Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nitu Viviana Elena
Adresa Telefon E-mail Nationalitate Data naşterii Sex Localitatea Gura-Foii, jud. Dambovita, Romania 0721092080 nitu_viviana@yahoo.com Romana 19. 07.1987 Feminin

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 1.08.2009 - 15.05.2010 Functionar administrativ Sortare carti si dvd-uri SC ESCAPE SERVICES SRL prestari servicii

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 2002 – 2006 Diploma de bacalaureat Stiintele naturii

Colegiul National Vladimir Streinu

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

cedefop.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului.Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs orale Exprimare scrisă Limba Limba (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.europa. referinţe etc. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Informaţii Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. de suplimentare exemplu: persoane de contact. 2003 20060628 . Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.eu © Comunităţile Europene. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. daca este cazul (vezi instrucţiunile) Pagina / .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful