1

Á qÉWûÉ mÉëÉhÉSÏmÉqÉ ÍzÉuÉqÉ ÍzÉuÉqÉ
qÉWûÉ AÉåÇMüÉU ÃmÉqÉ ÍzÉuÉqÉ ÍzÉuÉqÉ
qÉWûÉ xÉÑrÉÉï cÉlSìÉÌS lÉå§ÉqÉ mÉÌuɧÉqÉ
qÉWûÉ aÉÉRû ÌiÉÍqÉUÉlkÉMüqÉ xÉÉæUaÉjÉëqÉ
qÉWûÉ MüÉÎliÉ oÉÏeÉqÉ qÉWûÉ ÌSurÉ iÉåeÉqÉ
pÉuÉÉÌlÉ xÉqÉåjÉqÉ pÉeÉå qÉleÉÑlÉÉjÉqÉ |
Á..Á....F Á..Á...
lÉqÉ zÉÇMüUÉrÉcÉ qÉrÉxMüUÉrÉcÉ
lÉqÉÍzÉuÉÉrÉcÉ ÍzÉuÉiÉÉUÉrÉcÉ pÉuÉWûÉUÉrÉcÉ |
qÉWûÉ mÉëÉhÉSÏmÉqÉ ÍzÉuÉqÉ ÍzÉuÉqÉ
pÉeÉå qÉleÉÑlÉÉjÉqÉ ÍzÉuÉqÉ ÍzÉuÉqÉ |
A²æjÉ pÉÉxMüUqÉ AkÉïlÉÉËUµÉUqÉ
¾ÒûSÒzÉ ¾ÒûkÉrÉÇaÉqÉqÉ cÉiÉÑËUkÉÌuÉWÇûaÉqÉqÉ
mÉÇcÉ pÉÔjÉÉiqÉMüqÉ wÉOèzɧÉÑlÉÉzÉMüqÉ
xÉmiÉ xuÉUåµÉUqÉ A¹ÍxÉήµÉUqÉ
lÉuÉUxÉ qÉlÉÉåWûUqÉ
SzÉ ÌSzÉÉ xÉÑÌuÉqÉsÉqÉ
LMüÉSzÉÉåeuÉsÉqÉ LMülÉÉjÉåµÉUqÉ
mÉëxjÉÑ ÍzÉuÉzÉÇMüUqÉ mÉëlÉjÉ eÉlÉ ÌMÇüMüUqÉ
SÒeÉïlÉ pÉrÉlMüUqÉ xÉ‹lÉ zÉÑpÉlMüUqÉ
WûÉËUpÉÉuÉ iÉÉUMüqÉ mÉë¢ÑüÌiÉ ÌuÉpÉÉ iÉÉUMüqÉ
pÉÑuÉlÉ pÉurÉ pÉuÉ lÉÉrÉMüqÉ pÉÉarÉiqÉMüqÉ U¤ÉMüqÉ
DzÉqÉ xÉÑUåzÉqÉ ÂzÉåzÉqÉ mÉUåzÉqÉ
lÉOåûzÉqÉ aÉÉæËUzÉqÉ aÉlÉåwÉqÉ pÉÔjÉåzÉqÉ
oÉUWû - EÍcÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ iÉǧÉÉÇzÉ

aÉÑÂuÉÉU, ÍxÉiÉqoÉU 16, 2010

2

qÉWûÉ qÉkÉÑU mÉÇcÉɤÉËU qÉÇ§É qÉÉkrÉqÉ qÉWûÉ WûwÉï
uÉwÉÉï mÉëuÉzÉïqÉ xÉÑkÉÏzÉqÉ
Á lÉqÉÉå WûÉUÉrÉcÉ xuÉU WûÉUÉrÉcÉ mÉÑU WûÉUÉrÉcÉ
ÂSìÉrÉcÉ pÉSìÉrÉcÉ CÎlSìrÉÉcÉ ÌlÉirÉrÉÉcÉ ÌlÉU ÌlÉSìÉrÉÉcÉ
qÉWûÉ mÉëÉhÉSÏmÉqÉ ÍzÉuÉqÉ ÍzÉuÉqÉ
pÉeÉå qÉleÉÑlÉÉjÉqÉ ÍzÉuÉqÉ ÍzÉuÉqÉ
QÒûqÉ SÒqÉ (QÒû QÒûqSqÉ)-3 SkÉlMü ÌlÉlÉÉkÉ lÉuÉ iÉÉlQûuÉÉSqoÉUqÉ
jÉÍkÉÎqqÉ jÉMüÍkÉÎqqWû ÍkÉÍkÉÎqqÉ ÍkÉÍqÉÍkÉÎqqÉ xÉlaÉÏiÉ
xÉÉÌWûirÉ xÉÑqÉ xÉqÉUxÉ AqoÉUqÉ
AÉåÇMüU ¾ûÏÇMüÉU ÍxÉëÇMüÉU ¾æÇûMüÉU qÉÇ§É oÉÏeɤÉUqÉ qÉÇeÉÑlÉÉjÉåµÉUqÉ
GauÉåS qÉÉkrÉqÉ rÉeÉÑuÉåïS uÉå±qÉ MüÉqÉ mÉëaÉÏjÉqÉ AkÉqÉï
mÉëbÉjÉqÉ mÉÑUlÉåÍjÉWûxÉqÉ mÉëÍxÉ®qÉ ÌuÉzÉÑ®qÉ
mÉëmÉÇcÉæMü kÉÔjÉqÉ ÌuÉpÉÑ®qÉ xÉÑÌWû®qÉ
lÉ MüÉUqÉ qÉ MüÉUqÉ ÌuÉ MüÉUqÉ oÉ MüÉUqÉ rÉ MüÉUqÉ ÌlÉUÉMüÉU
xÉÉMüÉU xÉÉUqÉ qÉWûÉ MüÉsÉ MüÉsÉqÉ qÉWûÉ lÉÏsÉMüÉÇiÉqÉ
qÉWûÉ lÉÇkÉ aÉÇaÉqÉ qÉWû¨É¨ÉWûÉxÉqÉ eÉiÉ eÉÔiÉ UlaÉæMü aÉÇaÉÉ
xÉÑÍcɧÉqÉ euÉsÉ ÂSìÉ lÉå§ÉqÉ xÉÑÍqɧÉqÉ xÉÑaÉÉå§ÉqÉ
qÉWûÉMüÉzÉ pÉÉzÉqÉ qÉWûÉ pÉÉlÉÑ ÍsÉlaÉqÉ
qÉWûÉ WûliÉÑ uÉlÉïqÉ xÉÑuÉlÉïqÉ mÉëuÉlÉïqÉ
xÉÉæUɹí xÉÑÇSUqÉ xÉÉåqÉlÉÉjÉåµÉUqÉ
Í´É zÉæsÉ qÉÇÌSUqÉ Í´É qÉÎssÉMüÉeÉÑïlÉqÉ
E‹ÌrÉÌlÉmÉÑU qÉWûÉ MüÉsÉåµÉUqÉ
uÉæ±lÉÉjÉåµÉUqÉ qÉWûÉ pÉÏqÉåµÉUqÉ
AqÉU ÍsÉlaÉåµÉUqÉ pÉÉuÉ ÍsÉlaÉåµÉUqÉ
oÉUWû - EÍcÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ iÉǧÉÉÇzÉ

aÉÑÂuÉÉU, ÍxÉiÉqoÉU 16, 2010

3

MüÉÍzÉ ÌuɵÉåµÉUqÉ mÉUqÉ bÉëÑzlÉåµÉUqÉ
§rÉqoÉMüÉÍkɵÉUqÉ lÉÉaÉÍsÉlaÉåµÉUqÉ
´ÉÏDDDDDDD MåüSÉU ÍsÉlaÉåµÉUqÉ
AÎalÉÍsÉlaÉÉiqÉMüqÉ erÉÉåÌiÉïÍsÉlaÉÉiqÉMüqÉ
uÉÉrÉÑÍsÉlaÉÉiqÉMüqÉ AÉiqÉÍsÉlaÉÉiqÉMüqÉ
AÎZÉsÉ ÍsÉlaÉÉiqÉMüqÉ AÎalÉWûÉåqÉÉiqÉMüqÉ..
AlÉÉÌSÇ AqÉårÉqÉ AeÉårÉqÉ AÍcÉÇirÉqÉ AqÉÉåbÉqÉ AmÉÔuÉïqÉ AlÉÇiÉqÉ AZÉÇQûqÉ
2 (2 uÉåVûÉ uÉåaÉÉiÉ)
kÉqÉïxjÉsÉ ¤Éå§É uÉU mÉUqÉçerÉÉåÌiÉqÉ......(3 uÉåVû)
Á...... lÉqÉ: xÉÉåqÉÉrÉcÉ xÉÉåqrÉrÉÉcÉ pÉurÉÉrÉcÉ pÉÉarÉÉrÉcÉ
zÉÉÇirÉÉrÉcÉ zÉÉærÉÉïrÉcÉ rÉÉåaÉÉrÉcÉ pÉÉåaÉÉrÉcÉ MüÉsÉÉrÉcÉ
MüÉliÉÉrÉcÉ UqrÉÉrÉcÉ aÉqrÉÉrÉcÉ DzÉÉrÉcÉ Í´ÉzÉÉrÉcÉ
zÉuÉÉïrÉcÉ xÉuÉÉïrÉ-cÉ..

oÉUWû - EÍcÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉ iÉǧÉÉÇzÉ

aÉÑÂuÉÉU, ÍxÉiÉqoÉU 16, 2010