żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010

1
Þenaa[lan Am 1
Dasar Da|am Negara
1Ŧ uasar Lkonoml 8aru (1970Ŵ1990)
uasar lnl bermaLlamaL unLuk membeLulkan keLldakselmbanaan sosloekonoml
vana wu[ud anLara kaumţ wllavahţ dan kawasan dl MalavslaŦ
kas|ona| ƥܩ΅
1 adar kemlsklnan rakvaL Malavsla LlnaalŦ
2 Ju[ud [urana perbezaan pendapaLan vana luas anLara kaumţ
bandarţdan luar bandarŦ
3 Ju[ud penaenalan kaum melalul akLlvlLl ekonomlŦ
4 @erceLusnva Lraaedl 13 Mel 1969 ( kes rusuhan kaum)
©ekt|fť
1Ŧ Memasm| kem|sk|nan Lanpa menalra kaumŦ
2Ŧ unLuk memasm| pengena|an kaum menalkuL [enls akLlvlLl ekonomlŦ
3Ŧ unLuk menamah peng||atan rakyat LempaLanţ LeruLamanva
bumlpuLera da|am adan korporatŦ
5trateg|
1 Mema[ukan kawasan luar bandar melalul uA8Aţ L!C8Aţ !LnCAŦ
2 Memperbalk muLu dan Laraf hldup rakvaL khususnva orana Melavu
melalul pendldlkanţ laLlhanţ dan keslhaLanŦ
3 Mewu[udkan kelas penlaaaţ pedaaanaţ dan penausaha Melavu serLa
menambah pemlllkan modal (30Ʒ) mereka dalam secLor svarlkaLŦ
4 Menubuhkan aaensl Þerbadanan Þembanaunan 8andar (uuA)ţ
permodalan naslonal 8erhad (Þn8)ţ Ma[lls Amanah 8akvaL (MA8A)ţ
8ank 8akvaLţ 8ank ÞerLanlanŦ
3 MenlnakaLkan dava penaeluaran dan menambah peluana peker[aanŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


2

2Ŧ uasar Þembanaunan naslonal (1991Ŵ2000)
uasar Þembanaunan naslonal menaaanLlkan uasar Lkonoml 8aruŦ +uL8Ŧ
MaLlamaL pokok dasar lnl adalah mewu[udkan pembanaunan selmbana baal
melahlrkan masvarakaL vana bersaLu padu dan adllŦ

©ekt|fť
1Ŧ Mewu[udkan kese|mangan opt|mum perLumbuhan ekonoml dan
penaaalhan vana saksamaŦ
2Ŧ Mengga|akkan pemangunan se|mang dalam semua sekLor
3Ŧ Menahapuskan ket|dakad||an sos|oekonom|Ŧ
4Ŧ Mewu[udkan |ntegras| nas|ona|Ŧ
3Ŧ Melahlrkan masyarakat yang progras|fţ se©ahteraţ dan ern||a| pos|t|f
6Ŧ Menaaalakkan pemangunan sumer manus|aŦ
7Ŧ Me[adlkan sa|ns dan tekno|og| Leras pembanaunan sosloekonoml
8Ŧ Menaaalakkan per||ndungan a|am sek|tarŦ5trateg|
1Ŧ Mengurangkan kem|sk|nan relaLlf
2Ŧ Mewu[udkan MasvarakaL Þerdaaanaan dan ÞerlndusLrlan
8umlpuLera (MÞÞ8)
Ŧ MembablLkan sekLor swasLa dalam proses penyusunan
masyarakatŦ
4Ŧ Menumpukan perhaLlan Lerhadap pemangunan sumer
manus|aŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


3

3Ŧuasar Jawasan neaara (2001Ŵ2010)
uasar lnl memberlkan Lumpuan Lerhadap pen|ngkatan keutuhan dan daya
sa|ng negaraŦ
8erLu[uan unLuk men|ngkatkan kua||t|t| pemangunan dan men[ana
perLumbuhan Llnaal vana mapan4఼4supava rakvaL dapaL menlkmaLl
kemakmuranŦ
kas|ona| ƥܩ΅
1Ŧ Membanaunkan Malavsla sebaaal neaara vana mempunval masyarakat
erasaskan pengetahuanŦ࠘Ɨ௸
2Ŧ Men[ana perLumbuhan vana dldorona oleh sumber dan kekuaLan
LempaLanŦ
3Ŧ Men[adlkan sekLor perLanlanţ pembuaLanţ dan perkhldmaLan leblh
dlnamlkŦ
4Ŧ Membasml kem|sk|nan
3Ŧ Mencapal penyertaan um|putera dalam sekLor uLama ekonomlŦ
6Ŧ MenaorlenLaslkan semula pemangunan sumer manus|aŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Memblna angsa yang erdaya tahanŦ
2Ŧ Menaaalakkan pewu[udan masyarakat yang saksama melalul
pembasmlan kemlsklnan dan penauranaan keLldakselmbanaan dalam
kalanaan kumpulan eLnlk serLa wllavaahŦ
3Ŧ Menaekalkan pertumuhan ekonom| yang t|ngg|Ŧ
4Ŧ Men|ngkatkan daya sa|ng unLuk menahadapl cabaran aloballsasl dan
llberallsaslŦ
3Ŧ Membanaunkan ekonom| erasaskan pengetahuanŦ
6Ŧ Menaukuhkan pemangunan a|am sek|tar vana mapanŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


4

4Ŧuasar ÞerLanlan neaara ÞerLama (1984Ŵ1991)
©ekt|f ť
1Ŧ Memaks|mumkan pendapatan darlpada perLanlan melalul
pembanaunan sumberŴsumber neaara secara cekapŦ
2Ŧ Men©ad| asas kepada pembanaunan perLanlanŦ

5trateg| ť
1Ŧ ealaLan perLanlan d|angunkan secara komers|a|Ŧ
2Ŧ @|dak mengga|akkan perdaaanaan dan ama|an pertan|an secara
trad|s|ona|Ŧ
3Ŧ Menaaalakkan penyertaan yang |e|h akt|f dar|pada sektor swasta
dalam pembanaunan perLanlnŦ
4Ŧ Menaaalakkan per|adangan erke|ompok dengan menggunakan s|stem
pengurusan moden dan ©entera secara lnLenslfŦ


3Ŧuasar ÞerLanlan neaara edua ( 1992Ŵ2010 )
©ekt|f ť
1Ŧ MembenLuk sekLor perLanlan vana dlnamlk dan ceraasŦ
2Ŧ Þemodenan dan komerslallsasl sekLor perLanlanŦ
5trateg| ť
1Ŧ Þenggunaan sumer dengan opLlmum dan sepenuhnyaŦ
2Ŧ Þencepatan pemangunan pro©ek bersepadu asas LanlŦ
3Ŧ MenalnLenslfkan kƎDŦ
4Ŧ Þeranan utama sektor swastaŦ
3Ŧ keformas| s|stem pemasaranŦ
6Ŧ Þengemangan output ahan makanan unLuk penaaunaan domesLlk
dan eksporLŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


3

6Ŧuasar ÞerLanlan neaara eLlaa (1998Ŵ2010)
Menanaanl krlsls maLa wana dan kemerosoLan ekonoml vana dlhadapl neaaraŦ
©ekt|f ť
1Ŧ @|nggkatkan sekur|t| makananţ lalLu menlnakaLkan kuallLl penaeluaran
bahan makananŦ
2Ŧ Mengukuhkan perta||an anLara sekLor perLanlan denaan sekLor
perlndusLrlan dan perkhldmaLanŦ
3Ŧ @|nggkatkan produkt|v|t| dan daya s|ang unLuk perkembanaan melaul
bloLeknoloalŦ
4Ŧ Memullhkan dan menggunakan sumer as|| secara mapanŦ
3Ŧ Mewu[udkan sumer pertumuhan yang aru unLuk sekLor perLanlan
seperLl akuakulLur dan hldroponlkŦ

5trateg| ť
1Ŧ Melalul pendekLan perhuLanl (aaroforesLrv) vana memberlkan
penekanan menveluruh kepada masalah kekuranaan sumber seperLl ť
buruh
Lanah
perLanlan
sumber alr
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


6
denaan menaaabunakan pertan|anţ per|kananţ penternakan serLa dllenakapl
akLlvlLl aaroŴpelanconaanŦ
2Ŧ Melalul pendekatan erasaskan produk vana memberlkan penekanan
vana leblh kepada ť
lŦ eperluan clLa rasa penaauna
llŦ Þasaran khusus dl seluruh dunla denaan menaambll klrať
Ŵ ÞermlnLaan
Ŵ eperluan penaauna dan pasaran
baal menggua| strateg| penge|uaran perLanlan huluan supava
seLandlna denaan lndusLrl vana lalnŦ

7Ŧuasar ÞerlndusLrlan neaara
Mempelbaaalkan ekonoml vana pada masa lLu amaL beraanLuna pada aeLah
dan bl[lh LlmahŦ
Þada Lahun 70Ŵanţ kera[aan memberl Lumpuan kepada lndusLrlŴlndusLrl vana
berasaskan eksport dan |ndustr| yang menggunakan uruh yang rama|Ŧ
Mulal 80Ŵanţ proaram lnl menerusl penaaalakan lndusLrl beraL vana berLu[uan
memperkukuh asas ť
lŦ ÞerlndusLrlan neaara
llŦ Menambah kemahlran rakvaL dalam bldana Leknoloal vana leblh
Llnaal
lllŦ MempercepaL proses perlndusLrlan
era[aan memalnkan peranan memandanakan sekLor swasLa Lldak mampu
menanaauna perbelan[aan / menahadapl rlslko dalam menaendallkan pro[ek
vana mellbaLkan model vana besar dan mendapaL pulanaan dalam Lempoh
masa vana pan[anaŦ
Masalah vana dlhadapl ť
1Ŧ ÞerLumbuhan sekLor eksporL Lldak bealLu memuaskan
2Ŧ LksporL barana buaLan Malavsla Lerlalu beraanLuna pada lndusLrl
elekLrlkţ elekLronlk dan LeksLllŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


7
3Ŧ Mutu ke|uaran t|dak eg|tu memuaskan Ǝ Lldak dapaL bersalna denaan
keluaran neaaara aslna dlsebabkan tobop tekoolool teoJobţ kurana
kemahlran rakvaL unLuk memperLlnakaL Leknoloal dlLerlma luarŦ
4Ŧ urang huung ka|t dengan sektor per|ndustr|an vana lalnŦ
3Ŧ Industr| d|tuuhkan kurang mempunya| nllal dlLambah kerana banvak
berLumpu pada akLlvlLl pemasanaan sh[Ŧ

era[aan Lelah melancarkan 2 ka[lan uLama unLuk menaenal pasLl masalahŦ
1Ŧa[lan uasar ÞerlndusLrlan Malavsla
8erLu[uan menvemak dan menaubahsualkan dasar perlndusLrlan dan mengka©|
semu|a ga|akan pe|auran dan dasar pen|ngkatan eksportŦ
2ŦÞelan lnduk ÞerlndusLrlan
8erLu[uan menggua| o©ekt|f pemangunan per|ndustr|an secara am dalam
menaenal pasLl sLraLeal unLuk sekLor kecll vana berpoLensl unLuk Lumbuh
denaan pesaLŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


8
8ŦÞelan lnduk ÞerlndusLrlan
Þerancanaan vana Lerperlncl dalam sekLor pembuaLanŦ
©ekt|f ť
1Ŧ Meranaka secara Lerperlncl kealaLan sekLor perlndusLrlan dan lndusLrl
kecll unLuk menahasllkan penaaunaan sumber secara opLlmumŦ
2Ŧ Menyed|akan prof|| lndusLrl vana sesual seperLl ť
lŦ eluasan pasaran
llŦ eupavaan vana sedla ada
lllŦ edudukan permlnLaan
lvŦ Þenawaran pelbaaal [enls barana
3Ŧ Menyatukan |ndustr| sed|a ada denaan kealaLan menaeluarkan bahan
menLah dan kealaLan memproses bahanŦ
4Ŧ Merangka keper|uan tekno|og| sektor denaan melenakapkan proaram
vana menveluruhŦ

5trateg| ť
1Ŧ Menyusun semu|a struktur ga|akan per|ndustr|an vana sedla adaŦ
2Ŧ Mempelbaaalkan eksporL dan mengga|akkan sektor gant|aan |mportŦ
3Ŧ Mema[ukan lndusLrl aanLlan lmporL perlnakaL perLama seperLl ť
Ŵbarana penaauna Lahan lama
dan lndusLrl aanLlan lmporL perlnakaL kedua seperLl ť
ŴalaL perhubunaan
4Ŧ menaaalakkan penaauna leblh anyak menggunakan arang uatan
Ma|ays|aŦ
3Ŧ Mempe|aga|kan pasaran eksport Lermasuk mencarl posotoo boboto
Jl oeooto soslolls Joo oeooto memboooooŦ
6Ŧ Memper|uas kealaLan lndusLrl ke kawasan kurang ma©uŦ
7Ŧ Menaaalakkan kƎD oleh sekLor swasLa dan awamŦ
8Ŧ Menaaalakkan |ndustr| erat
9Ŧ Menaaalakkan pertumuhan perusahaan kec||Ŧ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


9
9Ŧuasar ÞerlndusLrlan 8eraL
©ekt|f ť
1Ŧ Meng|mport Leknoloal vana leblh canaalh unLuk mema[ukan Leknoloalnva
sendlrlŦ
2Ŧ Menge|akkan pergantungan pada arang dan tekno|og| as|ng secara
berLerusan Ŧ Ŷ dapaL men[lmaLkan Lukaran wana aslna
Ŧ Mempe|aga|kan eksport barana Malavsla unLuk menaaLasl dasar
perllndunaan vana sedla ada dl neara ma[u Lerhadap barana vana dlhasllkan
oleh neaara membanaunŦ
4Ŧ Men|ngkatkan |ndustr| kec|| dan lndusLrl sokonaan dl samplna mewu[udkan
lndusLrl perLenaahan vana baruŦ
5Ŧ Mewu©udkan pe|uang untuk para peker©a dllaLlh dalam bldana ke[uruLeraan
dan kemahlran vana berkalLanŦ

5trateg| ť
1Ŧ Menuuhkan nICM unLuk menaurus pro[ek dalam bldana lndusLrl
beraLŦ
2Ŧ Mengadakan usahasama denaan pelabur aslna denaan svaraL rakan
konasl aslna mesLl menvedlakan banLuan dalam melaLlh peker[a
penaendallan pro[ek dan penaurusan pro[ekŦ
3Ŧ Memer|kan |nsent|f kepada pro[ek lndusLrl beraL baal membolehkan
lndusLrl lLu dapaL berdlrl sendlrlŦ
4Ŧ Men©a|ankan pemasaran yang agres|f dan usaha dlbuaL dalam 8Ǝu
deml menauranakan kos penaeluaranŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


10
10Ŧuasar ÞenswasLaan
MellbaLkan pem|ndahan kuasa kawa|an dan kepenLlnaan / pelaburan kera[aan
LerLenLu kepada sekLor swasLaŦ
kas|ona| ť
1Ŧ Þlhak swasLa dapaL menauruskan perkhldmaLan dan perusahaan
kera[aan denaan |e|h cekapţ dan erkesanŦ
2Ŧ uapaL menge|akkan kerug|an vana berLerusan dalam perkhldmaLan dan
perusahaan kera[aanŦ
3Ŧ era[aan men©|matkan pere|an©aan menaurus dan LeLap memperoleh
hasll seperLl cukal keunLunaan perusahaan vana dlswasLakanŦ
4Ŧ Þerbelan[aan perkhldmaLan awam vana semakln menlnakaL
membebankan kewanaan neaaraŦ
©ekt|f ť
1Ŧ Mengurangkan ean kewangan kera©aanŦ
2Ŧ Mengga|akkan pertumuhan ekonom| melalul penaaunaan sumber
kekavaan neaara secara opLlmum oleh svarlkaL swasLa Ť
era[aan pula dapaL nlkmaL bersama denaan menauLlp cukal
pendapaLan darl svarlkaLŴsvarlkaL berkenaanŦ
3Ŧ Mengag|hkan sumer secara cekap denaan mewu[udkan persalnaan
vana hebaL anLara svarlkaLŦ
4Ŧ Mempercepat pencapa|an mat|amat Dasar Lkonom| 8aru kerana dapaL
mewu[udkan svarlkaL swasLa bumlpuLera vana leblh banvak /
menambah bllanaan penaurus bumlpuLeraŦ
5trateg| ť
1Ŧ !awaLankuasa penswasLaan vana dlpenaeruslkan oleh eLua Þenaarah
LÞu Lelah dlLubuhkan dl unlL Þerancana Lkonoml (LÞu)ţ mellbaL [uaa
unlL Þenvelarasan dan Þelaksanaan (lCu)ţ emenLerlan ewanaan dan
!abaLan ÞerkhldmaLan Awam (!ÞA)Ŧ
2Ŧ uasar lnl dl[alankan secara berperlnakaL dan LerplllhŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


11
Þencapa|an ť
1Ŧ MAS 2Ŧ @enaaa naslonal 8erhad Ŧ SvarlkaL @elekom Malavsla (S@M) 4Ŧ Alrod SdnŦ
8hd 3Ŧ 8ahaalan onLena Lembaaa Þelabuhan kelana Ŧ Þerkapalan AnLarabanasa
Malavsla (MlSC) 7Ŧ Þelabuhan elana 8vpass Ŧ Þro[ek Lebuh 8ava uLaraŴ SelaLan
(ÞLuS) 9Ŧ Þos Malavsla
ŴMuLu perkhldmaLan dan keunLunaan menlnakaL
ŴÞemlllkan saham bumlpuLera dalam svarlkaLŴsvarlkaL Lelah berLambahŦ

11Ŧuasar ÞensvarlkaLan Malavsla
SvarlkaL vana dlusahasama oleh sekLor awam dan sekLor swasLaŦ
Colonaan peker[a keduaŴdua sekLor lnl berperanan unLuk menvumbana ke
arah penlnakaLan keluaran baal menlnakaLkan produkLlvlLl sesebuah svarlkaL
vana dlmlllkl bersamaŦ

kas|ona| ť
1Ŧ era[aan sedar bahawa LerdapaL eerapa perkara dan persoalan pokok
vana ersa|ngan atau ertentangan antara sektor awam dengan sektor
swastaţ seperLl soal maLlamaL oraanlsaslţ perhubunaanţ peranan dan
peraLuranŦ
2Ŧ SekLor awam dan sekLor swasLa vana akan menenLukan ma[u/
mundurnva Malavsla seharusnya o|eh eker©asama da|am semua
|dang untuk mencapa| dan men|ngkatkan pemangunan dan |me©
negara ke Lahap vana leblh balkŦ
3Ŧ ektot swosto akan men[adl pendokong kepada akt|v|t| perdagangan
dan ekonoml manakala sektot owom akan menyed|akan dasar utamaţ
menentukan arahţ serLa menyed|akan perkh|dmatan sokongan kepada
plhak swasLaŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


12
©ekt|f ť
1Ŧ Mewu[udkan ker©asama yang eratţ ermaknaţ dan erkesan anLara
sekLor awam denaan sekLor swasLa dalam men[avakan pembanaunan
neaara baal membuahkan manfaaL vana akan dlkecapl oleh keduaŴdua
plhakŦ
2Ŧ Membolehkan sekLor awam dan sekLor swasLa menghapuskan s|kap
"pemusuhan" dan seballknva mengga|akkan perkongs|an mak|umat
dan sallna memahaml pollslţ ob[ekLlfţ serLa prosedur maslnaŴmaslnaŦ
3Ŧ Mengga|akkan penggunaan tekno|og| aru dalam penaurusan unLuk
menlnakaLkan hasll neaaraŦ

5trateg| ť
1Ŧ lnsLlLuL @adblran Awam neaara (ln@An) menaadakan forumţ semlnarţ
dan perblncanaan dalam usaha mendapatkan pandangan dan
pertukaran mak|umat d| per|ngkat persekutuan dan neger|Ŧ
2Ŧ Þanel Þerundlnaan dlLubuhkan dl semua kemenLerlanţ [abaLanţ badan
berkanunţ dan pe[abaL daerah unLuk menaadakan perundlnaan anLara
sekLor awam denaan sekLor swasLaŦ
3Ŧ Þroaram menempatkan pegawa|Ŵpegawa| kera©aan d| syar|kat swasta
dladakan denaan Lu[uan membolehkan peaawal lLu mempela[arl se|okŴ
e|ok pengurusan sektor swasta dalam bldana pernlaaaanţ
perdaaanaanţ dan lndusLrlŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


13
13Ŧ uasar Soaoshosha
onsep vana dlperkenalkan dl neaara !epunŦ
unLuk mencapal Laraf soaoshoshaţ sesebuah svarlkaL perdaaanaan mesLl
memenuhl 3 clrl penLlnaţ lalLu mempunval rangka|an antarangsaţ
mengenda||kan arang dagangan yang anyakţ dan mema|nkan peranan
utama da|am |dang perdagangan |uarŦ

kas|ona| ť
1Ŧ Mencar| strateg| aru da|am |dang perdagangan |uar berdasarkan
[anakaan kadar perLumbuhan dl neaara perlndusLrlan dan [uaa
perdaaanaan anLarabanasa vana lembap serLa lanakah perllndunaan
vana semakln meluasŦ
2Ŧ Mempercepat perkemangan ekonom| negara denaan memulakan
sLraLeal menaaalakkan eksporL hasll keluaran neaara secara besarŴ
besaranŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Mengga|akkan eksport trad|s|ona| ke pasaran trad|s|ona| dan [uaa
kepada penaauna baruţ Lermasuk dl pasaran LradlslonalŦ
2Ŧ Mengga|akkan eksport ukan trad|s|ona|Ŧ
3Ŧ Menggemangkan pe|uang antaraangsa darl seal menaaalakkan
pelaburan secara usahasama dalam sekLor lndusLrl dl Malavsla unLuk
keperluan pasaran dl dalam dan dl luar neaaraŦ
4Ŧ Menaaalakkan pem|ndahan pengetahuan dan Leknoloal baruŦ
3Ŧ Mengga|akkan eksport tak ketara Malavsla dl luar neaaraŦ

5trateg| ť
1Ŧ Meranaka deflnlsl LeLap dan peraLuran LenLana soaoshoshaŦ
2Ŧ Memer|kan kemudahan dan antuan kepada syar|kat sogoshosha
Lanpa menaeLeplkan svarlkaL perdaaanaan am vana lalnŦ
3Ŧ Memer|kan ga|akan cuka| dan ga|akan kewanganŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


14
14Ŧuasar ÞenlakaLan uava Þenaeluaran neaara
kadar pertumuhan ekonom| yang t|ngg| dapaL dlcapalŤ penaaemblenaan
Lenaaa sekLor awam dan swasLa dlperukanŦ
men[avakan pencapa|an mat|amat pemangunan negara dan perlu Lerus
dlLlnakaLkanŦ
MenlnakaLkan kecekapan dan keupayaan sektor per|ndustr|an unLuk bersalna
dl pasaran bebas anLarabanasa secara berkesanŦ
©ekt|f ť
1Ŧ unLuk men|ngg|kan kadar pertumuhan ekonoml dan menvusun
semula sLrukLur dan keLldakselmbanaan ekonoml dalam neaaraŦ
2Ŧ MemasLlkan penggunaan sumer neaara secara opLlmum dan
menaelakkan pembazlranŦ
3Ŧ Memperkukuh asas per|ndustr|an supava dapaL bersalna Jl posotoo
bebos oototoboooso secara berkesanŦ

5trateg| ť
1Ŧ Þembalkan slsLem dan oraanlsasl
MellbaLkan pembalkan keseluruhan oraanlsasl darl seal ob[ekLlfţ sLraLeal
dan LaLacara ker[aţ slsLem maklumaL slsLem fall unLuk menghapuskan
ke|amatan ker©aţ pembazlran masaţ peranan vana berLlndlhţ
penvelarasan vana kurana memuaskanţ kekuranaan perancanaan dan
sebaaalnvaŦ
2Ŧ Þenaaunaan Leknoloal vana sesual
Þenekanan Lerhadap pemlndahan Leknoloal secara berkesan supava
negara kurang ergantung pada sumer tekno|og| dar| |uar negaraţ
bukanlah Lerhad kepada [enLera dan kemahlran saha[a LeLapl [uaa
penaurusan oraanlsasl vana LermodenŦ
3Ŧ Þenerapan nllalŴnllal murnl
MellbaLkan penvemalan nllal dan eLlka ker[a vana menlLlkberaLkan ker[a
bersunaauhŴsunaauhţ keseLlaan kepada perusahaanţ dedlkaslţ dan slkap
berdlkarl dalam kalanaan pemlmplnţ penaurus dan rakvaLŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


13
4Ŧ Þenaaubalan dasarŴdasar baru
era[aan Lelah menaaubal dasar baru vana dapaL membanLu pencapalan
maLlamaL penlnakaLan dava penaeluaranţ mlsalnva uasar pandana ke
@lmurţ uasar ÞerlndusLrlan 8eraLţ uasar ÞenswasLaanţ dan uasar
ÞensvarlkaLan MalavslaŦ13Ŧ uasar Þenauranaan 8eban Þerbelan[aan Awam
unLuk memullhkan keadaan kewanaan neaara semulaŦ
©ekt|f ť
1Ŧ Menaukuhkan keadaan kewanaan neaara
2Ŧ Menauranakan deflslL belan[awan neaara
3Ŧ Menaawal lnflasl supava berada pada Lahap vana mlnlmum
4Ŧ Menauranakan huLana neaara

5trateg| ť
1Ŧ Men[alankan pro[ek pembanaunan vana benarŴbenar perlu saha[a
2Ŧ Memberlkan keuLamaan kepada pro[ek vana men[amln pencapalan uasar
Þembanaunan naslonal
3Ŧ MenswasLakan aaensl kera[aan dl bawah uasar ÞenswasLaanŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


16
16Ŧ uasar 8elllah 8arana 8uaLan Malavsla
Menghapuskan prasangka bahawa baranaŴbarana buaLan Malavsla kurana
bermuLu berbandlna denaan baranaŴbarana vana dllmporLŦ
Mengurangkan penga||ran wang neaara ke luar neaara denaan menauranakan
penalmporLan baranaŴbaranaŦ
Memer| sokongan kepada |ndustr| pemuatan tempatan aaar membalkl
muLu barana keluaranŦ

5trateg| ť
1Ŧ Menguah pem|k|ran rakvaL melalul medla massaŦ
2Ŧ Menanam semangat angga akan barana buaLan MalavslaŦ
3Ŧ Mengga|akkan |ndustr| pemuatan tempatan menlnakaLkan muLu barana
keluaran aaar dapaL bersalna denaan barana vana dllmporLŦ
4Ŧ Mengadakan promos| barana buaLan Malavsla dl dalam dan dl luar neaara
3Ŧ Mena|kan cuka| barana lmporL supava Lldak memberlkan salnaan kepada
barana buaLan MalavlsaŦ

17Ŧ uasar @elekomunlkasl Malavsla
MemasLlkan pettomboboo petkblJmotoo telekomoolkosl dan peoooooooo
tekoolool oleh sekLor lnl menyokong pemangunan negara selaras denaan
asplrasl neaaraŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Mengga|akkan |nteraks| antara kaum dan kawasan melalul kemudahan dan
perkhldmaLan LelekomunlkaslŦ
2Ŧ MembanLu neaara merea||sas|kan mat|amat Wawasan 2020 unLuk
mewu[udkan masvarakaL vana berpendldlkan dan bermaklumaL melalul
apllkasl [arlnaan Lelekomunlkasl vana moden dan canaalhŦ
3Ŧ Menyed|akan perkh|dmatan te|ekomun|kas| vana modenţ cangg|h dan
berkuallLl denaan haraa vana munasabah
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


17
4Ŧ MemasLlkan perkhldmaLan Lelekomunlkasl d|sed|akan untuk penduduk
bandar dan |uar andar denaan haraa vana munasabahŦ
3Ŧ MemasLlkan pasaran Lelekomunlkasl adalah mencukup| dan efekt|f unLuk
menvokona usahaŴusaha perlndusLrlan neaaraŦ
6Ŧ Menaaalakkan pertuuhan sektor sokongan dalam perkhldmaLan
LelekomunlkaslŦ
7Ŧ MemasLlkan pemangunan tenaga ker©a adalah selaras denaan keperluan
sekLor komunlkasl
8Ŧ MemasLlkan penggunaan arang tempatan oleh sekLor komunlkaslŦ
9Ŧ Mengga|akkan kƎD unLuk memudahkan peoetopoo tekoolool boto unLuk
meolookotkoo kemoJoboo serLa petkblJmotoo telekomoolkoslŦ
10ŦMen©a||n huungan yang |e|h a|k anLara neaara ke arah men[adlkan
Malavsla sebaaal pusaL Lelekomunlkasl anLarabanasaŦ


5trateg| ť
1Ŧ Þerkemangan perkh|dmatan te|ekomun|kas| secara slsLemaLlk dan
menveluruhŦ
2Ŧ Þemangunan |ndustr| te|ekomun|kas| LempaLan vana sLraLealk dan
berorlenLaslkan eksporLŦ
3Ŧ Þemangunan sumer manus|a vana dlnamlk dan lnovaLlfŦ
4Ŧ Men|ngkatkan kemudahan Lelekomunlkasl dl kawasan |uar andarŦ
3Ŧ Menyed|akan dan mempera|k huungan te|ekomun|kas| anLara ,olovslo
Jeoooo oeooto lolo dl dunla melalul kobel Jl Josot loot Joo sotelltŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


18
18Ŧ uasar Slans dan @eknoloal
Ƌ Cabaran keŴ6 Jawasan 2020Ŧ
Ƌ 8erupava bersalnaţ berupava menaeluarkan baranaan seLandlna darl seal
kos dan muLu neaara ma[uŦ

kas|ona| ť
1Ŧ MesLl mempunval keupavaan unLuk mema[ukan dan menvelaraskan
sumber salns dan Leknoloal vana ada dalam neaara supava mencapal hasraL
men[adlkan malavsla masvarakaL vana berasaskan salns dan LeknoloalŦ
2Ŧ MembenLuk ekonoml vana cekap Leknoloalţ mampu melakukan
penvesualanţ pembaharuanţ pelaburan vana berLeknoloalŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Sebaaal alaL pembanaunan ekonomlţ unLuk membalkl kedudukan flzlkalţ
serLa kese[ahLeraan rakvaL dan unLuk mellndunal kedaulaLan neaaraŦ
2Ŧ Meng|ngkatkan keupayaan erd|kar| dalam salns unLuk membooto oktlvltl
ekoooml denaan cara mewu[udkan suasana vana balk baal menaaalakkan
penclpLaan salnLlflk dan mempetbolk loftosttoktot dalam bldana salnLlflkţ
pela[aran dan bldana lalnŦ
5trateg| ť
1Ŧ MenalnLearaslkan(aabuna) rancanaan pemangunan sa|ns dan tekno|og|
denaan rancangan pemangunan ekonom| vana berLu[uan
menaorlenLaslkan sumber salns dan Leknoloal kepada aspek penaaunaan
secara prakLlsŦ

2Ŧ Memangunkan sektor per|ndustr|an supava berupava memlllhţ
memperolehţ menverapţ menalnovaslţ dan meooobobsoolkoo peooetobooo
solos Joo tekoolool unLuk memboooookoo soto sektot peooelootoo vana
seLandlna denaan sekLor perlndusLrlan dl neaara ma[uŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


19

19Ŧ uasar urbanlsasl neaara
Ƌ Þemangunan andar yang se|mang merupakan sebahaalan darlpada
sLraLeal vana penLlna unLuk memupuk slsLem ekonoml vana bersepaduŦ
Ƌ Þengurangan ©urang perezaan antara w||ayah supava faedah darlpada
pembanaunan ekonoml dan perkhldmaLan asas bandaran dapaL dlaalhkan
secara meluas dan saksama dl seluruh neaaraŦ
Ƌ Mewu©udkan pemangunan pusat andar yang |e|h teratur dalam suaLu
ranakalan pusaL bandar vana leblh padaL dan vana menaandunal bandarŴ
bandar vana berbeza darl seal salz dan peranannvaŦ

©ekt|f ť
1Ŧ MembanLu kera[aan mencapa| Dasar Lkonom| 8aruŦ
2Ŧ Mencapa| kese|mangan ekonom| anLara kawasan bandar denaan
kawasan luar bandarŦ
3Ŧ Merangka po|a kependudukan vana berslsLem dan LerancanaŦ
4Ŧ Mewu©udkan andarŴandar vana ereza sa|z dan funaslnvaŦ

5trateg| ť
1Ŧ MemasLlkan pembanaunan bandar leblh selmbana darl seal pembanaunan
flzlkalţ susunan kaumţ dan penverLaan dalam pembanaunan bandar melalul
penaurusan sumber seperLl Lanahţ penaanakuLanţ perumahanţ Lenaaa
manuslaţ dan lnfrasLrukLur soslal denaan leblh cekapŦ

2Ŧ MempercepaL proses pembandaran dl kawasan luar bandar denaan cara
mellbaLkan penerokaŴpeneroka dl sklm pembanaunan Lanah dan penduduk
dl kawasan loŴslto dalam kealaLan ekonoml bandar melalul perkembanaan
perkhldmaLanţ perdaaanaanţ dan runclL serLa lndusLrlŴlndusLrl kecllŦ

3Ŧ MemasLlkan pembanaunan secara LeraLur dl pusaL bandar vana sedla ada
denaan menaambll klra keadaan LempaLanŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


20
4Ŧ MempercepaL pembanaunan bandar dl kawasan Lembaaa kema[uan
Jllavah denaan cara menaka[l kemunaklnan memperluas llpuLan dan
bldana penallbaLan sekLor swasLa selaras denaan usaha menaaalakkan
pembanaunan kealaLan bandar dl kawasan pembanaunan wllavah
berkenaanŦ

3Ŧ Memperkenal konsep memperbandarkan kampuna denaan cara
penaelompokan kampunaŴkampuna kecll vana leLaknva berdekaLan baal
dl[adlkan bandar kecll aLau pusaL pembanaunan desaŦ

20Ŧ orldor 8ava MulLlmedla
Ƌ orldor 8ava MulLlmedla (MSC) lalah pro[ek vana dllancarkan oleh kera[aan
unLuk membanaunkan lndusLrl Lelekomunlkasl dan Leknoloal maklumaLŦ
Ƌ Meranakuml LCCţ LlA dan ÞuLra[avaŦ
Ƌ Zon pelaburan khas vana dlbenLuk unLuk membolehkan svarlkaL
berLeknoloal Llnaal darl seluruh dunla melabur dalam sekLor Leknoloal
maklumaL dan komunlkasl dl MalavslaŦ
Ƌ SvarlkaL vana LerleLak dl zon MSC dapaL menlkmaLl slsLem Lelekomunlkasl
vana canaalhţ kebebasan darl seal pemlllkan oraanlsaslţ kebebasan dalam
penaambllan Lenaaa ker[a mahlr aslnaţ dan kelonaaaran peraLuran dan
undanaŴundna slberŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Menar|k syar|kat yang ertekno|og| t|ngg| ke Malavsla dan dan seLerusnva
membanaunkan lndusLrl Leknoloal LempaLanŦ
2Ŧ Mengga|akkan ker©asama antara syar|kat tempatan denaan syar|kat
tekno|og| antaraangsa dalam mema[ukan lndusLrl Leknoloal LempaLanŦ
3Ŧ Menawarkan persek|taran erpusat yang a|k supava ranakalan nllal
mulLlmedla berbenLuk baranaan dan perkhldmaLan dapaL dlhasllkan dl
Malavsla serLa dlsalurkan ke seraLa dunlaŦ
4Ŧ MembenLuk kawasan yang tera|k dalam penawaran kebolehan dan
kemampuan khusus dalam mulLlmedlaţ Leknoloalţ Lenaaa ker[a mahlrţ
lnfrasLrukLurţ perundanaan lmporL eksporLţ dasar pelaburanţ dan dasar
cukalŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


21
3Ŧ Menyed|akan kawasan untuk memuat u©|anţ mereka benLukţ dan
men[alankan penvelldlkan dalam bldana Leknoloal mulLlmedlaŦ
Dasar da|am Negara ť Dasar 5os|a| dan Þentad|ran

1Ŧ uasar Soslal neaara 2003
Ƌ dlperkenal oleh 8adawlŦ
Ƌ uasar lnl dlLeraskan Þerlembaaaanţ 8ukun neaaraţ Jawasan 2020 dan
komlLmen dl anLarabanasaŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Mencapal keselmbanaan pembanaunan flzlkal dan pembanaunan
rohanlahŦ
2Ŧ Mewu[udkan masvarakaL vana ma[u dan manLap darl seal soslalţ
ekonomlţ dan Leknloal
3Ŧ SeLlap anaaoLa masvarakaL berpeluana serLa berkelnalnan unLuk
memperkembana poLensl dlrl secara opLlmum dalam perseklLaran soslal
vana slhaL berdasarkan clrlŴclrl bersaLu paduţ berdava Lahanţ demokraLlkţ
bermoralţ berLoleranslţ proareslfţ penvavanaţ adll dan saksama selaras
denaan Jawasan 2020Ŧ

©ekt|f Umum ť
SeLlap orana menverLal dan memberlkan sumbanaan kepada arus
pembanaunan neaara serLa menlkmaLl kese[ahLeraan hldup secara
berLerusanŦ
©ekt|f husus ť
1Ŧ MemasLlkan keperluan asas lndlvlduţ keluaraa dan masvarakaL dlpenuhlŦ
2Ŧ Mewu[udkan perseklLaran flzlkal vana balk dan perseklLaran soslal vana
menauLamakan nllal murnlŦ
3Ŧ MemperLlnakaLkan sumber serLa kebolehan kendlrlŦ
4Ŧ SeLlap lndlvldu memberl Ǝ menerlma kemesraan dan kaslh savanaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


22
2Ŧ uasar Þendldlkan neaara
Memperbalk pelaksanaan supava maLlamaL unLuk melahlrkan masvarakaL
vana bersaLu padu dan berdlslplln serLa memenuhl keperluan Lenaaa rakvaL
vana LerlaLlh baal pembanaunan neaara dapaL dlcapalŦ
kas|ona| ť
1Ŧ Menaaubal suaLu slsLem pendldlkan kebanasaan vana sesual unLuk neaara
vana merdeka dan memenuhl keperluan pembanaunan neaaraţ
pembenLukan ldenLlLl kebanasaanţ dan perpaduan neaaraŦ
©ekt|f ť
1Ŧ Menubuhkan suaLu slsLem pendldlkan vana akan dapaL memenuhl
keperluan neaara dan mengga|akkan perkemangan keudayaanţ
sos|a|ţ ekonom| dan po||t|kŦ
2Ŧ MenvaLupadukan kanakŴkanak sekolah berbllana kaum dan
menyed|akan tenaga ker©a baal keperluan ekonomlŦ
3Ŧ Memenuh| keper|uan tenaga ker©a dalam [anaka pan[ana dan [anaka
pendekŦ
4Ŧ Melahlrkan masyarakat yang ersatu paduţ erd|d|p||n dan ter|at|hŦ

5trateg| ť
1Ŧ Men[adlkan bahasa kebanasaan sebaaal bahasa penaanLarŦ
2Ŧ Menaadakan kurlkulum vana sama dan berorlenLaslkan Malavsla baal
semua [enls sekolahŦ
3Ŧ Mewu[udkan slsLem peperlksaan vana sama
4Ŧ Mellclnkan LaLacara penaurusan pendldlkanŦ
3Ŧ MenlnakaLkan muLu pendldlkan keseluruhannva denaan menvedlakan
pendldlkan vana menveluruhŦ
6Ŧ Menaadakan peluana pendldlkan asas selama sembllan LahunŦ
7Ŧ Mendemokraslkan pendldlkan darl seal peluana dan muLu denaan
menaaalhkan perunLukan secara adllţ dan memberlkan perhaLlan khas
kepada kumpulan vana kurana bernaslb balkŦ
8Ŧ Menvedlakan pendldlkan rendah menalkuL urlkulum 8aru Sekolah 8endah
(8S8) dan umpulan 8ersepadu Sekolah Menenaah (8SM)Ŧ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


23
9Ŧ Memperluas pendldlkan vokaslonal dan Leknlk melalul penvusunan semula
kurlkulum Sekolah vokaslonalŦ
10ŦMempelbaaalkan dan memperbanvak kemudahan pendldlkan dl perlnakaL
unlverslLlţ LeruLama dalam bldana sasLera aunaan dan salns aunaanŦ
11ŦMen[adlkan bahasa kebanasaan dan bahasa lnaaerls sebaaal maLa pela[aran
vana wa[lb dla[ar dl sekolah dan memberl pela[aran sempurna baal
pela[aran bahasa lalnŦ
12ŦMenaaalakkan akLlvlLl kokurlkulum vana memupuk dlslpllnŦ

3Ŧ uasar ebudavaan ebanasaan
kas|ona| ť
1Ŧ Men[adlkan aarls panduan dalam membenLukţ mewu[udkan dan
menaekalkan ldenLlLl neaara dalam kalanaan dunla anLarabanasaŦ
2Ŧ MemperLlmbanakan fakLaŴfakLa perkembanaan se[arah seranLau dan
kedudukan neaara lnl sebaaal pusaL perLemuan serLa pusaL Lamadun dan
perdaaanaan se[ak 2 rlbu Lahun vana lampauŦ

©ekt|f ť
1Ŧ Menaukuhkan perpaduan banasa dan neaara melalul kebudavaanŦ
2Ŧ Memupuk dan memellhara keperlbadlan kebanasaan vana Lumbuh
darlpada kebudavaan kebanasaanŦ
3Ŧ Memperkava dan memperLlnakaLkan kuallLl kehldupan kemanuslaan dan
kerohanlan vana selmbana denaan pembanaunan soslalekonomlŦ

5trateg| ť
1Ŧ Þemullhanţ pemellharaanţ pembanaunan kebudavaan ke arah menauaLkan
asas kebudavaan kebanasaan melalul usaha samaţ penvelldlkanţ
pembanaunanţ pendldlkan penaembanaanţ dan hubunaan budavaŦ
2Ŧ MenlnakaLkan dan menaukuhkan keplmplnan budava melalul
usahamemblmblna dan melaLlh pemlnaLţ mendokonaţ dan menaaerakkan
kebudavaan seluasŴlusnva sebaaal [enLera pembanaunan vana berkesanŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


24
3Ŧ Mewu[udkan komunlkasl vana berkesan ke arah kesedaran kebanasaanţ
keneaaraanţ dan naslonallsme MalavslaŦ
4Ŧ Memenuhl keperluan soslobudavaŦ
3Ŧ Menlnaalkan Laraf hldup dan muLu kesenlanŦ

4Ŧ uasar ependudukan neaara
Ƌ MaLlamaL kependudukan 70 [uLa Lelah dlsarankan oleh MahaLhlrŦ
Ƌ 8ellau berpendapaL Malavsla akan leblh ber[ava denaan penduduk sebanvak
70 [uLaŦ
Ƌ ulharap dapaL dlcapal dalam Lempoh 113 hlnaaa 120 LahunŦ

kas|ona| ť
1Ŧ !umlah penduduk Malavsla adalah kecll berbandlna denaan [umlah
penduduk neaara anaaoLa ASLAn vana lalnŦ
2Ŧ Menvedlakan Lenaaa ker[a vana mencukupl baal pembanaunan neaaraŦ
3Ŧ Mewu[udkan asas permlnLaan dan pasaran baal keluaran LempaLanŦ
4Ŧ MenauaLkan kedudukan pollLlk dan keselamaLan neaaraŦ

©ekt|f ť
1Ŧ MenlnakaLkan [umlah penduduk Malavsla kepada 70 [uLaŦ

5trateg| ť
1Ŧ Menaadakan dasar cukal dan faedahŴfaedah bersallnŦ
2Ŧ MenlnakaLkan kadar kesuburan dan kelahlran melalul Lembaaa Þenduduk
dan Þembanaunan eluaraa neaaraŦ

Þen||a|an ť
1Ŧ Munakln menlmbulkan beberapa lmpllkasl sosloekonoml vana serlus
seperLl masalah makananţ perumahanţ peker[aanţ dan keslhaLanŦ
2Ŧ Þerlu dlserLal uasar @enaaa Manuslaţ uasar Soslalţ dan uasar Alam SeklLarŦ
3Ŧ Þencapalan dasar lnl Lldak dapaL dlpasLlkan dalam [anaka pendekŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


23
3Ŧ uasar Pala Cara 8aru Þembanaunan ampuna dan uesa
Ƌ membalkl keadaan hldup penduduk luar bandarŦ
Ƌ @akrlf luar bandar bukan saha[a meru[uk kepada lokasl darl seal flzlkal dan
aeoarafl LeLapl [uaa kepada kawasan vana LerdapaLnva peLanl dan nelavan
mlsklnŦ

kas|ona| ť
1Ŧ MelaLlh dan memupuk pemahaman dalam masvarakaL kampuna LenLana
aspek pelaburan vana meranakuml konsep kos pulanaan dan keunLunaanŦ
2Ŧ Þenvemalan penaeLahuan kepada penduduk dl luar bandar supava mereka
dapaL menaanaaap wana bukan saha[a sebaaal medlum perLukaran LeLapl
[uaa sebaaal alaL pelaburanŦ
3Ŧ Menahapuska slsLem peLanl cuba menvara hldup denaan memlllkl dan
menaer[akan Lanah sekanakana keraŦ
4Ŧ MenaaLasl masalah salz kebun vana Lldak ekonomls denaan menaubah
slsLem perLanlan kecllŴkecllan kepada slsLem pelaburan besarŴbesaranţ
LeraLurţ dan berbenLuk pernlaaaanŦ

©ekt|f ť
1Ŧ MenlnakaLkan muLu dan dava penaeluaran perLanlanŦ
2Ŧ Menlnaalkan pendapaLan peLanl dan peker[a dl desa dan memudahkan
penvampalan perkhldmaLan serLa prasarana lalnŦ
3Ŧ Menauranakan kemlsklnan dalam kalanaan penduduk luar bandar denaan
memupuk semanaaL berusahaţbeker[asama dl samplna menlmbulkan slfaLŴ
slfaL [ava dlrl dalam usaha ekonoml vana menaunLunakanŦ

5trateg| ť
1Ŧ Menaadakan proaram perLanlan berkelompok dan penaumpulan kampuna
vana berdekaLan unLuk dl[adlkan bandar kecllŦ
2Ŧ MencanLumkan Lanah pesawah vana Llnaaal sebelah menvebelah unLuk
dl[adlkan esLeL padl Ť esLeL padl lnl akan dlselenaaarakan oleh koperaslŦ
3Ŧ 8andar lnl akan dlbekalkan denaan kemudahan alrţ elekLrlkţ [alan ravaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


26
4Ŧ lndusLrl kecll vana sesual denaan sumber alam LempaLan akan dlkenal pasLl
dan dldlrlkanŦ

6Ŧuasar JanlLa neaara
Ƌ membanLu penverLaan wanlLa dalam arus pembanaunan neaara denaan
leblh bermaknaŦ
Ƌ aarls panduan baal menalnLearaslkan sumbanaan wanlLa dalam proses
pembanaunan neaaraŦ

8aslonal ť
1Ŧ MellbaLkan wanlLa secara berkesan dalam proses pembanaunan supava
poLensl wanlLa dapaL dlopLlmumkanŦ
2Ŧ MembanLu wanlLa mellbaLkan dlrl dalam kealaLan soslal dan kealaLan
ekonoml vana uLamaŦ
3Ŧ Memberl wanlLa panduan serLa arah haluan dalam seaala usaha
pembanaunan supava kepenLlnaan dan penverLaan wanlLa Lldak Lerabal
dan dllnLearaslkan sumbanaan mereka dalam proses pembanaunan
neaaraŦ

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Men[amln perkonaslan vana saksama anLara lelakl dan wanlLa dalam
pemlllkan sumber dan maklumaLŦ
2Ŧ Men[amln wanlLa mendapaLkan peluana dan faedah darlpada
pembanaunanŦ
3Ŧ MenalnLearaslkan kaum wanlLa ke dalam semua sekLor pembanaunan
neaara selaras denaan kemampuan dan keperluan merekaŦ

SLraLeal ť
1Ŧ MenlnakaLkan kuasa dan Laraf urus seLla PalŴehwal JanlLa (PAJA)unLuk
mewu[udkan hubunaannva denaan seLlap kemenLerlan serLa menaadakan
penvelaras dl seLlap neaerl supava dapaL berLlndak denaan leblh berkesan
LenLana hal ehwal wanlLaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


27
2Ŧ MenaorlenLaslkan dasar dan Llndakan aaensl kera[aan supava memasukkan
proses perancanaanţ pelaksanaanţ dan penaawasan proaram
penalnLearaslkan wanlLaŦ
3Ŧ Þendldlkan dan laLlhan unLu membanaklLkan kesedaran dan komlLmen
lnsLlLusl dan aaensl kera[aan LenLana lsu wanlLaŦ
4Ŧ ÞenallbaLan 8adan 8ukan era[aan dan badan sukarela salam proaram dan
Llndakan pembanaunan wanlLaŦ
3Ŧ Membasml dlskrlmlnal Lerhadap wanlLa dan membalkl kelemahan undanaŴ
undana baal men[amln hak wanlLaŦ
6Ŧ Mema[ukan dan menvelaraskan penvelldlkan serLa ka[lan LenLana lsu
wanlLaŦ
7Ŧ MenenLukan bahawa kemenLerlan dan aaensl kera[aan vana berkenaan
menaaunakan perunLukan vana Lelah dlluluskan denaan menaubahsualkan
Llndakan baal memenuhl proaram dan pro[ek pembanaunan wanlLaŦ7Ŧuasar Þandana ke @lmur
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


28
Ƌ akan membuaL ka[lanţ penellLlan dan pemlllhan conLoh dan Leladan vana
Lerbalk darl !epun serLa orea SelaLanţ kemudlan menaubahsualkan denaan
keadaan dl MalavslaŦ

8aslonal ť
1Ŧ !epun dan orea SelaLan merupakan 2 buah neaara vana bealLu pesaL
membanaunţ dan dalam beberapa bldanaţ neaaraŴneaara lLu leblh ma[u
darlpada beberapa buah neaar baraLŦ
2Ŧ e[avaan !epun dan orea SelaLan boleh dl[adlkan conLah dan Leladan
kepada Malavsla dan seLerusnva dlprakLlkkan baal mencapal maLlamaL
pembanaunan neaara denaan menlnaalkan presLasl penaurusan dan
pembanaunan sekLor awam dan sekLor swasLaŦ

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Menlnaalkan presLasl penaurusan dan pembanaunan dl MalavslaŦ
2Ŧ Mewu[udkan aolonaan masvarakaL Malavsla vana mempunval nllal dan
eLlka ker[a vana poslLlf unLuk menlnaalkan kema[uan neaaraŦ

SLraLeal Ť
1Ŧ Þerubahan sLrukLur melalul cara vana berlkuL ť
Ƌ kad perakan wakLu ker[a
Ƌ penaaunaan Lenda nama
Ƌ penubuhan Þasukan MenlnakaLkan MuLu er[a
Ƌ konsep pe[abaL Lerbuka
Ƌ perkhldmaLan kaunLer/ perkhldmaLan pembavaran dl seLempaL
Ƌ lall Me[a dan Manual Þrosedur er[a
2Ŧ Þerubahan slkap melalul ť
Ƌ perkhldmaLan cemerlana
Ƌ konsep 8erslhţ Cekapţ dan Amanah
Ƌ keplmplnan melalul Leladan

3ŦLaLlhan dan kursus ť
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


29
Ƌ Lat|han Þer|ndustr|an dan @ekn|ka| Ŷ unLuk melaLlh peker[a bldana
Leknlkal dalam menlnaalkan kecekapan dan menerap nllal ker[a vana
poslLlf darl !epun dan orea SelaLanŦ
Ƌ Þrogram Þenga©|an Akadem|k Ŷ unLuk memberlkan peluana kepada
pela[ar Malavsla menunLuL llmu salns dan Leknlkal dl !epun dan oreaŦSŦ
Ƌ Þrogram Þenga©|an @ekn|ka| Ŷ unLuk menvedlakan peluana laLlhan Leknlkal
lan[uLan kepada pela[ar lepasan SÞvM ddan pollLeknlkŦ
Ƌ Þrogram ema©uan Lksekut|f Ŷ unLuk menvedlakan laLlhan kepada para
eksekuLlf dalam mempela[arl kaedah penaurusan dan penLadblran kera[aan
dan swasLa denaan menempaLkan mereka dl beberapa flrma dan aaensl
kera[aan dl !epun dan orea SelaLanŦ
Ƌ nuungan antara Inst|tus| Ŷ unLuk menvalurkan permohonan laLlhan vana
dlperlukan oleh Malavsla kepada lnsLlLusl penaa[lan Llnaal dl !epun dan ŦSŦ
Ƌ 5k|m Lat|han Þemangunan Usahawanan Ŷ dlkendallkan oleh unlL
Þenvelarasan dan Þerlaksanaanţ !abaLan Þerdana MenLerlţ unLuk
memberlkan peluana dan pendedahan kepada usahawan bumlpuLera
memperoleh ldea baru dan Leknoloal luar unLuk mema[ukan urus nlaaa
merekaŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


30
8Ŧ uasar Þembaharuan dan ÞenlnakaLan ÞrodukLlvlLl dn uallLl dalam
ÞerkhldmaLan Awam
8aslonal ť
Ƌ eupavaan [enLera beraerak denaan llcln dan cekap
Ƌ memaln peranan dalam pembanaunan neaara
Ƌ Lldak hanva beraanLuna pada bllanaan peLuaas perkhldmaLan awam semaLaŴ
maLa
Ƌ LeLapl [uaa beraanLuna pada muLu dan produkLlvlLl merekaŦ

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Men|ngkatkan keupayaan dan produkt|v|t| sektor awam supava dapaL
menlnakaLkan kadar perLumbuhan ekonoml vana menvumbana ke arah
pembanaunanŦ
2Ŧ Memast|kan sumer negara d|gunakan secara opt|mumŦ
3Ŧ Men|ngkatkan ©um|ah dan mutu perkh|dmatan kepada orana ramalŦ


9Ŧ uasar Þenerapan nllalŴnllal lslam ualam ÞenLadblran
Ƌ era[aan ÞersekuLuan Lelah Lerdorona unLuk meluaskan dan menaukuhkan
proaram LenLana halŴehwal lslamŦ
Ƌ penubuhan sekolah menenaah aaama berasrama penuhţ unlverslLl lslam
AnLarabanasaţ 8ank lslamţ svarlkaL lnsurans lslamţ dan penaukuhan
8ahaalan PalŴehwal lslamţ !abaLan Þerdana menLerlŦ

8aslonal ť
1Ŧ Memasukkan unsur lslam dalam penLadblran dan kehldupan rakvaL
MalavslaŦ
2Ŧ nllal lslam berslfaL unlversal dan boleh dlLerlma oleh semua banasa dl
neaara lnlŦ
3Ŧ MasvarakaL ma[muk Malavsla paLuL mempunval saLu ldenLlLl vana boleh
dlbanaaakan dan nllalŴnllal lslam dalam hal lnl sesual dlaunakan unLuk
memperkukuhkan ldenLlLl LersebuLŦ
4Ŧ nllal lslam Lldak aslna kepada masvrakaL Malavsla darl seal se[arah dan
kebudavaanŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


31
Cb[ekLlf ť
1Ŧ MembenLuk masvarakaL Malavsla vana bermoralţ berldenLlLl kukuhţ dan
dlseaanl oleh masvarakaL lalnŦ
2Ŧ Menubuhkan neaara vana bahaalaŦ
3Ŧ Menahapuskan slkap vana neaaLlf dalam men[alankan Luaas vana
slperLanaauna[awabkanŦ
4Ŧ Menahasllkan perkhldmaLan vana bermuLuŦ

SLraLeal ť
1Ŧ Menerapkan nllal lslam dalam [enLera penLadblran kera[aanŦ
2Ŧ usaha unLuk menerapkan nllal lnl dalam kalanaan kera[aan dllakukan
melalul peneranaan serLa pen[elasan dasar lnlţ Leladan peaawal kananţ
dan pu[ukanŦ

10Ŧuasar eplmplnan Melalul @eladan
Ƌ dllancarkan oleh MahaLhlrŦ

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Memupuk clrl keplmplnan vana berkesan unLuk dl[adlkan conLohŦ
2Ŧ MenlnakaLkan dava penaeluaranŦ
3Ŧ Menaamalkan perkhldmaLan vana berslhţ cekapţ dan amanahŦ

SLraLeal ť
1Ŧ Memperkenalkan penaaunaan kad perakam wakLuŦ
2Ŧ Memperkenalkan penakalan Landa masaŦ
3Ŧ Menubuhkan umpulan MenlnakaLkan MuLu er[aŦ
4Ŧ Menaadakan empen Þenceaahan 8asuahŦ
3Ŧ Menaadakan penalsvLlharkan harLa mlllkan perlbadl semua kaklLanaan
kera[aanŦ
6Ŧ Mewu[udkan blllk khas unLuk berurusan denaan orana ramalŦ
7Ŧ Memperkenalkan konsep pe[abaL Lerbuka dalam oraanlsaslŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


32
11Ŧ8erslhţ Cekapţ dan Amanah

5|kap 8ers|h
Ƌ mempunval moral vana Llnaalţ berLaLaLerLlbţ Lldak menvelewenaţ dan Lldak
menerlma rasuahŦ
Ƌ berkecuallţ lalLu Lldak memlhak manaŴmana plhak /Lldak beraL sebelah
Ƌ Lldak memenLlnakan dlrl sendlrlŦ
Ƌ Lldak khlanaL dan hasad denaklŦ
5|kap Cekap
Ƌ beranl dan cepaL membuaL kepuLusan
Ƌ menahadapl krlsls denaan Lenana
Ƌ berslkap Leaas Lerhadap prlnslp
Ƌ mempunval produkLlvlLl vana Llnaal dan kuallLl dalam ker[a
Ƌ mempunval kevaklnan dlrl
Ƌ berpandanaan [auhţ lalLu produkLlf dan bukan reakLlf
Ƌ berpenaeLahuanţ berpenaalamanţ dan mahlr dalam bldana LerLenLuŦ
5|kap Amanah
Ƌ 8ela dan cuba unLuk men[alankan Luaas dan Lanaauna[awab vana
dlamanahkan dalam baLas kuasa vana dlLenLukan denaan penuh alalh dan
lkhlas baal mencapal ob[ekLlf vana dlLeLapkanŦ
Ƌ mempunval slkap luhur dan murnlţ dan [u[ur kepada dlrl sendlrlţ rakan serLa
oraanlsaslŦ

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Mewu[udkan eLlka ker[a dan slkap berkhldmaL vana baru baal rakvaL
Malavsla denaan memberlkan keuLamaan kepada penlnakaLan hasll dan
muLu ker[aŦ
2Ŧ MenlnakaLkan semanaaL/moLlvasl peker[a selrlna denaan uasar
Þeneranaan nllalŴnllal lslam dalam ÞenLadblran dan uasar eplmplnan
Melalul @eladanŦ

SLraLeal ť
1Ŧ Menaadakan Manual Þrosedur er[a dan lall Me[aŦ
2Ŧ Membalkl aspek penaurusan melalul Leknlk baru seperLl mesvuaraL dan
Þasukan MenlnakaLkan MuLu er[aŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


33
3Ŧ Þeluasan perkhldmaLan kaunLer / perkhldmaLan pembavaran bll
seLempaLŦ
4Ŧ onsep pe[abaL Lerbuka
3Ŧ ad perakam wakLu ker[a
6Ŧ Þemakalan Landa nama
7Ŧ ÞenalsvLlharan harLa oleh para anaaoLa ablneL dan peaawal serLa
kaklLanaan kera[aanŦ
8Ŧ Meneaaskan dan menaukuhkan peranan 8adan Þenceaah 8asuahţ
khasnva baal menvlasaL Luduhan rasuahŦ
9Ŧ ÞerkhldmaLan cemerlana baal menaharaal [asa peaawal vana dedlkasl
dan Lelah memberlkan sumbanaan vana lsLlmewaŦ
10ŦÞenahanLaran peaawal unLuk melan[uLkan pela[aran baal meluaskan
penaeLahuan dan penaalaman mereka aaar dapaL memberlkan
sumbanaan vana leblh bermakna dan produkLlfŦ


12Ŧ8ukun neaara
Ƌ Þersefahaman kaum Ler[e[as aklbaL perlsLlwa 13 Mel 1969Ŧ
Ƌ men[alankan dasar vana leblh Leaas unLuk menaekalkan perpaduanŦ
Ƌ menaaubal 8ukun n eaara supava rakvaL hldup bersaLu padu dan amanŦ
Ƌ dllsvLlharkan pada Lahun 1970Ŧ
Ƌ 3 prlnslp ť
Ŵkepercavaan kepada @uhan
ŴkeseLlaan kepada 8a[a dan neaara
Ŵeluhuran Þerlembaaaan
Ŵ edaulaLan undanaŴundana
Ŵ esopanan dan esusllaan

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Mencapal perpaduan vana leblh eraL
2Ŧ Memellhara cara hldup demokraLlk
3Ŧ MenclpLa masvarakaL vana adll vana dapaL menlkmaLl kemakmuran
neaara bersama secara adll dan saksamaŦ
4Ŧ Men[amln cara vana llberal Lerhadap Lradlsl kebudavaannva vana kava
denaan pelbaaal corakŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


34
3Ŧ Memblna masvarakaL proareslf vana akan menaaunakan salns dan
Leknoloal modenŦ

SLraLeal ť
1Ŧ Melaksanakan dasar dan aarls panduan supava proses perpaduan dapaL
dlpercepaLŦ
2Ŧ Menaaarlskan prlnslp vana harus dllkuLl dan dlamalkan oleh rakvaLŦ
3Ŧ Menvedarkan rakvaL LenLana kesan buruk vana menlmpa neaara aklbaL
rusuhan kaumŦ
4Ŧ Menaaalakkan amalan Loleransl dan LaLasuslla vana mullaŦ


12ŦJawasan 2020
Ƌ dlbenLanakan oleh MahaLhlr pada 1991Ŧ
Ƌ menaandunal suaLu pemlklran dan ranaka ker[a LenLana maLlamaL Malavsla
men[adl sebuah neaara ma[u men[elana Lahun 2020Ŧ
Ƌ bukan kepada bldana ekonoml saha[a LeLapl [uaa meranakuml aspek pollLlkţ
soslalţ kerohanlanţ ke[lwaanţ dan kebudavaanŦ
Ƌ men[elana Lahun 2020ţ Malavsla akan men[adl neaara vana benar ma[uţ
bersaLuţ mampu berdlkarlţ proareslf dan makmurŦ
Ƌ 8akvaL akan menlkmaLl kehldupan vana sempurna dalam masvarakaL vana
demokraLlkţ berLoleranslţ bermoralţ adllţ mampu bersalnaţ dlnamlkţ dan
mempunval dava keLahanan vana LlnaalŦ
Ƌ Malavsla akan men[adl neaara ma[u menalkuL acuan sendlrl Lanpa LerlkuLŴ
lkuL akan cara dan corak neaara ma[u vana ada sekaranaŦ

Cb[ekLlf ť
1Ŧ Mewu©udkan negara Ma|ays|a ersatu vana mempunval maLlamaL vana
serupa dan dlkonasl bersamaŦ
2Ŧ Mewu©udkan masyarakat yang er©|wa easţ LenLeram dan ma[u
denaan kevaklnan Lerhadap dlrl sendlrlţ banaaa denaan apa vana dlcapal
serLa aaaah menahadapl pelbaaal masalahŦ
3Ŧ Mewu©udkan dan memangunkan masyarakat demokrat|k vana
maLana dan menaamalkan benLuk persefahaman vana maLanaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


33
4Ŧ Mewu©udkan masyarakat yang ermora| dan eret|kaţ vana
waraaneaaranva kukuh dalam nllal aaama dan ke[lwaan dan dldorona
oleh Lahap eLlka pallna LlnaalŦ
3Ŧ Mewu©udkan masyarakat ||era| dan erto|ak ansurŤ rakvaL pelbaaal
kaum bebas menaamalkan adaLţ kebudavaanţ dan kepercavaan aaama
maslnaŴmaslnaŦ
6Ŧ Mewu©udkan masyarakat sa|nt|f|k dan progres|fŤ mempunval dava
perubahan Llnaal dan memandana ke depanţ vana bukan saha[a men[adl
penaauna Leknoloal LeLapl [uaa menvumbana kepada Lamadun salnLlflk
dan Leknoloal masa depanŦ
7Ŧ Mewu©udkn masyarakat penyayang dan udaya menyayang|ţ lalLu
slsLem soslal vana kepenLlnaan masvarakaL leblh uLama darlpada dlrl
sendlrl dan keba[lkan lnsan Lldak berklsar pada neaara aLau lndlvldu
LaLapl dl sekellllna slsLem kekeluaraaan vana kukuhŦ
8Ŧ Memast|kan masyarakat yang ad|| da|am |dang ekonom|ţ lalLu
masvarakaL vana melaksanakan penaaalhan kekavaan neaara secara adll
dan saksamaŦ
9Ŧ Mewu©udkan masyarakat makmur vana mempunval ekonoml bersalnaţ
dlnamlkţ alaLţ dan kenLalŦ

SLraLeal Þenalslan ť
1Ŧ MenlnakaLkan kuallLl ker[a vana dlhasllkan oleh slsLem pendldlkanŦ
2Ŧ Þerubahan slkap dan nllal
3Ŧ Þenekanan Lerhadap kaedah salns dan Leknoloal
4Ŧ Þerancanaan vana slsLemaLlk dan Lerancana
3Ŧ Þeranan sekLor swasLa vana leblh dlnamlk

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


36
uasar Luar
Ƌ meru[uk kepada mat|amatţ rancanganţ serLa t|ndakan yang d|am|| oleh
neaara lLu apablla menaadakan hubunaan denaan neaara lalnŦ
Ƌ berkalL rapaL denaan dasar dalaman neaara lLuŦ
Ƌ dlaubal menalkuL dasarŴdasar neaara dan asasŴasas kepenLlnaan naslonal
neaara lLu vana meranakuml kepenLlnaan pollLlkţ ekonoml dan soslalŦ

Cb[ekLlf ť
Ƌ men[alln hubunaan vana eraL denaan neaara [lranŦ
Ƌ men[alln hubunaan ekonoml dan kebudavaan denaan neaara lalnŦ
Ƌ men[alln persahabaLan denaan neaaraŴneaara laln Lanpa menalra ldeoloalŦ


lakLor ÞenenLuan uasar Luar Malavsla
1Ŧ aktor da|aman
Ƌ epenLlnaan naslonal darl seal ekonomlţ kebudavaanţ dan kedalaman
neaaraŦ
Ƌ aaama lslam sebaaal aaama rasml neaara
Ƌ sLrukLur pollLlk neaaraŤ slsLem demokrasl berparllmen

2Ŧ aktor Luaran
Ƌ perseklLaran aeosLraLealkţ lalLu kedudukan Malavsla vana sanaaL
sLraLealk dl dunla
Ƌ eadaan pollLlk seranLauţ LeruLama neaara anaaoLa ASLAnŦ
Ƌ ÞerLubuhan anLarabanasa vana dlanaaoLal Malavsla seperLl ÞerLubuhan
8anasaŴbanasa 8ersaLu(Þ88)ţ ÞerLubuhan neaaraŴneaara 8erkecuall
(nAM)ţ ÞerLubuhan Þersldanaan neaaraŴneaara lslam (ClC)Ŧ
Ƌ undanaŴundana anLarabanasa

Ŧ aktor ep|mp|nan
Ƌ wawasan pemlmpln Malavsla
Ƌ hubunaan dlplomaLlk denaan neaara lalnŦ
Ƌ dasar berkecuallţ lalLu hubunaan 2 hala Lanpa menalra ldeoloal dan pollLlkŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


37
4Ŧ aktor 5e©arah dan 8udaya
Ƌ bekas Lanah [a[ahan 8rlLlsh
Ƌ masvarakaL ma[muk vana memenLlnakan prlnslp perpaduan anLara manusla
dan prlnslp penahormaLan hak asasl manuslaŦ


Dasar Luar Da|am @empoh 1957Ŵ1970
1Ŧ Dasar ÞroŴ8arat
Ƌ Þer[an[lan ÞerLahanan AnaloŴMalava dlmeLeral pada Lahun 1937Ŧ
Ƌ menaamalkan dasar perdaaanaan bebas khususnva denaan neaaraŴneaara
8araLŦ
Ƌ akLlvlLl ekonoml beraanLuna pada banLuan Leknlkal dan moral 8araLţ
conLohnva 8ancanaan ColumboŦ

2Ŧ Dasar Ant|komun|s
Ƌ daruraL berkuaL kuasa dl ÞerseklLaran MalavaŦ
Ƌ Lldak menalkLlraf 8epubllk 8akvaL ChlnaŦ
Ƌ @unku Abdul 8ahman melawaL ke vlLeLnam SelaLan dan men[alln hubunaan
dlplomaLlk denaan vleLnam SelaLan vana menahadapl ancaman komunls
darl vlrLnam uLaraŦ

Ŧ Dasar er©asama 5erantau
Ƌ menaanaaoLal ÞersaLuan Asla @enaaara (ASA) pada Lahun 1961Ŧ
Ƌ menaanaaoLal MAÞPlLlnuC pada Lahun 1963Ŧ
Ƌ menaanaaoLal ASLAn pada Lahun 1967Ŧ

4Ŧ Dasar Ant|ŴAparte|d
Ƌ menenLana dasar aparLeld dl Afrlka SelaLan sehlnaaa Lahun 1993Ŧ
Ƌ Llndakan lnl pallna banvak menaubah dasar neaaraŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


38
5Ŧ Þergerakan NegaraŴnegara 8erkecua|| (NAM)
Ƌ 8erpeaana pada prlnslp nAM vana dlLeLapkan dalam persldanaan neaaraŴ
neaara AfroŴAsla dl 8anduna pada Lahun 1933Ŧ
aŦ menahormaLl hak asasl manuslaţ kedaulaLan seranLauţ dan menaakul
persamaan semua ras dan neaaraŦ
bŦ MendaulaLkan keuLuhan wllavah sesebuah neaara
cŦ Menvelesalkan perLellnakahan anLarabanasa secara rundlnaan
dŦ MenahormaLl hak rakvaL sesebuah neaara unLuk menenLukan naslb
neaaranvaŦ

Ŧ Þerkh|dmatan @entera d| awah Þan©| Þertuuhan 8angsaŴangsa 8ersatu
(Þ88)
Ƌ Malavsla Lelah menahanLar LenLera dl bawah pan[l Þ88 unLuk khldmaL dl
onao anLara Lahun 1963Ŵ1966Ŧ


Dasar Luar Da|am @empoh 1970Ŵ191
1Ŧ Dasar 8erkecua||
Ƌ LamaLnva konfronLasl denaan lndoneslaŦ
Ƌ berpeaana Leauh pada dasar berkecuall dan ZCÞlAnŦ
Ƌ menaauaurkan dasar anLlkomunlsţ menaadakan hubunaan dlplomaLlk
denaan 8epubllk 8akvaL Chlnaţ 8uslaţ dan !erman @lmurŦ
Ƌ menvokona kemasukan Chlna ke ÞerLubuhan 8anasaŴbanasa 8ersaLu (Þ88)Ŧ

2Ŧ e|unturan Dasar ÞroŴ8arat
Ƌ corak pernlaaaan dan perdaaanaan lalssezŴfalre berubah men[adl campuranŦ
Ƌ pelaburan aslna dlsekaL (selaras denaan uasar Lkonoml 8aru)

Ŧ Dasar ÞroŴIs|am
Ƌ akLlf dalam ÞerLubuhan Þersldanaan neaaraŴneaara lslam (ClC)
Ƌ @unku Abdul 8ahman dllanLlk men[adl seLlausaha ÞerLubuhan Þersldanaan
neaaraŴneaara lslam (ClC) vana perLamaŦ
Ƌ menaeraLkan hubunaan denaan neaaraŴneaara lslamŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


39
4Ŧ on Lkonom| Lksekut|f (LL)
Ƌ konsep vana bermakna sesebuah neaara berkuasa sepenuhnva Lerhadap
penaurusan dan eksplolLasl kekavaan dl kawasan peralran dalam llnakunaan
20 baLu nauLlka darl peslslr panLal neaaranvaŦ
Ƌ memberlkan lmpllkasl bahawa Malavsla dapaL menaeksplolLasl peLroleum dl
kawasan peralrannvaŦ
Ƌ Lldak dapaL menveleslkan masalahŴmasalah seperLl ť
aŦ @unLuLan Lerhadap kepulauan SpraLlv (naLuna Anambas) oleh Chlnaţ
llllplnaţ vleLnamţ dan MalavslaŦ
bŦ 8ebuLan Þulau 8aLu ÞuLlh anLara Malavsla denaan SlnaapuraŦDasar Luar Da|am @empoh 191Ŵ199
1Ŧ Dasar Þandang ke @|mur
Ƌ berkalL rapaL denaan !epun dan orea SelaLanŦ
Ƌ ker[asama Leknlkal dan perdaaanaan vana leblh eraL denaan keduaŴdua buah
neaara LersebuLŦ

2Ŧ Mengurangkan Þergantungan pada 8arat
Ƌ mewu[udkan umpulan 13 vana Lerdlrl darlpada neaara vana sedana
membanaunŦ
Ƌ menaadakan 8ancanaan er[asama @eknlkal unLuk membanLu neaara
sedana membanaunŦ

Ŧ er©asama 5e|atanŴ5e|atan
Ƌ memenLlnakan ker[asama anLara neaara SelaLan kerana ulaloa uLaraŴSelaLan
kurana berhasllŦ
Ƌ menaadakan Suruhan[ava SelaLanŴSelaLan dan ulaloa SelaLanŴSelaLanŦ
Ƌ ber[uana unLuk mewu[udkan Crde 8aru Lkonoml uunla (nlLC)Ŧ
Ƌ menahadlrl Þersldanaan umpulan 13 dl 8uenos Alresţ AraenLlna (1993)Ŧ
Ƌ menaadakan 8ancanaan er[asama @eknlkal Malavsla unLuk menawarkan
kepakaran dalam sekLor perLanlan dan Leknlkal serLa memberlkan khlmaL
naslhaL dalam bldana pendldlkan kepada neaaraŴneaara membanaun seperLl
Þapua new Culneaţ 8analadeshţ dan MaldlvesŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


40
4Ŧ Þertuuhan omanwe|
Ƌ men[adl Luan rumah kepada MesvuaraL eLuaŴkeLua era[aan omanwel
(CPCCM) pada Lahun 1989Ŧ
Ƌ bekas Þerdana MenLerlţ MahaLhlrţ muncul sebaaal [urucakap dan wlra uunla
eLlaa dalam mesvuaraL lLuŦ

5Ŧ Isu Antart|ka
Ƌ AnLarLlka dllsvLlharkan sebaaal kawasan eas dan khazanahnya men©ad|
m|||k ersamaŦ
Ƌ keunLunaan darl AnLarLlka d|kongs| secara sama rata oleh neaaraŴneaara dl
dunlaŦ
Ƌ eko|og| a|am dl AnLarLlka hendaklah dlperLahankanŦ
Ƌ ker©asama antaraangsa da|am ka©|an sa|nt|f|k dl AnLarLlka boleh dl[alankanŦ
Ƌ AnLarLlka boleh d|gunakan untuk men©a|ankan ka©|an nuk|ear LeLapl mesLl
eas dar|pada ketenteraan dan sen©ata nuk|earŦ

Ŧ Þasukan Þengaman Þertuuhan 8angsaŴangsa 8ersatu (Þ88)
Ƌ Malavsla menahanLar LenLera unLuk menverLal pasukan penaaman Þ88 dl
LempaLŴLempaL vana berlkuL ť
aŦ lranŴlraq (1998Ŵ1992)
bŦ Anaola (1989)
cŦ namlbla (1989)

7Ŧ IsuŴ|su |a|n
Ƌ berusaha unLuk mencarl penvelesalan kepada masalah pollLlk unLuk dl
embo[a melalul saluran ASLAnŦ
Ƌ menaanaaoLal Ma[lls eselamaLan Þ88 baal Lempoh 1963Ŵ1966 dan 1989Ŵ
1990Ŧ
Ƌ bekas Þerdana MenLerl ţ MahaLhlrţ men[adl Þenaerusl Þersldanaan
AnLarabanasa LenLana penvalahaunaan dan penveludupan dadah dl
vlennaţ1987 (lCuAl@)
Ƌ semakln rapaL denaan neaarŴneaara lslamţ membela naslb ÞerLubuhan
Þembebasan ÞalesLln (ÞLC)ţ dan prlhaLln Lerhadap peraolakan dl AfahanlsLan
serLa Þerana lranŴlraqŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


41
Þend|r|an Ma|ays|a da|am Isu emo©a
Ƌ menenLana penceborohan sesebuah neaara Lerhadap neaara lalnŦ
Ƌ berpeaana Leauh pada prlnslp penvelesalan perLellnakahan Lanpa kekerasanŦ
Ƌ menvokona penempaLan LenLera penaaman Þ88 dl ampucheaŦ
Ƌ peraolakan pollLlk dl ampuchea menaancam keamanan dl ranLau Asla @enaaaraŦ

Dasar Luar Da|am @empoh 1990Ŵan
1Ŧ 5|dang emuncak 8um| 1992 dan 1997
Ƌ lanLana menvuarakan lsu alam seklLar dan lnaln neaara ma[u memlkul
Lanaauna[awab bersamaŦ

2Ŧ D|a|og 5e|atanŴ5e|atan
Malavsla menaeLual umpulan 13Ŧ

Ŧ D|a|og Antaraangsa Langkaw| 1997
Ƌ menaadakan perkonaslan plnLar baal kese[ahLeraan bersama secara alobalŦ
Ƌ menaaalakkan ker[asama uunla eLlaa (mellpuLl kera[aan dan badan
korporaL dl Afrlkaţ @lmur @enaahţ dan Asla)Ŧ

4Ŧ Isu 8osn|aŴnerzegov|na dan osovo
Ƌ lanLana menaemukakan keLldakpuasan cara ÞerLubuhan 8anasaŴbanasa
8ersaLu (Þ88) menvelesalkan lsu 8osnlaŴPerzeaovlna dan osovoŦ
Ƌ mewu[udkan umpulan Þenahubuna ClC dan umpulan Moblllsasl 8anLuan
8osnlaŴPerzeaovlnaŦ
Ƌ menerlma orana pelarlan perana 8osnla ke MalavslaŦ
Ƌ mendesak Serbla menahenLlkan penahapusan eLnlkŦ

5Ŧ Þenyertaan da|am Þertuuhan 8angsaŴangsa 8ersatu (Þ88)
Ƌ akLlf menahanLar LenLera unLuk berkhldmaL dl bawah pan[l Þ88 ť
aŦ lraqŴuwalL (1991)
bŦ embo[a (1992)
cŦ Somalla (1993)
dŦ 8osnlaŴPerzeaovlna (1994)
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


42
Ƌ Malavsla dlplllh men[adl Þenaerusl Þerhlmpunan Aauna Þ88 pada Lahun
1996 (dlwaklll oleh @an Srl 8azall lsmall)Ŧ
Ƌ Malavsal Lerplllh unLuk menaanaaoLal Ma[lls eselamaLan Þ88 unLuk kall
keLlaa baal Lempoh 1999Ŵ2000Ŧ

Ŧ Dasar eamanan
Ƌ Malavsla LerllbaL dalam Þenvelesalan perLlkalan wllavah dan kepulauan vana
mellpuLl kepulauan SpraLlvţ Þulau 8aLu ÞuLlhţ Þulau LlalLanţ dan Þulau
SlpadanŦ
Ƌ membanLu unLuk memullhkan keamanan dl embo[aŦ

7Ŧ Þertuuhan omanwe|
Ƌ Malavsla dllanLlk sebaaal penaerusl Þroaram er[asama omanwel baal
Þenaurusan @eknoloal (CÞ@M) pada Lahun 1996
Ƌ men[adl Luan rumah kepada Sukan omanwel keŴ16 (SuCM) pada Lahun
1998Ŧ

Ŧ Þert|ka|an Ma|ays|a dengan 5|ngapura
Ƌ rakvaL Malavsla vana beker[a dl Slnaapura hanva dlbenarkan unLuk
menaeluarkan wana caruman mereka dalam @abuna umpulan Jana
Slmpanan ÞusaL (CÞl) dl Slnaapura selepas mencapal 33 LahunŦ
Ƌ Slnaapura menahebohŴhebohkan kelemahan MalavslaŦ
Ƌ 8uku Memorlal menLerl anan Slnaapura ţ Lee uan ?ewţ men[e[askan lme[
bekas pemlmpln neaaraŦ
Ƌ soal haraa bekalan alr kepada Slnaapura menemul [alan bunLuŦ
Ƌ kealaLan menambak panLal vana dl[alankan oleh Slnaapura dl SelaL @ebrau
men[e[askan sumber rezekl nelavan !ohorŦ

9Ŧ ÞenverLaan dalam uŴ8 (umpulan 8 buah neaara Sedana Membanaun)
Ƌ Malavsla merupakan sebuah neaara penaasas umpulan uŴ8Ŧ
Ƌ umpulan uŴ8 dlasaskan dl @urkl pada Lahun 1997 dan Lerdlrl darlpada 8
buah neaara lslam sedana membanaunţ lalLu Ť
aŦ Malavsla dŦ nlaerla aŦ 8analadesh
bŦ @urkl eŦ lran hŦ lndonesla
cŦ Meslr fŦ ÞaklsLan
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


43
Ƌ anLara ptojek vana dllancarkan dalam persldanaan perLamanva dl @urkl
Lermasuk penuuhan syar|kat pemasaran dan perdagangan antaraangsaţ
benakel LenLana pemasm|an kem|sk|nanţ penuuhan ank dan data
per|ndustr|an dan tekno|og|ţ pengasasan sk|m |nsurans baal svarlkaL uŴ8ţ
dan pemangunan akuaku|tur peslslr panLal dan pedalamanŦ

10ŦIsuŴ|su |a|n
Ƌ men[adl tuan rumah Þersldanaan emuncak er[asama Lkonoml Asla Þaslflk
(AÞLC) 1998 dl uala LumpurŦ
Ƌ men[adl tuan rumah Þers|dangan umpu|an 15 dl LŦ
Ƌ men[adl tuan rumah Þers|dangan Þersekutuan Antaraangsa 8adan 8ukan
era©aan dalam Þenceaahan dan Þenvalahaunaan uadahŦ
Ƌ menverLal Þers|dangan emuncak Dun|a 5o|ar dl namlbla pada Lahun 1996Ŧ
Ƌ menaan[urkan konsep perkongs|an |©ak dan memakmurkan ©|ran
( ker[asama vana menaunLunakan keduaŴdua plhak)
Ƌ menentang u©|an nuk|ear vana dl[alankan oleh Þerancls (1996)ţ lndlaţ dan
ÞaklsLan (1998)
Ƌ mengutuk N|ger|a vana membunuh akLlvls penenLana kera[aanŦ
Ƌ ert|ka| dengan |||p|na LenLana Þulau @erumbu Þenln[au dan @erumbu
SlpuLŦ


Dasar Luar Da|am @empoh 2000Ŵan
1Ŧ MenahanLar pasukan LenLera unLuk menverLal pasukan penaaman
ÞerLubuhan banasaŴbanasa 8ersaLu (Þ88) dl @lmor @lmur vana Lelah
dlberlkan kemerdekaan oleh lndonesla (nama baru @lmor @lmur lalah @lmor
LesLe)
2Ŧ MenenLana keaanasan dan menenLana penaambllan Llndakan keLenLeraan
unLuk menahapuskan keaanasanŦ
3Ŧ Menveru Þ88 menaan[urkan persldanaan anLarabanasa unLuk menaka[l
punca vana menvebabkan menculnva kumpulan penaaanasŦ
4Ŧ Men[adl Luan rumah Sldana emuncak eŴ13 Þeraerakan neaaraŴneaara
8erkecuall (nAM) pada Lahun 2003Ŧ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


44
Lkonom| Ma|ays|a dan Lkonom| Antaraangsa
@ahun ClrlŴclrl ekonoml
1930Ŵan Ŷ 1960Ŵan Ƌ menaamalkan slsLem lalssezŴfalre
Ƌ alaL dalam usaha menaaanLlkan lmporL dan mema[ukan sekLor
perLanlanŦ
1970Ŵan Ƌ menumpu kepada lndusLrl kecll dan penaeksporLan komodlLl
uLamaţ baranaan elekLronlkţ dan LeksLll
Ƌ cenderuna kepada lndusLrl berlnLenslfkan buruh
1980Ŵan Ƌ menaamalkan slsLem ekonoml campuranŦ
Ƌ menumpukan kepada lndusLrl beraL dan berLeknoloal LlnaalŦ
Ƌ mewu[udkan ÞusaL ewanaan Þeslslr ÞanLal Labuan unLuk
memudahkan Lukaran wana aslna dan penaallran modal aslna
Ƌ berpeaana Leauh pada prlnslp perdaaanaan bebas dan pasaran
LerbukaŦ
Ƌ mewu[udkan dasar perkonaslan plnLar dan kemakmuran
bersamaŦ
1990Ŵan Ƌ menumpukan kepada kema[uan Leknoloal maklumaL denaan
mewu[udkan orldor 8ava MulLlmedla (MSC)
2000Ŵan Ƌ menumpu kepada pemullhan ekonoml

egawatan Lkonom| 1997/199
1Ŧ Þada akhlr Lahun 1997ţ penvanaak maLa wana membuaL spekulasl dalam
pasaran maLa wana AslaŦ
2Ŧ Þenvanaak maLa wana menverana maLa wana neaara dl Aslaţ Lermasuk
MalavslaŦ
3Ŧ Sebaaal aklbaLnvaţ nllal maLa wana 8lnaalL Malavsla [aLuh secara mendadakŦ
4Ŧ Pal lnl menvebabkan Malavsla menaalaml keaawaLan ekonoml pada Lahun
1998Ŧ
3Ŧ era[aan Lelah mennaambll lanakah vana sewa[arnva unLuk menanaanl
keaawaLan ekonoml LersebuLŦ

Sebab kera[aan menolak banLuan darlpada @abuna ewanaan AnLarabanasa
(lMl) ť
1Ŧ 8anLuan kewanaan lMl akan menvebabkan kena|kan kadar faedah
p|n©aman yang memeankan para pelabur dan penausahaŦ
2Ŧ Malavsla akan d|paksa untuk memuka ekonom|nya secara me|uasŤ boleh
menvebabkan banvak svotlkot tempotoo okoo Jlmlllkl oleb otooo osloo dan
Dasar Þemangunan Nas|ona| t|dak dapat d||aksanankan kerana tloJo lool
kooto sobom bomlpoteto okoo JlbeootkooŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


43
Lanakah Þenvelesalan ť
1Ŧ Mewu©udkan peraturan LenLana kawalan dan keLelusan pernlaaaan maLa
wanaŦ
2Ŧ Menaamalkan pere|an©aan erhematŦ
3Ŧ Mengurangkan |mport dan membaLalkan /menanaauhkan pro[ek raksasa
seperLl Þro[ek Lmpanaan 8akun dl SarawakŦ
4Ŧ Menuuhkan Ma[lls @lndakan Lkonoml neaara (M@LN) unLuk menaaarlskan
dasar pemullhan ekonoml neaaraŦ
3Ŧ 5yar|kat yang menghadap| masa|ah kewangan LeLapl sLraLealk kepada
neaara d|er| antuanŦ CLh ť uanaharLa 8erhad menaambll allh svarlkaL
vana menahadapl masalah kewanaan dan uanamodal 8erhad membanLu
bank menaaLasl masalah huLana Lldak berbavarŦ
6Ŧ Mencadanakan penggaungan |nst|tus| kewangan LempaLan vana
menahadapl masalah kewanaanŦ
7Ŧ Menetapkan kadar tukaran wang as|ng unLuk uolar Amerlka SvarlkaLţ lalLu
pada kadar AS$1Ŧ00 ƹ 8M0Ŧ262Ŧ
8Ŧ Me|ant|k perund|ng ekonom| antaraangsa unLuk membanLu memullhkan
ekonoml neaaraŦ


er©asama Lkonom| Antara NegaraŴNegara Anggota A5LAN
1Ŧ @erdapaL 3 pro[ek dllaksanakan hasll ker[asama anLara neaara anaaoLa
ASLAn ť
aŦ Þro[ek 8a[a urea ASLAn dl Ma|ays|a
bŦ Þro[ek 8a[a urea ASLAn dl Indones|a
cŦ Þro[ek labrlkasl @embaaa ASLAn dl |||p|na
dŦ Þro[ek vaksln PepaLlLls 8 ASLAn dl 5|ngapura
eŦ Þro[ek Þerlombonaan Caram Abu Soda ASLAn dl @ha||and
2Ŧ Þeraturan Þerdagangan Ist|mewa (Þ@A) vana dlwu[udkan unLuk
menaaalakkan perdaaanaan lnLraŴASLAn se[ak 1970Ŵan LeLapl maslh kotooo
betkesoo kerana t|apŴt|ap negara anggota mengutamakan kepent|ngan
domest|kŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


46
awasan Þerdagangan 8eas A5LAN (A@A)
1Ŧ Þada Lahun 1992ţ MenLerlŴmenLerl Luar neaara anaaoLa ASLAn memeLeral
per[an[lan unLuk mewu[udkan Sklm @arlf euLamaan Sama 8aLa (CLÞ@)Ŧ
2Ŧ Þer[an[lan CLÞ@ membolehkan ASLAn mereallsaslkan penubuhan awasan
Þerdaaanaan 8ebas ASLAn (Al@A)Ŧ
3Ŧ MenuruL per[an[lan CLÞ@ţ neaara anaaoLa ASLAn akan mengurangkan Larlf
anLara wllavah Lerhadap semua arang k||angţ arangan moda|ţ dan
produk pertan|anţ dan ha|angan ukan tar|f selama Lempoh 10 Lahun
bermula darlpada 1 !anuarl 1993Ŧ
4Ŧ @u[uan Al@A adalah unLuk men|ngkatkan daya sa|ng A5LAN seaga| pusat
perk||angan untuk pasaran dun|aŦ
3Ŧ Melalul pemansuhan Larlf anLara wllavah dan halanaan bukan Larlfţ sekLor
perkllanaan A5LAN akan men©ad| |e|h ef|s|en dan kompet|t|fŦ
6Ŧ Al@A mula dllaksanakan pada Lahun 2003Ŧ

onsep 5eg|t|ga Þertumuhan (Memorandum Þersefahaman Þemangunan
5erantau)
1Ŧ onsep lnl merupakan suaLu memorandum persefahaman unLuk
mema[ukan dan membanaunkan kawasan seranLauŦ
2Ŧ Melalul konsep lnlţ 2 kawasan perLumbuhan Lelah dlwu[udkan ť
aŦ SealLlaa ÞerLumbuhan lndoneslaţ Malavslaţ dan Slnaapura (lMSŴC@)
dl selaLan vana mellbaLkan 8aLamţ !ohorţ dan SlnaapuraŦ
bŦ SealLlaa ÞerLumbuhan lndoneslaţ Malavslaţ dan @halland (lM@ŴC@) dl
uLara vana mellbaLkan SumaLeraţ @hallandţ dan Semenan[una Malavsla
uLaraŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


47
er©asama Lkonom| As|a Þas|f|k (AÞLC)
1Ŧ Merupakan ma[lls perundlnaan vana lonaaarŦ
2Ŧ neaaraŴneaara anaaoLa AÞLC lalah Amerlka SvarlkaLţ anadaţ new Zealandţ
AusLrallaţ !epunţ orea SelaLanţ Chlnaţ @alwanţ Chlleţ 8runelţ lndoneslaţ
Malavslaţ Slnaapuraţ Mexlcoţ 8uslaţ @hallandţ vleLnamţ Þapua new Culneaţ
Þeruţ llllplnaţ dan Pona onaŦ
3Ŧ Cb[ekLlf AÞLC ť
aŦ Mewu©udkan ker©asama ekonom| vana berslfaL seranLau
bŦ Menyuarakan pendapat ersama dl perlnakaL anLarabanasa


5|dang emuncak AÞLC
1Ŧ Sldana emuncak AÞLC dl ua|a Lumpurţ Lahun 1998
aŦ ,ojlls leooslobt letolooooo er[asama Lkonoml Asla Þaslflk (A8AC)
dlseru supava meneruskan usaha untuk memangunkan semu|a
ekonom| negara As|a Þas|f|k vana Ler[e[as aklbaL keaawaLan ekonoml
seranLauŦ
bŦ Þersoalan menaawal spekulasl maLa wana Lelah dlserahkan kepada CŴ23
(Lerdlrl darlpada CŴ13 dan CŴ8)Ŧ
cŦ @lada Larlkh LeLap dlcapal unLuk menaaLasl keaawaLan ekonoml dunlaŦ
dŦ @lada Larlkh LeLap dlcapal unLuk melaksanakan slsLem perdaaanaan
bebas dan llberallsasl men[elana Lahun 2020Ŧ

2Ŧ Sldana emuncak AÞLC dl Auck|andţ New ea|and ( Lahun 1999)
Ƌ berseLu[u unLuk menaadakan ranaka kawalan Lerhadap kawalan maLa
wanaŦ

3Ŧ Sldana kemuncak AÞLC dl 5hangha|ţ Ch|na (Lahun 2000)
Ƌ menauLuk kealaLan penaaanas vana mengeom Þusat Dagangan Dun|a
(J@C) dl new ?orkţ Amerlka SvarlkaLţ pada 11 SepLember 2001Ŧ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


48
4Ŧ Sldana emuncak AÞLC dl Mex|co (Lahun 2002)
Ƌ lanakahŴlanakah unLuk membanLeras keaanasanŦ

3Ŧ Sldana emuncak AÞLC dl 8angkokţ @ha||and (Lahun 2003)
Ƌ lanakahŴlanakah unLuk membanLeras keaanasaner©asama Lkonom| Antara A5LAN dengan NegaraŴNegara La|n
1Ŧ Selaln menverLal AÞLCţ ASLAn [uaa menaadakan ker[asama ekonoml
denaan neaaraŴneaara lalnŦ

2Ŧ 8aslonal ASLAn menaadakan ker[asama ekonoml ť
(a)emunculan kumpulan ekonoml seranLau seperLl ť
|Ŧ esatuan Lropah (LU) Ŷ menaamalkan sklm Larlf vana samaţ
menaaunakan maLa wana vana sama (Luro)ţ Lldak menaaalakkan
pelaburan aslnaŦ
||Ŧ NA@A (Amer|ka 5yar|katţ anadaţ dan Mex|co) Ŷ merancana unLuk
menaamalkan sklm Larlf vana samaŦ
()eaaaalan Þer[an[lan Am LenLana @arlf dan Þerdaaanaan (CA@@) dalam
8undlnaan Þuslnaan uruauav ( ertu©uan menghapuskan ha|angan
perdagangan antaraangsa antara negara ma©u dan yang sedang
memangun)
(c)Þerkembanaan ekonoml vana pesaL dl Asla @lmurŦ

3Ŧ ©ekt|f ASLAn menaadakan ker[asama ekonoml ť
aŦ Sebaaal forum untuk perund|ngan ekonom| dan perdaaanaanŦ
bŦ Merapatkan ker©asama dan ©am|nan pasaran ekonom| dalam kalanaan
neaara anaaoLa
cŦ Menguatkan suara negara As|a @|mur dalam forum anLarabanasaŦ
dŦ Memper[uanakan s|stem perdagangan dun|a yang eas dan LerbukaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


49

Ma©||s Þerund|ngan Lkonom| As|a @|mur (LALC)
1Ŧ Cadanaan penubuhan LALC lalah aLas lnlslaLlf ASLAn dan dlkemukakan oleh
MahaLhlrţ dalam Þersldanaan ASLAn dan Lkonoml uunla dl 8all pada Lahun
1991Ŧ
2Ŧ enaaoLaan LALC akan Lerdlrl darlpada neaara anaaoLa ASLAnţ Iepunţ
orea 5e|atanţ @a|wanţ dan Ch|naŦ

3Ŧ @u[uan LALC dlLubuhkan adalah unLuk ť
aŦ Men[adl forum perund|ngan |suŴ|su ekonom|
bŦ Memper[uanakan s|stem perdagangan eas dan Lerbuka
cŦ Mendapat kesepakatan sebelum berundlna denaan CA@@ţ CŴ8ţ dan
nAl@AŦ
dŦ Menaaalakkan perdagangan yang |e|h g|at sesama negara anggota

4Ŧ Akan LeLaplţ LALC belum dllaksanakan laal kerana neaaraŴneaara anaaoLa
ASLAn menauLamakan kepenLlnaan domesLlk maslnaŴmaslnaŦ

3Ŧ Ch|na dan Iepun Lldak beranl membuaL komlLmen unLuk menverLal LALC
kerana d|antah o|eh Amer|ka 5yar|kat (kerana moooklo meojejoskoo
ekoooml oeootoŴoeooto poslflk)

6Ŧ lnlţ LALC Lelah dllaksanakan secara Lldak rasml sebaaal persldanaan
A5LAN +ţ lalLu perLemuan anLara keLuaŴkeLua neaara anaaoLa ASLAn
denaan Þerdana Menter| Iepunţ Þres|den orea 5e|atanţ dan Þres|den
Ch|naŦ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


30
Mesyaurat Lkonom| A5LAN dan Lropah (A5LM)
Ƌ merupakan mesvuaraL anLara neaaraŴoeooto oooooto AAN denaan topob
unLuk mem|ncangkan ha|Ŵha| ker©asama ekonom| dan masa|ah sos|a|Ŧ


A5LAN dengan esatuan Lropah (LU)ţ NegaraŴNegara @|mur dan negaraŴ
negara Þas||f|k
1Ŧ ulaloa anLara ASLAn denaan Iepunţ Austra||aţ dan New ea|and dalam halŴ
bol petJoooooooţ pelobotooţ dan bootooo kewooooo dladakan darl semasa
ke semasaŦ
2Ŧ ASLAnţ bersamaŴsama Ch|naţ Iepunţ dan orea 5e|atanţ mencarl [alan
unLuk menootosi krisis ekonomi dan kejotuhon ni/oi moto wono pada
Lahun 1997Ť
conLohnvaţ menaaesa @aung ewangan Antaraangsa (IM) dan
Þertuuhan Þerdagangan 5edun|a (W@) menaawal perdaaanaan maLa
wana denaan leblh LelusŦ

D|a|og UtaraŴ5e|atan
1Ŧ ulaloa uLaraŴSelaLan mellbaLkan per©umpaan antara negaraŴnegara
per|ndustr|an denaan negaraŴnegara Dun|a et|ga LenLana lsu ekonomlŦ

2Ŧ eLldakadllan kekavaan dunla dapaL dlllhaL dalam [adual vana berlkuL ť
neaaraŴneaara Þenduduk ekavaan
uLara (21 buah) 23Ʒ 73Ʒ
SelaLan (26 buah) 73Ʒ 23Ʒ

3Ŧ ulaloa uLaraŴSelaLan klnl dladakan melalul ť
aŦ Þersldanaan ÞerLubuhan 8anasaŴ8anasa 8ersaLuLenLana Þerdaaanaan
dan Þembanaunan (unC@Au)
bŦ er[asama Lkonoml AnLarabanasa (ClLC)
cŦ @abuna ewanaan AnLarabanasa (lMl)
dŦ ÞerLubuhan er[asama dan Þembanaunan Lkonoml (CLCu)żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


31
nas|| D|a|og UtaraŴ5e|atan
1Ŧ Þada Lahun 1968ţ unC@Au meluluskan Sklm euLamaan Am (CSÞ)
2Ŧ Malavsla dapaL menlkmaLl sklm CSÞŦ
3Ŧ Þer©an©|an Getah As|| Antaraangsaţ Þer©an©|an 8|©|h @|mah Antaraangsaţ
dan Þer©an©|an oko Antaraangsa Lelah ber[ava unLuk mensLabllkan haraa
komodlLl berkenaanŦ
4Ŧ @abuna bersama unLuk mensLabllkan haraa komodlLl uLama dlwu[udkanŦ
3Ŧ 8anLuan pembanaunan kepada plhak SelaLan [uaa berLerusan LeLapl maslh
kurana memuaskan dan membawa kepada penubuhan Suruhan[ava
SelaLanŴSelaLanŦ

rder 8aru Lkonom| Dun|a (NIL)
1Ŧ dlLunLuL oleh neaaraŴneaara SelaLan melalul ulaloa uLaraŴSelaLan Ŧ
2Ŧ MaLlamaL nlLCť
aŦ MembeLulkan keLldaksamaan dalam sLrukLur ekonoml anLarabanasa
bŦ Menahapuskan [urana perbezaan ekonoml anLara plhak SelaLan
(neaaraŴneaara membanaun) denaan plhak uLara (neaaraŴneaara
ÞerlndusLrlanŦ)
3Ŧ @unLuLan dalam nlLC ť
aŦ kund|ngan semu|a ean hutang luar neaaraŴneaara uunla eLlaa
bŦ Þenentuan semu|a syarat perdagangan (sekaLan Larlf dan bukan Larlf)
vana menvebabkan pasaran dan haraa baranaan [aLuh serLa deflslL
daaanaan vana menlnakaLŦ
cŦ Þeluaasan pasaran neaara ma[u baal eksporL uunla eLlaa
dŦ Þem|ndahan tekno|og| darl uLara ke SelaLan
eŦ ÞembablLan neaaraŴneaara uunla eLlaa dalam membuaL kepuLusan
LenLana @abuna ewanaan AnLarabanasa (lMl)
fŦ Þemer|an antuan pemangunan oleh neaaraŴneaara ma[uŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


32
5uruhan©aya 5e|atanŴ5e|atan
Ƌ ulaloa uLaraŴSelaLan Lldak menun[ukkan pencapalan vana memuaskanŦ
Ƌ Cleh lLuţ neaaraŴneaara uunla eLlaa Lelah menubuhkan 5uruhan©aya
5e|atanŴ5e|atan (G77) pada Lahun 1987Ŧ
Ƌ Malavsla men[adl Luan rumah kepada suruhan[ava LersebuLŦ

kas|ona| Þertuuhan ť
Ƌ neaaraŴneaara membanaun menahadapl masalah dalam usaha
memperdaaanakan komodlLl uLamanva kerana ť
aŦ SekaLan oleh neaara ma[u
bŦ Paraa vana rendah dan Lldak sLabll
cŦ Þenaeluaran bahan menLah vana berleblhan

Mat|amat 5uruhan©aya 5e|atanŴ5e|atan ť
1Ŧ Mementuk ker©asama ekonom| dan tekn|ka| vana leblh berkesan sesama
neaara anaaoLaŦ
2Ŧ Men|ngkatkan produkt|v|t| anLara neaara anaaoLa
3Ŧ Mengadakan d|a|og dengan negaraŴnegara ma©u LenLana lsuŴlsu semasaŦ
4Ŧ MembanLu neaaraŴneaara anaaoLa mengatas| masa|ah ean hutang dan
kadar perLukaran wana aslna vana Lldak menenLuŦ

Þencapa|an 5uruhan©aya 5e|atanŴ5e|atan
1Ŧ umpu|an 15 (GŴ15) Lelah dlLubuhkan vana Lerdlrl darlpada Alaerlaţ
AraenLlnaţ 8razllţ !amalcaţ lndlaţ lndoneslaţ Malavslaţ Meslrţ Mexlcoţ
nlaerlaţ Þeruţ Seneaalţ venezuelaţ ?uaoslavlaţ dan ZlmbabweŦ

2Ŧ Cb[ekLlf umpulan 13ť
aŦ Menaadakan dlaloa anLara neaara ma[u denaan neaara membanaun
bŦ MenaenalpasLl dan melaksanakan pro[ek vana menaaalakkan ker[asama
Leknlkal dalam kalanaan neaara anaaoLaŦ

3Ŧ Þersldanaan emuncak CŴ13 vana perLama Lelah dladakan dl uala LumpurŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


33
4Ŧ CŴ13 Lelah menvusun perkara vana berlkuL ť
aŦ Mekanlsme ewanaan Þemblavaan Þerdaaanaan vana mellbaLkan
penahapusan cukal beraanda anLara 2 buah neaara vana berdaaanaŦ
bŦ lorum Þernlaaaan dan Þelaburan
cŦ ÞusaL ÞerLukaran uaLa Þelaburanţ Þerdaaanaanţ dan @eknoloal SelaLan
(Sl@@uLC) unLuk men[alln ker[asama urusan pernlaaaan dan
menvebarkan meklumaL ekonomlŦ

Masa|ahŴMasa|ah yang D|hadap| o|eh Negara Memangun
1Ŧ egaga|an mewu©udkan ker©asama ekonom| denaan neaaraŴneaara ma[uŤ
senLlasa aaaal kerana dlLlndas oleh neaara ma[uŦ
2Ŧ 8ean hutang dalam kalanaan neaara membanaun [uaa semakln menlnakaLŦ
3Ŧ Memperdagangkan komod|t| utamanya ť
aŦ SekaLan oleh neaaraŴneaara ma[u
bŦ Paraa vana rendah dan Lldak sLabll
cŦ Þenaeluaran bahan menLah vana berleblhan
dŦ Þersalnaan darlpada neaara ma[uŦ


esan sekatan perdagangan o|eh negara per|ndustr|anŦ
1Ŧ Þasaran baal baranaan eksporL LersekaL
2Ŧ Paraa baranaan dlLurunkan
3Ŧ lmbanaan perdaaanaan Ler[e[asŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


34
Þersatuan NegaraŴNegara As|a @enggara (A5LAN)
ÞerLubuhan SeranLau vana ulanaaoLal Malavsla Sebelum Þenubuhan ASLAn

Þertuuhan Þer©an©|an As|a @enggara (5LA@)Ŵ1945
1Ŧ Membolehkan Amerlka SvarlkaL menenpaLkan LenLeranva dl @hallandţ dan
llllplna unLuk menenLana komunls dl Mvanmarţ Laosţ vleLnamţ dan
embo[aŦ
2Ŧ Malavsla menvokona konsep dan pembunLukan badan lnl LeLapl Lldak
menvedlakan panakalan unLuk Amerlka SvarlkaLŦ
3Ŧ SLA@C dlbubarkan pada Lahun 1973 apablla Amerlka SvarlkaL
menaundurkan LenLeranvaŦ

Þersatuan As|a @enggara (A5A) Ŵ191
1Ŧ ulanaaoLal oleh llllplnaţ @hallandţ dan MalavslaŦ
2Ŧ Cb[ekLlf ASA adalah unLuk mencapal ker[asama ekonoml dan soslal Lanpa
menvenLuh halŴhal pollLlkŦ
3Ŧ ASA Lldak dapaL berfunasl aklbaL LunLuLan llllplna Lerhadap SabahŦ

MAÞnILND Ŷ 19
1Ŧ ulLubuhkan melalul usaha @unku Abdul 8ahman (Malavsla)ţ Þreslden
Sukarno (lndonesla)ţ dan Þreslden Macapaaal (llLlÞlnA)Ŧ
2Ŧ @laa buah neaara anaaoLa MAÞPlLlnuC lalah Malavslaţ llllplnaţ dan
lndoneslaŦ
3Ŧ MAÞPlLlnuC hanva wu[ud beberapa mlnaau saha[a dlsebabkan oleh
konfronLasl lndonesla Lerhadap Malavsla pada 16 SepLember 1963Ŧ

Ma©||s As|a danÞas|f|k (A5ÞAC) Ŵ 19
1Ŧ Ma[lls perundlnaan bukan neaara komunls dl ranLau Asla ÞaslflkŦ
2Ŧ ASÞAC dlanaaoLal oleh Austra||aţ Iepunţ Ma|ays|aţ |||p|naţ dan @a|wanŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


33
Þersatuan Negara As|a @enggara (A5LAN)
1Ŧ ulasaskan pada 8 Caos 1967
2Ŧ ulLubuhkan melalul ueklarasl 8anakkok vana mellbaLkan 3 orana
menLerl luarť
aŦ @un Adam mallk (lnuCnLSlA)
bŦ @un @uanaL homan (@PAlLAnu)
cŦ SŦ 8a[araLnam (SlnCAÞu8A)
dŦ narclsco 8amos (llLlÞlnA)
eŦ @un Abdul 8azak (MALA?SlA)
3Ŧ AnaaoLaŴanaaoLa asal ASLAn Lerdlrl darlpada lndoţ Slnaţ llllplnaţ M'sla
4Ŧ neaara vana menverLal ASLAn kemudlan lalahť
aŦ 8runel
bŦ vleLnam
cŦ Mvanmar
dŦ Laos
eŦ embo[a

@u©uan Þenuuhan A5LAN
1Ŧ Mempercepat pertumuhan ekonom|ţ kema[uan soslalţ dan
perkembanaan kebudavaan melalul ker[asama seranLauŦ
2Ŧ Membolehkan neaara anaaoLa menyerta| pemangunan serantau dan
menlkmaLl kemakmuran bersamaŦ
3Ŧ Menaaalakkan keamanan dan kesta||an po||t|k dl ranLau lnl denaan
memaLuhl Þlaaam ÞerLubuhan banasaŴbanasa 8ersaLu
4Ŧ Menvedlakan antuan kemudahan |at|han dan penye||d|kan (bukan
banLuan unLuk membanLeras komunls /pakaLan LenLeraŦ)
3Ŧ Men|ngkatkan taraf h|dup melalul ker[asama perLanlanţ perusahaanţ dan
perdaaanaanŦ
6Ŧ Menaadakan huungan yang erat |ag| menguntungkan dalam kalanaan
neaara anaaoLaŦ

Þerkara dalam aaenda ASLAn ť
1Ŧ Menaawal kealaLan penaedaran dadah
2Ŧ Menvelesalkan masalah pollLlk secara aman
3Ŧ MenlnakaLkan ker[asama dalam bldana pendldlkan dan keslhaLan
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


36
5truktur rgan|sas| A5LAN
1Ŧ SekreLarlaL ASLAn LerleLak dl !akarLaţ lndoneslaŦ
2Ŧ Menaandunal [awaLankuasa ekonoml dan bukan ekonomlŦ
3Ŧ Mempunval sebuah badan bukan kera[aanţ lalLu uewan Þernlaaaan dan
ÞerlndusLrlan ASLAnŦ
4Ŧ Þersldanaan ASLAn vana LeLap Lermasuklah ť
aŦ Þersldanaan MenLerlŴMenLerl Luar ASLAn Ŷ dladakan Lahunan
bŦ Þersldanaan MenLerlŴmenLerl Lkonoml ASLAn (ALMM) Ŷ dladakan 2 kall
seLahunŦ
cŦ Þersldanaan !awaLankuasa @eLap vana dlpenaeruslkan oleh MenLerl Luar
Luan rumah dan dlanaaoLal oleh duLaŴduLa neaara anaaoLa
dŦ MesvuaraL ÞeaawalŴpeaawal kanan (SCM)
eŦ MesvuaraL !awaLankuasa peaawalŴpeaawal Lkonoml anan (SLCM)
3Ŧ Þersldanaan emuncak ASLAnţ vana dlhadlrl oleh keLuaŴkeLua kera[aan
ASLAnţ dladakan pada Lahun dan dl LempaL berlkuLť
aŦ 8all (1976)
bŦ uala Lumpur (1977)
cŦ Manlla (1987)
dŦ Slnaapura (1992)
eŦ 8anakok (1993)
fŦ Panol (1998)
aŦ 8andar Serl 8eaawan (2001)
hŦ Þhnom Þenh (2002)
6Ŧ AnLara perkara vana Lerkanduna dalam ueklarasl Panol 1998 ť
aŦ MempercepaL pembaruan ekonoml dan kewanaan unLuk memperkukuh
ekonoml neaara anaaoLaŦ
bŦ MenalmplemenLaslkan awasan Þerdaaanaan 8ebas ASLAn (Al@A)
seperLl vana dl[adualkanŦ
cŦ Menaaalakkan penaaunaan maLa wana ASLAn dalam perdaaanaan lnLraŴ
ASLAnŦ
dŦ 8eker[asama dalam menaawal dan menahalana penvaklL AluSŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


37
e|emahan A5LAN
1Ŧ neaara ASLAn maslh berslana senalL anLara saLu sama laln dalam bldana
ekonoml kerana maslnaŴmaslna menauLamakan kepenLlnaan domeLlkŦ
2Ŧ esedlaan Slnaapura menvedlakan kemudahan panakalan kepada plhak
Amerlka SvarlkaL men[e[askan konsep ZCÞlAnŦ
3Ŧ Sokonaan Slnaapura kepada lsrael men[e[askan sepakaL ASLAn dalam soal
pollLlk dunla khususnva lsu ÞalesLlnŦ
4Ŧ 8ebuLan beberapa wllavah anLara neaara anaaoLa ASLAn maslh belum
dlselesalkan ť
aŦ @unLuLan hak Lerhadap Sabah oleh llllplnaŦ
bŦ @unLuLan hak Lerhadap Þulau 8aLu ÞuLlh anLara Malavsla denaan
Slnaapura
cŦ ÞerLlkalan Þulau @erumbu Þenln[au dan Þulau @erumbu SlpuL anLara
Malavsla denaan llllplnaŦ


A5LAN dan er©asama Þo||t|k
ÞAN ( on yan Amanţ 8easţ dan 8erkecua||)
1Ŧ ulsuarakan oleh Malavsla dalam ueklarasl uala Lumpur pada Lahun 1971
dan mendapaL sokonaan neaara anaaoLa ASLAnŦ
2Ŧ 8anLau Asla @enaaara akan dllsvLlharkan sebaaal zon vana amanţ bebasţ dan
berkecuallŦ
3Ŧ Cb[ekLlf ZCÞlAn adalah unLuk ť
aŦ Men[amln keamanan dan kesLabllan pollLlk ranLau Asla @enaaara
bŦ Menvelesalkan perLlkalan dl Asla @enaaara secara rundlnaan
cŦ Menaelakkan campur Lanaan kuasaŴkuasa besar dl Asla @enaaara
4Ŧ 8akvaL naaara anaaoLa ASLAn berhak menenLukan naslb neaaranva sendlrlŦ
3Ŧ Cleh lLuţ LerdapaL seruan aaar LenLera aslna berundur darl Asla @enaaara
(LenLera AS vana berpanakalan dl @eluk Sublc dan Þanakalan Clarke dl
llllplnaŦ
6Ŧ Cleh lLuţ LerdapaL seruan aaar LenLera aslna berundur darl Asla @enaaara
(LenLera Amerlka SvarlkaL vana berpanakalan dl @eluk Sublc dan Þenakalan
Clarke dl llllplnaŦ)


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


38
5LANW (on 8eas 5en©ata Nuk|ear As|a @enggara)
1Ŧ Merupakan konsep unLuk men[adlkan Asla Lenaaara sebaaal ranLau vana
bebas darlpada sen[aLa nuklearŦ
2Ŧ onsep LersebuL dlLlmbulkan dalam Þersldanaan MenLerlŴmenLerl Luar
ASLAn dl Slnaapura pada Lahun 1987Ŧ
3Ŧ MaLlamaL SLAnJlZ adalah unLuk ť
aŦ Membebaskan ranLau Asla @enaaara darlpada pencaLuran pollLlk kuasaŴ
kuasa besarŦ
bŦ Menaelakkan kemunaklnan perlumbaan sen[aLa nuklear dl ranLau Asla
@enaaaraŦ
cŦ Men[amln keselamaLan peralran dl Asla @enaaaraŦ

A5LAN dan er©asama Lkonom|
1Ŧ Þeraturan Þerdagangan Ist|mewa (Þ@A)
Þ@A Lelah dllaksanakan se[ak Lahun 1970Ŵan untuk mengga|akkan
perdagangan |ntraŴA5LAN LeLapl kurana berkesan kerana seLlap neaara
anaaoLa menauLamakan kepenLlnaan domesLlkŦ
2Ŧ Þro©ekŴpro©ek Þer|ndustr|an
aŦ Þro[ek 8a[a urea ASLAn (lnuCnLSlA)
bŦ Þro[ek 8a[a urea ASLAn (MALA?SlA)
cŦ Þro[ek labrlkasl @embaaa ASLAn (llLlÞlnA)
dŦ Þro[ek vaksln PepaLlLls 8 ASLAn (SlnCAÞu8A)
eŦ Þro[ek Þerlombonaan Caram Abu Soda ASLAn (@PAlLAnu)
Ŧ awasan Þerdagangan 8eas A5LAN (A@A)
aŦ Þenubuhan awasan Þerdaaanaan 8ebas ASLAn (Al@A) dapaL
dlreallsaslkan melalul per[an[lan Sklm @arlf euLamaan Sama 8aLa (CLÞ@)
vana dlmeLeral pada Lahun 1992
bŦ ul bawah Al@Aţ semua Larlf anLara wllavah dan halanaan bukan Larlf
anLara neaaraŴneaara anaaoLa ASLAn akan dlmansuhkanŦ
cŦ Pal lnl membolehkan baranaan ASLAn menembusl pasaran neaara
anaaoLa denaan bebasŦ
dŦ @u[uan Al@A adalah unLuk menlnakaLkan dava salna ASLAn sebaaal
pusaL perkllanaan unLuk pasaran dunlaŦ
eŦ Al@A mula dllaksanakan pada Lahun 2003Ŧ

żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


39
4Ŧ onsep SealLlaa ÞerLumbuhan (Memorandum Þersefahaman Þembanaunan
SeranLau)
aŦ ul SelaLan ť Seal @laa ÞerLumbuhan lndoneslaţ Malavslaţ dan Slnaapura
(lMSŴC@) vana mellbaLkan Slnaapuraţ 8aLamţ dan !ohor
bŦ ul uLara ť Seal @laa ÞerLumbuhan lndoneslaţ Semenan[una Malavslaţ dan
@halland (lM@ŴC@) vana mellbaLkan SelaLan @hallandţ Semenan[una
Malavsla uLaraţ dan SumaLera uLaraŦ
3Ŧ ulaloa anLara ASLAn denaan !epunţ AusLrallaţ dan new Zealand dalam hal
perdaaanaan dladakanŦ
6Ŧ ASLAn+3ţ lalLu penemuan anLara keLuaŴkeLua neaara anaaoLa ASLAn
denaan Þerdana MenLerl !epunţ Þreslden orea SelaLanţ dan Þreslden ChlnaŦ

e©ayaan A5LAN ť
1Ŧ Mencadanakan Þers|dangan Antaraangsa baal Þenvalahaunaan uadah
dan Þenaedaran Peroln (lCuAl@) kepada Þ88 vana ber[ava dladakan dl
vlennaŦ(dlpenaeruslkan oleh MahaLhlr)
2Ŧ Menvuarakan masa|ah orang pe|ar|an V|etnam dl forum anLarabanasaŦ
3Ŧ Menubuhkan Ma©||s 8ahasa Indones|a dan Ma|ays|a (M8IM) pada Lahun
1972 vana kemudlan berLukar men[adl Ma©||s 8ahasa 8rune| Darussa|amŴ
Indones|aŴMa|ays|a (MA88IM) pada Lahun 1983 denaan Lu[uan unLuk ť
aŦ Menaembanakan bahasa Melavu
bŦ MenlnakaLkan semanaaL persaudaraan
cŦ MenlnakaLkan peranan bahasa melavu denaan penvelarasan lsLllahţ
e[aanţ dan sebuLan
4Ŧ Þersldanaan MenLerlŴMenLerl Luar ASLAn dan Þersldanaan Selepas
MesvuaraL lorum SeranLau ASLAn menveru Þ88 menln[au semula
ueklarasl Pak Asasl Manusla 1948 pada Lahun 1997Ŧ
3Ŧ er[asama unLuk membanLeras keaanasanŦ
6Ŧ Þendlrlan bersama LenLana epulauan SpraLlvŤ berseLu[u unLuk mencarl
penvelesalan secara amanŦ
7Ŧ Menubuhkan SLAMLC ( ÞerLubuhan MenLerlŴmenLerl Þendldlkan Asla
@enaaara)żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


60
A5LAN dan Isu emo©a
Þend|r|an Ma|ays|a da|am Isu emo©a
1Ŧ MenenLana pencerobohan sesebuah neaara Lerhadap neaara lalnŦ
2Ŧ 8erpeaana Leauh pada prlnslp penvelesalan perLellnakahan Lanpa
kekerasan
3Ŧ Menvokona penempaLan LenLera penaaman Þ88 dl embo[aŦ
4Ŧ Þeraolakan pollLlk dl kembo[a menaancam keamanan dl ranLau Asla
@enaaaraŦ

Latar e|akang Isu emo©a
1Ŧ Þada Lahun 1960ţ LerdapaL 3 buah parLl vana besar dl embo[aţ lalLuť
aŦ ÞarLl 8ovalls dl bawah plmplnan ÞuLera norodom SlhanoukŦ
bŦ ÞarLl ÞroŴ8araL dl bawah plmplnan Ceneral Lol nol
cŦ ÞarLl hmer 8ouae dl bawah plmplnan Þol ÞoL
2Ŧ Campur Lanaan AS dl lndoŴChlna Lelah menauaLkan kedudukan Ceneral Lol
nol vana kemudlannva menaaullnakan ÞuLera norodom SlhanoukŦ
3Ŧ ÞenLadblran Ceneral Lol nol vana ke[am menvebabkan vleLnam dan
8epubllk 8akvaL Chlna menaaunakan embo[a sebaaal kubu mereka unLuk
memberlkan banLuan kepada plhak hmer 8ouaeŦ
4Ŧ ÞarLl hmer 8ounae ber[ava unLuk men[aLuhkan Ceneral Lol nol lalu
mewu[udkan 8ealm Þol ÞoLŦ
3Ŧ Þemlhakan ÞarLl hmer 8ouae kepada Chlna menlmbulkan kemarahan
vleLnam uLaraŦ
6Ŧ vleLnam uLara Lelah menaklukl vleLnam SelaLan pada Lahun 1978 dan
seLerusnva menverbu masuk ke embo[a pada Lahun 1979Ť 8ealm Pena
Samrln Lelah dlLubuhkan denaan sokonaan vleLnam dan 8uslaŦ
7Ŧ Pena Samrln kemudlannva dlaanLlkan oleh Pun SenŦ
8Ŧ Þerana saudara berLerusan dl embo[aŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


61
Þeranan Þ88 dan A5LAN da|am r|s|s emo©a
1Ŧ ASLAn menaaalakkan dan menvokona penubuhan era[aan uemokraLlk
embo[a vana Lerdlrl darlpada ť
aŦ ÞarLl 8ovalls (ÞuLera Slhanouk sebaaal Þreslden)
bŦ hmer Þeoples' naLlonal LlberaLlon lronL (Son Sann sebaaal Þerdana
MenLerl)
cŦ hmer 8ouae (hleu Sam Þhan)
2Ŧ ASLAn Lelah men[empuL 4 plhak vana LerllbaL dalam senakeLa embo[a
unLuk berblncana dalam Þersldanaan uamal @ldak 8asml dl 8oaor (!lM l dan
!lM ll )
3Ŧ Pasll persldanaan LersebuL adalah seperLl vana berlkuL ť
aŦ ÞerseLu[uan bahawa LenLera vleLnam mesLl berundur darl embo[aŤ
LenLera vleLnam Lelah berundur pada 1989
bŦ ÞerseLu[uan bahawa kumpulan vana proŴchlna Lldak boleh menauasal
hmer 8ouae
4Ŧ Þ88 Lelah menaan[urkan Þers|dangan Dama| Þar|s untuk menye|esa|kan
|su emo©a pada Lahun 1989Ŧ
3Ŧ Þara pemlmpln embo[a pulana ke embo[a dan membenLuk kera[aan
semenLara pada Lahun 1992Ŧ
6Ŧ Þlllhan rava dladakan dl bawah penaelolaan Þ88 pada Lahun 1993Ť Malavsla
menahanLar LenLeranva ke embo[a unLuk Lu[uan LersebuLŦ
7Ŧ Pun Sen (Þerdana MenLerl edua) darlpada ÞarLl 8akvaL embo[a
merampas kuasa pada Lahun 1997 dan menvebabkan ÞuLera 8anarldh
(Þerdana MenLerl ÞerLama) darl parLl lunclpec melarlkan dlrl ke luar neaaraŦ
8Ŧ ASLAn mencuba unLuk membanLu dalam krlsls LersebuLŦ
9Ŧ Þlllhan rava dladakan dl embo[a pada Lahun 1998 Ť Pun Sen dan ÞuLera
8anarldh berseLu[u unLuk beker[asamaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


62
omanwe|
1Ŧ omanwel dlLubuhkan pada Lahunm 1926Ŧ
2Ŧ SvaraL eanaaoLaan omanwel ť
aŦ Merupakan bekas [a[ahan 8rlLlsh
bŦ neaara anaaoLa bebas unLuk menverLal aLau menarlk dlrl darlpada
omanwel
cŦ 8aLu 8rlLaln dlakul sebaaal eLua omanwel
dŦ neaara anaaoLa mempunval kebebasan dan hak vana sama raLa
eŦ @ldak LerlkaL oleh dasar 8rlLaln
3Ŧ lnlţ omanwel mempunval 34 buah neaaraŦ
4Ŧ 8eberapa buah neaara Lelah keluar darl omanwelţ lalLu AS dan Mvanmar
3Ŧ ÞaklsLan Lelah keluar pada Lahun 1973 LaLapl masuk semula pada Lahun
1989Ŧ
6Ŧ omanwel menaadakan MesvuaraL eLuaŴkeLua kera[aan omanwel
(CPCCM) 2 Lahun sekall unLuk ť
aŦ Memblncanakan masalahŴmasalah neaara anaaoLa
bŦ Memblncanakan halŴehwal dalam neaara sesebuah neaara dan senakeLa
anLara neaara anaaoLa denaan kelzlnan neaara vana LerllbaLŦ
7Ŧ CPCCM Lelah dladakan dl LempaL ť
aŦ new uelhlţ lndla (1983)
bŦ nassauţ 8ahamas (1983)
cŦ vancouverţ anada (1987)
dŦ uala Lumpur (1989)
eŦ Parareţ Zlmbabwe (1991)
fŦ Cvprusţ Creece (1993)
aŦ Aucklandţ new Zealand (1993)
hŦ ScoLlandţ unlLed lnadom (1997)
lŦ uurbanţ Afrlka SelaLan (1999)
[Ŧ Cueenslandţ AusLralla (2002)


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


63
Þangg||an Wak|| D|p|onat|k
1Ŧ Jakll dlplomaLlk sesama neaara anaaoLa omanwel dlpanaall
Þesuruh[ava @lnaalŦŦ
2Ŧ Celaran duLa dlaunakan unLuk wakll Malavsla ke neaara vana bukan
neaara anaaoLa omanwelŦ
3Ŧ Celaran konsul meru[uk kepada peaawal domesLlk dl bawah seseorana
uuLa Malavsla vana dlLuaaskan unLuk mewaklll Malavsla dl sesuaLu
daerah aLau neaerl dl neaara aslnaŦ

Ma|ays|a dan omanwe|
1Ŧ Malavsla menverLal komanwel pada Lahun 1937 kerana fakLorť
aŦ eadaan daruraL vana maslh wu[ud dl ÞersekuLuan @anah MelavuŦ
bŦ Parapan Slnaapura akan dlserapkan ke dalam ÞersekuLuan @anah
MelavuŦ
cŦ huaLhlr akan keLldakLenLuan dasar Þreslden Sukarnoţ lndoneslaŦ

2Ŧ laedah vana dlnlkmaLl Malavsla darlpada keanaaoLaannva dalam
omanwelť
aŦ Þer[an[lan ÞerLahanan AnaloŴMalava dlmeLeral denaan 8rlLaln
bŦ MenlkmaLl kelsLlmewaan perdaaanaan denaan neaara anaaoLa vana lalnŦ
cŦ MendapaL banLuan 8ancanaan Columbo dalam bldana Leknlk dan
blaslswa
3Ŧ Malavsla t|dak puas hat| akan komanwe| dlsebabkan oleh keengganan
anada dan 8r|ta|n untuk mengadakan sekatan ekonoml Lerhadap Afrlka
SelaLan kerana Dasar Aparte|d vana dlamalkannvaŦ
4Ŧ Malavsla akLlf semula selepas CPCCM dl vancouverţanada Lahun 1987Ŧ
3Ŧ Malavsla men[adl Luan rumah CPCCM pada Lahun 1989 vana
membanaklLkan lsuť
aŦ ueklarasl kuala Lumpur Ŷ LenLana uasar AparLeldţ perdaaanaanţ soslalţ
dan sebaaalnva kecuall lsu alam seklLarŦ
bŦ ueklarasl Lanakawl ( LenLana alam seklLar sacara khasnva)
cŦ Menaehadkan penaaunaan sen[aLa nuklear dan sen[aLa klmlaŦ
dŦ Soal ÞalesLln dan lsrael
eŦ lsu kembo[a dan ZCÞlAn
fŦ Campur Lanaan SovleL unlon dl AfahanlsLan
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


64
aŦ Masalah pelarlan vleLnam
hŦ MembanLeras penvalahaunaan dadah dan penaedaran dadah
6Ŧ Malavsla dllanLlk sebaaal Þenaerusl Þroaram er[asama omanwel baal
Þenaurusan @eknoloal (CÞ@M) pada Lahun 1996Ŧ
7Ŧ Malavsla men[adl Luan rumah kepada Sukan omanwel (SuCM) keŴ16
pada Lahun 1998Ŧ


8eberapa e[avaan omanwel
1Ŧ Memu||hkan keamanan dl uaanda seLelah menaalaml kehancuran
aklbaL perana saudaraŦ
2Ŧ Memantu |mawe mencapal kemerdekaanŦ
3Ŧ MembanLu perancanaan pend|d|kanţ pertan|anţ dan kes|hatan dalam
kalanaan neaara anaaoLa omanwelŦ
4Ŧ MenauLuk perancls denaan keras kerana t|dak menghormat| Þer[an[lan
LenLana nuklear Þenaurusan Sen[aLa nuklear (nÞ@) Ť Þerancls
men©a|ankan u©|an nuk|ear d| Þas|f|k 5e|atan pada Lahun 1996Ŧ
3Ŧ MenakrlLlk lndla dan ÞaklsLan kerana men[alankan u[lan nuklear pada
Lahun 1998Ŧ
6Ŧ 8eberapa penalsvLlharan Lelah dlhasllkanť
aŦ Þeng|syt|haran Lusakaţ am|a Ŷ LenLana perkauman
bŦ Þeng|syt|haran Me|ourne Ŷ LenLana keLldakadllan kekavaan dan
peluana
cŦ Þernyataan New De|h| Ŷ LenLana Llndakan ekonoml Lerhadap realm
aparLeld dl Afrlka SelaLanŦ
dŦ Dek|aras| Goa Ŷ LenLana keselamaLan anLarabanasa
eŦ Dek|aras| Nassau Ŷ LenLana keamanan dunla dan perseLu[uan
omanwel LenLana Afrlka SelaLan
fŦ Þernyataan ua|a Lumpur dan Dek|aras| Langkaw|


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


63
Þergerakan NegaraŴnegara 8erkecua|| (NAM)
1Ŧ Þerbezaan dan persalnaan ldeoloal anLara blok 8araL (dlkeLual Amerlka
SvarlkaL) denaan blok @lmur ( dlkeLual bekas SovleL unlon) menceLuskan
Þerana ulnaln pada Lahun 1930ŴanŦ
2Ŧ neaaraŴneaara vana baru merdeka dl Afrlkaţ Aslaţ Amerlka LaLlnţ dan
arlba lnaln menaelak darlpada berplhak kepada manaŴmana blok lLuŦ
3Ŧ neaaraŴneaara menaamalkan dasar berkecuall unLuk menaekalkan
kemerdekaan dan kedaulaLan pollLlknvaŦ
4Ŧ uasar berkecuall bermaksud menaelakkan penverLaan dalam manaŴ
mana blok keLenLeraan aLau pollLlkţ persekuLuanţ aLau kumpulan

Þers|dangan NegaraŴNegara AfroŴAs|a d| 8andung dan Þenuuhan NAM
1Ŧ Þada Lahun 1933ţ 23 buah neaara merdeka AfroŴAsla menaadakan
persldanaan dl 8andunaţ lndoneslaŦ
2Ŧ Þersldanaan lnl membawa kepada penubuhan Þeraerakan neaaraŴneaara
8erkecuall (nAM)Ŧ
3Ŧ 10 prlnslp hubunaan anLarabanasa dlperkenalkan dan prlnslp lnl dlnamakan
uasa Slla 8andunaŦ
4Ŧ nAM dlanaaoLal 116 buah neaara sedana membanaun dl Aslaţ Afrlkaţ dan
Amerlka LaLlnŦ


10Þr|ns|p NAM (DA5A 5ILA 8ANDUNG)
1Ŧ MenahormaLl hak asasl manusla dan Lu[uan serLa prlnslp Þ88Ŧ
2Ŧ MenahormaLl kedaulaLan dan keuLuhan wllavah semua neaaraŦ
3Ŧ MenalkLlraf persamaan semua ras dan persamaan semua neaaraţ kecll dan
besarŦ
4Ŧ @ldak campur Lanaan dalam halŴehwal neaara lalnŦ
3Ŧ MenahormaLl hak seLlap neaara unLuk memperLahankan dlrlnva secara
bersendlrlan aLau secara berkumpulan selaras denaan Þlaaam Þ88Ŧ
6Ŧ @ldak menaenakan Lekanan Lerhadap neaaraŴneaara lalnŦ
7Ŧ Menaelakkan uauLan pencerobohan aLau penaaunaan kekerasan Lerhadap
kedaulaLan wllavah aLau kebebasan pollLlk sebarana neaaraŦ
8Ŧ Menvelesalkan semua peLlkalan anLarabanasa melalul caraŴcara aman
9Ŧ Menaaalakkan kepenLlnaan bersama dan ker[asamaŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


66
10ŦMenahormaLl keadllan dan Lanaauna[awab anLarabanasaŦ


Þerkemangan NAM dan IsuŴ|su yang D|hadap|nya
1Ŧ ualam 3 persldanaan nAM pada Lahun 1961ţ 1964ţ 1970ţ nAM
menekankan lsuŴlsu seperLl lmperlallsmeţ pen[a[ahanţ neokolonlallsmeţ
aparLeldţ perkaumanţ dan pencerobohan aslnaŦ
2Ŧ lsu ekonoml men[adl Lumpuan e[ak perLenaahan Lahun 1970ŴanŦ
3Ŧ 8lmbana akan kemerosoLan keadaan ekonoml dl neaara sedana
membanaunŦ
4Ŧ ualam Þersldanaan nAM 2003 dl uala Lumpurţ lsuŴlsu vana dlhadapl oleh
nAM Lermasuk ť
aŦ CencaLan sen[aLa
bŦ eaanasan anLarabanasa
cŦ Þemlnaalran neaara sedana membanaun dalam proses aloballsasl
dŦ eadaan ekonoml vana krlLlkal dl Afrlka
eŦ !enavah vana mellnLasl sempadan
fŦ Þenaedaran dadah anLarabanasa
aŦ ÞenvaklL AluS

3Ŧ ualam Þersldanaan nAM 2003 dl uala Lumpurţ menaandunal maklumaLť
aŦ MenlnakaLkan kesaLuan nAM berasaskan kepenLlnaan bersama
bŦ Mendukuna dan seLla kepada prlnslp asas nAM dan Þlaaam Þ88
cŦ MenlnakaLkan dan menaukuhkan proses pelbaaal hala
dŦ Menaukuhkan slsLem demokrasl dalam penLadblran anLarabanasa
eŦ Men[adl leblh proakLlfţ bukan reakLlf
fŦ Menaukuhkan kemampuan kebanasaan
aŦ MenlnakaLkan ker[asama SelaLanŴSelaLan
hŦ Menaukuhkan hubunaan leblh dlnamlk dan ker[asama denaan neaara
membanaun
lŦ Menaukuhkan lnLeraksl dan ker[asama denaan perLubuhan slvllţ swasLaţ
dan ÞarllmenŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


67
Þersatuan 8angsaŴangsa 8ersatu (Þ88)
1Ŧ ulLubuhkan pada 24 CkLober 1943 dl Amerlka SvarlkaLŦ
2Ŧ lbu pe[abaL Þ88 LerleLak dl new ?orkţ Amerlka SvarlkaLŦ
3Ŧ eanaaoLaan Þ88 Lerbuka kepada semua neaara vana merdeka dan
berseLu[u unLuk menerlma Þlaaam Þ88Ŧ

Mat|amat ť
1Ŧ Men©am|n keamanan dan kese|amtan antaraangsa serLa menvelesalkan
persellslhan dan penlndasan ( dalam usaha lnl ţ Þ88 munakln perlu
melancarkan seranaan keLenLeraan)
2Ŧ Mewu[udkan huungan yang a|k da|am ka|angan negara yang merdekaŦ
3Ŧ Menaaalakkan perLumbuhan ekonomlţ soslalţ dan kebudavaan serLa
me||ndung| hakŴhak asas| manus|a Lanpa menalra banasaţ [anLlnaţ aaamaŦ
4Ŧ Menyatupadukan penduduk dun|aŦ

5truktur Þertuuhan 8angsaŴangsa 8ersatu
Þerh|mpunan Agung
1Ŧ Þerhlmpunan Aauna badan Lerbesar Þ88 kerana dlhadlrl wakll semua
neaara anaaoLa Þ88Ŧ
2Ŧ Þerhlmpunan Aauna dladakann seLahun sekall unLuk membahaskan saaala
hal vana berhubuna denaan meLlamaL Þ88Ŧ

Ma©||s ese|amatan
1Ŧ 8adan vana terpent|ng dalam Þ88Ŧ
2Ŧ Ma[lls eselamaLan memalnkankan peranan seperLl vana berlkuL ť
aŦ Men[aaa dan menaekalkan keamanan serLa keselamaLan anLarabanasaţ
lalLu berLumpu pada penvelesalan pollLlk anLarabanasa
bŦ MenahenLlkan pencerobohan oleh sesebuah neaara aLau kuasa aslna
Lerhadap neaara lalnŦ
3Ŧ Ma[lls eselamaLan Lerdlrl darlpada 15 anggotaţ lalLu 5 anggota tetap dan
10 anggota t|dak tetapŦ
4Ŧ AnaaoLa LeLap Ma[lls eselamaLan lalah Amer|ka 5yar|kaatţ kus|aţ Uţ
Þeranc|sţ dan Ch|na Ť seLlap anaaoLa LeLap lLu mempunya| kuasa vetoŦ


żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


68
uasa Veto ť
uasa permbaLalŦ ManaŴmana anaaoLa LeLap boleh menaaunakan kuasa
veLonva unLuk membaLalkan kepuLusan vana dlbuaL oleh Ma[lls eselamaLan
LenLana suaLu perkaraŦ Pal lnl bermakna sebarana kepuLusan Ma[lls
eselamaLan mesLl dlperseLu[ul oleh kellnaŴllma anaaoLa LeLapŦ

3Ŧ AnaaoLaŴanaaoLa Lldak LeLap ma[lls eselamaLan dlplllh oleh Þerhlmpunan
Aauna unLuk berkhldmaL selama saLu penaaal (2Lahun)Ŧ
6Ŧ Malavsla pernah men[adl anaaoLa Lldak LeLap Ma[lls eselamaLan baal
Lempoh 1963Ŵ1966ţ 1989Ŵ1990ţ 1999Ŵ2000Ŧ

5ekretar|at
1Ŧ SekreLarlaL Lerdlrl darlpada 5et|ausaha Agung Þ88 dan kaklLanadan Þ88Ŧ
2Ŧ SeLlausaha Aauna Þ88 lalah ketua pegawa| pentad|r Þ88Ŧ
3Ŧ Senaral nama SeLlausaha Þ88 ť
aŦ @rvave Lle darl Sweden (1946Ŵ1932)
bŦ uaa Pammarsk[old darl noerwav (1933Ŵ1961)
cŦ u @hanL darl 8urma (1961Ŵ1971)
dŦ urL Jaldhelm darl AusLrla (1971Ŵ1982)
eŦ !evler Þerez de Cuellar darl Þeru (1982Ŵ1991)
fŦ 8ouLros 8ouLros Chall darl Meslr (1991Ŵ1996)
aŦ ofl Annan darl Chana (1996Ŵklnl)8eerapa Ma©||s Lkonom| dan 5os|a| Þertuuhan 8angsaŴ8angsa 8ersatu
Þertuuhan Þend|d|kanţ 5a|nt|f|kţ dan eudayaan Þ88 (UNL5C)
1Ŧ unLSCC dlLubuhkan pada Lahun 1943 dan berlbu pe[abaL dl Þarlsţ ÞeranclsŦ
2Ŧ unLSCC membanLu neaaraŴneaara anaaoLanva memblna keupavaan
manusla dan lnsLlLuslnva dalam pelbaaal bldanaŦ
3Ŧ unLSCC [uaa mengga|akkan ker©asama antaraangsa da|am ka|angan
negara anggotanya dalam |dang pend|d|kanţ sa|nsţ sos|a|ţ keudayaan
dan komun|kas|Ŧ
4Ŧ unLSCC berfunasl sebaaal makma| |dea untuk mewu©udkan per©an©|an
un|versa| tentang |suŴ|su et|ka vana LlmbulŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


69
3Ŧ unLSCC [uaa berfunasl sebaaal pusat menyearkan dan erkongs|
mak|umat serLa penaeLahuanŦ

Þertuuhan es|hatan 5edun|a (Wn)
1Ŧ JPC mempunval berlbu pe[abaL dl Cenevaţ SwlLzerlandŦ
2Ŧ MaLlamaL JPC adalah unLuk men|ngkatkan taraf kes|hatan manus|a
se©agatŦ
3Ŧ JPC Lelah melancarkan kempen memasm| demam kep|a|u secara
meluas anLara Lahun 1933Ŵ1964Ŧ
4Ŧ JPC LerllbaL dalam pelancaran pe|aga| |mun|sas| terhadap penyak|t
sepert| kue||aŦ
3Ŧ JPC Lelah me|ancarkan UNAID5 untuk memasm| penyak|t AID5 pada
ulsember 1998Ŧ

Þertuuhan Makanan dan Þertan|an (A)
1Ŧ lAC mempunval berlbu pe[abaL dl 8omţ lLallŦ
2Ŧ MaLlamaL lAC adalah unLuk men|ngkatkan penge|uaran makananţ
mama|k| s|stem ag|han makananţ dan mengatas| keu|uranŦ
3Ŧ lAC menghu|urkan antuan makanan kepada 5ama||aţ orea Utara vana
menaalaml kebuluranţ dan mangsa perang dl 8osnla dan osovoŦ

Þertuuhan 8uruh Antaraangsa (IL)
1Ŧ lLC dlLubuhkan pada 1910 semasa penubuhan Llaa 8anasa dan maslh
dlkekalkan selepas penubuhan Þ88Ŧ
2Ŧ lLC menegakkan kead||an sos|a| khasnva untuk go|ongan peker©aŦ
3Ŧ lLC menaaubal sLandard buruh anLarabanasa denaan meneLapkan sLandard
hakŴhak asasl buruh vana mlnlmum seperLl ť
aŦ ebebasan unLuk berpesaLuan
bŦ Pak unLuk menaendallkan persaLuan
cŦ Þer[an[lan kolekLlf
dŦ Þemansuhan buhruh paksa
eŦ esamaan peluana dan lavanan
4Ŧ lLCn [uaa mengga|akkan pemangunan organ|sas| ma©|kan dan peker[a
vana bebas serLa menyed|akan |at|han dan kh|dmat nas|hat kepada
oraanlsasl lLuŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


70
@aung ewangan Antaraangsa (IM)
1Ŧ lMl lalah oraanlsasl anLarabanasa vana Lerdlrl darlpada 184 buah neaara
anaaoLaŦ
2Ŧ Mengga|akkan ker©asama kewangan antaraangsa melalul lnsLlLusl LeLap
vana menvedlakan [enLera baal perundlnaan LenLana masalah kewanaan
anLarabanasaŦ
3Ŧ Mengga|akkan kesta||an tukaran wang as|ng dan memellhara aLuran
Lukaran wana aslna vana Lersusun dalam kalanaan anaaoLaŦ
4Ŧ Memer| antuan kewangan sementara kepada neaara vana menaalaml
krlsls kewanaan unLuk membanLu neaara LersebuLŦ

Þesuruh©aya @|ngg| @entang rang Þe|ar|an Þ88 (UNnCk)
1Ŧ ulLubuhkan pada 1930Ŧ
2Ŧ unPC8 ertanggug©awa untuk mem|mp|n dan menye|araskan t|ndakan
antaraangsa baal perllndunaan orana pelarlan dan menvelesalkan
masalah merekaŦ
3Ŧ @u[uan uLama unPC8 adalah unLuk me||ndung| hak dan kea©|kan orang
pe|ar|anŦ
4Ŧ unPC8 berusaha unLuk memast|kan ahawa set|ap orang pe|ar|an erhak
untuk mendapatkan suaka dan mencar| tempat per||ndungan vana
selamaL dl neaara lalnŦ
3Ŧ unPC8 memantu orang pe|ar|an kema|| ke negara asa| mereka aLau
menetap d| negara |a|nŦ

Þers|dangan Þerdagangan dan Þemangunan Þ88 (UNC@AD)
1Ŧ ulLubuhkan pada Lahun 1964Ŧ
2Ŧ unC@Au berLu[uan unLuk meng|ntegras|kan negara sedang memangun ke
da|am ekonom| dun|aŦ
3Ŧ unC@Au merupakan LlLlk fokus dalam Þ88 baal pengurusan |su
perdagangan dan pemangunan secara bersepadu serLa lsuŴlsu laln vana
erka|tan da|am |dang kewanganţ tekno|og| dan pe|auranŦ
4Ŧ unC@Au lalah forum baal per|ncangan antara kera©aan yang d|sokong
o|eh per|ncangan dengan pakar ekonom| serLa perLukaran penaalaman
unLuk mencapal perseLu[uan sebulaL suaraŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


71
3Ŧ unC@Au [uaa men©a|ankan penye||d|kanţ ana||s|s po||s|ţ dan pengumpu|an
data unLuk membetlkoo lopot peotloo da|am per|ncangan antara wak||
kera©aan dengan pakar ekonom|Ŧ

@aung anakŴanak Þ88 (UNICL)
1Ŧ 8adan dunla vana memperLlnakaLkan kehldupan seLlap kanakŴkanakŦ
2Ŧ @u[uan unlCLl lalah beker[asama denaan plhak laln unLuk mengatas|
kem|sk|nanţ keganasanţ penyak|tţ dan d|skr|m|nas| vana dlhadapl oleh
kanakŴkanakŦ
3Ŧ unlCLl menaan[urkan |angkahŴ|angkaah untuk memer|kan kanakŴkanak
pen©agaan yang tera|k dalam kehldupannvaŦ
4Ŧ unlCLl mengga|akkan pend|d|kan untuk kanakŴkanak perempuan unLuk
memasLlkan mereka menahablskan pendldlkan sekuranaŴkurananva
perlnakaL sekolah rendahŦ
3Ŧ uarl seal keslhaLanţ unlCLl berLlndak unLuk memasLlkan ť
aŦ Semua kanakŴkanak d||munkan dar|pada penyak|t kanakŴkanak vana
blasaŦ
bŦ Semua kanakŴkanak mendapat makanan
cŦ Þenvebaran penyak|t AID5 dan v|rus nIV dalam kalanaan rema[a d|sekat
Malavsla dan ÞerLubuhan 8anasaŴbanasa 8ersaLu
5eaŴsea kemasukan Ma|ays|a ke Þ88
1Ŧ unLuk mellclnkan percanLuman Sabah dan Sarawak denaan MalavslaŦ
2Ŧ unLuk menlkmaLl banLuan LerLenLu ť
ConLohnvaţ JPC dan lAC banvak menahulurkan banLuan melalul pe[abaL
maslnaŴmaslna dl uala LumpurŦ

IsuŴ|su yang Me||atkan Ma|ays|a dan Þ88
1Ŧ onfronLasl lndonesla Lerhadap Malavsla dlselesalkan melalul Ma[lls
eselamaLan Þ88 pada Lahun 1963Ŧ
2Ŧ emasukan Sabah dan Sarawak ke Malavsla melalul referendum
Suruhan[ava Cobbold vana dlLubuhkan oleh Þ88Ŧ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


72
3Ŧ @unLuLan Lerhadap Þu|au L|g|tan dan Þu|au 5|padan anLara Ma|ays|a
dengan Indones|a dlru[uk kepada Mahkamah Þenaadllan AnLarabanasa (lC!)
pada Lahun 1998
4Ŧ @unLuLan Lerhadap Þu|au 8atu Þut|h anLara Ma|ays|a dengan 5|ngapura
dlru[uk kepada lC! pada Lahun 2003Ŧ

Þeranan Ma|ays|a d| Þ88
1Ŧ Malavsla pernah memeaana [awaLan penLlna dalam badan Þ88ť
aŦ Men[adl anggota t|dak tetap Ma©||s ese|amatan Þ88 baal Lempoh
1963Ŵ1966ţ 1989Ŵ1990ţ dan 1999Ŵ2000Ŧ
bŦ @an 5r| kaza|| Isma|| dllanLlk men[adl Þres|den Þerh|mpunan Agung Þ88
baal Lempoh 1996/1997Ŧ
cŦ Jakll Malavsla Lelah dllanLlk men[adl Þengerus| Iawatankuasa 8ank
Dun|a dan @aung ewangan Antaraangsa (IM) pada Lahun 1998Ŧ
2Ŧ uarl seal pollLlkţ Malavsla mempunval pendlrlan seperLl berlkuL ť
aŦ MenenLana Israe| yang menza||m Þa|est|n dan berpendapaL bahawať
Ƌ lsrael mesLl memu/onokon tonoh ÞalesLlnŦ
Ƌ rakvaL ÞalesLln berhok untuk pu/ono ke Lanah alr mereka dan
mendapaLkan hak merekaŦ
Ƌ keoonoson tidok horus diounokon unLuk menvelesalkan lsu lnlŦ
Ƌ P88 kurono memoinkon peronon dalam hal lnlŦ
bŦ Menolak Þer©an©|an Antart|ka vana dlbuaL pada Lahun 1939 kerana ť
Ƌ berpendapaL bahawa kekoyoon sumber AnLarLlka dl[adlkan
kepunyoon monusio sejoootŦ
Ƌ lnaln memperLahankan sistem eko/ooi o/omŦ
Ƌ berpendapaL bahawa AnLarLlka horus diounokon untuk tujuon kojion
sointifikŦ
Ƌ berpendapaL bahawa AnLarLlka harus bebos doripodo ketenteroonŦ
cŦ Malavsla Lelah menahanLar LenLeranva unLuk menverLal pasukan penaaman
Þ88 dl LempaL vana berlkuLť
Ƌ onao (1960Ŵ1962) Ƌ embo[a (1992)
Ƌ lranŴlraq (1988Ŵ1992) Ƌ Samalla (1993)
Ƌ Anaola (1989) Ƌ 8osnlaŴPerzeaovlna (1994)
Ƌ namlbla (1989) Ƌ @lmor @lmur (2000)
Ƌ lraqŴuwalL (1991)
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


73
dŦ Menaaesa penghapusan Dasar Aparte|d dl Afrlka SelaLan vana akhlrnva
Lerlaksana pada Lahun 1993Ŧ
eŦ Menentang penceroohan V|etnam dl kembo[aţ SovleL unlon dl AfhanlsLanţ
dan lraq dl uwalL kerana berpendlrlan bahawa neaara vana mencabul
kedaulaLan neaara laln mesLl berundurŦ
fŦ Mengecam u©|an nuk|ear vana dl[alankan oleh Þerancls pada Lahun 1996
dan lndla serLa ÞaklsLan pada Lahun 1998Ŧ
aŦ Mengutuk N|ger|a kerana membunuh akLlvls penenLana kera[aanŦ
hŦ Memper[uanakan penghapusan kuasa veto vana Lldak demokraLlk vana
dlmlllkl oleh 3 anaaoLa LeLap Ma[lls eselamaLan Þ88Ŧ
lŦ Menuduh Þ88 kerana gaga| menye|esa|kan perang 8osn|aŴnerzegov|na
dan osovoŦ
[Ŧ Mengutuk Amer|ka 5yar|kat dan 8r|ta|n vana mengeom Iraq pada
ulsember 1998 tanpa persetu©uan Þ88Ŧ

3Ŧ uarl seal ekonomlţ Malavsla memper[uanakan aaar rde 8aru Lkonom|
Dun|a (NIL) d||aksanakanŦ

4Ŧ uarl seal soslalţ Malavsla Lelah ť
aŦ Men[adl ©urucakap Dun|a et|ga da|am Þers|dangan emuncak 8um| dl
k|o de Iane|ro pada Lahun 1992 dan Þersldanaan emuncak 8uml pada
Lahun 1998 LenLana lsu alam seklLarŦ
bŦ Men[adl ©urucakap Dun|a et|ga da|am Þers|dangan emuncak Dun|a
5o|ar an[uran Þ88 dl namlbla pada Lahun 1996Ŧ
cŦ Menaambll lnlslaLlf unLuk mewu[udkan umpu|an Þenghuung
Þertuuhan Þers|dangan NegaraŴNegara Is|am (IC) dan umpu|an
Mo|||sas| 8antuan 8osn|aŴnerzegov|naŦ

Þeranan Malavsla berhubuna denaan lsu 8osnlaŴPerzeaovlna
1Ŧ Menerlma orana pelarlan 8osnlaŦ
2Ŧ Mendesak Serbla menahenLlkan penahapusan eLnlkŦ
żÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


74
5ea Utama 5|kap urang 5enang Ma|ays|a terhadap Þ88
1Ŧ Þ88 leblh bonyok dipenooruhi o/eh kuoso besor dunioŦ
2Ŧ Þ88 menye/esoikon isu oook /ombot dan menaamalkan dosor pi/ih kosihŦ
3Ŧ Þ88 tidok berupoyo unLuk menceooh keoonoson 4meriko 5yorikot di lrooŦżÞLNGAIIAN AM 1Ž SepLember 4ţ 2010


73
9--,  ½ ¯ 
 

 f¾f9 ¯
f°–°f°-f¾°f% % f¾f9 ¯
f°–°f°-f¾°f¯ °––f°f°f¾f°¯ f + 

,ff¯f½ f¾f°f ff¯ © f°½ ¯
f°–°f°¾ ¯
f°–
f– ¯ ff°¯f¾ffff°– 
¾f½f f°f  
© €  , © f° ¾ ¯
f°–f°½¯¯½ ¯ 
f° °¯ f° ½ °–f–f°f°–¾f¾f¯f  , °––fff°½ ¯
f°–°f°¾ ¯
f°– ff¯¾ ¯f¾  , °–f½¾f° ff f°¾¾ °¯  , © f°° –f¾°f¾°f  , ff°¯f¾ffff°–½–f¾€ ¾ ©f f f° 
°f½¾€  , °––fff°½ ¯
f°–°f°¾¯ 
¯f°¾f  , ©f f°¾f°¾ f° °– f¾½ ¯
f°–°f°¾¾ °¯  , °––fff°½ ° °–f°ff¯¾ f   f –  , °–f°–f° ¯¾°f° f€  , © f°,f¾fff9 f–f°–f° f°9 ° ¾f° ¯½ f%,99 %  , ¯
f 
f°¾ ¾f¾f ff¯½¾ ¾½ °¾°f° ¯f¾fff  , °¯½f°½ ff° f f½½ ¯
f°–°f°¾¯ 
¯f°¾f  

9--,  ½ ¯ 
 

 f¾fJff¾f°- –ff% % f¾f°¯ ¯ 
f°¯½f° f f½½ °°–ff° f° f° ff ¾f°–° –ff ©f°°¯ °°–ff°f½ ¯
f°–°f° f°¯ °©f°f ½ ¯ 
f°°––f°–¯f½f°4 ¯f¯f° f¾°f  4 ¾½ffff f½f¯ °¯f 

 , ¯
f°–°f°,ff¾f¾
f–f° –fff°–¯ ¯½°f¯f¾fff 
f¾f¾f°½ °– ff°  , °©f°f½ ¯ 
f°f°– °– ¾¯ 
f° ff° ¯½ff°  , °©f f°¾ ½ f°f° ½ ¯ 
ff° f°½ ¯ff° 
°f¯  , ¯
f¾¯ ¯¾°f°  , °nf½f½ ° ff° 
¯½ f ff¯¾ f¯f °¯  , °– °f¾f°¾ ¯f½ ¯
f°–°f°¾¯ 
¯f°¾f  
© €  , ¯ 
°f
f°–¾ff°– 
ffff°  , °––fff°½ © f°¯f¾ffff°–¾f¾f¯f¯ f ½ ¯
f¾¯f° ¯¾°f° f°½ °–f°–f° f¾ ¯
f°–f° ff¯ ff°–f°¯½f° °¾ ffff  , °– ff°½ ¯ 
f° °¯f°–°––  , °°–ff° ff¾f°–°¯ °–f f½nf
ff°–
f¾f¾ f° 
f¾f¾  , ¯
f°–°f° °¯ 
f¾f¾f°½ °– ff°  , °–f°½ ¯
f°–°f°ff¯¾ ff°–¯f½f°  


  ½ ¯   f¾f9 f°f°- –ff9 f¯f% % © €  .9--. ¯f¾¯¯f°½ ° f½ff° f½f f½ f°f°¯ f ½ ¯ f°–°f°¾¯ ¾¯ ° –ff¾ nffn f½  . °–° °¾€f°   9 f°f°f¯f¾ ¾f¾f   €¯f¾¾¾ ¯½ ¯f¾ff°  9 °– ¯ f°–f°½ ff°¯ff°f°°½ °––°ff° ¯ ¾ f° ¾½  . °©f f¾f¾ ½f f½ ¯ f°–°f°½ f°f°  f –   –ff°½ f°f° f°–°f°¾ nff¯ ¾f  @ f¯ °––fff°½ f–f°–f° f°f¯ff°½ f°f°¾ nff f ¾°f  . °––fff°½ ° ff°f°– f€ f½f f¾ ¾f¾f ff¯½ ¯ f°–°f°½ f°°  . °––fff°½ f f°–f° ¯½ °–f°¯ °––°ff°¾¾ ¯ ½ °–¾f°¯ ° f°© ° f¾ nff° °¾€   f¾f9 f°f°- –ff f% % © €  . ¯ °¾ ½ f°f°f°– °f¯ f°n –f¾  9 ¯ °f° f°¯ ¾f¾f¾¾ ½ f°f° f –  9 °––°ff°¾¯ °–f°½¯¯ f°¾ ½ °°f  9 °n ½ff°½ ¯ f°–°f°½© ¾ ½f f¾f¾f°  .

¯f° f°¯ °––°ff°¾¯ f¾¾ nff¯f½f°  . °–f°½ ff°f°ff¾ ½ f°f° °–f°¾ ½ ° ¾f° f°½ ¯ff°  @°––ff°½ f° ff¾f°–°½ ¯ f°–f°¯ f °–  .  ½ ¯   f¾f9 f°f°- –ff –f% % . f½ ° f°½ f°%f–€ ¾%f°–¯ ¯ f° ½ ° f°f°¯ ° ½f f¯f¾ff f°–f°¾¯ ¾ ½  ¾¯ f f°f ½ f°f°  . © f°¾¯ ½ ¯ f°f°– f°¾ ½ f°f° ¾ ½ ff f° ½°  f –  .9--. °f°–f°¾¾¯fff°– f° ¯ ¾f° °¯f°– f f½° –ff  © €  @°––ff°¾ ¯ff°f° f¯ °°–ff°f½ °– ff° ff°¯ff°f°  .

f½ ° ff° f¾f¾f°½ f°–¯ ¯ f°½ ° f°f° f°– ½f f  ½ f°nff¾f½ °––°f 9f¾ff°¾¾ ¾ °f °–f°¯ °–f¯ f   9 ¯°ff°  ½ f°½ °––°f f°½f¾ff° f–¯ °–– f¾f –½ °– ff°½ f°f°f°¾½ff ¾ f° °– °–f°° ¾f°–f°  f¾f9 ° ¾f°- –ff .  ½ ¯  °–f°¯ °––f °–f°½ f°f° ½ f°f° ½ ° °ff°¾ f °–f½ ff– ½ f°n°–f°  .f¾fff°– f f½  9 ¯ f°¾ ¾½ f –¯ ¯f¾f°  ¾½ ff°– ff°.ff¾f f –f°°–½f f° ¾   ° f° ¾  .f f° ½–f¯°¯ ° ¾½ °––fff°° ¾ ff°– ©f° ¯ ¯½ f¾f¾    9 ° ¾f°° –ff . ¯½ f–ff° °¯f°–½f f¯f¾ff¯f –f°°–½f f– f f° ©¯f 9f ff° f° f©ff°¯ ¯ ¯½f° ½f f° ¾ ° ¾f°– f¾f¾f° ¾½ f°° ¾f°–¯ °––°ff° f°–f¯f . °f¯ f ¯ff°ff ff¯ f°– °–f°– °–– .9--. ¯½ n ½f½¾ ¾½ ° ¾f° f©ff°¯ ¯f°f°½ f°f°¯ ¯f° f°–f°¾ ¾f¾f f¯f¯½ ¯ °f°––°–½ f°©ff°$¯ °–f f½¾ ff¯¯ °– ° ff°½© f°–¯ ff°¯ f°– ¾f f°¯ ° f½f½f°–f° ff¯ ¯½ ¯f¾ff°–½f°©f°– .

9--.  ½ ¯   .ff¾f ©f°¯ ° ¯f f°¯ °– f¾ff° f¾f½ ° ¾f° f°¯ °–f© ¾ ¯f–fff°½ f f° f° f¾f½ °°–ff° ¾½  9 f°° 9 ° ¾f° ©f°¯ °–– f © €½ ¯ f°–°f°½ ° ¾f°¾ nfff¯ ff¯ ¯ °– °f½f¾¾f –°¾ nf°– ½ °¾°¯ °–f°½ ¾f        . ff° f –¯ ¯f¾f° f f½f ¾f°– °–f° ff°° ––fff¾°– ¾ f f°ff½ °– ° f f°– ¯ff°ff°¯ ¯½ °–f °– ¯ff  f°– °–f °–f°¾ ½ ° ¾f°f°–f°  ° ¾ f°f°–¯ ¯½°f°f f¯ f f°f f°f ¯½½f ff½ ¯f¾f°–f°¾©  f©ff° f¯ f°nff°f©f°f¯f°¯ °– °f½f¾¯f¾ff  f©f°f¾f9 ° ¾f°.

9--.ff¾f  . °¾°¾ ¯f¾–fff°½ ° ¾f°f°–¾ ff f  . ¯f©f°° ¾–f°f°¯½½ °–f½ f¯f¾ ½  ff°–½ °––°fff°f¯f f°° ¾–f°f°¯½½ °–f f¾ ½  ff½ °–f°  ¯ °––fff°½ °––°f f°f¯ °––°ff° ff°– ff° . °ff°° ¾¾ ff f °–f° –ff°¯ °– ff° ff° ¯ °f f° –ff°¯ ¯½¾ ¾ ff°  . f°–f ½ f° °–¾ °–f°¯ °–f½f°½–f¯ f°–¯ °  f –  . °––fff° ¾ ¾f¾f f°ff¯  . ° ff°½€° ¾f°–¾ ¾f¾ ½   f¾f°½f¾ff°  ½fff°f°–¾ ff f   f°½ ¯°ff°  9 °fff°½ f–f© °¾ ff°–  .  ½ ¯   9 f°° 9 ° ¾f° 9 f°nf°–f°f°– ½ °n ff¯¾ ½ ¯ ff°  © €  . °––fff°½ ¯ f°½ ¾fff° n   . ¯½ f–ff° ¾½ f°¯ °––fff°¾ –f°ff°¯½  . f°–f¾ nff ½ °n –ff°¾ ½ ° ¾f° f°° ¾ n°¯ °–f¾f°½ °––°ff°¾¯ ¾ nff½¯¯  . °––fff°° ¾ f  . ¯½ f¾ –ff°° ¾ ff¾f°f°–¯f©  . ¯½ f–ff°½f¾ff° ¾½ ¯f¾¯ °nf½f¾ff° ff ° –ff¾¾f¾ f°° –ff¯ ¯ f°–°  .

9--. © f°½ f°–°½ff½ ©f f ff¯ f°– © ff° f° ¯ff°f°– ff°  f –  .ff¾f°¯ °–ff¾ f¾f ½ ° °–f°f°–¾ ff f ° –f¯f© f f½ ff°–f°– f¾f° ° –ff¯ ¯ f°–°  . ° f°. °°–ff°° ¾ n f°° ¾¾°–f° ¾f¯½°–¯ © f° ° ¾½ °–ff°f°– f  .  ½ ¯   f¾f9 ° ¾f° f © €  . °– ff°½ –f°°–f°½f f ff°– f° °–f¾°–¾ nff ¾f°  f½f¯ °©¯ff°ff°f°–f¾°– . ¯½ f–ff° ¾½ ff°–. °–¯½ °–f°– nf°––°¯ ¯f©f° °–°f ¾ °  .

¯ f°°¾ °€ ½f f½© ° ¾ f f–¯ ¯ f° ° ¾ f½f ¾ °   . °–f ff°¾ff¾f¯f °–f°½ f f¾°– °–f°¾ffff° °–¾f¾°–¯ ¾¯ ° ff° f°f° ff¯¯ f½ ©f ½ °– ° ff°½© f°½ °–¾f°½©   . °©ff°f°½ ¯f¾ff°f°–f– ¾€ f°¾ff f ff¯ ¯¯ °–f°–f°¾½ °– ff°     .°¯ °–¾½© ff¯ f°–° ¾ f  ..

°––fff°½ ¯ f° °¯¯ f½ °––°ff°¾¯  fff°° –ff¾ nff½¯¯ ¾ff¾f¾f  f©ff°½f f½f°¯f ¾f¯f °–f°¯ °–½nf ½ ° f½ff° f¾ff ¾ff °ff°  .9--. °–f–f°¾¯ ¾ nffn f½ °–f°¯ © f°½ ¾f°–f° f°– ff°ff¾ff  . °–f°–f° f° f°–f° f©ff°  . ¯½ n ½f½ °nf½ff°¯ff¯ff¾f°¯ f f°f f½f ¯ © f°¾ff¾f¾f ¯½ ff°– f°f$ ¯ °f¯ f f°–f°½ °–¾ ¯½ f f –  fff°f¾f½ °¾f¾ff°f°– ½ °– ¾f° f9 °–ff 9D f f° D°9 f°nf°–°¯%9D% ¯ f©–f D°9 ° ff¾f° f°9 f¾f°ff°%. ff°½ ¯° ff°f¾ffff° f° ½ °°–f°$½ f f° f©ff°  ° ½f f¾ ¾f¾f f¾°f  9f¾f¾f f½f¯ °–¾f°½ ¯ff° f°½ ¾fff° f©ff° °–f° n f½ f° ¾f°  f½f¯ °– ff° –f°f°– ¾f° ff¯½ ¯ff° f° ½ ¾fff° f©ff°   f©ff°¯ °©¯ff°½ f°©ff°¯ °–¾ f° f½¯ ¯½  f¾¾ ½ nf °°–f°½ ¾fff°f°– ¾f¾ff°  9 f°©ff°½ ¯ff°ff¯f°–¾ ¯f°¯ °°–f ¯ ¯ f°f° f°–f°° –ff  © €  .  ½ ¯   f¾f9 °¾f¾ff° .

D% ¯ ° f° f°–f° f° f ff°9 ¯ff°f¯%9%  f¾f° ©ff°f°¾ nff ½ °–f f° ½    .

%  °   ff–f°° °f ¯ f–f9 f f° f°– 9 f½ff°°ff f°–¾f .9--. @ °f–f-f¾°f f ff@ ¯.ff¾f%@.  ½ ¯  9 °nf½ff°  .ff¾f%..

½ ¯ff° f° °°–f°¯ °°–f 9 ¯f°¾ff¯ ¯½ f ff¯¾ff ¾ff f f¯ f  f¾f9 °¾fff°.ff¾f .ff¾f¾ f¾°f  ©f¾f¯f ff¯¾ ¯f f°–°¯ °nf½f f°¯ °°–ff°½ ¯ f°–°f° f°¯ © ° –ff ff½f°– f   ¾f¾fff°¯ °©f ½ ° °– ½f ff½ f–f°–f° f° °¯¯f°fff¾ ff¯ff°¯ ° ff° f¾ff¯f ¯ ° °f°ff ¾ f¯ ° ff°½ ¯ff°¾°–f° ½f f ½f¾f¾f     .ff¾f fff°– ¾ff¾f¯f ¾ ff¯ f°¾ ¾f¾f °–f°½ ©f f f¾ ° ½ f°f°°¯ °¯ f°– ff½ °°–ff° ff° f–¯ °°–ff°½ ¾ ¾ f¾ff f°– ¯ ¾f¯f  f¾°f   f©ff°¾ f fff f½f f½f½ ff f°½ ¾ff°½ f°– ¾f°–f°ff °f°–f°f°ff¾ ff¯ °–f°¾ ¾f¾f ¾ ½ ¾f¯ff¯f–f°¾f¾ ½ °–f° ½ f°f° f° ½ ff°   ff¯ f°¾ ¾f¾ff°–ff°¯ ° °f°¯f©$ ¯° °f.% 9 f f° f°– ½f¾¾ 9© ffDff ff° %9D% 9¾.

© f° ©f¾f¯ff°– f ¯f°f f° ¾f°f°ff ¾ ff¯ °–f°¾ ¾f¾f ff¯¯ °©fff°½ ¯ f°–°f° ° –ff f–¯ ¯ ff°¯f°€fff°–ff° nf½ f f ½f  .  ½ ¯   © €  . ¯ f°¾ ff¯ f°¾ ¾f¾f¯ °–f½¾f°¾f½ #½ ¯¾f°# f°¾ f°f¯ °––fff°½ °–¾f°¯f¯f f°¾f°–¯ ¯ff¯½¾ © € ¾ f½¾ ¯f¾°– ¯f¾°–  . °––fff°½ °––°ff° °– f ff¯½ °–¾f°° ¯ °°–ff°f¾° –ff  f –  °¾@f f°f¯- –ff%-@-%¯ °–f ff°€¯ ¾ ¯°f f°½ °nf°–f° ff¯¾ff¯ ° f½ff°½f° f°–f° f° ½ ff°¯f¯f ½ °–f½ ¾ f° f°° –   9f° 9 ° °–f° f° ¾ ¯f ¯ ° f° ©f ff° f f° f°° f°½ ©f f f f°¯ °–f ff°½ ° °–f°f°ff ¾ ff¯ °–f°¾ ¾f¾f  9–f¯¯ ° ¯½ff°½ –ff ½ –ff f©ff° ¾ff¾f¾f f ff° °–f°©f°¯ ¯ f°½ –ff¯ ¯½ f©f¾ ½ °–¾f°¾ ¾f¾f ff¯ f°–½ °f–ff° ½ f–f°–f° f°° ¾       .9--.

°–– ¯ f°–f°½ f°–f°ff f°–¾f f¾ –¯ °––fff° ½ f f°¾ nff¾ff¾f¯f ff¯¾ ° ¾ .9--. °––fff°½ ¯° ff°½ °– ff° f° °– f  . ¯½ n ½f½ ¯ f°–f° °¯° –ff °–f°¯ ¯ff° ¾f –¯ °––fff° ¾½f¾ ff°° –ff¾ nff ¾f ¾ff°  © €  . °––fff° ¾½ f°f ¾°f  . °––fff° ¾½f ¾°f ½f¾ff°f ¾°f f°©–f ½f f½ °––°f f ¯f¾ ½f¾ff°f ¾°f  . °––fff° ¾½f ff.ff¾f° ½ f°½f¾ff° ff¯ f° f° –ff  .ff¾f f° –ff  f –  .  ½ ¯   f¾f–¾¾f °¾ ½f°– ½ °ff° ° –ff ½° D°¯ °nf½fff€¾–¾¾f ¾ ¾ f¾ff½ f–f°–f°¯ ¾ ¯ ¯ °n½ °°– f¯ ¯½°ff°–ff°f°f f°–¾f ¯ °– ° ff° ff°– f–f°–f°f°– f°f f°¯ ¯f°f°½ f°f° f¯f ff¯ f°–½ f–f°–f°f  f¾°f  . °nf¾f – f ff¯ f°–½ f–f°–f°f f¾ff° ©f°–ff°f f½ ¯ f° ° –ff½ ° ¾f° f°©–f ½ f–f°–f°f°ff f°–¾ff°– ¯ f½¾ ff°–f½ ° °–f° f°–¾ ¯f°¯ f¾  . ¯ f° ¯ ff° f° f°f° ½f f¾ff¾–¾¾f f°½f¯ °– ½f°¾ff½ f–f°–f°f¯f°–f°  . f°–f €°¾ f½ f°½ ff° °f°–¾–¾¾f  . ¯ f°–fff°nf f°–fff° f°–f°  .

 ff°½ ° ¯ff°°f f° f ©ff°–¯ ° ff° ©f ¾°–– ¾°–– ¾ ff° ½f f½ ¾fff° f¾ f°¾f½ f ff¯ff°–f°½ ¯¯½° ½ °–¾ f°ff   .9--. ¯f¾f°½ °––°ff°¾¯ ° –ff¾ nff½¯¯ f° ¯ °– ff°½ ¯ ff°  . ff°½ ¯ ff° ¾ f°–f°¾f¾ f¾ – © € ¾f – f°ffnff ©f ¾¾ ¯¯f¯f¾¾ ¯€f°¯ °–f½¾f° f¯ ff° ©f ½ ¯ ff°¯f¾f ½ f°f°f°– °  ½ ° ff¾f°f°–f°–¯ ¯f¾f° f°–f°½ f°nf°–f° f° ¾ f–f°f  9 °––°ff° °–f°–¾ ¾f 9 ° f°f° f f½½ ¯° ff° °–¾ nff ¾f°¾½ff ° –fff°– –f°°–½f f¾¯ °– ff° –ff f°f f ½f f© ° f f° ¯ff°¾ff©f f½©–f ½ °–¾f°–f°¾f¾f°– ¯ °  9 ° f½f°°f °f¯° .  ½ ¯   f¾f9 °–ff°ff9 °– ff°- –ff f f½ ¯ f° °¯f°–°–– f½f nf½f ½ °–– ¯ °–f° °f–f¾ ff¯ f°¾f¾f ½ f° ¯ °©fff°½ °nf½ff°¯ff¯f½ ¯ f°–°f°° –ff f°½ ¾ °–ff° . ¯½ f¾f¾½ ° ¾f°¾½ff f½f ¾f°– ½f¾ff° f¾f°ff f°–¾f¾ nff ¾f°  f –  9 ¯ ff°¾¾ ¯ f°–f°¾f¾ . °°–ff° n f½f° f° ½fff°¾ ½ ° ¾f°° ¾f°– ½f¾ff° f¾f°ff f°–¾f¾ nff ¾f°  © €  D°¯ °°––f°f f½ ¯ f° °¯ f°¯ °¾° ¾ ¯f¾ f° f¾ ¯ f°–f° °¯ ff¯° –ff  .

°©ff°f°½© ½ ¯ f°–°f°f°– °f °f½ ¾ff©f  . °–f° f ff° f°–f°° –ff  . °¾f¾ff°f– °¾ f©ff° fff¾f9 °¾f¾ff°      . °–f°–f° €¾ f°©ff°° –ff  . ¯ f° f¯ff° ½f f½© f°–¯ °©f¯°½ °nf½ff°f¾f 9 ¯ f°–°f°-f¾°f  .9--. °–f°–f°f°–° –ff f –  .  ½ ¯   9 °–– ff° f¾f f¾f f f©ff° f¯ °–– f f¾f ff°– f½f¯ ¯ f°½ °nf½ff° ¯ff¯f½ °°–ff° ff½ °– ff° ¯¾f°ff¾f½f° f°– @¯ f¾f9 ° ¾f° f f¾f9 °¾f¾ff° f°f¾f 9 °¾fff°.ff¾f   f¾f9 °–f°–f° f°9 f°©ff°f¯ D°¯ ¯f° f ff° f°–f°° –ff¾ ¯f  © €  . °–ff°€f¾¾½ff f f½f fff½f°–¯°¯¯  .

¯f¾f°½ ¯ f°½ ¯ff° ¯°f¾ f°½ °––°ff° °– ¾ °¯ °°–½ ¯ f°–°f°° –ff¾ ff¾ °–f° f¾½f¾° –ff  © €  . °ff°nf ff°–¯½¾½ff f¯ ¯ f°¾f°–f° ½f f ff°– ff°.  ½ ¯   f¾f f ff°– ff°.ff¾f .ff¾ff°– ¯ f° °– °–f° ff°– ff°–f°– ¯½ . ¯ f°° –ff¯ f¾f¾f°¯ff¯fJff¾f°° ¯ © f°¯f¾ffff°– ½ ° f° f° ¯f¯f¯ f f½f¾©f°–f° ¯°f¾f°–¯ ° f°nf°––  . °–f°–f°½ °–ff°f°–° –ff f° –ff °–f°¯ °–f°–f° ½ °–¯½f° ff°– ff°– .ff¾f . °––fff°° f¾f°fff¯ f°ff¾f°¯ f ¯ ff° f° ½ ¯ff° ¯°f¾  . °– f½ ¯f°ff¯ f¯ f¯f¾¾f  .ff¾f ff¯ f° f° –ff  . °––fff°° ¾½ ¯ ff° ¯½ff°¯ °°–ff°¯ ff°– ff°f–f f½f ¾f°– °–f° ff°–f°– ¯½  . ° ff°½ ¯ff° ¯°f¾f°–¯ ° nf°–– f° f °–f°f–ff°–¯°f¾f f  . °–f ff°½¯¾ ff°– ff°. °f°f¯¾ ¯f°–f f°––fff° ff°– ff°. ¯ ¾°–f° ½f f° ¾½ ¯ ff° ¯½ff°f–f¯ ¯ f ¯ ff°– ff°  f –  . °–f½¾f°½f¾f°–f fff ff°– ff°– ff°.9--.ff¾f  f¾f@ ¯°f¾.ff¾f  .

¯f¾f°½ ¯ff° ¯°f¾ ¾ ff°°½ °  f° f f°f f° f °–f°f–ff°–¯°f¾f f  .ff¾f °–f°° –fff° °f¯ ff  f¾ff f°¾f      . ° ff° f°¯ ¯½ f °–f° ¯°f¾f°ff. °––fff°½ f°¾ ¾°–f° ff¯½ ¯ff°  ¯°f¾  . ¯f¾f°½ ¯ f°–°f° °f–f ©ff ff¾ ff¾ °–f° ½ f° ¾ ¯°f¾  . ¯f¾f°½ °––°ff° ff°– ¯½ff° ¾ ¯°f¾  . ¯f¾f°½f¾ff° ¯°f¾f ff¯ °n½ f° € €° ¯ °°–¾ff ¾ff½ ° ¾f°° –ff  . °––fff° °¯ ¯ ff°½ ° f½f° °– f° ¯ °°–ff° ¯ ff°¾ f½ ¯ff° ¯°f¾ .  ½ ¯   . °°–ff° ¯ ff° ¯°f¾ ff¾f°f f° f  .ff¾f¾ f–f½¾f ¯°f¾f°ff f°–¾f  f –  9 ¯ f°–f°½ ¯ff° ¯°f¾¾ nff¾¾ ¯f f° ¯ °   9 ¯ f°–°f°° ¾ ¯°f¾ ¯½ff°f°–¾f – f° °f¾f° ¾½  9 ¯ f°–°f°¾¯ ¯f°¾ff°– °f¯ f°°f€  .9--.  °©f° °–f°f°– ff°ff° –ff ff¯ °©f f° .

  ½ ¯   f¾ff°¾ f°@ °– .9--.

¾¯ ¯½°f ½fff°°¯ ¯f©f° f°¯ ° ff¾f° ¾¯ ¾f°¾ f° °–f°–f f ff¯° –ff¾½ff¯ °nf½ff¾f ¯ °©f f°¯ff¾f¯f¾ffff°– f¾f¾f°¾f°¾ f° °–  . ¯ ° °¯f°–n f½ °– ¯f¯½¯ ff° ½ ° ¾ff° ½ ¯ fff° ½ f f°f°– °–  © €   f–fff½ ¯ f°–°f° °¯ °¯ ¯ f f°€f ¾ f ¾ ©f ff°ff f°°¯ ° °– fff°° –ff  .f ff° Jff¾f°  ½ff ¾f°– ½ff¯ °– ff° ff°–f°¾ f° °– f¾ – ¾ f°¯° –ff¯f©  f¾°f  . ¯ f°–°f°¾ ½ ° ¾f°¾½ff ½ff¯ ¯ ¯ ¯½  ¯ ° f½ ¯ °–°f¾ f°¯ °– f¾ff°½ °– ff° ¾f°¾ f° °–°¯ ¯ f°–°f°¾f¾ ½ °– ff°f°– ¾ f° °– °–f°¾ ½ ° ¾f° ° –ff¯f©   . °–°–ff° ½fff° f ff¯¾f°¾°¯ ¯ f°f °¯ °–f°nff¯ © f°¾f¾f°ff°– f f–¯ °––fff° ½ °n½ff°¾f°€ f°¯ ¯½ f°€f¾ ff¯ f°–¾f°€ ½ f©ff° f° f°–f° f –  . °–° –f¾f°%–f °–%f°nf°–f°½ ¯ f°–°f°¾f°¾ f° °– °–f°f°nf°–f°½ ¯ f°–°f° °¯f°– ©f° ¯ °– °f¾f°¾¯ ¾f°¾ f° °– ½f ff¾½ ½ °––°ff° ¾ nff½f¾   .

9--,  ½ ¯ 
 

 f¾fD
f°¾f¾- –ff 9 ¯
f°–°f°
f° ff°–¾ ¯
f°–¯ ½ff°¾
ff–f° f½f f ¾f –f°–½ °°–°¯ ¯½¾¾ ¯ °¯f°– 
¾ ½f  9 °–f°–f°©f°–½ 
ff°f°ffff¾½ff€f f f½f f ½ ¯
f°–°f° °¯ f°½ ¯ff°f¾f¾
f° ff° f½f f–f° ¾ nff¯ f¾ f°¾f¾f¯f ¾ ° –ff , © f°½ ¯
f°–°f°½¾f
f° ff°– 
f ff¯¾f f°–ff°½¾f
f° ff°– 
½f f f°f°–¯ °–f° °–
f° f 
f° ff°– 

f f¾ –¾f f°½ f°f°°f  
© €  , ¯
f° f©ff°¯ °nf½ff¾f°¯ f  , °nf½f ¾ ¯
f°–f° °¯f°ffff¾f°
f° f °–f° ff¾f°f
f° f  , f°–f½f ½ ° f°f°– 
¾¾ ¯ f° f°nf°–  , © f°
f° f
f° ff°– 

f¾f f°€°–¾°f  f –  , ¯f¾f°½ ¯
f°–°f°
f° f 
¾ ¯
f°– f¾ –½ ¯
f°–°f° €f ¾¾°f°f¯ f°½ ° ff° ff¯½ ¯
f°–°f°
f° f¯ f ½ °–¾f°¾¯ 
¾ ½ f°f ½ °–f°–f° ½ ¯ff° °f–f ¯f°¾f f°°€f¾¾¾f °–f° 
n f½   , ¯½ n ½f½¾ ¾½ ¯
f° ff° ff¾f°f
f° f °–f°nff ¯ 
ff°½ ° f ½ ° f ¾¯½ ¯
f°–°f°f°f f°½ °  ff¾f°° ¾ ff¯ –ff° °¯
f° f¯ f½ ¯
f°–f° ½ ¯ff° ½ f–f°–f° f°°n¾ f° ¾ ° ¾ n   , ¯f¾f°½ ¯
f°–°f°¾ nff f ½¾f
f° ff°–¾ ff f °–f°¯ °–f¯ 
f f ff° ¯½ff°  

9--,  ½ ¯ 
 

 , ¯½ n ½f½ ¯
f°–°f°
f° f ff¾f° ¯
f–f ¯f©f° Jff °–f°nff¯ °–f© ¯°–°f°¯ ¯½ f¾½f° f° 
f°–½ °–
ff°¾ ¾f¾f¾ ff¾ °–f°¾ff¯ °––fff° ½ ¯
f°–°f° –ff°
f° f ff¾f°½ ¯
f°–°f°ff 
°ff°   , ¯½ °f°¾ ½¯ ¯½ 
f° ff°f¯½°– °–f°nff ½ °– ¯½f°f¯½°– f¯½°– nf°– f°f 
ff°
f– ©f f°
f° f nff½¾f½ ¯
f°–°f° ¾f   ff,¯ f ff,¯ f%,

%ff½© f°– f°nff° f©ff° °¯ ¯
f°–°f°° ¾ ¯°f¾ f° °–¯f¯f , f°–¯

.

 f°9f©ff °½ f f°f¾f°– °°¯ ¯ f°¾ff °–°–– f¾ °f¯ f ff¯¾ °– ¯f¯f f°¯°f¾ .ff¾f fff°– f °..

°fff°½ ¾ ff° ½¾ff°– f¾½fff°–ff°°f ¯¯ f ° ff°–f° f°½ ¯ff° f½f f¾f° . f½f¯ °¯f¾¾ ¯ ¯°f¾ f°–nf°–– f¾f° f¾ –½ ¯f°–f°¾f¾ f¾f° ff¯ ½ °–f¯ f° °f–f ©f¯ff¾°– f° °––ff°½ ff° f° ° f°– ° °–¾   © €  .ff¾f¾ f ¾ff° ¾ ff °f  . °f¾fff°– °–°–– . °––fff° ©f¾f¯ff°ff¾ff ¯½ff° °–f°¾ff °–f°ff f°–¾f ff¯¯ ¯f©f°° ¾ °– ¯½ff°  . ¯ °ff¾f°f°– f ff¯½ °fff° f° f° ¯f¯½f°¾¾ ff¯¯¯ f °– °f–f ©f¯f °€f¾ ½ ° f°–f°¯½ ¾½ f¾f½ f f° f° f¾f nf  .ff¾f f° f°¾ ¾°f ¯ ¯ f°–°f°° ¾ °– ¯½ff°  .

°nf½f ¾ ¯ f°–f°½ ¯ f°–°f°€f f°½ ¯ f°–°f° f°f  . ° ff°ff¾f°°¯ ¯ f©f° ¯ f ° f° ¯ °©ff°f°½ ° f° ff¯ f°– °–¯¯ f   f¾f ff¯- –ff f¾f¾f f°9 °f f°  f¾f¾f- –ff ½ °f f f f¾f° f¾f°9 ¯ f–ff° °- –ff Jff¾f° f° ¯¯ ° f°ff f°–¾f  © €  . ¯½ °–ff°¾¯ ¾ f f° °   f½° ¯ ¯ ¯ ° ¯f ¯ ¾ff° f°f¾¾ff°–  .9--.  ½ ¯   . ¯f¾f° ½ f°f¾f¾°  f–f f°¯f¾fff ½ °  . © f°½ ¾ ff°€ff°– f f°½ ¾ ff°¾¾ff°– ¯ °–f¯ff°°f¯°  . © f°¯f¾ffff°–¯f© f°¯f°f½ f¾ –¾¾f °¯ f° °–  f½f°––f¯f¾fff ½ f°–¾ f °–°f°° ¯ ¯½ ¯ f°–½ °¾ ¾ nff½¯¯ ff¯½ ¾ ff°¾¾f f°–¾f f¾ff°n n ¾f½f  ffff° ¯f ¯f  f°¾ ½– ¾€ ½ °ff°– f f°¾f¾f¯f¾ ff¾ °–f°Jff¾f°  © €D¯¯  f½f°–¯ ° f f°¯ ¯ f°¾¯ f°–f° ½f ff¾ ½ ¯ f°–°f°° –ff¾ f¯ °¯f ¾ ©f ff° ½¾ nff ¾f°  © €¾¾  .

%  . n°f°ffnff½ °–¾f°½ ° f°  . °©f f° ff¾f f°–¾ff°¾ f–f ff¾f½ °–f°f  . °f½f f°f°f f°f¾ f f°–f¯ f° ¯ ° ff° °f–f ©f f– ½ f° °¯  .9--. ° °–f% . °–– f¾f¾¾ ¯½ ° f° f°–¾ff°f°–¾ ¾f°° –ff f°–¯ f f°¯ ¯ ° ½ f°½ ¯ f°–°f°° –ff ½ ¯ °f° ° f°–¾ff° f°½ ½f f°° –ff  © €  .ff¾f f– ¾ ¯f© °¾¾ f  . ° ¯f¾f°½ ° f° f¾ –½ f°– f°¯ °–f° ¯ °–f–f°½ °f°¾ nfff  f°¯ ¯ f°½ ff°f¾ ½f f¯½f°f°–f°– °f¾ f  . °°–ff°¯½ ° f° ¾ f°°f °–f°¯ ° ff° ½ ° f°f°–¯ °   . ¯½ f½ f¾f°ff°¾½ff¯ff¯f°¯ ff°¯f¾fff f°– ¾f½f f° ¾½°¾ f¯ ¯ ° ½ f° °f–fff f°– f f–½ ¯ f°–°f°° –ff f½f nf½f f¾°f  . ff°¯f¾ffff°– ¾f½f   ½° f° f  f –  . °–f ff°½ f°–½ ° f°f¾f¾¾ f¯f¾ ¯ f°f°  . ¯ ° ½ f° °f–f ©f ff¯©f°–f½f°©f°– f°©f°–f ½ °   . °–f ff°¯f°–¾f¯f f° °f¾f°.  ½ ¯   f¾f9 ° f°- –ff . ° ff°½ ° f° ° f¯ °–¯ f f ° f % % f°¯½f° ¾ ½f f. © f°¾¾ ¯½ ½ ¾ff°f°–¾f¯f  . ° f°¾f¾¾ ¯½ ° f°f°–ff° f½f¯ ¯ ° ½ f°° –ff f°¯ °––fff°½ ¯ f°–f° fff° ¾¾f °¯ f°½  .

¯½ ff f°¯ ¯½ °–ff°f ½f° ¯f°¾ff° f° f°f°f°–¾ ¯ f°– °–f°½ ¯ f°–°f°¾¾f °¯  f –  9 ¯f° ½ ¯ fff° ½ ¯ f°–°f° fff° ff¯ °–ff° f¾f¾ fff° f°–¾ff°¯ f¾ff¾f¯f ½ ° f° ½ ¯ f°–°f° ½ ° f°½ °– ¯ f°–f° f° °–f° ff  . °–f°½ ½f f° f°–¾f f°° –ff¯ f fff°  .9--. ¯½ f°¯ ¯ ff ½ f f° f°–¾ff°f°–¯ f½f f fff° f°–¾ff°  .  ½ ¯   . ¯½ ¯ f°–f°€ff €ff½ ¯ f°–f°¾ ©ff¾ f°f f°  f°° –ff°¾ f–f½¾f½ ¯f°¾ f½¾ff¯f ° f° ½ f–f°–f°¾ ©f f°f°–f¯½f  © €  .  f¾f fff° f°–¾ff° f¾°f  . ¯½ f¾½ ° f°f¾°f f° °¯ f½ °¾°f°¾ ¯f ¯ fIf¾°f  ¯½ f–ff° f°¯ ¯½ f°f ¯ ff°½ ° f° ½ °–f . f°–f© f©f ¾ f f°¯ ¯ ½ f©ff°¾ ¯½°f f– ½ f©ff° ff¾ff°  °––fff°f¯f°–¯ ¯½ ¾½° . °°–ff° f°¯ °–f° ½¯½°f° ff¯ f ¾ff¯ ¯ ¯ °– f°¯ f½ ¯°f ¯ ° °– f°¯ °–– ff°  fff°¾ f¾ ¾°f¾ f–f© ° f½ ¯ f°–°f°f°– ¾f°  . °©f f°–f¾½f° f° ff¯¯ ¯ ° ¯ © f° f° ¯ °– ff° °° –ff ff¯ff°–f° °ff°ff f°–¾f  . ° ¾ f¯f ff¯ f°–¾f¾ f–°ff° f°¾f°¾–°ff°  °©f f° ff¾f f°–¾ff° f° ff¾f°–– ¾¾ f–f¯ff½ f©ff° .

9--.ff¯f ½ ° f°©f f ¾ff°f° .°–°¯ °¯ f° f½f¯½f¾¾¾ °¯f°–¾ ¾ ¾ ½ ¯f¾ff¯ff°f° ½ ¯ff° ½ ©ff° f° ¾ff°  9 ¾ ff¾f@ °f–f. ¯ ° ½ f°¾¾ ff  .f°¾f f¾f¾f f°f¾ff¯ f  9 °nf½ff° f¾f° f f½f ½f¾f° ff¯©f°–f½ °    . °°–ff°©¯f½ ° . °°––f°ff€ ½ f°¯ ¾ °f°   f¾f ½ ° f°- –ff .ff¾ff ff n f° °– °–f°©¯f ½ ° ° –fff°––f-f°–f°  . © f°f¾f¾½ ¯°ff° f°½f¾ff° f– ff° ¯½ff°  .ff  f ½ ° f½f. °°–ff°f f ¾ f° f° ff°¯ f ¯ f–f9 °  f°9 ¯ f°–°f° f–f- –ff  9 °ff°  . °–f ff° f¾fnf f°€f f €f f ¾f°  .ff¾f  . © f°¯°f¾f°– ¾f° ff ¾ ff° f°–¾ff°  ° –fff° f°°f¾°f¾¯ .  ½ ¯   . ° ff° °f–f ©ff°–¯ °n½ f–½ ¯ f°–°f°° –ff  .ff¾f ½f f©f  f –  . °–ff° f°½ f° ¾ f¯ff°° –ff  © €  .ff¾fff° ©ff °–f°½ ° ¾ f°f ©f ff½ f½f nf½f ff¯ ¯½°––ff°  f¾°f  ¯f½ ° .

  ½ ¯   f¾fff.9--.

°nf°¯f°f°f½ ¾fff°–°––f¾ f¯ ° f° ©f f° ¾ ½f  ¾ ½f °ff° ¾ °––fff° ½ f¾  f° f°ff° ff° °–f° ¯ ff°f  ©ff°ff  . °–f°–f° ¯¾°f° ff¯ff°–f°½ ° f f° f °–f° ¯ ¯½¾ ¯f°–f ¾ff ©f¾f¯f ¾f¯½°–¯ °¯ f°¾€f ¾€f©ff ff¯¾ff °¯f°–¯ °–°°–f°  f –  . f f°¯ ¯½½ ¯ff¯f° ff¯¯f¾ffff¯½°– °f°– f¾½ ½ f f°f°–¯ f°–¯°¾ ½¾½f°–f° f° °°–f°  9 ° ¯ff°½ °– ff° ½f f½ °  f f° f¾½ff¯ f f½f¯ °–f°––f½f°– f°¾ff©f¾ f–f¯ ¯½ ff° f½ ©–f¾ f–fff½ f f°  . °°––f°½ ° f½ff°½ f° f°½ ©f ¾f f°¯ ¯ ff° ½ °f¯½ff°½ ¯ff°¾ f½f¾ff°ff°  . °–f½¾f¾¾ ¯½ f°n f¯ °ff ½ °–f°¯ ¯ f° ¯ °– ©ff°f°f¾ f°–f°– f  .ff f9 ¯ f°–°f°f¯½°– f° ¾f ¯ ¯ f f ff° ½½ ° f f° f @f€f f° f f°¾ff©f¯ © ½f ff¾ f¾ –€f f° – –f€ f½©–f ½f fff¾f°f°– f½f°f½ f° f°° ff° ¯¾°  f¾°f  . °°–ff°¯ f° ff½ °– ff°½ f°f°  . °–ff¾¯f¾ff¾f °f°– f °¯¾ °–f°¯ °– f ¾¾ ¯½ f°f° n nf° ½f f¾¾ ¯½ f f° ¾f ¾ff°  f f° °½ °f–ff°  © €  . °–f ff°½–f¯½ f°f° ¯½ f°½ °–¯½f°f¯½°– f°– ff°° ©f f° f° f n  .

°–° –f¾f°f¯f°f ff¯¾ ¯f¾ ½ ¯ f°–°f° ° –ff¾ ff¾ °–f° ¯f¯½f° f° ½ f°¯ f  f –  . °©f¯°f°f¯ ° f½ff°½ f°– f°€f f f½f f ½ ¯ f°–°f°  . ff°f°f¾ nff ¾f° ff¯½¾ ¾½ ¯ f°–°f°¾½ff ½ °¾f°f f½f ½¯¯f°  . °°–ff°f¾f f°ff€¾¾ ff fJf°f%J%° ¯ © f° °–f°°f °–f°¾ f½ ¯ ° f°¾ f¯ °–f ff° ½ ° ff¾ ¾ f½° – ¾½ff f½f ° f °–f°  ¾f° °f°–f ff°f  . ¯ f°f½f° f°¾ fffff° ff¯¾ –ff¾ff ½ ¯ f°–°f°¾½ff ½ °°–f° f°½ ° ff°f°f f f f f° ° –f¾f°¾¯ f°–f°¯ f ff¯½¾ ¾½ ¯ f°–°f° ° –ff  © €  . ¯ f°f°f¯ ff° ff¯ –ff°¾¾f f° –ff° °¯f°–f¯f  .9--.  ½ ¯   ° ¾ nf°–¾ ¾f °–f°¾¯ ff¯ ¯½ff°ff° °f½f¾ f° f°  f¾fJf°f- –ff ¯ ¯ f°½ ° ff°f°f ff¯f¾½ ¯ f°–°f°° –ff °–f°  ¯f°f –f¾½f° f° f–¯ °–° –f¾f°¾¯ f°–f°f°f ff¯½¾ ¾ ½ ¯ f°–°f°° –ff  f¾°f  . °©f¯°½ °–¾f°f°–¾f¾f¯ff°ff f f°f°f ff¯ ½ ¯f°¾¯ f°¯f¯f  .

¯ f¾¯ ¾¯°f f f½f°f f°¯ ¯ f ¯ff°° f°– ° f°– f–¯ °©f¯°ff°f  .  ½ ¯   . °– °f¾f° f¾f f°° ff°f– °¾ f©ff°¾½ff¯ ¯f¾f° ½¾ ¾½ f°nf°–f° ½ f¾f°ff° f°½ °–ff¾f°½–f¯ ½ °–° –f¾f°f°f  9 ° f° f°ff°°¯ ¯ f°–f° ¾ ff° f°¯¯ ° °¾¾ f°f– °¾ f©ff° °f°–¾f°f  9 °– ff° f f° f° f©ff° f° f f°¾f f¾ff¯½–f¯ f° ° ff°½ ¯ f°–°f°f°f  . ° °f° fff ¯ ° f° f°f– °¾ f©ff°f°– °ff° ¯ °––°ff°½ °f°f°– f ¾f° °–f°¯ °– f¾ff° ° ff° f–¯ ¯ °½–f¯ f°½© ½ ¯ f°–°f°f°f         f¾f9f° f°– @¯  . ¯f©f° f°¯ ° ff¾f°½ ° f°¾ ff©f° °f°–¾ f°f  .9--.

°°––f°½ ¾f¾½ °–¾f° f°½ ¯ f°–°f° . © f°–°–f°¯f¾fff.ff¾f  f¾°f   ½° f° f ff°¯ ½ff° f° –fff°– –½ ¾f ¯ ¯ f°–° f° ff¯ f½f f°– ° –ff ° –ff ¯f© f½f f f½f f° –f ff   ©fff° ½° f° f ff°  ©f f°n°f f° f f° ½f f. °°–ff°.ff¾f f°¾ ¾°f ½ff° f–¯ °nf½f¯ff¯f ½ ¯ f°–°f°° –ff °–f°¯ °°––f°½ ¾f¾½ °–¾f° f° ½ ¯ f°–°f°¾ ff¯ f°¾ ¾f¾f  © €  . ©f f°. ©f °¾ ½½ ©f f f ½ ¯ff°f° $½ ¯ff°½ ¯ fff° ¾ ¯½f f.ff¾ff°–¯ ¯½°f°f f° f ©ff°–½¾€°¯ °°––f° ¯f©f°° –ff  f –  9 ff°¾¯ fnfff°–  f ½ ff°f ©f ½ °––°ff° ° f°f¯f ½ ° f°9f¾f°.9--.  ½ ¯  ff°¯ ¯ ff©f° ½ ° f° f°½ ¯f°n° f° f f°f°–  f f ½°¾ f f ff° ¯ f°¯ °– f¾ff° °–f° f ff° .f°f9¾ ©f  9 ff°¾f½¯ f ½ ¯ff°n ¯ f°– °¾ ½ ¾ .ff¾f  .

f½ f°¯f°f ½¯½°f°¯ f f f°  ff° f°¾¾  .

° ° ¯ ¯ f°½ f°– f°½ ° ff° ½f f¾fff° ¯½ f ¯ ¯½  f f f° °–f°¯ ¯f©f°¾°f–f ¯ f           .ff¾f¯ °°¯¾f°¾ f° °f ½° f° f  9–f¯9 °–f©f°@ °f °¯ ° ff°½ f°–ff° °f f°©f° ½f f½ f©f ½f¾f°9I.ff¾f ½f f°¾¾½ °–f©f°°–– ½° f°  ¯ff°9 ¯ f°–°f°D¾fff°f°  ° ff° D° 9 ° ff¾f° f°9 f¾f°ff° f ff°9 f°f. f°½ ° 9–f¯ ¯f©f°¾ € °¯ ° ff°ff° ½f f½ff ¾ € ff¯¯ ¯½ f©ff f½ °–¾f° f°½ °f f° f©ff° f°¾f¾f °–f°¯ ° ¯½ff°¯ f f½f€¯f f°f– °¾ f©ff° ½° f° f ff°  °–f°f°ff°¾¾ °¯ °ff°½ ¯°f°ff°f°– ½ f° .  ½ ¯  ff°9 ° ¾f° f°@ °f °¯ f½ ©f f°– °f ff¯¯ °°––f° n f½f° f°¯ ° f½°f ©ff°– ½¾€ f ½° f° f ff° 9–f¯9 °–f©f°f ¯ °¯ ¯ f°½ f°– ½f f ½ f©f.9--.

ff¾f f¾ –¾ ©ff f°  fff°   . ¯f¾f°¾¯ ° –ff –°ff°¾ nff½¯¯  . °°–ff° ½fff° f°½ ¾ ff¯¾½ff f½f ¯ °°–ff°f f½ ¯ f° °¯f°–¯ °¯ f°– ff ½ ¯ f°–°f°  .ff¾f  -f¾f¯ ¾€f° ¾f f°  ¯f ¾ ¯f f°–¾f ° –ff°  . ¯f¾f°°¾¾f¯ ff¯½ °f f° f° ½f°ff .f¾fff¯f©¯.9--.ff¾f½f¯ ¯½°f¾f °f°–  f°––ff° f°°f °f¾f¯ ff¯f°¾ ¾f –°ff°° ¯ ¯½ f° ° ¾   -f¾f¯ ff¾°– ½f f¯f¾ff. °°–ff°©¯f f°¯½ ¯ff° ½f ff°–f¯f   f¾f9 ° f½f°-f -f¾f¯ff¯9 °f f° f©ff°9 ¾ f° f °–°¯ f¾f° f°¯ °–f° ½–f¯ °f°–f f¾f¯ ½ ° f°¾ f¯ ° °–ff–f¯f f¾f¯f½ ° D° ¾¾f¯ °ff f°–¾f f°¾f¯ ¾ff°¾f°¾¾f¯ f°½ °–f° ff–f°f f¾f¯ f ff°9 f°f¯ °  f¾°f  .  ½ ¯   f¾f9 ¯ fff° f°9 °°–ff°9 °f ff¯ 9 ¯ff°f¯ f¾°f  ½fff°© ° f – f °–f°n° f°n f½ ¯ ¯f°½ f°f° ff¯½ ¯ f°–°f°° –ff ff°f –f°°–½f f f°–f°½ –f¾½ ¯ff°ff¯¾ ¯ff ¯ff f½©–f –f°°–½f f¯ f°½ ¯ f  © €  .

 ©f  .  ½ ¯   © €  .9--.ff¾ff°– ¯f  ° f° ¾ –f° ¯f¾ffff°  . ¯½ °ff°°¾ ½½ ©f f f ff¯–f°¾f¾    . °°–ff° ff½ °– ff°  . f@ f f°  f°nff° . °–f ff°½ °–¾ff°ff¯f°½ f ¾ ¯fff°–f° f©ff°  . °–f ff° ¯½ °9 °n –ff°f¾f  . ° f°¯½f°. ¯ °¯f¾fff. ¯½n ½¯½°f°f°– ¾f°° ©f f°n°  . ¯½ °ff°½ °fff°f° f¯f¾f  . ¯½ °ff°½ °––°ff°f ½ ff¯f  . °–f¯ff°½ ¯ff°f°– ¾ n f½ f°f¯f°f  f –  . ° f½f°°f¾f¯ ff¯© ° f½ °f f° f©ff°  D¾ff°¯ ° f½f°°f° ff¯ff°–f° f©ff° ff° ¯ f½ ° f°–f°¾ f½ °© f¾f° f¾f° f f°½ –fff°f° f°½©f°  f¾f ½¯½°f°. °–f½¾f°¾f½f°–° –f€ ff¯¯ °©ff°f°–f¾f°– ¾½ f°––°–©ff f°  .ff  © €  . © f° f¾° ¾f° °–f°f°–f¯f  . °°–ff°. °–f¾f°½ ¯ff°f°– ¯  f –  . ° f°° –fff°– ff–f  .

9--.  ½ ¯   ¾ .

f½ f°¯f°f  f½ ¾ ¯ ¯½°f¯ff°–°–– ff  f¯ °  °– f° f ¯ ° ¯ff¾f  nf f f¯ ¯f¯f°f ¯f°f½f$ f f¾ f f¯ ¯ °°–f° ¾ °  ff°f f°f¾f °– f½.

°–f ff°. f½ f° f°n ½f¯ ¯ f ½¾f° ¯ °–f f½¾¾ °–f° °f°– ¾f½ –f¾ f f½½°¾½ ¯ ¯½°f½ f°–°–– f°f ff¯ ©f ¯ ¯½°f f°f°  ½f° f°–f°©f f½ € f° f° f€ ½ °– ff° ½ °–ff¯f° f°¯f ff¯ f°– ° f½¯f°f f f°n f°¯ °©ff°f°–f¾ f°f°––°–©ff f°– f¯f°ff° ff¯ ff¾f¾ff°– °f° °–f°½ °–– f° f¾ f–¯ °nf½f © €f°– f½f° ¯ ¯½°f¾f½ f°¯° f°©© ½f f ¾ ° ff°¾ f –f°¾f¾  © €  . © f° f ©f f°¾f½ ¯ff°– f f–ff .f°f9¾ ©f f°f. ©f  .ff¾f °–f°¯ ¯ f° f¯ff° ½f f½ °°–ff°f¾ f° ¯ ©f  . °°–ff°. f@ f f°  f –  . °°–ff°¾ ¯f°–f$¯f¾½ ©f¾ °– °–f°f¾f 9 ° f°–f°-f -f¾f¯ ff¯9 °f f° f°f¾f ½¯½°f° . ©f  . ¯ ff¾½ ½ °–¾f°¯ f ° f¾ ½ ¯ ¾ff f° 9f¾f°.

  ½ ¯   9 f¾f°½ ¯ff°f° $½ ¯ff°½ ¯ fff° ¾ ¯½f  °¾ ½½ ©f f f  f ½ ff¯f ©f  9 ¯fff°f° f°f¯f  9 °–¾ff°ff ½fff°––ff ° f°½ –ff¾ f ff°–f° f©ff°  . ° –f¾f° f°¯ °–f°½ f°f° f f°9 °n –ff¾f f¾°f f–¯ °f¾f f°f¾f  9 ¯ff°n ¯ f°– f–¯ °–f–f©f¾f½ –fff°– f¾ f° f¯ ¯ f°¾¯ f°–f°f°–¾¯ f  9 °–f°ff°½ –ff°¯ f°©f°½ f©ff° f–¯ f¾f° ½ °– ff° f°½ °–ff¯f°¯ ff–f f½f¯ ¯ f° ¾¯ f°–f°f°– ¯f°f f°½ €   °- –ff 9 ¾ €ff¯f°f¯ © ©f¾f f½ ¾f. ¯ ffnff ½ ¯f  .  ¯ °©ff°f° f¾ff°– –f¾°¯ °– ff°½ ½f f° ¯ °–– f°- –ff¾½ffff ½ ¾f½f f°f¯f°  ¾ff°½f ff° ½°¾½  ½ nfff° ½f f@f° ¾ ff° ½f ff©f f°- –ff f°9 ¯ f–ff° fff°° f°– ° f°– ¾½f°f° f° ¾¾ff°  © €  . °nf½f½ ½f f°f°– f  .9--. °n½f¯f¾ffff°–f f°– f½f¯ °¯f ¯f¯f° ° –ff ¾f¯f¾ nfff f°¾f¾f¯f  . °©f¯°nfff°– f f f½f ¾ fff°°ff°–ff °–f°½ f–fnf  .

°––f¾f°½°¾½f°–f¾ f° f¯ff° ff  .ff¾f ¯ °©f ¾ f° –ff¯f©¯ °© f°–f°  f° ½f f f°– °¯¾ff©f f½©–f¯ f°–¯f¾½ ½ ¾¾f f°f° ©ff° f° fff° ¯ °© f°–f° .ff¾fff°¯ °©f ° –ff¯f©¯ °–fnf°¾ ° f°½f  ff°nff f°nf° –ff¯f©f°–f f¾ ff°–  © €  . © f°¯f¾ffff°– ©f f¾ ° f¯ f°¯f© °–f° f°f° f f½ ¾ °  f°––f °–f°f½ff°– nf½f ¾ f–f–f¯ °–f f½½ f–f¯f¾ff  .ff½f f ¯ °–f° °–¾f½ ¯f° f°f°–f ©f °f°–¯ff¯f.9--. ¯ °f¯f¾fff½– ¾€f°–ff°¯ °––°ff°¾f°¾ f° °–¯ °  f –  . °––fff°f¯ff° f°¾ f°ff¾¾ff°–¯f   ff¾f° J  °f°–f° . ° ff°ff °f°– ¾f° f°–¯ °¯½f° –fff f ¾f°f¯  .ff¾fff°¯ °©f ° –fff°– °f¯f©  ¾f ¯f¯½ f ½– ¾€ f°¯f¯ ffff°¯ °¯f ½f°f°–¾ ¯½°f ff¯¯f¾ffff°– ¯f  f°¾ ¯f f ¯f¯½ ¾f°– °f¯ f° ¯ ¯½°f ff ff°f°f°–°–– .ff¾f ¾ff°–¯ ¯½°f¯ff¯ff°– ¾ ½f f° °–¾ ¾f¯f  . © f° f°¯ ¯ f°–°f°¯f¾fff ¯ff°– ¯ff°– f°¯ °–f¯ff° °½ ¾ €ff¯f°f°–¯ff°–  .  ½ ¯   . f¾f°ff° f¾f f°–f¾½f° f°¾½ff½¾ ¾½ ½f f° f½f ½ n ½f  . © f°° –ff.

© f°¯f¾ffff°– ¯f f° f f°– f–f° –ff°f ff¯°ff–f¯f f° ©ff° f° °– ff½ f½f°–°––  .  ½ ¯   . °°–ff°f ©ff°– f¾f° ¾¾ ¯½ ° f°  9 ff°¾f½ f°°f  9 ° f°f° f f½f f¾f°¾ f° °–  9 f°nf°–f°f°–¾¾ ¯f f° f°nf°–  9 f°f°¾ ¾f¾ff°– °f¯      . © °¯f¾fff½ °ff°– f° ff¯ °ff°– f ¾¾ ¯¾¾ff°– ½ °°–f°¯f¾fff f¯f f½f f ¾ ° f° f©f°°¾f° f ¾f½f f° –ffff°  ff½ ¾ °–¾¾ ¯ f–ff°f°–  . © f°¯f¾fff¾f°€ f°½– ¾€ ¯ ¯½°f ff ½ ff°°–– f°¯ ¯f° f°– ½f° f°– f°¾ff©f¯ °©f ½ °––°f °– f½©–f¯ °¯ f°– ½f ff¯f °¾f°€ f° °–¯f¾f ½f°  .9--. ¯f¾f°¯f¾ffff°–f ff¯ f°– °¯ f ¯f¾ffff°–¯ f¾f°ff°½ °–f–f° fff°° –ff¾ nfff f°¾f¾f¯f  . © f°¯f¾fff f f° ff°¾ ff½ f–f f¯ f¾¯ °–f¯ff°f f  fff° f° ½ nfff°f–f¯f ¯f¾°– ¯f¾°–  . © f°¯f¾fff¯f¯f°–¯ ¯½°f °¯ ¾f°– °f¯ –f f° °f  f –9 °–¾f°  .

9--. 9 f°f°ff f°–¾ff°– f°––f.% 9 f°9 ¾ f°–f°- –ff ° –ff¾f¯%.  ½ ¯  f¾ff ¯ © ½f f¯ff¯f f°nf°–f° ¾ f° ff°f°– f¯  ° –fff½f f¯ °–f ff° °–f° °–f°° –fff°  ff½f °–f° f¾f ff¯f°° –ff  – f¯ °– f¾f f¾f° –ff f°f¾f¾ f¾f¾ ½ °°–f°°f¾°f ° –fff°–¯ f°–¯ ½ °°–f°½ °¯ f°¾¾f  © € ¯ °©f° °–f°f°– f °–f°° –ff©f° ¯ °©f° °–f° °¯ f° fff° °–f°° –fff° ¯ °©f°½ ¾ff ff° °–f°° –ff ° –fff°f°½f¯ °–f –  f9 ° °f°f¾ff.ff¾f¾ ½ 9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 % 9 f°- –ff ° –ff nf %-.ff¾f  f ff¯f° ½ °°–f°°f¾°f f¾ – °¯  fff° f° ff¯f° ° –ff f–f¯f¾f¯¾ f–ff–f¯ff¾¯° –ff ¾½° –ff ¾¾ ¯ ¯f¾ ½f¯ °  fff° ½ ¾ ff°– ¾f – f f°.ff¾ff°–¾f°–f ¾f – °f f ff°½¾ f°f f¯f° –fff°––f.

% ° f°– ° f°–f°ff f°–¾f  f ½¯½°f° ff¾f°½ ¯¯½°.ff¾f °–f° ½¯f °–f°° –fff°  f¾f nf f °–f°fff°½f¯ °–f – f°½   .

fff ¯ f½f ff° ¯ °–f¯ff° f¾f½ f–f°–f° f¾¾¾°f °–f°° –ff ° –ff ff f °¯ –f°°–½f f f°f° °f f°¯f ff n°°ff°nf°–f°.  ½ ¯   f ©ff f° ff f¾f°f©f©ff° ¾ ¯f¾fff¯f©¯f°–¯ ¯ °°–f°½°¾½½ ½f f°f°ff¯f°¾f f°½°¾½½ °–¯ff°ff¾f¾¯f°¾f  f¾ffff¯@ ¯½  f¾f9 ff 9 ©f°©f°9 ff°f°°– .9--.

fff  f¯ °–f€ ½ ff.¯   f¾f°¯°¾ ff ff¾f 9 ¾ ff°.

°f @° f¯f°¯ ff I °f¯ ff° f°¯ °©f° °–f° ½¯f °–f°I °f¯ ff°f°–¯ °–f f½f°nf¯f°¯°¾ fI°f¯Dff   f¾f ©f¾f¯f f°f ¯ °–f°––f9 ¾ff°¾f@ °––ff%%½f ff° ¯ °–f°––f.9-½f ff° ¯ °–f°––f-½f ff°   f¾f° ½f  ¯ ° °f°– f¾ff½f  €f ff°¾ °––ff° ° ff°°½f°– f°f¯ °– f f¾f° –ff     .

 ¯ °–––f° f¾ff°¯°¾ ¯ °–f ff° °–f° ½¯f °–f° ½ ff. °–¯ffff¾ ¾ f° –ff°¯ ° °f°°f¾ ° –ff°f   9 ¯ff°@ ° f ff9f°©9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f %9 % . ° fff° f°ff¾ ¾ f° –ff n .f°– f½f° ff¯½ ¾ f°–f°° –ff ° –ff€ ¾f f° °–½f ff° f ¯ °–¯fff¾f¾¯f°¾f fff°¾ f°f f°¯ °–f ½ ¾f¯ff°¾ ¯ff¾ f°° –ff  .  ½ ¯   9 – ff°- –ff ° –ff nf%-.ff¾f f¯ °–f°f ° f ff½f°©9 ° ¯f °–f°fff°   f¾ffff¯@ ¯½  f¾f nf f¯f°f°€°f¾ °–f°° ° ¾f  ½ –f°– –½f f f¾f nf f°9.9--. ° ¾ff°½ °–ff°f°ff f°–¾f¾ nff° °–f° .% ½ –f°–½f f½°¾½-.

°f ¾f f° ¯f°@¯ ¯ °°– ¯f¾f°.

°f 9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 %   °f°f¾f9 ff nf½ °f–ff° f°½ f–f°–f°f¾¾ €f  f¯ °©f nf¯½f° ½ f f°f¾°– ¾ f%¾ ff¾ °–f°f¾f°¯ f%  f¾f9 ¾f¯ f€ ff¯9 f°9 ¾ f°–f°- –ff ° –ff¾f¯%.

% @° f¯f° f°¯ °©f ¾ f¾ff9 f°9 ¾ f°–f° - –ff ° –ff¾f¯%.

%f°–½ f¯f ¯ °– ff° °–f° °–f°° –ff ° –ff¾f¯   .

9--.ff¾f f½f¯ °– ¾½f¾½ ¯ ff¾f°½ ff°°f  f f½f¯ ° ¾f°¯f¾ff ¯f¾ff¾ ½  f @°f° f f½ ½ff°½f%-f°f°f¯ f¾% .  ½ ¯   °°¯¾ €%% °¾ ½f°– ¯f°f¾ ¾ f° –ff f¾f¾ ½ °°f f f½ ½ °–¾f° f° ¾½f¾ fff° ff¾f°½ ff° ff¯°–°–f° f°ff f½ ¾¾½f°f° –ff°f ¯ ¯ f°¯½f¾ fff.

ff¾f °–f°°–f½f   f¾ffff¯@ ¯½  f¾f9f° f°– @¯ ff½f °–f° ½° f° f ff°  ©f¾f¯f °f f°½ f–f°–f°f°– f °–f° f f f ° –ff ¾   .f ¾  . °–f°–f°9 –f°°–f°½f f ff ¯ © f°¯½f°f°–  f½f f° –fff°–¾ f°– ¯ ¯ f°–° ¯ °–f ff°f°nf°–f° ©f¾f¯f@ °f°¯ ¯ f°° –ff ¾ f°–¯ ¯ f°–°   ©f¾f¯f ff° ff° ¯ ¯ °°–f° ©f¾f¯ff°ff° –ff ff° f°ff–Dff ff° f°– f¾ ¯ °–f ff°f°©ff ff° ff° f°f– ff° ff°  ©f°–°¯ © f° f°¯°f%-% ¯ °–f 9 ¾ f°–f°¯½f°  °¾ ¾ – °°f%% ¯ °–f ff°f°nf°–f° ©f¾f¯f@ °f.°f ½°f I °f¯ f°.ff¾f°¯ °fff° ½fff° ff¯¾ ½ f°f° f° °f¾ f¯ ¯ f°¯f °f¾f ff¯ f°–½ ° f° ½f f° –ff ° –ff¯ ¯ f°–°¾ ½ 9f½f- ° f f°–f ¾ f°.ff¾f  f°9f f9f°ff.

9--. ° . ¾ff f f f©ff°¯f° %.ff¾f¯ °–f°f ° f°¯ ° f½f¾f°½ °–f¯f°9  ¯½f ¯½ff°–  f f° f% % °–f%% n -f¯ f%%  ¾ ¾f° ¾ff°¯ °nf½ ° ¾ff° ½f f¯f¾ff½°  ¯ ©f¯ f¾ff°.%½f ff°  f¾9 f°f. ° . ¯ °–f°––f.f©¾ ¾ f¯ff°9 f– ¯½ f°   f¾9 f°f.ff ¯ °©f 9 °– ¾9 ¾ f°–f° °ff f°–¾f °f°–½ °ff–°ff° f°½ ° ½f° f f I °°f %.ff ¯°n¾ f–f©nff½ f°f°f –f ff¯¯ ¾ff   ¾°ff °ff ¾ff°¾ f–fff¾f° f¾ f°ff°f°f¯ °©f ¯ ¾f¯f  °°–f° f°ff °–¾¾ nff¾f¯fff ° –ff ° –ff  °f  –ff¯ °ff ° ff ½ ff°f°  ©f¾f¯ff°ff f°–¾f ff¯f©f°¾f°€ °ff  ©ff°f° °ff  –°ff°°¯ °©ff°f°f©f°° f f½¯ ¾ f¾ f½f f ° ff° f°¾ °©ff° f   9f¾f°9 °–f¯f°9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 % .  ½ ¯   9 f°¯f° ¯ °©f f°¯f ½f f.

@% ¾ ¯f°f½f °–f°° –f ° –ff¾f¯ ¯ ¯ f°f¾ 9 f° 9 ¯ f¾f°9f ¾°%9% f°½f° f f½½ –ff° €–f°¾f° ¾ f9 f°–f° f   .

ff¾f ff¯¾ ¯ ©f ¯ ° °f°–½ °n f°¾ ¾ f° –ff f f½° –fff°  ½ –f°– –½f f½°¾½½ ° ¾ff°½ °–ff°f°½f f¾f° ¯ °°–½ ° ¯½ff° ° f½ °–f¯f°9 f¯½n f ½ –ff°½ f¯½n f¯ °–f°nf¯ f¯f°f° f°f¾f@ °––ff  f¾ffff¯@ ¯½ f°  f°– ¯°nf ¯ f° f°f°–¯ °fff°¾ff¯¾ f f°°–°° –ff¯f©¯ ¯ f°––°–©ff ¾f¯f   f– ff° ff° .ff¾f¯ °– f¯½f°   f–°ff f°–¾ff°–f ¯ °–f ff°½ °–¾f°½°f f– ¾ ©f ff° ¾f¯f¾ nff– f ¯ °––fff° ©f¾f¯f°f –f%¯ ½ f©ff° f° f f° ½f €f @¯@ °–f f°¾f%   ¾ ¾°f  –°f f°¾ f°f°–¯ °– ¯ff° f½f¾f°nff9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 %¯ ° ¾ff°¾ ¾°f  –°f f°¾ ¯ © f°¯½f°9 °– °–.9--.  ½ ¯  9 ° f°.

 ¾f¾ f°f° ¾°f  –°f ¯ ° ¯ff°–½ ff°½ f°– ¾°f . f°¯½f°.ff¾f ¯ ° ¾f f¯ °– °f°½ °–f½¾f° °   9 ° ff° ff¯9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 % f€¯ °–f°f ° f° ¯f ff½f°©9  f f f%%  ¯ ©f%% n ¯ff%% ¾°f  –°f%%  .

  ½ ¯  .9--.f©¾ ¾ f¯ff°9 °f –f f– ¯½   f¾f f¯f°f° .ff¾f f°¾ f–f½ °– ¾9–f¯ ©f¾f¯f¯f° f– 9 °–¾f°@ °–%.ff¾f f ff¯9 ° ¾ff°½ ff°ff f° ½ff°f°– ¯ ½ ½ff°½f 9f f9 9f–f° f°9f ½f f° ¯ ¯ f°°¯ ¯f° f¯f°f° ¯ ©f   9 f°¯f° .ff¾f ½¯ °©f 9 °– ¾9 ¯½°f°–°–9 ½f ff° % f @f°ff¾¯f% .ff¾f ½°¯ °–f°––f.

%½f ff°   9 ff°.ff¾ff°– ©f °–f½ff°f °ff°° ¯ °– ff°f°–nf¯f°¯ f ff¯@f °–¯½f°Jf°– ¯½f°f°9¾f%.9@.%½f ff° ¯ °©f f°¯f ½f ff°¯f° %D.ff¾f °–f°°–f½f ff.

¾ € 9f¾f°  .ff¾f  . ¯ f°–°% .ff¾f¯ ½ff°¾ f° –ff½ °–f¾f¾¯½f°  ¯½f° f¾f¾f° @½f ff° f°  f½f f f° –ff¾f¯¾ f°–¯ ¯ f°–° f f .ff¾f -– f  – f°–f ¾ @ f°  ° ° ¾f n . ¯f¯ ° f°f°°–f½f f° ¯ °© ©f¾f°¯ © f¾½ ¯¯½°° –ff ¾ff–f ff°f ½f f°–f½f¯ ° ¯©ff° °  –ff°¯ °f¯ f½f°ff°– ©ff°f° °–f½f f@ f ¯ °© ©f¾f°¾¯  ° ff°   9 ° ff° ff¯ %¯½f° f- –ff f°–.9% °–f½f¾ ½f¾¯ °nf½ff° °–f½f¯ °–  f° ¯ff°.

  ½ ¯  f°ff½© f°– f°nff° ff¯½ ¾ f°–f°½ f¯f°f @ ¯f¾½ ° f°¾ff½ ¯f¾ff° f°½ f–f°–f°f°ff f°–¾f °– °f°–½ ¯ f¾¯f° ¯¾°f° ½ ° f° f° f° ff ½ ° ¾f° f° °– ½ °–f¾f¾f°¾¯°¾f°¾ f–¾ff  f°½ ¯ f°–°f°ff½ ¾¾½f°f f°½ ff¯f°  ¾ ¾f° ¯ °©f f°¯f9 ¾ f°–f° ¯°nf ©f¾f¯f°¯¾f9f¾€ %9.9--.

° 9 ¯ °–f°©f°½ ¾ f°–f°f°ff f°–¾f°¯ °–f© ½°nff°–¯ ° f f°¯ °n°f¯½f°½ °––f°f¾  . ° °f°– –f°f¾f° f°¯ ° °f°–½ °–f¯ f°° ff° ° ff° °¯ °–f½¾f° –f°f¾f°  . °©f f°¯f f°– ¯°nf 9 – ff°- –ff - –ff nf%-. °–f°f½f¾f° ° f°¯ ° f½f¾f°½ °–f¯f° 9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 % @¯@¯f°– f f° ¯ ff° ° ° ¾f%-f¯f f@¯@¯ff@¯ ¾ %  .% ff¯½ ¯ °©f f°¯f9 ¾ f°–f°¯½f°  ¯ °©f f°¯f9 ¾ f°–f°9 ¾ f°°ff f°–¾f f f° f° f©ff° ff¯9 °n –ff° f°9 °ff–°ff°f f ¯ ° f9 ¾ f°–f° ¯°nf°ff -f¯ f½f ff° ¯ °–f°©f°°¾ ½½ °–¾f° ©f f°¯ ¯f¯f°©f° % ©f¾f¯ff°–¯ °–°°–f° f f½f% ¯ ° °f°–©f°° ff°– ©ff°f° 9 f°n¾%% ° f f° 9f¾f°%% ¯ °–-– ff°–¯ ¯ °f¾½ ° °f°– f©ff°  f °–f°½°f °f°–9f@ ¯ 9 °°©f f°@ ¯ ½  f¾ffff¯@ ¯½ f°  .%½f ff°   .

ff¾f f°°¯°ff f°–¾f @f° f° f° .  ½ ¯  °¯.9--.

. n °¯ ¯ °–f¯ff°¾¾ ¯f¾¾ €f –f ff¯¾ff¯ °––f°f°¯½ f°¯ ¯f©f°¾ ½ f°f° ¯ °¯½ ½f f° ¾ n f°½ °– ¾½f°¯ f¯f ff°–f° ° f° ¾ n ° °– ½f f° ¾ ° °¾€f° ¯ °–f¯ff°¾¾ ¯ °¯nf¯½f° ¯ °¯½f° ½f f° ¾ f f° °–°–– ¯ © f°9¾f f°–f°9 ¾¾9f°ff f°° ¯ ¯ ff°ff°f°–f¾°– f°½ °–ff°¯ ff¾°– ½ –f°– –½f f½°¾½½ f–f°–f° f¾ f°½f¾ff°  f ¯ © f° f¾f½ °–¾f°½°f f° ¯f¯f° ¾f¯f ¯ °¯½f° ½f f ¯f©f° °–¯f¯f °–f° ¯ © f° ff.¯ f%.

ff°¯ ° f f° °ff°f f€f f ½°©f¯f°f°–¯ ¯ f°f°½ff½ f f°½ °–¾ff  .ff¾f©f¾ nff¯ ° f f  f°¯ ° f f°.ff¾fff° ½f¾f°¯ ¯ f °¯°f¾ nff¯ f¾  ¯ ° f f° f°f¾ff ¯½ff°ff° ¯ f°–f¾°– f° f¾f9 ¯ f°–°f°-f¾°f f f½f f¾f°f°f° f°ff ff– f¾ff¯ ¯½ fff° °ff°   .ff¾f   f–ff f°f °f¯fff°–°––.%  f°f° f°–f°.ff¾f¯ °–ff¯ –fff° °¯½f ff°   f©ff° f¯ °°–f¯ f°–ff°–¾ f©f°f°¯ °f°–f° –fff° °¯ ¾   f f©ff°¯ °f f°f° f½f f@f °– f°–f°°ff f°–¾f %.% ¯ °¯½ ½f f½ ¯f° °¯ f° f° f° f°  –fff°°¯$  9f fff° ½ °f°–f¯fff°–¯ ¯ f¾½ f¾ ff¯ ½f¾ff°¯fff°–¾f  9 °f°–f¯fff°–¯ ° f°–¯fff°–° –ff ¾f ¯f¾ .

  ½ ¯  f°–f9 ° ¾ff°  .f©¾@° ff°°¯- –ff%. °–f°–f°¯½ f°¯ ¯ fff°$¯ °f°––f°½© f¾f¾f ¾ ½ 9© ¯½f°–f° f° fff  .@-%°¯ °––f¾f° f¾f½ ¯f° °¯° –ff  fff°–¯ °–f f½¯f¾ff f°–f° f½¾f – ½f f ° –ff  f°f° . ° f°. © f°½ ff° °f°–fff° f° ¾f°½ °f–ff°¯ff f°–  . °–f¯ff°½ f°©ff° ¯f  .9--.

ff¾f 9© f©fD f- ° ° ¾f n 9© f f¾@ ¯ f–f- ½°f 9© If¾° ½f¾ - °–f½f 9© 9 ¯ °–f°ff¯ f° @ff°  9 ff°9 f–f°–f°¾¯ f%9@%f°– © f°° ¯ °––fff°½ f–f°–f°°f -¾ ©f f° f½¯f¾f°– ¾f° f°ff½ f½° –fff°––f¯ °–f¯ff° ½ °°–f° ¯ ¾    . °nf f°–f°½ °––f °–f°°¾¾ f°–f° ¯½ff°f°– ¯ °–f f½¯f¾ff f°–f°  . f°½ ° °– °¯f°ff f°–¾f°¯ ¯ f°¯ ¯f° °¯° –ff   ©f¾f¯f°¯°ff- –ff - –ff°––f-  @ f½f½© f¾f°ff°f¾ ©f¾f¯ff°ff° –fff°––f - f 9© f©fD f- . ° f½f°f fff°f°–f¾°–°f¯ fff f ½f ff f .   . f°fff f ¯ °–f¯ f¾ff f°–¯ °–f f½¯f¾ff f°–f° f°f°f¯ f f ¯ ¯ f° f°¯ °–ff¾¯f¾fff°– f ff  .

9--.  ½ ¯  ff¾f°9 f–f°–f° f¾-%@%  9f ff° . ° ¯ ° f° –fff°––f-¯ ¯ f ½ ©f°©f°°¯ © f°¯@f€ f¯ff°f¯fff%.

9@%  9 ©f°©f°.

°½ ©f°©f°.9@¯ ¯ f°-¯ f¾f¾f°½ ° f°ff¾f° 9 f–f°–f° f¾-%@%  .

@ @% fff°–¯ ff°¯f f @ff° f° ¯ °f°©°–.ff¾f f°@ff° %. ¯f° ¯9 ¾ €ff¯f°9 ¯ f°–°f° f°f%  °¾ ½°¯ ½ff°¾f¯ ¯f° ¯½ ¾ €ff¯f°° ¯ ¯f©f° f°¯ ¯ f°–°f°ff¾f°¾ f°f  .ff¾f f°°–f½f%.9@ ° –fff°––f-ff°¯ °–f°–f°f€ f°ffff f f½¾ ¯f ff°–f°– ff°–f°¯ f f° ½ ½ f°f° f°ff°–f° f°f€¾ f¯f ¯½f° ¯f f½f ff°f  @©f°@f ff°¯ °°–ff° ff¾f°–-¾ f–f½¾f ½ f°–f°°½f¾ff° °f  . @% ¾ ff°f°–¯ ff° ff¯  f°°–f½f  ––f9 ¯ f°° ° ¾f . f½ ¯f°¾f°f€f°ffff f°ff°–f° f°f€ ¾ ½ f°–f°-ff°¯ °©f  €¾ ° f°¯½ €  @¯f f¾f°ff°½f ff°  °¾ ½ ––f9 ¯ f°%.ff¾f Dff       . f°¾ ½° ff¾f°½ ¯ f° f © f° f  ––f9 ¯ f°° ° ¾f .

9--.  ½ ¯   ©f¾f¯f°¯¾f9f¾€%9.

%  . ½ff°¯f©¾½ ° °–f°f°–°––f  - –ff ° –fff°––f9.

ff¯ fff f°f f - ff° ¾ff ½° f ff° .

°f @ff° .

n ¾f @ff° I °f¯ 9f½f° ° f 9 ½°f f°°–°–   © €9.ff¾f °–f½f . ° ° ° ¾f .

© f° ©f¾f¯f °¯f°– ¾€f¾ f°f . °fff°½ ° f½f ¾f¯f ½ °–ff°ff f°–¾f  f°– ¯°nf9. f .

  f°– ¯°nf9.

f©¾9 °f¾f9 °f–ff° ©f¾f¯f°¯¾f9f¾€% . ff¯½ f° f .

% ¾ ¾½ff¯ ° ¾f°¾ff°¯ ¯ f°–°f°¾ ¯f °¯° –ff¾f9f¾€f°– © ©f¾f f –fff° °¯ ¾ f°f  9 ¾ff°¯ °–ff¾½ f¾¯fff°– f ¾ ff° ½f f %  f½f f f° % n @f ff f½ nf½f°¯ °–ff¾ –fff° °¯ °f  @f ff f½ nf½f°¯ f¾f°ff°¾¾ ¯½ f–f°–f° f¾ f° f¾f¾¯ °© f°–f°   f°– ¯°nf9.

 nf° - ff° %f°% ¾ ©°¯ °–f ff°f°–ffff° f f½fff°¯ff f°–   f°– ¯°nf9.

 f°–f .

°f%f°% ¯ °– –ff°½ °––f°f¾f°–¯ °– ¯9¾ff–f°–f°°f %J@.

% - ¯ fff ½f f ½ ¯     .

9--.  ½ ¯    f°– ¯°nf9.

 . n%f°% f°–f f°–f°¯ ¯ f° f¾ –f°f¾f°   f°– ¯°nf9.

 f°– @ff° %f°% f°–f f°–f°¯ ¯ f° f¾ –f°f¾f°   ©f¾f¯f°¯°ff- °–f°- –ff - –fff°  f°¯ ° f9.

-©–f¯ °–f ff° ©f¾f¯f °¯ °–f°° –ff ° –fff°   f¾°f-¯ °–f ff° ©f¾f¯f °¯ %f% ¯°nf°¯½f° °¯¾ f°f¾ ½   ¾ff°½f%D% ¯ °–f¯ff°¾¯f€f°–¾f¯f ¯ °––°ff°¯fff°–f°–¾f¯f%% f¯ °––fff° ½ f f°f¾°–  -@%¯ fff f°f f f°. n% ¯ f°nf°–° ¯ °–f¯ff°¾¯f€f°–¾f¯f % % –f–ff°9 ©f°©f°¯ °f°–@f€ f°9 f–f°–f°%@@% ff¯ ° °–f°9¾°–f°D–f% ©f°¯ °–f½¾f°ff°–f° ½ f–f°–f°f°ff f°–¾ff°ff° –ff¯f© f°f°–¾ f°– ¯ ¯ f°–°% %n%9 ¯ f°–f° °¯f°–½ ¾f ¾f@¯   © €-¯ °–f ff° ©f¾f¯f °¯ f  f–f€¯°½ ° °–f° °¯ f°½ f–f°–f°  . f½ff° ©f¾f¯f f°©f¯°f°½f¾ff° °¯ ff¯ff°–f° ° –fff°––f n . ¯½ ©f°–f°¾¾ ¯½ f–f°–f° °ff°– f¾ f° f    . °–ff°¾ff° –ff¾f@¯ ff¯€¯f°ff f°–¾f  .

f©¾9 ° °–f°°¯¾f@¯%.9--.  ½ ¯   .

%  .

f f°–f°½ ° f°.

ffff¾°¾f€- f° ¯ff° .ff ff¯9 ¾ f°–f°- f°°¯°f f½f ff°   °––ff°.

 ½°  f ff° @ff° f°.ff°  f½f f° –fff°––f.

°f   @©f°.

 f°f ff° f . °––fff°½ f–f°–f°f°– –f¾ ¾f¯f° –fff°––f  f° f½ . ¯½ ©f°–f°¾¾ ¯½ f–f°–f° f¾ f° f n . °©f €¯½ ° °–f°¾ ¾ °¯ . ° f½f ¾ ½fff°¾ ¯ ° °– °–f°@@  f° -@  .

 ¯ f¾f°ff°f– f°f° –ff ° –fff°––f -¯ °–f¯ff° ½ °°–f° ¯ ¾¯f¾°– ¯f¾°–   .

°f f° ½° f f°¯ ¯ f¯¯ °°¯ ° f.

 f°f f°f ¯ fff% f°f¯°–°¯ °© ©f¾f° °¯° –ff ° –ff½f¾€%  ° .

° ½° 9 ¾ ° f ff° f°9 ¾ ° . f f¾f°ff°¾ nff ff¾¯¾ f–f½ ¾ f°–f° -+ f½ ¯f°f°ff f f° –fff°––f- °–f°9 f°f.

°f       .

¾ff°¯- f°½f%.  ½ ¯  . ¾f¯f ¾f¯f.% ¯ ½ff°¯ ¾fff°ff° –ff ° –fff°––f- °–f°½f °¯ ¯ °nf°–f°f f ©f¾f¯f °¯ f°¯f¾ff¾¾f  - °–f° ¾ff°½f%D% - –ff - –ff@¯ f°° –ff ° –ff9f¾€  f–f°ff- °–f° ½° ¾ff f°- ff° ff¯f f½ f–f°–f° ½ f f° f° f°f° f°–f° f ff° f¾ ¯f¾f ¾ ¯f¾f  .9--.

% f° 9 f°9 f–f°–f° °f%J@%¯ °–ff½ f–f°–f°¯ff f°– °–f° ¾  f–Dff ff°  f–Dff ff°¯ ff°½ ©¯½ff°f°ff° –ff ° –ff ½ ° ¾f° °–f°° –ff ° –ff°f –f °f°–¾ °¯    ff f° fff° °f f½f f ff¯©f ff°–  - –ff ° –ff 9 °  fff° Dff% f%   ff°% f%    f–Dff ff°° f ff°¯ f f 9 ¾ f°–f°9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f °f°–9 f–f°–f° f°9 ¯ f°–°f°%D-.°f ½° f° f ff° ¯ °nf©ff° °¯ °–ff¾¾¾ °¯ f° ©ff°°f¯fff°–½f f f° n°°f ¯ °–– ¾f@f °– f°–f°°ff f°–¾f%.

@%  ©f¾f¯f°¯°ff f°–¾f%.

.

% n @f °– f°–f°°ff f°–¾f%.% 9 f° ©f¾f¯f f°9 ¯ f°–°f°°¯%.

%   .

  ½ ¯  f¾f–Dff ff°  9f ff° D-.9--.

ff¯f- f . ¯ f° f¾f¯ff° ff¯¾ °¯f°ff f°–¾f .% € 9 ¯ f° f°f°½ ¯ f°–°f° ° –ff ° –ff¯f©      .@¯ ¾f°¯ f¯ff°¯%9%  .ff¾f f½f¯ °¯f¾¯9  9 ©f°©f° f¾°ff f°–¾f 9 ©f°©f° ©@¯f°ff f°–¾f f°9 ©f°©f°°ff f°–¾f f ©ff°¯ °¾f f°f–f ¯  °ff°  @f °– ¾f¯f°¯ °¾f f°f–f¯ f¯f © f°  f°f°½ ¯ f°–°f° ½f f½f ff°©–f ¾f° f½¯f¾ f°–¯ ¯f¾f° f°¯ ¯ ff ½f f½ ° f°f°©ff ff° ff°   f°¯°f%-%  ° ° –ff ° –ff ff°¯ ff–Dff ff°  . °–f½¾f°©f°–½ ff° °¯f°ff½f ff° %° –ff ° –ff¯ ¯ f°–°% °–f°½fDff%° –ff ° –ff 9 ° ¾f° %  @°f° ff¯- f ° °–f°¾ ¯f f°f°–f° –ff ° –ff°f –f 9 ° °f°¾ ¯f¾ff½ f–f°–f°%¾ ff°f€ f° f°f€% f°–¯ ° f f°½f¾ff° f°f–f ff°–f°©f¾ f €¾ f–f°–f°f°–¯ °°–f n 9 ff¾f°½f¾ff°° –ff¯f© f– ¾½°f –f 9 ¯° ff° °– fDff ff° 9 ¯ f f°° –ff ° –ff°f –f ff¯¯ ¯ f ½¾f° °f°–@f °– f°–f°°ff f°–¾f%.

  ½ ¯  f°©ff ff° ff° f–Dff ff° f¯ °°©f°½ °nf½ff°f°–¯ ¯f¾f°  ° –ff ° –ff°f –f f¯ ° f°f°©ff ff° ff°%%½f ff° .ff¯ff°©ff ff° ff°  .9--.ff¾f . °–f ff° f–f°ff° –ff¯f© °–f°° –ff¯ ¯ f°–° . ¾ . °–f ff° f– °–f°° –ff ° –ff¯f© °f°–¾ ¾¾ ¯f¾f  . ¯ ° ©f¾f¯f °¯ f° °ff°–  ¾f°¾ ¾f¯f ° –fff°––f  . °°–ff°½ f°ff° –fff°––f  . ¯ f°° –ff ° –fff°––f¯ °–ff¾¯f¾ff f°f°– f° f f½ ff°f°–f¾°–f°– f¯ ° °  9 °nf½ff°f°©ff ff° ff°  ¯½f°% % f f°f°–  f½f f– f – °°f f f¯fnf ° f ° ° ¾f .ff¾f¯ °©f f°¯f ½f f¾f°©ff ¾  f¾°f9 f° - –ff ° –ff¯ ¯ f°–°¯ °–f f½¯f¾ff ff¯¾ff ¯ ¯½ f–f°–f°¯ f¯f°f f°f f  ff° ° –ff¯f© f–ff°– ° f f° f¾f n 9 °– ff° ff°¯ °ff°– f° . °– °f½f¾ f°¯ f¾f°ff°½© f°–¯ °––fff° ©f¾f¯f °f ff¯ff°–f°° –fff°––f   9 ¾ f°–f° ¯°nf f°–½ f¯f f f ff° ff¯½    . n -– f 9  ° –f I ° f –¾ff f°¯ f    © €¯½f° f .

9--. f°¾¯ f°–f°9 ¯ fff°9 f–f°–f°f°–¯ ff° ½ °–f½¾f°nf –f° ff°ff f° –fff°– f–f°–  ¯9 °f–ff° f°9 f f° n 9¾f9 ff°ff9 f f° 9 f–f°–f° f°@ °– ff° %@@.  ½ ¯    f¯ °¾°½ fff°–  f .

¯½ f–f°–f°¯ f¯f°f f  ff° ° –ff ° –ff¯f© f–ff°– ° f f° f¾f n 9 °– ff° ff°¯ °ff°– f° 9 ¾f°–f° f½f f° –ff¯f©   ¾f°¾ ff°½ f–f°–f° ° –ff½ ° ¾f°  9f¾ff° f– ff°–f° ¾½ ¾ f  f–f ff°–f° °f°  ¯ f°–f°½ f–f°–f° © ©f¾        .f¾ff . ¯ f°–°  –f–ff°¯ © f° ©f¾f¯f °¯ °–f°° –ff ° –ff¯f© ¾ °f¾f–f–f f°f ° f¾ ° –ff¯f©  f°f°– ff¯ff°–f°° –ff¯ ¯ f°–°©–f¾ ¯f°¯ °°–f  .%°¯ °©f° ©f¾f¯f¾f°½ °f–ff° f° ¯ ° ff°¯ ¯f °¯  .f¾fff°–f f½ - –ff.

ff¾f½f f ½ ¯  .fnf½f–f%9-%  @–f f° –fff°––f.f°¯f f¾ I °f¯ f° ¯ ©f  .9-ff.9--.ff¾f¯ °°–°¾ ½ f°½ ¯ °f° f f°° f½ f ¯ ° ff°½f°–ff°°¯ fff  @  ff°½f ff°f½f f¯ fff ¯ °–° f° ° f°f  9 ¾ff°¾f@ °––ff%%  f°––f ½°f @ff° f°.9-   f°¯ f¾ff@° f¯f°%.ff¾f ¯9 ° f°- 9 f°9 ©f°©f°¾f@ °––ff%@%  .  ½ ¯  9 ¾ff°- –ff - –ff¾f@ °––ff%-% 9 f° f°ff°–f°––f.ff¾f   © €f ff°¯ °nf½f ©f¾f¯f °¯ f°¾¾ff°½f ¯ ° °f f½   f f½f €°–¾f f°f°½°f f f½f f  . ¯ f°¯ fff¯ ° °½ff° ° f°f @ff° f° ½°f°¯ ° °f°–¯°¾ .9-f°f© f½f¯°––¾ff©f ¾ f f° °€°f¾° ° ¾f f f½.f©¾¾f f°9f¾€%9.ff¾f ½°f f° ° ° ¾f  .ff¾f% 9 ¾ ° f°%° ° ¾f% f°9 ¾ °.

%  .f©¾½ ° °–f° f°° –ff¯°¾ f°f¾f9f¾€  9.

 f°––f ¾ff ½° .ff¾f ½°f f°@ff°     .

° ff° f°f° ¯ ff°ff° f°½ ° f°% f° f°f°°¯ ¯ f° f¾¯°¾$½fff° ° f %  .9--. °°–ff° ©f¾f¯f ff¯ f°–½ ° f° f° ¾ff°  . °–f ff° °–f°f°– ff–¯ °–°°–f° ff¯ff°–f° ° –fff°––f  9 ff ff¯f– ° f-  .%  °––f f°––ff¾f-  f½f f° °– ½°f . ° ¾ff°¯f¾ff½¾ nfff¯f°  . ¯ f°° –fff°––f¯ ° f½ ¯ f°–°f°¾ f°f f° ¯ °¯f ¯f¯f° ¾f¯f  .  ½ ¯  9 ¾ff°- –ff¾f@ °––ff%-%  f¾f¾f°½f f–¾  f°¯ f ff¾ f°–f°–¯ ff°f°– ¯ ° f f @° f¯¯f%--% @°@f°f¯f°%@-% n  f©ff°f¯%-9D% -fn¾nf¯¾%9-% @° ff%. °–ff –ff°½ °– ff° f f  . °°–ff°ff€ ½¯ f ©f¾f¯f½ f°f° ½ ¾fff° f° ½ f–f°–f°  . °––fff° f¯f°f° f° ¾f f°½ f°f° °–f° ¯ ¯f9f–f¯9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f  .f°¯f f¾  ¯ ©f @©f°9 ° f°-  .#¾f  - –fff°–¯ ° f- ¯ f°ff f °  I °f¯ n . ¯½ n ½f½ ¯ f° °¯ ¯f©f°¾¾f f° ½ ¯ f°–f° fff°¯ f ©f¾f¯f¾ f°f  .

  9 ¾ f°–f°-f°– f½ ¯f¾f f 9 ¾ f°–f°.%  9 ¾ f°–f° ¯°nf.9--. ° f f°¯f f° f°––f f f° –fff°––f . ¯½ n ½f½ ¯ ff° °¯ f° f°–f°°¯ ¯½ °¯° –fff°––f  . °–¯½ ¯ °f¾f°ff¾f°9 f–f°–f° f¾-%@% ¾ ½ f°– ©f ff° n . ¾fffff°f¾f½ –ff ½ –ff°¯f°f°%.  ©f¾f¯f ff¯¯ °–ff f°¯ °–ff°–½ °f    .  ½ ¯  –f°¾f¾-   ff- f fff ° ° ¾f  . °––fff°½ °––°ff°¯fff°–- ff¯½ f–f°–f°°f . ° f- f ff°f°f° 9 ¾ f°–f°.% . °–f° °–©fff°f¾f °¯ f° f° °¯  .f°f%% °–f½f%% f°–%% € f°%% – f° f –ff°%%  9°¯9 °%%  °ff½ fff°– f° °– ff¯ ff¾f° f .% f ff°f ¾ f° n 9 ¾ f°–f°fff°f¾f@ f½f°– ½ °– ¾f° . ¯½°f¾ f f f° f° f©ff° f f°9 °f–ff° f° 9 ° ¾f°.. ° . f ff°½f ff° f° ¯½f  f f%% ff¯½%% n .f°– f  f f f©ff° . ¾ff9 –ff ½ –fff°f°%. ° ¯ ° °¯-%.

ff¾f ff¯ ff¾ff¯½½f ff° f°¯ ° f½f¾°–f°° –fff°––f.9--.  f°f¾f@ °––ffff° ¾ff°¾ f–f°f°–f¯f° f¾ f° nf   © €9-f ff° f . °©f¯° f¯f°f° f° ¾f f°½f°f¾f@ °––ff . ° ¾ff°½ ff° ¾f@ °––ff¾ nff° °–f° n .  °–f°°–f½f ½f f¾f ¯ °© ©f¾f°¾ ½ff- ff¯¾f ½ °f¾¾°f¾9f ¾°   f° f½ffff°ff° –fff°––f-¯f¾ ¯ ¾ ¾ff° f @°f°f f f½f f ½°f  @°f°f f f½9f f9f°ff.ff¾f °–f°½°f  - f° ©f¾f¯f9 9-%°f°¯f° f¾ f° nf%  ¾fff° .ff¾f °–f° °–f½f n 9 ff°9f@ ¯ 9 °°©f f°9f@ ¯ ½f°ff .  ½ ¯   ¯ff°-  - –ff°¯f¾ ¾f°–¾ °–f°ff¾f¾f¯ff° ff¯ f°– °¯ f°f¯f¾°– ¯f¾°–¯ °–f¯ff° ½ °°–f° ¯   ¾ ff°°–f½f¯ ° ff° ¯ ff°½f°–ff° ½f f½f ¯ fff¯ °© ©f¾f°°¾ ½9. °– ff°nf¯½f°–f°f¾f f¾f ¾f ¾f@ °––ff  ff°f–fff°––f- f¯ ° °f°°f¾ ° –ff°f¾ °     f½f¾ f°f–f ° ff¾°– ° f¾f@ °––ff % ° ff°– ½f°–ff° @ n f°9f°–ff°.

f  ½°f    f½f¾ f°f–f ° ff¾°– ° f¾f@ °––ff % ° f¯ ffff°– ½f°–ff° @ n f°9 °–ff° .

f ½°f %   .

¯ f¾f°f°f¾f@ °––ff f½f f½ °nff°½f¾f f¾f ¾f  .% n 9© f f¾@ ¯ f–f-%9-% 9© If¾° ½f¾ -%-9D% 9© 9 ¯ °–f°ff¯ f-%@-%  ff¾f°9 f–f°–f° f¾-%@% f 9 ° f°ff¾f°9 f–f°–f° f¾-%@% f½f f¾f¾f°¯ f½ ©f°©f°¯@f€ f¯ff°f¯fff%.  ½ ¯  -J%° f¾ °©ff- f¾f@ °––ff%  .9--. °©f¯° ¾ f¯ff°½ ff° ¾f@ °––ff  - f° ©f¾f¯f°¯  9 ff°9 f–f°–f°¾¯ f%9@% 9@ f f¾f°ff°¾ ©ff° f°°¯ °––fff° ½ f–f°–f°°f - f½f°– ¾f° f°f¾ f½° –ff f°––f¯ °–f¯ff° ½ °°–f° ¯ ¾  9© ½© 9 ° ¾f° f 9© f©fD f-%--% 9© f©fD f-%. °– ff° ¯°–°f°½ ¯ ff°¾ °©ff° f f°f¾f @ °––ff n . ½ff°°¾ ½°¯ °©f f°¾f °––ff¾ f–ff°ff°– f¾ f½f f¾ °©ff° f  °¾ ½ ¾ ¯ f° ff¯9 ¾ f°–f°.ff¯f-Jf ff° f . ° ¯ ° f - °–f½f½f ff°  .

9@% f°– ¯ f½f ff°  ff@ ¾ ¯ff€f°ffff f°ff°–f° f°f€ f°ff° –ff ° –fff°––f-ff° ¯f°¾f° n f°¯ ¯ f° ff°–f°-¯ ° ¯ ¾½f¾ff°° –ff f°––f °–f° f¾  @©f°@f ff°¯ °°–ff° ff¾f°–-¾ f–f ½¾f½ f°–f°°½f¾ff° °f  @¯f f¾f°ff°½f ff°   .

 @%f°–¯ ff°°–f½f ff¯ f° Dff –@–f9 ¯ f°° ° ¾f ¯ °f°©°–.@ @%f°–¯ ff° ff°@ff° ¯ °f°©°– .ff¾f f°°–f½f %. ° ½° 9 ¾ ° f ff° f°9 ¾ °.ff¾fDff f°¯f fDff  f–f°ff- °–f° ½° ¾ff f°- ff° ff¯f ½ f–f°–f° f ff°  -+ f½ ° ¯f°f°ff f f° –fff°––f- °–f°9 f°f.ff¾f f° @ff° %.9--.  ½ ¯   °¾ ½ ––f9 ¯ f°%. ¯f° ¯9 ¾ €ff¯f°9 ¯ f°–°f° f°f% f  ff° –@–f9 ¯ f°° ° ¾f .

°f  ©fff°-  . °nf f°–f°9 ¾ f°–f°°ff f°–¾f f–9 °ff–°ff°f f f°9 °– ff° °%.

° f°.f°¾f½f ff°   ©f¾f¯f°¯ ¯ f° f¾ –f°f¾f°  9 ° f° ¾f¯f °f°– ½ff°½f ¾ ©°¯ °nf ½ ° ¾ff°¾ nfff¯f°  . ° f- f°9 ¾ f°–f° ½f¾ .%½f ff° f°– ¯ f° f¯ °©f . °fff°¯f¾fff°–½ ff°I °f¯ €¯f°ff f°–¾f  . ° ¯ ° 9 ° f°¾f @ °––ff%   .%½f ff° °–f°©f°° f .f©¾ ff¾f° ° ¾f f°.f©¾ ff¾f ° f¾¾ff¯ ° ° ¾f . °°–ff°½ f°f° ff¾f¯ f °–f°½ ° ff¾f°¾f ©ff° f°¾ f°  9 ¾ f°–f°.ff%  . °°–ff°¾ ¯f°–f½ ¾f fff° n . ° f°.@% ½f f9 f°– ©ff f ff° I °°f % ½ °– ¾f° . ¾ff¯ f°f-¯ ° 9 ¯ °°©f¾ ¯f ff¾f¾f¾.ff¾f%. f .%9 f°. °– ¯ f°–f° ff¾f. . .ff¾f%. ° .

  ½ ¯  - f°¾ ¯ ©f 9 ° f°.ff¾f ff¯¾ ¯ ©f  . °°–½ ° ¯½ff° ° f½ °–f¯f°9  ¯ ©f  9 –ff°½ ¯ ©f¯ °–f°nf¯ f¯f°f° f°f¾f @ °––ff  ff ff°–¾ ¯ ©f  9f ff°  f½f f½ff°– ¾f ¯ ©f f f 9ff¾ ff½¯½°f°9 f- ¯f°  9f9 ff ff½¯½°f° ° f- n 9f¯ –  ff½¯½°f°99  .9--. ° °f°–½ °n f°¾ ¾ f° –ff f f½° –fff°  ½ –f°– –½f f½°¾½½ ° ¾ff°½ °–ff°f°½f  f¾f°  .

f¯½f°–f° ° .

°f f¯ °–ff° f° ° f -f°– ¯ f°°f¯ °––°–f°9 f- ¯f°  9 °f f° ° f-f°– ©f¯¯ ° f f°I °f¯ f° ½ ff.

°f¯ °––°ff° ¯ ©f¾ f–f ¯ f° ¯ ¯ f° f°f° ½f f½f¯ –  9f¯ °– ©ff°¯ °©ff° ° f-f ¯ © f° –¯99  9 ¯ff°9f¯ – ½f f.

°f¯ °¯ f° ¯fff° I °f¯Dff  I °f¯Dff f¯ °fI °f¯ ff°½f ff° f° ¾ ¾°f¯ ° ¯f¾ ¯ ©f½f ff° –¯ °– f¯° f f° °–f°¾°–f°I °f¯ f°¾f   °–f¯° ¯ f°°f –f°f° ° °  9 f°–¾f ff ¾f° ¯ ©f      .

ff¾f ¯ °–f°f ° f°f ¯ ©f°©f° ¾   ° °%9 f°f. ° % n ¯ – % f¯9f°%  - f¯ °© ¯½½ff°– f ff¯¾ °– f ¯ ©f ° °nf°– ff¯9 ¾ f°–f°f¯f@ ff¾¯ –%. ° 9 f¯f% f½f°n½ n¯ ff° f° –ff  -¯ °n f°¯ ¯ f° ff¯¾¾ ¾   9f°ff f ff° ¯ ©f½f ff° ° ° f°9 f f°f ¾ ©° ©f¾f¯f      .%  f¾½ ¾ f°–f° ¾ f ff¾ ½ f°–  f 9 ¾ ©f° fff ° fI °f¯¯ ¾ ° f ¯ ©f  ° fI °f¯ f ° ½f f 9 ¾ ©f° fff¯½f°f°–½ n°f f ¯ °–f¾f ¯ –  9 f¯ °–f°©f°9 ¾ f°–f°f¯f9f¾°¯ ° ¾ff° ¾ ¯ ©f½f ff°  9ff½ ¯¯½° ¯ ©f½f°– ¯ ©f f°¯ ¯ ° f©ff° ¾ ¯ °ff½f ff°  9f°ff f ff° ff½ °– ff°9 ½f ff° . ° f% f½f f9fff ¯ ©f ¯ f¯½f¾f¾f½f ff° f°¯ ° f f°9 ff°f %9 f°f. f° .  ½ ¯  9 f°f°9 f°- ff¯¾¾ ¯ ©f  -¯ °––fff° f°¯ °°–½ ° f° f©ff° ¯f ¯ ©ff°–  f½f f f 9ff¾%9 ff°¾ f–f9 ¾ °% ¯ 9 ½ ¾#-f°f f°°%°f°°¾ f–f9 f°f .9--.

½ff° f¾©f©ff° ¾ - –fff°––f f¾°¯ ° fff¯ °f f½f f ¯f° n f f° f¾ f–f f¯f°  - –fff°––f¯ ¯½°f f¾f° f°ff°–¾f¯fff @ f f f¾f f°  ° ¯f° ¯ ¯½°f f° –ff  f½f f° –ff f f f¯f° f f°. ¾ff f f f©ff°¯f° %.9--.f°¯f  9f¾f° f f½f ff°ff½¯f¾¾ ¯f½f ff°   ¯f° ¯ °–f ff°.  ½ ¯  ¯f°  ¯f°  f°½f ff°¯  ff f°––ff°¯f°  f .

¯ °nf°–f°¯f¾ff ¯f¾ff° –fff°––f . ¯ °nf°–f°f f ff¯° –ff¾ ¾ f° –ff f°¾ °– f f°ff° –fff°––f °–f° °f°° –fff°– f  .%f°¾ f° f ..

 f f ff° ¯½f f -  ° f%% -f¾¾f ff¯f¾%% n If°n f°f f%% ff¯½%% ff ¯ f %% € ..

½¾ n %% – nf° - ff° %%  nf° D° °– ¯%%  f° €f ff°%% © . °¾f° ¾ff%%     .

°¯f ¾¯ ff°½ f–f°–f° °–f°° –fff°––ff°–f° n .9--. f  ff½f°°–f½fff° ¾ f½f° ff¯9 ¾ f°@f°f .ff¾f f½f f f°––ff°°f ff¯ ¯f°  f 9 ©f°©f°9 ff°f°°– .ff¾ff°– –f¾f°°¯ f.ff¾f¯ ° f¯f° ½f ff° f°f€f f  f ff° fff°–¯f¾© 9 ¾ f°@f°f. f n fff° f °f° f¾f9 ¾ °f° ° ° ¾f   f ff°– °¯f. ° f½f f°f°f°nf°–f°.fff ¯ f °–f° f° .  ½ ¯  9f°––f°Jf½°f  Jf ½¯f¾ ¾f¯f° –fff°––f¯f° ½f°–– 9 ¾©ff@°––   ff° f –°ff°°f.ff¾f f°¯f°  .ff¾f ° –fff°– f° ° –fff°––f¯f°   ff°°¾¯ © ½f f½ –ff ¯ ¾ ff¾ ¾ f°– f.ff¾f ¾ ¾f f fff° – ° –fff¾°–  .

ff¾ff€¾ ¯f¾ ½f¾.¯ ff¯ f°– ° f° f¾¾f  .ff¾f f½f¾fff°¯f° ¾ f f° °––f°f° f°f f f° f°°¯ °–f ff°¾ ff° °¯ f f½€f ff° f°ff¾f½f f°– f¯ff°°f  .

ff¾f¯ °©f f°¯f. If°n f°f ff°  ..

.½f ff°f°– ¯ ¯ f°–f°¾ f  ff¾ff¯½ °f°–f¾f½f ½ f–f°–f° ¾¾f f°¾ f–f°f nf¾ff¯¾ f  ff¾f°–f% °f°–ff¯¾ f¾fnfff¾°f% n . °– f f°½ °––°ff°¾ °©ff° f f°¾ °©ff¯f  f9f ¾° f°¾f  ¾ ¯ ©f f°9- € .

f¯½f°–f° D°° €–f°¾f°  .

9--.f¾ff½ ff°I °f¯  .ff¾f f°¾ f–f9 °– ¾9–f¯ ©f¾f¯f¯f° f– 9 °–¾f°@ °–%. ¯ f° f¾½ °ff–°ff° f f f°½ °– ff° f f  .  ½ ¯  – .

ff¾f¯ °©f f°¯f ½f ff°¯f° %D. ¯f° f¯f°f° D–f° f¾ f¯ °–ff¯ f°nf° f f½ f°–¾f ff  .%½f ff°  .9@. °–½ f°n¾ °–f° f¾ f°f f¯ °–¯f9 ©f°©f° °f°–° f9 °–¾f° °©ff- f%-9@% 9 f°n¾ ¯ °©ff°f°©f°° f 9f¾€ ff°½f ff°  . °–° f f°9f¾f° f°f¯ °©ff°f°©f°° f½f f f°  f½f½ °–¾ff° f f¾f° f 9 °–¾ff°¾ff f¯ f °f°–½ f¯f° 9 °–¾ff°.% ½f ff°  f½f ©fff°¯f°  . °  °f°– ff f° fff° f° ½ f°– n 9 °fff°-  °f°–° ff° °¯ f f½ –¯ f½f  €f ff°  ff¾f °f°– ¾ f¯ff°f°ff f°–¾f  ff¾-f¾¾f °f°– f¯f°f° °f f°½ ¾ ©f° ¯f° °f°–€f ff° € 9 °fff°ff¯½ f° ff¾f°–f     . ¯ f°½ f°nf°–f°½ ° f° ½ f°f° f° ¾ff° ff¯ ff°–f°° –fff°––f¯f°   . ¯ f°¯ f ¯ °nf½f ¯ ff°  .

 f°––f f° –ff¾ f°–¯ ¯ f°–° ¾f €f f° ¯ ff°  9°¾½-. °–¯f fff° f° f°ff¾ ¯f° –ff  .  ½ ¯  9 – ff°- –ff ° –ff nf%-.9--. °–¯fff¾f¾¯f°¾f f°©f°¾ f½°¾½9  . °–¯ff¾ f½° –ff°¯ ¯½ ff°f° °f¾ nff ¾ ° f°ff¾ nff ¯½f°¾ ff¾ °–f°9f–f¯9  @ f¯ °– °ff° f°f° f f½° –ff ° –fff°  . ° ¾ff°¾ ¯f½ ff°f°ff f°–¾f¯ fnff nfff¯f°  .% -D-%  . °– ff°–f°½ °n f°ff½ °––°ff° f¾f° f f½ fff°ffff f¾f°½¾ ff°–° –ff  . °–f€½ ¾f¯ff°¾ ¯ff¾ f°½ ¾f¯ff°¾ ¯f° –ff n f° ¾f  @ fnf¯½f°–f° ff¯f f° –fff°  . °––fff° ½ °°–f° ¾f¯f f° ©f¾f¯f  .  9f ff° f° –ff¯ f€ ¾f¯ °–f ff° ½ ¾ f°–f° f° °– ° ° ¾f  9 ¾ f°–f°°¯ ¯ ff ½f f½ ° f°9 – ff°- –ff ° –ff nf%-.%  9 ff° f°½ ¾f°–f° –f°ff ff% f¯ f ff% °–f° @¯% f f¾ D°°%¯ °n ¾f° 9 f°–°–°½f ff° f°  - –ff ° –fff°– f¯ f €f ¾f ¯ ff° f° f f°–°¯ °– f f½f f ½f ½f f¯f°f ¯f°f   - –ff ° –ff¯ °–f¯ff° f¾f nf°¯ °– ff° ¯ ff° f° fff°½°f  f¾f nf ¯f¾ ¯ °– ff°½ ° ff° ff¯¯f°f ¯f°f  ° ff°ff½ ½ ¾ f° ff¯½f° 9 ¾ f°–f°- –ff - –ff€ ¾f f° °– f°9 ° f°-.%  ½°¾½ °–f°f°ff f°–¾f ½ °ff° f°½°¾½° °f¯ff° f¾ff f° °–  -.

°©f ½f€ f° f€ € .  ½ ¯   °–¯f f f° f°f°––°–©ff f°ff f°–¾f . °°–ff° f°¯ °–f°½¾ ¾½ f–fff .  9 ¯ f°–f°-. f°¾ ¾f°–f f½°f  ff¯½ ¾ f°–f°-. ¯ ° f°f°¾ ¾¾ ½ ¯½ f¾¯ ½ °©f©ff° ° °f¾¯ f½f ½ f¯f° f°½ °n f°f¾°–  ¾ °¯¯ °©f ¯½f° ©f½ °–ff°f° f°  ¯ f°–ff° ¯ ¾f° f ff° °¯ ° –ff¾ f°– ¯ ¯ f°–°  ff¯9 ¾ f°–f°-. °°–ff° ¾ff°-. °–f° ¯f¯½f° f°–¾ff° – . ¯f¾ f  °nff°¾ °©ff  –f°f¾f°f°ff f°–¾f n 9 ¯°––f°° –ff¾ f°–¯ ¯ f°–° ff¯½¾ ¾– f¾f¾  f ff° °¯f°–f €f  °fff°–¯ °f¾¾ ¯½f f° € 9 °– ff° f ff°ff f°–¾f – 9 °f  ff¯9 ¾ f°–f°-.½f ff°  -. ff¯½ ¾ ¾f°– f f½ -. °–f° °–f° °f¯ f° ©f¾f¯f °–f°° –ff ¯ ¯ f°–°  . f¾f¾f° ½ °°–f° ¾f¯f . °°–ff° ©f¾f¯f ff° ff°  . ff¯½ ¯ °–f° °–¯f¯f f .9--. ° °– f°¾ f ½f f½°¾½f¾f¾-. °–f°¾¾ ¯ ¯f¾ ff¯½ °f f°f°ff f°–¾f . f°9f–f¯9 n . °–f°° f¾ f° ©f¾f¯f °–f°½ f°¾ ¾f¾f f°9f¯ °    .

°––fff°½ ¯ f° °¯ ¾¾f f° fff°¾ f ¯ ° °–f ff¾f¾¯f°¾ff°½f¯ °–f f°–¾f ©f°°f f–f¯f  . °– °f°½ °n f° ¾ ¾ f° –fffff¾ff¾°– f f½° –fff°  .9--.f©¾ ¾ f¯ff°¯ ¯f°f°f°½ f°f°¾ ½ f°–  f . °©f¯° f¯f°f° f° ¾ f¯f°f°ff f°–¾f¾ f¯ ° ¾ff° ½ ¾ ¾f° f°½ °° f¾f°% ff¯¾ff° 9 ¯°–°½ ¯ f°nff°¾ f°–f° ° ff°%  .f©¾ ¾ f¯ff°ff¯ ffff ¾f D 9 f°n¾ f°.  ½ ¯  9 ¾ff° f°–¾f f°–¾f ¾f%9 %  f°½f f ¯ fff   ½ ©f f9  f - ¯ fff   f°––ff°9  f ½f f¾ ¯f° –fff°–¯ f f° ¾ ©°¯ ° ¯f9f–f¯9  . °f½f f°½ °  °f  9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f 9 ¯½°f°–°–  9 ¯½°f°–°– f f° ¾f9 f°f f f¾ ¯f ° –fff°––f9  9 ¯½°f°–°– f ff°°¾ f°¾ f°¯ ¯ ff¾f°¾f–ff ff°– °– °–f°¯ f¯f9  .ff¯f  . °©f–f f°¯ °– ff° f¯f°f°¾ f ¾ f¯ff°f°ff f°–¾f f ¯½½f f½ ° ¾ff°½f°ff f°–¾f .f©¾ ¾ f¯ff°  f½f ff°––f ff°––f f½ f° f°––f f f½  °––f f½. © f° °–f°f°– f ff¯ff°–f°° –fff°–¯ f  .f©¾ ¾ f¯ff°  f f°f°– ½ °°– ff¯9  .

°f ¾ f½f°––f f½¯ ¯½°ff¾f    .

f°f ¯f°ff°––f f½ ¯ °––°ff°f¾f °f°¯ ¯ fff° ½¾f°f°– f .f©¾ ¾ f¯ff° °f°–¾f½ ff f° ¯f°f¾ ff°– ½¾f°.f©¾ ¾ f¯ff°¯ ¾ ½ ¾ © °f ¯ff°––f f½   °––f f°––f f f½¯f©¾ ¾ f¯ff° ½ 9 ¯½°f° –°–° ¯f¾ f¯f¾f½ °––f%f°%  .f©¾ ¾ f¯ff° f– ¯½     ff   ff  f½f f f¾ff–°–9 f°ff°– f°9   f¾ff–°–9 ff f½ –ff½ °f 9   °ff°f¯f f¾ff9  f @–  f °% % f–f¯¯f¾© f- f% % n D@f° f ¯f% % Jf ¯ f¾f% %  9  .ff¾f½ °f¯ °©f f°––f f f½.  ½ ¯  f¾fI  f¾f½ ¯ ff .9--.

 f f9 % % € ¾ ¾f f. ¾% % – €°°f° ff°f% °%  f½f.f©¾°¯ f°¾f9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f 9 f°9 ° f° f°€ f° fff°9 %D-.

%  D-.

 f°½f ff° f° ½ ©f f 9f¾ 9 f°n¾  D-.

¯ ¯ f°° –ff ° –fff°––f°f¯ ¯ °f ½fff° ¯f°¾f f°°¾¾°f ff¯½ f–f f°–  D-.

©–f¯ °––fff° ©f¾f¯ff°ff f°–¾f ff¯ff°–f° ° –fff°––f°f ff¯ f°–½ ° f° ¾f°¾ ¾¾f  fff° f°¯°f¾  D-.

 €°–¾¾ f–f¯f¯f f°¯ © f°½ ©f°©f° ° ¾f °f°–¾ ¾ ff°–¯   .

  ½ ¯   D-.9--.

ff¯fJf ff°¯ °°–ff°ff€ ¾ff°¯f°¾f ¾ ©f–f  J f¯ f°nff° ¯½ °¯ ¯ f¾¯ ¯f¯ ½f¾ nff ¯ f¾f°fff°   J f ff¯½ f°nff°½ f–f¯°¾f¾ f f½½ °f ¾ ½ f  J f¯ f°nff°D-°¯ ¯ f¾¯½ °f½f f ¾ ¯  9 f°.©–f €°–¾¾ f–f½¾f¯ ° ff° f° °–¾ ¯f¯f¾ f½ °– ff°  9 f° ¾ff° °f%J%  J¯ ¯½°f ½ ©f f ° f f°  .ff¯ff ff°¯ °°–ff°½ °– ff°¯ff°f° ¯f¯ f¾¾ ¯f–f°¯ff°f° f°¯ °–ff¾ f°  ¯ °–f° f°f°¯ff°f° ½f ff¯ff fDfff°– ¯ °–ff¯ f° f°¯f°–¾f½ f°– ¾°f f°¾  9 f° °ff f°–¾f%%   f°½f f¾ ¯f¾f½ ° f°–f f°–¾f f°¯f¾ ff°¾ ½f¾½ ° f°9  ¯ ° –ff° f f°¾¾ff¾°f°–°–f°½ ©f  ¯ °–– f¾f° f f°ff f°–¾f °–f°¯ ° f½f°¾f° f f ff¾f¾ f°–¯°¯¯¾ ½  f  f¾f°° ½ ¾ff° f°¯ °– ° ff°½ ¾ff° n 9 ©f°©f° € 9 ¯f°¾f° ½f¾f  ¾f¯ff°½ f°– f°ff°f°  -©–f¯ °––fff°½ ¯ f°–°f°–f°¾f¾¯f©f° f°½ ©f f°– f¾¾ f¯ ° ff°ff° f° ¯f°f¾f ½f f –f°¾f¾  .ff°f° f°9 f°f°%%  ¯ ¯½°f ½ ©f f ¯ f  .

°––fff° ©f¾f¯f f°–f°f°ff f°–¾f¯ f°¾¾ f½ f°–¯ ° ff°© ° f f–½ ° °–f° °f°–¯f¾ff f°–f° f°ff f°–¾f  . °––fff° ¾f f°ff°f°–f¾°– f°¯ ¯ ffff° ff°f°–f¾°–f°– ¾¾° ff¯ff°–f°f°––f  .  ½ ¯  @f °– f°–f°°ff f°–¾f%.%  .ff–f°¾f¾f°ff f°–¾ff°–  f½f f f° –ff f°––f  .9--. ¯ f°f° f°–f°¾ ¯ °ff ½f f° –fff°–¯ °–ff¯ ¾¾ f°–f°°¯ ¯ f°° –ff ¾  9 ¾©ff@°––@ °f°–f°–9 ff°9 %D-.

%  f°½f f  D-.

 f°–––©ff °¯ ¯¯½° f°¯ ° ff¾f°° ff° f°ff f°–¾f f–½ ° °–f°f°–½ ff° f°¯ ° ¾ff° ¯f¾ff¯ f  @©f°f¯fD-.

f ff°¯ ° °–f f° f©f°f°– ½ ff°  D-.

 ¾ff°¯ ¯f¾f° fff¾ f½f°–½ ff° f °¯ ° f½ff°¾ff f°¯ °nf ¯½f½ ° °–f°f°– ¾ f¯f ° –fff°  D-.

¯ ¯ f°f°–½ ff° ¯ f ° –fff¾f¯ fff ¯ ° f½ ° –fff°  9 ¾ f°–f°9 f–f°–f° f°9 ¯ f°–°f°9 %D-.

@%  f°½f ff°  D-.

@ ©f°°¯ °–° –f¾f°° –ff¾ f°–¯ ¯ f°–° ff¯ °¯ °f  D-.

@¯ ½ff°€¾ ff¯9 f–½ °–¾f°¾ ½ f–f°–f° f°½ ¯ f°–°f°¾ nff ¾ ½f ¾ f¾ ¾f°f°– ff° ff¯ f°– f°–f° °– f°½ f f°  D-.

@ff€¯ f–½ °nf°–f°f°ff f©ff°f°– ¾°– ½ °nf°–f° °–f°½ff °¯¾ f½ ff°½ °–ff¯f° °¯ °nf½f½ ¾ ©f°¾ f¾ff  .

9--.  ½ ¯   D-.

@©–f¯ °©ff°f°½ ° f° f°f¾¾½¾ f°½ °–¯½f° ff°¯ ¯ f°°½½ °°– ff¯½ °nf°–f°f°fff f©ff° °–f°½ff °¯  @f °–f°f f°f9 %D-.

%  f f° °ff°–¯ ¯½ °–ff° ½f°¾ f½f°f f°f  @©f°D-.

ff ©f¾f¯f °–f°½ff°°¯ °–ff¾ ¯¾°f° –f°f¾f° ½ °f f° ¾¯°f¾f°– f f½ f°f f°f  D-.

¯ °–f°©f°f°–f f°–ff°¯ ¯ f°f°f f°f ½ °©f–ff°f°– f ff¯ ½f°°f  D-.

¯ °––fff°½ ° f°°f°f f°f½ ¯½f°° ¯ ¯f¾f°¯ f¯ °–f ¾f°½ ° f°¾ f°– f°–°f ½ °–f¾ f ° f  f¾ – ¾ff° D-.

ff¾f 9  D°¯ n°f°½ nf°¯f°f f f°fff °–f°. ° f°¯ ¯f¾f° f  ¯ff°f f°f ¯°f° f½f f½ °ff°f f°ff°– f¾f  ¯ff°f f°f¯ ° f½f¯ff°f° n 9 ° ff°½ °f f°¾I ff¯ff°–f° ¯f©f ¾ f   .ff¾f  D°¯ °¯f f°f° ° .ff¾f f°9 f° f°–¾f f°–¾f ¾f f ¾ f ¯f¾f°.

ff¾f¯ f € ° ¯ f°©ff.f©¾ ¾ f¯ff°9 ½f ff°   ¯f¾f°f f f°fff .ff¾f ¾ ¾ff°¯ f. ff°.°°f J f° f°f¯ °–f° f°f°¯ f½ ©f f ¯f¾°– ¯f¾°– ff¯½  ¾ ¾f°–.ff¾f f°9  °€°f¾° ° ¾f f f½.

 f°– f° 9  .

  ½ ¯   @°f° f f½9f–f° f°9f½f f°f°ff.ff¯f9 °–f f°°ff f°–¾f%.ff¾f °–f°° ° ¾f © ½f f.9--.

ff¾f °–f°°–f½f © ½f f.% ½f ff°  @°f° f f½9f f9f°ff.

°©f f°––f f f½.ff¾f 9  .ff¾f½ °f¯ ¯ –f°–©fff°½ °°– ff¯ f f°9 f .½f ff°  9 f°f°.ff¾f f¯ °–f°f ° f°f°¯ ° f½f¾f°½ °–f¯f° 9  ¯½ff°–  °–% %  ¯ ©f%% f° f% %  f¯ff%% °–f%%   ¾°f  –°f%% -f¯ f%%  @¯@¯%% f f%%  .ff¾f f f°¯ °©f 9 °– ¾fff°f¾f f° °f f°@f °– f°–f°°ff f°–¾f%. °f9 ©f°©f°°fff°– f½f ff° f°f  ½ ° f½f fff fff°¾¯ °ff ©f f° ½°ff°¯f°¾f¾ ©f–f  °–°¯ ¯½ ff°f°¾¾ ¯ –ff¯  ½ ° f½f fff°fff¾ –°ff°°©f°f©f° ¾f°€  ½ ° f½f fff°fff¾ f¾ f½f f ° ff° n .f©¾ ¾ f¯ff°9 f– ¯½   f°  @f°ff¾¯f f°¯ °©f 9 ¾ °9 ¯½°f°–°–9 f– ¯½$ n Jf. ° °f°–¾f f°–¯ °f¯9f ¾° f° ½ ° f½f fff ¾f ¯ ¾¯ ¯f°–f°f°f9f ¾° ff9f ¾° f°½f°– f°ff¯ f f° ¯ ° f½ff°f¯ f  –f°f¾f° ff¾ –°ff°°¯ ° ¾ff°¾°  9 f°–¯ ¯f°f°½ f°f° ff¯f°  .ff¾f¯ ¯½°f½ ° f°¾ ½  f .%½f ff°  f¾ –½ .

¯½ ©f°–f°½ °–f½¾f°f¾f f°– f ¯ff°– ¯ f°––f f½.ff¾f¯ ¯½ ©f°–f°f–f f°¯ °f%-% f¾f°ff°   f¾ –¾¾f . °©f ©nff½°f –f ff¯9 ¾ f°–f° ¯°nf ¯  f° ½f ff° f°9 ¾ f°–f° ¯°nf ¯½f f f° °f°–¾ff¯¾ f  . ° 9 f°f–f–f¯ ° ¾ff°½ f°– ¾°f  –°f f°¾ © . ° °f°–½ °n f°I °f¯ ¯ ©f D°° €f°¾f° f°f f f°f ½ ° f° fff° –fff°–¯ °nf  fff°° –fff°¯ ¾ °  € . °–– ¾f½ °–f½¾f°f¾f½f  €f ff°f°–f°f f¾f°f½f ff°  . °–-– f f°f¯ ¯ °f¾½ ° °f°– f©ff°  . °– nf¯©f°° ff°– ©ff°f° 9 f°n¾½f ff° f°° f¾ f9f¾f°½f ff° – . °©f ©nff½°f –f ff¯9 ¾ f°–f° ¯°nf°f ff°©f°9 -f¯ f½f ff° n .9--.ff¾f f f . °–¯ fff f° f°f°–¯ °– ¯f½f f ¾ ¯ f°½f½ ¾ ©f°9   f¾ – °¯ . °–f¯ °¾f€°¯ © f°¯½f°9 °– °– 9 f°9 ¾ f°–f°- –ff - –ff¾f¯%.f©¾ ¾ f¯ff°9  .  ½ ¯   .

° ¯ff°–½ ff° ¾°f  . ¾f¾ f°f° ¾°f  –°f  9 f°f°.% f°¯½f° . ° ¾f f¯ °– °f°½ °–f½¾f° °    .ff¾f °– °–f°¾ ¾°f  –°f  .

ff¾f f f½9  9  f°f ½ °–f f¾f ¾f °f  9 ¯ ° ¾ff°¾f–ff¯ f f°¯ °–f¯ff° f¾f½f¾  9 f ½ff°¯ °n –f –f°f¾f°¯ fff f                  .  ½ ¯   f Df¯ff½f°– °f°–.9--.

  ½ ¯        .9--.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful