cultive şi grădina. d) Nu cunosc nici un alt oraş care să fie atît de bogat înzestrat cu locuri comemorative ca Weimarul. iubire." şi o încheie : „Al tău fiu care te iubeşte". g) Pe placa funerară a lui J. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wann hat Goethe im Gartenhaus gewohnt? Welche Meisterwerke entstanden dort? Was sehen die Besucher auf dem Marktplatz? Wo ist das Grab Johann Gottfried Herders? Was steht auf Herders Grabplatte geschrieben? Wann übersiedelte Schiller nach Weimar? Wie ist das Schiller-Haus? Was besichtigten die Besucher im Goethe-Nationalmuseum? Welcher Aufgabe widmet sich das Goethe-Schiller-Archiv? Was ist noch in Weimar zu sehen? 10. gînditor. am deschis ferestrele. f) Nu departe de locuinţa talentatului pictor Lucas Cranach se găseşte casa în care a trăit marele compozitor J. unul din cele mai renu­ mite spirite ale timpului său. d) Plimbîndu-mă prin Parcul Herestrău. Bach. S. stau scrise cuvintele : „Lumină. h) După mutarea lui Schiller la Weimar începe una din cele mai rodnice epoci ale literaturii germane. b) Pe colegul acesta îl vezi totdeauna zîmbind. viaţă". e) Martin începu scrisoarea: „Iubită mamă. naturalist şi arheolog J. sculpturi.

deren Produktion 1970 das 2. durch Verbesserung der technischmateriellen Ausstattung. Auch die Gebrauchsgüterproduktion wird erhöht und vervollkommnet werden. Unserer Industrie wird durch die Verwertung neuer Naturreichtümer eine immer umfangreichere Rohstoffgrundlage gesichert. Farbstoffen u. durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten positiven Ergebnisse.und Wärmeenergie. Plasten. von Jahr zu Jahr wächst der Wohlstand der Werktätigen in Stadt und Land. Schädlingsvertilgern. der eisenverarbeitenden Industrie. Infolgedessen soll die Bruttoagrarproduktion in der Zeitspanne 1966—1970 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 —1965 um rund 20 Prozent wachsen. 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion um rund 6 5 % größer sein als 1965. Obst. . Die Leichtindustrie wird 1970 um 50—55 Prozent mehr erzeugen als 1965. Synthesekautschuk.und Gemüsekonserven.47. Das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik wird auch weiterhin die vorrangige Entwicklung der Produktionsmittelindustrie bleiben und das rasche Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten : der Elektro. Für den Aufschwung der gesamten Volkswirtschaft ist die Ausweitung der energetischen Grundlage von besonderer Bedeutung.3fache des Jahres 1965 erreichen wird. Zucker und Speiseöl vorgesehen. Bis 1975 wird der Jahresenergieverbrauch auf 70—75 Tonnen konventionellen Brennstoff und die Elektroenergieproduktion auf insgesamt 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. ( S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES Rumänien ist heute ein in vollem Aufschwung begriffenes Land. Einen bedeutenden Platz wird in den nächsten Jahren die Entwicklung der Landwirtschaft durch intensive Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten einnehmen. Einen hohen Entwicklungsrhytmus wird die chemische Industrie verzeichnen.a. In der Nahrungsmittelindustrie sind Produktionserhöhungen bei Fleischund Milcherzeugnissen. Die neue sozialistische Wirtschaft und Kultur blühen auf. Erhöht wird insbesondere die Produktion von Kunstdünger. Chemiefasern. des Maschinenbaus und der chemischen Industrie.

) = pe baza Lexik Synonyme das Merkmal —• die Charakteristik gesamt — ganz die Grundlage — die Basis die Voraussetzung —.. der Kraftverkehr erhält neue Fahrzeuge und der See-..die Prämisse der Grundsatz — das Prinzip die Wirtschaft — die Ökonomie wirtschaftlich — ökonomisch landwirtschaftlich — agrarisch ...3 ori mai mare kWh — Kilowattstunden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft = cooperativă agricolă de producţie soll .... LEHRSTOCK Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit macht die Entwicklung des Verkehrs. gesichert werden = Industriei noastre i se va asigura . wachsen = urmează să 'crească.. va fi de 2. das 2... Die Sozia­ listische Republik Rumänien wird auch weiterhin ihre wirtschaftliche Zusam­ menarbeit mit den sozialistischen Ländern ausbauen und die Wirtschaftsbe­ ziehungen zu allen Staaten auf Grund der Prinzipien der friedlichen Ko­ existenz ausweiten.3fache .und Luftverkehr wird zunehmen..432 47. erreichen wird = . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ein in vollem Aufschwung begriffenes Land = o ţară în plin avînt Von Jahr zu Jahr = din an în an in Stadt und Land = de la oraşe şi sate um rund 6 5 % — um rund 65 Prozent = cu aproximativ 6 5 % Unserer Industrie wird . In den nächsten Jahren wird deshalb der Eisenbahnverkehr modernisiert. Die vielseitige Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches mit dem Ausland..und Fernmeldewesens notwendig. Binnenschiff. gesichert — unserer Industrie wird . va creşte die Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten — relaţiile economice cu toate statele auf Grund ( + Gen.. der gesamten Volkswirtschaft = întregii economii naţionale von besonderer Bedeutung = de o deosebită importanţă ..

. 1881 ... die von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielt wurden . a) sau printr-un participiu (ex.. Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit.... b) Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit. rotund adv. die auf allen Gebieten steigt . = Die Wirtschafts­ tätigkeit.das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeu­ tenden Sparten. = Akk.. pronume sau numeral şi adjectiv sau participiu (atributul propriu-zis). + + + + Akk. = Akk. aproximativ / a se urca \ a creste steigen Rektion wachsen + erhöhen + erhöhen + sichern + um um auf Dat. = der Ergebnisse. der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen­ schaften erzielten Ergebnisse .... . Acestea stau între articol.durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten Ergebnisse. Atributul exprimat printr-un adjectiv (ex... c) .. = a a a a creşte (cu) ridica (cu) ridica (pînă la) asigura (cuiva ceva) GRAMMATIK 1.... die für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutend sind.. Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie atributivă prescurtată : das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten . 28—Limba germană — c. = das Anwachsen der Sparten.. ATRIBUTUL DEZVOLTAT a) .HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 433 Vieldeutige einnehmen = a lua (un medicament) einen Platz einnehmen = a ocupa un loc y a creşte zunehmen — a se mări ^ a se îngraşă Wörter rund / a d j . = Akk.... b şi c) poate fi determinat şi de alte elemente sintactice.

. de regulă printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă. de ex.wird erhöht. Şi din numeralele nehotărîte se pot forma numerale multiplicative.. Ergänzen Sie! a) Im ganzen Lande blüht die neue . c). Deei: 1 3 a) der f ü r 2 den F o r t s c h r i t t 1 der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten.. 3) determinările atributului propriu-zis (3). prin corespondentul acestuia din limba română. . der -mittelindustrie.. ) -j. . LEHRSTOCK La traducerea atributului dezvoltat se respectă următoarea ordine : 1) substantivul determinat de atributul propriu-zis (1) 2) atributul propriu-zis (2) care se traduce : •— dacă este exprimat printr-un adjectiv (ex. / cardinal \ Numeralele multiplicative = numeralul ( .fach Übungen 1.. c) Auch die Gebrauchsgüter. — dacă este exprimat printr-un participiu perfect (ex.. a). Numeralul multiplicativ zweifach s-a format din zwei + fach. TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT 47.. Excepţie formează doppelt ( = dublu). b) Das -merkmal der Industrialisierungs. NUMERALELE MULTIPLICATIVE Die Produktion der chemischen Industrie wird 1970 das 2. b).. Kultur .. b) Die 1 auf allen Gebieten 2 steigende Wirtschaftstätigkeit . 3. viei + îach -> vielfach ( = multiplu).ist die . printr-o pro­ poziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu.3 fache des Jahres 1965 erreichen.434 2. — dacă este exprimat printr-un participiu prezent (ex. 3 c) der v o n d e n landwirtschaftlichen 1 P r o d u k t i o n s- genossenschaften erzielten Ergebnisse .

6 5 % wachsen.. . e) Mein Freund sprach mit einer vor Aufregung zitternden Stimme. c) Die Sitzung wird an dem vom Professor festgesetzten Tag gehalten. f) Bis 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion gegenüber dem Jahre 1965 . weil du immer fleißig warst.entwickelt werden. Medikament wird dich gesund machen (einnehmen).. c) Ich habe Vertrauen .. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze! a) Ich kann dir das von Andrei gekaufte Buch nicht geben..HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 435 d) Die Verwertung neuer -reichtümer sichert eine .. d) Alfred sorgt da-. Das . d) Wir besprechen eine für uns sehr wichtige Frage. 2... h) Der eben aus der DDR angekommene Schriftsteller hält morgen. Synthese-. sozialistische Kultur.mit dem . ich brauche es auch.für die Ausweitung des Handels.. Setzen A. Monat werden wir noch bessere Resultate erzielen (kommen)... Rohstoff-.soll modernisiert werden.. g) Wir bleiben bei dem von uns gestern gefaßten Entschluß.. 3. Interesse für dieses Buch (steigen)... c) Die ständig (zunehmen) Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches.. und der -verkehr erhält neue -zeuge.. b) Die dem Vater gleichende Tochter ist die älteste. diese Stadt zu besuchen. Brief liegt noch auf dem Tisch (öffnen). dir. daß seine Verwandten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt Weimar besichtigen... g) Die Entwicklung der -Wirtschaft schafft die Voraus. e) In der chemischen Industrie wird die Produktion von Kunst-. d) Die in den letzten Jahren (bauen) Fabriken sind sehr modern. b) Ich brenne da(r)-. und Färb. a) Sie das passende Partizip ein! Der . 4. 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. a) b) c) d) e) B. e) Die Elektroenergieproduktion wird in den nächsten Jahren . b) Der von Jahr zu Jahr (wachsen) Wohlstand der Werktätigen ist dem Sozialismus zu verdanken.. Setzen Sie die passenden Präpositionen ein! a) Erst beim zweiten Lesen werden Sie .. f) Der Eisenbahn. einen Vortrag. Die in Stadt und Land (aufblühen) Kultur ist eine neue. .. Im .. Chemie-. die Schönheiten dieses Textes eindringen. -vertilgern. Ergebnis freut uns alle (erzielen). Man bemerkt ein . Das . f) Die von dieser Fabrik erzeugten Waren sind zu Exportartikeln geworden.

die diesen noch unbekannt war. e) Meine Schwester besucht die Schule. f) Diese Fabrik. b) Die zwei Studenten. 6. ist meine Zimmernachbarin. LEHRSTOCK 5. ist erst vor einem Jahr erschienen. die in der ersten Bank sitzen. die im vorigen Jahr in unserem Viertel gebaut wurde. c) Die Gäste verließen die Stadt Weimar nicht. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) Der Vater erzählte den Kindern eine Geschichte. b) Die Wissenschaftler erforschen den Kosmos. sind aus meiner Gruppe. industria con­ structoare de maşini şi industria chimică se dezvoltă din an în an tot mai mult. industria de prelucrare a fierului. wurde sie durch die Stadt geführt. das am Fenster steht. . die am Rande der Stadt liegt. b) Industria mijloacelor de producţie şi ramurile hotărîtoare : industria electro-energetică. e) Der Knabe. d) Der Dichter. d) Der Roman. der von der Familie Meunier aufgenommen worden war. der in unserer Stadt lebt. c) Das Mädchen. wurde von allen hochgehalten.436 47. 7. Verwandeln Sie die Nebensätze in Infinitivgruppen. damit sie ihn in den Dienst des Menschen und des Friedens stellen. ohne daß sie das Goethe-Schiller-Archiv besucht hätten. Antworten Sie! a) Welches ist das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik unseres Landes? b) Was sichert unserer Industrie die Rohstoffgrundlage? c) Wie wird sich die energetische Industrie entwickeln? d) Welches sind die Ziele der chemischen Industrie? e) Was ist für die Nahrungsmittelindustrie vorgesehen? f) Wie wird sich in den nächsten Jahren die Landwirtschaft entwickeln? g) Warum ist die Entwicklung des Verkehrswesens notwendig? h) Wie wird sich der Handelsaustausch mit dem Ausland entwickeln? 8. Übersetzen Sie! a) Avîntul economic al patriei noastre se manifestă ( = se arată) în toate domeniile activităţii. der heute besprochen wurde. oder erweiterte Attribute (von Fall zu Fall)! Partizipialgruppen a) Nachdem die Delegation in Bukarest angekommen war. hält nächste Woche einen Vortrag. wurde vor einigen Jahren gebaut.

care se dezvoltă în toate domeniile. i) Relaţiile de colaborare economică cu ţările socialiste şi relaţiile comerciale cu toate statele vor fi lărgite pe baza principiului coexis­ tenţei paşnice. va fi mult lărgită în următorii ani. Übersetzen Sie und verwandeln Sie nachher den Relativsatz in ein erwei­ tertes Attribut! a) Producţia industrială globală. e) Agricultura. e) Un loc important în economia ţării noastre îl ocupă ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice. care asigură baza. f) De deosebită importanţă pentru bunăstarea oamenilor muncii este şi lărgirea industriei uşoare şi a industriei alimentare. care vor asigura o bogată bază de materii prime. navigaţia maritimă şi fluvială vor fi modernizate. de materii prime. h) Transportul feroviar şi aerian. care a devenit baza întregii economii naţionale. 9. care înregistrează un înalt ritm de dezvoltare. care creşte mereu. d) Industria chimică.3 ori mai mare decît în 1965.. c) în ţara noastră se găsesc multe bogăţii naturale. deoarece sînt necesare pentru activitatea economică crescîndă. va atinge în 1970 o producţie de 2. va fi în anul 1970 cu 6 5 % mai mare decît în 1965.. creează premisele pentru lărgirea relaţiilor comerciale cu străinătatea. b) Industria energetică. d) Lărgirea bazei energetice este condiţia dezvoltării întregii economii naţionale. g) Articolele produse de fabricile noastre sînt de calitate foarte bună. . g) îmbunătăţirea înzestrării tehnico-materiale în agricultură şi exploa­ tarea tuturor resurselor existente vor duce în intervalul 1966—1970 la o creştere cu 20% a producţiei agrare brute. f) Economia naţională.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 437 c) Pentru anii următori este prevăzută valorificarea de către industrie a noi bogăţii naturale. care este prevăzută cu o înzestrare tehnică-materială„ înregistrează un mare avînt.

Aber erst nach der Befreiung unseres Landes entwickelte sich unsere Hauptstadt zu einem wichtigen Universitätszentrum. der im Jahre 1864 das Gründungsdekret durchsetzte. (ACHTUNDVIERZIGSTES) L E H R S T Ü C K (Wiederholung) BUKAßEST ALS UNIVERSITÄTSSTADT Als Enzio Bentivoglio. Die Gründung der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in Bukarest sowohl eine „Höhere Landwirtschaftliche Schule". Anfangs bestand diese Universität nur aus drei Fakultäten. wo außer dem Studium der lateinischen Sprache besonders das der Mathematik. an denen sich über 50 000 Studenten für ihren künftigen Beruf vorbereiten. einer juridischen und einer naturwissenschaftlichen. Was die Zahl der Hochschulen betrifft. erklärte er : „Und nun habe ich meiner Stadt ein Gehirn gegeben". Latein und andere Fächer vortrugen. als auch technische Fakultäten und die „Nationale Lehranstalt für Medizin und Pharmazeutik" gegründet. Jahrhunderts in Cotnari gegründeten Akademie rief der Fürst Constantin Brîncoveanu im Jahre 1694 in Bukarest eine Akademie ins Leben. Jahrhundert. der Doge von Bologna. . Physik. an der berühmte Professoren Geschichte. In dieser von einem neuen Geist erfüllten Lehranstalt erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. In unserem Land entstehen solche „Gehirne" im 16. 1869 kam eine medizinische Fakultät hinzu. im Jahre 1119 die erste Universität Europas eröffnete.48. Sava". gibt es heute in Bukarest 54 Fakultäten. Diese Akademie fand ihre Fortsetzung in der von Gheorghe Lazär 1818 gegründeten höheren Lehranstalt „Sf. Nach der Ende des 16. Geschichte und Geographie gefördert wurde. und zwar einer philologischen.

ihn bei mir (sehen) ? c) Ich glaube es von ihm (hören). erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache = cursurile se ţineau în limba română. betrifft = In ceea ce priveşte numărul ..) beitragen + zu + Dat. b) Erinnerst du dich nicht.. Sava aussprach : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln. = a se număra (printre) Übungen Fügen Sie den Infinitiv des Perfekts hinzu! Übersetzen Sie! a) Er muß beim Vortrag (sein). g) Ich bedauere. h) Die Vorstellung scheint schon (beginnen).Dat. = a se dezvolta (ajungînd la . ^^ Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Landes bei und stärken dadurch das An­ sehen der Bukarester Hochschulen. Rektion sich knüpfen + an + Akk. es Ihnen (sagen).. . So erfüllen sich die Worte... 2) Was die Zahl . = a contribui (la) zählen + zu -f.. a lărgi (cu) sich entwickeln + zu + Dat.. Erläuterungen j 1) . f) Sie soll bei ihren Eltern (bleiben). = a se lega (de) erweitern -j. die heute auch jenseits der Landes­ grenzen bekannt sind und viele ausländische Studenten aus allen Erdteilen zu ihren Hörern zählen..BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 439 Auf Grund ihrer guten Studienergebnisse erhielten im Universitätsjahr 1965/66 über 60% aller Bukarester Studenten Stipendien.um + Akk. d) Er soll krank (sein). sondern auch zu seinem leuchtenden Verstände werden". = a mări. e) Er muß fertig (werden). die Gheorghe Lazăr bei der Gründung der Schule Sf.

freute sie sich... b) Er sagte mir. e) .. einem Kollegen. des schlechten Wetters statt. Eulenspiegel ins Spital kam... u) Der Ausflug findet .. seit... das Krankenhaus überfüllt war. Pauline ins Theater ging. i) . g) Ich war . .. in.... k) Geh nicht .... s) . bei. p) Er benahm sich mir . auf. meine Schwester... c) .. n) Ich habe ihn .. ob. .. das Wetter schön bliebe. r) . um! a) Er fuhr . soll man denken. der Ferien war ich . g) . 1820 Uhr . .. für.. nach. c) . mich in die Bibliothek! I) Gehst du . Bukarest .... die Bibliothek. j) Fährst du .. man spricht. d) Ich fragte ihn... Bukarest. dem Land. e) Wie lange dauert die Reise . t) . trotz.. meinen Großeltern.. dem Reisebüro. dem Flugzeug? f) Ich ging . b) Der Sohnellzug fährt .. das Reisebüro. er aufs Land fahre... . deinen Verwandten? Nein. sie kommen werde. ohne. Predeal. vor..... . Hause? Nein.... wenn. d) Faust fragte Gretchen. 5 Uhr ab.440 4s.... f) .. m) Ich gehe . .. ob oder daß ein! a) Er wußte nicht. schön. 4.. es im Zuschauerraum still geworden war. gegenüber. c) . hatten die Ärzte und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun. als. des schlechten Lichtes konnte er nur schwer lesen..... einem Monat nicht gesehen. zu. meinem Bruder waren alle anwesend. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor. wegen...... erhoben sich die Männer und Frauen aufs höchste empört. weil! a) Schiller wählte einen kleinen Hörsaal. traten die Kranken vor das Tor» h) .. 3. o) .. führe ich ins Gebirge. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Präpositionen von.. des Essens soll man nicht sprechen... mit. sie ihm verzeihen könne.. dem Mittagessen gingen sie . d) Das Flugzeug landete . q) Die Familie saß . LEHRSTÜCK 2. . Setzen Sie wenn.. ich fahre .. h) Das ist ein Geschenk .. da. die Szene „korrigiert" wurde. er am Meer gewesen sei. einem Monat mußte ich in die Provinz fahren. nachdem...... die Post.. bat Faust Gretchen um Verzeihung.. außer.. b) Immer.. während. er sehr bescheiden war. ich komme Hause... den Tisch....

... c) Er ging auf die Post.„Arzt" gehört. I) Er nahm . ich ihr etwas aus der Stadt bringen solle..Sitzung teil. zu oder statt . j) Ich bitte dich .... g) Die Mutter antwortete. A. n) Er verzichtete . Er machte keinen Fehler.. b) Er ging weg.Begabung des klein.. b) Die Studenten sprachen .alt..Künstler... den wir zusammen gemacht haben? d) Er denkt oft .Geburtstag ein. m) Meine Familie besteht ... z u ! a) In den letzten Jahren kommen viele ausländische Studenten nach Bukarest.. Er kaufte Postkarten. dies. Sie sagten die Wahrheit nicht... fünf Mitglieder-. f) Ich fragte meine Mutter.Lehrer. zu.... Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) Der Dichter war . 5. h) Die Kranken bedankten sich .Buch. c) Erinnerst du dich ... Sie studieren hier..BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 441 e) .überzeugt. i) Der Spitalmeister hatte .letzt. d) Der Dichter lud viele Gäste ein. d..Gutachten. fahre ich mit dem Personenzug. ohne . 6.schön. d.. Er beantwortete meine Frage nicht. deinen Besuch.. f) Wir freuen uns . e) Der kleine Künstler spielte das Menuett. sein... ich keine Karte für den Schnellzug finde. f) Die Kranken schwiegen... sie selbst in die Stadt gehe.... k) Er lud die Freunde . Entschuldigung. o) Das Kind bat die Mutter . . ...Vortrag.best.berühmt... d. sein..interessant. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe mit um . g) Wir freuen uns .. mein.. p) Er zählt ..Sportler.interessant. Er stellte ihnen ein sehr begabtes Kind vor.Erfolg unser. e) Sie freuten sich .. die Ankunft der Freunde. Eulenspiegel.. d. . d.Freunden.gut.Ausflug. d. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! Satzgliedern! B. den schön..

e) Wenn ich mit dieser Übersetzung fertig werde. c) Wenn der Film schön wäre. h) Mein Kollege ist so braun. Er war am Meer gewesen. Du stehst neben mir. d) Pauline Hardekopf erinnerte sich so gut an den Inhalt des Stücks. LEHRSTÜCK 7. würde er dich anrufen. würden wir ins Kino gehen. c) Sie ging an uns vorbei. Er war viel älter als ich. würden wir die Ferien angenehm verbringen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit als ob oder als wenn! B. würde ich dich besser verstehen. die Gretchentragödie aufzuführen. b) Wenn ich Zeit habe. Sie ist eine Schauspielerin. würde er wieder Sport treiben. f) Wenn der Regisseur nicht auf den Gedanken gekommen wäre. würde kein Skandal gewesen sein! g) Wenn der Regisseur diese Schlußszene nicht korrigiert hätte. b) Wenn er schon gesund wäre.442 48. A. f) Wenn du Lust hast. Sie waren gesund gewesen. 8. 9. Sie h a t t e n keine Zeit. g) Er sprach mit mir. ins Plusquamperfekt des Konjunktivs! a) Wenn du willst. . f) Ich höre so gut. gehe ich noch heute in die Ausstellung. würde sich das Publikum nicht beruhigt haben. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn du langsamer sprächest. ins Imperfekt des Konjunktivs! B. Verwandeln Sie den Nebensatz in einen verkappten Nebensatz! a) Sie beeilen sich. Sie hatte es gestern gesehen. e) Wenn auch ihr hier wäret. Sie hatte uns nicht bemerkt. Setzen Sie die Verben A. b) Die Kranken verließen das Spital. gehe ich an den Strand. können wir eine Partie Schach spielen. d) Wenn wir Karten bekommen. c) Wenn er kann. d) Wenn er wegführe. gehen wir ins Kino. verbringen wir unsere Ferien im Gebirge. e) Unsere Kollegin trägt so schön vor. ruft er dich an.

" „Ich will dieses Stück nicht noch einmal sehen." „Es wurde ein schreckliches Stück gegeben. e) Wenn ich das Buch gefunden hätte." „Willst du mich heiraten?" „Wirst du mir alles verzeihen?" „Die zwei Schauspieler gaben sich die Hand.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 443 10. hätte ich mich gefreut." „Ich will es gutmachen." h) Dann fragte er sie : i) Pauline erzählte weiter . Ersetzen Sie den Konjunktiv im Hauptsatz durch den Konditional! B." „Das Stück ist nicht von mir. kaufte ihm sein Onkel einen Fotoapparat." muß das b) Pauline fragte ihren Mann c) Er antwortete : d) Sie fügte hinzu : e) Der Regisseur sagte : f) Das Publikum rief: g) Faust sagte Gretchen : „Das sind Ausreden." „Es war traurig." „Ich werde es euch erzählen. Faust Gretchen heiraten. b) Wenn er sich beeilte. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! a) Wenn das Wetter schön wäre. begleitete ihn seine Frau. 11. hätte ich es gekauft. verzeihe mir!" „Ich habe schlecht an dir gehandelt." „Erinnerst du dich noch an Theaterstück?" „Wie hieß das Stück?" „Es war von Goethe. c) Wenn Onkel Martin ins Warenhaus ginge. Verwandeln Sie in die indirekte Rede oder Frage! a) Pauline Hardekopf erzählte: „Wir waren vor vielen Jahren im Ernst-Drucker-Theater. verspätete er sich nicht." „Mir hat es gefallen. f) Wenn du mich besucht hättest. A." „Bitte." „Faust hat sich aus dem Staub machen wollen." „Am Schluß gab es einen richtigen Theaterskandal. machten wir einen Ausflug. d) Wenn der Neffe fleißig lernte.

singen). waren Possen. der die Fragen der Eroberung des Kosmos behandelte. die ins Arbeitszimmer führte. die vor kurzem eröffnet wurde. die für unsere Arbeit besonders wichtig ist. die von Gheorghe Lazär gegründet wurde. d) Wir waren in der Ausstellung. 14. Er bade und schwimme täglich und habe sich schon ziemlich gut erholt. Ich hatte eine angenehme Überraschung. ob ich meinen Urlaub nicht in demselben Erholungsheim verbringen möchte und ob wir auch nach Mamaia fahren würden. LEHRSTOCK 12. f) Ungefähr 2 500 Studenten wohnen in dem herrlichen Studenten­ städtchen Grozăveşti. die an der Stelle eines alten Werkes gebaut wurde. zogen die Pioniere vorbei (ein Lied. b) Friedrich Schiller mußte die Karlsschule besuchen. der Garten. Bilden Sie Partizipialgruppen! Verwenden Sie die eingeklammerten Wörter! a) . 13. Das Publikum rief: „Faust muß Gretchen heiraten. Es sei sehr angenehm.444 48. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. Bukarest. wird in der heutigen Sitzung besprochen. d) . b) . rief er mich an (in. erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. die vom des­ potischen Herzog von Württemberg gegründet wurde. Er fragte mich. daß er seinen Urlaub am Meer verbringe. g) Diese Frage. Der fremde Herr erklärte ihm alles. rauchen)." c) Ich kam von der Universität heim. erzählte er den Vorfall (mit. Er fand den Tisch schon schön gedeckt. studieren Medizin. e) Die Studenten. werden an einem Tag Tausende von Kleidungsstücken hergestellt. erzählte er uns diese Begebenheit (eine Zigarette. Verwandeln Sie in die direkte Rede oder Frage! Mein Bekannter schrieb mir. Bilden Sie aus dem ersten Satz eine Partizipialgruppe! a) Der fremde Herr wurde zum Bürgermeister gerufen. in. anlangen). h) Mein Kollege blieb an der Tür stehen. die Heimatstadt. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) An der Lehranstalt. i) Der Vortrag. die in diesem Studentenheim wohnen. . j) In der „Konfektions. das vor wenigen Jahren errichtet wurde. ankommen). e) An demselben Abend noch. sitzen). . fand großen Beifall. die im Ernst-Drucker-Theater aufgeführt wurden. c) Die Schauspiele. 15. wurde er von den Bekannten herzlich begrüßt (in.und Wirkwarenfabrik Bukarest". seine Freunde. d) Er t r a t ins Speisezimmer. c) .

Arbeitsdisziplin. gleicher. g) Als Folge der am Unterrichtssystem vorgenommenen Verbesserungen wird das Unterrichtswesen in der Zeitspanne 1966—1970 rund 550 000 Fachkräfte geben. die der sozialistische Aufbau stellt. direkter und geheimer Abstimmung gewählte Große Nationalversammlung ist das höchste Organ der Staatsmacht. f) Die den Studenten geschaffenen Bedingungen sind ausgezeichnet. a) b) c) d) e) f) Was studieren Sie? Wo studieren Sie? In welchem Studienjahr sind Sie? Warum haben Sie dieses Fach gewählt? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Welche Fremdsprachen lernen Sie? . i) Die Große Nationalversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode das aus dem Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung und vier Stellvertretenden Vorsitzenden bestehende Büro. c) Die sich ständig entwickelnde Wirtschaft der Sozialistischen Republik Rumänien trägt zur Steigerung des Wohlstandes des werktätigen Volkes bei.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 445 16. d) Im Hinblick auf die Festigung der für die Entwicklung der Wissenschaft erforderlichen materiellen Grundlagen sind für die Zeitspanne 1966—1970 Investitionen von rund 1. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze. Antworten Sie! A. a) Wann wurde die Bukarester Universität gegründet? b) An wessen Namen knüpft sich die Gründung der Bukarester Universität ? c) Wie hat sich die Bukarester Universität entwickelt? d) Welches ist heute die Bedeutung der Bukarester Universität? B.' a) Die von den Parteidirektiven zur Verwertung der Energiequellen und zur Elektrifizierung des Landes vorgesehenen Aufgaben erstrekken sich über eine Zeitspanne von 10 Jahren (1966—1975). e) Unter Auswertung der für die Entwicklung der Wissenschaft geschaffenen günstigen Voraussetzungen werden die Wissenschaftler aller Gebiete einen wertvollen Beitrag zur Lösung der konkreten Probleme leisten.5 Milliarden Lei vorgesehen. 17. h) Die in allgemeiner. Verantwortungsbewußtsein. b) Die vor unserer Partei und unserem Volk stehenden Aufgaben erfordern Bemühungen. Kampfgeist.

d) Condiţiile de dezvoltare ale culturii devin în ţara noastră din zi în zi mai bune. g) Oamenii muncii din ţara noastră muncesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei socialiste. c) Tineretul nostru muncitor se bucură de condiţii de muncă exce­ lente. b) Cei mai mulţi studenţi au burse şi locuiesc în cămine frumos amenajate. Übersetzen Sie! a) Buna pregătire a absolvenţilor facultăţilor din Bucureşti contri­ buie la prestigiul mereu crescînd al universităţilor noastre. LEHRSTOCK 18. f) Statul socialist este instrumentul principal în opera de construire a socialismului. . h) Datoria primordială a fiecărui cetăţean este de a-şi pune toate forţele în slujba apărării patriei socialiste. e) Poporul român a obţinut succese importante în dezvoltarea econo­ miei şi culturii socialiste.446 48.

APENDICE (ANHANG) .

.

Zug um Zug. 1881 . Heut ist uns unser Glück fast selbstverständlich — doch weiß auch jeder. und was Lupeni und Griviţa begannen. daß Freiheit blühe unsrer Gegenwart? Geplant von der Partei und vorbereitet. der Sturmlauf. wie es einst begann? Und wissen alle noch. Helden. daß unsre neue Welt geboren ward? Wie viele in der Kerkernacht verdarben.DER SINN DES 23. Helden schlank wie Tannen. die der Nachwelt melden den Glanz und Ruhm der Taten dieser Zeit? 29—Limba germană — c. wie eh und je zum Widerstand bereit — wo sind die Lieder. wie viele starben. vollendete der Aufstand im August! Kämpfer der Arbeit. standen mit den Soldaten Brust an Brust. in allen Einzelheiten. Partisanen. AUGUST (Gekürzt) Von Alfred Margul-Sperber Der Jubelruf der Millionen: Endlich! Ein ganzes Volk zerbrach der Knechtschaft Bann. der das Volk zum Siege trug! Arbeitergarden. gekämpft von Kommunisten und geleitet.

den ich umspann. der unentwegt seit grauen Zeiten schon das Arbeitsvolk mit feindlichen Gewalten geführt. darin einverwandelt. Dintre operele lui cele mai importante cităm volumele : Zeuge der Zeit. SIEGESSÄULE Von Oskar Um seine Mitte wächst der Baum. die Forderung des Tags. Die Landschaft. gut und klar. Mit offenen Augen. Unster­ blicher August. in ihrem Kampf und Siegen lichtumflossen waren als erstes Rot im Morgengraun die Arbeiter und Bauern eingeschlossen.S p e r b e r (născut 1898) este unul din marii poeţi de limbă germană din ţara noastră. die heute hier den Sozialismus baun! So feiern wir an diesem Tag im Bunde das Kampfeserbe der Vergangenheit. 2) aus Zeiten alt — aus alten Zeiten. den Ruf der Stunde und alles. Alfred Margul-Sperber a fost distins în anul 1955 cu Premiul de stat pentru literatură. um zu zerbrechen seine Fron. De mare valoare artistică sînt şi traducerile lui din poezia populară românească şi din versurile lui Eminescu.450 ANHANG In ihrem Kampf war jeder Kampf enthalten. Die Jahre setzten Ringe an. was die Zukunft hält bereit! Erläuterungen 1) A l f r e d M a r g u l . was alle dulden mußten und ertragen. Taten und Träume. in ihrem Kämpfen und in ihrem Wagen war wie ein Widerhall aus Zeiten alt. Ich fühle keinen Zwischenraum im Borkenfries. da sie in Lenins Licht sich wandelt zum Menschenlächeln. die sich erhoben gegen die Gewalt. wird reichlicher von Jahr zu Jahr. Pastior . Arghezi şi a altor poeţi români.

Der Fries steigt in Spiralen an und schreibt und schreibt die goldnen Sätze. die selbst zur Nacht nicht schlafen gehn.SIEGESSÄULE 451 und wächst im Umfang und an Stärke aus jener Mitte. A devenit cunoscut şi prin traducerile sale din limba română în limba germană. 2) în această poezie. die sie nährt und möglich macht die großen Werke. Erläuterungen 1) O s k a r P a s t i o r (născut în anul 1927) este unul dintre tinerii poeţi de limbă germană din patria noastră. spre luminile viitorului. marile realizări ale poporului nostru în opera de construire a noii orînduiri sociale sînt simbolizate printr-un arbore. da stehen Städte auf aus Auen. wenn sie mit großen Augen schauen die Träume wahr vor sich und schön. care creşte. O Siegessäule ohne Ende! Die Quellen rauschen tief bewußt aus dir in unsere freien Hände im immerwährenden August.. So wächst der Baum und hebt die Schätze. 3) von Jahr zu Jahr = din an în an 4) und möglich macht die großen Werke — und die großen Werke möglich macht 5) die Spitzenreiter = călăreţii din fruntea coloanei 6) schlagen Steme aus dem Stein = lovesc piatra de scapără scîntei . ca o columnă. zu Straßen. und sie voraussieht und vermehrt: Da stürmen vor die Spitzenreiter und schlagen Sterne aus dem Stein und glühn den Stahl zu Pflügen weiter.. Brot und Strömen Wein. die schaffend unser Volk getan.

Völker.. kein Kaiser noch Tribun. wie Glut im Kraterherde. strömt zu Häuf! ' Völker. Verdammte dieser Erde.. In Stadt und Land ihr Arbeitsleute.. Die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht. Nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Uns aus dem Elend zu erlösen. Wir sind die stärkste der Partei'n. hört die Signale . Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muß unser sein! Unser Blut sei nicht mehr der Raben Und der nächt'gen Geier F r a ß ! Erst wenn wir sie vertrieben haben. tragt es nicht länger.. wache auf! Ein Nichts zu sein. Alles zu werden. Können wir nur selber t u n ! Leeres W o r t : des Armen Rechte! Leeres W o r t : des Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte! Duldet die Schmach nun länger nicht. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern! Heer der Sklaven. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Völker. hört die Signale. . Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlaß! Völker. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Es rettet uns kein höh'res Wesen. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! .452 ANHANG DIE INTERNATIONALE Wacht auf. Kein Gott.

gna . J i i J ' p p J ^ N ^ zwingt! Das Rä-nen Recht. Auf zum .ie! Auf 1 ^^^U-rij^ rg i p I j ^ ^ ^ B 3 ^ w . strömt zu zum -u j j j uzjpcd m r ^ r letz.uii Hackt zum Durch-bruch dringtTisch machtmitden de . hnrf AR hiir/ die J- SPer- na .recht' Vhi -for.?/ »«? hl Si .dreh-oem! Heer der 5t Skia-ven. ker. al-Ies zu „ REFRAIN Häuf!Vßl-ker.nun mit M J r r J i fspq-i p i .DIE INTERNATIONALE 1871 Musik: PIERRE DEGEYTER Text: EUGENE POT TIER Deutsch: EMIL LUCKIIARD MdrciaLe ±==£ •^ s J i r J) Bp iP i= i\ i i J l J) 0&fA/ « «/£ Ver-damm-te die-ser Er die i ^=y J M ^pT ) ^J i stets man noch zum Hun-gern i i j.1 iii^JiuLu.i'en 6e fecW.tio kamoft des Menschen. wie Stuf im Kra-ter . Die In-krna . hört die Si gna .ie! Aufm.d w . wa-che l rp i J J g r ^T^fcffŢF^ euf!_ Ein Nichts zu seinfragt es nicht lan-ger.her-de.le .

Weil der Haß neuen Brand schon entfacht. Daß vom Grauen wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Schmerzhaft brennen die Wunden.ten Se Mi! Die In :£ w ••• »• /ar . länger nicht = Nu mai răbdaţi nächfgen — nächtigen . springt der Ruf : Freund.ß? - fe- * na — ¥= le er - kämpft r/sc .. spre .sehen - P r P i r ^ *r*orA-ff recht/ Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) auf zum (letzten Gefecht) = înainte. reih dich ein. cuvinte deşarte Duldet . Unser Glück auf dem Frieden beruht.Man _ cr/ton i/âs Men .454 ANHANG ^ letz..... strömt zu Häuf = veniţi în masă höheres — höheres Leeres Wort = Vorbe goale. scheint die Sonn' ohn" Unterlaß — scheint die Sonne ohne Unterlaß HYMNE DER WELTJUGEND Jugend aller Nationen! Uns vereint gleicher Sinn. die des Krieges Hader schuf. Denn wir haben empfunden : . Springt der Ruf. gleicher Mut! Wo auch immer wir wohnen.. In den düsteren Jahren Haben wir es erfahren : Arm ward das Leben! Wir aber geben Hoffnung der müden Welt! Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte.

neu. Springt der Ruf.is rer 6? 5 Ju-qend al-ler i Ha.mer woh . Licht soll es werden Ringsum auf Erden! Zukunft. glei..ser Wo auch .tio-nen! m i JiJJj)j> ^ dlück ^ auf dem fm-den cm Huf! elnfglei . HYMNE DER W E L T J U G E N D Musik: AN ATOLI NOWIKOW Text: LEO OSCHANIN Deutsch: WALTER DEHMEL |H Moderato espressivo cm m£ marcak i hyerm ll. Brüderliche Gedanken Überwinden die Schranken. Not und Furcht zu bezwingen. Daß vom Unheil wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Unsre Herzen erglühen. wir grüßen dich! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. Reicht euch die Hände. springt der Ruf: Freund. Und den Schwur wiederholt jeder Mund : Rastlos wollen wir uns mühen. reih dich ein. die des Krieges Hader schuf.liier • i J EE£Im & îwirl -EOSi .HYMNE DER WELTJUGEND 455 Bittres Leid hat der Krieg nur gebracht.eher Sinti. un Es mm ä m EsßL be - ruht . Daß kein Feind mehr zerschlägt unsern Bund. Nun sich vollende : Glück der Gemeinsamkeit! Unser Lied .. Junger Kraft wird gelingen.

ßw. ^marcate dm Di -0 fk — ^ — * - / r W .ren: nrpfr£ • cm7 J J l «N J i J r P F C A ' .ber •' d' d) 1 Klöf-te.REFRAIN Hoff-nung der mü-den J^M. ^ »/w daß vom fimti-en ¥ip wir.. springt d w~t^ i r m i r v p M: B fţ i G o am7 am' 6 am dm am. ö 2 B7 M~~i ZOT . die des Krie-ges Ha-der schuf.frein! Unser Lied die ne <J - * f%/. die dm £7 ^ • j ă i J>l • g » 0 0> .ze 01' aü- Ş=P Welt be .fliegt: Freundschaft siegt! Freund-sdwit dm Gl O' 0 * — .der-gren-zen ü .ber . P M! l mf Unser i dm 3 Z/«/ <//e j a a 1 ggrş- gsf gül |£ c f" /)' F. W /»# Ä /## «fe* ßw.456 ANHANG f cm fm dverm BJ m ^ * m . . springt der Ruf.ber ge-ben C.• ren fm p: In den du • sie Jab -ren C/77 ha .ben vir m es er cm fah..m' r siegt! (l . 1J dverm Am ward das Le-benl Wir a .schaff F i r i siegt! H . mz A> dm &*—i* C7 w Freundschaft • siegt! Freund .\ — J ' I 0.

Ich wollt' es brechen. da sagt' es fein : Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. und nichts zu suchen das war mein Sinn. Sterne leuchtend. Äuglein schön.GEFUNDEN 457 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wo auch immer = oriunde ward — formă arhaică a lui „wurde" bittres — bitteres befrein — befreien Licht soll es werden — es soll Licht werden auf Erden — auf der Erde unsre — unsere wolln — wollen GEFUNDEN Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin. Und pflanzt' es wieder am stillen Ort. ich pflanzt' es —• ich grub es. nun zweigt es immer und blüht so fort. fără nici un scop stehn — stehen. ich pflanzte es zweigt = dă ramuri (verb creat de Goethe) . zum Garten trug ich's am hübschen Haus. din motive de ritm şi rimă a fost omisă vocala e. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) für mich hin = dus pe gînduri. Im ein wie wie Schatten sah ich Blümchen stehn. am hübschen Haus — neben dem hübschen Haus Ich grub's.

komm. was Erlenkönig mir leise verspricht?" — „Sei ruhig. was birgst du so bang dein Gesicht?" — „Siehst. mein Vater. manch bunte Blumen sind an dem Strand." — „Willst. Vater. er hat den Knaben wohl in dem Arm. und wiegen und tanzen und singen dich ein. geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir.458 ANHANG WANDERERS NACHTLIED Von Johann Wolfgang Goethe Über allen Gipfeln ist Ruh. bleibe ruhig. du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif ?" — „Mein Sohn. Warte nur. meine Töchter führen den nächtlichen Reihn." ." — „Du liebes Kind. balde ruhest du auch. mein Kind : In dürren Blättern säuselt der Wind. du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön. Erläuterungen balde —• bald ERLKÖNIG Von Johann Wolfgang Goethe Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. er faßt ihn sicher. meine Mutter hat manch gülden Gewand. und hörest du nicht. in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch." „Mein Vater. er hält ihn warm. die Vöglein schweigen im Walde. „Mein Sohn. es ist ein Nebelstreif. feiner Knabe.

er hält in Armen das ächzende Kind. mein Vater. so brauch' ich Gewalt. er reitet geschwind. " — „Ich liebe dich. brauch' ich Gewalt = fac uz de forţă Leids — Leid grausefs — graust es mit Müh und Not — cu chiu şi vai DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE Von Friedrich In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr. tanzen şi singen sînt puse în legătură cu prefixul ein. erreicht den Hof mit Müh und Not. in seinen Armen das Kind war tot. und bist du nicht willig.prin analogie cu verbul einwiegen. jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan.. mein Sohn. ich seh' es genau : Es scheinen die alten Weiden so grau." „Mein Vater. Krön1 — Krone liebes Kind = copil drag gar — sehr manch' bunte Blumen — viele bunte Blumen gülden — formă arhaică pentru golden ( = de aur) feiner Knabe —• schöner Knabe Reihn — formă prescurtată pentru Reihen. wiegen und tanzen und singen dich ein = te adorm legănîndu-te. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Er hat den Knaben wohl in dem Arm •— er hält den Knaben . cu cîntece şi dansuri. mich reizt deine schöne Gestalt. care este un termen poetic pentru Reigen.DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE 459 „Mein Vater. Sobald die ersten Lerchen schwirrten. und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern O r t ? " — „Mein Sohn. Schiller ." Dem Vater grauset's. mein Vater.. Ein Mädchen. schön und wunderbar.

allerschönste dar. Doch eine Würde. reichte sie der Gaben beste — sie reichte die beste der Gaben 9) der Blumen allerschönste — die allerschönste der Blumen . LORELEI Von Heinrich Ich daß Ein Das weiß nicht. kommt mir nicht aus dem Sinn. sich ein liebend Paar.. Beseligend war ihre Nähe. Sobald das Mädchen Abschied nahm. în limbajul poetic după substantiv. Dem Früchte. Märchen aus alten Zeiten.460 ANHANG Sie war nicht in dem Tal geboren. Ein jeder ging beschenkt nach Haus. eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit. In einer glücklichern Natur. Willkommen Doch nahte Dem reichte Der Blumen waren alle Gäste. jenem Blumen aus. nahte 8) . Der Jüngling und der Greis am Stabe. Gereift auf einer andern Flur. Heine . Erläuterungen 1) mit jedem jungen Jahr— mit jedem neuen Jahr 2) ein Mädchen schön und wunderbar — adjectivul atributiv stă. Und schnell war ihre Spur verloren.. sie der Gaben beste. ich so traurig b i n . 3) alle Herzen wurden weit = toate inimile creşteau 4) glücklichern — glücklicheren 5) der Greis am Stabe — moşneagul sprijinit în toiag 6) ein liebend Paar — ein liebendes Paar 7) Doch nahte sich . Und teilte jedem eine Gabe. woher sie kam. was soll es bedeuten. uneori. Sie brachte Blumen mit und Früchte... allerschönste = cea mai frumoasă.. In einem andern Sonnenlichte. Und alle Herzen wurden weit. Man wußte nicht.. — doch wenn sich .

Mdr<hcn BUS al — ten Iei . Und ruhig fließt der Rhein.ddß ich so trau— hg bin.deo-ten. Gewaltige Melodei. Er schaut nicht die Felsenriffe.nen - schein. Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem W e h . und es dunkelt. ms soll es be . Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein.ten. das komm! mir nicht aus dem Sinn 2 ein Ose *> J Tw J Luft 'ist kühTundes I• ü !ß~ 9- J^^BSj Rhein.461 Die Luft ist kühl. Er schaut nur hinauf in die Höh'. £ der dunkelt. Ich glaube. . Das hat eine wundersame. Sie kämmt ihr goldenes Haar. LORELEI ^^fcS^^^^^fc^fr. Ihr goldnes Geschmeide blitzet. und m — big fließ der fiip-fel des Berges fun - kdl im â-bend- son. die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und K a h n . Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan.^^ Ich weiß nicht.

zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten. die Wellen verschlingen — Ich glaube. wir weben! Ein Fluch dem König. blitzt 6) goldnes — adjectivele terminate în -en (golden) pot elimina pe e la comparaţie şi declinare. 3) aus alten Zeiten — de demult 4) das kommt mir. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. wir weben! Ein Fluch dem Gotte. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. într-un loc. figură legendară din folclorul german. was es bedeuten soll —• licenţă poetică în ceea ce priveşte topica. Deutschland. dem König der Reichen. daß die Wellen ver­ schlingen (propoziţie completivă camuflată) 11) Am Ende = In cele din urmă DIE SCHLESISCHEN WEBER Von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne. wir weben! . o femeie frumoasă care stă sus pe stîncă şi ameţeşte prin cîntecul ei minunat pe navigatorii de pe Rin... Den unser Elend nicht konnte erweichen. Aceştia nu sînt atenţi la stînci şi se scufundă cu luntrele lor. Stînca lui Lorelei se află pe malul Rinului între Koblenz şi Mainz. 2) Ich weiß nicht. Der den letzten Groschen von uns erpreßt. Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben. wir weben dein Leichentuch. was soll es bedeuten —• ich weiß nicht. Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben. — das este aici pronume demonstrativ 5) sitzet. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben.462 ANHANG Erläuterungen 1) Lorelei (Lore Ley). blitzet — sitzt. unde navigaţia este periculoasă din cauza stîncilor şi vârtejurilor. 7) dabei = în acest timp 8) Melodei — Melodie 9) den Schiffer ergreift es mit wildem Weh = luntraşul este cuprins de o durere adîncă (de un dor nebun) 10) Ich glaube.

Brecht .. wir weben! Erläuterungen 1) Această poezie a fost scrisă de Heine în 1844 în urma răscoalei ţesă­ torilor din Silezia. Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben. Drängte es den Lehrer doch nach Ruh. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich. wir weben dein Leichentuch. der Webstuhl kracht.—wo jede Blume früh geknickt wird . 7) Altdeutschland = veche Germanie LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING AUF DEM WEG DES LAOTSE IN DIE EMIGRATION Von Bertolt 1 Als er siebzig war und war gebrechlich. jede Blume früh geknickt. bitten — bat — gebeten = a ruga 4) uns erschießen läßt = ordonă să fim împuşcaţi 5) Wo nur gedeihen Schmach und Schande — wo nur Schmach und Schande gedeihen 6) Wo jede Blume früh geknickt .LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 463 Ein Wo Wo Wo Fluch dem falschen Vaterlande.. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. nur gedeihen Schmach und Schande.. beten — betete — ge­ betet = a se ruga.. Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland. Wir weben. wir weben! Das Schiffchen fliegt. Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Und er gürtete den Schuh. 2) Wir weben hinein = ţesem în el (în giulgiu) 3) zu dem wir gebeten — zu dem wir gebetet (haben).

sprach : „Er hat gelehrt. Als er ins Gebirg den Weg einschlug. was er so brauchte : Wenig. Weißbrot nach dem Augenmaß. So die Pfeife. Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann. 5 Doch der Mann." Und der Knabe. Doch wer wen besiegt. das er immer las. dann sprich! . Denn dem ging es schnell genug. Doch es wurde dies und das. du! Halt an! 7 Was ist das mit diesem Wasser. Und er schrie: „He. Alter?" Hielt der A l t e : „Interessiert es dich?" Sprach der Mann : „Ich bin nur Zollverwalter." 6 Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre. Du verstehst. 3 Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es. das Harte unterliegt. der den Ochsen führte. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Trieb der Knabe nun den Ochsen an. die er immer abends rauchte. in einer heitren Regung Fragte n o c h : „Hat er was rausgekriegt?!" Sprach der Knabe : „Daß das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. 4 Doch am vierten Tag im Felsgesteine H a t ein Zöllner ihm den Weg verwehrt : „Kostbarkeiten zu verzollen?"-—„Keine. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases Kauend." Und so war auch das erklärt. während er den Alten trug. Und das Büchlein.2 Und er packte ein. das interessiert auch mich Wenn du's weißt.

Denn er sagte laut: „Die etwas fragen. Die verdienen Antwort. zu alt. Ach. ist das ein Wort?" 9 Über seine Schulter sah der Alte Auf den Mann : Flickjoppe. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Und er murmelte: „Auch du?" 10 Eine höfliche Bitte abzuschlagen. ein kleiner Aufenthalt. wie es schien. Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit)." 11 Und von seinem Ochsen stieg der Weise. kein Sieger trat da auf ihn zu. 12 Und dem Zöllner händigte der Knabe Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. 1881 . Sieben Tage schrieben sie zu zweit." „Gut. Keine Schuh. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte." Sprach der Knabe : „Es wird auch schon kalt. Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort. Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 13 Aber rühmen wir nicht nur den Weisen.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 465 8 Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde! So was nimmt man doch nicht mit sich fort. War der Alte. Und dann war's so weit. Dessen Name auf dem Buche prangt! 30—Limba germană — c. Und die Stirne eine einzige Falte. Nun.

. . kam Fahrt in . a intrat în viteză 12) sowas — so etwas 13) und die Stime eine einzige Falte — und die Stirne war voll Falten 14) zu zweit = amîndoi 15) und dann war's so weit = şi atunci au terminat 16) Darum sei der Zöllner auch bedankt = Din cauza aceasta să-i mul­ ţumim si vameşului GESANG VOM LERNEN Von Johannes R. Anul şi împrejurările morţii sale sînt ne­ cunoscute 2) Taoteking (româneşte : Dao de ţzîn) •— cartea care cuprinde învăţă­ turile şi filozofia lui Lao-ţzî. es wurde dies und das = . s-a adunat una şi alta (mai multe) 7) Freute sich des Tals = îl încînta valea 8) Freute sich des Grases = îl încînta iarba 9) in einer heitren Regung = într-o pornire de voie bună 10) rausgekriegt —• herausgekriegt 11) . filozof chinez. Becher Wir wollen lernen! Wir wollen begreifen. Erläuterungen 1) L a o ... La bătrîneţe emigrează. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen Und auf den Grund der Dinge sehn.466 ANHANG Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. cu puţin timp înainte de emigraţie. 3) Als er siebzig war — Als er siebzig Jahre alt war 4) Drängte es den Lehrer doch nach Ruh = Cărturarul dorea linişte 5) er gürtete den Schuh = a strîns şireturile la ghete 6) .n. A fost scrisă la bătrîneţe.. = . născut în anul 604 î.. Darum sei der Zöllner auch bedankt : Er h a t sie ihm abverlangt..1 s e (româneşte : Lao-ţzl)... Die Welt erkennen Und uns verstehn! Wir wollen die Fernen Des Weltraums durchstreifen.e...

sie brach Durchs Urwalddickicht. Nimm die Hand. Die Hand. Becher Im Anfang war die Arbeit. Betrachte sie als Spiegel deines Werdens! Sie pflügte. wir Deutschlands Söhne : Wir wollen den Völkern. und deiner Hände Werk bleib sichtbar! . Erläuterungen es gilt = trebuie IM ANFANG WAR . den Traum durch die Tat zu vollenden ! Wir wollen das Bild des Menschen gestalten.. deines Denkens kühne Flüge Verdankst du ihr. Sie schuf dir den Gedanken. den Frieden zu wahren.IM ANFANG WAR. den friedlichen.. Und über Tasten gleiten sie dahin. Daß willens wir sind. zeigen. Es gilt. Denn Friede muß sein. Träumende Hände .. Sie jubelt vor uns auf im Farbenspiel. ihr dankt das Gedicht Und alle Klänge.. schürte dir das Feuer. wölbte dir Die Stirne. Es gilt. Von Johannes R. sie schrieb ihre Zeichen In Bauten hoch bis in den Himmel ein.. nicht zu zagen! Es gilt zu beenden Die Herrschaft des Alten. bahnte. das große Wagnis zu wagen! Es gilt. ebnete. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. Halte heilig sie. Sie gab auch deinem Mund Die ersten Laute.. Wir wollen lernen und Vorbild sein. 467 Wir wollen das Schöne Uns machen zu eigen Und dienen dem Wahren Mit ganzer Kraft! Wir Deutschlands Töchter.

und die Gedanken. der sich über Haydn lustig machen wollte. 2) unter stillen Tränen = plîngînd în tăcere 2. dienen = să slujească KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 1. pasiuni. precum şi cantate... Der arme Mann war aber gewöhnt. Es vergesse nicht die Hand. halte heilig sie = consideră-o (ca) sfîntă legt . die Entsprungen sind der Hände Arbeit. împreunaţi mögen . sollte Bach Anstalten zum Begräbnis treffen. ineinander = puneţi una într-alta. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) .. Mozart... vioară. o hieltet ihr es fest Umschlungen. Als seine Frau starb. behauptete Mozart. den Kopf auf einen Tisch gestützt: „Sagen Sie es meiner Frau. A compus extrem de numeroase şi variate lucrări pentru orgă. so legt Ihr ineinander eurer Hände Arbeit. orchestră. mögen Dem Schaffen dienen ungezählter Hände Und künden dies : Im Anfang war die Arbeit. Als nun ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor Geld verlangte. motete. alles durch seine Frau besorgen zu lassen.. Vereinigt sie. antwortete Bach unter stillen Tränen. mese etc. violoncel. Was in dem flüchtigen Gruß Zusammenfand.468 ANHANG Und reichst du einem deine Hand. hoch bis in den Himmel = în sus pînă la cer . Woher sie wuchs. „Sie werden eine meiner Kompositionen nicht vom Blatt spielen können". pian.." Erläuterungen 1) J o h a n n S e b a s t i a n B a c h (1685—1750) renumit compozitor clasic german. Die zwei Komponisten gingen eine Wette .. wettete einmal mit ihm.

sonate. In opera sa răsună voinţa de libertate a burgheziei ascendente. . genial compozitor. Opera sa vastă cuprinde: simfonii. muzică instrumentală şi de cameră. Operele acestor doi compozitori oglindesc în muzică trecerea de lat epoca feudală aristocrată la cea burgheză liberală. rief er aus. „wie können Sie verlangen. ging zum Klavier. Opera sa este foarte vastă. Nach kaum vier Minuten überreichte Mozart Haydn ein Blatt und sagte : „Das ist die Kom­ position. an der Haydn steckenge­ blieben war. Deşi a murit tînăr. und trotzdem soll ich hier in der Mitte eine Taste drücken. al treilea mare maestru al clasicis­ mului vienez. Das ist unmöglich!" Mozart lachte. oratorii. muzică de cameră. Sie setzten eine Flasche Champagner als Preis aus. Johann. lieduri etc. oratorii. opere. be­ gann zu spielen. M o z a r t (1756—1791). Hirnbesitzer" zurück. renumit compozitor clasic austriac. hatte einen Bruder. o operă. muzică instrumentală." Haydn begann zu spielen. Erläuterungen 1) W. 3. alături de Haydn şi Mozart. concerte. opere. Erläuterungen Ludwig van B e e t h o v e n ('be:tho:fan) (1770—1827). der sich bereicherte und ein Landgut erwarb. mare compozitor clasic austriac. A. H a y d n (1732—1809). Gutsbesitzer". concerte pentru diferite instru­ mente şi orchestră. Este unul din marile genii muzicale ale omenirii. der berühmte Komponist. a compus numeroase simfonii. die Sie nicht spielen können. daß ich das spiele? Meine beiden Hände sind an den Enden des Klaviers ausgestreckt. Beethoven. 2) J. Dessen Glückwunschkarte „Johann van Beethoven. lieduri etc. schickte der Komponist mit der Bemerkung „Ludwig van Beethoven. Er hatte die Wette gewonnen. concerte pentru dife­ rite instrumente şi orchestră. doch plötzlich unterbrach er das Spiel: „Mozart". und als er zu der Stelle kam.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 469 ein. muzică de cameră etc. schlug er die Taste mit der Nase an. A compus simfonii.

„Für das Essen. Dann blieb er stehen." Erläuterungen 1) ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen = aşteptă ca împărăteasa să treacă 2) ging zwischen . Fürst Lichnowsky forderte Beethoven auf..." „Sie bestellten doch nichts!" „Bring etwas". Er sagte zu ihm : „Auf Sie habe ich gewartet. aber laß mich endlich in Frieden!" Erläuterungen ganz gleich was = orice. mein Herr?" Beethoven antwortete nichts und bestellte nichts. indiferent ce 6. was ich bin. Endlich rief Beethoven den Kellner und fragte: „Was bin ich schuldig?" — „Wofür?" fragte der Kellner. hindurch = trecu printre . Beethoven gibt es nur einen!" 5. .. sind Sie durch Geburt. Beethoven ging in Wien in ein Gasthaus. verbeugte sich und ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen. Beethoven weigerte sich.470 ANHANG 4. Er saß am Tisch in Gedanken versunken. Während Beethoven mit Goethe im Karlsbader Park spazierenging. französischen Einquartie­ rungsoffizieren vorzuspielen. sagte ihm Beethoven beleidigt: „Fürst! Was Sie sind. Der Kellner fragte ihn mehrmals : „Was wünschen Sie.. Goethe trat zur Seite. weil ich Sie achte. um auf Goethe zu warten. aber jenen haben Sie zu viel Ehre angetan. kam ihnen die Kaiserin mit einigen Herzögen entgegen. rief Beethoven aufgeregt. bin ich durch mich! Fürsten sind viele. „ganz gleich was. Beethoven ging zwischen den Herzögen hindurch und rückte nur ein wenig den Hut. Da der Fürst darauf bestand.

Als sich die beiden gegenüberstanden. . . Daraufhin sagte der große Schriftsteller: „Wasser allein macht stumm. Er vermischte den Wein mit frischem Wasser. so". begannen sie sich über ihn lustig zu machen. „Was heißt das . nici alta 9. „Ich heiße Richter und bin Autor".. Wein allein macht dumm. Johann Wolfgang Goethe kam eines Tages in eine Gaststätte. Das beweisen im Teiche die Fische. lautete die Antwort. daß Goethe Wasser in den Wein goß. Jean Paul Richter kam einst in eine kleine Stadt. „Nun. sagte Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite. An einem Nebentisch saßen einige Studenten. Als sie sahen. lächelte der Fragende. ich mache Bücher!" .. . Goethe traf eines Tages auf einem Weg. „Bitte.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 471 7. Ihren Namen und Beruf". Das beweisen die Herren am Tische. Und da ich keines von beiden will sein." Erläuterungen 1) eine Flasche Wein = o sticlă cu vin 2) keines von beiden = nici una.bei uns nennt man das Buchbinder". dessen Breite nur für eine Person Platz ließ.Ja. sagte der Kritiker überheblich : „Ich weiche keinem Narren aus. Dort be­ stellte er eine Flasche Wein. sagte der Torwächter.Autor'?". Dieser war Goethe schlecht gesinnt. Trinke ich Wasser gemischt mit Wein. einen Kritiker." „Aber ich". Erläuterungen „Aber ictil —• Aber ich ja (ich weiche aus) 8. das heißt. fragte der Wächter weiter.

scriitor german. nuvele. Der eine rühmte besonders die Fähigkeit dieses Künstlers. Wilhelm Busch war einmal dabei. drame.472 ANHANG Erläuterungen 1) J e a n P a u l (pseudonimul lui Johann Paul Friedrich Richter) (1763—1825). mit einem Pinselstrich ein lachendes Kindergesicht in ein weinen­ des zu verwandeln. 2) lautete die Antwort = a fost răspunsul 3) was heißt? = ce înseamnă? 4) das heißt = aceasta înseamnă 10. A scris tragedii istorice cu puternice accente realiste. Ihr Nasenfehler wird für Ihre Schauspielerlaufbahn ein Hindernis bilden. unul din cei mai reprezentativi humorişti germani ai literaturii burgheze din secolul al XIX-lea. ich fürchte nur. fragte Grabbe überrascht. als sich zwei Herren über einen be­ kannten Maler unterhielten. „Jawohl". Dann meinte er : „Mein Lieber. und zwar nur mit einem Besenstiel. romane. 11. Hannibal. aparţinînd roman­ tismului timpuriu. „Das konnte auch meine Mutter. „Sie tragen Ihre Nase viel zu hoch." Erläuterungen 1) D i e t r i c h G r a b b e (1801 —1836) dramaturg german." „Mein Nasenfehler?". Grabbe er­ klärte. . A scris basme romantice. Tieck sah ihn lange prüfend an.'1 fügte Wilhelm Busch mit einem todernsten Gesicht hinzu. sagte Tieck mit freundlichem Lächeln. 2) L u d w i g T i e c k (1773—1853). es gäbe keine Rolle. Er wollte als Schauspieler engagiert werden. als dieser Leiter des Dresdner Hoftheaters war. Grabbe kam eines Tages zu Ludwig Tieck. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sînt dramele Napoleon oder die hundert Tage. descrie de preferinţă mediul burghez şi satirizează filistinismul german. die er nicht in kürzester Zeit einstudieren könnte. Die Her­ mannsschlacht.

). Arthur Schnitzler arbeitete intensiv an einem Roman. nach Salz­ burg vorauszufahren und zwei Parkettsitze zu besorgen. Fräulein Else etc. Pater Filucius. Ein Schauspieler beklagte sich bei Bertolt Brecht. „aber man soll sich nicht dauernd darüber beklagen. der im Eifer der Arbeit die Verabredung ganz vergessen hatte. pictor şi poet german de factură burgheză. Die fromme Helene s.şi anume 4) mit einem todernsten Gesicht = cu o expresie foarte gravă 12. oglindeşte în dramele Liebelei. Ele au loc în fiecare an. 13. Einige Tage später erhielt Schnitzler folgendes Telegramm : „Sitze besorgt Hotel Metropol Dein Hugo. cu puternice note satirice şi umoristice. ultim reprezentant în literatură al păturilor sociale burgheze din vechiul Imperiu Austro-Ungar. desenator. începînd din 1920. în domeniul muzicii şi al artei dramatice. Schnitzler nahm den Vorschlag an. telegrafierte zurück: „Warum sitzt du besorgt im Hotel Metropol? Dein Arthur. scriitor austriac. 2) war einmal dabei = era odată de faţă (prezent) 3) und zwar -•=-." Schnitzler. sau : ich sitze besorgt. als Hugo von Hofmannsthal zu ihm mit dem Vorschlag kam. Cunoscute sînt în special cărţile ilustrate (Max und Moritz. decadenţa marii burghezii din Viena. Professor Bernhardi etc. sagte Brecht. konnte sich aber nicht von der Arbeit losreißen und bat daher den Freund." Erläuterungen wie sehr — cît de mult . 3) Die Salzburger Festspiele = festivalurile de la Salzburg. 4) Sitze besorgt — ich habe die Sitze besorgt." Erläuterungen 1) A r t h u r S c h n i t z l e r (1862—1931).KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 473 Erläuterungen 1) W i l h e l m B u s c h (1832—1908). Accentele de critică socială a operelor sale se îndreaptă mai ales contra clericalismului. „Man soll ja ein anständiger Mensch sein". 2) H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1874—1925). poet austriac. gemeinsam die Salzburger Festspiele zu besuchen. wie oft ihm seine Aufrich­ tigkeit geschadet habe und wie sehr er durch seine Aufrichtigkeit zu kurz gekommen sei. şi în romanele sale Der Weg ins Freie.a.

und die Glaskolben kamen zollfrei bei Lussac an.. daß er schweren Herzens die Sendung zurückgehen lassen mußte. compoziţia sării de bucătărie. A întreprins vaste călătorii prin America Centrală şi de Sud. a descoperit mai multe elemente chimice (iod. Gay-Lussac. cu mare părere de rău . brauchte für seine Experimente eine große Anzahl Glaskolben aus sehr feinem Glas. 15.. întemeietorul geografiei plantelor şi animalelor şi a climatologiei. der eine Zeitlang in Rußland arbeitete. Datele adunate le-a prelucrat într-o operă de 33 de volume.I 474 ANHANG 14. „Die eine schreibt mehr als sie weiß. mare savant german.. bor). Damals konnte man diese Art Gläser nur aus Österreich beziehen. îndurerată. die Glaskolben vor der Absendung zu verschließen und fol­ gendes Etikett darauf zu kleben : „Muster von deutscher Luft!" Als die Ware diesmal an die Grenze kam. u n procedeu de fabricare a acidului sulfuric şi „legea gazelor" care îi poartă numele. war der Zoll so hoch. 3) eine Zeitlang = cîtva timp 4) in reger Korrespondenz = în corespondenţă asiduă 5) schweren Herzens = cu inima grea. Alexander von Humboldt kam daraufhin auf einen wunderbaren Gedan­ ken. 2) G a y . Als Gay-Lussac die bestellte Ware erhielt. und die andere weiß mehr als sie schreibt. H u m b o l d t (1769—1859). das in der Herstel­ lung dieser Art spezialisiert war. konnten die Zollbeamten keinen Tarif festsetzen. Er riet. Marea Caspică.L u s s a c (1778—1850) chimist şi fizician francez... Alexander von Humboldt stand in reger Korrespondenz mit Gay-Lussac. = Ei se împart în .. erwiderte Kisch.. ţinuturile Uralo-Altaice.? 3) Von ihnen gibt es .? = Ce părere aveţi despre ." Erläuterungen 1) die Vereinigten Staaten = Statele Unite 2) Was halten Sie von .. Erläuterungen 1) A l e x a n d e r v. naturalist de cultură universală. Bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten wurde Egon Erwin Kisch von einem Kollegen gefragt: „Was halten Sie von den politischen Redakteuren in Amerika?" „Von ihnen gibt es zwei Gruppen".

Er fand den Meister — mit dem Ei in der Hand und mit der Uhr . 2) Ich koche mir . „ich will arbeiten.. Diese erfreuten sich zwar eines großen Zuspruchs. Das lange Suchen ärgerte ihn.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 475 16. = complet stricat." 17. 18. daß er niemals wußte. daß die Räume nicht die Zuhörer und die Zuhörer nicht den Vortrag faßten. wurden aber von den wenigsten verstanden. die Petroleumlampe.. zu benutzen. sagte er. schrieb jedoch am Schluß boshaft: „Abschließend wäre zu bemer­ ken. matematician şi naturalist englez de renume mondial. Sein Koch kam mit einem Topf und einem Ei. Ich koche mir das Ei selbst. Newton wollte aber allein sein.. Der deutsche Historiker Theodor Mommsen war sehr konservativ. Er war aber so zerstreut. 3) ganz verdorben. în matematică a descoperit calculul diferenţial şi integral. selbst = îmi fierb singur . Das Wasser war längst ausgekocht und die Uhr natürlich ganz verdorben. Erläuterungen 1) I s a a c N e w t o n (1643—1727). Newton arbeitete in seinem Arbeitszimmer. Es ist doch nicht schwer. Er bestand darauf.. culorile spectrale ale luminii albe.. ihn von den Vorteilen des elektrischen Lichtes zu überzeugen." Nach einer Stunde kam der Koch wieder zu Newton. A descoperit legile mişcării în mecanică. legea gravităţii. denn er wollte ihm das Frühstück machen. Als Mommsen einmal verreist . die er jeden Abend selbst anzündete. Man läßt das Ei nur drei Minuten in kochendem Wasser. wohin er die Streichhölzer gelegt hatte. Vergeblich versuchte seine Frau. Alexander von Humboldt hatte eine seiner berühmten Kosmos-Vorlesungen gehalten. Der Berichterstatter einer Ortszeitung unterstrich das hohe Niveau des Vortrags.. Er lehnte jede technische Neuerung ab. „Stören Sie mich nicht". im Topf.

„Ich male an einem Tag ein Bild. . sagte er. um mir einen echten Liebermann leisten zu können. 20. erwiderte der Künstler. pictor german. Dieser klagte darüber.. Bei seiner Rückkehr wurde Mommsen sehr böse und erklärte : „Ich werde dennoch meine Petroleumlampe weiter benützen." „Das kannst du auch". große Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Bilder zu haben. „ich bin nicht so reich. der sich sämtliche Räume des Hauses zeigen ließ. Max Liebermann erhielt eines Tages den Besuch eines reichen Mannes.. sagte seine Frau. Neuerung = orice inovaţie 3) das lange Suchen = căutatul îndelungat 4) in aller Ruhe = în toată liniştea 19.476 ANHANG war. aber zum Verkaufen brauche ich ein ganzes Jahr". Der bekannte deutsche Maler Menzel wurde eines Tages von einem Kolle­ gen besucht. ließ seine Frau elektrisches Licht einführen. „aber wenn das elektrische Licht schon brennt. kannst du in aller Ruhe deine Streichhölzer suchen und die Lampe anzünden." Erläuterungen 1) M a x L i e b e r m a n n (1847—1935). daß das elektrische Licht eine ausgezeichnete Erfindung ist. 2) jede . Erläuterungen 1) T h e o d o r M o m m s e n (1817-—1903). S-a ocupat mai ales de istoria antichităţii. Nach dem Rundgang fragte er den berühmten Maler verwundert: „Sie haben so viele Räume. excelează în peisaje şi în reda­ rea procesului de muncă. cunoscut jurist şi istoric burghez german." „Richtig". A fost profesor de istorie antică la Berlin. sagte der Professor und begann zu verstehen. warum ist in keinem davon eines Ihrer Ge­ mälde aufgehängt?" „Das ist sehr einfach". reprezentant al impresionismului cu trăsături realiste. 2) in keinem davon = în nici una din ele 3) eines Ihrer Gemälde = unul din tablourile dv.

. weil das Reichspropagandaministerium aus dieser Tatsache im Ausland Kapital zu schlagen hoffte. Weiskopfs) Erläuterungen 1) P a b l o P i c a s s o (născut 1881). ob er von ihrer Kühnheit überwältigt wurde oder sie als Äußerung eines Wahnsinnigen auffaßte. 2) ein jeder = fiecare 3) und immer nur das eine = şi de fiecare dată acelaşi . Talentul său realist se lasă adeseori tîrît spre experienţe formaliste în artă. indem er den Kopf schüttelte. klagte darüber. Membru activ al frontului mondial al păcii. Ein jeder dieser ungebetenen Gäste wurde stumm empfangen. pictor spaniol. Der Maler Picasso wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris zu seiner eigenen und zur Überraschung seiner Freunde von den Eroberern völlig unbehelligt gelassen... C.. dann werden Sie es bestimmt an einem Tag verkaufen. das die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch Naziflieger darstellt. der Meister. mein Lieber!" erwiderte Menzel. entgegnete. „das haben Sie gemacht!" Ob der Agent diese Antwort nicht oder allzu gut verstand. se plînse că are greutăţi 3) mein Lieber = dragul meu 21.. a creat „porumbelul alb" ca simbol al păcii. Schwierigkeiten zu haben = .. „Arbeiten Sie an einem Bild ein ganzes Jahr." Erläuterungen 1) A d o l p h M e n z e l (1815—1905). bleibe dahingestellt. trăieşte în Franţa> fiind adversar înverşunat al dictaturii lui Franco.. pictor realist german 2) . stumm herumgeführt und erhielt beim Abschied eine Reproduktion des berühmten Gemäldes. (Souvenir. gekürzt aus dem Anekdotenbuch F. Offiziere und Soldaten der Wehrmacht waren in der Folgezeit häufige Besucher von Picassos Atelier. wies eine solche Reproduktion vor und fragte : „Haben Sie das gemacht?" „Nein". Erst dann sprach Picasso ein Wort und immer nur das eine : „Souvenir!" Eines Tages stellte sich bei ihm ein Beamter der Geheimen Staatspolizei ein. er ging.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 477 „Machen Sie es doch einmal umgekehrt. und Picasso hörte nie wieder von ihm.

Ca virtuos al pianului. dessen Koffer Sie hier durchsuchen!" . Dann schloß er den Deckel. als auf einmal die Tür aufging und Liszt. erschien. zur Tür hinaus. in eigener Person. Polonaisen. ertönte plötzlich über ihm in ununterbrochener Folge eine fürchter­ liche Musik: Walzer.. nicht (verstand). sonate. Erläuterungen 1) F r a n z L i s z t (1811—1886) pianist şi compozitor de renume. pune bazele pianisticii moderne. Liszt verlor die Geduld. „Mann". wie er gekommen war. zu seinen Nachbarn hinaufzugehen. A compus lucrări pentru pian : concerte.. Enrico Caruso passierte die italienische Grenze. in seine Wohnung hinab. von dem ein Jüngling schleunigst verschwand... rief schließlich einer der Mitreisenden. der Sänger mit dem Gold in der Kehle. „das ist doch der berühmte Caruso. nicht oder nur allzu gut verstand — ob der Agent . rapsodii. Eines Abends.478 ANHANG 4) die Geheime Staatspolizei — Gestapo = poliţia secretă de stat ( = ser­ viciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste) 5) ob der Agent . verunstaltete Opernphantasien. 2) in ununterbrochener Folge = fără întrerupere. balade. Der Zollbeamte machte ihm Schwierigkeiten. Er beschloß. unul după altul 3) kurz = pe scurt 4) war nicht wenig erstaunt — war sehr erstaunt 5) auf einmal — plötzlich 23. influ­ enţat atît de romantismul german cît şi de cel francez. denn er sollte in Frankreich ein Gastspiel geben. în muzica orchestrală este cel mai însemnat urmaş al muzicii programatice iniţiate de Hector Berlioz. als Liszt es sich schon in seiner Wohnung bequem gemacht hatte. Die Gesellschaft im Oberstock war nicht wenig erstaunt. Langsam schritt er zum Flügel. oder nur allzu gut verstand 6) allzu gut = prea bine 7) er ging -— er ging weg 8) hörte nie wieder — nu mai auzi niciodată 22. steckte den Schlüs­ sel ein und schritt ebenso stillschweigend. setzte sich an das Instrument und spielte eine — Tonleiter. studii.

auf geliehene Sachen besonders aufzupassen. und was gebe ich Ihnen zurück? Einen jämmerlichen Stummel!" Bei diesen Worten überreichte er dem andern den Rest.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 479 Der Beamte ließ sich nicht einschüchtern : „Bitte. C. Es war im spanischen Bürgerkrieg. entgegnete Renn. Weiskopfs) . Sie verloren nicht nur das Gelände. Es war der Schriftsteller Ludwig Renn. das sie bereits gewonnen hatten. sondern auch die ganze Schlacht. „wenn jemand sich zu entschuldigen hat. Genosse Kommandant!" rief er noch ganz außer Atem. a ajuns cele­ britate mondială ca mare cîntăreţ de operă. Sie müssen durchleuchtet werden. ob Sie wirklich Gold in der Kehle haben!" Erläuterungen E n r i c o C a r u s o (1873—1921). einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. als ihnen ein Gegenstoß zum Verhängnis wurde. alles enthält. die über Ludwig Renn im Umlauf sind. Die italienischen Legionäre Francos hatten die Front der Republikaner durchbrochen und jagten diese vor sich her. aber im Durcheinander der Schlacht von ihm getrennt worden war. renumit tenor italian. Von den vielen Anekdoten. seinen Humor und seine Höflichkeit. Ich habe mir. erscheint mir eine der Aufzeichnungen besonders wert. Ich bitte um Entschuldigung. seine Bescheidenheit. wie peinlich es mir ist. daß ich diesmal nicht daran gedacht habe. Herr Caruso. gekürzt aus dem Anekdoten­ buch F. Ich weiß wirklich nicht. nachdem ihn eine Maschinengewehrkugel ge­ troffen hatte. was diesen in vieler Hinsicht bemerkenswerten Mann kennzeichnet: seinen Mut. Erst in einer Kampfpause nach der geglückten Operation holte ihn sein Adjutant ein. weil sie." (Der Bleistift. „Und ich kann Ihnen nicht sagen. der beim Alarm hinter ihm hergestürzt." „Nicht doch". Ihren schönen langen Bleistift ausgeborgt. sie durch seine Kaltblü­ tigkeit und Umsicht zum Sammeln brachte und die aufs neue geordnete Truppe zusammen mit einigen eilig herbeigerufenen Verstärkungen zum Gegenangriff führte. Dann schloß er : „Dabei hat mir schon meine Mutter immer geraten. daß ich damit so spät komme. der von dem Bleistift übriggeblieben. Schon glaubten sie. kommen Sie mit. Den Umschwung bewirkte vornehmlich ein Stabsoffizier der Interna­ tionalen Brigaden. so bin ich es. der sich barhaupt und nur mit einem Bleistift in der Hand den flüchtenden Republikanern in den Weg stellte. gleichsam in der Nuß­ schale. ohne Sie zu fragen. 24. „Hier Ihr Stahlhelm und Ihre Pistole. wie es passiert ist.

Den Augenblick kommt eine ganz vermummte Frau. ausgeborgt = am împrumutat . Trini. = Ba nu .480 ANHANG Erläuterungen 1) L u d w i g R e n n s-a născut în anul 1889 la Dresda. entkomme ich." . „War sie da?"—-„Nein". EINE ERINNERUNG ALS MEINER KINDHEIT Nach Heinrich Mann Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre. Da es glatt ist. antwortet Stine. fällt sie. Ihr Geschirr ist zerbrochen. „aber sie wird dich sicher finden. die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn. Scriitorul a adoptat însă de timpuriu. daß ich nach der Frau frage. „Die Frau hat nun kein Essen mehr". der ich bin." „Kennst du sie. den Rest. Ich kann mich im Lauf nicht halten. principiile clasei muncitoare.. als Stine mich aus der Schule holt... Aber ich habe Geschirr zerbrechen hören. Amintim aici cîteva din operele lui mai însemnate : Krieg. Vom alten und neuen Rumänien. der vom Bleistift übriggeblieben — . în miniatură 3) in vieler Hinsicht = în multe privinţe 4) vor sich her = în faţa lor 5) Hier Ihr Stahlhelm — Hier ist Ihr Stahlhelm 6) außer Atem — gîfîind 7) Nicht doch .. Ich habe Lust. 8) wenn jemand sich zu entschuldigen hat. în atitudinea sa socială şi artistică. ich fahre gegen sie. sagt das Mädchen. ist das erste. Der Neger Nobi. den Rest.. unser Mädchen. unter ihrem Tuch trägt sie etwas. der vom Bleistift übriggeblieben war 12) dabei = pe deasupra 25. Was habe ich angerichtet ? Stine. entgegnete mir Stine. Am nächsten Tag. Es ist glatt und fast dunkel. Du hast ihr einen Schaden zugefügt. Da nähere ich mich der Bahnstraße... „Ihr kleiner Junge auch nicht... und ich gleite sie hinab. sie hinabzugleiten. Nachkrieg. 10) Bei diesen Worten = Cu aceste cuvinte 11) . droht mir Stine und erschreckt mich. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen. „Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?" „ J a " .. 2) in der Nußschale = în mic. dintr-o familie din aristocraţia germană. so bin ich es = dacă cineva trebuie să se scuze.. Stine?" „Sie kennt dich".. Ich reiße mich aber los. kommt mir endlich nach. Meine Kindheit und Jugend. Da es dunkel ist. atunci eu sînt acela 9) ich habe mir .

. Erst lange nachher wird mir Stine verdächtig. Plötzlich ruft mir ein Diener zu : „Unten fragt nach dir eine Frau... In multe romane satiri­ zează şi demască cu o necruţătoare ironie viciile imperialismului... daß .. Die Stimme versagt mir. „mein kleiner Junge hat nichts zu essen.. „Warten Sie. la vîrsta de şapte ani jî—Limba germana — c. Nackte Schultern. schimmernd wie Schmuck und Juwelen. kein Essen mehr = .." Ich gehe in mein Zimmer. mă izbesc de ea... Sie geht. Bei uns ist großer Maskenball... daß ich." Ich schluchze auf. Dennoch habe ich nicht vergessen. 2) Das Lübeck der siebziger Jahre = Oraşul Lübeck din deceniul al optulea 3) Den Augenblick— In diesem Augenblick 4) . primul lucru este că . ich lege mich hin.. ist das erste. ich fahre gegen sie. 5) . unul din cei mai cunoscuţi şi însemnaţi scriitori germani ai secolului nostru.... = . Haare. = . Erläuterungen 1) H e i n r i c h M a n n (1871—-1950).. plötzlich vor die Armut und meine eigene Schuld hintreten mußte.. Soldaten und Bücher und bringe alles der Frau. hat . Die kleine Stadt. nu mai are mîncare .. 8) Die Stimme versagt mir = Îmi piere glasul. suche mir liebe Spielsachen. Der Untertan. amuţesc 9) lange nachher = mult timp după aceea 10) .. Es ist spät. aber es ist mir unmöglich einzuschlafen. wenden sich mühelos im Tanz. Din romanele sale cităm : Professor Unrat. Die Frau steht beim Hauseingang. 1881 . Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre.. Ich schleiche nochmals über die Treppe und komme bis hinter die Tür des Saales. 6) Ihr kleiner Junge auch nicht = Nici băieţaşul ei 7) . „Du hast mir mein Geschirr zerbrochen". ich muß schon zu Bett gehen. sieben Jahre alt. sie rührt sich nicht. sagt sie. aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. sieben Jahre alt = ...KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 481 Bis zum Abend fürchte ich es noch. Sie ist vermummt wie gestern.." Es graut mir.

.

GRAMATICA 1 (GRAMMATIK) Prezenta gramatică nu este completă ci adaptată numai necesităţilor manualului de faţă. .

.

u -* ü O b s e r v a ţ i e. Prin Umlaut se înţeleg alternanţele vocalice : a -» < 5 .FONETICA (Die Phonetik — Die Lautlehre) ALFABETUL GERMAN (Das deutsche Alphabet) A B C D E F G a b c d e f g H h (ha) (a) (be) 1 i (i) (ţe) J j (iot) (de) K k (ca) (e) L 1 (el) (ef) M m (em) (gbe) N n (en) 0 P Q R S o (o) p (pe) q (cu) r (er) s (es) ß (eszett sau scharfes ß) T U V W X Y Z t u v w x v z (te) (u) (fau) (ve) (ics) (üpsilon) (ţet) O b s e r v a ţ i e . Pe lîngă aceste 27 de litere ar trebui considerate ca făcînd parte din alfabet şi : ö. ö şi ii. Vocalele (Die Vokale — Die Selbstlaute) 1 Vocalele: a e i o u y Vocale cu Umlaut: ä ö ü Vocalele 1 lungi Vocalele lungi sînt de obicei închise: Vocalele scurte sînt de obicei deschise: i scurte V Ofen ['o:fan] A offen ['ofen].

Mädchen ['msrtcan] Montag ['morntark]. Kamm [kam] Brücke ['bryka].. Viertel['firtal]. in [in]. Mütze ['mytsa] b) înaintea unei consoane duble . Silaba terminată în consoană se numeşte închisă: Bir. was [vas]. . . Rat [ra:t]. b) înaintea unei singure consoane . das [das].. schema nr. Gramma­ tik [gra'matlk]. groß [gro:s] d a r : an [an]. daß [das]. . d) i înaintea lui o ortografic.486 GRAMMATIK 2 Vocalele slnt lungi: a) la sflrşitul unei silabe accentuate Vater ['fartar]. Pferd [pferrt] Schuster [' Ju: stgr].(din cuvîntul Bir-ne). man [man]. Blut [blu:t] oben [orban]. Furcht [furşt] Excepţii: Arzt [arrtst]. Ecke ['ska] setzen ['zstsan]. April [a'pnl]. vier [fi:r] Excepţii — (i scurt) vierzehn ['firtse:n]. Schule ['jurla]. Rad [ra:t] Fuß [fu:s]. vierzig['firtsic].. 3 Vocalele sînt scurte: înainte de două sau mai multe a) consoane diferite Karte ['karte].. Wüste [vy: sta] Sonne ['zona]. am [am]. vielleicht [fi'laect] e) înaintea lui ß (comp. c) înainte de ck d) înainte de tz . Fluß [flus] c) înaintea lui h ortografic . Monat ['mo:nat]. 13) grüßen ['gryrsan] f) Boot [bort] 1 Silab i terminată în vocală se numeşte deschisă: Va.(din cuvîntul Va-ter). deschise 1 Ofen ['orfan].

deschis -> fewg. închis -> scurt. închis scwrt. deschis -» Zwrcg. sZaö [e]: Lärm [krm] [s:]: spät [Jps:t] [e:]: Weg [ve:k] [e]: Thematik [te'martik] [a]: fahren ['fa:ran] 5 i Şi y -^ scttri. ihn [i:n] Fabrikat [fabri'ka:t] Ferien ['fe:rian] Zylinder [tsy'lindar] System [zys'te:m] Lyrik ['ly:rik] synonym [zyno'ny:m] [yO [y]= Diftongii - > : Haus [haos] au (ao)ai ( a y ) \ : Mai [mae] ei (ey)/ — : Heim [haem] : neu [no0] '[00] — äu/ > : läuft [lo0ft] . închis -> consonantic -> -> y— -> -» scwrJ. deschis Zwwg. deschis e— -» Zwreg. închis -> scwri. închis scwrt. închis -> scwrt. închis M: [i:] [i]: [i]: [i] [Y]: dick [dik] viel [fi:l].PHONETIK 487 4 e -» scurt.

[d]: das g. chs nu se pronunţă ks dacă s face parte din rădăcină : des Buchs [bu:jrs] Se indică pronunţarea numai acelor consoane care prezintă deosebiri faţă de limba română. d. räuchern ['ro0cern] h [c] -> în sufixul derivativ -chen: Mädchen ['msitcen] H> după l. durch [dure] h [%] după a.[b]: bunt [bunt] d. g la începutul cuvlntului: b. e.488 GRAMMATIK Consoanele * (Die Konsonanten — Die Mitlaute) b. . Laich [laec]. ö.n. chs k [k]: Gafe [ka'fe:] ţ [ts]: Celsius ['tsslzius] c înaintea unui e sau i [tj1]: Cello ['tj'slo] -* după t. ä. se pronunţă j [3]. mancher ['mancer]. äu: Gespräch [ga'Jprsic] höcbst [ho:cst]. Chauffeur [JYf0:r] te[tj']: Chile ['tji:le] chs -» ks [ks] : sechs [zeks] O b s e r v a ţ i e . ai.' Ingenieur [ I n 3 e ' n Î 0 : r ] c. ii. au : acht [a%t] k [k]în cuvinte de origine negermană: Charakter [ka'raktar]. ei. ch. înaintea unei vocale însă se pronunţă g: würdige ['vyrdiga] 2) j) în multe cuvinte de origine străină. o. euch [00c]. ch Chor [ko:r]. u.[g]: » gut [das] [gu:t] -b -d -g la sflrşitul cuvlntului: (de obicei) [p]: [t]: Korb Bad [korp] [ba:t] [ta:k] [k]: Tag Observaţii. eu. 1) -ig final şi inainte de consoană se pronunţă -ich [I<j] : würdig ['vyrdiş] würdigst [ ' v y r d i ţ s t ] . Chlor [klo:r]. înainte de e sau i.r : Milch [mile]. Chronik ['kro:nik] s [j] în cuvinte de origine negermană: Chef [Jsf].

Phonetik [fo'ne:tik] 11 J . 48P 9 f v. > wahrhaft ['va:rhaft] • ca iniţială a celui de-al doilea cuvlnt.i sau înaintea unei consoane: froh [fro:]. ph (= f) : Rhapsodie [rapzo'di:]. Oheim jj _ semn ['o:haem]. Theater [te'a:tar]. th ( = t). (nu se pro. Vers [fers] cuvinte negermane : Klavier [kla'vi:r] cuvinte negermane : Philosophie [filozo'fi:] 10 i-> în poziţie iniţială: haben ['halben] h = h [h] -» — îra sufixele -heit şi -haît: Freiheit ['fraehaet]. nuntă) Ohr [o:r] -» in rh ( = r). offen ['ofan] [tele'fo:n] cuvinte germane şi asimilate: Vater ['fa:ter]. la sfîrşit de cuvint. rauh [rao]. ph f = fm< cuvinte negermane: Telefon f[fj K "M Ph = rra cuvinte germane: fallen ['falen]. Ahorn ['a:horn].THONETIK. intr-un cuvint compus: Schulhof ['J'u:lho:f] dintre două vocale: gehen ['ge:gn] E x c e p ţ i i : aha [a'ha:]. Alkohol ['alkohol]. / [j]: ja [ja:] ^ J [3] cuvinte negermane: Journalist [3urna'list] i . Uhu ['u:hu:] ortografic -> -» după o vocală sau un diftong.

ck se scrie după vocale scurte.490 GRAMMATIK. qu : kalt [kalt] [k] : Zucker ['tsukar] \ek O b s e r v a ţ i e . ß. sp. sch — ş [J] -> schön [j"0:n] . Akkordeon [a'kordeon] qu [kv]: bequem [ba'kve :m] 13 s. Häuschen ['ho0scan] -»în sufixul -sei: Rätsel ['rs:tsal] ss — s [s] -» după vocale scurte. st -dinaintea unei vocale: September [zsp'tsmbar] -» Intre vocale: Bluse ['blu:za] z [ z ] -»în sufixele -sal şi -sam : Schicksal ['J'ikza:l]. r şi o vocală: Felsen ['fslzan]. în cuvinte negermane • Akkusativ ['akuzati:f]. în loc de k dublu. seh. ss. dacă urmează o vocală : Wasser ['vasar] i-» după vocale lungi: stoßen ['Jto:san] ß—-s [s]—-> după diftongi: heißen ['haesan] — în loc de ss înaintea unei consoane sau la sfîrşit de ' » cuvînt: mußt [must]. 12 k. Bremse ['bremza] -» la sfîrşitul unui cuvînt: Haus [haos] — în mijlocul cuvîntului înaintea unui t sau p: > Mast [mast] s[s] -> înaintea sufixelor care încep cu o consoană: lesbar ['le:sba:r]. l. folgsam ['folkzarm] -> între m. n. muß [mus].

chiar dacă acesta stă în locul doi: . th tv Teller ['telar]. das Jahrhundert. der Hörsaal. ac­ centul cade pe cuvîntul deter­ minativ. In limba germană accentul cade de obicei pe rădăcina cuvîntului: în substantivele compuse. erzählen. th/ Thermometer [tsrmo'me:ter] t în sufixul -tion = ţ [ts]: Lektion [lek'tsîo:n] 15 w w — v [v]: Wasser ['vaser] 16 z. în loc de dublu z. tz tz> [ts]: Zeit [tsat t]. [Jt] bestehen [ba'J'ste :gn] -> ca iniţială a celui de al doilea cuvlnt In cuvinte compuse: Klavierspieler [kla'vi:rjpi:l9r]. tz se scrie după vocale scurte. zählen. Meeresstrand ['me:rosJ'trant] 14 t. das Jahrzehnt. Stuhl [Jtu:l] -^ după prefixe: besprechen [bg'J'precan]. 17 Accentul (Der Akzent) der Lehrer.' PHONETIK 491 13 sp —şpiSp] st -şt ->la început de cuvlnt: spät [Jps:t]. der Schreibtisch. Sitz [zrts] 0 b s e r v a ţ i e. die Beschreibung.

-ät. Theorie. -oge: -nom. -ur: -ment.: for­ undeutlich. . die Arznei. Literatur. . -ier: -ist. Agronom. Bibliothekar. eiskalt (kalt wie Eis). -iv. -ion. studieren. Offizier. der Widerspruch. Dokument. Fakultät. -eur.i k : -ie. -an. der Widerstand. Deklination. Sozialist. die Professoren. spazieren. schneeweiß (weiß wie Schnee). General. Sufixul -or este de obicei neaccentuat la singular şi accentuat la plural: der Sozialismus Sekretär. blutrot (rot wie Blut). Philosoph. Aspirant. -oph. ca : -ismus -är. -et. Fabrik. Substantiv. Kapitän. c) majoritatea substantivelor de­ rivate cu sufixe străine. Acestea au accen­ tul pe particula separabilă: | f) verbele cu sufixul -ieren au accentul pe sufix: g) Adjectivele compuse.492 GRAMMATIK N-au accentul pe rădăcina cuvlntului : a) substantivele derivate din : unterrichten widerstehen widersprechen b) substantivele sufixul -ei derivate cu der Unterricht. fortgehen. teilnehmen. der Professor. zuhören. au accen­ tul pe vocala din rădăcina fiecărui cuvînt din compunere: einsteigen. -em : O b s e r v a ţ i e . d) majoritatea adjectivelor mate cu prefixul un. -al. Ingenieur. bazate pe o comparaţie între cele două cuvinte componente (Volkssuperlative). die Bäckerei. -ar. unfreundlich e) verbele compuse cu particulă separabilă. Dekret. Problem. Philologe. -ant.

care. . spre deosebire de limba română. este proclitic.MORFOLOGIA (Die Morphologie — Die Wortlehre) PĂRŢILE VORBIRII (Die Wortarten) 18 1) 2) 3) 4) 5) Articolul (Der Artikel) Substantivul (Das Substantiv) Adjectivul (Das Adjektiv) Pronumele (Das Pronomen) Numeralul (Das Numerale) 6) 7) 8) 9) 10) Verbul (Das Verb) Adverbul (Das Adverb) Prepoziţia (Die Präposition) Conjuncţia (Die Konjunktion) Interjecţia (Die Interjektion) ARTICOLUL (Der Artikel •— Das Geschlechtswort) 19 î n limba germană deosebim trei genuri 1) genul masculin: der Student 2) genul feminin: die Studentin das Kind 3) genul neutru: Genul substantivelor se recunoaşte după articol.

N. . Plural kein \ keine—y keine kein / 21 DECLINAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Singular Cazul Masculin der des dem den Feminin die der der die Neutru das des dem das Plural pentru cele trei genuri die der den die Nom. Plural derx d i e — ^ die das/ eine—-^ nu există ein / Articolul nehotărît negat (Der verneinte unbestimmte Artikel) Singular M.494 GRAMMATIK 20 ARTICOLUL hotärlt (Der bestimmte Artikel) Singular M. Plural i i nehotărît (Der unbestimmte Artikel) Singular M. F. N. Dat. Acuz. ein v F. N. Gen. F.

. : ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT a) Pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute sau a unui obiect cunoscut: b) Pentru desemnarea unui obiect unic în felul său : Die Hauptstadt unseres Vaterlan­ des ist Bukarest. Gen.MORPHOLOGIE 495 DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Singular Cazul Masculin ein eines einem einen Feminin eine einer einer eine Neutru ein eines einem ein Plural pentru cele trei genuri Nom. Gen. Die Sonne schien. Dat. lipseşte (substantivul este nearticulat) DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂKÎT NEGAT Singular Cazul Masculin kein keines keinem keinen Feminin keine keiner keiner keine Neutru kein keines keinem kein Plural pentru cele trei genuri keine keiner keinen keine I Nom. Acuz. Acuz. Dat.

die Schweiz. schema 24) : I das Banat. Numele de oraşe. După prepoziţia bis nu se pune articolul : bis nächsten Sonntag .196 GRAMMATIK c) înaintea numeralelor ordinale 1 die fünfte Lektion (deci şi înaintea datelor) : . das Elsaß ( = Alsacia) g) înaintea numelor proprii pre­ cedate de un atribut adjecti­ val sau urmate de un atribut prepoziţional sau genitival: O b s e r v a ţ i e . Es ist auch das bekannteste. cativ : e) înaintea numelor proprii. ca : • die Moldau — întrebuinţate numai la plu­ ral. — de gen feminin. în limbajul familiar : f) der Andrei die Helga înaintea denumirilor unor ţări. ca : die Niederlande. der Libanon. der Haag — de gen masculin. der erste Oktober d) înaintea adjectivelor la su­ i Es ist das schönste Menuett. precedat de Anfang. Ende sau Mitte stă fără articol : j) După prepoziţii (de obicei) ' Ich gehe jetzt in die Bibliothek. ţări precedate de ganz sau halb se între­ buinţează fără articol : j das schöne Bukarest | der große Eminescu | das Bukarest von heule < das Bukarest der Vorkriegsjahre | ganz ' ganz Rumänien Bukarest h) înaintea numelor do munţi : | die i) înaintea numelor de Karpaten l u n i : | die ersten Tage des Oktober Anfang Oktober O b s e r v a ţ i e . O b s e r v a ţ i e. ca : I die Tschechoslowakei. Numele lunii. perlativul atributiv şi predi­ . Staaten die Vereinigten O b s e r v a ţ i e . Există numai puţine nume de ţinuturi de genul neutru în­ trebuinţate cu articolul hotărît (comp. provincii şi localităţi j der Sudan.

. înaintea numelor de persoane neînsoţite de ad­ jective atributive : b) Înaintea celor mai multe nume de ţări. Schillers Antrittsrede Ist nun allen in Ordnung? Ich trinke Milch gern. Ich möchte ein Menuett hören. Jacken und Hosen. Zwei Studenten . dacă substan­ tivele stau la plural: j) în adrese. dacă la singular ar fi stat articolul nehotărît: f) Cînd înaintea substantivului stă un atribut genitival : g) înaintea substantivelor ab­ stracte (de obicei) : h) înaintea numelor de materii (de obicei) : i) în enumerări. provincii şi lo­ calităţi de gen neutru : c) De obicei înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv : d) înaintea nale : numeralelor cardi- „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. Dann wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. Ich habe meine Ferien in Sinaia verbracht.. b) Cînd substantivul are un sens general: 24 OMITEREA ARTICOLULUI a) în general. : *2—Limba germană 18S1 . An Genossin Maria Popescu Bukarest Brezoianu-Straße Nr. titluri etc.MORPHOLOGIE 497 23 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT a) Cînd obiectul este pentru prima dată : amintit Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Ein Verkäufer ordnete Anzüge. und die Bienen sind auch gute Wächter. 15 e) La plural.

naţionalitatea : n) în expresii idiomatice şi în proverbe : „Vetter". Er ist Professor. Wir studieren Mathematik.498 GRAMMATIK k) înaintea substantivelor folo­ site ca exclamări sau chemări.. în special în limbajul fami­ liar sau poetic : l) înaintea denumirilor materii­ lor de curs: m) înaintea numelui predicativ care indică profesia. in Stadt und Land. aparte­ nenţa politică. rief er . an Ort und Stelle 25 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRlT CU PREPOZIŢII ZU (de)r- an auf durch für hinter in um unter über vor an bei hinter in unter über von vor zu da(s)- -zur ans aufs durchs fürs hinters ins ums unters übers vors ' am beim hinterm im unterm überm vom vorm y zum (de)m .

27 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui ein — eine — ein neaccentuat articol nehotărit ein Student accentuat pronume nehotărit v accentuat numeral cardinal (atributiv) Nur ein Student fehlt heute. nur einer fehlt.MORPHOLOGIE 499 26 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui der — die — das neaccentuat articol hotărît Ist der Tisch frei? accentuat pronume demonstraţie Nein..... . der jetzt antwortet.. der ist besetzt. . neaccentuat pronume relaţie Der Schüler.

o. Substantivele grupei a IlI-a primesc întotdeauna Umlaut la plural dacă la singular au a. -en : das Zeichen. der Käse. Substantive colective cu prefixul ge. - fără desinenţă (cu sau fără Umlaut) Feminine Două substantive : die Mutter.j -eben : das Mädchen. 29 GRUPA I -er : -el : -en: -e : Neutre -er : das Fenster. die Tochter. - . ..j -lein : das Tischlein. a sau au în rădăcină.şi ter­ minaţia -e : das Gebirge Din grupa I fac parte în special substantive n lasculine şi neutre. der Löffel. . u sau au în rădăcină.500 GRAMMATIK SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Dingwort—'Das Hauptwort) 28 FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR Grupa) fără desinenţă | Umlaut I { fără desinenţă cu Grupa | desinenţa -e a Ii-a | cu desinenţa -e-f | Umlaut | Grupai c u desinenţa -er a III-a| c u desinenţa -er+ | Umlaut | Grupa 1 c u desinenţa totdeauna a IV-a j c u desinenţa -en ) fără Umlaut der Wagen — die Wagen der Vater — die Väter der Tag — die Taget die Bank — die Bänke das Kind —• die Kinder das Buch — die Bacher der Genosse —die Genossen die Frau — die Frauen die Radios _l_ a if JCU desinenţa V-a -s totdeauna fără Umlaut das Radio Pluralul grupelor I—III Pluralul grupei IV Pluralul grupei V pluralul tare pluralul slab pluralul neregulat Observaţii. Substantivele grupelor I şi II pot primi Umlaut la plural dacă la singular au o. der Garten. Masculine der Wecker. -el : das Viertel. o. 1. 2.

-e -em : das Problem. GRUPA a IlI-a -er (cu Umlaut. -e fixul ge. -e -ich : der Teppich.-e -är : der Sekretär. -er der Wald. -e laut la plural) -et : das Dekret. u sau au în rădăcină) Masculine Cîteva substantive mo­ nosilabice : der Mann. -e consoană : -ienr: der Ingenieur. -e -m : der Traum. -e die Hand. -er Feminine Nu există Neutre Majoritatea substan­ tivelor monosilabice : das Kind. -e das Jahr. -e der Tag. 1 Substantivele terminate la singular în -nis. -e -ier : der Offizier. -e Din grupa a II-a fa a parte în special substantive masculine. -se1 Substantive mo­ -sal : das Schicksal. -se 1 nosilabice (totdeauna fără Umlaut la plural) : der Baum. -e -nis : das Ereignis. -e nosilabice (Um­ -ment: dasInstrument. "e -ut : das Institut. -e das Gesuch. -er Din grupa a III-a fac parte în special substantive neutre. -e -al : der Admirai. Masculine Feminine Neutre Multe substantive mo­ -nis: die Kennt­ Cîteva substantive mo­ nosilabice : nis. . -er cîteva polisilabice : das Geschlecht. dublează pe s la plural. -e Substantive cu pre­ -ing : der Jüngling.501 GRUPA a II-a -6 (cu sau fără Umlaut. -e -an : der Kapitän. toate substantivele care au a.terminate în -ig : der Pfennig. "er der Geist. -e -ar : der Bibliothekar. o.

-n -in 1 : die Studentin. -en : der Mechanis­ mus. -n das das das das das das das das das Neutre Auge. -en -ik : die Fabrik. -en Ohr. -en '.: die Gesellschaft. -en -iz : die Notiz. -en : der Philologe. -en : der Athlet. -en -schaîl . -en -ät : die Universi­ tät. -en -enz : die Konferenz. GRUPA A V-a (fără Umlaut) Din această grupă fac parte în special substantive de origine ne­ germană. -en Insekt. -n : der Sozialist. -en -t -nng : die Bewegung. -n -üre : die Broschüre. -nen : die Art. -n Bett. -s das Kino. -n Hemd. -en Statut. . -en : der Philosoph. -en -heit : die Dummheit. -en -ie : die Theorie. -en Din grupa a IV-a fac parte în special substantive feminine. -en -anz : die Bilanz. die Studentinnen.. -n Juwel. -en : der Professor. -en Ende. -n -er : die Feder. der Demokrat. -en Feminine -e (în special substantive abstracte) : die Rede. -n : der Agronom. -en Interesse.502 GRAMMATIK GRUPA A IV-a -(e)n (fără Umlaut) Masculine -e -ist -ent -ant -et -krat -logo -nom -or -soph -ismus : der Genosse. -en : der Aspirant. -en : der Student. -n -ur : die Literatur. -en -keit : die Neuigkeit. -n -el : die Tafel. de gen masculin şi neutru : der Chef. -s 1 Substantivele terminate în -in neaccentuat dublează pe -n. -en -ade : die Brigade.-en -ei : die Arznei. -en -tion : die Organisa­ tion.la plural : die Studentin.

\die Sportsleute die Worte das Wort/ (cuvinte cu legătură \ intre ele) die Wörter (cuvinte în general. /die Sportsmänner der Sportsmann < .MORPHOLOGIE 503 30 CAZURI SPECIALE D E FORMARE A P L U R A L U L U I Substantive de origine germană: a) Majoritatea substantivelor compuse cu cuvîntul de bază -mann formează pluralul cu -leute: der Bergmann. uneori cu sens schimbat: der Rat/ c) Substantivul Bau formează pluralul neregulat : Bauten . die Staatsmänner der Schneemann. \ consilieri) die Ratschläge (sfaturi) b) Unele substantive au două forme de plural. consilii. die Bergleute dar : der Staatsmann. vocabule) die Bank/ /die Bänke (bănci de şezut) die Banken (instituţii financiare) die Räte (daturi.. die Schneemänner .

Substantive de origine neger­ mană terminate la nominativul singular în: a) -(i)um sau -a formează de obicei pluralul înlocuind -(i)um sau -a prin -(i)en : O b s e r v a ţ i e . Şi substantivul Stadion formează pluralul înlocuind -ion prin -ien: i das Stipendium. das Obst der Mut.GRAMMATIK II. die Stipendien das Museum. die Donau die Niederlande. Bukarest. -en şi -i înlocuiesc su­ fixul -ns. die Autobusse i SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMÄR I. Virus. das Neue das Geflügel Andrei Rumänien. — infinitivele substantivizate : — adjectivele substantivizate de genul neutru : — multe substantive colective: — nume de persoane : — nume de ţări. de ex. die die die die Kurse Viren Modi Kasus b) -us formează pluralul — cu desinenţele germane -e. 1) Desinenţele -e. die Stadien der das der der Kursus. die Dramen das Stadion. oraşe. 2) Substantivele terminate în -bus for­ mează pluralul prin dublarea consoa­ nei s înaintea desinenţelor: der Autobus. die Museen das Drama. das Gehen das Schöne. Kasus. Singularia tantum — multe nume de materii: — multe nume abstracte. -en: — cu desinenţa străină -i sau cu desinenţa zero : Observaţii. die Vereinigten Staaten von Amerika . die Güte das Lesen. ape : Excepţii: die Milch. Modus.

Excepţie: das Frühjahr I.MORPHOLOGIE i Observaţi întrebuinţează masculine şi ca denumiri e . Pluralia tantum — grupuri de fiinţe. — Punctele cardinale : der Norden der Süden etc. Excepţie: das Veilchen Neutre Numele fiinţelor tinere : das Kind das Kalb etc. Majoritatea nume­ lor de materii. dar : das Weib das Fräulein Multe nume de ape : die Donau die Elbe Numele de arbori: die Tanne die Eiche etc. . în special de metale : das Eisen etc. Numele colective cu prefixul ge. DUPĂ Î N Ţ E L E S Feminine Numele de fiinţe fe­ meieşti : die Studentin die Arbeiterin etc. formînd un tot unitar : — perioade de timp : — nume de lanţuri de munţi: die Eltern. Numai la singular se majoritatea substantivelor neutre cind sînt folosite de măsuri şi c a n t i t ă ţ i : Zwei Paar Schuhe Zwei Stück Zucker Zwei Mann II. Diminutivele : das Städtchen das Tischlein etc.: das Gebirge das Geflügel etc. die Geschwister die Ferien die Karpaten GENUL SUBSTANTIVELOR 32 Masculine —• Numele de fiinţe bărbăteşti: der Student der Arbeiter etc. Numele de flori: die Rose die Nelke etc. • • Fenomene ale na­ — turii : der Regen der Schnee — Numele anotim­ purilor : der Frühling der Sommer etc.

33 Masculine -1er -ner -ich -ig -(l)ing : : : : : Künstler Redner Teppich Honig Frühling II.GRAMMATIK — Numele de fructe : die Birne der Januar die Traube etc. — Nume de monede : der Leu der Rubel etc. stantive : die Eins die Fünf etc. — Numele zilelor şi ale Excepţie: părţilor zilei: der Apfel der Montag der Pfirsich der Dienstag — Numele unor instru­ der Vormittag mente muzicale : der Abend etc. die Geige Excepţie: die Mandoline etc. der Februar etc. i — Numele de ţări şi oraşe : Rumänien Bukarest etc. întrebuinţate ca sub­ — Numele lunilor : dar : die Milch das Wasser das Bier etc. Excepţie: Numele de ţări ter­ minate în -ei: die Tschecho­ slowakei die Schweiz der Irak die Niederlande — Adjectivele sub­ stantivizate expri­ mând o noţiune ab­ stractă : das Schöne das Große etc. — Infinitivele sub­ stantivizate : das Lernen das Lesen etc. die Nacht dar : — Nume de b ă u t u r i : das Klavier der Tee das Akkordeon der Kaffee das Saxophon der Kakao — Numerale cardinale der Wein etc. DUPĂ TERMINAŢIE Feminine -in (neaccentuat) : Studentin -de : Erde -ei : Bäckerei -ine : Blondine -chen -lein -e şi ge-um Neutre : Mädchen : Vöglein cu prefixul : Gebirge : Museum . — Numeralele frac­ ţionare : das Drittel das Viertel etc. Excepţie: die Mark — Nume de r o c i : der Granit der Kalk etc.

/ das Gewicht ~1Cl\der Kehricht . /das \der Regen Redewendung Kindheit Höflichkeit Mannschaft Theorie Broschüre Fakultät Qualität Union Organisation Politik 2 Bilanz Frequenz Notiz : Brigade Neurose Garage Migräne ' Toilette -tum -ium -em -ment -ut : Altertum1 : Stipendium : Theorem : Instrument : Institut Zeichen Rätsel Stöpsel . Substantivele Sputnik şi Lunik sînt de genul masculin.MORPHOLOGIE 507 -m -ismus -ist -ent -ant -an -ar -ier -eur -ör -krat -löge -nom -soph -or -ast -iker -graph Raum Sozialismus Sozialist Student Aspirant Kapitän Bibliothekar Pionier Ingenieur Frisör Demokrat Philologe Agronom Philosoph Professor Palast Mechaniker Geograph -ung -heit -keit • -schaît -ie -üre -tat -ität -ion -tion -ik -anz -enz -iz -ade -ose -age -äne -ette Masculine şi neutre -en</der \das . \ die Villa 1 2 Substantivele Reichtum şi Irrtum sînt de genul masculin. . feminine şi neutre /der Lehrer -er<-die Feder \das Messer /der Schlüssel -el(-die Schüssel \ das Bündel /die Größe -e (-.die Heimat \das Zitat /die Lust -st(--der Durst \das Fest /die Fahrt -t(~der Hut \das Gewicht Feminine . / die \ das şi neutre Kultur Abitur Ereignis Erlaubnis Schicksal Mühsal _n\$/das \die j / das \ die / das Drama. / der Admirai \das Material •• / der Sekretär \das Tertiär x / der Planet \das Dekret Masculine.der Knabe \das Auge / der Soldat -at ~. j .

Acuzativul (der Akkusativ. der Werfall) 2. Genitivul (der Genitiv. complementul la Er erfreute sich eines genitiv großen Ansehens.. der Wesfall) 3. guter Laune..GRAMMATIK 34 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse au genul substantivului de bază : der (= die (= Augenblick das Auge -\. der Wemfall) 4. complementul cir­ Zum Löwenwirt kam cumstanţial eines Tages ein Gast. a) complementul la dativ b) complementul circumstanţial . Der Hörsaal lag am atributul Ende der Stadt. Nominativul (der Nominativ. Er war ein glänzender numele predicativ Organisator. An einem Nachmittag sagte mir mein Kollege:. numele predicativ (rar) Sie sind. Dativul (der Dativ. der Wenfall) întrebarea: Wer? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) Wessen ? Wem? Wen? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) 36 FOLOSIREA 1) la nominativ stă a) subiectul b) 2) la genitiv stă : a) b) c) d) 3) la dativ stă: CAZURILOF Meine Mutter kam in den Garten. Ich begegnete ihm gestern.der Blick) Reissuppe der Reis + die Suppe) DECLINAREA SUBSTANTIVELOR 35 CAZURILE (Die Kasus — Die Fälle) Cazul : 1.

einen Kna­ ben von zwölf Jahren. 121) acuzativul (schema nr. 500) de gen masculin . După prepoziţii se foloseşte : — genitivul (vezi schema nr. Ich war einen Tag in Sinaia. G. Bei Ihrem Nachbar. D. A. G. Masculin der -(e)s des dem -(e) den \ N. dem Herrn Bärenwirt. Umlaut. ea stînd la cazul substantivului de­ terminat : 4) la acuzaţie stă Die Menge erreichte den Hörsaal. Feminin die der der die \ 1 Plural -er -e. A. 28. die c u sau f ă r ă . pag. Neutru das des -(e)s dem das \ • ( « ) die der den -n. 121) I Dieses Buch ist für dich. ! 37 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ D E S I N E N Ţ E Declinarea tare (Die starke Deklination) Declinarea tare cuprinde substantivele din primele trei grupe de plural (vezi schema nr. feminin şi neutru. -ern -en -er -e.MORPHOLOGIE 509 a) complementul la acuzativ b) complementul circumstanţial Apoziţia poate sta la fiecare dintre ca­ zuri. Der Deutsche habe näm­ lich ein Kind. Er las trotz des schlech­ ten Lichtes. S i n gu1 a r N. 121) dativul (schema nr. Ich war mit meinem Freund im Kunstmuj sc um. bin ich schon gewesen. -er -e. D.

-er (die Feder). Dativul în -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desi­ nenţa -es. -d (das Lână. des Buch(e)s). des Schatzes). 500) de gen masculin şi feminin. -k (das Werk. Genitivul în -s îl formează toate celelalte substantive masculine şi neutre de declinare tare : der Lehrer. -seh (der Tisch. die (e)n Desinenţa -n o primesc substantivele de declinare slabă terminate în -e (der Junge).510 GRAMMATIK Genitivul în -es : îl formează întotdeauna substantivele masculine şi neutre terminate în -ß (der Gruß. -t (der Hut. des Lehrers. der des dem den Feminin Neutru lipseşte die -(e)n der -(e)n der -(e)n die \ 4 P 1 ur a1 N. -z (das Salz. des Tisches). 38 Declinarea slabă (Die schwache Deklination) Declinarea slabă cuprinde substantive din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. -tz (der Schatz. den -(e)n A. G. -el (die Schüssel). des Lernens etc. 28. der -(e)n D. Singular Masculin N. Desinenţa -en o primesc toate celelalte substantive de declinare slabă. . des Land(e)s). -ie (die Theorie). des Hut(e)s). des Gastes). -s (das Glas. die -(e)n G. des Glases). des Salzes). A. des Tag(e)s). des Werk(e)s). -st (der Gast. D. pag. des Grußes). das Lernen. îl pot forma substantivele masculine şi neutre — în special cele monosi­ labice — terminate în -eh (das Bueh. -g (der Tag.

D. Muskel (muşchiu). Sporn (pinten). Insekt (insectă). pag. Substantivele de gen neutru de declinare mixtă sînt: Auge (ochi). Nacht ir (vecin). Staat (stat). Hemd (cămaşă). Gevatter (cumătru). 28. Interesse (interes). Ende (sfîrşit). die der den die -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n Cele mai frecvente substantive degere masculin de declinare mixtă sînt: Dorn (spin). 2. Konsul (consul). 500) ca şi un număr restrîns de substantive masculine din aceeaşi grupă. Vetter (văr). S i n g u1 a r Masculin N. Untertan (supus). Bett (pat). Zins (dobîndă). G. der Professor. Juwel (giuvaer). A. Statut (statut). Strahl (rază). Substantivele Nachbar şi Untertan se declină şi slab. der des dem den -(e)s -(e) Feminin lipseşte Neutru das des dem das -(e)s -(e) - i 1 Plural N. Schmerz (durere). G. Mast (catarg). A. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat: der Direktor. See (lac). D.MORPHOLOGIE 511 39 Declinarea mixtă (Die gemischte Deklination) Declinarea mixtă cuprinde toate substantivele de gen neutru din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. 1. Nerv (nerv). Observaţii. Lorbeer (laur). Substantivul der Sporn formează pluralul neregulat: die Sporen. Stachel (ghimpe). . Ohr (ureche).

512 GRAMMATIK 40 Declinarea substantivelor din grupa a V a de plural (vezi schemele 28 şi 29. 502) Singular Feminin Masculin N. den Genossen E x c e p ţ i i : der Dorn. der Geno se G. See. terminate în -or neaccentuat (der Professor). Zins. Gevatter. Untertan. Lorbeer. Vetter. Staat. der Stadt D. Nachbar. die -s G. der -s D. die Stadt Regula a II-a: Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv. Stachel. die -s 41 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ GEN Regula I : Substantivele feminine au la singular toate cazurile egale: N. die Stadt G. 500 şi pag . Nerv. Konsul. substantivele de origine negermană. den Neutru das des dem das -s - 4 4 i i Plural N. Schmerz. Muskel. den -s A. des -s der D. dem der die A. Mast. der die G. dativ şi acuzativ: der Genoi ?e — die Genossen N. Strahl. dem Genossen A. des Genossen D. Sporn. der Stadt A. pag. .

N. G. die der den die Bäume Bäume Bäumen Bäume die der den die Genossen Genossen Genossen Genossen die der den die Kinos Kinos Kinos Kinos 42 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR ÎN -(i)um. G. -a Plural die -(i)en der -(i)en den -(i)en die -(i)en Substantivul Stadion Înlocuieşte pe -ion prin -ien. genitivul şi acuzativul egale. -a -(i)um. des Gartens D. numai că desinenţa pluralului înlocuieşte terminaţia singularului (vezi schema nr. i3—Limba germană — c. -ium (das Stipendium). — Substantivele terminate în -(e)n şi -s au toate cazurile egale. das des dem das -(i)um. der Garten G. ci face parte din rădăcina cuvîntului. 1881 .MORPHOLOGIE 513 Regula a III-a : Substantivele masculine care la nominativ plural nu au desinenţa -(en) precum şi toate substantivele neutre primesc : —• la genitiv singular : -(e)s —• la dativ singular (eventual) : -e — acuzativul întotdeauna = nominativul der Garten-—die Gärten N. A. D. iar la dativ primesc desinenţa -(e)n (dacă n-au -n în rădăcină sau -s ca desinenţă a pluralului). pag. D. 504) : Singular N. Observaţie. -a -(i)ums. -a (das Drama) se declină ca substantivele de declinare mixtă. -as -(i)um. dem Garten A. den Garten der Baum—die Bäume der Baum des Baum(e)s dem Baum(e) den Baum das Kind—die Kinder das Kind des Kindes dem Kind(e) das Kind O b s e r v a ţ i e . 30. A. -n nu este desinenţă. La substantivul Garten. Regula a IV-a : La plural substantivele de orice gen au nominativul. -a şi -us a) Substantivele în -um (das Museum).

— Dacă la plural primesc desinenţa -e sau -en (care înlocuieşte terminaţia singularului). D. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben.înaintea unei desinenţe : der Autobus — die Autobusse. D. -US A. O b s e r v a ţ i e . doar că dublează pe -s. atunci rămîn invariabile : der Modus — die Modi der Kasus — die Kasus Sir gular N. " -i. " -i. 43 CAZURI SPECIALE D E DECLINARE a) Substantivele : der Friede (n) der Buchstabe der Name(n) der Gedanke der Funke (n) der Wille(n) der Glaube(n) formează o grupă de trecere dintre declinarea tare şi slabă : Singular Plural N. -en -en -en -en Plural (desinenţa străină sau desinenţa zero -i. -e. -e. -e. -US D. der des dem den Name(n) Namens Namen Namen die der den die Namen Namen Namen Namen O b s e r v a ţ i e . se declină ca substantivele germane : der Kursus — die Kurse das Virus — die Viren — Dacă la plural menţin desinenţa străină (i) sau desinenţa zero. " -i. A. -US \ Plural nenţa germană) N. -en. Substantivele de origine negermană în -bus se declină ca substantivele tari. G. . -US G. A.514 GRAMMATIK b) Substantivele în -us sînt invariabile la singular. G.

-tz exprimă genitivul: 1) printr-un apostrof : 2) printr-o construcţie prepoziţio­ nală cu von: 3) printr-o desinenţă veche a geni­ tivului. 24). -x. dem -en den -en A. pag. -ens : Er gab Peter das Buch. h) Numele proprii terminate în -s. 49. -ß. Die erste Universität Europas Peters Zimmer La dativ şi acuzativ nu primesc nici un fel de desinenţă. den -n die -en d) Adjectivele şi participiile substantivizate se declină ca adjectivele : der Bekannte. der die -en G. dem -n den -en A. das die -en c) Substantivul der Herr se declină neregulat : Singular Plural N. Bekannte [ (vezi schema nr. das die -en G. Hans'' Bücher die Bücher von Hans Hansens Schwester . Schillers Antrittsrede Andas Buch . Neprecedate de articol a) Numele de persoane (chiar şi cele feminine). acesta stă fără articol (vezi schema nr. 519) 44 DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Die Deklination der Eigennamen) I. Genitivul numelui propriu este pus deseori înaintea substantivului pe care-1 determină. -st.515 b) Substantivul das Herz se declină în mod asemănător : Singular Plural N. des -n der -en i D. precum şi numele geogra­ fice formează genitivul singular în -s : O b s e r v a ţ i e . ein Bekannter. Ich fragte Peter. des -ens der -en D. -z.

J /kleinen der Aufsatz d e s / \ >Peter \Schülers / b) Numele de ţări. oraşe de gen mascu­ lin sau neutru precedate de un atri­ but adjectival pot primi la genitiv desinenţa s: die Hauptstadt des schönen Rumänien^) . Professor Ionescus Rede die Arbeit des Professors Ionescu die Arbeit des Doktor Ionescu die Arbeit des Kollegen (Genos­ sen. Herrn) Ionescu II. Herr declină întotdeauna : se Der Bau der Universität knüpft sich an Alexandru Ion Cuzas Namen. Genosse. Numele de persoane sînt precedate de articol în special în limbajul familiar sau dacă sînt precedate de un atri­ b u t substantival sau adjectival: der Mann der Weber die Begabung des Peter j A T . 1. se declină numai numele de persoană : f) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu articulat. Stephan der Große war der Enkel Alexanders des Guten.c) Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substanti­ ve. se declină doar articolul : O b s e r v a ţ i e . Precedate de articol a) Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă. se declină ultimul substantiv : d) Dacă numele propriu este compus dintr-un substantiv şi un adjectiv. se declină ambele elemente : e) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu nearticulat. Substantivul Doktor ca titlu rămîne invariabil : 2. se de­ clină numai titlul: Observaţii. Substantivele Kollege.

MORPHOLOGIE 517 c) Numele de popoare. urmează regulile declinării adjectivelor şi nu a substantivelor : Wir flogen den Karpaten zu. fiind adjectiv substantivizat. cărţi. Numele de luni precedate de Anfang. lacuri urmează regulile declinării substantivelor comune : O b s e r v a ţ i e . Oktober(s) Anfang Oktober ADJECTIVUL (Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort) 45 ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI atributiv (stă înaintea substanti­ vului şi se acordă în gen. Der Deutsche formează o excepţie. . munţi. spre deo­ sebire de limba română) : adverbial (invariabil) : element predicativ (invariabil) : suplimentar der lustige Junge Der Junge ist lustig. ziare urmează regulile declinării substantivelor comune : e) Numele de luni formează genitivul atît cu cît si fără desinenţă: O b s e r v a ţ i e . Adjectivele pot fi substantivizate : deutsch — der Deutsche > alt — der Alte > Adjectivele substantivizate se scriu cu iniţială mare. der Deutsche — ein Deutscher die Deutschen — Deutsche d) Titlurile de opere de artă. număr şi caz cu acesta) : Adjectivul -predicativ (invariabil. schreibt Der Junge trat lu­ stig ins Zimmer. Der Junge schön. Mitte sau Ende sînt totdeauna invariabile : Die Verse des „Erlkönigs" des 1. rîuri.

dieses.$18 DECLINAREA ADJECTIVELOR 46 DECLINAREA T A R E A A D J E C T I V E L O R GRAMMATIK (Die starke Deklination der Adjektive) Adjectivele se declină tare. unde -es se înlocuieşte prin -en. feminin şi neutru — şi acuzativul singular — feminin şi neutru. -em -er -em -e -es A. -e G.). diese. -er D. welcher. -e Adjectivele declinate tare primesc la toate cazurile singularului si pluralului desinenţele articolului hotărit. -en l \ i i y Plural N. die. | -en 1 "en 1 Singular • D. G. Masculin der | -e des -en dem -en den -en j Singular Feminin die | -e der -en der -en die | -e 4- Neutru das ( des dem das | -e -en -en -e | 4- N. G. jeder. jenes. welche. D. afară de: nominativul singular — masculin. das). 47 DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR (Die schwache Deklination der Adjektive) Se declină slab adjectivele precedate de : a) articolul hotărit (der. A. cînd au desinenţa -e.a. dacă nu sînt prece date de un articol sau pronume cu desinenţa articolului. welches. jener.d. b) un pronume cu desinenţele articolului hotărit (dieser. . Masculin Feminin Neutru N. A.m. \ Plural die der den die -en -en -en -en Adjectivele declinate slab primesc la toate cazurile desinenţele slabe. afară de genitivul singular masculin şi neutru. jede. -en A. N. D. jene. -er -e -es -er G. jedes ş.

kein). deine. G. c) pronumele posesie (mein. meine. b) articolul nehotărît negat (kein. A. 49 DECLINAREA A D J E C T I V E L O R SUBSTANTIVIZATE (Die Deklination der substantivierten Adjektive) Adjectivele substantivizate se declină ca şi adjectivele atributive : Singular der Alte ein Alter Plural die Alten Alte . Singular Masculin N. A. D. eine. Plural meine meiner meinen meine -en -en -en -en Adjectivele declinate mixt primesc : desinenţele declinării tari a adjectivelor la nominativ singular. la toate genurile. dein etc. la feminin şi neutru desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. keine. G. D.MORPHOLOGIE 519 48 DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR (Die gemischte Deklination der Adjektive) Se declină mixt adjectivele precedate de : a) articolul nekotărit (ein. ein). mein. dein. la acuzativ singular. mein meines meinem meinen -er | -en -en -en \ Feminin meine meiner meiner meine •l Neui ru -e | -en -en -e | mein meines meinem mein -es | -en -en -es | N.).

rosa etc. nedeclinat. pi. orange. după substantiv : Lieber Vater und liebe I Mutter 1 bei schönem. beige Kleid einige rumänische Bücher das manche neue(n) Bächer zwei schöne Bücher alle guten Studenten ich froher Mensch wir frohen Menschen ihr fleißigen Studenten offen: das off(e)ne Fenster ein oîf(e)nes Fenster ein Mädchen. -er. care este de obicei s l a b : k) La adjectivele în -el. formînd o unitate. Wetter warmem unsere rot-gelb-hlaue Fahne ein gut genähter Anzug der beige Anzug. manche. wenige. etliche. mehrere. lila. verschiedene se declină t a r e : g) Adjectivele precedate d e : welche. schön und wunderbar (Schiller) . solche. irgend­ welche se declină t a r e sau s l a b : h) Adjectivele precedate de numerale cardinale se declină t a r e : i) Adjectivele precedate d e : alle.50 CAZURI SPECIALE DE DECLINARE ALE ADJECTIVELOR a) Adjectivul se repetă în faţa substan­ tivelor de gen diferit: b) Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective.) sînt invariabile : f) Adjectivele precedate d e : einige. în general. se declină numai ultimul adjectiv : d) Adjectivul care determină mai de aproape un alt adjectiv sau un par­ ticipiu este invariabil: e) Cîteva adjective de origine neger­ mană (beige. î n cazul acesta stă. toate adjecti­ vele se declină la fel: c) Dacă două sau mai multe adjective sînt strîns legate între ele. în limbajul poetic. sämtliche. beide se declină s l a b : j) Adjectivele precedate de un pro­ nume personal se declină de obicei t a r e cu excepţia nom. -en vo­ cala e poate fi omisă în cursul de­ clinării : l) Adjectivul atributiv apare uneori. viele. andere.

. so . Andrei ist fleißiger (jünger) als du. wenig ad­ jectivul se declină t a r e şi se scrie cu majusculă. die Grundstufe) a) Cu pozitivul se întrebuinţează con­ juncţiile : ebenso ... el îndeplinind funcţia morfologică de substantiv: n) Şi după alles. (zwanzigsten) April das Lachen der spielenden der übersetzte Text der Reisende. Pozitivul (der Positiv. dar se declină s l a b : Gibt es etwas Neues? Wir wünschen Dir alles Gute zum Neuen Jahr. ca. viel.. der Deutsche. die Mehrstufe) Comparativul = pozitiv ( + Umlaut) -f. Er schreibt schöner als du.er a) Conjuncţie : als (— decît) I Paul ist fleißig. nichts. wie.. der Gelehrte.MORPHOLOGIE 521 m) După etwas. adjectivul se sub­ stantivizează.. ca şi) b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: B. Paul ist (eben)so fleißig wie du. wie ( = tot atît . ein Reisender ein Gelehrter ein Deutscher ein Alter Kinder c) participiul perfect (II) : d) participiile substantivizate e) adjectivele substantivizate !)2 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR (Die Steigerung — Die Gradwandlung der Adjektive) A. (zwanzigste) April am 20.. Er schreibt (eben)so schön wie du. der Alte. 51 PĂRŢI D E V O R B I R E CARE SE DECLINĂ CA A D J E C T I V E L E A T R I B U T I V E Ca adjectivele atributive se declină: a) numeralele ordinale : b) participiul prezent (I) : der 20. Comparativul (der Komparativ.

-seh. zart. -lieh. -d. Nu primesc Umlaut : 1) Adjectivele terminate în -el. Adjectivele polisilabice.522 GRAMMATIK b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: c) Declinate la comparativ. •bar -sam. Er ist am fleißigsten. -en. terminate în -t. wahr. rasch. dunkel — dunkler teuer •— teu(e)rer lang -— länger groß — größer kurz — kürzer dunkel — dunkler offen — offener dankbar — dankbarer aufmerksam — aufmerksamer boshaft — boshafter schlau — schlauer passend — passender logisch — logischer falsch. lahm. voll. froh. o sau u în rădăcină : O b s e r v a ţ i e . -tz. -ß. klar. -h : Er arbeitet am fleißigsten. starr. -t. schlank. adjectivele terminate în -el pierd întotdeauna pe e din silaba finală. länger •— am längsten kürzer •—• am kürzesten interessant — am interes­ santesten kurz — am kürzesten sanft •—• am sanftesten heiß — am heißesten früh — am frühesten geeignet — am geeignetsten reizend — am reizendsten komisch — am komischsten O b s e r v a ţ i e . roh. rund. nu intercalează vocala e înaintea sufixului: E x c e p ţ i e : adjectivul groß groß — am größten . -haft şi în diftongul -au : Ich sehe ihn besser als dich. -d. bunt. -e. sanft. + < Er ist der fleißigste Student. Er ist der fleißigste. iar cele termi­ nate în -en şi -er îl pierd uneori: d) Umlaut primesc unele adjective care au a. neaccentuate pe ultima silabă. stolz. -x. Superlativul (der Superlativ. die Höchststufe) / superlativ am + pozitiv /adverbial ( + Umlaut) \ s u p e r l a t i v predicativ Super­ -f (e)sten lativul superlativ der pozitiv atributiv (+Um­ die superlativ laut) f ( e ) s t e predicativ a) Adjectivele cu Umlaut la compa­ rativ îl păstrează şi la superlativ : b) Superlativul cu intercalarea vocalei e îl formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi ma­ joritatea adjectivelor monosilabice terminate în -z. -er. satt. -ig. -s -st. stumpf 2) Participiile întrebuinţate ca adjective : 3) Adjectivele de origine negermană: 4) Cîteva adjective monosilabice : C. -sch.

das wenigste am nächsten der. am der.MORPHOLOGIE 1 c) După superlativ se poate pune : — genitivul — von + dativul d) Superlativul poate fi întărit cu aller. das beste am meisten der. die. die. mindesten die. das mindeste wenigsten die. der allevfleißigste Student 53 Pozitiv gut viel wenig Comparaţia neregulată a adjectivelor Comparativ besser mehr minder weniger nah hoch näher höher Superlativ am besten der. die. Er ist der fleißigste aller Studenten. das höchste 54 DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la superlativ cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv : der schöne Ausflug der schönere Ausflug der schönste Ausflug bei schönem Wetter bei schönere/w Wetter bei schönstem Wetter . Er ist der fleißigste von allen Studenten. die. bei weitem etc. das nächste am höchsten der. weitaus. das meiste am der.

das fragende Fürwort) : wer? was? etc. das unbestimmte Fürwort) : man. das hinweisende Fürwort) : dieser. dein etc. welcher etc. das wechselbezügliche Fürwort) : einander (das Possessivpronomen. 5) Pronumele demonstrativ (das Demonstrativpronomen. du etc. (das Indefinitpronomen. (das Interrogativpronomen. jener etc. das persönliche Fürwort) : ich. das rückbezügliche Fürwort) : sich (das reziproke Pronomen. (das Reflexivpronomen. jemand etc. 4) Pronumele posesiv mein. 6) Pronumele relativ 7) Pronumele interogativ 8) Pronumele nehotărît . das bezügliche Fürwort) : der.524 GRAMMATIK PRONUMELE (Das Pronomen — Das Fürwort) 55 1) Pronumele personal FELURILE PRONUMELUI (das Personalpronomen. (das Relativpronomen. das besitzanzeigende Fürwort) : 2) Pronumele reflexiv 3) Pronumele reciproc .

D. F. es seiner ihm es Plural M. N. A. wir unser uns uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe pentru singular şi plural N. D. G. A. . Sie Ihrer Ihnen Sie sie ihrer ihnen sie In limba germană pronumele personal nu ooate fi omis ca în limba română : Ich gehe in die Bibliothek —.MORPHOLOGIE 525 56 PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a IlI-a M. G. A. N. D. G.Merg la bibliotecă. sie ihrer ihr sie N. ich meiner mir mich du deiner dir dich er seiner ihm ihn F. N.

Daß ich so traurig bin. Observaţii. Ich wußte nicht.F. sich j Pronumele reflexiv are o formă proprie numai pentru persoana a III-a (dativ şi acuzativ masculin. singular şi plural) : sich. cuvînt introductiv pen­ tru dublarea subiectului: (nu se traduce) Es kamen immer mehr Studenten. verbe impersonale ocazionale : Es -> pronume impersonal Es läutet. Weißt du.N. feminin şi neutru. Es ca pronume personal. demonstrativ şi impersonal se menţine In propoziţia secun­ dară : Das Kind ist hier..526 GRAMMATIK 57 Funcţiile pronumelui es Sie gehen in das Kino. daß es hier ist. Es gibt . daß immer mehr Studenten kamen? 58 PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a M. was soll es bedeuten. 1. daß es schon so spät ist. pronume personal: Es ist groß. Plural uns D. Pentru persoanele I şi a II-a (singular şi plural) se folosesc dativul şi acuzativul pronumelui personal. (HL Heine). dir mir D. 1 sich | euch euch uns A. pronume demonstrativ : Ich weiß es.. Ich weiß nicht. . Es servind la dublarea subiectului dispare în propoz a secundară : Es kamen immer mehr Studenten. Ich wußte nicht. Es ist spät. pe lîngă verbul sein: Es ist der Vater. (nu se traduce) • expresii impersonale : Es wird spät. 2. j sich | dich mich | sich | A. (se traduce de obicei prin aceasta sau o) verbe impersonale permanente: Es schneit.

Ca pronume reciproc se foloseşte! Wir begrüßten uns. Sie gingen nebeneinander. einander Vorwürfe. unele pe altele. unii altora) — Einander este invariabil. Die Freunde machten unii pe alţii. O b s e r v a ţ i e .MORPHOLOGIE 527 59 PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbezügliche Fürwort) Pronumele reciproc propriu-zis este einander ( = unul pe altul. şi pronumele reflexiv sich. 60 PRONUMELE POSESLV (Das Possessivpronomen — Das besitza nzeigende Fürwort) Pronumele personal ich du er sie es wir ihr sie Sie _1 _ adjectival mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr meiner deiner seiner ihrer seiner unsrer eurer ihrer Ihrer 1 sub sta ntival der der \ der mein(ig)e dein(ig)e sein(ig)e der ihr (ig Je der der der 1 der der sein(ig)e unsr(ig)e eurfigje ihr(ig)e Ihr(ig)e . Sie begrüßten sieh. — Pronumele reciproc se întrebuin­ ţează de obicei împreună cu pre­ poziţii : Sie sprechen miteinander. unul altuia.

a n. : v t Ja. • !•! {Der Bleistift •H> rpredicativ — • invariabil \i Die reder ist.ist mein.. '• mein. număr şi caz cu obiectul posedat: Meine Feder Mein Buch . ca toate substantivele din limba germană. ca \ Ist.' es ist meiner.. ho-! T • . n • „ . b) substantival (fără sau cu -» articol) fara articol — se . . cu iniţială mare.. o .. es Ihr DJ •.. . O b s e r v a ţ i e . • .•. t l cu articol — se declină ca r n „• .declina . articolul.. . Pronumele posesiv atributiv stă înaintea substantivului. _ Bleistift? • ' .< meine Feder a) adjectival tărît negat : (totdeauna -> fără articol) .• J Der D7 Bleistift ist Tb ider meine ( meini s e )- Pronumele posesiv poate fi substantivizat. Acordul pronumelui posesiv adjectival Mein Bleistift Pronumele posesiv se acordă în gen...528 GRAMMATIK 61 Declinarea pronumelui posesiv -» atributiv—se declină ca mein Bleistift articolul neho. Pronumele posesiv substantivizat se scrie.T r. O b s e r v a ţ i e . Se declină ca adjectivele substantivizate : Die Mein(ig)en lassen dich grüßen.•/•.

N. D. D. A. A. N. mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns(e)res uns(e)rem uns(e)ren euer eures eurem euren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren F. D. mein meines meinem mein dein deines deinem dein sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines seinem sein unser uns(e)res uns(e)rem unser euer eures eurem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr N. D. du er sie es wir ihr sie Sie M. N. G. D. meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine seine seiner seiner seine ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eure eurer eurer euer ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre N. A. N. N. G. D. D. G. A. D. G. N. N. G. D. N. M. G. A. G. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)ren uns(e)re eure eurer euren eure ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre 34—Limba gerrrană — c. A. A. G. A. N. F. D. D. A. G. A. G. A. 1881 . G.529 62 Declinarea pronumelui posesiv adjectival Pronumele posesiv cu desinenţele determinate de cazul. G. N. A. G. D. N. N. N. D. G. A. A. A. A. D. D. D. A. G. N. N. G. D. N. N. genul şi numărul obiectului posedat Singular l \ ^ Plural Y t t Posesor ich N. D. G. G. A.

die F. 21) substantival se declină ca pronumele relativ (schema nr. diese jene dieselben diejenigen solche ( = însumi. însuşi. însele etc.) 64 Declinarea pronumelui demonstrativ der. N. selber (invariabil) [ = acesta) = acesta) = acela) = acelaşi) [ = acela) = astfel de) i F. înşişi. die sich für die Freiheit unseres Vaterlandes geopfert haben. die. Pronumele demonstrativ der. das dieses jenes dasselbe dasjenige solches i 4* ^ v M. . die.530 GRAMMATIK 63 PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomer — Das hinweisende Fürwort) Singular Plural i M. 71) O b s e r v a ţ i e . das i adjectival se declină ca articolul hotărît (schema nr. însăşi. die diese jene dieselbe diejenige solche i N. der (accentuat) dieser jener derselbe derjenige solcher selbst. însuţi. Derer se referă numai la o noţiune care urmează : Gedenke derer. das folosit substantival are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural — pe lîngă forma deren — şi forma derer.

F. N.MORPHOLOGIE 531 65 Declinarea pronumelor demonstrative dieser — diese — dieses jener — jene — jenes Se declină cu desinenţele articolului hotărît: Singular M. (der) dieser jener F. (die) diese jene (des) dieses jenes (der) dieser jener (des) dieses jenes (der) dieser jener (dem) diesem jenem (der) dieser jener (dem) diesem jenem (den) diesen jenen (den) diesen jenen (die) diese jene (das) dieses jenes (die) diese jene . (die) diese jene N. (das) dieses jenes Plural M.

solche. solches Solcher. G. G. N. ein solches / se declină ca adjectivul atributiv 68 Pronumele demonstrativ selbst (selber) ich —) du — er —.532 GRAMMATIK 66 Declinarea pronumelor demonstrative derselbe — dieselbe — dasselbe derjenige — diejenige — dasjenige Singular N. dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenige/i dasj enige Plural M. M. D. D. 67 Declinarea pronumelui demonstrativ solcher. A. Selbst înaintea unui substantiv sau pronume este aduerb ( = chiar) : ich selbst = eu însumi dar : selbst ich — chiar eu . sie —| es •—|— selbst (selber) wir — ihr sie Sie —: Selbst (selber) este invariabil. A. F. derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen F. dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige N. N. eine solche. O b s e r v a ţ i e . solche. partea a doua se declină ca un adjectiv precedat de articolul hotărît (deci: slab). solches \ ein solcher. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît.

was es war .. die. was . ist richtig. wird verbrannt wer­ den. etwas etc. Alles. das welcher. der mein Eulenspiegel sagte : „Wer nicht ganzes Leben hindurch mein Lehrer i laufen kann. . zuerst zu lesen.... was er sagt. b) la un pronume nehotărît: nichts alles. welches das Kind vorspielte. d) la un adjectiv la superlativ: das Schönste. mein Lehrer von einst. welches se referă la un anumit substantiv sau pronume din propoziţia re­ gentă : au sens general : wer. welche 70 întrebuinţarea pronumelor relative Pronumele relative der. ceea ce) das welches pl. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia relativă. war von Mozart. Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă.. die pl.MORPHOLOGIE 533 69 der welcher wer was (= (= (= (= PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das bezügliche Fürwort) care) die care) welche eine) ce. a) la toată propoziţia regentă : Ich wußte damals nickt. welche. was ich geschrieben habe. was ich gesehen habe .. c) la pronumele demonstrativ das: Ich gebe ihm in Gedanken das. was se poate referi şi Das Menuett." blieb.

die. **' A. Pronumele welcher se preferă dacă pronumele relativ este urmat de o formă identică a articolului hotărît (vezi schema nr. welche. das (welches) dessen — dem (welchem) das (welches) Plural N. schema nr. was? ( = ce?) -*• sens general welcher?. was vezi pronumele interogativ. N. Mir gefällt der blaue Stoff. den (welchen) F. dem (welchem) A. das — welcher. Ich habe das Buch gekauft. —Wer hält einen Vortrag? —'Was hast du gekauft? —Welcher Stoff gefällt dir? — Was für ein Äpfelchen kaufte sie? . 70). welche?. welches? ( = care?) -» sens selectiv (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul hotărît) was für ein?. 72 Declinarea pronumelui relativ wer. was für eine?.534 GRAMMATIK 71 Declinarea pronumelor relative der. 74 73 PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) wer? ( = eine?). was für ein? (— ce fel de?) întreabă de calitate (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul nehotărît) Der Professor hält einen Vortrag. der (welcher) D. Sie kaufte ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen. welches M. die (welche) deren — der (welcher) die (welche) die (welche) deren — denen (welchen) die (welche) N.

Declinarea pronumelui interogativ welcher ? -— welche ? — welches ? F. Declinarea pronumelui interogativ welcher? welche? welches? urmează regulile declinării articolului hotărît. ein se declină ca articolul nehotărit: b) dacă was für ein este întrebuinţat sub­ stantival ein. welches + verbul sein se referă si la substantivele masculine ş feminine (nu numai la cele neutre). 71). G. A. şi anume : a) dacă was für ein este întrebuinţat ad­ jectival ein. Was für Bücher? . welches (schema nr. se deosebeşte de cea a pronumelui relativ welcher. 76 Declinarea pronumelui interogativ was für ein ? — was für eine ? — was für ein ? în pronumele was für ein se declină numai ein. G. eine. A. N. M. wer? wessen ? wem? wen ? was? was? wessen ? wem? was? 75 Singular Plural N. G. ingular şi la plural. ein se suprimă. 1. la . "Welches ist dein Vorschlag? Welches sind deine Vorschläge? 2. welcher? welche ? welches? welches? welcher? welches? welcher? welchem? welchem ? weichere? welche ? welches ? welche ? welcher? welchen ? welche ? Observaţi . N. A. ein se declină ca articolul hotărît: La plural. D. welche. eine.MORPHOLOGIE 535 74 Declinarea pronumelor interogative wer? N. rămînîrid doar forma was für pentru toate ca­ zurile : Was für ein Buch? Was für einen Blei­ stift hast du ? Was für einer ? Was für eine ? Was für eines ? etc. D. D.

prin pasivul reflexiv: L Man baut ein Haus = Se clădeşte o casă. oamenii: Man erzählt sich = Lumea povesteşte (oamenii poves­ tesc). nici una) jedermann ( = fiecare) jeder. Nu are corespondent în limba română. irgendetwas. jedes ( = fiecare) alles (— totul).. ambii. keine. de exemplu : irgendeiner.. una) keiner. amîndouă. eines ( = unul. jede. eine andere. keines ( = nici unul. der andere ( = unul . eine. prin cuvintele lumea. Se întrebuinţează numai substantival. prin pronumele cineva: Man klopft an die Tür = Cineva bate Ia uşă. Unele pronume nehotărîte pot fi întărite prin irgend.. Pronumele nehotărît man Pronumele acesta se foloseşte numai la nominativ. 78 . toate) beide ( = amîndoi. 78) jemand ( = cineva) niemand ( = nimeni) einer. [o] alta) der eine . irgendjemand.. ein anderes — andere ( = [un] altul. celălalt) etwas = ceva ein bißchen ( = puţin) (ein) wenig ( = puţin) viel ( = mult) nichts = nimic etc.536 GRAMMATIK 77 P R O N U M E L E NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) man (traducerea vezi schema nr. ambele) ein anderer. prin persoana a Ii-a singular: Man fühlt den Sommer nahen = Simţi că se apropie vara. alle ( = toţi. prin persoana / plural: Man muß auf die Verkehrszeichen achten = Trebuie Se traduce să fim atenţi la semnele de circulaţie. O b s e r v a ţ i e . deci numai ca subiect.

A. eines şi keiner. Declinarea pronumelor nehotărîte jemand. G. G. Spre deosebire de limba română. niemand jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) 80 Declinarea pronumelor nehotărîte einer. keines Aceîste pronume se declină za articolul hotărit. pronumele acesta are desinenţe diferite pentru cele trei genuri şi la nominativ şi la acuzativ. 82 Declinarea pronumelui nehotărît jeder — jede — jedes Se declină ca articolul hotărit. keine. eine. 81 Declinarea pronumelui nehotărît jedermann N. A.MORPHOLOGIE 537 79 N. jedermann jedermanns jedermann jedermann Pronumele jedermann se foloseşte numai substantival. D. dar n-are plural. . D.

1. f. : alles) Aller Anfang ist schwer. Alle (Beide) waren anwesend.. Adjectivele precedate de etwas şi nichts îndeplinesc funcţia mor­ fologică de substantive neutre. Alle Studenten = toţi studenţii Beide Studenten = amindoi studenţii ( d a r : ambii studenţi) 84 Declinarea pronumelor nehotărîte ein anderer — eine andere — ein anderes der eine . die Eisenbahn ist etwas Schönes!. de exemplu : „ J a . 2. toate) urmează regulile declinării articolului hotărît. Ich bin mit allem einverstanden.. : aller. Alles este de fapt singularul pronumelui alle (m. — Alle Studenten (Studentinnen) wa­ ren anwesend. alles şi beide exclud articolul — spre deosebire de limba română.. toate) şi alles ( = tot. Observaţie. Se întrebuinţează sub­ stantival şi adjectival. — Observaţii. der andere Aceste pronume urmează regulile declinării adjectivului. Alle. • Ich wünsche dir alles Gute..538 GRAMMATIK 83 Pronumele nehotărîte beide — alle — alles beide ( = amîndoi. n." . : alle. totul. Sag mir alles. ambii) alle ( = toţi. avînd însă desinenţa adjectivelor declinate tare. 85 Pronumele nehotărîte etwas şi nichts Etwas şi nichts sînt indeclinabile.

MORPHOLOGIE 539 NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) 86 MJMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlwörter) 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig* 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 101 hunderteins 110 hundertzehn 200 zweihundert 887 achthundertsiebenundachtzig 1 000 tausend 1007 tausendsieben 10 000 zehntausend 14 000 vierzehntausend 100 000 hunderttausend 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde Numeralele pînă la 1 000 000 se scriu te i un loc. fără prepoziţie şi fără substantiv. — Anii de la 1000 la 2000 se exprimă în sute : în 1965 = im Jahre 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig) sau 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig). .

18.= zwanzigste fünfte dreißigste 1 000. = sechste siebente 7. = 11. 13. = tausenderste 40.540 GRAMMATIK 87 NUMERALELE ORDINALE (Die Ordnungszahlen — . = der. — Numeralele ordinale se formează : a) pînă la 19 — din numeralele cardinale + -te b) de la 20 — din numeralele cardinale + -ste E x c e p ţ i i : der erste. = sechzigste 60. = der. = 9. = achte 8. Juli 1965.= vierte 4. den 19. = siebzigste 70. = 100. am 19. die. 17. = vierzigste 1 001. 12.Die Ordnungszahlwörter) 1. die. = fünfte 5. — Data se exprimă în limba germană prin numeralul ordinal : der 4. = hundertste — Punctul în urma unei cifre arată că numeralul este ordinal. = achtzigste 80. = neunte zehnte 10. 50. die das zwanzigste 101. = 6. Juli 1965 sau numeralul ordinal la acuzativ: Bukarest. Januar = 4 ianuarie — Pentru indicarea datei în scrisori se întrebuinţează : -—numeralul ordinal precedat de am: Bukarest. = tausendste 30. das elfte = zwölfte = dreizehnte = vierzehnte = fünfzehnte = sechzehnte = siebzehnte = achtzehnte = neunzehnte 20. = der. = dreihundert 21. = der die das erste zweite 2. 15. = dritte 3. 19. = neunzigste 90. der achte. = fünfzigste etc. . 16. der dritte. das hunderterste einund­ 305. 14. — Numeralul ordinal este de obicei precedat de articol şi urmează regulile declinării adjectivului.

8 /9 9 /8 = = = = = = zwei drei vier fünf acht neun Drittel Fünftel Sechstel Siebentel Neuntel Achtel Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale + -1 <. -e) precedate . die Hälfte Drittel Viertel Sechstel Zehntel Hundertstel 2 3 /3 /3 4 /e »/. E x c e p ţ i e : die Hälfte. 90 NUMERALELE DISTRIBUTIVE (Die Distributivzahlen — Die Verteilungszahlwörter) je drei ( = cîte trei) — z u dritt je fünf (= cîte cinci) — zu fünft Numeralele distributive se formează : — cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de j e . ^ ^ f ^ „ 2\die Hälfte (substantival) 1—= eineinhalb sau anderthalb 2 Numeralele fracţionare sînt de gen neutru. Observaţie. 89 NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE (Die Adverbialzahlwörter —• Die ordnenden Zahladverbien) erstens zweitens drittens ( = în primul rînd) ( = în al doilea rînd) (= în al treilea rînd) Numeralele ordinale adverbiale se formează din numeralele ordinale + -ns. — cu ajutorul numeralelor ordinale (fără desinenţa de zu. Gramatica limbii române nu cunoaşte astfel de numerale.MORPHOLOGIE 541 NUMERALELE FRACŢIONARE (Die Bruchzahlen) /2 */s 1 ji 1 /6 1 /10 VIOÜ 1 = = = = = = ein ein ein ein ein e m halb.tel = Teil). Excepţii formează : ! / ? " S .

93 NUMERALELE MULTIPLICATIVE (Die Vervielfältigungszahlwörter) zweifach = doppelt ( = dublu) dreifach ( = triplu) fünffach {= încincit) vielfach ( = multiplu) Numeralele multiplicative se formează din numeralul cardinal -f fach numeralul nehotărît 4. In gramatica limbii române. Numeralele nehotărite se întrebuinţează şi ca pronume. cîteva) etwas ( = ceva) manche ( = unii) nichts {= nimic) ein bißchen ( = puţin) etc. 82 NUMERALELE ITERATIVE (Die iterativen Zahlwörter — Die Wiederholungszahlen) einmal zweimal dreimal viermal = = '= .= = (= o dată) de două ori) de trei ori) de patru ori) de cinci ori) de şase ori) siebenmal achtmal neunmal manchmal vielmals mehrmals (= de şapte ori) ( = de opt ori) ( = de nouă ori) ( = uneori) ( = de multe ori) ( = de mai multe ori) fünfmal sechsmal Numeralele iterative se formează din : — numeralul cardinal + mal -— numeralul nehotărît manch + mal — numeralul nehotărît viei + mals — numeralul nehotărît mehr + mals O b s e r v a ţ i e. cîteva) viel ( = mult) etliche ( = cîţiva.542 GRAMMATIK 91 NUMERALELE NEHOTÂRÎTE (Die unbestimmten Zahlwörter) alle ( = toţi. numeralele iterative se numesc numerale adverbiale.fach Excepţie : doppelt . toate) (ein) wenig ( = puţin) einige (= cîţiva.

) (es regnet.) {denken. După funcţia lor: — verbe auxiliare de timp (Hilfsverben der Zeit) a) verbe auxiliare — (Hilfsverben) — verbe auxiliare de mod (Hilfsverben des Modus) — haben — sein — werden — können —• dürfen —• sollen —• wollen —• müssen •— mögen — (lassen) (lernen etc.) a) verbe simple (einfache Verben) (lachen etc. După complementul lor: a) verbe tranzitive (transitive Verben) (care pot avea pe lîngă ele un complement direct) b) verbe intranzitive (intransitive Verben) (care nu pot avea pe lîngă ele un complement direct) c) verbe reflexive (reflexive Verben) D După caracterul lor personal: a) verbe personale (persönliche Verben) b) verbe impersonale (unpersönliche Verben) E.) sich CLASIFICAREA VERBELOR b) verbe predicative (Voll verb en) B După conjugarea lor: a) verbe tari (starke Verben) b) verbe slabe (schwache Verben) c) verbe neregulate (unregelmäßige Verben) C.) b) verbe derivate (abgeleitete Verben) (lächeln etc. warten etc. es schneit etc.MORPHOLOGIE 543 VERBUL (Das Verb — Das Zeitwort — Das Tätigkeitswort) 94 A. kommen etc.) (treffen. merken etc. stellen etc.) (liegen.) (fragen. kommen (sich freuen.) . sagen etc.) c) verbe compuse (zusammengesetzte Verben ) (einsteigen etc. wissen etc.) etc.) (geben. După formarea lor: (arbeiten.

544 GRAMMATIK 95 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE TIMP Formele de b a z ă : haben hatte — gehabt sein war — gewesen werden wurde — geworden Indicativ ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent habe hast hat haben habt haben Indicativ ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Conjunctiv ich du er wir ihr sie habe habest habe haben habet haben Conjunctiv ich du er wir ihr sie sei sei(e)st sei seien seiet seien Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect hatte hattest hatte hatten hattet hatten Indicativ ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren Indicativ ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden Conjunctiv ich du er wir ihr sie hätte hättest hätte hätten hättet hätten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wäre wärest wäre wären wäret wären Conjunctiv ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden .

MORPHOLOGIE 545 haben sein werden Indicativ ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Perfect Conjunctiv ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Indicativ ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie sind gewesen Conjunctiv sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen ich du er wir ihr sie Indicativ bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden Conjunctiv sei geworden sei(e)st geworden sei geworden seien geworden seiet geworden seien geworden Indicativ war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie Indicativ Indicativ ich hatte gehabt ich war gewesen du hattest gehabt du warst gewesen er hatte gehabt er war gewesen wir hatten gehabt wir waren gewesen ihr hattet gehabt ihr wart gewesen sie hatten gehabt sie waren gewesen Mai mult ca perfect Conjunctiv Conjunctiv ich hätte gehabt ich wäre gewesen du hättest gehabt du wärest gewesen er hätte gehabt er wäre gewesen wir hätten gehabt wir wären gewesen ihr hättet gehabt ihr wäret gewesen sie hätten gehabt sie wären gewesen Indicativ ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Indicativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv ich wäre geworden du wärest geworden er wäre geworden wir wären geworden ihr wäret geworden sie wären geworden Indicativ werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden Viitorul I haben ich haben du haben er haben wir haben ihr haben sie ich du er wir ihr sie 35—Limba germană — c. 1881 .

546 GRAMMATIK haben sein werden Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ Conjunctiv sein sein sein sein sein sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde werdest werde werden werdet werden werden werden werden werden werden werden Viitorul I haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden Indicativ Indicativ ich du er wir ihr sie werde \ wirst geworwird werden ) den werdet I s e m werden/ Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde \ werdest geworwerde werden | den werdet werden/ werde! werdet! werden Sie! Infinitiv werden geworden sein Participiu werdend geworden ich werde \ ich werde \ du wirst du wirst er wird gehabt er wird ^gewesen wir werden / haben wir werden / sein ihr werdet 1 ihr werdet sie werden/ sie werden/ Viitorul II Conjunctiv ich werde du werdest er werde ^gehabt wir werden / haben ihr werdet sie werden/ hab(e)! habt! haben Sie! Infinitiv Prezent Perfect haben gehabt haben Participiu Prezent Perfect habend gehabl : ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde ^ werdest werde ^gewesen werden / sein werdet werden/ sei! seid! seien Sie! Infinitiv sein gewesen sein Participiu seiend gewese n Imperativ .

. b) verbele reflexive — Ich habe mich über diesen Brief gefreut. Verbele tranzitive care exprimă o mişcare se conjugă cu haben: — Sie haben das Zimmer betreten. C. sein / (activ) \ formarea mai mult ca — Er war nach Predeal gefahren. ţintă precisă } ~ Sie h a b e n S e t a n z t E x c e p ţ i e : verbele sein. •—schimbarea unei stări: —Er ist um 7 Uhr erwacht. werden —formarea condiţionalului — Würdest du einen A usflug machen? \ioTmdLrea. I Er ist zu Hause geblieben. — Er hat gekonnt. Es ist spät geworden. perfectului (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu sein îl formează : a) verbele intranzitive care ex­ primă — o mişcare cu o ţintă pre. . Jormarea viitorului — Er wird fragen. b) verbele sein. | Die Familie Hardekopf ist im begegnen: Ernst-Drucker.MORPHOLOGIE 547 96 întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp A. bleiben.Theater gewesen.1 Der Knabe ist nach Hause cisă: J gelaufen. c) verbele impersonale — Es hat geregnet. — Er hat lernen können. . care exprimă o mişcare fără o ) „. . }iai)en /formarea perfectului (activ) — Ich habe ihn getroffen \formarea mai mult ca perfectului — Ich hatte ihn getroffen (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben îl formează : a) verbele tranzitive — Ich habe diesen Text übersetzt. . . e) verbele modale B. d) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare 1 „. Wir sind ihnen begegnet. O b s e r v a ţ i e . — Sie sind einen Tag in Mamaia bleiben geblieben. /formarea perfectului —Er ist nach Predeal gefahren. . sau schimbarea unei stări } ~ Sle h a b e n gestanden. pasivului —Er wird gefragt. werden.

Conjunctiv ich du er wir ihr sie könne könnest könne können könnet können Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen Conjunctiv ich du er wir ihr sie müsse müssest müsse müssen müsset müssen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten konnte konntest konnte konnten konntet konnten Indicativ ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften Indicativ ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften Conjunctiv ich du er wir ihr sie müßte müßtest müßte müßten müßtet müßten .548 GRAMMATIK 97 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE MOD Formele de bază können konnte—gekonnt dürfen durfte—gedurft müssen mußte—gemußt Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent kann kannst kann können könnt können Indicativ ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen Indicativ ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen .

MORPHOLOGIE 549 Formele de bază sollen sollte—gesollt wollen wollte—gewollt mögen mochte—gemocht Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent Conjunctiv ich du er wir ihr sie solle sollest solle sollen sollet sollen soll sollst soll sollen sollt sollen Indicativ ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen Indicativ ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Conjunctiv ich du er wir ihr sie wolle wollest wolle wollen wollet wollen Conjunctiv ich du er wir ihr sie möge mögest möge mögen möget mögen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten Indicativ ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Indicativ ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Conjunctiv [ ich du er wir ihr sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten j 1 .

wollen. gewollt. ge­ ge­ ge­ ge­ (gedurft. mögen) etc. gewollt. gesollt. gesollt. ge­ mocht) etc. mocht) du hattest gekonnt (gedurft. gesollt. Conjunctiv ich habe .550 GRAMMATIK Perfect a) Ga verb predicativ: Indicativ ich habe gekonnt (gedurft. ge­ mußt. ge­ gewollt. können (dürfen. gesollt. mögen) du habest. gesollt. mögen) du hast . können (dürfen. gesollt. Mai mult a) Ca verb predicativ: ca perfect Indicativ ich hatte gekonnt (gedurft. gemocht) etc. gewollt. müs­ sen. wollen. ge­ mocht) du hast gekonnt (gedurft. müs­ sen. ge­ (gedurft. können (dürfen. Conjunctiv ich habe gekonnt (gedurft. mocht) etc. gemußt. ge­ mußt. gewollt.. gemocht) du habest gekonnt (gedurft. ge­ . ge­ gewollt. können (dürfen.. wollen.. mögen) etc.. müs­ sen. gesollt. sollen. sollen. mußt. gewollt. Conjunctiv ich hätte gekonnt mußt.. mußt. sollen. mocht) etc. müs­ sen. gewollt. gemußt. gesollt.. mocht) du hättest gekonnt mußt.. sollen. wollen. b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui alt verb) : Indicativ ich habe ..

sollen. sollen. können (dürfen. wollen. gekonnt (gedurft. können (dürfen. sollen. müs­ sen.. müs­ sen. mögen) etc.. mögen) du hattest... sollen. ge­ mußt. können (dürfen. wollen. gesollt.. müs­ sen. Viitorul I Indicativ ich werde . Conjunctiv ich hätte . müs­ sen. mö­ gen) etc.. können (dürfen. gekonnt (gedurft. ge­ mocht) haben etc. gewollt. Viitorul II Indicativ ich werde .. ge­ mußt.. müs­ sen. ge­ mocht) haben du werdest . wollen. können (dürfen. mögen) du werdest. gewollt. gemußt. müs­ sen. • . ge­ mocht) haben etc. können (dürfen. sollen. mögen) du wirst ... gewollt.. gekonnt (gedurft.. gekonnt (gedurft. gesollt. wollen.. wollen. wollen. sollen.. können (dürfen. gesollt.gemocht) haben du wirst .. können (dürfen. wollen. mögen) du hättest . gemußt. sollen..... wollen. Conjunctiv ich werde ..MORPHOLOGIE 551 Mai mult b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui ca perfect alt verb) : Indicativ ich hatte . mögen) etc.. gesollt. müs­ sen.. gewollt.. mögen) etc. müssen. sollen. Conjunctiv ich werde ..

Ich habe nicht gekonnt. ich mußte perfectul şi participiul perfect ich sollte. hel­ fen etc. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (deci în mod regulat) : O b s e r v a ţ i e . 561) : — Folosite ca verbe auxiliare. Ele sînt deci predar : terito-prezente : sollen — ich soll c) Verbele modale formează im­ ich konnte. gehen. hören. gedurft. gewollt. Dar : Er hat einen Brief auf dem Tisch gelassen.552 GRAMMATIK 98 CARACTERISTICILE VERBELOR MODALE a) La persoana I şi a III-a indicativ prezent. sehen. schema 109. hören. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben -f. gemußt gesollt. sehen. ich wollte. Der fremde Herr hat einen Wagen kommen lassen. Wörterbuch übersetzen] al doilea stă la infinitivul fără zu O b s e r v a ţ i e . gemocht d) Verbele modale care au la in­ können — ich konnte finitiv Umlaut îl pierd la im­ dürfen •— ich durfte müssen —• ich mußte perfect : mögen — ich mochte e) Cînd avem două verbe într-o Kannst du diesen Text ohne propoziţie. helfen. können — ich kann verbele modale (afară de sollen) dürfen — ich darf au Ablaut. . ich durfte. verbele modale nu au desinenţe personale : können dürfen müssen sollen wollen mögen : : : : : : ich ich ich ich ich ich kann darf muß soll will mag — er kann — er darf — er muß • — er soll — er will — er mag b) La indicativul prezent singular. Această regulă se aplică şi la verbele lassen.infinitiv: — Folosite ca verbe predicative. ich mochte cu desinenţele verbelor slabe : gekonnt. (comp. pe lîngă infinitivul unui alt verb. primul fiind modal. pag. Ich halbe zu ihm gehen können. Această regulă se aplică şi la perfectul şi mai mult ca perfectul verbe­ lor : lassen.

äu e ' ^ ^ ^i Indicativul pers. Caracteristicile secundare: a) persoanele a Ii-a şi a III-a singular.ä au -*. weben. stehen. schallen Nu transformă pe e în i(e) : gehen. heben. bewegen.MORPHOLOGIE 553 ÎMPĂRŢIBEA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Infinitivul.gelitten ziehen — zog — gezogen - . i a . a Ii-a ->. Caracteristicile principale: schreiben schrieb geschrieben geschrieben versprechen versprach versprochen versprochen a) Ablaut la imperfect şi de multe ori la participiul perfect: b) desinenţa -en la partici­ piul perfect : B. I ich trage ich laufe ich sehe ich gebe prezent pers.ich höbe — ick führe leiden — litt — . pflegen. indicativ >o -> ö\ conjunct. b) conjunctivul imperfect : imperf.du trägst -i' du läufst —> du siehst ~• du gibst Nu transformă pe a — ä : hauen. genesen.> ä i imperf. > u -» ü' c) alternanţe consonantice la unele verbe : Imperfectul Indicativ : ich kam ich hob ich fuhr Imperfectul Conjunctiv : —• ich käme ~ . schaffen. indicati­ vul prezent : a ->. 99 imperfectul şi participiul perfect: formele de bază ale verbelor VERBELE TARI (Die starken Verben) A.

Verbele auxiliare de timp C. ich ordnete b) desinenţa -(e)te la imperfect: desinenţa . Verbele preterito-prezente: D. gewußt. 97) + wissen (ich weiß). Conjunctivul imperfect ginge stände (stünde) täte Participiul perfect gegangen gestanden getan . Verbele: Infinitiv gehen stehen tun Indicativul imperfect ging stand tat (vezi schema nr.554 GRAMMATIK 100 V E R B E L E SLABE • • (Die schwachen Verben) Caracteristicile verbelor slabe: a) nu schimb ă vocala radicală : lernen — lernte — gelernt ordnen — ordnete — geordnet ich lernte.(e)t la participiul perfect: gelernt. wußte. 95) verbele modale (schema nr. Verbele: Infinitiv kennen brennen rennen nennen senden wenden bringen denken VERBELE NEREGULATE (Die unregelmäßigen Verben) Indicativul imperfect kannte brannte rannte nannte fsandte (sendete (wandte {wendete brachte dachte Conjunctivul imperfect kennte brennte rennte nennte sendete wendete brächte dächte Participiul perfect gekannt gebrannt gerannt genannt fgesandt (gesendet /gewandt \ gewendet gebracht gedacht B. geordnet c) 101 A.

pag.participiul perfect sein Indicativul prezent werden + infinitivul prezent Indicativul prezent werden + infinitivul perfect Vezi: Exemple de conjugare.MORPHOLOGIE 555 102 FORMAREA TIMPURILOR INDICATIVUL 1 (Der Indikativ) Verbe tari Pers. 564. Futurum) Viitorul II (IL Futurum) 1 Verbe tari si slabe Indicativul prezent haben + participiul perfect sein Indicativul imperfect : \. . II şi III : a -> ä au -> au e ->i(e) Verbe slabe Vocala radicală nu se schimbă Prezent (Präsens) ich du er wir ihr sie -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en Verbe tari Imperfect (Imperfekt) ich du er wir ihr sie -(e)st -en -(e)t -en ich du er wir ihr sie Verbe slabe -(e)te -(e)test -(e)te -(e)ten -(e)tet -(e)ten Vocala radicală nu se schimbă Ab­ laut Perfect (Perfekt) Mai mult ca perfect (Plusquam­ perfekt) Viitorul I (I.

Rădăcina verbului + desinenţele conjuncti­ vului.556 GRAMMATIK 102 Observaţii. Toate verbele tari. Verbul sein nu are desinenţă la pers. pers. -ss. a Ii-a şi a IlI-a singular şi persoana a Ii-a plural. Verbele a căror rădăcină se termină în -s. + desinenţele conjuncti­ vului. -z. -t (antworten). 2. -ehn (rechnen). -ß. I şi a III-a singular : ich sei. -tm (atmen) intercalează un e între rădăcină şi desinenţă la indicativ prezent. 1. Verbele slabe a căror rădăcină se termină în -d (reden). O b s e r v a ţ i e . -An (orAnen). . a căror rădăcină se termină in -t şi -d pot intercala vocala e la per­ soana a Ii-a singular imperfect şi trebuie s-o intercaleze la persoana a Ii-a plural imperfect : du hielt(e)st du betrat(e)st ihr hieltet ihr betratet 5. -din (wiAmen). -x au la prezent. Verbele tari. Verbele tari. -tz. Nu are loc nici o alternanţă vocalică.t : da grüßt. a căror rădăcină se termină în -s sau -ß trebuie să intercaleze vocala e la persoana a Ii-a singular imperfect şi o pot intercala la persoana a Ii-a plural imperfect: du lasest du verließest ihr las(e)t ihr verließ(e)t i 103 CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv) Verbe tari Rădăcina verbului Prezent Verbe slabe ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en. precum şi la toate persoanele indicativului imperfect. -gn (begegnen). er sei. 3. care la persoana a Ii-a şi a IlI-a singular au Umlaut sau alternanţa e -*• i(e) şi a căror rădăcină se termină în t nu intercalează vocala e la persoana a Ii-a singular şi nu au desinenţă la persoana a III-a singular p r e z e n t : du hältst du betrittst er hält er betritt Nici verbul (ein)laden nu intercalează vocala e ich lade (ein) du lädst (ein) er lädt (ein) 4. persoana a Ii-a singular numai desinenţa . -ffn (öitnen).

= Conjunctivul imperf. = Conjunctivul imperf. haben . ci o formă perifrastică a conjunc­ tivului.. .participiul perfect sein Mai mult ca perfectul Conjunctivul imperfect :— + participiul perfect sein 1 Viitorul I Conjunctivul prezent werden + infinitivul prezent Viitorul II Conjunctivul prezent werden -\.infinitivul perfect 104 CONDIŢIONALUL (Der Konditionalis — Die Bedingungsform) Condiţionalul nu este un mod. ..infinitivul prez. werden + infinitivul perf. Conjunctivul prezent — : (. werden -f..MORPHOLOGIE 557 Verbe tari Indicativul imperfect ( + Umlaut) + desinenţele conjunctivului ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en Verbe slabe Conjunctivul im­ perfect = indi­ cativul imperfect Imperfect 1 1 Verbe tari şi slabe Perfect _ . Condiţionalul prez. Condiţionalul perf..

was du nicht kennst! soll zu mir kommen! — prin indicativul prezent activ — prin indicativul viitor : — prin infinitivul prezent activ : — prin participiul perfect: — prin verbe modale : — prin adverbe : Her mit dem Doktor! . wissen nu formează imperativul după regu­ lile de mai sus. Un ordin. sein. ob du etwas spielen kannst.j ral) = prezentul formei de politeţe cu inversiune: Sie fragen -* Fragen Sie! • Verbele haben. a II-a sing. ci şi — prin conjunctivul p r e z e n t : Man werfe noch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Ero­ berung des Kosmos! Du kommst sofort her! Du wirst aber sofort herkommen! Einstelgen! Aufgepaßt! Wir auch noch Ilias wollen einmal sehen. fără desinenţa -st du fragst -» frag! şi fără pronume: du antwortest ~» antworte! a şi au din rădăcină nu formează du trägst -> trag! Umlaut la imperativ: Persoana a II-a plural = persoana I a II-a plural prezent. un Îndemn. a II-a plural forma de politeţe haben habe! habt 1 sein sei! seid! werden werde! werdet! wissen wisse! wißt! haben Sie! seien Sie! werden Sie! wissen Sie! O b s e r v a ţ i e . werden. fără pronume: I ihr fragt -> fragt! • Forma de politeţe (singular şi piu. pers. un sfat nu se exprimă numai prin imperativ.558 GRAMMATIK 105 IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) Persoana a II-a singular = persoana a II-a singular prezent. ci în felul următor : Infinitivul pers.

spre deosebire de : Das Fenster wird geöffnet = Fereastra se deschide. Ea este întrebată. Cînd o propoziţie în care pronumele man este subiect este trecută la diateza pasivă.: Ich bin gefragt worden. Diateza pasivă a stării exprimă starea subiectului ca rezultat al unei anumite acţiuni: Das Fenster ist geöffnet = Fereastra este deschisă. Acestea nu sînt con­ siderate — în limba germană — moduri pentru că pot avea şi flexiune nominală. pag. El este întrebat. — Dieses Warenhaus wird um 7 Uhr geöffnet. 562). Participiul perfect al verbului de conjugat este invariabil: Er wird gefragt. / prin diateza pasivă : (Der Kleine wird gelobt = Copilul este Diateza pasivă se traduce lăudat) prin pasivul reflexiv: (DieVorlesung wird in diesem Saal gehal­ ten = Prelegerea se ţine în această sală) Uneori diateza pasivă = sein (la timpul corespunzător) + participiul perfect (diateza pasivă a stării).MORPHOLOGIE 559 106 DIATEZA PASIVĂ (Das Passiv) Diateza pasivă = werden (la timpul corespunzător) + participiul per­ fect al verbului de conjugat: Ich werde (wurde) gefragt etc. infinitivul putînd fi întrebuinţat şi ca substantiv (vezi schema nr. La perfect şi mai mult ca perfect. regeln. man se suprimă : Man öffnet dieses Warenhaus um 7 Uhr. Sie wird gefragt. iar participiul şi ca adjectiv şi substantiv (vezi schema nr. 109. 561). 110. pag. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI1 (Die Nominalformen des Verbs) 107 INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) Activ Pasiv Prezent Participiul perfect al verbului de conjugat + werden gefragt werden rădăcina verbului + -en sau fragen. O b s e r v a ţ i e . participiul geworden pierde augmentul ge. . laufen 1 Prin forme nominale ale verbului se înţeleg infinitivul şi participiul.

îl for­ mează toate verbele accentuate la infinitiv prezent pe prima silabă. Participiul perfect fără ge.d -> regelni fahren — gefahren zerbrechen — zerbrochen lernen —• gelernt rechnen — gerechnet erzählen — erzählt Infinitiv -f d B. adică : a) verbele compuse cu particule in­ separabile: b) verbele în -ieren: ] tragen — getragen einsteigen — eingestiegen zerbrechen — zerbrochen erzählen — erzählt studieren — studiert . Participiul perfect: 1) verbe tari = (ge) + rădăcina verbului ( + Ablaut) -\. La aceste verbe.560 GRAMMATIK Perfect participiul perfect + haben sein gefragt haben gelaufen sein geworden sein participiul perfect al verbului de conjugat + worden sein ( = gewor­ den sein = infinitiv perfect de la werden) gefragt worden sein 108 PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) A. ge.îl for­ mează verbele neaccentuate pe pri­ ma silabă.se intercalează între particulă şi verb. Participiul prezent: fahren + d -> fahrend regeln -\.-en 2) verbe slabe = (ge) + rădăcina verbului + -(e)t Participiul perfect cu ge. adică : a) verbele simple b) verbele compuse cu particulă separabilă.

Absicht. b) după verbele care exprimă per­ cepţii senzoriale (sehen. zu. Könnt teţi Was ( = ( = 11 ihr heute kommen? ( = Pu­ veni astăzi?) hatten Sie vorzubereiten? Ce aţi avut de pregătit?) 36—Limba germană . c a : möglich. Zeit: Wir haben die Möglichkeit zu studieren.. Substantivizarea infinitivului Infinitivul prezent activ poate fi substantivizat: lernen ( = a învăţa) -»• das Lernen ( = învăţarea) Infinitivul substantivizat este de genul neutru şi exprimă o acţiune în desfăşurare. hören. ohne . după verbele care exprimă percepţii senzoriale : 3) rareori prin infinitiv : 4) rareori prin supin : Ich höre ihn kommen aud venind). c) după adjective sau participii. statt. lernen. atît cel cu zu cît şi cel fără zu se traduce : 1) de obicei prin conjunctivul pre­ Er muß kommen ( — El trebuie zent sau perfect: să vină). unmöglich. Der Junge half dem Alten den Koffer tragen.. c) după verbele mişcării : Gehst du das Buch kaufen? d) în construcţiile infinitivale cu d) după verbele helfen.zu. Lust. leicht. gewohnt: Es war mir unmöglich hinzu­ gehen. angenehm. Wunsch. 2) prin gerunziu. nelimitată. Er muß gekommen sein ( = E 1 trebuie să fi venit). fehlen) : um sie der Frau zu geben. fühlen e t a j : Ich sehe ihn kommen. heißen ( = be­ Der Kleine nahm Spielsachen. Traducerea infinitivului Infinitivul.MORPHOLOGIE 561 109 întrebuinţarea infinitivului cu zu a) după majoritatea verbelor : Es beginnt zu regnen.. b) după toate acele substantive pe lîngă care poate sta un atribut verbal. Gelegenheit.. unangenehm. de exemplu: Möglichkeit. fără zu a) după verbele modale : Er soll einen Artikel schreiben. bleiben...zu: lehren. um .

... ich werde gefragt.) ( = die Lehranstalt. die gegründete Lehranstalt ( = die Kinder. das de .110 întrebuinţarea participiului perfect prezent a) adjectival: die lebende Biblio­ die schön eingerichteten Studen­ thek tenheime b) adverbial: Er erwiderte la­ Er spricht ausgezeichnet. ( = die Freunde. mai mult ca perfectului şi a diatezei pasive : ich habe (hatte) gefragt. die eben gelesen werden soll) angekommen sind. c) substantivizat: der Eeisende der Angestellte Participiul perfect serveşte la formarea perfectului.. precedat de Participiul perfect al verbelor in­ prepoziţia zu are sens pasiv şi tranzitive are sens activ: exprimă o necesitate: das zu die eben angekommenen Freun­ lesende Buch ( = das Buch... . die spielen. die gegründet wurde) Participiul prezent. . ein ausgezeichnet gelehrter Mann Das Wasser war kochend heiß. Declinarea participiului Participiile întrebuinţate ca adjective (a) şi ca substantive (c) se declină ca adjectivele atributive..) Traducerea participiului Participiul prezent se traduce: Participiul perfect se traduce.. Participiile întrebuinţate ca adverbe (b) sînt invariabile. Sensul participiului întrebuinţat atributiv Participiul prezent întrebuinţat Participiul perfect al verbelor tran­ atributiv are sens activ : zitive are sens pasiv : die spielenden Kinder . de obicei: a) printr-o propoziţie relativă : die a') prin participiu : die geschaffenen Bedingun­ spielenden Kinder = copiii gen = condiţiile create care se joacă dar şi b) printr-un adjectiv sau parti­ b') prin propoziţii relative : die angekommenen Freunde cipiu : = prietenii care au sosit ein glänzender Organisator = un organizator strălucit . chend.

Ruf mich um 5 Uhr a n ! — In propoziţia secundară. unter-. Ich rief dich um 5 Uhr an... über-. parti­ cula nu se desparte de verb : . daß er mich anruft (anrief) Verbele compuse inseparabil — La participiul perfect. ge se formează participiul perfect intercalează între particulă şi fără ge : verbul simplu : erwacht angerufen La infinitivul prepoziţional.. zu se intercalează între par­ ticulă şi verbul simplu : anzurufen Atît separabile cît şi inseparabile pot fi particulele : durch-. um-. wieder-: durchführen — führte durch — durchgeführt ( = a executa) durchleuchten— durchleuchtete — durchleuchtet ( = a radiografia) Uneori acelaşi verb poate fi compus chiar cu aceeaşi particulă atît separabil cît şi inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt ( = a traduce) übersetzen — setzte über — übergesetzt ( = a trece peste un rîu) (trennbar . voll-.MORPHOLOGIE 563 c) printr-un gerunziu : die steigende Produktion = producţia crescîndă d) printr-un substantiv : der Reisende = călătorul c') printr-un substantiv : der Angestellte = salariatul 111 VERBELE COMPUSE (Zusammengesetzte Verben) I inseparabil (untrennbar zusammengesetzte Verben) — Particula inseparabilă este neaccentuată : verbul simplu : zählen verbul compus : erzählen separabil zusammengesetzte Verben) — Particula separabilă este ac­ centuată : verbul simplu : rufen verbul compus : anrufen — în propoziţia principală (la pre­ zent. wider-. imperfect şi imperativ) particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei: Ich rufe dich um 5 Uhr an.

am fugit) du liefst er lief wir liefen ihr lieft sie liefen ich liefe (aş fugi) du er wir ihr sie liefest liefe liefen liefet liefen ich fragte (întrebam. Particula wieder ( = a repc ta). este inseparabilă numai în 1 verbul wiederholen 113 EXEMPLE DE CONJUGARE DIATEZA ACTIVĂ Verb e Indicativ Pre­ zent ich laufe (fug) du läufst er läuft wir laufen ihr lauft sie laufen tari Conjunctiv Verbe Indicativ ich frage (întreb) du fragst er fragt wir fragen ihr fragt sie fragen slabe Conjunctiv ich frage [(să) întreb] du fragest er frage wir fragen ihr fraget sie fragen ich laufe [(să) fug] du laufest er laufe wir laufen ihr laufet sie laufen Im­ per­ fect ich lief (fugeam. am întrebat) du fragtest er fragte wir fragten ihr fragtet sie fragten . fugii. (aş întreba) întrebai.564 GRAMMATIK 112 Particulele inseparabile şi se )arabile Inseparabile beempentergemißverzerAüt inseparabile cit şi separabile durchhinterüberumuntervollwiderwieder Separabile Toate celelalte parti­ cule sînt separabile. 0 b s e r v a ţ i e.

ich werde fragen (voi întreba) du wirst fragen er wird fragen etc. Mai mult ca per­ fect ich war ge­ ich wäre gelau­ laufen fen (fugisem) (aş fi fugit) du warst ge­ du wärest ge­ laufen laufen er war gelaufen er wäre ge­ laufen etc. Conjunctiv ich habe gefragt (am întrebat. . Indicativ ich habe ge­ fragt (am întrebat) du hast gefragt er hat gefragt etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du werdest gefragt haben er werde ge­ fragt haben etc. să fi fugit) du sei(e)st ge­ laufen er sei gelaufen etc. Vii­ tor II ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du wirst ge­ laufen sein er wird gelaufen sein etc. Conjunctiv ich sei gelaufen (am fugit. etc. ich hätte gefragt (aş fi întrebat) du hättest ge­ fragt er hätte gefragt etc.MORPHOLOGIE 565 DIATEZA ACTIVĂ Verbe tari Verbe slabe Per­ fect Indicativ ich bin ge­ laufen (am fugit) du bist ge­ laufen er ist gelaufen etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du wirst gefragt haben er wird gefragt haben etc. etc. ich hatte ge­ fragt (întrebasem) du hattest ge­ fragt er hatte ge­ fragt etc. ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du werdest ge­ laufen sein er werde gelau­ fen sein etc. ich werde laufen ich werde (voi fugi) laufen (voi fugi) du wirst du werdest laufen laufen er wird laufen er werde laufen etc. să fi întrebat) du habest ge­ fragt er habe gefragt etc. Vii­ tor I ich werde fragen (voi întreba) du werdest fragen er werde fragen etc.

-ă) trebat. Indicativ . Indicativ Conjunctiv Imperfect ich wurde ich würde gefragt gefragt (aş fi între­ (eram. etc. -ă) du wirst gefragt du werdest gefragt etc. du wärest ge­ fragt worden etc. -ă) (să fiu între­ bat. fui în­ trebat.566 GRAMMATIK Condiţionalul Prezent ich würde laufen (aş fugi) du würdest laufen er würde laufen wir würden laufen ihr würdet laufen sie würden laufen Perfect ich würde gelaufen sein (aş fi fugit) du würdest gelaufen sein er würde gelaufen sein wir würden gelaufen sein ihr würdet gelaufen sein sie würden gelaufen sein Prezent ich würde fragen (aş întreba) du würdest fragen er würde fragen wir würden fra­ gen ihr würdet fra­ gen sie würden fra­ gen Perfect ich würde gefragt haben (aş fi întrebat) du würdest gefragt haben er würde gefragt haben wir würden gefragt haben ihr würdet gefragt haben sie würden gefragt haben Imperativ lauf! (fugi!) lauft! laufen Sie! frag! (întreabă!) fragt! fragen Sie! DIATEZA PASIVĂ Conjunctiv Prezent ich werde gefragt ich werde ge­ fragt (sînt între­ bat. bat. -ă) am fost întrebat. etc. am bat. sînt întrebat. -ă) fost. -ă) du warst ge­ fragt worden etc. -ă) du bist gefragt du sei(e)st ge­ worden fragt worden etc. Perfect ich bin gefragt ich sei gefragt worden worden (am fost între­ (să fi fost. -ă. Mai mult ca perfect ich war gefragt ich wäre gefragt worden worden i (fusesem în(aş fi fost întrebat. etc. -ă) du wurdest du würdest gefragt gefragt etc.

-ă) du wirst ge­ du werdest fragt worden gefragt wor­ sein den sein etc. -ă) du würdest gefragt werden du würdest gefragt worden sein etc. -ă) (aş fi fost întrebat.MORPHOLOGIE 567 Indicativ Viitorul ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. fugind) fragend (care întreabă. întrebată) Pasiv gefragt werden (a fi întrebat) gefragt worden sein (a fi fost întrebat) . etc. etc. Conjunctiv I Ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. Condiţionalul Prezent Perfect ich würde gefragt werden ich würde gefragt worden sein (as fi întrebat. -ă) întrebat. -e) seien Sie (werden Sie) gefragt! (fiţi întrebat. Indicativ Conjunctiv Viitorul II ich werde ge­ ich werde ge­ fragt worden fragt worden sein sein (voi fi fost (voi fi fost întrebat. -ă) (fiţi întrebaţi. -ă) gefragt (întrebat. întrebînd) Perfect gelaufen (fugit. -ă) du werdest gefragt wer­ den etc. -ă) du wirst ge­ fragt werden etc. -ă) F O R M E L E NOMINALE Infinitivul Activ Prezent Perfect laufen (a fugi) gelaufen sein (a fi fugit) fragen (a întreba) gefragt haben (a fi întrebat) Participiul Prezent laufend (care fuge. Imperativul sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! (fii întrebat.

ich hatte mir gemerkt du hattest dir gemerkt etc. ich hätte mich gefreut du hättest dich gefreut etc. ich habe mir gemerkt du hast dir gemerkt etc.IT4 VERBELE REFLEXIVE (Reflexive Verben) Indicativ Prezent ich du er wir ihr sie Sie freue freust freut freuen freut freuen freuen mich dich sich uns euch sich sich ich merke du merkst er merkt wir merken ihr merkt sie merken Sie merken mir dir sich uns euch sich sich ich freue du freuest er freue wir freuen ihr freuet sie freuen Sie freuen mich dich sich uns euch sich sich ich du er wir ihr sie Sie merke merkest merke merken merket merken merken mir dir sich uns euch sich sich Conjunctiv Imperfect ich freute mich du freutest dich er freute sich wir freuten uns ihr freutet euch sie freuten sich Sie freuten sich ich merkte mir du merktest dir er merkte sich wir merkten uns ihr merktet euch sie merkten sich Sie merkten sich Perfect ich habe mich gefreut du hast dich gefreut etc. . ich hätte mir gemerkt du hättest dir gemerkt etc. ich habe mir gemerkt du habest dir gemerkt etc. Identic cu imperfectul indicativ Mai mult ca perfect ich hatte mich gefreut du hattest dich gefreut etc. ich habe mich gefreut du habest dich gefreut etc.

oben unten überall nirgends links rechts = = = = = = sus jos pretutindeni nicăieri la stînga la dreapta wohin ? (mişcare) — herein •— herauf etc. II ich werde mir gemerkt haben du werdest dir gemerkt haben etc. ich werde mir merken du werdest dir merken etc. ich werde mich freuen du werdest dich freuen etc. O b s e r v a ţ i e . ich werde mir merken du wirst dir merken etc. ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) 115 întrebările : wo? (stare pe loc) hier (da) dort hinten vorn drinnen draußen hinein hinauf i ADVERBELE DE LOC (Die Ortsadverb] en) = = = = = = aici acolo mapoi înainte înăuntru afară etc. hinaus — heraus hinunter — herunter . ich werde mir ich werde mich gemerkt haben gefreut haben du wirst dir du werdest dich gemerkt haben gefreut haben etc. ca pronumele de politeţe personal şi posesiv. Viitorul ich werde mich gefreut haben du wirst dich gefreut haben etc.MORPHOLOGIE 569 Viitorul I ich werde mich freuen du wirst dich freuen etc. etc. La forma de politeţe pronumele reflexiv se scrie cu iniţială şi nu cu iniţială mare. Imperativul freu dich! freut euch! freuen Sie sich! merk dir! merkt euch! merken Sie sich! mică.

manchmal = uneori stündlich = la fiecare oră. Adverbe sînt şi cuvintele interogat Lve : wo ? = unde? wohin ? = încotro ? woher ? = de unde? 116 Întrebările : wann? II. stundenlang = ore întregi tagelang = zile întregi. niemals = niciodată. ADVERBELE DE TIMP (Die Zeitadverbien) heute = astăzi. Adverbul her şi compusele lui exprimă direcţia spre acela care vorbeşte. immer = totdeauna damals = pe atunci. seit langem — de mult immer = totdeauna. seit wann? wie lange? wie olt? 117 Întrebările : wie? III. = = = = = = foarte extrem de în zadar numai. doar puţin de-abia . ewig = veşnic lange = mult timp. täglich = zilnic wöchentlich = săptămînal. erst = abia seither. seitdem = de atunci. jetzt = acum nie. schließlich = în sfîrşit. jährlich = anual etc. zuerst = mai întîi endlich. gewöhnlich = de obicei selten = rareori.570 GRAMMATIK aufwärts abwärts = în sus = în jos vorwärts = înainte rückwärts = înapoi Adverbul hin şi compusele lui exprimă direcţia de la cel care vorbeşte. früh = devreme spät = tîrziu. ADVERBELE DE MOD (Die Adverbien der Art und Weise) gern so umsonst zusammen viel fast überaus = = = = = = = cu plăcere sehr asa äußerst degeaba vergebens împreună nur mult wenig aproape kaum peste măsură etc. stets = mereu häufig = adesea.

cu greu sper. dm aceasta cauza deswegen) andernfalls = în caz contrar. să sperăm vizibil parţial întîmplător din fericire 118 întrebările : warum ? (weshalb. ADVERBELE DE CAUZĂ ŞI DE SCOP (Di«! Adverbien des Grundes und des Zwecks) darum \ daher . altminteri gleichwohl = cu toate acestea etc.. 53).. weswegen?) IV. -sten Comparaţia neregulată a adverbelor Pozitiv oft gern bald Comparativ öfter (häufiger) lieber eher Superlativ am häufigsten am liebsten am ehesten adjectivelor . . dazu = în acest scop wozu? 119 COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Comparaţia adverbelor este identică cu comparaţia (vezi schemele nr. numai că la superlativ se întrebuinţează doar forma : am .MORPHOLOGIE 571 auf welche Weise? schwerlich = hoffentlich = sichtlich = teilweise = zufälligerweise = glücklicherweise = etc. deshalb i aceea. 52..

womit. woran da(r) -f prepoziţie. Ich denke daran. a IlI-a precedat de prepo­ ziţie.) dar : leb denke an ihn. ( = Mă gîndesc la el. » Se formează din : wo + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie + pronume Adverbele pronominale demonstrative se întrebuinţează în locul pronumelui demonstrativ das (la dativ sau la acuzativ) sau al pronumelui personal de pers.) Adverbele pronominale interogative sau relative se întrebuinţează în locul pronumelui was precedat de prepo­ ziţie. daran = la acesta (aceasta etc. se referă în general la lucruri sau la substantive abstracte şi nu Ia persoane.pronume An was denkst du? Woran denkst du? woran = la ce womit = cu ce Ich denke an das.) X . ( = Mă gîndesc la aceasta — la o anu­ mită chestiune. / de ex. Se formează din : da + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie -f.572 Ö8.) damit — cu acesta (aceasta etc. \ wo(r) + prepoziţie. daran Woran denkst du? ( = La ce te gindeşti?) dar : An wen denkst du? ( = La cine te gîndeşti?) leb denke daran. de ex.AMMATIK ADVERBE PRONOMINALE (Die Pronominaladverbien) 120 Adverbe pronominale relative Adverbe pronominale interogative Adverbe pronominale demonstrative: Adverbele pronominale. damit. cît şi cele de­ monstrative. atît cele in­ terogative sau relative.

în exterior betreffs = referitor la bezüglich = referitor la diesseits = de partea aceasta einschließlich = inclusiv hinsichtlich = în vederea infolge — din cauza.MORPHOLOGIE 573 Adverbe pronominale interogative şi relative : —an —auf —aus —bei —durch —-für —in wo(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu Adverbe pronominale demonstrative : —an —auf —aus —bei —durch —für —in da(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu O b s e r v a i i e. avînd în vedere anläßlich = cu ocazia ausschließlich = exclusiv außerhalb = afară din. faţă de. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa . împotriva ohne = fără um = în j u r u l . în termen de jenseits — de partea cealaltă. în afara. de zwischen — între angesichts = în faţa. îna­ inte de. mulţumită entgegen = (în) contra fern= departe de gegenüber = în fală. începînd de aus = din außer = afară de bei — la (stare sau acţiune pe loc) dank — datorită. PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) 121 Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii şi acuzativul an = la. ca ur­ mare inmitten — în mijlocul innerhalb = înăuntrul. la hinter = în spa­ tele in = în. inaintea. la wider = în con­ tra . peste drum de bis = pînă (la) durch — prin entlang — de-a lungul für = pentru gegen = contra. dincolo ab = de (la). Consoana r se intercalează dacă prepoziţia începe cu o vocală. pe (o suprafaţă verti­ cală) auf = pe (o su­ prafaţă orizon­ tală).

se pune de cele mai multe ori după substantiv : 3. gemäß.. la. Meiner Meinung Cişmigiu nach .... de (temporal) von — d e .. Prepoziţia bis poate sta singură sau pe lîngă o altă prepoziţie. . (întrebarea wohin?) timp: Er wohnt auf dem Land. după ( = conform). prin während — în timpul wegen = din cauza zugunsten = în favoarea. Prepoziţiile zuwider. cu t o t (toată) unterhalb = dedesubt unweit = nu departe de vermöge = în virtutea. în spre nächst ~ pe lîngă nebst — împreună cu. în vir­ tutea längs = de-a lungul mangels = în (din) lipsă de mittels = p r i n . cu ajutorul oberhalb = deasupra seitens — din partea (an)statt = în locul trotz = în ciuda ungeachtet = neţinînd seamă d e . . în folosul gemäß = conform cu. se pun de obicei după substantiv : 2. Prepoziţia nach cu sensul de conform. pe lîngă samt — cu. precum şi entlang ( + acuzativ). de l a . îm­ preună cu seit — din. bis nächsten Montag . potrivnic Observaţii. bis zu dem Bahnhof. despre zu = la (mişcare) zuwider = contrar. entgegen. gegenüber. Wohin gehen sie? Ich wohne dem gegenüber. Wo wohnt er? Er kommt am Montag. 1.. după mit = cu nach = d u p ă . în primul caz cere acuzativul: In al doilea este adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : 4. Wann kommt er? Sie gehen in die Stadt.574 GRAMMATIK Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii cu dativul şi acuzativul kraft = în puterea. în ceea ce priveşte întrebuinţarea prepoziţiilor cu dativul şi acuzativul: Verbul care exprimă o stare sau o acţiune pe loc: prepoziţie + dativ (întrebarea wo?) Pe Ungă un complement circumstanţial de prepoziţie + dativ (întrebarea wann?) Verbul care exprimă direcţia unei mişcări: prepoziţie + acuz.

. ori de cîte ori nachdem = după ce ehe = înainte ca bevor = înainte ca. Es regnete. dar auch = şi. w e i l ich ein Telegramm 1. I care nu influenţează asupra topicii: und = şi oder = sau. . cu toate acestea sonst = de altfel Ich will ein Tele­ gramm aufgeben.. cu toate acestea trotzdem = totuşi....zu — pentru a soweit = în măsura în care obwohl — deşi obgleich = deşi trotzdem = cu toate că so daß = aşa încît statt daß — în loc (ca) să statt . zu = fără a als (ob) = ca şi cum als (wenn) = ca şi cînd Ich gehe auf die Post. darum gehe ich auf die Post. după cum indem = în timp ce (se tra­ duce de obicei doar verbul la gerunziu) damit = ca să. întrucît als = cînd. înainte de a während = în timp ce seitdem = de cînd wie = cum. aufgeben will. de ase­ menea sondern = ci denn = căci nämlich = adică allein = dar Ich gehe auf die 2 care influenţează asupra topicii: außerdem = afară de aceasta dann = pe urmă darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea dennoch = totuşi.. d e n n ich will ein Telegramm auf­ geben. coordonatoare Conjuncţii Bindewort) subordonatoare verbul conjugat locul ultim daß = că ob = dacă weil = fiindcă da = fiindcă. nu influen­ ţează topica. ich ging trotz­ dem in die Stadt. fo­ losite în interiorul unei propoziţii. die Observaţie. dacă. l Post. Con­ juncţiile de mai sus.MORPHOLOGIE 575 CONJUNCŢIA (Die K o n j u n k t i o n — D a s 122 A. decît wenn = cînd. u. zu = în loc de a ohne daß = fără (ca) să ohne . pentru ca um. t r o t z ­ dem (dennoch) l ging ich in Stadt. ele nemai fiind considerate con­ juncţii ci adverbe: 2 Es regnete. ori aber = însă.

.. als auch = atît ... ori je .. 123 (Die ach! ah! aha! hm! oh! INTERJECŢIA Interjektion — Das ei! husch! pfui! o weh! p s t ! st! Empfindungswort) hallo! wau... mäh ! meck.... meck! .. Conjuncţii corelative nicht nur ..576 GRAMMATIK 122 B.. nici entweder . desto größere Fortschritte machst du. oder — ori . respectiv un adjectiv la comparativ : Je mehr du lernst.. noch — nici . sondern auch = rm numai .. Je introduce propoziţia secundară. cît şi weder . wau ! miau. Atît după je cît şi după desto (um so) se pune un adverb... miau ! mäh. desto (um so) = cu cît . cu atît O b s e r v a ţ i e .. ci şi sowohl ... desto propoziţia principală.

SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) 125 întrebările : wer? was? Subiectul poate fi exprimat: pnntr-un pronu.ţie secundară : Er ist Student.printr-un infini. strucţie infiniţi. 1 dezvoltată (Der erweiterte Satz] 1 I părţi principale | + subiect predicat 1 părţi secundare \ . printr-un substanţia sau o parte de vorbire substantivizată: Lenchen (Eine Verwandte) pflegte die Kinder. 1SS1 . nen unmöglich Freund gewesen einzuschlafen. circumst. »7—limba germană — c.printr-o propozi­ me: tic sau o con. comple­ atribut ment corn pi.SINTAXA (Die Syntax — Die Satzlehre) PROPOZIŢIA (Der Satz) 124 1 simplă (Der einfache Satz) părţi principale | subiect predicat Propoziţia . war.Es wurde mir Darf man hier vală: offenbar. daß rauchen? Es ist dem Klei.er mein bester Es regnet.

auch au un subiect comun. b).5 78 GRAMMATIK Nu există subiect inclus ca în limba română : — Merg la bibliotecă. doch. a). c) B. Uneori predicatul verbaX este exprimat printr-o locuţiune verbală : Till Eulenspiej »el machte sieh aus dem Stambe. sondern. legate prin und.1 poate fi exprimat: 1 i printr-u n verb predicativ: Marina schrieb ihrem Sohn. Subiectul se omite : a) în propoziţiile imperative cu verbul la imperativ pers. b) Observaţie. subiectul se pune doar o singură dată : Der Regisseur stürzte auf die Bühne und\ (ljX-ItefttsMnfr| nannte den Autor des Stückes. Ich gehe in die Bibliothek. PREDICATUL [Das Prädikat — Die Satzaussage) 12G verbal Predicatul 1. aber. nominal 127 PREDICATUL VERBAJL (Das verbale Prädikat) i . Frühstück! b) în construcţiile infinitivale şi participiale (schema nr. . 159 A. I printr-un verb modal + Infinitiv: Kannst du diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen? O b s e r v a ţ i e. oder. a Ii-a singular şi plural Komm(t) zum. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate.

Sein Wunsch ist. f) printr-un pronume : g) printr-un numeral: h) printr-un adverb : Was ist das? Wir waren zu dritt. Deutsch zu studieren. Er wurde.SYNTAX 579 128 PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) I copula + nume predicativ (Das Prädikativum Prädikatsnomen) Das (Die Kopula — Das Satzband) (de obicei sein sau werden) Er ist Student. Numele predicativ poate fi exprimat: a) printr-un substantiv la nominativ: b) printr-un substantiv la genitiv (rareori) : c) printr-o construcţie prepo­ ziţională : d) printr-un substantiv sau pronume precedat de o con­ juncţie comparativă: e) printr-un adjectiv : O b s e r v a ţ i e . was er sich ge­ wünscht hatte. seit­ dem ich ihn nicht gesehen habe. Wir sind guter Laune. Bukarest wird immer schöner. Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv este de obicei invariabil: Das ist ein neues Wohnviertel. E r (sie. i) printr-un infinitiv sau prin­ tr-o construcţie infinitivală : j) printr-o propoziţie secun­ dară : . Zwei Jahre sind vorbei. Der Knabe wurde Goethes Liebling. Diese Statue ist aus Marmor. es) ist aufmerksam. Er heißt wie sein Vater.

. e) o propoziţie secundară propoziţia atributivă (der Attributsatz) Ist das der Brief.580 GRAMMATIK ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) 129 întrebări: was für ein? welcher? wieviel? wessen? Atributul poate fi exprimat prin : a) adjective sau cuvinte între­ buinţate ca adjective das goldene Äpfelchen vor sechs Tagen b) — Substantive la genitiv (atributul genitival) — Substantive cu prepoziţie (atributul prepoziţional) —• substantive in acelaşi caz cu substantivul determinat (apoziţia) atributul adjectival (das adjektivische Attribut) atributul substantival (das substantivische Attribut) Ein Regisseur dieses Volkstheaters... Gehen Sie zu meinem Nachbar. Die Antwort auf die Frage. dem Bärenwirt! — Der Komponist Zelter c) — adverbe fără prepoziţie — adverbe cu prepoziţie atributul adverbial (das adverbiale Attribut) Wer wohnt in dem Hause dort? Hast du die Zeitung von heute? d) infinitivul cu zu atributul verbal (das verbale Attribut) Wir haben die Möglichkeit zu lernen. den du heute bekom­ men hast ? ..

Deutsch zu studieren. W. uneori.. 3) atributul verbal: Wir haben die Absicht. atributul adjectival stă. înaintea sau tn urma substantivului determinat: — Meine Mutter hat manch gülden Gewand (J.. Sava c) apozüia (de obicei): Das Ernst-Drucker-Thea­ ter in Hamburg.. sahen den Jungen . 4) propoziţia atributivă: Die Leute aber. . ein ausgesprochenes Volks­ theater . 2) atributul adverbial (ăe obicei): Wir wohnen in jenem Wohn­ block dort. în limbaj poe­ tic.. laufen. O b s e r v a ţ i e . neacordat.. Goethe) — Ein Mädchen.SYNTAX 58 î 130 LOCÜL ATRIBUTULUI 1 înaintea substantivului determinat : 1) atributul adjectival der tieîe Eindruck 1 i în urma substantivului determinat: 1) atributul substantival a) genitival: Der Mittelpunkt der Kul­ tur . (Fr. în special dacă este expri­ mat printr-un nume pro­ priu la genitiv : Schillers Bescheidenheit. 2) atributul substantival. .. die an den Fenstern vorbeigingen.. schön und wun­ derbar . . Schiller) b) prepoziţional: Die Lehranstalt von Sf..

toată propoziţia B. Ich habe noch nicht geantwortet. c) complementului circumstanţial de timp : Ich schreibe heute nicht. c) — complementului circumstanţial de loc şi de mod : Er wohnt nicht (hier) in Buka­ rest. Er spricht nicht gut Deutsch. Du störst mich nicht. o parte de propoziţie Dacă nicht neagă toată propoziţia. înaintea : în urma : IL în propoziţia secundară: a) — numelui predi­ cativ . Er kann nicht kommen. în propoziţia principală: / \. Er fährt noch nicht fort. b) complementului fără prepoziţie : Ich habe das Buch nicht. a) verbului conjugat Du störst nicht. înaintea predicatului: Ich habe dir gesagt. b) — complementului prepoziţional (de obicei) : Ich warte nicht auf dich. — participiului. . se pune : I.582 GRAMMATIK 131 Negaţia „nicht" Nicht poate nega : A. — particulei sep arabile : Das Kleid war nicht teuer. — infinitivului. daß du nicht rauchen sollst.

Ich höre ihn kommen. se întrebuinţează kein. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie : — cu prepoziţie: b) printr-un pronume — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: c) printr-un infinitiv sau printr-o construcţie infiniţivală: d) printr-o propoziţie secundară: . Pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît sau neprecedat de nici un fel de articol. care se pune înaintea substanti­ vului : Ich habe keinen Bleistift. keines. eines se întrebuinţează keiner. Sie hat mich gebeten.SYNTAX 583 B. atunci se pune înaintea cuvîntului pe care vrem să-1 negăm : — Ich habe nicht ihn. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) 132 Complementul poate fi exprimat: Die Menge erreichte den Hörsaal. — Ich fahre nicht aufs Land. ihr Kind solange aufzunehmen. Dacă nicht neagă o parte de propoziţie. Ich habe keine Feder. keine. — Nicht ich fahre aufs Land. Ich warte auf ihn. Ich erwarte ihn. daß der Mieter einen Sohn von zwölf Jahren habe. sondern mein Bruder. Observaţii. kein. Die Villard erzählte. keine. Pentru negarea pronumelui einer. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. Hast du einen ? Leider habe ich keinen. 1. 2. sondern ans Meer. sondern seinen Bruder gesehen. Ich brauche einen Bleistift. eine.

d) prepoziţional (Präpositional­ objekt) întrebările : auf wen? worauf? an wen? woran? etc. 622-630) Ich warte auf ihn. 616. 622) Er erfreute sich eines großen An­ sehens. pag. 618. Ich versuchte sie anzurufen. e) infinitival (Infinitivobjekt) întrebarea : was ? Man fühlt den Frühling nahen. Ich warte auf eine Antwort. Ich habe Geschirr zerbrechen hören. pag. 617) Sie kennt dich.584 GRAMMATIK 133 FELURILE COMPLEMENTULUI a) la genitiv (Genitivobjekt) întrebarea : wessen? (vezi verbele şi adjectivele cu genitivul. pag. 620) So gefiel es dem Publikum c) la acuzativ (Akkusativobjekt) întrebările: wen? was? (vezi verbele şi adjectivele cu acuzativul. pag. . (vezi verbele şi adjectivele prepoziţionale. 621. b) la dativ (Dativobjekt) întrebarea : wem ? (vezi verbele si adjectivele ou dativul.

reg­ nete es. Heute schneit es. Willst du zu ihm gehen. An einem Nachmittag erhielt Paul Besuch. Sie blieben einen Tag hier. Complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă în urma complementului la dativ: Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) das Buch. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie la genitiv : la acuzativ : — cu prepoziţie : b) printr-un adverb — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: d) printr-o propoziţie secundară: . de două exprimat printr-un pronume stă înaintea complementului la dativ: Der Onkel kauft es dem Neffen (ihm). ohne ihn vorher anzurufen? Als ich nach Hause ging.SYNTAX 585- 134 ORDINEA COMPLEMENTELOR IN PROPOZIŢIE Se poate întîmpla ca acelaşi verb să fie determinat complemente: unul la acuzativ şi altul la dativ. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANpAL (Das Adverbiale — Die Umstandsbestimmung) 135 Complementul circumstanţial poate fi exprimat: Er kam eines Tages zu mir. Seit gestern ist er hier.

de timp (Temp or alb estimmung) întrebările : wann? wie lange? seit wann? wie oît? Compl. de cauză (Kausalbestimmung) Întrebările: warum? weshalb? weswegen ? Beide studierten an Universität. circumst. halten. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. Noch den ganzen Abend wurde davon gesprochen. circumst.586 GRAMMATIK 136 FELURILE COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANŢIAL Compl. de loc (Lokalbestimmung) Întrebările: wo? wohin? woher ? Compl. derselben Am 26.. circumst. Mai 1789 mußte Schiller seine erste Vorlesung . de mod (Modalbestimmung) Întrebările: wie? auf welche Weise? Compl. FRAZA (Der zusammengesetzte Satz) 137 I prin coordonare (Satzverbindung) I propoziţie propoziţie principală + principală (Hauptsatz) (Hauptsatz) i Fraza ! 1 prin subordonare (Satzgefüge) 1 propoziţie propoziţie principală + secundară (Hauptsatz) (Nebensatz) . Sie lachten vor Freude.. circumst.

142) . . ihr Mann ist im Ge­ fangenenlazarett. 122 şi nr.. de aseme­ nea sondern = ci denn = căci darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea trotzdem = totuşi dennoch = totuşi sonst — de altfei dann = pe urmă etc. 2 (vezi schemele nr. denn ich lese abends. Der Saal faßte vier­ hundert Menschen. dennoch war kein l Platz frei. sie will ihn ein paar Tage besuchen. und = şi oder = sau aber — însă auch = şi. Meine Augen sind schlechter geworden.SYNTAX 587 FRAZA FORMATĂ PRIN COORDONARE (Die Satzverbindung) 138 prin juxtapunere Fraza formată prin coordonare cu ajutorul conjuncţiilor care nu influen­ ţează asupra topicii care influenţea­ ză asupra topicii Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen..

sei hier in die Schule gegan­ gen. wo der Junge sei und was sie für ihn tun könne.. dacă subiectul pro­ poziţiei secundare este identic cu subiectul propoziţiei regente (vezi schema nr. . was = după ce obwohl = deşi damit = ca să etc. welche.. propoziţie conpropoziţie re­ juncţională: lativă : Wir sahen.. . das ha­ be mit ihm das Zimmer geteilt. 159). als wäre es ein Franzo­ se. Ich wußte da­ fällt sie. weil — fiindcă die.. als = cînd welches. was es war. bin. wenn = cînd welche. Wäre das Wetter schön.588 GRAMMATIK FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE (Das Satzgefüge) 139 Fraza formată prin subordonare ! cu ajutorul cu ajutorul conjuncţiilor pronumelor re­ subordonatoare : lative : daß = că ob = dacă der. der ich Da es glatt ist. nachdem = wer. cu ajutorul cuvintelor interogative : wo? = unde? woher? = de unde? wohin? = înco­ tro ? unde ? was? = ce? wofür? = pen­ tru ce? etc.. der Deut­ sche habe ein Kind. mals nicht. Anumite propoziţii secundare pot fi prescurtate. pnn juxtapunere: (fără cuvînt introductiv) propoziţie se­ cundară neintro­ dusă (camu­ flată) : Die Villard er­ zählte. propoziţie inte­ rogativă indi­ rectă : Die Meunier fragte. daß Ein Mädchen es im Wagen führt den kleinen Bänke gab. das. so fände der Ausflug statt. die.. da = întrucît welcher. rede fran­ zösisch. Jungen..

propoziţii secundare neintroduse sau camuflate (nicht eingeleitete oder verkappte Nebensätze) (vezi schema nr. wenn sie sich nicht fürchte. 145—158).. D. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. este de gradul II. C. als mich Stine aus der Schule holt. . după poziţia lor: a) înaintea propoziţiei principale : b) intercalate în propo­ ziţia la care se referă : c) în urma propoziţiei principale : Da es glatt ist. ist das erste. după gradul de dependenţă: a) Propoziţia care de­ pinde nemijlocit de propoziţia principală este de gradul I : b) propoziţia secundară. după forma lor: 1. propoziţii secundare introduse (eingeleitete Nebensätze) : a) conjuncţionale (Konjunktionalsätze) b) relative (Relativsätze) c) interogative indirecte (Indirekte Fragesätze) (vezi schema nr. Am nächsten Tag.SYNTAX ÎMPĂRŢIREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Die Einteilung der Nebensätze) 140 PROPOZIŢIILE SECUNDARE POT FI ÎMPĂRŢITE A. 139) 2. după funcţia lor sintactică : Orice parte a propoziţiei (afară de predicatul verbal) poate fi expri­ mată printr-o propoziţie secundară (vezi schemele nr. care depinde de o pro­ poziţie de gradul I. falle ich. 139) B.. die wir beim Ein­ steigen bekommen hatten. şi aşa mai departe : Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. Der Schaffner verlangte von uns die Karten.

. 122) . (vezi schemele nr. (vezi schema nr. E i n e s T a g e s er­ hielt Paul B e s u c h ..590 GRAMMATIK TOPICA (Die Wortstellung) 141 TOPICA în propoziţia principală în propoziţia secundară ordine directă (Grundstellung) ordine inversă (Umstellung) poziţie finală (Endstellung) subiect — verb conjugat (— c o m p l e ­ m e n t sau cir­ cumstanţial — partea neconjugabilă a predicatului) ( c o m p l e m e n t sau circumstanţial) — verb conjugat — subiect (— c o m ­ plement sau circumstanţial — partea neconjuga­ bilă a predicatului) N a t ü r l i c h erin­ nere ich m i c h . Spielt er G e i g e ? S o ging alles l a n ­ ge Z e i t g u t . Die ersten zwei waren m i t Paul an d e r G a r t e n ­ l a u b e angelangt... Da es dunkel ist. 142 şi 143) verb conjugat (precedat de partea ne­ conjugabilă a predica­ tului) Ich starrte m e i n e n O n k e l an.

sagteer mir. aber. Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. darum frage ich dich."—sagte Otto — „ich möchte diese Aus­ stellung besich­ tigen. e') în propoziţia inci­ denţă : „Onkel Martin. b) în propoziţia inte­ rogativă parţială (adică cu cuvînt interogativ) : Was gibt's denn ? c) in propoziţiile in­ troduse prin: und. infinitivul. sondern. 138) : „Ich will es gut machen. des­ halb etc. denn : Das war nicht schlecht. Darauf gaben sie sich die Hand." d') în propoziţia prin­ cipală precedată de o propoziţie se­ cundară : Als mein Vater kam. (vezi schema nr. locul II a) în propoziţia enunţiativă : Der Regisseur sturste auf die Bühne.SYNTAX 591 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ I 142 Verbul conjugat Locul predicatului Numele predicativ. . parti­ cula separabilă locul I a') în propoziţia inte­ rogativă totală (adică fără cuvînt interogativ) : Kennst du die Frau? b') în propoziţia im­ perativă : Verzeih mir.. Sie will ihren Mann besuchen.. Gretchen! c') în propoziţiile in­ troduse prin con­ juncţiile coordona­ toare: darum. participiul perfect. denn Paul wohnte außerhalb der Stadt. oder. Ich steige hier aus." locul ultim în toate categoriile de propoziţii principale : Sein Urteil ist sehr streng.

precedată de o propo­ ziţie secundară: Als mein Vater kam. f) Topica în propoziţia princi­ pală. sagte er mir. deshalb. da­ rum frage ich dich.592 GRAMMATIK TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ II 143 Locul subiectului A. Dort hält der Zug nicht! b) Topica în propoziţia interogativă parţială (valabil pentru A şi B) Wer fehlt heute? Wem bist du begegnet? c) Topica în propoziţii interoga­ tive totale: Kennst du die Frau? d) Topica In propoziţii impera­ tive : Seien Sie morgen um 7 Uhr früh hierl e) Topica în propoziţiile in­ troduse prin conjuncţiile: da­ rum... în urma verbului conjugat Ordine inversă a) Topica în propoziţia enunţiativă (valabil pentru A şi B) Ein Zug war gerade angezeigt. deswegen. înaintea verbului conjugat Ordine directă B.. 122 şi 142) : Ich will es gut machen. den­ noch.. trotzdem (vezi sche­ mele nr. .

2. die an den Fenstern vor­ beigingen. du.. daß Laco eine Apfelsine essen wollte. hätte er sich mit mir so viel abgegeben? 2 1 c) Er t a t so. dacă în propoziţie este un pronume : Der Spitalmeister merkte.. du. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. adică particula nu se mai se­ pară de verb. Die Leute. daß er hat (wird) kommen wollen.. 1 2 1 2 (verkappter Neben­ a) Die Villard erzählte.. Topica în propoziţia secundară neintrodusă (camuflată) Topica în propoziţia secundară neintrodusă satz) = topica în propoziţia principală. verbul conjugat (haben sau werden) stă înaintea primului infinitiv: Du weißt. 1881 . Topica în propoziţia secundară introdusă Subiectul a) exprimat printr-un substantiv stă : — imediat după conjuncţie. als wäre er sein Kamerad gewesen. dacă în propoziţie nu este nici un pronume : Es fiel der Mutter ein. daß ihn Eulenspiegel be­ trogen hatte. b) exprimat printr-un pronume. verbele cu particulă separabilă devin insepara­ bile. în propoziţiile secundare. du. stă imediat după conjuncţie: Es fiel der Mutter ein. — imediat după pronume. 38—Limba germană — c. daß er sich . daß daß daß daß er er er er verbul conjugat în locul ultim heute kommt? gekommen ist? kommen muß? krank ist? Observaţii 1. B. Predicatul participiul. în propoziţiile secundare. care con­ ţin un infinitiv dublu. eine Apfelsine gewünscht hatte. infinitivul sau numele pre­ dicativ în locul | penultim Weißt Weißt Weißt Weißt du.593 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ 144 A. b) Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen.

Dacă propoziţia principală este urmată de propoziţia subiec­ tivă. rogative : c) Propoziţiile subiective apar rareori neintroduse. 70. a). ging in die Bibliothek. Propoziţia predicativă se intro­ duce de obicei prin pronume re­ lative : 147 PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ (Der Attributsatz — Der Beifügesatz) întrebări: was für ein? welcher. 72) . O b s e r v a ţ i e . dem ich begegnete. was er sich gewünscht hatte. Es wurde mir offenbar. Wer nicht pünktlich ist. die Du Dir gewünscht hattest. welches? Propoziţia atributivă apare de obicei ca propoziţie relativă: Gazul pronumelui relativ este de­ terminat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară: Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. welche. Der Kollege. Der Kollege. 146 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ (Der Prädikativsatz — Der Aussagesatz) Der Junge wurde. daß ich ob ( = dacă) : meinen besten Freund verloren hatte.594 GRAMMATIK PROPOZIŢIILE SECUNDARE DUPĂ ÎNŢELES 145 PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ (Der Subjektsatz — Der Gegenstandssatz) Întrebări: wer? was? Propoziţiile subiective se introduc: a) prin conjuncţiile daß ( = că). dessen Arbeit ich gerade lese. 71. soll zu b) prin pronume relative sau inte­ Hause bleiben. propoziţia principală începe de obicei cu pronumele es (vezi exemplul de la pct.zi şi schemele nr. (v<. ist Bukarester.

PROPOZIŢIILE CIRCUMSTANŢIALE (Die Adverbialsätze — Die Umstandssätze) 149 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ D E LOC (Der Lokalsatz — Der Ortssatz) întrebări: wo? wohin? woher? Propoziţiile circumstanţiale de loc Ich fand das Buch. woher ( = de unde). was ich dir sage. wohin ( = în­ cotro. Propoziţiile completive se introduc a) prin conjuncţiile daß ( = că). . Ich weiß nicht. unde). wo er wohnt. Er sagte mir. hingelegt hattest. Du sollst niemandem verraten. daß alle das Spital verlassen. er sei krank. ob (— dacă): b) prin pronume şi adverbe re­ lative şi interogative: Propoziţiile completive apar şi ca propoziţii neintroduse (verkappte Nebensätze) : Du wirst sehen. wo du es se introduc prin : wo ( = unde).SYNTAX 595 148 PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ (Der Objektsatz — Der Ergänzungssatz) întrebări: was? wen? wem? wessen? nach wem? wonach? etc.

c) prin conjuncţiile: ehe ( = îna­ inte de). Er antwortete. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la prezent. predicatul la perfect. iar wir viel lesen.. wenn ( = cînd. kauften wir die Kinokarten im Vorverkauf. ori de cîte ori). statt daß ( = în gefragt hätte.. sagte er : . wenn pentru exprimarea raportului de an­ terioritate. b) prin conjuncţiile: nachdem ( = după ce). şi la mai mult ca perfect. trebuie să stea O b s e r v a ţ i e . — dacă predicatul propoziţiei principale stă la imperfect. indem ihn sah. als ich seitdem ( = de cînd). als. bevor ( = înainte de) pentru exprimarea rapor­ tului de posterioritate. • . Nachdem er die Tür geschlossen hatte. Ich freute mich sehr.596 GRAMMATIK 150 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ TEMPORALĂ (Der Temporalsatz — Der Zeitsatz) întrebări : wann? seit wann? wie lange? wie oft? Propoziţiile circumstanţiale temporale se introduc : a) prin conjuncţiile : während ( = în timp ce). ohne daß ich ihn b) prin conjuncţiile: ohne daß ( = fără să). als ( = cînd). în propoziţiile introduse prin nachdem. ( = în timp ce) pentru expri­ marea raportului de simulta­ neitate. indem a) prin conjuncţia indem (con­ juncţia nu se traduce. loc să). j 151 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ MODALĂ (Der Modalsatz — Der Umstandssatz der Art und Weise) întrebări: wie? auf welche Weise? Propoziţiile circumstanţiale modale se introduc : Wir erlernen eine Sprache. verbul predicativ se traduce prin gerunziu). Bevor wir auf die Fakultät gingen.

als wäre er Schauspieler. Propoziţia comparativă ireală poate fi introdusă şi numai prin con­ juncţia als ( = ca şi cînd. mai rar perfectul. als. als ob er Schauspieler wäre (sei). um so) ( = cu cît . verbul conjugat trece în urma conjuncţiei als (verkappter Nebensatz) : Er trägt so schön vor. pentru exprimarea simultanei­ tăţii : Er trägt so schön vor. pentru exprimarea anteriorităţii: Er trug so schön vor. je .SYNTAX 597 152 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ COMPARATIVĂ (Der Komparativsatz — Der Vergleichssatz) Propoziţiile circumstanţiale comparative se introduc: prin conjuncţiile: wie = (cît. wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Modul: conjunctiv — imperfectul. 122) ireală se introduce prin conjuncţiile: als ob. Je regelmäßiger wir lernen. als ob er Schauspieler gewesen wäre (sei). după cum. desto größere Fortschritte machen wir. [de] parcă). Modul: indicativ Er war so aufgeregt.. ca şi cum.. als wenn ( = ca şi cînd. [de] parcă). mai rar prezentul. Propoziţia comparativă reală se introduce prin conjuncţiile: wie. . als ob ( = ca şi cum. ca şi cum. cu atît). als ( = decît. Am Schluß gab es einen Skandal. je . wie ihn das Theater noch nie er­ lebt hatte. (desto) etc. als wenn. (vezi schema nr.. [de] parcă) etc. (desto.. als ob er Schauspieler wäre. [de] parcă). în acest caz. ca).. ca şi cînd. — mai mult ca perfectul. cum. Er trägt so schön vor..

weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. 2. după denn verbul conjugat stă în locul doi. 1. so daß şi so . Deci. In propoziţiile introduse prin darum. So schicke ich nur den Brief. pe cînd după weil şi da verbul conjugat se găseşte în poziţie finală. daß ( = aşa . Ich beeile mich. weil (da) es spät ist. 142. da es dort heiß ist. spre de­ osebire de weil şi da... c'). deswegen) există numeroase atingeri semantice. 154 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CAUZALĂ (Der Kausalsatz — Der Umstandssatz des Grundes) Întrebări: warum? weshalb? weswegen? aus welchem Grunde? Propoziţia circumstanţială cau­ zală se introduce în special prin conjuncţiile: weil sau da. Ich beeile mich. daß ich ihn noch erreichte. verbul conjugat stă în locul 1 (vezi schema nr. deshalb. introduce propoziţii principale cauzale. Observaţii.598 GRAMMATIK 153 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONSECUTIVĂ (Der Konsekutivsatz — Der Folgesatz) Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce în special prin conjuncţiile: daß. între propoziţiile cauzale şi propoziţiile conclusive (propoziţiile introduse prin darum. deshalb sau deswegen.. denn es ist spät. încît). . Conjuncţia cauzală denn.. I [ Ich lief so schnell.

şi schema nr. Propoziţia circumstanţială restrictivă (Der Restriktivsatz — Der Einschränkungssatz) întrebări: inwieweit? inwiefern? Eine elektronische Rechenma­ Se introduce prin conjuncţiile: schine kann alles. um mechanisches Denken handelt. O b s e r v a ţ i e . soweit es sich soweit ( = pe cît. (comp. Die Aufführung wurde ernst und aufmerk­ sam aufgenommen. 156 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ (Der Konzessivsatz — Der Einräumungssatz) întrebări: trotz welcher Bedingung ? trotz welches Umstandes ? Propoziţiile circumstanţiale concesive se introduc de obicei prin conjuncţiile : obwohl (trotzdem. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. gab es am Schluß einen großen Skandal. atîta cît) insofern ( = întrucît). obschon) ( = deşi. obgleich. Ich habe ihn früh morgens in ein kleines Cafe gebracht. insoweit etc. posibilă. (comp. 160.SYNTAX 599 155 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ FINALĂ (Der Finalsatz — Der Absichtssatz) Întrebări: wozu? zu welchem Zweck? Propoziţia circumstanţială fi­ nală se introduce în special prin conjuncţia damit ( = ca să). d). cu toate că). Trotzdem ( = dennoch = cu toate acestea. trotzdem (dennoch) gab es am Schluß einen großen Skandal. 157 . In propoziţia finală se între­ buinţează uneori conjunctivul pentru a exprima o acţiune do­ rită. schema nr. totuşi) poate să introducă şi propoziţii concesive princi­ pale. 122) Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde.

condiţională reală ireală propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Indicativ prezent propoziţie secundară (condiţională) Indicativ prezent propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Conjunctiv imperfect (condiţionalul I) propoziţie secundară (condiţională) Conjunctiv imperfect Wenn er sich bessert. m. ca per­ fect Wenn er sich bessert. hätte er sich mit mir nicht so viel abgegeben. . ca perfect (mai rar condi­ ţionalul II) Conjunctiv m. so käme er zu dir. Acţiune Indicativ viitor viitoare: Indicativ prezent Wenn er Zeit hätte. Wenn er Zeit gehabt hätte. Wäre ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen. verbul conjugat trece pe primul loc. O b s e r v a ţ i e . Dacă propoziţia condiţională apare ca propoziţie secundară neintro­ dusă (verkappter Nebensatz). Propoziţia Wenn ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen wäre. m. so hätte er sich mit mir nicht so viel abge­ geben. iar propoziţia principală se introduce de multe ori cu so sau dann: Hätte er Zeit. wäre er zu dir gekommen. käme er zu dir. conjuncţia wenn se omite. Acţiune trecută: Conjunctiv m. führe ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel ein.600 GRAMMATIK 158 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ (Der Konditionalsatz — Der Bedingungssatz) Î n t r e b a r e : unter welcher Bedingung? 1) Propoziţia circumstanţială con­ diţională se introduce prin con­ juncţia wenn ( = dacă) sau 2) apare ca propoziţie secundară neintrodusă (verkappter Neben­ satz). ea stă de obicei Înaintea propoziţiei principale. In acest caz. werde ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel einlühren.

zu D i e drei junge Leute rechneten. Ich bitte rufen. statt daß e r zu Hause bleibt. [an]statt daß) -> ohne. damit ich mich erhole. ihn heute zu treffen. c) Propoziţie modală (conjuncţiile c') Construcţie infinitivală cu ohne daß. h n. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după verbe ca sagen. 2. Ich bitte i h n. a) Propoziţie completivă (con­ juncţia daß) I c h hoffe. (an) statt. Observaţii. erwidern. bemer­ ken. Propoziţia completivă poate fi pre­ scurtată şi dacă subiectul acesteia este în propoziţia regentă complement direct sau indirect.pletivä cu zu Ich hoffe.. Subiectul propoziţiei regente = Subiectul propoziţiei secundare a') Construcţie infinitivală com. E r geht ins Kino. zu. E r geht ins Kino. daß e r mich später anrufen möge.159 PRESCURTAREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Verkürzung der Nebensätze) Propoziţia secundară neprescurtată Propoziţia secundară prescurtată A.. I c h fahre ins Gebirge. mich später anzu- b) Propoziţie damit) finală (conjuncţia b') Construcţie um. D i e drei jungen L e u t e rechneten. um mich zu erholen. ohne daß s i e sich einigen konnten. statt zu Hause zu bleiben. 1. ohne sich einigen zu können.. . zu infinitivală cu I c h fahre ins Gebirge. daß ich ihn heute treffen werde....

pronume sau numeral şi participiu sau adjectiv (atributul propriu-zis).. Numai anumite propoziţii atributive şi circumstanţiale se pot prescurta....602 GRAMMATIK B.. zogen d i e K i n d e r vorbei. determinat de alte elemente sintactice. gegründete L e h r a n ­ stalt. O b s e r v a ţ i e . : Man werte auch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos! h) pentru exprimarea unei do­ rinţe realizabile: Er sei fleißig! c) pentru exprimarea unei ac­ ţiuni dorite. 158) c) în propoziţia compara­ tivă ireală (vezi schema nr. Propoziţii circumstanţiale j D i e höhere L e h r a n s t a l t . 160 A. die von D i e von Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr gegründet wurde. zogen s i e vorbei. a) Propoziţie atributivă relativă (uneori) -> a') Atribut dezvoltat D i e L e h r a n s t a l t . ! în propoziţia principală a) pentru exprimarea unui în­ demn. unei urări etc. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI j 1 . Acestea stau între ar­ ticol. .. Propoziţie atributivă \ 2. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. 155) . b) 1. transformîndu-se în construcţii participiale. Indem d i e Kinder ein Lied sangen. O b s e r v a ţ i e . die von Gheorghe Lazăr gegründet wur­ de.. Ein Lied singend. unei dorinţe ne­ sigure sau irealizabile: Wärest du auch hier! 1 în propoziţia secundară a) în vorbirea şi între­ barea indirectă (vezi schema nr. 152) d) în propoziţia finală (uneori) (vezi schema nr. Atributul dezvoltat constă dintr-un participiu sau adjectiv. . von Gheorghe Lazăr gegründet.. 162 şi 163) b) în propoziţia condiţio­ nală ireală (vezi sche­ ma nr. -»b') Construcţii participiale D i e höhere L e h r a n s t a 11..

ci numai de mod.d) pentru exprimarea unei posi­ bilităţi. 386) Observaţii. 1. Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect au înţeles de trecut. 162 şi nr. binelui omenirii! Mein Freund sagte mir. unei probabilităţi: Ich könnte heute das Buch lesen. 163) . = Prietenul meu mi-a spus că expoziţia este foarte frumoasă. daß die Ausstel­ lung sehr schön sei. b) indicativul prezent (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă —vezi schemele nr. 2. B. Intre conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect nu există deosebire de timp. dem Wohl der Menschheit! — Cosmosul să servească păcii. TRADUCEREA CONJUNCTIVULUI Conjunctivul prezent se traduce prin : a) conjunctivul prezent Der Kosmos diene dem Frieden. pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate: Hätte er mir doch das Buch gebracht! (vezi pag. e) pentru atenuarea unei rugă­ minţi : Könnten Sie mir Ihr Buch geben ? f) de obicei.

.. = Prietenii noştri ne-au scris că vremea este frumoasă şi că (ei) fac multe excursii. und sie habe ihn . Hätte auch ich die Möglichkeit. in ein kleines Cafe gebracht . . = Posibile ar fi şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din diferite ţări. . mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns.. Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect (în special în vorbi­ rea şi întrebarea in­ directă) Die Villard erzählte.604 GRAMMATIK Conjunctivul imperfect se traduce a) condiţionalul optativ prezent. uneori prece­ dat de de prin Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiede­ nen Ländern. mit einem Raumschiff zu fliegen! = De-aş avea şi eu posibilitatea să zbor cu o navă cosmică! b) indicativul prezent (mai rar. der Knabe habe Vertrauen zu ihr.... daß das Wetter schön sei und daß sie viele Aus­ flüge machten. = Doamna Villard povesti că băiatul are încredere în ea şi că ea 1-a dus într-o mică cafenea.

= Cine şi-ar fi închipuit cu ani în urmă că omul va reuşi să învingă legea gra­ vităţii .. = Prietenii mei mi-au scris că vremea a fost frumoasă şi că au făcut multe excursii. = Colegul meu mi-a spus că (el) mă va vizita mîine. . Hätte auch ich dort sein können! = De-aş fi putut fi şi eu acolo! b) indicativul perfect (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Meine Freunde schrieben mir. das Ge­ setz der Schwerkraft zu besiegen ... Conjunctivul viitor se traduce prin : indicativul viitor Mein Kollege sagte mir. daß er mich mor­ gen besuchen werde. uneori precedat de de Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. daß es dem Menschen gelingen wird.SYNTAX 605 Conjunctivul mai mult ca perfect se traduce prin : a) condiţionalul-optativ perfect.. daß das Wet­ ter schön gewesen sei und daß sie viele Ausflüge gemacht hätten.

— în propoziţia condiţionată: Wenn ich Zeit hätte. Condiţionalul perfect se traduce prin : condiţionalul optativ perfect Wenn er Zeit gehabt hätte. Condiţionalul perfect. O b s e r v a ţ i e . . = Prietenii noştri ne-au scris că vor pleca (pleacă) în curînd la Bucureşti. (vezi schema nr. würde ich einen Ausflug ge­ macht halben. daß sie in Kürze nach Bukarest fahren würden. Wenn ich Zeit gehabt hätte. = Aş primi cu braţele deschise un asemenea băiat. würde ich einen Ausflug machen. a) indicativul viitor (uneori prezent) (în special în vorbirea şi în­ trebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. TRADUCEREA CONDIŢIONALULUI Condiţionalul prezent se traduce prin : a) condiţionalul optativ prezent Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aulnehmen. wür­ de er dich besucht haben. te-ar fi vizitat. ÎNTREBUINŢAREA CONDIŢIONALULUI în propoziţia principală — în propoziţia optativă : Den Sohn dieses Deutschen würde ich aufnehmen. in propoziţia secundară mai ales în întrebarea şi vorbi­ rea indirectă : Er sagte.GRAMMATIK 161 A. fiind o formă greoaie. daß sie einen Aus­ flug machen würden. 162) B. se întrebuinţează mai rar in limba germană. = Dacă ar fi avut timp.

3. — daß er gern Schach spiele sau — er spiele gern Schach. Meine Kollegen schrieben mir: „Wir besuchen auch das Dorf­ museum." Vorbirea indirectă: 1. Conjuncţie prezent dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Er sagte mir. Meine Kollegen sagten mir : „Wir fahren in diesem Som­ mer ins Gebirge. — daß sie auch das Dorfmu­ seum besuchen würden sau — sie würden auch das Dorf­ museum besuchen. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Till Eulenspiegel sagte. — daß er alle Krankheiten heilen könnte sau — er könnte alle Krank­ heiten heilen." Till Eulenspiegel sagte : „Ich kann alle Krankheiten heilen". 2. Condiţional prezent (uneori) dacă formele conjuncţie ului imperfect sînt identice cu for­ mele indicatieului imperfect : Meine Kollegen schrieben mir." . — daß sie in diesem Som­ mer ins Gebirge führen sau — sie führen in diesem Sommer ins Gebirge.SYNTAX 607 162 ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR ÎN VORBIREA INDIRECTĂ Vorbirea directă: Indicativul prezent Er sagte mir : „Ich spiele gern Schach. Conjuncţie imperfect a) dacă formele conjunctieului prezent sînt identice cu formele indicatieului pre­ zent : Meine Kollegen sagten mir.

ca perfect Mein Freund sagte mir : „Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge." Eulenspiegel sagte : „Ich habe alle Kranken auf die Beine gebracht. Sie sagten mir : „Wir haben unseren Urlaub im Gebirge verbracht. ca perfect a) dacă formele conjunctivu­ lui perfect sînt identice cu formele indicativului per­ fect : Sie sagten mir. — daß er mich besuchen werde sau — er werde mich besuchen. — daß er seinen Urlaub im Gebirge verbracht habe sau — er habe seinen Urlaub im Gebirge verbracht.m. Conjunctivul m." Indicativul viitor Mein Freund sagte mir : „Ich werde dich besuchen." „Ich habe (hatte) meinen Ur­ laub im Gebirge verbracht. — daß sie ihren Urlaub im Gebirge verbracht hätten sau • • sie hätten ihren Urlaub — im Gebirge verbracht. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte." Vorbirea indirectă 1. ConjunctivulYÜtoT dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse: Mein Freund sagte mir. 2. Conjunctivul perfect dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Mein Freund sagte mir. m .608 GRAMMATIK Vorbirea directă Jmperîect Indicativul—-perfect \ m . . 1. — daß er alle Kranken auf die Beine gebracht hätte sau — er hätte alle Kranken auf die Beine gebracht.

• • daß er alle Kranken — auf die Beine bringen würde sau — er würde alle Kranken auf die Beine bringen. Condiţionalul prezent a) dacă formele conjunctivu­ lui viitor sînt identice cu cele ale indicativului viitor : Sie sagten mir.SYNTAX 609 Vorbirea directă Sie sagten mir : „Wir werden dich besuchen. — daß sie ihm das Buch ge­ ben möge (möchte) sau — sie möge (möchte) ihm das Buch geben." Vorbirea indirectă 2. 2. unui îndemn : Der Vater sagte seinem Jun­ gen. sollen + verbul predicativ pentru exprimarea unui ordin." Eulenspiegel sagte : „Ich werde alle Kranken auf die Beine bringen. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. 1S81 . 1." Imperativul Der Vater sagte seinem Jungen : „Komm sofort zu mir!" Er sagte der Bibliothekarin: „Geben Sie mir bitte das Buch. 39—Limba germana — c. — daß er sofort zu ihm kom­ men solle (sollte) sau — er solle (sollte) sofort zu ihm kommen. — daß sie mich besuchen würden sau — sie würden mich be­ suchen. mögen + verbul predicativ pentru exprimarea unei rugă­ minţi : Er sagte der Bibliothekarin.

după meinen. und wann er mich besuche. 2. de ex. considerînd-o reală. în vorbirea indirectă se poate întrebuinţa şi indicativul: a) dacă cele spuse conţin un adevăr ştiinţific. b) printr-un cuvînt interogativ. în propoziţii interogative totale. ol) er täglich Vorlesungen habe.610 GRAMMATIK Observaţii. 1. 163 Întrebuinţarea timpurilor în întrebarea indirectă este identică cu întrebuinţarea timpurilor în vorbirea indirectă. denken. o presupunere. : întrebarea directă Ich fragte meinen Freund : „Hast du täglich Vorlesungen? Wann besuchst du mich?" întrebarea indirectă Ich fragte meinen Freund. c) In limbajul familiar. De ex. b) dacă povestitorul îşi însuşeşte explicaţia dată. în propoziţii interogative parţiale. glauben. . Regulile vorbirii indirecte stnt valabile şi după anumite verbe care exprimă o convingere. Întrebarea indirectă se introduce : a) prin conjuncţia ob.

CÎTEVA REGULI ORTOGRAFICE (Einige orthographische Regeln) 164 ä — äu la formele pluralului : /R — a ^ în rădăcină \ ^au -* äu la conjugare: Land Haus tragen laufen kam alt kalt kaufen — Länder — Häuser — trägst — läufst — käme — älter •— Kälte

la comparaţie : la derivare :

— Käufer

165

ü—ö , la formele pluralului: la conjugare: Zug Sohn fuhr zog jung hoch Junge hoch — Züge •— Sohne — führe — zöge —jünger — höher — Jüngling — HShe

In rădăcină \

la comparaţie : la derivare :

ei — ai în cele mai multe cuvinte se scrie ei. Ai se scrie în Mai, Kai, Mais, Kaiser s.a.

612

GRAMMATIK

b, d, g — p, t, k 166 Pentru a şti dacă un cuvînt se scrie cu terminaţia b, d, g sau p, t, k, ne orientăm după o formă prelungită printr-o vocală : Korb — Körbe; Bai — .Bäder; Tag — Tage; Haujţt — Häupter; bat — baten; pflückt —• ^ftöcken.

167 end se scrie:

end —-ent la substantive : Fnistation la adjective : endlos la substantive : Abeni la adverbe : dringend la participiul prezent:

— la începutul cuvîntului com­ pus : — la sfîrşitul cuvîntului:

singeni

ent se scrie : — la începutul cuvîntului: la verbe (ent = prefixul inse­ parabil) : entfernen la substantive derivate din verbe : , 'Entfernung înaintea sufixului -lich(de obicei) : wöchentlich das Experiment

— la sfîrşitul cuvîntului : — în sufixul -ment la cuvinte de origine negermană :

168
V

v — î — ph se scrie în : a) cuvintele compuse cu b) prefixul ver-: vergessen prepoziţia cor; vorstellen cuvintele: Vater, Volk, Vetter, Vieh, viel, vier, voll, von, vor, vorder, vorn cuvinte de origine negermană (vezi schema nr. 9) scrie în majoritatea celorlalte cuvinte germane: Frieden, Freundschaft etc. întrebuinţează numai în cuvinte de origine străină (vezi sche­ ma nr. 9)

c) 1 se ph se

EINIGE ORTHOGRAPHISCHE REGELN

613

CU INIŢIALĂ MAJUSCULĂ SE SCRIU 169 a) Primul cuvînt după punct, semnul întrebării, semnul exclamării, în vorbirea directă : „Kennst du sie, Stine?" „Sie kennt dich." b) Substantivele şi părţile de vorbire substantivizate : der Student, der Anwesende, der belehrte c) Adjectivele după alles, etwas, nichts, viel, acestea îndeplinind funcţia morfologică de substantiv : alles Guiţe, etwas Gutes, nichts Neues, viel Schönes d) Adjectivele care fac parte din nume geografice, din titluri etc. : das Schwarze Meer e) Pronumele personal şi pronumele posesiv de politeţe : Rufen Sie mich bitte morgen an. în scrisori, pronumele personal şi posesiv de persoana a II-a sin­ gular şi plural: Tiu, Bir, Bein, Ihr, 'Euch f) Adjectivele în -er, derivate din nume de localităţi: die Hukarester Universität

170

D E S P Ă R Ţ I R E A CUVINTELOR ÎN SILABE

a) O singură consoană între două vo­ cale trece în rîndul următor : b) Din două sau mai multe consoane, ultima trece în rîndul următor : c) Sufixele care încep cu o consoană trec în rîndul următor : d) Sufixele care încep cu o vocală trec împreună cu consoana prece­ dată în rîndul următor : e) Grupele de consoane tz, chs, dt, nk, ng, pf, ck ( = kk) se despart înaintea unei vocale : f) Cuvintele compuse se despart după elementele lor componente:

fra/gen, reijsen lerjnen, trefßen, affinen Freund/schalt, Verwandt-/ schaît Schüße/rm, Arzjnei Bejlohjnung,

sitjzen, wach/sen, Städ/te, win/ken, Fin/ger, Trot­ ten; Wecker = Wekjker Sonnlabend, Inter/esse, wor/in, hin/aus, überlall

614

GRAMMATIK

N u se despart a') grupele de consoane eh, sch, ß, ph, th, st ma/ehen, wa/schere, grüjßen, Phi/lolsolţihie, Ra/ihe/der, ko/sten äs/ihe/tisch Ma/gnet, Sijgnal oder, aber, Ofen

V) gn în cuvintele de origine neger­ mane : c') silabe formate vocală : dintr-o singură

PUNCTUAŢIA (generalităţi) (Die Interpunktion)
171 PUNCTUL

(Der Punkt) se pune: — la sfîrşitul unei propoziţii enun­ ţiative : Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren Stimme. — după numeralele ordinale : der 26. Januar —• după abrevieri: u.a. n u se pune: — după titluri de opere lite­ rare etc. : Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe — în data scrisorilor după indicarea anului: Bukarest, den 16.VI.1964 — în scrisori, după formulele de încheiere : Mit herzlichem Gruß Dein Andrei — la compusele formate din iniţialele cuvintelor : LPG (=Landwirtschaftliche Produktionsgenos­ senschaft)

INTERPUNKTION

172

VIRGULA

(Das Komma — Der Beistrich) Virgula se pune : —• între propoziţiile principale complete, chiar dacă sînt legate prin und, oder, als (comparativ), wie (comparativ) : — Plötzlich wurde es wieder hell, und wir fuhren durch ein grünes Tal. dar : — Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. — între propoziţia principală şi secundară : — Wir sahen, daß es im Wagen Bänke gab. — între propoziţii secundare, dacă nu sînt legate prin und sau oder: — Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu, wenn sie sich nicht furchte, möge sie dem Jungen Wäsche bringen. — înaintea construcţiilor infinitivale : —• Es ist verboten, im Kino zu rauchen. — Er fuhr ins Gebirge, um Ausflüge zu machen.
O b s e r v a ţ i e . Nu se desparte prin virgulă construcţia infinitivală care are funcţia de subiect şi stă înaintea predicatului: — Im Kino zu rauchen ist verboten.

— înainte şi după construcţiile participiale : —• Er trat ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. — Zu Hause angekommen, machten wir uns an die Arbeit.

REGIMUL VERBELOR ŞI ADJECTIVELOR (Rektion der Verben und der Adjektive)
I. VERBE + ACUZATIV

(Verben -f- Akkusativ) în general, în limba germană se construiesc cu acuzativul (adică sînt tran­ zitive) verbele care şi în limba română cer acuzativul. Spre deosebire de limba română, sînt tranzitive în limba germană urmă­ toarele verbe : a n rufen —• rief an — angerufen = a telefona (cuiva, a chema la telefon) Ich rufe dich um 4 Uhr an. bestehen — bestand — bestanden = a reuşi (la un examen) Er hat die Prüfung bestanden, betragen — betrug — betragen = a se ridica (la) Die Entfernung zwischen der Universität und dem Heim beträgt 500 m. bewohnen —- bewohnte — bewohnt = a locui (în) Goethe bewohnte das Gartenhaus in seiner Jugend. beziehen —• bezog —• bezogen = a se muta (în) Meine Eltern bezogen gestern die Wohnung. brauchen — brauchte —• gebraucht = a avea nevoie (de) Ich brauche dieses Buch. erreichen — erreichte — erreicht = a ajunge (la), a atinge Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. fürchten — fürchtete—gefürchtet = a se teme (de) (comp, verbe + prep., pag. 622) Bis zum Abend fürchte ich es noch, aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. heiraten —• heiratete — geheiratet = a se căsători (cu) Er heiratete eine Jugendfreundin. kennenlernen •—lernte kennen — kennengelernt = a face cunoştinţă (cu) Eines Tages lernte Feng einen Fischer kennen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

61?

Verbele intranzitive pot deveni tranzitive dacă se compun cu unele pre­ fixe, ca, de exemplu, cu prefixul be- : antworten auf + Akk. + Dat. drohen + Dat. folgen + Dat. raten schreiben über + Akk. sprechen über + Akk. steigen auf + Akk. treten in 4-Akk. wohnen in + Dat. beantworten bedrohen befolgen beraten beschreiben besprechen besteigen betreten bewohnen = = = = = = = = = a a a a a a a a a răspunde (la) ameninţa (pe) asculta, a urma sfătui descrie vorbi (despre) se sui (pe) intra (în) locui (în)

II. VERBE + ACUZATIV + DATIV

(Verben -f Akkusativ + Dativ) a b gewöhnen •— gewöhnte ab — abgewöhnt = a se dezobişnui (de) Du mußt dir d a s R a u c h e n abgewöhnen. b e i bringen — brachte bei — beigebracht = a învăţa (pe cineva ceva) Er bringt dem Kind d i e R e g e l bei. glauben •— glaubte — geglaubt = a crede (pe cineva), a crede (ceva) Ich konnte dich nicht anrufen, glaube e s mir (comp, verbe + prepoziţii, pag. 622) raten —• riet — geraten = a sfătui Fahre lieber ins Gebirge als ans Meer; ich rate e s dir. verdanken —• verdankte — verdankt = a datora (cuiva ceva) D a s verdanke ich ihm. verzeihen —• verzieh — verziehen = a ierta (pe cineva) Faust fragte Gretchen : „Kannst du e s mir verzeihen?" v o r lesen •— las vor — vorgelesen = a citi (pentru cineva, în faţa cuiva) Ich lese dir d e n B r i e f vor. pentru v o r singen — sang vor — vorgesungen = a cînta, în faţa cuiva, cineva (din gură) Er sang mir e i n L i e d vor. v o r spielen — spielte vor — vorgespielt — a cînta, în faţa cuiva, pentru cineva (la un instrument) Der Kleine spielte den Anwesenden d a s M e n u e t t vor. widmen — widmete — gewidmet = a dedica Ich widme dem Lehrer d a s B u c h . z u schreiben — schrieb zu — zugeschrieben = a atribui Die Grünwieseier schrieben d a s s o n d e r b a r e B e n e h m e n des Neffen seiner Jugend zu.

'618 III. VERBE + DATIV

GRAMMATIK

(Verben + Dativ) ähneln — ähnelte — geähnelt = a semăna (cu) Die jüngste Tochter ähnelte dem Vater, a u s weichen — wich aus — ausgewichen = a ocoli, a evita, a se da la o parte Goethe wich dem „Kritiker" aus. begegnen •—• begegnete — begegnet = a întîlni Ich begegnete ihm gestern. behagen — behagte —• behagt = a prii > Ein Spaziergang würde dir behagen, bekommen —- bekam — bekommen = a prii Die Reise ist ihm nicht gut bekommen. b e i wohnen — wohnte bei —• beigewohnt == a asista (la) Wir wohnten gestern einem Vortrag bei. dienen — diente — gedient = a servi, a sluji Der Kosmos diene dem Frieden! drohen — drohte —• gedroht = a ameninţa Stine drohte dem Jungen, e i n fallen — fiel ein —• eingefallen = a veni în minte, a-şi aminti Seine Telefonnummer fällt mir gerade nicht ein. entfallen — entfiel — entfallen = a scăpa Das Wort ist mir entfallen. e n t g e g e n gehen = ging entgegen — entgegengegangen = a ieşi în întîmpinare Er geht dir entgegen. e n t g e g e n kommen — kam entgegen —• entgegengekommen = a veni în întîmpinare Er kam mir entgegen, entgegnen — entgegnete — entgegnet = a riposta „Sie kennt dich", entgegnet mir mein Kollege. entgehen — entging — entgangen = a scăpa (de) Er entging der Gefahr. entkommen — entkam — entkommen = a fugi, a evada, a scăpa Das Kind entkam der Strafe. entstammen — entstammte —• entstammt = a se trage din, a fi originar (din) Dieser Dichter entstammt einer Arbeiterfamilie. erwidern — erwiderte —• erwidert = a replica „Ich kann jetzt nicht kommen", erwiderte ich meiner Freundin. folgen — folgte — gefolgt = a asculta, a urma Das Kind folgt der Mutter. gefallen — gefiel — gefallen = a plăcea Gefällt dir dieser Stoff ?

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

619

gehören — gehörte —• gehört = a aparţine Wem gehört dieses Buch ? gelingen — gelang — gelungen = a reuşi Die Zeichnung ist mir gelungen. gleichen —• glich — geglichen = a se asemăna (cu) Dieses Haus gleicht sehr dem anderen, g l e i c h kommen — kam gleich — gleichgekommen = a fi egal (cu) Der Weg, der vom Raumschiff „Wostok II" zurückgelegt wurde, kommt fast der Entfernung Erde-Mond-Erde gleich, helfen —• half — geholfen = a ajuta Ich helfe dir gern. n a c h geben — gab nach —• nachgegeben = a ceda (cuiva) Gib dem Kind nicht nach! n a c h gehen — ging nach — nachgegangen = a-şi vedea de...; a urma (pe cineva) Er geht seinem Beruf nach. n a c h kommen — kam nach — nachgekommen = a veni după, a urma Stine kommt mir endlich nach. n a c h laufen — lief nach —• nachgelaufen = a fugi după Der fremde Herr lief dem Neffen mit einer Peitsche in der Hand nach. n a h e gehen — ging nahe — nahegegangen = a afecta, a mişca Die Villard sagte, daß der Sohn des Mieters ihr weit näher gehe als der Mieter. sich nähern — näherte mich — sich genähert = a se apropia (de) Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. nützen — nützte — genützt = a fi de folos Das kann dir nützen. schaden — schadete — geschadet — a dăuna Das Rauchen schadet dir. scheinen — schien — geschienen = a părea Die Arbeit scheint mir nicht schwer. schmecken — schmeckte — geschmeckt = a plăcea Schmeckt dir diese Speise ? trauen — traute — getraut = a avea încredere (în) Ich kenne sie seit kurzer Zeit und traue ihr noch nicht. v o r kommen —• kam vor — vorgekommen = a i se părea Das Benehmen der Freundin kam der Frau verdächtig vor. winken — winkte — gewinkt = a face semn cu mîna Der Vater winkt mir aus dem Fenster. widersprechen — widersprach — widersprochen = a contrazice Er widerspricht dem Lehrer nicht. z u fliegen — flog zu — zugeflogen = a zbura înspre Das Flugzeug fliegt dem Flugplatz zu. z u hören —• hörte zu — zugehört = a asculta Die Studenten hören dem Professor aufmerksam zu.

620

GRAMMATIK

z u rufen — rief zu — zugerufen = a striga (cuiva) „Komm schnell her", rief mir meine Mutter zu. z u steuern — steuerte zu — zugesteuert = a se îndrepta spre Das Schiff steuerte der Küste zu. Verbele sein, werden, fallen, gehen, tun pot fi întrebuinţate la forma imper­ sonală cu dativul persoanei şi cu un adjectiv sau participiu (vezi mai jos : IV. Adj. şi part. + dativ) : Es Es Es Es Es Es Es ist mir gleich (gleichgültig). ist mir nicht schwer. wird mir heiß. fällt mir schwer. geht mir gut. tut mir leid. tut mir weh. = — = — = = = Mi-e egal (indiferent). Nu mi-e greu. Mi se face cald. îmi vine greu. îmi merge bine. îmi pare rău. Mă doare.

IV. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + DATIV

(Adjektive und Partizipien -j- Dativ) ähnlich = asemănător (cu) Sie sieht ihrer Schwester ähnlich. angenehm = plăcut Ihr Besuch ist mir angenehm. behilflich = de ajutor Kann ich Ihnen behilflich sein? bekannt = cunoscut Dieses Werk ist mir nicht bekannt, bequem = comod Mach es dir bequem! böse = supărat (pe) Er war mir böse, dankbar = recunoscător Sie ist dir dankbar, gewachsen = la înălţimea ... Er war der Aufgabe gewachsen, gleichgültig = indiferent Deine Meinung ist mir nicht gleichgültig, klar = lămurit, clar Ist Ihnen die Übung klar? lieb = drag Die Spielsachen waren dem Kleinen lieb, dennoch wollte er sie der alten Frau geben.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

62!

schuldig = dator Der Gast war dem Löwenwirt vier Mark schuldig, treu = credincios Wir bleiben unseren Überzeugungen treu. überlegen = superior Er ist seinem Freund an Bildung überlegen, verdächtig = suspect Stine wurde dem Kleinen verdächtig.

V. VERBE + GENITIV

(Verben + Genitiv) A. Verbe intranzitive bedürfen —- bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) Der Kranke bedarf der Ruhe. gedenken — gedachte — gedacht = a se gîndi (la) Wir gedenken der Helden der Arbeiterklasse. B. Verbe reflexive sich a n nehmen •—• nahm mich an — sich angenommen = a se interesa (de), a avea grijă (de) Er nahm sich des schwachen Schülers an. sich bedienen — bediente mich — sich bedient = a se servi (de) WTir bedienen uns des Wörterbuchs. sich enthalten — enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) Sie enthielt sich der Stimme. sich erfreuen — erfreute mich — sich erfreut = a se bucura (de) Er erfreute sich eines großen Ansehens. sich erinnern — erinnerte mich — sich erinnert = a-şi aminti (de) Erinnerst du dich noch unserer Schulkollegin?
O b s e r v a ţ i e . La verbul erinnern, complementul genitival se înlocuieşte de obicei printr-un complement prepoziţional (comp. : verbe + prepoziţii, pag. 622). Ich erinnere mich deiner = Ich erinnere mich an dich.

sich entsinnen — entsann mich — sich entsonnen = a-şi aminti (de) Ich kann mich des Vorfalls entsinnen. sich rühmen — rühmte mich —• sich gerühmt = a se făli (cu) Er rühmte sich seiner Kenntnisse. sich schämen — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de), a-i fi ruşine (de) Schämst du dich nicht eines solchen Benehmens?

622 VI. ADJECTIVE + GENITIV

GRAMMATIK

(Adjektive + Genitiv) bewußt = conştient (de) Er ist sich seiner Tat bewußt, fähig = capabil (de) Ich war keines Wortes fähig, gewiß = sigur (de) Bist du seiner Zustimmung gewiß? sicher = sigur (de) Wir sind deines Erfolges sicher, wert = vrednic (de), demn (de) Das ist nicht der Rede wert, würdig = demn Er ist deines Vertrauens würdig.
V I I . VERBE + ACUZATIV + GENITIV

(Verben + Akkusativ + Genitiv) Unele verbe cer pe lîngă un acuzativ al persoanei un genitiv al lucrului, de ex. : entheben —• enthob — enthoben = a destitui (din) Man müßte i h n seines Amtes entheben, denn er erfüllt seine Pflicht nicht. persichern — versicherte — versichert = a asigura (de) Sie versicherte m i c h ihrer Freundschaft. würdigen — würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) Sie würdigte i h n keines Blickes.
V I I I . VERBE + PREPOZIŢII

(Verben + Präpositionen) sich a h geben — gab mich ab — sich abgegeben (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de) Gibst du dich mit deinem Brüderchen ab? a b hängen — hing ab — abgehangen (von + Dat.) = a depinde (de) Die Entscheidung hängt nur von dir ab. achten — achtete — geachtet (auf + Akk.) = a fi atent (la) Wir müssen auf die Verkehrszeichen achten, sich a n schließen —- schloß mich an — sich angeschlossen (an 4- Akk.) = a se ataşa (de) Ich habe mich während des Jahres an meine Kollegen angeschlossen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

623

arbeiten — arbeitete — gearbeitet (an -f Dat.) == a lucra (la) Wir arbeiten an einer Grammatik. sich ärgern — ärgerte mich • • sich geärgert (über + Akk.) = a se necăji (de), — a se supăra (pe), (din cauza) Die Mutter ärgerte sich über ihr Kind, a u f passen — paßte auf — aufgepaßt (auî + Akk.) = a fi atent (la) Passen Sie bitte auch auî mein Kind auf! sich ausgeben — gab mich aus — sich ausgegeben (für -f- Akk.) = a se da (drept) Till Eulenspiegel gab sich für einen Arzt aus. sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt (bei + Dat.; für + Akk.) = a mulţumi (cuiva); a mulţumi (pentru ceva) Ich bedankte mich bei dem Beamten für die Auskunft. sich befassen — befaßte mich — sich befaßt (mit + Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik, b e i tragen —• trug bei — beigetragen (zu -f- Dat.) — a contribui (la) Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Vaterlands bei. sich bemühen — bemühte mich - sich bemüht (um + Akk.) = a-si da oste­ — neală, a se strădui (pentru), a depune un efort Er bemühte sich sehr um mich. sich beschäftigen •—• beschäftigte mich — sich beschäftigt (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Ich beschäftigte mich mit dem Studium der deutschen Sprache. sich beschränken — beschränkte mich — sich beschränkt (auf + Akk.) = a se limita (la) Sie dürfen sich nicht nur auf das Lesen und Übersetzen beschränken, bestehen — bestand — bestanden (aus + Dat.) = a se compune (din) Anfangs bestand die Bukarester Universität nur aus drei Fakultäten. bestehen (auf -f- Dat.) = a insista (asupra) Er besteht immer auf seiner Meinung. bestehen (in + Dat.) = a consta (din) In diesem Jahr besteht die Sprachprüfung nur in einer Übersetzung. sich beteiligen —• beteiligte mich —• sich beteiligt (an + Dat.) = a participa (la) Ich beteiligte mich auch an dem Ausflug. blicken — blickte — geblickt (auf + Akk.) = a se uita (la) Felix blickte auf das Blatt. denken — dachte — gedacht (an + Akk.) = a se gîndi (la) Wir denken oft an unsere Schulzeit, e i n dringen —• drang ein — eingedrungen (in + Akk.) = a pătrunde (în) Wir dringen langsam in die Schönheiten dieses Gedichtes ein. e i n sprechen • sprach ein — eingesprochen (auf + Akk.) = a încerca să — convingi (pe cineva)Wir sprachen auî ihn ein, aber er wollte nicht mitkommen.

624

GRAMMATIK

sich entscheiden — entschied mich — sich entschieden (für + Akk.) = a se decide (pentru) Für welchen Stotf hast du dich entschieden? sich entschuldigen —• entschuldigte mich — sich entschuldigt (bei + Dat.) = a se scuza Er entschuldigte sich beim Lehrer wegen der Verspätung. sich entwickeln — entwickelte mich — sich entwickelt (zu + Dat.) = a se dezvolta (devenind...) Gheorghe Lazăr sagte : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln, sondern auch zu seinem leuchtenden - Verstand werden." erschrecken — erschrak — erschrocken (vor + Dat.) = a se speria (de) Das kleine Mädchen erschrak vor dem Hund. erstarren — erstarrte — erstarrt (vor -f- Dat.) = a încremeni (de) Die Grünwieseier erstarrten vor Schreck, als sie den Affen sahen. fliehen — floh — geflohen (vor + Dat.) = a se refugia, a fugi (de, din faţa) Wir fliehen vor dem Regen. forschen — forschte — geforscht (nach + Dat.) == a cerceta, a se interesa (de) Faust forschte nach der Wahrheit. dch freuen — freute mich — sich gefreut (auî -j- Akk.) = a aştepta cu bucurie, a se bucura (de ceva în viitor) Die Studenten freuen sich auf die Ferien. sich freuen (über -f- Akk.) — a se bucura (de ceva în trecut) Die Bauern freuten sich über die gute Ernte. sich freuen (an + Dat.) = a se bucura (de ceva în prezent) Die Mutter freut sich an ihrem Kind. sich fürchten — fürchtete mich—-sich gefürchtet (vor+Dat.)=a se teme (de) Ich fürchte mich vor der Literaturprüfung nicht. gehören —• gehörte — gehört (zu + Dat.) = a face parte (din), a ţine (de) Sie gehörte zu unserer Familie. gelangen —• gelangte — gelangt (zu + Dat.) = a ajunge (la) Er gelangte zu großem Ansehen. gelangen (in + Akk.) = a ajunge (la, în) Der Brief gelangte in seine Hände. gelangen (an + Akk.) = a ajunge (la) Er gelangte an die richtige Adresse. geraten — geriet — geraten (in + Akk.) = a ajunge (în), a nimeri (în) Er ist in eine unangenehme Lage geraten, sich gewöhnen—gewöhnte mich—sich gewöhnt (an+Akk.) = a se obişnui (cu) Ich habe mich schon an diese Arbeit gewöhnt, stauben — glaubte — geglaubt (an + Akk.) == a crede (în) (comp, verbe + acuz. + dativ, pag. 617) Ich glaube an deine guten Absichten.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

625

grenzen •—• grenzte — gegrenzt (an + Akk.) = a se mărgini (cu) Im Osten grenzt unser Vaterland an die Sowjetunion. handeln — handelte — gehandelt (an + Dat.) = a se purta (cu, faţă de) Faust sagte : „Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt." sich handeln (impers.) — handelte —• gehandelt (um + Akk.) = a fi vorba (de, despre) Es handelt sich nicht um dich. hoffen —• hoffte — gehofft (auf + Akk.) = a spera (în) Der Kranke hoffte auf die Besserung seines Zustandes. sich interessieren — interessierte mich — sich interessiert (für + Akk.) == a se interesa (de, pentru) Mein Freund interessiert sich für diesen Radioapparat. kämpfen —• kämpfte — gekämpft (um + Akk.) = a lupta (pentru a cuceri ceva) Die Kommunistische Partei Rumäniens kämpfte um eine neue Gesellschafts­ ordnung. kämpfen — kämpfte — gekämpft (für + Akk.) = a lupta (în folosul cuiva sau al unui lucru) Wir kämpfen für den Frieden. sich klammern — klammerte mich — sich geklammert (an + Akk.) = a se crampona (de) Er klammerte sich an diesen Gedanken. klatschen — klatschte — geklatscht (über + Akk.) = a bîrfi (pe cineva sau ceva) Die Grünwieseier klatschten über jeden Menschen. sich knüpfen — knüpfte mich — sich geknüpft (an -f- Akk.) = a s e lega (de), a fi legat (de) Der Bau der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. sich kümmern — kümmerte mich — sich gekümmert (um -f Akk.) = a se îngriji (de), a se interesa (de) Ich kümmere mich um Kinokarten für heute abend. lachen — lachte — gelacht (über -f- Akk.) = a rîde (de, despre) Ganz Rom lachte über Itellius. leiden —• litt —• gelitten (an + Dat.) = a suferi (de) Ich leide an großen Kopfschmerzen, n a c h denken —• dachte nach —• nachgedacht (über + Akk.) = a se gîndi, a cugeta (asupra) Ich denke noch über deinen Vorschlag nach, sich rächen —- rächte mich — sich gerächt (an -f- Dat.) = a se răzbuna (pe) Er ist zornig und rächt sich jetzt an mir. rechnen —• rechnete —• gerechnet (auf + Akk.) = a conta (pe), a se bizui (pe) Kann ich auf deine Hilfe rechnen ? reden —• redete —• geredet (über + Akk.) = a vorbi despre Wir reden über die Bedeutung dieses Dramas.
*0—Limba germană — c. 1881

626

GRAMMATIK

sich schämen — schämte mich — sich geschämt (vor + Dat.) = a-i fi ruşine (de) Ich schäme mich vor dir. sich schämen (wegen + Gen.) = a-i fi ruşine (de, din cauza) Ich schäme mich meines Benehmens wegen. schimpfen — schimpfte — geschimpft (über + Akk.) = a înjura, a vorbi rău de Warum schimpft er über uns? sich sehnen — sehnte mich — sich gesehnt (nach + Dat.) = a-i fi dor (de) Er sehnt sich nach seinem Heimatsort. siegen — siegte — gesiegt (über + Akk.) = a învinge Das Neue siegt über das Alte. sorgen — sorgte — gesorgt (für + Akk.) = a avea grijă (de), a îngriji Lenchen sorgte für die Kinder wie eine Mutter. sich sorgen (um + Akk.) == a se îngrijora, a-şi face griji Ich sorge mich um meinen kranken Freund. sprechen — sprach — gesprochen (von -f- Dat.) = a vorbi (despre) Wir sprachen gerade von dir. sprechen (über -f- Akk.) = a vorbi (despre) Wir sprachen heute über das Werk des großen Dichters Eminescu. stammen — stammte — gestammt (aus + Dat.) — a se trage (din) Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. stimmen — stimmte — gestimmt (für + Akk.) = a vota (pentru) Sie stimmen für diesen Beschluß. stimmen (gegen -+• Akk.) = a vota contra Sie stimmten gegen diesen Beschluß. suchen — suchte — gesucht (nach + Dat.) = a căuta Er sucht nach einem Vorwand, t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen (an -f- Dat.) = a participa (la) Wir nahmen an dieser Sitzung teil, träumen — träumte — geträumt (von + Dat.) = a visa (despre) Ich träume schon von den Sommerferien. sich verabschieden — verabschiedete mich — sich verabschiedet (von + Dat.) = a-şi lua rămas bun (de la) Vor seiner Abreise verabschiedete er sich von allen Freunden. verfügen — verfügte — verfügt (über + Akk.) = a dispune (de) Mein Kollege verfügt über einen reichen Wortschatz. sich verlassen — verließ mich — sich verlassen (auf + Akk.) = a se bizui (pe) Ich verlasse mich auf Sie. sich verlieben — verliebte mich — sich verliebt (in -f Akk.) = a se îndrăgosti (de) Er hat sich in diese Schauspielerin verliebt, verzichten — verzichtete — verzichtet (auf + Akk.) = a renunţa (la) Ich verzichte auf meinen Plan nicht.

erzählen — erzählte — erzählt (von + Dat.) = a trece pe lîngă.) — a raporta (despre) Er berichtete d e m D i r e k t o r über das Ergebnis seiner Dienstreise.) = a trece — (cu un vehicul) pe lîngă Wir fuhren am Palast der Republik vorüber.) = a creşte (cu) Die Bruttoagrarproduktion wird in der Zeitspanne 1966—1970 um 20% wachsen. zittern — zitterte — gezittert (vor + Dat. .Akk. ich komme gleich!" sich weiden — weidete mich — sich geweidet (an + Dat. wachsen —• wuchs — gewachsen (um -f.) = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. warten — wartete — gewartet (auf + Akk.) = a trece (pe jos) pe lîngă Ich ging am Athenäum vorüber.) = a tremura (de) Ich zitterte vor Kälte.Dat.Akk. berichten — berichtete —• berichtet (über -f. v o r ü b er gehen — ging vorüber — vorübergegangen (an + Dat.) = a povesti (despre) Er erzählte m i r von seiner Arbeit. zweifeln — zweifelte — gezweifelt (an + Dat.) = a se mira (de) Ich wundere mich über dich.) Ich weide mich an diesem Anblick.) = a se adresa (cuiva) Der Professor wandte sich an die Studenten...Akk.) = a mulţumi (pentru) Ich danke I h n e n für die Auskunft. sich wundern —• wunderte mich — sich gewundert (über + Akk. sich wenden — wandte mich — sich gewandt (an -f. IX. VERBE + DATIV + PREPOZIŢII (Verben -f. de) Wir bereiten uns für die Prüfungen vor.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 627 v o r b e i gehen — ging vorbei — vorbeigegangen (an + Dat. a trece prin faţa Ich bin heute an Ihrem Haus vorbeigegangen. v o r ü b e r fahren — fuhr vorüber • vorübergefahren (an -1.) == a aştepta (pe cineva) „Wartet auf mich. danken — dankte — gedankt (für + Akk. sich v o r bereiten — bereitete mich vor — sich vorbereitet (für + Akk.) = a răspunde (la) Ich antworte d i r auf deine Frage.) = a se pregăti (pentru.) = a se desfăta (la vederea .Dativ + Präpositionen) antworten — antwortete — geantwortet (auf + Akk.

) = a întreba (de) Ich fragte i h n nach deiner Adresse. ernennen —.PREPOZIŢII (Verben + Akkusativ + Präpositionen) ändern — änderte — geändert (an + Dat.) = a referi (la).) = a lua drept.) = a privi la Ich sehe I h n e n gern bei der Arbeit zu.schrieb —• geschrieben (über + Akk. rechnen — rechnete — gerechnet (zu + Dat.) = a numi Man ernannte i h n zum Direktor.) = a ajuta la Ich helfe d i r gern bei dieser Arbeit. erinnern — erinnerte — erinnert (an + Akk.) = a feri (de) Die Kleidung schützt d e n M e n s c h e n vor Kälte. entnehmen — entnahm —• entnommen (aus + Dat.) = a fe­ licita (de) Er beglückwünschte s e i n e S c h w e s t e r zu ihrem Geburtstag.)=a aduce aminte (cuiva de ceva) Ich erinnere S i e an Ihr Versprechen.) = a invita (la) Ich lade m e i n e K o l l e g e n zu mir ein.gehalten (für -f. VERBE + ACUZATIV -f. schreiben —. hören —• hörte — gehört (von + Dat. .) = a felicita (de) Ich gratuliere d i r zu deinem Geburtstag.) = a deduce.) = a schimba. merken — merkte —• gemerkt (an + Dat. X.) = a ruga Kann ich S i e um Ihre Zeitung bitten ? e i n laden —• lud ein — eingeladen (zu + Dat.Dat.) = a scrie (despre) Er schreibt e i n B u c h über das neue Leben in unserem Vaterland. bitten — bat — gebeten (um + Akk.) = a observa (după) Ich merke e s au seinem Benehmen. halten — hielt —. beglückwünschen — beglückwünschte —• beglückwünscht (zu + Dat. schützen —• schützte —• geschützt (vor + Dat. a modifica Ich ändere an dem Brief k e i n e n S a t z .ernannte —• ernannt (zu -\. daß etwas geschehen ist.Dat. helfen — half —• geholfen (bei -f. a considera (drept) Ich halte i h n für einen guten Studenten. z u sehen —• sah zu — zugesehen (bei + Dat. a raporta (la) Herr Bitterfeld bezog d a s wieder auf seine Person.628 GRAMMATIK gratulieren — gratulierte — gratuliert (zu -f Dat.) = a recunoaşte (după) Ich erkenne i h n an der Stimme.) = a socoti (printre) Die alten Babylonier rechneten d i e S o n n e zu den Planeten.Akk. beziehen — bezog — bezogen (auf + Akk.) = a auzi (despre) Ich habe d i e s e G e s c h i c h t e von ihm gehört. a scoate Ich entnehme e s aus deinen Worten. erkennen — erkannte —• erkannt (an + Dat. fragen — fragte —• gefragt (nach + Dat.

Dat.) = vesel (de. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + PREPOZIŢII (Adjektive und Partizipien + Präpositionen) befreundet (mit + Dat. böse (über -f.) = a şti (ceva despre) Weißt du e t w a s von ihm? zerlegen — zerlegte — zerlegt (in + Akk.) = a descompune. wissen — wußte — gewußt (von + Dat.) = a convinge Hat er S i e von seiner Aufrichtigkeit überzeugt ? verlangen •—• verlangte —• verlangt (von + Dat.) = experimentat.) = a cere (de la cineva ceva) Er verlangte d a s B u c h von mir. fertig (mit + Dat. freundlich (zu + Dat. din cauza) Er war über die Nachricht froh.Akk.) = (îm)prieten(it) (cu) Ich bin mit ihm seit vielen Jahren befreundet. verwandeln — verwandelte • verwandelt (in + Akk.) = a traduce în Wirst du d i e s e n T e x t ohne Wörterbuch ins Deutsche übersetzen? überzeugen — überzeugte •— überzeugt (von + Dat. froh (über + Akk.) = de acord (cu) Er ist mit meinem Vorschlag einverstanden. entzückt (von + Dat.) = încîntat (de) Die Grünwieseier waren von dem „jungen Engländer" entzückt. cu experienţă lin) Er ist in diesen Fragen erfahren.) = prietenos (faţă de) Er ist zu mir immer freundlich.) = gata (cu) Ich bin mit der Übersetzung fertig. z u r ü c k führen — führte zu rück — zurückgeführt (auf + Akk. begabt (für + Akk. erfahren (in + Dat. wählen — wählte — gewählt (zu + Dat. X I .) = îngrijorat (de) Ich bin um ihn besorgt. besorgt (um -j.) = a reduce (la) Ich führe s e i n B e n e h m e n auf seine Krankheit zurück.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 629 übersetzen — übersetzte •— übersetzt (in + Akk.) = supărat (pe) Warum bist du über ihn böse? einverstanden (mit -f.) = a transforma (în) — Eulenspiegel flüsterte den Kranken ins Ohr: „Ich muß e i n e n von euch in Pulver verwandeln".Akk. a desface (în) Paul und seine Freunde zerlegten d e n S e n d e r in mehrere Teile und versteckten sie in den Bienenkörben. .) = a alege Man wählte m e i n e n F r e u n d zum Verantwortlichen.) = talentat (pentru) Der Kleine ist für Musik begabt.

630 GRAMMATIK gewohnt (gewöhnt) (an + Akk.Dat.) = fericit (de) Er war über das Ergebnis der Prüfung glücklich.) = mîndru (de) Wir sind auî unsere schöne Hauptstadt stolz. wichtig (für + Akk.) = înrudit (cu) Er ist mit mir verwandt. stolz (aul + Akk. glücklich (über + Akk. zornig (über + Akk. furios (pe) Sei nicht über ihn zornig! zufrieden (mit -j. vertraut (mit + Dat.) = important (pentru) Dieser Brief ist îur mich besonders wichtig.Dat.) = supărat.) = familiarizat (cu) Bist du schon mit dieser Arbeit vertraut? verwandt (mit -f. .) = obişnuit (cu) Ich bin an diese Arbeit gewohnt.) = mulţumit (de) Unsere Sportler waren mit dem Ergebnis des Wettspiels zufrieden.

alteori cu acuzativul (vezi schema nr.vor) = a feri de. a păzi (de) erschrecken (vor) = a se speria (de) erstarren (vor) = a încremeni (de) fliehen (vor) = a fugi (de) sich fürchten (vor) = a se teme (de) sich schämen (vor) = a-i fi ruşine (de) schützen ( + Akk. de) hören ( + Akk. + von) = a şti (despre) 1 bei sich bedanken (bei) = a mulţumi (cuiva) sich entschuldigen (bei) = a-şi cere scuze (de la) helfen ( + Dat. 573). + aus) = a de­ duce (din) stammen (aus) = a se trage (din). + bei) = a ajuta (la). + von) = a cere (de la) wissen ( + Akk. + von) = a auzi (despre) sprechen (von) = a vorbi (despre) träumen (von) = a visa (de) überzeugen ( + Akk. -f. a-şi da ajutorul zusehen ( + Dat. . 121.von) = a convinge (de) sich verabschieden (von) = a-şi lua rămas bun (de la) verlangen ( + Akk. în faţa) Prepoziţia VOT pe lingă verbe prepoziţionale cere numai dativul. + nach) = a între­ ba (de) forschen (nach) = a cerceta suchen (nach) = a căuta vor 1 bewahren ( + Akk.vor) = a feri (de) zittern (vor) = a tremura (de. + bei) = a privi (la) nach fragen ( + Akk. -f. pag. + von) = a po­ vesti (despre. -j.PREPOZIŢII PE LÎNGA VERBE PREPOZIŢIONALE (Präpositionen neben präpositionalen Verben) I. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. PREPOZIŢII CU DATIVUL aus bestehen (aus) = a se compune (din) entnehmen ( + Akk. a fi originar (din) mit sich abgeben (mit) = a se ocupa (de) sich befassen (mit) = a se ocupa (de) sich beschäftigen (mit) = a se ocupa (de) von abhängen (von) == a depinde (de) erzählen ( + Dat.

573). a-şi da osteneală (cu) bitten ( + Akk. .für) = a lua.Akk. pag. + zu) wählen ( + Akk.Akk. -\. + zu) sich entwickeln (zu) ernennen ( + Akk. a considera (drept) danken ( + Dat. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. + zu) rechnen (-f. + für) = a mulţumi sich interessieren (für) = a se inte­ resa (de. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. + über) = a ra­ porta (despre) sich freuen (über) = a se bucura (de ceva) klatschen (über) — a bîrfi nachdenken (über) = a se gîndi (asupra) reden (über) = a vorbi (despre) schimpfen (über) = a ocărî siegen (über) = a învinge gegen kämpfen (gegen) = a lupta (împo­ triva) stimmen (gegen) = a vota (în contra) um sich bemühen (um) = a se strădui. pentru) kämpfen (für) = a lupta (pentru) sorgen (für) = a avea grijă (de) stimmen (für) = a vota (pentru) sich yorbereiten (für) = a se pregăti (pentru.zu) gehören (zu) gelangen (zu) gratulieren ( + Dat. + um) = a ruga. + zu) werden (zu) = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a felicita (de) contribui (la) invita (la) se dezvolta numi face parte (din) ajunge (la) felicita (de) socoti (printre) alege deveni II.632 ZU GRAMMATIK beglückwünschen ( + Akk. P R E P O Z I Ţ I I CU ACUZATIVUL ffir sich ausgeben (für) = a se da (drept) sich bedanken (für) = a mulţumi (pentru) sich entscheiden (für) = a se decide (pentru) halten (-}.Akk. a cere (ceva) sich handeln (um) = a fi vorba (de) kämpfen (um) = a lupta (pentru) sich kümmern (um) = a se îngriji (de). + zu) beitragen (zu) einladen (-j. a se interesa (de) sich sorgen (um) = a avea grijă (de) wachsen (um) = a creşte (cu) 1 Prepoziţia über pe lingă verbe prepoziţionale cere numai acuzativul. de) über sich ärgern (über) = a se necăji (de) berichten ( + Dat. 121. -f.

+ auf) = a răs­ punde (la) aufpassen (auf) == a fi atent (la) sich beschränken (auf) = a se limita (la) . bestehen (in) = a consta (di m an denken (an) = a se gîndi (la) erinnern ( + Akk. a trece prin faţa (pe jos) yorüherfahren (an) = a trece prin faţa. a modifica arbeiten (an) = a lucra (la) sich beteiligen (an) = a participa (la) erkennen ( + Akk. + an) = a recu­ noaşte (după) sich freuen (an) = a se bucura (de) handeln (an) = a se purta (cu. pe lîngă (cu un vehicul) YOTühergehen (an) = a trece prin faţa.Dat. + an) = a observa (după) sich rächen (an) = a se răzbuna (pe) teilnehmen (an) = a participa (la) vorhergehen (an) = a trece pe lingă.Akk.PRÄPOSITIONEN NEBEN PRÄPOSITIONALEN VERBEN 633 sprechen (über) = a vorbi (despre) schreiben (über) = a scrie (despre) urteilen (über) = a-şi da părerea (despre) (asupra) III. bestehen (auf) = a insista (asup ra) in -f Dat. PREPOZIŢII verfügen (über) == a dispune (de) sich wundern (über) = a se mira (de) CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL an -f.an) = a schim­ ba. faţă de) sich knüpfen (an) = a se lega (de) leiden (an) = a suferi (de) merken ( + Akk. ändern ( + Akk.Dat. -f. glauben (an) = a crede (în) grenzen (an) = a se mărgini (cu) sich klammern (an) = a se cram­ pona (de) sich wenden (an) = a se adresa (cuiva) auf -f. + an) = a aminti (de) gelangen (an) = a ajunge (la) sich gewöhnen (an) = a se obişnui (cu) Akk. achten (auf) = a fi atent (la) antworten ( + Dat. pe lîngă (pe jos) wachsen (an) = a creşte (în) sich weiden (an) = a se desfăta zweifeln (an) = a se îndoi (de) auf -f.

+ m ) = a trans­ forma (în) zerlegen ( + Akk.auf) = a referi (la) blicken (auf) = a s e uita (la). + auf) = a arunca zwvickführen (+ Akk. ceva) werfen ( + Akk. einteilen ( + Akk. + auf) = a reduce (la) zurückgehen (auf) = a-şi avea ori­ ginea (în) in + Akk. a privi (la) einsprechen (auf) = a încerca să con­ vingi (pe) sich freuen (auf) = a se bucura (de ceva) verzichten (auf) = a renunţa (la) hoffen (auf) = a spera (în) rechnen (auf) = a conta (pe). . sich merken — merkte mir — sich gemerkt = a ţine minte Diese Regel mußt du dir merken. sich erkälten — erkältete mich — sich erkältet = a răci Ich habe mich erkältet. a desface (în) EXEMPLE DE VERBE REFLEXIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR NEREFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt = a mulţumi (cuiva) Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel. -\. + in) = a tra­ duce (în) sich verlieben (in) = a se îndrăgosti (de) verwandeln ( + Akk. sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten = a petrece Wie hast du dich gestern unterhalten? sich verspäten — verspätete mich — sich verspätet = a întîrzia Er verspätet sich nie. a se bizui (pe) verzichten (auf) = a renunţa (la) warten (auf) = a aştepta (pe cineva. + in) = a împărţi (în) gelangen (in) = a ajunge (în) geraten (in) = a ajunge (în) übersetzen ( + Akk.634 GRAMMATIK beziehen ( + Akk. + in) = a descom­ pune (în).

a se năpusti.EXEMPLE DE VERBE INTRANZITIVE SAU TRANZITIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR REFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ entstehen —• stand auf — aufgestanden = a se scula Wir stehen täglich um 6 Uhr auf. . einsteigen — stieg ein — eingestiegen = a se urca (în) Wir steigen ins Auto ein. erschrecken — erschrak — erschrocken = a se speria Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. heißen — hieß •— geheißen = a se numi Wie heißen Sie? Spazierengehen — ging spazieren — spazierengegangen = a se plimba Ich gehe gern nach dem Essen spazieren. spielen —• spielte — gespielt = a se juca In den Parks spielen viele Kinder. stehenbleiben —• blieb stehen — stehengeblieben = a se opri Er blieb am Fenster stehen. steigen —• stieg — gestiegen = a se urca (pe) Wir steigen auf diesen Berg. ertrinken — ertrank — ertrunken = a se îneca Der Bruder einer Kollegin ist ertrunken. zweifeln — zweifelte — gezweifelt = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. heiraten — heiratete — geheiratet == a se căsători (cu) Er hat eine Jugendfreundin geheiratet. verwelken — verwelkte — verwelkt = a se ofili Die Blume ist verwelkt. stürzen — stürzte — gestürzt = a se repezi. zurückkehren — kehrte zurück — zurückgekehrt = a se înapoia Die Theatergruppe kehrte zurück. erwachen — erwachte — erwacht = a se trezi Ich bin um 6 Uhr erwacht. streiten — stritt — gestritten = a se certa Man soll nie streiten. a se prăbuşi Der Regisseur stürzte auf die Bühne.

crt. Traducerea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 befehlen beginnen beißen betrügen beweisen bieten binden bitten blasen bleiben braten brechen brennen bringen denken dringen dürfen empfehlen sich entschei­ den erringen erschließen erschrecken erwerben essen fahren fallen fangen du befiehlst er befiehlt du beißt er beißt du beweist er beweist befahl begann biß betrog bewies bot band bat blies blieb briet brach brannte(e) brachte(ä) dachte(ä) drang durfte(ü) empfahl entschied mich errang befohlen begonnen gebissen betrogen bewiesen geboten gebunden gebeten geblasen geblieben gebraten gebrochen gebrannt gebracht gedacht gedrungen gedurft empfohlen sich entschieden errungen erschlossen erschrocken erworben gegessen gefahren gefallen gefangen h h h h h h h h h s h h h h h s h h h h h s h h s s h a ordona a începe a muşca a înşela a dovedi a a a a oferi lega ruga sufla du bläst er bläst du er du er brätst brät brichst bricht a rămîne a frige a rupe a a a a a arde aduce gîndi pătrunde avea voie du er du er darfst darf empfiehlst empfiehlt a recomanda a se hotărî a a a a a cuceri. repurta deschide. I I I Singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. . du er du er du er erschließt erschließt erschrickst erschrickt erwirbst erwirbt er ißt fährst fährt fällst fällt fängst fängt erschloß erschrak erwarb(ü) aß fuhr fiel fing a dobîndi a mînca a merge (cu un vehicul) a cădea a prinde 1 Dacă verbul formează conjunctivul imperfect în mod neregulat. vocala radicală a con­ junctivului imperfect este pusă în paranteză lîngă indicativul imperfect.LISTA VERBELOR TARI ŞI NEREGULATE 1 (Liste der starken und der unregelmäßigen Verben) Nr. Infinitiv Prezent persoana II. face accesibil se speria du er du er du er du.

I I I singular Indicativul imperfect fand flog floh floß gebar gab ging gelang galt (ö. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Infinitiv Prezent persoana II. h s s s h h s s h s s h h h s h h h h h h h h h s h h h s h h h h h a a a a a a Traducerea finden fliegen fliehen fließen gebären geben gehen gelingen gelten geraten geschehen gewinnen gießen gleichen gleiten graben greifen haben halten hängen (hangen) heben heißen helfen kennen kommen können laden lassen laufen leiden lesen liegen lügen messen du gibst er gibt es du er du er es gelingt giltst gilt gerätst gerät geschieht găsi zbura fugi. ä) geriet geschah gewann goß glich glitt grub griff hatte (ä) hielt hing Participiul perfect gefunden geflogen geflohen geflossen geboren gegeben gegangen gelungen gegolten geraten geschehen gewonnen gegossen geglichen geglitten gegraben gegriffen gehabt gehalten gehangen gehoben geheißen geholfen gekannt gekommen gekonnt geladen gelassen gelaufen gelitten gelesen gelegen gelogen gemessen Verb aux.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 637 Nr. crt. a evadai curge naşte da a merge a reuşi a fi valabil a ajunge a se întîmpla a cîştiga a turna a fi egal (cu) a aluneca a săpa a apuca a avea a ţine a atîrna a ridica a se numi a ajuta a cunoaşte a veni a putea a încărca a lăsa a fugi a suferi a citi a sta culcat a minţi a măsura du gießt er gießt du gräbst er gräbt du er du er hast hat hältst hält du er du er du er du er du er du er heißt heißt hilfst hilft kannst kann lädst lädt läßt läßt läufst läuft hob hieß half (ü. ä) kannte (e) kam konnte (ü) lud ließ lief litt las lag log maß du liest er liest du mißt er mißt .

a voi a trebui a lua a numi a fluiera a sfătui a rupe. er reißt du er du er schläfst schläft schlägst schlägt a bate a se furişa a închide a a a a a scrie striga păşi tăcea înota du schließt er schließt a jura a vedea a fi a trimite a cînta a se scufunda a şedea a trebui a vorbi du er du er siehst sieht bist ist du er du er du er sitzt sitzt sollst soll sprichst spricht . crt. ä) schwur (ü) schwor sah war sandte (sendete) sang sank saß sollte sprach gemocht gemußt genommen genannt gepfiffen geraten gerissen geritten gerannt gerochen gerufen geschaffen geschienen geschoben geschlafen geschlagen geschlichen geschlossen geschrieben geschrien geschritten geschwiegen geschwom­ men geschworen gesehen gewesen gesandt (gesendet) gesungen gesunken gesessen gesollt gesprochen h h h h h h h s h s s h h h h h h h s h h h s h s h h h s h h s h h h a plăcea. Infinitiv Prezent persoana II. a se rupe a călări a a a a a a a alerga mirosi chema crea părea împinge dormi du rätst er r ä t du.GRAMMATIK 1 Nr. Traducerea 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 mögen müssen nehmen nennen pfeifen raten reißen reiten rennen riechen rufen schaffen scheinen schieben schlafen schlagen schleichen schließen schreiben schreien schreiten schweigen schwimmen schwören sehen sein senden singen sinken sitzen sollen sprechen mochte(ö) mußte(ü) nahm nannte(e) pfiff riet riß ritt rannte(e) roch rief schuf schien schob schlief schlug schlich schloß schrieb schrie schritt schwieg schwamm (ö. a dori. I I I Singular du er du er du er magst mag mußt muß nimmst nimmt Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux.

LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 639 Nr. face nimeri. Traducerea 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 springen stehen stehlen steigen sterben stoßen streiten tragen treiben treffen treten trinken tun verderben verdrießen vergessen verlieren verzeihen wachsen waschen weisen wenden werden werfen wissen wollen ziehen du stiehlst er stiehlt du er du er stirbst stirbt stößt stößt sprang stand stahl stieg starb (ü) stieß stritt trug trieb gesprungen gestanden gestohlen gestiegen gestorben gestoßen gestritten getragen getrieben getroffen getreten getrunken getan verdorben verdrossen vergessen verloren verziehen gewachsen gewaschen gewiesen gewandt (gewendet) geworden geworfen gewußt gewollt gezogen s h h s s h h h h h s h h h(s) h h h h s h h h s h h h h a sări a sta a fura a se urca a muri a îmbrînci a se certa a purta a a a a a a mîna. Infinitiv Prezent persoana II. intîlni păşi du trägst er trägt du er du er du du er du er du er du er du er du er du er du er du er du er triffst trifft trittst tritt tust. practica. I I I singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. crt. a se muta . er t u t verdirbst verdirbt verdrießt verdrießt vergißt vergißt wächst wächst wäschst wäscht weist weist wirst wird wirfst wirft weißt weiß willst will traf trat trank tat verdarb verdroß vergaß verlor verzieh wuchs wusch wies wandte (wendete) wurde(ü) warf(ü) wußte(ü) wollte zog a bea a face a (se) strica a supăra a uita a pierde a ierta a creşte a spăla a indica a întoarce a deveni a arunca a şti a voi a trage.

I .

TABLA DE MATERII (INHALTSVERZEICHNIS) - .

.

Übungen Substantivul şi articolul Pronumele personal Verbul Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ das 5 7 9 9 11 12 13 14 14 18 19 20 21 22 22 25 26 27 28 29 32 33 35 35 36 39 40 41 41 Verbele haben şi sein Negaţia Adjectivul Pronumele es 3. Topica in propoziţia principală 3. 3. 2. Declinarea substantivelor 2. Der Speisesaal Grammatik : 1. Das Studentenheim Grammatik : 1. 1881 . 5. 4. Der Unterricht Grammatik : 1. Übungen 2. Lehrstück.TABLA DE MATERII (Inhaltsverzeichnis) Cuvînt înainte Lista abrevierilor 1. Lehrstück. 4. întrebuinţarea prepoziţiilor 41—Limba germană — c. Decimarea slabă a substantivelor 2. Der Hörsaal Grammatik : 1. Pronumele interogativ Übungen 5. Prepoziţiile 3. Lehrstück. 2. Lehrstück. Declinarea numelor de persoane 3. Pluralul substantivelor 2. Ein Ausflug Grammatik : 1. Formarea cuvintelor Übungen 4. 3. Lehrstück.

Ein Besuch Grammatik : 1. 3. Die Uhrzeit Übungen 6. 4. Lehrstück. . Die Bibliothek Grammatik : 1. Lehrstück. 2.644 INHALTSVERZEICHNIS 4. Declinarea mixtă a substantivelor 4. Lehrstück. Der Geburtstag Übungen 9. 3. Lehrstück. Im Warenhaus Grammatik : 1. 4. Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul 2. Übungen 11. Pronumele posesiv 3. Pronumele demonstrativ 2. Ein Brief Grammatik : 1. Formarea cuvintelor 5. Lehrstück. 3. 2. Declinarea substantivelor de origine negermană. Übungen 7. 5. . 5. Formarea cuvintelor Übungen 8. 2. Numerale cardinale 6. Bukarest Grammatik : 1. 4. Übungen 10. Verbe cauzative şi corespondentele lor 3. Übungen (I) Pronumele personal Pronumele nehotărît Prepoziţiile cu acuzativul Ordinea complementelor în propoziţie Contopirea prepoziţiilor cu articolul Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul (completare) Complementul circumstanţial Numeralul cardinal (completare) Formarea viitorului I Prezentul verbelor tari Imperativul Verbul werden Prepoziţiile (continuare) Frazele prin coordonare 42 43 44 45 49 50 52 54 54 55 55 59 61 62 63 64 69 70 78 79 80 80 82 82 83 88 90 90 92 93 93 98 100 101 102 102 103 . Lehrstück. .

Was machen wir am Sonntag? Grammatik : 1. 2. Im Warenhaus Grammatik : 1. 3. 2. Übungen 16. Lehrstück. 5. 3. Übungen Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea numeralelor ordinale Pronumele interogativ (continuare) Verbele impersonale Prepoziţiile cu genitivul . 2. 5. 3. Übungen (II) Imperfectul verbelor slabe Imperfectul verbelor haben. Lehrstück. Übungen 15. 4. Übungen 14. Lehrstück. 4. 3. 5. Das billige Mittagessen Nach Johann Peter Hebel Grammatik : 1. Pronumele nehotărit (continuare) Pronumele demonstrativ (continuare) Numeralele iterative Numeralele distributive Formarea cuvintelor Perfectul Formarea participiului perfect Formarea perfectului întrebuinţarea perfectului Adverbele pronominale Es — pronume demonstrativ Imperfectul verbelor tari Verbele cauzative şi corespondentele lor (continuare) Numeralul ordinal Infinitivul ca imperativ . 6. 2. 4. 3. 5. 4. Lehrstück.INHALTSVERZEICHNIS 645 12. sein şi werden Folosirea imperfectului Pronumele reflexiv Formarea cuvintelor 107 108 109 110 110 112 112 116 117 118 119 120 120 123 124 125 126 126 127 12S 128132 134 135 135 136 136 136 14Î 142 149 150 151 152 152 153 153 13. Auf dem Bahnhof Grammatik : 1. 2. 4. Lehrstück. Eine „schwere" Rechenaufgabe Grammatik : 1. Lehrstück. Ein Mißverständnis Übungen 17.

5. 2. Der Floh Nach Kurt Übungen Tucholsky 221 . Karl Marx und seine Familie Declinarea tare a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Pronumele interogativ (continuare) Regimul verbelor Complementul prepoziţional INHALTSVERZEICHNIS 159 161 162 164 164 165 165 171 174 177 177 178 183 185 189 190 191 191 192 197 199 200 201 201 203 203 203 208 210 213 214 214 215 215 220 Grammatik : 1. 3. Das erste Wort der Wissenschaft Grammatik : 1. Verbele compuse cu particulă inseparabilă şi cu particulă separabilă 2. Verbele neregulate (continuare) 3. 4.646 18. Verbele modale (completare) 4. Lehrstück. Übungen 19. Lehrstück. 2. 2. Lehrstück. Übungen 21. Lehrstück. 5. 4. 5. 3. 6. Eine lastige Geschichte aas dem vorigen Jalirhundert Grammatik : 1. 3. 4. Lehrstück. Ein Telefongespräch Participiile Infinitivele substantivizate Formele nominale ale verbului întrebuinţarea infinitivului f ă r ă zu şi c u Verbele neregulate (completare) Declinarea substantivelor (completare) Verbele auxiliare de mod Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pluralul substantivelor (completare) Pronumele (continuare) Complementul circumstanţial de timp zu Grammatik : 1. Imperativul (completare) 5. Gradele de comparaţie ale adjectivelor şi adverbelor 2. Übungen 22. Die Geschichte von einer lebenden Bibliothek Grammatik : 1. Lehrstück. Formarea mai mult ca perfectului Übungen 20. Formarea cuvintelor Übungen 23. Declinarea adjectivului (completare) 3.

ESEL . 3.. . Pronumele (continuare) 2. Till Eulenspicgel als Arzt Grammatik : 1. Poziţia propoziţiei secundare 3. Declinarea numelor proprii (recapitulare şi comple­ tare) 7. Numele geografice 6. Infinitivul cu zu (continuare) 4. Verbe cu forme duble Übungen 28. Aus Heines Kindheit Grammatik : 1. Formarea cuvintelor Übungen 25. Lehrstück. Dublarea subiectului prin es 5. Goethe und Felix Mendelssohn Grammatik : 1. Infinitivul cu zu (continuare) 3. întrebuinţarea prepoziţiilor Übungen 29. Lehrstück. Lehrstück. Topica în propoziţia secundară 3. Propoziţia completivă directă 2. Pronumele nehotărît (continuare) Übungen 26.Genossenschaft Nach Schuster Dutz Grammatik : 1. Formarea cuvintelor 2. Schiller über seine erste Vorlesung in Jena Grammatik : 1. Lehrstück. Participiile şi adjectivele substantivizate (recapitulare şi completare) 5. Lehrstück. Adjectivele substantivizate 4. Topica în propoziţia principală precedată de o pro­ poziţie secundară 4. Topica în frazele prin coordonare (continuare) Übungen 27. Verbele neregulate de conjugare slabă 4. Diferitele accepţii ale verbului lassen 5. Propoziţia secundară (continuare) Übungen . Lehrstück. Topica în propoziţiile secundare cu predicatul la diateza pasivă 3. Infinitivul pasiv prezent 2. Eine Reise mit dem Flugzeug Grammatik : 1. Genitivul partitiv 3. Topica în frazele prin coordonare (continuare) . Propoziţia cauzală 2. Diateza pasivă 2.INHALTSVERZEICHNIS 647 229 231 232 233 235 235 235 240 242 244 245 245 249 251 252 252 253 253 258 260 262 263 263 269 272 272 272 273 273 274 275 276 280 282 284 284 285 285 286 24.

Verbul scheinen Übungen . Weiskopf Grammatik : 1. 4. Numeralele fracţionare 4. . Das erstemal auf der FUsenbahn Nach Peter Rosegger Übungen 33. Das Goldfischlein Nach Friedrich Wolf Grammatik : 1. Ernst Thälmann Grammatik : 1. Lehrstück. Declinarea substantivelor (completare) Übungen 31. Propoziţia cauzală şi propoziţia conclusivă 2. Lehrstück. Adverbele de loc her şi hin şi compusele lor Übungen 32. . Construcţiile (grupele) infinitivale modale 3. Das goldene Äpfelchen N a c h F. Propoziţiile contrase 3. C. Der junge Engländer Nach Wilhelm Hauff Grammatik : 1. Lehrstück. seit şi bis . 3.648 INHALTSVERZEICHNIS 30. Lehrstück. Pronumele reciproc Übungen 35. Diferitele înţelesuri ale cuvîntului da 3. Lehrstück. Pronumele relativ 3. Der Bienenkorb Grammatik : 1. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbelor modale 4. Construcţiile (grupele) infinitivale 3. Lehrstück. 2. Propoziţia relativă 2. Propoziţia condiţională reală 2. Propoziţia modală 2. Propoziţia secundară consecutivă Übungen 34. Conjuncţiile corelative 4. Freundschaftsdienste Nach Bertolt Brecht Grammatik : 1. . Perfectul şi mai mult ca perfectul verbului lassen 4. Übungen Propoziţia temporală Propoziţia modală Propoziţiile (continuare) Prepoziţii şi conjuncţii — während. 290 292 292 295 295 296 301 303 304 304 305 305 309 311 318 320 320 321 322 325 326 326 327 328 328 332 333 335 336 336 337 342 344 345 345 345 346 36. Propoziţia secundară finală 2. Lehrstück.

Lehrstück. Viitorul II (viitorul anterior) 3. Infinitivul perfect activ 2. Mein Lehrer Nach Johannes Grammatik : 1. Ein Theaterskandal Nach Willi Bredel Grammatik : 1. . Traducerea în limba germană a conjuncţiei dacă 4. Bei Müllers brennt's Grammatik : 1. Übungen 41. Der junge Engländer (Fortsetzung) Grammatik : 1. Propoziţiile comparative 2. 2. Becher Propoziţiile secundare camuflate Diferitele înţelesuri ale conjuncţiei als Prepoziţiile cu dativul (continuare) 649 349 351 351 352 352 353 356 358 359 360 363 365 365 365 366 366 371 371 373 378 379 380 386 387 390 393 394 395 399 401 402 403 408 410 411 411 412 . . Der Beweis Nach Alexander Keller Grammatik : 1. Aus dem Statut der Rumänischen Kommunistischen P a r t e i . Unser Wegweiser. Modul conjunctiv 2. Propoziţia concesivă 2. Propoziţiile condiţionale 2. Nach Anton Breitenhofer B. Formarea timpurilor conjunctivului 3. Die ersten Kosmonauten Grammatik : '1.INHALTSVERZEICHNIS 37. Formarea cuvintelor Übungen 40. Complementul genitival Übungen 38. Übungen R. Complementul la dativ 2. Infinitivul perfect pasiv Übungen 39. Die Partei A. Lehrstück. . Lehrstück. Lehrstück. Diateza pasivă (continuare) Übungen 44. Lehrstück. întrebuinţarea conjunctivului în propoziţiile principale Übungen 42. Formarea perfectului şi mai mult ca perfectului (completare) 3. Lehrstück. Condiţionalul Übungen 43. Lehrstück. Lehrstück. 3. Complementul (generalităţi) 4. Salzburg ist die Hauptstadt Nach Egon Erwin Kisch Grammatik : 1.

nach Heinrich Mann GRAMATICA Fonetica. 3. von Johann Wolfgang Goethe Wanderers Nachtlied.August. von Oskar Pastior Die Internationale Hymne der Weltjugend Gefunden.. Lehrstück. Becher Kleine Geschichten aus dem Leben großer Männer Eine Erinnerung aus meiner Kindheit. 2. Weimar Nach Theo Piana Grammatik : Construcţiile participiale Übungen 47. Vorbirea indirectă 2. Lehrstück. von Heinrich Heine Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration. von Johannes R. von Johannes R. Übungen der Entwicklung unseres Landes Atributul dezvoltat Traducerea atributului dezvoltat Numeralele multiplicative 415 417 419 419 419 420 424 427 427 431 433 434 434 434 438 439 48. întrebarea indirectă 3. Das Obdach Nach Anna Seghers Grammatik : 1. Hauptrichtungen Grammatik : 1. von Johann Wolfgang Goethe Das Mädchen aus der Fremde.. Lehrstück. von Bertolt Brecht Gesang vom Lernen. Apoziţia Übungen 46. von Heinrich Heine Die schlesischen Weber. Bukarest als Universitätsstadt Übungen APEXDICE Der Sinn des 23.. von Johann Wolfgang Goethe Erlkönig.650 INHALTSVERZEICHNIS 45. Alfabetul german Vocalele Consoanele Accentul 449 450 452 454 457 458 458 459 460 462 463 466 467 468 480 485 485 488 491 . von Alfred Margul-Sperber Siegessäule. întrebuinţarea conjunctivului (completare) 4. Lehrstück. Becher Im Anfang war . von Friedrich Schiller Lorelei.

a — Grupa a IV-a — Grupa a V-a — Cazuri speciale de formare a pluralului •— Substantive defective de număr — Genul substantivelor — Decimarea — Cazurile -— Folosirea cazurilor — Declinarea substantivelor după desinenţe Declinarea tare Declinarea slabă Declinarea mixtă — Cazuri speciale de declinare — Declinarea numelor proprii Adjectivul — întrebuinţarea adjectivului Declinarea tare a adjectivelor Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Declinarea adjectivelor substantivizate — Cazuri speciale de declinare ale adjectivelor — Părţi de vorbire care se declină ca adjectivele atributive — Comparaţia adjectivelor — Comparaţia neregulată a adjectivelor — Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pronumele — Felurile pronumelui — Pronumele personal — Funcţiile pronumelui es 493 493 494 494 497 497 498 499 499 500 500 500 501 501 502 502 503 504 505 508 508 508 509 509 510 511 514 515 517 517 518 518 519 519 520 521 521 523 523 524 524 525 526 *. .INHALTSVERZEICHNIS 651 Morfologia. Părţile vorbirii Articolul — Declinarea articolului — întrebuinţarea articolului hotărît — întrebuinţarea articolului nehotărît •— Omiterea articolului — Contopirea articolului hotărît cu prepoziţii — Funcţiile morfologice ale lui der-die-das — Funcţiile morfologice ale lui ein-eine-ein Substantivul — Formarea pluralului substantivelor — Grupa I — Grupa a Ii-a — Grupa a I l I . ..

652 INHALTSVERZEICHNIS — Pronumele reflexiv — Pronumele reciproc — Pronumele posesiv — Declinarea pronumelui posesiv — Declinarea pronumelui posesiv adjectival •— Pronumele demonstrativ — Decimarea pronumelor demonstrative — Pronumele relativ — întrebuinţarea pronumelor relative — Declinarea pronumelor relative — Pronumele interogativ — Declinarea pronumelor interogative — Pronumele nehotărît — Decimarea unor pronume nehotărîte Numeralul — Numeralele — Numeralele — Numeralele •— Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele cardinale ordinale fracţionare ordinale adverbiale distributive nehotărîte iterative multiplicative 526 527 527 528 529 530 531 533 533 534 534 535 536 537 539 539 540 541 541 541 542 542 542 543 543 544 547 548 552 553 553 554 554 555 556 557 558 559 559 559 560 561 562 563 564 Verbul — Clasificarea verbelor — Conjugarea verbelor auxiliare de timp — întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp — Conjugarea verbelor auxiliare de mod — Caracteristicile verbelor modale — împărţirea verbelor după conjugare Verbele tari Verbele slabe Verbele neregulate — Formarea timpurilor. Indicativul Conjunctivul Condiţionalul Imperativul Diateza pasivă — Formele nominale ale verbului Infinitivul Participiul întrebuinţarea infinitivului întrebuinţarea participiului — Verbele compuse — Particulele inseparabile şi separabile .

Propoziţia Subiectul Predicatul — Predicatul verbal — Predicatul nominal Atributul Locul atributului Negaţia nicht Complementul Felurile complementului Ordinea complementelor în propoziţie Complementul circumstanţial Felurile complementului circumstanţial Fraza Fraza formată prin coordonare Fraza formată prin subordonare împărţirea propoziţiilor secundare Topica Topica în propoziţia principală Topica în propoziţia secundară Propoziţiile secundare după înţeles — Propoziţia subiectivă — Propoziţia predicativă — Propoziţia atributivă — Propoziţia completivă — Propoziţiile circumstanţiale Propoziţia circumstanţială de loc 577 577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588 589 590 591 593 594 594 594 594 595 595 595 .INHALTSVERZEICHNIS 653 564 569 569 570 570 571 571 572 573 575 576 — Exemple de conjugare Adverbul — Adverbele de loc — Adverbele de timp — Adverbele de mod — Adverbele de cauză şi de scop — Comparaţia adverbelor — Adverbele pronominale Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia Sintaxa.

dar nereflexive tn limba română Exemple de verbe intranzitive sau tranzitive în limba germană dar reflexive in limba română Tabel de verbe tari şi neregulate .654 INHALTSVERZEICHNIS Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială temporală modală comparativă consecutivă cauzală finală concesivă restrictivă condiţională 596 596 597 598 598 599 599 599 600 601 602 606 607 611 614 616 616 617 618 620 621 622 622 622 627 628 629 631 634 635 636 Prescurtarea propoziţiilor secundare întrebuinţarea conjunctivului întrebuinţarea condiţionalului întrebuinţarea timpurilor tn vorbirea indirectă Citeva reguli ortografice Punctuaţia (Generalităţi) Regimul verbelor şi adjectivelor — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective acuzativ acuzativ şi cu dativ dativ şi participii cu dativ genitiv cu genitiv acuzativ şi cu genitiv prepoziţii dativ şi cu prepoziţii acuzativ şi cu prepoziţii şi participii cu prepoziţii Prepoziţii pe Ungă verbe prepoziţionale Exemple de verbe reflexive in limba germană.

A. (manual + vocabular) in casete împreună cu 6 discuri. 11 057. Format 16/70X100. 1881—1882 . Vi PÎnzâ + 15 000+115 ex. Bucureşti.Z. Str.! Tehnoredactor : B Ä L Ä I T Ä TITEL Dat la cules 20. Republica Socialistă R o m â n i a C o m a n d a n r . pentru bibliotecile mari 43(075. întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918".1966. lez. Apărut 1966.8). Grigore Alexandrescu n r .75 vocabular. lez Vi pînza vocabulare bandate + 2 000 ex.1966.076 manual + 12.09. C. Coli tipo 41 manual + 10. Bun de tipar 08. Coli editoriale 33.09.879 vocabular. Tiraj 15 000 + 115 ex. 89—97. Hîrtie I A 63 gim2. C. pentru bibliotecile mici 42/49.Z.

LIMBA GERMANĂ .

.

dr.MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI CATEDRA DE LIMBA Ş| LITERATURA GERMANĂ Prof. docenf JEAN LIVESCU Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C 1 Asistent JOHANNA ANDREI Asistent B A ERMANÂ VOCABULAR EDITURA DIDACTICĂ B U C U R E Ş T I .1 9 6 6 Şl PEDAGOGICĂ .

.

— Cratima înlocuieşte substantivul la indicarea genitivului şi a pluralului. — Substantivele al căror plural se întrebuinţează rar sau care primesc prin desinenţa pluralului alt sens decît îl au la singular. este redat şi accentul cuvinte­ lor : vocala scurtă accentnuată este marcată cu un punct (ex. — î n vocabnlarul alfabetic. — Particula verbelor separabile este tipărită spaţionat. 22 este trecut în paranteză par­ ticipiul trecut. — La sfîrşitul vocabularului pe lecţii sînt trecute diferite expresii întîlnite în text. 20 pînă la pag. 20 imperfectul şi participiul trecut sînt trecute în paran­ teză . în vocabularul alfabetic de la sfîrşitul manualului se indică atît articolul hotărît masculin cît şi cel feminin. sînt trecute fără plural. De la pag. 14 pînă la pag. — Substantivele fără singular sînt trecute în coloana substan­ tivelor feminine cu menţiunea f. 23 verbele care se conjugă cu sein au u n (s) după a treia formă de bază. 14 verbele sînt trecute la cele trei forme de bază. — Substantivele fără plural sînt trecute în coloana corespun­ zătoare genului lor cu menţiunea f. Beginn).pl. bleiben). vocala lungă accetuată sau diftongul accentuat se indică cu o linie (ex. la mijloc. . — Punctul sau linia puse sub vocala din cuvintele monosila­ bice indică cantitatea acesteia. De la pag.sg. — De la pag. 12 la substantivele masculine şi neutre se indică şi desinenţa genitivului singular.UNELE ÎNDRUMĂRI PRIVITOARE LA FOLOSIREA VOCABULARULUI în vocabularul pe lecţii s-a respectat următoarea ordine în gruparea cuvintelor : — Substantivele sînt trecute pe trei coloane după gen. la dreapta verbele tari şi dedesubt. precedate şi de articolul nehotărît masculin. pe trei coloane : la stingă verbele slabe. de la pag. verbele neregulate. — Adjectivele şi participiile substantivizate sînt trecute la vocabularul pe lecţii. — De la pag. la fiecare substantiv se indică nominativul singular şi plural.: Beruf. Verbele care se pot conjuga atît cu haben cît şi cu sein au menţiunea (h) sau (s). Pluralul cu Umlaut se indică prin două puncte deasupra cratimei.

.

şi exerciţiile ma­ .VOCABULAR1 PE LECŢII (WORTSCHATZ NACH LEKTIONEN) 1 Toate cuvintele slnt trecute în accepţia pe care o au în textele nualului.

.

este egal cu.(die Antworten) die Lektion lecţia (die Lektionen) das Lehrstück lecţia (die Lehrstücke) das Heft caietul (die Hefte) das Buch cartea (die Bücher) studieren a studia lernen a învăţa kommen a veni grüßen a saluta antworten a răspunde öffnen a deschide sagen a spune beginnen a începe zählen a număra machen a face schreiben a scrie rechnen a socoti fragen a întreba heißen a se numi lachen a rîde korrigieren a corecta wiederholen a repeta übersetzen a traduce sein a fi ist este. lecţia die Stunde ora lecţia. face. bine falsch greşit j a da .) învăţămîntul. (die Stunden) die Studentin studenta (die Studentinnen) die Übung exerciţiul (die Übungen) die Genossin tovarăşa (die Genossinnen) die Erläuterung explicaţia (die Erläuterungen) die Grammatik gramatica die Antwort răspunsul . fac sind sînt gut bun. (ERSTES) LEHRSTÜCK DER UNTERRICHT der Wortschatz (f.) vocabularul der Lehrer profesorul (die Lehrer) der Morgen dimineaţa (die Morgen) der Genosse tovarăşul (die Genossen) der Student studentul (die Studenten) der Unterricht (f.1. pl. pl.

toate interessant interesant aufmerksam a t e n t fleißig silitor rechts la dreapta links la stingă oben sus . (ZWEITES) L E H R S T Ü C K DER HÖRSAAL der Saal sala (die Säle) der Hörsaal sala de curs (die Hörsäle) der Fußboden duşumeaua (die Fußböden) der Lappen cirpa (die Lappen) der Professor profesorul (die Professoren) der Platz locul (die Plätze) die Vorlesung cursul (die Vorlesungen) die Tür uşa (die Türen) die Lampe lampa (die Lampen) die Tafel tabla (die Tafeln) die Bank banca (die Bänke) die Kreide creta (die Kreiden) die Klasse clasa (die Klassen) das Gruppenbuch j urnalul de clasă (die Gruppenbücher) das Fenster fereastra (die Fenster) das Katheder catedra (die Katheder) gehen a merge. corect zufrieden mulţumit jetzt acum heute astăzi und şi auch de asemenea.WORTSCHATZ 2. a sta atîrnat groß mare hell luminos sauber curat krank bolnav alle toţi. cîte? wieviel ist ? cît este ? cît face ? guten Morgen bună dimineaţa die erste Stunde prima lecţie . pînă la wer? cine? was ? ce ? wie? cum? wieviel? cît.10 richtig just. a se duce haben a avea sehen a vedea fehlen a lipsi läuten a suna holen a aduce hängen a atîrna. cîţi. şi von de la bis pînă.

farfuria der Löffel. -Luer paharul das Schnitzel. -er copilul das Kino. unele viele mulţi. (DRITTES) L E H R S T Ü C K DER SPEISESAAL der Speisesaal. Salzfässer solniţa das Glas.cuţitul das Salzfaß. -i^_e scaunul der Dienst. . Speisesäle sala de mese. -s cinematogra­ ful das Brot. cîteva. -e pünea das Wasser apa das Salz.şniţelul das Gemüse legumele. -n mîncarea. unii. _LL mărul der Park. felul de mîncare die Gabel. .prăjitura. pe urmă da aici aber dar. unii.WORTSCHATZ unten jos vorn în faţă dort acolo hier aici rasch repede wo? unde? 11 3. -LLe coşul de pîine der Appetit pofta de mîncare der Kuchen. cozo­ nacul der Apfel. multe andere alţii. _^er faţa de masă das Messer. -e masa der Stuhl. -e sarea . sufrageria der Tisch. -e serviciul der Teller.lingura der Wasserkrug. -s parcul legen a pune (în poziţie orizontală) bringen a aduce warten a aştepta spielen a se juca besuchen a vizita essen a mînca lesen a citi hungrig flămînd einige cîţiva. -i^-e cana de apă der Brotkorb. -en biblioteca das Tischtuch. altele zusammen împreună sehr foarte dann apoi. -n supa die Speise. . gar­ nitura de legume das Essen mîncarea das Kind. -i^-e oraşul die Bibliothek. . . cîteva. unele manche cîţiva. -n furculiţa die Stadt. însă ein wenig puţin die Suppe.

atît de die Post poşta die Mutter. -e căminul studenţesc das Zimmer. -es. după aceea daneben alături nebenan alături noch încă. -(e)s. munca die Arbeitsbedingung. -e festivita­ tea. -(e)s.12 mit cu nach după hungrig sein a-i fi foame WORTSCHATZ 4. _^e clu­ bul der Leseraum. -(e)s. -e covorul der Waschraum.^. -e filmai zeigen a arăta wohnen a locui führen a conduce hören a auzi. -en revista die Arbeit. -en lucrarea. -es. — e con­ ferinţa der Film. mama die Zeitung. -(e)s. -(e)s. -LLer casa das Radio. -en timpul das Heim. -(e)s. -e scrisoarea der Freund. -(e)s. serbarea . —e per­ deaua der Teppich. -e pianul das Fest. -s. J^. ~^_e sala de duşuri der Klubraum. -s. -^-e sala de lectură der Fernsehapparat. -(e)s. -en patul das Bild. -er tabloul das Haus. -(e)s. -^e spă­ lătorul der Duschraum. -e televizorul der Festsaal. (VIERTES) L E H R S T Ü C K DAS STUDENTENHEIM der Freitag. -en ziarul die Zeitschrift.camera das Bett.e dulapul der Raum. -(e)s. e încăperea der Schlafraum. -••e dor­ mitorul der Vorhang. -s. -s. -(e)s. -en con­ diţia de muncă die Zeit. mai so aşa (de). atunci. lucrarea die Bedingung. -(e)s. lucrul. -(e)s. -(e)s. -en munca. -(e)s. -e prietenul der Schrank. -(s). . -(e)s. -s aparatul de radio das Klavier. a asculta schlafen a dormi waschen a spăla duschen a face dus schön frumos alles totul glücklich fericit ausgezeichnet excelent dann apoi. -säle sala de festivităţi der Vortrag. -(e)s. -e cămi­ nul das Studentenheim. -(e)s. -en condiţia die Arbeit. . -e vinerea der Brief. ^ .

-n. -(e)s plaja djr Kollege. de la außer afară de bei la seit de. . -(e)s. -(e)s. clădirea nouă der Strand. a călători (cu un vehicul) bewundern a admira rufen a striga liegen a sta (culcat. . -(e)s. vesel alles totul einstimmig în unanimitate.elevul der Montag. -ses. -(e)s nisipul der Mensch. -e lunea der Gast -(e)s.fata das Ausland. splendid weiß alb gelb galben blau albastru rot roşu braun brun fröhlich bucuros. -nen prietena die Straße. -^e musafirul. oaspetele die Gruppe. -es (f. -en. într-un glas nur numai aus din. -n floarea die Frau. -e marea das Mädchen. -nen profesoara. -n colegul der Mann. ~ e excursia der Tag. -s. a se scălda herrlich minunat. -n. -n strada die Minute. -=J-er bărbatul der Junge. -n minutul das Meer. -(e)s. -n. pl. din (temporal) zu la durch prin vor înainte braun werden a se bronza .WORTSCHATZ 13 LEHRSTÜCK 5. -s. -en omul der Urlaub. -(e)s. -en femeia die Verkäuferin. ora die Begeisterung (f. -s. -(e)s. -n grupa die Uhr. -s.muncitorul der Bauer. (FÜNFTES) EIN AUSFLUG der Ausflug. -e sîmbăta der Zug. -e ziua der Samstag. —e trenul der Sonntag.) entu­ ziasmul die Blume. Neubauten construcţia nouă. în poziţie orizontală) verbringen a petrece (timpul) baden a face baie.) străinătatea fahren a merge. -n soarele die Freundin. -nen vînzătoarea die Lehrerin. -n băiatul der Sand. -s. -n ţăranul der Schüler. -e concediul der Arbeiter. -se auto­ buzul der Neubau. -en ceasul. -e duminica der Autobus. . -s.pl. -s. învăţătoarea die Sonne.

14 WORTSCHATZ 6. Namen numele der Verfasser. a alerga schreiben (schrieb—geschrieben) a scrie bleiben (blieb—geblieben) a rămîne lesen (las—gelesen) a citi rufen (rief—gerufen) a striga essen (aß—gegessen) a mînca kommen (kam—gekommen) a veni schlafen (schlief—geschlafen) a dormi fahren (fuhr—gefahren) a merge (cu un vehicul). -n. -s (f. -n cota cărţii die Chronik [kro:nik]. pi. a sta (în poziţie orizontală) waschen (wusch—gewaschen) a spăla î n vocabularul acestei lecţii figurează la infinitiv.autorul der Titel. -s. a asculta duschen (duschte—geduscht) a face duş baden (badete—gebadet) a face baie bewundern (bewunderte—bewundert) a ad- sehen (sah—gesehen) a vedea finden (fand—gefunden) a găsi nehmen (nahm—genommen) a lua geben (gab—gegeben) a da bitten (bat—gebeten) a ruga sprechen (sprach—gesprochen) a vorbi schließen (schloß—geschlossen) a închide verlassen (verließ—verlassen) a părăsi treffen (traf—getroffen) a întîlni laufen (lief—gelaufen) a fugi. -s. .) liniştea das Seminar. a sta atîrnat liegen (lag—gelegen) a sta culcat. -s. -en biblioteca universităţii die Buchnummer. -e seminarul brauchen (brauchte — gebraucht) a avea nevoie (de) danken (dankte—gedankt) a mulţumi warten (wartete—gewartet) a aştepta studieren (studierte—studiert) a studia lernen (lernte—gelernt) a învăţa grüßen (grüßte—gegrüßt) a saluta antworten (antwortete—geantwortet) a răs­ punde öffnen (öffnete—geöffnet) a deschide sagen (sagte—gesagt) a spune zählen (zählte—gezählt) a număra machen (machte—gemacht) a face rechnen (rechnete—gerechnet) a socoti fragen (fragte—gefragt) a întreba lachen (lachte—gelacht) a rîde korrigieren (korrigierte—korrigiert) a corecta wiederholen (wiederholte—wiederholt) a re­ peta übersetzen (übersetzte—übersetzt) a traduce fehlen (fehlte—gefehlt) a lipsi läuten (läutete—geläutet) a suna holen (holte—geholt) a aduce legen (legte—gelegt) a pune (în poziţie ori­ zontală) spielen (spielte—gespielt) a se juca besuchen (besuchte—besucht) a vizita zeigen (zeigte—gezeigt) a arăta wohnen (wohnte—gewohnt) a locui führen (führte—geführt) a conduce hören (hörte—gehört) a auzi. -s. -e catalogul die Bibliothekarin. Namens. -en universi­ tatea die Universitätsbibliothek.fişa de comandă der Name(n). -s. 1 pers. -nen biblio­ tecara die Universität. a călători beginnen (begann—begonnen) a începe heißen (hieß—geheißen) a se numi hängen (hing—gehangen) a atîrna. (SECHSTES) L E H R S T Ü C K DIE BIBLIOTHEK 1 der Gruppenverantwortliche. .titlul der Hunger. -n responsabilul grupei der Leser. . pi. I şi participiul . . -en cronica die Ruhe (f. -s.cititorul ' der Bestellzettel. imperfect perfect toate verbele din lecţiile 1—6.) foamea der Katalog.

paltonul der Haken.grădi­ niţa das Badezimmer. —e buchetul de flori der Vater. -e masa de scris.ca­ mera de baie. fiica die Schokolade. . a se duce sein (war — gewesen) a fi haben (hatte — gehabt) a avea werden (wurde — geworden) a deveni immer totdeauna ruhig liniştit schnell repede leise încet (despre voce) klein mic draußen afară spät tîrziu lange mult timp sondern ci denn căci oder sau. -es. -s. 2) locul der Mantel. -n. -(e)s. -en fabrica die Überraschung. -s. -M. -(e)s. tatăl der Schreibtisch. te rog.cuierul der Blumenstrauß. -s. -s. -en locuinţa die Küche. . -es. -en repro­ ducerea. -n vaza de flori die Wohnung. . . poftim. ori für pentru wann? cînd? wohin? unde? încotro? woher? de unde? spät werden a se face tîrziu bitte vă rog. -^. baia . de locuit das Jahr. -n bucătăria die Reproduktion. .căţe­ luşul das Wohnzimmer. -s. . -e aparatul die Familie. *n ciocolata die Blumenvase. -tt.u e 1) p i a ţ a .WORTSCHATZ 15 bringen (brachte — gebracht) a aduce verbringen (verbrachte — verbracht) a petrece gehen (ging —• gegangen) a merge. -s. copia das Hündchen. -e vizita der Dreher. . -s. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH der Besuch. -n familia die Fabrik. -e anul das Schlafzimmer.ca­ mera de zi. poftiţi danke mulţumesc Hunger haben a-i fi foame 7. -s. -es. -(e)s. . -en surpriza die Tochter.er casa das Gärtchen.strungarul der Platz. -es. biroul der Apparat.dor­ mitorul das Haus. -s.

mobila das Sofa. biroul. -s.pătuţul das Bücherregal. -e ca­ doul. -s.e buchetul die die die die Rose. -e noptiera der Strauß. -e ziua de naştere der Nachttisch. -s. înaintea zwischen între sitzen (saß a şedea gesessen) gestanden) a sta (în poziţie verticală) Platz nehmen a ocupa loc . -(e) s. -n colţul die Wand. .) părinţii WORTSCHATZ das Arbeitszimmer. -n trandafirul Ballade. jj-e mîna Schwester. -s. ca­ napeaua das Gemälde. -s.. din nou an pe.13 der Kaffee. -s sofaua. sg. -s. -n sora das Auge. -n. -(e)s. alături de über deasupra unter sub vor în faţa.) zîmbetul das Geschenk. JLUB peretele die Eltern (f. -s. a pune begrüßen (begrüßte — begrüßt) a saluta zeigen (zeigte — gezeigt) a arăta kaufen (kaufte — gekauft) a cumpăra stellen (stellte — gestellt) a pune. darul . pi. -(e)s. -es. . la neben lîngă. -e raf­ tul de cărţi das Tischlein. Jahre alt sein a avea (vîrsta de) Guten Tag! Bună ziua! 8.măsuţa das Büfett. camera de lucru das Möbel. -s.tabloul das Bettchen. -s (f. la auf pe hinter în spatele in în. -s. -s cafeaua der Garten. a agăţa setzen (setzte—gesetzt) a aşeza. . -n balada Hand. (ACHTES) L E H R S T Ü C K DER GEBURTSTAG der Geburtstag. grădina die Ecke.. -n ochiul das Lächeln. . -es. -^. a aşeza (în poziţie verticală) glauben (glaubte — geglaubt) a crede stehen (stand bequem confortabil alt bătrîn herein înăuntru fast aproape bald în curînd wieder iarăşi. -e bu­ fetul hängen (hängte—gehängt) a atîrna.

îndată viel Glück wünschen a ura multă fericire zu Besuch kommen a veni în vizită 9. a fi exact lächeln (lächelte — gelächelt) a zîmbi. -es fructele der Bruder. -n opera Sitzung. -ii_e noaptea Tante. -s.noiembrie der Monat. orăşelul studenţesc das Zweibettzimmer. -(e)s. -(e)s. -e opera în proză. cu voce tare angenehm plăcut früh devreme genau exact. Stadien stadionul 2—1S82 . . -(e)s. -i=-e noaptea die Wiederholung. -(e)s. -(e)s. -(e)s. pl. precis doch doar gleich imediat. dimineaţa der Abend. Mensen cantina Schneiderei. -e vinul der Nachmittag. -e marţea der Mittwoch. vesel laut tare. proza das Frühstück. -en expoziţia Oper. . -e miercurea der Donnerstag. -es. -en croitoria Ausstellung. -e luna der Vormittag. -e joia die die die die die die die die Mensa. -n strada Nacht. -s. recapitularea das Geburtstagsgeschenk. -e seara der Dienstag. -s. a dori schenken (schenkte — geschenkt) a dărui. -(e)s. -n mătuşa das Studentenstädtchen. _LLer oficiul poştal das Stadion. -(e)s (f.WORTSCHATZ 17 die Nacht. -s. erwachen (erwachte a se deştepta stimmen (stimmte — gestimmt) a se potrivi. -^. -s. -(e)s. -s. -e cadoul de ziua de naştere das Prosawerk. -^er blocul das Postamt.fratele der Wein. dupä-masa e ^ (hielt — gehalten) a ţine erwacht) a se trezi. fericirea das Obst. -s. -e dupä-amiaza. camera cu două paturi das Hochhaus. a face cadou gratulieren (gratulierte — gratuliert) a fe­ licita tanzen (tanzte — getanzt) a dansa rumänisch românesc wunderschön minunat froh bucuros. -e micul dejun das Päckchen.) norocul. a surîde wünschen (wünschte — gewünscht) a ura. -en şedinţa Straße.s .pache­ ţelul das Glück. -(e)s. (NEUNTES) LEHRSTÜCK EIN BRIEF der November. -(e)s. -en repeti­ ţia. . -e înainte de masa.

clădirea . -(e)s asociaţia studenţească der Sommer. (ZEHNTES) L E H R S T Ü C K BUKAREST der Staatsrat. -e etaj ui das Zentrum. -n nepotul der Bahnhof. reşe­ dinţa der Mittelpunkt. -n. . -s. Kon­ gresse congresul der Schauplatz. -s. -s. sigur. Zentren centrul das Licht. ^ e r magazinul (universal) das Stockwerk. Museen muzeul das Schaufenster. -s. -en guvernul die Wirtschaft (f. pl. -ü_e capitala die Straßenbahn.munţii das Schach.vara der Kuß. -s. -s România das Vaterland. -s. -(e)s. -es consiliul de stat der Sitz. -n şcoala die Konferenz. a viziona frei liber beschäftigt ocupat oft deseori heute azi morgen mîine übermorgen poimîine gestern ieri weit departe ungefähr aproximativ sogar chiar şi gewiß desigur. -(e)s. -es. -e sediul. -s. -s. -en spectacolul de teatru Rumänien. -e cen­ trul der Neffe. -s. -(e)s. _iLe palatul der Werktätige. -s. -(e)s lumina das Gebäude. -(e)s (f. -n vărul der Kongreß. -(e)s. -e amiaza. .staţia de emisie a televiziunii der Boulevard. -s blocul der Palast. -en conferinţa die Vorstellung. Kongresses. Kusses. -ü-er gospodăria de stat 10. -s automo. -n lacul der Wohnblock. -s (f. -n staţia die Verkehrsampel. -n. -n omul muncii der Verkehr.e piciorul die Partei Partidul die Regierung. prînzul der Onkel. -es. bilul das Fahrrad. -en tram­ vaiul die Broschüre. -(e)s patria das Auto. . -es. -n sema­ forul („stopul") die Universität. -^. -s. scena der Fuß.) cir­ culaţia der Vetter. -s bule­ vardul der See. -s. -^-e locul. -es. e gara der Fernsehsender. -es.) şahul (jocul) das Staatsgut. -(e)s.vi­ trina das Kaufhaus. j-uer motocicleta das Werk. pl. 2) opera das Wohnhaus. -s. -M-er ţara das Gebirge. -en specta­ colul die Theatervorstellung. ^ . -(e)s. -(e)s. cu siguranţă WORTSCHATZ das Fußballspiel. -en universi­ tatea die Schule. -e me­ ciul de fotbal das Land.) eco­ nomia die Hauptstadt.18 der Studentenverband. -n broşura die Haltestelle. _ü_er casa de locuit das Museum. . -es. -(e)s. -s. pl. —er bicicleta das Motorrad. . -es. -(e)s. Küsse să­ rutul der Gruß. -e 1) uzina. . -i^e salutul der Mittag.unchiul besichtigen (besichtigte — besichtigt) a vizita.

-ü~e piep­ tenele der Kassenzettel. -n hala. -(e)s. -s. a se uita sorgen (sorgte — gesorgt) a avea grijă (de). _^er magazinul universal das Paar. -e con­ certul das Institut. sec­ torul. . -e du­ zina das Fernsehgerät. -s apa de colonie das Stück. -e perechea das Kleid. sala die Haarbürste. -n casa die Warenausgabe. -s res­ taurantul das Meisterwerk. -e tej­ gheaua der Käufer. -(e)s. -s.WORTSCHATZ 19 das Laboratorium. -(e)s. -e aţa der Knopf. -en secţia. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -e televizorul das Tonbandgerät. pl. -n lama de ras die Kasse. -e parfumul das Kölnischwasser. raionul die Halle. -(e)s. -(e)s. -n pasta de dinţi die Rasierklinge. -e rujul der Rasierapparat. -er rochia das Parfüm. -(e)s. -n marfa die Abteilung.arti­ colul de toaletă der Puder. -(e)s. -e bucata das Paket. -n săpunul die Zahnpaste. -(e)s. -geschosse parterul das Restaurant. -(e)s. -e magnetofonul das Instrument. -s. -e instrumentul . -n ghişeul de eliberare a mărfurilor (ambalaj) das Warenhaus. -(e)s. -e capodopera das Wohl. -e apa­ ratul de ras der Verkaufstisch. -e insti­ tutul das Erdgeschoß. -n peria de cap die Zahnbürste.bonul de plată der Zwirn. -(e)s (f. -s. La­ boratorien laboratorul das Konzert. -s. . -e creionul die Ware. -es. -geschosses. -(e)s. -n peria de dinţi die Seife. -e pachetul das Dutzend. (ELFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (I) der Toilettenartikel. . -s. -s.cumpărătorul der Verkäufer. -(e)s. .) binele erzeugen (erzeugte — erzeugt) a produce. -es. se îngriji fassen (faßte — gefaßt) a cuprinde grün verde zu Fuß pe jos erscheinen (erschien— erschienen) a apărea 11. j i e nasturele der Bleistift. -(e)s. -s pudra der Lippenstift. a. a fabrica überqueren (überquerte — überquert) a tra­ versa schauen (schaute — geschaut) a privi.vînzătorul der Kamm. -(e)s.

-LL. -s. -(e)s.) mătăsurile verkaufen (verkaufte — verkauft) a vinde kosten (kostete — gekostet) a costa zahlen (zahlte — gezahlt) a plăti WORTSCHATZ versprechen (versprach — versprochen) a promite gefallen (gefiel — gefallen) a plăcea etwas ceva billig ieftin vorher mai înainte.tocul der Fahrstuhl.20 der Federhalter. -s. . -n acul die Buchabteilung. ^L pal­ tonul der Regenmantel. . -n culoarea die Musik (f. -n discul. placa de patefon die Auswahl (f. -s. sg. -(e)s. pl. -es. -e stofa der Füllhalter. sg. mai întîi plötzlich deodată vielleicht poate gern bucuros. împrejurul durch prin gegen contra. -^_e dorinţa der Stoff.J muzica die Kurzwaren (f. sg.) articolele de confecţie die Seidenwaren (f.cordonul die Jacke. -n lîna die Wäsche lenjeria das Leder. -(e)s. imperme­ abilul der Hut. -i=-e pălăria der Gürtel. sg. (ZWÖLFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (II) der Anzug.) texti­ lele die Konfektionswaren (f. -(e)s. -s. -(e)s.) mer­ ceria die Textilwaren (f. -n jacheta de lină. -n bluza die Wolljacke. împotriva seit langem de mult 12. jerseul die Wolle. pi. -n cerneala die Schallplatte. -n-e ascen­ sorul der Wunsch. mărimea die Bluse. prosopul . -en raionul de cărţi die Tinte. -n pantalonul die Mütze. -(e)s. cu plăcere weiter mai departe nichts nimic ohne fără um în jurul. -n mătasea die Farbe. -s. batista das Handtuch. -en masa das Taschentuch. -s pielea das Hemd. .stiloul die Nadel. man­ t a u a de ploaie. -n talia.) sortimen­ tul die Seide. -^-e costumul de haine der Wintermantel. -(e)s. -n şapca die Größe. -n vestonul die Hose.

^ _ e cio­ rapul der Schuh.n ş o s e t a b ă r ­ bătească die Sorte.e n raionul pentru încălţăminte die Industrie i n d u s t r i a die S c h u h w a r e n (f. sg. .n b i l e t u l de peron die Seite.s .e pero­ nul der Wartesaal. m a i î n a i n t e sonst altfel zu p r e a vorher m a i î n t î i 13. ^^e fri­ giderul der Erfrischungsraum. . ( D R E I Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK AUF DEM BAHNHOF der Schalter.n b i l e t u l d e călătorie die Bahnsteigkarte. a întinde probieren — probierte (— probiert) a î n ­ cerca sich b e / e i l e n — beeilte m i c h (— sich beeilt) a se g r ă b i passen — paßte (— gepaßt) a se p o t r i v i . . .( e ) s .( e ) s . . -s. pîinişoara das Mittag(essen).n b i l e t u l die Fahrkarte. . . .chifla.g h i ş e u l der Bahnsteig. -(e)s. . .iierul de călcat d a s Glas.( e ) s . .( e ) s . . . . iL. -i^e mer­ sul trenurilor der Zeitungskiosk.n t i g a i a die Großmutter. ü . .) în­ călţămintea • die Glaswaren ff. . . -ses. . . -säle sala de a ş t e p t a r e der Fahrplan. . -s. .( e ) s .( e ) s . .e chioşcul d e ziare die K a r t e . . . . . sg. .n felul die P f a n n e . ü e f u s t a der Strumpf. de bucătărie das B ü g e l e i s e n .e articolul de menaj. prînzul (masa de prînz) der Ledergürtel. . .s . . oala der K ü h l s c h r a n k . a veni bine sich verspäten — verspätete m i c h (— sich verspätet) a întîrzia sich kaufen — kaufte mir (— sich gekauft) a-şi c u m p ă r a tragen (trug — getragen) a p u r t a s i c h entschließen (entschloß m i c h — sich e n t s c h l o s s e n ) a se h o t ă r î teuer s c u m p eng strimt voll p l i n weit l a r g früher m a i d e m u l t .( e ) s b a g a j u l das A b t e i l . -se produsul das Brötchen. . ~LI e c r a t i ţ a .( e ) s .-LLe bufetul ordnen — ordnete (— geordnet) a a r a n j a reichen — reichte (— gereicht) a d a .( e ) s .s .( e ) s .) s t i c l ă r i a die Industriewaren (f. . .e s . b u n i c a die Schuhwarenabteilung. ü t r m e r s u l t r e n u r i l o r (bro­ şura) das Gepäck. -es sticla das Modell.( e ) s .n p a g i n a die Abfahrt. -e m o d e ­ lul das Erzeugnis.c o r d o n u l d e piele der R o c k .s .( e ) s . gheata der Topf.) m ă r ­ furile i n d u s t r i a l e das K ü c h e n g e r ä t . . . . -(e)s.e p l a s a de bagaje .e s o s i r e a das K u r s b u c h .e c o m p a r ­ timentul das Gepäcknetz.WORTSCHATZ 21 die Herrensocke.e n p l e c a r e a die A n k u n f t . sg.e p a n t o f u l .

. . -en ursul der Gast. -n cartea poş­ tală die Bahnhofshalle. -(e)s(f. prin urmare eine Karte lösen a cumpăra (a scoate) un bilet Schi laufen a schia 14. -es orezul der Wein. a însoţi. -s.) carnea de vită (de vacă) das Wort.22 der Gepäckträger. cîrciumarul der Reis.LÎ-C tre­ nul accelerat der Expreßzug.vagonul restaurant der Schlafwagen. -(e)s. -(e)s (f. -es. -(e)s -e păcală.geamantanul der Personenzug.conduc­ torul die Briefmarke. sg. ^-e trenul personal der Schnellzug. .moneda de şase creiţari der Schalk. -s. pl. ( V I E R Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN 1 Nach Johann der Wirt. -s. -n vecinul der Löwe. . a petrece sich setzen — setzte mich (— sich gesetzt) a se aşeza winken — winkte (— gewinkt) a face semn cu mîna halten — hielt (— gehalten) a staţiona tragen — trug (—• getragen) a p u r t a steigen — stieg (— gestiegen) a se urca treten — trat (— getreten) a păşi. -(e)s. -n timbrul poştal die Postkarte. -e hangiul. . -n hala gării die Leute (f.) lumea. •i^-e clientul die die die die die Reissuppe. -n supa cu orez Schuld (f.vagonul de dormit der Wagen. -s.ha­ malul der Koffer. -s. sein . -en datoria Tasche. -s. -(e)s. -(e)s banii das Rind. -n buzunarul Nachspeise. -(e)s. a intra zurück înapoi also deci. -n leul der Bär. -e sau —er cuvîntul 1 începînd cu această lecţie. -n. -(e)s.vagonul der Schaffner. verbele care formează perfectul cu verbul auxiliar p o a r t ă după participiul perfect indicaţia (s). oame­ nii WORTSCHATZ begleiten — begleitete (— begleitet) a înto­ vărăşi. -er vita das Fleisch. -s. -iLe tre­ nul expres der Speisewagen. . pl. -s. . -(e)s.) carnea das Rindfleisch. pl. -en. . -e vinul der Sechser.) vina Schuld. -(e)s. pişicher der Nachbar. -n desertul Peter Hebel das Geld.

-u.. -(e)s. -s. -s brînza der Pfirsich. să sperăm ebenso întocmai. -es (f. pi. -n sticla das Ei.friptura de vacă fordern — forderte — gefordert a pretinde. . -(e)s. meniul die Brühe. -n cartoful die Wurst. a riposta verdienen — verdiente — verdient a merita schicken —• schickte — geschickt a trimite begegnen — begegnete — begegnet ( s) a întîlni ziehen — zog — gezogen a trage. -n consomeul die Nudel.frip­ tura de porc der Fisch. -e com­ potul das Eis. gheaţa das Getränk. pi. . .şunca der Käse. . -n restaurantul die Speisekarte. a cere erwidern — erwiderte — erwidert a replica. a căpăta kommen —. -(e)s. -n lista de mîncăruri. -(e)s. tot aşa eben tocmai. -s. . -s. -s. -n cireaşă die Torte. -(e)s sucul de mere der Saft. -s berea das Mineralwasser. -(e)s. -n para die Kirsche.kam — gekommen (s) a veni sein —• war — gewesen ( s ) a fi haben — hatte — gehabt a avea kurz scurt energisch energic durstig însetat höflich politicos schuldig dator hoffentlich sper. -n tortul die Flasche. -u-e cîrnatul die Butter (f. -e peştele der Schinken.ospătarul der Fehler.friptura der Rindsbraten. -er oul das Schwein. -s ceaiul der Kellner. -^. a scoate bekommen •— bekam — bekommen a primi. -i^e capul der Schein. apa minerală das Komma. -e por­ cul das Brot. -s. -n tăiţeii die Kartoffel. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -e bău­ tura das Bier. -(e)s varza der Tee. -s. -es. -n proble­ ma de matematică die Gaststätte. -n. a fi însetat 15.) înghe­ ţ a t a . -s.WORTSCHATZ 23 der Herr. -e piersica der Kohl. chiar nachher apoi. -en domnul der Braten.e sucul der Kopf. (FÜNFZEHNTES) LEHRSTÜCK EINE SCHWERE RECHENAUFGABE der Schweinebraten. -e pîinea das Kompott. -(e)s. aşijderea. -s virgula . -e bancnota die Rechenaufgabe. -s.) untul die Birne.greşeala der Apfelsaft. după aceea eigentlich de fapt Wort halten a se ţine de cuvînt sprechen über a vorbi despre Guten A benă! Bună seara! durstig sein a-i fi sete.

-n limba die Muttersprache limba ma­ ternă das Mißverständnisses. ( S E C H Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EIN MISSVERSTÄNDNIS der Ausländer. a fierbe bestellen — bestellte — bestellt a comanda besetzen — besetzte — besetzt a ocupa WORTSCHATZ braten — briet — gebraten a frige. -n ceaşca die Milch (f. a prăji sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten a se distra. -s vremea das Huhn.-se neînţelegerea das Wetter. -n sărbătoarea. în cele din urmă sich den Kopf zerbrechen a-şi bate capul 16. a săr­ bători schmecken — schmeckte — geschmeckt a plăcea (alimente) kochen — kochte — gekocht a găti.) laptele die Feier. prost französisch franţuzeşte englisch englezeşte russisch ruseşte einmal o dată gerade tocmai .străinul die Reise. amiaza die Sprache.24 die Tasse. -n călătoria die Mittagszeit timpul prînzului. -i^er găina beherrschen—beherrschte—beherrscht a stâpîni (o limbă) bedeuten—bedeutete—bedeutet a însemna verstehen — verstand — verstanden a înţelege denken — dachte — gedacht a se gîndi schlecht rău. a petrece trinken — trank — getrunken a bea behalten — behielt — behalten a păstra zerbrechen — zerbrach — zerbrochen a sparge warm cald kalt rece dunkel întunecat. ser­ barea die Rechnung. -(e)s. -s. pi. . închis (la culoare) leicht uşor schwer greu je cîte null zero schließlich în sfîrşit. -en socoteala feiern — feierte — gefeiert a serba.

-en echipa selecţionată die Müdigkeit oboseala die Autobushaltestelle.'i.gekannt a cunoaşte genannt a numi nannte nennen nächste (der. -n sta­ ţia de autobus das Programm. -(e)s. tot. -n ideia die Auswahlmannschaft. -es iarba das Wettspiel.. -(e)s somnul der Korbballspieler. -s lacul Snagov der Wald. baschet­ balistul der Berg. următor müde obosit heiß fierbinte. -s. -s.jucă­ torul de baschet. -e cam­ pionatul. -s. a aştepta cu bucurie regnen — regnete — geregnet a ploua geschehen — geschah — geschehen (s) a se întîmpla streiten — stritt — gestritten a se certa schwimmen — schwamm — geschwommen (h sau s) a înota singen — sang gesungen a cînta vergessen — vergaß — vergessen a uita kennen • kannte .alpinistul die Prüfung. -e pro­ gramul das Gras.u-e con­ cursul der Athletikwettkampf. meciul das Gebirge.munţii geturnt a face gimnasturnen — turnte tică gerudert a vîsli. -s. -(e)s. . . das) viitor. foarte cald gesund sănătos jung tînăr faul leneş einverstanden de acord wunderbar minunat ganz întreg. rudern — ruderte a canota gehören — gehörte — gehört a aparţine. -i^e pro­ punerea der Snagovsee. — e concursul de atletism der Vorschlag. a face parte din trainieren — trainierte — trainiert a se antrena sich langweilen — langweilte mich — sich gelangweilt a se plictisi sich freuen — freute mich — sich gefreut a se bucura. -(e)s. complet natürlich natural . -(e)s. . -(e)s. -(SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? der Wettkampf.er pădurea der Schlaf.WORTSCHATZ 25 noch încă wieder iarăşi. . din nou warum? de ce? pentru ce? din ce cauză? mit Müh und Not cu chiu si vai 17. -en examenul die Athletik atletismul die Idee. . -e muntele der Bergsteiger. die. -(e)s.

26 WORTSCHATZ vorige (der. -s. _n.) cauza die Sache. -n povestea die Königin. -nen regina die Bauernfamilie. -(e)s.vrăjitorul der Laden.) au­ rul das Verhältnis.socialismul der Begründer. raportul das Holz.educatorul. -n familia de ţărani die Sache (f.întemeie­ torul der Sohn.) tinereţea die Jugendfreundin.) fraţii (fără deosebire de sex) heiraten — heiratete — geheiratet a se căsători ähneln — ähnelte — geähnelt a se asemăna. -s. po­ veşti) der Zauberer. -s. -(e)s. -en maurul der Erzähler. gebären — gebar — geboren a naşte erfahren — erfuhr — erfahren a afla helfen — half — geholfen a ajuta das Leben. -e părul das Gold.. welches care immer totdeauna bestimmt desigur. -s. -nen prie­ tena din tinereţe die Reifeprüfung. . -u_e fiul der Erzieher. . .. -LL pasărea der Kampf. -en exame­ nul de maturitate die Kameradschaft camarade­ ria die Farbe. welche. -(e)s.. -ses. -(e)s. -s. a se trage din pflegen —• pflegte — gepflegt a îngriji. -n culoarea die Gesichtsfarbe. -n culoarea tenului die Geschichte. -se re­ laţia. .domni- . pi. -LL. -(e)s. pi. -er mem­ brul das Fräulein. a avea grijă de . pi. die. -er faţa das Mitglied. -s viaţa das Haar. pedagogul der Mohr. -n lucrul die Geschwister (f. -(e)s (f. (ACHTZEHNTES) LEHRSTUCK KARL MARX UND SEINE FAMILIE der Sozialismus. -^e lupta die Kindheit (f.) copilăria die Jugend (f. a fi asemănător glänzen — glänzte — geglänzt a străluci herrschen — herrschte — geherrscht a domni erzählen — erzählte — erzählt a povesti stammen — stammte .povesti­ torul der Geschichtenerzähler. -e animalul das Gesicht. -s.gestammt a proveni.pră­ vălia de jucării der Vogel. . -s. sg. -s. -(e)s. das) trecut unermüdlich neobosit lustig vesel orthographisch ortografic welcher. prăvălia der Spielwarenladen. cu siguranţă wegen din cauza während în timpul (keine) Lust haben a (nu) avea chef Tennis spielen a juca tenis es ist heiß este foarte cald einverstanden sein a fi de acord 18. -es lemnul das Tier. pi. a semăna (cu) . . -s. -en.. povestitorul (de basme..

cu patru picioare wichtig important arm sărac sozial social fremd străin gleichzeitig concomitent.. -s. -e opera. -en ştiinţa die Schrift.) a se compune din. -n.tăbliţa das Tontäfelchen. . -n echinocţiul die Jahreszeit. . -(e)s. -s. -s.) a reuşi (la un examen) bestehen — bestand — bestanden (aus -fDat. în acelaşi timp stundenlang timp de ore întregi monatelang luni de-a rîndul damals atunci.WORTSCHATZ 27 nähen—nähte—genäht a coase lieben—liebte—geliebt a iubi sich interessieren—interessierte mich—sich interes­ siert a se interesa. templul der Ton. -s. -e pri­ măvara das Jahrtausend. savantul der Tempel. -en anotimpul die Sommersonnenwende. .romanul (locuitor al Romei) der Babylonier. -s. -n solstiţiul de vară die Woche. -e primăvara der Sommer. (NEUNZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT der Gelehrte. bestehen — bestand — bestanden ( + Akk. . -s.iarna der Planet. -s. -n săptămîna das Archiv. -s. . -(e)s. -(e)s. a avea interes pentru. tratatul die Spur. -n învăţatul. -s argila der Kreis.babilo­ nianul der Frühling. lucrarea das Frühjahr. -s. -(e)s. -e Luna (astru) der Kalender. -iuer dicţionarul das Lesebuch.. -e mi­ leniul das Lehrbuch. -en urma die Karte.vara der Herbst. -en planeta der Mond.er manualul . pe vremea aceea am Leben bleiben a rămîne în viaţă 19. -en scrierea. a consta din wissenschaftlich ştiinţific glücklich fericit kraus creţ reizend fermecător. -e cercul der Römer. adorabil zärtlich tandru hölzern din lemn vierfüßig patruped. -s. -s. -^. -es. . -s. -en. . -es. -e arhiva das Täfelchen.tă­ bliţa de argilă das Wörterbuch. -i^er cartea de citire das Werk.calendarul die Wissenschaft. -e toamna der Winter. -n harta die Tagundnachtgleiche. lucra­ rea. -es.

-s. . -s. -e primăvara Frühling. -s. -s. -s iunie Juli. -e marţi Mittwoch. -s. -es. -s.iarna Morgen. -s. . -s. vestit ähnlich asemănător lang lung kurz scurt hoch înalt notwendig necesar nahe aproape doch totuşi Lunile der der der der der der der der der der der der anului der der der der der der .28 WORTSCHATZ sich befassen — befaßte mich — sich be­ faßt a se ocupa (de) teilen — teilte — geteilt a împărţi. ~^-e noaptea . -s. -s iulie August. die. -s. -e / Sonntag. . -e înainte de masa Mittag. -s. -e Sommer.dimineaţa Vormittag. a diviza dauern — dauerte — gedauert a dura sich entwickeln — entwickelte mich sich entwickelt a se dezvolta leben — lebte — gelebt a trăi rechnen — rechnete .. das) ultimul griechisch grecesc..gerechnet a socoti (printre). -es. der der Zilele săptămînii1' Januar. -e 1 . -e vineri Samstag. -e duminică Diviziunile der der der der der die zilei das der der der der Frühjahr. -s. -e martie April. -s. . -s. grec babylonisch babilonian medizinisch medical. -e după-amiaza Abend. -s. -e luni Dienstag. -e ianuarie Februar.septembrie Oktober. -e seara Nacht. -e miercuri Donnerstag. j > simbata c Sonnabend. . -e amiaza. -e mai Juni. . -e august September.decembrie Anotimpurile Montag. -s. -e joi Freitag. -e toamna Winter. -s. -(e)s. -s. -s.octombrie November. -s. de medicină geographisch geografic berühmt renumit. -s. . a considera drept vergehen — verging — vergangen (s) a trece (timpul) wissen — wußte — gewußt a şti letzte (der. -s. -e februarie März. -s. -e aprilie Mai.noiembrie Dezember. . -s. prînzul Nachmittag. -s. . -s. .vara Herbst. -s.

-en lu­ crul demn de văzut die Eisenbahn. -n vocea (fsg. -ns. -en durerea die die die die Lösung. -(e)s.artistul der Gedanke. -en nunta die Sehenswürdigkeit. -s. -es.genunchiul das Gelächter.locuitorul der Palast. -n bucuria das Dorf. -n sfîrşitul das Jahrhundert. -(e)s. pasajul Stimme. 1 das Wunderding. -s. -en trenul.omul de ştiinţă der Schriftsteller.admi­ nistratorul casei der Herr. -n locul. -s rîsetele die Bauchschmerzen durerile de burtă . . ambii lustig vesel bescheiden modest nett drăguţ begeistert entuziasmat wirklich într-adevăr dennoch totuşi. -s vîrsta sich verloben — verlobte mich — sich verlobt a se logodi küssen — küßte — geküßt a săruta rauchen — rauchte — geraucht a fuma fallen — fiel — gefallen (s) a cădea beziehen — bezog — bezogen a raporta. -en. -i^e trenul (în) din direcţie opusă die Hochzeit. a referi jemand cineva beide amîndoi. -s. -en stăpînul. . ^-e burta der Ignorant. -e lucrul minunat das Knie.minunea das Alter.WORTSCHATZ 29 20. -n dispoziţia die Freude. -en igno­ rantul der Schmerz. -s. -n. -e se­ colul das Wunder. -s. -n. -s. cu toate acestea eine Freude bereiten a face o bucurie 21. calea ferată die Laune. . -s.scrii­ torul der Künstler. -n sclavul der Hausverwalter. -^-e trenul de dimineaţă der Gegenzug. -s. -(e)s. . -s. -n întrebarea Stelle. -s. ideea der Sklave. Kaufleute negustorul der Frühzug. (EINUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK der Reichtum. -s. -es. (ZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT der Kaufmann. domnul der Bauch. -•• er bogăţia der Bewohner. -n gîndul. . -en soluţia Frage. . -es. . —er satul das Ende. -(e)s. j ^ e palatul der Wissenschaftler.

^^ er cartea de telefon das Gespräch.. -(e)s.) befehlen — befahl — befohlen a porunci tun — tat — getan a tace lebend viu reich bogat täglich zilnic gebildet cult ungebildet incult fesselnd captivant folgend următor klug înţelept. -s înghe­ suiala . a rîde de den Tisch decken a pune. pe dinafară eine Frage stellen a pune o întrebare auf die Knie fallen a cădea în genunchi 22.) vînzarea anticipată der Hauptfilm. deştept bestimmt anumit stolz mîndru verzweifelt desperat einst odinioară insgeheim în secret... -n numă­ rul de telefon die Frauenstimme. -e con­ vorbirea das Telefongespräch. -n vocea de femeie die Kinokasse.30 pflegen — pflegte — gepflegt a obişnui să .) în locul sich lustig machen über ( + Akk. pl. fesseln — fesselte — gefesselt a captiva bemerken — bemerkte — bemerkt a observa überlegen — überlegte — überlegt a sta pe gînduri.. a chibzui versuchen — versuchte — versucht a încerca verzweifeln — verzweifelte — verzweifelt a despera beben — bebte — gebebt a tremura WORTSCHATZ verzeihen — verzieh — verziehen a ierta lassen — ließ — gelassen 1) a lăsa.-(e)s. -(e)s. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN TELEFONGESPRÄCH der Hörer.receptorul der Vorverkauf. -s (f. în taină. -e convorbirea telefonică das Gedränge. după aceea statt (-J. . -e filmul principal die Telefonnummer. -n casa cine­ matografului die Störung -en deranjul das Telefonbuch. pe ascuns nun acum schließlich în sfîrşit auswendig pe dinafară. pe de rost daraufhin apoi. 2) a pune (să. a aşeza masa auf einen Gedanken kommen a-i veni o idee auswendig lernen a învăţa pe de rost. -s.) a-şi bate joc de.Gen. -s.

drăguţ fremd străin pünktlich punctual leider din păcate diesmal de data aceasta endlich în sfîrşit. -n rîndul. pi. -n cabina te­ lefonică die Münze. a merge (a veni) după cineva hoffen — hoffte — gehofft a spera erwarten — erwartete — erwartet a aştepta a n rufen — rief an — angerufen a chema la telefon a b nehmen — nahm ab —• abgenommen a scoate t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen a participa. mărun­ ţişul das Sportfest.WORTSCHATZ 31 die Telefonzelle. a agăţa bedauern — bedauerte — bedauert a regreta erreichen — erreichte — erreicht a găsi. -es. a u s steigen —• stieg aus — ausgestiegen (s) a coborî (dintr-un vehicul) z u r ü c k laufen—lief zurück—zurückgelau­ fen (s) a fugi (a alerga) înapoi s p a z i e r e n gehen — ging spazieren — spazierengegangen (s) a merge la plimbare. în fine die Nummer wählen a forma numărul eine falsche Nummer wählen a forma un număr greşit den Hörer abnehmen a ridica receptorul den Hörer einhängen a agăţa receptorul Schlange stehen a sta la coadă . şirul die Geduld (f. a lua parte e i n werfen — warf ein — eingeworfen a arunca în . -en jurnalul (la cinema) das Kleingeld. firul die Reihe. -n moneda die Leitung. -en circuitul. a se plimba lieb amabil. -e com­ petiţia sportivă suchen — suchte — gesucht a căuta klingeln