“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu

www.sumadhwaseva.com Page 1 Narahari Sumadhwa
| £À¢Ã vÁgÀvÀªÀÄå ¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï |
Bhagavadroopa Chintane in rivers with Nadee Taratamya order
Ganga
Madhava Roopa
Godavari
Veera Narayana Roopa
Krishnaveni
Janardhana Roopa
Swami Pushkarini
Varaha & Srinivasa Roopa
Chandra Pushkarini
Vamana Roopa
Manasa Sarovara
Madhusoodana Roopa
Kaveri
Ranganatha Roopa
Saraswathi
Padmanabha Roopa
Sarayoo
Ramachandra Roopa
Tungabhadra
Varaha Roopa
Yamuna
Yamaputra Krishna Roopa
Narmada
Mahavishnu Roopa
Sindhoo
Srimannaaraayana Roopa
Bhavanashini
Nrusimha Roopa
Kumadhwati
Trivikrama Roopa
Malaapaha
Janardhana Roopa
Tamraparni
Anantha Namaka Roopa
Bheemarathi
Sridhara Roopa
Manjula
Hayagreeva Roopa
Pinakini
Keshava Roopa
(The rivers with the same colour indicates same kakshya)
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 2 Narahari Sumadhwa
| £À¢Ã vÁgÀvÀªÀÄå ¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï |

«µÀÄÚ¥ÁzÁ§Ó ¸ÀA¨sÀÆvÁ UÀAUÁ ¸ÀªÁð¢üPÁ ªÀÄvÁ |
vÀvÉÆà UÉÆÃzÁªÀjà £ÀÆå£Á PÀȵÀÚªÉÃtÂà vÀvÉÆÃszsÀªÀiÁ | 1 |
¸Áé«Ä ZÀAzÁæ ¥ÀĵÀÌjuËå ªÀiÁ£À¸ÀA ZÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀA |
PÀȵÀÚªÉÃuÁå: ¸ÀªÀĸÁÛ¨sÀå: PÁªÉÃjà ZÀ ¸ÀgÀ¸Àéwà | 2 |
»£ÉÃs£ÉÆåãÀå¸ÀªÉÄà vÁ¨sÁåªÀÄÆ£Á ZÀ ¸ÀgÀAiÀÄÆ vÀxÁ |
vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ¸ÀªÀiÁ vÀ¸Áå: PÁ°AzÀÆå£Á vÀvÉÆÃszsÀªÉÄà | 3 |
£ÀªÀÄðzÁ¹AzsÀĸÀjvË vÀvÀìªÀiÁ ¨sÀªÀ£Á²¤Ã |
vÀvÀ: PÀĪÀÄÄzÀéwà ¤ÃZÁ vÀvÉÆà ¤ÃZÁ ªÀįÁ¥ÀºÁ | 4 |
vÁªÀÄæ¥ÀtÂÃð ©üêÀÄgÀyà ªÀAdįÁ ZÀ ¦£ÁQ¤Ã |
¥ÀÈxÀPï ¸ÁUÀgÀUÁ«Ä£ÉÆåà £ÀzÉÆåà ©üêÀÄgÀyøÀªÀiÁ: | 5 |
vÀvÉÆÃs£Áå: ¸ÀjvÉÆà ¤ÃZÁ¸ÀÛmÁPÁ±ÀÑ vÀvÉÆÃszsÀªÀiÁ: |
vÀvÉÆà ¤ÃZÁ: ¥ÀĵÀÌjuÉÆåà zÉêÀSÁvÁ±ÀÑ vÀvÀìªÀiÁ: | 6 |
vÀvÉÆà ªÁ¥ÉÆåÃszsÀªÀiÁ¸ÁÛ¨sÀå: PÀÆ¥Á: ¸ÀªÁðzsÀªÀiÁ ªÀÄvÁ:|
¸ÉÆéÃvÀÛªÀiÁWÀåðA ¥ÀæzÁvÀªÀåA CªÀgÁ¸ÀÄ £À ZÁ£ÀåxÁ | 7 |
gÁWÀªÉÃAzÉæÃt AiÀÄw£Á §æºÁäAqÁRåA ¥ÀÄgÁtUÀ: |
EvÀÄåzsÀéçvÀ: ¸ÁgÀ¨sÁUÉÆà £À¢Ã ¤ÃZÉÆÃZÀÑ ¸ÀÆZÀPÀ: | 8 |

|| Ew ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæAiÀÄwPÀÈvÀ £À¢ÃvÁgÀvÀªÀÄå¸ÉÆÛÃvÀæA ||“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 3 Narahari Sumadhwa
¦ ¯|¯| ¯||¯¯|¹¯| -¯||¯|¹| ¦
l¯|¯'|¯||¯|¯¯| -|+|¯|| ¹|¹|| -|¯||l°|¬¯| ¹|¯|| ¦
¯|¯|| ¹||¯|¯|¯| ¯¯|¯|| ¬¯¯'|¯|'|| ¯|¯||s°|¹|| ¦ " ¦
-¯||l¹| ¯|¯| ¯|¯¬¯l¯'¯|| ¹||¯|-| ¯| -|¯|¯|¯ ¦
¬¯¯'|¯|'¯||: -|¹|-¯||+¯|: ¬¯|¯|¯| ¯| -|¯-¯|¯|| ¦ ³ ¦
l¯¯|s¯¯||¯¯|-|¹| ¯||+¯||¹|¯|| ¯| -|¯¯| ¯|°|| ¦
¯|¹|+|¯| -|¹|| ¯|-¯||: ¬¯|l¯|u¯|| ¯|¯|| s°|¹| ¦ ª ¦
¯|¹|¯|l-|°|-|l¯¯|| ¯|¯-|¹|| +|¯|¯||l7|¯|| ¦
¯|¯|: ¬¯¹|ä¯|| ¯||¯|| ¯|¯|| ¯||¯|| ¹|¯||¯|¯| ¦ × ¦
¯||¹|¯|'|| +||¹|¯°|| ¯|¯|¯|| ¯| l¯|¯||l¬¯¯|| ¦
¯|°|¬¯ -||¹|¯¹||l¹|¯¯|| ¯|u| +||¹|¯°||-|¹||: ¦ ' ¦
¯|¯||s¯¯||: -|l¯¯|| ¯||¯||-¯|¯|¬¯|%| ¯|¯|| s°|¹||: ¦
¯|¯|| ¯||¯||: ¯|¯¬¯l¯'¯|| ¯¯|¹||¯||%| ¯|¯-|¹||: ¦ ¤ ¦
¯|¯|| ¯||¯¯||s°|¹||-¯||+¯|: ¬¯¯||: -|¯||°|¹|| ¹|¯||: ¦
-¯||¯|¹||¯¯| ¯|¯|¯|¯¯| ¹¯|¯|-| ¯| ¯||¯¯|°|| ¦ ´ ¦
¯|¯|¯|¯'| ¯|l¯|¯|| ¯|8|¯|¹¯| ¯|¯|'|¹|: ¦
CirÉÑkuÉëiÉ: xÉÉUpÉÉaÉÉå lÉSÏ lÉÏcÉÉåŠ xÉÔcÉMü: ¦ / ¦
¦¦ sl¯| >|| ¯|¯|¯|¯¯|l¯|¬¯¯| ¯|¯|¯||¯¯|¹¯|-¯||¯| ¦¦
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 4 Narahari Sumadhwa
Here Rayaru has given the names of various rivers,
wells, canals, sarovaraas, etc in just 8 shlokaas

“ -¯||¯|¹||¯¯| ¯|¯|¯|¯¯| ¹¯|¯|-| ¯| ¯||¯¯|°|| ” |
Here he has informed us that while doing snaana in a
river, we must give arghya to Nadee abhimaani
Devategalu. But cautioned that while giving arghya, we
must not give arghya to a river which is lower in grade
than the one in which you are taking bath. While
narrating the taratamya, he has used the words “nyUnaa”,
“adhamaa”, “hInaa”, “Unaa”, “nIchaa”, and has given the
Nadee taaratamya summary from Brahmaanda Puraana.

l¯|¯'|¯||¯|¯¯| -|+|¯|| ¹|¹|| -|¯||l°|¬¯| ¹|¯|| ¦

“Gangaa” is the shreshta or the best among all the rivers as it
has come out of the “paadakamala” of Srihari. There is extra
saannidya of Srihari in Ganga.

When Trivikrama roopi bhagavanta touched the
Brahmaanda kavaaTa with his right foot’s angusta, the
shuddodaka came out of it and entered “satya loka” of
Brahmadevaru, who stored in his “kamandala” and the had
the prakshalane. While other rivers flows in bhooloka only,
Ganga flows in triloka, and removes all sins, so she is the
“shresta”. She flows in Badari, Hrusheekesha, Haridwara,
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 5 Narahari Sumadhwa
Kaashi, Prayaaga and enters Bay of Bengal. Even while
doing snaana in ordinary water, we must have the
namochcharane of Ganga and the sannidhana of Ganga can
be brought there.

Ganga river snaana mantra -
¨l¯|¯'|¯||¯|¯¯|-|+|¯| ¹|¹| l¯|¯|°|¹||l¹|¯|| ¦
°|¹|¯¯|l¯| l¯|¹¯||¯| ¯||¯| ¹| ¯¯ ¯||r¯|| ¦ ¨

Argya mantra in Ganga
¨¯|8¬¯¹|¯¯| -|+|¯| ¯|'|¯|¯ l¯|+||¯|¯| ¦
¯|¯||4¯|¯|l¯¯| ¹|¹| ¹|¯|'||¯¯| ¯|¹||-¯|¯| ¦¨

When doing snaana in well, sarovara, pushkarini, and
rivers we have to give arGya to Vishnu, Ganga and
Surya apart from the respective theerthabhimani
devates. But while doing snaana in Ganga we must
give arGya to Vishnu, Surya, Ganga only and not to
other theerthabhimani devate.


“¯|¯|| ¹||¯|¯|¯| ¯¯|¯||” -
Godavari comes next to Ganga in shrestatva. This is
one among the “saptamahanadi”. Its birth place is
Tryambaka parvata near Nasik. It flows upto
Rajamahendri.
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 6 Narahari Sumadhwa
Srimadacharyaru in his Krishnamruta MaharNava
Says “Shanmaasa phaladaa gOdaa” meaning the
snaana phala from Godavari will be there for six
months.

Argya mantra in Godavari
¨¯|7¹|¹| ¹|¯|¯|'¯| ¹||¯|¹|-¯||¯|¯||l7|¯||¦
¹|¯|'||¯¯| ¹|¯||¯¯| ¹||¯|l¯| ¯|¹||-¯|¯|¦¨

“¬¯¯'|¯|'|| ¯|¯||s°|¹||”
Krishnaveni is the sangama of “Krishna” and “Veni”.
She borns in Sahyaadri
“Krishnaveni” snaana mantra –
¨-|¬¯||¯|7¯| ¯l¯| >||7|¯||¯-|¹|¹||l¹|¯|| ¦
¬¯¯'|¯|'|l¯| l¯|¹¯||¯| -|¯|¯||¯|¯|'||l7|¯|| ¦¨

Argya Mantra in “Krishnaveni” -
¨¬¯¯'| ¬¯¯'||¹| -|+|¯| ¯|¯|¯|| ¯||¯|¯|l¯l'|
¯|¹|-¯¹| -|l¯|¯|>|0 ¹|¯|'||¯¯| ¯|¹||-¯|¯|¨¦


Swami Pushkarini, Chandrapushkarini and Manasa
Sarovaro are equal to “Krishnaveni”

¨-¯||l¹|¯|¯|¯|¯¬¯l¯'¯|| ¹||¯|-| ¯| -|¯|¯|¯¹| ¦ ¬¯¯'|¯|'¯||: -|¹||:¨
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 7 Narahari Sumadhwa
It is in Bhoovaikunta – Tirupathi, where Srihari has
kept his sannidhana through Varaha and Srinivasa
roopaas. There are several theerthaas, one among
them is Swami Pushkarni Tirtha – where it is said that

“-¯||l¹| ¯|¯¬¯l¯'||¯||¯ ¯¹|¯|| -|¯¹||¯¯|¨

While doing snaana in Swamipushkarini, we must
have the dhyana as “Srihari will be standing with
Sridevi-Bhoodevi, holding his Shanka, Chakra, and
varadamudre.


Chandra Pushkarini - It is a sarovara, which can be
found in the fifth praakaara among sapta praakaraas
at Sriranga. It is believed that Chandra did penance at
this place for more than thousand years as per Sri
Vadirajaru in Theerthaprabandha


Maanasa sarovara –

This is in Himalaya mountain range, which has the
special saannidhya of many devategalu.
Kaveri and Saraswathi –

Both these rivers are in the same kakshye.
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 8 Narahari Sumadhwa
Kaveri - It takes its birth in Bhagamandala Talakaveri. She
was earlier Agastya Maharshi’s wife Lopamudre and now
born as daughter of “Kavera” Rushi – Kaveri. In Sriranga,
Kaveri flows in two directions. We can find Kaveri in all the
Ranga kshetraas viz., Aadiranga – Srirangapatna,
Madhyaranga – Shivanasamudra and Antyaranga – Sriranga.
In all these places Srihari is in the roopa of
Ranganathaswami only.

Argya mantra in Kaveri –
¯|¹|: ¬¯¯|¯|¯|¯¯| ¯|¹|-¯| ¬¯l¯|¯||l7|l¯| ¦
¯|¹|-¯| ¯l¯| ¬¯|¯|l¯ ¹|¯|'||¯¯| ¯|¹||-¯|¯| ¦

Saraswathi - It flows from Himalaya near Shamyapraasa,
where there is Vyasashrama in Badari. In “Prayag” –
Saraswathi flows as guptagamini, alongwith Gange and
Yamune – so it is Triveni sangama.

Sarayoo - This flows in Ayodhye, the Ramajanmabhoomi.
This is in the kakshya next to Kaveri & Saraswathi.

Tungabhadra -
“Tungabhadra” and “Sarayoo” both are in the same kakshya.

Tunga & Bhadra are born from the teeth of “Varaha devaru”
and joins in Koodli near Shimoga and flows in Honnali,
Mantralaya, etc. There is a saying “gangaa snaanam tungaa
paanam”, meaning the Tunga river is very very tasty.

“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 9 Narahari Sumadhwa
Kalindee or Yamune –

Yamuna river comes next to Tungabhadra. She is the
daughter of Soorya from Sanjyadevi and the sister of
Yamadevaru. This is also one among the sapta
mahanadees. Yamunotri is the janma staana of this river.
As this river flows in Kalinda parvata ranges it is called as
“Kalindee” and Krishna did the Kalinga mardhana in this
river only.

Narmada – Sindu

Next to Yamune in taaratamya - comes Narmada which
borns in Vindyaparvata and Sindhu River.

Bhavanaashine

It flows in Ahobila which is the capital of Hiranyakashipu
and it is Nava Naarasimha kshetra.

Next to Bhavanashini comes Kumudhwati.

Next to Kumudwati comes “Malaapaha” – which removes
daihika and maanasika kalmasha in us.

Next to Malaapaha comes Taamraparni, Bheemarathi,
Manjula and Pinakini which are equal in Kakshya.

Tamraparni - flows in Tirunelveli in Tamilnadu, where we
can find the Moola Vrundavana of Sri Vibudendra Tirtharu.
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 10 Narahari Sumadhwa
Bheemarathi – Flows in Pandaraapura in Maharastra which
is also called as Chandrabhaaga, where Sri Jagannathadasaru
got the ankita as “Jagannathavittala”.

Pinakini - This flows as two channels viz., Dakshina Pinakini
and Uttara Pinakini, which is said to be the birth place of
Trivikrama

Next – Saagaragaami Rivers – which flows independently
and are equal to Bheemarathi and joins the Sea

Next – All other rivers

Next – Pushkarini – Which are usually found in the Eshaanya
direction of the devastaanas.

Next – Sarovaraas

Next – Tataakaas – which flows in villages, forests and
mountain ranges in half chandrakruti.

Next – Devakhata -

Next – Koopaas – which is about 5 Feet width, created by
digging earth and covered with Cement blocks (bhaavi)


Collection from :
Source – Sri Venkatanarasimhacharya Rajapurohit
in “Sri Raghavendra grantha muktavali”
“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 11 Narahari Sumadhwa
. ´.c s·cs´.:. `·¸s.¯.: .

¯´.:.·c·: ´..::s· c.c· ´.c·:cc· ´.:s· .
ss` c`c·´.c ´.:..· c`´.¯.e ss` c´.: . o .
`·:¯: ..c·. ´.,´.ce. ´.:´.´.. . ´.c`´.c. .
c`´.¯.e·.: ´ .´.:`·¸:.: c·¯.c . ´.c´.:ð . . .
.¯. .`.´..´.¯.: s·:·.´.::.· . ´.cc::: sc· .
s:.c:c·. ´.´.: s `·.: c·9.c:..· ss` c¯.: . - .
´.c¸c·..c:´.cs ss´.: :´..·`¯ .
ss: c:´.::c:ð ¯.· ss` ¯.· ´.:c·´.´. . . .
s·´.:.´.c é´.:cc ´..æc· . ..·c¯ .
´.`cc `·ccc·¯:.`. ´.c`. é´.:cc´.´.:: . > .
ss` .·.: ´.cs` ¯.·´.¸c·c·´.· s s` c´.:: .
ss` ¯.·: ´.,´.ce`. c´.»·s·´.· ss´.:: . - .
ss` .·.·. c´.:`·¸:.: c:.·: ´.c·:c´.: ´.:s·: .
`·:s¸´.:c.. ´ ..c·s´... o´.c·´.: ´. .·´..c· . - .
c·´-¯..c.e c::ð.· :.´.¸.c·».. ´.,c·ec: .
as:.c:s: `·c:·c` ´.c ¯.`.· ´ .:.c: . c .

.. að `. c·´-¯..c.c::ðc`s ´.c s·cs´.:.`·¸s.. ..


“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 12 Narahari Sumadhwa
|nad§ t¡ratamya stµtram|

vi½³up¡d¡bja sa¯bhÀt¡ ga¯g¡ sarv¡dhik¡ mat¡ |
tatµ gµd¡var§ nyÀn¡ k»½³av£³§ tatµ dham¡ | 1 |
sv¡mi ca¯dr¡ pu½kari³yau m¡nasa¯ ca sarµvara¯ |
k»½³av£³y¡: samast¡bhya: k¡v£r§ ca sarasvat§ | 2 |
hin£ nyµnyasam£ t¡bhy¡mÀn¡ ca sarayÀ tath¡ |
tu¯gabhadr¡ sam¡ tasy¡: k¡li¯dyÀn¡ tatµ dham£ | 3 |
narmad¡si¯dhusaritau tatsam¡ bhavan¡¾in§ |
tata: kumudvat§ n§c¡ tatµ n§c¡ mal¡pah¡ | 4 |
t¡mrapar³§ bh§marath§ va¯jul¡ ca pin¡kin§ |
p»thak s¡garag¡minyµ nadyµ bh§marath§sam¡: | 5 |
tatµ ny¡: saritµ n§c¡sta¿¡k¡¾ca tatµ dham¡: |
tatµ n§c¡: pu½kari³yµ d£vakh¡t¡¾ca tatsam¡: | 6 |
tatµ v¡pyµ dham¡st¡bhya: kÀp¡: sarv¡dham¡ mat¡:|
svµttam¡rghya¯ prad¡tavya¯ avar¡su na c¡nyath¡ | 7 |
r¡ghav£¯dr£³a yatin¡ brahm¡¯¢¡khya¯ pur¡³aga: |
ityudhvrata: s¡rabh¡gµ nad§ n§cµcca sÀcaka: | 8 |

|| iti ¾r§ r¡ghav£¯drayatik»ta nad§t¡ratamyastµtra¯ ||“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu
www.sumadhwaseva.com Page 13 Narahari Sumadhwa
| ïî¦ î£óîñ¢ò ú¢«î£î¢óñ¢ |

õ¤û¢µð£î£ð¢ü úñ¢Ìî£ èñ¢è£ úó¢õ£î¤è£ ñî£ |
î«î£ «è£î£õó¦ ï¢Îï£ è¢¼û¢í«õí¦ î«î£ îñ£ | 1 |
ú¢õ£ñ¤ êñ¢î¢ó£ ¹û¢èó¤í¢ªò÷ ñ£ïúñ¢ ê ú«ó£õóñ¢ |
袼û¢í«õí¢ò£: úñú¢î£ð¢ò: 裫õó¦ ê úóú¢õî¦ | 2 |
ý¤«ï ò£ï¢òú«ñ î£ð¢ò£Íï£ ê úóÎ îî£ |
¶ñ¢èðî¢ó£ úñ£ îú¢ò£: è£ô¤ñ¢î¢Îï£ î«î£ î«ñ || 3 |
ïó¢ñî£ú¤ñ¢¶úó¤ªî÷ îî¢úñ£ ðõ¤ï¦ |
îî: °ºî¢õî¦ ï¦ê£ î«î£ ï¦ê£ ñô£ðý£ | 4 |
î£ñ¢óðó¢í¦ ð¦ñóî¦ õñ¢ü§ô£ ê ð¤ï£è¤ï¦ |
ð¢¼îè¢ ú£èóè£ñ¤ï¢«ò£ ïò£ ð¦ñóî¦úñ£: | 5 |
î«î£ ï¢ò£: úó¤«î£ ï¦ê£ú¢îì£è£Ÿ¢ê î«î£ îñ£: |
î«î£ ï¦ê£: ¹û¢èó¤í¢«ò£ «îõè£î£Ÿ¢ê îî¢úñ£: | 6 |
î«î£ õ£ð¢«ò£ îñ£ú¢î£ð¢ò: Ãð£: úó¢ õ£îñ£ ñî£: |
ú¢«õ£î¢îñ£ó¢è¢òñ¢ ð¢óî£îõ¢òñ¢ Üõó£ú§ ï ê£ï¢òî£ | 7 |
ó£è«õñ¢î¢«óí òî¤ï£ ð¢óý¢ñ£ñ¢ì£è¢òñ¢ ¹ó£íè: |
Þî¢õ¢óî: ú£óð£«è£ ïî¦ ï¦«ê£ê¢ê ú¨êè: | 8 |

|| Þî¤ ÿ ó£è«õñ¢î¢óòî¤è¢¼î ïî¦î£óîñ¢òú¢«î£î¢óñ¢ ||

sumadhwaseva.“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu | £À¢Ã vÁgÀvÀªÀÄå ¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï | «µÀÄÚ¥ÁzÁ§Ó ¸ÀA¨sÀÆvÁ UÀAUÁ ¸ÀªÁð¢üPÁ ªÀÄvÁ | vÀvÉÆà UÉÆÃzÁªÀjà £ÀÆå£Á PÀȵÀÚªÉÃtÂà vÀvÉÆÃszsÀªÀiÁ | ¸Áé«Ä ZÀAzÁæ ¥ÀĵÀÌjuËå ªÀiÁ£À¸ÀA ZÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀA | PÀȵÀÚªÉÃuÁå: ¸ÀªÀĸÁÛ¨sÀå: PÁªÉÃjà ZÀ ¸ÀgÀ¸Àéwà | »£ÉÃs£ÉÆåãÀå¸ÀªÉÄà vÁ¨sÁåªÀÄÆ£Á ZÀ ¸ÀgÀAiÀÄÆ vÀxÁ | vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ¸ÀªÀiÁ vÀ¸Áå: PÁ°AzÀÆå£Á vÀvÉÆÃszsÀªÉÄà | £ÀªÀÄðzÁ¹AzsÀĸÀjvË vÀvÀìªÀiÁ ¨sÀªÀ£Á²¤Ã | vÀvÀ: PÀĪÀÄÄzÀéwà ¤ÃZÁ vÀvÉÆà ¤ÃZÁ ªÀįÁ¥ÀºÁ | vÁªÀÄæ¥ÀtÂÃð ©üêÀÄgÀyà ªÀAdįÁ ZÀ ¦£ÁQ¤Ã | ¥ÀÈxÀPï ¸ÁUÀgÀUÁ«Ä£ÉÆåà £ÀzÉÆåà ©üêÀÄgÀyøÀªÀiÁ: | vÀvÉÆÃs£Áå: ¸ÀjvÉÆà ¤ÃZÁ¸ÀÛmÁPÁ±ÀÑ vÀvÉÆÃszsÀªÀiÁ: | vÀvÉÆà ¤ÃZÁ: ¥ÀĵÀÌjuÉÆåà zÉêÀSÁvÁ±ÀÑ vÀvÀìªÀiÁ: | vÀvÉÆà ªÁ¥ÉÆåÃszsÀªÀiÁ¸ÁÛ¨sÀå: PÀÆ¥Á: ¸ÀªÁðzsÀªÀiÁ ªÀÄvÁ:| ¸ÉÆéÃvÀÛªÀiÁWÀåðA ¥ÀæzÁvÀªÀåA CªÀgÁ¸ÀÄ £À ZÁ£ÀåxÁ | gÁWÀªÉÃAzÉæÃt AiÀÄw£Á §æºÁäAqÁRåA ¥ÀÄgÁtUÀ: | EvÀÄåzsÀéçvÀ: ¸ÁgÀ¨sÁUÉÆà £À¢Ã ¤ÃZÉÆÃZÀÑ ¸ÀÆZÀPÀ: | || Ew ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæAiÀÄwPÀÈvÀ £À¢ÃvÁgÀvÀªÀÄå¸ÉÆÛÃvÀæA || 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| www.com Page 2 Narahari Sumadhwa .

sumadhwaseva.“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu | lÉSÏ iÉÉUiÉqrÉ xiÉÉå§ÉqÉç | ÌuÉwhÉÑmÉÉSÉoeÉ xÉÇpÉÔiÉÉ aÉÇaÉÉ xÉuÉÉïÍkÉMüÉ qÉiÉÉ iÉiÉÉå aÉÉåSÉuÉUÏ lrÉÔlÉÉ M×üwhÉuÉåhÉÏ iÉiÉÉåskÉqÉÉ xuÉÉÍqÉ cÉÇSìÉ mÉÑwMüËUhrÉÉæ qÉÉlÉxÉÇ cÉ xÉUÉåuÉUÇ M×üwhÉuÉåhrÉÉ: xÉqÉxiÉÉprÉ: MüÉuÉåUÏ cÉ xÉUxuÉiÉÏ ÌWûlÉåslrÉÉålrÉxÉqÉå iÉÉprÉÉqÉÔlÉÉ cÉ xÉUrÉÔ iÉjÉÉ iÉÑÇaÉpÉSìÉ xÉqÉÉ iÉxrÉÉ: MüÉÍsÉDZÔlÉÉ iÉiÉÉåskÉqÉå lÉqÉïSÉÍxÉÇkÉÑxÉËUiÉÉæ iÉixÉqÉÉ pÉuÉlÉÉÍzÉlÉÏ iÉiÉ: MÑüqÉѲiÉÏ lÉÏcÉÉ iÉiÉÉå lÉÏcÉÉ qÉsÉÉmÉWûÉ iÉÉqÉëmÉhÉÏï pÉÏqÉUjÉÏ uÉÇeÉÑsÉÉ cÉ ÌmÉlÉÉÌMülÉÏ mÉ×jÉMçü xÉÉaÉUaÉÉÍqÉlrÉÉå lɱÉå pÉÏqÉUjÉÏxÉqÉÉ: iÉiÉÉåslrÉÉ: xÉËUiÉÉå lÉÏcÉÉxiÉOûÉMüÉ¶É iÉiÉÉåskÉqÉÉ: iÉiÉÉå lÉÏcÉÉ: mÉÑwMüËUhrÉÉå SåuÉZÉÉiÉÉ¶É iÉixÉqÉÉ: iÉiÉÉå uÉÉmrÉÉåskÉqÉÉxiÉÉprÉ: MÔümÉÉ: xÉuÉÉïkÉqÉÉ qÉiÉÉ: xuÉÉå¨ÉqÉÉbrÉïÇ mÉëSÉiÉurÉÇ AuÉUÉxÉÑ lÉ cÉÉlrÉjÉÉ UÉbÉuÉåÇSìåhÉ rÉÌiÉlÉÉ oÉë¼ÉÇQûÉZrÉÇ mÉÑUÉhÉaÉ: CirÉÑkuÉëiÉ: xÉÉUpÉÉaÉÉå lÉSÏ lÉÏcÉÉåŠ xÉÔcÉMü: || CÌiÉ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìrÉÌiÉM×üiÉ lÉSÏiÉÉUiÉqrÉxiÉÉå§ÉÇ || www.com Page 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2| 3| 4 | 5| 6 | 7| 8| Narahari Sumadhwa .

When Trivikrama roopi bhagavanta touched the Brahmaanda kavaaTa with his right foot’s angusta. sarovaraas. “hInaa”.sumadhwaseva. who stored in his “kamandala” and the had the prakshalane. While other rivers flows in bhooloka only. Haridwara. canals. we must not give arghya to a river which is lower in grade than the one in which you are taking bath. and removes all sins. wells. we must give arghya to Nadee abhimaani Devategalu. Hrusheekesha. But cautioned that while giving arghya. so she is the “shresta”. etc in just 8 shlokaas “ xuÉÉå¨ÉqÉÉbrÉïÇ mÉëSÉiÉurÉÇ AuÉUÉxÉÑ lÉ cÉÉlrÉjÉÉ ” | Here he has informed us that while doing snaana in a river. “adhamaa”. She flows in Badari. There is extra saannidya of Srihari in Ganga. “nIchaa”. he has used the words “nyUnaa”. the shuddodaka came out of it and entered “satya loka” of Brahmadevaru. ÌuÉwhÉÑmÉÉSÉoeÉ xÉÇpÉÔiÉÉ aÉÇaÉÉ xÉuÉÉïÍkÉMüÉ qÉiÉÉ | “Gangaa” is the shreshta or the best among all the rivers as it has come out of the “paadakamala” of Srihari. “Unaa”. and has given the Nadee taaratamya summary from Brahmaanda Puraana. Ganga flows in triloka. While narrating the taratamya. www.com Page 4 Narahari Sumadhwa .“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu Here Rayaru has given the names of various rivers.

and rivers we have to give arGya to Vishnu. we must have the namochcharane of Ganga and the sannidhana of Ganga can be brought there. Surya. But while doing snaana in Ganga we must give arGya to Vishnu. Its birth place is Tryambaka parvata near Nasik. pushkarini. Ganga river snaana mantra "ÌuÉwhÉÑmÉÉSÉoeÉxÉÇpÉÔiÉå aÉÇaÉå ̧ÉmÉjÉaÉÉÍqÉlÉÏ | kÉqÉïSìuÉåÌiÉ ÌuÉZrÉÉiÉå mÉÉmÉÇ qÉå WûU eÉÉ»ûuÉÏ | " Argya mantra in Ganga "oÉë¼MüqÉÇQûsÉÑ xÉÇpÉÔiÉå mÉÔhÉïcÉÇSì ÌlÉpÉÉlÉlÉå | §ÉæsÉÉåYrÉuÉÇÌSiÉå aÉÇaÉå aÉ×WûÉhÉÉbrÉïÇ lÉqÉÉåxiÉÑiÉå |" When doing snaana in well. sarovara. Prayaaga and enters Bay of Bengal. It flows upto Rajamahendri. Ganga only and not to other theerthabhimani devate.“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu Kaashi. Ganga and Surya apart from the respective theerthabhimani devates. “iÉiÉÉå aÉÉåSÉuÉUÏ lrÉÔlÉÉ” Godavari comes next to Ganga in shrestatva.com Page 5 Narahari Sumadhwa . Even while doing snaana in ordinary water. This is one among the “saptamahanadi”. www.sumadhwaseva.

Chandrapushkarini and Manasa Sarovaro are equal to “Krishnaveni” "xuÉÉÍqÉcÉÇSìÉmÉÑwMüËUhrÉÉæ qÉÉlÉxÉÇ cÉ xÉUÉåuÉUqÉç | M×üwhÉuÉåhrÉÉ: xÉqÉÉ:" www.sumadhwaseva. Argya mantra in Godavari "uÉ×®aÉÇaÉå qÉWûÉmÉÑhrÉå aÉÉæiÉqÉxrÉÉbÉlÉÉÍzÉlÉÏ| aÉ×WûÉhÉÉbrÉïÇ qÉrÉÉS¨ÉÇ aÉÉåSÉÌuÉ lÉqÉÉåxiÉÑiÉå|" “M×üwhÉuÉåhÉÏ iÉiÉÉåskÉqÉÉ” Krishnaveni is the sangama of “Krishna” and “Veni”.com Page 6 Narahari Sumadhwa .“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu Srimadacharyaru in his Krishnamruta MaharNava Says “Shanmaasa phaladaa gOdaa” meaning the snaana phala from Godavari will be there for six months. She borns in Sahyaadri “Krishnaveni” snaana mantra – "xɽmÉÉSÉå°uÉå SåÌuÉ ´ÉÏzÉæsÉÉåixÉÇaÉaÉÉÍqÉlÉÏ | M×üwhÉuÉåhÉåÌiÉ ÌuÉZrÉÉiÉå xÉuÉïmÉÉmÉmÉëhÉÉÍzÉlÉÏ |" Argya Mantra in “Krishnaveni” "M×üwhÉã M×üwhÉÉÇaÉ xÉÇpÉÔiÉå eÉÇiÉÔlÉÉÇ mÉÉmÉWûÉËUÍhÉ lÉqÉxiaÉå xÉÍsÉsÉ´Éå¸å aÉ×WûÉhÉÉbrÉïÇ lÉqÉÉåxiÉÑiÉå"| Swami Pushkarini.

“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu It is in Bhoovaikunta – Tirupathi. which has the special saannidhya of many devategalu. www. There are several theerthaas. one among them is Swami Pushkarni Tirtha – where it is said that “xuÉÉÍqÉ mÉÑwMüËUhÉÏiÉÏUå UqÉrÉÉ xÉWûqÉÉåSiÉå" While doing snaana in Swamipushkarini.It is a sarovara.sumadhwaseva. and varadamudre. Chakra. Chandra Pushkarini . holding his Shanka. we must have the dhyana as “Srihari will be standing with Sridevi-Bhoodevi. where Srihari has kept his sannidhana through Varaha and Srinivasa roopaas.com Page 7 Narahari Sumadhwa . Kaveri and Saraswathi – Both these rivers are in the same kakshye. which can be found in the fifth praakaara among sapta praakaraas at Sriranga. It is believed that Chandra did penance at this place for more than thousand years as per Sri Vadirajaru in Theerthaprabandha Maanasa sarovara – This is in Himalaya mountain range.

We can find Kaveri in all the Ranga kshetraas viz.It flows from Himalaya near Shamyapraasa.. In “Prayag” – Saraswathi flows as guptagamini. Sarayoo . This is in the kakshya next to Kaveri & Saraswathi. Tunga & Bhadra are born from the teeth of “Varaha devaru” and joins in Koodli near Shimoga and flows in Honnali. Madhyaranga – Shivanasamudra and Antyaranga – Sriranga. She was earlier Agastya Maharshi’s wife Lopamudre and now born as daughter of “Kavera” Rushi – Kaveri. Kaveri flows in two directions. where there is Vyasashrama in Badari.This flows in Ayodhye. the Ramajanmabhoomi.It takes its birth in Bhagamandala Talakaveri. Argya mantra in Kaveri – lÉqÉ: MüUÉsÉuÉSlÉå lÉqÉxiÉå MüÍsÉlÉÉÍzÉÌlÉ | lÉqÉxiÉå SåÌuÉ MüÉuÉåËU aÉ×WûÉhÉÉbrÉïÇ lÉqÉÉåxiÉÑiÉå | Saraswathi . Tungabhadra “Tungabhadra” and “Sarayoo” both are in the same kakshya. Aadiranga – Srirangapatna. In Sriranga. Mantralaya. etc. In all these places Srihari is in the roopa of Ranganathaswami only. meaning the Tunga river is very very tasty.sumadhwaseva. www.“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu Kaveri . alongwith Gange and Yamune – so it is Triveni sangama. There is a saying “gangaa snaanam tungaa paanam”.com Page 8 Narahari Sumadhwa .

Yamunotri is the janma staana of this river. Tamraparni . Manjula and Pinakini which are equal in Kakshya. As this river flows in Kalinda parvata ranges it is called as “Kalindee” and Krishna did the Kalinga mardhana in this river only. Next to Bhavanashini comes Kumudhwati.com Page 9 Narahari Sumadhwa . Bheemarathi.sumadhwaseva.comes Narmada which borns in Vindyaparvata and Sindhu River. www. where we can find the Moola Vrundavana of Sri Vibudendra Tirtharu. This is also one among the sapta mahanadees. Narmada – Sindu Next to Yamune in taaratamya . She is the daughter of Soorya from Sanjyadevi and the sister of Yamadevaru. Next to Malaapaha comes Taamraparni. Bhavanaashine It flows in Ahobila which is the capital of Hiranyakashipu and it is Nava Naarasimha kshetra. Next to Kumudwati comes “Malaapaha” – which removes daihika and maanasika kalmasha in us.“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu Kalindee or Yamune – Yamuna river comes next to Tungabhadra.flows in Tirunelveli in Tamilnadu.

com Page 10 Narahari Sumadhwa .“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu Bheemarathi – Flows in Pandaraapura in Maharastra which is also called as Chandrabhaaga. where Sri Jagannathadasaru got the ankita as “Jagannathavittala”. Next – Devakhata Next – Koopaas – which is about 5 Feet width.. Pinakini . which is said to be the birth place of Trivikrama Next – Saagaragaami Rivers – which flows independently and are equal to Bheemarathi and joins the Sea Next – All other rivers Next – Pushkarini – Which are usually found in the Eshaanya direction of the devastaanas.sumadhwaseva. Next – Sarovaraas Next – Tataakaas – which flows in villages. Dakshina Pinakini and Uttara Pinakini.This flows as two channels viz. forests and mountain ranges in half chandrakruti. created by digging earth and covered with Cement blocks (bhaavi) Collection from : Source – Sri Venkatanarasimhacharya Rajapurohit in “Sri Raghavendra grantha muktavali” www.

sumadhwaseva.com Page 11 Narahari Sumadhwa .“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu | ¶ml¿ h¸±µhµ¶¢Àï «Òåhµñ´¢À | £¶¨Àäq¸l¸sÝ ¶ªAsûµÃh¸ SµAS¸ ¶ª±¸ölû¼O¸ ¶¢Àh¸ hµhÐ SÐl¸¶¢±¿ ¶mÃïm¸ OµÅ¶¨äÊ¢g½ hµhÐ lûµ¶¢Ã «¸ö£À VµAl¸ñ ¶pÁ¶¨Ö±¼gÔï ¶¢Ã¶m¶ªA Vµ ¶ª±Ð¶¢±µA OµÅ¶¨äÊ¢g¸ï: ¶ª¶¢À«¸åsûµï: O¸Ê¢±¿ Vµ ¶ª±µ¶ªöj »¬Êm mÐï¶mﶪʢÀ h¸sû¹ï¶¢ÀÃm¸ Vµ ¶ª±µ±ÀµÀà hµk¸ hµÀASµsûµl¸ñ ¶ª¶¢Ã hµ«¸ï: O¸wAlµÃïm¸ hµhÐ lûµÊ¢À ¶m±µîl¸»ªAlûµÀ¶ª±¼hÓ hµhµù¶¢Ã sûµ¶¢m¸¦o hµhµ: OµÀ¶¢ÀÀlµöj oV¸ hµhÐ oV¸ ¶¢Àv¹¶p¶® h¸¶¢Àñ¶p±¿ä uû¶¢À±µk¿ ¶¢AYÂv¹ Vµ »pm¸Oºo ¶pÅkµO³ «¸Sµ±µS¸£ÀmÐï ¶mlÐï uû¶¢À±µk¿¶ª¶¢Ã: hµhÐ m¸ï: ¶ª±¼hÐ oV¸¶ªåd¹O¸¶¥Û hµhÐ lûµ¶¢Ã: hµhÐ oV¸: ¶pÁ¶¨Ö±¼gÑï lɶ¢P¹h¸¶¥Û hµhµù¶¢Ã: hµhÐ ¢¸qÒï lûµ¶¢Ã«¸åsûµï: OµÃq¸: ¶ª±¸ölûµ¶¢Ã ¶¢Àh¸: «Òöhµå¶¢Ã±µÙþïA ¶pñl¸hµ¶¢ïA C¶¢±¸¶ªÀ ¶m V¸¶mïk¸ ±¸¶TÊ¢AlÉñg ±ÀµÀim¸ sñ¶®îAf¸PïA ¶pÁ±¸gSµ: EhµÀïlûµöòhµ: «¸±µsû¹SÐ ¶ml¿ oVÐVµÛ ¶ªÃVµOµ: || Ei §ñ ±¸¶TÊ¢Alµñ±ÀµÀiOµÅhµ ¶ml¿h¸±µhµ¶¢Àï«ÒåhµñA || | | | | | | | | | | | | | | | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| www.

com Page 12 Narahari Sumadhwa .“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu |nad§ t¡ratamya stµtram| vi½³up¡d¡bja sa¯bhÀt¡ ga¯g¡ sarv¡dhik¡ mat¡ | tatµ gµd¡var§ nyÀn¡ k»½³av£³§ tatµ dham¡ |1| sv¡mi ca¯dr¡ pu½kari³yau m¡nasa¯ ca sarµvara¯ k»½³av£³y¡: samast¡bhya: k¡v£r§ ca sarasvat§ |2| hin£ nyµnyasam£ t¡bhy¡mÀn¡ ca sarayÀ tath¡ | tu¯gabhadr¡ sam¡ tasy¡: k¡li¯dyÀn¡ tatµ dham£ | 3 | narmad¡si¯dhusaritau tatsam¡ bhavan¡¾in§ | tata: kumudvat§ n§c¡ tatµ n§c¡ mal¡pah¡ |4| t¡mrapar³§ bh§marath§ va¯jul¡ ca pin¡kin§ | p»thak s¡garag¡minyµ nadyµ bh§marath§sam¡: tatµ ny¡: saritµ n§c¡sta¿¡k¡¾ca tatµ dham¡: | tatµ n§c¡: pu½kari³yµ d£vakh¡t¡¾ca tatsam¡: |6| tatµ v¡pyµ dham¡st¡bhya: kÀp¡: sarv¡dham¡ mat¡:| svµttam¡rghya¯ prad¡tavya¯ avar¡su na c¡nyath¡ r¡ghav£¯dr£³a yatin¡ brahm¡¯¢¡khya¯ pur¡³aga: ityudhvrata: s¡rabh¡gµ nad§ n§cµcca sÀcaka: |8| || iti ¾r§ r¡ghav£¯drayatik»ta nad§t¡ratamyastµtra¯ || | |5| |7| | www.sumadhwaseva.

com Page 13 Narahari Sumadhwa .sumadhwaseva.“Nadee Taratamya Stotra” by Raghavendra Tirtharu | ïî¦ î£óîñ¢ò ú¢«î£î¢óñ¢ | õ¤û¢µð£î£ð¢ü úñ¢Ìî£ èñ¢è£ úó¢õ£î¤è£ ñî£ | î«î£ «è£î£õó¦ ï¢Îï£ è¢¼û¢í«õí¦ î«î£ îñ£ | 1 | ú¢õ£ñ¤ êñ¢î¢ó£ ¹û¢èó¤í¢ªò÷ ñ£ïúñ¢ ê ú«ó£õóñ¢ | 袼û¢í«õí¢ò£: úñú¢î£ð¢ò: 裫õó¦ ê úóú¢õî¦ | 2 | ý¤«ï ò£ï¢òú«ñ î£ð¢ò£Íï£ ê úóÎ îî£ | ¶ñ¢èðî¢ó£ úñ£ îú¢ò£: è£ô¤ñ¢î¢Îï£ î«î£ î«ñ || 3 | ïó¢ñî£ú¤ñ¢¶úó¤ªî÷ îî¢úñ£ ðõ¤ï¦ | îî: °ºî¢õî¦ ï¦ê£ î«î£ ï¦ê£ ñô£ðý£ | 4 | î£ñ¢óðó¢í¦ ð¦ñóî¦ õñ¢ü§ô£ ê ð¤ï£è¤ï¦ | ð¢¼îè¢ ú£èóè£ñ¤ï¢«ò£ ïò£ ð¦ñóî¦úñ£: | 5 | î«î£ ï¢ò£: úó¤«î£ ï¦ê£ú¢îì£è£Ÿ¢ê î«î£ îñ£: | î«î£ ï¦ê£: ¹û¢èó¤í¢«ò£ «îõè£î£Ÿ¢ê îî¢úñ£: | 6 | î«î£ õ£ð¢«ò£ îñ£ú¢î£ð¢ò: Ãð£: úó¢õ£îñ£ ñî£: | ú¢«õ£î¢îñ£ó¢è¢òñ¢ ð¢óî£îõ¢òñ¢ Üõó£ú§ ï ê£ï¢òî£ | 7 | ó£è«õñ¢î¢«óí òî¤ï£ ð¢óý¢ñ£ñ¢ì£è¢òñ¢ ¹ó£íè: | Þî¢õ¢óî: ú£óð£«è£ ïî¦ ï¦«ê£ê¢ê ú¨êè: | 8 | || Þî¤ ÿ ó£è«õñ¢î¢óòî¤è¢¼î ïî¦î£óîñ¢òú¢«î£î¢óñ¢ || www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful