P. 1
Lucrare Diploma Balu

Lucrare Diploma Balu

|Views: 3,710|Likes:
Published by Adriana Haidau

More info:

Published by: Adriana Haidau on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

CUPRINS I. ROLUL, LOCUL ŞI IMPORTANŢA ÎNSUŞIRII LIMBII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR …………………………………………………… I.1.

Obiectivele învăţării gramaticii în ciclul primar …………………………… I.2. Consideraţii asupra temei cercetate ………………………………………... I.3. Motivarea alegerii temei …………………………………………………… II. ASPECTE ALE CREŞTERII RANDAMENTULUI ŞCOLAR ŞI ATITUDINEA CREATOARE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ......................................... II.1. Locul metodelor de învăţământ în procesul instructiv – educativ ……………………………………………... II.2. Aspecte ale optimizării şi modernizării învăţământului …………………... II.3. Pregătirea şcolarului începător şi prevenirea pasivităţii pentru obţinerea rezultatelor bune la învăţătură ……………….. II.4. Ortografia şi punctuaţia în ciclul primar – trepte în însuşirea ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar …………………………………. II.5. Legătura dintre citire şi scriere ……………………………………………. II.6. Ortografia – expresia grafică a însuşirii limbii …………………………… II.7. Exerciţiul – modalitatea didactică cea mai eficientă în însuşirea şi consolidarea deprinderilor ortografice la clasele I-IV ……………………………………………………………… III. VALORIFICAREA EXPERIENŢEI PERSONALE ÎN PREDAREA ORTOGRAFIEI ŞI PUNCTUAŢIEI ÎN CICLUL PRIMAR ……………………... III.1. Integrarea optimă a elevilor clasei a IV-a în ciclul gimnazial ………………………………………………………… III.2. Structura caietului de predare a normelor ortografice şi de punctuaţie în ciclul primar ……………………………… Clasa I …………………………………………………………………. Clasa a II-a …………………………………………………………….. Clasa a III-a …………………………………………………………… Clasa a IV-a ……………………………………………………………. IV. CONCLUZII ………………………………………………………………………. BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………. ANEXE ………………………………………………………………………………... 47 48 51 51 57 61 65 69 70 74 37 10 10 16 19 21 31 36 3 5 7 8

1

CAPITOLUL I ROLUL, LOCUL ŞI IMPORTANŢA ÎNSUŞIRII LIMBII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Ca obiect de studiu limba română fiind limbă naţională, limbă de stat, ea este acel instrument care îi ajută pe cetăţenii ţării să exprime, prin vorbire sau în scris, ideile, cunoştinţele

2

şi sentimentele, să stabilească între ei relaţii multiple. Pe de altă parte, ca suport al gândirii, limba are un rol deosebit în formarea intelectuală şi morală a elevilor, în educaţia patriotică. A învăţa pe elevi să vorbească şi să scrie corect, este principala sarcină a limbii române. Scrierea corectă este oglinda cunoştinţelor de gramatică, de limbă în general şi totodată este expresia unei gândiri clare, logice şi corecte. (Eminescu spunea: „Limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”, iar V. Alecsandri afirma: „Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.”1). Învăţătorului, în primul rând, îi revin cele mai mari obligaţii în această privinţă, rolul lui fiind hotărâtor în păstrarea nealterată a limbii, în cultivarea vorbirii îngrijite şi corecte, în exprimarea scrisă, clară şi corectă. Limba română reprezintă disciplina de bază a învăţământului primar. Astfel că din totalul orelor pe săptămână, mai mult de 1/3 reprezintă orele destinate obiectului limba română. Situaţia aceasta are un real fundament, deoarece în cadrul aceste discipline elevii îşi însuşesc instrumentele muncii intelectuale, în aşa fel încât la terminarea ciclului primar trebuie să răspundă următoarelor cerinţe formulate operaţional:
• • • • • • • • • • • • •

să citească expresiv, corect, curent şi conştient texte accesibile vârstei lui; să aşeze corect în pagină un text citit; să scrie corect şi lizibil; să exprime mesajul textelor citite sau ascultate; să utilizeze un vocabular îngrijit şi bogat; să explice sensul propriu al cuvintelor pe care le întrebuinţează; să aplice corect în scris, regulile ortografice şi de punctuaţie; să răspundă oral şi în scris la întrebări ce privesc pregătirea şi experienţa lui de viaţă; să expună corect fapte, întâmplări, evenimente, etc.; să extragă ideile principale dintr-un text citit; să recunoască părţile de propoziţie şi de vorbire prevăzute în programă; să realizeze corect analize gramaticale; să compună propoziţii după scheme gramaticale în care să folosească expresii frumoase, logic închegate, făcând dovada însuşirii şi activizării vocabularului, etc.

În vederea asigurării studiului limbii române în ciclul primar potrivit particularităţilor de vârstă ale elevilor, această disciplină a fost împărţită în planul de învăţământ în mai multe obiecte, astfel: citit – scris, comunicare, gramatica, citirea, expunere – compunere.
1

Programa de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII

3

Aceste ramuri se constituie într-un sistem unitar, iar funcţiile şi obiectivele acestui sistem se realizează prin corelarea în mod armonios a tuturor acţiunilor ce se întreprind la fiecare dintre obiectivele menţionate, urmărindu-se însuşirea unei exprimări corecte, orale şi scrise. Cultivarea limbii române reprezintă o datorie patriotică pentru orice bun român. Cu atât mai mult, nouă cadrelor didactice şi în special învăţătorilor şi profesorilor de limba română. În acest sens, munca tenace cu fiecare elev în parte pentru a stăpâni temeinic limba, pentru a cunoaşte literatura, pentru a cultiva dragostea pentru tradiţiile înaintate ale culturii poporului, sunt demersuri fireşti ale activităţii fiecărui învăţător. Înaintaşii noştri au învăluit în nimbul metaforei cuvintele nepieritoare ale neamului: „limbă”, „grai”. Este suficient să ne amintim versurile înflăcărate, pline de demnitate şi patriotism ale lui George Coşbuc, George Sion sau Alexe Mateevici:

Graiul neamului de G. Coşbuc … „Repezi trec cu vifori anii, Ispitind puterea ta, Neam român! cu ură mare Vor căta mereu duşmanii Graiului român pierzare; Dar să piară ei cu toţii Nu l-am dat şi nici nepoţii Nu-l vor da!”

Limba românească de George Sion „Mult e dulce şi frumoasă Limba ce-o vorbim, Altă limbă armonioasă Ca ea nu găsim. Saltă inima-n plăcere

4

ea urmărind formarea deprinderilor de citire corectă. precum şi pregătirea pentru viaţa socială. bogăţia ei şi se deprind să folosească în comunicare în mod curent şi conştient un vocabular bogat şi variat. fluentă. ca principală cale de formare şi consolidare a deprinderilor de exprimare orală şi scrisă. 2 Programa şcolară de limba română pentru clasele I-IV. Bucureşti. Fără însuşirea corespunzătoare a cititului. asigurată prin promovarea exerciţiului. I.Când o ascultăm Şi pe buze-aduce miere Când o ascultăm. În procesul conştientizării fenomenelor de limbă este necesară accentuarea laturii practice a procesului de predare – învăţare.” Limba noastră de Alexe Mateevici „Limba noastră-i o comoară … Limba noastră-i foc ce arde … Limba noastră-i numai cântec … Limba noastră-i graiul pâinii. Prin studiul gramaticii elevii cunosc treptat logica limbii. informaţională şi formativ – educativă. Obiectivele învăţării gramaticii în ciclul primar Limba română – ca disciplină fundamentală în ciclul primar – primeşte dimensiuni noi. Dacă elevul pleacă în viaţă cu temeinice cunoştinţe de utilizare corectă şi multiplă a limbii. conştientă şi expresivă.2 Pentru şcolarul mic limba română are funcţie instrumentală. Deci să nu uităm că trezirea interesului pentru cunoaşterea şi întrebuinţarea corectă a limbii nu reprezintă doar o sarcină didactică. pregătirea lor adecvată la celelalte discipline de învăţământ. cultivarea în rândul elevilor a calităţilor moral – cetăţeneşti”. precum şi o exprimare corectă orală şi scrisă. „Prin studiul limbii române în ciclul primar se urmăreşte pe lângă cultivarea limbajului şi acumularea unor informaţii din diferite domenii ale cunoaşterii. Editura Didactică şi Pedagogică. ci o îndatorire cetăţenească. 5 .1. p. 1993.” Studiul limbii române are o importanţă cu totul deosebită. el va fi capabil să se autoinstruiască. 11. a scrisului nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a şcolarilor. patriotică.

semnul întrebării. exerciţii de scriere corectă a lui „î” şi „â”. 6 . despre sunete (vocale. gramatica se studiază ca obiect de sine-stătător. sunet se îmbogăţesc şi se precizează. cuvânt. silabă. litere (sunete). recunoaşterea diftongilor. virgula. număr. silabe. familiarizarea elevilor cu părţile de vorbire: ⇒substantivul ⇒adjectivul • • • • • (definiţie. obiectivele studiului limbii române pe trepte de clasă vizează: a) În clasa I cunoştinţele de limbă apar în funcţie de textul din abecedar şi urmăresc: • familiarizarea elevilor cu noţiunea de sunet. În lecţii speciale. a lui „m” înainte de „b” şi „p”. linia de dialog (fără teoretizări). În raport cu aceste prevederi. apar cunoştinţe noi în legătură cu grupurile de vocale – semivocale (diftongi. literă. ortografiere). cuvânt. • • • • aşezarea corectă în pagină a unui text. alfabet). formarea deprinderii de a despărţi o propoziţie în cuvinte. două puncte. triftongi). fel. cunoaşterea şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie şi ortografie: punctul. Obiectivele programei vizează: • însuşirea părţilor principale de propoziţie (predicat verbal şi nominal. consoane. Începând cu clasa a III-a. exclamativă).Trebuie stimulată angajarea directă a elevilor în actul învăţării. accentuând aspectele creatoare şi de cercetare a materialului lingvistic cu ajutorul gândirii. propoziţie (enunţiativă. exerciţii de formare a scrierii corectă. semnul exclamării. (definiţie. cunoştinţele despre propoziţie. b) În clasa a II-a. ortografiere). noţiuni despre propoziţia simplă. realizarea acordului predicatului cu subiectul. acord cu substantivul). cratima. silabă. subiect simplu şi multiplu). Numai aşa se poate asigura o învăţare deplină. conform programării concentrice. despre text şi titlu: • • • se reiau semnele de punctuaţie în ore special destinate fiecăruia. noţiuni despre propoziţia dezvoltată. interogativă. apar cunoştinţe noi despre propoziţie (definiţie. legate de textul de citire.

este o operaţie psiho-fiziologică ce constă în transpoziţia simultană a unor semne din registrul vizual. de a le descifra. profesionale. Se consideră pe deplin formată această deprindere atunci când această transpoziţie se realizează în mod firesc. un mijloc important de producţie spirituală şi materială. se îmbogăţesc cunoştinţele despre: ⇒substantiv ⇒adjectiv (gen. rol în propoziţie). ⇒verbul. dând posibilitatea şcolarului de a se concentra asupra conţinutului (deci atunci când 7 . (forme accentuate şi neaccentuate). însuşirea părţilor secundare de propoziţie. nominal). Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii contemporane este rodul creativităţii lui homo libri. timp. Acumularea de cunoştinţe prin cercetarea cărţilor presupune priceperea de a le decodifica. recunoaşterea subiectului după întrebări. într-o perioadă de timp relativ îndelungată. Nu există azi. care se însuşeşte treptat. Consideraţii asupra temei cercetate Cea mai mare parte a cunoştinţelor noastre provine din cărţi. funcţii sintactice). Dar baza instrucţiei. recunoaşterea predicatului (verbal. domeniu de activitate care să nu-l solicite la un efort de împrospătare şi îmbogăţire permanentă a cunoştinţelor tehnice. funcţii sintactice). ⇒pronume ⇒verb (persoană. ca instrument al muncii intelectuale.⇒pronumele ⇒numeralul. cu alte cuvinte de a utiliza corect instrumentele muncii intelectuale: cititul şi scrisul. ceea ce se înfăptuieşte prin instrucţie. Privit în sine scrisul. a studiului o constituie munca cu cartea. I. Utilizarea acestor instrumente intelectuale este un proces complex. cu exersarea deprinderii de a citi şi scrie corect. apoi. imprimate într-o pagină. d) La clasa a IV-a. începând cu primele săptămâni ale perioadei de şcolarizare. (acord cu substantivul. în semnificaţii mintale şi apoi în gesturi grafice. ortografiere). pentru omul modern. număr. când se învaţă literele alfabetului (elemente constitutive ale codului scrierii) şi continuând. corect din punct de vedere gramatical. a omului stăpân al Galaxiei Gutenberg în care cartea şi instrumentele muncii cu cartea sunt factori dinamizatori ai gândirii şi implicit ai progresului. programa prevede: • • • • • recunoaşterea propoziţiei după prezenţa predicatului. personal (definiţie.2.

el. a fi înarmat cu un sistem de cunoştinţe de limbă. p. Profilul dascălului în căutarea unor permanenţe. Dottrens. interes). Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. cu corecturi şi salturi spre nivele din ce în ce mai ridicate. A educa şi a instrui. Voi urmări să adaug şi elemente de noutate ale lingvisticii generale. În acest sens sunt semnificative spusele regretatului academician Octavian Fodor: „A fi pe deplin dascăl echivalează cu o mare investiţie de eforturi. În alegerea problemelor de studiu m-am axat pe ideea că studiul limbii române este studiul limbii materne. scrisul. II. Motivarea alegerii temei Lucrarea de faţă îşi propune – pe baza studiului şi a experienţei dobândite în munca de instruire – să prezinte particularităţile metodice ale învăţării ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar. formând în mod practic la elevi convingerea că studiul acesteia este principalul auxiliar în exprimarea cât mai clară şi mai exactă a gândurilor şi sentimentelor. atât pe plan teoretic cât şi practic-aplicativ. 1976. Octavian. progrese ce au condus la adoptarea unei concepţii noi în studiul limbii. psihologiei limbajului şi psiho-lingvisticii. Dacia.3 I. teoretice şi practice. considerând că a avea o gândire gramaticală înseamnă. amintindu-ne că gramatica se învaţă prin mijlocirea limbii şi nu limba prin mijlocirea gramaticii”. Cluj-Napoca. „Gramatica trebuie mai puţin predată şi mai mult construită (acţiune. vol. cât şi modalităţi de acţiune în vederea dezvoltării capacităţilor intelectuale la elevi. 1970. p. cu urcuşuri şi reveniri. devine un automatism). de fapt. 17.3. care să permită în final „crearea” unor contexte de limbă cu ajutorul cărora gândurile şi sentimentele fiecăruia să poată fi cunoscute în toată diversitatea lor şi într-o formă cât mai exactă şi mai clară.4 Voi căuta să subliniez în mod special rolul formativ – aplicativ pe care îl are studiul limbii române asupra elevilor concomitent cu rolul informativ. cu o tensiune internă distribuită în direcţii multiple. Robert. Ed. motivare. Am ales ca problemă de studiu: • optimizarea metodelor de învăţământ în cadrul gramaticii cu accent deosebit pe metodologia însuşirii ortografiei şi punctuaţiei şi 3 4 Fodor. 8 . Este vorba de o activitate care întrece cu mult graniţele unei profesii bine definite: devine identificare cu existenţa de fiecare moment şi atrage conţinutul optimal abia atunci când întâlneşte nevoia impetuoasă de dăruire care se cuprinde mai lapidar prin conceptul ei de vocaţie”. Se cere acceptarea unei vieţi trăită la mare intensitate care nu poate fi reglementată printr-un grafic orar. 154. Dar până acolo drumul e lung şi anevoios.

de idei noi precum şi perfecţionarea ideilor altora.5 Iată doar câteva argumente în scopul sublinierii importanţei metodologiei de învăţare deplină.. a celor gramaticale în special. dând gândirii o expresie cât mai plastică şi mai corectă. I.formative ale metodelor de învăţământ. Învăţându-l pe micul şcolar să citească şi să scrie înseamnă a-l învăţa cum să înveţe. Bucureşti. 1979. a învăţa să gândeşti liber şi critic: „a învăţa să iubeşti lumea şi s-o faci mai umană. 1. La orice activitate umană. Însuşirea cu succes a gramaticii dă posibilitatea identificării mijloacelor proprii de exprimare. să înveţi în aşa fel încât să-ţi însuşeşti cunoştinţele noi de-a lungul întregii vieţi. K. Lucrarea de faţă constituie o ordonare a activităţii în funcţie de tema aleasă. realizarea de presupuneri nebănuite. ordonare ce va constitui pentru mine un următoare.• efectele instructiv . a învăţa să te desăvârşeşti în şi prin munca creatoare”. care presupune un efort susţinut de gândire din partea elevilor pentru înţelegerea deplină a fenomenului studiat şi pentru ca asigurarea succesului la învăţătură a tuturor elevilor în ceea ce priveşte cunoaşterea gramaticii este determinată cu precădere de folosirea unei tehnologii didactice moderne a cărui randament este evident. De asemenea permite căutarea de noi conexiuni între date. 9 . la care se cuvine a adăuga faptul că tot ea. moment de constatare şi un termen de raportare a activităţii CAPITOLUL II ASPECTE ALE CREŞTERII RANDAMENTULUI ŞCOLAR ŞI ATITUDINEA CREATOARE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT II. în general. noi asocieri. Optimizarea procesului de învăţare. în interiorul căruia 5 Babanski. scopul învăţământului contemporan este de a învăţa. Editura Didactică şi Pedagogică. întrucât formarea noţiunilor. învăţarea deplină reprezintă şi o posibilitate de afirmare. instruirea şi învăţarea se desfăşoară într-un context determinat şi concret. adică a unei metodologii adecvate. După Edgar Faure. este un proces foarte complex. p. 4. Locul metodelor de învăţământ în procesul instructiv – educativ Înfăptuirea obiectivelor informative şi formative ale învăţământului impune utilizarea unor metode şi procedee de lucru.

„cale de urmat" în vederea atingerii unor scopuri determinate în prealabil. a participării lor efective la dobândirea cunoştinţelor.” 6 Metoda reprezintă calea cea mai mobilă. depăşind mai uşor pragurile ridicate în calea cunoaşterii.Pedagogia generală . priceperilor şi deprinderilor. mai dinamică şi mai operaţională prin care activitatea instructiv-educativă poate fi modelată mai uşor şi mai rapid. folosind metode şi procese adecvate stadiului respectiv de dezvoltare. într-o formă intelectuală adecvată. Jerome . demonstraţia. „Oricărui copil. Cercetările recente de didactică au surprins caracteristici noi ale metodelor. V. instruirea programată cât şi metoda specifică predării gramaticii . 202 Bruner. În predarea gramaticii se folosesc atât metode comune şi altor obiecte ca: exerciţiul. Perfecţionarea metodelor se realizează în procesul zilnic prin iniţiativa şi contribuţia creatoare a cadrului didactic.analiza gramaticală. Unele dintre aceste metode sunt noi. cu scopul ca elevul să se formeze atât prin activitatea îndrumată de profesor cât şi prin cea desfăşurată în mod independent. accesibilă materialul.Procesul educaţiei intelectuale. altele ţin de tradiţie. în conformitate cu obiectivele generale şi specifice urmărite şi cu particularităţile elevilor. Perfecţionarea metodelor de învăţământ trebuie să se concentreze pe valorificarea acestora în direcţia activizării elevilor.Editura Facla. orice temă".intervin anumite variabile (factori. 59 10 . . Ştiinţifică. explicaţia. În procesul predării gramaticii aceste metode se îmbină şi se completează reciproc. unele pot fi adaptate nevoilor curente ale procesului didactic.7 Deci. copilul va progresa cu mai multă uşurinţă. p. frecvent. menţinute sub control. 1970. Timişoara. „Metoda de învăţământ este calea urmată de elevi şi profesor. condiţii). 1975. aşa cum sunt. să imprime întregii acţiuni de învăţare un pronunţat caracter formativ. prezentând într-o formă simplă. învăţarea prin problematizare. i se poate preda cu succes. la orice stadiu de dezvoltare. lucrul cu manualul. p. componente. au evidenţiat extinderea sferei şi conţinutul noţiunii. să trezească interesul faţă de problemele ce urmează a fi studiate. Bucureşti. Ed. Ele trebuie sa antreneze capacităţile şi procesele intelectuale ale elevilor. Cultivarea independenţei intelectuale a copiilor constituie domeniul metodelor de instruire care sprijină procesul elaborării structurilor operatorii ale gândirii. împrumutată din grecescul „methodos” ceea ce înseamnă „drum spre”. conversaţia. care oferă copilului 6 7 Ţârcovnicu. Unele variabile sunt bine cunoscute altele identificabile. ceea ce se relevă în definiţiile date acestui concept în literatura de specialitate. altele trebuie acceptate. Conceptul de „metodă de învăţământ îşi păstrează şi în prezent semnificaţia originală.

procedeul şi nici informaţia necesară. mijlocul de control apoi descoperirea argumentelor. căutarea de către elevi a ceea ce nu ştiu prin investigaţii individuale. propunea ca în procesul de instruire să fie miniaturizate unele procedee şi forme de activitate intelectuală complexă. Ea pune copilul în situaţia de a încerca diverse modalităţi de a afla răspunsul dorit. învăţarea prin problematizare constă în faptul că ea nu are caracter reproductiv. 1. Prin faptul că învăţarea problematizată se finalizează într-un act de descoperire a noi fapte. Dialogul euristic pentru descoperire poate fi conceput 11 . experienţei şi a conversaţiei euristice. comentează erorile. Nu putem vorbi de „problema" decât atunci când există o situaţie solicitând un răspuns. Instruirea problematizată implică parcurgerea a două momente esenţiale: a) prezentarea de către educator a sarcinilor de cunoaştere care provoacă situaţia problema. cunoştinţe. o reacţie pentru care nu avem imediat un răspuns. norma. Ele se manifestă ca două etape ale metodei euristice. Metoda descoperirii acţionează prin procedee ca: vezi. 2. Problematizarea se prezintă ca o suită de procedee şi sisteme de relaţii operaţionale care impulsionează cunoaşterea. iar încurajarea ei este respinsă de pedagogia modernă.problematizarea şi descoperirea . dar şi ca doua forme specifice de condiţionare a actului învăţării. disciplina aridă. Dintre metodele didactice cărora li se atribuie astfel de valenţe fac parte şi problematizarea şi descoperirea. logice apare ca o „rezolvare de probleme". operatorii solicitând atât „zestrea" informativă cât şi capacităţile intelectului de a valorifica experienţe de cunoaştere mereu reînnoite. prin excelenţă abstractă ispita leneviei în gândire este foarte puternică. menite să ofere tineretului pregătirea necesară rezolvării problemelor pe care le impune viaţa. cele două metode . Instruirea problematizată – îşi are originea în ideile lui J. idei. încă la începutul secolului nostru. Învăţarea prin rezolvarea de probleme implică în special demersuri deductive: regula. cercetează. compara demersurile acţiunilor sau gândirii sale cu ale altora. iar descoperirea realizează analiza obiectului cunoaşterii pe baza observaţiei. ne explicam „de ce". Pentru elevii de vârstă şcolară mică şi mai ales pentru studierea gramaticii.realizează în procesul de instruire un sistem de relaţii şi intercondiţionări. deci se organizează intelectual. ea rezultă din stabilirea de noi combinaţii. pentru un copil aflarea unei explicaţii corecte. Pe parcursul etapelor descoperirii elevul ezită. exemplele. În esenţă. înţelegi. Dewey care. iar la gramatica acţiunea se produce mai ales prin deducerea unor relaţii.şanse de a descoperi el însuşi rezolvări în situaţii noi de cunoaştere. b) cunoaşterea. Rezolvarea de probleme este un element al gândirii.

3. In mod curent începe cu fişele care la rândul lor presupun o activitate preliminară. b) punând semnul de punctuaţie potrivit.ca o conversaţie mobilă de control care evidenţiază nivelul atins de elevi în înţelegerea noilor cunoştinţe. în funcţie de natura dificultăţilor pe care le întâmpină copiii în învăţare. transformaţi aceasta propoziţie într-o propoziţie exclamativă şi enunţiativă. sugerează direcţii de reorganizare a metodicii de predare. spre deosebire de activitatea individuală. pentru familiarizarea elevilor cu noţiunea de propoziţie. „tata" şi „Andrei". Dottrens precizează următoarea tehnică: „învăţătorul dă copiilor o temă scrisă. independentă. Ce cuvinte mai lipsesc Trei propoziţii să alcătuiesc. Activitatea de individualizare a învăţământului. Pe jetoane separate sunt prezentate şi afişate cuvintele: „poveste". I. „Este”. „o". Cerinţe: a) ordonaţi cuvintele pentru a obţine o propoziţie enunţiativă. Tipuri de descoperire: a) descoperire creatoare (de invenţie) • • deductivă inductivă b) descoperire de elucidare Pentru a pregăti sistematic pe şcolarii mici pentru descoperirea creatoare este necesar să ne sprijinim pe descoperirea de elucidare care-i pune pe elevi să-şi clarifice şi să exprime corect cunoştinţele ce-i vor fi utile ulterior. S-au distribuit elevilor jetoane conţinând următoarele jocuri-ghicitoare. spiritul de emulaţie care întreţine atenţia în activitatea de învăţare." (Răspuns: „Mama lucrează" „Tata citeşte. are multiple forme de manifestare. Individualizarea învăţământului. După corectarea 12 . interesul şi în general. Am aici cuvinte trei: „Mama”. Iată cum am folosit elemente ale problematizării. stimulează curiozitatea. „minunată". Punerea în aplicare a unei „pedagogii a acţiunii" nu pare posibilă fără tratarea diferenţiată a fiecărui elev în parte." "Andrei se joacă") II.

toba. în indicarea modului executării lor.9 Explicaţia se foloseşte în predarea deductivă a unor cunoştinţe gramaticale care nu presupun un proces de abstractizare mai amplu. Robert . discută cu fiecare elev. a) conversaţia euristică este folosită în predare în cazul când se comunică noţiuni gramaticale în legătură cu care elevii au unele cunoştinţe însuşite anterior şi care constituie o bază pentru înţelegerea noului material. pp. 4. Se porneşte de !a observarea faptelor particulare. 164-167. ea constituind o formă demonstrativă a expunerii”. cântă. aşezând semnele de punctuaţie potrivite. De exemplu. sarcina elevilor fiind aceea de a alcătui şi intona corect noile exemple. la abstractizarea şi generalizarea însuşirilor lor comune. Editura Didactică şi Pedagogică. Cu ajutorul explicaţiei se pun elevii în situaţia de a stabili asemănări între exemple. Explicaţiile acestea constituie temeiul întocmirii fişelor". Conversaţia în forma euristică se foloseşte în predarea noilor cunoştinţe. 13 . în predarea noţiunii de propoziţie simplă se poate pleca de la câteva exemple ce vor fi identificate cu ajutorul elevilor: Se dau cuvintele: „fanfara. 1970. explicându-i greşelile şi arătându-i cauzele. Conversaţia . noţiunilor grama-ticale este cea inductivă.A educa şi a instrui." Cerinţe: a) identificaţi numărul propoziţiilor. concrete de limbă. iar în forma catihetică. b) rescrieţi fiecare propoziţie în mod corect. Metodica predării limbii române . în lămurirea temelor pentru acasă. la fixarea. Este folosită cu predilecţie la demonstrarea valorii unor tabele şi scheme gramaticale. vântul bate.8 În acest mod se face trecerea la un alt sistem de instruire individualizată. Editura Didactică şi Pedagogică. numit instruire programată.Bucureşti.calea predominantă în predarea cunoştinţelor. Bucureşti. fetele. ploaia. repetarea şi controlul lor. Se explică restul semnelor de punctuaţie în schimbarea scopului comunicării. 1992. 8 9 Dottrens. caracteristice. joacă. 5. In predarea gramaticii în ciclul primar. bubuie. sistem cu un mare ecou în pedagogia modernă. privighetoarea. în însuşirea şi fixarea cunoştinţelor. cântă. începe.lucrărilor. expunerea se foloseşte în puţine cazuri şi mai ales sub forma explicaţiei: „Natura explicaţiei constă în faptul că desfăşoară raţionamente.

lexicală. ele duc la fixarea şi consolidarea cunoştinţelor şi cer răspunsuri care constau în: • • recunoaşterea unor fapte de limbă.Sarcina conversaţiei euristice constă în stimularea elevilor de a descoperi sub îndrumarea învăţătorului elementele esenţiale. În textele folosite se întâlnesc variate fenomene gramaticale.). Analiza – ca metodă folosită în predarea cunoştinţelor de limbă – poate varia în funcţie de scopurile urmărite. exemplificarea unui fapt de limbă.una dintre metodele cu cea mai largă şi eficientă utilizare în predarea limbii române.. să ilustreze regulile prin exemple corespunzătoare. b) conversaţia catihetică este folosită în verificarea însuşirii cunoştinţelor. • motivarea unei situaţii lingvistice concrete („Cum explicaţi folosirea cratimei în acest caz?". de natura faptelor de limbă la care se aplică şi de modalitatea muncii efectuate. parţială sau completă.. Analiza gramaticală . caracteristice. recunoaşterea numărului de silabe dintr-un cuvânt. reproducerea unor reguli („Când se întrebuinţează virgula?". 6. fonetică.).. contribuie la dezvoltarea gândirii şi vorbirii elevilor şi urmăreşte trecerea progresivă de la procesul de abstractizare şi generalizare parcurs de copii la treapta de abstractizare şi generalizare gramaticală. identificarea sunetelor învăţate. dând astfel posibilitatea elevilor de a repeta mai multe cunoştinţe gramaticale cu antrenarea în muncă a întregii clase. Analiza gramaticală îi ajută pe elevi să înţeleagă distinct fenomenele lingvistice. clare şi concise. • • Metoda conversaţiei este mereu prezentă în procesul de învăţământ sau însoţeşte aproape întotdeauna celelalte metode de învăţământ. Întrebările trebuie să fie scurte.etc. a) Analiza fonetică se realizează încă din perioada preabecedară şi poate urmări: • • • stabilirea numărului de sunete dintr-un cuvânt.. gramaticală (morfologică sau sintactică). Poate fi orală sau scrisă. 14 . este determinată de materialul concret la care se aplică şi are un rol important în predarea cunoştinţelor gramaticale. Lucrul acesta se obţine cerându-le elevilor să motiveze exemplele date prin conţinutul regulii gramaticale şi invers. reproducerea cunoştinţelor asimilate. definitorii ale noţiunilor sau relaţiilor gramaticale între ele. în fixarea şi consolidarea lor. Un rol deosebit îl are analiza gramaticală în repetarea cunoştinţelor. etc.

ii. 15 . Analiza morfologica trebuie legata de probleme de ortografie. fiind de fapt un exerciţiu de recunoaştere. După ce elevii aprofundează studiul morfologiei se poate vorbi de analiza morfologică în sens propriu. se poate folosi atât în predarea şi consolidarea cunoştinţelor precum şi cu funcţia de prevenire şi lichidare a eventualelor greşeli făcute de elevi. Exerciţiile gramaticale sunt folosite în toate tipurile de lecţii. Exerciţiul Este o metodă prin care cunoştinţele teoretice sunt aplicate într-o formă sau alta în activitatea practică. Tot în această etapă elevii descoperă conexiunile stabilite între cuvintele propoziţiilor cu ajutorul întrebărilor. Este folosită mai întâi în legătură cu formarea familiei de cuvinte şi este mai complicată atunci când se au în vedere cuvintele compuse. fie legate între ele şi anume: a) exerciţii pentru recunoaşterea şi definirea categoriilor gramaticale. dar cu deosebire în lecţiile de transmitere – asimilare şi cele de consolidare a cunoştinţelor. interogativă. de exemplu. metoda specifică predării limbii. la analiza pronumelor dintr-un text se va avea în vedere şi explicarea folosirii cratimei precum şi scrierea substantivelor cu i. corespunzătoare nivelului cunoştinţelor de morfologie ale elevilor. 7. Exerciţiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să-i mobilizeze pe elevi determinându-i să desfăşoare o activitate intensă de gândire. exclamativă. fiind metoda principală în formarea priceperilor şi deprinderilor de exprimare. Aşa. cu cuvinte ce alcătuiesc propoziţia precum şi cu legăturile ce se realizează între cuvintele unei propoziţii. Ele pot fi grupate în două categorii care în procesul desfăşurării lecţiilor pot apărea fie separat. ci şi la formarea deprinderilor de punctuaţie. b) exerciţii care cer elevilor şi efort creator (alcătuirea unor exemple sau texte cuprinzând anumite fapte de gramatică studiate). iii. c) Analiza morfologică cunoaşte două stadii. corecte ca structură. lucru necesar şi în cazul limbii noastre. În stadiul pregătitor are rolul de familiarizare cu noţiunile gramaticale. Analiza sintactică are un rol deosebit nu numai la însuşirea cunoştinţelor şi la dezvoltarea exprimării coerente. b) Analiza lexicală este mai puţin utilizată în ciclul primar dat fiind nivelul redus al cunoştinţelor care se predau la aceste clase. Metoda analizei gramaticale. d) Analiza sintactică este şi ea practicată la început într-o fază pregramaticală când elevii sunt familiarizaţi cu felul propoziţiilor după scopul comunicării: enunţiativă. Analiza sintactică a propoziţiei se face la nivelul claselor a III-a şi a IV-a din punctul de vedere al scopului şi structurii propoziţiei.Analiza fonetică este strâns legată de ortografie şi ortoepie.

I. un răspuns adecvat la comanda socială. 1984) explică noţiunea de „optimizare" astfel: „aplicarea soluţiei optime".. atributele de „optim” şi „modern” nu s-ar putea înfăptui fără atitudinea creatoare a celor chemaţi a educa şi a instrui. Creativitatea este o însuşire care aparţine în forma potenţială aproape tuturor oamenilor. modele. 1979. Munteanu. Radu. Conform părerii exprimate de pedagogul I. care sunt elementele definitorii ale creativităţii şi cum se manifestă ea în cadrul activităţii didactice? Prin creativitate se înţelege capacitatea individului de a produce idei originale. Editura Didactică şi Pedagogică 16 . . p... Creativitatea. evident în „doze” diferite şi ea operează în diverse arii de activitate manifestându-se într-o varietate de comportamente. • II. Stoian.• să ofere condiţii prielnice pentru creşterea treptată a gradului de independenţă şi pentru dezvoltarea iniţiativei.. programare. Babanski. Al. care pentru noi înseamnă formarea capacităţilor intelectuale şi morale cerute de societate. o soluţie calitativă. Adoptând aceste constatări la personalitatea învăţătorului se poate susţine că creativitatea gândirii pedagogice este o componentă de bază a activităţii creatoare desfăşurate în procesul de învăţământ şi ca ea se distinge prin următoarele trăsături: 10 11 Babanski K. caracterizat prin noutatea. În ce constă această atitudine creatoare. ” 10 In condiţiile învăţământului contemporan marcat de profunda tendinţă de modernizare şi perfecţionare. prin „optimizarea procesului de învăţământ se înţelege căutarea constantă de către cadrele didactice a celei mai bune variante de structurare a acestui proces. Optimizarea procesului de învăţământ. I. prin „soluţie optimă” s-ar înţelege modalitatea (varianta) de lucru aleasă în scopul adaptării eficiente la cerinţele vieţii de azi şi de perspective. Roşca.2. Dacă încercăm să adaptăm definiţia pentru domeniul învăţământului. „este un proces care duce la un anumit produs”11.K. 4. de a percepe relaţii noi şi nebănuite sau de a ordona întrun sistem unic şi perfecţionat factori care aparent nu sunt legaţi între ei. Bucureşti. G.Creativitate. dar. Roşca. cu scopul de a asigura în timpul dat eficienţa maximă posibilă a rezolvării sarcinilor de instruire şi educare a elevilor. iar creativitatea gândirii este componenta principală în activitatea de creaţie. Bucureşti. Aspecte ale optimizării şi modernizării învăţământului Dicţionarul explicativ al limbii române (Editura Academiei. originalitatea şi productivitatea lui mai mare. afirma Al. să stimuleze elevii în învingerea greutăţilor.

în utilizarea metodelor şi procedeelor. înfruntarea conformismului. preocupări multiple şi este competent în diverse domenii. deşi între elementele creativităţii există o intercondiţionare reciprocă şi relativă unitate. a rutinei. a modalităţilor prin care s-a realizat predarea. pentru a stimula gândirea creatoare. determinând la elevi interes sporit faţă de acestea. El prezintă trei tipuri de învăţători cu rezultate bune în activitatea didactică. capacitatea învăţătorului de a se adapta corespunzător la solicitările formelor de activitate. Cu alte cuvinte elevii cercetează. Originalitatea învăţătorului în toate compartimentele muncii instructiv-educative presupune flexibilitatea gândirii lui pedagogice. Editura Didactică şi Pedagogică. . specificul ei. provocatoare. în modul de a organiza şi concepe lecţia în toate elementele ei. mod caracterizat prin noutatea metodelor şi procedeelor aplicate. descoperă adevărurile ştiinţifice şi mai mult. dar la care creativitatea se manifestă în forme diferite. 12 Taiel. Analizând acest element. Astfel: într-o predare demonstrativă. depind fireşte de creativitatea sa. curiozitatea şi sensibilitatea mărită faţă de om. Predarea lui stârneşte la elevi o scânteie creatoare prin faptul că stimulează gândirea independentă a elevilor. în aplicarea strategiei didactice optime. care stimulează puternic intelectul şi afectivitatea elevilor. Al doilea tip de învăţător creativ este un mare specialist. p. iniţiativa elevilor pentru asimilarea informaţiilor transmise. priveşte mai mult decât este privit. A. care rareori se pare acţionând. inventivitatea şi promptitudinea în folosirea cunoştinţelor stocate şi memorate. argumentată. ascultă mai mult decât vorbeşte şi observă mai mult decât pune întrebări. de potenţialul său creator. Elevii sunt deci cei care se văd şi se aud în clasă. cred că flexibilitatea gândirii constituie elementul dominant al creativităţii. Dat fiind faptul că fiecare lecţie îşi are individualizarea ei. experimentează învăţarea decât simt că sunt învăţaţi. originalitatea şi varietatea măsurilor întreprinse. în adoptarea celor mai adecvate măsuri pentru rezolvarea rapidă a problemelor. a situaţiilor neprevăzute şi pentru trecerea rapidă de la un gen de activitate la altul. învăţătorul demonstrează o pregătire universală.Despre creativitate. Al treilea tip de învăţător creativ este acela care nu-şi impune punctul de vedere. 1961.• originalitate. imaginaţie creatoare.68. Taiel 12 susţine că predarea creativă nu e sinonimă cu predarea bună. faţă de noile strategii didactice. Bucureşti. manifestă o combinaţie de pasiuni pe care le încorporează în predare. ceea ce produce. Din aceste trei tipuri de atitudini creatoare mi-am reţinut din fiecare unele elemente în formarea unei atitudini proprii în munca mea la clasă. A. 17 . flexibilitatea. • receptivitate. • Performanţele în activitatea învăţătorului.

 fixarea şi stabilizarea performanţei. angajează întreaga personalitate a învăţătorului în identificarea strategiei de proiectare şi realizare a lecţiei. elementelor învăţate anterior. aşadar. în practică. mijloace de învăţământ. judecăţi. Structura şi formele de activitate prin care se realizează secvenţele lecţiei se stabilesc în funcţie de conţinut. Miron şi Radu. Editura Dacia. activităţi practice etc. obiectivelor urmărite. nivelul de pregătire al elevilor. să aplice şi să mediteze asupra celor efectuate.Didactica modernă. (formarea noţiunilor/operaţiilor). Cluj-Napoca. a extrage esenţialul şi a-l fixa în noţiuni. să analizeze.Creativitatea. modele. studiu individual.  aplicarea 13 Ionescu. evenimente. SCHEMA ACTULUI DECIZIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A UNEI ACTIVITĂŢI DIDACTICE CONTINUT pentru cine? OBIECTIVE CE? DE CE ESTE NEVOIE? cu cine? cu ce? ÎN CE CONDIŢII? cum? tehnici de instruire în cât timp? când? unde? resurse necesare RESURSE/ RESTRICŢII EXISTENTE TEHNOLOGIA DE INSTRUIRE „Paşii semnificativi care urmează să fie incluşi în structura unei lecţii sunt 13  trezirea interesului. 1995 18 . să compare. a propune elevilor o activitate cu material concret şi verbal oferit. metode.  generalizarea prefigurate în obiective. respectiv a-i ajuta să observe. sensibilizarea pentru activitate. Ion . adică obţinerea performan-ţelor  comunicarea  reactualizarea  prezentarea materialului faptic. obiective. A preda înseamnă a prezenta exemple. Rezultă că „a preda” nu este sinonim cu „a spune”. a face operante cunoştinţele în exerciţii. raţionamente.

Toate acestea şi în special activităţile sedentare ale cititului şi scrisului – duc la o amplificare a solicitărilor cărora trebuie să le facă faţă fizicul şi psihicul micului şcolar. arăt sau predau. compararea ş. Dar. 19 . Neglijând acest fenomen. adaptându-se diferitelor niveluri de dezvoltare fizică. Am insistat asupra conştientizării comparării: elevii să înţeleagă că o comparare înseamnă: a constatat ce este comun şi ce este diferit.3. în observarea proceselor reale. cum sunt: abstractizarea.a. Întotdeauna am insistat asupra observării exacte a ceea ce demonstrez. prin introducerea lui în cunoştinţele elementare a!e disciplinelor. elevii puteau considera ca fiind esenţiale anumite fenomene cu importanţă subiectivă. ş. că dezvoltarea copiilor se desfăşoară în ritmuri foarte variate. în cadrul căreia se formează noţiuni. jocurilor de mişcare şi cântecelor vesele. o mare dorinţă de mişcare şi acţiune. printr-o alternare raţională a activităţilor fizice cu cele intelectuale. Abstractizarea am considerat-o ca o operaţie de gândire. caracterizată prin învăţarea sistematică în clasă. Acordând toată atenţia cuvenită abstractizării elevii au reuşit cu uşurinţă să definească. Pentru ca elevii să poată avansa de la concret la abstract am facilitat anumite operaţii esenţiale ale gândirii. Am constatat – pe parcursul anilor – că şcolarul începător are o mare capacitate de muncă şi adaptare. ci cum ar dori ei să fie. copiii admişi în clasa I consider că au ajuns la aşa numita „prima transformare de creştere”. Constatăm uneori un risc şi anume acea tendinţă ca. asigurarea feedback-ului. să intervină şi fantezia copiilor. a învăţării încordate cu pauze destinate exerciţiilor de relaxare. În general. Aceasta m-a condus la evitarea solicitărilor unilateral. astfel încât ei să nu vadă lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. a temelor orale cu cele scrise. o puternică mobilitate. cu colegii. iar pe de altă parte. a trebuit să acord o atenţie mare planificării şi structurării predării. astfel încât atmosfera de lucru şi învăţare din clasă să fie sănătoasă şi calmă. ceea ce le-a permis să suporte aceste solicitări.a. dar care sunt neesenţiale din punct de vedere obiectiv.” II. Pregătirea şcolarului începător şi prevenirea pasivităţii pentru obţinerea rezultatelor bune la învăţătură Odată cu şcolarizarea începe şi o nouă etapă de dezvoltare în viaţa copilului. deoarece capacitatea de observare este deosebit de importantă prin faptul că ea reprezintă punctul de plecare al capacităţii de cunoaştere a elevului şi sprijină în mod determinat receptarea şi asimilarea cunoştinţelor. ţinând seama de faptul că între cel mai tânăr şi cel mai vârstnic şcolar începător există o diferenţă de circa un an. prin învăţarea lui în colectiv. să explice diverse noţiuni.

4. procese de inferioritate etc. elevul îndeplineşte activităţi inutile. la legătura cu familia. în organizarea mai raţională a procesului instructiv-educativ. stăpânirea limbajului era de asemenea diferită ca şi nivelul dezvoltării intelectuale. Pentru a evita actele de indisciplină involuntară am pus pe prim plan încă din primele săptămâni de şcoala formarea unui comportament corespunzător situaţiei.Observând mai multe serii de elevi cărora le-am îndrumat paşii. Folosirea greşită a punctuaţiei sau citirea unui text fără a se ţine seama de punctuaţie denaturează sensul ideilor exprimate în text. în sensul ridicării într-un timp relativ scurt pe cei ce n-au frecventat grădiniţa la un nivel apropiat de cei ce-au frecventat-o. de lungă durată. şi. constă în activizarea lecţiei. Remediul unei astfel de situaţii. în cel de-al doilea cauzele au caracter personal: oboseala. În primul caz individul urmăreşte să realizeze o activitate pe care însă nu o îndeplineşte din motive independente de voinţa sa. Premisele cu care veneau copiii la şcoală erau foarte variate: unii frecventaseră grădiniţa. Aceasta mă determină să lupt încă din primele zile pentru omogenizarea nivelurilor de dezvoltare a elevilor. am constatat că elevul în contactul cu şcoala este dispus să-şi îndeplinească sarcinile. cu mediul de viaţă al acestuia. acţionând pentru a acţiona). convingerea imposibilităţii scopului propus. îi dă posibilitatea de a înţelege uşor şi corect cele citite. alţii nu. să fie silitor la învăţătură. a individului. Cunoaşterea şi respectarea acestor norme oferă posibilitatea celui ce scrie de a-şi exprima corect ideile iar cititorului. De aceea învăţarea normelor de ortografie şi punctuaţie reprezintă o sarcină esenţială a şcolii. fapt pentru care cei din urmă nu erau obişnuiţi cu viaţa în colectiv şi se adaptau mai greu. Procesul de familiarizare a elevilor cu normele de ortografie este un proces complex. Referitor la cea de-a doua idee am constatat că pasivitatea şi deficitul de activitate au cauze obiective sau subiective. II. Această muncă mă trimitea implicit la cunoaşterea copilului. adică a ortografiei şi punctuaţiei. Ortografia şi punctuaţia în ciclul primar Trepte în însuşirea ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar Însuşirea corectă a limbii materne presupune şi cunoaşterea codului exprimării în scris. în general să se comporte civilizat. Particularitatea învăţării ortografiei în ciclul primar este determinată de faptul că 20 . a plictiselii (când în lipsa unei preocupări. în diversificarea conţinutului activităţilor.

beau 2. fiare 1.acest proces are loc în condiţiile în care nu se poate apela la teoria lingvistică. ci doar li se arată cum se scrie corect urmând ca motivaţia lingvistică să se facă după ce obţin rezultatele necesare. să fiarbă 3. oa. să piară 3. bea 2. următoarele zece cuvinte care conţin grupurile de sunete „ea” sau „ia”! a) b) c) 1. În etapa intuitivă însuşirea scrierii corecte implică formarea unor reprezentări cu participarea analizatorilor auditivi. Predarea diftongilor se reia în clasa a II-a. grupuri ce se însuşesc mai greu putând fi confundate uneori de către elevi. unele vizând dezvoltarea gândirii şi stimularea creativităţii se efectuează pentru conştientizarea noţiunii de diftong şi pentru fixarea scrierii lor corecte. „ia”. ie ). Multitudinea de exerciţii cu cerinţe variate. cu toate că la această vârstă elevilor nu li se comunică noţiunile lingvistice pe care se sprijină normele respective de scriere. urmate de scrierea pe tablă şi în caiete a acestor cuvinte. piaţă 1. fapt din care rezultă că este necesar să cerem elevilor ca în orice moment al vorbirii sau citirii să pronunţe corect. viaţa 21 . CONCURS DE ORTOGRAFIE: Veţi putea obţine zece puncte. după dictare. În trimestrul al II-lea al clasei I elevii fac cunoştinţă cu o serie de cuvinte care conţin diftongi: „ea”. vizuali şi verbo-motori. insistându-se asupra faptului că diftongii nu se despart în silabe diferite (moa-ra ) sau pot forma o singura silabă (ea. Normele de ortografie nu pot fi evitate nici chiar la clasa I. „ie”. clar şi precis toate cuvintele folosite în vorbire. În vederea prevenirii greşelilor şi a formarii unei scrieri corecte a cuvintelor ce conţin diftongi este necesar să se insiste asupra pronunţării corecte şi clare cât şi asupra formării la alfabetare a cât mai multor cuvinte ce conţin diftongi. De-a lungul perioadei abecedare insistăm asupra înţelegerii de către elevi a raportului dintre pronunţare şi scriere. „oa”. să piară 3. a II-a şi începutul clasei a III-a). În învăţarea ortografiei în ciclul primar distingem două etape: 1) învăţarea ortografiei pe baze intuitive (clasa I. corectându-i atunci când este cazul. ia. 2) învăţarea ortografiei prin cunoaşterea raţională a fenomenului lingvistic (clasa a III-a şi a IV-a). daca veţi scrie corect. beau 2. Ca o regulă generală elevii trebuie să ştie că în majoritatea cazurilor scrierea redă întocmai pronunţarea.

Se scrie întotdeauna „â” (nu î) în interiorul cuvintelor. înşeală 10. Număraţi. cu excepţia celor menţionate la punctul 2. ==> neîmpăcat. oşean Marcaţi în căsuţe 1 dacă scrierea este corectă şi x dacă scrierea este greşită. greşeală 10. îl cheamă 5. zeească 7. întâi. gheaţă 6. român gând mână pâine 22 . urî. ==> oriîncotro. N. Tot „î” se scrie şi în interiorul unor cuvinte formate prin adăugarea unui grup de sunete sau a unui cuvânt înaintea unui cuvânt ce începe cu sunetul „î” (derivarea cu prefixe). 2.B. creează 7. împărat. blochează 5. 1. ==> preaînalt. coborî. gorjean • 4. Se scrie întotdeauna „î” (nu â). amărî. gheaţă 6. ceaun 8. ceai 8. semi + întuneric ==> semiîntuneric. Exemplu: ne + întrecut ne + împăcat prea + înalt ori + încotro ==> neîntrecut. la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl. 3. căptuşeală 10. apoi. orăşean 4. ceas 8. Cele trei variante se pot utiliza la intervale de timp. înger. punctele obţinute! • Scrieţi forma corectă a cuvintelor pe care le-aţi scris greşit în timpul concursului. marchează 5. dugheană 6. îmbărbătez. îţi . pentru a se putea constata fixarea durabilă a deprinderii. se furişează 9. dumnezeească 7. deranjează 9. se aşează 9. Tot în clasa I se învaţă scrierea cu „â” şi „î” precum şi regulile după care se întrebuinţează aceasta.4.

lână. (nu înfăţişind. întoarcere 3. hârtie. început c) 1. vâjâi etc.a. Se scrie „â” şi nu „ă” în cuvintele: cârâi. (a) pârî. mârâi. Notaţi cu 1 răspunsurile corecte şi cu x cele greşite. pâine 2. (a) coborî. angajind ş. pentru a obţine cele zece puncte la concurs.a. Se scrie şi se pronunţă . încântare. Număraţi punctele şi corectaţi cuvintele scrise greşit! a) b) 1. înoată 2. întindere.coborâre scărţăi. CONCURS DE ORTOGRAFIE: • Scrieţi corect. român. (nu cărăi. următoarele zece cuvinte. până. cântă 3.) Exerciţii de consolidare a regulii ortografice: 1. neînceput. 5. ne întrecem 23 . ş. scârţâi. angajând. văjăi).ând (nu ind). târî. rămâne 3. după consoanele „s” şi „j” în cuvinte ca: înfăţişând. nu pârâm 1. mărăi. 4. cu litera î sau â. Transcrieţi următoarele cuvinte în interiorul diagramelor după modelul dat! (cuvinte care conţin şi „î” şi „â”): gând. fântână. scânteie ş.a. întrecere 2. întuneric.

exterior. Această temă se reia în clasa a II-a. ea. iepure. erate. la început formând singure o silabă iar apoi în diftong (ceas. reîncepe 7. Aceste sunete se rostesc atât separat. ghe.4. a se hotărî 8. ghi). eram ş.a. grâu 9. geană. ieri. ci. a înmâna 6. mănânci 5. cât şi în cuvinte. iertare. încântare 6. neînţeles puncte 4. neînceput 7. întâmpină 6. Se scrie si se citeşte „ie” iederă Se scrie şi se citeşte „e” etaj Se scrie „e”. cântând 9. exclamare. electric. cheamă.se citeşte „ie” erau O atenţie deosebită se acordă încă din clasa I predării şi consolidării sunetelor redate în scris prin grupuri de două sau trei litere (ce. eşti. semiîntuneric 10. iederă. gheaţă) şi în triftong (ceai. Exemplu: • Tăiaţi grupul de litere necorespunzător! Scrieţi pe caiete forma corectă a cuvintelor: g i g e antă G e orgeta G i ci ai ce ce ară ci 24 . ei. exact. este. erou. era. a urî 5. grupându-le într-un tabel după modelul dat! etaj. Exemplu: Transcrieţi cuvintele următoare. ieftinire. neîncredere 7. chi. ciuperci. pământ 5. energie. ierburi. iepe. erai. reînvaţă Total: puncte 4. hotărâtor 9. ge.). che. oriîncotro 10. Ieremia. bineînţeles 10. de asemenea asupra scrierii corecte a cuvintelor în care se pronunţă „ie” şi se scrie „e” (eu. este. neînvăţare puncte Insistăm. a dărâma 8. gi. ea coborî 8. ea. ceainic). el.

după dictare. Tot atunci elevii învaţă că în situaţia în care un cuvânt nu încape în întregime pe un rând. exigent. precum şi exerciţiile prevăzute în manual sau create de învăţător. Este cazul literei „x”. exagerat. când elevilor li se cere să despartă în silabe cuvinte folosind toate posibilităţile de despărţire admise la capătul rândului. încă din perioada preabecedară. La început folosim cuvinte care sa nu creeze dificultăţi la despărţirea în silabe şi să nu fie excepţii de la regulă. exces. exemplu. puteţi obţine zece puncte! (Câte un punct pentru fiecare cuvânt scris şi despărţit corect!) excelent. xerox. Aceste cunoştinţe se consolidează prin diverse tipuri de exerciţii şi se reiau în clasa a II-a. dictare). În scopul consolidării deprinderii de scriere corectă de mare utilitate sunt: exerciţii de alcătuire a cuvintelor cu ajutorul alfabetului decupat. se desparte în silabe (scriindu-se silabele care încap iar celelalte pe rândul următor). Despărţirea cuvintelor în silabe se consolidează la fiecare lecţie. Scriind corect. oxigen. Mexic. Precizăm că există o serie de cuvinte în care sunetele cs se şi scriu aşa cum se pronunţă: Alecsandri. 25 . Familiarizarea elevilor cu noţiunea de silaba se realizează tot pe cale intuitivă. Exemplu: • Concurs de ortografie. cocs. folosită ca semn grafic pentru sunetele „cs” sau „gz”. exerciţii de scriere (copiere.ci artă ce pi ce or ci g e g i ografie min g a e g i chi amă che ge h gi h are Formaţi cuvinte pornind de la grupurile de litere următoare! Scrieţi cuvintele formate pe caiete! rapi________ ___________ cio ___________ ___________ cea ___________ ___________ un_________ ___________ gea _____________ _____________ _____________ _____________ Tot în clasa I elevii întâlnesc şi situaţii în care unei singure litere îi corespunde în pronunţare un grup de două sunete. exact. exerciţiu. următoarele cuvinte şi despărţindu-le în silabe.

zece cuvinte? Încercaţi! 26 . Corectaţi cuvintele scrise greşit. Cele două variante pot fi aplicate la intervale de timp pentru a constata fixarea deprinderii. după dictare.Exemplu: SĂ NE VERIFICAM SCRIEREA! 1. 2. b) Despărţiţi în silabe cuvintele dictate! Tot în clasa I elevii sunt familiarizaţi cu pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale duble: „e – e. Exemplu: CONCURS DE ORTOGRAFIE: 1. toate cuvintele următoare: a) se înnorase înapoiere se înnămolise (text) accesibil înaintat înnodat el înoată accent accident înnoitor b) înnăscut înaintaş înnegrit accident se îneacă occidental înălbit accidental acces înnebunit Scrieţi 1 în dreptul fiecărui cuvânt scris corect şi 0 în dreptul cuvântului scris greşit. portret. N. concursuri ce fac mai uşoară şi mai atractivă însuşirea normelor ortografice pe cale intuitivă. Calculaţi apoi numărul punctelor obţinute. creion. după dictare. sticlă. „u –u” precum şi cu modul de rostire şi scriere a cuvintelor ce conţin consoane duble: „cc”. nouă. a) Scrieţi după dictare următoarele cuvinte: pachet.B. scriind corect. Puteţi obţine zece puncte. „nn”.” „i – i”. jocuri didactice. funcţionar. „rr”. daca veţi scrie corect. alee. vatră. „ss”. Şi în acest caz la îndemâna învăţătorului stau numeroase exerciţii ortografice. despre. Puteţi obţine zece puncte în numai zece minute. poet.

reevaluare 2. elevii vor observa că forma nearticulată are un număr de silabe. a reeduca 8. Pentru a stimula dorinţa de asimilare a cunoştinţelor noi. 27 . a coordona 9. am aplicat diferitele tipuri de exerciţii.i . tranşee 6. eu coordonez 9.pu . liceeni 10.puişorii articulată are cu o silabă în plus. reeditare 2. „-ii”.a. Exemplu: pui – puii puişori . pe când forma Scrieţi în locul liniilor formele potrivite ale cuvintelor dintre paranteze! (dimineaţa) a) În cursul _____________ suntem la şcoală. când elevii primesc sarcina de a copia cuvintele din coloanele abecedarului. a încunoştinţa 8. eu cooperez 9.a) 1.ii) (pu . fiinţă 3.şo – rii) Astfel. fiindcă 4. cooperare 4. turnee 6. idee 10. începând din clasa I. respectiv sunetul şi litera „i” la sfârşitul unor cuvinte: „-i”. b) Cuibul______________ este la adăpost de viscolul __________ . fiică 3. (rândunica) (iederă) (clădire) (iernii) c) Frunzele __________ acoperă zidul ___________ . a înştiinţa 7.i . zoologie c) 1. coordonator Scrierea substantivelor terminate în „i”. a reechilibra 7. a înştiinţa 8. perpetuu 5. „-iii” se învaţă mai întâi intuitiv. Exemplu: • (pui - pu . feerie 10. a reedita 7. reexaminare 2. coreeni b) 1. muzee 6. Tot acum scoatem în evidenţă deosebirea dintre un substantiv la masculin plural şi cel la masculin plural articulat. cooperare 4.şori . alcool 3.ş. ambiguu 5. continuu 5.

Cu ajutorul gramaticii este validată învăţarea anterioară. o adresare sau o chemare. De pildă. au fost notate astfel: • cu 1. Deprinderile ortografice formate pe calea practic – operaţională constituie punctul de plecare în însuşirea unor cunoştinţe gramaticale. În folosirea virgulei regula însuşită în clasa a II-a se aprofundează şi se extinde prin acumulări de ordin ştiinţific în clasele următoare. că nu se desparte prin virgulă subiectul de predicat. • cu x. dacă întregul grup era scris corect. Tot în această perioadă elevii sunt familiarizaţi cu utilizarea virgulei între atribute. toţi vizitii 1 = 1 punct. Cele zece grupuri de cuvinte scrise după dictare. dacă grupul de cuvinte era parţial corect • cu 0. harnicii muncitori 9. „-ii”. operaţiile gândirii precum 28 . care n-au putut fi însuşite în clasele I şi a II-a. geamgiii voştri 10. toţi vizitiii 4. după însuşirea regulii de scriere a cuvintelor „noştri”. Astfel elevii află că se pot despărţi prin virgulă mai multe cuvinte care constituie subiectul multiplu în propoziţie. realizată pe cale intuitivă. am organizat următorul concurs de scriere corectă: 1. puii noştri 5. cu separarea cu ajutorul virgulei între vorbirea directă şi cea indirectă. grijuliii barcagii 8. „-iii”. x = o jumătate de punct. Cunoaşterea raţională a normelor de ortografie este a doua etapă a învăţării ortografiei în ciclul primar şi este specifică pentru clasele a III-a şi a IV-a.De un mare succes se bucură şi jocul didactic ori concursurile ortografice prin care se realizează fixarea deprinderii de scriere corectă. Şi în acest caz învăţătorul are sarcina de a utiliza cele mai adecvate tipuri de exerciţii în scopul fixării deprinderii de scriere corectă şi care să stimuleze atenţia. uneori mai multe complemente care lămuresc aceiaşi verb (dacă nu sunt legate de conjuncţia „şi”. regula ce urmează în timp după învăţarea scrierii cu „-i”. când gramatica apare ca obiect distinct în programă. toţi macaragiii 6. inginerii voştri 7. copiii noştri 3. pe de o parte şi stimularea spiritului de competiţie la elevi pe de altă parte. nişte copii 2. dacă grupul de cuvinte era scris greşit. a normelor de ortografie şi se comunică reguli generale noi. „voştri”. cu separarea prin virgulă a cuvintelor ce exprimă o strigare.

După ce s-a însuşit noţiunea de verb. de exemplu: • Concurs de ortografie a) Scrieţi corect. Iată câteva posibilităţi de aplicare a cunoştinţelor noi în situaţii concrete: • Transcrieţi textul. grupurile de cuvinte de mai jos şi veţi obţine zece puncte! b) Scrieţi 1 în căsuţa corespunzătoare cuvintelor scrise corect şi 0 în căsuţa alăturată scrierii greşite! c) Calculaţi apoi punctajul! a) . În scopul trezirii interesului pentru asimilarea noilor cunoştinţe un rol deosebit îl au: concursurile de ortografie. Am încercat de asemenea să obişnuiesc elevii să folosească „Îndreptarul ortografic. după semnul întrebării şi al exclamării. după dictare.a. de corectare a unor greşeli intenţionat incluse în text. exerciţii de ordonare a cuvintelor în propoziţii. compuneri gramaticale. Ele vizează: • folosirea iniţialei majuscule după punct. Treptat cunoştinţele elevilor referitoare la scrierea cu litere iniţiale majuscule se îmbogăţesc. autodictări ş.Uită-mă! . Scrierea cu iniţială majusculă se învaţă încă de la primele lecţii ale perioadei abecedare. ortoepic şi de punctuaţie” ori de câte ori nu sunt siguri de scrierea anumitor cuvinte.şi spiritul de competiţie al elevilor. Gabriela se întorcea acasă în drum spre casă a trecut prin parc pomii erau plini de flori albe şi roz ce frumos miroseau fluturi şi albine zburdau din floare în floare copiii zburdau veseli ce minunat e în aer liber o ploaie călduţă începu ca din senin . majuscula la început de vers etc. De exemplu: exerciţii de scriere după dictare.am să mă adăpostesc sub coroana stejarului bătrân.” Ortografia şi punctuaţia se învaţă în toate împrejurările în care elevii au posibilitatea de a se exprima în scris. completând semnele de punctuaţie care lipsesc! Daţi fiecărui text un titlu potrivit! „Într-o zi de primăvară.a. se realizează potrivit programei lecţii speciale pentru exersarea folosirii cratimei. lecţii în care elevii învaţă faptul că aceste cuvinte (din care unul este verb iar celălalt – altă parte de vorbire) se scriu cu cratimă între ele şi se rostesc într-o silabă.Lasă-mă! 29 b) s-ar plimba m-aţi vizitat ei sar coarda . compuneri gramaticale ş.Caută-mă! . de autodictare. spuse fetiţa când ploaia a încetat a pornit repede spre casă. exerciţii de scriere după dictare.

op. în succesiunea lor. elevii au de parcurs două etape: a) însuşirea tehnici cititului. Bazele formării lor se pun în clasa I. cit. fapt care aduce după sine tratarea diferenţiată a elevilor folosind metode şi procedee adecvate. în învăţarea ortografiei. deoarece predarea limbii romane se realizează potrivit principiului concentric. 14 Dottrens. Corectarea permanentă a caietelor elevilor. Învăţătorii sunt primii care au răspunderea formării deprinderilor ortografice corecte. selectarea celor mai adecvate metode şi procedee didactice. cu tot ce implică aceasta.Du-mă! m-am pregătit m-ai ajutat nu mai aştept luna mai m-a sfătuit m-as opri m-ar aştepta ducându-mă saturându-se obosindu-te grăbindu-vă ducându-ne Pentru asigurarea succesului în învăţarea ortografiei de către toţi elevii este necesară respectarea particularităţilor de vârstă. să redea în scris conţinutul unui text citit fără a face greşeli de ortografie. dar procesul formării şi mai ales al perfecţionării lor este mult mai îndelungat. II.5. utilizarea caietului cu greşeli tipice.Trimite-mă! . 30 . deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe. vor fi capabili să ia notiţe. Dacă pe parcursul celor patru ani învăţătorul insistă asupra formării deprinderilor de scriere corectă la elevi. În ciclul primar. normele ortografice date elevilor să nu depăşească posibilităţile lor de înţelegere.. Legătura dintre citire şi scriere Procesul formarii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex. R. Pentru aceasta este nevoie să cunoaştem particularităţile individuale ale elevilor.. la trecerea în ciclul gimnazial elevii nu vor întâmpina greutăţi. se parcurg mai multe etape. De aceea. până când cititul şi scrisul devin mijloace de autoinstruire. Aceasta presupune ca volumul cunoştinţelor. le voi trata. 15. utilizarea de material intuitiv bine conceput sunt obiective ce stau în faţa învăţătorului care să conducă la înlăturarea greşelilor ortografice. cum este şi firesc. Scrierea corectă este un obiectiv important şi permanent în toate clasele ciclului primar şi la toate disciplinele de învăţământ. . proiectarea şi organizarea unor activităţi didactice dinamice şi atractive. p. continuând şi în clasele următoare. Pentru a-şi însuşi deprinderea cititului până la nivelul la care el să poată constitui „o metodă de lucru care să-i facă pe elevi în stare să-şi completeze singuri instruirea elementară pe care au primit-o în şcoală”14 .

Numai dacă nu urci treptele rămâi jos la baza scării. e spontan. pauze. de două (. sistemul scris se manifestă grafic. în scopul folosirii cărţii ca izvor de informaţie şi de formare. stabilirea locului fiecărui cuvânt în propoziţie sau frază şi înţelegerea sensului acestora. omul foloseşte ambele sisteme. Deosebiri mai mari între cele două variante apar când urmărim construcţia dialogului. fiecăreia corespunzându-le două sisteme interferente ale aceleiaşi limbi. care sunt aspecte coexistente ale limbajului standard. Dacă fiecare elev a trecut gradat şi în timp prin aceste etape nu are cum să rămână în urmă la citire. a avut întotdeauna la bază o activitate conştientă. repetiţii. care. trecerea pragului de la silabă la cuvânt. 1975. Ele au trăsături care le particularizează. astfel. limbajul standard fiind „în primul rând limbajul adresării directe. Voi reda în continuare câteva componente care m-au ajutat în mod deosebit în realizarea la clasa I. pag. ca deprindere intelectuală. Actul citirii.). nuanţele sunt marcate prin mijloace specifice: debit verbal. pentru a fi deplin concordantă cu normele gramaticale şi. Romalo Valeria . distanţa dintre cele două forme de comunicare este mai greu de pus în evidenţă.. În comunicarea orală. Preponderent utilizată este varianta orală. în forma orală. modulaţiile tonului. al dialogului sau al monologului. cuvinte şi expresii incidente. printr-o suită de grafeme. frecvenţa enumeraţiilor de tip „întrebare – răspuns”. printr-o succesiune de foneme.b) însuşirea capacităţii de a se orienta într-un text citit. 15 Guţu. Realizarea comunicării verbale este posibilă pe două căi: orală şi scrisă. O condiţie care a asigurat învăţarea corectă şi într-un ritm rapid a acestei deprinderi a constituit-o conştientizarea actului cititului. Dar datorită faptului că limbajul standard presupune un anumit grad de instrucţie. unirea literelor în silabe şi realizarea câmpului de citire de o silabă. Sistemul oral se manifestă sonor. Deşi corespondente cele două sisteme nu coincid. În cadrul comunicării. Editura Didactică şi Pedagogică. în funcţie de împrejurări. în mod independent. nedirijat. prezenţa enunţurilor incomplete ş. Comunicarea scrisă impune o mai riguroasă selecţie a materialului oferit de limbă. Bucureşti. Comunicarea orală are şi alte trăsături: abundenţa elementelor interogative şi afective. o atenţie mai accentuată acordată exprimării. al conversaţiei de la om la om..a.Probleme ale perfecţionării comunicării verbale. inteligibilă prin ea însăşi. ordinea specifică a cuvintelor.”15 Frecvent folosită este însă şi varianta scrisă a limbajului standard. a actului cititului: • • • • recunoaşterea literelor şi asocierea lor corectă cu sunetele corespunzătoare. pe când în cea scrisă e mai elaborat. îndeosebi. 39 31 .

cea scrisă. Între ortoepie (pronunţarea corectă a cuvintelor limbii) şi limbaj (manifestarea sistemului limbii în actul viu al comunicării există o strânsă legătură. altfel spus. Printr-o sporire a intensităţii vocii. organizate sintactic. Ca şi în cazul cuvântului schimbarea accentului în cadrul propoziţiei este în măsură să modifice înţelesul ei. Pe lângă aspectul neplăcut. 3. De pildă. Educarea aparatului vorbirii (realizată în mai multe etape. pauzele. cavitate bucală. prin fragmentarea frazei în segmente izolate. Se ştie că accentul are. Accentul joacă însă un rol important şi în propoziţie. Unul din marii noştri 32 . ie ). intenţiile vorbirii. una din formele prin care comunicarea scrisă înrâureşte comunicarea orală este construirea unor enunţuri complete. „pi undi” (pe unde) etc. printre altele. Un prim obiectiv pe linia formării deprinderii de citire corectă a elevilor trebuie să fie ameliorarea rostirii. 2. prin exerciţii de gimnastică). eau. propoziţiilor şi frazelor. iai). mai întâi.. ia. mai ales în lucrările referitoare la tehnica vorbirii scenice. 5. premisa fundamentală a însuşirii ortografiei (a scrierii în conformitate cu un sistem de reguli). la rândul ei. o pronunţare neglijentă ridică serioase dificultăţi în plan ortografic şi în înţelegerea celor spuse sau scrise.Între cele două forme se exercită însă şi întrepătrunderi.dudúie. totodată. în mod corespunzător. fără de care actul comunicării scrise anevoie ar putea avea loc. Strâns legată de accentuarea cuvintelor este sarcina de a obişnui elevii să folosească. Accentuând o silabă sau alta. care acţionează în interiorul cuvântului. Principalele sarcini ce decurg din acest obiectiv sunt: 1. Despre importanţa expresivă a pauzei s-a vorbit destul.vesélă. a pronunţiei greşite în cazul unor diftongi (ea. Varianta orală este inovatoare. Rostirea corectă a cuvintelor ne ajută să valorificăm exact conţinutul logic al noţiunilor folosite.. Pronunţarea corectă constituie. Respectarea acestor reguli duce la înlăturarea pronunţiilor regionale. mai conservatoare. Exemplu: dúduie . formarea unei dicţii corecte. un rol fonetic. véselă . Pronunţarea exactă şi clară a sunetelor vorbirii. triftongi (eoa. Respectarea regulilor de pronunţare corectă a cuvintelor asigură realizarea în bune condiţii a comunicării verbale. de exemplu: „videm” (vedem). pentru a căror rostire corectă „Îndreptarul ortoepic” stabileşte reguli precise. scoţând în relief unul sau altul din cuvintele componente. prin folosirea corectă a organelor articulatorii (laringe. a consoanelor duble etc. Comunicarea orală. al sintagmelor. vorbitorul subliniază acele cuvinte care au o semnificaţie mai mare pentru ceea ce vrea să transmită. o influenţează pe cea scrisă. 4. schimbăm însuşi cuvântul. cavităţi nazale). Accentuarea corectă a cuvintelor şi grupelor de cuvinte. grupurilor de sunete şi a cuvintelor. Cunoaşterea regulilor ortoepice care stabilesc pronunţarea corectă a sunetelor.

Editura Didactică şi Pedagogică. Fiecare dintre aceştia îşi are importanţa sa.„-i” final vocalic (pomii. formarea şi consolidarea multora din regulile ortografice. tonului în vorbire.Ortografia în şcoală.„-i” final semivocalic (asilabic: grei. pui) . după cum pronunţiile neîngrijite.”16 7. umpli) . doi şi trei „i” a cuvintelor.„-i” final vocalic accentuat (veni. o strălucire în plus. Exerciţiile de modulare a vocii. Bucureşti. Vizează cultivarea vocii pentru a ajunge să cuprindă un registru variat de tonalităţi. uni) 16 17 Livescu. Bucureşti. Anca . contribuţia lor decisivă la dobândirea abilităţilor ortografice constituind obiectul unor studii speciale publicate în anii din urmă. se capătă deprinderea folosirii expresive a accentelor. a vorbi. afectarea ş. femei. 33 . În cazul scrierii cu un „-i” nu se sesizează valoarea fonetică a următoarelor fenomene: . voi) În cazul scrierii cu doi „-i” nu sunt sesizate întotdeauna valori ca: . potrivite intenţiilor intime ale vorbirii. rostirea sacadată. ideea că pronunţarea corectă şi clară a cuvintelor asigură. 1970.Despre dicţiune. constituind premisa însuşirii corecte a normelor ortografice şi de punctuaţie în planul exprimării scrise.a. Nu e nici o contrazicere între arta de a vorbi şi arta de a tăcea: e numai o completare. Prin dese exerciţii de recitare se însuşeşte dicţia specială reclamată de rostirea versurilor (în funcţie de specificitatea prozodică a fiecărui gen: poezie lirică. 16. precipitarea. imprecise. nazalizarea. Ion Livescu.„-i” final vocalic neaccentuat (metri. văz.actori. rapide pot constitui principalele cauze ale multor greşeli de ortografie. dramatică). monotonia. unii scriindu-se greşit pomi. epică. . G. cunoaşterea gramaticii. p. Întreaga suită de exerciţii care urmăresc educarea dicţiunii poate contribui la eliminarea din vorbire a unor defecte precum: bâlbâiala. în formarea deprinderilor de scriere. care se adaugă cuvântului sau intenţiei. a vorbi chiar mai cuprinzător decât spun vorbele. Ortoepie şi ortografie Este ştiut că însuşirea ortografiei (totalitatea regulilor de scriere corectă a cuvintelor unei limbi) se sprijină pe mai mulţi factori: auz. în bună măsură. De exemplu.„-i” final scurt (asilabic: pomi). Editura Ştiinţifică. 1973. debitului verbal. se comit destul greşeli în scrierea cu unu. spunea în această privinţă: „Arta de a tăcea înseamnă. . pauzelor. memorie motrică.17 Trebuie totuşi subliniat. Beldescu. în contextul general al prezentei lucrări. de foarte multe ori. Scara tonalităţilor poate fi lărgită prin folosirea lecturii cu glas tare şi mai cu seamă a recitării.

1971. cabătut). Sunt cunoscute greşelile produse de confuzia făcută de şcolarii mici. accentele în cuvânt. Exerciţiile de despărţire a cuvintelor în silabe îi ajută să precizeze locul tăieturii silabice. ştiind că o silabă se constituie în jurul unei vocale.. . copilul percepe latura fizică. scriindu-se greşit copii) ş. adesea. exerciţiile de acest fel cultivă la elevi simţul auditiv. Practica didactică foloseşte diferite exerciţii ortografice. Beldescu. între sunet şi literă.” 19 • Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Sunt exerciţii cu cea mai mare eficienţă pe linia implicării ortoepiei în procesul didactic al însuşirii ortografiei. fără a fi capabil să marcheze grafic unităţile cu individualitate mai puternică de cele cu individualitate mai slabă. „cu condiţia ca în prealabil să fie asigurată însuşirea normelor ortoepice”18 Ortoepia se află în concordanţă cu semnificaţia mesajului şi. Exerciţiul care urmăreşte o excitabilitate la stimuli verbali. Editura Didactică şi Pedagogică.Baze lingvistice pentru teoria şi practica predării limbii române. ci indispensabilă este apelarea sistematică la raportul pronunţare/ semnificaţie/ scriere. Bucureşti. pentru diferenţierea lor (exemplu: carteaţiarată. influenţei pronunţării. pronunţia literară şi. .doi „-i” vocalici („-i” vocală neaccentuată + „-i” vocală accentuată. fără însă a-i sesiza înţelesul integral şi. realizează concordanţa sau deosebirile dintre pronunţare şi reprezentarea grafică. prin exerciţii repetate.. care. Voi consemna câteva: • Exerciţiul de educare a percepţiei limbajului: Având în vedere faptul că. ceea ce impune ca bază a învăţării formelor menţionate folosirea raportului dintre pronunţare şi scriere. indică normele ortografice. 1973. în învăţarea normelor ortografice nu e suficientă invocarea relaţiei pronunţare/scriere.Ortografia în şcoală. ex. Nu numai necesară. „este o formă de antrenament perceptiv. Editura Didactică şi Pedagogică. în consecinţă.a. Asemenea greşeli se datoresc. 19 34 . iar modalitatea lui e analiza mesajelor fără mijlocirea conceptelor gramaticale. pentru formarea capacităţii de a percepe integral limbajul. adesea. Georgeta Clara . când încep să înveţe a scrie. Aşadar. Punând corect. 197. înmii) De asemenea în cazul scrierii cu trei „-i”. e necesară educarea percepţiei sale. Copiii. secvenţa sonoră a comunicării verbale.duc la formarea deprinderilor de scriere corectă. • Exerciţiile tradiţionale de „dictare fonetică” În practica învăţării ortografiei din trecut s-au folosit şi continuă să se folosească cu succes mai multe variante ale dictării fonetice: 18 Chiosa. concomitent. p. plecând de la relaţia amintită. G. ex. împreună.doi „-i” vocalici („-i” vocală accentuată + „-i” vocală neaccentuată. Bucureşti.

Acest exerciţiu contribuie însă la formarea memoriei motrice. valabile pentru toţi membrii unei comunităţi. 128 ibidem 35 . „pe conceptul de structură. existenţa externă).. un aspect de bază al formării deprinderilor elevilor de a vorbi şi scrie bine este familiarizarea lor cu sistemul gramatical al limbii române actuale. II. virtuală) şi 2. întemeindu-se deci. limba (sistem de elemente. o anumită discreditare. 6. individuală a limbii.dictarea selectivă (în cadrul căreia se scriu numai cuvintele cu implicaţii ortoepice şi ortografice deosebite). Este lucru verificat că. Noţiunea de limbaj se referă la procesele care caracterizează activitatea psihică de însuşire şi folosire a limbii de către indivizii integraţi într-o comunitate socială. • Copierea. Comunicarea între oameni are loc însă în anumite condiţii. pe cel de operaţie lingvistică cu structuri şi pe aplicaţiile sau consecinţele didactice ale acestor concepte. Memoria motrică acţionează în strânsă legătură cu memoria vizuală. ceea ce face ca relaţiei limbă (sistem) – vorbire (mesaj) să i se adauge încă două componente: a) atitudinea locutorului (şi a interlocutorului) şi b) influenţa contextului socio-cultural. în cadrul studierii limbii materne. existenţa internă. cu cât elevii sunt mai mici şi cunoştinţele lor gramaticale mai reduse. cu mecanismele ei de 20 21 tipuri de organizare fonologică” sau „structuri prozodice (intenţionale. .dictarea cu explicaţii fonetice prealabile (pentru prevenirea greşelilor). „exerciţiul structural este un lanţ de operaţii cu structuri”. transformarea. copierea fiind un exerciţiu care fixează deprinderi ortografice. factor important în dobândirea deprinderilor ortografice. guvernat de reguli.”20 Exerciţiile structurale pot avea ca obiect „silabe ca structurale sunt: repetiţia simplă. Utilizată excesiv în şcoala de altădată.autodictarea fonetică (elevii îşi dictează un text cunoscut. . Ortografia – expresia grafică a însuşirii limbii Actul comunicării verbale relevă o dublă existenţă: 1. ca exerciţiu ortografic. pe nedrept. copierea. prin asocierea văzului cu acte motrice reflexe. substituţia. cunoaşte azi. pag. Definit din punct de vedere lingvistic. de accent)” 21 Tipurile de exerciţii ortografice idem. cu atât văzul capătă un rol mai mare în însuşirea scrierii corecte. vorbirea (realizarea concreta. în gând sau cu voce tare). • Exerciţiile structurale. Toate exerciţiile menţionate fac parte din complexul proces practic-aplicativ al formării deprinderilor ortografice în şcoală. Aşadar.

3. reduce sau modifica formele flexionare la pronumele relativ „care”. social – cultural. op. diftongarea lui „e” iniţial în neologisme. pe această temă. Exerciţiul – modalitatea didactică cea mai eficientă în însuşirea şi consolidarea deprinderilor ortografice la clasele I – IV 22 23 Chiosa. care are anumite particularităţi de pronunţie (tendinţa de evitare a hiatului. Geogeta Clara. p. Când intră în şcoală. particularităţi de morfologie (tendinţa de a elimina. forma expozitivă fiind greoi folosită. Le consemnez aici. dispariţia unor consoane finale. contextul situaţional fiind realizat şi el prin aceleaşi mijloace.7. reiese că trăsăturile care caracterizează limba vorbită de copii se referă la trei aspecte principale: 1. este dialogul. formele de genitiv – dativ ale articolului şi adjectivului demonstrativ.” 23 Mijloacele tehnice de realizare se constituie într-o variata gamă de exerciţii pe care metodicele de specialitate le prezintă pe larg. întrebuinţarea mărcilor suprasegmentate. mai mult sau mai puţin deosebite ca organizare.funcţionare. treptat. II. o perioadă de ridicare a exprimării orale la nivelul limbii uzuale îngrijite (perioada învăţării scrisului şi cititului). cit. intuitiv. elevii stăpânesc aspectul verbal al limbii materne. specialiştii în didactica recomandă. a formelor scurte ale verbului „a fi”) etc. aspectul specific limbajului copiilor (mai puţin cercetat în etapa de după intrarea copiilor în şcoală). extralingvistice.”22 Forma principală de utilizare a limbii vorbite de către elevi. la intrarea în şcoală. o folosire ideală în care comunicarea se stabileşte prin mijloace strict lingvistice. pentru ca „aspectul scris al limbii reprezintă o exprimare independentă de anumite situaţii concrete. folosirea anumitor forme verbale şi utilizarea formelor populare de viitor. apoi asimilarea consonantică în interiorul cuvintelor şi între cuvinte. Şcoala trebuie să-i ajute. 70 idem. particularităţi în sintaxă (structura simplă a frazei. fluctuaţia accentului în cuvânt). 71. aspectul vorbit al limbii (opus celui scris). p. aspectul imprimat de mediul geografic. să treacă de la limba vorbită la limba scrisă. utilizarea rară a pronumelui de identitate. a elementelor relaţional nemarcate.. Din cercetările efectuate în ultima perioadă de timp. întrucât sunt parte integrantă a procesului complex de formare a deprinderilor ortografice la elevul de vârstă şcolară mică. succint. sistemul limbii vorbite. 36 . cu acţiune polivalentă).. mai întâi. Ţinând seama că elevii practică şi cunosc. ceea ce duce la frecvenţa mare a eliziunii. apoi „trecerea de la structuri de limba vorbită îngrijită la structurile limbii scrise. 2.

are la bază o „acţiune conştientă”. ca mişcare voluntară.ceată. de altfel binecunoscută.Scrisul. a insuccesului şcolar.  prin extensiune sau restrângere. 37 .. cit. 71. Din categoria acestora fac parte: • exerciţiile de interpretare a unui material dat. o condiţie esenţială a însuşirii conştiente a deprinderii scrisului o reprezintă întărirea caracterului conştient al întregului complex de mişcări necesare realizării gestului grafic. exerciţiile de limbă tradiţionale. I. • analiza gramaticală („operaţie de identificare şi caracterizare a exerciţiul de grupare (care cere recunoaşterea şi ordonarea după exerciţiul de motivare (solicită precizarea argumentelor pe care se unităţilor lingvistice dintr-o secvenţă şi expresie”24). iar transformarea ei în acţiune automatizată se realizează prin exerciţii. cu variantele: exerciţiul de modificare. anumite criterii a unor fapte de limbă dintr-un material dat). cu repere date. întemeiază folosirea în exprimarea orală sau scrisă a unui fapt de limbă exerciţiile de intervenţie într-un material dat. prin analogie). exemplu: mii/mi-i. Beldescu. p. 24 exerciţiul de completare (litere omise. 3. ne-am /neam (diferenţiere prin opunere) etc. camionagii . exerciţiul de exemplificare (liberă. d) exerciţiul de diferenţiere (constă în recunoaşterea. de autoreglare a activităţii de scriere în scopul prevenirii greşelilor.  prin schimbarea calităţii enunţului (Material: Umple-l cu cerneală -- 1. compararea şi de opunerea trăsăturilor a două fapte de limbă aparent asemănătoare. intenţionată.de trecut propoziţiile la forma negativă.crează etc. Reţinem. Umple-ţi-l cu cerneală.camionagiii. G. op. Pornind de la această premisa. cuvinte omise). cu variantele: a) b) c) concret). crea . în primul rând. de explicat modificările gramaticale produse şi consecinţele ortografice). cete .). cu variantele: a) b) modificarea formei sau situaţiei ortografice a unui cuvânt (bani – modificarea alcătuirii unui enunţ: banii. Acest lucru a condus la formarea la elevi a capacităţii de autocontrol. c) prin schimbarea topicii d) modificarea prin înlocuirea unui cuvânt cu altul explicându-se modificările gramaticale şi consecinţele ortografice. Sarcini: . 2.

de gradare lesnicioasă. Ea trebuie să-i ajute pe elevi să descopere „secretele” realizării sarcinilor. exerciţiul de substituţie (caracterizat prin menţinerea unei structuri date şi varierea conţinutului ei semantic. în intensificarea notei activizatoare şi creatoare a acesteia realizată prin măiestria pedagogică a fiecărui cadru didactic. se generează o nouă structură). deschise surprizelor. logica problemei. folosite cu măsură şi când trebuie. alcătuirea unei descrieri. Metoda trebuie să acţioneze în direcţia formarii capacităţilor sau abilităţilor pe care le vizam prin recurgerea la o metodă sau alta.” 25 Se poate spune că întreaga contribuţie a metodei la dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului constă în accentuarea caracterului euristic. frizând adeseori jocul. expeditive. „Simple. cunoaşte mai multe variante:  • transformarea prin adiţionare (realizarea cu ajutorul unui element de transformarea prin reducere (constă în suprimarea unuia au a mai multor transformarea prin generarea unei structuri noi (este procedeul prin care transformare). de exemplu. dar mai ales exerciţiile structurale (în special cele de transformare) au un mare rol instructiv .• exerciţiile de compoziţie cu temă gramatical – ortografică (ca şi în cazul exerciţiilor de exemplificare. cu sarcina ortografierii unei clase de ortograme. de exemplu. folosind substantive proprii simple şi compuse etc.. angajând pe elevi într-o activitate continuă. pag. Se pot folosi următoarele tipuri de exerciţii structurale: • • exerciţiul de repetiţie (care poate fi productiv sau corectiv). în sensul că arată elevilor diversele posibilităţi de manipulare a limbii în actul comunicării şi consecinţele ortografice generate de schimbările produse în organizarea enunţurilor. 150 38 . exerciţiile structurale. care revalorifică. II.  pornind de la două sau mai multe structuri date. de asemenea. O altă categorie de exerciţii o constituie exerciţiile structurale. corelaţiile dintre componentele ei. se pot redacta plecând de la repere date. ar putea aduce mari servicii studierii limbii materne. 25 idem. procedee didactice mai vechi. în bună parte. de integrare în situaţii colocviale curente.formativ. folosind anumite cuvinte). se pot redacta liber. exerciţiul de transformare (prin care se ajunge de la o structură dată la o structură nouă). prin înlocuiri). Toate exerciţiile de limbă.  constituenţi). relatarea succinta a unei călătorii. susceptibile de întărire imediată.

exerciţiul (lat. II trim. pe microgrupuri). I corect corect corect parţial corect trim. exercere) înseamnă a executa o acţiune în mod repetat pentru a dobândi abilităţi sau deprinderi. III corect corect corect corect corect corect corect corect scrierea cu majusculă corect corect corect O astfel de evidenţă mi-a dat posibilitatea de a verifica regulile ortografice învăţate. ceea ce presupune stăpânirea perfectă a conţinutului disciplinei.Aceasta trebuie să-i permită elevului să achiziţioneze independent cunoştinţe noi. Prin exerciţii se poate perfecţiona activitatea intelectuală. colective. priceperea de a utiliza corect semne de punctuaţie şi ortografie. Aceasta consta în crearea unor situaţii în care elevul este pus să repete anumite acţiuni (mintale sau practice) în vederea perfecţionării mijloacelor de realizare a acestora. se formează priceperi şi deprinderi privind activitatea intelectuală (deprinderea de aşezare corectă a textului în pagină. să-i obişnuiască pe elevi să gândească. Având o reală justificare în planul formării deprinderilor ortografice. b) după subiecţi (individuale. a înlăturării greşelilor şi asigurării succesului şcolar de un real folos mi-a fost fişa individuală în care am notat toate observaţiile cu privire la munca elevului şi rezultatele obţinute. capacitatea de a aplica reguli ortografice în situaţii concrete etc. Astfel. astfel încât toţi elevii să aibă formate. c) după sarcina didactică (de calcul. de a sesiza regulile insuficient însuşite. În direcţia îmbunătăţirii randamentului şcolar. de bază. Iată un exemplu de fişă cu evidenţa greşelilor tipice: Numele şi prenumele elevilor ROŞA ANDREEA DIANA Trimestrul grupuri de „m” înainte consoana cratima vocale de „b” şi dublă „nn” (diftongi. provocând elevii la „exerciţii” de gândire.) 39 . de creaţie s.) Literatura de specialitate consemnează varietatea şi diversitatea tipurilor de exerciţii utilizate în procesul de învăţământ. utilizând în modalităţi identice şi în moduri diferite operativitatea gândirii. varietate care a făcut posibilă clasificarea lor în funcţie de diverse criterii: a) după funcţiile pe care le îndeplinesc (introductive.a. deprinderile ortografice. „p” triftongi) trim. operatorii). la sfârşitul ciclului primar. să-şi însuşească tehnica raţionamentului. de control. pentru a insista ulterior.

le poţi număra. Patru. .Măi căluţe.mu . adecvarea lor la sarcinile didactice corespunzătoare. uşor de înţeles şi de executat.ha . mi .ha . cot .mu Numai două. mi . Câte litere îţi plac? .mac .mac.ha.ha. mac .mac .ha .Răţişoară. mu . • • Iată câteva modele de exerciţii utilizate în diverse circumstanţe: La sfârşitul clasei I.ha. Câte litere ştii? . Mie trei litere-mi plac.Mu . Modelul pe care urmează să şi-l însuşească trebuie să fie accesibil. ..Găinuşo. mac .mac.co . mu . eficienţa lor depinde de acţiunea mai multor factori: calitatea lor în ceea ce priveşte conţinutul şi forma.mu. Câte buchii ştii mata? .dac.mu . varietatea şi gradarea lor în timp.mac.Măi viţele.mu . .mac .Mi . mai mult nu. cantitatea exerciţiilor şi eşalonarea lor în timp este apreciată de dascăl în raport cu scopul urmărit şi cu vârsta elevilor. Câte litere ştii tu? . Astfel: • este necesar ca elevii să cunoască obiectivele urmărite prin efectuarea exerciţiilor respective. după învăţarea semnelor de punctuaţie: 1. Memoraţi versurile şi scrieţi-le apoi din memorie! Fiţi atenţi la folosirea semnelor de punctuaţie.Mac . organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor trebuie să îndeplinească anumite cerinţe.mu.Pentru a-şi exercita influenţa formativă. 40 .

zise leneşul şi plecă mai departe.dac. Doar cinci litere îmi plac.Dar ce nu îţi place în satul nostru? .Nu am altceva de făcut. Cine o bea ar mai tot bea. . 41 . învăţăm! Completaţi. intonând corect! „Hai şi-mi cară din povară Şi sunt gata să-ţi plătesc .Cum poţi vorbi una ca asta ? Apă ca la noi nu se mai află nicăieri.co .Vai de tine Dar pe lege Jur că nu pot să muncesc Ce ruşine. dar ei au după ce bea apa. după dictare.Nu cumva vrei să părăseşti satul? . La o răscruce de drumuri. .Câte litere îţi plac? .Bine. textul următor! Leneşul Snoavă populară Unui om leneş i se urâse de satul lui. a plecat în lume.Cum n-aş merge .Cot . un sătean îl întrebă: . Văzând că nu mai capătă nimic. Să ne verificăm scrierea! Scrieţi. compusă din 3-5 propoziţii interogative şi răspunsuri potrivite (enunţiative. exclamative) la întrebările formulate. în casete. .Apa. cot .co . Citiţi apoi cu voce tare textele. Compunere gramaticală: Imaginaţi-vă o convorbire telefonică între doi colegi. Alegeţi apoi un titlu potrivit! Exerciţii de completare: Exersăm. semnele de punctuaţie care lipsesc.dac.

a semnului exclamării şi a punctului! „Într-o zi. c) un salut. f) mâhnirea. exerciţii de scriere după dictare: Să ne verificăm scrierea! Scrieţi după dictare! Fiţi atenţi la scrierea dialogului! Amintiţi-vă de regulile de folosire a virgulei. 2. nici de silă Nu ţi-aş da un ajutor ” Exerciţii de exemplificare: Alcătuiţi şi scrieţi o propoziţie exclamativă. Vânzătoarea îi recomandă „Cartea Junglei” de Rudyard Kipling. b) un îndemn.. Atenţie la folosirea virgulei! (după ce acest semn a fost învăţat) 1. Exerciţii de completare: Completaţi enumerările potrivite.Leneşule cerşetor.. fără citire.. d) o mirare. Elevii au văzut la Grădina Zoologică:. care pot urma după două puncte. 3.. În poveştile citite până acum am întâlnit următoarele personaje:. într-un text cu dialog! Fiţi atenţi la scrierea corectă a semnelor ortografice învăţate! Mădălina intră în librărie. salutând-o pe vânzătoare. Pentru folosirea corectă a liniei de dialog. Transformaţi textul următor. a semnului întrebării. e) bucuria.. cartea de limba română i-a întrebat pe elevi: • 42 . Diana a cumpărat de la librărie:.. care exprimă: a) o strigare (chemare). Ea întreabă dacă poate să cumpere o carte cu povestiri despre animale. Nici de milă. celor două puncte şi ghilimelelor sunt utile exerciţiile de transformare a vorbirii indirecte (a autorului) în vorbire directă (a persoanelor despre care se vorbeşte) şi invers.

.. respectând regulile de scriere a unui dialog! „Trântorul. dacă veţi scrie corect.Vreţi să cunoaşteţi povestea mea? .. „Cartea” diferite tipuri de exerciţii de control. Nemaipomenit... unde-i ceşcuţa mea? Unde-i cornuleţul meu?. clasa a II-a. Cartea şi-a început povestea. „Noi. Mănânci ce-ai adus. băiatul cel mic copilul ce-l admira ..” Călin Gruia. Ei merg la şcoală. O albină mai în vârstă. Neam miar neam dacă fi şi nu înţelege mai bine. zece grupuri de cuvinte sau propoziţii: a) El nu l-a prins. după dictare.” Manual de limba română.. începu să strige Ei. fraţii săi b) . alegând numai forma corectă de scriere dintre cele prezentate: mia mia dat de lei împrumutată. Voi aţi citit lectura recomandată? Tu nu-ţi cunoşti îndatoririle! Adu-ţi lucrurile necesare! Unde-ţi pui cărţile? laş 43 . se apropie de el si-i spune Nu te enerva.Să-ţi scrii cu grijă temele! Nu-ţi dau mărul! A-ţi învăţa lecţia este o datorie! O să-ţi spun o poveste.De ce-l aştepţi? .. albinele” exerciţii aplicare după studierea regulilor de folosire a cratimei: Transcrieţi următoarele propoziţii. cu o mătură sub aripă. au răspuns elevii în cor. supărat. ediţia 1994. mi − ar ne − am Ne − am Concurs de ortografie! Veţi obţine zece puncte. mi − a mi − a • • El Mie mie dor şi şi fraţilor mei de satul bunicilor noştri.Ia-1 de pe masă! Eu o să-i ajung.Vrem. în care se precizează: Scrieţi corect textul următor. Mi − e mi − e Omul l − aş fuge când dă de greu.. Nu înţeleg ce vrei sa spui...

Puteţi câştiga zece puncte. să le provoace elevilor activism mintal. în coloanele a doua şi a treia! să te schimbi să te obişnuieşti să te căieşti să te stăpâneşti să te sileşti să te ocupi să te gândeşti => schimbă-te => => => => => => => schimbându-te => => => => => => Concurs de scriere corectă. scriind corect următoarele grupuri de cuvinte! a) ne-am duce ne-ar plăcea nea Nichifor ne-au ajutat ne-aţi scris ne-a rezolvat plapumă de nea neam de viteji ne-am amintit ne-ai văzut b) ne-a plăcut ne-ar bucura multă nea ne-am despărţit ne-ai cerut aceiaşi neam . Puteţi să folosiţi şi dialogul! Exerciţii de modificare: Transformaţi grupurile de cuvinte din prima coloană.Nea. după modelele date. în propoziţiile acestui text. care apoi să-i facă apţi de a învăţa şi 44 . Cuprindeţi.a-l prinde al nostru Ai învăţat a-ţi spune părerile? Voi aţi dori nişte fructe? Compunere gramaticală: Alcătuiţi un text cu titlul „În excursie”. Boulean! ne-aţi chemat ne-ar opri ne-au ajuns Metodele active utilizate în procesul instructiv-educativ sunt suficiente cu condiţia ca ele să fie asimilate. şi ortogramele învăţate.

45 . 1971. Editura Didactică şi Pedagogică. . 73. ”26 26 Tagore. dar pentru aceasta este necesară o temeinică pregătire a educatorului. R. educatorul fiind factorul cheie în realizarea unui învăţământ cu adevărat activ. focul se aprinde cu foc. Căci după cum „bazinul se umple cu apă. sufletul omului se modelează datorită sufletului unui alt om. În acest fel învăţământul activ are valoare prin aceea că transmite elevilor cunoştinţe şi deprinderi operaţionale. bogate în valenţe formative şi cu evidentă valoare practic-utilitară. Bucureşti. care duce la îmbunătăţirea randamentului şcolar. p.Articole despre educaţie şi învăţământ.rezolva probleme în mod independent.

descoperirea cunoştinţelor mai dificile pentru ei. Folosind literatura de specialitate. realistă a tuturor acţiunilor de experimental pe temeiul că „nimic nu e mai practic decât o bună teorie”. De asemenea. Şincai” Blaj – am început experimentarea modelului „învăţării în clasă”. cu atât activitatea respectivă are o eficienţă mai ridicată. prin imprimarea unui ritm şi a unui stil de muncă în care primează judecata. folosirea în mod creator a sistemului metodelor şi procedeelor în ansamblul său şi nu numai a unora dintre ele. prin modelul „învăţării la clasă” elevul este determinat şi condus să afle sensul. Existenţa unor momente în care se revine la cunoştinţele anterioare. am încercat să asigur mai întâi o fundamentare ştiinţifică. continuă şi diferenţiată. modelul experimentat vizând prelucrarea arhitecturii mintale a fiecărui elev în scopul înţelegerii celor ce 46 . evaluarea permanentă. Activitatea de zi cu zi la clasă mi-a demonstrat că cea mai mare parte din elevi reuşesc să înveţe dacă li se organizează bine munca. în vederea înlăturării insuccesului şcolar.CAPITOLUL III. Problema optimalităţii activităţii didactice se referă la raportul în planul performanţelor obţinute de elevi în învăţare. ca fundament al investigaţiilor ştiinţifice în anul şcolar 1994 /1995 . angajând elevii la o activitate conştientă. aplicarea cunoştinţelor însuşite. Cu cât un număr mai mare de elevi ajunge să-şi însuşească o cantitate mai mare de informaţii. VALORIFICAREA EXPERIENŢEI PERSONALE ÎN PREDAREA ORTOGRAFIEI ŞI PUNCTUAŢEI ÎN CICLUL PRIMAR Procesul de învăţământ trebuie să f i e astfel realizat încât să se finalizeze în anumite achiziţii ale elevilor. asigura activităţii o notă de diversitate. rostul celor învăţate. autocontrolul. Dar cum orice exerciţiu practic poate fi interpretat. gândirea creatoare. Nu se pierd din vedere nici elevii dotaţi. atât de necesară în stimularea gândirii elevilor şi dinamizării lor.anul în care am preluat clasa a IV-a A de la Colegiul Pedagogic „Gh. Activitatea învăţării are ca scop orientarea elevilor spre autoinstruire. eficienţa l u i impunându-i recomandarea. Desfăşurarea unor lecţii suple. pentru stimularea lor existând posibilitatea desfăşurării unei munci pe măsură. facilitează descoperirea elevilor care întâmpină greutăţi. Utilizarea lui mi-a permis posibilitatea aplicării celor mai adecvate strategii pentru optimizarea procesului de învăţământ. de creaţie. variate. intră şi interdisciplinaritatea. să-şi formeze la un nivel cât mai înalt deprinderile intelectuale de muncă într-o unitate de timp bine precizată.

gramatică. iar cunoştinţele elevilor devin mai ample. la stabilirea precisă a timpului destinat fiecărui moment toate aceste demersuri devin realizabile. Scrierea unei ortograme nu se consolidează prin câteva exerciţii de scriere ci ea stă în atenţia dascălului şi a elevului. confuzia. în forme atractive şi variate. Este nevoie de mult exerciţiu. să-i stimuleze în corectarea şi explicarea scrierii. Rolul învăţătorului este de a dirija atenţia elevilor. Pentru a ajuta elevii să treacă mai uşor peste pragul ciclului gimnazial. s-a constatat că procedând la restructurarea obiectivelor. m-am străduit să le formez o gândire creatoare. III. comunicare. lectură). exerciţii de scriere care să trezească interesul copiilor. pe lângă o pregătire subiectivă. să-i atragă. De aceea. de a elimina imprecizia. să-i preocupe. compunere.trebuie să înveţe. la selecţia riguroasă a materialului didactic. 47 . temeinice şi operaţionale pentru a putea face faţă sarcinilor de învăţare de la început de ciclu. când cele însuşite în ciclul precedent se consolidează (automatismul considerându-se format). Din cele constatate se impune necesitatea ca deprinderile ortografice să se bazeze pe motivarea conştientă a modului de scriere. Integrarea optimă a elevilor clasei a IV-a în ciclul gimnazial Practica a demonstrat că cele mai mari pierderi şcolare se înregistrează în clasele de început de ciclu. în egală măsură pe parcursul întregului ciclu primar din momentul în care i s-a dat elevului mijlocul de autocontrol şi până la trecerea lui în ciclul gimnazial. Formarea deprinderii scrierii corecte se realizează pe parcursul întregului ciclu primar. Înscrierea absolvenţilor clasei a IV-a pe o traiectorie pozitivă la începutul clasei a V-a reduce mult din dificultatea pe care o ridică pretenţiile clasei următoare. să-i înarmez cu priceperi şi deprinderi temeinice de muncă independentă prin introducerea unor procedee de activizare care să optimizeze procesul de învăţare în următoarele direcţii: • intensificarea ritmului de asimilare a cunoştinţelor gramaticale şi folosirea economicoasă a timpului lecţiei. În ceea ce priveşte posibilitatea de realizare în 45 de minute a tuturor cerinţelor pretinse de demersul experimentat. această motivare fiind determinată de nivelul pregătirii elevilor şi de volumul cunoştinţelor teoretice însuşite. capabilă să se adapteze solicitărilor necunoscute. rolul hotărâtor în acomodarea elevilor îl are asigurarea unei baze de cunoştinţe ştiinţifice.1. prin urmărirea acestui obiectiv în cadrul tuturor obiectivelor de învăţământ dar mai ales în cadrul celor ce compun limba română (citire. scriere. neglijenţa.

formarea deprinderilor de muncă cu manualul. asigurarea funcţionalităţii cunoştinţelor teoretice. sistemul muncii de învăţare în clasă dovedindu-şi eficienţa prin rezultatele obţinute de elevi la testarea predictivă la începutul clasei a V-a. Nr. inclusiv pentru elevii cu ritm mai lent de însuşire a cunoştinţelor şi deficienţe de învăţare.• • • cultivarea creativităţii şi sensibilităţii gândirii. cu sălile cabinetelor de specialitate etc.42 Din tabel se observă că mediile sunt destul de apropiate. cunoştinţa cu manuale şcolare. însuşirea de către elevi a limbajului adecvat. aceasta dovedind preocuparea pentru asigurarea asimilării cunoştinţelor de bază cerute la începutul clasei a V-a la toate categoriile elevilor din clasă. reprezentarea grafică reliefând o mică oscilaţie a notelor. un domeniu absolut străin care să şocheze prin necunoscutele lui.) m-a preocupat în primul rând înarmarea elevilor cu cunoştinţele necesare. corelarea şi completarea acestuia cu notiţele din caiet. Pe lângă unele măsuri organizatorice de acomodare exterioară (întâlniri cu profesorii. Astfel: Nr. a IV-a Începutul cls. elevi testaţi 29 29 Perioada testării Sfârşitul cls. a V-a 4 5 2 2 Note obţinute 6 7 8 9 10 5 5 4 3 3 4 4 11 4 11 Media 8. de elevi 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Note Legendă: 48 . • Pe tot parcursul clasei a IV-a am avut în vedere pregătirea elevilor în aşa fel încât clasa a V-a să nu li se pară un prag de netrecut.48 8.

individualizării şi sporirii activităţii de muncă independentă. De asemenea. asigură activităţii o notă de diversitate. facilitând astfel dezvoltarea fiecărui elev în ritm propriu în concordanţă cu obiectivele învăţământului contemporan. Aceste auxiliare. pentru ca cercetarea să fie în conformitate cu cerinţele unei investigaţii ştiinţifice am fost preocupată de conceperea unor auxiliare ale învăţătorului în munca sa de predare a ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar. prin posibilităţile de evaluare permanentă facilitează descoperirea elevilor care întâmpină greutăţi. În această diagramă se precizează pentru fiecare elev ezitările ce le manifestă încă. Îmbinarea cuvintelor învăţătorului cu diferite forme ale muncii independente în clasă se impune din ce în ce mai mult ca cerinţă a unei învăţări productive. atât de necesară pentru stimularea gândirii elevilor şi dinamizării lor. modalităţile eficiente de lucru pentru el şi sugestii pentru profesor privind modul de lucru în primul trimestru din clasa a V-a. am întocmit la sfârşitul clasei a IV-a o statistică sub forma unei diagrame. continuă şi diferenţiată. aceste auxiliare ale dascălului în munca la clasă oferă posibilitatea concentrării conţinutului. variate. de la ciclul primar la cel gimnazial.Testul din clasa a IV-a Testul din clasa a V-a Pentru a exista o unitate de cerinţe şi o continuitate în muncă. tratării diferenţiate în grup. angajează elevii la o activitate conştientă. revenirea asupra elementelor de dificultate dar şi stimularea elevilor dotaţi prin elemente de mai 49 . de creaţie. Utilizarea lor are rolul de a oferi posibilitatea desfăşurării celor mai adecvate strategii pentru optimizarea procesului de învăţământ. nivelul dezvoltării psiho-intelectuale. cauza unor eşecuri se află tocmai în dificultatea de acomodare. de multe ori. I. iar pe elevi în acomodarea cu noul ciclu de învăţământ. adaptare şi orientare a elevilor într-o situaţie nouă. Desfăşurarea unor lecţii suple. folosirea în mod creator a sistemului metodelor şi procedeelor în ansamblul său şi nu numai a unora dintre ele. O completare mai detaliată se impune în cazul elevilor slabi şi mediocri care au nevoie de mai mult sprijin în învăţare. pentru că. descoperirea cunoştinţelor care sunt mai dificile pentru ei. Diagrama cuprinde următoarele: Numele elevului Probleme gramaticale mai puţin stăpânite Nivelul proceselor psihomotorii şi intelectuale Modalităţi de lucru utilizate Sugestii privind modul de lucru în trim. pentru ca profesorul de limba română care va lucra cu aceşti elevi să cunoască modul de lucru practicat în ciclul primar precum şi nivelul şi capacitatea de lucru a fiecărui elev. clasa a V-a Consultând literatura de specialitate. Aceste precizări ajută profesorul în reducerea perioadei de cunoaştere a fiecărui elev.

Exerciţii – jocuri de stimulare a creativităţii. • propoziţii ce exprimă: o rugăminte. privirea. intra şi interdisciplinaritatea. Exemple: „La cumpărături”.. gingaş = o persoană. Iată doar câteva argumente în sprijinul sublinierii importanţei utilizării caietelor de învăţare a ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar. III. imagini între care să existe diferite relaţii. 2. PERIOADA PREABECEDARĂ 1) Propoziţia.. măruntă.urcă. fierbinte.. „Cu trenul”. colorată. ofilită etc. coboară . grea. proaspătă. 2. Structura caietului de predare a ortografiei şi punctuaţiei în ciclul primar CLASA I I.. soarele = strălucitor. • „Cine poate fi?” abrupt = panta muntelui.harnic ş.jocuri de familiarizare a elevilor cu noţiunea de propoziţie. deasă. „Astăzi vom merge la teatru” ş.. „La grădina zoologică”. pădurea = verde.a.mare dificultate care solicită gândirea creatoare..). o constatare. harnica. o întrebare. deasă. torenţială..... ploaia = rece.... aplicarea la un nivel mai înalt a cunoştinţelor asimilate. iubitoare etc. înaltă. cuvântul silaba 1. fiecare grupă să cuprindă cuvinte cu înţeles asemănător. albă. jocuri de înlocuire a cuvintelor cu opusul lor: frumos .) • „Cum pot fi?” iarna = geroasă. cuvânt – imagine. caldă. vulpea. leneş .. floarea. Exerciţii – jocuri de grupare a imaginilor şi/ sau cuvintelor.urât. „În drumeţie”. o poruncă. 4. un îndemn. viclean = omul... întinsă. 50 . autocontrolul.... exemple: • găseşte cât mai multe însuşiri ale cuvintelor: mama: (buna. o mirare etc. 3. Exerciţii – jocuri de familiarizare a elevilor cu noţiunea de cuvânt. „Elevul ordonat”. floare: (parfumată. Exerciţii . • • jocuri de asociere: imagine – cuvânt. prăpastia..a..

imagine. zgomot. sfios = timid. sensibil. Exerciţii – jocuri de asociere silabă (cuvânt) . vâlvă = zarvă. gălăgie.cuvinte formate din două silabe.ză – re . belea. bucluc = încurcătură.imagine: ma . ruşinos.cuvinte formate dintr-o singură silabă. • exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată cu/fără asocierea cuvânt . 6.cuvinte formate din trei şi mai multe silabe. • exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor: .să .5. . Exerciţii – joc pentru familiarizarea elevilor cu noţiunea de silabă. „Hai. na i b rad s are o p ui p ară inim ă 51 . .ma 7.ra – mă ma . ghiceşte dacă ştii Cum putem înlocui?„ gingaş = fin.re .şi – nă . Exerciţii – jocuri de înlocuire a cuvântului prin cuvinte cu înţeles asemănător.ga – zin . delicat.

scrierea diftongilor: oameni. Înlocuiţi semnele de întrebare cu litere. Problemă distractivă: Floricel. de exemplu. Aşezaţi în nouă pătrate literele indicate de ea. de sus în jos sau de jos în sus. Exerciţii de copiere şi transcriere selectivă. 52 . II. ieri. vrea să vă jucaţi cu el. vierme. pâine. 4 sau mai multe litere. Încercaţi să obţineţi cât mai multe variante. Exerciţii de combinare şi ordonare a cuvintelor în propoziţii: • • propoziţia formată din două cuvinte. Aricica grăsunica vă pune la încercare. ? A ? 0 0 Exemplu: D A C O O CAR ? A ? 5.8. întâlnire. Găsiţi cuvinte care au sens atunci când sunt citite de la stânga la dreapta. propoziţia formată din trei şi mai multe cuvinte. pentru a obţine cuvinte formate din trei litere. marele învăţăcel. Exerciţii de scriere după dictare: • • scrierea cu „î” şi „â”: cântec. de la dreapta la stânga. ouă. PERIOADA ABECEDARĂ 1. 2. Exerciţii şi probleme distractive de combinare a literelor în scopul obţinerii de cuvinte formate din 3.

copii.numele de persoane. punctele obţinute: 1 sau 0! Calculaţi apoi punctele obţinute: 53 . .• scrierea cu un. după dictare. înnoroit. Cocs. III. . Plăvan. Andreescu. pseudonime. . „ss” accelerat. . .după punct (.denumirile oficiale ale statelor: Belgia. .primul cuvânt din titlurile operelor sau publicaţiilor: „Amintiri din copilărie”. Cucerirea Indepen-denţei. idee. 1 Decembrie. în caiete. Exerciţii de scriere după dictare. scrierea corectă a cuvintelor ce conţin vocale duble: „e – e”. la început de vers. taxi. „o – o”. România. vaccin. fiica. înnegrit. accident. xerox. după punctele de suspensie (. în + nou + it -> înnoit înnora.numele proprii date animalelor: Azor. Munţii Carpaţi.numele geografice: Blaj. excepţii: Vasile Alecsandri. macaragii. • • scrierea corectă a cuvintelor ce conţin consoane duble: „cc”.N. • scrierea cu iniţială majusculă la începutul propoziţiilor: . • scrierea corectă a grupurilor de sunete „cs”.).. excelent. Concursuri de ortografie. „nn”. Colegiul Pedagogic. „Tineretul liber”.denumirea sărbătorilor: Anul Nou. ale întreprinderilor şi instituţiilor: Guvernul României. „rr”. a înnoda etc. zoologie. exact. ticsit etc. porecle: Diana. Notaţi.U. Xenia ş. după semnul exclamării (!).a. macaragiu.denumirile organizaţiilor de stat şi politice. „gz” notate cu litera „x” şi a excepţiilor de la regulă: exerciţiu.) • scrierea cu litere iniţiale majuscule în interiorul propoziţiilor: . „Momente şi schiţe”. doi sau trei „i”: copil. Grivei.). Crăciunul.denumirile evenimentelor: Unirea Principatelor. Organizaţia Naţiunilor Unite (O. Dunărea. rucsac.. macaragiii. „u – u”: alee. 2. China. viitor. după două puncte (:). copiii. Ministerul învăţământului. Ion Torcălău. exemplu: Puteţi obţine zece puncte. scriind corect. . PERIOADA POSTABECEDARA 1. „i – i”. Bucureşti. continuu s. după semnul întrebării (?).a. zece cuvinte ce conţin grupurile de litere învăţate.

gheaţă 8. înghite 9. Georgiana b) 1. Gheorghiţă 10. Techirghiol 3. Gigel 3. gem 4. triunghi 2. ciuperci 6. Achim 7. Chiriac 5.a) 1. gingaş 10. chioşc 9. Exerciţii de scriere după autodictare. ghete 8. ghemuleţ 5. Exemplu: Completaţi în căsuţele libere grupurile de litere ce lipsesc („oa” sau „uă”)! Scrieţi apoi pe caiete cuvintele formate pe rândurile orizontale şi verticale numerotate! a) 1 F 3 P L I C E b) 4 R E R E 4 5 1 B B A 2 B M B N E 3 2 C F L A C R E E c) 3 B 5 C J A 4 S E 2 1 C 6 A C L A L A E 7 P d) 3 P 1 V I L R S P 2 S R E A N T E E 4 B 5 54 . închide 3. respectând scrierea corectă a versurilor. 4. Exerciţii de completare a căsuţelor libere cu diftongi în scopul obţinerii de noi cuvinte pe coloanele numerotate.Cecilia 2. dreptunghi 4. ghiozdan 7. urecheat 6.

poezie. mult? căsuţa. • • • poveste. şapte. Exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor: Exemplu: a) alee. examen. 7. place. Concurs de ortografie: Veţi putea obţine 20 de puncte. 55 . needucat. lucrat. piticilor. bordeie. vuiet. poveste.5. vioară: 6. erau. exclamativă. portbagaj. Care. citită. o listă de 20 de cuvinte: a) efort elicopter ierbar eu cuie poet silueta needucat fiica piersică înnegrit aerisire muzee piele şuiera fierar miere lămâie ieri întâmplare b) cuier cocs duduie erau explicaţie viespe fiindcă încântare înnorat pietrar idee fluier ieşire exact este xerox ieftin iertare exact energie c) economist târziu cântec aer etaj licee condeie fix rucsac coordonator cheie băieţi mărgea zoologie greier exemplu ploaie caiet carapace avânt Variante diferite se pot aplica la intervale de timp pentru a se putea constata fixarea durabilă a deprinderii. interogativă. minunată! Notă: la acest tip de exerciţii se poate formula cerinţa ca propoziţiile să fie obţinute printrun număr cât mai redus de schimbări ale locului cuvintelor. b) punctaj. îţi. poet. mai. sculptor. Exerciţii de ordonare a cuvintelor în propoziţii: Exemplu: Ordonaţi cuvintele în propoziţii şi precizaţi felul acestora: enunţiativă. pătucuri. fereastră. altfel. În. Ce. scriind corect. după dictare.

o serie de exerciţii pentru însuşirea normelor ortografice sau de punctuaţie se reiau adăugându-se elemente cu un grad mai ridicat de dificultate.. pereche. predicatele şi alte părţi de propoziţie.... Exemplu: Alcătuiţi patru propoziţii dezvoltate! Alegeţi subiectele. SUBIECTE Chiriac rochia ochelarii Costache PREDICATE este încheiată închide cheamă sunt vechi ALTE PĂRŢI DE VORBIRE televizorul bunicului cu nasturi câinele 7. rochie.Exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care se pronunţă împreună şi se scriu întotdeauna cu cratimă a) în repetiţiile de cuvinte când cuvântul repetat formează o unitate. 4.exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor.exerciţii aplicative după structura părţilor de propoziţie. 2.Exerciţii de identificare a formei corecte.CLASA A II-A Dat fiind faptul ca noţiunile gramaticale sunt predate concentric. 8. Exemplu: Citiţi propoziţiile următoare! Tăiaţi cu o linie orizontală cuvintele scrise greşit! a) Căpitanul vasului priveşte prin veghiaz ă ochean ochian spre ţărm.... Exemplu: 56 .exerciţii de scriere corectă a formelor de plural ale cuvintelor.exerciţii de scriere după autodictare. aşchie. George e un băieţel sup ărăcios sup ărăceos . 5. Exemplu: stinghie... 3. frânghie.exerciţii de ordonare în propoziţii a cuvintelor.. Mama vegheaz ă somnul copilului. 6.exerciţii de scriere după dictare. 1. dintre cele de mai jos..

rânduri.Tare mi-e foame.cel . v − ar mi − a mi − a dat de lei împrumutată. Păsărilă Laţi Lungilă ş. Sadoveanu – Ianoş Năzdrăvan) B) Transcrieţi propoziţiile următoare folosind numai forma corectă! Exemple: Astăzi Tema s −a terminat trimestrul şcolar.piu . sa s − au caiete? sau Tu cumperi cărţi Norii s − au scuturat.piu. • b) în cazul cuvintelor diferite care se rostesc împreună în aceeaşi silabă: • • exerciţii de transcriere.Nu. tu n-ai mâncat Ianoş? . ciment şi o găleată cu apă. sa s −a este scrisă întotdeauna ordonat. stăpâne! Şi măgăruşul îi povesti băieţelului că rândaşul îl bate mereu şi de multe ori nici nu-i dă să mănânce ori să bea” (M.a. stăpâne.• Compuneţi propoziţii enunţiative şi exclamative în care să folosiţi repetiţiile: gata gata. exerciţii de scriere după dictare şi autodictare. mia mia Mi − e mi − e dor şi şi fratelui meu de bunicii noştri. Mie mie Avem în vizită un ne − am din partea mamei. rânduri . Scrieţi patru nume de personaje din lecturile citite formate din mai multe cuvinte unite prin cratimă! Exemplu: Piticul Barbă . . Exemple: Transcrieţi textul următor! Subliniaţi cuvintele unite sau despărţite prin cratimă! A) „. Ha-ha – ha. sau Ce − ai spune daca ai veni? Ceai Alături era: nisip. Piu . neam 57 .Viteaz. El var .Cot .Cum.

Exerciţii de modificare a formei cuvintelor potrivit cerinţelor formulate. Scrieţi în coloana B grupurile de cuvinte obţinute. împachetaţi-vă tot ce vă trebuie şi grăbiţi-vă să plecam la gară. 1 pct. = duceţi-vă b) .Îngrijiţi-vă dinţii.Exerciţii de completare a semnelor de punctuaţie în text: 58 . pregătiţi-vă lucrurile.. = dialogul.Copii. virgulele.Concursuri de ortografie: Exemplu: Puteţi obţine zece puncte. = pregătiţi-vă. scrierea cu ii 3 puncte 1 pct.Dragii mei. împachetaţi-vă. = îngrijiţi-vă. după dictare. a) Exemplu: Transformaţi exemplele din coloana A astfel încât negaţia să se rostească în aceeaşi silabă cu pronumele. = dialogul. virgula si scrierea cu ii (copii) 2 puncte 1 pct. următoarele texte: a) . transformaţi grupurile de cuvinte din coloana A. nu îmi aduci nu îi cântă nu îţi dă nu îl întrece nu o roagă nu îi aşteaptă nu îşi imaginează nu îţi spune nu îi cere nu o întreba nu-mi aduci b) Într-un tabel asemănător celui de mai sus. grăbiţi-vă c) . spălându-vă în fiecare seară cu periuţa şi cu pasta de dinţi..9. spălându-vă Se acordă un punct din oficiu. după modelele date în coloanele B şi C! 11. scriind corect. = semnele de punctuaţie. duceţi-vă în pădure după ciuperci! 1 pct. 1 pct. 10.. semnul exclamării 4 puncte 1 pct.

.. fulger.Albă ca Zăpada) 9 puncte + 1 punct din oficiu 12. Nume de ziare şi reviste: _______________________________________ 13. Azor.. este elev... învaţă) Luna..... .. Suru. cărare) Soarele. Nume de animale: ____________________________________________ 3... .. urs.. Motănel. (drum....România. Substantive comune: _________________________________________________________________ B... Moş Martin. Nume de ape: ________________________________________________ 6. Dunăre.(perete. Bucureşti. Călugăreni.Exerciţii de construcţii prin completare: Exemple: a) Alegeţi predicatele potrivite dintre cuvintele din paranteză şi puneţi-le în locul punctelor: Băiatul. Silvia.... A.. Treceţi apoi cuvintele în tabelul următor. Nume de persoane:____________________________________________ 2. Nume de zile festive: __________________________________________ 8.Exemplu: Aşezaţi semnele de punctuaţie şi ortografice în textul următor: Primul pitic întoarse capul şi văzu o mică garofiţă în pătucul lui întrebă Cine a dormit în pătucul meu Veniră apoi şi ceilalţi şi strigară În pătucul meu a dormit cineva (Charles Perault . „Ştiinţă şi tehnică”. respectând cerinţele date: Ionel. Substantive proprii: 1. Nume de munţi: ______________________________________________ 7.Exerciţii de grupare a cuvintelor pe baza unui criteriu dat: Exemplu: Citiţi substantivele următoare şi observaţi ce fel de nume arată şi prin ce se deosebesc. răsare.. sare... luminează) El 59 .. Dâmboviţa... Nume de oraşe şi sate: _________________________________________ 5. toc. carte.(casă. Bucegi.... Nume de ţări: ________________________________________________ 4. Carpaţi.......

. întrecere .. 2. cântă 3. Scrieţi pe caiete cuvintele formate! lim-bet zâm-bă bum-poi cim-bac ham-rumb po-bră ţam-bar um-bal 8.Concurs de ortografie: Exemple: Scrieţi corect.Exerciţii de completare a spaţiilor libere a semnelor de punctuaţie şi ortografie.. folosind litera „î” sau „â”. (pagina... (soarele.Exerciţii de transcriere.Exerciţii de grupare a cuvintelor pe baza diferitelor criterii.. 6. neînceput 7... pentru a obţine zece puncte la concurs! a) 1..... mănânci 5. luminează.Exerciţii de grupare a silabelor în vederea alcătuirii de cuvinte respectând cerinţele date.. 4.. încântare Total: b) puncte c) 1..... au înverzit.... ne întrecem 4. iarba şi copacii) .Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.. după dictare.... 7... înoată 2... steaua. 5.Exerciţii de scriere după dictare şi autodictare. pentru a obţine cuvinte ce conţin sunetele „mb” şi „mp”.. 3. privighetoarea) .. (broasca..... hotărâtor 9. fuga.... . a se hotărî 8.. soarele) CLASA A III-A 1..b) Înlocuiţi punctele cu subiectul potrivit aflat între paranteze: .Exerciţii de ordonare a cuvintelor în propoziţii.. pâine 60 6. reînvaţă 1. Exemplu: Uniţi fiecare silabă din primul rând cu silaba potrivită din rândul al doilea.. cântă... următoarele zece cuvinte... bineînţeles 10.

a vaccina 3. înăbuşit 5. continuu 5. înnegura 6. înălbit 6. întâmpină 6. grâu 9. înnoroit 4. fiindcă 4.2. a reeduca 7. înnorat 4. accelerat 5. înnoire Total: puncte puncte puncte În scopul consolidări deprinderii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin vocale duble pot fi aplicate şi concursuri de scriere ortografică: a) 1. transsaharian 9. accident 2. cântând 9. oriîncotro 10. a urî 5. a reechilibra 7. turnee 6. reeditare 2. a dărâma 8. semiîntuneric 10. înştiinţare . cooperare 4. înainte 3. el înoată b) 1. înaintaş 3. a încunoştinţa 61 c) 1. înnăscut 2. acceptare 6. reîncepe 7. înapoiat 10. înălţător 7. ambiguu 5. tranşee 6. pământ 5. neîncredere 7. întoarcere 3. interregional 9. nu pârâm 4. a înmâna 6. interraional 10. înnebunit 7. neînvăţare puncte puncte Pentru consolidarea deprinderii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin consoane duble. se poate aplica următorul concurs de ortografie: a) 1. a reedita 7. accident 5. înnegrit 9. a înştiinţa b) 1. moscheie 6. transsiberian 7. neînţeles Total: 2. interregional 10. transsiberian 8. fiica 3. acces 8. rămâne 3. reexaminare 2. fiinţă 3. înnoit 2. cooptare 4. accent 8. înnoadă 4. perpetuu 5. alcool 3. început 4. reevaluare 2. vaccin c) 1. ea coborî 8.

am fost cu bunicul şi cu Grivei la pescuit. la Năvodari. idee 10.Pe optsprezece iunie eram cu colegii pe plajă. Gabriela se întorcea acasă în drum spre casă a trecut prin parc pomii erau plini de flori albe şi roz ce frumos miroseau fluturi şi albine zburau din floare în floare copiii zburdau veseli în locurile de joacă se urcă şi ea în leagăne de sus. Alecsandri 5. zoologie puncte 8. rucsac 7. Alexandra 4. a pornit repede spre casă 10.. exerciţiu b) 1.scrierea după dictare. îmbâcsit 8. exemple: • „Mihai luă jurnalul de pe raftul bibliotecii şi începu să citească rar: . coreeni Total: 8.Exerciţii de scriere după dictare a numeralelor: . maxilar 3. fix 2. Xenia 8. Alexe 6. 62 . ticsit 3. lux 2.am să mă adăpostesc sub coroana stejarului bătrân. Mexic 5. cocs 10. – Exerciţii de delimitare a propoziţiilor unui text. Pe douăzeci şi patru iulie. Pe nouăsprezece august am fost cu bunica la circ. Alexandria 9. exclamaţie 9. ei cooperează 9. a coordona 9. explicaţie 7.8. eu cooptez 9. excelent 9. liceeni 10. Exemplu: Delimitaţi propoziţiile. Am prins cincizeci şi doi de peştişori argintii. Transcrieţi textul. saxofon 10. feerie 10. coordonator puncte puncte Concurs de scriere ortografică a cuvintelor ce conţin litera x şi a exerciţiilor de la regulă a) 1. completând semnele de punctuaţie şi literele majuscule care lipsesc! Daţi textului un titlu potrivit! într-o zi de primăvara. a catadicsi 6. excursie 4. parcul era mai frumos ce minunat e în aer liber o ploaie călduţă începu ca din senin . spuse fetiţa când ploaia a încetat.

oa . numerele: 18. 23.după principiul morfologic: inegal (in + egal) -> in . n. iau iau S − au s − au dus la plimbare la cinema ? Sau sau Lui Dan i − ar i − ar părea rău să piardă concursul. C (complement). (nume predicativ).a.pre!). p. A (atribut)..ba .ne . despre (de + spre) -> de .gal!). 1997. ursuleţii şi păsările au venit la spectacolul din poiană. bursucii. tramvaie şi autoturisme. a) Pe străzile oraşului circulă permanent autobuze.taj. 146.Ce zile frumoase de vacanţă!” • Scrieţi cu litere.gaj.nar.ră ş. Transcrieţi propoziţiile următoare! Marcaţi cu o culoare virgulele care lipsesc în mod intenţionat dintre părţile de propoziţie de acelaşi fel! Indicaţi prin simbolurile S (subiect). vi . punc .spre (nu des . b) Eugen Aurelia Violeta şi Călin participă la concursul de limba română. 63 . Transcrieţi următoarele propoziţii alegând numai forma corectă: I −a i −a priviţi ce adus Moş Crăciun Gabrielei! Ia ia Colegii i − au i − au spus mamei că note bune. pe .e . c) Colegele mele sunt harnice politicoase şi prietenoase. pa . sculp . d) Am întâlnit un om vesel glumeţ şi prietenos.tor.ge.chet. aricii. .după principiul fonetic: le . troleibuze.gal (nu i . iar iar CLASA A IV-A 1. Exemple: . felul părţilor de propoziţie de acelaşi fel între care aţi folosit virgulele! Exemplu: S S S S S S Iepuraşii. 219. veveriţele acrobate. portbagaj (port + bagaj) -> port .Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe (atât după principiul fonetic cât şi morfologic).

unghi. ... unite prin cratimă! Alcătuiţi cu fiecare grup de cuvinte încercuit câte o propoziţie! „.Exerciţii de schimbare a locului cuvintelor în interiorul propoziţiilor..Unde sunt cei patru bănuţi? vru să ştie Zâna.Exerciţii de explicare (justificare) a semnelor de punctuaţie şi ortografie utilizate în cazul propoziţiilor. dreptunghi (drept + unghi) -> drept .preşcolar (pre + şcolar) -> pre .o acţiune la timpul trecut. o să-i căutăm şi o să-i găsim.Exerciţii de alcătuire a propoziţiilor respectând cerinţe date..lar . îi mai crescu de două degete.. 5.Pinocchio) 11. i-am înghiţit.. 64 . . . fiindcă îi avea în buzunar.Şi unde i-ai pierdut? . în pădure.Nu. b) .” (Carlo Collodi . 7.şco . în pădure. Exemplu: Scrieţi după dictare textul următor! Încercuiţi grupurile de cuvinte formate din pronume – verb. spuse Zâna..Exerciţii de recunoaştere a diferitelor situaţii de folosire a semnelor de punctuaţie şi /sau ortografice.o acţiune dorită sau condiţionată.Acolo.care şi aşa-i era destul de lung.Dacă i-ai pierdut acolo. dar de fapt spusese o minciună gogonată.Exerciţii de transformare a grupurilor de cuvinte între care se foloseşte cratima. . 3... 6. că nasul. Nici nu trânti bine minciuna. 8. 9.Exerciţii de ordonare a cuvintelor în propoziţii.I-am pierdut! răspunse Pinocchio.Exerciţii de scriere după dictare şi autodictare.Exerciţii de completare a propoziţiilor. 2.Exerciţii de completare a propoziţiilor cu semnele de punctuaţie şi ortografice omise intenţionat. fără să bag de seamă. potrivit cerinţelor existente: Exemplu: A)Transformaţi forma grupurilor de pronume şi verbe din prima coloană pentru ca verbele să exprime: a) . 10. 4..Exerciţii de transcriere.

Victor. Băiatul este politicos. Scrieţi corect acest text respectând şi regulile de scriere ale unui dialog! Într-o zi. de câteva zile te văd supărată. le-a remarcat primul. Câinele acesta este inteligent. b) În textul următor nu sunt respectate regulile de aşezare a unui text în pagină. după modelul dat! 1. Apa izvorului e limpede şi rece.ne cheamă ne spune ne oferă ne povesteşte ne ajută ne recită ne vede ne scrie ne opreşte ne-a chemat ne-ar chema B) Transformaţi propoziţiile enunţiative de mai jos. 5. Nu vrei să-mi spui şi mie ce s-a întâmplat. mama îi spuse Elenei. care exprimă mirarea.Le-aţi dori şi voi. colegul meu. Elena plecă în jos capul. Vulpea este şireată. Ce înmiresmată este floarea! 2. în propoziţii exclamative. dar le-ar dori şi echipa adversă. El a zis: . Draga mea.. 65 . Fata este harnică. Exemplu: a) Eram în tabăra la Predeal când le-am întâlnit prima oară pe Sanda şi pe Andreea. Doamna învăţătoare ne-a spus: . 3. 6. 4. 12. Floarea este înmiresmată.Exerciţii de dictare pentru evaluarea globală. Lăsaţi-le mai bine să facă parte din juriu! Şi eu am nevoie de ajutoare destoinice.Le-ai observat pe cele două fete de la Braşov? Ele cunosc bine toate cărările de munte. le-aş fi dorit în echipa noastră. Două lacrimi i se prelinseră din ochi. La concursul de orientare în pădure.

Îi ajut pe cei mici. scriind corect zece propoziţii sau grupuri de cuvinte. 4. 9. Exemplu: Puteţi obţine zece puncte. după dictare! a) 1.. .Ce-ai citit? 6. 3. Vânzătoarea îi recomandă „Cartea Junglei” de Rudyard Kipling. Numai unul lipseşte. Semnul întrebării se pune la sfârşitul unei propoziţii. Exemplu: Transformaţi textul următor. spuse Elena. Nu m-ai ascultat. niciodată. 13. „i-a”.De ce-o cerţi pe Ioana? 3. în text cu dialog! Fiţi atenţi la scrierea corectă a dialogului şi la folosirea corectă a semnelor de punctuaţie! Alin intră în librărie. îmbrăţişându-şi mama..Ce-i oferi tu? 7. „l-a”. fără dialog. 4. „s-au”. 14. . Mai aşteaptă. Ne-am hotărât repede. 3. Mirii au un naş tânăr. Vorbă. Cum s-a putut să nu-mi ceri ajutorul? Ce credeai că-ţi voi face? Bine că ai mărturisit acum! Hai să încercăm împreună să înţelegem tema.Exerciţii de transformare a vorbirii indirecte în vorbire directă şi invers. El întreabă dacă poate să cumpere o carte cu povestiri despre animale. 8. O comunicare spusă sau scrisă.Mamă iartă-mă! Nu am avut curajul să-ţi spun. . 5. . punctuaţie şi ortografice învăţate. 7. „S-a”. . 10. „l-aş” 66 careuri) b) 1. N-am să-şi mai ascund nimic.. . Nu mai rămân. fiica cea mare 8. Du-mă acasă! 2. M-ai ajutat. „ne-am”. salutând-o pe vânzătoare. Eu n-aş aştepta.Ce-a spus mama ? 9. 5. aplicate pentru consolidarea normelor de . 2. Am luat o notă mică la limba română. 15.L-aş ajuta. 10. 4. un neam de-al tău 6.Ce-l aşteaptă pe Andrei? 2. Exemplu: Pe coloana AB veţi descoperi denumirea unui semn de punctuaţie: 1.Concursuri de ortografie.Jocuri didactice (rebusuri. Omul laş fuge la greu. Beau ceai. .

Bună dimineaţa!” A B CAPITOLUL IV. CONCLUZII Procesul de învăţământ trebuie să fie astfel realizat încât să se finalizeze în achiziţiile elevilor. Observaţiile asupra temei alese realizate în moduri diferite se pot concretiza în următoarele: • • Aspecte teoretice ale problemei în discuţie. Convorbire 7..5. „. cu cât un număr mai mare de elevi ajunge să-şi însuşească o cantitate mai mare de informaţii.. 67 . Problemele optimalităţii activităţii didactice din clasă se referă la raportul dintre nivelul aşteptat şi cel realizat al performanţelor obţinute de elevi în învăţare. cu atât activitatea respectivă are o eficienţă mai ridicată. Aspectele practice legate de optimizarea metodelor de învăţământ în orele de gramatică în ciclul primar. La sfârşitul unei propoziţii enunţiative se scrie . într-un interval de timp limitat. să-şi formeze la un nivel cât mai înalt deprinderile intelectuale de muncă. 6.

Limbaj şi gândire. 1970. Jerome. PEDAGOGIE. Bucureşti. îi ascute gândirea. Beldescu. Stăpânirea limbii permite înţelegerea logicii ştiinţei. 2. dezvoltarea gândirii logice a elevilor şi formarea deprinderilor de exprimare corectă orală şi scrisă. Editura Didactică şi Bruner.K. 4. I. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. John. B. morale. acestea vor permite conştientizarea cunoştinţelor despre limbă. Georgeta. Chiosa.În domeniul însuşirii limbii nu se poate acţiona fără luarea în considerare a cerinţelor ştiinţifice. DIDACTICĂ. Clara. culturale etc. 1979. Activizarea metodelor de predare a limbii face elevul să se bucure mai mult de sursele noi ale cunoaşterii.. a asigura bazele solide pe care se va sprijini edificiul cultural şi social pe care alţii îl vor ridica după noi. METODOLOGIE ŞCOLARĂ 1. Procesul educaţiei intelectuale. 1979. implicaţiile acestora în sporirea randamentului şcolar fiind evidente. bogăţia ei şi necesitatea folosirii în comunicare. Editura Ştiinţifică. în mod corect şi conştient a unui vocabular bogat şi variat. 1971. G. 5. Optimizarea procesului de învăţare. stimulează efortul intelectual de cercetare şi identificarea soluţiilor. Babanski. Carroll. contribuie la elaborarea unei scări de valori sociale. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE a) PSIHOLOGIE. limbii române. A educa înseamnă a-i face pe elevi să-şi însuşească prin experienţă un sistem de valori care să le dea posibilitatea să se integreze în mod inteligent şi moral într-o lume în continuă prefacere. Baze lingvistice pentru teoria şi practica predării Bucureşti. 3. 1973. Ortografia în şcoală. 68 . Pedagogică. Bucureşti.

Taiel. Editura Didactică şi Pedagogică.6. Dumitru. 1995. Gilbert. A educa Landsheere. Miron şi Radu. Rast. 1978. Edmond.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Dacia. 10.. ClujPopescu-Neveanu. Avram. 7. Editura Didactică şi Pedagogică. Creativitate. R. modele. Vrabie. P. Aramis. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Bucureşti. Dottrens. Ed. Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolară. Al. Bucureşti. Paul. I. Anghel. Bucureşti. Munteanu. Gaston. 11. Michel. Editura Univers Enciclopedic. Tagore. şi a instrui. Mioara. Didactică şi Pedagogică. A.. Academia Română. Dicţionar de psihologie. 9. 2.. Robert. Îndreptar ortografic. Bucureşti. Evaluarea continuă a elevilor şi examenelor. Ion. G. Bucureşti. b) LINGVISTICĂ. ortoepic şi de punctuaţie. Bucureşti. 1975. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Stoian. 1975. Napoca. 2003.. 3. 1990. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Albatros. Bucureşti. 1970. Articole despre educaţie şi învăţământ.. Despre creativitate. 1995. 1971. Bucureşti. 69 . Didactica modernă. Mialaret. 1987. Radu. ediţia a V-a. Bucureşti. Stiluri şi metode de comunicare. Bucureşti. Roşca.. Editura Ionescu. I. TEHNICA MUNCII INTELECTUALE 1. 13. 12. programare. Ray. 1970. 8. Ortografia pentru toţi.

Alexandru. enseigner. Bucureşti. A. 8. Bucureşti. 2004. 2004. Bucureşti. Beldescu. Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Flora. Iacob. Rosetti. 13. 10. L. Ed. Aurelian. 16. 18. Dorin şi Rodica. Bucureşti. 17. Coteanu. Ortografia actuală a limbii române. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1982. Legrand. 22. Teodor (coordonator). Finalităţile educaţiei lingvistice şi ale celei literar-artistice. Educaţia comunicării verbale. A.. Ed. Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română. Editura Didactică şi Pedagogică. Hristea. Bucureşti. Alexandru. Callo. Peretti.. ediţie revizuită şi adăugată. Polirom.-O. Ion (coordonator). Limbaj şi comunicare. 1982. 1974. Didier. Comunicarea în context educativ şi didactic. Callo. 21. 1985. evaluer. All Educaţional. Metode de interacţiune educaţională. ortoepic şi morfologic al limbii române. Mic dicţionar al greşelilor de limba. 5. de. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2003. Bucureşti. Bucureşti. Sinteze de limba română. Cuvinte cu dificultăţi de scriere. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ortografia în şcoală. Uritescu. Mic tratat de ortografie. Editura Ştiinţifică. Editura Academiei. Bucureşti. Editura Academiei.. Dicţionar ortografic al limbii române. A. Didactica Pro. 2001. Pânişoară. 70 . Elisabeta. 7. 2001.Litera. 1983. Didactica Pro.4. Editura Didactică şi Pedagogică. ediţia a III-a. Sergiu. T. Grama-Tomiţă. 2005. Lăzăroiu. Introducere în fonetică. 1986. Iaşi.. Didactica Pro. 1993. Iaşi. Dificultăţile ortografiei limbii române. Ed. Antrenamentul abilităţilor de comunicare. Graur. J. George. Chişinău. Polirom.. 2003. Ed.. 15. I. Bucureşti. 2003. Polirom. Comunicarea eficientă. 1992. Paris. Flora. Bucureşti. 1982. 14. Dicţionar Ortografic. 11. Bucureşti.. 12.. Limba română contemporană.. Iaşi. Şuteu. Şt. 1984.T. L. 1973. 20. Conseil de l’Europe-Cadre europeen commun de reference pour les langue -apprendre. Bucureşti. 19. Editura Geneze. 1984. Şoşa. Editura Albatros. Bucureşti. Şuteu. Drincu. Tehnici de comunicare. 9. 6. Editura Vestală şi Atos. 2001. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi educaţia lingvistică a elevilor. Prutianu. Norme şi exerciţii.

1992. Centrul Educaţional Pro Didactica.. Polirom. cheia dezvoltării gândirii critice. Coşovan. 4. Jinga.23. 2002. Bucureşti. Teorii şi metode. Ioan. Bucureşti.). Presa Universitară Clujeană. 2005. Zamsa. Editura Didactică şi Pedagogică. Ed. c) PEDAGOGIE. 2000.C. Iaşi. 1983. Abric. Cluj-Napoca. Eleonora. M. 71 .. Inspecţia şcolară. LUCRĂRI CU CARACTER METODIC 1. (coord. Psihologia comunicării. J. O Evaluarea. 3. Limba română. Ed. Recapitulări şi exerciţii. Demersuri creative în predare şi învăţare. Ionescu. 2.

Radu. 7. Nicolae. Editura Didactică şi Pedagogică.CLE international. PROIECT DE LECŢIE DATA: CLASA: a III-a OBIECTUL: Gramatică SUBIECTUL: Când scriem „s-au” şi „sau”? 72 . Sejer. 6. a II-a.5. 8. 2002.. clasele I-IV. 1994. Tagliante. ce intră în vigoare din 1996.. Bucureşti. Pădureanu. Bucureşti. Ed. Gramatica. elaborate de Ministerul Învăţământului. ANEXA 1. 1995. L’Integration de l’evaluation dans le processus enseignementaprentissage. *** Manuale de: limba română. Lisievici. J. 1993 şi Programele şcolare de perspective. Editura 3P Magister. Richard. pentru clasele I. Paris. Provence du Nouveau-Bruns-wick. *** Programele şcolare pentru limba română. 1994. ghid metodic pentru clasele a II-a şi a III-a. 2004. Editura Didactică şi Pedagogică. 9. P. Ministere de l’Education. Victoria. Bucureşti. C. practică şi instrumente. Bucureşti. L’evaluation et le Cadre europeen commun.. Editura Sigma. istorie.-F. 2005. Teorie. Manual de ortografie. cunoaşterea mediului înconjurător (Ştiinţe) pentru clasele II-IV. Bucureşti. Evaluarea în învăţământ. Aramis.

Gramatica . 1994. reactualizarea cunoştinţelor despre verb.TIPUL LECŢIEI: Combinată SCOPUL: Formarea deprinderii de scriere corectă a celor două omofone. Cerghit. Bucureşti. Beldescu. Bucureşti. problematizarea. 1993. EVALUAREA: parţială. Bucureşti. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 73 . Editura Didactică şi Pedagogică. • • • să formuleze propoziţii corecte cu cele două omofone. 1973. analiza gramaticală. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR: frontal. Editura Didactică şi Pedagogică. METODEE ŞI PROCEDEE: conversaţia. să selecteze forma corectă a cuvintelor prezentate ca aplicaţie. dezvoltarea deprinderii de a caracteriza un personaj după faptele şi vorbele lui. dezvoltarea unei atitudini corecte faţă de îndatoririle şcolare.Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. carte cu glume. să motiveze scrierea şi a altor cuvinte omofone. Editura Didactică şi Pedagogică. Ioan . plicuri cu fişe. munca independentă. exerciţiul. Ministerul Învăţământului. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: · să explice când se scrie „s-au” şi „sau”. • CONŢINUT INFORMATIV: • „sau” se scrie când are înţelesul de „ori”. 1983. să indice cazurile de folosire a ortogramelor învăţate.manual pentru clasa a III-a.Ortografia în şcoală. individual. BIBLIOGRAFIE: Programa şcolară pentru clasa a III-a. STRATEGIA DIDACTICA: mixtă. partea a II-a. planşa cu rebus. • „s-au” se scrie când nu poate fi înlocuit cu „ori”. cartonaşe cu cuvântul „ori”. Bucureşti. George . când este vorba despre două cuvinte care se pronunţă într-o singură silabă. explicaţia. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşa cu text. Editura Didactică şi Pedagogică.

Evenimentele instruirii Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor 74 .

ţine locul substantivului Mircea şi „a” care împreună cu cuvântul urcat arată o acţiune la timpul trecut. aşează pe colţul băncii manualul şi caietul de gramatică. Elevii solicitaţi vor explica astfel: „Am scris s-a (urcat) pentru că sunt două cuvinte care se pronunţă într-o singură silabă: „S” este pronume. Elevii numiţi de învăţător citesc tema şi explică modul de rezolvare. 2. citesc ce este scris pe ea şi exerciţiul. Se recomandă elevilor să ia să rezolve ceea ce din plicul de pe banca fişa nr. Ceilalţi urmăresc pe caiet şi sunt atenţi pentru a corecta eventualele greşeli. cu aspectul caietului. Penarul este aşezat în scobitura băncii. Învăţătorul urmăreşte cum lucrează elevii. este interesantă. Elevii prezintă batista pentru controlul igienic. indică rezolvă.. Moment organizatoric Se face apelul..1.1: Completaţi propoziţiile cu cuvintele „s-a” ori „sa”: 1. FISA NR. Se fac aprecieri şi recomandări în legătură cu scrisul. Mircea . Verificarea muncii independente se face prin procedeul frontal. În a doua propoziţie. Verificarea temei şi a cunoştinţelor Se verifică tema din punct de vedere cantitativ. cu aşezarea în pagină.. În acest caz.I... sa este un singur cuvânt şi poate fi înlocuit 75 Se solicită elevilor să argumenteze folosirea uneia dintre omofone..1 şi nr. Elevii scot din plic fişa II. controlul igienic şi se comunică elevilor să pună pe bănci caietele şi manualele pentru ora de gramatică. urcat în copac când ursul. apropiat. Cartea . . „s-a” nu poate fi înlocuit cu pronumele „lui” sau „ei”.

” • Deci. La . Elevul solicitat va spune că în prima propoziţie a scris un substantiv fiind cerut de cuvântul de legătură „la”. ajută pe cei lenţi. sunt mulţi copii. Când elevii au terminat se indică elevilor să explice de ce au folosit anumite cuvinte rezolvă: FIŞA NR.cu pronumele „ei” sau „lui”: Cartea ei (lui) este interesantă.. L-a ... când scriem „s-a”? „Când „a” împreună cu cuvântul următor arată o acţiune exprimată prin două cuvinte şi când nu poate fi înlocuit cu pronumele „lui” sau „ei”. explică modul de lucru. citesc şi Se indică elevilor să scoată din plic fişa nr. In a doua propoziţie a scris un verb care împreună cu „a” arată o acţiune la timpul trecut exprimată prin două cuvinte: „L” este pronume şi ţine locul Învăţătorul observă cum lucrează cuvinte potrivite: 76 . 2. să citească ce este scris pe ea şi să rezolve.2. Propoziţia are verb cu funcţie de predicat. • Când scriem „sa”? „Când „sa” poate fi înlocuit cu cuvântul el sau lui şi când a împreună cu cuvântul următor nu arata o acţiune exprimată prin două cuvinte (un verb la timpul trecut). elevii. pe plajă..2: Completaţi propoziţiile cu 1. Elevii scot fişa din plic.

Se citeşte o glumă. . aşa cum am întâlnit cazul lui „sa” şi al lui „la”.Şi? -E o minciună fiindcă fiul meu nu ştie juca şah. . „.Cum aşa? . dar se scriu diferit.” IV.” „Azi vom învăţa când scriem sau şi când scriem s-au. . III.Copilul dumitale minte.” „A minţit băiatul?” 77 „Băiatul nu a minţit. . El întrElevii scriu pe caiete. Se recomandă elevilor să motiveze scrierea. Învăţăm acest lucru pentru ca voi să nu faceţi greşeli în scrierea voastră. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor Motivaţi scrierea. Sunt două cuvinte care se rostesc la fel.obiectului ce a fost văzut pe plajă. „Formulaţi propoziţii când „la”se scrie cu cratimă. „Formulaţi propoziţii când „la” se scrie într-un cuvânt”. Se indică elevilor să urmărească cu atenţie pentru a sesiza învăţătura pe care ne-o transmite.S-a lăudat că l-a bătut pe fiul meu la şah. Captarea atenţiei Se scrie titlul pe tablă.Atunci spune adevărul: numai pe aceştia îi poate bate.

” „Să nu ne lăudăm singuri”. „Câte ortograme aţi notat?” „Motivaţi scrierea cu cratimă. Nu ştiu care.După lecţii. .” Se indică elevilor să citească în şoaptă textul.” „Ce învăţătură ne transmite aceasta glumă?” „Ce proverbe legate de acest defect al omului cunoaşteţi voi?” Se atenţionează elevii că învăţătorul mai citeşte gluma o dată. V. Prezentarea optimă a conţinutului Se afişează planşa cu următorul text: "S-au trezit devreme.” „s-a (lăudat)” şi „l-a (bătut)”.adevăr l-a bătut la şah pe copilul care nu ştia să joace. iar ei să fie atenţi la fiecare cuvânt şi vor scrie pe caiete numai acele cuvinte care se scriu cu cratimă. zice într-o pauză: . „s-a” se scrie cu cratimă deoarece sunt două cuvinte care se pronunţă într-o singura silabă: s = pronume. S-au dus la plimbare. a (lăudat) = verb „Lauda de sine nu miroase a bine. A greşit pentru că s-a lăudat şi şi-a atribuit calităţi pe care nu le are. 78 Elevii citesc textul în şoaptă. fapte nemeritate. mergem la plimbare sau jucăm volei. Săndel sau Sorin. s-au spălat. s-au îmbrăcat şi s-au apucat de învăţat.

sunt silitori..” • „Cum îi putem caracteriza?” „Săndel şi Sorin sunt harnici. din textul de pe planşă. când se scrie „s-au” cu cratimă?” „. de ce „s-au” este scris cu cratimă?” Timpul trecut au trezit au spălat au îmbrăcat au apucat au dus Timpul prezent ştiu zice mergem jucăm „. se au trezit.” „Cum se pot scrie cele două cuvinte fără a folosi cratima?” „Deci. care s-au trezit devreme ca să-şi facă lecţiile.. copiii. pe o coloană verbele ce exprimă acţiunea prin două cuvinte (la timpul trecut) şi pe altă coloană pe cele care exprima acţiunea la timpul prezent. au trezit” „.” „Sunt două cuvinte care se pronunţă într-o singură silabă: s şi au . Săndel şi Sorin” „pe ei înşişi” „Cuvântul „s-” legat prin cratimă de verb..” „Când „s-” este pronume şi se pronunţă în aceeaşi silabă cu au care exprimă o acţiune la timpul 79 .. au + trezit arată o acţiune la timpul trecut. Săndel şi Sorin.• „Despre cine se vorbeşte în text?” „Despre doi băieţi. pentru că s-au trezit devreme. „Care este primul verb la timpul trecut?” „Cine au trezit?” „Pe cine au trezit?” Care cuvânt ne lămureşte că au trezit pe ei înşişi? „Deci. Dirijarea învăţării cei lenţi.. Apoi au plecat la plimbare. ştiu s-şi împartă timpul pentru lecţii şi pentru joacă.. Învăţătorul urmăreşte cum lucrează elevii şi îi ajută pe VI.” Se indică elevilor să scrie pe caiete.

” „Propoziţia nu are înţeles.” Înţelesul propoziţiei nu s-a schimbat. cu cartonaşe pe care este scris cuvântul „ori”.” Elevul numit citeşte: „. au + spălat = verb. „Când se poate înlocui cu cuvântul „ori”.pronume. „Să explice cineva de ce „s-au spălat” este scris cu cratimă?” „Pentru că sunt două cuvinte care se pronunţă în aceeaşi silabă: s. Se numeşte un elev care va citi numai dialogul.După lecţii.” La fel se va explica şi scrierea cuvintelor „s-au dus”.trecut împreună cu verbul care îi urmează.” Mai mulţi elevi repetă regula. „Ce aţi constatat înlocuind cuvântul „sau” cu „ori”?” „Deci când se scrie „sau” fără cratimă?” Învăţătorul acoperă cuvintele „sau” scrise cu cratimă. Învăţătorul acoperă „sau” din text cu cartonaşe pe care este scris cuvântul „ori ”. ori mergem la plimbare. ori jucăm volei.” 80 . Apoi recomandă elevilor să citească prima propoziţie scrisă în acest mod. „Ce puteţi spune despre propoziţia scrisă în acest mod?” „Deci când se scrie „s-au” cu liniuţă?” „Când nu se poate înlocui cu „ori”.” „Să explice cineva de ce „s-au apucat” este scris cu cratimă?” „Pentru că sunt două cuvinte care se pronunţă în aceeaşi silabă. citind în locul cuvântului „sau” cuvântul „ori” de pe cartonaş.

sau S − au gândit că e mai bine Sau s − au nu ştii? sau să plece. Se indică elevilor să ia din plic fişa nr.Se scrie regula pe tablă. Propoziţia cea mai corectă şi mai frumoasă se scrie pe tablă. În timp ce elevii scriu. citesc şi rezolvă direct pe fişa.” Elevii scriu pe caiete. Ştii S − au întrebăm pe altcineva. învăţătorul trece printre bănci şi observă cum lucrează elevii. Propoziţia cea mai frumoasă. Elevii scriu pe caiete exemplul de pe tablă. 3.3 1. Elevii scriu pe caiete. S − au dus în sat la bunici.3. Fişele vor fi strânse şi notate iar greşelile tipice şi individuale notate în vederea corectării lor. „Când este un singur cuvânt. „Să repete cineva când scriem „sau” fără cratimă?” Se scrie regula pe tablă. să citească şi să rezolve ce cere exerciţiul de pe fişă. dă indicaţii suplimentare celor care greşesc şi celor cu deprinderi mai slab formate. s − au rămâneţi aici. FIŞA NR. Asigurarea conexiunii inverse Elevii formulează propoziţii orale. Plecaţi 2. Sau I − au s − au dat cartea Iau sau i − au dat banii? iau Elevul solicitat va spune: „Sau” Învăţătorul citeşte prima propoziţie de pe fişă şi solicită 81 se scrie fără cratimă pentru ca este un cuvânt şi se poate înlocui . În acest caz se poate înlocui cu cuvântul „ori”. se scrie pe tablă. Elevii formulează propoziţii orale apoi scriu pe caiete exemplul de pe tablă. Se recomandă elevilor să formuleze propoziţii în care „sau” se scrie cu cratimă. Sau 4. Elevii scot fişa din plic. „Formulaţi propoziţii în care „sau” se scrie fără cratimă. VII. 5.

elevii să indice forma corectă. În felul acesta se vor verifica VIII. Discuţii generalizatoare toate ortogramele. Învăţătorul afişează în faţa elevilor planşa cu rebusul. Citeşte întrebările corespunzătoare fiecărui rând din rebus. Completează pe planşă cu creta colorată. 1. Cuvinte (silabe) care sună la fel, dar scrierea diferă. 2. Parte de vorbire ce exprimă o acţiune. 3. Parte de vorbire ce denumeşte obiecte. 4. Sau. 5. Scriere corectă, conform unor reguli. 6. Liniuţa de unire. 7. Ori. 8. Parte de vorbire ce arată numărul obiectelor. 9. Parte a cuvântului rostită printr-o singura deschidere a gurii. Vertical (A-B): Denumirea acelor cuvinte care se scriu cu cratimă. „Despre ce ortogramă am învăţat?” „Când se scrie ortograma „s-au”? „Dar cuvântul „sau”? Tema:

cu „ori”, comunicarea având acelaşi înţeles. Elevii ascultă, se gândesc la cuvintele potrivite pentru completarea rebusului. Elevii vor descoperi pe coloana AB cuvântul ORTOGRAMA.
1 3 5 98 2 4 6 7

A

B

Elevii sunt atenţi la întrebări şi se străduiesc să răspundă corect. Elevii îşi notează tema pe

IX. Tema pentru acasă

1. Învăţaţi să spuneţi când scriem caiete apoi se pregătesc în 82

„s-au” şi „sau”. 2. Învăţaţi să alcătuiţi propoziţii corecte cu aceste ortograme. 3. Scrieţi câte o propoziţie cu fiecare din ortogramele: „s-a”, „s-au”, „i-au”.

ordine pentru recreaţie.

ANEXA 2. TEST Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor la limba română la clasa a II-a. (test predictiv - sept. 1996) 1. Despărţiţi în silabe cuvintele: vatră, portret, funcţionar, sculptor, inegal, astfel; (0,50 x 6 = 3,00 puncte)

2. a) Alcătuiţi câte o propoziţie enunţiativă pentru fiecare din cuvintele: cetate, Dunărea. pitic, autor. (0,50 x 2 = 1,00 punct) (0,50 x 2 = 1,00 punct) b) Alcătuiţi câte o propoziţie interogativă pentru fiecare din cuvintele: c) Alcătuiţi câte o propoziţie exclamativă pentru fiecare din cuvintele: 83

codru, muzeu. 3. Scrieţi după dictare: a) xerox, întâmplare, alee, excelent, cocs;

(0,50 x 2 = 1,00 punct)

Vasile Alecsandri, Emil Gârleanu, Mihail Kogălniceanu, România; b) Ruxandra, Georgiana şi Gheorghiţă pleacă în excursie cu prietenii lor. - Ce autocar elegant! exclamă Gheorghiţă. - Rucsacul se pune la bagaje, spune şoferul. Trebuie să călătoriţi cât mai comod. Copiii abia aşteaptă să pornească la drum. - Vom vizita Muzeul Naţional al Unirii din oraşul Alba Iulia, Castelul de la Hunedoara, Cetate a Devei şi Rezervaţia de zimbri de la Haţeg! - Va fi o excursie minunată! spune Ruxandra. (4 puncte)

ANEXA 3. TEST 1. Transcrieţi textul, scriind majusculele necesare şi semnele de punctuaţie! Daţi textului un titlu potrivit. noaptea se lasă peste marea întinsă vapoarele intră în port ce puternic străluceşte farul de pe ţărm unul câte unul, pescarii se întorc din larg. feţele lor arată că sunt mulţumiţi astăzi că au prins peşte din belşug ei se întreabă oare mâine va fi o zi la fel de norocoasă (3,50 puncte)

2. Alcătuiţi propoziţii enunţiative prin care indicaţi autorii următoarelor opere literare: „Amintiri din copilărie” „Vârtelniţa fermecată” „Banul muncit”

84

3. Completaţi tabelul scriind câte cinci exemple pentru fiecare cerinţă: (0,10 x 20 = 2,00 puncte) Denumiri de oraşe Denumiri de ape curgătoare Nume de ţări Nume de scriitori români

4. Despărţiţi în silabe cuvintele: preşcolar, fierbeton, greblă, dreptunghi, fiică (0,20 x 5 = 1,00 punct)

5. Ordonaţi cuvintele de mai jos, pentru a alcătui proverbe cunoscute. Atenţie la scrierea lor corectă! • se, nevoie, la, prietenul, cunoaşte; • e, făcut, lucrul, bine, pe, început, jumătate; • vorbeşte, seamănă, cine, ascultă, cine, culege; • dulce, vorba, aduce, mult; (0,50 x4 = 2,00 puncte)

ANEXA 4. TEST 1. Scrieţi cu litere, numerele: 15, 27, 119, 218, 1996; 2. Scrieţi după dictare: „Un moşneag nebun, c-o viţică de funie, n-are ce lucra? - De vânzare ţi-e găinuşa ceea... mai băiete? - De vânzare, moşule! - Şi cât ceri pe dânsa? - Cât crezi şi dumneata că face. - Ia ad-o-ncoace la moşul, s-o drămăluiască!” (4 puncte) (0,20 x 5 = 1 punct)

85

Doamne!. litru. Mulţumesc dumitale! Nu te cunosc. MODELUL UNEI FIŞE DE ANALIZĂ A GREŞELILOR TIPICE = pentru testările aplicate clasei pe parcursul unui an şcolar = DOUĂ PUNCTE PUNCTUL OMITERI DE LITERE SCRIEREA CU DOI ŞI TREI DE „I” DESPĂRŢIRI ÎN SILABE SEMNUL ÎNTREBĂRII SEMNUL EXCLAMĂRII CRATIMA „x” ŞI „cs” VIRGULĂ OMITEREA CUVINTELOR MAJUSCULEFOLOSIREA INIŢIALEI DIALOGUL PUNCTAJ 9.. mai apropie-te.75 8. Ce cauţi? O. centimetru.” (4 puncte) 4... Scrieţi corect textul următor respectând regulile de scriere ale unui dialog! „Atunci. Scrieţi formele abreviate ale următoarelor cuvinte: kilometru.15 „î” ŞI „â” NUMELE SI PRENUMELE Nr. Nord-Vest (1 punct) ANEXA 5. Căile Ferate Române. decilitru. eu sunt un prieten al vostru. 1. căci nu prea aud bine şi nu pot vorbi tare. crt.. 2 * ELEVULUI Docolin Ioana Bidică Paul 1 x x 2 3 4 x 5 6 7 8 9 x 10 11 12 13 14 x 86 .3. lupul îi spuse încet şi cu blândeţe: Bună seara voinice! Apropie-te! Nu te teme.

87 . a frecvenţei acestor greşeli în vederea prevenirii insuccesului şcolar. • greşelilor elevilor. • se stabilesc înaintea orei de test iar supravegherea şi evaluarea sunt realizate de profesorii de specialitate sau în comun cu învăţătoarele de la clasele paralele.* * TOTAL GREŞELI: MEDIA PE CLASĂ: NOTĂ: • Astfel de fişe de analiză se utilizează după fiecare testare aplicată clasei. interpretarea Ele se constituie în auxiliare ale dascălului în activitatea sa la clasă. în scopul depistării În scopul interpretării obiective a datelor conţinutul. scopul şi punctajul testelor aplicate datelor făcându-se periodic în cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->